25. Janubiy Amerika tekislik hududida qaysi kichik o’lkalar ajraladi? Специализированная. ГЕОГРАФИЯ 7-класс II вариант.


Ixtisoslashgan maktablar uchun
GEOGRAFIYA 6-sinf I variant
1. Qora, Azov, Karib, Sargasso dengizlari qaysi okeanga tegishli?
A) AtlantikaB) TinchC) Hind D) Shimoliy Muz
2. Janubiy Amerika materigining tekislik qismiga tegishli hududlarni belgilang.
А) Orinoko, Atlantikabo‘yi В) Amazonka, Argentina
С) Patogoniya, Venesuela D) Orinoko, Amazoniya, Patаgoniya
3. Zond botig’i chuqurligini aniqlang?
A) 7279 mB) 7729 mC) 6779 mD) 7879 m
4.Geografik qobiqda sodir bo’layotgan barcha jarayonlarning asosiy qismi nima ta’sirida ro’y beradi?
A) Quyosh energiyasi B) Yerning ichki energiyasi C) Insoniyat D) A va B javob to’g’ri
5. 1350azimut ufqning qaysi tomonini ko’rsatadi?
A) Sharq B) G’arb C) Janubi-sharq D) Shimoli-g`arb
6. Yer yuzidagi eng katta pasttekislikni aniqlang?
A) Turon pasttekisligi B) Amazonka pasttekisligi
C) La-plata pasttekisligi D) Kaspiybo’yi pasttekisligi
7. “Qayrilgan dengiz” nomi qaysi okeanga tegishli?
A) Shimoliy MuzB) Tinch C) Hind D) Atlantika
8. Quyosh ikkala yarimsharni qachon bir xilda yoritadi?
A) 22 iyunda - 21 martda B) 22 dekabr - 21 martda
C) 23 sentabrda - 22 dekabrda D) 21 mart - 23 sentabrda
9. Havo bosimi bir xil bo’lgan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqlar qanday ataladi?
A) Gorizontallar B) Izochiziqlar C) Izoterma D) Izobara
10. Zilzilaning episentrini aniqlang.
A) Zilzila o’chog’i B) Yer qimirlash o’chog’i ustidagi joy
C) Zilzila bo’lib o’tgan joy D) Yer qimirlash boshlanadigan joy
11. Meridian bo’yicha 10necha km. ga eng bo’ladi?
A) 1112 km B) 1113 km C) 1110 km D) 1111 km12. 12756 km nimani anglatadi?A) Yerning o’rtacha diametri B) Yerning aylanasi C)10 meridian uzunligi D) YerdanOygacha bo’lgan masofa
13. Antarktida atrofida aylanib oqadigan oqimni belgilang.
A) Kurosio oqimi B) G`arbiy Shamollar oqimi C) Janubiy Passat oqimi D) Shimoliy Passat oqimi
14. Qaysi daryo Janubiy Xitoy dengiziga o‘z suvini quyadi?
А) Xuanxe В) Braxmaputra С) Mekong D) Yanszi
15. Afrikaning qaysi daryosida “Asvon” GES i qurilgan?
А) Niger В) Nil С) Zambezi D) Kongo
16.Kongo daryosiga xos bo'lmagan xususiyatni aniqlang.
A) Yillik suv sarfi deyarli o'zgarmaydi B) Lukuga irmog'i Tanganika ko'lidan boshlanadi
C) Livingston sharsharalar guruhi mavjud D) Gvineya qo’ltig’ida yirik delta hosil qiladi.
17. Kompas ustiga gugurt cho`pi qo`yib uchini 225 gradusga to`g`irlasak, gugurtning ikkinchi uchi qaysi yo‘nalishni ko`rsatadi?
A) 45 gradus B) 90 gradus C) 135 gradus D) 270 gradus
18. Avstraliyaning ikkinchi relyef shaklini aniqlang.
A) Janubiy Avstraliya B) Markaziy tekislikC) Shimoliy Avstraiiya D) Shimoliy tekislik
19.Tog’ning etagida havoning bosimi 720mm, cho’qqisida 300 mm ga teng bo’lsa, tog’ning nisbiy balandligini aniqlang?
20.Quruqlik yuzasidagi mutloq balandligi bir xil bo`lgan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqlarga nimalar deyiladi?
21. Yer qimirlash o`chog`i qanday ataladi?
22.Dunyodagi eng keng (kengligi 2700m, balandligi 2 m) Iguasu sharsharasi qaysi daryoda hosil bo’lgan?
23.Selva so’zining mahnosi nima?
24.Janubiy Amerikadagi mo’tadil iqlim mintaqasida tarkib topgan chalacho’llar zonasi nima deb ataladi?
25.Titikaka ko’li dengiz sathidan necha metr balandlikda joylashgan?
Специализированная
ГЕОГРАФИЯ 6-класс I вариант
1. К какому океану относятся Чёрное море, Азовское море, Карибское море, Сaргассово море?
A) АтлантическийB) Тихий C) Индийский D) Северно-Ледовитый
2. Определите районы равнин Южной Америки?
А) Ориноко, Приатлантическая равнина В) Амазонка, Аргентинская равнина
С) Патагония, Венесуэльская равнина Д) Ориноко, Амазония, Патагония
3. Определите глубину жёлоба Зонд, самого глубокого места Индийсного океана?
A) 7279 мB) 7729 мC) 6779 мD) 7879 м
4. Все географические явления географической оболочки – это результат воздействия …?
A) Солнечной энергии B) внутренних сил Земли
C) Человечества D) А и В
5. Какую сторону горизонта показывает азимут с углом 1350?
A) Восток B) Запад C) Юго-восток D) Северо-запад
6. Определите самую большую равнину на поверхности Земли?.A) низменность Турана B) низменность Амазонки
C) низменность Ла-плата D) низменность Каспийского побережья
7. Какой океан назывался «Согнутым морем»?
А) Северно-Ледовитый В) Тихий С) Индийский Д) Атлантический
8. В какие дни года Солнце одинаково освещает оба полушария?
A) с 22 июня - по 21 марта B) с 22 декабря - по 21 марта
C) с 23 сентября – по 22 декабря D) с 21 марта – по 23 сентября
9. Как называются линии, соединяющие на карте точки с одинаковвм атмосферным давлением?
A) горизонталями B) ИзолинииC) Изотермы D) Изобарами
10. Определите эпицентр землетрясения?
A) Очаг землетрясения B) Место над очагом землетрясения
C) Место прохождения землетрясения D) Место начало землетрясения
11.Скольким км равна 100 по меридиану?
A) 1112 км B) 1113 км C) 1110 км D) 1111 км
12. Что означает 12756 км?
A) средний диаметр Земли B) круг земли
C) длина 10 меридиана D) расстояние между Землей и Луной
13.Какое течение огибает Антарктиду?
A) течении КуросиоB) течение западных ветров
C) течение южного пассатаD) течение северного пассата
14. Укажите реку Евразии, которая впадает в Южно- Китайское море.
А) Хуанхе В) Брахмапутра С) Меконг Д) Янцзы
15. На каком реке Африки построено ГЭС «Асвон» ?А) Нигер В) Нил С) Замбези D) Конго
16. Определите свойство, не присущее реке Конго.
A) Почти не меняется годовой расход воды B) Приток Лукуга начинается с озера Танганика
C) Существует группа водопадов ЛингстонD) В заливе Гвинея образует огромную дельту
17. Если один конец спичинки, вставленный на компас, показывает на 225 градус, то какое направление указывает второй конец спичинки?
A) 45 градус B) 90 градус C) 135 градус Д) 270 градус
18. Определите вторую рельефную форму Австралии.
A) Южная Австралия B) Центральная равнина
C) Северная Австралия D) Северная равнина
19. Определите относительную высоту горы, если давление воздуха у подножия горы равна 720 мм, а на вершине 300мм.
20. Как называются линии соединяющие на поверхности суши, точки одиноковой абсолютной высоты.
21. Как называется очаг землетрясения?
22. В какой реке образован самый широкий в мире водопад Игуасу (ширина 2700м, высота 2м)?
23. Что означает слово “селва”?
24. Как называются полупустыни, образованные в умеренном климатическом поясе Южной Америки?
25.Каково высота озеро Титикака над уровнем моря?
Ixtisoslashgan maktablar uchun
Geografiya 6-sinf II variant
1. Qaysi iqlim mintaqasida yil davomida bitta fasl - yoz bo'ladi?
A) EkvatorialB) Subekvatorial C) Tropik D) Subtropik
2.Olimlarning bashoratiga ko'ra qaysi dengiz va ko'l okeanga aylanishi mumkin?
A) Kaspiy va Baykal B) Orol va Balxash
C) Qizil va Tanganika D) Qizil va Baykal
3. Yer yorig’ida joylashgan ko’llarni toping?
A) Viktoriya, TanganikaB) Rudolf, Rukva C) Tanganika, NyasaD) Tanganika, Chad
4. Qaysi okeanda haftalab shtil - shamolsiz kunlar kuzatiladi?
A) AtlantikaB) Tinch C) HindD) Shimoliy Muz
5. Quyosh sistemasining paydo bo'lganiga qancha vaqt bo'ldi?
A) 5mlrd yilB) 6mlrd yilC) 4mlrd yilD) 4,5mlrd yil
6. Quyidagi javoblardan qaysi biri to’g’ri berilgan?
A) Niger delta hosil qiladi B) Oranj daryosi Afrikaning shimolida joylashgan
C) Kongo delta hosil qiladi D) Oranj daryosining o’rta oqimida suv cho’llarni o’zlashtirishga sarflanadi
7. Taxminan 200 mln. yil avval Yer yuzida yagona qaysi materik va okean bo`lgan?
A) Pangeya va Pantalassa B) Pantalassa va Lavraziya
C) Tetis va Gondvana D) Pangeya va Paleoting
8.Shimoliy qutb bilan Janubiy qutbni tutashtiruvchi yer yuzasidan o’tkazilgan yarim aylana chiziqlar nima deyiladi?
A) Ekvator B) daraja to’ri C) meridianlar D) parallellar
9."Biosfera” qanday ma’noni anglatadi?
A) Yerning hayot qobig’i B) Yerning suv qobig’i
C) Yerning tosh qobig’i D) Yerning o’simlik qobig’i
10.Yer yuzidagi hohlagan nuqtaning o’rnini nima yordamida topish mumkin?
A) Meridianlar B) Parallellar C) Daraja to’ri D) Bosh meridian
11.Yer osti suvlari gidrosferaning necha %ini tashkil etadi?
A) 1,7 % B) 1,8% C) 1,9 % D) 2%
12. Nisbiy balandlik nima?
A) Quruqliklarning dengiz sathidan tik balandligi
B) Yer yuzidagi biror nuqtaning boshqa nuqtaga nisbatan tikbalandligi
C) Bir joyda turib vizirlash o’tkzilgan nuqta
D) Mutloq balandligi bir xil bo’lgan nuqtalarni tutashtiruvchi chiziq
13.Afrika savannalarida ko'p uchraydigan daraxtlarni belgilang.
A) Akatsiya, qum palmasi B) Seyba, akatsiya C) Qum palmasi, seyba D)Eman, akatsiya
14.Qachon M.Maklay Yangi Gvineya haqida ma’lumotlar yig’di?
A) 1871-1882 y B) 1871-1892 y C) 1872-1882 yD) 1873-1881 y
15. Ufqning shimol va sharq tomonlari orasida qaysi oraliq va kichik oraliq tomonlari bor?
A) Shimoli-g`arb, shimol-shimoli-g`arb, shimoli-g`arb-g`arb
B) Shimoli-sharq, shimol-shimoli-sharq, shimoli-sharq-sharq
C) Shimoli-sharq, shimol-shimoli-g`arb, shimoli-g`arb-g`arb
D) Shimoli-g`arb, shimol-shimoli-sharq, shimoli-sharq-sharq
16.Qaysi hududlar kelajakda Afrikadan ajralib ketadi?
A) Afrika yer yorig'idan shimoldagi B) Afrika yer yorig'idan janubdagi
C) Janubiy Afrikadagi D) Afrika yer yorig'idan sharqdagi
17.Martin Bexaym yasagan globusda qaysi hududlar tasvirlanmagan?
A) Amerika, Avstraliya va Antarktida B) Avstraliya va Janubiy Amerika
C) Amerika va Avstraliya D) Shimoliy Amerika
18.Quyidagilardan qaysi masshtabni yirikroq hisoblaysiz?
A) 1:75000000B) 1:300000C) 1:30000000D) 1:750000
19.Tinch okean sohillarida sovuq Peru oqimi ta’sirida qaysi cho’l tarkib topgan?
20.Amazoniyada yil bo’yi harorat necha gradus atrofida bo’ladi?
21.Braziliya yassi tog’ligi qaysi pasttekisliklar oralig’ida joylashgan?
22.Agar havo o’zida mavjud bo’lgan suv bug’idan ortiqcha namni sig’dira olmasa u nima deyiladi?
23.Tog’ning etagida havoning bosimi 730 mm, cho’qqisida 400 mm ga teng bo’lsa, tog’ning nisbiy balandligini aniqlang?
24. Eng katta botqoqlashgan pasttekislik qaysi?
25.And tog’larida qanday hayvonlar uchraydi?
Специализированная
ГЕОГРАФИЯ 6-класс II вариант
1. В каком климатическом поясе бывает только одно время года-лето?
A) ЭкваториальномB) Субэкваториально C) Тропическом D) Субтропическом
2. По предсказанию ученых какой море или озеро может превратиться в океан?
A) Каспийское и Байкал B) Аральское и Балхаш
C) Красное и Танганика D) Красное и Байкал
3. Найдите озера находящиеся в расщелинах земли.
A) Виктория, ТанганикаB) Рудoльф, Руква C) Танганика, Ньяса D) Танганика, Чад
4. В каком океане неделями наблюдается безветрена шитливые дни?
A) Атлантический B) ТихийC) ИндийскийD) Северно-Ледовитый
5. Сколько времени прошло с возникновения Солнечной системы.
A) 5 млрд. лет B) 6 млрд. летC) 4 млрд. летD) 4,5 млрд. лет
6. Из следующих ответов, какой правильно дан?
A) Нигер образует дельту B) На севере Африки находится река Оранж
C) Конго образует дельтуD) Воды середнего течения реки Оранж расходуется при освоении пустынь
7. Единственный материк и океан существовавший примерно 200 млн. лет назад на Земле?
A) Пангея и Пантулоссо B) Пантулоссо и Лавразия
C) Тетис и Гондвана Д) Пангея и Полеотинг
8. Как называются линии, проведённые на поверхности Земли, соединяющие Северный полюс с Южным полюсом?
A) Экватор B) тип градуса C) меридианы D) паралли
9. Что означает «Биосфера»?
A) Жезнная оболочка земли B) водная оболочка земли
C) Каменная оболочка земли D) Растительная оболочка земли
10. При помощи чего можно найти место любой точки земной поверхности?
A) Меридианы B) параллиC) тип градуса D) главного меридиана
11. Сколько процентов гидросферы составляют подземные воды?
A) 1,7 % B) 1,8% C) 1,9 % D) 2%
12. Что такое относительная высота?
A) высота суши над уровнем моря
B) прямоя высота какой-нибудь точки на поверхности земли по отношению к другой точке
C) точка, проведенная в одном месте
D) Соединящая линия точек, абсолютно одинаковых вершин, высот
13. Обозначьте, больше встречающих деревьев в Саваннах Африки?
A) Акация, песчаная пальма B) сейба, акация
C) Песчаная пальма, сейбаD) дуб, акация
14. В каких годах М.Маклай собрал сведения о Новой Гвинее?
A) 1871-1882 гг B) 1871-1892 ггC) 1872-1882 ггD) 1873-1881 гг
15. Какие промежутки и маленькие промежутки есть между северном и восточным стронами горизонта?
A) северо-запад, северо-северный-запад, северо-западный-запад
B) северо-восток, северо-северный-восток, северо-восточный-восток
С) северо-восток, северо-северный-запад, северо-западный-запад
D) северо-запад, северо-северный-восток, северо-восточный-восток
16. Какие территории в будущем отделятся от Африки?
A) Северная от расщелины Африки В) Южная от расщелины Африеи
C) Южная от Африки D) Восточная от расщелины Африки
17.Какие территории не изображены на глоусе, созданным Мартином Бехайм?
A) Америка, Австралия и АнтрактидаB) Австралия и Южная Америка
C) Америка и Австралия D) Северная Америка
18. Какой масштаб счетаете крупным?
A) 1:75000000B) 1:300000C) 1:30000000D) 1:750000
19. Какая пустыня образовалось на берегах Тихого океана, под воздействием холодного течения Перу?
20. Около скольки градусов темпратуры бывает в Амазонии на протяжение года?
21. Между какими низменностями находится Бразильское плоскогорье?
22. Как называется, воздух,в котором содержание паров достигает предельной нормы?
23. Определите относительную высоту горы, если давления воздуха у подножия горы равна 730 мм, а на вершине равна 400 мм.
24. Самая крупная болотистая низменность Южной Америки?
25. Какие животные встречаются в горах Анд?
GEOGRAFIYA 7-sinf I variant
1. To'rg'ay Platosi qaysi tog'lar orasida joylashgan.
A) Sulton Uvays va Yetimtov B) Zarafshon va Turkiston
C) Oqtog' va QoratovD) Mug'ojar va Ulutov
2. Qumli cho’l o’simliklarining asosiy o’t o’simligi qaysi?
A) Arpag'on B) Qo'ng'irbosh C) Boychechak D) Iloq
3. Voqea hodisalarning haqiqiy o'lchamlari qanday shartli belgilar yordamida belgilanadi.
A) Masshtabli B) Masshtabsiz C) Chiziqli D) Yozuvli
4. Quydagi variantlarning qaysi birida mamlakatimizdagi tuz koni noto‘g‘ri ko‘rsatilgan?
A) Ingichka B) Borsakelmas C) Xo‘jaikon D) Boybichakon
5. Dunyodagi eng baland va eng keng sharsharani belgilang.
1) Viktoriya; 2) Zambezi; 3) Anxel 4) Iguasu; 5) Gersoppa; 6) Tugel; 7) Niagara; 8) Livingston.
А) 1,7 В) 2, 5С) 3, 4 D) 6, 8 6. Xitoy sayyohi Chjan-Syan O‘rta Osiyoning qaysi hududlarini o‘rgangan?
A) Farg‘ona va Xorazm tabiati Issiqko‘l atrofi B) Issiqko‘l atrofi, Xorazm va Zarafshon vodiysi
C) Issiqko‘l atrofi, Farg‘ona, Murg‘ob va Zarasfshon vodiysi D) Farg‘ona va Xorazm vodiysi
7. 1868-yilda qaysi shaharda kuchli zilzila bo`lib o`tganligi tarixiy hujjatlarda qayd qilingan?
A) Urgutda B) Buxoroda С) Urganchda D) Samarqandda
8. O`zbekistonda qanday jonzotlarning 57 turi bor?
A) Sutemizuvchilarning B) sudralib yuruvchilarning
С) Qushlarning D) baliqlarning
9. O`zbekistonning shimoliy qismiga yozda (22-iyunda) quyosh necha gradus burchak hosil qilib tushadi?
A) 71 - 72° B) 76 ° С) 73° D) 74 - 75°
10. So`nggi yillarda O`zbekistonda qancha shifobaxsh mineral suv manbayi aniqlandi?
A) 60 dan ortiq B) 50 dan ortiq С) 40 dan ortiq D) 30 dan ortiq
11. Quyidagi noyob o`simlik turlaridan qaysilari “O`zbekiston Qizil kitobi” kiritilgan?
A) Karovin shirachi, Turkiston yovvoyi noki, yovvoyi anor B) Zarafshon piyozi, tog`piyoz, yantoq
С) O`zbekiston lolasi, yovvoyi anjir, qo’g`a D) Yovvoyi uzum, chinnigul, qamish
12. O`zbekiston daryolari energiya resurslari jihatidan O`rta Osiyoda qaysi davlatlardan so`ng uchinchi o`rinda turadi?
A) Tojikiston va Qirg`izistondan so`ng B) Tojikiston va Qozog`istondan so`ng
С) Turkmaniston va Qirg`izistondan so`ng D) Qozog`ston va Qirg`izistondan so`ng
13. Maorilar Yangi Zelandiya aholisining necha foizini egallaydi?A) 8% B) 9% C) 10% D) 15%
14. Melaneziya so’zining ma’nosi nima?
A) Qora orollar B) kichik orollar C) ko’p orollar D) yirik orollar
15. Vulqon orollarni belgilang.
A) Gavaiy, Pasxa, Tuamotu B) Yangi Gveniya, Pasxa, Tuamotu
C) Gavaiy, Marjon, Tuamotu D) Gavaiy, Pasxa, Yangi Zelandiya
16.Subtropik iqlim mintaqasi Shimoliy Amerikaning qaysi hududlarini egallaydi?
A) 400 sh.k dan Meksika qo’ltig’i oralig’idagi hududlarni
B) 500sh.k dan Meksika qo’ltig’i oralig’idagi hududlarni
C) 400 sh.k dan Gudzon qo’ltig’i oralig’idagi hududlarni
D) 500sh.k dan Gudzon qo’ltig’i oralig’idagi hududlarni
17. Missuri so’zining manosi nima?
A) Loyqa daryo B) katta daryo C) kichik daryo D) tiniq daryo
18. Shimoliy Amerika subarktika iqlim mintaqasi qanday havo massalari ta’sirida bo’ladi?A) Yozda tropik, qishda arktika B) yozda mo’tadil, qishda subarktika
C) Yozda mo’tadil, qishda arktika D) yozda ekvatorial, qishda arktika
19. Panama kanali qachon ishga tushirilgan?
20. “Qayrilgan dengiz” nomi qaysi okeanga tegishli?
21. Qachondan boshlab ko’k kitni ovlash taqiqlangan?
22. Janubiy Amerika subekvatorial o’rmonlar zonasi qaysi hududlarni egallaydi?23. Sambolar qaysi irqlarning chatishishidan hosil bo’ladi?
24. Missisipining deltasi har yili Meksika qo’ltig’i tomon necha metr o’sib boradi?
25. Makenzi daryosi qaysi havzaga quyiladi?
ГЕОГРАФИЯ 7-класс I вариант
1. Между какими горами находится Плато Тургай?
A) Султан Увайс и ЕтимтовB) Зарафшан и Туркистан
C) Агтаг и КаратагD) Мугожар и Улутов
2. Какое основное растение в песчанных растительных пустынях?
A) АграганB) КунгирбошC) поснежникD) Илок
3. При помощи каких условных знаков обоначаются настоящие размеры объектов и явлений?
A) Масштабные B) без масштабные C) линейные D) надписные
4. В каком из этих вариантов не указано месторождение солей?
A) Ингичка B) Барсакельмес C) Ходжаикан Д) Байбичеккан
5. Определите самые широкий и самый высокий водопады в мире?
1) Виктория; 2) Замбези; 3) Анхель; 4) Игуасу; 5) Герсоппа; 6) Тугел; 7) Ниагара; 8) Ливингстон.
А) 1,7 В) 2, 5С) 3, 4 Д) 6,8 6. Какие территории Средней Азии изучил китайский путешественник Чжан-Сьян?
A) Фергана и округа Иссыккуля, природы Хорезма
B) Округа Иссыккуля, долину Зарфшан и Хорезма
C) Округа Иссыккуля, долины Фергана, Мургоб и Зарафшана D) Долины Фергана и Хорезма
7. В 1868-году в каком городе произошло сильное землетрясение, зарегистрированное в историческом документе?
A) в Ургуте B) в Бухаре С) в УрганчеD) в Самарканде
8. В Узбекистане имеются 57 видов каких животных?
A) Млекопитающих B) пресмыкающихС) птиц D) рыб
9. Летом (22 июня) на севере Узбекистана Солнце поднимается над горизонтом до … ?A) 71 - 72° B) 76 ° С) 73° D) 74 - 75°
10. Сколько лечебных, минеральных источников было найдено в последние годы в Узбекистане?
A) Больше 60 B) больше 50 С) больше 40 D) больше 30
11. Какие виды следующих редкостных растений занесены в «Красную книгу Узбекистана»?
A) Ширяш Коровина, дикорастущая груша Туркестана, дикий гранат
B) Зарафшанский лук, горный лук, верблюжья колючка
С) Узбекистанский тюльпон, дикорастущий инжир, кога
D) Дикорастущий виноград, камыш, гвоздика
12.После каких государств 3- место занимает Узбекистан по потенциалу энергитических ресурсов в Средней Азии?
A) После Таджикистана и КиргизистанаB) после Казакстана и Таджикистана
С) после Киргизистана и Туркменистана D) после Киргизистана и Казахстана
13. Сколько процентов населения Новой Зеландии составляют маори?
A) 8% B) 9% C) 10% D) 15%
14. Что означает слово Меланезия?
A) Чёрные острова B) малые острова C) много островов D) большие острова
15. Обозначоте вулканические острова.
А) Гаваи, Пасха, Туамоту B) Новая Гвинея, Пасха, Туамоту
C) Гаваи, Маржан, Туамоту D) Гаваи, Пасха, Новая Зеландия
16. Где расположен субтропический климатический пояс в Северной Америке?
A) Территории между 400 с.ш. и Мексиканским заливом
B) Территории между 500 с.ш. и Мексиканскии заливом
C) Территории, между 400 с.ш. и Гудзонскии заливом
D) Территории, между 500 с.ш. и Гудзонскии заливом
17. Что означает слово Миссури?
A) Мутная река B) большая река C) маленькая река D) прозрачная река
18. Под воздействием, каких воздушных масс бывает субарктический климат Северной Америки?
A) Летом тропических, зимой арктических B)летомумеренный,зимой субарктический
C) Летом умеренный зимой арктический D) летом экваториальный зимой арктический
19. Когда вступил в действие канал Панама?
20. К какому океану относится название «согнутое море»?
21. С какого года запрещена охота на голубых китов?
22. Какие территории занимает зона южно-Американских субэкваториальных лесов?
23. От брака каких рас образуется самбо?
24. При впадении в Мексиканский залив река Миссури образует огромную дельту, которая ежегодно увеличивается на __________________ м.
25. В бассейн какого океана относится река Макензи?
Ixtisoslashgan maktablar uchun
GEOGRAFIYA 7-sinf II variant
1. Turon kichik o’lkasida qish oyi iqlimiga xos bo’lgan qaysi xususiyat Qozog’iston kichik o’lkasi iqlimi uchun xos emas?
A) Sovuq kunlarning ko’pligiB) Namlikning ko’p bo’lishi
C) Iliq kunlarning ko’p bo’lishiD) Qor qoplamining qalinligi
2. Topografik xaritalarda gorizontallar bir-biriga yaqin o'tqazilgan bo'lsa nimani bildiradi?
A) Yonbag’irlar tikligini B) Yonbag’irlar qiyaligini C) PastlikniD) Botiqni
3. Voqea va hodisalarning tarqoq usulda joylanishini ,elgilashda qanday shartli belgi usuli ishlatiladi?
A) Nuqta B) ChegaraC) Chiziqli D) Rang berish
4. O’rta Osiyo tog’larida qancha tur o’simlik mavjud?
A) 5000 dan ortiqB) 6000 dan ortiq C) 7000 dan ortiq D) 8000 dan ortiq
5. O‘rta Osiyoning g‘arbiy va sharqiy chekka nuqtalari koordinatlari o‘rtasida necha daraja farq borligini toping.
A) 29,30B) 31,20C)33,10 D) 35,30
6. Quyidagi shaharlardan qaysi birida Quyosh 1 yilda 2 marta zenitda bo‘ladi?
A) Singapur (10 20′ shm. k.) B) Los- Anjelos (340 shm. k.)
C) Sankt- Peterburg (600 shm. k.) D) Buenos- Ayres (350 shm. k.)
7. Turkiston tog`idan shimoli-g`arbga qarab qaysi tog`lar ajralib chiqqan?
A) Morguzar va Chumqor B) Ugom va Qorjantov
С) Chotqol va Qizilnura D) Yakkabog` va Chaqchar
8. O`zbekiston hududi qaysi davlatlarning yer maydonini qo`shib hisoblasak ham ulardan 4 marta katta?
A) Belgiya, Gollandiya va Daniya B) Belgiya, Gollandiya va Shveysariya
С) Shveysariya, Buyuk Britaniya va Italiya D) Gollandiya, Italiya va Daniya
9. Qaysi daryoning uzunligi 397 km?
A) Chirchiqning B) Sangzorning С) Qashqadaryoning D) Surxondaryoning
10. O`zbekistonning 3400 m balandlikdan boshlanuvchi qor va muz suvlaridan to`yinadigan daryolari qaysi javobda berilgan?
A) Amudaryo, Zarafshon, Isfayramsoy, So`x, Isfara
B) Sirdaryo, Norin, Qoradaryo, Chirchiq, Surxondaryo
С) Qashqadaryo, G`uzordaryo, Sangzor, Ohangaron, G`ovasoy
D) Zominsuv, Sheroboddaryo, Tursundaryo
11. Qishda — yanvarda o`rtacha harorat O`zbekistonning qaysi qismida eng past hisoblanadi?
A) Samarqandda B) Ustyurtda C) Termizda D) Toshkentda
12. Chirchiq-Ohangaron tabiiy-geografik o`lkasi qaysi tabiiy obyektlarni o’z ichiga oladi?
A) G`arbiy Tyanshan tog`larining bir qismini hamda Chirchiq va Ohangaron vodiylarini, shuningdek, Dengizko’l ko’`lini
B) Janubiy Tyanshan tog`larining bir qismini hamda Chirchiq va Ohangaron vodiylarini, shuningdek, Dalvarzin cho`lini
C) G`arbiy Tyanshan tog`larining bir qismini hamda Chirchiq va Ohangaron vodiylarini, shuningdek, Dalvarzin cho`lini
D) G`arbiy Tyanshan tog`larining bir qismini hamda Norin va Qoradaryo vodiylarini, shuningdek, Dalvarzin cho`lini
13. Farg`ona vodiysidagi ko’llar qaysi javobda keltirilgan?
A) Sariqamish, Sudochye, Ziyko`l B) Axsikentko`l, Damko`l
С) Ulug`sho`rko`l, Abilko`l, Oqko`l, Bo`ztovko`l D) Chordara, Qayroqqum, Chorvoq
14. Zanzibar orollarini, Viktoriya ko’lini va Nil daryosining boshlanish irmogi’ Kagera ekanligini kim aniqladi?
A) Vavilov B) Stenli C) Lingviston D) Vasko-da Gama
15. Qaysi mintaqada samum va hamsin shamoli esib qum bo’roni bo’lib turadi?
A) Ekvatorial B) Subekvatorial C) Tropik D) Subtropik
16. 3309 m balandlikka ega bo’lgan tog`?
A) Kichik Chimyon B) Katta Chimyon C) Beshtar D) Boboyiyob
17. Tibesti tog’ining balandligi qancha?
A) 3415 m B) 3426 m C) 3452 m D) 4521 m
18. Kongo daryosining Lukuga irmog’i qayerdan boshlanadi?
A) Viktoriya ko’lidan B) Tanganika ko’lidan C) Efiopiya tog’idan D) Drakon tog’idan
19. Afrikaning Hind okeani havzasidagi eng yirik daryosi qaysi?20. Antarktikaning maydoni qancha?
21. Irbis deb qaysi hayvon ataladi?
22. Braziliya yassi tog’ligining barcha daryolari nimadan to’yinadi?
23. Suvaysh kanali qachon ishga tushirilgan?
24.Tog’ning etagida havoning bosimi 750mm, cho’qqisida 400 mm ga teng bo’lsa, tog’ning nisbiy balandligini aniqlang ?
25. Janubiy Amerika tekislik hududida qaysi kichik o’lkalar ajraladi?Специализированная
ГЕОГРАФИЯ 7-класс II вариант
1. Какая особенность климата зимнего месяца Туранской(климатической) области не свойственно климату Казахстанской области?
A) Множество холодных днейB) Наличие влажности
C) Множество теплых дней D) толстый покров снега
2. Что означают на топографической карте горизонтали, проведенные очень близко друг к другу?
A) Прямоту склона B) Пологость склонаC) Мамую высотуD) Котловину
3. Какой вид условных знаков используется при изображении разбросанного размещения предметов?
A) ТочечныйB) границаC) линейное D) окраска
4. Сколько видов растений существует в горах Средней Азии?
A) больше 5000B) больше 6000C) больше 7000D) больше 8000
5. Определите разницу в градусах между координатами западных и восточных крайних точек Средней Азии.
A) 29,30B) 31,20C)33,10 D) 35,30
6. Выделите город, в котором солнце бывает в зените 2 раза в год:
А) Сингапур (1020′ с. ш.) В) Лос –Анжелос (340 с. ш.)
С) Санкт - Петербург (600 с. ш.) Д) Буэнос- Айрес (350 с. ш.) Кашкадарые
7. Какие горы тянутся от горы Туркестана к северо-западу?
A) Мальгузар и Чумкартау B) Угамский и Каржантау
С) Чоткол и Кизилнура D) Яккабог и Чакчар
8. Площадь Узбекитана в 4 раза больше площади земель, каких в месте взятых государств?
A) Бельгия, Голландия и Дания B)Бельгия, Голландия и Швейцария
С) Швейцария, Великобритания и Италия D) Голландия, Италия и Дания
9. Длина какой реки 397 км?
A) Чирчик B) Сангзор С) Кашкадарья D) Сурхандарья
10. В каком варианте указаны реки Узбекистана, питающиеся снеговыми и ледниковыми водами, которые берут начало на высоте 3400 м?
A) Амударья, Зарафшан, Исфайрамсой, Сух, Исфара
B) Сырдарья, Норин, Карадарья, Чирчик, Сурхандарья
С) Кашкадарья, Гузардарья, Сангзор, Охангаран Гавасой
D) Заминсув, Шерабаддарья, Турсундарья
11. Самая низкая температура в Узбекистане наблюдается… ?A) В Самарканде B) в Устюрте C) в Термезе D) в Ташкенте
12. Какие объекты входит в состав Чирчик- Ахангаранского физтко-географического района?
A Часть западных гор Тяньшаня и долины Чирчика и Ахангарана, озеро Денгизкуль
B) Часть южных гор Тяньшаня и долины Чирчика и Ахангарана, а также Дальварзинский степь
C) Часть Тянь-Шанских гор, долины Чирчика и Ахангарана, также Дальварзинский степь
D)Часть западных гор Тяньшаня, долины Норин и Карадарья, также пустыня Далварзин
13.Какие их этих озёр расположен в Ферганской долине?
A) Сарикамыш, Судоче, Зийкуль B) Ахсикенткуль, Дамкуль
С) Улугшуркуль, Абилкуль, Аккуль, Бузтовкуль D) Чордара, Кайроккум, Чорвак
14. Кто установил, что с истоков реки Кагера начинается Нил, проводтл исследования Занзибарских островов и озера Виктория?
A) Вавилов B) Стенли C) Ливингтон D) Васко-да Гама
15. В каком климатическом поясе дует сухой горячий ветер, именуемый самумом?
A) Экваториальном B) Субэкваториальном C)ТропическомD) Субтропическом
16. Какая гора из этих имеет высоту 3309 м?
A) Малый Чимён B) Большой Чимён C) Бештар D) Бобойёб
17. Какова высота горы Тибести?
A) 3415 м B) 3426 м C) 3452 м D) 4521 м
18. Из какого озера вытекаетрека Лукуга, приток реки Конго?
A) озера Виктория B) озера Танганика C)с горы Эфиопия D) с Драконовой горы
19. Какая крупная река Африки впадает в Индийский океан?
20. Какова площадь Антрактиды?
21. Какое животное называется ирбисом?
22. Напишите почвы, свойственные субарктическому региону Евразии.
23. Когда приступил к работе канал Суваиш?
24. Определите относительную высоту горы, если давление воздуха у подножия горы равна 750 мм, а на вершине давление воздуха площадь 400 мм.
25. Какие маленькие края разделяются на территории равнины Южной Америки?
GEOGRAFIYA 8-sinf I variant
1. Ishlab chiqarishning yirik korxonalarda to'planishi nima deyiladi?
A) MajmuaB) IxtisoslashuvC) Markazlav D) Sanoat
2. Sanoat tarmoqlarining mahsulot ishlab chiqarishdagi ulushining eng kattasi qaysi sanoatga to'g'ri keladi?
A) Elektr energiyaga B) Kimyo sanoati C) Oziq-ovqat sanoatiD) Yoqilg'i sanoati
3. Tabiiy gazning issiqlik koeffitsienti nechaga teng?
A) 2 ga B) 1 ga C) 0,5 ga D) 1,5 ga
4. Respublikada aholining 9,3 % qaysi sohada band?
A) sanoatda B) sog`liqni saqlash, jismoniy tarbiya
C) qurilishdaD) uy-joy kommunal xo`jaligi, maishiy xizmat ko`rsatish
5. Uzunligi 233 km bo’lgan temiryo’lni aniqlang.
A) Angren-Pop B) Tajan-Saraxs C) G’uzor-Boysun-Qumqo’rg’on D) Urganch-Beruniy
6. Moddiy ishlab chiqarish sohalarini aniqlang.
A) Sanoat, qishloq xo'jaligiB) Sanoat, fan
C) Qishlo xo'jaligi, sog'liqni saqlashD) Transport, dam olish maskanlari
7. Sherobboddaryo, Tursundaryo, Zominsuv daryolarining suvi qaysi oylarda ko`payadi?
A) May-iyun B) Iyul-avgust C) Iyun-iyul D) Aprel-may
8. Farg’ona viloyatida nechta shahar bor?
A) 9 ta B) 7 ta C) 5 ta D) 11 ta
9. Оlmaliq shahri qachon barpo etilgan?
A) 1951-yil B) 1952-yil C) 1954-yil D) 1959-yil
10. O'rta Osiyoning qaysi tog’larida mevali daraxtlar ko’p uchraydi?
A) G'arbiy Tyanshan, Hisor, Janubiy TojikistonB) Turkiston, Oloy, Kopetdog'
C) Turkiston, Oloy, Zarafshon D) Turkiston, Qoratov, Bobotog'
11. Katta O’zbek trakti avtomobil yo’li uzunligi qancha?
A) 600 km B) 700 km C) 800 km D) 650 km
12.O‘rta Osiyo va unga yondosh yerlar xaritasini kim tuzgan?
A) Al-Xorazmiy B) A.R. Beruniy C) Nosir Xisrav D) M. Koshg`ariy
13.Chalacho`l o`simliklari qaysi kengliklar oralig’ida joylashgan?
A) 480va 300 shimoliy kenglikda B) 350va 220 shimoliy kenglikda
C) 520va480 shimoliy kenglikda D) 580va 320 shimoliy kenglikda
14.Ptolemey tuzgan dunyo xaritasida qaysi okean tasvirlangan?
A) Hindiston B) Eritriya C) Farbiy D)Efiopiya15. Og'ir metallar guruhini belgilang.
A) Mis, qalay, ruxB) Oltin, kumush, platina
C) Volfram, molibden, nikelD)Uran, germaniy, magniy
16. Rogun suv ombori qaysi daryoga qurilgan?
А Irtish В) VaxshС) Sangzor D) Isfayramsoy
17. Dunyo okeanida ovlanadigan organizmlarning ulushi bo‘yicha tartib bilan ko‘rsating.
1) 80 %; 2) 10-12 %; 3) 8-10 %
А) 1) baliqlar, 2) sutemizuvchilar, 3) dengiz suvo‘tlari
В) 1) umurtqasiz hayvonlar, 2) dengiz suvo‘tlari, 3) sutemizuvchilar
С) 1) sutemizuvchilar, 2) baliqlar, 3) dengiz suvo‘tlari
D) 1) baliqlar, 2) umurtqasiz hayvonlar, 3) suvo‘tlari va sutemizuvchilar
18.Kriptozoy eoni qancha million yil davom etgan?
A) 3000 B) 3500 C) 2500 D) 3900
19. Trans Osiyo magstiral temiryo’li qaysi shaharlarni bog’laydi?
20. Daryo va uning suv yig’iladigan joyi nima deb atadi?
21. «Pampa» so’zining ma’nosi nima?
22. Xamersli tog’i cho’qqisining (Brus) balandligiqancha?
23.3000m balandlikda harorat +160 C ga teng bo`lsa, yer yuzasida harorat qanchaga teng bo`ladi?
24.Zarafshon daryosi boshlanish qismida qaysi daryo nomi bilan boshlanadi?
25.Sharqiy Osiyoning eng yirik ko`li qaysi?
Специализированная
ГЕОГРАФИЯ 8-класс I вариант
1. Cосредоточение производства на крупных предприятиях называется …?
А) специализация В) квалифицированные
С) централизацией производства D) промышленность
2. Какой индустрии приходится самая большая доля продуктивности?
А) Электроэнергия В) Химическая С) Пищевая D) Топливная
3. Найдите коэффициент теплоэнергии природного газа?
А) 2 В) 1 С) 0,5 D) 1,5
4. Где занято 9,3 % трудоспособное население Узбекистана?
А) промышленность В) физкультура
С) строительствеD) указание личной службы
5. Найдите железную дорогу длиной 233км.
А) Ангрен-Поп В) Тажан-Сарахс
С) Гузар-Байсун-Кумкурган D) Урганч-Беруни
6. Найдите отраслей материальных благ?
А) промышленность, сельское хозяйство В) творчество, наука
С) сельское хозяйство, охрана здоровье D) транспорт, места для отдыха
7. В какие месяцы происходит паводок в реках Шерабаддарья, Турсундарья, Зааминсу?
А) Май-Июнь B) Июль-Август С) Июнь-Июль D) Апрель-Май
8. Сколько городов имеется Ферганской области.
A) 9 ta B) 7 ta C) 5 ta D) 11 ta
9. Когда возник город Алмалык?
A) 1951 год B) 1952 год C) 1954 год D) 1959 год
10.В каких горах Средней Азии много фруктовых деревьев?
А) Западный Тянь-Шань, Гиссар, Южный Tаджикистан
В) Туркистан, Алай,Капетдаг
С) Туркистан, Алай, Зарафшан
D) Туркистан, Каратау,Бабатаг
11. Какова длина Большого Узбекского тракта?
A) 600 km B) 700 km C) 800 km D) 650 km
12. Кто составил карту Средней Азии и прилегающих районов к нему?
А) Аль Хорезми B) А.Р. Беруни С) Носир Хисрав D) Д.М. Кашгари
13.Между какими широтами распространены полупустынные растения?
A) 480 и 300 северной широты B) 350 и 220 северной широты
C) 520и 480 северной широты D) 580 и 320 северной широты
14.Какой океан изображен на карте Птолемея?
A) Индийский B) Эритрейский C) Западный D) Эфиопский
15. Определите ряд тяжелых металлов?
A) Медь, олова, цинкB) золота, серебро, платина
C) Вольфрам, молибден, никельD) уран, германий, магний
16. Какой реке построено водохранилище Рагун?
А) Иртиш В) ВахшС) СангзарD) Исфайрамсау
17.Укажите по порядку добываемых в Мировом океане биоресурсов?
1) 80 %; 2) 10-12 %; 3) 8-10 %
А) 1) рыбы, 2) млекопитающие, 3) морские водоросли
В) 1) беспозвоночные, 2) морские водоросли, 3) млекопитающие
С) 1) млекопитающие, 2) рыбы, 3) морские водоросли
Д) 1) рыбы, 2) беспозвоночные, 3) водоросли и млекопитающие
18.Сколько миллионов лет длился криптозойский эон?
A) 3500 B) 3000 C) 2500 D) 3900
19. Какие города объединяет Трансазиатский манистраль(железная дорога)?
20. Как называется территория ,с которой собирает влагу рекаб а точнее речная система называется …?.
21.Что в переводе означает слово «Пампа»?
22. Какова высота вершины горы Хамерсли?
23.Какова температура на поверхности земли, если на высоте 3000 м. температура +160?
24.Как называется река Зарафшан у своих истоков?
25. Самое крупное озеро Восточной Азии?
Ixtisoslashgan maktablar uchun
GEOGRAFIYA 8-sinf II variant
1.Respublikada aholining 9,3 % i qaysi sohada band?
A) sanoatdaB) sog`liqni saqlash, jismoniy tarbiya
C) qurilishdaD) uy-joy kommunal xo`jaligi, maishiy xizmat ko`rsatish
2.Korxonalari oz sonli bo'lgan shaharcha nima deyiladi?
A) Sanoat markazlari B) Sanoat punkti C) Sanoat rayoni D) Sanoattugunlari
3.O'zbek-Isroil qo'shma korxonasida qachon paxta teradigan mashinaning yangi modeli yaratildi?
A) 1993-yil B) 1994-yil C) 1996-yil D) 1997-yil
4.Respublikamizda neft va gaz quduqlari uchun jihozlar qayerda ishlab chiqariladi?
A) ToshkentdaB) Namanganda C) ChirchiqdaD) Samarqandda
5.Rossiya va O'zbekiston qo'shma korxonasi "Sharqlift" qayerda tashkil etilgan?
A) ToshkentdaB) Samarqandda C) ChirchiqdaD) Boxoroda
6.Respublikada aholining 13,4% qaysi sohada band?
A) sanoatdaB) qishloq xo`jaligida
C) qurilishD) fan, ta`lim, madaniyat va san`at
7. Respublikamizda elektrlashtirilgan temiryo’l uzunligi qancha?
A) 600 km B) 700 km C) 800 km D) 850 km
8. Farg’ona iqtisodiy geografik rayoni mamlakat pillasining qanchasini beradi?
A) 20% B) 45 % C) 30% D) 35%
9.Elektr energiya ishlab chiqarishda qaysi viloyatlarning ulushi katta?
A) Farg`ona, Namangan B) Jizzax, Qashqadaryo
C)Toshkent, Sirdaryo D) Xorazm, Buxoro
10.Yunonlar “Yaksаrt”- deb atagan daryo qaysi?
A) SirdaryoB) AmudaryoC) SurxandaryoD) Zarafshon
11. Dunyodagi eng keng va eng baland sharsharani aniqlang.
1) Viktoriya; 2) Zambezi; 3) Anxel; 4) Iguasu; 5) Gersoppa; 6) Tugel
А) 5, 1 В) 2, 6 С) 3, 6 D) 4, 3
12. “Iqlimlar kitobi” asarining muallifi kim?
A) Chjan-Syan B) A.I.Istaxriy C) A.H.Ali Ma’sudiy D) A.R.Beruniy
13.Tog' mintaqasi dengiz sathidan necha metrgacha bo'lgan joylarni o'z ichiga oladi?
A) 1200- 1400 m dan 2000-2800 m gachaC) 1000- 1300 m dan 2100-2400 m gacha
B) 1200- 1500 m dan 2800- 3000 m gacha D) 1300- 1500 m dan 2900- 3100 m gacha
14.Mavsumiy qor va yomg’ir suvidan to’yinadigan daryolarni aniqlang.
A) Amudaryo, Zarafshon, So’xС) Murg’ob, Tajan, Atrek, G’uzor
B) Sirdaryo, Surxandaryo, CHirchiqD) Amudaryo, Sirdaryo, Oxangaron
15. Quyun va bo’ronlar ikkala yarimsharning qaysi kengliklari oralig’idagi okean yuzasida tarkib topadi?
A) 100 -300 B) 200 -300 C) 50 -200 D) 300 -400
16. Qaysi iqlim mintaqasi Shimoliy Amerikada katta maydonni egallaydi?
A) Mo’tadil B) Arktika C) Subtropik D) Tropik
17.Chirindi qoplamiga eng boy tuproqni aniqlang.
A) Sur tusli-qo'ng'ir tuproqiar B) Bo'z va tog'-dasht tuproqiar
C) O'tloq alluvial va jigarrang tuproqiarD) Tog'-dasht va tog'-o'rmon qo'ng'ir tuproqiar
18. O`rta Atlantika suvosti tog’ tizmasi shimoldan janubga qancha masofaga cho`zilgan?
A) 10000 km B) 150000 km C) 100 km D) 15000 km
19.Mitchel cho`qqisi qaysi tog`ga tegishli?
20.Toshkentda o`rtacha yillik harorat qanchaga teng?
21. Qaysi daryo Obliq qishlog’idan o`tgach o`zani kengayib, o`qimi sekinlashadi?
22. Shimoliy qutbni kim zabt etgan?
23. Shimoliy Muz okeanining maydonini necha % i shelfdan iborat?24. Yer yuzida chuqurligi bo’yicha uchinchi o’rinda qaysi botiq turadi?
25. +200 haroratda nisbiy namlik 60 % bo`lganda havoda suv bug’i miqdori qanchaga teng?
Специализированная
ГЕОГРАФИЯ 8-класс II вариант
1. С чем занимается 9,3 % част население Узбекистана?
А) промышленность В) физкультура С) строительствеD) указание личнойслужбы
2. Как называется имеющие малое предприятие Города?
A) Центр промышленности B) Пункт промышленности
С) Район промышленностиD) Узлы промышленности
3. Узбеко-Исраилское предприятия когда изобретал новый модель хлопкоуборочной машины.
A) 1993 годB) 1994 годC) 1996 годD) 1997год
4. Материалы для нефти и газа изготавливается на каком городе?
A) в ТашкентB) в Наманган C) в ЧирчикD) в Самарканд
5. Объединенная предприятие «Шарклифт» России и Узбекистана построен каком городе.
A) в ТашкентB) в СамаркандC) в ЧирчикD) в Бухара
6. С чем занимается 13,4 % население Узбекистана.
A) в промышленности B) в сельском хозяйстве
C) в строительстве D) наука, образование, культура и искусство.
7. Бухарское компания «Гуфик -Авесенна» совместно с каким государством.
A) Греция B) Индия C) США D) Исраил
8. Какая часть кокон страны даёт Ферганский область.
A) 20% B) 25 % C) 30% D) 35%
9. У каких вилоятов большая доля по выработке электроэнергии?
А) Ферганский, Наманганский B) Джизакский, Кашкадарьинский
С) Ташкентский, Сырдарьинский D) Хорезмский, Бухарский
10.Какую реку назвали греки “Яксарт”?
А) Сирдарья В) Амудареья С) Сурхандарья D) Зарафшан
11. Определите самые широкие и самые высокие водопады в мире.
1) Виктория; 2) Замбези; 3) Анхель; 4) Игуасу; 5) Герсоппа; 6) Тугел
А) 5, 1 В) 2, 6 С) 3, 6 Д) 4, 3
12. Кто автор сочинения «Книга климатов»?
А) Чжан-Цян В) А.И.Истахри С) А.Ҳ. Али Максуди D) А.Р. Беруний
13.На какой высоте расположен горный пояс над уровнем океана?
А) От 1200- 1400 до 2000-2800мC) От 1000- 1300 до 2100-2400 м
B) От 1200- 1500 до 2800- 3000мD) От 1300- 1500 до 2900- 3100 м
14.Определите реки питающиеся сезонными дождями, талыми снеговыми водами.
А) Амударья, Зарафшан, Сох В) Сырдарья, Сурхандарья, Чирчик
С) Мургаб, Теджен, Артек, Гузар D) Амударья, Сырдарья, Ахангаран
15. Между какими широтами обоих полушарие наблюдаются тайфуны и ураганы?
A) 10 -300 B) 20 -300C) 5 -200D) 30 -400
16. Какой климатический пояс Северной Америки занимает обширную территорию?
A) Умеренный B) Aарктический C) Cсубтропический D) Тропический
17.Определите самые богатые перегноем почвы.
А) Серо-бурие В) Сероземы, горностепные почвы
С) Аллювиально-луговые, коричневые почвы D) Горностепные и горнолесные бурые почвы
18. Какова протяженность Средне-Атлантического хребта с севера на юг?
A) 10000 км B) 150000 км C) 100 км D) 15000 км
19. К каким горам относится вершина Митчелл?
20.Какова среднегодовая температура в Ташкенте?
21. У какой реки после пересечения кишлака Облик, расширяется русло и замедляется скорость течения?
22. Кто определил северную полюс?
23. Сколько процентов Северного Ледовитого океана составляет шельфовая зона?
24. Какая впадина на земле находится на третьем месте по глубине?
25. Каково количество влаги в воздухе при температуре + 20 % и относительной влажности 60%?

Приложенные файлы

  • docx 7085702
    Размер файла: 77 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий