1 (vk B vl. — 1), Лентадаги. транспортирования хлопка-сырца получены, в том числе следующие результаты: разработана автоматизи-рованная система подачи и переработки хлопка-сырца (Texas Tech University


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ

ИЛМИЙ ДАРАЖА
ЛАР

БЕРУВЧИ

DSc

27. 6.2 17.Т 8. 1
РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК
-
ТЕХНОЛОГИЯ

ИНСТИТУТИ

CАРИМСАКОВ ОЛИМЖОН ШАРИПЖАНОВИЧ

ПАХТА ХОМАШЁСИНИ УЗАТИШ ВА ҲАВО
ТРАНСПОРТИДА
ТАШИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАНГАН САМАРАЛИ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ


05.06.02


Tўқимачилик материаллари технологияси ва

хомашѐга

дастлабки ишлов бериш


ТЕХНИКА ФАНЛАРИ
ДОКТОРИ

(DS
с
)

ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент
-

2017


2


УЎК: 677.
0
2
1.1
:621.547


Д
окторлик

диссертацияси автореферати

мундарижаси

Оглавление

автореферата

доктор
ской

диссертации

Content
s

of
the
Abstract of Doctor
al
DissertationСаримсаков

Олимжон

Шарипжанович

Пахта

хомашѐсини

узатиш

ва

ҳаво

транспортида

ташишнинг

илмий

асосланган

самарали

технологиясини

яратиш

……………………
………….


…….

3
Саримсаков

Олимжон

Шарипжанович

Разработка научно обоснованной эффективной технологии подачи и
пневмотранспортирования хлопка
-
сырца……
...
………….
……………
……
..
25

Sarimsakov Olimjon

Development of scientificalli based effective technlogies of sapply and pneumatic
transport of cotton
...............
……………………….……
...................
.
...
..
.......
.
..
….
49

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works

……..
…………….
...
…………………

…………
.
……
5
3

3


ТОШКЕНТ ТЎҚИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ

ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc

27. 6.2 17.Т 8. 1
РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ


НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК
-
ТЕХНОЛОГИЯ

ИНСТИТУТИ

CАРИМСАКОВ ОЛИМЖОН ШАРИПЖАНОВИЧ

ПАХТА ХОМАШЁСИНИ УЗАТИШ ВА ҲАВО ТРАНСПОРТИДА
ТАШИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАНГАН САМАРАЛИ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ


05.06.02


Tўқимачилик материаллари технологияси ва хомашѐга

дастлабки ишлов бериш

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ
ДОКТОРИ

(DSс)

ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ


Тошкент
-

2017


4


Техника фанлари

доктори (D
Sc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон
Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация комиссиясидаВ2 17.2.

DSc
/176

рақами билан рўйхатга олинган.


Диссертация

Наманган муҳандислик
-
технология институтида бажарилган.
Диссертация

ав
тореферати уч тилда (ўзбек, рус ва инглиз (резюме))
Тошкент
тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳузуридаги

И
лмий кенгаш веб
-
саҳифасида
(
www
.
titli
.
uz
)

ва «
Ziyonet
» ахборот таълим портали
да

(
www
.
ziyonet
.
uz
)

жойлаштирилган.
Илмий маслаҳатчи:


Мурадов

Рустамт
ехника фанлари доктори,
профессор


Расмий оппонентлар:

Мухаммадиев Давлат Мустафаевич


техника фанлари доктори

Хакимов

Шерқул Шерғозиевичтехника фанлари доктори


Эргашов Мухаммадрасултехника фанлари доктори
, профессорЕтакчи ташкилот:

Жиззах политехника

институтиДиссертация ҳимояси Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳузуридаги

илмий даражалар берувчи DSc
27. 6.2 17. Т. 8. 1

рақамли илмий кенгашнинг 2 17 йил
«
30
»

ноябр
соат

10
00

даги мажлисида бўлиб ўтади. (манзил: 1 1 , Тошкент ш.,
Яккасарой
тумани,
Шоҳжаҳон
кўчаси
-

5, тел. (99871) 253
-
06
-
06, 253
-
08
-
8, факс 253
-
36
-
17, e
-
mail:
[email protected]
),Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат инсти
тути ма
ъ
мурий биноси,

2
-
қават, 222
-
хона)
Диссертация билан Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг Ахборот
-
ресурс марказида танишиш мумкин (
18
-
рақами билан рўйхатга олинган). Манзил: Тошкент
ш.,

Яккасарой тумани,

Шоҳжаҳон


5, те
л. (99871) 253
-
08
-
08.Диссертация

автореферати 2 1
7

йил «
14
»

ноябр
куни тарқатилди.(2 17 йил «
14
»
ноябр
даги

18
рақамли реестр баѐнномаси).Қ
.Жуманиязов

И
лмий даража
лар

берувчи илмий


кенгаш

раиси, т.ф.д., профессор


А.З.Маматов

И
лмий даража
лар

берувчи илмий

кенгаш илмий котиби,

т.ф.д., профессор


С.Ш.Тошп
ўлатов


И
лмий даража
лар

берувчи илмий
кенгаш

ҳузуридагии
лмий


семинар раиси,

т
.ф.д., профессор
5


КИРИШ (
доктор
лик
диссертацияси аннотацияси
)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти
.
Жаҳон

бозорида

табиий
махсулотлар, шу жумладан

пахта
тола
си
дан тайѐрланган матолар ва
кийим
-
кечакка бўлган талаб йилдан
-
йил ошиб бормоқда.
«
Пахта бў
йича
Халқаро консультатив қўмит
а

(ICAC) маълумотларига қараганда

201
6
-
201
7

йил мавсумида жаҳон миқѐсида
23,
07

млн т
онна

пахта тол
аси
ишлаб
чиқарилди
,

унинг истеъмоли
24,
55 млн, тола заҳиралари 18
,
54

млн тонна
ни
ташкил этди
.

Бу йил эса тола ишлаб чиқариш 25
,
1 млн тоннани ташкил этиши
кутилмоқда
»
1
.

Пахта толасига талабнинг ортиши ўз навбатида унинг сифати ва
уни ишлаб чиқариш самарад
орлигини тўхтовсиз ошири
б бори
шни талаб этади.
Шунга кўра жаҳон миқѐсида пахта махсулотлари сифатини яхшилаш ва
таннархини камайтиришга қаратилган тадқиқотлар кўлами ортиб бормоқда.

Шу
билан бир
га

пахта махсулотларини ишлаб чиқаришнинг барча босқичларида
махсулот сифатига салбий таъсир кўрсатувчи омилларни ўрганиш ва уларни
бартараф қилиш, уни ишлаб чиқариш харажатларини камайтирувчи
ресурстежамкор технологияларни яратиш муҳим вазифалардан бири бўлиб
қолмоқда.

Жаҳон тажрибасида пахтани ҳаво ѐрдамида ташиш
жараѐни, техника ва
технологиясини ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда. Жумладан,
пахтани ҳаво транспортида ташиш жараѐнининг самарадорлигини ошириш,
пахтанинг дастлабки сифат кўрсаткичларини сақлаш ва
жараѐн
энергия
сарфини камайтириш
, пахтани ҳаво ѐ
рдамида ташиш ускуналарининг ихчам,
содда, кам материал ва энергия сарфлайдиган конструкцияларини
, замонавий,
автоматлашган, махсулот сифатини бошқара оладиган технологиялар
и
ни

яратиш
, шунингдек яратилган илғор техника ва технологияларни ишлаб
чиқаришга жо
рий этишни жадаллаштириш

орқали махсулот сифатини
яхшилаш ва таннархини пасайтириш мазкур соҳани ривожлантиришнинг
асосий омилларидан ҳисобланади.

Республикамиз мустақилликка эришгандан буѐн мамлакатимизда

пахта
хомашѐ
сини

чуқур қайта ишлаш асосида юқори
қўшимча

қийматли тайѐр
маҳсулот ишлаб
чиқаришни жадал ривожлантириш,

пахта тозалаш

саноатини
модернизация қилиш асос
ида ички ва ташқи бозор
да
пахта махсулотлари

рақобатбардошлигини таъминлаш
га
алоҳида эътибор қаратилди. Бу борада
пахта тозалаш
машинсозлигини қайта тиклаш, зарур техника ва
технологияларни мамлакатнинг ўзида ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш бўйича
сезиларли
натижаларга эришилиб
, жумладан

бугунги кунда пахтани йирик ва
майда ифлосликлардан тозалаш, тола ва момиқни чигитдан ажратиш
машин
алари ва пахта махсулотларини қадоқлаш (пресслаш) ускуналари ҳамда
улар

у
чун
бутловчи қисмларни ишлаб чиқарувчи ва
у
ларга сервис хизматини
кўрсатувчи корхоналар фаолияти йўлга қўйилди.


1
International cotton advisory committee
.Washington,From the Secr
etariat of the ICAC. email
[email protected] September 1, 2017

6


Шулар билан бир қаторда
,

пахтани


дастлабки


ишлаш жараѐнининг ҳар
бир
босқичида, жумладан уни ишлаб чиқаришга узатиш ва ҳаво транспортида

ташишда пахта махсулотлари табиий хусусиятларига салбий таъсир
кўрсатувчи омилларни аниқлаш ва бартараф этиш, сарфланаѐтган моддий,
шунингдек энергетик харажатларни камайтиришни таъминлайдиган
энергиятежамкор технологияларни яратиш ва такомил
лаштириш талаб
этилмоқда. 2 17
-
2 21 йилларда
Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, жумладан « … миллий
и
қтисодиѐтнинг

рақобатбардошлигини ошириш, … иқтисодиѐтда энергия ва
ресурслар сарфини камайтириш, ишлаб чиқ
аришга энергия тежайдиган
технологияларни кенг жорий этиш» вазифаси белгилаб берилган.

Ушбу
вазифани бажаришда пахта хомашѐсини ишлаб чиқаришга
бир ме
ъ
ѐрда
узатиш
ва ҳаво транспортида ташишнинг
самарали технологиясини яратиш ва ишлаб
чиқаришга жорий этиш

м
уҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2 17 йил 7 февралдаги
ПФ
-
4947
-
сон «2 17
-
2 21 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида»ги Ф
армони,

2015

йил

4

мартдаги

ПҚ
-
4707
-
сон

«2 15
-
2 19 йиллар
учун таркибий ислоҳотлар, модернизация қилиш ва ишлаб чиқаришни
диверсификация қилишга доир чора
-
тадбирлари дастури тўғрисида»ги
Қарори
,
Вазирлар Маҳкамасининг 2 14 йил 8 январдаги 5
-
сон «Саноатда и
шлаб
чиқариш харажатларини қисқартириш ва маҳсулот таннархини пасайтириш
бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида»ги Қарори
ҳамда

мазкур фаолиятга
тегишли бошқа меъѐрий
-
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни
амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти м
уайян даражада хизмат
қилади
.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги.
Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг II. «Энергетика, энергия
ва ресурстежамкорлик» устувор йўналиши
доирасида бажарилган.

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
2
.

Ж
аҳоннинг

етакчи илмий марказлари ва олий
таълим муассасалари,
жумладан
Моss
-
Gorden Continental,
«
Platt Lummus
»
,
«
Conti
nental Murray
»
,
«
Samuel Jackson Mfg. Corporation
»
,
«
Consolidated Cotton Gin Co.
»
,

«
Continental
Eagle Corporation
»

(
АҚШ
), Cotton resea
r
ch and devolepment corporation
(Австралия), N tion l Rese ch Cente fo cоttоn ocessing engeeniing nd
technology, China Cotton Industries L
t
d, Handan Golden Lion, Cotton Research
Institute of Nanjing Agricultural University,
«
Lebed
»

(
Х
ит
о
й),
«
Пахтасаноат
илмий маркази
»

акциядорлик жамияти, Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат

2
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий
-
тадқиқотлар шарҳи
www.chnnawarpingmachine.com
,
www.zaurer.com
;
www.t
-
tecxjapan.co.jp
;

www.zzfj/com
,

http://www.benningergroup.com; www.somet.it, www/picanol.bi, http//www/toyoda/com,
www.bstzjx.com
., Inten tion l on l of lied nd fnd ment l ese chва бошқа манбаалар
асосида ишлаб чиқилган.

7


институти (Ўзбекис
тон) томонидан п
ахта саноати учун янги
техника

ва
технологияларни ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш
га йўналтирилган кенг
қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

П
ахта хомашѐсин
и ҳаво ѐрдамида ишлаб чиқаришга узатиш техника ва
технологиясига оид жаҳонда
олиб борилган тадқиқотлар натижасида, жумладан
қуйидаги илмий натижалар олинган: пахта
ни

узатиш ва қайта

ишлашнинг
автоматлаштирилган тизими яратилган (Tex s Tech Univesity, АҚШ); вертикал
шахта кўринишидаги таъминлагич, РБХ, РП маркали ғарамбузги
ч
-
таъминлагич
лар
, ҳаво қувури,
тоштуткич,
сепаратор, вентилятор ва циклондан
таркиб топган ҳаво транспорти ускунаси

яратилган («
Пахтасаноат илмий
маркази
» АЖ,

Ў
збекистон);

пахта хомашѐси ва махсулотларининг
аэродинамик хусусиятлари ҳамда уларни ҳаво ѐрдамида ташиш бўйича асосий
боғланиш
лар олинган, аэродинамик

ускуналарини ҳисоблаш ва лойиҳалаш
услуб
лар
и ишлаб чиқилган

(
М
осква давлат дизайн ва технология университети,

Иван
ово
давлат тўқимачилик академияси
, Кострома
давлат
технология
университети,
Россия
;
«
Пахтасаноат илмий маркази
»

АЖ
, Тошкент тўқмачилик
ва енгил саноат институти
,

Ў
збекистон
)
.

Дунѐда пахтани дастлабки ишлаш техника ва технологияларини
яратиш
ва такомиллашти
риш бўйича
қатор
, жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда
тадқиқотлар олиб борилмоқда:
кўп компонентли материал сифатида пахтани
ташиш ва унга ишлов бериш жараѐнлари математик моделларини ишлаб
чиқиш

ва
амалиѐтга жорий қилиш
;
пахта хомашѐсини ишлаб чиқаришга узатиш
ва
қуритишни
нг автоматлаштирилган

самарали техника ва технологияларини
яратиш

ҳамда ишлов бериш ва ташиш режимларини ишлаб чиқиш
;
пахтани
дастлабки ишлаш жараѐнининг барча

босқичларида махсулот

сифат
кўрсаткичлари ва

табиий хусусиятларини сақл
овчи

ресурстеж
амкор

те
хника ва
технологияларни яратиш
;

ишлаб чиқариш жараѐнларида ажралиб чиқадиган
чанг ва зарарли
аралашма
лардан ҳавони
самарали
тозаловчи ресурстежамкор
технологияларни яратиш
.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси
.
Кўп компонентли муҳитлар,
шунингдек т
олали материалларнинг ҳаво билан таъсирлашуви қонуниятлари
,
уларни ҳаво транспорти ѐрдамида ташиш бўйича

А.Альтшуль,
Г.Черный,
Г.Абрамович, Л.Лойцянский, Д.Чисхолм, Х.Рахматуллин,

Е.Теверовский,

К.Г.Тополиди, М.Я.Кав
алерчик, А.Н.Рабкин,
Б.Сажин, А.Гарбарук,
А.Плеханов, Э.Новиков, А.Дягилев

ва бошқа
лар

тадқиқотлар
олиб борган
.

Пахта
ни ҳаво
транспорти
да ташиш

бўйича Ўзбекистонда қилинган
дастлабки тадқиқотлар Б.Левкович томонидан ўтказилган. Кейинчалик,
П.Байдюк, Х.Зияев,
С.Сайдахмедов, О.Ишмуродов,

С.Қодирхўжаев, А.Суслин,
Р.Бурнашев, Р.Маҳкамов, Б.Мардонов, Х.Ахмедходжаев, Р.Муродов,
М.Хо
джие
в,
Т.Махаметов,
А.Исмаилов, Р.Амиров, А.Бурханов,
Х.Мамарасуловлар


бу соҳа

илмининг ривожига муносиб хисса қўшдилар
.

Лекин, ҳ
озиргача маълум бўлган
изланишларда
пахтани ҳаво транспорти
ускунасига бир текисда узатиб бериш, ўтказиш қобилияти
ни

ўрганиш
8


натижаларига кўра ам
алдагидан кичик диаметрли, конус асосли ҳаво
қувурлари
данфойдаланишорқали


ҳ
аво

транспорти


энергия


сарфини

камайтириш

масалалари
етарли даражада ўрганилмаган
.

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаѐтган олий таълим
муассасасининг
илмий
-
тадқиқот ишлари

режалари

билан боғлиқлиги.

Диссертация тадқиқоти

Наманган муҳандислик
-
технология институти

илмий
тадқиқот ишлари режасининг
Ф4
-
005
-
“Пахта
ни

ҳаво ѐрдамида ташувчи
қурилма элементлари билан пахтани
нг

ўзаро таъсирланишини ифодаловчи
қон
униятлар
ни ўрганиш ва математик моделллаштириш”
(2012
-
2014)

в
а

БА
-
АЗ
-
010
-

“Пахта хом
ашѐси пневмотранспорти самарадорлигини
оширишнинг амалий асосларини ишлаб чиқиш”
(2016
-
2017)
мавзу
лар
идаги
лойиҳалар

доирасида

бажарилган
.

Тадқиқотнинг мақсади

пах
та ғарамини бузиш,
бир меѐр
да узатиш ва
ташиш жараѐнларини
такомиллаштириш йўли билан

пахтани ҳаво
транспортида ташишнинг сам
арадорлигини оширишдан иборат
.

Тадқиқотнинг вазифалари
:

п
ахтани ҳаво транспорти ускунасига узатишнинг нотекислигини ва унга
таъсир

қилувчи омилларни ўрганиш ҳамда нотекисликни камайтириш
усулларини ишлаб чиқиш;

п
ахта ғарамини бузувчи машина ишчи органларининг пахта билан ўзаро
таъсирлашуви математик моделини ишлаб чиқиш ва таҳлил қилиш йўли билан
ғарамбузгич ишчи органлари ва пневмом
еханик таъминлагичнинг янги,
рационал конструкцияларини яратиш;

ҳ
аво транспорти қувури бўйлаб пахта ва ҳавонинг ҳаракатини кўп
тезликли гетероген муҳит ҳаракатига асосланган моделин
и яратиш ва оқим
параметрларининг ўзгаришини
асослаш

ва қувур ички хамжми
дан фойдаланиш
даражасини аниқлаш
;

ҳ
аво транспорти ускунаси энергия қуввати сарфи

ва қувур ўтказиш
қобилияти
нинг математик модел
ларини яратиш ва

таҳлил қилиш орқали
ускуна
қувват

сарфини камайтириш усулларини ишлаб чиқиш;

п
ахта пневмотранспорти учун амал
даги
дан кичик

диаметрли ҳаво
қувуридан фойдаланишни асослаш ва пневмотрассанинг мобил қисми у
чун

ҳаво қувурининг рацио
нал конструкциясини ишлаб чиқиш.

Тадқиқотнинг объекти

сифатида
пахта

хомашѐси, у
ни дастлабки ишлаш
ва

ҳаво транспортида ташиш
жараѐни ва
ускуна
лари
олинган
.

Тадқиқотнинг предмети
ни
п
ахта хом
-
ашѐсини ҳаво транспортида ташиш
ва уни тадқиқ қилишнинг мавжуд усул ва воситалари ташкил қилади.

Тадқиқот ус
уллари
.

Тадқиқот жараѐнида
амалий жараѐнларни статик ва
динамик моделлаштириш, тўлиқ факторл
и экпериментлар, кузатиш, ўлчаш,
солиштириш
,

баҳолаш ва мақсадли электрон дастур
лар воситасида
оптималлаштириш усуллари қўлланган
.


Тадқиқотнинг илмий янгилиги
:

пахта ғарамини бузувчи машина
чамбарагининг

ғарамдаги пахта қатлами
билан

ўзаро

таъсирлашуви

математик модели

ас
осида


узатилаѐтган пахтани

9


қўшимча

титиб берадиган янги ишчи орган
и

яратилган;

пахтани ҳаво транспортига бир текисда узатиб берувчи пневмомеханик
таъминл
агичнинг янги


конструкцияси
рационал параметрлари аниқланган
;

пах
та ва ҳаво аралашмаси ҳаракатининг кўп тезликли гетероген муҳит
ҳаракатига асосланган математик модели
негиз
ида пахтани ҳаво транспортида
ташиш жараѐнида оқим параметрларининг ўзгариши

ва пахтанинг қувурда
эгаллаган хажми

а
ниқ
ла
н
ган;

ҳаво

транспорти ускун
аси энергия қуввати сарфи

ва қувур ўтказиш
қобилиятининг
оқим
параметрлари
га боғланиш
тенгламалари ишлаб чиқил
ган
ва


пахтани таш
увчи
ҳаво

транспорти ускунаси учун амалдаги
дан

кичик

диаметрли ҳаво қувур
лар
идан фойдаланиш асосланган
;


пневмотрассанинг кўчириладиган қисми учун
аэродинамик қаршилиги
паст
,

учлари
конус шаклида
ги


ҳаво қувури конструкцияси яратилган.

Тадқиқотнинг амалий натижаси

қуйидагилардан иборат:

пахта ғарамини бузувчи машинанинг
узатилаѐтган пахтани титиб
берадиган
янги ишчи орган
и

яратилган;

пахтани ҳаво транспортига бир текисда узатиб берувчи пневмомеханик
таъминлагичнинг янги такомиллаштирилган конструкцияси

яратилган;

аэродинамик қаршилиги паст бўлган учлари конус шаклидаги янги ҳаво
қувури

конструкцияси яратилг
ан;

пахта пневмотранспорти учун амалдаги 4 мм диаметрли ҳаво қувури
ўрнига кичик, 355 ва 315 мм диаметрли ҳаво қувуридан фойдаланиш
мумкинлиги асослаб берилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги
.
Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги уларнинг мавжуд ва
амал қилаѐтган фундаментал назария
га

мантиқан мувофиқ келиши, ҳисоб
-
китобларда стандартлаштирилган усул ва
воситалардан фойдаланилганлиги,
олинган натижаларни
реал иқтисодий
самара билан ишлаб чиқаришга жорий қилиниши
билан

изоҳланади.

Тадқиқот
натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти
.

Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти

пахта ғарамини механик бузиш жараѐни
математик модели
нинг

ишлаб чиқилиши
ғарамбузгич учун пахта
ни титиб
берад
иган янги ишчи орган яратилишини
, пахта ва ҳаво аралашмаси
ҳаракати
нинг кўп тезликли муҳит ҳаракатига асосланган математик модели
пахтани ҳаво транспортида ташиш жараѐнида оқим параметрларининг
ўзгариши
ни

назарий жиҳатдан асослаб бергани ҳамда ҳаво транспорти
ускунаси энергия қуввати сарфи ва қувур ўтказиш қобилиятининг
оқим
параметрларига

боғланиш қонуниятлари пахта учун амалдаги
дан кичик

диаметрли

қувурдан фойдаланиш

мумкинлигини асослагани
, шунингдек
аэродинамик қаршилиги паст бўлган, учлари конус шаклидаги мобил ҳаво
қувури конструкцияси яратили
шини таъминлагани б
и
лан изоҳланади.

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти

яратилган техникавий ечимларнинг
ишлаб чиқариш зарурати асосида ишлаб чиқилгани ва
ғарамбузгич

учун
пахтани титиб беришга мўлжалланган янги ишчи орган, пахтани ҳаво қувурига
бир ме
ъ
ѐрда узатиб

берувчи пневмомеха
ник таъминлагич

ҳамда 355 ва 315 мм
10


диаметрли, шунингдек конус учли ҳаво қувурларининг
амалиѐтга жорий
этилиши

ва

улар ишлаб чиқарилаѐтган махсулот сифатининг яхшиланиши
ҳамда

жараѐн
нинг

энергия тежамкорлигини таъминла
гани

билан изоҳланади.

Тадқиқот
натижаларининг жорий қилиниши
:

П
ахта ғарамини бузиш,
бир текисда узатиш ва ташиш жараѐнларини такомиллаштириш бўйича олинган
илмий натижалар асосида:


ҳ
аво транспорти ускунаси учун

Ўзбекистон Республикаси интеллектуал
мулк а
гентлигининг

ихтирога

патентлар
и олинган

(
«
Оғир аралашмаларни
ушлаб
қ
олгич
»
,


I
АР
2604
-
1995
й
.
,
«
Сепаратор
»
,

№IAР 4363
-
2008
й
.
)
.

Натижада пахтани
нг оғир жисмлардан
тозаланиши, ташишда аэродинамик
қаршиликнинг ва

чигит механик шикастланишининг камайиши пахта толаси
сифатини яхшила
ш

ва

энергия сарфини камайтириш имконини берган;

пахта ғарамини бузувчи машина учун янги ишчи орган

«
Наманган
П
ахтасаноат
»

ҳудудий филиали

Учқўрғон

пахта
тозалаш корхона
с
ида
ишлаб
чиқаришга
жорий қилинган

(
«
Ўзпахтасаноат
»

АЖ 2 17 йил 18 сентябрдаги 2
-
14/
2856 сон маълумотномаси). Натижада
чигит механик шикастланиши .3%
камай
иши

тола сифати
ни

бир синф
га

ошириш имконини берган
;

пахта ғарамини бузувчи машина учун янги ишчи орган ҳамда
пневмомеханик таъминлагичнинг янги конструкцияси, конус учли
ва 315 мм
диа
метрли ҳаво қувурлари
«
Наманган Пахтасаноат
»

ҳудудий филиалига
қарашли Косонсой пахта
тозалаш корхона
сида ишлаб чиқаришга жорий
қилин
ган

(
«
Ўзпахтасаноат
»

АЖ 2 17 йил 18 сентябрдаги 2
-
14/285
6 сон
маълумотномаси). Натижада

ҳаво

қувурда пахта концентрациясининг ошиши
чигит механик шикастланишини ва
толадаги ифло
слик ва нуқсонли
аралашмалар

массавий улушини
.
4 % га камайтириш

имконини берган
;

пахтани ҳаво транспортига бир текисда узатиб берувчи пне
вмомеханик
таъминлагичнинг янги

т
акомиллаштирилган конструкцияси
«
Наманган
Пахтасаноат
»

ҳудудий филиалига қарашли
Учқўрғон

пахта
тозалаш
корхона
сида ишлаб чиқаришга жорий қилин
ган
(
«
Ўзпахтасаноат
»

АЖ 2 17
йил 18 сентябрдаги 2
-
14/2856 сон маълумотномаси). Натижада ҳаво қувури ва
сепарато
рнинг пахта билан тиқилиш ҳолатлари бартараф этил
и
б,

тоштуткич

ва

қуритиш
-
тозалаш машиналари самарадорлиги
ни

ош
ириш

ва бир йилда 48 237
минг сўм иқтисодий самара олиш

имконини берган
.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси.
Мазкур

тадқиқот натижалари 4
та
халқаро ва 7 та республика илмий
-
амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши.
Тадқиқот мавзуси

бўйича
33 та илмий иш
, шу
н
дан
,
Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация
комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий

н
атижаларини

чоп
этиш тавсия этилган

илмий журналларда 13
та, шу жумладан чет
эл
да 3 та
мақола чоп эттирилган

ва
5

та Ўзбекистон республикаси патенти олинган
.

Диссертациянинг тузилиши ва хажми.
Диссертация кириш, 5 та боб,
хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар
рўйхатидан иборат. Диссертациянинг ҳажми


2 бетни ташкил этади.

11


ДИССЕРТАЦИЯНИНГ
АСОСИЙ
МАЗМУНИ


Кириш

қисмида

диссертация мавзу
сининг долзарблиги ва зарурияти
,

тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
йўналишларига боғлиқлиги, диссертация бўйича хорижий
ва маҳаллий
илмий
тадқиқотлар

тўғрисида маълумотлар берилган
, тадқиқотнинг мақсади,
вазифалари, диссертация ишининг асосий мазмуни ва таркиби

ѐритилган
.


Диссертациянинг

Пахтани ишлаб чиқаришга узатиш ва ҳаво
транспортида ташиш жараѐнлари, техника ва технологиялари шарҳи”
деб
номл
анган

биринчи

бобида мавзу бўйича мавжуд бўлган илмий
матбуот
материаллари,
бу борада
хорижий ва мамлакатимиз олим

ва
мутахассисларининг олган натижалари,

ҳаво
транспорти ва унинг таркибий
элементлари
нинг

бугунги такомил даражасига баҳо берилган.

Т
аҳлиллар асосида,
ҳозиргача

олиб борилган назарий

ва

амалий
тадқиқотлар пахта хомашѐсини
ҳаво

транспорт
и

ѐрдамида ташиш илми,
техника ва технологиясини муайян даражада ривожлантиришга ҳисса
қўшганини эътироф этган ҳолда, бу борада ташилаѐтган материал дастлабки
сифат кўрсаткичларини сақлаш, уни ташиш харажатлари, хусусан энергия
сарфини камайтириш борасида н
азарий ва амалий тадқиқотлар ўтказиш зарур
эканини кўрсат
илган
.
Тадқиқотларнинг мақсад ва вазифалари,

асосий
йўналишлари белгилаб олинган
.

Диссертациянинг “
Пахта ғарамини бузиш ва уни ҳаво транспорти
ускунасига узатишнинг назарий тадқиқотлари”
деб

номл
ан
ган

иккинчи

б
оби
да д
астлаб пахтани
ҳаво

транспорт
и
га узатишдаги нотекислик
э
кспериментал йўл билан ўрганил
ган
.
Нотекислик кўрсаткичи вақт бирлигига
тўғри келадиган пахта масса
си
нинг ўзгариши
га қараб баҳолан
ган
.

Натижаларга
кўра
, умумий ҳолатда, юқори иш

унумида (11.6 кг/с)
нотекислик кўрсаткичи ҳам нисбатан юқори (1.8
-
2.5 кг/с), пастроқ (8.4 кг/с) иш
унумида паст (
1
-
1.8 кг/с
) бўлиши

аниқланган
.
Шунингдек, пахтанинг паст
зичлигида
(1
-
серия эксперимент натижалари,
ғарамнинг юқоридан
-
2
,5
м
масофада

жойлашг
ан қатламида

1.2
-
1.8 кг/с)

нотекислик кўрсаткичи ҳам паст,
юқори зичлигида (3
-
серия экспериментлар
,

ғарамнинг ердан 2.5
м
баландликкача жойлашган
қатламида2.5 кг/с га
ча) эса юқори бўлиши
аниқланди. Ҳаво қувури ва сепараторнинг пахта билан тиқилиб қолиши,

тоштуткич чўнтакларининг пахта билан тўлиб қолиши айнан нотекисликнинг
юқори кўрсаткичларига тўғри келади.

Тадқиқотлар пахтани бир текисда узатиб бер
ил
маслиги
га ғарамбузгичнинг
конструктив ва технологик параметрлари сабаб бўлаѐтганини
ва

бунда
пахта
чиги
ти

ҳам

маълум миқдорда
шикастлашини кўрсатд
и
. Бу камчиликлар амалий
жиҳат
д
ан ғарам бузиш
даги

кучли зарбали таъсир ва машина ишчи органлари
констуктив хусусиятлари билан изоҳлансада, жараѐн назарий жиҳатдан
етарлича ўрганилмагани натижасида юқоридаги камчи
ликларнинг назарий
томондан изоҳи топилган эмас. Ушбу масалага аниқлик киритиш мақсадида
ғарамни механик бузиш жараѐни ва қозиқлар орасида жойлашган пахта
12


массас
ининг ҳаракати

ўрганиб чиқилди
. Бунинг учун, чамбарак пахта ғарамига
тўлиқ
кириб борган

вазиятни назарда тутиб, жараѐн стац
ионар ҳолатда, деб
қабул қилинди
. Бу ҳолат
да жараѐн

маълум вақт оралиғида даврий равишда
такрорланиб тура
ди.
Жараѐн схемаси
1
-

расмда к
ел
ти
ри
лган
.

Стационар жараѐн
учун Эйлер тенгламаларидан фойдаланиб, пахта массаси бил
ан тўлдирилган ѐй
узунлиги АВС бўйича пахта массаси зичлиги, босими ва тезликнинг
ўзгаришини ўрганамиз.
Белгила
ш

киритамиз
:


пахта
б
ўлаги
нинг мос равишда ихтиѐрий
кесимидаги тезлиги, зичлиги ва босими,
-
ажратилган элемент

кесим юзаси,

-

ғарам текислигининг
оғиш

бурчаги,

-


радиусдан бошлаб ўзгарувчи
бурчак,

-

ѐн босим коэффициенти,


=(
,

-

ажратилган пахта
хом
-
ашѐси ва қўзғалмас
(ғарамдаги)
пахта орасидаги,

эса қозиқларни
бирлаштирувчи стержень
ва

пахта
орасидаги ишқаланиш коэффициентлари,
-

ажратилаѐтг
ан бўлак кесим юзаси
контури

узунлиги
,
ds
ҳаракат

ѐйи,


қозиқ узунлиги, м.


Қозиқл
ар орасидаги пахта бўлаклари

ҳаракат тенгламаси
га кўра
:

(
1
)

Ҳар

бир бўлакда босим билан зичлик орасида чизиқли боғланиш
:

(
2
)


М
а
ссанинг

сақланиши қонуни
га к
ўра
:


(
3
)


Бу ерда
,

ва

лар қозиқларнинг пастки сиртида ҳаракатланаѐтган пахта
массасининг мос равишда
зичлиги, тезлиги ва босими;

Бунда (
2
)
-

муҳит ҳолати тенгламаси

-
босим
ва

зичлик
нинг

боғланиш
и
ни
,

(тажрибавий катталик), (
3
)

массанинг бирлик вақт
да сақланиш
қонуни
;
-

иш унумдорлиги.

бўлганда:

,(
4
)


13


4
-

расм. Қозиқлар билан ўзаро
таъсир зонаси ва лента сирти (АВ)
бўйлаб пахта зичлиги ўзгариши

,

(
5
)


Бу ерда,
,

.


,
.

(
5
) тенгламалар қуйидаги шартларда интегралланади:


�=
,
;(6)

Лента
даги пахта

зичлиги:


Бу ерда

-
лентадаги
хомашѐ
қатлами

қалинлигининг
кесим юзаси.

2
-
3
-
расмларда пахта хом
-
ашѐсининг қозиқлар билан ўзаро
тасирланишув зонаси ва лента сирти
бўйлаб босими, тезлиги ва зичлигининг
ўзгариши келтирилган.
Ҳисоблар

қуйидаги қийматларда M le 2 15
дастурида бажарилган:
,
,

кг/соат;
.
,
,

,
,
,.

Худди шу каби
3
-

расмда қозиқлар
билан
ўзаро таъсирланишув зонаси ва лента сирти (АВ) бўйлаб пахта массаси
тезлигининг ўзгаришини кузатсак, бу ерда ҳам тезлик параметрининг
сакрашсимон ўзгаришини к
ўриш
мумкин. Хақиқатан ҳам, ҳар бир қозиқча
ғарамга урилганда, улар
ягона асосга (яъни, чамбарак
ка)
маҳкамлангани учун,
пахта массасининг тезлиги кескин ўзгаришга дучор бўлади. 4
-

қозиқчадан
кейин пахтанинг тезлиги кескин пасаяди ва у транспортѐр лентаси тезлигини
2
-

расм. Қозиқлар билан ўзаро таъсир

зонаси ва лента сирти (АВ) бўйлаб пахта
массаси босимининг тақсимланиши


3
-

расм. Қоз
иқлар билан ўзаро таъсир

зонаси ва лента сирти (АВ) бўйлаб
пахта массаси тезлигининг ўзгариши(
7
)

ʋ
,

м/с

14


эгаллайди.

4
-

расмда қозиқлар билан ўзаро таъсирланишув зонаси ва лента
сирти (АВ)

бўйлаб пахта массаси зичлигининг ўзгариши келтирилган.
Бу
графикларга эътибор берилса
4
-
расмдаги
ҳолат


қайтарилаѐтга
ни

кўри
над
и.

Ҳақиқатан ҳам, биринчи қозиқча пахта ғарамига урилган вақтда қозиқча
кўрсатган босим натижасида пахта бўлакчаси сиқилади
ва зичлик кескин
ошади. Ҳисоб
-
китоблар пахта зичлигининг энг юқори катталиги
амалдаги
параметрлар
да
4
8.6 кг/м
3
ни ташкил этишини кўрсатмоқда. Қозиқчалар
оралиғида зичлик
4
8.2 кг/м
3
гача пасаяди. 2
-

қозиқча урилганда зичлик яна
максимал қийматга кўтарилиб,
яна кескин пасаяди

Маълумки, ғарамланган пахта қатламидан пахтани ажратиб олишда ғарам
қатлами билан ажратиб олинаѐтган чамбарак қозиқчасига таъсир этувчи
реакция кучини юзага келтиради. Ўзаро акс таъсир қонунига мувофиқ
чигитнинг механик шикастланишига с
абаб бўлувчи
бу куч катталиги пахта
бўлаги билан қозиқча орасида ҳосил бўлувчи зарба кучига тенг бўлади. Ушбу
кучнинг қийматини камайтириш мақсадида чамбарак қозиқчаларини айланиш
йўналиши бўйича муайян бурчакка оғдириш таклифини ишлаб чиқдик. Бу ўз
навбат
ида пахтани ғарамдан ажратиб олиш жараѐнида қозиқчаларнинг
ғарамдаги пахта қатлами билан муайян бурчак остида аъсирлашишини ва бунда
юзага келадиган зарба ва илашиш кучларини камайтиришни таъминлайди.

Қозиқча билан пахтанинг ўзаро зарбали таъсирлашуви ҳола
ти схемасига асосан
ѐзамиз:

=


[


ͳ
]


, (8)


Буерда


-
зарба кучи,

P
chk


пахта

чигитини

синдирувчи

критик

куч,
Г.Мирошниченко[8 ]га кўра

P
chk
=4
-
4.5Н
. 25% заҳира билан
=
3 H

қабул
қиламиз. k

чамбарак
нинг

пахта

б
илан

тўлиш

коэффициенти
;


-

иш

унумдорлиги, S L∙h


қатламнинг

кесим

юзаси, L
-
кенглиги, h
-
баландлиги;


0
-

бошланғич

зичлик, В


экпериментал

коэффициент.

M le 2 15 дастурида компъютерда параметрларнинг қуйидаги:


=7.2
m/c; S=0.45x0.06 m;=80
-
100 kg/m
3
;

k=0.1
-
0.2; Q
u
2.78 kg/s; B . 3 Па
-
1

қийматларида амалга оширил
ган таҳлиллар қозиқчаларнинг оғиш бурчаги

ͳʹ

ʹ

0

оралиқда бўлиши

кераклиги
ни кўрсатди
. Амалий нуқтаи
-
назардан
қозиқчалар оғиш бурчаги

10


12 град бўлиши мақсадга мувофиқ, деб
топилди.
Чамбарак қозиқчаларининг пахтага берадиган босими (2.14) бўйича
ҳисоблаганда 1 град оғиш бурчагида 155 Па ни, 12 градусда эса 15 П
а ни
ташкил этди.

Ғарам

бузиш жараѐни

таҳлил этилганда
зичлиги юқори бўлган қатлам
билан
ғарамбузгич

параллель қозиқчалари
бир вақтда тишлаш
иши натижасида

пахта йирик бўлакча тарзида кўчиши аниқланди ва уни титиб узатиш учун
ғарамбузгич каллагининг остки қ
исмига, чамбаракка қаратиб, қўзғалмас
қозиқлар (бўлгичлар) ўрнатиш тавсия этилди
.

Назарий тадқиқотлар
натижаларига кўра ғарамбузгичнинг қозиқчаларини чамбаракнинг айланиш
15


йўналишига қараб


= (10


12)
0

қиялатиш ва ғарамбузгич каллагининг остки
қисмига, чамбаракка қаратиб, қўзғалмас қозиқлар (бўлгичлар) ўрнатиш пахтани
қўшимча титиш ва узатишдаги нотекисликни камайтириш имконини яратди.


Диссертация
нинг

“Пахта ва ҳаво аралашмасининг ҳаво транспортида
ҳаракати

назарий таҳлили асосида ҳаво қувурининг рационал
параметрларини ишлаб чиқиш”

деб

номл
анган

учинчи
бобида п
ахта ва ҳаво
аралашмасининг
ҳаво

транспор
ти элементлари ичидаги ҳаракати

тадқиқ
қилинган
.

М
авжуд

газ динамикаси қонунлари асосида динамик, статик ва тўлиқ
босимнинг қувур узунлиги бўйича
ўзгар
иши ва уларнинг оқимнинг турли
параметрларига боғланиши қонуниятлари аниқланди:


P
ст

= P
н0.5
ρυ
2
λ

L/d

,


(
9
)


P
т

= P
н


.5 ρυ
2
( λ L
/d


1) ,

(
1
0
)


Бунда:
Р
дн
=
.5 ρυ
2

динамик
,


P
ст
статик,


P
т
тўлиқ босим
, Па;

λ
-
ҳаво ва

қувур девори
нинг

ишқаланиш коэффициенти;
L
-
қувур узунлиги, м.

Натижаларга
кўра

статик
ва

тўлиқ босим қувур узунлиги бўйлаб пасайиб
бориш хусусиятига эга.
Шунингдек, кичик диаметрли қувурларда босим
камайиши нисбатан кескинроқ. Бу ҳолат кичик диаметрли қувурларда
аэродинамик қаршиликнинг юқори эканини кўрсатади.
Шу ка
би,

ҳаво
зичлигининг қувур оғзидан вентиляторга томон чизиқли
қонуният асосида
камайиб бориши асослаб берилган.

Пахтанинг ҳаво қувури ичидаги ҳаракатини икки компонентли муҳит
сифатида ўргани
лганда
1 тонна
/соат

(ѐки 2.78 кг

) меҳнат унумдорлиги
,

6.0
м
3


(ѐки 7.2 кг

) ҳаво сарф
и
, пахтанинг
ғарамбузгичдан

кейиги

зичлиги4
7.8

кг/м
3
, ҳаво

зичлиги1.2 кг/м
3
бўлганда

икки компонентли
муҳитнинг
хажмий концентрация
си


. 12м
3

3
,

массавий концентрация
сиͲ

ʹ

ҳамда унинг ўртача зичлиги


ͳкг

м


бўлиши
аниқланди
.

Бу кўрсаткичлар
га эътибор берилса, улар

бошқа саноат соҳалари, масалан
донни қайта ишлаш, қурилиш, ѐғочни қайта ишлаш, тоғ
-
кон саноат
и
соҳаларида қўлланадиган ҳаво
траспорт
и

ускуналари

кўрсаткичларига
қараганда анчагина паст

эканини кўриш мумкин
.

Пахтанинг қувур бошидаги ҳаракати ўргани
лганда

қув
у
р оғзининг
қаршилиги, қувурнинг материал ўтказиш қобилияти, қувурда аэроаралашмани
ҳосил қилишг
а сарфланадиган босим йўқолиши
таҳлил қилинди.

Уларга кўра
пневмотранспорт қувурининг бошланғич қисмида пахта ва ҳаводан иборат
бўлган аэроаралашмани ҳосил қилиш учун аралашма кинетик энергиясидан 3
баробар кўп
энергия

сарфланар экан.

Е.
Теверовский
т
авсия қилган қонуният асос
ида

массавий концентрация

μ
мах

нинг анъанавий тенгламасидан фойдаланиб, қувурлар ўтказиш
қобилиятининг иш унуми бирлигидаги тенгламаси келтириб чиқарилди:


G
p
= 75.93
∙ Q
x
∙ρ
p
∙υ
ч
∙d
/(
λ
1.5

υ
x
3

21. 92∙υ
ч
∙d),
тонна/соат,
(
1
1
).

16


Бу
нда
:

υ
ч
-

пахтанинг чўкиш тезлиги (бу тезликда
пахта
муаллақ
ҳаракат
д
ан

қувур тубига чўкади
, бунда кўрсаткичнинг катта қийматлари юқори
намликдаги пахтага
мос

келади
),
м/с;

υ
x

ва Q
x


ҳавонинг ўртача тезлиги, м/с

ва

сарфи, м
3
/с;
ρ
p

-

оқим
даги пахта

зичлиги
, кг/м
3
.

Натижалар (
5
-
расм) га

кўра
(ушбу ҳисобларда пахтанинг қувур бўйлаб
ҳаракатланаѐтгандаги зичлиги
ρ
p

25 кг/м
3

деб, қабул қилинди) 4 мм ли ҳаво
қувури пахтанинг чўкиш тезлиги 12
м/с, ҳавонинг амалдаги тезлиги 25
-
30

м/с бўлганда соатига
30
-
62

тонна,
чўкиш тезлиги 2 м/с бўлганда эса
соатига
25
-
42

тонна пахта ўтказа
олиши
ни

кўр
амиз
.
“Пахтасаноат”
илмий
маркази ҳаво тезлигини
ҳисобий қийматларга нисбатан 7 %
заҳира билан танлашни тавсия қилади.
У
шбуни


ҳаво қувурининг ўтказиш
қобилиятига исбатан қўлласак, 4 мм
ли ҳаво қувурининг реал ўтказиш
қобилияти 2
5
-
3
6 т/соат, 355 мм ли
ҳаво қувуриники 1
2
-
29

т/соа
т, 315 мм
ли ҳаво қувуриники эса
8
-
2
5 т/соат
экани кўринади

(бунда кичик рақам паст нав, юқори намликдаги, катта рақам
эса юқори нав, паст намликдаги пахтага тўғри келади)
.

П
ахтани пневмотранспортда ташишда энергия сарфи масаласи

кўрилганда

а
эродинамик куч
нинг динамик
ва

статик босим
га

боғланиши

қонунияти
, ундан эса
ҳаво
транспорт
и

қувват сарфининг қувур узунлиги
бўйича ўзгаришининг математик ифодаси ишлаб чиқилди:N .125 πd
2
∙(
P
нт
+
0
.5 ρυ
2
λ L/d
)∙

ўр
,

(1
2
)


Бу ерда

ўр
-

оқимнинг ўртача тезлиги, м/с
,

P
нт

-

вентилятордаги номинал
тўлиқ босим, Па.
.
Таҳлилларнинг кўрсатишича
аэ
родинамик

куч

қувур
узунлиги

вентилятор олдидан (
дан
)

бошлаб ошиб борган сари камайиб
бор
ади
.
Бунда,
оқимнинг бир хил тезликларида кичик диаметрли қувурларда
аэродинамик куч қувур узунлиги бўйича нисбатан интенсив пасаяди.
С
истемада

фақат ҳаво ҳаракатланганда
аэродинамик куч узоқроқ масофагача,
аэроаралашм
а
билан

э
са камроқ масофагача
сақланади.

Т
езликнинг

ошиши

қувват

сарфининг ошишига олиб келади.Натижалар (
6
-
расм)

ҳаво
транспорт
и
да
қувватнинг асосий қисми ҳавони

ҳаракатлантириш учун сарф бўлишини
кўрсатмоқда.

Масалан, қувур диаметри
5

расм. Ҳаво қувури ўтказиш
қобилияти

ва

оқим тезлиги
нинг

боғланиши.
1,4


4 мм,

2,5
-
355 мм,

3,6


315 мм
ли ҳаво қувури; 1,2,3


чўкиш
тезлиги 12 м/с
;
4,5,6

чўкиш тезлиги 2 м/с.


17


.315 м, оқим тезлиги 2 м/с бўлганда фақат ҳавони ташиш учун 7.9 кВт,
оқимга пахта қўшилса 19.4 кВт

(
6
8.7 % ҳавога, 31.3% пахтага) қувват
сарфланади. .4 м диаметрли қувурда
эса
оқим тезлиги 2 м/с бўлганда
ҳавонинг ўзи учун 13

кВт
, пахта қўшилса 19
кВт, тезлик 35 м/с бўлганда
ҳавонинг ўзи учун

25 кВт,
пахт
а
қўшилганда эса 43 кВт энергия сарф бўлади.

Ҳ
аво ва толали материал аралашмасини кўп тезликка эга бўлган
гетероген аралашма сифатида қабул қилиб, унинг ҳаракатини Х.Рахматуллин
тавсия қилган кўп те
зликли система назариясидан фойдалан
иб таҳлил
қилинган
.

Бу назарияга кўра

компонентларнинг бир ўлчамл
и ҳаракати

қонуни
қуйидаги кўринишга эга:


(
1
3
)
М
ассанинг сақланиш қону
ни
га кўра қуйидагиларни оламиз:

(
1
4
)Бу ерда
,
-

мос равишда ҳаво қувури исталган кесимидаги ҳаво ва толали
материалнинг келтирилган зичлиги ҳамда материалнинг ғоваклиги,

ва

-

уларнинг ҳақиқий зичликлари,
-

аэродинамик қаршилик коэффициенти,

,
,

,
ва

-

ҳаво қувурининг

кесимидаги ҳаво ва толали
материалнинг амалдаги зичли
ги ҳамда материалнинг ғоваклиги.

Пахта

ғоваклигининг

ўзгаришини қуйидагича ифодалаш мумкин:


(1
5
)

Ҳаво

босимининг ўзгаришини
эса:
(
16
)

Бу ерда:
,
,


,

18


l,
мБошланғич шартла:

бўлганда
,

.


Тенгламалар M le 2 15 дастурида
,
,
,
,
,
қийматлар
да,
кўндаланг кесими ўзгармас бўлган ҳаво қувури мисолида қайта ишланди ва
граф
ик шаклидаги натижалар олинди (
7
-
10
-
pac
млар
):

2
Ғоваклик

ўзаро таъсир коэффициентининг чегаравий қийматлари мос
равишда
,
,
,
га тенг
.

Натижалар
га эътибор қаратсак, ғоваклик кўрсаткичи
да

(
7
-
расм),
нинг
катта қийматларида умумий ўсиб бориш қонунияти сақлан
ади ва у
нинг
кичик

қийматларидагига қараганда ошади ва .85 атрофида бўлади.

бўлганда
ўсиш даражаси
анчагина интенсив бўлиб, 24
-
25 метр
масофадан кейин,
деярли ўзгаришдан тўхтайди.

Босим графигида

(
8
-
расм) бошланғич
параметрларда ўзгариш бор


ҳаво қувури бошидаги босим
2
4 Па атрофида

бўлади
. Аммо, босим
нинг қиймати

нинг кичик қийматида ҳаво қувурининг
дастлабки 1
-
2 метрида жуда кескин пасаяди. 2 метр масофагача интенсивлик
7
-
расм.

Пахта ғоваклигини қувур
узунлиги бўйича ўзгариши

9
-
расм.
Ҳаво

тезлигининг қувур
узунлиги бўйича ўзгариши


m

l,
м


10
-
расм.
Пахта тезлигининг
қувур узунлиги бўйича ўзгариши


l,
м

Р,П
а

U
1
, m/c


U
1
,
m/c


U
0
,
m/c


l,
мР, Па

8
-
расм. Ҳаво босимининг қувур
узунлиги бўйича ўзгариши

U
1
,
m/c


19


камаяди, сўнг босим стабиллашади.
нинг юқори қийматида эса босим деярли
бир хил интенсивликда камаяди.

Ҳаво

тезлигининг гр
афиги (
8
-
расм)

нинг
ҳ
ар икки қийматида бир хил
интенсивликда камайиш хусусиятини намоѐн қилмоқда.
5 м масофада тезлик
14
-
12 м/с гача камаяди ва кейин деярли ўзгармайди. Пахтанинг тезлиги (
9
-
расм)
эса

0
дан бошлаб ошиб боради ва 5 м

масофада нисбатан стабиллашади

ва 7
-
8
м/с қийматга эришади. Натижаларга эътибор қаратсак, пахта билан ҳаво
тезлигининг нисбати .57
-
.58 ни ташкил қилмоқда. Бу пахтани дастлабки
ишлаш маълумотномаларида берилган кечикиш коэффиц
иенти қиймати

(0.5
-
.7) га мутаносиб

келади. Бу ҳолат аниқланган
боғланиш
ларнинг амалиѐтга
тўғри келиши ва улар
ни

пахта пневмотранспорти ускуналарини лойиҳалашда
фойдаланиш учун тавсия этиш мумкинлигини кўрсатади.

Пахта массасининг пневмотранспорт қувури узунлиги ва кўн
даланг
кесим
и бўйича тақсимланиши

назарий таҳлил қилин
ганда

пахтанинг 4 мм
диаметрли қувур ички хажмининг
18
-
23
% инигина банд қилиши, қувурнинг
қолган қисми пахтани ташиш жараѐнида бўш қолиши аниқланди.
Амалга
оширилган назарий таҳлилларга асосланиб,
п
ахтани ташувчи қувур фойдали
хажмидан самарали фойдаланишнинг бир варианти сифатида қувур
диаметри
ни

кичрайтириш
тавсия этилди.
Масалан, қувур диаметри 4 мм дан
стандарт 315 мм га келтириш а
малдаги транспорт тезликлари (2


30
м/с) да
ускуна

ҳаво сарф
ини 1.9


2.4 м
3
/с га камайтириш имконини беради.

Кейинги бўлимда қувур оғзи қаршилигини камайтириш бўйича мавжуд
назарий тадқиқотлар таҳлил қилинган ва
унинг геометрик параметрларини
хисоблаш алгоритми келтирилган.

Н
азарий

тадқиқотлар натижалари
ни
умумла
штириб,
пневмотрассанинг кўчириладиган қисми учун учлари конус
шаклида бўлган қувур конструкцияси ишлаб чиқилган, шунингдек,

ўртача 8
-
25

т/соат меҳнат унумдорлиги талаб қилинадиган корхоналар учун 3
15 мм
диаметрли
, 12
-
29

т/с меҳнат унумдорлиги талаб қилинадиган корхоналар учун
355 мм диаметрл
и ҳаво қувурлари

тавсия қилинган

(иш унумининг кичик
қийматлари паст навдаги, намлиги юқори бўлган пахтага мос келади)
.

Диссертация
нинг


Ҳаво

транспорти ускунаси янги элементлари
пар
аметрларини тажрибалар йўли билан асослаш”

деб
номл
анган

тўртинчи
б
оби

я
нги техник
авий ечимларга асосланган ҳаво
транс
порт
и

ускунасини
амалий ўрганиш
га
қаратил
ган.

Назарий тадқиқотлар натижасида яратилган
п
ахта ғарамини бузувчи машинанинг
йирик пахта

бўлак
лар
и
ни титиб беришга
мўлжа
лланган ишчи орган,
п
невмотранспорт ускунасини пахта билан бир текис
таъминлаш учун пневмомеханик таъминлагичнинг
янги

конструкцияси
,
и
чки
диаметри
355 ва
315 мм бўлган металл қувур
лар

ва п
невмотрассанинг
қўзғалувчан қисми учун тез алмаштириладиган, конус учли қувурларни амалда
синаб кўриш ҳамда уларнинг рационал параметрларини аниқлаш учун стандарт
элементлардан таркиб топган экспериментал қурилма йиғилди ва реал ишлаб
чиқариш шароитларида
амалий тадқиқотлар ўтказилди.

20


Ғарамбузгич ишчи органларини такомиллаштириш
мақсадида
ишчи
схема

ишлаб чиқилди

(
1
0
-
расм)
.
Унга кўра янги ишчи орган чамбарак

1
,
лентали транспортѐр

2
, таянч

3
,
қўзғалмас қозиқлар

4
дан иборат бўлади
.
Бунда
радиал стерженлар вал атрофида

140


160
мм диаметрга эга бўлган гардиш (втулка) ларга
уринма тарзда маҳкамланади.
Б
у ҳолат радиал
стерженларучининг радиусга нисбатан 1


12
град га оғишини таъминлайди. Бу стерженлар
уч
ига

амалдаги бронза қозиқчалар

маҳ
камланади. Қўзғалмас қозиқлар алоҳида
планка
га ўрнатилади. У ўз навбатида таянчга
кертикли (резбали) улаш ѐки пайванд йўли
билан маҳкамланади.

Ғарамбузгичнинг янги ишчи органлари
Наманган вилояти Пахтасаноат
МЧЖ

га қарашли Чортоқ
механик устахонасида
тайѐрланди ва Учқўрғон пахта тозалаш АЖ да ишлаб чиқариш синовларидан
ўтказилди.
Синов натижаларига кўра
пахта хажмий массаси мавжуд
ғарамбузгичда аб
солют 5. кг/м
3

га, нисбий 8 % га, янги элементлар қўйилгач
эса абсолют қийматда 12.3 кг/м
3
га, нисбий 19.5 % га камаймоқда
,
п
ахта
чигитининг
механик шикастланиш

даражаси мавжуд ғарамбузгичда абсолют
қийматда . 5 % га, нисбий 12.8 % га янги элементлар қўйилган ғарамбузгичда
эса абсолют қийматда . 1% га, нисбий 2.4 % га ортяпти. Ишлаб
чиқарилаѐтган тола таркибидаги
нуқсонлар ва ифлослик
массавий
улуши
м
авжуд технологияда
4.53 %,
таклиф этилаѐтганида эса 4.4 % ни
ташкил этмоқда.
Бу ҳолат пахтанинг
аввалгидан яхшироқ титиб
берилаѐтганини, пахта чигитининг
камроқ за
рарланаѐтганини ва тола
сифати
нисбатан яхшиланаѐтганини
кўрсатади.

П
ахтани

ҳаво
транспорт
и
г
а
бир текис узатишни таъминловчи
кўчма пневмомеханик

таъминлагични
такомиллаштириш

масаласи кўрилган.

Т
авсия

этилаѐтган пневмомеханик
таъминлагич схемаси
11
-
расмда
келтирилган. Пахта таъминлагичга
ғарамбузгич оғма транспортѐти
1 билан ташлаб берилади. Таъ
минл
агич
транс
портѐр лентаси

2
ва унинг устида ўрнатилган текисловчи барабан

4
,

йўналтирувчи лоток

5
дан ташкил топган.

Пахтани чиқариш қ
исмида
таъминлагич воронкасимон ўтказгич 6 ѐрдамида ҳаво қувури 7 га боғланган.
Ўтказгичнинг остки қисмида тош тўплагич

8 ўрнатилган.

Бунда
, текисловчи
барабан 4 ҳаракатни лентали транспортѐр 2 нинг етакловчи барабанидан олади.
Т
аъминлагич

ғилдираклар 1 устига ўрнатилган

ва заруратга қараб кўчирилиши
мумкин. Таъминлагич
ѐн девори узатиш қисмида торайиб борувчи қилиб
10
-
расм. Ғарамбузгич
каллаги
ишчи
схемаси

11
-
расм. Пневмомеханик таъминлагич
схемаси

21


тайѐрланган. Шунингдек,

транспорт лентаси юзасига бўйлама маҳкамланган
планкалар

бўлиб, улар пахтанинг лента юзасида сирпанмаслигини
таъминлайди
.

Ҳаракатланаѐтган лента устида ҳосил бўлган пахта қатламини
текисловчи барабан 4 текислаб, титиб беради. Натижа
да, лента 2 устида бир
хил баландликдаги пахта қатлами ҳосил бўлади ва у лента етакловчи барабан

10
га ўралганда лентадан отилиб, воронкасимон ўтказгич 6
камераси
га

киради.
Бу ерда пахта ҳаво оқимига дуч келади, ўтказгич 6 деворига урилади ва ҳаво
таъсирид
а қувур 7 га сўрилади. Пахта таркибидаги оғир жисмлар ўтказгич 6
деворига урилиб,
инерция кучи таъсирида
пастга


тош тўплагич 8 га тушади.
Натижада пахта
оғир жисмлардан тозаланиб, бир текисда ҳаво қувурига узатиб
берилади, ускуна элементларининг пахта би
лан тиқилиши барҳам топади,
амалдагидан кичик ўлчамдаги қувурдан фойдаланиш имконияти пайдо бўлади
ва ташишга сарфланадиган ҳаво ва энергия миқдори камаяди, ташувчи
ҳаводаги пахта концентрацияси ортиши туфайли маҳсулот сифати яхшиланади.

Пневмомеханик таъм
инлагич Наманган вилояти Пахтасаноат
МЧЖ

га
қарашли Чортоқ механика устахонасида тайѐрланди ва Чуст пахта тозалаш
корхонасида синовдан ўтказилди.

Пахтанинг титилганлик даражаси унинг ғарамбузгичдан кейинги хажмий
оғирлигига қараб баҳоланди. Экспериментлар
тўлиқ омилли эксперимент
(ТОЭ) сифатида
р
ежалаштирилди ва ўтказилди
.

Кирувчи параметрлар сифатида қуйидагилар танланди:

-

Х
1пахтанинг дастлабки хажмий оғирлиги, кг/м
3
;

-

Х
2таъминлагич лентаси чизиқли тезлиги, м/с;

-

Х
3


ғарамбузгичнинг иш унуми, т/соат.

Чиқувчи параметрлар сифатида қуйидагилар қабул қилинди:

-

У
1
-

пахтанинг титилганлик даражаси, кг/м;

-

У
2
-

пахтани узатиш нотекислиги, кг

.

-

У
3
-
пахта чиг
итининг механик шикастланганли
к

даражаси,%.

Экспериментлар белгиланган тартибга кўра кирувчи
параметрларнинг
максимал (1) ва минимал (
-
1) қийматларида ўтказилди. Натижаларни стандарт
усулда қайта ишлаш натижасида регрессия тенгламалари олинди

ва

регрессия
коффициентлари Стъюдент критерийси бўйича аҳамиятлиликка
,

регессия
тенгламалари Фишер критер
ийси бўйича жараѐнга монандликка (адекватликка)
текширилди ва ҳар иккала тенглама 95 фоизли эҳтимоллик билан жараѐнга
монанд экани аниқланди.
Т
адқиқотлар олдига
п
ахтанинг дастлабки хажмий
зичлиги
(
X
1
)
60


75 кг/м
3
, ускунанинг иш унуми
(
X
3
)
соатига 1


12
тонна
бўлган ҳоллар учун таъминлагич лентасининг чизиқли тезлиги X
2

нинг,
пахтанинг ускунадан чиқишдаги хажмий зичлиги Y
1
ва пахтани узатишдаги
нотекислик Y
2
ни минимал бўлишини таъминл
овчи

опти
мал қийматини
аниқлаш вазифаси

қў
йил
ди
:
Y
1
=
(52.01 + 0.36X
1

+ 0.26 X
2


0.34 X
31.22X
1
X
2
)


min,Y
2

= (0.28 + 0.06 X
1

-

0.11 X
2

+ 0.05X
3

-

0.03X
1
X
2


0.02X
1
X
3
)

min,


Y
3

= (3.33 + 0.02 X
1

+ 0.04 X
2

-

0.01X
3

+ 0.03X
1
X
2

)

min.

22


Тенгламаларни стандарт услублар воситасида қайта ишланди ва о
птимал
параметрлар сифатида қуйидагилар қабул қилинди:

у
скунанинг иш унуми 1


12 тонна/соат;

т
екисловчи барабан чизиқли тезлиги 6.5 м/с;

у
затиш лентасининг
чизиқли тезлиги 5.6 м/с.

Ўтказилган назарий тадқиқотлар
натижасида 4 мм диаметрли қувурлар
ўрнига
355 ва
315 мм диаметрли
қувурлардан фойдаланиш, шунингдек,
пневмотрассанинг мобил қисми учун конус
учли, тез алмаштирилад
иган қувурлар
конструкцияси танланган эди.

Қувур
схемасига кўра
(
1
2
-
расм)
, уз
унлиги 1 ва 2 м
бўлган қувур

1
нинг икки учига ишлаб
чиқилган тавсиялар асосида конуслар

2

бир
томонга қаратиб пайвандланди. Қувурни бир
жойдан иккинчи жойга кўчириш ва бири
-
бирига маҳкамлашда фойдаланиш учун ушлагичлар

3

ўрнатилди.

Экспериментал ва ишлаб чиқариш синовлари учун диаметри 315 мм,
баландлиги
 63 мм,

кичик асоси d 315 мм,

ка
тта асоси D 387 мм

бўлган

конуслар маҳкамланган қувурлар тайѐрланди.

Пахта учун янги
конструкциядаги 315 мм диаметрли қувур, шу диаметрдаги конус учли кўчма
қувурлар бир
ҳаво
транспорт
и

ускунасига ўрнатилиб, Фарғона вилоятининг
Қува пахта тозалаш корхон
асида
ишлаб чиқариш
синовларидан ўтказилди.

Янги элементлар ўрнатилган ускуна 2 та вариантда тайѐрланди. Уларнинг
биринчисида ускунага тавсия этилаѐтган барча янги элементлар ўрнатилгани
ҳолда амалдаги ВЦ
-
12М вентилятори қолдирилди. Иккинчи вариантда эса

ВЦ
-
12М вентилятори ВЦ
-
1 М вентиляторига алмаштирилди.
Экспериментлар

ҳавонинг ўзи билан ўтказилди.
Тадқиқот

натижалари
га эътибор қаратсак,
пневмотранспорт қувурининг оғзидан, яъни пахта кириб келадиган нуқтадан
вентиляторга қадар деярли ҳамма параметрла
р ошиб бориш хусусиятига эга

эканини кўрамиз
.

Бунда ҳаво тезлиги ва ҳаво сарфи система ичига ташқаридан ҳаво
сўрилиши сабаб ошиб боради. Ўлчашларда яна шундай ҳолат кузатилдики,
пневмотрасса узунлиги қанчалик катта бўлса сепаратор орқали ҳаво сўрилиши
ва

ҳаво босимининг йўқолиши шунчалик кўп бўлади. ВЦ
-
12М вентилятори
билан конус учли мобил қувурлар қўлла
нганда пневмотрасса узунлигини 1
5 м
гача оширилганда ҳам қувур оғзидаги тўлиқ босим 15 Па атрофида бўлди. Бу
ҳолатда унинг фаолият радиусини яна 5


6 м га ошириш мумкин. Бу,
корхона ховлисида ишлатиладиган битта пневмоускунани қисқартириш, 5


60
кВт электр энергиясини тежаш, битта ўтишнинг қисқариши ҳисобига пахта
махсулотлари дастлабки сифат
кўрсаткичларини сақлаб қолиш мумкин,
деган
идир. Вентилятор ВЦ
-
1 М га алмаштирилганда 1
25

м га тенг бўлган
фаолият радиусид
а қувур оғзида 1 55 Па босим

таъминланиши
ускунанинг

ишончлили
ги
ни ҳам таъминлайди.
Худди шу параметрлар билан пневмоускуна
12
-
расм
. Конус учли
қ
увурларни
шакллантириш ва
ў
заро улаш
схемаси

23


яна
25

-

3
м масофадан пахта торта олади. Бу, пнев
моускунанинг фаолият
радиуси ВЦ
-
1 М вентилятори билан 1
50
-

16
м гача бориши мумкин,
деганидир.

Диссертациянинг «
Таклиф этилаѐтган ҳаво транспорти ускунасининг
ишлаб чиқариш шароитида пахтанинг табиий хусусиятларига таъсири ва
иқтисодий самарадорлиги ҳис
оби
» деб номланган бешинчи бобида яратилган
қурилмаларни ишлаб чиқариш шароитида ўтказилган синовлари натижалари ва
уларни амалиѐтга жорий қилиш натижасида олинадиган иқтисодий
самарадорлик ҳисобига оид маълумотлар акс этган.

Я
нги

ишчи элементлар ўрнатилга
н
ҳаво
транспорт
и

ускунасининг ишлаб
чиқариш синовлари натижалари
га кўра янги элементларнинг ўрнатилиши чигит
м
еханик шикастланишини ўртача .
4

% га
, пахта хажмий оғирлигини 9.5 кг/м
3

га камайтириш, яъни титилганлик даражасини ошириш имконини беради.
Шунингдек, тоштуткичда 1 соатда тўпланган оғир жисмлар миқдори 3.7 кг дан
4
.6 кг га кўпайди, яъни тоштуткич самарадорлиги нисбий
24

% га ошди.
Тоштуткичда тўпланган пахта миқдори .57 кг
дан .13 кг га, толадаги
нуқсонлар ва ифлослик даражаси 2.63 % дан 2.33 % га тушди.

Киритилаѐтган янгиликлар натижасида
бир

йилда олинадиган умумий
иқтисодий самарадорлик

ўрта қувватдаги битта пахта тозалаш корхонаси учун
48

237 411 сўм
ни ташкил этди
.
ХУЛОСАПахта хомашѐсини узатиш ва ҳаво

транспортида

ташишнинг

илмий

асосланган

самарали

технологиясини яратиш

бўйича олиб борилган
тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди:1.

Пахта ғарамини бузиш жараѐнининг динамик таҳлили
асосида
ғарамбузгич

қозиқчалари пахта қатлами билан
175 Па

га тенг
босим

билан
таъсирлаш
иши
ва бу
босим

пахта хом ашѐсининг дастлабки си
фат
кўрсаткичларига

салбий таъсир кўрсат
иши
аниқланди
.

2.

Назарий тадқиқотлар натижаларига кўра ғарамбузгич
нинг

қозиқчаларини
чамбарак айланиш йўналишига қараб


= (10


12)
0

қия
латиш

қозиқчаларнинг

пахтага берадиган босимини 15 Па га камайтириш,
ғарамбузгич

каллагининг
остки қисмига, чамбаракка қарат
иб, қўзғалмас қозиқлар (бўлгичлар) ўрнатиш

пахтани қўшимча титиш ва
узатишдаги нотекисликни
камай
тириш

имкони
ни
берди
.

3.

Пахтани
ҳаво
транспорт
и
га узати
ш

жараѐни таҳлили
пневмомеханик
таъминлагич
нинг
такомил
лаштирилган
,

пахтани ҳаво қувурига бир меѐрда
узатиб берадиган

конструкцияси
яратиш имконини берди
.

4.

П
ахтани
ҳаво қувурларида
ташишда

материалнинг қувур бўйлаб
тақсимланиши ўрганилганда амалдаги (қувур диаметри 4 мм, ҳаво тезлиги
20
-
25 м/с) параметрларда

пахта қувур хажмининг
18
-
23
% ини
гина

банд қил
иши
аниқланди
.

Бу ҳолат амалдаги 4 мм диаметрли қувурлардан фойдаланиш
ортиқча ҳаво ва энергия
сарфига

сабаб бўла
ѐтгани

тўғрисида хулоса қилиш
имконини берди
.

24


5.

Қувур ўтказиш қобилиятининг иш унуми ўлчов бирлигидаги математик
модели таҳлил
и
20


3 м/с ли

ҳаво тезлигида 4 мм диам
етрли қувур соатига
6 тонна
,
355 мм диаметрли қувур
5
тонна,
315 мм диаметрли қувур эса
4
0
тонна
гача

пахта ўтказ
а ол
иши
ни

аниқла
ш имконини бер
ди.

6.

Ҳаво статик, динамик ва тўлиқ босим
и
нинг қувур узунлиги бўйича
ўзгариши қонуния
т
лар
и

таҳлил
и

динамик босим қувур герметиклиги
таъминланган ҳолда қувур узунлиги бўйича бир хил тақсимлан
иши
, статик
ва
тўлиқ
босим эса вентилятордан қувур оғзига қараб кескин камайиб бор
иши
ни

назарий йўл билан асосла
ш имконини бер
ди
.

7.

Қувурдаги ҳаво
босими

куч
и ва қувват
нинг статик, динамик босимлар ва
қаршилик кучларига боғланишини
кўрсатувчи

математик

қонуният
лар

та
ҳлил
и

аэродинамик куч
нинг

вентилятордан қувур оғзига қараб чизиқли равишда
камайиб
,
қувват сарфи эса қувур узунлигига боғлиқ равишда орт
иб

бор
ишини,
б
унда

қувватнинг асосий қисми
(60
-
65 фоизи)
ҳавони ҳаракатлантириш учун
сарф бўл
ишини аниқлаш имконини бер
ди
.

8.

А
малга

оширилган
тадқиқотлар натижалари
ҳаво

транспортида қўллаш
учун
ўртача 8
-
25

т/соат меҳнат унумдорлиги талаб қилинадиган корхо
налар
да

315 мм диаметрли
, 12
-
29

т
онна

оат


унумдорли
к

талаб қилинадиган
корхо
налар
да
355 мм диаметрли

қувурлар
ни
, шунингдек пневмотрассанинг
кўчириладиган қисми учун учлари
конус

шаклида
ги

қувур

конструкцияси
ни
жорий қилиш
ни тавсия этиш имконини берди
.

9.

Янги элементларнинг ўрнатилиши пахтани ҳаво транспортида ташиш
жараѐнида чигит механик шикастланишини ўртача .3 % га, толадаги
ифлослик ва нуқсо
нли аралашмалар

массавий улушини .4 % га камайтириш,
сепараторнинг пахта билан тиқилишининг олдини олиш, тош
туткичга пахта
тушишини 77.2% га камайтириш, тоштуткичнинг ушлаш самарадорлигини
24%

га ошириш, битта ускунада ҳаво сарфини 28% ва энергия сарфини 34.5% га
камайтириш
,

ўрта қувватдаги битта пахта тозалаш корхонаси томонидан 1
йилда 48

237

411 сўмлик иқт
ис
одий самара олиш имконини бер
ди.


25


НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕН
ЫХ

СТЕПЕН
ЕЙ


DSc 27. 6.2 17. Т. 8. 1

ПРИ ТАШКЕНТСКОМ

ИНСТИТУТЕ

ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАМАНГАН
СКИ
Й

ИНЖЕНЕРНО
-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ


CАРИМСАКОВ
ОЛИМЖОН ШАРИПЖАНОВИЧ


РАЗРАБОТКА

НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ,
ЭФФЕКТИВНОЙ

ТЕХНОЛОГИИ ПОДАЧИ И

ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВ
АНИЯ

ХЛОПКА
-
СЫРЦА


05.06.02

Технология текстильных материалов и первичная обработка сырья

АВТОРЕФЕРАТ ДОКТОРСКОЙ (DSс) ДИССЕРТАЦИИ

ПО
ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМ
Ташкент
-

201
7
26


Тема докторской
()
DSc
)
диссертации зарегистрирована за


В2 17.2.DSc/
Т
76

в Вы
сшей
аттестационной комиссии

при Кабинете Министров Республики Узбекистан


Диссертация

выполнена в Наманганском ин
ж
енерно
-
технологическом институте
.


Автореферат диссертации на
трех

языках (узбекском, русс
ком

и английском (резюме)
)
размещен

в веб
-
с
айте Ташкентского института текстил
ь
ной и легкой промышлкенности (
www
.
titli
.
uz
)

и Информационно
-
образовательном портале «
z
»
(
www
.
.
uz
)
.Научный
консультантМурадов Рустам
доктор

технических наук, профессор


Официальные оппоненты
:


Мухаммадиев Давлат Мустафаевич
до
ктор технических наукХакимов Шеркул Шергазиевичдоктор технических наукЭргашов Мухаммадрасул
доктор технических наук, профессор


Ведушая

о
рганизация
:

Жиззах
ский
политехнический

институтЗащита диссертации состоится «
30
»

ноября
201
7

г.
10
00

часов на

заседании научного совета
DSc27. 6.2 17. Т. 8. 1
.

при Ташкентском институте текстил
ь
ной и легкой промышл
енности.(адрес:
1 1 , г. Ташкент,

Яккасарайский район
ул. Шоҳжаҳон


5,

Админстративное здание Ташкентского
института текстильной и легкой промышленности, 2 этаж, 222
-
аудитория

тел. (99871) 253
-
06
-
06,
253
-
08
-
8, факс 253
-
36
-
17,
e
-
mail
:
titlp
_
info
@
edu
.
uz
).
С диссертацией можно ознакомиться в Информационно
-
ресурсном центре Ташкентского
инстит
ута текстил
ь
ной и легкой промышл
енности (
диссертация зарегистрирована за №
18
) Адрес:

г
.
Ташкент,
Яккасарайский район, ул.
Шоҳжаҳон


5, тел. (99871) 253
-
08
-
08.Автореферат диссертации разослан «
14

»

ноября

201
7

года.
(реестр протокола рассылки №
18

от «
14
»

ноября

201
7

года).К.Жуманиязов

П
редседател
ь

Научного
С
овета


по


пресуждениюучен
ых

степен
ей
, д.т.н., профессор


А.З.Маматов

Ученый секретарь

Научного
Совета по пресуждениюучен
ых

епен
ей
, д.т.н., профессор


С.
Ш.
Ташпулатов


Председатель

Научного


семинара


при Совете по


пресуждению учен
ых

степен
ей
, д.т.н., профессор
27


ВВЕДЕНИЕ (аннотация
доктор
ской

диссертации)


Актуальность и востребованность темы диссертации.

Год за годом
увелич
и
вается потребность в мировом рынке на
материалы и одежды,
изготовленные из природного
, в том числе хлопкового

волокна.

По данным
«
Международного консультационного комитета по хлопку
»

(ICAC)
за
сезон
2016
-
2 17 годов
произведено 23, 7 млн тонн хлопкового волокна, его
годовое
потребление составило 24,55 млн тонн, а запасы


18,54 млн тонн. В текущем
году
прогнозируется производств
о

25,1 млн тонн

хлопкового волокна
1
.
Повышение спроса на хлопковое волокно требует постоянного повышения
качества и эффективности его производства
в условиях высокой конкуренции
среди поставшиков волокна в мировой рынок. В связи с этим в мировом
масштабе
увеличивается

объем исследований, направленных на повышение
качества и снижение себестоимости хлопковой продукции. Вмесе с этим,

становится одним и
з важных
-

задачи изучение и предотврашение факторов,
отрицательно влияющих на качеств
о продукции, разработка ресурсо
-
сберегающих технологий,
способствующих сокрашения расходов
во всех

этапах

производства
.

На мировой практике

уделяется большое внимание на р
азвитие процессов,
техники и технологии пневматической транспортировки

хлопка
-
сырца,

в

том
числе,
одним из
основны
х

факторо
в

развития данной отрасли считается
повышени
е

эффективности
производства

за счет

сохранени
я

первоначального
качества
материала
и
снижени
я

расхода энергии в процессе
пневмотранспортирования хлопка
-
сырца
.

С тех пор, как наша республика приобрела
независимост
ь уделяется
особое внимание
уделяется на
выпуск готовой продукции с высокой
добавленной стоимостью за счет глубокой переработки
местных сырьевых
ресурсов, в том числе хлопка
-
сырца с переводом ускоренного развития
производства на новый качественный уровень с модернизацией в
хлопкооч
истительной промышленности при
обеспечении конкуренто
-
способности хлопковой продукции во внутреннем и
внешнем рынке. В этом
плане достигнуты существенные результаты по восстановлению в стране
хлопкоочистительного машиностроения,

налаживанию выпуска необходимой
техники и технологии внутри страны,

в том числе
, организована деятельность
предприятий по произво
дству машин по очистке хлопка от мелкого и крупного
сора, по отделению волокна и линта от семян а также по пакетированию
(прессованию) волокнистых материалов и оказанию сервисных услуг

предприятиям отрасли
.

Вместе с этим, остаются актуальными вопросы уста
новления и устранения
факторов, отрицательно влияющих на первоначальные качественные
показатели хлопковой продукции на каждом этапе производства,

в


том

числе


1
Catton: World Statistics. Bulletin of the international cotton advisory committee, NY, November 2015.
www.icac.org

28


во время его пневматической транспортировки,

разработке, совершенствова
--
нию и внедрению ресурсосберегающих технологий подачи и пневм
о
тр
анспор
-
тировки, способствующих снижению материальных и энергетических расходов.


В стратегии Действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан
на 2 17
-
2 21 годы предусматривается “...повышение конкурентоспособности
национальной экономики, ...сок
рашение в экономике энергетических и
материальных расходов, широкое внедрение в производство энергосберегаю
-
щих технологий”. При выполнении данного требования в хлопкоочиститель
-
ной промышленности одним из важных задач является разработка и внедрение
вы
сокоэффективной технологии подачи и пневматического транспортирования
хлопка
-
сырца, что способствует улучшению качества волокна и семян а также
сокращению энергетических расходов на транспортировку материала.

Д
анное исследование
в определенной степени служит
в
ы
полнени
ю задач,
предусмотренных
Указом

и

Постановлени
ем

Президента Республики
Узбекистан
№УП
-
4947 от 7

февраля
2017

года

«
О с
тратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и

№ПП
-
47 7 от 4 марта 2 15
года
«О мерах по обеспечению структурных преобразований, модернизации и
диверсификации промышленного производства на 2 15
-
2 19 годы»
,

постановлением Кабинета
Министров

Республики Узбекистан

№5 от 8 января
2 14 года «О дополнительных мерах по сокращению себестоимости продукции
в промышленности»,


а также в других нормативно
-
правовых документах,
принятых в данной сфере.

Соответствие исследований приоритетным направлениям

развития
науки и техн
ологий Республики Узбекистан.

Эт
и

исследовани
я выполнены

в
рамках приоритетного направления развития науки и технологий республики
ПНТ
-
2
«
Энергия, энерг
о
-
ресурсосбережение»
.


Обзор международных научных исследований по теме диссертации
2
.

Ведущими научным
и центрами и высшими учебными заведениями мира, в том
числе
Моss
-
Gorden Continental,
«
Platt Lummus
»
,
«
Conti
nental Murray
»
,
«
Samuel
Jackson Mfg. Corporation
»
,
«
Consolidated Cotton Gin Co.
»
,
«
Continental Eagle
Corporation
»

(США), Cotton ese ch nd devolement coo tion (Австралия),
N tion l Rese ch Cente fo cоttоn ocessing engeeniing nd technology, Chin
Cotton Industries Ltd, Handan Golden Lion, Cotton Research Institute of Nanjing
Agricultural University,
«
Lebe
d
»

(Китай),
научный центр АО
«
Пахтасаноат
илмий маркази
»
, Ташкентский институт текстильной и легкой
промышленности


збекист
а
н
)

проводятся обширные научные исследования по
разработке новой и совершенствованию существующей технологии
переработки хлопка.

В

результате

проведения

в

мире

исследований


по


развитию

техники и
2
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации осуществляется на основе:
www.chnna
-
warpingmachine.com
,
www.zaurer.com
;
www.t
-
tecxjapan.co.jp
;
www.zzfj/com
,

http://www.benningergroup.com; www.somet.it, www/picanol.bi, http//www/toyoda/com,
www.bstzjx.com
.,
International

journal

of

applied

and

fundamental

research

и других источников.

29


технологии подачи и пневматического транспортирования хлопка
-
сырца
получены, в том числе следующие результаты: разработана а
втоматизи
-
рованная система подачи и переработки хлопка
-
сырца (
Texas Tech University,
США),
разработаны питатель в виде вертикальной шахты
-
накопителя,
бунторазборшики
-
питатели марки РБХ и РП, пневмотранспортная установка,
состоящая из материалопровода,
камнеуловителя, сепаратора
, вентилятора и
циклонных устройств (
научный центр АО
«
Пахтасаноат илмий маркази
»
,

Узбекистан
), установлены
аэродинамические свойства хлопка
-
сырца и его
компонентов,
основные закономерности

транспортировки их в потоке воздуха,
ме
тоды расчета и проектирования аэродинамических установок (
М
осковский
государственный университет дизайна и технологии, Ивановская
государственная текстильная академия, Костромской государственный
технологический университет, Россия; научный центр АО
«
Пахт
асаноат илмий
маркази
»
,

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,
Узбекистан
).

В мире

в област
и разработки и совершенствования

техники и технологии
первичной обработки хлопка

проводя
т
ся научно
-
исследовательские работы по
ряду, в том числе
по следующим приоритетным направлениям науки:
разработка и внедрение в практику математических моделей процессов
переработки и пневматической транспортировки хлопка
-
сы
рца как много
-
компонентной среды;

разработка высокоэффективной, автоматизированной
техни
ки и технологии подачи хлопка
-
сырца на переработку и его сушки

во
время транспортировки а также установления оптимальных режимов
транспортировки и переработки;

разработке ресурсосберегающе
й техники и
технологии
,

сохраняющей первоначальные качественные и пр
иродные свойства
хлопковой продукции во всех этапах первичной обработки и
пневмотранспортировки хлопка
; разработка ресурсосберегающей технологии
эффективной очистки воздуха от пыли и загрязняющих веществ, выделяемых
при переработке и пневмотранспортировке

хлопка.
Степень изученности проблемы.

У
чены
ми
, как
А.Альтшуль,
Г.Черный,
Г.Абрамович, Л.Лойцянский, Д.Чисхолм, Х.Рахматуллин, Е.Теверовский,
К.Тополиди,

М.Я.Кавалерчик,

А.Н.Рабкин, Б.Сажин, А.Гарбарук, А.Плеханов,
Э.Новиков, А.Дягилев и др. исследованы
закономерности взаимодействия с
потоком воздуха и
перемещения многокомпонентных
, в т.ч.,
волокнистых
материалов в воздушном потоке
.


Первые исследования по
пневмотранспорт
ированию

хлопка
-
сырца
относится Б
.
Левковичу. В дальнейшем
эти исследования

нашли своѐ развитие
в работах отечественных ученых как П.Ба
йдюк, Х.Зияев,
С.Сайдахмедов,
О.Ишмуродов, С.Кадирход
ж
аев, А.Суслин, Р.Бурнашев, Р.Мах
камов,
Б.Мардонов, Х.Ахмедходжае
в, Р.Муродов,
М.Хо
джиев
,
Т.Махаметов,
А.Исмаилов, Р.Амиров, А.Бурханов, , Х.Мамарасулов и др.


Однако, в известных до настоящего времени

исследованиях
не
в
достаточной степени
рассмотрены вопросы повышения эффективности
пневмотранспортирования хлопка
-
сырца

путем совершенствования процессов
30


разборки б
унта,
равномерной
подачи хлопка
и
пневмотранспорт
ирования с
использованием

материалопровод
ов

с научно обоснованными параметрами
.

Связь темы диссертации с
планами
научно
-
исследовательски
х

работ
высшего учебного

заведения, где выполняется диссертация.

Исследования
д
иссертаци
и


проведе
н
ы

в рамках проект
ов

Ф4
-
5 «Изучение
закономерностей и математическое моделирование взаимодействия хлопка с
элементами пневмотранспортной установки» и

БА
-
АЗ
-
1 «Разработка
прикладных основ повышения эффективности пневмотранспортирования
хлопка
-
сырца»

согласно с планом

научно
-
исследовательских работ
Наманганского инженерно
-
технологического института.

Цель
ю

исследований

является повышение эффективности
пневмотранспортной уст
ановки
путем совершенствования процессов разборки
бунта, равномерной подачи и пневмотранспортирования хлопка
.

Задачи исследований
:
и
зучение равномерности подачи хлопка в пневмотранспорт и факторов,
влияющих на нее и разработка способов снижения неравн
омерности;разработка

новых рабочих органов д
ля разборщика бунта и новой

конструкции пневмомеханического питателя

на основе разработки и анализа
математической модели взаимодействия рабочих органов разборшика бунта со
слоем хлопка
-
сырца
;


разработки
способов снижения потребления энергии

путем
р
азработк
и и

анализ
а

математических моделей аэродинамической силы
,

мощности,
расходуемой на транспортировку
и пропускной способности трубопровод
а
пневмотранспорта
;

р
азработка и анализ математической модели
движ
ения хлопковоздушного
потока как двухкомпонентной гетерогенной
среды
в цельях обоснования
изменения
параметров
п
отока
и
о
пределения
степени
использования
внутренне
го объема
труб
опровода
;


и
спытание новых технических решений в производственных условиях и
обоснование экономической эффективности их применения.

Объект
ом

исследования

выбраны

хлоп
ок
-
сырец,
процессы и установки
первичной обработки и
пневмотранспортиров
ания

хлопка.Предметы

исследования
:

существующие методы и средства
исследований по изучению вопросов
пневм
о
транспортировки хлопка.

Методы
исследований.

В данных исследованиях

используются методы
теоретических и прикладных исследований, включая статическое и
динамическое моделирование, план
ирование полного факторного
эксперимента,

методы наблюдения, измерения, сравнения и оценки, а также
методы оптимизации посредством целевых

электронных программ.


Научная новизна исследований
:разработана
на основе анализа
математическ
ой

модел
и

в
заим
о
зде
йстви
я

колков
фрезы
разборщика бунта
со

сло
ем

хлопка
-
сырца
новый рабочий орган

машины,
способствуюший уменьшению давления на слой хлопка и

его
разрыхлению при подаче;

31


разработана н
овая конструкция

и установлены рациональные параметры

пневмомеханического питателя
,
способствующ
его

равномерной подаче хлопка
в пневмотранспорт
;обоснованы

изменение параметров компонентов
и занимаемые

им
и

обеъм
во время движения по трубопроводу согласно

математическ
ой

модел
и

движения хлопковоз
душной смеси

к
ак многоскоростной

среды
;

установлен
а

возможность использования для хлопка
-
сырца, при его
равномерной подаче
,

трубопроводов диаметра 355 и 315 мм вместо
существующей 4 мм,
согласно
зависимост
ей

изменения пропускной
способности

трубопровода,


давления воздуха и
расхода мощности

на
транспортировку

от параметров потока
;

разработана н
овая конструкция труб

с меньшим коэффициентом
аэродинамического сопротивления,

с коническими концами д
ля мобильной
части пневмотрассы.

Практические результаты
исследования

состоят из следующих
:

разработан
новый рабочий узел разборшика бунта, способствующий
сохранению

первоначального качества волокна и семян и дополнительному
разрыхлению
хлопка
при подаче
;
разработана
новая конструкция пневмомеханического
питателя,
способствующ
и
й равномерной подаче хлопка в пневмотранспорт
;разработана
новая конструкция трубопровода с коническими концами,
способствующая снижению аэродинамического сопротивления
для мобильной
части пневмотрассы
;обоснован
а возможност
ь

использовани
я

для пневмотранспортировки
хлопка
-
сырца, при его равномерной подаче, трубопроводов диаметра 355 и 315
ммвместо 4 мм,
что способств
овало

сократить расходы воздуха и
электроэнергии
.

Достоверность результатов исследовани
й

подтверждается логическим
соответствием их к результатам существующих и традициям перспективного
развития фундаментальных и прикладных исследований, использованием в
расчетах стандартных методов и средств,
а также внедрением результатов
исследований в про
изводство с реальной экономической эффективностью.

Научно
-
практическая

значимость

результатов и
сслед
ований
.
Научн
ая
значимость

результатов и
сслед
ований з
аключается

в
том, что
разработанные математические модели взаимодействия колков разборщика
бунта со
слоем хлопка, находящимся в бунте
,

закономерности изменения
давления, мощности и пропускной способности трубопровода от параметров
потока, модель хлопковоздушного потока как многоскоростной смеси
способствовали

разработать новый рабочий узел разборшика бун
та,
позволяющего сохранение первоначального качества волокна и семян с
дополнительным разрыхлением хлопка при подаче; разработке новой
конструкция пневмомеханического питателя, способствующего равномерной
подаче хлопка в пневмотранспорт;
использование тру
бопроводов меньшего
относительно существующего диаметра
,

позволя
щего сокращения расходов
32


воз
духа и электроэнергии; обосновать изменение параметров потока во время
пневмотранспортиро
в
ки и определить при этом объем, занимаемый
компонентами
;
разработке трубоп
ровода с коническими концами для
мобильной части пневмотрассы.П
р
актическое значение

исследований

заключается востребованностью
разработанных
технических решений
про
изводством
, соответствием
направления исследований к приоритетным направлениям
развития нау
ки и
технологий Республики, внедрением
разработок в производство,
разборщика
бунта с новым рабочим органом, пневмомеханического питателя, трубопровода
с коническими концами и трубопроводов диаметра 355 и 315 мм взамен
существующего (4 мм)
с

реальной
экономическ
ой

эффективность
ю

за счет
улучшения качества волокна и семян, сокращения энергоѐмкости процесса
пневматической транспортировки хлопка
.


Внедрение результатов исследования
:

Согласно результатов
исследований по совершенствованию процесс
ов разборки бунта, подачи и
транспортировки хлопка в пневмотранспорт
ной установке:

на
разработан
н
ы
е

устройства
пневмотранспорта получены патенты

агентства интеллектуальной собственности Республики Узбекистан
на
изобретения

(
«Уловитель тяжелых примесей», №
IAP
02604
-
1995г
.,
«Сепаратор»,


IAP
04363
-
2008
г.
).
В результате
обеспечения
максимальной
очистки хлопка от тяжелых примесей, снижения аэродина
мического
сопротивления получена воз
можность улучшения качества волокна и семян,
сокращения расхода энергии на пне
вмотранспортировку хлопка;


внедрен
в технологический процесс Учкурганского хлопкоочиститель
-
ного завода
регионального филиала
“Наманган пахтасаноат”

АО

У
зпахтаса
-
ноат”

разборщик

бунта с новым рабочим органом,
способствующи
м

сохранени
е

первоначального к
ачества волокна и семян и дополнительному
разрыхлению хлопка при подаче

(
справка
АО
«У
зпахтасаноат
»


номером

02
-
14/2856

от
18

сентября
.2017
г
ода
)
, который даѐт возможность снизить
механическую поврежденность семян на ,3% и повысить качество волокна на
один класс за счет снижения ударного взаимодействия колков разборщика
бунта с хлопком;

внедрен

в технологический процесс Касансайского хлопкоочис
-

тительного завода регионального филиала
“Наманган
П
ахтасаноат”

АО

У
зпахтасаноат”

разборщик

бунта с новым рабочим органом,
пневмо
-
механического питателя, трубопровода с коническими концами и
трубопроводов диаметра 355 и 315 мм взамен существующего (4 мм)

способствующи
х

сохранени
ю

первоначального качества волокна и семян и
дополнительному разрыхлению хлопка при подаче

(
справка
АО
«У
зпахтасаноат
»


номером

02
-
14/2856

от
18

сентября
2017
года
),
что

даѐт
возможность снизить механическую поврежденность семян и снизить сумму
засоренн
ости и пороков в волокне на ,3% за счет повышения концентрации
хлопка в воздушном потоке;

33


внедрен

в технологический процесс Учкурганского хлопкоочиститель
-

ного завода регионального филиала
“Наманган
П
ахтасаноат”

АО

У
зпахтасаноат”

новая конструкция пневм
омеханического питателя,
способствующ
его
равномерной подаче хлопка в пневмотранспорт
(
справка
АО
«У
зпахтасаноат
»


номером

02
-
14/2856

от
18

сентября
.2017
года
), который
даѐт возможность

сохранени
е

первоначального качества волокна и семян и
дополнительному разрыхлению хлопка при подаче
, с
нижению механической
поврежденности во время
пневмотранспорт
ирования хлопка на
0.3%,
массовой
доли пороков и засоренности волокна на
0,4
%
.
Кроме того, равномерная п
одача
хлопка с дополнительным разрыхлением

позволила исключить забои
горловины трубопровода и сепаратора хлопком, повышению эффекти
вности
камнеуловителей и сушильно
-
очистите
льных машин
, получить экономическую
эффективность
48 237
тысячи сум

в год
.


Апробац
ия результатов исследований.

Результаты исследований
обсуждены 4
-
х международных и 7 республиканских
научно
-
практических
конференциях
.


Опубликованность результатов исследований.

Результаты данных
исследований были опубликованы в
33
научных работах, в
том числе

13
статьей в журналах, рекомендованных ВАК Республики Узбекистан для
опубликования результатов докторских диссертаций,

в 3
-
х иностранных
журналах, получены 5
патент
а

Республики Узбекистан
.

Содержание и объем диссертации.

Диссертация состоит из

введения
, 5
глав, выводов
, списка использован
ной литературы и приложений. Объем
диссертации состоит из

2
0
0

страниц
.


ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИВо
введении
обосновывается актуальность и востребованность темы
диссертации, цель и задачи, объект и пр
едмет исследований, описывается
соответствие исследований приоритетным направлениям развития науки и
технологий в республике, научная новизна, практическая ценность и
достоверность полученных результатов, приводится сведения о внедрении
результатов иссл
едований в производство и об апробации, опубликованности а
также о содержании и объеме диссертации.В первой главе
,

именуемо
й

«Обзор процессов, техники и техноло
-
гии
подачи хлопка в производство и пневматического транспортиро
-
вания»

диссертации даѐтся обзор по п
роцессам, техник
е и технологии
пневмотранспорта
, излагается суть известных отечественных и зарубежных
научно
-
исследовательских работ по аэродинамике и пневмотранспорту
различных материалов, хлопка
-
сырца в том числе, даѐтся оц
енка уровня
развития пневмотранспорта хлопка в отношении других отраслей науки и
техники. Уточняются основные направления и задачи исследований.

Во второ
й главе
, именуемо
й

«
Теоретические исследования разборки
бунта и подачи хлопка в пневмотранспорт
»

рассм
атрываются процессы
34


разборки бунта, подачи хлопка в пневмотранспорт
. Практически изучена
неравномерность подачи хлопка

при работе разборщика бунта, которая оценена
по дисперции удельной плотности хлопка по линии транспортировки

Р
езультат
ы показали, что

п
ри

высокой производительности (11,6 кг/с)
неравномерность выше (1,8
-
2,5 кг/с), чем при низкой (8,4 кг/с).
Также, при
низкой плотности хлопка (первая серия экспериментов соответствует
расстоянии
-
2,5 м от верхней точки бунта)
неравномерность имеет тоже
низкий показатель


(1,2
-
1,8) кг/с, а при высокой плотности (3
-

серия
экспериментов соответствует
-
2,5 м от поверхности земли) неравномерность
составляет 2,5 кг/с и больше.

Исследования показали, что неравномерность подачи можно снизить

путем снижения пло
тности

хлопка
, а это можно достичь дополнительным
его
разрыхлением при подач
е. Кроме того, существует факт отрицательного
влияния процесса разборки бунта на первоначальное качество хлопка. Решени
е

этих 2
-
х проблем не
возможно без проведения исследований
про
цесса
разборки
бунта и его подачи в цельях установления факторов, влияющих на
качество
хлопка и
неравномерность
его подачи.

Схема разборки бунта хлопка представлена на рис.
1
.

Согласно схеме радиальные стержни
на верхней кромке которых
установлены колки
,

при вращении
фрезы врезаются в массу хлопка и
протаскивает ее с собой в сторону
вращения и подает на транспортную
ленту. При этом, колки оказывают
давление на слой хлопка
, что
вызывает силу удара, которая является
причиной повреждения семян и
появления в в
олокне неочищаемых
пороков.

Процесс

примем стационарным,
что позволяет
для анализа
применять уравнения Эйлера. Для составления
уравнения движения массы хлопка приме
м

следующие обозначения:
-

соответственно,

скорость, плотность частицы
хлопка и
давление, оказываемое на нее со стороны колка.
-
поперечное сечение
выделенного
,
-

угол между линией бунта и горизонтальной осью
,
-

угол,
н
ачинающийся изменятся от радиуса
,

-

коэффициент

бокового давления
,
=
,

-

коэффициент трения между отделенным и неподвижным
хлопком
,
-
коэффициент трения между хлопком и связывающим

стерж
н
е
м,

-

длина контура поперечнего сечения отделенного хлопка
,
-

д
уга
перемещения
,


длина колка
, м.


Из уравнения движения частиц хлопка, находящихся между колками:


35


(
1
)

Линейная зависимость между давлением и
плотностью каждой частицы:

(2)


Закон сохранения массы
,

снимаемой из бунта:

(3)


Здесь
,
и
соответственно, плотность, скорость и давление массы хлопка,
движушегося по нижней поверхности колков. Уравнение
(2)


есть уравнение
состояния и показывает зависимость между давлением и плотностью.
(опытный коэффициент
), (3)


есть закон сохранения массы в
единице времени

(производительность)
;
-

начальная производительность
.

При
можно получит следующую зависимость
:


,

(4)


,(5)


Здесь
,

,

.


,
.


Уравнения
(5)

интегрируются при следующих условиях

:

при
Плотность хлопка, движушегося на ленте
:

Здесь


-
поперечное сечение слоя хлопка
-
сырца движушегося на ленте.

На рис.
2
-
4

представлены графики изменения давления, скорости и
плотности хлопка
-
сырца по дуг
е

перемещения и по ленте
.
Расчеты
произведены на ЭВМ с помощью программы
Maple 2015
при следующих

(
6
)


(
7
)

36


данных
:
,
,
,
.
,
,
,
,
.


Согласно рис.
2

колки
взаимодействуют со слоем хлопка
давлением
1750

Па
.
Затем давление резко
падает

до
155 Па.
В это время второй
колок ударяется о поверхность слоя
хлопка и давление поднимется до 175
Па. После взаимодейсвия 3
-
го колка
давление падает до
15 Па
.

При
взаимодействии

4
-

колка давление опять
поднимется до

175 Па
,после чего
снизиться до 13
5 Па и с таким
давлением попадает на ленту
т
ранспортера и больше не изменит
ся.

Такая же картина повторяется и на графике скорости и плотности хлопка.
Только по рис.
3

амплитуда изменения скорости хлопка небольшая ( ,2 м/с) и
колеблиться от 7,1 до 7,3 м/с
. А изменение плотности хлопка (рис.
4
)

имеет
такой
-
же характер как и давление. Амплитуда изменения плотности хлопка
составляет ,52 кг/м
3

и колеблиться от
4
8, 8 до
4
8,
6кг/м
3

. Здесь имеет место
относительно небольшое изменение. Только, из
-
за выбранного
масштаба
изменение кажется значительно большим. Нас интересует плотность хлопка
при выходе из зоны разборки. Она составляет около
4
7,8 кг/м
3
.


Анализ процесса разборки бунта показывает, что

при взаимодействии
колков с неподвижным слоем хлопка
-
сырца на велины сил удара и сцепления
между оторванным и неподвижным слоями существенное влияние оказывает
угол встречи
между линией колка и слоя хлопка
-
сырца
.

С

учетом этого
проведены исследования проц
есса
удара колка об неподвижный слой хлопка
Рис.2
.
Распределение давления массы
хлопка в зоне взаимодействия с колками
и

по поверхности

лент
ы

(АВ)


Рис.3
.
Распределение скорости
массы хлопка в зоне
взаимодействия с колками
и

по
поверхности
лент
ы

(АВ)

ʋ
,

м/с

Рис.4
.
Распределение плотности
хлопка в зоне взаимодействия с
колками
и

по поверхности
лент
ы

(АВ)

37


сырца. Согласно схеме составлено уравнение силы
удара
и с
о
поставлена с
критической силой, приводящей разрушению
оболочки
семен
и
:

=


[


ͳ
]


,

(8)

Где-
сила удара
,

P
chk


критическая сила
,

разрушающая

оболочку семян.
Согласно

Г.Мирошниченко

P
chk
=
4
-
4
,

.
Мы с
25%
запасом примем

=3 H
.

k

коэффициент заполнения фрезы разборщика хлопком
;-

производи
-
тельность процесса
, S L∙h


поперечное сечение
, L
-

ширина
,

h
-
высота слоя
хлопка
;


0

-

начальная плотность
, В


экпериментал
ьный

коэффициент
;

угол наклона колков в сторону вращени
я

фрезы.

Обработкой уравнения на компьютере программой
Maple 2015
при
следующих данных:=7.2 m/c; S=0.45x0.06 m;=80
-
100 kg/m
3
; k=0.1
-
0.2;
Q
u
2.78 kg/s; B . 3 Па
-
1

получен предел изменения угла наклона колков


ͳʹ

ʹ

0
, который способствует сохранению хлопковых семян от
повреждения. Исходя из

практических соображений
выбрано
рациональное
значение наклона колков

равным

10
-
12 град.

Кроме того, согласно условии отрыва слоя хлопка от поверхности бунта
двумя колками одновременно, установлено, что размер оторванной массы
будет соизмерим с поперечным

размером фрезы, т.е. хлопок отрывается от
бунта в виде больших комков, что в дальнейшем приводит к повышению
неравномерности подачи хлопка и
к забоям горловины трубопровода
хлопком.
Д
ля искючения такого явления в нижнем конце стрелы разборщика бунта,
на
против фрезы предложена установить неподвижных колков (делителей
комков) с условием, чтобы колки фрезы соответствовали середине расстояния
между делителями. Это решение способствует разделению комков и
дополнительному
раз
рыхлению массы

и снижению неравномерности

подав
а
емого хлопка.


В
третье
й

глав
е
, именуемой

“Установление рациональных параметров
трубопровода путем теоретического анализа движения хлопковоздушной
смеси во время пневматической транспортировки”

изложены результаты
исследо
ваний
д
вижения смеси хлопка с транспортирующим воздухом вн
утри
элементов пневмотранспорта
.Установлены

закономерност
и

изменения давления воздуха по линии
транспортировки, которые показывают, что динамическое давление при
условии полной герметизации систе
мы имеет постоянное значение по всей
линии тока. А статическое и полное давление линейно уменьшается от точки
возмущения, т.е. от вентилятора до конечностей пневмотрассы:


P
ст

= P
н.5 ρυ
2
λ L/d ,


(
9)


P
т

= P
н


.5 ρυ
2
( λ L/d


1) ,


(
1
0
)


38


Здесь,
Р
дн
=
.5 ρυ
2
P
ст
-
,

Р
дн
-
,

P
тсоответственно, статическое, динамическое и
полное давление, Па;
λ


коэффициент трения воздуха об стенку трубопровода;L
-

длина,
d


диаметр трубопровода, м.


Анализ зависимостей показывает, что при меньших диаметрах
уменьшение

давлений заметно интенсивнее.
Это показывает на высокую
сопротивляемость труб
меньшего размера относительно больших.

Двухкомпонентная среда оценивается следующими параметрами, как
объемная w и массовая


концентрации

и средняя плотность


.

Если, принять производительность производства 1 тонн в час (или

2,
7
8
кг/с), расход во
здуха 6. м
3
/с (т.е.,
при
примен
ении

вентилятор
аВЦ
-
12М),
объемную плотность перемещаемого внутри пневмотранспорта хлопка50
кг/м
3
, плотность воздуха1.2 кг/м
3

то параметры

2
-
х компонентного
потока будут равны:

объемная концентрация

=
. 92 м
3

3

,
весовая
концентрация


=
Ͳ

ʹ

кг/кг
,

средняя плотност


ͳкг

м

.
Эти показатели
намного ниже, чем в других отраслях, как зернообрабатывающая, горная,
химическая промышленности, что тоже показывает на низкую эффективность
пневмотранспо
рта хлопка.

В разделе изучения движения хлопка в начале

трубопровода рассмотрен
вопрос сопротивления горловины трубопровода входу воздуха, представлено
техническое решение снижения коэффициента сопротивления путем
исполнения горловины трубопровода в виде

конуса (воронки), что в
дальнейшем использован в разработке конструкции трубопровода с
коническими концами.

Дальше, исходя из уравнения максимальной
концентрации аэросмеси, предложенной Е.Теверовским, выведена зависимость
пропускной способности трубопрово
да, с единицей измерения
производительности, от параметров проц
е
сса пневмотранспортировки:


G
p
= 75.93
∙ Q
x
∙ρ
p
∙υ
ч
∙d
/(
λ
1.5

υ
x
3

21. 92∙υ
ч
∙d),
тонна/
час
, (
11
)


Здесь:
υ
ч

-

скорость оседания хлопка (это есть скорость воздуха, при
котором хлопок оседает на дно трубопровода), м/с;
υ
x


средняя скорость
воздуха, м/с.

Результаты анализа (рис.
5
)
показывают, что трубопровод
даметром 4 мм при скорости
оседания 12 м/с, средней ско
рости
воздуха
25
-
30

м/с может пропускат
ь
30
-
62

тонны хлопка в час, а при

скорости оседания 19 м/с

25
-
42
т/ч.
Согласно рекомендациям научного
центра
“Пахтасаноат”
рабочую
скорость воздуха следует принимать с
запасом 7 %.
Если это использовать и
39


для пропу
скной способноси (т.к. она существенно зависит от скорости
воздуха), то реальную пропускную способность трубопровода диаметра 4 мм
можно принимать равным
25
-
36
т/ч, т
рубопровод
а

диаметром
355

мм
-

12
-
29

т/ч
, т
рубопровод даметром 315 мм т/ч

-

8
-
25

т/ч
, причем меньшие цифры
соответствуют хлопку низкого сорта
высокой влажности а большие
-
высокого
сорта низкой влажности
.

В следующем разделе рассматривается
з
адача расхода энергии при
трансп
ортировке хлопка
, где показано, что аэродинамическая сила зависит н
е
только от динамического давления а

от

статического давления тоже
.
Далее, из
формулы аэродинамической силы, с учетом того, что произведение сили и
перемещения даст выполненную этой силой работу, а работа во времени есть
мощность, затрачиваемая на перемеще
ние среды, выведена формула расхода
мощности на транспортирование потока:


N .125 πd
2
∙(


2
(1 λ L/d) 2P
сн
) ∙

ўр
,

(
12
).


Здесь,

ўр
-

средняя скорость потока, м/с. Анализ уравнения показывает,
что зависимость мощности от скорости потока имеет
восходящий
характер. При этом, степень нарастания мощности сильнее при движении
аэросмеси, что закономерно.


Установлено,

что при
пн
евм
о
транспортировке

большая часть(62
-
69%)
мощности расходуется
на перемещение воздуха,
а на
пе
ремещение материала
только 1/3
часть мощности (рис.
6
).
Так,

при диаметре труборовода 315 мм,
скорости воздуха 2 м/с для перемещения
воздуха затрачиваетс
я 7.9 кВт мощности,
а
при движении аэросмеси 19.4 кВт (68.7% на
перемещение воздуха, 31.3%
-

хлопка). При
диаметре 4 мм, скорости воздуха 2 м/с
для

чистого

воздуха 13 кВт,
для

аэросмеси

19 кВт (68.4% на

воздух, 31.6%
-
на хлопок
).
П
ри

скорости

35 м/с,

диаметре труборовод
а
315 и 4 мм,
н
а перемещение хлопка
затрачивается
43.4 %,
и 31.9 %
мощности
соответственно.

И
зучено

движени
е смеси воздуха с хлопком

как
гетероген
ную смесь
согласно теории многоскоростной среды, предложенной
Х.Рахматуллин
ым.
Согласно этой теории одномерный закон движения компонентов
:(1
3
)

40


Согласно закона сохранения массы получим:


(
1
4
)


Здесь
:
,
-

соответственно, приведенная плотность воздуха и
хлопка

а
также пористость
его

в любом сечении труб
ы
,
и
-

их истинные
плотности
,
-

коэффициент
аэродинами
ческого сопротивления
,
,
,

,

и


-

действующ
ая плотность воздуха и
хлопка

а также пористость

хлопка

в
сечении трубопровода

.

Изменение пористости

и давления
:,

(L
-
длина трубопровода
, м),


(1
5
)


(
1
6
)


Здесь
:
,
,


,


Начальные условия
:
при
�=
Уравнения обработаны на
компъютерепрограммой
Maple 2015
при
:
,
,
,
,
,
для трубопровода с
постоянным сечением и получены результаты
(
рис.
7
-
10
):

2Рис.
7
. Изменение пористости хлопка
по длине трубопровода

m

Р,П
а

l,
м

l,
м


Р, Па

Рис. 8
.
Изменение
давления
воздуха

по длине трубопровода

41

Пористость хлопка равна
а
гра
ничные значения

коэффициента
взаимодействия соответственно равны
,
,
,
.
Анализ показывает, что значение пористости
(
рис.
7
),
сохраняет закон
омерность

обшего возрастания при больших значениях
относительно меньших и составляет порядка

0.85.

При этом, когда
возрастание намного интенсивнее в начале а после прохождения

24
-
25 метр
ов остается относительно
пос
т
оянным
.

На графике давления

(
рис.
8
)
есть
разница при начальных параметрах


давление в начале трубопровода около
24 Па.
Однако, значение давления при
меньших значениях

в

начальных
1
-
2 метр
ах

трубопровода резко снижается.
При
2 метр
ах

интенсив
ность падает
,
затем давление относительно
стабилизируется. При высоких значениях
давление снижается почти с
одинаковой интенсивностью.

График скорости воздуха
(
рис.
9
)

показывает свойство снижения с
одинаковой интенсивностью при
все
х значениях

. При достижении
5 м
скорость воздуха падает до
14
-
12 м/с
, затем почти не изменяется.

А скорость
хлопка
(
рис.
10
)
начиная
0
-
го
значения
постепенно повышаетс
я. И при
достижении 5 м относительно стабилизируется при значении 7
-
8 м/с
.
Если
ан
ал
изировать, отношение скоростей хлопка и воздуха составляет

0.57
-
0.58
.

А
это значение соответствует справочным значениям коэффициента опаздывания
скорости хлопка относитель
но воздуха ( .5
÷
.7), приведенных

в справочниках
по первичной обработке хлопка. Это по
дтверждает

соответствие
установленных закономерностей с практикой и дает возможность предложить
их для использования при проектировании пневмотранспортных установок и
ана
лиза процесса
пневмотранспорти
рования хлопка
-
сырца.

Анализом распределения массы хлопка по
объему

трубопровода
установлено, что при

реал
ьных

параметр
ахпневмоустановки хлопок занимает

18
-
23 %
от общего объема трубопровода диаметра 4 мм. А остальной объем

будет занимать воздушный поток.

Это показывает неэффективное
использование полезного объема трубопровода. Отсюда и излишный расход
воздуха, что вызывает перерасход энергии.

Исходя из результатов предыдущих
исследований, которые показали
реальную
пропускну
ю способность
Рис.9
.
Изменение
скорости
воздуха

по длине трубопровода


Рис.1
.
Изменение
скор
ости
хлопка по длине трубопровода


l,
м

l,
м


U
1
, m/c


U
1
,
m/c


U
1
,
m/c


U
0,
m/c


42


трубопроводов
(
с
70%

запасом
) диаметра

4 мм

-

21
÷
6 т/
ча
с, 355 мм

-

18
÷
40
т/
ча
с, 315 мм
-

11
÷
35 т/
час
,

рекомендуется использование для транспортировки
хлопка трубопроводов меньшего диаметра.

Например, использование
стандартного трубопровод
а

диаметр
а

315 мм вместо трубопровода диаметра
4 мм
при

транспорт
ных

скоростьях воздуха

(
2
5
÷
3 м/с)
способствует
снизить расход воздуха до

1.9
÷
2.4 м
3

, что в последствие сокращает и расход
энергии
.

Следующий раздел включает исследования по
снижению
аэродинамического сопротивления горловины трубопровода согласно
действующей методике. Представлен алгоритм расчета геометрических
параметров торловины трубопровода, представляющего вид воронки
,
обладаюшего

наименьшим сопротивлением

при входе аэрос
меси в
трубопровод. Исходя из эксплуатационных требований, когда по мере
необходимости приходится постепенно нарашивать или сокращать длину
пневмотрассы, разработана конструкция трубопровода, имеющего одинаковую
конусную часть с обоих сторон, прикрепленных

к трубопроводу малым
основанием

и обращенных большим основанием в одну сторону
,

с
возможностью
соединения таких трубопроводов путем надевания воронечного
конца одного трубопровода на узкий конец другого.

Такое выполнение
способствует
горловине трубопрово
да сохранение вида воронки при любой
длине пневмотрассы и обеспечения герметичности соединений трубопроводов
между собой

для

искюч
ения

присос
а

воздуха снаружи.

Обобщая результаты теоретических исследований предложено
использование трубопроводов

диаметра
315 мм

для предприятий, с потребной
производительностью
8
-
25

т/
ча
с
, диаметра

355 мм

для предприятий, с
потребной производительностью

12
-
29

т/
час, а для мобильной части
пневмотрассы использование трубопроводов с коническими концами
, причем,
меньшие показате
ли соответствует хлопку низкого сорта с большой
влажностью
.


Четвертая глава, называемая
«Обоснование параметров новых
элементов пневмотранспортной установки путем экспериментальных
исследований»

посвящается
экспериментальным исследованиям
процесса
пневм
атичесой
транспорт
ировки

с
новы
ми рабочими
элемент
ами
.

Новы
е технические решения включают:
н
овую конструкцию

рабочих
органов для разборщика бунта, включающих фрезу с наклоненными по
направлению вращения колками, работающими в паре с неподвижными
колками, у
становленными напротив фрезы на концевой части стрелы
разборщика бунта;

н
овую

конструкци
ю

пневмомеханического питателя с
од
ним разравнивающим барабаном,

наклонным лотком, сужающимися в
сторону
переме
щения
материала
бортами;

т
рубопровод
ы

с внутренним
диам
етром

315
и 355
мм

в
замен 4 мм
-
го трубопровода
;

н
овую конструкцию

труб с коническими концами для мобильной части пневмотрассы. Для проверки
их работоспособности и определения технологических параметров все
указанные элементы изготовлены в производственных размерах. Разработан
43


экспериментальный образец пневмоустановки с
о стандартными узлами и
проведены исследования в реальных производственных условиях.


После изложения м
етод
ов

и средств экспериментальных исследований,
представлены материалы по разработке и испытанию новых рабочих элементов
для разборщика бунта, способс
твующих к дополнительному разрыхлению
подаваемого хлопка.


Согласно результат
ам

теоретических
исследований разработа
на схема
рабочего
органа разборщика

(рис.
11
)
, которая содержит
фрезу

1
, ленточный
транспортѐр

2
, нижнее
основание стрелы

3
, неподвижные колки
(разделители)

4
. При этом, радиальные стержни
фрезы закрепляются по касательной к втулке,
установленной на валу фрезы. Это способствует
наклону колков фрезы относительно
радиальной оси. Колки
-
раз
делители
закрепляются на нижнее основание стрелы, с
условием, чтобы колки фрезы соответствовали середине расстояния между
разделителями.


Новые рабочие элементы разборщика изготовлены на Чартакской
механической мастерской и установлены на разборщике бунта
в Учкурганском
хлопкозаводе Наманганской области.

Испытания проведенные в
Учкурганском хлопкозаводе

показали
хорошую работоспособность новых элементов, которые в отноше
нии машины
с

существующими рабочими элементами, позволяют уменьшить объемную
массу хло
пка на 7.3% абсолютно, снизить поврежденность семян на . 4% в
абсолютных, 12.5% в относительных значениях. Сумма пороков и засоренности
волокна при существующем разборщике составляет 4.53%, а при новом


4.4 %. Результаты испытаний способствуют сделать
заключение о том, что
новые элементы относительно существующих лучше разрыхляют хлоп
о
к,
меньше повреждают семена и
позволяют сохранить первоначальное
качество выпускаемого волокна.

В подр
азделе 4.3 ра
ссмотрен
вопрос с
овершенствования пневмо
-
механического питателя для
равномерной подачи хлопка в
пневмотранспо
рт
.

Новый питатель

(рис.
1
2)

содержит ленту транспортѐра

2
, над
которым установлен разравнива
-
ющий барабан

4
, боковые стенки

3

в зоне
подачи выполнены сужающим
и
ся, а лента транспортѐра

2

снабжена
Рис.11
. Схема рабочего узла
разборщика бунта

Рис.12. Схема нового
пневмомеханического питателя

44


продольным
и

планками для предотврашения скольжения хлопка.

Подача
хлопка осушествляет
ся

разборщик
ом

бунта с п
омощью наклонного
транспортера 1
.

По мере перемещения ленты 2 на ее поверхнос
ти образуется
движущийся слой хлопка
-
сырца. При встрече слоя хлопка с барабаном 4 она
разравнивается, барабан снимает бугорки хлопка, превышающие высоту щели
между барабаном 4 и лентой 2,
выбрасывает на поверхность
ленты и
наклонного лотка 5,
где из
-
за отн
осительного перемещения нижнего и верхнего
слоѐв хлопка образуется вращающийся сырцовый валик, который
,

по мере
появления
,

заполняет
ям
оч
ки на поверхности ленты, образуя равномерный
слой подаваемого хлопка.

Далее, при наматывании ленты 2 ведущим барабаном

9 транспортера хлопок по инерции отделяется от ленты и вылетает в патрубок
6, где ударяется о его верхнюю стенку
. При падении частицы хлопка
увлекаются потоком воздуха, входит в трубопровод 7 и транспортируется по
назначению. А тяжелые примеси по инерции

попадают в камнесборник 8.

Применение питателя способствует исключения забоев трубопровода и
сепаратора, применению трубопровода меньшего, относительно
существующего, диаметра. Причем, из
-
за равномерности поступления хлопка

повышается эффективность работ
ы всех

элементов пневмотранспортной
установки.

Пневмомеханический питатель изготовлен
на Чартакской механической
мастерской, установлен и испытан на Чустском хлопкозаводе Наманганской
области.

Для установления рациональных параметров пневмомеханического
питателя был планирован полный факторный эксперимент типа ПФЭ
-
2
3
.

Входными параметрами выбраны:

-

Х
1начальная объемная масса хлопка
, кг/м
3
;

-

Х
2линейная скорость ленты транспортѐра
, м/с;

-

Х
3


производительность разборщика бунта
, т/
час
.

Выходными параме
трами

выбраны
:

-

У
1

степень разрыхленности хлопка
, кг/м;

-

У
2

неравномерность подачи хлопка
, кг

.

-

У
3сумма пороков и засоренности волокна, %.

Степень разрыхленности хлопка определен
а

по объемному весу хлопка
после соответствующей операции, для которого и
спользована цилиндрическая
металлическая ѐмкость, с внутренним объемом .157 м
3
. А неравномерность
подачи
оценена

по среднеквадратическому отклонению подаваемой за единицу
времени (1 сек) массы хлопка от среднего значения производительности.

Эксперименты проведены при максимальных (1) и минимальных (
-
1)
значениях входных параметров.
Полученные р
езультаты экспериментов были
обработаны по стандартной методике, получены уравнения регрессии,
45


коэффициенты которых проверены на значимость по критер
ию Стъюдента,
причем, незначимые коэффициенты отброшены, а сами уравнения


на
адекватность по критерию Фишера, которые обеспечили более 95%
соответствия.

Исходя из поставленных

перед исследованиями задач,
все

выходные
параметры следует минимизировать:Y
1
= (52.01 + 0.36X
1

+ 0.26 X
2


0.34 X
31.22X
1
X
2
) min,Y
2

= (0.28 + 0.06 X
1

-

0.11 X
2

+ 0.05X
3

-

0.03X
1
X
2


0.02X
1
X
3
) min,


Y
3

= (3.33 + 0.02
X
1

+ 0.04
X
2

-

0.01
X
3

+ 0.03
X
1
X
2

)
min
.


Оптимал
ьными

параметр
ами

после
компьютерн
ой обработки и анализа
результатов по стандартной методике были приняты
:

п
роизводительность установки

10


12 тонна/
час
;

л
инейная скорость разравнивающего барабана

6.5 м/с;

л
и
нейная скорость ленты транспортѐра питателя
5.6 м/с.

Далее

представлены материалы по
и
зготовлению и испытанию
материалопроводов с рациональными параметра
ми для пневмотранспорта
хлопка
.
В р
езультат
е

теоретических исследований были установлены

рациональные параметры
стационарного

и мобильного трубопровода с
коническими концами. Согласно рабочей схеме
(рис.
13
)
два
конуса

2
,
закреплены на
трубопровод 1 меньшим основанием
, причем их
большие основания обращены в одну сторону.
Д
ля

образования пневмотрассы

трубопровод
ы

соединяются между собой вводом острого конца
одного трубопровода в воронкообразный конец
другого.
Для облегчения разборки, сборки и
переноса эти трубы снабж
ен
ы ручками

3
.

Для производственных испытаний
изготовлены трубопроводы
диаметра 315

мм
с

высот
ой

конуса
 63 мм,

мал
ым

основание
м

конуса
d 315 мм,

большим

основание
м

D 387 мм
.

Трубопроводы диаметра 315 мм и мобильные трубопроводы с
коническими концами
были установлены в Кувинском хлопкозаводе
Ферганской области, где прошли испытания в производственных условиях.
Для сравнения, испытания проведены сначала с действующей
пневмотранспортной установкой, затем с пневмотранспортной установкой с
новыми рабочим
и элементами, причем
,

пневмоуста
новка с новыми элементами
тоже
изготов
лена в 2
-
х вариантах, 1
-
й с вентилятором ВЦ
-
12М, 2
-
й с
вентилятором ВЦ
-
1 М. Эксперименты проведены при чистом воздухе, без
Рис.
13
. Схема образования и
соединения трубопроводов с
коническими концами

46


хлопка
-
сырца
, результаты которых

показывают,

что все показате
ли, без
ислючения, относительно вентилятора, имеют убывающий характер. При этом,
скорость воздуха и динамическое давление понижаются из
-
за присосов воздуха
снаружи. По этому, на графиках наблюдаются резкие скачки значений у
камнеуловителя и у сепаратора, г
де происходит наибольший присос.
Измерения показали, что чем больше протяженность пневмотрассы, тем
больше объем присоса воздуха. Похожие результаты были получены и при
других 2
-
х вариантах.


При применении вентилятора ВЦ
-
12М в установке с новыми
элементами при общей протяженности пневмотрассы
150
м, у горловины
трубопровода значение полного давления составляло около 15 Па. Это
означает, что длину пневмотрассы без подключения дополнител
ьных устройств
можно увеличить еще на 5


6 м и одну дворовую перевалочную
пневмоустановку можно будет сократить, что позволяет

съэкономить 5
-
6 кВт электроэнергии в час. Это способствует и сокрашению
расхода воздуха, трудовых затрат,
снижению запыленности атмосферы и т.д. А,
при замене вентилятора на ВЦ
-
1 М при общей протяженности трассы 1
25

м
полное давление у горловины трубопровода составляло 1 55 Па, что
способствует увеличению радиуса действия пневмоустановки еще на
25


3
м.

В
пятой главе,

назы
ваемой
«Влияние предложенной
пневмотранспортной установки на природные свойства хлопка

и

расчет
экономической эффективности»

представлены результаты
п
роизводственных
испы
таний
,

п
роведен
н
ы
х

на Касансайском и Учкурганском хлопкозаводах
Нам
анганской области. Испытания
пневмоустановки с новыми элементами
показывают, что применение новых элементов позволяют снизить
повреж
денность семян, в среднем на .
3%, снизить объемную плотность
хлопка на 9.5
кг/м
3

(что показывает повышение разрыхлѐнност
и), уменьшить
количества выпадаемой массы хлопка

в камнесборник
, увеличить
эффективность камнеуловителя на
24
% относительно. В итоге, сумма пороков
и засоре
нности волокна снижается на .4
% абсолютно.

Р
асчет

экономической эффективности от применения
пневмотранспортной установки с новыми рабочими элемент
ами

проведен
с
огласно существующей методике и рекомендациям по расчету экономической
эффективности от внедрения нового оборудования в хлопкоочистительной
промышленности
. Для этого, ото
б
раны

показател
и,

от которых образуется
экономическая эффективность. В нашем случае от применения новых
элементов лучше сохраняется первоначальное качество волокна и семян,
сокращается расход энергии, упрощается конструкция питателя, что приводит к
снижению металлоемкост
и установки. Из этих показателей на основе анализа
47


выбраны улучшение качества воло
кна и снижение расхода энергии.
Согласно
расчетам, о
бщая экономическая эффективность от внедрения
пневмотранспортной установки с новыми рабочими элемен
тами в производство
сос
тавляет

48

237 411 с
у
м

в год для хлопкоочистительного завода средней
мощности
.ЗАКЛЮЧЕНИЯНа основе результатов проведенных исследований по разработке
высокоэффективной технологии подачи и пневмотранспортирова
ния хлопка
-
сырца представлены следующие выводы:1.

Анализ динамики процесса разборки бунта показывает, что при работе
колки фрезы разборщика воздействует на слой хлопка давлением 175 Па, что
отрицательно влияет на первоначальное качество волокна и семян.

2.

Снижение неравномерности подачи возможно дополнительным
разрыхлением подаваемого хлопка
-
сырца, путем совершенствования рабочих
органов разборщика бунта, выполнением

фрез
ы

с наклоненными

под углом


=
(10


12)
0

по направлению вращения колками,

что даст во
зможность снижения
давления на слой хлопка на 15 Па,

работающими в паре с неподвижными
колками
-
делителями
, установленными напротив фрезы на концевой части
стрелы разборщика бунта
.

3.

Анализом подачи хлопка в пневмотранспорт, для дальнейшего снижения
неравном
ерности разработана новая конструкция пневмомеханического
питателя, включающая разравнивающий барабан, установленный над
транспортирующей лентой, с возможностью вращения навстречу движения
ленты
,

с сужающимися под углом 5
-
7 градусов в зоне подачи боковым
и
бортами и транспортирующей лентой с продольно закрепленными планками.

4.

Изучением распределения хлопка по линии транспортировки
установлено, что при действующих параметрах пневмоустановки ( скорость
воздуха 2
-
25 м/с, диаметр трубопровода 4 мм) при пн
евмотранспортировке
хлопка последний занимает всего 18
-
23% всего внутреннего объема
трубопровода, что показывает неэффективное использование его объема,
является причиной высокого расхода воздуха и энергии соответственно.

5.

Разработкой и исследованием мод
ели пропускной способности
трубопровода с единицей измерения производительности установлено, что при
скорости воздуха 2


3 м/с трубопровод диаметра 4 мм может пропустить
до 6 тонн хлопка
-
сырца, трубопровод диаметра 355 до
5
тонн
,

а трубопровод
диа
метра 315 до
40

тонн хлопка
-
сырца в час.

48


6.

Установлением и анализом
уравнения

распределения статического,
динамического и полного давлений по линии транспортировки доказано, что
динамическое давление при условии полной герметичности системы имеет
постоянное значение по всей длине пневмотрассы, а статическое и полное
давления имеют
максимальное значение у вентилятора и линейно уменьшаются
в сторону горловины трубопровода.

7.

Разработана
математическая зависимость

аэродинамическо
й силы и
мощности

от статического и ди
намического давлений,
а также

от

сил
сопротивления движению потока внут
ри трубопровода, которая показывает,
что аэродинамическая сила тоже имеет максимальное значение у вентилятора и
линейно уменьшается в сторону горловины трубопровода, а расход
мощности

увели
чи
вается с ростом протяженности транспортировки, причем
основная
ча
сть мощности (6
-
65%) затрачивается для перемещения воздуха.

8.

Обобщая результаты теоретических исследований предложено
использование трубопроводов диаметра 315 мм для предприятий, с потребной
производительностью 8
-
25

т/час,

диаметра 355 мм для предприятий,
с
потребной производительностью 12
-
29

т/час, а для мобильной части
пневмотрассы использование трубопроводов с коническими концами.


9.

Применение новых элементов в составе пневмотранспорта позволяет
снизить поврежденность семян, в среднем на .3%, снизить объемную
плотность хлопка на 9.5
кг/м
3

(что показывает повышение разрыхлѐнности),
уменьшить количества выпадаемого хлопка в камнес
борник на 77.2%,
увеличить эффективность камнеуловителя на
24 %
относительно. В итоге,
сумма пороков и засоренности волокна снижается на .4% абсолютно,
энергоѐмкость пневмотр
анспортирования снижается на 34.
5% а расход воздуха
на 28% относительно, что с
пособствует получить экономическую
эффективность 48

237

411 сум в год на один хлопкозавод средней мощности.
49


SCIENTIFIC COUNCIL on AWARDING of THE SCIENTIFIC DEGREE OF
THE DOCTOR OF SCIENCES

DSc
27
.0
6
.201
7
.T.0
8
.01 at TASHKENT

INSTITUTE

OF
TEXTILE

AND LIGHT INDUSTRY

________________________________________________________________

NAMANGAN ING
I
N
EE
RING AND TECHNOLOGICAL

INSTITUTE


SARIMSAKOV OLIMJON SHARIPJANOVICH


DEVELOPME
NT OF SCIENTIFICALLY BASED EFFE
С
TIVE
TECHNOLOGIES OF SUPPL
Y
AND PNEUMATIC


TRANSPORTAT
ION

OF
RAW
COTTON
05.06.02
-

Technology of textile materials and raw materials processingABSTRACT OF

DOCTOR (DSc)

DISSERTATION

ON TECHNICAL SCIENCES


Tashkent

-

201
7


50


The subject of doctoral
(DSc)
dissertation is registered at Supreme Attestation Commission
В2 17.2. DSc/176
.


D
issertation is done at Namangan Institute of Engineering and Technology.


The a
bstract of dissertations in three languages
(Uzbek, Russian and English

(summary)
) is placed web
-
page
of Tashkent institute of textile and light
industry(
www.titli.uz
)

and information
-

edc tion l ot l “ZiyoNET”
(
)
.
Scientific consultant:
Rustam Muradov


doctor of technical sciences, professor
Official

opponents:
:М
ukhammadiev D
а
vl
а
t
doctor of technical sciences

Khakimov Sherkul


doctor of technical sciences,
Ergashov Mukhammadrasul


doctor of technical sciences
, professorLeading

organization:
Djizakh politechnic
a
l

instituteDefense of the dissertation will take place in

30

november
, 201
7

y.
,

at
10
00

o’clock t meeting of scientific
council
DSc 27
.0
6
.201
7
.
T.0
8
.
01 at Tashkent institute of textile and light industry to the address: 100100,
Yakkasaray district, str.Shohjahon
-
5, adminis
trative building, 222 audience,

tel.(+99871)
-
253
-
06
-
06,
253
-
08
-
08, a

fax: 253
-
36
-
17, email:
[email protected]
.


Doctoral dissertation could be reviewed at the Information
-
resource center of Tashkent institute of
textile and light industry (registration number

18
). Address100100, Tas
hkent,
Yakkasaray district,

str. Shohjahon
-
5, tel. tel.(+99871)
-

253
-
08
-
08Abstract of dissertation sent out on
14 november

201
7

year


(m iling eot № 18
on

14 november

201
7

year
K. Jumaniyazov
Chairman of the scientific council

awarding scientific degrees,

doctor of technical sciences,

professor
A
.
Mamatov


Sci
entific secretary of scientific

council,
doctor of technical


s
ciences, professor

S.
Toshp
u
latov

Chairman of scientific seminar under

Scientific c
oncil,
d
octor of
t
echnical
sciences
,
р
rofessor
51


INTRODUCTION (abstract of DSc thesis)


The aim

of the

research

is to increase the efficiency of pneumatic conveying
of seed cotton by providing a uniform flow of cotton, which contributes to reduction
of air consumption, the transportation energy and maximize the preservation of the
quality of floating cotton.

The
object of the research
practical experience, pneumatic transportation equipment and its controls and zoned
ton in the country.

Scientific novel
ty of the research
:

it is
developed a mathematical model of the interaction of pegs mill machine
for dismantling piles of cotton with a layer of raw cotton and on the basis of its
analysis, developed new working body of
the machine, allowing reduction of
pressure to a layer of cotton and its loosening when applying;

it is
developed a new design of pneumatic mechanical feeder, contributing to a
uniform flow of cotton to the pneumatic conveyor;

it is
developed a mathematica
l model of the motion of cotton
-
air mixture as
multi
-
the components during movement by pipeline;

it is
established distribution pattern of cotton along the pipeline, contributing
to
evaluate the utilization of the internal volume of the pipes during pneumatic
transport;

theoretically dependences of change of the capacity of the pipeline, air
pressure, aerodynamic forces, the power required for the transport of Aero
-
mixture of
flow

it justifies the use for pneumatic transport of seed cotton when it is uniform
the cost of air and electricity;

it is
developed new design of the conical ends of
the pipes with a lower drag
coefficient for the mobile part of pneumothrax.

Im
plement of the research results:

According to the results of research to improve the processes of sorting cotton
piles, feeding and transporting cotton in a pneumatic transport u
nit:

Patents of the Agency of Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan for
inventions ("Trapper of h
eavy impurities", No

IAP02604
-
1995, "Separator"
, No

IAP04363
-
2008) were obtained for the developed pneumatic transport devices. As a
result of en
suring the maximum cleaning of cotton from heavy impurities, reducing
aerodynamic resistance, it was possible to improve the quality of fiber and seeds,
reduce the energy consumption for pneumatic conveying of cotton;

it is
introduced into the technologica
l process of the Uchkurgan cotton ginning
plant of the regional branch "Namangan pakhtasanoat" of the JSC "Uzpahtasanoat", a
rotor demolitionist with a new working organ that promotes preservation of the initial
quality of the fiber and seeds and additiona
l cotton loosening during feeding
52


(certificate of JSC "Uzpahtasanoat" No. 02
-
14 / 2856 dated September 18, .2017),
which makes it possible to reduce the mechanical damage of seeds by 0.3% and
improve the quality of the fiber by one class by reducing the sh
ock interaction of the
pins by the machine destroying piles of cotton;

The machine is destroying the piles of cotton with a new working body, an air
-
315 mm instead of the exi
sting (400 mm) contributing to the preservation of the
cotton
-
cleaning plant of the regional branch "Namangan Pakhtasanoat" JSC
"Uzpahtasanoat" initial quality of fiber and seeds and additional loosening of cotton
at the filing (certificate of JSC "Uzpahta
sanoat" number 02
-
14 / 2856 dated
September 18, .2017), which makes it possible to lower to mechanically damage
seeds and reduce the amount of contamination and defects in the fiber by 0.3% by
increasing the concentration of cotton in the air stream;

The
new design of a pneumomechanical feeder that facilitates the uniform
supply of cotton to pneumatic transport was introduced into the technological process
of the Uchkurgan cotton
-
ginning plant of the regional branch of Namangan
Pakhtasanoat JSC, Uzpakhtasa
noat JSC (reference from JSC "Uzpahtasanoat" No.
02
-
14 / 2856 dated September 18, 2012) which makes it possible to maintain the
initial quality of fiber and seeds and to further loosen cotton when feeding, to reduce
mechanical damage during pneumatic conve
ying of cotton by 0.3%, ma the defect of
the defect and the fiber contamination by 0.4%. In addition, uniform supply of cotton
with additional loosening made it possible to eliminate the neck of the pipeline and
the separator with cotton, improve the effic
iency of the stone catchers and drying
machines, and obtain economic efficiency of 48 237 thousand soums per year.

Structure and volume of the thesis.
The dissertation consists of an
introduction, five chapters, conclusion, bibliography of titles and applic
ations. The
total volume of


the dissertation contains 20
0

pages
.
53


ЭЪЛОН

ҚИЛИНГАН

ИШЛАР

РЎЙХАТИ


СПИСОК

ОПУБЛИКОВАННЫХ

РАБОТ


LIST OF PUBLISHED WORKS1
бўлим

(1
часть
;

1 part)


1.

Бурнашев Р., Саримсаков О., Хайдаров Х., Тўқимачилик саноатида янги
ассортиментдаги чирмовуқли ипларни лойиҳалашда иқтисодий
-
м
атематик
услублардан фойдаланиш //
Ж. Ипак
,

Тошкент, 1998, №3
-
4.
,
-
Б.24
-
28.

2.

Мурадов

Р
.,
Бурнашев

Р
.
З
.,
Саримсаков

О
.
Ш
.
Динамическая

задача

взаимодействия

хлопка
-
сырца

с

рабочими

органами

перерабатывающих машин. // Ж.
Механика муаммолари. 2 1, №3
-
4, С. 55
-
58.

( 5. . №6).

3.


Р.Мурадов,
Саримсаков О.
Хусанов С.

О резервах повышения эффективности
пневмотранспортирования хлопка

//
Ж
.

Проблемы м
еханик
и
.№2, 2 14
г
.

-
С.3
2
-
38.
( 5. . №6)

4.

Саримсаков О.

Пахта пневмотранспорти ускунасида ҳаво тезлигининг
қ
увур
к
ў
ндаланг кесими б
ў
йича та
қ
симланиши
//
Ж.
Фар
ПИ
,201
7
,
.№1,
-
Б.38
-
43.,
( 5. . №2 )

5.

Саримсаков О.

Пахта пневмотранспорти ускунаси асосий параметрларининг
ўзаро боғланиши

//
Ж.
Фа
рПИ
,
201
6
й.,

.№4,

Б.34
-
38.

( 5. . №2 )

6.

Саримсаков О.
Рузметов М.

Ғарам

бузиш машинаси ишчи органларининг пахт
а
билан таъсирлашуви динамикаси
//
Ж
.
Тўқимачилик муамм
олари
. 2 16й.
,
№4,
Б.31
-
34.

( 5. . №6).

7.

Sarimsakov
O.
Sh.
The Change in Air Pressure Along the Length of the Pipeline
Installation for Pneumatic Conveying of Raw Cotton.
//

J
.
Engineering and Technology
.,
2016;

3(5): 89
-
92.
(05.00.00
№1 USA
).

8.


O.Sarimsakov, C.Xusanov
,

R.Muradov,.
The Possibility of reducing
air
consumptionand power consumptioninpneumatic conveyingof raw cotton

//
Амeic n Jon l
of Science and technolog
у
.
,

2016; 4(6):68
-
7
2.


(05.00.00
№1 USA
).

9.

Марданов Б., Саримсаков О., Пахта

ғарамини механик бузиш жараѐнини
назарий ўрганиш.
//
Ж.
Фар
ПИ
. 2017.,
№1,
Б.
125
-
127., ( 5. . №2 )

10.


Марданов Б., Саримсаков О.

Ҳаво
пахта хомашѐси

аралашмасини ўзгарувчан
кесимга эга бўлган қувур бўйлаб ташиш

жараѐнини моделлаштириш.

//
Ж.

Механика

муаммолари
. 2 16й.,
.№4,

Б
.
87
-
90
.

( 5. . №6)
.

11.

Патент UZ
I
АР 26 4. Оғир аралашмаларни ушлаб колгич //
Мурадов Р.,
Саримсоков О.
//Расмий ахборотнома
-
1995,

№2,
-
Б.56
-
58.

12.

Патент UZ
I
АР
04363
.
Сепаратор

//Мурадов Р., Саримсоков О.
, Маҳкамов А.

//Расмий ахборотнома
-
2008
,

№4,
-
Б.61
-
62.II

бўлим (II

ча
сть
;

II

Р
art
)


13.

Sarimsakov O. Gayibnazarov E.
Aboutenergy consumption in pneumatic conveying of
raw cotton

//
Ам
erican

journal
Engineering and
technology

Managment.
,

2016; 4(6):68
-
72.
(05.00.00
№1
).

14.

Бурнашев Р., Алимова Х., Саримсаков О., Рахимов О. Буланов А. Текстильная,
легкая и полиграфическая промышленности в условиях рынка.
//
Ж
.

Эк
ономический
вестник Узбекистан
на
.,
1999
,
№1,2,
-
С
-
55
-
59.

54


15.

Бурнашев Р., Алимова Х., Саримсаков О., Рахимов О. Буланов А.
Динамическая модель функционирования объекта хозяйствования в условиях рынка.
//
Ж
.

Экономика и статистика,
1998,
№8,
-
С
-
78
-
81.

16.

Саримсаков О.
Б. Миржалолзода
.

Мировой рынок хлопка и его перспектив
ы

//
Р
ИАК

материаллари

тўплами.
НМТИ, Наманган
-

2 13,С.12
-
122
.

17.

Саримсаков О. Пахта хомашѐсини пневмотранспорт қувурига узатиш
жараѐнини текшириш.
//
Р
ИАК

мақолалари тўплами. Наманган, 1994.
,
-
С.45
-
48.

18.

Мурадов Р., Саримсаков О. Повышение эффективности пневмотранспорта
хлопка путем равномерного питания. // Тезисы докладов
М
НТК
. Тошкент, 1996
,
С.56
-
58.

19.

Мурадов Р
.
Саримсаков О.

Рахманов А.

Пневмотранспорт ускуналари
энергия сарфини камайтириш

//

Материалы
М
НТК
Т
ў
кимачилик ва енгил саноат
корхоналарини давлат тасарруфидан чиқариш
,

Наманган, 1996
.

-
44
-
46.

20.

Саримсаков О.Пахтанинг пневмотранспорт қувури бошланғич қисмидаги
ҳаракатини

текшириш.
//

Инновация
-

98

Х
ИТК

мақолалари тўплами.
Фарғона,19
98й.
,Б.142
-
143.

21.

Саримсаков О. Пахта тозалаш саноатида махсулот таннархини бошқариш
муаммолари.
//
Р
ИАК

мақолалари тўплами. ТТЕСИ, Тошкент, 1998.
,С.85
-
87.

22.


Саримсаков О., Хайдаров

Х., Охунов М. Использование экономико
-
математических моделей в проектировании пряжи нового ассортимента.
/
/
Р
ИАК

мақолалари тўплами. НамМПИ, 1998.
,Б.56
-
58.

23.

Мурадов Р., Саримсоков О. Пахта хом ашѐсидан оғир аралашмаларни тутгич. //
Ў
зР
дастлабки
патенти.
UZ
I
АР
3222.

//Расмий ахборотнома
-

1995
,
№4,
Б.45
-
48.

24.


Мурадов Р., Саримсоков О. Толали материаллардан оғир аралашма
ларни
тутгич

//
Ў
зР
дастлабки
патенти.

UZ
I
АР
5260,

//Р
А
-

1998, №3,Б.144
-
145.

25.

Саримсаков О. Хусанов С. Абдуллаев Ш. “Пневмотранспорт қувури ичида
ҳавонинг

ҳаракатини ўрганиш”
//
РИАК

тезислари. Наманган, 2 15й.
,Б.46
-
48.

26.

Саримсаков О. Хусанов С. Абдуллаев Ш. “Пневмотранспорт ускунасида ҳаво
оқими параметрларини бошқариш”
//

РИАК

тезис
лари
. Наманган,

2015
, Б.65
-
68
.

27.


Хожиев М.Т., Ғойибназаров Э.Э., Хакимов Ш.Ш., Саримсаков О.Ш., Ахматов
Н.М. Чигитли пахта сепаратори. Фойдали модель патенти
UZ
ҒАР

01142,
//Р
А
-

2015,
№3,Б.142
-
143.

28.

Муродов.Р, Саримсоқов.О, Абдуллаев.Р, Дадамирзаев.Б.
Эластик асосли қувур


//
Ўз
Р

интелектуал мулк агентлигига талабнома №
FAP

2 15 126, 7. 8.2 15йил.

29.

Саримсаков О.
Пахтани пневмотранспортда ташишда

қ
увват сарфи.

//
Р
ИАК

мақолалари тўплами. Фарғона,

2016.
, Б.45
-
47.

30.

Саримсаков О.
Пахтани пневмотранспорти
қ
увурида
ҳ
аво босимининг
ў
згариши.
//
Р
ИАК

мақолалари тўплами. Фарғона,

2016.
, Б.111
-
113.

31.

Жуманиязов Қ.Ж.

Мурадов Р. М. Саримсаков О.Ш.

Абдуллаев Ш
.
Пахта
хомашѐси учун ғарамбузгич
-
таъминлагич
.
///
Ўз
Р

интелектуал мулк агентлигига
талабнома №
IAP

201
6
02
9
6,
13
.
10
.201
6
йил.

32.

Мурадов Р. М. Саримсаков О.Ш.
Мамарасулов Х.К.

Пахта хомашѐси учун
пневмомеханик таъминлагич
.
//
Ўз
Р

интелектуал мулк агентлигига талабнома №
IAP

201
6
02
9
7
,
13
.
10
.201
6
йил.

33.

Саримсаков О.Ш.

Собуров Р.А..
Пахта пневмотранспорти учун материал
ўтказгич
.

//
Ўз
Р ин
телектуал мулк агентлигига талабнома №
FAP

201
6
00
91
,
13
.
10
.201
6
йил.

55


Автореферат

«
Тўқимачилик

муаммолари
»
илмий

журнали

таҳририятида

таҳрирдан

ўтказилди

ва

ўзбек
,
рус
,
инглиз

тилларидаги

матнлар

мослиги

текширилди

(4.11.2017
й
.)Босишга рухсат этилди:
14

.11.2 17 йил

Бичими

60
х
45
1
/8, «
Times

New

Roman
»

Гарнитурада рақамлибосма усулида босилди.


Шартли босма табоғи 5. Адади:1 . Буюртма № .


ТТЕСИ босмахонасида чоп этилди.

Тошкент шаҳри, Шоҳжаҳон
кўчаси, 5
-
уй.


56Приложенные файлы

  • pdf 7039702
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий