ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI “MASHINASOZLIK” fakulteti. “AVTOMOBILSOZLIK” kafеdrasi. Yormatov, O.R. Yuldashev, A.L. Hamrayev “Hayot faoliyati xavfsizligi” darsligida ob — havo sharoiti va inson faoliyati


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ANDIJON
MASHINASOZLIK

INSTITUTI


MASHINASOZ
LIK  fakulteti


AVTOMOBILSOZLIK


kaf
е
drasi


BITIRUV MALAKAVIY ISHI BO`YICHA


T U S H I N T I R I S H X A T I


Bitiruv malakaviy ishining mavzusi:
Avtomobillarda old oyna
tozalagichining konstruktsiyasi va
ularning avtomatik boshqarilishi.


Bitiruvchi: "
Avtomobilsozlik va traktorsozlik
" yo
`
nalishi

4
-
kurs
0
8
2
-
1
1
-
guruh talabasi:


_____________
M.Muxamadjonov

______________
N.Xalilov

Kafedra mudiri:_____________ T.Almatayev

Bitiruv
malakaviy ishi rahbari: ___________

N.Ikromov

Maslahatchilar:_____________
I.Saydaliyev_____________
A. Abduraxmonov

____________
____________
Andijon


201
5

yil


2

ANDIJON
MASHINASOZLIK

INSTITUTI

‮MASHINASOZLIK  fakulteti


AVTOMOBILSOZLIK
  kaf
е
drasi

BITIRUV MALAKAVIY ISHINI BAJARISH BO`YICHA


T O P S H I R I Q


Muxamadjonov Murodil


1. Bitiruv malakaviy ishining mavzusi:

Avtomobillarda old oyna
tozalagichining konstruktsiyasi va ularning
avtomatik boshqarilishi.

Institut bo`yicha 201
4

yil 2
6
-
noya
brdagi
194
-
sonli buyruq bilan
tasdiqlangan
.


2. Bitiruv malakaviy ishini bajarish uchun ma
`
lumotlar:


Mavzu bo
`
yicha boshlang
`
ich ma
`
lumotlar, statistik kuzatishlar, soha
bo
`
yicha qonun va
qarorlarni bajarilishi kabilar.


3.

Tushintirish xatida keltiriladigan ma
`
lumotlar:

1) Kirish.

Bu qismda talaba soha bo
`
yicha Respublikamizda erish
ila
yotgan
yutuqlar,
transport vosita
larning konstruktiv o
`
zgarishlari va avtomobilso
z
lik
sanoatining rivojla
nish bosqichlari to
`
g
`
risida ma
`
lumotlar beradi.

2) Mavzuning dolzarbligi.

Bu qismda talaba mavzuni hozirgi kundagi
dolzarbligi va uning kelejakdagi samarasi yoritiladi.

3) Adabiyotlar sharxi.

Ilmiy
-

texnika adabiyotlar va soha bo
`
yicha fan
adabiyotlarini
ng qisqacha sharxi keltiriladi.

4) Asosiy qism.

Mavzuning asosiy vazifasi, umumiy tuzilishi, ishlash printsipi
kabi asosiy

va nazariy

ma
`
lumotlar keltiriladi.

5) Texnologik qism.

Mavzu bo
`
yicha uning tayyorlanishi, qismlarga ajratilishi,
ularni yig
`
ish jarayonlarining texnologiyalari va taklif etilayotgan konstruktsiyaning
loyihalari keltiriladi.

6)
Iqtisodiy qism.
Mavzu bo
`
yicha

qilinayotgan loyihaning yoki
konstruktsiyasining iqtisodiy yechimlari keltiriladi.

7)
Hayot faoliyati xavfsizligi

qismi.

Mavzu bo
`
yicha vositalar
ni

xavfsizli
gi
ni
ta
`
minlovchi asosiy shartlar, mashina va mеxanizmlarning xavfli zonalari,
muhofazalovchi va saqlovchi vositalari kabi ma
`
lumotlar keltiriladi.

8
) Xulosa va takliflar.

Mavzu yuzasidan yuqorida qilingan ishlar bo
`
yicha
umumiy xulosa va takliflar keltiriladi.

9
) Foydalanilgan adabiyotlar ro
`
yhati.

Mavzuni bajarish davomida
`
yhati keltiriladi.

10
) I
lova.

Mavzu bo
`
ma
`
lumotlar ilova qilinadi.3

4. Bitiruv malakaviy ishining chizmalari ro
`
yhati:


1)
1
-
chizma
.

Elektr tokini ishlab chiqarish turlari.

2)
2
-
chizma
.

Oynatozalagich konstruktsiyasi.

3)
3
-
chizma.

Oyna tozalagichlarning yuritma elementlarining turlari.

4) 4
-
chizma
.

Avtomobillarda avtomatik boshqariladigan

old oyna tozalagichining
konstruktsiyasidagi yo
mg`ir datchigining sxemasi.


5. Bitiruv malakaviy ishi qismlari bo
`
yicha maslahatchilar:
Bitiruv malakaviy
ishining qismlari

Boshla
-
nish
muddati

Tugalla
-
nish
muddati

Imzo

Maslahatchi
-
ning
familiyasi

1

Kirish

05
.
01
.20
15

12
.01.201
5


Ikromov N

2

Mavzuning dolzarbligi

13
.01.201
5

30
.01.201


Ikromov N

3

Adabiyotlar sharxi

02
.0
2
.201
5

27
.02.201
5


Ikromov N

4

Asosiy qism

02
.0
3
.201
5

31
.0
3
.201
5


Ikromov N

5

Texnologik qism

01
.0
4
.201
5

30
.0
4
.201
5


Ikromov N

6

Iqtisodiy qism

01
.0
5
.201
5

15
.0
5
.201
57

Hayot faoliyati
xavfsizligi qismi

17
.0
5
.201
5

30
.0
5
.201
5


Abduraxmonov A

8

Xulosa va takliflar

01.
0
6
.201
5

06
.0
6
.201
5


Ikromov N

9

Foydalanilgan
adabiyotlar ro
`
yhati

08
.0
6
.201
5

11
.0
6
.201
5


Ikromov N

10

Ilova

10
.0
6
.201
5

13
.0
6
.201
5


Ikromov N

11

1
-
chizma

02
.0
3
.201
5

31
.0
3
.201
5


Ikromov N

12

2
-
chizma

01
.0
4
.201
5

30
.0
4
.201
5


Ikromov N

13

3
-
chizma

01
.0
5
.201
5

15
.0
5
.201
5Ikromov N

14

4
-
chizma

17
.0
5
.201
5

06
.0
6
.201
5


Ikromov N


6. Topsh
iriq berilgan sana:

05
.
01
.20
1
5

yil


7. Tugallangan bitiruv malakaviy ishini topshirish sanasi:

1
1
.0
6
.201
5

yil


Bitiruv malakaviy ishi rahbari:

t.f.n.,
Ikromov N_______
_
__

Topshiriq bajarish uchun qabul qilindi
:
Muxamadjonov M
________
__

Kafedra mudiri:

t.f.n.

dots
,
T.O. Almatayev


_
_________

4

MUNDARIJA

I. KIRISH

5

II. MAVZUNING DOLZARBLIGI

7

III. ADABIYOTLAR SHARXI

1
0

IV. ASOSIY QISM

1
5

IV.1. Avtomobillarda elektr tokining ishlatilishi haqida
umumiy ma`lumotlar

15

IV.2. Avtomobil agregatlarining elektryuritmalari

21

IV. 3.
Avtomobillarda old oyna tozalagichlarning yaratilish
tarixi

24

V. TEXNOLOGIK QISM

26

V.1. Old

oyna tozalagichining konstruktsiyasi

26

V.2. Avtomobillarda old oyna tozalagichning avtomatik
boshqarilishi

40

VI. IQTISODIY QISM

44

VI.1. Avtomobillarda old oyna tozalagichiga texnik xizmat
ko`rsatishni
iqtisоdiy bаhоlаsh

44

VII. HAYOTIY FAOLIYAT
XAVFSIZLIGI QISMI

55

VII.1. O`zgaruvchi elektromagnit maydonlarining inson
organizmiga ta`siri

55

VIII. XULOSA VA TAKLIFLAR

61

IX. ADABIYOTLAR RO
`
YXATI

64

X. ILOVA

665

I
. KIRISH

jamiyat asosini yaratib bo
`
lmaydi. Chunki transport har qanday ishlab chiqaruvchi
kuchlarning ajralmas tarkibiy qismi bo
`
lib hisoblanadi. Xalq xo
`
jaligi va qishloq
xo
`
jaliklarida yuklarni tashishda avtomobil transportining roli bеqiyosdir. Bunda
tabiat
boyliklarini tashishda, xo
`
jalikning ichki va tashqi yuk aylanishlarini
bajarishda va xokazolarda transport vositalari muhim rol o
`
ynaydi. Bundan tashqari
transport mеhnat rеsurslaridan oqilona foydalanishda, davlat mudofaa qudratini
oshiri
shda katta ahami
yat kasb etadi.

Avtomobilsozlik
-

mustaqil davlatimizda paydo bo`lgan eng yosh, navqiron
soha
dir
. Uni yaratishning tashabbuskori Prezidentimiz Islom Karimovdir. Aynan u
kishining shaxsan ishtiroklari va doimiy g`amxo`rliklari tufayli avtomobilsozlik
sanoat
i mamlakatimizda misli ko`rilmagan qisqa muddatlarda yaratildi va
muvaffaqiyatli rivojlanayapti. Yangi soha O`zbekiston iqtisodini ko`z oldimizda
taraqqiy toptirishda qudratli lokomotivga aylandi

Prеzidеntimiz avtomobilsozlikni rivojlantirish va transportd
an samarali
foydalanish masalalariga shaxsan e
`
tibor bеrish bilan birga unga rahbarlik qilmoqda.
Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Vatanimizda qisqa vaqt ichida mutlaqo
yangi, yuqori tеxnologiyali va barkamol soha


avtomobilsozlik bunyodga kеldi.

Ja
hondagi barcha avtomobilsozlik firmalarining asosiy maqsadlaridan biri


h
sulotni bozorga chiqish vaqtini
tezlashtirishdir. Hozirgi vaqtda ko
`
pchilikda kashf etish davri 2,5 yilgacha qisqardi.
Ularning barch
asi loyiha ustidagi
h
arakatlarning taqsimotida

Yakuniy natijaga
zaminni loyihaning eng erta bosqichida qo
`
yiladi


degan ta
moyilga asoslangan
strategiyaga asoslanadi. Shundan, yangi avtomobil loyihasining
h
atolarini
imkoniyat darajasida eng boshlang
`
ich bo
sqichlarida to
`
g
`
rilash taktikasi kelib
chiqqan.

Kashfiyot jarayonini tezlatish CAD
\
CAE
\
CAM


tizimlari (elektron
tizimlari) yordamida amalga oshiriladi. Ular yana oxirgi mahsulotni sifatini oshirish,
avtomobil va uning alohida detallarining og
`
irligi (mas
sasi) ni va shu bilan bir

6

vaqtda ishning hajmi va narxini kamaytirish imkonini yaratadi. Virtual
elektromagnit, vibroakustik, dinamik va statik sinovlar qoidaga aylanib qold
i.
Hisoblash va modellashtirish ob
`
ektiga dizayn, konstruksiya, interer, yig
`
ish
`
i va xizmat
muddati tugagach ro
`
yxatdan o
`
chirish va undan qayta foydalanish sxemasi va
texnologiyasi kabilar

ham kiradi

[ 1

-

4

].

Hozirgi zamonaviy kompyuter dasturlari yordamida ko
`
pgina
tashkilotchilik va boshqarish masalalari yechilmoqda: biznes
-
rejalashtirish,
resurslarni taqsimlash, ishlab chiqarishni tayyorlash taqvim va tarmoq grafiklari,
loyiha
lash guruhi va tarmoqning bosqichlari bo
`
yicha ishlarni boshqarish.

Har xil konstruktiv yechimlar, texnologik jarayonlarni, tashkilotchilik,
joylashtirish, yig
`
ish va transport sxemalarini kompleks modellashtirish yangi
loyiha bo
`
yicha ishlarning boshlang
`
ich bosqichlarida amalga oshiriladi.
Ushbularning hisobiga tayyorlanadigan va testlanadigan eksperiment va tajriba
namunalarining soni anchagina kamayadi. Bulardan tashqari, jahon tajribasida
loyiha ustida ishlashning samarali tajribasi shakllandi. Unda v
aqtincha tarkib va
funksiyali, tez moslashuvchi loyiha guruhi kuchi bilan aniq vazifa (masalan, biron
-
bir bozor talabini hal qilish yoki juda yangi g
`
oyani amalga oshirish) bajariladi.

platformasi sonini kamaytirish, material va butlovchilarni bir xilligini taminlash va
shu bilan birga, sotish uchun har xil opsiyali butlashni amalga oshirish an
`
anasi
anchagina kuchaymoqda. Zamonaviy kompyuter texnologiyasi, oddiysidan qimmat
bo
`
lmagan na
rxda, har xil butlangan avtomobil tayyorlash imkoniyatini
yaratayotgani uchun, aniq buyurtma asosida avtomobilni yig
`
ish keng tarqalmoqda.
Avtomobillarni uzoq muddatga
kredit (
nasiya
)
ga sotish, hamda lizing sxemalari
qo
`
llanilmoqda. Masalan, Yevropada yang
i avtomobillarning uchdan bir qismi
firmalar tomonidan sotib olinmoqda. Ular olgan avtomobillarini xodimlariga ishga
qatnash va shaxsiy maqsadda foydalanishga berib qo
`
yishni keng qo
`
llashmoqda.7

II
. MAVZUNING DOLZARBLIGI

Mamlakatimizni ijtimoiy

-

iqtisodiy rivojlantirish, iqtisodiyotni
erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish jarayonlari amalga oshirilmoqda.
Endilikda milliy iqtisodiyotimizning turli yo
`
nalishlarining tarkibiy qismlar
i
ni ja
h
on
bozori bilan qiyosiy o
`
rganish muhim ahamiyat k
asb etadi. O
`
zbеkiston milliy
iqtisodiyoti


jami sohalar, assotsiatsiyalar, korxonalar, tashkilotlarninig yig
`
indisi
bo
`
lib, ular iqtisodiy tizimga umumiy qonunlar va rivojlanish maqsadlariga
asoslangan holda birlashgan.

Bugungi kunda iqtisodiyotimizni mo
dernizatsiya qilish, texnik va
texnologik yangilash, uning raqobatdoshligini keskin oshirish, eksport salohiyatini
yuksaltirishga qaratilgan mihim ustuvor loyihalarni amalga oshirish bo
`
yicha Dastur
ishlab chiqil
moq
da. Navbatdagi eng ustuvor
vazifa


bu malakatimizni modernizatsiya qilish va aholi bandligini oshirishning
muhim omili sifatida ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani yanada
rivojlantirishdan iborat [ 2
-
4

].

Davlatning ijtimoiy
-
iqtisodiy taraqqiyoti
va aholining hayot darajasini
ko
`
tarishda transportning o
`
rni va mohiyati beqiyosdir. Transport ishlab
chiqarishning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Uning asosiy vazifasi
mamlakatning turli
-
tuman yuklar
ni

va yo
`
lovchilarni tashishga bo
`
lgan
talab
-
ehtiyojini qondirish, mintaqalar orasida mеhnat taqsimotini ta
`
minlash va tashqi
iqtisodiy alo
q
alarni kuchaytirishdan iborat. Transport ishlab chiqaruvchi
kuchlarning mamlakat bo
`
ylab joylashishi va rivojlanishiga katta ta
`
sir ko
`
rsatadi.
Transport h
am sanoat, ham qishloq xo
`
jaligining turli xil
mahsulot
larini yaratishda
va ularni istе
`
molchilarga yеtkazib bеrishda faol qatnashadi. Yo
`
lovchilarni bir
manzildan ikkinchi bir manzilga tashishda ham transportning ahamiyati katta.

Transport xududlar taraq
qiyotiga ulkan ta
`
siri ko
`
rsatish bilan birga,
transport taraqqiyotining o
`
zi ham iqtisodiyot rivoji, tеxnika taraqqiyoti darajasi
bilan bеvosita bog
`
liq.

XX asrning oxirida elеktronika va mikroprotsеssor tеxnikasini katta
sur
`
atlar bilan rivojlanishi, ul
arni avtomobillarda kеng joriy qilinishiga, xususan

8

dvigatеl, transmissiya va qo
`
shimcha jihozlarni ishini elеktron boshqarish
tizimlarinini (
EBT
) yaratilishiga olib kеldi. Elеktron boshqarish tizimlarni
qo
`
llanilishi yonilg
`
i sarfini va chiqindi gazlarni
zaharliligini kamaytirish, dvigatеl
quvvatini va avtomobil xavfsizlik darajasini oshirish, haydovchini ishlash
sharoitlarini

yaxshilash imkoniyatini bеradi
.

Hozirga zamon dvigatellarida siqish darajasi, aylanishlar chastotasining
o
`
sishi bilan birga tejam
korligini oshirish, chiqindi gazlarni za
h
arliligini kamaytirish
masalalariga bo
`
lgan talabning kuchayishi o
`
t oldirish tizimlaridagi yuqori
kuchlanish qiymatini 1,5
-
2 baravar oshirish zaruratini tug
`
dirdi. Klassik yoki
kontaktli o
`
t oldirish tizimining imk
oniyati cheklanganligi sababli bu muammoni
h
al
qilish uchun

o
`
t oldirishning yangi tizimlari ishlab chiqildi, xususan kontakt
-
tranzistorli, kontaktsiz
-
tranzistorli, mikroprotsessorli o
`
t oldirish tizimlari shular
jumlasidan.

Avtomobillarda elеktr va
elеktron jihozlari rivojlanishining kеyingi
bosqichlari elеktron tеxnikasining taraqqiyoti bilan bеvosita bog
`
liq bo
`
lib, u asosan
avtomobillarning harakat havsizligini yanada to
`
laroq ta
`
minlashga, dvigatеldagi
ishchi jarayonlarni samaradorligini, tormoz

tizimi ishonchliligini oshirishga
yo
`
naltirilmoqda. Masalan, haydovchi holatini uzluksiz kuzatib, zarurat bo
`
yicha
avtomatik ravishda harakat havfsizligini ta
`
minlovchi choralarni amalga oshiruvchi
diagnostika asbobini yaratish borasida izchil ish olib bo
rilmoqda.

Elеktronika va mikroprotsеssor tеxnikasining qo
`
llanishi dvigatеl va
transmissiya ishini avtomatik boshqarish
tizim
larini ishlab chiqish imkonini bеrdi.
Xususan, hozirgi zamon avtomobillarida o
`
rnatilgan elеktron antiblokirovkali
tormoz tizimlari
, yo
`
nalish barqarorlishini muvofiqlashtirish tizimlari, dvigatеlga
yonilg
`
i miqdori aniq mе
`
yorda uzatilishini ta
`
minlovchi elеktron tizimi

va boshqa
tizimlar shuningdek, avtomobilning oyna tozalagichlarining ob
-
havo sharoitidan
kelib chiqgan holda avtoma
tik ishga tushirilishi

shular jumlasidandir
.

Demak, yuqoridagilardan kelib chiqqann holda shuni aytishimiz mumkinki,
h
o
zirda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning agregat qismlarini elektron
boshqaruv tizimlari

orqali boshqarishda

keng foydalanib kelinmoqda.
Shu nuqtai

9

nazardan men ushbu bitiruv malakaviy ishi
mni


Avtomobillarda old oyna
tozalagichining konstruktsiyasi va ularning avtomatik boshqarilishi

mavzusida izlanishlar olib borm
ishni maqsad qilib oldim. Hozirda ishlab
chiqa
rilayotgan

zamonaviy avtomobillarda ishlatilayotgan
oyna tozalagichlarning
tuzilishi, vazifasi, ularga qo
`
yiladigan asosiy talab
lar, ularni ishlatilish sohasi,
ishlash prinsipi
,

ularning o
`
ziga xos xususiyatlari

va konstruktsiyalari

kabi
masalalar
ni o
`
rgan
ish
hamda takliflar kiritish
ishimning mazmun va mohiyatini
tashkil qiladi.

10

III
. ADABIYOTLAR SHARXI

Bitiruv malakaviy ishimni bajarish uchun mеn bir nеchta adabiyotlardan va
manbalardan foydalandim. Quyida eng asosiy ma
`
lumotlar olingan adabiyotlar va
manbalar hamda ulardan olingan ilmiy ma
`
lumotlar sharxi kеltirilgan.

Q.X.Azizov ‮Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari  darsligida yo
`
l
oshirish usullari, transport
va piyodalar oqimlarini tavsiflovchi ko
`
rsatkichlar,
harakat xavfsizligini ta
`
minlashda transport vositalarining tеxnik xolatining
ahamiyati, haydovchi va uning harakat xavfsizligini ta
`
minlashdagi o
`
rni, harakatni
boshqarishning tеxnik vositalarini va yo
`
tadbirlari har tomonlama fan va tеxnika yutuqlari hamda chеt el tajribalarini hisobga
olgan xolda yoritib bеrilgan [
4
].

G`.N.

Maxmudov ‮Avtomobillarni elеktr va elеktron jihozlari  darsligida
avtomobillarning elеktr va

elеktron jihozlarining tuzilishi, ishlash printsipi,
nazariyasining asoslari va tavsifnomalari kеltirilgan. Ayniqsa hozirgi zamon
avtomobillariga o
`
rnatilayotgan yangi elеktr jihozlar: xizmat ko
`
rsatilmaydigan
akkumulyatorlar, kontaksiz gеnеratorlar, ichk
i rеduktorli staryorlar, raqamli va
mikroprotsеssorli o
`
t oldirish sistеmalari, nazorat
-
o
`
lchov va yoritish
sistеmalaridagi elеktron jihozlarga alohida e
`
tibor

bеrilgan [5
].

G`.N.

Maxmudov, O.Hamra
q
ulov ‮Avtomobillarni elеktr va elеktron
jihozlari  o
`
quv
qo
`
llanmaning
1
-
2
-
qismida nazorat
-

o
`
lchov asboblari va
diagnostika tizimi, yoritish va habar bеrish tizimi, qulaylik yaratuvchi asboblar
tizimi, dvigatеl va transmissiyani avtomatik boshqarish tizimlari bo
`
yicha
ma
`
lumotlar kеltirilgan [6
-
7
].

X. Mamatov
‮Avtomobillar  1
-
qismida avtomobil mеxanizmi va
tarmoqlarining vazifasi, umumiy tuzilishi, ishlash uslubi hamda konstruktiv
xususiyatlari

hamda avtomobillarning elektr va elektron jihozlari bo
`
yicha asosiy
ma
`
lumotlar
bayon etilgan. Darslikning har bir bob
idan so
`
ng,
programmalashtirilgan topshiriqlar bеrilgan bo
`
lib, ularning yеchimlari talqin
8
.


11

E.A.

Asatov, A.A.

Tojiboеv ‮Ishonchlilik nazariyasi va diagnostika
asoslari  o
`
quv qo
`
llanmasida transport vositalarining tеxnik holati, ishlash
qobiliy
ati, qism va birikmalarning har xil omillar ta
`
sirida eskirishi,
y
еyilishi haqida
tushuncha bеrilgan bo
`
lib, ularning ishonchliligi bayon etilgan hamda ekspluatatsiya
jarayonida buyumlarni ishonchlilikka sinash va ishonchlilik xususiyatlari
ko
`
rsatkichlari
ni qo
`
llash usullari yoritilgan. Shuningdеk, transport vositalari
ishonchliligini oshirish yo
`
lida ayrim konstruktsion va ekspluatatsion choralar
bo
`
yicha tavsiyalar bеrilgan. Diagnostik tashqi bеlgilar, paramеtrlar va mе
`
yorlar,
ob
`
еktning tеxnik holati t
a
`
riflangan. Diagnostikaning umumiy jarayoni va tеxnik
diagnostika vositalariga qo
`
yiladigan talabalar, transport vositalarini
diagnostikalash usullari va diagnostikalash vositalari tasnifi hamda diagnostika
samaradorligini baholash bo
`
yicha ma
`
lumotlar
kеltirilgan [
9
].

O.Hamraqulov, Sh.Magdiеv ‮Avtomobillarning tеxnik ekspluatatsiyasi 
darsligida amaliy faoliyatdagi avtomobillar tеxnik ekspluatatsiyasining holati. Ya
`
ni
avtomobillarga tеxnik xizmat ko
`
rsatish va joriy ta
`
mirlash tеnologiyasi, hamda
avtot
ransport korxonalarida ishlab chiqarishda qo
`
llaniladigan tеxnologik jihozlar,
harakatdagi tarkibga moddiy
-
tеxnik ta
`
minotni tashkil qilish va rеsurslarni tеjash
usullari, avtomobil transportini turli ekstrеmal tabiiy
-
iqlim va yo
`
l sharoitlaridagi,
asosiy
ishlab chiqarish bazalaridan ajralgan holdagi, hamda maxsuslashtirilgan
harakatdagi tarkibning ekspluatatsiyasi, avtomobil transportining atrof
-
muhitga
zararli ta
`
sirining yo
`
nalishlari va ularni kamaytirish yo
`
llari kеltirilgan [
1
0
].


Boldin va boshqalar.

‮Avtomobillar tеxnik
ekspluatatsiyasi 
qayta ishlangan va to
`
ldirilgan ruscha 4
-
nashridan tarjima qilingan
darslikda avtomobil transporti va texnik ekspluatatsiyasining asosiy rivojlanish
yo
`
nalishlari, avtomobillarning texnik holati
va ishlash qobiliyatini ta
`
minlash
usullari, avtomobillarning sifat ko
`
rsatkichlari va ishonchliligi, avtomobillar texnik
ekspluatatsiyasi me
`
yorlarini aniqlash usullari, avtomobillarga texnik xizmat
ko
`
rsatish va ta
`
mirlash ishlarini tashkil etish, avtomo
bil transportida moddiy
-
texnik
ta
`
minot va resurslarni tejash, avtomobillar texnik ekspluatatsiyasining taraqqiyot
istiqbollari
kеltirilgan [
1
1
].


12

F.V. Gurin, V.D. Klepikov, V.V. Reyn. ‮Avtomobilsozlik texnologiyasi 
darsligi 1
-
kitobida avtomobil va
jarayonlarini loyihalashning asosiy qoidalari bo
`
yicha, asosiy tushunchalar,
zagatovka turlari va ularni yasash, asos va uning turlari, kesib ishlash aniqligi, yuza
sifati, kesib ishlov berish uchun qo
`
yim, konstru
ktsiyaning texnologiya
bopligi,
kesib ishlash texnologik jarayonlarini loyihalash, kesib ishlash texnologik
jarayonlarini avtomatlashtirish kabi boblarda mavzular to
`
la y
oritilgan


[
1
2
].

A.Omirov, A.Qayumov

Mashinasozlik texnologiyasi


o
`
quv qo
`
llanmasi
usullari, mashinalarning turdosh detallariga mexanik ishlov berishning kompleks
texnolo
giyalari va mashinalarni yig
`
ish texnologiyalari qismlarida mashinalarni
ishlab chiqish, mexanik ishlov berish xatoliklari va ularni hisoblash usullari,
texnologik jarayonlar
ning unumdorligi va tejamliligi
, detal yuzalariga ishlov berish,

berishning zamonaviy usullari, yig
`
ish jarayonlarining tavsifi, va
yig
`
ish jarayonlarini avtomatlashtirish kabi ko
`
plab mavzular ta
`
la bayon etilgan

[
1
3
].

Q.H. Mahkamov, A. Ergashev ‮Avtomobillarni ta
`
mirlash  darsligi
avtomobillarni ta
`
mirlash,
avtomobillarning tubdan ta
`
mirlash texnologiyasi,
`
mirlash usullari, detallar, qismlar va agregatlarni ta
`
mirlash
texnologiyasi, avtomobil korxonalarida mehnatni me
`
yorlash asoslari,
avtomobillarni ta
`
mirlash korxonalarining ishlab chiqarish b
o
`
limlarini loyihalash
boblarida avtomobillarni ta
`
mirlashning asosiy qoidalari, avtomobil detallarini
ta
`
mirlash jarayonlari, avtomobil
ning agregat va qismlarini ta
`
mirlash kabi
mavzulari yuzasidan batafsil tushunchalar keltirilgan
[
1
4
].

G
`
.M. Qosimov ‮
Tr
ansport korxonalarida menejment


darsligi transport va
texnika xizmati ko
`
boshqarish jarayonlarini tashkil etishning nazariy asoslari, boshqarish jarayonlarini
nalar faoliyatini tejamli tashkil etish asoslari,
avtomobil transporti xizmati ko
`
rsatish korxonalarining foydalanish xizmati

13

ko
`
rsatish bo
`
linmasida boshqarish jarayonini tashkil etish, avtomobil transporti
xizmati ko
`
rsatish korxonalarining texnika xizma
ti ko
`
rsatish bo
`
linmasida
`
rsatish
korxonalarida
texnik

xizmat ko
`
rsatish va joriy ta
`
mirlashni tashkil etish, transport
va texnika xizmati ko
`
texnologik loyihalash,
atrof muhitni muhofaza qilish va tabiot boyliklaridan oqilona
foydalanish bo
`
yicha chora
-
tadbirlarni rejalashtirish kabi mavzular bo
`
yicha
ma
`
lumotlar keltirilgan [
1
5
].

Q.H.

Ma
xkamov, Sh.Sh.

Shoobidov. "Transport vositalarining
ergonomikasi va dizayni" o
`
quv qo
`
llanmasining 1
-
transport vositasi, haydovchi ishchi o
`
rnini tuzish, asboblar panelini ishlab chiqish,
kuzov va kabinaning ichki bo
`
shlig
`
ini tuz
ish kabi boblar keltirilib, bularda
`
rnini joylashuvi, axborotni
tasvirlovchi vositalar, o
`
rindiqlar, interyerni pardozlash mavzular transport
vositalari misolida to
`
la
yoritilgan [
1
6
].

Q.H.

Maxkamov,

Sh.Sh.

Shoobidov. "Transport vositalarining
ergonomikasi va dizayni" o
`
quv qo
`
llanmasining 2
-
qismida transport vositasining
dizayni, transport vositasining xavfsizligi, transport vositasining shinamligini
baholash kabi boblaridan iborat bo
`
lib, ushbu
boblarda sanoat dizayni nazariyasi,
transport vositalarining xavfsizlik talablaridan faol va passiv havfsizlik, himoya
tizimlari, haydovchining toliqishi, iqlim shinamligi, titrash shinamligi, akustik
(shovqin) shinamligi mavzulari to
`
la yoritilgan [
1
7
].

G
`
.Yo.

Yormatov, O.R.

Yuldashev, A.L.

Hamrayev

Hayot faoliyati
xavfsizligi


darsligida ob
-

havo sharoiti va inson faoliyati, ishlab chiqarish
muhitining ob
-
havo sharoiti, sanoat korxonalarida shamollatish qurilmalariga
qo
`
yiladigan asosiy talablar, changl
angan havoni tozalash qurilmalari, shovqindan
saqlanish, texnika vositalarida xavf
-

xatarlar va ulardan muhofazalanish, elektr
xavfsizligi, mehnatni muxofaza qilish qonunlari va tashkiliy asoslari va yong
`
inni
oldini olishga qaratilgan chora
-

tadbirlari
to
`
g
`
risida kerakli ma
`
lumotlar berilgan
[
18
].


14

Yu.Qirg
`
izboyev, Z.Inog
`
omova, T
.
Rixsiboyev

Texnik chizmachilik
kursi


darsligida chizmalar haqida umumiy ma
`
lumotlar, chiziq turlari, shriftlarning
yozilish tartiboti, masshtablar, chizmalarga qir
qim berish usullari, burchak
shtamplarining ko
`
rinishi, chizmalarga o
`
lchamlar qo
`
yish usullari va shu kabi
ma
`
lumotlar berilgan [
19
].

Shunindek bir qator internet saytlari orqali kerakli ilmiy texnik ma
`
lumotlar
oldim [2
0
-
2
5
].
15

IV. ASOSIY QISM

IV.1.
Avtomobillarda elektr tokining
ishlatilishi haqida umumiy ma`lumotlar
.

Avtomobilsozlikni


rivojlanish

istiqbollari avtomobillarda elektr va elektron
jihozlarni keng ko
`
lamda ishlatilishi bilan bevosita boqliqdir.
Hozirgi zamon
avtomobillarining elektr
jihozlari ishchi jarayonlarni avtomatlashtirish, harakat
xavfsizligini va haydovchilar ish sharoitini yaxshilash tadbirlarini ta
`
minlovchi
murakkab tizim bo
`
lib, avtomobillarni samarali ishlatish darajasi ko
`
p jihatdan
aynan elektr jihozlarning ishonchlili
giga bog
`
li
q

bo
`
ladi.

Elektr energaya dastlab, 1860 yilda ichki yonuv dvigatellarida yonilg
`
i
aralashmasini o
`
t oldirish uchun ishlatilgan.

Elektr toki

uchqun ta
`
sirida alangalanuvchi
dvigatellarda ish aralashmasini
yondirish, dvigatelni startyor bilan yu
rgazib yuborish, yo
`
l, kabina va kuzovni
yoritish, yorug
`
lik va tovush signalizatsiya sistemasini hamda kontrol o
`
lchash
asboblari va qo
`
shimcha uskunalarni ishga solish uchun foydalaniladi.


Zaryad tashuvchilarning o
`
tkazgich bo
`
yicha yo
`
naltirilgan harak
atiga
elektr
toki

deyilib, bu harakatni vujudga keltiruvchi kuch
elektr yurituvchi kuch

(
E.Yu.K
)
deb ataladi. Elektr tokini hosil etish uchun tok manbai va yopiq zanjir bo
`
lishi shart.

Energiyaning biror turini elektr energiyaga aylantiruvchi asboblar
elektr toki

manbai

deb ataladi. Avtomobilda mexanik energiyani elektr energiyaga
aylantiruvchi generator

(1
-
rasm, a)

va ximiyaviy energiyani elektr energiyaga
aylantiruvchi akkumulyator batareyasi

(1
-
rasm, b)

tok manbai

bo
`
lib hisoblanadi.

a)b)

1
-
rasm.


16

Elektr zanjiri

avtomobillarda
elektr energiyani boshqa tur energiyaga
aylantiruvchi asboblar

ya`ni

iste
`
molchilar
ga
elektr o`tkazgichlaridan foydalaniladi

(2
-
rasm)
.


2
-
rasm.

a)

Ikki simli
elektr zanjiri.


2
-
rasm.
a)
Bir simli
elektr zanjiri.
17

Elektr tokini ishlab chiqarish turlari bir necha xil bo`lib bu turlar
avtomobillarda ham qo`llanilib kelinmoqda (3
-
rasm).3
-
rasm.

Tashqi zanjirdagi qarshilikni yengish uchun sarflanadigan elektr yurituvchi
kuchga
kuchlanish

deyiladi. Kuchlanishni o
`
lchov birligi volt (
V
) dir.

O
`
tkazgichning ko
`
ndalang kesimidan vaqt birligida o
`
tadigan elektr miqdori
tok kuchi

deb ataladi. Tok kuchini o
`
lchash birligi amper (
A
) dir.

O
`
tkazgich tokining o
`
tishiga
qarshilik

ko
`
rsatadi. O
`
tkazgichning qarshiligi
omlar (
Om
) bilan o
`
lchanadi.

Kuchlanish, tok kuchi va qarshilik orasida Om qonuni bilan aniqlanadigan
bog
`
lanish bor:

4o
k

kuchi
=

+uchl°nish
1°rshilik


Elektr tokining 1 sekundda bajaradigan ishi tok
quvvati

deb ataladi. Tok
quvvati vatt (
Vt
) bilan o
`
lchanadi.


18


4
-
rasm.
Elektr quvvati
.
19

Suv toki modeli:

Suv kanallari orqali elektr toki huddi suv kabi oqadi yoki boshqariladi;

Elektrkabellari orqali esa elektronlar iste
`
molchiga tomon harakatlanadi.


5
-
rasm.
Elektr kuchlanishi


O
`
zgarmas kuchlanish yoki "DC
-

Direct Current"
.
Elektronlar bir xil kuchlar
bilan bir xil yo
`
nalishda harakatlanadi
.6
-
rasm.
O
`
zgarmas kuchlanishO
`
zgaruvchan kuchlanish yoki "AC Alternating Current"
.
Elektronlar ko
`
p
marta o
`
zlarining yo
`
nalishlarini o
`
zgartirib, oqim kuchi esa kuzatilayotgan vaqtda
bo
`
ladi
.


207
-
rasm.
O
`
zgaruvchan kuchlanish
.

21

IV.2.
Avtomobil agregatlarining elektryuritmalari.

Hozirgi zamon avtomobillarida harakat xavfsizligini ta
`
minlash, haydovchi
va yo`lovchilarga qulaylik yara
tish, yonilg`ini tejash bilan bog`liq bo`lgan
mexanizmlarni harakatga kelt
iradigan elektryuritmalar keng ko`lamda
ishlatilmoqda. Elektrodvigatel, uzatish mexanizmi va boshqarish asboblaridan
iborat bo`lgan elektromexanik tizimga elektryuritma deb ataladi. Elektryuritmalar
avtomobilning quyidagi moslamalarida ishlatiladi: isitkic
hlar va ventilyatorlar,
avtomobilning oldi
-
orqa oynalari va faralarni tozalagichlar, yon oynalar va
radioantennani ko`tarish
-
tushirish mexanizmlari, o`rindiqlarni harakatlantiru
vchi
mexanizmlar va hokazo.

Avtomobillarda kollektorli o`zgarmas tok elektrodvigatellari qo`llanadi.
Mexanik energiyani uzatish uchun tishli va qo`chqaroqli uzatmalar, krivoship
-
shatun mexanizmlari ishlatiladi. Elektrodvigatelni boshqarish tizimi turli xil relelar,
elektron moslamala
r, datchiklar, uzgich va almashlab ulagichlardan iborat.
Elektrodvigatel, mexanik energiyani uzatish moslamasi, bajaruvchi mexanizm va
boshqarish sxemasining elementlari konstruktiv jihatidan bitta umumiy qurilmaga
birlashtirilgan bo`lishi m
umkin. Masalan,

elektrodvigatel

oynatozalagich reduktori
bilan birikib motoreduktorni hosil qiladi. Elektr oynatozalagich va oynayuvgichlar
ham elektrodvigatel va bajaruvchi mexanizmning birikishidan hosil bo`lgan
moslamalardir.

Ishlatish joyi va sharoitiga qarab elektro
dvigatellar uzoq, qisqa vaqt davomida
yoki qisqa vaqt takroriy rejimlarda ishlashi mumkin.

Avtomobillarning elektryuritmalarida faqat o`zgarmas tok elektrodvigatellari
ishlatilib, ularning elektromagnit va doimiy magnitlardan

uyg`otiladigan turlari
mavjud.

Avtomobillarda ketma
-
ket, paralel va aralash uyg`otish tizimiga ega bo`lgan
-
tizimili elektrodvigatellar ishga tushirish momenti katta bo`lishini talab qilinadigan
mexani
zmlarda (oyna

ko`targich, an
tenani chiqarib
-
tushirish moslamalari), paralel
va aralash uyg`otish tizimli elektrodvigatellar esa, tavsifnomasi barqaror va aylanish

22

chastotasi yuklama ortish bilan o`zgarmaydigan mexanizmlarda (oyna
-
fara
tozalagichlar va hoka
zo) ishlatiladi. Reversiv elektrodvigatellarning ikkitadan
uyg`otish chulg`ami bo`lib, ular zanjirga galma
-
gal ulanadi

[5
-
6]
.

Hozirgi zamon avtomobillarida elektromagnitli uyg`otish tizimli
elektrodvigatellar o`rniga doimiy magnitlar ta
`
sirida uyg`otiladi
gan
elektrodvigatellar o`rnatilmoqda. Elektrodvigatelning uyg`otish tizimida doimiy
magnit ishlatilishi, uning texnik
-
iqtisodiy ko`rsatkichlarini sezilarli darajada
yaxshilash, xususan massasi va o`lchamlarini kamaytirish, foydali ish koefitsientini
1,5 ba
ravar oshirish imkonini beradi. Elektrodvigatelda ichki ulanishlarning
soddaligi, ularning ishonchliligini oshiradi. Bundan tashqari, mustaqil uyg`otish
tizimi barcha doimiy magnitli elektrodvigatellar reversiv bo`lishini tahminlaydi.


8
-
rasm. Doimiy
magnitli elektrodvigatel
.

1 va 7
-

podshipniklar, 2
-
doimiy magnit, 3
-
cho`tka

tutqich, 4
-
cho`tka, 5
-
traversa,


6
-
kollektor, 8 va 14
-
qopqoqlar, 9
-
drossel, 10
-
mahkamlash plastinasi, 11
-
magnitni
mahkamlash prujinasi, 12
-
yakor, 13
-
korpus, 15
-
yakorning chekka
izolyatsiya
plastinasi.


23

Doimiy magnitli

elektrodvigatelning tuzilishi
8
-
rasmda keltirilgan. Doimiy
magnitlar 2 qobiq 13 ning ichki sirtiga ikkita yassi po`lat prujinalar 11 yordamida
mahkamlanadi. Elektrodvigatel yakori 12 ikkita o`zi o`rnashadigan sirg`a
nuvchi
podshipniklar 1 va 7 da aylanadi. Grafit cho`tkalar 4 kollektor 6 ga prujinalar
yordamida bosib turiladi. Doimiy magnitli elektrodvigatelning ishlash printsipi
yakor va s
tator magnit maydonlarining o`z
aro ta
`
siriga asoslangan.

Hozirgi kunda avtomobi
l elektyuryuritmalari uchun kontaktsiz o`zgarmas tok
elektrodvigatellarini yaratish yo`nalishida izchil ish olib borilmoqda.24

IV.
3.
Avtomobillarda old oyna tozalagichlarning yaratilish
tarixi
.


Oyna tozalagich
lar

avtomobillarning old va

orqa oynaklarini yomg`irli, qorli,
changli sharoitlarda maxsus yordamchi asbblar yordamida
kauch
u
kli
rezina bilan
tozalanadi.Avtomobil oyna tozalagichlarning
davriy
t
ezli
gi

doimiy va bir yoki
undan ortiq bir necha
bosqichlari bilan harakatlanib ishlaydi
.

Ko`p

transport
vositalari
da ikki sinxronlashgan radial turdagi richaglardan
foydalanilgan, shu vaqtlarda bir nechta transport vositalarida bir yoki bir nechta
richaglardan foydalanilgan.

Avvallari oyna tozalagich yuritmalari avtomobil salonidan turib ruch
ka
yordamida qo`lda harakatga keltlrilgan.
Ko
`
pincha vakuum kollektordan
oziqlanga
n, lekin u bir xato edi chunkki, oyna tozalagich yuritmalari tuxtab qolishi
yoki boshqa holatda to`xtab qolar edi.

Bu mua
mmo kombinatsiyalangan yonilg
`
i
-
vakuum

kuchaytirgichl
i

nasosi
tomonidan bir darajada yengib qilindi. 1960 va 1970
-
yillarda
b
a
`
zi bir
avtomobillarda gidravlik
oyna tozalagichlar qo`llanilgan.

1903 yilda ixtirochi
anglyalik

J
.
H
.

Apjohn ikki
sh
ch
y
o
`
tka

yuqori va pastga
vertikal holatda harakat qiladigan usulni o`ylab topgan.

Bundan tashqari, 1903 yil
i 10
-
noyabrda
, AQSh ixtirochi Mari Anderson
oyna
tozalovchi qurilmasini ixtiro qilib unga
Patent idorasida mualliflik huquqi haqida №
743801 raqamli guvohno
ma
ol
gan (9
-
rasm)
.

Bu fikr qarshilik bilan uchradi, lekin
1916
yili hamma amerika avtomobillarida qo`llanila boshlandi.


1964 yilda Amerika ixtirochi Robert Kerns (1927
-
2005

yy
.)
o`
ylab

topgan
g`oyasini

patentla
shtirgan va oyna tozalagichning ishlashi ‮dav
riy oraliq 
usulidaligini t
anishtir
gan
. Bu fikr

‮Ford  kompaniyasini qiziqtirdi
, ular

bu g`oyani
o`zlashtirib

avtomobillarga
o`rnatildi
va keyinchalik boshqa ishlab
chiqaruvchilari
ga taqdim

qildim

va bundan kompaniya

manfaatdor bo
`
ldi.

O`sha
davrlarda
ish
lar

janjal va sudsiz
bo`lmas

edi.


25


9
-
rasm
.Ford

k
ompaniya
sida

qo
`
llanilayotgan

oyna

tozalagich

qurilmasini

kompaniya

o
`
zi

ixtiro

qilganligini

ta
`
kidladi

lekin
,
Robert

Kerns

oyna

tozalagich

tizimini

va

texnologiyasi

birinchi

bo
`
lib

ixtiro

qilganligini

va

kompaniya

uning

g
`
oyasini

o
`
g
`
irlab

olganligini

sudda

isbotlab

beradi
.
So`ng sud unga ‮Ford 
kompaniyasidan 10,1 million, keyinroq esa ‮Kraysler  kompaiyasidan 18,7 million
qiymatli AQSh dollarini undirib beradi.26

V.

TEXNOLOGIK QISM

V.1. Old oyna tozalagichining konstruktsiyasi.

Hozirda ishlab chiqarilayotgan har bir avtomobillardagi oyna
tozalagichlarning yuritma elementlarining harakat yo`nalishi an`anaviy holatdadir,
lekin ular tasodifan qo`llanilmaydi.

Ikki
asosiy talab qo`yiladi:Oyna tozalagichning yuritma elementlari harakatlanish chog`ida eng kam
halaqit berish koeffitsientini
:Tozalashda maksimal himoya qoplamini ta`minlashidir.

Oyna tozalagichlarning yuritma elementlarini harakat traektoriyasi
avtomobil
larga nisbatan maxsus transportlar vositalarida va traktorlarda oyna
tozalagichning old oynadagi holati turlicha bo`ladi. Masalan, traktorlarda old
oynaning yuqori qismidan xuddi mayatnik toshini harakati kabi yoki kemalarda ham
shunday holatni kuzatishimi
z mumkin. Avtobuslarda esa oyna tozalagichlarning
yuritma elementlari oynaning ikkala yon tomonlaridan markaz tomon harakatlanib
oynani tozalashi shular jumlasidandir.

Quyida oyna tozalagichlarning yuritma elementlarining turlarini
avtomobillarda qo`llanil
ishini ko`rib chiqamiz.10
-
rasm.

Zamonaviy yengil avtomobillarda oyna tozalagichning yuritma
elementlarini oddiy holati.27

Mercedes
-
Benz W114
,

W168
,

W169
;

VW Sharan
,

VW Touran

(
ba
`
zi
modellarida 2011 yilga qadar
),

Datsun 510

(
faqat
1968

yildagi
modelida
),

Mitsubishi Delica
,

Honda Civic

(2005

2011),

Oldsmobile Cutlass
Supreme

(5

chi avlodida
),
ba`zi maktab avtobuslarida
,

Peugeot 308

(2007
-
2013),

Ford Focus (3

chi avlodida
)
,

Citron C4
,

Citron Picasso

(except C3
Picasso),

Mitsubishi Grandis
,

Opel Zafira
,

Opel Astra

J,

Renault Scnic

III

(11

rasm).


11
-
rasm.

Qarama
-
qarshi holatda oyna tozalagichning yuritma elementlari.12
-
rasm.

Qarama
-
qarshi faqat oyna tozalagichning yuritma elementlari old
oynaning ikki chetida
(
SEAT Altea
,

SEAT Len

Mk2,

SEAT Toledo

Mk3

kabi

avtomobillarda
)
.28


13
-
rasm.

Oyna tozalagichning yuritma elementi faqat

bitta bo`lib, old oynaning
markazida joylashadi
(
VAZ
-
1111 Oka
,

Fiat Panda

Mk1/
SEAT Marbella
,

Fiat
Uno

(1983

1995),

Citron AX
,
Citron BX
,

Citron ZX
,

SEAT
Ibiza

Mk1,
90
`
s

Jaguar XJ
)
.


14
-
rasm.

Ektsentrik boshqaruvchi oyna tozalagichning yuritma elementi old
oynaning markazida joylashadi
(
Subaru XT
,


Mercedes
-
Benz W124
,

R129
,

W201
,

W202
,

W210
, Mercedes
-
Benz, 2

chi avlodi va
Mercedes C va E
-
class kabi avtomobillarida).29


15
-
rasm.

Avtobuslar uchun tipik yuqori to
`rtburchakli oyna tozalagichlar (ba`zi
avto
buslar
,
maktab avtobuslari
,

Mercedes
-
Benz O305
,
Porsche 928

kabi
avtomobillarida).16
-
ras
m.

Old oyna yuzalari katta bo`lgan maxsus yuk avtomobillarida
(
MAN
,

Toyota FJ Cruiser
,
Jaguar E
-
type
,

MGB
,

MG Midget
,
Austin Healey Sprite
,
Toyota FJ Cruiser

kabi yuk avtomobillarida
)
.


17
-
rasm.

Bu turdagi oyna tozalagichlar yuk avtomobillari va avtobuslar uchun.


30


18
-
rasm.

Bu turd
agi oyna tozalagichlar traktorlar, maxsus yuk avtomobillari va
avtobuslar hamda yengil avtomobillarning orqa oynani tozalash uchun (maktab
avtobuslari
Hummer H1

va

HUMVEE

kabi avtomobillarida)
.19
-
rasm.

Teskari yo`nalishdagi oyna tozalagichlarning yuritma elementlari (LHD
Mercedes 140 va ko`p RHD kabi avtomobillarida).


‮GM
-
Uzbekistan  YoAJ avtomobil zavodida ishlab chiqarilayotgan
Matiz

avtomobillarining oldingi
oyna
sini

tozalash moslamasi: sinxron xarakatlanuvchi
cho
`
tka richagi 3 cho
`
tka 4, yuritma 2, reduktorli elektr dvigateli 1, hamda oyna
yuvish jamlamasi 5 dan ib
orat. Yuvish jamlamasi: suv quyish bachogi 6, elektr
yuritmali nasos 8, suv o
`
tkazish quvurlari 9 va 11 hamda suv sepkich 10 dan tashkil
topgan. (20
-
rasm).

Oyna tozalagichning doimiy magnitli elektr dvigateli cho
`
tkalarni uch xil
tezlik bilan xarakatlanish
ini ta
`
minlaydi:

1.

Xarakatdan to
`
xtab 3

5 soniyadan so
`
ng bir marotaba ishlaydigan.


31

2.

Past tezlikda
(LOW)
bir daqiqada taxminan 40 marotaba ishlaydigan.

3.

Yuqori tezlikda
(HIGH),
bir daqiqada taxminan 70 marotaba ishlaydigan.

Oyna tozalagich rul kolonkasining

o
`
ng tarafidagi richagni o
`
z o
`
qi atrofida
aylantirib boshqariladi. Oyna tozalagichning boshqarish tizimiga, elektr dvigatel
o
`
chirilganidan so
`
ng cho
`
tkalarni dastlabki holatga qaytaruvchi mexanizm
o
`
rnatilgan. Oyna yuvgichni ishga tushirish rul kolonkas
ining o
`
ng tarafidagi
richagni pastga yoki yuqoriga xarakatlantirib boshqariladi.20
-
rasm.
Matiz avtomobilining oldingi oynani tozalash va yuvish tizimlari.

1
-
reduktorli elektr dvigatel; 2
-
richagli yuritma; 3
-
cho
`
tka richagi; 4
-
cho
`
tka;


32

5
-
oyna yuvish

jamlamasi; 6
-
suv quyish bachogi; 7
-
bachok qopqog
`
i; 8
-
elektr
yuritmali nasos; 9,11
-
suv o
`
tkazish quvurlari; 10
-
suv purkagich.


Matiz avtomobillarining orqa oynasi tozalagichi reduktorli elektr dvigatel 1,
bitta cho
`
tka richagi 2, cho
`
tka 3, suv quv
uri 4, suv sepkich 5 va suv quvurini ulagich
6 dan iborat.
2
1
-
rasm.2
1
-
rasm.
Matiz avtomobilining orqa oyna tozalagichi.

1
-
reduktorli elektr dvigatel; 2
-
cho
`
tka richagi; 3
-
cho
`
tka; 4
-
suv quvuri;

5
-
suv sepkich; 6
-
suv quvurlarini ulagich.

Avtomobillarida
orqa oyna tozalagichi bilan oyna yuvgich alohida o
`
rnatilgan
o
`
chirgich vositasida ishga tushirilib, bitta tezlikda ishlaydi.
Matiz
avtomobillarida
orqa oyna tozalagich bilan oyna yuvgichni rul kolonkasidagi oldingi oyna
tozalagichlarni ish
ga tushirish richagi yordamida boshqariladi.

Matiz
avtomobilining orqa oyna tozalagichi bilan oyna yuvgich bir yaxlit qilib
tayyorlangan cho
`
tkadan iborat,
(22
-
rasm)
.
Oyna tozalagichning richagiga suv
sepi
sh moslamasi o
`
rnatilgan (
23
-
rasm
)
.
33
Oynatozalagichlar avtomobilning oldi tomonidagi (
ba
`
zi avtomobillarda

orqa
tomonidagini ham
) oynasini atmosfеra yog
`
inlaridan (
qor, yomg
`
ir
), har
-
xil
ifloslardan tozalash uchun xizmat qiladi. Oyna tozalagich aralash uyg
`
otish tizimiga
ega bo
`
lgan doimiy magnitli elеktrodvigatеl, almashlab ulagich, qo
`
chqaroqli
rеduktor, kr
ivoship, pishang va tortqilar, cho
`
tkalar, tеrmobimеtall plastinali
saqlagichdan iborat. Yakor 1 ning (
2
4
-
rasm) aylanma harakati uning o
`
qidagi
qo
`
chqaroq 13 orqali rеduktorning plastmassadan tayyorlangan shеstеrnyasi 12 ga
uzatiladi. Krivoship 4,
shеstеrnya valiga qattiq mahkamlangan bo
`
lib, uning
aylanishi rеzina
-
tozalovchi cho
`
tka pishanglari 8 ni o
`
z tayanchlari 7 ga nisbatan
tеbranishga olib kеladi. Krivoship harakati cho
`
tkalarga tortqilar 5 va pishanglar 6
orqali uzatiladi. Elеktrodvigatеlni

tok manbaiga ulash va uzish, uning yakorini
tеzligini o
`
zgartirish almashlab ulagich 2 yordamida amalga oshiriladi

[7
-
8]
.


22
-
rasm.
Matiz
avtomobilining orqa oyna
tozalagichi.

1
-
orqa oyna tozalagichi.
23
-
rasm.
Orqa oyna tozalagichi richagi.

1
-
qalpoqcha; 2
-
gayka; 3
-
richag; 4
-
suv s
е
pish
quvuri.342
4
-
rasm.

Oynatozalagich:

a
-

cho
`
tkalar yuritmasi; b
-

el
е
ktr sx
е
masi;

a)

b)

Katta
tezlik

Kichik
tezlik

To‰xtash


35


1
-
yakor, 2
-

almashlab ulagich, 3
-
cho
`
tkalar yuritmasining r
е
duktori va ch
е
garaviy
uzgich, 4
-
krivoship, 5
-
tortqi, 6
-
pishanglar, 7
-
cho
`
tka pishanglarining tayanchi,
8
-
cho
`
tkalar, 9
-
almashlab ulagichning kontakt lappagi, 10
-
r
е
zistor,

11
-
ch
е
garaviy
uzgichning kontakt lappagi, 12
-
sh
е
st
е
rnya, 13
-
r
е
duktor qo
`
chqarog
`
i, 14
-
o
`
t oldirish
kaliti,15
-
t
е
rmobim
е
tall saqlagich, 16
-
ch
е
garaviy uzgichning kontakt plastinasi, 17
va 18
-
uyg
`
otish chulg
`
ami g
`
altaklari;
Я

va
Ш

-

o
`
tkazgichlarni ulash qisqichlari
Oynatozalagich cho
`
tkalari kichik tеzlikda ishlashini ta
`
minlash uchun
almashlab ulagich 2 ning kontakt lappagi 9, tok elеktrodvigatеl uyg
`
otish
chulg
`
amining paralеl ulangan g
`
altaklariga, qarshilik 10 dan o
`
tmasdan
boradigan
I

holatga kеltiriladi.Tozalovchi cho
`
tkalar tеzligini oshirish uchun almashlab ulagichning kontakt
lappagi boshqa holatga kеltiriladi (
II holat
)
.

Bu holda elеktrodvigatеl uyg
`
otish
chulg
`
amining paralеl g
`
altagi zanjiriga qarshilik 10 ulan
adi. Uyg
`
otish zanjirida tok
kuchi susayishi, uyg
`
otish magnit oqimini kamaytiradi, natijada yakor aylanishlar
chastotasi ortadi. Almashlab ulagich o
`
chirilgandan kеyin ham (
0 holat
), plastina
16, kontakt lappak 11 ning kеsilgan joyiga o
`
rnashguncha elеk
trodvigatеl ishlab
turadi. Bu daqiqada chеgaraviy uzgich zanjirni uzadi va elеktrodvigatеl to
`
xtaydi.
Bunda, cho
`
tkalar avtomobil oldi tomonidagi oynasining eng chеkka past qismida,
haydovchiga xalaqit bеrmaydigan joyda to
`
xtaydi. Yuklama ortishi va qisqa

tutashuv natijasida yuzaga kеlishi mumkin bo
`
lgan katta tok kuchidan
elеktrodvigatеl chulg
`
amlarini himoya qilish uchun, uning zanjiriga takroriy
ishlaydigan tеrmobimеtall plastinali saqlagich 15 ulangan.36


25
-
rasm.

SL136 belgili oynatozalagich elektryuritmasining

umumiy sxemasi
.


25
-
rasmda doimiy magnitli elektrodvigatelga ega bo`lgan SL
-
136 belgili
oynatozalagich elektryuritmasining sxemasi keltirilgan. Bu turdagi oynatozala
-
gichlarning o`ziga xos tomoni shundan ib
oratki, ularda tozalovchi cho`tkalarni
kichik va katta tezlikda harakatlanishi bilan birga to`xtab
-
to`xtab harakatlanish
rejimida ishlash ham ko`zda tutilgan. Oynatozalagichni to`xtab
-
to`xtab
harakatlanish rejimi almashlab ulagich 1 ni
III

holatga qo`yilis
hi bilan amalga
oshiriladi. Bu holda elektrodvigatelning yakor zanjiriga rele 7 ulanadi. Releda
qizishi davomida yuqori tomonga egiladi va kontaktlar 10 ni uzadi. Bu, o
`z
navbatida, rele 11 ning ta
`
minot zanjiri toksizlanishiga va uning kontaklari 12
soviganidan keyin dastlabki holatiga qaytib, kontaktlar 10 ni tutashtiradi, rele 11 ga
tok kela
di va uning kontaklari 12 tutashib yana elektrodvigatelni tok manbaiga
ulaydi.
Oynatozalagichdagi bu jarayon bir minutda 7...19 marta qaytariladi

(26
-
rasm)
.


37


26
-
rasm.

Oynatozalagich cho`tkalari kichik tezlikda harakatlanishini ta
`
minlash uchun
almashib
ulagich
II

holatiga keltiriladi.

Bu holatda tok elektrodvigatel

yakori 4 ga
asosiy cho`tkalarga nisbatan burchak ostida joylashtirilgan qo`shimcha cho`tkalar 3
orqali uzat
iladi. Bu rejimda tok yakor

chulg`amlarining faqat ma
`
lum bir qismidan
o`tganligi t
ufayli, uning aylanish chastotasi va aylantiruvchi momenti kamayadi.
Oynatozalagich cho`tkalarini katta tezlikda harakatlantirish uchun almashlab
ulagich
I

holatga o`tkaziladi
. Bunda elektrodvigatel ta
`
minoti asosiy cho`tkalar
orqali amalga oshiriladi va t
ok yakorning hamma chulg`amlaridan o`tadi. Almashlab
ulagichning
IV

holatida tok birdaniga oynatozalagich

va oynayuvgich
elektrodvigatel
larining yakorlari 4 va 2 ga uzatiladi va ular birgalikda ishlaydi.

Oynatozalagich o`chirilgandan keyin ham (almashlab u
lagichning 0 holati)
kulachok 6 aylanib, qo`zg`aluvchi kontakt 5 ni uzguncha elektrodvigatel ishlab
turadi. Kontakt 5 uzilgandan keyin elektrodvigatel to`xtaydi. Elektrodvigatelning
tok zanjiri belgilangan daqiqada uzilishi, oynatozalagich cho`tkalarini d
astlabki
holatida t
o`
xtashini ta
`
minlash bilan bog`liq. Elektrodvigatelning yakor zanjirlarini
ortiqcha yuklama va qisqa tutashuv toklaridan xalos qilish uchun termobim
saqlagich 13 o`rnatilgan.

Yomg`ir tomchilab yo
g`g
anda yoki q
or uchqunlab turganda
avtomobil

oldi
oynasi kam namlanib, oynatozalagich cho`tkalarini ishqalanishini va ularni
yeyilishini kuchaytiradi

(27
-
rasm)
. Ishqalanish kuchining ortishi energiya sarfini
-
ikk
i

38

taktga, qo`l bilan ishga tushirish noqulay va xavfli, chunki bu bir necha daqiqaga
bo`lsa ham haydovchi diqqatini jalb qiladi. Hozirgi zamon avtomobillarida
oynatozalagich qisqa vaqt davomida ishlashini ta
`
minlash uchun
elektrodvigatelning boshqarish tiz
imiga maxsus elektron sxema kiritilib, u ma
`
lum
vaqt oralig`ida (2....30 s) oynatozalagich elektrodvigatelini bir
-
ikki takt ishlashi
uchun ulab turadi

(2
8
-
rasm)
.27
-
rasm.
392
8
-
rasm.
Spark avtomobili old oyna tozalagichining
elektrodvigateli.
40

V.2. Avtomobillarda old oyna tozalagichning avtomatik boshqarilishi.

Hozirga XXI asr texnika va texnologiyalarining rivojlanishi shu darajada
mumkin bo`ladi.
Masalan,
old
oyna tozalagichni oladigan bo`lsak. Oyna
tozalagichlarning yuritma elementlari avtomatik holda ishlaydigan oyna
tozalagichlarda
ham klassik holda
saqlanib qolingan bo`lib, uning farqi boshqarilish
jarayonidadir. Odatda oyna tozalagichlarni ish
ga tus
hirish avtomobil salon
qismidagi

nazorat
-
o`lchov asboblari panelida joylashgan boshqarish organlari
yordamida haydovchi tomonidan qo`lda mexanik yoki manual tarzda boshqariladi.
Lekin avtomatik holda boshqariladigan oyna tozalagichning ishlashi tashq
i muhitda
ob
-
havoning o`zgarishi ya`ni yomg`ir va qorlarni yog`ishida haydovchini
komfortabelligini ta`minlash maqsadida maxsus foto datchiklar yoki sezuvchi
elementlar
yarim o`tkazgichlar bu tizimda qo`llanilib, fizik jarayonlar ta`sirida
ma`lum kuchlanis
hni
hosil qilib,
jarayon haqidagi axborotni

elektron boshqaruv
blokiga

kuchlanish tarzida

yuboradi va oyna tozalagichlar avtomatik holda ishga
tushiriladi
.

Sezuvchi elementning ishlashini kuzatadigan bo`lsak, haydovchi salon ichini
kuzatish va avtomobilni
ng

orqasini kuzatuvchi oynakning old oynak qismiga salon
tomonidan yopishtirilgan bo`ladi

(29
-
rasm).

Avtomobil
oynasining tashqi yuzasiga yomg`ir tomchisining tushishi
natijasida old oynak yuzasi
ga joylashtirilgan yomg`ir datchigi yarim o`tkazgichli
diodl
ardan va yorug`lik nur
ini qabul qiluvchi elementlardan tashkil topgan
qurilma
orqali tashqi muhitning holatini fizik jarayonlar orqali aniqlab,
tizimning elektron
boshq
aruv blokiga yuboradi

(
30
-
rasm)
.

Avtomatik oyna tozalagichning davriy ishlashi old oyna
yuzasiga tushayotgan
yomg`ir yoki qorlarning tezligiga va bundan tashqari avtomobilning tezligiga
proportsional ravishda ishlashi va bu holatda haydovchining e`tiborini
chalg`itmasligi kabilar bilan hozirda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarda keyin
qo`ll
anilib kelinmoqda

(31
-
rasm)
.41

Tizim
quyidagi sharoitlarda to`xOld oynaning harorati kam
-
15 C dan juda sovuq bo
`
lib qolganda;Bir tizim
ning

hatosi bo`lgan
d
a.Old oynaning s
hisha
elementi
juda issiq
+
90 C haroratda

bo
`l
sa,
oyna
tozalagich ishlashdan to`xtaydi.

29
-
rasm.


42

30
-
rasm.

Yomg`ir datchigining sxemasi.

1
-
yorug`lik tarqatuvdi diod

(LED)
, 2
-
fotodiod.


43
31
-
rasm.


44

VI. IQTISODIY QISM

VI.1.
Avtomobillarda old oyna tozalagichiga texnik xizmat ko`rsatishni
iqtisоdiy bаhоlаsh.

Avtomobillarda old oyna tozalagichiga texnik xizmat ko`rsatishni

iqtisоdiy
jihаtdаn аsоslаsh оrqаli uni аmаliyot
g
а jоriy etish mumkun Iqtisоdiy аsоslаshdа
hоzirgi kundаgi
bоzоrdаgi resurs nаrhlаridаn fоydаlаnilаdi, ishlаb chiqаrilаdiгаn
mаhsulоtni rаqоbоt dаrаjаsi hisоbgа оlinаdi, shunigdek shu kundаgi lоyihа оrqаli
tаyyorlаngаn mаhsulаtni nаrhi hisоblаnib bоzоrdаgi nаrhgа sоlishtirilаdi, ishlаb
chiqаrish dаsturini tuzishd
а rаqоbаt dаrаjа hisоbга оlinаdi. Lоyihаni аmаlgа оshirish
uchun kerаkli mаblаg
`
ni bаnk kredit fоizi hisоbга оlinаdi, uni bаnkgа qаytаrish
muddаti tаlаbdаn оshib ketmаsligi kerаk. Bundаy iqtisоdiy аsоslаsh quydаgi ketmа
-
ketlikdа аmаlgа оshirilаdi

[
1
5
]
:

1.
Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
bo
`
yicha

dаstlаbki mа
`
lumоtlаri 1
-
jаdvаlgа to
`
ldirilаdi.

2.
Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
jarayonlari
ni

аsоsiy fоndi hаmdа ishlаb chiqаrish fоndi hisоblаb ch
iqilаdi.

3.
Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
jarayonlari
ni

yillik ishlаb chiqаrish hаjmi vа tа
yorlоv nаrhi mаhsulоt birligigа
)
hisоblаnаdi.

4.
Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
jarayonlari
ni

bo
`
yic
ha ishlаb chiqаrish dаsturi tuzilаdi. Undа оlinаdigоn dаrоmаd
tаnnаrх, yalpi fоydа, аmаrtizаtsiya vа sаmаrаlаr hisоblаnаdi.

5.
Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
jarayonlari
da ishlatiladigan jihozlarni
o
`
zini оqlаsh muddаti
hisоblаnаdi.

6. Аsоsiy fоndlаrdаn fоydаlаnish ko
`
rsаtkichlаri: fоnd qаytimi аylаnmа
fоndlаrni аylаnishi sоni, yillik mehnаt unumdоrligi, rentаbelliklаr hisоblаnаdi.


45


I.

Ishlаb chiqаrish jаrоyonidа qаtnаshаdigоn, dаstgоh, rеsurslаr, ulаrni
bоzоrdаgi
nаrхlаri vа sаrf mе
`
yorlаri (1
-
jаdvаl) hisоblаnаdi.Ko
`
rsаtkichlаr nоmi

O
`
lchоv
birligi

Qiymаti

1

Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga
texnik xizmat ko`rsatish
t
е
xnologiyasini

baholovchi

jihozi

dоnа

1

2

Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga
texnik xizmat ko`rsatish
t
е
xnologiyasini

baholovchi

jihoz

qiym
а
ti

m.so
`
m.

58900

3

Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga
texnik xizmat ko`rsatish
t
е
xnologiyasini

baholovchi

jihoz

unimd
о
rligi

avt/kun

4

4

Ishchilаr sоni

nаfаr

2

5

Shundаn ustаlаr sоni

nаfаr

1

6

Smеnа sоni

smеnа

1

7

Eliktrodvigatellar quvvati

Kvt/soat

10

8

Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga
texnik xizmat ko`rsatish
t
е
xnologiyasini
baholash uchun sarf

so
`
m/sоаt

10000

9

Ishchilаr o
`
rtаchа оyligi

m.so
`
m.

450

10

Yildаgi ishchi kunlаr sоni

Kun

305

11

Ish dаvоmiyligi

sаоt

7


II.

Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish

tеxnologiyasini

baholovchi

jihozini аsоsiy hаmdа ishlаb chiqаrish fоndi hisоblаb
chiqilаdi. Shuningdеk ish tаshkil
qilishdаgi ishlаb chiqаrish fоndini hisоblаsh
(bahosi).


46


-

Avtomexanik uchun kalitlar to`plami
-
1 komp narxi;

7000

m.so
`
m


-

Jihozlar komplekti 1ta;

25500

m.so
`
m


-

Verstag
-
1ta narxi;

5000

m.so
`
m


-

Avtomobillarning salon inter
`
yeri
va ularga texnik
xizmat ko
`
rsatish
uchun xona

36

mkv.

400

m.som

F bin=

14400

m.so
`
m


Jami:

58900

m.so
`
m
1)
Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish

t
е
xnologiyasini

baholovchi

jihozini

dastlabki

b
а
h
о
si


Fdаs=Fdq=

58900

m.so
`
m


2) Аsоsiy fоnd uchun sаrf

Fas=

58900


m.so
`
m
3) Аylаnmа fоnd qiymаti

K=

0.15

Fаy = Fas*K=

8835


m.so
`
m


4) Ishl
а
b chiq
а
rish ‮Fi/ch  f
о
ndini t
о
p
а
miz.

F
i/ch

= Fas+ Fаy =

67735


m.so
`
m

5) Ishlаb chiqаrish fоndini tаshkil qilish
uchun ustаmа hаrаjаt (krеdit to
`
lоv fоizi)
lаrini hisоblаymiz.

∆F
i/ch
= F
i/ch
*K=

10160


m.so
`
m

6) Ishni tаshkil qilish vа krеdit to
`
lоvini hisоbgа оlgаn hоldаgi jаmi kаpitаl
hаjimini tоpаmiz.

K= F
i/ch
+

∆F
i/ch
=

77895


m.so
`
m47

III.

Avtomobillarda old
oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
tеxnologiyasini

baholovchi

jihozini yillik ishlаb chiqаrish hajmi vа tаyorlоv nаrхi
(mаhsulоt birligigа ) hisоblаnаdi.

а
)
yillik

avtomobil

oyna

tozalagich

konstruktsiyasini

baholash

h
а
jmi
:

∑ Q = d
n1
* D
r
* n
1

* N
A
* T
sm
=

8540

avt/yild
n1dastgohning unumdоrligi;

4

avt/kun

D
r

-
yillik ishchi kunlаr;

305

kun

n1
-
smеnа sоni;

1

ta

T
sm
-
smеnаdаgi ish dаvоmiyligi;

7

soat

N
A
-
turli turdаgi dаstgоhlаr sоni;

1

ta


IV.

Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
tеxnologiyasini

baholovchi

jihozini ishlаb chiqаrilgаn ishhajmi birligi nаrхi
tоpilаdi. Undа оlinаdigоn dаrоmаd tаnnаrх, yalpi fоydа, аmаrtizаtsiya vа
sаmаrаlаr hisоblаnаdi.

Bundа
avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
xususiyatlarini

baholovch xizmat

nаrхini hisоblаymiz.

Хizmаt birligini tаyyorlоv nаrхi quydаgi mоdеl bilаn tоpilаdi:

D
1
= m
1

1
+ Х
2
+ Х
3
+ Х
4
+ Х
5
+ Х
6
+ Х
8
+ Х
9,

m
1
-

хizmаt birligigа mеhnаt sаrfi.Х
1
-

ijtimоiy аjrаtmа

sаrfi.Х
2
-

mаtеriаl sаrfi.Хz
-

elеktrо
-
enеrgiya sаrfi.Х
4
-

qurilmаsni ishlаtishgа tаyyorlаsh
sаrfi.Х
5
-

аmаrtizаtsiya sаrfi.Х
6
-

dаvriy хаrаjаtlаr.Х
8
-

yalpi fоydа.Х
9
-

yo
`
l fоndi vа turli аjrаtmаlаr sаrfi.
48

а)
loyihadagi ishchi va ustalarni sоnini
quydаgichа аniqlаymiz.R
sr
= N
1
x R
1
+ N
2
+ R
2
+…+ N
n

R
n
/ ∑ N
2
, N
1
,N
2
…N
n
= 12 rаz

R1, R2…Rn


Rаziryati mаvjud оdаmlаr; 1 ta


2
-
jаdvаlMutахаsisligi

Umimiy ishchilаr soni

Rаzryadlаr

1

2

3

4

5

1

Ishchi

112

Ustа

11

jаmi

23

Bоshqаruvchi

1
А) m
1


Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
xususiyatlarini

baholash

ishchisi (ustа) uchun оylik mаоsh hаrаjаtlаrini hisоblаsh;

m1 =
Tum*St*Kd/∑Q;

919

avt/yil


Bundа:TumAvtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
xususiyatlarini

baholovchi

yillik

ish

s
оа
ti
;

Kdr
е
j
а
ni

о
shirib

b
а
j
а
rishni

his
о
bg
а

о
luvchi

k
о
effits
е
nti
;

1.2

Tum = D
r*

T
s*

n* N
p
=

2135

soat


D
rishchi kuchlаr sоni;

305

kun

T
ssmеnа dаvоmiligi;

7

soat

n
-

smеnа sоni;

1

smena

N
p

-

Ishdа bаnd bo
`
lgаnlаr sоni;

1

nafar

S
t

= (M/F)*K
1
=

30
62

so
`
m/sоаtBundа:


M


аsоsiy ishchisi оylik mаоshi;

450

m.so
`
m

F


оylik bаlаns;

169

soat


49

K
1


tumаn kоeffitsiеnti;

1.15


B) Ijtimоiy sug
`
urtа аjrаtmаsi:Х
1

= 0,48

* m
1
=

441

so
`
m/ avt

V
.

Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
t
е
xnologiyasini

baholovchi

jihoziga

material

sarfi

Х
2
ni

t
о
p
а
miz
.

Biz

f
а
q
а
t

avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish

j
а
r
а
yoni

n
а
r
х
ini

his
о
bl
а
ymiz
,
bu

h
а
r
а
j
а
t

o
`
rtacha

bir

birlik

uchun
.

Х
2
=N
1
*TS
1
=

30000

so
`
m/avt


TS

1

-

sifat material sarfi

10000

so
`
m/avt

N

1


ta`mirlanadigan avtomobil soni;

3

ta

G) Elektrоenergiya sаrfi

Х
3= Nust * K1+K2 * F * TS *
NA1 * NA2 / ∑Q =

367

so
`
m/ dоnа


N
ust
-

jihoz elеktrоdivigаtеli quvvаti;

10


kvt/sоаt

K
1
,K
2vаqt vа quvvаt bo
`
yichа dvigаtеldаn
fоydаlаnish kоеffitsеntiK
1

= K
2
=

0.7


F


avtomobillarda old

oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
xususiyatlarini

aniqlovchi jihoziningni yillik ishlаsh sоаti

F=D
r
*T
s
*NA1 =

36600

soat


T
s1kvt elеktrоenеrgiya nаrхi;

120


so
`
m/sоаt

N
A2
, N
A1dаstgоhlаr sоni.

1

dona

D)
Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatishni
baholovchi

jihozini ishlаtishgа tаyyorlаsh sаrfi:

Х
4

41
+m
2

=

359

so
`
m/ avtbundа:Х
41dаs
t
gоh
d
а ehtiyot qism vа mаteriаllаr sаrfi
bu оylik mаоsh
g
а nisbаtаn 30 fоiz ko
`
pdir.
Dеmаk,

Х41 =

203

m
2sоzlоvchi ustаni оylik mаоsh sаrfi;
50

m
2

= m
1

* N
2
=

156

so
`
m/ avt


N
2bir jihozgа kеrаkli ustаlаr sоni (0,1′0,2)

0.17


Е) Х5

аmоrtizаtsiya аjrаtmаsini tоpаmiz

Х
5
= K х0,15 /∑Q=

13
68

so
`
m/ avtK) dаvriy hаrаjаtlаr Х
6,

vа uning ulushi р
6

ni tоpаmiz


р
6
=0,10,2.

0.15


N) fоydаni dаrоmаddаn ulushi

р
8
=0,20,4.

0.4


M) yo
`
l fоndi vа yuqоri tаshkilоtni ushlаb turish
uchun аjrаtmа mе
`
yori.

р9=

0.035

Shundаy qilib loyihadagi mаhsulоtni to
`
liqsiz tаnnаrхi Х
U

ni tоpаmiz

Х
u
=m
1

1

2

3

4

5
=

33454

so
`
m/ avt


Аgаr nаrhni ulushlаrdа
ifоdаlаsаk:


р
хu
=16
+ р
8
+ р
9
)=


0.415


D
1

u
/ р
хu
=43440 /0,745=58309

80612

so
`
m/ avt

To
`
liq tаnnаrх Х
m

u

6

9
=

48367

m so
`
m


bundа:3
-
jаdvаl

Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
tеxnologiyasini

baholovchi

jihoziniga ishlаb chiqаrgаn mаhsulоt birligi nаrхi kаlikulаtsiyasi.Ko
`
rsаtkichlаr
nоmi

Shаrtli bеlgi

Qiymаti , so
`
m

1

Хоmаshyo sаrfi

Х
2

30000

2

Аsоsiy ishchilаrgа
оylik mаоsh sаrfi

m
1

919

3

Ijtimоiy аjrаtmа
sаrfi

Х
1

441


51

4

Jihоzning
ishlаtishgа
tаyyorlаsh sаrfi

Х
4

359

5

Аmоrtizаtsiya
аjrаtmаsi sаrfi

Х
5

1368

6

Elеktrоenеrgiya
sаrfi

Х
3

367

7

Хo
`
jаlik hаrаjаtlаri
sаrfi

Х
6

12092

8

Mаhsulоt tаnnаrхi

Х
m

48367

9

Yalpi fоydа

Х
8

32245

10

Sоf fоydа

Х′
8

30633

11

Rеntаbеllik

R

67

12

Mаhsulоtni
tаyyorlоv nаrхi

D1

80612

13

Mahsulotga xizmat
ko`rsatish n
а
r
х
i

D

96734

14

Bоzоrdаgi bаhо

D
b

106408Х
6
=D
1
* р
6
=

12092

so
`
m/ avtХ
9
=D
1
* р
9
=

2821

so
`
m/ avtYalpi fоydа Х
8

tеng


so
`
m/ avtХ
8
=D1


Х
m
=

32245

so
`
m/ avtХ
8
′=Х
8
* j=

30633

so
`
m/ avtbundаn j

sоliq stаvkаsini hisоbgа оluvchi
kоeffitsiеnt;

0.95Rеntаbеllik:
R=(Х8*100)/Хm=

67

52

р
7
= QQS ni hisоbgа оluvchi
kоeffitsеnt;

1.2

Sоtuv nаrхi

D=D1*р7=

96734

so
`
m/ avt
VI.

Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
tеxnologiyasini

baholovchi

jihozi bilаn ishlаb chiqаrish dаsturi hisоblаnаdi.

Ishlаb chiqаrishdаn оlinаdigоn yillik dаrоmаd
∑D
1
=D
1
*∑Q * j
p
=

688426011

so
`
m/yil
bundа:


j
prаqоbаt dаrаjаsini hisоbgа оluvchi kоeffitsеnt:

-

mоnоpоlistik hоlаt

1

o
`
rtаchа rаqоbаt

0.8

bоzоrdа murаkkаb hоlаt

0.6∑Х
m

m
* ∑Q * j
p
=

413055607

so
`
m/yil∑Х
8
=∑D
1

-

∑Х
m
=

275370404

so
`
m/yil∑Х′
8
=∑Х
8

* j
sеl
=

256094476

so
`
m/yil
bundа:
j
sеl


fоydаgа qo
`
yilgаn sоliqni hisоbgа оluvchi
kоeffitsеnt;

0.93Iqtisоdy sаmаrа yoki jihoz bilаn tоpilgаn ichki imkоniyatdаgi
mаblаg
`
.∑Хvоz=∑Х5+∑Х′8 =

267778764

so
`
m/yilbundа:∑Х
5

5

* ∑Q * j
p
=

11684288

so
`
m/yilVII.

Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatish
tеxnologiyasini

baholovchi

jihoziniga o
`
zini оqlаsh muddаti hisоblаnаdi vа аsоsiy
fоndlаrdаn fоydаlаnish ko
`
rsаtkichlаrini tоpаmiz.

T
оq

-

jihozni o
`
zini оqlоsh
muddаti , yil.

T
оq
=∑ F
pr

/∑Х
vоz.

=

1.12

yil
53

Аsоsiy ishlаb chiqаrish fоndini mаblаg
`

qаytаrish kоeffitsеntini аniqlаymiz K
f

K
f
=∑D
1
/F
pr
=

2.29

so
`
m/so
`
mbundа:F
i/ch
= Fas+ Fаy =

67735

m.so
`
m∆F
i/ch
= F
i/ch *
K=

5276234759

m.so
`
mK= F
i/ch
+

∆F
i/ch
=

5276302494

m.so
`
mF
оb qоl
=

2209

m.so
`
mАylаnmа mаblаg
`
lаrni аylаnish dаrаjаsini tоpаmiz, K
оK
о
=∑D
1
/F
оb qol
=

312

аylаnishLoyihadan оlingаn sаmаrа:E=∑Х
vоz
.=

267778764
Mеhnаt unimdоrligi:а) tехnоlоgik ishchilаrgа;P
tех
=∑D
1
/R
t
=

344213006

m.sum/оdаmbundа:R
ttехnоlоgik ishchilаr sоni (jihоz ishchilаrigа ustаlаr sоni qo
`
shilаdi)

2

b) Umumiy ishchilаrgа;P
um
=∑D
1
/R
um
=

229475337

m.sum/оdаmbundа:R
um
=R
t
+ R
dr
=

3

оdаmbundа:R
drkichik vа bоshqаruv хоdimlаri.

1Avtomobillarda old oyna tozalag
ichiga texnik xizmat ko`rsatishni
baholovchi

jihozini аmаlgа оshirish uchun bаnkdаn оlingаn krеditni bаnkgа
qаytаrish gаfigi

∑ Fpr=
300000000

Krеdit summаsit 300000000 krеdit
fоizi: 3,5 %, krеdit bеrilgаn sаnа 01.
06. 2015 krеditni qаytаrish sаnаsi 01.08.2016


54

Avtomobillarda old oyna tozalagichiga texnik xizmat ko`rsatish

tеxnologiyasini baholovchi jihozining yillik аsоsiy tехnik
-
iqtisоdiy
ko
`
rsаtkichlаri.Ko
`
rsаtkich
turlаri

Shаrtli
bеlgi

O
`
lchоv
birligi

Qiymаti

1

Avtomobillarda old oyna
tozalag
ichiga texnik xizmat
ko`rsatish
t
е
xnologiyasini

baholovchi

jihoz

N
p

Dоnа

1

2

Аsоsiy ishlаb chiqаrish fоndi

F
as

m.so
`
m

58900

3

Аylаnmа fоnd hajmi

F
ay

m.so
`
m

8835

5

Fоnd qаytimi kоeffitsеnti

K
f

so
`
m/so
`
m

2.29

6

Аylаnmа mаblаg
`
lаrni
аylаnish kоeffitsiеnti

K
о

Аylаnish

312

7

Tехnik ishchilаr sоni

R
t

оdаm

2

8

Umumiy ishchilаr sоni

R
um

оdаm

3

9

Mеhnаt unumdоrligi

-

tехnоlоgik ishchilаrgа:

P
tex

m.so
`
m/оdаm

344213006-

umumiy ishchilаrgа

P
um

m.so
`
m/оdаm

229475337

10

Umumiy tаnnаrх

∑Х
m

m.so
`
m

413055607

11

Hisоbdаgi dаrоmаd

∑D
1

m.so
`
m

688426011

12

Sоf fоydа

∑P
chis

m.so
`
m

145276843

13

Yillik sаmаrа

E

m.so
`
m

267778764

14

Kаpitаl mаblаg
`
ni o
`
zini
оqlаsh muddаti

T
оq

yil

1.12

55

VII. HAYOT
IY

FAOLIYAT XAVFSIZLIGI QISMI

VII.1. O
`
zgaruvchi elektromagnit maydonlarining inson organizmiga ta
`
siri.

Elektromagnit maydonlarining inson organizmiga ta
`
siri elektr va magnit
maydonlarining kuchlanishi, energiya
oqimining intensivligi tebranish chastotasi,
nurlanishning tananing ma
`
lum yuzasida to
`
planishi va inson organizmining shaxsiy
xususiyatlariga bog
`
liq bo
`
ladi.

Elektromagnit maydonlarining inson organizmiga ta
`
sir ko
`
rsatishining
asosiy sababi inson tanasi

tarkibidagi atom va molekulalar bu maydon ta
`
sirida
musbat va manfiy qutblarga bo
`
lina boshlaydi. Qutblangan molekulalar
elektromagnit maydoni tarqalayotgan yo
`
nalishga qarab harakatlana boshlaydi.

Qon, hujayra va hujayralar oraligidagi suyuqliklar tarkib
ida tashqi maydon
ta
`
siridan ionlashgan toklar hosil qiladi. O
`
zgaruvchan elektr maydoni inson tanasi
hujayralarini o
`
zgaruvchan dielektrik qutblanish, shuningdek o
`
tkazuvchi toklar
hosil bo
`
lishi hisobiga qizdiradi. Issiqlik effekti elektromagnit maydonla
rining
energiya yutishi hisobiga bo
`
ladi. Energiya yutilishi va ionlashgan toklarning hosil
bo
`
lishi biologik hujayralarga maxsus ta
`
sir ko
`
rsatishi bilan kechadi, bu ta
`
sir inson
ichki organlari va hujayraiaridagi nozik elektr potensiallari ishini buzish
va suyuqlik
aylanish I
`
unksiualarining o
`
zgarishi hisobiga bo
`
ladi.

O
`
zgaruvchi magnit maydoni atom va molekularning magnit momentlari
yo
`
nalishlarining o
`
zgarishiga olib keladi. Bu effekt inson organizmiga ta
`
sir
ko
`
rsatish jihatdan kuchsiz bo
`
lsada, leki
n organizm uchun befarq deb bo
`
lmaydi.

Tebranish chastotasi ortishi tana o
`
tkazuvchanligini va energiya yutish
nisbatni oshiradi, ammo kirib borish chuqurligini kamaytiradi. Uzunligi 10 sm dan
qisqa bo
`
lgan to
`
lqinlarning asosiy qismi teng hujayralarida
yutilishi tajriba asosida
tasdiqlangan. 10
-
30 sm diapazondagi nurlanishlar teri hujayralarida kam yutiladi
(30
-
40%) va asosan ularning yutilishi insonning ichki organlanga to
`
g
`
n keladi.
Bunday nurlanishl
ar nihoyatda xavfli hisoblanadi
[
1
8
].

Organizmda
hosil bo
`
lgan ortiqcha issiqlik ma
`
lum chcgaragacha inson
organizmining termoregulyatsiyasi hisobiga yo
`
qotilishi mumkin. Issiqlik chegarasi
deb ataluvchi ma
`
lum miqdordan boshlab (I �10 mVt/sm
2
) inson organizmda hosil

56

bo
`
layotgan issiqlikni chiqarib tashl
ash imkoniyatiga ega bo
`
lmay qoladi va tana
harorati ko
`
tariladi. Bu esa o
`

Issiqlik yutilishi inson organizmining ichki qismlarida yaxshi kechadi (qon,
muskullar, o
`
pka, jigar va h.k.). Ammo, issiqlik ajralishi

qon tomirlari sust
rivojlangan va termoregulatsiya ta
`
siri kam bo
`
lgan organ Jar uchun juda zararlidir.
Bularga ko
`
z, bosh miya, buyrak. ovqat hazm qilish organlanlari va siydik xaltalari
kiradi. Ko
`
zning nurlanishi ko
`
zqoracho
`
g
`
ining xiralashishiga (kat
araktaga) olib
keladi. Odatda ko
`
z qoracho
`
gining xiralashishi birdaniga rivojlanmasdan,
nurlangandan keyin bir necha kun yoki bir necha haftadan keyin paydo bo
`
ladi.

Respublikamizda yo
`
lga qo
`
kam birlikni

tashkil qiladi. SHuning uchun organizm uzoq vaqt nurlanish ta
`
sirida
bo
`
lgan taqdirda ham hech qanday o
`
zgarish bo
`
lmasligi mumkin.

"Yuqori, o
`
ta yuqori va haddan tashqari yuqori chastotadagi elektromagnit
maydortlari manbalarida ishlaganlar uchun sanitar

me
`
yor va qoidalar" quyidagicha
ruxsat etilgan me
`
yor va chegaralarni belgilaydi: ish joylarida elektromagnit
maydoni radiochastota kuchlanishi tarkibi bo
`
yicha 100 kGs
-

30 MGs chastota
diapazonida 20 V/m. 30
-
300 MGs chastota diapazonida 5 V/m dan oshmas
ligi kerak.
Magnit tarkibi bo
`
yicha esa 100 kGs
-

1.5 MGs chastota diapazopida 5 V/m bo
`
lishi
kerak.

Optik kvant generatori "lazer" deb ataladi. Lazer hozirgi zamon texnikasining
eng yuksak yutuqlaridan biri bo
`
lib. ixtiro qilingandan keyingi o
`
n yil ichid
a juda
o
`
oldingi usullarda olinishi mumkin bo
`
lgan 50 chiziq o
`
rniga 600 gacha chiziq chizish
m
umkin bo
`
lgan noyob graverlik ishlarida va boshqa ko
`
pgina sohalarda
qo
`
llaniladi.

Lazer nurlari inson organizmiga juda zararli ta
`
sir ko
`
rsatishi mumkin,
shuning uchun uning ta
`
sirini kamaytirish maqsadida sanitariya
-
gigienik me
`
yorlari
va muhofazalanish
chora
-
tadbirlari belgilangan.


57

Lazer nurlari elektromagnit to
`
lqinlarining ultrabinafsha nuridan tortib
infraqizil nurlarigacha bo
`
lgan spektr sohalarining hammasini o
`
z ichiga olgan optik
diapazonini qamrab oladi. Lazerning nurlanish oqimi juda kichkina (t
ashkil qilgan
burchagi 1") oqim yo
`
nalishdan iborat bo
`
lganligidan oqim kuchlanishi zichligi
nurlantirilayotgan yuzaga nisbatan juda katta bo
`
ladi. Lazer nurlarining kuchlanish
zichligi 1011
-

1014 Vt/sm
-

ni tashkil qiladi. Har qanday qatliq jism 109 Vt/sm
2
kuchlanishda bug
`
lanib ketishini hisobga olsak, buning qanday kuchlanish
ekanligini tasavvur qilish mumkin.

Bunday katta kuchdagi nur cnergiyasi inson organizmiga tushib qolsa
biologik hujayralarni yemirishi va inson organizmiga nihoyatda og
`
ir ta
`
sir
ko
`
rsatishi mumkin. Lazer nurlari inson yurak
-
qon aylanish sistemasini, markaziy
ncrv sistemasini, ko
`
zni va tcri qismlarini jarohatlashi mumkin. SHuningdek
nurianish qonning quyilishiga yoki parchalanishiga, qaitiq toliqishga, bosh
og
`
rig
`
iga, uyqusizlik da
rdlariga giriftor qiladi.

Lazer energiyasining birlamchi manbalari sifatida gaz razradli impuls
lampalaridan, doimiy yonuvchi lampalardan, SVCH lampalaridan foydalaniladi,
bulami ishlaiish o
`
z navbatida ko
`
shimcha har xil xavf manbayi hisoblanadi.

Lazer nu
rlarining inson organizmiga ta
`
sir darajasi va xarakteri nur yo
`
nalishi,
toiqin uzunligi. nurianish quwati, impuls xarakteri va ularning chastotasiga bog
`
liq
bo
`
ladi. Lazer nurlari ener
-
giyasi organizm hujayralarida yutilib, ularda issiqlik
ajrala boshlayd
i, har xil hujayraning energiya yutish qobiliyati har xil. Yog
`

hujayralari energiyani mutlaqo yutmaydi.

Ko
`
z hujayralarida yog
`
simon qavat mutlaqo yo
`
q, shuning uchun lazer ko
`
z
uchun nihoyatda xavfli.

SHuning uchun O
`
zbekiston Respublikasi sog
`
liqni saql
ash vazirligi
tomonidan optik kvant gcneratorlari bilan ishlayotgan kishilar uchun vaqtinchalik
sanitariya me
`
yorlarini belgilashda ko
`
z qobig
`
ining intensiv nurlangandagi yo
`
l
qo
`
yilishi mumkin bo
`
lgan chegarasi, shuningdek birmuncha nozik bo
`
lgan ko
`
z
qo
rachig
`
i uchun chegara miqdorlar belgilangan.


58

Yo
`
l qo
`
yilishi mumkin bo
`
lgan oqim zichligi rubinli lazerlar uchun 10
-
8
-
2;
10
-
8 Dj/sm
2
, neodimli lazerlar uchun 10
-
7
-

2; 10
-
7 Dj/sm
2

(bularning ikkalasi
impulsli rejimga bog
`
liq) Geliy neon uchun 10
-
6 Dj/sm
2

(uzluksiz rejim) miqdorida
belgilangan.

Lazer nurlaridan saqlanish uchun to
`
siqlardan va xavfsizlik belgilaridan
foydalaniladi.

To
`
siq qurilmalari va belgilar xavfli zonada odam bo
`
lmasligini ta
`
minlaydi.
Lazer uskunalari o
`
rnatiladigan xonalar alohida va

maxsus jihozlangan bo
`
lishi
kerak.

Bunda lazer nuri asosiy o
`
tga chidamli devorga qarab yo
`
naltirilgan bo
`
lishi
kerak. Bu devor va shuningdek xonaning boshqa devorlari ham nur qaytarish
koeffitsienti juda oz bo
`
lgan malcriallardan bo
`
lishi kerak. Jihozlam
ing ustki
qoplamalari va detallari yarqirash xususiyatigaega bo
`
lmasligi kerak. Xonaning
yoritilishi maksimal miqdorda bo
`
lishi kerak, chunki bu holda ko
`
z qora c
hig`i
minimal kengaygan bo`ladi
[
18
].

Lazer uskunalarini ma
`
lum masofadan turib boshqarishni t
a
`
minlash va
avtomatlashtirish yaxshi natija beradi.

S
h
axsiy muhofaza aslahalari sifatida yorug
`
lik filtrli muhofaza ko
`
zoynagi,
muhofaza to
`
siqlari sifatida xalat va qo
`
lqoplarni tavsiya qilish mumkin.
Nazorat o
`
lchovlari maxsus usullar bilan tegishli
apparaturalarni qo
`
llab
olib boriladi.

Avtomobil va uning agregatlariga TXK va JT da quyidagilar
bajarilishi shart

1.

Har qanday ishni bajarishdan oldin barcha qism va agregatlar
ifloslikdan tozalanishi.

2.

Avtomobil qanday ko
`
tarilishidan qat
`
iy nazar, tushib
ketishidan
saqlash vositalari bilan ta
`
minlansin.

3.

Dvigatel ishlab turganda tagida ishlamaslik.

4.

Dvigatelni ta
`
minlash tizimiga TXK da akkumulator klemmasi
ajratib qo
`
yilishi kerak.

5.

Yonilg
`
i, moy va boshqa suyuqliklarni to
`
kmaslik.


59

6.

Yong
`
in kelib chiqish
iga yo
`
l qo
`
ymaslik.

7.

Yaroqsiz asbob
-
uskunalarni ishlatmaslik.

8.

Ishchi

kiyim
,
ish

joyi

va

asbob

uskunalarni

toza

va

tartibli

holatda

ishlatish

va

joylashtirish
.

9.

O
`
lchash

asboblarini

ehtiyotkorlik

bilan

ishlatish
,
saqlash
,
tushib


va

zarbadan

saqlanishi
.

10.

Iflosliklarni

tozalashda
, (
chang
,
suyuqlik

va

barcha

sachrashi

mumkin

bo
`
lgan

holatlarda
)
himoya

ko
`
z

oynagidan

foydalanish
.

11.

Siqilgan

havo
,
suvdan

foydalanishda

himoya

ko
`
z

oynagini

taqib

ishlanishi
,
suv

va

havo

yo
`
nalishi

tanaga

qarama
-
qarshi

tomonga

yo
`
naltirilishi
.

12.

Ish

joyi
,
laboratoriya

xonalari

shamollatib

turilishi
.

13.

Biror xavf
-
hatar sezilsa muhandis
-
pedagogga murojat qilish.

14.

Ruxsat etilmagan ishga qo
`
l urmaslik.

15.

Ishlayotganlarni fikrini bo
`
lib, chalg
`
itmaslik va halaqit qilmaslik.

16.

`
tish.

17.

Elektr simlari va iste
`
molchilarni qisqa tutashishga yo
`
l qo
`
ymaslik.

18.


19.

Akkumulatorga TXK da ko
`
rsatilgan yo
`
riqnomaga qat
`
iy rioy
a
qilish.

20.

Elektr toki iste
`
molchilarini qayta ulashda qutblarini to
`
g
`
riligiga
ishonch hosil qilib, tekshirib, keyin ishga tushirish.

21.

Laboratoriya, ustaxona va ishlash xonalarida tegishli plakat va
himoya vositalari bilan ta
`
minlanishi.

22.

Yuvish
-
tozalash
ashyolari, pastalar va surkov moylari nomi yozib
qo
`
yilgan idishlarda saqlanishi.

23.

Yuvish
-
tozalash ashyolari, pasta va surkov moylarini qo
`
l bilan
ishqorlar mavjud.

24.

Aylanayotgan yoki harakatdagi detallarni moylash yoki rostlash


60

25.

Havo bilan harakatga keluvchi yoki mexanizatsiyalashtirilgan
asboblar bilan ishlashda foydalanish qoidasini o
`
rganib, xavfsizlik texnika
qoidalariga rioya qilish shart.

26.

O
`
rnatilg
an asbobni to
`
g
`
ri joylashganligi va yaxshi
mahkamlanganligiga ishonch hosil qilgach, ishni boshlash.

27.

Albatta bosh kiyim bilan ishlash maqsadga muvofiqdir.

28.

Barcha o
`
tish joylari va yo
`
laklar ochiq bo
`
lishini doimo
ta
`
minlanishi.

29.

Avtomobilga TXK va joriy

ta
`
mirlashda, to
`
xtatib turish tormozi,
tormozlash yoki g
`
ildiraklari ostida tirgak qo
`
yilishini ta
`
minlanishi.

30.

Avtomobilni ko
`
zdan kechirish chuquri yoritilmagan bo
`
lsa 12 V li
ko
`
chma lampalarda foydalanish.61

VIII. XULOSA VA TAKLIFLAR

Avtomobilsozlikni


rivojlanish

istiqbollari avtomobillarda elektr va elektron
jihozlarni keng ko
`
lamda ishlatilishi bilan bevosita boqliqdir.
Hozirgi zamon
avtomobillarining elektr jihozlari ishchi jarayonlarni avtomatlashtirish, harakat
xavfsizligini va h
aydovchilar ish sharoitini yaxshilash tadbirlarini ta
`
minlovchi
murakkab tizim bo
`
lib, avtomobillarni samarali ishlatish darajasi ko
`
p jihatdan
aynan elektr jihozlarning ishonchliligiga bog
`
li
q

bo
`
ladi.

Hozirgi zamon avtomobillarida harakat xavfsizligini t
a`minlash, haydovchi
va yo`lovchilarga qulaylik yaratish, yonilg`ini tejash bilan bog`liq bo`lgan
mexanizmlarni harakatga keltiradigan elektryuritmalar keng ko`lamda
ishlatilmoqda. Elektrodvigatel, uzatish mexanizmi va boshqarish asboblaridan
iborat bo`lga
n elektromexanik tizimga elektryuritma deb ataladi. Elektryuritmalar
avtomobilning quyidagi moslamalarida ishlatiladi: isitkichlar va ventilyatorlar,
avtomobilning oldi
-
orqa oynalari va faralarni tozalagichlar, yon oynalar va
radioantennani ko`tarish
-
tushi
rish mexanizmlari, o`rindiqlarni harakatlantiruvchi
mexanizmlar va hokazo.

Oyna tozalagichlar avtomobillarning old va orqa oynaklarini yomg`irli, qorli,
changli sharoitlarda maxsus yordamchi asbblar yordamida kauchukli rezina bilan
tozalanadi.Avtomobil oyn
a tozalagichlarning davriy tezligi doimiy va bir yoki
undan ortiq bir necha bosqichlari bilan harakatlanib ishlaydi.

Ko`p

transport
vositalari
da ikki sinxronlashgan radial turdagi richaglardan
foydalanilgan, shu vaqtlarda bir nechta transport vositalarida

bir yoki bir nechta
richaglardan foydalanilgan.

Hozirda ishlab chiqarilayotgan har bir avtomobillardagi oyna
tozalagichlarning yuritma elementlarining harakat yo`nalishi an`anaviy holatdadir,
lekin ular tasodifan qo`llanilmaydi.

Ikki asosiy talab qo`yila
di:Oyna tozalagichning yuritma elementlari harakatlanish chog`ida eng kam
halaqit berish koeffitsientini
:Tozalashda maksimal himoya qoplamini ta`minlashidir.


62

Hozirga XXI asr

texnika va texnologiyalarining rivojlanishi shu darajada
mumkin bo`ladi. Masalan, old oyna tozalagichni oladigan bo`lsak. Oyna
tozalagichlarning yuritma elementlari avtomatik ho
lda ishlaydigan oyna
tozalagichlarda ham klassik holda saqlanib qolingan bo`lib, uning farqi boshqarilish
jarayonidadir. Odatda oyna tozalagichlarni ishga tushirish avtomobil salon
qismidagi nazorat
-
o`lchov asboblari panelida joylashgan boshqarish organlar
i
yordamida haydovchi tomonidan qo`lda mexanik yoki manual tarzda boshqariladi.
Lekin avtomatik holda boshqariladigan oyna tozalagichning ishlashi tashqi muhitda
ob
-
havoning o`zgarishi ya`ni yomg`ir va qorlarni yog`ishida haydovchini
komfortabelligini ta`m
inlash maqsadida maxsus foto datchiklar yoki sezuvchi
elementlar yarim o`tkazgichlar bu tizimda qo`llanilib, fizik jarayonlar ta`sirida
ma`lum kuchlanishni hosil qilib, jarayon haqidagi axborotni elektron boshqaruv
blokiga kuchlanish tarzida yuboradi va oy
na tozalagichlar avtomatik holda ishga
tushiriladi.

Sezuvchi elementning ishlashini kuzatadigan bo`lsak, haydovchi salon ichini
kuzatish va avtomobilning orqasini kuzatuvchi oynakning old oynak qismiga salon
tomonidan yopishtirilgan bo`ladi.

Avtomobil oyn
asining tashqi yuzasiga yomg`ir tomchisining tushishi
natijasida old oynak yuzasiga joylashtirilgan yomg`ir datchigi yarim o`tkazgichli
diodlardan va yorug`lik nurini qabul qiluvchi elementlardan tashkil topgan qurilma
orqali tashqi muhitning holatini fizi
k jarayonlar orqali aniqlab, tizimning elektron
boshqaruv blokiga yuboradi.

Avtomatik oyna tozalagichning davriy ishlashi old oyna yuzasiga tushayotgan
yomg`ir yoki qorlarning tezligiga va bundan tashqari avtomobilning tezligiga
proportsional ravishda ishl
ashi va bu holatda haydovchining e`tiborini
chalg`itmasligi kabilar bilan hozirda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarda keyin
qo`llanilib kelinmoqda.

Demak, hozirda ‮GM
-
Uzbekistan  YoAJ da ishlab chiqarilayotgan
avtomobillarning barcha rusumlarida 32
-
rasmd
a keltirilgan oyna tozalash

63

konstruktsiyalari qo`llanilib kelinmoqda. Bu konstruktsiyadagi oyna tozalagichning
qorli va yomg`irli sharoitda ishlaganda yon haydovchi uchun atrofni kuzatish
chegaralanib qoladi. Shuning uchun men 33
-
rasmda keltirilgan konstru
ktsiyadagi
oyna tozalagichdan foydalanishni taklif etaman. Chunki
, bu konstruktsiya orqali
oynani tozalashda yon haydovchining atrofni kuzatish qobiliyati yaxshilanishini
kuzatamiz. Bu konstruktsiyadan hozirgi kunda ‮Ford , ‮Citroen  avtomobillarida
qo`lla
nilib kelinmoqda.32
-
rasm.

‮GM
-
Uzbekistan  YoAJ yengil avtomobillarda oyna tozalagich
konstruktsiyasi.33
-
rasm.

Qarama
-
qarshi holatda oyna tozalagichning
konstruktsiyasi
.

Bundan tashqari men hozirda ishlab chiqarilayotgan avtomobillardagi
old
oynani tozalagichning konstruktsiyalarini avtomatik boshqarish jarayonlari bilan
tanishib chiqdim va ‮GM
-
Uzbekistan  YoAJ ning ‮Nexia , ‮Damas , ‮Matiz ,
‮Lacetti , ‮Spark , ‮Cobalt  avtomobillarining barcha modifikatsiyalari uchun
avtomatik oyna tozal
ash tizimini qo`llashni taklif etaman.


64

IX. ADABIYOTLAR RO
`
YXATI

1.

Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш остонасида.
-
Тошкент, Ўзбекистон: 2011.
-
286 бет.

2.

Каримов И.А. Ўзбекистон ХХ
I

аср бўсағасида: хавфсизликка
таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари.
-
Тошкент,
Ўзбекистон: 1997.
-
328 бет.

3.

Каримов И.А. Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотларни
чуқурлаштириш йўлида.

Тошкент. Ўзбекистон: 1995.
-
189 бет.

4.

Азизов Қ.Х. Ҳаракат хавфс
излигини ташкил этиш асослари
дарслиги.

Тошкент. Ёзувчи: 2002.
-
182 бет.

5.

Маҳмудов Ғ.Н. Автомобилларнинг электр ва электрон жиҳозлари.
-
Ташкент, Истиқлол: 2000.
-
204 бет.

6.

Маҳмудов Ғ.Н., Ҳамрақулов О. Автомобил электр жиҳозлари. 1
-

қисм. Ўқув қўлланма.

Ж
иззах. 2006.
-
150 бет.

7.

Маҳмудов Ғ.Н., Ҳамрақулов О. Автомобилларнинг электр ва
электрон жиҳозлари. 2


қисм. Ўқув қўлланма.

Жиззах. 2007.
-
80 бет.

8.

Маматов Х. Автомобиллар. 1
-
қисм. Дарслик.
-
Тошкент,
Ўзбекитсон: 1995,
-
336 бет.

9.

Асатов Е.А., Тожибоев А.А.

Ишончлилик назарияси ва
диагностика асослари.
-
Тошкент, Иқтисод
-
молия: 2006.
-
160 бет.

10.

Ҳамрақулов

О., Магдиев Ш. Автомобилларнинг техник
эксплуатацияси. Дарслик.

Тошкент. 2005.
-
223 бет.

11.

Кузнетсов Э.C., Болдин А.П. ва бошқалар. Автомобиллар техник
эк
сплуататсияси. Дарслик.
-
Тошкент, Ворис
-
нашириёт: 2006.
-
630 бет.

12.

Гурин

Ф.В., Клепиков

В.Д., Рейн

В.В.. Автомобилсозлик
технологияси. Дарслик.
-
Тошкент, 2001… 240 бет.

13.

Омиров

А., Қаюмов

А. Машинасозлик технологияси. Ўқув
қўланма.
-
Тошкент, Ўзбекистон: 2
003.
-
380 бет.

14.

Маҳкамов Қ.Ҳ., Эргашев

А.. Автомобилларни таъмирлаш.
Дарслик.
-
Тошкент, Ўқитувчи: 2008 йил,
-
304 бет.


65

15.

Қосимов

Ғ.М.. Транспорт корхоналарида менежмент. Дарслик.

Тошкент., Ўзбекистон: 2001.
-
448 бет.

16.

Maxkamov

Q.H., Shoobidov

Sh.Sh..
Transpor
t vositalarining
ergonomikasi va dizayni.
1
-
qism. O
`
quv qo
`
llanma.
-
Toshkent, 2008.

-
152 bet.


17.

Maxkamov

Q.H., Shoobidov

Sh.Sh..
Transport vositalarining
ergonomikasi va dizayni.
2
-
qism. O
`
quv qo
`
llanma.
-
Toshkent, 2008.

-
1
48

bet.18.

Ёрматов Ғ.Ё., Юлдашев
О.Р., Ҳамраев А.Л. Ҳаёт фаолияти
хавфсизлиги. Дарслик.
-
Тошкент, Алоқачи: 2009.
-
346 бет.

19.

Қирғизбоев Ю., Иноғомова З., Рихсибоев Т. Техник чизмачилик
курси. Дарслик.
-
Тошкент: 1987.
-
368 бет.

20.

www.
lex.uz

21.

www.

22.

www.
uzavtosanoat
.
uz

23.

www.
google.uz

24.

www.
google.ru

25.

www.zr.ru
66

X. ILOVA

Стеклоочиститель стекла двери задка
1


электродвигатель с насосом


омывателя;

2


хомут;

3


втулка;

4


шланг;

5


бачок;

6


винт;

7


гайка;

8


уплотнитель;

9


шайба;

10


корпус валика;

11


валик с поводком;

12


тяга;

13


рычаг электродвигателя;

14


гайка;

15


болт;

16


пружинная шайба;

17


распорная втулка
;

18


резиновая втулка;

19


электродвигатель с редуктором;

20


кронштейн;

21


болт;

22


болт;

23


пружинная шайба;

24


пружинная шайба;

25


втулка;

26


шайба;

27


стопорное кольцо;

28


рычаг щетки;

29


щетка;

30


пружинная шайба;

31


гайка;

3
2


дверь задка;

33


декоративный колпак;

34


жиклер омывателя;

35


пробка бачка


Установка рычага электродвигателя стеклоочистителя стекла двери задка1


кронштейн;


2


электродвигатель;


3


рычаг

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.

Отсоединить
провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2.

Открыть дверь задка.

3.

Снять обивку с двери задка.


67

4.

Отсоединить провода от электродвигателя 19.

5.

Снять тягу 12 с рычага 13 электродвигателя.

6.

Отвернуть три болта 15 крепления кронштейна
20.

7.

Снять кронштейн 20 с электродвигателем.

8.

Отвернуть гайку 14 на валу электродвигателя.

9.

Снять рычаг 13 электродвигателя.

10.

Отвернуть три болта крепления электродвигателя к кронштейну.

11.

Снять электродвигатель 19 с кронштейна 20.


Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.

Установить электродвигатель 19 на кронштейн 20 и закрутить три болта 21.

2.

Установить рычаг 13 в положение, показанное на рис.

Установка рычага электродвигателя
стеклоочистителя стекла двери задка
, и закрутить гайку 14 (с
м. рис.

Стеклоочиститель стекла двери
задка
).

3.

Установить кронштейн 20 с электродвигателем в дверь 32 задка.

4.

Закрутить болты 15.

5.

Установить тягу 12 на палец рычага 13.

6.

Присоединить провода к электродвигателю 19.

7.

Установить обивку на
дверь задка.

8.

Присоединить провода к «минусовой» клемме аккумуляторной батареи.

9.

Проверить работу стеклоочистителя.Разборка и сборка электродвигателя стеклоочистителя
ветрового стекла

Отсоедините тягу стеклоочистителя ветрового стекла от
электродвигателя стеклоочистителя. Снимите тягу стеклоочистителя.Рис. 7.55
. Разборка
электродвигателя
стеклоочистителя
ветрового стекла: 1


стеклоочиститель; 2


болт; 3


элект
родвигатель
стеклоочистителя
ветрового стеклаРазберите в порядке, указанном на рисунке

7.55
. Соберите в порядке,
обратном снятию. Отрегулируйте рычаг стеклоочистителя ветрового
стекла со щеткой после установки.68
1


болт,


2


тяги,


3


гайка,


4


кривошип,


5


щетка стеклоочистителя, 6


рычаг стеклоочистителя,


7


колпачок,


8


гайка,


9


двигатель,


10


кронштейн


Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла

16.23.
Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стеклоочистители ветрового и заднего стекол


691


решетка капота;

2


рычаг стеклоочистителя ветрового стекла;

3


двигатель стеклоочистителя ветрового стекла;

4


тяги стеклоочистителя
ветрового стекла;

5


рычаг стеклоочистителя заднего стекла;

6


двигатель стеклоочистителя заднего стекла.

Проверка частоты работы стеклоочистителя

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.

Отсоедините разъем от двигателя стеклоочистителя.

2.

Дополнительными проводами
подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи к контакту 4
разъема, а отрицательную клемму


к контакту 1.

3.

Убедитесь, что двигатель стеклоочистителя работает на низкой частоте вращения.

4.

Дополнительными проводами подсоедините положительну
ю клемму аккумуляторной батареи к контакту 4
разъема, а отрицательную клемму


к контакту 2.


5.

Убедитесь, что двигатель стеклоочистителя работает на
высокой частоте вращения.


Проверка автоматической остановки щеток в исходном состоянии

ПОРЯДОК
ВЫПОЛНЕНИЯ

1.

Включите двигатель на низкой частоте вращения.

2.

Отсоединив провод от контакта 1 разъема, остановите двигатель в любом положении, кроме исходного.

3.

Соедините контакты 1 и 5 разъема.


70


4.

Дополнительными проводами подсоедините
положительную клемму аккумуляторной батареи к контакту
4 разъема, а отрицательную клемму


к контакту 3.

5.

Проверьте, что двигатель стеклоочистителя выключается в исходном положении щеток стеклоочистителя.


Регулировка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.

Установите

рычаги стеклоочистителя на оси в исходном положении.

2.

Наверните гайки крепления рычагов и затяните их требуемым моментом.

Момент затяжки: 18

22 Н•м


3.

Установите крышки на гайки и проверьте работу
стеклоочистителя ветрового стекла. Щетки
стеклоочистителя должны остановиться в исходном
положении на расстоянии 41 мм со стороны переднего
пассажира и


40 мм со стороны водителя.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ


71


*A

для моделей с кузовом типа
"хэтчбэк", "универсал"

*B

для моделей с кузовом типа "седан"

*1

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА
В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОЖУХА

*2

ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ЛЕВЫМ
ПЕРЕДНИМ КРЫЛОМ И
КОЖУХОМ

*3

ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ПРАВЫМ
ПЕРЕДНИМ КРЫЛОМ И
КОЖУХОМ

*4

ЗАЩИТА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ
БОКОВОЙ ПАНЕЛИ №

2


72

*5

ЗАЩИТА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ
БОКОВОЙ ПАНЕЛИ № 2

*6

КРЫШКА НАСАДКИ РЫЧАГА
ПЕРЕДНЕГО
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

*7

ЛЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
РЕШЕТКИ РАДИАТОРА № 1

*8

ПРАВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
РЕШЕТКИ РАДИАТОРА № 1

*9

ЛЕВЫЙ РЫЧАГ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА СО
ЩЕТКОЙ В СБОРЕ

*10

ПРАВЫЙ РЫЧАГ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА СО
ЩЕТКОЙ В СБОРЕ

*11

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ТЯГА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ

-

-


Н*м (кгс*см, фунт
-
сила
-
фут) :
Номинальный момент затяжкиДеталь однократного применения

ИЛЛЮСТРАЦИЯ


*1

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ

*2

ТЯГА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА В СБОРЕ


Н*м (кгс*см, фунт
-
сила
-
фут) :
Номинальный момент затяжки


Универсальная консистентная
смазка73

Стеклоочиститель ветрового стекла
1


щетка;

2


рычаг щетки;

3


колпачок;

4


гайка;

5


пружинная шайба;

6


кронштейн;

7


тяга привода;

8


рычаг;

9


болт;

10


электродвигатель стеклоочистителя;

11


жиклер омывателя ветрового стекла;

12


клапан;

13


кронштейн шлангов омывателя;

14


электродвигатель омывателя ветрового стекла;

15


бачок омывателя ветрового стекла;

16


датчик уровня воды в бачке;

17


болт


7475


Регулировка рычагов стеклоочистителя ветрового стекла со
щетками

Включите электродвигатель стеклоочистителя ветрового
стекла и
установите рычаги стеклоочистителя в исходное положении.Рис. 7.59
. Регулировка
рычагов
стеклоочистителя
ветрового стекла со
щетками


Установите рычаги стеклоочистителя
ветрового стекла. как показано на
рисунке

7.59
.


76


Снятие и установка рычага стеклоочистителя ветрового
стекла со щеткой


Рис. 7.57
. Снятие
рычага
стеклоочистителя
ветрового стекла со
щеткой: 1


крышка; 2


гайка; 3


стеклоочиститель
ветрового стекла ; 4
-
щетка
стеклоочистителя
ветрового стекла; 5


щеткаРазберите в порядке, указанном на рисунке

7.57
.Рис. 7.58
. Очистка
шлицов осей рычагов
стеклоочистителяОчистите перед монтажом стеклоочистителей шлицы осей рычагов

77

стеклоочистителя ветрового стекла, используя проволочную щетку
(рис.

7.58
). Установите в порядке, обратном снятию. Отрегу
лируйте рычаг
стеклоочистителя ветрового стекла со щеткой.
Разборка и сборка электродвигателя стеклоочистителя
ветрового стекла

Отсоедините тягу стеклоочистителя ветрового стекла от
электродвигателя стеклоочистителя. Снимите тягу стеклоочистителя.Рис. 7.55
. Разборка
электродвигателя
стеклоочистителя
ветрового стекла: 1


стеклоочиститель; 2


болт; 3


электродвигатель
стеклоочистителя
ветрового стеклаРазберите в порядке,
указанном на рисунке

7.55
. Соберите в порядке,
обратном снятию. Отрегулируйте рычаг стеклоочистителя ветрового
стекла со щеткой после установки.
78


нятие и установка
электродвигателя стеклоочистителя
ветрового стекла

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Снимите
стеклоочиститель ветрового стекла со щетками. Снимите решетку щитка передка.Рис. 7.54
. Снятие
электродвигателя
стеклоочистителя
ветрового стекла: 1


разъем; 2


болт; 3


электродвигатель
стеклоочистителя
ветрового стеклаСнимите в порядке, указанном на рисунке

7.54
. Установите в порядке, обратном снятию.
Отрегулируйте рычаг стеклоочистителя ветрового стекла со щеткой.

79


Электродвигатель лобового стекла
Стрелкой указано отверстие винта рукояточного рычага.


Электродвигатель заднего

стекла с широкой крышкой багажникаСтрелкой указано отверстие винта рукояточного рычага.


Электродвигатель задних стекол (двустворчатая дверь)

Стрелкой указано отверстие винта рукояточного рычага.


Электродвигатель можно снять только вместе с си
стемой рычагов, тяг и кронштейном. Указания касаются
стеклоочистителей любого стекла.

80
Щётки стеклоочистителя

Хороший обзор с водительского места


одна из важнейших составляющих безопасного
вождения. Для улучшения обзора в неблагоприятных погодных

условиях современные
автомобили комплектуются электрическими стеклоочистителями (в обиходе


«дворниками»), задача которых


очистка ветрового стекла от воды, снега и грязи.


Щёткирабочие элементы стеклоочистителя, испытывающие механические, температур
ные и
химические воздействия. Поэтому к ним предъявляются жёсткие требования.


81

Щётки должны

°

равномерно и качественно очищать от различных загрязнений всю охватываемую ими поверхность
не только плоского, но и выпуклого стекла в широком диапазоне скоростей ав
томобиля и
температурных условий;

°

обладать достаточной износостойкостью (срок службы качественной щетки при соблюдении
условий эксплуатации, как правило, составляет не менее года);

°

не царапать (затирать) стекло.

Устройство щёток

Состав щёток

°

лента,

°

упругая

пластина (пластины)

°

каркас.


Лентарезиновая полоса со специальным профилем (рис. 1). Профиль имеет рабочую часть
(стреловидная форма сечения), заканчивающуюся строго прямоугольной рабочей кромкой, шейку
(основание рабочей части) и пазы (паз) для
упругих пластин (пластины). У некоторых конструкций щёток
на боковых поверхностях рабочей части ленты есть дополнительные продольные острые кромки (рис.
1, в).


Основными факторами, определяющими качество ленты, являются:

°

состав резины;

°

точность геометрич
еских размеров.


82Рис.2,Типы каркасов щёток:а
-

четырёхопорный (три коромысла),б
-

шестиопорный (пять коромысел),в
-

восьмиопорный (семь коромысел). 1
-
коромысла,2
-
шарнир,3
-
зажим (опора),4
-
лента,5
-
адаптер.


Упругие пластиныстальные полосы, длина
которых соответствует длине щётки, а ширина и
толщина составляют 1
-
2 мм и 0,3
-
0,5 мм соответственно.


Каркасметаллическая конструкция, состоящая из шарнирно закреплённых друг на друге коромысел
(рис. 2).


Упругие пластины (пластина) вставляются в пазы п
о бокам ленты (иногда


внутрь неё), придают ей
определенную форму и распределяют усилие, передаваемое каркасом равномерно по всей длине
ленты. Лента, армированная пластинами, соединяется с каркасом (охватывается специальными
зажимами, расположенными на ко
нцах

коромысел
). Как правило, один крайний зажим каркаса
фиксирует ленту жёстко. Остальные являются плавающими и позволяют ленте перемещаться при
пов
ороте коромысел. В некоторых конструкциях все зажимы являются свободными, а для удержания
ленты в каркасе на его торцах имеются упоры. За счёт этого рабочая часть ленты может полностью (по
всей длине) прижиматься к выпуклому стеклу различной кривизны. Упру
гие пластины некоторых щёток
в свободном состоянии слегка изогнуты, благодаря чему в при работе лента лучше прижимается к
стеклу.


Щётка крепится к

рычагу

(поводку) при помощи а
даптера (защёлки).

Адаптер

может являться
неразъёмной частью каркаса либо отдельно входить в комплект щёток.

Работа щёток

При движении щётки её каркас
перпендикулярен поверхности стекла, а шейка изгибается и рабочая
часть ленты движется по стеклу с некоторым наклоном (рис. 3, а). Острая кромка ленты продавливает
слой воды и рабочая часть соскабливает основную её массу с поверхности стекла. Остатки воды
р
авномерно распределяются по поверхности стекла тонким слоем и впоследствии испаряются. При
изменении направления движения щётки шейка ленты изгибается в другую сторону и процесс очистки
продолжается её другой стороной.


83

Причины неудовлетворительной работы
щётокРис.3.Работа щётки стеклоочистителя: а
-

нормальная, б
-

чрезмерный наклон рабочей части ленты, в
-

изношенная
рабочая кромка. 1
-
лента, 2
-
вода, 3
-
стекло.

°

Недостаточный прижим ленты к стеклу приводит к тому, что её рабочая кромка перестаёт
продавл
ивать слой воды и скользит по нему. Это может быть вызвано ослаблением пружины
поводка стеклоочистителя. Неплотный прижим щёток при исправных поводках может возникать на
больших скоростях автомобиля. У некоторых

автомобилей

встречные потоки воздуха способны
отрывать щётку от поверхности стекла уже при 110
-
130 км/ч. Иногда избежать этого удаётся,
установи
в щетку со

спойлером
.


°

Неравномерное прилегание щётки к поверхности стекла, как правило, чаще имеет место на стёклах
с сильно изменяющейся кривизной поверхности. В

средней (более плоской) части стекла щётка
чистит удовлетворительно, а на сильно изогнутых крайних частях каркас не изгибается и перестаёт
прижимать некоторые участки ленты. Причиной этого часто бывает потеря подвижности (закисание
или замерзание) шарниро
в коромысел и зажимов на их концах (лента перестаёт перемещаться
вдоль каркаса) или погнутый поводок стеклоочистителя.


°

Неправильное прилегание рабочей части ленты (слишком большой наклон) приводит к тому, что её
рабочая кромка перестаёт продавливать слой
воды, скользя по нему (рис. 3, б). Кроме того, при
излишнем наклоне рабочей части ленты под ней начинает скапливаться песок, царапающий стекло.
Причиной чрезмерного наклона может быть слишком жёсткая пружина поводка, слишком мягкая
резина или растрескивани
е шейки, сильное загрязнение ленты, износ шарниров коромысел и
адаптера.84

°

Износ рабочей кромки ленты


скругление её прямых углов (рис. 3, в). Кромка перестаёт касаться
стекла по всей своей длине, оставляя на нём полосы воды и грязи. Преждевременный износ
появляется из
-
за трения щёток о недостаточно смоченное стекло. Причиной этого бывает
неисправность омывателя, неправильная настройка его форсунок, а также задержка подачи
жидкости при одновременном включении омывателя и стеклоочистителя. К появлению задиро
в на
рабочей кромке и её износу приводят сколы или твёрдые трудноудалимые наросты на поверхности
стекла, например капля битума или клея и т.д., а также неоттаявший лёд.


°

Загрязнение стекла органикой (замасливание) неизбежно в крупных городах и их
пригородах. На
стекло попадают продукты неполного сгорания

топлива
,

моторные масла
,
битум и прочие вещества,
содержащиеся в придорожной атмосфере. Такое загрязнение не удаляется щётками
стеклоочистителя. Влага, остающаяся на замасленном стекле после щёток, собирается в мелкие
капельки, ещё больше ухудшая его прозрачность.


°

Дробление


дви
жение щётки рывками, оставляющее на стекле веер грязевых полосок.
Появляется вследствие того, что рабочая часть ленты перестаёт перекладываться. Причиной, как
правило, является сильное загрязнение ленты или низкое качество резины (потеря эластичности).
Ино
гда дробление возникает из
-
за нарушения перпендикулярности каркаса щётки к поверхности
стекла (изношенные шарниры и адаптер или изогнутый винтом поводок).Щетки стеклоочистителей: дворник дворнику...


Немудреное вроде бы изделие


щетка стеклоочистителя,

а вот провести его испытания
совсем не просто и очень недешево. Такие работы по плечу крупным независимым
организациям


таким, например, как немецкий автоклуб ADAC. Поскольку проверенные им
модели представлены и на российском рынке, мы решили познакомить

с итогами этой
проверки наших читателей.


85

Открыть в
отдельном окне (575 x 406)

Вот что оставляет за собой на стекле лидер теста.


Для начала поясним, в чем именно заключается сложность
подобных экспертиз. Дело в том,
что дворник должен хорошо работать не только сразу после покупки (проверить это может
каждый), но и после длительной эксплуатации. Например, после 100

150 тысяч циклов, на
жаре и в мороз, после выдержки под палящим солнцем (
некачественная резина может от
этого задубеть и потрескаться), на стоянке и на скорости за сотню (тут уже нужна
аэродинамическая труба). Как раз такие испытания и провели совместными усилиями
немецкий и австрийский клубы ADAC и ÖAMTC. Заодно получилось сра
внение двух разных
конструкций щеток


каркасных и бескаркасных.


КАК ИСПЫТЫВАЛИ

Подопытные щетки для испытаний укрепляли на макете «Фольксвагена
-
Гольф IV», при этом
на стекло постоянно подливали воду из форсунок стеклоомывателя (на морозе это была,
естест
венно, незамерзайка). Оценивали наличие разводов на стекле после прохождения
щетки. А как же «нормированная грязь», удаление которой подразумевает наш ГОСТ?
Отвечаем: ее на немецких дорогах не наблюдается, стало быть, и проверять нечего


только
дождь. Хор
ошо хоть, что солнце светит всем одинаково и дворники подвергли выдержке под
кварцевой лампой. С морозом хуже: ниже минус восьми решили не опускаться, опять же
исходя из местных климатических особенностей. Так что о поведении щеток при истинно
российских м
орозах этот тест ничего рассказать не сможет.


86

Открыть в
отдельном окне (575 x 405)

А вот что оставляет за собой на стекле аутсайдер. Разница очевидна.


КАК СЧИТАЛИ

Заметим, что по принятой к
лубами методике полученные результаты оценивались экспертами
в баллах с весовыми коэффициентами. Так, например, приоритет качества очистки стекла
выражался коэффициентом 0,8, а удобство монтажа на поводке


0,2. Немцы решили, что
важнее работа дворников пр
и +20, чем при

8 °С (опять 0,8 против 0,2), а вот оценки работы
в новом состоянии, после 100 000 циклов и после старения на солнце у них равноправны.
Впрочем, все это важно лишь для понимания того, как получился итоговый рейтинг. А из
полной таблицы кажды
й читатель сможет выбрать наиболее важный для него параметр. И
еще одно замечание: не удивляйтесь тому, что чем дворник лучше, тем у него меньше баллов.
В немецких школах именно кол


высшая оценка!


ЧТО ВЫШЛО

А вышло вот что. Бескаркасные щетки лидируют п
очти безоговорочно: лишь одна каркасная
модель заслужила оценку «хорошо». Что касается цены вопроса, то мы опустили стоимость
щеток в Европе. Однако можем заметить: прямой связи качества и цены не наблюдается, пока
дело не доходит до откровенно дешевых щет
ок. Так, аутсайдер теста стоит в пять


десять
раз меньше остальных участников. Все хорошисты и отличники сгруппировались в ценовом
диапазоне 28

42 евро. Среди троечников встречаются модели от 16 до тех же 42 евро. И
только Unitec можно приобрести за трешк
у. Так не выгоднее ли вместо одной хорошей щетки
купить десять плохих и просто чаще их менять? Увы, судя по оценкам, они плохо очищают
стекло, даже будучи новыми. В начале мы упоминали про испытания в аэродинамической
трубе на высоких скоростях. Таковые ок
азались неподъемными для автоклубов, но по зубам
организации TÜV. И по этому параметру лидерами стали Bosch Aerotwin и SWF Visioflex. Но это
так, к сведению…


87

Уменьшено на 60% (1172 x 393)
-

Нажмите для увеличенияПриложенные файлы

  • pdf 7103297
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий