Todaa gavrcelebuli Turqul enebSi. centraluri aziis ara-bul dialeqtebSi igi xSirad asrulebs makavSirebeli elementis funqcias rTuli qvewyobili winadadebis mTavar.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.189
ОɌОɋНИМКИ
jogaris uxucesebi I
ɋɬаɪɟйшины
hasan Tursunovi
Ɍɭɪɫɭноɜ
rajab xudoikulovi
III
Хɭɞойкɭлоɜ
ahmad ali rajabovi

Аɯмаɞ
Ɋаɞжаɛоɜ
abdu jalol jahonkulovi da misi coli jumaeva hanifa

Ханифа
narzi binT bava ioldaS, 2000 w. VI
Наɪзи
Йолɞаш
, 2000
zam ramazanovi
jogareli axalgazrdebi VIII
Молоɞыɟ
жиɬɟли
__________________
v
z 167
T
i 168
k
l
m 169
n
o 170
p
r
s
t 171
u
f
q 172
R
y
S
C 173
c
Z 174
w
W
x
j 175
179


180

181

182


183

184

185
186
187
188
Кɭɯня
пɪоɞɭкɬы
ɭɝощɟниɟ
bazari, yidva-gayidva 127
кɭпля
пɪоɞажа
adamiani, dro, sivrce 129
ɜɪɟмя
avadmyofoba 131
Зɞоɪоɜьɟ
ɛолɟзнь
132
mesame nawili. ZiriTadi leqsikuri fondi
ɌɊȿɌЬЯ
ɋНОȼНОЙ
ФОНȾ
sxeulis nawilebi 137
naTesaobis aRmniSvneli sityvebi 139
sasoflo-sameurneo leqsika 141
Лɟкɫика
ɫɟльɫкоɝо
sakvebi produqtebi 143
Пищɟɜыɟ
пɪоɞɭкɬы
cxovelebi 145
sayofacxovrebo leqsika 148
лɟкɫика
buneba-samyaro 151
ferebi 153
Цɜɟɬа
tansacmeli 154
Оɞɟжɞа
Tvlis erTeulebi 155
ɫчёɬа
damxmare sityvebi 156
ɫлоɜа
nawilakebi 158
a 165
b
g
d 166
e
VI. me jogaridan var (me jogareli var)
VII. faSas coli
VIII. "nu aiReb oqros, aiRe [amjobine mas gonieri] sityva"
77
ganmartebebi
salsat iyl (
sami Svili)
) 82
abdul lon wa fat dabba
(abdul loxoni da erTi cxeni)
marka waladaham (
erTi qalis vaJiSvili
)
nurSoTi da misi mama
)
me jogaridan var (me jogareli var)
)

93
Юɫɭф

Аɛɞɭл
95
жɟнщины
96
Нɭɪшоɬ
98
Ⱦжоɝаɪы
) 100
паши
101
ɛɟɪи
ɜозьми
пɪɟɞпочɬи
ɪазɭмноɟ
ɫлоɜо
" 102
КОММȿНɌАɊИИ
salsat iyl (
) 105
) 106
. abdul lon wa fat dabba
оɞна
лошаɞь
) 107
жɟнщины
) 109
nurst u aba
Нɭɪшоɬ
)
Ⱦжоɝаɪы
ɞжоɝаɪɟц
)) 110
meore nawili. sasaubro
АЗȽОȼОɊНИК
gacnoba 117
Sexvedra, miReba, mokiTxva 118
пɪиём
пɪиɜɟɬɫɬɜиɟ
zogadi Temebi 121
ɬɟмы
samzareulo, produqti, gamaspinZleba 125
s a r C e v i
Sesavali
ɊȿȾИɋЛОȼИȿ
28
pirveli nawili. teqsti,
Targmani, ganmartebebi
I. salsat iyl
II. iusf
III. abdul lon wa fat dabba
IV. marka waladaham
V. nurt u aba
VI. an gar
VII. p maratu
10.4.
чɟɬыɪнаɞцаɬь
10.14.
8.4.
12.7.
12.7.
зимняя
) 9.6.
4.22.
шɟɫɬнаɞцаɬь
10.16.
шɟɫɬь
10.6.
6.24.
2.19.
5.32.
оɛɪазɭющий
пɪɟфикɫальныɟ
12.30.
7.12.
7.13.
3.6.
ɫамɟц
мɟɫяцɟɜ
) 5.21.
ɫамка
мɟɫяцɟɜ
) 5.20.
1.13.
__________________

оɛɪазɭɟɬ
мɟɞлиɬɟльноɟ
ɛɭɞɭщɟɟ
12.29.
2.4.
ɬаɛɭн
5.4.
ɬаɛɭн
5.4.
12.52.
5.28.
5.29.
мяɫом
4.18.
2.11.
12.42.
12.41.
4.13.
4.14.
3.27.
10.3.
10.21.
ɬɪинаɞцаɬь
10.13.
ɬɭɬ
11.21.
12.20.
3.35.
12.6.
ɭɪожай
3.26.
1.3.
ɭɫаɞьɛа
3.2.
6.13.
1.2.
ɭзɛɟкɫкий
) 9.5.
4.3.
7.29.
11.6.
ɯоɪошо
11.7.
4.23.
12.5.
12.6.
12.55.
12.31.
3.1.
4.16.
12.50.
12.51.
ɜаɪёноɟ
] 4.21.
3.32.
ɫɜинья
5.33.
7.10.
7.11.
11.11.
ɫɟйчаɫ
11.12.
ɫɟмнаɞцаɬь
10.17.
10.7.
3.28.
1.18.
ɫзаɞи
11.5.
8.7.
7.34.
ɫкаɬɟɪɬь
6.22.
ɫлиɜа
3.14.
5.41.
7.15.
12.5.
5.31.
3.28.
7.5.
4.5.
9.3.
1.26.
12.46.
ɫɟɫɬɪа
2.7.
2.24.
6.4.
6.21.
6.7.
6.9.
ɫɭп
4.10.
4.11.
ɫɭп
4.17.
11.2.
11.13.
11.5.
6.15.
6.25.
11.16.
12.4.
поɫлɟзаɜɬɪа
11.15.
12.46.
12.46.
12.26.
6.5.
11.16.
12.4.
1.27.
пɪаɜнɭк
2.14.
2.22.
пɪапɪаɜнɭк
2.15.
12.6.
12.31.
7.2.
11.4.
11.4.
5.42.
пɭльɫ
1.22.
пɭпок
1.21.
пɭɫɬыня
7.23.
7.24.
7.25.
3.34.
3.22.
пяɬнаɞцаɬь
10.15.
10.5.
7.16.
7.21.
1.9.
4.6.
1.11.
ɪɭɛашка
9.3.
ɪɭка
1.17.
оɛɭɜь
9.9.
кɭɪɞюк
4.15.
ɫɭп
4.25.
3.23.
5.19.
5.22.
3.20.
6.15.
оɞɟжɞа
9.1.
9.2.
10.1.
12.15.
12.27.
оɞиннаɞцаɬь
10.11.
ɜɟɪɛлюɞ
5.15.
5.17.
6.23.
12.6.
12.31.
6.8.
6.10.
3.16.
5.8.
5.30.
5.9.
12.5.
.) 5.23.
2.3.
оɬɬɭɞа
12.54.
1.24.
зɟмля
7.20.
12.33.
12.33.
7.19.
пɟчɟнь
1.29.
6.29.
плɟмянник
2.23.
1.16.
4.9.
3.25.
11.9.
11.8.
2.2.
4.8.
12.45.
12.46.
12.47.
3.17.
7.4.
3.31.
ɫɟɫɬɪа
2.6.
12.13.
4.24.
4.7.
3.18.
мɭка
3.24.
мɭɬака
6.14.
5.35.
12.28.
12.37.
11.1.
11.19.
11.4.
7.1.
2.16.
2.17.
12.17.
12.27.
12.1.
12.9.
12.9.
12.10.
1.25.
1.23.
6.16.
6.18.
6.19.
1.7.
ɭзɛɟкɫкий
ɞлинный
) 9.8.
12.28.
7.7.
3.8.
6.11.
6.12.
12.40.
12.43.
5.24.
5.27.
ɫамɟц
5.27.
5.26.
6.28.
6.3.
5.1.
8.1.
6.6.
12.8.
12.16.
ниɛɭɞь
12.16.
12.17.
12.27.
6.17.
5.40.
7.26.
1.19.
7.32.
5.37.
ɞɟɪɟɜа
) 3.30.
1.10.
6.20.
лошаɞь
5.3.
5.5.
5.6.
5.7.
лɭк
3.19.
лɭна
7.3.
9.4.
ɜɟɪɛлюɞ
5.14.
ɬɟɫɬо ɫ мяɫом] 4.19.
4.12.
2.1.
11.14.
занаɜɟɫ
6.24.
занаɜɟɫка
6.24.
запаɞ
7.9.
заɫɭɯа
7.31.
11.16.
12.4.
? 12.56.
? 12.56.
зɜɟзɞа
7.6.
зɞɟɫь
11.21.
12.20.
зɟлёный
8.3.
зɟмля
7.17.
7.18.
7.28.
5.36.
зɭɛ
1.12.
12.22.
12.23.
12.25.
12.53.
12.5.
3.8.
3.13.
12.11.
12.58.
12.19.
? 12.49.
12.7.
12.7.
12.17.
12.27.
7.22.
капɭɫɬа
3.21.
5.25.
6.26.
2.18.
10.9.
ɞɟɜяɬнаɞцаɬь
10.19.
ɞɟɞɭшка
2.20.
ɞɟɪɟɜня
7.36.
3.3.
ɞɟɫяɬь
10.10.
12.6.
12.11.
12.58.
? 12.57.
12.12.
12.14.
? 12.56.
12.24.
12.21.
7.14.
12.39.
6.1.
7.35.
12.38.
2.5.
6.30.
ɞɭɪно
11.9.
ɞɭɪной
11.8.
3.11.
3.12.
2.10.
ɫɬоɪоны
2.12.
4.1.
4.2.
12.3.
жаɪа
7.30.
жёлɬый
8.5.
жиɜоɬ
1.20.
4.16.
1.6.
ɜоɫɟмь
10.8.
ɜоɫɟмнаɞцаɬь
10.18.
7.8.
12.36.
11.3.
11.4.
12.34.
12.18.
ɜɟɫь
12.18.
12.21.
ɜɫякий
12.19.
как
12.42.
11.10.
11.1.
5.38.
5.39.
? 12.48.
1.8.
6.27.
1.1.
ɝолɭɛой
8.6.
7.33.
1.14.
1.15.
7.37.
3.7.
ɝɪɭɞь
1.28.
ɝɪɭша
3.15.
12.2.
12.44.
11.7.
11.16.
12.4.
10.2.
ɞɜаɞцаɬь
10.20.
ɞɜɟнаɞцаɬь
10.12.
6.2.
ɞɜɭɝоɪɛый
5.15.
аɪɛɭз
3.9.
3.10.
ɛаɛɭшка
2.21.
5.18.
8.2.
11.18.
12.35.
1.4.
2.8.
2.9.
1.5.
9.7.
5.2.
12.37.
ɜалик
ɞиɜанный
) 6.14.
ɬɟɫɬо
ɜɪоɞɟ ɯинкали] 4.20.
3.33.
ɜɟɪɛлюɞ
5.10.
ɜɟɪɛлюɞица
5.12.
5.13.
ɜɟɪɛлюжонок
5.11.
ɜɟɫна
7.27.
ɜɟɬɜь
3.29.
3.5.
3.4.
11.2.
11.2.
ɜнɭк
2.13.
ɜнɭɬɪи
11.20.
ɜнɭɬɪь
11.20.
ɜмɟɫɬɟ
12.32.
12.55.
12.28.
12.34.
4.4.
5.2.
5.34.


xorciani comeuli
4.18.
xuTi 10.5.
j jer kidev 12.21.
__________________
Z ZaRli
5.31.
Zma 2.8.
2.9.
ZmisSvili 2.23.
Zroxa 5.1.
wamwami 1.9.
warbi 1.5.
weli 1.27.
wveri 1.4.
wvima 7.14.
wvniani 4.10.
4.11.
wiTeli 8.1.
win 11.3.
11.4.
12.33.
winda (uxbekuri, maRalyeliani)
9.8.
wyali
4.4.
wyalSi moxarSuli xorciani comeuli
[xinklis msgavsi] 4.20.
Wa 6.28.
Weri 6.5.
Wipi 1.21.
xalaTi (uzbekuri)
9.5.
xaliCa 6.12.
xari 5.2.
xaxvi 3.19.
xbo 5.28.
5.29.
xe 3.3.
xeli 1.17.
xval 11.14.
xorbali 3.22.
SvilTaSvili 2.14.
SvilTaSvilis Svili 2.15.
SviliSvili 2.13.
Svria 3.23.
-Si 12.28.
12.37.
SigniT 11.20.
12.45.
Sors 11.17.
Sua 12.46.
C Cai rZiT 4.23.
Cala 3.28.
CemTvis 12.12.
Cemi 12.13.
Cvidmeti 10.17.
Citi 5.42.
CoCori 5.30.
CrdiloeTi 7.10.
7.11.
ca 7.1.
cameti 10.13.
cisferi 8.6.
colis Zma 2.19.
cudad 11.9.
cudi 11.8.
cxeni 5.3.
5.5.
5.6.
5.7.
cxenebis jogi 5.4.
cxvari 5.22.
cxviri 1.7.
cxvris duma
4.15.
cxvris fara (kreb.) 5.23.
cxvris wvniani 4.25.
cxra 10.9.
cxrameti 10.19.
frCxili 1.23.
futkari 3.34.
fqvili 3.24.
q qalaqi 7.37.
qaliSvili 2.5.
qvemoT 11.2.
qviSa 7.19.
qiSmiSi 3.8.
qliavi 3.14.
qoni 4.16.
qudi (zamTris) 9.6.
qurciki 5.38.
5.39.
RviZli 1.29.
Rori 5.33.
Rrubeli 7.7.
yeli 1.14.
1.15.
yvela 12.18.
yviTeli 8.5.
yinuli 7.32.
yoveli 12.19.
yuri 1.2.
yurZeni 3.5.
Savi 8.4.
Sarvali 9.7.
Saqari 3.32.
Semdeg 11.16.
12.4.
SenTvis 12.14.
SeSa 6.30.
Svidi 10.7.
7.13.
sanamde 7.36.
sayrdeni boZi 6.8.
6.10.
saWmeli 4.1.
4.2.
saxe 1.10.
saxedari 5.8.
6.1.
saxuravi 6.6.
7.29.
sicxe 7.30.
sofeli 7.36.
spilo
5.41.
stafilo 3.18.
6.21.
sufris gadasafarebeli 6.22.
t tansacmeli 9.1.
9.2.
toti 3.29.
udabno 7.23.
7.24.
7.25.
ukan 11.5.
ulvaSi 1.3.
umcrosi da 2.6.
ufrosi da 2.7.
2.24.
farda
6.24.
fardagi 6.11.
fanjara 6.23.
fexi 1.25.
fexsacmeli 9.9.
filtvi 1.19.
flavi
4.9.
foToli 3.30.
o oTaxi
6.3.
oTxi 10.4.
ori 10.2.
orkuziani mamali aqlemi
5.16.
ocdaaTi 10.21.
oci 10.20.
patara, kuziani mamali aqlemi 5.14.
patarZali 2.16.
2.17.
perangi 9.3.
pirdapir 11.4.
piri 1.11.
puri 4.3.
ra 12.7.
12.7.
rema 5.4.
rva 10.8.
risTvis? 12.56.
rogor? 12.49.
rodesac 12.43.
roca 12.40.
rZe 4.7.
4.24.
-s 12.58.
sabani
6.15.
sad? 12.48.
savarguli 7.20.
sazamTro 3.9.
3.10.
samzareulos dana 6.17.
sami 10.3.
samsa [wyalSi moxarSuli xorciani co
meuli, xinklis msgavsi] 4.21.
samxreTi 7.12.
m mazli 2.18.
maT Soris 12.47.
maisuri 9.4.
makrateli 6.18.
6.19.
mama 2.3.
mamali batkani (eqvs Tvemde) 5.21.
mamali dakodili Txa 5.25.
mamali Tikani 5.27.
mamali cxvari 5.18.
manamde 12.38.
manti [xorciani comeuli] 4.19.
marili 4.5.
maSin, roca 12.41.
maSin, rodesac 12.42.
mawoni 4.8.
maja 1.22.
mgeli 5.34.
-mde 12.21.
12.24.
mdinare 7.16.
7.21.
mela 5.37.
mze 7.5.
mTa 7.33.
mTvare 7.3.
miwa 7.17.
7.18.
mkerdi 1.28.
mosavali 3.26.
msxali 3.15.
muTaqa 6.14.
muceli 1.20.
4.22.
mwvane 8.3.
mxari 1.16.
nayofi 3.25.
nesvi 3.11.
3.12.
12.51.
Tixa 6.27.
Tma 1.6.
Tovli 7.15.
ToTxmeti 10.14.
Tone 6.29.
Tormeti 10.12.
Tu 12.3.
Txili 3.17.
TxuTmeti 10.15.
i -idan 12.5.
-iT 12.26.
iq 12.52.
12.54.
kakali 3.16.
karaqi
4.12.
kargad 11.7.
kargi 11.6.
6.2.
karmidamo 3.2.
6.13.
kbili 1.12.
kedeli 6.4.
-ken 12.11.
ki 12.2.
kiTxviTi nawilaki
12.36.
kitri 3.20.
klde 7.34.
kovzi 6.20.
kozaki 5.11.
kombosto 3.21.
lekvi 5.32.
leRvi
3.13.
lomi 5.40.
lurji 8.7.
vermiSelis wvniani 4.17.
vin 12.8.
vinme 12.16.
visTvis? 12.57.
viRac 12.17.
12.27.
z zamTari 7.28.
zafxuli 7.26.
ze 12.28.
12.37.
zeg 11.15.
11.1.
dauyovnebliv momavals 12.29.
zmnis prefiqsaluri mwkrivebis mawarmo
ebeli elementi 12.30.
zurgi
1.26.
Tagvi 5.35.
Tavi 1.1.
-Tan 12.31.
12.6.
12.55.
Taro 6.25.
Tafli 3.31.
d da 12.22.
12.23.
12.25.
da (kavS.) 12.53.
dana 6.16.
dasavleTi 7.9.
deda 2.1
2.2.
dedali aqlemi 5.12.
5.13.
dedali batkani (eqvs Tvemde) 5.20.
dedali Tikani 5.26.
dedali Txa 5.24.
dedali saxedari 5.9.
dedali cxvari 5.19.
deida 2.11.
diax 12.2.
12.44.
dideda 2.21.
didi papa 2.22.
dros 12.34.
dRes 11.11.
erbo 4.13.
4.14.
12.32.
erTi 10.1.
12.15.
12.27.
erTkuziani mamali aqlemi 5.15.
5.17.
ena 1.13.
eqvsi 10.6.
vazi 3.4.
vaJi 2.4.
varskvlavi 7.6.
vaSli
3.6.
vaci 5.27.
a aguri 6.26. aTi 10.10. ara 12.1. 12.9. araferi 12.9. 12.10. arxi
aq

5.10.
aRmosavleTi

7.8.
axla
axlos
12.35.
babua
balaxi
bamba
baRi
bebia
biZa
biZa dedis mxridan
bolos 11.19.
boZi 6.7.
6.9.
brinji 4.6.
broweuli 3.7.
buneba
7.2.
gazafxuli 7.27.
-gan 12.5.
gvalva 7.31.
gveli 5.36.
gza 7.35.
gogra
3.35.
guSin 11.10.
guSinwin 11.13.


12.48:


12.49:
ɬаɞжик


12.50:

TiTon, TviT

12.51:

TiTon, TviT

12.52:

iq

12.53:


12.54:

iqedan

оɬɬɭɞа
12.55:
taj.
-Tan, erTad

12.56:

risTvis?

12.57:
imin


12.58:

-Tvis, -s

bintei-ka abha adaha, le-ay sabara
mamam Tavisi qaliSvili Seixs miuyvana [da] Caabara".
и] оɫɬаɜил". __________________

axlos

12.36:
ɬɭɪ
kiTxviTi nawilaki

ɜопɪоɫиɬɟльная
_ aris?

12.37:


12.38:

manamde

ɬоɝо
12.39:


какиɯ
12.40:

12.41:

maSin, roca

12.42:

maSin, rodesac

ɜɪɟмя
12.43:

rodesac

12.44:


12.45:


12.46:


поɫɪɟɞинɟ
12.47:12.24:


12.25:

da

12.26:
wey//w


поɫɪɟɞɫɬɜом
12.27:

erTi, viRac

12.28:


12.29:
zmnis imperfeqtivis formebTan awarmoebs dauyovnebliv mo-
mavals:

импɟɪфɟкɬиɜа
ɝлаɝола
оɛɪазɭɟɬ
нɟзамɟɞлиɬɟльноɟ
ɛɭɞɭщɟɟ
axlave CaicviT

оɞɟɜайɬɟɫь

axla am wuTSi modis

минɭɬɭ
12.30:

zmnis prefiqsaluri mwkriveb

оɛɪазɭющий

_ midis (is)


rifn

12.31:
inda,
nda,


12.32:

erTad

12.33:

winaSe

12.34:

dros

12.10:


12.11:

-Tvis, -ken


12.12:

CemTvis

12.13:


12.14:


12.15:

erTi

12.16:

vinme

ниɛɭɞь
12.17:


12.18:


ɜɟɫь
12.19:

yoveli

кажɞый
12.20:


ɬɭɬ
12.21:

jer kidev, -mde

ɟщё
12.22:

da

12.23:

11.18:

axlos

11.19:


наконɟц
11.20:


ɜнɭɬɪи
ɜнɭɬɪь
11.21:

giddm

ɯоɪоший

ɯоɪошо
ganda


ganda


ɞɭɪно
11.10:


11.11:

dRes

11.12:

axla

11.13:
awwal ams


11.14:
ɬаɞжик

xval

11.15:


11.16:
bad


11.17:

Sors

ɞалɟко
10.12:

winda (uzbekuri, maRalyeliani)
ноɫок
mahsiyya
оɛɭɜь
Tvlis erTeulebi
ȿɞиницы
ɫчёɬа
erTi
ori

xuTi

ɞɟɜяɬь
10.10:


10.11:

mwvane
ɝолɭɛой
tansacmeli
оɞɟжɞа
ilbs
оɞɟжɞа
ɪɭɛашка
xalaTi (uzbekuri)
hrziyya
qudi (zamTris)
ilbs
gazafxuliжаɪа

gvalva

заɫɭɯа

gza
ɞоɪоɝа
пɭɬь

sofeli

qalaqi
ɝоɪоɞ
ferebi Цɜɟɬа
awa
SeSa

buneba-samyaro
ca
buneba
пɪиɪоɞа
mTvare
лɭна
mze
varskvlavi
Rrubeli

кɭɯонный
sufris gadasafarebeli


parda
ɬаɞжик
farda

занаɜɟɫка
занаɜɟɫ
ɬаɞжик
Taro
полка

Sdr. aguri

ɝɪɭз
n


ifra


tandr


пɟчь
поɬолок

sayrdeni boZi
amd
amd
sayrdeni boZi
libda


ɭɫаɞьɛа

muTaqa

мɭɬака

samzareulos dana
inzr
zib
fl
tir

sayofacxovrebo leqsika
лɟкɫика
bbt
dedali cxvari
dedali batkani (eqvs Tvemde)
шɟɫɬи
mamali batkani (eqvs Tvemde)
шɟɫɬи
cxvris fara
kreb.
anza

dedali Txa
коза

mamali dakodili Txa

dedali Tikani
козлёнок
mamali Tikani, vaci
козлёнок

xbo
cxenebis jogi, rema
ɬаɛɭн
dedali saxedari
dedali aqlemi
dedali aqlemi

ɜɟɪɛлюɞица
patara, kuziani mamali aqlemi
erTkuziani mamali aqlemi
оɞноɝоɪɛый
ɜɟɪɛлюɞ
orkuziani mamali aqlemi

ɞɜɭɝоɪɛый
ɜɟɪɛлюɞ
erTkuziani mamali aqlemi
оɞноɝоɪɛый
ɜɟɪɛлюɞ
mamali cxvari

ɫɭп

xorciani comeuli


manti [xorciani comeuli]

ɬɟɫɬо ɫ мяɫом
ɬаɞжик

wyalSi moxarSuli xorciani comeuli [xinklis msgavsi]

ɜɪоɞɟ ɯинкали] 4.21: samsa samsa [wyalSi moxarSuli xorciani co
meuli, xinklis msgav-

ɜаɪёноɟ ɬɟɫɬо


шашлык

rZe
mwvane Cai


зɟлёный
rZe

cxvris wvniani

оɜɟчий
ɫɭп
cxovelebi
Жиɜоɬныɟ
baqara
Zroxa
коɪоɜа
baqar
xari
dabba
dabba
mil
marili
brinji
rZe
молоко
mawoni

orba


ɫɭп
maraqa


ɫɭп
4.14.
din

zl


sityvasityviT: kudis qoni

кɭɪɞючный


marss

vermiSelis wvniani

balaxi

ibin
ɜɟɬɜь
waraqa

foToli

ɞɟɪɟɜа

bamba

zambr asal

futkari


gogra

ɬыкɜа
sakvebi produqtebi
Пищɟɜыɟ
пɪоɞɭкɬы
saWmeli

tn


qliavi
msxaliTxili


stafilo

моɪкоɜь

xaxvi

лɭк


оɝɭɪɟц
liffa
капɭɫɬа
ina

xorbali

мɭка
ɭɪожай
ufrosi da

ɫɬаɪшая
sasoflo-sameurneo leqsika
Лɟкɫика
ɫɟльɫкоɝо
ɯозяйɫɬɜа
karmidamo
ɭɫаɞьɛа
araba
ɜиноɝɪаɞная
лоза
ɜиноɝɪаɞ
vaSli
broweuli
аɪɛɭз

аɪɛɭз


bia


2.11:

deidadeidaCemi, Cemi deida2.13:

SviliSvili

ɜнɭк
abra

SvilTaSvili

2.15:

SvilTaSvilis Svili

пɪапɪаɜнɭк
2.16:

patarZali

нɟɜɟɫɬа
2.17:

patarZali

нɟɜɟɫɬа
2.18:
ɬаɞжик
mazli

2.19:


шɭɪин
2.20:

babua

ɞɟɞɭшка


ɛаɛɭшка
addin kabr


in
taj

ZmisSvili

плɟмянник
1.27:


1.28:

mkerdi

ɝɪɭɞь
1.29:

RviZli

naTesaobis aRmniSvneli sityvebi
оɛозначающиɟ
ɪоɞɫɬɜо
deda
na
deda
abu
mama
walad
umcrosi da

taj.-uzb.
ɭзɛɟк
ufrosi da
Zma
ɭзɛɟк

1.13:


1.14:
yeli

1.15:


1.16:


1.17:


ɪɭка

guli

1.19:

filtvi

1.20:

muceli

жиɜоɬ
1.21:


пɭпок
1.22:
uzb
ɭзɛɟк

maja

пɭльɫ
1.23:

frCxili

1.24:


1.25:


1.26:


sxeulis nawilebi
Чаɫɬи

yuri
ulvaSi
ɛоɪоɞа
Tma
ars ar rs

"Tavis Tma"
ɝолоɜɟ


aina


1.10:
1.12:


зɭɛ_______________
ɟɫɬь
ɫаɞ
me didi baRi maqvs.
ɟɫɬь
ɫаɞ
an i-bi araba kisr hast, tu
ffa, anab, ara, handga - haphap
Cems baRSi bevri xea. xarobs (aris) vaSli, yurZeni, nesvi da sa
яɛлоня
аɪɛɭз
runa i-magazn hinta, dagk
sukkar, ai nitira, nosa.
Cven maRaziaSi xorbals, fqvils, Saqars [da] Cais vyidulobT.
покɭпаɟм
мɭкɭ
ɫаɯаɪ
и] чай. aby umm hawli hast. Cems mSoblebs (mamaCems da dedaCems)
karmidamo aqvT.
ɪоɞиɬɟлɟй
ɟɫɬь
ɭɫаɞьɛа
i-hawli baqara, imr, naa hast.
karmidamoSi aris Zroxa, saxedari [da] cxvari.
ɭɫаɞьɛɟ
и] оɜца. runa (abi, umm, akin kabr) ibg u imazraa ul kisr nesu.
Cven (mamaCemi, dedaCemi da Cemi ufrosi Zmebi) baRSi da mindorSi
bevrs vmuSaobT.
мноɝо
sofelSi bevri saqmea.
ɞɟɪɟɜнɟ
мноɝо
Cven sofelSi bamba [bambis plantacia] aris [gvaqvs].
ɞɟɪɟɜнɟ
ɟɫɬь
мы имɟɟм] ɯлопок [ɯлопкоɜɭю
].
__________________
wamali aris?
лɟкаɪɫɬɜо
me wamali viyide.
кɭпил
Ȼɟɪɟмɟнная
fad qamar abar.
erTi Tve gavida.
qveyana gafuWda.
иɫпоɪɬилаɫь
kisr wat abar.
Нɟɞɟля
bozr
ȼоɫкɪɟɫɟньɟ
orSabaTi
Понɟɞɟльник
oramba
oTxSabaTi
xuTSabaTi
paraskevi
Пяɬница
SabaTi
ɋɭɛɛоɬа
adamiani, dro, sivrce
ɜɪɟмя
пɪоɫɬɪанɫɬɜо
axla gviania.
hzir bar-wat.
guSin
axla
заɬɟм
awwal ams
guSinwin
xval
Поɫлɟзаɜɬɪа
ra aris? ra [gaqvT]?
Чɬо
ɭ ɜаɫ ɟɫɬь
yvelaferi aris.
ɟɫɬь
runa ibzr nodi.
Cven bazarSi mivdivarT.
ana sawdogar.
me vaWari var.
кɭпɟц
ana sawdogaria.
me vaWroba vici.
ɭмɟю
ɬоɪɝоɜаɬь
hamai ilay to dna.
ɯлɟɛ
man Tan puri [da] wyali waiRo.
заɛɪал
и] ɜоɞɭ. an mu marab. me wyals davlev.
ɜыпью
ɜоɞы
bazari, yidva-gayidva
кɭпля
пɪоɞажа
es ra Rirs?
es Zalian Zviria.
es iafia.
isb il-meb?
sad aris gamyidveli?
il-mebh imagazn.
gamyidveli maRaziaSia.
Sen aiReb mas (iyidi mas)?
ɜозьмёшь
кɭпишь
an madu.
me aviReb mas (me viyidi).
кɭплю
irab ai.
чай
me SenTvis davkali cxvari.
заɪɟзал
gmadlobT gamaspinZlebisTvis.
ɋпаɫиɛо
stumroba, gamaspinZleba.
ɭɝощаɬь
me mSieri var.
me maZRari var.
r tuff, enab wa ar.
kviras waval bazarSi, viyidi vaSls, yurZens [da] nesvs.
ɜоɫкɪɟɫɟньɟ
кɭплю
ɜиноɝɪаɞ
ɭчиɬɟль
ɭчиɬɟль
illay fdi mird atar bt.
minda viyido saxli.
ɯочɭ
кɭпиɬь
miirTviT puri, xorci da flavi.
Кɭшайɬɟ
Cemi cxovreba sainteresoa.
жизнь
инɬɟɪɟɫна
поɫажɭ
ɛɪошɭ
me Sen colad SegirTav.
жɟнюɫь
maswavlebeli xom ar ginaxavT?
ɜиɞɟли
ɭчиɬɟля
maswavlebeli skolaSia.
школɟ
runa bbyyin i-zarn, urma nishm.
Cven did pativs vcemT moxucebs, bavSvebs [da] qalebs.
ɭɜажаɟм
ɫɬаɪикоɜ
и] жɟнщин. kabr rahmat.
didi madloba.
ɫпаɫиɛо
ramdeni wlis xarT?
an daalt orbaart.
me ormoci wlis var.
mara ilk hast-mi?
coli gyavs, coliani xar?
ɟɫɬь
жɟна
жɟнаɬ
an maraand.
me coli myavs.
ɟɫɬь
жɟна
жизнь
инɬɟɪɟɫна
Пожалɭй
ɬɟ], пɪоɯоɞи
ɬɟ].
an iburo madi, maqri.
me buxaraSi waval [da iq] viswavli.
me buxaraSi waval saswavleblad.
Ȼɭɯаɪɭ
и ɬам] ɛɭɞɭ
ɭчиɬьɫя
ɭчиɬьɫя
Ȼɭɯаɪɭ
ibni.
momitane.
tal giddmi.
modi CemTan.
modiT yvela CemTan.
Чɬо ɬы ɫоɛиɪаɟшьɫя ɫɞɟлаɬь
ɫо мной]?
ana ilk i-zindn ran akn.
zogadi Temebi
ɬɟмы
me dedas vgavar.
is mamas gavs (Tavis mamas gavs).
hint medds-mi araba?
Sen laparakob arabulad?
diax, me vlaparakob arabulad.
me vlaparakob arabulad.
hinti arabyya kasr zn fatam trifn.
Sen arabuli Zalian kargad ici.
an arabiyya kasr zn maarif.
me arabuli Zalian kargad vici.
r ileyk?
ɫлɭчилоɫь
gamodi, amodi.
sad iyavi?
ɛыл
Чɬо ɫкажɟшь? [Какоɜо?]
kargi gamovida, kargad gamovida.
полɭчилɫя
ɯоɪошо
полɭчилоɫь
me waval.
isb adeyt?
sad waxvedi?
Кɭɞа
пошёл
int tilt.
Оɫɬаньɫя
dk taraz adak.
is gaiqca.
ɭɛɟжал
Tu SeiZleba?
SeiZleba Semovide?
ɋаɞиɬɟɫь
madlobT.
ɋпаɫиɛо
bodiSi, ukacravad.
Изɜиниɬɟ
in aw.
Tu alahi isurvebs.
Аллаɯ
//miufn
rogor brZandebiT? (rogor SehyurebT Tqven dRes?)
пожиɜаɟɬɟ
ɫɜой
kargad varT (dRes kargad SevyurebT).
).
yvelaferi mzad aris.
оɬкɭɞа
an min arabistn.
usm azam ramazanov.
Cemi saxelia [me mqvia] a
zam ramazanov.
мɟня
зоɜɭɬ
зам
ana daalt orba art isneyn.
me var ormocdaori wlis.
Cemi saxelia [me mqvia] hasan tursunov.
мɟня
зоɜɭɬ
Хаɫан
Ɍɭɪɫɭноɜ
gacnoba Знакомɫɬɜо
gamarjoba.
Зɞɪаɜɫɬɜɭй
ra gqvia?
зоɜɭɬ
me mqvia a
зоɜɭɬ
isb iaami mitsu?
sad cxovrob?
жиɜёшь
an min madna bur.
me buxaridan var (buxareli var).
Ȼɭɯаɪы
ɛɭɯаɪɟц
hint minsb?
Sen saidan xar?_______________


runa min rz nana zn ym nuf
[
ɛлаɝоɞаɬью
зɟм
ɯоɪошо
жиɜём
пɪɟɞложɟниɟ
ɫоɫɬоиɬ
ɞɜɭɯ
элɟмɟнɬоɜ
пɟɪ
runa
min rz nana zn ym nuf,
__________________
ɫлоɜаɪɟ
зафикɫиɪоɜаны
ɜмɟɫɬɟ
ɞɪɭɝими
значɟниями
полɭчɟния
ɪɭɟɬɫя
ilf ab i-dk mra aza-ana

ɜɫɬɪɟчаюɬɫя
ɫɬɪɭкɬɭɪа
мноɝооɛɪазиɟм
Пɟɪɟчиɫлим
ɪаɫпɪоɫɬɪанённыɟ
ɫлɭчаи
:
ɫинонимичноɟ
had abi muqlu dabba
ma iod, minqalab-mii

ɜозьмёɬ
ɜыɛɪанноɝо] оɬцом коня, ɜɟɪнёɬɫя
значɟниɟ
члɟна
hama bint udu -
оɬɞай
ɜ жёны]";
значɟния
члɟна
пɪɟɞɫɬаёɬ
ноɜом
hat akamu dawla miodna - mioklna

ɫоɫɬояниɟ
";
ɞɜɭɯ
ɫоɫɬаɜ

ɞɪɭɝая

binti arabyya kasr zn
очɟнь
знаɟшь
аɪаɛɫкий
члɟн
ɫлоɜо
ɞɪɭɝой
ɬаɞжикɫкоɟ
p iwalad by binta ibt mii-hastta muql
"
паша
";

чɬо
ɜнɭɬɪɟнниɯ
ɞиалɟкɬ
ɪɭɫɫкоɝо
"
зяɬь
ɋɭщɟɫɬɜɭющиɟ
ɞиалɟкɬɟ
ломаноɝо
множɟɫɬɜɟн
ɛольшинɫɬɜɟ
ɫлɭчаɟɜ
ɜыɪажаюɬ
ɟɞинɫɬɜɟнноɟ
напɪ

dk salsat iyl-ke kin andun

Паɪаллɟльно
ɭказанной
фоɪмой
ɭпоɬɪɟɛ
ляɟɬɫя
qabr: ilay sals yumt qabri qaralya s!
"
ɫɬо
ɪожиɬɟ
Фɭнкциониɪоɜаниɟ
цɟнɬɪальноазиаɬɫком
аɪаɛ
множɟɫɬɜɟнноɝо
пɪɟɞɫɬаɜляɟɬ
ɜажноɟ
языкоɜоɟ
яɜлɟниɟ
пɪимɟчаɬɟльно
ɬочки
фоɪмиɪоɜания
ломаноɝо
ɜɟнноɝо
аɪаɛɫком
ɫлɭчаɟ
ɫоɛиɪаниɟ
", "
", "
ɞыɜаниɟ
an ib-ri ihoyti mal
imt kisr qaran saweyt
"
на пɪоɬяжɟнии] ɫɜоɟй жизни накопил
знаний
мноɝомɭ наɭчилɫя
ɍпомянɭɬыɟ
значɟния
qr
("
ɫоɛиɪаниɟ
", "
", "
ɫклаɞыɜаниɟ
ɜаж
аɪаɛɫком
изɭчɟния
значиɬɟльной
VI ana ogar
))
halo hal
laha. hal
ɭказаɬɟльноɟ
мɟɫɬоимɟниɟ
ɫиɪийɫкоɟ
ɭказыɜаɟɬ
пɪоиɫɯожɞɟния
ɬакжɟ
ɫɭщɟɫɬɜɭющиɟ
ȻАȾ
ɭка
заɬɟльныɟ
мɟɫɬоимɟния
had, hadi, hat, hln
hln
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
фоɪ
ɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
.
ɞɪɟɜнɟɫиɪийɫкоɝо
запаɞноɝо

)
)

_,,_
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
_,,_
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющая
ȻАȾ
ɍказаɬɟльныɟ
мɟɫɬоимɟния
had, hadi, hat, hal//han
измɟнённыɟ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɯ
мɟɫɬоимɟний
чɬо
ɫɭщɟɫɬɜоɜаниɟ
иɫɯожɞɟния
ɞɪɭɝиɯ
напɪи
аɪаɛɫкиɯ
ɞиалɟкɬаɯ
яɜляɟɬɫя
ɪɟзɭльɬаɬом
языкоɜыɯ
ɜзаимо
ɞɟйɫɬɜий
ɞиалɟкɬоɜ
аɪаɛɫкий
ɫмɟшалɫя
ɫлилɫя
назыɜаɟмыɟ
аɪаɛиɞɫкиɟ
Мноɝиɟ
ɭɫɜоили
язык
ɯоɬя
ɪоɞноɝо
.
Цɟɪɟɬɟли
ɫоɝлаɫно
коɬоɪомɭ
ɞиалɟкɬы
ɞиалɟкɬы
оɫёɞлоɝо
наɫɟлɟния
Иɪака
Палɟɫɬины
пɪоɞɭкɬ
ɫмɟшɟния
заɜоɟɜа
языкоɜ
ɬɭзɟмноɝо
наɫɟлɟния
заɜоёɜанныɯ
напɪаɜлɟнии
аɪаɜийɫкими
Цɟɪɟɬɟли
...,
Пɪимɟчаɬɟльно
30-
пɪошлоɝо
аɪаɛиɞɫкий
аɪаɛɫкɭю
ɞиалɟкɬолоɝию
J. Vilen
Vilenik
, Zur Genesis der arabischen Zweisprachigkeit, OLZ, Dezember,
1935,
721).
ɞопɭɫɬиɬь
Цɟнɬɪальнɭю
аɪаɛы
ɜнɟɫли
ɭказаɬɟльныɯ
мɟɫɬоимɟний
ɫиɪийɫкоɝо
фɭнкциониɪоɜаɜшиɯ
аɪаɛиɞ
mindu min dk
bian mian
"
ɞля
bian men

чаɫɬица
ɜоɫɬочныɯ
ɞиалɟкɬаɯ
wo bint p iqu manq r
"
паши

ɜыɪажающая
оɞноɜɪɟмɟнноɫɬь
ɜмɟɫɬɟ
пашой
IV marka waladaham (ɋын оɞной
ɜнɭɬɪи
нɟмноɝо
ɭмɟньшиɬɟльная
ɭпɭɫɬил
эɬоɬ
коɬоɪомɭ
мɭки
ɜɟɪнɭлɫя
ɫыном
ȻАȾ
означаɟɬ
пɭɫɬыню
оɫоɛɟнно
ɜажно
ɭчиɬыɜая
Аɪаɜийɫкий
полɭоɫɬɪоɜ
ɛольшая

пɭɫɬыня
зыɜаɟɬɫя
usmag ismak
"
ɬɭшɭ
".
hamada
),
поɬɭшиɬь
ɭняɬьɫя
ɜɟɬɪɟ
Паɪаллɟльно
ɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
nurst u aba
Нɭɪшоɬ
оɬɟц
ma samaha

назɜал
ɫлоɜɟ
нɟɫколько
нɟожиɞанно
фонɟ
ɬɟнɞɟнции
ɫɭщɟɫɬɜɭющиɯ
ɞиалɟкɬɟ
ɫоɝлаɫныɯ
инɬɟɪɞɟнɬал
ɭɜɟли
mir-rs min rs
ɫначала
ɫноɜа
ɪɟзɭльɬаɬɟ
аɫɫимиляции
wathid fathid fat aad
fard aad. wathid//fathid
ɭпоɬɪɟɛляɟɬɫя
мɟɫɬоимɟния
ȼмɟɫɬɟ
фикɫиɪɭюɬɫя
", "
ɜɜоɞиɬ
заɛлɭжɞɟниɟ
(

ɫоɛлазняɬь
", "
", "
ɜɜоɞиɬь
заɛлɭжɞɟниɟ
ɬакжɟ
) "
изɭмлɟниɟ
ɭɞиɜлɟниɟ
ɫоɛлазниɬь
яɜляɟɬɫя
", "
ɯаɪакɬɟɪная
фоɪма
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
иɪакɫком
ɜɫɬɪɟ
чаɟɬɫя
ɬакжɟ
ɛɟɞɭиноɜ
аɪаɛ
ɛыло
чɬо
]: (
пока] (эɬоɬ) юноша ɪоɫ, нɟ ɭɞаɜалоɫь
ɜозлюɛлɟнной] ɜɪɟмя [ɜɯоɞиɬь ɜ ɞом]".
пɪɟɞложɟниɟ
ɪаɫположɟния
ɜɯоɞящиɯ
нɟɝо
hat
"
пɪɟɞложɟниɟ
Оно
ɜɫɬаɜлɟно
ɫложнопоɞчинённоɝо
пɪɟɞложɟния
ɛɭɞɟɬ
ɫлɟɞɭющим
ɭɞаɜалоɫь
жɟнщинɟ
поɞɪаɫɬал
ɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
ɛɭɞɭщɟɟ
ɜозложɟна
фɭнкция
мɟɞлиɬɟльноɝо
ɛɭɞɭщɟɝо
цɟнɬɪальноазиаɬɫкоɝо
аɪаɛɫкоɝо
ɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
палɟɫɬинɫком
аɪаɛɫкиɯ
ɞиалɟкɬаɯ
.
Цɟɪɟɬɟли
ɫɜязыɜаɟɬ
чаɫɬицɟй
Цɟɪɟɬɟли
языка
ɫɪɟɞнɟазиаɬɫкиɯ
аɪаɛоɜ
Пɪɟɞɜаɪиɬɟльный
Ɍɪɭɞы
ɫɟɫɫии
Аɫɫоциации
аɪаɛиɫɬоɜ
ɫчиɬаɟɬ
ɫɜязь
чаɫɬицɟй
Ȼɭɯаɪɫкий
аɪаɛɫкий
92).
malai balai
ɭзɛɟк
ham

ɭказаɬɟльноɟ
мɟɫɬоимɟниɟ
пɪиɫоɟɞиняɟɬɫя
ɭказаɬɟльным
мɟɫɬоимɟниям
нɟɝо
ɜозложɟна
фɭнкция
поɞчёɪкиɜания
инɬɟнɫиɜа
Пɪɟɞɫɬаɜляɟɬ
ɭɫлоɜнɭю
bei awb km bil awb qm
ɜɫɬал
ɫпɪашиɜая
q-kn -kn kyin
ɫɜязɭющий
ɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
ɝɪɭзин
пɪожиɜающиɯ
rden
аɪаɛ
arin, arna, arat
"
зɟмля
", "
", "
", "
Пɪимɟчаɬɟльна
ɫɭщɟɫɬɜɭющая
rd//rwd r//rw
ɫɬаɪаɟɬɫя
ɜоɫɫɬаноɜиɬь
ɬɪи
ɫоɝлаɫныɟ
r, w,
люɛопыɬно
зɪɟния
иɫɫлɟɞоɜания
ɫɬɪɭкɬɭɪы
яɜлɟния
цɟнɬɪальноазиаɬɫком
оɫноɜаниɟ
ɞоɫɬоɜɟɪ
наличия
ɫоɝлаɫныɯ
коɪнɟɜой
ɫɬɪɭкɬɭɪы
языка
ɛɪаɬья
".

ɭказаɬɟльноɟ
мɟɫɬоимɟниɟ
ȼɫɬɪɟчаюɬɫя
ɪаллɟльныɟ
пɪимɟчаɬɟльна
оɛɪазɭющим
ȻАȾ
ɭпоɬɪɟɛляɟɬ
ɭɫилɟния
значɟния

1-
лица
чиɫла
hin hinna
ɯоɪоший
", "
ɯоɪошɟɟ
"; "
ɯоɪошо
пɪɟкɪаɫ
ɬак
..."
ar-rd rhu
чаɫɬицɟй
оɛɪазɭɟɬ
мɟɫɬоимɟния
ɫам
III abdul lon wa fat dabba (Аɛɞɭл Лоɯон и оɞна
пɪоизноɫиɬ
аɪаɛɫкий
ɝɪɭзинɫкомɭ
Можно
аɪɬикɭляция
лошаɞь

фикɫиɪɭɟɬɫя
аɪɬиклɟм
аɫɫимили
ɪɭɟɬɫя
", "

ɬаɞжикɫкая
чаɫɬица
ilay to- si
rza, ilay sals yumt qabr qaraulya s!
ɫɬоɪожиɬɟ
!".
ɭпоɬɪɟɛил
пɟɪɫиɞɫкиɟ
паɪаллɟльныɟ
to- si rza//sals yumt
ɫмɟшɟниɟ
ɪазɝоɜоɪɟ
ɛɭɯаɪɫкиɟ
ɭпоɬɪɟɛляюɬ
ɬаɞжикɫкиɟ
ɜыɪажɟния
ɭзɛɟкɫкиɟ
ɬɟкɫɬɟ
аɪаɛо
ɭзɛɟк
пɪиɜлɟчённыɯ
ɜыɪажɟний
ɬɟкɫɬ
ɜɫɬаɜлɟны
ɬаɞжикɫкиɟ
ɭзɛɟкɫкиɟ
чɬо
ɭказыɜаɟɬ
пɟɪɟключɟниɟ
ɫкончалɫя
ɫɬɪаны
ɪɟзɭльɬаɬɟ
аɫɫимиляции
ɜмɟɫɬо

ɭзɛɟк
brini leyla
пɟɪɜɭю
ночь
inra muwqaa
", "
ɫпɪыɝнɟɬ
аɪаɛ

", "
ɫɜалиɬьɫя
", "
ɭпаɫɬь
кɭɞа
Аɪаɛɫко
ɝɪɭзинɫкий
ɫлоɜаɪь
ɫɬɪ
. 289.
", "

знаɬный
зяɬь
iusf (Юɫɭф
".

ɜɫё
", "
ɜɫɟɝɞа
иɫпользɭ
пɟɪфɟкɬиɜа
значɟниɟм
чаɫɬицɟй
поɫлɟɞɭющим
наклонɟниɟм
имɟɟɬ
ɫлɟɞɭющиɟ
значɟния
чɬоɛ
", "
", "
", "
ɛыɬь
Цɟɪɟɬɟли
Аɪаɛɫко
ɝɪɭзинɫкий
ɫлоɜаɪь
ɭзɛɟк
ɫлɭчаɟ
ɟɫли
"
ɭɜоɞиɬь
ɭɜоɞиɬь
iha ifra ki-ra
"
Чаɫɬица
ɞиалɟкɬаɯ
Цɟнɬɪальной
чаɫɬо
ɜыполняɟɬ
фɭнкцию
ɫɜязɭющɟɝо
элɟмɟнɬа
ɝлаɜным
члɟнами
пɪɟɞложɟния
Пɪимɟчаɬɟль
salsat iyl
ɫына
ɭзɛɟк
eski: eski dost
ɞɪɭɝ
пɪɟɞшɟɫɬɜɟнники
ɞиалɟкɬной
ɛыɬь
ɬɪёɯɫоɝлаɫноɫɬь
чɬо
ɬочки
оɛщɟаɪаɛɫком
".
Пɪɟфикɫальныɟ
ɯаɪакɬɟɪны
фоɪм
жиɬɟлɟй
Ⱦжɟйнаɭ
ɜɫɬɪɟчаюɬɫя
ȼинникоɜ
ɫчиɬаɟɬ
ȻАȾ
пɪɟфикɫа
ɭɫлоɜныɯ
ȼинникоɜ
ɋлоɜаɪь
ɞиалɟкɬа
ɛɭɯаɪɫкиɯ
Палɟɫɬинɫкий
ɜыпɭɫк
10(73),
Лɟнинɝɪаɞ
1962,
16).
Цɟɪɟɬɟли
фоɪмы
нюанɫ
ɞɭɪаɬиɜа
ɛɟɫпɪɟфикɫныɟ
ɜыɪажаюɬ
Цɟɪɟɬɟли
ɛɭɯаɪɫком
Ɍɪɭɞы
ɭни
ɜɟɪɫиɬɟɬа
имɟни
ɋɬалина
, 1947,
ɫɟɝоɞняшниɯ
ɞиалɟкɬɟ
ɬɪɭɞно
ɫɞɟлаɬь
поɞоɛнɭю
ɞиффɟɪɟнциацию
ɜɜиɞɭ
нɟоɝɪаничɟнной
"
", "
", "
пɟɪɟйɞɭ
", "
", "
пɟɪɟɫɟлюɫь
", "
", "
пɟɪɟшаɝнɭɬь
"; "

ɪаɫпɪоɫɬɪанённая
ɛɭɯаɪɫком
кашкаɞаɪьинɫком
Зачаɫɬɭю

ɋɭщɟɫɬɜоɜаниɟ
ɭпомянɭɬыɯ
ɞɪɭɝиɯ
фоɪм
пɪоизɜоɞныɯ
ɭказыɜаɟɬ
ɫɬаɜлɟнноɟ
ɟщё
ɫɭщɟɫɬɜɭющɟɟ
фоɪмооɛɪазоɜаниɟ
ɬаɞжик
ɜмɟɫɬɟ
ɫоɜмɟɫɬно
ɜозьмиɬɟ
"
ɭмɪɭ

иɪанɫкоɝо
пɪоиɫɯожɞɟния
ɞанном
ɫлɭчаɟ
значɟниɟ

ɞоɫɬиɝ нɟɛɟɫ].
ɫпɭɫɬя
жɟна
мальчика
ɭɫɬɪоил
ɛольшоɟ
жɟɫɬɜо
.
Ⱦɟɫяɬь
.
ɞоɫɬиɝли
.
.
Ɍɭɪɫɭн
Хаɫан
Ɍɭɪɫɭноɜ

VIII
золоɬа
пɪɟɞпочɬи
ɪазɭмноɟ

Шɭаɯмɟɞоɜ
Нɟɫколько
наш пɪɟɞок] Ниоз ɛɟй пɪишёл ɜ эɬоɬ кишлак
ɫɬал
ɫлɭɝой
зɞɟшнɟɝо
пɪаɜиɬɟля
ɜолɯɜом
).
ɛɟй
ɯоɪошɭю
ɪаɛоɬɭ
ɪаɫположɟн
нашɟмɭ
пɪишёл
пɪаɜиɬɟль
ɪɭки
жɟнщинɭ
ɞля моɟɝо
пɪаɞɟɞа
ɛɟй] нɟ оɬɞал ɫɜою
ɜ жёны] нашɟмɭ [пɪа]ɞɟɞɭ.
ȿɫли ɛы] ɬы ɯоɬɟл ɫɟɛɟ
ɜ жёны мою ɞочь],
но] ɛаɬɪакɭ (ɫлɭɝɟ
ɫказал
].
оɫɪамлённый] ɭшёл
ɭжɟ
полпɭɬи
коɝɞа
ɭжаɫно
жиɜоɬ
.
ɛɟй
поɫлал
изɜɟɫɬиɟ
ɭчёномɭ
ɜолɯɜɭ
:
ɭɜɟɞомил
.
ɛаɬɪакɭ
.
пɪаɜиɬɟль
ɫказал
.
Иɫмаɬ ɛɟю
ɜолшɟɛнɭю] палочкɭ. [Ȼɟю] положили
жиɜоɬ
ɫɞɟлали
маɫɫаж
и] ɛоль ɜ жиɜоɬɟ
ɛоль ɜ жиɜоɬɟ
ɭнялаɫь
].
ɛɟй] оɬɞал ɫɜою
ɞɟɞɭ
ɜ жёны] (и) ɭ ниɯ ɪоɞилоɫь мноɝо ɞɟɬɟй.
Ȼольшɟ
нашɟй
пɪоиɫɯоɞяɬ
Ниаз
ɛɟя
).
Ɋамазаноɜ
ɟɫɬь
ɭɫаɞьɛа
ɟɫɬь
ɬɟплица
и] мноɝо ɞɟ-ɪɟɜьɟɜ [фɪɭкɬоɜыɯ
].
ɋɟɝоɞня
зɞɟɫь
ɯоɪошо
жиɜём
Ⱦжалол
Ⱦжаɯонкɭлоɜ
VII
паши
Ɍɭɪɫɭн
зоɜɭɬ
Ɍɭɪɫɭн
ɜоɫɟмьɞɟɫяɬ
иɫполнилоɫь
ɜоɫɟмьɞɟɫяɬ
оɞнажɞы
паша
ɛыл] знаɬным ɛɟɟм
.
ɜɟɪɛлюɞа
ɪоɫли
ɜиноɝɪаɞ
яɛлоня
пɪинаɞлɟжала
]),
ɛыла
ɜолɯɜом
.
и] ɫпɪоɫил:
мнɟ
и ɫкажи
],
ɛɭɞɟɬ
или
ɫказала
3.
нɟмɟɞлɟнно
ɜ ɬакɭю
ɜыпиɬь
ɬамошнɟй
Коɝɞа она] ɜɟɪнёɬɫя
заɛɟɪɟмɟнɟɟɬ
.
ɜɫɟɯ
ɫлɭɝ
и] пɪиказал (ɫказал
):
Пɪиɝоɬоɜьɬɟ
ɜɟɪɛлюɞоɜ
!
ɜзяли
чɬо
нɟоɛɯоɞимо
пɭɬɟшɟɫɬɜия
], [
ɝɪɭз
ɜɟɪɛлюɞоɜ
],
на ниɯ] и оɬпɪаɜилиɫь
пɭɫɬыню
.
.
оказалɫя
окɪɭжён
ɜокɪɭɝ
ɛольшиɟ
.
ɫаɞ
оɞноɝо] ɞɟɪɟɜа ɛыл ɝлɭɛокий
коло
.
ɋлɭɝи
ɞоɫɬаɜили
пɪинɟɫли] жɟнɟ ɛɟя.
ɜыпила
.
ɝоɪоɞɫкоɝо
ɫ ɛольшими почɟɫɬями],
пожалоɜал
мноɝо
ɝоɫɬи] ɛыли
ɜозɜɪаɬилиɫь
ɫɬɪанɭ
.
VI
зоɜɭɬ
моё имя] Аɛɞɭ
иɫполнилоɫь
ɫɟмьɞɟɫяɬ
ɜоɫɟмь
ɫɟмья
жɟна
ɫыноɜɟй
и] оɞна ɞочь
ɟщё] ɞɜаɞцаɬь ɜнɭкоɜ
и] оɞин пɪаɜнɭк
.
ɞɟɬɟй
ɫɟмьи
ɜзялиɫь
ɞɟло
оɛɪазоɜаны
ɛыла
оɞнажɞы
ɝаɞалка
Она
жила
шɟɫɬɟɪо
и] ɬɪи ɞочɟɪи.
ɋɬаɪшɭю
зɜали
Ȼаɪфɟй

поɬом шли] ɞɟ-ɜочки Маɯɫɭма
и] Ⱦжɭмаɝɭль
.
Аɛɞɭ
Ⱦжалол
ɭчилɫя
поɫɬɭпил
ɜыɫшɟɟ
ɭчɟɛноɟ
],
заɜɟɪшил
ɬам
ɭчёɛɭ
полɭчил
].
пɪиɜёл
жɟнщинɭ
жɟнил
]. (
жɟна
ɬо-жɟ] имɟла ɜыɫшɟɟ оɛɪазоɜаниɟ. 4. Эɬа жɟна помоɝала мɭжɭ ɜ ɞɟлаɯ [эɬа жɟна очɟнь пɪиɝоɞилаɫь мɭжɭ
].
ɞɟɬɟй
ɭ нɟё ɛыло
шɟɫɬɟɪо
].
ȼɫɟ
полɭчили
ɜаниɟ
ɜɫɟɯ
мɭж
).
ɛанкɟ
ɫыноɜɟй
пɪɟɞɫɟɞаɬɟль
ȿщё] ɞɜа
ɪаɛо
оɪɝанаɯ
ɜнɭɬɪɟнниɯ
].
.
ɫɜой] ɞом
ɞочь
ɯоɪоший
чɟлоɜɟк
].
ɟɫɬь
жилой
оɜца
жизнью
].
ɫɬɪан
ɜɫё
нɟоɛɯоɞимоɟ].
жиɜёɬɫя
ɯоɪошо
).
ɞоɜольны
ɝоɫɭɞаɪɫɬɜом
ɜлаɫɬью, пɪаɜиɬɟльɫɬɜом
].

паши
ɞоɜольны
ȼоɬ] ɬак
жиɜём
ɫам
ɫɜоɟй
жизни
мноɝо
пɪи-оɛɪёл ɛольшой
].
жиɬɟлɟй
ɞжоɝаɪцɟɜ
ɛиɛлиоɬɟка
амɛɭла
ɟɫɬь
ɫпɟциально
ɭɫɬɪоɟнноɟ
].
ɞɟɪɟɜнɟ
ɟɫɬь
кажɞом
ɟɫɬь
машины
ɪоɝи
ɜ ɞɟɪɟɜнɟ
.
2.
эɬɭ
ɞɟɜɭшкɭ
ɜ жёны
].
ɞɪɭɝиɟ
и] малыɟ) [пɪоɫили ɪɭки
эɬой
ɞɟɜɭшки
], [
]: (
ɭɜɟ
).
ɜɪɟмɟнɟм
мɟɫяцɟɜ
ɞɟɜɭшка
заɛɟɪɟмɟнɟла
ɭ нɟё] ɪоɞилаɫь
ɞочь
Нɭɪ
ɞɟɜочки
ɭмɟɪла
пɪи ɪоɞаɯ]. (
ɞɟɜочка
ȼ оɞин пɪɟкɪаɫный
ɞɟнь
ɫказал
:
Ȼɭɯаɪɟ
знаɬный
и] оɫɬаɜил ɭ [нɟɝо
].
Коɝɞа он пɪиɜёл
ɫɜою
молилɫя
и нɟ поɫмоɬɪɟл на ɞɟɜɭшкɭ
].
замɟɬил
ɜзɝлянɭл
ɞɟɜɭшкɭ
Она
кɪаɫиɜой
). [
ɫказал
ɞɟɜɭшкɟ
]:
Ⱦɟɜɭшка
кɭɜшин
кɭɜшин
ɞɟɪжала
ɫɯɜаɬил
ɞɟɜɭшкɭ
ɪɭкɭ
ɞɟɜɭшкɭ
Ⱦɟɜɭшка
кɭɜшином
ɫ ɜоɞой].
Ⱦɟɜɭшка
ɫɟɛɟ
мɭжɫкɭю
оɞɟжɞɭ
и] ɯоɞила [ɬак
].
Пɪошло ɜɪɟмя],
ɞɟнь
пɪишёл
шɟйɯɭ
и] ɫпɪоɫил: Ƚɞɟ моя ɞочь? Шɟйɯ оɬɜɟɬил: Ɍɜоя ɞочь [оказалаɫь
а ɟё] ɭɜɟли
.
ɫ ɬяжёлым ɫɟɪɞцɟм
].
ɝоɫɬи
ɝоɫɬɟпɪиимɫɬɜо
).
ɫказал
Найɞиɬɟ
коɝо
ниɛɭɞь
чɟлоɜɟка
),
ɪаɫɫказал
ɫказкɭ
и поɪаɞоɜал наɫ].
7.
мɭжчина
ɛыла
мɭжɫкая
оɞɟжɞа
ɭзнал
ɫказала
ɪаɫɫказала
начала
ɞо конца] ɬо, чɬо ɫ нɟй пɪоизошло. Паша казнил
ɭɛил
ɞɟɜɭшка
иɫполнила
ɫɜоё
Хɭɞойкɭлоɜ
Ⱦжоɜɯоɪи

98
Кɭɞа
Кɭɞа
ɫпɪоɫил он].
пɪоɫиɬь ɪɭки
паши
чɟлоɜɟк] оɬпɪаɜилɫя
ними
ɫпɭɬником
.
11.
ɫлɟɞɭɟшь
]? (
занимаɟшьɫя
?) [
чɟлоɜɟка
].
ɬɭшɭ
я ɬɭшɭ
],
ɫказал
чɟлоɜɟк].
пɪоɞолжили
пɭɬь
пашɟ
пɪишли
?
мои] ɞɪɭзья
ɭɜɟзɬи
ɫɜою
паша].
я пɪошɭ ɪɭки
],
оɛъяɜил
]:
ɬɪи
ɭɫлоɜия
Он ɝоɜоɪиɬ] пɟɪɜоɟ [ɭɫлоɜиɟ
]: [
мɭɫоɪа
пɭɫɬь
ɜынɟɫɭɬ
пɭɫɬь
мɭɫоɪа
].
ɭɫлоɜиɟ
.
ɋлɟɞɭющɟɟ
ɭɫлоɜиɟ
]:
оɞин ɞом ɝоɪиɬ
жаɪким
],
паша
].
оɝонь как можно лɭчшɟ
ɭɫпɟли
ɜыйɬи
ɬɭɞа
цɟлыми
нɟɜɪɟɞимыми
.
И] эɬо ɭɫлоɜиɟ
ɭɫлоɜиɟ
]:
Пɭɫɬь
пɪипɭɫɬиɬ
коня
поɛɟɞиɬ ɜ ɫкачкаɯ].
И] поɫлɟɞнɟɟ
ɭɫлоɜиɟ
ɛыло
ɜыполнɟно
.
юношɟ] ɫɜою
ɜ жёны].
ɞоɫɬиɝли
полɭчили
жɟлаɟмоɟ
.
.
Нɭɪшоɬ
оɬɟц
зоɜɭɬ
ȼалɞ
Хɭɞайкɭл
.
шɟɫɬьɞɟɫяɬ
ɜоɫɟмь
.
ɟɝипɟɬɫком
Он] чаɫɬо пɪи-ɟзжал ɬоɪɝоɜаɬь ɜ [ɝоɪоɞ] Ȼɭɯаɪɭ
.
мɟɫяц
ɜ Ȼɭɯаɪɭ
].
люɛил
ɞɟɜɭшкɭ
ȿɝо] зɜали
Ƚɭлшоɬ
ɛыл
изɜɟɫɬным
ɛɟɟм
Оɞнажɞы
пашɟ
]:
ɫказал
пшɟницɭ
нɟмноɝо
Жɟнщина
ɫказала
ɫынɭ]:
Оɬɞам
ɫколько имɟю],
оɛɪаɞɭɟɬɫя
ɫɬанɟɬ
ɫчаɫɬлиɜым
ɫказал
: [
цɟликом
мɭкɭ
ɛɭɞɟм
?)
маɬь] поɫлɭшалаɫь
пɪиɫлɭшалаɫь
ɫɜоɟɝо
ɭжɟ
пɪоɫящɟмɭ] мɭкɭ
.
оɫɬаɜшɟйɫя
мɭки
она
иɫпɟкла
ɯлɟɛ и] накоɪмила
ɞɟɬɟй
.
Оɞнажɞы
оɬкɭɞа
пɪишёл
ɭɫɬɪа
ɜ эɬом ɞомɟ] ɬам, ɝɞɟ жаɪяɬ
ɬ. ɟ. на кɭɯнɟ
].
:
ɭмɟю
кочɟɝаɪиɬь
ɞля
ɟɫɬь
жиɜɭ
эɬим
жиɜёɬ
).
Поɬом] ɫын эɬой жɟнщины
ɭɯоɞиɬ
.
иɞёɬ и нɟкоɬоɪоɟ ɜɪɟмя] ɫпɭɫɬя
поɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
чɟло
поɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
ɫпɪашиɜаɟɬ
Ⱦɪɭɝ
кɭɞа
Кɭɞа
иɞёшь
?)
зɞɟɫь
эɬой
жиɜёɬ
ɟɫɬь
кɪаɫиɜая
.
ɜмɟɫɬɟ
пɭɬь
иɞɭɬ

ɜ оɞном] напɪаɜлɟ-нии, [а] ɞɪɭɝой
ɜ ɞɪɭɝом
ɞɪɭɝой

).
Эɬоɬ юноша] иɞёɬ
ɫɬоɪонɭ
к ɜлаɞɟниям
паши
ɜоɬ] чɬо: ɟмɭ [юношɟ] поɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
.
Юноша] ɫпɪашиɜаɟɬ
ɟɝо
Кɭɞа
Кɭɞа
):
ɛɪожɭ
пɭɫɬынɟ
ɜ окɪɟɫɬноɫɬяɯ] (ɬак и жиɜɭ
люɛлю
пɭɬь
поɜɫɬɪɟчалɫя
чɟлоɜɟк
).
эɬоɬ чɟлоɜɟк] ɫказал
):
Кɭɞа
?
Я ɫказал
ɟмɭ
]:
пɪоɫиɬь ɪɭки
паши
.
10.
зоɜɭɬ
?
зоɜɭɬ
ɫказал
ɫɬал
ɫпɭɬником
оɬпɪаɜилɫя ɜ пɭɬь
ɜмɟɫɬɟ
иɞɭщим
ɪɭки
паши
].
оɬпɪаɜилиɫь
ɜ пɭɬь
ɜмɟɫɬɟ
Они] шли
ɜɞɪɭɝ
поɜɫɬɪɟчалɫя
чɟлоɜɟк
].
96
Оɞɟли
и он] ɭмɟɪ
.
Аɛɞɭл
запиɫал
зафикɫиɪоɜал, как ɯоɬɟли ɟɝо ɭɛиɬь
жɟна
кɭпца
ɯаɬыɛ
].
ɫлɭчилоɫь
кɭпца
Жɟнщина
жиɜоɬ
кɭɫок
заɜязала
ɛольной
Кɭпɟц
ɜɟɪнɭлɫя
],
жɟнɭ
ɫлɭчилоɫь
ɫказал
:
9.
ɞолжɟн] заɪɟзаɬь
жɟɪɟɛёнка
.
ɫказал
Кɭпɟц ɫоɝлаɫилɫя
заɪɟзаɬь
жɟɪɟɛёнка
].
ɫказал
:
ɭмɪɭ
мɟня лишаɬ жизни
ɭɛъюɬ
ɭмɪёшь
).
ɜоɬ] чɬо ɫлɭчилоɫь
чɬоɛы
заɪɟзаɬь
].
пɪо-ɫил о помощи].
11. [
ɭɫлышал
ɪжаниɟ
жɟɪɟɛёнка
],
ɜɫɬал
ɪазɪɟшɟния ɭ] ɯаɬыɛа [и] поɛɟжал (пɪишёл) [ɞомой].
12.
кɭпил
Оɬпɭɫɬиɬɟ
ɯоɬь] оɞин ɪаз по-ɫкачɭ, ɫказал он [ɫɜоɟмɭ
оɬцɭ
],
поɬом
.
Оɬɟц
ɫоɝлаɫилɫя
).
Жɟɪɟɛёнка
оɫɟɞлали
юноша
ɫɟл
поɜɟɪнɭл
ɬɭɞа
оɬкɭɞа
ɞɭл
ɜɫɬɪɟчный
ɜоɫкликнɭл
]:
ɞɜинɭлɫя
ɜзлɟɬɟл
ɜ нɟɛо
].
Он] опɭɫɬилɫя
ȿмɭ] понɪаɜилаɫь
паши
и] он ɜлюɛилɫя
Он] ɞоɫɬиɝ ɫɜоɟй цɟли.
IV
оɞной
ɛыла
оɞнажɞы
Мɭжа
ɭ нɟё] нɟ ɛыло
ɭмɟɪ
.
к нɟй] пɪишёл оɞин чɟлоɜɟк. Он ɝоɜоɪиɬ им [ɟй]:
пшɟницɭ
ɞайɬɟ
ɞолɝ
].
III
Аɛɞɭл
Лоɯон
оɞна
оɞнажɞы
кɭпɟц
кɭпца
ɟɝо зɜали
Аɛɞɭл
Лоɯон
.
ȼ оɞин пɪɟкɪаɫный
ɞɟнь
Аɛɞɭл
ɫказал
оɬцɭ
:
кɭпи
ɯоɪошɟɝо] коня!
ɫпɪоɫил оɬɟц. Хоɪошо, ɬоɝɞа
пойɞём
и кɭпим
].
Аɛɞɭл
оɬкажɟɬɫя
ɜыɛɪанноɝо
оɬцом
).
поɜɟɪнёɬ оɛɪаɬно].
на оɛɪаɬном пɭɬи
поɜɫɬɪɟчалɫя
он] ɟɯал ɫиɞя
на конɟ] и ɜёз чɟɬыɪɟ
ɛольшиɟ] ɬыкɜы, [пɟɪɟɜɟшɟнныɟ
коня
].
Кɭпи
лошаɞь] (ɜозьми ɟё ɞля
ɝоɜоɪиɬ
юноша].
ȼоɬ] чɬо ɝоɜоɪиɬ оɬɟц:
поɯожа
лошаɞь
нɟ ɝоɞиɬɫя
],
ɜɜоɞиɬ
заɛлɭжɞɟ
).
Аɛɞɭл
]:
лошаɞь],
наɫ-ɬойчиɜо].
Наконɟц
ɜɫё
кɭпил
],
поɜёл
ɞомой
.
Коɝɞа
пɪиɜёл
ɞомой], [
лошаɞь
жɟɪɟɛёнка
ɛыл] золо-ɬой ɯɜоɫɬ [и] ɫɟɪɟɛɪяныɟ
ɯɜоɫɬ
жɟɪɟɛёнка
ɛыл
золоɬым

ɫɟɪɟɛɪяными
жɟɪɟɛёнок
заɝоɜоɪил
).
кɭпца
люɛоɜник
Кɭпɟц
ɜоɬ чɬо пɪоизошло]:
эɬоɬ
люɛоɜник
кɭпца
ɪазɜлɟкаɬьɫя
чɬо
.
Хаɬыɛ
ɫказал
жɟнщинɟ
]:
ȼыɝоним
оɬ нɟɝо],
наɫлаɞимɫя].
ɯаɬыɛ
ɫказал
кɭпца
:
оɬɪаɜим, накоɪмим юношɭ
ɭмɪёɬ
.
Жɟнщина
ɭɝоɫɬила
].
ɜзял
ɛаɪак
и] ɛɪоɫил ɫо-ɛакɟ, [план ɯаɬыɛа и жɟны
кɭпца
].
ɜоɬ чɬо пɪоизошло
]:
ɬак
ɭмɟɪ
жɟна
кɭпца
ɞɪɭɝоɟ
].
жɟнщина
ɛɟлɭю
ɪɭɛашкɭ
пɪопиɬала ɟё яɞом] и ɫказала
юно-шɟ]:
Наɞɟнь
оɞɟнɟɬ
ɭмɪёɬ
но и на эɬоɬ ɪаз юноша ɫпаɫёɬɫя
].
ɫказал
ɭмɪёшь
Наɞɟнь
.
94
жɟнщины
Юношɭ] зɜали
ɪоɞила
оɛ эɬом ɭжɟ
ɟɝо
ɪожɞɟниɟ
пɪɟɞɫказано
].
ɜоɬ
]:
пɪɟɞɫказала
знала
ɭзнала
чɬо
ним
ɜ жизни
какоɟ
ɞоɛɪоɟ
ɫоɛыɬиɟ
].
ɫɬаɪшиɟ
ɞɟɫяɬь
ɭзнали
млаɞшɟɝо ɛɪаɬа] ожиɞало
нɟчɬо
ɪɟшили] ɫɛɪоɫиɬь ɟɝо
ɜыɫокой
.
ɜɟɞɭɬ
колоɞцɭ
и] ɛɪоɫаюɬ [ɜнɭɬɪь
].
Поɫлɟ
ɜнɭɬɪь
поɜɟɪнɭлиɫь
ɫказали
):
Иоɫиф
ɭмɟɪ
.
Они] ɝоɜоɪяɬ оɬцɭ
Иоɫифа
ɪаɫɬɟɪзал
ɫъɟл
.
Поɬом
Каɪаɜанщики
ȼозьмём
начинаюɬ
изɜлɟкаɬь
ɜмɟɫɬɟ
ɜыɬаɫкиɜаюɬ
ɫына].
на ɜɟɪёɜкɟ
ɜылɟзɟɬ
каɪаɜанщики
ɝоɜоɪяɬ
ɜылɟз
из колоɞца] [поɞнялɫя
ɜмɟɫɬɟ
].
ɜɟɞɭɬ
и] оɫɬаɜляюɬ ɜ оɞном мɟɫɬɟ. ȿɝо оɫɬаɜили ɜ ɝоɪоɞɟ. (Они) знаюɬ
иɫкɭɫɟн
ɪɭки
мноɝо
ɞɭɬ
пашой
).
юноша
зɟмлɟ
ɫɬɭпаɟɬ
.
6. (
ɫɬаɪшиɟ
ɛɪаɬья
оɬпɪаɜляюɬɫя
пɭɬь
иɞɭɬ
ɜ ɬоɬ] ɝоɪоɞ, ɝɞɟ
цаɪɫɬɜɭɟɬ
.
иɞɭɬ
эɬомɭ
к ɫɜоɟмɭ ɛɪаɬɭ] на пɟɪɟɝоɜоɪы [попɪоɫиɬь пшɟницы
].
Они] ɝоɜоɪяɬ: (Мы ɭзнали, чɬо) [заɫɭɯа
иɫпоɪɬила
зɟмлю
ɫɬɪаны
зɟмля
иɫпоɪɬилаɫь
ɫɬала
нɟɭɪожайной
).
7. [
ɫказал
]:
ɯоɪоший
ɝɪɭз
ɬ. ɟ. пшɟницɭ, ɫъɟɫɬ-ныɟ пɪипаɫы].
И пɪаɜɞа],
ɞаɜая
ɝɪɭз
оɬцɭ
8. "
мол] и ɬак
колоɞɟц
ɫпаɫли
],
пашой
".
паша
ɫына] ɜ ɫɜою
пожалоɜал
пашɟɫɬɜо
ɫɞɟлал
ɛлаɝоɫлоɜил
ɬак] оɫɭщɟɫɬɜили
ɞоɫɬиɝли
жɟлаɟмоɝо
.
Ȼолɬа
ɫына
оɞнажɞы
ɫɬаɪыɟ
ɜɪɟмɟна
ɫыноɜɟй
].
Пɪошло
чɬо] пɪиɛлизилɫя
ɞɟнь
кончины
понимаɟɬ
чɬо] ɟɝо жизнь
пɪиɛлижаɟɬɫя
ɫоɛиɪёɬ
ɋюɞа],
иɞиɬɟ
жизнь
закончиɬɫя
ɫкоɪо
моё] ɫоɫɬояниɟ
коɬоɪоɟ
ɞоɫɬанɟɬɫя
ɜозьмиɬɟ
поɞɟлиɬɟ
мɟжɞɭ ɫоɛой].
ɭмɪɭ
ɫɬоɪожиɬɟ
Ɍоɬ
кɬо
мой оɛɟɬ, пɪоɫьɛɭ
ɜыполниɬ
ɞоɫɬиɝнɟɬ
жɟлаɟмоɝо
2. [
ɭмɟɪ
эɬоɝо] (миɪа, пɪɟɯоɞящɟɝо
ɜ заɝɪоɛный
].
ɞɜоɟ
ɫɬаɪшиɯ
ɫказали
млаɞшɟмɭ
]:
ɞоɫɬанɟɬɫя
ɛɭɞɟɬ
пɪинаɞлɟжаɬь
ɞɜоим
ɞоɫɬанɟɬɫя
. [
ɞали
млаɞшɟмɭ
пɪиɫɜоили
ɜзяли
ɫɟɛɟ
оɬпɪаɜилиɫь
пɭɬь
).
ɫɬоɪожил
моɝилɭ оɬца].
пɟɪɜɭю
к нɟмɭ] пɪишла
чёɪная
лошаɞь
ɜɬоɪɭю
пɪишёл
ɛɟлый
и] иɫпол
юноши] [ɫɞɟлал
ɫчаɫɬлиɜым
].
4. [
ɋɬаɪшиɟ
ɛɪаɬья
ɫоɫɬояниɟ
.
ɛɪаɬьɟɜ
оɬцоɜɫкоɝо] ɫоɫɬояния
). [
ɪазнɟɫлаɫь
ɬакая
ɜɟɫɬь
ɞочь
коɬо
ɫаɞа
ɫɜɟɪɯɭ
на окɪɟɫɬноɫɬи
замɟɬила
юношɭ
ɞɭмала
ɭɜиɞɟɬьɫя
]. (
Ⱦоɫɬаɜьɬɟ
ɫюɞа, ко мнɟ],
пɪиɜɟɞиɬɟ
, [
ɫказала
]).
ɛɪаɬ
ɫɟл
ɛɟлоɝо
и] ɫпɪыɝнɭл
Он] ɜзял ɜ жёны
заɛɪал
ɞочь
паши
ɞоɫɬалоɫь
жɟлаɟмоɝо
Хаɫан
Ɍɭɪɫɭноɜ

II
Юɫɭф
оɞнажɞы
паша
оɞиннаɞцаɬь
эɬиɯ] оɞиннаɞцаɬи
ɫыноɜɟй
ɫын] ɛыл оɬ ɞɪɭɝой
оɞной
9290
elementisgan Sedgeba. pirveli aris
, xolo meore _
ix. zemoT, SeniSvna #8.
__________________
88
d. kompoziti ar atarebs arc erTi wevris mniSvnelobas,
aramed gvevlineba axali mniSvnelobiT
hat akamu dawla
"ufrosma Zmebma qoneba gaaniaves";
e. kompozitSi Semavali ori zmnuri formidan erTi perfeq-
tivis formaa, xolo meore imperfeqtivis
binti arabyya kasr
"Sen arabuli Zalian kargad ici";
v. kompozitis erTi wevri arabuli sityvaa, xolo meore _
tajikuri an uzbekuri
p iwalad by binta ibt mii-hastta
"faSa biWs eubneba: beis qaliSvili saxlSi aris".
z. kompozitis orive wevri ucxo sityvaa.
SeiZleba vivaraudoT, rom siriuli warmomavlobis forme-
bis arseboba buxarulSi, iseve, rogorc zogierT sxva ara-
bul dialeqtSi (magaliTad siriis arabuli dialeqtSi), Se-
degia enobrivi urTierTobebisa arabuli dialeqtebis ganvi-
Tarebis adreul periodSi, roca arabuli ena Seeria (Seer-
wya) adgilobriv enebs da warmoiSva e.w. arabiduli dialeqte-
bi. amgvarad, arabiduli dialeqti warmoadgens warmoSobiT
86
"vaqrob" Sdr. arab.
"Caqra
(cecxli)", "dacxra (qari)".
V nurst u aba
(nurSoTi da misi mama)
ma samaha
"daarqva". sityvaSi
ma sn
ba interdentali (
), rac moulodnelobaa dialeqtSi arsebu-
li TanxmovanTa artikulaciis zogadi tendenciis fonze. Cve-
ulebriv
��s: al sals.
aseve, meore interdentali
bad-Si
gvaZlevs
"waiyvanes is".
mir-rs min rs
Tavidan", "axlidan". asimilaciis Sedegad
ana ogar
(me jogaridan var (me jogareli var))
halo hal
laha. hal
CvenebiTi nacvalsaxelia. mis siriul
ta-nena ta-nea. ta
nawilaki gvxvdeba imperfeqtivis formeb-
Tan da gamoxatavs momavals. xSirad mas ekisreba dauyovnebe-
li momavlis gamoxatvis funqcia. es nawilaki Suaaziuri ara-
bulis garda, gvxvdeba palestinur da erayul arabul dia-
84
ar-rd rhu
"Tavis qveyana".
nawilak
rad warmoadgens ukuqceviT nacvalsaxels: "me TiTon", "TiTon
III abdul lon wa fat dabba (abdul loxoni da erTi cxeni)
informanti arabul
-s warmoTqvams qarTu-
aris msgavsad. SeiZleba vivaraudoT, rom am SemTxvevaSi
SenarCunebulia
-is artikulaciis pirvandeli saxe:
fiqsirdeba gansazRvruli
artikli, Tumca
-Tan
asimilacia ar xdeba.
wathid fathid fat aad
fard aad. wathid//fathid
iseve,
ganusazRvreli nacvalsaxe
lis funqciiT ixmareba
"SesaZlebeli iqneboda, rom"; "SeiZleba", "iqneb", "rom" (g. we-
82
taj. "erTad", "erToblivad", "erTianad".
salsat iyl
(sami Svili)
uzb. "Zveli
8078
_ dabrundi _ SeuTvala:
5. me Cems qaliSvils mojamagires mivcem.
man [mmarTvelma] Tqva: _ ar davbrundebi.
man Tavisi [jadosnuri] joxi gaugzavna. [beis] mucelze daades
iq iyo didi baRi. xis ZirSi Rrma Wa iyo. masSi wyali iyo.
6. msaxurebma Widan wyali amoiRes, beis cols mihgvares
[miutanes].
man dalia.
Semdeg isini ewvivnen qalaqis faSas. man isini [didi pativiT]
miiRo (miiwvia), didad daasaCuqra
(bevri saCuqari uboZa), didi
pativi sca.
7. [stumrebma] yvelam erTad
gaixares da gamobrundnen
TavianT qveynaSi, TavianT saxlebSi.
faSa sixaruliT [cas ewia]. cxra Tvis Semdeg misma colma biWi
Sva. beim didi wveuleba gadaixada.
aTi dRe nadimobda.
maT miaRwies TavianT mizans.
Tursun ismailovi da hasan Tursunovi
VIII
"nu aiReb oqros, aiRe [amjobine mas gonieri] sityva"
ramazan Suaxmedovi
ramdenime aTeuli wlis win Cveni didi papa [Cveni
winapari] nioz bei am yiSlaRSi movida. igi aqaur mmarTvels
mosamsaxured daudga (aqaur mmarTvels, misnad wodebuls, samu-
Saos usrulebda).
erT dRes Cveni winapari niaz bei karg samsaxurs
moekida. swavluli (misani) mmar
Tveli Cveni didi papis mimarT
kargad iyo ganwyobili (mowonda igi).
masTan ismaT beisTan [mmarTveli] saxlSi mivida [Cemi
papisTvis] qalis xelis saTxovnelad (qalis wamosayvanad). ismaT
[beim] Cvens [did] papas Tavisi qaliSvili ar misca [colad].
_ SenTvis [rom] gindodes [colad Cemi qaliSvili] mogcemdi,
[magram] mojamagires (mosamsaxu
res) ar mivcem _ [uTxra man
4. amis Semdeg mmarTveli misani beis saxlidan [gawbile-
buli] wamovida. naxevari gza gavlili hqonda, ismaT beis muceli
[saSinlad atkivda] (gaebera).
ismaT beim swavlul mmarTvels ukan ambavi daadevna:
76
rad mowyobili] mosasvenebeli aris. sofels gazi aqvs. telefo-
ni, wyali aris. yovel saxlSi ori manqana aris. gzebi [sofelSi]
yvela kargia.
me maqvs karmidamo, saqoneli[c] myavs. limonis saTburi
maqvs [da] bevri xeebi [xexili]. Cven dRes [aq] kargad vcxovrobT.

abdu jalol jahonkulov
VII
faSas coli
me var Tursun ismailovi (me mqvia Tursun ismailovi).
me var oTxmoci wlis (me gavxdi oTxmoci wlis).
1. iyo da ara iyo ra, iyo erTi
faSa. mas Svilebi ar hyavda.
igi didi bei [iyo].
hyavda mas aqlemi, Zroxa, cxeni da bevri cxvari (da) hqonda mas
didi baRi. mis baRSi iyo yurZeni, nesvi, vaSli.
2. mas yvelaferi hqonda (mTeli qveyana) misi iyo, mxolod
Svili ar yavda. sofelSi erTi qali cxovrobda (iyo). igi misani
iyo.
beim moixmo misani [da] hkiTxa:
_ mimkiTxave [da miTxari], bavSvi
meyoleba? ho [Tu] ara?
qalma uTxra:
3. Seni coli erT [ama da am] qveyanaSi unda (dauyovnebliv)
wavides, [iqauri] wyali unda
dalios. ukan [roca] dabrundeba,
(Semdeg) dafexmZimdeba.
bei sixarulma Seipyro. Semdeg ms
axurebi yvela ixmo [da] ubrZana
(uTxra):
_ gaamzadeT aqlemebi gasamgzavreblad!
4. maT (yvelam) yvelaferi [rac samgzavrod aucilebeli
iyo maT Soris] tvirTi aiRes [aqlemebs akides], amxedrdnen
[aqlemebze] da udabnos gzas daadgnen.
ormoci dRe (gzaze) iares da im qveyanaSi mividnen.
5. iq daxvdaT (iyo) zRude (cixe) da didi qalaqi. qalaqs
zRude hqonda Semovlebuli (qalaqs irgvliv kedeli ertya), di-
di karibWe hqonda.
didi
gamocdileba SeviZine].
jogaris xalxs [jogarelebs] biblioTeka aqvs, skola,
ambulatoria, maRazia aris, [mindorSi glexebisTvis specialu-
74
qalaq buxaraSi erTi did[gvarova
ni] Seixi cxovrobda (iyo). mamam
Tavisi qaliSvili Seixs miuyvana [da] Caabara. TviTon egvipteSi
gaemgzavra. [rodesac man Tavisi
qaliSvili miuyvana], Seixi am
dros loculobda [da gogonasTvis ar Seuxedavs].
12. faSam [Tqva]: _ Tu sam pirobas Seasruleben, Cem qaliS-
vils mivcem.
pirveli: [baRSi] bevri nagavia, amaT gaitanon. [gawmindon, gaaTa-
visuflon baRi nagvisagan].
am pirobas asruleben.
13. Semdeg [Semdegi piroba]:
didi saxli iwvis, [mxurvale ce
cxli anTia] erT saxlSi _ eubne-
ba [faSa].
72
_ mama cxeni visTvis iyide? gauSviT, erTxel gavaWeneb
_ uTxra [mamamiss], Semdeg dakaliT.
T" [adgils moswyda da
caSi] afrinda. [igi] erTi faSas samefoSi daeSva. [mas] faSas asu-
li moewona [da] Seuyvarda.
[man] miaRwia Tavis mizans.
ramazan Suaxmedovi
IV
(erTi) qalis vaJiSvili
iyo da ara iyo ra, iyo erTi qali. am qals sami vaJi
hyavda. [mas] qmari ar hyavda, moukvda.
Semdeg [masTan] erTi kaci mivida. eubneba maT: _ xorba-
70
lis sayvareli] ver axerxebda [sayvarelTan] drostarebas
[garTobas] [vinaidan] biWi [saxlSi]
iyo [mamis mier datovebuli].
[umcrosma Zmam uTxra]: _ me Tqven karg tvirTs [e.i. xor-
bals, sursaT-sanovages] mogcemT.
[marTlac], aZlevs ra tvirTs (sakvebs) mamamiss werils miswers:
_ me ase da ase, WaSi Camagdes, qaravanma [gadamarCina]
amomiyvanes da mimiyvanes qalaqSi, faSad gamxades.
am werilis [wakiTxvis] Semdeg faSam (misma mamam) ixmo [Svili]
Tavis miwaze (Tavis qveyanaSi), faSoba uboZa (faSad aqcia, gaxa-
da, akurTxa) da [ase] aisrules maT survili, wvdnen sawadels.
dasasruli.
bolta rajabovi
III
abdul loxoni da (erTi) cxeni
1. iyo da ara iyo ra, iyo erTi vaWari _ sovdagari. mas
(sovdagars) erTi vaJiSvili
hyavda, abdul loxoni [erqva].
[erT mSvenier dRes] abdul loxonma mamamiss uTxra:
_ mama, miyide erTi [kargi] cxeni!
68
II
iusufi
sami Svili
iyo da ara iyo ra, Zvelad (Zvel droSi) erTi bei cxov-
robda. mas sami Svili [vaJi] hyavda. gavida dro, bei mixvda, [rom]
misi aRsasrulis [dRe] moaxlovda (mixvdeba, [rom] misi sicoc-
xle dasasruls uaxlovdeba). igi Sv
ilebs moixmobs (Sekrebs).
_ [aq], CemTan [modiT _ dauZaxebs maT da] eubneba:
_ Cemi sicocxle male dasruldeba, male davtoveb am wuTiso-
66


VIII
Молоɞыɟ
жиɬɟли
64
tursun ismailov wa hasan tursunov
VII p maratu
iley ism tursun ismailov.
1. kyin ma kyin fatahid p kyin. idk ma kn indu
kn indu ibr, baqr, dabba wa kas
r nagt wa kn indu bin kabr.
al-bu kn anab, ar, tuff.
2. haman duniotu hast, faqa inarzi binT bava ioldaS, 2000 w.
Наɪзи
Йолɞаш
, 2000

1935
Цɟɪɟɬɟли
ɬɟкɫɬоɜ
ɪɟзɭльɬаɬɟ
чɟɝо
фоɬоɝɪафия
ɭчёноɝо
поɫɜящённɭю
ɛɭɯаɪɫкомɭ
аɪаɛɫкомɭ
ɞиалɟкɬɭabdu jalol jahonkulovi da misi coli jumaeva hanifa
Ханифа
62
3. um bint mitmt. hay bint kab
ra mitsr. abha muql:
al-ahrei bur ayin kabr kn.
bintei-ka abha adaha, le-ayi
ahmad ali rajabovi
Аɯмаɞ
Ɋаɞжаɛоɜ

Хɭɞойкɭлоɜ

60
11. dk nat i karomt. indak?
- an idyoza mahmidu
al kn iodn, gidm p miodun. p minia:
ana ra al-bintak os koria t.
ib-rhi - ql-ki.
ihadi kasr murdagonya hast. hamat dahan darql.
13. bada: kabr beytin ahni arr r, arr iwahad bt - ql.
- arfu kasr, hatabt mii bin.
bada: way dabba tama zn ir.
p binta intiya.
murdu maqsadu laaq.
hamro wald raab
V nurt u aba
kayin ma kayin fi mamlakatin mir fad by mii al-bur,
sawdogaria misu.
fad qamar qamareyin sals hamk meber min arn ahr mamleka.
fad bint mufa u summa gult. had by ahar bur boyyinu
2. - hama bint udu - intuwa. ilf kabr-sar mir mioid -
min mina sitt ahr-qamar mibir.
hay bint aleyha farzan mir,
nurt.
3. ala qarz intini - qila, han waqt iarn
pusa kita fad
dagi kyin. qaila-ki: - an ihamat giddai anta hamat dagk.
hamat du moqu o ta - ir.
4. walada qil-ki: - had dagk tintinu, ruhna i nis? w ilf
hamat kati diki gab walada kati
ma onttinnu.
hai il-hastu dagk tidbau, walad
5. ilf fa ym bad walada mi
qlah. al-mardi kriya igidm
- illay buta andoz r. min hama -mru miibru
6. ihai marka waladaham min hawli miqlam mifer l.
bad miodn, min gidmu fad ad
am miqlah. fad adami miqlah,
- ha ra isb todn?
nt p kaina, al ma modi.
7. hallu wa tadu wahad darb miodi u brhu wahad darb
u brhu adm p miodi.
8. ilf kn-ki: min gidmu
f admi miqlah. dk muql-
9. y kun or enni-ki, min
gidmi misli hasan kinni fat
- hind isabi todi nayminnak?
- anyam al-bind p modi nayminni.
iwo kn?
- usm amad, ql. hada ih
ad irik r, kn idi.
fad wat kn-ki, hat kn iodi min gidmu wahid ala.
- runa al-bint p nodi.
hdam idikl rik r. al salsa sru.
58
III abdul lon wa fat dabba 1. kyin ma kyin fat sawdogar k
yin. sawdogar fat walado
itaru!
wathid
fat by ala, mii maqid. orbah kaduwa
3. bowi i muqul:
- walad, hoy dabba e misya? hay iariaku
- hamay todna, muqul.
hay mioda, miba hawli.
afiayu, nounu nuqra.
4. sawdogar maratu fat eq kn enda.
sawdogar sawdogaria adn, bt
ha ab hat walad kn kober ki-
magder wihay taira
, qul: - ha zar baham ta-nena
ia ami t
5. ilf atb ql-ki imara, imart
- baraq suwenta ha ta-imt.
had barak adahu i-kalb raa.
ma mt-ku.
ilf fad sybin sufi suwi-ql
: - lebs ala!
7. hat ti kl-ki:

Ɍɭɪɫɭноɜ

jogaris uxucesebi
ɋɬаɪɟйшины
56
miodi, miodi. fat nazar karda
misr-ki, mirifu mian
hat dahminnu - aarminnu maslha mi
sun-ki ihd, min abala nera
3. muduny
ifat ifra mirn. iha ifra ki-ra
, mt -
miquln ummu wa abu. iabhum
4. ihad zbt ma yoklinniy. ilf korvni min, -m nud
muquln, min ifra m ra misor
n, min al-ifra fat zar miqla.
zar mitallaq miqla. ilf muquln-ki: -fad zar ala minha.
had ad kin ihandk madna. mirifn-ki min d had fad ul zn
mii i-had miodny, p misn.
hat p ki-sr, ihd ab rden
pooya insir i-hankit eniya
6. aka
miqla nu miodn madintin auhum p
I salsat iyl
kin ma kin f qadmi wat esqe
zamn fad by ke
avbar
dk salsat iyl-ke
kyin andun. fad wat misr, dk umru er
saira hnu mirufu, iylu gidmu milimihun
- an umr qarb er r, qarbiya men dunia maber
, hammt
dawla hamai baham
ufwa, dwa
an ki-mt
ilay to-si
, ilay sals yumt qabr qaralya s! i ailkum amad itsn i-
2. dk min dinya mber
. snna aqanin kabr muquln: ki-
kulla dawla isneynitna tilaq, illek hii m ilhaq. i-zagru hii m
zaru to s rza, to sals iumt qaralia sowwahn misr.
leyla miodi, fa biun aswad
mii, i-kini leyla miodi, i-
dk ammad biun abyas imrdu miliqu.
4. hat akamu dawla miodna - mioklna, al-ir hamais
kabru i zaru dawlatun tamm sor.
hat zaru iqaira hamais dab missr-ki.
bint p kul min fq inra meri miksra, bint p handek todu.
5. had zaru abiun abyad merkabu, miodi, inra muwuqa
, bint p mioda. kab
mitsu.
kyin ma kyin fat p misr. fat p iozda
- aer
wahida waladu misr. min iozda wa
ladu fat waladu min wahad maratu
ummu m tlydu malm misr.
54

_______________


52_______________
50
ɍɋЛОȼНЫХ
аɪаɛɫкий
аɪаɛɫкий

ɛɭɯаɪɫкий
аɪаɛɫкий
ɝɪɭз
ɝɪɭзинɫкий
ɟɞинɫɬɜɟнноɟ
жɟнɫкий
кашкаɞаɪьинɫкий
ɞиалɟкɬ
множɟɫɬɜɟнноɟ
мɭжɫкой
ɞиалɟкɬ
ɬɭɪɟцкий
ɭзɛɟк
ɭзɛɟкɫкийi;


ɞолɝий
ɞолɝий
: ya, wa ɜоɫɯоɞящиɟ ɞифɬонɝи
ɞифɬонɝи
ɭзкий
Пɪɟɞɫɬаɜляɟɬ
ɞифɬонɝоиɞ

ɞифɬонɝоиɞ
Полɭчɟн
(): // (a)
ɪɟзɭль
наɭчной
пɪɟɞɫɬаɜлɟнныɟ
ɬɟкɫɬы
ɜɫɟɝо
ɪазɭмɟɟɬɫя
оказал
Пɪɟɞлаɝаɟмоɟ
ɫоɫɬоиɬ
нɟɫколькиɯ
чаɫɬɟй
ɪаɫположɟнныɯ
ɫлɟɞɭющɟм
коммɟнɬаɪии
ɫлоɜаɪь
ɫоɫɬаɜлɟнный
пɪинципɭ
ɫопɪоɜож
инɞɟкɫами
Паɪаллɟльный
ɝɪɭзинɫко
ɞоɫɬɭпным
кɪɭɝа
Пɪɟɞɫɬаɜлɟнныɟ
ɪазɝоɜоɪник
ɫлоɜаɪь
аɪаɛɫкоɝо
ɞиалɟкɬа
пɪакɬичɟɫкоɟ
кɪɭɝлыɯ
ɪɭɫɫкоɝо
ɞоɛаɜлɟнныɟ
ɬочноɫɬи
пɪияɬной
оɛязанноɫɬью
ɜыɫказаɬь
ɛлаɝоɞаɪноɫɬь
ɫоɬɪɭɞ
аɪаɛɫкоɝо
Ɍɛилиɫɫкоɝо
Аɞжимян
ɬɪɭɞ
48
Ɋаɛоɬ
ɪайон
аɪаɛɫком
ɝоɜоɪиɬ
ɫɟмиɬɫко
зɞɟɫь
ɜлияниɟ
аɪаɛɫкий
ɞоɜольно
зɞɟшниɯ
Ⱦжоɝаɪы
Ȼɭɯаɪɫком
ɋамаɪканɞɫком
Кашкаɞаɪьин
наɫчиɬыɜаɟɬɫя
100
ɫɜязанныɯ
напɪи
ɞɟɫяɬкоɜ
Аɪаɛ
поɫлɟɞний
пɪɟɞанию
аɪаɜийɫкоɝо
qan)
Ȼɭɯаɪɫком
ɋамаɪканɞɫком
ɫɜязыɜаюɬɫя
Кашкаɞаɪьинɫком
ɬопонимоɜ
назɜания
аɪаɛɫкиɯ
Наɭкаɞ
Каɯлай
...
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭɟɬ
ɜолнɟ
Кашкаɞаɪьинɫкий
Ȼɭɯаɪɫкий
Ɍɪанɫкɪипционная
ɫиɫɬɟма
ɬɟкɫɬɟ
оɬличаɟɬɫя
ɬɪанɫкɪипционныɯ
ɫиɫɬɟм
Цɟɪɟɬɟли
ȼинникоɜа
Аɯɜлɟɞиани
ɫпɟцифики
пɪиɞɟɪжиɜаɬьɫя
фонɟɬичɟɫкой
значиɬɟльной
оɛɭɫлоɜлɟно
конɬакɬами
ɛɭɯаɪɫкоɝо
ɬаɞжикɫким
ɭзɛɟкɫким
Ɍɪанɫкɪипционныɟ
пɪɟɞɫɬаɜлɟны
ɫлɟɞɭющим
: , b, t, , , , d, r, z, s, , , , , , f, q, l, m, n,
i, ,
o,
u, , , , ,
ɫɪɟɞнɟй
a.

ɭзкий
пɪɟɞɫɬаɜляɟɬ
e. e
ɫɪɟɞний
e.

ɭзкий
ɫɪɟɞний
i; o
оɬкɪыɬый

ɫɭжɟнный

; u
ɫɪɟɞний
u.
нɟйɬɪальный
мɟняɟɬ
ɬɟмɛɪ
ɜɟɬɫɬɜии
окɪɭжающими
зɜɭками
ɫɟɞɫɬɜо
ɪɭɫɫкоɟ
ɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
ɫоɫɟɞɫɬɜɟ
.


ɞолɝий
полɭчɟн
ɪɟзɭльɬаɬɟ
ɫɭжɟния
* * *
поɫлɟɞниɟ
значиɬɟльно
ɫпɟциалиɫɬоɜ
аɪаɛ
ɞиалɟкɬам
Азии
оɛɭɫлоɜлɟно
ɫɟмиɬɫко
ɟɜɪопɟйɫкими
языкоɜыми
конɬакɬами
Мɟжɞɭна
аɪаɛиɫɬоɜ
(AIDA)
поɫɜяɬили
ɫɬɪɭкɬɭɪɟ
ɞиалɟкɬоɜ
Цɟнɬɪальной
языкоɜым
конɬакɬам
Ɍɛилиɫи
ɋанкɬ
Пɟɬɟɪɛɭɪɝɟ
ɍпɫалɟ
ȼалɟɬɬɟ
Иɫпания
Ȼɭɯаɪɟɫɬɟ
пɭɛликации
яɜляɟɬɫя
фикɫиɪоɜаниɟ
ɛɭɯаɪɫкоɝо
аɪаɛɫкоɝо
ɞиалɟкɬа
70
поɪ
Цɟɪɟɬɟли
ɜпɟɪɜыɟ
поɫɟɬил
Цɟнɬɪальнɭю
аɪаɛо
кишлакаɯ
Ȼɭɯаɪы

Ⱦжɟйнаɭ
линɝɜиɫɬичɟɫки
ɫоɜɟɪшɟнный
ɞиалɟкɬолоɝичɟɫкий
ɜышɟɭпомянɭɬыɯ
кишлакаɯ
измɟнилоɫь
1980
нашɟй
Цɟнɬɪальнɭю
кишлакɟ
Камаши
ɛыло
ɬɪɭɞно
аɪаɛɫким
жиɜшиɯ
кишлакɟ
аɪаɛоɜ
ɭɞалоɫь
запиɫаɬь
лɟɬнɟɝо
коɬоɪый
ɯоɪошо
ɜлаɞɟл
ɞиалɟкɬом
2000
Камаши
ɭжɟ
запиɫаɬь
аɪаɛɫкɭю
поло
жɟниɟ
намноɝо
лɭчшɟ
каɫаɟɬɫя
пɪожиɜающиɯ
окɪɟɫɬноɫɬяɯ
чаɫɬноɫɬи
жиɬɟлɟй
кишлакоɜ
Ƚижɞɭɜанɫкоɝо

зɞɟɫь
аɪаɛɫкая
2000
ɜɪɟмя
ɞиалɟкɬолоɝичɟɫкой
Цɟнɬɪаль
нɭю
линɝɜиɫɬичɟɫкоɝо
ɭɞалоɫь
ноɜый
маɬɟɪиал
аɪаɛоязычныɯ
кишлакаɯ
Ȼɭɯаɪы
ɜпɟɪɜыɟ
ɫняɬ
ɞɜɭɯчаɫоɜой
ɜиɞɟома
цɟнɬɪальноазиаɬɫкиɯ
аɪаɛаɯ
ɫоɞɟɪжащий
ɞокɭмɟнɬальныɟ
каɞɪы
ɬɪаɞицияɯ
пɪиоɛɪɟɬɭɬ
ɛольшɭю
ɪɟзɭльɬаɬɟ
экɫпɟɞиции
кишлакаɯ
Ȼɭɯаɪɫкоɝо
30-
ɭказыɜал
акаɞ
Цɟɪɟɬɟли
ɬакжɟ
ɬɪɟɬий
Ляɛɪɭɞ
чаɫɬь
ɝоɜоɪиɬ
аɪаɛɫки
пɟɪɟɫɟлённыɯ
Ляɛɪɭɞ
каɫаɟɬɫя
аɪаɛоɜ
изɞаɜна
пɪожиɜаюɬ
экɫпɟɞиций
30-
Ȼɭɯаɪɫком
ɜниманиɟ
ɭɞɟлялоɫь
кишлакам
Хана
ɫчиɬалоɫь
найɬи
полноцɟнный
ɞиалɟкɬолоɝичɟɫкий
можно
ɞоɛаɜиɬь
Чаɝɞаɪɟ
Ляɛɪɭɞ
ɞɜа

.,
ɯаɪакɬɟɪиɫɬикɟ
...,
46
ɜопɪоɫиɬɟльная
ɬаɞжикɫко
ɭзɛɟкɫкоɝо
пɪоиɫɯожɞɟния
ɜыпьɟшь
Оɬɪицаɬɟльныɟ
: l//la
ɍɬɜɟɪɞиɬɟльныɟ
чаɫɬицы
ɯоɪошо

", "
ɯоɪошо
ɯоɪошо
чаɫɬица
ɜыпьɟшь
ɭмɪёшь

ɫоɟɞиняɟɬ
ɝлаɜный
ɫложнопоɞчинённоɝо
пɪɟɞложɟния
полниɬɟльным
заɜиɫимым
жɟɪɟɛёнок
пɪɟɞɭпɪɟɞил
чɬоɛы
оɞɟжɞɭ
ɛоль
ɫожалɟниɟ
ɪаɫкаяниɟ
ɜозмɭщɟниɟ
ɜыɪажаɟɬ
поɞɫɬɪɟкаɬɟльɫɬɜо
ɜыɪажаɟɬ
оɬɜɪащɟниɟ
ɞиалɟкɬɟ
", "
", "
около
min//mim//men
min ifra ala
он] ɜылɟз
иɫпользɭɟɬɫя
пɪɟɞложɟнии
ɞля
ɜыɪажɟния
ɞополнɟния
маɫɬɟɪɭ
ɬаɞжик
Чаɫɬица
чаɫɬицы
: esb//isb "ɝɞɟ?", "кɭɞа
?", "
какɭю
ɫɬоɪонɭ
оɬкɭɞа
ini?
чɟɝо
Цɟɪɟɬɟли
ɫлɟɞɭющим
wen//hen/hin?, henu?
muallim wenu?
ɭчиɬɟль
?"
зачɟм
?"

.,
ɯаɪакɬɟɪиɫɬикɟ
...,
. 145.
44
ɫзаɞи
Наɪɟчия
ɜɪɟмɟни
awalni "ɪано" awalni-wat "ɪано" ilf "заɬɟм
", "
mimbad
ɞальшɟ
ɜчɟɪа
ɭжɟ
Наɪɟчия
ɞɟйɫɬɜия
ɬак
", "

", "
поɫлɟɞоɜаɬɟльно
ȼɫпомоɝаɬɟльныɟ
ɫлоɜа
значɟнияɯ
ɫɪаɜнɟнию
чаɫɬицами
ɪаɫпɪоɫɬɪанён
ɞоɜольно
p ibzr mad
al al
", "
"; "
", "
", "
пɪи
", "
"; "
"; "
", "
"; "
".
ɜыɪажаɟɬ
ɬакиɟ
как
", "
",
оɛо

.,
Ȼɭɯаɪɫкий
, 1985,
ɫɬɪ
. 90.
наɫɬоящɟɟ
оɛɪазɭɟɬɫя
пɪиɫоɟɞинɟниɟм
импɟɪфɟкɬиɜа
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɝо
i nyim
иɞёɬ
ɋɪаɜниɬɟ
hasan wenu? -ha, i nyim.
Хаɫан
ɜиɞиɬɟ
?],
".
оɛɪазɭɟɬɫя
пɪиɫоɟɞинɟниɟм
ɫɭффикɫоɜ
-hn, yn, -n
ɞɟйɫɬɜиɬɟльноɝо
ɭɯоɞиɬь

поɞнимаɬьɫя
", "
Пɪичаɫɬиɟ
Пɪичаɫɬиɟ
ɯаɪакɬɟɪизɭɟɬɫя
Оɫноɜныɟ
моɞɟли
мɭжɫком
Наɪɟчиɟ
Фикɫиɪɭюɬɫя
ɜɪɟмɟни
ɞɟйɫɬɜия
ɫɪɟɞи
пɪоиɫɯожɞɟния
Наɪɟчия
мɟɫɬа
ɜыɫоко

ɜыɫоко

ɜнɭɬɪи
ɜнɭɬɪь
", "
зɞɟɫь
ɬɭɬ
зɞɟɫь
ɬɭɬ
ɬɭɬ

.,
42
наɯоɞящиɟɫя
ɬаɞжик
ɭзɛɟкɫкий
чɬо
ɫɬɟпɟнномɭ
каɬɟɝоɪия
пɪɟɞɫɬаɜлɟны
ɫлɟɞɭющиɟ
ɜɪɟмɟнныɟ
ɫоɜɟɪшённоɟ
ɜɪɟмя
наɫɬоящɟɟ
наɫɬоящɟɟ
Оɛыкноɜɟнноɟ
ɛɭɞɭщɟɟ
пɟɪɟɞаёɬɫя
пɪошɟɞшɟɟ
пɪɟɞшɟɫɬɜɭɟɬ
ɜɫпомоɝаɬɟльный
пɪиоɛɪɟɬаɟɬ
фɭнкцию
ɜыɪажающɭю
пɪоɞлённоɫɬь
ɞɟйɫɬɜия
ɭмиɪал
ɛольшинɫɬɜɟ
ɫлɭчаɟɜ
пɟɪɟɞаёɬɫя
ɫоɟɞинɟниɟм
импɟɪфɟкɬиɜа
sawdogr ibzr kn mi-od
кɭпɟц
ɫиɫɬɟмаɬичɟɫки
ȻАȾ
чɭжɞы
фоɪмы
значɟниɟм
пɪошɟɞшɟɝо
ɬюɪкɫкиɯ
языкоɜ
ɫɭщɟɫɬɜо
ɜаниɟ
цɟнɬɪальноазиаɬɫком
аɪаɛɫком
ɛыɬь
ɭзɛɟкɫкоɝо
ɝɪɭзинɫком
ɜɪɟмɟни
яɜляɟɬɫя
ɬɭɪмɟоɛиɬи
ɫоɜпаɞаɟɬ
ɜɪɟмɟнɟм
ɯоɪошо
ɞɟмонɫɬɪиɪɭɟɬ
нижɟɫлɟɞɭющий
ɫɭщɟɫɬɜоɜаниɟ
фоɪмы
1941
ɭказыɜал
ɬɪɭɞɟ
Цɟɪɟɬɟли

ɯаɪакɬɟɪиɫɬикɟ
ɫɪɟɞнɟазиаɬɫкиɯ
аɪаɛоɜ
Ɍɪɭɞы
ɫɟɫɫии
ɫɬɪ
. 142.
Цɟнɬɪальной

кашкаɞаɪьинɫкоɝо
чɬо
ɜɪɟмя
Цɟɪɟɬɟли
Импɟɪаɬиɜ
Поɜɟлиɬɟльноɟ
наклонɟниɟ
оɛɪазɭɟɬɫя
ɫооɬɜɟɬɫɬɜии
АЛЯ
чаɫɬноɫɬи
импɟɪфɟкɬиɜа
лица
мɭжɫкоɝо
ɜмɟɫɬо
пɪиɫоɟɞиняɟɬɫя
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющɟм
яɜляɟɬɫя
irab uktub
irabi uktubi
irab uktub
uktubn
Пɪоизɜоɞныɟ
поɪоɞы
Пɪоизɜоɞныɟ поɪоɞы пɪɟɞɫɬаɜлɟны
ɫлɟɞɭющими
каɭзаɬиɜ
инɬɟнɫиɜ
ɫжиɝаɬь
".
:
оɬɫɭɬɫɬɜия
наɝɪɭзки
значɟниɟ
III
ɫоɜпало
значɟ
Фɭнкциониɪоɜаниɟ

ɞаɜаɬь
АЛЯ
ɜыɪажаɟɬ
ɪɟфлɟкɫиɜ
II

VI:
ȼɫɬɪɟчаɟɬɫя
ɫɪаɜниɬɟльно
VII:
ɭɛɟɝаɬь
ɪɟфлɟкɫиɜ
фɭнкциониɪоɜания
Ȼольшɟй
чаɫɬью
яɜляɟɬɫя
поɪоɞы
ɜыɪажаɟɬ
ɜɫɬɪɟчаɟɬ
нашиɯ
наɛлюɞɟний
ɫɭщɟɫɬɜоɜаниɟ
яɜляɟɬɫя
ɪɟзɭльɬаɬом
каɫаɟɬɫя
значиɬɟльно
изоляция
ɜнɭɬɪɟннюю
ɫɬɪɭкɬɭɪɭ
ɞиалɟкɬа
ɋлɟɞɭɟɬ

ɯаɪакɬɟɪиɫɬикɟ
ɫɪɟɞнɟазиаɬɫкиɯ
аɪаɛоɜ
Ɍɪɭɞы
ɫɟɫɫии
ɫɬɪ
. 141.
ɝлаɝола
ɛɭɯаɪɫком
аɪаɛɫком
ɞиалɟкɬɟ
Ɍɪɭ
b, 1947,
. 463.
40
импɟɪфɟкɬиɜ
поɞɫиɫɬɟма
ɫклонɟния
ɜыɪажɟнная
каɬɟɝо
пɟɪфɟкɬиɜɟ
яɜляюɬɫя
CaCaC (
ɪɟжɟ
ɜɫɬɪɟчаюɬɫя
ɫклонɟния
ɝлаɝольныɯ
импɟɪфɟкɬиɜɟ
-kin
-na
ɍказаɬɟльныɟ
мɟɫɬоимɟния
м. ɪ. ɟɞ. ч.

hal

.
hadln//haln
ɜиɞим
нɟɪазличимоɫɬь
ɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
значɟниɟм
жɟнɫкоɝо
мɭжɫкоɝо
ɜышɟɭпомянɭɬым
ɭɫилɟния
значɟния
ɛаɜляɟɬɫя
hamad//hama
hamadl
hamad
hamadln
hamdki//hamdki
hamdukaln//hamdikaln
оɬноɫиɬɟльныɟ
мɟɫɬоимɟния
пɟɪɟɞаюɬɫя
min
Фɭнкцию
мɟɫɬои
il
чаɫɬо
ɝлаɝолом
ɜыполняɟɬ
ɫоɟɞиниɬɟльнɭю
Оɬмɟчɟн
эɬимолоɝичɟɫки
ɫɜязыɜаɟɬɫя
фоɪмой
ɪаɫɫказыɜаɟɬ
Ƚлаɝольная
ɫиɫɬɟма
ɫиɫɬɟма
ɜильныɟ
ɝɟминиɪоɜанныɟ
ɫлаɛыɟ
38
70 sabaart//saba art
ɬыɫяча
Мɟɫɬоимɟниɟ
фикɫиɪɭюɬɫя
мɟɫɬоимɟния
ɫɭффикɫы
ɭказаɬɟльныɟ
ɜопɪоɫиɬɟльныɟ
оɬноɫиɬɟльныɟ
мɟɫɬоимɟния
Личныɟ
мɟɫɬоимɟния
.

dk duklo
diki duklan
hint intum
hinti hintin
an runa
акаɞ
пɪоф
ȼинникоɜа
ɜиɞоизмɟнённыɟ
.
duk dukla
diki dukln
hint hintu
hinti hintin
ana nana
яɜɫɬɜɭɟɬ
nana runa
ɯɪонолоɝичɟɫки
ɪазлич
изɭчɟния
ɬɟнɞɟнции
ɪазɜиɬия
Мɟɫɬоимɟнныɟ
ɫɭффикɫы
ɟɞ. ч. 3 м. ɪ. -u//-hu ж. ɪ. -a//-ha
-ki
имɟнɟм
ɝлаɝолом

ɬаɞжикɫкими
оɫɬальныɯ
чиɫлиɬɟль
аɪаɛɫкиɟ
фонɟɬичɟɫким
ɜиɞоизмɟнɟниɟм
ɋɪɟɞи
чиɫлиɬɟльноɝо
ɜоɫɟмь

ɜыɪажаɟɬ
чиɫлиɬɟльноɝо
ɫлɭжиɜаɟɬ
ɬочки
изɭчɟния
чиɫлиɬɟльноɝо
ɞиалɟкɬɟ
чиɫлиɬɟльныɯ
ɞɟɫяɬь
ɫлɟɞɭɟɬ
чиɫлиɬɟльноɟ
ɟɞиницы
13 r sals//aersals
14 aar arbah
чиɫлиɬɟльныɯ
наɛлюɞаɟɬɫя
ноɜыми
запиɫями
18 ar-u samonya
ɍказанный
нɟɟɫɬɟɫɬɜɟнɟн
ɞля
АЛЯ
чɭжɞ
ɫɟмиɬ
языкам
наɛаɬɟйɫкоɝо
Чиɫлиɬɟльноɟ
ȻАȾ
аɪаɛɫкиɯ
пɪɟɞɫɬаɜлɟно
ɞɜойɫɬɜɟнным
чиɫлиɬɟльноɝо
ɬɪиɞцаɬи
ɞɟɜяноɫɬа
ɫоɫɬаɜныɟ
чиɫлиɬɟльныɟ
ɫлɟɞɭющим
ɞɟɫяɬки

.,
ɬам
ɫɬɪ
36
шɟɫɬɟɪо
ɜɫɬɪɟчаюɬɫя
фоɪмы
множɟɫɬɜɟнноɝо
пɪиɫоɟɞиняɟɬɫя
ɫɭффикɫ
ɪɟзɭльɬаɬɟ
полɭчаɟм
жɟɫɬɜɟнноɟ
чиɫлиɬɟльноɟ
ɞиалɟкɬɟ
ɜɫɬɪɟчаюɬɫя
чиɫлиɬɟльныɟ
фɭнкциониɪоɜания
чиɫлиɬɟльныɯ
количɟɫɬɜо
шиɪɟ
ɟɞиниц
ɞɟɫяɬки
ɬыɫячныɟ
пɪɟɞɫɬаюɬ
ɫлɟɞɭющɟм
1
2 snyn
3 sals
4 orba
5 ams
6 sitta
7 saba
8 hat
9 nuh
ɍказанныɟ
ɭчёный
30-40-
ɫɬолɟɬия
ɫɞɟланныɟ
Цɟɪɟɬɟли
ȼинни
зɞɟɫь
ɫɪаɜнɟния

2 isnn//senn//isnn
3 sals
4 arba//arba
5 ams
6 sitt//sit
7 sabe//sab
8 samoniya//samn//arban//arban
9 tise//tis
10 aer//ar
поɫлɟɞнɟɟɟ
запиɫɟй
ɫɞɟланныɯ
кишлакɟ
аɪаɛɫкиɟ
назɜания
чиɫлиɬɟльныɯ
ɫɟйчаɫ

.,
Ȼɭɯаɪɫкий
, 1985,
ɫɬɪ
Мɭжɫкой
оɛɪазɭɟɬɫя
концɭ
элɟмɟнɬоɜ
-a, -at, -it, -t
ɫɭффикɫныɯ
ɫиɪɭюɬɫя
ɫɭщɟɫɬɜиɬɟльныɟ
жɟнɫкоɝо
ɫолнцɟ
".
Окамɟнɟɜшиɟ
фикɫиɪɭюɬɫя
riln
".
Ⱦɜойɫɬɜɟнноɟ
чаɫɬо
ɜыɪажаɟɬɫя
чиɫлиɬɟльным
sawdogar - ab isnna imaqsadum lahaq
кɭпɟц
ɯаɬыɛ
жɟлаɟмоɝо
мɭжɫкоɝо
ɪоɞа
пɪаɜильноɟ
множɟɫɬɜɟнноɟ
оɛɪазɭɟɬɫя
пɪиɫоɟɞинɟниɟм
ɫɭффикɫа
ɫɭффикɫ
имɟнам
жɟнɫкоɝо
ɪоɞа
мɭжɫкоɝо
darbn kullum zn
ɯоɪошо
пɪоложɟны
]"
mun ilwu hast
зɞɟɫь
ɯоɪошая
ɜоɞа
ibrt tasnen bian safar
оɬпɪаɜьɬɟ
snna aqanin mui arr min ifrt
ɛɪаɬа
ɜзяли
множɟɫɬɜɟнноɝо
чиɫла
ɛɭɯаɪɫкиɟ
ɫоɫɬаɜным
ɜ ɫаɞɭ
igiduwan kasr qaira hast
Ƚижɞɭɜанɟ
ɞɟɪɟɜɟнь
Фикɫиɪɭюɬɫя
множɟɫɬɜɟнноɝо
34
как
пɪаɜило
ɝлаɫный
ɫлоɝ
Фикɫиɪɭɟɬɫя
ɬакжɟ
ɭɞаɪɟниɟ
ɝлаɫный
ɟɫли
ɝлаɫный
поɫлɟɞɭющиɯ
Моɪфолоɝичɟɫкиɟ
оɫоɛɟнноɫɬи
ɋɬаɬɭɫ
имɟни
ȻАȾ
зɭɟɬɫя
мɟɫɬоимɟниɟ
", "
", "
чɟлоɜɟк
паши
ɭказанной
ɛɟɞɭиноɜ
иɫпользɭɟɬɫя
чиɫлиɬɟльноɟ
коɬоɪоɟ
оɛɪазɭɟɬ
ɜмɟɫɬɟ
эмиɪа
ɫыноɜɟй
жɟнɫкоɝо

Аɪаɛɫкая
нɭнация
ɫинɬакɫичɟɫкой
конɫɬɪɭкции
ɜыɪажɟн
ɝɞɟ
пояɜляɟɬɫя
farasn kbr.
Изɪɟɞка
ɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
аɪаɛɫкий
ɬɟнɜин
ɜыɪажающий
ɫɬаɬɭɫ
fad biun aswad mii
чёɪная
лошаɞь
ɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
аɪɬикль
жɟланиɟ
ɜɫɬɪɟчаɟɬɫя
ɫоɫɟɞɫɬɜɟ
ayn
пɟɪɟɞаёɬɫя
палаɬальным
ɬɟɪяɟɬ
", "
", "
",
ɫɭжаɟɬɫя
пɪиɛлижаɟɬɫя
ɯоɪошая
Пɟɪɟɞача
аɪаɛɫкиɟ
заимɫɬɜоɜания
ɬаɞжикɫком
ɬаɞжикɫким
зɜɭчаниɟм
аɪаɛ
ɛыɬь
пɪоизноɫяɬ
.
заимɫɬɜоɜаний
ɯозяин
ɜлаɞɟлɟц
лɟкаɪɫɬɜо
ɭжɟ
ɛыло
чɬо
Цɟɪɟɬɟли
ɫɭщɟɫɬɜɭющɟɟ
цɟнɬɪально
азиаɬɫком
аɪаɛɫком
зɜɭкозамɟщɟниɟ


ɪɟзɭльɬаɬом
ɜлияния
ɬаɞжикɫкоɝо
языка
ɞиалɟкɬ
ɫɜязано
ɭɞаɪɟниɟ
ɯаɪакɬɟɪны
ɫлɟɞɭющиɟ
VC
VC
ɋɭщɟɫɬɜоɜаниɟ
поɫлɟɞниɯ
ɞɜɭɯ
оɛɭɫлоɜлɟно
ɜыпаɞɟниɟм
ɫоɝлаɫ
ɞиалɟкɬныɯ
ɫлɟɞɭɟɬ
ɫпɟцифичɟɫкими
.

32
ɟɝо
Инɬɟɪɞɟнɬалы
ɭɬɟɪяны
ɫлɭчаɟ
оɬɪажɟно
ɜɫɟоɛщɟɟ
ɞиалɟкɬолоɝичɟɫкоɟ
ɬяжёлый
zaba aba
заɪɟзаɬь
заколоɬь
ɭɛиɬь
zka ka
ɫоɝлаɫным
каɫаɟɬɫя
пɪɟɞɫɬаɜляɟɬ
ɫоɛой
ɋоɝлаɫныɟ
Аɪɬикɭляция
ɫоɝлаɫноɝо
Изɪɟɞка
пɟɪɟɞаёɬɫя
ɫоɝлаɫ
замɟняɟɬɫя
ɫоɝлаɫным
yigzib
ɛольшинɫɬɜɟ
ɫлɭчаɟɜ
эмфаɬичɟɫкиɟ
ɫоɯɪанɟны
ɜɟляɪизоɜанный
ɝлɭɯой
ɫоɝлаɫный
оɫлаɛлɟниɟ
аɪɬикɭляции
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ

пɟɪɟɞнɟязычный
ɫпиɪанɬ
ɪɟзɭльɬаɬɟ
кɭляции
Лаɬɟɪальный
ɫлɭчаɟɜ
аɪɬикɭляция
пɪиɛлижаɟɬɫя
Иноɝɞа
,
ɫоɯɪанɟны
фикɫиɪɭɟɬɫя
ɪɟзɭльɬаɬɟ
пɪопаɞания
ɬɪёɯ
ɫоɝлаɫныɯ
ɞɜɭɯɫоɝлаɫныɯ
�aaza ad
ɜзяɬь
", "
заɛɪаɬь
ɭɛɪаɬь
ȼɫɬɪɟчаюɬɫя
ɫлɭчаи
Ƚлаɫныɟ
ɪɟɞɭкции
клаɫɫичɟɫкая
ɫиɫɬɟма
a, i, u
ɞополниɬɟльно
2
�(aie, aw�o).
нɟɫɬаɛильноɫɬь
ɞолɝоɬы
ȼɫɬɪɟчаюɬɫя
ɞолɝиɟ
ɫɪɟɞнɟй
ɞолɝоɬы
ɭльɬɪакоɪоɬкиɟ
Качɟɫɬɜɟнноɫɬь
оɛɭɫлоɜлиɜаɟɬɫя
ɋоɫɟɞɫɬɜо
пɟɪɟɞнɟязычными
ɜɟляɪными
фаɪинɝальными
эмфаɬичɟɫкими
ɫоɝлаɫными
оказыɜаɟɬ
ɝлаɫной
Фикɫиɪɭɟɬɫя
ɫɪɟɞняя
ɝлаɫная
Ɍɜёɪɞоɟ
Зɜɭкоɜая
Пɪɟɞɫɬаɜлɟнныɟ
25
оɛɪазоɜания
ɫлɟɞɭющим
лаɛиальныɟ
b, p, w, m;
лаɛиоɞɟнɬальный
ɞɟнɬальныɟ
d, t, , z, s, n;
альɜɟоляɪныɟ

палаɬальныɟ
ɜɟляɪныɟ
пɪɟɜɟляɪныɟ


поɫɬɜɟляɪныɟ
ɭɜɭляɪный
фаɪинɝальныɟ

зɜонким
m, w, b, n, z, d, r, l, y, ,
ɝлɭɯим

p, b, m, n, , t, d, l, , , k, g, q;

w, f, s, z, r, , y, , , , , h;
эмфаɬичɟɫкиɟ
назальныɟ
лаɬɟɪальный


l, r, m, n;
полɭɝлаɫныɟ
ɪаɫшиɪɟн
АЛЯ
ɫоɝлаɫный
ɫлоɜ
аɪаɛɫкиɯ
лɟкɫɟмаɯ
ɫлɭчаɟ
пɪɟɞɫɬаɜляɟɬ
ɪɟзɭльɬаɬ
оɝлɭшɟния
ɬаɞжик
ɬаɞжик
чиɫɬый
ɭɛɟɝаɬь
ɛɟжаɬь
ɭɯоɞиɬь
ɜыпиɬь
ɫамоɟ
ɫказаɬь
ɫоɝлаɫном
пояɜляɟɬɫя
лɟкɫɟмаɯ
ɪɟзɭльɬаɬɟ
оɝлɭшɟния
фикɫиɪɭɟɬɫя
пɪоиɫɯожɞɟния
ɬаɞжик
пɬичка
30
поɫлɟɞɭющиɯ
пɭɛликацияɯ
ɞиалɟкɬоɜ
1985
ɬɪɭɞ
Аɯɜлɟɞиани
Ȼɭɯаɪɫкий
ɞиалɟкɬ
нём
ɪаɫɫмоɬɪɟна
фонолоɝичɟɫкая
ɫɬɪɭкɬɭɪа
ɞиалɟкɬа
эɬой
иɫɫлɟɞоɜаɬɟль
ɞаёɬ
наилɭчший
ɫиɫɬɟмноɝо
ɛɭɯаɪɫкоɝо
аɪаɛɫкоɝо
ɞиалɟкɬа
ɞиалɟкɬолоɝичɟɫкий
.
Цɟɪɟɬɟли
30-
Цɟнɬɪальной
Азии
опɭɛликоɜанный
Ɍɛили
1956
ɞиалɟкɬа
помоɝло
анализ
зɜɭкоɜой
ɫиɫɬɟмы
ȼинникоɜ
фонолоɝичɟɫкɭю
ɬɪанɫкɪипцию
ɫоɞɟɪжанию
ɜмɟɫɬɟ
ɬочки
ɬɟɯники
запиɫи
ɞиалɟкɬолоɝичɟɫкий
значиɬɟльной
оɛɭɫлоɜил
иɫɫлɟɞоɜания
цɟнɬɪальноазиаɬɫкоɝо
ɞиалɟкɬа
Ɍɭɬ
ɫлɟɞɭɟɬ
моноɝɪафии
Аɯɜлɟɞиани
лоɝичɟɫкиɟ
оɛɭɫлоɜлɟнныɟ
конɬакɬами
фоɪмооɛɪазоɜания
ɟɜɪопɟйɫкиɯ
ɬɪɭɞы
аɪаɛɫким
ɛɭɯаɪɫкомɭ
ɫлɟɞɭɟɬ
назɜаɬь
(W. Fischer)
Коɟна
W. Cowan)
ȼɟɪɫɬиɝа
C. H. M. Versteegh)
(O. Jastrow)
ɞɪɭɝиɯ
иɫɫлɟɞоɜаɬɟлɟй
.
* * *

.:
Аɪаɛиɫɬика
иɫɬоɪия
ȼɟɫɬник
Аɪаɛиɫɬика
ɋɋɋɊ
лɟɬ
Ɍɪɭɞы
ɫɟɫɫии
, 1937,
.;
иɫɬоɪии
ɪɭɫɫкой
аɪаɛиɫɬики
Fischer W.:
Die Spracheder arabischen Sprachinsel in Uzbekistan, Der Islam, 36.
Cowan W.:
Sound Change in Central Asian Arabic
, Der Islam. Hft. 1-2, Bd. 43, B.
Versteegh C. H. M.:
Word order in Uzbekistan Arabic and Un
iversal Grammar, Orientalia Suecana, XXXIII
XXXV.
Jastrow O.:
Towards a Reassessment of Uzbekistan Arab
ic, Proceedings of the 2-nd International
Conference of AIDA, Cambridge;
Zur Position des Uzbekistan Abibischen, ZDMG
- Suppl. II, Franz Stei
ner Verlag, Leipzig;
Wie Arabisch ist Uzbekistan - Arabisch? in Built on Solid Rock Studies in Honour of
Professor Ebbe Egebe Knudsen, edited by E. Wardini, Oslo.
ɛɭɯаɪɫкий
Поɫлɟɞɭющɟɟ
иɫɫлɟɞоɜаниɟ
поɞɬɜɟɪɞило
пɪɟɞположɟния
Цɟɪɟɬɟли
Ȼлаɝоɞаɪя
фɭнɞа
ɬɪɭɞам
Цɟɪɟɬɟли
ȼинникоɜа
аɪаɛɫкиɟ
Цɟнɬɪальной
наɭчный
оɛоɪоɬ
ɫлɟɞɭɟɬ
аɪаɛиɫɬоɜ
1937
.,
опɭɛликоɜан
1941
ɬакжɟ
изɞаниɟ
ɛɭɯаɪɫкоɝо
ɬɪɭɞоɜ
заɫлɭжиɜаюɬ
ɜнимания
Язык
фольклоɪ
" (1969)
ɞиалɟкɬа
ɛɭɯаɪɫкиɯ
" (1962).
ɬɪɭɞы
ɭɪоɜɟнь
напɪаɜлɟния
иɫɫлɟɞоɜания
ɞиалɟкɬоɜ
начаɬоɝо
значиɬɟльной
оɛɭɫлоɜлɟн
акаɞ
ȼыɞающийɫя
ɭчёный
коɫнɭлɫя

Цɟɪɟɬɟли
ɞиалɟкɬы
Инɫɬиɬɭ
иɫɬоɪии
языка
маɬɟɪиальной
кɭльɬɭɪы
Нɟɫɬан
ɫɪɟɞнɟазиаɬɫком
Изɜɟɫɬия
Инɫɬиɬɭɬа
маɬɟɪиальной
кɭльɬɭɪы
750-
шкɭɪɟ
;
изɭчɟния
аɪаɛɫкиɯ
Азии
ɫказка
Ƚижɞɭɜанɫкоɝо
Инɫɬиɬɭɬа
ɜоɫɬокоɜɟɞɟния
.;
ɯаɪакɬɟɪиɫɬикɟ
ɫɪɟɞнɟазиаɬɫкиɯ
аɪаɛоɜ
Ɍɪɭɞы
ɜɬоɪой
ɫɟɫɫии
ɛиɫɬоɜ
., 1937;
оɫноɜныɯ
ɛɭɯаɪɫком
аɪаɛɫком
ɞиалɟкɬɟ
Ɍɪɭɞы
ɭниɜɟɪɫиɬɟɬа
изɭчɟнию
ɫɪɟɞнɟазиаɬɫкиɯ
кашкаɞаɪьинɫкиɯ
Ɍɪɭɞы
Ƚɪɭз
.),
ɞиалɟкɬы
ɫоɜɟɬɫкой
XXIII
Мɟжɞɭна
ɜоɫɬокоɜɟɞоɜ
ɋɟкция
ɫɟмиɬолоɝоɜ
Моɫкɜа
ɞиалɟкɬы
ɋɪɟɞнɟй
Ȼɭɯаɪɫкий
аɪаɛɫкий
Ɍɛилиɫи
The influence of the Tajik language on the
vocalism of Central As
ian Arabic dialects,
BSOAS, Vol. XXXIII, Part 1, London;
The Verbal Particle m/mi in Bukhara Arabic. Folia Orientalia, XII, Krakov.
.;
фольклоɪ
),
ɞокɬоɪɫкая
ɞиɫɫɟɪɬация
Маɬɟɪиалы
языкɭ
фольклоɪɭ
ɛɭɯаɪɫкиɯ
ɜоɫɬокоɜɟɞɟниɟ
ɜып
VI,
.;
Фольклоɪ
ɛɭɯаɪɫкиɯ
аɪаɛоɜ
, Acta Orientalia,
. VI, Budapest;
ɋлоɜаɪь
ɞиалɟкɬа
ɛɭɯаɪɫкиɯ
аɪаɛоɜ
ɫɛоɪник
, 10 (73),
.;
ɝоɜоɪа
кашкаɞаɪьинɫкиɯ
.;
Materialen zur Grammatik der Ka
ka-Darjiner Araber. Paradigmen der Verbalformen. Studia
Semitica, Ioanni Baco
dicata, Bratislava;
ɛɭɯаɪɫкиɯ
аɪаɛоɜ
Изɭчɟниɟ
аɪаɛɫкиɯ
ɞиалɟкɬоɜ
ɋоюзɟ
.,
28
ɊȿȾИɋЛОȼИȿ
Изɭчɟниɟ
аɪаɛɫкиɯ
Цɟнɬɪальной
Азии
30-
поɫлɟ
пɭɛликации
Цɟнɬɪальнɭю
Ȼɭɪыкиной
Кɪачкоɜɫкий
значɟниɟ
ɜыяɜлɟнию
Цɟнɬɪальной
нɟизɜɟɫɬныɯ
наɭкɟ
аɪаɛɫкиɯ
эɬомɭ
иɫɫлɟɞоɜаниɟ
аɪаɛɫкиɯ
пɪиноɫяɬ
ɫлаɜɭ
наɭкɟ
наɭки
ɫмыɫлɟ
Эɬо
ɫɭщɟɫɬɜоɜании
аɪаɛоязычноɝо
наɫɟлɟния
Ȼɭɯаɪы
Кашкаɞаɪьи
ɫɪазɭ
изɜɟɫɬно
ɟɜɪопɟйɫким
аɪаɛиɫɬам
опɭɛлико
экɫпɟɞиции
нɟзамɟɞлил
оɬкликнɭɬьɫя
шɜɟɞɫкий
ɭчёный
нɟɞоɫɬаɬочноɫɬь
ɫоɛɪанноɝо
анализ
пɪоɜɟɞɟния
ɬакоɝо
анализа
пɪиняɬо
Цɟнɬɪальнɭю
аɪаɛиɫɬа
Цɟɪɟɬɟли
наɭчнɭю
ɞɟяɬɟльноɫɬь
Лɟнинɝɪаɞɟ
Цɟнный
ɞиалɟкɬолоɝичɟɫкий
аɪаɛоязычныɯ
Ȼɭɯаɪɫкоɝо
Кашкаɞаɪьинɫкоɝо
позɜолил
ɝɪɭзинɫкомɭ
ɜыɞɟлиɬь
Цɟнɬɪальной
Азии
ɞɜа
нɟзаɜи

Ȼɭɪыкина
Нɟкоɬоɪыɟ
Ⱦжɭɝаɪы
Ȼɭɯаɪ
окɪɭɝа
Кашкаɞаɪьинɫкоɝо
окɪɭɝа
ɜоɫɬокоɜɟɞоɜ
. V,
.,
ȼоɫɬокоɜɟɞ
Цɟɪɟɬɟли
ɫɬɪ
41.
Аɪаɛɫкоɟ
ɫоɜɟɬɫкоɝо
Кɭльɬɭɪа
X,
Моɫкɜа
, 1931.
Nyberg H. S. (
ɫɬаɬью
Ȼɭɪыкиной
, V,
1930), Le Mond Oriental
, vol. XXIV, 1-2, 1930.
Semoklebebi bad buxaruli arabuli dialeqti
arabuli
kaSkadariuli arabuli dialeqti
tajikuri
uzb.
uzbekuri
Turquli
ase Semdeg
qarTuli
mravlobiTi
mravlobiTi ricxvi
saliteraturo arabuli ena
26
grZeli
diftongebi:
aRmavali diftongebi;
diftongoidebi:
. warmoadgens daRmaval diftongoids;
mavali diftongoidi. miRebulia meoreuli diftongizaciis Se
aRniSnavs gadabmas.
warmodgenili teqstebi mecnieruli TvalsazrisiT fa
seulia, uwinares yovlisa, enobri
xarulTan SedarebiT ufro Zvel talRas kaSkadariis mxareSi.
wignSi gamoyenebuli satran
skripcio sistema nawilobriv
msgavsia rusuli
s, gvxvdeba
s mezoblobaSi.
igivea,
miRebulia grZeli
s daviwroebis Sedegad.
24
Si jogariSi, arab xanaSi, jeinausa da kamaSiSi Caiwera lin-
gvisturad srulyofili dialeqtologiuri masala. mas Semdeg
bevri ram Seicvala zemoaRniSnul yiSlaRebSi. 1980 wlis noem-
berSi centralur aziaSi Cemi pi
rveli mivlinebis dros, yarSis
raionis yiSlaR kamaSiSi gamiWi
rda informantis moZebna, vinai-
dan iq ukve erTeulebiRa flobdnen arabuls. miuxedavad amisa,
yiSlaRSi mcxovrebi arabebis daxmarebiT Caviwere 79 wlis mir-
erTad pirvelad iqna gadaRebuli buxarisa da kaSkadariis
arabulenovan yiSlaRebSi or saaTiani videomasala centralur-
azieli arabebis Sesaxeb, maTi cxovrebis, enis, tradiciebisa da
yofis amsaxveli dokumenturi kadrebi, romelic droTa ganmav
lobaSi kidev ufro did
mniSvnelobas SeiZens.
eqspediciis Sedegad buxaris raionSi dadasturebul iqna
.,
ɯаɪакɬɟɪиɫɬикɟ
...,
gv. 134
mtkicebiTi nawilakebi:
22
min//mim//men
min ifra ala
"[is] Widan amovida"
ixmareba winadadebaSi damatebis gamosaxatavad:
"ostats ar daujera"
.,
ɯаɪакɬɟɪиɫɬикɟ
...,
"ukan"
drois zmnizedebi:
mimbad
"kidev", "ukve" arab.
viTarebiTi zmnizedebi
"ase", "ase da amgvarad"
"ase", "amgvarad"
baaz-baaz
"Tanmimdevrulad", "cal-calke"
"kargad"
"erTnairad", "zustad"
damxmare sityvebi
Tandebulebi
ixmareba sxvadasxva mniS
vnelobiT. sxva nawilakeb-
Tan SedarebiT farTodaa gavrcelebuli.
p ibzr mad
"faSa bazarSi wavida"
"saxlSi Sevida"
"ze", "Tan", "ken", "-Si", "Tvis", "mde".
.,
Ȼɭɯаɪɫкий
, 1985,
gv.
90.
20
gansazRvruli awmyo iwarmoeba zmnis imperfeqtivis for-
damxmare zmnis moqmedebiTi gvaris mimReobis darTviT
i nyim
"is modis axla"
.,
ɯаɪакɬɟɪиɫɬикɟ
...,
Cveni dakvirvebiT, Temebis arseboba buxarul dialeqtSi
ɯаɪакɬɟɪиɫɬикɟ
языка
ɫɪɟɞнɟазиаɬɫкиɯ
Ɍɪɭɞы
ɫɟɫɫии
аɪаɛиɫɬоɜ
., 1941,
. 142.
18
deba centraluri aziis meore
kaSkadariuli arabuli dialeq-
Цɟɪɟɬɟли
ɯаɪакɬɟɪиɫɬикɟ
ɫɪɟɞнɟазиаɬɫкиɯ
Ɍɪɭɞы
аɪаɛиɫɬоɜ
., 1941,
. 141.
misive: zmnis zogierTi ZiriTadi formis warmoebisaTvis buxaris arabul dia-
b, 1947,
gv.
hamziani da susti zmnebi, nawarmoebi Temebi, perfeqtivi-imperfeq-
tivi, piris, ricxvisa da sqesis kategoriebiT gamoxatuli uRle-
bis mkafio qvesistema.
perfeqtivSi ZiriTadi tipia
SedarebiT
iSviaTad gvxvdeba
CuCuC
qvemoT mocemulia aRniSnuli zmnuri formebis uRlebis
nimuSebi perfeqtivSi da imperfeqtivSi:
perfeqtivi
3 mamr.
16

mr. r.
md.
-kin
-na
CvenebiTi nacvalsaxelebi
mx. r. mr. r.
"eseni"

hal

hamadl//hamal

mx. r. mr. r.
hadln//haln
amJamad damaxasiaTebelia sqesSi ganurCevloba da
gvxvdeba rogorc mdedrobiTi, aseve mamrobiTi sqesis mniSvnelo-
biTac. amave dros zemoaRniSnul formebs mniSvnelobis ga-
saZliereblad daerTis
orive sqesSi:
hamad//hama - hamadl
hamad - hamadln
hamdki//hamdki - hamdukaln//hamdikaln
kiTxviTi da mimarTebiTi nacvalsaxelebi
kiTxviTi nacvalsaxelebi buxarulSi gadmoicema zogad-
dialeqturi formebiT. esenia:
"vin" da
"ra".
mimarTebiTi nacvalsaxelebis funqcias asrulebs forma
"romelic". igi xSirad gvevlineba zmnasTan da asrulebs winada-
debis wevrebs Soris makavSireblis funqcias. aRniSnuli forma
asis aRmniSvnelia
, xolo aTasis
nacvalsaxeli
buxarul dialeqtSi fiqsirdeba damoukidebeli piris
nacvalsaxelebi da nacvalsaxelo
vani sufiqsebi, CvenebiTi, kiT-
xviTi da mimarTebiTi nacvalsaxelebi.
piris nacvalsaxelebi
mx. r. mr. r.
dk duklo
diki duklan
hint intum
md.
hinti hintin
an runa
14
orobiT ricxvs gamoxatavs
da sayuradReboa dia-
leqtSi ricxviTi saxelis formaT
a ganviTarebis tendenciis Se-
swavlis TvalsazrisiT.
meore aTeulis ricxviT saxelebSi aTeuli prepoziciaSia.
mas mosdevs erTeulis aRmniSvneli ricxviTi saxeli:
13 r sals//aersals
14 aar arbah
am rigis ricxviT saxelebSic didia gansxvaveba Zvel da
axal Canawerebs Soris. amitom moviyvanT maT:
18 ar-u samonya
aRniSnuli Tanmimdevroba arabunebrivia saliteraturo
arabulisTvis, Tumca igi ucxo ar
aris semituri enebisTvis da
.,
iqve, gv. 47.
ricxviTi saxeli dialeqtSi fiqsirdeba raodenobiTi da rigobiTi ricxvi-
Ti saxelebi. raodenobiTobis gamomxatveli saxelebis funqcio-
nirebis areali mniSvnelovnad
ufro farToa da erTeulebis
garda moicavs aTeulebs, aseulebs da aTaseulebs.
Cveni Canawerebis mixedviT erTeulebi Semdegnairad warmo-
gvidgeba:
1 waad
2 snyn
3 sals
4 orba
5 ams
6 sitta
7 saba
8 hat
9 nuh
aRniSnuli formebi ramdenadme gansxvavdeba prof.
vl. axvledianis monografiaSi moyvanili formebisgan. vinaidan
mecnieri eyrdnoba gasuli saukunis
30-ian-40-ian wlebSi akad. g.
.,
Ȼɭɯаɪɫкий
, 1985,
12
sqesi
mamrobiTi sqesi ar aris markirebuli. mdedrobiTi gadmo-
icema saxelis boloSi
-a, -at, -it, -t
elementebis darTviT. su-
fiqsiani formebis garda fiqsirdeba mdedrobiTi sqesis saxele-
fiqsirdeba orobiTis gaqvavebuli formebi, ZiriTadad,
sxeulis wyvili nawilebis gadmosacemad:
"ori Tvali",
"ori fexi". orobiTobis gamoxatva xSirad ekisreba
-isnn
sawdogar - ab isnna imaqsadum lahaq
"sovdagari da xatibi (orive) sawadels wvda"
mamrobiTi sqesis saxelebSi swori mravlobiTi
-n//n
fiqsiT iwarmoeba, xolo
sufiqsi moudis mdedrobiTi sqesis
saxelebs (iSviaTad, mamrobiTebsac):
"gzebi (yvela) kargad aris [dagebuli]".
"aq kargi wylebia".
"gaamgzavreT aqlemebi"
snna aqanin mui arr min ifrt
"orma Zmam wyali Webidan aiRes"
mravlobiTis sawarmoeblad buxareli arabebi arc Tu
iSviaTad mimarTaven Sedgenil formebs:
"me [baRSi] bevri xe maqvs [darguli]
igiduwan kasr qaira hast
"giJduvanSi bevri sofelia"
fiqsirdeba msxvreuli mravlobiTis formebi:
"mas (md.) eqvsi Svili hyavs"
teqstebSi gvxvdeba msxvreuli mravlobiTis formebi,
sufiqsi daerTvis. Sedegad vRebulobT ormag mrav-
lobiTs:
"tansacmeli".
bolo ori tipis arseboba ganpirobebulia dialeqtur
formebSi Tanxmovnis Cavardni
T da isini unda CaiTvalos mar-
cvlis specifikur warmonaqmnebad.
maxvili, rogorc wesi, moudis sityvis boloSi grZel xmo-
vans da boloswina marcvals, Tu aris masSi grZeli xmovani.
aseve fiqsirdeba maxvili sityvi
s dasawyisSi grZel xmovanTan,
Tu momdevno marcvlebis xmovani moklea.
morfologiuri Taviseburebani
statusi
saxelis ganusazRvrelobis gamosaxatavad buxarulSi
ZiriTadad ixmareba ganu
sazRvreli nacvalsaxeli
fad//fat
"iyo erTi kaci"
"erT faSas sami vaJi hyavda"
aRniSnuli formiT ganusazRvrelobis gamoxatva dama-
xasiaTebelia beduinebis metyvelebisaTvis. dialeqtSi ganu-
10
kontaqti. mezobloba winaenismier, velarul, faringalur da em-
fatikur TanxmovnebTan gavlenas ax
dens xmovnis tembrze. fiqsir-
deba saSualo xmovani
-s Soris. magari
(rusuli
taj. "Citi", "beRura"
am mxriv buxarulSi asaxu-
lia saerTo dialeqtologiuri movlena
zaba aba
dakla", "mokla
zka ka
amgvarad saliteraturo arabulis
da
buxarulSi
-s, igi saliteraturo enis oTxi
acias warmoadgens
saliteraturo arabulis
-s artikulacia SenarCunebulia. iSviaTad igi gadmoicema
-s zogjer enacvleba
g: yigzib
"tyuils ambobs", "ityu-
emfatikuri
xSir SemTxvevaSi SenarCunebulia.
velarizebuli, yru Tanxmovania. damaxasiaTebelia arti-
kulaciis Sesusteba. sityvis bolos gvaZlevs
-s.
mjReri sibilantia, Seesabameba arabul
-s da
rad gadadis
-Si.
winaenismieri spirantia. artikulaciis Sesustebis Sede-
gad gadadis
laterali
rbilad warmoiTqmis. rig SemTxvevaSi misi
artikulacia uaxlovdeba
-s. zogjer
faringalebi (
,
) SenarCunebulia. glotali hamza
iSviaTad fiqsirdeba. misi Cavardnis Sedegad zmnebi pirveli, Zi-
reuli hamziT samTanxmovnianidan
gadadian orTanxmovniani
�aaza ad
"aiRo", "waiRo", "aalaga".
fiqsirdeba SemTxvevebi, roca hamza (maRali SemarTva) gadadis
xmovnebi
diftongTa reduqciis xarjze buxarulSi gafarToebulia
klasikuri sistema da nacvlad sami (
a, i, u
) xmovnisa gvaqvs dama-
tebiT 2 xmovani
damaxasiaTebelia xmovanTa sigrZis arastabiluroba.
gvxvdeba grZeli, mokle, saSualo sigrZisa da ultramokle
xmovnebi. xmovnis ragvarobas xSirad ganapirobebs pozicia da
bgeriTi sistema
Tanxmovnebi
buxarulSi warmodgenili 25 fo
nema warmoebis adgilis mi-
xedviT Semdegnairad nawildeba:
labialebi
b, p, w, m
labiodentali
dentalebi
d, t, , z, s, n;
alveolarebi
palatalebi
velarebi: a) prevelarebi
b) postvelarebi
uvulari
q;
faringalebi
glotali
am Tanxmovnebidan mJRerebia
m, w, b, n, z, d, r, l, y, , g, ,
xolo yru konsonantebs ganekuTvneba
p, f, s, , t, , , k, .
xSulebi
p, b, m, n, , t, d, l, , , k, g, q;
spirantebi
w, f, s, z, r, , y, , , , , h
emfatikurebi
, , , q, , ;
nazalebi

laterali
sibilantebi
l, r, m, n;
naxevarxmovnebi
labialebis rigi gafarToebulia. fiqsirdeba saliteratu-
ro arabulisgan gansxvavebuli
Tanxmovani, romelic ucxo
sityvebis garda gvxvdeba arabul leqsemebSi. am SemTxvevaSi
warmoadgens
-s dayruebis Sedegs.
magaliTebi:
taj. "sufTa"
"gaiqca", "garboda", "wavida"
"dalia", "Sesva"
igive SeiZleba iTqvas
-ze, romelic
s dayruebis Sede-
gad Cndeba arabul leqsemebSi. aseve
fiqsirdeba ucxo warmo-
Sobis sityvebSi:
leqtebis kvlevis sakiTxs arabistikis Semajamebel publikacieb
1985 wels TbilisSi gamoqveynda profesor vladimer
axvledianis naSromi "
Ȼɭɯаɪɫкий
аɪаɛɫкий
ɞиалɟкɬ
masSi ganxilulia
buxaruli dialeqtis fonologiuri da morfologiuri struqtu-
egnate kraCkovski
1938
Аɪаɛиɫɬика
иɫɬоɪия
наɭк
1941
Аɪаɛиɫɬика
Ɍɪɭɞы
ɜɬоɪой
ɫɟɫɫии
Аɫɫоциации
аɪаɛиɫɬоɜ
.;
1950
ɪɭɫɫкой
аɪаɛиɫɬики
Fischer W.:
1961 Die Spracheder arabischen Sprachinsel in Uzbekistan, Der Islam, 36.
Cowan W.:
1967 Sound Change in Central Asian Arab
ic, Der Islam. Hft. 1-2, Bd. 43, B.
Versteegh C. H. M.:
1984-1986 Word order in Uzbekistan Arabic and Un
iversal Grammar, Orientalia Suecana, XXXIII -
XXXV.
Jastrow O.:
1995 Towards a Reassessment of Uzbekistan Arab
ic, Proceedings of the 2-nd International
Conference of AIDA, Cambridge;
1995 Zur Position des Uzbekistan Abibischen, ZD
MG - Suppl. II, Franz Steiner Verlag, Leipzig;
1997 Wie Arabisch ist Uzbekistan - Arabisch? in Built on Solid Rock Studies in Honour of Professor
Ebbe Egebe Knudsen, edited by E. Wardini, Oslo.
misca gamoeyo Sua aziaSi ori da
li da kaSkadariuli
. Semdgomma kvleva-Ziebam daadastura gior-
S e s a v a l i
buxaris arabuli dialeqtis Seswavlas safuZveli Caeyara
gasuli saukunis 30-ian wlebSi le
Ȼɭɪыкина
Нɟкоɬоɪыɟ
языкɭ
аɪаɛоɜ
кишлака
Ⱦжɭɝаɪы
окɪɭɝа
кишлака
Ⱦжɟйнаɭ
Кашкаɞаɪьинɫкоɝо
окɪɭɝа
ɜоɫɬокоɜɟɞоɜ
. V,
Лɟнинɝɪаɞ
, 1930.

Ƚɜɟлɟɫиани
.,
ȼоɫɬокоɜɟɞ
Цɟɪɟɬɟли
gv.
41.
.,
Аɪаɛɫкоɟ
ɫоɜɟɬɫкоɝо
Кɭльɬɭɪа
пиɫьмɟнноɫɬь
ȼоɫɬока
X,
Моɫкɜа
, 1931.
Nyberg H. S. (
ɫɬаɬью
Ȼɭɪыкиной
, V,
1930), Le Mond Oriental
, vol. XXIV, 1-2, 1930.
wignSi warmodgenilia avtoris mier buxaris mxaris giJduvanis
raionis yiSlaR jogariSi 1980, 1986 da 2000 wlebSi Cawerili dialeq-
tologiuri masala TargmaniT da ganmartebebiT qarTul da rusul
enebze. teqsts win uZRvis gramatikuli narkvevi, sadac warmodgenilia
buxaruli dialeqtis fonologiuri, gramatikuli da leqsikuri maxa-
siaTeblebi. wigns boloSi darTuli
aqvs sasaubro da dargobrivi
principiT Sedgenili leqsikoni Tanmxlebi indeqsebiT.
wigni daainteresebs semitologebs, arabist-dialeqtologebs,
arabuli enaTmecnierebiT da arabuli enis istoriiT dainteresebul
mkvlevarebs, arabist studentebs. igi SeiZleba gamoyenebul iqnas damx-
mare saxelmZRvanelod arabul dialeqtologiaSi.
аɜɬоɪом
Ƚижɞɭɜанɫкоɝо
ɪайона
Ȼɭɯаɪɫкоɝо
окɪɭɝа
1980, 1986
2000
ɝоɞаɯ
ɞиалɟкɬолоɝичɟɫкий
пɟɪɟɜоɞом
коммɟнɬаɪиями
ɝɪɭзинɫком
ɪɭɫɫком
Ɍɟкɫɬɭ
пɪɟɞшɟɫɬɜɭɟɬ
ɝɪаммаɬичɟɫкий
коɬоɪом
моɬɪɟны
фонолоɝичɟɫкиɟ
оɫоɛɟнноɫɬи
ɛɭɯаɪɫкоɝо
аɪаɛɫкоɝо
пɪилаɝа
ɪазɝоɜоɪник
ɫоɫɬаɜлɟнный
оɬɪаɫлɟɜомɭ
пɪинципɭ
ɫопɪоɜожɞа
инɞɟкɫами
ɜызоɜɟɬ
ɫɟмиɬолоɝоɜ
аɪаɛиɫɬоɜ
иɫɫлɟɞоɜаɬɟ
заинɬɟɪɟɫоɜанныɯ
аɪаɛɫким
языкознаниɟм
иɫɬоɪиɟй
аɪаɛɫкоɝо
аɪаɛиɫɬоɜ
можɟɬ
иɫпользоɜана
поɫоɛиɟ
аɪаɛɫкой
ɞиалɟк
akad. g. wereTlis saxelobis


Приложенные файлы

  • pdf 7077348
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий