Alexandru GRIBINCEA. Doamna Raisa Evsiukova la o aniversare Doamna raisa evsiukova la o aniversare. Alexandru GRIBINCEA, professor universitar, doctor habilitat, ULIM.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova


Departamentul Informaţional BiblioteconomicColecţia „Universitaria”

Fascicula a
43
-
aRaisa Evsiukova

B
IOBIBLIOGRAFIE
Chişinău, 2010

2

CZU
016:[336+929
]R

21Ediţie îngrijită de:
Zinaida Sochircă


A
utori
:
Tatiana Panaghiu, Elena
Ţurcan


Redactare ştiinţifică:
Ludmila Corghenci


Redactare bibliografică:
Valentina Chitoroagă


Machetare
:

Zinaida
Diacova
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii

Raisa Evsiukova
: Biobibliografie / aut.:

Tatiana
Panaghiu, Elena Ţurcan
; red. şt.: Lu
dmila Corghenci
;
red. bibliogr
: V
alentina Chitoroagă
; ed. îngrijită de
Zinaida Sochircă ; Univ.
Liberă Intern. din Moldova,
Dep. Inform. Biblioteconomic.


Ch. : ULIM, 2010.


6
2

p.(Colecţia "Universitaria" ; Fascicula a 43
-
a).

50 ex.


ISBN 978
-
9975
-
101
-
39
-
4.


016:[336+929]Departamentul Informaţiona
l Biblioteconomic ULIM

Adresa: str. Vlaicu Pârcălab, 52


2012 Chişinău, Republica Moldova


Tel. 21 24 18


e
-
mail:
[email protected]


http://www.ulim.md/library


ISBN

© ULIM, 20
1
0

3Raisa EVSIUKOVA,Doctor în ştiinţe economice
,


conferenţiar universitar,

prodecan al facultăţii Ştiinţe Economi
ce

Universitatea Liberă Internaţională

di
n

Moldova

4
5

CUPRINS


Tatiana
PANAGHIU
.


R
epere bibliometrice ale
patrimoniului documentar
-
informaţional al
Cercetătorului Raisa Evsiukova sau În loc de Prefaţă
….
7


Omagii:

Natalia
BURLACU
, Tatiana
CERGA
.

Поздравляем

с

юбилеем
!...
.......................
...................................
.......
11


Alexandru

GRIBINCEA
.

Doamna
Raisa Evsiukova la
o
aniversare..
………
……………………………………………..
13


Ada
ŞTAHOVSCHI
.

Încă
o
floare
....
........
.
....................
16

Curriculum Vitae
.......................................................
17


File din Albumul Vieţii
..........................
....................
22


Palmares bibliografic

Doctorat.......
..........
.....................................
...............
30

Monografii..................................................................
30

Contribu
ţii ştiinţifice

Articole în culegeri, anale
..................................
30

Articole în reviste
.
.......................
.....
.................
37

Str
ategii. Prognoze
...................
..................
.......
39

Lucrări didactice
...................
..............................
......
40


Raisa Evsiukovacoordonator de ediţii,
conducător
ştiinţific,

consultant

Coordonator de ediţii
………………………………….
45

Con
du
cător ştiinţific, consultant al

lucrărilor
studenţeşti
…………………………………
.
………
.
….
46


Cronică. Note.

O
magii..............
.............................
......
51


Referinţe privind activitatea
Profesoru
lui
Raisa
Evsiukova
.......................
.....................
.....
........
.........
51


6

Discipolii Profesorului, Cercetătorului Raisa
Evsiukova
………………………………………………
........
..
52


Maxime preferate ale Omului

Raisa Evsiukova
……..
53


Ind
ic
e de nume
......................................................
...
54


Ind
ic
e de titluri
.........................................................
56


7

R
EPERE BIBLIOMETRICE
ALE PATRIMONIULUI
DOCUMENTAR
-
INFORMAŢIONAL AL CER
CETĂTORULUI
RAISA EVSIUKOVA

SAU ÎN LOC DE PREFAŢ
Ă


Tatiana
PANAGHIU,

şef oficiu DIBUn înţelept a spus: „Gândirea te face

înţelept, vorbirea
te face explicit, scrisul te face precis.” Deaceea ne
-
am propus
o publicaţie despre o persoană deosebită, cercetător ştiinţific
notoriu
în economie
şi un
pedagog talentatRaisa Evsiukova.
Co
n
ferenţiar universitar, doctor în ştiinţe ec
onomice,
prodecan al Facultăţii Ştiinţe Economice, profesor cu o vastă
activitate organizaţională şi pedagogică, care a îndrumat şi a
instruit multe generaţii de studenţi, mamă şi soţie iubitoare şi
grijulie


astfel poate fi continuată lista activităţilor

şi
funcţiilor, care se îmbină armonios în viaţa acestei elegante şi
încântătoare Doamne. Chiar dacă a rotungit un frumos
jubileu, anii n
-
au reuşit să
-
i atingă spiritul tineresc şi energia
nesecată, activitatea Domniei sale fiind în continuare la cote
maxi
me.

Doamna Raisa Evsiukova este la vâ
rsta realizărilor
frumoase, pe care noi sperăm că le
-
am
elucidat

pe cât se
poate de precis şi complet în această lucrare biobibliografică,
care reprezintă fascicula a
43
-
a


din colecţia „Universitaria”.
D
escrierile bibl
iografice ale documentelor sunt structurate
conform genului publicaţiei (teze doctor, monografii,
contribuţii ştiinţifice, materiale didactice, referinţe

privind
activitatea, discipoli

etc.), respectând criteriile direct
cronologic şi alfabetic. Descrieri
le bibliografice sunt realizate
în corespundere cu prevederile standardelor bibliologice în
vigoare,

fiind păstrate caracterele originale ale documentelor.

În total activitatea ştiinţifică şi didactică a autorului s
-
a fructificat în 10
9

lucrări
,

editate
între anii 1976
-
2010. O
analiză bibliometrică succintă ne permite să menţionăm, că
din punct de vedere cantitativ cel mai rodnic

este
anul
2008 ,
de autor fiind semnate 12 de publicaţii. Anii 1988
-
1990
8

sunt mai puţin productivi (1
-
2 publicaţii per an),

ţinînd cont
de specificul domeniului de cercetare, care depinde foarte
mult de condiţiile social
-
economice oscilatorii şi de
schimbarea frecventă a legislaţiei. Pentru anii 1992
-
1996
observăm o lipsă de publi
caţii, în perioada menţionată
Doamn
a Raisa fiin
d angajată a băncilor „Bancosind” şi
„Intreprinzbank”. Foarte propice pentru activitatea de
cercetare s
-
a dovedit a fi angajarea la ULIM
,

în

anul

1997
, şi
reangajarea ulterioară din anul 1999 până în prezent.

Î
n
această perioad
ă autorul publică anual în me
die

5 publica
ţii ,
numărul total alcătuind 66
.


Analiza bibliometrică
în funcţie de criteriul limbii

ne
arată, că majoritatea materialelor s
unt publicate în limba
rusă, aceasta

fiind limba maternă a autoarei. Din totalul de
materiale doar 17 sunt publica
te în limba română, în mod
special în
tre anii 1988
-
1999. La fel, din anul 2003 Doamna
Raisa Evsiukova intensifică elaborarea şi publicarea lucrărilor
în limba română
, având coautori vorbitori de limbă română.

9

Din punct de vedere al locului editării, specif
icăm, că
lucrările Doamnei Raisa Evsiukova au fost editate în Federaţia
Rusă, Ucraina, Letonia şi evident, în Republica Moldova.

Analizînd

lucrările autorului din punct de vedere
tipologic (în baza destinaţiei funcţionale
şi conţinutului

publicaţiei) con
statăm predominarea articolelor ştiinţifice
,

localizate în anale, culegeri, materiale ale conferinţelor
ştiinţifice.
Menţionăm

instrucţiunile tehnologice de
specialitate publicate aparte sau în revistele ştiinţifice, ce au
menirea să faciliteze şi să facă
mai efectivă activitatea
structurilor economiei naţionale, în special domeniul bancar.
În articolele sale autorul oferă informaţie despre terminologia
de specialitate de ultimă oră, ţinând cont de faptul, că
economia este un domeniu destul de
flexibil şi i
nsta
bil
, fiind
influenţat

foarte mult de schimbările social
-
economice. E de
menţionat şi ponderea materialelor didactice în această
lucrare: 6 manuale, 12 indicaţii metodice, 9 programe
analitice, 5 curricule universitare, care au contribuit şi
contribuie
la augmentarea calităţii desfăşurării procesului de
învăţământ. Conform criteriului de ordonare tipologic
prezentăm

următoarele date

statistice
: autoreferate, teze


2;
monografii
-

2; artic
ole în culegeri
-

45
; articole în reviste


20;
publicaţii cu ca
racter tehnologic


2; lucrări coordonate


5;
cronici, note, omagii


3; lucrări studenţeşti
-

30.

Din punct de vedere al suportului de fixare a informaţiei
predominant este cel tradiţional (hârtie). Dar în condiţiile
actuale, când tehnologiile informaţi
onale devin din ce în ce
mai importante, sursele electronice devin ind
ispensabile
oricărui cercetător. Raisa Evsiukova are
la activ 4 CD
-
ROM
-
uri. Fiecare CD este edit
at anual, completând colecţia „e
-
Por
t
ofoliu Ed
ucaţional ale cadrelor didactico
-
ştiinţifice

ULIM”
şi fiind a
ccesibil prin serverul universitar

la adresa:
ftp://ftp.ulim.md
. O realizare este şi crearea şi asigurarea
funcţionării
blogului personal
,

care pe lîngă funcţia
informativă
,

o
deţine şi pe cea de

promova
re a realizărilor
personale ale autorului şi instituţiei.

10

Analiza bibliometrică a publicaţiilor, semnate de către
Raisa Evsiukova, oferă răspuns la diverse întrebări, legate de
locul, limba editării, genuri şi tipuri de documente etc. Astfel,
am oferit cel
or interesaţi

o descriere

amplă

a
situaţiei
, ce
reprezintă rezultatul activitătii ştiinţifico
-
didactice a
savantului,
cercetătorului şi profesorului Raisa Evsiukova,
activitatea căreia rămâne a fi în continuare la nivel înalt.

La întocmirea biobibliogra
fiei au fost consultate
bibliografiile naţionale (publicaţii ale Camerei Naţionale a
Cărţii), instrumentele de informare ale Departamentului
Informaţional Biblioteconomic ULIM,
precum şi colecţia
personală a Doam
nei Raisa Evsiukova.

Indicii

auxiliar
i

de nu
me
şi de titluri

facilitează utilizarea
biobibliografiei, orientând beneficiarii spre numerele de ordine
ale descrierilor bibliografice.

Suntem de părerea, că biobibliografia constituie un
suport esenţial pentru diferite solicitări de informare şi
document
are. Ea este destinată profesorilor şi studenţilor,
colaboratorilor instituţiilor ştiinţifice de profil precum şi
tuturor celor interesaţi în domeniu
.

Echipa alcătuit
orilor aduce sincere mulţumiri Doam
nei
Raisa Evsiukova pentru contribuţiile la elaborarea
acestei
lucrări, dorindu
-
i

prosperitate şi realizări personale şi
profesioanle.
.

VIVAT, CRESCAT, FLOR
EAT!


Referinţe bibliografice:

1.


Corghenci, L., Beşelea, L. Patrimoniul documentar
-
informaţional al profesorului Pavel Parasca: demers
bibliometric. În:

Probleme actuale de istorie naţională:
Studii în onoarea profesorului Pavel Parasca. Univ. Liberă
Intern. din Moldova. Ch., 2009, p. 10
-
13.


2.


Panaghiu T., Idrisov, E. Argument. În: Valentin
Aşevschi la 60 de ani: biobibliogr. Univ. Liberă Intern. di
n
Moldova, DIB. Ch., 2007, p. 4
-
5.
11

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕ
М!


Наталья
БУРЛАКУ,

профессор университар, доктор хабилитат,

декан Экономического факультета УЛИМ

Татьяна
ЧЕРГА,

доктор, Заведующий Кафедрой «
Finanţe, Bănci şi
Contabilitate
» УЛИМЖелание расти
и побеждать, достигать успехов
-

естественные стремления человека. С этим никто не
спорит. Но стоит, даже сегодня, завести разговор о
реализации женщины в карьере, как тут же попадаешь в
плен общественных стереотипов или в клан воинствующих
феминисток…

Ни
первое, ни второе не может претендовать на
объективность при попытке описать психолого
-
социально
-
деловой портрет
Раисы Дмитриевны Евсюковой.

Этой женщине, ещё с раннего возраста, когда в семье
не стало отца, приходилось достойно выдерживать
конкуренцию с м
ужчинами и постоянно доказывать свою
состоятельность в выбранной сфере. При этом, как и для
большинства успешных женщин, карьера для неё, это не
только средство обретения профессиональной
независимости, но и эквивалент своей эффективности как
специалиста и

руководителя, так и жены, матери и теперь
уже и бабушки… Не удивительно, что среди, традиционно
ориентированных потребностей карьеры, как: потребности
признания и независимости, самостоятельности и
самодостаточности, в её карьерном росте выделяются и
нетр
адиционно ориенти
-
рованные: потребность в
продолжении образования (изучения иностранных языков,
в частности), потребность получать и оказывать
поддержку, потребность в эстетических переживаниях и
доминирующая потребность в соответствии роли женщины
и матер
и


являются для неё
не производными, а целью
жизни.

С внешностью русской красавицы, характером и
энергией маршала Суворова, Раиса Евсюкова в течении 40
лет общего трудового стажа, в т.ч. 30 лет трудовой
деятельности в городе Кишиневе, с успехом достигла т
аких
карьерных вершин как: Диплом с отличием об окончании
12

Донецкого Государственного Университета, досрочное
окончание Аспирантуры Финансовой Академии при
Президенте РФ, начальник отдела анализа и стратегии КБ,
доцент и декан Экономического факультета
ULIM

и т.д.
При том, что, одновременно, создавала условия и
обеспечивала «надежный тыл» для реализации карьерных и
профессиональных целей мужу: профессор, доктор
экономических наук А. Нидерица, дочери: выпускница
ULIM

по двум специальностям и магистратуры Нант
ского
Института Управления (Франция), финансовый директор
дочернего предприятия (г.София) Французской
Производственной Корпорации «
YOPAK
», сыну: выпускник
факультета Кибернетики и Программирования,
сертифицированный программист, одновременно
поддерживая и
заботясь об остальных членах семьи: маме,
сестре и т.д…

А какие она готовит маленькие (!) и вкусные
молдавские голубцы, маринованные баклажаны и
гогошары, соленья, рыбу…

Ни оглядываясь назад, ни смотря вперед


нет повода
для огорчений и сожалений… Так д
ержать и только вперед,
к новым вершинам, Раиса Дмитриевна!

С днем рождения и долгие лета!!!13

DOAMNA

RAISA E
VSIUKOVA

LA

O

ANIVERSARE


Alexandru
GRIBINCEA
,

professor universitar, doctor habilitat, ULIMColega noastră Raisa Evsi
ukova prin mun
că şi
perseverenţă
, insistenţă şi succese a reuşit să
-
şi facă un
nume
-

„Raisa Evsiukov
a


-

pe
filele lucrărilor ştiinţifice de
conţinut

financiar
-
bancar. Problematica financiar
-
bancar
ă
persistă în lucrările savantului
-
ec
onomist Raisa Evsiukov
a
,
continuând

să fie obiect
ul

preocu
părilor şi investigaţiilor sale.
A
bordările sistemice
ale Domniei Sale

sunt în vizorul
oamenilor
de
ştiinţă şi
al
practicienilor,
factorilor de decizie,
reprezentanţilor

Băncii Naţionale, băncilor comerciale,
organizaţiilor şi organi
smelor internaţionale.

Cercul de interes
e profesionale şi ştiinţifice ale

Domniei
Sale sunt variate, adesea şi opuse,
predominante fiind cele de
importanţă

social
ă, ecologică
, naţional
ă.


Este firesc să
-
i aducem co
legii noastre cuvinte de elogiu.

Profesoar
a

Raisa Evsiukov
a

este implicată
în
diverse activităţi
ştiinţifice, didactice, de organizare, de manifestar
e, de
contribuţie, de susţinere/analiză a

ide
i
e
i a colegilor
, a

Abordând problematica financiar
-
bancară
, prin
intermediul publi
caţiilor
Raisa Evsiukov
a

defineşte cadrul
conceptual şi esenţa acestuia, coordonatele ştiinţifice ale
strategiilor socio
-
economice.
Domnia Sa

oferă un spaţiu select
de anliză şi sinteză problemelor

financiar
-
bancare, în care
sunt reflectate aspectele speci
fice perioadei de tranziţie şi
criză financiar
-
economică contemporană. Importanţa acestora
în dezvoltarea economică a Republicii Moldova

este evidentă.
D
octorul în economie
,

Raisa Evsiukov
a,

în lucrările sale se
adresează
, în egală măsură, studenţilor din
învăţămâ
ntul
superior postuniversitar, masteranzilor, doctoranzilor, care
studiază

economia. Pentru elaborările sale Profesoar
a Raisa
Evsiukov
a

valorifică o serie de lucrări din literatura de
specialitate străină, precum

şi cele apărute în Republica
14

Moldo
va.

Bazându
-
se pe un suport documentr şi
informaţional reprezentativ, autorul demonstrează o atitudine
creativă, interesată, convingătoare.

Bariereele şi „pietrele subaquatice”, dificultăţile în
abordarea multor aspecte din problematica specifică
,

doctoru
l
Raisa Evsiukov
a

le depăşeşte graţie nivelului său avansat de

pregătire

profesională
, de cercetător ştiinţific,
precum şi
datorită

capacităţil
or individuale,
potenţialul
ui

ştiinţific
acumulat pe parcursul a mai multor ani.

Colegii Doamnei

Raisa Evsiukov
a

de la ULIM, USM,
UTM, ASEM,
au de spus numai

cuvînt
e

de laud
ă, mulţumire
şi
recunoştin
ţă

la

adresa
omagiatei.

A
dresăm, de

asemenea,
mulţumiri deosebite P
rofesoarei Raisa Evsiukov
a pentru
im
plicaţiile deosebite în calitate

de
prodecan

al Facultăţii

Ştiinţ
e Economice ULIM, membru activ al Seminarului
Ştiinţific de Profil
,

al Consiliilor Ştiinţifice, doctor, savant, om
de ştiinţă de o rară corectitudine, inteligenţă, atenţie şi
înţelegere în cele mai diverse situaţii.

Efortul său intelectual Raisa Evsiukov
a

îl direcţionează
pentru

aplicarea în practică a principiilor mecanismului
economic şi financiar
-
bancar atât la nivelul naţional, a
l

Republicii Moldova, cât şi
al fiecărei unităţi în parte.
Prin
modul de
abordare şi tratare a problemelor domeniului
financi
ar
-
bancar, prin caracterul
-
aplicativ uni
c,

Doamna Raisa Evsiukova
este originală, acordă
support
metodologic şi informaţional

investigaţiilor

autorilor/specialiştilor din sfera teoretică şi practică în scopul
perfecţionării

me
todelor şi tehnici
lor economice.

Raisa Evsiukov
a este unul

dintre cei mai
frecvenţi autori
ai revistelor de

caracter economic din Republica Moldova.
Pornind de la premisa că programarea economică este unul
dintre atributele principale ale politicii economice a Republicii
Mo
ldova
,

Raisa Evsiukov
a

argumentează necesitatea utilizării
în activităţile economiştilor a unor tehnici şi metode adecvate
de analiză, de calcul, de previziune, de fezabilitate; necesitatea
aplicării conceptelor cibernetice, a modelării matematice în
stu
di
ul sistemelor economice, aducând un aport deosebit
15

aprof
undării ştiinţifice a programelor economice. Atât
conţinutul, cât şi structura lucrărilor Cercetătoarei
Raisa
Evsiukov
a reliefează caracterul abordării

sistemic
e a
problemelor, ţinând cont

de complexi
tatea conexiunilor
directe şi inverse din sistemul economic. Pentru problemele
abordate Raisa Evsiukov
a

pro
pune utilizarea mai multor
tipuri de modele
/soluţii
,
specificând

concepte, principii care
p
ot fi puse la baza unor decizii teoretice şi practice Lucr
ările
P
rofesoarei Raisa Evsiukov
a sunt rodu
l cercetărilor profund
e
,
efectuate de
-
a lungul mai multor ani într
-
un domeniu ce se
înscrie în preocupările
prioritare

ale
Distinsei

noastre
colege.


La vârsta de 60 de ani D
oamnă Raisa Evsiukov
a este în
perioada
„primăverii

ştiinţific
e”, parcurgând încă mulţi, mulţi
ani plini de activităţi, investigaţii, lucrări şi alte realizări.

F
loarea vieţii
Domniei Sale abea îşi desface petalele.

S
atea ştiinţifică din Republica M
oldova ar
e nevoie
de aportul, cercetăril
e, implicaţiile Doamnei Raisa Evsiukova,
ea fiind bogăţia Neamului.

Cu prilejul consemnării jubileului îi dorim viabilitate
potenţialul
ui

ştiinţific

şi practic deţinut. Fie ca tinereţea şi
frumuseţea,
bunătatea şi corectitudinea, diplomaţia şi
verticalita
tea, activismul şi bunătatea,
să devină însoţitoare
permanente ! S
ă
fie în continuare

pilonul de spri
j
in al ştiinţei
economice din Republica Moldova.
16

ÎNCĂ O FLOARE


Ada
ŞTAHOVSCHI
,

conferenţiar universitar, doctor, ULIM

c
olegii de la Catedra

”Finanţe.Bănci şi Contabilitate”,
ULIMS
-
a mai adăugat încă o fl
D
oamne R
aisa
Evsiukova. O floare care reprezintă
înţelepciune, frumuseţe şi tandreţe.

O cunosc pe
Doamna Raisa
Evsiukova încă din timpul
când activam la BC
„Întreprinzbancă”.

E meritul acestei
personalităi, că oriunde
ar fi
lucrat
,
ea s
-
a

bucur
at de stima
colegilor şi

respect
ul

studenţilor.

La ULIM
R
aisa
Evsiukova a început activitatea
în
calitate de

conferenţiar universitar la catedra „Bănci şi
finanţe”, apo
i
deţinând funcţiile de

decan, prodecan al
Facultăţii Ştiinţe Economice.

Efortul intelectual
al Domniei sale este orientat pentru

perfecţionarea metodelor şi mecanismelor de îmbunătăţire a
procesului educaţional din cadrul ULIM,
pentru formarea
competenţe
lor

de cercetare
, creative ale

studenţi
lor
,
urmând
ca aceştia să continue

studiile
la ciclurile

master
at şi

doctorat.

Mult stimată D
oamnă Raisa Evsiukova
! L
a această

vârstă frumoasă colegii de la C
atedră şi
de la F
acultate vă
doresc multă sănătate, mul
ţi, mulţi ani înainte, pace în suflet,
în casă, să aveţi bucurie de la copii, nepoţel, să vă conservaţi
a
s
pectul pe care îl posedaţi, bunătatea, corectitudinea şi
diplomaţia
,

cu care rezolvaţi problemele
colectivului.


Vo
r
ba proverbului
: D
oamnele nu au vâ
rst
ă, ele au
atâ
ţea ani
,

la cât arată.17

CURRICULUM

VITAE


Фамилия
:
Е
всюкова

Имя
:

Р
аиса


Отчество
:
Д
митриевна

Гражданство:Республика Молдова

Дата и место рождения:

6 марта 1950, Украина,
Луганская область.

Семейное положение
:


замужем, дво
е детей


Муж: Алекса
ндр Недерица, 1955 год рождения


Дочь: Гали
на Недерица, 1981 года рождения


Сын: Дмитрий Недерица, 1987 года р
ождения


Национальность
:

русская

Знание языков
:


р
усский

(родной), английский,
румынский

(чтение и перевод со слов
арем).


Работа

на

компьютере
:

Microsoft Office: Word, Word
Perfect, Exce
l,
Power Point

O
бразование
:

Среднее:

Средняя школа № 23, г. Вахрушево


2,
Краснолучский район,

Ворошиловградск
ая область, Украина (1957
-
1967)

Среднее
-
специальное:

Промышленно
-
Экономический

Техникум, г.Луганск, Украина
(1967
-
1970
)

Высшее:


Донецкий Государственный

Университет, Экономический

факультет, специальность «Финансы и
кредит», Украина

(1970
-
1974);

Аспирантура:

Московская Финансовая академия,
ка
федра “Деньги икре
дит”, РСФСР (1977
-
1980
).


Специальность:


экономист механизированной
обработки экономической информации, экономист по
финансам и кредиту, экономист в области денежного
обращения и кредита.


Научное звание:д
оц
ент.


18

Научная степень:


д
октор экономических наук, специальность: 08.00.10
.

«Фин
ансы, Деньги, Кредит», тема

докторской работы:
«Проблема

расчетов за материальные ценности и
платежный кредит».


Области деятельности:


б
анковское дело: кредитование, расчет
ы, банковский
менеджмент, международные валютные финансово
-

кредитные отношения.


Нынешнее место работы:

Universitatea

Li
beră Internaţională din Moldova

,
c
atedra „Finanţe, Bănci şi Contabilitate”


Занимаемая

должность
:

з
аместитель декана Экономическог
о факультета,
д
оцент кафедры „Финансы, Банки и
Б
ухгалтерский учет”.Курсы повышения квалификации
:1986 г.


«Повышение квалификации преподавателя».
Московский Финансовый

Институт, г. Москва1994 г.


«Риски в деятельности
коммерческих банков»,
г. Моск
в1994 г.


«Подходы к банковскому надзору».
Международная аудиторская

компания KPMG, г.
Кишинев1995 г.


«Банковский менеджмент».

А
ссоциация
банков РМ, г. Кишинев2000 г.


«Финансирование торговых организаций
коммерческими

банками».


Молдавская органи
зация по
продвижению экспо

(МЭ
ПО), г. Кишинев2001 г.


«Экспортн
ый маркетинг». МЭПО, г. Кишинев2007 г.


«Ипотечное кредитование
. Модуль1
-
3». USAID,
г. Кишинев

Трудовая деятельность
:2009
-

по настоящее время
-

заместитель декана
экономического факультет
а
U
LIM, доцент кафедры
„Финансы, Банки и
Бухгалтерский учет” ULIM

192006


2009

-

заместитель декана экономического
факультета ULIM,

доцент
кафедры “
Банки и биржи”
ULIM2003


2006
-

доцент кафедры „Банки и биржи”
ULIM2002
-

2003
-


декан

экономического факультета
ULI
М,
заведующая

кафедрой
„Банки и биржи”1998


2002
-

доцент кафедры „Банки и биржи”
ULIM1997
-
1998
-

советник
председателя правления
„Oguzbank” по кредитной деятельности и маркетингу,
член рабочей группы по

разрабо
тке НСБУ, разработан
НСБУ № 23 «Затраты по

займам»1996
-
1997
-

доцент кафедры „Банки и биржи”
ULI
М,
член рабочей

группы по разработке

ново
й системы
бухгалтерского учета1994
-
1996

-

начальник отдела анали
за и стратегии
„Intreprinzbank”1991
-
1994
-

начальник кредитного отдела „Bancosind
1981
-
1991
-

ассистент, старший преподаватель, доцент
кафедры

“Финансы и кредит” Госуниверситета
Молдовы1974
-
1980
-

ассистент кафедры “Финансы и кредит”
Донецкого госуниверситета, Украина.


Другие виды деятельности:л
ектор:

Молдавской организации по продвижению
экспор
та;
Ассоциации бухгалтеров и аудиторов РМ;

Американской компа
нии USAIDч
лен редакционной коллегии ж
урнала «CONTABILITATE
ŞI AUDIT»ч
лен комиссии по аккредитации высших учебных

заведений Министерства образования и молодежи
Р
еспублики
М
олдова
.


20

Публикации
:
10
9

научных и методических раб
от в
области банковского дела и
банковского менеджмента:
кредитование, расчеты, международные валютные
финансово
-
кредитные отношения.


Участие в
конференциях и профессиональных
семинарах:
1979

-

к
онференция молодых ученых Пермского
университет
а
«Ок
тябрьские чтения», Пермь1981

-

«
Вопросы теории и практики
совершенствования механиз
ма
управления народным
хозяйством в свете решений 24 съе
зда
КПС
С»:
Всесоюзная научная
конференция, Москва;1981республиканская конференция
«
Совершенствование хозяйственного механизма в свете
решений

24 съезда

КПСС»,
Алма
-
Ата1983
-

«
Закономерность интенсификации
социалистического

воспроизводства»:


в
сесоюз
ная
научная конференц
ия, Ленинград1984
-

«
Совершенствование управления экономикой
развитого

социализма»: Всесоюзная научная
конференция
,

Москва1985
-

„Особенности производственных отношений
развитого

социализма»
,

р
еспубликанская
научная
конференц
ия,
Одесса
; «П
роблемы совершенствования
планирования и управления народным

хозяйством
Молдавии»:
Республиканская
нау
чная конференция,
Кишинёв1990

-

Научная конференция Молдавского
Государственног
о
Университета по итога
м НИП за 12
пятилетку, Кишинёв1991
-

Всесоюзная научно
-
методическ
ая конференция,
Донецк1997
-

Conferin
ţ
a

ş
tiin
ţ
ifico
-
didactic
ă
anual
ă,
ULIM
,
Кишинёв1999
-
2003, 2005
-

2006, 2008
-

Symposia Professorum:
Ser. Economie, ULIM,
Кишинёв

212002
-


Procesele investiţionale din Republica

Moldova”:
Simpozion

internaţional, Chişinău;


Ştiinţa universitară
la începutul mileniului trei”: Simpozion internaţional,
Chişinău;

„Reformele economice: avantaje şi
dezavantaje”: al III
-
lea S
im
pozion internaţional, Chişinău2004
-

Impactul relaţii
lor economice internaţionale asupra
economiilor

naţionale»: S
i
mpozion internaţional, Chişinău2004, 2006

-

«
Impactul transporturilor asupra dezvoltării
relaţiilor economice

internaţionale»: Conferinţă

internaţională, ATIC, Chişinău2008

-


С
olaborarea ec
onomică
-

fa
с
tor de bază al
integrării Europene”
:
с
onferinţa.
ş
tiinţifico
-
practică
internaţională, IRIM, Chişinău
.


Награды, дипломы и медали:
1979, 1980


благодарность за хорошую и отличную
учебу и активное

участие
в общественной жизни
Московского

Финансового Университет
а1983,

1985, 1986благодарность за
профессиональную подготовку

кадров,
Кишиневский госуниверситет2001

-

d
iplom
ă

pentru

succesele

remarcabile
,
ob
ţ
inute

î
n

cadrul

lucr
ă
rilor

edi
ţ
iei

a

V
-
a

a

Sesiunii

ş
tiin
ţ
ifice

anuale

a

cadrelor

didactice

de

la

ULIM


Symposia

Professorum
2002

-

п
ремия за на
учную подготовку студентов
ULIM2002,

2005

-

d
iplomă de exelenţă şi Medalie ULIM
pentru contribuţ
ie
meritorie la pregătire
a specialiştilor
în cadrul ULIM2007медаль к 15
-
летию ULIM20
10м
едаль УЛИМ за особые достижения в
преподавательской

деятельности


Адрес работы, телефон:


РМ MD
-
2012, г. Кишинев


ул. Влайку Пыркэлаб
52


тeл.: 21
-
35
-
21.


22

FILE DIN ALBUMUL VIE
ŢII


1956
год
.

Оте
ц


Дмитрий,
мама


Галина,
бабушка


Анна, сестра
-
B
a
л
e
нтина.

Сентябрь 1976 год. Первая лекция
.

Раиса Евсюкова


а
ссистент Д
o
н
e
цкого

Гос
-
унив
е
p
ситета.

23

1978 год.
Раиса Дм.
-
куратор
первого
выпуска
ст
у
дентов
До
н
ецкого

Государствен
-
ного
университет
а.
1979 год. Евсюкова Р.


а
спирантка Московског
о
финансового института. Ныне Фи
нансовая Академия при
президенте Российской Фед
e
рации
.

24

1983 год.

Кишиневский
Государствен
-
ный
университет.
Раиса
Евсюкова
среди
преподавателей
и в составе
волейболь
ной
команды.

Москва.

1985 год. Всесоюзная научная конференция.

25

Раиса Евсюкова


декан
экономического
факультета
ULIM
а
на вручении
дипломов
выпусникам. 2003
год.
2003 год. Ректор ULIMа А.
Галбен вручает диплом дочери
Р. Евсюков
ой.


26

2000

год. С мужем

Алекс
андром

на в
стреч
е

нового года в
ULIM
е.
Раиса Дм. Евсюкова в составе экзаменационной комиссии.
2002 год.
27

На отдыхе 2002 год.
Село Старые
Резены.

С сыном и дочерью
на отдыхе в
Крыму. 2002 год.
28

2002 год. Лекции экспо
рт
ера
м
при Международной

организации

по продвижению экспорта.


2009 год. Куратор группы экономического факультета,
ULIM
.29

Один из рабочих дней 2010 года.
В День юбилея
.

(слева

на право) Зав. кафедрой "Финансы,
банки, бухучет",

к.э.н.,

Татьяна Черга, Декан
экономического факультета,

профессор Наталья Бурлаку
.


30

PALMARES BIBLIOGRAFI
C

Doctorat

1.
Евсюкова
, Р
аиса
. Проблемы расчетов за
материальные ценности и платёжный кредит: автореф.
ди
с.

канд. экон. наук
/ науч. рук.:
М.А. Пес
сель
;

В
сесоюз.
НИ
И

э
кономики
с
ел.
х
оз
-
ва.
-


М.
:

ПМП ВНИЭСХ,
1980.


24
р
.

2.
Евсюкова, Р
аиса
. Проблемы расчетов за
материальные ценности и платёжный кредит:

дис. … канд.
экон. наук /
науч. рук.: М.А. Пессель
;

Всесоюз. НИИ
э
кономики
с
ел.
х
оз
-
ва.

-

М.
:

ПМП
ВНИЭСХ, 1980.


216
р
.


Monografii

2007


3.
Евсюкова, Раиса. Международная экономическая
деятельность и основы ее проведения / А. Грибинча, Р.
Евсюкова, К. Долгий
;
red. resp.: A. Gribincea;
Univ. Liberă
Intern. din Moldova
.
-

Ch.:

CEP USM, 2007.

-

38
4

p.Bibliogr.: p. 350 (50 tit.).
-

ISBN 978
-
9975
-
70
-
272
-
0.

Rec.: Roşca, Petru. [Rec.] [Text] // Analele Universitatii
Libere Internationale din Moldova

: Ser. Economie, 2007: Vol.
6.


P. 199
-
200.

2008

4.
Евсюкова, Раиса. Основы проведения
внешнеэкономическо
й деятельности: моногр. / А.
Грибинча, Р. Евсюкова, К. Долгий
;

Inst. de Relaţii Intern.
din Moldova.


Сh.
: IRIM
, 2008.


365 p.


Bibliogr.: p. 354
-
356.
-

ISBN 978
-
9975
-
9764
-
2
-
8.


Contribuţii ştiinţifice

Articole in culegeri
, anale

1979

5.
Евсюкова,

Раис
а.

Некоторые вопросы
предоставления расчетных кредитов

// Тез
исы
докл
адов
к
онф
еренции

молодых ученых Пермского университета

«
Октябрьские чтения».

-


Пермь
,
1979.P
.
72
.

31

6.
Евсюкова, Раиса. О сущности платёжного оборота
//

Развитие денежного обращения
и кредита в
современных условиях
:
Науч. труды / Москов. Фин. Ин
-
т;
р
ед
к
ол.: В. Геращенко, О.

Лаврушин, Л. Красавина.

-

М.:
МФИ
,
1979.
-

P
. 86
-
92.

1980

7.
Евсюкова,

Раиса.

Некоторые проблемы
о
рганизации безналичных расчетов

//

Совершенствование
денежных и к
редитных отношений

на этапе развитого
социалистическо
го
общества
:

Науч. труды / Москов. Фин.
Ин
-
т;
р
ед
к
ол.: В. Геращенко, О.Лаврушин, Л. Красавина
.

-


М.
:
МФИ
,
198
0
.

-

P
.

88
-
94
.

1981

8.
Евсюкова,

Раиса.

Место платёжного кредита в
системе экономических рыча
гов управления // Вопросы
теории и практики совершенствования механизма
управления народным хозяйством

в свете решений 24
съезда КПСС:
в
сесоюз.

науч.

к
онф
.
М.,

1981.

-


Т. 11.
-

P
.

179
-
188.

9.
Евсюкова,

Раиса.

Роль

кредита в
совершенств
овании хозяйствен
ного механизма

//

Совершенствование хозяйственного механизма в свете
решений 24 съезда КПСС
:

м
атер
иалы
респ.

конф.,

Алма
-
Ата
.


Aлма
-
Ата,

1981.
P
.

213
-
219.

1983

10.
Евсюкова,

Раиса.

Безналичные расчеты
и закон
повышения производительности труда

//

Возд
ействие
финансов и кредита на экономию материальных и
трудовых ресурсов:

Сб
.

науч.

трудов /
Москов. Фин. Ин
-
т.

-

М.
: МФИ,
1983.Р
.

98
-
99.

11.
Евсюкова, Раиса. Влияние совершенствования
форм безналичных расчетов на экономию времени и
общественных затрат

//
Воздействие финансов и кредита
на экономию материальных и трудовых ресурсов:

тез.

докл.

/ п
од ред.

Л.

Зелгал
в
иса.Рига
,

1983.

-

Р
.

189
-
191.

12.
Евсюкова,

Раиса.
Совершенствование кредитных
отношений как фактор интенсификации
социалистического воспр
оизводства


// Закономерность
32

интенсификации социалистич
е
ского воспроизводства:
м
атериалы В
сесоюз.

науч. конф.


Л
енинград
,

1983.T. 4.
-

Р
.

214
.

1984

13.
Евсюкова, Раиса. Роль безналичных расчётов в
управлении экономикой развитого социализма //

Соверше
нствование управления экономикой развитого
социализма:

в
сесоюз.

науч.
-

практ. конф.

-

М.
: ЦЭМИ АН
СССР,

1984.Р
.

234
-
235.

1985

14.
Евсюкова, Раиса. Кредит


важный рычаг
эффективности производства АПО. / Р. Евсюкова, Ю.
Морозов // Особенности произво
дственных отношений
развитого социализма. Секция 2: Хозяйственный
механизм развитого
социализма :
материалы р
есп.
науч.
конф.


Одесса, 1985
.


Р
. 213.

15.
Евсюкова, Раиса. Роль кредита как
экономического рычага в повышении эффективности
агропромышленного

производства

/ Р. Евсюкова, Ю.
Морозов

// Проблемы совершенствования планирования и
управления народным хозяйством Молдавии:
с
б.
тез.

докл.

и выступлений.К
.,

1985.

-

Р
.

66
-
67.

16.
Евсюкова, Раиса. Совершенствование кредитных
отношений как фактор ускоре
ния научно
-
технического
прогресса

// Финансово
-
экономические

рычаги
повышения эффективности

капитальных вложений и
ускорение НТП

:
с
б.
тез.

докл.


Пермь
,

1985.Р
.

15
-
17.

1986

17.
Евсюкова, Раиса. Оборотные средства и место
кредита в его формирован
ии

/ Р.

Евсюкова, Т.
Максимкина // Проблемы интенсификации общественного
производства МССР:
с
б.

науч. трудов.К., 1986.


Р
. 25.

1987

18.
Евсюкова, Раиса. Кредит и экономика АПК / Р.

Евсюкова, Ю. Морозов // Закон экономии времени и роль
финансово
-
креди
тного
механизма в его использовании: с
б.

/
Моск
ов
. Фин. Ин
-
т.


М.: МФИ, 1987.
-

Р
. 105
-

107.

33

19.
Евсюкова, Раиса. Совершенствование
кредитования предприятий АПК / Р. Евсюкова,

Ю.
Мор
о
зов

// Совершенствование управления
производством товаров народного
потребления и их
реализации
: с
б
.


К
.
: Штиинца
,

1987.Р
.

276.

1988

20.
Евсюкова, Раиса. Вопросы совершенствования
безналичных расчетов // Закон повышения
производительности труда и роль финансов и кредита в
его использовании: Сб.
/ Моск
ов
. Фин. Ин
-
т
-

М.
, МФИ,
1988.


Р
. 126.

21.
Евсюкова, Раиса. Совершенствование расчетных
кредитов в условиях использования ЭВМ. /

Р.

Евсюкова,

А.

Полустанова

//
П
рименение экономико
-
математических
методов и вычислительной техники в планировании и
управлении народным хозяйс
твом МССР
: с
б
.К
.
,

1988.

-


Р
. 18
-
19.

1989

22.
Евсюкова, Раиса.
Механизм краткосрочного
кр
едитования колхозов и совхозов
/ Р. Евсюкова, Е.
Сарова // Финансово
-
кредитный механизм АПК
: с
б
.


К.:
Штиинца, 1989.


Р
. 27
-
39.

1990

23.
Евсюкова, Раиса. Кредит

в системе АПК

//
Тезисы докладов научной конференции Молдавского
Государственного Университета
по и
тог
ам

НИП за 12
пятилетку
/

Молд.

Г
ос.
У
н
-
т
.

-

К.,

1990.Р.

245.

1991

24.
Евсюкова, Раиса. Некоторые формы
самостоятельной работы

с
тудентов / Р. Евсюков
а,

А.
Недерица //
Т
ез
исы

докл
адов
Всесоюз
ной

науч
но
-
метод
ической

конф
еренции
.Донецк
,

1991.Р
.

76.

25.
Евсюкова, Раиса. Кредит и рыночная экономика
// Социально
-
экономические проблемы Республики
Молдова и пути ее решения в условиях перехода к
рыночной

экономике
:
с
б.
докл.

/ М
-
во
.

н
ац.

э
кономики,
Молд.
г
ос.
у
н
-
т
.


К., 1991.


Р
. 58
-
59.

34

199
7

26.
Евсюкова, Раиса. Долгосрочный кредит в
современных условиях экономики //
Conferinţa ştiinţifico
-
didactică anuală
:

Rez.

comunicărilor, 18
-
20 mart. 1997

/
Univ. L
iberă Intern. din Moldova
.


Ch.
:
ULIM
, 1997.


P. 222
-
223.

1999

27.
Евсюкова

,
Раиса
.
Проблемы
банковского
кредитования
//

Symposia Professorum: Ser. Economie

/

Univ. Liberă Intern. din Moldova
; dir. publ.: A. Galben; red.
resp.: Gh. Postică
.


Ch.
:
ULIM
, 1999.


P.
56
-
57.


ISBN
9975
-
920
-
02
-
0.

28.
Евсюкова , Раиса. Сущностные особенности
маркетинга // Symposia Professorum: Ser. Economie /
Univ. Liberă Intern. din Moldova; dir. publ.: A. Galben; red.
resp.: Gh. Postică.


Ch.:

ULIM, 1999.


P. 5
8
-
5
9
.

2000

29.
Е
всюкова, Раиса. Проблемы
платежей в
современных условиях развития экономики
//
Symposia
Professorum. Ser. Economie
/ Univ. Liberă Intern. din
Moldova
; dir. publ.: A. Galben; red. resp.: Gh. Postică
.


Ch.
:
ULIM
,
2000
.


P.
47
-
48.


2001

30.

Евсюкова, Раиса. Особенности
развития
банковской системы в современных условиях
// Symposia
Professorum
:

Ser. Economie
:

m
at
erialele

ses. şt. din 4
-
5 mai
2001
/ Univ. Liberă Intern. din Moldova
; dir. publ.: A. Galben;
coord.: Gh. Postică
.


Ch.: ULIM, 20
01.


P. 132
-
139.2002

31.
Евсюкова
, Раиса.
Банковский контроль при
кредитовании в современных условиях //

Symposia
Professorum
:

Ser. Economie
:

m
at. ses. şt. din 26
-
27 apr. 2002

/ Univ. Liberă Intern. din Moldova
; dir. publ.: A. Galben;
coord.: Gh. Pos
tică
.


Ch.: ULIM, 2002.


P. 333
-
33
6
.

32.
Евсюкова
, Раиса.
Инвестиционные процессы и
коммерческие банки // Procesele investiţionale din
R
epublica
Moldova: simp. intern., 4
-
5

dec. 2002

/

Acad. de
35

Relaţii Intern. şi Studii Diplomatice [et al.], Univ. Lib
eră
Intern. din Moldova
; red. resp.
:

N. Percinschi.
-

Ch.
:
D
ep. Ed
-
Poligr. al SIM, 2002.
-

P. 107
-
109
.

33.
Евсюкова , Раиса. О
банковской системе
Республики Молдова // Ştiinţa universitară la începutul
mileniului trei:
s
imp. şt. intern
: (rez. comunicăril
or), 15 oct.
2002

/
Univ. Liberă Intern. din Moldova
; coord.: Gh. Postică
.


Ch.:
Pontos
, 2002
.
-


P
.

47
-
48
.


34.
Евсюкова
, Раиса.

О

реформе банковской системы
// Reformele econo
mice: avantaje şi dezavantaje: m
aterialele
simp. al
3
-
lea intern
/

Inst. de R
elaţii Econ. Intern., Inst. de
Cercet. Econ.
a
l Acad. de Ştiinţe a Moldovei
.Ch.
:

Ed. IREI,
2002.


P. 52
-
55.

2003

35.
Евсюкова, Раиса.

О некоторы
х вопросах
безналичных расчётов
//Symposia Professorum:

Ser.
Economie
: m
at. ses. şt. din 10
-
11 oct. 2003

/ U
niv. Liberă
Intern. din Moldova
; dir. publ.: A. Galben; coord. şt.: Gh.
Postică
.


Ch.: ULIM, 200
3
.


P.
1
24
-
1
28
.


2004

36.
Евсюкова, Раиса.
Банки и иностранные
инвесторы

//

Impactul relaţiilor economice internaţionale
asupra economiilor naţionale: simp.
intern., 27
-
28 febr.

2004

/ Univ. Liberă Intern. din Moldova
, Soc. Intern. de
Management; red. resp.: A. Gribincea
.


Ch.: ULIM, 2004.


P.
140
-
144.


37.
Евсюкова, Раиса.
Некоторые вопросы
организации и ликвидации коммерческих банков на
территории Рес
публики Молдова // Analele Universităţii
Libere Internaţionale din Moldova: Economie / Univ. Liberă
Intern. din Moldova; dir. publ.: A. Galben, coord. şt.: V.

Moraru.Ch.: ULIM, 2004.


Vol. 3.
-

P. 88
-
94.

38.
Евсюкова, Раиса.
Транспортные услуги и
международные экономические отношения //
Impactul
transporturilor asupra dezvoltării relaţiilor economice
internaţionale: Materiale conf. intern.
,
Chişinău,
12 mart.
2004 / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii
,

Inst. de Relaţii Intern. din Mol
dova.


Ch.
: Evrica
, 2004.


P.
34
-
36.

36

2005

39.
Евсюкова, Раиса. Bопросы
формирования
ресурсов и предоставления кредитов в иностранной
валюте

// Analele Universităţii Libere Internaţionale din
Moldova: Economie / Univ. Liberă Intern. din Moldova
; dir.

publ.: A. Galben, red. resp.: P. Roşca
.


Ch.: ULIM, 2005.


Vol. 4.
--

P. 84
-
91.


40.
Евсюкова, Раиса. Некоторые аспекты
формирования и использования ресурсов коммерческих
банков // Symposia Professorum:
Ser.
Economie
: m
at. ses.
din 8
-
9 oct. 2004

/ Un
iv. Liberă Intern. din Moldova
; dir.
publ.: A. Galben; coord. şt.: V. Moraru
.


Ch.: ULIM, 2005.


P. 146
-
150.

2006

41.
Евсюкова
, Раиса. Займы как один из источников
финансирования транспортных предприятий //
Impactul
transporturilor asupra dezvoltării re
laţiilor economice
internaţionale
: m
aterialele conf. intern., Chişinău, 23
-
24
febr., 2006 /
Acad. de Transporturi, Informatică şi
Comunicaţii
; red. resp.: Dumitru Solomon.
-

Ch.: Evrica,
2006.
-

P. 159


176.

42.
Евсюкова, Раиса. Управление ресурсами
комме
рческих банков в современных условиях развития
экономики // Symposia Professorum: Ser. Economie /
Univ. Liberă Intern. din Moldova
; dir. publ.: A. Galben; coord.
şt.: Pavel Parasca
.


Ch.: ULIM, 2006.


P. 59
-
62.ISBN 978
-
9975
-
101
-
04
-
2.

2008

43.
Евсюк
ова, Раиса.
Банковский процент в условиях
европейской интеграции

// Сolaborarea economică
-

faсtor
de bază al integrării Europene
: m
aterialele
conf
.
ş
t.
-
practice
intern. / Inst. de Relaţii Intern. din Moldova.


Ch., 2008.


P.
206
-
208.

44.
Евсюкова, Р
аиса.

Некоторые аспекты
преподавания экономических дисциплин в соответствии с
требованиями болонской системы // Symposia
Professorum: ULIM
-
15 ani de ascensiune: Ser. Economie /
Univ. Liberă Intern. din Moldova
.Ch.: ULIM, 2008.


P.
264
-
268.

37

45.
Ев
сюкова, Раиса. Система безналичных расчетов
и основные направления ее развития / P. Евсюкова, Ю.
Албу // Analele Univ
.

Libere Intern
.

din Moldova: Ser.
Economie / Univ. Liberă Intern. din Moldova
; dir. publ.: A.
Galben; coord. şt.: A. Guţu
.


Ch.: ULIM, 20
08.


V
ol. 7 .
-


P.
72
-
76.

2009

46.
Евсюкова, Раиса.
Разработка стратегии
маркетинга для образовательных учреждений / Р.
Евсюкова, В. Балова
// Analele Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova: Ser. Economie / Univ. Liberă
Intern. din Moldova
; dir
. publ.: A. Galben; coord. şt.: Gh.
Postică
.


Ch.: ULIM, 2009.Vol. 9.P. 301
-
308.


47.
Евсюкова, Раиса.
Трансформация государства и
менеджмент органов публичного управления в условиях
глобализации / Р. Евсюкова, Н. Стоянов
// Analele
Universităţii Li
bere Internaţionale din Moldova: Ser.
Economie / Univ. Liberă Intern. din Moldova
; dir. publ.: A.
Galben; coord. şt.: Gh. Postică
.


Ch.: ULIM, 2009.


Vol. 9.


P. 294
-
301.


48.
Евсюкова, Раиса.
Управление банковской
прибылью
// Analele Universităţii Li
bere Internaţionale din
Moldova: Ser. Economie / Univ. Liberă Intern. din Moldova
;
dir. publ.: A. Galben; coord. şt.: Gh. Postică
.


Ch.: ULIM,
2009.


Vol. 9.


P. 136
-
141.Аrticole
î
n reviste

1978

49.
Евсюкова, Раиса. В интересах укрепления
денежного

обращения / Р. Евсюкова, А. Клевец, Р.
Герасимен
ко // Деньги и кредит.
-

1978.
-

Nr
6.
-

Р. 69
-
71.

1980

50.
Евсюкова, Раиса. Пути ускорения расчетов в
народном хозяйстве // Деньги и

кредит.
-

1980.


Nr 7
.
-

Р.
87.

1985

51.
Евсюкова, Раиса. Роль финансов

и кредита в
плановой экономике // Деньги и кредит.
-

1985.


Nr
9.
-

Р.

119.

38

52.
Евсюкова, Раиса. Совершенствовать расчеты в
хозяйстве // Деньги и кредит.
-

1985.Nr
4.
-

Р.

123
-
126.

1
986

53.
Евсюкова, Раиса. Вопросы совершенствования
кредитного механизма / Р. Евсюкова, Н Бусуёк // Деньги
и кредит.
-

1986.


Nr
7.
-

Р. 23
-
29.

1997

54.
Evsiukova, R
aisa.

Noi termeni financiari
-
contabili şi
de credit = Новые учётно
-
финансовые и кредитные
термин
ы/ A. Nederiţa, R. Evsiukova// Contabilitate şi audit.


1997.


Nr 7.


P. 38
-
43.

55.
Evsiukova, R
aisa.

Terminologia contabilă
internaţională

=

Международная бухгалтерская
терминология / A. Nederiţa, R. Evsiukova // Contabilitate şi
audit.


1997.


Nr

8.


P. 26
-
30.

56.
Евсюкова, Раиса. О порядке предоставления и
погашения банковских кредитов // Contabilitate si audit.
-

1997.
-

Nr

7.
-

Р. 48
-
56.

57.
Евсюкова, Раиса. Оценка основных средств в
соответствии с требованиями международных стандартов
бухга
лтерского учёта / Р. Евсюкова, А. Недерица //
Contabilitate si audit.


1997.
-

Nr. 1.


Р. 9
-
13.

1998

58.
Евсюкова, Раиса. Учет затрат по займам / Р.
Евсюкова, А. Недерица //
Contabilitate

si

audit
.
-

1998.


Nr

8
-
9.
-

Р.

27
-
35.

1999

59.
Евсюкова, Раис
а. Расходы на рекламу:

учёт и
налогообложение / Р. Евсюкова, А. Недерица //
Contabilitate

si

audit
.
-

1999.


Nr

11.
-

Р.

14
-
18
: tab.

2001

60.
Евсюкова, Раиса. Проценты за банковские
кредиты: порядок расчет
a
, уплаты и учета // Contabilitate
si audit.
-

2
001.
-

Nr

10.
-

Р. 9
-
16:
tab
.

2003

61.
Евсюкова, Раиса. Порядок определения
прибыльности экспортных сделок в зависимости от
39

условий экономики // Р. Евсюкова, А. Грибинча //
Contabiliate si audit.
-

2003.
-

Nr

11.
-

Р. 51
-
53:
tab
.

2004

62.
Евсюкова, Раиса.
О расчетах в национальной
валюте по товарным и нетоварным (финансовым)
операциям // Contabilitate si audit.
-

2004.


Nr
5.


Р. 21
-
24.

63.
Евсюкова, Раиса. Порядок расчетов по
экспортно
-
импортным операциям // Р. Евсюкова, А.
Грибинча // Contabilitate si a
u
d
it.
-

2004.


Nr
6.
-

Р. 29
-
33.

2007

64.
Евсюкова, Раиса
. Основные проблемы развития
инвестиционной деятельности коммерческих банков / P.
Евсюкова, Д. Батранчук

//
Studii economice

/ Univ. Liberă
Intern. din Moldova.


20
07.


Nr 1/
2.
-

P. 217
-
229.

20
08

65.
Evsiukova, R. Analiza activităţii băncilor comerciale
pe piaţa valorilor mobiliare / R. Evsiukova, P
. Rodiţa // Studii
economice
. / Univ. Liberă Inter
n. din Moldova.


2008.


Nr
1
/
2.
-

P. 389
-
402.

2009

66.
Евсюкова, Раиса. Обязательные резервы ка
к
инструмент регулирования банковской деятельности //
Studii economice

/ Univ. Liberă Intern. din Moldova.


200
9
.


Nr 1
/
2.
-

P. 2
69
-
2
79
.

67.
Евсюкова, Раиса.
Роль международных валютных
финансово
-
кредитных отношений в развитии экономики
Республики Молд
ова / Р. Евсюкова, С. Олару, О.
Горемыкина

//
Studii economice

/ Univ. Liberă Intern. din
Moldova.


2009.


Nr 1
-
2.
-

P. 300
-
309.


Strategii. Prognoze.

1983

68.
Евсюкова, Раиса. Прогнозирование кадров
высших учебных заведений: Комплексная программа Нау
ч.

Техн. Прогрес
са МССР

//
Комплексная

программа НТП
C
ССР на 1986
-
2005 годы (на пятилетии): Регион. разд. 4.10
40

/ АН СССР,
Госком СССР по науке и технике.
-

М., 1983.


Ч. 2.


P
. 23.

1986

69.
Евсюкова, Раиса.
P
аздел «Высшее образование» //
Прогноз развития

науки в Молдавской ССР на период до
2005 года.


К.: Штиинца, 1986.


P
. 245
-
251.
--

Для
служеб. пользования.


Lucrări

didactice

1976

70.
Евсюкова, Раиса. Методические указания по
изучению курса «Финансы и кредит» / Р. Евсюкова, Б
.
Кулабухов, В. Павличен
ко; Донец
.

г
ос.
у
н
-
т.
-

Донецк,
1976.


48

p
.

71.
Евсюкова, Раиса. Планы семинарских занятий по
курсу «Финансы и кредит» / Р. Евсюкова, Б. Кулабухов, В.
Павличенко; Донец
.

г
ос.
у
н
-
т.
-

Донецк, 1976.


30
p
.

1982

72.
Евсюкова, Раиса. Программа учетно
-
фина
нсовой
и финансово
-
экономической практики для студентов 3 и 5
курсов дневной формы специализации «Кредит"/ Р.
Евсюков
а, А. Дыма, А. Сухович; Кишин. г
ос.
у
н
-
т.


К.,
1982.
-

21
p
.

1984

73.
Евсюкова, Раиса. Проблемы совершенствования
расчетов на материальны
е ценности и платежный кредит :
Учеб. пособие. / Р. Евсюкова, Н. Титенская; Перм
.

гос. у
н
-
т
им. А.М. Горького.
-

Пермь, 1984.


48
p
.

74.
Евсюкова, Раиса. Задания к семинарским
занятиям по курсуДенежное обращение и кредит
капиталистических стран


/ К
ишин.
гос. у
н
-
т.
-

К., 1984.


34
p
.

1985

75.
Евсюкова, Раиса. Задания по проведению
практических занятий по курсу


Кредитование и расчеты
в промышленности


(для студентов 4 курса дневной и 5
курса заочной ф
ормы обучения по специальности

Финансы и кр
едит


/ Кишин. гос. у
н
-
т.
-

К., 1985.


40
p
.

41

1987

76.
Евсюкова, Раиса. Программа аналитической и
кредитной преддипломной практики для студентов курса
«Финансы и кредит», специализации «Кредит» (сквозная) /
Р.

Евсюкова, Ф.

Тужилкин, А.

Сухович [
и др.
];
Кишин. гос.
у
н
-
т.


К., 1987.


43
p
.

1991

77.
Евсюкова, Раиса. Методические указания по
подготовке и защите дипломных работ для студентов
специальности


«
Финансы и кредит» / Р.

Евсюкова, Л.

Никитина; Кишин. г
ос.
у
н
-
т.


К. , 1991.


39

p
.

1998

78.
Evsiuko
va, R
aisa
. Contabilitatea veniturilor, modul
de evaluare şi constatare a acestora: cap. 10 /
A. Nederiţa,
R.
Evsiukova


// Noul sistem contabil al agenţilor economici din
Republica Moldova / Asoc. Contabilitate şi Audit Profesional;
сооr
d.: A. Nederiţ
a.


Ch., 1998.


Vol. 1.
-

P. 280
-
289.

79.
Евсюкова, Р
аиса
.
Учет доходов, порядок их
измерения и признания
:
гл. 10 /
А. Недерица
,

Р.

Евсюкова


// Новая Система Бухгалтерского Учёта экономических
агентов РМ /
Asoc. Contabilitate şi Audit Profesional;

п
о
д

ред
. :
А
.
Недерица
.


К
., 1998.
-

Т
. 1.


P
. 296
-
311.

1999

80.
Evsiukova, R
aisa
. Contabilitatea veniturilor , modul
de evaluare şi constatare a acestora /

A. Nederiţa,
R.
Evsiukova


// Contabilitatea financiară: man. /
Asoc.
Contabilitate şi Audit P
rofesional ;

col. de aut.
: A. Nederiţa

(
coord.
)
.


Ch., 1999.
Cap. 10.


440 p.

81.
Еvsiukova, R
aisa
. Indicaţii metodice privind
elaborarea tezelor de licenţă de către studenţii specialităţii
«

Bănci şi burse de valori

» / A. Ermurachi, R. Evsiukova, M
.
Patraş; Univ. Liberă Intern. din Moldova.


Ch.

: ULIM, 1999.


74 p.

82.
Евсюкова, Раиса. Методические указания по
подготовке и защите дипломных работ студентами по
специальности «Банки и биржи» / Р. Евсюкова, Л.

Тулякова, Л.

Никитина;
Univ
.
Liber
ă
Int
ern
.
din

Moldova
.


К., 1999.


34
p
.

42

83.
Евсюкова, Раиса. Программа производственной
практики по дисциплине «Банковское дело» для студентов
4 и 5 курсов специальности «Банки и биржи» в банковских
учреждениях РМ / Р.

Евсюкова, И.

Фадеева, Л.

Туляков
а

[

al
.];
U
niv
.
L
iber
ă
I
ntern
.
din

M
oldova
.


К., 1999.


21

p
.

2000

84.
E
всюкова, Р
аиса
. Учет доходов, порядок
их
измерения и признания

/ Р. Евсюкова,

А. Недерица //

Финансовый учет: учеб. / к
оор
динатор
: А. Недерица.


К.,
2000.


Гл. 10.


P
. 277
-
286.

2002

85.
Евсюкова, Раиса. Сборник задач по дисциплине
«Банковское дело» для студентов очного и заочного форм
обучения / В. Валейко
,
Р. Евсюкова,
Л. Тулякова
;
Univ.
Liberă Intern. din Moldova
, Dep. Ştiinţe Econ
omice
.


Ch
.:
ULIM, 2002.


30 p.


2003

86.
Evsiuko
va, R
aisa
. Indicaţii metodice privind
elaborarea tezelor de curs
şi lucrărilor de control la
disciplinele catedrei „Bănci şi burse de valori” pentru
studenţii Departamentului „Ştiinţe economice” secţiei zi şi
fără frecvenţă / R. Evsiukova (coord.), V. Val
e
i
ko, C. Grigoriţa
[et al.]; Univ. Liberă Intern. din Moldova
.


Ch.

: ULIM, 2003.


37 p: tab.

87.
Evsiukova, R
aisa
. P
rograma practicii de producţie

Banca Naţională a Moldovei, Băncile Comerciale şi
B
ursele
de valori a Moldovei

:

susţinută de studenţ
ii anilor 4

şi
5

(secţia de zi şi fără frecvenţă), specializarea «

Bănci şi burse de
valori

»
:


(lb. de studiu


lb. rom. şi rusă)

/ R. Evsiukova

(coord.)
, C. Grigoriţa

, V. Vale
i
.


Ch.

: ULIM, 2003.


57 p

: tab.


2004

88.
Евсюкова
,
Раиса
.
Состав, характеристика и
классификация доходов

// Финансовый учет: [
у
чеб
.] /
А
.

Недерица,

Р. Евсюкова
,
В
.
Букур

[

al
.]
;

Asoc.

Contabililor
şi Auditoril
о
r Profesionişti din Rep. Moldova
;

Acad. de Studii
Econ
. din Moldova
.2
-

е

izd., pererab.
i

dop.

-

К
.
: ACAP
,
(F.E.
-
P.”Tipogr.

Centrală”),

2004
.


Гл
. 12.,
параграф

12.1
-

P
.

277
-
286
.

43

2006

89.
Evsiukova, R
aisa
. Indicaţii metodice privind
elaborarea tezelor de licenţă de către studenţii specialităţii
«

Bănci şi burse de val
ori

» / A. Ştahovschi, R. Evsiukov
a, V.
Vale
i
ko

; Univ.
Liberă Intern.
d
in Moldova
.


Ch.

: ULIM,
2006.


36 p.

90.
Евсюкова
,
Раиса
.
Методические указания по
выполнению и защите дипломных работ студентами
специальности

«
Банки и биржи» дневной и заочной форм
обучения / Р.

Евсюкова, В.

Вале
йко, А.

Штаховская;
U
niv.
L
iberă
I
ntern. din
M
oldova
.
-

К., 2006.


38

p
.

2007

91.
Evsiukova, Raisa. E
-
Portofoliu educaţional

[Resursă
electronică]
: [
2006
-
2007] / Raisa Evsiukova.


2,37 MB.


Ch.:
ULIM, 2007.


[CD
-
ROM].


M
od de acces:
ftp://ftp.ulim.md
.


Cuprins: Programe analitice, articole ştiinţifice pe teme,
listele întrebărilor pentru examene şi lista tezelor de licenţă la
disciplinele: „Activitate bancară”, «Банковский
менеджмент», «Банковское дело», «Банки и Би
ржи» и
«Технология банковских операций».

92.
Evsiukova, Raisa. E
-
Portofoliu educaţional

[Resursă
electronică]
: [
2007
-
2008] / Raisa Evsiukova.


1,15 MB.


Ch.:
ULIM, 2007.


[CD
-
ROM].


M
od de acces:
ftp
://ftp
.ulim.md
.


C
uprins: Programe analitice, articole ştiinţifice pe teme şi
listele întrebărilor pentru examene la disciplinele „Activitate
bancară”, „Регламентирование банковской деятельности”,
„Технология банковских операций”, «Финансы и банки»
pentru ciclul licenţă şi

masterat.

2008

93.
Evsiukova, Raisa. E
-
Portofoliu educaţional

[Resursă
electronică]
: [2009] / Raisa Evsiukova.


658

MB.


Ch.:
ULIM, 2008.


[CD
-
ROM].


M
od de acces:
ftp://ftp.ulim.md

.


Cuprins: Programe analitice, ar
ticole ştiinţifice pe teme şi
listele întrebărilor pentru examene la disciplinele
„Банковское дело”, „Регламентирование банковской
деятельности”, «Финансы и банки» (ciclul licenţă) şi
„Технология банковских операций”, „Банковский
менеджмент” (ciclul maste
rat); I
ndicaţii metodice:
«Методические указания
по выполнению и защите
44

контрольной, курсовой, дипломной работы, отчета о
производственной практике и работы на соискание
степени магистра студентами (магистерами) всех
специальностей дневной и заочной форм

обучения
Факультета Экономических Знаний УЛИМ»
.

94.
Evsiukova, R
aisa
. Indicaţii metodice pentru
elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă / R. Evsiukova, N.
Burlacu; Univ. Liberă Intern. din Moldova

.


Ch.: ULIM,
2008.


20 p.
95.
Evsiukova, R
aisa
. In
dicaţii metodice pentru
elaborarea şi susţinerea tezei de masterat / R. Evsiukova, N.
Burlacu; Univ. Liberă Intern. din Moldova .


Ch.: ULIM,
2008.


19 p.

200
9

96.
Evsiukova, Raisa. E
-
Portofoliu educaţional

[
R
esursă
electronică]
: [2010] / Raisa Evsiuk
ova.


10.2

MB.


Ch.:
ULIM, 2009.


[CD
-
ROM].


mod de acces:
ftp://ftp.ulim.md
.


Cuprins: Curriculum Vitae:
R. Evsiukova;
P
rograme analitice
şi articole ştiinţifice pe teme la disciplinele: „Банковское
дело”, „Регламен
тирование банковской деятельности”,
«Финансы и банки» (ciclul licenţă) şi „Технология
банковских операций”, „Банковский менеджмент” (ciclul
masterat);
I
ndicaţii metodice: „Mетодические указания
по
выполнению и защите дипломных работ студентами всех
специал
ьностей, дневной и заочной форм обучения
экономического факультета ULIM
”;
L
ista publicaţiilor
ştiinţifice ale conferenţiarului universitar R. Evsiukova.

2010

97.
Evsiukova, Raisa. Programa practicii de producţie
pentru masteranzii
anului 2

la
specialit
a
tea


Finanţe şi Bănci

/ R. Evsiukova, A. Soltan;
Univ.
Liber
ă
Intern
.
din

М
oldova,

Fac. Ştiinţe
Econ
.Ch.: ULIM
, 2010.


Manuscris
.

98.
Evsiukova, Raisa. Programa practicii de producţie
pentru studenţii anului 2 şi 3
,

secţia de zi
,

şi anului 4
,

sec
ţ
ia
fără frecvenţă

:

specializarea
„Finanţe şi Bănci”
/
Univ.
Liber
ă
Intern
.
din

М
oldova, Fac. Ştiinţe
Econ
.Ch.: ULIM,
2010.


Manuscris
.

99.
Евсюкова, Раиса. Методические указания по
выполнению и защите дипломной работы / Р.

Евсюкова, Н.

45

Бурлаку; U
niv.
L
iber
ă
I
ntern
.
din

М
oldova, Fac.
Ştiinţe Econ.К
.: ULIM
, 2010.


1
9

p
.ISBN 978
-
9975
-
101
-
21
-
9.

100.
Евсюкова, Раиса. Методические указания по
выполнению и защите работы на соискание степени
магистра / Р.

Евсюкова, Н.

Бурлаку;
U
niv
.
L
iber
ă
I
ntern
.
din

М
o
ldova, Fac.
Ştiinţe

Econ
.К
.: ULIM
, 2010.


20

p
.ISBN

978
-
9975
-
101
-
22
-
6.

101.
Евсюкова, Раиса. Программа практики для
магис
те
ров очного отделения
II

курса по специальности
«Финансы и Банки», в банковских учреждениях и
других
финансовых учреждениях

/

Р. Евсюкова, А. Солтан;
Univ
.
Liber
ă
Intern
.
din

М
oldova, Fac.
Ştiinţe
Econ
.


К
.: ULIM
,
2010.


Manuscris
.

102.
Евсюкова, Раиса. Программа практики для
c
тудентов очного отделения
II
,
III

курса и
заочного
отделения
IV
-
го курса
по

специал
ьности

«
Финансы и

Банк
и
»
,

в банковских учреждениях и фондовой бирже

/ Р.
Евсюкова;
Univ
.
Liber
ă
Intern
.
din

М
oldova, Fac. de
Economie
.


К
.: ULIM
, 2010.


Manuscris
.


Raisa Evsiukova


coordonator de ediţii
,

conducător ştiinţific, consultant

Coordonator de ediţii

2008

10
3.
Curriculum disciplinar: Specialitatea : Business si
administrare (363.1) / Univ. Liberă Intern. din Rep. Moldov
a,
Fac. Ştiinţe Econ. Catedra Management şi Marketing
;
coord.
:
Raisa Evsiukova,

N. Burlacu, Iuliana Lachi.


Ch.: ULIM,
2008.


80 p.


ISBN
9
78
-
9975
-
920
-
86
-
5.

104.
Curriculum disciplinar: Specialitatea :
Contabilitate

(364.1)

/ Univ. Liberă Intern. d
in Rep. Moldova,
Fac.
Ştiinţe Econ
. Catedra Contabilitate şi Audit
;
coord.:
Raisa Evsiukova,

A. Şcerbanschi, A. Ştahovschi.


Ch.: ULIM,
2008.


8
0 p.
-

ISBN
978
-
9975
-
920
-
89
-
6.


105.
Curriculum disciplinar: Specialitatea : Economie
mondială şi relaţii economice internaţionale (365.1) / Univ.
Libeă
Intern. din Rep. Moldova, Fac.
Ştiinţe Econ
., Catedra
46

Economie şi R
elaţii
E
con.
I
ntern.
;
coord.: Raisa
Evsiukova,

A.
Şcerbanschi, A. Gribincea.


Ch.: ULIM, 2008.


80 p.
-

ISBN
978
-
9975
-
920
-
82
-
7.

106.
Curriculum disciplinar: Specialitatea : Finanţe şi
Bănci

(364.1) / Univ. Liberă Int
ern. din Rep. Moldova, Fac.
Ştiinţe Econ
., Catedra Finanţe şi Bănci
;
coord.
:
Raisa
Evsiukova,

A. Şcerbanschi.


Ch.: ULIM, 2008.


80 p.


ISBN 978
-
9975
-
920
-
85
-
8.

107.
Curriculum disciplinar: Specialitatea : Turism
(812.1) / Univ. Liberă
Intern. din Rep. Moldova, Fac.
Ştiinţe
Econ
., Catedra
Economie şi R
elaţii
E
con.
I
nt
ern.
;
coord.: Raisa
Evsiukova,

A. Şcerbanschi, A. Gribincea.


Ch.: ULIM, 2008.


82 p.
-

ISBN
978
-
9975
-
920
-
83
-
4.


Conducător ştiinţific,

consultant al l
ucrări
lor

studenţeşti

Ciclul I
: Licenţă

2000

108.
Ку
н
цевал, Евгений. Управление ликвидностью
коммерчес
ких банков /
науч. консультант
: Раиса
Евсюкова

//
Symposia
S
tudentium: Ser. Economie / Univ.
Liberă Intern din Moldova; dir.: A. Galben; red.: Gh. Postică;
resp. de ed.: S. Gorobievschi.


Ch.: ULIM, 2000.


P. 36
-
38.
-

ISBN 9975
-
920
-
25
-
X.

2001

109.
Поезжа
ев, Сергей. Денежно
-
кредитная политика
и условия её проведения /
науч. рук.: Раиса Евсюкова

//
Symposia
S
tudentium: Ser. Economie:
materialele s
es. şt. din
27
-
28 apr. 2001 / Univ. Liberă Intern din Moldova; dir.: A.
Galben; red.: Gh. Postică; resp. de ed.:

I. Spânu.


Ch.: ULIM,
2001.


P. 96
-
99.
-

ISBN 9975
-
920
-
55
-
1.

2006

110.
Dobic, Pavel. Particularităţile creditării ipotecare de
către băncile comerciale /
coord. şt.: R. Evsiukova

//
Sym
posia S
tudentium: progr.
s
es. şt. anuale univ. din
14
-
15

apr. 200
6

/ Univ. Liberă Intern. din Moldova; preş
edinte
: A.
Galben; coord.:
P
.
Parasca
kovsk
i
, C. Scorţescu [et
al.]
.


P. 16.

47

111.
Harahondea, Ala. Perspectivele de dezvoltare şi
implementare a cardurilor bancare /
coord. şt.: R. Evsiukova
// Symposia S
t
udentium: progr. s
es. şt. anuale univ. din 14
-
15 apr. 2006 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; preş
edinte
:
kovsk
i, C. Scorţescu


P. 16.

112.
Ţurcan, Svetlana. Problemele dezvoltării creditării
businessului

mic şi mijlociu /
coord. şt.: R. Evsiukova

//
Symposia S
tudentium: progr.
s
es. şt. anuale univ. din 14
-
15
apr. 2006 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; preş
edinte
: A.
k
ovs
k
i, C. Scorţescu [et
al.].


P. 16.

2007

113.
Ga
rţeva, Marina. Международные расчёты
банковскими переводами и проблема платежа /
coord. şt.:
R. Evsiukova

// Symposia S
tudentium: ULIM


15 ani de
ascensiune: progr. s
es. şt. anuale univ. din 26 apr. 2007 /
Univ. Liberă Intern. din Moldova; pre
şedinte
: A.

Galben;
coord.: M. Şleahtiţchi, L. Homet
k
ovs
k
i.


P. 16.

114.
Guţan, Ina.
Ретроспектива требований НБМ к
капиталу коммерческих банков /
coord. şt.: R. Evsiukova
//
Symposia
S
tudentium: ULIM


15 ani de ascensiune: progr.
Ses. şt. anuale univ. din 26 apr.

2007 / Univ. Liberă Intern.
din Moldova; preş
edinte
: A. Galben; coord.: M. Şleahtiţchi, L.
k
ovs
k
i.


P. 16.

115.
Timcova, Olga.
Проблема

развития

кредитования

предприятий

малого

и

среднего

бизнеса

/
coord. şt.: R.
Evsiukova

// Symposia
S
tudentium:
ULIM


15 ani de
ascensiune: progr. s
es. şt. anuale univ. din 26 apr. 2007 /
Univ. Liberă Intern. din Moldova; preş
edinte
: A. Galben;
coord.: M. Şleahtiţchi, L. Homet
k
ovs
k
i.


P. 16.

116.
Untu, Iurii. Законодательная основа кредитной
деятельности коммерче
ских банков /
coord. şt.: R.
Evsiukova

// Symposia
S
tudentium: ULIM


15 ani de
ascensiune: progr.
s
es. şt. anuale univ. din 26 apr. 2007 /
Univ. Liberă Intern. din Moldova; preş
edinte
: A. Galben;
coord.: M. Şleahtiţchi, L. Homet
k
ovs
k
i.


P. 16.48

2008

11
7.
Albu, Iuliana. Перспективы развития
безналичных расчётов в Республике Молдова /
coord. şt.: R.
Evsiukova

// Symposia S
tudentium: progr. s
es. şt. anuale
univ. din 16 apr. 2008 / Univ. Liberă Intern. din Moldova;
preş
edinte
: A. Galben; coord.: M. Şleahtiţ
kovsk
i.


P. 14.

118.
Bostan, Oxana. Ликвидность коммерческог
о

банка и её государственное регулирование /
coord. şt.: R.
Evsiukova

// Symposia Studentium: progr. s
es. şt. anuale
univ. din 16 apr. 2008 / Univ. Liberă Intern. din Moldova;
preş
edinte
: A. Galben; coord.: M. Şleahtiţchi, L. Homet
k
ovs
k
i.


P. 14.

119.
Garţeva, Marina.
Новые банковские продукты и
их значение в деятельности коммерческих банков
Республики Молдова /
coord. şt.: R. Evsiukova

// Symposia
S
tudentium: progr.
s
es. şt. anua
le univ. din 16 apr. 2008 /
Univ. Liberă Intern. din Moldova; preş
edinte
: A. Galben;
coord.: M. Şleahtiţchi, L. Homet
k
ovs
k
i.


P. 14.

120.
Paşa, Alexandr. Управление кредитным риском
на современном этапе /
coord. şt.: R. Evsiukova

// Symposia
Studentium:
progr. s
es. şt. anuale univ. din 16 apr. 2008 /
Univ. Liberă Intern. din Moldova; preş
edinte
: A. Galben;
coord.: M. Şleahtiţchi, L. Homet
k
ovs
k
i.


P. 14.

121.
Rodiţa, Pavel. Poziţia şi rolul băncilor comerciale pe
piaţa valorilor mobiliare /
coord. şt.: R
. Evsiukova

//
Symposia S
tuden
tium: progr. s
es. şt. anuale univ. din 16 apr.
2008 / Univ. Liberă Intern. din Moldova; preş
edinte
: A.
Galben; coord.: M. Şleahtiţchi, L. Homet
k
ovs
k
i.


P. 14.

122.
Timcova, Olga. Проблемы развития страхового
бизнеса в Респуб
лике Молдова на современном этапе /
coord. şt.: R. Evsiukova

// Symposia
Studentium: progr. s
es.
şt. anuale univ. din 16 apr. 2008 / Univ. Liberă Intern. din
Moldova; preş
edinte
: A. Galben; coord.: M. Şleahtiţchi, L.
k
ovs
k
i.


P. 14.

2009

123.
Scaleţ
caia, A.
Процентная политика
коммерческих банков на современном этапе развития
экономики

/ coord. şt.: R
.

Evsiukova

//

Symposia
49

Studentium: p
rogr.
s
es. şt. anuale univ. din 30 apr. 2009 /
Univ. Liberă Intern. din Moldova
; coord. inst.: M. Şleahtiţchi,
L. H
.


Ch., 2009.


P. 22.

124.
Paşa, A.
Методы оценки и анализа результатов
деятельности коммерческих банков

/
coord. şt.: R.

Evsiukova

//

Symposia Studentium: progr. s
es. şt. anuale
univ. din 30 apr. 2009

/ Univ. Liberă Intern. din Moldova;
coord.

inst.: M. Şleahtiţchi, L. Hometkovski
.


Ch., 2009.


P.
23.

125.
Gherman, O.
Основные направления
совершенствования кредитной

политики банков

/
coord.
şt.: R
.

Evsiukova

//

Symposia Studentium: progr. s
es. şt.
anuale univ. din 30 apr. 2009

/ Univ. Liberă
Intern. din
Moldova; coord. inst.: M. Şleahtiţchi, L. Hometkovski
.


Ch.,
2009.


P. 23.

126.
Roif, S.
Проблемы управления активами и
пассивами коммерческих банков на современном этапе

/
coord. şt.: R
.

Evsiukova

//

Symposia Studentium: p
rogr.
s
es.
şt. anua
le univ. din 30 apr. 2009

/ Univ. Liberă Intern. din
Moldova; coord. inst.: M. Şleahtiţchi, L. Hometkovski
.


Ch.,
2009.


P. 23.

2010

127.
Costiuc
,

Iurii
.
Роль налоговой инспекции в ЕС

/
coord. şt.: R
.

Evsiukova

// Symposia Studentium: progr. s
es.
şt. anu
ale univ. din 15 apr. 2010 / Univ. Liberă Intern. din
Moldova; coord. inst.: Gh. Postică, L. Hometkovski.


Ch.,
2010.


P. 42.

128.
Toneva
,

Larisa. Банковский процент и факторы,
его определяющие

/
coord. şt.: R. Evsiukova

// Symposia
Studentium: progr. s
e
s. şt. anuale univ. din 15 apr. 2010 /
Univ. Liberă Intern. din Mold
ova; coord.

inst.
: Gh. Postică, L.


Ch., 2010.


P. 43.

129.
Boneva, Aliona. Инвестиционная деятельность и
её развитие в условиях Европейской интеграции /
coord.
şt.: R. Evsi
ukova

// Symposia Studentium:
p
rogr.
s
es. şt.
anuale univ. din 15 apr. 2010 / Univ. Liberă Intern. din
Moldova; coord. inst.: Gh. Postică, L. Hometkovski.


Ch.,
2010.


P. 43.

50

130.
Babaian
,

Olga.

Денежные расчеты коммерческих
банков и их роль в условиях е
вропейской интеграции”
/
coord. şt.: R. Evsiukova

// Symposia Studentium:
p
r
ogr. s
es.
şt. anuale univ. din 15 apr. 2010 / Univ. Liberă Intern. din
Moldova; coord. inst.: Gh. Postică, L. Hometkovski.


Ch.,
2010.


P. 43.

1
31
.
Barladean Diana. Виды обеспеч
ения банковских
кредитов и проблемы их использования

/

coord. şt.: R.
Evsiukova

// Symposia Studentium: progr. s
es. şt. anuale
univ. din 15 apr. 2010 / Univ. Liberă Intern. din Moldova;
coord. inst.: Gh. Postică, L. Hometkovski.


Ch., 2010.


P. 43.


Cicl
u
l

II:
Mastera
t

2010

132
.
Galadiuc
,

Pavel
.

Проблемы организации
внешнеэкономической деятельности в к
оммерческих
банках /
coord. şt.: R. Evsiukova

// Symposia Studentium:
progr. s
es. şt. anuale univ. din 15 apr. 2010 / Univ. Liberă
Intern. din Moldova; coor
d. inst.: Gh. Postică, L. Hometkovski.


Ch., 2010.


P. 43.

133
.
Vornicova
,

Natali
a
.
Банковский риск и
возможности его предупреждения
/
coord. şt.: R. Evsiukova

// Symposia Studentium:
progr. s
es. şt. anuale univ. din 15
apr. 2010 / Univ. Liberă Intern. d
in Moldova; coord. inst.: Gh.
Postică, L. Hometkovski.


Ch., 2010.


P. 43.

1
3
4.
Bostan
,

Oxana
. Проблемы управления
банковской ликвидностью

/

coord. şt.: R. Evsiukova
//
Symposia Studentium: progr. s
es. şt. anuale univ. din 15 apr.
2010 / Univ. Liberă In
tern. din Moldova; coord. inst.: Gh.
Postică, L. Hometkovski.


Ch., 2010.


P. 43.

1
35
.
Albu
,

Iulia. Проблемы финансирования
медицинских учреж
дений /

coord. şt.: R. Evsiukova

//
Symposia Studentium: progr. s
es. şt. anuale univ. din 15 apr.
2010 / Univ. Li
beră Intern. din Moldova; coord. inst.: Gh.
Postică, L. Hometkovski.


Ch., 2010.


P. 43

51

Cronică. Note. Omagii

1985

1
36
.
Евсюкова,

Раиса.

С научно
-
практических
конференций // Деньги и кредит.
-

1985.


Nr
8.


Р.

134.

2007

137
.
Евсюкова, Раиса. Юбиляр
у


70. Это много или
мало?: [
o
magiu

pentru

V
ladimir

Valei
k
o
, profesor la Fac.
Ştiinţe Econ., ULIM,

cu prilejul consemnării
a 70 de ani

de la
naştere
] // Vladimir Valei
k
o: biobibliogr. / Univ. Liberă
Intern. din Moldova; alcăt.: S. Cîrlan, E. Ţurcan.


Ch.: ULIM,
2007.


P. 10
-
11.


ISBN 978
-
9975
-
934
-
31
-
2.

138
.
Евсюкова, Раиса. Две пятёрки


это не предел:
[
o
magiu
pentru Natalia

Burlacu
, decan al Fac. Ştiinţe Econ.,
ULIM
] // Natalia Burlacu: biobibliogr. / Univ. Liberă Intern.
din Moldova; alcăt.: S.
Cîrlan, E. Ţurcan, T. Kalguşkin.


Ch.:
ULIM, 2007.


P. 12.


ISBN 978
-
9975
-
934
-
35
-
0.


Referinţe privind
activitatea

P
rofesorului Raisa Evsiukova

2001

1
39
.
[Raisa Evsiukova]:

[
date biogr.] // Profesorii
Universităţii Libere Internaţionale din Moldova =
Les
Professeur de l′ULIM = Преподаватели УЛИМ / Ion Dron,
Dragoş Vicol; trad. în lb. fr.: Ana Guţu, în lb. rusă: Lidia
Slobodeniuc; coord.: Gheorghe Postică.


Ch.: ULIM, 2001.
-

P. 94
-
95.

2004

140
.
[Raisa Evsiukova
]:

[
aut.
de

art. şt.] // Contabilitate
ş
i audit: [Resursă electronică]: Указатель статей,
опубликованных в журнале „Contabilitate şi Audit” в 2004
году: О расчётах в национальной валюте по товарным и
нетоварным операциям / Р. Евсюкова; Порядок расчётов
по экспортно
-
импортным операци
ям / А. Гриби
нча, Р.
Евсюкова.M
od de acces:
www.contabilitate.md
.[Accesat: 4.05.2010].

2006

141
.
Gortolomei, D. Republica Moldova


gazdă a unui
for ştiinţific internaţional: [
despre
participarea R. E
vsiu
k
ova,
conf. u
niv.

ULIM
, la conf. intern. „Impactul transporturilor
52

asupra dezvoltării relaţiilor economice internaţionale”] //
Făclia.


2006.


18 mart.


P. 1
-
2.

2007

142
.
Toma, Marcel.
Din Doneţk la Chişinău: [Raisa
Evsiukova: conf. univ., dr. în ştiinţe econ.] //

ULIM


15 ani
de ascensiune: supl. ed. de „VIP magazin”.


Ch., 2007.


P.
34.

2010

143
.
[Raisa Evsiukova
]
:
[
conf. univ., prodecan Fac.
Ştiinţe Econ.] // Universitatea Liberă Internaţională din
Moldova: Personalul Facultăţii Ştiinţe Econ
.
M
od de acces:

www.ulim.md
.


Discipoli
i Profesorului, Cercetătorului Raisa Evsiukova


Doctoranzi

Балова
,
В
e
р
adoctorand, ULIM; tema tezei de doctor:


Разработка стратегии

регионального развития
образовательных учреждений в

условиях
рыночной
экономики


Стоянов, Николай

-

doctorand, ULIM; tema tezei de
doctor:


Совершенствование системы управления местной
администраци
ей

как структурного звена государственного
менеджмента в
условиях европейской интеграцииAbsolvenţi

merituoşi

Урсу Д
умитруп
редседатель Ассоциации банков
Республики Молдова.

Саламаха Юрийп
ервый зампредседателя
Правления
"FinComBank" S.A
.

Соколов Сергейд
иректор Департамента
организации б
ухгалтерского учета и контроля,

г
лавный
бухгалтер
"FinComBank" S.A
.

Цугульски
й Думитруп
редседатель Правления

B
.
C
. "
UNIBANK
"
S
.
A
.

Добик Павелспециалист кредитного отдела

"COMERŢBANK" S.A.

53

Родица Павел

-

специалист кредитного отдела

B.C.
"VICTORIABANK" S.A.

Албу Юлианаэкономист Института неврологии г.
Кишинев.

Галадюк Пав
елэкономист
Banca de Economii S.A.

Бостан Оксанаэкономист
"FinComBank" S.A
.

Мавроди Иван


экономист «Moldindconbank» S.A.Maxime preferate ale
Savantului si C
ercetă
torul
ui

Raisa Evsiu
k
ova«Каждый человек, которого я встречаю, меня в чем
-
то
пр
евосходит, и в этом смысле я могу у него поучиться»

(Р.Эмирсон.)

«Если «К»
-

коллектив,

1+К
-

больше 1, даже если

эта
единица выдающийся человек
»

( Гай Саллюстий Кристи)

«Ведущее условие служебного роста


генерация идей»

(П. С. Таранов)


«Но самый с
ильный Свет, который Вы можете подарить
людям


это знания,

подкрепленные поступками и делами
Вашей жизни»

( А.Некрасов)

«Кто хочет работать
-

ищет средства, кто не хочет


причины
»

( С.П.Королёв)

«Каждому из нас при рождении дают глыбу мрамора и
резец с
кульптора.

Мы можем таскать эту глыбу с собой
(как крест свой), так и не прикоснувшись, но мы можем
создать великое»

(
А
.
Некрасов
)54

Ind
ic
e de nume


Albu
,
Iu
liana

117, 135

Babaian
, O
lga

130

Barladean, D
iana

131

Boneva, A
liona
129

Bostan, O
xana

11
8, 134

Burlacu, N
atalia

94
-
95,
103, 138
, p. 5

Cerga, Tatina p. 5

Chitoroagă, V
alentina
p.

2

Cîrlan, S. 137
-

138

Corghenci, L
udmila
p.

2,
10

Costiuc, Iu
rii
127

Diacova, Z
inaida

p.

2

Dobic, P
avel
110

Dron, I
on
139

Ermurachi, A. 81

Evsiukova, R
aisa

54
-
55,

65
, 78, 80
-
81, 86
-
87, 89,
91
-
98, 103
-
107, 110
-
135,
139
-
143

Galadiuc, P
avel
132

Galben, A
.

27
-
31, 35, 37,
39
-
40, 42, 45
-
48, 108
-
122

Garţeva, M
arina
113, 119

Gherman, O. 125

Gorobievschi, S.

108

Gortolomei, D. 141

Gribincea, A
lexandru

3,
36, 105, 107

, p.

5, 13

Grigoriţa, C. 86
-
87

Guţan, I
na
114

Guţu, A
na

45, 139

Harahondea, A
la
111

-

135

Kalguşkin, T. 138

Lachi, Iu
liana

103

Moraru, V
.
37, 40

Nederiţa, A. 54
-
55, 78, 80

Panaghiu, T
atiana
p.

2,

5,

7, 10

Parasca, P
avel
42, 110
-
1
12

Paşa, A
lexandr 120, 124

Patraş,
M. 81

Percinschi, N. 32

Postică, Gh
.
27
-
31, 33, 35,

46
-
48, 108
-
109, 127
-
135,
13
9


Roif, S. 126

Rodiţa
, P
avel

65, 121

Ro
şca, P

3, 39

Scaleţcaia, A. 123

Scorţescu, C.

110
-
112

Slobodeniuc, L
idia

139

Sochircă, Z
in
aida
p.

2

Solomon, D
umitru
41

Soltan, A. 97

Spânu, I. 109

Şcerbanschi, A. 104
-
107

Şleahtiţchi, M. 113
-
126

Ştahovschi, A
da

89, 104, p.

5, 16

Timcova, O
lga

115, 122

Toma, M
arcel

142

Toneva, L
arisa

128

Ţurcan, E
lena

137
-
138,

p.
2

Ţurcan, S

112

Untu, Iu
rii

116

Valeiko, V
ladimir

86
-
87,
89, 137

Vicol, D
ragoş

139

Vornicova, N
atalia
133

Aлбу Ю
лиана
p.

53
Балова, В
ера

46, p.

52

Батранчук, Д. 64

Бостан О
ксана

р
.

53

Букур, В. 88

Бурлаку, Н
аталья

99
-
100,
p
.

11

55

Бусуёк, Н.

53

Валейко, В. 85, 90

Гал
адюк П
авел
p
.

53

Герасименко, Р. 49

Геращенко, В. 6, 7

Горемыкина, О. 67

Грибинча, А.

3, 4, 61, 63,
140

Добик П
авел
p
.

52

Долгий, К. 3, 4

Дыма, А. 72

E
всюкова, Р
аиса
1
-
53, 56
-
64, 66
-
77 , 79, 82
-
85, 88,
90, 99
-
102, 108
-
109, 136
-
138, 140

Зелгалвис, Л. 11

К
левец, А.

49

Королёв, С.
П.
р.

53

Красавина, Л. 6, 7

Кристи, Г
ай
С
аллюстий
р.

53

Кулабухов, Б. 70
-
71

Кунцевал, Е
вгений
108

Лаврушин, О. 6, 7

Мавроди И
ван
p
.

53

Максимкина, Т. 17

Морозов, Ю. 14
-
15, 18
-
19

Недерица, А. 24, 57
-
59,
79, 84, 88

Некрасов, А.

р.

53

Никитина. Л. 77, 82

Олару, С.

67

Павличенко, В. 70
-
71

Пессель, М.

А.
1, 2

Поезжаев, С
ергей
109

Полустанова, А.
21

Родица П
авел
p
.

53

Саламаха Ю
рий
p
.

52

Сарова, Е.

22

Соколов С
ергей
р.

52

Солтан, А.
101

Стоянов, Н
иколай

47,

p
.
52

Сухович, А. 7
2, 76

Таранов, П.
С.
р.

53

Титенская,

Н. 73

Тужилкин. Ф.

76

Тулякова, Л. 82
-
83, 85

Урсу Д
умитру

p
.

52

Фадеева, И. 83

Цугульский Думитру
p
.

52

Черга, Т
a
тьяна
р.
11

Штаховская, А. 90

Эмирсон. Р
.
р
.

53
56

Ind
ic
e de titluri


Analiza activităţ
ii băncilor comerciale pe piaţa valorilor
mobiliare
65

Contabilitatea veniturilor, modul de evaluare şi constatare a
acestora78, 80

Curriculum disciplinar: Specialitatea : Business si
administrare103

Curriculum disciplinar: Spe
cialitatea : Contabilitate

104

Curriculum disciplinar: Specialitatea : Economie mondială şi
re
laţii economice internaţionale
105

Curriculum disciplinar: Specialitatea : Finanţe şi Bănci

106

Curriculum disciplinar: Specialitatea : Turism


107

Din Doneţk
la Chişinău

142

Doamnei Raisa Evsiukova la
o
aniversarep.

5
, 13

E
-
Portofoliu educaţional: [resursă electronică]

91, 92, 93, 96

Indicaţii metodice pentru elaborarea şi susţinerea tezei de
licenţă


94

Indicaţii metodice pentru elaborarea

şi susţinerea tezei de
masterat
95

Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de curs
şi
lucrărilor de control la disciplinele

C
atedrei


„Bănci şi burse
de valori” pentru studenţii Departamentului „Ştiinţe
economice” secţiei zi şi fără frecve
nţă
86

Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de licenţă de
către studenţii specialităţii «Bănci şi burse de valori»

81,

89

Încă o floarep.

5, 16

Noi termeni financiari
-
contabili şi de credit54

Particularităţile creditării ip
otecare de către băncile
comerciale110

Perspectivele de dezvoltare şi implementare a cardurilor
bancare111

Poziţia şi rolul băncilor comerciale pe piaţa valorilor
mobiliare
12

Programa practicii de producţie “Banca Naţională a Moldove
i,
Băncile Comerciale şi
Bursele de valori a Moldovei
»: susţinută
de studenţii anilor IV şi V (secţia de zi şi f
ără frecvenţă),
specializarea «
Bănci şi burse de valori»
87

Programa practicii de producţie pentru masteranzii anului II
la specialitatea „
Finanţe şi Bănci”

97

Programa practicii de producţie pentru studenţii anului 2 şi 3
secţia de zi şi anului 4 secţia fără frecvenţă cu specializarea
„Finanţe şi Bănci”98

57

Problemele dezvoltării creditării businessului mic şi
mijlociu112

[Raisa Evsiukova: aut. de art. şt.]
140

[Raisa Evsiukova: conf. univ., prodecan Fac. Ştiinţe Econ.]143

[Raisa Evsiukova, date biogr.]
139

R
-
informaţional al Cercetătorului Raisa Evsiukova sau În loc de

Pre
faţă
p.
5, 7

Republica Moldova


gazdă a unui for ştiinţific
internaţional141

Terminologia contabilă internaţională
55

Банки и иностранные инвесторы

36

Банковский контроль при кредитовании в современных
условиях
31

Банковский процент в условиях европейской
интеграции
43

Банковский проц
ент и факторы, его определяющие


128

Банковский риск и возможности его предупреждения


133

Безналичные расчеты и закон повышения
производительности труда


10

В интересах

укрепления денежного обращения49

Виды обеспечения банковских кредитов и проблемы их
использования131

Влияние совершенствования форм безналичных расчетов
на экономию времени и общественных затрат11

Вопросы соверше
нствования безналичных расче
тов


20

Вопросы совершенствования кредитного механизма53

Bопросы
формирования ресурсов и предоставления
кредитов в иностранной валюте

39

Две пятёрки


это не предел: [Omagiu jubiliarеi N.
Burlacu]138

Денежно
-
кредитная политика и условия е
ё проведения

109

Денежные расчеты коммерческих банков и их роль в
условиях европейской интеграции

130

Долгосрочный кредит в современных условиях
экономики
26

Задания к семинарским занятиям по курсуДенежное
обращение и кредит капиталистически
х стран
74

Задания по проведению практических занятий по курсу
”Кредитование и расчеты в промышленности” (для
студентов 4 курса дневной и 5 курса заочной формы
обучения по сп
ециальности “Финансы и кредит”
75

58

Займы как один из источников финансиров
ания
транспортных предприятий

41

Законодательная основа кредитной деятельности
комм
ерческих банков

116

Инвестиционная деятельность и её развитие в условиях
Европейской интеграции

129

Инвестиционные процессы и коммерческие банки


32

Кредит в с
истеме АПК


23

Кредит


важный рычаг эффективности производства
АПО

14

Кредит и рыночная экономика


25

Кредит и экономика АПК


18

Ликвидность коммерческого банка и её госуд
арственное
регулирование


118

Международная бухгалтерска
я терминология55

Международная экономическая деятельность и основы ее
проведения
3

Международные расчёты банковскими

переводами и
проблема платежа


113

Место платёжного кредита в системе экономических
рычагов управления8

Методи
ческие указания по выполнению и защите
дипломной работы99

Методические указания по выполнению и защите
дипломных работ студентами специальности

«Банки и
биржи» дневной и заочной форм обучения90

Методические указания по выполнению и защите рабо
ты
на соискание степени магистра
100

Методические указания по изучению курса «Финансы и
кредит»
70

Методические указания по подготовке и защите
дипломных работ студентами по

специальности «Банки и
биржи»

82

Методические указания по подг
отовке и защите
дипломных работ для студентов

специальности «Финансы и
кредит»
77

Методы оценки и анализа результатов деятельности
коммерческих банков

124

Механизм краткосрочного кредитования колхозов и
совхозов
22

59

Некоторые аспекты п
репо
д
авания экономических
дисциплин в соответствии с требованиями болонской
системы
44

Некоторые аспекты формирования и использования
ресурсов коммерческих банков

40

Некоторые вопросы организации и ликвидации
коммерческих банков на
территор
ии Республики
Молдова
37

Некоторые вопросы предоставлен
ия расчетных
кредитов
5

Некоторые проблемы организации безналичных
расчетов

7

Некоторые формы са
мостоятельной работы студентов
24

Новые банковские продукты и их значени
е в деятельности
коммерческих
банков Республики Молдова119

Новые учётно
-
финансовые и кредитные термины


54

О
банковской системе Республики Молдова33

О некоторых вопросах безналичных расчётов35

О порядке предоставления и погашения банковских
кредитов
56

О расчетах в национальной валюте по товарным и
нетоварным (финансовым) операциям

О реформе
банковской системы34

О
сущности платёжного оборота

6

Оборотные средства и место кредита в его
формировании17

Обязательные

резервы как инструмент регулирования
банковской деятельности


66

Основные направления совершенствования кредитной
политики банков


125

Основные проблемы развития инвестиционной
деятельности коммерческих банков
64

Основы проведения внешнеэконо
мической
деятельности
4

Особенности
развития банковской системы в современных
условиях
30

Оценка основных средств в соответствии с требованиями
международных стандартов бухгалтерского учёта


57

Перспективы развития безналичных расчётов в

Республике
Молдова117

Планы семинарских заня
тий по курсу «Финансы и
кредит»
71

60

Поздравляем с юбилеем

р.

5, 11

Порядок определения прибыльности экспортных сделок в

зависимости от условий экономики
61

Порядок расчетов по экспортн
о
-
импортным операциям

63

Проблема развития кредитования предприятий малого и
среднего бизнеса


115

Проблемы банковского кредитования
27


Проблемы организации внешнеэкономической
деятельности в

коммерческих банках132

Проблемы платежей в совреме
нных условиях развития
экономики
29

Проблемы развития страхового бизнеса в Республике
Молдова на современно
м этапе
122

Проблемы расчетов за материальные ценности и
платёжный кредит


1
,
2

Проблемы совершенствования расчетов на материальные
це
нности и

платежный кредит

73

Проблемы управления активами и пассивами
коммерческих банков на
современном этапе


126

Проблемы упр
авления банковской ликвидностью

134

Проблемы финанси
рования медицинских учреждений

135

Прогнозирование кадров высших учеб
ных заведений
:

Комплексная

прог
рамма Науч.Техн. Прогресса МССР


68

Программа аналитической и кредитной преддипломной
практики для студентов курса «Финансы и
кредит»,
специализации «Кредит»


76

Программа практики для магистров очного отделения
II

к
урса по специальности «Финансы и Банки», в банковских
учреждениях и других финансовых учреждениях

101

Программа практики для
c
тудентов очного отделения
II
,
III

курса и заочного

отделения
IV
-
го курса по специальности
«Финансы и Банки», в банковск
их учрежде
ниях и
фондовой бирже


102

Программа производственной практики по дисциплине
«Банковское дело» для студентов 4 и 5 курсов
специальности «Банки и биржи» в банковских
учреждениях РМ83

Программа учетно
-
финансовой и финансово
-
экономической практики

для студентов 3 и 5 курсов
дневной формы специализации «Креди
т"
72

Процентная политика коммерческих банков на
современном этапе развития

экономики123

61

Проценты за банковские кредиты: порядок расчет
a
,
уплаты и учета60

Пути ускорения расчетов
в народном хозяйстве50

P
аздел «Высшее образование»

69

Разработка стратегии маркетинга для образовательных
учреждений
46

Разработка стратегии регионального развития
образовательных учреждений
в ус
ловиях рыночной
экономикиp
.

52

Расходы на рекламу:

учёт и налогообложение59

Ретроспектива требований НБМ к капиталу коммерческих
банков114

Роль безналичных расчётов в управлении экономикой
развитого социализма


13

Роль кредита в совершенствовании хозяйственного
механи
зма
9

Роль кредита как экономического рычага в повышении
эффективности агропромышленного производства


15

Роль международных валютных финансово
-
кредитных
отношений в

развитии экономики Республики Молдова

67

Роль налоговой инспекции в ЕС
127

Роль финансов и кредита в плановой экономике


51

С научно
-
практических конференций136

Сборник задач по дисциплине «Банковское дело» для
студентов очного и заочного форм обучения85

Система безналичных расчетов и основные направления ее
развития
45

Совершенствование кредитных отношений как фактор
интенсификации социалистического воспроизводства


12

Совершенствование кредитных отношений как фактор
ускорения научно
-
технического прогресса16

Совершенствование кредитования предприятий АПК1
9

Совершенствование расчетных кредитов в условиях
использования ЭВМ21

Совершенствование системы управления местной
администрацией как

структурного звена государственного
менеджмента в условиях европейской интеграции

p
.

52

Совершенствовать рас
четы в хозяйстве52

Состав, характеристика и классификация доходов


88

Сущностные особенности маркетинга
28

Транспортные услуги и международные экономические
отношения
38

62

Трансформация государства и менеджмент органов
публичного управления
в условиях глобализации


47

Управление банковской прибылью
48

Управление кредитным риском на современном этапе

120

Управление ликвидностью коммерческих банков

108

Управление ресурсами коммерческих банков в
современных условиях развития экономики42

Учет доходов, порядок их измерения и признания


79, 84

Учет затрат по займам


58

Юбиляру


70. Это много или мало?: [Omagiu jubilia
rului V.
Valeico la 70 de ani]


137Приложенные файлы

  • pdf 7041376
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий