?ужжатнинг. шакли. (“PDF”, “WAV”, “MP3” 8. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ?амда Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви ?удудий ахборот-кутубхона ва архив


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


Архив иши ва иш юритиш с
о
ҳаси

бўйича

АХБОРОТНОМА

5
3
-
сон
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги


Ўзархив


агентлиги томонидан архив идоралари учун тайѐрланган
Тошкент
201
6


2
Архив иши ва иш юритиш с
о
ҳаси

бўйича

АХБОРОТНОМ
А

5
3
-
сон


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги


Ўзархив


агентлиги томонидан архив идоралари учун тайѐрланган


Бош муҳаррир:

А.Х.Абдуллаев


Муассис:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

“Ўзархив” агентлиги


Та
ҳрир ҳайъати
:
Д.Л.Кучарова, А.А.Усмонов


Саҳифаловчи ва муқова дизайнери:

А.А.УсмоновМанзил:
100043
, Т
ошкент шаҳар, Чилонзор тумани, Чилонзор кўчаси, 2

Мурожаат учун т
елефон: (371) 277
-
11
-
68

Электрон манзил:
[email protected]

Веб
-
сайт:
www.archive.uz


Ушбу ахбор
отнома йилда тўрт марта чиқади.


Ушбу ахборотноманинг электрон шаклини “Ўзархив” агентлигининг
расмий веб
-
сайтидан кўчириб олишингиз мумкин.


Мақолаларда келтирилган иқтибослар, далиллар, рақамлар ва
маълумотларнинг аниқлиги учун муаллифлар жавобгардирлар.


Журналда чоп этилган маълумотлардан фойдаланилганда манба
кўрсатилиши шарт.


3


М У Н Д А

Р И Ж А


МЕЪЁРИЙ
-
ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР

................................
.........................

5

Ўзбекист
он Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

Ўзархив


агентлиги Бош директорининг буйруғи
:

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви
органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотни ахборот
-
кутубхона ва архив
муассасаларига тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш

ҳақида

................................
................................
................................
.............................

5

Ў
збекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

Ўзархив


агентлиги Бош директори буйруғи
:

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари
томонидан ахборот
-
кутубхона ва архив муассаса
ларига тақдим этилган
ҳужжатлар билан ишлаш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш

ҳақида

................................
................................
................................
.............................

9

ЯНГИЛИКЛАР

................................
................................
................................
..

12

ISO9001 cерияли ст
андарт сертификати тантанали топширилди

..................

12

Архив ходимлари “Central Asia
-
2016 Х халқаро конференцияси”да
иштирок этдилар
................................
................................
................................
..........

12

Архи
вчиларнинг халқаро конференцияси

................................
........................

13

Евразика халқаро архивлар кенгашининг Евроосиѐ минтақавий
филиаллари 17
-

умумий конференцияси

................................
................................
..

13

ТАДБИРЛАР

................................
................................
................................
......

14

Миллий матбуот марказида “Ўзархив” агентлиги томонидан соҳа
мутахассислари малакасини ошириш масалаларига бағишланган матбуот
анжумани бўлиб ўтди.
................................
................................
................................
.

14

“Давлат архивларида фондлаштириш ва қайта фондлаштириш ҳамда
республика фонд каталоги ва давлат каталогига маълумот киритиш” мавзусида
семинар
-
тренинг ўтказилди

................................
................................
.......................

14

Миллий архив фондининг нодавлат сигментини ривожлантиришнинг
долзарб масалалари

................................
................................
................................
.....

15


Мустақил
юрт архивлари” мавзусида давра суҳбати ўтказилди.

.................

15

Ўзбекистон Республикаси
Марказий
давлат архивида “Замонавий
архивчининг имиджи” мавзусида кўрик
-
танлов бўлиб ўтди

................................
.

16

ҲАЙЪАТ ЙИҒИЛИШИДА

................................
................................
.............

17

“Ўзархив” агентлиги ҳайъати йиғилишлари ва унда кўрилган асосий
масалалар тўғрисида

................................
................................
................................
...

17


4


“ЎЗАРХИВ” АГЕНТЛИГИН
ИНГ 2016 ЙИЛ I ЯРИМ
ЙИЛЛИГИ
БЎЙИЧА СОҲАНИНГ И
ЖТИМОИЙ
-
ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ
ЯКУНЛАРИ

................................
................................
................................
................

19

МАҚОЛАЛАР

................................
................................
................................
....

30

Ҳужжатларда акс этган ҳаѐт

................................
................................
..............

30

Национальный архивный фонд: вчера и сегодня

................................
............

32

Архив ҳужжатларини келажак авлодга етказиш
-
масъулиятли вазифа

.........

36

Архивное хранение документов в филиале иностранной организации,
действующей на территории России

................................
................................
.........

38

Первый промышленный архив в
Е
вропе: история, функции, состав

фондов

................................
................................
................................
..........................

43

ЯНГИ ТАЙИНЛАНИШ

................................
................................
...................

52

ИЛОВА

................................
................................
................................
................

525


М
ЕЪЁРИЙ
-
ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАР


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ

ЎЗА
РХИВ


АГЕНТЛИГИ БОШ ДИРЕКТОРИНИНГ


БУЙРУҒИ


ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ ВА БОШҚАРУВИ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ
ТЎҒРИСИДАГИ АХБОРОТНИ АХБОРОТ
-
КУТУБХОНА ВА АРХИВ
МУАССАСАЛАРИГА ТАҚДИМ ЭТИШ ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМНИ
ТАСДИҚЛАШ ҲАҚИДА

(Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари
тўплами, 2016 й., 27
-
сон, 333
-
модда)

[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2016 йил 7 июлда рўйхатдан
ўтказилди, рўйхат рақами 2806]


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 6 ноябрдаги 320
-
сон

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви ор
ганлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида

ги
Ўзбекистон Республикаси Қонуни қоидаларини амалга оширишга йўналтирилган комплекс
чора
-
тадбирлар кўриш тўғрисида

ги қарорига мувофиқ буюраман:

1. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти тўғрисидаги ахборо
тни
ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларига тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низом иловага
мувофиқ тасдиқлансин.

2. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Бош директор ўринбосари Д. КУЧАРОВА


Тошкент ш.,

2016 йил 20 июнь,


44
-
сон


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

Ўзархив


агентлиги
Бош
директорининг
2016 йил 20 июндаги 44
-
сон
буйруғига

ИЛОВА


Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотни ахборот
-
кутубхона ва архив муасса
саларига тақдим этиш тартиби тўғрисидаги


НИЗОМ

Мазкур Низом Ўзбекистон Республикасининг

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви
органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида

ги
Қонуни

ҳамда Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 6 ноябрдаги 320
-
сон

Д
авлат ҳокимияти ва бошқаруви
органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида

ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни
қоидаларини амалга оширишга йўналтирилган комплекс чора
-
тадбирлар кўриш
тўғрисида

ги
қарорига

мувофиқ, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти

тўғрисидаги ахборотни (бундан буѐн матнда ахборот деб юритилади) ахборот
-
кутубхона ва
архив муассасаларига тақдим этиш тартибини белгилайди.

1
-
боб. Умумий қоидалар

1. Ахборот

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги
тўғрисида

ги Ўзбе
кистон Республикаси Қонунининг
5
-
моддасига
асосан, давлат ҳокимияти
ва бошқаруви органлари томонидан тасдиқланадиган ўз фаолияти тўғрисидаги ахборот
рўйхатига (бундан буѐн матнда ахборот рўйхати деб юритилади) мувофиқ ахборот
-
кутубхона ва архив муассасалар
ига тақдим этилади, давлат ҳокимияти ва бошқаруви

6


органларининг фаолияти тўғрисидаги фойдаланилиши чеклаб қўйилган ахборот бундан
мустасно.

2. Ахборот ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларига улардан кейинчалик
ахборотдан фойдаланувчилар танишиб чиқиши уч
ун тақдим этилади.

3. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларида ахборотни ахборот
-
кутубхона ҳамда
архив муассасаларига тақдим этиш учун масъул ходим тайинланади.

2
-
боб. Ахборотни ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларига тақдим этиш

4. Календарь йил тугага
ндан сўнг, ўтган йилга оид (1 январь


31 декабрь ҳолатига)
ахборотлар акс эттирилган ҳужжатлар жамланиб, уларнинг электрон нусхалари тайѐрланади.
Бунда:

матн, шу жумладан жадвал, схема ва бошқа матнли маълумотлардан иборат бўлган
ҳужжатларPDF


шаклда;

овозли ѐзувларWAV


ѐки

MP3


шаклда;

видео ѐзувларAVI


ѐки

MP4


шаклда;

тасвирлар, шу жумладан фотосуратлар


«JPEG» шаклда тайѐрланади.

5. Ахборотларнинг электрон нусхалари ахборот рўйхатига мос равишда номланган
электрон жилдларга жойлаштирила
ди ва CD ѐки DVD дискларга (бундан буѐн матнда
дисклар деб юритилади) ѐзилади. Бунда дискларга ахборот рўйхатига асосан тузилган ва
мазкур Низомнинг
1
-
иловасига
мувофиқ электрон шаклда (

PDF

) расмийлаштирилган
тақдим этилаѐтган ҳужжатлар рўйхати (бундан б
уѐн матнда ҳужжатлар рўйхати деб
юритилади) ҳам ѐзилади.

6. Ахборотлар акс эттирилган дисклар ҳар йили 31 январгача:

давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари марказий аппарати томонидан


Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасига ҳамда Ўзбекист
он
Республикаси Марказий давлат архивига;

ҳудудий давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан тегишлича
Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ѐки Тошкент шаҳар ахборот
-
кутубхона
марказларига ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси ѐки вилоятлардаги давл
ат архивларига
ѐхуд Тошкент шаҳар давлат архивига кузатув хати орқали тақдим этилади.

7. Ахборот
-
кутубхона муассасаси (архив муассасаси) масъул ходими 5 иш куни
ичида тақдим этилган дискларда акс эттирилган ахборотларнинг ҳужжатлар рўйхатига
мувофиқлиги, ш
унингдек ушбу ахборотларнинг компьютерда ўқилиши имконияти бирма
-
бир текшириб чиқилади.

8. Текшириш натижасида дисклардаги ахборотлар ҳужжатлар рўйхатига мувофиқ
бўлса, шунингдек ушбу ахборотларнинг компьютерда ўқилиши имкони мавжуд бўлса,
ахборот
-
кутубхон
а муассасаси (архив муассасаси) масъул ходими ҳамда тегишли давлат
ҳокимияти органи (давлат бошқаруви органи) масъул ходими томонидан икки нусхада
мазкур Низомнинг
2
-
иловасига
мувофиқ шаклда топшириш
-
қабул қилиш далолатномаси
тузилади.

Далолатнома топширув
чи ва қабул қилиб олувчи шахслар томонидан имзоланади
ҳамда тегишлича ахборот
-
кутубхона муассасаси (архив муассасаси) раҳбари томонидан
тасдиқланади ва ташкилотнинг муҳри қўйилади.

Далолатноманинг бир нусхаси ахборот
-
кутубхона муассасасида (архив
муассасас
ида) қолади, иккинчи нусхаси эса, тегишли давлат ҳокимияти органи (давлат
бошқаруви органи) масъул ходимига топширилади.

9. Дисклардаги ахборотлар ҳужжатлар рўйхатига мувофиқ бўлмаганда ѐхуд ушбу
ахборотларнинг компьютерда ўқилиши имкони мавжуд бўлмаганда,

улар (агар ахборотлар
бир нечта дискка ѐзилган бўлса, номувофиқлик ва (ѐки) камчилик аниқланган дисклар) қабул
қилинмайди ва тегишли ахборот
-
кутубхона муассасаси (архив муассасаси) кузатув хати

7


билан уларни тақдим этган ташкилотга қайтарилади. Бунда аниқл
анган ҳар бир
номувофиқлик ва (ѐки) камчилик кузатув хатида кўрсатилиши ҳамда уларни бартараф этиш
бўйича тавсиялар берилиши шарт.

10. Давлат ҳокимияти органи (давлат бошқаруви органи) томонидан ахборот
-
кутубхона муассасаси (архив муассасаси) кузатув хатид
а кўрсатилган номувофиқлик ва (ѐки)
камчиликлар бартараф этилгандан сўнг, ахборотлар ѐзилган диск (дисклар) белгиланган
тартибда 10 кун ичида тегишли ахборот
-
кутубхона муассасасига (архив муассасасига) қайта
тақдим этилиши лозим.

3
-
боб. Якуний қоидалар

11.

Масъул ходимлар ахборотларнинг тўғрилиги ҳамда ўз вақтида топширилиши ва
қабул қилиб олиниши учун жавобгар ҳисобланади.

12. Мазкур Низом талаблари бузилишида айбдор бўлган шахслар қонун
ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўлади.

13. Мазкур Низом Ўзбекистон Рес
публикаси Ахборот технологиялари ва
коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон
Миллий кутубхонаси билан келишилган.

.

Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазири

Х. МИРЗАХИДОВ

2016 йил 16 июнь

Ўзб
екистон Миллий кутубхонаси директори А. ХОДЖАЕВ

2016 йил 16 июнь


Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотни ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларига тақдим этиш тартиби тўғрисидаги низомга

1
-
ИЛОВА

___________________________
__
________________________нинг ________________

йилга

(ташкилотнинг номи)


(йил)


оид фаолияти тўғрисидаги

тақдим этилаѐтган ҳужжатлар

РЎЙХАТИ

Т/р

Ҳужжат тури
ва
реквизитлари

Ҳужжат
матнига
аннотация

CD ѐки DVD
дискда
ҳужжат
жойлашган
жилд

CD ѐки
DVD

дискда
ҳужжат
номланган
файл

Ҳужжатнинг
шакли
(

PDF

,

WAV

,

MP3

,


AVIMP4


ѐки

JPEG

)

Ҳужжатнинг
ҳажми


1

2

3

4

5

6

Изоҳ:

мазкур рўйхатда ҳужжатлар ахборот рўйхатига мо
с равишдаги номларда ва кетма
-
кетликда
келтирилади;

1
-
устунда


бир турдаги ҳужжатлар гуруҳланган ҳолда келтирилади (масалан: буйруқлар, йиғилиш
баѐнлари, ҳисоботлар ва ҳоказо);

6
-
устунда


«PDF» шаклдаги ҳужжат


варақда, «WAV», «MP3», «AVI» ва «MP4» шакл
даги
ҳужжатлар


соат, дақиқа, сонияда, «JPEG» шаклдаги ҳужжат


ҳисоб бирлигида (дона) кўрсатилади.


8Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотни ахборот
-
кутубхона ва
архив муассасаларига тақдим этиш тартиби тўғрисидаги
низомга

2
-
ИЛОВА

ТАСДИҚЛАЙМАН

_____________________________________________

(қабул қилувчи муассаса раҳбари (лавозими)
_____________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________

(имзо)

____________________

(сана)

М.Ў.

ТОПШИРИШ
-
ҚАБУЛ Қ
ИЛИШ

ДАЛОЛАТНОМАСИ

____________________________________________________________________________________________

ҳужжатларни топшириш
-
қабул қилиш (санаси)

____________________________________________________________________________________________

(топшир
иш асоси)

___________________________________________________________________________________топширди,

(топширувчи ташкилот номи)

_________________________________________________________________________________________эса,

(қабул қилиб олувчи муассаса н
оми)

___________ йилга оид фаолияти тўғрисидаги ахборотлари акс эттирилган CD (DVD) дискни қабул қилиб олди.
Унда

қуйидаги ахборотлар (ҳужжатлар) акс эттирилди:

Т/р

Давлат ҳокимияти ѐки
бошқаруви органининг
фаолияти тўғрисидаги

ҳужжат тури ва
реквизитла
ри

Ҳужжат
матнига
аннотация

CD ѐки DVD
дискда ҳужжат
жойлашган
жилд

CD ѐки DVD

дискда
ҳужжат
номланган
файл

Ҳужжатнинг
шакли (

PDF

,

WAV

,


MP3

,

AVIMP4


ѐки

JPEG

)

Ҳужжатнинг
ҳажми («PDF»


варақда,

WAV

,


MP3

,


AVI


ва

MP4
соат, дақиқа,
сон
ияда,

JPEG
ҳисоб
бирлигида
(дона)
кўрсатилади)


1

2

3

4

5

6

Жами қабул қилинган ҳужжатлар ва ҳисоб бирлиги сони ______________________________________________.

Изоҳ:____________________________________________________________________________
___________.

Топширди:

_____________________________________________

(топширган шахснинг лавозими ва Ф.И.О.)
__________________

(имзо)

__________________

(сана)

Қабул қилиб олди:

_____________________________________________

(қабул қилиб олган шахснинг л
авозими ва Ф.И.О.)

(имзо)

__________________

(сана)
9


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИ ҲУЗУРИДАГИ

ЎЗАРХИВ


АГЕНТЛИГИ БОШ ДИРЕКТОРИ БУЙРУҒИ


ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТИ ВА БОШҚАРУВИ ОРГАНЛАРИ ТОМОНИДАН АХБОРОТ
-
КУТУБХОНА ВА АРХИВ МУАССАСАЛАРИГА ТАҚДИМ ЭТ
ИЛГАН ҲУЖЖАТЛАР
БИЛАН ИШЛАШ ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДАГИ ЙЎРИҚНОМАНИ ТАСДИҚЛАШ
ҲАҚИДА


(Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 27
-
сон, 334
-
модда)

[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2016 йил 7 июлда рўйхатдан
ўтказилди, рўйхат рақ
ами 2807]


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 6 ноябрдаги 320
-
сон

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида

ги
Ўзбекистон Республикаси Қонуни қоидаларини амалга оширишга йўналтирилган комплекс
чора
-
тадбир
лар кўриш тўғрисида

ги
қарорига

мувофиқ буюраман:

1. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан ахборот
-
кутубхона ва
архив муассасаларига тақдим этилган ҳужжатлар билан ишлаш тартиби тўғрисидаги
йўриқнома
иловага

мувофиқ тасдиқлансин.

2. Мазкур буйр
уқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.


Бош директор ўринбосари Д. КУЧАРОВА


Тошкент ш.,

2016 йил 20 июнь,


45
-
сон


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги

Ўзархив


агентлиги
Бош
директорининг
2016 йил 20 июндаг
и 45
-
сон буйруғига

ИЛОВА


Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан ахборот
-
кутубхона ва архив
муассасаларига тақдим этилган ҳужжатлар билан ишлаш тартиби тўғрисидаги
ЙЎРИҚНОМА


Мазкур Йўриқнома Ўзбекистон Республикасининг

Давлат ҳокимияти ва бошқ
аруви
органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида

ги Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 6 ноябрдаги 320
-
сон

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви
органлари фаолиятининг очиқлиги тўғрисида

ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни
қоидалари
ни амалга оширишга йўналтирилган комплекс чора
-
тадбирлар кўриш
тўғрисида»ги қарорига мувофиқ, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан
ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларига тақдим этилган ҳужжатлар билан ишлаш
тартибини белгилайди.

1
-
боб. Умум
ий қоидалар

1. Ахборот
-
кутубхона ва архив муассасалари давлат ҳокимияти ва бошқаруви
органлари томонидан тақдим этилган ҳужжатларни доимий равишда жамлаб, тўлдириб ва
сақлаб бориладиган электрон нусхалари мажмуини


электрон базасини (бундан буѐн
матнда эл
ектрон база деб юритилади) юритиши шарт.


10


2. Мазкур Йўриқнома талаблари давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари
томонидан ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларига тақдим этилган ҳужжатларга
нисбатан татбиқ этилади.


2
-
боб. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви орг
анлари томонидан ахборот
-
кутубхона ва
архив муассасаларига тақдим этилган ҳужжатлар билан ишлаш

3. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан тақдим этилган ҳужжатлар
ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларида мазкур Йўриқноманинг иловасига мувофиқ
э
лектрон шаклда юритиладиган журналда топшириш
-
қабул қилиш далолатномасига асосан
ҳисобга олиб борилиши шарт.

4. Ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларида давлат ҳокимияти ва бошқаруви
органлари томонидан тақдим этилган ҳужжатларни ҳисобга олиш ва журнални
юритиш учун
муассаса раҳбарининг буйруғи билан масъул ходим тайинланади.

5. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан тақдим этилган ҳужжатлар
ҳисобга олингандан сўнг, улар ахборот
-
кутубхона ва архив муассасалари масъул ходимлари
томонидан 3 иш кун
и ичида электрон базага киритилади. Бунда ҳужжатлар ҳар календарь
йил ҳамда ҳар бир давлат ҳокимияти ва бошқаруви органи бўйича алоҳида
-
алоҳида
туркумлаштирилган ҳолда жойлаштирилади.

6. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ахборот
-
куту
бхона
марказлари тегишли ҳудуд бўйича жамлаган электрон базаларни умумлаштириш учун
Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонасига 1 мартдан кечиктирмай
тақдим этиши лозим.

7. Қорақалпоғистон Республикаси ҳамда вилоятлар қуйи давлат архиви
муассаса
лари томонидан жамланган электрон базалар умумлаштириш учун 20 февралга
қадар тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси Марказий давлат архиви ѐки вилоятлар
давлат архивларига тақдим этилади.

Қорақалпоғистон Республикаси Марказий давлат архиви, вилоятлар ва Т
ошкент
шаҳар давлат архивлари томонидан тегишли ҳудуд бўйича умумлаштирилган (жамланган)
электрон базалар 25 февралга қадар Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивига
тақдим этилади.

8. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ҳамда Ўзбек
истон
Республикаси Марказий давлат архиви ҳудудий ахборот
-
кутубхона ва архив муассасалари
томонидан тақдим этилган электрон базаларни 1 мартга қадар республика бўйича
умумлаштириб, ўз электрон базаларини шакллантириши шарт.

9. Электрон базалар тегишлича ҳу
дуд бўйича жамланган ҳолда 20 февралдан
кечиктирмай Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ахборот
-
кутубхона марказларининг ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Марказий давлат архиви,
вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат архивларининг, респуб
лика бўйича умумлаштирилган
ҳолда эса, 5 мартдан кечиктирмай Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий
кутубхонасининг ҳамда Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивининг расмий веб
-
сайтларида алоҳида саҳифада жойлаштирилиши лозим.

10. Алишер Навоий но
мидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ҳамда Ўзбекистон
Республикаси Марказий давлат архиви бошқа ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларига
республика бўйича умумлаштирилган электрон базалардан фойдаланиш учун ўз расмий веб
-
сайтлари орқали шароит яратиб бери
ши шарт.

11. Электрон база калит сўзлар (кўп учрайдиган ѐки ҳужжат номининг қисқача
мазмунини билдирувчи сўзлар), ҳаволалар ҳамда бошқа параметрлар асосида керакли
ахборотни тез ва осон қидириш ҳамда қидирилаѐтган ахборотларни фойдаланувчига тақдим
этиш, ш
унингдек компьютер орқали ўқилиш имкониятига эга бўлиши керак.


11


12. Ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларида электрон базаларнинг ахборот
хавфсизлиги тегишлича Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва
коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Ўз
бекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги

Ўзархив


агентлиги ҳамда Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон
Миллий кутубхонасининг Ахборот хавфсизлиги сиѐсати талабларига мувофиқ
таъминланади.

13. Ахборотдан фойдаланувчилар электрон базалардан ўзига к
еракли бўлган
маълумотлар билан ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларида алоҳида ажратиладиган
компьютерлар воситасида интернет тармоғига уланган ҳолда (онлайн) ѐки электрон базанинг
локал нусхалари олинган ҳолда (оффлайн) танишиб чиқиш ҳуқуқига эга.

14.
Электрон базадаги ахборотлардан нусхалар олиш фойдаланувчиларнинг
буюртмаларига асосан тегишли ахборот
-
кутубхона ва архив муассасалари томонидан
кўрсатиладиган хизматлар доирасида амалга оширилади.


3
-
боб. Якуний қоидалар

15. Мазкур Йўриқнома талаблари буз
илишида айбдор бўлган шахслар қонун
ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўлади.

16. Мазкур Йўриқнома Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва
коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ва Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон
Миллий кутубхонаси билан келиши
лган.


Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазири

Х. МИРЗАХИДОВ

2016 йил 16 июнь


Ўзбекистон Миллий кутубхонаси директори А. ХОДЖАЕВ

2016 йил 16 июнь


Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан ахборот
-
кутубхона ва архив муас
сасаларига
тақдим этилган ҳужжатлар билан ишлаш тартиби тўғрисидаги йўриқномага

ИЛОВА

___________________________________________________________________
да

(муассасанинг номи)

давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан тақдим этилган ҳужжатларни
ҳи
собга олиш

ЭЛЕКТРОН ЖУРНАЛИ

Юритилиши бошланди: 20 ___ йил

___

________.

Юритилиши тугатилди: 20 ___ йил

___

________.

Т/р

Ҳужжатларни
тақдим этган
ташкилот

Ҳужжатлар
қабул қилиб
олинган сана

Жами қабул
қилинган
ҳужжатлар
(ҳар бир
шакли
бўйича
алоҳида
)

(дона)

Шундан:

Ҳужжатлар
ни қабул
қилиб олган
шахснинг
Ф.И.О. ва
имзоси


PDF


шаклда
ги
ҳужжат
(варақ)


WAV


(

MP3

)
шаклдаги
ҳужжат

(соат,
дақиқа,
сония)


AVI


(

MP4

)
шаклдаги
ҳужжат

(соат,
дақиқа,
сония)


JPEG


шаклдаг
и ҳужжат
(дона)


1

2

3

4

5

6

7

812


ЯНГИЛИКЛАР


ISO9001 cерияли стандарт сертификати тантанали топширилди


Аввал хабар қилганимиздек, “Ўзархив” агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси
Илмий
-
техникавий ва тиббиѐт ҳужжатлари марказий давлат архивига халқаро ISO 9000
стандартлари ои
ласига мансуб ISO 9001 стандартини ўз иш фаолиятида жорий қилишни
ташкил этиш асосий устувор вазифалардан бири этиб белгиланган эди.

Жорий йилнинг 7
-
8 апрел кунлари ISO 9001 халқаро стандартини архив фаолиятида
жорий этиш натижаси ва мониторингини ўрганиш
мақсадида тегишли ташкилотнинг
аудитори архивда ўз баҳолаш, кузатув ва ўрганишларини олиб борган эди.

Ўрганишлар натижасида архивда халқаро ISO ташкилоти стандартлари оиласига
мансуб ISO 9001 стандартини жорий этилиши мувафаққиятли деб топилиб, архивга хал
қаро
даражада тан олинадиган сифат тизимларини сертификати берилиши мумкинлиги маълум
қилинган эди.

Жорий йилнинг 26 апрелида сертификат Ўзбекистон Республикаси Илмий
-
техникавий
ва тиббиѐт ҳужжатлари марказий давлат архивига топширилди. Сертификатни Ўзбеки
стон
Республикаси Илмий
-
техникавий ва тиббиѐт хужжатлари марказий давлат архиви директори
Б.Ахмедовга “CERT INTERNATIONAL” ташкилоти директори ўринбосари билан
биргаликда “Ўзархив” агентлиги Бош директори А.Абдуллаев топширди.


Архив ходимлари “Central Asi
a
-
2016 Х Халқаро конференцияси”да иштирок этдилар


“Ўзархив” агентлиги ва тизимидаги архив муассасалари ходимлари жорий йилнинг

21
-
23 апрел кунлари Самарқанд шаҳрида навбатдаги “Central Asia
-
2016 Илм
-
фан, таълим,
маданият ва бизнесда ахборот
-
кутубхона рес
урслари Х Халқаро конференцияси”да иштирок
этдилар. Мазкур тадбир анъанавий тарзда Ўзбекистон Миллий кутубхонаси томонидан
ўтказилиб, унда Ўзбекистоннинг турли ҳудудлари ҳамда чет эл вакиллари томонидан
ахборот
-
кутубхона, архив ва музейларнинг илм
-
фан, таъ
лим, маданият ва бизнесда электрон
ахборот ресурсларидан фойдаланиш ишларидаги ҳамкорлик масалалари муҳокама этилди.

Конференцияда “Ўзархив” агентлиги Бош директори А.Аб
дуллаев “Корпоротив
ахборот тар
мо
қ
ларини даражасига кўра иэрархик тизимда архив ишини б
ошқариш бўйича
туркумлаш”,
Агентликнинг
бўлим бошлиғи А.Алиев “Кутубхона ва музейларнинг МАФ
ҳужжатларини марказлашган электрон маълумотлар базасини яратиш”, Ўз
бекистон
Р
еспубликаси

К
инофотофоно ҳужжатлари марказий давлат архиви

директори Д.Закирова
“Аудио
визуал меросни рақамлаштиришнинг долзарб масалалари” ҳамда катта илмий ходими
М.Мирзаахмедов “Музейлардаги фотопластинкаларни рақамлаштириш орқали ягона
электрон база яратишнинг ўзига хос хусусиятлари” номли маърузалари билан иштирок
этдилар.

Конференция т
ашкилотчилари томонидан “Ўзархив” агентлиги бўлим бошлиғи
А.Алиев “Энг яхши модератор” деб эътироф этилди. Иштирокчиларнинг овоз бериш
натижаларига кўра,
Ўз
бекистон
Р
еспубликаси

К
инофотофоно ҳужжатлари марказий давлат
архиви

директори Д.Закированинг “Аудио
визуал меросни рақамлаштиришнинг долзарб
масалалари” мавзусидаги маърузаси “Х
-
Халқаро конференциянинг энг яхши маърузаси”
номинациялари бўйича 1
-
ўрин соҳиби этиб эътироф этилди.


13Архивчиларнинг халқаро конференцияси


Жорий йилнинг 19
-
20 май кунлари Полшан
инг Варшава шаҳрида Полша давлат
архивлари бош дирекцияси ва Миллий Хотира институти (Institute of National Remembrance)
тошкилотчилигида Марказий ва Шарқий Европа мамлакатлари архивларининг “Тарихнинг
мураккаб масалалари ва архивлар” мавзусида
XVI халқаро

конференция ўтказилди.

Тадбирларда Руминия, Россия, Белорусия, Болгария, Босния
-
Гертсоговина, Ўзбекистон,
Украина, Полша, Козоғистон, Қирғистон, Эстония, Хорватия ва бошқа хорижий мамлакатлар
вакиллари иштирок этди.

Ўзбекистондан вакил сифатида
Тошкент ша
ҳар Архив иши ҳудудий бошқармаси
бошлиғи А.Маҳкамов “Ўзбекистон Республикаси Мустақиллик йилларида қатағон
қурбонлари хотирасини абадийлаштиришнинг янги йўналишлари” мавзусидаги маърузаси
билан иштирок этди.

Маърузада қатағон қурбонлари хотирасини абадийла
штиришнинг барча йўналишлари
бўйича олиб борилаѐтган ишлар (1937
-
1953 йиллар), фожеавий тақдирлар, Ўзбекистоннинг
архив ҳужжатлари ҳамда ушбу мавзу бўйича тарихчилар ва архивчилар олдида турган
истиқболдаги ишлар таъкидлаб ўтилди.


ЕВРАЗИКА Халқаро архивла
р кенгашининг Евроосиѐ минтақавий филиаллари

17
-

умумий конференцияси


2016 йилнинг 31 май


1 июн кунлари Белоруссия Республикасининг Минск шаҳрида
ЕВРАЗИКА Халқаро архивлар
Кенгашининг
Евроосиѐ минтақавий филиалларининг

17
-
умумий конференцияси ўтказилд
и ҳамда МДҲга аъзо давлатлар архив раҳбар
ҳодимларининг маслаҳат кенгаши учрашуви ва “Архивлар ахборот технологиялар оламида”
халқаро илмий
-
амалий конференцияси бўлиб ўтди.

Мазкур учрашувни Белоруссия Республикаси Адлия вазири О.Л.Слижевский ва
Белоруссия
Республикаси Адлия вазирлиги иш юритиш ва архивлар департаменти директори
В.И.Адамушколар очиб берди. Учрашувда МДҲ ижрочи котиби
-

Ижроия қўмитаси
раисининг биринчи ўринбосари В.Г.Гаркун иштирок этди. Евразика Архивлар Халқаро
Кенгашининг Евроосиѐ минтақа
вий филиаллари 17
-
умумий конференциясида Ўзбекистон,
Россия, Белоруссия, Арманистон, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Полша
давлатларининг вакиллари иштирок этди.

Учрашувда кузатувчилар сифатида Ҳитой, Латвия ва Литва вакиллари қатнашдилар.

2016 йилнин
г 1 июнь куни “Архивлар ахборот технологиялар оламида” Халқаро
илмий
-
амалий конференцияси доирасида Ўзбекистон Республикаси Илмий
-
техникавий ва
тиббиѐт ҳужжатлари марказий давлат архиви директори Б.М.Ахмедов “Архив соҳасида
интеграциялашган ахборот тизимла
ридан фойдаланишнинг янги жиҳатлари” мавзусидаги
маърузаси билан иштирок этди.

ЕВРАЗИКА халқаро архивлар
Кенгашининг
Евроосиѐ минтақавий филиаллари
конференцияси ва МДҲга аъзо давлатлар архив раҳбарларининг маслаҳат кенгашининг
навбатдаги учрашуви 2017 йил

кузда Арманистонда ўтказилиши режалаштирилди
.


14


ТАДБИРЛАР

Миллий матбуот марказида “Ўзархив” агентлиги томонидан соҳа мутахассислари
малакасини ошириш масалаларига бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди.


“Ўзархив” агентлиги Бош директори А.Абдуллаев ва б
ошқалар Президентимиз Ислом
Каримов раҳнамолигида замонавий илм
-
фан сирларини пухта ўзлаштирган этук кадрлар
тайѐрлаш, уларнинг малакасини ошириб боришга алоҳида эътибор қаратилаѐтганини
таъкидлади.

Мамлакатимизда 103 та давлат архиви, маҳаллий ҳокимликлар

ҳузурида 110 та
идоралараро шахсий таркиб архивлари ҳамда тўққиз мингдан зиѐд идоравий архивлар
фаолият юритмоқда.

“Архив иши тўғрисида”ги
Қонун
ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2012 йил 5 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида архив ишини
такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори архив муассасаларининг моддий
-
техник базасини
мустаҳкамлаш, ишчи
-
ходимларга қулай шароит яратишда муҳим омил бўлаѐтир.

Соҳада кадрлар тайѐрлаш масаласи доимий эътиборда. Архив иши ва иш юритиш
йўналишида кадрлар тайѐрлай
диган 28 та касб
-
ҳунар коллежи, 4 та олий ўқув юрти мавжуд.
Марказий давлат архивлари қошида ташкил этилаѐтган “Ижро назорати ва иш юритиш
маҳорати”, “Идоравий архивлар фаолиятини ташкил этиш асослари”
семинар
-
тренинг
ларида
ходимлар малака оширмоқда.

Анжум
анда архив муассасаларини билимли ва малакали кадрлар билан таъминлаш,
соҳа бўйича лавозимларини ошириб бориш, уларни моддий ва маънавий рағбатлантириш
тизими ҳақида маълумот берилди. Журналистларни қизиқтирган саволларга мутахассислар
жавоб қайтарди.


“Да
влат архивларида фондлаштириш ва қайта фондлаштириш ҳамда Республика фонд
каталоги ва Давлат каталогига маълумот киритиш” мавзусида семинар
-
тренинг
ўтказилди


“Ўзархив” агентлигининг 2016 йил 22 апрелдаги 4
-
АФ
-
сон фармойишига асосан

2016 йилнинг 5
-
6 май к
унлари Шаҳрисабз шаҳрида, 12
-
13 май кунлари Андижон шаҳрида,
19
-
20 май кунлари Урганч шаҳрида ва 26
-
27 май кунлари Ўзбекистон Республикаси
Марказий давлат архивида

Новоий вилояти Архив иши ҳудудий бошқармаси томонидан

“Ҳудудлардаги давлат архивларида фондл
аштириш ва қайта фондлаштириш ҳамда
Республика фонд каталоги ва давлат каталогига ма
ъ
лумот киритиш” мавзусида семинар
тренинг
ўтказилди
.

Семинар
-
тренингда республика б
ў
йича архив муассасаларида фаолият юритувчи 300 га
яқин раҳбар ва фондларнинг бош сақлов
чиси, катта фонд сақловчилари, бош мутахассислар,
етакчи архивчилар, 1
-
тоифали архивчилар ҳамда архивчи ходимлари иштирок этдилар.

Мазкур семинар
-
тренингда архив ҳужжатларини фондлаштиришнинг мақсад ва
вазифалари, архив фондларининг турлари, фондларни ташк
ил этиш тартиби, қайта ташкил
этилган, қисқартирилган ва тугатилган юридик шахсларнинг ҳужжатларини фондлаштириш,
архив фондларининг даврий чегаралари, фонд номи

ул
ларга рақам бериш каби масалаларга
алоҳида эътибор қаратилди.


15


Семинар
-
тренинг якунида барча
давлат архивларида фондлаштириш ва қайта
фондлаштириш ишларини ягона тартибда сифатли олиб бориш, фондлардаги
ўзгаришлардаги фонд карточкаларида тўғри акс эттириш ва республикада фонд каталоги ва
давлат каталогига аниқ ма
ъ
лумотлар киритишини таъминлаш ҳамд
а ўзаро ҳамкорликни
кучайтириш борасида тегишли қарорлар қабул қилинди.


Миллий архив фондининг нодавлат сигментини ривожлантиришнинг долзарб
масалалари


2016 йилнинг 14 июнида Ўзбекистон миллий матбуот марказида Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасин
инг “Мамлакатимиз ҳаѐтидаги муҳим аҳамиятга молик
масалалар бўйича ўтказиладиган матбуот анжуманларининг ягона режаси”га асосан
“Ўзархив” агентлиги томонидан “Миллий архив фондининг нодавлат сигментини
ривожлантиришнинг долзарб масалалари” мавзусидаги бугу
ннинг устувор масаласига
бағишланган матбуот анжумани ташкил этилди.

Мазкур тадбирда Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фондининг давлатга
тегишли бўлмаган қисмини бойитиб бориш, уларни тизимли асосда жамлаш, ҳисобини олиб
бориш, сақлаш ҳамда фойдаланишн
и ташкил этиш ҳамда нодавлат архивларини
шакллантириш масалалари муҳокама этилди. Шу билан бирга, республикада давлат
архивлари тармоғига кирмайдиган, лекин қонунчиликка мувофиқ тарзда нодавлат архивлар
сифатида қайта ташкил этиши лозим бўлган архивлар фао
лияти ва ҳозирда мавжуд бўлган
муаммоларга алоҳида эътибор қаратилди.

Рақамларга эътибор қаратилса, бугунги кунда республика бўйича архив муассасаларида
жами 37 700 дан ортиқ фонд мавжуд бўлиб, уларнинг таркибидаги ҳужжатларнинг сони

8,6 млн. сақлов бирли
гини ташкил этади. Шундан миллий архив фондининг нодавлат қисми
473 500 дан ортиқ сақлов бирлигига тўғри келади. Архив муассаларидаги 5 886 та шахсий
фондда 374 907 сақлов бирлигидаги ҳужжатлар мавжуд. Жами асосий рўйхатга киритилган
жамлаш манбалари эса 1
0 754 тадан иборат бўлиб, шундан нодавлат ташкилотларининг
улуши 1 360 тага тўғри келмоқда.

Тадбирда “Ўзархив” агентлиги, Ўзбекистон Республикаси марказий давлат архивлари,
Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти архив иши ҳудудий бошқармалари раҳбарилари ва
ходи
млари ҳамда Ўзбекистон Миллий университети ўқитувчи ва талабалари, ОАВ вакиллари
иштирок этдилар.


“Мустақил юрт архивлари” мавзусида давра суҳбати ўтказилди.


Ўзбекистон Республикаси
Кинофотофоно
ҳужжатлари марказий давлат архивида

Ўзархив


агентлиги бил
ан ҳамкорликда Ватанимиз мустақиллигининг 25 йиллиги ҳамда

9 июн


Халқаро архивлар кунига бағишлаб

Мустақил юрт архивлари


мавзу
с
ида давра
суҳбати ўтказилди.

“Ўзархив” агентлиги Бош директори ўринбосари Д.Кучарова ва бошқалар
Президентимиз Ислом Каримов

раҳнамолигида амалга оширилаѐтган ислоҳотлар жараѐнида
архив ишини ривожлантириш, ушбу муассасаларнинг моддий
-
техник базасини
мустаҳкамлаш, соҳага замонавий ахборот
-
коммуникация технологияларини кенг татбиқ
этишга қаратилаѐтган доимий эътибор ўз самаралар
ини бераѐтганини таъкидлади.


16


Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 15 июнда қабул қилинган “Архив иши
тўғрисида”ги қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 5
апрелдаги “Ўзбекистон Республикасида архив ишини такомиллаштириш тўғрис
ида”ги
қарори мазкур йўналишдаги ишларни янги босқичга олиб чиқишда муҳим асос бўлаѐтир.

Мамлакатимизда 103 давлат архиви, маҳаллий ҳокимликлар ҳузурида 110 идоралараро
архивлар ҳамда 9 мингдан зийод идоравий архив фаолият юритмоқда. Уларда сақланаѐтган
ми
ллий архив фонди ҳужжатлари 8,6 миллион сақлов бирлигига, идоравий архивларда 1,2
миллионга етди.

Давра суҳбатида мустақиллик йилларида соҳада қатор ютуқларга эришилгани,
архивлар янги бино ва қўшимча иншоотлар билан таъминлангани, уларда ходимлар ва
фойда
ланувчилар учун қулай шароитлар яратилаѐтгани қайд этилди.


Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архивида “Замонавий архивчининг
имиджи” мавзусида кўрик
-
танлов бўлиб ўтди


Жорий йилнинг 1 июлида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
“Ўза
рхив” агентлигининг 2016 йил 3 июндаги 6
-
АФ
-
сон фармойиши асосида “Ўзбекистон
Республикаси мустақиллигининг 25 йиллигини муносиб кутиб олишга йўналтирилган
комплекс чора
-
тадбирлар режаси”да белгиланган вазифаларнинг бажарилиши юзасидан
Ўзбекистон Республик
аси Марказий давлат архивида “Замонавий архивчининг имиджи”
мавзусида кўрик
-
танлов бўлиб ўтди. Ушбу кўрик
-
танлов
да

“Ўзархив” Агентлигидан бўлим
бошли
ғ
и А.Усмонов,
Ўз
бекистон
Р
еспубликаси

К
инофотофоно ҳужжатлари марказий давлат
архиви

директори Д.Закирова,
Тошкент шаҳар архив иши ҳудудий бошқармаси бошлиғи
А.Маҳкамов ва Тошкент вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси бошлиғи
Г.Бекмуҳамедовалар

ҳакамлар ҳайъати сифатида иштирок этдилар
. Кўрик танловни
Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви директори А.Ма
ҳамматов кириш сўзи
билан очиб берди.

“Архив ходимлари имиджи ҳар бир бўлимлар нигоҳида” ва “Ҳар бир бўлим
фаолиятининг буклети ва эмблемаси тақдимоти” номли шартлар бўйича ўтказилган тадбирда
Марказий давлат архивининг барча бўлимлари ўзаро беллашдилар. У
шбу шартлар бўйича
ҳар бир бўлимдан иштирокчилар замонавий архивчилар имиджи, буклет ҳамда эмблема
ҳақидаги фикрларини видео
-
ролик, слайд ҳамда қисқа саҳна кўриниши орқали кўрсатиб
бердилар.

Кўрик танлов сўнгида
Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архи
ви

директори
А.Маҳамматов томонидан иштирокчилар
I
,
II

ва
III

даражали дипломлар ва пул мукофотлари
ҳамда фаҳрий ѐрлиқлар билан тақдирландилар.

Ушбу кўрик
-
танлов иқтидорли ѐш архивчиларнинг маънавий маданиятини
юксалтириш, архив соҳасига оид билимларини ош
ириш, ҳар бир бўлимнинг асосий иш
фаолияти бўйича аниқ маълумотларга эга бўлишига кенг имкониятлар яратди.17


ҲАЙЪАТ

ЙИҒИЛИШИДАЎзархив


агентлиги
ҳайъати
йиғилишлари ва унда кўрилган асосий маса
ла
лар

тўғрисида


2016 йил 31 мартда Марказий давлат архивлар
и директорлари ва уларнинг
ўринбосарлари, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти архив иши бошқармалари бошлиқлари
иштирокида Ҳайъат йиғилиши ўтказилди. Йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Марказий
давлат архивида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 199
9 йил 30 октябрдаги
482
-
сон қарорини ижроси; Ўзбекистон Республикаси Кинофотофоно ҳужжатлари
марказий
давлат архивида Ўзбекистон Республикасининг “Архив иши тўғрисида”ги Қонун ижроси;
“Ўзархив” агентлиги 2016 йил давлат бюджетидан ажратилган маблағларни “Ў
зархив”
агентлиги ҳамда марказий давлат архивлари ўртасида тақсимланиши тўғрисидаги масалалар
кўриб чиқилди.


***


2016 йилнинг 26 апрелида “Ўзархив” агентлиги тизимида 2016 йил I чорагида
ижтимоий
-
иқтисодий ривожланиши якунлари ва иқтисодий ислоҳотларнинг

бажарилиши;
Агентлиги тизимидаги архив муассасаларида Ўзбекистон Республикаси “Электрон ҳукумат
тўғрисида”ги 2015 йил 9 декабрда қабул қилинган Қонуни ижросини таъминланиши, АКТни
жорий этилиши ва ахборот ҳавфсизлигининг таъминланиши; Агентлик тизими идор
аларида
коррупцион иллатларнинг олдини олиш ҳамда коррупцияга қарши курашиш; Жисмоний ва
юридик шахсларнинг мурожаатлари, шу жумладан, Ягона интерактив давлат хизматлари
порталидан келиб тушган сўровлар ижроси ҳамда Республика архив муассасаларида ижро
инт
изомининг ҳолати тўғрисидаги масалалар кўриб чиқилди.


***


2016 йилнинг 24 майида

“Ўзархив” агентлиги Ҳайъатининг кенгайтирилган йиғилиши
бўлиб ўтди. Йиғилишда

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Раѐсати
мажлисининг Ўзбекистон Республикаси мустақил
лигининг 25 йиллигини муносиб кутиб
олишни таъминлаш бўйича Вазирлар Маҳкамаси комплекслари, вазирликлар, идоралар,
ҳўжалик бирлашмалари ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг вазифалари тўғрисида
2016 йил 10 майдаги 46
-
сон баѐни ижросини таъминлаш мақ
садида Агентлик томонидан
“Ўзбекистон мустақиллигининг 25 йиллигини муносиб кутиб олиш юзасидан “Ўзархив”
агентлигининг чора
-
тадбирлар режаси ишлаб чиқилди. Шунингдек, чора
-
тадбирлар режаси
амалга ошириш мақсадида Назорат ва мониторинг олиб бориш бўйича иш
чи гуруҳ таркиби
ҳамда

Ўзархив


агентлиги ва архив муассалари томонидан Ўзбекистон Республикаси
мустақиллигининг 25 йиллигига бағишлаб Республикамиз оммавий ахборот воситаларида
соҳалар бўйича бериб бориладиган мақолалар ва материалларнинг эълон қилиниши
бўйича

18


режа
-
график ва
оммавий ахборот воситаларида соҳалар бўйича бериб бориладиган
мақолалар ва материаллар сифатига қўйиладиган талаблар тасдиқланди.


* * *


2016 йилнинг 6 июнда

Ўзархив” агентлиги Ҳайъатининг кенгайтирилган йиғилиши
бўлиб ўтди. Йиғилиш
да

Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 25 йиллигини муносиб
кутиб олишни таъминлаш; Сурҳондарѐ вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси ва унинг
тизимидаги архив муассасаларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

2012 йил 5 апрелдаги “Ўзбекисто
н Республикасида архив ишини янада такомиллаштириш
тўғрисида”ги 101
-
сонли қарори ижросини ўрганиш натижалари; Агентлиги тизимидаги
марказий давлат архивларида бухгалтерия ҳисобини юритилиши; Агентлик тизимида ижро
интизомини янада мустаҳкамлаш юзасидан ишл
аб чиқилган “Ижро интизомини рейтинг
баҳолаш дастури таъминоти” электрон дастури тўғрисидаги масалалар кўриб чиқилди.


19ЎЗАРХИВ” АГЕНТЛИГИНИНГ
2016
ЙИЛ I ЯРИМ ЙИЛЛИГИ

БЎЙИЧА

СОҲАНИНГ
ИЖТИМОИЙ
-
ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ ЯКУНЛАРИ


Молиявий

-

иқтисодий

кўрсаткичлар

Ҳи
собот даврида республика давлат архивлари пулли хизматларининг умумий ҳажми
2015 йилнинг шу даврига нисбатан ўсди ва

3

155,7

млн.

сўмни ташкил этди, ўсиш
суръати

110%

(2015 йил 1
-
ярим йиллик якунида


2

868,0

млн

сўм). Республика давлат
архивлари томонидан

пулли хизматлар асосан идоравий архивлар ҳужжатларига илмий
-
техникавий ишлов бериш, мавзули сўровларни бажариш ва меъѐрий
-
услубий ҳужжатларни
тайѐрлашдан иборат бўлди.

Шу билан бирга, Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2016 йил 12 февралда тасдиқланган
05
-
5
-
1
-
с
он Чора
-
тадбирлар режаси ҳамда 2016 йил 17 февралдаги ЭДО
-
03/1
-
865
-
сон
йиғилиш баѐнига мувофиқ кўчмас мулк объектларининг кенг кўламдаги хатлови бўйича
ҳокимликлар ҳузурида ташкил этилган комиссиялар томонидан келиб тушган сўровлар
асосида

5

882,2

млн.

сўм

миқдоридаги пулли хизматлар бепул бажариб берилди.


“Ўзархив” агентлиги ва

3

та марказий давлат архивларининг 2016 йил 1 июнь ҳолатига
дебиторлик қарзлари

6,4

млн.

(2015 йилнинг шу даврида

9,9

млн
.) сўмни ташкил этди.

“Ўзархив” агентлиги ва

3

та марказий
давлат архивларининг 2016 йил 1 июнь ҳолатига
кредиторлик қарзлари

5

млн.

сўмни ташкил этди (2015 йилнинг шу даврида 2,5 млн. сўмни
ташкил этган).

Ходимларга пенсия ва нафақа тўловлари бўйича Чилонзор туман Пенсия фонди бўлими
томонидан 2016 йил 1 июнь хол
атига

2

495,7

минг
. сўм миқдорида қарзлар мавжуд.

Агентлик ва Ўзбекистон Республикаси марказий давлат архивларининг молиявий
-
иқтисодий кўрсаткичлари бўйича маълумотлар 1
-
15 жадвалларда (иловада) берилмоқда.

Жаҳон

иқтисодий

инқирозини

олдини

олиш

борасида

р
еспублика

Президенти

томонидан

қўйилган

вазифаларнинг

бажарилиши

таҳлили

Архив муассасаларида иқтисодий ўсишнинг узоқ муддатли, барқарор суръатларини ва
моддий
-
техника базасининг ривожланишини таъминлаш, жамлаш манбалари ҳисобланган
ташкилотлар билан алоқа
ни мустаҳкамлаш, тугатилаѐтган ташкилотларнинг ҳужжатларига
илмий
-
техникавий ишлов бериш, архив иши ва иш юритишга оид меъѐрий
-
услубий базани
янада такомиллаштириш, 2016 йил “Соғлом она ва бола йили” Давлат дастурини амалга
ошириш, Ўзбекистон Республикаси
Президенти И.А.Каримовнинг 2015 йилда ижтимоий
-
иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг
муҳим устувор йўналишларига бағишланган маърузаси билан белгиланган вазифалар
Агентликнинг Ҳайъат йиғилишларида муҳокама эти
либ, барча архив иши ҳудудий
бошқармалари ва марказий давлат архивларига тегишли вазифалар белгилаб берилди.

Архив муассасаларининг моддий
-
техника базасини мустаҳкамлашда архивлар
томонидан кўрсатилаѐтган пулли хизматлар таҳлили ўтказилди. Хусусан, вилоят
давлат
архивларининг фақатгина ҳужжатларга илмий
-
техник ишлов бериш хизмат турини кўрсатиш
билан чегараланиб қолаѐтганлиги, ушбу архив муассасалари ҳужжатларни муқовалаш,
тикиш каби хизмат кўрсатиш турларини кенгайтириш зарурлиги, шунингдек, улар

20


томонидан

ҳужжатлар учун махсус қутилар тайѐрлаш тажрибасини қайта тиклаш,
ташкилотларнинг иш юритиш бўлимлари фаолиятига оид меъѐрий
-
услубий ҳужжатларни
ишлаб чиқиш кўрсаткичларини ошириш, хўжалик ҳисобида хизмат кўрсатувчи ходимлар
сонини кўпайтириш, аҳолига кўрс
атилаѐтган хизмат турларини хатловдан ўтказиш ва
интерактив хизмат кўрсатиш сифатини янада ошириш каби тадбирлар белгилаб олинди.

Шу билан бирга, “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил

15 январдаги
Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йилда республикани и
жтимоий
-
иқтисодий ривожлантириш
якунлари ва иқтисодиѐтни янада ислоҳ қилишни чуқурлаштириш, таркибий ўзгартиришлар
ва модернизациялаш бўйича 2016 йил иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор
вазифаларига бағишлаган мажлисдаги маърузасида белгиланган топшириқ
ларни сўзсиз
бажариш бўйича “Ўзархив” агентлиги тизимида амалга ошириладиган аниқ Чора
-
тадбирлар”
тасдиқланди (мазкур Чора
-
тадбирлар ижроси бўйича ҳисобот материаллари иловада
келтирилган).

Тармоқнинг

ривожланиш

тенденциялари,

уларнинг

2015

йилнинг

шу

давр
ига

нисбатан

ўсиш

динамикаси

(%)

Тармоқ

фаолиятини

такомиллаштиришга

қаратилган

тадбирлар:

Ўзбекистон Республикасида архив ишини ривожлантиришнинг 2016 йил

1
-
ярим
йиллигига мўлжалланган режаси

32

та кўрсаткичлар бўйича бажарилди,

24

та

кўрсаткич
бўйича оши
риб бажарилди.

Хусусан, архив ҳужжатлари асосида мавзули сўровларни бажариш

26

909

(369%)
та
(2015 йил 1
-
ярим йиллигида


7285 та); фуқаролардан сурат ҳужжатларни қабул қилиш

258

(277

%)

ҳ.б. (2015 йил 1
-
ярим йиллигида


93 ҳ.б); давлат архивларидаги шахсий

таркиб
ҳужжатларини қимматлилигини экспертиза қилиш

17

385

(180%)

с.б (2015 йил 1
-
ярим
йиллигида


9

623 с.б); илмий
-
техник ҳужжатларни қимматлилигини экспертиза қилиш

253

(147%)

с.б. (2015 йил 1
-
ярим йиллигида


172 с.б); бошқарув ҳужжатларини мавжудлиги

ва
ҳолатини текшириш

290

567

(148%)

с.б. (2015 йил 1
-
ярим йиллигида


196

344 с.б); алоҳида
қимматли ҳужжатларни аниқлаш

12

385

(127%)

с.б (2015 йил 1
-
ярим йиллигида


9753 с.б);
бошқарув ҳужжатларини рўйхатлаш

153

814

(141

%)

с.б. (2015 йил 1
-
ярим йиллиг
ида


109

033 с.б); илмий
-
техник ҳужжатларини рўйхатлаш

243

(175%) с.б. (2015 йил 1
-
ярим
йиллигида


139 с.б); шахсий келиб чиқиш ҳужжатларини рўйхатлаш

779

(125%) с.б. (2015
йил 1
-
ярим йиллигида


623 с.б); шахсий келиб чиқиш ҳужжатларни каталоглаштириш

1
19

(138%)

с.б. (2015 йил 1
-
ярим йиллигида 86 с.б.); бошқарув ҳужжатлари
каталоглаштириш

22

393

(119%)

с.б. (2015 йил

1
-
ярим йиллигида


18

844 с.б); архив
ҳужжатларини электрон нусхалари яратиш

43

080

(117%)

с.б. (2015 йил 1
-
чорагида


37 086
с.б.); архив
ҳужжатлари асосида

108

525

(112%)

та

ижтимоий
-
ҳуқуқий мазмундаги
сўровларни бажариш (2015 йил

1
-
ярим йиллигида


96

524 та) амалга оширилди.

Фаолиятнинг

норматив
-
ҳуқуқий

базасини

такомиллаштиришга

қаратилган

тадбирлар

бўйича:

Архив иши ва иш юритиш фаолият
ини такомиллаштиришга қаратилган қўйидаги
ҳужжатлар лойиҳалари ишлаб чиқилди:


21


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 17 февралдаги

“2016
йилда қонун лойиҳаларини тайѐрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатасига кирити
ш Дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги

42
-
сон қарори
ижросини таъминлаш бўйича “Ўзбекистон Республикаси “Маъмурий жавобгарлик тўғрисида
Кодекс”га ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонун лойиҳаси тайѐрланди.
Мазкур қонун лойиҳасини тайѐрлаш бўйича реж
а
-
жадвал Ўзбекистон Республикаси Адлия
вазирлиги билан келишилиб, 2016 йил

4 мартдаги 08/12/16
-
43
-
сон билан Вазирлар
Маҳкамаси томонидан тасдиқланди. Режа
-
жадвал асосида Агентликнинг 2016 йилнинг 14
мартидаги 18
-
сон буйруғи билан ишчи гуруҳ тузилди. Жорий
йилнинг 18 мартида ишчи
гуруҳнинг 1
-
йиғилиши ўтказилди ва асосий вазифалар белгиланди. Қонун лойиҳаси
ўрнатилган тартибда вазирлик ва идоралар билан келишилди ҳамда Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасига киритилди. Бугунги кунда мазкур Қонун лойиҳаси
ни
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритиш бўйича ишлар
олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 6 ноябрдаги 320
-
сон
қарори 1
-
иловасининг 4
-
банди 2,3
-

хатбошларини ижросини таъминлаш мақсадида ишлаб

чиқилган “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти тўғрисидаги ахборотни
ахборот
-
кутубхона ва архив муассасаларига тақдим этиш тартиби тўғрисида Низом” ҳам
“Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари томонидан ахборот
-
кутубхона ва архив
муассасалариг
а тақдим этилган ҳужжатлар билан ишлаш тартиби тўғрисида Йўриқнома”
лойиҳалари Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигининг тегишли тавсиялари ва
кўрсатмалари инобатга олиниб, қайта ишлаб чиқилиб,

Ўзбекистон

Республикаси

ахборот

технологиялари

ва

коммуникац
ияларини

ривожлантириш

вазирлиги

ва

Ўзбекистон

Миллий

кутубхонаси

билан келишилган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги
рўйхатидан ўтказиш учун юборилди.


Агентликка

юклатилган

асосий

вазифаларнинг

бажарилиши

Ўзбекистон

Республикаси

Вазирлар

Маҳк
амасининг

2004

йил

3

февралдаги

“Ўзбекистон

Республикасида

архив

ишини

бошқаришни

янада

такомиллаштириш

тўғрисида”ги

49
-
сон

қарори

юзасидан


қуйидаги

тадбирлар

амалга

оширилди
:

Агентликнинг асосий тадбирлар Режасига мувофиқ Ҳайъат йиғилишлари ўтказилиб,
ул
арда архив муассасаларида қонун ва қонуности ҳужжатларининг ижроси ҳамда
республикада архив ишини ривожлантиришнинг асосий масалалари муҳокама этилди.

Шунингдек, 2016 йил 1
-
ярим йиллигида “Ўзархив” агентлигининг ишлаб чиқариш
йиғилишларида архив иши ҳудуди
й бошқармалари бошлиқларининг ва Ўзбекистон
Республикаси марказий давлат архивлари директорлари ҳисоботлари эшитуви Режасига
мувофиқ Ўзбекистон Республикаси марказий давлат архивларида ва Тошкент шаҳар архив
иши ҳудудий бошқармалари ҳамда уларнинг тизимида
ги архивларда архив ҳужжатларининг
техник ва физикавий
-
кимѐвий ҳолатини текшириш, ахборот
-
коммуникация
технологияларини жорий этилиши ва ахборот хавфсизлиги, электрон ҳужжатлар
алмашинуви, илмий
-
маълумотнома аппарати шакллантирилиши ва доимий равишда
ривож
лантирилиши, архив томонидан кўрсатилаѐтган давлат хизматлари ва уларни

22


интерактив шаклга ўтказиш, жамлаш манбаларидан архив ҳужжатларини қабул қилиш, ижро
интизомини мустаҳкамлаш, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари, шу жумладан,
ягона интерактив
давлат хизматлари порталидан келиб тушган сўровлар ижроси ҳолати,
архив ҳужжатларининг мавжудлиги ва ҳолатини текшириш, топилмаган ҳужжатлар
қидирувини ташкил этиш тўғрисида, архив маълумотномалари, архив кўчирмаларини ва
архив нусхаларини расмийлаштириш т
ўғрисида, архив сақловхоналарида ҳужжатларнинг
сақловини ташкил этиш ва бу борадаги муаммолар тўғрисида, архив ҳужжатларининг келиб
тушишини ҳисобга олиш ҳамда бу борадаги мавжуд муаммолар тўғрисида, архив
хоналарини стеллажлар, шкафлар ва токчаларни рақам
лаштириш тартиби, топографик
кўрсаткичларни юритиш ва ѐрлиқларни расмийлаштириш ишларининг бориши тўғрисида,
архив ҳужжатларини сақлашнинг норматив режаларига амал қилиниши ва бу борадаги
мавжуд муаммолар тўғрисидаги масалалар муҳокама қилинди.

“Ўзархив” а
гентлигининг 2016 йил 1
-
ярим йиллигига мўлжалланган Асосий иш
Режасига мувофиқ жойларда Ўзбекистон Республикаси қонунлари, қонуности ҳужжатлари
ижроси ҳамда архив иши ва иш юритиш ҳолати ўрганилди. Жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Марказий давлат архивида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 1999 йил 30 октябрдаги 482
-
сон қарори; Ўзбекистон Республикаси
Кинофотофоно ҳужжатлари марказий давлат архивида Ўзбекистон Республикасининг
“Архив иши тўғрисида”ги Қонуни; Тошкент шаҳар архив муассасаларида Ў
збекистон
Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни
ижроси, Сирдарѐ вилояти архив иши ҳудудий бошқармаси ва унинг тизимидаги архив
муассасаларида соҳага оид асосий фаолияти комплекс ўрганиш ўтказилиб, атрофлича таҳли
л
қилинди.

Архив муассасалари томонидан архив ишини ривожлантириш режасининг
бажарилиши, Ўзбекистон Республикаси идоравий архивларда сақланаѐтган МАФ
ҳужжатларининг ҳолати ва ҳажми, МАФ ҳужжатларини давлат архивларида сақловини
ташкил этиш, илмий ноширлик
ва илмий тадқиқот ишлари режасини бажарилиши ҳамда
архив муассасалари тармоғи бўйича статистик ҳисоботлар тайѐрланиб, Агентлик томонидан
умумлаштирилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги “Давлат
органлари ва давлат муассас
аларида жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан
ишлаш тартиби тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш тўғрисида”ги 73
-
сон қарори
ижросини таъминлаш мақсадида архив муассаларида жисмоний ва юридик шахсларнинг
мурожаатлари мониторинги олиб борилди.

Агентлик томонидан давлат архивлари фаолияти йўналишлари бўйича мақсадли
тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, ҳужжатлар сақловини таъминлаш бўйича
ҳужжатларнинг давлат ҳисоби, МАФ ҳужжатларига ИМАни тузиш ва ривожлантириш,
фондларнинг таркиби ва миқдор
ида ўзгаришлар ҳақида маълумотномалар билан танишиш ва
Агентликнинг РФКга ўзгартиришлар киритиш, Ўзбекистон Республикаси МАФ Давлат
каталогини базасини шакллантириш ишлари олиб борилди.


23


Шунингдек, “Ҳудудлардаги давлат архивларида фондлаштириш ва қайта
фонд
лаштириш ҳамда Республика фонд каталоги ва Давлат каталогига маълумот киритиш”
мавзусида барча архив муассасалари ходимлари иштирокида семинар
-
тренинглар ўтказилди.


“Ўзархив” агентлиги МЭТК йиғилишларида Хоразм ва Тошкент вилоятлари архив
иши ҳудудий бошқ
армалари ҳузуридаги ЭТКларининг 2015 йил давомида амалга оширган
ишлари тўғрисида, Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва
коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси ички ишлар
вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Ак
адемияси, Ўзбекистон Республикаси Давлат
архитектура ва қурилиш қўмитаси МЭКлари, Республика Нейрохирургия илмий маркази,
“Ўзбектеатр” ижодий ишлаб чиқариш бирлашмаси ЭК ҳисоботлари, Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест маркази
дан келиб тушган 2016
йил 16 мартдаги 89
-
01
-
1369
-
сонли ва 2016 йил 29 мартдаги 89
-
01
-
1568
-
сонли хатларида баѐн
этилган масалалар муҳокама қилинди ва архив иши ҳамда иш юритишга доир ички норматив
ҳужжатлар маъқулланди.

Халқаро

алоқаларни

ривожлантириш

бўйи
ча Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2015 йил 18 сентябрдаги 02/1
-
436
-
сонли “Ҳиндистон Республикаси Бош
вазири Н.Модининг Ўзбекистон Республикасига расмий ташрифи (2015 йил 6
-
7 июль)
чоғида эришилган келишувларни амалга ошириш тўғрисидаги чора
-
тадбирлар Режаси ҳамда
2015
-
2017 йилларга мўлжалланган маданий ҳамкорлик Дастури 8
-
банди ижросини
таъминлаш мақсадида жорий йилнинг 16 февралида Ўзбекистон Республикаси
Кинофотофоно ҳужжатлари марказий давлат архивида Ҳиндистоннинг Ўзбекистондаги
элчиси в
а Агентлик раҳбарияти ўртасида учрашув ўтказилди.

Учрашувда ҳар икки давлатнинг бой маданий ва тарихий меросга эга эканлиги,
қадриятларнинг ўхшашлигини инобатга олган ҳолда келгусида архив соҳасида ўзаро
ҳамкорлик ишларини ривожлантириш, ўзаро тажриба алма
шиш, архивлар фаолиятига янги
ва замонавий технологияларни жорий этиш тўғрисида фикрлар билдирилди. Ҳар икки
давлатнинг архив соҳаси бўйича ҳамкорлик масалалари муҳокама этилди.

Шунингдек, Агентлик томонидан Корея Миллий архиви ҳамда Ўмон Султонлиги
Ҳужжат

ва архивларни сақлаш бўйича миллий бошқармалари билан халқаро ҳамкорликни
йўлга қўйиш, архивлар ва ҳужжатларни сақлаш соҳасида ўзаро тажриба ва фаолият алмашиш
мақсадида англашув меморандумларни имзолаш режалаштирилди. Ҳозирда ушбу давлатлар
билан англашу
в меморандумлари лойиҳалари тегишли вазирлик ва идоралар билан
келишилиб, ўрнатилган тартибда кўриб чиқиш ва келишиш учун Вазирлар Маҳкамасига
тақдим этилди.

Жорий йилнинг май ойида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
“Ўзархив” агентлиги
билан Туркманистон Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бош архив
бошқармаси ўртасида 2016
-
2018 йиллар учун соҳа бўйича ўзаро ҳамкорлик режаси лойиҳаси
ишлаб чиқилиб, келишиш учун Ташқи ишлар вазирлигига киритилди.

Ахборот
-
коммуникация

технологияларини

ривожланти
риш

бўйича

амалга

оширилган

ишлар
:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2013 йил 21 мартдаги ПҚ
-
1730
-
сон
қарорини бажарилиши бўйича чора
-
тадбирлар режасида белгиланган топшириқларни амалга

24


ошириш юзасидан барча архив муассасалари билан Агентлик томонидан

тасдиқланган
“Ўзархив” агентлигида электрон ҳужжатлар алмашиш тизимини ҳамда компьютер
техникасидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, АКТни ривожлантириш ва жорий
этиш бўйича чора
-
тадбирлар режаси”га мувофиқ барча архив муассасалари билан
ҳужжатларни эле
ктрон имзо қўйиш орқали алмашиниш йўлга қўйилиб, вазирлик ва идоралар
ҳамда тизимдаги архив муассасалари билан “e
-
xat” электрон почта тизими орқали ҳужжатлар
алмашинмоқда.

“Ўзархив” агентлиги томонидан “Ижро интизомини рейтинг баҳолаш дастури
таъминоти” иш
лаб чиқилди. Ушбу дастур ҳозирда Тошкент шаҳар архив иши ҳудудий
бошқармаси ва унинг тизимидаги архив муассасаларда ҳамда Ўзбекистон Республикаси
марказий давлат архивларида синовда ўтказилмоқда. Синов натижасига кўра Агентлик
тизимидаги барча архив муасса
саларига тадбиқ қилиш режалаштирилган.

Ўзбекистон Республикаси марказий давлат архивлари, Тошкент шаҳар ва Андижон,
Қашқадарѐ, Сирдарѐ вилоятлари давлат архивларида жорий этилган замонавий ахборот
(сенсорли) киоскларининг электрон базалари янада кенгайтири
либ, давлат архивларида
сақланаѐтган

50

753

та корхона, ташкилот ва муассасаларнинг шахсий таркиб ҳужжатлари
тўғрисида маълумотлар жойлаштирилди.

Шу билан бирга, Архив ишини ривожлантиришда Интернет тармоғидан
фойдаланишнинг техник имкониятларини янада кен
гайтириш мақсадида

2016 йилнинг

1
-
ярим йиллиги давомида, республика давлат архивларида ҳужжатларнинг сақловини
таъминлашга оид замонавий технологияларни жорий этиш бўйича жами

170,

5

млн.

сўм
маблағ мақсадли сарфланиб жами

30

та

компьютер,

14

та

UPS,

14

т
а

принтер,

9

та

сканер,


1

та

нусха кўчириш аппарати,

1

та

рақамли фотоаппарат,

2

та

инфокиоск режага мувофиқ
сотиб олинди.

Ўзбекистон

Республикаси

Президентининг

2013

йил

27

июндаги

ПҚ
-
1989
-
сон

қарори

бўйича:

2016 йил 1
-
ярим йиллигида АКТ бўйича малака ош
ириш юзасидан тегишли
шартномалар тузилиб, жами

10
нафар ходимлар Тошкент ахборот технологиялари
университетининг тегишли филиалларида малакаларини оширдилар.

Ўзбекистон

Республикаси

Президентининг

2013

йил

20

сентябрдаги

“Мамлакатимизнинг

дастурий

таъминот

воситалари

ишлаб

чиқувчиларни

рағбатлантиришни

янада

кучайтириш

чора
-
тадбирлари

тўғрисида”ги

ПҚ
-
2042
-
сон

қарори

бўйича:

software.uz Интернет
-
порталида “Ўзархив” агентлигининг шахсий
-
кабинети яратилган
бўлиб, у орқали дастурий таъминот воситаларига бўлган
талаблар доимий равишда
жойлаштирилиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Илмий
-
техникавий ва тиббиѐт ҳужжатлари марказий давлат
архиви томонидан Республика архивларида ҳужжатлари сақланаѐтган ташкилотларнинг
номлари бўйича маълумотлар базаси яратилиб, маз
кур архивнинг веб
-
сайтига (www.ntmd.uz)
жойлаштирилди ҳамда мазкур маълумотлар базасидан Агентлик веб сайти ва тегишли
хаволалар асосида кенг фойдаланиш имконияти яратилди.


25


Мазкур архивда архив хужжатлари сақланаѐтган сақловхоналарга замонавий хона
иқлимин
и назорат қилувчи ҳамда ахборот хавфсизлигини таъминлашга мўлжалланган
мосламалар ўрнатилиб, техник синовдан ўтказилди ва ҳозирда мазкур ахборот тизимини
бошқа давлат архивларига жорий этиш режалаштирилди.

“Ўзархив” агентлиги томонидан “Ижро интизомини рей
тинг баҳолаш дастури
таъминоти” электрон дастурини ишлаб чиқилди. Ушбу дастур ҳозирда Тошкент шаҳар архив
иши ҳудудий бошқармаси ва унинг тизимидаги архив муассасаларда ҳамда Ўзбекистон
Республикаси марказий давлат архивларида синовда ўтказилмоқда. Синов н
атижасига кўра
Агентлик тизимидаги барча архив муассасаларига тадбиқ қилиш режалаштирилган.

Ўзбекистон

Республикаси

Вазирлар

Маҳкамасининг

2012

йил

30

декабрдаги

“Интерактив

давлат

хизматлари

кўрсатишни

ҳисобга

олган

ҳолда

интернет

тармоғида

Ўзбекистон

Рес
публикасининг

ҳукумат

портали

фаолиятини

янада

такомиллаштириш

чора
-
тадбирлари

тўғрисида”ги

378
-
сон

қарорини

бажарилишини

таъминлаш

бўйича

чора
-
тадбирлар

режаси

бўйича:

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ижтимоий
-
ҳуқуқий мазмундаги,
хусусан,

меҳнат фаолияти ва иш ҳақини тасдиқлаш, ўқув муассасаларида ўқиганликни
тасдиқлаш ҳамда мукофотланганлик тўғрисидаги архив маълумотномаларини бериш
бўйича

1316

та

(128

%)

сўровлар қабул қилиниб, ижро этилди (2015 йил 1
-
ярим йиллигида
-

1027 та).

2016 йил
1
-
ярим йиллиги давомида жисмоний ва юридик шахслардан

197

та

(118

та

my.gov.uz
) мурожаатлар келиб тушди. Ушбу мурожаатларни Ўзбекистон Республикасининг
“Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни талаблари
асосида

47

(24

та

my.gov.uz)

таси

Агентлик томонидан ижроси таъминланди,

150

(94

та

my.gov.uz)

таси

Қонуннинг 18
-
моддасига мувофиқ тааллуқлилиги бўйича юборилди.

Ўзбекистон

Республикаси

Вазирлар

Маҳкамасининг

2013

йил

31

декабрдаги

“Ўзбекистон

Республикасида

ахборот
-
коммуникация

техно
логияларини

ривожлантириш

ҳолатини

баҳолаш

тизимини

жорий

этиш

чора
-
тадбирлари

тўғрисида”ги

355
-
сон

қарори

бўйича:

қарорда белгиланган топшириқларга асосан “Ўзархив” агентлиги бўйича ахборот
-
коммуникация технологияларини жорий этиш ва ривожлантиришнинг ҳол
ати тўғрисидаги
ахборотлар ҳар чоракда ict.nis.uz порталига киритиб борилмоқда.

Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2015 йил майда 08
-
08
-
8
-
сон билан тасдиқланган
Агентлик веб
-
сайтини такомиллаштириш бўйича чора
-
тадбирлар режасига мувофиқ
Агентлик веб
-
сайтини белг
иланган талабларга мослаштириш бўйича тегишли ишлар амалга
оширилмоқда.

“Ўзархив” агентлиги фаолиятида 2016 йил 2
-
ярим йиллик учун ИКТни жорий этиш ва
ривожлантириш бўйича режа ишлаб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Ахборот
технологиялари ва коммуникациялари
ни ривожлантириш вазирлиги билан келишилди.

Жумладан, Агентликнинг веб
-
сайти давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий
давлат ҳокимияти органларининг расмий веб
-
сайтига қўйиладиган асосий талаблардан келиб
чиққан ҳолда модернизация қилиниб, унда фору
м, интерактив хизматлар, очиқ маълумотлар

26


бўлими, меъѐрий
-
ҳуқуқий ҳужжатлар, излаш, ишонч телефони, тезкор алоқа рақами ва
бошқа тизимлари такомиллаштирилди ва ташқи кўриниши қайтадан ўзгартирилди.

Веб
-
сайтга коррупцияга қарши курашга чорловчи махсус видео

роликлар
жойлаштирилди.

Веб
-
сайтга белгиланган талаб бўйича ҳафтада камида 1 маротаба янгиликлар киритиб
борилмоқда. Агентлик фаолиятига доир очиқ маълумотлар ва бошқа ахборотлар доимий
равишда киритилиб борилмоқда.

Ахборот хавфсизлиги йўналиши бўйича “Ўз
архив” агентлиги ва марказий давлат
архивлари ахборот тизимларида “Ахборот хавфсизлигини таъминлаш маркази” томонидан
экспертиза ўтказилиб, унга асосан ахборотлар ҳимоясини янада кучайтириш бўйича тегишли
тавсиялар олинди.

Ўзбекистон Республикасининг “Давл
ат ҳокимияти ва бошқаруви органлари
фаолиятининг очиқлиги тўғрисида”ги Қонуни асосида ишлаб чиқилган Ўзбекистон
Республикаси очиқ маълумотлар портали (data.gov.uz)га “Ўзархив” агентлигининг фаолияти
тўғрисидаги ахборот жумласига очиқ маълумотлар билан доим
ий ва фаол тўлдириб
борилишини таъминлаш мақсадида Агентликнинг Ҳужжатлардан фойдаланиш ва ахборот
хизмати бўлими бошлиғи (А.А.Усмонов) масъул этиб белгиланди.

АКТ

соҳасида

амалга

оширилган

лойиҳалар

доирасида

бажарилган

ишлар

бўйича:

Ўзбекистон Республика
си Президентининг 2008 йил 21 августдаги

ПҚ
-
949
-
сон “Корея
Республикаси Ҳукуматининг грант маблағларини жалб этган ҳолда Ўзбекистон
Республикаси марказий давлат архивларини реконструкция қилиш ҳамда уларни техник
модернизациялаш чора
-
тадбирлари тўғрисида”г
и қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси
Миллий архив фондининг алоҳида қимматли ҳужжатлари электрон шаклини яратиш ишлари
жадаллаштирилишига эришилди ва МАФга киритилган алоҳида қимматли ҳужжатларни

2015
-
2017 йилларда рақамлаштириш Режа
-
дастурига асосан
ҳисобот даврида Ўзбекистон
Республикаси марказий давлат архивларида

20

212

сақлов бирлигидаги, шу жумладан

219

701

варақ қоғоз,

133

та

кино,
18

100

та

сурат,

158

та

овоз ҳужжатларининг электрон
нусхалари ҳамда

1

761

сақлов бирлигидаги қоғоз асосдаги ва

13

2
00

ҳисоб бирлигидаги сурат
ҳужжатлардан

47

700

та

библиографик маълумотлари яратилди.

Шу билан бирга, Вазирлар Маҳкамаси томонидан 2016 йил 12 февралда тасдиқланган
05
-
5
-
1
-
сон Чора
-
тадбирлар режаси ҳамда 2016 йил 17 февралдаги ЭДО
-
03/1
-
865
-
сон
йиғилиш баѐн
ига мувофиқ кўчмас мулк объектларининг кенг кўламдаги хатлови бўйича
ҳокимликлар ҳузурида ташкил этилган комиссиялар томонидан келиб тушган сўровлар
асосида пулли хизматлар бепул бажариб борилди. Мазкур топшириқларни сифатли
ижросини таъминлаш юзасидан Тош
кент шаҳар архив иши ҳудудий бошқармаси томонидан
фуқаролар ва жисмоний шахсларга ер ажратиш бўйича ҳокимлик қарорлари электрон
базасини шакллантириш дастурий платформаси ишлаб чиқилиб, ушбу дастурнинг базасига
маълумотлар киритиш ишлари амалга оширилмоқда
.

Ўзбекистон

Республикаси

Президентининг

2016

йил

15

январда

Вазирлар

Маҳкамасининг

2015

йилнинг

асосий

якунлари

ва

2016

йилда

Ўзбекистонни


27


ижтимоий
-
иқтисодий

ривожлантиришнинг

устувор

йўналишларига

бағишланган

мажлисидаги

маърузасида

белгила
нган

вазифалар
ни

бажариш

бўйича:

2016

йилда

Ўзбекистонни

ижтимоий
-
иқтисодий

ривожлантиришнинг

устувор

вазифалари

юзасидан,

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 15 январь куни Вазирлар
Маҳкамаси мажлисида сўзлаган нутқида белгиланган устувор вазифалар Агентлик
нинг 2016
йил 22 январдаги 1
-
сон кенгайтирилган Ҳайъати йиғилишида ҳамда тизимдаги идораларнинг
дирекция йиғилишларида кенг муҳокама этилиб, тегишли чора
-
тадбирлар белгилаб олинди
(ҳисоботи иловада берилган).

Жисмоний

ва

юридик

шахсларнинг

мурожаатлари

бўй
ича

ишларнинг

бориши

Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ижтимоий
-
ҳуқуқий мазмундаги,
хусусан, меҳнат фаолияти ва иш ҳақини тасдиқлаш, ўқув муассасаларида ўқиганликни
тасдиқлаш ҳамда мукофотланганлик тўғрисидаги архив маълумотномаларини бериш

бўйича

1316

та

(128

%)

сўровлар қабул қилиниб, ижро этилди (2015 йил 1
-
ярим йиллигида
-

1027 та).

2016 йил 1
-
ярим йиллиги давомида жисмоний ва юридик шахслардан

197

та

(231
%)

(118

та

my.gov.uz
) мурожаатлар келиб тушди (2015 йил 1
-
ярим йиллигида
-

85 та).

Ушбу
мурожаатларни Ўзбекистон Республикасининг “Жисмоний ва юридик шахсларнинг
мурожаатлари тўғрисида”ги Қонуни талаблари асосида

47

та

(77 %)

(24

та

my.gov.uz)

таси
Агентлик томонидан ижроси таъминланди (2015 йил 1
-
ярим йиллигида
-

61 та),

150

та

(741
%)

(94

та

my.gov.uz)

таси Қонуннинг 18
-
моддасига мувофиқ тааллуқлилиги бўйича тегишли
жойларга ижро учун юборилди (2015 йил 1
-
ярим йиллигида
-

21 та).

Шу билан бирга, 2016 йил 1
-
ярим йиллиги давомида давлат архивларига
жами

118

310

та

(121%)
ижтимоий
-
ҳуқуқий
мазмундаги сўровлар келиб тушди (2015 йил 1
-
ярим йиллиги давомида
-

97

411 та),
100

851

нафар фуқаро архивга шахсан мурожаат этди.

Архив ҳужжатлари асосида

108

983

та

(123

%)

сўровлар бажарилиб

(2015 йил 1
-
йиллиги давомида


88

674 та), улардан

101

558

таси
ижобий,

7

425

таси салбий жавобларни
ташкил этди. Сўровлар асосан эвакуация, меҳнат стажи, иш ҳақи, тақдирланиш, ўқиш
даврини тасдиқлашдан иборат бўлди.

“Ўзбекистон

Республикаси

Президентининг

2016

йил

15

январдаги

Вазирлар

Маҳкамасининг

2015

йилда

республ
икани

ижтимоий
-
иқтисодий

ривожлантириш

якунлари

ва

иқтисодиѐтни

янада

ислоҳ

қилишни

чуқурлаштириш,

таркибий

ўзгартиришлар

ва

модернизациялаш

бўйича

2016

йил

иқтисодий

дастурнинг

энг

муҳим

устувор

вазифаларига

бағишлаган

мажлисдаги

маърузасида

белгиланган

т
опшириқларни

сўзсиз

бажариш

бўйича

“Ўзархив”

агентлиги

тизимида

амалга

ошириладиган

аниқ

Чора
-
тадбирларнинг

бажарилиши.

Жумладан,

архив

муассасаларининг

моддий
-
техник

базасини

яхшилаш,

Миллий

архив

фондининг

сақловини

таъминлаш

ва

ҳужжатларни

сақлаш

усулла
рини

янада

такомиллаштириш,

архив

ҳужжатларининг

электрон

нусхаларини

ва

уларнинг

базаларини

яратиш

бўйича

амалга

оширилаѐтган

ишлар.

Республикада архив ишини ривожлантиришга йўналтирилган бир қатор тадбирлар
амалга оширилди. Жумладан, Ўзбекистон Республик
аси Миллий архив фондининг алоҳида

28


қимматли ҳужжатларининг электрон шаклини яратиш ишлари олиб борилмоқда. Ҳисобот
даври давомида

43

080

сақлов бирлиги, шу жумладан

24

211

с.б

дан иборат (
703

994)

қоғоз,

18

578

сурат

133

та кино ва

158

та овоз ҳужжатларини
нг ҳужжатларининг
электрон нусхалари яратилди.

2016 йил 1
-
чорак давомида Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви ва
Навоий, Фарғона вилоят давлат архиви базасида ташкил этилган “Идоравий архивлар
фаолиятини ташкил этиш асослари” ўқув курсида

344

наф
ар ва Ўзбекистон Республикаси
Кинофотофоно ҳужжатлари марказий давлат архиви базасида ташкил этилган “Ижро
назорати ва иш юритиш маҳорати” махсус ўқув курсларида

313

нафар турли ташкилот
мутахассислари, шу жумладан мазкур ўқув курсларида архив муассасалари
дан

72

нафар
ходимлар ўз малакаларини оширдилар.

“Ўзархив”

агентлиги

тизимидаги

архив

муассасалари

томонидан

Ўзбекистон

Республикаси

Президентининг

2016

йил

9

февралдаги

“Соғлом

она

ва

бола

йили”

давлат

дастури

тўғрисидаги

ПҚ
-
2487
-
сон

Қарори

ижроси

юзасида
н

амалга

оширилган

ишлар

бўйича:

“Ўзархив” агентлигининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил

9
февралдаги “Соғлом она ва бола йили” давлат дастури тўғрисидаги ПҚ
-
2487
-
сон Қарори
ижросини таъминлаш мақсадида 3 та марказий давлат архивлари ва 14
та архив иши ҳудудий
бошқармалари томонидан кенг кўламли ишлар амалга оширилди.

Жумладан, Наврўз умумхалқ байрамини муносиб нишонлашга тайѐргарлик кўриш,
халқимиз орасида миллий қадриятларимизга хос бўлган ўзаро меҳр
-
оқибат ва
ҳамжиҳатликни янада кучайтири
ш, беғараз ѐрдам, меҳр
-
мурувват каби эзгу фазилатларни
юксалтириш, архив бинолари атрофини ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш,
республиканинг барча ҳудудларида санитария ҳолатини яхшилаш ҳамда “Соғлом она ва бола
йили” Давлат дастурида кўзда тутилган ваз
ифаларни амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 4 мартдаги 176
-
Ф
-
сонли фармойиши
ижроси юзасидан Агентлик ва унинг тизимидаги архив муассасаларида 2016 йил март
-
апрель ойлари ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ойл
иги деб эълон қилинди.

Шунингдек, жорий йилнинг 12
-
13 март кунлари барча архив муссасаларида умумхалқ
хайрия ҳашари ўтказилиб, архив биноларининг ѐн атрофларида мевали ва манзарали
дарахтларни оқлаш ва буташ, кўча ҳамда йўлакларни тартибга келтириш ишлари
амалга
оширилди. Ҳудудларда ободонлаштириш ишлари ўтказилиши жараѐнида йиғилиб қолган
чиқиндилар ташкилий равишда алоҳида белгиланган жойларга олиб чиқилди. Ҳашар
давомида 3 та марказий давлат архивлари ва 14 та ҳудудий архив иши бошқармалари
томонидан

306

та

мевали ва манзарали дарахт кўчатлари ҳамда

476

та

гул кўчатлари экилди.

Қиз болалар


бўлажак оналарни жисмонан соғлом ва интеллектуал ривожланган
тарзда вояга етказиш, келажакда соғлом ва мустаҳкам оила қуришларида асосий шарт
ҳисобланган ҳаѐтга бўлга
н мустаҳкам нуқтаи назарни ва мустақил фикрлашни
шакллантириш мақсадида ҳамда 8
-
март Халқаро хотин
-
қизлар куни муносабати билан 2016
йил 14
-
15 март кунлари Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви
биносида

“Балли

қизлар”

республика кўрик танлови ўтка
зилди. Мазкур танловда 14 та

29


ҳудудий архив иши бошқармалари ҳамда 3 та Ўзбекистон Республикаси марказий давлат
архивларидан 1 нафардан ѐш, ижодкор, ташаббускор архивчи қизлар иштирок этдилар.

Ходимлар орасида спортни кенг оммалаштириш, архив муссасаларида
фаолият
юритаѐтган хотин
-
қизларни спорт билан мунтазам шуғулланишга жалб этиш, улар ўртасида
ҳамжиҳатликни янада кучайтириш ҳамда Наврўз умумхалқ байрамини муносиб нишонлаш
мақсадида 2016 йилнинг 18 мартида “Ўзархив” агентлиги марказий аппарати ҳамда
тизим
даги Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архиви, Кинофонофото ҳужжатлари
Марказий давлат архиви, Илмий техникавий ва тиббиѐт ҳужжатлари Марказий давлат
архиви, Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти архив иши бошқармалари ходимлари ўртасида
спортнинг стол те
нниси ва футбол турлари бўйича мусобақа ўтказилди.

Оналик ва болаликни муҳофаза қилиш ва соҳада фаолият юритаѐтган аѐлларни
соғлигини ҳимоя қилиш мақсадида Андижон, Қашқадарѐ, Навоий, Наманган, Самарқанд,
Сирдарѐ, Сурхондарѐ, Фарғона, Хоразм, Тошкент вилоя
тлари ва Тошкент шаҳар архив иши
ҳудудий бошқармалари томонидан замонавий тиббий
-
диагностик марказлардан
фойдаланилган ҳолда чуқурлаштирилган тиббий кўриклар ўтказилди.

Жорий йилнинг

6

ойи

давомида

давлат дастури ижросини таъминлаш бўйича
ўтказилган тадбир
лар давомида республика бўйича жами

144,6

млн.

сўм

миқдорида
маблағлар сарфланди. Шундан,

12,6

млн.

сўм

бюджет маблағлари,

117,3

млн.

сўм

бюджетдан ташқари маблағлар ва

14,6

млн.

сўм

ҳомийлар маблағини ташкил этди.
30


МАҚОЛАЛАР


Ватанимиз мустақиллигининг
25 йиллигига


ҲУЖЖАТЛАРДА АКС ЭТГАН ҲАЁТ
1


А.Х.Абдуллаев,

“Ўзархив” агентлиги Бош директори


Мустабид тузум даврида халқимизнинг ўтмишидан сўзловчи архив ҳужжатлари
йўқотилди, китоблар ѐқилди. Аждодлар ва авлодларни боғлаб турувчи муқаддас ришталарга
путур

етказилди. Зеро, ҳар қандай миллатнинг маданий савия
-
даражаси, руҳий қудрати
унинг тарих ҳамда ўтмишга бўлган муносабатига боғлиқ. Зеро, ўтмишини бус
-
бутун, борича
асраѐлган, кўзига тўтиѐ қилган халқ, ҳеч шубҳасиз, башарият олдида мўътабар бир
мақомдадир.

Боболар қўлида ҳақиқат машъали бўлиб туғилган ҳужжатларни бугун ўз кўзи
билан кўрган ўспирин тарих олдидаги масъулиятни янада теранроқ англаса, не ажаб. Шу
боис ҳар қандай давлатнинг қудрати, унинг ноѐб бойлиги дуру жавоҳирлари билан эмас,
балки кўҳна бит
иклар, ѐдномалар, тақдирлар акс этган архивлар билан ўлчанади, десак
муболаға бўлмас.

Бинобарин, истиқлолнинг илк йиллариданоқ Ватанимиз тарихини холис ва жиддий
ўрганишга бўлган муносабат тубдан ўзгарди. Республикамизда Миллий архив фонди
вужудга келди. Б
арча ташкилот ва идораларда тарихий, сиѐсий, иқтисодий, илмий ва
маънавий аҳамиятга эга ҳужжатларни давлат архивлари сақловига тўлиқ ҳамда ўз муддатида
қабул қилиш тизимли равишда олиб борилиши йўлга қўйилди. Натижада, мустақилликкача
бўлган даврда давлат
архивларида сақланаѐтган Миллий архив фонди ҳужжатлари 4,8
миллион сақлов бирлигини ташкил этган бўлса, бугунги кунда уларнинг сони 8,6 миллионга
етди.

Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди давлатга тегишли ва тегишли бўлмаган
қисмлардан иборат. Бирин
чи гуруҳга кимнинг тасарруфида эканлигидан қатъи назар, доимий
сақланиши зарур бўлган, давлат мулки ҳисобланган архив ҳужжатлари киради. Улар,
албатта, давлат архивларида ѐки қонунчиликда ўзида сақлаш ҳуқуқи берилган муассасаларда
сақланиши мумкин. Иккинчи

гуруҳи эса доимий сақланиши лозим бўлган, нодавлат
корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар фаолияти натижасида яратилган архив ҳужжатлари,
шунингдек, жисмоний шахслар архив ҳужжатларидан иборат. Улар нодавлат архивларда
сақланиши мумкин.

Архивлар ҳар йили
фонд ташкил этувчи ташкилотларнинг, яъни жамлаш
манбаларининг рўйхатини тузиб боради. Унга давлат органлари билан бирга жамоат
ташкилотлари, корхоналар ҳам киритилади. Бироқ фаолият кўрсатаѐтган барча жамоат
ташкилотлари, корхона ва муассасалар ҳужжатларин
и давлат сақловига олишнинг имкони
йўқ. Шу боис давлат архивларининг жамлаш манбалари рўйхатига киритилмаган
ташкилотларнинг ҳужжатларини сақлаш учун нодавлат архивлари ташкил этилмоқда. Улар
зиммасига мамлакатимиз ҳаѐтига оид муҳим аҳамиятга эга ҳужжатлар

сақловини таъминлаш
бўйича қатор масъулиятли вазифалар юкланган.

Ўз навбатида, сақлов сифатини таъминлаш ҳамда уларнинг тўлиқ жамланишига
эришиш мақсадида соҳа тизими кенгайтирилди. Хусусан, истиқлолгача мамлакатимизда 72
давлат архиви фаолият юритган бўл
са, бугунги кунда уларнинг сони 103 тага етди. Бу борада1


Халқ сўзи


газетасининг 2016 йил 13 июлдаги 135
-
сонида чоп этилган. Б.1,4.


31


2010 йил 15 июнда қабул қилинган “Архив иши тўғрисида”ги Қонун, Вазирлар
Маҳкамасининг 2004 йил 3 февралдаги “Ўзбекистон Республика
сида архив ишини
бошқаришни янада такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори ҳамда бошқа қатор меъѐрий
-
ҳуқуқий ҳужжатлар муҳим асос бўлиб хизмат қилмоқда. Яратилган қонунчилик тизими
архивларнинг моддий
-
техник базасини янада мустаҳкамлаш, электрон архив фондларин
и
яратиш, ҳужжатларни қайта тиклаш ҳамда рақамлаштиришнинг замонавий ускуналари билан
жиҳозлашда янги истиқболларни очмоқда.

Бугунги кунга қадар республикамизнинг барча ҳудудида 22 та янги давлат архиви
бинолари қуриб, фойдаланишга топширилгани фикримизни
нг яққол далилидир. Бундан
ташқари, 5 та давлат архиви биноси тўлиқ реконструкциядан чиқарилди. Энг муҳими, улар
замонавийлиги, энг илғор ахборот
-
коммуникация технологиялари билан жиҳозлангани
жиҳатидан ажралиб туради. Амалиѐтга изчиллик билан татбиқ этила
ѐтган шу каби саъй
-
ҳаракатлар туфайли давлат архивларининг сиғимдорлиги 2,5 миллион сақлов бирлигига
ортди.

2008 йилдан бошлаб барча давлат архивларида ҳужжатларнинг “умри”ни узайтириш
мақсадида алоҳида қимматли ҳужжатларнинг электрон нусхаларини яратиш и
шларига
киришилди. Ҳозирга қадар 417 минг сақлов бирлигидан ортиқ, шу жумладан 3,6 миллион
қоғоз асосдаги, 205 минг фото, 1600 кино, 2400 фоно архив ҳужжатларининг электрон
нусхалари яратилиб, жами давлат архивларида сақланаѐтган алоҳида қимматли
ҳужжатлар
нинг 35 фоизи электрон форматга ўтказилди.

Бугунги кунда ахборот олишга бўлган эҳтиѐж тобора ошиб бораяпти. Мазкур жараѐн
архивлар фаолиятини ривожлантиришда янгича ѐндашувни талаб этмоқда. Шу боис мавжуд
миллий архив муассасалари замонавий ахборот
-
коммуни
кация технологиялари билан
жиҳозланишига катта эътибор қаратилаяпти. Бу эса иш самарадорлигини оширибгина
қолмай, ҳужжатларни сифатли ва узоқ муддатга сақлаш имкониятини бермоқда. Шунинг
билан бирга аҳолининг архив ҳужжатларидан фойдаланиши учун кенг имкон
иятлар яратиш
мақсадида www.archive.uz сайти мунтазам фаолият юритмоқда. Ушбу сайтда “Хизматлар” ва
“Интерактив хизматлар” туркумларида фуқароларга архив муассасалари томонидан
кўрсатиладиган хизматларга оид кенг кўламли маълумотлар ҳавола қилинган ва аҳол
ига
онлайн
-
қабулхона ҳамда ишонч почтасига мурожаат этиш шароитлари яратилган.
Фуқароларга Ягона давлат интерактив хизматлари орқали ҳам яқиндан кўмак берилаяпти.

Ўзбекистон Республикаси Марказий давлат архивлари, Тошкент шаҳар ва Сирдарѐ,
Андижон, Қашқада
рѐ, Жиззах вилоятлари давлат архивларида жорий этилган замонавий
ахборот (сенсорли) киоскларининг электрон базалари янада кенгайтирилиб, давлат
архивларида сақланаѐтган 50 753 та корхона, ташкилот ва муассасаларнинг шахсий таркиб
ҳужжатлари тўғрисида маълу
мотлар жойлаштирилди.

Бу каби қулайликлар туфайли ҳужжатлардан фойдаланувчилар ва қизиқувчиларнинг
сони тобора ортмоқда. Биргина ўтган йилнинг ўзида 31

400 дан ортиқ ҳужжат мурожаат
қилувчилар томонидан кўриб чиқилган. Фуқароларнинг 190

000 дан зиѐд ижтимо
ий
-
ҳуқуқий
сўровларига жавоб қайтарилган.

Кейинги йилларда архив иши бўйича халқаро ва нуфузли ташкилотлар билан ўзаро
алоқалар ва ҳамкорлик йўлга қўйилди. Польша, Италия, Греция ҳамда Россия билан соҳага
доир ҳамкорлик шартномалари имзоланган.Ўзбекисто
нда Президент Ислом Каримов раҳнамолигида барча соҳада улкан ютуқ
ва марралар қўлга киритилмоқда,


дейди Архив иши ва иш юритиш бўйича бутунроссия
илмий
-
тадқиқот институти директори, тарих фанлари доктори, профессор М. Ларин.


Жумладан, архив соҳасини ри
вожлантириш борасидаги ишларга ҳавас қилса арзийди.
Айниқса, Марказий давлат архивлари қадимий ҳамда мамлакатингиз истиқлол йилларидаги

32


ҳужжатларга бойлиги билан ажралиб туради. Уларни энг замонавий техника ва
технологиялар асосида сақланиши, улардан фуқар
олар эмин
-
эркин фойдаланишини алоҳида
таъкидлашни истардим. Ишонч билан айтишим мумкинки, Ўзбекистондаги архив соҳасида
орттирилган бой тажрибадан дунѐнинг ривожланган мамлакатлари ҳам ўрнак олса арзийди.

Республикамизда 28 та касб
-
ҳунар коллежи, 4 та унив
ерситетда архив иши ва иш
юритиш йўналишида малакали кадрлар тайѐрланмоқда. Архив идоралари таълим
муассасалари билан ҳар томонлама ҳамкорлик алоқалари олиб бормоқда. Ёш
мутахассисларнинг архивларда амалиѐт ўташи, битирув малакавий ишини ҳимоя қилишлари
уч
ун кенг имкониятлар яратилган.

2009 йил май ойидан бошлаб “Ўзархив” агентлиги Халқаро Архивлар Кенгашининг
“А” гуруҳи (Миллий архив хизматлари) бўйича, шу йилнинг ноябрь ойида эса, мазкур
кенгашнинг Евразика бўлимига аъзоликка қабул қилинди. Эндиликда нафа
қат архив иши
бўйича жаҳон тажрибаларини кенг ўрганиш, балки соҳага оид инновацияларни хорижий
мутахассислар билан атрофлича муҳокама қилиш имкониятлари вужудга келди. Архив
мутахассислари Греция, Франция, Польша, Корея Республикаси, Малайзия сингари
давла
тларда тажриба алмашиб қайтдилар.

Дарҳақиқат, архивлар


буюк тарихимиз кўзгуси. Уларда халқимиз босиб ўтган шонли
ўтмиш, бугунги дориламон кунларимиздан гувоҳлик берувчи ҳужжатлар жамулжам. Демак,
уларни келажак авлодга бекаму кўст етказиш соҳа мутахасси
сларининг муҳим вазифасидир.


К 25
-
й годовщине

независимости Республики Узбекистан


НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВНЫЙ ФОНД: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
1


Елена Южная


Независимость предоставила нашему народу колоссальные возможности. За эти 25
лет под руководством Президента Исл
ама Каримова достигнуты значительные успехи во
всех сферах социально
-
экономической и общественно
-
политической жизни. Существенные
изменения произошли и в деле формирования и совершенствования Национального
архивного фонда, в результате чего документы, хран
ящиеся сегодня в архивах, превратились
в зеркало, отражающее великую историю и славное настоящее нашей страны.

Когда история оживает

О том, как кардинально преобразилась сфера, с нескрываемой радостью рассказывает
архивист первой категории Центрального гос
ударственного архива Нина Юсупова. Всю
жизнь она посвятила любимой профессии, но только в годы независимости ощутила
реальную поддержку государства, признание важности и значимости своего труда.

-

Сами посмотрите, в каких условиях теперь мы работаем,
-

го
ворит Нина Иргашевна,
с которой проходим по читальному залу архива.


В нашем распоряжении светлые
просторные кабинеты с современной мебелью, компьютерами и другой офисной техникой.
Поменялись и сами принципы работы. Помню, как раньше приходилось часами пе
ребирать
каталог, чтоб помочь посетителям найти интересующие их документы. Ведь карточки с
данными были старые, пыльные, рукописные. Сейчас же сформирована электронная база,
большая часть сведений переведена в цифровой формат. Поиск занимает всего нескольк
о
минут, а значит, исследователи могут качественнее организовать научную деятельность.
1

Опубликовано в газете "
Правда Востока
"

12.07.2016. №132, С. 1,3


33


А их в Центральный государственный архив ныне обращается немало, в чем наглядно
виден еще один закономерный результат создания комфортных условий для пользователей.
Это

и учащиеся бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений, старшие научные
сотрудники
-
соискатели, и видные ученые из научно
-
исследовательских институтов, в том
числе из зарубежных стран.

«Плодотворно проводил здесь исследования в течение нескольких

лет. Возможности
для научной работы в архиве просто замечательные. Надеюсь, что еще не раз вернусь в
Ташкент»,
-

написал на страницах книги с пожеланиями слова благодарности на узбекском
(!) языке научный сотрудник Института иранистики при Академии наук А
встрии Томас
Велсфорд. Его коллега из Японии Исотаи Кэничи был более краток, но не менее восторжен:
«Каждый раз, бывая в Центральном государственном архиве, чувствую, будто перед глазами
оживает богатейшая и древняя история Узбекистана!» А американец Джэйм
с Пиккетт особо
отмечает высокий профессионализм его специалистов: «Это большая привилегия заниматься
в одном из самых богатых архивов в мире. Я приехал из Принстонского университета, чтобы
провести исследование для своей научной диссертации. Документы, ко
торые обнаружил в
архиве, были чрезвычайно полезны. Сотрудники
-

профессиональны, приятны в общении и
гостеприимны, только благодаря их квалифицированной помощи успел выполнить работу в
краткие сроки».

Цифра. Факт.

Благодаря модернизации читальных залов о
течественных архивов значительно вырос
поток посетителей. По сравнению с началом 90
-
х годов прошлого века число
исследователей, работающих с архивными документами, увеличилось с
790
до
1043
. Число
выставок архивных документов с
73
до
366
, телепередач на их

основе


с
16

до
184
,
радиопрограмм


с
122

до
206
, опубликованных статей


с
224
до
316
.

Добрые перемены

Среди тех, кто воочию наблюдал добрые перемены, и главный хранитель фондов
Центрального государственного архива Лилия Рамазанова. О них один из его
старейших
работников сегодня рассказывает молодым специалистам, чтобы ценили внимание и заботу
государства, понимали суть и значение проводимых реформ.

-

Представителей нового поколений в нашем коллективе большинство. И это лучше
всяких слов говорит о том
, насколько возрос престиж архивного дела. Не будет перспектив,
молодежь не пойдет в профессию. При этом все ребята умные, образованные, знают
иностранные языки и владеют информационными технологиями,
-

отмечает Лилия
Каримутдиновна.


Требования к кадрам
постоянно растут, потому что сфера динамично
развивается в соответствии с современными реалиями. Это видно буквально с порога. После
обновления в здании Центрального государственного архива оборудована специальная
комната для посетителей. Установлены инфок
иоски и стойки, где можно найти сведения о
том, как оформить запрос, какие документы для этого необходимы, и так далее. Все
организации и учреждения, сдающие в архив документы, вносятся в электронную базу
данных. Благодаря этому ответы на обращения готовят
ся быстро, в установленные
законодательством сроки. А в случае, если мы не располагаем запрашиваемыми данными,
наши специалисты сразу перенаправляют посетителя в нужный архив.

Конечно, все это не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше. Представьт
е, в
Центральном госархиве работала только одна машинистка, которая печатала справки. О
какой уж тут оперативности можно говорить. На выполнение запроса уходил почти месяц.
Посетителям элементарно не было, где присесть. А ведь к нам обращается немало
пенси
онеров


пожилых людей, которым сложно долгое время быть на ногах. Глядя на
современные условия, понимаешь, с какой огромной заботой о человеке, его правах,
проводятся созидательные преобразования в Узбекистане.


34


Только в прошлом году пользователями архивн
ых документов просмотрено
свыше
31,4 тысячи

документов. Архивы ответили
более чем на 190 тысяч

социально
-
правовых
запросов граждан.

Расширена электронная база информационных киосков, установленных в
центральных государственных архивах, а также госархивах Т
ашкента и Сырдарьинской,
Андижанской, Кашкадарьинской, Джизакской областей. В них размещены данные о
документах личного состава свыше
50,7 тысячи

предприятий, организаций и учреждений,
хранящихся в госархивах.

Наряду с традиционной формой открыта возможнос
ть обращения в архивы через
Единый портал интерактивных государственных услуг. Так, в 2015 году в архивные
учреждения поступило 2187, за шесть месяцев 2016
-
го
-

780 запросов социально
-
правового
содержания. Кроме того, посредством электронной почты в прошло
м году пришло 1950, а в
этом


370 запросов. Действует сайт www.archive.uz, предназначенный для обеспечения
широкого доступа населения к архивным документам. В его разделах гражданам
предоставляется информация об услугах архивных учреждений, работает онлай
н
-
приемная.

По современным требованиям

-

До обретения нашей страной независимости архивное дело осуществлялось
поверхностно, без должного внимания. Документы в архивных фондах хранились в
условиях, не отвечающих требованиям,
-

рассказывает
генеральный дир
ектор

Агентства
«
Узархив» Абдушукур

Абдуллаев.
-

За минувшие двадцать пять лет в республике
сформирован Национальный архивный фонд. Налажена системная работа по полному и
своевременному приему на хранение государственных архивов документов, имеющих
историч
ескую, экономическую, научную и духовную ценность.

Языком цифр.

Если до 1991 года количество хранящихся в государственных архивах документов
составляло
4,8 миллиона

единиц хранения, то сегодня в Национальном архивном фонде
насчитывается
8,6 миллиона

еди
ниц хранения. В ведомственных архивах
-

1,2 миллиона
.
То есть за четверть века число документов увеличилось почти в
два
раза.

-

Закон «Об архивном деле», постановление Кабинета Министров «О дальнейшем
совершенствовании управления архивным делом в Республик
е Узбекистан» от 3 февраля
2004 года и другие нормативно
-
правовые акты служат важной правовой основой для
организации и управления деятельности в этой области, укрепления материально
-
технической базы учреждений, их оснащения современным оборудованием, созд
ания
электронных архивов,
-

продолжает
Абдушукур Хамидович.
-

В стране возведено 22 новых
здания государственных архивов. Реконструировано еще пять таких объектов. Вместимость
госархивов увеличилась на 2,5 миллиона единиц хранения. Из зарубежных стран прив
езены
копии более 2,5 тысячи исторических, научных, политических и культурных документов. С
2008 года для продления жизни документов государственных архивов, имеющих особую
ценность, начата работа по созданию их электронных версий. Они появились уже у боле
е
417 тысяч единиц хранения, в том числе 205 тысяч фото
-
, 1 600 кино
-

и 2400
фонодокументов.

Национальный архивный фонд состоит из государственной и негосударственной
частей. К первой относятся архивные документы, находящиеся в государственной
собственност
и, независимо от того, в чьем они владении. Для обеспечения их качественного
хранения и полного сбора система госархивов расширена. В частности, их число в период
независимости возросло с 72 до 103.

В состав же негосударственной части входят архивные докум
енты, созданные в
результате деятельности негосударственных предприятий, учреждений и организаций, а
также личные архивные документы физических лиц. Документы, относящиеся к этой части,

35


могут храниться в негосударственных архивах. Также определенная их дол
я находится и в
госархивах.

Пример для развитых стран мира

В последние годы установлено сотрудничество в области архивного дела с
авторитетными зарубежными и международными организациями. Заключены соглашения о
партнерстве с архивами Польши, Италии, Греции
, Египта и России. Агентство «Узархив»
принято в категорию «А» (национальные архивные службы) Международного совета
архивов, а также стало членом его Евроазиатского регионального отделения (ЕВРАЗИКА).
Специалисты отечественных архивов обменивались опытом с

коллегами в Греции, Франции,
Польше, Республике Корея, России, Малайзии и других странах.

Признание

Михаил
Ларин,
директор Всероссийского научно
-
исследовательского института
документоведения и архивного дела, доктор исторических наук, профессор
:

«Под руко
водством Президента Ислама Каримов Узбекистан достигает больших
успехов и высоких рубежей во всех сферах. В частности, стоит отдать должное проделанной
работе по развитию архивного дела. Центральные государственные архивы вашей страны
облагают богатым фонд
ом древних и относящихся к годам независимости документов. Они
хранятся с применением самой современной техники и технологий, к ним обеспечен
свободный доступ граждан. Можно уверенно говорить, что богатый опыт Узбекистана в
области архивного дела может пос
лужить примером и для развитых стран мира
»


Большое внимание уделяется повышению профессиональных знаний кадров сферы.
При центральных государственных архивах организованы курсы повышения квалификации
«Исполнительский контроль и мастерство делопроизводства
», «Основы организации
деятельности ведомственных архивов». Кроме того, специалисты регулярно участвуют в
семинарах
-
тренингах, проводимых на базе Центрального государственного архива
кинофотофонодокументов
»
.

Архивные ведомства тесно сотрудничают с образова
тельными учреждениями. В
республике кадры для архивного дела и делопроизводства готовят 28 профессиональных
колледжей и четыре университета. Созданы широкие возможности для того, чтобы молодые
специалисты проходили практику в архивах, защищали выпускные кв
алификационные
работы.

…Архивы


отражение великой истории Узбекистана. В них собраны документы,
свидетельствующие о прошлом и нынешней благополучной жизни нашего народа. Все они
хранятся в современных условиях для нынешнего и будущих поколений. Это являет
ся ярким
воплощением результатов осуществляемых под руководством Президента Ислама Каримова
реформ в архивном деле.


36


АРХИВ
Ҳ
УЖЖАТЛАРИНИ КЕЛАЖАК АВЛОДГА ЕТКАЗИШ
-
МАСЪУЛИЯТЛИ
ВАЗИФА


Ш.Хайдаров,

Андижон вилояти Архив иши

ҳудудий бошқармаси бошлиғи


Мозийга қ
араб иш тутмоқ хайрлидир. Бу иборани ўқиганимда беихтиѐр бепаѐн
ватанимизни ўтмиши ва унда аждодларимиз қолдирган из акс эттирилган хужжатларни
келажак авлодга етказишдек хайрли ишни амалга ошираѐтган ҳамкасбларимнинг меҳнатидан
фахр туйғулари қалбимни чул
ғайди. Архивчилар ана шундай ўтмишни келажакка элтувчи
қийин, лекин хайрли, шарафли ишни амалга оширмоқдалар.

Бундан олти йил олдин, яъни 2010 йил 15 июнь куни “Архив иши тўғрисида”ги
Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди. Қонуннинг қабул қилиниши
р
еспубликамизда архив ишига давлатимиз томонидан эътибор янада ортиб бораѐтганлигини
бир тимсоли бўлди. Қонун нафақат давлат архивлари мутахассислари, балки
республикамизда фаолият юритаѐтган ташкилотлар, муассасаларнинг архив иши ва иш
юритиш бўйича масъул

ходимлари архив хужжатларини бутлигини сақлаш, ҳисобини олиб
бориш ва улардан тўғри фойдаланиш бўйича жавобгар эканлигини белгилаб берди.

Бунинг боиси, албатта, ҳужжатлар энг аввало ташкилотлар, муассасалар фаолиятида
шаклланади, йиғмажилд ҳолига келтирил
ади, ташкилот бўлим ва бўлинмаларида, идорада
ажратилган алоҳида архив хонасига жойлаштирилиб, архив муассасасига топширилгунга
қадар сақланади. Шунинг учун давлат архивининг ҳужжат сақловчи мутахассисларига
уларни сақланиши бўйича қандай талаб қўйилса, та
шкилотлардаги иш юритувчилар ва архив
учун масъул ходимларга ҳам шундай талаб қўйилади.

Қонун қабул қилингандан кейин, айниқса, вилоят, шаҳар, туман ҳокимликларининг
архивлар фаолиятига эътибори ортди. Чунки, мазкур қонуннинг 8
-
моддасида
маҳаллий
давлат ҳо
кимияти органларининг архив иши бўйича ваколатлари белгиланган бўлиб, унда
Миллий архив фонди таркибига киритилган, тегишли ҳудудда жойлашган давлат архивлари
ва идоравий архивларда турган архив ҳужжатларининг сақланиши учун лозим даражадаги
шарт
-
шароитлар
ни таъминлаш, Миллий архив фонди таркибига киритилган, тегишли
ҳудудда жойлашган архивлар ва идоравий архивларда турган архив ҳужжатларининг ҳолати
устидан давлат назоратини амалга ошириш, тегишли ҳудуддаги давлат архивларини
молиялаштириш миқдорини ўз вак
олатлари доирасида белгилаш кўрсатиб ўтилган.

Архив муассасасаларининг вилоят, шаҳар, туман ҳокимликлари билан ҳамкорлиги
ривожланиб, архив мутахассислари бошқарув идоралари архивларни ташкил қилишда,
ҳужжатларни архивга топширишга тайѐрлашда ҳам амалий, ҳ
ам услубий ѐрдам кўрсатиб
келмоқда. Вилоят, шаҳар, туман ташкилотларини ҳам архив ишига эътибори йилдан йилга
яхшиланиб, такомиллашмоқда. Ташкилотлар масъул ходимларининг архивларга
йиғмажилдлар номенклатураларини тузиб бериш, архив иши ва иш юритиш бўйича

меъѐрий
ҳужжатларни ишлаб чиқиш бўйича мурожаатлари йилдан йилга ортиб бормоқда. Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 9 декабрдаги Раѐсат йиғилишининг 99
-
А
сон баѐнида архив мутахассислари олдига бир қатор вазифалар қўйилди.

Жумладан, а
рхив биноларини ҳолатини ўрганиш, хатловдан ўтказиш ва архив
муассасаларини замонавий, қулай шарт
-
шароитларга эга бўлган бинолар билан таъминлаш,
таъмирталаб бўлган биноларда таъмирлаш ишларини амалга ошириш муҳим вазифа
сифатида белгилаб қўйилди.


37


Ушбу ва
зифаларни амалда бажарилишини таъминлаш мақсадида вилоят ҳокимининг
2015 йил 22 декабрдаги 138
-
сон фармойиши асосида ишчи гуруҳ тузилиб, вилоятдаги 7 та
давлат архиви хамда 14 та идоралараро хўжалик ҳисобидаги шахсий таркиб ҳужжатлари
архивлари биноларинин
г ҳолати атрофлича ўрганиб чиқилиб, хатловдан ўтказилди ва
моддий
-
техник базасининг холати таҳлил қилинди.

Бугунги кунда мамлакатимизда архив соҳасига кўрсатилаѐтган эътибор ва
ғамхўрликнинг натижасида Андижон, Асака, Бўз, Хўжаобод, Пахтаобод туманлари
идо
ралараро хўжалик ҳисобидаги шахсий таркиб ҳужжатлари архивлари архив хизмати
кўрсатиш учун қулай шарт
-
шароитларга эга бўлган мослаштирилган биноларга эга бўлди.
Архив биноларида қуриш ва таъмирлаш ишлари олиб борилди.

Андижон вилоятида фаолият юритаѐтган

давлат архивлари биноларини кўриб
чиқилганда эски Партия архиви учун қурилган бинода вилоят давлат архиви ҳамда вилоят
архив иши ҳудудий бошқармаси фаолият олиб борар эди. 2011 йилда Давлат инвестиция
дастури асосида вилоят давлат архиви учун 100 минг са
қлов бирлигига мўлжалланган
қўшимча сақловхона қуриб битказилиб, Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 20
йиллиги байрами арафасида фойдаланишга топширилган. 2016 йилда бошқарма ва вилоят
давлат архиви фаолият юритаѐтган бино Ўзбекистон Республикаси Хал
қ демократик
партияси кенгаши балансидан вилоят Архив иши ҳудудий бошқармаси балансига ўтказиб
берилди. Асака туман давлат архиви мустақиллик даврига қадар Асака шаҳар саноат
моллари бўлими балансида бўлган бинода фаолият юритар эди. Мустақиллик даврига ке
либ,
ҳозирда Асака шаҳридаги Карвонсарой кўчасида архив учун махсус қурилган замонавий ҳар
томонлама шарт
-
шароитларга эга бўлган бинода фаолият юритмоқда.

Избоскан туман давлат архиви аҳолига архив хизмати кўрсатиш учун ноқулай, туман
марказидан узоқда бў
лган Жонобод қишлоғида фаолият юритар эди. Туман ҳокимлигининг
яқиндан берган ѐрдами билан туман давлат архиви туман маркази Пойтуғ шаҳарчасига
кўчирилди.

Мустақиллик шарофати билан архивларнинг моддий
-
техника базасини
ривожлантиришга эътибор янада ортди.
Давлат архивлари замонавий компьютер
технологиялари билан тўлиқ жиҳозланди. Интернет, электрон почта алоқаси, электрон
ҳужжат алмашинуви йўлга қўйилди.

Бугунги кунда архивларимизни замонавий компьютер технологияларисиз тасаввур
қилиш қийин. Архив раҳбарла
ри ва мутахассислари компьютер саводхонлигини ошириш
бўйича ўқув курсларига жалб этилди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2014 йил 27


мартдаги “Давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳамда маҳаллий давлат
ҳокимияти органлари ходимларини ахбо
рот
-
коммуникация технологиялари бўйича
малакаларини оширишга қаратилган қўшимча чора
-
тадбирлар тўғрисида”ги 73
-
сон қарори
ижросини таъминлаш мақсадида 2015 йилда вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси ва
унинг тизимидаги давлат архивларининг 36 нафар ходими к
омпьютер саводхонлиги бўйича
Тошкент ахборот техника университетининг Фарғона вилоят филиалида малака оширдилар.

2015 йилда вилоят давлат архивида хамда Асака туман давлат архивларида
компьютерхоналари ташкил этилиб, ведеопроектор ва бошқа зарур жиҳозлар б
илан
жиҳозланди. Мазкур давлат архивларида архив иши ва иш юритиш бўйича, АКТ ва ахборот
хавфсизлиги бўйича архив мутахассисларини малакаси оширилди.

Избоскан туман давлат архивида туман ўтмиши ва бугунги кунини акс эттирувчи
суратли кўргазмалар, фотоаль
бомлар мавжуд бўлиб, давлат архивининг маънавият хонасига
жойлаштирилди. Мазкур фото ҳужжатларда туманнинг тарихи, ҳуддудда яшаб,
мустақилликка эришиш йўлида фидокорона меҳнат қилган фахрий уруш ва меҳнат
фахрийларининг ҳаѐти акс эттирилган. Шу билан бирга
, туман давлат архивини кечаги ва
бугунги куни акс эттирилган ноѐб фото суратлар мавжуд.


38


Туман давлат архиви мутахассислари архив ҳужжатларини тарғиб қилишда туман
марказида ўтказиладиган “9
-
май хотира ва қадрлаш” куни, Мустақиллиги байрами
кунларида сама
рали фойдаланадилар. Бу йил Избоскан туманининг ташкил этилганлигини
90 йил тўлиши муносабати билан туман ҳокимлигига давлат архивида сақланаѐтган тарихий
ҳужжатлардан фойдаланиш бўйича ташаббусли ахборот билан мурожаат этилди.

Давлат архивларида Ўзбекист
он Республикаси Миллий архив фонди ҳужжатларини
сақланиши, давлат ҳисобини олиб бориш хамда улардан фойдаланишга эътибор йилдан
йилга ортиб бормоқда. 2011 йилда давлат архивлари фондларидаги ҳужжатларнинг
мавжудлик холати ялпи текширилган бўлса, 2015
-
2016
йилларда келиб фондлаштириш,
қайта фондлаштириш, алоҳида қимматли ҳужжатларнинг электрон нусхаларини яратиш
ишлари “Ўзархив” агентлиги томонидан республика архив муассасалари олдиларига долзарб
вазифа қилиб қўйилди. Мазкур вазифани бажарилишини таъминлаш б
ўйича “Ўзархив”
агентлигининг топшириғига асосан ҳудудларда, жумладан Андижон вилоятида ҳам
Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари архив мутахассислари учун ўтказилган услубий
-
амалий семинар ушбу йўналиш бўйича архив ходимларининг иш фаолиятида юзага
келаѐт
ган муаммоларни ҳал қилинишида ижобий натижа берди.

Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг 25 йиллиги муносабати билан “Ўзархив”
агентлигининг буйруқ ва кўрсатмаларига асосан вилоят архив иши ҳудудий бошқармасининг
элимиз, юртимиз ҳаѐтида буюк бурилиш яс
аган тарихий сана ватанимиз мустақиллигини 25
йиллигини муносиб кутиб олиш учун вилоят архив иши ҳудудий бошқармаси тадбирлар
режасини ишаб чиқди. Ушбу тадбирлар режасини амалга ошириш учун бошқарма
вилоятдаги барча жамоат ташкилотлари билан яқиндан хамкор
ликни йўлга қўйди. Вилоят
“Андижоннома” газетаси редакцияси билан хамкорликда вилоят давлат архивида
сақланаѐтган тарихий ҳужжатлар, фото ҳужжатлар ѐрдамида “Андижон кеча ва бугун” рукни
остида Андижон вилоятидаги шаҳарлар ва туман марказларини мустақиллик
ка қадар бўлган
кўриниши билан мусатқиллик давридаги кўриниши ва мустақиллик объектлари акс
эттирилган фото суратларни газета саҳифаларида
чрп этилиши

режалаштирилди.АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ФИЛИАЛЕ ИНОСТРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОР
ИИ РОССИИ
1

С.В. Потупалов


Иностранные организации, осуществляющие свою деятельность на территории
Российской Федерации через аккредитованные филиалы, как правило, не входят в число
источников комплектования государственных архивов. Отсутствие контроля со
стороны
архивных учреждений позволяет руководству филиалов действовать по собственному
усмотрению и не всегда уделять должное внимание сохранности своих документов, ссылаясь
на необязательность исполнения общероссийских требований к архивам организаций. По

соображениям сохранения коммерческой тайны опыт работы с документами в
представительствах иностранных компаний за редким исключением
2

в литературе не
освещен: большинство опубликованных работ охватывает российский сектор экономики
3
.
1

Опубликовано в науч
.
-
прак.жур. “Отчественные архивы”, М., 2016. №3, С.17
-
22.

2

См., напр.: Теслова Е.Ю. Архив клиентской документации: практика международной аудиторской компании //
Отечеств
енные архивы. 2010. №3. С. 60
-
64.

3

Никифорова С.В., Росс Г.В. Совершенствование организационной структуры архива, ориентированного на
услуги аутсорсинга // Экон. науки. 2008. № 40. С. 236
-
240; Бурова Е.М. Архивное законодательство и его
применение в практ
ической деятельности архивов организаций // Делопроизводство. 2013. № 1.С. 85
-
90; Кюнг

39


Попытаемся восполнить
этот историографический пробел, рассмотрев основные этапы
формирования и современное состояние системы хранения документации в филиале
действующей в России иностранной организации на примере компании «Shtokman
Development AG» (далее
-

ШДАГ).

Для начала нап
омним, что ШДАГ
-

совместное предприятие, зарегистрированное 15
февраля 2008 г. для решения задач финансирования, проектирования, строительства и
эксплуатации объектов первой фазы освоения Штокмановского газоконденсатного
месторождения (далее
-

ШГКМ). Штаб
-
квартира компании находится в г. Цуг (Швейцария),
филиалы и отделения с 2008 г. открыты в Париже, Москве, Санкт
-
Петербурге, Мурманске,
с.п. Териберка (Мурманская область), постоянное представительство компании
-

в г. Москве.

Доли участия в капитале компан
ии на момент ее создания распределялись следующим
образом: ОАО «Газпром»
-

51 %, Total S.A. (Франция)
-
25 %, «Статойл» (Норвегия)
-

24 %.
(В июле 2012 г. иностранный пакет акций перешел к «Газпрому».) По состоянию на конец
2015 г. компания является акционе
рным обществом со 100 %
-
ной долей участия ПАО
«Газпром».

Основная задача компании на предынвестиционной стадии предполагает контроль
разработки технической документации и проведение тендеров на дальнейшее строительство
объектов обустройства ШГКМ. Следовате
льно, большинство документов составляет
техническая и тендерная документация. Созданная для документов компании система
хранения опиралась на российское законодательство, квалифицирующее ШДАГ как
постоянное представительство иностранной организации в Росси
йской Федерации: филиал,
представительство, отделение, бюро, контора, агентство, любое другое обособленное
подразделение или иное место деятельности этой организации, через которое она регулярно
осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Р
оссии, в том числе
связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском месторождении его
оператором
1
. На ШДАГ распространяются также нормы иных законодательных актов,
регулирующих деятельность акционерных обществ
2

и отношения в сфере организации
хра
нения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов
3
.

Практическая работа по созданию системы хранения документов компании охватила
2008
-
2010 гг. и была направлена на организацию электро
нного хранения технической и
тендерной документации в системах электронного документооборота SHTORM и E
-
Room.
Тендеры и разработка технической документации проводились в основном зарубежными
специалистами компании с использованием регламентов и норм, приме
няемых в западной
практике. Вместе с тем опыт взаимодействия с ОАО «Газпром» и российскими
государственными структурами (Государственная дума, Министерство энергетики,
Ростехнадзор, ФГУП «Главгосэкспертиза» и др.) показал необходимость четкой организации
х
ранения документации на бумажном носителе. Начали с создания внутренних нормативов,


П.А. «Архивные споры»

коммерческих организаций: к постановке проблемы // Вести. РГГУ. 2013. № 4(105). С.
157
-
185; Люлина А.Ю., Соценюк

А.Ю. Проблема хранения документов
и пути решения этих проблем на
примере организации ОАО «Газпром» // Новое поколение. 2014. №7. С. 137
-
141; и др
.

1

Федеральный закон от 30 сентября 2013 г. №268
-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отде
льные законодательные акты Российской Федерации в связи
с осуществлением мер налогового и таможенно
-
тарифного стимулирования деятельности по добыче
углеводородного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации» // Собр. законодательства
Российской Ф
едерации. 2013. № 40 (ч. III). Ст. 5038.

2

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208
-
ФЗ «Об акционерных обществах» // Рос. газ. 1995. 29 дек. Ст.
1. П. 2.

3

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125
-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» // С
обр.
законодательства Российской Федерации. 2004. №43. Ст. 4169. (Ст. 1.)


40


учитывавших требования Основных правил работы архивов организаций
1
: 29 ноября 2010 г.
Руководство компании утвердило инструкцию о порядке формирования номенклатуры дел
2
,
а
23 декабря
-

Положение об архиве
3
. Данное положение юридически оформило образование
архива компании в качестве самостоятельного структурного подразделения для
комплектования, обеспечения сохранности и использования ее документов; установило
требования к ар
хивохранилищу и ответственным за делопроизводство в структурных
подразделениях компании при подготовке документов для передачи в архив; закрепило
разделение на полное/частичное оформление документов при их подготовке к передаче в
архив.

В конце 2011 г. на
основе Инструкции о порядке формирования номенклатуры дел
разработана и 12 декабря утверждена приказом сводная номенклатура дел «Штокман
Девелопмент АГ»
4
. Она, как и прежние нормативные документы, опиралась на Основные
правила работы архивов организаций, а

при установлении сроков хранения дел
-

на
действовавшие перечни типовых архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, а
также в научно
-
технической и производственной деяте
льности организаций
5
. В марте 2012 г.
взамен названных правовых актов было утверждено Положение о хранении документации
6
.
В нем конкретизированы задачи ответственных за документооборот в подразделениях по
оформлению документов при их подготовке к передаче
в архив; взаимоувязаны
обозначенные в сводной номенклатуре дел сроки хранения документов с этапами их
оформления; добавлены статьи, касающиеся уничтожения дел с истекшими сроками
хранения. Тогда же была создана Постоянно действующая комиссия по проведению
экспертизы ценности документов ШДАГ
7

и утверждено Положение о ней, где определены
основные задачи: рассмотрение и согласование проектов сводных номенклатур дел и
сводных описей дел постоянного хранения документов ШДАГ; актов о выделении к
уничтожению докум
ентов, не подлежащих архивному хранению.

В апреле 2012 г. введено в действие Положение о подготовке, передаче на хранение и
использовании архивных экземпляров технической документации ШДАГ
8
, установившее
правила подготовки, передачи в архив, уничтожения и
использования технической
(проектной и предпроектной) документации, образцы передаточных описей и актов об
уничтожении копий технической документации, а также форму и порядок ведения журнала
(реестра) документов и их оперативного поиска в архиве. Данное По
ложение заложило
основы практического создания системы хранения документов в компании. Так, с
использованием новых форм передаточных описей в архив компании впервые поступила
техническая (проектная) документация, возникшая в ходе реализации тендерных проце
дур
договоров с подрядчиками на разработку данной документации. По установленным
правилам в архиве стали пополняться электронный реестр поступающей документации и
формироваться электронная схема расположения дел, включающая номера передаточных
описей и дел

для их оперативного поиска. В этот период основное внимание уделялось1

Основные правила работы архивов организаций. М., 2002.

2

Архив

«
Shtokman

Development

AG
».
Ф
. 1.
On
.
Р
-
2012
-
01.
Д
. 9.
Л
. 159
-
201.

3

Там же. Д. 12. Л. 30
-
57.

4

Там

же
.
Д
. 32.
Л
. 41
-
9
3.

5

Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно
-
технической и производственной
деятельности организаций, с указанием сроков хранения. М., 2007; Перечень типовых архивных документов,
образующихся в процессе деятельности государственных орга
нов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения. М
„ 2010.

6

Архив

«Shtokman DevelopmentAG».
Ф
. 1. On.
Р
-
2013
-
01.
Д
. 6.
Л
. 7
-
110.

7

Там

же
.
Д. 7. Л. 129
-
147.

8

Там же. Д. 10. Л. 68
-
104.


41


хранению именно проектной документации, как фиксирующей основные результаты
деятельности компании и подтверждающей ее главные финансовые затраты.

В том же году документация компании был
а поделена на пять блоков:
организационно
-
распорядительный, финансовый, тендерный и договорный, технический, по
личному составу. Это диктовалось необходимостью создания благоприятных условий для
проведения международного финансового аудита, для которого мо
гли быть затребованы
финансовые документы, подтверждающие оплату по тендерам и договорам; оригиналы
тендерной и договорной документации; техническая (проектная) документация, возникшая в
результате работ по заключенным договорам. Данная систематизация доку
ментов в рамках
архива обеспечивала оперативный поиск любого запрашиваемого документа, причем не
только для внутренних, но и для внешних (международных аудитов) целей компании. В
соответствии с новым Положением существенно расширился формуляр сводной
номен
клатуры дел: вместо пяти граф их стало
23. Столь детальная ее разбивка потребовалась
из
-
за высокой текучести кадров среди направленных

на работу в Россию на ограниченный
срок иностранных сотрудников. В связи с этим существовала необходимость четкой
фиксаци
и движения каждого документа для облегчения передачи дел, особенно по
проектированию и тендерам на поставки сложного технологического оборудования. В конце
года состоялась первая передача в архив документов с истекшими сроками оперативного
хранения, утверж
дена первая опись дел постоянного хранения.

Во втором квартале 2013 г. прошла проверка сохранности и правильности
оформления документации по всем блокам, выявившая отсутствие некоторых
организационно
-
распорядительных документов (служебные записки, корресп
онденция) из
-
за
нарушения порядка их оперативного хранения.

В 2013 г. в самостоятельный блок выделена документация с грифом «Коммерческая
тайна», установлен действующий поныне формуляр сводной номенклатуры дел из 11 граф;
индекс дела, заголовок дела, номер

блока, оригинал/копия, способ (бумажный/электронный),
место и срок хранения документа, номер статьи по перечню, срок оперативного хранения
документа в подразделении компании до передачи в архив, должность и фамилия
ответственного за оперативное хранение и

передачу документов в архив, необходимость
экспертизы ценности документов по окончании срока хранения (да/нет).Особенностью
нынешней системы остается закрепленный в последней (февраль 2013 г.) версии Процедуры
хранения документации минимальный срок операт
ивного хранения документов до передачи
их в архив: для организационно
-
распорядительной, тендерной, договорной и технической
документации
-

пять дней; документов по личному составу и с грифом «Коммерческая
тайна»
-

один год, финансовой документации
-

два го
да. Документы самого краткосрочного
хранения передаются в архив по истечении пяти дней после подписания (утверждения),
причем уведомление об этом поступает по системе электронного документооборота
одновременно двум сотрудникам: ответственному за работу с д
анными документами и
архивисту, отвечающему за их прием. После передачи оригиналов в архив в работе остаются
лишьих электронные копии.

Документы постоянного хранения, со сроком хранения свыше пяти лет и
пятидневным сроком оперативного хранения помещаются в

папки (дела), которые
пополняются по мере передачи в архив новых документов. Например,

дело постоянного
хранения снабжается титульным листом и корешком согласно требованиям Процедуры
хранения документации. В начало дела помещается внутренняя опись, заполн
яемая от руки
по мере его пополнения. Всякий новый в рамках календарного года документ нумеруется,
включается в опись с указанием страниц дела, подписями передавшего и принявшего и датой
передачи документа. При выдаче документа заполняются лист
-
заместитель

и журнал выдачи
дел. Приложения к документам в форме презентаций либо других документов в электронном

42


формате передаются в архив вместе с оригиналами документов на электронных носителях.
По мере наполнения до 250 страниц дело подшивается и включается в эл
ектронную опись
дел постоянного хранения. Таким образом, к концу календарного года все дела постоянного
хранения сформированы, а их опись готова для утверждения. Документы со сроками
оперативного хранения один год и более, в том числе по личному составу, п
ередаются в
архив в оформленном виде по передаточным описям согласно утвержденному графику
приема
-
передачи дел. Процедура хранения документации предусматривает обязательный
еже квартальный контроль как оперативного, так и архивного хранения документов в
ко
мпании. За неисполнение требований по сохранности документов, оформлению дел или
нарушение сроков оперативного хранения положены (по усмотрению руководителя) меры
дисциплинарного взыскания для виновного сотрудника. (Каждое дело закреплено в сводной
номенкл
атуре дел за конкретным сотрудником, а любое изменение номенклатуры в
оперативном порядке сопровождается изданием нового приказа о ее утверждении.)
Радикальные меры по обеспечению сохранности документов позволили создать практически
работающую систему, при

которой сохранность документов компании обеспечена на 100 %,
что подтверждено результатами специально проведенного с целью проверки работы системы
аудита. Основным недостатком действующей системы хранения документов является
постоянно возрастающая нагрузк
а на архив с учетом минимального срока хранения
некоторых видов документов в подразделениях, что, однако, оправдано улучшением
показателей сохранности документального наследия организации в целом.

Действующая в ШДАГ система может быть применена в других и
ностранных
организациях, действующих в России, с целью более эффективного международного
финансового аудита и обеспечения сохранности документов организации. Отсутствие
государственного контроля хранения документов в данных организациях компенсируется
пров
едением периодических внутренних проверок соответствия требований нормативных
документов организации их практической реализации. Повышению уровня ответственности
в работе с документами и степени их сохранности помогает проведение методических
семинаров для

работников, отвечающих за документооборот в подразделениях компании, и
сотрудников архива организаций.


Список литературы


1.

Бурова Е.М. Архивное законодательство и его применение в практической
деятельности архивов организаций // Делопроизводство. 2013
. № 1. С. 85
-
90.


2.

Кюнг П.А. «Архивные споры» коммерческих организаций; к постановке проблемы
// Вести. РГГУ. 2013. № 4 (105). С. 157
-
185.


3.

Люлина А.Ю., Соценюк А.Ю. Проблема хранения документов и пути решения этих
проблем на примере организации ОАО «
Газпром» // Новое поколение. 2014.№7. С. 137
-
141.

4.

Никифорова С.В., Росс Г.В. Совершенствование организационной структуры
архива, ориентированного на услуги аутсорсинга // Экон. науки. 2008. № 40. С. 236
-
240.

5.

Теслова Е.Ю. Архив клиентской документации
: практика международной
аудиторской компании // Отечественные архивы. 2010. №3. С. 60
-
64.
43


ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ АРХИВ В ЕВРОПЕ:

ИСТОРИЯ, ФУНКЦИИ, СОСТАВ
ФОНДОВ
1

М.А. Чичуга


В зарубежной истории первым централизованным историческим архивом
предприятия пр
изнан архив фирмы Круппа в г. Эссене. Образовавшись в начале XX в. в
качестве архивной коллекции со строго очерченными задачами, архив превратился сначала в
семейный научно
-
исследовательский центр, затем в классический предпринимательский
архив, а сейчас п
редставляет собой многофункциональный центр истории концерна Круппа.
Несмотря на почтенный возраст и успешное развитие, опыт пионера зарубежных
промышленных архивов пока недостаточно освещен в отечественной историографии
2
.
Значительно больше знают о нем не
мецкие историки, на работы которых сошлемся в данной
статье, подкрепив их общедоступными сведениями из интернет
-
источников
3
.

Возникновение исторического архива на предприятии А.Круппа
4

не было случайным:
размышления о необходимости долговременного хранения

коммерческой информации
посещали его еще в конце XIX в. Так, по случаю презентации военных орудий на Всемирной
Парижской выставке 1867 г. Он потребовал собрать все сведения о собственных моделях и
моделях конкурентов, а в ноябре 1871 г. с английского морс
кого курорта Торквей давал
такие указания руководству предприятия: «У меня нет регистратуры, копийной книги, в
конце концов, от меня ничего другого не остается кроме писем,

карандашных заметок на
листках, зачастую очень плохо или неразборчиво написанных. Я

желаю, чтобы ничто не
могло потеряться из того, что есть еще в наличии»
5
. Крупп считал, что фирме следует
собирать беловые варианты самых важных документов для справочных и управленческих
целей
6
. В 1874 г. предприниматель потребовал от руководства фирмы с
обирать историю в
центре управления: «Я хочу добиться того, чтобы ничто не было зависимым от жизни или
присутствия одного человека, чтобы с ним не

улетучивались знание и работа, чтобы ничто
не происходило, не могло произойти, что не было бы известно руково
дству фирмы в центре,1

Опубликовано в науч.
-
прак.жур. “Отеч
ественные архивы”, М., 2016. №3, С.17
-
22

2

Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в иностранных государствах. М
.

1957. Вып. II. С. 84; Карапетянц
И.В. Экономические архивы Западной Европы и США в постиндустриальном мире. Общность и своеобразие.
М., 1999.
С. 28
-
31. В последнее десятилетие изучать историю зарубежных предпринимательских архивов
продолжают преподаватели кафедры истории науки, научно
-
технических и аудиовизуальных архивов
факультета документоведения и технотронных архивов Историко
-
архивного инст
итута РГГУ. См., напр.: Кюнг
П.А.О деятельности общественных организаций по сохранению документации бизнес
-
архивов в Европе //
Вести. РГГУ. Сер. «Документалистика. Документоведение. Архивоведение». 2011. № 18.С. 181
-
191; Он же.
Документы частных компаний в

архивохранилищах Великобритании // Отечественные архивы. 2014. №.1. С.68
-
72; Чичуга МЛ. Центр истории предпринимательства Швеции (1974
-

2014 гг.) // Там же. С
. 60
-
68.

3

Schröder
Е
. Das Krupp
-
Archiv
-
Geschichte und Gegenwart // Der Archivar. 1960.№ 13. Col
s. 305
-
318; Kähne
-
Lindenlaub R.Das Historische Archiv Fried. KruppGmbH
-

Beispiel eines Unternehmens
-
und Familienarchivs //
Archivpflege inWestfalen und Lippe. № 22. December1984. P. 30
-
33; Stremmel R. Historisches

Archiv Krupp:
Entwicklungen, Aufgaben,

B
estände (Kleine Reihe Villa Hügel).
Berlin; München, 2009.

4

Крупп Альфред (1812
-
1887)
-

немецкий предприниматель, сын Фридриха

Круппа (1787
-
1826), основателя
династии германских промышленников, построившего в 1811 г. сталелитейный завод в г. Эссен. Альфре
ду
наследовал сынФридрих (1854
-
1902), а тому
-

его старшая дочь Берта (1886
-
1957), вышедшая в 1906 г. замуж за
Густава фон Болен
-
и
-
Хальбаха (1870
-
1950). В 1943 г. единоличным владельцем и руководителем концерна стал
старший сын Густава и Берты
-

Альфрид Кр
упп фон Болен
-
и
-
Хальбах (1907
-
1967). В 1967 г. все имущество
промышленной империи Круппов было передано благотворительному фонду Альфрида Круппа фон Болен
-
и
-
Хальбаха.
(
См
.:
БРЭ
.
М
„ 2010.
Т
. 16.
С
. 130
-
131

5

Stremmel R. Op. cit. P. 20.

6

План не был полность
ю реализован, однако большая часть писем и заметок А.Круппа все же сохранилась.


44


и чтобы с его ведома и разрешения прошлое фабрики, как и ее вероятное будущее, могли
изучаться и оцениваться без участия конкретного человека»
1
.

Прямым поводом для высказываний Круппа послужил недостаток сведений у
представителя фирмы

в России, что негативно сказывалось на заключении торговых сделок с
иностранными партнерами. Повышенное внимание Круппа к документально
подтвержденным фактам диктовалось исключительно соображениями коммерческой
выгоды: документальные источники должны были

способствовать деловым успехам фирмы.
Однако после того, как фирма пережила общегосударственный «биржевой крах» 1873 г.
(банки предоставили «свежие деньги», получив взамен контроль над ней), Альфредстал
искать механизмы для предотвращения в будущем подобн
ых ситуаций. Он хотел в любой
момент иметь полную и точную информацию о положении предприятия и с этой целью
создал в 1875 г. счетно
-
ревизионное бюро и «Регламент для уполномоченных фирмы
Круппа» с детально прописанным в нем делопроизводством.


Тогда же на

фирме образовали центральную регистратуру для учета входящей и
исходящей документации, а также корреспонденции о заключенных сделках, не
регистрируемых в других отделах, бюро и зарубежных представительствах. Регистратура
позволяла осуществлять оперативный

поиск документов, выполняла административные
функции, но, превратившись в хранилище полезной информации, роли архива не играла: из
-
за острой нехватки места центнеры бумаг сжигались или перерабатывались. Спасение
невосполнимых документов прошлого оказалось

предоставлено частной инициативе.

Интерес к прошлому в особенности проявлял А.Лаутер, руководитель
информационного бюро «Фридрих Крупп АГ». Он, как идейный вдохновитель, организатор
и коммуникатор, во многом способствовал успеху будущего архива. Адольф п
роисходил из
семьи крупной буржуазии (был сыномобер
-
бургомистра г. Карлсруэ), имел связи в
аристократических кругах и пользовался доверием как профессионал. Нередко, замечая, что
исторические ценности находятся в опасности, Лаутер принимал решительные меры
: одна
часть документов отправлялась на хранение в центральную регистратуру, другая
передавалась в информационное бюро. 6 июня 1905 г. А.Лаутер отправил из Эссена на имя
М.Ретгера, председателя правления фирмы и главы местного управления, ландрата в
отстав
ке,

меморандум о подготовке к празднованию 100
-
летия фирмы. Лаутер сообщал об
открытии для этой цели нового подразделения
-

исторического отдела и первых результатах
его работы: упорядочено наследие зарубежных представительств фирмы, выявлено
множество инт
ересных с исторической точки зрения, но забытых материалов (в том числе
инструктивные рукописи А.Круппа), которые «хранились в тяжелых ящиках в мансардном
этаже штаб
-
квартиры, покрывались пылью, в полном беспорядке, частично уже
перелопаченные (в поисках п
очтовых марок?), частично даже съеденные мышами»
2
. Так
одновременно с историческим отделом возник первый в Германии централизованный архив
предприятия
3

-

архив фирмы Круппа
4
. С годами он располагал внушительными архивными
фондами, которые иллюстрировали ра
звитие фирмы от сталелитейной фабрики в Эссене до
ведущего немецкого промышленного концерна.

Параллельно с архивом предприятия на вилле Хюгель вырос семейный архив Круппов.
В его становлении решающую роль сыграла М.Крупп, урожденная фон Энде, которая после

ранней смерти мужа Ф.А. Круппа заботилась о сохранении традиций и восстановлении1

Stremmel R. Op. cit. P. 21.

2

Ibid.
P. 27

3

Тогда

архив

предприятия

(
Unter
-
nehmensarchiv
)
мог

называться

также

производственным

архивом

(
-
archiv
)
или

промышленным

арх
ивом

(
Werksarchiv
).

4

Дата основания архива фирмы Круппа не установлена, но известно, что формирование исторического отдела
началось в апреле
-
мае 1905 г.


45


единства дома Круппов. Маргарета жертвовала большие суммы на социальные проекты и
положила начало регулярному празднованию юбилеев старейших сотрудников предприятия.
В конце
1905 г. А
.
Лаутер систематизировал семейные бумаги, снабдил их шифрами и
аннотациями. Вскоре семейный и промышленный архив объединили.

К осени 1905 г. институционализация исторического отдела завершилась:
организационно он оставался в составе информационног
о бюро, имел собственные
помещения и постоянный штат сотрудников. В январе 1906 г.появились первые записи в
книге поступлений архива: нашлись документы, подтверждавшие дату основания
сталелитейного предприятия.

В работе архива важное место занимали докумен
тирование и исследовательская работа
с источниками. Сотрудники составляли список источников по истории фирмы, открывали
доступ к отдельным документам, делая копии или выписки. В основном именно их Лаутер
планировал собирать в архиве,

включая документы, нах
одившиеся за пределами архива
фирмы Круппа, например в Королевском Прусском тайном государственном архиве в
Берлине. Архивирование рассматривалось как побочная деятельность и касалось, по
существу, только «бесхозных» источников Автономию центральной регист
ратуры
предприятия, которая хранила большой объем переданных ей документов, Лаутер старался
не нарушать.

В промышленном и семейном архивах документные комплексы систематизировались
по
-
разному. В промышленном архиве (XVА) документы делились на 17 групп:
бух
галтерские и копийные (исходящие письма) книги, папки с корреспонденцией (входящие
письма) и подшитыми бумагами, разрозненные и скрепленные счета и квитанции, рукописи,
мемуары работников предприятия, копии и аннотации источников из других архивов,
перепле
тенные (сброшюрованные) и разрозненные печатные издания, журналы, газеты,
вырезки, карты, планы и чертежи, фотографии и др. В семейном архиве они группировались
с учетом происхождения. Лаутер разделил документы на три фонда: Фридриха Крупна,
предшественник
ов и учредителей сталелитейной фабрики, Альфреда Крупна, его сына
Фридриха. В каждом содержались корреспонденция владельцев фирмы и основные
источники по истории предприятия. Поскольку для первых лет существования
сталелитейного предприятия, с 1811 по 1848

г., разделение документов фирмы и семьи было
крайне затруднительным, всех их за этот период без колебаний относили к семейному
архиву. Систематизация на основе провениенц
-
принципа опиралась на разработки как
самого А.Круппа, так и Ладевига, консультанта и

руководителя хранилища (прежде
служившего архивистом в Баденском генеральном земельном
1

архиве в Карлсруэ)
2
.

Доступ к архивным документам осуществлялся централизованно посредством
предметной картотеки, структурированной в соответствии с их содержанием. П
омимо нее в
историческом отделе вели хронологическую картотеку. Источники выявляли в архиве,
центральной регистратуре или в регистратурах других отделов посредством указателя,
снабженного ключевыми словами, отсылавшими к соответствующим рубрикам предметной

картотеки. Комплексная система картотек обеспечивала быстрый и надежный поиск
информации по различным аспектам и персонам. Так образовалась достаточная база для
планомерных исторических исследований, подготовки юбилейных сборников, а позднее
-

для выдачи
информации из архива.

В результате исследований исторического отдела, частично поддержанных
сотрудниками фирмы, появились работы по следующей тематике: «Производство тяжелых1

Земля в данном случае
-

единица административного деления.

2

В Карлсруэ П.Ладевиг столкнулся с недос
таточно хорошо функционирующей системой классификации,
поэтому в Эссене он применил иной подход.


46


Катковых минных тралов Фридриха Крупна 1816
-
1826», «Финансовое положение фирмы
Кр
упна 1826
-
1844 гг.», «История танковых пушек 1874
-
1891 гг.». К 1909 г. было напечатано
для внутреннего пользования почти 50 подобных работ, часть которых в 1912 г. вошла в
юбилейные сборники «Krupp 1812
-
1912» и «“Фридрих Крупп АГ”, Эссен
-

Рур, 1812
-
1912»
1
.
Предложенная Лаутером концепция сборников состояла в следующем: технические и
коммерческие, организационные и социально
-
исторические вопросы деятельности
предприятия должны быть научно осмыслены, а само оно рассмотрено в рамках общей
системы, во взаимосв
язи с большой политикой и экономическим развитием государства.

С основанием исторического отдела началось интервьюирование ветеранов и бывших
сотрудников предприятия (в форме свободной беседы или по заранее составленным
вопросам). К документальным инициат
ивам отдела принадлежала также фотосъемка
каждого подлежащего сносу производственного здания.

В скором времени пробудился научный интерес к собранным Лаутером фондам,
причем со стороны не столько историков, которые мало интересовались сферой
предпринимател
ьства, сколько экономистов. Реакция фирмы на запросы с их стороны
обычно была сдержанной, но иногда завязывалось тесное сотрудничество, в результате
которого появлялись всеобъемлющие и значимые исследования. Так, например, известный
инженер, историк техник
и и публицист К.Матшос писал в 1908 г. Лаутеру, что узнал, «каким
действительно масштабным образом можно работать по индустриальной истории», и
несколько месяцев спустя благодарил «грандиозную организацию этого исторического
предприятия»
2
. Годом позже экон
омист Карл Бурэн представил архив фирмы Круипа в
научном журнале как образец архива предприятия
3
.

Действительно, фонды архива были весьма разнообразны тематически.Так, бумаги
семьи Круппов (личного и официального характера) освещали многочисленные аспект
ы
политики, экономики, культуры и общества. Патриархально
-
харизматичный стиль
управления раскрывают многостраничные письма А.Круппа к сыну Фридриху
4
. Следы
серьезного увлечения последнего историей культуры присутствуют в переписке с
исследователем
-
африкани
стом Г.Нахтигалем, археологом К.Хуманом, геологом и
палеонтологом Э.Фраасом, неврологом О.Фогтом, биологами А.Дорном и Э.Хекелем, пионе
ром воздушных полетов графом Ф.Цеппелином и другими творческими личностями.
Общественные и политические события того вре
мени просматриваются не только в
семейной переписке, но и в документах членов правления и сотрудников, например
представителя фирмы в Берлине К. Мейера. В них затрагиваются стратегические решения по
управлению предприятием, а также получение и исполнение к
онкретных государственных
заказов. Таможенная и налоговая политика отражена в наследии председателя правления
Г.Иенке.

Протоколы заседаний и совещаний, доклады и циркуляры Центрального
объединения немецких промышленников иллюстрируют историю первых управля
ющих
немецкой индустрии, предшественников современного Федерального союза немецкой
промышленности. Финансирование предприятия, балансовая отчетность, вопросы продаж и
экспорта отражены в документах 1840
-
1880 гг. секретариата Гаукса (главные бухгалтерские,
счетоводные, расчетные, вексельные, сметные, комиссионные, зарплатные и вахтовые книги,
техническая документация и материалы об участии в промышленных выставках).

Наиболее ранние документы архива относятся ко времени, когда семья занималась
активной межре
гиональной торговой деятельностью и промышленными отраслями. К1

Исторические исследования включены в архивные фонды WA 7 «Рукописи» и WA 10 «Печатные издания».

2

Stremmel R. Op. cit.
Р
. 47.

3

Ibid.

4

Рукописные произведен
ия и письма А. Круппа переведены в машинописную форму и составляют 21 том.


47


примеру, случайно обнаруженный в штаб
-
квартире фирмы сундук оказался полон деловых и
семейных бумаг Ф.Круппа и его предшественников, многие документы датировались XVIII
в.
1

Однако старейшим док
ументом считается акт 1437 г., который передал в архив Г. Фон
Болен
-
и
-
Хальбах.

В течение первых лет существования промышленный архив получил, систематизировал
и описал свыше 2 тыс. документов. В последующее 30
-
летие их число постепенно достигло
10 тыс. (о
коло 200 пог. м полок). Циркуляры 1916, 1929 и 1941 гг. создали предпосылки к
продолжительному и регулярному пополнению фондов. Документы делились по категориям
и срокам хранения, списки намеченных к уничтожению предоставлялись счетно
-
ревизионному бюро. В
особых случаях бюро консультировалось с историческим отделом.
Однако не все производственные отделы передавали документы в архив, да и приобретения
за рамками фирмы или семьи новых документов были редки. До начала 1930
-
х гг. шла
активная работа по написани
ю книг по истории семьи и фирмы, в том числе с участием
руководителя исторического отдела В.Бердрова (с 1914 по 1921 г.). Среди них меморандум о
деятельности предприятия в годы Первой мировой войны, описание завода металлических
изделий в Берндорфе, двойна
я биография Фридриха Альфреда и Маргареты Крупп.

Дальнейшая история архива фирмы связана со Второй мировой войной. Незадолго до
ее начала руководитель отдела Ф.Г. Крафт предусмотрительно переправил значительную
часть особо ценных документов предприятия на

виллу Хюгель, поместив остальные фонды в
специальные стальные шкафы в подвале. Британские бомбардировки Рурской области в
сентябре 1942 г. уничтожили примерно 10 % архивных фондов, после чего началась
интенсивная передача уцелевшего в крепость Ботцлар у З
ельмав Мюнстерланде. В феврале
1944 г. семейный архив упаковали в 37 ящиков и отправили на калийный рудник Саксонии
-

Веймара «Винтерсхалль АГ». Из
-
за постоянных перемещений архивная работа почти
остановилась
2
; судьба многих документов до сих пор полностью

не реконструирована
3
.
Многое было перевезено в Великобританию и США. Не менее 13 т бумаг семейного архива
осело в Британском документационном центре в восточно
-
вестфальском Херфорде. С 1946
по 1951 г. их возвращали в Эссен, но по
-
прежнему оставляли под на
дзором британских
оккупационных властей. Семейный архив перевезли в замок Хугенпет под Фюрстенбергом,
поскольку на вилле Хюгель разместилась британская, а позднее союзная угольная
контрольная комиссия
4
. В начале 1946 г. исторический отдел упразднили, а его

руководителя
Ф.Г. Крафта отправили на пенсию. Управление семейным архивом перешло к Берте Круп
фон Болен
-
и
-
Хальбах, а архивом предприятия
-

к главному бюро фирмы.

В начале 1950
-
х гг. были проведены организационные, кадровые и территориальные
изменения. Б
ратья Альфрид и Бертольд Крупп объединили архив предприятия и семейный
архив и создали исторический архив. С 1955 г. последний располагался на вилле Хюгель,
руководителем назначили профессионального историка Э.Шредера. Он видел главную
задачу в научном исп
ользовании источников архива, практическую же работу сосредоточили
в первую очередь на имеющихся в наличии фондах. Несмотря на все трудности, архиву1
.

К примеру, документы Хелены Амалии Крупп (1732
-
1810), владелицы Акционерного общества
горнодобывающей промышленности и металлургического завода в Оберхаузене (район Штеркраде),
о
тносящиеся к начальному этапу его развития.

2

Тем не менее в первые военные годы В.Бердрову удалось включить в хронологическую и тематическую
картотеки архива наследие О.Видфельдта
-

одного из членов правления.

3

Например, проводилась конфискация документо
в для доказательства виновности Густава фон Болен
-
и
-
Хальбаха. В результате американские представители обвинения нарушили первоначальный порядок
организации документов.

4

Только в 1990
-
е гг. удалось наладить диалог с британской стороной о возвращении докуме
нтов в архив
Круппа. За счет

фирмы с документов были изготовлены микрофильмы, которые оставили в Лондоне, а
оригиналы вернули на виллу Хюгель.Этот процесс завершился в 1992 г.


48


удалось спасти документы, выплывшие во время Нюрнбергского процесса, а также
корреспонденцию секретариатов
владельцев предприятия, служебные документы фабрики и
остатки дел судостроительной верфи концерна Круппа Германиаверфт. Можно сказать, что с
середины 1960
-
х гг. архив был «предприятием одного человека», вплоть до выхода Шредера
на пенсию в марте 1972 г. По
льзователи в архив допускались редко, а его руководитель вел
собственные исследования, написав биографию политика и председателя правления
О.Видфельдта и исторический обзор «Семья предпринимателей Крупп».

В конце 1960
-
х гг. поступления документов почти пр
екратились. Случайно
сохранилась россыпь документов локомотивостроительного завода Круппа. Еще скуднее
были поступления от производства грузовых автомобилей. Полномочиями самостоятельно
изымать документы архив не обладал, а предприятия отводили ему все мен
ьшую роль.
Вместе с тем историческая информация архива активно использовалась. Для осуществления
торговых сделок с партнерами фирма нуждалась в документах о прежних отношениях со
странами
-
партнерами, в итоге появились рукописи о деятельности фирмы Круппа в

Египте,
Бразилии, Таиланде, Турции, США.

Экономические потрясения 1955 и 1972 гг. затронули и архив. После того как все
имущество предприятий фирмы Ф.Круппа передали инвестиционно
-
холдинговым
компаниям, к ним перешли и функции управления архивами. Вскоре

было создано общество
с ограниченной ответственностью «Фридрих Крупп ГмбХ». В 1970
-
е гг. предлагались
различные концепции развития архива: от реорганизации его в общедоступный
исторический научно
-
исследовательский центр до создания документационного центр
а.
Федеральный архив в Берлине и Рейнско
-
Вестфальский экономический архив в Кельне были
также заинтересованы в документах фирмы Круппа.

В 1980
-
е гг. велась работа по пополнению фондов и их обработке. Вновь поступившие
документы систематизировались по прин
ципу происхождения. В 1984 г. архив разработал
базу данных, которая удовлетворительно функционировала более 10 лет, однако ее
обслуживание обходилось настолько дорого, что от нее решили отказаться. В 1983 и 1986 гг.
были проведены «Архивные дни»: администр
ация концерна ознакомилась с методами
работы архива, началась дискуссия о роли исторического архива, его функциях как
хранилища памяти предприятия, гаранта правовой безопасности и сервисного обслуживания
концерна. В результате архив пополнился обширными фо
ндами. Среди новых поступлений
обнаружились не только современные, но и возникшие в XIX в. документы: отделов топ
-
менеджмента, дочерних предприятий, например «Крупп сталь АГ», центральной
регистратуры вплоть до 1870 г. (собрания договоров и актовые книги).

Наряду с
письменными документами в исторический архив поступили фотоснимки, магнитофонные
записи, киносъемки.

Напомним, что А.Крупп высоко ценил пользу фотографии для документирования и
рекламы компании. В 1861 г. на фирме создали фотографический отдел:
появились
крупноформатные панорамные виды сталелитейной фабрики в Эссене, портретная галерея
работников. Наряду с производственными фотографиями в архиве отложились
художественные произведения О.Аншютца, Ф.Беато, Р.Бурри, Ф.Граффа, Ю.Карша,
Н.Першайда, Г.Х
убманна и др. (всего около 2 млн снимков: негативы, позитивы,
контрольные отпечатки, стеклянные фотопластинки, диапозитивы и др.).

По содержанию фотоматериалы можно разделить на пять групп: семья (групповые и
персональные портреты); вилла Хюгель (снимки э
тапов строительства в 1869
-
1873 гг.,
позднейшие перестройки, внешний вид и интерьеры главного здания и других помещений,
виды приусадебного парка); предприятия (главный завод, сталелитейная фабрика в Эссене,
дочерние предприятия судо строительная компания
«Везер АГ» в Бремене, верфь в Киле,
доменные печи металлургических заводов в Райнхаузене и Зайне, добыча железной руды в

49


Бильбао в Испании, производство штампованных деталей в бразильском Кампо Лимпо,
строительство металлургического завода Роуркела в Индии
, коллекция Бохумского
сталелитейного объединения, охватывающая 1870
-
е гг., визиты императора Вильгельма II,
А.Гитлера, короля Таиланда Бумиболя, эфиопского императора Хайле Селассие I)
1
; регионы
(снимки разрушенной в результате воздушных обстрелов сталели
тейной фабрики, зданий и
городских кварталов); политические и общественные события (альбомы со снимками
немецкого императорского дома: Вильгельма I, Фридриха III и Вильгельма II во время
частных и официальных мероприятий
-

крещений и свадеб, открытия памят
ников и
официальных визитов, маневров, охоты; открытие канала императора Вильгельма в 1895 г.
-

ныне Северо
-
Балтийский канал, встречи с Н.С. Хрущевым и представителями польской
партийной и государственной верхушки).

Фотодокументы потребовали от архива опре
деления ценности, организации хранения и
атрибуции, ведь авторство и датировка зачастую отсутствовали. Наиболее ценные
фотографии сегодня находятся в оборудованном в 2008 г. хранилище, где соблюдены
необходимые климатические условия. В рамках инициированно
го фондом Альфрида Круппа
фон Болен
-
и
-
Хальбаха проекта по сохранению архивных фондов 9 тыс. фотографий было
отреставрировано, а наиболее востребованные исследователями оцифрованы и включены в
базу данных.

Производством фильмов у Круппов занимался кинемато
графический отдел. С 1913 г. и
до начала Второй мировой войны здесь было создано 200 фильмов, в том числе имиджевые
картины
2

периода Первой мировой войны (с позитивным образом концерна и немецкой
экономики); учебные фильмы (различные ступени производства и

обработки железа и
стали). Фильмофонд Крупа был практически полностью уничтожен в 1943 г., уцелели лишь
некоторые перемещенные материалы: часть (50 наименований) вывезли за границу (в
настоящее время они находятся в Имперском военном музее в Лондоне), дру
гие (свыше 20
названий)
-

хранятся в Федеральном архиве в Берлине.

Сегодня в историческом архиве Круппа около 450 наименований (более 2 тыс. бобин)
кино
-

и 700 видеофильмов. Самый ранний фильм (старейший в Рурской области) запечатлел
императора Вильгельма

II во время траурного шествия на похоронах Ф.А. Круппа 26 ноября
1902 г. В июне 1996 г. на вилле Хюгель впервые прошло мероприятие «Индустриальный
фильм как средство информации и источник» с показом 15 архивных фильмов, из которого
впоследствии вырос цикл

«Индустриальные фильмы Рура». В 1995 г. для обеспечения
долговременного хранения фильмов архив инициировал проект при финансовой помощи
«Фридрих Крупп АГ Хеш
-
Крупп», поддержке Федерального архива и Кинематеки Рурской
области.

Исследовательская работа в а
рхиве фирмы Круппа продолжалась, но если в 1950
-
е гг.
только единичные исследователи пользовались его фондами, то к середине 1970
-
х гг. их
число составляло 20
-
25 человек ежегодно. Основная тематика исследований касалась
экономической, социальной, региональ
ной истории. Ученые со всего мира (Австралии,
Аргентины, Ирландии, Канады, Китая, России и др.) приезжали на виллу Хюгель. В 1980
-
1990
-
х гг. по документам архива Круппа были подготовлены многочисленные магистерские
работы и диссертации.
1

Классическая промышленная фотография фиксирует внешний и внутренний вид заводс
ких строений,
установок, производственных процессов, показывает многообразие продукции (стальные болванки и слитки,
бандажи для колес, железнодорожные рельсы, орудия и башни танков, колокола, локомотивы и грузовые
автомобили, сельскохозяйственное оборудова
ние и кассовые аппараты, подводные лодки и круизные суда).

2

Помимо имиджевых в архиве хранятся фильмы рекламного характера: о продукции компании, строительстве
и открытии новых заводов


50


В декабре 1992 г.
произошло слияние «Хеш АГ» и «Фридрих Крупп АГ», а в 1998 г.
акционеры «Тиссен АГ» и «Фридрих Крупп АГ Хеш
-
Крупп» провели объединение
концернов, в марте 1999 г. был зарегистрирован концерн «Тиссен Крупп АГ». В этой связи
встал вопрос о дальнейшей судьбе ар
хивов трех предприятий. Объем каждого, их тесная
связь с местом происхождения говорили против объединения. Решили, что прежний архив
Тиссена сохранит свои полномочия в отношении документов «Тиссен АГ» и получит
функции архива нового концерна «Тиссен Крупп
АГ». Архив Хеша, прежде переданный на
депозитарное хранение Вестфальскому экономическому архиву в Дортмунде, со временем
тоже стал курироваться архивом концерна «Тиссен Крупп», а в июне 1998 г. архив Круппа
был официально закреплен за благотворительным фон
дом Альфрида Круппа фон Болен
-
и
-
Хальбаха. Как и прежде, исторический архив Круппа оставался частным учреждением, но
открытым (публичным) для запросов внешних пользователей.

В 1998
-
1999 гг. произошел последний поворот в столетней истории архива: он переста
л
выполнять функции архива действующего предприятия, но по
-
прежнему осуществляет
хранение и освоение фондов, функционирует как сервисный центр фонда Альфрида Круппа
фон Болен
-
и
-
Хальбаха.

В 2002 г. фонд Альфрида Круппа фон Болен
-
и
-
Хальбаха инициировал
фунд
аментальный проект, направленный на обеспечение сохранности фондов,
микрофильмирование, реставрацию и упаковку исторически ценных архивных материалов, а
также на оцифровку фотографий. Во многом проект носил передовой для немецкого
архивоведения характер. В

начале проекта голландскими специалистами была проведена
экспертиза, которая посредством выборки выявила повреждения архивных документов. На
основании экспертного заключения архив разработал план обеспечения сохранности фондов.
В результате было обработан
о почти 29 тыс. документов и канцелярских книг, а также 9 тыс.
фотоснимков. Сайт компании «Тиссен Крупп» (www.thyssenkrupp.com) предоставляет
возможность ознакомиться с историей концерна и архива, а также с составом коллекций
документов в разделах «Архив»
и «Обзор фондов»
1
.

В начале XX в., когда Германская империя находилась на вершине своего развития,
экономически опережая всех европейских конкурентов, промышленные архивы появились и
на других предприятиях: в 1905 г.
-

небольшой архив на семейной фабрике М
ерка
фармацевтического производства; в 1906 г.
-

Рейнско
-
Вестфальский экономический архив в
Кельне и Юго
-
Западный немецкий экономический архив в Саарбрюккене; в 1907 г.


архивы
Сименса и Байера. Правда, только архив Сименса следовал архиву Крупа как образ
цу. Тем
не менее история предлагала немецким промышленникам некую опору после периода
ускоренных перемен, обеспечивала идентичность и способствовала самоутверждению элиты,
провозглашая подъем нации. Основание архиво‗6 предприятий и «исторических отделов»
б
ыло частью той культуры памяти, пусть не слишком заметной, что оказывала влияние на
кайзеровскую империю начала XX в.


Список литературы


1. Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в иностранных государствах. М.,

1957.
Вып. II.


2.

Карапетянц И.В. Эконом
ические архивы Западной Европы и США в
постиндустриальном мире. Общность и своеобразие. М., 1999.

1

http://www.thyssenkrupp.com/en/konzern/geschichte_archive_k1_2.html


51


3.

Кюнг П.А. О деятельности общественных организаций по сохранению документации
бизнес
-
архивов в Европе // Вести. РГГУ. Сер. «Документалистика. Документоведе
ние.
Архивоведение». 2011. № 18. С. 181
-
191.

4.

Кюнг П.А. Документы частных компаний в архивохранилищах Великобритании //
Отечественные архивы. 2014. №. 1. С. 68
-
72.


5.

Чичуга МЛ. Центр истории предпринимательства Швеции (1974
-
2014 гг.) //Там

же
.
С
. 60
-
68
.

6. Kähne
-
Lindenlaub R. Das Historische Archiv Fried. Krupp GmbH
-

Beispiel
einesUnternehmens
-

und Familienarchivs // Archivpflege in Westfalen und Lippe. №. 22.
December. 1984. P. 30
-
33.

7. Schröder E. Das Krupp
-
Archiv
-
Geschichte und Gegenwart // Der
Archivar. 1960.№ 13.
Cols. 305
-
318.

8. Stremmel R. Historisches Archiv Krupp: Entwicklungen, Aufgaben, Bestände (Kleine
Reihe Villa Hügel). Berlin; München, 2009.
52


ЯНГИ ТАЙИНЛАНИШ


Бухоро

вилоят Архив иши ҳудудий бошқармаси бошлиғи


Ғ.И.Умаров

2016 йил

20 апрел
идан
Бухоро

вилоят Архив иши
ҳудудий бошқармаси бошлиғи

в.б.

этиб тайинланди.

Умаров Ғолиб Идиевич
19
8
1 йил

9

май
да
Бухоро

вилояти,
Жондор

туманида
таваллуд топган. Миллати


ўзбек, олий маълумотли. Оилали.
2

нафар фарзанди бор.

1999 йилда Жондор
туманидаги 11
-
сон билим юрти (кундузги),
2004 йилда Тошкент кимѐ
-
технология институтини (кундузги
)
тамомлаган.

2004
-
2006 йилларда “ALKIM TEKSTIL” МЧЖда уста;

2006
-
2007 йилларда “Қишлоқхўжаликкимѐ” Жондор тумани филиали таъминот бўлими
мутахассиси; 2007
-
2008 йилларда Жондор шаҳарча фуқаролар йиғини мутахассиси;

2008
-
2009 йилларда Вилоят давлат архиви Жондор тумани филиали директори;

2009
-
2011 йилларда Жондор тумани ҳокимлиги Ташкилий
-
назорат гуруҳи етакчи
мутахассиси; 2011
-
2013 йилларда “Евроснар” МЧЖ У
мумий ва кадрлар бўлими бошлиғи;
2013
-
2013 йилларда “Евроснар” масъулияти чекланган жамияти техника ва ѐнғин
хавфсизлиги муҳандиси; 2013
-
2013 йилларда Жондор тумани ҳокимлиги Ташкилий
-
назорат
гуруҳи етакчи мутахассиси; 2013

2016 йилларда Жондор тумани ҳоки
млиги Ташкилий
-
назорат гурухи раҳбари

лавозимларида фаолият юритган.
53Иловада келтирилган DVD
диск
да

мавжуд

видеоматериаллар

рўйхатит/р

Материал номи

Даврийлиги

Эълон қилинган
вақти

Умумий
ҳажми

1
.


Ҳудудлардаги давлат
архивларида фондлаштириш ва
қайта фондлаштириш ҳамда
Республика фонд каталоги ва
Давлат каталогига маълумот
киритиш” мавзусида ўтказилган
семинар
-
тренинг

1
20 дақиқа

27.05.2016

4.
7

Gb, 1
дона
DVD диск
Приложенные файлы

  • pdf 7049788
    Размер файла: 949 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий