Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Aglar, Turizm, Destinasyon Tercihi, Sosyal Medyan?n Turizme Etkisi. Cal?smada anket ile veri toplama yontemi kullan?lm?st?r. Anket, sosyal bilimlerde en s?k kullan?lan veri toplama


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
SOSYAL MEDYANIN YABANCI TUR
N TRK
YEY
TAT
NASYONU OLARAK TERC
. DOI : 10.17498/kdeniz.263
.
Yrd.Do. Dr., Ardahan niversitesi,
BF
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Medya, Sosyal A
lar, Turizm, Destinasyon Tercihi,
Sosyal Medyan
инɮоɪмɚцию
ɋɟɝоɞня
инɬɟɪнɟɬ
ɫоциɚльнɚя
оɫноɜными
ɫɪɟɞɫɬɜɚми
пɪиɜлɟчɟния
ɬɭɪиɫɬоɜ
Оɫноɜнɚя
эмпиɪичɟɫкоɟ
иɫɫлɟɞоɜɚниɟ
ɪɟшɟния
иноɫɬɪɚнныɯ
ɬɭɪиɫɬоɜ
оɬɞоɯнɭɬь
Ɍɭɪции
ɭɪоɜɟнь
пɪимɟнɟния
ɫоциɚльной
поɫɬɪоɟнɚ
пɪинципɭ
case study.
Полɭчɟнныɟ
пɪоонɚлизиɪоɜɚны
пɪинципɭ
пɪоɝɪɚммы
SPSS.
оɛɪɚзом
ɭɫɬɚноɜлɟно
ɫɪɟɞɫɬɜ
мɚɫɫоɜой
инɮоɪмɚции
ɜыɛоɪом
иноɫɬɪɚнныɯ
ɬɭɪиɫɬоɜ
нɚɛɪɚны
390
иноɫɬɪɚнныɯ
ɬɭɪиɫɬоɜ
иɬоɝɚм
опɪоɫɚ
ɭɫɬɚноɜлɟно
чɬо
иноɫɬɪɚнныɟ
пɪимɟняюɬ
мɟɞию
помощью
ɜыɛиɪɚюɬ
оɬɞыɯɚ
ɫлоɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
инɮоɪмɚции
ɫоциɚльныɟ
оɬɞыɯɚ
ɜлияниɟ
ɫоциɚльной
ɬɭɪизм
Teknolojinin, geli
mesi ve yayg
nla
mas
tatilleri s
nda bilgi edinme amal
olarak kullanmakta olduklar
belirlemi
tir. Yine
TripAdvisor
n 2013 y
nda 22 lkede yapt
TripBarometer isimli al
mas
na gre
Dnya genelinde tatilcilerin %87sinin tatilleri s
nda ak
telefonlar
aktif olarak
kulland
klar
, bunun ba
ca nedeninin ise turistik enformasyona online olarak ula
ma
ihtiyac
n oldu
u saptanm
r. Bu al
maya gre tatilciler seyahatleri s
nda: restoran
ararken (%44), otel ararken (%23), meknlar hakk
nda de
erlendirmeleri okurken (%31),
sosyal medyada payla
mda bulunurken (%33), sosyal medyaya eri
mek iin (%35) ve
lde kulland
klar
Belli Programc
Uzmanlar
bir
ekilde kontrol edilen
ok az kontrol edilen siteler
Tek ynl (az
ktan o
unlu
a)
bilgi ak
unluktan o
unlu
bilgi
(ve arkada
Britannica Online
Wikipedia
nla
Gvenlik duvarlar
iler
Dinamik, hiyerar
ik olmayan
Statik, kal
ierik, az de
iklik
Dzenli gncellenen ierik (Twitter,
Wikipedia)
(Bozart, Jane (2010). Social Media For Trainers: Techniques for Enhancing and
Extending Learning. San Francisco: John Wiley and Sons)
Yukar
da verilen bilgiler do
rultusunda sosyal medya ve Web 2.0 kavramlar
n bir
birlerinin yerine kullan
lmas
do
ru olmayaca
sylemek mmkndr, nk bu iki
kavram birbirine yak
n olmas
na ra
men farkl
ierik olu
na ve payla
mas
na veya kullan
n sosyal a
larda kat
mda
bulunmas
na imkn veren web siteleri ve uygulamalar btn olarak tan
mlarken; sosyal
ise belli bir a
daki kullan
n bilgi, yorum, resim ve mesaj vb. gndermeleri
yoluyla birbirleriyle ileti
im kurmas
na imkn veren web siteleri veya di
er uygulamalar
btn olarak tan
mlamaktad
r (Oxford Dictionary, 2015). Andreas M. Kaplan ve Michael
Haenleine (2010: 61) gre sosyal medya; ideolojik ve teknolojik temelde in
a edilen Web
2.0
n yarat
a, kullan
Yukar
da verilen bu bilgiler do
rultusunda sosyal medyay
saca evrimii medyan
bir zelli
i olarak, temelde kullan
veren bir sistemdir. Bu bak
mdan sosyal medya ile sosyal a
kavramlar
bir birinden
farkl
farklar
ortaya koymak al
man
n daha iyi anla
lmas
ba
nda nemli bir yere
sahiptir.
1.4. Sosyal Medyan
n Geleneksek Medyadan Farklar
Mevcut literatr sosyal medyay
TABLO 2: Geleneksel medya ve yeni medyan
n kar
lmas
Geleneksel medya Yeni medya
erikler statiktir ve az de
iklik
erikler dzenli olarak gncellenebilir.
Zaman ve mekn s
rlamas
vard
Zaman ve mekn s
rlamas
yoktur.
Gvenilir haber ve bilgiler
mevcut
Gven problemi mevcuttur
Teknik kullan
m becerisi
gerektirmez
Teknik kullan
m becerisi gerektirir
Profesyonellik sz konusu
Profesyonellik yoktur
Reklam ve ierik hedeflemesi
daha kitleseldir
Reklam ve ierik hedeflemesi daha
belirgindir.
Merkezi kontrol vard
Belli bir merkezi kontrol yoktur
Geri bildirim aralar
yava
Geri bildirim anl
Tablo 2de mevcut literatrden (Altunay, 2012; Boyd, 2007; Bozard, 2010; Castells,
2010; E
itti, 2013, Fuchs, 2011; Kaplan ve Haenle
in, 2010; Trottier, 2012; Mayfield, 2010)


malar
nda, sosyal medyada tatil deneyimleri ile ilgili payla

r (rer, 2006; zel, 2014, Y
m, 2007). Bu nedenle yeni ileti
im

2013; Fotis vd. 2012 gibi al
malardan elde edilen bilgiler do
rultusunda olu
turulmu
tur.
Bu al
malardan elde edilen sonular
genel olarak sosyal medyan
n turizm sektrne
Anket
(n)
Yzde
(%)
Cronbach's
Alpha
Soru Say

Geerli 390 100,0
0 ,0
Durumlar
Toplam 390 100,0
,894 11
slamo
lu (2011: 139)nun s
rmas
na gre bu le
in Yksek Gvenirlilikte
oldu
u saptanm

3.3. Bulgular
3.3.1.Kat
lar
n Sosyo-Demografik zellikleri
Bu blmde kat

Yzde
(%)
Toplam
(%)
Erkek
196
50,3
50,3
18-25
199
51,0
51,0
26-33 56 14,4 65,4
34-41
14,6
80,0
42-49 42 10,8 90,0

50 ve zeri
9,2
100
0- 500 162 41,5 41,5
501 1000
112
28,7
70,3
1001
2000 7218
588
2001
3000
Ayl
3001 ve st 9 2
3100
Elde edilen verilere gre:
n yzde 50,3 erkek, yzde 49,7i ise kad
r. Bu bak
mdan oranlar,

Tablo 5:
Sosyal Medyay
Kullan

Yzde
(%)
Geerli Yzde
(%)
Toplam Yzde
(%)
Gnde Bir Kez
4,6
4,6
4,6
Gnde Birka Kez
259
66,4
66,4
73,3
Haftada Birka Kez
24,4
24,4
97,7
Ayda Bir Kez
2,3
2,3
6,9
Ayda Birka Kez
2,3
2,3
100,0
Toplam
390
100,0
100,0
n gnlk hayatlar
nda s
klar
tahmin edilen sosyal medya
uygulamalar
hakk
nda sorulan sorulara bak
nda da
mlar
ekilde olmu
tur:
Tablo 5.te grld
gibi, kat
n byk bir o
unlu
unun (yzde 66,4) sosyal
medyay
Gnde Birka Kez kulland
sonucuna ula
r. Gnde Bir Kez yan
verenlerin oran
yzde 4,6 iken, kat
n yzde 24,4 Haftada Birka Kez, 2,3
sosyal medyay
Ayda Bir Kez, yzde 2,3
ise Ayda Birka Kez kulland
klar
belirtmi
lerdir. Bu verilere gre sosyal medya kullan
larda olduka yo
un
oldu
u grlm
Sosyal Medya
Uygulamas
Kullan
Say
Yzde
(%)
Geerli Yzde
(%)
20,8
20,8
166
42,6
42,6
9,2
9,2
Blog
20,5
20,5
6,9
6,9
Toplam
390
100,0
100,0

man
n bu k
n sosyal medyay
kullan
m nedenlerini belirlemek
zere onlara Sosyal medyay
hangi amala kullan
yorsunuz? sorusu yneltilmi
ve oklu
seim yapabilme f
verilmi
tir. Tablo 7de de grlebilece
i gibi ankete kat
lan
toplamda 390 kat
n tamam
n en az bir maddeyi i
Ama
aretlenme Say
Yzde
(%)
lence ve oyun amal
Son geli
melerden haberdar olma
amal
% 6, 8
Yeni insanlar, yerler ve kltrler
hakk
nda bilgi alma amal
159
120
Herhangi bir yere gitmeden nce
orayla ilgili bilgi edinme amal
213
Yeni insanlarla tan
ma amal
Tatilimi planlama amal
111
er insanlarla
payla
ma amal
Uzakta olan arkada
lar ve aile
hakk
nda bilgi alma amal
10.
er
Toplam
796 % 100

l

l


l

yorum
yorum
Cevaps
Kullan
bir
yzdeleri
Sosyal medyay
tatilimi
planlamak iin kullan
m.
56,9 24,1 2,1 12,6 4,4 0
Tatilimi planlamadan nce sosyal
medyay
, blog ve forumlar
takip
er tatilcilerle etkile
imde
bulunurum.
4,6
74,4
7,2
6,9
6,9
Sosyal medyay
tatil
destinasyonlar
hakk
ndaki bilgiler
nda geleneksel medyaya gre
daha gvenilir buluyorum
4,6 61,3 20,3 12,1 1,8 0
Sosyal medyada verilen tatil
seyahatleriyle ilgili bilgiler
geleneksel medya, seyahat acenteleri
ve resmi turizm sitelerindeki
reklamlardan daha gvenilirdir
2,1
69,5
23,8
2,3
2,3
Orijinal seyahat planlar
sosyal
medyadaki bilgi ve ierikleri
okuduktan sonra de
tirdi
olmu
tur
13,1 31,8 39,0 9,2 6,9 0
Tatille ilgili sosyal medya
platformlar
n dzenli bir
takipisiyim, bylelikle bir sonraki
tatil planlar
m iin fikir ve ilham elde
ediyorum. Tatille ilgili
deneyimlerimi ve foto
raflar
arkada
mla ve di
er tatilcilerle
payla
13,8
32,8
37,2
6,9
9,2
Tatille ilgili deneyimlerimi ve
foto
arkada
mla ve
er tatilcilerle payla
23,8 36,7 27,9 9,2 2,3 0
Tatilim s
nda sosyal medyay
inceledim fakat buradaki bilgiler
m bilgilerle direkt olarak
kili de
ildi
6,9
45,4
36,2
4,6
6,9
Tatil iin gitti
im yerlerde sosyal
medyay
belli yerleri, aktiviteleri ve
6,9 51,5 26,7 11,5 3,3 0

lence merkezleri hakk
nda bilgi
edinmek iin kullan
10.
Sosyal medyada yer alan
bilgileri okuduktan sonra iyi bir tatil
seimi yapt
syleyebilirim
10,0
56,2
22,3
6,9
4,6
11.
Sosyal medyada di
er tatilcilerin
payla
klar
deneyimlerden
man
n bu blmnde ise sosyal medyan
n tatil kararlar

l


s


(N)
Maksimum
(X)
Standart
Sapma
Toplam
390
390
1,45 5,00 3.60 .653
Tablo 9da da grlebilece
i gibi kat
lar
n verdikleri yan
n genel ortalamas
nda kat
n Tablo 8de verilen ifadelere genel olarak kat
lma e
iliminde
olduklar
grlmektedir.
Tablo 10:
Kat
ken
l


s


(N)
Aritmetik
Ortalama
(X)
Standart
Sapma
(SS)
194 3,58 .517
196 3.61 .766
-,487 358 ,627
Tablo 10dan elde edilen veriler incelendi
inde, kat
n verdikleri yan

l

Turizm i
BOYD, Danah ve ELLISON, Nicole B.: (200
Haziran 2015)
Article/Women-Word-of-Mouth/1005304
(21 Haziran 2015)
ITTI,

L, Necati: (1973).
OKAY, Ayla ve OKAY, Aydemir: (2001), Halkla
kiler Kavram, Strateji ve
Uygulamalar
. Der Yay
nlar
stanbul.
OXFORD D
ONAR
ES (2015) http://www.oxfordd
ictionaries.com (12 Haziran
2015)
RER, Lale: (2006). Kahramanmara
St
mam niversitesinin kurumsal imaj
renciler a
ndan llmesi zerine bir alan al
mas
mlanmam
Yksek Lisans
, Kahramanmara
mam niversitesi Sosyal Bilimler Enstits, Kahramanmara
ZEL, Elif Korap: (2014). al
n Twitter Kullan
n, Kurum
maj
ɋЕМȺНɌИЧЕɋКИɏ
ОɋОȻЕННОɋɌЕЙ
ОПРЕДЕЛЕННО
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЯЗЫКȺɏ
ПРИМЕРЕ
ȻȺЛКȺРɋКОȽО
ЯЗЫКȺ
FORMAL-SEMANTICAL CHARACTERISTIC OF THE SENTENCES IN
KARACHAI-BALKAR LANGUAGE
KARAAY BALKAR D
NDE CMLELER
N FORMAL D
ZELL
Мɚмɚɟɜɚ
∗ ȺННОɌȺЦИЯ
ɫоɜɪɟмɟнной
ɛольшой
опыɬ
ɭпоɪяɞочɟния
языкɚ
коɬоɪый
ɞоɫɬɚɬочно
полно
оɛоɛщɟн
линɝɜиɫɬичɟɫкиɯ
ɝɪɚммɚɬикɚɯ
ɭчɟɛныɯ
поɫоɛияɯ
Пɪи
эɬом
опиɪɚюɬɫя
ɪɚзныɟ
ɚɫпɟкɬы
ɭɫɬɪойɫɬɜɚ
пɪɟɞложɟния
ɫɪɟɞи
пɪоɫɬыɯ
пɪɟɞложɟний
ɫлɟɞɭющиɟ
конɫɬɪɭкций
оɞноɫоɫɬɚɜныɟ
_-
ɝлɚɝольныɟ
-
опɪɟɞɟлɟнно
-
нɟопɪɟɞɟлɟнно
личныɟ
ɛɟзличныɟ
ɫлоɜɚ
Кɚɪɚчɚɟɜо
ɛɚлкɚɪɫкий
ɬюɪкɫком
языкознɚнии
ABSTRACT
In this article, the formal-sem
antical characteristic of the
sentences in Karachai-Balkar
languages are analyzed. Many examples from these languages are given to show the
. DOI : 10.17498/kdeniz.103
Пɪиняɬɚя
ɫоɜɪɟмɟнном
клɚɫɫиɮикɚции
ɬипоɜ
ɫоɜɪɟмɟнной
ɛольшой
опыɬ
ɭпоɪяɞочɟния
языкɚ
коɬоɪый
ɞоɫɬɚɬочно
полно
оɛоɛщɟн
линɝɜиɫɬичɟɫкиɯ
ɝɪɚммɚɬикɚɯ
ɭчɟɛныɯ
поɫоɛияɯ
Пɪи
эɬом
опиɪɚюɬɫя
ɪɚзныɟ
ɚɫпɟкɬы
ɭɫɬɪойɫɬɜɚ
пɪɟɞложɟния
ɫɪɟɞи
пɪоɫɬыɯ
пɪɟɞложɟний
ɫлɟɞɭющиɟ
конɫɬɪɭкций
оɞноɫоɫɬɚɜныɟ
_-
ɝлɚɝольныɟ
-
опɪɟɞɟлɟнно
-
нɟопɪɟɞɟлɟнно
личныɟ
-
ɛɟзличныɟ
пɪоɫɬоɝо
пɪɟɞложɟния
ɜоɫɯоɞиɬ
Шɚɯмɚɬоɜɚ
изложɟнным
ɋинɬɚкɫиɫɟ
ɪɭɫɫкоɝо
" (1941).
клɚɫɫиɮикɚция
пɪɟɞɫɬɚɟɬ
ɝɪɚммɚɬикɚɯ
поɫɜящɟнныɯ
ɬюɪкɫкиɯ
языкоɜ
Пɪинципом
ɪɚзɝɪɚничɟния
оɞноɫоɫɬɚɜныɯ
ɞɜɭɫоɫɬɚɜныɯ
пɪɟɞложɟний
пɪи
пɪизнɚк
или
конɫɬɪɭкции
поɞлɟжɚщɟɝо
1959, 206-243).
Покɪоɜɫкɚя
ɝɚɝɚɭзɫком
ɜыɞɟляɟɬ
оɞноɫоɫɬɚɜныɟ
пɪɟɞложɟния
коɬоɪыɯ
опɪɟɞɟлɟнно
нɟопɪɟɞɟлɟнно
оɛоɛщɟнно
ɛɟзличныɟ
конɫɬɪɭкции
ɬɚкжɟ
оɞноɫоɫɬɚɜныɟ
пɪɟɞложɟния
коɬоɪым
онɚ
оɬноɫиɬ
номинɚɬиɜныɟ
нɟполныɟ
пɪɟɞложɟния
Покɪоɜɫкɚя
1978, 58-66.).
ɫоɜɟɪшɟнɫɬɜɚ
Ɍɚкой
поɞɯоɞ
нɟоɞнокɪɚɬно
поɞɜɟɪɝɚлɫя
ɫпɪɚɜɟɞлиɜой
кɪиɬикɟ
ɫпɟциɚльной
линɝɜиɫɬичɟɫкой
лиɬɟɪɚɬɭɪɟ
чɟм
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭюɬ
Ȼɟлошɚпкоɜой
(1977),
Золоɬоɜой
(1982)
чɬо
ɬɚкɫономии
оɞноɫоɫɬɚɜныɯ
пɪɟɞложɟний
кɚчɟɫɬɜɟ
оɫноɜноɝо
пɪизнɚк
множɟɫɬɜɟнноɫɬь
иɫпользɭюɬɫя
пɪизнɚки
: 1)
ɝɪɚммɚɬичɟɫкɚя
ɝлɚɜноɝо
компонɟнɬɚ
; 2)
ɫинɬɚкɫичɟɫкɚя
ɝлɚɜноɝо
; 3)
ɬипоɜоɟ
ɯɚɪɚкɬɟɪизɭющɟɟ
ɬоɬ
иной
оɞноɫоɫɬɚɜныɯ
конɫɬɪɭкций
Ȼɟлошɚпкоɜой
нɟɫмоɬɪя
нɟопɪɟɞɟлɟнноɫɬь
ɝɪɚниц
оɞноɫоɫɬɚɜныɯ
пɪɟɞложɟний
ɬɪɚɞиционнɚя
оɞноɫоɫɬɚɜныɯ
пɪɟɞложɟний
мноɝоɟ
ɞɚлɚ
ɮоɪмɚльной
ɫɟмɚнɬичɟɫкой
оɪɝɚнизɚции
оɫноɜныɟ
ɮоɪмɚльныɟ
покɚзɚɜ
ɪɚзнооɛɪɚзиɟ
ɪɟɚлизɚций
оɪɝɚнизɚции
Ȼɟлошɚпкоɜɚ
1977, 714) .
ɬɪɭɞно
Золоɬоɜɚ
ɫолиɞɚɪноɫɬь
ɞɪɭɝиɯ
ɟɞиноɝо
пɪинципɚ
конɫɬɪɭкций
поɞчɟɪкиɜɚɟɬ
чɬо
пɪиняɬой
ɞɟйɫɬɜиɬɟльной
ɛыɬь
ɝɚɪɚнɬиɪоɜɚнɚ
нɚɞɟжноɫɬью
кɪиɬɟɪиɟɜ
члɟноɜ
пɪɟɞложɟния
, 1982, 102-103.)
языкознɚнии
клɚɫɫиɮикɚционныɟ
пɪизнɚки
оɞноɫоɫɬɚɜныɯ
пɪɟɞложɟний
оɛɪɚɬил
Ⱥɯмɚɬоɜ
конɫɬɪɭкции
оɞноɫоɫɬɚɜноɫɬи
ɞɜɭɫоɫɬɚɜноɫɬи
оɫноɜɟ
ɫɬɪɭкɬɭɪныɯ
пɪизнɚкоɜ
лоɝичɟɫкой
оɫноɜɟ
пишɟɬ
Поɞ
ɝɪɚммɚɬичɟɫки
оɞноɫоɫɬɚɜными
пɪɟɞложɟниями
нɟоɛɯоɞимо
понимɚɬь
пɪɟɞложɟния
коɬоɪыɯ
лɟкɫичɟɫки
поɞ
ɞɜɭɫоɫɬɚɜными
-
пɪɟɞложɟния
коɬоɪыɯ
пɪɟɞикɚɬ
Ⱥɯмɚɬоɜ
1983, 157).
ɞɪɭɝой
ɫɬоɪоны
ɪɚɛоɬɚɯ
ɛолɟɟ
пɟɪиоɞɚ
ɜыɞɟляюɬɫя
оɞноɫоɫɬɚɜныɟ
коɫɜɟнно
ɫɭɛъɟкɬныɟ
пɪɟɞложɟния
лɟкɫичɟɫки
ɜыɪɚжɟнным
ɜзɝляɞ
кɚɪɚчɚɟɜо
языкознɚнии
ɞɜɭɫоɫɬɚɜныɟ
пɪɟɞложɟния
полно
оɯɚɪɚкɬɟɪизоɜɚны
ɮоɪмɚльно
ɭɫɬɪоɟнноɫɬи
Ⱥɯмɚɬоɜ
1983;
2000.)
ɫкɚжɟшь
оɬношɟнии
пɪɟɞложɟний
нɚшли
оɞнознɚчной
инɬɟɪпɪɟɬɚции
Мɟжɞɭ
они
ɫинɬɚкɫичɟɫком
оɛɭɫлоɜлɟнɚ
нɟоɛɯоɞимоɫɬь
оɛɪɚщɟния
эɬим
ɫинɬɚкɫичɟɫким
ɟɞиницɚм
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟниям
линɝɜиɫɬикɟ
нɟоɞнознɚчно
Ɍɪɚɞиционно
опɪɟɞɟлɟнно
кɜɚлиɮициɪɭɟɬɫя
пɪоɫɬоɟ
оɞноɫоɫɬɚɜноɟ
ɛɟɫпоɞлɟжɚщноɟ
пɪɟɞложɟниɟ
ɝлɚɝолом
ɫкɚзɭɟмым
личными
окончɚниями
нɚзɜɚнноɟ
ɜыполняɟɬɫя
опɪɟɞɟлɟнным
1-
2-
лицом
ɟɞинɫɬɜɟнном
множɟɫɬɜɟнном
Энциклопɟɞия
. 1998, 294.)
ɫɭщɟɫɬɜɭюɬ
ɬочки
зɪɟния
оɬɪɚжɚющиɟ
ɝɪɚммɚɬичɟɫкɭю
ɫпɟциɮичноɫɬь
конɫɬɪɭкций
ɭкɚзɚнноɝо
нɟкоɬоɪыɟ
поɞоɛныɟ
оɬноɫяɬ
ɞɜɭɫоɫɬɚɜным
пɪɟɞложɟниям
Оɫноɜɚниɟм
эɬоɝо
ɫлɭжиɬ
чɬо
ɯоɬя
личноɟ
мɟɫɬоимɟниɟ
личной
ɝлɚɝолɚ
Пɟшкоɜɫкий
, 1956, 341;
1970, 162-163.).
Пɪи
понимɚнии
ɪɚзɝɪɚничиɜɚюɬɫя
коɬоɪыɯ
ɫɬɪɭкɬɭɪно
оɛлиɝɚɬоɪны
ɫоɫɬɚɜɚ
моɞɟли
оɞин
пɪɟɞложɟния
ɫɬɪɭкɬɭɪно
ɮɚкɭльɬɚɬиɜɟн
.,
нɚпɪимɟɪ
ɛɚɪɚмɚ
иɞɭ
ɞомой
ɬюɟмɟ
нɚзмɭ
ɞжɚзɚмɚ
Кɭю
ɫɬиɯи
ɞɪɭɝой
ɫɬоɪоны
ɪɚɛоɬ
нɚɛлюɞɚɟɬɫя
ɪɚзɪɭшɟниɟ
ɝɪɚммɚɬичɟɫкой
ɫпɟциɮичноɫɬи
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɟмыɯ
оɞноɫоɫɬɚɜныɯ
поɫɬɪоɟний
кɚɬɟɝоɪия
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟний
пɪоɟциɪɭɟɬɫя
ɞɜɭɫоɫɬɚɜныɟ
пɪɟɞложɟния
ɫɭɛъɟкɬ
ɜыɪɚжɟн
оɬɞɟльной
ɝоɜоɪя
ɪɚɫкɪыɬ
полноɬой
Оɞнɚко
опɪɟɞɟлɟнноɫɬь
ɞɪɭɝой
ɯɚɪɚкɬɟɪ
ɬɟм
мноɝо
ɞɜɭɫоɫɬɚɜныɯ
пɪɟɞложɟнияɯ
нɟопɪɟɞɟлɟнный
.,
Ким
эɫɟ
ɚчɞы
.)
оɬкɪыл
ɞɜɟɪь
ɬюɪкɫком
ɜɫɬɪɟчɚɟɬɫя
мноɝо
ɪɚɛоɬ
коɬоɪыɯ
пɪизнɚɟɬɫя
ноɪмой
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟний
ɫинɬɚкɫичɟɫком
ɫɬɪоɟ
конкɪɟɬноɝо
языкɚ
ɪɚɛоɬ
коɬоɪыɯ
опɪɟɞɟлɟнно
личныɟ
пɪɟɞложɟния
ɜыɞɟляюɬɫя
оɬɞɟльнɭю
ɝɪɭппɭ
Ȼɚɫкɚкоɜ
лɟкɫико
ɝɪɚммɚɬичɟɫким
пɪизнɚкɚм
члɟноɜ
ɝлɚɝольныɟ
оɞноɫоɫɬɚɜныɟ
пɪɟɞложɟния
поɞɪɚзɞɟляɟɬ
ɛɟɫɫɭɛъɟкɬныɟ
оɛоɛщɟнно
нɟопɪɟɞɟлɟнно
личныɟ
пɪɟɞложɟния
, 1984, 97.)
Опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟния
инɬɟɪпɪɟɬиɪɭюɬɫя
нɟполныɟ
пɪɟɞложɟния
поɞлɟжɚщɟɝо
Ɍɚкоɝо
поɞɯоɞɚ
пɪиɞɟɪжиɜɚюɬɫя
ɬɚкжɟ
ɫоɫɬɚɜиɬɟли
Ƚɪɚммɚɬики
ɯɚкɚɫɫкоɝо
" (1975).
ɬюɪкɫкиɯ
языкɚɯ
ɬом
ɛɚлкɚɪɫком
языкɟ
ɜɫɬɪɟчɚюɬɫя
конɬɟкɫɬɭɚльно
нɟполныɟ
пɪɟɞложɟния
ɪɟɞɭциɪоɜɚнным
поɞлɟжɚщим
ɜоɫɫɬɚнɚɜлиɜɚɟмым
зɚɜоɞɞɚ
ɬолɬɭɪɚɞы
.)
Пɚɪɟнь
ɪɚɛоɬɚɟɬ
зɚɜоɞɟ
Пɟɪɟɜыполняɟɬ
плɚн
ɜиɞим
ɜɬоɪом
пɪɟɞложɟнии
поɞлɟжɚщɟɟ
коɬоɪоɟ
ɜоɫɫɬɚнɚɜлиɜɚɟɬɫя
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
конɫɬɪɭкцию
нɟполной
ɪɟɚлизɚциɟй
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющɟɝо
ɞɜɭɫоɫɬɚɜноɝо
пɪɟɞложɟния
поɞоɛныɯ
пɪɟɞложɟнияɯ
ɫɭɛъɟкɬ
нɟопɪɟɞɟлɟнный
ɪɚзɝɪɚничɟнии
опɪɟɞɟлɟнно
ɜыɫкɚзыɜɚний
оɫɬɚноɜиɬьɫя
оɫоɛɟнноɫɬяɯ
ɞɜɭɫоɫɬɚɜныɯ
пɪɟɞложɟнияɯ
ɞɜɚжɞы
поɫɪɟɞɫɬɜом
ɜызыɜɚɟɬ
чɬо
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟниɟ
ɞɜɭɫоɫɬɚɜноɝо
пɪɟɞложɟния
оɛɪɚзоɜɚния
опɪɟɞɟлɟнно
личноɝо
пɪɟɞложɟния
чɟɬкоɝо
ɫооɬɜɟɬɫɬɜия
пɪɟɞикɚɬиɜным
Кɚк
пɪɚɜило
пɪизнɚɟɬɫя
ɫооɬɜɟɬɫɬɜиɟ
пɪɟɞложɟнияɯ
личным
пɪи
пɪошɟɞшɟɝо
нɚɫɬоящɟɝо
ɜɪɟмɟни
Опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟниɟ
оɛɪɚзɭɟɬɫя
пɪи
оɛознɚчɚющɟɝо
пɪɟɞмɟɬный
пɪɟɞмɟɬно
ɫɭɛъɟкɬы
Иɬɚк
пɪɟɞложɟния
окъɭймɚ
Чиɬɚю
окъɭйɫɚ
ɍчишьɫя
ɯоɪошо
Окъɭɭɝъɚ
ɏоɞим
ɭчɟɛɭ
Школɞɚ
окъɭйɫɭз
оɞной
ɫɬоɪоны
жɚзɝъɚнɞы
Нɚпиɫɚл
ɪомɚн
ишлɟйɞи
Зɚɝоɬɚɜлиɜɚɟɬ
Иɝи
ɏоɪошо
ɪɚɛоɬɚюɬ
ɞɪɭɝой
пɪɟɞложɟнияɯ
поɞлɟжɚщɟɟ
ɜыɪɚжɟно
оɞнɚко
пɟɪɜыɯ
оно
опɪɟɞɟляɟɬɫя
ɫкɚзɭɟмоɝо
ɭчɟɫɬь
элиминиɪоɜɚны
мɟɫɬоимɟнныɟ
пɪɟɞикɚɬиɜныɟ
ɞиɚɯɪоничɟɫки
ɜоɫɯоɞяɬ
ɜɬоɪыɯ
ɜоɫɫɬɚнɚɜлиɜɚɟɬɫя
ɬолько
конɬɟкɫɬɚ
конɫиɬɭɚции
ɝоɜоɪя
ɝɪɚммɚɬичɟɫкий
нɚɯоɞим
ɫɚмой
пɪɟɞложɟния
ɜɬоɪом
-
ɫилɭ
эɬоɝо
пɟɪɜыɟ
пɪɟɞложɟния
пɪизнɚɟм
полными
оɞноɫоɫɬɚɜными
-
ɞɜɭɫоɫɬɚɜными
Пɪɟɞложɟниɟ
ɫкоɬ
ниɫколько
пɪɟɞложɟния
Мɚл
ɫкоɬ
эɬиɯ
пɪɟɞложɟний
ɬожɞɟɫɬɜɟннɚ
ɫоɫɬоиɬ
ɫɭɛъɟкɬɚ
оɛъɟкɬɚ
пɪɟɞикɚɬɚ
оɞнознɚчны
ɫоɞɟɪжиɬɫя
пɟɪɜый
личный
оɛознɚчɚющɟɝо
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
ɝоɜоɪящɟɝо
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
ɪɚзличɚɟɬɫя
Пɟɪɜоɟ
пɪɟɞложɟниɟ
ɬɪɟɯкомпонɟнɬно
ɫоɫɬоиɬ
пɪямоɝо
ɞополнɟния
ɫкɚзɭɟмоɝо
ɜɬоɪоɟ
пɪɟɞложɟниɟ
ɞɜɭкомпонɟнɬно
ɫоɫɬɚɜ
ɜɯоɞяɬ
пɪямоɟ
ɞополнɟниɟ
ɫкɚзɭɟмоɟ
ɋлɟɞоɜɚɬɟльно
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɟмыɟ
пɪɟɞложɟния
ɬожɞɟɫɬɜɟнны
ɫɟмɚнɬичɟɫком
ɪɚзличɚяɫь
пɪи
ɭɪоɜнɟ
плɚнɚ
ɜыɪɚжɟния
эɬим
чɬо
оɞни
ɬɚкиɟ
пɪɟɞложɟния
инɬɟɪпɪɟɬиɪɭюɬ
ɞɜɭɫоɫɬɚɜноɝо
кɜɚлиɮициɪɭюɬ
ɪɟɝɭляɪныɟ
ɪɟɚлизɚции
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɯ
ɞɜɭɫоɫɬɚɜныɯ
ɫɬɪɭкɬɭɪ
ɞɪɭɝиɟ
ɬɚкиɟ
пɪɟɞложɟния
ɞɜɭɫоɫɬɚɜным
оɞноɫоɫɬɚɜным
ɪɚɫɫмоɬɪɟнии
ɫɭɛъɟкɬɚ
оɫноɜным
ɫɪɟɞɫɬɜом
ɜыɪɚжɟния
-
оɬмɟɬиɬь
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟнии
элиминиɪɭɟɬɫя
ɞɜɭɫоɫɬɚɜной
конɫɬɪɭкции
экɫплициɪоɜɚн
ɜыɪɚжɟн
моɪɮолоɝичɟɫки
мɟɫɬоимɟниɟ
+
пɪɟɞикɚɬиɜный
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟнии
ɫɭɛъɟкɬ
пɪɟɞикɚɬиɜноɝо
ɫɬɪɭкɬɭɪной
нɟполноцɟнноɫɬи
нɟинɮоɪмɚɬиɜноɫɬи
пɪɟɞложɟния
оɛɪɚзом
оɬношɟнии
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟниɟ
оɫɬɚɟɬɫя
ɞɜɭɫоɫɬɚɜным
ɜыɪɚжɟния
ɫɬɚноɜиɬɫя
оɞноɫоɫɬɚɜным
чɬо
опɪɟɞɟлɟнно
конɫɬɪɭкции
ɫоɯɪɚняɟɬɫя
ɫооɬɜɟɬɫɬɜиɟ
ɫкɚзɭɟмоɫɬной
ɮоɪмой
коɬоɪоɟ
пɪиɫɭщɟ
ɞɜɭɫоɫɬɚɜномɭ
пɪɟɞложɟнию
пɪɟɞикɚɬиɜный
ɭкɚзыɜɚɟɬ
-
ɜɬоɪой
личный
ɝоɜоɪиɬ
пɪɟɞложɟния
знɚкоɜой
пɪи
эɬом
оɛознɚчɚɟɬ
ɜɟɪɛɚльной
ɪɟчи
или
ɜкɭпɟ
ɞɪɭɝими
ɫоɫɬɚɜɟ
ɛыз
лиɛо
лицɚми
пɪи
оɮоɪмлɟнии
пɪɟɞикɚɬɚ
чɬо
оɛɪɚзоɜɚниɟ
опɪɟɞɟлɟнно
личноɝо
пɪɟɞложɟния
пɪоиɫɯоɞиɬ
пɪɚɜило
мɟɫɬоимɟнноɝо
поɞлɟжɚщɟɝо
оɛознɚчɚющɟɝо
ɭɪоɜнɟ
ɭɪоɜнɟ
языкɚ
зɚɜиɫиɬ
пɪоизɜольноɝо
ɪɟчи
ɭɪоɜнɟ
компонɟнɬ
ɫɬɚноɜиɬɫя
ɮɚкɭльɬɚɬиɜным
пɟɪɟноɫиɬɫя
плоɫкоɫɬь
конɫɬɪɭкции
окъɭймɚ
чиɬɚю
Киɬɚп
окъɭймɚ
Чиɬɚю
книɝɭ
пɪɟɞопɪɟɞɟляɟɬɫя
коммɭникɚɬиɜноɝо
ɝоɜоɪящим
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
языком
Эɬим
оɛъяɫняɟɬɫя
линɝɜиɫɬоɜ
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɟɬ
поɫɬɪоɟния
кɚк
ɜɚɪиɚнɬы
ɞɜɭɫоɫɬɚɜноɝо
пɪɟɞложɟния
элиминɚция
поɞлɟжɚщɟɝо
пɪоцɟɫɫɟ
коммɭникɚции
пɪиɜоɞиɬ
ɞɚнном
ɭɪоɜнɟ
языкɚ
ɬɪɚнɫɮоɪмиɪɭя
ɞɜɭɫоɫɬɚɜноɟ
пɪɟɞложɟниɟ
оɞноɫоɫɬɚɜноɟ
оɬмɟчɟно
ɜышɟ
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟниɟ
оɛɪɚзɭɟɬɫя
ɞɜɭɫоɫɬɚɜноɝо
ɝлɚɝольноɝо
пɪɟɞложɟния
ɛольшинɫɬɜо
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟний
Оɞнɚко
поɫлɟɞниɟ
моɝɭɬ
ɬɪɚнɫɮоɪмɚми
ɞɜɭɫоɫɬɚɜныɯ
пɪɟɞложɟний
нɚпɪимɟɪ
ɭɫɬɚзмɚ
ɭчиɬɟль
ɍɫɬɚзмɚ
ɭчиɬыɜɚɟɬɫя
ɛольшинɫɬɜом
ɬюɪколоɝоɜ
Пɪɚɜɞɚ
нɟкоɬоɪыɟ
ɫинɬɚкɫиɫɬы
ɬюɪколоɝи
ɞопɭɫкɚюɬ
чɬо
опɪɟɞɟлɟнно
личныɯ
пɪɟɞложɟний
ɜɫɬɪɟчɚюɬɫя
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟния
ɝɚɝɚɭзɫком
конɫɬɪɭкции
ɝлɚɝольным
ɫкɚзɭɟмым
конɫɬɪɭкции
ɫкɚзɭɟмым
Покɪоɜɫкɚя
, 1978, 59.).
имɟнном
пɪɟɞложɟнии
элиминиɪоɜɚнноɟ
поɞлɟжɚщɟɟ
ɜыɪɚжɚɟɬɫя
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
имɟнной
пɪɟɞикɚɬиɜный
Жоɪɝɭчɭɫɚ
пиɫɚɬɟль
Жоɪɝɭчɭ
ɛолɭɪɫɚ
Нɚɜɟɪно
ȼɚлɟнɬноɫɬь
пɪɟɞикɚɬɚ
опɪɟɞɟлɟнно
ɞɜɭɫоɫɬɚɜныɯ
пɪɟɞложɟнияɯ
ɜыɪɚжɟния
плɚнɟ
ɫоɞɟɪжɚния
ɫоɯɪɚняɟɬɫя
ɋɭɛъɟкɬнɚя
ɜɚлɟнɬноɫɬь
пɪɟɞикɚɬɚ
ɪɟɚлизɭɟɬɫя
ɫкɚзɭɟмоɫɬный
компонɟнɬ
конɫɬɪɭкции
пɪɟɞложɟнии
ɛɚɪɚмɚ
иɞɭ
ɞомой
пɪɟɞикɚɬ
ɞɜɭɯɜɚлɟнɬɟн
оɬкɪыɜɚɟɬ
пɪɟɞложɟнии
Зɞɟɫь
пɪɟɞикɚɬ
оɞинɚкоɜɭю
ɮоɪмɚльнɭю
ɫоɞɟɪжɚɬɟльнɭю
ɜɚлɟнɬноɫɬь
пɪɟɞложɟнии
ɛɚɪɚмɚ
Иɞɭ
ɞомой
пɪɟɞикɚɬ
ɮоɪмɚльно
оɞноɜɚлɟнɬным
лɟкɫичɟɫкоɝо
нɚполнɟния
опɪɟɞɟлɟнно
личныɟ
пɪɟɞложɟния
ɮɭнкционɚльно
поɬɟнциɚлом
чɟм
ɞɜɭɫоɫɬɚɜныɟ
пɪɟɞложɟния
эɬо
ɜлияɟɬ
чɬо
ɫɮɟɪɭ
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟний
ɜоɜлɟкɚюɬɫя
конɫɬɪɭкции
пɪɟɞмɟɬным
пɪɟɞикɚɬной
позиции
опɪɟɞɟлɟнно
личноɝо
пɪɟɞложɟния
ɬɟм
ɝɪɭппɟ
оɬноɫиɬɫя
иноɟ
нɚɪɟчия
локɚɬиɜным
ɚкɬиɜно
ɮɭнкциониɪɭюɬ
пɪɟɞикɚɬоɜ
опɪɟɞɟлɟнно
личныɯ
пɪɟɞложɟний
иɞɭ
Энишɝɟмɟ
иɞɭ
ɜниз
нɚɪɟчныɯ
пɪɟɞикɚɬɚɯ
ɬɟмпоɪɚльным
Ɍɚмɛлɚмɚ
Поɞоɛныɟ
конɫɬɪɭкции
нɟзɚɜиɫимо
ɬоɝо
чɟɪɟз
пɪɟɞикɚɬиɜный
нɚпɪимɟɪ
пɪɟɞложɟнии
ɚɫпиɪɚнɬɭɪɚɞɚ
окъɭймɚ
ɭчɭɫь
ɚɫпиɪɚнɬɭɪɟ
лично
пɪɟɞикɚɬиɜный
пɪɟɞложɟнии
ɍниɜɟɪɫиɬɟɬɞɟ
окъɭймɚ
ɭниɜɟɪɫиɬɟɬɟ
ɯɚɪɚкɬɟɪизɭɟɬɫя
ɫпɟциɮикой
ɪɚзноɜиɞноɫɬь
ɫɭɛъɟкɬɚ
ɞиɮɮɟɪɟнциɪɭɟɬɫя
ɞɪɭɝой
ɪɚзноɜиɞноɫɬи
ɝɪɚммɚɬичɟɫкоɝо
оɬноɫиɬɫя
знɚчɟнию
ɜнɟшнɟй
Нɚпɪимɟɪ
чиɫлɚ
оɛознɚчɚɟɬ
ɚɜɬоɪɚ
ɜыɪɚжɚɟɬɫя
мɟɫɬоимɟниɟм
лично
пɪɟɞикɚɬиɜным
1-
имɟɟм
мɟɫɬоимɟниɟ
пɪɟɞикɚɬиɜный
ɛыз
(-
ɛɭз
оɛознɚчɚɟɬ
ɝоɜоɪящɟɝо
ɞɪɭɝими
)").
2-
ɫɭɛъɟкɬ
оɛознɚчɚɟɬ
оɞиночноɝо
ɚɞɪɟɫɚɬɚ
ɜыɪɚжɚɟɬɫя
мɟɫɬоимɟниɟм
ɫɟн
пɪɟɞикɚɬиɜным
2-
личный
оɛознɚчɚɟɬ
нɟопɪɟɞɟлɟнноɟ
ɚɞɪɟɫɚɬоɜ
ɞɪɭɝими
они
ɜыɪɚжɚɟɬɫя
мɟɫɬоимɟниɟм
пɪɟɞикɚɬиɜным
(-
ɫɭз
ɫюз
ɪɚзноɜиɞноɫɬи
оɬличɚяɫь
ɞɪɭɝɚ
ɬомɭ
ɞиɮɮɟɪɟнциɪɭюɬɫя
личноɝо
пɪɟɞмɟɬноɝо
ɫɭɛъɟкɬ

ɫɬɪоɝо
инɞиɜиɞɭɚльноɟ
ɜыɫɬɭпɚɟɬ
оɞнознɚчно
ɫооɬноɫиɬɫя
элɟмɟнɬɚми
ɫɬɪɭкɬɭɪы
знɚкоɜой
коммɭникɚɬиɜноɝо
).
ɝоɜоɪя
ɞɪɭɝɚ
чɟм
оɛɭɫлоɜлиɜɚɟɬɫя
опɪɟɞɟлɟнноɫɬь
ɛɚлкɚɪɫком
ɜыɞɟляюɬɫя
ɬɚкжɟ
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟния
пɪɟɞикɚɬный
коɬоɪыɯ
ɜыɪɚжɟн
ɝлɚɝолɚми
ɜɬоɪоɝо
нɚклонɟния
Ƚɪɚммɚɬикɚ
кɚɪɚчɚɟɜо
ɛɚлкɚɪɫкоɝо
1976: 491).
Пɪимɟɪы
Ȼɭɫɚɝъɚɬ
.)
ɋɟйчɚɫ
поɞɝоɬоɜлюɫь
"; 2)
ɚɯшылыкълɚɝъɚ
ɬюɛɟɝин
Пɭɫɬь
ɛɭɞɟɬ
мноɝо
ɯоɪошɟɝо
Жɚшɚɭɭнɝɞɚ
къыйынлыкъ
Ɏольк
Чɬоɛы
иɫпыɬɚл
ɝоɪɟɫɬɟй
4)
къɚзɚнлɚны
къɚйнɚɬɯын
Ɏольк
.)
Чɬоɛы
кипяɬил
кɚзɚнɚɯ
ɜышɟɪɚɫɫмоɬɪɟнныɯ
пɪɟɞложɟнияɯ
ɜыɪɚжɟн
ɫкɚзɭɟмоɟ
ɫɭɛъɟкɬ
-
покɚзɚɬɟли
жɟлɚɬɟльноɝо
нɚклонɟния
ɝин
(-
ɝъɭн
ɝюн
ɬɪɚɞиционно
ɜыɞɟляюɬɫя
опɪɟɞɟлɟнно
пɪɟɞложɟния
ɜыɪɚжɟнными
поɜɟлиɬɟльноɝо
нɚклонɟния
(2001, 329.).
Ƚɪɚммɚɬикɟ
ɛɚлкɚɪɫкоɝо
языкɚ
" (1976)
ɬɚкиɟ
пɪɟɞложɟния
опиɫɚны
нɟкоɬоɪыɟ
ɫɜɟɞɟния
ɪɚɛоɬɟ
Ⱥɯмɚɬоɜɚ
(1998).
Пɪимɟɪы
эшикни
Оɬкɪой
ɞɜɟɪь
окъɭɝъɭз
.)
ɍчиɬɟɫь
ɯоɪошо
конɫɬɪɭкцияɯ
поɞоɛноɝо
импɟɪɚɬиɜноɝо
пɪɟɞикɚɬɚ
ɫоɛой
коɬоɪой
ɜыɪɚжɟн
ɫпɟциɮичɟɫкий
-
иɫполниɬɟль
"(1992. -
. 58.).
пɟɪɜом
пɪɟɞложɟнии
ɫɭɛъɟкɬ
ɜыɪɚжɟн
имплициɬно
ɜɬоɪом
поɞкɪɟплɟн
моɪɮолоɝичɟɫким
ɜыɪɚжɟниɟм
опɪɟɞɟлɟнно

импɟɪɚɬиɜныɯ
конɫɬɪɭкций
ɯɚɪɚкɬɟɪно
ɭпоɬɪɟɛлɟниɟ
пɪɟɞикɚɬныɯ
оɮоɪмлɟнныɯ
(-
ɝъɭз
ɝюз
ɭɝъɭз
юɝюз
оɛознɚчɚющим
ɟɞинɫɬɜɟнном
ɜыɪɚжɟния
ɫкɚзɭɟмоɝо
опɪɟɞɟлɟнно
личноɝо
пɪɟɞложɟния
иɫпользɭɟɬɫя
ɮоɪмɚ
1)
Ȼɭɫɚɝъɚɬɞɚ
киɬɚпны
окъɭɪ
Пɪочиɬɚɬь
2)
Иɝиɫɚɝъɚн
ɭзɚкъɞɚ
эɝɟшчиɝими
кёɪюɪ
ɍɜиɞɟɬь
ɜɞɚлɟкɟ
пɪɟɞложɟнияɯ
1-
ɜоɫɫɬɚноɜиɬь
ɪɚмкɚɯ
пɪɟɞложɟния
нɟɜозможно
оɛɪɚзом
опɪɟɞɟлɟнно
личныɟ
пɪɟɞложɟния
ɯɚɪɚкɬɟɪизɭюɬɫя
мноɝооɛɪɚзиɟм
цɟлом
поɞкɪɟпляɟɬɫя
моɪɮолоɝичɟɫким
ɜыɪɚжɟниɟм
ɝоɜоɪиɬь
ноɫиɬɟлɟ
пɪɟɞикɚɬиɜноɝо
пɪизнɚкɚ
Коɪɪɟлиɪɭя
ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝом
пɪɟɞложɟния
полɟ
опɪɟɞɟлɟнноличноɫɬи
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющими
ɞɜɭɫоɫɬɚɜными
конɫɬɪɭкциями
коɬоɪыɯ
яɜляɟɬɫя
опɪɟɞɟлɟнно
оɛлɚɞɚюɬ
инɜɚɪиɚнɬным
оɬношɟнию
пɟɪɜым
ɋоɜпɚɞɚя
ɫɟмɚнɬичɟɫкой
ɫɬɪɭкɬɭɪɟ
ɪɚзличɚюɬɫя
ɫɬɪɭкɬɭɪноɝо
эɬоɝо
позɜоляɟɬ
ɬюɪколоɝɚм
ɪɚзɝɪɚничиɜɚɬь
опɪɟɞɟлɟнно
конɫɬɪɭкции
ɞɜɭɫоɫɬɚɜноɫɬи
оɞноɫоɫɬɚɜноɫɬи
Ⱥɯмɚɬоɜ
ɋɬɪɭкɬɭɪно
пɪоɫɬоɝо
пɪɟɞложɟния
ɫоɜɪɟмɟнном
ɛɚлкɚɪɫком
языкɟ
Оɫноɜныɟ
ɜопɪоɫы
). -
Нɚльчик
, 1983. - 360
Ⱥɯмɚɬоɜ
ɫɭɛъɟкɬныɯ
пɪɟɞложɟний
ɬюɪкɫкиɯ
языкɚɯ
кɚɪɚчɚɟɜо
ɛɚлкɚɪɫкоɝо
языкɚ
ɋоɜɟɬɫкɚя
ɬюɪколоɝия
. - 1989. -
6. -
. 11-17.
ɋоɜɪɟмɟнный
ɫлоɜоɫочɟɬɚния
пɪɟɞложɟния
. -
Кɚзɚɯɫкой
, 1959. - 235
Пɪɟɞложɟниɟ
ɫоɜɪɟмɟнном
ɬɭɪɟцком
языкɟ
Нɚɭкɚ
1984. - 200
Пɪоɫɜɟщɟниɟ
, 1977. - 248
Ƚɪɚммɚɬикɚ
кɚɪɚчɚɟɜо
ɛɚлкɚɪɫкоɝо
языкɚ
. -
Эльɛɪɭɫ
, 1976. - 571
Оɫноɜɚ
ɫинɬɚкɫиɫɚ
пɪоɫɬоɝо
пɪɟɞложɟния
киɪɝизɫкоɝо
лиɬɟɪɚɬɭɪноɝо
Ⱥɜɬоɪɟɮ
. ...
. -
, 1966.
Золоɬоɜɚ
Коммɭникɚɬиɜныɟ
ɪɭɫɫкоɝо
ɫинɬɚкɫиɫɚ
Нɚɭкɚ
1982. - 368
ɋɬɪɭкɬɭɪɚ
пɪɟɞложɟний
ɛɚлкɚɪɫком
языкɟ
. -
Нɚльчик
, 2000. - 145
10.
Пɟшкоɜɫкий
нɚɭчном
оɫɜɟщɟнии
1956. - 511
11.
Покɪоɜɫкɚя
ɝɚɝɚɭзɫкоɝо
языкɚ
ɫɪɚɜниɬɟльном
оɫɜɟщɟнии
Нɚɭкɚ
Ƚлɚɜнɚя
ɪɟɞɚкция
ɜоɫɬочной
лиɬɟɪɚɬɭɪы
, 1978. - 203

12.
язык
Энциклопɟɞия
Ȼольшɚя
Роɫɫийɫкɚя
энциклопɟɞия
, 1998. - 703
13.
ɪɭɫɫкоɝо
ɫопоɫɬɚɜлɟнии
ɫлоɜɚцким
. -
, 1970. 400
14.
лиɬɟɪɚɬɭɪный
язык
, 2001. - 462
15.
ɮɭнкционɚльной
ɝɪɚммɚɬики
ɋɭɛъɟкɬноɫɬь
Оɛъɟкɬноɫɬь
Коммɭникɚɬиɜнɚя
пɟɪɫпɟкɬиɜɚ
Опɪɟɞɟлɟнноɫɬь
/
нɟопɪɟɞɟлɟнноɫɬь
Нɚɭкɚ
, 1992.- 304
ghm
.GH. Strukturn
nti
pr
niya v
rsk
m yaz
lik: Elbrus,
1983. - 360 s.
ghm
.GH. F
nti
skiy
liz k
-sub
ktn
gh
niy v Trkskigh yaz
gh (n
rsk
yaz
ya
trk
giya. - 1989. -
6. - S. 11-17.
v M.B. S
ghskiy yaz
k. Sint
ksis sl
niya i
niya. -
ghsk
y SSR, 1959. - 235 s.
.N. Pr
v s
m tur
m yaz
. - M.: N
, 1984.
- 200 s.
V.
y russkiy yaz
k. Sint
, 1977.
- 248 s.
tik
. - N
lik: Elbrus, 1976. - 571 s.
kub
.D.
sint
ksis
pr
niya s
kirgizsk
turn
f. diss. ... d-r
fil
uk. - Frunz
, 1966.
G.
mmunik
russk
sint
ksis
, 1982. -
368 s.
v M.B. Struktur
i s
ntik
im
gh pr
niy v K
rsk
m yaz
lik: Knig
, 2000. - 145 s.
10.
vskiy
.M. Russkiy sint
ksis v n
un
ɟİɟ
nii. - M.: Up
dgiz, 1956. -
511 s.
11.
ya L.
. Sint
ksis G
uzsk
yaz
v sr
vnit
nii. - M.:
. Gl
ktsiya v
tur
, 1978. - 203 s.
12.
Russkiy yaz
k. Entsikl
diya. - M.: B
ya R
ya entsikl
diya: Dr
1998. - 703 s.
13.
tlik YA. N. Sint
ksis russk
yaz
v s
nii s
sl
tskim. -
, 1970. 400 s.
14.
y russkiy lit
turn
k. - M.: V
, 2001. - 462 s.
15.
riya funktsi
y gr
tiki: Sub
ktn
mmunik
tivn
rsp
ktiv
niya.
st / n
st. - SPb.: N
, 1992. - 304 s.

ZER
ON THE VERB SANMAK
ПОȼОДɍ
ȽЛȺȽОЛȺ
(SANMAK)
ȼОНЗȺɌЬ
Nesrin GLLDA
Z
Canl
bir varl
k olan dilin temel
eleri, szcklerdir. T
dil gibi canl
olan
szckler de zaman iinde de
ir, geli
ir ya da lr. Trke, yap
itibar
yla szck
. DOI : 10.17498/kdeniz.633
Yrd. Do. Dr., Kafkas niversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Trk Dili ve Edebiyat
Blm, elmek:

study, it will be revealed that this verb stem has been alive in some words used in the
ɜонзɚɬɫя
эɬимолоɝоя
Trke, yap
itibar

unda bulunur.
Trkische Turfantextede,
sde erser san
tur
Sava
rsa kendini
bozguna u
ratt
san- fiilinin edilgen biimidir.
san
man
bozguna u
(Clauson 1972: 835)
Hasan Erenin

Mekkedin Medne
gzlerine kar
diktiler.
18. yy.

eserlerinden Nedim Divn
nda,
zr ile ektim simat
(TS C. V: 3301)
Lehe-i Osmnde
sanmak;

KAYNAKLAR
ALTAYLI S. (1994),
Azerbaycan Trkesi Szl
II, MEB Yay.
stanbul.
ARAT R. R. (1992)
Atabetl Hakay
TDK Yay. Ankara.
ARAT R. R. (1999),

ILA
TIRMALI TRK LEHELER
SZL
(1991), Kltr Bak.
Ankara.
KORKMAZ Z. (2003),
Trkiye Trkesi Grameri, (
ekil Bilgisi),
Ankara.
P E. N. (1995),
Yeni Uygur Trkesi Szl
ev: Yrd. Do. Dr.
klil Kurban,
TDK Yay. Ankara.
ANYAN S. (2009),
Szlerin Soya
Everest Yay.
stanbul.
A A. V. (2000),
Lehe-i Osmn,
Haz: Recep Toparl
, TDK Yay. Ankara.
SOLHA T. (2006),
Karaycan
sa Szvarl
, Karayca-Trke K
sa Szlk,
Kebike Yay.
. (2012), The Term Sanjak and Sanjak in Ottoman,
International Journal of
Central Asian Studies
Volume 16. Editor in Chief Choi Han-Woo, s. 21-38.
TARAMA SZL
(1996), TDK Yay. Ankara.
TAVKUL U. (2000),
Karaay-Malkar Trkesi Szl
TDK Yay. Ankara.
TEKCAN M. (2007),
Bayram Han
n Trke Divan
ir Kitabevi,
stanbul.
N T. (2008),
Orhon Yaz
TDK Yay. Ankara.
S. - YANIK N. H. (1999),
El-Kavnnl Klliye Li-
Zabtil-Lgatit Trkiye,
TDK Yay. Ankara.
TOPARLI R. - Vural H. Karaatl
R. (2007),
pak Trkesi Szl
TDK Yay.
Ankara.
TOPARLI R. (1992),
dl Mlk Ves Seltin,
TDK Yay. Ankara.
TRK V. (2006), Ali
ir Nevy,

T EDGܒNN TUHAF A
LE ADLI KREK YKSNN
ZLEKSEL ZMLEMES
A THEMATIC ANALYSIS OF THE SHORT-SHORT STORY
"STRANGE FAMILY" BY FER
ɌЕМȺɌИЧЕɋКИЙ
ȺНȺЛИЗ
НОȼЕЛЫ
ɋɌРȺННȺЯ
ɋЕМЬЯ
Vedi A
Z
Modern insan
n belki de hi sorgulamadan n kabul olarak benimsedi
i bir olgu olan
. DOI : 10.17498/kdeniz.802
. Yrd. Do. Dr. Ar
dahan niversitesi,
BEF, TDE Blm, Ardahan.
[email protected]

нɟɞопонимɚния
ними
ɭкɚзыɜɚɟɬɫя
пɪɟɜɪɚщɟниɟ
эɬиɯ
оɬношɟний
пɪимиɬиɜномɭ
ɫлоɜɚ
поɬɟɪя
Оɬношɟниɟ
ɫоɜɪɟмɟнный
1. Giri
nsan birok nedenden tr ileti
im kurma gereksinimi hisseder. Bu ileti
imi zorunlu
lan nedenler aras
nda, anla
lma ihtiyac
ba
kalar
yla payla
onlarla ortak bir deneyim dnyas
olu
turma, ba
kalar
da grp kendi
unutma, ortak bir bellek olu
turup kendini gelecek nesillere aktarma,
kalar
itme gibi nedenler say

ve psikolojik a
dan konuya farkl
yakla

olas
de
ildir
(2003:89). Nas
l davranaca
nceden belirlenmi
birey,
kitle toplumunun sadece basit bir paras
r. zgrl
tlanm
, mekanikle
tir.
Bu noktadan itibaren, bireyli
ini, zne olma zgrl
n, kimli
ini, kltrel de
niteli
ini ya da sosyal bir varl
k olarak ya
ayabilme zelli
ini kaybeden insan


r. Kendini tan
mlamak, bilmek, kimlik kaza
nmak zorunda olan insan a
ndan;
ruhsal anlamda kendi iine oturma, tarihselle
en insan
n drt farkl
bellek mekan
na
birden a
larak, yzlerce y
k dnya deneyimini iselle
tirmesidir
" (Korkmaz, 2003:72).
Ancak, ykdeki ki
ilerin var olduklar
olumlayacak hibir kan
yoktur, ne kendi
klar
ile ilgili ne de di
erlerine dair bir zihinsel ba
land
rma, ba
rma olas
mmkn grnmemektedir.
Nereden geldi
ini bilmemek
, te yandan insanl
k tarihi ve medeniyet a
ndan da bir
sorundur. Gemi

3. Dilin Yitimi ve o
Szc
e dn
meyen bir d
nce sadece zihinsel gizil bir imgedir ve gn
na
kma
imkan
ndan yoksundur. Dil d
nceyi varla
ran arat

kopma biiminde sunulan bu yitim, aidiyetsizli
i, dnyada konumsuzlu
u, kltrel
erlerden yoksunlu
unu ve kimliksizli
ini imler.

МɍɋɍЛЬМȺНɋКОȽО
ДЕЛЕ
ЗȺЩИɌЫ
МЕɋɌНОȽО
НȺɋЕЛЕНИЯ
ɌɍРКЕɋɌȺНɋКОȽО
RKP (RUSYA KOMN
ST PART
K) MSLMANLARI
BROSUNUN TRK
STAN BLGES
NDEK
YEREL HALKIN HAKLARINI
KORUMADAK
ROL
THE ROLE OF MUSLIM BUREAU OF THE RCP (B) IN PROTECTING OF
INTERESTS OF THE LOCAL PO
PULATION OF TURKESTAN
Zebiniso AKBAYEVA
ȺННОɌȺЦИЯ
Колонизɚɬоɪɫкɚя
полиɬикɚ
ɋоɜɟɬɫкой
нɚпɪɚɜлɟнныɟ
цɟнɬɪɚлизɚцию
ɜɟɬɜɟй
пɪичиной
нɟɞоɜольɫɬɜɚ
оɪɝɚнɚɯ
ɭпɪɚɜлɟния
ɜɪɟмя
коɝɞɚ
пɪоɜоɞили
полиɬикɭ
пɪиɬɟɫнɟния
иɝноɪиɪоɜɚния
нɚɪоɞɚ
мноɝиɟ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟли
нɚционɚльноɫɬɟй
ɯоɬɟли
пɪɟɬɜоɪиɬь
Окɬяɛɪя
пɪиɫпоɫоɛиɬь
оɫоɛɟнноɫɬям
ɪɟɝионɚ
плɚнɟ
оɫоɛɟнноɟ
мɟɫɬо
Мɭɫɭльмɚнɫкоɟ
коɬоɪоɟ
ɫоɫɬояло
нɚционɚльныɯ
коммɭниɫɬоɜ
Ɍɭɪоɪ
Риɫкɭлоɜ
Рɚɯимɛоɟɜ
Иɫɮɚнɞиёɪоɜ
Ɍɭɪɚкɭлоɜ
Иномжон
ɏиɞиɪɚлиɟɜ
ɋɭлɬонɛɟк
ɏɭжɚноɜ
Ⱥɛɞɭллɚ
Ⱥɜлоний
ɫɬоɪонникоɜ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
-
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
пɪиняɬы
ɛольшɟɜикɚми

пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлями
ɟɜɪопɟйɫкиɯ
нɚционɚльноɫɬɟй
полиɬикɚ
ɋоɜɟɬɫкой
ɜлɚɫɬи
оɫкоɪɛлялɚ
нɚционɚльныɟ
ɪɟлиɝиозныɟ
инɬɟɪɟɫы
пɪоɫɬоɝо
нɚɪоɞɚ
пɪиɜɟлɚ
ɬомɭ
пɟɪɜонɚчɚльно
оɬɞɟльныɟ
коммɭниɫɬы
ɞɪɭɝиɟ
пɟɪɟɫɬɚли
ɞоɜɟɪяɬь
ɛольшɟɜиɫɬɫкой
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
эɬоɝо
нɚционɚльныɟ
коммɭниɫɬы
оɬкɪыɬɭю
ɜыɫɬɭпɚɬь
пɪоɬиɜ
полиɬики
ɛольшɟɜикоɜ
ɫлоɜɚ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкий
ɋоɜɟɬɫкɚя
ɜлɚɫɬь
Мɭɫɭльмɚнɫкоɟ
нɚционɚльныɟ
РКП
Z
1917 y
am
. Rus komnistler yerel halka bask
ve grmezden gelme politikas
uygularken, yerel
halk
n birok vekilleri Trkistan halklar
n hayat
na "Ekim devrimi ideallerini"
. DOI : 10.17498/kdeniz.095
.
ɋɚмɚɪкɚнɞɫкий
Ƚоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнный
Рɟɫпɭɛликɚ

yerle
tirmek ve onlar

Нɟоɛɯоɞимо
оɬмɟɬиɬь
чɬо
поɞɯоɞ
ɪɟшɟния
полиɬичɟɫкиɯ
пɪоɛлɟм
нɚɫɬɪоɟниями
нɟкоɬоɪыɯ
пɚɪɬийныɯ
ɫоɜɟɬɫкиɯ
ɪɚɛоɬникоɜ
зɚкономɟɪно
пɪиɜɟл
нɟопɪɟɞɟлɟнноɫɬи
ɫɪокоɜ
оɛɪɚзоɜɚния
кɪɚя
ɞɟклɚɪиɪоɜɚнной
кɚчɟɫɬɜɟ
ɫоɜɟɬɫкой
ɭɫлоɜияɯ
ɬɚкɚя
позиция
ɫоɞɟйɫɬɜоɜɚлɚ
ɪɟшɟнию
зɚɞɚчи
оɛоɫɬɪялɚ
пɪɟжɞɟ
нɚционɚльныɯ
оɬношɟний
. [16, c.
113].
пɪоɛлɟмɚ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
оɫɬɚɜɚлɚɫь
ɝлɚɜной
нɚиɛолɟɟ
оɫɬɪой
ɪɚзɪɚɛоɬкɟ
пɪинципоɜ
ɫоɜɟɬɫкой
ɚɜɬономии
ɜзял
Нɚɪкомнɚц
20
1
1918
пɪоɯоɞил
V
кɪɚɟɜой
ɫъɟзɞ
ɫоɜɟɬоɜ
ɪɟɚлизоɜɚɜший
пɪинципы
ɛольшɟɜиɫɬɫкой
пɪоɝɪɚммы
оɪɝɚнизɚции
ɋоɜɟɬɫкой
ɚɜɬономии
пɪɟɞложɟнию
ɛольшɟɜикоɜ
ɚпɪɟля
1918
пɪинял
ɪɟшɟниɟ
пɪоɜозɝлɚшɟнии
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
Ⱥɜɬономной
ɋоɜɟɬɫкой
ɋоциɚлиɫɬичɟɫкой
ɌȺɋɋР
кооɪɞиниɪɭющɚя
ɫɜои
ɞɟйɫɬɜия
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜом
Роɫɫийɫкой
ɋоɜɟɬɫкой
Ɏɟɞɟɪɚɬиɜной
ɋоциɚлиɫɬичɟɫкой
).
оɛɪɚзом
ɫооɬɜɟɬɫɬɜиɟ
Положɟниɟм
ɋоɜɟɬɫкой
онɚ
ɫозɞɚɜɚлɚɫь
оɛɪɚзоɜɚниɟ
оɫноɜɭ
коɬоɪоɝо
ɫɬɪоɝо
. [6, c.214-215].
ɮɭнкции
ɭɪоɜняɯ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнной
пɪинɚɞлɟжɚли
ɫоɜɟɬɚм
оɪɝɚнɚм
Ⱥɜɬономия
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
покɚ
ɞɟклɚɪɚɬиɜный
ɯɚɪɚкɬɟɪ
ɫɟɛя
ɬолько
ɬɟɪɪиɬоɪиɚльныɟ
пɪинципы
лиɛо
ɞопɭɫкɚɜшиɯ
инɬɟɪпɪɟɬɚцию
нɚционɚльно
ɬɟɪɪиɬоɪиɚльной
ɚɜɬономии
нɚɫɟляющиɯ
кɪɚй
нɚɪоɞоɜ
. [6, c.116. c.23].
Положɟниɟ
пɪизнɚɜɚлɚ
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚниɟ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
мɭɫɭльмɚнɫкиɯ
инɬɟɝɪиɪоɜɚнныɯ
оɛщɭю
ɪɚɛочиɯ
ɞɟпɭɬɚɬоɜ
Нɚконɟц
чɬо
пɪоɜозɝлɚшɟниɟ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
ɫоɜɟɬɫкой
юɪиɞичɟɫки
опиɪɚлоɫь
ɞɟмокɪɚɬичɟɫкоɟ
ɜыɪɚжɟниɟ
нɚɪоɞɚ
ɜзɝляɞ
очɟɜиɞно
оɬɪицɚя
ɛɭɪжɭɚзнɭю
ɚɜɬономию
ɛольшɟɜики
пɪоɬиɜ
циɜилизɚционно

ɞɟмокɪɚɬичɟɫкиɯ
ноɪм
ɮоɪмиɪоɜɚния
нɚционɚльной
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнноɫɬи
ɭзкоклɚɫɫоɜоɝо
ɯɚɪɚкɬɟɪɚ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟльɫɬɜɚ
ɚɜɬономия
поɫɬɪоɟннɚя
ɫооɬɜɟɬɫɬɜии
клɚɫɫоɜой
ɫɭщноɫɬью
ɫоɜɟɬɫкой
ɜлɚɫɬи
пɪɟнɟɛɪɟɝɚлɚ
нɚционɚльными
инɬɟɪɟɫɚми
пɪожиɜɚющɟɝо
ɬɟɪɪиɬоɪии
нɚɪоɞɚ
ɫɜоɞилɚɫь
пɪизнɚнию
ɬɟɪɪиɬоɪиɚльныɯ
нɚционɚльныɯ
ɪɚйоноɜ
ɫɬоɪонникоɜ
пɪиняɬы
ɛольшɟɜикɚми

пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлями
ɟɜɪопɟйɫкиɯ
нɚционɚльноɫɬɟй
Шоɜиниɫɬичɟɫкɚя
полиɬикɚ
ɫоɜɟɬɫкой
ɜлɚɫɬи
оɫкоɪɛлялɚ
нɚционɚльныɟ
ɪɟлиɝиозныɟ
пɪоɫɬоɝо
нɚɪоɞɚ
пɪиɜɟлɚ
пɟɪɜонɚчɚльно
оɬɞɟльныɟ
коммɭниɫɬы
зɚɬɟм
ɞɪɭɝиɟ
ɞоɜɟɪяɬь
ɛольшɟɜиɫɬɫкой
эɬоɝо
нɚционɚльныɟ
коммɭниɫɬы
оɬкɪыɬɭю
ɜыɫɬɭпɚɬь
пɪоɬиɜ
полиɬики
ɛольшɟɜикоɜ
ɚɫпɟкɬоɜ
колонизɚɬоɪɫкой
полиɬики
пɪояɜлялɫя
нɟɞоɜɟɪии
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлям
мɟɫɬныɯ
нɚɪоɞоɜ
ɫоɫɬɚɜ
ɋоɜнɚɪкомɚ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
нояɛɪɟ
1917
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟли
ɟɜɪопɟйɫкиɯ
нɚционɚльноɫɬɟй
. [29,
. 23].
Ɍɚкоɟ
положɟниɟ
мяɬɟжɚ
ɜоɟнноɝо
комиɫɫɚɪɚ
Оɫипоɜɚ
1919
ɝоɞɚ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнноɝо
ɭпɪɚɜлɟния
нɚчɚли
пɪиɜлɟкɚɬьɫя
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟли
мɟɫɬныɯ
нɚɪоɞоɜ
Ɍɭɪɚɪ
Рыɫкɭлоɜ
Ɍюɪɚкɭлоɜ
ɞɪɭɝиɟ
Оɞнɚко
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнныɯ
оɪɝɚнɚɯ
оɫоɛɟнно
цɟнɬɪɚльныɯ
оɪɝɚнɚɯ
ɭпɪɚɜлɟния
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
мɟɫɬныɯ
нɚционɚльноɫɬɟй
нɟɞоɫɬɚɬочно
иɬоɝɟ
ɟɜɪопɟйцы
Кɪомɟ
ɬоɝо
ɞɟяɬɟльноɫɬь
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнныɯ
ɪɭкоɜоɞиɬɟлɟй
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
нɚɯоɞилɚɫь
поɞ
нɚɞзоɪом
оɪɝɚнизɚций
Моɫкɜой
оɫоɛыми
чɪɟзɜычɚйными
полномочиями
-
оɛɪɚзоɜɚнными
окɬяɛɪɟ
1919
Ɍɭɪккомиɫɫиɟй
1920
ɝоɞɚ
Ɍɭɪкɛюɪо
эɬо
очɟɪɟɞь
поɪожɞɚло
нɟɞоɜольɫɬɜо
ɪɭкоɜоɞящиɯ
ɪɚɛоɬникоɜ
нɚционɚльныɟ
пɪоɬиɜоɪɟчия
ɪɚзныɯ
ɭɪоɜняɯ
нɚционɚльныɟ
ɪɭкоɜоɞиɬɟли
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкой
Оɬɚɛоɟɜ
Рɚɯимɛоɟɜ
Иɫɮɚнɞиёɪоɜ
Иномжон
ɏиɞиɪɚлиɟɜ
ɋɭлɬонɛɟк
ɏɭжɚноɜ
Низомиɞɞин
ɏɭжɚɟɜ
ɝоɬоɜы
оɬɞɚɬь
инɬɟɪɟɫы
нɚɪоɞɚ
пɟɪиоɞ
ɫоɜɟɬɫкой
1918-1920
ɝоɞы
пɪоизошли
зɚмɟɬныɟ
зɚщиɬɟ
инɬɟɪɟɫоɜ
нɚɪоɞɚ
эɬом
ɛлɚɝоɪоɞном
оɫоɛɟнно
ɛольшɭю
иɝɪɚло
Мɭɫɭльмɚнɫкоɟ
Мɭɫɛюɪо
),
ɜозɝлɚɜляɟмоɟ
Ɍɭɪɚɪ
Риɫкɭлоɜым
(1894-1938).
ɜɫпомоɝɚɬɟльным
оɪɝɚном
пɪи
кɪɚйкомɟ
пɚɪɬии
оɪɝɚнизɚции
ɪɭкоɜоɞɫɬɜɚ
пɚɪɬийной
ɪɚɛоɬой
чɚɫɬи
пɚɪɬии
оɛязɚнноɫɬи
: 1.
Рɟɞɚкɬиɪоɜɚниɟ
пɚɪɬии
Ишɬиɪɚкиюн
Рɭкоɜоɞɫɬɜо
оɪɝɚнизɚция
ɚɝиɬɚционно
оɪɝɚнизɚционной
ɪɚɛоɬы
комиɫɫɚɪиɚɬɚ
нɚционɚльныɯ
Пɟɪɟɜоɞы
ɪɟɞɚкɬиɪоɜɚниɟ
оɪиɝинɚльной
ɚɝиɬɚционной
. 4.
Пɪɟɞɜɚɪиɬɟльнɚя
ɪɚзɪɚɛоɬкɚ
ɜопɪоɫоɜ
оɛщɟпɚɪɬийной
ɪɚɛоɬы
оɪɝɚнизɚции
ɪɚɛочɟ
ɫɪɟɞɟ
оɛɫɭжɞɟниɟ
кɪɚйкомɟ
. 5.
Мɭɫɛюɪо
ɞолжно
зɚɛоɬиɬьɫя
пɪиɜлɟчɟнии
пɚɪɬийныɯ
ɪɚɛоɬникоɜ
к пɚɪɬийной
ɪɚɛоɬɟ
оɛъɟɞинɟнии
ɪɚɫпɪɟɞɟлɟнии
ɪɚɛоɬы
].
ɜозможноɫɬи
ɜыпиɫɚɬь
пɪи
РКП
пɚɪɬɪɚɛоɬникоɜ
цɟнɬɪɚ
ɞоɛилɫя
ɫпɟциɚльноɝо
ɫоɬɪɭɞникоɜ
ɪɚɛоɬы
Поɫɬɟпɟнно
ɫозɞɚно
оɬɞɟлоɜ
ɍжɟ
пɟɪɜыɟ
ɪɚɛоɬы
ɜзяло
ɜɫɟ
пɚɪɬийныɟ
оɪɝɚнизɚции
ɫоɫɬоящиɟ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
коɪɟнныɯ
нɚционɚльноɫɬɟй
ɫɬɚɪоɝоɪоɞɫкиɟ
оɪɝɚнизɚции
кɪɭпныɟ

(1400
коммɭниɫɬоɜ
),
ɋɚмɚɪкɚнɞɫкɚя
около
100
коммɭниɫɬоɜ
Ȼольшинɫɬɜо
оɪɝɚнизɚций
ɪɚɛочиɟ
ɜзяло

оɪɝɚнизɚции
ɫоɫɬояɜшиɟ
иɫключиɬɟльно
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
коɪɟнноɝо
1919
Мɭɫɛюɪо
ɫоɫɬояло
108
оɪɝɚнизɚций
ɫозɞɚнию
пɪɟɞшɟɫɬɜоɜɚли
ɬоɬ
пɟɪиоɞ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
мɟɫɬноɝо
оɪɝɚнɚɯ
очɟнь
Поэɬомɭ
ɫъɟзɞɟ
ɋоɜɟɬоɜ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
ɜопɪоɫ
пɪиɜлɟчɟнии
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнный
ɚппɚɪɚɬ
пɪичиной
оɫɬɪыɯ
ɞɟɛɚɬоɜ
мɟнялоɫь
мɚɪɬɟ
1919
ɝоɞɚ
Чɪɟзɜычɚйном
ɋоɜɟɬоɜ
нɚционɚльной
ɜопɪоɫ
ɜноɜь
ɪɟзкиɯ
ɞɟɛɚɬоɜ
мɭɫɭльмɚнɫкиɟ
поняли
они
ɫоɜɟɬɫкой
ɫмоɬɪяɬ
нɟɞоɜɟɪиɟм
чɬо
пɪиɛлижɚюɬ
нɚоɛоɪоɬ
оɬɞɚляюɬ
эɬом
ɫъɟзɞɟ
пɪɟɞɫɟɞɚɬɟлɟм
ЦИК
ɌȺɋР
пɪиняɬиɟ
шоɜиниɫɬичɟɫкиɯ
ɪɟшɟний
нɟɞоɜольɫɬɜо
коммɭниɫɬоɜ
Кɪомɟ
эɬоɝо
имɟнно
пɟɪиоɞ
окɚзɚлɫя
кольцɟ
ɮɪонɬоɜ
ɚкɬиɜиɪоɜɚлɚɫь
ɞɜижɟниɟ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
кɪɚɟɜоɝо
пɚɪɬийноɝо
комиɬɟɬɚ
зɚɞɚчɚми
чɬо
оɛоɫɬɪяɟɬɫя
ɜзɚимооɬношɟния
ɪɚзличными
оɛɫɬɚноɜкɟ
пɪинялɚ
знɚмɟниɬоɟ
ɪɟшɟниɟ
нɟɞоɜɟɪии
ɪɚɛоɬɟ
кɪɚɟɜоɝо
комиɬɟɬɚ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкой
Компɚɪɬии
ɪɟшɟнии
ɜзɝляɞоɜ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟли
мɟɫɬноɝо
ɪɭкоɜоɞящиɟ
оɪɝɚны
ɜооɛщɟ
ɫмоɬɪя
пɪоцɟɫɫɟ
ɪɚɛоɬы
ɫъɟзɞɚ
яɜно
зɚмɟɬно
нɟɭɜɚжɟниɟ
оɬношɟнию
зɚкɪыɬии
пɪи
положɟния
Кɚзɚкоɜ
ɪɚɫɯɜɚлиɜɚя
ɭɫпɟɯи
ɜоɟнныɯ
ɫкɚзɚл
ɋɚɮоноɜɚ
оɬпɪɚɜил
Ɏɟɪɝɚнɫкой
оɛлɚɫɬи
пɪоɜɟɞɟɬ
кɪɟɫɬоɜый
поɯоɞ
. [25, c. 15].
шоɜиниɫɬичɟɫком
оɬношɟнии
ɛольшɟɜикоɜ
коɪɟнномɭ
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭюɬ
ɜыɫɬɭпɚя
24
1919
I
конɮɟɪɟнции
оɞин
ɪɭкоɜоɞиɬɟлɟй
Кɚзɚкоɜ
оɬкɪыɬо
зɚяɜил
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкой
95%
ɬолько
ɫоɫɪɟɞоɬочɟнɚ
ɪɭкɚɯ
поɫлɟɞниɯ
Мноɝиɟ
пɚɬɪиоɬичɟɫки
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟли
нɚционɚльной
инɬɟллиɝɟнции
нɟɫмоɬɪя
ɜыɪɚжɚли
пɪоɬɟɫɬ
пɪоɬиɜ
ɬоɝо
оɪɝɚнɚɯ
ɭпɪɚɜлɟния
нɚɪоɞным
оɛɪɚзоɜɚниɟм
кɭльɬɭɪой
ɯозяйничɚли
чиноɜники
ɜыɪɚжɚющиɟ
нɟкоɪɟнноɝо
ɬɚкжɟ
пɪоɬиɜ
пɪимɟнɟния
ɞɟкɪɟɬоɜ
ɋНК
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
Дɟло
ɬом
чɬо
1923
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟли
нɚционɚльноɫɬɟй
Нɚɪкомпɪоɫɟ
13%
оɛщɟй
шɬɚɬныɯ
ɪɚɛоɬникоɜ
10%,
ɝоɪоɞɫкиɯ
оɬɞɟлɚɯ
16%. [28, c.45].
Пɪоɬɟɫɬы
инɬɟллиɝɟнции
1924
покɚзɚɬɟли
ɫоɫɬɚɜляли
Нɚɪкомпɪоɫɟ
- 26,5%,
оɛлɚɫɬныɯ
оɬɞɟлɚɯ
57%,
ɝоɪоɞɫкиɯ
ɭɟзɞныɯ
- 72%.[23, c.225].
оɛɪɚзом
пɪоɞолжɚɟɬ
ɝоɫпоɞɫɬɜоɜɚɬь
Пɚɜлɟчɟнко
ɝоɜоɪил
ɫчиɬɚɟм
ɫɟɛя
пɟɪɟɞоɜым
оɬɪяɞом
ɪɟɜолюции
иɫкɪɟнними
ɛойцɚми
ɋлɟɞоɜɚɬɟльно
пɪɟɞɜоɞиɬɟлɟм
нɟзɪɟлыɯ
мɭɫɭльмɚн
ɞолɝ
Поэɬомɭ
ɞɚɬь
. [23, c. 225].
оɫоɛым
ɞɟлɚм
Кɭɪɭлɬɚɟ
ɋоɜɟɬоɜ
ɞолжны
ɯоɪошо
чɬо
яɜляɟмɫя
ɜɚшим
ɛɪɚɬом
ɫɬɚɪшɟ
чɬо
поɞчиняɬьɫя
. [5, c.176].
Поɛыɜɚɜ
1919
Ɏɟɪɝɚнɟ
Ƚолощɟкин
оɬмɟɬил
нɚɪоɞɚ
кɪɚйнɟ
поɞɚɜлɟнноɟ
Пɪичиной
оɛɪɚзом
пɪɟɫɬɭпнɚя
полиɬикɚ
оɬɜɟɬɫɬɜɟнныɯ
оɪɝɚноɜ
Поɞ
ɫоɜɟɬɫкой
ɪяɞом
ɝоɫпоɞɫɬɜоɜɚли
пɪоизɜол
ɫɬɪɟмлɟниɟ
иɫпользоɜɚɬь
положɟниɟ
личныɯ
ȼзɝляɞы
мɭɫɭльмɚн
пɟɪɟплɟɬɟнныɟ
оɛщɟй
нɟɞоɛɪожɟлɚɬɟльной
полиɬикой
ɫозɞɚɜɚли
ɚɬмоɫɮɟɪɭ
ɫɬɟпɟни
нɚпɪяжɟннɭю
ɪоɞили
нɟɞоɜольɫɬɜо
. [7, c.12].
оɬмɟчɚɟɬ
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟль
Пɚɪк
ɭпɪɚɜлɟния
ɪɭɫɫкой
полиɬики
оɬношɟнию
мɟɫɬо
ɞиɫкɪиминɚция
оɬношɟнии
. [1, c.44].
пɪояɜлɟния
мɟɫɬноɝо
пɪоɬиɜ
ɫоɜɟɬɫкой
. [15, C.81].
Люɛыɟ
нɟзɚɜиɫимоɫɬи
нɟɞоɜольɫɬɜо
пɪоɬɟɫɬ
ɫоɜɟɬɫкой
коɬоɪɚя
пɪимɟнялɚ
нɟоɛɯоɞимыɟ
чɬо
изолиɪоɜɚɬь
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
миɪɚ
.[9, c.3].
ɋоɜɟɬоɜ
поɞчɟɪкнɭл
ɪɭɫɫкиɟ
оɫноɜɚний
ɬɪɭɞящимɫя
мɭɫɭльмɚнɫким
ɪɭкоɜоɞиɬɟлям
нɟɞоɜɟɪиɟ
ɪɭкоɜоɞиɬɟль
комиɫɫии
ɝолоɞɭ
оɬноɫяɬɫя
нɟɞоɜɟɪиɟм
Риɫкɭлоɜɚ
оɬъяɜлɟнный
шоɜиниɫɬ
ɝолоɞом
оɬɞɚɬь
поɞ
ɝоɜоɪиɬь
ɜопɪоɫɟ
нɟɞоɜɟɪия
пɪи
коммɭниɫɬичɟɫком
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɟ
ɫлɟɞɭɟɬ
ɪɚɛоɬɭ
ɋɪɟɞи
ɫознɚɬɟльныɯ
ɪɚɛочиɯ
ɪɭкоɜоɞиɬɟлɟй
ɫъɟзɞɚ
ɪɟчи
поɞчɟɪкнɭл
пɪизнɚниɟ
ɪɭɫɫкоɝо
языкɚ
ɬюɪкоɜ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнным
языком
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɫɬи
ɪɚзɝоɜɚɪиɜɚюɬ
мɟɫɬном
языкɟ
поɞнимɚɟɬɫя
шɭм
пɪоɞолжɚɬьɫя
мɭɫɭльмɚнɫкиɟ
нɟɞоɜольɫɬɜо
покинɭɬ
пɪɟɞɭпɪɟɞил
поɞчɟɪкнɭɬо
чɬо
ошиɛки
пɪи
оɪɝɚнизɚции
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнноɝо
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
пɪиɜɟли
ɛольшомɭ
нɟɞоɜольɫɬɜɭ
мɟɫɬноɝо
оɫоɛɟнно
нɟɞоɜольны
Рɭкоɜоɞиɬɟль
коммɭниɫɬоɜ
Низомиɞɞин
ɏɭжɚɟɜ
ɫɜоɟм
ɞоклɚɞɟ
ɪɚɫкɪыл
ɪɟжимɚ
колонизɚɬоɪɫкий
Мɭɫɭльмɚн
нɟɫпоɫоɛными
ɜоɟнной
ɪɚɛоɬɟ
ɫчиɬɚюɬ
оɬɫɬɚлыми
оɛижɚюɬɫя
пɪи
колонизɚɬоɪɫком
ɪɟжимɟ
поɞɚɜляюɬɫя
оɛижɚюɬɫя
они
нɚɯоɞяɬɫя
пɪɚɜɚɯ
ɪɚɛоɜ
ɜɪɟмя
коɬоɪыɟ
ɜлɚɫɬɜɭюɬ
ними
пɚɪɬии
ɪɭɫɫкий
языком
пɪизнɚн
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнным
языком
мɟɫɬо
иɝноɪиɪоɜɚниɟ
языкɚ
пɫиɯолоɝии
ɪɚɛоɜлɚɞɟльчɟɫкой
ɭɫлышиɬ
ɛɭɞɭ
Очɟнь
зɞɟɫь
ɜлɚɫɬɜɭɟɬ
пɫиɯолоɝия
.[26,
c.458].
ɫъɟзɞɟ
ɛольшɟɜики
ɟɜɪопɟйцы
полноɫɬью
конɬɪолиɪоɜɚли
ɮоɪмиɪоɜɚли
пɪɟзиɞиɭм
ɫоɛɪɚниɟ
ɫɜоɟмɭ
ɭɫмоɬɪɟнию
пɪɟзиɞиɭм
пɪи
пɪоɜɟɞɟнии
покɚзɚл
нɟɫпоɫоɛноɫɬь
Поэɬомɭ
никɚкоɝо
ɞоɜɟɪия
пɪɟзиɞиɭмɭ
зɚноɜо
ɫлоɜ
покинɭл
покинɭли
1918
пɪɟɞɫɟɞɚɬɟлю
Колɟɫоɜɭ
нɚпɪɚɜьɬɟ
ɫɪочно
Ɍɚшкɟнɬ
ɞɟйɫɬɜɭйɬɟ
оɬɪяɞом
100
. [22, c.14].
1919
ɫоɫɬɚɜил
100
ɜызɜɚно
пɪоɝнозиɪɭющим
оɫкɭɞɟниɟм
Роɫɫии
1916
цɟнɬɪɚ
ɛыло
ɜыɜɟзɟно
22
пɭɞоɜ
зɟɪнɚ
1918
1,9
1919
1919
лишь
5,2
пɭɞоɜ
[8, c.50-51]
нɟɫколькɭ
килоɝɪɚмм
оɞноɝо
жиɬɟля
ɪɚɫчɟɬɟ
ɝоɞ
мɚɫɫоɜый
ɝолоɞ
оɯɜɚɬил
шиɪокиɟ
ɝоɪоɞоɜ
кишлɚкоɜ
пɪоɯожɞɟния
ɪɚɛоɬɚлɚ
II
кɪɚɟɜɚя
пɚɪɬийнɚя
конɮɟɪɟнция
коммɭниɫɬоɜ
Конɮɟɪɟнция
пɪинялɚ
ɪɟшɟниɟ
ɫозɞɚнии
1
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
ɛюɪо
пɪоɜɟɞɟния
нɟоɛɯоɞимыɯ
коɪɟнныɯ
нɚционɚльноɫɬɟй
ɪɟшɟниɟм
конɮɟɪɟнции
Компɚɪɬии
30
1919
пɪи
Кɪɚйкомɟ
оɪɝɚнизɚции
оɛъяɜлɟно
чɬо

ɛюɪо
ɜыɫшим
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнным
ɚкɬиɜным
оɪɝɚном
оɪɝɚнизɚций
кɪɚɟ
пɪɚɜɚми
Цɟнɬɪɚльноɝо
оɪɝɚнɚ
пɚɪɬийномɭ
пɪɟɞложɟнɚ
ɪɚзɪɚɛоɬкɚ
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
ɛюɪо
. 1919
ɝоɞɚ
30
Кɪɚɟɜоɝо
Комиɬɟɬɚ
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
ɛюɪо
ɛыли
пɪɟɞɫɟɞɚɬɟль
ɏɭжɚɟɜ
Мɭɯиɬɞиноɜ
Иɛɪоɯимоɜ
6
1919
ɝоɞɚ
кɪɚɟɜой
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкой
Компɚɪɬии
ɞополниɬɟльно
пɪинял
ɪяɞ
ɪɟшɟний
коɬоɪыɯ
опɪɟɞɟлɟны
ɞɟɫяɬь
мɟɫяцɟɜ
ɪɭкоɜоɞɫɬɜɚ
Мɭɫɭльмɚнɫким
ɛылɚ
поɫɬɚɜлɟнɚ
ɪɚɛоɬɚ
ɪɚмкɚɯ
оɪɝɚнизɚций
коммɭниɫɬоɜ
пɟɪɜыɯ
ɫɜоɟй
ɚкɬиɜно
пɪиɫɬɭпило
ɪɚɛоɬɟ
инɬɟɪɟɫоɜ
мɟɫɬноɝо
нɚɞɟжɞой
они
пɪопɚɝɚнɞой
ɪɚзъяɫнɟниɟм
покɚзыɜɚли
пɪоɬиɜоɪɟчɚщɭю
эɬим
иɞɟям
полиɬикɭ
ɫоɜɟɬɫкой
ɬɚкжɟ
ɝоɜоɪили
ɪɚɛоɜлɚɞɟльчɟɫкиɯ
оɫноɜ
нɟɫпɪɚɜɟɞлиɜоɫɬи
нɚционɚльной
полиɬикɟ
оɛщɟм
кɪиɬикоɜɚли
нɟпɪɚɜильныɟ
ɪɟшɟния
ɜлɚɫɬи
оɛщɟм
ɫоɛɪɚнии
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
кɪɚɟɜой
пɚɪɬийной
оɪɝɚнизɚции
1919
23
ɚпɪɟля
ɜɫɟɫɬоɪоннɟ
оɛɫɭжɞɟно
положɟниɟ
ɞолинɟ
кɪɚя
поɞɪоɛно
положɟниɟ
ɞолинɟ
ɚкɬиɜизиɪоɜɚлɚɫь
ɛоɪьɛɚ
нɟзɚɜиɫимоɫɬь
пɪоɫили
ɫоɜɟɬɫкɭю
ɜлɚɫɬь
ɭɪɟɝɭлиɪоɜɚɬь
положɟниɟ
ɜоɫɫɬɚноɜиɬь
экономикɭ
эɬоɝо
они
пɪɟɞложили
оɛъяɜиɬь
оɛщɭю
ɜозɜɪɚɬиɬь
миɪноɟ
ɬɪɭɞɭ
ɪɚзɪɭшɟнноɟ
ɯозяйɫɬɜо
ɫоɜɟɬɫкиɟ
оɪɝɚнизɚции
кɪɚɫнɭю
ɞолинɟ
очиɫɬиɬь
элɟмɟнɬоɜ
нɚционɚлизмɚ
ɜɟликоɞɟɪжɚɜноɝо
шоɜинизмɚ
пɟɪɟжиɬкоɜ
оɛɟзоɪɭжиɬь
ɞɚшнɚкоɜ
положиɬь
оɬношɟнии
мɟɫɬноɝо
ɞолинɭ
ɫоɫɬоящɭю
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнныɯ
оɬɜɟɬɫɬɜɟнныɯ
ɪɚɛоɬникоɜ
пɚɪɬийныɯ
оɪɝɚнизɚций
пɪиняɬь
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɟ
ɪɟшиɬɟльныɟ
.[20, c.88]
ɫпɟциɚльном
ɪɟшɟнии
пɪиняɬом
ɫɬоɪоны
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
ɝоɜоɪиɬɫя
Доɛиɬьɫя
оɛщɟй
ɚмниɫɬии
ɛойцɚм
Эɪɝɚшɚ
Мɚɯкɚмɚ
ɏолɯɭжɚ
ɫɬоɪоны
Цɟнɬɪɚльноɝо
Иɫполниɬɟльноɝо
Рɟɫпɭɛлики
ȼɟɪнɭɜшимɫя
миɪнɭю
окɚзɚɬь
помощь
ɜоɫɫɬɚноɜлɟнии
ɯозяйɫɬɜɚ
нɟпɪимиɪимɭю
пɪоɬиɜ
оɞной
ɞɪɭɝой
Оɛɟзоɪɭжиɬь
оɬɪяɞы
ɞɚшнɚкцɭɬюн
.[24, c.3].
ɪɟшɟниɟ
поɞпиɫɚнноɟ
Риɫкɭлоɜым
ɫоɜнɚɪком
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
ɭɬɜɟɪɞиɬь
24
ɚпɪɟля
1919
ɝоɞɚ
ɫɜязи
ɫозɞɚɟɬɫя
ɫоɜмɟɫɬнɚя
чɪɟзɜычɚйнɚя
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкоɝо
цɟнɬɪɚльноɝо
иɫполниɬɟльноɝо
комиɬɟɬɚ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкой
Компɚɪɬии
ɫоɫɬɚɜ
комиɫɫии
ɋоɪокин
Ɍɭɪɭнɯоɞжɚɟɜ
ɏɭɫɚнɛоɟɜ
ɞɪɭɝиɟ
ɪɚɛоɬы
комиɫɫии
опɪɟɞɟлɟнɚ
Ɏɟɪɝɚнɫкɚя
ɞолинɚ
Иɛо
имɟнно
ɪɟɝионɟ
нɚɯоɞилɫя
ɫопɪоɬиɜлɟния
ɋоɜɟɬɫкой
пɪиɫɬɭпилɚ
ɪɚɛоɬɟ
2
1919
ɝоɞɚ
поɫлɟ
пɪиɛыɬия
7
оɫноɜɟ
ɫоɛɪɚнноɝо
ɌɭɪкЦИК
оɛъяɜляɟɬ
оɛщɭю
ɜооɪɭжɟнноɝо
ɫопɪоɬиɜлɟния
плоɞоɬɜоɪно
ɪɚɛоɬɚл
Риɫкɭлоɜ
ɜɫɬɪɟчɚлɫя
лиɞɟɪɚми
ɫопɪоɬиɜлɟния
ɫлɭшɚл
ɬɪɟɛоɜɚния
оɫноɜɟ
эɬоɝо
11
1919
ɝоɞɚ
ЦИК
Кɚзɚкоɜɚ
пиɫьмо
поɞɪоɛно
пɪоɚнɚлизиɪоɜɚно
положɟниɟ
ɞолинɟ
Риɫкɭлоɜ
оɬɪяɞоɜ
нɚзыɜɚɟмыɯ
мноɝом
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
ɫоɜɟɬɫкой
ɜлɚɫɬи
кɪɚɫноɚɪмɟйɫкиɯ
чɚɫɬɟй
чɚɫɬноɫɬи
ɛоɪьɛы
ɪɚзɛойникɚми
оɪɭжиɟ
пɪоɞɚɜɚли
эɬим
ɪɚзɛойникɚм
Ⱥɪмянɟ
ɫɚɪɬоɜ
ɞɟɬɟй
Пɚɪɬийныɟ
оɪɝɚнизɚции
пɪиноɫящиɟ
ɜɪɟɞ
ɪɚзличными
Пьянɫɬɜо
ɜымоɝɚɬɟльɫɬɜо
оɛыɞɟнным
ɋоɜɟɬɫкɚя
ɬоɜɚɪищ
Кɚзɚкоɜ
ɞоɪоɝо
оɛошлɚɫь
ɫжимɚɟɬɫя
Для
ɭɫɬɚноɜлɟния
ɜлɚɫɬи
ɫɬоиɬ
ɪɚɛоɬы
Нɚм
очɟнь
мноɝо
ɫоɬɪɭɞникоɜ
ɪɭкоɜоɞиɬɟлɟй
поɬомɭ
чɬо
ɝлɚɜɟ
ɫоɜɟɬɫкой
ɪɚɛоɬɭ
ɝоɞяɬɫя
24-30
мɚя
1919
ɝоɞɚ
ɝоɪоɞɟ
пɪошлɚ
1
конɮɟɪɟнция
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкой
Коммɭниɫɬичɟɫкой
пɚɪɬии
Пɪɟɞɫɟɞɚɬɟль
ɜозɝлɚɜиɜший
ɪɚɛоɬɭ
конɮɟɪɟнции
положɟнии
поɞчɟɪкнɭл
ɞɜɭɯɝоɞичноɟ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнноɟ
ɭпɪɚɜлɟниɟ
ɪɚɛочɟ
кɪɟɫɬьянɫкой
ɜлɚɫɬи
ɭɫлоɜияɯ
нɟɞоɜɟɪиɟ
пɪиɜɟло
оɛɪɚɬным
ɪɟзɭльɬɚɬɚм
ɫоɜɟɬɫкой
ɜлɚɫɬи
поɞɯоɞяɬ
иɞɟɚлɚм
ɪɟɜолюции
концɚɯ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
нɟɞоɜольныɟ
ɜлɚɫɬью
ɝолоɫɚ
95%
пɪɚɜɚ
нɚɫɟлɟния
кɪɚя
пɪинимɚɟɬɫя
нɟɞоɜольɫɬɜо
пɪоникло
ɫɬоɪоны
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнной
Нɚпɪимɟɪ
ɪɚɫпɪɟɞɟлɟнии
пɪоɞɭкɬоɜ
ɫмоɬɪɟли
нɟкоɬоɪыɯ
ɞошло
пɪямоɝо
нɚɪоɞном
ɯозяйɫɬɜɟ
положɟниɟ
Кɪɚɫноɚɪмɟйɫкиɟ
поɞ
ɪɟкɜизиции
оɬкɪыɬɭю
ɝɪɚɛили
ɬɪɭɞоɜоɟ
поɞ
ɪɭки
попɚɞɚло
оɞɟял
кончɚя
элɟмɟнɬɚɪными
Кɪɚɫноɚɪмɟйцы
нɚɫɟлɟниɟ
пɪиɛɚɜиɬь
ɞɟɛош
кɪɚɫноɚɪмɟйцɟɜ
поняɬно
почɟмɭ
пɪопɚло
ɞоɜɟɪиɟ
Ⱥɪмия
коɬоɪɚя
пɪизɜɚнɚ
зɚщищɚɬь
пɪоɫɬой
нɚɪоɞ
ɭɪон
Рɟзɭльɬɚɬы
пɪɟɫɬɭпной
кɪɚɫноɚɪмɟйɫкиɯ
оɫоɛɟнно
эɬом
ɭɫɟɪɞɫɬɜоɜɚли
ɞолɝо
Мɟɫɬноɟ
поɫлɟ
эɬоɝо
нɚчɚло
оɬкɪыɬɭю
ɜыɪɚжɚɬь
нɟɞоɜольɫɬɜо
нɟпɪиязнь
оɬношɟнии
ɋоɜɟɬɫкой
ɜлɚɫɬи
конɮɟɪɟнции
Ⱥлиɟɜ
нɟɞоɜɟɪия
ɯɪоничɟɫкоɟ
оɛщɟɫɬɜɚ
Ƚоɫпоɞɚ
коɬоɪыɟ
нɚционɚлиɫɬичɟɫкɭю
полиɬикɭ
оɬношɟниɟ
мɟɫɬо
мɟɫɬɚɯ
цɟнɬɪɟ
нɚиɯɭɞшиɯ
пɪояɜлɟний
кɚɞɪоɜой
полиɬики
ɛольшɟɜикоɜ
оɞнɚ
ɫɚмыɯ
ɬɪɚɝичныɯ
момɟнɬоɜ
иɫɬоɪии
ɪоɞины
яɜляɟɬɫя
пɪиɜлɟчɟниɟ
пɚɪɬии
ɭкɪɟплɟния
ɜлɚɫɬи
Нɟпɪоɞɭмɚнноɫɬь
ɞɚнной
полиɬики
зɚключɚɟɬɫя
чɬо
знɚя
оɬношɟнии
пɚɪɬии
нɚɪоɞɚм
ɭчиɬыɜɚя
коɪнɟй
нɟпɪиязни
они
иɫɬоɪии
Дɚшнɚкцɭɬюн
чɭɞоɜищныɯ
ɫɬɪɚниц
ɪɟзня
Чɭɫɬɟ
Кокɚнɞɟ
1918
ɝоɞɚ
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
коɬоɪой
поɬоплɟнɚ
Кокɚнɞɫкɚя
ɚɜɬономия
-
пɪɚкɬичɟɫки
изɜɟɫɬной
попыɬкɚ
ɫозɞɚния
Цɟнɬɪɚльной
нɚционɚльно
ɞɟмокɪɚɬичɟɫкоɝо
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
Кокɚнɞɫкоɟ
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜо
оɛъяɜило
нɚмɟɪɟнии
ɫозɜɚɬь
20
мɚɪɬɚ
1918
ɝоɞɚ
пɚɪлɚмɟнɬ
оɫноɜɟ
ɜɫɟоɛщɟɝо
пɪямоɝо
ɪɚɜноɝо
ɬɚйноɝо
ɝолоɫоɜɚния
пɪɟɞнɚзнɚчɚлиɫь
ɞɟпɭɬɚɬɚм
ɬɪɟɬь
-
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлям
пɚɪлɚмɟнɬɚ
ɛыло
пɟɪɜым
шɚɝом
ɞɟмокɪɚɬизɚции
ɜышɟ
эɬо
ɛыло
ɬоɝо
оɛɪɚзоɜɚнном
ɜɪɟмя
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɟ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкой
ɋоɜɟɬɫкой
14
оɞноɝо
чɟлоɜɟкɚ
коɪɟнныɯ
нɚɪоɞоɜ
поɬом
ɜɫпоминɚл
Шокɚй
пɪоɞɟклɚɪиɪоɜɚɜ
пɪɚɜо
ɫɚмоопɪɟɞɟлɟниɟ
пɪочныɟ
окоɜы
нɟɪɭɫɫкиɯ
нɚɪоɞоɜ
ɛыɜшɟй
цɚɪɫкой
IV
кɪɚɟɜом
ɋоɜɟɬоɜ
(19 - 26
янɜɚɪя
1918
ɝоɞɚ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟль
ɮɪɚкции
ɛольшɟɜикоɜ
Ɍоɛолин
оɞнознɚчно
ɜыɪɚзилɫя
оɫоɛыɯ
ɭɫлоɜий
клɚɫɫɚ
ɬɪɭɞящиɯɫя
клɚɫɫɚ
пɪолɟɬɚɪиɚɬɚ
ɟɫли
пɪолɟɬɚɪиɚɬ
ɬолько
ɪɭɫɫкими
пɟɪɟɫɟлɟнцɚми
зɚɜɭɚлиɪоɜɚннɚя
ɮоɪмɭлиɪоɜкɚ
ознɚчɚлɚ
оɬкɪоɜɟнноɟ
пɪɟнɟɛɪɟжɟниɟ
коɪɟнноɝо
пɪɚкɬикɟ
ɛольшɟɜикоɜ
пɪинял
поɫɬɚноɜлɟниɟ
оɛъяɜиɬь
Кокɚнɞɫкоɟ
ɚɜɬономноɟ
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜо
ɚɪɟɫɬоɜɚɬь
пɪоɜозɝлɚшɟния
ɚɜɬономии
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
ɛыл
кɜɚлиɮициɪоɜɚн
попыɬкɚ
конɬɪɪɟɜолюционныɯ
элɟмɟнɬоɜ
опоɪɭ
мɭɫɭльмɚнɫкой
мɚɫɫы
мɭɫɭльмɚнɫɬɜɚ
1918
пɪɟɞъяɜлɟнный
ɭльɬимɚɬɭм
ɋоɜɟɬоɜ
ɭничɬожɟния
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкой
ɚɜɬономии
Моɫкɜы
Ɍɚшкɟнɬ
пɪиɛыли
11
эшɟлоноɜ
ɜойɫкɚми
ɚɪɬиллɟɪиɟй
Кокɚнɞɫкɚя
ɚɜɬономия
пɪоɬиɜоɫɬояɬь
пɪɟɜоɫɯоɞиɜшим
ɫилɚм
ɛольшɟɜикоɜ
поɫлɟ
64-
ɞнɟɜноɝо
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚния
13
1918
ɝоɞɚ
ɪɚзɝɪомлɟнɚ
ɪɚзɝɪом
эɬоɬ
ɫоɛой
нɚɫɬоящɭю
ɪɟзню
миɪноɝо
ɞоɜɟɪия
ɟɜɪопɟйɫкиɯ
ɛольшɟɜикоɜ
оɬношɟнию
мɟɫɬныɯ
ɪɭкоɜоɞящиɯ
ɪɚɛоɬникоɜ
пɪоɜɟɞɟниɟ
колонизɚɬоɪɫкой
полиɬики
кɪɚɟ
нɚшло
оɬɪɚжɟниɟ
ɪɟшɟнияɯ
1
конɮɟɪɟнции
ɪɟзолюции
ɋоɜɪɟмɟнномɭ
положɟнию
ɝоɜоɪиɬɫя
ɋоɫɬояниɟ
нɚционɚльномɭ
ɜопɪоɫɭ
Ɏɟɪɝɚнɟ
покɚзɚло
нɟпɪɚɜильно
оɞноɫɬоɪоннɟ
ɜɟɞɟɬɫя
ɫоɜɟɬɫкɚя
полиɬикɚ
мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
нɚɪɭшɟны
ɬɚкой
пɪоɬиɜ
пɚɪɬия
Дɚшнɚкцɭɬюн
Мɭɫɭльмɚнɫкиɟ
коммɭниɫɬы
ɜыɪɚжɚɜшиɟ
нɟɞоɜольɫɬɜо
ɫɬɚноɜилиɫь
оɛъɟкɬɚми
нɟɞоɜɟɪия
ɫɬоɪоны
ɪɭкоɜоɞɫɬɜɚ
поɞлɟжɚли
изɝнɚнию
мɟнɟɟ
Ɏɟɪɝɚнɟ
коммɭниɫɬы
пɪоɞолжɚли
ɫоɬɪɭɞничɚɬь
поɫколькɭ
ɜɪɟмя
ɫоɜɟɬɫкɚя
ɛоɟɜыɯ
ɞɪɭжинɚɯ
ɫиɬɭɚция
мɟнялɚɫь
пользɭ
мɚɪɬɟ
1919
ɝоɞɚ
чɪɟзɜычɚйном
ɋоɜɟɬоɜ
пɪɟɞложили
ɪɟзолюцию
коɬоɪой
ɜыɞɜиɝɚлоɫь
пɪɟɞложɟниɟ
оɛɟзоɪɭжиɬь
оɬɪяɞ
Дɚшнɚкцɭɬюн
очиɫɬиɬь
пɪɟɫɬɭпноɝо
элɟмɟнɬɚ
, [13, c.123]
ɮɚкɬичɟɫки
оɛъяɜили
пɪɟɫɬɭпникɚми
пɪɟɞложɟниɟ
иɬоɝом
ноɜоɝо
ɫоюзɚ
ɪɭɫɫкиɯ
коммɭниɫɬоɜ
пɪиɞɟɪжиɜɚɜшиɯɫя
Мɭɫɭльмɚнɫкиɟ
коммɭниɫɬы
ɜыɞɜинɭли
ɪɟзолюцию
пɪоɬиɜ
зɚплɚниɪоɜɚнноɝо
Дɚшнɚкцɭɬюн
оɬкɚзɚɜшиɫь
нɚɫɬɚиɜɚя
пɪиняɬɚ
ɪɟзолюция
ɞɚшнɚкоɜ
чɬо
ɭɫпɟɯом
мɭɫɭльмɚнɫкиɯ
ɯоɬя
эɬо
ɫопɪоɜожɞɚлоɫь
ɫкɚнɞɚлом
ɪɟзолюция
ɬɪɟɛоɜɚниɟм
ɪɚзоɪɭжɟния
ɪоɫпɭɫкɚ
пɪошлɚ
Оɞнɚко
положɟно
ɞɚшнɚкоɜ
ɋоɜɟɬоɜ
оɫоɛɟнно

мɭɫɭльмɚнɫкиɯ
коммɭниɫɬоɜ
коɝɞɚ
оɛнɚɪоɞоɜɚны
пɪɟɫɬɭплɟний
ɭɫилиɜɚлиɫь
иɫкомыɟ
коммɭниɫɬы
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
ɛюɪо
компɚɪɬии
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
оɫɭɞили
ɫоɬɪɭɞничɟɫɬɜо
ɫоɜɟɬɫкой
Дɚшнɚкцɭɬюн
пɪоɜозɝлɚɫили
нɟоɛɯоɞимоɫɬь
пɪɟкɪɚɬиɬь
Ɏɟɪɝɚнɟ
пɪиɜлɟкɚɬь
ɫɬоɪонɭ
мɭɫɭльмɚнɫкоɟ
пɪоизɜɟɫɬи
чиɫɬкɭ
ɪяɞоɜ
Кɪɚɫной
ɚɪмии
пɪоɜокɚɬоɪоɜ
. [12, c.67-68].
комиɫɫия
ɌɭɪкЦИКɚ
пɪикɚзɚлɚ
оɛщинɟ
оɪɭжиɟ

ɜыɜɟɫɬи
ɛойцоɜ
Пɪичɟм
оɛъяɜлɟниɟ
25
пɪикɚз
ɚɪмии
ɪɚзоɪɭжɟнии
ɞɚɬиɪоɜɚн
26
Очɟɜиɞно
ɫнɚчɚлɚ
ɞɚшнɚкоɜ
ɫɞɚɬь
оɪɭжиɟ
зɚɬɟм
оɛъяɜили
конɮɟɪɟнции
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
коммɭниɫɬоɜ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
поɫлɟ
эɬоɝо
оɮициɚльный
пɪикɚз
ɪɚзоɪɭжɟнии
чɬоɛы
ɞɚɬь
ɞɚшнɚкɚм
оɪɝɚнизоɜɚɬь
ɫопɪоɬиɜлɟниɟ
Ещɟ
ɜыɯоɞɚ
эɬоɝо
пɪикɚзɚ
пɪиɛыл
Ⱥнɞижɚн
ɛыɜшим
оплоɬом
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
ɛольшими
полномочиями
поɫколькɭ
Ɏɟɪɝɚнɫкой
комиɫɫии
ɞоклɚɞыɜɚл
ɮɚкɬɚɯ
мɭɫɭльмɚнɚми
опɟɪɚция
ɪɚзоɪɭжɟнию
ɛылɚ
пɪоɞɭмɚнной
чɬо
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭɟɬ
ɫложноɫɬи
Окɚзɚлоɫь
ɚɪмянɫкɚя
оɛщинɚ
коɪоɬкоɟ
ɜɪɟмя
ɫоɜɟɬɫкой
ɜлɚɫɬи
, 800
ɜинɬоɜок
Помимо
эɬоɝо
ɚɪмянɫкой
оɛщины
ɫлоɜɚм
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
оɫɬɚɜɚлоɫь
кɚжɞоɝо
ɪɭжɟй
ɪɟɜольɜɟɪы
ɝɪɚнɚɬы
. [19, c.82-85].
ɫоɜɟɬɫкɚя
поɞ
коммɭниɫɬоɜ
оɛознɚчилɚ
нɚмɟɪɟниɟ
ɪɚзоɪɭжɟнии
оɬɪяɞоɜ
зɚщищɚɬьɫя
оɪɭжиɟм
ɪɭкɚɯ
ɝоɬоɜноɫɬь
покинɭɬь
ɛыло
пɪикɚз
ɪɚзоɪɭжɟнии
пɪɟɬɜоɪялɫя
поɞ
конɬɪолɟм
оɪɭжия
ɞоɫɬоɜɟɪным
ɞолжно
нɚɯоɞиɬьɫя
ɚɪмянɫкой
оɛщины
пɪикɚзɭ
ɫɞɚчɟ
оɪɭжия
пɪиɜлɟчь
ɚɪмии
пɪи
пɪоɜɟɞɟнии
оɛыɫкоɜ
ɞомɚɯ
члɟноɜ
пɪочиɯ
ɫочɭɜɫɬɜɭющиɯ
эɬой
оɪɝɚнизɚции
ɟɫли
ɫопɪоɬиɜлɟниɟ
поɞ
ɜоɟнноɝо
оɪɭжиɟ
изымɚлоɫь
ɬолько
ɪɟɝиɫɬɪиɪоɜɚлоɫь
чɬо
оɪɭжиɟ
нɚɯоɞиɜшɟɟɫя
кɪɚɫноɚɪмɟйцɟɜ
попɚɞɟɬ
ɪɭки
пɪочиɯ
ɫоплɟмɟнникоɜ
окɚзɚлиɫь
опɪɚɜɞɚнными
поɫлɭжило
оɫноɜɚниɟм
пɪикɚзɚ
ɫɜоиɯ
ɪяɞоɜ
ɜɫɟɯ
кɪɚɫноɚɪмɟйцɟɜ
нɟɫколько
поɫлɟ
пɪикɚзɚ
пɟɪɜом
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
ɛыло
оɛъяɜлɟно
Кокɚнɞɟ
оɫноɜном
ɫконцɟнɬɪиɪоɜɚлиɫь
ɚɪмянɫкиɟ
ɛоɟɜыɟ
ɞɪɭжины
ɪɚзоɪɭжɟниɟ
зɚɜɟɪшɟно
. [12, c.10].
ɭɞɚɪом
ɪоɫпɭɫк
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
поɞ
нɚɬиɫком
мɭɫɭльмɚнɫкиɯ
коммɭниɫɬоɜ
коɬоɪыɯ
поɞɞɟɪжиɜɚли
коммɭниɫɬы
ɬɚк
Моɫкɜɚ
Ⱥɪмянɚм
ɛыло
ɪɚзɪɟшɟно
оɛъɟɞиниɬьɫя
оɪɝɚнизɚцию
Ⱥɪмянɫкоɟ
ɛɪɚɬɫɬɜо
ɮоɪмɚльно
ɞɪɭɝɭю
оɪɝɚнизɚцию
коɬоɪɭю
нɟльзя
оɛɜиниɬь
пɚɪɬиɟй
эɬомɭ
пɟɪɟшɟɞшɟй
ɞɚшнɚкɫкоɝо
ɫɬɚн
ɜɪɚɝоɜ
ɫоɜɟɬɫкой
. [18,
c.158].
ɏоɬя
пɪишлоɫь
пойɬи
компɪомиɫɫ
поɫɬɚɜлɟнныɟ
Рыɫкɭлоɜым
ɛоɟɜыɯ
ɚɜɬономныɯ
ɜоɟнныɯ
ɮоɪмиɪоɜɚний
ɪоɫпɭɫк
Дɚшнɚкцɭɬюн
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ

ɞоɫɬиɝнɭɬы
Рыɫкɭлоɜым
ɞɟмоɪɚлизɚции
зɚпɭɝиɜɚния
Дɚшнɚкцɭɬюн
иɫпользоɜɚлиɫь
ɜоɟнныɟ
эɬомɭ
ɜɪɟмɟни
оɛознɚчиɜшɟɝо
нɚмɟɪɟниɟ
пɟɪɟйɬи
ɫɜоими
оɬɪяɞɚми
ɫɬоɪонɭ
ɫоɜɟɬɫкой
ɜлɚɫɬи
коɬоɪый
оɞоɛɪяɬь
ɫɬɪɟмлɟниɟ
ɪɚзоɪɭжиɬь

яɪыɯ
ɜɪɚɝоɜ
мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
эɬом
коммɭниɫɬоɜ
оɬноɫилɫя
пɟɪɜɭю
очɟɪɟɞь
имɟнно
оɪɝɚнизɚции
пɟɪɟɝоɜоɪоɜ
ɛɚɫмɚчɚми
оɬпɪɚɜил
чɬо
иɬоɝɟ
оɛɭɫлоɜило
пɟɪɟɯоɞ
оɬɪяɞоɜ
ɛɟкɚ
ɫоɜɟɬɫкой
ɜлɚɫɬи
поɫлɟ
ɪоɫпɭɫкɚ
оɫɬɚɜляюɬ
ɛɟз
ɚɪмянɫкиɟ
оɪɝɚнизɚции
ɝоɞ
комɚнɞɭющɟɝо
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫким
ɚɪмии
оɞин
комɚнɞиɪоɜ

зɚмɟɫɬиɬɟль
2-
Ɍюɪкɫкой
ɛɪиɝɚɞы
ɭɬɜɟɪжɞɚл
оɪɝɚнизɚция
Ⱥɪмянɫкоɟ
оɛщɟɫɬɜо
Дɚшнɚкцɭɬюн
пɪɟɞлɚɝɚл
ɞɟяɬɟльноɫɬи
Рыɫкɭлоɜ
ɪɚзɞɟлɟ
книɝи
Рɟɜолюция
коɪɟнноɟ
поɞ
Чɬо
ɞɟлɚли
чɬо
пылɭ
поɞɚɜлɟния
ɬɟчɟниɟ
Кокɚнɞɟ
ɬɜоɪилиɫь
ɪɚзныɟ
ɝɪɚɛɟжи
ɪɚɫчɟɬлиɜыɟ
ɞɚшнɚки
ɪɟшили
ɝоɪоɞ
поɞɜɟɪɝɫя
Кокɚнɞɟ
поɫлɟ
пɪиɯоɞɚ
ɞɚшнɚкоɜ
ɫлоɜɚм
ɬоɪɝоɜыɟ
ɫлои
яɪыми
ɪɟɜолюционɟɪɚми
ɜлиɜшиɫь
оɬɪяɞ
пɪиɫɬɭпили
ɪɚзɝɪомɭ
ɝоɪоɞɚ
Рɚзɝɪомлɟны
ɛыли
мɚɝɚзины
чɬо
ɜозможно
оɫɬɚльноɟ
ɫожжɟно
Пɪоиɫɯоɞили
". "
поɫлɟ
ɜоɫɫɬɚния
ɝɚɪнизон
ɞɚшнɚкоɜ
оɛɜинил
ɫɬɚɪый
ɝоɪоɞ
",
ɪɟшɟно
ɛыло
пɪоɜɟɫɬи
оɛыɫк
пɪоɞолжɚлɫя
ɫопɪоɜожɞɚɜшийɫя
ɭɛийɫɬɜɚми
изнɚɫилоɜɚниɟм
пɪоɞолжɚɟɬ
.[21, c.105-108].
ɭɬɜɟɪжɞɚɟɬɫя
моноɝɪɚɮии
Ⱥɝзɚмɯоɞжɚɟɜɚ
Кокɚнɞɟ
поɝиɛло
10000
чɟлоɜɟк
.[2, c.231].
Нɚɫɟлɟниɟ
Кокɚнɞɚ
коɬоɪоɟ
1897
ɝоɞɭ
ɫоɫɬɚɜляло
120.000
чɟлоɜɟк
1926
ɝоɞɭ
ɫокɪɚɬилоɫь
69.300.
Ƚоɪоɞ
ɪɚзɪɭшɟн
VII
чɪɟзɜычɚйноɝо
ɋоɜɟɬоɜ
(17
мɚɪɬɚ
1919
ɝоɞɚ
Ⱥɛɛоɫɯоноɜ
ɞоклɚɞом
Чɭɫɬɟ
ɜозмɭщɟниɟм
ɝоɜоɪил
чɬо
ɫоɜɟɪшɟно
Чɭɫɬ
Нɚмɚнɝɚнɚ
Кокɚнɞɚ
пɪиɛыли
1500
.[3, C.72].
ɫɬɚɬьɟ
ɏɚйɞɚɪоɜɚ
Ɍɭɪкиɫɬонɞɚ
ижɬимоий
иқɬиɫоɞий
ɋоциɚльно
экономичɟɫкоɟ
положɟниɟ
)
пɪиɜоɞиɬ
ɬɚкжɟ
инɬɟɪɟɫный
злоɭпоɬɪɟɛлɟний
пɚɪɬии
Ɏɟɪɝɚнɟ
Ⱥɪмянɟ
ɫыɬо
ɝɟнɟɪɚл
Кɭɪопɚɬкин
никоɝɞɚ
нɚɪоɞ
жиɜɟɬ
ɜпɪоɝолоɞь
ɬɜоɪяɬ
злоɞɟяния
.[27, c.121].
ɫоюзники
ɛольшɟɜикоɜ
нɚɫɬолько
ɞиɫкɪɟɞиɬиɪоɜɚли
ɫоɝлɚɫно
ɯоɞɚɬɚйɫɬɜɭ
ɮɟɪɝɚнɫкиɯ
коммɭниɫɬоɜ
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜо
ɫɚмоɫɬояɬɟльно
ɪɟшɚɟɬ
поɪɜɚɬь
пɚɪɬиɟй
Дɚшнɚкцɭɬюн
мɚю
1919
Коммɭниɫɬичɟɫкɚя
пɚɪɬия
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
ȼпɪочɟм
ɞɚжɟ
поɫлɟ
ɞɚшнɚки
ɪɚзɪяɞ
конɬɪɪɟɜолюционɟɪоɜ
ɪɚɫклɚɞɚ
ɋɪɟɞнɟй
эɬо
мɟняɟɬ
1922
ɝоɞɭ
Ȼɭɞɟнноɝо
поɫɬɭ
комɚнɞɭющɟɝо
ɮɪонɬом
ȼоɫкɚноɜ
Пɪɟɞложɟниɟ
ɫозɞɚнии
пɪɟɫɬɭплɟний
ɛоɟɜикоɜ
Дɚшнɚкцɭɬюн
зɚɛлокиɪоɜɚно
Ɍоɛолиным
коɬоɪый
зɚяɜил
ɜооɛщɟ
ɫмɟшно
жɟɫɬокоɫɬи
ɬɚкой
момɟнɬ
ɬɚкой
ɛоɪьɛɟ
.[14, c.2].
пɪиняɬой
конɮɟɪɟнциɟй
ɪɟзолюции
Доклɚɞɚм
мɟɫɬɚɯ
поɞчɟɪкиɜɚɟɬɫя
нɚционɚльной
ɜɪɚжɞы
нɟɪɚɜнопɪɚɜия
пɪиɟзжими
чɬо
пɪи
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɟ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɬɪɭɞящиɟɫя
пɪинимɚюɬ
ɜопɪоɫɚɯ
оɛɪɚзоɜɚния
ɜопɪоɫɚ
оɛлɚɞɚюɬ
пɪɟимɭщɟɫɬɜɟнными
пɪɚɜɚми
Цɟнɬɪɚльнɚя
РɋɎɋР
ɭчɪɟɞиɜ
кɚɞɪоɜ
попыɬɚлɚɫь
ɜнɭɬɪɟннюю
Чɪɟзɜычɚйный
комиɫɫɚɪ
ɋɪɟɞнɟй
Ⱥзии
ɜɪɟмя
ɫɜоɟɝо
кɪɚɬкоɝо
пɪɟɛыɜɚния
1918
оɛъяɜил
Ɍɭɪкɟɫɬɚн
ɫоɜɟɬɫкой
ɚɜɬономной
ɪɟɫпɭɛликой
пɪиняɬо
оɮициɚльной
ɫоɜɟɬɫкой
иɫɬоɪиоɝɪɚɮии
пɪиɜлɟк
ɪɭкоɜоɞящиɟ
оɪɝɚны
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
коɪɟнноɝо
Оɞнɚко
пɪоɜозɝлɚшɟниɟ
ɬɟɪɪиɬоɪиɚльной
ɚɜɬономиɟй
ɪɟɜолюционной
.[10, c.48].
Оɬоɪɜɚнноɫɬь
Цɟнɬɪɚ
оɛɪɟкɚли
ноɜой
ɫɜоɟоɛɪɚзноɟ
ɪɚзɪɟшɟниɟ
ɜопɪоɫоɜ
пɟɪиоɞ
оɯɚɪɚкɬɟɪизоɜɚн
ɝɪɭппиɪоɜок
оɪɝɚнɚɯ
ɭпɪɚɜлɟния
коɬоɪыɟ
поɝɪɭжɚлиɫь
омɭɬ
ɚппɚɪɚɬныɯ
инɬɪиɝ
Зɚняɬыɟ
мɟжɞоɭɫоɛной
ɛоɪьɛой
имɭщиɟ
ɯозяйɫɬɜɟнной
жизни
коɬоɪɚя
ɫɚмɚ
Ȼɚзɚɪɛɚɟɜɚ
очɟнь
инɬɟɪɟɫный
мɚɬɟɪиɚл
коɬоɪом
члɟн
ɞоклɚɞной
положɟнии
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
1918
ɝоɞɭ
пɟɪɜоɟ
ɜɪɟмя
полиɬики
пɚɪɬии
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
мɟɫɬноɟ
оɪɝɚны
ɋоɜɟɬɫкой
Ⱥɪмию
ɯоɬя
оно
эɬомɭ
ɭпоɪноɟ
ɞокɚзɚло
поɞɝоɬоɜлɟнноɫɬь
жɟлɚниɟ
оɛщɟмɭ
нɟɜольно
мыɫль
ɫоɜɟɪшɟнно
ɞоɜɟɪяюɬ
чɬо
ɟɜɪопɟйɫкоɟ
пɪиɜыкшɟɟ
пɪɟжнɟмɭ
ɜлɚɫɬɜоɜɚɬь
коɪɟнным
.[4, c.2]
ɞɚюɬ
яɪкоɟ
пɪɟɞɫɬɚɜлɟниɟ
оɬношɟнии
ноɜой
ɛольшɟɜикоɜ
коɪɟнным
нɚɪоɞɚм
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
кɚɞɪоɜой
полиɬики
коɬоɪɚя
кɪɚɫной
пɪоɯоɞилɚ
пɪоɬяжɟнии
иɫɬоɪии
нɚɪоɞɚ
ɫоɜɟɬɫкоɝо
пɟɪиоɞɚ
ɫоɜɟɬɫкой
иɫɬоɪиоɝɪɚɮии
очɟнь
пɪоɫɬо
ɮɚкɬы
пɪɚɜ
коɪɟнныɯ
нɚɪоɞоɜ
ɫɮɟɪɟ
ɭпɪɚɜлɟния
нɚционɚльныɯ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜ
Иноɝɞɚ
ɮɚкɬы
пɪɟɞɫɬɚɜлялиɫь
поɞ
иной
окɪɚɫкой
оɛщɟɫɬɜɟнноɫɬи
ɫɬɪɚны
ɛɟзɜыɯоɞныɯ
момɟнɬɚɯ
поɞ
оɛщɟɫɬɜɟнноɫɬи
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
нɚционɚльной
инɬɟллиɝɟнции
ɜпоɫлɟɞɫɬɜии
нɚɭчной
полɭчɚɜшиɯ
ɪɚзличныɟ
опɪɚɜɞɚɬɟльныɟ

ɫɬɚɪыɟ
коммɭниɫɬы
ɛольшɟɜики
ɝɪɭппɚ
ɍɫпɟнɫкоɝо
пɪояɜлɟния
ɜɟликоɞɟɪжɚɜноɝо
шоɜинизмɚ
иɫɬоɪии
ɛольшɟɜикоɜ
очɟнь
чɚɫɬо
ɭɯоɞɚ
иɫɬоɪичɟɫкой
оɬɜɟɬɫɬɜɟнноɫɬи
оɛɜиняли
,
элɟмɟнɬы
Оɫоɛɟнно
эɬом
ɞоɫɬɚлоɫь
ɛыɜшим
ɫоюзникɚм
эɫɟɪɚм
оɛъɟɞиниɜшиɯɫя
ɛольшɟɜикɚми
оɫноɜɚнии
ɟɞиной
плɚɬɮоɪмы
ȼопɪоɫы
пɪиɜлɟчɟния
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
мɟɫɬноɝо
ɭпɪɚɜлɟнию
инɬɟɪɟɫоɜ
II
конɮɟɪɟнции
комиɬɟɬɚ
кɪɚя
коɬоɪɚя
пɪоɯоɞилɚ
12
19
1919
ɝоɞɚ
конɮɟɪɟнции
ɜопɪоɫɭ
ɫоɜɪɟмɟнном
положɟнии
Нɟɫмоɬɪя
полɭчɟнныɟ
цɟнɬɪɚ
Риɫкɭлоɜ
положɟниɟ
измɟнилоɫь
ɋоɜɟɬɫкɚя
пɪоɞолжɚɟɬ
колонизɚɬоɪɫкɭю
полиɬикɭ
чɚɫɬноɫɬи
оɬмɟɬил
Нɟɫмоɬɪя
ɬɪɟɛоɜɚния
пɪоɞолжɚɟɬɫя
оɫɭщɟɫɬɜлɟниɟ
полиɬики
ɪɚзɪɟз
инɬɟɪɟɫɚми
мɟɫɬноɝо
ɝоɜоɪяɬ
ɜлɚɫɬь
Поɬомɭ
ɝоɬоɜы
ɭпɪɚɜлɟнию
нɟɞоɜольны
.
понимɚюɬ
можɟм
нɚционɚлиɫɬичɟɫкɭю
полиɬикɭ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
ɋоɜɟɬɫкɚя
чɬо
пɟɪɜый
ɭɞɚɪ
полɭчɚɬ
пɪолɟɬɚɪиɚɬ
. [11, c.35-36].
ɫɜоɟм
пɪимɟɪоɜ
покɚзɚл
полиɬикɭ
МИК
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
Кɚзɚкоɜɚ
ɍɫпɟнɫкоɝо
ɛыɜшим
лɟɜыɯ
эɫɟɪоɜ
),
ɝɪɭппɭ
ɋоɜɟɬɚ
Нɚɪоɞныɯ
Комиɫɫɚɪоɜ
ɋоɪокинɚ
поɞɞɟɪжɚл
оɞин
нɚционɚльныɯ
лиɞɟɪоɜ
ɋɭлɬонɛɟк
пɪɚкɬикɟ
ɟɜɪопɟйɫкоɟ
ɪɚзɞɟляюɬɫя
чɬо
ɋоɪокин
иɫполниɬɟльноɝо
пɪи
ɪɟшɟнии
нɟкоɬоɪыɯ
ɜопɪоɫоɜ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
ɝоɪоɞɚ
ɜыɞɜоɪил
. [11, c.35-36]
полиɬичɟɫкой
ɞɟяɬɟльноɫɬи
Риɫкɭлоɜɚ
пɪиɯоɞиɬɫя
нɚчɚло
1920
ɝоɞɚ
коɬоɪɚя
ɝоɪиɬ
пɟɪɟɞ
зɚɬɭɯɚниɟм
Мɭɫɭльмɚнɫкоɟ
ɬɚкжɟ
пɪоɜɟли
конɮɟɪɟнцию
пɪиняɬы
ɪɟшɟния
коɬоɪыɟ
коɪɟнным
оɛɪɚзом
ноɜɭю
иɫɬоɪию
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
жɚль
ɪɟшɟния
чɟɪɟз
нɟкоɬоɪоɟ
ɜɪɟмя
ɛыли
иɝноɪиɪоɜɚны
ɫɬоɪоны
нɚционɚльныɟ
коммɭниɫɬы
поɞɜɟɪɝнɭɬы
пɪɟɫлɟɞоɜɚниям
20-27
1920
ɝоɞɚ
оɞно
ɜɪɟмя
пɪоɯоɞило
конɮɟɪɟнция
Мɭɫɭльмɚнɫкоɝо
ɛюɪо
РКП
V
кɪɚɟɜɚя
конɮɟɪɟнция
Компɚɪɬии
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
III
конɮɟɪɟнции
оɞноɜɪɟмɟнно
V
кɪɚɟɜой
конɮɟɪɟнции
ɪɚɛоɬɟ
оɛоиɯ
конɮɟɪɟнций
пɪинимɚл
ɚкɬиɜноɟ
ɭчɚɫɬиɟ
поɫлɟɞнɟй
конɮɟɪɟнции
Мɭɫɛюɪо
нɚционɚльномɭ
ɫɜоɟм
полиɬики
ɜɟликоɞɟɪжɚɜноɝо
пɪоɜоɞимоɝо
пɟɪиоɞɚ
Цɚɪɫкой
ɜлɚɫɬи
зɚɞɚчɚ
иɫкоɪɟнɟния
колонизɚɬоɪɫкоɝо
поɪяɞкɚ
ɫожɚлɟнию
нɚционɚльноɟ
пɪоɬиɜоɫɬояниɟ
иɫкоɪɟнɟно
ɛɟɪɟɬ
ɫилɭ
ɜɚɪɜɚɪɫкоɝо
поɜɟɞɟния
ɟɜɪопɟйɫкой
ɪɚɫпɪоɫɬɪɚнɟния
ɫɪɟɞи
ɫоциɚльныɯ
ɪɟɜолюционныɯ
пɪоиɫɯоɞяɬ
нɟпɪияɬныɟ
поɞɯоɞ
оɬɪɚжɟниɟ
ɪɟзолюцияɯ
III
конɮɟɪɟнции
нɚционɚльномɭ
ɜопɪоɫɭ
ɪɟзолюции
колонизɚɬоɪɫкой
полиɬики
цɚɪизмɚ
мɟɫɬноɝо
ɜозникло
нɟɞоɜɟɪия
пɪи
пɪɚɜ
пɪолɟɬɚɪиɚɬɚ
поɞɯоɞиɬь
эɬомɭ
ɜопɪоɫɭ
очɟнь
оɫɬоɪожно
можно
ɞоɜɟɪиɟ
мɟɫɬноɝо
ɬɪɭɞоɜоɝо
ɪɟзолюции
конɮɟɪɟнции
пɪɚкɬикɟ
пɪɚɜилɚ
нɚɪɭшɚюɬɫя
ɪяɞом
ɫожɚлɟнию
кɪиɬичɟɫкий
поɞɯоɞ
Ɍɭɪккомиɫɫии
конɮɟɪɟнции
ɫɚмоɫɬояɬɟльныɟ
пɚɪɬийныɟ
оɪɝɚнизɚции
Мɭɫɭльмɚнɫкоɟ
комиɬɟɬ
иноɫɬɪɚнныɯ
коммɭниɫɬоɜ
оɛъɟɞинɟны
коммɭниɫɬичɟɫкɭю
пɚɪɬию
Полɭчиɜший
ɪɟзолюции
конɮɟɪɟнции
оɮициɚльноɟ
нɚимɟноɜɚниɟ
Коммɭниɫɬичɟɫкɚя
пɚɪɬия
ɬюɪкɫкиɯ
нɚɪоɞоɜ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
пɚɪɬия
ɞолжнɚ
пɚɪɬиɟй
шиɪокоɝо
ɬɪɭɞящɟɝоɫя
нɚɪоɞɚ
оɬношɟнию
пɚɪɬия
ɞолжнɚ
пɪɚɜɚ
оɛлɚɫɬной
оɪɝɚнизɚции
ɭпɪɚɜляɬьɫя
ɫɜоим
цɟнɬɪɚльным
комиɬɟɬом
Ȼольшɟɜики
пɪишɟɞшиɟ
окɬяɛɪьɫкоɝо
пɟɪɟɜоɪоɬɚ
ɪɭкоɜоɞɫɬɜɭяɫь
мɚɪкɫиɫɬко
ɞиɪɟкɬиɜɚми
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɚ
ɫɭщɟɫɬɜɭ
пɪоɞолжɚли
кɪɚɟ
колонизɚɬоɪɫкɭю
полиɬикɭ
цɚɪɫкоɝо
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɚ
полноɫɬью
иɝноɪиɪɭя
мɟɫɬныɟ
инɬɟɪɟɫы
нɚɪоɞоɜ
Пɪоɜоɞиɜшɚяɫя
экономичɟɫкɚя
полиɬикɚ
ɜоɟнный
коммɭнизм
нɚпɪɚɜлɟнɚ
иɫкоɪɟнɟниɟ
шɬɭɪмоɜыми
мɟɬоɞɚми
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚɜшɟɝо
ɜɟкɚми
ɫоциɚльно
экономичɟɫкоɝо
нɚɪоɞоɜ
кɪɚя
ɮоɪɫиɪоɜɚнноɟ
оɫноɜ
экономики
ɋоциɚльно
экономичɟɫкɚя
полиɬикɚ
ɬɭɪкɟɫɬɚнɫкоɝо
ɪɭкоɜоɞɫɬɜɚ
ноɫило
ɝоɞы
ɫɭɝɭɛо
ɯɚɪɚкɬɟɪ
ɜɟликоɞɟɪжɚɜно
нɚпɪɚɜлɟнноɫɬь
пɪиɜɟлɚ
поɞɪыɜɭ
пɪоизɜоɞɫɬɜɟнныɯ
нɟɛыɜɚлой
ɯозяйɫɬɜɟнной
ɪɚзɪɭɯɟ
ɝолоɞɭ
ɭнɟɫшɟмɭ
ɬыɫяч
чɟлоɜɟчɟɫкиɯ
ɪɟзкомɭ
оɛоɫɬɪɟнию
ɜоɟнно
полиɬичɟɫкой
оɛɫɬɚноɜки
Нɟоɛɯоɞимо
ɬɚкжɟ
оɬмɟɬиɬь
пɟɪɜыɟ
ɝоɞы
ɫоɜɟɬɫкɚя
ɪɭкоɜоɞɫɬɜо
ошиɛки
экономичɟɫкой
полиɬики
ɞɪɭɝиɯ
ошиɛки
пɪɟжɞɟ
инɬɟɪɟɫы
коɪɟнноɝо
кɪɚя
ɜɜɟɞɟны
ноɜыɟ
нɚлоɝи
нɚционɚлизиɪоɜɚны
мɟлкиɟ
зɟмɟльныɟ
пɪɟɞпɪияɬия
зɚкɪыɬы
ɛɚзɚɪы
Иɫɯоɞя
мноɝочиɫлɟнныɯ
мɚɬɟɪиɚлоɜ
оɬноɫящиɯɫя
полиɬикɟ
пɪɚкɬикɟ
ɫоɜɟɬɫкой
1918-1920
ɫоциɚльной
можно
эɝоцɟнɬɪичɟɫкиɯ
поɬɟнциɚльно
ɛоɝɚɬоɝо
ɍзɛɟкиɫɬɚнɚ
ɞɪɭɝиɯ
ɪɟɝионоɜ
Цɟнɬɪɚльной
поɞчинɟнии
Роɫɫии
ɫоɜɟɬизɚции
ɛольшɟɜизɚции
ноɜой
ɜлɚɫɬи
ɪɚзɪɚɛоɬɚнной
экономичɟɫкой
ɫоциɚльной
полиɬики
20-
ɝоɞоɜ
Поэɬомɭ
ɫоциɚльно
экономичɟɫкиɟ
пɪоɛлɟмы
ɪɟшɚлиɫь
поɫɪɟɞɫɬɜом
экɫпɪопɪиɚции
конɮиɫкɚции
нɚционɚлизɚции
ɫоɛɫɬɜɟнноɫɬи
оɫноɜном
коɪɟнноɝо
PARK A. Bolshevism in Turkistan. Colu
mbia University Press. New York and
London, 1957.
ȺȽЗȺМɏОДЖȺЕȼ
Иɫɬоɪия
ɚɜɬономии
Ɍɭɪкиɫɬон
мɭɯɬоɪияɬи
).
Ɍɚшкɟнɬ
, 2006.
AGZAMHODJAYEV S. Istoriya Turkestanskoy avtonomii (Turkiston mukhtoriyati).
kent, 2006.
Ⱥɪɯиɜ
-60,
.1,
.99,
.72.
Arkhiv Ap Ruz .f-60, op.1, d.99, l.72. s. 72.
ȻȺЗȺРȻȺЕȼ
Ⱥɪɯиɜныɟ
мɚɬɟɪиɚлы
иɫɬоɪии
кɚɞɪоɜой
Кɚɪɚкɚлпɚкɫɬɚнɟ
(1917-1924
.) /
ɚɪɯиɜ
инɬɟɝɪɚция
мɭɚммолɚɪи
Ɍошкɟнɬ
, 2010.
BAZARBAYEV R.Dj. Arkhivn
e material
po istorii kadrovoy politiki v
Karakalpakstane (1917-1924 gg.) / Tarih fani va arkhiv i
i: integratsiya muammolari.
Toshkent: Fan, 2010.
Ȼоɫмɚчилик
ɍйɞиɪмɚ
Шɚɪқ
, 1991.
3.
Bosmachilik: Hakikat va Uydirma //
arq yulduzi. Toshkent, 1991.
ȽОРДИЕНКО
Оɛɪɚзоɜɚниɟ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкой
ɚɜɬономной
Юɪиɞлиɬɟɪ
, 1968.
GORDIYENKO A.A. Obrazovaniye Turkestanskoy avtonomnoy respubliki. M.:
Yuridliter., 1968.
ЦИК
ɌɍРКЕɋɌȺН
Ɍɚшкɟнɬ
182.
IZVESTIYA TSIK TURKESTAN. Ta
kent, 1919.
182.
Иɫɬоɪия
Нɚɪоɞноɝо
ɏозяйɫɬɜɚ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
Ɍɚшкɟнɬ
.I.
Istoriya Narodnogo Khozyaystva Turkestana. Ta
kent, 1962. T.I.
Ɍɭɪкиɫɬоннинɝ
//
ɚɞɚɛиёɬи
, 1992.
25 (3181).
QOMISOV B. Turkistonning tuganmas dardi
// zbekiston adabiyoti va san"ati.
kent, 1992.
25 (3181).
10.
КОЩȺНОȼ
Ȼольшɟɜики
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
. 1917-1922
Докɬɪинɚ
Ⱥɜɬоɪɟɮ
Моɫкɜɚ
, 1994.
ANOV B.A. Bol'sheviki v Turkestane. 1917-1922 gg. Doktrina i real'nost'.
Avtoref. na. dok. ist. nauk. Moskva, 1994.
11.
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
., 1922.
Musbyuro Rkp(B) V Turkestane. T., 1922.
12.
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
: 1, 2
3
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкиɟ
Конɮɟɪɟнции
, 1919-1920
Ɍɚшкɟнɬ
Musbyuro Rkp(B) V Turkestane: 1, 2 i 3 Turkestanskiye krayev
e konferentsii RKP,
1919-1920 gg. Ta
kent.
13.
НȺЗȺРОȼ
Коммɭниɫɬичɟɫкɚя
пɚɪɬия
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
Окɬяɛɪьɫкой
ɪɟɜолюции
. 1918-1920
, 1969.
NAZAROV M.KH. Kommunisticheskaya partiya Turkestana vo glave za
Oktyabr'skoy revolyutsii. 1918-1920 gg. -Ta
kent, 1969.
14.
НȺШȺ
ȽȺЗЕɌȺ
. 1918. 26
NA
A GAZETA. 1918. 26 fevralya.
15.
НɍРДИНОȼȺ
Ɍɭɪкиɫɬонɞɚɝи
ԟɚɪɛий
//
Жɚмияɬ
ɛошқɚɪɭɜ
, 2002.
2.
.81.
NURDINOVA N. Turkistondagi harbiy vaziyat // Jamiyat va boshqaruv. To
kent,
2002.
2. S.81.
16.
РȺЖȺȻОȼȺ
Ɍɭɪкɟɫɬɚн
XX
иɫɬоɪии
иɫɬокоɜ
нɚционɚльной
нɟзɚɜиɫимоɫɬи
Шɚɪк
, 2000.
RAJABOVA R. Turkestan v
nachale XX veka: k istorii istokov natsional'noy
nezavisimosti. Ta
kent: Sharq, 2000.
17.
РȺЖȺȻОȼȺ
Ɍɭɪкɟɫɬɚн
XX
иɫɬоɪии
иɫɬокоɜ
нɚционɚльной
Ɍɚшкɟнɬ
Шɚɪк
, 2000.
Позжɟ
1924
оɬɜɟɬɫɬɜɟнный
ɫɟкɪɟɬɚɪь
ɛолɟɟ
ɬочно
опɪɟɞɟлил
ɯɚɪɚкɬɟɪ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкой
ɋоɜɟɬɫкой
ɪɟɫпɭɛлики
онɚ
ɬɟɪɪиɬоɪиɚльно
экономичɟɫким
нɚционɚльным
//
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкɚя
пɪɚɜɞɚ
Ɍɚшкɟнɬ
, 1924.
RAZHABOVA R. Turkestan v nachale XX
veka: k istorii istokov natsional'noy
nezavisimosti. Tashkent: Shark, 2
19.
. 25859,
. 2,
. 82-85
RGVA, f. 25859, op. 2, d. 11, l. 82-85 ob.
20.
Рɟɜолюция
коɪɟнноɟ
Чɚɫɬь
1, 1917-
19
. , 1935.
RISKULOV T. Revolyutsiya i korennoe naselenie Turkestana. ast' 1, 1917-19 gg. ,
1935.
21.
Рɟɜолюция
коɪɟнноɟ
Ɍɚшкɟнɬ
1925.
RISKULOV T. Revolyutsiya i korennoe naselenie Turkestana. Ta
kent, 1925.
22.
Изɛɪɚнныɟ
пɪоизɜɟɞɟния
Ⱥлмɚ
Кɚзɚɯɫɬɚн
, 1984.
RISKULOV T.R. Izbrann
e proizvedeniya. Alma
23.
нɚпɪɚɜлɟния
полиɬико
пɪɚɜоɜой
нɚɪоɞоɜ
ɜɬоɪой
полоɜинɟ
XIX
пɟɪɜой
чɟɬɜɟɪɬи
XX
ɞокɬоɪɚ
, 1995.
KULOV D. Osnovn
e napravleniya politiko-pravovoy m
sli narodov Uzbekistana
LUNUN YKSNDE GENL
E YNEL
ОЦЕНКȺ
КЁРОȽЛɍ
PUBLIC EVALUATION TOWARDS THE YOUTH IN
LU NARRATIVES
M. Kemal ktem
Z
Bu al
man
n amac
lunun bir halk ozan
olarak anonimle
iirlerinin
verisinde, kamusal de
erlerin izini srmek ve bu de
erleri gncel ara
rmalarda saptanan
boyutlarla de
erlendirmektir. Bunun iin, uluslararas
toplumsal kltr ara
rmalar
yla bir
lmleme puan
elde eden ara
rmac
Hofstedein yakla
benimsenmi
tir. Hofstedein
kltr ara
nda ereve olarak nirengi noktas
ald
5-boyutlu yakla
nda yer
alan g mesafesi, bireycilik, belirsizlikten ka
nma, eril olma, uzun-dnem ynelik olma
boyutlar
ele al
nmaktad
r. Kro
lunun kamusal de
iirleri verisinden irdelenerek,
bu boyutlarla geerli ba
kurulmaya al
r. Bylelikle, geleneksel tecrbelerle
szlen kamusal de
erler, genel toplumsal yans
mas
ve yorumlanmas
nda l olabilir.
Gnmzdeki kamusal de
erlere etkisi bak
ndan, bu boyutlar kar
larak, toplumsal
erlerin daha iyi anla
lmas
na ynelik bir giri
imde bulunulabilir.
Anahtar kelimeler
lu, Trk kltr, kamusal de
erler, toplumsal kltr.
ABSTRACT
The aim of this study is to trace the main values of Turkish culture through a reasearch
on Kro
. DOI : 10.17498/kdeniz.446
power distance index, collectivism, high level of uncertainity avoidance, femininity
characteristics are forefronted.
Although there is no measured value in the dimension of
long-term orientation, there are cl
ues suggesting its existence in Kro
lus poems.
Key Words:
Kro
lu, Turkish Culture, Public Values, Social Culture.
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚюɬɫя
оɛщɟɫɬɜɟнныɟ
цɟнноɫɬи
оɞной
ɫɬиɯоɬɜоɪɟнии
Кёɪоɝлɭ
нɚɪоɞноɟ
ɫкɚзɚниɟ
они
ɫɪɚɜниɜɚюɬɫя
цɟнноɫɬями
ɫоɜɪɟмɟнныɯ
эɬоɝо
пɪимɟнɟны
иɫɫлɟɞоɜɚнию
оɛщɟɫɬɜɟнной
ɫоɜɪɟмɟнноɝо
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟлья
Hofstede.
иɫɫɫлɟɞоɜɚнияɯ
Hofstede
пɪимɟнɟны
нɟопɪɟɞɟлённоɫɬи
мɭжчиной
пɪɟɞнɚзнɚчɟниɟ
ɜɪɟмя
Оɛщɟɫɬɜɟнныɟ
цɟнноɫɬи
ɫɬиɯоɬɜоɪɟний
Кёɪоɝлɭ
ɫоɜпоɞɚюɬ
эɬими
цɟнноɫɬями
оɛɪɚзом
ɬɪɚɞиционный
опыɬ
оɛщɟɫɬɜɟнныɯ
цɟнноɫɬɟй
пɪимɟняɬь
кɚк
мɟɬоɞ
оɬношɟний
оɛщɟɫɬɜɚ
ɫлоɜɚ
оɛщɟɫɬɜɟнныɟ
цɟнноɫɬи
оɛщɟɫɬɜɟннɚя
anan baz
feodal zulme, aksakl
klara ve zaman
n Bolu Beyine ba
kald
ran,
haks
gelen Kro
lunu Ru
en Aliyi, halk ok sevmi
ve
kahramanla
r (Alt
nok, 2008). E
iirler, ait oldu
u toplumun d
nce, inan, kltr unsurlar
am biimi yani
ekli ve anlat
yla verir. rne
in,
Kro
lunun
iirinde, dnemin vazgeilmezi at
rat) vgs (gnmz modern arac
otomobile kar
n gen, iri ve ssl olmas
n be
eni lt olmas
sevgiliye gtrecek bir
ara olarak kullan
ayla i ie ya
ayan bir toplumda, yi
ite, co
kun bir syleyi
varken; modern
iirde daha dingin bir syleyi
vard
(Ders zaman
, 2013)
Feodal dnemin isyanlar
, kapitalizmin geli
i lkelerde tarih boyunca srm
tr
nmak zere, piyasan
n dizginlenmesini
renmi
tir. Sendikal birliklerin organizasyonu,
haberle
me imknlar
, gvenli
in ara-gere olarak geli
tirilmesi, para ynetiminin
ekonomik krizlerden koruna
Kro
lu yks bu soruya yan
t verir gibidir: yerle
ik dzeni sorgulayan, ezber-
bozan, destan / halk hikyesi kahraman
airi kimlikleriyle Anadolu, Kafkasya,
ran ve
Orta Asya'da tan
, sevilmi
ve gerek kimli
i ile folklorik kimli
i birbirine kar
arak
bir halk kahraman
r. Usta-
rak ili
kisiyle hikyeci
klar
n dilinde bugne
kadar gelen, ortak duygu ve be
eniyi yans
tan ve kahramanl
kusunu dile getiren
ve trkleri, halkbilimi ara
rmalar
na da konu olmaktad
r (Fuat, 2012).
Zalim bir beyden babas
n cn almak iin da
kan, kervan yollar
tutan,
lardan ald
yoksullara da
tan, Kro
, Pertev Naili Boratav
n 1931de
Kro
lu Destan
ad
al
nda Anadoludan Azerbaycana geni
bir
rafya da ele al
Tarihi Tebrizli Arakelin 1669da yay
mlanan Tarih Kitab
nda -1602den ba
layarak
k bir dnemin olaylar
aktar
rken Kro
lu konusunda bilgiler verdi
Frans
zcaya evirip yay
mlanmaya ba
nca bu bilgilerin uzmanlara eri
bildirilmektedir.
smail Hakk
Uzunar
1942de, Osmanl
Ar
ivlerinde Bolu yresinde
ortaya
Kro
lu ad
nda birisinin cezaland
lmas
iin Bolu Beyi ile Gerede Kad
na
gnderilmi
bir emre rastlad
: XVI. yzy
lda Kro
lu ad
nda birisi ya
klar
klar
iirlere bak
rsa, bu ki
ilik ayn
zamanda gl bir saz
airidir. Fuata (2012)
gre; yenieri Kro
lunun Osmanl
ordusunda grev yaparken, bir nedenden dolay
da
p sonra ba
p yeniden Padi
belgeye dayanmayan bu olas
uzmanlar benimsemiyorlar. Pertev Naili Boratava gre:
bir halk
airi ve Celli reisi idi.
Takma ad
n Kro
lu olmas
, feodal-beylere ba
kald
rmas
, eski a
lardan beri,
gzleri kr edilmi
baban
n cn alan o
ul ana-temas
evresinde olu
sylencelerin,
ululama yklerinin, bu Anadolulu saz
airine yak
na yol am
. Halk ykleri
gelene
inin ok gl oldu
u Do
u Anadolu, Azerbaycan, Kafkasya gibi blgelerde
dola
olmas
iirleriyle rlen yklerin yayg
nla
destanla
mas
kolayla
(Fuat, 2012).

lhan Ba
gz (1975) ise, yklerde anlat
lan Kro
lunu halk
n yaratt
sylemektedir: Ad
Ko Kro
lu.
klar
z ondan
yle sz ediyorlar : Kro
lu
bile
ine ve yre
ine oldu
u kadar kesesine de yi
it idi. ardakl
aml
bele yoksul varan
bay olur, ksz varan bey olurdu Al
veri
zenginlerine d
man, mallar
talan eder.
Fakir fukara ile aras
ok iyi. Blge lkeleri toplumlar
onun hikyelerini kendi dillerince
sylemi
ler. Ama hikyedeki trkler hep Trke kalm
.
Kro
istedi
i ne srlmektedir:
it ve mert bir kahraman tipi olan Kro
lu, her Trk gencinin ruhunda onun gibi
karakterli olma lk
sn, besledi Kro
lu, bir da
adam
r. Baz
yapt
, rnek
nacak davran
lar de
ildir elbet. Ama Kro
lu'nu hakl
gsterecek ynleri vard
a, zulme kar
ayaklanm
r. Bu arada kendisi hi bir zaman haks
r. O yzy
llar, Osmanl
Bundan yararlanan de
rebeyi tipleri tremi
nmakta, zulm ve haks
lmaktad
r. Namuslu idari liderler hakl
ya da haks
z,
ayaklanmalar dzenlemekte, bu arada zerlerine gnderilen ordular kar
nda halk
ezilmekte, can
ndan bezmektedir.
te, bu son derece korkulu ve tehlikeli ortamda, halka
avuntu veren bir hayali kahraman
yor. Bu, Kro
lu'dur. O'nun sevimli,
valye
nda halk kendini buluyor onda avuntuya kavu
uyor. Ayr
ca, sanat isteklerini de onda
buluyor halk. Gerekten, Kro
lu'nun sanat
gerek konu olarak, gerek i
leni
bak
ndan
kusursuzdur
(ztelli, 1974).
Bu tr problemlerin gnmzde anla
na rnek olarak, vergi idaresinin
uluslararas
r
vet ile yolsuzlu
Toplumsal Kltrde ast-st hiyerar
G mesafesi
(power distance):
bu
boyut bireylerin toplumlarda e
it olmad
olgusuyla ilgilidir, bu e
itsizliklere kltrn
tutumunu anlat
Bir lkede kurumlar
n daha az gl yelerinin, gcn e
itsiz da
nmal
r. Akrabalara sahip
r. Geribildirim, i
ortam
nda da olsa her zaman
dolayl
Kro
lunun 200 ki
ilik bir grup kurdu
Kamusal De
(uncertainty avoidance)
Dzeyi
belirsizlikten ka
nma boyutu, bir toplumun gelece
in bilinmezli
i olgusunu ele al
yla
ilgilidir; gelece
Kar
da durana kalmaz karar
rulup gelene yoktur zarar
ehitlik ya gazilik dilerim
Gelsin d
elim Bolu Beyleri
Arka verip s
Koca amlar yerinde mi?
Turna teline gidenler
Hoylu'm nic'oldu gelmedi?
Sonu Yerine
Toplumsal sorunlar
n zmnde, kltrn toplumsal modeller ve kamusal de
erler

DERS ZAMANI. (2013).
25.11.13.
YAT
FUAT, M. (2012). Kro
lu.
stanbul: Yap
Kredi Yay
, 3. B.
http://www.ykykultur.com.tr/kitap/koroglu
. Eri
im: 25.11.13.
HOFSTEDE, G. (2013). What about Turkey.
http://geert-hofstede.com/turkey.html
im: 23.11.2013.
OECD. (2013a). Regulatory Reform in the Middle East and North Africa:
mplementing Regulatory Policy Principles to Foster Inclusive Growth.
OECD. (2013b). The role of the tax administration in combating bribery and
corruption, in Bribery and Corruption Awar
eness Handbook for Tax Examiners and Tax
Auditors, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264205376-4-en
im:
20.11.13.
ONTOLOJ
.COM. (2004). Kro
lu:
iirler, Kltr ve Sanat. 4.9.2004.
ZTELL
, C. (1974). Kahraman
lu Dadalo
lu Kulo

ɎИЛОɋОɎИЯ
ПРȺКɋИɋȺ
НОȼЫЕ
ȺКЦЕНɌЫ
ИɋɌОЛКОȼȺНИИ
ɎИЛОɋОɎИИ
КȺРЛȺ
МȺРКɋȺ
PRAX
S FELSEFES
NDE YORUMLAMANIN
VURGULARI
MARX'S PHILOSOPHY
Pyotr Nikolayevi Kandra
ov (
Конɞɪɚшоɜ
ȺННОɌȺЦИЯ
пɪɟɞпɪиняɬɚ
попыɬкɚ
ɪɚɞикɚльно
пɟɪɟоɫмыɫлиɬь
ɮилоɫоɮию
Мɚɪкɫɚ
ɮилоɫоɮии
цɟлоɫɬной
мɚɬɟɪиɚльно
ɞɭɯоɜной
ɫоциɚльной
чɟлоɜɟчɟɫкой
ɞɟяɬɟльноɫɬи

пɪɚкɫиɫɚ
оɬличиɟ
пɪɟɞшɟɫɬɜɭющиɯ
инɬɟɪпɪɟɬɚций
оɪиɟнɬиɪоɜɚнныɯ
мɚɬɟɪиɚлиɫɬичɟɫкоɟ
иɫɬолкоɜɚниɟ
ɚɜɬоɪ
ɚкцɟнɬɭиɪɭɟɬ
ɞɟйɫɬɜɟнноɫɬи
ɫɬɚɞияɯ
иɫɬоɪичɟɫкоɝо
ɪɚзɜиɬия
нɚиɛолɟɟ
пɪиɪоɞɚ
ɬɟɯникɚ
ɮɚкɬоɪы
чɟлоɜɟчɟɫкой
ɞɟяɬɟльноɫɬи
лиɛо
ɬɟɯнолоɝия
оɪɝɚнизɚция
инɮоɪмɚция
Ɍɚким
оɛɪɚзом
Мɚɪкɫɚ
мɟɫɬо
пɪɚкɫɟолоɝичɟɫкоɟ
понимɚниɟ
иɫɬоɪии
ɪɚмкɚɯ
коɬоɪоɝо
ɚɜɬоɪ
ɜыɞɟляɟɬ
ɫоциɚльно
пɪоизɜоɞɫɬɜɟнный
ɚнɬɪополоɝичɟɫкий
ɭɪоɜни
иɫɬоɪичноɫɬи
ɫлоɜɚ
Мɚɪкɫɚ
пɪɚкɫɟолоɝичɟɫкоɟ
ɞɟяɬɟльноɫɬноɟ
понимɚниɟ
иɫɬоɪии
ɞɟйɫɬɜɟнноɫɬь
иɫɬоɪичноɫɬь
Z
Makalede Marks felsefesini yeniden gzden geirerek manas
kavramak iin
. DOI : 10.17498/kdeniz.545
Пɟɬɪ
нɚɭк
ɫɬɚɪший
нɚɭчный
ɫоɬɪɭɞник
Инɫɬиɬɭɬ
пɪɚɜɚ
ɍɪɚльɫкоɝо
ɚкɚɞɟмии
нɚɭк
Екɚɬɟɪинɛɭɪɝ
Kondrashov Pyotr N., Candidate of Philosophy, Se
nior researcher, Institute of Philosophy and
Law, Ural Division of Russian Academy of Science (Yekaterinburg)
Marks praxisin felsefesi, Tarihi
ABSTRACT
This article attempts to radically recons
ider Marx's philosophy as a philosophy of
motive powers appear either material (nature,
technics) factors of human activity, or ideal
(technology, the organization, a science, the information), or their synthesis. Therefore in
K. Marx's philosophy takes place the efficacious-p
which the author reveals soci
al-production, anthropological and existential levels of
historicity.
Key Words
: K. Marxs Philosophy of Praxis, Prax
Social Historical Process, Eff
ectiveness, Praxis, Historicity.
поɫлɟɞниɟ
ɝоɞы
поɫɬоянный
ɪоɫɬ
инɬɟɪɟɫɚ
ɮилоɫоɮɫкомɭ
нɚɫлɟɞию
ɪɚмкɚɯ
эɬоɝо
Мɚɪкɫɚ
XXI
ɬɟкɫɬы
нɚконɟц
нɚɫɬоящɟмɭ
ɜɞɭмчиɜо
чиɬɚɬь
чɟɝо
ɞɚжɟ
мɚɪкɫиɫɬɫкиɟ
ɜɪɟмɟнɚ
ɭɯоɞяɬ
пɪошлоɟ
инɬɟɪпɪɟɬɚции
ɪɟɞɭциɪɭющиɟ
ɬɟоɪии
жɟɫɬкомɭ
экономичɟɫкомɭ
ɫоциолоɝичɟɫкомɭ
ɪɟɞɭкционизмɭ
жɟлɟзоɛɟɬонномɭ
мɚɬɟɪиɚлизмɭ
ɜоинɫɬɜɭющɟмɭ
ɚɬɟизмɭ
ноɜоɝо
инɬɟɪɟɫноɝо
оɬноɫиɬɫя
ɫоɜɫɟм
нɟɞɚɜно
ɫɬɚɬьяɯ
опɭɛликоɜɚнным
Длɭɝɚч 2014;
Лɟкɬоɪɫкий
2015]
Ɏилоɫоɮɫкиɯ
Шɟликɟ
2013],
коɬоɪыɯ
ɚɜɬоɪы
поɞнимɚюɬ
мɚɪкɫоɜой
ɬɟоɪии
пɪɟɞлɚɝɚɟмой
ɫɬɚɬьɟ
опиɪɚяɫь
ɪɚɛоɬɚɯ
попыɬɚлиɫь
ɪɚзɜиɬь
оɫноɜныɟ
положɟния
ɫɞɟлɚɬь
коɬоɪыɟ
ɪɚɞикɚльно
помɟняɬь
оɛɪɚз
ɮилоɫоɮии
Мɚɪкɫɚ
коɬоɪый
ɫɟɝоɞня
ɫложилɫя
оɛщɟɫɬɜɟнном
ɛлɚɝоɞɚɪя
ɫɬɚлинɫкомɭ
пɪочɬɟнию
Ɍɟоɪия
онɬолоɝия
Мɚɪкɫɭ
ɪоɞоɜой
(das Gattungswesen des Menschen),
ɫпоɫоɛом
ɫоциɚльноɝо
яɜляɟɬɫя
цɟлɟɫооɛɪɚзнɚя
пɪɟɞмɟɬнɚя
пɪɟоɛɪɚзɭющɚя
пɪоɞɭкɬиɜнɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
Ttigkeit
Thtigkeit
),
коɬоɪɭю
ɪɚзныɯ
конɬɟкɫɬɚɯ
ɬɪɭɞом
Arbeit
пɪɚкɫиɫом
Praxis
),
пɪɚкɬикой
Мɚɪкɫ
1956, 565-566;
Мɚɪкɫ
1961, 195].
ɬом
чɟлоɜɟк
пɪиɪоɞнɭю
коɬоɪой
моɝɭɬ
ɭɞоɜлɟɬɜоɪиɬь
конкɪɟɬной
поɬɪɟɛноɫɬи
измɟняɟɬ
ɫɬоɪоны
ɜɟщи
чɬоɛы
пɪɟоɛɪɚзоɜɚнной
ɮоɪмɟ
пояɜилиɫь
коɬоɪыми
ɜɟщь
коɬоɪыɟ
моɝли
ɭɞоɜлɟɬɜоɪиɬь
конкɪɟɬнɭю
чɟлоɜɟчɟɫкɭю
поɬɪɟɛноɫɬь
нɚпɪимɟɪ
пɪоɫɬɚя
можɟɬ
ɛыɬь
иɫпользоɜɚнɚ
ɭɞоɜлɟɬɜоɪɟния
поɬɪɟɛноɫɬи
копɚнии
ямы
опɪɟɞɟлɟнным
оɛɪɚзом
измɟнɟннɚя
ɫɜоɟй
ɫɬɪɭкɬɭɪɟ
пɚлкɚ
ɬɚким
ɫɜойɫɬɜом
ɭжɟ
ɛɭɞɟɬ
пɪɟɜɪɚщɚяɫь
пɪоɫɬоɝо
ɜɟщɟɫɬɜɚ
пɪиɪоɞы
ноɜоɟ
иɫкɭɫɫɬɜɟнноɟ

копɚлкɭ
Пɪиɪоɞнɚя
Ding
пɪоцɟɫɫɟ
ɬɚкоɝо
измɟнɟния
пɪɟоɛɪɚзɭɟɬɫя
пɪɟɞмɟɬ
Gegenstand
).

пɪɟɞмɟɬноɟ
пɪоизɜоɞɫɬɜо
оɪɭɞий
ɬɪɭɞɚ
ɪɚɞикɚльно
оɬличɚющɟɟ
чɟлоɜɟкɚ
жиɜоɬноɝо
ɫпоɫоɛɚɯ
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚния
миɪɟ
ɯɚɪɚкɬɟɪɟ
жизнɟɞɟяɬɟльноɫɬи
пишɟɬ
зɚключɚɟɬɫя
ɯɚɪɚкɬɟɪ
ɞɚнноɝо
ɜиɞɚ
ɪоɞоɜой
ɯɚɪɚкɬɟɪ
ɫɜоɛоɞнɚя
ɫознɚɬɟльнɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
кɚк
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
ɪоɞоɜой
ɯɚɪɚкɬɟɪ
чɟлоɜɟкɚ
Мɚɪкɫ
1956, 565].
Рɚзɭмɟɟɬɫя
мноɝиɟ
жиɜоɬныɟ
ɬɚкжɟ
ɫɜоɟй
жизнɟɞɟяɬɟльноɫɬи
иɫпользɭюɬ
оɪɭɞия
ɬɪɭɞɚ
оɬличиɟ
чɟлоɜɟчɟɫкой
оɪɭɞийной
пɪɚкɬики
ɫоɫɬоиɬ
оɬличиɟ
ɫпоɪɚɞичɟɫкой
ɫɬиɯийной
оɪɭɞийной
ɞɟяɬɟльноɫɬи
жиɜоɬноɝо
чɟлоɜɟк
оɪɭɞийноɫɬь
ɞɟлɚɟɬ
оɫноɜой
ɫɜоɟɝо
ɛыɬия
поɫɬоянно
пɪоизɜоɞя
ɜоɫпɪоизɜоɞя
Энɝɟльɫ
эɬомɭ
поɜоɞɭ
пиɫɚл
ɋɭщɟɫɬɜɟнноɟ
оɬличиɟ
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
оɛщɟɫɬɜɚ
оɛщɟɫɬɜɚ
ɫоɫɬоиɬ
чɬо
жиɜоɬныɟ
ɫлɭчɚɟ
ɫоɛиɪɚюɬ
ɬоɝɞɚ
кɚк
пɪоизɜоɞяɬ
ɍжɟ
оɞно

ɟɞинɫɬɜɟнноɟ
ɮɭнɞɚмɟнɬɚльноɟ

ɪɚзличиɟ
ɞɟлɚɟɬ
нɟɜозможным
пɟɪɟнɟɫɟниɟ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɯ
оɝоɜоɪок
зɚконоɜ
жиɜоɬныɯ
оɛщɟɫɬɜ
чɟлоɜɟчɟɫкоɟ
оɛщɟɫɬɜо
Энɝɟльɫ 1964, 137].
ɫɭщноɫɬноɟ
жизнɟɞɟяɬɟльноɫɬи
жиɜоɬноɝо
ɫоɫɬоиɬ
жиɜоɬноɟ
ɚɞɚпɬиɪɭɟɬɫя
пɪиɪоɞɟ
ɜɪɟмя
нɚпɪоɬиɜ
ɚɞɚпɬиɪɭɟɬ
пɪиɪоɞɭ
пɪоизɜоɞиɬ
ɫозиɞɚɟɬ
Мɚɪкɫ
оɛычно
ɭпоɬɪɟɛляɟɬ
ɝлɚɝол
produzieren
).
Мɚɪкɫɚ
ɮɭнɞɚмɟнɬɚльным
ɫиɫɬɟмооɛɪɚзɭющим
ɜɫɟй
ɮилоɫоɮɫкой
Пɪɚкɫиɫ
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
ɫоɛой
кɚкɭю
ɫлɭчɚйнɭю
ɚкциɞɟнɬɚльнɭю
оɫоɛɟнноɫɬь
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
ɛыɬия
нɚɪяɞɭ
ɞɪɭɝими
поɞоɛными
оɫоɛɟнноɫɬями
ɟɫɬь
ɫɭщноɫɬь
ɛыɬия
ɬɚк
имɟнно
ɫɜоɞиɬɫя
ɫоɞɟɪжɚниɟ
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
ɛыɬия
ɝоɜоɪя
люɛоɟ
ɫоциɚльно
иɫɬоɪичɟɫкоɟ
яɜлɟниɟ
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
ɫоɛой
лиɛо
ɫɚмɭ
ɞɟяɬɟльноɫɬь
лиɛо
моɞɭɫ
ɫоɫɬояниɟ
кɚкой
ɪɟзɭльɬɚɬ
покɚзɚл
Мɚɪкɫ
ɫɬɚноɜиɬɫя
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
очɟɜиɞным
ɬоɬ
ɮɚкɬ
чɬо
ɮоɪмы
кɭльɬɭɪы
ɫɭɬь
ɮоɪмы
ɞɟяɬɟльноɫɬи
ɫɚмоɝо
Ильɟнкоɜ 1984, 184].
ɬɪɭɞɚ
Мɚɪкɫ
пɪоɫɬыɯ
ɚɛɫɬɪɚкɬныɯ
момɟнɬɚɯ
цɟлɟɫооɛɪɚзнɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
ɫозиɞɚния
поɬɪɟɛиɬɟльныɯ
ɫɬоимоɫɬɟй
пɪиɫɜоɟниɟ
ɞɚнноɝо
пɪиɪоɞой
ɜɫɟоɛщɟɟ
ɭɫлоɜиɟ
оɛмɟнɚ
ɜɟщɟɫɬɜ
чɟлоɜɟком
пɪиɪоɞой
ɜɟчноɟ
ɟɫɬɟɫɬɜɟнноɟ
ɭɫлоɜиɟ
чɟлоɜɟчɟɫкой
поɬомɭ
эɬой
нɚпɪоɬиɜ
оɞинɚкоɜо
Мɚɪкɫ 1961, 195].
ɫкоɪо
ɪɚзɜɟɪɬыɜɚния
ɞɟяɬɟльноɫɬи
измɟняɟɬɫя
пɪɟɞмɟɬный
миɪ
знɚчиɬ
измɟняɟɬɫя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
измɟняɟɬɫя
чɟлоɜɟк
Имɟнно
эɬом
ɫмыɫлɟ
понимɚɬь
изɜɟɫɬноɟ
ɪɚзличɟниɟ
Мɚɪкɫом
пɪиɪоɞы
ɜооɛщɟ
инɜɚɪиɚнɬной
иɫɬоɪичɟɫкиɯ
моɞиɮикɚций
коɬоɪыɯ
инɜɚɪиɚнɬнɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬнɚя
пɪояɜляɟɬɫя
зɚɜиɫимоɫɬи
ɬоɝо
кɚкиɯ
ɫоциɚльныɯ
ɭɫлоɜияɯ
чɟлоɜɟк
Мɚɪкɫ
пɪиɪоɞɚ
ɜооɛщɟ
онɚ
моɞиɮициɪɭɟɬɫя
кɚжɞɭю
иɫɬоɪичɟɫки
эпоɯɭ
Мɚɪкɫ
1961, 623].
Инɚчɟ
ɝоɜоɪя
иɫɬоɪия
ɟɫɬь
иноɟ
ɛɟɫпɪɟɪыɜноɟ
чɟлоɜɟчɟɫкой
пɪиɪоɞы
Мɚɪкɫ
1955
, 162].
Пɪɟɞмɟɬноɫɬь

ɫоциɚльноɫɬь

иɫɬоɪичноɫɬь
Чɬо
пɪоиɫɯоɞиɬ
пɪоцɟɫɫɟ
ɪɚзɜɟɪɬыɜɚния
кɚк
жиɜоɝо
ɫɭщɟɫɬɜɚ
поɬɪɟɛноɫɬи
ɞɟɬɟɪминиɪоɜɚнныɟ
ɭɫлоɜиями
конкɪɟɬноɝо
ɛыɬия
коɬоɪыɟ
ɫнɚчɚлɚ
ɪɟпɪɟзɟнɬиɪɭюɬɫя
нɟкоɬоɪыɯ
цɟлɟй
оɛɪɚзоɜ
пɪɟɞɜоɫɯищɚющиɯ
ɪɟзɭльɬɚɬ
поɪожɞɚюɬ
ɫознɚнии
иɞɟю
пɪɟɞмɟɬɚ
нɟоɛɯоɞимоɝо
ɭɞоɜлɟɬɜоɪɟния
эɬой
поɬɪɟɛноɫɬи
Зɚɬɟм
цɟли
поɪожɞɟнныɟ
поɬɪɟɛноɫɬью
поɫɪɟɞɫɬɜом
ɬɪɭɞоɜыɯ
опɟɪɚций
оɮоɪмляюɬɫя
ɜоплощɚюɬɫя
пɪиɪоɞном
мɚɬɟɪиɚлɟ
пɪоизɜоɞиɬ
ɞля
ɫɟɛя
пɪɟɞмɟɬноɫɬь
иɫкɭɫɫɬɜɟнноɟ
ɜɫɬɪɟчɚющɟɟɫя
эɜолюции
пɪиɪоɞы
пɪɟоɛɪɚзɭющɟй
ɫɭɛъɟкɬ
оɛъɟкɬной
ɚкɬиɜноɫɬи
ɝоɜоɪя
эмоции
знɚния
цɟлом

пɟɪɟɯоɞиɬ
оɛъɟкɬиɜнɭю
Мɚɪкɫ
пɪɚкɫиɫɚ
ɬɟɪмином
uerung
пɪояɜлɟниɟм
ɫɟɛя
миɪɟ
зɚɫɬыɜɚɟɬ
опɪɟɞмɟчиɜɚɟɬɫя
Оɛɪɚɬный
пɟɪɟɯоɞ
ɜоплощɟнноɝо
пɪɟɞмɟɬɟ
чɟлоɜɟкɭ
оɫɭщɟɫɬɜляɟɬɫя
ɬолько
ɪɚɫпɪɟɞмɟчиɜɚния
Aneignung
ɞɟлɚния
пɪɟɞмɟɬɚ
ɫɜоим
пɪиɫɜоɟния
пɪɟɞмɟɬɚ
покоящɟɟɫя
(ruhende Eigenschaft)
пɪɟɞмɟɬɚ
оɛɪɚɬно
пɟɪɟɯоɞиɬ
ɮоɪмɭ
ɞɟяɬɟльноɫɬи
(Unruhe) [
Мɚɪкɫ
1961, 191-192],
коɝɞɚ
ɞɪɭɝиɟ
иɫпользɭя
пɪɟɞмɟɬноɫɬь
пользɭяɫь
ɜɟщью
ɫлɭшɚя
мою
ɜоɫпɪинимɚя
инɬɟɪпɪɟɬиɪɭя
ɜыɪɚжɟниɟ
моɟɝо
ɜоɫпɪинимɚя
нɚɫɬɪоɟниɟ
),
ɜоɫпɪоизɜоɞяɬ
зɚложɟнноɟ
иɞɟɚльноɟ
ɫоɞɟɪжɚниɟ
оɪɭɞийнɭю
лоɝикɭ
пɪɟɞмɟɬɚ
).
оɛɪɚзом
ɞɪɭɝиɟ
ɜоɫпɪоизɜоɞя
пɪɟɞмɟɬнɭю
ɜɟщɟй
оɞноɜɪɟмɟнно
инɬɟɪɫɭɛъɟкɬиɜноɫɬь

пɪɟɞмɟɬноɫɬи
ɪɚмкɚɯ
мɚɬɟɪиɚльной
мыɫлиɬɟльной
пɪɟɞмɟɬноɫɬью
пɭɬɟм
инɬɟɪиоɪизɚции
мɟɯɚнизмоɜ
ɫоɜмɟɫɬно
ɪɚзɞɟльной
пɪɟɞмɟɬно
оɪɭɞийной
ɮоɪмиɪɭюɬɫя
иɞɟнɬичныɟ
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫознɚния
Ɍолько
эɬой
инɬɟɪɫɭɛъɟкɬиɜной
ɞиɚлɟкɬикɟ
опɪɟɞмɟчиɜɚния
ɜозникɚɟɬ
ɫоɜмɟɫɬноɫɬь
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо

оɛщɟɫɬɜо
коɬоɪоɟ
окɚзыɜɚɟɬɫя
мɟɯɚничɟɫким
конɝломɟɪɚɬом
инɞиɜиɞоɜ
Homo Sapiens,
конкɪɟɬными
ɮоɪмɚми
ɫоɜмɟɫɬной
пɪɟɞмɟɬной
ɞɟяɬɟльноɫɬи
пɪоизɜоɞɫɬɜɭ
ɜоɫпɪоизɜоɞɫɬɜɭ
нɚличноɝо
ɛыɬия
пɪɟɞмɟɬноɫɬи
окɚзыɜɚɟɬɫя
ɮɭнɞиɪоɜɚнной
ɫоциɚльноɫɬь
Gesellschaftlichkeit
пɪɟɞмɟɬ
Мɚɪкɫ
,
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнным
пɪоɞɭкɬом
ɞɟяɬɟльноɫɬи
ɟɝо
чɟлоɜɟкɚ] инɞиɜиɞɭɚльноɫɬи
окɚзыɜɚɟɬɫя
ɫоɛɫɬɜɟнным
ɞɪɭɝоɝо
чɟлоɜɟкɚ
ɛыɬиɟм
эɬоɝо
ɞɪɭɝоɝо
чɟлоɜɟкɚ
поɫлɟɞнɟɝо
пɟɪɜоɝо
Мɚɪкɫ
1956, 591],
ɞɪɭɝом
пɪɟɞмɟɬ
(Gegenstand),
(Sein)
чɟлоɜɟкɚ
пɪɟɞмɟɬноɟ
нɚличноɟ
(Dasein)
ɞɪɭɝоɝо
чɟлоɜɟчɟɫкоɟ
оɬношɟниɟ
ɞɪɭɝомɭ
чɟлоɜɟкɭ
оɛщɟɫɬɜɟнноɟ
оɬношɟниɟ
чɟлоɜɟкɚ
чɟлоɜɟкɭ
Мɚɪкɫ
1955
, 47].
ɫоциɚльный
пɪɟоɛɪɚзɭющɟй
ɚкɬиɜноɫɬью
par
ɫоциɚльныɟ
оɬношɟния
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫɮоɪмиɪоɜɚлиɫь
ɞɟяɬɟльноɫɬи
оɞноɝо
поколɟния
нɟоɛɯоɞимоɫɬью
пɪɟоɛɪɚзɭюɬɫя
поколɟния
поɫлɟɞɭющɟɝо
ɫоциɚльноɫɬь
окɚзыɜɚɟɬɫя
ɬɟмпоɪɚльно
пɪɟɟмɫɬɜɟнной
иɫɬоɪичной
Имɟнно
поэɬомɭ
ɝоɜоɪиɬ
чɬо
иɫɬоɪия

чɬо
иноɟ
ɞɟяɬɟльноɫɬь
пɪɟɫлɟɞɭющɟɝо
ɫɜои
чɟлоɜɟкɚ
Мɚɪкɫ
Энɝɟльɫ
1955
, 102]
иɫɬоɪию
они
ɬɚк
пɪи
оɛɫɬояɬɟльɫɬɜɚɯ
они
коɬоɪыɟ
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
пɟɪɟшли
пɪошлоɝо
Мɚɪкɫ
1957, 119].
Нɚконɟц
оɞном
Иɫɬоɪия
чɬо
иноɟ
поɫлɟɞоɜɚɬɟльнɚя
поколɟний
кɚжɞоɟ
коɬоɪыɯ
иɫпользɭɟɬ
пɪоизɜоɞиɬɟльныɟ
пɟɪɟɞɚнныɟ
пɪɟɞшɟɫɬɜɭющими
поколɟниями
ɞɚнноɟ
поколɟниɟ
оɞной
ɫɬоɪоны
пɪоɞолжɚɟɬ
ɭнɚɫлɟɞоɜɚннɭю
ɞɟяɬɟльноɫɬь
пɪи
ɫоɜɟɪшɟнно
измɟниɜшиɯɫя
ɞɪɭɝой

ɜиɞоизмɟняɟɬ
ɭɫлоɜия
поɫɪɟɞɫɬɜом
ɫоɜɟɪшɟнно
измɟнɟнной
Мɚɪкɫ
1955
, 44-45].
Чɟлоɜɟк
ɫɬɪɚɞɚющɟɟ
ɫɭщɟɫɬɜо
ȼклɚɞыɜɚя
пɪɟɞмɟɬноɫɬь
uerung
Мɚɪкɫ
1956, 561]
ɫɟɛя
ɞɭшɭ
ɞɪɭɝоɝо
ɚкɬɚɯ
Aneignung
нɟоɛɯоɞимоɫɬью
оɬноɫиɬɫя
пɪɟɞмɟɬномɭ
знɚчиɬ
эмоционɚльно
пɟɪɟжиɜɚɟɬ
оɬношɟниɟ
пɪɟɞмɟɬ
окɚзыɜɚɟɬɫя
оɛнɚɪɭжɟниɟм
чɟлоɜɟчɟɫкой
ɫоɛɫɬɜɟнноɝо
ɜнɭɬɪɟннɟɝо
поэɬомɭ
пɪɟɞмɟɬноɟ
Мɚɪкɫɭ
яɜляɟɬɫя
ɪɚɫкɪыɬой
книɝой
ɫɭщноɫɬныɯ
чɭɜɫɬɜɟнно
пɟɪɟɞ
чɟлоɜɟчɟɫкой
пɫиɯолоɝиɟй
Мɚɪкɫ
1956, 594],
эɬоɝо
конкɪɟɬныɯ
пɪɟɞмɟɬɚми
нɟɬ
Чɟлоɜɟк
ɞɚнном
понимɚɟɬɫя
Мɚɪкɫом
кɚк
ɬоɬɚльноɫɬь
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
пɪояɜлɟния
Мɚɪкɫ
1956, 591].
чɟлоɜɟк
опɪɟɞмɟчиɜɚɟɬɫя
пɪɟɞмɟɬ
очɟлоɜɟчиɜɚɟɬɫя
оɛъɟкɬиɜный
ɜɟщɟй
поɫɬɟпɟнно
ɫɬɚноɜиɬɫя
чɟлоɜɟчɟɫким
миɪом
ɬɪɭɞоɜом
ɫоɛɫɬɜɟнныɟ
ɫɭщноɫɬныɟ
ɜыɪɚжɚɟɬ
ɫɟɛя
зɚмыɫɟл
ɫɜоɛоɞной
ɮоɪмиɪɭя
миɪ
оɛɪɚзɭ
поɞоɛию
пɪɚкɬичɟɫкɚя
жиɜɚя
чɟлоɜɟкɚ
миɪом
оɛнɚɪɭжиɜɚɟɬ
нɟɪɚɜноɞɭшноɝо
оɬношɟния
эмоционɚльно
экзиɫɬɟнциɚльной
зɚɯɜɚчɟнноɫɬи
миɪом
Поэɬомɭ
Мɚɪкɫɭ
ɫɬɪɚɞɚющɟɟ
коɬоɪоɟ
оɛщɟниɟ
Verkehr
миɪом
ɫɜои
оɬношɟния
Дɪɭɝими
ɫɯɜɚɬыɜɚɟɬ
нɟɪɚɜноɞɭшноɝо
ɫимпɚɬичɟɫкоɝо
ɫɬɪɚɞɚɬɟльноɝо
оɬношɟния
оɛɪɚзом
Мɚɪкɫ
ɝоɜоɪиɬ
оɛщɟɫɬɜɟнныɯ
оɬношɟнияɯ
чɟлоɜɟкɚ
чɬо
нɟкоɬоɪый
оɛщɟɫɬɜɟнный
ɫɭɛъɟкɬ
ɜɫɟм
миɪом
оɛъɟкɬом
ɟɝо
жизнɟнной
пɪɚкɬики
окɚзыɜɚɟɬɫя
окɪɭжɚющим
миɪом
die Umwelt
ɬолько
ɫоɜмɟɫɬным
миɪом
die Mitwelt
ɜнɭɬɪɟнним
экзиɫɬɟнциɚльным
миɪом
die Eigenwelt
коль
ɫɭɛъɟкɬ
оɛъɟкɬныɟ
чɟлоɜɟчɟɫкɭю
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
ɫоɛой
ɬоɬɚльноɫɬь
ɫɜоиɯ
пɪɟɞмɟɬно
пɪɚкɬичɟɫкиɯ
ɜзɚимооɬношɟний
оɛъɟкɬɚми
окɪɭжɚющɟɝо
миɪɚ
коɬоɪыɟ
окɚзыɜɚюɬɫя
ɜɬянɭɬыми
ɜыɪɚжɚɟɬɫя
чɟлоɜɟкɚ
ɫоɜокɭпноɫɬь
[ensemble]
оɛщɟɫɬɜɟнныɯ
оɬношɟний
Мɚɪкɫ
1955
, 3].
ɯɚɪɚкɬɟɪ
ɮилоɫоɮии
Мɚɪкɫɚ
ɋɟɪьɟзным
пɪɟɬкноɜɟния
ɜокɪɭɝ
коɬоɪоɝо
поɫɬоянно
ɪɚзноɝо
ɪоɞɚ
яɜляɟɬɫя
мɚɬɟɪиɚлизм
Оɞнɚко
чɬо
оɛычно
мɚɬɟɪиɚлизмом
Мɚɪкɫɚ
ɛольшɟй
никɚкоɝо
оɬношɟния
ɫɜязи
эɬим
поɞɝоɬоɜиɬɟльныɯ
мɚɬɟɪиɚлɚɯ
Grundrie
ɫоɛиɪɚлɫя
поɞɪоɛно
ɫоɛɫɬɜɟнноɝо
мɚɬɟɪиɚлизмɚ
ɍпɪɟки
поɜоɞɭ
мɚɬɟɪиɚлизмɚ
эɬой
концɟпции
Оɬношɟниɟ
нɚɬɭɪɚлиɫɬичɟɫкомɭ
мɚɬɟɪиɚлизмɭ
Мɚɪкɫ
1968, 46].
Ȼолɟɟ
пɪоɞолжɚɬь
пɪɚкɫɟолоɝичɟɫкоɝо
иɫɬолкоɜɚния
мɚɪкɫоɜой
ɛɭɞɟɬ
пɪизнɚɬь
чɬо
ɜɫɟɝо
чɚɫɬью
ɮилоɫоɮɫкой

Мɚɪкɫ
ɮилоɫоɮию
ɭɬɜɟɪжɞɟния
оɛщɟɫɬɜɟннɚя
пɪɚкɬичɟɫкой
Мɚɪкɫ
1955
, 3].
ɮилоɫоɮии
яɜляɟɬɫя
ɮилоɫоɮиɟй
пɪɚкɫиɫɚ
понимɚɟɬɫя
мɚɬɟɪиɚльно
ɞɭɯоɜнɚя
ɫознɚɬɟльнɚя
цɟлɟполɚɝɚющɚя
ɫоциɚльнɚя
пɪɟɞмɟɬнɚя
пɪɟоɛɪɚзɭющɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
эɬом
ɫɭщɟɫɬɜɭɟɬ
никɚкиɯ
мɚɬɟɪиɚльныɯ
ɞɭɯоɜныɯ
ɪɚɛоɬɚ
пɚлкой
копɚлкой
зɚɛиɜɚниɟ
ɝɜозɞɟй
молоɬком
пɪɟɞполɚɝɚюɬ
пɫиɯичɟɫкɭю
ɚкɬиɜноɫɬь
ɜиɞɟ
цɟлɟполɚɝɚния
ɪɟшɟниɟ
кɜɚɞɪɚɬноɝо
ɭɪɚɜнɟния
ɝолоɜɟ
ɫоɜɟɪшɚɟɬɫя
поɫɪɟɞɫɬɜом
мɚɬɟɪиɚльноɝо
ɝолоɜноɝо
Поэɬомɭ
ɫɭщɟɫɬɜɭɟɬ
ɫоциɚльной
мɚɬɟɪиɚльныɯ
пɪɟɞмɟɬноɫɬɟй
они
оɛыкноɜɟннɚя
шɟɞɟɜɪ
опɪɟɞɟлɟннɚя
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнноɝо
пɪɚɜлɟния
мɭзыкɚльноɟ
пɪоизɜɟɞɟниɟ
ɬɟоɪия
ɪɟзɭльɬɚɬы
ɪɚзɜɟɪɬыɜɚния
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
пɪɚкɫиɫɚ
коɬоɪыɯ
мɚɬɟɪиɚльнɚя
иɞɟɚльнɚя
ɫоɫɬɚɜляющиɟ
Чɬо
ɪɭɛɪики
мɚɬɟɪиɚльноɟ
онɚ
оɬноɫиɬɫя
ɬолько
чɬо
пɪоизɜоɞɫɬɜо
ɜоɫпɪоизɜоɞɫɬɜо
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнной
мɚɬɟɪиɚльной
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
оɫноɜɭ
оɫɬɚльноɝо
ɫоциɚльноɝо
полиɬичɟɫкоɝо
иɞɟолоɝичɟɫкоɝо
кɭльɬɭɪноɝо
ɞɭɯоɜноɝо
пɪоцɟɫɫɚ
Чɬоɛы
пɟɪɜоɛыɬный
чɟлоɜɟк
ɪиɫоɜɚɬь
ɞиɜныɟ
ɪиɫɭнки
пɪоɫɬо
чɬоɛы

ɬɪɟɛоɜɚлоɫь
поɪɚɛоɬɚɬь
пɚлкой
копɚлкой
коɬоɪыɟ
очɟɪɟɞь
изɝоɬоɜиɬь
ɬочки
зɪɟния
пɪоизɜоɞɫɬɜо
[Erzeugung]
ɫɪɟɞɫɬɜ
нɟоɛɯоɞимыɯ
ɭɞоɜлɟɬɜоɪɟния
поɬɪɟɛноɫɬɟй
пɪоизɜоɞɫɬɜо
ɫɚмой
мɚɬɟɪиɚльной
Мɚɪкɫ, Энɝɟльɫ 1955
, 26].
Пɪиɬом
Мɚɪкɫ
,
иɫɬоɪичɟɫкоɟ
ɞɟло
ɬɚкоɟ
оɫноɜноɟ
ɭɫлоɜиɟ
ɜɫякой
иɫɬоɪии
коɬоɪоɟ
ɬɚк
ɬыɫячи
ɞолжно
ɜыполняɬьɫя

оɞноɝо
чɬоɛы
моɝли
чɭɜɫɬɜɟнноɫɬь
кɚк
ɫɜяɬоɝо
Ȼɪɭно
нɚпɪɚɜлɟннɭю
пɪоизɜоɞɫɬɜɭ
эɬой
иɫɬоɪичɟɫкой
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɫɬи
нɟоɛɯоɞимо
поэɬомɭ
пɟɪɜым
оɫноɜной
оɛъɟмɟ
пɪɟɞоɫɬɚɜиɬь
мɟɫɬо
коɬоɪоɟ
Мɚɪкɫ
1955
, 26-27].
Пɪоизɜоɞɫɬɜо
ɜоɫпɪоизɜоɞɫɬɜо
мɚɬɟɪиɚльноɝо
ɫоɛɫɬɜɟнно
ɮизиолоɝичɟɫкой
чɟлоɜɟкɚ
ɞɟɬоɪожɞɟния
Мɚɪкɫ
1955
, 27],
пɪожиɜɚния
оɛɟɫпɟчɟния
ɛлɚɝопɪияɬными
ɭɫлоɜиями
люɛом
оɛщɟɫɬɜɟ
яɜляɟɬɫя
ɛɚзиɫным
ɟɫли
оɛщɟɫɬɜо
ɬɚкоɟ
пɪоизɜоɞɫɬɜо
ɬолько
оɞнɚ
ɫɬоɪонɚ
полноцɟнноɝо
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
чɟлоɜɟчноɝо
жизнɟнноɝо
пɪоцɟɫɫɚ
ɞɪɭɝой
нɟоɛɯоɞимой
ɫɬоɪоной
коɬоɪоɝо
яɜляɟɬɫя
пɪоизɜоɞɫɬɜо
ɜоɫпɪоизɜоɞɫɬɜо
ɞɭɯоɜноɫɬь
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
ɫɬоɪонɭ
ɫоɛɫɬɜɟнно
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
ɛыɬия
мɚɬɟɪиɚльный
ɛɚзиɫ
нɟоɛɯоɞим
ɫɚмом
ɝɪɭɛом
пɪоɫɬом
ɫмыɫлɟ
ɬоɝо
чɬоɛы
имɟɬь
ɜозможноɫɬь
мыɫлиɬь
нɚɞо
пɪоɫɬо
нɚпɪоɫɬо
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚɬь
оɛɪɚзом
ɜɫякоɝо
ɫоциɚльноɝо
иноɝо
моɞɭɫɚ

мɚɬɟɪиɚльнɭю
ɚкɬиɜноɫɬь
ɞɚнныɯ
ɞиɚлɟкɬичɟɫкой
ɬоɬɚльноɫɬи
жизнɟнноɝо
иɫɬоɪичɟɫком
мɚɬɟɪиɚльно
пɪоизɜоɞɫɬɜɟнный
ɫпоɫоɛоɜ
пɪоизɜоɞɫɬɜɚ
оɛщɟɫɬɜɟнныɯ
ɮоɪмɚций
оɛычно
ɞɟлɚɟɬɫя
ɜɫɟɝɞɚ
ɚкцɟнɬиɪɭɟɬɫя
ɜнимɚниɟ
ɚɫпɟкɬ
экзиɫɬɟнциɚльный
иɫɬоɪичными
окɚзыɜɚюɬɫя
ɪɚзличныɟ
ɮоɪмы
оɬношɟния
пɪиɪоɞы
ɞɪɭɝим
ɫɟɛɟ
Дɪɭɝоɟ
кɚкɚя
ɫɬоɪон

мɚɬɟɪиɚльнɚя

конкɪɟɬной
окɚзыɜɚɟɬɫя
нɚиɛолɟɟ
ɞɟйɫɬɜɟнной
инɞиɜиɞоɜ
миɪ
Оɛɪɚɬим
эɬоɬ
ɜɚжнɟйший
ɞɟйɫɬɜɟнноɫɬи
ɪɚмкɚɯ
мɚɪкɫоɜой
пɪɚкɫиɫɚ
иɞɟолоɝии
Мɚɪкɫ
пишɟɬ
оɛщɟɫɬɜɟннɚя
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜо
поɫɬоянно
ɜозникɚюɬ
жизнɟнноɝо
[Lebensproze]
опɪɟɞɟлɟнныɯ
инɞиɜиɞоɜ

кɚкими
они
моɝɭɬ
ɫоɛɫɬɜɟнном
пɪɟɞɫɬɚɜлɟнии
ɬɚкиɯ
они
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɫɬи
wirklich] ɬ.ɟ. кɚк они
ɞɟйɫɬɜɭюɬ
[wirken],
мɚɬɟɪиɚльно
пɪоизɜоɞяɬ
ɫлɟɞоɜɚɬɟльно
[ttig]
пɪояɜляюɬ
ɫɟɛя
опɪɟɞɟлɟнныɯ
пɪоизɜолɚ
ɝɪɚницɚɯ
пɪɟɞпоɫылкɚɯ
ɭɫлоɜияɯ
Мɚɪкɫ
Энɝɟльɫ
1955
, 24].
Инɬɟɪɟɫно
иɫɬолкоɜɚнияɯ
эɬоɝо
иɞɟолоɝии
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟли
оɫноɜной
ɭпоɪ
почɟмɭ
поняɬиɟ
мɚɬɟɪиɚльный
коɬоɪоɟ
ɜɫɬɪɟчɚɟɬɫя
ɬɟкɫɬɟ
),
ɜɪɟмя
Мɚɪкɫ
ɚкцɟнɬɭиɪɭɟɬ
поняɬияɯ
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɫɬь
ɜыɞɟлɟнноɟ
кɭɪɫиɜом
),
ɞɟйɫɬɜиɟ
ɞɟйɫɬɜɟнный
момɟнɬ
ɫɚмыɯ
ɪɚзныɯ

ɞɟйɫɬɜɟнноɫɬи
эɮɮɟкɬиɜноɫɬи
Ttigung
Ttigkeit

ɞɟяɬɟльноɫɬи
оɫɭщɟɫɬɜлɟния
кɚк
Aktion

ɞɟйɫɬɜия
ɜозɞɟйɫɬɜия
кɚк

ɜозɞɟйɫɬɜия
ɜлияния
яɜляɟɬɫя
ɜɚжнɟйшим
Мɚɪкɫɚ
чɬо
ɪɚмкɚɯ
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɝо
жизнɟнноɝо
окɚзыɜɚɟɬɫя
нɚиɛолɟɟ
ɞɟйɫɬɜɟнным
опɪɟɞɟляɟɬ
bedingt
bestimmt
ɞɟйɫɬɜɟнноɫɬь
Wirksamkeit
ɜозɞɟйɫɬɜия
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
ɛыɬия
ɮоɪмиɪоɜɚниɟ
ɫоɞɟɪжɚния
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
ɫознɚния
,
эɬо
ɪɚмкɚɯ
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
эɮɮɟкɬиɜноɟ
ɜозɞɟйɫɬɜиɟ
ɫоɞɟɪжɚниɟ
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
ɫознɚния
Цɟнɬɪɚльноɟ
поняɬиɟ
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɫɬь
ɫоɝлɚɫно
пɪямой
эɬимолоɝии
чɬо
пɪоизɜоɞиɬ
ɞɟйɫɬɜиɟ
оɞноɝо
ɞɪɭɝоɟ
Поэɬомɭ
ɞɟйɫɬɜиɬɟльным
ɞɟйɫɬɜɟнным
wirksam
оɛлɚɞɚющɟɟ
ɫпоɫоɛноɫɬью
ɞɟйɫɬɜоɜɚɬь
),
ɞɟйɫɬɜɟнноɫɬью
),
ɫпоɫоɛноɫɬью
),
коɬоɪоɟ
оɛнɚɪɭжиɜɚɟɬ
нɚлично
ɫɯɜɚɬыɜɚɟмом
ɞɟйɫɬɜɟнной
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɫɬи
пɪɚкɬичɟɫкоɝо
Мɚɪкɫɚ
ноɫиɬ
ɯɚɪɚкɬɟɪ
оɞной
ɫɬоɪоны
опɪɟɞɟляɟɬ
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɫɬь
нɟɞɟйɫɬɜиɬɟльноɫɬь
мышлɟния
(Wirklichkeit
oder Nichtwirklichkeit des Denkens),
ɞɪɭɝой

иɫɬинноɫɬь
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɫɬь
(Wirklichkeit und Macht)
пɪɚкɬикɟ
(Praxis) [
Мɚɪкɫ
1955, 1].
оɛɪɚзом
Мɚɪкɫ
ɝоɜоɪиɬ
пɪɚкɫиɫɚ
чɬо
ɞинɚмичɟɫкой
ɛыɬиɟ
ɫоɫɬɚɜляюɬ
ɬоɬɚльноɫɬь
ɮоɪмɟ
цɟлоɫɬноɝо
жизнɟнноɝо
ɬɟлɟɫно
пɫиɯичɟɫкоɝо
ɚкɬɚ
ɯоɬя
оɬличны
ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɚ
пишɟɬ
ɜɪɟмя
они
нɚɯоɞяɬɫя
ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝом
Мɚɪкɫ
1956, 591].
Поэɬомɭ
ɫооɬношɟниɟ
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
Мɚɪкɫɚ
понимɚɬь
имɟнно
эɬом
ɞɟйɫɬɜɟнном
мɚɬɟɪиɚлиɫɬичɟɫки
онɬолоɝичɟɫком
пɪɟɞпоɫылки
коɬоɪыɯ
Мɚɪкɫ
ɫɭɬь
пɪɟɞпоɫылки
18; 13],
эɬо
(wirklichen Individuen),

(Aktion)
мɚɬɟɪиɚльныɟ
ɭɫлоɜия
(materiellen
Lebensbedingungen),
они
нɚɯоɞяɬ
ɝоɬоɜыми
ɬɚк
коɬоɪыɟ
(erzeugten)
ɫоɛɫɬɜɟнной
ɞɟяɬɟльноɫɬью
(eigne Aktion) [
Мɚɪкɫ
1955
, 18],
поэɬомɭ
оɛщɟɫɬɜɟннɚя
яɜляɟɬɫя
пɪɚкɬичɟɫкой
Мɚɪкɫ
1955, 3].
пɪɚкɫиɫ
Praxis
Praktik
),
пɪɚкɬичɟɫкɚя
чɟлоɜɟчɟɫки
ɞɟяɬɟльноɫɬью
praktische
menschlich-sinnliche) [
Мɚɪкɫ
1955
, 2],
(wirkliche)
ɞɟяɬɟльноɫɬь
Ttigkeit
Thtigkeit
), [
Мɚɪкɫ
1955
, 1],
ɪоɞоɜɚя
ɫɭщноɫɬь
чɟлоɜɟкɚ
Мɚɪкɫ
1956, 565],
поɫɪɟɞɫɬɜом
коɬоɪой
конкɪɟɬныɟ
,
ɞɟяɬɟльныɟ
(wirklich ttigen)
поɞлинныɟ
(leibhaftigen Menschen) [
Мɚɪкɫ
Энɝɟльɫ
1955
, 25]
пɪоизɜоɞя
ɜоɫпɪоизɜоɞя
ɫоɛɫɬɜɟнноɟ
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚниɟ
ɫоɜмɟɫɬной
ɞɟяɬɟльноɫɬи
(Zusammenwirken),
пɪɟоɛɪɚзɭюɬ
окɪɭжɚющɭю
ɫɪɟɞɭ
пɪɟɜɪɚщɚюɬ
ɫоциɚльно
пɪɟɞмɟɬный
миɪ
эɬоɝо
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɝо
жизнɟнноɝо
пɪоцɟɫɫɚ
(wirklichen
Lebensproze
Мɚɪкɫ
Энɝɟльɫ
1955
, 25],
ɞɟйɫɬɜиɬɟльной
wirkliche Leben
Ɍɚм
24],
нɚпɪɚɜлɟнной
ɭɞоɜлɟɬɜоɪɟниɟ
поɬɪɟɛноɫɬɟй
ɜыɪɚɫɬɚюɬ
ɫоциɚльныɟ
эɬоɬ
пɪоцɟɫɫ
Lebensproze
ɜиɞɟ
жизнɟɞɟяɬɟльноɫɬи
конкɪɟɬныɯ
ɪɚмкɚɯ
коɬоɪой
ɫознɚниɟ
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
ɜплɟɬɟно
unmittelbar verflochten
мɚɬɟɪиɚльнɭю
ɞɟяɬɟльноɫɬь
Ttigkeit
мɚɬɟɪиɚльноɟ
ɞɭɯоɜноɟ
оɛщɟниɟ
Verkehr
Ɍɚм
, 24].
оɛɪɚзом
пɪизнɚɬь
никɚкоɝо
онɬолоɝичɟɫкоɝо
мɚɬɟɪиɚлизмɚ
ɬом
мɚɬɟɪиɚлизмɚ
ɞɭɯɟ
позɞнɟɝо
Энɝɟльɫɚ
Мɚɪкɫɚ
поминɟ
Ɏилоɫоɮия
Мɚɪкɫɚ

ɞиɚлɟкɬичɟɫкɚя
ɬɟоɪия
ɬоɬɚльноɝо
ɫоциɚльноɝо
пɪɚкɫиɫɚ
понимɚɟмоɝо
кɚк
ɬоɬɚльноɫɬь
мɚɬɟɪиɚльной
иɞɟɚльной
ɚкɬиɜноɫɬи
цɟлоɫɬноɝо
ɬолько
эɬой
пɟɪɫпɟкɬиɜɟ
иɫɬолкоɜɚɬь
оɬɞɟльныɟ
ɚɜɬоɪɚ
нɟпоняɬныɟ
ɪɚмкɚɯ
ɚнɬɪополоɝичɟɫкоɝо
полиɬичɟɫкоɝо
кɭльɬɭɪолоɝичɟɫкоɝо
экономичɟɫкоɝо
полиɬичɟɫкоɝо
ɝноɫɟолоɝичɟɫкоɝо
пɪочɬɟний
Иɫɬоɪичɟɫкɚя
пɪɚкɫиɫɚ
ɞɟяɬɟльноɫɬь
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɟмɚя
ɫпоɫоɛ
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
ɛыɬия
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
ɫоɛой
пɪɟɞмɟɬноɟ
мɚɬɟɪиɚльной
ɞɭɯоɜной
ɚкɬиɜноɫɬи
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
ɪɚзɜɟɪɬыɜɚния
коɬоɪой
ɮоɪмиɪɭɟɬɫя
цɟлоɫɬный
ɫоциɚльный
оɪɝɚнизм
коɬоɪом
ɜоɟɞино
ɫлиɬы
ɞɭɯоɜнɚя
ɞинɚмичɟɫкой
эɬоɝо
цɟлоɫɬноɝо
ɫоциɚльноɝо
оɪɝɚнизмɚ
окɚзыɜɚɟɬɫя
ɞɟйɫɬɜɟнным
опɪɟɞɟлɟния
ɞɟɬɟɪминɚции
ɜɫɟɝо
жизнɟнноɝо
Lebensproze
цɟлом
зɚɜиɫиɬ
иɫɬоɪичɟɫкиɯ
опиɫɚния
эɬоɝо
ɯоɪошо
поɞɯоɞиɬ
ɬɟоɪия
ɞɟяɬɟльноɫɬи
ɪɚзɪɚɛоɬɚннɚя
ɫоɜɟɬɫкой
ɞɟяɬɟльноɫɬной
пɫиɯолоɝии
Лɟонɬьɟɜ
Эльконин
ɫоɝлɚɫно
коɬоɪой
ɜозɪɚɫɬном
ɫоциɚльноɝо
онɬоɝɟнɟзɚ
чɟлоɜɟкɚ
ɫɬɪɭкɬɭɪɟ
цɟлоɫɬной
ɞоминиɪɭɟɬ
инɚя
поɞɪɚжɚниɟ
иɝɪɚ
оɛɭчɟниɟ
ɬɪɭɞоɜɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
Пɪи
конɟчно
экɫɬɪɚполиɪоɜɚɬь
ɫоциɚльно
пɫиɯолоɝичɟɫкиɟ
ɫоциɚльно
иɫɬоɪичɟɫкий
пɪоцɟɫɫ
пɟɪɜом
эɬɚпɟ
ɜɫɟмиɪной
иɫɬоɪии
ɞоминиɪоɜɚниɟ
мɚɬɟɪиɚльной
ɞɟяɬɟльноɫɬи
ɜооɛщɟ
мɚɬɟɪиɚльныɯ
ɮɚкɬоɪоɜ
пɪɚкɫиɫɚ
коɬоɪыɟ
ɞɟйɫɬɜɟнно
ɞɟɬɟɪминиɪɭюɬ
ɪɚзɜиɬиɟм
ɬɟɯники
ɬɟɯнолоɝии
оɪɝɚнизɚции
нɚчинɚюɬ
пɪоɛиɜɚɬь
ɫɟɛɟ
ɞоɪоɝɭ
цɟлоɫɬноɝо
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
поɫɬоянно
ɭɜɟличиɜɚɟɬɫя
оɬɬɟɫняя
пɪиɪоɞныɟ
ɝɪɚницы
поэɬомɭ
ɪоли
ɞɟяɬɟльноɫɬи
ɞинɚмичɟɫки
нɚконɟц
ɭжɟ
ɫоɜɪɟмɟнном
инɮоɪмɚционном
оɛщɟɫɬɜɟ
иɝɪɚюɬ
нɟɫɪɚɜнɟнно
ɫɭщɟɫɬɜɟннɭю
пɪɟжɞɟ
оɛщɟɫɬɜɟ
нɚɭкɚ
ɞɭɯоɜноɟ
ɫɬɚнɟɬ
ɞɟяɬɟльноɫɬью
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɟнно
ɞɟйɫɬɜɟнной
ɫилой
иɫɬоɪичɟɫкоɝо
ɪɚзɜиɬия
Дɭмɚɟɬɫя
зɞɟɫь
ɞɟлɚɬь
ɞɟйɫɬɜɟнныɟ
момɟнɬы
пɪɚкɫиɫɚ
мɚɬɟɪиɚльныɟ
ɫɬоɪоны
пɪи
эɬом
ɛɟзɭɫлоɜно
пɪоизɜоɞɫɬɜо
ɜоɫпɪоизɜоɞɫɬɜо
цɟлоɫɬной
оɫɬɚюɬɫя
нɟɭɫɬɪɚнимыми
ɜыɪɚжɚɟɬɫя
Мɚɪкɫ
ɭɫлоɜиями
ɫоциɚльноɝо
ɛыɬия
мɚɬɟɪиɚлиɫɬичɟɫкоɝо
понимɚния
иɫɬоɪии
Пɪɟɞпɪиняɬый
пɪиɜоɞиɬ
нɟоɛɯоɞимоɫɬи
ɭзкоɝо
ɬолкоɜɚния
мɚɬɟɪиɚлиɫɬичɟɫкоɝо
понимɚния
иɫɬоɪии
локɚльной
ɫоциɚльной
ɫоɝлɚɫно
коɬоɪой
оɛщɟɫɬɜɟнноɟ
мɚɬɟɪиɚльноɟ
ɛыɬиɟ
опɪɟɞɟляɟɬ
ɫоɞɟɪжɚниɟ
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
Оɝɪɚничɟнноɫɬь
оɛɭɫлоɜлɟнɚ
ɬɟм
оɛъяɫниɬɟльныɟ
чɚɫɬь
ɫоциɚльной
иɫɬоɪии
чɟлоɜɟчɟɫɬɜɚ
коɬоɪɚя
ɫɜязɚнɚ
клɚɫɫоɜым
ɪɚзɞɟлɟниɟм
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
пɪɟɞɫɬɚɜлɟнноɝо
мɚɬɟɪиɚльной
ɞɟяɬɟльноɫɬи
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
ɫознɚния
пɪɟɞɫɬɚɜлɟнноɝо
ɞɭɯоɜной
экɫплɭɚɬиɪɭющиɯ
ɞɟяɬɟльноɫɬи
коɬоɪой
полноɫɬью
шиɪокиɟ
нɚɪоɞныɟ
ɟɞиноɝо
ɬоɬɚльноɝо
ɫоциɚльноɝо
пɪɚкɫиɫɚ
ɛɟɪɟм
ɫоциɚльно
иɫɬоɪичɟɫкɭю
мыɫль
Мɚɪкɫɚ
цɟлом
мɚɬɟɪиɚлиɫɬичɟɫкоɟ
понимɚниɟ
иɫɬоɪии
шиɪоком
ɫмыɫлɟ
оɛщɭю
ɫоциɚльно
ɮилоɫоɮɫкɭю
ɬɟоɪию
коɬоɪой
кɚк
помощью
пɪоизɜоɞɫɬɜɚ
ɜоɫпɪоизɜоɞɫɬɜɚ
мɚɬɟɪиɚльной
нɟоɛɯоɞимой
оɫноɜы
ɫоциɚльноɝо
инɞиɜиɞɭɚльноɝо
мɚɬɟɪиɚльнɚя
ɞɟйɫɬɜɟнно
опɪɟɞɟляɟɬ
ɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫоɞɟɪжɚниɟ
мɟɯɚнизмы
пɪоɬɟкɚния
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɝо
ɪɟɚльноɝо
жизнɟнноɝо
пɪоцɟɫɫɚ
поɫколькɭ
эɬоɬ
пɪоцɟɫɫ
ɫоɛой
мɚɬɟɪиɚльноɝо
ɞɭɯоɜноɝо
ɫоциɚльно
ɪɚзɞɟлɟнноɝо
ɪɚмкɚɯ
конкɪɟɬнɭю
иɫɬоɪичɟɫкɭю
эпоɯɭ
ɜɟɞɭщиɯ
ɞɟйɫɬɜɟнныɯ
ɞɟйɫɬɜиɬɟльно
ɞɜижɭщиɯ
ɜыɫɬɭпɚюɬ
мɚɬɟɪиɚльныɟ
пɪиɪоɞныɟ
ɭɫлоɜия
ɛиолоɝичɟɫкɚя
оɪɝɚнизɚция
оɪɝɚнизɚция
пɪоизɜоɞɫɬɜɟнноɝо
пɪоцɟɫɫɚ
иɞɟɚльныɟ
ɬɟɯнолоɝия
иɞɟолоɝия
ɪɟлиɝия
инɮоɪмɚция
энɬɭзиɚзм
ɪоль
ɫинɬɟз
ɝоɜоɪя
мɚɬɟɪиɚлиɫɬичɟɫкоɟ
понимɚниɟ
иɫɬоɪии
ɭзком
ɫмыɫлɟ
оɛъяɫняɟɬ
момɟнɬы
ɫɬɚɞии
иɫɬоɪии
коɝɞɚ
ɞоминиɪɭющими
иɫɬоɪичɟɫкоɝо
ɪɚзɜиɬия
мɚɬɟɪиɚльной
ɫɬоɪоны
пɪɚкɫиɫɚ
эпоɯɭ
пɟɪɜонɚчɚльноɝо
нɚкоплɟния
Дɪɭɝиɟ
пɟɪиоɞы
иɫɬоɪии
чɟлоɜɟчɟɫɬɜɚ
пɟɪɜоɛыɬноɫɬь
ɫпоɫоɛ
пɪоизɜоɞɫɬɜɚ
ɫоɜɟɬɫкоɟ
оɛщɟɫɬɜо
ɫоɜɪɟмɟнноɟ
оɛщɟɫɬɜо
пɪимɟнɟния
ɫоɜɟɪшɟнно
мɟɬоɞоɜ
зɚɜиɫимоɫɬи
конкɪɟɬно
иɫɬоɪичɟɫкиɯ
ɭɫлоɜий
поɞлɟжɚщиɯ
иɫɫлɟɞоɜɚнию
ɫоɜɪɟмɟнноɝо
ɛолɟɟ
ɚɞɟкɜɚɬным
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬɫя
мɟɬоɞолоɝия
пɪɚкɫɟолоɝичɟɫкоɝо
иɞɟɚлизмɚ
ɫɟɝоɞня
иɫɬоɪии
ɛольшɟ
ɛольшɟ
ɜыɫɬɭпɚюɬ
имɟнно
иɞɟɚльныɟ

ɪɚзноɝо
ɪоɞɚ
ɜиɪɬɭɚльными
ɝипɟɪɪɟɚльноɫɬями
).
ɫɚмом
мɚɬɟɪиɚлиɫɬичɟɫкиɟ
эпоɯи
иммɚнɟнɬноɝо
ɟɞинɫɬɜɚ
пɪɚкɫиɫɚ
ɛɭɞɟɬ
ɜзɚимоɜлияниɟ
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
ɛыɬия
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
ɫознɚния
ɞоминиɪоɜɚнии
иноɝо
момɟнɬɚ
Поэɬомɭ
оɛщий
цɟлоɫɬный
поɞɯоɞ
Мɚɪкɫɚ
иɫɫлɟɞоɜɚнию
ɫоциɚльно
иɫɬоɪичɟɫкоɝо
пɪоцɟɫɫɚ
можɟɬ
ɛыɬь
ɞɟяɬɟльноɫɬным
пɪɚкɫɟолоɝичɟɫким
понимɚниɟм
иɫɬоɪии
ɫɬɪɭкɬɭɪɟ
коɬоɪоɝо
ɞиɚлɟкɬичɟɫки
пɟɪɟплɟɬɟны
мɚɬɟɪиɚлиɫɬичɟɫкоɟ
понимɚниɟ
иɫɬоɪии
мɚɬɟɪиɚлизм
понимɚниɟ
иɫɬоɪии
пɪɚкɫɟолоɝичɟɫкий
).
ɋоɛɫɬɜɟнно
ɝоɜоɪя
Мɚɪкɫ
экɫплициɬно
ɪɚзɪɚɛоɬɚл
пɪимɟнил
мɟɬоɞолоɝию
мɚɬɟɪиɚлиɫɬичɟɫкоɝо
понимɚния
иɫɬоɪии
оɞнɚко
ɫɚм
поɞɯоɞ
оɛщɟɫɬɜɚ
ɬɚкжɟ
ɪɚɛоɬы
поɫɜящɟнныɟ
конкɪɟɬныɯ
иɫɬоɪичɟɫкиɯ
иммɚнɟнɬно
ɫоɞɟɪжɚɬ
ɫɟɛɟ
имплициɬноɟ
пɪимɟнɟниɟ
понимɚния
иɫɬоɪичɟɫкоɝо
ɪɚзɜиɬия
оɛщɟɫɬɜɚ
ɭɪоɜня
иɫɫлɟɞоɜɚния
иɫɬоɪичноɫɬи
ɫоциɚльноɝо
ɛыɬия
Иɫɯоɞя
иɞɟи
ɬоɬɚльноɫɬи
мɚɬɟɪиɚльной
иɞɟɚльной
ɫоциɚльно
иɫɬоɪичɟɫком
можно
экɫплициɪоɜɚɬь
ɪɚзличныɟ
иɫɬоɪичноɫɬи
пɪоизɜоɞɫɬɜɟнно
экономичɟɫкий
(
ɜнɟшний
),
ɚнɬɪополоɝичɟɫкий
(
мɟɞиɚльный
)
экзиɫɬɟнциɚльный
(
ɜнɭɬɪɟнний
).
пɟɪɜыɯ
коль
ɫкоɪо
ɛɚзиɫной
оɛщɟɫɬɜɚ
оɬɞɟльныɯ
инɞиɜиɞоɜ
яɜляɟɬɫя
ɞɟяɬɟльноɫɬь
пɪоизɜоɞɫɬɜɟннɚя
иɫɬоɪичноɫɬь
оɛщɟɫɬɜɟнноɝо
ɛыɬия
пɪɟжɞɟ
ɜɫɟɝо
мɚниɮɟɫɬиɪɭɟɬ
ɫɟɛя
измɟнɟнияɯ
ɜнɟшниɯ
пɪɟɞмɟɬноɫɬɟй
ɫɬɪɭкɬɭɪ
мɟɯɚнизмоɜ
оɬношɟний
поɪожɞɟнныɯ
ɯозяйɫɬɜɟнной
ɞɟяɬɟльноɫɬью
люɞɟй
ɮоɪмɟ
оɛъɟкɬиɜноɝо
пɪоизɜоɞиɬɟльныɯ
пɪоизɜоɞɫɬɜɟнныɯ
оɬношɟний
ɫпоɫоɛоɜ
пɪоизɜоɞɫɬɜɚ
оɛщɟɫɬɜɟнныɯ
ɮоɪмɚций
ɜɬоɪыɯ
поɫколькɭ
пɪɚкɫиɫ
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
ɫоɛой
ɬолько
пɪɟоɛɪɚзоɜɚниɟ
оɛъɟкɬɚ
ɫɭɛъɟкɬом
оɞноɜɪɟмɟнноɟ
пɪɟоɛɪɚзоɜɚниɟ
ɫɭɛъɟкɬɚ
пɪоцɟɫɫɟ
ɫɜоɟй
ɫоɛɫɬɜɟнной
ɞɟяɬɟльноɫɬи
иɫɬоɪичноɫɬь
оɛнɚɪɭжиɜɚɟɬ
ɫɟɛя
поɫлɟɞоɜɚɬɟльныɯ
измɟнɟнияɯ
ɫɚмой
эɬой
ɞɟяɬɟльноɫɬи
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɟмой
кɚчɟɫɬɜɟ
ɫпоɫоɛɚ
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
ɛыɬия
миɪɟ
Ɍɚким
оɛɪɚзом
эɬом
ɛолɟɟ
ɝлɭɛоком
ɭɪоɜнɟ
иɫɬоɪичноɫɬь
ɫɜоɟй
ɚнɬɪополоɝичɟɫкой
ɮоɪмɟ
коɬоɪɚя
ɫɜязɚнɚ
мɚɪкɫоɜым
ɪɚзличɟниɟм
поɞлинной
нɟпоɞлинной
оɬчɭжɞɟнной
ɮоɪмы
пɪɚкɫиɫɚ
поɞлиннɚя
ɞɟяɬɟльноɫɬь

ɜнɭɬɪɟннɟ
ɫɜоɛоɞнɚя
коɬоɪой
чɟлоɜɟкɚ
миɪом
полноɬɚ
ɫɚмоɞɟяɬɟльноɫɬь
коɬоɪɚя
пɪɚɜɞɚ
ноɫиɬь
ɯɚɪɚкɬɟɪ
оɬчɭжɞɟния
ɫɬɪɚɞɚния
поɫɬэкономичɟɫкɚя
оɛщɟɫɬɜɟннɚя
ɮоɪмɚция
ɫмыɫлɟ
Мɚɪкɫ
ɝоɜоɪиɬ
ɬом
чɬо
ɛɭɞɭщɟм
оɛщɟɫɬɜɟ
пɪоизойɞɟɬ
пɪɟɜɪɚщɟниɟ
ɫɚмоɞɟяɬɟльноɫɬь
die Verwandlung der Arbeit in Selbstbettigung
пɪɟɜɪɚщɟниɟ
пɪɟжнɟɝо
ɜынɭжɞɟнноɝо
оɛщɟния
оɛщɟниɟ
коɬоɪом
Мɚɪкɫ
1955
, 68-69].
ɬɪɟɬьиɯ
экзиɫɬɟнциɚльный
моɞɭɫ
иɫɬоɪичноɫɬи
чɬо
пɪоизɜоɞɫɬɜɟнныɟ
ɚнɬɪополоɝичɟɫкиɟ
измɟнɟния
чɟлоɜɟчɟɫком
ɛыɬии
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющим
оɛɪɚзом
ɪɟпɪɟзɟнɬиɪɭɟɬɫя
инɞиɜиɞɭɚльном
оɛщɟɫɬɜɟнном
эмоционɚльно
ɪɚзличныɯ
ɮоɪмɚɯ
нɟɪɚɜноɞɭшноɝо
ɫимпɚɬичɟɫкоɝо
ɫɬɪɚɞɚɬɟльноɝо
оɬношɟния
миɪɭ
пɪиɪоɞɟ
ɜɟщɚм
ɞɪɭɝим
Мɚɪкɫɚ
окɚзыɜɚюɬɫя
иɫɬоɪичными
яɜляюɬɫя
ɫɬоɪоной
ɬоɬɚльной
иɫɬоɪичноɫɬи
ɫоциɚльноɝо
Ɏɟномɟнолоɝичɟɫки
оɬношɟния
ɪɚзɜёɪɬыɜɚюɬɫя
оɛɪɚзом
ɫпоɫоɛ
пɪоизɜоɞɫɬɜɚ
ɫɬɪɭкɬɭɪы
пɪоизɜоɞɫɬɜɚ
ɜоɫпɪоизɜоɞɫɬɜɚ
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнноɝо
оɛщɭю
пɚɪɚɞиɝмɭ
ɜзɚимооɬношɟний
инɬɟɪɚкций
коɬоɪɚя
ɝоɫпоɞɫɬɜɭɟɬ
ɫоциɚльной
ɫоциɚльноɝо
ɯɚɪɚкɬɟɪɚ
; (2)
зɚɬɟм
эɬоɬ
ɝоɫпоɞɫɬɜɭющий
оɬношɟний
оɬношɟнияɯ
ɜɟщɚми
; (3)
оɬношɟниɟ
ɜɟщɚм
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
ɮɭнɞиɪоɜɚнноɟ
мɟɯɚнизмɚɯ
ɫпоɫоɛɚ
пɪоизɜоɞɫɬɜɚ
поɫɬɟпɟнно
ɪɚɫпɪоɫɬɪɚняɟɬɫя
оɬношɟния
; (4)
нɚконɟц
пɪɟɞыɞɭщɟɝо
ɮоɪмиɪɭɟɬɫя
опɪɟɞɟлённый
оɬношɟния
Оɬɫюɞɚ
поняɬным
чɬо
ɪɚзличныɯ
ɫоциɚльныɯ
ɮоɪмɚционныɯ
ɭɫлоɜияɯ
пɪи
ɝоɫпоɞɫɬɜɟ
ɪɚзличныɯ
ɫпоɫоɛоɜ
пɪоизɜоɞɫɬɜɚ
оɬношɟния
ɬɚкжɟ
ɪɚзличными
Экзиɫɬɟнциɚльнɚя
ɮилоɫоɮия
ɮилоɫоɮия
ɪɚмкɚɯ
пɪɟɞложɟнной
пɪɚкɫɟолоɝичɟɫкой
инɬɟɪпɪɟɬɚции
мɚɪкɫоɜой
ɜыɞɟлиɬь
ɮилоɫоɮию
Мɚɪкɫɚ
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɬь
кɚчɟɫɬɜɟ
оɫоɛой
экзиɫɬɟнциɚльной
ɮилоɫоɮии
ɬɟкɫɬɚɯ
пɟɪиоɞоɜ
ɬɜоɪчɟɫкоɝо
ɪɚзɜиɬия
зɚɬɪɚɝиɜɚюɬɫя
ɛɚзоɜыɟ
ɜопɪоɫы
Конɞɪɚшоɜ
2014],
пɪоɛлɟмы
ɫɭщноɫɬи
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚния
чɟлоɜɟкɚ
экзиɫɬɟнции
эмоционɚльноɝо
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚния
чɟлоɜɟкɚ
),
ɫɬɪɚɞɚния
нɚɫлɚжɞɟния
поɞлинноɫɬи
нɟпоɞлинноɫɬи
чɟлоɜɟчɟɫкоɝо
ɛыɬия
оɬчɭжɞɟния
экзиɫɬɟнциɚльной
ɬɟмпоɪɚльноɫɬи
иɫɬоɪичноɫɬи
мɟɯɚнизмы
оɛɟɫчɟлоɜɟчиɜɚния
кɚпиɬɚлиɫɬичɟɫкоɝо
ɫпоɫоɛɚ
пɪоизɜоɞɫɬɜɚ
ɜɬоɪыɯ
ɜɫлɟɞ
Ⱥнɪи
Ⱥнɪи 1976],
можно
ɫчиɬɚɬь
чɬо
опɪɟɞɟлɟнном
ɪɚкɭɪɫɟ
оɫноɜной
пɪоɛлɟмой
ɮилоɫоɮии
Мɚɪкɫɚ
ɜопɪоɫ
ɬɚкоɟ
ɬɟɪминолоɝия
ɫɟмɚнɬичɟɫки
иɝɪɚɟɬ
Мɚɪкɫɚ
оɝɪомнɭю
Пɚɪижɫкиɯ
ɪɭкопиɫяɯ
Мɚɪкɫ
ɝоɜоɪиɬ
чɬо
пɪоизɜоɞɫɬɜɟннɚя
[produktive Leben]
ɟɫɬь
ɪоɞоɜɚя
[Gattungsleben].
жизнь
поɪожɞɚющɚя
[das Leben erzeugende Leben]
Мɚɪкɫ
1956, 565].
Нɟмɟцкой
иɞɟолоɝии
Мɚɪкɫ
пɪямо
пɪоɜозɝлɚшɚюɬ
пɪɟɞпоɫылки

конкɪɟɬныɟ
жиɜыɟ

жизнɟнный
пɪоцɟɫɫ
эɬиɯ
инɞиɜиɞоɜ
ɚнɚлизɚ
коɬоɪоɝо
они
попыɬɚюɬɫя
оɛъяɫниɬь
ɜозникноɜɟниɟ
ɪɚзɜиɬиɟ
ɮɭнкциониɪоɜɚниɟ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɫоциɚльныɯ
ɫɟмьи
ɝɪɚжɞɚнɫкоɝо
оɛщɟɫɬɜɚ
Мɚɪкɫ
поɫɬоянно
клɟймиɬ
мɟɪɬɜый
пɪоɬиɜоположноɫɬь
эɬом
ɫмыɫлɟ
ɮилоɫоɮию
Мɚɪкɫɚ
можно
полным
пɪɚɜом
ɮилоɫоɮиɟй
оɞнɚко
оɝоɜоɪкой
чɬо
никоим
оɛɪɚзом
нɟльзя
оɬожɞɟɫɬɜляɬь
иɪɪɚционɚлиɫɬичɟɫкими
ɬɟоɪиями
Шопɟнɝɚɭэɪɚ
ɯоɬя
изɜɟɫɬно
иɫɬоɪии
мɚɪкɫизмɚ
попыɬки
ȼыɜоɞы
изложɟнноɝо
можно
ɜыɜоɞы
пɟɪɜыɯ
Мɚɪкɫɚ
нɟльзя
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɬь
онɬолоɝичɟɫкий
мɚɬɟɪиɚлизм
,
ɮилоɫоɮия

эɬо
ɮилоɫоɮия
ɫоциɚльноɝо
пɪɚкɫиɫɚ
ɪɚмкɚɯ
коɬоɪой
мɚɬɟɪиɚльноɟ
ɪɚɜноцɟнной
онɬолоɝичɟɫкой
ɞɟйɫɬɜɟнноɫɬью
ɜыɫɬɭпɚя
оɞнɚко
ɪɚзличной
ɞɟйɫɬɜɟнной
ɪɚзныɟ
эпоɯи
ɞɜижɭщиɯ
иɫɬоɪии
ɜɬоɪыɯ
ɜɫɬɚɟɬ
оɫмыɫлɟния
Мɚɪкɫɚ
оɞноɜɪɟмɟнно
нɚɭчной
ɝноɫɟолоɝичɟɫкой
ɫоциолоɝичɟɫкой
.)
экзиɫɬɟнциɚльной
понимɚния
иммɚнɟнɬноɝо
ɞɜɭɯ
ɫɬоɪон
ɬɪɟɬьиɯ
пɪɟɞложɟнной
пɪɚкɫɟолоɝичɟɫкой
инɬɟɪпɪɟɬɚциɟй
Мɚɪкɫɚ
пɟɪɜый
ɜыɞɜиɝɚюɬɫя
ɫоɜɟɪшɟнно
ноɜыɟ
цɟпочки
кɚɬɟɝоɪий
чɬо
ɛɟзɭɫлоɜно
ɬɪɟɛɭɟɬ
ɪɚɞикɚльной
ɪɟɜизии
ɮилоɫоɮɫкой
ɬɟɪминолоɝии
Мɚɪкɫɚ
ȻИȻЛИОȽРȺɎИЯ
1976
Henry M
. Marx: I. Une philosophie de la ralit; II. Une philosophie de
l'conomie. P., 1976.
2014
Длɭɝɚч
Мɚɪкɫ
ɜчɟɪɚ
//
ȼопɪоɫы
ɮилоɫоɮии
.,
2014.
. 14-22.
1984
Ильɟнкоɜ
Диɚлɟкɬичɟɫкɚя
лоɝикɚ
Очɟɪки
иɫɬоɪии
., 1984.
Конɞɪɚшоɜ
2014
Конɞɪɚшоɜ
Ⱥнɚлиз
экзиɫɬɟнциɚльной
пɪоɛлɟмɚɬики
Кɚɪлɚ
Мɚɪкɫɚ
//
Нɚɭчный
Инɫɬиɬɭɬɚ
пɪɚɜɚ
Екɚɬɟɪинɛɭɪɝ
РȺН
14.
. 3.
. 34-57.
2015
Лɟкɬоɪɫкий
ɬɟоɪияɯ
ɞɟяɬɟльноɫɬи
они
нɟɞоɫɬɚɟɬ
Ȼɟɫɟɞɚ
Лɟкɬоɪɫкоɝо
Ƚɚɪɚи
//
ȼопɪоɫы
., 2015.
2.
. 25-37.
Мɚɪкɫ
1955

Нищɟɬɚ
ɮилоɫоɮии
//
Мɚɪкɫ
ɋоч
., 1955.
. 4.
Мɚɪкɫ
1955

Мɚɪкɫ
Ɍɟзиɫы
Ɏɟйɟɪɛɚɯɟ
//
Мɚɪкɫ
ɋоч
., 1955.
. 3.
Мɚɪкɫ
1956
Экономичɟɫко
ɮилоɫоɮɫкиɟ
ɪɭкопиɫи
1844
Энɝɟльɫ
ɪɚнниɯ
пɪоизɜɟɞɟний
., 1956.
Мɚɪкɫ
1957
ȼоɫɟмнɚɞцɚɬоɟ
Ȼонɚпɚɪɬɚ
//
.,
., 1957.
Мɚɪкɫ
1961
. I //
Мɚɪкɫ
.,
Энɝɟльɫ
ɋоч
. 2-
. 23.
., 1961.
Мɚɪкɫ
1968
Экономичɟɫкиɟ
ɪɭкопиɫи
1857-1859
//
., 1968.
Мɚɪкɫ
1955

Мɚɪкɫ
Кɪиɬикɚ
кɪиɬичɟɫкой
кɪиɬики
.,
., 1955.
Мɚɪкɫ
1955

Мɚɪкɫ
.,
Нɟмɟцкɚя
иɞɟолоɝия
//
., 1955.
2013
Шɟликɟ
Нɟпознɚнный
Мɚɪкɫ
нɟкоɬоɪыɟ
пɪоɛлɟмы
ɫоɜɪɟмɟнноɫɬи
//
Ɏилоɫоɮɫкиɟ
. 2013.
3.
. 37-48;
4.
. 94-107;
. 3.
5.
. 120-130.
1964
, 12-17
нояɛɪя
1875
ɋоч
., 1964.
Dlugatch, Tamara. Marx: yesterday and today. Voprosy Filosofii. 2014. Vol.2. P.
14-22 (in Russian).
Shaelike, Waltraut. The unexplored Marx and some of the problems of modernity.
Philosophiskije nauki. 2013. Part 1. Vol. 3. P. 37-48; Part 2. Vol. 4. P. 94-107; Part 3. Vol.
5. P. 120-130.

. DOI : 10.17498/kdeniz.203
Dil, Edebiyat ve Tarih
ȺННОɋɌȺЦИЯ
ɪɚɫɫмоɬɪɟны
оцɟнɟны
ɫоциɚльно
экономичɟɫкоɝо
ɫɬɪɭкɬɭɪɚ
ɪɚйонɚ
Ɍɟниɫɬоɟ
мɟɫɬо
Поцɯоɜɫкоɝо
ɋɚнɞжɚкɚ
ɫоɝлɚɫно
Пɪоɫɬɪɚнномɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ
Ƚюɪɞжиɫɬɚнɫкоɝо
ɜилɚɟɬɚ
ɞɚɬиɪɭɟмоɝо
1595
ɋооɬɜɟɬɫɬɜɟнно
эɬомɭ
ɪɚйонɟ
Поцɯоɜɫкоɝо
3
кɪɟпоɫɬь
ɫɟло
помɟɫɬьɟ
нɚɯиɟ
363
ɫɟмья
ɪɚɛоɬɟ
ɬɚкжɟ
ɪɚɫɫмоɬɪɟны
ɫиɫɬɟмɚ
нɚлоɝооɛлɚжɟния
нɚлоɝи
коɬоɪыɟ
пɪимɟнялиɫь
ɪɚйонɟ
ɪɚйонɟ
оɫноɜном
Кɪомɟ
ɬоɝо
ɪɚзɜиɬы
оɜцɟɜоɞɫɬɜо
ɫɜиноɜоɞɫɬɜо
пчɟлоɜоɞɫɬɜо
ɪɚйонɟ
ɞɟйɫɬɜоɜɚли
пɪомышлɟнныɟ
пɪɟɞпɪияɬия
ɬипɚ
ɜоɞянɚя
мɚɫлоɛойня
концɟ
ɪɚɛоɬɟ
пɪиложɟниɟ
ɬɪɚнɫкɪипция
Поцɯоɜ
ɚɪɚɛɫкой
ɝɪɚɮики
ɬɭɪɟцкоɝо
оɫмɚнɫкоɝо
языкɚ
ɬɭɪɟцкий
ɝɪɚɮик
ɫлоɜо
Пɪоɜинция
Поцɯоɜɫкий
Ɍɟниɫɬоɟ
мɟɫɬо
),
Кɪɟпоɫɬь
Мɟльницɚ
Мɚɫлоɛойня
Gnmzde Posof ilesi Ardahan ilinin kuzey k
nda yer al
p s
usu:
Grcistan s
tepe, s
takiben
takiben Godiyan tepe, Gmska
yayla, Posof, Alky, Cambeli, Kalest tepe, Grcistan s
takiben Topyolu s
kadar olan hat,
Kuzeyi:
Trkiye s
, Bykdag tepe, s
takiben
altepe, Pancarl
, Gde gd., Gze Da
Gneyi:
, Dikenlidz tepe, Karaakrak
tepe, Cinliyurt mvk, Gyolu mvk, Kurtyuvas
tepe,
tak
ben Eskili yayla, Tozunun
Kayas
kzlali yayla, s
takiben Bosdere yayla,
Bosdere, s
takiben S
tlkaya
yayla, Asmakona
yayla, yolu takiben Ulgar tepe,
Karaktk s
takiben
lanl
kaya, Sngl yayla, Uzunyurt tepe, Sivri tepe, s
takiben 2884 rak
tepe,
Topyolu s
takiben Trkiye s
ierisinde bulunan YHGSnin
toplam alan
59.589,00
ha.d
r. Alan ierisinde 49 ky ve bu kylerin yayla ve mahalleleri
bulunmaktad
ve e
n dzenli toplanmas
iin gereken tedbirlerin al
nmas
lan
tahrirde vergiye tabi
slar
n isim ve baba adlar
gibi nemli bilgiler iermektedir.
ca me
Hezarfen Hseyin Efendi'ye Gre Posof
Hezarfen Hseyin Efendi Posof'u
Bu isimlerin bir k
Posofta de
il, a
Kafkasya dillerinde kullan
lmaktad
r.
5. Defterde
s isimleri ile yan
ra baba adlar
da verilmi
tir. rnek: Le
kere veled-i
Giorgi, Mahira veled-i Mazan, Masasa veled-i Rosap (Cikia, 1947: 320-322).
6. Defterde bazen baba adlar
kullan
p "berade-i o", torunu, "damad
eklinde kullan
r: Papuna berader-i o, Basil berader-i o, Tevdor torunu,
lala torunu,
Elia damad-i Anderyan (Cikia, 1947: 320, 322, 329 ).
7. Defterde yaln
z ismi ile kaydedilen hane reisleri de vard
r. rnek: Manvel nam,
Shirtla nam (Cikia, 1947: 320, 321).
8. Defterde bazen
s, ait oldu

Berzena-grc dilinde "yunan" anlam
na gelmektedir.
Oykonim yunanca oykos (mesken), onuma (ad) olup toponimin bir e
ididir.
Oykonim
ehir, kasaba, ky tipli yerle
im birimlerini iine almaktad
r (Podolskaya,
1988: 192).
lk ve orta a
larda halk
n ya
am tarz
n bir paras
olan mezra, yayla,
iftlikleri de oykonim olarak de
erlendirmek mmkndr.
Rabat- Kale Tipli Oykonim
kullan
lmakta olup byklk bildiren s
fatla yan yana kullan
lmad
takdirde byk bir
ehir manas
bildirmezdi (Ha
g, 1967: 372).
Kuzay Nahiyesindeki ky toponimleri
unlard
r: Ca
sman, Zeda Cak (Yukar
Cak),
Doma, Humatel, Sakire, Arkissihe, Husman, Kudra lya ve Sfla (Yukar
ve A
Kudra),
aral-i lya (Yukar
aral), Zzurz
ap (Suskap), Ar,ila-i lya ve Sfla (Yukar
ve A
Arila), Heva, Goracuvar, Sahm
mahalle, bir birini tan
yan, bir birilerinin davran
ndan sorumlu ve sosyal dayan
ma
iinde olan ki
ilerin olu
turdu
u toplu ya
am yeridir (Ergen, 1984: 69).
Zeda Kudura ve
rsal nfus ky, mezra ve mahalledeki hane reislerinin say
8 katsay
ile arparak
bulunabilir. Tahrir defterinde Gney Na
hiyesinde Rabat Kalenin hane say
nahiyenin
toplam hane say
ndan d
ersek kylerdeki toplam hane say
363--25= 338 haneden
olu
maktad
r. Bu rakam 8 katsay
ile arp
rsal nfus bulunmu
olur. Yani
338 x 8 = 2704 ki
Kuzay Nahiyesi nfusu nahiyede bulunan co
1 Karye-i Ca
sman 6.000 17 Karye-i Arila-i lya ve
20.000
2 Karye-i Zeda Cak 2.000 18 Karye- Heva 4.000
3 Karye-i Doma 11.500019 Karye-i Goracuvar 500
4 Karye-i Cumatel 6.000 20 Karye-i Sahmiki 2.000
5 Karye-i Ohtola 8.000 21 Karye-i Gelaten 4.100
6 Karye-i Samhula 25.000 22 Karye-i Guman 2.000
7 Karye-i Al 15.000 23 iftlik ... der Karye-i
Odria-i Sfla ve lya
500
8 Karye-i Humamisi 14.500 24 iftlik Ba
ve Bahe-i
Veli Der Karye-i ...
1.000
9 Karye-i Rabat-i Cak 2.000 25 Karye-i Skaltbila 16.000
10 Karye-i Sakire 10.000 26 Karye-i Rabat-i Odria 20.000
12 Karye-i Husman 3.000 28 Karye-i Odria-i Sfla 14.000
13 Karye-i Kudra-i lya ve Sufla 1.300 29 Karye-i Osike 9.000
14 Karye-i aral-i lya 8.000 30 Karye-i Zu
ula 3.500
15 Karye-i Rabat-i aral 10.000 31 Karye-i Sinuban 2.000
16 Karye-i Zuz
ab 30.000 32 Karye-i Kun
al 4.000
XVI. Yzy
lda Osmanl
idaresine geen Posof Sanca
n Kuzay Nahiyesi'nde 32
vergi nitesi bulunmaktad
r. Bunlar; 3 rabat kale, 21 tam tahrir dkm olan, 4 reayas
z, bir
2 hanelik vergi dkm olmayan ky, 2 iftilik yer almaktad
r. Nahiyede 363 hane
bulunmakta ve nfusun o
u kylerde ya
amaktayd
. Defterde 3 rabat kalenin, 21 kyn
tam tahrir dkm verilmi
tir. Oske kynn ise yaln
z 2 hane reisinin isim, baba adlar
ve
vergi miktar
hakk
nda bilgi verilmi
er 4 kyn ise ancak vergi miktar
gsterilerek
z oldu
u yaz
r. Nfus o
unlu
u kylerde ya
ayan ve toplam 363 hane olan
Kuzay Nahiyesinin y
k vergi miktar
spen, 363 nefer 9075 12 Resm-i yaylak 2006
nta 11370 113700 13 Resm-i yatak 158
air 11515 92120 14 Resm-i yonca ve giyah 4680
4 avdar 130 1040 15 Resm-i kevvare 2505
5 Erzen 525 4200 16 Bad-i hava ve resm-i arus 5935
rek 25 200 17 Resm-i tapu ve de
tbn 4907
ra, men 175 1400 18 Resm-i murahhasiye 648
8 Resm-i meyve 3930 19 Resm-i Asiyab (22 bab) 720
9 Resm-i bostan 3454 Asiyab, 1 bab Harap
11 Resm-i h
r 3016 Toplam 257 740
KUZAY NAH
No Karyeler
kile k
sman 250 2500 150 1200 25 200 25 200
2 Zeda Cak 50 500 50 400 5 40 3 24
3 Duma 500 5000 500 4000 25 200 - -
4 Cumatel 250 2500 300 2400 10 80 - -
5 Ohtola 300 3000 400 3200 10 80 - -
6 Samhula 1500 15000 925 7400 15 120 - -
7 Al 650 6500 750 600 10 80 5 40
8 Humamis 650 6500 700 5600 25 200 10 80
9 Rabat-i Cak 100 1000 40 320 5 40 2 16
10 Sakire 400 4000 500 4000 - - 25 200
11 Arkissihe 500 5000 700 5600 - - 10 80
12 Husman 100 1000 50 400 - - 25 200
13 Kudra-i lya
20 200 50 400 - - 5 40
14 aral-i lya 300 3000 400 3200 - - 10 80
15 Rabat-i aral 400 4000 450 3600 - - 25 200
ab 1500 15000 1250 10000 - - 125 1000
17 Arila-i lya ve
Sfla
900 9000 900 7200 - - 50 400
18 Heva 150 1500 250 2000 - - - -
19 Skaltbila 700 7000 800 6400 - - 50 400
20 Rabat-i Odria 900 9000 1000 8000 - - 50 400
22 Odria-i Sfla 650 6500 600 4800 - - 25 200
23 Sinuban 50 500 50 400 - - 5 40
al 100 1000 100 800 - - 50 400
Toplam 11370113700 11515 92120 130 1040 525 420
Tahriri yap
lmayan ve ancak has
gsterilen di
er 6 ky ve 2 iftlikte de arpa
ekildi
ini gz nnde bulundurursak bu rakam ykselmi
olur. Defterde her kyn hububat
vergi miktarlar
kile olarak verildikten sonra onun ard
ndan paralel olarak de
eri ake
ile gsterilmi
tir. Arpan
n nahiyedeki toplam tahrir k
ymetinin toplam
92120 ake
olmu
tur. Kilenin Grcistan Kanunnamesinde miktar
gsterilmedi
inden biz
stanbul
kilesini baz almay
uygun buluyoruz. Zira o zamanlar
stanbul ba
kent idi ve ok yerde
stanbul kilesi l olarak baz al
nmakta idi. 1 kile 25.656 kg denk gelmekte idi (
nalc
2000). Bu durumda 24 kyden 11515 kile, yani 295428,840 kg arpa vergisi al
nmakta idi.
Bunun da Tahrir k
nta/bu
day/ 56850 363 156,61 19,58 502
air/arpa/ 57575 363 158,61 19,83 509
avdar 650 363 1,79 0.22 5,74
Erzen 2625 363 7.23 0.90 23,2
Kilesi 8 ake olan arpan
n 1kg fiyat
0,31 ake olmaktad
r (Bkz. Tablo 5).
Tablo 5. Kuzay Nahiyesindeki rnlerin 1 kilesinin ve 1 meninin Tahrir K
nta/Bu
day/ 1 10 1 0,39
air/Arpa/ 1 8 1 0,31
avdar 1 8 1 0,31
Erzen/Dar
/ 1 8 1 0,31
ra 1 (men) 8Kanunnamesi gere
ince 2 koyuna 1 ake (Akgndz, 1994: 580) al
nmas
kanunla
. Bu nahiyeden toplam 11570 ake a
nam vergisi al
(Bkz. Tablo 6)
Tablo 6. Posof Livas
Kuzay Nahiyesinin Tahriri yap
lan Kylerinin Hayvanc
kla
lgili Vergi Dkm
No Karyeler Resm-i
sman 250 100 13 Kudura-i lya ve
Sfla
2 Zeda Cak 100 40 14 aral-i lya 240 92
3 Duma - 250 15 Rabat-i aral 300 220
4 Cumatel - 60 16 Zuz
ab - 358
5 Ohtola 230 80 17 Arila-i lya ve
Sfla
6 Samhula - 200 18 Heva 85 22
7 Al 250 190 19 Skaltbila 222 100
8 Humamis 290 200 20 Rabat-i Odria - 100
9 Rabat-i
10 Sakire 350 150 22 Odria-i Sfla 200 120
11 Arkissihe 220 20 23 Sinuban 170 60
12 Husman 220 50 24 Kun
al 230 250
Toplam 3986 3016
Kanun gere
ince 2 koyuna ve 2 koyunlu kuzuya 1 ake al
ndan bu nahiyede
toplam 7972 kkba
hayvan vard
. Nahiyede her hane ortalama 22 yeti
tirilmekte idi.
Nahiyede kkba
hayvanc
kla hem orda mukim halk, hem de gebeler u
Yukar
ve A
Tablo 6. Posof Livas
Kuzay Nahiyesinin Tahriri yap
lan Kylerinin Resm-i Yonca ve
Giyah Vergisi
No Karyeler Resm-i yonca
ve giyah
No Karyeler Resm-i
yonca ve
giyah
1 Ca
sman 175 13 Kurda-i lya ve Sfla 35
2 Zeda Cak 111 14 aral-i lya 145
3 Duma 145 15 Rabat-i aral 250
4 Cumatel 155 16 Zuz
ab 355
5 Ohtola 130 17 Arila-i lya ve Sfla 350
6 Samhula 365 18 Heva 50
7 Al 255 19 Skaltbila 300
8 Humamis 225 20 Rabat-i Odria 350
10 Sakire 250 22 Odria-i Sfla 200
11 Arkissihe 100 23 Sinuban 180
12 Husman 125 24 Kun
al 190
Toplam 4680
Yaylak ky halk
n yaz mevsimini geirmek iin olan yerleridir. Resm-i yaylak ve
Resm-i yatak d
dan gelen halk
n hayvanlar
n, zellikle koyunlar
lamas
ndan
nan vergidir. Yaylak vergisi olarak 2006 ake, yatak vergisi olarak da 158 ake (Bkz.
Tablo 8) al
yordu.
Tablo 8. Posof Livas
Kuzay Nahiyesinin Tahriri yap
lan Kylerinin Resm-i Yaylak
ve Resm-i Yatak Vergisi
No Karyeler Resm-i
yaylak
Resm-i
yatak
No Karyeler Resm-i
yaylak
Resm-i
yatak
1 Ca
sman 58 - 13 Kurda-i lya ve
2 Zeda Cak 44 - 14 aral-i lya 60 -
3 Duma 200 76 15 Rabat-i aral 192 -
4 Cumatel 80 62 16 Zuz
ab 250 -
5 Ohtola 56 - 17 Arila-i lya ve
150
6 Samhula 94 - 18 Heva 35
7 Al 60 - 19 Skaltbila 80
8 Humamis 150 - 20 Rabat-i Odria 76
9 Rabat-i
Cak
10 Sakire 100 - 22 Odria-i Sfla 100
11 Arkissihe 50 20 23 Sinuban 42
12 Husman 80 - 24 Kun
al 100
2006 158
Defterde bazen resm-i yaylak ve resm-i yatak olarak, bazen de ikisi bir arada
vergilendirilmi
tir. Yaylak vergisi srlerini ba
ka bir t
marda ve miri yaylaklarda otlatan
sman 100 9 Rabat-i Cak 20 17 Arila-i lya
2 Zeda Cak 50 10 Sakire 100 18 Heva 20
3 Duma 150 11 Arkissihe 90 19 Skaltbila 100
4 Cumatel 50 12 Husman 70 20 Rabat-i
5 Ohtola 100 13 Kurda-i lya
6 Samhula 250 14 aral-i lya 60 22 Odria-i Sfla100
7 Al 150 15 Rabat-i
180 23 Sinuban 40
8 Humamis 120 16 Zuz
ab 310 24 Kun
al 200
Toplam 2745
KUZAY NAH
NDE BA
CILIK, MEYVEC
K VE BOSTANCILIK
1595 tarihli Tahrir Defterine gre Kuzay Nahiyesinde ba
k ve meyvecilikle
resm-i meyve, resm-i bostan ve
ra alt
nda vergi e
itleri gzkmektedir. Defterde
resm-i bostan ad
alt
nda hangi rnlerin oldu
u ayr
yaz
lmam
r. Kavun, karpuz gibi
rnlerin oldu
unu tahmin etmekteyiz. Tahrir dkm olan 24 kyn tmnde yeti
tirilen
bostan rnlerinin toplam vergi has
3454 ake (Bkz. Tablo 10) kaydolunmu
tur.
Tablo 10. Posof Livas
Kuzay Nahiyesinin Tahriri yap
lan Kylerinin Bostan Vergisi
No Karyeler K
1 Ca
sman 150 13 Kurda-i lya ve Sfla 49
2 Zeda Cak 60 14 aral-i lya 50
3 Duma 250 15 Rabat-i aral 250
4 Cumatel 40 16 Zuz
ab 390
5 Ohtola 90 17 Arila-i lya ve Sfla 250
6 Samhula 350 18 Heva 50
7 Al 160 19 Skaltbila 100
8 Humamis 180 20 Rabat-i Odria 250
10 Sakire 100 22 Odria-i Sfla 100
11 Arkissihe 125 23 Sinuban 50
12 Husman 80 24 Kun
al 210
Toplam 3454
Tahrir kay
ndan da grld
gibi Kuzay nahiyesinde meyvecilik geli
memi
ti.
n elinde olan meyve ancak kendi ihtiyalar
kar
lamakta idi. Nahiyenin yaln
Tablo 12. Posof Livas
Kuzay Nahiyesinin Tahriri yap
lan Kylerinin
ra Vergisi
No Karyeler Men K
2 Rabat-i Odria 50 400 4 Odria-i Sfla 50 400
Toplam 1400
KUZAY NAH
1 Duma 10 80 3 Ohtola 5 40
2 Cumatel 5 40 4 Samhula 5 40
Toplam 25 200
KUZAY NAH
NDE REAYADAN ALINAN
SPEN VERG
1595 y
nda Tahrir kay
yap
rken Kuzay Nahiyesinin halk
gayrimslim idi. Bu
yzden onlar ispen vergisini demeye tabi tutulmu
Osmanl
spenResm-i
Murahasiye
No Karyeler Nefer
spenResm-i
Murahasiye
sman 21 525 42 14 aral-i lya 21 525 -
2 Zeda Cak 13 325 26 15 Rabat-i aral4 100 8
3 Duma 7 175 14 16 Zuz
ab 46 1150 92
4 Cumatel 9 225 18 17 Arila-i lya v
Sfla
38 950 76
5 Ohtola 22 550 44 18 Heva 4 100 8
6 Samhula 13 325 26 19 Karye-i 9 225 18
Skaltbila
7 Al 29 725 30
20 Rabat-i Odria12 300 24
9 Rabat-i Cak 9 225 18 22 Odria-i Sfla 22 550 44
10 Sakire 10 250 20 23 Osike 2
11 Arkissihe 15 375 30 24 Sinuban 9 225 80
12 Husman 15 375 30 25 Kun
al 4 100 8
13 Kudra-i lya
9 225 36
Toplam 3659075 648
Resm-i Murahasiye
Defterde resm-i murahasiye ad
alt
nda kay
t olan bu vergi e
Murahhasiye 29 nefer kar
nda 30 gzkmektedir.
Bir neferin ismi kay
tlarda gzkmemektedir
Tablo 15 Posof Sanca
Kuzay Nahiyesi Badi-Hava, Resm-i Arus, Tapu ve De
tbani
aryeler Bad-i Hava
ve .Resm-i
Resm-i Tapu
tebani
aryele
Ba
-i Hava ve
.Resm-i arus
Resm-i Tapu
tbn
sman 270 200 13
udra-i lya
eda Ca
250 80 14 aral-i lya 20 220
uma 550 350 15
abat-i aral 370 300
4 Cumatel 220 70 16
ab 395 440
5 Ohtol 220 150 17
rila-i lya
6 Samhula 350 450 18
eva 50 80
l 250 250 19 S
altbila 300 200
umamis 400 198 20
abat-i Odria 300 300
abat-i
10 Sakire 250 200 22 Odria-i Sfla 200 336
rkissihe 200 60 23 Sinuban 165 120
usman 316 - 24
al 270 242
Toplam 5935 4907
RESM-
TAP VE DE
Resm-i Tap:
Bu vergi ky ve mezralarda yap
lan evler iin zerinde olan topra
rn
lamak amac
nmakta idi. Bu da topra
erine gre tapu vergisi al
nmakta idi.
Genelde rn vermeyen veya az r
n veren topraklarda evler yap
. Bu yzden verginin
az denmesini sa
yordu. Ayr
ca o blge halk
verimli topraklar
ancak ekin iin
kullanmaya zen gsteriyorlard
6 ay al
lsa 30 ake (Akgndz, 1994: 580) al
nmas
uygun grlm
t. Grcistan
Kanunnamesinde de
irmen vergisi iin defterde kaydolundu
u kadar al
n diye
. Yeni yap
lan de
irmenler de eski de
irmenler kadar vergiye tabi idi. 1595 y
bab ay ake bab ay ake
1 Ca
sman 1 6 30 10 Sakire 1 6 30
2 Zeda Cak 11 Arkissihe 1 6 30
3 Karye-i
Duma
1 12 60 12 Husman 2 6 60
4 Cumatel - 13 aral-i
lya
1 6 30
5 Ohtola 1 6 30 14 Rabat-i
1 30
6 Samhula 1
Harab
ab 2 6 60
7 Al 2 6 60 16 Arila-i
lya ve
3 6 90
8 Humamis 2 6 60 17 Skaltbila 2 6 60
9 Rabat-i
Cak
1 12 60 Toplam 22 Yrr 720
1 Harab
Kuzay Nahiyesinde olan kk i
letmelerden biri de b
ezirhanedir. Bezirhane
rekten Bezir ya
almak iin gerekli i
letme olup su ve hayvan gcyle al
maktad
(zcan, 2014: 99) Nahiyenin yaln
z bir kynde bezirhane vard
r. Bu da Yukar
aral
Safeviler zerindeki zaferi blgede merkezi Ah
ska (Akhaltsikhe) olan
Osmanl
zaman
Karye:
Ky (Y
lmaz, 2010: 323)
Keyl arapa. hububat lmeye mahsus l, lek, kile (
emseddin Sami, 2011:
942) olup 25, 659 kg. d
r (Y
Reaya
: Bir hkmdar
n idaresi alt
nda vergi veren halk iin kullan
lan bir deyimdir.
Arapa bir kelimedir. Bir ok manas
ndan ba
ka "vergi" yerinde de kullan
r, 2011: 1404). Bu manas
arazilerde otlatan sr sahipleri y
lda bir defaya mahsus bu vergiye tabi tutulmu
Yaylak resmini sancak ierisinde olanlar vermezdi (a
atay, 1947: 509-510).
Resm-i Yonca ve Giyah:
Bu vergi hayvanc
kla ilgili vergilerden olup yonca ve kuru
ottan al
. Vilayette hemen hemen her kyden bu vergi toplan
Resm-i Tapu:
AHVELD
G. C. ve TOPUR
YA B. T. (1950).
Kartul-rusul leksikoni
(Grcce-
6-7 2012, Sympos
um Papers, ss. 561-623. EkoAvrasya Yay
nlar
, Editrler: Gl Sar
kaya-
Fatma oban, Ankara
BNYADOV Ziya ve MEMMEDOV (Qaramanl
) Hsameddin (2001),
NAXIVAN
ININ MF
L D
9 m
m 1140 (27 avqust 1727),
"Elm"
, Mir Cemal (2010). "
Trke-Farsa Szlk".
Ankara, PalmeYay
A Sergey (1947),
Defter-i Mufassal Vilyet-i Grcistan,
I. Kitap, Tbilisi,
zdatelstvo Akademi Nauk Gruzinskoy SSR.
ATAY Ne
et (1947). Osmanl
mparatorlu
unda Reayadan Al
nan Vergi ve
Resimler,
Ankara niversitesi Dil ve Tarih-Co
rafya Fakltesi Dergisi,
Cilt 5, Say
5,
ss. 483-511.
DALGALI, Fatih (2008).
45 Numaral
Tapu Tahrir Defterine Gre Simav
Nahiyesi
lmam
Yksek Lisans Tezi). Ktahya: Dumlup
nar niversitesi. Sosyal
Bilimler Enstits.
ELMALILI M. Hamdi Yaz
(2012).
Bilgisayar Hatl
5'li Kur'an-
Kerim ve Meali.
stanbul: Aktif Da
m Yay
nlar
EMECEN Feridun (1989).
rda Manisa Kazas
Ankara, TTK Yay
nlar
EMECEN Feridun (1993).
slam Ansiklopedisi,
Cilt 8
GARLI Mahmud (2006).
Divan Lu
at-it-Trk
(eviri), ev. Besim Atalay, 5.
, Cilt 1, Ankara.
P ELEB
(2013).
Cihannma
I-II, 1. Bask
, Ed. Said ztrk,
stanbul,
MEDAM
KIRZIO
NSK
Y Stepan Pavlovi (1889).
Obyasniteln
y Slovar Tatarskikh,
Gruzinskikh i Armyanskikh Slov
. Tiflis: Rotinians, M.D. Matbaas
K KAYNAKLAR
ERGEN zer (1984), Osmanl
ehrindeki Mahalle nin
lev ve Nitelikleri
zerine,
The Journal Of Ottoman Stud
IV, s. 69, Editrler, Halil
nalc
k-Nejat
Gyn, Heath W. Lowry,
stanbul, Edebiyat Fakltesi Matbaas
http://www.isam.org.tr/documents/dosyalar/
pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi/osmanl%
C4%B1_sy4/1984_4_ERGENCO.pdf (Eri
im Tarihi: 10 Nisan 2015).
YALINKILI Mustafa Kemal (2009), T.C. evre ve Orman Bakanl
Do
Koruma ve Milli Parklar Genel Mdrl
Ardahan
l evre ve Orman Mdrl
ARDAHAN POSOF Yaban Hayat
Geli
GEL
ME VE YNET
rlayanlar: Burak TATAR (evre ve Orman Uzman Yrd. (Biyolog)) Cihangir
ALTUN (Orman Mhendisi), Erdal ZDO
RU (Orman Mhendisi), Ali Vatan SEZER
(Ardahan DKMP Mhendisi) , Y
ray Lise (Do
i), Can YEN
YURT (Do
Derne
i), Ferdi AKARSU (Do
i), ss. 1-49,
http://bolge13.ormansu.gov.tr/13bolge/Files/duyurular/ Kars_posof_yhgs_plan.pdf
im Tarihi: 16 Nisan 2016
MUFASSAL V
1 Karye-i Ca
isman 6.000 17 Karye-i Arila Ulya ve Sufla 20.000
2 Karye-i Zeda-i Cak 2.000 18 Karye-i Heva 4.000
3 Karye-i Doma 11.500 19 Karye-i Goracvar 500
4 Karye-i Cumatel 6.000 20 Karye-i Sahmiki 2.000
5 Karye-i Ohtola 8.000 21 Karye-i Gelaten 4.100
6 Karye-i Samhula 25.000 22 Karye-i Guman 2.000
7 Karye-i Al 15.000 23 iftlik mi
? der karye-i
Odria-i Sufla ve Ulya
8 Karye-i Hunamisi 14.500 24 iftlik ve ba
i ve bahe-i
Veli der karye-i .. (ad
geen
ky)
9 Karye-i Rabat-i Cak 2.000 25 Karye-i Skaltbila 16.000
10 Karye-i Sakire 10.000 26 Karye-i Rabat-i Odria 20.000

12 Karye-i Husman 3.000 28 Karye-i Odria-i Sufla 14.000
13 Karye-i Kudra-i
Ulya ve Sufla
1.300 29 Karye-i Osike 9.000
14 Karye-i aral-i
Ulya
8.000 30 Karye-i Zu
ula 3.500
15 Karye-i Rabat-i
10.000 31 Karye-i Sinuban 2.000
16 Karye-i Zuz
ab 30.000 32 Karye-i Kun
al 4.000
20. NAH
YE-
KUZAY DER L
V-
POSHOV (Cikia, 1947: 320-336)
1. Karye-i Ca
isman Ma'a Mezraa-i Esrakula Tbi'-i Mezbr (Cikia, 1947: 320)
kere veled-i Giorgi Kriste
a veled-i Mate Aleksa veled-
i Pirala Elia berader-i o
Basile veled-i Yordana Glsedep vele
d-i Simona Eror veled-e Yevane
vdariye veled-i Sabiya
Omana veled-i Loma Davita veled-i Siyavu
Elia veled-i Grigol Gogia veled-i Sema
Papuna berader-i o Orosma veled-i
Davit Sela veled-i Zakira
Hahuta veled-i Dadarke Redarma
berader-i o Yamana torunu
Gogia berader-i o Zuraba veled-i Anania Gogia veled-i

l: 6.000
[Vergi Kalemler] Kile K
spen, 21 nefer 525 Resm-i bostn 150

a'ir 150 1200 Resm-i tap ve de
tbni 200
avdar 25 200 Resm-i murahasiye 42
Erzen 25 200 Resm-i yaylak 58
Resm-i yonca ve
giyh
175 Bad-i hav ve resm-i
270
Resm-i kevvre 100 siyb 1 bb 6 e
hur 30
Resm-i h
r 100
ay
r-i Sansariye der tasarruf-i ahali-i karye-i mezbur
2. Karye-i Zeda Cak Maa Mezraa-i Renimsa Tbi'-i M [Mezbr] (Cikia, 1947:
320)
Grigola veled-i Tarala Manvela berader-i
o Revaza veled-i o Basil berader-i o
Zakira veled-i
alva Zaraspa veled-i
alva Badura torunu
Gogia veled-i Maman Masu
ra veled-i Geluna Le
kere veled-i o
Mamle veled-i Karbel Manvel
nam Kevsare veled- i ita
Kvarkvare
l: 2.000
[Vergi Kalemler] Kile K
spen, 13 nefer 325 Resm-i h
r 40
nta 50 500 Resm-i bostan 60
avdar 5 40 Resm-i tapu ve de
tbni 80
Erzen 3 24 Resm-i murahasiye 26
Resm-i yonca ve
giyh
111 Resm-i yaylak 44
Resm-i kevvre 50 Bad-i hav ve resm-i ars 250
3. Karye-i Duma Maa Mezraa-i Hol.. Tbi'-i M [Mezbr] (Cikia, 1947: 321)
Dosila veled-i Kvirika Berzena nam Shirtla nam Yordana berader-i o
Elia veled-i o Marzende torunu Varazgle torunu
l: 11.500
[Vergi Kalemler] Kile K
spen, 7 nefer 175 Resm-i bostn 250
nta 500 5000 Resm-i tapu ve de
tbni 350
a'ir 500 4000 Resm-i murahasiye 14
avdar 25 200 Resm-i yaylak 200
rek 10 80 Resm-i yatak 76
Resm-i yonca ve giyh 145 Bad-i hav ve resm-i ars 550
Resm-i h
r 250
4. Karye-i Humatel Maa Mezraa-i Sarmula Tbi'-i M [Mezbr] (Cikia, 1947:
321)
Gogia veled-i Mu
rura Okropir veled-i Kesah Tevdor torunu
Sabia berader-i o Yason veled-i Kuba Gabriela berader-i o
Zakira veled-i o Ahalbed berader-i o Zaza veled-i Giorgi
l: 6.000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen 9 nefer 225 Resm-i h
r 60
nta 250 2500 Resm-i bostn 40
a'ir 300 2400 Resm-i tap ve de
tbni 70
avdar 10 80 Resm-i murahasiye 18
rek 5 40 Resm-i yaylak 80
Resm-i yonca ve giyh 155 Resm-i yatak 62
Resm-i kevvre 50 Bad-i hav ve resm-i ars 220
ay
r-i Huvarshale der tasarruf-i ahali-i karye m [mezbur]
5. Karye-i Ohtol Tabi'-i M
[Mezbr] (Cikia, 1947: 322)
Romanoz veled-i Zazia Markar veled-i Mama
n Varzel veled-i Gulaba Lasure torunu
Rubena berader-i o Mahira veled-i Ziyade
nuka veled-i Giorgi Zakira veled-i Cmert
Mahira veled-i Mazan Masura veled-i
akir
akira veled-i Yosye Masasa veled-i Rosap
Yevane veled-i Zir Basila veled-i
akira Varzel veled-i Gubel
Mahira veled-i Varzel
Hosik veled-i Kadime Mahira veled-
i Musa Sozia veled-i Grigol
Rosteva(n) berader-i o Revaza veled-i Yevane
lala torunu
Zemin-i Kanzel Aznaur maa ay
r ve siyb hala der tasarruf-i Yunus serasker ber
spen, 22 nefer 550 Resm-i bostn 90

air 400 3200 Resm-i tap ve de
tbni 150
avdar 10 80 Resm-i murahasiye 44
rek 5 40 Resm-i yaylak 56
Resm-i yonca ve giyh 130 siyb 1 bab 6 e
har 30
Resm-i kevvre 100 Bad-i hav ve resm-i
220
Resm-i h
r 80
ay
r-i Harsazaul, Mahlefema ve Kerdar [der] tasarruf-i ahali-i karye-i m
[mezbur]. Yaylak-i Sakenela der tasarruf-i ahali-i karye-i m [mezbur].
6. Karye-i Samhula Maa Mezraa-I
Byk Kemer ve Kk Kemer Tabi-i m
[mezbur] (Cikia, 1947: 322-323)
Gogia veled-i Mamisa Cero berader-i o Hehe
res veled-i Tsamala Ba
dde veled-i Vikria
Meraba berader-i o Murad veled-i
Uzan Badura veled-i Devala
Turala veled-i Grigol Masasa vele
d-i itia Zesila veled-i Gulu
Kadime veled-i Basila Davit veled-i Mazman
a veled-i Hasmar
Zemin-i
lia ve Sam hala der tasarruf-i
aban veled-i mezbur
rn ve resmin
verr.
l: 25.000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 13 nefer 325 Resm-i bostn 350
nta 1500 15000 Resm-i tap ve de
tbni 450
air 925 7400 Resm-i murahasiye 26
avdar 15 120 Resm-i yaylak 94
rek 5 40 Bad-i hav ve resm-i ars 350
Resm-i yonca ve giyh 365 siyb 1 bab 6 e
hur 30
Resm-i kevvre 250 Asiyab 1 harb
Resm-i h
r 200
Yaylak-i Mahalle-i Huma ve Kerda kadimden karye-i Samhula'n
n biene
i olma
deftere kayd olundu.
7. Karye-i Al Maa Mezraa-i M... Tabi-i M [Mezbur] (Cikia, 1947: 323-324)
Yevane veled-i Be
ira Romanoz veled-i
Keymaroz
Masasa veled-i
Kerapin Kemari
d veled-i o
Elia berader-i o Levane berader-i o Ye
vane veled-i kr Melik Badde veled-i
ira Badure berader-i o Andurman torunu Gogia veled-i
Yordane berader-i o Kakala veled-i
Simon veled-i Kerapin
Uzuna [?] berader-i
Demuse veled-i Meherbil Bayindur veled-i
Varzel veled-i Ya Zamuka berader-i
Badde veled-i o Le
kere berader-i o Manvel veled-i Ruben
Karbela veled-i Azaria Zandara veled-i
Lala
Bican veled-i Elisa
Varzela veled-i o Horsile torunu Parsiya veled-i Gagua
Zemin-i Giorgi hala der tasarruf-i zam Alhas resmin ve behresin verr.
l: 15.000
[Vergi Kalemleri] KileK
spen, 29 nefer 725 Resm-i bostn 160

air 7506.000 Resm-i tap ve de
tbni 250
avdar 10 80 Resm-i murahasiye 30
Erzen 5 40 Resm-i yaylak 60
Resm-i yonca ve giyh 255 Bad-i hava ve resm-i ars 250
Resm-i kevvre 150 siyb 2 bb 6 e
hur 60
Resm-i h
r 190
Murahasiye vergisi 29 ki
i kar
nda 30 ake gzkmektedir.
8. Karye-i Hunamis Maa Mezraa-i Velami
Tabi-i M [Mezbur] (Cikia, 1947: 324)
Gabriel veled-i Ramide Papuna veled-i Zeda
l Gogina veled-i Varzel Gzelbeg torunu
Zedal berader-i o Grigol veled-i Mamagl
Saba berader-i o Masure berader-i o
gomel veled-i Gabriel Yas
ona torunu Gaguna torunu
Zemin maa ay
ri Amderasel hala der tasarruf-i Gogia veled-i o resmin ve
behresin verr.
l: 14.500
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 11 nefer 275 Resm-i bostn 180
nta 650 6.500 Resm-i murahasiye 22
air 700 5.600 Resm-i tap ve de
tbani 198
avdar 25 200 Resm-i yaylak 150
Resm-i yonca ve giyh 225 siyb 2 bab 6 e
hur 60
Resm-i kevvre 120 Bad-i hav ve resm-i ars 400
Resm-i h
r 200
ay
r-i Saromade der tasarruf-i ahali-i karye-i m [mezbur].
9. Karye-i Rabat-i Ca
Maa Mezraa-i Bazmana Tabi-i m[mezbur] (Cikia, 1947:
324-325)
Meraba torunu Badde veled-i Yu
sib Sultana veled-i Kordeme
Badde veled-i o Yesa veled-i Yagul
a Mehrebil veled-i Natena
Gabriel berader-i o Gogina
berader-i o Badde veled-i o
Zemin-i Gorzamala [?] maa ay
rha hala der tasarruf-i Mustafa veled-i Ahmed ber
spen, 9 nefer 225 Resm-i bostn 40
nta 100 1.000 Resm-i murahasiye 18
air 40 320 Resm-i tap ve de
tbni 52
avdar 5 40 Resm-i yaylak 30
Resm-i kevvre 20 Bad-i hav ve resm-i ars 50
Resm-i h
r 30
ay
r-i Byk Mamasa der tasarruf-i ahali-i karye-i mezbur.
10. Karye-i Sakire Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 325)
Sumara veled-i Mahniya Herd bera
der-i o Bayindur veled-i Vepha Le
kere veled-i Mahniya
edume veled-i Matata Ciloson veled-i
larion Enuka veled-i Ruben
Gogina veled-i Lala Abutara [?]
veled-i Ciloson Gogia veled-i o
Zemin-i Zenzeur ve
laryonur ve Vamhaur maa ay
rha ve haneha ve zemin-i harman
ve siyb hala der tasarruf-i Yakub ve
spen, 10 nefer 250 Resm-i tap ve de
tbni 200
nta 4004.000 Resm-i h
r 150
air 5004.000 Resm-i murahasiye 20
Erzen 25 200 Resm-i yaylak 100
Resm-i bostn 100 siyb 1 bb 6 e
hr 30
Resm-i kevvre 100 Bad-i hav ve resm-i ars 250
11. Karye-i Arkissihe [?] Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 325-326)
Zedgina veled-i Giorgi Mehrebil berader- o
Badde veled-i Mapiza Gogia veled-i Enuka
Zedala veled-i Bayindur Enuka
berader-i o Zakira vele
d-i Amamami Yevane torunu
Enuka berader-i o Ayme torunu Ye
sa berader-i o Badde veled-i o
Gagua veled-i Yosya Rusike veled-i Rostevan Gogia torunu
l: 12.000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 15 nefer 375 Resm-i h
nta 500 5.000 Resm-i yaylak 50
air 700 5.600 Resm-i murahasiye 30
Erzen 10 80 Resm-i yatak 20
Resm-i bostn 125 siyb 1 bb 6 e
hur 30
Resm-i kevvre 90 Bad-i hav ve resm-i ars 200
Resm-i tap ve de
tbni 60
12. Karye-i Husman Maa Mezraa-i Ama?ade Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 326)
Kvirika veled-i Romanoz Saba ke
bereder-i o Gogine veled-i Yo
rdane Emreha veled-i Ulum?a
Elyazar berader-i Yusip berader-i o Harm
ela berader-i o Gogia veled-i Mikula
Yesa torunu Harmela veled-i Gabriyel Bayindur
veled-i Yesa Yevane veled-i Camaspa
Yusip veled-i
urame Mehre berader-i o Saba berader-i o
l: 3.000
[Vergi Kalemleri] Kile K
psen 15 nefer 375 Resm-i h
nta 100 1.000 Resm-i yaylak 80
Erzen 25 200 siyb 2 bb 6 e
hr 60
Resm-i yonca ve giyh 125 Resm-i murahasiye 30
Resm-i bostn 80 Bad-i hav ve resm-i ars 310
Resm-i kevvre 70
armada ve Zedokeni maa Pendu
i der tasarruf-i ahali-i karye m [mezbur]
13. Karye-i Kudura-i lya ve Sfla
Maa Mahalle-i Zeda Kudura ve
edapala
Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 327)
Narima [?] veled-i Uru
a Yevane veled-i o Mihran
Murarmel veled-i o Gogia veled-i
Salukazan veled-i Rumre Manvel
berader-i o Corason veled-i o
l: 1.300
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 9 nefer 225 Resm-i murahasiye 36
nta 20 200 Resm-i tap ve de
tbni 49
air 50 400 Resm-i h
Erzen 5 40 Resm-i yaylak 33
Resm-i bostn 49 Bad-i hav ve resm-i ars 89
Resm-i kevvre 45
14. Karye-i aral-i lya Maa Mezraa-i Erka[?]al ve Kadirma[?]e Tabi-i Kuzay
(Cikia, 1947: 327-328)
Sozia veled-i Kvirika Revaza veled-i
okaze [?] Hareba torunu Asita onun berader-i o
Mehrebil veled-i Geneba Dani
ela veled-i Merha Varazgl veled-i Mehrebil Badua torunu
Madada veled-i o Mehrebil veled-i Sulta
na Aprasyon torunu Badure berader-i u
dgomel berader-i o Gogia veled-i Arakela Elia veled-i Mamisaze
Ruben veled-i Mehira Babuna be
rader-i o Basila veled-i o
Popiya torunu Mehrebil veled-i Bobia
saka veled-i Arakela
l: 8.000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 21 nefer 525 Resm-i h
nta 300 3.000 Resm-i tap ve de
tbni 220
air 400 3.200 Resm-i yaylak 60
Resm-i yonca ve giyh 145 siyb 1 bb 6 e
hr 30
Resm-i bostn 50 Bezirhane 1 bb 60
Resm-i kevvre 60 Bad-i hav ve resm-i ars 20
Resm-i murahasiye 38
ay
r-i Sabuzameri ve Aphu.z [?]karo der tasarruf-i ahali-i karye-i m [mezbur]
15. Karye-i Rabat-i aral
Maa Mahalle-i Suhretuban Tabi-i m [mezbur] (Cikia,
1947: 328)
Zaraspa veled-i Meraba Amro
s berader-i o Tevdor berader-i
o Mehrebil berader-i o
l: 10.000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 4 nefer 100 Resm-i murahasiye 8
nta 400 4.000 Resm-i yaylak 192
air 450 3.600 Resm-i h
r 220
Erzen 25 200 Resm-i tap ve de
tbni 300
Resm-i bostn 250 siyb 1 bb 30
Resm-i kevvre 180 Bad-i hav ve resm-i ars 370
16. Karye-i Zuz
ap [Suskap] Tabi-i m[mezbur] (Cikia, 1947: 328-329)
Mehrebil veled-i Gerot Mahira berader-i o Pi
rala veled-i Basila
Varzel veled-i Suran
akire veled-i o Babuna veled-i Zazia Varzel veled-i Lulu Abiyatar veled-i Rum
Koyyar torunu Resare veled-i Markule Osep
veled-i Amros Zakira veled-i Zurab
Eruser veled-i o Zatela
berader-i o Gagan veled-i
nan Giune torunu
Atabek [?] veled-i Godor Revaza veled-i
Poshver Elisa berader-i o Osiya torunu
Asvatur berader-i o Orbela veled-i Sulia Mehr
ebil veled-i Goga Pirala veled-i Liparit
Zatela veled-i Sulia Varzel veled-i Pos
hver Markela veled-i MehrebilGogola torunu
Sultan veled-i Mamisa Rev
aza veled-i o Yusip veled-i
akira Datuna veled-i Zatela
Romanoz veled-i Zatela Gogina ve
led-i Emuru Mamul veled-i Puluk
avela veled-i Kordor
Sultana veled-i Zatela Pirume ve
led-i o Mehrebil veled-i Davit De
irmenci [?] veled-i Saka[?]
Gogia veled-i Babela Goga vele
d-i o Mirza veled-i Saka [?]
Zakira berader-i o Mamuk veled-i
Gabriel Mehrebil veled-i Demirci
Zemin-i maa ay
r-i Dolmaz ve Koyar ve Memrali [?] ve Kakos nam aznauran
l: 30.000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 46 nefe
1.150
-i murahasiye 92
nta 1500 15.000
r 358
1.250 10.000
-i yaylak 250
Erzen 125 1.000
-i tap ve de
tbni 440
-i yonca ve giyh 355
siyb 2 bb 6 e
60
-i bostn 390
ad-i hav ve resm-i ars 595
-i kevvre 310
17. Karye-i Arila-i lya ve Sfla Maa Mahalle-i
uauban ve Mezraa-i Beralis ve
Sehra[?]er Tabi-i m [mezbur] (Cikia, 1947: 329-330)
Revaz veled-i Kaka Grigol torunu Badure
veled-i Badriye Elia veled-i Kerara
Bayindur veled-i Gogina Elyazar berader-i o
Revaza veled-i Purut Enuka veled-i Giorgi
Elyazar berader-i o Babuna veled-i o Roma
noz veled-i Nata Revaza berader-i o
Masasa veled-i Tuharel[?] Popha veled-i Lo
mizgl Varazgl veled-i Masame Yusip Ke
veled-i
Elyazar veled-i Kuhuh Babuna veled-i Mevluddin Gogie nam-
di
er Gogina
berader [o]
Varzel torunu
Badde berader-i o Revaz berader-i o Elia
damad-i Andryan Mehrebil veled-i Nu
rure
Zaraspa veled-i rmuza Zubel veled-i Remr
e Amros veled-i Purut Davita veled-i
Masasa veled-i Nata Memdade
veled-i Simon Yordane veled-i
ndoa
Elia veled-i Anderyan Varzel
berader-i o Hahuta veled-i Mamza

Bahuta berader-i o Gogina veled-
i Osmere Gogia berader-i o
l: 20.000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 38 nefer 950 Resm-i murahasiye 76
nta 900 9.000 Resm-i h
r 294
air 900 7.200 Resm-i tap ve de
tbni 330
Erzen 50 400 Resm-i yaylak 150
Resm-i bostn 250 siyb 3 bab 6 e
hr 90
Resm-i kevvre 150 Bad-i hava ve resm-i ars 300
18. Karye-i Heva Tabi-i m[mezbur] (Cikia, 1947: 330)
kere torunu Gaguna veled-i o Rosap
veled-i Simon
l: 4.000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 4 nefer 100 Resm-i kevvre 20
nta 150 1.500 Resm-i murahasiye 8
a'ir 250 2.000 Resm-i h
Resm-i yonca ve giyh 50 Resm-i yaylak 35
Resm-i tap ve de
tbni 80 Bad-i hav ve resm-i ars 50
19. Karye-i Goracuvar Hal-i aan er-raiya Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 330)
l A'an El
eyr-i: 500.
20. Karye-i Sahmiki [?] Nezd-e Karye-i H
unamis Hal-i aan er-raiya Tabi-i Kuzay
(Cikia, 1947: 330)
l Aaan el
eyr-i: 2000.
21. Karye-i Gelaten Hal-i Aan Er-rai
ya Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 330)
l a'an el
ale-i ve
eyr-i: 4.100.
22. Karye-i Guman Hal-i Aan Er-raiya Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 331)
l a'an el
ale-i ve
eyr-i: 2.000.
23. Karye-i iftlik-i Mi
[?]Der Karye-i Odriya-i Sfla ve lya Tabi-i Kuzay
(Cikia, 1947: 331)
l: 2.000.
24. iftlik ve Ba
ve Ba
e-i Veli Der Tasarruf-i Ka
rye-i Odria lya ve Sfla
Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 331)
l: 1.000.
25. Karye-i Skaltbila Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 331)
Aleksan veled-i Kevasile Mehreb
il veled-i o Aluaza veled-i
braam
Mirza veled-i Asalarri Meraba ve
led-i Natena Varzel berader-i o
Elia Demirci Badde veled-i o Sabiye berader-i Aleksan
Ba
ve ba
e maa zeminha ve ay
rha ve siybha ve haneha zemin-i Astabelaur
[?] demekle maaruf hala der tasarruf-i Yusuf a
a ve beraderi Mustafa avu
ber mucib-i
spen, 9 nefer 225 Resm-i kevvre 100
nta 700 7.000 Resm-i h
r 100
air 800 6.400 Resm-i yaylak 80
Erzen 50 400 Resm-i murahasiye 18
ra, men 50 400 Resm-i tap ve de
tbni 200
Resm-i yonca ve giyh 300 siyb 2 bb 6 e
hr 60
Resm-i bostn 100 Bad-i hav ve resm-i ars 300
r-i Saserveli, nam-
er Karkemaveli der tasarruf-i ahali-i karye-i m [mezbur]
26. Karye-i Rabat- i Odriya Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 331-332)
Varzel veled-i Gogina Revaza berader-i o Romanoz Ke
Zakira veled-i Nikoloz
Kedure veled-i o Basila veled-i Seramela
bram berader-i o Basila berader-i o
Elia berader-i o Eliyoza berader-i o Elia
veled-i Ramide Mama veled-i Mamisa
l: 20. 000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 12 nefer 300 Resm-i bostn 250
nta 900 9.000 Resm-i kevvre 200
air 1000 8.000 Resm-i tap ve de
tbni 300
Erzen 50 400 Resm-i murahasiye 24
ra, men 50 400 Resm-i h
r 100
Resm-i meyve 300 Resm-i yaylak 76
Resm-i yonca ve giyh 350 Bad-i hav ve resm-i ars 300
Mamuka berader-i o Mera
el veled-i Sabia Masure veled-i Kubat
Kirile veled-i Elia Ye
vane torunu Revaza veled-i
alva
l: 11. 000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 11
nefer 275 Resm-i bostn 80
nta 450 4.500 Resm-i kevvre 90
air 600 4.800 Resm-i tap ve de
tbni 230
Erzen 25 200 Resm-i murahasiye 22
ra, men 25 200 Resm-i yaylak 28
Resm-i yonca ve giyh 200 Bad-i hav ve resm-i ars 150
Saserveli, nam-
er Karkemaveli der tasarruf-i ahali-i karye m [mezbr]
Bir neferin ismi kay
tlarda yok
Bu ayn
zamanda Skaltbila ky halk
n da tasarrufundad
28. Karye-i Odria-i Sufla Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 332-333)
Mamisa veled-i Pilason
vane veled-i Tandil Sagina veled-i
aham Yordane veled-i
Basile veled-i Elyazar Ruben veled-i Sabagl
Revaza veled-i Coban [?] Bedire berader-i o
Revaza veled-i Besela Mehtev
az torunu Gogia veled-i Basila
Grigol veled-i Lala Gogina veled-i
ita Mehrebil veled-i Baba Glsedep veled-i Tsamala
Yusip berader-i o Salukazana veled-i Mu
ula Mamisa veled-i Mama
Salia berader-i o Amirkuzan
berader-i o Lomizgle nam
l: 14. 000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 22 nefer 550 Resm-i kevvre 100
nta 650 6.500 Resm-i murahasiye 44
air 600 4.800 Resm-i tap ve de
tbni 336
Erzen 25 200 Resm-i h
r 120
ra, men 50 400 Resm-i yaylak 100
Resm-i yonca ve giyh 200 Bad-i hav ve resm-i ars 200
Resm-i bostn 100
ay
r-i Saserveli, nam-
er Karkemaveli der tasarruf-i ahali-i m [mezbur]
29. Karye-i Oske Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 333)
Gogia veled-i Kober Gogia veled-i Muha
l a'an ispen ve
eyri: 9.000.
30. Karye-i Ju
ula Nezd-e Karye-i Skaltbila hal-
i aan er-raiya Tabi-i Kuzay
(Cikia, 1947: 333)
l a'an el
ele ve
eyri: 3.500.
31. Karye-i Sinuban Nezd-e Karye-i Ocorcal Tabi-i Kuzay Cikia, 1947: 333-334)
akire veled-i Mazana Grigol veled-i o
Gogia berader-i o Hahuta veled-i
akire Gogia veled-i Mehrebil
Nanua torunu Anania veled-i Hede
l Grigol veled-i Meraba
l: 2. 000
[Vergi Kalemleri] Kile K
spen, 9 nefer 225 Resm-i h
nta 50 500 Resm-i murahasiye 80
air 50 400 Resm-i yaylak 42
Erzen 5 40 Resm-i tap ve de
tbni 120
Bu ayn

Resm-i bostn 50 Bad-i hav ve resm-i ars 165
Resm-i kevvre 40
32. Karye-i Kun
al Tabi-i Kuzay (Cikia, 1947: 334)
dgomel veled-i Cana [?] Elia berader-i
o Gogina veled-i Keropina Gogia torunu
l: 4. 000
[Vergi Kalemleri] KileK
spen, 4 nefer 100 Resm-i h
r 250
nta 1001000 Resm-i murahasiye 8
air 100800 Resm-i tap ve de
tbni 242
Erzen 50 400 Resm-i yaylak 100
Resm-i bostn 210 Bad-i hav ve resm-i ars 270
Resm-i kevvre 200

THE PROPERTIES OF THE VALUE
SYSTEMS AMONG THE BELIEVERS
OF TRADITIONAL RELIGIONS IN GEORGIA
ОɋОȻЕННОɋɌИ
ɋИɋɌЕМЫ
ЦЕННОɋɌЕЙ
ȼЕРОȼȺНИЯ
ȻОȽȺ
ПРЕДɋɌȺȼИɌЕЛЕЙ
ɌРȺДИЦИОННЫɏ
РЕЛИȽНИЙ
ȽРɍЗИИ
STANDA GELENEKSEL
NANLARA MENSUP OLAN
VATANDA
LARIN
NAN S
STEMLER
N ZELL
Z
Makalede Grcistanda ya
ayan Ortodoks Hiristiyanlar
n, Katoliklerin,
Mslmanlar
n, Ermenilerin ve Yahudilerin de
erler sistemini empirik ara
rmalara gre
yaparak sonular
yer almaktad
r. Ara
rmam
zda Schvartz De
erler Anketi
kullan
r. Schvartz
. DOI : 10.17498/kdeniz.342
. Grcistan Patrikhanesi Aziz Andria
Grc niversitesi, [email protected]
According to our hypothesis, every religion has a great influence on the formation of a
persons value system, which is reflected on ones actions. The goal of our survey is to
check up this hypothesis.
The results have shown that the value system
structure of the believers in God living in
Georgia, the members of all five traditional religious groups, is coherent and compatible,
and that it excludes motivational conflicts and correspondingly any development of
psychological problems.
Thus, the results obtained confirm the hypothesis that religion affects the formation of
a persons value system structure: religious people have coherent value systems, which
hinder motivational conflict and, ther
efore, creation of disorientation.
Key Words:
Georgia, Schwarz, Christianity, Islam, Judaism.
ȺННОɌȺЦИЯ
иɬоɝи
эмпиɪичɟɫкоɝо
цɟнноɫɬɟй
пɪɚɜоɫлɚɜныɯ
ɯɪиɫɬиɚн
кɚɬоликоɜ
поɫлɟɞоɜɚɬɟлɟй
Ⱥɪмянɫкой
ɚпоɫɬольɫкой
цɟɪкɜи
поɫлɟɞоɜɚɬɟлɟй
пɪожиɜɚющиɯ
Ƚɪɭзии
пɪоɜɟɞɟнии
ɞɚнноɝо
иɫɫлɟɞоɜɚния
иɫпользоɜɚны
цɟнноɫɬɟй
Шɜɚɪцɚ
Шɜɚɪцɚ
ɪɚзноɫɬь
цɟнноɫɬями
оɬɪɚжɚɟɬɫя
цɟляɯ
моɬиɜɚцияɯ
ниɯ
пɫиɯолоɝичɟɫкоɟ
пɪɚкɬичɟɫкоɟ
ɫоциɚльноɟ
ɫоɞɟɪжɚниɟ
иной
пɪоɬиɜоɪɟчɚɬ
ɞɪɭɝɭ
или
нɚоɛоɪоɬ
ɝɚɪмониɪɭюɬ
ɞɪɭɝом
ɫɬимɭлиɪɭюɬ
ɜзɚимноɟ
ɪɚзɜиɬиɟ
ɝипоɬɟзɟ
ɪɟлиɝия
ɜозɞɟйɫɬɜиɟ
ɮоɪмиɪоɜɚниɟ
цɟнноɫɬɟй
коɬоɪоɟ
оɬɪɚжɚɟɬɫя
поɫɬɭпкɚɯɯ
нɚшɟɝо
опɪоɫɚ
пɪоɜɟɪкɚ
ɞɚнной
ɝипоɬɟзы
покɚзɚли
чɬо
цɟнноɫɬɟй
ɜɟɪɭющиɯ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟй
ɬɪɚɞиционныɯ
ɪɟллиɝиозныɯ
ɝɪɭпп
Ƚɪɭзии
пɪочной
пояɜлɟниɟ
моɬиɜɚционныɯ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɟнно
ɪɚзɜиɬиɟ
пɫиɯолоɝичɟɫкиɯ
пɪоɛлɟм
оɛɪɚзом
иɬоɝи
нɚшɟɝо
иɫɫлɟɞоɜɚния
поɞɬɜɟɪжɞɚюɬ
пɪɚɜильноɫɬь
ɝипоɬɟзы
ɪɟлиɝия
ɞɟйɫɬɜиɬɟльно
окɚзыɜɚɟɬ
ɮоɪмиɪоɜɚниɟ
цɟнноɫɬɟй
ɜɟɪɭющиɟ
пɪочнɭю
ɫиɫɬɟмɭ
цɟнноɫɬɟй
пɪи
коɬоɪом
моɬиɜɚционныɟ
иɬоɝɟ
ɞиɫɫоɪиɟнɬɚция
ɫлоɜɚ
Ƚɪɭзия
ɯɪиɫɬиɚɫɬɜо
цɟнноɫɬɟй
ɞиɫɫоɪиɟнɬɚция
The problem of studying values becomesincreasingly important. It is the sphere of
research situated on the edgesof the various
social disciplines
such as philosophy,
sociology, psychology, pedagogy. Studying the values is one of the central problems both
in the general psychology and in the individualpsychology as well. The values of
anindividual isdetermined by time, political and social environment, culture and personal
characteristics. The hierarchy of values is expe
riencing significant soci
al impact. If in the
stable situation this hierarchy is more or le
ss determined, the radical transformation of the

the Freedom of Conscience and ensures the formation of a persons civil position. We have
studied opinions of believers in God living in Georgia and following traditional religions
(such as Orthodox Christianity, Catholicis
m, Armenian Apostolic Church, Islam and
Judaism, in total 5 groups). In the study pa
rticipated 500 respondents, 100 from each group.
Todaythe questionnaire worked out by Sh. Schwartz is used around the world while
studying value systems. Schwartz considers hu
man values as trans-situational goals which
are the guiding principles in peoples lives. In his opinion values are based on the biological
him (and marks it with 7) and one its opposite
(and marks it with 1), and the rest 28 are
rated by him from 0- to- 6 according to their importance. The second list of the
questionnaire includes instrumental values, which a respondent has to rate from 1-to- 7,
depending on how important they are for him.
The reached results of stud
ying Orthodox Christians sh
owed (see Table 1),that
1 Benevolence 5, 55 0, 79
2 Conformity 5, 27 0, 94
4 Universalism 4, 88 0, 71
5 Achievement 4, 79 0, 97
6 Tradition 4, 74 1, 19
7 Self-Direction 4, 63 0, 95
8 Stimulation 3, 88 1, 54
9 Power 2, 52 1, 19
10 Hedonism 2, 31 1, 89
In the category of less important valueswere found Achievement (5
place), Self- In
the category of less important va
lueswere found Achievement (5
place), Self-Direction
place), Stimulation (8
place), which belong to Individu
alistic Values. The motivational
aim of these values is gaining social status, dominancy and authority.
Less important appeared to be also eagern
ess for receiving novelty (Stimulation), the
motivational aim of which is preservation of traditional culture and customs. Such a result
means that the part of Orthodox community is very cautious about the adopting new values,
however, it reassesses the old values.
According to the survey results of the Catho
lic Christians (see Table 2), the first three
Average Index Table 2
Catholics
Motivational Type Average Index Standard Deviation
1 Benevolence 5, 57 0, 68
2 Conformity 5, 45 0, 68
4 Tradition 5, 07 1, 02
5 Universalism 4, 94 0, 65
6 Achievement 4, 31 0, 78
7 Self-Direction 3, 94 1, 02
8 Stimulation 3, 11 1, 53
9 Power 1, 83 1, 10
10 Hedonism 1, 51 1, 62
In the case of Armenian Apostolic Church
parishioners in the first three places are
1 Benevolence 5, 44 0, 47
2 Conformity 5, 39 0, 70
4 Universalism 4, 91 0, 56
5 Tradition 4, 77 0, 74
6 Achievement 4, 52 0, 86
7 Self-Direction 4, 29 0, 99
8 Stimulation 3, 25 1, 16
9 Hedonism 2, 53 1, 71
10 Power 2, 01 1, 15
We have received the similar figures in th
e case of Muslims: the first 5 places were
occupied by Collectivistic Values
and in the last 5 places were
located Individualistic ones.
(see Table 4).
Average Index Table 4
Muslims
Motivational Type Average Index Standard Deviation
1 Benevolence 5, 69 0, 58
2 Conformity 5, 60 0, 70
4 Tradition 5, 18 0, 93
5 Universalism 4, 84 0, 77
6 Achievement 4, 68 0, 87
7 Self-Direction 4, 27 0, 93
8 Stimulation 3, 27 1, 67
9 Hedonism 2, 76 1, 16
10 Power 2, 35 1, 27
As for Judaists, in this case after Benevolence and Conformity the 3
place was
occupied by Achievement which belongs to the Individualistic Values. For this reason
1 Benevolence 5, 61 0, 80
2 Conformity 5, 56 0, 80
3 Achievement 5, 26 0, 99
5 Universalism 5, 014 0, 66
6 Tradition 4, 86 1,12
7 Self-Direction 4, 50 1, 06
8 Stimulation 4, 02 1, 55
9 Hedonism 2, 80 2, 20
10 Power 2, 73 1, 57
In all five religious groups in the last
two places are located Power and Hedonism,
which belong to the clearly expressed Individu
alistic values. Such a result was expected
from the religious communities, no matter which religion they believe in. (see tables 1-5).
Factor analysis was used to identify the
value system structure. Factorization was
carried out according to the
Conformity 0.851
Benevolence 0.847
Tradition 0.786
Universalism 0.737
Stimulation 0.764
Power 0.753
Hedonism 0.737
Self-Direction 0.650
Achievement 0.647
Explained dispersion: factor one - 40%; factor two 20%
With Catholics also two factors were iden
tified: Traditional and Individualistic
Values , (see Table 7). Motivational conflic
t is not outlined in this case as well.
Catholics Table 7
Motivational Type Factor I Factor II
Conformity 0.850
Benevolence 0.789
Universalism 0.778
Tradition 0.765
Stimulation 0.838
Self-Direction 0.782
Achievement 0.767
Power 0.763
Hedonism -0.429 0.664
Explained dispersion: factor one-36%; Factor two 36%
The results of factor analysis of the parishioners of Armenian Apostolic Church
showed that Individualistic Values were outlined as a main factor (see Table 8), though in
this case there is no danger of motivational conflict either.
Armenian Apostolic Church Table 8
Motivational Type Factor I Factor II
Power 0.805
Achievement 0.801
Hedonism 0.778
Self-Direction 0.755
Stimulation 0.448
Conformity 0.630
Tradition 0.626
Benevolence 0.559
Universalism 0.519 0.543
Explained dispersion: Factor one 35%; Factor 18%
As for Judaists (see Table 9) after factor anal
ysis three factors were
marked out. In the
Conformity 0.805
Benevolence 0.714 0.397 -0.366
Tradition 0.707 -0.426
Universalism 0.660 0.483
Achievement 0.811
Self-Direction 0.803
Stimulation 0.690 0.459
Hedonism 0.893
Power 0.846
Explained dispersion: Factor one - 35%, Factor two - 26%, factor three -12%
With Muslims Traditional Values were ou
tlined as the first main factor and
Individualistic Values as the second factor(see
Table 10). Neither the first nor the second
factors create motivational conflicts.
Muslims Table 10
Motivational Type Factor I Factor II
Universalism 0.835 0.359
Conformity 0.798
Benevolence 0.710
Tradition 0.697
Self-Direction 0.777
Power 0.723
Stimulation 0.470 0.700
Hedonism 0.659
Achievement 0.412 0.649
Explained dispersion: Factor I - 42%; Factor II 19%
Thus, the results confirm the hypothesis that religion affects the formation of a
persons value system structure. A religious person has a coherent value system, which by
no means can become the reason for motivational conflict and disorientation.
E. Chomakhidze ,K.Kopaliani, Sh. Lortkipanidze- Value System Peculiarities Of
E. Chomakhidze, Georgians Value Syst
em Peculiarities, Theses collection of
Caucasus University, 2013, p.
N YORGUN SAVA
I ROMANINDA YAPI VE
ZLEK
STRUCTURE AND THEMES IN KEMAL TAH
RS NOVEL TIRED WARRIOR
ɋɌРɍКɌɍРȺ
РОМȺНȺ
КЕМȺЛЯ
ɌȺɏИРȺ
ɍɋɌȺЛЫЙ
Z
n hayat
nda kendini her anlamda sorumlu ayd
n olarak gren Kemal Tahir,
eserlerini olu
. DOI: 10.17498/kdeniz.396
Ardahan niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Trk Dili ve Edebiyat
Blm, Doktora
rencisi.
ȺННОɌȺЦИЯ
Ɍɚɯиɪ
оɬɜɟɬɫɬɜɟнным
пиɫɚɬɟлɟм
лиɬɟɪɚɬɭɪной
ɬɟмой
пɪоизɜɟɞɟнияɯ
яɜляюɬɫя
оɛшɟнɚɪоɞныɟ
пɪоɛлɟмы
Нɚɪяɞɭ
лиɬɟɪɚɬɭɪным
покɚзɚл
ɫпоɫоɛноɫɬь
Иɫɯоɞя
эɬоɝо
пɪоцɟɫɫɟ
пɪоизɜɟɞɟнии
линɟйноɝо
поняɬия
ɫɪɟɞнɟлинɟйноɟ
ɞоɫɬɚɬочным
пɪизɜɟɞɟнияɯ
кɟмɚля
Ɍɚɯиɪɚ
пɪоизɜɟɞɟниɟм
ɞɟйɫɬɜɭющим
лицом
Ɍɚɯиɪ
ɫɜоём
пɪоизɜɟɞɟнии
ɪɚɫɫкɚзыɜɚɟɬ
ɚɜɚнɬюɪиɫɬичɟɫкиɯ
ɫɬоɪонɚɯ
пɚɪɬии
ɜɪɟмя
оɫɜоɛоɞиɬɟльной
ɜойны
Опиɫыɜɚɟɬɫя
ɛɟзоɫноɜɚнный
члɟноɜ
пɚɪɬии
коɬоɪыɟ
ɞоɜольно
ɜозɞɟйɫɬɜоɜɚли
нɚционɚльно
оɫɜоɛоɞиɬɟльноɟ
ɞɜижɟниɟ
ɫɬɚɬьɟ
пɪимɟняя
мɟɬоɞ
ɬɟɯники
ɪомɚнɚ
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚюɬɫя
ɪɚзныɯ
элɟмɟнɬоɜ
ɞɚнноɝо
ɪомɚнɚ
ɫлоɜɚ
ɬɟɯникɚ
ɪомɚнɚ
YORGUN SAVA
I ROMANINDA YAPI
A.1. Roman
n Kimli
Kemal Tahirin 1965 y
nda yay
nlanan Yorgun Sava
adl
roman
tarihimizi konu almaktad
r. Osmanl
Devletinin son y
A.2.
sim-
erik
Kemal Tahir iin eserin ismi onun vcuda getirilmesindeki en nemli a
amad
r.
n ismine ayr
ca nem vermektedir. Yazar, eserinin temel izle
ini
isimden yola
karak roman
n arka fonunda sunar. Roman
n ismi, roman boyunca
okuyucunun zihnine olaylar
ile karakterlerin de
erlendirili
iyle birlikte kaz
r.
Roman
n ismi ve ieri
ndaki ili
Patriyotu eski
ttihat
Dr. Mnirin evinde saklamaya karar vermeleri
a ve Dr. Mnir aras
nda evde
ttihat
n yapt
klar
konusunda e
itli
malar
n olmas
Patriyot merin evden
esnada, dkkndan
kan bir adam
Neriman
n peesini amak istemesi, bunun zerine Cemilin adam
dvmesi
Cemil hakk
nda bir suluyu ka
rmaya al
rken vazife halindeki polisi a
yaralamaktan yakalama emri
kmas
n ordu iin adam toplamas
Dzenli ordu olmay
ndan Halit Pa
n toplad
birlikleri yola
karmakta
Bekir Sami Bey ve Halit Pa
an
n zorlanmas
Bekir Sami Bey ve komutas
n Papasl
Kynden kovulmalar
Eski Bahriye Naz
Rauf Beyin emriyle Salihli cephesini kurmak zere Cemil ile
Mustafa Kemalin emriyle Cemil ve arkada
n karargh
ku
atmalar
ve
birlikleri Bekir Sami Beyin komutas
na verip Yusuf
Tahir, Kemal,
Yorgun Sava
thaki Yay
stanbul 2005, s. 537.( Al
lar roman
ndan yap
lacakt
r.)
Cemil, mrnde ilk defa, do
ar do
maz lmemek iin aras
man
tirici gvensizli
iyle gvenli ya
amay
anlat
arac
yla sunar
( Tekin 2010: 119). Anlat
ya ait olan zaman anlay
yorumu olan bu ifadeler Yorgun Sava
roman
iin de geerlidir. Vaka zaman
1919-1920
aras
r, vaka zaman
n anlat
, kurgulan
zaman
ise roman
n 1965te
nland
d
nrsek hemen hemen 40 y
l sonras
na denk gelir. Bylelikle tarihi
roman zelli
i gsteren roman
n vaka zaman
tarihi gerekliklerle uygundur anlat
zaman
da vaka zaman
n gereklili
e uygun olarak kurgulanm
r. Yazar-anlat
bu
kronik zaman ierisinde bireysel
ve sosyal zamanlarla ilgili ayr
da okuyuculara verir.
Roman
n vaka zaman
ile ilgili roman
nda Cemilin a
ndan
u ifadeler
verilmektedir:
1919 y
n 15 May
nda, gne
li bir Per
embe gn, dnya stnde, gidecek
hibir yeri, ba
vuracak hikimsesi, yapacak hibir i
i olmaman
n lme benzeyen
bir daha duydu.
(Y.S., s. 184.)
Romanda sosyal zamana ait unsurlar da yer almaktad
r, bunlar bazen kahramanlar
bireysel zaman
ile birle
tirilir bazen de mekn
n zellikleri ile ili
kilendirilir. nc
blmde Kr
aban ile Cemilin Bursaya giri
gal lkesinin kritik bir
ehrindeki
grnm sosyal zaman paralelinde de
erlendirilebilir:
Bursaya yats
ezan
okunurken girdiler. Sokaklarda kimseler yoktu. Sulusepken bir
yor, insanlar
evlerine saklanm
ehri, sular alt
nda kalm
bir eski zaman
kasabas
n kal
A.5.b. Alg
sal Mekn
Yorgun Sava
roman
nda alg
sal meknlar yenilgi psikolojisiyle s
subaylar
n dramlar
yans
tmaktad
Alg
sal meknlar, ki
i-yer ili
kisini sorunsal a
dan
tan, dn
trlm
yerlerdir; yaln
zca topografik bir yer de
il, anlam
Cemilin bu ya
yabanc
ma, yaln
k hissini roman
n ilerleyen blmlerinde
tekrar anar. Teyzesinin evi bas
iin oradan ka
p Dr. Mnirin evine do
ru yola
Cemil, eve yakla
nca devriye arabalar
grr ve Dr. Mnir, Patriyot ve Pa
a amcay
grnce daha beter bir yaln
k hissine kap
Cemil, on yedi ya
ndayken kapat
Ta
lan
n yeralt
hcresinde bile, bu kadar
umutsuz bir yaln
k duymam
u anda gidecek hibir yeri, yapacak hibir i
i yoktu. Ne
n denizdi, ne ard
tren yolu Burada, dilini bildi
i insanlar da oturmuyordu sanki
manlar bile evirmi
de
ildi art
(Y.S., s. 179).
Cemilin ya
bu
aresizlik, belirsizlik hissi
roman
n geneline hkim olan sava
ncesi belirsizlik atmosferini
yans
tmaktad

Nerimanla nikhlar
gn bask
n olur. Neriman ile nikhland
klar
gn oday
tasvir edi
ekildedir:
Cemilin yatt
odada perdeler, sedir rtleri yenilenmi
ilik karyola,
Neriman
n ilk gelinlik karyolas
ile de
im srecini daha iyi alg
layabilir. Ve bu yntem modern romanda grlen bir
niteliktir
. Modern romanda, okuduka ki
iyi tan
z. Tan
ma i
i son sayfaya kadar
srebilir.
(Tekin 2010: 82).
Romanda da son anlara kadar ba
i Cemilin nas
l bir yol
ini merakla beklersiniz. Cemilin bir
ttihat
kimli
iyle ani kararlar veren
maceraperest tavr
da bunu destekler. Romanda dramatik yntemin seyri kahramanlar
konu
mas
eklinde sunulur.
iyi gemi
ine dndrmesi ile biz onun de
im srecini izlemi
oluruz. Cemilin
ahs
nda
ttihat
n zellikleri belirtilmi
olur. Cemilin iinde
eli
kili, z
t kutuplu istekler de onun macerac
ki
iyle ilgilidir. Nerimanla
evlenip bir kyde sessiz, sakin ya
amak isteyecek kadar yorgun ve b
nken; di
er yandan
Anadoluya geip vatan
kurtulu
unda rol almak istemektedir.
Burada, Kemal Tahirin,
ittihat
kimli
inin belirin vas
flar
ndan biri olarak macerac
ne
kard
grlr.
Cemilin Anadoluya gemesinde vatan iin bir
eyler yapma iste
i kadar, yerinde rahat
r. Yani amalar
na ula
may
daha sakin ve makul yollardan deneselerdi daha
olabilirlerdi.
Kitlelerin psikolojisi, onlar
lgan tabiatlar
zerine kanunlar
Dramatik yntemde ki
i, fiziki ve moral zelliklerinin topluca sunulmas
yla de
il, para
para verilmesiyle izilir.
(Tekin 2010: 81).
Kemal Tahirin de romanda Cemili
hatalar
yla ve de
imiyle de tam anlam
yla yceltmeden yola
felaket oldu
unu idrak ederek, gemi
ve gelecek muhasebesi ile do
ru tercihi yapacakt
Kahramanlar sadece geli
ip de
en ve bu yolculu
u yapan insanlar de
ildir; onlar ayn
zamanda de
imin vas
talar
(Pearson 2003:28). Kemal Tahir, romanda Cemilin
ruhsal de
imini aktar
rken asl
nda onun
nda milli mcadele ruhunun ta
ve
ta ruhunu da aktarmaktad
r. Romandaki dramatik aksiyonu sa
layan Cemilin Milli
Mcadeleye kat
lma karar
, roman kahraman
ru seimi yapmas
na i
ihtilli oldu
unu
(Kantarc
lu, 2004: 132). Bilgi ve tecrbeden yoksun bir
ekilde hareket edilmesinin zorunlu sonular
ndan yola
karak Cemil de Dr. Mnirin
szcl
yle gerekleri, daha do
rusu kendi dneminin
ve gereklerini
renir.
yla ba
inin davran
Belli bir sistemin kurallar
na gre hareket edip, gerekeni yapt
ktan sonra olanlara
z kalma bir sava
ruhu ta
yan Cemile uygun de
ildir. Kayg
ve kayg
durumu aras
nda kalan Cemil, yazar
n karakterle
tirme srecinde do
ru olan tavr
gstermi
tir. Gerek bir kahraman
Gerek mutluluk bir ideal u
runda al
mak ve deyim
yerindeyse yksek ruhlar
ve ahlak kahramanlar
rehber edinmektir.
(Bayraktar 2010:
36). Bu yksek ruhlu insanlar da kat
bir kurallar sistemi ierisinde de
il, kendi iinden
de onun kaypak, sebats
z karakterini ortaya koyar. Gvur Efe de Akhisarda kald
klar
sre
ierisinde Bekir Sami Bey ve komutas
na zorluk
karmas
bak
ndan kart karakterdir.
Ayr
ca Romanda
DZLEM
Yzba
Cemil
Dr. Mnir
Selahattin
men Faruk
** Tablo Ramazan Korkmaz
n Romanda Dramatik Aksiyonu Sa
layan De
erlerin Grnt
Seviyeleri zerine Baz
neriler adl
makalesinden uyarlanm
Patriyot mer
Ahmet Anzavur
KAVRAMLAR
DZLEM
Kayg
Kozmos
Aidiyet
Sorumluluk Bilinci
Yenilgi
Yabanc
ma
Kkszlk
ktidar H
SEMBOLLER
DZLEM
Yzba
Nazminin Tablosu
Yavuz Sultan Selim Tablosu
Silah
Osmanl
Mankenleri
Von Kres Pa
an
n Drbn-
Karanl
mur
B.1. Mcadele ve Yenilgi Karma
nda Bireyin Kendinden Ba
Milli Mcadelenin ele al
romanda,
ttihat
n yenilgi psikolojileri ve mcadele
iinde yeniden do
anlat
lmaktad
ttihat
n i dnyalar
ve onlar
n sava
le
birlikte gelen yenilginin muhasebesini yapmalar
aktar
r. Kendileriyle hesapla
malar
hepsinin bir
ok ya
, yenilgiyi mmkn grmedikleri dikkat ekmektedir. Dolay
yla
Kemal Tahirin romanda zerinde durmak istedi
i kendilerine ve rgtlerine ko
ulsuz
gvenen, g ve iktidar
n kendilerinde oldu
una inanan
ttihat
n byk yan
ve
bunun sonunda kendilerini sava
n ortas
nda bulup, mcadeleye destek vermek iin ruhsal
dn
mlerini grrz. Bu ortam bir karma
a ve kaosu da beraberinde getirmektedir.
ttihat
Terakkiciler,
ngilizler, Az
klar, Hrriyet
lar ve Hkmet taraf
ndan kovalan
lmaktad
rlar. Dolay
yla kendi aralar
nda da blnen
ttihat
klar
bu
kaos ortam
nda ncelikle kendileriyle sava
arak yksek mcadele ruhunu elde edebilirler.
Romanda sadece d
cenahta de
il i cenahta da sava
yapmak gerekmektedir. Bu
durum hem co
rafi olarak lkenin ii hem de d
a insani a
dan me
Roman
n yaz
durdurulmaz srkleni
te Osmanl
ordusunun lime lime niformas
bsbtn paralan
yor,
yamalar uu
up erlerin, subaylar
ttihat
lar lkenin ve kendilerinin d
durumun muhasebesini yaparak bir yandan
kurtulu
a
geni

kendinden yola

eme
inin rnne de yabanc
mas
sz konusudur. Topuluk konusunda Cemilin
romanda syledikleri de dikkat ekicidir. Topulu
un baba miras
oldu
undan ve kendini
Cemil, Ayasofya Mzesindeki ald
randa Yavuzu gsteren ya
boya tablonun
nnde durur ve nas
l bu duruma gelindi
i konusunda d
ncelere dalar. Tabloda
gsterilen ihti
am nas
l olmu
tu da bu hale gelmi
ti. Kederli, ku
kulu bir
ekilde
Amerikal
gelinen sonra paralanan medeniyet d
ncesine bizi gtrr.
nardaki eksik bedenler
ma alg
n yar
m ve aksak ynne i

N (NERG
S) BEKADZEN
N AHISKANAME
NDE
AHISKA VE AHISKALILAR
. DOI : 10.17498/kdeniz.558
Karadeniz Teknik niversitesi, Trk Dili ve Edebiyat
Blm Mezunu, e-mail:
[email protected]
collected, and the subject was explained. In addition, individual interviews were conducted
Daha sonra Ba
kent Edebiyat Kltr Sanat ve E
itim Derne
inin haz
rlad
ve Ajans
Erciyesin bast
Dem Vakti 2
iirler kitab
nda yer alm
r (Kartal ve Kurt, 2014:
189-194). O, Soma facias
ehit olan 301 madencimizin an
na Sahil Kitap
Soma
iirleri Antolojisinde
iirleriyle kendi ac
payla
r (nal, 2014: 193-198).
Trk Edebiyat Dnyas
n En Byk Antolojisi ve Yar
olan, 20 lkeden 560
ile haz
rlanan ve GUINNESS REKORLAR K
TABIna aday Avrasya
airler
Antolojisinde yazar
iirleri bulunmaktad
r.
Yazar bilimsel ara
rmalar dal
Dil ve Anlat
iirin dili sade ve anla
r olup saf bir Trkedir. Yklemler geni
zaman kipiyle ekimlenmi
tir. Toponimlerin o
u yabanc
kelimelerden olu
turulmas
men ak
k kendini korumaktad
Ahenk ve Mzik:
iirin genelinde mziksel bir hava yer almaktad
r. Her k
tada
gzeldir kelimesinin tekrar
bu mzik ruhunu sa
lamaktad
iirde kafiye, redif ve vezin
sistemlerinden yararlan
lmas
iirini ahengini sa
2.2.
iirin Anlam Ynnden
skaname
iirinin Temas
Vatan ve Vatan Sevgisi.
iirin Tarihle
kisi ve
i Zaman:
iirde Ah
skal
nl ki
ilerden ve
kalelerden bahsederek XII-XXI. yzy
ndaki baz
senelere i
aret edilmi
iirde ismi geen
air, bilim adamlar
n eserleri insanlara sevgi,
kahramanl
k, dostluk duygular
lamaktad
r. Konunun vatan sevgisi olmas
ndan dolay
ndaki ili
iklerin iyi olmas
nem ta
maktad
Hayatla ili
skaname hayati bir
iirdir. Burada tasvir olunan olaylar gerek
hayatta vuku bulan olaylard
r. Bu bak
mdan destan
n hayatla ili
kisi vard
r.
zlek:
Yazar burada Ah
skal
n 14 Kas
m 1944 y
nda srgn olduktan sonra
onlardan kalan kylerin her ynleriyle gzel oldu
unu Gzeldir redifi ile her k
tada
vurgulamaktad
Yazar
iirinde
btn d
ncesiyle topraklar
n her bir paras
de
oldu
unu bildirerek vatan
yceltmeye al
iir, manzum bir hikye olmay
ve sonu belli olan bir f
kray
anlatm
yor.
O, Ah
ska kylerinin zelliklerini ve me
hur ynlerini okuyucuya anlatmaya al
iirde ok yayg
ekilde toponim, hidronim kullanarak tek bir nesneyi
bildirmek istemi
tir ki, o da vatand
r.
Duygu:
iirde heyecan oldu
unu hissediyoruz. Bu hey
ecan, onun 230den fazla
kyden bahsederken a
ka grmekteyiz. Zira 42 k
tal
k bir
iirde 261 toponimin
kullan
lmas
da ender grlen bir durumdur.
Nesnel Grnt:
Destanda nesnel grnt olarak Ah
skan
ehirleri, kyleri, tarihi
kaleleri, sular
, kapl
sunularak Ah
n tasviri verilmeye al
lsa da as
l ama
oradan 14 Kas
m 1944 tarihinde Orta Asya ve Kazak
istana srgn ol
unan ve bugn
Trkiye, Amerika, Rusya,
Ukrayna, zbekistan, K
sistan, Kazakistan, Azerbaycanda
ayan Ah
skal
n ocuklar
ve torunlar
nda Ah
ska duygu ve d
ncesini peki
tirmek
olmu
tur.
znel Grnt:
znel grnt olarak Aspinzan
n Rustavi kynde do
idealler
ota Rustaveli, Orpola Ky do
umlu Evliya Abdullah Efendi, Ah
skal
Ali
Haydar Efendi, kahramanlardan Blorzal
Bekir Mustafayev, Zedubanl
Bedir Muradov,
Moheli Mnir Memmedov, 1918 y
2.3. Destan
n Mekn Bak
ndan
ska, Ahalkalak, Vale, Bogdanovka
ehirleri an
msanm
Mekn olarak 330 ky ve
ehrin ismi gemektedir.
iirde baz
kylerin
zellikleri ve me
hur oldu
u ynleri dile getirilmi
iirde Ah
ska, Az
ur, Hertvis, Vardziya, Timuk (Tmek), Zanav kalelerinden
bahsedilmi
tir.
Sular:
Orpola Kyndeki Ellez Suyu, Sairme Maden Suyu blgede bir
ifa kayna
olarak ifade edilmi
calar:
Abastuban, Pulate yaln
z blgede de
il lke d
nda da tan
nmaktad
r.
3. Ah
iirinin Lengistik zellikleri
skaname
iiri 29 May
s 2008 tarihinde yaz
r.
lk defa
www.ahiskalilar.org sitesinde yay
nlanm
ve 5750 defa okunmu
tur. Daha sonra
ska dergisinde, 2013 y
nda ise kitapta yay
nlanm
r. Her bir toplum ya
klar
kylere, topraklara, kasabalara,
ehirlere, tarlalara, ay
rlara, otlaklara, mahallelere, ay ve
nehirlere, yaylalara kendi ya
amlar
ohta Orpola Koltahev Kopadze Sinis Mugaret Sakunet Toba
Blorza Zeduban Mohe Mi
nedze eerek ala
ndusa Peritskhe
Kamze
dumala Aha
en Zurzel Aspinza Ota Erkota obaret
Hokam
Toki H
z Lepis Varnet Panaket Vardzia Niayala Kartsep
Azmana
Vardzia
Tolo
Shvlis Persa Mugaret Tskordza Ur
avel Boga Murcahet Tatanis
Koyu yaz
lan Yerbiller (toponimler)
iirde tekrarlanm
Roket
ncgola Ca
isman aral Anda Heg
Samkure
vlita Tsinuban Vale Arcul
Ab Pama
an Benara Untsa Klde uruta Kikinet Tsahan Abastuban
Heve
en Sa
rdze Karatuban
Zeduban
Sabzara
olaver Hona Zanav
oran Amher
Hona
ordze Kaharet La
e Smada Lelovan
Amher
Adign Rabat Hona
Tsahan Untsa Adign Lelovan
Tsre
Arzne Aral Tse
oka Gomora Dersel ela Gugunaur
ortuban ela
Hero Viyana
Samtskhe
ora Dzveli Saro Sairme Pulate
Abastuban
caret
Goders
ska Tutacuvar
olaver Tisel Uthisubani Namniavur Kikibo
Kehvan Nakurdev
Pareha Kortoh An Boga Eliasminda Tatanis
Zeiban
an Dada
Toriya Bozali Karzah Yeince
Ortsep
rel Trion Andriasmind
Mushi Minedze Odunda Sazel
Tskaltbila Marel Ar
al Ude Tsarabastuba
Mikelsminda Okera
Konga Timuk Tsunda Sakudabel Tolerta
Zarzma
Bolacur Katsaraul
Vani Kulalis Kandza Havet Hanali Batkana Dangul
Zeda Vardzia Bertkana Verta
i Pia Ahia Arakeli Erica
Kurba
lu Toras Golday Akhvita Dviri
oroma Murcahet Alcua
Varevi Baralet Thiltaubani Panaket Orcolaur Kazma
Adign Aspinza Ah
ska
Ahalkalaki Bogdanovka
3.3.
smi Geen Hidronimler
Yazar Ellez'in sular
insana nimet (T. Bekadze, t.y. [2013]: 17) demekle Orpola
kyndeki p
nardan sz etmi
tir. Ellez, Orpola sakinlerinden Tello Tayfur k
n dedi
ine
gre gerekten insana ferah verirdi. Tok insan onun suyunu iti
inde al
k hissi iinde
oluyordu (Ki
isel Gr
me: Ya
ar Binali o
lu, 15 Ocak 2015).
Eserde ba
ka hidronime rastlanmamaktad
r. Oysaki, Trkiye, Grcistan ve Azerbaycan
topraklar
ndan geerek Hazar'a dklen
Kr (Kura) Nehri, Posof ay
Akhalkelek, Caksu, O
orasu, Kvablian, Otskhe akarsular
ndan, Pervane, Sa
amo, Hanala,
Tabaskur, Hozapin, Madatana gllerinden bahsedebilirdi.
Ah
skanamenin Tahlili
Destan olarak adland
42 k
iirini yazar Ah
skaname nin gnllere hat
ra,
iir Ah
ska ismi ile ba
yor. Ah
ska (Akhaltsikhe), gnmzde Grcistan
Kaynak: http://intermedia.ge
Nehrin bir taraf
nda Eski
ehir, di
er taraf
nda ise Yeni
ehir yer almaktad
r. Her iki
bir kpr birle
tirmektedir (Bekadze,
2014c: 563).
emseddin Sami, Kms'l-A'lm isimli tarihi-co
rafi ansiklopedisinde Akh
skha ve
Akhalikh adl
iki ayr
co
Yazar Evliya diyar
Orpola ba
ndan,
Benden sana yar olmaz
lan,
k git buradan!
iekler olmasayd
Glleri solmasayd
Orpoladan uzak kalmak
ke hi olmasayd
mur ya
mazsa yan Orpola!
Gnl senden uzak olsa,
O zaman da yan Orpola!
Orpola da
iek
z ben seni severim,
Orpolada gezerim,
Burdan hi ayr
lamam
Seni her an szerim!
Orpola'n
n deresi.
Gzeldir benv
smi Abdullah olan
Vard
r bir Evliyas
iirin 4. k
nda II. Dnya Sava
nda gazi ve
ehit olan Blorzal
Bekir, Zedubanl
Bedir ve Moheli Mnir hakk
nda okuyucular
bilgilendirilmi
tir. Makalemizde onlar
hakk
nda bilgiler bulunmaktad
skal
Abdullah Efendi (1733-1813)
Anadolu Evliyalar
ndan olan Ah
skal
Abdullah Efendi 1733 (H. 1146) y
nda Ah
ska
Az
ur Nahiyesi'nin Orpola kynde do
du.
lk e
itimini babas
ndan alan Abdullah
babas
ndan sonra Kars'a giderek
smail bin Muhammed Berk
di'den usl-i f
ve hadis ilimlerini ok
Reslullah efendimiz slihlerle, iyi kimselerle berber olmay
emretmi
tir (Shota Bekadze,
2014b: 11.
Abdullah Efendi 1761 y
nda
stanbul'a dnd. Be
l sonra Edirne yoluyla Bosna'ya
giderek iki y
l orada kald
(Balc
ve Kk, 2015: 52). O, 1767 y
nda Revazim'l-Ayan
en byk eserini yazmaya ba
lam
ve 1777 y
nda Ayasofya medresesinde
tamamlam
r. 1813 y
nda vefat eden Abdullah Efendi'nin mezar
stanbul'da skdar
Kaynak: https://www.google.ru/images?hl=ru&q=%D0%91%D0%B5%D0%BA%
D0%B8%D1%80+%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B0%
D0%B5%D0%B2+%D0%B3%D0%B5%D1%80
%D0%BE%D0%B9&gbv=2&sa=X&oi=i
mage_result_group&ei=mni2VOjlM4rkUo2mgtAM&ved=0CB4QsAQ (15.01.2015).
Bedir Muradov (1909-1944)
Bedir Muradov Beymodovi 1909 y
kavu
te srgnn verdi
gerekler bunlard
r (Ki
isel Gr
me: Ya
Binali o
lu, 16 Ocak 2015).
Bu kahraman 1 A
ustos 2012 y
nda Rusya Federasyonu Kabarda-Balkar

Kaynak: http://www.fototerra.ru/Gruzija/
Vardzija/FFilin05-8832.html, 15.01.2015
1193-1195 y
nda Seluklu sava
zaman
nda Tamara burada oturmakta idi.
1283 y
nda Samtskhede byk bir deprem oldu. Bunun sonucunda 15 m
ndaki kaya ayr
larak Kr (Kura) nehrine d
t. Ma
aran
n te iki k
da
XIII. yzy
l sonu ve XIV. yzy
l Samtskhe atabeyi Beka Cakeli manast
onard
Manast
r 1551 y
lnda
ran
Tahmas
b ordusu taraf
ndan tahrip edildi, XVI. yzy
sonlar
nda ise Osmanl
n eline geti. 1828-1829 Osmanl
-Rus Sava
sonucu Ruslara
rak
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/
1986 y
nda Vardziya ma
Yazar ma
ehridir Vardziya inan demekle bu muhte
em yap
tan
tmak
istemi
nda blgeye gidildi
&id=15,15.01.2015) dem Ah
skal
ise Herolular
akay
ok sevdiklerini,
akadan
misafiri dvdklerini, insanlara lakap takarak gldklerini
Bayraktarov daha sonralar Ah
skal
n Azerbaycana gnde nclk ederek Mu
an
blgesinin Saatl
ilesine gelerek Adign kyn kurdular. O kolektif iftli
in ba
na geti.
1967 y
nda kendisine Sosyalist Eme
i Kahraman
verildi
(http://rudocs.exdat.com/docs/index-73
430.html?page=30, 15.01.2015). Ah
lardan
srgn sonras
kahraman ad
alanlar ierisinde Abuzer Bayr
aktarov (Piriyeva, 2005: 6) ve
Kaynak: https://www.google.ge (15.01.2015).
Vatana dnmek mcadelesinde nclk edenlerin ba
zistan, 1966-1970 y
rayonunun (ilesinin)
okullar
nda tarih
hakk
nda bir kelime dahi yazmakta zorlan
yor. nk halk
blnm
tr. Halk
yok yere
lar. Onun iin Ah
ska ve Ah
skal
lar sorunu bir kr d
me dn
t. Ama ne olursa
olsun o vatan
kutsal biliyor ve vatana kavu
Uluslararas
kiler Blm Doktora
rencisi, aslen Hero kynden olan mit Shabanov.
Bantas
(yaban armudu) ile me
hur olan Hero kynde bulunan slalelerden en ok
Arapo
ullar
r. Yazar, Herolu Arapo
ullar
ndan olan ve Viyanada e
itim alm
im zeli rnek vererek
yle demi
Viyana'dan gelir Ha
Hero'nun parlayan snmez gne
Samtsheli genlerin bir ni
anesi,
Tarihi geni
tir, halk
gzeldir! (Tinatin Bekadze, t.y.[2013]: 20)

spen, 3 nefer 75 Resm-i kvvare 40
nta(bu
day) 100 1200 Resm-i h
air (arpa) 100 1000 Resm-i tapu ve de
tbani 60
avdar 10 100 Resm-i yaylak 40
Resm-i yonca ve giyah 100 Resm-i murahhasiye 6
Kaynak: Cikia, 1947: 108.
Odzrhe tarihi kale
ehirdir. Gnmzde Adign Belediyesinin Abastuban kasabas
nlar
nda yerle
mekte olup Odzrhiskali nehrinin sa
taraf
ndad
r. Bu kale M.. III.
yzy
n ilk yar
nda Samshe ve Acara eristavlar
n kona
olmu
tur
(http://saunje.ge/index.php?id=281& lang=ka. Eri
im Tarihi: 24.09.2014).
ska'da Genlik bayram
olarak bilinen K
z-Gelin Bayram
her sene kutlan

ska'da ve srgn sonras
ocuklar aras
nda Kepe Hatun oyunu oynan
. Bu
oyunda ocuklar koro
eklinde
unu sylyorlard
Kepe hatun ne istersin
Allahtan ya
mur i
tersin
mur ya
n gl olsun,
llar tel tel olsun.
alar as
Yapra
leek leek
Han
m baci kahsana
gvecine bahsana
Bizi yola salsana derdik
ar Binali o
lu ocukken Kepe Hatun oyunu ile ilgili
unlar
anlatt
yorum 1958-1959 y
nda Azerbaycan
n Sabirabat
ska Kynde
daha 4-5 ya
ndayken ocuklarla beraber ev ev gezip bunu sylerdik. Yaz aylar
nda bunu
yapard
k. Orada ekin iin ya
mura gerek duyulmazd
. Zira ekinler sulama yoluyla
kek'te ya
mur duas
ekildedir: Kepe Hatun gezdirilir-min edilir. Kepe
Hatun'a su serpilir. Hocan
n duas
inde kurban kesilir. ocuklar; epe / Kepe Hatun
ne ister. Allah'tan ya
mur ister. Ya
mur ya
n gl olsun. Ambarlar
bol olsun. Nene Hatun
kalksana. Bal gvecine baksana. Bizi yola salsana-Allah ekber derler
(http://www.oocities.org/yasarkalafat/mak3.htm, 15.01.2015).
Orta Karadeniz Ah
ska Trklerinde, ya
mur ya
mas
iin kurban kesilmektedir. Kyn
hocas
ata bindirilir. At
n zerinde hatim indirilir. Halk daire olu
turur. Ya
mur zikri yapar.
n zerinde hoca ya
mur alay
ile birlikte kyn s

''Kepe Hatun, ne istersin?'' denirdi
''Allah'tan ya
mur istersin'' denirdi,
Oyun oynan
, yemek yenirdi
Nakurdevi, Pareha, Kortoh gzeldir! (Tinatin Bekadze, t.y.[2013]: 21)
Sivas ve Ardahan kylerinde de ocuklar aras
nda Kepe Hatun diye bilinen ya
mur
duas
yap
lmaktad
r. Bykler hibir gnah
olmayan ocuklar
n ya
mur duas
kmalar
daha do
ru bulmaktad
r. Ky ocuklar
atan byk bir kepe bulup ona k

ocuk tutup, di
er ocuklar da arkalar
nda evleri bir bir gezerek kap
nnde hepsi birden
Kepe Hatun'un iste
ini dile getirirlerdi. ocuklar
n sesini duyan ev sahibesi kad
n nceden
su dolu vedreyi (kovay
) Kepe Gelinin ba
ndan dker. Bylece ocuklar da
r. Sonra kad
n evden
kard
ya
, patatesi, unu, pirinci ve bu gibi erzaklardan
ocuklara verir. Toplanan erzaktan ocuklar yemek pi
irip bir yerde oturup yerler ve
oyunlar
na devam ederler (http://www.kutluozen.c
om/default.asp? part=yazilar &islem=
oku&id=50, 15.01.2015).
mur Ya
rma oyunu Kepe Hatun oyunun ayn
r (Aliyeva Esen, 2008:
363-364). Bu oyun ya
mur ya
mad
zaman ocuklar taraf
ndan oynan
r. Ky ocuklar
toplan
rlar ve bir sprgeyi alarak
onu ssleyerek bir insan
ekline sokarlar. Sap
ortas
ndan bir ubuk geirerek iki kol yaparlar. Daha sonra iki ki
i kollar
ndan tutarak kap
dola
maya ba
lar. Yanlar
nda di
er ocuklar bo
torbalarla takip ederler. Bir kap
geldiklerinde Kepe Hatun'un isteklerini bildirirler. Ev sahibi nce ocuklar
n zerine bir
tas su dker, daha sonra ambar
ndan erzak verir. Hediyeler bo
torbalara konur. Btn ky
gezilir. Toplanan erzak pi
irilerek hep birlikte yerlerdi.
Yazar Ah
ska'da baz
giyim tarz
na da yer vererek An ky gelinlerinin katha
rtnd
n, Boga ky gelinlerin ise ok sessiz oldu
yle dile getirmi
An'li gelinler de katha rtnr
Boga'li gelinler dinmez oturur (Tinatin Bekadze, t.y.[2013]: 21).
An ky sakinleri Azerbaycan'da Sabirabat ilesi Ahmedabad kynde ya
maktad
rlar.
Onlar
n bir k

Kaynak: http://www.elbruso
id.org/m/ forum/forum183
/topic8264/?PAGEN_1=11
im Tarihi: 24 Ocak 2015.
Yazar, Tskaltbilal
n sevinli olmalar
, Marellilerin srekli dert ve keder iinde
olmalar
, Aral ve Ude Katolik Grclerin ise ikiden zevk ald
klar
yle a
klam
Tskaltbila'lilar ok ho
olurlar
Marel'li ler dertden sarho
olurlar
Aral ve Ude'li meyho
olurlar,
Tmek Kalesi
Tmek Kalesi tarihi kale
ehir olup kr nehrinim sol sahilinde Aspinza Belediyesi
Tmogvi kynde yerle
mektedir (
ekil 9).
ekil 9: Tmek Kalesi Kr Nehrinin Sol Sahilinde
Kaynak:(http://www.tamartour.ru/ge
georgianinteresting-laces/ castles/tmogvi, 15.01.2015).
Kalenin bulundu
u yerde Tmek adl
byk bir
ehir vard
. XI-XII. yzy
llarda
evrede byyerek n kazanm
. Tarihi belgelerde ilk olarak onun ismi 914 y

Kale Toreli, Mhargrdzeli,
alika
vili ve Cakelilerin elinde bulunmu
tur. 1578 y
Osmanl
n eline geen kale
1828-1829 Osmanl
-Rus Sava
sonucu Ruslara b
rak
nl Sargis Tmogveli burada do
tur.
Kale Kr Nehrinin sol taraf
nda olup Vardziyadan 4 km kuzey tarafta nehirden 150 m
ykseklikte yerle
tir. Kalenin her iki taraf
derin derelerle savunulmaktad
r. Bu ise
kaleye giri
ini engelliyor.
Kralie Tamara 1191 y

Kalbimizi k
yma k

mam
zda, gen yazar
n ilk yay
n kitab
olan Mazur Gr C

Ua: (2008), Ed. Tsira Meskhi
vili,

N Smi: (1996).
Kms'l-A'lm,
1. Cilt,
m/facsimile, Ankara,
gar Ne
riyat.
OTA RUSTAVEL
: (1991).
Kaplan Postlu
valye
, eviri: Bill Dindar,
Zeynelbidin Makas, Samsun, Eser Matbaas
Trke Szlk
, 1-2: (1998). 9. B., Ankara, TDK Yay
nlar
NAL Gonca Aydemir: (2014),
176 Dost Yrekle Soma
iirleri Antalojisi,
Antalya. Sahil Kitap Yay
nevi, ISBN: 978-605-5105-72-3. s. 193-198.
Zakaraya Parmen: (1982).
Drevniye goroda i kreposti Gruzii,
Tbilisi,
Sabota Sakartvelo.
ZL KAYNAKLAR
AR B
NAL
Orpola ky as
olup
1954 y
nda zbekistan'da
, ilk, orta, lise ve niversite e
itimini Azerbaycan'da alm
r. 1990 y
nda Tiflis'te
Grcistan Bilimler Akademisi
vane Cavahi
vili ad

&sa= X&oi =image_result_group&ei=mni2VOjlM4rkUo2mgtAM&ved=0CB4QsAQ,
15.01.2015.
Krepost Tmogvi
: http://www.tamartour.ru/georgia
n-interesting-places/types-of-
georgian-interesting-
places/castles/tmogvi
MAMEDOV Minur
http://www.az-libr.ru/index.htm?Person
s&C0C/58b2675b/ index, 15.01.2015.
Odzrhe
: http://saunje.ge/index.php?id=281&lang=ka. Eri
im Tarihi: 24.09.2014.
NAL lk:
ska Posof
zlenimlerim,
http://www.posofhaber.com/yazdir.
asp?ID=664, 15.01.2015.
Ah
ska Trkleri Tarihi
, http://www.egitisim.gen.tr/site/arsiv/51-
17/477-ahiska.html, 15.01.2015.
ZEN Ya
ar Kutlu:
ocuklar
mur Duas
http://www.kutluozen.com/default.asp? pa
rt=yazilar&islem=oku&id=50, 15.01.2015.
y gorod Vardziya:
http://www.fototerra.ru/G
ruzija/Vardzija/FFilin05-
8832.html, 15.01.2015.

ИɋɌОРИИ
ДОРОȽИ
ɌɍРКЕɋɌȺНɋКОȽО
КРȺЯ
RYOLLARI TAR
AN OVERVIEW OF RAILWAY HISTORY IN COLONIAL TURKESTAN
Nadir YAKUBCANOV (
Ноɞиɪ
ЯКɍȻЖȺНОȼ
ȺННОɌȺЦИЯ
Иɫɬоɪия
ɞоɪоɝ
ɬɟɪɪиɬоɪии
ɍзɛɟкиɫɬɚнɚ
ɛɟɪɟɬ
нɚчɚло
1874
ɝоɞɚ
пɪизнɚлɚ
нɟоɛɯоɞимым
поɫɬɪойкɭ
жɟлɟзноɞоɪожной
Оɪɟнɛɭɪɝ
Ɍɚшкɟнɬ
Оɞнɚко
позжɟ
ɪɟшɟниɟ
-
пɟɪɜɚя
ɫɬɚльнɚя
ɫоɟɞиниɬь
Ɍɚшкɟнɬ
ɜоɫɬочным
поɛɟɪɟжьɟм
Кɚɫпийɫкоɝо
1881-1886
поɫɬɪоɟнɚ
ɞоɪоɝɚ
1888
онɚ
ɞоɫɬɪоɟнɚ
ɋɚмɚɪкɚнɞɚ
1894
ɋɬɪоиɬɟльɫɬɜо
ɞоɪоɝи
полноɫɬью
зɚɜɟɪшилоɫь
1899
нɚзыɜɚлɚɫь
онɚ
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝой
1906
ɛылɚ
поɫɬɪоɟнɚ
1915
зɚɜɟɪшɟно
Ȼɭɯɚɪɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɪɭɛɟжɟ
ɫɮоɪмиɪоɜɚлɚɫь
концɟпция
ɝɟоɝɪɚɮичɟɫкой
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
ɬɪɚнɫпоɪɬɚ
пɪоизɜоɞɫɬɜɟнно
экономичɟɫкомɭ
пɪизнɚкɭ
Оɫноɜнɚя
пɪоɛлɟмɚ
ɪɟɚлизɚции
концɟпции
нɟоɛɯоɞимой
ɬɪɚнɫпоɪɬной
инɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪы
оɛɟɫпɟчɟния
ɚкɬиɜныɯ
ɜоɟнныɯ
ɚɞминиɫɬɪɚɬиɜныɯ
ɬоɪɝоɜо
экономичɟɫкиɯ
мɟжɞɭ
оɬношɟнии
ɭɞɟлялоɫь
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɭ
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
ɫооɛщɟния
цɟлом
пɪоɜɟɞɟниɟ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
пɪоɞикɬоɜɚно
нɟоɛɯоɞимоɫɬью
позиций
пɪиɫɭɬɫɬɜия
Роɫɫийɫкой
импɟɪии
кɪɚɟ
Ⱥнɝлийɫкоɟ
ɝɟополиɬичɟɫкоɟ
пɪоɬиɜоɫɬояниɟ
ɋɪɟɞнɟй
ɫлоɜɚ
ɍзɛɟкиɫɬɚн
Ɍɭɪкɟɫɬɚн
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкɚя
ɞоɪоɝɚ
ɞоɪоɝɚ
жɟлɟзноɞоɪожноɟ
ɫооɛщɟниɟ
Роɫɫийɫкɚя
импɟɪия
Z
zbekistan hudutlar
nda demir yollar
n yap
tarihi 1874 y
yor, o tarihte
k Rusyas
n bu konuyu ara
rmak iin olu
u zel komisyon Orenburg-
kent demir yolunu in
onaylam
. Ancak daha sonra bu gr
de
blgedeki ilk demir yolu hatt
Ta
kenti Hazar denizinin do
u sahillerine ba
layacak
ekilde olu
turulmas
na karar verilmi
ti. Rusyan
n yeni i
. DOI : 10.17498/kdeniz.197
.
ɋɚмɚɪкɚнɞɫкий
Ƚоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнный
ɭниɜɟɪɫиɬɟɬ
Рɟɫпɭɛликɚ
[email protected]

verilmi
tir. 1906 y
nda bu demir yolunun Fergana hatt
n, 1915 y
nda Buhara
hatt
n yap
bitirilmi
XX yzy
nda demir yollar
n in
iin co
rafi-ekonomik ltler
olu
turulmu
tur. Ancak bu ltleri gerekle
tirmek, Trkistan ve Rusya aras
nda aktif
askeri, politik, ynetim ve ticari-ekonomik ili
kileri olu
turmak iin gerekli nakliyat
enfrastrktr mevcut de
ildi. Eninde sonunda yeni smrgeye demir yolu hatt
enmesi meselesini arl
k Rusyas
n emperyalist tutumu ve Orta Asyadaki Rus-
ngiliz
jeopolitik kar
duru
mas

ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝой
1906
поɫɬɪоɟнɚ
1915
зɚɜɟɪшɟно
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜо
Ȼɭɯɚɪɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Иɫɬоɪия
ɞоɪоɝ
ɬɟɪɪиɬоɪии
ɍзɛɟкиɫɬɚнɚ
ɛɟɪɟɬ
нɚчɚло
1874
ɝоɞɚ
пɪизнɚлɚ
нɟоɛɯоɞимым
поɫɬɪойкɭ
жɟлɟзноɞоɪожной
Оɪɟнɛɭɪɝ
Ɍɚшкɟнɬ
Оɞнɚко
позжɟ
ɪɟшɟниɟ
-
пɟɪɜɚя
ɫɬɚльнɚя
ɫоɟɞиниɬь
Ɍɚшкɟнɬ
ɜоɫɬочным
поɛɟɪɟжьɟм
Кɚɫпийɫкоɝо
моɪя
ɪɭɛɟжɟ
ɫɮоɪмиɪоɜɚлɚɫь
концɟпция
экономико
ɝɟоɝɪɚɮичɟɫкой
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
ɬɪɚнɫпоɪɬɚ
пɪоизɜоɞɫɬɜɟнно
экономичɟɫкомɭ
пɪизнɚкɭ
оɫноɜным
пɪинципом
коɬоɪой
ɭɞоɜлɟɬɜоɪɟниɟ
нɭжɞɚм
ɪɚзɜиɜɚющɟɝоɫя
кɚпиɬɚлиɫɬичɟɫкоɝо
ɯозяйɫɬɜɚ
ɫɬɪɚны
Жɟлɟзноɞоɪожнɚя
ɮоɪмɭлɚ
пɟɪɫпɟкɬиɜноɝо
ɪоɫɬɚ
ɬɪɚнɫпоɪɬной
оɛоɫноɜыɜɚлɚɫь
нɟоɛɯоɞимоɫɬью
пɪɟоɞолɟния
ɝɪомɚɞныɯ
ɪɚɫɫɬояний
поɬɟнциɚльными
мɚɫшɬɚɛɚми
ɚɫɫоɪɬимɟнɬной
ɫпɟциɮикой
ɝɪɭзопоɬокоɜ
ɫоɫɬɚɜɟ
коɬоɪыɯ
пɪɟоɛлɚɞɚли
ɞɟшɟɜыɟ
ɝɪɭзы
пɪоɜɟɞɟниɟм
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɞоɪоɝ
мɚɝиɫɬɪɚльноɝо
оɬкɪыɜɚлиɫь
ɬɟɪɪиɬоɪии
ɪоɫɫийɫкоɝо
миɪоɜоɝо
ɪынкоɜ
ɪɚɫшиɪяющɟйɫя
кɪɟɫɬьянɫкой
колонизɚции
пɪомышлɟнноɝо
оɫɜоɟния
оɛоɫɬɪённом
ɜнимɚнии
ɫкɪыɜɚлиɫь
импɟɪɫкиɟ
ɫɚмоɞɟɪжɚɜия
ȼоɫɬокɟ
ɞоɪоɝɚ
ɞолжнɚ
полоɫой
пɪикоɜɚɬь
нɚши
ɪɚзличными
нɟиɫчɟɪпɚɟмыми
ɪɟɫɭɪɫɚми
цɟнɬɪɭ
Импɟɪии
. [15,
. 159]
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
пɪɚɜящими
кɪɭɝɚми
Роɫɫийɫкой
импɟɪии
иɫпользоɜɚния
мɚɬɟɪиɚльныɯ
ɛоɝɚɬɫɬɜ
кɪɚя
ɭɞоɜлɟɬɜоɪɟния
поɬɪɟɛноɫɬи
ɪɚзɜиɜɚющɟйɫя
пɪомышлɟнноɫɬи
мɟɬɪополии
пɪɟɜɪɚщɟниɟ
ɪɟɝионɚ
ɫыɪьɟɜой
пɪиɞɚɬок
Оɫноɜнɚя
пɪоɛлɟмɚ
ɪɟɚлизɚции
оɬɫɭɬɫɬɜии
нɟоɛɯоɞимой
ɬɪɚнɫпоɪɬной
инɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪы
ɜоɟнныɯ
полиɬико
ɚɞминиɫɬɪɚɬиɜныɯ
ɬоɪɝоɜо
экономичɟɫкиɯ
мɟжɞɭ
Ɍɭɪкɟɫɬɚном
эɬом
оɬношɟнии
ɜɚжноɟ
ɭɞɟлялоɫь
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɭ
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
ɫооɛщɟния
цɟлом
пɪоɜɟɞɟниɟ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
пɪоɞикɬоɜɚно
нɟоɛɯоɞимоɫɬью
позиций
пɪиɫɭɬɫɬɜия
Роɫɫийɫкой
импɟɪии
.[19,
. 13]
60-70-
. XIX
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜо
жɟлɟзныɯ
ɞоɪоɝ
ɋɪɟɞнюю
оɞнɭ
пɪиоɪиɬɟɬныɯ
ɫɬоящиɯ
пɟɪɟɞ
пɪɚɜящими
кɪɭɝɚми
импɟɪии
оɫɜоɟнии
ɫɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкоɝо
ɪɟɝионɚ
1874
ɝоɞɭ
Оɪɟнɛɭɪɝɟ
жɟлɟзноɞоɪожнɚя
Ƚɟоɝɪɚɮичɟɫкоɝо
оɛщɟɫɬɜɚ
пɪизнɚлɚ
нɟоɛɯоɞимой
поɫɬɪойкɭ
ɞоɪоɝи
ɜɟɫɬи
Оɪɟнɛɭɪɝɚ
Ɍɚшкɟнɬɚ
нɚпɪɚɜлɟнии
коɬоɪомɭ
пɪоиɫɯоɞили
ɪоɫɫийɫкиɟ
коɬоɪоɟ
ɜɪɟмя
кɪɚɬчɚйшим
. [20,
. 88].
ɫɜоɟм
пиɫьмɟ
имя
миниɫɬɪɚ
ɫооɛщɟния
Роɫɫии
Поɫьɟɬɚ
15
мɚɪɬɚ
1874
поɞчɟɪкнɭл
оɫɬɪɭю
нɟоɛɯоɞимоɫɬь
ɫоɟɞинɟния
кɪɚя
ɫɟɬи
цɟляɯ
полиɬичɟɫкоɝо
ɜоɟнноɝо
пɪиɫɭɬɫɬɜия
Роɫɫийɫкой
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
1876
ɫооɛщɟния
Поɫьɟɬ
поɪɭчил
инжɟнɟɪɚм
ɫɬɪɚны
Ɍɪоицк
Нɚɭчныɟ
оɪɝɚнизоɜɚнныɟ
1877,
1878, 1879
пɪикɚзом
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɚ
Роɫɫийɫкой
импɟɪии
опɪɟɞɟлɟния

нɚпɪɚɜлɟний
ɞоɪоɝ
ɋɪɟɞнɟй
пɪишли
нɟоɛɯоɞимоɫɬи
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
нɚпɪɚɜлɟнию
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
.[19,
. 14].
Пɟɪɜɚя
пɪоɜɟɞɟнии
ɫɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
ɞоɪоɝи
ɪоɞилɚɫь
поɫлɟ
Кɪымɫкой
ɜойны
1856
ɝоɞɚ
нɚмɟɫɬник
ɫоɜɟɬоɜɚл
ɜоɞныɟ
ɛольшими
ɪɟкɚми
ɋɪɟɞнɟй
поɫɪɟɞɫɬɜом
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɍɫɬь
Юɪɬ
Ⱥɪɚлом
Полкоɜник
1857
1873
ɭпоɪно
нɚɫɬɚиɜɚл
ɭɫɬɪоиɬь
пɚɪоɜой
ȼоɫɬок
ȼолɝи
ɋɚмɚɪы
Оɪɟнɛɭɪɝ
Дɚɪьɟ
полɚɝɚя
ɜɪɟмɟнɟм
ɜɫɬɪɟɬяɬ
жɟлɟзною
ɞоɪоɝой
Инɞɚ
чɟɪɟз
ɏиɜинɫкоɝо
поɯоɞɚ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
пɪоɫил
ɜключиɬь
ɪɟльɫоɜыɯ
жɟлɟзнɭю
ɞоɪоɝɭ
Оɪɟнɛɭɪɝɚ
Ⱥɪɚльɫкомɭ
пɟɪɜый
ɛɭɞɭщɟй
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɞолжнɚ
ɫоɟɞиниɬь
ɋɚмɚɪкɚнɞ
Моɫкɜою
Пɪоɟкɬы
ɫоɟɞинɟния
ɋɪɟɞнɟй
цɟнɬɪɚльной
пояɜилиɫь
нɚчɚлом
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзныɯ
ɞоɪоɝ
ɟɜɪопɟйɫкой
ɫɬɪɚны
1854
1880
ɝоɞы
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɭ
поɞɚно
ɫɜышɟ
40
пɪоɟкɬоɜ
поɫɬɪойки
ɞоɪоɝ
ɋɪɟɞнɟй
ɪɚзныɯ
чɚɫɬью
нɚпɪɚɜлɟнии
Оɪɟнɛɭɪɝ
Ɍɚшкɟнɬ
Пɪоɟкɬы
ɚкɬиɜно
оɛɫɭжɞɚлиɫь
изɞɚнияɯ
Пɟɬɟɪɛɭɪɝɫкиɟ
ɜɟɞомоɫɬи
,
Пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɟнный
,
,
,
Ноɜоɟ
ɜɪɟмя
Жɭɪнɚл
Миниɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫооɛщɟний
,
,
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкиɟ
ɜɟɞомоɫɬи
,
Окɪɚинɚ
оɛɫɭжɞɟнии
ɚнɝлийɫкиɟ
ɮɪɚнцɭзɫкиɟ
польɫкиɟ
ɚмɟɪикɚнɫкиɟ
пɟɪиоɞичɟɫкиɟ
ɝоɜоɪиɬь
чɬо
эɬо
пɪоɛлɟмɚ
ɫɬɪɚницɚɯ
жɭɪнɚлоɜ
оɞно
нɚпɪɚɜлɟниɟ

Оɪɟнɛɭɪɝ

оɞнɚко
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
ɞоɪоɝи
нɚпɪɚɜлɟниɟ
ɪɟшили
Они
опɪɟɞɟлили
нɚпɪɚɜлɟнии
пойɞɟɬ
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкɚя
ɞоɪоɝɚ
Пɟɪɜый
пɪоɟкɬ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
поɞɚн
1854
ɝɟнɟɪɚл
мɚйоɪом
Мɚльцɟɜым
Еɫɬɟɫɬɜɟнно

ɜɪɟмя
поɫɬɪоɟнɚ
пɪɚкɬичɟɫки
пɟɪɜɚя
ɞоɪоɝɚ
Пɟɬɟɪɛɭɪɝɚ
Моɫкɜɭ
ɫɬɚл
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɬь
ɫɬоль
экзоɬичɟɫкий
пɪоɟкɬ
1872
ɝоɞɭ
Кɚɭɮмɚн
поɪɭчил
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟлю
ɋɪɟɞнɟй
ɋɟɜɟɪцоɜɭ
пɪɟɞполɚɝɚɟмɭю
ɬɪɚɫɫɭ
опɪɟɞɟлиɬь
ɛолɟɟ
мɚɪшɪɭɬ
ɜозможнɭю
ɪɟнɬɚɛɟльноɫɬь
ɞоɪоɝи
ɋɟɜɟɪцоɜ
поɞɝоɬоɜил
оɫноɜɚɬɟльныɟ
ɜопɪоɫɭ
ɭɫɬɚноɜлɟния
ɫооɛщɟния
Цɟнɬɪɚльной
ɫожɚлɟнию
знɚмɟниɬый
пɭɬɟшɟɫɬɜɟнник
оцɟниɬь
ɜɫɟɯ
пɟɪɫпɟкɬиɜ
пɪоɬиɜ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɭɬɜɟɪжɞɚя
чɬо
онɚ
ɛɭɞɟɬ
ɭɛыɬочной
нɟɞоɫɬɚɬочноɝо
пɚɫɫɚжиɪоɜ
ɝɪɭзопоɬокɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
пɪопɚɝɚнɞиɪоɜɚл
ɫозɞɚниɟ
чɚɫɬноɝо
пɚɪоɯоɞɫɬɜɚ
ɋыɪɞɚɪья
ɫоɜɟɪшɟнно
ɭɫɬɪойɫɬɜɚ
ɛɟзɪɟльɫоɜоɝо
ɫооɛщɟния
Оɪɟнɛɭɪɝом
Кɚзɚлинɫком
оɫноɜɭ
ɜɬоɪоɝо
пɪɟɞложɟния
лɟɝлɚ
инɮоɪмɚция
чɬо
нɟкий
мɟɯɚник
Оɪлоɜɫкий
изоɛɪɟл
ɜɪɟмя
ɫɜоɟɝо
ɪоɞɚ
пɚɪоɜоз
пɟɪɟɞɜиɝɚɬьɫя
оɛычным
ɝɪɭнɬоɜым
ɞоɪоɝɚм
ɫкоɪоɫɬью
8-10
пɪɟɞложɟния
полɭчили
оɞоɛɪɟния
Пɪɚɝмɚɬичный
ɝɟнɟɪɚл
ɝɭɛɟɪнɚɬоɪ
поɜоɞɭ
ɜɬоɪоɝо
пɪɟɞложɟния
ɛыɬь
коль

ɭɫɬɪойɫɬɜо
окончɚɬɟльно
ɝоɜоɪя
поɫɬɪойкɟ
ɟɝо
ɝоɜоɪя
опыɬɚɯ
. [20,
. 87].
Оɪɟнɛɭɪɝɫком
ɚɪɯиɜɟ
ɫоɞɟɪжɚщиɯ
ɬɚкиɟ
пɪоɟкɬы
Пɟɪоɜɫкоɝо
Кɪыжɚноɜɫкоɝо
июля
1856
ɝоɞɚ
Пɟɪоɜɫкомɭ
поɪɭчɟнию
импɟɪɚɬоɪɚ
Ⱥлɟкɫɚнɞɪɚ
II
пɪиɫлɚнɚ
пɪɟɞложɟниями
ɭɫɬɪойɫɬɜɟ
жɟлɟзной
Ⱥɪɚльɫким
моɪями
чɬоɛы
мɟɫɬныɟ
мɚɬɟɪиɚлы
Жɟлɟзнɭю
ɞоɪоɝɭ
пɪɟɞполɚɝɚлоɫь
поɫɬɪоиɬь
Мɟɪɬɜый
Кɚɫпийɫком
ɜозɜышɟнноɫɬи
ɍɫɬь
Юɪɬ
зɚлиɜɚ
Чɟɪнышɟɜɫкоɝо
Ⱥɪɚльɫком
моɪɟ
1857
ɝоɞɚ
Миниɫɬɟɪɫɬɜо
ɫооɛщɟния
Оɫноɜной
пɪоɟкɬɚ
Ƚɪиɝоɪьɟɜым
пɪɟɞложɟния
пɪоɟкɬɚ
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜоɜɚли
полном
нɟзнɚнии
окɚзɚлиɫь
нɟпɪиɟмлɟмыми
. [6,
. 5].
Пɪоɟкɬ
ɮɪɚнцɭзɫкоɝо
ɫооɛщɟния
Йоɚɯимɚ
Ȼɚɪɪɚнɞɚ
, 1875
ɝоɞɭ
оɛɪɚɬилɫя
Конɫɬɚнɬинɭ
ȼлɚɞимиɪɭ
Ⱥлɟкɫɚнɞɪоɜичɭ
изложɟниɟм
плɚнɚ
ɪɚзɜиɬия
экономики
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
поɞɪоɛно
ɪɚзɪɚɛоɬɚнным
пɪоɟкɬом
кɚɪɬой
чɟɪɬɟжɚми
ɪɚɫчɟɬɚми
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɋɪɟɞнюю
Ⱥзию
нɚпɪɚɜлɟниɟ
пɪоɜɟɞɟния
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝɚ
ɋɚмɚɪкɚнɞ
Ȼɭɯɚɪɭ
Чɚɪɞжɭя
[8,
. 92].
нɟкоɬоɪоɟ
ɜɪɟмя
ɫоɟɞинɟны
ɫɬɚльной
мɚɝиɫɬɪɚлью
ɯоɬя
поɫлɟɞоɜɚɬɟльноɫɬь
ɜозɜɟɞɟния
нɟɫколько
иной
пɪоɟкɬ
ɫɚпɟɪныɯ
ɜойɫк
Ȼɟзноɫикоɜɚ
коɬоɪый
1874
ɝоɞɭ
пɪоɮɟɫɫионɚльно
оɫɭщɟɫɬɜил
изɭчɟниɟ
-
Оɪɟнɛɭɪɝ
поɞɪоɛнɭю
180
[18,
. 41].
пɪошɟɞшɭю
ɞоɫɬɚɬочно
ɫɬɪоɝɭю
ɚпɪоɛɚцию
Миниɫɬɟɪɫɬɜɟ
пɭɬɟй
ɫооɛщɟния
оɛщɟм
ɪɚзɝоɜоɪы
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɟ
ɞоɪоɝ
Цɟнɬɪɚльной
пɪоɞолжɚли
ɭпоɪно
мɭɫɫиɪоɜɚɬьɫя
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɟнныɯ
ɞɟлоɜыɯ
оɛщɟɫɬɜɟнныɯ
кɪɭɝɚɯ
Роɫɫии
Нɚпɪɚɜлɟнный
1871
ɝоɞɭ
Ȼɟзноɫикоɜɭ
1873
поɪɭчɟно
опɪɟɞɟлиɬь
нɚпɪɚɜлɟниɟ
Роɫɫиɟй
Ȼɟзноɫикоɜ
ɯоɪошо
знɚɜший
Южнɭю
ɋиɛиɪь
Кɚзɚɯɫɬɚн
ɋɪɟɞнюю
Ⱥзию
ɝɪɭппой
ɜоɟнныɯ
пɟшком
пɪошɟл
Ɍɚшкɟнɬɚ
Оɪɟнɛɭɪɝɚ
Ɍɪоицкɚ
-
чɟɪɟз
-
Ɍɚшкɟнɬɚ
ɪɟɫɭɪɫы
ɫоɫɬɚɜ
почɜы
ɪɟльɟɮ
ɬочныɟ
.[18,
. 41].
Ȼɟзноɫикоɜ
пɪиɯоɞиɬ
ɬɟɯничɟɫком
ɝɟоɝɪɚɮичɟɫком
оɬношɟнии
ɜозможно
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜо
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝ
Ɍɚшкɟнɬ
ɫɬоиɬɟльɫɬɜɭ
ɮɪɚнцɭзɫкий
пɪɟɞпɪинимɚɬɟль
Ɏɟɪɞинɚнɞ
14
жизни
(1856-1869
ɝɪɚнɞиозномɭ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɭ

ɋɭэцкомɭ
ɫкоɪɪɟкɬиɪоɜɚл
ɫɜоɟ
пɪɟɞложɟниɟ

полɚɝɚл
пɟɪɫпɟкɬиɜным
ɞоɪоɝɭ
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝɟ
Екɚɬɟɪинɛɭɪɝɟ
Эɬоɬ
ɚкɬиɜно
поɞɞɟɪжиɜɚлɫя
ɪоɫɫийɫкими
оɛщɟɫɬɜɟнными
пɪомышлɟнно
коммɭникɚции
ɪɭɫɫкоɝо
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
Жɭɪнɚл
.
ȼыпɭɫк
3 (13) /2013.

ɬоɪɝоɜыми
кɪɭɝɚми
чɬо
оɛɪɚзом
ɋɪɟɞняя
полɭчиɬ
ɭɞоɛноɟ
ɫооɛщɟниɟ
ɬолько
Еɜɪопɟйɫкой
Роɫɫиɟй
ɋиɛиɪью
пɪоклɚɞкɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
коɬоɪɭю
пɟɪɜоочɟɪɟɞной
зɚɞɚчɟй
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɚ
Пɪɚɜɞɚ
Лɟɫɫɟпɫ
ɚɜɬоɪом
эɬой
Зɚɞолɝо
1868
ɪɭɫɫкий
жɟлɟзноɞоɪожный
ɞɟяɬɟль
Ȼоɝɞɚноɜич
ɛɪошюɪɭ
ɋиɛиɪɫко
ɭɪɚльɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи

Ɍɪоицк

Ɍɚшкɟнɬ
пɪɟɞлɚɝɚл
пɭнкɬом
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɫɞɟлɚɬь
Ɍɚшкɟнɬ
Пɟшɚɜɚɪ
ɛɪиɬɚнɫкой
Инɞии
Нɟоɛɯоɞимоɫɬь
ɭɞоɛном
нɚɞɟжном
ɫɭɯопɭɬном
ɫооɛщɟния
Еɜɪопой
Ⱥзиɟй
пɪɟɞложɟниɟ
позиɬиɜный
Пɪоɪыɬиɟм
ɋɭэцкоɝо
Лɟɫɫɟпɫ
ɫоɜɟɪшил
поɞɜиɝ
коɬоɪый
ɞоɫɬɚɜил
ɬоɪжɟɫɬɜо
ɫɜоɟмɭ
оɬɟчɟɫɬɜɭ
ɞоɪоɝо
поплɚɬилиɫь
оппозицию
коɬоɪɭю
нɟкоɝɞɚ
эɬомɭ
пɪɟɞпɪияɬию
Поэɬомɭ
ɬɟпɟɪь
ɞɭши
ноɜомɭ
пɪɟɞпɪияɬию
ɬоɝо
нɟɞоɜɟɪиɟм
ɬɟм
ɛолɟɟ
чɬо
пɪɟɞпɪияɬиɟ
оɛɫлɟɞоɜɚɜши
ɫɚмым
ɬщɚɬɟльным
оɛɪɚзом
кɚк
нɚɭчном
ɮинɚнɫоɜом
оɬношɟнии
нояɛɪɟ
1873
ɝоɞɚ
нɚпɪɚɜил
поɞɞɟɪжкой
жɟɪɬɜ
ɪɚɫпɪоɫɬɪɚнɟния
ɫɬɪɚнɚɯ
ɜɫɬɪɟɬиɬ
ɛлɚɝоɫклонно
нɚпɪɚɜлɟнныɟ
ɬой
Пɟɪɟɫɟчɟниɟ
ɛольшим
ɪɟльɫоɜым
поɫлɭжиɬ
ɜɚшɟɝо
пɭɬь
ɬолько
яɜиɬɫя
ɫɬɪɚн
моɝɭщɟɫɬɜɟнным
оɬкɪоɟɬ
ноɜыɟ
ɪынки
нɟиɫɬощимым
иɫɬочником
Лɟɫɫɟпɫ
нɚпиɫɚл
пиɫьмо
ɛɪиɬɚнɫкомɭ
миниɫɬɪɭ
иноɫɬɪɚнныɯ
ɞɟл
Ƚɪɟнɜилю
Пɪямыɟ
ɫооɛщɟния
знɚчиɬɟльно
мɟжɞɭнɚɪоɞнɭю
ɬоɪɝоɜлю
ɜɟɪояɬно
оɬɪɚɫли
ɬоɪɝоɜли
Ⱥнɝлии
Инɞии
почɭɜɫɬɜɭюɬ
ɬоɪɝоɜли
жɟлɟзныɯ
ɞоɪоɝɚɯ
нɟоɛɯоɞимым
поɬом
ɜɟɪояɬно
ɫкоɪоɟ
ɭпɪɚзɞнɟниɟ
поɜинноɫɬɟй
коɬоɪыɟ
инɞийɫкий
ɝɚɪɚнɬии
пɪоцɟнɬоɜ
. [20,
. 88].
Ⱥнɝличɚнɟ
ɫоɝлɚшɚлиɫь
поɫɬɪоиɬь
ɞоɪоɝɭ
ɫɚмым
пɪиɛлизиɬɟльным
ɪɚɫчɟɬɚм
ɞоɯоɞ
ɬолько
пɟɪɟɜозки
ɝɪɭзоɜ
ɞолжɟн
ɫоɫɬɚɜиɬь
20
40
ɪɭɛлɟй
ɫчиɬɚя
пɚɫɫɚжиɪоɜ
мɟɫɬныɯ
ɝɪɭзоɜ
пɟɪɟɜозок
).
Полɭчɚлоɫь
10 000
ɪɭɛлɟй
ɜɟɪɫɬɭ
нɚɯоɞили
3 000
ɪɭɛлɟй
. [20,
. 88].
II
ɪɚзɪɟшил
пɪоɜɟɫɬи
ɫɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкиɯ
ɬɟɪɪиɬоɪияɯ
нɚпɪɚɜил
Пɟɬɟɪɛɭɪɝ
Кɚɬɬɚɪɚ
чɬоɛы
они
ознɚкомилиɫь
пɪɟɞɜɚɪиɬɟльном
оɬɞɟльными
пɪоɟкɬɚми
ɪоɫɫийɫкиɯ
инжɟнɟɪоɜ
оɫоɛɟнно
ɪɚɛоɬой
ɝɟнɟɪɚлɚ
Ȼɟзноɫикоɜɚ
ɬɚɪɪ
пɪɟɞлɚɝɚɟɬ
Ȼɟзноɫикоɜɭ
пɪоɞɚɬь
пɪоɟкɬ
50
ɬыɫ
ɪɭɛлɟй
ɭɫлоɜиɟм
пɚɪɬнɟɪɫкоɝо
ɪɚзɞɟлɚ
пɪиɛыли
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ȼɟзноɫикоɜ
ожиɞɚɜший
Пɟɬɟɪɛɭɪɝɟ
оɞоɛɪɟния
пɪоɟкɬɚ
яɜляɟɬɫя
ɝɪɚжɞɚнином
ɪɟзɭльɬɚɬы
пɪинɚɞлɟжɚɬ
ɬолько
ɫɬɪɚнɟ
оɬкɚзыɜɚɟɬɫя
покɚзɚɬь
пɪоɟкɬ
. [18,
. 41]

Коɬɚɪɪ
оɛɪɚщɚɟɬɫя
коɬоɪый
ɜɪɟмя
нɚɯоɞилɫя
Пɟɬɟɪɛɭɪɝɟ
пɪоɫьɛой
помочь
ознɚкомиɬьɫя
пɪоɟкɬом
Ȼɟзноɫикоɜɚ
Ȼɟзноɫикоɜɚ
ознɚкомлɟния
пɪоɟкɬом
пɪɟɞложил
оɫɬɚɜиɬь
ɟмɭ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлю
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
зɚɬɟм
ɫкоɪɟйшɟй
поɫɬɪойки
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝ
Ɍɚшкɟнɬ
пɟɪɟɞɚл
пɪоɟкɬ
иɫпользоɜɚɜ
мɚɬɟɪиɚлы
ɝоɬоɜиɬ
ɫоɛɫɬɜɟнный
пɪоɟкɬ
ɫоɟɞинɟнию
Инɞиɟй
ɋɪɟɞнюю
Ⱥзию
16
нояɛɪя
1874
чɟɪɟз
ɪоɫɫийɫкоɝо
Пɚɪижɟ
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
ɪоɫɫийɫкомɭ
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɭ
ɞоɪоɝи
Лɟɫɫɟпɫ
пɪɟɞлɚɝɚɟɬ
иɫпользоɜɚɬь
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɪɚнцɭзɫкоɝо
ɚкционɟɪноɝо
оɛщɟɫɬɜɚ
пɪоɫиɬ
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɚ
500
ɪɭɛлɟй
пɪоɜɟɞɟния
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟльɫкой
ɪɚɛоɬы
ɛɟзɜозмɟзɞный
оɬɜоɞ
поɞ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
1875
ɝоɞɚ
импɟɪɚɬоɪɚ
II,
ɫоɫɬоялоɫь
Оɫоɛоɟ
ɫоɜɟщɚниɟ
ɪɚɫɫмоɬɪɟнию
пɪоɟкɬɚ
Лɟɫɫɟпɫɚ
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
ɞоɪоɝɟ
ɫоɜɟщɚнии
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнный
Чɟɜкин
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкий
ɝɟнɟɪɚл
ɝɭɛɟɪнɚɬоɪ
ɝɟнɟɪɚл
Мɟльникоɜ
миниɫɬɪы
ɜоɟнный
ɫооɛщɟния
ɮинɚнɫоɜ
поɫɬɚноɜило
пɪɟɞложɟния
пɪоɜɟɞɟнию
ɞоɪоɝи
пɪоизɜоɞɫɬɜɭ
ɪɟшиɬɟльно
оɬклонɟны
Можно
пɪɟɞполɚɝɚɬь
опɪɟɞɟляющɟй
пɪиняɬии
ɪɟшɟния
позиция
миниɫɬɪɚ
ɮинɚнɫоɜ
Рɟйɬɟɪнɚ
коɬоɪый
ɪɚнɟɟ
пиɫɚл
ɪɚзɭмно
пɪиɜлɟчь
оɝɪомный
мɚнɭɮɚкɬɭɪныɯ
ɭɫɬɪɚиɜɚɬь
ɞоɪоɝɭ
Инɞию
поɬом
пɪинимɚɬь
оɝɪɚжɞɟния
нɚшɟй
пɪомышлɟнноɫɬи
ɪɚзныɟ
коɬоɪоɝо
ɞоɪоɝɚ
. [20,
. 88].
1899-1900
оɛɫɭжɞɚлиɫь
пɪоɟкɬɚ
мɚɝиɫɬɪɚльныɯ
Оɪɟнɛɭɪɝ
Ɍɚшкɟнɬ
Ⱥлɟкɫɚнɞɪоɜ
-
Чɚɪɞжɭй
пользɭ
поɫлɟɞнɟɝо
пɪоɟкɬɚ
ɝоɜоɪило
оɛнɚɪɭжɟниɟ
мɟɫɬоɪожɞɟний
Ƚɭɪьɟɜɚ
Пɪɚɜиɬɟльɫɬɜо
оɞнознɚчно
пɟɪɜоочɟɪɟɞноɟ
ɫозɞɚниɟ
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
Оɪɟнɛɭɪɝɚ
Пɪоɟкɬ
эɬой
ɞоɪоɝи
оɞɟɪжɚл
плɚном
поɫɬɪойки
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ⱥлɟкɫɚнɞɪоɜ
-
-
Чɚɪɞжɭй
ɜоɟнноɫɬɪɚɬɟɝичɟɫкиɟ
экономичɟɫкиɟ
оɛɫɬояɬɟльɫɬɜɚ
ɜыɞɜиɝɚли
пɟɪɟɞ
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜом
нɟоɛɯоɞимоɫɬь
пɪоклɚɞки
ɬɚкой
коɬоɪɚя
нɟпɪɟɪыɜноɟ
Пɟɬɟɪɛɭɪɝɚ
Кɭшки
жɟлɟзноɞоɪожнɭю
-
ɚɞминиɫɬɪɚɬиɜным
цɟнɬɪом
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкоɝо
ɝɟнɟɪɚл
ɝɭɛɟɪнɚɬоɪɫɬɜɚ
1900
поɫлɟɞоɜɚло
ɜыɫочɚйшɟɟ
поɜɟлɟниɟ
поɫɬɪойкɟ
кɚзны
Оɪɟнɛɭɪɝ
-
Ɍɚшкɟнɬ
ɫ. 447].
оɛɪɚзом
ɫоɟɞинɟнии
ɪɟльɫоɜым
ɟɜɪопɟйɫкой
жɟлɟзноɞоɪожной
ɪɟшён
окончɚɬɟльно
ɜмɟɫɬɟ
ɬɟм
пɪиɬязɚния
чɚɫɬныɯ
пɪɟɞпɪинимɚɬɟлɟй
оɬноɫиɬɟльно
ɫооɪɭжɟния
эɬой
ȼопɪоɫ
ɪɟльɫоɜым
ɋɪɟɞнɟй
ɋиɛиɪɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝой
оɫɬɚɜɚлɫя
полɭчɚл
никɚкоɝо
1902
коɝɞɚ
Миниɫɬɟɪɫɬɜо
оɛɪɚɬилɫя
члɟн
ɚнɝлийɫкоɝо
пɚɪлɚмɟнɬɚ
ɏоɪнɟɪ
пɪɟɞложɟниɟм
оɛɪɚзоɜɚɬь
ɚкционɟɪноɟ
оɛщɟɫɬɜо
поɫɬɪойки
экɫплɭɚɬɚции
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬɚ
Поломошной
оɬкɚзɚно
чɬо
ɭɞоɜлɟɬɜоɪяɟɬ
ɬɪɟɛоɜɚниям
коɬоɪыɟ
пɪɟɞъяɜляюɬɫя
инициɚɬоɪɚм
оɝɪомноɝо
пɪɟɞпɪияɬия
Ⱥнɚлоɝичнɚя
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟлɟм
лонɞонɫкоɝо
ɛɚнкиɪɫкоɝо
ɞомɚ
Моɪɝɚн

оɛɪɚɬиɜшɟɝоɫя
поɞоɛным
пɪɟɞложɟниɟм
1903
ɝоɞɭ
пɪоɛлɟмɚ
ɫоɟɞинɟния
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
ɫооɛщɟния
мɟжɞɭ
ɋиɛиɪью
Ɍɭɪкɟɫɬɚном
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɟнныɯ
кɪɭɝɚɯ
пɪɟɞпɪиняɬой
оɛозɪɟния
КȼЖД
кɚɫɚяɫь
ɜопɪоɫɚ
жɟлɟзноɞоɪожныɯ
оɬмɟɬил
...
оɬношɟнии
оɛɪɚɬиɬь
оɫоɛоɟ
ɫкоɪɟйшɟɟ
ɫооɪɭжɟниɟ
Ɍɚшкɟнɬɚ
оɛɫɬояɬɟльɫɬɜо
пɪойɬи
Миниɫɬɟɪɫɬɜо
ɮинɚнɫоɜ
мноɝочиɫлɟнныɟ
ɯоɞɚɬɚйɫɬɜɚ
ɫооɪɭжɟнии
-
яɪмɚɪочноɝо
Нижнɟɝо
Ноɜɝоɪоɞɚ
1905
Мɚмонɬоɜ
Ромɟйко
Ƚɭɪко
Ⱥнɬоноɜич
Ⱥлɟкɫɚнɞɪоɜ
оɛɪɚɬилиɫь
Миниɫɬɟɪɫɬɜо
пɪɟɞложɟниɟм
оɬноɫиɬɟльно
ɞоɪоɝи
Поломошнɚя
-
пɪɟɞоɫɬɚɜиɜ
ɫɟɪɬиɮикɚɬ
оɞноɝо
лонɞонɫкиɯ
кɪɟɞиɬныɯ
ɭчɪɟжɞɟний
пɪɟɞмɟɬ
ɮинɚнɫоɜоɝо
знɚчимыɯ
ɪɚɫɯожɞɟнияɯ
мɚɪшɪɭɬɚɯ
пɪолɟɝɚния
ɫоɟɞинɟнию
ɋиɛиɪи
пɪɟɞпɪинимɚɬɟли
ɟɞиноɞɭшны
ɬɪɟɛоɜɚнияɯ
ɫɭщɟɫɬɜɟнныɯ
ɫɬоɪоны
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɚ
ɞɚɪоɜɚнии
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɟнной
ɝɚɪɚнɬии
оɛлиɝɚционным
ɪɚɫпɪɟɞɟлɟнии
ɞоɯоɞɚ
пɪопоɪционɚльно
мɟжɞɭ
оɛлиɝɚциями
пɪоцɟнɬоɜ
поɫɬɪойки
оɫложняло
оɛɫɬояɬɟльɫɬɜо
оɬɫɭɬɫɬɜия
ɬолько
ɪɟзɭльɬɚɬоɜ
ɫɬоимоɫɬи
ɫооɪɭжɟния
ɞоɪоɝи
1880-
нɚɪяɞɭ
ɜозɜɟɞɟниɟм
ɪɟльɫоɜыɯ
ɝɪɚницɚɯ
-
Пɪиɜиɫлинɫком
жɟлɟзноɞоɪожноɟ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜо
ɫɬɚло
оɫɭщɟɫɬɜляɬьɫя
ɋɪɟɞнɟй
поɫлɟɞним
кɪɭпным
ɬɟɪɪиɬоɪиɚльным
пɪиоɛɪɟɬɟниɟм
оɬɞɚлɟнноɫɬи
пɪочной
цɟнɬɪɚльными
ɪɟɝионɚми
1880
ɜɬоɪɚя
Ⱥɯɚл
ɜызɜɚлɚ
нɟоɛɯоɞимоɫɬь
ɫооɪɭжɟнии
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Кɚɫпийɫкоɝо
моɪя
Ⱥɪɜɚɬɭ
изɛɟжɚниɟ
нɟɭɞɚчноɝо
зɚɜɟɪшɟния
ɚпɪɟлɟ
1880
ɪɚɛоɬы
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
июня
1880
поɫлɟɞоɜɚло
поɜɟлɟниɟ
пɪоɜɟɞɟниɟ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɜоɫɬочноɝо
поɛɟɪɟжья
Кɚɫпийɫкоɝо
-
Миɯɚйлоɜɫкоɝо
ɛɟзɜоɞной
ɬɪɭɞнопɪоɯоɞимой
пɭɫɬынɟ
Кɚɪы
жɟлɟзноɞоɪожный
пɪоɬяжɟнноɫɬью
26
ɜɟɪɫɬ
пɪоɜɟɞɟн
ɜɫɟɝо
10
25
ɫɟнɬяɛɪя
1880
пɪоизɜɟɞɟнныɯ
1880
.,
ɜполнɟ
поɞɬɜɟɪɞили
ɜозможноɫɬь
пɪоɜɟɞɟния
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Кɚɪы
ɜɝлɭɛь
ɫɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
ɝоɪоɞɚ
Ⱥɪɜɚɬɚ
пɪоɬяжɟнноɫɬью
217
ɜɟɪɫɬ
ɜɪɟмя
коɝɞɚ
ɜозɝлɚɜляɟмыɟ
ɝɟнɟɪɚлом
ɋкоɛɟлɟɜым
оɬɪяɞɚ
нɟɜɟɪояɬной
ɫпɟшкɟ
поɞɝоɬоɜиɬɟльныɟ
пɪоɜɟɞɟнию
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
Рɚзɪɟшɟниɟ
поɫɬɪойкɭ
поɫлɟɞоɜɚло
нояɛɪя
1880
. [21,
. 33].
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
Зɚкɚɫпийɫкой
ɜоɟнной
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɝɟнɟɪɚл
лɟйɬɟнɚнɬ
Ⱥннɟнкоɜ
зɚɜɟɞоɜɚɜший
ɜɫɟми
ɫооɛщɟниями
оɬɪяɞɚ
Помощником
Ⱥннɟнкоɜɚ
Нɚчɚльником
ɪɚɛоɬ
-
пɭɬɟй
ɫооɛщɟния
Юɝоɜич
Нɟоɛɯоɞимыɟ
пɪоизɜоɞилиɫь
поɞ
ɪɭкоɜоɞɫɬɜом
ɫооɛщɟния
поɫɬɪойки
ɞоɪоɝи
1-
ɪɟзɟɪɜный
пɟɪɟимɟноɜɚнный
1-
Зɚкɚɫпийɫкий
жɟлɟзноɞоɪожный
ɜозможноɫɬь

пɟɪɟɛɪоɫки
ɪɟɝɭляɪныɯ
ɜойɫк
ɜоɟнноɝо
ɫнɚɪяжɟния
ɫɬɚлɚ
оɫноɜой
ɭɫпɟшноɝо
пɪоɞɜижɟния
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
зɚкɪɟплɟния
.[17,
. 196].
Пɚɞɟниɟ
12
янɜɚɪя
1881
ɝлɚɜной
Ƚɟок
нɟɫмоɬɪя
ɭɫилɟннɭю
оɛоɪонɭ
-
около
ɬɪɟɯ
нɟɞɟль
18
янɜɚɪя
ɬоɝо
ɝоɞɚ
Ⱥɫɯɚɛɚɞ
ɜпоɫлɟɞɫɬɜии
ɝоɪоɞ
Ⱥшɯɚɛɚɞ
пɪоизɜɟли
поɬɪяɫɚющɟɟ
ɭɫкоɪиɜ
миɪноɟ
пɪиɫоɟɞинɟниɟ
Мɟɪɜ
ɫкоɝо
окɪɭɝɚ
ɫоɫɬояɜшɟɟɫя
5
1884
. [14,
. 161-162].
ɫоɫɬɚɜ
ɞоɛɪоɜольно
ɜошли
Ⱥɬɪɟк
Ɍɟɞжɟн
оɚзиɫ
.[16,
. 540].
Пɟɪɜый
217-
Зɚкɚɫпийɫкой
ɜоɟнной
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Миɯɚйлоɜɫкоɝо
Ⱥɪɜɚɬɚ
поɬɪɟɛоɜɚл
ɪɟльɫоɜ
поɞɜижноɝо
оɬпɭщɟнныɯ
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɟнныɯ
зɚɬɪɚɬ
ɪɚзмɟɪɟ
4
455 155
ɪɭɛ
ɫɪɟɞнɟм
20 530
кɪɟɞ
ɪɭɛ
ɜɟɪɫɬɭ
Пɟɪɜоɝо
ɫɟнɬяɛɪя
1883
ɝоɞɚ
поɞɪоɛноɝо
ознɚкомлɟния
экɫплɭɚɬɚциɟй
эɬоɝо
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
ɪɚзɪɚɛоɬки
мɟɪ
ɭɫпɟшномɭ
иɫпользоɜɚнию
оɛɪɚзоɜɚнɚ
поɞ
пɪɟɞɫɟɞɚɬɟльɫɬɜом
Зɚкɚɫпийɫкой
оɛлɚɫɬи
ɝɟнɟɪɚл
Мɟйɟɪɚ
10
ɞɟкɚɛɪя
1883
10
1884
22
поɫлɟ
коɬоɪыɯ
ɜɫлɟɞɫɬɜиɟ
ɪɟшɟния
оɫноɜныɯ
зɚɞɚч
зɚɜɟɪшилɚ
ɪɚɛоɬɭ
эɬо
зɚɫɟɞɚний
Комиɫɫии
чɚɫɬноɫɬи
оɬмɟчɚлоɫь
оɯɪɚны
пɟɪɜоɝо
Зɚкɚɫпийɫкой
ɜоɟнной
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
поɫɬоянно
пɪикɪɟплɟно
около
750
чɟлоɜɟк
Оɫɬɚльныɟ
около
280 -
нɚɯоɞилиɫь
пɪи
шɬɚɛɚɯ
ɪоɬ
10%
нɟɬɪɭɞоɫпоɫоɛными
ɪɚзличныɯ
, 15 % -
ɭɜолɟнными
плоɯоɟ
30
пɟɪɫонɚлɚ
ɋлɟɞоɜɚɬɟльно
180
чɟлоɜɟк
шɬɚɛɚɯ
ɫɟɛя
ɫɜоиɯ
ɬоɜɚɪищɟй
полɭчɚя
пɪи
эɬом
никɚкоɝо
ɜознɚɝɪɚжɞɟния
зɚключɟнию
Комиɫɫии
жɟлɟзноɞоɪожный
имɟɬь
никɚкоɝо
ɬоɪɝоɜоɝо
коммɟɪчɟɫкоɝо
знɚчɟния
зɚняɬия
Мɟɪɜɚ
комɚнɞɭющий
ɜойɫкɚми
Кɚɜкɚзɫкоɝо
окɪɭɝɚ
пɪизнɚɜɚл
ɫоɜɟɪшɟнно
нɟоɛɯоɞимым
пɪоɞолжɟниɟ
Зɚкɚɫпийɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Кизил
Ⱥɪɜɚɬɚ
Ⱥɫɯɚɛɚɞɚ
ɜɫɟпоɞɞɚннɟйшɟм
Ƚлɚɜномɭ
6
12
1884
поɞɪоɛно
изложɟнɚ
пɪоɛлɟмɚ
нɟоɛɯоɞимоɫɬью
пɪоɜɟɞɟния
Зɚкɚɫпийɫкой
ɜоɟнной
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Пɪоɬяжɟнноɫɬь
ɝлɚɜной
конɟчной
Ⱥɪɜɚɬ
Ⱥɫɯɚɛɚɞɚ
ɫоɫɬɚɜиɬь
205
ɜɟɪɫɬ
[21,
. 35]
пɪɟɞɜɚɪиɬɟльным
ȼоɟнноɝо
миниɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫооɪɭжɟниɟ
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
Ⱥɪɜɚɬɚ
Чɚɪɞжɭя
пɪоɬяжɟнноɫɬью
763
ɬɪɟɛоɜɚлоɫь
13 578 000
ɪɭɛ
17 769
ɪɭɛ
Ɍɚкжɟ
плɚниɪоɜɚлоɫь
Ⱥɪɜɚɬɚ
Ⱥмɭɞɚɪьи
ɭчɚɫɬкɚ
Ⱥɪɜɚɬɚ
Ƚяɭɪɫɚ
(234, 81
ɜɟɪɫɬ
Ƚяɭɪɫɚ
Мɟɪɜɚ
(296
ɜɟɪɫɬ
Мɟɪɜɚ
Чɚɪɞжɭя
(232
ɜɟɪɫɬы
моɬиɜиɪɭя
эɬо
ɪɚзɞɟлɟниɟ
чɬо
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɭɫлоɜиям
ɫоɜпɚɞɚɟɬ
ɚɞминиɫɬɪɚɬиɜным
ɪɚзɞɟлɟниɟм
. [21,
. 35].
ɋɬɪоиɬɟльɫɬɜо
ɜɬоɪоɝо
Зɚкɚɫпийɫкой
ɞоɪоɝи
Кизил
Ⱥɪɜɚɬɚ
Ⱥɫɯɚɛɚɞ
Мɟɪɜ
Ⱥмɭɞɚɪьɟ
пɪоɬяжɟнноɫɬью
765
ɜɟɪɫɬ
ɜозложɟно
ȼыɫочɚйшɟ
ɭɬɜɟɪжɞɟнным
18
ɚпɪɟля
1885
положɟниɟм
ɝɟнɟɪɚл
Ⱥннɟнкоɜɚ
оɛɪɚзоɜɚниɟм
пɪи
оɫоɛоɝо
ɋɬɪоиɬɟльноɝо

ɭпɪɚɜлɟния
поɞчинɟниɟм
ɫɬɪоиɬɟльныɯ
конɬɪольномɭ
Поɫɬɪойкɚ
Зɚкɚɫпийɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
пɪɟɞпɪиняɬɚя
пɟɪɜонɚчɚльно
ɜоɟнными
коɬоɪыɟ
оɬпɚли
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
пɪоɞолжɟнɚ
ɫооɛɪɚжɟниям
чиɫɬо
экономичɟɫким
пɪоизɜɟлɚ
ɮɭнɞɚмɟнɬɚльной
ɪɚɛоɬы
кɪɚɟ
Мɚɫɚльɫкий
полный
пɟɪɟɜоɪоɬ
жизни
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
ɪɚзɜиɬию
пɪоизɜоɞиɬɟльныɯ
оɝɪомныɟ
ɪɚзɜиɬию
ɬоɪɝоɜли
пɪомышлɟнноɫɬи
ɝлɚɜным
оɛɪɚзом
пɪоизɜоɞɫɬɜɚ
ɯлопкɚ
ɋооɪɭжɟниɟ
оɝɪомной
жɟлɟзноɞоɪожной
чɟɪɟз
ɛɟзɜоɞныɟ
пɟɫчɚныɟ
пɪи
климɚɬичɟɫкиɯ
ɭɫлоɜияɯ

ɜооɛщɟ
пɪи
оɛɫɬояɬɟльɫɬɜɚɯ
имɟɜшиɯ
пɪи
поɫɬɪойкɟ
ɞоɪоɝ
яɜилоɫь
миɪоɜым
ɫоɛыɬиɟм
пɪиɜлɟкшим
ɜɫɟоɛщɟɟ
покɪыɜшим
ɫɬɪоиɬɟля
ɞоɪоɝи
Ⱥннɟнкоɜɚ
ɜɫɟɯ
ɫоɬɪɭɞникоɜ
. [20,
. 90].
Миɯɚилɚ
Ⱥннɟкоɜɚ
иɫключиɬɟльно
ɛɭкɜɚльно
оɛъɟкɬɟ
Ȼлɚɝоɞɚɪя
ɟɝо
ɫɬɪоɝомɭ
конɬɪолю
ɭɞɚлоɫь
ɪɚчиɬɟльным
оɛɪɚзом
иɫпользоɜɚɬь
оɬпɭщɟнныɟ
нɟпɪоизɜоɞиɬɟльныɯ
ɪɚɫɯоɞоɜ
зɚɬɪɚчɟно
43
миллионɚ
ɪɭɛлɟй

ɞоɜольно
мɚɫшɬɚɛ
оɫоɛыɟ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
чɚɫɬноɫɬи
ɞоɫɬɚɜкой
ɫɬɪоиɬɟльныɯ
мɚɬɟɪиɚлоɜ
пɪизнɚния
нɚɝɪɚжɞɟн
оɪɞɟном
Ⱥлɟкɫɚнɞɪɚ
Нɟɜɫкоɝо
окɬяɛɪɟ
1913
ɝоɞɚ
ɋɚмɚɪкɚнɞɟ
ɭɫɬɚноɜлɟн
ɛюɫɬ
Ⱥннɟнкоɜɚ
пɪоɫɬояɜший
пɪɚɜɞɚ
Оɫɟнью
1924
ɝоɞɚ
ɪɚɫпоɪяжɟнию
ноɜой
ɫɬɪоиɬɟлю
Зɚкɚɫпийɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɞоɪоɝɚ
позжɟ
пɟɪɟимɟноɜɚннɚя
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкɭю
ɭɛыɬочной
ɞɚɜɚɬь
кɪɭпныɟ
ɍжɟ
пɟɪɜый
ɝоɞ
поɫлɟ
1899,
пɟɪɟɜɟзɟно
442 900
23 262 556
пɭɞоɜ
ɝɪɭзоɜ
Чɟɪɟз
10
1909
ɝоɞɭ
пɟɪɟɜɟзɟно
2
981 953
чɟлоɜɟк
ɝɪɭзоɜ
69 873 364
. [20,
. 90].
концɟ
XIX
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
оɮициɚльныɯ
кɪɭɝɚɯ
пɪоɯоɞили
мноɝочиɫлɟнныɟ
оɬноɫиɬɟльно
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
ноɜой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɫɜязыɜɚющɟй
Роɫɫийɫкɭю
импɟɪию
Ɍɭɪкɟɫɬɚном
ɮɟɜɪɚля
1896
Оɪɟнɛɭɪɝɫкой
ɝоɪоɞɫкой
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝɟ
пɪɟимɭщɟɫɬɜɚɯ
нɚпɪɚɜлɟния
Оɪɟнɛɭɪɝɚ
жɭɪнɚлиɫɬɚ
коɬоɪой
ɚɜɬоɪ
ɫɪɚɜниɜɚя
нɚпɪɚɜлɟния
Ɍɚшкɟнɬ
Пɟɬɪопɚɜлоɜɫк
Ɍɚшкɟнɬ
Ɍɚшкɟнɬ
ɍɪɚльɫк
Оɪɟнɛɭɪɝ
Ɍɚшкɟнɬ
оɫноɜɟ
конкɪɟɬныɯ
ɚɪɝɭмɟнɬоɜ
ɚкцɟнɬиɪɭɟɬ
экономичɟɫкиɯ
ɬɟɯничɟɫкиɯ
ɝɟоɝɪɚɮичɟɫкиɯ
пɪɟимɭщɟɫɬɜɚɯ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
понɚпɪɚɜлɟнию
Ɍɚшкɟнɬ
-
Оɪɟнɛɭɪɝ
.[19,
. 17].
пɪоɟкɬɟ
ɜыɞɜиɝɚлɚɫь
ɪɚзɜиɬия
ɯлопкоɜоɞɫɬɜɚ
ɫчɟɬ
ɫокɪɚщɟния
площɚɞɟй
поɫɪɟɞɫɬɜом
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝ
Ɍɚшкɟнɬ
пɪɟɞɭɫмɚɬɪиɜɚлоɫь
оɛɟɫпɟчɟниɟ
Оɪɟнɛɭɪɝɚ
Пиɫьмо
полɭчило
ɟɞиноɝлɚɫноɟ
оɞоɛɪɟниɟ
Оɪɟнɛɭɪɝɫкой
ɝоɪоɞɫкой
ɞɭмы
ɪɚзоɫлɚно
ɪɚзличныɟ
кɪɭпныɟ
ɝоɪоɞɚ
Роɫɫии
ɋɪɟɞнɟй
июня
1896
ɞɚнноɟ
ɛыло
ɪɚɫɫмоɬɪɟно

ɝоɪоɞɫкой
Пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟли
ɚмиɞɯон
Ɍɭɪɫɭнɯоɞжɚɟɜ
поɞɞɟɪжɚли
ɫкоɪɟйшɟɝо
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
нɟкоɬоɪыɟ
члɟны
ɜыɫкɚзɚлиɫь
пɪоɟкɬ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
ɋиɛиɪь
.[1,
. 20]. 4
1896
Нижɟɝоɪоɞɫкоɝо
комиɬɟɬɚ
поɞ
пɪɟɞɫɟɞɚɬɟльɫɬɜом
Моɪозоɜɚ
ɟɞиноɝлɚɫно
поɞɞɟɪжɚн
пɪоɟкɬ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
[5,
. 30].
Ƚоɪоɞɫкɚя
ȼɟɪный
Ⱥлмɚɬы
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɝоɪоɞɚ
ȼɟɪный
ɋɚɪɚɬоɜɫкɚя
ɝоɪоɞɫкɚя
пɪоɟкɬ
Ⱥлɟкɫɚнɞɪоɜ
Чɚɪɞжɭй
знɚчиɬɟльнɚя
ɜыɫɬɭпилɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝ
1896
ɝɟнɟɪɚл
ɝɭɛɟɪнɚɬоɪ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
ɞоɝоɜоɪилɫя
Оɪɟнɛɭɪɝɫким
ɝɟнɟɪɚл
ɝɭɛɟɪнɚɬоɪом
ɫоɬɪɭɞничɟɫɬɜɟ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɟ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
1896-1897
нɟоɞнокɪɚɬно
оɛɪɚщɚлɫя
миниɫɬɪɭ
ɮинɚнɫоɜ
миниɫɬɪɭ
ɫооɛщɟния
илкоɜɭ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
Роɫɫийɫкой
импɟɪии
эɬим
ɝоɪоɞɚ
Ɍɚшкɟнɬɚ
ȼоɟнныɟ
ɝɭɛɟɪнɚɬоɪы
ɋыɪɞɚɪьинɫкой
ɋɚмɚɪкɚнɞɫкой
оɛлɚɫɬɟй
Пɪɟɞɫɟɞɚɬɟль
ɋыɪɞɚɪьинɫкоɝо
оɛлɚɫɬноɝо
ɫɬɚɬиɫɬичɟɫкоɝо
комиɬɟɬɚ
Роɫɫийɫкоɝо
импɟɪɚɬоɪɚ
Ȼɭɯɚɪɟ
нɟпɪɟɪыɜно
оɛɪɚщɚлиɫь
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɭ
импɟɪии
пɪɟɞложɟниями
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɟ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
пɪɟɞложɟния
оɝɪɚничɟнноɫɬи
экономичɟɫкиɯ
ɜозможноɫɬɟй
оɬклонɟны
1897
ȼɪɟɜɫкий
нɚпɪɚɜил
миниɫɬɪɚ
ɫооɛщɟния
илкоɜɚ
пɪоɫьɛой
ɯоɞɚɬɚйɫɬɜɟ
пɟɪɟɞ
импɟɪɚɬоɪом
ɚкционɟɪноɝо
оɛщɟɫɬɜɚ
чɚɫɬныɯ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Оɞнɚко
пɪɟɞложɟниɟ
оɬклонɟно
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜо
Роɫɫийɫкой
импɟɪии
пɪоɬиɜ
пɪиɜлɟчɟния
ɮинɚнɫоɜ
чɚɫɬныɯ
ɞоɪоɝ
ɫɬɪɚɬɟɝичɟɫкоɟ
XX
нɚчɚлоɫь
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜо
ɞоɪоɝ
чɚɫɬныɯ
ɚкционɟɪоɜ
Ноɜый
ɜоɟнный
Кɭɪопɚɬкин
13
ɚпɪɟля
1899
изложил
импɟɪɚɬоɪɭ
Николɚю
II
ɫɬɚɬɭɫɚ
Роɫɫии
ɋɪɟɞнɟй
.[9,
. 325]. 3
ɬоɝо
ɝоɞɚ
ɫɜоɟм
пиɫьмɟ
нɚпɪɚɜлɟнном
миниɫɬɪɭ
ɮинɚнɫоɜ
оɬмɟчɚл
чɬо
ɞɟйɫɬɜɭющɚя
ɋɪɟɞнɟй
жɟлɟзноɞоɪожнɚя
ɫɬɪɚɬɟɝичɟɫким
импɟɪии
ɭкɪɟплɟниɟ
пɪиɫɭɬɫɬɜия
ɪɟɝионɟ
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
ɫɜязɚно
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜом
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
.[2,
. 400].
зɚɫɟɞɚний
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɚ
импɟɪии
16
июня
1899
4
ɚпɪɟля
1900
ɛыл
ɪɚɫɫмоɬɪɟн
ɜопɪоɫ
нɚпɪɚɜлɟнии
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɋɪɟɞнюю
Ⱥзию
пɪоɟкɬы
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɬɪɟм
нɚпɪɚɜлɟниям
-
ɋиɛиɪь
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
ɋɚɪɚɬоɜ
Чɚɪɞжɭй
Пɟɪɜоɟ
нɚпɪɚɜлɟниɟ
оɬклонɟно
ɬɚк
члɟноɜ
ɫоɛɪɚния
оно
ɜоɟнно
оɬмɟчɟно
нɟɫооɬɜɟɬɫɬɜиɟ
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɜоɟнным
инɬɟɪɟɫɚм
импɟɪии
нɟоɛɯоɞимоɫɬь
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
ноɜой
жɟлɟзноɞоɪожной
оɞоɛɪɟния
импɟɪɚɬоɪом
Николɚɟм
II
нɚпɪɚɜлɟния
Оɪɟнɛɭɪɝ
[2,
. 400]
1900
поɫлɟɞниɟ
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟльɫкиɟ
. 21
1901
окончɚɬɟльно
оɞоɛɪɟн
пɪоɟкɬ

жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝ
.[1,
. 26-27].
комиɬɟɬ
ɫозɞɚнный
ɭпɪɚɜлɟния
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜом
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝ
пɪинял
ɪɟшɟниɟ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜо
оɞноɜɪɟмɟнно
ɞɜɭɯ
ɫɬоɪон
-
Оɪɟнɛɭɪɝɚ
коɬоɪой
пɪоɯоɞило
ɫɬоɪоны
Оɪɟнɛɭɪɝɚ
полɭчилɚ
ɫɟɜɟɪный
ɫɬоɪоны
-
1901
ɪɚɛоɬы
ɫɟɜɟɪном
шɟɫɬь
-
Оɛоɪɭɞоɜɚниɟ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
кɪɭпнɟйшими
ɪоɫɫийɫкими
зɚɜоɞɚми
-
Ȼɚлɬийɫким
Ноɜоɪоɫɫийɫким
Ɍɚɝɚнɪоɝɫким
Южноɪɭɫɫким
Днɟпɪоɜɫким
Донɫким
Донɟцк
Юɪьɟɜɫким
ɋоɪмоɜɫким
ȼоɬкинɫким
Пɭɬилоɜɫким
Коломɟнɫким
Николɚɟɜɫким
пɪоцɟɫɫɭ
ɞоɫɬɚɜки
мɚɬɟɪиɚлоɜ
пɪиɜлɟчɟны
пɪɟɞпɪинимɚɬɟли
кɪɚйнɟ
зɚинɬɟɪɟɫоɜɚнныɟ
поɫлɟɞɭющиɯ
ɪɟзɭльɬɚɬɚɯ
ɋɬɪоиɬɟльныɟ
ɞɪɟɜɟɫинɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɪɚзличныɯ
ɪɟɝионоɜ
Роɫɫийɫкой
импɟɪии
Нɚɪяɞɭ
шиɪоко
иɫпользоɜɚны
миниɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнноɝо
5
ɚпɪɟля
1902
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
ɪɚзɪɟшɟно
иɫпользоɜɚниɟ
пɪиɪоɞныɯ
ɪɟɫɭɪɫоɜ
пɟɫок
кɜɚɪц
изɜɟɫɬь
нɚɯоɞиɜшиɯɫя
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнныɯ
зɟмляɯ
оɫноɜныɟ
пɪимɟняɟмыɟ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɬɟлɟɝɪɚɮныɟ
пɪиɜозилиɫь
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнныɯ
Оɪɟнɛɭɪɝɫкой
ɝɭɛɟɪнии
ɋыɪɞɚɪьинɫкой
ɛыло
20.800
ɞɟɫяɬин
эɬом
ɭɫɬɚноɜлɟнɚ
ɫооɪɭжɟния
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɟнном
ɪɟшɟнии
изɞɚнном
1900
оɫоɛоɟ
ɛыло
ɫоɛɫɬɜɟнникоɜ
Оɞнɚко
ɛольшинɫɬɜɟ
ɭɫɬɚноɜлɟнныɟ
поɪяɞки
нɚɪɭшɚлиɫь
Нɚпɪимɟɪ
Мɭɯɚммɚɞɛоɟɜɚ
имя
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝ
оɬмɟчɚлоɫь
чɬо
оɬчɭжɞɟнныɯ
полɭчил
никɚкой
компɟнɫɚции
ɫоɞɟɪжɚния
оɛɪɚщɚлɫя
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɫкомɭ
ɝɭɛɟɪнɚɬоɪɭ
Жɟнɝɟɪоɜ
мɟɫɬноɝо
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющɟй
компɟнɫɚции
ɫпоɫоɛɫɬɜоɜɚло
кɪизиɫɭ
ɞɚлɟко
полным
пользɭ
оɞной
ɬолько
южной
чɚɫɬи
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
ɛыло
13
ɬыɫяч
ɞɟɫяɬин
.[4,
. 15].
ɫɬɪɚницɚɯ
пɟɪиоɞичɟɫкой
ɪɟɝɭляɪно
оɫɜɟщɚлɫя
пɪоцɟɫɫ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
1902
ɛыло
опɭɛликоɜɚно
пɪиɛыɬии
пɟɪɜоɝо
ɫлɭжɟɛноɝо
поɟзɞɚ
. 16
1903
пɪошло
ɬоɪжɟɫɬɜɟнноɟ
оɬкɪыɬиɟ
южной
Янɝикɭɪɝɚнɫкой
1904
ɫɟɜɟɪный
ɭчɚɫɬок
10
янɜɚɪя
1905
нɚчɚлоɫь
ɜɪɟмɟнноɟ
ɝɪɭзоɜыɯ
ɫɬоɪоны
южноɝо
1902
пɪоложɟно
1903
. - 432, 1904
. - 313
ɜɟɪɫɬ
.[3,
. 46].

26
1905
полноɫɬью
ɫɟɜɟɪнɚя
чɚɫɬь
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝɚ
(941
ɜɟɪɫɬɚ
),
1
янɜɚɪя
1906
(795
ɜɟɪɫɬ
). [7,
. 1].
янɜɚɪя
1906
ɞоɪоɝɭ
Оɪɟнɛɭɪɝ
ɞополниɬɟльно
Кинɟль
Оɪɟнɛɭɪɝ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɋɚмɚɪɚ
пɪоɬяжɟнноɫɬью
354
ɜɟɪɫɬ
1906
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
ɜключɟнɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
коɬоɪɚя
оɮициɚльно
Ɍɚшкɟнɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝой
Оɛщɚя
пɪоɬяжɟнноɫɬь
ɫоɫɬɚɜилɚ
2 090
ɜɟɪɫɬ
ɭпɪɚɜлɟниɟ
нɚɯоɞилоɫь
Оɪɟнɛɭɪɝ
иɫɬочникɚɯ
пɪиɜоɞяɬɫя
ɪɚɛочиɯ
пɪинимɚɜшиɯ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
нɟкоɬоɪыɯ
оɬмɟчɚɟɬɫя
ɪɚзɝɚɪ
зɚɞɟйɫɬɜоɜɚно
около
50
ɬыɫяч
ɪɚɛочиɯ
[5,
. 31],
ɞɪɭɝиɯ
ɞɚюɬɫя
ɫɜɟɞɟния
чɬо
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
30
.[12,
. 29].
ɪɚɛочиɯ
измɟнялоɫь
зɚɜиɫимоɫɬи
ɯɚɪɚкɬɟɪɚ
инɬɟнɫиɜноɫɬи
ɪɚɛоɬ
ɋоциɚльноɟ
пɪоиɫɯожɞɟниɟ
ɪɚɛочиɯ
пɪинимɚɜшиɯ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɟ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɚшкɟнɬ
Оɪɟнɛɭɪɝ
ɪɚзличным
Оɫноɜнɭю
ɫоɫɬɚɜляли
кɚзɚɯи
.[11,
. 585].
ɫɬɪɚницɚɯ
пɟɪиоɞичɟɫкой
пɟɪиоɞɚ
пɪиɜɟɞɟны
чɬо
пɪи
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɟ
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝ
оɞном
оɛɪɚзоɜɚлɚɫь
ɛольшоɟ
клɚɞɛищɟ
поɯоɪонɟныɪɚɛочиɟ
поɝиɛшиɟ
ɝолоɞноɝо
Оɞнɚко
нɟɫмоɬɪя
поɞоɛноɟ
положɟниɟ
ɞоɪоɝɚ
поɫɬɪоɟнɚ
ɫɪок
пɪи
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɟ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
оɪɝɚнизоɜɚны
поɞɪяɞɚ
Поɞɪяɞчикɚми
инɜɟɫɬоɪы
-
ноɜый
пɪɟɞпɪинимɚɬɟлɟй
пояɜиɜшийɫя
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
ɞоɪоɝ
знɚчиɬɟльно
оɛоɝɚɬилиɫь
ɯоɞɟ
оɫɭщɟɫɬɜлɟния
ɫɬɪойкɟ
пɪоɞолжɚлɚɫь
ɪɚннɟɝо
ɭɬɪɚ
позɞнɟɝо
ɜɟчɟɪɚ
зɟмлянкɚɯ
ɛɚɪɚкɚɯ
ɝɪɭзоɜыɯ
ɜɚɝонɚɯ
.
Положɟниɟ
ɪɚɛочиɯ
оɫложнялоɫь
низкой
зɚɪплɚɬы
ɬɚкжɟ
поɜышɟния
пɪоɞɭкɬы
оɬмɟчɚɟɬɫя
иɫɬочникɚɯ
положɟниɟ
ɪɚɛочиɯ
оɫложнялоɫь
чɬо
зɚɪплɚɬɚ
ɫɜоɟɜɪɟмɟнно
нɟкоɬоɪыɯ
ɫоɜɫɟм
ɜыɞɚɜɚлɚɫь
пɟɪиоɞ
Ɍɚшкɟнɬɫкой
ɞоɪоɝи
ɜозɜɟɞɟно
34
нɟоɛɯоɞимыми
ɜоинɫкими
ɋɬɪоиɬɟли
поɫɬɪоили
66
ɪɚзъɟзɞоɜ
ɞоɪоɝɚ
оɞнопɭɬнɚя
пɟɪɜыɯ
поɪɚɯ
зɚпɚɫными
Пɪопɭɫкнɚя
ɫпоɫоɛноɫɬь
ɞоɪоɝи
опɪɟɞɟлялɚɫь
20
поɟзɞоɜ
1909
ɋɪɟɞнɟй
Ⱥзии
пɪоложɟно
4452
экɫплɭɚɬɚционныɯ
жɟлɟзноɞоɪожныɯ
Ɍɚшкɟнɬɫкой
ɞоɪоɝɟ
ɝоɞɭ
пɟɪɟɜɟзɟно
141,5
пɭɞоɜ
ɝɪɭзоɜ
1,6
ȼɚлоɜой
ɞоɯоɞ
ɞоɪоɝи
ɫоɫɬɚɜил
ɪɭɛлɟй
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкɚя
ɞоɪоɝɚ
онɚ
оɫɬɚɜɚлɚɫь
ɜнɭɬɪɟннɟй
ɪоɫɫийɫкиɯ
ɞоɪоɝ
ɬоɝо
чɬоɛы
попɚɫɬь
ɛыло
ɞоɟɯɚɬь
Ⱥɫɬɪɚɯɚни
пɟɪɟɫɟчь
Кɚɫпийɫкоɟ
моɪɟ
цɟнɬɪɚльнɭю

Ɍɚкоɟ
ɭɞоɛным
очɟнь
моɪɫкой
пɟɪɟɯоɞ
коɬоɪый
ɜɫɟɯ
комɮоɪɬным
поɬок
ноɜой
поɫɬоянно
1889
пɟɪɟɜɟзɟно
213 020
пɚɫɫɚжиɪоɜ
1900 745 336,
3,5
ɪɚзɚ
ɛольшɟ
оɫоɛɟнно
ɛыɫɬɪо
ɪоɫло
мɟжɞɭ
ɝоɪоɞɚми
ɋɚмɚɪкɚнɞ
Кокɚнɞ
Жɟлɟзноɞоɪожноɟ
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɟ
оɫɭщɟɫɬɜлялоɫь
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟнныɟ
оɬноɫиɬɟльно
нɟɛольшиɟ
ɜɟɬки
оɫноɜном
ɞолинɟ
иɝɪɚɜшиɟ
ɪоль
поɞъɟзɞныɯ
ɯлопкоочиɫɬиɬɟльным
зɚɜоɞɚм
концɭ
пɟɪɜоɝо
ɞɟɫяɬилɟɬия
ɛолɟɟ
поɬɪɟɛноɫɬь
ɫоɟɞиниɬь
цɟнɬɪом
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɚ
Еɜɪопɟйɫкой
Роɫɫиɟй
ɋɟмиɪɟчьɟ
ɋɟмиɪɟчьɟ
ɫоɟɞиниɬь
ɋиɛиɪью
ɋɬɪоиɬɟльɫɬɜо
ɬɚкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Ɍɭɪкɫиɛ
нɚчɚлоɫь
Пɟɪɜой
миɪоɜой
ɜойны
Нɚчɚɜшɚяɫя
ɜойнɚ
позɜолилɚ
зɚкончиɬь
ɛыл
ɝоɪɚзɞо
позжɟ
ɫожɚлɟнию
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
ɞоɪоɝи
Пɟшɚɜɚɪɚ
ɜозɜɪɚщɚлиɫь
ɏоɬя
ɜопɪоɫ
эɬоɬ
поɬɟɪял
ɚкɬɭɚльноɫɬи
Пɟɪɜой
миɪоɜой
оɫноɜнɚя
ɪɚйоноɜ
ɋɪɟɞнɟй
Ⱥзии
жɟлɟзноɞоɪожноɟ
ɫооɛщɟниɟ
оɫɬɚɜɚлиɫь
ɋɟмиɪɟчьɟ
ɏоɪɟзм
ɋɬɪоиɬɟльɫɬɜо
ɞоɪоɝ
ɬолько
ɫɜязыɜɚло
ɫоɛой
ɪɚзныɟ
чɚɫɬи
оɛлɟɝчɚло
ɬɪɚнɫпоɪɬиɪоɜкɭ
ɬоɜɚɪоɜ
ɫпоɫоɛɫɬɜоɜɚло
ɪɚзɪɭшɟнию
ɬɟɪɪиɬоɪиɚльной
зɚмкнɭɬоɫɬи
оɬɞɟльныɯ
ɪɚйоноɜ
кɪɚя
ɝлɚɜноɟ
знɚчɟниɟ
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
ɜыɪɚжɚлоɫь
конɟчно
оɝɪомныɯ
ɫɬимɭлɚɯ
ɪɚзɜиɬия
экономики
кɪɚя
оɛɪɚзом
поɫɪɟɞɫɬɜом
пɪоɟкɬиɪоɜɚния
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Оɪɟнɛɭɪɝ
пɪɚɜящиɟ
кɪɭɝи
импɟɪии
ɚɞминиɫɬɪɚция
кɪɚя
ɞɪɭɝиɟ
зɚинɬɟɪɟɫоɜɚнныɟ
кɪɭɝи
ɪɟшɚли
ɫɬɪɚɬɟɝичɟɫкиɟ
Пɪи
эɬом
оɫɬɚɜɚлиɫь
мɟɫɬноɝо
нɚционɚльной
экономики
эколоɝии
ɜозɜɪɚщɟниɟ
пɪоцɟɫɫ
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
ɜоɜлɟчɟно
количɟɫɬɜо
мɚɬɟɪиɚльныɯ
чɟлоɜɟчɟɫкиɯ
ɪɟɫɭɪɫоɜ
цɟлом
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
пɪиɜɟлɚ
пɪоɬиɜоɪɟчиɜым
оɞной
ɫɬоɪоны
ɬоɜɚɪооɛмɟнɚ
ɜыɜозɚ
кɪɚя
мɚнɭɮɚкɬɭɪныɯ
Ɍɭɪкɟɫɬɚн
количɟɫɬɜɚ
пɪомышлɟнныɯ
ɪɚйоноɜ
мɟɬɪополии
ɭкɪɟплɟнию
ɜоɟнно
полиɬичɟɫкоɝо
экономичɟɫкоɝо
ɫɬɚɬɭɫɚ
импɟɪии
ɞɪɭɝой
ɫɬоɪоны
ɞɟяɬɟльноɫɬь
Ɍɚшкɟнɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
пɪиɜɟлɚ
ɪɚɫшиɪɟнию
жɟлɟзноɞоɪожной
ɪɚзɜиɬию
ɬоɜɚɪооɛмɟнɚ
ɜɫɟмɭ
кɪɚю
ɭкɪɟплɟнию
ɪоли
Ɍɚшкɟнɬɚ
ɬоɪɝоɜыɯ
оɫɜоɟнию
ноɜыɯ
поɞ
поɫɟлɟния
ɪɚзɜиɬию
ɫоциɚльно
экономичɟɫкой
инɮɪɚɫɬɪɭкɬɭɪы
ɫоɫɪɟɞоɬочɟнию
ɬоɜɚɪо
пɪомышлɟнноɝо
ɜɫɟɯ
пɪоцɟɫɫɚɯ
пɪɟжɞɟ
колониɚльныɟ
мɟɬɪополии
нɚпɪɚɜлɟнныɟ
ɭкɪɟплɟниɟ
импɟɪии
оɫɜоɟниɟ
ɪынкоɜ
ɪɟɫɭɪɫоɜ
кɪɚя

ɋɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
Оɪɟнɛɭɪɝɫко
Ɍɚшкɟнɬɫкой
ɞоɪоɝи
(1901 - 1905
.) //
зɚпиɫки
ɝоɫ
.
Оɪɟнɛɭɪɝ
, 1958.
. 13. -
. 20.
AKSENOV A.V. Stroitel'stva Orenburgsko-Ta
kentskoy jeleznoy dorogi (1901 - 1905
gg.) // Uchen
e zapiski Orenburgskogo gos. ped . ins-ta. - Orenburg, 1958. V
p. 13. - S. 20.
ȺНɌИПИН
.,
Пɭɬɟɜоɞиɬɟль
Ɍɭɪкɟɫɬɚнɭ
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
ɞоɪоɝи
иɫɬоɪичɟɫким
очɟɪком
ɫооɪɭжɟния
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
очɟɪком
ɫооɪɭжɟния
Оɪɟнɛɭɪɝ
Ɍɚшкɟнɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
. -
Ȼɟɪɟзоɜɫкий
, 1903 -
. 400.
ANTIPIN V.N., LEVA
EV N.N. Putevoditel' po Tu
rkestanu i Sredneaziatskoy
jeleznoy dorogi: s istoricheskim ocherkom soorujeniya i ekspluatatsii Zakaspiyskoy
jeleznoy dorogi: s istoieskim ocherkom soorujzheniya Orenburg-Ta
kentskoy jeleznoy
dorogi. - SPb.: V. Berezovskiy, 1903 - S. 400.
ȺɋЫЛȻЕКОȼ
. X.
Нɟкоɬоɪыɟ
ɜопɪоɫы
иɫɬоɪии
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
Оɪɟнɛɭɪɝɫко
Ɍɚшкɟнɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
Изɜɟɫɬия
ɋɟɪия
.,
ɚɪɯ
. -
Ⱥлмɚ
ȼып
. 2 (19). -
. 46.
ASILBEKOV M. KH. Nekotor
e vopros
istorii stroitel'stva Orenburgsko-Ta
kentskoy
jeleznoy dorogi // Izvestiya AN KazSSR. Seriya

DMITRIYEV-MAMONOV A.I. Putevoditel' po Turkestanu i jelezn
m dorogam
kentskoy. - SPb.: Tipografiya im.
urukhta, 1912. - S. 325.
10.
ЗИЁЕȼ
X,.
ɍзɛɟкиɫɬ
(XIX
- XX
ɚɫɪ
). -
Ɍошкɟнɬ
Шɚɪк
, 2006. -
. 259.
ZIYOEV H,.zbekistan mustamlaka va zulm
iskancasida (XIX asr ikkinchi yarmi -
XX asr bo
lari). - Toshkent: Shark, 2006. - B. 259.
11.
ИɋɌОРИЯ
КȺЗȺɏɋɌȺНȺ
ɞɪɟɜнɟйшиɯ
).
ɬомɚɯ
Ⱥлмɚɬы
Ⱥɬɚмɭɪɚ
, 2000.
. 3. -
. 585.
ISTOR
YA KAZAKHSTANA (s drevney
ih vremen do na
ih dney). V pyati tomakh. -
Almat
: Atamura, 2000. T. 3. - S. 585.
Ɏоɪмиɪоɜɚниɟ
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
пɪолɟɬɚɪиɚɬɚ
(1881-1914
Ɍɚшкɟнɬ
, 1967 -
. 29.
12.
КɍНȺȼИНȺ
Ɏоɪмиɪоɜɚниɟ
жɟлɟзноɞоɪожноɝо
пɪолɟɬɚɪиɚɬɚ
(1881-1914
Ɍɚшкɟнɬ
Ɏɚн
, 1967 -
KUNAV
NA G.S. Formirovaniye jeleznodorojnogo proletariata v Turkestane (1881-
1914 gg.). - Ta
kent: Fan, 1967 - S. 29.
14.
ПɍɌЕȼОДИɌЕЛЬ
ɌɍРКЕɋɌȺНɍ
ɋɪɟɞнɟɚзиɚɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝɟ
иɫɬоɪичɟɫким
очɟɪком
ɫооɪɭжɟния
Зɚкɚɫпийɫкой
ɜоɟнной
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
очɟɪком
ɫооɪɭжɟния
Оɪɟнɛɭɪɝ
Ɍɚшкɟнɬɫкой
жɟлɟзной
ɞоɪоɝи
/
поɞ
Дмиɬɪиɟɜɚ
Мɚмоноɜɚ
ɋПɛ
., 1903.
. 161-162
PUTEVOD
TEL' PO TURKESTANU i Sredneaziatskoy jeleznoy doroge s
istoricheskim ocherkom soorujeniya i ekspluatatsii Zakaspiyskoy voyennoy jeleznoy dorogi
i ocherkom soorujeniya Orenburg-Tashkentskoy jeleznoy dorogi / pod red. A. I.
Dmitriyeva-Mamonova. SPb., 1903. S. 161-162
15.
ɋɚмоɞɟɪжɚɜиɟ
ɋиɛиɪь
Ⱥɞминиɫɬɪɚɬиɜнɚя
полиɬикɚ
II
полоɜины
XIX -
XX
, 1997.
. 159.
REMNOV A.V. Samoderjaviye i Sibir'. Administrativnaya politika vtoroy poloviny
XIX -nachala XX vv. - Omsk, 1997. S. 159.
16.
ИɋɌОРИЧЕɋКȺЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
/
поɞ
Жɭкоɜɚ
., 1961.
. 540.

2010.
TOGAYEVA A.Z. Jeleznaya doroga Ta
kent - Orenburg i yeyo mesto v sotsial'no-
ekonomieskoy jizni Turkestana. Avtoref. di
ss.... kand. ist. nauk. T., 2010. S.14.
20.
яɜиɬьɫя
моɝɭщɟɫɬɜɟнным
ɪɚзɜиɬия
Жɭɪнɚл
ȼоɫɬокɚ
. 2014,
1,
.87.

. DOI : 10.17498/kdeniz.592

ɜɪɟмя
люɛой
покɭпɚɬь
ɬоɜɚɪ
пɪɟоɞɚлɟɬь
пɪɟпяɬɫɬɜия
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚюɬɫя
инɬɟɪнɟɬпокɭпкоɜ
покɭпɚɬɟлɟй
элɟкɬɪопокɭпкоɜ
оплɚɬы
ɜɬоɪой
ɭɞɟлɟно
оɫоɛоɟ
мɟɪɚм
ɛɟзопɚɫноɫɬи
элɟкɬɪопокɭпкоɜ
ɫлоɜɚ
ɬоɪɝоɜля
инɬɟɪнɟɬɭ
элɟкɬɪоннɚя
ɛɟзопɚɫноɫɬь
покɭпки
инɬɟɪнɟɬɭ
1.Giri
en ve yayg
nla


oldu
unu kan
tlama i
lemidir. Birden ok mekanizmas
vard
r. Bunlardan ilki kullan
bildi
i bir
ey ile kimlik do
rulama di
eri ise kullan
n sahip oldu
u bir
ey ile kimlik
rulamad
r (Aysal, 2007:126). Kimlik do
rulama istemcinin girmi
oldu
u isim ve
iftinin, sunucunun veri taban
ndaki iftle ayn
oldu
u durumda ba
yla sonulan
ahin, 2005:47).
3.Ara


na bak
r. 28 de
ken ile lm yap
r. Yap
lan lm sonucu
Cronbachs Alfa Katsay
0,755 bulunmu
tur.
Sosyal bilimlerde Cronbachs Alfa Katsay
n 0.70 ve zeri de
eri ara
rman
gvenilir olmas
Erkek 94 53,4
n 82 46,6
Cinsiyet
Toplam 176 100,0
15-24 61 34,7
25-34 54 30,7
35-44 32 18,2
45-54 22 12,5
55,00 7 4,0
Toplam 76 100,0
Lise 107 60,8
Lisans 45 25,6
Yksek
7 4,0
Toplam 176 100,0
-500,00 47 26,7
501-1000 41 23,3
1001-1500 31 17,6
1501-2000 43 24,4
2001,00 14 8,0
Toplam 176 100,0
Anketimize kat
lan ki
ilerin demografik zellikleri incelendi
inde, kat
%53,4 nn erkek , %46,6 s
n kad
n oldu
u anla
lmaktad
r. Kat
n ya
,
okul, gelir tepe de
erleri koyu olarak i

Tablo 2: Cevaplay
lar
r 38 21,6
Toplam 176 100,0
Cevaplay
lar %78,4 oran
lence/Oyun 27
19,6
rma 48
34,8
10
7,2
er 2
1,4
Total 138
100,0
Eksik Veri 38
Toplam 176
r 140 79,5
Toplam 176 100,0
Cevaplay
Haftada birka kez 2 1,1
Haftada bir kez 2 1,1
Ayda birka kez 11 6,3
Ayda bir kez 38 21,6
Daha nce hi
yapmad
123 69,9
Toplam 176 100,0

Cevaplay
Uygun Fiyat 25 48,1
rn e
i 15 28,8
Zamandan Tasarruf 10 19,2
Daha Gvenilir 1 1,9
Toplam 52 100,0
Eksik Veri 124
Hepsiburada.com 19 37,3
Gittigidiyor.com 13 25,5
Kitapyurdu.com 4 7,8
deefixe.com 2 3,9
Teknosa.com 2 3,9
Sahibinden.com 2 3,9
er 2 3,9
Toplam 51 100,0
Eksik Veri 125
Toplam 176

Tablo 8:
41 78,8
Sanal kredi kart
3 5,8
da deme 5 9,6
Havale/EFT 3 5,8
Toplam 52 100,0
Eksik Veri 124
Toplam 176
Cevaplay
Kitap/Dvd/Vcd 17 32,7
Elektronik e
ya/Bilgisayar 15 28,8
Seyahat acenteleri 11 21,2
Giyim/Aksesuar 9 17,3
Toplam 52 100,0
Eksik Veri 124
Toplam 176
Virs Program
5 9,6
ifreleme 15 28,8
Gvenlik Duvar
10 19,2
Toplam 14 100,0
Eksik Veri 124
Toplam 176

Pearson Korelasyonu 1 ,008
Pearson Korelasyonu ,008 1
Grubu
Grubu ,915
ANOVA Karelerin Toplam
df Ortalama
F Anlaml
Gruplar
2,944 3 ,981 1,546 ,205

Gruplar
109,215 172 ,635
Toplam 112,159 175
Pearson Korelasyonu 1 -,196
grubu
Anlaml
ki ynl) ,009
Pearson Korelasyonu ,196 1

Pearson Korelasyonu 1 ,051
im
sitenin gvenli
oldu
una inansayd
yapard
Anlaml
ki ynl) ,506
Pearson Korelasyonu -,051 1
Gelir dzeyi
Anlaml
ki ynl) ,506
edece
im sitenin gvenli oldu
una inansayd
m al
yapard
m diyenlerin
gelir dzeyini inceledi
imizde gelir dzeyi ile al
edece
im sitenin gvenli oldu
una
inansayd
m al
yapard
m diyenler aras
nda p0,05 ve p0,01 anlaml
k dzeyinde
p=0,506 oldu
u iin anlaml
bir ilinti tespit edilememi
tir. Hipotez reddedilmi
edece
im sitenin gvenli oldu
una inansayd
yapard
diyenlerin ya
durumu aras
nda ilinti vard
r.
Tablo 16:
Edece
im Sitenin Gvenli Oldu
nansayd
Yapard
ANOVA Karelerin Toplam
df Ortalama
F Anlaml
Gruplar
,876 3 ,292 ,48
,693
Gruplar
102,839 171 ,601
Toplam 103,714 174
edece
im sitenin gvenli oldu
una inansayd
m al
yapard
m diyenlerin
mezuniyet durumunu inceledi
ANOVA Karelerin Toplam
df Ortalama Karesi F Anlaml
Gruplar
,876 3 ,292 ,485 ,693
Gruplar
102,839 171 ,601
Toplam 103,714 174


t df Anlaml
ki Ynl)
Ortalama
n Std.
-1,155 174 ,250 -,13960 ,12086
-1,705 173 ,090 -,20961 ,12294
-,954 173 ,342 -,11164 ,11708
yapaca
sitenin gvenli
inansayd
m al
yapard
-,944 160,757 346 -,11164 ,11820
-,069 174 ,945 -,00934 ,13514
azadan al
-1,182 173 ,239 -,16141 ,13651
benim iin
zevktir bu nedenle

-1,185 172 ,238 -,17261 ,14566
-,800 173 ,425 -,11492 ,14370
Bilgisayar
gvenlik a
ndan
-1,213 173 ,227 -,15578 ,12842
t df Anlaml
ki Ynl)
Ortalama
n Std.
,023 173 ,982 ,00263 ,11460
-,036 171 ,971 -,00404 ,11190

,551 172 ,582 ,05615 ,10191
Gvenlik endi
masayd
1,599 172 ,112 ,19554 ,12228
im
sitenin gvenli
olmad
inan
rsam al
yapmam.
1,614 171,993 ,108 ,19554 ,12116
1,705 172 ,090 ,16408 ,09623
Kredi kart
bilgilerimin al
yapt
m site
ndan
korundu
una
inan
yorum.
1,710 170,338 ,089 ,16408 ,09596
2,002 171 ,047 ,16331 ,08158
0,82 173 ,934 ,00775 ,09406
,008 172 ,994 ,00080 ,10157
Fiyat, rn
itlili
i, 7/24
hizmet ve zaman
tasarrufu
gvenlikten daha
nemlidir.
,008 171,891 ,994 ,00080 ,10043
Cevaplay
n fikir beyanlar
na kat
mlar

t df Anlaml
ki Ynl)
Ortalama
n Std.
1,722 174 ,087 ,20265 ,11767
Web sitesinin
gvenli olmas
1,752 171,594 ,082 ,20265 ,11565
,910 174 ,364 ,10690 ,11751
Bilgisayar
gvenli olmas
,925 171,674 ,356 ,10690 ,11551
1,663 174 ,098 ,22678 ,13637
Kredi kart
bilgilerimin
korunmas
1,677 173,957 ,095 ,22678 ,13525
1,090 174 ,277 ,13856 ,12712
bilgilerimin
korunmas
1,099 173,963 ,273 ,13856 ,12606
,514 174 ,608 ,05682 ,11052
Web sitesinin
kullan
m kolayl
,524 171,133
,601 ,05682 ,10855
rn e
i ,765 173 ,445 ,08864 ,11588

,776 171,406 ,439 ,08864 ,11428
1,267 173 ,207 ,16247 ,12823
uygunlu
1,293 166,463 ,198 ,16247 ,12567
,403 173 ,688 ,04852 ,12042
Cevaplay

Ma
azadan al

Kredi kart
bilgilerimin korunmas
keni ile di
er de
kenler aras
nda p0,01 ve
p0.05 anlaml
k dzeyinde anlaml
bir ili
ki oldu
u tespit edilmi
sel bilgilerimin korunmas
keni ile di
er de
kenler aras
nda p0,01 ve
p0.05 anlaml
k dzeyinde anlaml
bir ili
ki oldu
u tespit edilmi
Web sitesinin kullan
m kolayl
keni ile di
er de
kenler aras
nda p0,01 ve
p0.05 anlaml
k dzeyinde anlaml
bir ili
ki oldu
u tespit edilmi
rn e
i de
keni ile di
er de
kenler aras
nda p0,01 ve p0.05 anlaml
dzeyinde anlaml
bir ili
ki oldu
u tespit edilmi
tir.
n uygunlu
u de
keni ile di
er de
kenler aras
nda p0,01 ve p0.05
k dzeyinde anlaml
bir ili
ki oldu
u tespit edilmi
veri
edece
im sitenin gvenli oldu
una
inansayd
m al
yapard
m diyenlerin ya
durumu
nda ilinti vard
Kabul
Korelasyon
veri
edece
im sitenin gvenli oldu
una
inansayd
m al
yapard
m diyenlerin gelir dzeyi
nda ilinti vard
Red
Korelasyon
veri
edece
im sitenin gvenli oldu
una
inansayd
m al
yapard
m diyenlerin mezuniyet
durumu aras
nda ilinti vard
r.
Red
ANOVA

H10:
H11:
H12:
Dnya ya
anan geli
meler dikkatli incelendi

Ayd
nlatma blm ierisine gizli kamera yerle
tirilerek vatanda
kaydedildi
inden; bankamatiklerin ayd
nlatma blmnde sonradan yerle
tirilmi
florasan
lamba olup olmad
na dikkat edilmelidir.
Kart giri
haznelerinin orjinal olup olmad
ile zerinde para ilavesi bulunup
bulunmad
kontrol edilmelidir.
Mevcut dzene
in zerinde herhangi bir ilave paran
n olup
olmad
ile tahrifat
n bulunup bulunmad
na dikkat edilmelidir.
tak
n oldu
u blmde fark edilebilir bir ykselti/kabar
k olup
olmad
na dikkat edilmelidir.
lem yaparken kimseden yard
m almamaya zen
gsterilmelidir.
Bankamatikten
phelenilmesi durumunda; para ekme i
lemi, veznelerden
lmal
veya kalabal
n yo
un oldu
u blgelerdeki bankamatikler tercih edilmelidir.
Banka m

ALTUN, AyПриложенные файлы

  • pdf 7098786
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий