Ключевые слова: производительность труда, инвестиции, конкурентоспособная про-дукция, основной капитал, добавленная стоимость, иностранные инвесторы. ZOKIROV Sh.E. ROLE OF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
илмий асослари ва муаммолари»
Ношир:
Таҳририят кен
гаши
раиси:
Аимбетов Нагмет Қаллиевич –
ЎзР ФА Қорақалпоғистон бўлими директори.
Дайнеко Алексей Евгеньевич –
Таҳририят Кенгаши
аъзолари
Аликулов Абдумумин Исматович –
Афзалов Зокирхон –
Вахабов Абдурахим Васикович –
Исманов Иброхим Набиевич –
Ражаббаев Шароф Рахимбердиевич –
Тростянский Дмитрий Валерьевич –
Умурзаков Баходир Хамидович –
Хуррамов Азамат Файзуллаевич –
Авазов Эргаш Хидирбердиевич –
Таҳририят:
Хайдаров Мирёқуб –
Муминов Нозим –
Исаджанов Абдували –
Махмудов Носир Махмудович –
Абдувалиев Абдулазиз Абдувалиевич –
Абидов Баходир Казимович –
Инновацион технологиялар маркази
Рахимкариев Шухрат –
Электрон нашр
лойиҳаловчиси:
Ирисматов Данил
17 мавзе, Қатортол 2-тор кўчаси, 38а, Юнус Ражабий номидаги
Журнал Тошкент вилояти матбуот ва ахборот бошқармасида 2007
Издатель:
Председатель редак
ционного Совета:
Аимбетов Нагмет Каллыевич –
доктор экономических наук, профессор,
Директор Каракалпакского отделения АН РУз
Дайнеко Алексей Евгеньевич –
Шеломенцев Андрей Геннадьевич –
Члены Редакционного
совета:
Аликулов Абдумумин Исматович –
Афзалов Зокирхон –
Исманов Иброхим Набиевич –
Расулев Алишер Файзиевич –
Содиков Авазбек Мадаминович –
Тростянский Дмитрий Валерьевич –
Умурзаков Баходир Хамидович –
Хуррамов Азамат Файзуллаевич –
Авазов Эргаш Хидирбердиевич –
Муминов Нозим –
Исаджанов Абдували –
Махмудов Носир Махмудович –
Насретдинова Шахноза Саидакмаловна –
Джабарова Шоира Гаффаровна –
Абидов Баходир Казимович –
Директор Центра инновационных
ВЕБ-дизайнер:
Ирисматов Данил
Журнал зарегистрирован в Управлении по печати и информации
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
79
МУАЛЛИФЛАР ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ / СВЕДЕНИя ОБ АВТОРАХ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
университети «Иқтисодиёт» факультети «Иқтисодиёт
78
МУАЛЛИФЛАР ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ / СВЕДЕНИя ОБ АВТОРАХ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ташкиллаштириш мақсадида шартномалар
нинг қонунийлигини мунтазам қайта кўриб
чиқиш ва моддий жавобгар шахслар жа
вобгарлигини кучайтириш чоралари камо
мадларнинг олдини олишга хизмат қилар
эди.
Ўзбекистон Республикаси Молия ва
зирлигининг 2003 йил 9 откябрдаги
«Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия
ҳисобининг миллий стандарти (5-сон
БҲМС) «Асосий воситалар»ни тасдиқлаш
тўғрисида»ги 114-сонли буйруғи кўра, асо
сий воситаларга 100 фоиз инвентар кар
точкалар юритишни йўлга қўйиш ва бу бо
рада бюджет ташкилоти раҳбарларининг
шахсий жавобгарликлари оширилиши таъ
кидланган.
Бюджет ташкилотлари йиллик ҳисобот
топширганларида инвентаризация дало
латномаси топширилади. Унга қўшимча
равишда асосий воситалар ва товар мод
дий захираларнинг инвентар рўйхатини
электрон шаклини топшириш масаласини
ўрганиш ва жорий қилиш имконларини
ўрганиб чиқиш лозим.
Адабиётлар:
1.
Ўзбекистон Республикасининг 1996 йил 30 августдаги «Бухгалтерия ҳисоби
тўғрисида»ги 279-I-сонли қонуни.
2.
Ўзбекистон Республикасининг 2013 йил 26 декабрдаги 360-сонли қонуни билан
тасдиқланган «Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси».
3.
Ўзбекистон Республикасининг 19-сонли Бухгалтерия ҳисобининг миллий стан
дарти «Инвентаризацияни ташкил этиш ва ўтказиш» (Ўзбекистон Республикаси Мо
лия вазирлиги томонидан 1999 йил 19 октябрдаги ЭГ/17-19-2075-сонли буйруғи би
лан тасдиқланган, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил
ноябрда 833-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилган).
4.
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2006 йил 15 июндаги «Ўзбекистон
Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (4-сонли БҲМС) «Товар-моддий
захиралар»ни тасдиқлаш тўғрисида»ги 52-сонли буйруғи.
5.
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2010 йил 17 декабрдаги 105-
сонли буйруғига асосан «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги
йўриқнома».
6.
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2003 йил 9 откябрдаги
«Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (5-сон БҲМС)
«Асосий воситалар»ни тасдиқлаш тўғрисида»ги 114-сонли буйруғи.
7.
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2004 йил 10 мартдаги 37-сонли,
Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитасининг 2004 йил 10 мартдаги 2004-
26-сонли, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг 20/1-сонли
қўшма қарори билан тасдиқланган «Инвентаризация жараёнида аниқланган мол-
мулк камомади ва ортиқчасининг бухгалтерия ҳисоби ва солиққа тортиш тартиби
тўғрисида низом».
8.
Остонақулов М. Бюджет ташкилотларида янги бухгалтерия ҳисоби. – Т.: «янги
аср авлоди», 2011.
77
БУХГАЛТЕРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ларини ҳисобга олувчи субсчётларнинг
де
бе
тида ва 170 «Камомадларга доир
ҳисоб-китоблар» субсчётининг кредитида
акс эттирилади.
Агарда товар-моддий захиралар бюд
жет ва бюджетдан ташқари маблағлар
ҳисобига сотиб олинган бўлса, айбдор
шахсдан ундириладиган сумма товар-
моддий захиралар қийматидаги бюджет ва
бюджетдан ташқари маблағларнинг улуши
га мос равишда тақсимланиб, маблағнинг
тегишли қисми бюджет даромадига
ўтказиб берилади, қолган қисми ташки
лотнинг бюджетдан ташқари маблағлар
бўйича ҳисобварағига кирим қилинади ва
тўлалигича ташкилотнинг моддий-техника
базасини мустаҳкамлашга сарфланади.
Агарда аниқланган камомад ўрнига
моддий жавобгар шахснинг ташкилот их
тиёрига берган товар-моддий захира
ла
ри
нинг қиймати камомад чиққан товар-
моддий захиралар қийматига тенг ёки кам
бўлса, ушбу товар-моддий захиралар бел
гиланган тартибда бозор қийматида ки
рим қилинади, етишмайдиган қисми эса
моддий жавобгар шахс томонидан пул
маблағларини киритиш билан қопланади ва
бухгалтерия ҳисобида мазкур Йўриқномада
белгиланган тартибда акс эттирилади.
1-мисол. Бюджет ташкилотида Товар-
моддий захиралар инвентаризация
си натижасида 1 (бир) дона степлер
ортиқча чиқди, баҳоси 12000 сўм.
Проводка
Ҳисобланди
Дебет
Кредит
Сумма
063
273
12000
Жорий йилга молиявий натижа
Дебет
Кредит
Сумма
273
270
12000
куний молиявий натижа
Дебет
Кредит
Сумма
270
284
12000
2-мисол. Бюджет ташкилотида Товар-
моддий захиралар инвентаризацияси
натижасида 2 (икки) дона пресс-папье
кам чиқди, унинг нархи 16000 сўм, бюд
жет маблағи ҳисобидан олинган.
Айб
дор шахс томонидан камомад суммасининг
тўланиши:
Проводка
Харажатга чиқарилди
Дебет
Кредит
сумма
231
063
16000
Ҳисобланди камомад
Дебет
Кредит
сумма
170
160
16000
Кассага кирим қилинди
Дебет
Кредит
сумма
120
170
16000
Ўтказилди
(Бюджет ташкилотининг вақтинча ихтиё
рида бўладиган маблағлар субсчётига)
Дебет
Кредит
сумма
113
120
16000
Бюджетга қайтарилди
Дебет
Кредит
сумма
160
113
16000
Хулоса ўрнида таъкидлаш керакки,
ҳисоб ва ҳисоботни амалга оширувчи му
тахассисларнинг етарлича малакалари
ва рағбарлантирилишининг даражасини
ошириш бухгалтерия тизимидаги ахбо
ротлар ишончлилигини таъминлашга хиз
мат қилади. Бунинг учун инвентаризация
ишларини ва бу орқали бюджет ташки
лотларида ҳисоб ва ҳисоботни самарали
76
БУХГАЛТЕРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
273
75
БУХГАЛТЕРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
терия ҳисобидаги баҳоларига мувофиқ кел
тирилади. Солиштириш ведомостларининг
қўлланилиши камомад ёки ортиқчаликда
моддий бойликларни аниқлашга хизмат
қилади. Камомадларда моддий жавобгар
шахс (ёки бошқа ходим) айбдор деб тан
олинган ҳолда айбдор шахслардан белги
ланган тартибда аниқланган камомад ун
дирилади ва тегишли ҳисоб рақамларга
ўтказилиб берилади.
Инвентаризация натижасида ортиқча
чиққан товар-моддий захираларнинг ки
рим қилиниши товар-моддий захираларни
ҳисобга олувчи тегишли субсчётларнинг
дебетида ва 273 «Инвентаризация натижа
сида ортиқча чиққан мол-мулклар» суб
счётининг кредитида акс эттирилади.
Инвентаризация натижасида аниқланган
камомаднинг аниқ айбдори топилмаган
ёки моддий-жавобгар шахслардан ун
дириб олиш имкони бўлмаган ҳолларда,
кам чиққан товар-моддий захираларнинг
ҳисобдан чиқарилишидан кўрилган за
рар ташкилот ҳисобига олиб борилади
ва ҳисобда товар-моддий захираларни
ҳисобга олувчи субсчётларнинг кредити ва
ушбу товар-моддий захираларнинг кирим
қилиш манбасидан келиб чиққан ҳолда,
ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 231,
241, 251, 261 ёки 271 субсчётларнинг дебе
тига ёзиш йўли билан акс эттирилади.
Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа хо
дим) айбдор деб тан олинган ва агарда
товар-моддий захиралар бюджет маблағ
лари ҳисобидан харид қилинган бўлса ёки
харид қилинган манбасини аниқлашнинг
имкони бўлмаса, айбдор шахсдан ундири
ладиган сумма қонунчиликда белгилан
ган тартибда тегишли бюджет даромадига
ўтказиб берилади ва бухгалтерия ҳисобида
қуйидагича акс эттирилади:
кам чиққан товар-моддий захира
лар қийматининг ҳисобдан чиқарилиши
товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи
субсчётларнинг кредитида ва ушбу товар-
моддий захираларнинг кирим қилиш ман
басидан келиб чиққан ҳолда, ҳақиқий ха
ражатларни ҳисобга олувчи 231, 241, 251,
261 ёки 271 субсчётларнинг дебетида;
- айбдор шахсдан ундириладиган сумма
нинг бюджет даромадларига ҳисобланиши
170 «Камомадларга доир ҳисоб-китоблар»
субсчётининг дебетида ва 160 «Бюджет
га тўловлар бўйича бюджет билан ҳисоб-
китоблар» субсчётининг кредитида;
айбдор шахс томонидан камомад
суммасининг тўланиши тегишли пул маб
лағларини ҳисобга олувчи субсчётлар
нинг дебетида ва 170 «Камомадларга доир
ҳисоб-китоблар» субсчётининг кредитида;
маблағларнинг бюджет даромади
га ўтказиб берилиши 160 «Бюджетга
тўлов
лар бўйича бюджет билан ҳисоб-
китоблар» субсчётининг дебетида ва пул
маблағларини ҳисобга олувчи субсчётлар
нинг кредитида акс эттирилади.
Моддий жавобгар шахс (ёки бошқа хо
дим) айбдор деб тан олинган ҳолда (агар
да товар-моддий захиралар бюджетдан
ташқари маблағлар ҳисобидан харид
қилинган бўлса), айбдор шахсдан ундири
ладиган сумма ташкилотнинг бюджетдан
ташқари маблағлар бўйича ҳисобварағига
кирим қилинади ва бухгалтерия ҳисобида
қуйидагича акс эттирилади:
- кам чиққан товар-моддий захиралар
қийматининг ҳисобдан чиқарилиши товар-
моддий захираларни ҳисобга олувчи суб
счётларнинг кредитида ва 170 «Камомад
ларга доир ҳисоб-китоблар» субсчётининг
дебетида акс эттирилади. Агарда мазкур
товар-моддий захираларнинг қиймати ва
моддий жавобгар шахс ҳисобига олиб бо
рилган сумма ўртасида фарқ мавжуд бўлса,
ушбу фарқ 170 «Камомадларга доир ҳисоб-
китоблар» субсчётининг дебетида (ёки кре
дитида) ва 272 «Бошқа бюджетдан ташқари
даромадлар» субсчётининг кредитида
(ёки товар-моддий захираларнинг сотиб
олиниш манбасидан келиб чиққан ҳолда
ҳақиқий харажатларни ҳисобга олувчи 231,
241, 251, 261 ёки 271 субсчётларнинг дебе
тида) акс эттирилади;
айбдор шахс томонидан камомад сум
масининг тўланиши тегишли пул маблағ
74
БУХГАЛТЕРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ти – «Инвентаризацияни ташкил этиш ва
ўтказиш» (Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги томонидан 1999 йил 19 октябр
даги ЭГ/17-19-2075-сонли буйруғи билан
тасдиқланган, Ўзбекистон Республикаси
Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 2 но
ябр

да 833-сон билан давлат рўйхатидан
ўтказилган) қабул қилинган.
Мазкур стандарт Ўзбекистон Республи
каси «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги
қонуннинг 11-моддасига мувофиқ ишлаб
чиқилган.
Мазкур стандарт хўжалик юритувчи
субъект, шу жумладан, асосий фаолияти
бюджет маблағлари ҳисобига молиялана
диган ташкилот томонидан мол-мулк ҳамда
молиявий мажбуриятларни инвентарлаш
ва унинг натижаларини расмийлаштириш
тартибини белгилайди.
Бундан ташқари, Ўзбекистон Респуб
ликаси Молия вазирлигининг 2010 йил
17 декабрдаги 105-сонли буйруғига асо
сан «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия
ҳисоби тўғрисидаги йўриқнома» ишлаб
чиқилди. Ушбу йўриқноманинг 82-бандига
асосан асосий воситаларнинг бутлиги усти
дан назоратни йўлга қўйиш ва уларнинг
ҳисобини ташкил этиш учун ҳар бир объ
ект (предмет)га, кутубхона фондларидан
ташқари, саккиз белгидан иборат инвентар
рақами берилиши амалга оширилади.
Ўзбекистон Республикаси Молия ва
зирлиги, Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлигининг 2004 йил 10 мартдаги 37-
сонли, Ўзбекистон Республикаси Давлат
Солиқ қўмитасининг 2004 йил 10 мартдаги
2004-26-сонли, Меҳнат ва аҳолини ижти
моий муҳофаза қилиш вазирлигининг 20/1-
сонли қўшма қарори билан тасдиқланган
«Инвентаризация жараёнида аниқланган
мол-мулк камомади ва ортиқчасининг бух
галтерия ҳисоби ва солиққа тортиш тар
тиби тўғрисида низом» билан инвентари
зация жараёнида аниқланган мол-мулк
камомади ва ортиқчасини бухгалтерия
ҳисобида акс эттириш ва солиққа тортиш
тартиби белгиланган.
Солиштириш ведомостларида моддий
қийматликлар ортиқчаликларининг ва ка
момадларининг қиймати уларнинг бухгал
73
БУХГАЛТЕРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
лик молия
вий ҳисобот тузиш олдидан,
шу йилнинг 1 октябрида инвентаризация
қилинган мол-мулкдан ташқари, инвента
ризация ўтказилиши шартдир.
Инвентаризация тўсатдан ўтказилганда
барча моддий қийматликлар инвентариза
цияга инвентаризация комиссияси иштиро
кида тайёрланади, бошқа ҳолларда эса ол
диндан тайёрланади. Уларнинг миқдорини
ҳисоблаш осон бўлиши учун номлари, нав
лари, ҳажмлари бўйича маълум тартибда
гуруҳланган, сараланган ва жойлаштирил
ган бўлиши керак.
Моддий қийматликлар инвентаризация
си уларнинг ҳар бирининг жойлашуви ва
бу қийматликлар қайси моддий жавобгар
шахснинг тасарруфида бўлса, шу моддий
жавобгар шахс иштирокида ўтказилади.
Инвентаризация бошланиши олдидан
инвентаризация комиссияси аъзолари
нинг қўлига буйруқ, комиссия раисига эса
назорат пломбалагичи (пломбалагич ин
вентаризация комиссияси ишлаган вақти
давомида комиссия раисида сақланади)
бе
рилади. Буйруқда инвентаризация ўтка
зиш бўйича ишларнинг бошланиш ва тугаш
муддатлари белгиланади.
Инвентаризация ўтказилиши бўйича
солиш
тириш ведомостларини тузиш ло
зим. Солиштириш ведомостлари инвен
таризацияда ҳисоб маълумотларига нис
батан фарқлар аниқланган қийматликлар
бўйича тузилади. Солиштириш ведо
мостларида инвентаризация натижалари,
яъни бухгалтерия ҳисоби маълумотлари
бўйича кўрсаткичлар билан инвентари
зация хатлаш рўйхатларининг маълумот
лари ўртасидаги фарқлар қайд қилинади.
Солиштириш ведомостларида моддий
қийматликлар ортиқчаликларининг ва ка
момадларининг қиймати уларнинг бух
галтерия ҳисобидаги баҳоларига мувофиқ
келтирилади.
Асосий воситаларнинг бутлиги устидан
назоратни йўлга қўйиш ва улар ҳисобини
ташкил этиш учун ҳар бир объект (пред
мет)га, кутубхона фондларидан ташқари,
саккиз белгидан (асосий воситалар кўп
бўлган ҳолларда ушбу белгилар сони ҳам
кўпайтирилиши мумкин) иборат инвентар
рақами берилади.
Бунда дастлабки уч белги субсчётни
билдиради, тўртинчи ва бешинчи белги
гуруҳни, қолган уч белги эса предметнинг
гуруҳдаги тартиб рақамини билдиради.
Гуруҳлар ажратилмаган субсчётлар бўйича
эса тўртинчи ва бешинчи белги «ноль» би
лан белгиланади.
Масалан, 01000001 инвентар рақамида
010 – «Турар-жой иморатлар» субсчётини,
001 – объектнинг тартиб рақамини билди
ради;
01310001 инвентар рақамида 013 – «Ма
шина ва жиҳозлар» субсчётини, 10 – гуруҳ-
хўжалик инвентари, 001 – предметнинг
тартиб рақамини билдиради.
Асосий воситаларнинг аналитик ҳисоби
АВ-6, АВ-8 ва АВ-9-сонли шаклдаги инвен
тар карточкалари АВ-10-сонли шаклда
ги асосий воситалар ҳисоби бўйича ин
вентар карточкалар рўйхатида хатлашдан
ўтказилади.
АВ-6-сонли шаклдаги инвентар карточка
турар-жой иморатлар (010 субсчёт), ноту
рар жой иморатлар (011 субсчёт), иншоот
лар (012 субсчёт), машина ва жиҳозлар (013
субсчёт), транспорт воситалари (015 суб
счёт)ни ҳисобга олиш учун мўлжалланган.
Инвентар карточкаларни юритишдан мақ
сад асосий воситаларнинг барча тавсифи
ни ва улардаги ўзгаришларни акс эттириш
дан иборат.
Инвентар рақами объектга бириктирил
ган тамғага белгиланади ёки бўёқ билан
объектнинг ўзига ва бошқа усуллар билан
белгиланади.
Асосий воситалар объектига берил
ган инвентар рақами асосий воситанинг
ушбу ташкилотда бўлган барча даври учун
сақланиб қолади.
Ҳисоб юритишнинг мезонлари ва/ёки
қўлланувчи қонунчилик самарали инвен
таризация ўтказилишининг асосий омил
ларидан бири ҳисобланади. Бу борада
Ўзбекистон Республикасининг 19-сонли
Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандар
72
БУХГАЛТЕРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Бюджет ташкилотларига ҳар қандай хўжалик
субъект
лари каби муайян мол-мулк бириктирилади. Ушбу
мол-мулк
нинг ҳақиқатда мавжудлигини аниқлаш, мавжуд
мол-мулкни бухгалтерия ҳисоби маълумотлари билан
таққослаш, ҳисобда тўғри акс эттирилганлигини текши
риш инвентаризация ўтказишнинг асосий мақсадлари
ҳи
соб
ланади.
Ўзбекистон Республикасида 24 мингга
яқин бюджет ташкилотлари мавжуд бўлиб,
уларнинг ҳар бирига бириктирилган мол-
мулкдан фойдаланиш жамиятнинг бойлик
лари самарадорлигини оширишга олиб
келади. Бунинг учун эса мавжуд мулк
нинг тўғри ва мунтазам ҳисобини юритиш
ва инвентаризация ўтказиб туриш лозим.
Ўзбекистон Республикаси Молия вазири
нинг 2006 йил 15 июндаги «Ўзбекистон
Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий
стандарти (4-сонли БҲМС) «Товар-моддий
захиралар»ни тасдиқлаш тўғрисида»ги 52-
сонли буйруғига (Ўзбекистон Республикаси
Адлия вазирлиги томонидан 2006 йил 17
июлда 1595-сон билан давлат рўйхатидан
ўтказилган) мувофиқ тасдиқланган 4-сонли
БҲМСга биноан товар-моддий захиралар
бир йилда камида бир марта инвентарла
нади.
Мунтазам ҳисоб юритиш ушбу масалага
тизимли ёндашишни тақозо этади.
Ҳисобнинг тизимли амалга оширишнинг
асосий омиллари бу:
ҳисоб ва ҳисобот юритишнинг юқори
сифатли ташкиллаштирилиши;
ҳисоб юритишнинг мезонлари ва ёки
қўлланувчи қонунчилик;
ҳисоб ва ҳисоботни амалга оширувчи
мутахассисларнинг етарлича малакалари
ва рағбарлантирилишининг даражаси;
ахборотлар ишончлилигининг таъмин
ланиши, яъни самарали назоратнинг мав
жудлиги.
Ҳисоб ва ҳисобот юритишни юқори си
фатли ташкиллаштириш мақсадида бюд
жет ташкилотларида инвентаризация
ўтказиш учун доимий фаолият юритувчи
бюджет ташкилотининг раҳбари ёки унинг
ўринбосари (комиссия раиси), бош бух
галтер ва бошқа мутахассис (муҳандислар,
иқтисодчилар, техниклар ва бошқа)лар
дан иборат таркибда инвентаризация ко
миссиялари тузилади. Ишлар кўлами катта
бўлганда мол-мулк ва молиявий мажбу
риятлар инвентаризациясини бир вақтда
амалга ошириш учун инвентаризация та
йинлаган бюджет ташкилоти раҳбарининг
вакили (комиссия раиси), муҳандислар, ме
ханиклар, иш юритувчилар, иқтисодчилар,
бухгалтерия хизматининг ходими ва бош
қалардан иборат таркибда ишчи инвента
ризация комиссиялари тузилади.
Доимий фаолият юритувчи ва ишчи ин
вентаризация комиссияларининг шахсий
таркиби бюджет ташкилоти раҳбарининг
буйруғи билан тасдиқланади. Инвентари
зация ўтказишда комиссия аъзоларидан
лоақал биттаси қатнашмаслиги инвентари
зация натижалари ҳақиқий эмас, деб топи
лишига асос бўлади.
Доимий фаолият юритувчи инвентари
зация комиссиялари қийматликларнинг
бутлигини таъминлаш бўйича профилак
тика ишларини амалга оширади, инвен
таризация ўтказишни ташкил қилади ва
ишчи инвентаризация комиссиялари
нинг аъзоларига йўл-йўриқ беради, зарур
ҳолларда, бюджет ташкилоти раҳбарининг
топшириғи бўйича қайта тўла инвентари
зация ўтказади.
Инвентаризациянинг асосий мақсадлари
қуйидагилардан иборат:
мол-мулкнинг ҳақиқатда мавжудлиги
ни аниқлаш, ҳақиқатда мавжуд мол-мулкни
бухгалтерия ҳисоби маълумотлари билан
таққослаш, мажбуриятлар ҳисобда тўғри
акс эттирилганлигини текшириш;
мол-мулк ижарага берилганда, со
тиб олин
ганда, сотилганда ҳамда йил
71
БУХГАЛТЕРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Хайдаров М.Т.,
иқтисод фанлари
номзоди, доцент
БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИ БУХГАЛТЕРИя
ҲИСОБИДА ИНВЕНТАРИЗАЦИяНИ
ТАШКИЛЛАШТИРИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ
ХАЙДАРОВ М.Т. БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИ БУХГАЛТЕРИ
ҲИСОБИДА
ИНВЕНТАРИЗАЦИ
НИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ ВА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ
Бюджет ташкилотларининг ҳар бирига бириктирилган мол-мулкдан фойдаланиш жа
миятнинг бойликлари самарадорлигини оширишга олиб келади. Бунинг учун эса мавжуд
мулкнинг тўғри ва мунтазам ҳисобини юритиш ва инвентаризация ўтказиб туриш лозим.
Мақолада шу масалалар ёритилган.
Таянч иборалар: бюджет ташкилоти, бухгалтерия ҳисоби, инвентаризация, проводка,
камомад, моддий жавобгар шахс.
ХАЙДАРОВ М.Т. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

В БЮЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИ
Х ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Закрепленное за каждой бюджетной организацией имущество нуждается в четком и
своевременном учете, что должно служить повышению эффективности использования
общественного достояния. Этому служит системное и своевременное проведение ин
вентаризации всех материальных активов. Статья посвящена обсуждению этих вопро
сов.
Ключевые слова: бюджетная организация, бухгалтерский учет, инвентаризация, про
водка, недостача, материально ответственное лицо.
KHAYDAROV M. T. THE ISSUES OF INVENTORY PERFECTION IN BUDGET ORGANIZATION
AS IMPROVEMENT OF ACCUNTING
The equity of every budget organization has to be accruable, to provide efficiency
of implementation. For that purpose is serving inventory of material equity. The article is
discussed that issues.
Keywords: budget organization, accounting, inventory, failure of equity, responsible
person.
70
БУХГАЛТЕРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
доходов как для предприятия, так и для
надомников.
Итак, суммируя все вышеизложенное,
можно сделать вывод, что надомный труд
выгоден с материальной точки зрения как
работнику, так и работодателю. Работник
не производит «лишних» затрат (на доро
гу, на питание вовремя работы, на одеж
ду, отвечающую критериям «корпоратив
ной культуры» той или иной компании, са
мое главное – затрат времени. Т.е. может
поз
волить себе свободный или гибкий гра
фик использования своего времени, что
в наше время весьма актуально). Работо
датель не тратится на аренду помещений,
коммунальные платежи, оборудование ра
бочих мест и пр. и может за счет экономии
этих средств существенно повысить размер
оплаты труда квалифицированных специ
алистов, работающих на дому. К одним из
самых главных преимуществ надомного
труда можно отнести возможность обеспе
чения занятости населения и роста уровня
доходов при относительно небольших за
тратах.
Литература:
1.
Указ Президента Республики Узбекистан от 5 января 2006 года № УП-3706
«О
мерах по стимулированию расширения кооперации между крупными промыш
ленными предприятиями и производством услуг на базе развития надомного труда».
2.
Указ Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2010 года №УП-4210
«О
дальнейшей поддержке развития народных художественных промыслов и прик
ладного искусства».
3.
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 января
2006
года №
4 «О реализации Указа Президента Республики Узбекистан от 5 января
2006 г. № УП-3706 «О мерах по стимулированию расширения кооперации между
крупными промышленными предприятиями и производством услуг на базе развития
надомного труда».
4.
Конвенция МОТ № 177 «О надомном труде» от 20 июня 1996 года.
5.
Жеребин В.М., Романов А.Н. Самостоятельная занятость населения: Основные
представления и опыт кризисного периода. – М.: «Инфра-М», 2010.
6.
www.uza.uz.
7.
parlament.gov.uz.
69
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ля 2012-го); единого налогового платежа –
семейных предприятий по выручке, полу
ченной от реализации изделий народных
худо
жественных промыслов и прикладно
го искусства собственного изготовления
согласно перечню. Перечень основных
видов изделий народных художественных
промыслов и декоративно-прикладного
искусства, изготовление и продажа кото
рых дает право на льготу, утвержден Ука
зом Президента РУз «О мерах по дальней
шему развитию народных художественных
промыслов и прикладного искусства» (от
28.03.2005 г. №УП-3588).
Кооперация с надомниками позволя
ет крупным промышленным предприяти
ям наладить работу по семейному произ
водству или освоению новой продукции,
освободить производственные площа
ди для высокотехнологичной продукции
путем передачи надомникам части опе
раций, требующих больших трудозатрат.
Создание рабочих мест за счет надомного
труда – это один из наименее затратных
путей расширения производства.
Однако существует ряд проблем, свя
занных с организацией надомного труда:
несвоевременное и неполное обес
печение надомников необходимым обо
рудованием, инструментами, инвентарем
для производства товаров и услуг по зака
зам предприятий;
- недостаточное обеспечение надомни
ков заказами, что приводит к простоям и,
соответственно, к снижению уровня дохо
дов населения.
- работа по выявлению граждан, жела
ющих заниматься надомным трудом, про
водится не на должном уровне.
Для решения этих вопросов при хоки
миятах создаются территориальные рабо
чие комиссии, задачей которых являет
ся выявление имеющихся ресурсов и воз
можностей для развития надомного труда
по заказам крупных промышленных пред
приятий, создание благоприятных усло
вий для людей, занятых этим видом тру
довой деятельности, а также оперативное
решение проблем, касающихся гарантий
выполнения заказов и их своевременной
оплаты.
Указ главы нашего государства «О ме
рах по стимулированию расширения ко
операции между крупными промышлен
ными предприятиями и производством
услуг на базе развития надомного труда»
от 5
января 2006 года способствует обе
спечению занятости и повышению благо
состояния населения. К примеру, на со
вместном предприятии «Совпластитал»
трудятся надомницы, производящие в ме
сяц до 3
тысяч штук цветов из пластмассы
и ткани. Более ста надомников предприя
тия «Нур Кож пласт», ассоциации «Хунар
манд», открытого акционерного общества
«Хоразмшакар», расположенных в Чилан
зарском районе, заняты упаковкой и под
готовкой к продаже пластмассовых изде
лий, изготовлением дверей, оконных рам,
другой продукции. Акционерным обще
ством «Кувасайцемент» также заключены
трудовые договоры с надомными работ
никами, которым доставляется необходи
мое сырье. Надомниками изготавливают
ся рабочие перчатки и одежда, другие из
делия
. Положительная тенденция разви
тия надомного труда наметилась и в авто
мобилестроительной отрасли. К примеру,
на ЗАО «GM Узбекистан», специализирую
щемся на производстве легковых автомо
билей, были заключены трудовые догово
ры с надомниками для производства про
дукции по четырем направлениям надо
мничества – это кузнечество, деревообра
ботка, переработка картона и обработка
металла. Из отходных материалов надо
мниками производились деревянные ящи
ки, ведра, трубы для печи и другие виды
продукции, которые имеют спрос на рын
ке и служат источником дополнительных
Надомничество: удобно и выгодно. // www.
uza.uz/ru/business/rezultaty-nadomnichest
va-16.11.2012-21353.
68
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
изводственного задания. Работодатель
при установлении для надомника произ
водственного задания должен учитывать
нормативы времени на выполнение от
дельных видов работ с тем, чтобы общая
продолжительность рабочего времени
на выполнение всего комплекса работ не
превышала нормальной или сокращенной
продолжительности рабочего времени,
установленной ст. 116 Трудового кодекса,
если это оговорено трудовым договором
либо установлено законодательством (для
лиц, достигших 18-ти лет и инвалидов).
Для расчета продолжительности трудово
го отпуска и исчисления трудового стажа,
дающего право на ежегодный основной
отпуск, принимается нормативное время,
необходимое для выполнения оговорен
ного трудовым договором объема работ,
с учетом выходных и праздничных дней.
Продолжительность ежегодного трудо
вого отпуска надомника не может быть
менее 15 рабочих дней, время и очеред
ность предоставления отпусков опреде
ляются графиком, утвержденным рабо
тодателем по соглашению с надомником.
Надомник подлежит обязательному госу
дарственному страхованию. Время рабо
ты надомника засчитывается в трудовой
стаж для назначения размеров пенсии и
пособия по социальному страхованию.
Проверка деятельности надомников кон
тролирующими и надзорными органа
ми осуществляется только при проверке
предприятия-заказчика. Урегулирование
трудовых споров между работодателем
и надомником осуществляется согласно
трудовому законодательству Республики
Узбекистан.
Укрепление кооперационных связей
крупных промышленных предприятий с
надомниками решает важную проблему
увеличения доходов семейных бюджетов,
позволяет резко сократить численность
незанятого населения и привлечь в про
изводственную деятельность его актив
ную часть. При этом обеспечивается учет
трудового стажа надомников, что дает
право на назначение им пенсий и посо
бий по социальному страхованию. Поэто
му в нашей стране проводятся меропри
ятия по развитию надомного труда. Так,
в соответствии с Указом Президента от
26 декабря 2013 года за №УП-4589, вне
сены изменения в некоторые указы Пре
зидента Рес
публики Узбекистан. Назван
ным Указом продлеваются сроки дей
ствия ряда льгот. Так, предприятия, раз
мещающие заказы на производство това
ров (работ и услуг) у надомников, осво
бождаются от уплаты единого социально
го платежа от фонда оплаты труда в раз
мере средств, выплачиваемых надомни
кам в соответствии с трудовым догово
ром, до 1 января 2019 года. Ранее уста
новленная Указом Президента Респу
блики Узбекистан от 5 января 2006 года
№УП-3706 «О мерах по стимулированию
расширения кооперации между крупными
промышленными предприятиями и произ
водством услуг на базе развития надомно
го труда» льгота действовала до 1
января
2014 года. С 1 января 2014 года до 1 янва
ря 2017-го продлено действие льгот, пре
доставленных Указом Президента от 30
марта 2010 года №УП-4210 «О
дальней
шей поддержке развития народных худо
жественных промыслов и прикладного ис
кусства» в виде освобождения от уплаты:
фиксированного налога – лиц, занятых ин
дивидуальной трудовой деятельностью по
производству в домашних условиях изде
лий художественных промыслов и при
кладного искусства, а также индивиду
альных предпринимателей – членов Ас
социации «Хунарманд» (льгота была уста
новлена пунктом 1 Указа Президента от 1
апреля 2008 года №УП-3983 «О дополни
тельных мерах по стимулированию разви
тия народных худо
же
ственных промыслов
и прикладного искусства» первоначально
до 1 апреля 2010 года, затем – до 1 апре
67
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
М.А.Оразгельдиева, К.Н.Бед
рин
цева,
С.К.Зиядуллаева, М.Абдусалямова,
В.И.Галкина, Р.А.Убайдуллаевой, Р.Х.Шадиева,
К.М.якубова, Л.П.Максаковой, А.я.Мир
заева,
В.Ф.Меркуловой и др.
В Узбекистане некоторые аспекты
надом
ного труда содержатся в рабо
тах Н.К.Муродовой, А.А.Кулматова,
Д.С.Алматовой и др.
Организация надомного труда в Узбе
кистане осуществляется на основании Ука
за Президента Республики Узбекистан от
января 2006 года № УП-3706 «О мерах по
стимулированию расширения кооперации
между крупными промышленными пред
приятиями и производством услуг на базе
развития надомного труда», в соответствии
с Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 11 января 2006
года №
4 «О реализации Указа Президента
Республики Узбекистан от 5 января 2006 г.
№ УП-3706 «О мерах по стимулированию
расширения кооперации между крупными
промышленными предприятиями и произ
водством услуг на базе развития надомно
го труда» и Положения о надомном труде,
утвержденного данным Постановлением.
Надомником может быть физическое
лицо в возрасте от 16 лет и старше. В слу
чае если характер надомного труда предо
пределяет необходимость заключения с
надомником договора о полной матери
альной ответственности, к осуществлению
надомного труда допускается лица в воз
расте с 18 лет. Работодатель заключает с
надомником трудовой договор в письмен
ной форме, в котором оговариваются мес
то работы и адрес, по которому располо
жено рабочее место надомника, трудовая
функция, день начала работы и срок дей
ствия договора, размер заработной пла
ты, а также другие существенные условия
труда, предусмотренные законодатель
ством Республики Узбекистан. Надомник,
имеющий заключенный трудовой договор
с предприятием, относится к категории за
нятого населения, ему выдается трудовая
книжка, в которую работодатель обязан
вносить сведения о заключении и прекра
щении трудового договора. На надомников
распространяются условия коллективно
го договора предприятия. Оборудование,
инструменты, инвентарь для выполнения
предусмотренных трудовым договором
работ передаются надомнику по наклад
ным на основе договора о полной матери
альной ответственности, заключенному в
письменном виде, а также могут быть пе
реданы в безвозмездное пользование или
на условиях аренды, в том числе лизинга
(финансовой аренды). Работодатель гаран
тирует предоставление надомнику транс
порта для вывоза произведенной продук
ции, приемка продукции осуществляется
по мес
ту производства работ надомником,
при этом составляется акт. Работа надо
мника производится за фактически вы
полненные работы или производственную
продукцию, отвечающую по качеству уста
новленным требованиям, размер заработ
ной платы не может быть ниже установ
ленного законодательством минимального
размера заработной платы. Если в мест
ности, где осуществляет свой труд надо
мник, установлен районный коэффициент
к заработной плате, оплата труда наем
ника должна производится с учетом этого
коэффициента. Работник, в соответствии с
трудовым договором, получает от работо
дателя возмещение за понесенные в свя
зи с работой расходы за использованные
энергию, воду, связь, обслуживание и ре
монт машин и оборудования, транспорт
ные расходы; амортизацию транспортных
средств, инструментов и другого оборудо
вания, используемого для выполнения за
каза работодателя, являющихся собствен
ностью надомника, а также расходов на их
эксплуатацию. Надомник самостоятельно
устанавливает для себя продолжитель
ность рабочего времени, график и рас
порядок работы исходя из объема про
66
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ченного рабочего времени работников и
получения результата работы с минималь
ными затратами со стороны работодателя
(в том числе и связанными с вопросами
налогообложения);
развитие и расширение т.н. «социаль
ного пакета», который привязывает работ
ника к работодателю и по-разному влияет
на заинтересованность работника в про
дуктивной и продолжительной работе на
конкретного работодателя;
необходимость гарантированного воз
мещения материального ущерба как нане
сенного работником, так и работодателем;
необходимость оформления большо
го количества кадровой документации как
при заключении, так и при расторжении
трудовых отношений.
В чем же состоят отличия надомников
от других работников.
1. Прежде всего, это работа не в поме
щении, предоставляемом работодателем, а
на дому у работника.
2. То, что между надомником и работо
дателем заключается именно трудовой до
говор, предполагает, что работа по такому
договору должна быть выполнена лично
тем, кто этот договор заключил. Но, в слу
чае привлечения к надомному труду работ
ников, выполняющих высококвалифици
рованную работу (например, финансового
аналитика), вряд ли работодателя интере
сует вопрос , кто «помогал» этому работ
нику, потому, что, во-первых, все равно от
ветственность за результат труда несет сам
работник (а не его «дети-помощники»), а,
во-вторых, провести анализ состояния фи
нансовых рынков вовсе не одно и то же,
что штамповка металлической фурнитуры
для швейных изделий, например).
3.
Использование надомником своих
материалов, инструментов влечет за собой
выплату ему соответствующей компенса
ции. Используемые надомником сырье,
материалы, механизмы, инструменты мо
гут принадлежать ему или предоставляться
работодателем. Вопрос о том, за чей счет
приобретаются необходимые для надомни
ка средства труда и производства, решает
ся трудовым договором.
Надомнику возмещаются и другие рас
ходы, связанные с выполнением трудовых
обязанностей (оплата затраченной элек
троэнергии, помещения, используемого
для работы, расходы на ремонт оборудо
вания и др.). Вопрос о видах дополнитель
ных расходов и размере их возмещения
также решается в трудовом договоре. Если
же работник не использует сырье и рабо
та не связана с эксплуатацией механизмов,
и является по сути интеллектуальным тру
дом, то работодатель компенсирует затра
ты на связь (включая Интернет и подводку
т.н. «выделенной» линии), электроэнергию,
возможно дополнительного оборудования
рабочего места.
Если раньше типичного работника – на
домника характеризовали следующие чер
ты: принадлежность к социально – уяз
вимым слоям населения, выполнение
физической, ручной низкоквалифициро
ванной работы, то на сегодняшний день
помимо традиционного надомного труда
возникло и все более расширяется так на
зываемое «новое» надомничество. Это, как
правило, высококвалифицированные спе
циалисты в области информационных тех
нологий.
В условиях модернизации экономики
надомный труд приобретает особое значе
ние, в связи с этим необходимо комплекс
ное исследование использования надо
много труда как эффективной формы заня
тости населения. Отдельные аспекты раз
вития предпринимательства были рассмо
трены в работах А.Смита, Р.Кантильона,
Ж.Б.Сэя, А.Маршалла, Д.Кларка и др. Зна
чительный вклад в изучение региональ
ных проблем использования трудо
вых ресурсов внесли работы исследова
телей Средней Азии, в том числе Узбе
кистана, Е.П.Лерновой, А.Хадкибаева,
65
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Число удаленных работников в мире увеличивает
ся с каждым годом. В Европе и США надомный труд нача
ли использовать еще с 90-х годов. Что же такое удален
ная работа? Для начала нужно разобраться с терминами.
Существует «удаленная», «дистанционная» и «надомная»
работа. В чем отличия между этими понятиями и чем они
отличаются от фриланса?
Надомниками считаются лица, заклю
чившие трудовой договор о выполнении
работы на дому из материалов и с исполь
зованием инструментов и механизмов, вы
деляемых работодателем либо приобрета
емых надомником за свой счёт. Надомник
может выполнять работу, обусловленную
трудовым договором, с участием членов
его семьи. При этом правовые отношения
между членами семьи надомника и рабо
тодателем не возникают. Удаленная работа
– это общее понятие, в него входит любой
труд, выполняемый вне офиса. В том числе
и надомная работа. Обычно она подразу
мевает изготовление какого-то материаль
ного продукта. Например, если вы по дого
вору с работодателем приготовили партию
мыла ручной работы и сдали ему на реа
лизацию, вы – надомник. Дистанционная
работа – еще один вид удаленной. Обычно
этот термин используют, если офис нахо
дится в другом регионе. Собственно «уда
ленной работой» обычно называют труд,
который от офисного отличается исключи
тельно тем, что работник выполняет свои
обязанности не на своем рабочем месте.
Существует еще «частично удаленная ра
бота», когда сотрудник появляется в офисе
только тогда, когда в этом возникает не
обходимость. А фрилансером (в переводе
«свободный копьеносец») называют работ
ников, не связанных с кем-либо трудовы
ми отношениями. Они выполняют разовые
заказы от разных заказчиков. Из всех этих
видов удаленной работы законом четко
регламентируется только надомная.
Согласно Конвенции № 177 МОТ «О на
домном труде», термин «надомный труд»
означает работу, которую лицо, именуе
мое надомником, выполняет:
1) по месту его жительства или в других
помещениях по его выбору, но не в произ
водственных помещениях работодателя;
2) за вознаграждение;
3) с целью производства товаров или
услуг, согласно указаниям работодате
ля, независимо от того, кто предоставляет
оборудование, материалы или другие ис
пользуемые ресурсы, если только это лицо
не располагает такой степенью автономии
и экономической независимости, которая
необходима для того, чтобы считать его
независимым работником в соответствии с
национальным законодательством или су
дебными решениями.
Лица со статусом наемных работников
не становятся надомниками в смысле на
стоящей Конвенции в силу одного только
факта выполнения ими время от времени
работы в качестве наемных работников на
дому, а не на своем обычном рабочем ме
сте. Термин «работодатель» означает фи
зическое или юридическое лицо, которое
напрямую или через посредника, незави
симо от того, предусмотрены ли посред
ники в национальном законодательстве,
предоставляет работу на дому в интересах
своего предприятия.
Почему же надомный труд становится
таким популярным? Для этого есть объек
тивные причины:
наличие транспортных проблем в
горо
дах-мегаполисах, которые приводят к
большим затратам времени на дорогу;
высокая арендная плата за помещения;
поиск новых форм организации труда
для максимального использования опла
64
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Цой Н.В.,
преподаватель кафедры
«Экономическая
теория» Национального университета
Узбекистана им. Мирзо Улугбека
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАДОМНОГО
ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ
ЦОЙ Н.В. ЎЗБЕКИСТОНДА КАСАНАЧИЛИКНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС
ХУСУСИ
ТЛАРИ
Мазкур мақолада касаначиликни ташкил этиш борасидаги масалалар ёритилган. Ка
саначилик тушунчасининг моҳияти ва унинг масофадаги иш билан боғлиқлиги, шунинг
дек, касаначилар фаолиятининг бошқа турдаги ишчилар фаолиятидан фарқли жиҳатлари
очиб берилган.
Таянч иборалар: касаначилик, касаначи, иш берувчи, фриланс, узоқ жойдаги иш.
ЦОЙ Н.В. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НАДОМНОГО ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ
В данной статье освещены вопросы организации труда надомников. Раскрывается
сущность понятия надомного труда, его связь с удаленной работой, а также особенности
труда надомников по сравнению с трудом других работников.
Ключевые слова: надомный труд, надомник, работодатель, фриланс, удаленная ра
бота.
TSOY N.V. THE FEATURES OF OUTWORK ORGANIZATION IN UZBEKISTAN
This article reflects the problems of the organization of outworker`s labor. In this article
we can see the essence of concept «Outwork» and it`s interaction with remote work. Also, we
can see the features of outworker`s labor of another workers.
Keywords: outwork, outworker, employer, freelance, remote work.
63
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
- рост горизонтальной и вертикальной
мобильности трудовых ресурсов в услови
ях непрерывного профессионального об
разования.
- проработка реализации целевых про
грамм и проектов по созданию новых ра
бочих мест для молодежи с участием меж
дународных организаций, институтов граж
данского общества и частных инвесторов
– по повышению привлекательности и ка
чества новых рабочих мест с учетом пред
почтения молодежи.
Литература:
1.
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Статистиче
ский сборник «Основные показатели развития образования и подготовка кадров в
2012 году».
2.
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Статистиче
ский бюллетень «Основные показатели охвата молодежи системой общего средне
го, среднего специального, профессионального и высшего образования, а также ее
последующего трудоустройства в 2012 году». –С. 18 и 34.
3.
Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Статистиче
ский бюллетень «Труд и занятость в Узбекистане»
4.
Доклад о человеческом развитии. 2014 год. ООН.
5.
Доклад «Глобальные тенденции занятости в 2014 году». – Женева: Междуна
родная организация труда, 2014.
62
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Как показывает практика, рынок тру
да республики еще недостаточно насыщен
востребованными кадрами, в связи с чем,
он не может самостоятельно удовлетво
рить возникающие потребности экономи
ки. Для обеспечения сбалансированности
спроса и предложения на рынке труда воз
никает необходимость в государственном
регулировании, которое могло бы привес
ти структуру предложения на рынке тру
да в состояние, способное удовлетворить
спрос. Для решения проблем обеспечения
сбалансированности рынка труда в Узбе
кистане требуются следующие дополни
тельные меры:
- повышение качества подготовки кад
ров и конкурентоспособности выпускни
ков на рынке труда, что связано с:
а)
совершенствованием действующих
стан
дартов обучения с ориентацией на ре
зультат;
б) развитием процесса компьютериза
ции;
в) дальнейшим повышением уровня
обес
печенности учреждений ССПО пре
подавателями с высшим образовани
ем, и обеспеченности учебной и учебно-
методической литературой;
- разработка прогнозов подготовки ква
лифицированных трудовых ресурсов для
обеспечения потребности в специалистах
на среднесрочный период в соответствии
Источник: Статистический сборник «Труд и за
нятость в Узбекистане» Государственный Комитет
по статистике Республики Узбекистан, Ташкент
2014 год. –С. 41.
с перспективами развития отраслей эконо
мики, что будет способствовать искорене
нию дефицита по одним направлениям и
перепроизводству – по другим;
- совершенствование организации це
лостной системы мониторинга деятельно
сти учебных заведений и сбалансирован
ности рынка труда;
- восстановление традиционных свя
зей учебных заведений с потребителя
ми кад
ров в части организации практиче
ской подготовки в условиях производства
и пос
ледующего отбора выпускников на
рабочие места.
Все это вызывает необходимость уточ
нения процессов формирования тактиче
ских и стратегических целей и задач поли
тики занятости в республике, что позволи
ло бы системе образования стать инстру
ментом государственного регулирования
профессиональной структуры рынка труда.
А для дальнейшего удержания в долго
срочной перспективе уровня безработицы
на уровне 4-5% целесообразно применить
следующие меры и механизмы:
- повышение стимулов к активному
поиску работы безработными;
- поддержание и расширение занятости
через согласование спроса и предложение
рабочей силы, сокращение общей и моло
дежной безработицы;
- создание современных наукоемких ра
бочих мест, повышение эффективности су
ществующих рабочих мест, существенное
улучшение условий труда;
61
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
щины, что в 3,3
раза превышает уровень
мужской безработицы
. В значительной
сте
пени доля экономически активного на
селения среди женщин зависит от уровня
образования.
Официальная статистика регистрирует
в качестве ищущих работу только тех, кто
обращается на биржу труда.
В ближайшей перспективе проблемы за
нятости в Узбекистане сохранят свою ак
туальность из-за ожидаемых высоких тем
пов прироста населения в трудоспособном
возрасте (особенно молодежи) и активно
го высвобождения рабочей силы в связи с
ростом производительности труда, активи
зацией процессов банкротства, перепро
филирования предприятий и другими ры
ночными преобразованиями экономики.
В целом за годы независимости респуб
лика добилась позитивных изменений в
области трудоустройства выпускников всех
звеньев. Но не смотря на это на рынке тру
да существует дисбаланс между спросом и
предложением. Основные причины этого,
современная экономическая система, ха
рактеризующаяся постоянными техноло
гическими преобразованиями и постоянно
изменяющимися требованиями рынка тру
Источник: Доклад «Глобальные тенденции за
нятости в 2014 году». – Женева: Международная
организация труда, 2014. –С. 103.
Источник: Статистический сборник «Труд и за
нятость в Узбекистане» Государственный Комитет
по статистике Республики Узбекистан, Ташкент
2014 год. –С. 41.
да. Решения по обеспечению занятости яв
ляются результатом деятельности тысяч по
тенциальных предпринимателей, которые
на пять лет вперед не могут знать, какого
рода рабочие места они планируют соз
дать. Министерства, ответственные за под
готовку кадров, не могут предусмотреть,
какое количество новых создаваемых ра
бочих мест будет в наличии для каждой
категории специалистов, представленных
в их образовательных системах. По этой
причине, за последние 30 лет образова
тельные системы подвергались влиянию
тенденции сокращения количества специ
альностей, по которым ведется подготовка
в профессиональных учебных заведени
ях. Количество специальностей снизилось
с нескольких сотен до тридцати. Взамен
были предложены «группы» профессий с
несколькими возможными видами работы.
Эта система основана на концепции «пе
редаваемых» компетенций, и для каждо
го конкретного вида работ окончательная
подготовка осуществляется внутри произ
водства (компании или фирмы).
Диспропорции между структурой и ка
чеством подготовки выпускников учебных
заведений и структурой спроса на рабо
чую силу выступают как один из наиболее
существенных факторов, формирующих
количественные и качественные парамет
ры дисбаланса спроса и предложения на
рынке труда.
Центральная и Юго-восточная Европа (без стран ЕС) и страны СНГ
Восточная Азия
Ближний Восток
Весь мир
60
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
- отсутствие действенного и эффектив
ного государственного регулирования под
готовки требуемого количества квалифи
цированных кадров.
На рынке Узбекистана значительное
число лиц ищут работу, или работают в не
формальном секторе экономики, и трудо
вых мигрантов. Согласно статистике около
60% официально занятых лиц работают в
неформальном секторе и бизнесе, не име
ют юридического статуса (в России около
15-20%), что свидетельствует о превыше
нии предложения над спросом на низко
квалифицированный труд.
Это создает возможность для работода
телей сдерживать рост оплаты труда, что в
конечном итоге обуславливает преоблада
ющее количество недостаточно привлека
тельных и достойных условий труда.
На рынке очень мало специалистов
среднего звена для производственной
сферы. Желающих найти работу много, но
опыта и соответствующей квалификации
в производственной сфере у соискателей
нет. В стране достаточно профессиональ
ных колледжей и лицеев, но уровень под
готовки недостаточно высокий, что не со
ответствует потребностям производства.
По результатам опросов субъектов пред
принимательства 62% не удовлетворены
качеством профессиональной подготовки
выпускников ССПО. Представители бизне
са отмечают о том, что уровень знаний и
профессиональной подготовки не соответ
ствуют условиям и требованиям рабочих
мест
Наличие дисбаланса на рынке труда
приводит к увеличению безработицы, в
настоящее время безработица среди мо
лодежи является одной из актуальных про
блем во всем мире. В мировом масштабе
почти 81 миллион человек в возрасте от 15
до 24 лет не имеют работы, а это поряд
Опросы 1400 субъектов предпринимательства
для оценки состояния деловой среды в Узбеки
стане, совместно проведенные ИПМИ и Госком
конкуренции РУз в 2014 г.
ка 13 процентов экономически активного
населения планеты. В Испании и в Греции
наблюдается самая высокая безработица
среди молодежи, 50% из общей численно
сти молодых людей в этих странах.
Основные причины молодежной без
работицы – это, с одной стороны, желание
работодателя получить компетентного спе
циалиста не только молодого, энергичного
и образованного, но и с опытом работы,
чего у молодежи зачастую не хватает. С
другой стороны, завышенные требования
самих молодых людей к рабочим местам.
Например, студенты и выпускники вузов в
крупных городах, как правило, сразу рас
считывают на престижные должности и
зарплату.
Принятые меры в Узбекистане способ
ствовали сохранению уровня безработицы
на допустимом параметре (до 4,9%) и сни
жению численности населения, нуждающе
гося в трудоустройстве. В 2012 г. числен
ность обратившихся в органы по труду за
содействием в трудоустройстве составила
44,8 тысяч человек, из которых 94% были
трудоустроены.
Более высокий по сравнению с обще
республиканским уровень безработицы
наблюдается в Каракалпакстане (40,3 ты
сячи человек или 6,2% от экономически
активного населения), Андижанской об
ласти (68,5 тысячи, 5,4%), Самаркандской
(76,2 тысячи, 5,3%), Хорезмской (37,1 тыся
чи, 5,3%), Кашкадарьинской (58,3 тысячи,
5,2%), Наманганской (49,6 тысячи, 5,2%),
Сурхандарьинской (47,6 тысячи, 5,2%) и На
воийской (22,8 тысячи, 5,2%) областях.
В числе не трудоустроенных после окон
чания профессиональных колледжей, доля
женщин выше, чем мужчин (62,3% женщин
и 37,7% мужчин), а также, доля женщин по
ступающих в вузы чуть ниже (48%). Сред
няя продолжительность поиска работы
среди женщин выше, чем мужчин. Так, бо
лее 76,7% безработных более года – жен
59
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
второго десятилетия. Начиная с 2020 года
показатель будет увеличивается только за
счет снижения численности населения воз
растной группы 19-24 лет. При этом коли
чество студентов в расчете на 10 тысяч на
селения стремительно будет снижаться. На
текущий момент этот показатель составля
ет 87 студентов на 10 тысяч населения.
В силу социально-экономических пре
образований в стране меняется и количе
ство квот по отраслям специальностей. За
последние годы прослеживается уменьше
ние количества мест в сфере просвещения
и права (сократилась на 3014 и 18 мест со
ответственно по сравнению с 2005 годом).
По остальным отраслям, как и в прежние
годы, сохраняется тенденция роста в спро
се на обучение по избранным направлени
ям. По востребованности на первом месте
находится юридическое направление, на
втором – здравоохранение и просвещение,
далее следуют сельское хозяйство, про
мышленность и связь.
В целом по трудоустройству выпуск
ников ВУЗов наблюдаются позитивные
сдвиги. Ежегодно боле 80% из них трудо
Источник: Статистический сборник РУз.
«Основные показатели развития народного обра
зования и подготовки кадров в 2012 году». Таш
кент, 2013. –С. 110.
устраиваются, всего лишь 7% продолжают
обучение в магистратуре.
Следует отметить, ежегодно в государ
ственной программе создания рабочих
мест и обеспечения занятости населения
особое внимание уделяется трудоустрой
ству выпускников. В частности за 2014 год
Программой было предусмотрено трудоу
стройство на создаваемые новые рабо
чие места, а также имеющиеся вакантные
и резервируемые рабочие места около
500 тысяч выпускников профессиональных
колледжей. В целях трудоустройства вы
пускников были разработаны специальные
мероприятия в разрезе каждого города и
района.
Причинами дисбаланса на рынке тру
да Узбекистана по профессионально-ква
лификационному составу в настоящее вре
мя являются:
- несоответствие объемов и структуры
- неспособность рыночного механизма
в краткосрочном периоде отреагировать
на изменяющиеся требования к квалифи
цированным кадрам;
длительность процесса подготовки
ква
лифицированных кадров (3–6 лет);
58
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Недостаточная уверенность учащегося в
том, что именно по выбранной специаль
ности выпускник будет работать пос
ле уче
бы, приводит к тому, что у учащихся пада
ет интерес к обучению, особенно во вре
мя фокусирования на относительно узкой
специальности. Это усугубляется тем, что
рынок труда претерпевает постоянные из
менения и угадать, насколько престижна
будет будущая профессия практически не
возможно.
Большинство колледжей и ВУЗов нахо
дится в городах, выпускники приезжают из
сельской местности в город для обучения.
Нетрудоустроенные выпускники в горо
де возвращаются в село, где возможность
применения приобретенных знаний еще
меньше, за исключением специальностей
в сельском хозяйстве. Невостребованность
знаний и квалификации жителей села вли
яет на престижность образования.
В разрезе сфер, большим спро
сом на рынке труда сегодня пользуются
профессио
налы в сферах информацион
ных технологий, Интернета, телекоммуни
каций и связи. Эти сферы являются самы
ми динамично развивающимися, а значит,
постоянно нуждаются в притоке высоко
квалифицированных специалистов, спо
собных угнаться за прогрессом и работать
с новейшими программами, устройствами
и оборудованием. Наиболее востребован
ными вакансиями в этих сферах оказались:
системный администратор, программист,
web-разработчик, тестировщик ПО, инже
нер связи, руководитель отдела или проек
та внедрения
Зачастую, молодые специалисты выхо
дят на рынок с завышенными ожиданиями
по зарплате. В основном дефицит в инже
нерных специалистах восполняется за счет
квалифицированного персонала старшего
поколения. Однако, и здесь многие опыт
Интернет портал: http://uzjobs.com/r/publick_
view-1-1-78.html Публикация «Обзоры рынка тру
да: Кто в цене? Самые востребованные профес
сии 2012 года»
ные специалисты стремятся получить воз
можность работать на контрактной основе
и в проектах за рубежом с более высоким
уровнем зарплаты, что также сказывается
на дефиците инженерных специалистов в
стране.
Спрос в инженерных специалистах будет
продолжаться в течение 2-3 лет. Так как,
реализация адресной программы инвести
ционных проектов, где планируется только
в комплексе топливно-энергетической, хи
мической, нефтехимической и металлурги
ческой промышленности реализовать свы
ше 34 проектов общей стоимостью более
18,9 млрд. долл. США, в результате реали
зации такого количества масштабных про
ектов обязательно сопряжена с привлече
нием дополнительных квалифицированных
инженеров и других технических специа
листов.
Второе звено, отвечающее за подготов
ку специалистов высшего звена это – выс
шее учебное заведение, включающее в
себя 66 вузов, филиалы 7 ведущих универ
ситетов мира. В республике 22 вуза готовят
специалистов по направлениям образова
ния, 18
– промышленности, строительства,
транспорта и связи, 6 – медицины, 4 – сель
ского хозяйства, 9 – экономики и права и
– для других отраслей. При этом, самая
высокая доля приема и выпуска наблю
дается в сфере просвещения (43%). Так, в
2012-2014 учебном году было выпуще
но 28
тысяч специалистов данной сферы
(48%), а также высокая доля выпуска спе
циалистов наблюдается в промышленности
(18,1%) и в экономике (7,3%).
В условиях снижающейся динамики
охвата высшим образованием населения в
Узбекистане, он становиться критическим
для инновационного и интеллектуально
го развития страны в будущем. В целом
охват высшим образованием в 2013 году
составил 6,7% к населению в возрасте 19-
24 лет. Такая динамика при неизменности
квот приёма может сохраниться до конца
57
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
рынке труда выступают выпускники про
фессиональных колледжей и высших учеб
ных заведений. Организация профессио
нальных колледжей различного профиля и
расширение направлений подготовки ка
дров дают молодежи возможность широ
кого выбора профессии. За эти годы не
сколько изменилась структура специали
заций профессиональных колледжей. Так,
по направлению промышленности в на
стоящее время функционируют 16,0% кол
леджей (18,6% в 2002 г.), строительства
8% (11,1%), сельского хозяйства – 21,0%
(30,2%), сферы услуг – 15% (10,1%).
Всего за 2013-2014 гг. системой средне
го специального профессионального обра
зования (далее ССПО) выпущено 539,8 ты
сяч младших специалистов, в том числе из
академических лицеев – 36,4 тысяч чело
век (6,6%) из профессиональных колледжей
– 518,8 тысяч человек (93,4%). Поэтому со
стороны государства уделяется огромное
внимание трудоустройству выпускников,
в частности трудоустройству по специаль
ности.
Для выпускников ССПО и Высших учеб
ных заведений 2 раза в год организуются
ярмарки вакансии. Целью данных ярмарок
является предоставление студентам кол
леджей и вузов возможности ознакомить
ся с вакансиями предприятий различных
отраслей. Выпускники ССПО имеют пра
во на получение микро-кредитов в банках
для открытия своего собственного бизнеса.
Источник: Статистический сборник «Труд и за
нятость в Узбекистане за 2000, 2005, 2009, 2014
годы». // Государственный Комитет Рес
публики
Узбекистан по статистике. –С. 26, 28.
Эти структурные сдвиги произошли в ре
зультате проводимых уточнений и коррек
тировок на основе согласований объемов
и профилей подготовки специалистов в
учреждениях профессионального образо
вания, а также потребностей отраслей эко
номики в молодых специалистах.
В настоящее время внутренняя струк
тура спроса и предложения рынка труда
молодежи имеет некоторое несоответ
ствие. Диспропорции между структурой и
качеством подготовки выпускников учеб
ных заведений системы ССПО и профес
сиональной структурой спроса на рабочую
силу выступают, как один из наиболее су
щественных факторов, формирующих ко
личественные и качественные параметры
дисбаланса спроса и предложения на рын
ке труда.
Ежегодно из системы ССПО на рынок
труда выходят около 500 тысяч выпускни
ков. Более 80% из них трудоустраиваются.
Следует отметить, что 41% из них трудо
устраиваются не по специальности, сравни
тельно низкий показатель выпускников по
специальности говорит о том, что между
рынком труда и образовательными учреж
дениями существует несогласованность.
Работающие не по специальности через
2-3 года теряют квалификацию и навыки,
пытаются получить дополнительное обра
зование, поступив в высшее учебное за
ведение по другой специальности. В итоге
получается, что затраченные государством
значительные средства на подготовку дан
ных кадров фактически использованы не
достаточно эффективно.
56
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Развитие экономики Узбекистана в долгосрочной
перспек
тиве требует обеспечения рационального исполь
зования трудовых ресурсов. Рынок труда, не отвечающий
современным требованиям, становится тормозом на пути
модернизации и технологического обновления экономики в
результате отсутствия необходимого кадрового соста
ва, способного обеспечить инновационную составляющую
развития.
Трудовые ресурсы Узбекистана, отлича
ющиеся мобильной активностью и профес
сиональной подготовкой, предоставляют
огромные возможности для дальнейшего
развития экономики страны. В результате
создания рабочих мест, роста занятости,
доходов и благосостояния населения по
высилась экономическая (трудовая) актив
ность и занятость населения и, как след
ствие, отмечается стабильность основных
индикаторов рынка труда. К 2013 году в ре
спублике численность трудовых ресурсов
составила 17,9 млн. человек, экономически
активное население – 13,2 млн. человек, из
них занятые – 12,5 млн. человек (уровень
занятости составил 94,7% от экономически
активного населения). Но в числе эконо
мически неактивного населения 26% тру
довых ресурсов или 4,6 млн. человек При
ежегодном приросте трудовых ресурсов на
1,9%, прирост занятости составлял 2,5%.
Начиная с 2010 года в республике реа
лизуется программа создания рабочих
мест и обеспечения занятости населения.
Реализация данный программы позволила
ввести, начиная с 2004 г. свыше 8634 тысяч
новых рабочих мест, в том числе в 2013 г.
было создано 972,6 тысяч мест.
Несмотря на позитивные сдвиги в об
ласти занятости, на рынке труда республи
ки существует дисбаланс между спросом
и предложением. Наличие значительного
числа вакансий и безработных свидетель
ствует о несоответствии профессионально-
квалификационной структуры притока и
оттока рабочей силы на рынке труда.
В результате возникающих диспропор
ций между структурой спроса и предложе
ния на рынке труда население и государ
ство несут некоторые потери в виде: недо
производства ВВП; увеличения количества
безработных; увеличения расходов на вы
плату пособий по безработице; неэффек
тивного расходования значительной ча
сти бюджетных средств на систему обра
зования, где происходит подготовка невос
требованных специалистов. Потери работ
ников связаны с более низкой заработной
платой; с осуществлением воспроизвод
ства рабочей силы в простом, а не в рас
ширенном масштабе; с более низкой про
изводительностью труда.
В настоящее время спрос на работни
ков той или иной специальности – про
фессии, в основном, определяется сложив
шейся профессионально-квалификационной
струк
турой занятых в производстве и соци
альной сфере, хотя структура спроса пре
терпевает существенные изменения под
влиянием:
- увеличения потребности в работниках,
владеющих знаниями в области информа
ционных технологий;
- перемещения рабочей силы из про
мышленности, транспорта и строительства
в секторы экономики, связанные с предо
ставлением всякого рода услуг населению
и предприятиям;
- увеличения (восстановлением) количе
ства рабочих мест в отраслях экономики;
- снижения потребности в неквалифици
рованных работниках.
Из-за этих причин, достижение баланса
на рынке труда становится одним из акту
альных задач стоящих перед государством.
Основными источниками предложения на
55
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Ахмедова М.А.,
стажер-исследователь Института
прогнозирования и макроэкономических
исследований при Кабинете Министров
Республики Узбекистан
ОЦЕНКА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЫНКА
ТРУДА И УРОВНя БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН
АХМЕДОВА М.А. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МЕҲНАТ БОЗОРИДАГИ ТАЛАБ ВА
ТАКЛИФНИНГ МУВОЗАНАТИ ВА ИШСИЗЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ
Мақолада Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган бандлик сиёсатининг асосий
тамойиллари кўрсатилган. 2000-2013 йиллар учун республикадаги меҳнат бозорининг
ҳолати таҳлил қилинган. Меҳнат бозорининг асосий узоқ муддатли ривожланиш тенден
циялари ўрганиб чиқилган. Мақолада республикамиз меҳнат бозорини ривожлантириш
бўйича таклифлар берилган.
Таянч иборалар: меҳнат ресурслари, бандлик, ишсизлик, иш ўринлари.
АХМЕДОВА М.А. ОЦЕНКА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЫНКА ТРУДА И УРОВН
БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
В статье проанализированы основные направления политики занятости в Республи
ке Узбекистан. Осуществлен анализ за период 2000-2013 годы. Рассмотрены основные
тренды перспективного развития рынка труда. В заключении обобщены результаты и
даны соответствующие предложения практического характера.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, занятость, безработица, рабочие места.
AKHMEDOVA M.A. ASSESSMENT OF LABOUR MARKET EQUILIBRIUM AND LEVEL OF
UNEMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
This study investigates main directions of employment policy in the Republic of Uzbekistan.
Analysis and the basic long-term development trends of the labor market are provided for
the period of 2000-2013 year-s. The results and proposals for practical implementation are
summarized in conclusion.
Keywords: the labor force, employment, unemployment, jobs.
54
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя / РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ошириш, тармоқни янада ривожлантириш,
инвестициялардан самарали фойдаланиш
йўллари бўйича қуйидаги таклифларни бе
риш мумкин:
тармоққа киритилаётган инвестици
ялар ва маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми
ўртасидаги корреляцион боғланиш 95%га
тенглигидан келиб чиқиб, инвестициялар
ҳажмини янада ошириш тавсия этилади;
тармоққа жалб қилинаётган инвес
тициялар асосида пахта толасидан бош
лаб, тайёр маҳсулотгача бўлган босқични
қамраб олувчи йирик тузилмаларни,
яъни енгил саноат кластерларини ташкил
қилиш;
инновацион фаолиятни оши
риш ва тармоқда «ноу-хау»ларни мо
лиялаштириш, «ноу-хау»лар яратаёт
ган тармоқ корохоналарини 3 йил
гача турли солиқлардан озод қилиш,
божхона тўловлари орқали турли
рағбатлантиришларни амалга ошириш;
кичик саноат зоналарида энергия
таъминоти билан боғлиқ муаммолар бўл
маганлиги туфайли, бу ерда енгил сано
ат корхоналарини жойлаштириш, техно
парклар орқали тармоқда фаолият юри
тиш учун етук мутахассисларни тайёр
лаш, уларни қулай иш шароитлари ҳамда
юқори иш ҳақи билан рағбатлантириш ва
бошқалар.
Адабиётлар:
1.
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амал
га ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш
ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор
вазифамиздир. / Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 17 январь
сони.
2.
Тўқимачилик саноати: самарали ҳамкорлик, истиқболли келишувлар. // «Халқ
сўзи» газетаси, 2014 йил 11 сентябрь.
3.
Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги расмий сайти маълумотлари: http://uza.
uz/oz/business/engil-sanoat-yuksalmo-da.
4.
Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси. Ўзбекистон саноати.
Статистик тўплам. – Т., 2013.
53
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
(1-жадвал). Бу юқори ўсишга мамлакати
мизда қулай инвестиция муҳитининг яра
тилганлиги туфайли эришилди.
1-жадвал маълумотлари асосида мам
лакатимиз енгил саноатида маҳсулот иш
лаб чиқариш ҳажми ҳамда соҳага кири
тилаётган инвестициялар ўртасидаги
боғ
лиқликни қуйидаги регрессия тенгла
маси орқали ифодалаймиз:
Y 5,14 · X + 4253,4

(1)
t (10,54), (23,42)
0,902 F 111,1
бу ерда: X – енгил саноатга киритилган
инвестициялар ҳажми, млрд сўм; Y – енгил
саноатда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми,
млрд сўм; t – t-статистика регрессион мо
делда ҳар бир омилнинг аҳамиятини тек
шириш учун қўлланилади; R
– детерми
нация коэффициенти, Y ва X миқдорлар
ўртасидаги боғлиқлик регрессия тенгла
масининг қанчалик ҳаққонийлигини бил
диради, коэффициент қиймати қанчалик
1 га яқин бўлса, омилнинг Y миқдорга
боғлиқлиги бошқа омилларга нисбатан
юқори эканлигини билдиради.
Демак, мамлакатимиз енгил саноати
га киритилган инвестиция ҳажмининг бир
бирлик ошиши тармоқ маҳсулот ишлаб
чиқариш ҳажмининг 5,14 бирликка оши
шига олиб келади. Корреляцион боғланиш
коэффициентининг 0,95 га тенглиги тар
моқнинг инвестициялар билан 95%лик
Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика
Қўмитаси. Ўзбекистон саноати. Статистик тўплам.
– Т., 2013. –59-б.
боғлиқликка эга эканлигидан далолат бе
ради.
y 0,175x – 717,3 тенглама асосида
тар
моққа
миқдорда инвестиция жалб
қилинган ҳолатда,
миқдорда ишлаб чи
қариш ҳажмини аниқлаш мумкин, бунда
ҳисобнинг аниқлиги 90,2% га тенг.
Мамлакатимиз енгил саноат тармоқ
ларида қўшимча қийматга эга бўлган
юқо
ри технологияли тайёр маҳсулот
иш
лаб чиқариш йўлга қўйилган бўлиб,
тар
моқнинг экспорт салоҳияти ошиб
бормоқда. Тармоқда чет эллик инвестор
лар билан ҳамкорликда янги тўқимачилик
мажмуаларини қуриш ва мавжуд мажмуа
ларни модернизация қилиш бўйича инвес
тиция лойиҳалари амалга оширилмоқда.
Шунингдек, мамлакатимиз енгил сано
ат тармоғида хорижий инвесторлар эъти
борини жалб қилиш воситасида Ўзбе
кистонда фаолият кўрсатаётган қўшма
кор
хоналар сонини янада кўпайтиришга
эътибор қаратилиб, ўзимизда фаол ишлаб
чиқаришни йўлга қўйган маҳаллий инвес
торлар кўмагига таянган ҳолда янги кор
хоналар ташкил этилмоқда.
Сўнгги йилларда мамлакатимизда арзон
ва сифатли, рақобатбардош енгил саноат
маҳсулотларига бўлган талабнинг ошиши
натижасида тармоққа замонавий техни
ка ва технологиялар киритилиши маҳсулот
ишлаб чиқариш ҳаражатларининг қисқа
ри
шига олиб келмоқда.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган
ислоҳотлар замирида енгил саноат корхо
налари маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини
52
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
айланди. Масалан, 1991 йилда пахта тола
сини қайта ишлаш ҳажми 7 фоиздан ошма
ган бўлса, айни пайтда бу кўрсаткич 44
фоизга етди. Маҳсулот экспорти ҳажми
130 баробар ўсиб, 2014 йил якуни бўйича
1 млрд долларга етган. Ваҳоланки, 1991
йилда бу кўрсаткич 7 млн долларни таш
кил қилган
Бугунги кунда мамлакатимизда «Ўзбек
енгилсаноат» ДАК таркибидаги корхона
ларда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми
нинг йилдан йилга ортиб бориши
нати
жа
сида ички бозорда юртимизда
иш
лаб чиқарилган тўқимачилик ва ен
гил саноат маҳсулотлари тобора кўпайиб
бормоқда. Бу эса аҳолининг арзон ва си
фатли енгил саноат маҳсулотларига бўлган
талабини қондиришга хизмат қилади.
Рес
публикамизда енгил саноат корхона
ларида меҳнат унумдорлигини ошириш,
ички бозорни сифатли ва рақобатбардош
тармоқ маҳсулотлари билан тўлдириш, шу
Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика
Қўмитаси. Ўзбекистон саноати. Статистик тўплам.
– Т., 2013. 22-32-б.
Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги расмий
сайти маълумотлари: http://uza.uz/oz/business/
engil-sanoat-yuksalmo-da
нингдек, тармоқнинг экспорт салоҳиятини
ошириш ва янгидан-янги иш ўринларини
бунёд этиш борасида кўплаб ишлар амал
га оширилмоқда. Тармоқда ишлаб чи
қарилаётган маҳсулот турларини янада
кўпай
тириш, янги техника ва технологияни
жорий қилиш ҳисобига жаҳон бозорида
рақобатлаша оладиган маҳсулотларни иш
лаб чиқариш долзарб масалалардан бири
ҳисобланади. Ўзбекистон енгил саноатида
замонавий маҳсулотлар ишлаб чиқариш,
чет эл инвестицияларини жалб этиш ва
қўшма корхоналарни ташкил этишга катта
эътибор қаратилмоқда.
2000-2013 йилларда мамлакатимиз ен
гил саноатида маҳсулот ишлаб чиқариш
ҳажми ошиб борган. 2013 йил нархлари
билан ҳисоблаганда 2000 йилда бу кўр
саткич 4069,7 млрд сўмни ташкил қилган
бўлса, 2013 йилда эса 8469,3 млрд сўмни
ташкил қилди, яъни умумий ўсиш 208,1%ни
ташкил қилган. Енгил саноатда асосий ка
питалга киритилган инвестициялар ҳажми
эса 2000 йилда 29,8 млрд сўмни ташкил
қилган бўлса, 2013 йилда эса бу кўрсаткич
661,4 млрд сўмни ташкил қилди, яъни уму
мий ўсиш 22,2 баробарни ташкил қилган
51
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ишлаб чиқаришда улкан самарага эриша
оламиз»
Мамлакатимизда пахта толасини қайта
ишлашнинг барқарор ўсишини таъмин
лаш, фаолият кўрсатаётган енгил саноат
корхоналарини модернизация қилиш, тех
ник ва технологик қайта жиҳозлаш, соҳага
тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни
янада кўпроқ жалб этиш, маҳсулот экспор
тини ошириш, шунингдек, кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорликни ривожлан
тириш мақсадида қулай ишбилармон
лик муҳитини яратиш юзасидан самарали
чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Фақатгина 2014 йилнинг биринчи ярми
да енгил саноатда 12,7% ўсиш кузатилиб,
жумладан, унинг пахтани қайта ишлаш
жабҳасида 22,1%, трикотаж йўналишида
22,3%, тикувчиликда эса 13,6% юксалишга
эришилгани буни яққол тасдиқлаб туриб
ди. Президентимиз ташаббуси билан соҳа
ривожига қаратилаётган алоҳида эътибор,
яратилган қулай инвестициявий муҳит
қўлга киритилаётган ютуқларнинг муҳим
омили бўлмоқда, албатта
Ривожланган кўпгина мамлакатлар
да, жумладан, Европа давлатларида ен
гил саноат қайта ишловчи саноат тар
моқларининг асосий бўғинларидан бири
ҳисобланади. Ушбу саноат тармоғи Евро
па иттифоқи давлатлари ҳудудларининг
барқарор иқтисодий ривожланишида ҳал
қилувчи рол ўйнайди. Маҳсулотлар бозо
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, мо
дернизация ва диверсификация жараёнларини
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бе
риш – устувор вазифамиздир. / Ўзбекистон Пре
зиденти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил
17 январь сони.
Тўқимачилик саноати: самарали ҳамкорлик,
истиқболли келишувлар. // «Халқ сўзи» газетаси,
2014 йил 11 сентябрь сони.
рини диверсификация қилиш, маҳсулотлар
ассортименти ва сифатини ошириш на
тижасида ушбу тармоқ мамлакатлар иқ
тисодий ўсишига сезиларли таъсир кўр
сатмоқда. Кўпчилик мамлакатлар, хусусан
Туркияда тўқимачилик саноати мамлакат
миллий иқтисодиётининг асосини ташкил
қилади. Ҳозирги кунда Туркия жаҳонда
тайёр ва ярим-тайёр маҳсулотлар экс
порти бўйича етакчилик қилади. Шунинг
дек, бу тармоқ Молдова кийим ишлаб
чиқариш саноатида ҳам етакчилик қилади.
Ушбу саноат мамлакат халқ хўжалиги ту
зилмасида озиқ-овқат саноатидан кейин
2-ўринда туради.
Бу борада мамлакатимизда ҳам жадал
амалга оширилаётган туб ислоҳотларни
алоҳида таъкидлаш лозим. Жумладан,
2000-2004 йилларда енгил саноатда маҳ
сулот ишлаб чиқариш ҳажми мунта
зам ошиши, яъни 2000 йилда 4069,7
млрд сўмдан 2004 йилдаги 5528,3 млрд
сўмга кўтарилганини кўришимиз мумкин.
2004-2006 йилларда эса маҳсулот иш
лаб чиқариш ҳажми 5528,3 млрд сўмдан
4993,2 млрд сўмга камайди. 2006-2013
йилларда енгил саноатда маҳсулот ишлаб
чиқариш ҳажми мунтазам ошиб, 2013 йил
да бу кўрсаткич 8469,3 млрд сўмни таш
кил қилди. Мамлакатимиз енгил саноатида
маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг уму
мий саноатдаги улуши 2000 йилда 19,1%ни
ташкил қилган бўлса, бу кўрсаткич 2005
йилда 16,6%ни, 2010 йилда 13,3%ни
ва 2013 йилда 13,0%ни ташкил қилган
(1-расм). Тармоқ маҳсулот ишлаб чиқариш
ҳажмининг умумий саноатдаги улуши ка
майиш тенденциясига эга бўлсада, ен
гил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш
ҳажмининг умумий ҳисобда ошишини
кўришимиз мумкин.
Мамлакатимиз мустақилликка эришгач,
нафақат пахта толаси, балки тайёр тўқи
мачилик маҳсулотлари етказиш бўйича
ҳам дунёда етакчи давлатлардан бирига
50
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Бугунги кунда енгил саноат мамлакатимиз ижтимоий-
иқтисодий ривожланишида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у
аҳоли бандлигини таъминлаш ва фаровонлигини ошириш
га катта ҳисса қўшиб келмоқда. Ҳозирда аҳолининг ўсиб
бориши туфайли жаҳон бозорида табиий толалардан
ишлаб чиқариладиган маҳсулотларга бўлган талаб ортиб
бормоқда. Ўзбекистон жаҳон бозорида фақатгина пахта
хом ашёси билан эмас, балки тайёр тўқимачилик ва енгил
саноат маҳсулотлари етказиб берувчи экспортёр сифати
да танилиши учун ҳам жуда катта имкониятларга эга.
Республикамизда 2015-2020 йилларда
енгил саноатни ривожлантириш концеп
цияси ишлаб чиқилиб, амалиётга изчил
жорий этилаётгани хорижий ҳамкорларда
катта қизиқиш уйғотиши аниқ. Негаки,
унинг доирасида кўплаб янги қувватлар
ишга туширилиши, қайта ишлаш ҳажми
тобора ошиб, калава ип ишлаб чиқариш
218,3 минг тоннадан 562,8 минг тоннага,
газлама тайёрлаш ҳажми 120 млн квадрат
метрдан 340 млн квадрат метргача оши
рилиши кутилаяпти
Енгил саноат тармоғининг ўзига хос
жиҳати ушбу тармоқ маҳсулотининг жаҳон
бўйлаб ҳаридоргирлиги ва доимий та
лабнинг мавжудлигидир. Енгил саноат
маҳсулотлари юқори қўшилган қиймат да
ражасига эга бўлиб, валюта тушуми учун
қулай, шунингдек, тармоқ аҳоли бандлиги
ва даромадини таъминлашда ҳам муҳим
роль ўйнайди. Енгил саноатда саноатнинг
бошқа тармоқларига қараганда кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъект
ларининг кенг фаолиятига имкониятлар
мавжуд.
Бугунги кунда енгил саноатнинг мамла
катимиз ялпи ички маҳсулотидаги улуши
2,7%, саноат маҳсулотлари ҳажмида 26,2%,
ноозиқ-овқат истеъмол товарлари ишлаб
Тўқимачилик саноати: самарали ҳамкорлик,
истиқболли келишувлар. // «Халқ сўзи» газетаси,
2014 йил 11 сентябрь сони.
чиқаришда эса 44%дан ортиқни ташкил
этади
Саноатнинг ушбу тармоғининг мамлака
тимиз ялпи ички маҳсулотидаги ўсишидаги
ҳиссаси тармоқнинг ижтимоий-иқтисодий
тараққиётимизда муҳим ўрин тутиши ва
аҳоли бандлигини таъминлаш, фаровонли
гини юксалтиришга салмоқли ҳисса қўши
шига олиб келади.
Ўзбекистон Президенти Ислом Каримов
таъкидланганидек: «Маълумки, Ўзбекистон
жаҳон бозорида хомашё ресурсларининг,
масалан, пахта ва бошқа турдаги хом
ашё
ларнинг нархи кескин тушиб кетган
ҳолатларни кўп маротаба бошидан кечир
ган. Шу билан бирга, тўқимачилик ва ен
гил саноатнинг бошқа тармоқларида ана
шу пахта хомашёсини янада чуқур қайта
ишлашни таъминлаш, бўялган ип-калава,
трикотаж полотноси ва матолар каби тайёр
маҳсулотларни хорижий мамлакатларга
экспорт қилиш, кейинчалик, замонавий
технология ва дизайнни фаол ўзлаштириш
асосида, тайёр тўқимачилик маҳсулотлари
Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги расмий
сайти маълумотлари. http://uza.uz/oz/business/
engil-sanoat-yuksalmo-da
49
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Зокиров Ш.Э.,
Тошкент давлат
иқтисодий университети
ҳузуридаги «Ўзбекистон иқтисодиётини
ривожлантиришнинг илмий асослари ва
муаммолари» илмий тадқиқотлар маркази
кичик илмий ходими
МАМЛАКАТИМИЗ ЕНГИЛ САНОАТИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИяЛАРНИНГ
РОЛИ
ЗОКИРОВ Ш. Э. МАМЛАКАТИМИЗ ЕНГИЛ САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ИНВЕСТИЦИ
ЛАРНИНГ РОЛИ
Мақолада енгил саноат тармоғининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишдаги аҳамияти
келтирилган. Асосий эътибор енгил саноатда инвестицияларнинг ролига қаратилиб, ки
ритилган инвестиция ҳажми ва тармоқ маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми ўртасидаги
боғлиқлик аниқланган. Тармоқ корхоналарининг инвестицион жозибадорлигини оши
риш ҳамда тармоқни ривожлантириш бўйича тавсиялар берилган.
Таянч иборалар: меҳнат унумдорлиги, инвестиция, рақобатбардош маҳсулот, асосий
капитал, қўшимча қиймат, хорижий инвесторлар.
ЗОКИРОВ Ш.Э. РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРАНЫ
В статье подчеркивается ценность легкой промышленности в социально-эконо
мическом развитии страны. Особое внимание уделяется роли инвестиций в легкой про
мышленности, определена взаимосвязь между инвестицией и объёмом производство
продукции отрасли. Даются предложения по повышению инвестиционной привлека
тельности предприятий отрасли и развития отрасли.
Ключевые слова: производительность труда, инвестиции, конкурентоспособная про
дукция, основной капитал, добавленная стоимость, иностранные инвесторы.
ZOKIROV S
.E. ROLE OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY OF
THE COUNTRY
There is emphasized in the article the value of light industry in the socio-economic
development of the country. Particular attention is paid to the role of investment in light
industry, considered the relationship between the investment and the volume of production
industry. Proposals are suggested to the ways of investment attractiveness of the industry
increase and the development of the industry.
Keywords: productivity, investment, competitive products, fixed assets, value added,
foreign investors
48
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
манфаатдорлик тамойилларига устуворлик
бериш;
хусусий инвестицияларни рағбатланти
риш тизимини такомиллаштириш асосида
умумий инвестициялар таркибида хусусий
инвестициялар улушини янада оширишга
эришиш;
инвестициялар таркибида аҳоли маб
лағлари улушини ошириш ва аҳолининг
жам
ғаришга бўлган мойиллигини
рағбатлан
тириш;
корхоналарнинг молиявий ҳисо
бот
лари
ни халқаро стандартларга мувофиқ
лаштириш орқали хорижий инвесторлар
учун қулай ахборот муҳитни шакллантириш;
- кредитлаш механизмини такомиллаш
тириш орқали умумий инвестициялар тар
кибида банк маблағларини жалб қилишни
осонлаштириш;
саноатнинг қайта ишловчи тармоқларига
хорижий тўғридан-тўғри инвестициялар
жалб этиш ҳажмини ошириш ва ҳ.к.
Адабиётлар:
1.
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амал
га ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш
ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор
вазифамиздир. / Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 17 январь
сони.
2.
Абрамов А.Е. Замедление темпа? Инвестиции, экономический рост и фондовый
рынок. // Вестник НАУФОР, 2006, №11; 2007, №1-3.
3.
Алексеев А., Кузнецова Н. Структура инвестиций: насколько она передовая? //
«Экономист», 2010, № 3.
4.
Вахабов А.В. Миллий иқтисодиётни модернизациялаш моделлари ва улардан
Ўзбекистонда ижодий фойдаланиш йўналишлари. / Миллий иқтисодиётни модер
низациялаш ва диверсификациялашнинг долзарб масалалари: хориж тажрибаси,
муаммолар, истиқболлар. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари
тўплами. – Т.: 2012. –10-б.
5.
Гулямов С. Механизм управления инновационно-инвестиционными проектами.
// «Экономический вестник Узбекистана», 2013, № 1. –С. 89-91.
6.
Каримов М. Основные направления и задачи инвестиционной политики в 2013
году. // «Bozor, pul va kredit», 2013, № 8. –С. 36-40.
7.
Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. / Пер. с англ.: 16-е изд.: –
М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.
8.
Федяшева Г., Каримов М. Инвестиционное развитие Узбекистана: достижения и
перспективы. // «Bozor, pul va kredit», 2013, № 12. –С. 8-15.
9.
Хамраева Д. Инвестиционный климат как фактор развития. // «Bozor, pul va
kredit», 2013, № 8. –С. 49-52.
10.
Шохаъзамий Ш. Государственная инвестиционная политика Узбекистана. //
«Bozor, pul va kredit», 2012, № 4. –С. 50-52.
47
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
200 миллион долларга тенг бўлган 154 та
йирик объект фойдаланишга топширилди
Инвесторларга кенг солиқ имтиёзла
ри ва преференциялар берилган «Ангрен»
мах
сус индустриал зонаси, «Навоий» эр
кин индустриал-иқтисодий зонаси, «Жиз
зах» махсус индустриал зонасининг ташкил
этилгани юқори технологияларга асослан
ган корхоналарни ривожлантириш имкони
ни кенгайтирди. Ушбу зоналар учун зарур
ташқи муҳандислик ва транспорт инфрату
зилмаси тўлиқ республикамиз маблағлари
ҳисобидан барпо этилмоқда.
Сўнгги йилларда мамлакатимиз
иқтисо
диётига хорижий инвестиция
ларни жалб этиш борасида сезилар
ли муваффақиятларга эришилмоқда. Биз
нес юритиш учун қулай муҳит, хори
жий инвесторлар учун ҳуқуқий кафолат
лар ва имтиёзлар ҳамда хорижий инвести
циялар иштирокидаги корхоналар фао
лиятини рағбатлантиришнинг яхлит тизи
ми Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий ин
вестициялар оқимини оширишга ёрдам
бермоқда. 2014 йилда жами 6818,1 млрд
сўм ёки қарийб 3 млрд долларлик хори
жий инвестициялар жалб этилди
. Мамла
катимиз иқтисодиётига жалб этилаётган хо
рижий инвестицияларнинг салмоқли қисми
саноат, транспорт ва алоқа ҳиссасига тўғри
келади.
Саноат ишлаб чиқаришига жалб этила
ётган хорижий инвестицияларнинг асо
сий қисми эса ёқилғи-энергетика маж
муаси ҳиссасига тўғри келади. Таҳлиллар
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, мо
дернизация ва диверсификация жараёнларини
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бе
риш – устувор вазифамиздир. / Ўзбекистон Пре
зиденти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил
17 январь сони.
Экономика Узбекистана. Информационно-
аналитический бюллетень за 2014 год. – Т., 2015.
–С. 15.
шуни кўрсатадики, 2000 йилда мамлакати
миз саноатига киритилган жами инвести
цияларда ёқилғи-энергетиканинг улуши
25,5 фоизни ташкил этган бўлса, 2014 йил
га келиб бу кўрсаткич 88,1 фоизга етди
. Бу
нинг натижасида саноатнинг бошқа бар
ча тармоқларининг (қурилиш материаллари
саноатидан бошқа) жами хорижий инвес
тициялардаги улуши таҳлил қилинаётган
давр мобайнида пасайиш тенденциясига эга
бўлди.
Кўриниб турибдики, саноат тармоғига ки
ритилаётган хорижий инвестициялар бир
томонлама таркибга эга. Бунинг энг асо
сий сабаби шундан иборатки, хорижий
инвес
торлар ўз маблағларини юқори даро
мад келтирадиган ва таваккалчилик дара
жаси паст соҳаларга сарфлашни афзал би
ладилар. Хорижий инвестициялар учун энг
юқори фойда меъёри ва қопланиш мудда
тининг қисқалиги айнан шу тармоқда қайд
этилмоқда. Бу эса бугунги кунда жалб этила
ётган хорижий инвестицияларнинг тармоқ
таркибини такомиллаштириш бўйича
жид
дий чора-тадбирлар амалга оши
риш лозимлигини кўрсатади ва унда тай
ёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришга асослан
ган саноатнинг қайта ишлаш тармоқларига
алоҳида устуворликлар бериш лозим. Зеро,
хорижий инвестициялар жалб этишдан
кўзда тутилган асосий мақсадлардан бири
ҳам қўшилган қиймат даражаси юқори, экс
портга йўналтирилган, ички ва ташқи бо
зорда рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб
чиқарувчи корхоналарни барпо этишдан
иборат.
Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда,
бизнинг фикримизча, мамлакатимизда ин
вестиция фаолиятини такомиллаштириш
учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга
ошириш лозим:
- республикамизда барқарор иқтисодий
ўсишга эришилганини ҳисобга олган ҳолда
ўзак тармоқларни қўллаб-қувватлаш тизи
мидан аста-секинлик билан воз кечиш ва
инвестицияларни жалб этишда иқтисодий
Ўша жойда, 16-б.
46
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Ўзбекистонда амалга оширилаётган ин
вестиция сиёсатининг ўзига хос хусусия
ти маҳаллий хомашё ресурсларини чуқур
қайта ишлашни таъминлайдиган, юқори
технологияларга асосланган янги ишлаб
чиқаришларни ташкил этишга қаратилган
инвестиция лойиҳаларига устувор аҳамият
берилаётганида намоён бўлмоқда.
Сўнгги йилларда асосий капиталга ки
ритилган инвестицияларнинг иқтисодиёт
тармоқлари бўйича таркибида ҳам сези
ларли ўзгаришлар юз бермоқда. Бу ўзга
ришларнинг асосий йўналиши жами ин
Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик
тўплами./ Ўзбекистон Республикаси Давлат ста
тистика қўмитаси. – Т., 2012. –261-б.; Экономика
Узбекистана. Информационно-аналитический
бюллетень за 2014 год. – Т., 2015. –С. 13.
вестициялар ҳажмида ишлаб чиқариш тар
моқлари улушининг ўсаётганлигида ўз акси
ни топмоқда. Агар 2000 йилда жами инве
стицияларнинг 57,4 фоизи ишлаб чиқариш
тармоқларига йўналтирилган бўлса, 2014
йилга келиб бу кўрсаткич 66,5 фоизга етди.
Ноишлаб чиқариш тармоқларининг улуши
эса мос равишда 42,6 фоиздан 33,5 фоизга
ча пасайди
2014 йилда иқтисодиётимизнинг етак
чи тармоқларида замонавий юқори тех
нологияларга асосланган ускуналар билан
жиҳозланган, умумий қиймати 4 миллиард
Экономика Узбекистана. Информационно-
аналитический бюллетень за 2014 год. – Т., 2015.
–С. 13.
45
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
боғлиқлик даражаси юқори эканлиги
дан далолат беради. Таҳлиллар шуни
кўрсатадики, Ўзбекистонда бу кўрсаткич
2000-2014 йил
лар давомида 20-23 фоиз
атрофида сақланиб турибди. Бу эса инве
стицияларнинг ялпи ички маҳсулотдаги
улушини ошириш бўйича тегишли чора-
тадбирлар тизимини амалга ошириш ло
зимлигини кўрсатади. «Хорижий мамлакат
ларнинг ил
ғор тажрибасини эътиборга ол
ган ҳолда мам
лакатда инвестиция нормасини
30-35% га етказиш лозим
».
Маълумки, инвестициялар шаклланиши
нинг ички ва ташқи манбалари мавжуд
бўлиб, макродаражада инвестициялар
нинг ички манбаларига корхоналарнинг ўз
маблағлари, аҳоли жамғармалари, бюджет
маблағлари киритилса, ташқи манбалар хо
рижий инвестициялар, кредитлар ва қарз
маблағларидан иборат бўлади. Инвестиция
лар шаклланишининг бу манбалари қандай
нисбатда эканлигини таҳлил қилиш ҳам на
зарий, ҳам амалий аҳамиятга эга.
Сўнгги йилларда Ўзбекистон иқтисо
диёти
га киритилаётган инвестицияларнинг
шаклланиш манбаларида сезиларли ўзга
ришлар юз берди.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган
иқтисодий фаолиятга давлат аралашуви
ни пасайтиришга йўналтирилган маъмурий
ислоҳотлар натижасида давлат бюджети
маблағларининг инвестициялардаги улуши
2000 йилда 29,2 фоиздан 2014 йилда 4,7
фоиз
гача пасайди.
Ишлаб чиқарувчиларга солиқ юкини па
сайтириш йўналишидаги солиқ-бюджет си
ёсатини такомиллаштириш бўйича амалга
оширилаётган чора-тадбирлар, тўлов инти
зомининг мустаҳкамланиши, хусусийлашти
риш жараёнларининг кучайиши корхона
лар ва аҳолининг инвестиция фаол
лигининг
ошишига олиб келди. Бунинг натижаси
Вахабов А.В. Миллий иқтисодиётни модерни
зациялаш моделлари ва улардан Ўзбекистонда
ижодий фойдаланиш йўналишлари. / «Миллий
иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсифи
кациялашнинг долзарб масалалари: хориж таж
рибаси, муаммолар, истиқболлар» мавзусидаги
Республика илмий-амалий конференцияси мате
риаллари тўплами. – Т.: 2012. –Б. 10.
ўлароқ, 2014 йилда жами инвестициялар
нинг 55,2 фоизи аҳоли ва корхоналар маб
лағлари ҳисобига шаклланди.
2014 йилда корхоналар маблағлари ҳи
со
бига амалга оширилган инвестициялар
ҳажми 10,3 фоизга ўсиб, 4 миллиард 300
миллион долларни ташкил этди
Маълумки, инвестицияларни кенг кў
ламда иқтисодиётнинг турли тармоқ ва
соҳа
ларига йўналтиришда тижорат банкла
рининг алоҳида ўрни бор. 2014 йилда тижо
рат банклари кредитлари ва бошқа кредит
маблағларининг жами инвестициялардаги
улуши 11,4 фоизни ташкил этди. Ваҳоланки,
бу кўрсаткич 2000 йилда 7,2 фоизга тенг
бўлган. 2014 йилда улар томонидан 1 мил
лиард 700 миллион доллар ёки 2013 йил
га нисбатан 20 фоиз кўп инвестициялар
йўналтирилди
Мамлакатимизда хорижий инвестиция
ларни жалб этиш борасида амалга ошири
лаётган чора-тадбирлар натижасида гарчи
хорижий инвестицияларнинг жами инвести
циялардаги улуши 2000 йилда 23,2 фоиздан
2014 йилда 20,2 фоизгача пасайган бўлсада,
бевосита хорижий инвестицияларнинг жами
инвестициялардаги улуши 3,4 фоиздан 15,8
фоизгача ўсди, ҳукумат кафолати остидаги
хорижий инвестициялар ва кредитларнинг
улуши 19,8 фоиздан 4,4 фоизгача пасайди
(1-жадвал). Бу Ўзбекистонда амалга ошири
лаётган маъмурий ислоҳотларнинг юқори
самара бераётганлиги, айни вақтда хори
жий инвесторларда Ўзбекистонда олиб бо
рилаётган иқтисодий сиёсатга бўлган ишонч
ортиб бораётганлигидан далолат беради.
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика
қўмитаси маълумотлари.
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, мо
дернизация ва диверсификация жараёнларини
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бе
риш – устувор вазифамиздир. / Ўзбекистон Пре
зиденти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил
17 январь сони.
44
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
600 миллион долларни ташкил этди
. Жами
инвестицияларнинг 73 фоиздан ортиғи иш
лаб чиқариш соҳасига ва қарийб 40 фоизи
машина ва ускуналар харид қилишга сарф
ланди.
Таҳлиллар шундан далолат берадики,
2000-2014 йиллар давомида Ўзбекистонда
асосий капиталга киритилган инвестиция
лар ҳажми ўсиш тенденциясига эга бўлган.
Агар 2000 йилда асосий капиталга киритил
ган инвестициялар ҳажми 1999 йилга нис
батан 1 фоизга ўсган бўлса, кейинги 8 йил
давомида мамлакатимизда инвестицион
фаоллик сезиларли даражада ошган ва 2008
йилга бориб таҳлил этилаётган даврдаги энг
юқори қўшимча ўсиш суръати, яъни 34,1
фоизга эришилган.
Ўзбекистон Республикаси йиллик статистик
тўплами. / Ўзбекистон Республикаси Давлат ста
тистика қўмитаси. – Т., 2012. –260-б; Экономика
Узбекистана. / Информационно-аналитический
бюллетень за 2014 год. – Т., 2015. –С. 10.
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, мо
дернизация ва диверсификация жараёнларини
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бе
риш – устувор вазифамиздир. / Ўзбекистон Пре
зиденти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил
17 январь сони.
Бироқ АҚШда бошланиб, кейинчалик
жаҳоннинг барча мамлакатларини қамраб
олган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози
Ўзбекистон иқтисодиётига жалб этилаётган
инвестициялар ҳажми ва суръатларига ҳам
муайян даражада салбий таъсир кўрсатди.
Натижада 2008 йилдан бошлаб инвестиция
ларнинг қўшимча ўсиш суръатлари пасайиб
бориб, 2011 йилда 7,9 фоизга тенг бўлди.
Мамлакатимизда инвестициялар жалб этиш
ни рағбатлантириш борасида амалга оши
рилган чора-тадбирлар натижасида кейин
чалик инвестицияларнинг ўсиш суръатлари
бирмунча жадаллашди ва 2012-2014 йил
ларда ўртача 11,9 фоизни ташкил этди.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, мам
лакатда барқарор иқтисодий ўсишни таъ
минлашда инвестицияларнинг ялпи ички
маҳсулотдаги улуши муҳим роль ўйнайди.
Жаҳоннинг 20 та мамлакати бўйича
ўтказилган тадқиқотлар натижалари реал
ялпи ички маҳсулот ўсиш суръатлари ва ин
вестицияларнинг ялпи ички маҳсулотдаги
улуши ўртасида барқарор боғланиш мав
жудлигини кўрсатади. 1961-2005 йил
лар ва сўнгги 15 йилда бу икки кўрсаткич
ўртасидаги регрессия коэффициенти 0,6 ни
ташкил этган
. Бу эса улар ўртасидаги ўзаро
Абрамов А.Е. Замедление темпа? Инвестиции,
экономический рост и фондовый рынок. // Вест
ник НАУФОР. 2006, №11, 2007, № 1-3.
43
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Маълумки, инвестициялар ва иқтисодий ўсиш ўртасида
сабаб-оқибат боғланиши мавжуд бўлиб, у таниқли
иқтисодчи-олим, Нобель мукофотининг лауреати
П.Самуэльсон томонидан «акселератор принципи» орқали
изоҳлаб берилган. Бу принципнинг моҳияти қуйидагича:
реал ялпи ички маҳсулот ҳажмининг ўсиши реал инвести
циялар ҳажмининг ўсишига олиб келади, ўз навбатида
реал инвестициялар ҳажмининг ўсиши яна реал ялпи ички
маҳсулот ҳажмининг ўсишини таъминлайди. Бу тамойил
нинг муҳим жиҳати шундан иборатки, бу ерда реал инве
стициялар деганда ўзгармас капитал (бинолар, иншоот
лар, машина ва асбоб-ускуналар) ва ишлаб чиқариш захира
лари қийматининг қўшимча ўсиши тушунилади.
Жаҳоннинг энг йирик 20 та ривожланган
ва ривожланаётган мамлакатлари иқтисо
диётининг 1961-2005 йиллар давомида ри
вожланиш тенденцияларини таҳлил қилиш
«акселератор принципи»нинг ҳаққоний
экан
лигини тўлиқ тасдиқлади. Ҳисоб-китоб
ларга кўра, реал ялпи ички маҳсулот ва
реал инвестициялар ўсиш суръатларининг
кор
реляция коэффициенти 45 йил давоми
да ўзининг максимал қиймати – 1 га яқин
бўлди, хусусан, бу кўрсаткич Германия
да 0,90, Францияда – 0,87, японияда – 0,81,
Италияда – 0,78, АҚШда – 0,77 ни ташкил
этди
Юқоридагилардан шундай хулоса чиқа
риш мумкинки, барқарор иқтисодий ўсиш
суръатларини таъминлаш кўп жиҳатдан ин
вестициялар ҳажми ва улардан самарали
фойдаланишга боғлиқ. Ўзбекистон Респуб
ликаси Президенти Ислом Каримов таъкид
лаганидек, «Жадал ва мутаносиб иқтисодий
ўсиш, чуқур таркибий ўзгаришларни амалга
ошириш ва иқтисодиётни диверсификация
қилишда фаол ва аниқ йўналтирилган ин
Абрамов А.Е. Замедление темпа? Инвестиции,
экономический рост и фондовый рынок. // Вест
ник НАУФОР. 2006, №11, 2007, №№1-3.
вестиция сиёсати юритиш энг муҳим омил
ҳисобланади»
Шу муносабат билан Ўзбекистон ҳукумати
инвестициялар жалб этиш учун қулай муҳит
яратиш, унинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини
такомиллаштириб боришга алоҳида эъти
бор қаратмоқда. Ўзбекистон иқтисодиётига
киритилаётган инвестицияларнинг йилдан-
йилга ўсиб боришида мавжуд инвести
ция шароити ва қулай инвестиция муҳити
алоҳида аҳамият касб этмоқда. Сиёсий
барқарорликнинг мавжудлиги ва миллий
иқтисодиётнинг барқарор суръатларда ри
вожланиб бораётганлиги, қулай солиқ ва
божхона сиёсатининг юритилиши, арзон
ишчи кучининг мавжудлиги ва бошқа омил
лар ана шулар жумласидандир.
2014 йилда иқтисодиётимизга жалб
қилинган инвестициялар ҳажми 10,9 фоизга
ўсди ва АҚШ доллари ҳисобида 14 миллиард
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, мо
дернизация ва диверсификация жараёнларини
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бе
риш – устувор вазифамиздир. / Ўзбекистон Пре
зиденти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил
17 январь сони.
42
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Назарова Ф.У.,
Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон
Миллий университети
«Минтақавий
иқтисодиёт ва менежмент» кафедраси катта
ўқитувчиси
ЎЗБЕКИСТОН ИНВЕСТИЦИя ФАОЛИяТИНИНГ
АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ
НАЗАРОВА Ф.У. ЎЗБЕКИСТОН ИНВЕСТИЦИ
ОН
ФАОЛИ
ТИНИНГ АСОСИЙ
ЙЎНАЛИШЛАРИ
Мақолада Ўзбекистон инвестицион фаолияти динамикаси, асосий капиталга киритил
ган инвестицияларнинг шаклланиш манбаларида юз бераётган ўзгаришлар, инвестицион
фаолиятни такомиллаштириш масалалари кўриб чиқилган.
Таянч иборалар: инвестиция, акселератор принципи, инвестиция сиёсати, инвестиция
муҳити, солиқ имтиёзлари, инвестицияларнинг шаклланиш манбалари бўйича таркиби.
НАЗАРОВА Ф.У. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
УЗБЕКИСТАНА
В статье рассматривается динамика инвестиционной деятельности, изменения, проис
ходящие в структуре источников формирования инвестиций, вопросы совершенствова
ния инвестиционной деятельности Узбекистана.
Ключевые слова: инвестиция, принцип акселератора, инвестиционная политика, ин
вестиционная среда, налоговые привилегии, структура инвестиций по источникам фор
мирования.
NAZAROVA F.U. THE MAIN DIRECTION OF INVESTMENT ACTIVITY OF UZBEKISTAN
There is described in the article the dynamics of investment activity, changes in the
structure of sources of investment, as well issues of improving investment activity in
Uzbekistan
Keywords: investments, the accelerator principle, investment policy, investment
environment, tax benefits, the structure of investments by source of formation.
41
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Литература:
1.
Постановление Президента Рес
публики Узбекистан от 12 марта 2009 г. №
ПП-1072
«О Программе мер по реализации важнейших проектов по модернизации, техниче
скому и технологическому перевооружению производства на 2009-2014 годы».
2.
Выступление Президента Ислама Каримова на торжествах, посвященных 21-
летию независимости Республики Узбекистан. 31.08.2012. // http://uza.uz/ru/politics/.
3.
Закиров А., Ивонина И., Ивонина Н. Нефтегазовый сектор: стимулы развития. //
«Экономическое обозрение». – Т., 2006, № 2. –С. 40-42.
4.
Ивонина И.Э. Основы устойчивого развития отрасли. // Сб. науч. тр. ОАО
«УзЛИТИнефтгаз». – Т., 2009. –С. 213-220.
5.
Ивонина И.Э. Управление устойчивым развитием предприятий нефтегазовой
промышленности. – Т., 2013.
6.
Карпов В.С. Интеграция науки и производства – основа повышения эффектив
ности инновационной деятельности в нефтьегазовой отрасли Республики Узбекис
тан. // Журнал «O‘zbekiston neft va gazi», 2010, май. –С. 34.
7.
Рашидова Г. Какой быть национальной инновационной системе Узбекистана? //
«Экономическое обозрение», 2010, №6. –С. 16-18.
8.
Тарахтиева Г.К. Формирование высокотехнологичных отраслевых кластеров. //
«Иқтисодиёт ва таълим», Т., 2009, № 6. –С. 28-31.
9.
Убайдуллаева Р.А. Особенности перехода экономики Узбекистана на инноваци
онный путь развития. // «Новое качество экономического роста: инновации, конку
рентоспособность, инвестиции». Материалы Республиканской научно-практической
конференции. 1-том. – Т.: «Молия», 2008. –С. 19-23.
фективности данного механизма поддержки
видится в решении следующих проблем:
Интерес же частных компаний к участию
в ВИП может быть простимулирован:
- субсидированием приобретения техно
логий путем прямого бюджетного финанси
рования их разработчиков;
- либерализацией законодательства в
области интеллектуальной собственности;
- ужесточением внешних условий функ
ционирования производств, например, за
счет повышения требований экологических
норм, введения технических регламентов;
- предоставлением налоговых льгот и
мер бюджетной поддержки при условии
технологической модернизации.
Таким образом, целью инновационной
перестройки нефтяного комплекса являет
ся его трансформация в наукоемкое инно
вационное производство, обеспечивающее
экономическую, энергетическую, экологи
ческую безопасность; создание социаль
но ориентированного конкурентоспособно
го сектора экономики на основе внедрения
новых технологических процессов.
40
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ми позициями успеха в рыночной эконо
мике.
С научной точки зрения актуальным
является целенаправленное, планомер
ное привлечение и вложение отечествен
ных и иностранных инвестиций в нефтяной
комплекс. Для реализации инновационно-
инвестиционной стратегии развития не
фтяной отрасли на всем производственно-
технологическом цикле (от геологоразвед
ки и добычи до создания конечной высо
котехнологичной продукции нефтехимии)
возникает объективная необходимость си
стемного подхода к инвестиционному обе
спечению инновационных процессов.
Мировой опыт показывает, что ориен
тация на применение высокоэффективных
Большинство научных теоретических раз
работок прикладного характера требует своей
проверки и подтверждения на практике. Иссле
дования проводят с цепью усовершенствования
технологии получения целевого продукта, его
анализа, испытания и выдачи данных для проек
тирования промышленной установки: реакторов,
машин, вспомогательных аппаратов и автомати
ки. Это важное промежуточное звено исследо
ваний между теоретическими изысканиями и их
промышленным оформлением осуществляется на
опытных (пилотных) установках.
технологий (горизонтальное бурение, ме
тоды повышения нефтеотдачи, трехмерная
сейсмика и др.) в условиях освоения нефтя
ных месторождений позволяет в 2-3 раза
снизить издержки, связанные с их развед
кой и добычей. Использование новых тех
нологий способствуют снижению затрат на
добычу нефти.
Целесообразным также представляет
ся развитие поддержки «важнейших инно
вационных проектов». Важнейшие иннова
ционные проекты (далее ВИП) – это фор
ма стимулирования технологических инно
ваций в конкурентных областях экономиче
ской деятельности путем их адресного, пря
мого бюджетного финансирования. Стиму
лирующая роль проектов данного типа свя
зана с финансовой поддержкой государства
на наиболее рискованном этапе реализа
ции проекта – этапе адаптации новой опыт
ной технологии к условиям реального про
изводства и осуществления масштабного
перехода и подготовки к производству ин
новационной продукции. Повышение эф
закрепления создаваемой
39
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
работки необходимы меры государствен
ной поддержки.
Учитывая специфику нефтяного произ
водства, инновационный процесс пред
ставляет собой взаимосвязанность стадий
жизненного цикла инновации, внедряемой
на всех звеньях технологической цепоч
ки нефтяного производства, включающий
различные этапы – от зарождения идеи ее
создания, коммерциализации новшества и
практического использования до замены
ее на более совершенную, прогрессивную
форму.
Перспективы оживления деятельности
нефтяного комплекса зависят от возмож
ностей отрасли резко повысить уровень
инвестиций, который в настоящее время
продолжает оставаться недостаточным для
инновационного развития.
Специфика нефтегазовой отрасли требует
значительных инвестиций в развитие инно
вационных проектов и технологий. По мере
усложнения условий разведки и добычи
углеводородов требуются более современ
ные технологические решения – геолого-
гидродинамическое 3D-моделирование и
моделирование с использованием вирту
альной реальности, новейшие технологии
бурения, строительства скважин и повыше
ния нефтеотдачи пластов, а также иннова
ционные способы сбора, транспортировки
и подготовки нефти.
Учитывая недостаточное развитие отече
ственного нефтяного комплекса по срав
Ивонина И.Э. Управление устойчивым развити
ем предприятий нефтегазовой промышлен
ности.
– Т., 2013.
нению с мировым уровнем по данным
направлениям переработки нефти, необхо
димо не просто обновить основные фонды,
а воспроизвести их на качественно новой
технологической основе. Не лучшая ситуа
ция сложилась и в нефтехимическом произ
водстве, где существуют аналогичные про
блемы технологического отставания
Обострение мировой рыночной конку
ренции привело к тому, что последние дес
ятилетия во многих странах отмечены зна
чительными преобразованиями нефтяной
промышленности по пути вертикальной ин
теграции компаний вследствие глобализа
ции мировой экономики.
Под вертикальной интеграцией по
нимают объединение на финансово-
экономической основе различных техно
логически взаимосвязанных производств.
В нефтяном деле сюда входят предприятия,
относящиеся к последовательным стадиям
технологического процесса: разведка и до
быча нефти – транспортировка – перера
ботка – нефтехимия – сбыт нефтепродуктов
и нефте-химикатов.
Для многих предприятий нефтяного ком
плекса, столкнувшихся с новыми для них
условиями конкуренции, проблема эффек
тивного использования научно-технических
достижений, поиск источников финанси
рования инновационного развития и ин
новационная стратегия являются ключевы
Ивонина И.Э. Основы устойчивого развития
отрасли. // Сб.науч.тр. ОАО «УзЛИТИнефтгаз». –
Т., 2009. –С. 213-220.
Закиров А., Ивонина И., Ивонина Н. Нефтегазо
вый сектор: стимулы развития. // «Экономическое
обозрение», Т., 2006, № 2. –С. 40-42.
38
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Инновационный путь развития в условиях достаточно
жесткого ограничения производственных ресурсов стано
вится одним из главных направлений экономического
роста, успешного противостояния конкурентам.
Президент Республики Узбекистан
И.А.Каримов отмечал, что «Сегодня толь
ко то государство, которое способно вы
держать жесткие требования стремитель
но нарастающей глобализации и все более
усиливающуюся на мировом рынке бес
пощадную конкуренцию, упорно и настой
чиво продвигающееся вперед, обладающее
собственной стратегией развития на долго
срочную перспективу, может достичь своих
высоких целей на пути прогресса. Учитывая
эти актуальные вопросы, поставленные са
мим временем, мы в первую очередь долж
ны решать такие приоритетные задачи, как
последовательное и поступательное про
должение начатых нами преобразований по
обновлению и модернизации страны, углуб
ление демократических реформ и процес
са либерализации, дальнейшее повышение
уровня и качества жизни народа»
Повышение конкурентоспособности хо
зяйствующих субъектов является для Узбе
кистана центральной проблемой, решение
которой играет ключевую роль в достиже
нии устойчивого роста экономики, обеспе
чении оборонной, экономической, техно
логической безопасности страны, и в целом
благополучия нации.
Повышение конкурентоспособности
предприятий Узбекистана, а, значит, и всей
отечественной экономики сегодня связыва
ют с инновациями. Уже понятен и не вызы
вает сомнений тот факт, что без инноваций
выйти на уровень мировой конкурентоспо
собности не представляется возможным.
Темпы технического прогресса ускоряются
с каждым днем, и чтобы уже в ближайшем
будущем Узбекистан смог войти в число
Выступление Президента Ислама Каримова на
торжествах, посвященных 21-летию независимос
ти Республики Узбекистан. 31.08.2012. // http://
uza.uz/ru/politics/.
развитых государств мира, необходимо по
стоянное инновационное обновление про
изводства.
Нефтяная отрасль – это уникальный ком
плекс производств, влияющих не только
на уровень развития других отраслей, но и
всей экономики в целом. Сегодня нефтяная
отрасль преследует следующие основные
цели развития: стабильное, бесперебой
ное и экономически эффективное удовлет
ворение внутреннего и внешнего спроса
на углеводородное сырье и продукты его
переработки, обеспечение энергетической
безопасности страны, формирование устой
чивого платёжеспособного спроса на про
дукцию сопряженных отраслей экономики
Узбекистана.
Инновации в нефтяном секторе – резуль
тат общественного, технико-экономического
процесса, направленный на изменение в
первоначальной структуре производствен
ного механизма, т. е. переход его внутрен
ней структуры к новому состоянию: касается
продукции, технологии, средств производ
ства, профессиональной и квалификацион
ной структуры рабочей силы, организации;
с целью получения как экономического, так
и экологического эффекта.
Нефтегазовый комплекс является слож
ным, с технологической точки зрения,
производством. Он представляет собой
совокупность хозяйствующих субъектов
обеспечивающих разведку, строительство
скважин, добычу, транспортировку, перера
ботку и реализацию нефти, газа и продук
тов их переработки. Дальнейшее увеличе
ние объемов добычи нефти сегодня связано
с освоением мелких месторождений и мес
торождений с трудно извлекаемыми запа
сами, что требует значительных средств на
обустройство и эксплуатацию. Для их раз
37
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Тарахтиева Г.К.,
старший преподаватель
кафедры
«Менеджмент» Ташкентского
Государственного технического университета
ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ
РАЗВИТИЕМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА УЗБЕКИСТАНА
ТАРАХТИЕВА Г.К. ИННОВАЦИ
ЛАР ВА УЛАРНИНГ ЎЗБЕКИСТОН ЁҚИЛҒИ-
ЭНЕРГЕТИКА МАЖМУАСИ РИВОЖЛАНИШИНИ БОШҚАРИШДАГИ РОЛИ
Мақолада нефть соҳаси каби юқори технологик соҳа ва ишлаб чиқаришнинг инно
вацион ривожланиш йўли, шунингдек, нефть ишлаб чиқариш соҳаси компанияларини
вертикал интеграциялаш орқали ўзгартириш, бу соҳада инновацион-инвестицион стра
тегияни амалга ошириш ва инновацион жараёнларнинг инвестицион таъминоти, муҳим
инновацион лойиҳаларнинг бажарилишидаги муаммолар ва уларни бартараф этиш
йўллари кўриб чиқилган.
Таянч иборалар: инновацион ривожланиш, инновацион-инвестицион стратегия, вер
тикал интеграциялаш, инвестицион таъминот, инновацион лойиҳалар.
ТАРАХТИЕВА Г.К. ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УЗБЕКИСТАНА
В статье рассмотрен инновационный путь развития высокотехнологичных отрас
лей и производств, таких как нефтяная отрасль, также возможности преобразования
нефтяной промышленности по пути вертикальной интеграции компаний, реализации
инновационно-инвестиционной стратегии развития нефтяной отрасли и инвестицион
ного обеспечения инновационных процессов, проблемы при выполнении важнейших
инновационных проектов и возможные пути их решения.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационно-инвестиционная стратегия,
вертикальная интеграция, инвестиционное обеспечение, инновационный проект.
TARAHTIEVA Г. К.ROLE OF INNOVATIONS IN DEVELOPMENT OF FUEL AND ENERGY
COMPLEX OF UZBEKISTAN
There are considered in the article the innovative way of development of high-tech
industries and productions, such as oil branch, also opportunities of transformation of oil
industry on the way of vertical integration of the companies, realization of innovative-
investment strategy of development of oil branch and investment ensuring innovative
processes, a problem of major Innovative Projects performing and possible ways of their
decision.
Keywords: innovative processes, innovative-investment strategy ,vertical integration,
investment ensuring, Major Innovative Projects.
36
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
1.
Ниқоблаш ва товламачилик чега
раларини аниқлаш жуда қийин, чунки
кўпинча уларнинг усуллари аралашиб кета
ди. Муаммо нафақат у ёки бу томонга че
гарадан чиқишдангина эмас, балки бирин
чи усулнинг ҳам, иккинчи усулнинг ҳам
мақсади атроф-муҳит муҳофазаси, сало
матлик ёки табиатни муҳофазалаш тузил
малари ва табиатдан фойдаланувчилар
ўртасида ўзаро таъсир тизимини яратиш
дан иборат, ўз манфаатларини қондириш
эса рақобатчилар билан курашиш, фойда
олиш ёки бошқа тарзда бўлади.
2.
Табиатдан фойдаланувчилар устидан
назоратни амалга ошириш соҳасидаги жа
моат ташкилотларининг фаолияти ўзининг
ижобий томонларига эгалиги, шубҳасиз.
Бироқ ҳеч нарса билан асосланмаган норо
зиликлар ҳам мавжуд бўлади, илгари сури
лади. Шу сабабли ижтимоий экологларнинг
лойиҳаларга бўлган талаблари пухта таҳлил
қилинган ва лойиҳаларни амалга ошириш
фойдасиз бўлиб қоладиган шароитлар
ни яратишни бартараф қилиш мақсадида
ҳар томонлама асосланган бўлиши зарур.
Аниқланган бузилишлар вазиятида жамоат
ташкилотлари компания фаолиятидан суд
тартибида шикоят қилишлари мумкин.
3.
Экологик талабларни иқтисодий ва
сиёсий талаблар билан чалкаштирмаслик
лозим: шу каби ҳолатлар экологик менеж
мент тизими орқали пухта қайта ишланиши
керак.
4.
Компания экологик менежменти эко
логик товламачилик ва ниқоблаш ҳоди
саларига фаол қарши туради ҳамда ўз куч
ларини маҳаллий ва минтақавий дара
жаларда экологик хавфсизлик ҳолатини
ушлаб туришга йўналтириши зарур.
Адабиётлар:
1.
Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 декабрдаги «Табиатни муҳофаза
қилиш тўғрисида»ги 754-XII-сонли қонуни.
2.
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амал
га ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш
ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор
вазифамиздир. / Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 17 январь
сони.
3.
Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природопользования. Учебное пособие для
ВУЗов. – М.: «Аспект-пресс», 1995.
4.
Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. Учебник для ВУЗов. – М.: «Банки
и биржи: ЮНИТИ», 1999.
5.
Ишмуҳамедов А.Э., Раҳимова М.Р., Ишмуҳамедова Л.А. Минтақавий иқтисодиёт.
– Т.: 2007. –359-б.
6.
Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой. Учебник. – М.: АО
«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999.
7.
Журнал «Управление компанией», 2005, №8.
35
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
рен, озон, маргимуш ва бошқалар чиқади.
Ҳудудий жиҳатдан уларнинг тахминан 90%и
Тошкент, Қашқадарё, Фарғона, Бухоро, На
воий ва Сирдарё вилоятлари ҳиссасига
тўғри келади
. Айнан ушбу минтақаларда
экологик «зарарли» маҳсулотлар ишлаб
чиқарадиган республиканинг асосий саноат
салоҳияти тўпланган. Булар қора ва рангли
металлургия, кимё, нефть кимёси, газ ва
нефть қазиб чиқариш ҳамда уни қайта иш
лаш, энергетика ва қурилиш материаллари
саноати корхоналарини ташкил қилади.
Статистик маълумотларга кўра, 2000
йил
да Ўзбекистонда 81 мингдан ортиқ
атмо
сферани ифлослантирувчи стацио
нар манбаларга эга бўлган 1971 та корхона
рўйхатга олинган. Уларнинг умумий қуввати
192822,1 минг метр куб бўлган 11756 та
газ ва чангдан тозалаш ускуналари билан
жиҳозланган. 2000 дан ортиқ корхоналар
чанг ушлагич ва газ тозалагич воситалари
билан етарли даражада таъминланмаган.
Зарарли чиқиндиларни тозалаш самара
дорлиги 70,1%ни ташкил этади, чунки 77%
асбоб-ускуналар жисмоний ва маънавий
жиҳатдан эскирган.
Стационар манбалар томонидан чи
қа
ри
лаётган зарарли моддаларнинг
34,1%и энергетика корхоналари, 31,9% –
«Ўзбекнефтегаз» МК, 16,5% – металлургия,
3,8% – қурилиш индустрияси, 3,6% – ком
мунал хизмат кўрсатиш, 2,6%и кимё са
ноати ҳиссасига тўғри келади. Бошқа кор
хоналарнинг улуши 7,4%дан ортмайди.
Чиқиндилар, асосан, Тошкент, Қашқадарё,
Фарғона, Бухоро ва Навоий вилоятлари
ҳиссасига тўғри келади
Миллий ҳисоблар тизимида узоқ муддат
ли барқарор иқтисодий ўсиш имкониятла
рини акс эттириш учун уларда, жумладан,
табиатни асраш тадбирлари ва антропоген
ифлосланиш таъсири остида атроф-муҳит
Ишмуҳамедов А.Э., Раҳимова М.Р., Ишмуҳа
медова Л.А. Минтақавий иқтисодиёт. – Т.: 2007.
– 324-б.
Ишмуҳамедов А.Э., Раҳимова М.Р., Ишмуҳа
медова Л.А. Минтақавий иқтисодиёт. – Т.: 2007.
–325-б.
сифатининг ўзгаришини акс эттирувчи ҳи
соблар етишмайди. Бундай ҳисоблар ёр
дамида иқтисодий ривожланишнинг комп
лексли кўрсаткичлари – яИМ ва миллий
даромадда муҳитнинг таназзулга юз тутган
лик даражасини акс эттириш ва шу тариқа
экологик созланган макрокўрсаткичларни
олиш мумкин.
Миллий ҳисоблар тизимида ушбу ва
зифаларни ҳал этишнинг методологик ва
услубий асосларини қуйидаги илмий тад
қиқотлар таъминлаши лозим:
экологик қонунбузарликлар туфайли
йў
қотишларнинг икки тури – ҳозирги ва ке
лажак авлодлар дуч келувчи йўқотишларни
фарқловчи макроиқтисодий кўрсаткичларга
ўзгартиришлар киритиш вариантларини
ишлаб чиқиш;
миллий бойликни баҳолашга табиат
элементларини киритиш ва экологик қо
нун
бузарликлар туфайли миллий бойлик
даги йўқотишларни аниқлашнинг тахминий
усулини ишлаб чиқиш;
халқ хўжалигида тармоқлараро ба
лансни экологик тартибга солиш, шунинг
дек, корхонанинг бухгалтерия балансини
экологизациялаш усулларини ишлаб чи
қиш, олий ўқув юртларида бу соҳада кадр
лар тайёрлашни йўлга қўйиш.
Ўзбекистонда экологик менежмент эн
дигина ривожланмоқда. Чет эл компания
ларида эколог-мутахассислар кўп ҳолларда
меҳнат муҳофазаси бўйича мутахассислар
вазифасини бажармоқдалар. Ўзбекистон
корхоналарида уларнинг мажбуриятла
ри, асосан, турли лойиҳалар бўйича ҳуж
жатларни келиштириш ва тайёрлашга олиб
келмоқда. Илмий-тадқиқот ва ихтисослаш
ган ташкилотлар НИОКР ва пудрат шарт
номаси бўйича йирик лойиҳалар билан
шуғулланмоқдалар. Шу сабабли бу ерда
рўйхатга олинган ижтимоий экологик таш
килотлар фаоллигини ошириш тақозо эти
лади.
Хулоса ўрнида қуйидаги тавсияларни
иш
лаб чиқиш мумкин:
34
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
гуруҳларининг табиатни муҳофаза қилиш
учун бериладиган, ҳақиқатда эса улар учун
иқтисодий фойда олишга қаратилган фао
лиятдир.
Бунда табиий муҳитнинг ўзида зарар
ни жойлаштириш масаласи иккинчи да
ражали бўлиши мумкин ёки умуман, кўта
рилмаслиги керак. Экологик ниқоблаш
бўйича ҳаракатлар табиатдан фойдала
нувчилар томонидан маҳаллий аҳолида ва
давлат органларида хусусий фаолият, ком
паниянинг экологик обрўсини яхшилаш ва
ҳ.к. тўғрисида ижобий фикрларни шакллан
тириш учун амалга оширилмоқда.
Экологик менежмент тизими экологик
товламачиликнинг салбий оқибатларини
пухта назорат қилиши ва кейинчалик кор
хона фаолиятига талофат етказа оладиган
ахборотлар оқими эҳтимолини энг камига
келтирган ва унинг барқарор ривожланиши
ни таъминлаган ҳолда «яшил ниқоблаш»нинг
ривожланишига йўл қўймаслиги керак.
Экологлар ва жамоатчилик томони
дан босимларни бартараф қилиш билан
боғлиқ муҳим вазифалар – компания то
монидан ўзлаштириладиган экологик қо
нунчилик бузилган ҳудудларни аниқлаш
ва лойиҳа амалга оширилгунга қадар таби
ий муҳит ҳолатини батафсил баҳолашдир.
Вақтида ўтказилган бу тадқиқотлар за
рурат туғилганда компанияга мазкур
ҳу
дудни ўзлаштириш бўйича лойиҳа
амалга оширилгандан кейинги унинг таби
атни муҳофаза қилиш фаолияти тўғрисида
ҳисобот бериши мумкин.
Экологик қонунчилик талабларини ҳи
соб
га олган ҳолда бизнесни ривожланти
риш жаҳон бозорида ва жамоатчилик ол
дида компаниянинг ижобий обрўсини
шакл
лантиришга ёрдам беради. Ниқоблаш
ҳодисаси катта зарар келтиради, чунки та
биий муҳитни муҳофаза қилиш бўйича реал
тадбирлар мавжуд бўлмайди, жамоатчи
лик янглиш ишга тушади, атроф-муҳит эса
йўқотишларга учрайди. Нафақат компания
нинг ижобий экологик обрўсини шакллан
тириш, балки шериклар ва жамоатчилик
учун унинг жозибадорлигини таъминлаш
ҳам зарур. Экологик аудит ўтказиш ва ком
пания фаолиятининг ИСО 14000 стандарт
ларига мувофиқлиги бу йўлда муҳим қадам
ҳисобланади
Бундан ташқари, компания томони
дан ўтказилаётган ва молиялаштирилаёт
ган табиатни муҳофаза қилиш чора-тад
бирларини ОАВда ёритиш муҳимлигини
таъ
кидлаш зарур. Бунда мазкур акциялар
реклама тавсифига эга бўлмаслиги, балки
экотизим ҳолатини ҳақиқатда яхшилашга
олиб келиши керак. Шу тариқа экологик
менежментнинг мувозанатлашган тизими
зарур бўлиб, унинг асосий вазифаси эко
логик товламачиликдан муҳофазалаш ва
экологик ниқоблашни бартараф қилишдан
иборат
. Экологик экспертиза, масалан,
нефть объектларининг нафақат атроф-
муҳит, балки туб аҳоли анъанавий турмуш
тарзига ҳам салбий таъсир даражасини
аниқлаши зарур бўлди. Етказиладиган за
рарни қоплаш ҳақидаги талаб ҳам кўтариб
чиқилган.
Нефть лойиҳаларини ишлаб чиқиш би
лан боғлиқ экологик ташкилотлар Ғарбий
Тинч Океани кулранг китлари популяцияси
га юқори қизиқиш намоён қилганликлари
ҳолати ҳам қизиқиш уйғотмоқда. Нефтчи
лар фаолияти бошлангунга қадар кулранг
китларга табиатни муҳофаза қилувчилар
алоҳида эътибор қаратмаган бўлсалар,
лойиҳалар туфайли уларни ўрганишга кат
та маблағлар ажратилди. Шундай қилиб,
мазкур ҳаракатлар, бир томондан, «яшил
ниқоблаш» сифатида, бошқа томондан эса
«яшил товламачилик» сифатида қаралиши
мумкин.
Ўзбекистонда бугунги кунда стацио
нар манбалардан атмосферага 150 дан кўп
турдаги ифлослантирувчи чиқиндилар, шу
жумладан, юқори даражада хавфли – оғир
металлар, ваннадий беш окиси, бензапи
Журнал «Управление компанией», 2005, №8.
–С. 38.
Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природо
пользования. Учебное пособие для ВУЗов. – М.:
«Аспект-пресс», 1995. –С. 24.
33
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
лантириш, масалан, EMS-технологиялардан
фойдаланиш зарур
Экология бизнес-тузилмаларда иқтисо
дий таркибни мужассамлаштириб, кўпроқ
мажбурий харажатлар сифатида қабул
қилинади. Бироқ табиий муҳитнинг қулай
ҳолати – бу нафақат минтақадаги ижобий
ижтимоий вазият кўрсаткичи, балки биз
несни ривожлантириш учун актив ҳамдир.
Асосан, табиат муҳофазаси бўйича бар
ча тадбирлар табиий тизимларга таъсирни
тартибга солишга қаратилган. Уларга, маса
лан, меъёрлар ўрнатиш, лицензиялаш, сер
тификатлаш, стандартлаштириш, экологик
аудит, атроф-муҳитни ифлослантирганлик
учун тўлов, атроф-муҳит ифлосланиши учун
солиқлар, экологик суғурталаш киради.
Тизим хоссаларидан фойдаланиш, уларни
кенгайтириш имкониятлари ҳамда геоти
зим динамикаси усулларини ишлаб чиқиш
талаб этилади. Бошқарув тизими мажмуа
вий бўлиши лозим, бу ерда бир томонлама
ёндашув номақбулдир. Экологияга таъсир
билан боғлиқ барча жамоатчилик кескин
лигининг вужудга келиш ҳолатларини ба
тафсил тадқиқ этиш ва уни пасайтириш
га қаратилган чора-тадбирларни ишлаб
чиқиш лозим. Бу ерда давлат органлари,
табиатдан фойдаланувчилар ва жамоатчи
лик томонидан уч томонлама пухта назорат
талаб қилинади. Фақат барча томонларнинг
ўзаро таъсири табиий ресурслардан фой
даланиш ва қулай табиий муҳитни сақлаш
бўйича самарали чора-тадбирларни ишлаб
чиқиш имконини беради.
Экологик товламачилик ва ниқоблаш.
Табиат муҳофазаси соҳасидаги салбий
ҳаракатларнинг турларидан бири экологик
товламачилик ва ниқоблаш ҳисобланади.
Масалан, нафақат табиатдан фойдала
ниш тартибини бузадиган компаниялар
билан курашиш учун, балки «яшиллар
ҳаракати»ни дискредитациялаш, экологлар
ютуқларини нейтраллаштириш ҳамда жа
Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент.
Учебник для ВУЗов. – М.: «Банки и биржи: ЮНИТИ»,
1999.
моатчиликда саноат лойиҳаларига салбий
муносабатни шакллантириш учун ОАВдан
фойдаланиш ҳам экологик товламачилик
усулларидан ҳисобланади
Жамоатчилик томонидан экологик муам
моларнинг қабул қилинишини ўзгартириш
мақсадида оммавий ахборот воситалари
нинг реал вазиятни онгли равишда бузиб
кўрсатиши, бир томондан, кўп жиҳатдан
экологик товламачиликни чеклашнинг му
раккаблиги, бошқа томондан эса бизнес
томонидан ҳаққоний бузилишларни бел
гилайди. Мазкур вазиятда табиатдан фой
даланувчи компаниялар томонидан ҳам,
«яшиллар» томонидан ҳам мумкин бўлган
ўзига хос ахборотлар жанги тўғрисида га
пириш мумкин бўлади.
Экологик товламачиликнинг бошқа усул
лари қаторида табиатдан фойдаланувчилар
томонидан турли экологик меъёрларнинг
бузилиши, зарар келтириши; пикетлар ва
митинглар ташкил қилиниши; реклама
га қарши фаолият олиб бориш; давлат
органларининг тез-тез текширувларини
аниқлаш; лойиҳаларда алоҳида муҳофаза
қилинадиган табиий ҳудудлардан фойда
ланиш учун зарур участкаларни рўйхатга
олиш; дала-ҳовли участкаларини ташкил
қилиш ва ҳ.к.лар тўғрисида суд даъволари
қўзғатилишини келтириш мумкин. Бу бар
ча тадбирлар табиатдан фойдаланувчилар
томонидан қўшимча харажатларни ўзига
жалб қилади.
Экологик товламачилик ҳақиқатдаги эко
логик муаммолардан эътиборни чалғитган
ҳолда нафақат бизнесни ривожлантириш,
жамият, балки табиий муҳитга ҳам кат
та зарар келтиради. Ҳақиқатан ҳам табиат
муҳофазаси ёки лойиҳани дискредитация
лашга қаратилган бу ҳаракат меъёрлари
ва стандартларининг бузилиши ўринлими-
йўқми, пухта аниқлаш зарур.
Экологик товламачиликка қарама-
қарши ҳодиса – бу «яшил ниқобланиш»,
яъни алоҳида компаниялар ёки аҳоли
Журнал «Управление компанией», 2005, №8.
–С. 32.
32
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ортидан йирик зарарларни ва иқтисодий
фаолиятнинг батамом тугатилишини келти
риб чиқаради.
Бизнес-тузилмаларнинг экологик тар
кибий қисми қуйидаги омиллар мажмуи
ни ўзида мужассамлаштиради: табиий ре
сурсларни ишлаб чиқариш учун қулайлик,
бизнес учун экологик тўсиқлар, корхона
маҳсулотига экологик талаблар, корхона
нинг маҳсулот ишлаб чиқариш ёки хизмат
кўрсатиш жараёнида атроф-муҳитга таъсир
кўрсатиш шакллари.
Экологик менежментни амалга оши
риш усуллари.
Экология соҳасида сифатли менеж
ментни таъминлаш учун бизнеснинг эко
логик қонунчилик талабларига қатъий
мувофиқлиги шароитида унинг атроф-муҳит
билан ўзаро таъсир стратегиясини аниқлаш
зарур. Бу ерда унинг динамик ўзгаришлари
доирасида экотизим билан ўзаро таъси
ри ва бизнес-тизим ривожланиши шарои
тида уларни ҳисобга олиш энг оптимал
ҳисобланади. Бизнес лойиҳаларни тузиш
да лойиҳанинг ҳам, у таъсир кўрсатадиган
геотизим қисмининг ҳам динамикасини акс
эттирадиган батафсил ландшафт-экотизим
экспертизаси зарур бўлади.
Менежмент экологик соҳа мутахассиси,
экологик хавфсизлик учун жавоб беради
ган бўлимлар ёки таркибий бўлимлар то
монидан аутсорсинг ёрдамида амалга оши
рилиши мумкин.
Экология соҳаси менежери нафақат
давлат назорат ва кузатиш органлари,
илмий-тадқиқот институтлари ва уларнинг
бўлимлари, экологик жамоат ташкилотлари
билан, балки жамоатчиликда корхонанинг
экология соҳасидаги фаолиятига ижобий
муносабатни шакллантириш мақсадида ҳам
узвий ўзаро таъсир кўрсатиши зарур. Бунда
корхона фаолияти ҳамда мазкур соҳада ин
новациялардан фойдаланиш бўйича муам
моли семинарлар ташкил қилиш мақсадга
мувофиқ. Бундан ташқари, экология соҳа
сида юзага келадиган муаммоларни ҳал
қилиш бўйича инновацион-лойиҳавий
гуруҳларни ташкил қилиш ҳам муҳим.
Экологик менежмент атроф-муҳитга энг
кам таъсир кўрсатадиган ва унинг дина
микасини ҳисобга оладиган лойиҳаларни
ҳамда мумкин бўлган ҳалокатли вазиятлар
нинг олдини олиш ва тугатиш бўйича стра
тегик режаларни ишлаб чиқишни ўз ичига
олиши зарур. Бунда риск-менежменти ва
суғурта ҳимояси услубиятидан фойдаланиш
лозим.
Шундай қилиб, корхонада турли ташқи
ташкилотлар билан ўзаро таъсирлашувчи
ва одатдаги хўжалик фаолиятида атроф-
муҳитга таъсирни нафақат пасайтириш им
конини берадиган, балки ҳалокатлар риски
ва улардан мумкин бўлган зарарларни энг
камига келтириш имкониятини ҳам ярата
диган экологик менежментнинг бир бутун
тизими ташкил қилинган бўлиши зарур. Бу
ҳақда Ўзбекистон Президенти Ислом Кари
мов шундай дейди: «Корпоратив бошқарув
тизимидаги принцип ва ёндашувларни туб
дан ўзгартириш, ишлаб чиқариш, ташқи
иқтисодий ва инвестиция жараёнларига
замонавий халқаро корпоратив менежмент
стандартларини жорий этиш жиддий эъти
борни талаб қилади»
Шу каби тизимни нафақат йирик саноат
корхоналари, балки ўрта ва кичик бизнес
ни мужассамлаштирадиган компаниялар
ҳам аутсорсинг ёрдамида яратиши мумкин.
Экологик хавфсизлик ва атроф-муҳит
ҳолати мониторинги венчур фаолият тур
лари ҳисобланади. Демак, корхонада тузил
ган экологик бошқарув тизимини ривож
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, мо
дернизация ва диверсификация жараёнларини
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бе
риш – устувор вазифамиздир. / Ўзбекистон Пре
зиденти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил
17 январь сони.
31
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
қилишга тааллуқли қонунлар ижросини на
зорат қилиш ва мувофиқлаштириб бориш
ва бошқа вазифалар киради.
Табиатни муҳофаза қилиш ишларига
умумий раҳбарлик Вазирлар Маҳкамасига
юклатилган. Қонуннинг «Атроф табиий му
ҳитни муҳофаза қилишнинг давлат бош
қаруви» деб номланган 8-моддасида
қуйи
дагилар белгиланган: «Атроф та
биий муҳитни муҳофаза қилиш ва та
биат ресурсларидан фойдаланишнинг
дав
лат бошқарувини Ўзбекистон Республи
касининг қонунлари ва бошқа норматив
ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Респуб
ликаси Вазирлар Маҳкамаси, Ўзбекистон
Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш
давлат қўмитаси, давлат бошқаруви
маҳаллий идоралари амалга оширадилар»
Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил
28 сентябрдаги «Хавфли ишлаб чиқариш
объектларининг саноат хавфсизлиги тўғри
сида»ги қонуни ҳамда Ўзбекистон Респуб
ликаси Президентининг 2007 йил 17 январ
даги «Геология-қидирув ишларини ташкил
қилишни ҳамда Ўзбекистон Республика
си давлат геология ва минерал ресурслар
қўмитаси фаолиятини тубдан такомил
лаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги
қарори қабул қилинганлиги экология
ҳуқуқининг янада такомиллаштирилишига
хизмат қилди.
Республикада экологик сиёсатни амалда
ижро этиш ва вазиятни соғломлаштириш,
атроф-муҳит ифлосланишининг олдини
олиш, таркиб топган табиатни муҳофаза
қилиш муаммоларини босқичма-босқич
ечиб бориш мақсадида давлат дастурлари
ишлаб чиқилиб, ҳаётга татбиқ қилинади.
1994 йилдан бошлаб Фан ва техника
Давлат қўмитаси 15-илмий-техник дастури
«Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва та
биатдан оқилона фойдаланишнинг илмий
асослари ва муаммолари ечимини ишлаб
чиқиш» доирасида бир неча йирик илмий
Ўзбекистон Республикасининг 1992 йил 9 де
кабрдаги «Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги
754-XII-сонли қонуни.
ва илмий-лойиҳа ташкилотларининг (Фан
лар академияси институтлари, Ўзбекистон
гидрометеорология институти, Қишлоқ
хўжалиги академияси, Ўрта Осиё иррига
ция институти ва бошқ.) 38 та топшириқ
ва мавзуларни бажариши амалга ошири
ла бошланди. Бу республикада тўпланиб
қолган турли экологик муаммоларни ижо
бий ҳал қилиш, табиат муҳофаза қилиш би
лан боғлиқ турли тадбирларни илмий асос
лаш, атроф-муҳитни соғломлаштириш каби
масалаларнинг жойлардаги ечимини тезла
тишга ёрдам берди.
Бундан ташқари, ҳозирги даврда иқти
содиётни модернизациялаш ва қайта
ўзгар
тириш жараёни кетмоқда. Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2007 йил
27 июлдаги «2007-2011 йиллар мобайни
да кимё саноати корхоналарини модерни
зация қилиш, техник ва технологик қайта
жиҳозлаш дастури тўғрисида»ги ПҚ-677-
сонли қарори қабул қилинганлиги бу бо
рада муҳим қадам бўлди. Мазкур қарор,
хусусан, Тошкент вилояти кимё саноатини
янада барқарор ва мутаносиб ҳолда ривож
лантириш, ишлаб чиқариш қувватларидан
оқилона фойдаланиш, энергия тежовчи
ҳамда экологик хавфсиз самарали тех
нологияларни жорий этиш, экспортга
мўлжалланган ва импорт ўрнини босадиган
рақобатбардош кимё маҳсулотлари ишлаб
чиқаришни кўпайтиришга қаратилган.
яна экологик менежментнинг нафақат
қонуний ва иқтисодий сабаблар билан
(энг аввало, жамият иқтисодий онгининг
етарли эмаслиги билан), балки қатор ва
зиятларда ўрта бўғин бошқарув ходимла
рининг компанияга садоқатсиз муноса
батда бўлишликда айблаш туфайли ишини
йўқотишдан қўрқув билан боғлиқ уларнинг
паст касбий даражасини ҳам қайд этиш ло
зим. Шу билан бир қаторда, экологик тар
киб бошқарувининг паст сифати компания
ни катта рискка тортади: мазкур камчилик
рақобатлашувчи компаниялар, давлат ор
ганлари ва жамоат ташкилотлари томони
дан фойдаланилган бўлиши мумкин. Бу ўз
30
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Экологларнинг атроф-муҳит муҳофазасидан манфаат
дорлиги ҳамда йирик корпорацияларнинг у ёки бу эколо
гик лойиҳалардан норозиликлари борасида кўп эшитган
миз. Бироқ ҳозирги вақтда у ҳам, бошқаси ҳам теска
ри жиҳатларга эга бўлиши ва рақобатчилик курашида
фойдаланилиши мумкин. Нисбатан ёш Ўзбекистон корхо
налари ҳам экологик менежментнинг мос келадиган жавоб
ҳаракатларига тайёр бўлишлари зарур. Бизнесни экология
билан уйғунлаштириш масаласи ҳал қилиниши лозим.
Исталган бизнес-тузилма атроф-муҳит
билан у ёки бу даражада ўзаро таъсирла
шади. Бундай ўзаро таъсир ҳам ижобий,
ҳам салбий бўлиши мумкин. Иккинчи
си, афсуски, кўп учрайди. Шу сабабли ҳар
қандай бизнес бирликларда атроф-муҳит
билан ўзаро таъсирнинг маълум тамойил
ларини шакллантириш зарур бўлиб, эко
логик жиҳатлар унинг узвий қисми бўлиши
зарур.
Мазкур муносабатлар тизимига атроф-
муҳит муҳофазаси соҳасида назорат ва
кузатувни амалга оширадиган давлат ор
ганлари ҳамда охирги вақтларда ўз фаол
лигини оширган жамоат ташкилотлари
маълум таъсир кўрсатадилар. Бироқ бу
ерда жамоат ташкилотларининг фаолияти
атроф-муҳит муҳофазаси вазифаларини ҳал
қилишга ва экологик ҳуқуқбузарликларнинг
олдини олишга эмас, балки мутлақо бошқа
мақсадлар, масалан, улар томонидан йи
рик корпорациялардан молиявий ёрдам
олиш ёки уларнинг у ёки бу фаолияти ёки
маҳсулотини дискредитациялаш учун таби
атдан фойдаланувчилар ўртасидаги
рақобат курашида қатнашишга
қаратилмоқда.
Экологик сиёсатнинг негизлари, тартиб-
қоидалари, илмий асосланган концеп
циялари, тактика ва стратегияси олим ва
мутахассислар, давлат ва жамоат ташки
лотларининг йўл-йўриқлари асосида ишлаб
чиқилади. Улар маълум тартибга келтирил
ган тарзда давлатнинг қонун чиқарувчи
муассасаси томонидан тасдиқланади.
Ўзбекистонда экологик сиёсат давлат сиё
сати даражасигача кўтарилган. Ўзбекистон
Республикасининг 1992 йил 9 декабрда
қабул қилинган «Табиатни муҳофаза қилиш
тўғрисида»ги қонун ва Вазирлар Маҳкамаси
қабул қилган қарорлар мамлакатнинг эко
логик сиёсатини ҳуқуқий қонунлар ва
қарорлар асосида мустаҳкамлайди.
Экологик сиёсат давлат миқёсидаги дара
жада амалга оширилса, атроф-муҳитни ях
шилашнинг белгиланган чора-тадбирлари
самарали бўлади. Ўзбекистонда бу маса
лага мустақилликка эришилгандан сўнг
алоҳида эътибор берила бошланди. Пре
зидент Ислом Каримовнинг «Ўзбекистон
XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид,
барқарорлик шартлари ва тараққиёт ка
фолатлари» номли асарида экология му
аммолари бошқа давлат аҳамиятига молик
бўлган иқтисодий, ижтимоий, ташқи сиё
сат таркибида атрофлича таҳлил қилиниб,
амалга ошириладиган вазифалар аниқ-
равшан белгилаб берилган.
Ўзбекистонда атроф-муҳитни муҳофаза
қилиш, табиий ресурслардан оқилона
фойдаланишнинг ҳуқуқий, иқтисодий ва
ташкилий асосларини Ўзбекистон Респу
бликасининг 1992 йил 9 декабрдаги «Таби
атни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонуни
белгилаб берди. Мазкур қонунга мувофиқ,
рес
публикада табиатни муҳофаза қилишга
тааллуқли ҳуқуқий муносабатларни тар
тибга солиш Олий Мажлиснинг зиммаси
га юклатилган. Буларга табиатни муҳофаза
қилиш соҳасидаги давлат экологик сиёса
тини белгилаш, давлат табиатни муҳофаза
қилиш дастурларини тасдиқлаш, шу соҳага
оид республика қонун ҳужжатларини ишлаб
чиқиш ва қабул қилиш, табиатни муҳофаза
29
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Ахунова Ш.,
Фарғона политехника
институти
«Иқтисодиёт» кафедраси катта ўқитувчиси,
иқтисод фанлари номзоди
БИЗНЕС ТИЗИМДА ЭКОЛОГИК ЖИҲАТЛАР
АХУНОВА Ш. БИЗНЕС ТИЗИМДА ЭКОЛОГИК ЖИҲАТЛАР
Мақолада корхонада ҳалокатлар риски ва улардан мумкин бўлган зарарларни ка
майтириш имкониятини берадиган экологик менежмент тизимини ташкил этиш билан
боғлиқ масалалар ўрганилган.
Таянч иборалар: экологик менежмент, экологик хавфсизлик, экологик товламачилик,
«яшил ниқоблаш», экологик аудит.
АХУНОВА Ш. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СИСТЕМЕ БИЗНЕСА
В статье рассмотренны вопросы организации системы экологического менеджмен
та. Внедрение этой системы дает возможность оценки рисков и уменьшения убытков на
предприятии.
Ключевые слова: экологический менеджмент, экологическая безопасность, экологи
ческое мошенничество, «зеленая маскировка», экологический аудит.
AKHUNOVA SH ENVIRONMENTAL ASPECTS IN BUSINESS
There is considered in the article the organization of the environmental management
system on the enterprises. That has to improve of risks estimation and reduction of losses on
the enterprises.
Keywords: environmental management, environmental safety, environmental fraud "green
camouflage", an environmental audit.
28
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
тириш орқали кўпайиб бораётган аҳолини
иш жойлари билан таъминлаш;
- корхоналарнинг эскирган ишлаб
чиқариш қувватлари, моддий-техник база
сини янгилаш ва уларни техник жиҳатдан
қайта қуроллантириш;
- табиий ресурсларни қайта ишлайди
ган корхоналар барпо этиш;
- республикамиз ҳудудларида улар
нинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш
муаммоларини ўрганиш ва ҳал қилишга
қаратилган илм-фаннинг турли соҳалари
бўйича инновацион кластерлар тузишни
янада кенгайтириш.
Адабиётлар:
1.
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амал
га ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш
ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор
вазифамиздир. / Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 17 январь
сони.
2.
Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М., 2001.
3.
Греханова М. Блеск возрождения. // «Эксперт-Сибирь». М., 2004, №35 (49).
4.
Кузнецов Н.Г., Тяглов С.Г. Региональная экономика. – Ростов-на-Дону, 2001.
5.
Морозова Т.Г. Региональная экономика. – М.: «Юнити», 2001.
6.
Океанова З.К. Экономическая теория. Учебник. – М., 2007.
27
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
садга мувофиқ. Барча мамлакатлар ва
минтақалар иқтисодий ривожланиши уч
асосий босқичдан ўтади: тоиндустрлашган,
индустрлашган ва пост-индустрлашган.
Тоиндустрлашган ривожланишнинг етакчи
тармоқлари ундирувчи тармоқлар, қишлоқ
хўжалиги, балиқчилик, ўрмон ва тоғ-кон
саноати ҳисобланади. Индустрлашган бос
қичда қайта ишловчи тармоқлар – ма
шинасозлик, енгил ва озиқ-овқат саноа
ти устунлик қилади. Пост-индустрлашган
босқичда иқтисодий ривожланиш таяна
диган асосий тармоқлар номоддий ишлаб
чиқариш тармоқлари бўлиб қолади: фан,
таълим, савдо, молия, суғурта, соғлиқни
сақлаш. Пост-индустрлашган жамият
нинг ўзига хос белгилари товар ишлаб
чиқа
ришнинг нисбатан пасайиши ва хиз
мат кўрсатишнинг нисбатан ўсиши, фан
сиғимли ишлаб чиқаришларнинг ўсиши,
ишлаб чиқаришнинг байналминаллашуви
дан илгарилаб борувчи ходимлар малака
даражасининг ошиши бўлиб қолади.
Жаҳон иқтисодий ривожланишининг
умумий қонуниятлари у ёки бу шаҳар ёки
минтақанинг иқтисодий ривожланиш та
рихи ва истиқболини сифат жиҳатдан
баҳолаш имкониятини яратади. Етакчи
тармоқ мансублигига кўра, тоиндустрлаш
ган, индустрлашган ва пост-индустрлашган
шаҳарларни ажратиш мумкин. Ривож
ланишнинг турли босқичларида турган
минтақаларда ўз моҳиятига кўра турлича
жараёнлар кечади ва уларда иқтисодий
ривожланиш жараёнини бошқаришнинг
турли чоралари қўлланилади.
Индустрлашган ривожланиш босқичида
минтақада мультипликатив самарани яра
тадиган ва бутун минтақанинг ривожлани
шини белгилайдиган «индустрия локомо
тивлари», етакчи тармоқлар роли билан
белгиланадиган қонуниятлар амал қилади.
Етакчи тармоқ қўшимча ишчи ўринлари
яратади, минтақанинг қолган барча инфра
тузилмаси асосий ишлаб чиқаришга хизмат
кўрсатади. Бундай шароитда монотармоқ
таркибига эга бўлган минтақалар шаклла
нади, бунда бир тармоқдаги бир ёки бир
қанча корхоналар иқтисодиёт ҳолати, бу
тун минтақа ижтимоий соҳасини белгилаб
беради.
Минтақа ривожланишининг юқори да
ражада индустрлашган босқичида унинг
фаровонлигини белгилайдиган асосий
омил инфратузилманинг ривожланиш да
ражаси бўлиб қолади. Йўллар, алоқа,
турар-жой соҳаси, хизмат кўрсатиш соҳаси
ва кўнгилочар индустрия қанчалик ри
вожланганлиги, идора бинолари қанчалик
қулайлиги, жиноятчилик даражаси
қанчалик пастлиги ва минтақанинг малака
ли кадрлар билан таъминланганлиги – бу
ларнинг ҳаммаси пост-индустрлашган ри
вожланиш салоҳиятини белгилайди.
Минтақалар иқтисодиётини ривожлан
тиришда инвестиция лойиҳаларини амал
га ошириш юзасидан қуйидаги чора-
тадбирларни амалга оширишда давом
этиш лозим, деб ҳисоблаймиз:
- хорижий инвестициялар кўмагида
корхоналарга замонавий техника ва тех
нологиялар жорий қилиниб, экспорт
га мўлжалланган маҳсулотлар ишлаб
чиқаришни янада ривожлантириш;
- импорт ўрнини босадиган маҳсулотлар
ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш, бу
нинг учун хорижий инвестициялар
ни иқтисодиётнинг етакчи соҳаларига
йўналтириш ҳамда шу орқали аҳолининг
турмуш даражасини оширишга эришиш;
- кичик бизнес ва хусусий тадбир
корликни ривожлантириш ва қишлоқ
хўжалиги ишлаб чиқаришини жадаллаш
26
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
лаб чиқариш агломерацияси, концентра
цияси ва комбинацияси қонуниятларига
асосланади. Йирик шаҳарларда ёки шаҳар
агломерацияларида қўшимча тежамкор
лик ёки қўшимча иқтисодий самара
муваффақиятли амал қиладиган ишлаб
чиқаришлар атрофида шаклланиши юз бе
ради ёки умумий ресурслардан (меҳнат,
энергетика, инфратузилма) биргалик
да фойдаланиш билан боғлиқ равиш
да қўшимча тежамкорликка эришилади.
Саноат
нинг йирик шаҳарлардаги юқори
концентрацияси агломерация самара
си (йирик агломерациядаги барча ишлаб
чиқаришларнинг ялпи харажатлари мазкур
агломерация чегараларидан ташқарида
ёлғиз жойлаштирилган вазиятда ҳар бир
ишлаб чиқариш сарфлари суммасидан
кам) туфайли юзага келадиган қўшимча те
жамкорликка эга бўлиш имкониятини бе
ради. Йирик марказларда юқори малакали
фаолиятнинг айрим турлари фақат йирик
марказларда (музейлар, йирик театрлар,
тиббий марказлар ва ҳ.к.) бўлиши мумкин
лиги туфайли уларни ривожлантиришнинг
қўшимча салоҳияти вужудга келади.
Минтақа иқтисодий ривожланиш муам
моларини самарали таҳлил қилиш имко
нини берадиган жуда самарали концеп
ция асосий ва ёрдамчи ишлаб чиқариш
ҳисобланади. Исталган минтақада маҳсу
лоти минтақадан чиқарилаётган асосий
саноатни ва маҳсулоти кўпроқ минтақа
доирасида истеъмол қилинаётган ёрдам
чи ишлаб чиқаришни ажратиш мумкин.
Асосий ишлаб чиқариш сифатида машина
созлик заводини ва ёрдамчи сифатида эса
бутун хизмат кўрсатувчи инфратузилма
почта, болалар боғчалари, мактаблар,
поликлиникалар, банклар, суғурта муас
сасалари, экспедиция ва транспорт хизмат
лари, қурилишни мисол сифатида ўрганиш
мумкин. Одатда асосий ишлаб чиқариш
кенгайтирилганда, унга хизмат кўрсатувчи
бутун инфратузилма ҳам ўсади; мультипли
катив самара деб номланган асосий ишлаб
чиқаришни иқтисодий ўсишнинг ўзига хос
тезлаштирувчиси сифатида қараш мумкин.
Хусусан, асосий ишлаб чиқаришдаги
ишчи ўринлари сони таркибий қайта
қуришлар жараёнида қисқарган вазият
да асосий ишлаб чиқариш ривожлани
шини жадаллаштирувчигина эмас, бал
ки тўхтатувчиси ҳам бўлиши мумкин.
Фан-техника тараққиёти билан белги
ланадиган жадал таркибий силжишлар
да минтақанинг муваффақиятли ривож
ланишининг асосий омили эмас, балки
ёрдамчи ишлаб чиқариш бўлиб қолади.
Минтақанинг узоқ муддатли юксалиши
унда инфратузилманинг қанчалик ривож
ланганлиги ва унинг янги асосий ишлаб
чиқаришни қанчалик ўз зиммасига олишга
тайёрлигига боғлиқ бўлади. Инфратузил
ма (ёрдамчи ишлаб чиқариш) қанчалик
ривожланган бўлса, минтақанинг бутун
иқтисодиёти шунчалик эгилувчан, унинг
иқтисодий ривожланиши ва юксалиши
шунчалик мустаҳкам асосга таянади. Шун
дай қилиб, асосий ишлаб чиқаришларнинг
тез алмашинуви шароитида бутун шаҳар
инфратузилмасининг ривожланганлик да
ражаси барқарор иқтисодий ривожла
нишнинг асосий омили ҳисобланади. Бу
ёрдамчи ишлаб чиқаришларнинг ролига
янгича қараш, уларни иқтисодий ривож
ланишнинг бирламчи омили ва унинг ке
лажакдаги юксалишининг гарови сифатида
баҳолашга асос бўлади.
Минтақа ривожланиши сифатини
таҳлил қилишда Д.Беллнинг ўсиш босқич
лари концепциясидан
фойдаланиш мақ
Океанова З.К.Экономическая теория. Учебник.
– М., 2007.
–С. 414.
25
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
узунлиги, соғлиқни сақлаш тизимининг ри
вожланиш даражаси ва унинг қулайлиги,
атроф-муҳит ҳолати – булар ҳам минтақа
ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг
муҳим баҳолаш мезонларидир.
Ўзбекистон минтақаларининг катта
қисми анча илгарилаб ривожланиб бо
раётганлиги, яъни ишлаб чиқарилаётган
маҳсулот ижобий динамикасининг устун
лик қилиши тўғрисида фикр юритганимиз
да, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ди
намикасидаги янгича ижобий силжишлар
тўғрисида гапириш мумкин, чунки эколо
гик таркибий қисми минтақаларни олдин
га илгарилашини тўхтатиб қўяди.
Ҳозирги вақтда республиканинг кўплаб
марказий шаҳарларига яқин шаҳарчаларда
чиқиндилар кўпайиб бораётганлиги ку
за
тилмоқда. Кўпгина дала ҳовли шаҳар
чалари ўз чиқиндиларини омборлашти
риш жойида жамлаган. Ерларнинг кат
та
қисми молиявий ресурсларни мелиора
ция ишларига жалб қилиш йўли билан
яхшиланмоқда.
Кўплаб шаҳарлар сув ва ҳавонинг иф
лосланиш меъёрининг йўл қўйиш мумкин
бўлган даражасидан кўп маротаба оши
ши билан тавсифланади. Унумли ерлар
нинг маълум майдонлари ҳар йили йўқо
тилмоқда ва бир умрга қишлоқ хўжалиги
оборотидан чиқарилмоқда. Барча сал
бий экологик тенденциялар республика
минтақаларининг ижтимоий-иқтисодий
ҳола
ти умумий трендига таъсир кўрсатади.
Минтақани ижтимоий-иқтисодий ри
вожлантириш тушунчасига аҳоли тур
муш маданияти каби қийин ўлчанадиган
жиҳат ҳам киради. Минтақа иқтисодий
ри
вожланишининг ижобий динамикаси
фақат мазкур минтақа аҳолисининг тур
муш маданияти бойиган шароитдагина
бўлиши мумкин. Минтақанинг ижтимоий-
иқтисодий ривожланиши фақат ижобий
динамикага эга бўлади, бошқа шароит
лар тенг бўлганда, ҳар бир кишининг
иқтисодий соҳадаги шахсий эркинлиги
кенгаяди. Бу кичик ва ўрта бизнес самара
ли қўллаб-қувватланганда, антимонопол
тадбирлар, истеъмолчилар ҳуқуқларини
ҳимоялаш, ривожланган турар-жой бозори
билан таъминланадиган ҳаракатланишнинг
ҳақиқий эркинлигини таъминлаш шарои
тидагина мумкин бўлади.
Минтақаларнинг ривожланиш тен
денциялари.
Минтақалар иқтисодий ри
вожланиши асосий тенденцияларини
изоҳ
лашда ётадиган айрим асосий наза
рий тасаввурларни кўриб чиқамиз.
Улардан биринчиси
макон устунликла
ри назарияси ёки жойлаштириш назария
си. Бу назарияга кўра, макон устунликлари
ҳар қандай иқтисодий фаолиятда намоён
бўлади. Улар у ёки бу ишлаб чиқариш тур
ларини аниқ олинган минтақаларда жой
лаштиришни тақозо қилади. Шунингдек,
алюминий саноати арзон электр энергия
си манбалари, металлургия заводлари те
мир рудаси ва кокс қазиб олиш жойларига
интилади, хом ашёга кучли боғлиқ бўлган
ҳар қандай ишлаб чиқаришлар одатда хом
ашё манбаларига яқин жойлаштирилади.
Маҳаллий бозорларга йўналтирилган ва
катта транспорт харажатларини кўзда ту
тадиган айрим ишлаб чиқаришлар сотиш
бозорларига яқин жойлаштирилади. Ҳар
бир минтақа, ҳар бир шаҳар ё хом ашё
манбалари, ёки бошқа ишлаб чиқариш
омиллари (ишчи кучи, ер, энергия), ёки со
тиш бозорларига яқинлиги билан боғлиқ
ўз ҳудудий устунликларига эга. Мазкур на
зария кўп даражада ишлаб чиқарувчи куч
ларнинг юзага келган жойлаштирилишини
изоҳлайди.
Нафақат иқтисодий ривожланиш наза
рияси, балки амалиёти билан боғланган
бошқа анъанавий тасаввурлар ҳам иш
24
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
лар ва минтақалар бойликларини баҳолаш
мезонларини ўзгартиради. Маълум ма
лакага эга бўлган кишилар, бошқарув
технологиялари, бозор инфратузилма
си, бизнес тармоқлари, ташкилот мада
нияти бойлиги каби омиллар биринчи
ўринга суриб чиқарилади. Иқтисодий
ривож
ланиш омиллари ва манбалари тўғ
рисидаги янги тасаввурлар таълим, илм-
фан, тиббиёт, телекоммуникация, ме
нежмент кўникмаларига бутун мамлакат
иқтисодий ривожланишининг суръат
лари
ва йўналишларига ҳал қилувчи таъсир
кўрсатадиган жамоатчилик ҳаёти соҳа
ларига янгича қараш имкониятини беради.
Шундай қилиб, минтақа даражасида
қуйи
даги мезон ва уларга мос ижтимоий-
иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларини
ўрганиш мумкин:
яММ ёки яИМ (мутлақ миқдори ва
аҳоли жон бошига) ва бу кўрсаткичларнинг
ўсиш суръатлари;
аҳоли даромадларининг ўртача дара
жаси ва уларнинг табақаланиш даражаси;
кишиларнинг умр кўриш узунлиги,
жисмоний ва руҳий саломатлиги;
таълим даражаси;
моддий неъматлар ва хизматлар
(озиқ-овқат маҳсулотлари, турар-жой, те
лефон хизматлари) истеъмоли даражаси,
уй хўжаликларининг узоқ муддат фойдала
нишдаги товарлар билан таъминланганлиги;
соғлиқни сақлаш даражаси (поли
клиникалар, дорихоналар, касалхоналар,
диаг
ностика марказлари ва тез ёрдам хиз
матлари билан таъминланганлик, тақдим
қилинаётган тиббий хизматлар сифати);
· атроф-муҳит ҳолати;
кишилар имкониятларининг тенглиги,
кичик бизнесни ривожлантириш;
· кишилар маданий ҳаётини бойитиш.
Ишлаб чиқариш даражасини (одатда,
моддий ишлаб чиқариш) баҳолаш минтақа
иқтисодий тараққиётини баҳолашнинг
стан
дарт усули ҳисобланади. Бундай баҳо
лаш бугунги кунда бир томонлама ва етар
лича эмас. Халқаро ташкилотлар томони
дан мамлакатлар иқтисодий ривожланиш
даражасига бўлган ёндашувлар минтақа
иқтисодий ривожланиши даражасини
баҳо
лашда нафақат ишлаб чиқариш ҳажми,
балки, масалан, таълим, соғлиқни сақлаш,
атроф-муҳит ҳолати, иқтисодий соҳада им
кониятларнинг тенглиги, шахс эркинлиги
ва яшаш маданияти каби жиҳатларини ҳам
ўрганишга мажбурлайди. Алоҳида мамла
катлар ривожланишини баҳолаш учун БМТ
ривожланиш Дастури томонидан ишлаб
чиқилган ва қўлланилаётган инсон тарақ
қиёти индексидан минтақани ривожланти
риш интеграл кўрсаткичи сифатида фойда
ланиш тўлиқ ўринлидир.
Алоҳида минтақа иқтисодий ривожла
нишини бошқаришда барча юқорида кел
тирилган нисбатан мустақил мақсадларни
ажратиш ва уларга эришишни монито
ринг қилиш мақсадга мувофиқ. Хусусан,
минтақавий ишлаб чиқариш ҳолати ва
аҳоли пуллик даромадлари динамикаси
нинг мониторинги билан бир қаторда,
иқтисодий ривожланишнинг бошқа муҳим
кўрсаткичларини ҳам кузатиш зарур.
Мактаблар, болалар боғчалари, бошқа
таълим муассасаларининг мавжудлиги
ва сифат даражаси ҳамда уларнинг қу
лай
ликлари, бундан ташқари, кишилар
нинг таълим ва малака даражаси ҳар
қандай ривожланиш даражасининг муҳим
кўрсаткичлари ҳисобланади. Озиқ-овқат
маҳсулотлари билан таъминлаш, уларнинг
сифати устидан назорат, чакана бозор
да истеъмолчилар ҳуқуқларини муҳофаза
қилиш – булар ҳам минтақавий ривожла
ниш даражасини баҳолаш кўрсаткичлари
ҳисобланади. Аҳолининг жисмоний ва
руҳий саломатлиги даражаси, умр кўриш
23
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
суръатлари) ўсишини баҳолайдиган анъа
навий кўрсаткичлар алоҳида аҳамият касб
этади.
Ривожланиш динамикасини баҳолаш
учун минтақада иқтисодий ўсиш суръат
лари: жон бошига даромадларнинг ўсиш
суръатлари, меҳнат унумдорлиги ҳамда
ишлаб чиқариш ва жамиятнинг таркибий
ўзгаришлари суръатларини баҳолайдиган
кўрсаткичлардан фойдаланиш мақсадга
мувофиқ. Иқтисодий ўсиш суръатларига
таъсир кўрсатиш бутун мамлакатнинг ҳам,
алоҳида минтақаларнинг ҳам иқтисодий
сиёсати учун ҳаётий муҳим масаладир.
яИМ, жон бошига даромад, меҳнат
унумдорлиги ва уларнинг ўсиш суръат
лари каби соф иқтисодий кўрсаткичлар
минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ри
вожланишини тўла баҳолай олмайди. Умр
кўриш узунлиги, аҳоли саломатлиги, таъ
лим ва малака даражаси кўрсаткичлари
ҳамда ишлаб чиқариш ва жамиятдаги тар
кибий ўзгаришлар кўрсаткичлари ҳам кам
аҳамиятли эмас.
Кўплаб мамлакатлар ва минтақаларнинг
иқтисодий ривожланиши ижтимоий иш
лаб чиқариш таркибининг ўзгариши билан
бирга боради, хусусан, саноатлашган жа
мият ўрнига аста-секин юқори даражада
индустрлашган пост-индустриал жамият
келади. Бандларнинг катта қисми номод
дий соҳада ишлайди, камроқ қисми эса
бевосита саноат ва қишлоқ хўжалигида
ишлайди.
Ўзбекча адабиётларда «постиндустр
лашган» тушунчаси юқори даражада ин
дустрлашган, деб таржима қилинмоқда.
Саноатнинг ўта ривожланишига юқори
технологияли тармоқларни ривожланти
риш ҳисобига эришилади. Иқтисодиётнинг
барча тармоқларида юқори технологиялар
қўлланила бошлайди, олий маълумотли
техник билимларга эга бўлган мутахассис
лар жамиятда етакчи кучга айланади. Шу
асосда хизмат кўрсатиш тармоқларидаги
бандлик улушининг ошиши таъминла
нади. Истеъмол яккалашади, ишлаб чиқа
ришнинг ададлилиги тушиб кетади, иш
лаб чиқаришнинг оммалашмаслиги юз
беради. Унинг интеллектуаллаштирилиши
чуқурлашади, ахборот ресурслари асосий
ишлаб чиқариш омиллари бўлиб қолади.
Қўшилган қиймат, асосан, номоддий
соҳада яратилади, бунда меҳнат янги бел
гиларга эга бўлади: унда ижодий вазифа
лар устунлик қила бошлайди, ўз ишига
садоқатли ва ўз ишига янги унсурларни ки
ритишга уринаётган ижодий шахс ишлов
чининг афзал тури бўлиб қолади. Паст ва
юқори технологик тармоқлар ўртасидаги
тафовутлар йўқолади: барча тармоқлар
бошқарувчилик, молиявий ва тижорат
инновациялари оқимларини ўзига синг
дирган ҳолда фан сиғимли бўлиб қолади.
Ишчиларнинг кўникмалари ва илғор тех
нологияларнинг мавжудлиги ишчи кучи
ва бошқа одатдаги рақобатбардошлик
омилларига паст харажатлар муҳим бўлиб
қолади. Мамлакатлар ва минтақаларнинг
анъанавий устунликлари ўтмишдаги аҳа
миятини йўқота бошлайди. Барча келти
рилган тенденциялар кўп ёки кам даража
да деярли дунёнинг барча мамлакатларида
намоён бўлади.
Номоддий ишлаб чиқариш иқтисодий
ривожланишнинг асосий соҳаси бўлиб
қолади. Бу мамлакатлар ва минтақалар
бойлик даражасини янгича баҳолашга
мажбурлайди. Анъанавий равишда мам
лакатлар ва минтақалар бойлик нуқтаи
назаридан ўрмон, фойдали қазилмалар,
тупроқлар, иқлим шароитлари, асо
сий фондлар, географик аҳвол билан
баҳоланади. Қийматнинг катта қисми
яратиладиган номоддий ишлаб чиқариш
тўғрисидаги янги тасаввурлар мамлакат
22
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
(ривожланиш тавсифлари) ва кўрсаткичлар
тизими асосига қурилади. Қадриятлар ие
рархияси ва ривожланиш мақсадлари бў
йича мамлакатлар ва минтақалар ўрта
сидаги айрим тафовутларга қарамай,
халқаро ташкилотлар мамлакатлар ва
мин
тақаларнинг ривожланиш даражаси
ни айрим универсал кўрсаткичларга қараб
баҳолайдилар. Бу кўрсаткичлардан бири
БМТ Тараққиёт дастури доирасида иш
лаб чиқилган инсон тараққиёти индекси
ҳисобланади. Ушбу кўрсаткич мамлакат
ларни 0 дан 1 гача кўтарилиб борувчи тар
тиблайди. Бунда ҳисоблаш учун иқтисодий
ривожланишнинг уч кўрсаткичидан фой
даланилади:
· кутилаётган умр кўриш узунлиги;
интеллектуал салоҳият (катта ёшдаги
аҳолининг саводхонлиги ва ўқитишнинг
ўртача узунлиги);
валюта харид лаёқати ҳисобга олин
ган жон бошига даромад миқдори ва да
ромаднинг чекланган фойдалилигининг
пасайиши.
Минтақалараро таққослашда халқаро
таҳ
лилдаги каби инсон тараққиёти ин
декси ва бошқа шу каби кўрсаткичлардан
фойдаланиш мумкин.
Интеграл кўрсаткичлар билан бир қа
торда, минтақаларни ривожлантириш
нинг алоҳида хусусий кўрсаткичларидан
ҳам фойдаланиш мумкин. Улар орасида
қуйидагилар мавжуд:
аҳоли жон бошига миллий даромад;
алоҳида моддий неъматларнинг истеъ
мол даражаси;
· даромадлар табақалашуви даражаси;
· умр кўриш узунлиги;
· жисмоний саломатлилик даражаси;
· таълим даражаси;
· аҳолининг бахтиёрлик даражаси.
Узоқ муддатли ва қисқа муддатли мақ
садларни ҳамда уларга мос келадиган
мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш ме
зонларини ажратиш мақсадга мувофиқ.
Узоқ муддатли мақсадлар орасида юқори
даражада индустрлашган жамиятнинг ву
жудга келиши ва ривожланиши, кела
жак авлод учун юқори малакали ишчи
ўринларини яратиш, мамлакатнинг бар
ча фуқароларининг турмуш даражаси, шу
жумладан, саломатлик, таълим ва мада
ният даражасини ошириш кабилар бор.
Инқирозни бартараф қилиш ва келаси
йил, чорак, ойга ялпи миллий маҳсулот
ўсишининг аниқ миқдорларига эришиш
га қисқа муддатли мақсадлар сифати
да қараш мумкин. Узоқ ва қисқа муддат
ли мақсадлар ўз моҳиятига кўра кучли
фарқланади, уларга эришиш тадбирлари
ҳам бир хилда эмас.
Иқтисодий ривожланиш мезонлари
ҳар доим ҳам мақсадлар ёки мақсадли
йўналишлар ролини ўйнайвермайди ва
аксинча. Кўп ҳолларда минтақавий ривож
ланиш тактик мақсадлари муваффақиятли
ривожланишнинг зарурий шароитлари ро
лини ўйнайдиган оралиқ вазифалар сифа
тида чиқадилар. Минтақа ривожланиши
нинг бундай тактик мақсадлари орасида
қуйидагиларни келтириш мумкин:
бизнеснинг янги турларини жалб қилиш;
· амалдаги бизнесни кенгайтириш;
· кичик бизнесни ривожлантириш;
· шаҳар марказларини ривожлантириш;
· саноатни ривожлантириш;
· хизмат соҳасини ривожлантириш;
· минтақа аҳолиси бандлик даражасини
ошириш.
Минтақа иқтисодий ривожланиш да
ражасини аниқлашда неъматлар ишлаб
чиқариш ва истеъмоли даражасини ҳамда
бу даражанинг аҳоли жон бошига нисба
тан (ялпи миллий маҳсулот (яММ), ялпи
ички маҳсулот (яИМ), аҳоли жон боши
га реал яММ, бу кўрсаткичларнинг ўсиш
21
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Минтақанинг ривожланиши кўп
ўлчовли ва кўп жиҳатли тараққиёт бўлиб,
у одатда турли ижтимоий ва иқтисодий
мақсадлар мажмуи нуқтаи назаридан
ўрганилади. Ҳатто агар фақат иқтисодий
ривожланиш ҳақида гап борганда ҳам, у
одатда ижтимоий ривожланиш билан бир
галикда ўрганилади. Ижтимоий-иқтисодий
ривожланиш қуйидаги жиҳатларни ўз ичи
га олади:
ишлаб чиқариш ва даромадларнинг
ўсиши;
жамиятнинг институционал, ижтимоий
ва маъмурий тузилмаларидаги ўзгариш
лар;
ижтимоий онгдаги ўзгаришлар;
анъана ва кўникмалардаги ўзгаришлар.
Ҳозирги вақтда дунёнинг кўпчилик мам
лакатлари ва уларнинг минтақалари иқти
содий ривожланишидан асосий мақ
сад
аҳоли турмуш сифатини яхшилаш ҳисоб
ланади. Шу сабабли ижтимоий-иқтисодий
ривожланиш жараёни учта муҳим тарки
бий қисмларни ўз ичига олади:
аҳоли даромадларини ошириш, сало
матлигини яхшилаш ва унинг таълим да
ражасини ошириш;
инсон қадр-қимматини ҳурматлашга
қа
ратилган ижтимоий, сиёсий, иқтисодий
ва институционал тизимларнинг шакллан
тирилиши натижасида кишиларнинг ўз-
ўзини ҳурматлашининг ўсишига кўмакла
шадиган шароитларни яратиш;
кишилар эркинлиги, шу жумладан,
уларнинг иқтисодий эркинлиги даражаси
ни ўстириш.
Охирги икки таркибий қисм ҳар доим
ҳам мамлакат ва минтақалар ижтимоий-
иқтисодий ривожланиш даражасини ба
ҳолашда ҳисобга олинавермайди. Бироқ
охир
ги вақтларда иқтисодий фан ва сиё
сий амалиётда уларга катта эътибор қара
тилмоқда.
Ҳар қандай минтақанинг ривожланиши
кўп мақсадли ва кўп ўлчовли жараёндир.
Минтақаларнинг ривожланиш мазмуни
тур
лича фарқланиши мумкин. Ҳақиқатан
ҳам Фарғона водийси минтақаси, Жиз
зах, Сирдарё, Тошкент вилоятлари ҳамда
Хоразм, Қорақалпоғистон Республика
си минтақаларининг ривожланиши ўз мо
ҳиятига кўра, кучли фарқ қилади ва бу та
фовут нафақат ҳар бир минтақа ривожла
нишининг дастлабки даражаси билан, бал
ки унинг хусусиятлари, ишлаб чиқариш
таркиби, географик аҳволи, ишлаб чиқа
ришнинг ихтисослашуви ва бошқалар би
лан ҳам белгиланади.
Даромадларни ошириш, таълим, овқат
ланиш ва саломатликни яхшилаш, қаш
шоқлик даражасини пасайтириш, атроф-му
ҳитнинг соғломлашиши, имкониятларнинг
тенглашуви, шахс эркинлигининг кенга
йиши, маданий ҳаётнинг бойитилиши
каби кўрсаткичлардан минтақани ижти
моий-иқтисодий ривожлантиришнинг
мақ
сади сифатида фойдаланилади. Бу
мақ
садлардан айримлари ўхшаш, аммо
маълум шароитларда улар муайян тафо
вутларга эга бўлиши ҳам мумкин. Шунинг
дек, чекланган маблағларни ё соғлиқни
сақлашни ривожлантириш, ёки атроф-
муҳит муҳофазасига йўналтириш мумкин.
Айни вақтда атроф-муҳит қанчалик тоза
бўлса, аҳоли шунчалик соғлом ва пиро
вард мақсад – кишилар саломатлигига кўп
даражада эришилган бўлади. Шу сабаб
ли мазкур вазиятда мақсадлар ўртасидаги
келишмовчиликлар мутлақ ечилмайдиган
тавсифга эга эмас. Бироқ бошқа вазият
ларда ривожланиш мақсадларидаги ке
лишмовчиликлар алоҳида ўрганишни ва
ҳал қилишнинг махсус усулларини талаб
қилади.
Мос равишда, минтақаларнинг ривож
ланиш мақсадлари ўлчанадиган мезонлар
20
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
«Ривожланиш» тушунчаси кўп ҳолларда қуйидагича
қўл
ла
нилади: иқтисодий ривожланиш, ижтимоий-иқти
содий ривожланиш, минтақанинг ривожланиши. Ҳар қайси
вазиятда ривожланиш деганда, одатда ҳар қандай илғор
ўзгаришлар, энг аввало, иқтисодиёт соҳасидаги ўзгаришлар
кўзда тутилади. Агар ўзгаришлар миқдорий бўлса,
иқтисодий ўсиш ҳақида гапирилади. Сифат ўзгаришларида
таркибий ўзгаришлар ёки ривожланиш мазмунининг
ўзгариши ёки иқтисодий тизимнинг янги тавсифларга эга
бўлиши ҳақида гап бориши мумкин.
Ўзбекистон Республикаси Президенти
И.А.Ка
римов: «Ўтган йил якунларини сар
ҳисоб
қилар эканмиз, биринчи нав
батда, иқтисо
диёти
миз ва унинг етакчи тармоқларини
ри
вож
лантириш борасида барқарор юқо
ри
ўсиш суръатларига эришганимизни таъкид
лаш жоиз. Мамлакатимиз ялпи ички маҳ
сулоти 8,1 фоиз, саноат ишлаб чиқариш
ҳаж
ми 8,3 фоизга, қишлоқ хўжалиги ишлаб
чиқариши 6,9 фоиз, капитал қурилиш 10,9
фоиз, чакана савдо айланмаси ҳажми 14,3
фоиз
га ошди. Ишлаб чиқарилган маҳсулотлар
нинг қарийб 70 фоизини юқори қўшимча
қий
матга эга бўлган тайёр товарлар ташкил
этди»
Ўзбекистон иқтисодиётининг юқори
ўсиш суръатларини қуйидаги омиллар таъ
минламоқда:
1. Иқтисодиётни изчил ислоҳ этиш, тар
кибий жиҳатдан ўзгартириш ва дивер
сификация қилиш бўйича тегишли чора-
тадбирларнинг амалга оширилаётгани.
2. Реал сектор корхоналарини қўллаб-
қув
ватлаш мақсадида иқтисодиётда солиқ
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, мо
дернизация ва диверсификация жараёнларини
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк
ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бе
риш – устувор вазифамиздир. / Ўзбекистон Пре
зиденти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни
2014 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил
17 январь сони.
юки пасайтирилаётгани ва бошқа қатор
имтиёзларнинг жорий этилаётгани.
3.
Молия-банк тизимига берилаётган
эъти
бор ва унинг натижасида соҳанинг
барқарор ривожланиб бораётгани.
4. Корхоналарни модернизация қилиш,
техник ва технологик қайта жиҳозлаш
ҳам
да замонавий, юксак технологиялар
га асосланган янги ишлаб чиқариш кор
хоналарини ташкил этиш борасида фаол
инвес
тиция сиёсати юритилаётгани.
5. Бозор ислоҳотларини чуқурлаштириш
ва иқтисодиётни либераллаштириш, ишби
лармонлик муҳитини яхшилаш, рақобатни
кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тад
биркорликни жадал ривожлантиришга
қа
ра
тилган дастурий вазифаларнинг ўз
вақтида бажарилаётгани.
Соф иқтисодий тавсифлар билан бир
қаторда, кўпинча ривожланишнинг иж
тимоий кўрсаткичлари ҳам ўрганилади.
Бундан ташқари, ижтимоий тавсифлар ис
талган минтақа ривожланиш даражасини
баҳолайдиган кўрсаткичларга айланди.
Ривожланиш доимо мақсад ёки мақ
сад
лар тизими билан белгиланадиган йўна
лишга эга. Агар бу йўналиш ижобий бўлса,
тараққиёт ҳақида, агар салбий бўлса, та
наззул ёки завол топиш ҳақида гапири
лади. Бошқача айтганда, минтақаларнинг
ривожланиш табиати доимо маълум бир
мақсад ёки мақсадлар тизимини кўзда ту
тади.
19
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Олимжанова Ш.О.,
Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий
университети «Иқтисодиёт» факультети
«Иқтисодиёт назарияси» кафедраси доценти
вазифасини бажарувчи, иқтисод фанлари
номзоди;
Толипов А.,
Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий
университети «Иқтисодиёт» факультети
магистиранти
МИНТАҚАНИНГ РИВОЖЛАНИШ
КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА МЕЗОНЛАРИ
ОЛИМЖАНОВА Ш.О., ТОЛИПОВ А. МИНТАҚАНИНГ РИВОЖЛАНИШ
КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА МЕЗОНЛАРИ
Мақолада ривожланиш тушунчаси ҳар қандай илғор ўзгаришлар, энг аввало,
иқтисодиёт соҳасидаги ўзгаришлар эканлиги тавсифланади. Унинг миқдорий ва сифат
жиҳатлари ёритилади, мезонлари ва кўрсаткичлари таҳлил қилинади.
Таянч иборалар: ривожланиш, ўсиш, ялпи ички маҳсулот, аҳоли жон бошига тўғри ке
ладиган миллий даромад, турмуш сифати, турмуш даражаси.
ОЛИМЖАНОВА Ш.О., ТОЛИПОВ А. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ РАЗВИТИ
РЕГИОНА
В статье характеризуется понятие «развитие» как всякое прогрессивное изменение,
прежде всего, в сфере экономики. Описываются его количественные и качественные
аспекты, анализируются его критерии и показатели.
Ключевые слова: развитие, рост, валовой внутренний продукт, национальный доход
на душу населения, качество жизни, уровень жизни.
OLIMJANOVA SH.O., TOLIPOV A. PERFORMANCE CRITERIA AND INDICATORS OF
REGIONAL DEVELOPMENT
The article characterizes the concept of development as a leading changes in the
economy. There is described quantitative and qualitative aspects analysis of those criteria
and indicators.
Keywords: development, growth, gross domestic product, national income per capita,
quality of life, standard of living.
18
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
на основных реках. Усилятся возможности
для развития водного транспорта, торговли
и туризма. Северный морской путь может
стать одним из основных грузовых марш
рутов на земном шаре, а уменьшение ле
дяного покрова будет благоприятствовать
развитию добычи нефти и газа на шельфе.
Однако специалисты предупреждают и о
новых рисках. Под воздействием совокупно
сти таких факторов, как повышение уровня
моря, таяние вечной мерзлоты и усиление
воздействия волн в результате увеличения
площади открытой воды увеличится эрозия
береговых линий в Арктике. Все это создает
особо опасные воздействия на всю инфра
структуру, в первую очередь портовую
В целом, подводя краткий итог прове
денному анализу, можно отметить, что как
в среднесрочной, так и в стратегической
перспективе (до 2030 года и далее) наибо
лее вероятным является масштабный рост
арктических морских перевозок, в том чис
ле на трассах Северного морского пути.
Важнейшими факторами, определяющими
эти масштабы, будут являться темпы увели
чения спроса на углеводороды на наиболее
быстро растущем Азиатско-Тихоокеанском
рынке, процессы изменения климата и ди
намика освоения месторождений арктиче
ского шельфа. Что касается государствен
ного регулирования, то важнейшими его
направлениями должна выступать поддерж
ка строительства ледового флота и модер
низация портовой инфраструктуры в Арк
тике.
Литература:
1.
Байерз М. Правовой статус Северо-Западного прохода и арктический сувере
нитет Канады. // Вестник Московского университета, 2011, № 2. –С. 92-128.
2.
Галимов Э.О. «сланцевом блефе» США и несимметричном ответе России. Элек
тронный ресурс. Режим доступа: http://www.ras/ru/news/shownews.aspxfid 8140hd9e-
d366a17354ff. Дата 25.06.2014
3.
Корзун В.А. Глобальное потепление – реальность или политизированный миф. –
М.: ИМЭМО РАН, 2009. –С. 191.
4.
Михайличенко В.В. Анализ грузопотоков по СМП в 2012-2013 гг. // Материа
лы Международной конференции «Арктика: регион сотрудничества и развития»,
Москва, 2-3 декабря 2013 г. / Режим доступа: russiacouncil.ru/common/arctic2013/
docs.10.03.2014
5.
Рюль К. ВР: прогноз развития мировой энергетики до 2030 года. // «Вопросы
экономики», 2013, № 5. –С. 109-117.
6.
Селин В.С., Васильев В.В., Широкова Л.Н. Российская Арктика: география, эконо
мика, районирование. – Апатиты: Кольский НЦ РАН, 2011. –С. 203.
7.
Павлов К.В. Патологические процессы в экономике. – М.: «Магистр», 2009.
–С. 461.
Корзун В.А. Глобальное потепление – реальность или политизированный миф. – М.: ИМЭМО РАН,
2009. –С. 191; Селин В.С., Васильев В.В., Широкова Л.Н. Российская Арктика: география, экономика,
районирование. – Апатиты: Кольский НЦ РАН, 2011. –С. 203.
17
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
точного сектора СМП, значительно ухуд
шилось метеорологическое и гидрогра
фическое обеспечение трассы. Требует
модернизации и развития атомный ледо
кольный флот. Морской доктриной Россий
ской Федерации на период до 2020 года
предусматриваются следующие меры:
обеспечение национальных интересов
страны в отношении арктических акваторий
и Северного морского пути, государствен
ное управление этой транспортной систе
мой, ледокольное обслуживание;
предоставление равного доступа к
СМП заинтересованным перевозчикам, в
том числе иностранным;
строительство ледоколов, транспорт
ных судов ледового класса, специализи
рованных судов для рыбопромыслового,
научно-исследовательского, спасательного
и других флотов.
Особого внимания заслуживает также
вопрос создания в рамках морской поли
тики отечественного флота для перевозки
сжиженного газа. Не секрет, что при осво
ении таких гигантов как Харасавейское и
Бованенковское месторождения на ямале
или Штокмановское в Баренцевом море,
наиболее эффективной оказывается транс
портировка именно газовозами. Первый та
кой проект «ямал-СПГ» реализует компания
«НоваТЭК», строящая необходимые мощ
ности во вновь создаваемом порту Сабет
та. При этом оптимальными по рентабель
ности являются суда вместимостью 120 тыс.
м2 сжиженного природного газа и выше.
Теоретически в их производстве могли бы
участвовать крупнейшие отечественные
судостроительные заводы – «Севмашпред
приятие» и Балтийский завод. Однако для
создания по существу заново такой высоко
технологичной отрасли необходима соот
ветствующая государственная программа.
Правительство Российской Федерации зая
вило, что готово выделить не менее 5 мил
лиардов долларов на модернизацию отече
ственной автомобильной промышленности.
Представляется, что обеспечение морских
коммуникаций для транспортировки СПГ не
менее приоритетная и экономически более
эффективная задача.
Приоритетными направлениями государ
ственной политики в Арктике можно счи
тать укрепление международного сотруд
ничества в сфере морской деятельности и
привлечения новых морских технологий
и техники. Однако такое сотрудничество
должно ориентироваться на постепенное
импортозамещение и повышение удельного
веса отечественных производителей в реа
лизации проектов. Приоритетом в развитии
внешних отношений можно отнести и охра
ну окружающей морской среды. Усиливаю
щееся «давление» международных экологи
ческих организаций в Арктике, возрастание
требований к функционированию морского
хозяйства приводит к ограничениям в реа
лизации морской политики и усилению эко
логических факторов конкуренции, в том
числе в технико-технологической сфере.
Отдельной стратегической проблемой
для арктических грузопотоков является сос
тояние ледокольного флота. В его составе
(находится в федеральной собственности)
шесть атомных и пять дизель-электрических
ледоколов. Однако к 2020 году, то есть пе
риоду активной фазы освоения шельфа
Арктики, в строю останется только один
атомоход, «50 лет Победы». Учитывая, что
последний стоился почти 20 лет в условиях
постоянного дефицита средств, можно по
нять всю остроту проблемы.
Начало освоения шельфа, особенно с
учетом вероятных изменений климата, мо
жет привести к достаточно оптимистиче
скому сценарию. Что касается 2025 года и
более отдаленной перспективы, что здесь
может быть более положительная дина
мика, особенно если оправдаются мнения
экспертов о существенном потеплении и
изменении ледовой обстановки в Арктике.
Однако изменение климата – также неодно
значный процесс.
По мере потепления, ледяной покров
в Арктике будет становиться все меньше и
тоньше. Навигация улучшится не только на
морских трассах, но и в прибрежной зоне,
16
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
На российском арктическом шельфе от
крыты гигантские ресурсы нефти и газа, в
суммарном эквиваленте приблизительно
соответствующие запасам, расположен
ным на суше. Однако, в большинстве сво
ем, они плохо изучены. Дополнительные
геологоразведочные работы и освоение их
сдерживалось повышенными издержками
и рисками. В XXI веке к таким рискам доба
вилось изменение конъюнктуры мировых
рынков: самый крупный из них, Северо-
Американский, переместился на второе ме
сто, при этом сократил импорт сырой нефти
в два раза и практически прекратил завоз
СПГ. Рост нестабильности глобальных энер
гетических рынков, а также западные санк
ции в отношении России, значительно со
кратили реальные инвестиции в освоение
арктического шельфа и сделали слабо пред
сказуемыми прогнозные оценки таких про
цессов. Однако то, что вектор российского
экспорта углеводородов будет во всё воз
растающей мере смещаться на Азиатско-
Тихоокеанский рынок, не вызывает сомне
ний.
Возникает необходимость переориен
тации не только добывающих комплексов,
но и транспортно-логистических систем.
Основные экспортные потоки за предела
ми 2020 года будет составлять сжиженный
природный газ, а важнейшим средством
транспортировки – арктические морские
коммуникации. Базовым механизмом их ре
гулирования выступает морская политика.
Под морской политикой подразумевается
деятельность государства по защите нацио
нальных интересов в соответствующих ак
ваториях. Такая деятельность включает со
вокупность мероприятий, сочетающих все
необходимые ресурсы и управленческие
воздействия, необходимые для достижения
поставленных целей. Важными элементами
формирования плановой стадии политики
выступают миссии, концепции, стратегии
(доктрины), программы и т.п.
Стратегией развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения на
циональной безопасности на период до
2030 года, основными угрозами в эконо
мической сфере, выделены отсутствие рос
сийских современных технических средств
и технологий для поиска, разведки и освое
ния морских месторождений углеводоро
дов в арктических условиях. К этому следу
ет добавить также высокий износ основных
фондов, особенно в транспортной, энерге
тической и оборонной инфраструктуре.
В этой связи среди приоритетных на
правлений развития Арктической зоны РФ
и обеспечения национальной безопасно
сти выделены: развитие науки и технологий,
создание современной информационно-
коммуникационной инфраструктуры, меж
дународное сотрудничество в Арктике с
обеспечением военной безопасности, за
щиты и охраны государственной границы.
Смещение вектора экспортных потоков, а
также глобальные проекты развития Аркти
ческой зоны РФ требуют хорошо развитой
транспортной инфраструктуры, нынешнее
состояние которой не отвечает стоящим
стратегическим задачам. Огромные терри
тории здесь практически не обустроены в
этом отношении, не имеют полноценных
отношений с основными транспортными
магистралями страны, а также налаженных
внутрирайонных коммуникаций. Все это
вызывает необходимость ускоренного раз
вития водных коммуникаций, как экономи
чески наиболее выгодных.
Северный морской путь – важнейшая
судо
ходная магистраль России в Аркти
ке, которая соединяет северные регио
ны с остальной частью страны. СМП также
позволяет доставлять грузы из Европы в
Азиатско-Тихоокеанский регион значитель
но более коротким путем по сравнению с
традиционными маршрутами через Суэцкий
канал или мыс Доброй Надежды. Основны
ми портами, расположенными вдоль трас
сы, являются Дудинка, Диксон, Игарка, Ха
танга, Тикси, Певек, Провидение.
Однако морская транспортная инфра
структура Арктической зоны РФ в значи
тельной своей части стагнирует. Особенно
быстро теряют дееспособность порты вос
15
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ледовых повреждений можно сравнить с
повышенной страховкой при проходе Аден
ского пролива (встречи с пиратами). Допол
нительными расходами при прохождении
СМП являются затраты на ледового лоцма
на, но они не очень велики (около 10 тыс.
долларов за рейс). Исходя из этого, можно
считать, что экономия времени рейса на 10
суток эквивалентна уменьшению расходов
судовладельца на 250-900 тыс. долларов за
рейс в зависимости от объема и вида гру
зов.
Одним из ведущих факторов, опреде
ляющих развитие арктических коммуника
ций, является состояние и динамика миро
вых сырьевых рынков. Смена приоритетов
в глобальном энергопотреблении происхо
дит, в основном, за счет двух факторов. Во-
первых, развитые страны (ОЭСР) активно
проводят политику энергосбережения, по
этому удельное потребление ресурсов зна
чительно снижается, а общее растет очень
незначительно. Во-вторых, развивающиеся
страны и страны «третьего» мира старают
ся улучшить экономические тенденции и
уровень жизни населения, в связи с чем, у
них достаточно быстро увеличивается как
удельное, так и общее энергопотребление,
на политику энергосбережения пока просто
не хватает средств.
По имеющимся прогнозам, с 2011 по
2030 год мировой спрос на энергию увели
чится на 35-38% – в основном за счет раз
вивающихся стран. Ожидается изменение
динамики производства отдельных видов
энергоресурсов с учетом того факта, что
развитие нетрадиционных источников –
сланцевый газ и нефть низкопроницаемых
пород, а также тяжелая нефть и различ
ные виды биотоплива – идет быстрее, чем
предполагалось ранее. Это трансформиру
ет энергетический баланс США уже в рам
ках прогнозного горизонта. Несмотря на
быстрое развитие возобновляемых источ
ников энергии, в структуре топливного ба
ланса будут по-прежнему доминировать ис
копаемые энергоносители. Ожидается рост
к 2030 году на нефть, газ и уголь примерно
по 26-28% мирового энергопотребления, а
на не-ископаемые виды топлива – атомную,
гидроэнергетику и возобновляемые источ
ники – приблизительно по 6-8%. Вследствие
увеличения собственного производства и
неизменных объемов электропотребления
к 2030 г. США смогут самостоятельно обе
спечить 99% своей потребности в энергоре
сурсах. Напротив, из-за продолжающегося
стремительного роста экономики зависи
мость Китая и Индии от импорта энергоно
сителей возрастет. Эти изменения окажут
существенное влияние на состояние торго
вых балансов
Конечно, нужно иметь в виду неодно
значность таких прогнозов, особенно в час
ти «сланцевых» нефти и газа. Так, академик
Э.Галимов считает, что сегодняшний ажио
таж вокруг добычи сланцевого газа являет
ся блефом, но блефом рассчитанным. Дело
в том, что цена на газ в мире значительно
выше стоимости его добычи. Последняя со
ставляет менее 50 долларов США за 1 тыс.
куб.м (по предварительным оценкам при
разработке Штокмановского газоконденсат
ного месторождения она могла достичь 80-
90 долларов). Продается газ сейчас по цене,
превышающей 300 долларов США, поэтому
сланцевый газ, даже при себестоимости до
бычи свыше 150 долларов за 1 тыс. куб м,
все еще можно с выгодой продавать. При
сохранении тенденции снижения цен, кото
рую мы наблюдаем сейчас, газосланцевая
промышленность США обанкротится
Конечно, из политических соображений
правительство США какое-то время может
дотировать отрасль, хотя при государствен
ном долге, приближающемся к 20 трлн дол
ларов, это крайне опасно. И уже конечно не
может идти речи о каком-то экспорте слан
цевого газа в Европу, особенно в сколько-
нибудь существенных масштабах.
Рюль К. ВР: прогноз развития мировой энерге
тики до 2030 года // «Вопросы экономики»,- 2013,
№ 5. –С. 109-117.
Галимов Э. О «сланцевом блефе» США и несим
метричном ответе России. Электронный ресурс.
Режим доступа: http://www.ras/ru/news/shownews.
aspxfid 8140hd9e-d366a17354ff. Дата 25.06.2014
14
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
портных и импортных грузов, а также пере
возок между российскими портами, распо
ложенными в разных бассейнах («большой
каботаж»).
География перевозок значительно рас
ширяется. Пока преждевременно делать
вывод, что появляются постоянные марш
руты, однако объемы перевозок становятся
значительными. Не комментируя структуру
грузопотоком, отметим только «бросающи
еся в глаза» признак сырьевой ориентации
национальной экономики – в Южную Ко
рею отправлено 303 тыс. т газоконденсата,
а обратно экспортирован продукт его пере
работки – 198 тыс. т авиационного керо
сина.
Отметим также кратко характеристики
рейсов: среди них выделяют так называе
мые «двойные», которые, в свою очередь,
делятся на полные (судно следует по СМП
с грузом в обе стороны) и односторонние
двойные рейсы (судно следует в одну сто
рону с грузом и обратно – в балласте; или
наоборот). Если в 2011 году был выпол
нен всего один полный двойной рейс, то
в 2012 году их выполнено три. В результа
те уменьшается число рейсов в балласте и
повышается экономическая эффективность
перевозок. Кроме того, зафиксировано
односторонних двойных рейсов.
В 2013 году рост грузопотоков, в том
числе транзитных, продолжился и по пред
варительным оценкам превысил 4 миллио
нов т (в 2012 году – 3752 тыс.т). Выполнено
более 60 транзитных рейсов (в 2012 году
46, в 2011 – 34) с общим объемом перевоз
ок около 1,5 млн т. В текущем году состоял
ся пилотный рейс по проводке судна Китая,
который проявляет большой интерес к ис
пользованию СМП и намерен стать одним
из крупнейших транзитных перевозчиков.
Так, на 2014 год запланирована проводка от
8 до 10 судов. Особенно большой прирост
ожидается начиная с 2017 года, когда даст
первую продукцию проект «ямал-СПГ», в
котором китайские компании владеют 20
процентами акций
Специалисты отмечают, что арктические
навигации последних лет убедительно по
казали – в действующих климатических
условиях плавание грузовых судов по Се
верному морскому пути в различные порты
Юго-Восточной Азии по сравнению с плава
нием через Суэцкий канал сокращает время
в пути от 7 до 22 дней, что является важ
ным экономическим преимуществом. Плата
за ледокольную проводку судов по СМП (с
учетом нового гибкого тарифа) может быть
приравнена к плате за проход по каналу.
Повышенную страховку при плавании по
Севморпути с учетом опасности получения
Михайличенко В.В. Анализ грузопотоков по
СМП в 2012-2013 гг. // Материалы Международ
ной конференции «Арктика: регион сотрудни
чества и развития», Москва, 2-3 декабря 2013
г.
/ Режим доступа: russiacouncil.ru/common/
arctic2013/docs.10.03.2014
130
2003
1700
13
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
компаний, в том числе транспортных (паро
ходных).
К внутренним факторам, обеспечиваю
щим функционирование и развитие Север
ного морского пути, могут быть отнесены,
например, политика государства и приб
режных регионов, в том числе выражаю
щаяся в нормативных и организационных
мерах (решениях) соответствующих органов
государственной власти. Крайне важное
значение имеют такие факторы, как дина
мика добычи нефти и газа на шельфе, сос
тояние торгового флота ледового класса,
ледокольное обслуживание и его тарифы,
лоцманские услуги, система страхования
грузов и т.п. Отдельное направление – мор
ская транспортная инфраструктура, включа
ющая порты, службы безопасности и спасе
ния, гидрометеорологическое обеспечение,
службы оповещения и т.п.
Изменения климата значительно повы
сили роль арктических морских коммуни
каций. В частности, перевозки по Северо-
Западному проходу Канады выросли за
последние 15 лет практически на порядок,
параллельно повысив внимание арктиче
ских стран к вопросам национального су
веренитета и регулирования судоходства
Что касается Северного морского пути, то
исследования показывают противоречивые
тенденции: весь период с 1990 года по 2010
год характеризовался снижением (стагнаци
ей) перевозок и депрессивным состоянием
морских транспортных систем. Оживление
наступило только в последние три года,
дальнейшие тенденции формируются под
сложным влиянием противоречивых факто
ров
, одним из важнейших при этом высту
Байерз М. Правовой статус Северо-Западного
прохода и арктический суверенитет Канады //
Вестник Московского университета, 2011, № 2.
–С. 92-128.
Михайличенко В.В. Анализ грузопотоков по
СМП в 2012-2013 гг. // Материалы Международ
ной конференции «Арктика: регион сотрудни
чества и развития», Москва, 2-3 декабря 2013
г.
/ Режим доступа: russiacouncil.ru/common/
arctic2013/docs.10.03.2014.
пают перспективные сдвиги на глобальных
рынках углеводородного сырья
Проведенные исследования о состоянии
и перспективах развития Северного мор
ского пути, а также о возможных подходах к
государственному регулированию арктиче
ских грузопотоков даёт картину сложивших
ся тенденций и предстоящих направлений
развития. Очевидно, что в рамках одной
статьи анализировать все или даже часть
рассмотренных факторов не представляется
возможным. Поэтому ниже мы остановимся
только на тех, которые представляются наи
более важными с точки зрения долговре
менных тенденций развития арктических
морских перевозок. При этом представля
ется важным привести сами характеристи
ки грузопотоков Северного морского пути
(СМП), особенно в последний период. Не
обходимо отметить, что в советские годы
арктические перевозки активно поддержи
вались государством.
Значительные объемы перевозок со
хранялись даже в годы Великой отече
ственной войны. Они несколько упали в
начальный период, но уже в 1945 году со
ставили 444
тыс. т, а к 60-м годам достиг
ли 1 миллионов. т. В начале 90-х годов со
сменой модели государственной экономи
ки произошел «обвал» перевозок, которые
сократились в 4 раза, а в Западном секторе
СМП
– более чем в 30 раз. Серьезное уве
личение грузопотоков наблюдается лишь в
последние годы.
Как видно из таблицы 1, значительное
увеличение объемов начало отмечаться
только с 2011 года. В 2012 году эта тенден
ция продолжилась, причем было перевезе
но транзитом 1.26 миллионов. тонн, что на
34% больше, чем в 2011 году (834 тыс. т).
При этом количество судов с грузом почти
не увеличилось. Это связано с более эф
фективным применением судов: меньше
балластных переходов – больше «двойных»
рейсов. Отметим, что наблюдается рост экс
Рюль К. ВР: прогноз развития мировой энерге
тики до 2030 года // «Вопросы экономики», 2013,
№ 5. –С. 109-117.
12
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
PAVLOV K.V., SELIN V.S. PROBLEMS OF CARGO FLOWS NORTHERN SEA ROUTE AND
METHODS OF THEIR SOLVENCY
In the article discusses the main issues that define the current state and prospects of
development of freight traffic on the Northern Sea Route. There are given the predominantly
export and transit orientation Arctic communications and dynamics of global markets of
hydrocarbons and their impact on traffic flows. Particular attention is paid to the possibility
of regulating transport systems, the development of international cooperation, including the
attraction of new marine technologies and techniques. As well is provided results of expert
study of individual problems that determine the development and regulation of the Northern
Sea Route.
Keywords: trends, transportation, the Northern Sea Route, economics, management, cargo
traffic problems, Arctic communication
В условиях глобализации постоянно растет объем това
рообмена, а значит и формат транспортных систем. При
этом морские перевозки в настоящее время, да и в перспек
тиве считаются наиболее экономичными, их оборот
составляет более половины всех мировых грузовых пере
возок и показывает опережающую динамику. Прогрес
сирующее в последнее десятилетие потепление клима
та обуславливает повышение возможностей ранее мало
использовавшихся из-за ледового покрова коммуникаций –
Северо-Западного прохода в канадской Арктике и Северного
морского пути.
С точки зрения экономической теории
функционирование любой территориаль
ной системы имеет проблемный характер
уже в силу того, что оно происходит под
воздействием очень большого числа сил, к
тому же действующих по самым различным
векторам и с разными усилиями. В этой свя
зи возможности и эффективность регулиро
вания экономических процессов также до
статочно ограничены и определяются тем, в
какой мере удалось учесть эти воздействия.
Такая сложная система, как арктические
морские коммуникации и их грузопотоки
зависит от огромного числа различных по
зиционных точек как субъективного, так и
относительно объективного свойства. При
этом по большинству из них статистические
функциональные зависимости не приме
нимы в принципе, поскольку само влияние
имеет достаточно динамичный характер.
Так, на современном этапе развития энер
гетических рынков большое влияние имеет
не только смещение центров глобально
го спроса, но и стратегическое изменение
предложения в связи с так называемой
сланцевой революцией.
Проблемные ситуации экономических
систем в упрощенном виде формируются
в сложном взаимодействии двух больших
групп факторов: внешних (экзогенных) и
внутренних (эндогенных).
К экзогенным факторам может быть от
несено, например, состояние мировых, в
первую очередь энергетических рынков,
поскольку в ближайшие 15 лет будут до
минировать перевозки нефти и сжиженно
го природного газа, добыча и производ
ство которых в российской Арктике имеет
преиму
щественно экспортную направлен
ность. В среднесрочной перспективе опре
деленное влияние могут оказывать геопо
литические и геоэкономические процессы.
К субъективным экзогенным факторам мо
жет быть отнесена, например, политика
(ценовая, тарифная и т.п.) конкурирующих
11
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Павлов К.В.,
заведующий кафедрой
«Экономики
и управления» Камского института
гуманитарных и инженерных технологий,
доктор экономических наук, профессор,
г. Ижевск,
Удмуртская Республика,
Российская Федерация;
Селин В.С.,
главный научный
сотрудник Института
экономических проблем Кольского научного
центра Российской академии наук, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный
экономист Российской Федерации
ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИя
ГРУЗОПОТОКОВ
ЕВЕРНОГО
МОРСКОГО
ПУТИ
МЕТОДЫ
ИХ
РЕШЕНИя
ПАВЛОВ К.В., СЕЛИН В.С. ШИМОЛИЙ ДЕНГИЗ ЙЎЛИДА ЮК ОҚИМЛАРИНИНГ
ТАРАҚҚИЁТИ: МУАММОЛАР ВА УЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ УСУЛЛАРИ
Мақолада Шимолий денгиз йўли бўйлаб юк ташишларнинг жорий аҳволи ва тараққиёт
истиқболларини аниқловчи асосий муаммолар кўриб чиқилган. Арктик алоқаларнинг асо
сан экспорт ва транзитга қаратилганини ҳисобга олиб, увлеводород хом ашёсининг глобал
бозорлари динамикаси ва уларнинг юк оқимларига таъсири кўрсатилган. Транспорт ти
зимларини тартибга солиш имкониятлари, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш, жумла
дан янги денгиз технологиялари ва техникани жалб қилишга алоҳида эътибор қаратилган.
Таянч иборалар: жараёнлар, юк ташиш, Шимолий денгиз йўли, иқтисодиёт,
мувофиқлаштириш, юк оқимлари, арктик алоқалар.
ПАВЛОВ К.В., СЕЛИН В.С. ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИ
я
ГРУЗОПОТОКОВ
С
ЕВЕРНОГО
МОРСКОГО
ПУТИ
МЕТОДЫ
ИХ
РЕШЕНИ
В статье рассматриваются основные проблемы, определяющие современное состоя
ние и перспективы развития грузовых перевозок по Северному морскому пути. С учетом
преимущественно экспортной и транзитной ориентации арктических коммуникаций пока
зана динамика глобальных рынков углеводородного сырья и их влияние на грузопотоки.
Особое внимание уделено возможностям регулирования транспортных систем, развитию
международного сотрудничества, в том числе по привлечению новых морских технологий
и техники.
Ключевые слова: тенденции, перевозки, Северный морской путь, экономика, регулиро
вание, грузопотоки, проблемы, арктические коммуникации.
Статья подготовлена на основе научных исследований, выполненных при финансовой поддержке
Российского научного фонда, проект № 14-38-00009 «Программно-целевое управление комплексным
развитием Арктической зоны РФ». Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет.
10
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
4)
микрокорхоналарнинг алоҳида гу
руҳ
ларини ажратиш лозимки, улар учун
юқоридаги 1- ва 2-бандлар бўйича келти
рилган кўрсаткичларнинг 1/10 қисмидан
фойдаланиш, 3-бандида эса микрокорхона
даги ҳар қандай ташқаридан қатнашишни
истисно қилиш керак.
Кўпчилик мамлакатлар тажрибаси шуни
кўрсатадики, давлат кичик тадбиркорлик
ни ривожлантириш учун зарур ижтимоий,
иқтисодий, ҳуқуқий, сиёсий ва бошқа ша
роитларни шакллантириш сиёсий эркин
лигига эга бўлиши зарур. Давлат, минтақа
ва маҳаллий даражаларда ихтисослашган
кичик тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш
ва ривожлантиришнинг бир бутун инфра
тузилмасини яратмасдан ва бу вазифага
тегишли молиявий, ташкилий ва бошқа ре
сурсларни ажратмасдан туриб, бу вазифани
ҳал қилиб бўлмайди.
Адабиётлар:
1.
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда туб таркибий ўзгаришларни амал
га ошириш, модернизация ва диверсификация жараёнларини изчил давом эттириш
ҳисобидан хусусий мулк ва хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш – устувор
вазифамиздир. / Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014
йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2015 йилга мўлжалланган
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар
Маҳкамасининг мажлисидаги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил 17 январь
сони.
2.
Основные характеристики систем государственно-общественной поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства зарубежных стран. // Пятая Все
российская конференция представителей малых предприятий «Инфраструктура раз
вития и поддержки малого и среднего предпринимательства». – М.: Московский
центр развития предпринимательства, 2004.
3.
Взаимодействие малого и крупного бизнеса. // Информационно-аналитический
сборник. – М.: ИПИ, 2004.
4.
Критерии отнесения предприятий к категориям микро, малых и средних. //
http://www.rcsme.ru.
5.
Рекомендации европейской комиссии от 6 мая 2003 года для определения мик
ропредприятий, малых и средних предприятий (опубликовано под номером К(2003)
1422).
6.
Васильев А.А. Гражданско-правовое регулирование малого предприниматель
ства в Российской Федерации: монография. – Невинномысск: Издательство НИЭУП,
2008.
ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИяСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
цияси» тасдиқланган. Корхоналар турла
рини аниқлашда, статистика ҳисоби ва
ҳисо
ботлари, солиқ ва молиявий ҳисоб-
китобларни амалга оширишда мазкур клас
сификациядан фойдаланилади.
Ходимлар сонининг оширилишида касб-
ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва
олий таълим муассасалари битирувчила
рини таълим муассасасини тугатган кундан
бошлаб, уч йил давомидаги давр ҳисобга
олинишига эътибор берилиши лозим. Жум
ладан, таълим муассасасини 2010 йилда
тугатган ёш мутахассиснинг имтиёз даври
учун ҳисобга олиниши 2013 йил даврига
ча ёки 2012 йилда тугатган ёш мутахассис
учун 2015 йил давригача татбиқ этилади.
Мазкур меъёрнинг афзал томонларидан
бири ёшларни таълим муассасасини би
тириши билан ишга жалб этишга ундайди.
Масалан, мебель ёки қурилиш материалла
ри саноати соҳасидаги кичик корхоналар
меҳнат шартномаси асосида касб-ҳунар
коллежлари, академик лицейлар ва олий
таълим муассасалари битирувчиларини
иш билан таъминлаган ҳолда белгиланган
даврда ўз ходимлари сонини 100 кишидан
120 кишигача кўпайтириш мумкин ва бунда
корхоналар учун татбиқ этиладиган барча
имтиёз ва енгилликлар сақланиб қолинади.
2014 йилга келиб эса саноатнинг ен
гил, озиқ-овқат ва қурилиш материал
лари ишлаб чиқариш каби кўп меҳнат
талаб қиладиган тармоқларида ишчи
ларнинг энг кўп сони илгариги 100 ки
шидан 200 кишигача оширилгани кичик
бизнесни рағбатлантириш борасидаги
чора-тадбирлар тизимида муҳим аҳамиятга
эга бўлди
Барча юқорида баён қилинганларни
умумлаштирган ҳолда тадбиркорлик субъ
ектларини кичик тадбиркорликка киритиш
нинг қуйидаги мезонларини таклиф қилиш
мумкин. Ривожланган мамлакатларнинг
хорижий тажрибаси республикада кичик
тадбиркорликни белгилашнинг қуйидаги
мезонларини таклиф қилиш имконини бе
ради:
1) корхоналарда ишловчилар сони ме
зони бўйича тармоқ табақалашуви (ишлаб
чиқаришнинг ҳамма жойда автоматлашти
рилиши туфайли) имкониятларидан келиб
чиқиб, 200 кишигача миқдорда белгилаш
лозим;
2) корхона фаолиятининг молиявий на
тижаларини акс эттирадиган мезонларга
кўра:
а)
активларнинг баланс қиймати (ҳар
йили корхона баланси бўйича ҳисоб
ланади)
– 500 млн сўм дан ошмаслиги бел
гилаб қўйилиши керак;
б)
даромадлилик ҳажми (статистик ҳи
собот шакли бўйича йил натижалари
га кўра, ҳисобланади) – 75 млн сўм дан
ошмайди;
3)
кичик корхона иқтисодий мустақил
лиги ўлчовини акс эттирувчи мезонларга
кўра, давлат ва маҳаллий тузилмаларнинг
корхоналар капиталидаги иштирокини ис
тисно қилиш лозим, кичик тадбиркорлик
субъектлари ҳисобланмаган бошқа ҳуқуқий
шахслар учун эса кичик корхона капита
лидаги иштирокига 25 фоизли чекловни
сақлаб қолиш керак;
Каримов И.А. 2015 йилда иқтисодиётимизда
туб таркибий ўзгаришларни амалга ошириш,
модернизация ва диверсификация жараёнларини
изчил давом эттириш ҳисобидан хусусий мулк ва
хусусий тадбиркорликка кенг йўл очиб бериш –
устувор вазифамиздир. / Ўзбекистон Президенти
Ислом Каримовнинг мамлакатимизни 2014 йил
да ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якун
лари ва 2015 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг мажлиси
даги маърузаси. // «Халқ сўзи» газетаси, 2015 йил
17 январь сони.
ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИяСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
ва унга хизмат кўрсатиш, ижара қийматига
татбиқан ҳам қопланиши мумкин. Франция
да кичик тадбиркорлик қуйидаги мезонлар
га эга: ходимлар сони бўйича – 0–49 киши;
қўйилган капитал ҳажми бўйича – 5 млн ев
родан кўп бўлмаган; йиллик оборот ҳажми
бўйича 7 млн евродан ошмайдиган.
Германия ҳам Франция каби Европа
Иттифоқи аъзоси бўлгани сабабли тадбир
корлик субъектларини кичик тадбиркор
ликка киритиш мезонлари бўйича уларнинг
кўрсаткичлари бир хил. Италияда эса фарқ
қилиб, унинг молиявий мезонлари бир
мунча бошқача: ходимлар сони бўйича
50 кишигача; қўйилган капитал ҳажми
бўйича
– 10
млн евродан (Германия ва
Франциядагига нисбатан икки марта кўп),
йиллик оборот ҳажми бўйича 10 млн ев
родан ошмайди (бу Германия ва Франция
кўрсаткичидан 30% га ошиб кетади).
Шу каби Италияда ҳам ўз мезонларига
эга бўлган микрокорхоналар алоҳида аж
ралиб туради: ходимлар сони бўйича – 10
кишигача; қўйилган капитал ва йиллик
обороти ҳажми бўйича – 2 млн евродан
ошмайди.
Ўзбекистонда кичик бизнес субъектлари
да банд бўлган ходимларнинг ўртача йил
лик чегаравий сони Ўзбекистон Республи
каси Президентининг 1998 йил 9 апрелдаги
«Хусусий тадбиркорлик, кичик бизнесни
ривожлантиришни янада рағбатлантириш
чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-1987-
сонли фармони билан белгиланган. Бунга
асосан ҳуқуқий шахс мақомига эга бўлган
хўжалик юритувчи субъектлар ходимлари
ўртача йиллик сонининг амалдаги тарти
би ва 20% ошириш ҳисобига
ўзгаришини
қуйидагича изоҳлаш мумкин:
микрофирмаларда:
ишлаб чиқариш тармоғида 20 кишидан
24 кишигача;
хизмат кўрсатиш ва бошқа ишлаб чи
қаришга алоқадор бўлмаган соҳаларда –
10
кишидан 12 кишигача;
савдо ва умумий овқатланиш соҳа
сида
– 5 кишидан 6 кишигача;
кичик корхоналарда:
- енгил ва озиқ-овқат саноати, металлга
ишлов бериш ва асбобсозлик;
- ёғочни қайта ишлаш, мебель саноати
ва қурилиш материаллари саноатида – 100
кишидан 120 кишигача;
машинасозлик, металлургия, ёқилғи
энергетика ва кимё саноати, қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ва
қайта ишлаш, қурилиш ҳамда бошқа саноат
ишлаб чиқариш соҳаларида 50 кишидан 60
кишигача;
- фан, илмий хизмат кўрсатиш, транс
порт, алоқа, хизмат кўрсатиш соҳаси
(суғурта компанияларидан ташқари), савдо
ва умумий овқатланиш ҳамда бошқа ишлаб
чиқаришга алоқадор бўлмаган соҳаларда
25 кишидан 30 кишигача ошган ҳолда улар
учун назарда тутилган имтиёзлар, кафолат
лар ва ҳуқуқлар сақланиб қолинади.
Шу ўринда таъкидлаш лозимки, Ўзбе
кистон Республикаси Вазирлар Маҳка
ма
сининг 2003 йил 11 октябрдаги 439-сон
ли қарори билан «Кичик тадбиркорлик
(бизнес) субъектларига тегишли бўлган
корхоналар ва ташкилотлар классифика
Ўзбекистон Президентининг 2010 йил 28 июл
даги «Таълим муассасаларининг битирувчила
рини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш бо
расидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги
ПФ-4232-сонли фармонига кўра, микрофирмалар
ва кичик корхоналар касб-ҳунар коллежлари,
академик лицейлар ва олий таълим муассасалари
битирувчиларини тадбиркорлик фаолиятига кенг
жалб этиш, ўз навбатида, уларни иш билан таъ
минлаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган
имтиёз ва енгилликларни сақлаб қолган ҳолда,
ўз ходимлари сонини белгиланган чегаравий
миқдордан кўпи билан 50%га ошириш имкония
тига эга бўлдилар.
ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИяСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
якка тадбиркорликда ходимлар сони 50 ки
шидан ортиқ бўлмайди
Македония Республикасида кичик корхо
налар учун ишловчилар сони 50 кишидан,
даромади 8000 македон динаридан ошмай
ди; мол-мулки (баланс активлари) 6000 ма
кедон динаридан ошмайди
. Кўрсатилган
мезонлардан камида иккитаси бажарили
ши зарур.
Европа Иттифоқида кичик ва ўрта кор
хоналарга давлат ёрдами кўрсатиш чегара
ларини ўрнатадиган 2001 йил 12 январдаги
70/2001-сонли тўғридан-тўғри таъсир Рег
ламенти барча аъзо-мамлакатлар (энди
ликда эса номзодлар) учун мажбурий, деб
қабул қилинган.
Унинг асосий қоидалари қуйидагиларга
олиб келди
а) кичик корхоналар қаторига бандлар
сони 50 кишигача ва йиллик обороти 7 млн
евро ва 5 млн еврогача балансга эга бўлган
ишбилармон тузилмалар киритилиши мум
кин. Бандлар сони 10 кишидан кам бўлган
фирмалар микрокорхоналар ҳисобланади,
аммо айнан улар таҳлил қилинаётган хўжа
лик фаолияти иштирокчилари умумий со
нининг 90%идан ошиғини ташкил қилади.
Бандлик деганда, доимий, мавсумий ва
вақтинчалик ишларда найрангларсиз банд
бўлган ишчи ва хизматчилар тушунилади.
Қўнимли ишлай олмайдиганлар эса одатда
давлат қўллаб-қувватлаши ва ҳатто давлат
буюртмаларидан маҳрум бўлиш хавфисиз
ўзаро ишбилармонлик муносабатлари
да бўлган йирик корхоналарда ҳам, кичик
(ўрта) корхоналарда ҳам ҳатто вақтинча
ёки мутаносиб ишлай олмайдилар;
б) кичик ва ўрта бизнесни давлат томо
нидан қўллаб-қувватлаш исталган дара
жалардаги бюджетлардан барча хўжалик
Критерии отнесения предприятий к категориям
микро, малых и средних. // http://www.rcsme.ru.
Ўша жойда.
Рекомендации Европейской комиссии от 6 мая
2003 года для определения микропредприятий,
малых и средних предприятий (опубликовано под
номером К(2003)1422).
соҳаларида (махсус тартиб амал қиладиган
кўмир қазиб олиш, қора металлургия,
қишлоқ хўжалиги, балиқчилик ва кемасоз
лик) фақат қиймати 25 млн еврогача бўлган
лойиҳалар бўйича 15 млн евро ҳажмигача
кўрсатилиши мумкин. Кўмаклашиш асо
сий капиталга ҳам, бенефициар-фир
ма
ларнинг бошқа активларига (ер, қури
лиш,
ускуналар, технологияларни ўзлаш
тириш,
ҳаракатчан таркиб ва ҳ.к.) ҳам йўнал
тириладиган солиқлар, амортизация,
кре
дит, инвестицион, маслаҳат, инфра
тузилмавий, тариф ва бошқа имтиёзлар
(субвенциялар) шаклини олиши мумкин.
Бироқ бу маблағлардан экспортни субси
диялаш ёки миллий товарларни импорт
товарлардан аввал сотишда сунъий устун
ликлар яратиш (бу ЖСТ – Жаҳон савдо таш
килоти қоидалари билан тақиқланган) учун
фойдаланишга рухсат этилмайди;
в)
қўллаб-қувватлаш «грант-унсури»
(яъни, соф субсидиялар) кичик корхоналар
учун лойиҳа қийматининг 15%идан ва ўрта
фирмалар учун 7,5%идан ошмаслиги ке
рак. ЕИ расман ўз ривожланишида ўртача
Европа даражасидан ортда қолган, деб
қараладиган ҳудудлар учун бу кўрсаткич
маълум шароитларда 10-15 фоизли пунктга
ошиши мумкин. Давлат қўллаб-қувватлаши
лойиҳалари ва кўламларини танлашда ян
гидан яратиладиган ишчи ўринлари ҳал
қилувчи ҳисобланади ва шунинг учун
унинг асосий ҳажми ўрта бизнес соҳасида
рўёбга чиқарилади. янги ишчи ўринларини
ҳисоблаш инвестициялар амалга оширил
гандан кейинги уч йиллик даврда амалга
оширилади, янги иш жойларининг ўзи эса
қўллаб-қувватланаётган корхонада банд
ликнинг умумий ўсиши шароитида камида
беш йил сақланиши керак;
г) кичик ва ўрта корхоналар учун ташқи
консалтинг харажатлари 50% ҳажмида
тўлдирилиши мумкин, кўргазмаларда қат
нашишга ҳам ўша ҳажмда фақат қайсидир
маълум кўргазмада биринчи бор қатнашиш
ва фақат кўргазма деворини монтаж қилиш
ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИяСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
бандлар 50 киши; энг кўп оборот ҳажми 500 минг сўмлик ноишлаб чиқариш
100 кишидан, обороти 2 миллион литдан
ошмайди.
Польшада бу соҳа корхоналари дав
лат иқтисодий сиёсати асосий унсурла
ридан бири ҳисобланишига қарамасдан,
кичик тадбиркорлик ягона асосда расмий
аниқланмаган. Асосий статистик бошқарув
кичик тадбиркорликка 50 кишигача хо
димларга эга бўлган корхоналарни кирита
ди. Аммо ҳукумат бу ёндашувни ходимлар
Критерии отнесения предприятий к категориям
микро, малых и средних. // http://www.rcsme.ru
сони 50 кишидан ортиқ бўлмаган кичик
корхоналарга ажратмайди
Руминияда кичик тадбиркорлик корхона
ларига ходимлар сони кўпи билан 25 киши,
йиллик оборот 10 миллиондан 2 млрд гача
леви доирасида бўлган корхоналар кири
тилади
; Словенияда саноат, қурилиш, кон
чиликда, ҳунармандчилик кооперативлари,
Ўша жойда.
Ўша жойда.
ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИяСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
- Албанияда ходимлар сони 300 киши
дан ошмайди, асосий капитал 500000 АҚШ
долларидан юқори эмас;
- Чехия Республикасида ходимлар сони
қишлоқ хўжалиги, ёғочни қайта ишлаш
каби «бирламчи» тармоқлардан ташқари,
барча тармоқлар корхоналари учун 500 ки
шидан ошмайди
- Эстонияда ходимлар сони кўпи билан
80 киши; обороти эса 15 млн эстон крони
дан ортмайди
Венгрияда бухгалтерия ҳисоби, солиққа
тортиш ва статистикада қўлланиладиган
кичик тадбиркорликни аниқлашга бўлган
ёндашувлар фарқланади:
1. Бухгалтерия ҳисобига татбиқан ки
чик корхонанинг соддалаштирилган йил
Основные характеристики систем государ
ственно-общественной поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства за
рубежных стран. // Пятая Всероссийская кон
ференция представителей малых предприятий
«Инфра
структура развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства». М., Московский
центр развития предпринимательства, 2004.
Взаимодействие малого и крупного бизнеса:
Информационно-аналитический сборник. – М.:
ИПИ, 2004. –С. 58.
Ўша жойда, 59-б.
лик ҳисоботини юритиш учун корхона қу
йида келтирилган талаблардан иккитасини
қаноатлантириши зарур: мол-мулкнинг
уму
мий қиймати – кўпи билан 150 млн фо
ринт; сотишдан олинган йиллик даромад –
кўпи билан 300 млн форинт ва/ёки ходим
лар сони 100 кишидан ошмайди.
2. Имтиёзли кредитлар ва кафолатлар
ни йирик корхоналар билан бир қаторда
қуйидаги талабларни қаноатлантирадиган
фирмалар ҳам оладилар:
- микрокорхоналар: ходимлар сони – 10
кишидан ортиқ бўлмаган;
- кичик корхоналар: ходимлар сони – 60
кишидан кўп бўлмаган.
3. Статистикага татбиқан кичик корхо
налар: ишловчилар сони 20 дан 50 киши
гача
Латвияда ишловчилар сони 25 кишидан,
обороти 200000 латдан, асосий воситалар
баланс қиймати 70000 латдан ошмайди.
Литвада кичик тадбиркорлик мезонлари
қуйидагича белгиланган: ходимлар сони –
Взаимодействие малого и крупного бизнеса.
// Информационно-аналитический сборник. М.:
ИПИ, 2004. –С. 59.
ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИяСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар тажри
баси кичик тадбиркорликнинг юқори ижтимоий-иқтисодий
аҳамиятини ҳамда бозор иқтисодиёти мамлакатларида
кичик тадбиркорлик субъектларини бошқа тадбиркорлик
субъектларидан ажратиш мезонларини ишлаб чиқишнинг
муҳимлигини кўрсатади.
Хорижда кичик тадбиркорлик субъект
ларини таснифлаш бўйича турли мезонлар
мавжуд (1-жадвал). Ҳиндистон тажрибаси,
айниқса, қизиқарлидир, чунки ўз ривож
ланишида узилишни амалга оширадиган
ва қатор кўрсаткичлар бўйича дунёнинг
етакчи мамлакатлари гуруҳига чиқадиган
давлат саъй-ҳаракатларининг натижа
ларини кўрсатади. Бунда кичик тадбир
корликка (КТ) замонавий технологиялар
ни жорий этиш, ижтимоий-иқтисодий ва
бошқа аҳамиятга молик муаммоларни ҳал
қилишда етакчи роль берилади.
МДҲ давлатларидан ҳар бири турли
вақтларда кичик тадбиркорликни қўллаб-
қувватлаш тўғрисида ўзининг қонунчилик
ҳужжатларини қабул қилган ва улар ўз бел
гилари бўйича турличадир (2-жадвал).
Кичик корхоналарни иқтисодий фаолият
турлари бўйича таснифлашда ҳам тафовут
лар мавжуд. Қатор мамлакатларда кичик
корхоналарнинг йиллик обороти суммаси
бўйича чекловлар қонунан мустаҳкамлаб
қўйилган.
Россия устав капитали таркибини чек
лайди. Арманистон ва Ўзбекистонда «мик
рофирма» тушунчаси ишловчилар сони
бўйича тафовут билан киритилган.
Ўтган асрнинг 80-90-йилларида Хитой
Халқ Республикаси (ХХР) Давлат Кенгаши
турли тармоқларга татбиқан, йиллик ишлаб
чиқариш ҳажми (кўпчилик вазиятларда) ва
асосий фондларнинг бошланғич қийматига
кўра, «Саноатда йирик, ўрта ва кичик
корхоналарни чегаралаш мезонлари»ни
тасдиқлади
Взаимодействие малого и крупного бизнеса:
Информационно-аналитический сборник. – М.:
ИПИ, 2004. –С. 28.
Масалан, йилига камида 100 минг тонна
пўлат қуядиган металлургия корхоналари
ва камида 900 минг тонна кўмир қазиб ола
диган шахта бошқаруви кичик корхоналар
га, мос равишда, камида ўртача 600 минг
тонна пўлат қуядиган ва камида 3 миллион
тонна кўмир қазиб оладиган корхоналар
ўрта корхоналарга киритилди.
Мос келувчи мезонлар қурилиш ташки
лотлари учун ҳам қабул қилинди. Охирги
йилларда Хитой статистикаси корхоналарни
таснифлаш учун ҳақиқатда умумдавлат да
ражасида камида 5 миллион юан (600 минг
долл.) йиллик савдо ҳажмига эга корхона
лар фаолиятинигина акс эттирган ҳолда
сотилган маҳсулот ҳажми кўрсаткичидан
фойдаланади.
Шунингдек, 1999 йилда ХХРда рўйхатга
олинган 8 миллион саноат корхонасидан
фақат 165 мингтаси «кўлами (миқёси)га
кўра туркумланадиган» корхоналарни таш
кил қилди, шу жумладан, 141,6 мингтаси
кичик, 15850 таси – ўрта ва 7558 таси
йирикдир. Хитойда 64,7 мингтаси давлат
корхоналари ва давлат пайи назоратига эга
бўлган акционерлик корхоналари; 1,1 млн таси
– жамоа корхоналари; 6,03 млн
таси – якка
ва хусусий корхоналардир; 62,5 мингтаси –
хорижий капитал иштирокидаги корхона
лар; 11,4 мингтаси – акционерлик корхона
ларидир.
Корея Республикасида кичик корхона
ларга ишчилар сони 300 киши ва капитали
80 млрд вон (тахминан 70 млн АҚШ долл.)
дан ортмайдиган компаниялар киради
Европанинг турли давлатларида кичик
тад
биркорлик қуйидаги мезонларга эга:
Ўша жойда, 57-б.
ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИяСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОД ВА МОЛИя / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Содиқов Н.К.,
Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий
университети «Иқтисодиёт» факультети
«Иқтисодиёт назарияси» кафедраси доценти,
иқтисод фанлари номзоди
КИЧИК ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ХОРИЖИЙ
ТАЖРИБАСИ
СОДИҚОВ Н.К. КИЧИК ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАСИ
Мақолада тадбиркорлик субъектларини кичик тадбиркорликка киритиш мезонлари
нинг ривожланган мамлакатлар хорижий тажрибасидан республикада кичик тадбиркор
ликни белгилаш мезонларини такомиллаштиришда фойдаланиш таклиф этилган. Бу рес
публикада янги ишчи ўринларини ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади.
Таянч иборалар: кичик тадбиркорлик, микрофирмалар, иш билан бандлар сони, обо
рот ҳажми.
СОДИҚОВ Н.К. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье даются рекомендации по установлению критериев для малого предприни
мательства, исходя из международного опыта развитых стран по определению малого
предпринимательства. Это имеет значение в увеличении новых рабочих мест в респуб
лике.
Ключевые слова: малое предпринимательство, микрофирмы, количество занятых,
объем оборота.
SADIKOV N.K. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF SMALL BUSINESS
The article provides recommendations for the establishment of criteria for small business
on the basis of international experience in developed countries, by definition of small
business. It is important to increase jobs in the country.
Keywords: small business, micro, number of employees, turnover.
ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИяСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИяСИ ВА МАКРОИҚТИСОДИЁТ /
ЭКОНОМИЧЕСКАя ТЕОРИя И МАКРОЭКОНОМИКА
МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТ / РЕГИОНАЛЬНАя ЭКОНОМИКА
ИҚТИСОДИЁТНИНГ РЕАЛ СЕКТОРИ / РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
ИНВЕСТИЦИяЛАР ВА ИННОВАЦИяЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
МЕҲНАТ БОЗОРИ ВА ИЖТИМОИЙ ҲИМОя /
РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАя ЗАЩИТА

БУХГАЛТЕРИя ҲИСОБИ ВА АУДИТ / БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ
МУАЛЛИФЛАР ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ / СВЕДЕНИя ОБ АВТОРАХ
МУНДАРИЖА
СОДЕРЖАНИЕ
10
18
28
36
41
48
54
63
70
78
Иқтисод
ва молия
Экономика
и финансы
ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН
КАРАКАЛПАКСКОГО ОТДЕЛЕНИя
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
Ц
ЕНТР
А «Н
АУЧНЫЕ
ОСНОВЫ

ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИя
ЭКОНОМИКИ
У
ЗБЕКИСТАНА
»
ПРИ
Т
АШКЕНТСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
«ИҚТИСОД ВА
МОЛИя»
журнали Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси

Приложенные файлы

  • pdf 7049836
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий