1, 1892, p. 31 D. Alexandru, Tipariturile romanesti in Basarabia sub stapanirea rusa.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Copyright 201
3

„Codrul Cosminului”, XIX, 2013, No. 1, p.

25
-

46
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИТРОПОЛИТА

ГАВРИИЛА БЭНУЛЕСКУ
-
БОДОНИ


PRINTING ACTIVITY

OF THE METROPOLITAN


GAVRIIL

B
Ă
NULESCU
-
BODONI


Николае ФУШТЕЙ

Институт

Истории Академии Наук Республики Молдова

[email protected]


R
ezumat
:

Activitatea tipografică

a mitropolitului Gavriil Bănulescu Bodoni

Studiul prezent este dedicat activităţii tipografice a Mitropolitului Gavriil Bănulescu
-
Bodoni. În tipăriturile religioase şi laice realizate la tipografia eparhială din Chişinău de
către Mitropolitul Gavriil se p
romovează ideea unităţii naţionale a locuitorilor Moldovei
,

Valahiei şi Transilvaniei.

Datorită noilor documente din arhive avem mai multe dovezi şi mai multă lumină
asupra activităţii unui celebru ierarh,
a cărui viaţă

este legată de istoria culturii a tr
ei
popoare:

român, ucrainean şi rus.


Abstract
:

The present study is dedicated to the
printing activity of
Gavriil
Bănulescu
-
Bodoni’s activity.
The

religious and secular

prints

made

from

Chisinau’s
Diocesan
typography

by

Ga
vriil promote the idea of

national unity

of
people
from
Moldavia
,
Wallachia and

Transylvania.

Due
to the new

documents from archives
,

more evidence
s

and „more light”
are
being
spread over the activity of famous
hierarch
, whose life is linked with the hi
story of culture of
three
nationsRomanians, Ukrainians an
d Russians.


R
esume
:

L’activité

d'impression

du mtropolite

Ga
vriil

Bănulescu

Bodoni

L’étude ci
-
jointe est consacrée à l’activité typographique du
Mtropolite
Gavriil
Bănulescu
-
Bodoni. A l’intermé
typographie diocésaine de Chişinău par la Métropolite Gravriil on fit la promotion de l'idée
de l’unité nationale des habitants de la Moldavie, de la Valachie et de la Transylvanie.

Grce au
x nouveaux documents d’archives, on a plus de preuves et on fit plus de
lumire sur le travail d'un vque clbre dont la vie est lie
l'histoire culturelle de trois
nations
-

roumain, ukrainien et russe.


Keywords
: G
a
vriil

Bănulescu
-
Bodoni,
diocesan printing, Liturgy, Molitvenic, Psalter,

Ceasl
ov, BessarabiaМитрополит

Гаврил Бэнулеску
-
Бодони выдающийся церковный деятелей,
жизнь и деятельность которого тесно связана с

историей румынского, русского
и украинского народов.

Из многогранной деятельности
Митрополит
а
достойны

Nicolae Fu
ştei

26

внимания его труды по обустройству Кишиневской
епархиальной

типографии и
издании необходимой
богослужебной

и просветительской литературы.

Безусловно
,

ис
тория Кишиневской типографии тесно связана с историей
развития
типографского

дела в румын
с
ких землях. Следует отметить, что в той
или иной мере история румынских типографий изучена и описана как в
румынской
,

так и в зарубежной историографии. Из работ румын
ских историков
следует отметит
ь
; работы И. Биану, Н. Ходош
1
, Д. Сим
и
онеску
2
, П. П.
Панаитеску
3
, Г. Штремпел
4
,

П. Константинеску
-
Иашь
5
, Г. Безвикони
6
, Ш.
Чиобану
7
, Ал. Давид
8
, А. Ешану
9
, И. Мадан
10
, В.
Кириак
11
, Ал. Лигор
12
, Л.1

I. Bianu
,
N. Hodoş
,

Bibliografie

rom

neasc
ă
veche

[
The

O
ld

Romanian

Bibliography
]
,

Bucure
ş
ti
,
vol
. 1, 1903.

2

I. Bianu
,

N
.
Hodo
ş
,
N
.
Simionescu
,
Bibliografie

rom

neasc
ă
veche
.

1508
-
1830 [
The

Old

Romanian

Bibli
ography
.

1508
-
1830],
Bucure
ş
ti
, 1906
-
1940.

3

P.

P. Panaitescu
,
L’influence de l’œuvre de Pierre Moghila archevêque de Kiev dans les
Principa
u
tes
R
o
u
maines

[The influence of the work of Pierre Moghila Archbishop of Kiev in
Romanian
Principates]
, in
Melanges
de l‘Ecole Roumaine

en France
,

Paris
,
vol
. 5, 1926
.

4

G. Ştrempel,
Sprijinul acordat de Rusia tiparului romnesc n secolul al XVII
-
lea

[Russian
’s
support for Romanian P
rinting in the eighteenth century]
,

in
Studii şi cercetări de
bibliografie

[Bibliograph
y, studies and research]
, Bucureşti, vol. 1. 1955.

5

P. Constantinescu
-
Iaşi,
Relaţiile culturale româno
-
ruse din trecut

[
Romanian
-
Russian
Cultural R
elations
in t
he past]
,
Bucureşti, 1954.


6

G. Bezviconi
,

Contribuţii la istoria relaţiilor româno
-
ruse
[Con
tributions to the
History of
the Romanian
-
Russian R
elations]
,

Bucureşti, 1
862.


7

S. Ciobanu,
Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă

[Romanian Culture in
Bessarabia under Russian Rule], Chişinău, 1923;
C.H.
Чебан
,
Досифей
,
Митрополит

Сочавский

и

его

книжная

деятельность

[
Dostej Mitropolitan Sochiavsky an
d

his
Book
A
ctivities
]
,
Киев
, 1915.


8

A. David,
Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpânirea rusă (1812
-
1918)

[
Romanian
P
rints in Bessarabia
under Russian
Rule
(1812
-
1918)
],
Chişinău, 193
4.


9

A.
Eşanu
,

Apariţia şi dezvoltarea tipăririi cărţilor în Moldova (sec.
XVII
-

nceputul sec. XIX)

[
The Emergence and Development

of Printing

Books

in

Moldova

(XVIIth

the
beginning
of
XIXth centuries), in
Cartea Moldovei.
Sec. XXVII
-

nceputul sec.
XX.

Ediţii vechi (sec.
XVII
-

nc
eputul
sec. X
IX).
Catalog general
[Moldova's book, XXVIIth
-
beginning of the
XX
th centuries
.
Old

Editions (XVIIth


the
beginning of the XIXth centuries. General
Catalogue],
C
hişinău, 1990; Idem,
Tipărirea cărţilor

[P
rinting bo
oks]
,
in
Cultură şi
civilizaţie medievală românească
[Romanian Medieval Culture and Civilization]
,
Chişinău, 1996;
Idem,
Carte şi tipar în secolele XVI
-
XIX

[B
ook and Printing in the XVI
-
XIX
cent
uries
]
, in
Contribuţii la istoria c
ulturii
r
omâneşti

[Contribu
tions to the History of
Romanian Culture]
, Bucureşti, 1997
.

10

И. К.

Мадан

[I.K. Madan],
Из истории молдавской книги

[From the H
istory of the
Mold
avian

books]

in
Книги Советской Молдавии: Библиография

Moldova. A Bibliography]
,
Кишинев, 19
74
.

11

V.
Chiriac
,
Cartea şi tiparul în Moldova în sec. XVII
-
XVIII

[Book and P
rinting in Moldova
in
the XVIIth
-
XVIIIth centuries]
, Chişinău, 1977.

12

A.
Ligor
,
Vechi tipărituri în limba română şi unitatea naţională

[Old Printings

in Romanian
and
the National U
nity]
,
Chişinău, 1994.

Издательская
деятельность
Митрополита
Гавриила
Бэнулеску
-
Бо
дони

27

Демени, Ал. Демени
13
, Ал. Мареш
14
, П. Михаил
15
, И. Еремия
16

и др. Из
зарубежных авторов
исследовавших

историю развития
типографского

дела у
румын следует отметить
стоит выделить

работы А. И. Соболевского
17
, епископа
Арсения
18
,

A. Стадницкого
19
, Е. С. Русева
20
, E. Д. Левита
21
, Н. А. Мохова
22
,
Марио

Руфини
23
, Ернста Кр. Суттнера
24

и др.

Определенная
типографская
деятельность
велась
и
на территории
нынешней Республики Молдова, так еще в
80
-
90 годах XVIII века
во время руско
-
тирецкой войны
в Тигина (Бендер)
работала
походная
типография командования русск
ой армии. В Дубосарах
работала

типография М. Стрилбицкого. Книги
,

увидевшие свет в
этих13

L.
Demeni
,

Carte, tipar şi societate la români în secolul al XVI
-
lea

[Book,
Printing and
Romanian S
, Bucureşti, 1986.

14

A.
Mareş
,
Un capitol din istoria tiparului romnesc din secolul al XVI
-
lea

[A c
hapter
from
the H
istory of Romanian
P
rinting
in the sixteenth century
]
, in
Studii şi cercetări de
lingvistică

[
Studies

and
researches

in linguistics],

XXI, nr. 6, 1970.

15

P.
Mihail
,

Tipărituri româneşti în Basarabia din 1812 până la 1918
[Romanian
P
rinting
s

in
Bessarabia from 1812 until 1918]
, Bucureşti, 1941
.

16

I.
Eremia
,

Scris, carte şi tipar în Ţările Române în a doua jumătate a secolului al XVI
-
lea


prima jumătate a secolului al XVIII
-
lea

[Writing, Book and Printing in Romanian
C
ountries

in the second h
alf of the XVI
-
th century
-

first half of the XVIII
-
th century]
,

in

Destin Românesc. Revista de istorie şi cultură”

[Romanian Destin
y
. Magazine of History
and Culture]
, An III, nr. 1, 1996.

17

А.И.

Соболевский

[A.I. Sobolevski],
Переводная литература Москов
ской Руси XIV
-
XVII

[
Moscow’s
Translated Literature XIV
-
XVII
centuries
]
,

СПб, 1903
.

18

А
.
Псковский

[A.

Pskovski]
,

Исследования

и

монографии

по

истории

Молдавской

Церкви

[Studies and M
onographs on the Moldavian Church
’s History
]
, Sankt
-
Petersburg, 1
904
.

19

А
.

Стадницкий

[A.

Stadnitki]
,
Гавриил

Бэнулеску
-
Бодони

Экзарх Молдовлахийский
(1808
-
1812
)

и митрополит

Кишиневский (1813
-
1821)

[
Gavriil
Banulescu
-
Bodon
i,
Hiererch of
Mold
avia (
1808
-
1812) and Metro
politan of Chisinau (1813
-
1821)
]
, Кишинев,

1894, p. 235
.

20

E.M
.
Русев

[ E.
M. Rusev]
,

Свет из Москвы

[
A

Light

from

Moscow
]
,

Кишинев, 1981.

21

E
.
D
.

Levit
,

File vechi necunoscute: Contribuţii ştiinţifico
-
documentare la istoria literaturii
şi culturii moldoveneşti
[
Unknown

Old

Page
:
S
cientific Documentation

Contributions

at

the

Moldovan

History

of

Literature

and

Culture
],

Chişinău, 1981.

22

H
.
A
.
Мохов

[
N
.
A
.
Mohov
]
,

Новые данные об организации первой типографии в
Молдавии
[New
D
ata on the
O
rganization of the
f
irst
P
rinting
P
ress in Moldova]
,

in


Ученые записки Института исто
рии Молдавского филиала АН СССР

[Memoires of
the Institute of History, Modavian branch of the Academy of Sciences

of the USSR
]
,
t
om
.

10, 1959.

23

M.
Rufini
,

L’opera

della chiesa ortodossa romena nella creazione

della

lingua


nazionale

[The W
ork o
f the Romanian Orthodox Church in
Creation of the National
Literary L
anguage]
,

in “
Orientalia Christiana Periodica

, vol
.

XXXII, Roma, 1968.

24

C.E.
Suttner
,

Gabriel Bănulescu
-
Bodoni. Zr R
umanischen Kirchengeschichte
und Kirchenrechtsordnung

in
der Phanariotenzeit
[Metropolitan Gabrile Banulescu
-
Bodoni. History of Romanian C
hurch and
the C
anon
L
aw during Phanariots

Rule
]

in

Ostkirchliche Studien

, Wrsburg, 22 Band, Heft 4,
1973
,

p
p
.

281
-
301.


Nicolae Fu
ştei

28

типографиях
,

распротранялис
ь

по

обоим
берегам Днестра
25
,

а также во

всем
Молдавском

Княжестве
.
26


Митрополит

Гавриил

Бэнулеску
-
Бодони

внес значительный вклад в
развитие
ти
пографского

дела в Молдавии. Так
,

во время нахождения на Ясской
кафедре в типографии М. Стребицкого, по благословению
Митрополит
а
Гавриила
печатались
необходимые книги вплоть
до
1792 года.
27

В Нямецкком
монастыре были напечатаны
Жит
и
я Святых

(1808),
Чинопсл
едование 12
псалмов

(
Rnduiala cum se cuvine a cnta cei doisprezece Psalmi)

(1808) şi
Кириакодромион
(1809), адресованый
«всем румынам». В октябре 1809
были
перев
едены на румынский и греческий я
зыки книги с
Молебнами

(
Te
-
Deum)
. По
указания
Митрополит
а Гавр
иила, Дикастерия должна

была

отправить «
в
сем
церквям и монастырям эти необходимые книги»
28
.
После этого указания
,

всем

греческим (преклоненным монастырям) были отправлены по одному
греческому и одному румынскому экземпляру книг.

Всего 37 монастыре
й

получил
и эти книги. Из румынских
Молебников

были от
п
равлены: 844
экземпляров епис
к
опу Герасиму Романскому; 362


епископу М
е
летию
Гушскому; 409


еп
и
с
к
опу Иосифу Арджешскому; 409


епис
к
опу Нектарию
Бузевскому; 1144 экземпляров
Валашской
Митрополичьей Консистории
; 5
экземпляров Нямецкому монастырю; 2 экземпляра
Митрополит
у Вениамину в
Слатина
29
. В Ясской епархиальной типографии,
Митрополит

Гавриил печатает
неск
олько «
необходимых

книг».
30

11 и
юня 1811 года
игумен

Нямецкого
и
Секульского монастыря выслал Митрополиту Г
авриилу третью книгу Жития
Святых на ноябрь месяц.
31
.

После а
н
нексии Бессарабии,

в мае 1812 году, Кишинев становится
административным и культурным центром края. Потому
Митрополит

Гавриил
Б
э
нулеску
-
Бодони переехал в Кишинев.
25

V.
Chiriac
,
Cartea şi tiparul în Moldova în secole
le XVII
-
VXIII

[Book and
P
rinting in
Moldova in the XVII
th
-
VXIII
th centuries
]
,
Chişinău, 1997, p
p
. 99
-
104.

26

A.
Eşanu
,
op. cit.
,

p. 151
.

27

T.G.
Bulat
,

Tiparniţele moldoveneşti de carte bisericească de la mitropolitul Varlaam la
mitropolitul Veniamin Costach
i (1641
-
1803)

[Mold
avian P
resses
for Religious B
ook
, from
Metropolitan

Varlaam to Metropolitan Veniamin Costache (1641
-
1803)]
, in „
M
itropolia
Moldovei şi Sucevei

[Metropolitan of Moldavia and Suceava]
, nr. 5
-
6, 1971, p. 358.

28

***,
Cărţi de Te
-
Deum pentru

biserici în limba română

[Te Deum books for churches in
Romanian]

in „
Arhivele Basarabiei
” [Bessarabia’s Archives]
, nr. 3, 1930, p. 338.

29

Ibidem
,
p. 339.

30

T.

G.
Bulat
,
Tipografiile Moldoveneşti de cărţi bisericeşti de la mitropolitul Veniamin până la
sec
ularizare

[Moldavian Printers for Religious Books from Metropolitan Veniam to se
cu
-
larization]
, in „
Mitropolia Moldovei şi Sucevei
”, LIV, nr. 3
-
4, 1978, p. 323
;
A.
Pricop
,

Tiparniţe bisericeşti în Iaşi, în secolele XVI
-
XIX

[Church Presses in Iasi, in the XV
I
-
XIX
century]
,
in
Credinţă şi cultură în Moldova.
III. Cultură

creştină şi simţire românească
[Faith
and Culture in Moldova. III. Romanian Christian Culture and Feeling]
, Iaşi, 1995, p. 28.

31

C. Tomescu
,
Diferite știri din Arhiva Consiliului Eparhial
-
Chiș
inău

[Different
News from
A
rchive of the

Chisinau’s Archdiocesan Council]
,

in „
Arhivele Basarabiei

, nr. 2, 1932, p. 91.

Издательская
деятельность
Митрополита
Гавриила
Бэнулеску
-
Бо
дони

29


Во время поездок по приходам и
монастыря
м

Бессарабии,
Митрополит

Гавриил заметил
отсутствие

в них необходимых богослужебных книг.
32
. Это
обстоятельство

объяснялось
тем,

что

приходы левобережия Прута входили в
состав Гушской епархии в котор
о
й не

было типографии. В свою очередь Ясская
и Ня
мецкая типографии по определенным
обстоятельствам

не

были в состоянии
обеспечить приходы необходимыми книгами. Бес
сарабски
е священно
-
служители были вынуждены покупать необходимые богослужебн
ые книги в
австрийских землях,
в униатских типографиях. Из
-
за того,

что в этих книгах
встречал
и
сь
многие несоответствия

и даже
противоречия
учениям

Православной Церкви
,

была запрещена покупка этих книг для п
р
авосл
а
вных
приходов.

Для исправления ситуации,
Митрополи

Гавриил посчитал необходимым
открыть в Кишиневе
типографи
ю
,

в которой будут печататься необходимые
богослужебные и другие п
о
лезные

книги, для церкве
й

и школ Бессарабии. Для
осуществления своего плана,
Митрополит

Гавриил обращается в Синод с
обоснованием

о необходимости открытия епархиальной типографии в
Кишиневе
: «для воспитания и обучения клириков и верующих людей на
молдавском и русском языках».
33
. Действия
Митрополит

Гавриила по открытию

епархиальной типографии
,

начиная с 1813 года осв
е
щены прежде всего в
переписк
е

со Святейшим Правительствующим Синодом (обращ
ение от 25
сентября 1813, № 1470);
Митрополит
ом Петербургском и Новгородским


Амвросием
(письмо от 12 марта 1814, № 579
) и обер
-
прокурором
Голицыным

(
от 12 марта 1814. № 580).
34

К сожа
лению
,

ознакомиться с этими документами в
настоящее время нет никакой
возможности, потому

что в На
ц
иональном
Архиве Республики Молдова сохранились лишь отдельные отрывки из них.

В своем рапорте от 25 сентября 1813 года Синоду,
Митрополит

Гавриил
указывает причины
,

которые заставили его обратиться с
просьбой
об открытии
епа
рхиальной типографии. В рапорте указывается
,

что в монастырях и
приходах Бессарабии отсутствует духовная и даже богослужебная литература.
Другой причиной для открытия типографии
Митрополит

Гавриил считает
наличие на приходах богослужебных книг
отпечатанных

в униатских
типографиях в Австрии.
35
. Необходимо отметить, что инициатива
Митрополит
а32

И
.

Халипа

[I.

Halipa]
,
Сведения

o
состоянии

церквей

Бессарабии

в

1812
-
1813
г
.
г
.

[Information about
S
tat
us of C
hurch in Bessarabia

dur
ing 1812
-
1813
]
, in
Труды

Бессарабской

губернской

ученой

архивной

комиссии

[
Proceedings of the Bessarabian
Provincial Scientific A
rchive
C
ommittee]
, vol.
III
,

Кишинев, 1907,

pp.

231
-
296
.

33

A.
Стадницкий

[A. Stadnitki]
,

Бессарабская типография при Кишиневско
м
архиерейским доме

[Bessarabia
n

P
rinting
in

the Chisinau
B
ishop's
H
ouse]
,

in

Kишиневские Eпархиальные Bедомости

, nr. 1
-
2, 1882, p. 17
.

34

Ibidem
, pp.
17
-
18;

C.
Tomescu
,
Tipografia Duhovniceasc
ă
Exarhal
ă
din

Basarabia

[
Diocesan

Spiritual
P
rinting from Bess
arabia]
, in

Arhivele

Basarabiei

,
nr
. 4
,
1931
,

pp
.
258
-
263.

35

Национальный Архив Республики Молдова
,
HAPM

[The National Archive of the
Republic of Moldova]
,
fund.
205,
inv.

l
,

file

404,
p.

12
.

Nicolae Fu
ştei

30

Гавриила по
открытию

епархиальной типографии частично уже была
ос
уществлена. В том же рапорте от

25 сентября 1813 года,
Митрополит

Гавриил

отмечает
,

что почти закончено

строительство здания
,

в котором
предполагается

по
местить

типографию, также приобретено необходимое оборудование.
36

Были
пр
и
готовлены также помещения для типографа и работников типограф
ии.

Были закуплены необходимые материалы, славянский и румынский
шрифты
, из Нямец
кого
монастыря

был
приглашен
типогр
аф Игнатий
,

котор
ый
хорошо владеет русским и румы
нским языками.
37

В письме
,

адресованном
Амвросию,
Митрополит
у Новгородскому и Санкт
-
петербургскому
,

от 12 марта
1814 узнаем, чт
о к тому моменту «был построен
каменн
ый дом для типографии,
было установлено оборудование, приготовлены помещения для работников
типографии, […] приобретены материалы, шрифты и все необходимое...»
38
.

Докладывая о проделанной работе,
Митрополит

Гавриил просит
благословение Синода на открытие еп
архиальной типографии в Кишиневе.

Однак
о Синод не спешил с ответом, поэ
тому
Митрополит

Гавриил
вынужден обратиться к некоторым
влиятельным

лицам, с
просьбой
о
содействии

в открытии типографии. 12 марта 1814 года

он
обращается

к

Амвросию,
Митрополит
у Петер
бургскому и Новгородск
ому с
просьбой

«помочь в этом ну
жном и важном деле»,
39

иначе невозможно будет о
беспечить
бессарабские приходы
“мо
л
итвенниками,
к
атехизисами, инструкциями для
благочинных, воскресными и праздничными проповедями», без
типографии

будет тр
удно преодолеть большие трудности в деле обучения молодежи»
40
.
В
данном письме,
Митрополит

Гавриил говорит и
о проблеме цензуры, которую
он сам готов осуществить. Касательно корректуры

румынских изданий
,
говорит
,

что он сам будет
их
к
о
рректировать, а славян
ские


Преос
в
ященный
Димитрий Сулима
41
.

Другое письмо с аналогичным содержанием было отправлено в адрес
обер
-
прокурора 12 марта 1814 года
42
, в котором

добавлено прошение
использовать влияние кот
о
рым пользуется адресат в Синоде и ускорить
получение
разреше
ни
я

на открытие типографии
43
.

По истечении двух месяцев, 27 марта 1814 года
, был получен Указ
Священного Си
нода от 4 мая 1814 года, об открытии епархиальной ти
п
ографии
в городе Кишиневе.
44
36

Ibidem
,
л. 12
-
13.

37

Ş
.

Ciobanu
,

Cultura românească în Basar
abia sub stăpânirea rusă

[Romanian Culture in
Bessarabia under Russian Rule]
,

Chi
ş
in
ă
u
, 1992,
p
. 36.

38

C
.
Tomescu
,
op
.
cit
.
,

p
. 260.

39

Н
APM
,
205,
inv.
1,

f
.
404,

p
.

7.

40

Ibidem
,

41

Ibidem
.

42

A
.
Стадницкий

[
A
.
Stadnitki
]
,
op
.
cit
.
,

p
p
. 17
-
18;

C
.

Tomescu
,
op
.

cit
.
,

p
p
. 258
-
263; Ş.
Ciobanu

Ş
tefan
,
op
.
cit
.
,
p
. 37.

43

C
.

Tomescu
,
op
.
cit
.
,
p
. 262.

44

Н
APM
,
205,
inv
.

1,

f
.
404,
pp
.

11
-
12.

Издательская
деятельность
Митрополита
Гавриила
Бэнулеску
-
Бо
дони

31

Указ Синода был отредактирова
н

согласно царским указам от 20 июня
17
87 и от 9 февраля 1802 года
,

согласно
которым разрешается открытие
типографии, но без какой
-
либо

государственной помощи. В
Синодальном

указе
от 4 мая 1814 года перечислены 17 услови
й

для работы Кишиневской
епархиальной типографии
45
, среди к
о
торых

отметим сл
едующие: заботиться
о
содержании и деятельности типографии будет сам
Митрополит

(2); славянские
книги должны печататься
согласно

тем
,

что были отпечатаны в Московской
синодальной

типографии (5); молдавские богослужебные книги должны
переводиться с синодальн
ых изданий

(7)
;

учебники по Грам
м
атике могут быть
напечатаны с использованием гражданского шрифта, следуя си
н
од
альны
м
изданиям

(9); напечатанные в епархиальной типографии книги могут
продаваться как прихода
м, так и отдельным лицам (14); п
о одному экземпляр
у
каждого издания будут высланы
н
а адрес Синода и его библиотеки (15); в адрес
Департамента народного образования
, Ак
адемии Наук,
Петрбургской

Духовной
Академии будут

высланы по одному экземпляры каждого нового издания, и два
экземпляра

в адрес Царской публ
ичн
ой библиотеки (16). По завершении
каждого года
Митрополит

Га
вриил должен
проинформировать
Св
ященный
Синод, а
также местную администрацию о
количестве

и названий напечатанный
книг

(17)
46
.

Через

три дня после получения Указа Синода,
Митрополит

Гавриил
разра
ботал Внутреннее Положение о деятельности типогр
афии № 1263 от 30
мая 1814 года которое

содержит 7 статьей.
47

В

этом Положении говорится, что
печ
атани
е книг
будет

осуществляться толь
ко после получения письменного
ра
зрешения
Митрополита

Гавриила Бэнулеск
у
-
Б
одони

(
I
); типограф обязан
представить
Митрополиту

для корректуры
молдавские книги,

а

славянские

епископу

Димитрию

(II)
; типограф

не имеет право
покидать рабочее место без
благословения
Митрополит
а, в случае необходимости он
обязан

назначить из
числа работ
ников
типографии того
,

кто его
заменит

н
а время отсутствия (IV);
после издания каждой книги, типограф обязан доложить
Митрополит
у о
расходах (VI)

и в конце Положения,
Митрополит

Гавриил отмечает, что не
со
м
невается в том
, что типограф Игнатий, ч
еловек с о
тличной репутацией
выполнит успешно возложенные на него обязанности

(VII)
48
.

31 мая 1814 года
,

в праздничной атмосфере
,

типография была открыта
49
.
Оборудование, шрифты частично были привезены из Киева, час
т
ично из
бывшей типографии М. Стрелбицкого
50
,
действов
авшей

в конце 90
-
х

годо
в

XVIII века в

Дубоссарах
, другая часть была изготовлена местными мастерами
51
.
45

Ibidem
.

46

Ibidem
.

47

Ibidem
,
pp.

8
-
9.

48

Н
APM
,
205,
inv.

1,

404, pp. 8
-
9
.

49

Ibidem
,
p
. 13.

50

И.К.

Мадан

[
I
.
K
.
Madan
]
,
op
.
cit
.
,

pp
. 17
-
28.

51

A.
Eşanu
,
op
.
cit
.
,

p.

153.

Nicolae Fu
ştei

32

Бо
льшую помощь в организации типографии оказал архимандрит Иоаникий
(Иван Шиков) (1776
-
1845),


большой мастер в
типографском

деле»
52
.

В
Кишиневской

типографи
и увидели свет 31 богослужебные книги
Литургиер (Служебник), Псалтире

(Псалтырь), Минеи (Минеи),
Молитвенник
(Требник
)
, Часослов

и др.

Со дня основания типографии до смерти
Митрополит
а Гавриила, на
протяжении 7 лет
,

в Кишиневской
типографии

были отпечатаны

19,450
экземпляров
книг
на сумму

225,

252 лей 20 бань.

Первая отпечатанная в Кишиневской типографии книга это «
Букоавна
адикэ ынчепэтоаре ынвэцэтурэ пентру чей че воеск а цнвэца карте
молдовенеште. Сау типэрит ын екзархичаска типографие дин Кишинэу, ын
с
фынта Митрполие а Кишинэулуй, 1814
», которая увидела свет 2
2 декабря

1814 года, в 1200 экземпляра
х. Книга переиздана 20 августа
1815 года,
возможно с тем же тиражом в 1200 экземплярах
53
.

Книга отпечатана кириллицей,
имела параллельный русский текст
54
.

В Рес
публике Молдова не обнаружено ни одного экземпляра этой книги.

Книга была переиздана в 1815 году.

Несколько экземпляров второго издания обнаружены в Библиотеке
Бухарестского Университета.

Вторая книга увидевшая свет в Кишиневской типографии это
Литургиерул

(Служебник) (1815 года) Полное название книги:


Ынтру слава Сфинтей, чей де о фиинцэ, де виацэ

фэкэтоарей

ши
недеспэрцитей Троице, а Татэлуй ши а Фиюлуй, ши Сфынтулуй Дух, ку
порунка Преблагословитулуй сингур стэпыниторулуй Марелуй Домнулуй
ностру Ымпэра
тулуй

Александру Павлович, а тоатэ Руссия, ын фиинца
социей сале, а преблагочестивей Доамней ымпэрэтесе Марией Феодоровней
ши ын фиинца бинекрединчосулуй Домн Цесаревич ши а Марелуй Кнеаз

Константин Павлович ши а социей сале бинекрединчоасей Доамней Маре
й
Кнеягине Аний Феодоровней ши а бинекрединчошилор Домний Марилор
Кнежь Николае Павлович ши Михаил Павлович, ши а бинекрединчоасей
Доамне Марнй

Кнеагине Марией Павловне. Иарэ

ку благословения
Преасфынтулуй ындрептэторюлуй Синод ши а Преасфинц
ытулуй Гавриил

екзарх

Митрополит

Кишинэулуй ши Хотинулуй сау типэрит карте
ачеаста, че сэ нумеште Литургие ын Екзархичеаска типографие а
Басарабией, че сэ афлэ ын сфынта митрополие а Кишинэулуй ши
Хотинулуй ын Кишинэу ла анул де ла фачеря лумий 7323. Иар де ла52

П
. А.

Лотоцкий

[
P
.
A
.
Lototki
]
,

История Кишиневской Духовной Семинарии
[
History of
Chisinau’s Theological Seminary]
, Кишинев, 1913,

p
. 56.

53

A
.
Стадницкий

[
A
.
Stadnitki
]
,

Бессарабская экзаршеская типография при
Киш
иневском епархиальном доме
[Bessarabia
n

P
rinting
in

the Chisinau
B
ishop's
H
ouse]
,
in

“Кишиневские Епархиальные Ведомости”
, nr. 1, 1892, p. 31; D
.
Alexandru
,
Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpânirea rusă. (1812
-
1918)

[
Romanian

P
rints

in

Bessarabia

under

Russian

Rule
(1812
-
1918
)
]
,

Chişinău, 1992, p. 24.

54

Ibidem
,
p. 23.

Издательская
деятельность
Митрополита
Гавриила
Бэнулеску
-
Бо
дони

33

наштерея
че дупэ труп а луй Думнезеу Кувынтул, 1815, индиктионул 3, ын
луна луй аугуст.

Книга

напечатана

кирилицей

тиражом

в

1200
экземпляров: 1100
экземпляров на простой

и 100 на
голландской

бумаге.

Как видно
из
предисловия,
казалось, что
эта книга была переведена

Митрополит
ом Гавриилом со славянского языка (”urmând întru toate întocma
tălmăciri slavoneşti, şi aşezări litughiilor ce să tipăresc în Rossia, pe care noi din cele
slavoneşti îndreptând
-
o ct s
-
au putut mai bine”)
55
.
Но если Митрополит Гавриил
перевел со
славянского языка, то возникает вопрос: а что ему
было править
если перевод
о
с
уществлен с книг прошедших цензуру и отпечатанных в
Синодальной типографии
? Скорее всего Митрополит Гавриил готовя новое
издание
Служебника
, воспользовлася румынскими изданиями и

обнаружил в

них некоторые погрешности, кот
о
р
ы
е

он исправил.

Литургиер

отпечатанный в Кишиневе
Митрополит
ом Гавриилом
пользовался большим спросом не только в Бессарабии и в Румынских
Княжествах, но и на Афоне
56
.
Отдельные экземпляры этой книги были
обнаружен
ы в

Библиотеке Академии Наук Румынии, в Бухаресте
57
.

В Республике Молдова в различных коллекциях хранятся отдельные
экземпляры
Литургиер
-
а: в Национальной Библиотеке хранятся
11 экземпляров


56027,
56002,
56862, 55998, 56030, 28523, 5699,
28524,
56863, 43
1368,
375191); в Музей Румынско
й Литературы


6 экземпляров (№

5520, 841,
1191,
1794, 1181, 5005); В Художественном Музее Республик
и Молдова


три
экземпляра (№ 39, 40,
102); в Центральной Научной Библиотеке Академии Наук
Молдовы


2 экземпляра (№2384, 427
204), в Национальном Архиве

Республики
Молдова

обнаружены

3
-

экземпляра (№ 899, 902, 1330).

Третья книга, отпечатанная в Кишиневской типографии это
Молебник

1815 года. Полное название книги: “
Ынтру слава Сфинтей, чей де о фиинцэ,
де виацэ

фэкэтоарей

ши
недеспэрцитей Троице, а Татэлуй ши а Фиюлуй,
ши Сфынтулуй Дух, ку порунка Преблагословитулуй сингур
стэпыниторулуй Марелуй Домнулуй ностру Ымпэратулуй

Александру
Павлович, а тоатэ Руссия, ын фиинца социей сале а преблагочестивей
Доамней ымпэрэтесе Марией
Феодоровней ши ын фиинца
бинечрединчосулуй Домн Цесаревич ши а Марелуй Кнеаз

Константин
Павлович ши а социей сале бинекрединчоасей Доамней Марей Кнеягине
Аний Феодоровней ши а бинекрединчошилор Домний Марилор Кнежь
Николае Павлович ши Михаил Павлович, ши
а бинекрединчоасей Доамне
Марнй
Кнеагине Марией Павловне. Иарэ
ку благословения Преасфынтулуй
ындрептэторюлуй Синод ши а Преасфинцытулуй Гавриил екзарх
Митрополит
Кишинэулуй ши Хотинулуй сау типэрит карте ачеаста, че сэ55

I
.
Bianu
, N.
Hodo
ş
,
op.

cit.
,
vol
.
III,

pp.

119
-
122
;

A
.
David,
op.
cit.
,

pp. 25
-
28
.

56

Ibidem
, p. 31.

57

Ibidem
, p. 30
.

Nicolae Fu
ştei

34

нумеште Молебник, адикэ рындуиала кы
нтэрилор де ругэчиуне, ши а
параклиселор осэбите, ын Екзархичеяаска типографие а Басарабией, че сэ
афлэ ын свынта митрополие а Кишинэулуй ши Хотинудуй ын Кишинэу ла
анул де ла фачереа лумий 7323. Иар де ла наштерея че дупэ труп а луй
Думнез
еу Кувытнтул, 18
15, индиктионул

3, ын луна декембрие.

Книга напечатана кириллицей в 1500 экземплярах
58
.

Следует отметить, что не Митрополит Гавриил Бэнулеску
-
Бодоны
первым нач
ал печатать такие книги. Еще в
17
69 году, в Яссах увидела свет
книга с Молебнами о «Священн
ом Прав
ительствующем Синоде и царской
семье».
59

В 1807 году в Ясской типографии
,

Митрополитом Вениамино
м
напеч
ата
на

книга с Молебном о «благочестивом и Христолюбивом Великом
Государе Императоре Апелксандре Павловиче...».

Кишиневское издание

Молебник
а

был
о

переведе
н
о

Митрополитом
Гавриилом со славянского
языка.

Книга

была известна и на
Святой
Горе

60
.

В настоящее время сохранились отдельные экземпляры этой книги в
различных коллекциях на

территории Республики Молдова

в

Национально
й
Библиотеке
-

5 экземпляров (№

68
399, 56855, 56069, 56855, и 431364);
Центральной Научной Библиотеке Академии Наук

Молдовы
-

1 экземпляр (№
41312
;

Музей Истории
-
1 экземпляр (№
2811); Музей Румынской Литературы
-

3 экземпляра (№ 4833, 4587 и 1821);
в
Художественном Муз
ее
-

2 экземпляра
(№

92 и 103)
,
в библиотеке Св. Димитриевской церкви города Кишинева
-
1
экземпляр.

Следующей книгой увидевшей свет в епархиальной типографии стал
Катехисис.

Полное название книги:
Катехисис алкэтуит пентру
служиторий Бисеричий, преоць, диаконь ши чититорь, ма
й алес пентру
леснире штиинцей де рост ынтрэ ей ын службеле Бисеричешть. Ку
адэужире локурилор дин Сфынта Скриптурэ, дин Правилеле Сфинцилор
Апостоль, ши а Сфинцилор Пэринць, ши дин Духовническул Регуламент,
каре Правиле деосебите атырнэ асупра преоцией. С
кос дин чел славинеск,
ши типэрит ын екхархичеаска типографие а Кишинэулуй. Ании де ла
Христос 1816, луна луй фебруарие.

Текст отпечатан кириллицей, тиражом в 3000 экземпляров.

Это перевод с
русского языка книги
М
и
трополита
Платона Левшина “Православного

у
чение
или сокращенной христианской Богословии” увидевшей свет впервые в Москве
в 1765
61
.
58

Ibidem
, p. 32.

59

***,
Molebnic

[Prayer]
, Iaşi, 1769, f. 2.

60

A
.
David
,
op
.
cit
.
,

p
. 32.

61

Г
.
Флоровский

[
G
.
Florovski
]
,

Пути Русского Богословия
[Ways of Russian Theology]
,

Вильнюс, 1991,
p
. 111; Ş
.

Ciobanu
,
op
.
cit
.
,

p
. 40;
A
.
David
,
op
.
cit
.
,
p
. 34.

Издательская
деятельность
Митрополита
Гавриила
Бэнулеску
-
Бо
дони

35

Перевод
Митрополит
а
Гавриила
Б
э
нулеск
у
-
Бодони был широко
распространен не только в Бессарабии, но и в Княжествах. Отдельные
экземпляры
этой
книги хранятся в библиотеке

Академии Наук Румынии
62
. В
Республике Молдова
экземпляры этой книги

не обнаружены
.

В том же, 1816 году, в октябре, вышло второе издание
Молебника
, 1815
года.

Молебник

1816 годы вышел тиражом в 500 экземпляров
63
.

Книга была распространена в Бессарабии, а одни

экземпляр был
обнаружен в библиотеке «Урекеа» в городе Г
а
лаце (Румыния)
64
.

В настоящее время в Республике Молдова хранятся несколько
экземпляров этой книги: в Национальн
ой Библиотеке
-

3 экземпляра (№

69051,
4778 и 8836); в Историческом Музее
-

2 экземпляр
а (№ CP
-
10857 и СР
-

10858).

В том же 1816 году увидела свет книга
Урмаре кынтэрий де ругэчиуне
чей де мулцумире кэтрэ Домнул Думнезеу, каре се кынтэ ын зиуа Наштерий
Мынтуиторулуй нотру Иисус Христос, ши а поменирий избэвирий
Бисеричий ши а ымпэрэцией Рос
ией де нэпэдире Галилор, ши ку дынший де
доуэзечь де неямурь
65
.

Сау тэлмэчит пре лимба ромынеаскэ дин че славинеаскэ, ши с
-
ау
типэрит ын екзархичеаска типографие дин митрополия Кишинэулуй. Ла
анул 1816, ын луна луй ноембри
66
.

Этот Молебник переведен М
и
тропол
итом Гавриилом со славянского
языка, как это
явствует из названия книги (с
-
ау тэлмэчит пре лимба ро
мынеаскэ
дин че славинеаяскэ).
Книга напечатана кириллиц
ей в 1500 экземплярах.

Книга
содержит специальный Молебен
,

который совершался по всей
России на Рождес
тво Христова в память изгнания

Наполеона из страны в 1812
году.

Книга пользовалась большим спросом, поэтому была переиздана в 1826
году.

В 1817 году в Кишиневской типографии был отпечатан
Чеаслов
. Полное
название книги “
Ынтру слава Сфинтей, чей де о фиинц
э, де виацэ

фэкэтоарей

ши недеспэрцитей Троице, а Татэлуй ши а Фиюлуй, ши
Сфынтулуй Дух, ку порунка Преблагословитулуй сингур стэпыниторулуй
Марелуй Дом
нулуй ностру Ымпэратулуй
Александру Павлович, а тоатэ
Руссия, ын фиинца социей сале а преблагочестивей
Доамней ымпэрэтесе
Марией Феодоровней ши ын фиинца бинекрединчосулуй Домн Цесаревич ши
а Марелуй Кнеаз

Константин Павлович ши а социей сале бинекрединчоасей
Доамней Марей Кнеагине Аний Феодоровней ши а бинекрединчошилор62

Ibidem
, p. 34.

63

Ibidem
, p. 35.

64

Ibidem
.

65

On
the first page.

66

On

the

last

page
.

Nicolae Fu
ştei

36

Домний Марилор Кнежь Николае Павлов
ич ши Михаил Павлович, ши а
бинекрединчоасей Доамне Марий
Кнеагине Марией Павловне. Иарэ
ку
благословения Преасфынтулуй ындрептэторюлуй Синод ши а
Преасфинцытулуй Гавриил екзарх
Митрополит
Кишинэулуй ши
Хотинулуй сау типэр
ит карте ачеаста, че сэ нумеште

Че
аслов, ын
Екзархичеяска типографие а Басарабией, че сэ афлэ ын свынта митрополие
а Кишинэулуй ши Хотинулуй ын Кишинэу ла анул де ла фачереа лумий 7325.
Иар де ла наштерея че дупэ труп а луй Думнез
еу Кувытнтул, 1817,
индиктионул

5, ын луна май.

Для своего и
зданиа, Митрополит Гавриил использовал изданный в Яссах
Часослов
в 1797 году. Об этом сооб
щ
ил сам Митрополит:

исправлен
с
незначительными добавлениями, чем изданный раннее в Яссах в 1797 году


(
îndreptat şi adaos neînsemnat mai mult
,
decât cel tipărit mai

înainte la Iaşi la anul
1797
)
67
.

Книга отпечатана кириллицей в 1200 экземплярах
,

имела широкое
хождение в Бессарабии. В настоящее время некоторые экземпляры этой книги
хранятся в различных коллекциях Республики Молдова: в Национальной
Библиотеке


3 экземп
ляра (№ 52940, 56029 и 10986); Центральной Научной
Библиотеке Академии

Наук Молдовы


1 экземпляр (№
28591) и в
Историческом Музее


1 экземпляр (№ 8945/352).

В том же 1817 году в Кишиневской типографии,
Митрополит
ом
Гавриилом была издана
Рындуяла Панихиде
й, че се фаче пентру рэпосаций
Марий Домний ыипэраць ши ымпэрэтесе, пентру

царь ши царице а тоатэ
Россиа, ши пентру пре ынэлцата лор фамилие.

Сау тэлмэчит пре лимба ромынеаскэ дин че славинеаскэ, ши с
-
ау
типэрит ын екзархичеаска типографие дин митрополиа
Кишинэулуй,
пентру требуинца ши ынлеснире служиторилор Бисеричиешть Молдовей,
дин епархиа Кишинэулуй, ла анул 1817
68
.

Это последование поминовения усопших членов

царской семьи было
переведено

Митрополит
ом Гавриилом со славянского на румынский язык, как
яв
ствует из названия книги (с
-
ау тэлмэчит пре лимба ромынеаскэ дин че
славинеаскэ).

Книга была издана кириллицей в 1220 экземплярах
69
.

Это издание было
широко распространено в кра
е. В настоящее время известны
2 экземпляра67

Înştiinţare
la

Ceaslov
[
Notification

to

Ceaslov
]
, Chişinău, 1817,
p
.

2.

68

The

name

is

printed

on

the

first

sheet
.

69

A. David,
op. cit.
,

p. 41
;

Şt
efan
Ciobanu

indicates

circulation

of 1
.
600

copies, according to
Ş. Ciobanu
,
op. cit.
,

p
. 41
.

Издательская
деятельность
Митрополита
Гавриила
Бэнулеску
-
Бо
дони

37

хранящиеся в Молдове: 1 в Музее Румын
ской Литературы и второй в
Национальном Архиве Республики Молдова
70
.

Для ознак
омления жителей края с
целями Российского Библейского
общес
тва в
Кишиневской типографии была отпечатана брошюра
«Пентру

скопосул Россиенештий ынсоцирь в Библией ши мижлочире спре

добындиря
ей. С
-
ау тэлмэчит де пре лимба россиенеаскэ, ши с
-
ау типэрит, ын
екзархичеаска типографие а Басарабией, ын Кишинэу, анул 181
8, ын луна
луй май».

Книга переведена,
Митрополит
ом Гавриилом
с русского языка, имел
а
только 14 страниц. Неизвестен
ее тир
аж.
В Республике Молдова не
обнаружен
ни один из
экземпляров этой книги. Отдельные экземпляры ее хранятся в
Библиотеке Академии Наук Румынии в Бухаресте
71
.

Следующая книга
,

увидевшая свет в Кишиневской типографии
,

это
Псалтирь
. Полное название книг “
Ынтру сл
ава Сфинтей, чей де о фиинцэ,
де виацэ

фэкэтоарей
ши недеспэрцитей Троице, а Татлуй ши а Фиюлуй, ши
Сфынтулуй Дух, ку порунка Преблагословитулуй сингур стэпыниторулуй
Марел
уй Домнулуй ностру Ымпэратулуй
Александру Павлович, а тоатэ
Руссия, ын фиинца социей

сале а преблагочестивей Доамней ымпэрэтесе
Марией Феодоровней ши ын фиинца бинекрединчосулуй Домн Цесаревич ши
а Марелуй Кнеаз

Константин Павлович ши а социей сале бинекрединчоасей
Доамней Марей Княгине Аней Феодоровней ши а бинекрединчошилор
Домний Мари
лор Кнежь Николае Павлович ши Михаил Павлович, ши а
бинекрединчоасей Доамне Марий
Кнеагине Марией Павловне. Иарэ
ку
благословения Преасфынтулуй ындрептэторюлуй Синод ши а
Преасфинцытулуй Гавриил екзарх
Митрополит
Кишинэулуй ши
Хотинулуй сау типэр
ит карте а
чеаста, че сэ нумеште

Псалтире, ын
Екзархичеаска типографие а Басарабией, че сэ афлэ ын свынта митрополие
а Кишинэулуй ши Хотинулуй ын Кишинэу ла анул де ла фачереа лумий 7326.
Иар де ла наштерея че дупэ труп а луй Думнезе
у Кувытнтул, 1818,
индиктионул
5,
ын луна май.
Книга напечатана

кириллицей в 1600
экземплярах.

Кишиневская
Псалтирь

составлена Митрополитом Гавриило
м, который
руководствовался раз
ными
изданиями
:

греческим
, русск
им

и
румынским
. Из
славянской версии

епископом Димитрием Сулимой

были взяты
«Приложения».

Книга имела широкое
распространение, некоторые экземпляры
обнаруже
ны в Библиотеке Академии Наук
Румынии в городе Бухаресте и в
монастырях Святой Горы
72
.
70

Н
APM, fund 2
119,

f.

6,
p.
1325.

71

Ş. Ciobanu,
op. cit.
, p. 45
.

72

A.
David
,
op. cit.
,

p. 44
.

Nicolae Fu
ştei

38

Восемь
экземпляров этого издания хранятся в разных коллекциях на
территории Республики Мол
дова: в Национальной Библиотеке
-

4 экземпляра
(№

27902,

85627,
10982, и 57805), Историческом Музее Молдовы
-

2 экземпляра
(№

CP.
-
10858 и CP.
-

12423) в Музее Румынской Литературы
-

2 экземпляра (№
5013 и 610),
в

библиотеке Св. Димитриевской церкви г. Киши
нева


3
экземпляра.

В 1818 году увидела свет книга
О бывшем повсегодно в разных месяцах
поминовениях по Великом Государех и Императрицах по Царех и Царицах,
и по Высоким их фамилиях
.

Книга содержит:
Поминовения чинимые
Архиепископом и монастырскими властя
ми и прочие священослужения
;
Поминовения чинимые уездным, слободским и сельским священнослужителями
;
Коко по всех вышеозначенных Высочайших персонах поминовение чинить на
вселенских панихидах
.

Книга была распространена среди священников, не владеющих
румын
ским языком.
Тираж
книги неизвестен.

В настоящее время известен только один экземпляр этой книги, который
хранится в

фондах Ново
-
Нямецкого монастыря в Национальном Архиве
Республики Молдова.
73

В следующем, 1819 году в Кишиневской типографии было отпечатан
о
Пастырское послание против пьянства

Скрисоаре па
сторалэ контра бецией.
С
-
ау дат

ын пэзитул де Думне
зеу ораш Кишинэу
ла анул 1819, юние 3 зиле

.

Послание отпечатано кириллицей на двух языках, русском и румынском,
на 6 страницах. Не известен
ее
тираж
.

Кни
га б
ыла широко распространен
а

в
Бессарабии.

В том же 1819 году, в Кишиневе была напечатана
Краткая российская
грамматика с переводом на молдавский язык, для учеников
Кишиневския
Семинарии и других
Бессарабии школ, с присовокуплением
употребительнейших в Российском и молдавском языках слов и разговоров.

Скуртэ русаскэ граматикэ, ку тэлмэчире ын лимба молдовенеаскэ,
пентру ученичий Семинарулуй Кишинэулуй ши ал алтор школь дин
Басарабия, ку адэожире ку
винтелор ши а диалогурилор че сэ ынтрбуинцеазэ
май адесеорь ын лимба росаскэ ши молдовенеаскэ. Кишинэу, ын типография
Ми
трополией Кишинэулуй, анул 1819.

Грамматика была напечатана в 1500
74

экземплярах. Эта книга оказала
влияние и на другие грамматики
,

отпеча
танные в Бессарабии
,

в том числе

и на
грамматику Штефана Маргела
75
.
73

Н
APM
,
fund 2
119,

f.
6,
p.
1274.

74

A. David,
op.

cit.
,

p. 48
.

75

Ş
.
Ciobanu
,
op. cit.
,

p. 68
.

Издательская
деятельность
Митрополита
Гавриила
Бэнулеску
-
Бо
дони

39

Книга имело распространение в Бессарабии. Несколько экземпляров этой
книги хранятся в Библиотеке Академии Наук Румынии в Бухаресте
76
.

Одной из замечательных издании
Митрополит
а Гавриила
Бэн
улеск
у
-
Бодони

следует считать
Общая
Мине
я
, 1819 года. Полное название книги:

Ынтру слава Сфинтей, чей де о фиинцэ, де виацэ

фэкэтоарей
ши
недеспэрцитей Троице, а Татэлуй ши а Фиюлуй, ши Сфынтулуй Дух, ку
порунка Преблагословитулуй сингур стэпыниторулуй Ма
релуй Домнулуй
ностру Ымпэратулуй

Александру Павлович, а тоатэ Руссия, ын фиинца
социей сале а преблагочестивей Доамней ымпэрэтесе Марией Феодоровней
ши ын фиинца бинекрединчосулуй Домн Цесаревич ши а Марелуй Кнеаз
Константин Павлович ши а социей сале бин
екрединчоясей Доамней Марей
Княгине Аней Феодоровней ши а бинекрединчошилор Домний Марилор
Кнежь Николае Павлович ши Михаил Павлович, ши а бинекрединчоасей
Доамне Марий Кнеагине Марией Павловне. Иарэ ку благословения
Преасфынтулуй ындрептэторюлуй Синод ши
а

Преасфинцытулуй Гавриил
екзарх

Митрополит

Кишинэулуй ши Хотинулуй сау типэрит карте
ачеаста, че сэ нумеште Минеул де обште, ын Екзархичеаска типографие а
Басарабией, че сэ афлэ ын свынта митрополие а Кишинэулуй ши
Хотинулуй ын Кишинэу ла анул де ла фачер
еа лумий 7327. Иар де ла
наштерея че дупэ труп а луй Думнезеу Кувытнтул, 1819, индиктионул

6, ын
луна иуние ”.

В этом издании
Митрополит

Гавриил включил

некоторые новые службы,
которые отсутствовали в румынских
Мине
я
х
.

Следует ск
азать несколько слов о с
порах по поводу авторстава
Кишиневского перевода этой книги.

П. Михаил, считает, что
Общая Минея

была пере
ведена Митрополитом Гавриилом Бэ
нулеску
-
Бодони.
77

В свою
очередь

Ганецкий считает,
что
пер
е
вод осуществлен со славянскогого языка и
адаптирован румнын
ским версиям епископом Димитрием Сулимой.
78

Общая
Мине
я

Митрополита

Гавриила

были широко распространены в
Бессарабии.

В настоящее время в Республике Молдова обнаружены 11 экземпляров
этой книги: в Национальной Библиотеке
-

5 экземпляров, в Центральной
Науч
ной Библиотеке Академии Наук
-

1 экземпляр,

Историческом музее
-

1
экземпляр, в Музее Румынской Литературы
-

1 экземпляр и в Художественном
Музее


3 экземпляра.

Следующая книга
,

увидевшая свет в Кишиневской типографии
,

это
Молитвелник
. Полное название книг
и: “
Ынтру слава Сфинтей, чей де о76

A. David,
op.

cit.
,

p. 50
.

77

P.
Mihail,
op. cit.
, p. XV.

78

M
.
Ganiţchi,
op. cit.
, p. 504.

Nicolae Fu
ştei

40

фиинцэ, де виацэ

фэкэтоарей
ши недеспэрцитей Троице, а Татэлуй ши а
Фиюлуй, ши Сфынтулуй Дух, ку порунка Преблагословитулуй сингур
стэпыниторулуй Марелуй Домнулуй ностру Ымпэратулуй

Александру
Павлович, а тоатэ Руссия, ын

фиинца социей сале а преблагочестивей
Доамней ымпэрэтесе Марией Феодоровней ши ын фиинца
бинекрединчосулуй Домн Цесаревич ши а Марелуй Кнеаз

Константин
Павлович ши а социей сале бинекрединчоасей Доамней Марей Княгине Аней
Феодоровней ши а бинекрединчошил
ор Домний Марилор Кнежь Николае
Павлович ши Михаил Павлович, ши а бинекрединчоасей Доамне Марий
Кнеагине Марией Павловне. Иарэ

ку благословения Преасфынтулуй
ындрептэторюлуй Синод ши а Преасфинцытулуй Гавриил екзарх
Митрополит

Кишинэулуй ши Хотинулуй сау
типэрит карте ачеаста, че сэ
нумеште Молитвелник дупэ ашезареа молитвелникулуй словенеск се сэ
ынтребуинцеазэ ын правосавничиле бисеричь а ымпэрэцией Россией,
ындрептатэ ши адаосэ

не асемэнатэ май мулт де кэтре челе че ау ешит
май ынаинте ла Иашь, сау тип
эрит, ын Екзархичеаска типографие а
Басарабией, че сэ афлэ ын свынта митрополие а Кишинэулуй ши
Хотинулуй ын Кишинэу ла анул де ла фачереа лумий 7328. Иар де ла
наштерея че дупэ труп а луй Думнезеу Кувытнтул, 1820, индиктул

8, ын
луна аугуст”.

Книга напеч
атана кириллицей в 1200 экземплярах.

Молитвенник

Митрополит
а Гавриила
вос
производит во

многом
Требник
, напечатанный в
1820 году в Киеве, и отчасти
Требник

напечатанный в Москве в 1784 году, а
также отдельные места
Требника

1729 года, напечатанном в Бухаре
сте
79
.

Митрополит Гавриил предпочитает румынские Требники

для некоторых
молитв, которые отстствуют в славянском.

Румынские Требники, помимо
обычного содержания, включают и молитвы на освящение церкви,
богослужебных

сосудов и икон
,
после
дования принятия в
православие
евреев,
мусульман, еретиков. Митрополит Гавриил не хотел опустить эту молитвы,
чтобы не «появились плохие слухи»
80
.

В настоящее время в Республике Молдова хранятся 1
3

экземпляров этой
книги: в Национальной Библиотеке
-

4 экземпляра; в Центрально
й Научной
Библиотеке Академии Наук


1 экземпляр; в Музее Румынской Литературы
-
4
экземпляра и оди
н экземпляр
Историческом Музее; в Госудраственном музее
изобразительного искуства Республики Молдова


1 экземпляр; в библиотеке
«Сф. Дмитриевско
й
» церкви г.
Кишинева


1 экземпляр и о
дин экземпляр в
библиотеке Рум
ы
нской Академии в Бухаресте.
79

A. David,
op. cit.
,

p. 57
.

80

N. Popovschi,

Istoria Bisericii Basarabene

[History of the Bessarabian Church],

Chişinău,

1931, p.
86
.

Издательская
деятельность
Митрополита
Гавриила
Бэнулеску
-
Бо
дони

41

Следующая книга увидевшей свет в Кишиневе это
Последование
освящения храма

или “
Ынтру слава Сфинтей, чей де о фиинцэ, де виацэ

фэкэтоарей ши недеспэрцитей Троице, а Татэл
уй ши а Фиюлуй, ши
Сфынтулуй Дух, ку порунка Преблагословитулуй сингур стэпыниторулуй
Марелуй Домнулуй ностру Ымпэратулуй Александру Павлович, а тоатэ
Руссия, ын фиинца социей сале а преблагочестивей Доамней ымпэрэтесе
Марией Феодоровней ши ын фиинца бинек
рединчоулуй Домн Цесаревич ши
а Марелуй Кнеаз Константин Павлович ши а социей сале бинекрединчоасей
Доамней Марей Кнеягине Аней Феодоровней ши а бинекрединчошилор
Домний Марилор Кнежь Николае Павлович ши Михаил Павлович, ши а
бинекрединчоасей Доамне Марий
Кнеагине Марией Павловне. Иарэ

ку
благословения Преасфынтулуй ындрептэторюлуй Синод ши а
Преасфинцытулуй Гавриил екзарх

Митрополит

Кишинэулуй ши
Хотинулуй, кэртичика ачеаста че купринде ын сине рындуиала кум сэ се
примеаскэ жидовий, сарациний, еретичий ш
и схизматичий, карий вин сэ се
ымпреуне ку Правосавника Бисерикэ а Рэсэритулуй, ындрептатэ ынтокмай
дупэ рындуиелиле че сынт ашезате ын кэрциле словенешть ши сэ
ынтребуинцеазэ ын православничиле бисеричи а ымпэрэцией Россией, сау
типэрит ын Молитвелник, ду
пэ ашезаре молитвелникулуй словенеск че сэ
ынтребуинцеазэ ын православничеле бисеричь а ымпэрэцией Россией, с
-
ау
типэрит ын Екзархичеаска типографие а Басарабией, ын орашул Кишинэу
ла анул 1820, ын луна луй октомбрие”.

Кроме

По
с
ледования освящения храма
,
книга содержит также чин
присоединения к Православию евреев, мусульман, еретиков и

раскольников.

Среди
исследователей

установилось мнение
,

что эта книга имела только
одно издание. Недавно в библиотеке Национального Архива Молдавской
Республики были обнару
жены несколько экземпляров этой книги (

714 и

715), которые отличаются от известого издания. В этих двух экземплрах
некоторые молитвы даются в сокращенном ви
де. Т
а
кже в сокращенном виде
дае
тся последование принятия в православие мусульман. Эти два экзем
пляра
имеют на восемь листов меньше чем известное издание.
По нашему мнению те
два экземпля
ра обнаруженные нами в Национал
ь
ном Архиве составляют

или
первое издание книги, или сигнальные экземпляры.

Возможно в том же году
были исправ
лены ошибки, добавлен по
лный текс
т молитв
,

после чего был
отпечатан остальной тираж.

Книга напечатана кириллицей в 1220
экземплярах
81
.

Книга была широко распространена в крае. В республике Молдова
хранятся 9 экземпляров этой кн
иги: в Национальной Библиотеке
-

581

A. David,

op. cit.
,

p
p
. 58
-
60; Ş. Ciobanu
,
op. cit.
,

pp. 48
-
49
.

Nicolae Fu
ştei

42

экземпляров;

в Цент
ральной Научной Библиотеке Академии Наук


1
экземпляр; в Музее Рум
ынской Литературы

1 экземпляр,

в Историческом
Музее


1 экземпляр и в Художественном Музее


1 экземпляр.

При
Митрополите

Гаврииле, в Кишиневской епархиальной типографии, в
соответствии с
решением Св. Синода от 31 декабря 1819 года, был отпечатан
Типикон
или
“Типик бисерическ, адунат ын скурт, пентру чеа май лесне
ыгвэцэтурэ прин трынсул, че купринде ын сине ачеастеа: дупэ каре ши кум
се кувине. Служиторилор бисеричешть а чети, ши а кынта,
каре типик
(фиинд кэ служба бисеричеаскэ, дупэ деосебиреа ынсуширилор ей челор май
ынтыйю, май алес де трей фелурь еасте, кэ алминтерлеа сэ кэнтэ служба
думиника, алминтереа сымбэтэ, ши алминтерлеа

ын челе чинчь зиле
сэптэмыний:

адекэ, лунь, марць, меркурь
, жой ши винерь) дупэ кувиицэ
ымпэрцит еасте ын трей марй пэрць пусе капете ку деспэрцитуриле лор. С
-
ау тэлмэчит молдовенеште де пре чел словенеск, ши с
-
ау типэрит ын
духовничеаска тпографие а Басарабией, ын Кишинэу, анул 1821”
.

Сравнивая
Типикон
выпущенны
й в Кишиневе в 1821 году с Киевским
Типиконом, 1820 года а также с
Типиконом

напечат
анном в Бухаресте в 1829
году,
А. Челак приходит
к выводу что
Типикон

Митрополита Гавриила
Бэнулеску ближе к
Бухарестскому
82
.

Митрополит

Гавриил, включил дополнительно в
Тип
икон

1821 года,
Последование освящения
священных сосудов: Дискоса, Звездицы, копие, лжицы
,
Порядок благословения и освящения Иконы Иисуса Христа и праздничных икон
,
и иных треб которые не включены в славянский Требник.

Среди книг, напечатанных Митрополитом

Гаврииом в Кишиневе, это
первая книга на оборотной стороне титульного листа
которой
имеется Апостиль
цен
з
уры «с позволением Цензурного комитета при Санкт
-
Пер
ербургской
Духо
вной Академии» (cu pozvolenia Comitetului a Ţenzurii, ce iaste aşezat în
Duhovnicea

По видимому к тому времени, в
столице империи посчитали
возможным

отнять у Митрополита Гавриила право
цензуры над книгами
,

которые печатались в Кишиневской экзаршеской
типографии.

Типикон
Митрополит
а Гавриила был широк
о распространен в
Бессарабии и за ее пределами. В настоящее время в Республике Молдова
имеется только один неукомплектованный экземпляр этой книги, в
Национальной Библиотеке в городе Кишиневе (№ 56046)
83
.
82

A
.
Челак
,
Бессарабские б
огослужебные книги на румынском языке
[
Bessarabian
L
iturgical
B
ooks in Romanian]
,
in

“Труды Бессарабского историко
-
археологического
общества”,
2
-
й выпуск,
pp
.

15
-
18.

83

Cartea Moldovei. Sec. XXVII
-

începutul sec. XX. Ediţii vechi (sec. XVII
-

nceputul sec.
XIX).
Catalog general
[Moldova's book, XXVIIth


the
beginning of the XX
th centuries
.
Old

Издательская
деятельность
Митрополита
Гавриила
Бэнулеску
-
Бо
дони

43

Кроме этих книг, предполагается, что трудами
Митропо
лит
а Гавриила
Бэнулеску
-
Бодони
, в Кишиневской епархиальной типографии были напечатаны
Богослужебный Апостол
84

и
Богослужебное Евангелие
85
.

Трудами Высокопреосвященного Гавриила была отпечатана в Санкт
-
Петербурге на румынском языке, и
Библия

(1819 г.). Это 3
-
е румынское
издание всех Священных Книг (первое осуществлено в 1688 г. в Бухаресте,
второе в 1795 г в Блаже).
Библия

Бэнулеск
у
-
Бодони повторяет текст Блажской
Библии 1795 года, изданной Самуилом Мику
86
.

В таблице 1 собраны сведения о книгах изданных
Митропо
лит
ом
Гавриилом, годе издания и тираже.

Таблица 1
Название книги

Год
издания

Тираж

1

Букоавна молдовенеаскэ ку
традучере ын русеште (Молдавский
букварь с русским переводом)

1814

1200

2

Второе издание Молдавского
букваря

1815

1200

3

Литургиерул (Служ
ебник)

1815

1200

4

Молебник (Требник)

1815

1200

5

Катехизис

1816

3000

6

Ынвэцэтурэ пентру ултуиреа
вэрсатулуй (Поучение о прививке
проотив оспы)

1816

?

7

Молебник (Требник) второе издание
Молебник 1815 года

1816

300

8

Тедеум ын зиуа Крэчиунулуй
(Моле
бен на Рождество Христово)

1816

1500

9

Часлов

1817

1200

10

Рындуяла Панихидей (Последование
Панихиды)

1817

1220

11

Пентру скопосул росиенештей
ынсоцирь а Библией ши мижлочире
1818

?


Editions (XVIIth


the
beginning of the XIXth centuries. General Catalogue],
C
hişinău,
1990
,
p. 84.

84

Ş. Ciobanu
,
op. cit.
,

p. 50.

85

A.
David
,
op. cit.
,

p. 60
.

86

N.
F
uştei
,

g
[180 years of the Petersburg’s Bible]
,
in

Curierul Ortodox
”, nr.
16

(95
), 1999, p. 1
,

6.

Nicolae Fu
ştei

44

спре добындиря

луй (О целях и
способах их достижения Российского
Библейского
Общества)

12

Псалтирь

1818

1600

13

Граматика лимбий русешть
(Грамматика русского языка)

1819

1500

14

Пасторалэ контра бецией
(Пастырское послание против
пьянства)

1819

?

15

Минеу де обште (Общяя минея)

1819

800

16

Молитвелник (Требник)

1820

150
0

17

Рындуяла сфинцирий бисеричии
(Последование освящения храма)

1820

800

18

Богослужебное Евангелие

1820

-

19

Богослужебный Апостол

1820

-

20

Третье издание Полследования
освящения храма

1821

700

21

Советы от Комитета Библейского
Общества

1821

-

21

Типикон

1821

?


После смерти
Митрополит
а Гавриила было проведено исследование
насчет количества книг изданных им
в Кишиневской
епархиальной типографии.
Было выявлено, что в Кишиневской типографии было

напечатано 19 320
экземпляров книг. Однако в этом исс
ледовании не учтены
Типикон
1821 года,
а
также
Молебник

и
Рындуиала сфинцирий

бисеричий

1820 года и другие.
Поэтому можем предположить, что количество экземпляров

книг напечатанных
при
Митрополит
е Гаврииле в Кишиневской типографии гораздо
больше
.

Принимая

во внимание что, каждая книга выходила в среднем тиражом в
1200
-
150
0

экземпяров,
87

а число приходов составляло около 900, можем
предположить, что тираж книг изданных в Кишиневе вполне удовлетворял
пот
ребности бессарабских приходов.

Книги, которые издавалис
ь при
Митрополит
е Гаврииле, продолжали
традиции книгопечатания в Молдавии
88

Удивляет работоспособность
Мтрополита
Гавриила, который за такой
короткий срок издал более 20 книг.
87

Ş
.
Ciobanu,

op. cit.
,

p. 52.

88

Ibidem.

Издательская
деятельность
Митрополита
Гавриила
Бэнулеску
-
Бо
дони

45

Издания Высокопреосвященного Гавриила имели широкое распростра
-
нение не только в
Бессарабии, но и на остальных румынских территориях. Если
учесть, что Митрополит Гавриил сам переводил, сравнивал тексты, делал
корректуру книг издававшихся в Кишиневской Епархиальной типографии, то
поражает его огромная работоспособность, сумевшего столь
много сделать для
культурного про
свещения населения Бессарабии.

Заботы и труды подорвали здоровье этого неустанного труженика на ниве
Господней. 30 марта (по старому стилю) 1821 г., на 75 году жизни, Высоко
прео
-
священный Гавриил отошел к

Господу
89
. Об это
м Бессарабия узнала по коло
-
кольному звону начавшегося 1 апреля в 7 часов 30 минут утра
90
. Похоронная
процессия последовала пешком от Кишинева до Каприяновского монастыря,
где были преданы земле останки того, который вошел в историю России,
Украины и Румыни
и как выдающийся труженик на ниве Божьей.

Роль книги в
культуре
человечества
велика.

Великий
румынский

писатель Михаил Садов
я
н
у,
пожалуй,

лучше всего
отметил
роль
книги в
освоении культурного наследия:

«Книга выполняет не
только
чудесную роль
,

связывая нас

во времени и пространстве с нашими
собратьями; она позволяет нам жить вне
обмана
, несправедливости и
предрассудков. В эти
х

священных сосудах
, в которых поэты и мыслители
укрыли

свои сердц
а, находим ту
бессмертную

силу, к
оторая движет
человечество вперед в

неустанном прогрессе.

Среди бедствий и катастроф, благородные люди которых уже нет с нами,
дают нам силу
,

накопленную в их творениях, чтобы мы смогли
пройти

к правде,
справедливости и миру»
91
.

Принимая во внимание
,

что богослужебными книгами пользуются, как
правило, несколько поколений,
должны признать, что

бессарабские приходы
были обеспечены духовной литературой, изданной на хорошем лит
е
ратурном
языке на несколько

поколений

вперед.

Роль типографии, основанной
Митрополит
ом Гавриилом
Бэнулес
к
у
-
Бодони, в куль
турной жизни бессарабских румын велика, если принять во
внимание что она единственн
ая в таком роде во всей империи
.

Благодаря деятельности Кишиневской типографии, т
радиция румынского
книгопечатания

сохранилась в Бессарабии,
так
и в других провинциях,
Тран
силвании и Буковине.

Митрополит Гавриил Бэнулеску
-
Бодони является89

H
.
Фуштей

[
N
.
Fustei
]
,

175 лет со дня успения митрополита Гавриила Бхнулеску
-
Бодони
[
The

175
th

anniversary

of

the

Assumption

of

the


Gavriil

B
a
nules
c
u
-
B
odoni
],
in

“Православный Вестник”,
nr
. 4 (5), 1996,
p
. 9; “
Curierul

Ortodox


[
The

Orthodox

Courier
],
nr
. 4, 1996,
p
p
. 6
-
7.

90

Н
APM
,
fund 205
,

inv.

1
,
pp. 6
-
7.

91

A
.
Pricop
,
op
.
cit
.
, p.

29
.

Nicolae Fu
ştei

46

первым епископом, который организова
л

печать религиозных книг на
румынском языке
в
нов
ообразованной

Кишиневской и Хотинской епархии.

История без предвзятости оценит труды
Митрополит
а Гаврии
ла и кроме
признания его заслуг в деле обустройства Бес
сарабской епархии, воздаст ему по
заслугам и за труды по сохранению и умножению традиции румынского куль
-
турного наследия в Бессарабии.

Надеемся, что будущие исследования прольют
больше света на
много
стороннюю
деятельность
Митрополит
а Гавриила.


Приложенные файлы

  • pdf 7041375
    Размер файла: 559 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий