Андижон Корадарё Узбекистон О,Э,Н. 55.2 1750. Сох Сох Узбекистон О. Атмосфера хаво- сини таркибини, хавони, сувни ва тупрокни намли- Гини,булгаланганлигини ва ифло сланганлигини узгариши

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ КИШЛОК ВА СУВ ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ ИНСТИТУТИ"Экология ва сув ресурслари" кафедраси.

СУВ РЕСУРСЛАРИНИ БОШКАРИШ
ФАНИДАН
МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИТ О Ш К Е Н Т - 2005 й.

Ушбу маърузалар туплами институт илмий-услубий кенгашининг
2005 йилда булиб утган мажлисида ( сонли баённома) куриб чикилган ва чоп этишга рухсат берилган.


Сув ресурсларини бошкариш фанидан маърузалар туплами бакалавриату-ранинг В 540 900 йуналишида тахсил олаётган талабалар учун мулжалланган.
Талабалар маърузалар тупламида планетамизда сувнинг пайдо булиши, ерни сувли кобигини шаклланиши, ундаги сувнинг турлари, захиралари ва ресурслари, уларни таксимланиши ва жойлашиши, сув объектлари, уни таксимлашни йулга куйиш йул-йуриклари хакида тулик маълумотлар оладилар.


Тузувчи: Х.И. ВАЛИЕВ, доцентТакризчилар: Р. Эшонкулов - г-м. ф д.,проф., Жиззах Политехника институ
тининг “Сув, газ таъминоти ва экология” кафедраси мудири,
Г.У. Юсупов - г-м. ф.н.,доц., Гидрология ва гидрогеология”
кафедраси мудири.
(С) Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш инженерлари институти
Аннотация: “Сув ресурларини бошкариш” фанидан намунавий дастур 540900 “Сув хужалиги ва мелиорация” йуналиши буйича бакалавр тайерлаш укув режасига биноан Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг “Укув фанларининг намунавий дастурини тузиш” буйича услубий курсатмалари асосида тузилган.
Дастурда “Сув ресурларини бошкариш” фанининг максади, вазифалари, булажак кишлок ва сув хужалиги мутахассисини тайерлашдаги урни ва ахамияти, гидросфера сувларнининг турлари, захиралари, ресурслари, уларни худудий таксимланиши ва жойланиши, мавжуд сув хужалик муаммолари, уларни келиб чекиб сабалари ва хал килиш йуллари, сув ресурсларини бошкариш зарурияти, принципи, услублари. Сув ресурларини бошкаришда сув хавзасида ёкки объектида сув хужалик ва мелиоратик объектларини куриш ва ишлатишни ахамияти, сув хавзасида сув хужалик мажмуасини барпо килиш зарурияти, принципи ва ахамияти. Ер усти сув ресурларини бошкариш заурияти, принципи ва услублари. ер ости сувларини бошкариш зарурияти, принципи ва услублари. Атмосфера егин сувларини бошкариш зарурияти ва услублари. Сув ресурларини бошкаришни атроф-мухитга таъсирлари, уларни бартараф килиш услублари ва йуллари ва бошка сув ресурларидан фойдаланиш билан боглик масалалар тулик хажмда еритилиши кузда тутилган.

Тузувчи: ТИКХМИИнинг “Экология ва сув ресурлари” кафедрасининг доценти, г-м ф.н., Х.И.ВАЛИЕВ
Такризчилар: ТИКХМИИнинг “Гидротехник иншоатлар курилиши” кафедраси мудири т.ф.д., проф. М.Р.БОКИЕВ
Карши мухандислик-иктисодиети институти биринчи проректори, УзР мухандислар академиясининг мухбир аъзоси т.ф.н., доцент МУРОДОВ Ш.О.

Дастур “Экология ва сув ресурлари” кафедраси мажлисида куриб чикилган ва тасдиклаш учун тавсия этилган.

Баённома № 21
“ 10_” апрел_ _ 2005 й.

Дастур Гидромелиорация факультети илмий-услубий кенгашида куриб чикилган ва тасдиклаш учун тавсия этилган.
Баённома № 80
“___15__”_апрел___ 2005 й.
Дастур ТИКХМИИ илмий кенгашида куриб чикилган ва тасдикланган.
Баённома №
“_____”_____________ 2005 й.
Дастур Узбекистон Республикаси Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг Илмий-услубий кенгашида куриб чикилган ва тасдиклаш учун тавсия этилган.
Баённома №
“_____”_____________ 2005 й.


1 - МАЪРУЗА
СУВ РЕСУРСЛАРИНИ БОШКАРИШ фанни
Режа: Сув ресурсларини бошкариш фанини максади ва вазифалари;
Сув ресурсларини бошкариш фанини бошка фанлар билан богликлиги;
Сув ресурсларини бошкариш фанини сув ва кишлок хужалиги мутахассисларни тайёрлашдаги урни ва ахамияти.
Сув ресурсларини бошкариш фанини максади булажак сув хужалиги ва мелиоратор мухандисларига мутахассислик фаолиятида жуда зарур улган фандан керак билимни беришдир. Табиий ресурслардан фойдаланиш тинмай усиб бораетган шароитда халк хужалигини ривожланиши табиий ресурслардан тежамли ва окилона фойдаланганда амалга ошиши мумкин. Бундай фойдаланиг нафавкат тежамли илмий асосланган фойдаланиш, балки у табиий ресурсларни кайта тикланишини, купайишиги ва уларни мухофаза килишни хам кузда тутади. Бундай табиий ресурслардан фойдаланиш сув ресурсларидан фойдаланиш жараенида амалган ошириладиган сув ресурсларини бошкаришга хам таълуклийдир.
Хозирги замон сув хужалик тадбирлари халк хужалигини кандайдир бир тармоги рамкасидан ташкарига чикувчи масалаларни хал килади. Улар турли сохаларни кизиктирувчи масалаларни уз ичига олади ва табиий комплексларга сезиларли таъсир этадилар. Шунинг учун сув хужалик ва гидромелиоратив ишларни амалга оширишда сув ресурсларини бошкариш ана шу фандан етарли билими бор мутахассислар амалга оширишлари мумкин.
«Сув ресурсларини бошкариш» фанининг асосий вазифалари булажак мухандис мелиораторлар сув хужалик балансини тузиш ва турли сохалдар билан боглик услубини билиши, асосий сув истемолчиларини ишлаб чикариш функциялари тузилишини, иктисодий ва экологик асосланган сув хужалиги комплексларини структураларини ташкиллаштириш, сув хужалик тизимларини режимини оператив бошкариш карорини кабул килишни, «Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва мухофаза килишини шаклий лойихасини» тузишни ва тахлил килишни, хамда сув хужалик лойихаларида «Табиат мухофазаси» булимларини тузишни билиши керак.
Бунинг учун булажак мухандис мелиоратор сув ресурсларини хусусиятларини узига хослиги, улардан фойдаланишни режалаштириш принципларини, уларни микдорини ва сифатини бошкариш услубларини, иктисодиетни турли тармокларини сув объектига ва сувни сифатига талабларини, бу талабларни башоратлаш услубини, сув хужалик тизимларини узига хос хусусиятларини, уларни фаолиятини ва ривожланишини математик моделлаштириш принципларини, сув ва бошка табиий ресурсларни ифлосланиши ва микдорини камайиб кетиши сабабларини, сувни тежашни йулларини, сув хужалик тизимларини атроф мухитга салбий таъсирини камайтириш йулларини билиши зарур.
Сув ресурсларини бошкариш фанини урганиш натижасида талабалар сув хужалигини илмий услубий асосларини ривожланган сугорма дехкончилик шароитларида сув ресурсларини бошкариш асосида окилона ва мукаммал фойдаланишни, сув ресурсларини мухофаза килиш ва кайта тиклаш усулларини ва услубларини, изова сув ва кайтарилган сувларни тозалашни хозирги замон усулларини, кайта фойдаланиш усулларини, сув танкислиги мушкуллашиб бораетган шароитда халк хужалигини ривожланаетган асосий тармокларида сув ресурсларидан фойдаланишни окилоналаштириш принципларини урганадилар ва билим оладилар.
Сув ресурсларини бошкариш фанини урганишдан олдин иалабалар маълум даражада мустахкам равишда олий математикани, физикани, химияни, хисоблаш техникасини, компьютерларда программалаштиришни, гидравликани, гидрогеологияни, гидрологияни, кишлок хужалик гидротехник мелиорацияни, кишлок сув таъминотини, сув энергияси ва насос станциялари, сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш фанларини асосларини билишлари керак.
Сув ресурсларини бошкариш фанини урганишда маърузалар, амалий машгулотлар билан бир каторда тажриба дастурларини олиб борилиши, сув ресурсларини турли омиллар таъсирида ифлосланиши ва захарланиш даражасини тула тушинишга ердам беради ва талабаларга уз устиларида изланиш ишларини олиб боришга ургатади.
Сув ресурсларини бошкариш фанини урганиш жараенида – даре хавзасини сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва мухофаза килиш шаклий лойихасини ишлаб чикиш услуби билан таништирилади.

2 – МАЪРУЗА
ПЛАНЕТАНИНГ СУВ РЕСУРСЛАРИ, УЛАРНИ ХУДУДИЙ ТАКСИМЛАНИШИ ВА ЖОЙЛАШИШИ
Режа: Планетанинг чучук сув ресурслари;
Планетанинг сув ресурсларини худудий таксимланиши ва жойлашиши
Орол денгизи ва Узбекистон республикасининг сув ресурслари, уларни худудий таксимланиши ва жойлашиши.
Дунёни чучук сув ресурслари
1. Чучук сув микдори.
1200 км3 га тенг булган бир вактдаги даврлар суви хажми табиатда сувнинг айланиши турайли йилига 40000 км3 га якин хажмда янгиланади ёки дарёлар узанидаги сувлар микдорига нисбатан 33 марта ортик сув хажмида. Бу чучук сувлар планета ахолисини, хайвонот ва усимлик дунёсини хамда тупрок нам-лигини таъминловчи манбадир.
Китъалар буйича чучук сувлар микдорининг тавсифи куйидаги жадвалда келтирилади.
Китъаларни ва яхлит курикликни чучук сув ресурсларининг баланси бахоси.
5-жадвал

Сув балансининг элементлари
Европа
Осиё
Афри-ка
Шимол. Америка
Жануб. Аме-рика
Австра-лия
Бутун куруклик х)

Мм
Майдон, млн. км2
9.8
45.0
30.3
20.7
18.4
8.7
132.3

Мм
Ёгинлар, Е
734
726
686
670
1684
736
834

Мм
Дарё окими: О
- тулик, О
- ер ости Е ер усти


319
109
210

293
76
217

139
48
91

287
84
203

583
210
373

226
54
172

294
90
204

Мм
Худудни умумий намланиши, Н
524
509
595
497
1275
564
630

Мм
Бугланиш, Б
415
433
547
383
1065
510
540

Км3
Ёгинлар, Е
7165
32690
20780
13910
29355
6405
110305

Км3
Дарё окими: О
- тулик, О
- ер ости Е
- ер усти Е

3110
1065
2045

13190
3410
9780

4225
1465
2760

5960
1740
3720

10380
3740
7140

1965
465
1500

38830
11885
26945

Км3
Худудни умумий намланиши, Н

5120

22910

18020

9690

22715

4905

83360

Км3
Бугланиш, Б
4055
19500
16555
7950
18975
4440
71475

Нисбий микдорлари

Дарёларга окиб келаётган ер ости сув окими %да тулик микдоридан

34

26

35

32

36

24

31

Дарёни ер ости сувлари билан таъминланиш коэффициент

0.21

0.15

0.08

0.18

0.20

0.10

0.14


Сув оким коэффициенти Ко

0.43

0.43

0.23

0.31

0.35

0.31

0.36


х) - Кутб музликларидан (О = 3000 км3) ва дарёларни четлаб утувчи ер ости сув окими (Еости = 2400 км3)дан ташкари.Жадвалдан куриниб турибдики майдон бирлигига тугри келадиган (оким калинлиги буйича) сув ресурсларига бой китъа - Жанубий Америкадир. Унинг тулик ва ер ости суви окимлари Европа китъасининг сув окимига нисбатан 2 марта катта булиб сув ресурслари буйича 2нчи уринчи эгаллайди. Ундан кейин тартиб буйича Осиё, Шимолий Америка ва Африка туради. Дарё окимининг энг кичик таъминланганлик микдори Австралиядадир. Дунёнинг кайси кисмида ва худуднинг майдонига боглик холда. Сув оким каноли буйича (тулик ва ер ости) Осиё китъасининг сув ресурслари биринчи уринни эгаллайди. Колган китъалар сув ресурслари микдори буйича куйидаги тартибда жойлашганлар: Шимолий Америка, Африка, Европа ва Австралия океан фоллари билан.
Курукликни сув баланси тугрисида тулик тасаввурга эга булиш учун юкоридаги жадвалда келтирилган маълумотларга Гренландия, Канада архипелаги ва Антарктида кутб коплама музликларидан (курукликни 16 млн.км2 еки 11% майдонини эгонлаган) океанга окиб тушаётган сув оким микдорини кушиш керак. Курукликдан дунё океанига окиб келаётган дарё окими микдори хакида. Тулик тасаввурга эта булиш учун кутб музликларидан окиб келаётган сув окимини хам хисобга олиш зарур. В.М.Котляков океанга окиб келаётган муз ва сув окимларини микдорини 3000 км3/й эканлигини хисобланган. Бундан ташкари дарёларни четлаб утиб окиб келадиган ер ости сув окимларини микдорини Зексер И. ва бошк. 2400 км3/й тенг эканлигини хисоблаганлар.
Шундай килиб, дунё океанига келиб тушаётган 38830 км3/йилга тенг дарёлар сув окими яна 5400 км3/йилга оширилиши керак, ана шунда дунё океанига окиб тушаётган умумий сув оким микдори 44230 км3/йилни тенг булади, хамда куруклик ичкарисидаги ёпик вилоятлар сув окими билан бирга умумий сув окими 45060 км3/йилни ташкил килади.

Планетани чучук сув ресурслар 6-жадвал


Китъалар
Майдон минг. км2
Ахоли млн.одам

Дарё сув кими, км3
Ахоли бошига тугри келадиган дарё сув окими минг м3/стал
Тулик (О)
ер ости
Тулик
ер ости

Европа
10500
693
3110
1065
4488
1537

Осиё
44400
2946
13190
3410
4478
1157

Африка
30300
572
4225
1465
7386
2561

Ш.Америка
24300
406
5060
1740
14680
4285

Ж.Америка
17800
275
10380
3740
37745
13600

Австралия
8500
25
1965
465
78600
18600

Дунё
135800
4917
38830
11885
7897
2417

Гидросферанинг хилма-хил турли хусусиятлари ва узига кослилиги орасида унинг харакатдалигини алохида таъкидлаш зарурдир. Гидросфера ута харакатчан ва жушкиндир. Бу табиатдаги сувларни айланма харакатининг асоси улкан жараён булиб у билан сув ресурсларини табиий чучукланиши, курукликда сувларни таксимланиши ва жойлашиши хамда ахолини, хайвонот ва усимлик дунёсини сув билан таъминланиши богликдир. Табиатдаги сувларни айланма харакати билан емирилиш жараёнлари ва Ерни рельефини шаклланиши богликдир табиатда сувни айланма харакати куйидаги руй беради. Куруклик ва дунё океанидан Куёш иссикмоги таъсирида бугланиб атмомферани намлик билан тулдиради. Мутахассисларни хисоблари буйича Куёшдан келаётган иссикликни 55% сувни буглатишга сарф булар экан. Атмосфера хавосидаги сув буглари хароратни пасайиши хисобига конденсацияланиб (суюк холатга утиб) Ерга (куруклик ва дунё океани юзасига) ёмгир ва кор сифатида ёгади. Кор ва ёмгир сувларини бир кисми тупрокка шимилади ва колган кисми ер усти окимини шакллантиради. Бу сувлар кияликлардан окиб тушиб ларда сойларни пайдо килади ва кенг таркалган сойлар буйича улар дарёларга келиб куйилади. Бу факат дарё окимининг бир кисми яъни ер усти тошкин сувларидир. Дарёлар тупрок катламидан чукурокдаги катламларга шимилиб утиб шаклланган ер ости сувлари хисобига хам таъминланадилар. Ер ости сувининг энг фаол харакат килувчи кисми булоклар куринишда ер юзасига сизиб чикади ёки дарёларга окиб тушади. Куп холларда дарёлар ер ости сувлари билан доимий таъминланадилар. Денгизлари куллар худди океанлар каби факатгина атмосфера ёгинлари хисобигагина эмас балки окиб келаётган дарё сувлари хисобига хам таъминланадилар. Шундай килиб океанлардан ва куруклик ичкарисидаги хавзалардан доимий бугланадиган сувлар узлуксиз тулдирилиб турилиши юз беради. Тупрок катламидаги сувлар асосан бугланиб ва усимликлар оркали трансперацияга сарфланиб атмосфера хавосини сув буглари билан бойитади хамда бир кисми ер ости сувларини таъминлайди.
Табиатдаги сувларни айланма каракати схемаси ана шундай. Сувни айланма харакатини энг мухим хоссаси уни литосфера, атмосфера ва биосфера билан узаро богланиб гидросферани барча кисмиларини: океан, дарёлар, тупрок намлиги, ер ости сувларини ва атмосфера бугларини бир килиб боглашидир. Айланма харакат туфайли гидросферани узулувчанлик (дискретлик) карактуш уз кучини йукотади. Ернинг барча сувлари нафакат пайдо булиши жихатидан балки доимий айланма харакат таъсирида ягонадир. Алохида таъкидлаш зарурки сув ресурсларидан турли хил хужалик ва маданий максадларда фойдаланишлар хам сувларни айланма харакат жараёнида амалга оширилади. Табиатдаги сувни айланма харакати иккита мустакил жараёнлар таъсирида булади: улардан биринчиси - гидросферани сувини тулдирувчи манба - мантия сувини дегазацияси. Бу жараён жуда секин юз бериб миллиард йиллардан бери давом этмокда. Бу жараённи интенсивлиги хакидаги маълумотлар етарли эмас. Сувни айланма харакатини иккинчи жараёни биринчисига нисбатан бир неча баробар жадалрок булиб уни цикли фаелларни алмашиниш яъни бир йил билан чегараланади. Хозирги замон табиатдаги сувни жадал айланма харакати билан деярли хамма гидрологик жараёнлар богликдир, шу жумладан сув ресурсларини табиий янгиланиб туриши ва чучукланиши учун ута мухим
булган жараёнлар хам. Сув - барча тирик мавжудадларни энг мухим элементи эканлигини алохида таъкидлаш зарур.
Дунёни, унинг кисмларини ва китъаларни хар киши бошига дарё сув ресурслари билан таъминланганлиги 7-жадвал
Дунё китъалари
Майдони минг.км3
Ахолиси млн. киши
(1986й)
Дарё стоки км3
Хар киши бошига дарё сув ресурси минг м3/йил
Умумий
Ер ости суви
Умумий
Ер ости суви

Европа
10500
693
3110
1065
4,76
1,63

Осиё
44400
2946
13190
3410
5,16
1,34

Африка
30300
572
4225
1465
9,30
3,22

Шим.Америка
24300
406
5960
1740
16,60
4,85

Жан.Америка
18010
275
10380
3740
44,60
16,00

Австралия океания билан
8500
25
1965
465
93,50
22,70

Дунё
135810
4917
38830
11885
9,10
2,70МДХ ва Болтик буйи мамлакатларини сув ресурслари ва улар ахолисини сув билан таъминланганлиги 8-жадвал
Мамлакатлар
Майдони минг км2
Ахолиси млн. киши

Махаллий сток

Кушни майдонлардан окиб келаётган оким
Умумийси
км3/ йил
Бир киши хисобига, минг м3/йил

Км3/ йил
Умумий ресурсдан % да
Россия Федерацияси
17075,4
145,311
4043
91,6
227
4270
27,82
29,38

Украина
603,7
51,201
52,4
1,19
157,4
209,8
1,02
4,10

Белорусия
207,6
10,078
34,1
0,77
21,7
55,8
3,38
5,54

Узбекистон
447,4
19,026
9,5
0,22
98,1
107,6
0,50
5,56

Козогстон
2717,3
16,244
69,4
1,57
56
125,4
4,27
7,72

Грузия
69,7
5,266
53,3
1,21
7,87
61,2
10,12
11,62

Озарбайжон
86,6
6,811
7,78
0,19
20,2
28
1,14
4,11

Литва
65,2
3,641
12,8
0,29
10,4
23,2
3,52
6,37

Молдова
33,7
4,185
1,31
0,03
11,4
12,7
0,31
3,03

Латвия
63,7
2,647
15,2
0,34
16,8
31,9
5,74
12,05

Киргизистон
198,5
4,143
48,7
1,1
0
48,7
11,75
11,75

Тожикстон
143,1
4,807
47,4
1,07
47,9
95,3
9,86
10,82

Арманистон
29,8
3,412
6,19
0,14
2,08
8,26
1,81
2,42

Туркманистон
488,1
3,361
1,13
0,03
68,9
70,9
0,33
21,09

Эстония
45,1
1,556
10,9
0,25
4,68
15,6
7,0
10,02


МДХ ва Болтик буйи мамлакатлари худудидаги уртача куп йиллик сув баланси.
9-жадвал
Мамлакат
Лар
Майдо
ни минг км2
Атмосфера ёгинлари,
Махаллий сток
Парланишкм3
Мм
км3
мм
Км3
Мм

Россия Фе- дерацияси
17075,4
9348,7
548
4027,0
236
5320,3
312

Украина
603,7
377,0
625
52,4
86,8
325
538

Белорусия
207,6
154,0
743
34,1
16,4
120
579

Узбекистон
447,4
74,1
166
9,5
21,3
64,6
144

Козогистон
2717,3
836
,0
308
69,5
25,6
766

Грузия
69,7
93,3
1138
53,7
770
39,6
568

Озарбайжон
86,6
35,1
405
7,78
90
27,3
315

Литва
65,2
47,9
735
12,77
195,6
35,1
539

Молдова
33,7
18,0
534
1,31
38,9
16,7
485

Латвия
63,7
47,3
743
15,2
238,4
32,1
504

Киргизистон
198,5
76,1
383
48,7
245
27,4
138

Тожикистон
143,1
65,1
455
47,4
331
17,7
124

Арманистон
29,8
17,4
583
6,19
207
11,2
376

Туркманис-тон
488,1
78,3
160
1,13
2,32
77,1
158

Эстония
45,1
32,6
722
10,88
241
21,7
480


Юкоридаги жадвалларда келтирилган маълумотлардан куриниб турибдики сув ресурслари худудий ута нотекис таксимланган ва жойлашган.

Сув баланси - бу табиатдаги сувларни айланма харакатини ва уни алохида исмларини микдорий ифодасидир. Ерни сув балансини умуман ва уни алохида катта кисмларини таърифлаш учун тенгламалар тизими кулланилади. Ернинг йиллик сув балансини тенгламалар тизими асосида микдорий курсатгичларини хисолаш натижалари куйидаги жадвалда келтирилган.
Ернинг йиллик сув баланси
2-жадвал
Сув балансини элементлари (майдон)
W, к м3
Мм

Курукликни этак кисми (116800 минг кв.км)
Ёгинлар
Дарё сув окими
Бугланиш

106000
44230*)
61770

910
380*)
530

Курукликни ёпик кисми (32100 минг кв.км)
Ёгинлар
Бугланиш

7500**)
7500

238**)
238

Дунё океани (361100 минг кв.км)
Ёгинлар
Дарё сув окими
Бугланиш

411600
44230*)
455830

1140
120
1260

Ер шари (510000 минг кв.км)
Ёгинлар
Бугланиш

525100
525100

1030
1030


*) - И.Зекцер ва бошк. (1984й), хисоблаган 2400 км3 микдордаги ер ости сувлари окими ва В.Котляков (1977й) хисоблаган 3000 км3 микдордаги кутб муз копламаларидан океанга окиб келаётган сув ва муз окимларини хисобга олган холда.
**) - Шу жумладан 830 км3 еки 26 мм каменликдаги дарё сув окими.
Жадвални биринчи кисмида дарёлари океанга куйиладиган Ерни этак кисмининг сув балансини натижавий микдорий кийматлари келтирилган; кейин дарёлари епик сув хавзалари Каспий, Орол денгизи ва бошкаларга куйиладиган курукликни ёпик кисмининг сувларини алмашиш маълумотлари келтирилган; курукликни ёпик кисми унинг этак кисмига нисбатан ёгинлар микдори буйича 3.5 баробар ва сув оким микдори буйича 14 баробар кам таъминланган. Курукликни бу кисмини 32 млн. кв. км майдонини деярлик ярмини мутлако дарёлари булмаган сахролар эгаллаган.
Дунё океанига сувни окиб келиш микдори атмосфера ёгинларидан ташкари курукликнинг этак кисмидан окиб келаётган даре сув окимлари билан богликдир, унинг юзасидан бугланиш 1260 мм ни ташкил килиб уни йиллик хажми 455.2 минг км3 га тенгдир. Бутун Ер шари учун сув окимининг ягона манбаси атмосфера ёгинлари булиб ва унинг сарфланиши - бугланиш булиб, уларнинг микдори 1030 мм ёки 525.1 минг км3 дир. Табиатдаги сувни айланма харакати жараёнидаги сувларни янгланиш фаолиги (А) гидросферани бир кисмини сув хажмини (W) сувни айланма харакати жараёнида шаклланадиган унинг балансини кирим ёки чиким элементига (() муносабати буйича аникланади, яъни: А= W/( , хамда (W) хажмдаги сувни тулик янгиланиши учун зарур булган йиллар сони билан белгиланади.

Сув янгиланишининг фаоллиги
3-жадвал
Гидросферанинг кисми
Хажми (йириклаштириган) минг.км3
Баланс элементи минг км3/йил
Янгиланиш фаоллиги, йил

Океан
1370000
452
3000

Ер ости сувлари
60000
12
5000*)

Шу жумладан фаол янгиланига зонаси

4000

12

300**)

Курукликни ер усти сувлари
280
40
7

Кутб музликлари
24000
3
8000

Дарёлар суви
1.2
40
0.03

Тупрок намлиги
80
80
1

Атмосферадаги сув буглари
14
525
0.027

Жами гидросфера
1454000
525
2800


Дарёларни четлаб утиб океанга куйладиган ер ости суви окимини хисобга олиб: *) - 4200 йил; **) - 280 йил;
Жадвалдан куриниб турибдики океан сувларини янгиланиш фаоллиги 3000 йилда. Ер ости сувларини янгиланиш бир мунча секин булиб, бу ернинг чукур катламларидаги намокоб сувларни ута секин фаолиги хисобигадир, лекин ернинг фаол янгиланиш зонасидаги ер ости сувлари хар 300 йилда янгиланиб туради. Кутб коплама музликларини ва музликларини ва музларни янгиланиши ута секин юз беради. Дарё сув ресурслари атмосферадаги сув бугларини янгиланиш тезлигидан кейин юкори янгиланиш фаоллигига эгардир. Дарё сувлари уртача хар 11 суткада янгиланиб туради шунинг учун у табиий холда амалий жихатдан доимо чучук булиб сув ресурсларини асосий манбаи булиб хизмат килади.
Янгиланиши канчалик секин булса бундай сувларни таркибидаги тузлар микдори шунчалик юкоридир ва бунга карамакариш янгиланиш фаоллиги юкори булса бундай сувлар чучукдир. Суви окиб чикиб кетмайдиган шур куллар хакида алохида гапириш зарурдир, улар океан ва чукур катламлардаги ер ости сувлари каби сувни айланма харакатини курукликни суви окиб чикиб кетмайдиган кисмини боши берк звеносидир.
Юкорида сувни айланма харакати хакида айтилганларга якун ясаб куйидаги энг мухим кизиктирувчи конуниятларни такидланиши:
чучук сувларни асосий манбаларини ута юкори янгиланиши;
айланма харакат жараёнидасув ресурсларини чучукланиши юз бериди;
сувни айланма харакати;
бу уз мохияти билан сувни глобал чучуклаштирувчи манбадир.
Бу конуниятлар куплаб бошка гидрологик жараенларни ривожланиши учун заминдир хамда гидрологик узгартиришларни ва сувларни ифлосланишдан мухофаза килишни илмий асосланган самарадор йулларини танлашни назарий асоси булиб хам хизмат килади. Амалий максадлар учун сув ресурсларидан фойдаланиш ва мухофаза килиш масалаларини ечим хамда кишлок хужалигини, саноатни ва транспортни сувга булган талабларини таъминлаш максадлари учун ахоли яшаш жойлари якинидаги сув ресурсларини билиш зарурдир. Гидрология фанини ривожланиши асосида 300 йил мобайнида сув балансини уч компонентли тенглама ёрдамида ифода этилган:
Е = О + Б (ёгинлар тенг сув окими плюс бугланиш). Уни биринчи булиб фанцуз олими Пьер Перо (ишлатган) таклиф этган.
Кейинчалик М.И.Львович уз тадкикотлари натижасида сув балансини олти компонентли тенгламасини таклиф этди:
Е = О + Ер ОСТИ + Б; О + Ер ОСТИ = Д; W = Е - О = Ер ОСТИ + Б;

КТ = Ер ости Кб = 1 - Кт = Б ;
W W
Бу ерда:
W - худудни умумий намланиши;
Б - бугланиш;
Е - атмосфера ёгинлари;
О - ер усти тошкин сув окими;
Д - тулик дарё суви окими;
Ер ости - дарёга окиб келаётган ер ости суви окими.
Ер шарини сув баланси (М.И.Львович буйича)
4-жадвал
Ер шарини кисмлари
Майдо-ни минг км2
Ёгинлар
Парланиш
ОкимМинг км3
Мм
Минг км3
Мм
Минг км3
Мм

Дунё океани
361
411
1140
453
1254
41
114

Курукликни этак кисми
107
106
910
65
560
41
350

Курукликни кисми
42
75
238
75
238
-
-

Куруклики хаммаси
149
181
1148
140
798
41
350

Ер шари
510
525
1030
525
1030
-
-


Урта Осиё ёки Орол денгизи хавзасининг ва Узбекистон республикасининг сув ресурслари

Урта Осиё ёки Орол денгизи хавзасининг сув ресурслари;
Узбекистон республикасининг сув ресурслари;
Сув ресурсларини худудий таксимланиши ва жойлашиши:
Республикада сув ресурсларидан фойдаланиш холати ва келажаги.
Орол денгизи хавзасининг сув ресурслари табиий холда шаклланадиган ва кайта тикланиб турадиган ер усти ва ер ости сув ресурслари хамда кайтариладиган сувлардан ташкил топган. Барча сув ресурслари Сирдарё ва Амударё хавзаларига тегишлидир. Мустакил сув хавзаларни (яъни суви окиб чикиб кетмайдиган, лекин Амударёга якин). Кашкадарё, Зарафшон, Мургоб, Теджен дарёлари ташкил килади. Амударёни ва Сирдарёни умумий уртача йиллик сув окими 115.6 км3ни ташкил этади, шу жумладан Амударё буйича - 78.5 км3 ва Сирдарё буйича - 37.1 км3га тенг. Бу дарёларни уртача куп йиллик сув оким микдори катта диапозонда узгариб турибди.
Орол денгизи хавзасининг сув ресурслари.
10-жадвал
Орол денгизи хавзаси
Турли фоизларда таъминланган утача куштиллик сув окими, км3/й.


Уртача
75% ли
90%ли
95%ли

Амударё хавзаси, шу жумладан: Мургаб ва Теджен дарёлар

79,5

68,5

60,0

56,5

Сирдарё хавзаси
37,2
31,2
26,8
24,6

Сув хавзаларига етиб бормайдиган дарёлар хавзалари, шу жумла-дан Чу дарёси

5,8


5,2


4,8

4,5

Бошка кичик дарёлар, сойлар
4,4
3,8
3,4
3,1

Хавза буйича жами
126,9
108,7
95,0
88,7


Узбекистон Республикасини сув ресурслари, уларни худудий таксимланиши ва жойлашиши

Узбекистон Республикасининг сув ресурслари асосан ер усти ва ер ости сувларидан ташкил топган булиб, уларни микдорий курсатгичлари куйидаги жадвалларда келтирилган.
Планетамиз сув кобигининг пайдо булиши, шаклланиши, уни сув балансини урганиб, ундаги сув захиралари, ресурслари, уларни худудий таксимланиши ва таркалиши билан танишиб куйидаги хулосаларга келдик:
1.Сув кобигини чучук сув захиралари жуда чегараланган булиб, у умумий сув захирасини 2 % га якин микдорини ташкил килиб, шундан 94 % кутблардаги коплама музликларда ва китъалардаги тогли минтакалардаги музликларда мужасамлашган..Чучук сув ресурсларини планети китъалари ва китъалар худуди буйича ута нотекис таксимланган ва таркалган, яъни бошкача айтганда, одамлар зич жойлашган ва халк хужалиги тармоклари яхши ривожланган худудларда чучук сув ресурси жуда оз таркалган булиб, ахоли кам жойлашган ва халк хужалиги тармоклари унчалик ривожланмаган худудларла чучук сув ресурси катта микдорда таркалган. Юкоридаги хулосалар хозирги замон дуне микесидаги ва алохида минтакалардаги сув хужалик муаммоларини пайдо булишига сабаб булди.

Узбекистон Республикасининг уз ер усти сув ресурслари. 11-жадвал

Сув окимининг номи
Уртача
Турли таъминланганлик фоизларидаQ м3/с
W мл. м3
10%
50%
75%
85%
95%

Q
W
Q
W
Q
W
Q
W
Q
W

1
Сурхондарё хавзаси
Шу жумладан:
Тожикистон
Узбекистон
130,3

33,0
97,3
4108

1041
3069
177,2

41,6
135,6
5589

1311
4278
126,4

32,7
93,7
3987

1031
2956
104,2

28,1
76,1
3288

886
2402
91,5

26,1
69,0
3000

823
2177
78,2

23,4
54,8
2466

738
1728

2
Шеробод дарё хавзаси
7,24
0228
10,6
333
7,1
224
5,45
172
4,71
148
4,57
144

3
ЗарафзЗарафшон дарё хавзаси
Шу жумладан:
Тожикистон
Узбекистон
188,1

164
24,1
5910

5150
0760
228,6

191,0
37,6
7201

6015
1186
186,7

164
22,7
5865

5150
715
166,6

150
16,6
5232

4728
524
156

142
14
4911

4470
441
142,4

132
10,4
4474

4147
327

4
Кашкадарё дарё хавзаси
Бутун Амударё хавзаси буйича
50,9
179,5
1606
5563
72
225,8
2270
8067
49,3
172,8
1554
5449
39,6
137,8
1248
4346
35,2
122,9
1110
3876
28,5
98,3
899
3098

5
Чирчик дарёси хавзаси
45
1419
65,5
2067
43,2
1364
33,7
1064
29,8
932
23,0
727

6
Ангрен дарёси хавзаси
143
4511
185
5825
140
4420
121
3809
107
3380
93,1
2952

7
Сангзор дарёси хавзаси, Зомин-дарё ва Туркистондаги сойлар тог тизмаси
11,7
0368
15,9
502
11,6
367
9,0
284
7,99
252
6,94
219

8
Фаргона водийси дарёлари хавзалари
54,1
1706
76,9
2427
52,2
1644
41,7
1316
36,5
1151
29,5
931

9
Бутун Сирдарё хавзаси буйича
253,8
8004
34,33
10821
247
7795
205,4
6473
181,3
5715
152,5
4829


Узбекистон буйича жами
433,3
13667
599,1
18888
419,8
13244
343,2
10819
304,2
9591
250,8
7927


Орол денгизи хавзасини ва Узбекистонни ер ости сувларини башоратланган ресурслари ва эксплуатацион захиралари, км3/й (ГИДРОИНГЕО институти маълумотлари 01.01.1990й)
12-жадвалМаърурий булимлари (вилоятлар)Ер ости сувларини башоратланган ресурслари
Урганилган, эксплуата-атацион захираси бахоланиб тасдик-ланган ер ости сувлари
Ер ости сувни эксплуатаци-он захираси-дан тулик фойдаланиш
Хаммаси
Шу жумладан турли минерализацияли г/л


1,0гача
1-3
3-5
5дан катта
ГКЗда
ТКЗда


1
Орол денгизи хавзаси
61,59
22,73
7,97
3,57
27,72
10,32
-
8,78

2
Шу жумл. Узбекистонда
19,06
13,53
2,21
1,95
1,37
6,57
-
4,92

3
Сурхандарё вилояти
0,99
0,73
0,23
-
0,03
-
0,18
0,13

4
Кашкадарё вилояти
0,46
0,32
0,14
-
-
-
0,22
0,17

5
Самарканд вилояти
2,14
2,08
0,06
-
-
-
0,50
0,33

6
Бухоро вилояти
0,66
0,001
0,26
0,34
0,06
-
0,32
0,13

7
Хоразм вилояти
0,82
-
-
0,82
-
-
0,12
0,12

8
Коракалпокистон Респуб.
2,95
-
0,88
0,79
1,28
-
0,14
0,07

9
Амударё хавзаси буйича
8,02
3,13
1,57
1,95
1,37
-
1,48
0,95

10
Андижон вилоята
1,40
1,40
-
-
-
-
0,54
0,15

11
Наманган вилояти
3,71
3,71
-
-
-
-
1,08
0,86

12
Фаргона вилояти
1,72
1,72
-
-
-
-
1,86
1,65

13
Тошкент вилояти
2,65
2,32
0,33
-
-
-
1,25
1,09

14
Сирдарё ва Жиззах вил-ти
1,56
1,27
0,29
-
-
-
0,36
0,22

15
Сирдарё хавзаси буйича
11,04
10,4
0,64
-
-
-
5,09
0,15

Орол денгизи хавзаси сув ресурсларини сифатини тавсифи

Экологический сдвиг в бассейне Аральского моря привел к определенным изменениям количественных и качественных показателей вод естественных водных объектов региона. В условиях Средней Азии наиболее часто загрязняющими инградиентами вод являются: БПК5, ХПК, снижение содержания кислорода, азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, фекали, нефтепродукты, СПАВ, взвещанные вещества, фтор, хром, железо, медь, цинк, мышьяк, ДДТ, альфа-ГХЦГ, гамма-ГХЦГ и др. Сказанное подтверждают результаты анализа данных о минерализации и химического состава воды в среднем течении р. Сырдарьи по створам Кызилкишлак, Бекабад и п. Надеждинский см.таблицу.
Инградиенты
Кызилкишлак
Бекабад
П.Надеждинский


1987г
1990г
1987г
1990г
1987г
1990г

Кислород, мг/л
9.56
9.50
9.75
9.90
10.63
9.22

Б П К5, мг/л
2.14
1.20
2.06
1.53
1.49
1.75

Х П К, мг/л
14.2
14.3
13.6
14.6
13.44
12.7

Азот аммонийный, мг/л
0.07
0.09
0.02
0.07
0.06
0.06

Азот нитратный , мг/л
2.43
2.27
2.58
2.22
2.33
2.00

Азот нитритный, мг/л
0.020
0.021
0.033
0.029
0.040
0.017

Железо, мг/л
0.04
0.04
0.03
0.04
0.02
0.04

Медь , мг/л
2.1
3.9
2.0
3.6
2.6
3 8

Цинк, мг/л
14.0
22.7
6.8
14.4
2.4
24.0

Фенолы , мг/л
0.003
0.003
0.002
0.003
0.003
0.002

Нефтепродукты, мг/л
0.08
0.07
0.07
0.007
0.018
0.05

С П А В, мг/л
0.0 1
0.01
0.03
0.01
0.007
0.07

Альфа – Г Х Ц Г, мг/л
0.041
0.024
0.030
0.056
0.039
0.001

Гамма – Г Х Ц Г, мг/л
0.040
0.014
0.018
0.061
0.017
0.002

Хром , мг/л
3.1
2.5
2.5
1.4
2.5
1.5

Взвешенные в-ва, мг/л
23.5
8.9
42.2
6.6
21.1
18.3

Фтор , мг/л
0.82
0.74
0.94
0.78
0.73
0.81

Мышьяк, мг/л
3.4
-
4.4
1.9
5.0
-

Минерализация, мг/л
1061.0
976.7
1199.0
1067.4
1345.0
1119.0


и реки Амударья в створах Термез, Туямуюн и Нукус:

Инградиеты
Термез
Туямуюн
Нукус


1987
1990
1987
1990
1987
1990

Кислород , мг/л
8.13
7,35
10.43
11.05
8.24
9.46

Б П К 5 , мг/л
1.14
1,12
1.54
1.83
0.43
1.22

Х П К, мг/л
12.3
10,4
16.8
13
15.2
15.3

Азот аммонийный, мг/л
0.02
0,06
0.06
5.0
0.03
0.09

Азот нитратный, мг/л
0.85
1,28
0.31
0.02
0.67
0.57

Азот нитритный, мг/л
0.021
0,009
0.003
0.75
0.007
0.014

Железо, мг/л
0.04
0,04
0.02
0.010
0.03
0.05

Медь, мкг/л
2.6
3,2
-
-
2.8
4.0

Цинк, мкг/л
7.0
6.7
-
-
15.0
15.5

Фенолы, мг/л
0.003
0.004
0.002
0.002
0.002
0.003

Нефтепродукты, мг/л
0.12
0.01
0.05
0.02
0.04
0.01

С П А В, мг/л
0.01
0.01
0.01
0.01
0.005
0.01

Взвешанные в-ва, мг/л
315.0
165.3
5.1
15.1
1138.5
92.1

Д Д Т , мкг/л
0.019
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Альфа – ГХЦГ, мкг/л
0.036
0.011
0.042
0.006
0.056
0.013

Гамма – ГХЦГ, мкг/л
0.022
0.009
0.029
0.006
0.033
0.009

Хром, мкг/л
1.9
2.2
-
-
0.81
1.1

Фтор, мг/л
0.31
0.40
891.0
-
0.38
0.56

Мышьяк, мкг/л
5.0
1.2

-
-
-

Минерализация, мг/л
529.0
653.2

799.6
911.0
945.4

Качественная характеристика вод притоков этих двух рек почти идентичны выше приведенным данным.
Характеристика загрязненности поверхностных вод бассейна Аральского моря производится по данным Узгидромета за 1990 год.
А.Бассейн реки Амударьи
Бассейн Амударьи распологает значительными водными ресурсами. Основное направление использования водных ресурсов бассейна – нужды ком-мунального хозяйства, промышленности, искусственное орошение, водный транспорт, гидроэнергетика. Речная система бассейна складывается из многих рек, основными из которых являются р.Амударья, р.Сурхандарья, р.Кашка-дарья, р.Зарафшан, р.Шерабад.
Река Амударья –основная река бассейна. Химический состав воды реки на территории деятельности Узгидромета формируется в значительной степени под влиянием загрязнений, поступающих в реку на территории туркменистана под влиянием сельскохозяйственных стоков, а также сточ-ных вод предприятий г. Термеза. Это влияние проявляется в том, что вода реки имеет высокую минерализацию (856.6 мг/л в среднем по реке). На территории туркменистана минерализация несколько возрастает – в сред-нем на 147.4 мг/л . В пункте г. Термез она составила 653.2мг/л, а в пункте теснина Туямуюн – 799.6 мг/л. Минерализация воды несколько снижантся в период половодья (338-598 мг/л) и возрастает в период межени (978-1868 мг/л).Во все фазы гидрологического режима по химическому составу вода относится к хлоридному классу (редко сульфатному), группе натрия или кальция. Кислородный режим в течение 1990 г был удовлетворительным, концентрация растворенного кислорода в среднем на уровне 10.01 мгО2/л.
На территории Узбекистана вода реки Амударьи поступает с неболь-шим содержанием органических веществ. В створе г Термез значение ХПК в среднем составило 10.4 мгО2 / л. От истоков к устью содержание органи-ческих веществ менялось незначительно, существенных колебаний в зави-симости от гидрологического режима не наблюдалось.
Воду р. Амударьи загрязняют предприятия Минсельводхоза, Госпа-роходства и коллекторно-дренажные воды. Наиболее загрязнена река у пунктов г.Термез и г.Нукус. Максимальные концентрации загрязняющих веществ составили: у пункта г. Термез – азота-нитритного – 0.027 мг/л (1.4 ПДК), нефтеродуктов – 0.04 мг/л (0.8 ПДК), фенолов - ).008 мг/л (8 ПДК), меди – 10.0 мкг/л (10.0 ПДК); у пункта г. Нукус – соединений меди – 10.6 мкг/л (10.6 ПДК), цинка – 50.0 мкг/л (5 ПДК), азота нитритного – 0.042 мг/л (2.1 ПДК), фенолов – 0.010 мг/л (10 ПДК).
По течению реки загрязненность воды фенолами менялась мало и составила в среднем 0.003 мг/л (3 ПДК). Максимальные концентрации 0.01 мг/л отмечались в пунктах г.Кипчак и г. Нукус.
Уровень загрязнения реки нефтепродуктами невысок, в среднем 0.01 мг / л (0.2 ПДК), от истока к устью менялся незначительно. Максимальная концентрация – 0.07 мг / л (1.4 ПДК) отмечалась в пунктах теснина Туямуюн и кишл. Кзыл-джар.
Содержание аммонийного, нитратного и нитритного азота невысокое, средние их величины по водотоку составили 0.08 , 0.73, 0.012 мг /л (0.2, 0.08, 0.6 ПДК) соответственно.
Загрязнение воды пестицидами в 1990 году незначительно снизилось и составило в среднем по реке по альфа – ГХЦГ – 0.019 мкг/л (1.9 ПДК),
гамма – ГХЦГ – 0.015 мкг / л (1.5 ПДК). Присутствие ДДТ и его метаболитов не отмечано.
Уровень загрязнения реки в 1990 году соответствовал уровню предшествующего года. Содержание нефтепродуктов, фенолов, минерального азота не изменилось, лишь минерализация воды уменьшилась в 1.4 раза.
По показателю ИЗВ качество воды р. Амударьи относится ко II и III классу чистых и умеренно загрязненных вод, что соответствует данным прдидущего года.
Река Сурхандарья – один из крупных притоков р.Амударьи. Химический состав воды реки в значительной степени формируется под влиянием загрязнений, поступающих со сточными водами промпредприятий г. Денау, кишл. Шурчи, г Термез и сельхозстоками. Минерализация воды реки возрастала от истоков к утью в среднем на 629.1 мг / л и составила в створе выше устья р. Сангардак 398.5 мг /л (0.4 ПДК), а в замыкающем створе г. Термез – 1027.6 мг / л (1.0 ПДК). По химическому составу во все фазы гидрологического режимса вода относится к хлоридному классу, группе натрия и кальция. Минерализация воды несколько снижается в период половодья (223 – 702 мг / л) и возрастает в период межени (704.0 – 1179.0 мг/л). По сравнению с данными предидущего года средняя засоленность реки снизилась на 56.1 мг / л исоставила 604.9 мг / л (0.6 ПДК). Кислородный режим в течение 1990 года был удовлетворительным, средняя концентрация растворенного кислорода составила 9.68 мг О2 / л , что на 0.66 мгО2 /л мень-ше, чем в предшествующем году. Содержание органических веществ по течению реки существенно не менялось и составило по ХПК – 6.84 мгО2 / л, по БПК5 - 1.24 мгО2 / л, что соответствует уровню предидущего года. Наибо-лее загрязненной в 1990 году была вода в районе г.Денау и кишл. Шурчи.

Максимальные концентрации загрязнящих веществ составили: в створе ниже устья р.Сангардак – медь–6.2 мкг /л (6.2 ПДК), фенолы – 0.006 мг/л (6.ПДК),
хром IV – 4.6 мкг/л (4.6 ПДК), азот нитритный – 0.034 мг/л (1.7 ПДК); в пункте кишл. Шурчи – медь - 5.2 мкг/л (5.2 ПДК), фенолы – 0.017 мг/л (17 ПДК), хром IV – 4.1 мкг/л (4.1 ПДК).
Загрязненность воды реки фенолами по течению менялась незначитель-но и составила в среднем по реке 0.01 мг/л (0.2 ПДК). Содержание нефтепродуктов во всех створах уровня ПДК не превышало и составило по азоту аммонийному – 0.5 мг/л (0.1 ПДК), азоту нитратному – 1.45 мг/л (0.2 ПДК), азоту нитритному – 0.021 мг/л (1.1 ПДК). По сравнению с предшеству-щим годом уровень загрязнения реки минеральным азотом не изменился.
Содержание хлорорганических пестицидов снизилось в среднем в 4 раза и составило по альфа-ГХЦГ – 0.008 мкг/л (0.8 ПДК), по гамма – ГХЦГ – 0.003 мкг/л (0.3 ПДК). Присутствие ДДТ не отмечено.
По величинек ИЗВ качество воды р. Сурхандарья относится к III классу умеренно загрязненных вод, что соответствует качеству воды предшествущего года.
Река Тупаланг и река Каратаг – составляющие р. Сурхандарьи.
Химический состав воды р Тупаланг и Каратаг формируется в значитель-ной степени за счет естественного состава горнгых пород, складывающих бас-сейны рек.Содержание загрязняющих веществ в водотоках на уровне фоновых концентраций, т.к. реки мало подвержены антропогенному воздействию. Так, засоленность рек колеблется от 160 до 405 мг/л. В зависимости от гидрологи-ческого режима минерализация меняласьмало. По сравнению с предыдущим годом концентрация минеральных солей не изменилась. Кислородный режим рек был удовлетворительным, концентрация ратворенного кислорода на уров-не 10.0-11.0 мгО2/л. Содержание загрязняющих веществ на уровне фоновых концентраций: фенолов – 0.002 – 0.003 мг/л (2-3 ПДК), нефтепродуктов – 0.004-0.04 мг/л (0.1-0.8 ПДК), СПАВ – 0.01 мг/л (0.1 ПДК), нитриты – 0.004-0.014 мг/л (0.2-0.7 ПДК).
Среднегодовое содержание3- МАЪРУЗА
Сув ресурсларини бошкариш зарурияти

Режа: Сув ресурсларини бошкариш зарурияти;
Сув ресурсларини микдорини бошкариш зарурияти;
Сув ресурсларини сифатини бошкариш зарурияти;
Сув ресурсларини микдорини ва сифатини бошкариш усуллари ва йуллари.

Айникса арид иклимли сув ресурслари чекланган минтакалар учун бу жуда мухум муаммодир. Умуман сув ресурсларини бошкариш деганда уларни микдорини ва сифатини майдон буйлаб таркалишини ва вакт давомида микдорини узгаришини истеъмолчилар талабига тула буйсиндириш тушинилади.
Сув ресурсларини бошкариш асосан икки йуналишда амалга оширилади: яъни сувни сифатини бошкариш ва сувни микдорини бокаришдан иборатдир. Биринчидан сувни сифатини бошкариш деганда – уни сифатини истемолчини талабларига тулик жавоб берадиган булиши тушинилади, чунки куп худудларда таркалган ер усти еки ер ости сувлари табиий холатдаги сифати буйича талабларга тулик жавоб бермайдиган сувлардир ва шу билан бирга охирги 20-30 йиллар давомида инсониятни хужалик фаолияти таъсирида ифлосланиб бораетганини хисобга олиш керак. Бу холат уз навбатида уни турли максадлар учун фойдаланишдан олдин турли ишловлар асосида сифатини талаб даражсига етказишни такозо килади. Иккинчидан табиий сувларни (ер усти ва ер ости) вакт давомидаги микдорини узгариши халк хужалиги тармокларини сув истемол килиш еки сувдан фойдаланиш режимига мос келмаслиги асосда юзага келади. Бундай холатни бартараф килиш учун албатта сувни микдорини бокариш зарурияти вужудга келади. Сув ресурсларини микдорини бошкариш икки йуналишда амалга оширилади: а) оддий бошкариш – манбадаги сувни вакт давомида микдор узгаришини тартибга солмасдан турли иншоотлар еки техник воситалар ердамида олиб истемолчига етказиб беришдан иборат; б) мураккаб бошкариш – манбадаги сувни микдорини вакт давомида узгаришини тартибга солиб ( ер усти ва ер ости сув омборларини ташкил килиш йули билан) кейин турли иншоотлар ердамида истемолчига етказиб беришдан иборат.
Сувни сифатини бошкаришни турли усуллари мавжуд булиб улардан куйидагиларни санаб утиш мумкин: сувни таркибидаги эриган тузлар микдорини камайтириш еки сувни чучуклаштириш, сувни каттиклигини камай-тириш, таркибидаги темир микдорини камайтириш, сувда муаллак сузиб юрувчу моддаларни микдорини камайтириш ва хоказо.
Туб маънода сув ресурсларини бошкариш манба-сувидан туларок фойдаланишни амалга ошириш максадида уни эксплуатацион (ишлатилиш) имкониятларини ошириш демакдир. Шунинг учун хам жамиятнинг жумладан сув ресурсларини бошкариш имкониятига эга булиши уни илмий-техника тараккиётига эга булганлиги курсатгичидир. Кайд килингандек, сув ресурслари хавода, ер устида ва ер остида учрайдиган сувлардан ташкил топади. Фан-техника тараккиётига эришган жамият сув ресурсларининг хамма таркибий кисмини бошкариш усул ва технологиясига эга булиши керак. Бу халкнинг асрий эзгу максадидир. (бу хакидаги ривоятлар ва А.Навоининг "Фарход ва Ширин" дастонини эсланг). Демак сувни бошкариш уни халкка каерда, качон, канака ва канча микдорда сувга зарурияти тугилса уни етказиб беришдан иборатдир. Бу халкни уз фарзандларидан етишиб чиккан мутахассисларига (авлиёларига) топширигидир. Хуш, халк бу максадга эришганми? Ха, эришган. Хозирги кун илмий техника тараккиёти хамма сув манбаларини бошкариш имкониятини яратди. Куйида буларга кискача изох берамиз.


4- Маъруза
Ер усти сув ресурсларини бошкариш
Режа: Ер усти сув ресурсларини бошкариш зарурияти;
Ер усти сув ресурсларини микдорини бошкари зарурияти;
Ер усти сув ресурсларини сифатини бошкари зарурияти;
Ер усти сув ресурсларини бошкариш тажрибаси;
Ер усти сув ресурсларини бошкаришни окибатлари.
Ер усти сув ресурсларини таъминланиши манбалари билан боглик холда уни микдорини вакт давомида узгаришини катта амплитудада булиши (сутка, ой, мавсумлар ва йил давомида).
Ер усти сувларини сифатини сувни шаклланиш ва таъминланиш жараёнида хамда уни ишлатиш ёки ундан фойдаланиш вактида узгариши;
Халк хужалиги тамокларида шаклланадиган окова сувларни тулик ёки умуман тозаламасдан сув мухитига ташланиши.
Сувни микдорига ва сифатига талабларни усиши ва табиий омилларни таъсири.

Ер усти сувларини бошкариш масаласи мукаммал урганилгандир. У ахолини, саноатни, кишлок-хужалигини ва иктисодни бошка тармокларини оддий сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш учун мулжалланган сув окимларини тартибга солиш мажмуйни хам уз ичига олади. Бу муоммолларнинг хал килиш усуллари ва технологияси укувчига яхши таниш булган окимни тартибга солиш, кишлок сув таъминоти, кишлок хужалиги гидротехник мелиорация, насослар, (сургичлар) насос станциялари, сув энергиясидан фойдаланиш, гидротехника иншоатлари ва шунга ухшаш укув фанларида батафсил ёритилгн.Шунинг учун бу масалага батафсил тухталмай, укувчини бу фанлар мазмунини эслаш билан чекланамиз.

Урта Осиёнинг хажми 100млн.м3 дан ортик булган сув хавзаларининг асосий курсаткичлар. 28-жадвал
Сув омборлар
Дарёни номи
Сув омборини
Сув омборини
Тулдириш вакти
Сув юзасини
Хажми млн.м3

и номи

Жойлашган жойи
асосий куланиш шароити

Майдони НДСда км2
Тулик
Фойдали

Жанубий Сурхон
Сурхандарья
Узбекистон
С,Бх,Ст,СТ,Д0
1967
65
800


Учкизил
Сурхандарья
Узбекистон
О,В,Р
1957
10
160


Пачкамар
Гузардарё
Узбекистон
О,В
1968
12.4
260


Чимкургон
Кашкадарё
Узбекистон
О,В,Р
1963
49.2
500


Куюмазор
Зарафшондан куйилма
Узбекистон
О,В
1960
18
310


Каттакургон
Зарафшондан куйилма
Узбекистон
О
1968
79.5
900


Кассансой
Косонсой
Узбекистон
О
1968
8
165


Каркидон
Кавасой
Узбекистон
О
1968
9.5
218


Тошкент
(Тюябугуз)
Охангарон
Узбекистон
О,В,Рк
1964
20
250


Фарход
Сирдарё
Узбекистон
Э,О
1951
48
350


Чорвок
Чирчик
Узбекистон
О,Э,Рк
1970
40.1
2006


Октепа
Амударё куйилма
Узбекистон
О
1982
11.5
100


Туямуюн
Амударё
Узбекистон
О,Э,С,Р

650
7800


Шоркул
Зарафшон
Узбекистон
О

42.3
394


Гиссарак
Аксу
Узбекистон
О

4.1
170


Октепа
Амударё
Узбекистон
О

22
110


Тудакул
Амударё куйилма
Узбекистон
О

200
1200


Толимаржон
Амударё куйилма
Узбекистон
О

78.5
1525


Андижон
Корадарё
Узбекистон
О,Э,Н

55.2
1750


Сох
Сох
Узбекистон
О

-
300


Киров
Талас

О,Р
1980
26.5
550


Орто-Токой
Чу

О,Н,Р,Рк
1963
25
470


Кайрокум
Сирдарё
Тожикистон
Э,О,Р,Н,Рк
1956
520
4160


Нурек
Вахш
Тожикистон
Э,О,Н,Р,С
1979
98
10500


Токтокул
Норин
Киргизия
Рк,Э,О,Р
1974
284
19500


Копетдаг
(1 навбатда
Коракум
канали
Туркманистон
О
1979
47,5
219


Ховуз-Хон
Коракум каналидан куйилма
Туркманистон
О,Р
1964
207
875


Теджен 1
Теджен
Туркманистон
О
1950
25
150


Теджен 2
Теджен
Туркманистон
О
1962
43
180


Тошкеприн
Мургоб
Туркманистон
О
1940
30.5
176


Сары-язин
Мургоб
Туркманистон
О
1959
44.8
196.5


Иолотан
Мургоб
Туркманистон
О
1910
13.2
120


Курпсой
Норин
Киргизия
Э

12
370


Куйиалаарчин
Ала-Арча
Киргизия
О

14
167


Папак
Ак-Бура
Киргизия
О,В,Р

7.1
260


Рогун
Вахш
Тожикистон
О,Э

170
11800


Копедаг
(2 навбатда)
Коракум канали
Туркманистон
О,Э,Н

55.2
1750


Кизилаяк
Амударё
Туркманистон550Сув омборларининг морфологик тавсифи. Амударё хавзаси.
29-жадвал
Т/б

Сув омборлари
НДС белгиси,м
Дарё хавзаси
Фойдаланишга топширилган вакти
Сув йигиш майдони,км2

Хажми млн.м3
тулик фойдали
Сув хавзасини майдони млн.км2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Туямуйин
130.0
Амударё
1979

7300
5270
790

2
Селбург
583.0
Яжу
1964
2400
25.4
16.9
2.6

3
Муминобод
1221.5

1959

30.1
29.2
2.8

4
Нурек
910.0
Вахш
1972
29900
10500
4500
98.0

5
Головная ГЭС
485.0

1962
32200
21.6
10.6
7.5

6
Жанубий-Сурхон
415.0
Сурхондарё
1964
11800
641
610
64.6

7
Дегрез
536.0

1958
901
12.8
12.2
2.3

8
Учкизил
321.5

1960

160
80
10.0

9
Чимкургон
488.2
Кашкадарё
1964
5100
440
418
45.1

10
Камаши
495.3

1946
504
25.0
23.8
3.4

11
Пачкамар
676.0

1967
3090
243
243
12.4

12
Хисор
1118.0

1985
845
170
155
4.1

13
Толимаржон
400.5
Амударё
1977

1530
1400
77.4

14
Каттакур
гон
511
Зарафшон
1972

845
834
84.5

15
Куйимозор
237.5

1968
1957

306
246
16.3

16
Тудакул
222.0

1966
1983

875
855
225

17
Шуркул
220.0

1983

170
165
17


Сув омборларининг морфологик тавсифи. Сирдарё хавзаси.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18
Кайроккул
346.6
Сирдарё
1959
136000
3510
2230
510

19
Чордара
252

1967
17400
3200
4230
783

20
Тухтагул
905
Норин
1974
52500
19500
1400
284

21
Куруксой
(500)

1982
54600
354
350
11.7

22
Тошкумир
(500)

1988
57700
144
133
7.8

23
Учкургон
539

1961
58200
54
37.6
3.7

24
Андижон
900
Корадарё
1970

1750
1600
60.0

25
Бозоркурган
720.5
Майлису
1962
1300
22.5
20.0
2.7

26
Попанское
1282.0
Акбура
1981
2540
260
240
7.1

27
Найманское
1201.6
Араван
1966
109
39.5
38.0
3.2

28
Каркидонское
626.0
Кувасай
1964

218
213
9.5

29
Уртатокайское
1128.0
Косонсой
1954
1956

1430
160
160
7.6

30
Тантгульское
1147.0
Исфара
1970
1560
90.0
75.0
6.6

31
Каттасайское
1175.0
Каттасай
1966
345
55.0
33.6
2.9
32
Ахангаранское
1100.0
Охангарон
1974
1490
399
319
8.1
33
Тулбугузское
394.0

1966
4630
204
195
20.7
34
Чарвакское
890.0
Чирчик
1978
10000
1990
1690
40.3

35
Ходжикентское
741.0

1977
11200
30.0

2.5

36
Газалкентское
681.0

1980
11200
20.0

1.7

37
Джизакское
371.0
Сепзар
1962

73.5
73.3
12.5

38
Бугуньское
438.0
Бугунь
1962
2040
370
363
63.5

39
Бадамское
672.0
Бадам
1965
586
61.5
5.9
4.8


Сув омборларининг морфологик тавсифи. Чу, Талас, Теджен ва Мургоб дарёлари хавзасидаги хамда Коракум канали зонасидаги.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

40
Тошкеприн
321.31
Мургаб
1940

18.5
18.5


41
Сары-Ясыск
321.30

1960

660
653


42
Колхозбент
297.0

1910

30.0
30.0


43
Йулотон
286.2

1910

24.0
24.0


44
Гиндукуш,урта
278.4

1896

15.0
14.3


45
Гиндукуш, куйи

276.51

1896

16.046
Хор-хор
302.1
Теджен
1859

18.0
18.0


47
Теджен 1

232.64

1952

30.548
Теджен 2
221.0

1960

13249
Хоуз-Хон
212.4
Кораккум канал
1962

875
850


50
Гарбий
192.5

1964

48.5
41.0


51
Шаркий
195.0

1980

6.252
Копендаг
143.0

1973

218.0
194


53
Мамедкул
100.0
Р.Атрек
1980

16.454
Декил
95.0

1980

11.055
Ортетокой
1762
Чу
1957
5970
470
450


56
Ташауткуль
514.0

1980

620
550


57
Сокулук
657.0
Сокулук
1968
353
19.2
10.8


58
Алаарчин
689.0
Ала-Арча
1983
7300
51.2
48.2


59
Киров
866.5
Талас
1976
7940
550
544


60
Карабалтин
617.6
Карабалта
1964
630
4.3
3.3
Узбекистон Республикаси худудидаги каналларнинг улчамлари
30-жадвал
т/р
Канал (система)
Сувни олиш манбаи
Канал узунлиги
км да
Сув утказиш имконияти м3/c
Фойдаланиш бошланган йил
Асосий фойдаланиш макса ди

1
Катта Намангон
Норин дарёси
65
27
1965
C

2
Катта Фаргона юкори
Норин дарёси
249
150
1939
C

3
Кушимча таъминланадиган
Норин дарёси
13
330
1958
C

4
Шимолий Фаргона
Норин дарёси
135
103
1940
C

5
Андижон
Корадарё
76
50
1903
C

6
Шахрихон
Корадарё
111
240
1900
C

7
Жанубий Фаргона
Шохрихонсой
142
85
1940
C

8
Катта Фаргона куйи
Корадарё
199
200
1933
C

9
Ахунбобоев номли
Сирдарё

60

C

10
Дальверзин
Сирдарё

70

C

11
Деривац. Фарход
Сирдарё
25
520
1948
-

12
Жануби Мирзачул
Дривац.Ф.ГЭС
128
300
1945
C

13
Дустлик канали
Сирдаре


116
230
1940
С

14
Бозсу
C

15
Чапкиргокли Корасу
Чирчикдаре

360
1922
C

16
Даргом
Заравшондаре


20
110
1938
C

17
Ункиргокли
Заравшондаре
23
125
1938
C

18
Каттакурган келтирувчи
Заравшондаре
16
100
1941
C

19
Шофрикон
ЗаравшондареC

20
Вобкентдарё
ЗаравшондареC

21
Аму-Занг
Амударе

41

C

22
Карши
Амударе
165
314
1977
C

23
Амубухоро
Амударе
234
275
1965
C

24
Туямуйин
Амударе

100

-

25
Тошсака
Амударе

374

C


Дарё хавзасини автоматлаштирилган тартибда бошкариш (ХАТБ) зарурияти , асоси ва воситалари
Хавзани СРМФ ва МКда автоматлаштирилган бошкариш тизимини (АБТ) тадбик килиш зарурияти;
СРМФ ва МКда ХАБТни тадбик килиш асоси, воситалари ва боскичлари.Сув ресурсларидан мукаммал фойдаланиш ва уни мухофаза килишда бошкаришнинг автоматик тизимини жорий килиш.
Орол денгиз хавзаси каби арид иклимли минтакалар СХМСси ута мураккаб унинг катнашчилари куп сонли ва сув манбалари сифат ва микдор тартибига хусусий талаблар куйювчидир. Сув ресурсларини чекланганлиги, истеъмолчилараро тула таксимланиб булганлиги, бу мураккаб тизимни бошкаришни яна хам мушкуллаштиради. Энди бу тизимни хар нарсага кодир одам уз кули ва идроки билан бехато бошкаришни амалга ошираолмайди ва замонавий автоматик бошкариш тизимини- АБТни жорий килишдан бошка иложи колмайди. Бу масала мутахассислар фикрини купдан бери узига жалб килиб келишига карамай АБТ тадбик килинган дарё хавзаси хали мавжуд эмас. Тугри, асримизнинг 70-80 йилларида Зарафшон дарёси сув ресурларини бошкаришни АБТ ёрдамида ташкил килишга уринилди, аммо нихоясига етмади. Бунинг асосий сабаби зарур автаматлаштириш ва улчагичларни йуклиги, хужаликлар ва айникса уларни рахбар мутахассисларини билим даражаси пастлигида булди. Шунга карамай уша йилларда бутун дунё макёсида сув ресурсларини АБТни жорий килиш буйича катор лойихалар тузила бошланди. Жумладан, АКШ ва собик СССРси тегишли ташкилотлари орасида тузилган шартномага асосан Сирдарё, Днепр ва Колорадо дарё хавзалари СРни АБТ лойихалари тузилди, аммо амалга ошмай колди. Унинг сабаби АБТнинг ута мураккаблиги, техник-воситаларни етишмаслиги ва колавареса СССРни парчаланиб кетишида булди. Аммо утказилган илмий тадкикотлар, лойиха кидирув ишлари бу тадбирни ута зарурлилиги ва хозирчалик унинг мукобили йуклигини курсатди. Шу билан бирга хавза сув ресурсларини бошкаришнинг АБТ усули масофадан туриб симли алока богланиш воситаларини радио алока тизими билан тула алмаштириш зарурлигини курсатди ва келгусида АБТ Сирдарё ва Амударё каби ювзалар СРини бошкаришнинг ягона усули эканлигини асослади. Умуман олганда Сирдарё хавзаси мисолида АБТни жорий килиш 3 боскичда амалга ошириш максадга мувофикдир:
Хавза сув ресурсларини хисобга олиш, башоратлаш, алохида мустакил давлатларнинг сувга булган талабидан келиб чиккан холда мавжуд СРини таксимлаш ва бу таксимотни кондирилишини назорат килиш жараёнларини АБТсини яратиш;
Вилоятлар, туманлар ва хужаликларгача булган сув хужалиги мажмуаси катнашчиларининг сувга булган талабларини урганиш уни таксимлаш ва истеъмолни кондирилишини назорат килишни АБТ сини тузиш;
Хар бир хужалик – сув истеъмолчиси талабларини хисобга олиш, уни кондириш, ва сувдан фойдаланиш режасини амалга оширишни назорат килиш жараёнларни АБТга утказиш.
Келажак хавза сув ресурсларини АБТ тарафида. Хар бир сув истемолчиси ушбу тизим таркибида булиши керак ва факат шу йул билан сувдан фойдаланишда ва уни мухофаза килишда тартиб урнатилиши мумкин.
Юкорида кайд этилганидек собик СССРни ва республика сув конунчилигини асослари сув хужалигини хавзавий принципда бошкаришни урнатган.
Бу принципга кура бошкаришни асосиц структур элементи булиб сув ресурсларидан халк хужалигининг турли тармокларини хартомонлама фойдаланишни таъминловчи даре хавзасини сув хужалик мажмуаси (СХМ) хисобланади. Хавзани СХМни барча иншоатлар комплексини бошкариш уларни таркоклиги, ташки узаро богликликни стохастликлиги, табиат билан узаро таъсирини акс этдируви билан мураккаблашали. Шу сабабли хавзани сув хужалик мажмуасини автоматик тизимда бошкариш зарурияти тугилади. Уни даре хавзасини худудида бошкариш максадида сув окимни (стокни) шаклланиши, бошка жойларга узатиш ва тартибга солиш объектларини, сув истемол килиш ва сувдан фойдаланиш объектларини, окова сув чикориш объектларини ва бошкариш тизимларини жойлаштиришни йигиндиси сифатида тасавву килиш мумкин.
Хавзани СХМни бошкариш уни катнашувчиларини талабларига мувофик максимал даражада халк хужалиги самарасини олиш учун атроф-мухитни ва сув объектларини мухофаза килишни хисобга олиб сув ресурсларини оптимал таксимлашни таъминлашдир.
СХМни автоматлаштирилган тизимда бошкариш – ахборотларни шаклланишини ва ишлаб чикоришни автоматлаштириш воситаларини ва иктисодий-математик усулларини куллаш билан сув ресурсларини оптимал таксимлашдек асосий вазифани доимий хал килишни тизимини ташкил килади.
АБТ иерархик тартиблар синфига таалукли булиб уч савияда ташкил-лаштирилади. Биринчи савия – СХМини сув режимини белгиловчи асосий сув хужалик объектларини ишлашини бошкариш (йирик сув омборлари, сув олиш ва сув чикариш иншоотлари, йирик саноат марказлари, сугориш тизимларини бош иншоотлари, дарёни кема катнайдиган кисми, дарё узанини балик урчитиш хужаликлари ) ни уз ичига олади.
Иккинчи савия – Бош сув олиш тугунларидан, магистрал каналлардан, саноат марказларини сув билан таъминлаш ва сув чикариш иншоотларини иш режимини бошкаришни уз ичига олади.
Учинчи савия - Хужаликлараро ва хужалик ичкарисидаги сугориш шохобчаларини, насос станцияларини ва бошкаларни иш режимини бошкаришни уз ичига олади.
АБТни иерархик тартиблар синфи коидаларига биноан СХМни ишини бошкариш юкорида таърифланган уч савиядаги иншоатларни ишини катъий тартибда ташкиллаштирилади ва амалга оширилади.
ХАБТнинг асосий вазифалари: сув ресурсларининг микдори хакидаги, гидрологик ва гидрогеологик режимларни таърифлари хакидаги маълумотларни олиш, сувнинг сифати ва ресурсларига куйиладиган талаблар хакидаги махлумотни олиш ва тахлил килиш, сув ресурсларидан хакикий фойдаланиш хакидаги маълумотларни олиш, СХМ ишини режалаштириш; СХМ ишини бошкариш, авариялик вазиятларни назорат, хисобга олиш ва тахлил килиш; олдини олиш ва бартараф килиш; маъмурий-хужалик фаолиятини ва техник хизмат курсатишни бошкаришдир.
Сув ресурсларининг микдори, гидрологик ва гидрогеологик режимлар таъри-фи, сувнинг сифати хакидаги маълумотлар ХАБТга УзГИДРОМЕТ, ТАБИАТНИ МУХОФАЗА КИЛИШ ва ГЕОЛОГИЯ КУМИТАЛАРИ, КИШЛОК ва СУВ ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИДАН, СОГЛИКНИ САКЛАШ ВАЗИРЛИГИДАН, ЭНЕРГЕТИКА ВАЗИЛИГИДАН ва бошка ташкилотлардан келиб тушади.
Сув истемолчиларини ва сувдан фойдаланувчиларини сув ресурсларига булган талаблари хакидаги маълумотлар УзРни МАКРО ИКТИСОДИЕТ ва СТАТИСТИКА, соха вазирликларидан ва алохида саноат корхоналаридан келиб тушади. Маълумот меъерли хужжатлар, сув истемолчилар ва сувдан фой-даланувчиларни буюртмалари асосида кварталларга, ойларга ва ункунликларга булиб шаклланади.
СХМ режимини режалаштириш истикболли (перспектив), узок муддатли ва оператив режалаштиришларга булинади.
Истикболли (перспектив) режалаштириш 5-20 йиллик даврга тузилади ва хавзани СХМни ривожланишини режалаштиришга багишланади. Уни асосий максади – сув омборларини сувини тартибга солиш, хажмини оширишни, хажмларини ва навбатини аниклаш, сугориш тизимини кайта куриш, янги кишлок хужалик ерларини узлаштиришни, энергетик кувватини оширишни, рекреацияни ривожлантиришни ва х.к. ларни хал килишдир.
Узок муддатли режалаштириш СХМни урнатилган асосий объектлари учун (истикболли режалаштиришда белгиланган) амалга оширилади. Асосий максади – СХМ сув микдорини эхтимолий характерини ва сув истемолни хисобга олган холда оптимал ишлаш режасини танлашдир. Узок муддатли режалаштиришни асосий функциялари: СХМ катнашувчиларининг сувни микдорига ва сифатига; сув микдорини ва сувга булган талабни мослиги вариантларини режалаштириш даврида эхтимолий узгаришини тахлил килиш, СХМни окилона иш режимини харбир мослаш варианти учун аниклаш, хисоблаш вариантлари асосида СХМни оптимал ишлаш режасини танлаш.
Оператив режалаштириш СХМни урнатилган (берилган) элементлари таркиби учун тузилади. Оператив режалаштириш даври сув тошкини тулкинини шаклланиш даврига мос келиши мумкинлиги учун, шу тулкинларни трансформация килиш билин боглик жараенларни хисобга олиниши зарурдир.Оператив режалаштиришни асосий максади – СХМни ишини оператив режасини тузишдирю. Оператив режалаштиришни асосий функциялари – окиб келаетган хакикий сув микдори, сув истемол килиш, гидрологик ва гидрогеологик режимлар характеристикалари хакида маълумот олиш ва тахлил килиш; ойлар ва йил учун гидрологик ва гидрогеологик башоратларини (прогнозларини) олиш ва тахлил килиш; белгиланган створларда гидрологик ва гидрогеологик режимларни характеристикасини СХМни аниклаштирилган режасини хисобга олган холда аниклаш; СХМни узок муддатли режалаштиришда танланган ишлаш режимини сув хавзасидаги хакикий шароитни хисобга олган холда аниклаштиришдир

Хавзани автоматлаштирилган бошкариш тизимини (ХАБТ) иктисодий самарадорлиги
ХАБТни асосий самарадорлик турлари куйида гилар: - сув хужалик тизимида сувни бехуда сарфини камайтириш, яъни сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш;
Республикада ва сохада СХМ катнашувчилари уртасида оптимал сув так-симлашни амалга ошириш;
Сувни мухофаза килиш ва эрозияга карши комплекс тадбирларни амалга ошириш имкониятини яратилиши;
ЭХМни, автоматлаштириш ва телемеханизациялаш воситаларидан фойда-ланиш хисобига маълумотларни йигиш, узатиш ва ишлов бериш учун мехнат сарфла-рини иктисод килиш;
Корхона ва объектларни сув билан таъминланганлигини оширили-ши хисобига иктисод килинган сувдан фойдаланиш хисобига даромадни оширилиши еки ис-теъмолчиларга узатиладиган сувни хажмини кискартириш хисобига буладиган зара-рини камайтирилиши.
Халк хужалиги сохалари буйича иктисодий самарадорлик куйидагилар хисобига эришилади:
- кишлок хужалигида мелиоратив тармоклардан ташланаётган сувларни микдорини камайтиришни хамда уни ерларни мелиоратив холатига салбий таъсирини пасайтириш ва кишлок хужалик экинларини хосилдорлигини ошириш сугоришга сувни узатиш режимини оптимал ташкил килиш хисобига эришилади.
-коммунал-рузгор хужалиги ва саноатда манбадаги сувни ифлосланиш концентрациясини камайтириш хисобига сувни сифатини тайёрлаш учун сарфларни камайтириш асосида.
-гидроэнергетикада ГЭСлар каскадида максимум электроэнергия ишлаб чикориш критерияси буйича гидроэлектростанцияларини энергия ишлаб чикоришини купайтириш хамда иссиклик электростанцияларида минимум ёнилги сарфлаш киритерияси буйича ёнилги сарфлашни кискартириш хисобига эришилади.
-баликчилик хужалигини дарёдаги сувни сифатига ва сув чикориш режи-мига талабларини кондириш хисобига куп микдорда балик етиштириш асосида эришилади.


5- Маъруза
Ер ости сув ресурсларини бошкариш
Режа: Ер ости сув ресурсларини бошкариш зарурияти;
Ер ости сув ресурсларини бошкариш йуллари.
Ер ости сув манбаъларини бошкариш масалалари нисбатан янги, аммо мухим ахамиятга эга. Халк хужалигини сув билан таъминлаш ва улардан мукаммал фойдаланиш нуктаи назаридан ернинг устки катламларида жойлашган сувлар кизикарлидир. Бу сувлар куп холда ер усти сувлари билан узвий боглангандир. Шунинг учун хам улар ягона сув ресурсларини ташкил килиш билан бирга бу сувлардан фойдаланиш оркали умумий сув ресурсларидан самарали фойдаланишга эришиш мумкин. Ер ости сувларини ер усти сувларидан курилаётган масалада фарки уларнинг окимини сизилиш жараёнидан иборатлиги учун бир канча ун, хатто 100 марта кичик булгани сабабли улар таркибини вакт буйлаб нисбатан тургунлигидадир. Шунинг учун хам хар кандай сув билан туйинган катлам табиий сув омбори хисобланади. Ундаги сув хажми унлаб куб.км. билан улчанади ва нисба
тан узгармас сифат ва микдор курсатгичларига эга булади. Табиий ер ости сув омборлари сув чикариш иншоати сифатида биринчи кавланган кудук ишга тушиши билан сунъий бошкариладиган сув омборига айланади. Бундай сув омборидан йилига унинг сув билан таминланиш даражасидан катъий назар уртача озукланиш микдорига тенг сув олиниши мумкин. Бунда кам сувли йилларда олинадиган сув, омборнинг табиий захиралари хисобига амалга оширилади.Зарур булган холарда сув омборлардаги захиралар ишлатилмаётган ер усти сувлари хисобига тулдирилиши мумкин. Ер ости сувларини бу йусинда бошкариш, ер ости сувларининг захираларини сунъий тулдириш деб юритилади.
Умуман ер ости сув омборлари ер усти сув омборларга ниебатан катор афзалликларга эга : улардаги сув физик бугланишга сарфланмайди, фойдали ерлар сув остида колмайди ва уни зах босмайди.
Биринчи кудук ишга тушгандан бошлаб фойда келтиради (капитал курилишнинг буткул тугалланиши шарт булмайди. Ер ости сувларидан фойдаланишнинг яна бир ахамияти шундаки, унинг хисобига ер ости сув чикариш иншоотларини майдон узра (компактнийлиги) жипс холда жойлаштиришни ва унинг хисобига хар бир майдон бирлигидан купрок сув олиш имконтиятини яратади ва мавжуд кудуклардан олинадиган сув микдорини 30 фойизга купайтириш имконтиятини берди ва х.к.
4. Манбадаги сув сифатини бошкариш (яхшилаш) муаммолари айникса арид иклимли минтакалар учун ута мухимдир.Маълумингиздирким кимёвий тоза сув (Н2О)-дан иборат. Табиатда бундай сув булмай, у кандайдир кимёвий эритма шаклида учрайди. Унинг кимёвий таркиби сувнинг атмосфера хавоси сув окими хосил булувчи майдон, дарё узани, ер ости сувини сигиндирувчи сувли катлам тузувчи тог жинслари билан узаро таъсири ва табиий сувларга саноат кишлок ва коммунал хужалиги хамда бошка максадлар учун сувдан фойдаланиш жараёнида пайдо булувчи окова сувларни кушилиши натижасида хосил булади. Хар бир сув истеъмолчиси эса унинг сифатига узига хос талабалар куяди. Жумладан, ахолини сув билан таъминлаш учун Халкаро Согликни Саклаш Ташкилотининг "ичимлик суви" сифатини белгиловчи меёрий курсатгичларга сугорма дехкончилик учун муаян тупрок шароитида у ёки бу усимлик хаётига безарар булган сув; буг козонлари учун у ясалган метал билан кимёвий реакцияга кирмайдиган ва чукинди хосил килмайдиган; баликчилик ва чорвачилик учун уларга безарар ва х.к. сувлар ишлатилади. Аксарият табиатда бу максадлар учун тугридан тугри ишлатилиши мумкин булган сув учрамай уни сифатини бошкариш йули билан махсус тайёрланилади. Бу масалани еритиш "табиий ва окова сувлар сифатини яхшилаш" номли укув фанининг вазифасига киради ва унда сувларни у ёки бу максадда фойдаланиш учун тайёрлаш ва тозалаш масалалари ёритилади.
Бундан ташкари шур сувларни тузсизлантириш, яъний бошкариш муаммоси хам мавжуд.
Бунинг учун турли усул ва технологиялар яратилган. Улардан асосийлари:
Сувни музлатиш йули билан тузсизлантириш, бунинг учун махсус музлатгичлар яратилган. Бу усул оила эхтиёжларини чучук сувга булган талабини кондиришда ишлатилади;
-Сувларни буглантириш ва сунг суюлтириш ( конденсация). Бу усул купинча катта-катта иссклик электростанциярида йул-йулакай хосил булувчи иссикликдан фойдаланиш усули билан амалга оширилади. Бу усулдан фойдаланиш Якин Шарк мамлакатларида кенг таркалган. Шевченко ва Туркманбоши шахарларида хал мавжуд.
Умуман бугланиш-суюлтириш усулида сувни тузсизлантириш катта шахарлар ва саноат марказлари учун мансуб. Бунда тозаланидиган сувнинг бугланиш даражасига махсус талаб йук. Тузсизлантириш жараёнида дистилланган сув олинади уни ичишга тайёрлаш учун керакли микдорда турлича шурланган табиий сув аралаштирилади. Бу усулда сувларни тузсизлантириш максадида магистрал газ куврлари компрессор курилмаларида хосил булидиган кушимча иссикликдан хам фойдаланиш мумкин.
Атом электростанциялари негизида бу усулни куллаш сувни радиоактив ифлосланиш хавфини тугдиради:
Электродиализ йули билан сувни тузсизлантириш, энг куп таркалган усул. Жараён асосига шур сувни электродлар орасига урнатилган махсус полимер мембраналардан сизилиши даврида ундаги айрим катион ва анионларни ушланиб колиш хусусияти ётади. Бундай курилмаларнинг сувни тузсизлантириш куввати бирламчи сувнинг шурланиш даражасидан боглик: сув канча паст даражада шурланган булса, вакт бирлиги ичида шунча куп сув тузсизлантирилади. Шунинг учун хам бу усулда шуррок ер ости сув манбаларидан фойдаланилади ва кишлоклар, фермалар ва шунга ухшиш корхоналар ичимлик суви муаммолари ечилди. Тузсизлантириш даражаси сувнинг таркибига хам боглик. Магний катионли сувни бу усул учун нокулай эканлиги аникаланган;
Электроосмос ва гиппер филтирация усулларида сувни тузсизлантириш буйича хам таклифлар мавжуд. Аммо улардан кенг микёсда фойдаланилмайди, тажрибалар синовлар давом эттирилмокда.
Шундай килиб, шур сувларни тузсизлантириш усул ва технологиялари асосан ичимлик сув муаммосини хал килишга йуналтирилган. Орол денгизи хавзаси каби минтакаларда хосил булувчи сугорма дехкончилик шур окова сувларини тузсизлантириш муоммоси деярли урганилмаган. Юкорида келтирилган усул ва технологияларни бу максадда куллаш киммат булиб, иктисод жихатидан узини окламайди. Чунки тузсизлантирилган хар бир куб м. суви деярли бир Америка долларига тушади. Сугорма дехкончилик учун сувни тузсизлантириш усулини кидириш бутунлай бошка томоилларга асосланган булиши керак. Маълумки сугариш учун хамма тузлар зарарли эмас. Бунинг учун шурланган сув таркибидан асосан ош тузи ва кисман гипс бирикмалари ажратиб олиниши кифоя. Бунинг учун сувдан факат шу тузларни ажратиб оладиган усул ва технология керак.


6- Маъруза
Атмосфера сув ресурсларини бошкариш
Режа: Атмосфера сув ресурсларини бошкариш зарурияти;
Атмосфера сув ресурсларини бошкариш йуллари.
Сув ресусларини бошкариш муаммоси шу жумладан айникса ат-мосферадаги сув ресурсларини бошкариш муаммоси купдан бери олимларни кизиктирган. Чунки Орол денгизи хавзаси учун, масалан, сув ресурсларини чеклангани ва ёгинни йил давомида нотекис ёгиши сабабли суний равишда ёгин микдори ва тартибини узгартиш муаммоси тугилади. Хакикатда хам атмосферада (унинг турли катламларида) доимий нисбатан катта микдорда сув захиралари мавжуд. Масалан Урал, Кавказ, Тянь-Шань, Памир, Гималай тог тизимлари билан уралган Орол денгизи ховзасига гарбдан йилига хаво окимлари билан 2500 куб км га якин намлик келади. Бу намлик асосан Атлантик Океан ва Урта ёр денгизи устида хосил булади.Ички сув манбаълардан бугланадиган сувнинг микдори 370 куб км ни ташкил килади. Бу умумий намлик хисобига хавзада уртача йилига 120 куб км сув окими билан шаркка томон йуналади. Демак хохлаган вактида атмосферанинг маълум кисмида намлик билан туйилган катлам хисобига сунъий ёмгир хосил килиш мумкинми деган совол тугилади.
Илмий тадкикотлар натижалари шуни курсатадики агар вертикал метерологик ра-кеталар билан учириладиган метерологик зондлар ёрдамида бундай катламлар аникланиб, самалётлар ёрдимида бу катламга сунъий сувни куюклаштирувчи ку-кунсимон моддалар киритилса сунъий ёмгир хосил булиши мумкин. Кукунсимон модда сифатида йодли кумишдан фойдаланиш юкори самара беради. Бундай модда сифатида полимер кукунларидан хам фойдаланиш мумкин.Бундай тажрибалар АКШнинг гарбий штатларида, Чирчик вохасида утказилган ва ижобий натижалар-га эришилган. Ёмигир микдори 20 фоизгача оширилган. Аммо бу усулнинг келажа-ги буюк эканлиги хам аникланган. Чунки ер шарининг сув баланси доимий, жумла-дан Орол денгизи хавзаси устидан ёмгир хосил килмай хаво окими билан шаркга йуналган намлик Козогистон, Олтой улкаси, Хитой ва Манголияни нам билан таъ-минлайди. Агар бу нам Орол денгизи ховзасида сунъий ёмгирга айлантирилса номлари аталган минтакалар бу намликни яна хам куп микдорда ололмайди Таж-рибалар шуни курсатдики гарб

Приложенные файлы

  • doc 7103294
    Размер файла: 907 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий