Scientific advisor: Official opponents: Leading organization: Mamadjanov Alijon Doctor of Philological sciences, professor.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ

ИЛМИЙ ДАРАЖА БЕРУВЧИ
PhD
.27.06.2017.
Fil
.05.02
РАҚАМЛИ

ИЛМИЙ КЕНГАШ

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

Д
У
СМАТОВ
Х
ИКМАТУЛЛО
Х
АИТБОЕВИЧ

АСКИЯ МАТНИ
НИНГ

ЛИНГВОСТИЛИСТИКАСИ

10.00.0
1Ўзбек тили
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ БЎЙИ
ЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ

АВТОРЕФЕРАТИ

Фарғона201
8

йил

2

УЎК: 81`3
8:398
.
9
(
575
.
1
)
(043.3)Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация
автореферати мундарижаси


Оглавление автореферата диссертации доктора философии (
PhD
) по
фи
лологическим наукам


Contents of Dissertation

Abstract of the Doctor of Philosophy
(
PhD
)

in Philology


Дусматов Хикматулло Хаитбоевич

Аския матнининг лингвостилистикаси

....................
........
..........................

3Дусматов

Хикматулло

Хаи
тбаевич

Лингвостилистика текстов аския ..
................................
......
.......................

23Dusmatov K
h
ikmatullo Khaitboevich

Lingua
-
stylistic text askiya

...............................................
.........
...................

4
3Эълон қилинган ишлар рўйхати

С
писок опубликованных
работ

L
ist of published works

………….………….……….………….…………..

4
7

3

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ

ИЛМИЙ ДАРАЖА БЕРУВЧИ
PhD
.27.06.2017.
Fil
.05.02
РАҚАМЛИ

ИЛМИЙ КЕНГАШ

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ДУСМА
ТОВ ХИКМАТУЛЛО ХАИТБОЕВИЧ

АСКИЯ МАТНИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИКАСИ

10.00.01


Ўзбек тили
ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ

АВТОРЕФЕРАТИ

Фарғона


201
8

йил

4


Фалсафа
доктори (
Ph
D)
диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси В
азирлар
Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B201
7
.
2
.PhD/Fil.
169

рақами билан
рўйхатга олинган.

Диссертация Фарғона давлат университетида бажарилган
.

Диссертация автореферати икки тилда (ўзбек, рус) Фарғона давлат университети веб
-
сайти
www.fdu.uz

ҳамда «
»

ахборот
-
таълим портали


манзилига

жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:

Мамажонов Алижон

филол
огия фанлари доктори, профессорРасмий оппонентлар:

Оди
лов Ёрқинжон Раҳмоналиевич

филология фанлари доктори


Раҳимов Усмонжон Эргаше
вич

филология фанлари номзоди, доцент


Етакчи ташкилот:

Қўқон давлат педагогика институти

Диссертация ҳимояси Фарғона давлат
университети ҳузуридаги фалсафа доктори (Ph
D)


илмий даражалар берувчи PhD.27.06.2017.Fil.05.02 рақамли Илмий кенгашнинг 201
8

йил
«___
_
»__________
__
соат_____даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100151, Фарғона ш.,
Мураббийлар кўчаси, 19, Тел: (
+
993873) 244
-
44
-
29; факс: (+99873) 244
-
66
-
03;

e
-
mail:
[email protected]

Диссертация

билан Фарғона
давлат университети Ахборот ресурс марказида танишиш мумкин
(_
__
__рақам билан рўйхатга олинган). (Манзил: 100151, Фарғона ш., Мураббийлар кўчаси, 19,

Тел: (99873) 244
-
44
-
02).

Диссертация автореферати 201
8

йил

«____»__________куни тар
қ
атилди.

(201
8

йил
«

_____» ______________
даги __
__
-

рақамли реестр баённомаси
)
.

М.Х.Ҳакимов

Илмий даража берувчи илмий кенгаш
раиси, ф.ф.д., профессор.


М.Т.Зо
киров

Илмий даража берувчи илмий кенгаш
котиби, ф.ф.н., доце
нт.


Ш.М.Искандарова

Илмий даража берувчи илмий кенгаш
ҳузуридаги Илмий семинар

раиси,
ф.ф.д., профессор.

5

КИРИШ (
фалсафа доктори

(PhD)

диссертацияси аннотацияси
)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
.
Жаҳон
тилшунослиги
да

матнни антропоцентрик
нуқтаи назардан
талқин этиш
,

халқ
лар
нинг кулги қўзғатувчи воситалари, сўз ўйинлари, анекдот, каламбур
каби оғзаки ижодини ўрганиш
га эътибор кучайди.

Турли халқлар юморининг
лингвостилистик
хусусият
ларини
изоҳ
лаш, сўз ўйин
лар
и матнининг семантик
-
стилистик

и
мкониятларини

аниқлаш
,
сўз усталари

нутқининг ифода
имкониятларини очиб бериш

соҳа ривожини таъминловчи муҳим омиллардан
ҳисобланади
.
Шу маънода,
«
2014 йили аскиянинг умумжаҳон маданий мероси
сифатида Репрезентатив рўйхатга киритилиши
»
1

мавзу аҳамиятидан д
алолат
беради
.

Дунё тилшунослигида тилнинг нутқ, жамият, маданият, миллий
тафаккур, ҳатто сунъий интеллект билан узвий муносабатини
ўрганаётган

янги йўналишларнинг шаклланиши фан олдига муҳим вазифаларни
қўймоқда. Тил ва нутқ ҳодисаларининг аниқ ва изчил
фарқланиши асосида
лисоний бадиий имкониятларнинг воқеланишини тадқиқ этувчи фан соҳаси
сифатида назарий ва амалий лингво
стилистикани

ҳам фарқлаш эҳтиёжи
кучаймоқда. Бу эса лингво
стилистика

қонуниятларини аниқлаш, муайян
юмористик матнларнинг
умумий лингво
поэтик имкониятларнинг
ҳажвий
матнда

индивидуал воқеланиш ҳолатлари ва омилларини ижодкор


тил


бадиият муштараклиги тамойили асосида тадқиқ этиш заруратини келтириб
чиқармоқда.

Мамлакатимизда
амалга оширилаётган ижтимоий
-
сиёсий, маданий ва
маънавий исл
оҳотлар қаторида замонлар синовидан ўтган маданий
-
адабий
меросимизни халққа етказиш
,

қадриятларимиз ва анъаналаримизни қайта
тиклаш
борасида
маълум
ишлар
амалга оширилмоқда
.

«Аммо холисона тан
олиб айтадиган бўлсак, бугунги кунда бутун дунёда аҳолининг, би
ринчи
навбатда, ёшларнинг онги ва қалбини эгаллаш учун кескин кураш бораётганини
ҳисобга оладиган бўлсак, фарзандларимиз тарбияси, маънавий
-
маърифий
соҳадаги ишларимизни бир зум ҳам сусайтирмасдан, уларни янги босқичга
кўтаришимиз зарур»
2
.

Шу боис,
азалий
қадриятлар ва анъаналаримизга суянган
ҳолда, уларни асраб қолиш,
миллийликнинг
асоси бўлган тилни миллий
заминда туриб таҳлил этиш

ва
ривожлантириш
,

ўзбек тилининг ўзига
хослигини, унинг ифода имкониятлари кенглигини намоён қилувчи аския
матнининг умумфило
логик ва лингвокультурологик аҳамиятини белгилаш
долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги

ПФ
-
4947
-
сон
«
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
ҳаракатлар стратегияси тўғрисида
»
ги

Фармони
,
2017 йил 2
8

июлдаги ПҚ
-
31
60
-
сон
«
Маънавий
-
маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани
ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисида
»
ги

қарори

ҳамда 2017 йил1

http:www.unesco.org


2

Мирзиёев Ш.
Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз
.


Т.
:

Ўзбекистон,
201
7
,Б.
1
7
.


6

22 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномаси
талаблари
га

мос
равишда
фаолиятга тегишли бошқа меъёрий
-
ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.


Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
нинг

устувор йўналишларига боғлиқлиги.
Мазкур тадқиқот руспублика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган жамият ва демократик
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий
-
маърифий
ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шаклантириш ва уларни
амалга ошириш йўллари»

устувор йўналишига мувофиқ равишда бажарилган
.


Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.
Аскияни ўрганишга қизиқиш
1960 йил
лар
дан бошланди. Шунгача ўзбек сатираси муаммоларига
бағишланган айрим мақолалар
3

билан бирга, Шариф Ризонинг «Халқ
санъаткорлари» номли м
ақоласи
4

ҳамда А.Л.Троискаянинг «Ўзбекистон халқ
театри» номли илмий ишида
5

аския

ҳақида
махсус тўхталиб ўтилган эди.

Ўзбек
адабиёт
шунослиги

ва тилшунослиги
да сатира ва юмор масалалари

махсус
ўргани
лган бўлиб
6
,

кейинги йилларда
аскияга бағишланган айрим
м
ақолалар
ҳам
нашр этилди
7
.

1962
-
1965 йилларда Фарғона водийси анъанавий театрини ўрганиш бўйича
уюштирилган экспедицияларда кўпгина аския материаллари ёзиб олинди.
Аскияни биринчи бўлиб
,

адабиётшунослик нуқтаи назардан ўрганган олим
Расул Муҳаммадиевнинг
сайъ
-
ҳаракати билан экспедиция
лар

ташкил этилди,
янги
-
янги пайровлар ёзиб олинди. Экспедиция натижалари Р.Муҳаммадиевнинг
илмий ишида
8

ҳамда «Аския» тўпламида
9

умумлаштирилди.

Р.Муҳаммадиевнинг тадқиқотлари аскияни ўрганиш борасидаги
дастлабки
иш эканлиги

билан илмий аҳамиятга
молик
дир. Олим аския ўзбек халқ оғзаки
ижодининг кенг тарқалган
кўриниши
эканлиги, аскиянинг турлари, тарихий
тараққиёти, аския
жараён
ларида ифодаланган ғоявий мазмунни ўзи тўплаган
материаллар асосида таҳлил қил
ган
. Муаллиф аския

ма
тни
нинг
айрим
тил3

Қ
аралсин:1)
Абдулла Қаҳҳор. Кулгичилик баҳслари: ким нимада
н завқ олади?
/
«
ҚизилЎзбекистон
»
. 1929
йил, 5 апрель
;

2)
Абдулла Қаҳҳор. Ҳозирги сатирамиз устида.
/
»
Қизил Ўзбекистон
»
. 1929 йил, 30 август.

4

Шариф Ризо. Халқ санъаткорлари.
/
»
Гулистон
»

журнали. 1940. №4.


Б. 25
-
27.

5

Троиская А.Л. Народн
ы
й театр в Узбе
кистане.


Москва, 1949.

6

Қаралсин: 1) Раззоқов Ҳ. Ўзбек халқ оғзаки ижодида сатира ва юмор (Фарғона материаллари асосида).


Тошкент: Фан, 1965.

141 б.; 2) Аҳмедова Ш. Саид Аҳмад ҳажвиётида бадиий маҳорат: Филол. фан. ном.
дисс. автореф.


Тошкент, 1994
.


29 б.;
3
) Абдураҳмонов Ш. Ўзбек адабий нутқида кулг
и

қўзғатувчи
лисоний воситалар: Филол. фан. номз... дисс. автореф.


Тошкент, 1997.

23 б.;
4
) Ибрагимова Э. Ўзбек
тилида ирония ва ироник мазмун ифодаланишининг усул ҳамда воситалари: Филол. фан. номз
... дисс.
автореф.


Фарғона, 2001.

2
4

б.

7

Қаралсин: 1) Мелибоев А. Жаҳон аҳлини ром этган аския.
/
Миллий тикланиш. 2014, 10 декабрь

Б. 5.; 2)
Abdullayev R. Askija is a pearl of national heritaje /Аския


халқ мероси дурдонаси/ Echo of history /Moziyda
n
sado jurnali/.


Toshkent, 2015. №1.(65)

Б. 23
-
25.; 3) Khalmanova Z. Askija is an embodiment of language and
thought/Аския


тил ва тафаккур тажассуми/Echo of history /Moziydan sado jurnali/.


Toshkent, 2015. №1.(65)


Б. 25
-
27.


8

Қаралсин: 1)
Муҳамм
адиев Р. Аския
(
Ўзбек халқ оғзаки ижодиётининг жанри
)

Филол. фан. номз... дисс.


Тошкент, 1961.

174 б.
;

2)
Муҳаммадиев Р. Аския.


Тошкент: Ўзадабийнашр, 1962.

107 б.


9

Муҳаммадиев Р. (
тўпловчи ва нашрга тайёрловчи
) Ўзбек халқ оғзаки ижоди. Аския.

Тош
кент: Ғафур
Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1970.

140 б.

7

хусусиятлари
гагина эътибор қаратгани
, аския
нинг

тил хусусиятларини ўрганиш
алоҳида вазифа эканлигини таъкидлаб ўтган
.

Мустақиллик йилларида
Ҳасанбой
Султоновнинг «Аския» (1998 й.), Саид
Анварнинг «Абдулла қизиқ нима дейди?» (2006 й.), Уб
айдулла Абдулла ва
Искандар Раҳмоннинг «Кулганлар


дармонда, кулмаганлар


армонда»

(2007 й.) сингари тўпламларининг нашр этилиши аския матнларини бойитишга
хизмат қилди.

Бироқ Европа илмида етарлича ўрганилган сўз ўйинлари (
игра слов,
каламбур
)
10
, анекдо
тлар
11

ўзбек тилшунослигида
шу кунга қадар
махсус
ўрганилмаганлиги, аскиянинг лингвостилистик жиҳатларини ёритишга
бағишланган ишлар мавжуд эмаслиги, аскиянинг турлари,
уларнинг
ифода
имкониятлари, аскиячилар нутқида сўз ўйинларининг усул ва воситалари
махс
ус текширилмаганлиги бу борада жиддий изланишлар олиб бориш
лозим
лигини
талаб эта
ди. Ушбу диссертация аския

матни
ни

махсус ўрганишга
бағишланганлиги билан аҳамият
ли
дир.

Диссертация
мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг
илмий
-
тадқиқо
т ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация

тадқиқоти
Фарғона давлат университети

илмий
-
тадқиқот ишлар
и

режасига мувофиқ
«Стилистика муаммолари» мавзусидаги
лойиҳа доирасида

бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади
аскиячилар нутқининг
ўзига хослиги
,
аския
мат
нида
сўз ўйинларининг ифода имкониятлари ҳамда
уларнинг
кўринишларини ёритиш
дан иборат
.

Тадқиқотнинг

вазифалари
:

аския ва аскиячилар нутқига қўйилган
лингвостилистик
талабларни
белгилаш
, аскиячилар услубини ёритиш, услубни шакллантирувчи
воситаларнинг нут
қдаги
рол
ини
кўрсатиш
;

ифода усули ва матн хусусиятига кўра аскиянинг шаклий
-
ифодавий
турлари,
мавзуий гуруҳлари,
аскияга ўхшаш ва унинг махсус кўринишлари
ни
таснифлаш,

аскиянинг анекдот, қизиқчилик билан ўхшаш, умумий ҳамда
фарқли жиҳатларини аниқлаш;

сўз

ўйинлари турларини аския матни, аскиячилар нутқи мисолида
белгилаш,
матнни
шакллантирувчи
фонетик, лексик, синтактик
-
стилистик
усул
ҳамда воситаларни аниқлаш;
10

Қаралсин: 1) Коновалова О.Ю. Лингвостилистические особенности игра слов в современном ангийском
языке: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Москва: Изд
-
во МГУ, 2001.

22 с.; 2) Болдарева Е
.Ф. Языковая
игра как форма выражения эмоций: Автореф. дисс. канд. филол. наук.

Волгоград: ВГПУ, 2002.


18 с.; 3)
Лохова С.К. Игра слов в политеческом дискурсе. Автореф. дисс. канд. филол. наук.


Москва, 2007.; 4)
Баранов К.С. Языковае игра в немецко я
зычниых рекламных текстах: Автореф. канд. филол. наук.

Москва,
2011.


26 с.; 5) Вороничев О.Е. Каламбур как фономен русской экспрессивной речи: Автореф. док. филол.
наук: 10.02.01. / Вороничев Олег Евгеньевич.

Москва: Московский педагогический государст
венный
университет. 2014.

723 с.

11

Қаралсин: 1)
Руднев В.П.
Прагматика анекдота.


Даугава, 1990.


№ 6.; 2)
Чиркова О.А.
Поэтика
современного народного анекдота: Автореф. дисс... канд. филол. наук:
10.01.09 / Чиркова Ольга
Олександровна.


Москва: МГОПУ.

1997.


24 с.; 3)
Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д.
Русский анекдот: текст и
речевой жанр.


Москва: Языки славянской культуры, 2002. 144 с.; 4)
Воробьёва М.Б.

Анекдот как феномен
повседневной культуры советского общества (на материале анекдотов 1960

1980 гг): Ав
тореф. дисс. ...канд.
культ. наук.

Екатеринбург, 2008.

8

кулги қўзғатувчи лисоний воситаларнинг шаклий
-
мазмуний тузилишини
сўзлашув нутқи вазияти билан а
лоқадорликда таҳлил қилиш
,
лингвистик
ҳодисаларнинг кулги қўзғатишдаги ролини тавсифлаш;

аскиянинг ўзига хос лингвистик баҳс (
беллашув, тортишув
) эканлиги
,

мазкур интеллектуал беллашувнинг лисоний
-
тадрижий ривожи, шартлари,
тартиби ва миллий ўзига хослигин
и
илмий жиҳатдан асослаш
;

аскиячининг мақсад ва нияти, субъектив муносабати ҳамда уларнинг сўз
қўллаш ва сўз ўйинлари ҳосил қилишдаги маҳоратини очиб бериш
.

Тадқиқотнинг объекти
сифатида аския

матни

танланган.

Тадқиқотнинг предмети
ни аския матнлари
ни ш
акллантирувчи фонетик
,

лексик
-
грамматик, синтактик
-
стилистик

воситалар
ташкил этади.

Тақиқот
нинг

усуллари.

Тадқиқот
да

компонент ва контекстуал таҳлил,
семантик
-
стилистик ва когнитив таҳлил, этнолингвистик ҳамда
лингвокультурологик таҳлил, таснифлаш, тавс
ифлаш, қиёслаш усулларидан
фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги

қуйидагилардан

иборат:

аскиячиларнинг сўздан моҳирона фойланиш, ижро ва услубий маҳорати

очиб берилган
;

аския
чилар нутқи ҳозиржавоблик ва сўз ўйини
орқали намоён бўлиши
асос
ланган;

п
айро
вларда
келишилган мавзу бўйича нутқий мусобақа қилиш
,

соҳага оид
атамалар

билан
сўз ўйини
комбинациялар
ини

амалга ошириш
нинг фонетик,
лексик, морфологик, синтактик
-
стилистик

йўллари кўрсатиб берилган
;

нутқ товушлари, сўзлар, оҳанг ва тўхтам каби
воситаларн
инг кулги
қўзғатишдаги роли
кўрсатиб
берилган;

аскиячилар нутқида
гап
компонентлар
и
нинг ноодатий синтагмаланиши
изоҳлан
ган
.

Тадқиқотнинг амалий натижалари

қуйидигилардан иборат
:

аския матнининг тадқиқи юзасидан билдирилган хулосалар лексикология,
семасио
логия, матн тилшунослиги, стилистика, нутқ маданияти,
прагмалингвистика, шунингдек, санъатшунослик ва халқ оғзаки ижоди каби
фанлардан яратиладиган дарслик ва қўлланмаларнинг такомиллашуви,
шунингдек, ўқув луғатлари, масалан, окказионал сўзлар изоҳли луғат
и, омофон
бирликлар луғати, пароним сўзлар луғатини яратишга хизмат қилиши асослаб
берилган;

ёшларни миллий
-
маданий меросимизга ҳурмат руҳида
тарбиялаш
, уларни
ҳозиржавоб, теран фикрловчи, сўз маъносига эътибор берувчи закий сифатида
камол топтириш
да аския
нинг ўрни ва аҳамияти
к
ўрсатилган;

ўзбек аскиячилик ва қизиқчилик мактаблари вакилларининг сўздан
моҳирона фойдаланиш, ижро ва услубий маҳоратини ошириш усул ва
воситалари
,

а
скиячилар нутқининг лингвостилистик хусусиятлари мисолида
ўзбек тилининг таъсирчан

ифода имкониятлари очиб берилган;

аския сўз санъатининг халқимиз урф
-
одат, анъана ва удумлари, тафаккури
ва тил бойлиги билан алоқадор жиҳатлари ёритилган, аския турлари ҳамда
унинг
ўзига хос томонлари очиб берилган.


9

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги

м
уаммонинг аниқ қўйилгани,
чиқарилган хулосаларнинг қиёслаш, тавсифлаш, компонент таҳлил каби
усуллар билан асослангани, аския матнининг лингвистик хусусиятларини
ёритишда ўзбек аскиячилик мактабининг машҳур дарғалари ижодига оид
жамоатчилик иштироки ва наз
орати остида баён этилган, асрлар давомида
такомиллашиб келган юздан ортиқ аския манбаларига таянилгани ҳамда
таҳлилларда ўзбек тили ва ўзбекона нутқ табиатидан келиб чиқилгани сингари
жиҳатлар билан
изоҳланади
.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳам
ияти.
Диссертация
ўзбек халқи ва бутун инсониятнинг номоддий маданий мероси ҳисобланган
аския сўз санъатини ривожлантириш ва такомиллаштириш бўйича назарий ва
амалий жиҳатдан катта аҳамиятга эга.
Тадқиқот
халқимизнинг тарихи,
маданияти, этнографияси, тафак
кури ва тил бойлиги билан чамбарчас боғлиқ
бўлиб,
ун
дан олинган натижалар ўзбек халқи аския санъати юзасидан
умумфилологик хулосалар чиқариш имконини беради.

Диссертацияда келтирилган фикр ва мулоҳазалар ўзбек аскиячилик
мактабини дунёга танитишда, аския
чилик ва қизиқчилик санъати билан боғлиқ
муаммоларни ҳал этишда илмий
-
назарий ҳамда амалий манба бўлиб хизмат
қилади. Тадқиқот натижаларидан олий ўқув юртларининг филология
факультетларида матн лингвистикаси, услубшунослик, прагмалингвистика,
нутқ маданият
и ҳамда ўзбек халқ оғзаки ижоди фанларини ўқитишда, аскиячи
ва қизиқчилар учун махсус илмий
-
амалий семинарлар ташкил этишда, дарслик
ва қўлланмалар, жумладан, окказионал сўзлар изоҳли луғати, омофон
бирликлар луғати, пароним сўзлар луғатини яратишда фойдал
аниш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши
.

Ўзбек
аскиячилари
нутқини тадқиқ этиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

аския
матни лингвостилистикаси юзасидан асосланган назарий хулосалар,
ҳозирги ўзбек тилидаги 30 дан ортиқ (
ваваت, устун, эта
ксиз, ёثмоث, амири,
иссиث
-
совуث, ошиث
-
маъшуث, تулу, гурскетди, босволди, умрбоثий, ثуруث, аския,
сўзамол, бадиҳагўй, лаثаб, мутойиба, пайров, раثиб, учириث, шама, ثочирим,
ҳариф, сўз ўйини, закий, зако, ҳозиржавоб, лутф, сўзана, пона, ثўноث, ҳаثثуш,
улоث,
олмурут, каптар, ثантак, муثим, низом

каби) лексемаларнинг
маъноларини изоҳлаш, лексемаларнинг янги аниқланган маънолари изоҳини
бериш ҳамда умумий маъноси билан контекстуал маънолари ўртасидаги
асимметрик дуализм (номутаносиблик)ни асослашда ФА


Ф8
-
34
-
ра
қамли

«
Ўзбек тили лексикаси ва терминологиясининг ривожланиш тамойиллари
»

мавзусидаги фундаментал лойиҳада фойдаланилган. (
Фан ва технологияларни
ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитасининг 2016 йил 23 ноябрдаги
ФТК
-
0313/835
-
сон маълумотномаси
)
.

Натижада
луғавий бирликларнинг
маънолари бойиган, изоҳлари мукаммаллашган
;


аскиячилар нутқининг ўзига хослиги, аския матнида сўз ўйинларининг
ифода имкониятлари ҳамда уларнинг кўринишлари
га оид хулосалардан

Халқ
ижодиёти ва маданий
-
маърифий ишлар республика илмий
-
методика маркази
сайтини
номоддий маданий меросга оид
материаллар билан
бойитишда,
Республикамизда мавжуд аскиячилик мактабларининг умумий мақсад ва
10

вазифаларини бажаришда фойдаланилган. (Халқ ижодиёти ва маданий
-
маърифий ишлар республика илмий
-
методика ма
рказининг 2017 йил

6 февралдаги 01
-
06
-
33
-
сон маълумотномаси)
.

Натижада
аския номоддий
маданий мерос сифатида ЮНЕСКОнинг Репрезентатив рўйхатига киритилган
ҳамда
аскиячиларнинг маҳоратини ошириш, истеъдодли ёш сўз усталарини
камол топтириш, ўзбек аскиячили
к мактабининг назарий ва амалий
жиҳатларини шакллантиришга эришилган
.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси
. Тадқиқот натижалари 27 та
республика ва халқаро илмий
-
амалий анжуманларида,
жумладан, 22 респуб
-
лика ҳамда
5 та халқаро конференцияда маъруза кўриниш
ида баён этилган ва
апробациядан ўтказилган. Шунингдек, 2015, 2016 йили Марғилон ва
Андижонда ўтказилган аския сайли ҳамда аскиячилар республика кўрик
-
танловида маъруза қилинган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги
. Диссертация мавзуси
бўйича 43

т
а илмий иш нашр этилган,
шулардан
Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 16 та мақола,
жумладан, 13 таси республика ҳамда 3 таси хорижий илмий журналларда

нашр
этилган.

Диссертациянинг
тузилиши ва
ҳажми
. Диссертация кириш, 3
асосий
боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топ
иб,

1
35

саҳифадан иборат.


ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш
қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва за
рурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предмети
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баён қилинган, олинган нати
жаларнинг илмий ва амалий аҳамияти
очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган
ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.

Диссертациянинг

«Аския лингвостилистик тадқиқот объекти
сифатида»

деб номланган бирин
чи бобида сўз ўйинларининг ўрганилиши,
унинг ўзига хос хусусиятлари, ифода комплекси, сўз ўйинларининг турлари,
усуллари таснифи, сўз ўйинига қўйиладиган талаблар ва уларнинг юзага келиш
омиллари тадқиқ қилинган. Аскиянинг шаклий
-
ифодавий турлари, аскияга
ўхшаш сўз ўйинлари, аскиянинг анекдот ва қизиқчилик билан муносабати
ҳамда аскиянинг умумий хусусиятлари ёритилган. Сўз ўйинининг турли
лингвистик ҳодисалар:
тагмаъно, пресуппозиция, амфиболия
,
аллофрония,
ирония, аллюзия
га муносабати баён этилган. Тилнинг

яширин котегориялари
ҳамда ироник мазмун ифодаловчи ҳодисалар (қочирим, ҳазил, эрмак, масхара,
мазах, лутф, пичинг, учириқ, илмоқ, шама)га муносабат билдирилган.

11

Сўз ўйини

прагматика ва стилистика соҳасига дахлдор масала бўлиб, Ғарб
илмида унинг тадқиқиг
а доир қатор ишлар амалга оширилган
12
. Сўз ўйини
контекстида ифоданинг умумяширин мазмуни кўринишлари билан вобаста
ахборот ифодаланади. Ифоданинг умумяширин мазмуни қуйидаги
кўринишларга ёки услубий шаклларига эга:
«импликация, тагмаъно, аллюзия,
пресуппоз
иция, номатний маъно («затекст»)
».

Имплицитлик
«тилнинг яширин
котегориялари»

сифатида талқин қилиниб, бу сўз ва ибораларнинг аниқ
(эксплицит) морфологик ифодаси бўлмаган, аммо фикрни тушуниш учун
муҳим бўлган семантик ва синтактик белгилари сифатида изоҳл
анади.

Кенг қамровли сўз ўйини ҳодисаси ўзининг ифода этиш комплекси
(
анекдотлардакомик таъсир этиш воситаси;
шеъриятдаэстетик
таъсирга эришиш ثуроли;
бадиий адабиётдаёзувчи маثсадини ифодалаш
воситаси;
рекламалардадиثثатни тортиш, ثизиثтириш в
оситаси;
газеталардажамиятнинг умумиий ثарашларини ифода этиш воситаси;
аскиялардасўз усталари нутثининг зийнати


закийлик воситаси)
га эга.

Ўзбек тилининг ўзига хос полисемантик табиатини намоён этувчи сўз
ўйини матни махсус ўрганилмаган. Ушбу мат
н кўриниши ўзининг махсус
синтактик шакллар тизимига, матнни шакллантирувчи воситаларига эга
бўлиши билан бирга,
«тилнинг ширасини ثуюثлаштирувчи», «таъсир
ثувватини оширувчи», «эстетик вазифа ижроси имкониятларига замин
бўлувчи»

ҳамда
«тил ривожини ҳарака
тлантирувчи кучи»

(
аллофрония
)га эга,
«икки турли хил талثин ва шарҳга эга бўлган ҳолда ифоданинг ноаниثлиги»

(
амфиболия
) негизида яратилган
«икки маъноли ифода»
(Аристотель)ларга бой.

Ўзбек халқ оғзаки ижодида сўз ўйини кенг маънода қўлланади. Улар
қўшиқ
лар (ёр
-
ёр, лапар, ўлан, алла ва бошқалар), эртаклар, достонлар,
латифалар, халқ драмалари (тақлид
-
пантомима, гап
-
гаштак, меҳмонхона
ўйинлари, қўғирчоқбозлик каби халқ қизиқчиликлари), аския
-
пайров,
чандишларда ишлатилади.

Сўзловчи баъзан сўз ўйинидан махф
ий ахборот етказиш, сирли мақсадини
амалга оширишда фойдаланиши мумкин:

Тазарру

О
нгимда

ث
ўзتалган

ў
йлардан,

Й
иتлайман
и
нграниб

н
етайин,

Р
оҳатни
и
стадим
м
айлардан,

Т
опмадим
и
линжлар
ث
айтмайин
13
.


Шеърда фонографик восита:

пастдан юқорига қараб
,

тўртликнинг

ҳар бир
сўзи бош ҳарфлари
ни

териб оли
ш билан
«Қитмирни йўқот»

деган яширин
кўрсатма юзага чиқади.

Аскиячилар
нутқида асимметрик дуализм ҳодисаси билан боғлиқ равишда
сўз ўйини юзага келади. Лингвопрагматик контекстда
сўз ўйини шаклий ва12

1)
Коновалова О.Ю. Лингвостилистические особенности игра слов в современном ангийском языке: Автореф.
дисс. канд. филол. наук. Москва: Изд
-
во МГУ, 2001.

22 с.; 2) Санников В.З. Русский язык в зерк
але языковой
игры. Москва: Языки славян, культуры, 2002. 547 с. 3) Болдарева Е.Ф. Языковая игра как форма выражения
эмоций: Автореф. дисс. канд. филол. наук.

Волгоград: ВГПУ, 2002.


18 с.; 4) Лохова С.К. Игра слов в
политеческом дискурсе. Автореф. дисс.

канд. филол. наук.


Москва, 2007.; 5) Баранов К.С. Языковае игра в
немецко язычниых рекламных текстах: Автореф. канд. филол. наук.

Москва, 2011.


26 с.; 6) Вороничев О.Е.
Каламбур как фономен русской экспрессивной речи: Автореф. док. филол. наук: 10.02
.01. / Вороничев Олег
Евгеньевич.

Москва: Московский педагогический государственный университет. 2014.

723 с.

13

Улуғбоев И. Қилни қирқ ёриб. Тошкент: Адолат, 2006.

61 б.

12

мазмуний ўзига хос
ликка эга бўлади. Унда мазмун қанчалик муҳим бўлса, шакл
ҳам шунчалик фавқулодда аҳамиятлидир.
Сўз ўйини контекстда шакл ва
мазмун номувофиқлигини юзага келтиради.

Аскиячиларнинг мазмунни шаклга
солишдаги маҳорати, бундаги индивидуал хусусиятлар алоҳида қи
мматга эга.
Бу тасодифий ҳодиса бўлмай, аниқ бир мақсадга ишора қилувчи вербал
сигналлардир.

«Аския» арабча сўз бўлиб, Муҳаммадғиёсиддин ибн Жалолиддин тузган
луғатда «азкиё»


«
اڍڪزا
»

«закий»


«
ڪز
» нинг кўплиги
пок зеҳнли, тиниث
зеҳнга эга

деган маънола
рда таъриф берилади
14
. «
Ўзбек тилининг изоҳли
луғати
»
да белгиланганидек,
«
зийрак, ақлли, зеҳнли, қобилиятли
»

маъноларини
ифодаловчи
закий

сўзининг кўплик шакли аския (азкиё)да сўз ўйинига,
қочириқларга асосланган ҳолда икки ёки ундан ортиқ киши ёки тарафлар

мусобақалашади. У, одатда, тўй
-
томоша, сайл, зиёфат каби йиғинларда
ўтказилади
15
.

Аския ўзбек халқ оғзаки жанри сифатида асрлар давомида шаклланган,
такомиллашиб борган, миллий сўз санъати даражасига кўтарилган ва халқаро
миқёсда тан олинган. Аскиянинг да
стлабки шакли уруғчилик даврида майдонга
келган, деб фараз қилиш мумкин. Алоҳида жанр сифатида, асосан, XV асрдан
шакллана бошлаган. «Аския» атамаси, тахминан, XVII асрдан бошлаб
истеъмолга кирган. Ундан олдин «айтиш», «зарофат» атамалари қўлланган.
Чунки
мумтоз адабиётдаги топишмоқ, чистон, туюқ, муаммо жанрлари, тажнис,
ийҳом, мувашшаҳ, таърих санъатларидаги топқирлик, тафаккур теранлиги каби
фазилатларнинг аскияда ҳам намоён бўлиши «зарофат» атамасининг
қўлланилишига сабаб бўлган.

Аския кўпталқинли сўз
ўйинига бойлиги билан тилнинг «
ўз ثоидаларига
эга бўлган ўйин
» (Л.Витгенштейн) каби хусусиятларини намоён этади.

Сўз санъаткорлари аскияда сўз ўйини воситасида беллашадилар.
Беллашувчилар «рақиб» (ҳариф) сифатида саҳнага тайёрларликсиз чиқадилар
ва ҳозиржа
воблик билан саволларга муносиб жавоб бера
дилар. Пайров мавзуси
диалог асо
сида ёритиб борилади. Сўз усталаридан лисоний бирликларнинг
нутқий воқеланиш

имкониятларини намоён эта олиш
, лисоний бирликлардан
уддабуронлик билан

турли комбинациялар ярата олиш
, с
ўзларни нутқда турли
маъноларда «ўйната» билиш, ҳозиржавоблик, экспромт, сўзамоллик,
бадиҳагўйлик ва зукколик талаб этилади. Акс ҳолда, беллашувчи «рақиб»идан
енгилади. Хусусий муносабат, кўпинча, очиқ айтилмай, яширин тарзда
, сўз
ўйинига ўраган ҳолда, «ко
са тагида нимкоса» тарзида ифодаланади. Бу
тингловчини топқир, зийрак қилиб тарбиялашга хизмат қилади. Сўкиш,
ҳақорат сўзларни ишлатиш, қўпол, дисфемистик баён маданий савиянинг
пастлигидан далолат беради, фахш тушунчаларни кулги қўзғатувчи
восита сифатида

қўллаш нутқнинг қашшоқлигини намоён этади. Ўзбек
халқ тилида маданий савиянинг анча эрта уйғонганлигини шундан14

تاف� ا ثاڍئ

Навал Кушур нашри, 1889,
-

Б. 24. Лакаҳнав. ЎзР. ФА Шарқшунослик инс
титути, инв №5133

15

Ўзбек тилининг изоҳли луғати.


Тошкент: ЎМЭ, 2006. I жилд.

680 б.

13

билиш мумкинки, эртак, достон, латифаларда порнографик тушунча
ифодаловчи бирликлар қўлланмаган.

Аския элементларининг ўзбек тилида қўп қўлланил
иши ўзбек тилининг
полисемантик табиати билан изоҳланади. Полисемантик сўзлар, омофон,
омограф, пароним, омоним бирликларнинг ўзбек тилида кўплиги сўз ўйинлари
учун кенг имконият яратади. Серқирра инсон руҳий олами, тушунчаларини тил
унсурлари билан меъёри
й ҳолатда (атрофроник) ифодалаш мушкул вазифа
эканлиги сабабли нормал ҳолатдан чекинишга эҳтиёж сезилади.
Асимметрик
дуализм

(
мазмуннинг чексизлиги ва уни ифодаловчи лисоний воситаларнинг
чекланганлиги ўртасидаги ثарама
-
ثаршилик
)
,
амфиболия

(
икки турли хил

талثин ва шарҳга эга бўлган ҳолда ифоданинг ноаниثлиги
)
,
аллофрония

(
кўпталثинлилик каби маъновий силжишлар
),
контаминация

(
лингвистик
жиҳатдан янги сўз, янги маъно ҳосил ثилиш билан бевосита алоثадор

сўз ўйини
кўриниши
),
аллюзия

(
яширин семантик структур
аларда ҳазил, ثочириث, пичинг
каби маънолар ثўлланувчи, бирор
-
бир фактга ишора ثилишга асосланган
стилистик усул
),

ирония
,
лисоний

аномалия
,
пресуппоция
,
тагмаъно

ҳодисалари сўз ўйини матнининг турлича талқин қилинишига замин яратади.
Бундай чекинишларга н
утқий камчилик ёки нуқсон сифатида эмас, балки
нутқни безатадиган чекинишлар, поэтик ҳолатлар сифатида қараш лозим
бўлади.
Мазкур ҳодисаларнинг айримларини ўрганиш бўйича ўзбек
тилшунослигида муайян ишлар амалга оширилган
16
.

Юмористик матн сифатида аскиянин
г анекдотга қуйидаги ўхшаш
жиҳатлари бор:
оتзакилик
,
оммавийлик
,
театраллик
,
синтетизм
,
комизм
.
Анекдот аскиядан қуйидаги хусусиятлари билан фарқланади:
умумий
тарثалганлик
,
назоратсиз пайдо бўлиш ва тарثалиш
,
вариативлик
,
анонимлик
.
Аскияга хос қуйидаги ж
иҳатлар анекдотда кўзга ташланмайди:
мусобаثалилик
,
саҳнавийлик
,
махсус тур ва кўринишларга эгалик
,
гендер хусусиятга эгалик
,
сўз
ўйини, кўпталثинли шарҳга эгалик
,
миллий
-
маданий ўзига хослик
.

Аския қизиқчиликдан қуйидаги жиҳатлари билан фарқ қилади:Хус
усиятлар

Аския

Қизиқчилик

1.

Ҳозиржавоблик, экспромт

+2.

Олдиндан тайёргарлик+

3.

Монологик нутқ шаклига хосланганлик+

4.

«Рақиб»ларнинг мавжудлиги

+

+


5.

Нутқий баҳс, беллашув

+

+


6.

Диалогик, полилогик нутқ шаклига хосланганлик

+

+


7.

Сўз ўйинига асосланиши

+

+


8.

Ижрочининг кулг
и
си

+9.

Мурожаат бирликларининг кенг қўлланиши

+


16
Ҳакимов М. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари. Филол. фан. номз... дисс.
автореф.


Тошкент, 1993.

25 б.
;
Сафаров Ш. Прагмалингвистика.


Тош
кент: Академнашр, 2008.

320 б.;
Раҳимов У. Ўзбек тилида юкламалар пресуппозицияси: Филол. фан. номз... дисс. автореф.


Самарқанд,
1994.

23 б.;
Ибрагимова Э. Кўрсатилган автореферат.

20 б.; Нурмонов А., Раҳимов А. Лингво
-
синергетикага кириш. Тошкент: Ак
адемнашр, 2013.

112 б.; Маҳмудов Н., Одилов Ё. Сўз маъно
тараққиётида зиддият. // Ўзбек тили энантиосемик сўзларининг изоҳли луғати.


Тошкент: Академнашр,
2014.


283 б.

14

Диссертациянинг
«Пайровларнинг лингвостилистик хусусиятлари»

деб номланган иккинчи бобида атамалар (санъат, спорт, турли соҳага оид),
шахс номлари
, жой номлари, асар номлари, киши лақаби ҳамда битта сўз
асоси
да шакллантириладиган пайровлар
нинг хусусиятлари ёритилган.

Пайров


аскиянинг мукаммаллашган ва мураккаб усулидир.
Пайров


аскиянинг мавзуи, аскиянинг матни ва аскиянинг усули вазифаларини ҳам

бажаради.

Унинг матни
келишилган
мавзуни ҳар томонлама ёритиш
асосида

шакллантирилади. Пайровда сўз қўллаш билан боғлиқ ўзига хос талаблар
бўлади: а) сўз ўйини ифодалаш; б) «рақиб»га муносабатни ҳажвий тарзда баён
қилиш; в) ҳозиржавоблик, сўзамоллик, эксп
ромт; г) танланган пайров
мавзусини очиб бериш; д) бирдан ортиқ ахборот ифодалаш; е) пайров мавзусига
доир атамаларни қўллаш. Масалан:

Ҳасанхон: Ошхонада ичкилик ичишни таъқиқлаганингиз яхши бўпти,
бемаза нарсадан
маст тавба

қилгани дуруст
-
да!

Комилжон: Ов
қатларига энди маза кирипти, илгарилари

шўр ва совуث

бўларди.

Ҳасанхон: Мудир ака дейман, ошпазларингизнинг ҳаммаси пазанда бўлса
керак, уларнинг орасида
чучварани хом санайди
ганлари йўқдир
-
а?

Комилжон: Афтидан, ҳаммалари хўрандаларга манзур кўринадилар, а
гар
биронтаси хамирнинг тошидан урса
-
чи

ундан юз ўгир
-
а!

«Таомлар» пайрови. Аския. 69
-
бет.

Пайров таомлар ҳақида бўлаётганлиги учун

сўз устаси томонидан таомлар
номи (
мастава, шўрва, чучвара, ўгра
)ни ифодалаш бирламчи пайров талаби,
синтактик алоқани бузма
ган ҳолда сўз ўйини қилиш («
мастнинг тавба
ثилиши», «раثиб» овثатининг илгарилари шўр ва совуث бўлиши», тил
бирликларини кўчма маънода ибора сифатида ثўллаш ҳамда «юз ўгирмоث» каби
маъноларни ифодалаш
) учун лисоний бирликлар ёрдамида турли семантик
-
синтакт
ик
-
стилистик комбинациялар яратиш иккиламчи талаб ҳисобланади.

Пайров
атамалари билан сўз ўйини ثилиш

энг сермаҳсул усул
ҳисобланади. Атамалар нутқда сўз ўйини воситаси бўлиши учун бирдан ортиқ
ахборот, турли мақсад ва ниятни ифодалаши, бир неча линг
вистик ҳодисаларни
ўзида мужассамлаштирган, кўпталқинли шарҳга эга бўлиши лозим. Пайровлар
матнида сўз усталари қўллайдиган атама ва атамабозлик асосида тил
бирликларининг қуйидаги турлари юзага чиқарилади: а) сўз; б) сўз бирикмаси;
в) ибора; г) гап.

Аск
ия жараёнида атоқли отларнинг турли кўринишларини матн таркибига
сингдириш билан махсус пайровлар яратилган:

Ғанижон: Исҳоқжон ака, бир ҳазиллашдик
-
да. Ҳақиқатда закий одамсиз,
битта сўзни беш
-
олти маънода ишлатасиз. Шунинг учун ҳам мен сизни
Омоним

деб ю
раман
-
да.

Исҳоқжон: Яшанг,
Фахрли

бўлиб
Камолга

етинг
-
а!

«Тил
» пайрови. Аския. 66
-
бет.

Ушбу мисолда қуйидаги нутқий комбинациялар амалга оширилган:

1. Тилшуносликка оид атама


омоним

воситасида пайров талаби
(
мавзудан четга чиثмаслик
)га амал қилинган. 2.
Омоним

атамаси билан
15

тилшуносликдаги
шаклдошлик ҳодисаси
17
га ишора қилинган. 3. «Рақиб»нинг
характери очиб берилган. 4.
-
им

морфемаси эгалик қўшимчаси вазифасида
ишлатилган. 5.
Омоним

бирлиги тўлдирувчи (
Омоним деб
) ва ундалма
(
Омоним, деб
) вазифаларида қўл
ланган.

Жой номлари
ни англатувчи атамалар сўз ўйини воситаси сифатида
матннинг таъсир эффектини оширади.
Қуйидаги матнда
тингловчи ва сўзловчи
«Кўрот» ва «шўртепа» каби
жой номларини ифодаловчи луғавий
бирликларнинг
маъносини шу заҳоти закийлик билан
кўзи
ожиз, кал

маъноларида тушуниб етмаса, аскиянинг бутун моҳияти ўз қадрини йўқотади.
Натижада, Мамаюнус аканинг маҳоратини ҳам, Эрка қорининг топқирлигини
ҳам холисона баҳолай олмайди
:


Мамаюнус
:
Туринг, қори ака.

Кўр от
га келдингиз!


Эрка қори купе деразаси
дан ташқарига қараган бўлди
-
да, дарҳол юзини
Мамаюнус ака томон буриб деди:

Эрка қори:

Ҳовлиқмай

қолинг, Мамаюнус!

Шўртепа
-
ку!

Ўзбек халث оتзаки ижоди.
http://e
-
adabiyot.uz

Аския
-
пайровларда лақаб ишлатиш анъана ҳисобла
нади. Деярли, барча
аскиябозлар ўз лақабига сазовор бўлган. Лақаблар баъзан кишининг жисмоний
нуқсони (
кал, кўр, чўлоث, кар, чўтир, буثоث
), баъзан характери, феъл
-
атворига
қараб турли предмет, ҳайвонлар, паррандалар (
от, туя, эшак, мол, лайлак, эчки,
ит, м
ушук, товуث
) номи билан аталади. Лақаб тушунчасининг лисоний
-
тадрижий ривожлантирилиши, услубий ўзига хосликлар билан ифодага
стилистик сайқал берилиши натижасида «лақаб аскияси» деган тур шаклланиб,
такомиллаша борган. Лақаб аскиячининг шахсига путур етка
зиш мақсадида
ишлатилмайди, балки улардан аския мазмунини очиш, воқеа
-
ҳодисаларни
тавсифлаш, шахслар тимсолини яратиш ҳамда сўз ўйинлари ёрдамида кулги
чиқариш мақсадида фойдаланилади. Лақаб ишлатиш аския мавзусини
тўлдиради, чуқурлаштиради.

Битта сўз
асо
сида

шакллантириладиган аскиялар
да ийҳом, тажнис,
анноминация санъати етакчилик қилади. Ўзакдош сўзларни турли шаклларда
қўллашдан сўз ўйини ҳосил бўлади.

«
Аския матнида сўз ўйинлари ҳосил қилишнинг усул ҳамда
воситалари
»

деб номланган дисссертациянинг уч
унчи бобида

фоностилистик
усул ва воситалар (товуш алмаштириш, товуш орттириш, товуш тушириш, нутқ
товушлари ўрнини алмаштириш, аралаш турдаги товуш ўзгартириш,
урғу
),
лексик усул ва воситалар (антонимлар, барқарор бирикмалар
,
ў
хшатиш ва
метафора
), морфоло
гик усул ва воситалар (ж
уфт сўзлар, такрорий сўзшакллар
),
синтактик усул ва воситалар (
синтактик омонимия,

полифункционал ҳамда
полисемантик гап бўлаклари, услубий такрор,
синтагмалаш
усули) аскиячилар
нутқи мисолида тадқиқ этилган.

Аскиячилар ўзлари танл
аган мавзуни кенгроқ ёритиш мақсадида баъзи бир
сўзларни тегишли соҳа доирасидаги атамаларга мослаштириб талаффуз
этадилар ва нутқ товушларини бир
-
бири ўрнида қўллайдилар:
17

Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати.


Тошкент, 2002.

168 б.

16

Товушни тушириш билан ҳам яширин мақсад ифода этиш мумкин:

Жўрахон ака: Шафтолилар
ҳар хил бўларкан, Махсумнинг мақтовини
келтиряпсиз. Боғ тўла мева. Ҳадеб шафтолидан гапиравермай, Маҳмуджонга
имо қилиб:
ол, хўр

демайсизми?

«Боتбончилик» пайрови. Аския. 40
-
бет.

Сўз усталари
метатеза усули

билан атоқли отлар стуруктурасида сўз
ўйини қилад
илар:

Расул домла: Найманчага сизлардақа шоирларни кўргани келганмиз.
Олимжон ака шоирларнинг
Анийси
га ўхшайдими?

«Шоирлар» пайрови. Аския. 76
-
бет.

Мазкур пайров контекстида шоир
Анисий
нинг исми сўз ўйини талаби
билан
Анийси

шаклида ўзгартирилган. Бу била
н олмош туркумига хос
«
кўрсатиш
», «
кишилик
», «
таъкидлаш
» пресуппозициялари ўзига хос услубда
контекстуал ўйинни юзага чиқарган.

Пайровларда
семантик
усул билан ҳосил қилинадиган контекстуал
антонимлар

нут
қ

таъсирчанлигини оширишга хизмат
қ
илади
:

Жўрахон:
Сиз ҳам далага чиқиб, қозон бошидан келмабсиз.
Ҳ
ашар
га эмас,

ошар
га

келди дейишди.

«Теримчилар»

пайрови. Аския. 19
-
бет
.

Аскиячилар нутқи, деярли ҳолларда, паронимларга асосланиши
тилшунослар томонидан алоҳида эътироф этилади
18
. Паронимлар воситасида
ранг
-
б
аранг имплицит маъно ифодаланади:

Иброҳимжон: Колхозда сабзавот ачиб ётибди! Шаҳарга жўнатгани
бригадир раиснинг
амир
ини кутиб ўтирипти.

Турсунбува: Айб раисдами, бригадирда? Айтинг
-
чи, қайси бирлари қовун
туширишган?«Қовун»

пайрови. Аския.

34
-
бет
.

Паремалар ҳазил
-
мутойиба, аския
-
пайровларда нутқнинг услубий
таъсирчанлигини оширишда муҳим роль ўйнайди
19
:

Аскиячи: «Муштум» тоға, халқимизнинг оғзаки ижоди жуда бой ва
сермазмун. Бугунги аскияни халқ ижоди бўйича «Мақоллар пайрови» да
қилсак!

Муштум: Ж
уда соз! Аския


сўз санъати, сўзнинг кўрки


мақол
-
да,

жиян.

Аскиячи: Мақол орқали айрим кишиларнинг башарасини ойна каби
кўрсатиб берамиз. Шунинг учун
кимнинг башараси ثийшиث бўлса, ойнадан
ўпкаламасин
.

Муштум: Мақолларда кишиларнинг исмлари кўрсатилмаса

ҳам, шахси
умумлашган бўлади. Ҳар ким ўзи учун тегишли хулоса чиқариб олаверади:
ثизим сенга айтаман, келиним сен эшит!

«Маثоллар» пайрови. Аския. 63
-
64
-
бет.

Иборалар аскиячилар нутқида кўчма ва ўз маъносида эркин боғлама
сифатида қоришиб кетиши (маъно си
нкретизми) мумкин:
18

А
бдураҳмонов Ҳ., Маҳмудов Н. Сўз эстетикаси.


Тошкент: Фан, 1981.

59 б.

19

Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал
-
услубий
хусусиятлари. Филол. фан. док... дисс. автореф.


Тошкент, 1993.

22
-
б.

17

Охунжон:

Ҳали Эркинбой

ана шунақа

шоҳмилар, бўлмаса мен билан
ўйнасинлар


руҳларини ўзим ثочираман!

Эркинбой: Шахмат ўйнаган одам от
ўйнашн
и

ҳам билади
-
да! Охунжон
отимни оламан деб,

руҳимни кўтариб юрибди.

«Шахмат» пайрови. Аския. 73
-
бет.

Аскиячилар нутқида хусусий
-
муаллиф ўхшатишлари муаллифнинг ўз
нигоҳи, кузатувчанлиги, бадиий тахайюли, анология қуввати асосида халқ
тилидан фойдаланган ҳолда яратган ўхшатишлари сифатида намоён бўлади.
Бундай ўхшатишларда оригиналлик, образлилик ва э
кспрессивлик ёрқин
ифодаланган бўлади; субъектив баҳо ифодаланади:

Ака Бухор:

Кўрпангга қараб оёқ узатсанг
-
чи, нодон, мунча
бой ўتлидай

кеккаясан.

Комил қори:

Айбимни топиб гапирдинг
лак
-
лак
, раҳмат сенга...

«Олма
-
анор», «Парранда» пайровлари.

Аскиячилар и
ндивидуал метафоралар яратишда от, сифат, феъл туркумига
оид лексемалардан унумли фойдаланадилар. Метафора яратиш аскиячидан кенг
дунёқараш, олам ва одам ҳақида чуқур фикр юрита олиш, руҳият ва табиатни
яхши билишни талаб этади. Метафора «рақиб»нинг нафақа
т ташқи қиёфаси,
балки унинг руҳий оламида кечаётган ҳолатларни тингловчи кутмаган
фавқулодда бадиий ҳукм асосида тасвирлаш ёки ифодалашга йўл очади:

Мамарозиқ ака: Ғойиб ака, у куни Риштонга бориб,
ثандай ўрик

еб
келдингиз?

Ғойиб ака: Қандай ўрик ейман
ахир, сиз боғнинг ўртасида туриб:
олма
-
олма

дейсиз
-
у!

Мамарозиқ ака: Сўраб енг
-
да, ёқмаса,
анжир

қилиб қўяман.

«Мева» пайрови. Аския. 37
-
бет.

Берилган жумладаги метафорик маънода қўлланган
анжир

лексемасининг
семема структураси қуйидагича:

а) истеъмол қил
инадиган мева; б) япалоқ
ҳолатда; в) сариқ рангли; г) мазали, ёқимли; д) физиологик ҳолат ва ҳ.к. Бунда

а

сема
анжир

лексемасининг генетик семаси ҳисобланади. Метафорик ҳосила
маъно юзага чиқаришда
б, в, д

семалар асос бўлиб хизмат қилган ҳамда бадиий
мазм
ун ифодаланишида поэтик актуаллашган. Аскиячи инсон феноменининг
ташқи қиёфасини тасвирлашда ўзига хос йўл тутган: «рақиб»ига нисбатан
субъектив муносабатини образли тасвирлашда
анжир
лексемасидан
«пачаتингни чиثараман», «пачаث ثилиб ثўяман»

мазмунида фо
йд
аланган.
«Рақиб»нинг салбий кўринишга эга бўлиши ҳолатини мева номи («Мева»
пайрови эканлиги учун) билан ифодалаш беихтиёр тингловчида Ғойиб аканинг
қиёфасига нисбатан комик вазиятлар пайдо қилади, натижада беғараз кулишга
мажбур бўлади.

Жуфт сўзлар восита
сида сўз ўйинлари ҳосил қилиш натижасида жуфт
сўзларнинг семантик
-
стилистик табиатида ўзгариш қилинади: иккинчи
компоненти маъно англатмайдиган жуфт сўзлар ҳар иккала компоненти маъно
англатувчи окказионал жуфт сўзга айлантирилади:

Раҳматқул:
Эс
-
песи

борми

бу одамнинг ўзи, айни тоққа чиқадиган вақтда
даромадни кўпайтириш ўрнига, раис билан
олди
-
берди

қилишади
-
я!

18

Абдуллажон ака: Омон бўлгур, борди
-
келди қилишсам, мен қилишяпман!
Сизнинг
ثишлоث
-
пишлоتингиз

кетяптими?

«
Чорвачилик
»

пайрови. Аския. 28
-
бет.

Такро
рий шакллар аскиячилар нутқида грамматик ва луғавий маъносидан
ташқари стилистик маъно англатади:

Раҳматқул ака: Бунча икковларинг
сен
-
мен
га бориб қолдиларинг, ўртага
تули
-
تули

тушдими?

Махсум ака: Орамизга
تули
-
تули

тушмайди, биз аҳилмиз. Фақат
Иброҳимжо
нга ҳайронман: туси товуққа ўхшайди деб.

«Қушлар» пайрови. Аския. 32
-
бет.

Окказионал ҳосиланинг вужудга келиши сўзловчининг поэтик
маҳоратидан, сўзамоллигидан далолат беради:
«Ҳар бир корхонанинг
м
аҳ
сулотининг сифатини аниثлайдиган ўз синовчилари бўлади.
Масалан
,

янги
самалётни биринчи учириб берадиган учувчини синовчи
-
учувчи дейдилар…
Мана, ثаршимизда турган барваста ثоматли, ثараши бургут нигоҳини
эслатадиган, бутун вужудидан куч
-
تайрат, садоثат, вафо сезилиб турган
киши шу заводнинг синовчи
-
учувчисидир
20Қофиябозликка
асосланган сўз ўйинларининг такомиллашуви натижасида
аскиянинг «Қофия» деб аталувчи махсус тури пайдо бўлган. Аския матнида
қофия,
биринчидан
, мазмуни билан,
иккинчидан
, ўткир ва ўйноқи қофиясидан
юзага келган ҳажв билан
ҳ
амда
қофиябозлик

беллашув тарзида олиб борил
и
ш
и

билан ажралиб туради
:

Иброҳимжон: Насрулла ака, келинг энди бир қофиябозлик

қилишайлик.

Насрулло: Бўпти, қани бошланг, ўтирасизми оғзингизга

нос

солиб:

бай
-
бай
тахир
,

деб.

Иброҳимжон: Бошингиз гаранг бўлганда, айтмовдимми:

м
е
н
и чаثир

деб.

Насрулло: Битта шишани бўшатибсиз:
сувми, атир
,

деб.

Иброҳимжон: Қўлингиздан ушлаб йўлга бошласам, юрмайсиз:

йўллар
ثаثир
,

деб.

«Қофиябозлик» аскияси. Аския. 103
-
104
-
бет.

Тилшунослар томонидан омоним ва омоформалар аския жанрига хос
тажнисни

таъминлаши, услубий восита сифатида бадиий асарга ҳусн
бағишлаши
21
, улардан ўринли фойдаланиш аскиячиларнинг маҳорати саналиши
алоҳида таъкидланади
22
. Бу
«сўзни ўйната билиш» санъати
дан далолат беради
.

Аския жараёнида сунъий полисемиялаштириш, омонимлаштири
ш
(синтактик
омонимия)

ҳ
оллари
кўп учрайди:

Қори ака: Ия, Мамаюнус, деворингизнинг аввалги лойи шўр тупроқдан
қилинганмиди, шувоқлари гувалакда турмай тўкилиб кетипти!

Мамаюнус: Кўрмайсизми, иш билан бўлиб,
шувоثثача

қўлим тегмади.

Ўзбек тилшунослигида га
п бўлакларининг назарий жиҳатлари асосан
бадиий матнлар мисолида текширилган бўлиб, сўз ўйинлари матни эътибордан20
Said Ahmad. Tanlangan a
sarlar. Sinovchi
-
ichuvchi.


Toshkent, 2003.

303 b.

21

Jamolxonov H. Hozirgi o‰zbek adabiy tili. Oily o‰quv yurtlari uchun darslik.


Toshkent: Talqin, 2005.

180
-
b.

22

Нурмонов А., Собиров А., Юсупова Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Академик лицейларнинг 2
-
б
осқич
талабалари учун дарслик.


Тошкент: Шарқ, 2002.

88
-
б.

19

четда қолган. Сўз ўйини контекстида гап бўлаклари полифункционал ва
полисемантик хусусиятларини намоён этади:

Муҳаммадтоҳир: Мана баҳор бошлан
иши билан олий лигамизга ҳам
Навбаҳор

кириб келди. Бир футбол соҳасида беллашайликми? Нима дейсиз?

Алижон ака: Беллашсак, беллашаверамиз. Сизнинг пешонангизга
ачинаман


шўр, тан

оласизми?

Муҳаммадтоҳир:
Шўр тан
ни нима қиламан. Ундан кўра, шўрпешонаси
ях
ши
-
да.
Шўр тан
ли ўйинчилар бир қарасангиз, ўз жамоасида ўйнайди, бир
қарасангиз,
на саф
да кўринади.

Алижон ака:
На саф
да кўринса ҳам
бунёдкор

меҳнат отрядида меҳнат
қилаётгандир
-
да, сувоғига қум тополмай, анча сарсон бўлиб, охири
ثизил ثум
га
бораман деб.

«Футбол жамоалари» пайрови.

Биринчи гап
да моносемантик бирлик («Навбаҳор» жамоаси номи)
полисемантик бирликка айлантирилиб,
уйتониш фасли бўлган баҳорнинг кириб
келганлиги

ҳақида хабар берилмоқда.
Иккинчи гап
да «Шўртан» жамоаси номи
иккита компонентга ажр
атилиб, «пешонангиз шўр», яъни
шўрпешонабахтсиз, бебахт
одамсиз;
тан оласизмиэътироф ثиласизми

дея «рақиб»
танқид остига олинган. Натижада
шўрот
-
кесим,
тан оласизми

ибораси феъл
-
кесим вазифасида воқеланган.
Учинчи гап
да «
Шўртан»ни

(жамоа номи
маън
осида) бўлаги тўлдирувчи бўлиб келган ҳамда
шўр танни

(танаси шўр
босган ўйинчиларни англатган ҳолда) сўзлар бирикуви бирикма ҳолида
тўлдирувчи вазифасида қўлланган.
Тўртинчи матн
да «
Насаф»да кўринади

гапи «
Насаф» жамоасида кўринади

маъносида тасдиқни,
на
сафда кўринади

гапи инкор юкламаси сифатида
ثаторда кўринмайди

мазмунида инкорни
ифодалашга хизмат қилган. «
Бунёдкор»

атамаси футбол жамоаси ҳамда меҳнат
отряди номи маъноларида қўлланган.

Синтагмалаш
(контаминация)
усулида маълум бир стилистик мақсад
тала
блари асосида, талаффуз билан алоқадор семантик
-
синтактик
-
стилистик
алоқа ҳосил қилинади. Бу
икки

хил кўринишда намоён бўлади: 1.
Бир сўзни
бўлиш
. 2.
Сўз
лар
ни қўшиш
.
Синтагмалаш
орқали ифодаланган сўз ўйинлари
кўп талқинлилик хусусиятига эга.
Бундай алоқа
синтактик алоқадан фарқ
қил
иб
,
контекстда лисоний бирликлар кўпталқинли
бўлади
:

Қодиржон

ака: Олимжон акани кўриб хурсанд бўлиб кетдим:
кал хат

олиб
келди деб.

Олимжон ака: Тавба,
бу


تоз

учмайди девдим,
бу


зоت

ҳам учаркан
-
у!

Иброҳимжон: Уста Акбарбув
а икки гилограмм турпни олдиларига
қўйвоптилар


тўрتай ман

деб.

Уста Акбар: Турп тўғраган улар
-
у, дўқ урасиз,
кўр шапалоتим

деб.

«Қушлар» пайрови. Аския. 31
-
бет.

Аскиячилар нут
қ
ида
структурал такрор

қ
уйидаги к
ў
ринишларда намоён
б
ў
лади
: а) боғловчисиз қў
шма гап шаклида:

Журажон ака:

Ҳа, баракалла. Ҳозир ғўзага авжи ишлов берадиган
палла. Аммо ҳалиги раиснинг колхоздаги баъзи сояпарларга далага чиқ,
десангиз,
боثثа боتлиثман, дейди
. Турқи қурсин бундай югурдакларнинг. Ўзи
20

енгил
-
елпи иш билан кунини ўтказад
и
-
ю, яна
хотинимга ардоثлиман, дейди.

Ғанижон
:

Тўғри айтасиз, хотинини ишга чиқариб қўйиб, ўзи чорбозор
қатновчи бир тузоғ уздига нега бундоғ қиласиз десам, нима қилай,
сигир
-
бузоتлиман, дейди.

Раис, ҳеч бўлмаса, сув суғор, деса,
сувдан чиثثанман,
дейди.

«Термалар». Аския. 24
-
б.

б) эргаш гапли қўшма гап шаклида:

Иброҳимжон:

Тагида офтоб кўринмайди
десам, ҳалиям хомток
ثилдирмаган экансиз
-
да.


Сотволди ака:

Токларингиз палапартиш
десам, кузда ходалатмаган
экансиз
-
да.


Иброҳимжон ака:

Узумга нега шира тушибд
и
десам, баҳорда ярмигача
оثлатмаган экансиз
-
да.


«Узум» пайрови. Аския. 36
-
б.

ХУЛОСА

1.

Аския лисоний бирликлар комбинациясидан иборат сўз ўйинига
асосланган, кутилмаган, режалаштирилмаган, ҳозиржавоблик асосида юзага
келадиган, сўзловчининг лисоний иқтидори

ва мушоҳадаси билан боғлиқ
жажв беллашуви акс этган кўпталқинли ва мураккаб матн туридир.
Аския
ҳ
ажвнинг бадиҳагўйлик асосида кўпчилик иштирокида ва беллашув
кўринишид
а миллий ва жонли ташкил этиладиган,
жуда катта ҳаётий
тажриба, билим ва ижодкорликни,
н
утқ мазмунини
зийраклик билан
фаҳмлаш
ни
, саволларга ўринли, муносиб жавоб беришни талаб қиладиган
сузамоллик
санъат
идир. У кишиларни бирлаш
тириш, хушчақчақ табиатли,
сўз

маъноси
га эътибор берувчи,
нутқ
гўзал
ли
ги
ни ч
у
қур ҳис этувчи инсон
сифатида тарбияла
шда муҳим аҳамиятга эга.

2.

Умумжаҳон номоддий маданий мероси


аския, ЮНЕСКО томонидан
эътироф этилганидек, лингвокультурологик маълумот беришда
алоҳида ўрин
тутади
. Ушбу сўз санъати этнография, маданиятшунослик, санъатшунослик,
тарих, социология, психологи
я фанлари тараққиёти учун ҳам хизмат қилади.
Шунинг учун аския
санъатини
кенг кўламда
ўрганиш муҳим хулосаларга
келиш
имконини беради
.

3.

Ўзбек аскиячилиги билан бевосита алоқадор равишда пайдо бўлган
қуйидаги атамалар ҳозирги кунда дунё миқёсида ўзбекча ном
билан
юритил
моқда
: «аския», «аскиячи», «аскиябоз», «пайров», «мучал»,
«ширинкорлик», «тўтал», «қофия», «радиф», «ўхшатдим», «сафсата»,
«гулмисиз», «терма»

каби
.

4.

Ўзбек тили сўз ўйинларига бой, кенг имкониятли тилдир. Аския сўз
ўйинининг
бир кўриниши сифатид
а
ўзбек тилида
к
ўп қўллан
ади. Бу
ўзбек
тилининг полисемантик табиати ҳамда ўзбек халқининг ҳазил
-
мутойибага
мойил менталитети билан изоҳланади. Полисемантик сўзлар, омоним,
омофон, омограф, пароним бирликларнинг кўплиги сўз ўйинлари яратишга
имконият ярата
ди. Серқирра инсон руҳий олами, тушунчаларини тил
21

унсурлари билан меъёрий (атрофроник)
ҳолатда
ифодалаш
мураккаб кечади
.
Натижада нормал ҳолатдан чекинишга эҳтиёж сезилади. Аскиячилар нутқида
бирдан ортиқ
маъно ҳамда
коммуникатив ният ифодалаш зарур
ати

бои
с сўз
ўйини вужудга келади. Сўз ўйини матни кўпталқинлилиги
,

унда
хилма
-
хил
мазмун,
бирдан ортиқ имплицит ахборот
га асосланган

мураккаб
комбинация
,
меъёрдан чекиниш, анормал жараёнлар, лисоний аномалиялар
нинг

воқелан
иши билан бошқа матнлардан фарқ қилади
.
Асимметрик дуализм,
амфиболия, аллофрония, контаминация, аллюзия, ирония, лисоний аномалия,
пресуппоция, тагмаъно ҳодисалари сўз ўйини матнининг турлича талқин
қилинишига замин яратади. Бундай чекинишларни нутқий камчилик
сифатида эмас, балки таъсирчанли
к
н
и ошир
увчи
поэтик уйғунлик сифатида
баҳолаш лозим.

5.

Аския Ўзбекистоннинг барча вилоятларида кенг тарқалган.
Бу ўринда

Фарғона (Марғилон, Қўқон), Андижон, Наманган аскиячилик мактаблари
фаолияти етакчи

ўринга эга
. Ушбу вилоятларда анъанавий ўтказиб
келинаётг
ан «Аския сайли», «Аския базми», «Аския» республика кўрик
-
танловлари катта аудиторияни, минглаб томошабинларни ўзига жалб
қилиши, тингловчиларга эстетик завқ бериши билан алоҳида аҳамиятга эга.
Бироқ бадиий сўз ўйини беллашуви сифатида пайдо бўлган аския б
угунги
кунда «фаҳш ифодаловчи сўз ўйини санъати» сифатида талқин
этилаётганлиги катта саҳналарда профессионал аскиячилар нутқида фаҳш
ифодаловчи кўчимларнинг кўп қўлланилаётганлиги билан
белги
ланади.
Аския сўз санъатининг маданий савиясига салбий таъсир кў
рсатаётган ушбу
жиҳатлар аскиянинг эркаклар ижро санъати сифатида қаралишига ҳамда
аёллар аскияларининг саҳнада ривожланмаётганлигига сабаб бўлмоқда.

6.

Аскиячилар нутқига қуйидаги талаблар қўйилади:

лингвистик талаб:

сўзловчининг пайров талабига кўра мавзу

доирасида
сўз қўллаши, сўз ўйини ифодасида фикрнинг интонацион, грамматик ҳамда
мазмуний меъёрийлигини сақлаши;

прагматик талаб:
«рақиб»(лар) ҳақида олдиндан маълумотга эга
бўлиши, уларнинг лақаби, характери, камчилик ва нуқсони


«таржимайи
ҳоли»дан хаб
ардорлиги;

стилистик талаб:

сўз ўйинини экспромт, тез фикрлаган ҳолда,
ҳозиржавоблик ва сўзамоллик билан ифодалай олиш, нутқнинг
таъсирчанлиги ҳамда эстетик имкониятларини намоён эта олиш, тил
бирликлари
ёрдамида
нутқда турли комбинациялар ҳосил қилиш
, би
рдан
ортиқ маъно ифодалаш
.

7.

Аскиянинг кенг тарқалган тури пайров


маълум бир мавзуни ҳар
томонлама ёритиш асоси
д
а шаклланади. Пайров

орқали
сўз
ўнини ҳосил
қилиш учун қуйидаги ҳолатлар
талаб

эти
лади: а)
пайров мавзусига доир
атамаларни қўллаш
; б) «рақиб»га

муносабатни ҳажвий тарзда баён қилиш;

в) ҳозиржавоблик, сўзамоллик, экспромт; г) танланган пайров мавзусини
очиб бериш; д) бирдан ортиқ ахборот ифодалаш.

8.

Аскиячиликда
«
рақиб
»
ларнинг ўз лақаби бўлади.

Аскиячилар нутқида
лақабга
шаъма қилиш қуйидаги усул в
а воситалар билан амалга оширилади:
22

1.

Фон
ет
ик воситалар. 2. Лексик

воситалар. 3. Морфологик воситалар.

4
. Синтактик воситалар.

9.

Ўзбек тилида
«Зарофат», «Айтиш», «Лоф», «Тутал», «Гул базми»,
«Баҳри байт», «Ўланлар», «Лапарлар», «Сафсата», «Ҳукиз сўйди», «
Чистон»,
«Буғдой ўйини», «Гули, гули» каби халқ оғзаки ижоди намуналарида аския
га
хос жиҳатлар
мавжудлиги
боис уларни
аскияга
ёндош сўз ўйини
кўринишлари
сифатида баҳолаш
мумкин
. Истеъмол даражасига кўра,
«Ширинкорлик», «Чандиш»,
«Аскиянинг
шеърий усули
»
,
«Шингил аския»,
«Якка аския», «Рол бажаришга асосланган аския», «Аёллар аскияси»,
«Афсона», «Радиф», «Сафсата», «Раббия» кабилар аскиянинг камунум
турлари

ҳисоблан
ади.

10.

Аскиячилар нутқида услубий такрорнинг қуйидаги
кўринишлари
намоён бўлади
:
товушлар такро
ри
, жуфт ё такрорий сўзшакллар

такрори
,
контекстуал антонимлар

такрори
, структурал такрор.

11.

Аскияда,
кўпинча
, талаффуз билан алоқадор
бўлган
синтагмалаш
усули

(контаминация)
дан

фойдаланилади. Бир сўзни бўлиш ёки бир неча
сўзни қўшиш
синтагмалаш усулининг кў
ринишлари ҳисобланади.

23

НАУЧНЫЙ СОВЕТ

PhD
.27.06.2017.
Fil
.05.02

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЁН
ОЙ

СТЕПЕН
И

ПРИ

ФЕРГАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

УНИВЕРСИТЕТЕ

ФЕРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Д
У
СМАТОВ
Х
ИКМАТУЛЛО
Х
АИТБ
А
ЕВИЧ

ЛИНГВОСТИЛИСТИКА

ТЕКСТА АСКИЯ

10.00.01


Узбекск
ий язык
к


АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ
(
PhD
)

ПО
ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ

Фергана


201
8

год

24

Тема диссертации доктора философии (
PhD
) по филологическим наукам
зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров
Респу
блики Узбекистан за №
B2017.2.PhD/Fil.169
.

Диссертация выполнена на кафедре узбекского языкознания Ферганского государственного
университета
.

Автореферат диссертации на двух языках (узбекский и русский) размещен на веб
-
странице
Ферганского государственного

университета по адресу:
www.fdu.uz

и в Информационно
-
образовательном портале «
»

.

Научный
руководитель:

Мамажонов Алижон

доктор филологи
ческих наук
, профессорО
фициальные

оппонент
ы
:

Одилов Ёрқинжон Раҳмоналиевич

доктор филологи
ческих наук


Раҳимов Усмонжон Эргашевич

кандидат филологи
ческих наук
, доцент


Ведущая организация
:

Кокандский государственный педагогический институт

Защита диссертации состоится
«
_
__
»
_______201
8

года в ____ часов на заседании Научного
совета
PhD
.27.06.2017.
Fil
.05.02

при

Ферганском государственном университете

по адресу: 100151,

г.
Фергана, улица Мураббийлар, 19. Тел.: (99873) 244
-
66
-
02; факс: 99873) 244
-
44
-
01;

e
-
mail:
[email protected]


С

диссертацией можно ознакомиться в Информационно
-
ресурсном центре Ферганского
государственного университета (зарегистрирована под
№____) Адрес: 100151, г.
Фергана, улица
Мураббийлар, 19. Тел.: (99873) 244
-
71
-
28

Автореферат диссертации разослан «____» _____
________2018 года.

(протокол рассылки №____ от «____» _____________2018 года)М.Х.Ҳакимов

Председатель Научного совета по
присуждению ученой степени, доктор
филол.наук, профессорМ.Т.Зокиров

Ученый секретарь Научного совета по
присуждению ученой с
тепени,
кандидат филол.наук, доцентШ.М.Искандарова

Председатель научного семинара при
Научном совете по присуждению
ученой степени, доктор филол.наук,
профессор


25

ВВЕДЕНИЕ

(аннотация
диссертации доктора философии
(PhD)
)

Актуальность и востребованность

д
иссертаци
онной темы
. В

истории
мирового языкознания

усилилось внимание интерпретации текста с
антропоцентрической точки зрения, изучению средств устного народного
творчества как игра слов, анекдоты, каламбуры. Пояснение лингвости
-
листических особенн
остей юмора различных народов, выявление семантико
-
стилистических возможностей текста игры слов, раскрытие выразительных
возможностей речи мастеров слова считается важным фактором,
обеспечивающим развитие данной сферы. В этом смысле

«Внесение аския

ка
к всемирного культурно
го

наследия

в 2014 году
в Репрезентативный
список
»
1

свидетельствует о значимости темы исследования.

В

мировом языкознании перед наукой выдвигаются важные задачи
формирования нового направления, изучающего непрерывность отношений
я
зыка с речью, обществом, культурой, национальным мышлением и
искусственным интеллектом. На основе конкретного и последовательного
различия языковых и речевых явлений усиливается потребность в различении
теоретической и практической лингвостилистики, иссл
едующей реальность
языково
-
художественных возможностей, как научной сферы. Это вызывает
необходимость выявления лингвостилистических закономерностей,
исследования обстоятельств и факторов индивидуальной реалистичности в
сатирическом тексте на основ
е общности тенденции создатель


язык
-

произведение общих лингвопоэтических возможностей определённых
юмористических текстов.

В нашей стране осуществляется определённая работа по доведению до
народа прошедшего испытания временем, культурно
-
литерату
рного наследия
наряду с осуществляемыми общественно
-
политическими, культурными и
духовными реформами, а также по возрождению наших ценностей и
традиций.
«Однако, признаться, если говорить объективно, учитывая,
напряжённую борьбу во всём мире, за овладен
ие сознанием и мышлением
людей, в первую очередь, молодёжи, то необходимо ни на одно мгновение не
ослаблять работу по воспитанию наших детей, поднять на новый уровень
работу в духовно
-
просветительской сфере»
2
. В связи с этим одной из
актуальных задач счита
ется сохранение извечных ценностей и традиций и
опора на них, анализирование и развитие с национальных позиций языка,
являющегося основой национального, обозначить общефилологическое и
лингвокультурологическое значение текста аския, раскрывающего
своеоб
разие узбекского языка, широту его выразительных возможностей.

Настоящее диссертационное исследование в определённой степени
служит осуществлению намеченных задач в Указе Президента Республики
Узбекистан «О стратегии действий по развитию Республики Узбеки
стан» под
№ ПФ
-

4947 от 7 февраля 2017 года, Постановлении «О повышении1

http
:
www
.
unesco
.
org


2

Мирзиёев Ш.М. Построим наше келикое буду
щ
ее

вместе с мужественным и блогородным народом.

Т.:
Узбекистон, 2017.

С. 17

26

эффективности духовно
-
просветительской работы и поднятие сферы на новый
уровень развитие
»

под № ПК
-
3160 от 28 июля 2017 года,

а также Послании
Олий Мажлису Республики Узбекистан
от 22 декабря 2017 года и других
нормативно
-
правовых документов в соответствии с требованиями
деятельности.

Связь исследования с приоритетными направлениями развития
науки и технологий республики
. Настоящее диссертационное и
сследование
выполнено
в со
ответствии с приоритетным направлением 1.

«
Духовно
-
нравственное и культурное развитие демократического и правового общества,
формирование инновационной экономики
»

развития науки и технологий
республики
.

Степень изученности проблемы
.
Интерес к изучению ас
кия начался с
1960 года.
До этого времени, наряду с некоторыми статьями, посвящёнными
проблемам узбекской сатиры
3
, в статье Шарифа Ризо «Народные мастера
искусства»
4

и научной рабо
т
е «
Народный театр У
збекист
а
н
а
» А.Л.Троицкой
5

особое внимание уделено из
учению аския
.

В узбекском литературоведении специально изучены вопросы сатиры и
юмора, позднее опубликованы некоторые статьи, посвящённые аския.

В 1962
-
1965 годах
во время экспедиций, организованных по изучению
традиционного театра Ферганской долины, запи
сано множество материалов
по аския.

По инициативе ученого, изучившего первым аския с точки зрения
литературоведения, Расула Мухаммадиева организованы экспедиции, в
которых были записаны новые и новые пайровы.
Результаты экспедиции
обобщены в научной
работе

Р.Му
х
аммадиева

и
в
сборнике
«Аския»
6
.

Исследования
Р.Му
х
аммадиев
а является первой работой по изучению
аския, которая имеет научное значение. Учёный, на основе собранного им
материала, анализирует аския как широко распространённый вид устного
н
ародного творчества, разновидности аския, историческое развитие, а также,
выраженное в аския идейное содержание. А
втор констатирует, что обратил
внимание на некоторые языковые особенности текста аския и, что особой
задачей является изучение язык
овых особенностей аския.

Изда
ние в
годы независ
имости таких сборников, как

«Аския» (1998
г
.)
Х
асанб
оя

Султ
а
нов
а
, «
Что говорит юморист Абдулла
?» (2006 г.) Саид
а

Анвар
а
, «
Кто смеется


исцеляется, кто не смеется


сожалеет
» (2007
г
.)
Убайдуллы Абдулла

ва Искандара Рахмон
а,
послужило обогащению текстов
аския.

Однако, достаточно изученные в европейской науке игра слов3

Абдулла Қаҳҳор. Кулгичилик баҳслари: ким нимада
н завқ олади?
«
ҚизилЎзбекистон
»
. 1929 йил, 5 апрель./
Абдулла Қаҳҳор. Ҳозирги сатирамиз устида.
«
Қизил Ўзбекистон
»
. 1929 йил, 30 август.

4

Шариф Ризо. Халқ санъаткорлари.
«
Гулистон
»

журнали. №4. 1940,
-
Б. 25
-
27.

5

А.Л.Тоицкая. Народний театр в Узбекистане
. Док. дисс. 1949. Г. Москва. В.И.Ленин номидаги СССР
давлат кутубхонасида сақланади.

6

Муҳаммадиев Р. Аския (Ўзбек халқ оғзаки ижодиётининг жанри) Филол. фан. номз... дисс.


Тошкент,
1961.

174 б.; 2) Муҳаммадиев Р. Аския.


Тошкент: Ўзадабийнашр, 1962.


107 б.; 3) Муҳаммадиев Р.
(
тўпловчи ва нашрга тайёрловчи
) Ўзбек халқ оғзаки ижоди. Аския.

Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги
адабиёт ва санъат нашриёти. 1970.

140 б.

27

(каламбуры)
7
, анекдоты
8
, до сегодняшнего дня в узбекском языкознании
специально не исследованы, не существует работ, посвящённых раскры
тию
лингвостилистических сторон аския, виды аския, их выразительные
возможности, специально не проверены способы и средства игры слов в речи
аскиячи, что в этом плане требует необходимости проведения серьёзных
исследований. Данная диссертация значима те
м, что посвящена специальному
изучению текста аския.

Связь темы диссертационного исследования с планами научно
-
исследовательских работ высшего учебного заведения, где выполнена
диссертация
.

Диссертационная работа выполне
на в рамках проекта на тему:
«Проблемы стилистики» в соответствии

с планом научно
-
исследовательских
работ Ферганского государственного университета.


Целью исследования

является раскрытие своеобразия речи аскиячи,
выразительных возможностей игры слов и их проявлений в тексте ас
кия.

Задачи исследования
:отметить лингвостилистические требования, предъявляемые к
аския
и
речи

аскиячи, раскрыть стиль аскиячи, показать в речи роль средств,
формирующих стиль;классифицировать по способу выражения и свойству текста формо
-
выразительные
разновидности аския,
тематические группы, схожие с аския и
её особые проявления, выявить схожие, общие и отличительные стороны
аския с анекдотом и кизикчилик (комедией)
;определить на примере текста аския и речи аскиячи разновидности
игры слов, выявить сп
особы и средства, формирующие текст;проанализировать наличие связи формосодержательного строения
языковых средств, вызывающих смех,
с ситуацией разговорной речи,
охарактеризовать роль смехообразующих лингвистических явлений
;научно обосновать то, что аски
я является своеобразной
лингвистической полемикой (состязанием, дискуссией),

эволюционно
-
языковое развитие, условия, порядок и национальное своеобразие данного
интеллектуального соревнования
;раскрыть цель и намерения аскиячи, его субъективное отношение
,
а
также мастерство в использовании им слов и создании игры слов
.

В качестве
объекта исследования

избраны тексты аскии.
7

1) Коновалова О.Ю. Лингвостилистические особенности игра слов в современном ангийском яз
ыке:
Автореф. дисс. канд. филол. наук. Москва: Изд
-
во МГУ, 2001.

22 с.; 2) Болдарева Е.Ф. Языковая игра как
форма выражения эмоций: Автореф. дисс. канд. филол. наук.

Волгоград: ВГПУ, 2002.


18 с.; 3) Лохова
С.К. Игра слов в политеческом дискурсе. Автор
еф. дисс. канд. филол. наук.


Москва, 2007.; 4) Баранов К.С.
Языковае игра в немецко язычниых рекламных текстах: Автореф. канд. филол. наук.

Москва, 2011.


26 с.;
5) Вороничев О.Е. Каламбур как фономен русской экспрессивной речи: Автореф. док. филол. на
ук: 10.02.01.
/ Вороничев Олег Евгеньевич.

Москва: Московский педагогический государственный университет. 2014.

723 с.

8

1)
Руднев В.П.
Прагматика анекдота.


Даугава, 1990.


№ 6.; 2)
Чиркова О.А.
Поэтика современного
народного анекдота: Автореф. дисс..
. канд. филол. наук:
10.01.09 / Чиркова Ольга Олександровна.


Москва:
МГОПУ. 1997.


24 с.; 3)
Шмелева Е.Я., Шмелев А.Д.
Русский анекдот: текст и речевой жанр.


Москва:
Языки славянской культуры, 2002. 144 с.; 4)
Воробьёва М.Б.

Анекдот как феномен повсед
невной культуры
советского общества (на материале анекдотов 1960

1980 гг): Автореф. дисс. ...канд. культ. наук.

Екатеринбург, 2008.

28

Предмет исследования

составляют
фонетические, лексико
-
грамматические и синтактико
-
стилистические средства
текст
ов

аски
я.

Методы исследо
вания
.
В

раскрытии темы исследования использованы

компонентный, контекстуальный, семантико
-
стилистический и когнитивный
анализы, этнолингвистический и лингвокультурологический анализ, методы
классификации, описания, сравнения
.

Научная новизна настоящей ра
боты

заключается

в следующем
:раскрыто исполнительское и стилистическое мастерство аскиячи и
умение искусно пользоваться словом;обосновано проявление речи аскиячи через остроумие и игру слов;показаны фонетические, лексические, морфологические,
синт
актически
-
стилистические пути осуществления комбинаций игры слов с
терминами, относящимися к данной сфере, речевая состязательность по
согласованной теме пайров;показана роль средств типа речевых звуков, слов, созвучий и
соглашений, провоцирующих сме
х
;пояснено нетрадиционная синтагматизация компонентов предложения
в речи аскиячи.

Практические результаты исследования

состоят в следующем:
сделанные
выводы по исследованию аския могут служить важным
источником предоставления научно
-
теоретических сведени
й для узбекского
языкознания, стилистики узбекского языка и прагмалингвистики,
совершенствованию создаваемых учебников и учебных пособий по

лексикологи
и
, семасиологи
и
,
текстологии,
стилистик
е
,
культуре речи
,
прагмалингвистик
е
,
а также

по искусствоведению и

фольклору, служить
созданию стотомного «Памятника узбекского народного творчества»,
утверждённого Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
под № 222 от 7 октября 2010 года, в частности, тома «Аския», а также
созданию учебных словарей, напри
мер, толкового словаря окказиональных
слов, словаря омофонных единиц, словаря паронимов
;

-

определено место и роль аския в пропаганде среди населения

идеи национальной независимости, воспитании у молодёжи уважения к
национально
-
культурному наследию, достиж
ении совершенства в качестве
находчивых, глубокомыслящих, сообразительных, обращающих внимание на
значение слова;

-

показаны способы и средства повышения исполнительского и
стилистического навыков представителей узбекского аския и школы
кызыкчилик (комедии),

умелое пользование словом. На примере
лингвостилистических особенностей речи аскиячи раскрыты воздействующие
выразительные возможности узбекского языка;

-

освещены вопросы связи искусства слова аския с обычаями,
традициями, обрядами, мышлением и богатством
речи нашего народа,
раскрыты виды аския и специфические её стороны.

Достоверность результатов исследования

определяется чёткой
постановкой проблемы, обоснованностью сделанных выводов с помощью
29

методов, как сравнение, описание, а также методами компонентног
о анализа, в
освещении лингвистических особенностей текста аския, описанных с
участием и под контролем представителей общественности, вопросов
касающихся творчества известных личностей школы узбекского аския,
отмечается опора на источники (их более ста) ас
кия, усовершенствованных на
протяжении веков, а также при анализе исходили из природы узбекского
языка и узбекской речи.

Научная и практическая значимость результатов исследования
.

Диссертация

имеет большое теоретическое и практическое значение по
развитию и совершенствованию искусства слова аския, считающееся
нематериальным культурным наследием узбекского народа и всего
человечества. Исследование, тесно связанное с историей, культурой,
этногра
фией, мышлением и словарным богатством нашего народа, результаты
полученные в ходе исследования, дают возможность сделать
общефилологические выводы по проблеме аския как словесного искусства
узбекского народа.


Идеи и соображения
приведенные в диссертации
могут служить научно
-
теоретическим и практическим источником в ознакомлении миру школы
узбекского аския, в решении проблем связанных с искусством аския и юмора.

Результаты исследования могут быть использованы в преподавании
дисциплин лингвистика текста, ст
илистика, прагмалингвистика, культура
речи, а также узбекского устного народного творчества на филологических
факультетах высших учебных заведений, для организации специальных
научно
-
практических

семинаров для аскиячи и юмористов, при создании
учебников и
пособий, в частности, при создании стотомного «Памятника
узбекского народного творчества», отмеченного в Постановлении Кабинета
Министров Республики Узбекистан под № 222 от 7 октября 2010 года, в
создании учебных словарей, например, толкового словаря окказ
иональных
слов, словаря омофонных единиц, словаря паронимов.

Внедрение результатов исследования
. На основе

полученных научных
результатов по исследованию речи узбекских аскиячи сделаны следующие
заключения:

-

обоснованные теоретические выводы
п
о лингвостил
истике текста

аския
были использованы при толковании

значений более тридцати лексем
современного узбекского языка
(такие как вавағ, устун, этаксиз, нравиться,
амири, иссиқ
-
совуқ, влюблённые, ғулу, гурскетди, босволди, вечноживой,
сухой, аския, сўзамол, бад
иҳагўй, прозвище, мутойиба, пайров, конкурент,
учириқ, шама, қочирим, ҳариф, игра слов,
находчивый, глубокомыслящий,
сообразительный
, лутф, сўзана, пона, қўноқ, ҳаққуш, скачки, олмурут, голубь,
қантак, муқим, указ),

при толковании выявленных новых значений

лексем, при
пояснении

асимметри
чного

дуализм
а между общим и контекстуальным их
значениями было использовано в фундаментальном проекте
ФА


Ф8
-
34

«Принципы развития лексики и терминологии узбекского языка»
.

В
результате
обогатилось значение лексических еди
ниц, совершенствовалось их
толкование;

30

-

выводы относительно своеобразия речи аскиячи, выразительных
возможностей игры слов в тексте аския и их проявлений были использованы
при обогащении сайта Республиканского научно
-
методического центра
народного тво
рчества и культурно
-
просветительских работ, при выполнении
общих целей и задач, имеющихся в Республике школ аскиячи материалами,
относящимися к нематериальному культурному наследию. (Сведения
Республиканского научно
-
методического центра народного творч
ества и
культурно
-
просветительских работ под № 01
-
06
-
33 от 6 февраля 2017 года). В
результате аския включён как нематериальное культурное наследие в
Репрезентативный список ЮНЕСКО, а также достигнуто повышение
мастерства аскиячи, совершенствование мастеров

слова среди талантливой
молодёжи, формирование теоретических и практических сторон узбекской
школы аския.

Апробация результатов исследования.
Результаты исследования
изложены и апробированы в форме докладов в 27 республиканских и
международных научно
-
прак
тических конференциях, в частности, 22


в
республиканских и 5


в международных.

Кроме этого прочитаны доклады на
республиканском конкурсе аския сайли (праздник) и аскиячи, проведённых в
2015, 2016

годах в
Мар
г
ил
а
н
е и
Андиж
а
н
е.


Опубликованность результат
ов исследования
. По теме диссертаци
и
опубликованы
4
3

научных работ, из них в научных изданиях,
рекомендованных для опубликования основных результатов докторской
диссертации ВАК Республики

У
збекист
а
н, 16
статей, в том числе 13
-

в
республикан
ских и
3
в зар
убежных научных журналах
.

Структура и объём диссертации
. Диссертация состоит из введения, 3
-
х
глав, заключения и списка использованной литературы, общий объём
составляет 135 страницы.

ОСНОВНОЕ

СОДЕРЖАНИЕ
ДИССЕРТАЦИИ

Во введении

обоснованы актуальность и н
еобходимость избранной темы
исследования, намечены цели и задачи исследования, описаны объект и
предмет,
указано соответствие с приоритетными направлениями науки и
технологий, изложены научная новизна и практические результаты
исследования, раскрыто научно
е и практическое значение полученных
результатов, внедрение результатов исследования в практику, приведены
сведения об опубликованных научных работах и структуре диссертации.

В первой главе диссертации «Аския как объект
лингвистилистического исследования»
исследуется степень изученности
игры слов (каламбуров), её специфические особенности, комплекс выражений,
разновидности игры слов, способы классификации, требования,
предъявляемые к игре слов и факторы их возникновения.
В работе
описываются формовыразитель
ные разновидности игры слов схожие с аския,
отношение аския с анекдотом и юмором, а также их общие особенности.
Изложены отношения игры слов к различным лингвистическим явлениям:
скрытому значению,

пресуппозиции, амфиболии
,
аллофронии, иронии,
31

аллюзии.
Выр
ажается отношение к скрытым категориям языка, а также
явлениям, отражающим ироническое содержание аския ( шутка, намёк,
насмешка, издёвка, игра слов, язвительность, ироничность).

В западной науке и
сследованию игры слов, являющимся вопросом,
относящимся к п
рагматике и стилистике, посвящено ряд исследовательских
работ. В контексте игры слов выражается информация, зависимая от
общескрытого содержания выражения. Общескрытое содержание выражения
выражается в следующих явлениях или стилистических формах:
«имплика
ция,
скрытый смысл, аллюзия, пресуппозиция, внетекстовый смысл («затекст»)
».
Имплицитность интерпретируется как
«
скрытая категория языка
»
, она не
является точным (эксплицитным) морфологическим выражением слова и
высказывания, но поясняется как семантически
й и синтаксический признак
важный для понимания и постижения мысли.

Всеохватывающее явление игры слов имеет комплекс самовыражений

(в анекдотах


средством комического воздействия; в поэзии


орудием
достижения эстетического воздействия; в художественной
литературе


средством выражения цели писателя; в рекламе


средством притяжения
внимания, повышения интереса; в газетах


средством выражения общих
взглядов общества; в аския
-

средством сообразительности


украшением речи
мастеров слова).

Текст игры слов
, представляющий своеобразную полисемантическую
природу узбекского языка, специально не исследован. Вид данного текста
наряду с системой собственных специальных синтаксических форм,
имеющимися средствами формирующие текст, имеет и
«
сгущающуюся
сочность язы
ка
»
,
«
повышающую силу воздействия
»
,
«
являющейся основой
для возможностей выполнения эстетической задачи
»
, а также
«
движущую
силу развития языка
»

(аллофрония), богата
«
двусмысленным выражением
»

(Аристотель), созданным в основе
«
неясности выражения в случае
двух
разных толкований и комментариев
»

(амфиболии).

В узбекском устном народном творчестве игра слов применяется в
широком смысле. Она используется в песнях (ёр
-
ёр, улан (свадебных),
частушках, колыбельной и др.)), сказках, дастанах, анекдотах, народных
д
рамах (народные шутки типа подражание
-
пантомима, вечеринка,
гостиничные игры, кукловодство), в состязаниях аския, состязаниях по
остроумию.

Рассказчик иногда может пользоваться игрой слов для передачи скрытой
информации, при осуществлении тайной цели: В ч
истом

с
ознании моём от
возбудившихся мыслей, Плачу, стеная, что делать мне, Пожелал наслаждения
от вина, Не нашёл надежд невозвратных.

В стихотворении заложено фонографическое средство: в каждом слове
четверостишия способом соединения заглавных букв, начи
ная снизу вверх,
проявляется скрытое указание
«
Уничтожь коварство
»
.

В речи аскиячи проявляется игра слов в связи с явлением
асимметрического дуализма. В лингвопрагматическом контексте игра слов
имеет специфичность формы и содержания. В нём насколько важно
32

содержание, настолько чрезвычайно значима форма. При доведении в тексте
формы до уровня содержания, можно, получив статуса содержания, коснуться
истинной ценности содержания. Мастерство аскиячи при уложении
содержания в форму, индивидуальные в нём особенно
сти имеют особую
ценность. В контексте игра слов приводит к несоответствию формы и
содержания. Это не является случайным явлением, это вербальный сигнал,
указывающий на чёткую цель.

«
Аския
»
, являясь словом арабского происхождения, в словаре,
составленном М
ухаммадгиёсиддин ибн Жалолиддином, большое количество
понятий
«
азкиё
»«
«
اڍڪزا
»
«

«
закий
»

-

«
«
ڪز
»
«

определяется в значениях:
«
чистый разум
»
,
«
имеет ясный ум (ясное сознание)
»
. В аския (азкиё)
множественность формы слова
«
сообразительный
»
, как отмечается в
«
Толковом словаре узбекского языка
»
, выражает следующие значения:
«
смышлённый, умный, разумный, способный
»

и основывается на игре слов,
намёков, при состязании двух или более двух человек или сторон. Аския
традиционно проводится на массовых мероприятиях св
адьбах, праздниках,
банкетах. Аския как жанр узбекского устного народного творчества
формировался в течение веков, усовершенствовался, поднялся до уровня
национального искусства слова и признан в международном масштабе. Можно
предположить, что первоначальн
ая форма аския приходится на период
семеноводства. Как отдельный жанр, начал формироваться, в основном, с
X
V


века. Термин
«
аския
»

стал употребляться приблизительно начиная с
X
VII

века. До этого времени применялись термины
«
рассказывание
»
,
«
зарофат
»
.
Причин
ой употребления термина
«
зарофат (проницательный)
»

стало то, что в
классической литературе такие жанры как загадка, чистон, туюг, проблемные
жанры, тажнис, йихом, мувашшах, и такие качества, как находчивость,
глубина мышления в искусстве таърих проявлись и

в аския.


Аския богатством многозначности игры слов раскрывает такие
особенности языка, как
«
игры, имеющей свои правила
»

(Л.Витгенштейн).


В аския мастера слова состязаются средствами игры слов. Участники
состязания выходят на сцену без подготовки в каче
стве
«
конкурентов
»

(харифов) и соответственно экспромтом отвечают на вопросы . Тематика
пайров в аския раскрывается на основе диалога. От мастеров слова требуется
умение показать возможности языковых единиц в речевой ситуации, с
ловкостью создавать различн
ые комбинации из языковых единиц, умение в
речи
«
играть
»

со словами в разных значениях, а также остроумность,
экспромтность, красноречивость, импровизировизация и сметливость. В
противном случае, состязающийся будет побеждён
«
противником
»
. В
основном, личн
ое отношение не высказывается открыто, а выражается скрыто,
как бы завёрнутую в игру слов, в значении
«
под чашкой ещё меньшая чашка
»

(т.е. здесь, что
-
то скрывается). Это служит воспитанию слушателя быть
находчивым и сметливым. Употребление ругательных, оск
орбительных слов,
грубое, дисфемистическое изложение свидетельствует о низком культурном
уровне, использование порочных понятий, как средств вызывающих смех,
говорит о бедности речи. Насколько рано в узбекском народном языке развит
33

культурный уровень можно

узнать из того, что в сказках, дастанах, анекдотах
не использовались единицы, выражающие порнографические понятия.

Частое употребление элементов аския в узбекском языке объясняется
полисемантической природой узбекского языка. Большое количество
полисеман
тических слов, омофонических, омографических, паронимичных,
омонимичных единиц создаёт широкие возможности для игры слов. В связи
со сложной задачей выразить (атрофронически) понятия многогранного
духовного мира человека с языковыми элементами в нормативно
м состоянии
возникает потребность в отклонении от нормального состояния. Явление
асимметрического дуализма (противопоставление между безграниченностью
содержания и ограниченностью, выражающего его языковых средств),
амфиболии (непонятность выражения при на
личии двух разных толкований и
комментариев), аллофронии (смысловые передвижения многозначности),
контаминации (игра слов, непосредственно связанная с образованием нового
слова, нового значения относительно лингвистики), аллюзии (в скрытых
семантических ст
руктурах стилистический метод, использующий значения
типа шутки, иносказания, насмешки, основанный на намекание какого
-
либо
факта), иронии, языковой аномалии, пресуппозиции, скрытого значения,
создают основу для разного толкования текста игры слов. К подоб
ным
отступлениям необходимо смотреть как на отступления украшающие речь,
поэтическое состояние, а не как речевой пробел или дефект. В узбекском
языкознании осуществлена определённая работа по изучению некоторых из
указанных явлений.

Аския как юмористически
й текст схожа с анекдотом: устностью (устной
формой), массовостью, театральностью, синтетизмом, комизмом. Анекдот
отличается от аския следующими особенностями: общая распро
странённость,
бесконтрольное появление и распространение, вариативность, анонимност
ь. В
анекдоте бросаются в глаза специфичные для аския следующие признаки:
состязательность, сценичность, наличие специальных разновидностей и
действий, наличие гендерных особенностей, игра слов, наличие многозначных
комментариев, национально
-
культурное сво
еобразие.

Аския отличается от юмора следующими сторонами:Особенности

Аския

Клоунада

1.


Остроумие, экспромт

+2.

Подготовой заранее+

3.


Соответствие монологической форме речи+

4.

Наличие
«
конкурентов
»

+

+


5.

Речевая полемика, состязан
ие

+

+


6.

Соответствие форме диалогической, полилогической речи

+

+


7.

Основывается на игре слов

+

+


8.

Смех исполнителя

+9.

Широкое использование единиц обращения

+
Во второй главе диссертации
«
Лингвостилистические особенности
пайровов
»

раскрыты особенности терминов (искусство, спорт, относящиеся к
разным сферам), имена личностей, названия мест, названия произведений,
34

прозвища человека, а также особенности пайров, формирующихся на основе
одного слова.

Пайров


это совершенная и сложная ф
орма аския. Его текст
формируется на основе всестороннего освещения одной определённой темы. В
пайрове имеются свои специфические требования, связанные с употреблением
слов: а) выражать игру слов; б) излагать своё отношение к
«
противнику
»

в
сатирической фо
рме; в) остроумие, красноречивость, экспромт; г) раскрытие
темы выбранного пайров; д) выражать более одной информации;

е) использование терминов, относящихся к теме пайров. Например:

Хасанхон: Хорошо, что вы запретили выпивку в столовой, лучше же
пьяному
отказаться от безвкусицы!

Комилжон: Теперь их еда стала вкуснее, раньше была солёной и
остывшей.

Хасанхон: Начальник, наверняка все ваши повара мастера, нет, наверное,
среди них, считающих пельмени сырыми?

Комилжон: Видимо, все они заслуживают внимания едо
ков, если хоть
один обвесит тесто, тогда отвернись от него!


Пайров
«
Блюд
»
. Аския. 69 страница

Первым требованием пайров о блюдах считается называние мастером
слова наименований блюд (мастава, шурпа, пельмени, лапша), вторым
требованием
-

создание различны
х семантико
-
синтактико
-
стилистических
комбинаций с помощью языковых единиц, не нарушая синтаксической связи,
для проведения игры слов (
«
раскаивание пьяного
»
,
«
что раньше еда
«
противника
»

была солёной и холодной
»
, употребление языковых единиц как
оборота ре
чи в переносном значении, а также выражение значений слова
«
отвернуться
»
).

Самым продуктивным способом считается игра слов с помощью
терминов пайров. Для того, чтобы термины в речи стали средством игры слов,
они должны воплощать в себе несколько лингвистич
еских явлений, выражать
различные цели и намерения, содержать более одной информации, иметь
многозначное толкование. В тексте пайров на основе употребления мастерами
слова терминов проявляются следующие разновидности языковых единиц:

а) слово; б) словосоч
етание; в) выражение; г) предложение.

Были созданы специальные пайровы с насыщением состава текста аския
разновидностями имён собственных:

Ганижон: Исхакжон ака, мы же пошутили. Вы действительно
сообразительный человек, употребляете одно слово в пяти
-
шести

значениях.
Поэтому я вас и называю Омонимом.

Исхакжон: Молодец, будьте в почёте, достигайте совершенства!


Пайров
«
Языка
»
. Аския. 66 страница

В данном примере осуществлены следующие речевые комбинации:

1.

В языкозыковедческом термине
«
омоним
»

соблюдены тр
ебования
пайров (не выходить за рамки темы). 2. Термин
«
омоним
»

указывает

на
явление конфигурации в языкознании. 3. В нём раскрыт характер
«
противника
»
. 4. Морфема
«

им
»

употреблена в функции аффикса
35

принадлежности. 5. Единица омонима применена в функции д
ополнения (как
омоним) и обращения (как омоним).


Термины, выражающие названия мест, в качестве средств игры слов
повышают воздействующий эффект текста. В следующем тексте, если
слушатель и рассказчик в тот же момент не сообразят смысл названий мест
типа
«
Курот
»

и
«
Шуртепа
»
, как выражающих их словарные единицы
-

«
слепой
»
,
«
лысый
»
, то суть аския потеряет свою ценность. В результате, не
смогут правдиво оценить и мастерство Мамаюнуса, и находчивость Эрка кори
(так уважительно называют слепого):

Мамаюнус: Встав
айте, кори ака. Приехали на Курот (т.е. к слепой
лошади)!

Эрка кори посмотрел из окна купе, тут же, повернувшись к Мамаюнусу,
сказал:

Эрка кори: Не суетитесь, Мамаюнус! Ведь это Шуртепа!


Узбекское устное народное творчество.
http://e
-
adabiyot.uz

В аския
-
пайровах использование прозвища считается традицией. Многие
аскиябозы, в основном, были достойны своего прозвища. Прозвища иногда
говорят о физических недостатках людей (лысый, слепой, хромой, глухой,
рябой, зоб), иногд
а, учитывая их характер, поведение называют
наименованиями разных предметов, животных, птиц (лошадь, верблюд, осёл,
корова, аист, коза, собака, кошка, курица). В результате развития языковой
эволюции понятия
«
прозвище
»
, стилистической шлифовки выражения со

стилистическим его своеобразием формируется и совершенствуется
разновидность
«
аския прозвища
»
. Прозвище не используется в целях
нанесения ущерба личности аскиячи, напротив, употребляется для раскрытия
содержания аския, характеристики событий, создания обр
аза личностей, а
также для того, чтобы с помощью игры вызвать смех. Использование
прозвища наполняет, углубляет тему аския.

В аския, формирующейся на основе одного слова, привалирует искусство
ийхом, тажнис, анноминации. От использования разных форм одноко
рневых
слов образуется игра слов.

В третьей главе диссертации
«
Методы и средства образования игры слов
в тексте аския
»

исследованы на примере речи аскиячи фоностилистические
приёмы и средства (замена звуков, повышение звука, опущение звука, обмен
места реч
евых звуков, изменение смешанных видов звуков, ударение),
лексические приёмы и средства (антонимы, устойчивые единицы, сравнение и
метафора), морфологические приёмы и средства (парные слова, повторяемые
формы слов), синтаксические приёмы и средства (синтак
сическая омонимия,
полуфункциональные и полисемантические части предложения,
стилистический повтор, приём синтагмизации).

Аскиячи в целях более широкого раскрытия избранной им темы,
озвучивает некоторые слова, приспосабливая их к терминам указанной сферы
и

использует речевые звуки вместо друг друга:

То
ҳ
иржон
: Колхозные плотники не выходят в бригады, постоянно гадают
у председателя!

36

Х
асанжон
: Хорошо, когда комиссия указывает на недостатки, польза для
работы. Вы же, когда приезжает комиссия, уходите под укрыт
ие.


Пайров
«
Плотничество
»
. Аския. 70 страница.

С опущением звука можно выразить скрытую цель:

Жўрахон ака: Оказывается персики бывают разными, вы восхваляете
Махсума.

Сад полон фруктов. Не буду говорить всё время о персике,
-

намекая
Махмуджону сказал: Не

скажите ли бери, обжора? (Здесь:
«
ол хур
»

если взять
как одно слово
«
олхури
»

означает понятие
«
слива
»

)


Пайров
«
Садоводство
»
. Аския. 40 страница.

Мастера слова с помощью метатезы в структуре известных имён создают
игру слов:

Расул домла: Мы приехали в На
йманча, чтобы посмотреть на таких
поэтов как вы.

Олимжон ака, ваши поэты похожи на Анийсия?


Пайров
«
Поэты
»
. Аския. Страница 76.

В данном контексте пайров имя поэта Анисия в соответствии с
требованиями игры слов изменено на форму Анийси. Этим пресуппозиции
,
соответствующие группе местоимений,
«
указать
»

(
«
курсатиш
»
),
«
личное
»

(
«
кишилик
»
),
«
утвердить
»

(
«
таъкидлаш
»
), представляют своеобразный способ
контекстуальный игры.

В пайровах контекстуальные антонимы, образующиеся семантическим
способом, служат повышению

воздейственности речи:

Жўрахон: Вы тоже выйдя в поле, не отходили от казана. Не на хашар, а
поесть пришёл говорят.


Пайров
«
Сборщики
»
. Аския. 19 страница.

Во многих случаях речь аскиячи, основанная на паронимах, признаётся
языковедами отдельно. В пароним
ах выражается разнообразный
имплицитный смысл:

Иброҳимжон: В колхозе гниют овощи! А бригадир ждёт распоряжение
председателя, чтобы их отправить в город. (Здесь: понятие
«
амир
»

имеет два
значения: 1. Сорт дыни. 2. Указ, распоряжение)

Турсунбува: Вина предсе
дателя или бригадира? Скажите, кто из них
уронил дыню? (Здесь: сочетание
«
ковун туширди
»

в значении
«
кто из них
допустил ошибку?
»
)


Пайров
«
Дыня
»
. Аския. 34 страница.

Паремы в шутках, в аския
-
пайровах играют важную роль в повышении
стилистической воздейств
енности речи:

Аскиячи: Дядя
«
Муштум
»
, устное творчество нашего народа очень
богатое и содержательное. Давайте сегодняшнюю аскию посвятим народному
творчеству в
«
Пайрове пословицы
»
!

Муштум: Очень хорошо! Действительно, племянник, аския


искусство
слова, по
словица же украшение слова.

Аскиячи: С помощью пословицы раскроем, как в зеркале, подлинное
лицо некоторых людей. Поэтому, если у кого физиономия кривая, то пусть не
37

пеняет на зеркало.

Муштум: Даже если в пословицах не указываются имена людей, в них
обобща
ется личность. Каждый для себя сделает соответствующие выводы:
«
дочка тебе говорю, а ты невестка слушай!
»


Пайров
«
Статьи
»
. Аския. 63
-
64 страницы.

В речи аскиячи фразы могут смешиваться (значение синкретизма) в
качестве свободных связок в переносном и прям
ом значениях:

Охунжон: Эркинбой ещё и шах, в таком случае пусть сыграет и со мной
-

сам прогоню его дух!

Эркинбой: Человек, играющий в шахматы, знает как играть с конём!
Чтобы взять моего коня, Охунжон поднимает мой дух.


Пайров
«
Шахмат
»
. Аския. 73 страниц
а.

Собственно
-
авторские сравнения (аналогии) в речи аскиячи, извлечённых
из народного языка, проявляются в качестве созданных им сравнений на
основе собственного взгляда автора, его наблюдательности, художественного
изумления, способности к аналогии. В так
их сравнениях ярко выражена
оригинальность, образность и экспрессивность; выражается субъективная
оценка:

Ака Бухор: Глупец, протягивал бы ноги по размеру одеяла, что же, как
сын богатея высокомерничаешь. (Здесь: понятие
«
бой углидай
»

даётся в
значении пон
ятия
«

как сова
»
, т.е. важничаешь)

Комил қори: Ты заметил множество моих недостатков. Спасибо тебе …


Пайровы
«
Яблоко
-
граната
»
,
«
Птица
»
.

При создании индивидуальных метафор аскиячи продуктивно
пользуются лексемами, относящимися к группе существительных,
п
рилагательных, глаголов. Создание метафор требует от аскиячи широкого
кругозора, умения глубоко мыслить о мире и человеке, хорошее знание
психологии и природы. Метафора открывает путь для описания или
выражения не только внешнего облика
«
противника
»
, но и
состояния,
происходящих в его духовном мире, на основе исключительно неожиданного
для слушателя художественного приговора.

Мамарозиқ ака: Ғойиб ака, вы в тот день, какого урюка наелись, поехав в
Риштан?

Ғойиб ака: Какой же урюк я ел, если вы, стоя посереди
не сада, кричали
яблоко
-
яблоко!

Мамарозиқ ака: В таком случае не ешьте без спроса. Если не нравится,
тогда сделаю инжир.

В указанной фразе структурная семема лексемы
«
инжир
»
, употреблённая
в метафорическом значении, следующая: а) фрукт для употребления; б)

в
сплющенном состоянии; в) жёлтого цвета; г) вкусный, приятный;

д) физиологическое состояние и т.д. Здесь сема
«
а
»

считается генетической
семой лексемы
«
инжир
»
. Метафорическая производная сем
«
б, в, д
»

служат
основой для раскрытия значения, а также поэти
чески актуализированы при
выражении художественного содержания. Аскиячи при описании внешнего
облика феномена человека нашёл своеобразный путь: при образном описании
38

своего субъективного отношения к
«
противнику
»

использовал лексему
«
инжир
»

в содержании пон
ятий
«
задам тебе жару
»
,
«
раздавлю
»
. Выразить
названием фрукта (так как является пайров
«
Фрукты
»
) обстоятельство, когда
«
противник
»

имеет отрицательную внешность, невольно у слушателя
возникают комические ситуации относительно облика Гойиб ака, в результате

он вынужден беспристрастно смеяться.


В способе парных слов при создании игры слов в семантико
-
стилистической природе парных слов происходят изменения: второй
компонент парных слов, не выражающих значение, преобразуется в
окказиональные парные слова, кажд
ый компонент которых выражает
значение:

Раҳматқул: Соображает ли вообще этот человек, именно в то время, когда
подниматься в гору, вместо того, чтобы увеличить доход, он с председателем
занимается взаимными расчётами!

Абдуллажон ака: Будь здоров, если у ме
ня взаимные отношения, то это
мои отношения! Ваш кишлак
-
пишлак продаётся что ли?


Пайров
«
Скотоводство
»
. Аския. 28 страница.

Повторные формы в речи аскиячи, кроме грамматического и словарного
значения, выражают стилистическое значение:

Раҳматқул ака: Что
это вы вдвоём всё ссоритесь, между вами индюк
встрял что ли?

Махсум ака: Между нами индюк не встревает, мы дружны. Только
удивляюсь Иброхимжону: что его вид стал похож на курицу.


Пайров
«
Птицы
»
. Аския. 32 страница.

Появление окказионального образования св
идетельствует о поэтическом
мастерстве рассказчика, его красноречии:
«
На каждом предприятии имеются
свои испытатели, определяющие качество продукции. Например, лётчика,
который первым поднимает для взлёта новый самолёт, называют лётчиком
-
испытателем... Вот

этот человек, стоящий перед нами, крепкого телосложения,
взор, которого напоминает орлиный взгляд,
-

испытатель
-
лётчик этого завода,
в нём чувствуется сила, преданность, верность
»
.

В результате усовершенствования игры слов, основанной на рифмовании,
появи
лась особая разновидность аския
«
Рифма
»
. Текст аския рифмы
отличается, во
-
первых, содержанием, во
-
вторых, проведением её в форме
состязания юмора, а также рифмоплётства, созданных острой и задорной
рифмы.

Иброҳимжон: Насрулла ака, давайте же займёмся рифмо
плётством.


Насрулло: Давайте, ну, что сидите, положив в рот насвай, проговаривая:
«
вай
-
вай, какой терпкий
»
, начинайте.

Иброҳимжон: Не говорил ли я, когда вы были растеряны: позови меня.

Насрулло: Опустошили одну бутылку, проговаривая: это вода или
одеколо
н.

Иброҳимжон: Держа вас за руки, зову в дорогу, вы не идёте,
приговаривая: бездорожье.


Аския
«
Рифмоплётство
»
. Аския. 103
-
104 страницы.

39

Языковедами особо подчёркивается то, что омонимы и омоформы
обеспечивают соответствующую жанру аския рифму, придают
худ
ожественному произведению прелесть (красоту) в качестве
стилистического средства, уместное их использование считается мастерством
аскиячи. Это свидетельствует об искусстве
«
знания играть словами
»
. В
процессе аския часто встречаются случаи искусственной пол
исемизации,
омонимизации (синтаксической омонимии):

Қори ака: Мамаюнус, как, разве глина вашей старой стены сделана из
солёной земли, штукатурка, не держась на глиняных катышах, сыпится!

Мамаюнус: Не говорите, будучи занятым работой, руки не дошли до
штука
турки.

В узбекском языкознании теоретические стороны членов предложения на
примере художественных текстов в основном изучены, однако тексты игры
слов остались вне внимания. В контексте игры слов члены предложения
проявляют свои полуфункциональные и полисем
антические особенности:

Муҳаммадтохир: Вот с началом весны в нашу высшую лигу вошёл
Навбахор. Может посостязаемся и о футболе? Что скажите?

Алижон ака: Состязаться, так состязаться. Огорчён вашим лбом


вы
признаётесь, что он солёный.

Муҳаммадтохир: Что бу
ду делать с солёным телом. Не лучше ли солёный
лоб. Раз посмотришь, игроки с солёным телом, то в своей команде играют,
другой раз посмотришь, не видать их в строю.

Алижон ака: Хоть и не видно в строю бунёдкора, наверное, трудится в
трудовом отряде, не най
дя песка для штукатурки, долго мытарился, говоря,
«
в
конце концов на красные пески поеду
»
.


Пайров
«
Футбольные команды
»
.

В первом предложении моносемантическая единица (Название команды
«
Навбахор
»
) преобразуется в полисемантическую единицу, здесь даётся
и
нформация о наступлении весны, пробуждающего времени года. Во втором
предложении название команды
«
Шуртан
»

разделена на два компонента:

1)
«
ваш лоб солёный
»«
шурпешона
»
, т.е. несчастный, несчастливый вы
человек; 2) говоря,
«
признаётесь?
»
, т.е.
«
имеются
ли у вас претензии?
»
,
критикует
«
противника
»
. В результате
«
солёный
»существительное
-
сказуемое, выражение
«
признаётесь ли?
»

представлено в функции глагола
-
сказуемого. В третьем предложении часть слова
«
Шуртан
»

(в значении
названия команды) употреблено в
функции дополнения, а также сочетание
двух слов
«
солёное тело
»

(понимается, что тела игроков стали солёными от
пота) как одно словосочетание применено в функции дополнения. В четвёртом
тексте в предложении
«
видно в
«
Насафе
»

(т.е. в команде
«
Насаф
»
)
»

дано
у
тверждение в значении
«
видно в команде
«
Насаф
»«
, служит для выражения
отрицания в содержании (раздельное написание слова
«
на саф
»
)
«
не видно в
строю
»

в качестве отрицательной частицы в предложении
«
не видно в строю
»
.
Термин
«
Бунёдкор
»

использован в значени
ях: футбольная команда и названия
трудового отряда.

В синтагматическом (контаминационном) способе на основе требований
40

определённых стилистических целей образуется, связанная с произношением,
семантико
-
синтаксически
-
стилистическая связь. Это проявляется в
двух
видах: 1. Деление одного слова. 2. Сложение слов. Игра слов, выраженная
посредством синтагматизации, имеет свойство многозначности. Подобная
связь, отличаясь от синтаксической связи, в контексте языковых единиц
являются многозначными:

Қодиржон ака: Об
радовался, увидев Олимжон ака: говоря, «принёс лысое
письмо».

Олимжон ака: О боже, думал, что этот гусь не летает, оказывается, эта
ворона также летает!

Иброҳимжон: Мастер Акбарбува положил возле себя два килограмма
редьки
-

говоря: буду шинковать.

Уста Ак
бар: Редьку
-
то он шинкует, вы же, запугиваете его, говоря: вот
смотри, моя пятерня (Здесь: «куршапалак» в значении
-

летучая мышь).

Пайров
«
Птицы
»
. Аския. 31 страница.

В речи аскиячи структуральный повтор проявляется в следующих
вариантах: а) в форме бесс
оюзного сложного предложения:

Журажон ака: Так, молодец. Сейчас самое время обрабатывать
хлопчатник. Однако, когда говоришь некоторым председательским лентяям в
колхозе, они отвечают, что заняты садом. Чтоб сгинули, лакеи эти. Сами
проводят свой день кое
-
к
ак, ещё жене говорят: я уважаем.

Ғанижон: Правильно говорите, отправив свою жену на работу, сам ходок
на базар, я сказал: «почему так делаете, вместо того, чтобы силок порвать,
отвечают: у меня есть корова с телёнком.

Сказал бы председатель:
«
хотя бы
посев
ы полил
»
, он скажет:
«
что вышел из воды
»
.


«Сборник». Аския. 24 страница.

б) в форме сложноподчинённого предложения:

Иброҳимжон: Если скажу: под виноградником не видать солнца,
оказывается, до сих пор не сделали его чеканку.

Сотволди ака: Если скажу: Ваш в
иноградник срезан как попало,
оказывается вы, осенью не подпирали его.

Иброҳимжон: Если скажу: Почему виноградник поражён тлёй,
оказывается, весной вы не побелили его до середины.


Пайров «Виноград». Аския. 36 страница.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.

Аския


разновидность мн
огозначного и сложного текста,
отражающая юмористическое состязание, основанная на игре слов, состоящей
из комбинаций языковых средств, созданная на основе неожиданного,
незапланированного острословия, связанного с языковым дарованием и
наблюдениями расска
зчика. Аския


искусство острословия, требующего
большого жизненного опыта, знаний и творчества, понимания содержания
речи со сметливостью, умения отвечать на вопросы уместно и достойно.
Аския объединяет людей, играет важную роль в воспитании человека весё
лого
41

нрава, уделяющего большое внимание на значение слова, глубоко
чувствующего красоту речи.

2.

Аския


всемирное нематериальное культурное наследие, признанное
ЮНЕСКО, занимает особое место в предоставлении лингвокульту
-
рологической информации. Данное искус
ство слова служит развитию науки
этнографии, культуроведения, искусствоведения, истории, социиологии,
психологии. Поэтому изучение искусства аския в широком плане даёт
возможность сделать важные выводы.

3.

Сегодня термины типа:
«
аския
»
,
«
аскиячи
»
,
«
аскиябоз
»
,

«
пайров
»
,
«
мучал
»
,
«
ширинкорлик
»
,
«
тутал
»
,
«
кофия
»
,
«
радиф
»
,
«
ухшатдим
»
,
«
сафсата
»
,
«
гулмисиз
»
,
«
терма
»
, непосредственно относящиеся к узбекскому аския,
употребляются во всём мире с узбекскими наименованиями.

4.

Узбекский язык


язык с широкими возможностями
, а также богатый
на каламбуры. Аския как одна из разновидностей игры слов часто
используется в узбекском языке. Это объясняется полисемантической
природой узбекского языка и менталитетом узбекского народа,
предрасположенного к шуткам и остротам. Большое к
оличество
полисемантических слов, омонимов, омофонов, омографов, паронимических
единиц предоставляют возможность для создани игры слов. Сложно выразить
в нормативном (атрофроническом) состоянии понятия духовного мира
многогранного человека с помощью языков
ых элементов. В результате чего
появляется потребность в отступлении от нормы. В связи с потребностью
выразить в речи аскиячи более одного значения, а также коммуникативного
намерения осуществляется игра слов. Текст игры слов отличается от других
текстов с
воей многозначностью, в нём различное содержание, сложная
комбинация, основанная на более одной имплицитной информации,
отступление от нормы, анормальные процессы, реальные языковые аномалии.
Асимметрический дуализм, амфиболия, аллофрония, контаминация, ал
люзия,
ирония, языковая аномалия, пресуппозиция, явления скрытого значения
создают основу для разного толкования текста игры слов. Подобные
отступления необходимо оценивать в качестве поэтической сообразности,
усиливающую воздейственность, а не как речевой

недостаток.

5.

Аския широко распространена во многих областях Узбекистана. В этом
плане деятельность школ аскиячилик Ферганы (Маргилана, Коканда),
Андижана, Намангана занимает лидирующие места. Традиционно
проводимые в названных областях
«
Праздники аския
»
,
«
Аския пиршества
»
,
республиканские смотры
-
конкурсы
«
Аския
»

имеют особое значение тем, что
собирают большую аудиторию, привлекают тысячи зрителей, дарят
эстетическое наслаждение слушателям. Однако аския, возникшее в качестве
художественного состязания иг
ры слов, сегодня толкуется как
«
искусство
игры слов, выражающее разврат
»
, это определяется тем, что на больших
сценах в речи профессиональных аскиячи часто употребляются понятия,
выражающие разврат. Причиной, оказывающей отрицательное воздействие на
культу
рный уровень искусства слова аския, является то, что аския
рассматривается как искусство исполнения только мужчинами, а также, не
42

получившей развития сценического аския женщин.

6. К речи аскиячи предъявляются следующие требования:


лингвистические требован
ия: в связи с требованиями пайров о
сохранении интонационной, грамматической и смысловой нормативности
мысли, умении выражать более одного значения языковых единиц, а также в
случаях разного толкования речи, употреблениия слов в рамках тематики игры
слов;


прагматические требования: заранее владеть информацией о
«
противнике (противниках)
»
, знание их
«
автобиографии
»прозвищах,
характерах, недостатках и дефектах;


стилистические требования: умение при игре слов, быстро сообразив,
выразить мысли экпромтом, о
строумно и красноречиво, умение использовать
воздействующую и эстетическую возможности речи, создавать различные
комбинации в речи с помощью языковых единиц.

7. Пайров, самая распространённая разновидность аския, формируется на
основе всестороннего освещен
ия определённой темы. Для того, чтобы создать
игру слов посредством пайров требуются следующие ситуации:

а) использование терминов, относящихся к тематике пайров; б) выразить в
сатирической форме своё отношение к
«
противнику
»
; в) остроумие,
красноречие, э
кспромт; г) раскрытие, избранной темы пайров; д) выражать
более одной информации.

8. В аския у
«
противников
»

имеются свои прозвища. В речи аскиячи
намёк на прозвище осуществляется следующими способами и средствами:

1. Фонетическими средствами. 2. Лексичес
кими средствами.

3. Морфологическими средствами. 4. Синтаксическими средствами.

9. В образцах устного народного творчества узбекского языка, таких как
«
Зарофат
»
,
«
Айтиш
»
,
«
Выдумка
»
,
«
Тутал
»
,
«
Праздник цветка
»
,
«
Бахрибайт
»
,
«
Свадебные песни
»
,
«
Лапары (част
ушки)
»
,
«
Сафсата
»
,
«
Порезал быка
»
,
«
Чистон
»
,
«
Танец пшеницы
»
,
«
Гули, гули
»
, в связи с наличием сторон,
свойственных аския, можно их расценивать как разновидности игры слов
параллельной аския. Аския типа:
«
Ширинкорлик
»
,
«
Одиночная аския
»
,
«
Чандиш
»
,
«
Поэтиче
ский способ аския
»
,
«
Немного аскии
»
,
«
Аския,
основанные на исполнении роли
»
,
«
Женская аския
»
,
«
Выдумка
»
,
««
Радиф ,
«
Сафсата
»
,
«
Раббия
»
, считаются малопродуктивными разновидностями по
степени употребления.

10. В речи аскиячи проявляются разновидности следую
щих
стилистических повторов: звуковые повторы, повторы парных или
повторяемых слоформ, повторы контекстуальных антонимов, структуральных
повторов.

11. В аския, в основном, используется синтагматический
(контаминационный) способ , связанный с произношением.

Деление одного
слова или соединение нескольких слов считается разновидностями синтагма
-
тического способа.
43

SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC

DEGREES PhD.27.06.2017.Fil.o5.02 AT

FERGHANA STATE UNIVERSITY


FERGHANA STATE UNIVERSITY

DUSMATOV KHIKMA
TULLO KHAITBOEVICH

LINGVOSTYLISTICS OF THE TEXT OF ASKIYA

10.00.01


Uzbek language
DISSERTATION ABSTRACT OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY
(
PhD
)

ON PHILOLOGIICAL SCIENCES

Ferghana


2018

The theme of PhD dissertation is registered by Supreme Attes
tation Commission at the

B2017.2.PhD/Fil.169
.

The dissertation has been prepared at the chair of Uzbek linguistics of Ferghana State University.

The abstract of the PhD dissertation is po
sted in three (Uzbek, Russian, English (Resume))
languages on the website of the Scientific Counsil (
www.fdu.uz
) and on the website
«
»

Information
-
educational portal (
www.ziyone
t.uz
)

Scientific advisor
:

Mamadjanov Alijon

Doctor of Philological sciences, professorOfficial opponents:

Odilov Yorqinjon Rahmonaloyevich

Doctor of Philological sciences


Rahimov Usmonjon Ergashevich

PhD in
Philological sciences
,
assistant prof
essor


Leading organization
:

Kokand

State pedagogical institute

Defense of the Dissertation will take place on
«
_
__» ________

2018, at

_______

p.m. at a meeting
of Scientific Council
PhD.27.06.2017.Fil.05.02
under Ferghana State University

(
Address
:
19
,

Murabbiylar Street
,

Ferghana,
100151
. Tel: (99873) 244
-
66
-
02; fax: (99873) 244
-
44
-
01;

e
-
mail:
[email protected]
.

Dissertation could be reviewed information
-
resource center of
Ferghana State University

(
registration number
__).
Address
:

19
.
Murabbiylar

Stre
-
71
-
28.

Dissertation abstract sent out on
«____» _____________

2018
.

(Mailing report

number ____ on

«____» ____________ 201
8).

M.Kh.Hakimov

Chairman of Scientific Council awarding

scientific degrees,

Doctor
of Philological
sciences
,
Professor


M.T.Zokirov

Secretary of Scientific Council awarding

scientific degrees,

PhD in Philological
sciences, assistant professor


Sh.M.Iskandarova

Chairman of Scientific Seminar at the
Scientific Council awarding scientific
d
egrees,

Doctor of Philological sciences
,
Professor45

INTRODUCTION (abstract
of
doctoral dissertation)

The aim of
the
research work
askiyachies‱speech, expression and figuration opportunities of word games in
Uzbek lan
guage through semantic
-
structural analyzes of the text of askiya
.


The object of t
he research work
is askiya as Uzbek word art
.

Scientific novelty of the research work
:


askiyachis‱skillfull usage of words, performance and style proficiency are
vividly sh
own;

the formation of askiyachies‱ speech via being smart in answers and word
gamed is proved;


morphological, syntactical
-
stylistic ways of accomplishment of combinations of
word gameswith
specific terms are shown
;

the role of such devices as speech sounds, words, tone, and pauses in making
someone laugh is shown
;

the unusual syntagmatisation of sentence components in askiyachis‱ speech is
defined.

Impleme
ntation of the research results

Acco
rding to the results of investigation of Uzbek askiyachies‱ speech
:

Based scientific conclusions on lingvostylistics of the text of askiya, explaining
the meaning of more then 30 lexemas (vavag, ustun, etaksiz, yoqmoq, amiri, issiq
-
sovuq, oshiq
-
mashuq, gul
u, gursketdi, bosvoldi, umrboqiy, quruq, askiya, suzamol,
badihaguy, laqab, mutoyiba, payrov, raqib, uchiriq, shama, qochirim, harif, soz uyini,
zakiy, zako, hozirjavob, lutf, suzana, pona, qunoq, haqqush, uloq, olmurut, kaptar,
qantak, muqim, nizom) of Uz
bek language, giving the new explanation of lexemes,
and on substantiating asymmetric dualism between general and contextual meaning
have been used in the project FA
-
F8
-
34
«
The principles of development of Uzbek
language lexicon and terminology
»

(refere
nce from

23
,
November

201
6

FTK
-
0313/

835 of Committee on the coordination of development of science and
technologies)
.

Meanings of vocabulary units due to using scientific results is
enriched, explanations are developed
;


The results

of the work have been
used

on a
dding Askiya to the
UNESCO
‱s
representative list as intangible cultural heritage,

enriching the site of National
comm
itt
ee

on
Center
and UNESCO activities due to intangible cultural heritage,
fulfilling general aim and task of Askiya schools in

the Republic
(
reference from 6,
February 2017 01
-
06
-
33 of
cultural and enlightenment affairs
).

As a resu
lt
Askiya

as
an
intangible cultural
heritage
has been added
to the
UNESCO
‱s

representative lis
t

and developing
Askiyachies‱

proficiency
, bringing up talented young word musters, for
ming

of

theoretical
-
practical
a
spe
cts of Uzbek askiyachi schools have been achieved
;

The outcomes on promoting the idea of national independence among the
population
,
ca
reful preservation
, veneration and enriching

of
cultural heritage,
enhancing the
prestige
of value which is associated with the name of the nation
especially upbringing young people in the spirit of respect
to cultural heritage
were
46

used

at the

meetings a
nd seminars

in region, towns and villages

by Ferghana branch
of republican center o
f propagation of spirituality
between 2009
-
2017
(reference from
1
7
,
February

2017

# 64 of
Ferghana branch of republican center o
f propagation of
spirituality
)
.
As a result p
ropagation of the national idea
, upgrading the effectiveness
of the spiritual
-
educational works, developing national value and examples of folklore
creativity are achieved.

The structure and volume of the thesis.

The thesis consists of an
introduction, t
hree chapters, conclusion and bibliography. The volume of the thesis
is
1
35

pages.

47

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

LIST OF PUBLISHED WORKS

I бўлим (I часть; I part)

1. Дўсматов Ҳ. Аския матнларида урғунинг услубий
-
семантик
хусусия
тлари. // Жайхун. Илмий хабарлар журнали.


Термиз. 2009.


№ 3
-
4.


Б. 87
-
90. (10.00.00)

2
. Дўсматов Ҳ. Аския


лингвопрагматик тадқиқот объекти сифатида //
Ўзбек тили ва адабиёти.


Тошкент, 2011.


№ 4.


Б. 96
-
100. (10.00.00 № 14)

3
. Дўсматов Ҳ. Аския
матнида сўз ўйинининг фоностилистик алоқа
усуллари // Тил ва адабиёт таълими.


Тошкент, 2014.


№ 1.


Б. 34
-
36.
(10.00.00 № 9)

4
. Дўсматов Ҳ. Аския санъати ва унинг ўрганилиши // Ўзбек тили ва
адабиёти.


Тошкент, 2015.


№ 3.


Б. 90
-
93. (10.00.00 № 14)

5
. Дўсматов Ҳ. Аския ва унинг матний хусусиятлари // Ilim ha‱m ja‱miyet.


Нукус, 2015,


№ 3.


Б. 24
-
27. (10.00.00 № 2)

6
. Дўсматов Ҳ.

Асоси битта сўздан иборат аскиялар матни // Ўзбекистонда
хорижий тиллар (электрон илмий
-
методик журнал).


Тошкент, 20
15.


№ 4.


Б. 38
-
42. (10.00.00 № 17)

7
. Дўсматов Ҳ. Аския матнида окказионал зидмаъноли сўзларнинг услубий
хусусиятлари // Илм сарчашмалари.


Урганч, 2016.


№ 1.


Б. 43
-
48. (10.00.00
№ 14)

8
. Дўсматов Ҳ. Қофия ва услубий такрор оҳангдорлигига асослан
ган аския
матнларида сўз ўйинлари // Ўзбекистон миллий университети хабарлари.


Тошкент, 2016.


№ 1/1.


Б. 213
-
215. (10.00.00 № 15)

9
. Дўсматов Ҳ. Аския матнларида товуш алмаштириш, орттириш ва
тушириш // Ўзбекистон миллий университети хабарлари.


Тошк
ент, 2016.1/2.


Б. 236
-
238. (10.00.00 № 15)

10
. Дўсматов Ҳ. Аския матнларида окказионал паронимларнинг услубий
хусусиятлари // Бух
оро давлат университети илмий
ахбороти.


Бухоро,
2016
.4.


Б.
68
-
73.

(10.00.00 № 1)

11
. Дўсматов Ҳ. Тил ўқитишда
аския элементларидан фойдаланиш
самарадорлиги // Ўзбекистонда хорижий тиллар (электрон илмий
-
методик
журнал).


Тошкент, 2016.


№ 4.


Б. 302
-
305. (10.00.00 № 17)

12
. Дўсматов Ҳ. Аскияларда жой номлари асосига шакллантирилган сўз
ўйинлари // ФарДУ. Илмий
хабарлар.


Фарғона, 2016.


№ 4.


Б. 86
-
88.

13
. Дўсматов Ҳ. Шахс номларига асосланган аскияларда сўз ўйинлари //
Тил ва адабиёт таълими.


Тошкент, 2016.


№ 10.


Б. 42
-
44. (10.00.00 № 9)

14
. Dusmatov KH. About the Art of Askiya // Anglisticum
-
Internat
ional journal
of literature, linguistics. Volume 5, Issue 12.


Tetova, (Macedonia) 2016.


P. 31
-
38.
(
№ 5, GIF 1.006;
№ 12,
Index Copernicus impact factor 6.88; № 23, SJIF 4.508;

43,
UIF 0,3418
)

48

1
5
. Dusmatov Kh. Askiya is a national genre of uzbek verba
l folk art.

// The way
of science


international scientific journal.


Volgograd (Russia)
,


№ 3 (37)

2017.


P. 89
-
93. (№ 5, GIF 0.543; № 17, OAJI 0.350)

16
. Дўсматов Ҳ.
Аскиянинг айрим шаклий
-
ифодавий турлари

//
Республика
Ёш олимлар илмий
-
амалий конфер
енцияси.


Тошкент, 2014.


Б. 225
-
227
.

17
. Дўсматов Ҳ. Тил ўқитишда аския элементларидан фойдаланиш
самарадорлиги // Узлуксиз таълим тизимида хорижий тилларни ўқитишнинг
янги тенденциялари: реал амалиёт ва ривожланиш стратегиялари. Масофавий
илмий
-
амалий
конференция. Ўзбекистонда хорижий тиллар (электрон илмий
-
методик журнал).


Тошкент, 2016.


№ 4.


Б. 302
-
305. (10.00.00 № 17)

18
. Дусматов Х. Об узбекском исскустве аския. // Балтийский
гуманитарный журнал. Россия, 2017. Том 6.

№ 1(18).


С. 36
-
40.


II
бўлим (II часть; II part)

1
9
. Дўсматов Ҳ. Аскияда ирониянинг ифодаланиши // Ўзбек
услубшунослигининг долзарб муаммолари. Республика илмий
-
назарий
анжуман материаллари.


Фарғона, 2006.


Б. 105
-
107.

20
. Дўсматов Ҳ. Аския матнларида кўзатиладиган фонетик ўз
гаришлар //
Ўзбек услубшунослигининг долзарб муаммолари. Республика илмий
-
назарий
анжуман материаллари.


Фарғона, 2006.


Б. 107
-
109.

21
. Дўсматов Ҳ. Аския матнида қўлланган омонимларнинг услубий
хусусиятларига доир //Илм
-
фан тараққиётида олималарнинг ўрн
и. Илмий
-
амалий анжуман материаллари.


Фарғона, 2008.


Б. 33
-
34.

22
. Дўсматов Ҳ. Аския матнларида паронимларнинг қўлланилиши // Илм
-
фан тараққиётида олималарнинг ўрни. Республика илмий
-
амалий анжуман
материаллари.


Фарғона, 2008.


Б. 130
-
132.

2
3
. Дўсма
тов Ҳ.
Аския


лингвопрагматик тадқиқот объекти

/
/

Изланиш.
Республика ёш тадқиқотчиларнинг илмий мақолалари танлови материаллари.


Тошкент, 2008.


Б. 9
-
12.

24
. Дўсматов Ҳ. Аския матнларида фразеологик бирликларнинг услубий
қўлланилишига доир // Филологи
янинг долзарб муаммолари. Республика
илмий
-
амалий анжуман материаллари.


Фарғона, 2008.


Б. 118
-
120.

2
5
. Дўсматов Ҳ. Аския матнининг ўрганилишига доир // Адабий матн
тадқиқи масалалари. Республика ёш олимларининг илмий
-
амалий анжумани
материаллари.


Тош
кент, 2009.


Б. 69
-
73.

26
. Дўсматов Ҳ. Фурқат ижодида мутойиба элементлари // Фурқат ижоди
муаммолари. Илмий
-
услубий мақолалар тўплами.


Қўқон, 2010.


Б. 80
-
82.

27
. Дўсматов Ҳ. Дарсларда аския элементларидан фойдаланиш


интерфаол усуллардан бири сифати
да // Малакали педагог кадрлар тайёрлаш
ҳамда таълим тизими узлуксизлигини таъминлаш муаммолари. Илмий
-
амалий
анжуман материаллари.


Фарғона, 2012.


Б. 42
-
45.

49

28
. Дўсматов Ҳ. Аския матнининг айрим фоностилистик хусусиятлари //
Ўзбек тилшунослигининг долза
рб масалалари. Республика илмий
-
назарий
анжуман материаллари.


Тошкент, 2013.


Б. 169
-
171.

29
. Дўсматов Ҳ. Аския


ўзбекона сўз ўйини //
Бадиий таржима ва адабий
алоқалар. Республика илмий
-
амалий анжумани материаллари. Самарқанд, 2014
.Б
. 106
-
109
.

30
.
Дўсматов Ҳ. Ўзбек миллий сўз санъати ЮНЕСКО эътирофида // Турон
тарихи.


Тошкент, 2014. № 6.


Б. 11
-
16.

31
. Дўсматов Ҳ.
Аёллар аскиясининг айрим нутқий хусусиятлари

//
Ёш
олимлар илмий
-
амалий конференцияси.


Тошкент, 2014.


Б. 224
-
225
.

3
2
.

Дўсматов Ҳ
.
Пайров ва унинг матний хусусиятлари.
Республика Ёш
олимлар илмий
-
амалий конференцияси.Тошкент, 2014.


Б. 22
7
-
22
8
.


33
. Дўсматов Ҳ. Аския


ўзбек миллий сўз санъати //
XXI аср


интеллектуал авлод асри
.
Ёш олим ва талабаларнинг республика илмий
-
амалий
а
нжумани материаллари.Наманган, 2014. I қисм.


Б. 243
-
250.

34
. Дўсматов Ҳ. Пайровлар матнида жуфт ва такрорий сўзшакллардан
стилистик мақсадларда фойдаланиш //
Тенденции и перспективы развития
науки и образования в условиях глобализации
.
II

международна
я научно
-
практическая интернет
-
конференция. Выпуск 2.Переяслав
-
Хмельницкий.

2015.


С. 443
-
446.

35
. Дусматов Х. Контекстуальные антонимы в юмористических текстах //
Взаимодействие языков в полиэтническом государстве.

Международная
научно
-
практическая ко
нференция.

Бишкек, 2015
.


С
.
29
-
34
.

36
. Дўсматов Ҳ. «Гулмисиз, райҳонмисиз, жамбилмисиз?» аскиясининг
айрим хусусиятлари //
Глобал олий таълим тизимида илмий тадқиқотларнинг
замонавий услублари
.
Халқаро

илмий конференция материаллари.Навоий,
2015.


Б.

65
-
67.

37
.
Дўсматов Ҳ. Қофия ва услубий такрор оҳангдорлигига асосланган
аския матнларида сўз ўйинлари // XXI аср


интеллектуал авлод асри
.
Ёш олим
ва талабаларнинг республика илмий
-
амалий анжумани материаллари. Фарғона,
2015.Б. 74
-
78.

38
. Дусматов Х.

О художественных особенностях искусства аския

//
Наука
и образование
.
Сборник статей. Москва
, 2015.


С. 78
-
81.

39
. Дўсматов Ҳ. Аскияда окказионал ҳосилалар // Филологиянинг долзарб
муаммолари. Республика илмий
-
амалий интернет конференция материаллари.


Фарғона, 2016. 1
-
китоб.


Б. 41
-
45.

40
. Дўсматов Ҳ. Аския матнида омонимларнинг услубий
-
семантик
хусусиятлари // Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари ҳамда таълим
тизимида тил компетентлигини шакллантириш ва ривожлантириш масалалари.
Илмий
-
амалий анжу
ман материаллари.


Қўқон, 2016.


Б. 92
-
96.

41
. Dusmatov CH.
Die benutzung der kontextuellen paronymie in den
witztexten

// Bilim ve
eğitim
: problemler,
ģő
z
ü
mler, vazifeler. Mecmua.


Анталия,
2016.

Б. 95
-
100.

50

42
. Дўсматов Ҳ. Асоси битта сўздан иборат
аскиялар // Ўзбек
тилшунослиги ва адабиётшунослигининг долзарб масалалари. Республика
илмий
-
амалий конференция материаллари. Фарғона, 2016.

Б. 263
-
265.

43
. Дўсматов Ҳ.
Кулги
, туйғу, тафаккур // Эркин Воҳидов ижодининг
маънавий ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамия
ти. Илмий
-
амалий анжуман
материаллари.


Фарғона, 2016.


Б. 55
-
56.51


Автореферат
Фарғона давлат университети
«
FarDU
.

I
lmiy xabarlar


Н
аучный
вестник
.

ФерГУ
»

илмий
-
методик журнал таҳририятида таҳрирдан ўтказ
и
лди

(02.02.2018

йил).
Босишга

рухсат этилди:
07.02.
2018 йил
.

Бичими 60х44
1
/
16
, «Times New Roman»

гарнитурада рақамли босма усулида босилди.

Шартли босма табоғи
3,4
. Адади: 100. Буюртма
: №
26
.


Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,

100197, Тошкент, Интизор кўчаси, 68.


«АКАДЕМИЯ Н
ОШИРЛИК МАРКАЗИ
»

Д
авлат унитар корхонасида чоп этилди.


Приложенные файлы

  • pdf 7047684
    Размер файла: 849 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий