Qovunning mevasi ajoyib ta’mga hamda ko’pgina foydali xususiyatlarga egadir. Uning tarkibida 85,0-92,0% suv, 8,0-15,0% quruq Karakalpakstan and the Khorezm region belong to the northern part of Uz-bekistan.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
R. Mavlyanova, A. Rustamov, R. Khakimov, A. Khakimov, M. Turdieva
O’ZBEKISTON QOVUNLARI
MELONS OF UZBEKISTAN
ДЫни УЗБеКиСТАнА
O’zbekiston o’simlikshunoslik ilmiy - tadqiqot instituti.
O’zbekiston sabzavot - poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy - tadqiqot instituti.
IPG1I Markaziy Osiyo bo’yicha hududiy o�si, 3oshkent, O’zbekiston.
IPG1I Markaziy va G’arbiy Osiyo va 2himoliy frika bo’yicha hududiy o�si, leppo,
Suriya.
4zbek 1esearch Institute of 5egetables, Melons and Potato
IPG1I 2ub-regional o�ce for Central sia, 3ashkent, 4zbekistan
IPG1I 1egional o�ce for Central & 6est sia &North frica, leppo, 2yria
O’ZBEKISTON QOVUNLARI
MELONS OF UZBEKISTAN
ДЫни УЗБеКиСТАнА
, A. Rustamov
, A. Khakimov
, M. Turdieva
mustaqqil halqaro tashkilot bo’lib,
agrobioxilma-xillikni saqlash hamda ulardan samarali foyidalanish orqali hozirgi va kelajak
avlodlar аhvolini yaxshilash uchun harakat qiladi. O’simliklar genetik resurslari halqaro instituti
taraqqiyotini qo’llovchi va uni ocharchilik, nochorlik, oziq-ovqat etishmovchiligi, kishilarning
sog’lig’ini hamda atrof muhitni saqlash Halqaro qishloq xo’jaligi izlanishlari bo’yicha konsultativ
guruh (CGI 1) tomonidan qo’llab-quvvatlanib kelinayotgan Kelajak Hosili nomli 15 markazning
shaxridan uncha uzoq bo’lmagan Makkarize shaharchasida bo’lib, undan tashqary jaxonning
instituti (IPG1I) to’r�a yo’nalishda ish olib boradi: 7ilma-xillik xayotcanlikni ta’minlash uchun;
7ilma-xillikni tushinish va uni boshqarish; Global masalalar yuzasida hamkorlik; Maxsulot ish
lab chiqarish asosida sistemalardagi xayotcanlikni yaxshilash.
Halqaro maqom O’simliklar genetik resurslari halqaro institutiga 2005 yilning yanvar
oyigacha ljir, vstraliya, Belgiya, Benin, Boliviya, Braziliya, Burkina faso, Kamerun, Chili,
Kongo, Kosta 1ika, Kot-d’Ivuar, Kipr, Chexiya respublikasi, Daniya, Ekvador, Gresiya, Gvineya,
5engriya, Hindiston, Indoneziya, Eron, Isroil, Italiya, Iordaniya, Keniya, Malayziya, Mavri
taniya, Marokko, Misr, Norvegiya, Pokiston, Panama, Peru, Polsha, Portugaliya, 1uminiya,
1ossiya, 2enegal, 2lovakiya, 2udan, 2hveysariya, 2iriya, 3unis, 3urkiya, 4ganda va 4kraina
davlatlari tomonidan qabul qilingan qonunlar va tasdiqlangan shartnoma asosan berilgan.
150 dan ortiq davlat, xususiy fondlar va xalqaro tashkilotlarning donorlary tomonidan mablag’
izlanishlar yo’nalishini ta’minlovchi donor tashkilotlar to’g’risida institutning talablar asosida
halqaro instituti (IPGRI) veb-sayti (
4shbu chop etilayotgan to’plamdagi geogra�k nomlar va materiallar O’simliklar genetik
resurslari halqaro instituti (IPGRI) yoki Halqaro qishloq xo’jaligi izlanishlari bo’yicha konsultativ
guruhining (CGI 1) qaysidir davlat uridik maqomi, xududi, shaxar, tuman yoki davlat boshqaruvi
hamda chegara hududlari to’g’risidagi �krni ifodalamaydi. 4shbu holatda mualli�arning
qarashlari tashkilotning �kri bilan to’g’ri kelmasligi mumkin.
Chop etilayotgan ilmiy to’plam patentlangan nomining ko’rsatib o’tilishi undagi bildirilgan
�krga to’la qo’shilish ma’nosini anglatmaydi va u faqatgina ma’lumot sifatida taqdim etiladi.
1. Mavlyanova, . 1ustamov, 1. 7akimov, . 7akimov, M. 3urdieva, 2. Padulosi. 2005.
4zbekiston 0ovunlari. IPG1I Markaziy Osiyo bo’yicha hududiy o�si. 3oshkent, O’zbekiston.
5ia dei 3re Denari 472/a
1ome, Italy.
© O’simliklar genetik resurslari halqaro instituti (IPG1I), 2005
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА iii
is an independent interna
tional scienti�c organization that seeks to improve the well-being of present and future genera
tions of people by enhancing conservation and the deployment of agricultural biodiversity on
farms and in forests. It is one of 15 Future Harvest Centres supported by the Consultative Group
on International gricultural 1esearch (CGI 1), an association of public and private members
who support e�orts to mobilize cu�ing-edge science to reduce hunger and poverty, improve hu
man nutrition and health, and protect the environment. IPG1I has its headquarters in Maccarese,
near 1ome, Italy, with o�ces in more than 20 other countries worldwide. 3he Institute operates
through four programmes: Diversity for Livelihoods, 4nderstanding and Managing Biodiversity,
Global Partnerships, and Improving Livelihoods in Commodity-based 2ystems.
3he international status of IPG1I is conferred under an Establishment greement which,
by January 2005, had been signed by the Governments of lgeria, ustralia, Belgium, Benin,
Bolivia, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Chile, China, Congo, Costa 1ica, Côte d’Ivoire, Cyprus,
Czech 1epublic, Denmark, Ecuador, Egypt, Greece, Guinea, Hungary, India, Indonesia, Iran, Is
rael, Italy, Jordan, Kenya, Malaysia, Mauritania, Morocco, Norway, Pakistan, Panama, Peru, Po
land, Portugal, 1omania, 1ussia, 2enegal, 2lovakia, 2udan, 2witzerland, 2yria, 3unisia, 3urkey,
Financial support for IPG1I’s research is provided by more than 150 donors, including gov
ernments, private foundations and international organizations. For details of donors and research
activities please see IPG1I’s nnual 1eports, which are available in printed form on request from
or from IPG1I’s 6eb site (
3he geographical designations employed and the presentation of material in this publica
tion do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IPG1I or the CGI 1
concerning the legal status of any country, territory, city or area or its authorities, or concerning
the delimitation of its frontiers or boundaries. 2imilarly, the views expressed are those of the au
1. Mavlyanova, . 1ustamov, 1. Khakimov, . Khakimov, M. 3urdieva, 2. Padulosi. 2005.
Melons of 4zbekistan. IPG1I’s 2ub-regional o�ce for Central sia. 3ashkent, 4zbekistan
5ia dei 3re Denari 472/a
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Международный институт генетических ресурсов растений (IPG1I)
является независимой международной научной организацией, которая стремится
улучшить благополучие нынешнего и будущих поколений человечества посредством
оказания содействия сохранению и широкому использованию сельскохозяйственного
биоразнообразия на фермерских полях и в лесах. IPG1I является одним из 15 центров
Урожая Будущего, поддерживаемых Консультативной группой международных
сельскохозяйственных исследований (CGI 1), ассоциацией общественных и частных
членов, которые поддерживают усилия по мобилизации достижений современной науки
для устранения голода и бедности, улучшения питания и состояния здоровья населения,
а также защиты окружающей среды. Штаб-квартира IPG1I находится в селе Маккаризе,
недалеко от Рима, в Италии, а также Институт имеет офисы еще в 20 странах мира. IPG1I
работает по четырем программам: Разнообразие для жизнеобеспечения; Понимание и
управление биоразнообразием; Глобальное партнерство; и Улучшение жизнеобеспечения
IPG1I присвоен международный статус в соответствии с Учредительным Договором,
который к январю 2005 года подписан и ратифицирован правительствами Австралии,
Алжира, Бельгии, Бенина, Боливии, Бразилии, Буркина Фасо, Венгрии, Гвинеи, Греции,
Дании, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Ирана, Италии, Иордании, Камеруна,
Кении, Кипра, Китая, Конго, Коста Рики, Кот-Дивуара, Мавритании, Марокко, Малайзии,
Норвегии, Пакистана, Панамы, Перу, Польши, Португалии, России, Румынии, Сенегала,
Сирии, Словакии, Судана, Туниса, Турции, Уганды, Украины, Чешской Республики, Чили,
Финансовая поддержка программе исследований IPG1I предоставляется более,
чем 150 донорами, включая правительства стран, частные фонды и международные
организации. Для подробной информации о донорах и исследовательской деятельности,
пожалуйста, смотрите годовые отчеты IPG1I, которые доступны по запросу в
Географические названия, использованные в данной публикации, не отражают мнения
IPG1I или CGI 1 относительно юридического статуса какой-либо страны, территории,
города, района и их органов власти, или относительно делимитации их границ. Подобным
же образом, взгляды авторов не обязательно совпадают с мнением этих организаций по
Использование запатентованного названия не означает полного согласия с данной
Р. Мавлянова, А. Рустамов, Р. Хакимов, А. Хакимов, М. Турдиева, С. Падулоси. 2005. Дыни
5ia dei tre Denari 472/a
M4ND 1�

Qovunning rivojlanishi
Gurvak tur hillari
Ilova 1 kitobda keltirilgan qovun navlarining ro’yxati
Ilova 2 qovun navlarining sinonimlari
Ilova 3 O’zbekistonda rayonlashgan qovun navlari
Ilova 4 qovuning kam tarqalgan maxalliy navlari
Ilova 5 ilmiy tashkilotlar
оГлАВление
vii
Introduction
3
1.
History of melons cultivation
10
2.
Areas of melons cultivation
20
4.
Melon development
41
5.
Recognized traits
47
6.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Qisqacha bayoni
2000 yilda O’zbekiston o’simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti (O’zO’I3I) ilmiy
ekspeditsiyasi O’simliklar Genetik 1esurslari Halqaro Instituti (IPG1I, Italiya) yordamida
O’zbekistondagi qovunchilik hududlarini tadqiq etilib, fermer hamda dexqonchilik
berildi. Bu ish «O’zbekistonda qovunning genetik resurslaridan foydalanishning ularni
ex-situ va xo’jaliklarda saqlash yo’li bilan oshirish» loyixasi doirasida IPGRI hodimlari
2. Padulosi va M.0. 3urdieva raxbarligi ostida amalga oshirildi va ekspeditsiya nat�alari
asosida ushbu «O’zbekiston qovunlari» kitobi tayorlandi. Kitobda adabiy manbalardan
foydalanilib, navlarning qovunchilik vohalarida tarqalishiga doir keng ma’lumotlar
hamda hozir etishtirilayot-gan qovunning qadimgi mahalliy navlari, keyingi qirq yillik
davr mobaynida yaratilgan yangi shakllari va selektsion navlarining tavsifnomasi
keltirilgan. «O’zbekiston qovunlari» kitobi ilmiy va pedagog hodimlar, agronomlar,
talabalar va keng kitobxonlar ommasiga mo’ljallangan.
In the year 2000, during the scienti�c expedition by the 4zbek 1esearch Institute
Institute (IPG1I), melon-growing areas of 4zbekistan were surveyed, farmers’ plots
were studied, and the melon varieties grown were described and collected. 3his survey
mission has been conducted within the framework of the project “Enhancement of the
conservation” under the leadership of Dr. 2. Padulosi and Ms. M.K. 3urdieva from
3he book of “Melons of 4zbekistan”, is wri�en on the basis of this mission’s results.
3he book includes expanded data on varietal distribution in melon growing areas, detailed
descriptions of old local melon varieties under cultivation, new forms, and breeding
melon cultivars developed over the last forty years along with literature references. 3he
BaYonI
pReFaCe
преДиСлоВие
Авторы выражают глубокую благодарность канд. с/х наук А.Ф.Пимахову,
Ф.Х.Абдуллаеву и другим за помощь при подготовке данной публикации к
В 2000 году научной экспедицией Узбекского Научно-исследовательского
института Растениеводства (УзНИИР) при финансовой поддержке Международного
Института генетических ресурсов растений (ИПГРИ, Италия) были обследованы
районы дыневодства Узбекистана, описаны и собраны сорта дыни, выращиваемые в
настоящее время в фермерских и дехканских хозяйствах. Эта работа осуществлялась
в рамках проекта «Повышение использования генетических ресурсов дыни в
Узбекистане путем усиления сохранения их в условиях
и в хозяйствах» под
руководством сотрудников ИПГРИ С. Падулоси и М.К. Турдиевой и послужила
В книге использованы литературные источники и приводятся расширенные
сведения по распространению сортов в оазисах дыневодства, а также описание
выращиваемых в настоящее время старых местных сортов, новых форм и
селекционных сортов дыни, созданных за последние четыре десятилетия. Данная
публикация «Дыни Узбекистана» предназначена для научных и педагогических
Mualli�ar ushbu Kitobni nashrga tayorlashda q/x fanlari nomzodi .F. Pimaxov,
F.H. bdullaev va boshqalarga o’z minnatdorchiliklarini bildiradilar.
3he authors would like to express their sincere thanks to Dr. .P. Pimakhov*, Dr.
F.Kh. bdullaev, and others for the support provided during the preparation of this Book
* Passed away in 2001.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
O’rta Osiyo polizchiligi ko’p asrlik tarixga ega va shu davr mobaynida qovun insonlar
tomonidan sevib iste’mol qilinadigan eng qimmatli oziq mahsulot sifatida e’zozlanadi.
N.I.5avilov (1926) ta’kidlashicha, O’rta Osiyo madaniy o’simliklarning kelib chiqish
o’chog’i va qovunning kelib chiqishi bo’yicha esa ikkilamchi o’chog’i hisoblanib, uning
yirik tur hillari jamlangan. Halq selektsionerlari tomonidan turli tuproq-iqlim sharoit
halliy navlar ham mavjudki, ular ma’lum bir mintaqa, xa�oki xudud alohida bir axoli
punkti doirasida etishtirishga moslashgan. Ko’plab mahalliy navlar asosida keng tarqal
ish miqyosiga ega bo’lgan yangi selektsion navlar yaratildi.
O’zbekistonda hozirgi davrda qovunning 160 dan ortiq madaniy navlari tarqalgan
bo’lib, ular pishib etilish muddati, hosildorligi, ta’mi, mevalarining saqlanish muddati
bo’yicha o’zaro farqlanadi va ularning ko’pchilik qismi jahonda shuxrat qozongan.
Hozirgi davrda qovunning 36 navi davlat 1eestriga bo’lib, shundan: 9 tasi ertapis
har, 15 tasi o’rtapishar, 12 tasi kechpishar navlardir. Davlat 1eestriga kiritilgan navlarn
ing sakkiztasi mahalliy navlarga mansubdir. Davlat 1eestriga kiritilgan ko’pchilik qovun
O’zbekiston respublikasi- Markaziy Osiyoning eng yirik polizchilik mintaqasidir.
Bu erda har yili 35-40 ming gektardan ortiq er maydoni poliz ekinlariga ajratiladi va yalpi
hosil 450-500 ming tonnani tashkil etadi, shundan 0oraqalpog’istonda poliz ekinlari 5,5
ming gektar maydonga ekilib, 39 ming t. miqdorida yalpi hosil olinmoqda.
Qovunning mevasi ajoyib ta’mga hamda ko’pgina foydali xususiyatlarga egadir.
4ning tarkibida 85,0-92,0% suv, 8,0-15,0% quruq modda, 0,8% oqsil 1,8% kletchatka va
6,2% boshqa uglevodlar, 0,9% moy, 0,6% kul, 20,0-30,0 mg/% C darmondorisi, 0,03-0,07
mg/% boshqa darmondorilar, 9n, Fe, Ca, Mg, K, P kabi mikroelementlar, organik va
mineral tuzlar mavjud. O’rta Osiyo qovun navlari mevalaridagi qand modasi miqdori
- 14,0-16,0 foizga etadi. 3arkibida fruktoza moddasi miqdorining ortiqligi sababli qovun
ning eti o’ta shirin, glyukoza moddasi ko’proq bo’lganda esa eti nimshirin ta’mga egadir.
4shbu sifatlar qovunning parhez oziqa jixati, dorivor xususiyatlari va halq tabobatida
qo’llanilishi bo’yicha ahamiyatini belgilab beradi.
Ulug’ alloma olim-tabiblar Iskari Olim (miloddan avval IV asr) va Abu Ali ibn
2ino (milodiy 7 asr) asarlarida qovunni ko’pgina kasalliklarni davolashda ishlatilgan
ligi keltiriladi. Qovunning dorivor xususiyatlarini zamonaviy tibbiyot ilmi tomonidan
ham tasdiqlagan. 4ni iste’mol qilish ko’plab �ziologik jarayonlarni boshqarishga yordam
beradi. 4 buyrak, me’da, jigar kasalliklarida hamda ateroskleroz, bronxit, sil, bod xasta
liklarida va kamqonlikda dorivor vosita sifatida foydalaniladi. Qovun urug’i damlama
lari yo’tal, teri va tosh kasalliklarini davolashda ishlatiladi.
Qovun to’y va boshqa tantana dasturxonlarining an’anaviy bezagidir. U har bir oil
ada huzur bilan iste’mol qilinadi.
murabbo (shinni), qiyom, tsukat, pirog, pryaniklar va pechenьe tayyorlashda foydalani
0ovundan tayyorlangan, tarkibida 60 foizgacha qand bo’lgan va ajoyib ta’mga ega
bo’lgan qizg’ish-jigar tusli o’ziga xos asal- «bekmes» alohida e’tiborga molikdir. 2harq
shirinligidan biri bo’lgan holva bekmesni un bilan qorilgan holda tayorlanadi. O’ta pishib
qurt tayorlanadi va ular quruq, salqin joyda bahorga qadar saqlanishi mumkin.
0ovunning o�obda quritilgan tilimlari yuqori qand moddasiga ega bo’lgan tabiiy
mahsulotga aylanadi, uning tarkibida 50 foizdan ortiq qand moddasi tashkil etadi va
mahalliy aholi tomonidan iste’mol qilinadi va hor�ga eksport qilinadi.
Qovun po’sti va xom mevalari chorvachilikda qo’shimcha ozuqa manbai hisobla
nadi. 4ning urug’i tarkibida 35,0% moy miqdori - bo’lib, uni provans moyidan qolish
maydigan yuqori sifatli moy tayyorlashda ishlatiladi.
9amonaviy �timoiy sharoitlar va qishloq xo’jaligi ishlab-chiqarishining rivojlani
shi qovun navlarining tarqalishiga o’z ta’sirini ko’rsatmoqda. So’nggi o’n yillikda havas
kor qovunchilar tomonidan etishtirib kelinayotgan mahalliy navlar soni kamayib, halq
selektsiyasining ba’zi qimmatli qadimiy navlarini yo’qotish hav� vujudga keldi. 2hu
bilan birgalikda, qovunchilarning sa’yi-harakatlari tufayli bu ekinning yangi ajoyib, is
tiqbolli, barqaror shakllari va navlarini tanlash va ko’paytirish yo’li orqali mavjud mahal
O’rta Osiyodagi qovunning mahalliy navlari germoplazmasi selektsiya va qovun
genofondini saqlash uchun ulkan boylik hisoblanib, davlat ahamiyatiga egadir. 2hu mu
otgan mahalliy navlarini ekspeditsiyalarda yig’ish, ilmiy muassasalar kollektsiyalarida
tomonlama o’rganish borasida zaruriy ishlar olib bormoqdalar.
2huningdek, selektsioner-olimlar tomonidan qovunning mahalliy qovun navlarini
yaxshilash bo’yicha ularga un shudring va fuzarioz so’lish kasalliklariga chidamlilik xu
susiyatini berish hamda yangi navlar va F
ilmiy tadqiqotlarni davom e�irmoqdalar. 1espublikada ekologik toza mahsulot olishga,
qovunning nav tarkibini boyitish va urug’lik etishtirishni ko’paytirishga, himoyalangan
tuproq sharoitida ertapishar va duragay navlarni etishtirishga, lalmi polizchilik va qayta
va eksport qilish bo’yicha ishlarga ka�a e’tibor berilmoqda.
2 o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Melon cultivation has been practiced in Central sia for centuries, and melons are
loved and appreciated by people in the region as one of their most valuable food sourc
ccording to N.I. 5avilov (1926), Central sia is a major centre of origin of cultivated
plants and a secondary centre for melons, where its diversity is concentrated. Many mel
on varieties adapted to grow in di�erent soil and climatic conditions of the region have
been developed by local breeders. 5arieties exist that are adapted to a speci�c region or
even to a speci�c se�lement. 4sing the genetic diversity of local varieties, new commer
cial varieties suitable to grow over a wide area have been successfully developed.
3oday in 4zbekistan, more than 160 melon varieties—di�ering in their maturity
period, productivity, taste, and fruit shelf life—can be found, and many of them have
gained worldwide popularity.
In recent years, 36 melon varieties have been released in 4zbekistan. mong these
varieties, some are early ripening (9), midseason ripening (15), and late ripening (12).
Eight released varieties are local types. Many varieties now listed in the 2tate 1egister
have been released during the last several decades.
4zbekistan its the largest zones of melon cultivation in Central sia. nnually, more
than 35 000-40 000 ha of land are devoted to melon cultivation here and the total yield is
Melons from Central sia have a great reputation for their unique �avour and
sweetness. 3hey have several useful properties. 3hey contain 85–92% water, 8–15% dry
ma�er, 0.8% protein, 1.8% cellulose and 6.2% other carbohydrates, 0.9% fat, 0.6% ash, 20–
30 mg% vitamin C, 0.03–0.07 mg% of other vitamins and microelements, such as 9n, Fe,
Ca, Mg, K, and P. 2ugar content in Central sian melons can reach up to 14–16%. 2ugar
can be represented by glucose and/or fructose. 3his fact adds to relevance to the use of
melons as a health food and as medicinal plants. 6hen fructose is prevalent melon pulp
is very sweet, and when glucose is prevalent it is somewhat sweet. ll these factors de�ne
the dietary value of melons, their medicinal properties, and use in human medicine. s
a ma�er of fact, historically famous doctors, such as Iskari lima (4th century BC), bu
li Ibn 2ino (a.k.a. vicenna, 10th century D) recommended melons for the treatment of
many illnesses. Medicinal properties of melons have been con�rmed by modern medical
science. Melons promote the regulation of many physiological processes. 3hey are used
to treat illnesses of the kidneys, stomach, and liver, as well as arteriosclerosis, bronchi
tis, tuberculosis, rheumatism, and anaemia. m infusion from melon seeds is useful for
Melons traditionally decorate tables during weddings and other important celebra
tions. 6ith the same pleasure, fresh melons are eaten by families as part of every day
mong many diverse recipes, melon pulp is used in canning and confectionery for
special red-brownish honey prepared from cooked melon ‘bekmes’ is also notable.
It contains more than 60% sugar and has an excellent taste. 3he famous sweet ‘halva’ can
be also prepared with �our. Over-ripe melon fruits with the added bread �our, ‘kaun-
kurt’, are another specialty. 3hese are dried in the sun and can be stored in a dry cool
place for several months.
Dried in the sun, the sugar content of melons is concentrated (>50%). 3hese slices
Melon’s skin and unripe fruits are a source of forage for animals. Melon seeds con

Changes in modern societies and new trends in agricultural production are in�u
encing the cultivation and spreading of melon varieties. Over the last decade, the local
diversity of melon varieties sown by amateurs has fallen, and there is a threat of losing
farmers. t the same time, however, the process of improvement of existing local variet
ies has continued, and new interesting, promising, and stable melon forms and varieties
3he germplasm of local Central sian melon varieties is of great value for breeding,
and conservation of the melon gene pool is a National interest. For this reason, scientists
in 4zbekistan carry out the important work of carefully conserving existing and disap
pearing local varieties for future generations. 3his task is carried out through collecting
expeditions, conservation in research institutes, and extensive research investigations.
2cientists deploy their e�orts on improvement of local varieties for resistance to
powdery mildew and Fusarium wilt, and also for the development of new varieties and
hybrids. Great a�ention is paid in the country towards non-polluting melon cultivation,
greater use of melon diversity and increased seed production, cultivation of early ripen
ing varieties and hybrids in protected areas, development of rain-fed melon growing
4 o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Бахчеводство в Средней Азии имеет многовековую историю и дыня любима и
Согласно Н.И.Вавилову (1926) Средняя Азия является очагом происхождения
культурных растений и вторичным очагом происхождения дыни, где сосредоточено
ее огромное разнообразие. Народными селекционерами созданы многие сорта
дыни, приспособленные для выращивания в различных почвенно-климатических
условиях. Имеются сорта для выращивания в пределах одной зоны, района или даже
населенного пункта. На основе многих местных сортов созданы новые селекционные
В Узбекистане ныне распространено более 160 культурных сортов дыни,
различающихся между собой по срокам созревания, урожайности, вкусовым
В настоящее время районировано 36 сортов дыни, из них: 9 скороспелых, 15
среднеспелых и 12 позднеспелых сортов. Восемь районированных сортов являются
местными. Многие включенные в Государственный Реестр сорта дыни районированы
Республике Узбекистан - это крупнейшие зоны бахчеводства Центральной
Азии. Ежегодно здесь отводится более 35-40 тыс. га для выращивания бахчевых
Плоды дыни обладают превосходным вкусом и многими полезными
свойствами. Они содержат 85-92% воды, 8-15% сухого вещества, 0,8% белка, 1,8%
клетчатки и 6,2% других углеводов, 0,9% жира, 0,6% золы, 20-30 мг/% витамина С,
0,03-0,07 мг/% других витаминов, микроэлементы 9n, Fe, Ca, Mg, K, P, органические
и минеральные соли. Содержание сахара в плодах среднеазиатских сортов дыни
достигает до 14,6%. При преобладании фруктозы мякоть дыни бывает очень сладкая,
а при преобладании глюкозы она имеет сладковатый вкус. Все это определяет
диетическое значение дыни, ее лечебные свойства и использование в народной
В сочинениях великих ученых-врачей Искари Алима (I5 в до н.э.), Авицена
(7 в.н.э.) описаны рецепты использования дыни при лечении многих заболеваний.
Целебные свойства дыни подтверждены современной медицинской наукой.
Потребление дыни способствует регулированию многих физиологических
процессов. Она используется как лечебное средство при заболеваниях почек,
желудка, печени, а также при атеросклерозе, бронхите, туберкулезе, ревматизме и
малокровии. Настоем из семян дыни лечат кашель, кожные заболевания и каменную
Дыня традиционно украшает достархан на свадьбах и других торжествах. С
По самым разнообразным рецептам мякоть дыни используется в консервном и
кондитерском производстве для приготовления варенья (шинни), повидла, цукатов,
муссов, пирогов, пряников, печенья. Особый интерес имеет приготовленный из
дыни своеобразный мед красновато-коричневого цвета- бекмеc, содержащий более
60% сахара и обладающий превосходным вкусом. Из бекмеса с мукой готовят
восточную сладость - халву. Из перезрелых плодов дыни с добавлением муки пекут
лепешки (каун-курт), которые высушивают на солнце и они могут храниться в сухом
Провяленные на солнце ломтики дыни превращаются в высокосахаристый
натуральный продукт, содержащий более 50% сахара, который потребляется
Корки дыни и недозрелые плоды являются и источником корма в
животноводстве. Семена дыни содержат до 35% масла и используются для
Современные социальные условия и развитие сельскохозяйственного
производства оказывают влияние на распространенность сортов дыни. За последнее
десятилетие сортимент высеваемых дыневодами- любителями местных сортов дыни
сокращается и существует угроза потери некоторых ценных стародавних сортов
народной селекции. Вместе с этим, продолжается процесс улучшения дыневодами
существующих местных сортов путем проведения отборов и размножения новых
Гермоплазма местных среднеазиатских сортов дыни представляет собой
большую ценность для селекции и сохранение генофонда дыни имеет государствен-
ное значение. Поэтому, ученые республики проводят важную работу по бережному
сохранению для наших потомков, существующих и исчезающих местных сортов
дыни путем сбора в экспедициях, сохранению в коллекциях научных учреждений
Ученые-селекционеры также продолжают работу по улучшению местных
сортов дыни для придания им устойчивости к мучнистой росе и фузариозному
увяданию, а также созданию новых сортов и гетерозисных гибридов F
. В республике
уделяется большое внимание получению экологически чистой продукции;
расширению сортимента дыни и увеличению производства семян, выращиванию
раннеспелых сортов и гибридов в защищенном грунте, развитию богарного
бахчеводства, перерабатывающего производства и увеличению экспорта свежей и
6 o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
1.0O54NCHILIKNING 3 1I7I 5 HO9I1GI H5OLI
Yozma tarixiy manbalar bundan 2 ming yil ilgari ham qovun etishtirilganligidan
dalolat beradi. 0oraqalpog’iston 1espublikasining Beruniy shahridan 80 km uzoq
likda joylashgan 3uproqqal’ada olib borilgan qazilma ishlari jarayonida milodiy III
asrga taalluqli madaniy qovun urug’lari topilgan. s-2aolibiy (milodiy I7 asr) va
sayyoh Ibn Batutta (7I5 asr) o’z kitoblarida 7orazm qovunlariga ta’rif berishgan.
9axiriddin Muhammad Bobir (75 asr) va undan keyingi davrda bir necha sayyohlar
Movarounnahr bo’ylab safarlari davomida bu farovon o’lkaning ajib qovunlariga
qoyil qolishgan.
Ajoyib mevalar dovrug’i mamlakat tashqarisidagi uzoq o’lkalarga keng yoy
ildi. 0ovunlarning katta miqdorda miloddan avvalgi II asrda 7itoyga, I7-7 asrlarda
Iroqqa olib chiqilganligi to’g’risidagi ma’lumotlar saqlangan. Qovunlar Hindiston
da, Eronda va boshqa mamlakatlarda ham munosib baholandi. 2hu davrlarda qovun
qoqisi ham e’tirof etilib, uni uzoq o’lkalarga olib chiqilar edi.
0adimda qovunni yaxshi shamollatiladigan joylarda, quruq qumda, don, somon
ichida, osib qo’yish yo’li bilan hamda mahsus qurilgan qovun omborlari - qovunxo-
nalarda keyingi yilning aprel-may oyiga qadar saqlash usullari ma’lum bo’lgan.
O’zbekiston hududida hozirgacha qovunning achchiq va nordon ta’mli yov
voyi turi o’sadi, u Markaziy Osiyoda tarqalgan madaniy tur hillarning asoschisi hi
soblanadi.
Dexqonlar asrlar davomida qimmatli-xo’jalik belgilariga ega bo’lgan yangi
shakllar ustida doimiy izlanishlar olib borish va eng maqbul sara qovun mevasin
ing urug’larini yangi hosil uchun tanlash tajribalarini avloddan-avlodga uzatganlar.
Bunda faqatgina naslda mustahkamlanib va saqlanib qolishi mo’ljallangan barqa
ror belgilarga ega bo’lgan shakllarga e’tibor berilibgina qolmay, navlarning qayta
changlanishi tufayli yuzaga kelgan yangi shakllariga ham ahamiyat berilgan.
Qovunchilik o’choqlaridagi ana shunday ijodiy jarayon natijasida halq selekt
sionerlari tomonidan turli tuproq-iqlim sharoitlarida o’sishga moslashgan hilma-hil
mahalliy navlar yaratildi. 4lar bir-biridan etilish muddati, yuqori ta’m xususiyatlari
va boshqa qimmatli belgilari bilan farq qilishadi. fsuski, o’rta asrlarda O’rta Osiyo
ga bosqinchilarning bosqini davrlarida qovunchilik inqirozga uchradi va shu davrda
ayrim mahalliy navlar butunlay yuqotildi. Biroq halqimiz avaylab saqlab qolingan
ko’plab mahalliy navlar dexqonlarimiz tomonidan hozirgacha o’stirib kelinmoqda
va shuningdek, ular zamonaviy selektsiya navlarini yaratishda birlamchi manba si
fatida xizmat qilib kelmoqda.
Qovunchilikning rivojlanishi muayyan bir joyning etnik an’analari bilan cham
barchas bog’liq bo’lib kelgan. Qovunning Osiyoda keng yoyilishiga hozirgi kunga
qadar davom etib kelayotgan yaxshi urf-odat yordam berdi. Har yili qovun pishig’i
davrida «qovun sayli» deb ataladigan bayram an’analari o’tkazilib, unda qovunchi
lar qovunning hilma-hil navlari namoyish etiladi va ular orasida halq selektsiya
sining nodir namunalari mavjuddir. 0ovun mevalari mahalliy bozorlarda sotilib,
shu bilan bir qatorda chetgi hududlarda sotish uchun ayniqsa tashishga chidamli va
uzoq saqlashga yaroqli bo’lgan navlari olib chiqiladi.
Bir makonda yaratilgan mahalliy navlarning boshqa joylarga asta-sekin tar
qalishi oqibatida navlarning yangi sharoitlarga moslashuviga yordam berdi. Yangi
yo’nalishlar bo’yicha tanlov natijasida nafaqat morfologik, balki, tezpisharlik, hosil
dorlik, tarkibidagi qand moddasi miqdori-, mevalarning uzoq saqlanishi va boshqa
qator foydali xo’jalik belgilari yaxshilandi. 3urli iqlimiy mintaqalarda yangi navlarni
yaratish jarayoni hozirgi davrda ham davom etmoqda.
Halq selektsionerlari tomonidan asrlar davomida yaratilgan qovunning ma
TaRIxI
HISToRY
CUlTIvaTIon
иСТориЯ
ДЫнеВоДСТВА
halliy navlari o’zining hilma-hilligi va ekin maydonlari bilan shu qadar qiziqarliki,
ularni muayyan bir tizimga solish talab etildi. 77 asr boshida, 20-30- yillarda O’rta
Osiyo Davlat 4niversiteti, O’zbekiston sabzavotchilik-kartoshkachilik tajriba stan
tsiyasi, Butunittifoq o’simlikshunoslik institutining O’rta Osiyo tajriba stantsiyasi va
7orazm tajriba stantsiyasi olimlari tomonidan qovun etishtirish xududlari tadqiq
etildi va uning hilma-hil namunalari to’plandi. Mahalliy qovun navlarini o’rganish,
yaxshilash va boyitishga respublikaning ko’zga ko’ringan selektsioner-olimlari Pan
galo K.I., Filov .I., Goldgauzen M.K., Bel-Kuznetsova 5.F., Donskoy P.5., Karimov
.K., 9eman G.O., Dudko P.N., Kulakova M.N., Jiteneva N.E., 7akimov .2., 2huki
na .2., 7akimov 1. . hamda halq selektsionerlari ligavharov ., Karimshoev O’,
3ojiev 3., Muydinov 2H. va boshqalar o’zlarining ulkan hissalarini qo’shdilar.
0ovun navlariga nom berish ularni ta’riflovchi belgilariga qarab: tur hilma- hil-
ligi nomidan oldin qo’shilganiga qarab (0izil gulobi, 0izil beshak); qovun so’zidan
oldin keladigan ta’rifga qarab (Oqqovun, 0oraqovun); olib kelingan mamlakatiga
qarab (7itoyi); joyning nomiga qarab (Paxtaobod ko’kchasi, Baytqo’rg’on, 4rganji);
joy nomiga ta’rifini qo’shilganiga qarab (2amarqand Oqnovvoti); selektsioner yoki
yaqin kishi ismiga qarab (Davlatboy, Mullasapo) yoki qovuninig egasining nomi
ga qarab (7ojiqovun); asosiy nomga «i» egalik qo’shimchasining qo’shilishiga qa
rab (Kamoli, Doniyori); tuyg’ular ifodasiga qarab (Dexqonsevdi, Lazzatli, 1ohat),
hamda farqlanuvchi tashqi belgilarga, ya’ni: shakliga (0o’ybosh), mevaning rangi va
2uratiga (0orapo’choq, Olacha, Ko’kcha), etining sifatiga (Nongo’sht), etining rangi
ga (Ichqizil); etining zichligiga (8og’ochqovun, Bekzod); urug’ining rangiga (0izilu
rug’), uzoq saqlanishiga (4mrboqiy), pishish muddatiga (Chillaki) qarab nom beri
lardi.
Ko’p yillik halq selektsiyasi natijasida yaratilgan O’rta Osiyo qovunlari hozirda
quyidagi guruhlarga bo’lingan: morfologik belgilari yuqori bir hilligi darajasiga ega
navlar, asosiy navdan biologik va morfologik belgilari bilan butunlay farqlanadigan,
lekin avvalgi nomini saqlagan nav-populyatsiyalari ( miri, Beshak, Oqqosh, Gulobi,
Bo’rikalla va boshqalar) hamda morfologik belgilari o’xshash va o’z nomiga, ko’pincha
bir o’zakka ega navlar (Gurvak, Oq gurvak, Ola gurvak, Bosvoldi, 0ora bosvoldi, Oq
bosvoldi va boshqalar). yrim navlar o’z sinonimlariga egadir. Bo’rikalla nomi bilan
bir-biridan farqli ravishda ikki nav tarqalgan. Buxoro viloyatida bu nav handalak hili
ga tegishli bo’lsa, Farg’ona vodiysida kassaba hiliga mansubdir. Ertapishar 0oraqosh
navi 2amarkand viloyatida, uning kechpishar shakli esa 0oraqalpog’iston va 7ora
zm viloyatida tarqalgan. O’zbekiston va Qoraqalpog’istonda tarqalgan navlar halq
tomonidan mahalliy tilda nomlanadi, lekin adabiyotlarda ularning nomlari ba’zan
o’zgartirib ko’rsatilgan (Oq jambo’lsha- Oq zamcha). Eski navlarning bir necha o’n
yilliklar davomida tabiiy duragaylanishi jarayonida belgilarning o’zgaruvchanligi
natijasida yangi shakllar namoyon bo’ldi. 4lar aholi tomonidan etishtirib, ko’pincha
navning eski nomini saqlab qolgan holda doimo yaxshilanib bormoqda. Olahamma,
lleke, miri, Bekzodi, Beshak, Baqiraman, Gulobi, Gurvak, Nongo’sht, Madaniy
zamon navlarining bir necha shakllari mavjudir.
0ovunchilik vohalarining nav tarkibi barqaror emas. Bu erda eski mahalliy va
yangi selektsion navlar etishtiriladi. Ayrim navlar kam miqdorda etishtiriladi yoki
umuman ekilmaydi.
O’zbekiston o’simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot institutida, O’zbekiston sabzavot-
poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot institutida, 0oraqalpog’iston dex
qonchilik ilmiy-tadqiqot institutida qovunlarning butun dunyoda tarqalgan hilma
hil turlari (1330 dan ortiq namunalari) jamlangan va saqlanib kelinmoqda.
O’rta Osiyo hududi ilmiy ekspeditsiyalar tomonidan tadqiq etish, yangi mahal
8 o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
liy navlarni yig’ish va kollektsiyalarni yangi namunalar bilan boyitish ishlari davom
etmoqda.
Olimlar tomonidan qovun navlarining morfologik va qimmatli-xo’jalik bel
gilarining o’zgaruvchanligi va nasllanishini o’rganish, ularni tipiklashtirilish, nav
etishtirish va urug’chiligining jadal texnologiyasini ishlab chiqish ishlari amalga os
hirildi. Yangi navlarni yaratish bo’yicha selektsiya ishlari davom etmoqda.
ovUnCHIlIKnInG TaRIxI
ISToRY oF Melon CUlTIvaTIon
СТориЯ ДЫнеВоДСТВА
6ritten historical records mention that melon cultivation dates back to more
than 2000 years ago. Melon seeds dating to the 3-rd century D were found out at
the excavation of 3oprakkale castle, 80 km from Berunii. k-2aolibii and Moroccan
traveller Ibn Batutta (14
th century
) described in their books the ‘Khorezm melons’.
2akheriddin Mukhamed Babur (15
th century
) and many travellers in subsequent
years, travelling in the Maverannakhre area, were fascinated by the excellent taste of
melons that were found here.
3he fame of these fruits was spread far beyond the 2tate. ccording to literature
sources, many melons were exported in the 2-nd century BC to China, and in the
9th–10th centuries to Iraq. In those days, Central sian melons were also appreci
ated in India, Iran, and other countries. Dried melon products were also appreciated
in distant territories.
In ancient times, melon fruits were stored until pril–May of the next year in
airy rooms, in dry sand, grain, or straw, or by hanging the fruits in ad hoc storage
rooms known as ‘kaunkhona’.
cross 4zbekistan, until the present time, a wild melon species with bitter and
sour taste grows naturally. It is speculated that this species is the ancestor of the
melon varieties now cultivated across Central sia.
Over centuries, from generation to generation, farmers transferred their experi
ence in seeking the best forms with valuable economic traits, and selected seeds from
best fruits for better yields. ttention was paid to better forms with stable traits to be
kept for posterity and to new forms resulting out of cross-pollination.
3he great diversity of local varieties adapted to cultivation in different soil-cli
matic conditions was developed by breeders as a result of such creative processes of
selection in centres of melon cultivation. 3hese varieties were characterized by dif
ferent times of maturity, fine taste, and other valuable quality traits. 4nfortunately,
during the invasions of the conquerors in Central sia in the Middle ges, melon
cultivation declined and some local valuable varieties were eventually lost forever.
Fortunately, many local varieties were carefully kept by people until now and they
serve as unique starting material for the development of modern varieties.
3he development of melon cultivation always has been closely connected with
ethnic traditions at a local level. 3he existence of good social interaction in the region
has also promoted the spread of melons across Central sia. nnually, during the
time of melon maturity, the fair ‘Kowun 2ayli’ was held, during which melon farm
ers displayed various varieties, among which there were real masterpieces of human
selection. 2ale of fruits in local markets and export to other districts, especially of
varieties with good shipping quality and shelf life, was carried out actively during
these festivals.
3he gradual spreading of local varieties developed in one centre to other dis
tricts promoted the adaptation of varieties to new growing conditions. s a result
of human selection in new directions, change took place not only in morphological
traits, but also in economically valuable traits such as productivity, sugar content,
and shelf life. 3he process of variety development in different climatic zones contin
ues to this day.
s a result of human selection over the centuries, local melon varieties grew
substantially in terms of diversity and area of cultivation, and to the extent that their
1. HI23O18 ND C411EN3 23 342 OF MELON C4L3I5 3ION IN 49BEKI23 N
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
systematization was required. In the first 20–30 years of the 20
th century
, an explo
ration of melon cultivation areas and collection of its diversity were carried out by
several scientists of the Central sian 2tate 4niversity, the 4zbek 5egetable-Potato
Experimental 2tation, the Central sian Experimental 2tation of the ll-4nion In
stitute of Plant Industry, and the Khorezm Experimental 2tation. great contribu
tion to the study and improvement of melon diversity was made by famous 4zbek
scientists, such as: K.I. Pangalo, .I. Philov, M.K. Goldgausen, 5.F. Bel-Kuznetsova,
P.5. Donskoy, .K. Karimov, G.O. 9eman, P.N. Dudko, M.N. Kulakova, N.E. 9hitene
va, .2. Khakimov, .2. 2hyukina, 1. . Khakimov, . ligavharov, 4 Karimschaev,
O. 3odgiev, 2ch. Muydinov and many more.
Names of melon varieties were given according to their traits: before name of
the variety ‘Kzil gulobi’, ‘Kzil beshak’; the previous word used to define the mel
on ‘ k-kawun’, ‘Kora kawun’; the country of origin ‘Khitoyi’; locality ‘Pakctaobod
kokchasi’, ‘Baytkurgan’, ‘4rganchi’; an addition to the locality name ‘2amarkand
oknowwot’; the name of the breeder or related persons ‘Davletboy’, ‘Mullasapo’ or
the melon variety owner ‘Khodji kowun’; to the basic name the letter ‘i’ was added
‘Kamolii’, ‘Donierii’; as well as expressions of feelings ‘Dekhon sevdi’, ‘Lazzatli’,
‘1okhat’ and also distinctive morphological traits: shape ‘Kui bosch’, colouration
and fruit colour pattern ‘Kora puchak’, ‘Olacha’, ‘Kukcha’, pulp quality ‘Non gusht’,
pulp colouration ‘Ich kzil’; pulp density ‘8ogoch kowun’, ‘Beksodi’; seed colouration
‘Kzil urug’, good shelf life ‘4mrboki’; and ripening period ‘Chillaki’.
3he Central sian melons created as a result of long-term breeding can be clus
tered into groups: (1) varieties with a high degree of uniformity of morphological
traits, (2) varieties or populations consisting of forms deferring from the basic variety
types in biological and morphological traits, but retaining their former name (such
as ‘ miri’, ‘Beshak’, ‘ k-kash’, ‘Gulabi’, ‘Buri-kallya’, and others), (3) varieties with
similar morphological traits but possessing different names, often with one common
root (such as ‘Gurvak’, ‘ k gurvak’, ‘ la gurvak’, ‘Bosvoldi’, ‘Kara bosvoldi’, ‘ k bos
voldi’, and others). 2ome varieties also have synonyms, and the reverse is also true:
two different varieties spread under one name — ‘Buri-kallya’ (in the Bukhara region
this variety refers to var.
chandalak
and in the Fergana valley it refers to var.
casaba
).
3he early ripening variety ‘Kara-kash’ is distributed in the 2amarkand region, and its
late-ripening form in Karakalpakstan and the Khorezm region. 3he varieties spread
in 4zbekistan are named by people in their local language, but in the literature their
names are sometimes modified ‘ k zhambilsha’—’ k zamcha’. New forms appeared
as a result of variability of traits within several decades by natural hybridization be
tween old varieties: these are cultivated by the population and constantly improved,
often keeping the former variety name. 3here can be many forms in each local va
riety: this is the case with the varieties ‘ la-khamma’, ‘ lleke’, ‘ miri’, ‘Bekzodi’,
‘Beshak’, ‘Bakiraman’, ‘Gulobi’, ‘Gurvak’, ‘Non gusht’, and ‘Madani zaman’.
3he composition of varieties in melon fields changes continuously. Old local
and new breeding varieties can be grown together. 2ome varieties can be cultivated
in very modest amounts.
One of the 6orld’s largest melon germplasm collections (more than 1330 ac
cessions)—the product of many expeditions and exchanges led by scientists in the
past—is maintained at the 4zbek 1esearch Institute of Plant Industry, the 4zbek 1e
search Institute of 5egetables, Melons, and Potato, the Karakalpak 1esearch Institute
of griculture. Even today, expeditions across Central sia are proceeding, leading
ovUnCHIlIKnInG TaRIxI
ISToRY oF Melon CUlTIvaTIon
СТориЯ ДЫнеВоДСТВА
11
to the collection of new varieties and the introduction of new material. 3he study
of variability and inheritance of morphological and agriculturally valuable traits of
melon varieties and their classification is being carried out, and intensive variety
cultivation and seed growing technology are being developed. Breeding work for the
development of new varieties is also proceeding actively.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Письменные исторические источники свидетельствуют о выращивании
дыни еще 2 тыс. лет тому назад. Семена культурной дыни, относящиеся к III
веку н.э. были обнаружены при раскопках замка Топраккале в 80 километрах
от г. Беруни. Ак-Саолибий и марроканский путешественник Ибн Батутта (7I5
в) в своих книгах описали хорезмские дыни. Захириддин Мухаммад Бабур
(75 в) и немало путешественников в последующий период, путешествуя по
Мавераннахру, восхищались превосходными дынями этого благодатного края.
Слава об удивительных плодах распространилась далеко за пределы
государства. Сохранились сведения, что в большом количестве дыни вывозили
во II в до н.э. в Китай, а в I7-7 вв.- в Ирак. По достоинству дыни оценены в
Индии, Иране и других странах. В то время была признана и сушеная дыня,
которую вывозили далеко за пределы края.
Еще в старину были известны способы хранения плодов дыни до апреля
- мая следующего года в проветриваемых помещениях, в сухом песке, зерне,
самане, путем подвешивания дынь, а также в специально построенных
дынехранилищах - «каунхона».
На территории Узбекистана до сих произрастает дикий вид дыни с горьким
и кислым вкусом, который стал родоначальником культурных разновидностей,
распространенных в Центральной Азии.
На протяжении столетий из поколения в поколение дехкане передавали
опыт постоянного поиска форм с ценными хозяйственными признаками и
отбора семян из лучших понравившихся плодов дыни для нового урожая. При
этом обращалось внимание как на формы со стабильными признаками для
закрепления и сохранения их в потомстве, так и на новые формы, появившиеся
в результате переопыления сортов.
В результате такого творческого процесса в очагах дыневодства народными
селекционерами было создано большое разнообразие местных сортов,
приспособленных для выращивания в различных почвенно-климатических
условиях. Они отличаются разными сроками созревания, высокими вкусовыми
качествами и другими ценными признаками. К сожалению, в периоды
нашествия завоевателей в Среднюю Азию в средние века дыневодство
находилось в упадке и тогда были навсегда утеряны некоторые местные
сорта. Но, бережно сохраненные народом многие местные сорта до сих пор
выращиваются дехканами и они также послужили исходным материалом для
создания современных селекционных сортов.
Развитие дыневодства было тесно связано с этническими традициями
той или иной местности. Успеху распространения дыни в Азии способствовал
существующий до сих пор хороший обычай: ежегодно, в период созревания
дыни устраивался праздник - «Ковун сайли», где дыневоды представляли
разнообразные сорта дыни, среди которых были шедевры народной селекции.
Осуществлялась продажа плодов на местных рынках и вывоз для реализации в
другие районы, особенно транспортабельных и лежких сортов.
Постепенное распространение местных сортов в другие местности
способствовало адаптации сортов к новым условиям. В результате отбора по
новым направлениям изменялись не только морфологические, но и улучшались
такие хозяйственно полезные признаки, как скороспелость, урожайность,
содержание сахара, лежкость плодов и другие. Процесс создания новых сортов
в различных климатических зонах продолжается и сейчас.
ovUnCHIlIKnInG TaRIxI
ISToRY oF Melon CUlTIvaTIon
СТориЯ ДЫнеВоДСТВА
13
Созданные на протяжении столетий народными селекционерами
местные сорта дыни были настолько интересны своим разнообразием и
ареалом выращивания, что требовалась их систематизация. В 20-30х годах ХХ
века учеными Среднеазиатского Государственного Университета, Узбекской
овоще-картофельной опытной станции, Среднеазиатской опытной станции
Всесоюзного института растениеводства и Хорезмской опытной станции
проводилось обследование районов возделывания дыни и сбор ее разнообразия.
Огромный вклад в изучение, улучшение и обогащение местного сортимента
дыни внесли видные ученые-селекционеры Узбекистана: Пангало К.И., Филов
А.И., Гольдгаузен М.К., Бел-Кузнецова В.Ф., Донской П.В., Каримов А.К., Земан
Г.О., Дудко П.Н., Кулакова М.Н., Житенева Н.Е., Хакимов А.С., Щукина А.С.,
Хакимов Р.А., а также народные селекционеры Алигавхаров А., Каримшаев У.,
Тожиев Т., Муйдинов Ш. и другие.
Названия сортов дыни давали по характеризующим их признакам: перед
названием разновидности (Кзыл гулоби, Кзыл бешек); определению перед
словом дыня (Ак ковун, Кора ковун); стране интродукции (Хитойи); местности
(Пахтаобод кукчаси, Байткурган, Урганчи); добавлением к названию местности
определения (Самаркандский ок новвот); имени селекционера или близких
людей (Давлетбай, Мулласапо) или чья дыня (Ходжи ковун); к основному
названию добавляли «и» (Камоли, Дониёри); выражению чувств (Дехкон севди,
Лаззатли, Рохат), а также по отличительным морфологическим признакам:
форме (Куй бош), окраске и рисунку плода (Кара пучак, Олача, Кукча), качеству
мякоти (Нон гушт), окраске мякоти (Ич-кзыл); плотности мякоти (Ёгоч ковун,
Бекзод); окраске семян (Кзыл уруг), лежкости (Умрбоки); периоду созревания
(Чилляки).
Созданные в результате многолетней народной селекции среднеазиатские
дыни сейчас дифференцированы на группы: сортов с высокой степенью
выравненности морфологических признаков, сорта-популяции, состоящие
из форм, совершенно отличающихся от основного сорта по биологическим
и морфологическим признакам, но сохранившие прежнее название (Амери,
Бишек, Ак каш, Гулаби, Бури калля и другие), а также сорта с похожими
морфологическими признаками и имеющие собственные названия, чаще
с одним корнем (Гурбек, Ак-гурбек, Ала-гурбек, Босвалды, Кара-босвалды,
Ак-босвалды и другие). Некоторые сорта имеют синонимы. Под названием
Бури калля распространены два разных сорта. В Бухарской области этот сорт
относится к разновидности хандаляк, а в Ферганской долине - к разновидности
кассаба.
Раннеспелый сорт Кара каш распространен в Самаркандской области, а
его позднеспелая форма - в Каракалпакстане и Хорезмской области. Сорта,
распространенные в Узбекистане, называются народом на местном языке, но
в литературе их названия иногда видоизменены (Ак жамбылша - Ак замча).
Выявлены новые формы, которые появились в результате изменчивости
признаков в течение нескольких десятилетий при естественной гибридизации
старых сортов. Они возделываются населением и постоянно улучшаются, часто
сохраняя прежнее название сорта. Имеется ряд форм у местных сортов Ала-
хамма, Аллеке, Амери, Бекзоди, Бешек, Бакыраман, Гулоби, Гурбек, Нон-гушт,
Мадани-заман.
Сортовой состав в оазисах дыневодства непостоянен. Здесь выращиваются
старые местные и новые селекционные сорта. Некоторые сорта возделываются
в незначительном количестве или же уже не возделываются совсем.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Мировое разнообразие дыни (более 1330 образцов) собрано и сохраняется
учеными в коллекциях УзНИИР, УзНИИОБКиК, ККНИИЗ. Продолжается
обследование территории Средней Азии научными экспедициями, сбор
новых местных сортов и обогащение коллекций. Учеными проведено изучение
изменчивости и наследования морфологических и хозяйственно-ценных
признаков сортов дыни, их типизация, разработана интенсивная технология
возделывания сортов и семеноводства. Селекционная работа по созданию новых
сортов продолжается.
ovUnCHIlIKnInG TaRIxI
ISToRY oF Melon CUlTIvaTIon
СТориЯ ДЫнеВоДСТВА
1
Xorazm vohasi
. 7orazm vohasi Markaziy Osiyoning tekislik qismini qamrab
olgan keng 3uron muzofotining shimoliy qismida joylashgan. 4 mudaryo qadimiy
deltasining chap qirg’og’ini egalagan. 4ning sharqiy chegarasi 3oshsaka yassitog’ligi
bo’lsa, g’arbiy sarhadi esa 3urkmaniston bilan chegaralanadi.
0oraqalpog’iston va 7orazm viloyati jug’rofiy o’rniga ko’ra O’zbekistonning
shimoliy qismida joylashgan. 4larning hududi o’ta qurg’oq mintaqaga kirib, yillik
yog’incharchilik 80-90 millimetrni tashkil etadi va ular asosan qish va bahor davriga
to’g’ri keladi. Voha iqlimi keskin kontinentaldir. Yozi issiq va quruq. Iyul oyida ha
voning o’rtacha xarorati +28°C, o’rtacha mutlaq yuqori xarorat +41°C, ba’zan xarorat
+46°C gacha boradi. O’suv davrida musbat xaroratlar yig’indisi 4200° dan 5400° ga
cha o’zgarib turadi.
Qovun asosan sug’oriladigan va sho’rlangan (yuviladigan) erlarda hamda cho’l
mintaqasining o’tloqi tuproqlarida ekiladi.
7orazm vohasi - eng qadimiy va mashhur qovunchilik vohalaridan bo’lib,
qovunning nav tarkibi, ayniqsa, qishki navlarga boyligi bilan ajralib turadi. Bu erda
qadimiy mahalliy va boshqa vohalardan keltirilgan navlar hamda Gyukcha, la-
geke, Marikaun va boshqa qator turkman navlari tarqalgan.
7orazm vohasining nav tarkibi va ekin maydonlari barqaror emas. Bu erda av
valdan va hozirda etishtirilib kelinayotgan navlar turli etilish guruhlarini namoyon
etadi.
Handalaklar.
Oq kallapo’sh, 9amcha, Oq zamcha, Ola zamcha, Ko’k zamcha,
0ora zamcha, 2ariq zamcha, 0izil zamcha, 3urkman zaami, Bosqovun, Duynak, Ma
halliy sariq handalak, Handalak Ko’kcha 14, 3arnek, 4rganji.
Yumshoq etli yozgi navlar.
miri, llaka, 7orazm oqnovvoti, Oq gurvak, Ola
gurvak, Bosvoldi, Ko’k gurvak, 0ora gurvak, 9archopon F
, Mullasapo, 3oshloqi
852.
Qattiq etli yozgi navlar.
Oqnovvot, Oqsut, Olageke, Ola po’choq, miri, Baqi
raman, Bekzodi, Bizota, Harvuzqovun, Ko’kcha, Jiydagul, Jiyda yaproq, 3urkman
ichqizili, Ko’ktinni 1087, Nongo’sht, Oltin vodiy, 1ohat, 2ekeppara, 3o’rlama, 7itoyi,
7itoyi ameri, 2hakarpara, 2hakarpalak 554, 2hirinpo’choq.
Kuzgi-qishki navlar.
Oqqosh, 0ishki oqpo’sh, Mahalliy olahamma, mudaryo,
Oq gulobi, Olma gulobi, Olmurti gulobi, 9arg’aldoq gulobi, 8ashil etli gulobi, Charjou
gulobisi, 7oraz-miy gulobi, 9ar gulobi, 0ora gulobi, 0izil gulobi, Ko’k gulobi, 2ariq
gulobi, 2hobozi gulobi, Beshak gulyau, Mahalliy beshak, 0ishki beshak, 2hobboz
beshak, 2himboy beshak 151, 0ora beshak, 0izil beshak, 0ilichboy beshak, 0o’tir
beshak, 3o’rnovat beshak, Hamma beshak, 7iva beshak, Ho’jayli beshak, 2hirin be
shak, Bijir, 0ishki bo’riqovun, Gurlan, Ettiyyaproq, 0oragul, 0oraqovun, Mahalliy
qorakand, 0oraqosh, 0oraqo’tir, 0ariqiz, 0oratirish, 0o’ybosh 476, Madaniy zamon,
Mullasapo, Navro’zboy, 1avran, 3urnanovvot, 3o’yona, 3uyaqovun, 2hakarpara,
2hoyiqovun, 4mrboqiy 3748.
Farg’ona vohasi.
O’zbekistonning sharqiy qismida joylashgan Farg’ona vodiysi
Chotqol va Farg’ona tog’ tizmalari qurshovida Farg’ona vohasini tashkil qiladi. Iqlimi
yozgi o’rtacha xarorat +28°C (eng yuksak darajasi +42°C) hamda kuz-qish va erta
bahor oylarida yog’ingarchilikning kamroq (180-315 mm) bo’lishi bilan ta’riflanadi.
Musbat xaroratlar yig’indisi 4400 darajani tashkil etadi.
0ovun bo’z tuproq, o’tloqi, botqoqio’tloq sho’rlanmagan va turli darajada
sho’rlangan erlarda etishtiriladi. 0ovunchilik, shuningdek, Markaziy Farg’ona
cho’lining o’zlashtirilgan maydonlarida (8ozyovon, Po’ngon mavzelari, 2irdaryo,
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
0oradaryo va Norin daryolarining qirg’oqlarida) tarqalgan.
Farg’ona vodiysida shimoliy, sharqiy, markaziy va g’arbiy mavzelari bo’lib,
ular bir-biridan tuproq-iqlim sharoitlari va qovunning nav hilma-hilligi bilan far
qlanadi.
Farg’ona vohasida etishtiriladigan navlar tarkibi etilish muddatlari bo’yicha
turlichadir.
Handalaklar.
Oq handalak, 2ariq handalak, 0oraqosh, 0oraqashqa, Mahalliy
sariq handalak, Pechak handalak, 3o’r handalak, 8irik mevali handalak, Beshak han
dalak, Handalak Ko’kcha 14, Chillaki handalak, Chillaki qovun.
Yumshoq etli yozgi navlar.
Beshurug’, Bosvoldi, Farg’ona bo’rikallasi, Mahalliy
gurvak, Mahalliy dahbedi, Dexqonsevdi, Jo’raqand, 9archopon F
, Indamas, Kamol
kal, Obinovvot, Par-posho, 3oshloqi 862, Eskichopon, Ko’k etli yumaloq.
Qattiq etli yozgi navlar.
Oqqovun 557, Farg’ona Oqqovuni, Oqtumshuq,
Oqurug’, Oqurug’ 1157, ndijon Oqurug’i, Olacha, jinli olacha, miri, ndarxon,
rbakeshka 1219, 2ariq assati, ssati 3806, 9arg’aldoq ssate, Bargi 816, Bekzodi,
0ora bekzodi, Bedanaqovun, Kurakketti, Gursketdi, Davlatboy, 9arkokil, O’zbek
ichiqizili, Kamol 814, Ko’kqovun, Mahalliy ko’kcha, Ko’kcha 588, 2ariq po’choq, 0izil
qovun, Kamolkal, Ko’kcha, Farg’ona ko’kchasi, Ko’ktinni 1087, Farg’ona ko’ktinnisi,
Olachaqovun, Oltin vodiy, 1ohat, Oq parsildoq, 0o’ngir-ko’k parsildoq, 2uyunchi
2, 7itoyi, 2hakarpalak, Oq etli shakarpalak 554, 0izil etli shakarpalak 2580, 2hirali,
Yo’ldoshanor.
Kuzgi-qishki navlar.
Oqqosh, Oqko’l, Osma, 0orako’l, Olapo’choq, 8ashil gulo
bi, Gurlan, Kechki jo’raqand, 0ora gulobi, 0ora kirtishak, 0orapo’choq 3744, 0ariqiz,
0irqma, Olaqirqma, 4zunqirqma, 0o’ybosh 476, Namangan 0o’yboshi, Mingbuloq,
2ariq umrboqi, 2ariqpo’choq, 2erto’r, 3o’yona, 4mrboqiy 3748, Ho’kizkalla 3848.
Toshkent vohasi.
3oshkent vohasi O’zbekistonning shimoli-sharqiy qismini
egallagan. 2himolda 3urkiston tog’ tizmasi, sharqda Chotqol tog’ tizmalari silsilasi,
shimoliy-g’arbda esa Qizilqum cho’li bilan chegaralangan.
5oha iqlimi keskin kontinental bo’lib, iyulda xarorat +28°C, eng yuqori darajasi
+44°C gacha etadi. 8illik yog’ingarchilik miqdori - tekislikda 175-300 mm, tog’ etak
larida esa- 366-435 mm.
0ovun ko’p yoki kam darajada sho’rlangan oddiy bo’z, och bo’z tuproq va
o’tloqi-bo’z tuproqlarda etishtiriladi.
3oshkent vohasida tarqalgan navlar turli etilish guruhlarini namoyon etadi.
Handalak.
Oq kallapo’sh, Gulsar, 9aami, Ko’kcha, Mahalliy sariq handalak,
Handalak Ko’kcha 14.
Yumshoq etli yozgi navlar.
Bosvoldi, Buxarka 944, Doniyori, Mahalliy gurvak,
9archopon F
, 2ariqqovun, 3oshloqi 862, Chillaki.
Qattiq etli yozgi navlar.
Oqpar, 3oshkent oqqovuni, Oqqovun 557, Oqurug’
1157, miri, rbakeshka 1219, ssate 3806, Baytqo’rg’on 424, Bargi 816, Bekzodi,
0ora bekzodi, Barginazi, Gulqovun, Davlatboy, Jo’raqand, Dutma, O’zbek ich-qizili
331, 8irik mevali ichqizil, 3urkman ichqizili, Kamolkal, 0izilurug’, Ko’ktinni 1087,
Lazzatli, Oltintepa, 2ariqpuchoq, Oltin vodiy, 1ohat, 2uyunchi 2, 7itoyi, 7itoyi amiri,
Oq etli shakarpalak 554, 2hirali.
Kuzgi-qishki navlar.
Olapo’choq, Osma, Bijir, 9arg’aldoq gulobi, Ko’k etli gu
lobi, 2ariq gulobi, 0orako’l, 0orapo’choq 3744, 0o’ybosh 476, 0irqma, 3oshqovun,
3o’yona, 4mrboqiy 3748.
Buxoro vohasi.
5oha respublikaning markaziy tekislik qis-mida joylashib,
0izilqum va 0arshi cho’llari bilan qurshalgan. Iqlimi cho’l mintaqasiga hos bo’lib,
iyulda o’rtacha havo xarorati +29,6°C, kam miqdordagi atmosfera yog’inlari- 114-125
ReaS oF Melon CUlTIvaTIon
АЗиСЫ БА
еВоДСТВА
17
mm, kuchli shamollari va havosi o’ta quruqdir. Musbat xaroratlarning yig’indisi-
4680-4794°C.
0ovun sho’rlanmagan va turli darajada sho’rlangan: bo’z, o’tloqi-allyuvial,
o’tloqi-cho’l hamda o’tloqi-taqir, sho’rhoq tuproqlarda etishtiriladi.
0ovunchilik asosan yirik aholi qo’rg’onlarida, sanoat markazlari va temir yo’l
stantsiyalariga yaqin hududlarda rivoj topgan. Buxoro vohasi qovun navlarining
tarkibi hilma-hil bo’lib, hududlar bo’ylab keskin farqlanadi. 5iloyatda tarqalgan
navlar tezpisharligi bo’yicha turli guruhlarni namoyon etadi.
Handalak.
9amcha, Mahalliy bo’ri kalla, Garmak, Ko’k kallapo’sh, 2amarqand
mahalliy handalagi, Handalak ko’kcha 14, Mahalliy sariq handalak.
Yumshoq etli yozgi navlar.
Oqnovvot, Oqzog’ora, 9archopon F
, 8ashil etli
zog’ora, Oq etli zog’ora, Kogon zog’orasi, Ko’lyozi zog’orasi, Oq bo’rikalla, Ola yo’l-
yo’l bo’rikalla, 0o’tir bo’rikalla, 0ora bo’rikalla, Ko’k bo’rikalla, Ko’lyozi bo’rikalla,
Magaski bo’rikalla, 2ariq bo’rikalla, Mahalliy oq etli bosvoldi, Doniyori, Ertagi qo’tir,
Obinovvot, Mahalliy 2amarqand obinovvoti, Mahalliy oq etli toshloqi, 3oshloqi 862,
Shofirkoni.
Qattiq etli yozgi navlar.
Olacha, Mahalliy oqqovun, miri, Oq ameri, 8ashil etli
ameri, Mayda mevali ameri, Bargi, Bekzodi, Londa bekzodi, 5aharman, Mahalliy
dahbedi, Oq etli zarmiton, 0izil etli zarmiton, 8irik mevali ichiqizil, Ko’ktinni 1087,
Ko’kcha 588, Kulixushtarin, Oltin vodiy, 1ohat, Mahalliy shakarpalak, 2herozi.
Kuzgi-qishki navlar.
rkoniy, Oq etli gulobi, Jo’jaburun gulobi, 9arg’aldoq gu
lobi, 8ashil gulobi, 9ar gulobi, Ko’k Chorjo’y gulobisi, Londa ko’k gulobisi, 0ora
gulobi, 2ariq gu-lobi, Gurlan, 0alaysan, Mahalliy qoraqand, Buxoro qoraqandi,
0orako’l, 0oraqand, Mahalliy qoraqosh, 0ariqiz, 0andxom, 0o’ybosh 476, Oq etli
qo’ybosh, Londa qo’ybosh, Kechki qo’tir, Magaski, Maftobi, 3emirtirnoq, 3o’yona,
Mahalliy oq etli umrboqiy, 7o’ja buvaketdin, 7o’jamurot, Hasani.
Samarkand vohasi.
2amarkand viloyatining shimoliy qismida Nurota tog’lari,
markaziy qismida 9arafshon vodiysi, janubda 9arafshon tog’ tizmasining tog’
tarmog’lari joylashgan.
5ohada kontinental iqlim bo’lib, mavsumlarning keskin o’tishi va bir kecha-
kunduz davomida xaroratning tub o’zgarishlari yuz berib turadi. Iyulda havoning
o’rtacha xarorati +28°C, eng yuqori daraja- +45°C. Musbat xaroratlar yig’indisi 3800-
4200° ni tashkil etadi.
0ovun sug’oriladigan sho’rlik darajasi tu’rlicha bo’lgan bo’z, o’tloqi-bo’z,
o’tloqi, botqoqi-o’tloq tuproqlarda ekiladi.
Samarqand viloyatida tarqalgan qovun navlari ham o’zining hilma-hilligi bilan
ajralib turadi.
Handalak.
Oq kallapo’sh, Ko’k kallapo’sh, 9amcha, 9armiton, 0oraqosh,
0oraqashqa, Holnazar garmak, 8irik mevali handalak, 2amarqand sariq handalagi,
Mahalliy sariq handalak, Handalak Ko’kcha 14.
Yumshoq etli yozgi navlar.
Oqnovvot, sanboy, Oq gurvak, Ola bo’rikalla,
Bosvoldi, Mahalliy dahbedi, 0ora bo’rikalla, 2ariq bo’rikalla, Doniyori, 9archopon
, Indamas magaski, 0ora zog’ora, 0ora dumaloq 0ora gurvak, 0ora abdal, 0ora
xo’jabilmas, 0o’tir, Mag’zi, Obinovvot, 2amarqand mahalliy obinovvoti, 3oshloqi
862, 7o’jabilmas.
Qattiq etli yozgi navlar.
Olacha, miri, Oq etli ameri, 0izil etli ameri, rbakeshka
1219, Bekzodi, Davlatboy, Dutma, 9armiton, 9arkokil, 8ashil etli ko’kcha, Ko’ktinni
1087, Lazzatli, Oq etli lo’lan, 8ashil etli lo’lan, 0izil etli lo’lan, Oq etli kamol, Oltin
vodiy, 1ohat, Parsildoq, 2ariqtilla, 7itoyi, 7itoyi ameri, 2hakar-palak 554.
Kuzgi-qishki navlar.
0o’qon oqko’li, Olatirish, Olahamma, rkoni, Osma, Be
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
danaqovun, Bijir, Gagrak, 8ashil gulobi, 9arg’aldoq gulobi, 9ar gulobi, 0ora gulobi,
2ariq gulobi, Mahal-liy qoraqand, 0orako’l, 0oratirish, 0oraqovun, 0ariqiz, Katta-
begi, 0o’ybosh 476, 0ishki qo’tir. Londa 0o’ybosh, Mag’zi, 2ariq tanak, 3o’yona,
4mrboqi 3748, Oq etli umrboqiy, 4rganji, 2hirinpo’choq.
Janubiy voha.
Qovunchilikning janubiy vohasi respublikaning janubiy va janu
biy-g’arbiy qismini egallagan bo’lib, 2urxon-daryo va 0ashqadaryo viloyatlarini o’z
ichiga oladi.
Iqlimi keskin kontinentaldir. 8ozi issiq va dovomiy, havoning o’rtacha xarorati
+31,6°C, yuqorisi- +50°C gacha. 2hamolning yuqori faoliyati havoning kuchli qurishi-
garmselga olib keladi. O’suv davri davomida 40-140 mm miqdorida yog’in yog’adi.
Musbat xaroratlar yig’indisi 4900-5000° ni tashkil qiladi.
0ovun bo’z va o’tloqi tuproqlarda, nafaqat sug’oriladigan, balki lalmi erlarda
ham etishtiriladi.
Janubiy voha qovunchilikning nav tarkibi hilma-hil bo’lib, lekin o’zining ajoyib
navlari ko’p emas.
Handalak.
Oq kallapo’sh, Ko’k kallapo’sh, 0oraqosh, 0oraqashqa, 2amarqand
sariq handalagi, Handalak Ko’kcha 14, Mahalliy sariq handalak.
Yumshoq etli yozgi navlar.
Bosvoldi, Bo’rikalla, Mahalliy dahbedi, 9archopon
, 0ora bekzodi, Mahalliy 2amarqand obinovvoti, Mahalliy sariq handalak, 3osh
loqi 862.
Qattiq etli yozgi navlar.
Oqnovvot, 2amarqand oqnovvoti, Oq urug’, Oqpar,
rbakeshka 1219, miri, Baytqo’rg’on 421, Bekzodi, 9armiton, Ko’kcha 588, Kuli
hushtarin, Oltin vodiy, Oltintepa, 1ohat, 4rganji, 2hakarpalak 554, 2herozi.
Kuzgi-qishki navlar.
Ola po’choq, rkoni, Gulobi jo’jaburun, 8ashil gulobi,
9arg’aldoq gulobi, 2amarqand gulobisi, 9ar gulobi, Ko’k gulobi, Gurlan, 0alaysan,
Mahalliy qoraqand, 0o’ybosh 476, 3iriqish, 3o’yona, 4mrboqi 3748, Hasani.
ReaS oF Melon CUlTIvaTIon
АЗиСЫ БА
еВоДСТВА
19
Khorezm area.
3he Khorezm area is located in the northern part of the vast
3uran Province covering part of Central sia. It occupies a left-bank part of an an
cient delta of the mudarya 1iver. Its east border runs along the plateau 3aschsanna;
on the west it borders with 3urkmenistan.
Karakalpakstan and the Khorezm region belong to the northern part of 4z
bekistan. 3heir territory covers hyper-arid zones (80–90 mm rainfall/year mainly in
6inter and 2pring). 3he climate here is sharply Continental. 2ummer is hot and
dry. In July, the average air temperature is 28°С, (an average absolute maximum is
41°С, sometimes reaching 46°С). 3he sum of positive temperatures for the period of
vegetation fluctuates from 4200°C–5400°C.
Melons are cultivated mainly on irrigated and salinified (washed) soils and
meadow soils of the desert zone.
3he Khorezm area is one of the most ancient known melon-growing areas,
where districts with rich melon diversity are distinguished (especially for winter
melons). Here, both old local and new varieties introduced from others oases as well
as the 3urkmen varieties ‘Gukcha’, ‘ la-Geke’, and ‘Marikawun’ are found.
3he melon diversity of the Khorezm oasis and the areas of melon cultivation
are changeable. 5arieties grown here today and in the past can be distinguished by
different ripening times.
Khandalaks.
‘Ok kallya-posh’, ‘9amcha’, ‘Ok-zamcha’, ‘Ola-zamcha’, ‘Kok-
zamcha’, ‘Kora zamcha’, ‘2ari zamcha’, ‘Kizil zamcha’, ‘9aami turkmenskiy’, ‘Bas
kovun’, ‘Dunek’, ‘Khandalak joyltiy mestniy’, ‘Khandalak kokcha 14’, ‘3arnek’, ‘4r
genchi’.
Summer soft-pulp varieties.
‘ miri’, ‘ lleke’, ‘Ok-novvot Khorezmskiy’, ‘Oк-
gurvak’, ‘Ola-gurvak’, ‘Bosvoldi’, ‘Gyuk-gurvak’, ‘Kora-Gurvak’, ‘9archapan F
’,
‘Mulla-sapo’, ‘3ashlaki 852’.
Summer solid-pulp varieties.
‘Ok-novvot’, ‘Oksut’, ‘Ola-geke’, ‘Olacha’, ‘Ola
pochok’, ‘ miri’, ‘Bakiraman’, ‘Bekkzodi’, ‘Biz-ota’, ‘Garbuz kovun’, ‘Gockcha’,
‘Djida-gul’, ‘Djida-yuprak’, ‘Ich-kzil turkmenskiy’, ‘Kok-tinni 1087’, ‘Non-gusht’,
‘Oltin vodiy’, ‘1okhat’, ‘2ekeppara’, ‘3orlama’, ‘Khtoyi’, ‘Khtoyi miri’, ‘2hakar-
para’, ‘2hakar palak 554’, ‘2hirin pochok’.
utumn-winter varieties.
‘Ok-kosh’, ‘Ok-posh zimnyaya’, ‘Ola-Khamma mest
naya’, ‘ mudaryo’, ‘Ok-gulyabi’, ‘ lama-Gulyabi’, ‘ lmurti gulyabi’, ‘Gulyabi oranji
vaya’, ‘Gulyabi zelenomyasaya’, ‘Gulyabi chardjouskaya’, ‘Gulyabi Khorazmiy’, ‘9ar
gulobi’, ‘Kora-gulyabi’, ‘Kzil gulyabi’, ‘Kok gulobi’, ‘2ari-gulyabi’, ‘2habazi gulyabi’,
‘Beshek Gulyau’, ‘Beshek mestnaya’, ‘Beshek zimniy’, ‘Beshek shabbazskiy’, ‘Beshek
shimbayskiy 151’, ‘Kora beshak’, ‘Kzil beshak’, ‘Klichbay beshak’, ‘Kutur beshak’,
‘3ornovat beshak’, ‘Khamma beshak’, ‘Khiva beshak’, ‘Khodjeili beshak’, ‘2hirin
beshak’, ‘Bizhir’, ‘Buri kavun zimnyaya’, ‘Gurlan’, ‘Ietti-yuprak’, ‘Kora-gul’, ‘Kora
kovun’, ‘Kora kant mestnaya’, ‘Kora kash’, ‘Kora-kotir’, ‘Kari kiz’, ‘Kora tirish’, ‘Koy
bash 476’, ‘Madani zaman’, ‘Mullasapo’, ‘Novruzbay’, ‘1avran’, ‘3urno-novvat’,
‘3uyona’, ‘3uya kovun’, ‘2hakar-para’, ‘2hayi kovun’, ‘4mirvaki 3748’.
Fergana area.
3he Fergana valley is located in the east part of 4zbekistan, sur
rounded by the Chatcal and Fergana ridges, which form the Fergana area itself. 3he
climate is characterized by an average summer temperature of 28°С (a maximum up
to 42°С) and also a small quantity of rainfall (180–315 mm/year mainly in autumn-
winter and early-spring). 3he sum of positive temperatures is 4400°C.
Melon is cultivated on grey, meadow, and meadow-marsh soils affected by sa
2. 1E 2 OF MELON C4L3I5 3ION
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
linification to a greater or less extent.
Melon cultivation is also concentrated in the new areas of the Central Fergana
steppe (8azyawan, Pungan areas, and the banks of the 2yrdarya, Karadarya, and
Naryn rivers).
Northern, Eastern, Central, and 6estern areas in the Fergana valley can be
identified, differing in both soil-climatic conditions and melon diversity.
3he melon diversity growing in different years in the Fergana oasis can be dis
tinguished by different ripening times.
Khandalaks.
‘Ok khandalyak’, ‘Joyltiy khandalyak’, ‘Kora kash’, ‘Kora kashka’,
‘Khandalak joyltiy mestniy’, ‘Pechak khandalyak’, ‘3ur khandalyak’, ‘Khandalak
krupnoplodnaya’, ‘Khandalak-beshak’, ‘Khandalak kokcha 14’, ‘Chiligi khandalyak’,
‘Chiligi kovun’.
Summer soft-pulp varieties.
‘Besh-4rug’, ‘Bosvoldi’, ‘Buri-Kallya Ferganskaya’,
‘Gurvak mestniy’, ‘Dagbedi mestnaya’, ‘Dekhkan-sevdi’, ‘Djura-qand’, ‘9archapan
’, ‘Indamas’, ‘Kamal kal’, ‘Obinovat’, ‘Parpasha’, ‘3ashlaki 862’, ‘Eski-chopon’,
‘Yumalak zelenomyasaya’.
Summer solid-pulp varieties.
‘Ok-kovun 557’, ‘Okkovun Ferganskiy’, ‘Ok-
tumshuk’, ‘Ok-urug’, ‘Ok-urug 1157’, ‘Ok-urug ndijanskaya’, ‘Olacha’, ‘Olacha
morshinistaya’, ‘ miri’, ‘ ndarkhan’, ‘ rbakeshka 1219’, ‘ ssate zholtaya’, ‘ ssate
3806’, ‘ ssate oranzhevaya’, ‘Bidona-kovun’, ‘Gurek-ketti’, ‘Gurs-ketdi’, ‘Davletbay’,
‘9arkokil’, ‘Ich-kzil 4zbekskiy’, ‘Kamal 814’, ‘Kok-kovun’, ‘Kokcha mestnaya’, ‘Kok
cha 588’, ‘2ari pochok’, ‘Kzil-Kaun’, ‘Kamol kal’, ‘Kokcha’, ‘Kochcha Ferganskaya’,
‘Kok-tinni 1087’, ‘Kok-tinni ferganskaya’, ‘Olacha-kovun’, ‘Oltin vodiy’, ‘1okhat’,
‘Parseldak belaya’, ‘Parseldak sero-zelenaya’, ‘2uyunchi 2’, ‘Khtoyi’, ‘2hakar palak’,
‘2hakar palak belomyasiy 554’, ‘2hakarpalak krasnomyasiy 2580’, ‘2hirali’, ‘8uldash-
anor’.
utumn-winter varieties.
‘Ok-kash’, ‘Ok-kul’, ‘ sma’, ‘Kora-kul’, ‘ la-pochok’,
‘Gulaybi zelenyaya’, ‘Gurlan’, ‘Djura qand pozdniy’, ‘Kora-gulyzbi’, ‘Kora kirtishak’,
‘Kora-pochok 3744’, ‘Kari kiz’, ‘Kirkma’, ‘ la kirkma’, ‘4zun kirkma’, ‘Koy-bash 476’,
‘Koy-Bash Namanganskiy’, ‘Mingbulak’, ‘2arik 4mirvaki’, ‘2arik pochok’, ‘2ertur’,
‘3utona’, ‘4mirvaki 3748’, ‘Khukiz-kalla 3848’.
Tashkent area.
3he 3ashkent area is located in the Northeast part of 4zbekistan.
In the north it is bounded by the 3urkestan ridge, in the East by spurs of the Chatkal
ridge, and in the Northwest by the desert Kizilkum.
Its climate is sharply continental: the average air temperature in July is 28°С,
(with a maximum up to 44°С). 3he quantity of rainfall is 175–300 mm/year in the
plains and 366–435 mm/year in the foothills.
Melon is cultivated on typical grey, light-grey, and grey-meadow soils affected
by salinification to a greater or less extent.
Melon varieties in the 3ashkent area are represented by different ripening
groups.
Khandalaks.
‘Ok kallya posh’, ‘Gulsar’, ‘9aami’, ‘Kokcha’, ‘Khandalak’, ‘Khan
dalak zholtiy mestniy’, ‘Khandalak kokcha 14’.
Summer soft-pulp varieties
. ‘Bisivoldi’, ‘Bukhorka 944’, ‘Daniyari’, ‘Gurvak
mestniy’, ‘9archapan F
’, ‘2ari-Kaun’, ‘3ashlaki 862’, ‘Chillaki’.
Summer solid-pulp varieties.
‘Ok-par’, ‘Ok-kovun-3ashkenskiy’, ‘Ok-kovun
557’, ‘Ok-urug 1157’, ‘ miri’, ‘ rbakeshka 1219’, ‘ ssate 3806’, ‘Bayti-kurgan 424’,
‘Bargi 816’, ‘Bekzodi’, ‘Kara bekzodi’, ‘Borgenazi’, ‘Guyul-kovun’, ‘Davletbay’,
‘Djura qand’, ‘Dutma’, ‘Ich-kzil-uzbekskiy 331’, ‘Ich-kzil krupnoplodnaya’, ‘Ich-kzil
turkmenskiy’, ‘Kamol kal’, ‘Kzil-urug’, ‘Kok-tinni 1087’, ‘Lazzatli’, ‘Oltin tepa’, ‘2ari
ReaS oF Melon CUlTIvaTIon
АЗиСЫ БА
еВоДСТВА
puchaak’, ‘Oltin vodiy’, ‘1okhat’, ‘2uyunchi 2’, ‘Khtoyi’, ‘Khtoyi amiri’, ‘2hakar
palak belomyasiy 554’, ‘2hirali’.
utumn-winter varieties.
‘Ola-pochok’, ‘ sma’, ‘Bizhir’, ‘Gulyabi oranzhevaya’,
‘Gulyabi zelenomyasaya’, ‘2ari gulyabi’, ‘Kora-Kul’, ‘Kora pochok 3744’, ‘Koy-bash
475’, ‘Kirkma’, ‘3osh kovun’, ‘3uyona’, ‘4mirvaki 3748’.
Bukhara area.
3his region is located in the central plains part of the 1epublic
and is surrounded by the Kizilkum desert and the Karshi steppe. 3he climate is
typical of the desert zone: the average temperature in is July 29.6°С, with a small
quantity of atmospheric precipitation (114–125 mm/year), strong winds and high air
dryness. 3he positive temperatures sum is 4680°C–4794°C.
Melons are cultivated here in both normal and salt-affected soils: gray, meadow
alluvial, meadow-deserted, and also meadow-takir, saline soils.
Melon cultivation is mainly developed in areas close to large settlements, in
dustrial centers, and railway stations.
Melon diversity in the Bukhara region is high and differs considerably in each
of its districts. 3he varieties distributed in the Bukhara area are presented by differ
ent ripening groups.
Khandalaks.
‘9amcha’, ‘Buri kallya mestnaya’, ‘Garmak’, ‘Kok kallya posh’,
‘Khandalak mestniy samarkandskiy’, ‘Khandalak kokcha 14’, ‘Khandalak zholtiy
mestiy’.
Summer soft-pulp varieties.
‘Ok-novvat’, ‘Ok zagara’, ‘9archapan F
’, ‘9agara
zelenomyasaya’, ‘9agara belomyasaya’, ‘Kaganskaya zagara’, ‘Kolyazi zagara’, ‘Ok
buri kallya’, ‘Ola buri kallya polosataya’, ‘Buri kallya kutur’, ‘Kora buri kallya’, ‘Kok
buri kallya’, ‘Kolyazi buri kallya’, ‘Magaski buri kallya’, ‘2ari buri kallya’, ‘Bosivoldi
mestnaya belomyasaya’, ‘Doniyori’, ‘Kutur ranniy’, ‘Obinovvot’, ‘Obinovvot samar
kandskaya mestnaya’, ‘3ashlaki’, ‘3ashlaki nestnaya belomyasaya’, ‘3ashlaki 862’,
‘Shafirkanskaya’.
Summer solid-pulp varieties.
‘ lacha’, ‘Ok-kovun mestnaya’, ‘ miri’, ‘Ok amiri’,
‘ miri zelenomyasaya’, ‘ miri melkoplodnaya’, ‘Bargi’, ‘Bekzodi’, ‘Londa bekzodi’,
‘5akharman’, ‘Dagbedi mestnaya’, ‘9armeton belomyasaya’, ‘9armeton krasnomya
saya’, ‘Ich-kzil krupnoplodnaya’, ‘Kok tinni 1087’, ‘Kokcha 588’, ‘Kuli-khushtarin’,
‘Olyin vodiy’, ‘1okhat’, ‘2hakar-palak mestnaya’, ‘2hirozi’.
utumn-winter varieties.
‘ rkani’, ‘Gulyabi belomyasaya’, ‘Gulyabi djujabu
run’, ‘Gulyabi oranzhevaya’, ‘Gulyzbi zelenaya’, ‘9ar gulobi’, ‘Kok gulyabi chard
jouskaya’, ‘Londa kock gulyabi’, ‘Kora gulyabi’, ‘2ari gulyabi’, ‘Gurlan’, ‘Kalaysan’,
‘Kora-kand mestnaya’, ‘Kora-kand bukharskaya’, ‘Kora kul’, ‘Karakant’, ‘Kora-kosh
mestnaya’, ‘Kari kiz’, ‘Kant khom’, ‘Koy bash 476’, ‘Koy bash belomyasaya’, ‘Londa
koy-bash’, ‘Kutur pozdnaya’, ‘Magaski’, ‘Maftobi’, ‘3emir tirnok’, ‘3uyona’, ‘4mir
vaki mestnaya belomyasaya’, ‘Khodja buvaketdin’, ‘Khodja Murat’, ‘Khasani’.
Samarkand area.
3his is surrounded by the Nurata mountains in the northern
part of the 2amarkand area. 3he central part contains the 9arafshan valley and the
south is characterized by the spurs of the Zarafshan ridge.
Climate here is continental, with sharp seasonal transitions and large differ
ences of temperatures within a day. 3he average air temperature in July is 28°С,
(maximum of 45°С). 3he positive temperatures sum is 3800°C–4200°C.
Melon is cultivated on irrigated gray, meadow-gray, meadow, and marsh-
meadow soils differing in their degree of salinity.
3he varieties present in the 2amarkand area are also distinguished by their
typical diversity.
Khandalaks.
‘Ok-kallya-posh’, ‘Kok kallya posh’, ‘9amcha’, ‘9armeton’, ‘Kora-
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
kash’, ‘Kora kashka’, ‘Kholnazar garmak’, ‘Khandalak krupnoplodniy’, ‘Khandalak
zholtiy samarkandkiy’, ‘Khandalak zholtiy mestniy’, ‘Khandalak kokcha 14’.
Summer soft-pulp varieties.
‘Ok-novvot’, ‘ sanbay’, ‘Ok-gurvak’, ‘Ola-buri-kal
lya’, ‘Buri kallya’, ‘Bosivoldi’, ‘Dagbedi mestnya’, ‘Kora-buri-kallya’, ‘2ari-buri-kal
lya’, ‘Doniyori’, ‘9archapan F
’, ‘Indamas magaski’, ‘Kora zagara’, ‘Kara tulmalak’,
‘Kora gurvak’, ‘Kora abdal’, ‘Kora khodja bilmas’, ‘Kutur’, ‘Magsi’, ‘Obinnovvot’,
‘Obinovvot samarkandskaya mestnaya’, ‘3ashlaki 862’, ‘Khodja bilmas’.
Summer solid-pulp varieties.
‘ lacha’, ‘ miri’, ‘ miri belomyasaya’, ‘ miri
krasnomyasaya’, ‘ rbakeshka’, ‘Bekzodi’, ‘Davletbay’, ‘Dutma’, ‘9armeton’, ‘9ar
kokil’, ‘Kokcha zelenomyasaya’, ‘Kok tinni 1087’, ‘Lazzatli’, ‘Lulan belomyasaya’,
‘Lulan zelenomyasaya’, ‘Lulan krasnomyasaya’, ‘Kamal belomyasaya’, ‘Oltin vodiy’,
‘1okhat’, ‘Parseldak’, ‘2ari-tillya’, ‘Khtoyi’, ‘Khtoyi amiri’, ‘2hakar palak 554’.
utumn-winter varieties.
‘Ok-kul kokandskaya’, ‘ la tirish’, ‘ la khamma’,
‘ rkani’, ‘ sma’, ‘Bedona kovun’, ‘Bizhir’, ‘Gagrak’, ‘Gulyabi zelenaya’, ‘Gulyabi
oranzhevaya’, ‘9ar gulobi’, ‘Kora gulyabi’, ‘2ari gulyabi’, ‘Kora kand mestnaya’,
‘Kora kul’, ‘Kora tirish’, ‘Kora kovun’, ‘Kari-kiz’, ‘Kattabegi’, ‘Koy-bash 476’, ‘Ku
tur zimnyaya’, ‘Londa koy-bash’, ‘Magzi’, ‘2ari tanak’, ‘3uyona’, ‘4mirvaki 3748’,
‘4mirvaki belomyasaya’, ‘4rgandji’, ‘2hirin-pochok’.
Southern area.
3he southern melon growing oasis is located in the south/south
west of the 1epublic and includes the 2urkhandarya and Kashkadarya regions.
3he climate here is sharply continental. 2ummers are hot and long, the average
air temperature is 31.6°С, and the maximum up to 50°С. 3he strong winds lead to
heavy air dryness, ‘garmsel’. For the vegetative period, 40–140 mm of rainfall is
received annually. 3he positive temperatures sum is 4900°C–5000°C.
Melons are cultivated on gray and meadow soils and not only on irrigated, but
also on bogara soils.
In the 2outhern melon growing oasis, the melon assortment is diverse, but there
are few original local varieties in cultivation.
Khandalaks.
‘Ok kallya-psh’, ‘Kok-kallya-posh’, ‘Kora-kosh’, ‘Kora kashka’,
‘Khandalak zholtiy samarkandskiy’, ‘Khandalak kokcha 14’, ‘Khandalak zholtiy
mestniy’.
Summer soft-pulp varieties.
‘Bosvoldi’, ‘Buri-kallay’, ‘Dagbedi mestnaya’, ‘9ar
chapan F
’, ‘Kora bekzodi’, ‘Obinovvat samarkandskaya mestnaya’, ‘3ashlaki 862’.
Summer solid-pulp varieties.
‘Ok-novvat’, ‘Ok-novvat samarkandskiy’, ‘Ok-
urug’, ‘Ok-par’, ‘ rbakeshka 1219’, ‘ miri’, ‘Bayti-kurgan 421’, ‘Bekzodi’, ‘9arme
ton’, ‘Kokcha 588’, ‘Kuli-Khushtarin’, ‘Oltin vodiy’, ‘Oltin tepa’, ‘1okhat’, ‘4rgenchi’,
‘2hakar palak 554’, ‘2hirozi’.
utumn-winter varieties.
‘Ola-pochok’, ‘ rkani’, ‘Gulyabi Djujaburun’, ‘Guly
abi zelenaya’, ‘Gulyabi oranzhevaya’, ‘Gulyabi 2amarkandskaya’, ‘9ar gulobi’, ‘Kok-
gulyabi’, ‘Gurlan’, ‘Kalay-san’, ‘Kora-kand mestnaya’, ‘Koy bash 476’, ‘3iri-kish’,
‘3uyona’, ‘4mirvaki 3748’, ‘Khasani’.
ReaS oF Melon CUlTIvaTIon
АЗиСЫ БА
еВоДСТВА
Хорезмский оазис.
Хорезмский оазис расположен в северной части
обширной Туранской провинции, охватывающей равнинную часть Центральной
Азии. Он занимает левобережную часть древней дельты Амударьи. Восточной
его границей проходит вдоль плато Ташсанна, на западе - он граничит с
Туркменистаном.
Каракалпакстан и Хорезмская область по своему географическому
положению находятся в северной части Узбекистана. Их территория относится
к экстроаридной зоне, где ежегодно выпадают 80-90 мм осадков в основном
в зимний и весенний периоды. Климат здесь резко континентальный. Лето
жаркое, сухое. В июле средняя температура воздуха составляет +28°С, средний
абсолютный максимум +41°С, иногда достигает до +46°С. Сумма положительных
температур за период вегетации колеблется от 4200°С до 5400°С.
Дыни возделываются главным образом на орошаемых и засоленных
(промывных) землях и луговых почвах пустынной зоны.
Хорезмский оазис - это один из наиболее древних и известных дыневодческих
оазисов, где выделяются районы с богатым сортовым составом, особенно зимних
сортов дыни. Здесь распространены как стародавние местные, так и завезенные
из других оазисов сорта, а также туркменские сорта Гюкча, Ала-геке, Марыкаун
и другие.
Сортимент дыни Хорезмского оазиса и площади посева непостоянны.
Выращиваемые здесь раньше и в настоящее время сорта представлены
различными группами созревания
Хандаляки.
Ак калля-пош, Замча, Ак-замча, Ала-замча, Кок-замча, Кара
замча, Сары-Замча, Кизил замча, Заами туркменский, Бос каун, Дунек, Хандаляк
желтый местный, Хандаляк кокча 14, Тарнек, Ургенчи.
Летние мягкомякотные сорта.
Амери, Аллеке, Ак-новват Хорезмский, Ак-
гурбек, Ала-гурбек, Босволды, Гюк-гурбек, Кара-гурбек, Зарчапан F
, Мулла-
сапо, Ташлаки 852.
Летние твердомякотные сорта.
Ак-навват, Аксют, Ала-геке, Алача, Ала
пучак, Амери, Бакыраман, Бекзоди, Быз-ота, Гарбуз каун, Гокча, Джида-гуль,
Джида-юпрак, Ич-кзыл туркменский, Кок тинны 1087, Нон-гушт, Олтин водий,
Рохат, Секеппара, Торлама, Хтои, Хтои Амери, Шакар-пара, Шакар палак 554,
Ширин-пучак.
Осенне-зимние сорта.
Ак-кош, Ак-пош зимняя, Ала-Хамма местная,
Амударё, Ак-гуляби, Алма-Гуляби, Алмурти Гуляби, Гуляби оранжевая,
Гуляби зеленомясая, Гуляби чарджоуская, Гуляби Хоразмий, Зар гулоби,
Кара-гуляби, Кзыл гуляби, Кок гулоби, Сары-гуляби, Шабази гуляби, Бешек
гуляу, Бешек местная, Бешек зимний, Бешек шаббазский, Бешек шимбайский
151, Кара бешек, Кзыл бешек, Кличбай бешек, Кутур бешек, Торноват бешек,
Хамма бешек, Хива бешек, Ходжейли бешек, Ширин бешек, Бижир, Бури каун
зимняя, Гурлан, Иедды-юпрак, Кара-гуль, Кара каун, Кара кант местная, Кара-
каш, Кара-котыр, Кары кыз, Кара тириш, Кой-баш 476, Мадани заман, Мулла-
сопо, Новрузбай, Равран, Турно-новват, Туёна, Туя каун, Шакар-пара, Шайы
каун, Умирваки 3748.
Ферганский оазис.
Ферганская долина, расположена в восточной части
Узбекистана, окружена Чаткальским и Ферганским хребтами и образует
Ферганский оазис. Климат его характеризуется средней летней температурой
+28°С (максимум до +42°С), а также небольшим количеством осадков (180-
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
315 мм), выпадающих, главным образом, в осенне-зимний и ранне-весенний
периоды. Сумма положительных температур составляет 4400°С.
Дыню возделывают на сероземных, луговых, лугово-болотных незасоленных
и в различной степени засоленных почвах. Дыневодство также сосредоточено
на освоенных землях центральной Ферганской степи (Язъяванский, Пунганский
массивы, побережье рек Сырдарьи, Карадарьи и Нарын).
В Ферганской долине имеются Северный, Восточный, Центральный и
Западный массивы, различающиеся между собой по почвенно-климатическим
условиям и сортовому разнообразию дыни.
Сортимент выращиваемых в различные годы в Ферганском оазисе сортов
разнообразен по срокам созревания.
Хандаляки.
Ак хандаляк, Желтый хандаляк, Кара каш, Кара кашка, Хандаляк
желтый местный, Печак хандаляк, Тур хандаляк, Хандаляк крупноплодная,
Хандаляк-бешек, Хандаляк Кокча 14, Чилиги хандаляк, Чилиги каун.
Летние мягкомякотные сорта.
Беш-уруг, Босвалды, Бури-калля Ферганская,
Гурбек местный, Дагбеди местная, Дехкан-севди, Джура-канд, Зарчапан F
Индамас, Камаль каль, Обиноват, Парпаша, Ташлаки 862, Эски-чапан, Юмалак
зеленомясая.
Летние твердомякотные сорта.
Ак-каун 557, Ак каун Ферганский,
Ак-тумшук, Ак-уруг, Ак-уруг 1157, Ак-уруг андижанская, Алача, Алача
морщинистая, Амери, Андархан, Арбакешка 1219, Ассате желтая, Ассате 3806,
Ассате оранжевая, Барги 816, Бекзоди, Кара бекзоди, Бидона-каун, Гурек-кетды,
Гурс-кетди, Давлетбай, Заркокил, Ич-кзыл Узбекский, Камаль 814, Кок-каун,
Кокча местная, Кокча 588, Сары пучак, Кзыл-каун, Камол кал, Кокча, Кокча
Ферганская, Кок-тинны 1087, Кок-тинны ферганская, Олача-каун, Олтин водий,
Рохат, Парсельдак белая, Парсельдак серо-зеленая, Суюнчи 2, Хтои, Шакар
палак, Шакар-палак беломясый 554, Шакар-палак красномясый 2580, Ширали,
Юлдаш-анор.
Осенне-зимние сорта.
Ак-каш, Ак-куль, Асма, Кара-куль, Ала-пучак,
Гуляби зеленая, Гурлан, Джура канд поздний, Кара-гуляби, Кара киртишак,
Кара-пучак 3744, Кары киз, Киркма, Ала киркма, Узун киркма, Кой-баш 476,
Кой-Баш Наманганский, Мингбулак, Сарик Умирваки, Сарик пучак, Сертур,
Туёна, Умирваки 3748, Хукиз-калла 3848.
Ташкентский оазис.
Ташкентский оазис расположен в северо-восточной
части Узбекистана. На севере он ограничен Туркестанским хребтом, на востоке
- отрогами Чаткальского хребта и на северо-западе - пустыней Кызылкум.
Климат резко континентальный, средняя температура воздуха в июле
+28°C, с максимумом до +44°С. Годовое количество осадков составляет 175-300
мм на равнине и 366-435 мм в предгорьях.
Дыни возделывают на типичных сероземных, светло-сероземных и
сероземно-луговых в большей или меньшей степени засоленных почвах.
Распространенные в Ташкентском оазисе сорта представлены различными
группами скороспелости.
Хандаляк:
Ак калля пош, Гульсар, Заами, Кокча, Хандаляк, Хандаляк
желтый местный, Хандаляк кокча 14.
Летние мягкомякотные сорта:
Босвалды, Бухарка 944, Данияри, Гурбек
местный, Зарчапан F
, Сары-каун, Ташлаки 862, Чиллаки.
Летние твердомякотные сорта.
Ак пар, Ак-каун-Ташкентский, Ак-каун 557,
Ак-уруг 1157, Амери, Арбакешка 1219, Ассате 3806, Байты курган 424, Барги 816,
Бекзоди, Кара бекзоди, Баргинази, Гюль-Каун, Давлетбай, Джура канд, Дутма,
ReaS oF Melon CUlTIvaTIon
АЗиСЫ БА
еВоДСТВА
2
Ич-кзыл-узбекский 331, Ич-кзыл крупноплодная, Ич-кзыл туркменский, Камол
кал, Кзыл-уруг, Кок-тинны 1087, Лаззатли, Олтин тепа, Сари пучак, Олтин водий,
Рохат, Суюнчи 2, Хтои, Хтои Амери, Шакар палак беломясый 554, Ширали.
Осенне-зимние сорта:
Ала-пучак, Асма, Бижир, Гуляби оранжевая, Гуляби
зеленомясая, Сары гуляби, Кара-куль, Кара пучак 3744, Кой-баш 476, Кыркма,
Тош каун, Туёна, Умирваки 3748.
Бухарский оазис.
Он расположен в центральной равнинной части
республики и окружен Кызылкумами и Каршинской степью. Климат
характерен для пустынной зоны: со средней температурой в июле +29,6°С, с
малым количеством атмосферных осадков - 114-125 мм, сильными ветрами и
большой сухостью воздуха. Сумма положительных температур составляет
4680°С - 4794°С.
Дыни возделывают на незасоленных и засоленных в различной степени
почвах: сероземных, луговых аллювиальных, лугово-пустынных, а также лугово-
такырных, солончаковых почвах.
Дыневодство в основном развито в районах, прилегающих к крупным
населенным пунктам, промышленным центрам и железнодорожным
станциям.
Сортимент дыни Бухарского оазиса разнообразен и по районам различается
значительно. Распространенные в Бухарской области сорта представлены
различными группами скороспелости.
Хандаляк.
Замча, Бури калля местная, Гармак, Кок калля пош, Хандаляк
местный самаркандский, Хандаляк кокча 14, Хандаляк желтый местный.
Летние мягкомякотные сорта.
Ак-новват, Ак загара, Зарчапан F
, Загара
зеленомясая, Загара беломясая, Каганская загара, Кольязи загара, Ак бури калля,
Ала бури калля полосатая, Бури калля кутур, Кара бури калля, Кок бури калля,
Кольязи бури калля, Магаски бури калля, Сари бури калля, Босвалди местная
беломясая, Дониёри, Кутур ранний, Обиновват, Обинаввот самаркандская
местная, Ташлаки местная беломясая, Ташлаки 862, Шафирканская.
Летние твердомякотные сорта.
Алача, Ак-каун местная, Амери, Ак амери,
Амери зеленомясая, Амери мелкоплодная, Барги, Бекзоди, Лонда бекзоди,
Вахарман, Дагбеди местная, Зарметон беломясая, Зарметон красномясая, Ич-
кзил крупноплодная, Кок тинны 1087, Кокча 588, Кули-хуштарин, Олтин водий,
Рохат, Шакар-палак местная, Ширози.
Осенне-зимние сорта.
Аркани, Гуляби беломясая, Гуляби джужабурун,
Гуляби оранжевая, Гуляби зеленая, Зар гулоби, Кок гуляби чарджоуская, Лонда
кок гуляби, Кара гуляби, Сары гуляби, Гурлан, Калайсан, Кара-канд местная,
Кара-канд бухарская, Кара куль, Кара-кант, Кара-кош местная, Кары кыз,
Кант хом, Кой баш 476, Кой-баш беломясая, Лонда кой-баш, Кутур поздняя,
Магаски, Мафтоби, Темир тирнок, Туёна, Умырваки местная беломясая, Ходжа
Бувакетдин, Ходжа Мурат, Хасани.
Самаркандский оазис.
В северной части Самаркандской области находятся
Нуратинские горы, в центральной части- Заравшанская долина, а на юге - отроги
Зарафшанского хребта.
Климат здесь континентальный, с резкими сезонными переходами и
большими перепадами температур в течение суток. Средняя температура
воздуха в июле составляет +28°С, максимальная +45°С. Сумма положительных
температур составляет 3800°C - 4200°C.
Дыню возделывают на орошаемых сероземных, лугово-сероземных,
луговых, болотно-луговых почвах различной степени засоленности.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Распространенные в Самаркандской области сорта также отличаются
разнообразием.
Хандаляк.
Ак-калля-пош, Кок калля пош, Замча, Зарметон, Кара каш,
Кара кашка, Холназар гармак, Хандаляк крупноплодный, Хандаляк желтый
самаркандский, Хандаляк желтый местный, Хандаляк кокча 14.
Летние мягкомякотные сорта.
Ак-навват, Асанбай, Ак-гурбек, Ала-бури-
калля, Бури калля, Босиволди, Дагбеди местная, Кара-бури-калля, Сары-бури-
калля, Данияри, Зарчапан F
, Индамас магаски, Кара загара, Кара тумалак,
Кара-гурбек, Кара абдал, Кара ходжа билмас, Кутур, Магзи, Обиновват, Оби-
навват самаркандская местная, Ташлаки 862, Ходжа билмас.
Летние твердомякотные сорта.
Алача, Амери, Амери беломясая, Амери
красномясая, Арбакешка, Бекзоди, Давлетбай, Дутма, Зарметон, Заркокил, Кокча
зеленомясая, Кок тинны 1087, Лаззатли, Лулан беломясая, Лулан зеленомясая,
Лулан красномясая, Камаль беломясая, Олтин водий, Рохат, Парсельдак, Сары-
тилля, Хтои, Хтои Амери, Шакар палак 554.
Осенне-зимние сорта.
Ак куль кокандская, Ала тириш, Ала хамма, Аркани,
Асма, Бедона каун, Бижир, Гаграк, Гуляби зеленая, Гуляби оранжевая, Зар
гулоби, Кара гуляби, Сары гуляби, Кара канд местная, Кара куль, Кара тириш,
Кара каун, Кары-кыз, Каттабеги, Кой баш 476, Кутур зимняя, Лонда кой-баш,
Магзи, Сары танак, Туёна, Умирваки 3748, Умирваки беломясая, Урганджи,
Ширин-пучак.
Южный оазис.
Южный оазис дыневодства расположен на юге и юго-западе
республики и включает Сурхандарьинскую и Кашкадарьинскую области.
Климат резко континентальный. Лето жаркое и продолжительное, средняя
температура +31,6°С, максимальная до +50°С. Повышенная ветровая деятельность
приводит к сильной воздушной засухе (гармсель). За вегетационный период
выпадает 40-140 мм осадков. Сумма положительных температур составляет
4900°С - 5000°С.
Дыни выращивают на сероземных и луговых почвах и не только на
поливных, но и на богарных землях.
В Южном оазисе дыневодства сортимент дынь разнообразен, но своих
оригинальных сортов здесь немного.
Хандаляки.
Ак калля-пош, Кок-калля пош, Кара-кош, Кара кашка, Хандаляк
желтый Самаркандский, Хандаляк кокча 14, Хандаляк желтый местный.
Летние мягкомякотные сорта.
Босволди, Бури-калля, Дагбеди местная,
Зарчапан F
, Кара бекзоди, Обиновват самаркандская местная, Ташлаки 862.
Летние твердомякотные сорта.
Ак-новват, Ак-новват самаркандский, Ак
уруг, Ак пар, Арбакешка 1219, Амери, Байты курган 421, Бекзоди, Зарметон,
Кокча 588, Кули-Хуштарин, Олтин водий, Олтин тепа, Рохат, Ургенчи, Шакар
палак 554, Ширози.
Осенне-зимние сорта.
Ала-пучак, Аркани, Гуляби Джужабурун, Гуляби
зеленая, Гуляби оранжевая, Гуляби Самаркандская, Зар гулоби, Кок-гуляби,
Гурлан, Калай-сан, Кара-канд местная, Кой баш 476, Тири-киш, Туёна, Умирваки
3748, Хасани.
ReaS oF Melon CUlTIvaTIon
АЗиСЫ БА
еВоДСТВА
I -
II -
Farg’ona
III -
Toshkent
IV -
V -
VI -
Fig. 1. Areas of melon cultivation in Uzbekistan
I -
II -
Fergana
III -
Tashkent
IV -
V -
VI -
риГO 1O оазиГы дыАеводГтва в УзбекиГтаАе
I N
ХоВезмГкий
II N
III N
ТашкеАтГкий
Iv N
БуЕаВГкий
v N
СамаВкаАдГкий
vI N
ЮжАый
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
K.Linneyning qovun avlodiga birinchi bo’lib botanik ta’rif berganiga ikki yuz yil
dan ko’proq davr mobaynida uning turkumlanishi mu�asil boyitilib va to’ldirib kelin
Hozirgi sistematiklar orasida qovunning kam o’rganilganligi munosabati bilan un
ing tasni� bo’yicha ikki hil nuqtai nazar mavjuddir. Olimlarning bir qismi Pangalo K.I.
(1958) tomonidan berilgan tasnifni ma’qullaydilar va qovunni mustaqil avlodga kiritib,
madaniy qovunlarni mustaqil turlarga ajratadilar. Boshqalar Filov .I. (1960) tasni�ni tan
oladilar va bu turlarni bir turga kiritib, O’rta Osiyo qovunlarini tur hillarga yoki ekoti
plarga bo’lingan holda ajratadilar.
Pangalo K.I. Linneygacha bo’lgan ilgarigi avlodni tikladi va o’zining tasnifnomasini
taqdim etib, unda qovunni mustakil Melo dans. avlodga mansub holda ajratdi.
Filov .I. qovunlarning O’rta Osiyoga oid kenja turini o’suv davri, shakli, meva
xajmi, etiga qarab beshta tur hillarga ajratadi:
(zamcha),
qa�iq etli, kuzgi va qishki qovunlar
. Keyinchalik bu tasni�ga 7orazm vohasi va 9arafshon
vodiysida uchraydigan Kichik Osiyodagi kenja turiga hos belgilarga ega bo’lgan
tur hillarini ham qo’shdi. 1969 yili Filov .I. qovunlarning barcha hilma-hill
igini bi�a
Cucumis melo
L. turiga birlashtirdi va ularni e�ita ekologik-jug’ro�y guruhlarga
(kenja turlarga) ajratdi:
- Ovrupa (ssp.
europacus
Fil.), O’rta Osiyo (ssp.
(Pang) Fil.) va Kichik Osiyo (ssp.
2ageret.) qovunlari;
yarim madaniy
- ilonsimon
L.), 7itoy (ssp.
Pang.); xushbuy yoki hidli (ssp.
Fil.);
yovvoyi o’suvchi
- yovvoyi-dala (ssp.
agrestis
(Nand.) Pang.).
Hozirgi davrda adabiyotlarda qovun
oilasiga,
L. avlodiga
L.) va bodring (
L.) madaniy ekinlar, qolganlari esa yarim madaniy va yovvoyi
holda o’suvchi turlar hisoblanadi.
Qovunning Markaziy Osiyoda yoyilgan hilma-hil navlari ikkita kenja turlariga
mansubdir.
Bu kenja turga tezpishar navlardan tortib kech etilib, saqlash davomida obdan pi
Handalaklar. (var.
. (Pang.) Grebensc.).
Qovunlarning bu guruhiga tezpis
har (o’suv davri 55-70 kun), kam hosilli (gektariga 6 dan 25 tonnagacha) va uzoq saqlashga
yaroqsiz navlar kiradi.
Erta yozda pishadigan yumshoq etli qovunlar (var.
(Pang.) Fil.)).
Bu gu
ruhga yuqori hosilli
va
gurvak
tur hillariga mansub o’rtapishar (o’suv davri 75-90
kun) navlar, ularning xosildorligi- 15-36 t/ga. Mevasi tashishga va saqlashga chidamsiz
bo’lib, mahalliy iste’molda foydalaniladi.
0a�iq etli yozgi qovunlar (var.
Fil.)
. O’rtapishar (o’suv davri 90-100 kun),
hosildor (12-60 t/ga)
kenja turiga mansub navlar kiradi. 3ashishga va saqlanishga
chidamliligi- o’rtacha. Mevasi yozda mahalliy iste’molda va qisman uzoqqa yuborish
Kuzgi qovunlar (var.
Fil.)
. Kechpishar (o’suv davri 100-120 kun), xosildorligi
12-40 t/ga bo’lgan
tur hil-liga mansub navlar kiradi. Mevasining tashishga chidam
ligi va saqlanishi- o’rtacha, mevasi kuz va kuz-qish mavsumlarda ma-halliy iste’molda va
3. M H LLI8 0O54N N 5L 1INING 341K4ML NI2HI
0O54NNING
TURKUMlanISHI
MelonS ClaSSIFICaTIon
КлАССи
иКА
иЯ ДЫни
uzoq masofalarga yuborish uchun yaroqli.
Qishki qovunlar (var.
Fil.)
. Kechpishar (o’suv davri - 100-130 kun), serhosil
(12-60 t/ga)
qovun tur hillari kiradi, terim davrida etining shirasi past bo’lib, saqlash
davomida shirali va shirin bo’ladi. Mevasi ikki oydan sakkiz oyga qadar yaxshi saqlanu
vchanligi, tashishga chidamliligi bilan ajralib turib, bu qovun navlari qish davomida
iste’mol qil-ishga va Markaziy Osiyo ortiga yuborishga mo’ljallangan.
O’rta Osiyo kenja turiga mansub qovun navlari botanik tasni�ga ko’ra 4 tur hillariga
Handalak (var.
(Pang.) Greb)
. O’simligi yirik emas, palagi o’rta uzunlikda.
Mevasi mayda va o’rta xajmda (0,8-3,0 kg), dumaloqsimon va yapaloqsimon shaklda,
ko’pincha tilim-tilim bo’lib, tilimlar chegarasi bo’ylab sariq yoki qo’ngir-yashil tasmalari
bor. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, qisman to’rli yoki to’rsizdir. Po’sti
- ingichka yoki o’rta qalinlikda, yumshoq. Eti g’ovaksimon, tolali, shirali, nimshirin.
4rug’don uyasi yirik emas, tig’iz urug’donlar bilan to’lgan. 4rug’i yirik, keng uchli
tuxumsimon yoki nashtarsimon shaklda, oq, sarg’ish, sariq tusli. Navlari o’rtahosildor.
3arkibida 6,1-8,9 va 12,0 foizgacha quruq modda, 4,0-8,6 va 10,5 foizgacha qand moddasi
mavjud. Mevasi - tashishga chidamligi va saqlanuvchanligi past, ular mahalliy iste’molda
Buharika (var.
Pang.).
O’simligi yirik emas, palagi - o’rta. Mevasi o’rta
xajmda va yirik, asosan ovalsimon shaklda. 2irti silliq, bir oz tilim-tilim yoki ajinli. Eti
qalin, tolali, eruvchan. 4rug’xonasi o’rta xajmli. 4rug’i yirik, tuxumsimon yoki nashtar
simon shaklda, sarg’ish yoki sariq tusli. Navlari
tur hiliga nisbatan kechpishar
ligi va yuqori ta’mga egaligi bilan ajralib turadi. O’suv davri 70-95 kun. 3arkibida quruq
modda miqdori - 7,2-9,6 foizdan 15 foizgacha, qand miqdori esa - 7,0-12%. 2aqlashga va
tashishga chidamsizdir, mahalliy iste’molda foydalaniladi.
Amiri (var.
Pang.).
Bu tur hili 26 nav hillarini birlashtirib, ularning aksariyati
mevasining po’sti va etining rangi, to’ri, et zichligi, ta’m xususiyatlari jihatidan o’zaro
farqlanadi. O’simligi yirik emas, palagi - o’rta. Mevasi yirik yoki o’rta xajmda, ovalsimon,
tuxumsimon, ellipssimon, urchuqsimon yoki tsilindrsimon shaklda. Meva sirti asosan
silliq, ayrim holda ajinli, bir oz notekis yoki bir oz tilim-tilim. 3o’ri to’la, meva yuzasini
yoppasiga qoplagan, qisman yoki to’rsiz. Eti qalin yoki o’rta qalin. O’rta Osiyo kenja turi
navlarining qariyb yarmi ushbu tur hiliga mansubdir. 3arkibidagi quruq moddalar miq
dori 8,8-12,5 foizdan 18,0 foizgacha, qand miqdori 7,0-10,3 foizdan 14,0 foizgacha. Har bir
nav o’z ta’m xususiyatlariga ega. Meva eti qarsillaydigan, qator navlarida vanil va nok
hidiga ega. 4rug’xonasi o’rtacha hajmda. 4rug’i o’rta xajmda, tuxumsimon yoki nashtar
simon shaklida, sariq yoki sarg’ish tusda. 4rug’donlari odatda tig’iz, ayrim hollarda
g’ovaksimon, devorlarga yopishgan. sosan o’rtapishar bo’lib, navlarning aksariyati
unib chiqqanidan yetilguniga qadar o’tgan davr 80-90 kun, ayrim navlarda 70-75 kun,
ba’zilarida esa 90-100 kunni tashkil qiladi. Mevasi 2 xa�adan 3 oyga qadar muddatda
saqlanishi mumkin. Ko’pgina navlarining mevasi tashishga yaroqlidir.
Zard (var.
Pang.).
Kuzgi-qishki navlarning hilma-hilligi 36 nav hillarida mujas
samlashgan bo’lib, rangi va surati bilan o’zaro farqlanadi. O’simligi o’rta va yirik hajmli,
o’rta va uzun palakli, dag’al va yo’g’on poyali, nisbatan kam shoxlanadi. yrim hollarda
palagi rigidsimon shakllari ham uchraydi. Bargi yirik, butunqirrali, ayrim hollarda bir oz
qiyiqdir. Mevasi o’rta va yirik hajmli, ovalsimon, tuxumsimon yoki ellipssimon shaklida.
2irti silliq, ajinli, notekis yoki bir oz tilim-tilim. Po’sti o’rta qa�iqlikda yoki qa�iq. 3o’ri
to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, qisman to’rli yoki to’rsiz. Eti qalin, oq yoki
yorqin yashil tusli. 3arkibidagi quruq modda miqdori 8,7-12,1 foizdan 15,0 foizgacha,
qand miqdori- 7,4-9,8%. 4rug’xonasi o’rta yoki yirik xajmli, urug’donlari tig’iz, yopiq.
4rug’i yirik yoki o’rta xajmda, nashtarsimon shaklda va ko’pincha bukilgan, sarg’ish, ak
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
sariyat sariq tusli. O’rtakechpishar navlarining o’suv davri 90-100 kun, kechpishar navlar
esa- 125 kungacha. 8angi yig’ib olingan mevalarining eti oq yoki yashiltob tusda, tolali,
aksariyat juda tig’iz, shirasiz, shirin emas, bemazaroqdir. Har bir nav mevasi saqlan
gandan so’ng o’ziga hos ta’mga ega bo’ladi. 4lar uzoq muddat (2 oydan 6 oyga qadar)
saqlanishga va tashishga chidamliligi bilan farqlanadi.
O’simliklar o’rta hajmli, palagi ingichka mayin tukli. Bargi kam qiyiqli, o’rta hajmda,
qisqa bandli. Mevasi dumaloqsimon yoki ovalsimon shaklda, aksariyat mevaband ol
dida o’simtasi mavjud. Eti tig’iz, lekin shirali, o’tsimon ta’mli, saqlash davomida bu ta’m
yo’qoladi.
Yozgi kassabalar (var.
(Pang.) Fil.).
Dumaloqsimon yirik bo’lmagan
ajinsiz mevalarga ega. Kichik Osiyoning ertapishar va 02Hning saqlashga chidamsiz
Kuzgi-qishki kassabalar (var.
(Pang.) Fil.).
Ular sirti ajinli bo’lgan juda
yirik mevaga ega. Kechroq pishadi, aksariyat dalada yaxshi etilmay, saqlash davrida qi
yomiga etadi, 1-3 oy davomida saqlanadi.
Gurvaklar (var.
Fil.).
3urkmaniston va O’zbekistonning shimoliy qismida
farqli o’laroq, mevabandida o’simtasining sirti silliqdir. Mevasi
dumaloqsimon yoki bir oz ovalsimon shaklda. Meva sirti silliq yoki tilim-tilim. 3o’ri o’rta
katakli yoki to’rsiz. Eti qalin. 4rug’doni kichik yoki o’rta hajmli. 4rug’i yirik, tuxumsimon
yoki nishtarsimon shaklda, oq yoki yorqin sariq tusda. 3arkibidagi quruq modda- 10,2-
12,6%, qand miqdori- 7,4-10 foizdan 16,0 foizgachadir. Navlar o’rtapishar, o’suv davri-
75-105 kun. 3erim davrida bodring ta’mli, �ziologik jihatdan pishib etilganda- xushta’m.
3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- o’rta. Mahalliy iste’molda foydalaniladi.
0O54NNING
TURKUMlanISHI
MelonS ClaSSIFICaTIon
КлАССи
иКА
иЯ ДЫни
31
For more than two centuries, Linnaeus’s �rst botanical de�nition of melons was
constantly revisited and amended.
Basically, there are two main points of view regarding melon classi�cation among
modern taxonomists. 2ome scien-tists support Pangalo’s classi�cation (1958) and relate
all melons to an independent genus (
Melo
), dividing cultivated melons into several
independent species. Others hold to the classi�cation of Filov (1960), clustering all
melons under one species, within which Central sian melons are singled out into
independent subspecies with further division into varieties or ecotypes.
Pangalo has restored Linnaeus’s former genus and has presented his own clas
si�cation in which melons are distinguished as an independent genus:
Melo
Adans.
Filov has subdivided representatives of the Central sian subspecies by duration of the
vegetative period, shape, fruit size, and pulp into �ve varieties: 1) khandalak (zamcha),
2) summer so�-pulp, 3) summer solid-pulp, 4) autumn and 5) winter melons. 2ubse
quently he added more varieties, such as
cassaba
and
gurbe
, having a�ributes of Minor
sia subspecies and spreading in the Khorezm oasis and 9arafschan valley. In 1969,
Filov united all melon diversity in one species
Cucumis melo
L., and has divided the
species into seven ecologic-geographical groups (subspecies): 1)
cultural
- European
(ssp.
europacus
Fil.), 2) Middle sian (ssp.
rigidus
(Pang.) Fil.), and 3) sian Minor (ssp.
orientale
2ageret.), 4)
semi-cultural
- serpentine (ssp.
�exuosus
L.), 5) Chinese (ssp.
chi
nensis
Pang.), 6) aromatic or odorous (ssp.
sulspanfoneus
Fil.); 7)
wild-growing
- weedy
(ssp.
agrestis
(Nand.) Pang.).
ccording to current taxonomies, melons belong to the family
Cucurbitaceae
, genus
Cucumis
L., which includes about 40 species. mong these, only two species—melon
C. melo
L.) and cucumber (
C. sativus
L.)—are cultivated, and others are semi-cultivated
and wild-growing species.
From the perspective of use, melon diversity in Central sia is separated into two
subspecies:
Cucumis melo
and
Cucumis melo
ssp.
orientale.
Middle Asian subspecies:
Cucumis melo
L. ssp.
rigidus
(Pang.) Fil.
3his subspecies includes early- to very-late-ripening varieties (fruits ripening dur
ing storage). In each melon-growing oasis, varieties of di�erent maturing groups are
cultivated as described in the following:
“Khandalaks” (var.
chandalak
(Pang.) Grebensc.).
3his group of melons is repre
sented by early ripening varieties (vegetative period of 55–70 days), with low produc
tivity from 6 to 25 t/ha, and fruits unsuitable for storage.
Early summer so�-pulp melons (var.
bucharica
(Pang.) Fil.)
. 3hese are represented
by high-yielding varieties related to var.
bukharica
and
gurvak
of the early-middle matur
ing (vegetative period of 75–90 days), with productivity of 15–36 t/ha. 2hipping quality
and shelf life are poor, fruits used mainly for local consumption.
Summer solid-pulp melons (var.
aestivolis
Fil.)
. 3hese are represented by midsea
son-ripening (vegetative period of 90–110 days) varieties more productive (12–60 t/ha)
than var.
ameri
. 2hipping quality and shelf life of fruits is average. Fruits are used for
local consumption in summer and partially for export.
Autumn melons (var.
autumnalis
Fil.)
. 3hese are represented by late-ripening
(vegetative period of 100–120 days) varieties with productivity 12–40 t/ha of var.
zard
2hipping quality and shelf life are good; fruits are intended for local consumption in
autumn and winter and for far-distance export.
3. CL 22IFIC 3ION OF LOC L MELON 5 1IE3IE2
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
6inter melons (var.
hibernus
Fil.)
. 3hese are represented by late-ripening (100–130
days), high-yielding varieties of a var.
zard
with slightly sweet pulp at harvest, which
becomes sweeter and juicier during storage. Fruits are characterised by a good shelf life
(storage from 2 to 8 months) and good shipping quality, and are intended for winter
consumption and export.
From a taxonomic point of view, melons of this subspecies can be divided into 4
distinct varieties:
Var.
chandalak
(Pang.) Greb
. Plants are medium-sized, moderately creeping. Fruits
are small- and medium-sized (0.8–3.0 kg), globe- or �a�ened-shaped, most are seg
mented, with yellowish- or grey-green ribbons on the border of segments. Ne�ing is
complete, partial, or absent. 2kin is thin or of medium thickness, so�. Pulp is friable,
�brous, juicy, and scarcely sweet. 2eed cavity is small, �lled with dense placentas. 2eeds
are large, widely oval-shaped or lanceolate, and white, cream, or yellow coloured. 5a
rieties are average-yielding. Dry ma�er content ranges from 6.1–8.9 up to 12.0%; total
sugar content from 4.0–8.6 up to 10.5%. 2hipping quality and shelf life are poor. Fruits
are used for local consumption.
Var.
bucharica
Pang.
Plants are of modest size, moderately creeping. Fruits are me
dium- or large-sized, mainly oval-shaped. Fruit surface is smooth, slightly segmented,
or wrin-kled. Pulp is thick, �brous, melting. 2eed cavity is of average size. 2eeds are
large, oval-shaped, lanceolate, cream or yellow coloured. 5arieties are distinguished
by late ripening (later than var.
chandalyak
) and superior �avour qualities. 3he vegeta
tive period is 70–95 days. Dry ma�er content is 7.2–9.6% and up to 15.0%; total sugar
content ranges from 7.0–12.0%. Fruits have poor storability and shipping quality, and
are used for local consumption.
Var.
ameri
Pang
. 3his group 26 contains di�erent types. 3hese di�er in the co
lour of the skin and pulp, character of the net, consistency of the pulp, and �avour
qualities of the fruits. Plants are medium-sized, moderately creeping. Fruits are large
or medium-sized, oval-, egg-, ellipsoidal-, spindle-, or cylinder-shaped. Fruit surface is
mainly smooth, more o�en wrinkled, slightly uneven or slightly segmented. 3he net
can be complete, partial, or absent. Pulp is thick or of average thickness. 3his variety
includes about half of the entire Middle sian subspecies diversity. Dry ma�er content
is 8.8–12.5 up to 18.0%; total sugar content is 7–10.3 up to 14.0%. Each variety has its
own �avour features. Fruit pulp is crisp. number of varieties have vanilla or pear
aroma. 2eed cavity is medium-sized. 2eeds are medium-sized, oval-shaped or lanceo
late, yellow or cream coloured. Placentas are usually dense, rarely friable. 5arieties are
mainly midseason ripening. 3he time from seedling appearance until fruit maturity is
80–90 days in the majority of varieties, 70–75 days in some varieties, and 90–100 days
in other varieties. Fruits can to be stored from 2 weeks to 3 months. 2hipping quality is
good in the majority of varieties.
Var.
zard
Pang
. 3hese autumn-winter varieties contain 36 forms, di�ering in colour
and design pa�ern. Plants are me-dium- or large-sized, middle- and long-creeping,
with rough thick stems and relatively li�le branching. 2ometimes a rigid type of bush
habit is found. Leaves are large, plain, rarely (slightly) dissected. Fruits are medium- or
large-sized, oval-egg-or ellipsoidal-shaped. Fruit surface is smooth, wrinkled, or slight
ly segmented. 2kin is of average to solid consistency. Net-ting is complete, partial, or
absent. Pulp is thick, white or light green. Dry ma�er content is 8.7–12.1% up to 15.0%;
total sugar content is 7.4–9.8%. 2eed cavity is medium- or large-sized, placentas are
dense and closed. 2eeds are large- or medium-sized, lanceolate, usually curved, cream,
more o�en yellow coloured. 3he vegetative period in mid-late varieties is 90–100 days,
and in late varieties up to 125 days. In freshly harvested fruits, pulp is white or greenish,
0O54NNING
TURKUMlanISHI
MelonS ClaSSIFICaTIon
КлАССи
иКА
иЯ ДЫни
33
�brous, usually very dense, not juicy, not sweet, not edible. Fruits gain �avour qualities
(typical for each variety) only a�er storage. 3hey are distinguished by their suitability
for long storage (from 2 to 6 months) and good shipping quality.
Minor Asian subspecies-
Cucumis melo
L. ssp.
orientale
Sageret.
Plants are of average size, branch are thin with gentle pubescence. Leaves are
slightly dissected, medium-sized, with short pedicles. Fruits are globe- or oval-shaped,
o�en with ex-crescence near the stem. Pulp is dense, but juicy, with the grassy taste
disappearing during storage.
3he subspecies is divided into three varieties:
2ummer “cassabas” (var.
zhukowskii
(Pang.) Fil.)
.3hese have globe-shaped small-
sized fruits without a wrinkled surface. 3hey are represented by early-ripening variet
ies (from 6est sia and 42 ) and are unsuitable for storage.
utumn-winter “cassabas” (var.
hassanbey
(Pang.) Fil.)
. 3hese have larger fruits
with a wrinkled surface. 3hey ripen late, o�en do not ripen in the �eld, and reach
maturity only during storage, where they are kept 1–3 months.
Gurvaks (var.
gurvak
Fil.)
. range through northern 3urkmenistan and 4zbekistan.
4nlike cassabas, they have no excrescence near the fruit stem and are characterised by
a smooth surface. Fruit shape is spherical or slightly oval. Fruit surface is smooth or
slightly segmented. 3he net is medium or absent. Pulp is thick. 2eed cavity is small- or
medium-sized. 2eeds are large, oval-shaped or lanceolate, white or light yellow in co
lour. Dry ma�er content is 10.2–12.6%; total sugar content is 7.4–10.4% and up to 16.0%.
5arieties are midseason ripening; the vegetative period is 75–105 days. t harvest they
have a cucumber taste, changing into a pleasant one at physiological maturity. 2hipping
quality and shelf life are average. Fruits are used for local consumption.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
За более чем два столетия после К.Линнея, давшего первое ботаническое
определение рода дыни, ее классификация постоянно обогащалась и
Среди современных систематиков существуют две точки зрения на
классификацию дыни в связи с недостаточной ее изученностью. Одни ученые
поддерживают классификацию Пангало К.И. (1958) и относят дыню к
самостоятельному роду, деля культурные дыни на самостоятельные виды. Другие
придерживаются классификации Филова А.И (1960), отнесшего все эти виды к
одному виду, в котором среднеазиатские дыни выделены в самостоятельный подвид
Пангало К.И. восстановил прежний долиннеевский род и представил
собственную классификацию, в которой выделил дыни как самостоятельный род-
Melo
dans. Филов А.И. подразделил представителей среднеазиатского подвида по
продолжительности вегетационного периода, форме, размеру плодов, мякоти на 5
разновидностей: хандаляк (замча), летние мягкомякотные, летние твердомякотные,
осенние и зимние дыни. Впоследствии им были добавлены еще разновидности
кассаба и гурбек, имеющие признаки Малоазиатского подвида и встречающиеся
в Хорезмском оазисе и Зарафшанской долине. В 1969 году Филов А.И. объединил
все разнообразие дыни в один вид
Cucumis melo
L. и разделил их на семь эколого-
географических групп (подвидов): культурные - европейские (ssp.
europacus
Fil.),
среднеазиатские (ssp.
rigidus
(Pang.) Fil.) и малоазиатские (ssp.
orientale
2ageret.),
полукультурные - змеевидные (ssp.
�exuosus
L.), китайские (ssp.
chinensis
Pang.),
ароматичные или пахучие (ssp.
sulspanfoneus
Fil.); дикорастущие - сорно-полевые
agrestis
(Nand.) Pang.).
В настоящее время в литературе дыню относят к семейству
Cucurbitaceae
Cucumis
L., который включает около 40 видов. Из них лишь дыня (
melo
L.)
и огурец (
sativus
L.) являются культурными, а остальные - полу-культурными и
Разнообразие распространенных в Центральной Азии сортов дыни
Подвид включает разновидности от скороспелых до очень поздно созревающих
сортов, плоды которых дозревают в лежке. В каждом оазисе дыневодства
Хандаляки (var.
chandalak
(Pang.) Grebensc.)
. Эта группа дынь представлена
скороспелыми сортами (вегетационный период - 55-70 дней) с невысокой
Раннелетние мягкомякотные дыни (var.
bucharica
(Pang.) Fil.)
. Представлены
высокоурожайными сортами разновидностей бухарика и гурбек среднераннего
созревания (вегетационный период 75-90 дней) с урожайностью 15-36 т/га.
Транспортабельность и лежкость плодов слабые и они используются для местного
Летние твердомякотные дыни (var.
Fil.)
. Представлены среднеспелыми
(вегетационный период 90-100 дней), урожайными сортами (12-60 т/га) разновид-
ности амери. Транспортабельность и лежкость плодов - средние. Плоды
0O54NNING
TURKUMlanISHI
MelonS ClaSSIFICaTIon
КлАССи
иКА
иЯ ДЫни
35
Осенние дыни (var.
autumnalis
Fil.)
. Представлены позднеспелыми
(вегетационный период 100-120 дней) сортами разновидности зард с урожайностью
12-40 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов хорошие, плоды предназначены
для местного потребления в осенний и осенне-зимний период и для вывоза на
Зимние дыни (var.
hibernus
Fil.)
. Представлены позднеспелыми (100-130 дней),
высокоурожайными сортами разновидности зард с малосладкой мякотью при
уборке, которая при дозревании во время хранения становится сочнее и слаще.
Плоды отличаются хорошей сохранностью при хранении от 2 до 8 месяцев, хорошей
транспортабельностью и предназначены для зимнего потребления и вывоза за
По ботанической классификации сортимент дыни среднеазиатского подвида
Разновидность Хандаляк (var.
chandalak
(Pang.) Greb.)
. Растения некрупные,
среднеплетистые. Плоды мелкие и среднего размера (0,8-3,0 кг), шаровидной
и сплюснутой формы, большей частью сегментированные, с желтовато- или
серо-зелеными ленточками по границе сегментов. Сетка полная, частичная
или отсутствует. Кора тонкая или средней толщины, мягкая. Мякоть рыхлая,
волокнистая, сочная, мало сладкая. Семенное гнездо небольшое, заполненное
плотными плацентами. Семена крупные, широко-овальные или ланцетные, белые,
кремовые, желтые. Сорта среднеурожайные. Содержание сухого вещества от 6,1-
8,9% до 12%, суммы сахаров от 4,0-8,6% до 10,5%. Транспортабельность и лежкость
Разновидность Бухарика (var.
bucharica
Pang.).
Растения некрупные, среднепле-
тистые. Плоды средней величины и крупные, преимущественно овальной формы.
Поверхность плодов гладкая, слабосегментированная или морщинистая. Мякоть
толстая, волокнистая, тающая. Семенная полость средняя. Семена крупные,
овальные, ланцетные, кремовые или желтые. Сорта отличаются более поздним
созреванием, чем сорта разновидности хандаляк и лучшими вкусо-выми качествами.
Вегетационный период 70-95 дней. Содержание сухого вещества от 7,2-9,6% до 15%,
суммы сахаров 7,0-12%. Плоды нележкие и нетранспортабельные, используются
Разновидность Амери (var.
ameri
Pang.)
. Она объединяет 26 сортотипов и мно-
гие из них представлены большим числом сортов, различающихся по окраске коры
и мякоти, характеру сетки, консистенции мякоти и вкусовым качествам плодов.
Растения некрупные, среднеплетистые. Плоды крупные или средние, овальной,
яйцевидной, эллипсовидной, веретеновидной или цилиндрической формы. Поверх-
ность плодов преимущественно гладкая, реже морщинистая, слабобугристая
или слабосегментированная. Сетка полная, частичная или отсутствует. Мякоть
толстая или средняя. Разновидность включает около половины всего сортимента
Среднеазиатского подвида. Содержание сухого вещества 8,8-12,5% и до 18%, суммы
сахаров 7-10,3% и до 14%. Каждый сорт обладает своими вкусовыми особенностями.
Мякоть плодов хрустящая, у ряда сортов с ароматом ванили или груши. Семенная
полость среднего размера. Семена среднего размера, овальной или ланцетной
формы, желтого или кремового цвета. Плаценты обычно плотные, реже рыхлые.
Сорта в основном среднеспелые, вегетацион-ный период от всходов до созревания
плодов у большинства сортов составляет 80-90 дней, у отдельных сортов 70-75 дней
и у некоторых сортов 90-100 дней. Плоды могут храниться от 2 недель до 3 месяцев.
Разновидность Зард (var.
zard
Pang.)
. Разнообразие осенне-зимних сортов
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
содержит 36 сортотипов, различающихся по окраске и рисунку Растения средние и
крупные, средне и длинноплетистые, с грубыми толстыми стеблями, относительно
мало ветвящиеся. Иногда встречается ригидный тип куста. Листья крупные,
Плоды средние и крупные, овальные, яйцевидной или эллипсовидной формы.
Поверхность плодов гладкая, мор-щинистая, бугристая или слабосегментированная.
Твердость коры средняя или твердая. Сетка полная, частичная или отсутствует.
Мякоть толстая, белая или светло-зеленая. Содержание сухого вещества 8,7-12,1%
и до 15%, сумма сахаров 7,4-9,8%. Семенное гнездо среднего и большого размера,
плаценты плотные, закрытые. Семена крупные или среднего размера, ланцетные,
Вегетационный период у среднепоздних сортов составляет 90-100 дней, а
у поздних - до 125 дней. У свежеубранных плодов мякоть белая или зеленоватая,
волокнистая, обычно очень плотная, не сочная, не сладкая, малосъедобная. Вкусовые
качества, характерные для каждого сорта, плоды приобретают после лежки. Они
отличаются способностью к длительному хранению (от 2 до 6 месяцев) и хорошей
orientale
Растения средней мощности, плети тонкие с нежным опушением. Листья
слабовыемчатые, среднего размера, с короткими черешками. Плоды шаровидные
или овальные, часто с выростом у плодоножки. Мякоть плотная, но сочная, с
Летние кассабы (var.
zhukowskii
(Pang.) Fil.)
- имеют шаровидные некрупные
плоды без морщинистой поверхности. Они представлены ранними сортами Малой
Осенне-зимние кассабы (var.
hassanbey
(Pang.) Fil.)
. Они имеют более крупные
плоды с морщинистой поверхностью. Созревают позднее, часто не дозревают в
Гурбеки (var.
gurvak
Fil.)
. Распространены в северной части Туркменистана и
Узбекистана. В отличие от кассаб не имеют выростов у плодоножки и отличаются
гладкой поверхностью. Форма плода шаровидная или слабоовальная. Поверхность
плода гладкая или слабосегментированная. Сетка среднеячеистая или отсутствует.
Мякоть толстая. Семенная полость малого или среднего размера. Семена крупные,
овальные или ланцетные, белого или светло-желтого цвета. Содержание сухого
вещества 10,2-12,6%, суммы сахаров 7,4-10,4% и до 16,0%. Сорта среднеспелые,
вегетационный период 75-105 дней. При съемной спелости вкус огуречный, при
физиологической спелости - хороший. Транспортабельность и лежкость плодов
0O54NNING
TURKUMlanISHI
MelonS ClaSSIFICaTIon
КлАССи
иКА
иЯ ДЫни
37
Iqlim sharoiti, tuproq unumdorligi, namlik, oziqlanish maydoni va agrotexnika
tadbirlari o’simliklarining rivojiga o’z ta’sirini ko’rsatadi.
Xarorat.
0ovun issiqqa o’ta talabchandir. 4rug’i tuproq xarorati +13…+16°C
bo’lganda una boshlaydi. 0ovunning rivojlanishi uchun eng maqbul issiqlik +25…+30°C.
7arorat +12…+15°C xaroratga qadar pasayganda o’simlikning o’sishi sekinlashib,
gullari to’kiladi,- 1°C da esa o’simlik nobud bo’ladi. 8uqori (+40°C dan yuqori) xarorat
o’simliklarning o’sishiga salbiy ta’sir ko’rsatadi.
Poliz ekinlari evoluytsion rivojlanish jarayoni davomida kseromorf, ya’ni
qurg’oqchilikka chidamlilik xususiyatlariga ega bo’lib, issiq, quruq va yarim cho’l iq
limi sharoitida yashashga moslashgan. Bu esa urug’ining +60…+70°C gacha bo’lgan
xaroratga bardosh berib, keyinchalik 2-3 kun davomida nam tuproqda unish qobili
yatida namoyon bo’ladi. Maysalar xarorat 0°C gacha pasayganda nobud bo’ladi. O’zini
tutib olgan o’simliklar +3…+5°C xaroratda zararlanadilar. mmo o’simliklarning o’suvi
va rivoji davrida namlikning ko’pligi singari, xaroratning etarli darajada bo’lmasligi,
urug’ning unib chiqishdan onalik gullarining gullashiga qadar bo’lgan davrni haddan
ziyod uzaytiradi. O’simlikning xaroratga bo’lgan yuqori talabi gullash va mevaning
shakllanishi davrida kuzatiladi. Mevalarning o’sish va etilish davrida eng qulay xarorat
+30…+35°C hisoblanadi. Gullash davridagi yuqori xarorat va havoning namligi gullarga
salbiy ta’sir ko’rsatib, ularning bepusht bo’lishiga sabab bo’ladi.
Qovun o’simligi yuqori qurg’oqchilik va issiqqa chidamlilik xususiyatiga ega.
O’rta Osiyo va Kichik Osiyo kenja turi navlari Ovropa navlariga nisbatan issiqqa chi
damliroqdir. 2huningdek, yozgi navlar ham, odatda, kechki navlarga nisbatan issiqqa
chidamlidir.
Navga qarab qovun mevasining etilishi uchun butun o’suv davri mobaynida +10°C
dan yuqori samarali xarorat yig’indisi 2800-3200°C darajani tashkil qilishi lozim.
Yorug’lik.
Qovun - qisqa kunning yorug’sevar o’simligidir. U to’liq quyosh
yorug’iga muhtoj bo’lib, soyani hush ko’rmaydi. 4nib chiqish va birinchi chin barg
hosil bo’lish davrida yorug’lik kunining 9-10 soatgacha qisqarishi onalik gullarning
to’liq yorug’lik kunida o’sgan o’simliklarga nisbatan 7-8 kun kechroq gullashiga sabab
bo’ladi.
Tuproq.
Qovun tuproq sharoitlarga yuqori moslashuvchanlik xususiyati bilan
farqlanib, nam o’tloqi tuproqlarda, sizot suvlari chuqur joylashgan bo’z tuproqlarda,
shuningdek, sho’rlangan tuproqlarda etishtirish mumkin. mmo, qovunning hamma
navlari ham turli tuproqlarda o’zlarining nav xususiyatlarini birdek saqlamaydilar.
Namlik.
Havo va tuproq qurg’oqchiligiga nisbiy ravishda chidamli bo’lishiga qa
ramay, qovun namlikni yoqtiruvchi ekindir. Navlarning suvga bo’lgan turli talabi ildiz
tizimining rivojlanish xususiyatini belgilaydi. Suvga bo’lgan eng yuqori extiyoj meva
hosil bo’lish davrida kuzatiladi. 3uproq va havoda namlikning ko’pligi ham salbiy ta’sir
ko’rsatadi. 8uqori namlik mevaning qand miqdorini kamaytirib, zamburug’ kasalliklari
rivojlanishiga imkon yaratadi. 3urpoqdagi namning etishmasligi oqibatida o’simlik
uning eng kam zahiralaridan samarali foydalanadi, bu esa navning qurg’oqchilikka
chidamliligini belgilaydi.
Qovun bir yillik o’tsimon o’simlikdir. Uning butun hayot jarayoni ikki davrdan
iborat: unib chiqishdan onalik gullarning gullashiga qadar bo’lgan davr va mevalar
tugilishdan ularning �ziologik etilishiga qadar bo’lgan davrdir.
4 yoyiluvchan tukli poyaga ega bo’lib, har qaysining uzunligi 1 metrdan 4 metrga
4. 0O54N O’2IMLIGINING 1I5OJL NI2HI 5 3 2H0I M47I3
OMILL 1IG M4NO2 B 3I
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
cha bo’lgan birinchi, ikkinchi va keyingi tartibli palaklarga shohlanadi. O’zbekiston
sug’oriladigan maydonlarida etishtiriladigan qovunning jami palaklar yig’indisi 20
metrgacha boradi.
Qovun ildiz tizimining shakllanishi urug’ning er yuzasiga nish urib chiqquniga
qadar davom etadi va bosh ildizning uzunligi 9-18 santimetrni tashkil qiladi. Ildizlarn
ing tuproqda joylashish tabiati ko’p jihatdan navlarga bog’liqdir. Har bir hududning
o’z maqbul ekish muddatlarida ekilgan urug’lar 5-12 kun mobaynida unib chiqadi.
O’simlikning birinchi chin bargi 8-10 kundan so’ng, ikkinchi barg esa yana 4-5 kun
dan keyin paydo bo’ladi, so’ngra 5-6 bargli bo’lganda o’simlik shohlanishi boshlanib,
mo’ylabchalar va generativ a’zolar paydo bo’ladi. Naviga va o’simlikning rivojiga qa
rab barglar soni 200-400 tani tashkil etadi. Palaklar soni 35-44 taga boradi. 5egetativ
a’zolarning shakllanishi yoppasiga hosil tugish davri boshlanishidan avval yakunla
nadi. Bu davrda qovun 0,8-2,5 metrli o’q ildiziga va haydaladigan erning 30-35 sm
chuqurligida joylashgan keng shohlangan ildiz tizimiga ega bo’ladi.
0ovun - bir uyli entomo�l o’simlik. 4ning gullari barg oralarida rivojlanadi. May
salar hosil bo’lganidan so’ng 25-30 kun o’tgach generativ a’zolari shakllanadi. yrim
navlar ayri otalik va onalik gullarga ega bo’lsa, boshqalari yaxshi rivojlangan chang
don yoki rudementli changdonlarga ega bo’lgan germafrodit (ikki jinsli) gullariga ega.
Otalik gullari gultodaga yig’ilgan bo’lib, onalik gullari esa 2-3 tadan yakka-yakka holda
barg oralig’ida joylashgan. Meteorologik sharoitlar va agrotexnika gullarning soni va
jinslar nisbatiga ka�a ta’sir ko’rsatadi. Bir o’simlikda 80-300 va 500 tagacha otalik hamda
2-25 va 85 tagacha onalik gullar joylashadi. Otalik gullar maysalar hosil bo’lganidan
25-35 kundan so’ng, onalik gullar esa otalik gullar ochilganidan 5-12 kun o’tib, lekin
ertapishar navlarda esa oldinroq ochiladi. Onalik gullar 1 va 2-tartibli yon shohlarida
hosil bo’ladi, biroq 2-4 tartibli shohlarda paydo bo’lishi ham mumkin. Palaklarda
onalik gullarning joylashish balandligi va gullash muddati navning ertapisharligini
belgilaydi. Qovunning ertapishar navlarida dastlabki onalik gullar asosiy palakning
4-11 barg oralig’ida, o’rtapishar navlarda esa 15-18 barg oralig’ida, kechpishar navlarda
20-25 barg oralig’ida joylashgan bo’ladi. Ikkinchi va keyingi tartibli palaklarda hosil
bo’ladigan onalik gullarining ochila boshlashi otalik gullarining yoppasiga gullashiga
to’g’ri kelib, 10-15 kun davom etadi. Ikkinchi-uchinchi tartibli shoxlar uchidagi gullarn
ing changi etilib ulgurmaydi.
0ovun faqatgina chetdan changlanadigan o’simlik bo’lib qolmasdan, balki fakul
tativ o’z-o’zini changlatuvchan o’simlik ham ekanligi haqida �krlar mavjud. Chang
lanish, odatda, kunning birinchi yarmida yuz beradi. 2hamolli issiq kunlarda gullar
yomon changlanadi. 0ovun gullari ertalab soat 5-6 larda ochilib, kunning yarmiga
kelib yopiladi. Kun yakunida otalik gulning gultoji so’liydi, onalik gulniki esa ancha
uzoq vaqt, odatda, 2-3 kun saqlanadi. Gullarning paydo bo’lishi o’suv davrining oxiriga
qadar davom etadi, lekin ertapishar nav o’simligida 2-4 ta, kechpishar navda esa 1-3 ta
tuguncha shakllanib, qolganlari tushib ketadi. 3ugunchalarning tushib ketishi genera
tiv a’zolarning bir hil rivojlanmaganligiga bog’liqdir. O’simlik asosiga yaqin joylashgan
gullar yaxshiroq tugiladi va changlanadi, chunki mevalar oziq moddalar bilan ko’proq
ta’minlanadi.
Qovunning ertapisharligi va kechpisharligi faqatgina gullashning boshlanishi
bilan emas, balki mevaning tugilib, to yetilguniga qadar bo’lgan davr bilan belgilanadi.
Bu davr O’rta Osiyo sharoitida ertapishar navlarda 30-35 kunni, kechpishar navlarda
65-80 kunni tashkil qiladi.
Ayri jinsli gullarga ega bo’lgan navlar o’suv davri qisqaligi bilan farqlanadi. Ger
QovUnInG RIvoJlanISHI
Melon developMenT
рАЗВиТие ДЫни
39
mafrodit gulli navlarda gullarning shakllanish davri 12-16 kunni tashkil qiladi va bu
navlar ancha kechpishar hisoblanadi.
Nav xususiyatlariga ko’ra, o’simlikda, odatda, bi�adan beshtagacha meva shaklla
nadi. Ertapishar navlarda mevalarning o’sishi va pishib etilishi ayni bir vaqtning o’zida
davom etadi. Kechpishar navlarda mevaning pishishi ularning o’suvi to’xtaganidan
so’ng boshlanadi. Naviga qarab maysalar hosil bo’liganidan so’ng 55-130 kun mobayn
ida pishgan mevani uzish davri boshlanadi.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
3he development of melon plants is in�uenced by climatic conditions, soil fertil
ity, humidity, and agricultural practices.
Temperature.
Melons require high temperature for their growth. Melon seeds
begin to sprout at a soil temperature of +13/+16
C. 3he optimum temperature for plant
development is +25/+30
C. 6hen temperatures drop to +12/+15
C the growth of the
plant slow down and �owers fall; at +10
C the process of nutrient assimilation stops,
and at -1
C the death of plants occurs. High temperatures (higher than +40
C) are very
stressful to the plants.
During their evolution, melon plants have been characterised by xenomorphic
form of behaviour and are adapted to hot/dry and semi-desert climates. 3his is ex
pressed by the ability of seeds to endure high temperatures up to +60/+70
C and to
germinate in damp soil a�er 2–3 days. 2hoots perish when temperatures are reduced
to 0
C. dult plants are damaged at temperature of +3/+5
C. However, a lack of heat as
well as surplus of moisture at the initial growth stage and during the development of
plants greatly prolongs the vegetative period until the opening of female �owers. 3he
highest requirement for heat is observed during �owering and fruit formation. During
the growth and maturation of fruits, +30/+35
C is optimal. High air temperature and
humidity during �owering can badly damage �owers, causing their sterility.
In comparison with other crops, melon plants are, however, highly drought- and
heat-resistant. Melon varieties from Central and 6est sian subspecies are more resis
tant to heat than those from Europe. In general, summer varieties are more heat-resis
tant than late ones.
3o allow for the complete maturation of melon fruits, the sum of the e�ective air
temperatures above +10
C should be 2800–3200
°C
Light.
Melons require a short-day light regime. Melons requires full solar illu
mination and do not withstand shade. 1eduction of the daily light cycle to 9–10 hr
during seedling and �rst leaf formation leads to the �owering of female �owers 7–8
days earlier than in plants growing in full daily light cycle.
Soils.
Melons are characterised by a great plasticity and can be grown on damp
meadow soils, on grey soils with deep ground waters, and also on saline soils. How
ever, not all varieties equally maintain their quality traits on di�erent soils.
Humidity
. Despite their relative resistance to air and soil drought, melons are a
moisture-requiring crop. 3he di�erent requirements of varieties for water are de�ned by
their type of root system development. 3he greatest requirement for water is observed
during the fruit-forming phase, however a surplus of soil/air moisture in�uences them
negatively. High humidity reduces the sugar content in fruits and promotes the devel
opment of fungal diseases. 6hen lack of soil moisture occurs, plants resort to using
their minimal reserves. 3he extent of this process is what de�nes drought-resistance
levels across varieties.
Melons are herbaceous annual plants. 3heir life cycle is divided into two periods:
from the seedling stage to the beginning of the blooming of female �owers, and from
fruit formation until fruit physiological ripeness.
Plants have creeping disordinate stem branching on branches of the �rst, second,
and subsequent orders, each from 1 up to 4 m long. Melons in 4zbekistan on irrigated
soils can reach up to 20 m in total length of their branches.
4. EN5I1ONMEN3 L CONDI3ION2 ND 3HE DE5ELOPMEN3
OF MELON 5 1IE3IE2
QovUnInG RIvoJlanISHI
Melon developMenT
рАЗВиТие ДЫни
3he formation of root system in melons begins before cotyledon appearance and
the main root reaches 9–18 cm in length. 1oot architecture in the soil depends consid
erably on the variety. In optimal germination conditions, seedlings appear 5–12 days
a�er sowing. Eight to ten days a�er shoot appearance the �rst true leaf is visible, in
following 4–5 days the second leaf is formed, and then with the appearance of 5–6
leaves, branching of the plant begins (at this stage li�le tendris and generative organs
also appear). 3he number of leaves on the plant depends on the variety and growing
conditions, and can reach up to 200–400. 3he quantity of melon branches reaches 35–44
pieces. Formation of vegetative organs comes to an end before the beginning of the
mass fruit forming phase. In this period, the melon has a main root of 0.8–2.5 m long
and widely branching root system growing at a depth of 30–35 cm.
3he melon is a monoecious, insect-pollinated plant. Flowers develop in axils of
leaves. Formation of sexual organ begins 25–30 days a�er the �rst occurrence of shoots.
2ome varieties develop separate male and female �owers and in others hermaphroditic
�owers (with normally developed stamens or rudiments of stamens) are formed. Male
�owers are kept in in�orescences, and female �owers are located alone in sets of 2–3 in
the axils of leaves. Flower formation and sex is highly in�uenced by weather conditions
and agricultural technology. On a single plant, 80–300 (up to 500) male �owers and 2–25
(up to 85) female �owers can be developed. Male �owers stop appearing 25–35 days
a�er the occurrence of shoots; female �owers in 5–12 days a�er opening of male �owers
(in early ripening varieties this happens earlier). Female �owers are normally formed
on lateral branches of the 1st and 2nd order, but also may be formed on branches
the 3rd–4th order
. Earliness of a variety depends on the height of the position of female
�owers on branches and the time of �owering. In early-ripening melon varieties, the
�rst female �owers are laid in axils of
the 4th–11th leaf
of the main branch, in midsea
son-ripening varieties in axils of
the 15th–18th leaf
, and in late-ripening varieties in axils
of
the 20th–25th leaf
. 3he beginning of �owering of the female �owers (on branches of
the second and subsequent orders) coincides with the mass �owering of male �owers
and proceeds for 10–15 days. In the end of
the 2nd–3rd order
shoots pollen of �owers
usually does not reach maturity.
ccording to some studies, the melon is not only a cross-pollinated plant, but
also a facultatively self-pollinated plant. Pollination usually occurs in the �rst half of
the day. In hot windy days, �owers are poorly fertilized. Melon �owers open at 5–6
a.m. and by the middle of the day they are already closed. By the end of the day, the
corolla of the male �ower withers. Female �owers remain open longer (usually 2–3
days). Flowering formation proceeds up to the end of the vegetation, but on a plant
2–4 ovaries are formed in early varieties and 1–3 in late varieties, and the rest of the
ovaries are cast o�. 3he falling o� of ovaries is connected with irregular development
of generative organs. Flowers located close to the base of plants are set and pollinated
be�er, as fruits are more e�ectively supplied with nutrients.
Early ripening or late ripening of melons is de�ned not only by the beginning of
�owering, but also by the period between fruit formation and its maturity. In Central
sia, this period is 30–35 days in early ripening varieties, and 65–80 days in late ripen
ing varieties.
5arieties with dioecious �owers are distinguished by a shorter vegetative period.
In varieties with hermaphroditic �owers, the period of �ower formation is 12–16 days
and ripening occurs later.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Depending on the given variety, up to �ve fruits are usually formed. In early va
rieties, melon growth and maturing of fruits proceed simultaneously. In late varieties,
maturing of fruits begins a�er the end of vegetative growth. Depending on the variety,
harvest maturity of melon fruits occurs
on the 55th–130th day
a�er the appearance of
the �rst shoots.
QovUnInG RIvoJlanISHI
Melon developMenT
рАЗВиТие ДЫни
На развитие растений оказывают влияние климатические условия, почвенное
Дыня высоко требовательна к теплу. Семена дыни начинают
прорастать при температуре почвы +13…+16°С. Оптимальная температура
для развития дыни +25…+30°С. При понижении температуры до +12…+15°С
рост растения замедляется и цветки опадают, при +10°С процесс ассимиляции
приостанавливается, а при -1°С. наступает гибель растений. Высокая температура
В процессе эволюции бахчевые культуры приобрели ксероморфные свойства
и приспособлены к существованию в условиях жаркого сухого и полупустынного
климата. Это выразилось в способности семян переносить высокую температуру
до +60…+70°С и затем, в течение 2-3 дней прорастать во влажной почве Всходы
погибают при понижении температуры до 0°С. Взрослые растения повреждаются
при температуре +3… +5°С. Однако, недостаток тепла, так же, как и избыток
влаги в начальный период роста и развития растений сильно удлиняет период от
всходов до цветения женских цветков. Наибольшая потребность растений в тепле
наблюдается в период цветения и плодообразования. В период роста плодов и
созревания наиболее благоприятна температура +30…+35°С. Высокая температура
и влажность воздуха в период цветения губительно действуют на цветки, оставляя
Растения дыни обладают высокой засухо- и жароустойчивостью. Сорта
дыни Среднеазиатского и Малоазиатского подвидов более устойчивы к жаре, чем
В зависимости от сорта, для созревания плодов дыни необходима сумма
эффективных температур воздуха выше +10°С за весь вегетационный период 2800-
Дыня - светолюбивое растение короткого дня. Она нуждается в полном
солнечном освещении и не выносит затенения. Сокращение светового дня до 9-10
часов в период всходов и образования первых настоящих листьев вызывает цветение
женских цветков на 7-8 дней раньше, чем у растений, росших при полном световом
Дыня отличается большой пластичностью и может выращиваться
на влажных луговых почвах, на сероземах с глубоким залеганием грунтовых вод,
а также на засоленных почвах. Однако, на различных почвах не все сорта дыни
Влажность.
Несмотря на относительную устойчивость к воздушной и почвенной
засухе, дыня является влаголюбивой культурой. Различная требовательность
сортов к воде определяет характер развития корневой системы. Наибольшая
потребность в воде наблюдается в фазе плодообразования. Избыток влаги в почве
и воздухе действует отрицательно. Высокая влажность снижает сахаристость
плодов и способствует развитию грибных заболеваний. При недостатке почвенной
влаги растения эффективно используют ее минимальные запасы, что определяет
Дыня является травянистым однолетним растением. Весь жизненный цикл
растения дыни делится на два периода: от всходов до начала распускания женских
Она имеет стелющийся опушенный стебель, ветвящийся на плети первого,
второго и последующих порядков, каждый длиной от 1 до 4 м. При выращивании
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
дыни в Узбекистане на орошаемых землях сумма длины всех плетей достигает до
Формирование корневой системы у дыни начинается до выхода семядолей на
поверхность почвы и главный корень достигает 9-18 см. Характер расположения
корней в почве в значительной мере зависит от сорта. При посеве семян в
оптимальные для каждой зоны сроки всходы дыни появляются через 5-12 дней после
посева. Через 8-10 дней после появления всходов появляется первый настоящий
лист, через 4-5 дней образуется второй лист, а затем при 5-6 листьях начинается
ветвление растения, появляются усики и генеративные органы. Число листьев
на растении в зависимости от сорта и развития растений составляет 200-400 шт.
Количество плетей у дыни достигает 35-44 шт. Формирование вегетативных органов
заканчивается перед наступлением фазы массового плодообразования. В этот
период дыня имеет стержневой корень длиной 0,8-2,5 м и широко разветвленную
Дыня - однодомное энтомофильное растение. Цветки развиваются в листовых
пазухах. Образование генеративных органов начинается через 25-30 дней после
появления всходов. Одни сорта имеют раздельные мужские и женские цветки,
другие- гермафродитные (обоеполые) цветки с нормально развитыми тычинками
или рудиментами тычинок Мужские цветки собраны в соцветия, а женские
расположены одиночно по 2-3 в пазухе листа. На количество цветков и соотношение
полов большое влияние оказывают метеорологические условия и агротехника. На
одном растении образуется 80-300 и до 500 мужских, а также 2-25 и до 85 женских
цветков. Мужские цветки распускаются через 25-35 дней после появления всходов,
а женские цветки через 5-12 дней после раскрытия мужских, причем у скороспелых
сортов раньше. Женские цветки образуются на боковых ветвях 1 и 2 порядков, но
могут образоваться и на ветвях 2-4 порядков. От высоты закладки женских цветков
на плетях и времени цветения зависит скороспелость сорта. У раннеспелых сортов
дыни первые женские цветки закладываются в пазухах 4-11 листа главной плети,
у среднеспелых сортов- в пазухе 15-18 листа, у позднеспелых сортов- в пазухе 20-
25 листа. Начало цветения женских цветков, образующихся на плетях второго и
последующего порядков, совпадает с массовым цветением мужских цветков и
продолжается 10-15 дней. На концах побегов 2-3 порядков пыльца в цветках не
Существует мнение, что дыня является не только перекрестноопыляющимся
растениием, но и факультативным самоопылителем. Опыление обычно происходит
в первой половине дня. В жаркие ветреные дни цветки завязываются плохо. Цветки
дыни раскрываются в 5-6 часов утра и к середине дня уже закрываются. К концу дня
венчик мужского цветка увядает, а женского сохраняется более продолжительное
время, обычно 2-3 дня. Образование цветков продолжается до конца вегетации,
но на растении формируются 2-4 завязи у ранних сортов и 1-3 у поздних сортов, а
остальные завязи опадают. Опадание завязей связано с неравномерным развитием
генеративных органов. Лучше завязываются и опыляются цветки, расположенные
близко к основанию растений, так как плоды лучше снабжаются питательными
Раннеспелость и позднеспелость дыни определяются не только началом
цветения, но и периодом от завязывания плодов до их созревания. Этот период
в условиях Средней Азии у скороспелых сортов составляет 30-35, у позднеспелых
Сорта с раздельнополыми цветками отличаются более коротким вегетацион-
ным периодом. У сортов с гермафродитными цветками период формирования
QovUnInG RIvoJlanISHI
Melon developMenT
рАЗВиТие ДЫни
В зависимости от сортовых особенностей на растении обычно формируется
от одного до пяти плодов. У ранних сортов дыни рост и созревание плодов идут
одновременно. У поздних сортов созревание плодов начинается после окончания
их роста. В зависимости от сорта съемная спелость плодов у дыни наступает на 55-
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Nav belgilari o’sish muhiti va joyiga qarab osongina turlanib o’zgaradi. Meva va
etining hajmi rangi, rang intensivligi, tarkibidagi qand moddasining miqdori, jug’ro�y
kelib chiqish, iqlim va tuproq sharoitlariga bog’liq ravishda o’zgarib turadi.
O’suv davrida o’simlikning asosidan hisoblaganda bosh poyaning 12-15 bargi
ta’ri�anadi. Mevaning yirikligi, shakli va po’stining to’rlanishi bir tup doirasida ka�a farq
qiladi. 3a’rifda qayd etilgan yuza sirti turlari bir meva doirasida qo’sh holda (siliq turidan
tashqari) uchrashi mumkin. Odatda to’r mevalarning etilishi davrida paydo bo’lib, faqat
birinchi mevalarda bo’ladi va u o’sish muhitiga bog’liqdir.
Qovun mevalarining rangi nihoyatda hilma-hildir. Surati va sirtining rangi alohida
hisobga olinadi. Ko’pincha asosiy ranglarga turli tuslar qo’shiladi.
Po’stining Surati bo’yicha yumaloq dog’lar doimo boshqa rangga bo’yalgani bilan
almashib keladigan tasmachalar bo’lishi mumkin. Naqshinkor chiziqlar almashib kel
adigan boshqa rangli tasmachalar, chiziqlar uzuq-uzuq, ayrim joylarda bo’lingan holda
Etining rangi turli intensivlikda va turli tusda yoki notekis bo’yalgan holda bo’lishi
mumkin. Etining konsistentsiyasining o’zgaruvchanligi mevaning o’ta etilishi yoki etil
masligiga bogliqdir.
5. 0O54NNING N 5 BELGIL 1I
3raits of melon varieties vary easily depending on conditions and the location. 3he
size, shape, intensity of fruit and pulp colouration, and sweetness change considerably
By approbation, the 12–15th leaf on the main stem is described, beginning from its
base. 3he size, shape, and ne�ing of the fruit skin strongly vary within the limits of one
bush. ll the types of surfaces speci�ed in the descriptions can be found to be combined
in a single fruit (except smooth skin). 3he net usually occurs by the time of maturity, o�en
occurs in the �rst fruits only, and depends on the conditions of growing.
Colouration of melon fruits is rather diverse. Colour pa�ern and background colou
ration are registered separately. O�en di�erent tints are added to the main colours.
On the skin, one can �nd rounded spots alternating with ribbons, which are always
composed of a colour distinct from the background. 2calloped stripes alternating with
ribbons of another colour can also be found, as can stripes that are inter-rupted or oc
3he colouration of pulp can be of di�erent intensities and with di�erent or uneven
tints. 3he variability of pulp consis-tency depends on fruit the stage of ripening of the
nav
BelGIlaRI
ReCoGnIZed
TRaITS
АпроБА
ионнЫе
приЗнАКи
Признаки сорта легко модифицируют в зависимости от условий и места
произрастания. Размеры, форма и интенсивность окраски плодов и мякоти,
сахаристость значительно изменяются в зависимости от географического
При апробации описывается 12-15 лист на главном стебле, считая от его
основания. Величина, форма и сетчатость коры плодов сильно варьируют в пределах
одного куста. Все указанные в описании типы поверхности могут комбинироваться
между собой по две на одном плоде (кроме гладкой). Сетка обыкновенно появляется
к моменту зрелости и часто бывает только у первых плодов и зависит от условий
Окраска плодов у дынь довольно разнообразна. Окраска рисунка и фона
учитываются отдельно. Часто к основным цветам прибавляются различные
На коре могут быть округлые пятна, чередующиеся с ленточками, которые
всегда окрашены в иной цвет. Могут быть фестончатые полосы, чередующиеся
с ленточками другого цвета, полосы могут быть прерывистыми, местами
Окраска мякоти может быть различной интенсивности и с различными
оттенками или неровно окрашена. Изменчивость консистенции мякоти зависит от
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
1- yapaloq; 2- dumaloq; 3- ovalsimon; 4- ellipssimon; 5- tuxumsimon; 6- urchuqsimon;
1- �a�ened-shaped; 2- globe-shaped; 3- oval-shaped; 4- ellipsoidal-shaped; 5- egg-
shaped; 6- spindle-shaped; 7- cylinder-shaped.
nav
BelGIlaRI
ReCoGnIZed
TRaITS
АпроБА
ионнЫе
приЗнАКи
1- silliq; 2- g’adir-budir; 3- notekis; 4- tilim-tilim; 5- ajinli; 6- chuqur tilim-tilim.
1- smooth; 2- uneven; 3- hilly; 4- segmented; 5- wrinkled; 6- deeply segmented.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
1- suvratsiz; 2- birlamchi tor yo’llar; 3- birlamchi tor uzuq-uzuq yo’llar; 4- qo’sh tor
yo’llar; 5- qo’sh tor uzuq-uzuq yo’llar; 6- keng qo’sh yo’llar bilan birgalikdagi tasmacha
lar; 7- qo’sh keng kam uzuq-uzuq yo’llar; 8- kichik kamyob dog’lar; 9- yirik to’q dog’lar;
10- yirik kamyob dog’lar; 11- yirik to’q dog’lar; 12- yirik kamyob dog’lar;
16- yo’llarsiz tasmachalar.
6- двойные широкие полосы с ленточками; 7- двойные широкие слаборазорванные
nav
BelGIlaRI
ReCoGnIZed
TRaITS
АпроБА
ионнЫе
приЗнАКи 51
1- mayday yoriqlar; 2- yirik yoriqlar; 3- may-dakatakli to’r; 4- yirik katakli to’r;
5- dag’al gadir-budirsimon to’r
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
1- qizg’ish; 2- och qizg’ish; 3- oq; 4- yashil-oq; 5- yashil; 6- qaymoq rang;
nav
BelGIlaRI
ReCoGnIZed
TRaITS
АпроБА
ионнЫе
приЗнАКи 53
1- runny; 2- dry, not accreting; 3- dry, accreting; 4- dry, open from inner side; 5- clots
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
1- mayda; 2- o’rta; 3- yirik; 4- olma urug’isimon; 5- tor uchli tuxumsimon; 6- keng uchli
1- small; 2- medium; 3- large; 4- apple-shaped; 5- narrowly oval-shaped; 6- widely oval-
nav
BelGIlaRI
ReCoGnIZed
TRaITS
АпроБА
ионнЫе
приЗнАКи 55
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
QOVUN NAVLARINING TA’RIFNOMASI
DESCRIPTIONS OF MELON VARIETIES
ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ДЫНИ
navlaRInInG
Ta
vS
IFnoMaSI
vaRIeTIeS
deSCRIpTIonS
Х
АрАКТериСТиКА
СорТоВ 57
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
HANDALAK TUR HILLARI
KHANDALAK VARIETIES
РАЗНОВИДНОСТЬ ХАНДАЛЯК
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК 59
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi yapaloq shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 0,8-2,0 kg. Meva yuzasi bir oz til
im, rangi sariq. 2urati- bogim chegaralarida sariq-yashil tasmachalar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga
qoplagan, mayda katakli, mevabandida esa quyuqroq. Po’chog’i yumshoq. Meva eti o’rta qalin, sarg’ish
tusli, g’ovaksimon, shirali, mayin, shirin. 0uruq modda miqdori - 7,3-8,9%, umumiy qand moddasi miq
dori - 6,1-7,8%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik
hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, oq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga
qadar o’suv davri 60-65 kun. 0urg’oqchilikka chidamli, fuzarioz so’lish va un shudring kasalliklariga chi
damliligi- o’rta. Hosildorligi 14-25 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav.
Respublika bo’yicha rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are �a�ened-shaped, medium-sized. Fruit weight is 0.8–2.0 kg. Fruit skin is slightly
segmented. Background colour is yellow. Colour pa�ern is yellowish-greenish ribbons along the border of
segments. Ne�ing fully covers the fruit, �ne, and is thicker near the pedicle. 2kin is so�. Pulp is medium-
thick, cream coloured, friable, juicy, tender, and sweet. Dry ma�er content is 7.3–8.9%, total sugar content
is 6.1–7.8%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are moist and occupy half of the seed cavity. 2eeds are
large, widely oval-shaped, white coloured. 3he variety is early ripening; time from seedling appearance
until fruit maturity is 60–65 days. Drought resistant. 2usceptibility to Fusarium wilt and powdery mildew
is average. 8ield 14–25 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local variety. It has been released in
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод сплюснутой формы, средней величины. Масса плода 0,8-2,0 кг.
Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона желтая. Рисунок - желтовато-зеленоватые
ленточки на границе сегментов. Сетка полная, мелкоячеистая, у плодоножки более густая. Кора
мягкая. Мякоть средней толщины, кремовая, рыхлая, сочная, нежная, сладкая. Содержание сухих
веществ - 7,3-8,9%, суммы сахаров - 6,1-7,8%. Семенная полость среднего размера. Плаценты
влажные, заполняют половину семенной полости. Семена крупные, широкоовальные, белого цвета.
Сорт раннеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 60-65 дней. Засухоустойчив,
устойчивость к фузариозному увяданию и мучнистой росе в средней степени. Урожайность - 14-25
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi bir oz yapaloq shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 1,5-2,3 kg. Meva yuzasi
bir oz tilim-tilim, rangi sariq, turli intensivlikda. 2urati- sariq-yushil tasmachalar. 3o’ri to’la, meva yu
zasini yoppasiga qoplagan, mayda katakli. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, sariq-oq tusli, tig’iz,
o’rta shirin, juda xushbo’y. 0uruq modda miqdori - 6,1-7,8%, umumiy qand moddasi miqdori - 4,0-5,0%.
4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam, yopiq, urugxonaning barcha qismini egallagan. 4rug’i yirik
hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv
davri 60-65 kun. Hosildorligi 20-23 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav.
2amarqand, Jizzax va Buxoro viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are slightly �a�ened-shaped, medium-sized. Fruit weight is 1.5–2.3 kg. Fruit skin is
slightly segmented. Background colour is yellow, di�ering in intensity. Colour pa�ern is yellowish-green
ribbons. Ne�ing fully covers the fruit, �ne. 2kin hardness is average. Pulp is thick, yellowish-white co
loured, dense, of average sweetness and with strong aroma. Dry ma�er content is 6.1–7.8%, total sugar
content is 4.0–5.0%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are moist, closed, and occupy the entire seed
cavity. 2eeds are large, lanceolate, white coloured. 3he variety is early ripening; time from seedling appear
ance until fruit maturity is 60–65 days. 8ield is 20–23 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local
variety. It is widespread in the 2amarkand, Djizzakh, and Bukhara regions
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод слабосплюснутой формы, средней величины. Масса плода 1,5-2,3
кг. Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона желтая, неодинаковая по интенсивности.
Рисунок - желтовато-зеленые ленточки. Сетка полная, мелкоячеистая. Твердость коры средняя.
Мякоть толстая, желтовато-белая, плотная, средне-сладкая с сильным ароматом. Содержание сухих
веществ 6,1-7,8%, суммы сахаров - 4,0-5,0%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные,
закрытые, заполняют всю семенную полость. Семена крупные, ланцетовидные, белого цвета. Сорт
раннеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 60-65 дней. Урожайность - 20-23 т/га.
Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Местный сорт. Распространен в Самаркандской,
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi bir oz yapaloq shaklda, hajmi ka�a emas. Meva vazni 0,8-2,0 kg. Meva yuzasi
bir oz tilim, rangi sariqg’sh-jigarrang. 2urati- sarg’ish-yashil tasmachalar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppa
siga qoplagan, mayda katakli, o’rta dag’al. Meva eti sarg’ish tusli, totli. 0uruq modda miqdori - 6,0-7,5%,
umumiy qand moddasi miqdori - 4,0-5,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari yopiq, urugxonaning
barcha qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, oq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetil
guniga qadar o’suv davri 60-65 kun. Hosildorligi 20-22 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yo
mon. Maxalliy nav. Samarqand viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute. Flowers are monoecious or male.
Fruits are �a�ened-shaped, small-sized. Fruit weight is 0.8–2.0 kg. Fruit skin is slightly segmented. Back
ground colour is yellow-brown. Colour pa�ern is yellowish-green ribbons. Ne�ing fully covers the fruit,
�ne, and of average roughness. Pulp is orange coloured, of pleasant taste. Dry ma�er content is 6.0–7.5%,
total sugar content is 4.0–5.0%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are closed, thick, and occupy the
entire seed cavity. 2eeds are large, white coloured. 3he variety is early ripening; time from seedling appear
ance until fruit maturity is 60–65 days. 8ield is 20–22 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local
variety. It is widespread in the 2amarkand region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод сплюснутой формы, небольшой величины. Масса плода 0,8-
2,0 кг. Поверхность плода слабосегментрированная. Фон желто-коричневый. Рисунок - желтовато-
зеленые ленточки. Сетка полная, мелкоячеистая, средней грубости. Мякоть оранжевая, приятного
вкуса. Содержание сухих веществ - 6,0-7,5%, суммы сахаров - 4,0-5,0%. Семенная полость среднего
размера. Плаценты закрытые, плотные, заполняют всю семенную полость. Семена крупные, белого
цвета. Сорт скороспелый, вегетационный период от всходов до созревания 60-65 дней. Урожайность
- 20-22 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Местный сорт. Распространен в
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi bir oz yapaloq shaklda, mayda. Meva vazni 0,5-0,7 kg. Meva yuzasi bir oz
tilim-tilim, rangi och yashil. 2urati- tasmachalar va yo’llar. 8o’llari qo’sh, keng, asosan uzuqsiz, aksariyat
yo’l chetlarini bo’rtmalar bilan bog’laydi, to’rsiz. Meva eti yashil tusli, tig’iz, totli. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari yopishqoq, urugxonaning barcha qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, tor uchli tuxumsi
mon shaklda, oq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 65-70 kun.
Hosildorligi 18-20 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. 0oraqalpog’iston
va 7orazm viloyatida tarqalgan
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute. Flowers are monoecious or male.
Fruits are �a�ened-shaped, small-sized. Fruit weight is 0.5–0.7 kg. Fruit skin is slightly segmented. Back
ground colour is light green. Colour pa�ern is ribbons and stripes. 2tripes are twin, wide, almost without
breaks, o�en with connecting projections at their edges. Ne�ing is absent. Pulp is green coloured, of pleas
ant taste. Seed cavity is medium-sized. Placentas are pulpy and occupy the entire seed cavity. Seeds are
large, widely oval-shaped, white coloured. 3he variety is early ripening; time from seedling appearance
until fruit maturity is 65–70 days. 8ield is 18–20 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local vari
ety. It is widespread in Karakalpakstan and in the Khorezm region
(Pang.) Fil. var.
Растение средного размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод сплюснутой формы, маленький. Масса плода 0,5-0,7 кг.
Поверхность плода слабосегментрированная. Фон светло-зеленый. Рисунок - ленточки и полосы.
Полосы парные, широкие, почти без разрывов, часто с соединяющимися выступами краев. Сетка
отсутствует. Мякоть зеленого цвета, приятного вкуса. Семенная полость среднего размера. Плаценты
комовые, заполняют всю семенную полость. Семена крупные, узкоовальные, белого цвета. Сорт
скороспелый, вегетационный период от всходов до созревания 65-70 дней. Урожайность - 18-20 т/га.
Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Местный сорт. Распространен в Каракалпакстане
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi yapaloq shaklda, mayda. Meva vazni 2,0-2,5 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-
tilim, rangi sariq-qizg’ish. 2urati- chuqur tilimlar orasida yashil tasmachalar. 3o’rsiz. Po’chog’i yumshoq.
Meva eti qalin, oq tusli, eruvchan, mayin, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 8,5-10,0%, umumiy qand
moddasi miqdori - 7,5%. 4rug’xonasi kichik hajmli. 4rug’donlari nam. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon
shaklda, sariq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 65-70 kun.
Hosildorligi 18-20 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. Farg’ona vodiysi
va 3oshkent vohasida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are �a�ened-shaped, small-sized. Fruit weight is 2.0–2.5 kg. Fruit skin is slightly
segmented. Background colour is yellow-orange. Colour pa�ern is green ribbons within the deepenings
of segments. Ne�ing is absent. 2kin is so�. Pulp is thick, white coloured, melting, tender, juicy, sweet. Dry
ma�er content is 8.5–10.0%, total sugar content is 7.5%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are moist.
2eeds are medium-sized, lanceolate, yellow coloured. 3he variety is early ripening; time from seedling ap
pearance until fruit maturity is 65–70 days. 8ield is 18–20 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor.
local variety. It is widespread in the Fergana valley and 3ashkent oasis.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод сплюснутой формы, мелкий. Масса плода 2,0-2,5 кг. Поверхность
плода слабосегментированная. Окраска фона желто-оранжевая. Рисунок - зеленые ленточки в
углублениях сегментов. Сетка отсутствует. Кора мягкая. Мякоть толстая, белая, тающая, нежная,
сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 8,5-10,0%, суммы сахаров - 7,5%. Семенная полость
малого размера. Плаценты влажные. Семена среднего размера, ланцетовидные, желтого цвета.
Сорт раннеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 65-70 дней. Урожайность - 18-20
т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Местный сорт. Распространен в Ферганской
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi yapaloq shaklda, mayda. Meva vazni 0,5-2,0 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-
tilim, rangi sariq, mayda yashil va jigarrang dog’lar. 2urati- yashil tasmachalar. 3o’ri mevaband va ustki
qismda ayrim elementlardan tashkil topgan. Po’chog’i yumshoq. Meva eti qalin, oq tusli, ayrim holda
yorqin qizg’ish, eruvchan, o’rta shirin, xushbo’y. 0uruq modda miqdori - 8,5-10,0%, umumiy qand mod
dasi miqdori - 6,0-7,8%. 4rug’xonasi kichik hajmli. 4rug’donlari yopiq, urugxonaning barcha qismini
egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan
yetilguniga qadar o’suv davri 62-70 kun. Hosildorligi 18-20 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi-
yomon. Maxalliy nav. 7orazm viloyati va 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are �a�ened-shaped, small-sized. Fruit weight is 0.5–2.0 kg. Fruit skin is slightly
segmented. Background colour is yellow, with small green and brown spots. Colour pa�ern is green rib
bons. Ne�ing is a pa�ern of separate elements near the fruit stem and on the fruit top. 2kin is so�. Pulp is
thick, white coloured, sometimes light orange, melting, of average sweetness, aromatic. Dry ma�er content
is 8.5–10.0%, total sugar content is 6.0–7.8%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are closed and occupy
the entire seed cavity. 2eeds are large, lanceolate, white coloured. 3he variety is early ripening; time from
seedling appearance until fruit maturity is 62–70 days. 8ield is 18–20 t/ha. 2hipping quality and shelf life
are poor. local variety. It is widespread in the Khorezm region and in Karakalpakstan.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод сплюснутой формы, мелкий. Масса плода 0,5-2,0 кг. Поверхность
плода слабосегментированная. Окраска фона желтая, с мелкой зеленой и коричневой точечностью.
Рисунок - зеленые ленточки. Сетка в виде отдельных элементов у плодоножки и на вершине
плода. Кора мягкая. Мякоть толстая, белая, иногда светло-оранжевая, тающая, среднесладкая,
с ароматом. Содержание сухих веществ - 8,5-10,0%, суммы сахаров - 6,0-7,8%. Семенная полость
маленького размера. Плаценты закрытые, заполняют всю семенную полость. Семена крупные,
ланцетовидные, белого цвета. Сорт раннеспелый, вегетационный период от всходов до созревания
62-70 дней. Урожайность - 18-20 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Местный сорт.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi dumaloq yoki yapoloq shaklda, mayda. Meva vazni 0,5-2,0 kg. Meva yuzasi
bir oz tilim-tilim, rangi yashil turli tusda. 2urati- tilimlar oarasida yashil tasmachalar. 3o’rsiz yoki qisman
qoplangan, bog’lanmagan. Po’chog’i yumshoq. Meva eti qalin, yorqin qizg’sh tusli, eruvchan, nok ta’mli.
0uruq modda miqdori - 10,5-11,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,0-10,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari quruq, yopiq, urugxonaning barcha qismini egallagan. 4rug’i o’rta hajmli, tuxumsimon shak
lda, yorqin sariq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 70-75 kun.
Hosildorligi 24-26 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. 0oraqalpog’iston
va 7orazm viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are globe - or �a�ened-shaped, small-sized. Fruit weight is 0.5–2.0 kg. Fruit skin is
slightly segmented. Background colour is green with di�erent tints. Colour pa�ern is greenish ribbons be
tween segments. Ne�ing is absent or partial, unbounded. 2kin is so�. Pulp is thick, light orange coloured,
melting, with pear aroma. Dry ma�er content is 10.5–11.0%, total sugar content is 9.0–10.0%. 2eed cavity
is medium-sized. Placentas are dry, closed, and occupy the entire seed cavity. 2eeds are medium-sized,
oval-shaped, light-yellow coloured. 3he variety is early ripening; time from seedling appearance until fruit
maturity is 70-75 days. 8ield is 24–26 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local variety. It is
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод шаровидной или сплюснутой формы, мелкий. Масса плода
0,5-2,0 кг. Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона зеленая с различным оттенком.
Рисунок - зеленоватые ленточки между сегментами. Сетка отсутствует или частичная, несвязанная.
Кора мягкая. Мякоть толстая, светло-оранжевая, тающая, с ароматом груши. Содержание сухих
веществ - 10,5-11,0%, суммы сахаров - 9,0-10,0%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие,
закрытые, заполняют всю семенную полость. Семена средние, овальные, светло-желтого цвета. Сорт
раннеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 70-75 дней. Урожайность - 24-26 т/га.
Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Местный сорт. Распространен в Каракалпакстане
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Oq kalla-po’sh
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi dumaloq shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,0-3,5 kg. Meva yuzasi bir oz
tilim-tilim, rangi och yashil. 2urati- chuqur tilimlarida yorqin yashil tasmachalar. 3o’rsiz. Po’choq qa�iqligi
o’rta. Meva eti qalin, och yashil tusli, eruvchan, mayin, shirin. 0uruq modda miqdori - 7,8-9,2%, umu
miy qand moddasi miqdori - 7,0-8,5%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam, yopiq, urugxonaning
yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, sarg’ish tusli. O’rtapishar
nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 70-75 kun. Hosildorligi 14-22 t/ga. 3ashish
ga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. 2irdaryo, 0ashqadaryo, 2amarqand viloyatlari
va Qoraqalpog’stonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers monoecious
or male. Fruits are globe-shaped, medium-sized. Fruit weight 2.0–3.5 kg. Fruit skin is slightly segmented.
Background colour is pale-green. Colour pa�ern is light green stripes in the deepenings of segments. Net
ting is absent. 2kin hardness is average. Pulp is thick, pale-green coloured, melting, tender, and sweet.
Dry ma�er content is 7.8–9.2%, total sugar content is 7.0–8.5%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are
moist, closed, and occupy more than half of the seed cavity. 2eeds are large, lanceolate, cream coloured. 3he
variety is mid-early ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 70–75 days. 8ield 14–22
t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local variety. It is widespread in the 2yrdarya, Kashkadarya,
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод шаровидной формы, средней величины. Масса плода 2,0-3,5
кг. Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона бледно-зеленая. Рисунок - светло-
зеленые ленты в углублениях сегмента. Сетка отсутствует. Твердость коры средняя. Мякоть
толстая, бледно-зеленая, тающая, нежная, сладкая. Содержание сухих веществ - 7,8-9,2%, суммы
сахаров - 7,0-8,5%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные, закрытые, заполняют
больше половины семенной полости. Семена крупные, ланцетовидные, кремового цвета. Сорт
среднеранний, вегетационный период от всходов до созревания 70-75 дней. Урожайность - 14-22 т/га.
Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Местный сорт. Распространен в Сырдарьинской,
Ko’k kalla-po’sh
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, yirik hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi dumaloq yoki yapoloq shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-3,5 kg. Meva
yuzasi bir oz tilim-tilim, rangi oqish-yashil. 2urati- to’q yashil nuqtalar, chuqur tilimlar orasida esa yorqin
yashil tasmachalar. 3o’r kam. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, tig’iz, totli. 0uruq modda miq
dori - 8,1-11,4%, umumiy qand moddasi miqdori - 6,2-8,6%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq,
urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shaklda, sarg’ish tusli. Ertapishar
nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 70-75 kun. Fuzarioz so’lish va un shudring
kasalliklariga o’rta va kuchli ravishda chalinadi. Hosildorligi 20-25 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanu
vchanligi- yomon. 0uritishga yaroqli. O’zO’I3I selektsiyasi navi. Donskoy P.5. tomonidan yaratilgan. 2a
marqand, 2urxondaryo, Buxoro, 0ashqadaryo va Navoiy viloyatlarida rayonlashgan
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, large. Flowers are monoecious or
male. Fruits are globe- or �a�ened-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–3.5 kg. Fruit skin is slightly
segmented. Background colour is whitish-green. Colour pa�ern is dark green spots and light green ribbons
in the deepenings of segments. Ne�ing is rare. 2kin is solid. Pulp is thick, white, dense, of pleasant taste.
Dry ma�er content is 8.1–11.4%, total sugar content is 6.2–8.6%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are
dry and occupy half of the seed cavity. 2eeds are medium-sized, lanceolate, cream coloured. 3he variety is
early ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 70–75 days. 2usceptibility to Fusarium
wilt and powdery mildew is average and high. 8ield is 20–25 t/ha. 2hipping quality is average and shelf life
is poor. 4sed for drying. 3his variety was developed at the 4z1IPI by P.5. Donskoy. It has been released in
the 2amarkand, 2urkhandarya, Bukhara, Kashkadarya, and Navoiy regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, крупного размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод шаровидной или сплюснутой формы, средней величины.
Масса плода 3,0-3,5 кг. Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона беловато-зеленая.
Рисунок - темно-зеленая точечность и светло-зеленые ленточки в углублениях сегментов. Сетка
редкая. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, плотная, приятного вкуса. Содержание сухих веществ -
8,1-11,4%, суммы сахаров - 6,2-8,6%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, заполняют
половину семенной полости. Семена средние, ланцетовидные, кремового цвета. Сорт раннеспелый,
вегетационный период от всходов до созревания 70-75 дней. Фузариозным увяданием и мучнистой
росой поражается в средней и сильной степени. Урожайность - 20-25 т/га. Транспортабельность
и лежкость плодов плохая. Пригоден для сушки. Сорт селекции УзНИИР. Выведен Донским П.В.
Районирован в Самаркандской, Сурхандарьинской, Бухарской, Кашкадариьинской и Навоинской
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi keng ellipssimon yoki dumaloq shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg.
Meva yuzasi bir oz ajinli, rangi qizg’ish-sariq. 2urati- yo’llar shakldagi mayda qizg’ish-jigarrang dog’lar.
3o’ri qisman qoplangan, faqat mevabandida, ayrim holda mavjud emas. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin,
oq tusli, shirali, eruvchan, shirin, xushbo’y. 0uruq modda miqdori - 9,2-11,8%, umumiy qand moddasi
miqdori - 7,4-9,3%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i
yirik hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetil
guniga qadar o’suv davri 70-78 kun. Hosildorligi 18-25 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yo
mon. Maxalliy nav. Samarqand viloyatida rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized and moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are
monoecious or male. Fruits are widely ellipsoidal- or globe-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–4.0
kg. Fruit skin is slightly wrinkled. Background colour is orange-yellow. Colour pa�ern is small orange-
brown spots in the pa�ern of stripes. Ne�ing is partial, only near the fruit stem, sometimes absent. 2kin is
solid. Pulp is thick, white coloured, juicy, melting, sweet, and aromatic. Dry ma�er content is 9.2–11.8%,
total sugar content is 7.4–9.3%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy half of the seed
cavity. 2eeds are large, widely oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from
seedling appearance until fruit maturity is 70–78 days. 8ield is 18–25 t/ha. 2hipping quality and shelf life
are poor. local variety. It has been released in the 2amarkand, region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод широко эллипсоидальной или шаровидной формы, средней
величины. Масса плода 3,0-4,0 кг. Поверхность плода слабоморщинистая. Окраска фона оранжево-
желтая. Рисунок - мелкие оранжево-коричневые пятна в виде полос. Сетка частичная только у
плодоножки, иногда отсутствует. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, сочная, тающая, сладкая,
ароматная. Содержание сухих веществ - 9,2-11,8%, суммы сахаров - 7,4-9,3%. Семенная полость
среднего размера. Плаценты сухие, заполняют половину семенной полости. Семена крупные,
широкоовальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до
созревания 70-78 дней. Урожайность - 18-25 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi dumaloq shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 5,0-8,0 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi qo’ngir- oq to’q yashil dog’lari bor. 2urati- keng qoramtir yashil uzuq-uzuq qo’sh yo’llar. 3o’ri to’la,
meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, dag’al emas. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti oq tusli,
shirali, eruvchan, shirin, xushbo’y. 0uruq modda miqdori - 9,5-13,5%, umumiy qand moddasi miqdori
- 8,0-11,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, yopiq. 4rug’i yirik hajmli, tor uchli tuxumsimon
shaklda, oq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 75-80 kun.
Hosildorligi 20-25 t/ga. 3ashishga chidamligi- yomon, saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are globe-shaped, medium-sized. Fruit weight is 5.0–8.0 kg. Fruit skin is smooth. Back
ground colour is greyish-white with thick dark green spots. Colour pa�ern is wide, black-green, bisected
stripes with breaks. Ne�ing fully covers the fruit, medium, not rough. 2kin hardness is average. Pulp is
white, juicy, melting, sweet, aromatic. Dry ma�er content is 9.5–13.5%, total sugar content is 8.0–11.0%.
2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry, close. 2eeds are large, narrowly oval-shaped, white co
loured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 75–80
days. 8ield is 20–25 t/ha. 2hipping quality is poor. 2helf life is average. local variety.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод шаровидной формы, средней величины. Масса плода 5,0-8,0
кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона серовато-белая с густой темно-зеленой точечноcтью.
Рисунок - широкие, черно-зеленые раздвоенные полосы с разрывами. Сетка полная, средне-ячеистая,
негрубая. Твердость коры средняя. Мякоть белая, сочная, тающая, сладкая, ароматная. Содержание
сухих веществ - 9,5-13,5%, суммы сахаров - 8,0-11,0%. Семенная полость среднего размера. Плаценты
сухие, закрытые. Семена крупные, узкокоовальные, белого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный
период от всходов до созревания 75-80 дней. Урожайность - 20-25 т/га. Транспортабельность слабая.
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК 71
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon yoki ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,0-3,5 kg.
Meva yuzasi silliq, rangi yorqin yashil tusli. 2urati- to’q yashil uzuq-uzuq yo’llar. 3o’ri to’la, meva yuzasini
yoppasiga qoplagan, yirik katakli. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, 1/3 qisimi etilmaydi, yorqin yas
hil tusli, karsillaydigan, tig’iz, shirin. 0uruq modda miqdori - 11,5-13,4%, umumiy qand moddasi miqdori
- 9,9-10,5%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam, ochiq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i
yirik hajmli, tuxumsimon shaklda, yorqin sariq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguni
ga qadar o’suv davri 72-88 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon.
0urutishga yaroqli. Maxalliy nav. Namangan Kashqadaryo va 2urxondaryo viloyatlarida rayonlashgan va
Samarqand viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are egg- or ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.0–3.5 kg. Fruit skin is
smooth. Background colour is light green. Colour pa�ern is dark green broken stripes. Ne�ing fully covers
the fruit, coarse. 2kin hardness is average. Pulp is thick, not maturing for 1/3 the thickness, light green co
loured, crisp, dense, sweet. Dry ma�er content is 11.5–13.4%, total sugar content is 9.9–10.5%. 2eed cavity is
medium-sized. Placentas are moist, open, and occupy half of the seed cavity. 2eeds are large, oval-shaped,
light-yellow coloured. 3he variety is early ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is
72–88 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. 2uitable for drying. local variety.
It has been released in the Namangan, Kashkadarya, and 2urkhandarya regions and is widespread in the
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной или эллипсоидальной формы, средней величины.
Масса плода 2,0-3,5 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона светло-зеленая. Рисунок - темно-
зеленые разорванные полосы. Сетка полная, крупноячеистая. Твердость коры средняя. Мякоть
толстая, невызревающая на 1/3 толщины, светло-зеленого цвета, хрустящая, плотная, сладкая.
Содержание сухих веществ - 11,5-13,4%, суммы сахаров - 9,9-10,5%. Семенная полость среднего
размера. Плаценты влажные, открытые, заполняют половину семенной полости. Семена крупные,
овальные, светло-желтого цвета. Сорт раннеспелый, вегетационный период от всходов до созревания
72-88 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Пригоден
для сушки. Местный сорт. Районирован в Наманганской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi keng ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg. Meva yuzasi
bir oz tilim-tilim, rangi oq. 2urati- keng yorqin yashil tasmachalar. 3o’rsiz. Meva eti oq tusli, yoqimli ta’mda.
4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari g’ovaksimon, urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan.
4rug’i yirik hajmli, keng tuxumsimon shaklda, sarg’ish tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan
yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi- 25 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi-
yomon. Maxalliy nav. 3oshkent va 2irdaryo viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are widely ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–4.0 kg. Fruit skin
is slightly segmented. Background colour is white. Colour pa�ern is wide, light green ribbons. Ne�ing is
absent. Pulp is white, of pleasant taste. 2eed cavity is medium-sized. Placentas occupy more than half of the
seed cavity. 2eeds are large, widely oval-shaped, cream coloured. 3he variety is midseason ripening; time
from seedling appearance until fruit maturity is 85–90 days. 8ield is 25 t/ha. 2hipping quality and shelf life
are poor. local variety. It is widespread in the 3ashkent and 2yrdarya regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод широко-эллипсоидальной формы, средний. Масса плода 3,0-
4,0 кг. Поверхность плода слабосегментрирована. Окраска фона - белая. Рисунок - в виде широких,
светло-зеленых ленточек. Сетка отсутствует. Мякоть белая, приятного вкуса. Семенная полость
среднего размера. Плаценты слабые, заполняют больше половины семенной полости. Семена
крупные, широкоовальные, кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов
до созревания 85-90 дней. Урожайность - 25 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая.
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК 73
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi yapaloq yoki dumaloq shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,5-3,0 kg. Meva
yuzasi bir oz notekis, rangi yorqin yashil-sariq. 2urati- mayda yorqin yashil, ayrim holda och jigarrang
dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, kam bog’langan, ayrim hollarda mavjud emas.
Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, yorqin yashil tusli, kam tolali, yumshoq, shirin. 0uruq modda miq
dori - 9,3-11,2%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,4-9,6%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam,
urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. O’rtapishar nav,
maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 75-80 kun. Hosildorligi 25-35 t/ga. 3ashishga
chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. Buxoro va Navoiy viloyatlarida rayonlashgan, 2a
marqand viloyati va Farg’ona vodiysida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are �a�ened- or globe-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.5–3.0 kg. Fruit skin
is slightly uneven. Background colour is light greenish-yellow. Colour pa�ern is small brightly yellow,
sometimes pale brown spots. Ne�ing fully covers the fruit, slightly bounded, but is sometimes absent. 2kin
hardness is average. Pulp is thick, light-green coloured, slightly �brous, tender, sweet. Dry ma�er content
is 9.3–11.2%, total sugar content is 7.4–9.6%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are moist and occupy
half of the seed cavity. 2eeds are large, lanceolate, white coloured. 3he variety is mid ripening; time from
seedling appearance until fruit maturity is 75–80 days. 8ield is 25–35 t/ha. 2hipping quality and shelf life
are poor. local variety. It has been released in the Bukhara and Navoiy regions and is widespread in the
2amarkand region and Fergana valley.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод сплюснутой или округлой формы, средней величины. Масса
плода 2,5-3,0 кг. Поверхность плода слабобугристая. Окраска фона светло-зеленовато-желтая.
Рисунок - мелкие ярко-желтые, иногда бледно-коричневые пятна. Сетка полная, малосвязанная,
иногда отсутствует. Твердость коры средняя. Мякоть толстая, светло-зеленая, слабоволокнистая,
мягкая, сладкая. Содержание сухих веществ - 9,3-11,2%, суммы сахаров - 7,4-9,6%. Семенная полость
среднего размера. Плаценты влажные, заполняют половину семенной полости. Семена крупные,
ланцетовидные, белого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания
75-80 дней. Урожайность - 25-35 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Местный
сорт. Районирован в Бухарской и Навоийской областях, распространен в Самаркандской области и
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi yapaloq yoki dumaloq shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 1,5-3,0 kg. Meva
yuzasi bir oz notekis, rangi yashil. 2urati- sariq, yashil tasmachalar va uzuq-uzuq yo’llar shaklidagi dog’lar.
3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, kam bog’langan. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin,
oq tusli, mayin, shirali, xushbo’y. 0uruq modda miqdori - 10,7-11,6%, umumiy qand moddasi miqdori
- 7,2-9,1%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urugxonaning salkam barcha qismini egallagan.
4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. 3ezpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga
qadar o’suv davri 65-70 kun. Hosildorligi 20-25 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon.
Maxalliy nav. Farg’ona vodiysi, 0ashqadayo, 2urxandaryo va 2amarqand viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are �a�ened- or globe-shaped, medium-sized. Fruit weight is 1.5–3.0 kg. Fruit skin
is slightly bumpy. Background colour is green. Colour pa�ern is yellow-green ribbons and spots in the
pa�ern of broken stripes. Ne�ing fully covers the fruit, slightly bounded. 2kin hardness is average. Pulp
is thick, white coloured, tender, juicy, fragrant. Dry ma�er content is 10.7–11.6%, total sugar content is
7.2–9.1%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy almost the entire seed cavity. 2eed
are large, lanceolate, white coloured. 3he variety is early ripening; time from seedling appearance until
fruit maturity is 65-70 days. 8ield is 20–25 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local variety. It is
widespread in the Fergana valley and in the Kaschkadarya, 2urkhandarya, and 2amarkand regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод сплюснутой или шаровидной формы, средней величины.
Масса плода 1,5-3,0 кг. Поверхность плода слабо-бугристая. Окраска фона зеленая. Рисунок - желтые,
зеленые ленточки и пятна в виде разорванных полос. Сетка полная, малосвязанная. Твердость коры
средняя. Мякоть толстая, белая, нежная, сочная, ароматная. Содержание сухих веществ - 10,7-11,6%,
суммы сахаров - 7,2-9,1%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, занимают почти всю
полость. Семена крупные, ланцетовидные, белого цвета. Сорт скороспелый, вегетационный период
от всходов до созревания 65-70 дней. Урожайность - 20-25 т/га. Транспортабельность и лежкость плода
- плохая. Местный сорт. Распространен в Ферганской долине, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК 75
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmda. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi kalta tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-3,5 kg. Meva yuzasi
bir oz notekis, rangi to’q yashil, suvratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, mevabandida
o’rta katakli, mevaning yuqori qismida esa yirik katakli. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli,
shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 12,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,9%. 4rug’xonasi o’rta
hajmli. 4rug’donlari nam, ochiq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shak
lda, sariq tusli. Ertapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 70-75 kun. Hosil
dorligi 18-20 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. nd�on viloyatida tar
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are short egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–3.5 kg. Fruit skin is slightly
uneven. Background colour is dark green. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, medium
near the fruit stem and coarse on the fruit top. 2kin hardness is average. Pulp is thick, white coloured, juicy,
sweet. Dry ma�er content is 12.0%, total sugar content is 9.9%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are
moist and occupy half of the seed cavity. 2eeds are medium-sized, lanceolate, yellow coloured. 3he variety
is early ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 70–75 days. 8ield is 18–20 t/ha. 2hip
ping quality and shelf life are poor. local variety. It is widespread in the nd�an region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод коротко-яйцевидной формы, средней величины. Масса плода 3,0-
3,5 кг. Поверхность плода слабобугристая. Окраска фона темно-зеленая. Рисунок отсутствует. Сетка
полная, среднеячеистая у плодоножки и крупноячеистая на вершине плода. Твердость коры средняя.
Мякоть толстая, белая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 12,0%, суммы сахаров - 9,9%.
Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные, открытые, заполняют половину семенной
полости. Семена средние, ланцетовидные, желтого цвета. Сорт раннеспелый, вегетационный период
от всходов до созревания 70-75 дней. Урожайность - 18-20 т/га. Транспортабельность и лежкость
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg. Meva yuzasi silliq
yoki bir oz tilim-tilim, rangi och sarg’ish yoki sarg’ish-qizg’ish. 2urati- jigarrang yoki kizil-jigarrang kuch
siz uzuq-uzuq yollar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, mayda katakli, mevaband qismida
to’rlari yaxshi tutashgan. Po’choq o’rta qa�iqlikda. Meva eti qalin, oq rangli sarg’ish tusli, mayin, shirali,
shirin. 0uruq modda miqdori - 9,1-11,8%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,7-8,4%. 4rug’xonasi o’rta
hajmli. 4rug’donlari suzub yuruvchi, urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i yirik hajm
li, keng uchli tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qa
dar o’suv davri 70-75 kun. Hosildorligi 18-22 t/ga. 3ashishga chidamliligi o’rta. 2aqlanuvchanligi- yomon.
Maxalliy nav. 2amarqand, 2urxandaryo va 0ashqadaryo viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–4.0 kg. Fruit skin is smooth or
slightly segmented. Background colour is cream-yellow or light orange. Colour pa�ern is brown or red-
brown slightly interrupted stripes. Ne�ing fully covers the fruit, �ne, bounded near the fruit stem. 2kin
hardness is average. Pulp is thick, white with yellowish tinge, tender, juicy, sweet. Dry ma�er content is
9.1–11.8%, total sugar content is 7.7–8.4%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are moist and occupy
more than half of the seed cavity. 2eeds are large, widely oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is
midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 70–75 days. 8ield is 18–22 t/ha.
2hipping quality is medium. 2helf life is poor. local variety. It is widespread in the 2amarkand, 2urkhan
darya, and Kashkadarya regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист сердцевидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, средней величины. Масса плода 3,0-4,0 кг.
Поверхность плода гладкая или слабосегментированная. Окраска фона кремово-желтая или светло-
оранжевая. Рисунок - коричневые или красно-коричневые слаборазорванные полосы. Сетка полная,
мелкоячеистая, связанная у плодоножки. Твердость коры средняя. Мякоть толстая, белая с желто
ватым оттенком, нежная, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 9,1-11,8%; суммы сахаров
- 7,7-8,4%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные, заполняют больше половины
семенной полости. Семена крупные, широкоовальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегета
ционный период от всходов до созревания 70-75 дней. Урожайность - 18-22 т/га. Транспортабель
ность средняя. Лежкость плодов плохая. Местный сорт. Распространен в Самаркандской, Сурханда
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК 77
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germo
frodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,5-5,0 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi sariq. 2urati- uzuq-uzuq qizg’ish yo’llar. 3o’ri qisman, yirik katakli, mevaband qismida bog’langan.
Po’chog’i yumshoq. Meva eti qalin, oq tusli, tig’iz, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 11,9%, umumiy
qand moddasi miqdori - 10,3%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam, ochiq, urugxonaning barcha
qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysa
lar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi- 30-35 t/ga. 3ashishga chidam
ligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. nd�on va Namangan viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized. Flow
ers are monoecious or male. Fruits are egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.5–5.0 kg. Fruit skin is
smooth. Background colour is yellow. Colour pa�ern is broken orange stripes. Ne�ing is partial, coarse,
bounded near the fruit stem. 2kin is so�. Pulp is thick, white coloured, dense, juicy, sweet. Dry ma�er
content is 11.9%, total sugar content is 10.3%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are moist, open, and
occupy almost the entire seed cavity. 2eeds are large, widely oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is
midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–90 days. 8ield is 30–35 t/ha.
2hipping quality and shelf life are poor. local variety. It is widespread in the nd�an and Namangan
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист пятиугольной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, средней величины. Масса плода 3,5-5,0
кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона желтая. Рисунок - прерывистые оранжевые полосы.
Сетка частичная, крупноячеистая, связанная у плодоножки. Кора мягкая. Мякоть толстая, белая,
плотная, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 11,9%, суммы сахаров - 10,3%. Семенная
полость среднего размера. Плаценты влажные, открытые, заполняют всю семенную полость. Семена
крупные, широкоовальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов
до созревания 85-90 дней. Урожайность - 30-35 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,5-4,0 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi oqish-sariq tusli. 2urati- qizg’ish rangli noaniq yollar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qopla
gan, o’rta katakli, mayin. Po’chog’i yumshoq. Meva eti qalin, oq tusli, tolali, juda shirali, shirin, nok hidli.
0uruq modda miqdori - 8,4-10,8%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,3-8,9%. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari ochiq, nam. 4rug’i yirik, tuxumsimon shaklda, sarg’ish tusli. O’rtapishar nav, maysalar pay
do bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 81-97 kun. Fuzarioz so’lish va un shudring kasalliklariga
o’rta darajada chalinadi. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamliligi- o’rta. 0uritishga yaroqli. O’zO’I3I
selektsiya navi. Pangalo K.I. va Goldgauzen M.K. tomonidan yaratilgan. Farg’ona vodiysida rayonlash
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.5–4.0 kg. Fruit skin is smooth.
Background colour is whitish-yellow. Colour pa�ern is orange spots, in the pa�ern of indistinct stripes.
Ne�ing fully covers the fruit, medium, tender. 2kin is so�. Pulp is thick, white, �brous, very juicy, sweet,
with a pear-like aroma. Dry ma�er content is 8.4–10.8%, total sugar content is 7.3–8.9%. 2eed cavity is
medium-sized. Placentas are open, moist. 2eeds are large, oval-shaped, cream coloured. 3he variety is
midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 81–87 days. 8ield is 25–30 t/ha.
2hipping quality is average. 2uitable for drying. 3his variety was developed at the 4z1IPI by K.I. Pangalo
and M.K. Goldgauzen. It has been released in the Fergana valley and 3ashkent region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист сердцевидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, средней величины. Масса плода 3,5-
4,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона беловато-желтая. Рисунок - оранжевые пятна в
виде нечетких полос. Сетка полная, среднеячеистая, нежная. Кора мягкая. Мякоть толстая, белая,
волокнистая, очень сочная, сладкая, с грушевым ароматом. Содержание сухих веществ - 8,4-10,8%,
суммы сахаров - 7,3-8,9%. Семенная полость среднего размера. Плаценты открытые, влажные. Семена
крупные, овальные, кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до
созревания 81-97 дней. Фузариозным увяданием и мучнистой росой поражается в средней степени.
Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность средняя. Пригоден для сушки. Сорт селекции
HandalaK
TUR
HIllaRI
KHandalaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
Х
АнДАлЯК 79
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Toshkent Assatisi
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon yoki ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg.
Meva yuzasi silliq, rangi sariq tusli. 2urati- uzuq-uzuq yollar shaklidagi qizg’ish rangli dog’lar. 3o’ri qis
man, yirik katakli, kam bog’langan. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, shirali, mayin, shi
rin. 0uruq modda miqdori - 10,8%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,5-8,2%. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari nam, ochiq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik, tuxumsimon shaklda, sariq tusli.
O’rtatezpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 75-80 kun. Hosildorligi 25-
28 t/ga. 3ashishga chidamliligi o’rta. 2aqlanuvchanligi- o’rta. ssati navining populatsiyasi, Namangan va
3oshkent viloyatlarida tarqalgan.
Toshkent Assatisi
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are egg- or ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–4.0 kg. Fruit skin
is smooth. Background colour is yellow. Colour pa�ern is orange spots in the pa�ern of broken stripes.
Ne�ing is partial, coarse, poorly bounded. 2kin hardness is average. Pulp is thick, white, juicy, tender,
sweet. Dry ma�er content is 10.8%, total sugar content is 7.5–8.2%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas
are moist and occupy half of the seed cavity. 2eeds are large, oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is
mid-early ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 75–80 days. 8ield is 25–28 t/ha.
2hipping quality is average. 2helf life is average. 3he population of the ssate variety is widespread in the
3ashkent and Namangan regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист сердцевидной формы, среднего размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной или эллипсоидальной формы, средней величины.
Масса плода 3,0-4,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона желтая. Рисунок - оранжевые
пятна в виде разорванных полос. Сетка частичная, крупноячеистая, слабосвязанная. Твердость коры
средняя. Мякоть толстая, белая, сочная, нежная, сладкая. Содержание сухих веществ - 10,8%, суммы
сахаров - 7,5-8,2%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные, заполняют половину
семенной полости. Семена крупные, овальные, желтого цвета. Сорт среднеранний, вегетационный
период от всходов до созревания 75-80 дней. Урожайность - 25-28 т/га. Транспортабельность средняя.
Лежкость плодов - средняя. Популяция сорта Ассате распространена в Ташкентской и Наманганской
BUXORO TUR HILLARI
BUKHORIKA VARIETIES
РАЗНОВИДНОСТЬ БУХАРИКА
BUxoRo
TUR
HIllaRI
BUKHoRIKa
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
БУ
АриКА
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg. Meva yuzasi silliq yoki bir
oz tilim-tilim, rangi och sariq. 2urati- yo’llar shakldagi uzuq-uzuq qizg’ish dog’lar. 3o’ri qisman, yirik
katakli. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, g’ovaksimon, mayin, shirin. 0uruq modda miq
dori - 7,2-9,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,0-8,5%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam,
urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtatezpishar nav,
maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 70-82 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga
chidamligi va saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. 3oshkent viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are egg-shaped, large. Fruit weight is 3.0–4.0 kg. Fruit skin is smooth or slightly segmented.
Background colour is pale yellow. Colour pa�ern is interrupted orange spots in the pa�ern of stripes. Net
ting is partial, coarse. 2kin hardness is average. Pulp is thick, white coloured, friable, tender, sweet. Dry
ma�er content is 7.2%, total sugar content is 7.0–8.5%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are moist
and occupy half of the seed cavity. 2eeds are large, oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is mid-early
ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 72–82 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping
quality and shelf life are average. local variety. It is widespread in the 3ashkent region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размерай, длинноплетистое. Лист серцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, средний. Масса плода 3,0-4,0 кг. Поверхность
плода гладкая или слабосегментированная. Окраска фона бледно-желтая. Рисунок - прерывистые
оранжевые пятна в виде полос. Сетка частичная, крупноячеистая. Твердость коры средняя. Мякоть
толстая, белая, рыхлая, нежная, сладкая. Содержание сухих веществ - 7,2-9,5%, суммы сахаров - 7,0-
8,5%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные, заполняют половину семенной
полости. Семена крупные, овальные, желтого цвета. Сорт cреднеранний, вегетационный период от
всходов до созревания 70-82 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit. Mevasi ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,0-5,0 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-tilim,
rangi yorqin sariq. 2urati- qo’sh uzuq-uzuq yo’llar. 3o’ri qisman, faqat meva asosida mavjud. Po’choq qa
�iqligi o’rta. Meva eti o’rta qalin, pushti tusli, eruvchan, mayin, shirali, juda shirin, asal ta’mli. 0uruq
modda miqdori - 15,1%, umumiy qand moddasi miqdori - 11,2%. 4rug’xonasi o’rta hajmli, pushti tusli.
4rug’donlari yarim ochiq, g’ovaksimon. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shaklda, tekis, sariq tusli. O’rta
ertapishar duragay, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 75-86 kun. 4n shudring va
fuzarios so’lish kasalliklariga chidamli. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chdamliligi- yaxshi. 2aqlanu
vchanligi- o’rta. O’z2PEKI3I selektsiyasi duragayi. Hakimov P. . va 2hukina .2. tomonidan yaratilgan.
Respublika boyicha rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.0–5.0 kg. Fruit skin is slightly seg
mented. Background colour is bright yellow. Colour pa�ern is short streaked stripes. Ne�ing is partial,
near the fruit base only. 2kin hardness is average. Pulp is medium-thick, pink coloured, melting, tender,
juicy, very sweet, with honey aroma. Dry ma�er content is 15.1%, total sugar content is 11.2%. 2eed cavity
is medium-sized, pink coloured. Placentas are semi-open, friable. 2eeds are medium-sized, lanceolate, �at,
yellow coloured. 3he hybrid is mid-early ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is
75–86 days. 1esistant to powdery mildew and Fusarium wilt. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping quality is good.
2helf life is average. 3his hybrid was developed at the 4z1I5M&P by 1. . Khakimov and .2. 2hyukina It
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые. Плод эллипсоидальной формы, средний. Масса плода 2,0-5,0 кг. Поверхность
плода слабосегментированная. Окраска фона ярко желтая. Рисунок - двойные разорванные
полосы. Сетка частичная, только у основания плода. Твердость коры средняя. Мякоть средней
толщины, розовая, тающая, нежная, сочная, очень сладкая, с медовым ароматом. Содержание
сухих веществ - 15,1%, суммы сахаров - 11,2%. Семенная полость среднего размера, розовая.
Плаценты полуоткрытые, рыхлые. Семена средние, ланцетовидные, ровные, желтого цвета. Гибрид
среднеранний, вегетационный период от всходов до созревания 75-86 дней. Устойчив к мучнистой
росе и фузариозному увяданию. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельный. Лежкость плодов -
средняя. Гибрид селекции УзНИИОБКиК. Выведен Хакимовым Р.А. и Щукиной А.С. Районирован
BUxoRo
TUR
HIllaRI
BUKHoRIKa
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
БУ
АриКА
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
KASSABA TUR HILLARI
KASSABA VARIETIES
РАЗНОВИДНОСТЬ КАССАБА
KaSSaBa
TUR
HIllaRI
KaSSaBa
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
КАССАБА
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germo
frodit, erkak jinsli. Mevasi япалок shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,5-6,0 kg. Meva yuzasi ajinli, ran
gi mevaband qismi qo’ngir-yashil tusli bo’lib, mevaning yuqori qismiga borib oq rangga o’tadi. 2urati-
mevaning o’rta qismidan boshlab to’q yashil dog’lar. 3o’rsiz. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq
tusli, mayin, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 10,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,9-9,9%.
4rug’xona hajmi o’rta. 4rug’donlari go’shtdor, urug’xonaning salkam barcha qismini egallagan. 4rug’i
yirik, nashtarsimon shaklda, sarg’ish tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar
o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi 35-40 t/ga. 3ashishga chidamliligi- o’rta. 2aqlanuvchanligi- o’rta. Maxal
liy nav. Sirdaryo va Samarqand viloyatlarida tarqalgan.
Plants are large and long-trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are �a�ened-shaped, large. Fruit weight is 4.5–6.0 kg. Fruit skin is wrinkled. Back
ground colour is greyish-green near the fruit stem, gradually becoming white-yellow from the middle to
the top of the fruit. Colour pa�ern is dark green spots from the middle of the fruit. Ne�ing is absent. 2kin
hardness is average. Pulp is thick, white, tender, juicy, and sweet. Dry ma�er content is 10.5%, total sugar
content is 7.9–9.9%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are pulpy and occupy almost the entire seed
cavity. 2eeds are large, narrowly oval-shaped, cream coloured. 3he variety is midseason ripening; time
from seedling appearance until fruit maturity is 85–95 days. 8ield is 35–40 t/ha. 2hipping quality is average.
2helf life is average. local variety. It is widespread in the 2yrdaria and 2amarkand regions.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист пятиугольной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод сплюснутой формы, крупного размера. Масса плода 4,5-6,0
кг. Поверхность плода морщинистая. Окраска фона у плодоножки серовато-зеленая, постепенно
переходящаяся в бело-желтую от середины до вершины плода. Рисунок - темно-зеленые пятна от
середины плода. Сетка отсутствует. Твердость коры средняя. Мякоть толстая, белая, нежная, сочная,
сладкая. Содержание сухих веществ - 10,5%, суммы сахаров - 7,9-9,9%. Семенная полость средняя.
Плаценты мясистые, заполняют почти всю семенную полость. Семена крупные, ланцетовидные,
кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 85-90 дней.
Урожайность - 35-40 т/га. Транспортабельность средняя. Лежкость плодов - cредняя. Местный сорт.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi dumaloq shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,5-3,5 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-
tilim, qo’ngir tasmachalar bilan bo’lingan, rangi qo’ngir-qizg’ish. 2urati- to’q qora nuqtalar. 3o’rsiz. Po’choq
qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, eruvchan, mayin, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 10,1%,
umumiy qand moddasi miqdori - 10,7%. 4rug’xonasi kichik hajmli. 4rug’donlari nam, yopiq, urugxonan
ing barcha qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, tuxumsimon shaklda, och sariq tusli. O’rtapishar nav,
maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 80-85 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chi
damligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. 7orazm viloyatlari va 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are globe-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.5–3.5 kg. Fruit skin is slightly seg
mented, divided with grey ribbons. Background colour is grey-orange. Colour pa�ern is thick black spots.
Ne�ing is absent. 2kin hardness is average. Pulp is thick, white, melting, tender, juicy, sweet. Dry ma�er
content is 10.1%, total sugar content is 10.7%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are moist, closed, and
occupy the entire seed cavity. 2eeds are large, oval-shaped, pale yellow coloured. 3he variety is midseason
ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 80–85 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping
quality and shelf life are poor. local variety. It is widespread in the Khorezm region and in Karakalpak
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидный, средней величины. Цветки
обоеполые и мужские. Плод шаровидной формы, средний. Масса плода 2,5-3,5 кг. Поверхность
плода слабосегментированная, разделена серыми ленточками. Окраска фона серо-оранжевая.
Рисунок - густая черная точечность. Сетка отсутствует. Твердость коры средняя. Мякоть толстая,
белая, тающая, нежная, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 10,1%, суммы сахаров - 10,7%.
Семенная полость маленького размера. Плаценты влажные, закрытые, заполняют всю семенную
полость. Семена крупные, овальные, бледно-желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный
период от всходов до созревания 80-85 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и
лежкость плодов - плохая. Местный сорт, распространен в Самаркандской, Хорезмской областях и
KaSSaBa
TUR
HIllaRI
KaSSaBa
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
КАССАБА
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon, ovalsimon yoki kalta ovalsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,0-4,0
kg. Meva yuzasi silliq, rangi marmar-oq tusli. 2urati- meridian ravishda joylashgan dog’lar yoki keng,
uzuq-uzuq, notekis ko’k-yashil yo’llar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, ayrim holda qisman,
mayda katakli, kam bog’langan. Po’choq qa�iqligi o’rta. Po’chog’i yaltiroq. Meva eti qalin, oq tusli, yorqin
yashil tusli yoki qizg’ish, kam tolali, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 10,7-12,5%, umumiy qand mod
dasi miqdori - 8,5-10,4%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, go’shtdor, urug’xonaning salkam
barcha qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. O’rtapishar nav, maysalar
paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 75-100 kun. Hosildorligi 23-28 t/ga. 3ashishga chidam
liligi- o’rta. 2aqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. 7orazm viloyati va 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
Plants are medium-sized, and long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are globe-, oval-, or short oval-shaped, and are medium-sized. Fruit weight is 2.0–4.0
kg. Fruit skin is smooth. Background colour is marble-white. Colour pa�ern is spots or wide, broken,
uneven dark blue-green stripes medially located. Ne�ing fully covers the fruit, sometimes partial, �ne,
slightly bounded. 2kin hardness is average. 2kin is shiny. Pulp is thick, white, light green or orange co
loured, slightly �brous, juicy, and sweet. Dry ma�er content is 10.7–12.5%, total sugar content is 8.5–10.4%
and up to 15.0%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are dry, �eshy, and occupy almost the entire seed
cavity. 2eeds are large, lanceolate, white coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling
appearance until fruit maturity is 75–100 days. 8ield is 23–28 kg. 2hipping quality is average. 2helf life is
poor. local variety. It is widespread in the Khorezm region and in Karakalpakstan.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод шаровидной, овальной или коротко-овальной формы, средний.
Масса плода 2,0-4,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона мраморно-белая. Рисунок -
меридиально расположенные пятна или широкие, прерывистые, неровные сине-зеленые полосы.
Сетка полная, иногда частичная, мелкоячеистая, слабосвязанная. Твердость коры средняя. Кора
блестящая. Мякоть толстая, белая, светло-зеленая или оранжевая, слабоволокнистая, сочная,
сладкая. Содержание сухих веществ - 10,7-12,5%, суммы сахаров - 8,5-10,4% и до 15,0%. Семенная
полость среднего размера. Плаценты сухие, мясистые, заполняют почти всю полость. Семена
крупные, ланцетовидные, белого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до
созревания 75-100 дней. Урожайность - 23-28 т/га. Транспортабельность средняя. Лежкость плодов
GUR
VA
K TUR HILLARI
GURVAK VARIETIES
РАЗНОВИДНОСТЬ ГУРБЕК
GURvaK
TUR
HIllaRI
GURvaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ГУрБеК
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi dumaloq yoki ovalsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 5,0-6,0 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi oq. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, mayda katakli, yupqa. Po’choq qa�iqligi
o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, po’chog’i atro� yuashil, mayin, kam tolali, shirali, shirin. 0uruq modda miq
dori - 10,2-12,6%, umumiy qand moddasi miqdori - 9-10%. 4rug’xonasi kichik hajmli. 4rug’donlari quruq,
urug’xonaning barcha qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. O’rtapishar
nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 90-100 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashish
ga chidamligi va saqlanuvchanligi- o’rta. 0uritishga yaroqli. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan. 7orazm
viloyati va Qoraqalpog’istonda tarqalgan.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are globe- or oval-shaped, large. Fruit weight is 5.0–6.0 kg. Fruit skin is smooth. Background
colour is white. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, �ne, of average roughness, thin.
2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, green near the skin, tender, slightly �brous, juicy, sweet. Dry
ma�er content is 9-10%, total sugar content is 10.4–16.0%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are dry and
occupy almost the entire seed cavity. 2eeds are large, lanceolate, white coloured. 3he variety is midseason
ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 90–100 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping
quality and shelf life are average. 2uitable for drying. 3his local variety has been selected for at the KK1I .
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод шаровидной или овальной формы, крупного размера. Масса
плода 5,0-6,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона белая. Рисунок отсутствует. Сетка
полная, мелкоячеистая, тонкая. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, ближе к коре - зеленая,
нежная, слабоволокнистая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 9-10%, суммы сахаров -
10,4-16,0%. Семенная полость малого размера. Плаценты сухие, заполняют почти всю семенную
полость. Семена крупные, ланцетовидные, белого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период
от всходов до созревания 90-100 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и лежкость
плодов - средняя. Пригоден для сушки. Местный сорт, отселектирован в ККНИИЗ. Распространен в
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi dumaloq yoki ovalsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 5,0-6,0 kg. Meva yuzasi sil
liq yoki bir oz tilim-tilim, rangi yashil. 2uratsiz. 3o’ri kam bog’langan. Po’chog’ qa�iq. Meva eti qalin, oq,
yashil tusli, mayin, kam tolali, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 10,3-12,0%, umumiy qand moddasi
miqdori - 7,4-9,7%, ayrim hollarda 16,0% gacha. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam, go’shtdor,
urugxonaning barcha qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. O’rtapishar
nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 90-100 kun. Hosildorligi 28-45 t/ga. 3ash
ishga chidamligi yomon. 2aqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. 0oraqalpog’iston va 7orazm viloyatida
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are globe- or oval-shaped, large. Fruit weight is 5.0–6.0 kg. Fruit skin is smooth or slightly
segmented. Background colour is green. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, slightly
bounded. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured with a greenish tint, tender, slightly �brous, juicy,
sweet. Dry ma�er content is 10.3–12.0%, total sugar content is 7.4–9.7%, sometimes up to 16.0%. 2eed cavity
is medium-sized. Placentas are moist, �eshy, and occupy the entire seed cavity. 2eeds are large, lanceolate,
white coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is
90–100 days. 8ield is 28–45 t/ha. 2hipping quality is poor and shelf life is average. local variety. It is wide
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод шаровидной или овальной формы, крупного размера. Масса
плода 5,0-6,0 кг. Поверхность плода гладкая или слабосегментированная. Окраска фона зеленая.
Рисунок отсутствует. Сетка малосвязанная. Кора твердая. Мякоть толстая, белая с зеленоватым
оттенком, нежная, слабоволокнистая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 10,3-12,0%,
суммы сахаров - 7,4-9,7%, иногда до 16,0%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные,
мясистые, заполняют всю семенную полость. Семена крупные, ланцетовидные, белого цвета. Сорт
среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 90-100 дней. Урожайность - 28-45
т/га. Транспортабельность плохая. Лежкость плодов - средняя. Местный сорт, распространен в
GURvaK
TUR
HIllaRI
GURvaK
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ГУрБеК
91
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi dumaloq shaklda, qirra uchli, yirik hajmli, kam hollarda ovalsimon, o’rta hajmli. Meva
vazni 5,0-9,0 kg. Meva yuzasi silliq yoki kuchsiz tilim-tilim, rangi qo’ngir-yashil yoki sariq. 2urati- qoramtir
yashil yoki to’q zaitun rangli uzuq-uzuq yo’llar va ular orasidagi nuqtalar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppa
siga qoplagan, o’rta katakli, kam bog’langan, dag’al, ko’ndalang yoriqlari bor. Po’chog’i qa�iq. Meva eti
qalin, oq tusli, o’rta tolali, shirali, juda shirin. 0uruq modda miqdori - 10,7-12,6%, umumiy qand moddasi
miqdori - 8,8-10,4%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, tig’iz, urug’xonaning salkam barcha
qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, oq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 95-105 kun. Hosildorligi 28-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi- o’rta.
2aqlanuvchanligi- yomon. 0uritishga yaroqli. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan, 0oraqalpog’iston va
7orazm viloyatida tarqalgan.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are globe-shaped, with pointed ends, rarely oval-shaped, medium-sized. Fruit weight is
3.0–6.0 kg. Fruit skin is smooth or very slightly segmented. Background colour is greyish-green or yellow.
Colour pa�ern is black-green or dark olive-green broken stripes with spots between them. Ne�ing fully
covers the fruit, medium, slightly bounded, rough, with longitudinal fractures. 2kin is solid. Pulp is thick,
white, somewhat �brous, juicy, and very sweet. Dry ma�er content is 10.7–12.6%, total sugar content is
8.8–10.4%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry, dense, and occupy almost the entire seed cavity.
2eeds are large, lanceolate, white coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appear
ance until fruit maturity is 90–105 days. 8ield is 28–35 t/ha. 2hipping quality is average. 2helf life is poor.
2uitable for drying. 3his variety has been selected for at the KK1I . It is widespread in Karakalpakstan
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод шаровидной формы, с заостренным кончиком, реже овальный,
средней величины. Масса плода 3,0-6,0 кг. Поверхность плода гладкая или слабосегментированная.
Окраска фона серовато-зеленая или желтая. Рисунок - черно-зеленые или темно-оливковые
разорванные полосы и точечность между ними. Сетка полная, среднеячеистая, малосвязанная,
грубая, с продольными трещинами. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, средневолокнистая,
сочная, очень сладкая. Содержание сухих веществ - 10,7-12,6%, суммы сахаров - 8,8-10,4%. Семенная
полость среднего размера. Плаценты сухие, плотные, заполняют почти всю полость. Семена
крупные, ланцетовидные, белого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до
созревания 95-105 дней. Урожайность - 28-35 т/га. Транспортабельность средняя. Лежкость плодов
- плохая. Пригоден для сушки. Сорт отселектирован в ККНИИЗ, распространен в Каракалпакстане
AMIRI TUR HILLARI
AMIRI VARIETIES
РАЗНОВИДНОСТЬ АМЕРИ
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
93
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, qirqilmagan. Guli ay
irim jinsli. Mevasi uzunchoq tsilindrsimon shaklda, uchlari to’mtoq. Meva vazni 2,0-3,0 kg. Meva yuzasi bir
oz notekis, rangi yorqin sariq. 2urati- yashil-qizg’ish tasmachalar. 3o’rsiz. Po’chog’i yumshoq. Meva eti qa
lin, pushti-oq tusli, eruvchan, mayin, shirali, juda shirin. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’xona rangi- pushti.
4rug’donlari yopiq, g’ovaksimon. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shaklda, silliq, sariq tusli. 3ezpishar
nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 70-76 kun. Hosildorligi 13-15 t/ga. 3ash
ishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yomon. Ko’chat usulida vaqtinchalik plyonka ostida etishtiriladi.
O’z2PEKI3I va 3oshD 4 selektsiyasi navi. 9uev 5.I., Ganixo’jaeva 1. ., Karimshоev 4. va Halimova M.4.
tomonidan yaratilgan. Respublika bo’yich rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, non-dissected. Flowers are male or
female. Fruits are oblong cylinder-shaped with obtuse ends. Fruit weight is 2.0–3.0 kg. Fruit skin is slightly
uneven. Background colour is light yellow. Colour pa�ern is greenish-orange ribbons. Ne�ing is absent.
2kin is so�. Pulp is thick, pinkish-white, melting, tender, juicy, and very sweet. 2eed cavity is medium-
sized. Colour of the seed cavity is pink. Placentas are closed and friable. 2eeds are medium-sized, lan
ceolate, smooth, yellow coloured. 3he variety is early ripening; time from seedling appearance until fruit
maturity is 70–76 days. 8ield is 13–15 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor.2eedlings are planted
and temporary covered with plastic �lm 3his variety was developed at the 4z1I5M&P and 32 4 by 5.I.
9uev, 1. . Ganikhodjaeva, 4. Karimshoev, and M. 4. Khalimova. It has been released in the 1epublic.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, нерассеченный.
Цветки раздельнополые. Плод удлиненно-цилиндрической формы, с тупыми концами. Масса плода
2,0-3,0 кг. Поверхность плода слабобугристая. Окраска фона светло-желтая. Рисунок - зеленовато-
оранжевые ленты. Сетка отсутствует. Кора мягкая. Мякоть толстая, розовато-белая, тающая, нежная,
сочная, очень сладкая. Семенная полость среднего размера. Окраска семенного гнезда розовая.
Плаценты закрытые, рыхлые. Семена средней величины, ланцетовидной формы, гладкие, желтого
цвета. Сорт скороспелый, вегетационный период от всходов до созревания 70-76 дней. Урожайность
- 13-15 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Высаживается рассадой под временные
пленочные укрытия. Сорт селекции УзНИИОБКиК и ТашГАУ. Выведен Зуевым В.И., Ганиходжаевой
Toshloqi 862
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi tsilidrsimon shaklda. Meva vazni 2,2-3,8 kg. Meva yuzasi silliq, rangi yashil-qizg’ish.
2uratsiz. 3o’ri qisman, yirik katakli, o’rta dag’al, mevaband qismida bog’langan. Po’choq qa�iqligi o’rta.
Meva eti oq tusli, mayin, tig’iz, xushbo’y, asal ta’mli. 0uruq modda miqdori - 10,0-14,2%, umumiy qand
moddasi miqdori - 8,3-11,8%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari yupqa, quruq, urug’xonaning salkam
barcha qismini egallagan. 4rug’i yirik, nashtarsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 72-75 kun. Hosildorligi 20-26 t/ga. 3ashishga chidamligi yomon.
2aqlanuvchanligi- 2 ha�a. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. Kulakova M.N. tomonidan yaratilgan. 1espublika
bo’yicha. кayonlashgan.
Toshloki 862
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, and medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are cylinder-shaped. Fruit weight is 2.2–3.8 kg. Fruit skin is smooth. Background
colour is greenish-orange. Colour pa�ern is absent. Ne�ing is partial, coarse, of average roughness, bound
near the fruit stem. 2kin hardness is average. Pulp is white, tender, dense, aromatic, and with honey taste.
Dry ma�er content is 10.0–14.2%, total sugar content is 8.3–11.8%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas
are thin, dry, and occupy almost the entire seed cavity. 2eeds are large, lanceolate, yellow coloured. 3he va
riety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 72–75 days. 8ield is 20–26
t/ha. 2hipping quality is poor and shelf life is two weeks. 3his variety was developed at the 4z1I5M&P by
M.N. Kulakova. It has been released in the 1epublic.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод цилиндрической формы. Масса плода - 2,2-3,8 кг. Поверхность
плода гладкая. Окраска фона зеленовато-оранжевая. Рисунка нет. Сетка частичная, крупноячеистая,
среднегрубая, связанная у плодоножки. Твердость коры средняя. Мякоть белая, нежная, плотная,
ароматная, имеет вкус меда. Содержание сухих веществ - 10,0-14,2%, суммы сахаров - 8,3-11,8%.
Семенная полость среднего размера. Плаценты тонкие, сухие, заполняют почти всю семенную
полость. Семена крупные, ланцетовидные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный
период от всходов до созревания 72-75 дней. Урожайность - 20-26 т/га. Транспортабельность плодов
плохая. Лежкость плодов 2 недели. Сорт селекции УзНИИОБКиК. Выведен Кулаковой М.Н.
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
95
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi beshburchaksimon shaklda, qirqilmagan,
tishsimon qirrali. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi tsilindrsimon shaklda. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva
yuzasi silliq, rangi sarg’ish. 2urati- kamyob qizg’ish dog’lar tumshiq qismidan mevaning ¾ qismigacha za
njirlar hosil qilgan. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, mayda katakli, bog’langan, o’rta dag’al.
Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti oq tusli, mayin, karsillaydigan, to’la pishish davrida eruvchan, juda shi
rin. 0uruq modda miqdori - 15,0-18,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,4-11,5%. 4rug’xonasi o’rta
hajmli. 4rug’donlari ochiq, g’ovaksimon. 4rug’i o’rta hajmli, tuxumsimon shaklda, bir oz egilgan, sarg’ish
tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 75-85 kun. Hosildorligi
30-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- o’rta. 0uritishga yaroqli. 4n shudring va fuzarioz
so’lish kasalligiga chidamli. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. 2hukina .2., 7akimov 1. ., Pestsova 5.G. to
monidan yaratilgan. Buxoro, 2irdaryo va 3oshkent viloyatlarida rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are pentalobate-shaped, non-dissected, with
dentate edge. Flowers are monoecious or male. Fruits are cylinder-shaped. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit
skin is smooth. Background colour is cream. Colour pa�ern is rare orange spots arranged in the form of
chain from the top down ¾ of the fruit. Ne�ing fully covers the fruit, �ne, bounded, and of average rough
ness. 2kin hardness is average. Pulp is white, tender, crisp, and when mature is melting, very sweet. Dry
ma�er content is 15.0–18.0%, total sugar content is 10.4–11.5%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas
are open, friable. 2eeds are medium-sized, oval-shaped, slightly curved, cream coloured. 3he variety is
midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 75–85 days. 8ield is 30–35 t/ha.
2hipping quality and shelf life are average. 2uitable for drying. 1esistant to powdery mildew and Fusarium
wilt. 3his variety was developed at the 4z1I5M&P by .2. 2hyukina, 1. . Khakimov, and 5.G. Pestsova. It
has been released in the Bukhara, 2yrdarya, and 3ashkent regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист пятиугольной формы, нерассеченный с
зазубренным краем. Цветки обоеполые и мужские. Плод цилиндрической формы. Масса плода
4,0-6,0 кг. Поверхность плода ровная. Окраска фона кремовая. Рисунок - редкие оранжевые пятна,
расположенные в виде цепочки от носика до ¾ плода. Сетка полная, мелкоячеистая, связанная,
среднегрубая. Твердость коры средняя. Мякоть белая, нежная, хрустящая, при полном созревании
переходит в тающую, очень сладкая. Содержание сухих веществ - 15,0-18,0%, суммы сахаров - 10,4-
11,5%. Семенная полость среднего размера. Плаценты открытые, рыхлые. Семена средней величины,
овальные, слегка искривленные, кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 75-85 дней. Урожайность - 30-35 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов
средняя. Пригоден для сушки. Устойчив к мучнистой росе и фузариозному увяданию. Сорт селекции
УзНИИОБКиК. Выведен Щукиной А.С., Хакимовым Р.А. и Песцовой В.Г. Районирован в Бухарской,
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,5-3,5 kg. Meva yuzasi silliq, rangi och
yashil tusli. 2urati- to’q yashil o’ta uzuq-uzuq yollar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, mayda
katakli. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, och yashil tusli, mayin, shirali, shirin. 0uruq modda miqdo
ri - 13,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 11,4%. 4rug’xonasi kichik hajmli. 4rug’donlari urug’xonaning
yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i o’rta hajmli, tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav,
maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 78-85 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga
chidamliligi o’rta. 2aqlashga yaroqsiz. Maxalliy nav. 2irdaryo viloyati va Farg’ona vodiysida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.5–3.5 kg. Fruit skin is smooth. Back
ground colour is light green. Colour pa�ern is dark green spots in the pa�ern of considerably broken
stripes. Ne�ing fully covers the fruit, �ne. 2kin hardness is average. Pulp is thick, pale green, tender, juicy,
sweet. Dry ma�er content is 13.5%, total sugar content is 11.4%. 2eed cavity is small-sized. Placentas oc
cupy more than half of the seed cavity. 2eeds are medium-sized, oval-shaped, yellow coloured. 3he variety
is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 78–85 days. 8ield is 25–30 t/ha.
2hipping quality is average. 2helf life is poor. local variety. It is widespread in the 2yrdarya region and
Fergana valley.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсовидной формы, средний. Масса плода 2,5-3,5 кг.
Поверхность плода гладкая. Окраска фона светло-зеленая. Рисунок - темно-зеленые пятна в виде
сильно разорванных полос. Сетка полная, мелкоячеистая. Твердость коры средняя. Мякоть толстая,
бледно-зеленая, нежная, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 13,5%, суммы сахаров - 11,4%.
Семенная полость малого размера. Плаценты заполняют больше половины семенной полости.
Семена среднего размера, овальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 78-85 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность средняя. Лежкость
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
97
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik palagi o’rta uzunlikda. 3up hili- rigidsimon, tuplanishi o’rtacha, 2-3 darajali palaklar hosil
qiladi. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit. Mevasi ovalsimon shaklda, o’rta
hajmli. Meva vazni 2,0-4,4 kg. Meva yuzasi silliq, rangi limonrang-sariq. 2urati- qo’sh aniq ifodalangan
qoramtir-yashil yollar, mevaband qismida esa uzuq-uzuq yollar, to’la pishish davrida qo’ngir tusda. 3o’ri
to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta dag’al, meva yuzasiga qo’ngir tus beradi. Po’choq qa�iqligi
o’rta. Meva eti qalin, qizg’ish tusli, karsillaydigan, mayin, shirali, karotin ta’mli, xushbo’yligi o’rta. 0uruq
modda miqdori - 14,1%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,1%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari
yopiq, g’ovaksimon. 4rug’i o’rta hajmli, to’g’ri shaklda, silliq, sarg’ish tusli. O’rtapishar nav, maysalar pay
do bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 82-89 kun. Hosildorligi 20-24 t/ga. 3ashishga chidamliligi-
yaxshi. 2aqlanuvchanligi- o’rta. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. 2hukina .2., 7akimov 1. ., Pestsova 5.G.
tomonidan yaratilgan. 0oraqalpog’iston, 2irdaryo, 3oshkent va 7orazm viloyatlarida rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are moderately trailing. Bush is of determinate growth habit, of multilateral, with 2-3 levels of
branches. Leaves are pentalobate-shaped, medium sized. Flowers are monoecious Fruits are oval-shaped,
medium-sized. Fruit weight is 2.0–4.4 kg. Fruit skin is smooth. Background colour is lemon yellow. Colour
pa�ern is double, scalloped, distinct stripes, interrupted near the base of the fruit, becoming brown at
full maturity. Ne�ing fully covers the fruit, of average roughness, imparting a grey tint to the fruit. 2kin
hardness is average. Pulp is thick, orange, crisp, tender, juicy, sweet, with weak aroma. Dry ma�er content
is 14.1%, total sugar content is 10.1%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are closed, friable. 2eeds
are medium-sized, regularly-shaped, smooth, cream coloured. 3he variety midseason ripening; time from
seedling appearance until fruit maturity is 82–89 days. 1esistant to powdery mildew. 8ield is 20.1–24.2 t/ha.
2hipping quality is good and shelf life is average. 3his variety was developed at the 4z1I5M&P by .2.
2hyukina, 1. . Khakimov, and 5.G. Pestsova. It has been released in Karakalpakstan and the 2yrdardya,
3ashkent, and Khorezm regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднеплетистое. Куст ригидного типа, кустистость средняя, образует побеги 2-3
порядка. Лист пятиугольной формы, средней величины. Цветки обоеполые. Плод овальной формы,
средней величины. Масса плода 2,0-4,4 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона лимонно-
желтая. Рисунок - двойные отчетливо выраженные черно-зеленые полосы, разорванные у основания
плода, бурые при полном созревании. Сетка полная, среднегрубая, придает сероватый оттенок
плодам. Твердость коры средняя. Мякоть толстая, оранжевая, хрустящая, нежная, сочная, сладкая,
со слабым ароматом. Содержание сухих веществ - 14,1%, суммы сахаров - 10,1%. Семенная полость
среднего размера Плаценты закрытые, рыхлые. Семена средней величины, правильной формы,
гладкие, кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания
82-89 дней. Устойчив к мучнистой росе. Урожайность - 20-24 т/га. Транспортабельность хорошая.
Лежкость плодов - средняя. Сорт селекции УзНИИОБиК. Выведен Щукиной А.С,.Хакимовым Р.А.
и Песцовой В.Г. Районирован в Каракалпакистане, Сырдарьинской, Ташкентской и Хорезмской
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, qirqilmagan. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi urchuqsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-7,0 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi mevaband qismi yashil va yoqori qismi esa salkam oq tusli. 2urati- tor, kam uzilgan yorqin yashil
dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qa
lin, oq tusli, kam tolali, kam karsilaydigan, shirali, kam hidli. 0uruq modda miqdori- 9,3-11,7%, umumiy
qand maddasi miqdori - 8,2-9,4%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarmini
egallagan. 4rug’i yirik, tor uchli tuxumsimon shaklda, silliq, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 80-88 kun. Fuzarioz so’lish va un shudring kasalliklariga chalini
shi o’rta. Hosildorligi 25-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- o’rta. O’z2PEKI3I selektsiyasi
navi. 7akimov .2. tomonidan yaratilgan. Buxoro, 2amarqand, 2irdaryo va 3oshkent viloyatlarida rayon
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized.
Flowers are monoecious or male. Fruits are spindle-shaped, large. Fruit weight is 4.0–7.0 kg. Fruit skin is
smooth. Background colour is green near the fruit stem and almost white on top of the fruit. Colour pat
tern is narrow, slightly broken, light green spots. Ne�ing fully covers the fruit, medium. 2kin hardness is
average. Pulp is thick, white, slightly �brous, slightly crisp, juicy, with a slight aroma. Dry ma�er content
is 9.3–11.7%, total sugar content is 8.2–9.4%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy
half of the seed cavity. 2eeds are large, pointed-oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason
ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 80–88 days. 2usceptibility to Fusarium wilt
and powdery mildew is average. 8ield is 25–35 t/ha. 2hipping quality and shelf life are average. 3his vari
ety was developed at the 4z1I5M&P by .2. Khakimov. It has been released in the Bukhara, 2amarkand,
2irdarya, and 3ashkent regions
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист пятиугольной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод веретеновидной формы, крупный. Масса плода 4,0-7,0 кг.
Поверхность плода гладкая. Окраска фона - зеленая у плодоножки и почти белая на верхушке
плода. Рисунок - узкие, слаборазорванные светло-зеленые пятна. Сетка полная, среднеячеистая.
Твердость коры средняя. Мякоть толстая, белая, слабоволокнистая, слабохрустящая, сочная, со
слабым ароматом. Содержание сухих веществ - 9,3-11,7%, суммы сахаров - 8,2-9,4%. Семенная полость
среднего размера Плаценты сухие, заполняют половину семенной полости. Семена крупные,
узкоовальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания
80-88 дней. Поражаемость к фузариозному увяданию и мучнистой росе средняя. Урожайность 25-
35 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - средняя. Сорт селекции УзНИИОБиК. Выведен
Хакимовым А.С. Районирован Бухарской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ташкентской
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
99
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon yoki cho’ziq tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,5-
4,0 kg. Meva yuzasi mevaband qismida bir oz notekis, yuqori qismi esa silliq, rangi qizg’ish-sariq tusli. 2u
rati- kamyob yorqin yashil dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, yirik katakli. Po’choq’i
qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, karsillaydigan, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 11,0%, umumiy qand
moddasi miqdori - 8,0-10,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam, urug’xonaning yarmini egalla
gan. 4rug’i o’rta hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, och sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 80-87 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi.
2aqlanuvchanligi- o’rta. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. Dudko P.N. tomonidan yaratilgan. Farg’ona vodiysi
va 3oshkent viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are egg-shaped or oblong egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.5–4.0 kg. Fruit
skin is slightly bumpy near the fruit stem and smooth on the top. Background colour is orange-yellow. Co
lour pa�ern is rare light green spots. Ne�ing fully covers the fruit, coarse. 2kin is solid. Pulp is white, crisp,
juicy and sweet. Dry ma�er content is 11.0%, total sugar content is 8.0–10.0%. 2eed cavity is medium-sized.
Placentas are moist and occupy half of the cavity. 2eeds are medium-sized, widely oval-shaped, light-yel
low coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is
80–87 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping quality is good. 2helf life is average. 3his variety was developed at
the 4z1I5M&P by P.N. Dudko. It is widespread in the Fergana valley and 3ashkent region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной или удлиненно-яйцевидной формы, средний. Масса
плода 2,5-4,0 кг. Поверхность плода слабобугристая у плодоножки и гладкая на вершине. Окраска
фона оранжево-желтая. Рисунок - редкие светло-зеленые пятна. Сетка полная, крупноячеистая.
Кора твердая. Мякоть толстая, белая, хрустящая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 11,0%,
суммы сахаров - 8,0-10,0%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные, заполняют
половину семенной полости. Семена среднего размера, широкоовальные, светло-желтого цвета.
Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 80-87 дней. Урожайность - 25-
30 т/га. Транспортабельность хорошая. Лежкость плодов - средняя. Сорт селекции УзНИИОБиК.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli
germofrodit, erkak jinsli. Mevasi urchuqsimon yoki tsilindrsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,5-4,0
kg. Meva yuzasi bir oz tilim-tilim, rangi sariq-yashil tusli. 2urati- to’q yashil-qizg’ish tusli uzuq-uzuq yollar
va sariq-yashil tasmachalar. 3o’rsiz. Po’chog’i yarim qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, mayin, eruvchan, shira
li, shirin. 0uruq modda miqdori - 12,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,5%. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari yarim suzub yuruvchan, ochiq, urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i o’rta
hajmli, tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar
o’suv davri 80-90 kun. Hosildorligi 27-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxal
liy nav. 2irdaryo, 2amarqand, Buxoro, 2urxandaryo, 0ashqadaryo va 0oraqalpog’istaonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized. Flow
ers are monoecious or male. Fruits are spindle-shaped or cylinder-shaped, medium-sized. Fruit weight is
2.5–4.0 kg. Fruit skin is slightly segmented. Background colour is yellow-green. Colour pa�ern is green
ish-orange broken stripes and yellow-green ribbons. Ne�ing is absent. 2kin is semi-solid. Pulp is thick,
white, tender, melting, juicy, sweet. Dry ma�er content is 12.5%, total sugar content is 9.5%. 2eed cavity
is medium-sized. Placentas are semi-moist, open, and occupy more than half of the seed cavity. 2eeds are
medium-sized, oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling ap
pearance until fruit maturity is 80–90 days. 8ield is 27–35 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor.
local variety. It is widespread in the 2yrdarya, 2amarkand, 2urkhandarya, Kashkadarya, and Fergana
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист пятиугольной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод веретеновидной или цилиндрической формы, средний. Масса
плода 2,5-4,0 кг. Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона желто-зеленая. Рисунок
- зеленовато-оранжевые разорванные полосы и желто-зеленые ленточки. Сетка отсутствует. Кора
полутвердая. Мякоть толстая, белая, нежная, тающая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ -
12,5%, суммы сахаров - 9,5%. Семенная полость среднего размера. Плаценты полувлажные, открытые,
заполняют больше половины семенной полости. Семена среднего размера, овальные, желтого цвета.
Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 80-90 дней. Урожайность
- 27-35 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - плохая. Местный сорт. Распространен в
Сырдарьинской, Самаркандской, Бухарской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Ферганской
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
101
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germo
frodit, erkak jinsli. Mevasi urchuqsimon shaklda, yirik va o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-5,0 kg. Meva yuzasi
bir oz tilim-tilim, rangi yorqin yashil tusli. 2urati- qo’ng’ir-yashil tasmachalar va yoppasiga to’q yashil
chetlari notekis yo’llar. 3o’rsiz, ayirim hollarda kuchsiz. Po’chog’i yumshoq. Meva eti o’rta qalin, och yas
hil tusli, tolali, karsillaydigan, shirali, shirin, kuchsiz vanil hidli. 0uruq modda miqdori - 16,0%, umumiy
qand moddasi miqdori - 12,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarimidan
ko’p qismini egallagan. 4rug’i yirik, qirrali tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar
paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 80-90 kun. Hosildorligi 25-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi
va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. 0oraqalpog’iston, 7orazm, 2amarqand va Buxoro viloyatlarida
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are spindle-shaped, large- and medium-sized. Fruit weight is 3.0–5.0 kg. Fruit skin
is slightly segmented. Background colour is light green. Colour pa�ern is grey-green ribbons and complete
dark green stripes with uneven edges. Ne�ing is absent, but sometimes poorly expressed. 2kin is so�.
Pulp is medium-thick, pale green, �brous, crisp, juicy, sweet, with �ne vanilla aroma. Dry ma�er content is
16.0%, total sugar content is 12.0%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy more than
half of the seed cavity. 2eeds are large, pointed-oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason rip
ening; time from seedling appearance until fruit maturity is 80–90 days. 8ield is 25 t/ha. 2hipping quality
and shelf life are poor. local variety. It is widespread in the Karakalpakstan, Khorezm, 2amarkand, and
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод веретеновидной формы, крупного и среднего размера. Масса
плода 3,0-5,0 кг. Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона светло-зеленая. Рисунок -
серо-зеленые ленточки и сплошные темно-зеленые полосы с неровными краями. Сетка отсутствует,
иногда слабая. Твердость коры средняя. Мякоть средней толщины, бледно-зеленая, волокнистая,
хрустящая, сочная, сладкая, со слабым ванильным ароматом. Содержание сухих веществ - 16,0%,
суммы сахаров - 12,0%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, заполняют больше
половины семенной полости. Семена крупные, заостренно-овальные, желтого цвета. Сорт
среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 80-90 дней. Урожайность - 25-35 т/га.
Транспортабельность и лежкость плода - плохая. Местный сорт. Распространен в Каракалпакистане,
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi urchuqsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-
tilim, rangi yashil. 2urati- qo’ng’ir-yashil tasmachalar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan,
bog’lanmagan, yupqa. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, po’chog’i atro�- yashil, mayin,
shirin. 0uruq modda miqdori - 12,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,5%. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari nam, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik, cho’ziq tuxumsimon shaklda, och sariq
tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 80-90 kun. Hosildorligi
30-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. 2amarqand va 0ashqadaryo
viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are spindle-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–4.0 kg. Fruit skin is very slightly
segmented. Background colour is green. Colour pa�ern is grey-green ribbons. Ne�ing fully covers the
fruit, unbounded, thin. 2kin hardness is average. Pulp is thick, white, green near the skin, tender, sweet.
Dry ma�er content is 12.5%, total sugar content is 9.5%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are moist
and occupy half of the seed cavity. 2eeds are large, oblong oval-shaped, light-yellow coloured. 3he variety
is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 80–90 days. 8ield is 30–35
t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local variety. It is widespread in the 2amarkand and Kash
kadarya regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод веретиновидной формы, средний. Масса плода 3,0-4,0 кг.
Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона зеленая. Рисунок - серо-зеленые ленточки.
Сетка полная, несвязанная, тонкая. Твердость коры средняя. Мякоть толстая, белая ближе к коре -
зеленая, нежная, сладкая. Содержание сухих веществ - 12,5%, суммы сахаров - 9,5%. Семенная полость
среднего размера. Плаценты влажные, заполняют половину семенной полости. Семена крупные,
удлиненно-овальные, светло-желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов
до созревания 80-90 дней. Урожайность - 30-35 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая.
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
103
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi urchuqsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,5-5,0 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-
tilim, rangi och yashil tusli. 2urati- to’q yashil nuqtalar, to’q yashil va o’rta kenglikdagi qo’ng’ir-yashil
tasmachalar. 3o’rsiz. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, och yashil tusli, karsillaydigan, mayin, shirin,
juda xushbo’y. 0uruq modda miqdori - 8,8-12,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,0-9,5%. 4rug’xonasi
o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik, cho’ziq tuxumsimon
shaklda, оч sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 80-90
kun. Hosildorligi 20-25 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. Farg’ona
vodiysi, 2irdaryo, 2amarqand, 7orazm viloyatlari va 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are spindle-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.5–5.0 kg. Fruit skin is slightly segmented.
Background colour is light green. Colour pa�ern is dark green spots and dark green and grey-green rib
bons of average width. Ne�ing is absent. 2kin hardness is average. Pulp is thick, light green, crisp, tender,
sweet, with very nice taste. Dry ma�er content is 8.8–12.5%, total sugar content is 7.0–9.5%. 2eed cavity is
medium-sized. Placentas are dry and occupy half of the seed cavity. 2eeds are large, oblong oval-shaped,
light-yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturi
ty is 80–90 days. 8ield is 20–25 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local variety. It is widespread
in the Fergana valley, the 2yrdarya, 2amarkand, and Khorezm regions, and in Karakalpakstan.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод веретеновидной формы, средний. Масса плода 3,5-5,0 кг.
Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона светло-зеленая. Рисунок - темно-зеленая
точечность, темно-зеленые и серо-зеленые ленточки средней ширины. Сетка отсутствует. Твердость
коры средняя. Мякоть толстая, светло-зеленая, хрустящая, нежная, сладкая, очень приятного вкуса.
Содержание сухих веществ - 8,8-12,5%, суммы сахаров - 7,0-9,5%. Семенная полость среднего размера.
Плаценты сухие, заполняют половину семенной полости. Семена крупные, удлиненно-овальные,
светло-желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 80-90
дней. Урожайность - 20-25 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов плохая. Местный сорт.
Распространен в Ферганской долине, Сырдарьинской, Самаркандской, Хорезмской областях и
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi ka�a emas, buyraksimon shaklda. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi tsilindrsimon yoki ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 3,5-6,0 kg. Meva yuza
si silliq, rangi och yashil, mevaband qismida birlashgan juda quyuq to’q yashil nuqtachalar, yuqori qismiga
borib siyiraklashgan. 2urati- to’q yashil Bir tekisda yoyilmagan yirik hajmli quyuq nuqtalar. 3o’ri to’la,
meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, dag’al, bo’rtiqlari bor. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin,
oq tusli, karsillaydigan, shirin. 0uruq modda miqdori - 10,5-12,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 8,0-
11,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari ochiq. 4rug’i yirik, keng uchli tuxumsimon shaklda, sariq
tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 80-85 kun. Hosildorligi
22-26 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 2aqlanuvchanligi- o’rta. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. 7akimov
A.S. tomonidan yaratilgan. Respublika bo’yicha rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are acute, small-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are cylindrical- or ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 3.5–6.0 kg. Fruit skin is smooth.
Background colour is light green, blended at the stem with dark green speckles that thin out towards the
top of the fruit. Colour pa�ern is dark green, non-uniform, large, rich, spots. Ne�ing fully covers the fruit,
medium, rough, with excrescence. 2kin is solid. Pulp is thick, white, crackling, sweet. Dry ma�er content
is 10.5–12.5%, total sugar content is 8.0–11.0%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are open. 2eeds are
large, widely oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appear
ance until fruit maturity is 80–85 days. 8ield is 22–26 t/ha. 2hipping quality is good. 2helf life is average.
3his variety was developed at the 4z1I5M&P by . 2. Khakimov. It is widespread in the 1epublic.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист небольшой, почковидной формы. Цветки
обоеполые и мужские. Плод цилиндрической или эллипсоидальной формы, крупного размера.
Масса плода 3,5-6,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона светло-зеленая, с очень густой,
сливающихся у плодоножки темно-зеленой точечностью, редеющей к вершине плода. Рисунок -
темно-зеленая неравномерная крупная густая точечность. Сетка полная, среднеячеистая, грубая, с
наплывом. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, хрустящая, сладкая. Содержание сухих веществ
- 10,5-12,5%, суммы сахаров - 8,0-11,0%. Семенная полость средней величины. Плаценты открытые.
Семена крупные, широко овальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период
от всходов до созревания 80-85 дней. Урожайность - 22-26 т/га. Транспортабельность хорошая..
Лежкость плодов - средняя. Сорт селекции УзНИИОБиК. Выведен Хакимовым А.С. Районирован
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
105
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi cho’ziq ellipssimon shaklda, yuqori qismi qirrali, o’rta hajmli. Meva vazni 5,0-6,0 kg.
Meva yuzasi silliq, rangi oq-yashil. 2urati- tor, uzuq yashil tusli yo’llar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga
qoplagan, o’rta katakli, dag’al emas. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, xushbo’y ta’mli. 0uruq modda miqdori
- 8,0-12,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari urug’xonasining
yarmini egalagan. 4rug’i o’rta hajmli, tor uchli tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar
paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamliligi-
past. 2aqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. 7orazm viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are oblong ellipsoidal-shaped, with pointed tops, medium-sized. Fruit weight is 5.0–6.0 kg.
Fruit skin is smooth. Background colour is whitish-green. Colour pa�ern is narrow, slightly broken green
stripes. Ne�ing fully covers the fruit, medium, not rough. 2kin is solid. Pulp is white, of pleasant taste. Dry
ma�er content is 8.0–12.0%, total sugar content is 7.0%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas occupy half
of the seed cavity. 2eeds are medium-sized, narrowly oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midsea
son ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–90 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping
quality is poor and shelf life is average. local variety. It is widespread in the Khorezm region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно- эллипсоидальной формы с заостренной вершиной,
средний. Масса плода 5,0-6,0 кг. Поверхность плода гладкая. Фон беловато-зеленый. Рисунок - узкие,
слаборазорванные полосы зеленого цвета. Сетка по всей поверхности плода, среднеячеистая,
негрубая. Кора твердая. Мякоть белая, приятного вкуса. Содержание сухих веществ - 8,0-12,0%,
суммы сахаров - 7,0%. Семенная полость среднего размера. Плаценты заполняют половину семенной
полости. Семена средние, узкооовальные, желтые. Сорт среднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 85-90 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность слабая. Лежкость
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi cho’ziq ellipssimon shaklda, o’rta va yirik hajmli. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva yuzasi
bir oz tilim-tilim, rangi mevaning asosida sariq-yashil va mevaning yuqori qismi esa sariq tusda. 2urati-
och qo’ngir keng yollar va mevaband qismida yashil nuqtalar. 3o’rsiz. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti o’rta
qalin, oq tusli, o’rta tolali, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 11,9%, umumiy qand moddasi miqdori
- 10,3%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari ochiq, urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan.
4rug’i o’rta hajmli, tuxumsimon shaklda, sarg’ish tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetil
guniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi 35-40 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi-
yomon. Maxalliy nav. 2irdaryo va Buxoro viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are oblong-ellipsoidal-shaped, medium- or large-sized. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit skin
is slightly segmented. Background colour is yellow-green on the base and yellow towards the top. Colour
pa�ern is light-grey wide stripes and green spots near the base. Ne�ing is absent. 2kin hardness is aver
age. Pulp is medium-thick, white coloured, medium-�brous, juicy, sweet. Dry ma�er content is 11.9%, total
sugar content is 10.3%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are open and occupy more than half of the
seed cavity. 2eeds are medium-sized, oval-shaped, cream coloured. 3he variety is midseason ripening; time
from seedling appearance until fruit maturity is 85–90 days. 8ield is 35–40 t/ha. 2hipping quality and shelf
life are poor. local variety. It is widespread in the 2yrdarya and Bukhara regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-элипсоидальной формы, среднего и крупного размера.
Масса плода 4,0-6,0 кг. Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона желто-зеленая у
основания плода и желтая к вершине плода. Рисунок - широкие светло-серые полосы и зеленая
точечность у основания плода. Сетка отсутствует. Твердость коры средняя. Мякоть средней толщины,
белая, средневолокнистая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 11,9%, суммы сахаров - 10,3%.
Семенная полость среднего размера. Плаценты открытые, заполняют больше половины семенной
полости. Семена средние, овальные, кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 85-90 дней. Урожайность - 35-40 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
107
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg. Meva yuzasi bir
oz tilim-tilim, rangi meva asosida yashil-sariq, yuqori qismi esa sariq tusli. 2urati- qizg’ish tusli yollar
shaklidagi brikuvchan dog’lar, tilimlar orasi esa yorqin yashil tasmachalar. 3o’rsiz. Po’choq qa�iqligi o’rta.
Meva eti qalin, qizg’ish tusli, eruvchan, mayin, shirali, shirin, xushbo’y. 0uruq modda miqdori - 12,5%,
umumiy qand moddasi miqdori - 10,5%. 4rug’xonasi kichik. 4rug’donlari nam, urug’xonaning yarimidan
ko’p qismini egallagan. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar
paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamliligi
va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. 2amarqand va Buxoro viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–4.0 kg. Fruit skin is slightly
segmented. Background colour is greenish-yellow near the base and yellow on the top of the fruit. Colour
pa�ern is orange merged spots in the pa�ern of stripes; in the deepenings of segments, there are light green
narrow ribbons. Ne�ing is absent. 2kin hardness is average. Pulp is thick, orange coloured, runny, tender,
juicy, sweet, aromatic. Dry ma�er content is 12.5%, total sugar content is 10.5%. 2eed cavity is medium-
sized. Placentas are moist and occupy more than half of the seed cavity. 2eeds are medium-sized, narrowly
oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until
fruit maturity is 85–90 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local variety. It is
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, средний. Масса плода 3,0-4,0 кг.
Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона - зеленовато-желтая у основания и
желтая на вершине плода. Рисунок - оранжевые сливающиеся пятна в виде полос, в углублениях
сегментов и узкие светло-зеленые ленточки. Сетка отсутствует. Твердость коры средняя. Мякоть
толстая, оранжевая, тающая, нежная, сочная, сладкая, ароматная. Содержание сухих веществ -
12,5%, суммы сахаров - 10,5%. Семенная полость маленькая. Плаценты влажные, заполняют больше
половины семенной полости. Семена среднего размера, ланцетовидные, желтого цвета. Сорт
среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 85-90 дней. Урожайность - 25-30 т/га.
Транспортабельность и лежкость плодов - плохая. Местный сорт. Распространен в Самаркандской
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli
germofrodit, erkak jinsli. Mevasi urchuqsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-7,0 kg. Meva yuzasi
bir oz tilim-tilim, rangi sariq-yashil, yaltiroq. 2urati- yorqin yashil tor tasmachalar shaklidagi tor dog’lar.
3o’rsiz. Po’chog’i yumshoq. Meva eti o’rta qalin, qizg’ish tusli, karsillaydigan, shirali, shirin. 0uruq modda
miqdori - 10,5-11,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,8%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam,
yopiq, urug’xonaning yarimidan ko’p kismini egallagan. 4rug’i yirik, nashtarsimon shaklda, sariq tusli.
O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 80-95 kun. Hosildorligi 25-35 t/
ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- past. Maxalliy nav. 7orazm viloyati va 0oraqalpog’istonda
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized. Flowers are
monoecious or male. Fruits are spindle-shaped, large. Fruit weight is 4.0–7.0 kg. Fruit skin is slightly seg
mented. Background colour is green-yellow, brilliant. Colour pa�ern is narrow bright green spots in the
pa�ern of ribbons. Ne�ing is absent. 2kin is so�. Pulp is of medium thickness, orange, crisp, juicy, sweet.
Dry ma�er content is 10.5–11.0%, total sugar content is 9.8%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are
moist, closed, and occupy more than half of the seed cavity. 2eeds are large, lanceolate, yellow coloured.
3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 80–95 days. 8ield
is 25–35 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. local variety. It is widespread in the Khorezm re
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист пятиугольной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод веретеновидной формы, крупный. Масса плода 4,0-7,0 кг.
Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона желто-зеленая, блестящая. Рисунок
- узкие ярко-зеленые пятна в виде ленточек. Сетка отсутствует. Кора мягкая. Мякоть средней
толщины, оранжевая, хрустящая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 10,5-11,0%, суммы
сахаров - 9,8%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные, закрытые, заполняют
больше половины семенной полости. Семена крупные, ланцетовидные, желтого цвета. Сорт
среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 80-95 дней. Урожайность - 25-35 т/
га. Транспортабельность и лежкость плодов - слабая. Местный сорт. Распространен в Хорезмской
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
109
110
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,5-3,0 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi qizg’ish. 2urati- yashil dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, yurik katakli. Po’choq
qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, tig’iz, shirin. 0uruq modda miqdori - 10,7%, umumiy qand mod
dasi miqdori - 9,9%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam. 4rug’i yirik, tuxumsimon shaklda, sariq
tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi 18-
25 т/га. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. Farg’ona va 7orazm viloyatlarida
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.5–3.0 kg. Fruit skin is smooth. Back
ground colour is orange. Colour pa�ern is green spots. Ne�ing fully covers the fruit, coarse. 2kin hardness
is average. Pulp is thick, white coloured, dense, sweet. Dry ma�er content is 10.7%, total sugar content is
9.9%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are moist. 2eeds are large, oval-shaped, yellow coloured. 3he
variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–90 days. 8ield is
18–25 t/ha. 2hipping quality and shelf life are average. local variety. It is widespread in the Fergana and
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, средний. Масса плода 2,5-3,0 кг. Поверхность
плода гладкая. Окраска фона оранжевая. Рисунок - зеленые пятна. Сетка полная, крупноячеистая.
Твердость коры средняя. Мякоть толстая, белая, плотная, сладкая. Содержание сухих веществ - 10,7%,
суммы сахаров - 9,9%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные. Семена крупные,
овальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 85-90
дней. Урожайность - 18-25 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - средняя. Местный сорт.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon yoki ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-5,0 kg.
Meva yuzasi silliq, rangi sariq-qizg’ish. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta
katakli, bog’langan. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, karsillaydigan, juda shirin. 0uruq
modda miqdori - 13,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,7%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari
quruq, urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i yirik, nashtarsimon shaklda, sariq tusli.
O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi 35-50
t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. Namangan va nd�on viloyatlarida
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are egg- or ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–5.0 kg. Fruit skin
is smooth. Background colour is yellow-orange. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit,
medium, bounded. 2kin hardness is average. Pulp is thick, white coloured, crisp, very sweet. Dry ma�er
content is 13.5%, total sugar content is 10.7%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy
more than half of the seed cavity. 2eeds are large, narrowly oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is
midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–90 days. 8ield is 35–50 t/ha.
2hipping quality and shelf life are good. local variety. It is widespread in the Namangan, nd�an, and
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной или эллипсоидальной формы, средний. Масса
плода 3,0-5,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона желто-оранжевая. Рисунок отсутствует.
Сетка полная, среднеячеистая, связанная. Твердость коры средняя. Мякоть толстая, белая, хрустящая,
очень сладкая. Содержание сухих веществ - 13,5%, суммы сахаров - 10,7%. Семенная полость среднего
размера. Плаценты сухие, заполняют больше половины семенной полости. Семена крупные,
ланцетовидные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания
85-90 дней. Урожайность - 35-50 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Местный
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
111
112
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi sariq.
2urati- yorqin qizg’ish tusli uzuq-uzuq yollar shaklidagi dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qo
plagan, o’rta katakli. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, kam tolali, karsilaydigan, shirali,
shirin. 0uruq modda miqdori - 12,7%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,3%. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i yirik, nashtarsimon shaklda,
sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosil
dorligi 30-45 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. 3oshkent viloyatida
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit skin is smooth. Background
colour is yellow. Colour pa�ern is light orange spots in the shape of broken stripes. Ne�ing fully covers the
fruit, medium. 2kin hardness is average. Pulp is thick, white coloured, slightly �brous, crisp, juicy, sweet.
Dry ma�er content is 12.7%, total sugar content is 10.3%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry
and occupy more than half of the seed cavity. 2eeds are large, narrowly oval-shaped, yellow coloured. 3he
variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–90 days. 8ield is 30–
45 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. local variety. It is widespread in the 3ashkent region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, крупный. Масса плода 4,0-6,0
кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона желтая. Рисунок - светло-оранжевые пятна в виде
прерывистых полос. Сетка полная, среднеячеистая. Твердость коры средняя. Мякоть толстая белая,
слабоволокнистая, хрустящая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 12,7%, суммы сахаров -
10,3%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, заполняют больше половины семенной
полости. Семена крупные, ланцетовидные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный
период от всходов до созревания 85-90 дней. Урожайность - 30-45 т/га. Транспортабельность и
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi cho’ziq ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-7,0 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi sarg’ish-oq tusli. 2urati- uzuq-uzuq to’q yashil yollari. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan,
yirik katakli, bog’langan. Po’chog’i yumshoq. Meva eti o’rta qalin, yorqin qizg’ish tusli, karsillaydigan,
mayin, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 13,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,5%. 4rug’xonasi
o’rta hajmli. 4rug’donlari nimquruq, ochiq. 4rug’i o’rta hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, sariq tusli.
O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi 25-30
t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. Namangan viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are oblong ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 4.0–7.0 kg. Fruit skin is smooth. Back
ground colour is yellowish-white. Colour pa�ern is dark green spots in the form of broken stripes. Net
ting fully covers the fruit, coarse, bounded. 2kin is so�. Pulp is medium-thick, light-orange colour, crisp,
tender, juicy, sweet. Dry ma�er content is 13.5%, total sugar content is 10.5%. 2eed cavity is medium-sized.
Placentas are semi-dry, open. 2eeds are medium-sized, widely oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is
midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–90 days. 8ield is 25–30 t/ha.
2hipping quality and shelf life are good. local variety. It is widespread in the Namangan region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-эллипсоидальной формы, крупный. Масса плода
4,0-7,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона желтовато-белая. Рисунок - прерывистые темно-
зеленые полосы. Сетка полная, крупноячеистая, связанная. Кора мягкая. Мякоть средней толщины,
светло-оранжевая, хрустящая, нежная, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 13,5%, суммы
сахаров - 10,5%. Семенная полость среднего размера. Плаценты полусухие, открытые. Семена
среднего размера, широкоовальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 85-90 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
113
114
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o‘rta. Bargi yumaloq-yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tsilindrsimon-ellipsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg. Meva
yuzasi silliq, rangi oq-qizg’ish, to’ri ostida mayda yashil dog’lar. 2urati- qora-yashil o’rta qalinlikdagi
keng qo’sh tasmachalar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, maya katakli, o’rta dag’al, mevaga
qo’ng’ir tus beradi. Po’chog’i qa�iq. Meva eti o’rta qalin, qizg’ish tusli, o’rta tolali, karsillaydigan, shirali,
juda shirin, vanil hidli. 0uruq modda miqdori - 12,0-14,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,0-11,0%.
4rug’xonasi o‘rta hajmli. 4rug’donlari nam. 4rug’i o’rta hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, sarg’ish
tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 80-90 kun. Nisbatan
shorga, qurg’oqchilikka chidamli. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yax
shi. 0uritishga yaroqli. Maxalliy nav, O’zO’I3Ida Pangalo K.I. tomonidan tanlangan. Farg’ona vodiysida
rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are rounded cordate, medium-sized. Flowers
are monoecious or male. Fruits are cylinder-ellipsoidal-shaped medium-sized. Fruit weight is 3.0–4.0 kg.
Fruit skin is smooth. Background colour is whitish-orange, with small green spots, imperceptible under the
net. Colour pa�ern is black-green, wide, double stripes with ribbons of average size. Ne�ing fully covers
the fruit, �ne, of average roughness, giving fruit a greyish tint. 2kin is solid. Pulp is medium-thick, orange,
medium-�brous, crisp, juicy, very sweet, with vanilla aroma. Dry ma�er content is 12.0–14.0%, total sugar
content is 9.0–11.0%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are moist. 2eeds are medium-sized, widely
oval-shaped, yellowish coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until
fruit maturity is 80–95 days. 1elatively salt tolerant, drought-resistant. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping quality
and shelf life are good. 2uitable for drying. 3his local variety has been selected for at the 4z1IPI by K.I.
Pangalo. It is widespread in the Fergana valley.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист округло-сердцевидной формы, средней
величины. Цветки обоеполые и мужские. Плод цилиндро-эллипсоидальной формы, средний. Масса
плода 3,0-4,0 кг. Поверхность плода гладкая. Фон беловато-оранжевый с мелкими зелеными точками,
незаметными под сеткой. Рисунок - черно-зеленые широкие двойные полосы с ленточками средней
ширины. Сетка полная, мелкоячеистая, среднегрубая, придающая плоду сероватый тон. Кора
твердая. Мякоть средней толщины, оранжевая, средневолокнистая, хрустящая, сочная, очень сладкая
с ванильным ароматом. Содержание сухих веществ - 12,0-14,0%, суммы сахаров - 9,0-11,0%. Семенная
полость среднего размера. Плаценты влажные. Семена среднего размера, широко-овальные,
желтоватого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 80-95 дней.
Относительно солеустойчив, засухоустойчив. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и
лежкость плодов - хорошие. Пригоден для сушки. Местный сорт, отселектирован в УзНИИР Пангало
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germo
frodit, erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-3,5 kg. Meva yuzasi bir oz
tilim-tilim, rangi sariq-yashil. 2urati- qoramtir yashil tusli tor yollar shaklidagi dog’lar. 3o’ri qisman, meva
band qismida yoriqlar ko’rinishida. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, shirali, shirin,. 0uruq modda
miqdori - 11,8%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,9%. 4rug’xonasi kichik. 4rug’donlari quruq, yopiq,
urug’xonaning barcha qismini egallagan. 4rug’i o’rta hajmli, tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar
nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-95 kun. Hosildorligi 30-35 t/ga. 3ash
ishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. Buxoro, 2amarqand, 7orazm viloyatlari va
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–3.5 kg. Fruit skin is slightly
segmented. Background colour is yellow-green. Colour pa�ern is black-green spots in the pa�ern of nar
row, heavily broken stripes. Ne�ing is partial like split on the fruit stem. 2kin is solid. Pulp is thick, white
coloured, juicy, sweet. Dry ma�er content is 11.8%, total sugar content is 9.9%. 2eed cavity is small-sized.
Placentas are dry, closed, and occupy the entire seed cavity. 2eeds are medium-sized, oval-shaped, yellow
coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–95
days. 8ield is 30–35 t/ha. 2hipping quality and shelf life are average. local variety. It is widespread in the
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист пятиугольной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, средний. Масса плода 3,0-3,5 кг.
Поверхность плода слабосегментированная. Окраска фона желто-зеленая. Рисунок - черно-зеленые
пятна в виде узких сильно разорванных полос. Сетка частичная, в виде трещин у плодоножки. Кора
твердая. Мякоть толстая, белая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 11,8%, суммы сахаров
- 9,9%. Семенная полость малого размера. Плаценты сухие, закрытые, заполняют всю семенную
полость. Семена средние, овальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период
от всходов до созревания 85-95 дней. Урожайность - 30-35 т/га. Транспортабельность и лежкость
плодов - средняя. Местный сорт. Распространен в Бухарской, Самаркандской, Хорезмской областях
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
115
116
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi tsilindrsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 5,0-6,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi sariq.
2urati- qora-yashil dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, kam bog’langan,
ayrim joylarida yoriqlari bor. Po’chog’i qa�iq. Meva eti o’rta qalin, yorqin qizg’ish tusli, karsillaydigan,
shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 12,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,6%. 4rug’xonasi yirik
hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik, tuxumsimon shaklda, sariq
tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-95 kun. Hosildorligi
25-30 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. 3oshkent, 2irdaryo va Jizzax
viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are cylinder-shaped, large. Fruit weight is 5.0–6.0 kg. Fruit skin is smooth. Background colour is
yellow. Colour pa�ern is black-green spots. Ne�ing fully covers the fruit, medium, slightly bounded, with
occasional excrescences. 2kin is solid. Pulp is medium-thick, light-orange coloured, crisp, juicy, sweet. Dry
ma�er content is 12.5%, total sugar content is 10.6%. 2eed cavity is large. Placentas are dry and occupy half
of the seed cavity. 2eeds are large, oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time
from seedling appearance until fruit maturity is 85–95 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping quality and shelf
life are good. local variety. It is widespread in the 3ashkent, 2yrdarya, and Djizzakh regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод цилиндрической формы, крупного размера. Масса плода 5,0-6,0
кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона желтая. Рисунок - черно-зеленые пятна. Сетка полная,
среднеячеистая, малосвязанная, местами с наплывами. Кора твердая. Мякоть средней толщины,
светло-оранжевого цвета, хрустящая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 12,5%, суммы
сахаров - 10,6%. Семенная полость крупного размера. Плаценты сухие, заполняют половину семенной
полости. Семена крупные, овальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 85-95 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, qirqilmagan, tishsimon
qirrali, o’rta hajmli. Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi cho’ziq tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva
vazni 2,0-4,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi qo’ngir-yashil. 2urati- to’q-yashil tusli noaniq uzuq-uzuq yollar.
3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, bog’langan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti o’rta
qalin, oq tusli, karsillaydigan, mayin, shirali, juda shirin 0uruq modda miqdori - 15,5%, umumiy qand
moddasi miqdori - 10,3%. 4rug’xonasi o’rta hajmli, oq tusli. 4rug’donlari ochiq, g’ovaksimon. 4rug’i o’rta
hajmli, tuxumsimon shaklda, tekis, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga
qadar o’suv davri 86-93 kun. 4n shudring va fuzarioz so’lish kasalliklariga chidamli. Hosildorligi 22-30
t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 2aqlanuvchanligi o’rta. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. 2hukina .2. va
7akimov 1. . tomonidan yaratilgan. 1espublika bo’yicha rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are cordate, with serrated edges, medium-
sized. Flowers are monoecious or male. Fruits are oblong egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.0–
4.0 kg. Fruit skin is smooth. Background colour is grey-green. Colour pa�ern is indistinct, dark-green,
broken stripes. Ne�ing fully covers the fruit, medium, bounded. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured,
crisp, tender, juicy, very sweet. Dry ma�er content is 15.5%, total sugar content is 10.3%. 2eed cavity is me
dium-sized, white coloured. Placentas are open and friable. 2eeds are medium-sized, oval-shaped, straight,
yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is
86–93 days. 1esistant to powdery mildew and Fusarium wilt. 8ield is 22–30 t/ha. 2hipping quality is good
and shelf life is average. 3his variety was developed at the 4z1I5M&P by .2. 2hyukina and 1. . Khaki
mov. It has been released in the Republic.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист сердцевидной формы, нерассеченный, с
зазубренным краем, средней величины. Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-яйцевидной
формы, средний. Масса плода 2,0-4,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона серо-зеленая.
Рисунок - нечеткие темно-зеленые разорванные полосы. Сетка полная, среднеячеистая, связанная.
Кора твердая. Мякоть средней толщины, белая, хрустящая, нежная, сочная, очень сладкая.
Содержание сухих веществ - 15,5%, суммы сахаров - 10,3%. Семенная полость среднего размера,
белая. Плаценты открытые, рыхлые. Семена средней величины, овальные, ровные, желтого цвета.
Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 86-93 дней. Устойчив к
мучнистой росе и фузариозному увяданию. Урожайность - 22-30 т/га. Транспортабельность хорошая.
Лежкость плодов - средняя. Сорт селекции УзНИИОБиК. Выведен Щукиной А.С. и Хакимовым Р.А.
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
117
118
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon yoki tsilindrsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva
yuzasi bir oz notekis, rangi yorqin yashil. 2urati- qoramtir-yashil rangli tor qo’sh yollar. 3o’ri mevaband
qismida va yuqori qismida, mayda katakli, kam bog’langan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti o’rta qalin, oq yoki
yorqin-yashil tusli, tig’iz, bir oz karsilaydigan, shirin. 0uruq modda miqdori - 12,5%, umumiy qand mod
dasi miqdori - 10,5%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning salkam barcha qis
mini egallagan. 4rug’i yirik, nashtarsimon shaklda, jugarrang-sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-95 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamliligi- past.
2aqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. Buxoro viloyatida va janubiy voha hududida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are ellipsoidal-shaped or cylinder-shaped, medium-sized. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit
skin is slightly uneven. Background colour is light green. Colour pa�ern is double, narrow, black-green
stripes. Ne�ing present near the stem and on the top of the fruit, �ne, slightly bounded. 2kin is solid. Pulp
is medium-thick, white or light-green coloured, tender, slightly crisp, and sweet. Dry ma�er content is
12.5%, total sugar content is 10.5%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy almost the
whole seed cavity. 2eeds are large, lanceolate, brownish-yellow coloured. 3he variety is midseason ripen
ing; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–95 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping quality
is poor and shelf life is average. local variety. It is widespread in the Bukhara region and 2outhern oasis.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной или цилиндрической формы, средний.
Масса плода 4,0-6,0 кг. Поверхность плода слабо-бугристая. Окраска фона светло-зеленая. Рисунок
- парные узкие черно-зеленые полосы. Сетка у плодоножки и на вершине плода, мелкоячеистая,
малосвязанная. Кора твердая. Мякоть средней толщины, белая или светло-зеленая, плотная,
слабохрустящая, сладкая. Содержание сухих веществ - 12,5%, суммы сахаров - 10,5%. Семенная
полость среднего размера. Плаценты сухие, заполняют почти всю семенную полость. Семена
крупные, ланцетовидные, коричневато-желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 85-95 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность - слабая.Лежкость
Non go’sht
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-8,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi oq
ish-qizg’ish tusli, mayda yashil nuqtalari bor. 2urati- keng bir oz uzuq yo’llar, ayirim joylarda to’q yashil
qo’sh yollar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, yirik katakli, kam bog’langan. Po’chog’i qa�iq.
Meva eti qalin, yorqin qizg’ish tusli, o’rta tolali, kam karsilaydigan, shirin. 0uruq modda miqdori - 14,7%,
umumiy qand moddasi miqdori - 10,7-10,4%. 4rug’xonasi kichik. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning bar
cha qismini egallagan. 4rug’i yirik, nashtarsimon shaklda, sarg’ish tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 88-95 kun. Hosildorligi 25-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi- past.
2aqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. 7orazm viloyati va 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 4.0–8.0 kg. Fruit skin is smooth. Back
ground colour is white-orange with small green spots. Colour pa�ern is wide, slightly broken, occasionally
forked, dark-green stripes. Ne�ing fully covers the fruit, coarse, slightly bounded. 2kin is solid. Pulp is
thick, light-orange coloured, medium-�brous, slightly crisp, sweet. Dry ma�er content is 14.7%, total sugar
content is 10.7–14.0%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are dry and occupy almost the entire seed cavity.
2eeds are large, lanceolate, cream coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appear
ance until fruit maturity is 88–95 days. 8ield is 25–35 t/ha. 2hipping quality is poor and shelf life is average.
local variety. It is widespread in the Khorezm region and in Karakalpakstan.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, средний. Масса плода 4,0-8,0
кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона бело-оранжевая, с мелкой зеленой точечностью.
Рисунок - широкие слаборазорванные, местами раздвоенные темно-зеленые полосы. Сетка
полная, крупноячеистая, слабосвязанная Кора твердая. Мякоть толстая, светло-оранжевая,
средневолокнистая, слабохрустящая, сладкая. Содержание сухих веществ - 14,7%, суммы сахаров -
10,7-14,0%. Семенная полость маленькая. Плаценты сухие, заполняют всю семенную полость. Семена
крупные, ланцетовидные, кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов
до созревания 88-95 дней. Урожайность - 25-35 т/га. Транспортабельность - слабая, лежкость плодов
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
119
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tsilindrsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg. Meva yuzasi sil
liq, rangi och yashil. 2urati- qora-yashil uzuq-uzuq yollar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan,
yirik katakli, kam bog’langan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti o’rta qalin, oq tusli, karsillaydigan, shirali, shi
rin. 0uruq modda miqdori - 12,3%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,2%. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, keng tuxumsimon shaklda, to’q sariq
tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi 30-
35 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. Farg’ona vodiysida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are cylinder-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–4.0 kg. Fruit skin is smooth.
Background colour is pale green. Colour pa�ern is black-green, broken stripes. Ne�ing fully covers the
fruit, coarse, slightly bounded. 2kin is solid. Pulp is medium-thick, white coloured, crisp, juicy, sweet. Dry
ma�er content is 12.3%, total sugar content is 10.2%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas occupy half of
the seed cavity. 2eeds are large, widely oval-shaped, dark-yellow coloured. 3he variety is midseason ripen
ing; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–95 days. 8ield is 30–35 t/ha. 2hipping quality
and shelf life are poor. local variety. It is widespread in the Fergana valley.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод цилиндрической формы, средний. Масса плода 3,0-4,0 кг.
Поверхность плода гладкая. Окраска фона бледно-зеленая. Рисунок - черно-зеленые разорванные
полосы. Сетка полная, крупноячеистая, малосвязанная. Кора твердая. Мякоть средней толщины,
белая, хрустящая, сочная, сладкая. Содержание растворимых сухих веществ - 12,3%, суммы сахаров
- 10,2%. Семенная полость среднего размера. Плаценты заполняют половину семенной полости.
Семена крупные, широкоовальные, темно-желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный
период от всходов до созревания 85-95 дней. Урожайность - 30-35 т/га. Транспортабельность и
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germo
frodit, erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-6,0 kg. Meva yuzasi bir oz yoki
o’rta tilim-tilim, rangi sarg’ish oq. 2urati- yashil tasmachalar va o’rta kenglikdagi qo’sh yollar. 3o’rsiz yoki
uning ayrim qismlari aks etgan. Meva eti oq tusli, xushbo’y ta’mli. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari
quruq, urug’xonaning yarimidan kam qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, sariq tusli. O’rtapishar nav,
maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi 28-30 t/ga. 3ashishga
chidamliligi- o’rta va saqlanuvchanligi- past. Maxalliy nav. 7orazm vohasida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–6.0 kg. Fruit skin is slight
ly or moderately segmented. Background colour is yellowish-white. Colour pa�ern is green ribbons and
forked stripes of average size. Ne�ing is absent or in the form of separate elements. Pulp is white, of pleas
ant taste. Seed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy less than half of seed cavity. Seeds
are large, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit
maturity is 85–95 days. 8ield is 28–30 t/ha. 2hipping quality is average and shelf life is poor. local variety.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, средний. Масса плода 3,0-6,0
кг. Поверхность плода слабо- или среднесегментрированная. Фон желтовато-белый. Рисунок -
зеленые ленточки и раздвоенные полосы средней ширины. Сетка отсутствует или видны отдельные
элементы. Мякоть белая, приятного вкуса. Семенная полость среднего размера. Плаценты
сухие, заполняют меньше половины семенной полости. Семена крупные, желтого цвета. Сорт
среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 85-95 дней. Урожайность - 28-30
т/га. Транспортабельность - средняя и лежкость плодов - слабая. Местный сорт, распространен в
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik palagi o’rta uzunlikda. 3up hili- rigidsimon, tuplanishi- kuchli. Bargi butun, beshburchak
simon shaklda, tishsimon qirrali va voronkasimonligi aniq ifodalangan. Guli germofrodit. Mevasi ellipssi
mon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 1,5-3,5 kg. Meva yuzasi bir oz tilim-tilim, rangi och yashil, to’la etilish
davrida sariq tusli. 2urati- tilimlar orasida och yashil, yaltiroq tasmachalar va tilimlarda uzuq-uzuq qoram
tir yashil qo’sh yollar. 3o’ri qisman qoplangan, mayda katakli. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti to’q qizg’ish
tusli, karsillaydigan, shirali, mayin, juda shirin, ananas hidli. 0uruq modda miqdori - 14,2%, umumiy qand
modda miqdori - 12,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli, qizg’ish tusli. 4rug’donlari ochiq, g’ovaksimon. 4rug’i
o’rta hajmli, tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga
qadar o’suv davri 85-95 kun. 4n shudring va fuzarioz so‘lish kasaliklariga chidamli.Hosildorligi 27-40 t/a.
3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yomon. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. 2hukina .2, Pestsova
2.3., Kuchkarov C. tomonidan yaratilgan. 3oshkent viloyati va Farg’ona vodiysida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are moderately trailing. Bush is of determinate grouth habit, multilatcral. Leaves are pentalo
bate-shaped with dentated margins and a well-expressed funnel shape. Flowers are monoecious. Fruits
are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 1.5–3.5 kg. Fruit skin is very slightly segmented.
Background colour is light green, and yellowish when fully mature. Colour pa�ern is bright light-green
ribbons between segments and double, broken, black-green stripes on segments. Ne�ing is partial, �ne.
2kin hardness is average. Pulp is dark orange, crisp, juicy, tender, very sweet, with pineapple aroma. Dry
ma�er content is 14.2%, total sugar content is 12.0%. 2eed cavity is medium-sized, orange coloured. Pla
centas are open, friable. 2eeds are medium-sized, oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason
ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–95 days. 1esistant to powdery mildew
and Fusarium wilt. 8ield is 27–40 t/ha. 2hipping quality and shelf life are poor. 3his variety was developed
at the 4z1I5M&P by .2. 2hyukina, 2.3. Pestsova, and 2. Kuchkarov. It is widespread in the 3ashkent re
gion and Fergana valley.
Ширали
(Cucumis melo
ssp.
rigidus
(Pang.) Fil. var.
ameri)
Растение среднеплетистое. Куст ригидного типа, кустистость повышенная. Лист цельный,
пятиугольной формы, с зазубренным краем и сильно выраженной воронковидностью. Цветки
обоеполые. Плод эллипсоидальной формы, средней величины. Масса плода 1,5-3,5 кг. Поверхность плода
слабосегментированная. Окраска фона светло-зеленая, при полном созревании - желтоватая. Рисунок -
светло-зеленые блестящие ленточки между сегментами и двойные разорванные черно-зеленые полосы
по сегментам. Сетка частичная, мелкоячеистая. Твердость коры средняя. Мякоть темно-оранжевая,
хрустящая, сочная, нежная, очень сладкая, с ананасовым ароматом. Содержание сухих веществ - 14,2%,
суммы сахаров - 12,0%. Семенная полость среднего размера, оранжевого цвета. Плаценты открытые,
рыхлые. Семена среднего размера, овальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период
от всходов до созревания 85-95 дней. Устойчив к мучнистой росе и фузариозному увяданию. Урожайность
- 27-40 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - плохая. Сорт селекции УзНИИОБКиК. Выведен
Щукиной А.С., Песцовой С.Т. и Кучкаровым С. Распространен в Ташкентской области и Ферганской
долине.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi- yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-3,5 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi yorqin yashil. 2urati- qo’sh yollar shaklidagi to’q yashil dog’lar. 3o’ri mevaning yuqori qismida qis
man qoplagan, mayda katakli. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, po’chog’i atro� yashil, karsi
laydigan, shirin. 0uruq modda miqdori - 10,8%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,7%. 4rug’xonasi o’rta
hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning salkam barcha qismini egallaydi. 4rug’i yirik, tuxumsimon
shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-95 kun.
Hosildorligi 28-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. 2irdaryo, Jizzax va
Samarqand viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–3.5 kg. Fruit skin is smooth. Back
ground colour is light green. Colour pa�ern is dark green spots, in the pa�ern of double stripes. Ne�ing is
partial, on the top of the fruit, �ne. 2kin hardness is intermediate. Pulp is thick, crisp and sweet. Main color
of pulp is white. Pulp color of outer layer is greenish. Dry ma�er content is 9.6–14.6%, total sugar content is
8.2–12.3%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy almost the entire seed cavity. 2eeds
are large, oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance
until fruit maturity is 85–95 days. 8ield is 28–35 t/ha. 2hipping quality and shelf life are average. local
variety. It is widespread in the 2yrdarya, Djizzakh, and 2amarkand regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист серцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, средний. Масса плода 3,0-5,0 кг.
Поверхность плода гладкая. Окраска фона светло-зеленая. Рисунок - темно-зеленые пятна в виде
двойных полос. Сетка на вершине плода частичная, мелкоячеистая. Твердость коры средняя. Мякоть
толстая, белая, к коре зеленоватая, хрустящая, сладкая. Содержание сухих веществ - 10,8%, суммы
сахаров - 9,7%. Семенная полость средего размера. Плаценты сухие, заполняют почти всю семенную
полость. Семена крупные, овальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 85-95 дней. Урожайность - 28-35 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов -
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon yoki urchuqsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,5-3,6 kg. Meva yu
zasi silliq, rangi och yashil. 2urati- tor uzuq-uzuq to’q yashil yollar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qo
plagan, yirik katakli. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, qizg’ish tusli, juda shirin, vanil ta’mli. 0uruq modda
miqdori - 9,4-11,9%, umumiy qand moddasi miqdori - 6,4-10,7%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari
quruq, ochiq. 4rug’i o’rta hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar
paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 82-92 kun. Fuzarioz so’lish va un shudring kasalliklariga
o’rta darajada chidamli. Hosildorligi 20-26 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 2aqlanuvchanligi o’rta.
0uritishga yaroqli. Maxalliy nav. 3oshkent viloyati va Farg’ona vodiysida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are ellipsoidal-shaped or spindle-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.5–3.6 kg. Fruit
skin is smooth. Background colour is light green. Colour pa�ern is dark-green, broken stripes. Ne�ing fully
covers the fruit, coarse. 2kin is solid. Pulp is thick, orange-coloured, very sweet, with vanilla taste. Dry mat
ter content is 9.4–11.9%, total sugar content is 6.4–10.7%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry,
open. 2eeds are medium-sized, widely oval-shaped and yellow-coloured. 3he variety is midseason ripen
ing; time from seedling appearance until fruit maturity is 82–92 days. 2usceptibility to Fusarium wilt and
powdery mildew is average. 8ield is 20–26 t/ha. 2hipping quality is good and shelf life is average. 2uitable
for drying. local variety. It is widespread in the 3ashkent region and Fegana valley.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средний. Цветки
обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной или веретеновидной формы, средний. Масса плода
2,5-3,6 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона светло-зеленая. Рисунок - узкие темно-зеленые
разорванные полосы. Сетка полная, крупноячеистая. Кора твердая. Мякоть толстая, оранжевого
цвета, очень сладкая, с ванильным вкусом. Содержание сухих веществ - 9,4-11,9%, суммы сахаров
- 6,4-10,7%. Семенная полость средней величины. Плаценты сухие, открытые. Семена среднего
размера, широко-овальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов
до созревания 82-92 дня. Фузариозным увяданием и мучнистой росой поражается в средней степени.
Урожайность - 20-26 т/га. Транспортабельность хорошая. Лежкость плодов - средняя. Пригоден для
Yirik mevali ichqizil 1233
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 3,9-5,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi
sarg’ish-yashil. 2urati- tor to’q yashil yo’llar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, yirik katakli,
o’rta dag’al. Po’choq qa�iqligi o’rta, qa�iq. Meva eti qalin, och qizg’ish tusli, o’rta tolali, karsillaydigan,
mayin, shirin, shirali. 0uruq modda miqdori - 12,9-14,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,5%.
4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari yarim nam, g’ovaksimon. 4rug’i o’rta hajmli, keng uchli tuxum
simon shaklda, sariq tusli. O’rta tezpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri
85-94 kun. Fuzarioz so’lish va un shudring kasalliklariga o’rta darajada chalinadi. Hosildorligi 28-32 t/ga.
3ashishga chidamligi- yaxshi. 2aqlanuvchanligi- o’rta. O’92PEKI3I selektsiyasi navi. 7akimov .2. tomoni
dan yaratilgan. Jizzax, 2irdaryo va 3oshkent viloyatlarida rayonlashgan. Buxoro viloyatida tarqalgan.
Yirik mevali ichkizil 1233
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 3.9–5.0 kg. Fruit skin is smooth. Background co
lour is yellowish-green. Colour pa�ern is narrow dark-green stripes. Ne�ing fully covers the fruit, coarse,
of average roughness. 2kin hardness is average, solid. Pulp is thick, light-orange, medium-�brous, crisp,
tender, sweet, juicy. Dry ma�er content is 12.9–14.5%, total sugar content is 10.5–12.5%. 2eed cavity is me
dium-sized. Placentas are semi-liquid, friable. 2eeds are widely oval, medium-sized, yellow coloured. 3he
variety is mid-early ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–94 days. 2usceptibil
ity to Fusarium wilt and powdery mildew is average. 8ield is 28–32 t/ha. 2hipping quality is good and shelf
life is average. 3his variety was developed at the 4z1I5M&P by .2. Khakimov. It has been released in the
Djizzakh, 2yrdarya, and 3ashkent regions and is widespread in the Bukhara region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, крупный. Масса плода 3,9-5,0 кг.
Поверхность плода гладкая. Окраска фона желтовато-зеленая. Рисунок - узкие темно-зеленые
полосы. Сетка полная, крупноячеистая, среднегрубая. Твердость коры средняя, твердая. Мякоть
толстая, светло-оранжевая, средневолокнистая, хрустящая, нежная, сладкая, сочная. Содержание
сухих веществ - 12,9-14,5%, суммы сахаров - 10,5-12,5%. Семенная полость среднего размера.
Плаценты полужидкие, рыхлые. Семена широко-овальные, среднего размера, желтого цвета.
Сорт среднеранний, вегетационный период от всходов до созревания 85-94 дней. Пораженность к
фузариозному увяданию и мучнистой росе - средняя. Урожайность - 28-32 т/га. Транспортабельность
плодов - хорошая. Лежкость плодов - средняя. Сорт селекции УзНИИОБКиК. Выведен Хакимовым
А.С. Районирован в Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях. Распространен в
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, yirik hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi cho’ziq tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva yu
zasi silliq, rangi yorqin sariq. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, ayirim
hollarda meva yuzasida bo’rtgan yoriqlari bor. Po’chog’i qa�iq. Meva eti o’rta qalin, oq tusli, o’rta tolali,
karsillaydigan, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 10,2%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,3-9,4%.
4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik, keng uchli
tuxumsimon shaklda, yorqin sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar
o’suv davri 85-93 kun. Nisbatan fuzarioz so’lish kasaliliga chidamli. Hosildorligi 25-35 t/ga. 3ashishga chi
damliligi va saqlanuvchanligi- o’rta. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. 7akimov .2. tomonidan yaratilgan.
Jizzax, 2irdaryo va3oshkent viloyatlarida rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, large. Flowers are monoecious or
male. Fruits are oblong egg-shaped, large. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit skin is smooth. Background
colour is bright yellow. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, medium; sometimes there
are rare small cracks with excrescences on the fruit. 2kin is solid. Pulp is medium-thick, white coloured,
medium-�brous, crisp, juicy, sweet. Dry ma�er content is 10.2%, total sugar content is 7.3–9.4%. 2eed cavity
is medium-sized. Placentas are dry and occupy half of the seed cavity. 2eeds are large, widely oval-shaped,
bright-yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit matu
rity is 85–93 days. 1elatively resistant to Fusarium wilt. 8ield is 25–35 t/ha. 2hipping quality and shelf life
are average. 2uitable for drying. 3his variety was developed at the 4z1I5M&P by .2. Khakimov. It has
been released in the Jizakh, 2yrdarya, and 3ashkent regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, крупного размера.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-яйцевидной формы, крупный. Масса плода 4,0-
6,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона ярко-желтая. Рисунок отсутствует. Сетка полная,
среднеячеистая, иногда на плоде бывают редкие трещинки с наплывами. Кора твердая. Мякоть
средней толщины, белая, средневолокнистая, хрустящая, сочная, сладкая. Содержание сухих
веществ - 10,2%, суммы сахаров - 7,3-9,4%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие,
заполняют половину семенной полости. Семена крупные, широко-овальные, ярко-желтого цвета.
Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 85-93 дней. Относительно
устойчив к фузариозному увяданию. Урожайность - 25-35 т/га. Транспортабельность и лежкость
плодов - средние. Пригоден для сушки. Сорт селекции УзНИИОБКиК. Выведен Хакимовым А.С.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli
germofrodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-5,0 kg. Meva yuzasi bir
oz tilim-tilim, rangi qizg’ish-sariq. 2urati- qo’sh, keng, kam uzuq yo’llar va to’q yashil dog’lar. 3o’ri to’la,
meva yuzasini yoppasiga qoplagan, mayda katakli, dag’al emas. Meva eti oq tusli, saqlanishi davomida
juda shirin, xushta’m. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq. 4rug’i yirik hajmli, keng uchli tux
umsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri
90-95 kun. Nisbatan fuzarioz so’lish kasaliliga chidamli. Hosildorligi 25 t/ga. 3ashishga chidamliligi- o’rta
va saqlanuvchanligi- past. Maxalliy nav. Farg’ona vodiysida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are pentalobate-shaped medium-sized. Flow
ers are monoecious or male. Fruits are egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–5.0 kg. Fruit skin is
slightly segmented and wrinkled. Background colour is orange-yellow. Colour pa�ern is double, wide,
slightly broken stripes and spots of dark green colour. Ne�ing fully covers the fruit, not rough, �ne. Pulp is
white, a�er storage very sweet, of pleasant taste. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry. 2eeds are
large, widely oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appear
ance until fruit maturity is 90–95 days. 8ield is 25 t/ha. 2hipping quality is average and shelf life is poor.
local variety. It is widespread in the Fergana valley.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист пятиугольной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, средного размера. Масса плода 3,0-5,0
кг. Поверхность плода слабосегментрированно-морщинистая. Окраска фона - оранжево-желтая.
Рисунок - двойные, широкие, слаборазорванные полосы и пятна темно-зеленого цвета. Сетка полная,
негрубая, мелкоячеистая. Мякоть белая, после лежки очень сладкая, приятного вкуса. Семенная
полость небольшого размера. Плаценты сухие. Семена крупные, широко-овальные, желтого цвета.
Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 90-95 дней. Урожайность -
25 т/га. Транспортабельность средняя. Лежкость плодов - слабая. Местный сорт. Распространен в
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,5-5,0 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi sarig’sh-jigarrang. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, mayda katakli, o’rta dag’al.
Meva eti qizgish tusli, saqlanishi davomida juda shirin, xushta’m. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari
meva etiga yopishgan, tig’iz. 4rug’i o’rta hajmli, sarig’ish tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan
yetilguniga qadar o’suv davri 90-95 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamliligi- o’rta va saqlanu
vchanligi- past. Maxalliy nav. 2irdaryo, Jizzax va 3oshkent viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.5–5.0 kg. Fruit skin is smooth.
Background colour is yellow-brown. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, �ne, of aver
age roughness. Pulp is orange, a�er storage is very sweet, of pleasant taste. 2eed cavity is medium-sized.
Placentas are parietal, dense. 2eeds are medium-sized, yellowish coloured. 3he variety is midseason ripen
ing; time from seedling appearance until fruit maturity is 90–95 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping quality
is average and shelf life is poor. local variety. It is widespread in the 2yrdarya, Djizzakh, and 3ashkent
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, среднего размера. Масса плода
3,5-5,0 кг. Поверхность плода гладкая. Фон желто-коричневый. Рисунок отсутствует. Сетка полная,
мелкоячистая, средней грубости. Мякоть оранжевая, после лежки очень сладкая, приятного вкуса.
Семенная полость среднего размера. Плаценты постенные, плотные. Семена среднего размера,
желтоватого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 90-95 дней.
Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность - средняя и лежкость плодов - слабая. Местный сорт.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi beshburchaksimon shaklda, tishsimon qirrali,
voronkasimon shaklda. Guli germofrodit. Mevasi cho’ziq tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni
4,0-5,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi yashil-qoramtir. 2urati- qoramtir-yashil dog’li qo’sh zanjirlar meva
tumshug’ida birlashgan, meva asosida esa yoqoladi. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta
dag’al, mayda katakli, mevagа qo’ngir tus beradi. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti o’rta qalin, qizg’ish
tusli, karsillaydigan, o’rta shirali, juda shirin, ananas ta’mli. 0uruq modda miqdori - 13,4-17,3%, umumiy
qand moddasi miqdori - 10,7-13,8%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari yopiq, g’ovaksimon, urug’xona
rangi qizg’ish tusli. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 91-96 kun. Fuzarioz so’lish va un shudring kasalliklariga chi
damli. Hosildorligi 23-27 t/ga. 3ashishga chidamlili. 2aqlanuvchanligi- o’rta. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi.
2hukina .2. va Pestsova 2.3. tomonidan yaratilgan. nd�on, 2irdaryo, 3oshkent va Jizzax viloyatlarida
rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are pentalobate-shaped, with dentadet mar
gins and an overall funnel shape. Flowers are monoecious. Fruits are egg-shaped, large. Fruit weight is
4.0–5.0 kg. Fruit skin is smooth. Background colour is greenish-brown. Colour pa�ern is double chains of
black-green spots coalescing near the tip and disappearing near the base. Ne�ing fully covers the fruit, of
average roughness, �ne, and gives fruit a grey tint. 2kin hardness is average. Pulp is medium-thick, orange
coloured, crisp, juicy, very sweet, with pineapple aroma. Dry ma�er content is 13.4–17.3%, total sugar
content is 10.7–13.8%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are closed, friable, with orange colour in the
seed cavity. 2eeds are medium-sized, lanceolate, even, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening;
time from seedling appearance until fruit maturity is 91–96 days. 1esistant to Fusarium wilt and powdery
mildew. 8ield is 23–27 t/ha. 2hipping quality is good and shelf life is average. 3his variety was developed
at the 4z1I5M&P by .2. 2hyukina and 2.3. Pestsova. It has been released in the nd�an, 2yrdarya, Djiz
zakh and 3ashkent regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист пятиугольной формы, с зазубренным краем,
воронковидный. Цветки обоеполые. Плод удлиненно-яйцевидной формы, крупного размера. Масса
плода 4,0-5,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона зеленовато-бурая. Рисунок - двойные
цепочки из черно-зеленых пятен, сливающихся к носику и исчезающих у основания. Сетка полная,
среднегрубая, мелкоячеистая, придает плоду серый оттенок. Твердость коры средняя. Мякоть средней
толщины, оранжевая, хрустящая, среднесочная, очень сладкая, с ананасовым ароматом. Содержание
сухих веществ - 13,4-17,3%, суммы сахаров - 10,7-13,8%. Семенная полость среднего размера.
Плаценты закрытые, рыхлые, с оранжевой окраской семенного гнезда. Семена средней величины,
ланцетовидные, ровные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до
созревания 91-96 дней. Устойчив к фузариозному увяданию и мучнистой росе. Урожайность - 23-27 т/
га. Транспортабельный. Лежкость плодов средняя. Сорт селекции УзНИИОБиК. Выведен Щукиной
А.С. и Песцовой С.Т. Районирован в Андижанской, Сырдарьинской, Ташкентской и Джизакской
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi och
yashil. 2urati- qoramtir yashil yollar shaklidagi uzuq-uzuq dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga
qoplagan, o’rta katakli, bog’langan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, karsillaydigan, shirali, shi
rin. 0uruq modda miqdori - 13,2%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,5%. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, qirrali tuxumsimon shaklda,
sarg’ish tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 90-95 kun. Hosil
dorligi 30-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. Namangan va nd�on
viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit skin is smooth. Background colour is
pale green. Colour pa�ern is black-green spots in the pa�ern of broken stripes. Ne�ing fully covers the
fruit, medium, bounded. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, crisp, juicy, sweet. Dry ma�er content
is 13.2%, total sugar content is 10.5%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy half of the
seed cavity. 2eeds are large, pointed oval-shaped, cream coloured. 3he variety is midseason ripening; time
from seedling appearance until fruit maturity is 90–95 days. 8ield is 30–35 t/ha. 2hipping quality and shelf
life are average. local variety. It is widespread in the Namangan and nd�an regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, крупного размера. Масса плода 4,0-6,0
кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона бледно-зеленая. Рисунок - черно-зеленые пятна в виде
разорванных полос. Сетка полная, среднеячеистая, связанная. Кора твердая. Мякоть толстая, белая,
хрустящая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 13,2%, суммы сахаров - 10,5%. Семенная
полость среднего размера. Плаценты сухие, заполняют половину семенной полости. Семена
крупные, заостренно-овальные, кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 90-95 дней. Урожайность - 30-35 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg. Meva yuzasi bir oz
burishgan, rangi sariq. 2urati- to’q-yashil tusli, tor, qiyshiq dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga
qoplagan, mayda katakli, bog’langan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, yashil-oq tusli, tig’iz, karsilaydigan,
shirin, vanil ta’mli. 0uruq modda miqdori - 13,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,6%. 4rug’xonasi
o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, ochiq. 4rug’i yirik, nashtarsimon shaklda, sarg’ish tusli. O’rtapishar nav,
maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-100 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga
chidamliligi va saqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan. 0oraqalpog’istonda tarqa
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–4.0 kg. Fruit skin is slight
ly wrinkled. Background colour is yellow. Colour pa�ern is narrow, curved, dark green spots. Ne�ing fully
covers the fruit, �ne, bounded. 2kin is solid. Pulp is thick, greenish-white coloured, dense, crisp, sweet,
with vanilla aroma. Dry ma�er content is 13.0%, total sugar content is 10.6%. 2eed cavity is medium-sized.
Placentas are dry, open. 2eeds are large, narrowly oval-shaped, cream coloured. 3he variety is midseason
ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–100 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping
quality and shelf life are poor. 3his local variety has been selected for at the KK1I . It is widespread in
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист серцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, средний. Масса плода 3,0-4,0 кг.
Поверхность плода слабоморщинистая. Окраска фона желтая. Рисунок - узкие, изогнутые, темно-
зеленые пятна. Сетка полная, мелкоячеистая, связанная. Кора твердая. Мякоть толстая, зеленовато-
белая, плотная, хрустящая, сладкая, с ванильным ароматом. Содержание сухих веществ - 13,0%,
суммы сахаров - 10,6%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, открытые. Семена
крупные, ланцетовидные, кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до
созревания 85-100 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - плохая.
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
131
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit, erkak
jinsli. Mevasi cho’ziq tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-10,0 kg. Meva yuzasi bir oz note
kis, rangi och yashil. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, yirik katakli, yupqa. Po’chog’i
qa�iq. Meva eti o’rta qalin, oq tusli, karsillaydigan, shirali, shirin, xushbo’y. 0uruq modda miqdori - 11,5%,
umumiy qand moddasi miqdori - 7,0-11,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari urug’xonaning yarimi
dan kam qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli , keng uchli tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar
nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 92-100 kun. Fuzarioz so’lish kasaliligiga
chalinuvchan. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi, saqlanuvchanligi- o’rta. 0uritishga
yaroqli. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. Dudko P.N. tomonidan yaratilgan. 3oshkent, Farg’ona va nd�on
viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are oblong egg-shaped, large. Fruit weight is 4.0–10.0 kg. Fruit skin is slightly uneven. Back
ground colour is pale green. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, coarse, thin. 2kin is
solid. Pulp is medium-thick, white coloured, crisp, juicy, sweet, and aromatic. Dry ma�er content is 11.5%,
total sugar content is 7.0–10.0%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas occupy less than half of the seed
cavity. 2eeds are large, widely oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from
seedling appearance until fruit maturity is 92–100 days. 2usceptible to Fusarium wilt. 8ield is 25–30 t/ha.
2hipping quality is good and shelf life is average. 2uitable for drying. 3his variety was developed at the
4z1I5M&P by P.N. Dudko. It is widespread in the 3ashkent, Fergana, and nd�an regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-яйцевидной формы, крупного размера. Масса
плода 4,0-10,0 кг. Поверхность плода слабобугристая. Окраска фона бледно-зеленая. Рисунок
отсутствует. Сетка полная, крупноячеистая, тонкая. Кора твердая. Мякоть средней толщины, белая,
хрустящая, сочная, сладкая, ароматная. Содержание сухих веществ - 11,5%, суммы сахаров - 7,0-10,0%.
Семенная полость среднего размера. Плаценты заполняют меньше половины семенной полости.
Семена крупные, широко-овальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 92-100 дней. Подвержен фузариозному увяданию. Урожайность - 25-30 т/га.
Транспортабельность - хорошая, лежкость плодов - средняя. Пригоден для сушки. Сорт селекции
УзНИИОБКиК. Выведен Дудко П.Н. Распространен в Ташкентской, Ферганской и Андижанской
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- o’rta. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli jinsli. Mevasi cho’ziq tuxumsimon shaklda, yirik. Meva vazni 8,0-17,0 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi kir sariq yoki jigarrang-zaytunrang tusli. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan,
o’rta dag’al, mayda hajmli, meva yuzasiga qo’ng’ir tus beradi. Meva eti oq tusli, po’chog’i atro�da yashil
tusli, qalin, dag’al tolali, kam karsillaydigan, o’rta tig’iz, shirali, shirin, nok hidli. 0uruq modda miqdori
- 11,0-11,4%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,0%. 4rug’xonasi yirik yoki o’rta hajmli. 4rug’donlari
nam. 4rug’i keng uchli tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 95-100 kun. 2ho’r ga
chidamli. Hosildorligi 30-35 t/ga, xa�oki 60 t/ga gacha. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yax
shi. 0uritishga yaroqli. O’zO’I3I selektsyasi navi Pangalo K.I. tomonidan yaratilgan. Nav lalmli erlarda
etishtirish uchun tavsiya etilgan. 3oshkent , Jizzax, 2amarqand va 0ashqadaryo viloyatlarida rayonlash
gan. Farg’ona vodiysida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are oblong-egg-shaped, large. Fruit weight is 8.0–17.0 kg. Fruit skin is smooth. Background
colour is dirty yellow or brownish-olive coloured formed by blended small spots of olive-green colour. Co
lour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, medium, giving the fruit a greyish background. Pulp is
white, greenish near the skin, thick, heavily �brous, slightly crisp, moderately dense, juicy, sweet, with pear
aroma. Dry ma�er content is 11.0–11.4%, total sugar content is 10.0%. 2eed cavity is of large- or medium-
size. Placentas are moist. 2eeds are widely oval-shaped, medium-sized, yellow coloured. 3he variety is
midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 95–100 days. 2alt tolerant. 8ield
is 30–35 and up to 60 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 2uitable for drying. 3his variety was
developed at the 4z1IPI by K.I. Pangalo. It is recommended for cultivation in dryland farming (bogara)
conditions. It has been released in the 3ashkent, Djizzakh, 2amarkand, and Kashkadarya regions and is
widespread in the Fergana valley.
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-яйцевидной формы, крупного размера. Масса плода
8,0-17,0 кг. Поверхность плода гдадкая. Фон грязно-желтого или коричневато-оливкового цвета,
образованный почти сливающимися мелкими пятнышками оливкового цвета. Рисунок отсутствует.
Сетка полная, среднегрубая, среднеячеистая, придающая окраске плода сероватый фон. Мякоть
белая, зеленоватая у коры, толстая, грубоволокнистая, слабохрустящая, средней плотности, сочная,
сладкая, с грушевидным ароматом. Содержание сухих веществ - 11,0-11,4%, суммы сахаров - 10,0%.
Семенная полость крупная или средняя. Плаценты влажные. Семена широкоовальные, среднего
размера, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 95-
100 дней. Солеустойчив. Урожайность - 30-35 и до 60 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов
- хорошие. Пригоден для сушки. Сорт селекции УзНИИР Выведен Пангало К.И. Сорт рекомендован
для выращивания в условиях богары. Районирован в Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и
aMIRI
TUR
HIllaRI
aMIRI
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
А
ери
133
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
ZARD TUR HILLARI
ZARD VARIETIES
РАЗНОВИДНОСТЬ ЗАРД
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
135
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon yoki tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,5-4,0 kg. Meva yu
zasi silliq, rangi sariq. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, yirik katakli, bog’lanmagan.
Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, tolali, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 13,5%, umu
miy qand moddasi miqdori - 7,9-10,5%. 4rug’xonasi yirik hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning
yarmini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 80-90 kun. Hosildorligi 35-50 t/ga. 3ashishga chidamliligi- o’rta.
2aqlanuvchanligi- yomon. Maxalliy nav. 7orazm viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are ellipsoidal- or egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.5–4.0 kg. Fruit skin is smooth.
Background colour is yellow. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, coarse, unbounded.
2kin hardness is average. Pulp is thick, white coloured, �brous, juicy, sweet. Dry ma�er content is 13.5%,
total sugar content is 7.9–10.5%. 2eed cavity is large. Placentas are dry and occupy half of the seed cavity.
2eeds are large, lanceolate, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appear
ance until fruit maturity is 80–90 days. 8ield is 35–50 t/ha. 2hipping quality and shelf life are average.
local variety. It is widespread in the Khorezm region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной или яйцевидной формы, средней величины.
Масса плода 2,5-4,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона желтая. Рисунок отсутствует. Сетка
полная, крупноячеистая, несвязанная. Твердость коры средняя. Мякоть толстая, белая, волокнистая,
сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 13,5%, суммы сахаров - 7,9-10,5%. Семенная полость
крупного размера. Плаценты сухие, заполняют половину семенной полости. Семена крупные,
ланцетовидные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания
80-90 дней. Урожайность - 35-50 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - средняя. Местный
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-3,5 kg. Meva yuzasi silliq, rangi och
qizg’ish. 2urati- qoramtir yashil yollar shakldagi dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan,
yirik katakli, bog’langan. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, o’rta tolali, shirali, shirin. 0uruq
modda miqdori - 13,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,8%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari
quruq, yopiq, urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shak
lda, sarg’ish tusli. O’rtatapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-95 kun.
Hosildorligi 30-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. nd�on, Naman
gan va 7orazm viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–3.5 kg. Fruit skin is smooth. Back
ground colour is light orange. Colour pa�ern is black-green spots in the pa�ern of stripes. Ne�ing fully
covers the fruit, coarse, bounded. 2kin hardness is average. Pulp is thick, white coloured, moderately �
brous, juicy, and sweet. Dry ma�er content is 13.5%, total sugar content is 10.8%. 2eed cavity is medium-
sized. Placentas are dry, closed, and occupy more than half of the seed cavity. 2eeds are large, lanceolate,
cream coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is
85–95 days. 8ield is 30–35 t/ha. 2hipping quality and shelf life are average. local variety. It is widespread
in the nd�an, Namangan, and Khorezm regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист серцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, средний. Масса плода 3,0-
3,5 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона светло-оранжевая. Рисунок - черно-зеленые
пятна в виде полос. Сетка полная, крупноячеистая, связанная. Твердость коры средняя. Мякоть
толстая, белая, средневолокнистая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 13,5%, суммы
сахаров - 10,8%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, закрытые, заполняют
больше половины семенной полости. Семена крупные, ланцетовидные, кремового цвета. Сорт
среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 85-95 дней. Урожайность - 30-35 т/га.
Транспортабельность и лежкость плодов - средняя. Местный сорт. Распространен в Андижанской,
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
137
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi
qizg’ish-yashil yoki zaytungrang. 2urati- qoramtir-yashil yollar shaklida dog’lar. 3o’ri qisman qoplangan,
mevaband qismi yirik katakli. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, tig’iz, karsillaydigan, shirin. 0uruq
modda miqdori - 12,8%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,8%. 4rug’xonasi kichik. 4rug’donlari yopiq,
urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shaklda, sariq tusli.
O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-90 kun. Hosildorligi 25-30 t/
ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. 0oraqalpog’istonda, 7orazm, 2irdaryo
viloyatlarida va Janubiy voha hududlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit skin is smooth. Background
colour is orange-green or olive. Colour pa�ern is black-green spots in the pa�ern of stripes. Ne�ing is par
tial, coarse near the stem. 2kin is thick. Pulp is thick, white coloured, dense, crisp, sweet. Dry ma�er con
tent is 12.8%, total sugar content is 9.8%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are closed and occupy more
than half of the seed cavity. 2eeds are medium-sized, narrowly oval-shaped, yellow coloured. 3he variety
is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–90 days. 8ield is 25–30
t/ha. 2hipping quality and shelf life are average. local variety. It is widespread in the Karakalpakstan,
Khorezm, and 2yrdarya regions and in the 2outhern oasis.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, крупного размера. Масса плода 4,0-
6,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона оранжево-зеленая или оливковая. Рисунок - черно-
зеленые пятна в виде полос. Сетка частичная, крупноячеистая у плодоножки. Кора толстая. Мякоть
толстая, белая, плотная, хрустящая, сладкая. Содержание сухих веществ - 12,8%, суммы сахаров - 9,8%.
Семенная полость маленькая. Плаценты закрытые, заполняют больше половины семенной полости.
Семена среднего размера, ланцетовидные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период
от всходов до созревания 85-90 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и лежкость
плодов - средняя. Местный сорт. Распространен в Каракалпакистане, Хорезмской, Сырдарьинской
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germo
frodit, erkak jinsli. Mevasi cho’ziq tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 6,0-8,0 kg. Meva yu
zasi bir oz notekis, rangi sarg’ish-yashil, ayrim joylari sariq. 2urati- kamyob noaniq yo’llar shaklidagi tor
dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, bog’langan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti
qalin, oq tusli, kam karsillaydigan, shirali, juda shirin, vanil ta’mli. 0uruq modda miqdori - 11,0%, umumiy
qand moddasi miqdori - 9,5%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, yopiq, urug’xonaning yarmini
egallagan. 4rug’i yirik hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar pay
do bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 85-95 kun. Hosildorligi 20-25 t/ga. 3ashishga chidamliligi va
saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. 0oraqalpog’iston va 7orazm viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are oblong egg-shaped, large. Fruit weight is 6.0–8.0 kg. Fruit skin is slightly uneven.
Background colour is yellow- green, and yellow in widely sca�ered parts. Colour pa�ern is rare, small
spots, in the pa�ern of indistinct stripes. Ne�ing fully covers the fruit near the fruit stem, �ne, bounded.
2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, slightly crisp, juicy, very sweet, with vanilla taste. Dry ma�er
content is 11.0%, total sugar content is 9.5%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry, closed, and
occupy less than half of the seed cavity. 2eeds are large, widely oval-shaped, yellow coloured. 3he variety
is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 85–95 days. 8ield is 23–25
t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. local variety. It is widespread in Karakalpakstan and in the
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист пятиугольной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-яйцевидной формы, крупного размера. Масса
плода 6,0-8,0 кг. Поверхность плода слабобугристая. Окраска фона желто-зеленая, местами желтая.
Рисунок - редкие узкие пятна в виде нечетких полос. Сетка полная у плодоножки, мелкоячеистая,
связанная. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, слабохрустящая, сочная, очень сладкая, с ванильным
вкусом. Содержание сухих веществ - 11,0%, суммы сахаров - 9,5%. Семенная полость среднего
раззмера. Плаценты сухие, закрытые, заполняют меньше половины семенной полости. Семена
крупные, узкокоовальные, желтого цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до
созревания 85-95 дней. Урожайность - 20-25 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие.
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
139
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germo
frodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 8,0-12,0 kg. Meva yuzasi bir
oz ajinli, rangi yashil. 2urati- uzuq-uzuq yo’llar shaklidagi to’q yashil dog’lar. 3o’ri to’la, meva yuzasini
yoppasiga qoplagan, bog’lanmagan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, tig’iz, kam tolali, shirali, shi
rin, vanil ta’mli. 0uruq modda miqdori - 14,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 12,5%. 4rug’xonasi o’rta
hajmli. 4rug’donlari quruq, yopiq, urugxonaning barcha qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, keng uchli
tuxumsimon shaklda, bir oz bukilgan, sariq tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga
qadar o’suv davri 90-97 kun. Hosildorligi 45-50 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi.
Maxalliy nav. Qoraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized. Flowers are
monoecious or male. Fruits are egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 8.0–12.0 kg. Fruit skin is slightly
wrinkled. Background colour is green. Colour pa�ern is dark green spots in the pa�ern of broken stripes.
Ne�ing fully covers the fruit, unbounded. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, dense, slightly �
brous, juicy, sweet, with vanilla taste. Dry ma�er content is 14.5%, total sugar content is 12.5%. 2eed cavity
is medium-sized. Placentas are dry, closed, and occupy the entire seed cavity. 2eeds are large, widely oval-
shaped, slightly curved, yellow coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appear
ance until fruit maturity is 90–97 days. 8ield is 45–50 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. local
variety. It is widespread in Karakalpakstan.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист пятиугольной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, средний. Масса плода 8,0-12,0 кг.
Поверхность плода слабоморщинистая. Окраска фона зеленая. Рисунок - темно-зеленые пятна в
виде разорванных полос. Сетка полная, несвязанная. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, плотная,
слабоволокнистая, сочная, сладкая, с ванильным вкусом. Содержание сухих веществ - 14,5%, суммы
сахаров - 12,5%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, закрытые, заполняют
всю семенную полость. Семена крупные, широкоовальные, слабоизогнутые, желтого цвета.
Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 90-97 дней. Урожайность
- 45-50 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Местный сорт. Распространен в
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, tishsimon qirrali o’rta hajmli. Guli
germofrodit. Mevasi tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 4,0-5,0 kg. Meva yuzasi silliq, meva aso
sida bir oz tilim-tilim, rangi qizg’ish. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli.
Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, kam karsillaydigan, saqlanish davomida eruvchan, mayin,
juda shirin. 0uruq modda miqdori - 15,5%. 4rug’xonasi kichik. 4rug’donlari yopiq, g’ovaksimon. 4rug’i
tuxumsimon shaklda, tekis, sariq tusli. O’rta kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar
o’suv davri 100 kun. Hosildorligi 23-50 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 2aqlanuvchanligi- o’rta. 4n
shudring kasaligiga chidamli va fuzarioz so’lish kasalligiga chidamliligi- yuqori. O’z2PEKI3I selektsiyasi
navi. 7akimov 1. ., Gulimov 2. va Gulimov G. tomonidan yaratilgan. Buxoro va 7orazm viloyatlarida
rayonlashgan, va 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, with dentate edge, medium-sized. Flow
ers are monoecious. Fruits are egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 4.0–5.0 kg. Fruit skin is smooth,
slightly segmented near the base of the fruit. Background colour is orange. Colour pa�ern is absent. Net
ting fully covers the fruit, medium. 2kin hardness is average. Pulp is thick, white, slightly crisp, runny
a�er storage, tender, juicy, very sweet. Dry ma�er content is 15.5%. 2eed cavity is small-sized. Placentas
are closed, friable. 2eed are pointed-oval-shaped, even, yellow coloured. 3he variety is mid-late ripening;
time from seedling appearance until fruit maturity is 100 days. 8ield is 23–50 t/ha. 2hipping quality is good
and shelf life is average. 3he variety is resistant to powdery mildew and highly resistant to Fusarium wilt.
3his variety was developed at the 4z1I5M&P by 1. . Khakimov, 2. Gulimov, and G. Gulimov. It has been
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, с зазубренным
краем, средней величины. Цветки обоеполые. Плод яйцевидной формы, средний. Масса плода 4,0-
5,0 кг. Поверхность плода гладкая, слабосегментированная у основания. Окраска фона оранжевая.
Рисунок отсутствует. Сетка полная, среднеячеистая. Твердость коры средняя. Мякоть толстая, белая,
слабохрустящая, после лежки тающая, нежная, сочная, очень сладкая. Содержание растворимых
сухих веществ - 15,5%. Семенная полость малого размера. Плаценты закрытые, рыхлые. Семена
заостренно-овальные, ровные, желтого цвета. Сорт среднепоздний, вегетационный период от
всходов до созревания 100 дней. Урожайность - 23-50 т/га. Транспортабельность хорошая. Лежкость
плодов - средняя. Устойчив к мучнистой росе и имеет повышенную устойчивость к фузариозному
увяданию. Сорт селекции УзНИИОБиК. Выведен Хакимовым Р.А., Гулимовым С. и Гулимовым Г.
Районирован в Бухарской, Навоинской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской,
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg. Meva yuzasi ajinli, rangi och
qizg’ish yoki sariq. 2uratsiz. 3o’rsiz. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, tolali, shirin. 0uruq modda
miqdori - 12,1%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,8%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq,
yopiq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, sariq tusli. Kechpis
har nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 100-105 kun. Hosildorligi 30-35 t/ga.
3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. 2irdaryo va 2amarqand viloyatlarida
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–4.0 kg. Fruit skin is wrinkled. Back
ground colour is light orange or yellow. Colour pa�ern is absent. Ne�ing is absent. 2kin is solid. Pulp is
thick, white coloured, �brous, sweet. Dry ma�er content is 12.1%, total sugar content is 9.8%. 2eed cavity
is medium-sized. Placentas are dry, closed, and occupy half of the seed cavity. 2eeds are large, lanceolate,
yellow coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 100–105
days. 8ield is 30–35 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. local variety. It is widespread in the
Syrdarya and Samarkand regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, средний. Масса плода 3,0-4,0 кг. Поверхность
плода морщинистая. Окраска фона светло-оранжевая или желтая. Рисунок отсутствует. Сетка
отсутствует. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, волокнистая, сладкая. Содержание сухих веществ
- 12,1%, суммы сахаров - 9,8%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, закрытые,
заполняют половину семенной полости. Семена крупные, ланцетовидные, желтого цвета. Сорт
позднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 100-105 дней. Урожайность -
30-35 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Местный сорт. Распространен в
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta. Bargi yumaloq-buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi ovalsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 2,5-3,5 kg. Meva yuzasi silliq, bir
oz tilim-tilim, rangi jigarrang. 2urati- uzuq-uzuq qora-yashil tusli yo’llar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppa
siga qoplagan, kam bog’langan, yirik katakli. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, yashil-oq tusli, o’rta
tolali. 0uruq modda miqdori - 12,0-14,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,0-12,0%. 4rug’xonasi o’rta
hajmli. 4rug’donlari suzib yuruvchi. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shaklda, to’q sariq tusli. Kechpishar
nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 100-110 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ash
ishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. 0oraqalpog’iston, 2amarqand, 2urxandaryo
va 7orazm viloyatlarida rayonlashgan. 2irdayo va Jizzax viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are rounded acute, medium-sized. Flowers
are monoecious or male. Fruits are oval-shaped, medium-sized. Fruit weight is 2.5–3.5 kg. Fruit skin is
smooth, slightly-segmented. Background colour is brown. Colour pa�ern is broken black-green stripes.
Ne�ing fully covers the fruit, slightly bounded, coarse. 2kin hardness is average. Pulp is thick, greenish-
white, moderately �brous. Dry ma�er content is 12.0–14.0%, total sugar content is 9.0–12.0% 2eed cavity is
medium-sized. Placentas are moist. 2eeds are medium-sized, lanceolate, dark-yellow coloured. 3he variety
is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 100–110 days. 8ield is 25–30 t/ha.
2hipping quality and shelf life are good. local variety. It has been released in Karakalpakstan and in the
2amarkand, 2urkhanadrya, and Khorezm regions. It is widespread in the 2yrdarya and Djizzakh regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист округло-почковидной формы, средней
величины. Цветки обоеполые и мужские. Плод овальной формы, средний. Масса плода 2,5-3,5
кг. Поверхность плода гладкая, слабосегментированная. Окраска фона коричневая. Рисунок -
разорванные полосы черно-зеленого цвета. Сетка полная, малосвязанная, крупноячеистая. Твердость
коры средняя. Мякоть толстая, зеленовато-белая, средневолокнистая. Содержание сухих веществ
- 12,0-14,0%, суммы сахаров - 9,0-12,0%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные.
Семена среднего размера, ланцетовидные, темно-желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный
период от всходов до созревания 100-110 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и
лежкость плодов - хорошие. Местный сорт. Районирован в Каракалпакистане, Самаркандской,
Сурхандарьинской и Хорезмской областях. Распространен в Сырдарьинской и Джизакской
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, yirik hajmli. Guli ger
mofrodit va erkak jinsli. Mevasi cho’ziq ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 5,0-6,0 kg. Meva yu
zasi silliq yoki bir oz ajinli, rangi yashil-qizg’ish. 2urati- o’rta kenglikdagi qoramtir yashil tusli uzuq-uzuq
yo’llar to’rining ostidan aniq ko’rinib turadi. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, mayda katakli,
o’rta dag’al. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qizg’ish tusli, xushta’m. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari meva
etiga yopishgan. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shaklda, to’q sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar pay
do bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 100-110 kun. Fuzarioz so’lish va un shudring kasalliklariga
chidamli. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. O’z2PEKI3I selekt
syasi navi. Shukina R.S. tomonidan yaratilgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are oblong ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 5.0–6.0 kg. Fruit skin is
smooth or slightly wrinkled. Background colour is greenish-orange. Colour pa�ern is black-green, broken
stripes of average width, clearly visible under the net. Ne�ing fully covers the fruit, medium, of average
roughness. 2kin is solid. Pulp is orange, of pleasant taste. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are pa
rietal. 2eeds are medium-sized, lanceolate, dark-yellow coloured. 3he variety is late ripening; time from
seedling appearance until fruit maturity is 100–110 days. 1esistant to Fusarium wilt and powdery mildew.
8ield is 25–30 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 3his variety was developed at the 4z1I5M&P
(Pang.) Fil. var.
Растение средного размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-эллипсоидальной формы, средний. Масса плода
5,0-6,0 кг. Поверхность плода гладкая или слабо-морщинистая. Фон зеленовато-оранжевый. Рисунок
- в виде разорванных полос, средней ширины, черно-зеленого цвета, ясно видных под сеткой.
Сетка сплошная, мелкоячестая, средней грубости. Кора твердая. Мякоть оранжевая, приятного
вкуса. Семенная полость средннго размера. Плаценты пристенные. Семена среднего размера,
ланцетные, темно-желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов до
созревания 100-110 дней. Устойчив к фузариозному увяданию и мучнистой росе. Урожайность - 25-
30 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Сорт селекции УзНИИОБКиК. Выведен
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi yumaloq-yuraksimon shaklda, o’rta hajmli.
Guli germofrodit, erkak jinsli. Mevasi ovalsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 3,0-4,0 kg. Meva yu
zasi kuchsiz tilim-tilim, rangi qora-yashil. 2uratsiz. 3o’ri mevaning yarmini qoplaydi, ayrim joylarda kam
bog’langan, mevaning yuqori qismida mayda katakli, o’rta qismida esa o’rta va yirik katakli. Po’choq qat
tiqligi o’rta. Meva eti qalin, yashil-oq, po’chog’i atro�da yashil tusli, o’rta tolali, shirin. 0uruq modda miq
dori - 13,0-15,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,5-11,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq.
4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shaklda, to’q sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan
yetilguniga qadar o’suv davri 100-110 kun. Hosildorligi 25 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi-
o’rta. Maxalliy nav, 2amarqand viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are rounded cordate, medium-sized. Flowers
are monoecious or male. Fruits are oval-shaped, large. Fruit weight is 3.0–4.0 kg. Fruit skin is slightly seg
mented. Background colour is black-green. Colour pa�ern is absent. Ne�ing spreads over one half of the
fruit only, is relatively unbound in widely sca�ered areas, and is �ne near the top and medium to coarse
towards the middle of the fruit. 2kin hardness is average. Pulp is greenish-white, green near the skin, thick,
moderately �brous, sweet. Dry ma�er content is 13.0–15.0%, total sugar content is 9.5–11.0%. 2eed cavity is
medium-sized. Placentas are dry. 2eeds are medium-sized, lanceolate, dark-yellow coloured. 3he variety is
late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 100–110 days. 8ield is 25 t/ha. 2hipping
quality and shelf life are average. local variety. It is widespread in the 2amarkand region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист округло-сердцевидной формы, средней
величины. Цветки обоеполые и мужские. Плод овальной формы, крупного размера. Масса плода 3,0-
4,0 кг. Поверхность плода слабо сегментированная. Фон черно-зеленый. Рисунок отсутствует. Сетка
до половины, местами малосвязанная, мелкоячеистая у вершины плода, средне- и крупноячеистая
к середине плода. Твердость коры средняя. Мякоть толстая, зеленовато-белая, у коры зеленая,
средневолокнистая, сладкая. Содержание сухих веществ - 13,0-15,0%, суммы сахаров - 9,5-11,0%.
Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие. Семена среднего размера, ланцетовидные,
темно-желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 100-
110 дней. Урожайность - 25 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - средняя. Местный сорт,
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva yuzasi meva bandida
kuchsiz ajinli, uchki qismi silliq, rangi jigarrang-sariq tusli. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qo
plagan, yirik katakli. Po’chog’i qa�iq. Meva eti och yashil tusli, o’rta qalin, o’rta tolali, shirali, shirin. 0uruq
modda miqdori - 8,7%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,4%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari
quruq. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan
yetilguniga qadar o’suv davri 100-110 kun. Hosildorligi 24-28 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchan
ligi- yaxshi. Maxalliy nav. 3oshkent viloyativa Farg’ona vohasi hududlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit skin is slightly wrinkled near
the stem, almost smooth on the top. Background colour is brownish-yellow. Colour pa�ern is absent. Net
ting fully covers the fruit, coarse. 2kin is solid. Pulp is light green, of medium thickness, moderately �brous,
juicy, sweet. Dry ma�er content is 8.7%, total sugar content is 7.4%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas
are dry. 2eeds are large, lanceolate, yellow coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling ap
pearance until fruit maturity is 100–110 days. 8ield is 24–28 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good.
3his variety is widespread in the 3ashkent region and Fergana oasis.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, крупного размера. Масса плода 4,0-
6,0 кг. Поверхность плода слабоморщинистая у плодоножки, почти гладкая на вершине. Окраска
фона коричневато-желтая. Рисунок отсутствует. Сетка полная, крупноячеистая. Кора твердая.
Мякоть светло-зеленая, средней толщины, средневолокнистая, сочная, сладкая. Содержание сухих
веществ - 8,7%, суммы сахаров - 7,4%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие. Семена
крупные, ланцетовидные, желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов
до созревания 100-110 дней. Урожайность - 24-28 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов -
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli
germofrodit, erkak jinsli. Mevasi dumaloq shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,5-4,0 kg. Meva yuzasi bir
oz notekis, rangi zaytungrang-qizg’ish. 2urati- qoramtir-yashil qo’sh uzuq-uzuq yo’llar. 3o’ri qisman,
bog’lanmagan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq, po‘chog’i atro� yashil tusli, tig’iz, shirin. 0uruq modda
miqdori - 11,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 7,8%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq,
urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i o’rta hajmli, tuxumsimon shaklda, sariq tusli.
Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 100-110 kun. Hosildorligi 20-
22 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. 2amarqand, Buxoro va 7orazm
viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are globe-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.5–4.0 kg. Fruit skin is slightly
uneven. Background colour is olive-orange. Colour pa�ern is black-green, double, broken stripes. Ne�ing
is partial, unbounded. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, green near the skin, dense, sweet. Dry
ma�er content is 11.0%, total sugar content is 7.8%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and oc
cupy more than half of the seed cavity. 2eeds are medium-sized, oval-shaped, yellow-coloured. 3he variety
is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 100–110 days. 8ield is 20–22 t/ha.
2hipping quality and shelf life are average. local variety. It is widespread in the 2amarkand, Bukhara,
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод шаровидной формы, средний. Масса плода 3,5-4,0 кг.
Поверхность плода слабобугристая. Окраска фона оливково-оранжевая. Рисунок - черно-зеленые
двойные разорванные полосы. Сетка частичная, несвязанная. Кора твердая. Мякоть толстая, белая,
вблизи коры - зеленая, плотная, сладкая. Содержание сухих веществ - 11,0%, суммы сахаров - 7,8%.
Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, заполняют больше половину семенной
полости. Семена среднего размера, овальные, желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный
период от всходов до созревания 100-110 дней. Урожайность - 20-22 т/га. Транспортабельность и
лежкость плодов - средняя. Местный сорт. Распространен в Самаркандской, Бухарской и Хорезмской
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 3,5-7,0 kg. Meva yuzasi bir
oz ajinli yoki silliq, rangi sariq-yashil. 2urati- tor uzuq-uzuq to’q yashil yo’llar. 3o’ri to’la, meva yuzasini
yoppasiga qoplagan, yirik katakli, bog’langan, dag’al. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, tolali, kam
karsillaydigan, saqlanish davomida yuqori ta’m xususiyatlariga ega bo’ladi. 0uruq modda miqdori - 11,9%,
umumiy qand moddasi miqdori - 7,6-10,2%. 4rug’xonasi kichik. 4rug’donlari quruq, ochiq, urug’xonaning
yarmini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, to’q sariq tusli. Kechpishar nav,
maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 100-115 kun. Hosildorligi 35-50 t/ga. 3ashishga
chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. 7orazm viloyati va 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are egg-shaped, large. Fruit weight is 3.5–7.0 kg. Fruit skin is slightly wrinkled or
smooth. Background colour is yellowish-green. Colour pa�ern is narrow, dark green, broken stripes. Net
ting fully covers the fruit, coarse, bounded, rough. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, �brous,
slightly crisp, becomes very �ne tasting a�er storage. Dry ma�er content is 11.9%, total sugar content is
7.6–10.2%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are dry, open, and occupy half of the seed cavity. 2eeds are
large, widely oval-shaped, dark-yellow coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appear
ance until fruit maturity is 100–115 days. 8ield is 35–50 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good.
local variety. It is widespread in the Khorezm region and in Karakalpakstan.
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист пятиугольной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, крупного размера. Масса плода 3,5-7,0
кг. Поверхность плода слабоморщинистая или гладкая. Окраска фона желтовато-зеленая. Рисунок
узкие темно-зеленые разорванные полосы. Сетка полная, крупноячеистая, связанная, грубая. Кора
твердая. Мякоть толстая, белая, волокнистая, слабохрустящая, приобретает высокие вкусовые
качества после лежки. Содержание сухих веществ - 11,9%, суммы сахаров - 7,6-10,2%. Семенная
полость малого размера. Плаценты сухие, открытые, заполняют половину семенной полости. Семена
крупные, широкоовальные, темно-желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 100-115 дней. Урожайность - 35-50 т/га. Транспортабельность и лежкость
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-7,0 kg. Meva yuzasi bir oz ajinli,
rangi qora-yashil, mevaband atro� sarg’ish tusli. 2uratsiz. 3o’rsiz yoki qisman, yirik katakli, bog’lanmagan.
Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, yetilmaydigan, oq tusli, saqlash davomida shirin. 0uruq modda miqdori
- 13,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 11,2%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, yopiq,
urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, tuxumsimon shaklda, och sariq tusli.
Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 100-115 kun. Hosildorligi 35-45
t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. 2irdaryo, 2amarqand va 7orazm
viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 4.0–7.0 kg. Fruit skin is slightly wrinkled. Background
colour is black-green, with a yellow tint near the stem. Colour pa�ern is absent. Ne�ing is absent or partial,
coarse, unbounded. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, non-ripening, sweet a�er storage. Dry mat
ter content is 13.5%, total sugar content is 11.2%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry, closed,
and occupy more than half of the seed cavity. 2eeds are large, oval-shaped, light-yellow coloured. 3he
variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 100–115 days. 8ield is 35–45
t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. local variety. It is widespread in the 2yrdarya, 2amarkand,
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, крупного размера. Масса плода
4,0-7,0 кг. Поверхность плода слабоморщинистая. Окраска фона черно-зеленая, у плодоножки с
желтизной. Рисунок отсутствует.Сетка отсутствует или частичная, крупноячеистая, несвязанная. Кора
твердая. Мякоть толстая, недозревающая, белая, сладкая после лежки. Содержание сухих веществ
- 13,5%, суммы сахаров - 11,2%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, закрытые,
заполняют больше половины семенной полости. Семена крупные, овальные, светло-желтого цвета.
Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 100-115 дней. Урожайность
- 35-45 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Местный сорт. Распространен в
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yumaloq yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi kalta tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 4,0-5,0 kg. Meva yu
zasi silliq yoki mevaband qismi bir oz tilim-tilim, rangi sariq-qizg’ish. 2uratsiz. 3o’ri qisman, yirik katakli,
mevaning yarimiga qadar kam bog’langan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, yetilmaydigan, tig’iz,
saqlash davomida shirin, nok ta’mli. 0uruq modda miqdori - 8,9-10,3%, umumiy qand moddasi miqdori
- 7,9-8,3%. 4rug’xonasi kichik. 4rug’donlari quruq, ochiq. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, sariq
tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 100-115 kun. Fuzarioz
so’lish kasalligiga o’rta darajada chalinadi. Hosildorligi 25-28 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 0ishda
saqlashga yaroqli. O’zO’I3I selektsiyasi navi. 2amarqand, 2urxondaryo va 0ashqadaryo viliyotlarida ray
onlashgan. 7orazm, Buxoro, Jizzax va 2irdaryo viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are round-shaped, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are short-egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 4.0–5.0 kg. Fruit skin is smooth
or slightly segmented near the stem. Background colour is yellow-orange. Colour pa�ern is absent. Ne�ing
is partial, coarse, slightly bounded over one half of the fruit. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured,
non-ripening, dense, sweet a�er storage, with pear taste. Dry ma�er content is 8.9–10.3%, total sugar con
tent is 7.9–8.3%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are dry, open. 2eeds are large, lanceolate, yellow
coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 100–115 days.
2usceptibility to Fusarium wilt is average. 8ield is 25–28 t/ha. 2hipping quality is good. 2uitable for winter
storage. 3his variety was developed at the 4z1IPI. It has been released in the 2amarkand, 2urkhandaria,
and Kashkadarya regions and is widespread in the Khorezm, Bukhara, Djizzakh, and 2yrdarya regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист округло-сердцевидной формы, средней
величины. Цветки обоеполые и мужские. Плод коротко-яйцевидной формы, средний. Масса
плода 4,0-5,0 кг. Поверхность плода гладкая или слабосегментированная у плодоножки. Окраска
фона желто-оранжевая. Рисунок отсутствует. Сетка частичная, крупноячеистая, малосвязанная
до середины плода. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, недозревающая, плотная, после лежки
сладкая, с привкусом груши. Содержание сухих веществ - 8,9-10,3%, суммы сахаров - 7,9-8,3%.
Семенная полость маленького размера. Плаценты сухие, открытые. Семена крупного размера,
ланцетовидные, желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от полных всходов до
созревания 100-115 дней. Поражается фузариозным увяданием в средней степени. Урожайность - 25-
28 т/га. Транспортабельность хорошая. Пригоден для зимнего хранения. Сорт селекции УзНИИР.
Районирован в Самаркандской, Сурхандариньской и Кашкадарьинской областях. Распространен в
Tuya qovun
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- o’rta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi ellipssimon yoki cho’ziq tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 5,0
kg. Meva yuzasi bir oz notekis, rangi to’q yashil. 2uratsiz. 3o’ri yirik katakli, kamyob, meva yuzasini barcha
qismini egallagan. Meva eti oq tusli, tig’iz, o’rta tolali, saqlanish davomida shirin. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari quruq, meva etiga yopishgan. 4rug’i yirik hajmli, sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 100-120 kun. Hosildorligi 35-40 t/ga. 3ashishga chidamligi va
saqlanuvchanligi- yaxshi. 0ishda saqlash uchun yaroqli Maxalliy nav. 7orazm viloyatida tarqalgan.
Tuya kovun
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are acute. Flowers are monoecious or male.
Fruits are ellipsoidal-shaped or oblong egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 5.0 kg. Fruit skin is
slightly uneven. Background colour is dark green. Colour pa�ern is absent. Ne�ing is coarse, complete,
rare. Pulp is white, dense, moderately �brous, sweet a�er storage. 2eed cavity is medium-sized. Placentas
are dry, parietal. 2eeds are large, yellow coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appear
ance until fruit maturity is 100–120 days. 8ield is 35–40 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 2uit
able for winter storage. local variety. It is widespread in the Khorezm region.
(Pang.) Fil. var.
Растение средного размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод элипсоидальной или удлиненно-яйцевидной формы, среднего
размера. Масса плода 5,0 кг. Поверхность плода слабо бугристая. Окраска фона - темно-зеленая.
Рисунок - отсутствует. Сетка крупноячеистая, редкая, по всей поверхности плода. Мякоть белая,
плотная, средневолокнистая, после лежки сладкая Семенная полость среднего размера. Плаценты
сухие, пристенные. Семена крупные, желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период
от всходов до созревания 100-120 дней. Урожайность - 35-40 т/га. Транспортбельность и лежкость
плодов - хорошая. Пригоден для зимнего хранения. Местный сорт. Распространен в Хорезмской
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
151
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 3,0-5,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi jigar
rang. 2urati- tor uzuq-uzuq qora-yashil yollar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli,
bog’langan. Po’chog’i o’rta dag’al. Meva eti qalin, yashil-oq tusli, tig’iz, o’rta tolali. 0uruq modda miqdori
- 10,0-12,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,0-11,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari suzib
yuruvchi. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon shaklda, to’q sarg’ish tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 100-120 kun. Hosildorligi 30 t/ga. 3ashishga chidamligi- yaxshi,
mevaning saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav. Samarqand viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, and medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are ellipsoidal-shaped, medium-sized. Fruit weight is 3.0–5.0 kg. Fruit skin is smooth.
Background colour is brown. Colour pa�ern is narrow, broken, black-green stripes. Ne�ing fully covers the
fruit, medium, bounded. 3he skin is moderately rough. Pulp is thick, greenish-white, dense, moderately
�brous. Dry ma�er content is 10.0–12.0%, total sugar content is 9.0–11.0%. 2eed cavity is medium-sized.
Placentas are liquid. 2eeds are medium-sized, lanceolate, dark-yellow coloured. 3he variety is late ripen
ing; time from seedling appearance until fruit maturity is 100–120 days. 8ield is 30 t/ha. 2hipping quality
and shelf life are average. local variety. It is widespread in the 2amarkand region.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевилной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, средний. Масса плода 3,0-5,0 кг.
Поверхность плода гладкая. Окраска фона коричневая. Рисунок - узкие разорванные черно-зеленые
полосы. Сетка полная, среднеячеистая, связанная. Кора среднегрубая. Мякоть толстая, зеленовато-
белая, плотная, средневолокнистая. Содержание сухих веществ - 10,0-12,0%, суммы сахаров - 9,0-
11,0%. Семенная полость среднего размера. Плаценты влажные. Семена средние, ланцетовидные,
темно-желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 100-120
дней. Урожайность - 30 т/га. Транспортабельность хорошая, лежкость плодов - средняя. Местный
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ovalsimon yoki tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 8,0-17,0 kg, xa�oki
17,0 kg gacha. Meva yuzasi silliq yoki bir oz g’adir-budir, yaltiroq, rangi yashil-sariq yoki yorqin limon
rang-sariq. 2urati- keng bo’lmagan qiyshiq-qing’ir yo’llar va mayda to’q yashil dog’lar. 3o’ri mevaband
qismida bilinar-bilinmas yoki mavjud emas. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, tig’iz, o’rta tolali,
saqlanish davomida shirin. 0uruq modda miqdori - 15,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 11,5-12,0%.
4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari nam, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, tuxum
simon shaklda, sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 100-
123 kun. Hosildorligi 30-35 t/ga, xa�oki 54 t/ga gacha. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi.
Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan. 7orazm viloyatida rayonlashgan va 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are oval- or egg-shaped, large. Fruit weight is 8.0–17.0 and up to 35.0 kg. Fruit skin is smooth or
slightly uneven, shiny. Background colour is greenish-yellow or bright lemon- yellow. Colour pa�ern is
narrow to medium, tortuous stripes, and small dark green spots. Ne�ing is slightly expressed near the
stem, or absent. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, dense, moderately �brous, sweet a�er storage.
Dry ma�er content is 15.0%, total sugar content is 11.5–12.0%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are
moist and occupy half of the seed cavity. 2eeds are large, oval-shaped, lanceolate, yellow coloured. 3he va
riety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 100–123 days. 8ield is 30–35 and
up to 54 kg. 2hipping quality and shelf life are good. local variety. It has been selected for at the KK1I .
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод овальной или яйцевидной формы, крупного размера. Масса
плода 8,0-17,0 и до 35,0 кг. Поверхность плода гладкая или слабобугристая, блестящая. Окраска
фона зеленовато-желтая или ярко лимонно-желтая. Рисунок - неширокие извилистые полосы и
мелкие пятна темно-зеленого цвета. Сетка слабовыражена у плодоножки или отсутствует. Кора
твердая. Мякоть толстая, белая, плотная, средневолокнистая, после лежки сладкая. Содержание
сухих веществ - 15,0%, суммы сахаров - 11,5-12,0%. Семенная полость среднего размера. Плаценты
влажные, заполняют половину семенной полости. Семена крупные, овальные, желтого цвета. Сорт
позднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 100-123 дней. Урожайность - 30-35
и до 54 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Местный сорт, отселектирован в
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
153
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi
qora-zaytungrang. 2uratsiz. 3o’ri to’la yoki qisman qoplangan, yirik katakli, dag’al. Po’chog’i qa�iq. Meva
eti qalin, yashil-oq tusli, tolali, shirali, saqlanish davomida juda shirin. 0uruq modda miqdori - 8,8-13,0%,
umumiy qand moddasi miqdori - 7,3-11,7%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, yopiq. 4rug’i
yirik hajmli, tuxumsimon shaklda, sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga
qadar o’suv davri 100-130 kun. 2ho’rga chidamli. Hosildorligi 22-36 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi.
0ishda saqlashga yaroqli. O’zO’I3I selektsiyasi navi. Pangalo K.I. va Goldgauzen M.K. tomonidan yaratil
gan. Respublika bo’yicha rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are egg-shaped, large. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit skin is smooth. Background colour is black-
olive. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit or partial, coarse, rough. 2kin is solid. Pulp
is thick, greenish-white coloured, �brous, juicy, very sweet a�er storage. Dry ma�er content is 8.8–13.0%,
total sugar content is 7.3–11.7%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry, closed. 2eeds are large,
oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit matu
rity is 100–130 days. 2alt-tolerant. 8ield is 22–36 t/ha. 2hipping quality is good. 2uitable for winter storage.
3his variety was developed at the 4z1IPI by K.I. Pangalo and M.K. Goldgauzen. It has been released in the
(Pang.) Fil. var.
To’yona
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, poya turi- rigidsimon. Bargi buyraksimon shaklda, butun qirrali, yirik
hajmli. Guli germofrodit. Mevasi keng tuxumsimon shaklda to’mtoq uchli. Meva vazni 3,0-8,0 kg. Meva
yuzasi silliq, rangi terim davrida qo’ng’ir va etiganidan so’ng sariq-qo’ng’ir tusli. 2uratsiz. 3o’ri etilganida
to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, dag’al. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, yashil tusli,
terim vaqtida karsillaydigan va etilganidan so’ng eruvchan, mayin, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori
- 11,7-13,7%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,9-11,6%. 4rug’xonasi yirik hajmli, oq tusli. 4rug’donlari
ochiq, g’ovaksimon. 4rug’i yirik hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, bir oz bukilgan, sarg’ish tusli.
Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 102-106 kun. Hosildorligi 29-46
t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 2aqlanuvchanligi- o’rta. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. 2hukina .C.,
Pestsova 2.3., 7akimov 1. . va Halilov 5. tomonidan yaratilgan. 1espublika bo’yicha rayonlashgan.
Tuyona
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, rigid and bushy. Leaves are acute, entire, large. Flowers are monoecious.
Fruits are widely egg-shaped, with blunted ends. Fruit weight is 3.0–8.0 kg. Fruit skin is smooth. Back
ground colour is greyish-brown at harvest and yellowish-grey a�er ripening. Colour pa�ern is absent.
Ne�ing fully covers the fruit at full maturity, medium, rough. 2kin is solid. Pulp is thick, greenish coloured,
crisp at harvest and runny a�er ripening, tender, juicy, very sweet. Dry ma�er content is 11.7–13.7%, total
sugar content is 9.9–11.6%. 2eed cavity is large-sized, white coloured. Placentas are open, friable. 2eeds are
large, widely oval-shaped, slightly curved, cream coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling
appearance until fruit maturity is 102–106 days. 8ield is 29–46 t/ha. 2hipping quality is good and shelf life
is average. 3his variety was developed at the 4z1I5M&P by .2. 2hyukina, 2.3. Pestsova, 1. . Khakimov,
and 5. Khalilov. It has been released in the 1epublic.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, тип куста - ригидный. Лист почковидной формы, цельнокрайний,
крупного размера. Цветки обоеполые. Плод широко-яйцевидной формы с тупым концом. Масса
плода 3,0-8,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона серовато-бурая при съеме и желтовато-
бурая после дозревания. Рисунок отсутствует. Сетка полная при полном созревании, среднеячеистая,
грубая. Кора твердая. Мякоть толстая, зеленоватая, хрустящая при съеме и тающая после дозревания,
нежная, сочная, очень сладкая. Содержание сухих веществ - 11,7-13,7%, суммы сахаров - 9,9-11,6%.
Семенная полость большого размера, белая. Плаценты открытые, рыхлые. Семена крупные,
широкоовальные, слегка искривленные, кремового цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный
период от всходов до созревания 102-106 дней. Урожайность - 29-46 т/га. Транспортабельность
хорошая. Лежкость плодов - средняя. Сорт селекции УзНИИОБКиК. Выведен Щукиной А.С.,
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
155
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-7,0 kg. Meva yuzasi ajinli, rangi yas
hil-qizg’ish. 2urati- siyrak to’q yashil dog’lar. 3o’rsiz. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, tig’iz, karsil
laydigan, shirin. 0uruq modda miqdori - 12,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 11,4%. 4rug’xonasi o’rta
hajmli. 4rug’donlari quruq, yopiq, urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli,
nashtarsimon shaklda, to’q sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv
davri 105-115 kun. Hosildorligi 25-30 t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- o’rta. Maxalliy nav.
2irdaryo, 2amarqand viloyatlarida va 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 4.0–7.0 kg. Fruit skin is wrinkled. Background colour
is greenish-orange. Colour pa�ern is rare, dark-green spots. Ne�ing is absent. 2kin is solid. Pulp is thick,
white coloured, dense, crisp, sweet. Dry ma�er content is 12.5%, total sugar content is 11.4%. 2eed cavity
is medium-sized. Placentas are dry, closed, and occupy more than half of the seed cavity. 2eeds are large,
lanceolate, yellow coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity
is 105–115 days. 8ield is 25–30 t/ha. 2hipping quality and shelf life are average. local variety It is wide
spread in the 2yrdarya and 2amarkand regions and in Karakalpakstan.
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевилной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, крупного размера. Масса плода 4,0-
7,0 кг. Поверхность плода морщинистая. Окраска фона зеленовато-оранжевая. Рисунок - редкие
темно-зеленые пятна. Сетка отсутствует. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, плотная, хрустящая,
сладкая. Содержание сухих веществ - 12,5%, суммы сахаров - 11,4%. Семенная полость среднего
размера. Плаценты сухие, закрытые, заполняют больше половины семенной полости. Семена
крупные, ланцетовидные, темно-желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от
всходов до созревания 105-115 дней. Урожайность - 25-30 т/га. Транспортабельность и лежкость
плодов - средняя. Местный сорт. Распространен в Сырдарьинской, Самаркандской областях и в
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi yumaloqsimon shaklda, o’rta yoki yirik hajmli. Meva vazni 2,5-4,5 kg. Meva yuzasi
bir oz tilim-tilim, rangi to’q yashil, jigarrang tusli. 2urati- yuza rangidan bir oz farqlanadigan tor to’q yas
hil yo’llar. 3o’ri yirik katakli, qisman, mayda va o’rta yoriqchalari bor. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin,
po’chog’ atro� yashil-oq tusli. 0uruq modda miqdori - 11,0-13,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 8,3-
11,4%. 4rug’xonasining hajmi ka�a emas. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i
yirik hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, bir oz bukilgan, 3o’q sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar
paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 106-107 kun. Hosildorligi 25-35 t/ga. 3ashishga chidam
ligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. 2amarqand, 2urxandaryo, Buxoro, 7orazm viloyatlari va
Qoraqalpog’istonda rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are acute, and medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are oval-shaped, medium- or large-sized. Fruit weight is 2.5–4.5 kg. Fruit skin is slight
ly segmented. Background colour is dark green with a brown tint. Colour pa�ern is narrow, dark-green
stripes, poorly di�erentiated from the background. Ne�ing is coarse, partial, with small and medium-sized
splits. 2kin is solid. Pulp is thick. Main color of pulp is white and outer layer is greenish. Dry ma�er content
is 11.0–13.5%, total sugar content is 8.3–11.4%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are dry and occupy half
of the seed cavity. 2eeds are large, widely oval-shaped, slightly curved, dark-yellow coloured. 3he variety
is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 106–107 days. 8ield is 25–35 t/ha.
2hipping quality and shelf life are good. local variety. It is been released in the 2amarkand, 2urkhandaria,
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод овальной формы, средний или крупный. Масса плода 2,5-4,5 кг.
Поверхность плода слабо сегментированная. Фон темно-зеленый с коричневым оттенком. Рисунок
- узкие темно-зеленые полосы, слабо отличимые от фона. Сетка крупноячеистая, частичная, с
мелкими и средними трещинками. Кора твердая. Мякоть толстая, вблизи коры - зеленовато-
белая. Содержание сухих веществ - 11,0-13,5%, суммы сахаров - 8,3-11,4%. Семенная полость
небольшого размера. Плаценты сухие, заполняют половину семенной полости. Семена крупные,
широкоовальные, слабоизогнутые, темно-желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период
от всходов до созревания 106-107 дней. Урожайность - 25-35 т/га. Транспортабельность и лежкость
плодов - хорошие. Местный сорт. Районирован в Самаркандской, Сурхандарьинской, Бухарской,
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
157
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Tornovvot beshak
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germo
frodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon yoki ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 5,0-7,0 kg. Meva
yuzasi mevaband qismida ajinli, rangi yashil-qo’ng’ir. 2urati- mayda dumaloq dog’lar, yuza rangidan bir
oz to’qroq. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, dag’al. Po’chog’i qa�iq. Meva eti
qalin, oq tusli, o’rta tolali, shirali, xushbo’y, shirin. 0uruq modda miqdori - 14,0%, umumiy qand moddasi
miqdori - 13,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarmini egallagan. 4rug’i
yirik hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, sarg’ish tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan
yetilguniga qadar o’suv davri 100-115 kun. Hosildorligi 40-45 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchan
ligi- yaxshi. 0uritishga yaroqli. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan. 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
Tornavvat beshak
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are egg- or ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 5.0–7.0 kg. Fruit skin is wrinkled
near the stem. Background colour is green-brown. Colour pa�ern is small, round spots, slightly darker
than the background. Ne�ing fully covers the fruit, medium, rough. 2kin is solid. Pulp is thick, white co
loured, moderately �brous, juicy, aromatic, sweet. Dry ma�er content is 14.0%, total sugar content is 13.0%.
2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy half of the seed cavity. 2eeds are large, widely
oval-shaped, cream coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit
maturity is 110–115 days. 8ield is 40–45 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 2uitable for drying.
3his local variety has been selected for at the KK1I . It is widespread in Karakalpakstan.
(Pang.) Fil. var.
Кора твердая. Мякоть толстая, белая, средневолокнистая, сочная, с ароматом, сладкая. Содержание
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- or’ta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, o’rta hajmli. Meva vazni 4,0-5,0 kg. Meva yuzasi silliq,
rangi yorqin qizg’ish. 2urati- to’q yashil dog’lar yoki uzuq-uzuq yo’llar. 3o’ri qisman, mevaband qismida
bog’langan. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin, oq tusli, sershira, shirin. 0uruq modda miqdori - 11,5-
13,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,5-12,0%. 4rug’xonasi kichik. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning
barcha qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, tuxumsimon shaklda, sarg’ish tusli. O’rtapishar nav, may
salar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 110-115 kun. Hosildorligi 35-45 t/ga. 3ashishga chi
damliligi- yaxshi. 0uritishga yaroqli. 00DI3I selektsiyasi navi. 0oraqalpog’iston va 7orazm viloyatida
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are mon
oecious or male. Fruits are egg-shaped, medium-sized. Fruit weight is 4.0–5.0 kg. Fruit skin is smooth.
Background colour is bright orange. Colour pa�ern is dark-green spots or broken stripes. Ne�ing is par
tial, bounded near the stem. 2kin hardness is average. Pulp is thick, white coloured, very juicy, sweet. Dry
ma�er content is 11.5–13.0%, total sugar content is 10.5–12.0%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are
dry and occupy almost the entire seed cavity. 2eed are large, oval-shaped, cream coloured. 3he variety is
midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 90–100 days. 8ield is 45–50 t/ha.
2hipping quality is good. 4sed for drying. 3his variety was developed at the KK1I . It is widespread in
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, среднеплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, средней величины. Масса плода 4,0-5,0
кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона ярко-оранжевая. Рисунок - темно-зеленые пятна или
разорванные полосы. Сетка частичная, связанная у плодоножки. Твердость коры средняя. Мякоть
толстая, белая, очень сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 11,5-13,0%, суммы сахаров - 10,5-
12,0%. Семенная полость малого размера. Плаценты сухие, заполняют почти всю семенную полость.
Семена крупные, овальные, кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов
до созревания 110-115 дней. Урожайность - 35-45 т/га. Транспортабельность хорошая. Пригоден для
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
159
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- or’ta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 5,0-8,0 kg. Meva yuzasi bir oz
ajinli, rangi to’q yashil. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, bog’langan.
Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, tig’iz, shirin. 0uruq modda miqdori - 11,2%, umumiy qand mod
dasi miqdori - 9,9%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarimidan ko’p qis
mini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, sarg’ish tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 110-115 kun. Hosildorligi 35-40 t/ga. 3ashishga chidamliligi va
saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav. Qoraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 5.0–8.0 kg. Fruit skin is slightly wrinkled. Back
ground colour is dark green. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, medium, bounded.
2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, dense, sweet. Dry ma�er content is 11.2%, total sugar content is
9.9%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy more than half of the seed cavity. 2eeds
are large, lanceolate, cream coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit
maturity is 110–115 days. 8ield is 35–40 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 3his local variety is
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, среднеплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, крупного размера. Масса плода 5,0-
8,0 кг. Поверхность плода слабоморщинистая. Окраска фона темно-зеленая. Рисунок отсутствует.
Сетка полная, среднеячеистая, связанная. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, плотная, сладкая.
Содержание сухих веществ - 11,2%, суммы сахаров - 9,9%. Семенная полость среднего размера.
Плаценты сухие, заполняют больше половины семенной полости. Семена крупные, ланцетовидные,
кремового цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 110-115
дней. Урожайность - 35-40 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Местный сорт.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi dumaloq-ovalsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,5-6,0 kg. Meva yuzasi sil
liq, rangi sariq. 2urati- qo’sh uzuq-uzuq qora yo’llar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta
katakli, mayin. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, terimdan so’ng karsillaydigan, saqlanish davom
ida eruvchan, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 10,9-13,6%, umumiy qand moddasi miqdori - 8,7%.
4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari yarim ochiq, g’ovaksimon. 4rug’i nashtarsimon shaklda, o’rta hajm
li, tekis, sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 108-120 kun.
4n shudring va fuzarioz solish kasalliklariga chidamli. Hosildorligi 49-56 t/ga. 3ashishga chidamliligi va
saqlanuvchanligi- yaxshi. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. 7akimov 1. ., Gulimov 2. va 2hukina tomonidan
yaratilgan. 7orazm, Buxoro viloyatlari va 0oraqalpog’istonda rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are round-oval-shaped. Fruit weight is 4.5–6.0 kg. Fruit skin is smooth. Background colour
is yellow. Colour pa�ern is double, interrupted, black stripes. Ne�ing fully covers the fruit, medium, ten
der. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, crisp a�er harvest, runny a�er storage, juicy, sweet. Dry
ma�er content is 10.9–13.6%, total sugar content is 8.7%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are semi-
open, friable. 2eeds are lanceolate, medium-sized, smooth, yellow coloured. 3he variety is late ripening;
time from seedling appearance until fruit maturity is 108–120 days. 1esistant to powdery mildew and
Fusarium wilt. 8ield is 49–56 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 3his variety was developed at
the 4z1I5M&P by 1. . Khakimov, 2. Gulimov, and .2. 2hykina. It has been released in the Khorezm and
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод округло-овальной формы, крупного размера. Масса плода 4,5-6,0
кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона желтая. Рисунок - двойные разорванные черные полосы.
Сетка полная, среднеячеистая, нежная. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, хрустящая после снятия,
тающая после хранения, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 10,9-13,6%, суммы сахаров
- 8,7%. Семенная полость среднего размера. Плаценты полуоткрытые, рыхлые. Семена средние,
ланцетовидные, ровные, желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов до
созревания 108-120 дней. Устойчив к мучнистой росе и фузариозному увяданию. Урожайность - 49-
56 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Сорт селекции УзНИИОБКиК. Выведен
Хакимовым Р.А., Гулимовым С. и Щукиной А.С. Районирован в Хорезмской, Бухарской областях и
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, to’mtoq uchli, o’rta hajmli. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva yuzasi
yirik ajinli, rangi to’q yashil. 2urati- mevaning barcha qismida siyrak yo’llar shaklidagi qora-yashil dog’lar.
3o’ri qisman, mevabandida kam bog’langan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, kam tolali, tig’iz,
o’rta shirali, shirin, nok ta’mli. 0uruq modda miqdori - 12,5%, umumiy qand moddasi miqdori - 11,2%.
4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq. 4rug’i yirik hajmli, tuxumsimon shaklda, sarg’ish tusli. Ke
chpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 110-120 kun. 2aqlanish davomida
yetiladi. Hosildorligi 40-45 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. 0uritishga yaroqli.
Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan. 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are egg-shaped, with rounded ends, medium-sized. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit skin is largely
wrinkled. Background colour is dark green. Colour pa�ern is black-green spots in the pa�ern of occasional
stripes over the entire the fruit. Ne�ing is partial, medium near the stem. 2kin is solid. Pulp is thick, white
coloured, slightly �brous, dense, moderately juicy, sweet, with pear aroma. Dry ma�er content is 12.5%,
total sugar content is 11.2%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry. 2eeds are large, oval-shaped,
cream coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 110–120
days. 1ipens during storage. 8ield is 40–45 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 2uitable for dry
ing. 3his local variety has been selected for at the KK1I . It is widespread in Karakalpakstan
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, с тупым концом, средний. Масса плода
4,0-6,0 кг. Поверхность плода крупноморщинистая. Окраска фона темно-зеленая. Рисунок - черно-
зеленые пятна в виде редких полос по всему плоду. Сетка неполная, малосвязанная у плодоножки.
Кора твердая. Мякоть толстая, белая, слабоволокнистая, плотная, среднесочная, сладкая, с грушевым
ароматом. Содержание сухих веществ - 12,5, суммы сахаров - 11,2%. Семенная полость среднего
размера. Плаценты сухие. Семена крупного размера, овальные, кремового цвета. Сорт позднеспелый,
вегетационный период от всходов до съема 110-120 дней. Дозревает в период хранения. Урожайность
- 40-45 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Пригоден для сушки. Местный сорт,
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-7,0 kg. Meva yuzasi bir oz ajinli,
mevabandida kuchli ajinli va mevaning yuqori qismida esa mavjud emas, rangi yashil. 2urati- mevan
ing barcha sirtida o’rta va mayda hajmli to’q yashil dog’lar. 3o’ri qisman, yirik katakli, mevabandida yor
iqlari bor, mevaning o’rta qismida kam bog’langan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, och yashil tusli, tolali,
shirin. 0uruq modda miqdori - 11,8%, umumiy qand moddasi miqdori - 9,1%. 4rug’xonasi yirik hajmli.
4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarimidan kam qismini egallagan. 4rug’i yirik hajmli, keng uchli tux
umsimon shaklda, bir oz bukilgan, och sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga
qadar o’suv davri 110-120 kun. Hosildorligi 35-40 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi.
Maxalliy nav. 2amarqand, Buxoro, 2urxodaryo va 2irdaryo viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 4.0–7.0 kg. Fruit skin is slightly wrinkled, heavily wrin
kled near the stem, and almost smooth on the top. Background colour is green. Colour pa�ern is medium
and small dark green spots over the entire skin. Ne�ing is partial, coarse, with cracks near the stem, slightly
bounded over one half of the fruit. 2kin is solid. Pulp is thick, light-green coloured, �brous, sweet. Dry
ma�er content is 11.8%, total sugar content is 9.1%. 2eed cavity is large. Placentas are dry and occupy less
than half of the seed cavity. 2eeds are large, widely oval-shaped, slightly curved, light-yellow coloured. 3he
variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 110–120 days. 8ield is 35–40
t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. local variety. It is widespread in the 2amarkand, Bukhara,
2urkhandarya, and 2yrdarya regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод эллипсоидальной формы, крупного размера. Масса плода
4,0-7,0 кг. Поверхность плода слабоморщинистая, у плодоножки сильноморщинистая и почти
отсутствует на вершине. Окраска фона зеленая. Рисунок - средние и мелкие темно-зеленые пятна
по всей поверхности плода. Сетка частичная, крупноячеистая, у плодоножки с трещинками,
слабосвязанная до половины плода. Кора твердая. Мякоть толстая, светло-зеленая, волокнистая,
сладкая. Содержание сухих веществ - 11,8%, суммы сахаров - 9,1%. Семенная полость большого
размера. Плаценты сухие, заполняют меньше половины семенной полости. Семена крупные,
широкоовальные, слабоизогнутые, светло-желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный
период от всходов до созревания 110-120 дней. Урожайность - 35-40 т/га. Транспортабельность и
лежкость - хорошие. Местный сорт. Распространен в Самаркандской, Бухарской, Сурхандариньской
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi cho’ziq tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 6,0-8,0 kg. Meva yuzasi meva
bandida ajinli, mevaning yuqori qismi silliq, rangi jigarrang-sariq yoki to’q yashil. 2urati- bilinar-bilinmas
qalin yashil-jigarrang yo’llar. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, yirik katakli, dag’al. Po’chog’i
qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, o’rta tolali, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 13,0%, umumiy qand
moddasi miqdori - 11,5%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarmini egallagan.
4rug’i yirik hajmli, tuxumsimon shaklda, sarg’ish tusli. O’rtapishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetil
guniga qadar o’suv davri 110-125 kun. Hosildorligi 45 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi-
yaxshi. 0uritishga yaroqli. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan. 0oraqalpog’iston va 7orazm viloyatida
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are oblong egg-shaped, large. Fruit weight is 6.0–8.0 kg. Fruit skin is wrinkled near the stem, smooth
on the top of the fruit. Background colour is brown-yellow or dark green. Colour pa�ern is thick, unobtru
sive greenish-brown stripes. Ne�ing fully covers the fruit, coarse, rough. 2kin is solid. Pulp is thick, white
coloured, moderately �brous, juicy, sweet. Dry ma�er content is 13.0%, total sugar content is 11.5%. 2eed
cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy half of the seed cavity. 2eeds are large, oval-shaped,
cream coloured. 3he variety is midseason ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is
110–125 days. 8ield is 45 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 3his variety has been selected for at
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-яйцевидной формы, крупного размера. Масса
плода 6,0-8,0 кг. Поверхность плода морщинистая у плодоножки, гладкая на вершине плода.
Окраска фона коричнево-желтая или темно-зеленая. Рисунок - густые малозаметные зеленовато-
коричневые полосы. Сетка полная, крупноячеистая, грубая. Кора твердая. Мякоть толстая, белая,
средневолокнистая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 13,0%, суммы сахаров - 11,5%.
Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, заполняют половину семенной полости.
Семена крупные, овальные, кремового цвета. Сорт среднеспелый, вегетационный период от всходов
до созревания 110-125 дней. Урожайность - 45 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие.
Пригоден для сушки. Местный сорт, отселектирован в ККНИИЗ. Распространен в Каракалпакстане
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-6,0 kg. Meva yuzasi bir oz ajinli,
rangi to’q yashil. 2urati- qora-yashil uzuq-uzuq yo’llar yoki chetlari notekis dog’lar. 3o’ri to’la, meva yu
zasini yoppasiga qoplagan, dag’al, bog’langan. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq, po’chog’ atro�- yashil
tusli, o’rta tolali, shirali, shirin, vanil ta’mli. 0uruq modda miqdori - 12,0-15,0%, umumiy qand moddasi
miqdori - 10,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, yopiq, urug’xonaning barcha qismini egal
lagan. 4rug’i yirik hajmli, tuxumsimon shaklda, sarg’ish tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan
yetilguniga qadar o’suv davri 115-120 kun. Hosildorligi 40-50 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 0ishda
saqlashga yaroqli. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan. 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are egg-shaped, large. Fruit weight is 4.0–6.0 kg. Fruit skin is slightly wrinkled. Background colour
is dark green. Colour pa�ern is black-green broken stripes or spots with uneven edges. Ne�ing fully covers
the fruit, rough, bounded. 2kin is solid. Pulp is thick, white, green near the skin, moderately �brous, juicy,
sweet, with vanilla taste. Dry ma�er content is 12.0–15.0%, total sugar content is 10.0%. 2eed cavity is me
dium-sized. Placentas are dry, closed, and occupy almost all the seed cavity. 2eeds are large, oval-shaped,
cream coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 115–120
days. 8ield is 40–50 t/ha. 2hipping quality is good. 2uitable for winter storage. 3his local variety has been
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной формы, крупного размера. Масса плода 4,0-6,0
кг. Поверхность плода слабоморщинистая. Окраска фона темно-зеленая. Рисунок - черно-зеленые
прерывистые полосы или пятна с неровными краями. Сетка полная, грубая, связанная. Кора твердая.
Мякоть толстая, белая, у коры - зеленая, средневолокнистая, сочная, сладкая, с ванильным вкусом.
Содержание сухих веществ - 12,0-15,0%, суммы сахаров - 10,0%. Семенная полость среднего размера.
Плаценты сухие, закрытые, заполняют почти всю семенную полость. Семена крупные, овальные,
кремового цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 115-120 дней.
Урожайность - 40-50 т/га. Транспортабельность хорошая. Пригоден для зимнего хранения. Местный
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi cho’ziq tsilindrsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-16,0 kg. Meva yuzasi meva
bandida bir oz ajinli, rangi qora-yashil. 2urati- siyrak to’q yashil yo’llar. 3o’ri mevaning yuqori qismiga
borib siyraklashgan, dag’al, bo’rtiqlari bor. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli yoki sarg’ish tusli, kam
karsillaydigan, tig’iz, shirali, shirin, vanil ta’mli. 0uruq modda miqdori - 14,0%, umumiy qand moddasi
miqdori - 13,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shak
lda, sarg’ish tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 115-120 kun.
Fuzarioz so’lish kasalligiga chidamli. Hosildorligi 40-45 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi-
yaxshi. 0uritishga yaroqli. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan. 0oraqalpog’istonda tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are oblong cylinder-shaped, large. Fruit weight is 4.0–16.0 kg. Fruit skin is slightly wrinkled near the
stem. Background colour is black-green. Colour pa�ern is occasional dark green stripes. Ne�ing is rough,
with excrescence, and becomes rare near the top of the fruit. 2kin is solid. Pulp is thick, white or cream co
loured, slightly crisp, dense, juicy, sweet, with vanilla taste. Dry ma�er content is 14.0%, total sugar content
is 13.0%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry. 2eeds are large, lanceolate, cream coloured. 3he
variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 115–120 days. 1esistant to
Fusarium wilt. 8ield is 40–45 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 2uitable for drying. 3his local
variety has been selected for at the KK1I . It is widespread in Karakalpakstan.
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-цилиндрической формы, крупного размера. Масса
плода 4,0-16,0 кг. Поверхность плода слабоморщинистая у плодоножки. Окраска фона черно-зеленая.
Рисунок - очень редкие темно-зеленые полосы. Сетка редеющая к вершине, грубая с наплывами. Кора
твердая. Мякоть толстая, белая или кремовая, слабохрустящая, плотная, сочная, сладкая, с ванильным
вкусом. Содержание сухих веществ - 14,0%, суммы сахаров - 13,0%. Семенная полость среднего
размера. Плаценты сухие. Семена крупные, ланцетовидные, кремового цвета. Сорт позднеспелый,
вегетационный период от всходов до созревания 115-120 дней. Устойчив к фузариозному увяданию.
Урожайность - 40-45 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Пригоден для сушки.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi cho’ziq tuxumsimon shaklda, yirik. Meva vazni 5,8-7,0 kg. Meva yuzasi silliq, rangi
qoramtir zaytunrang tusli. 2uratsiz. 3o’ri qisman, mevabandiga qarab siyraklashib boradi, o’rta dag’al.
Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti qalin yoki o’rta, oq tusli, tolali, mayin, shirali, saqlanish davomida shi
rin. 0uruq modda miqdori - 11,9%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,1%. 4rug’xonasi o’rta hajmli.
4rug’donlari yopiq, tig’iz. 4rug’i o’rta hajmli, keng tuxumsimon shaklda, bir oz bukilgan, sarg’ish tusli.
Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 115-130 kun. Hosildorligi 29-38
t/ga. 3ashishga chidamligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. O’zO’I3I selektsyasi navi. nd�on, Namangan,
Farg’ona, 2irdaryo va 3oshkent viloyatlarida rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are acute and medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are oblong, egg-shaped, large. Fruit weight is 5.8–7.0 kg. Fruit skin is smooth. Background colour is
black-olive. Colour pa�ern is absent. Ne�ing is partial, becoming rare near the base of the fruit, moderately
rough. 2kin hardness is average. Pulp is white, thick or moderately thick, �brous, tender, juicy, sweet a�er
storage. Dry ma�er content is 11.9%, total sugar content is 10.1%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas
are closed, compact. 2eeds are widely oval-shaped, medium-sized, slightly curved, yellowish coloured. 3he
variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is 115–130 days. 8ield is 29–38
t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 3his variety was developed at the 4z1IPI by K.I. Pangalo and
M.K. Goldgauzen. It has been released in the nd�an, Namangan, Fergana, and 3ashkent regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-яйцевидной формы, крупного размера. Масса
плода 5,8-7,0 кг. Поверхность плода гладкая. Окраска фона -черно-оливкового цвета. Рисунок
отсутствует. Сетка частичная, редеющая к основанию плода, среднегрубая. Твердость коры средняя.
Мякоть белая, толстая или средняя, волокнистая, нежная, сочная, после лежки сладкая. Содержание
сухих веществ - 11,9%, суммы сахаров - 10,1%. Семенная полость среднего размера. Плаценты
закрытые, плотные. Семена широкоовальные, средние, слабоизогнутые желтоватого цвета. Сорт
позднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 115-130 дней. Урожайность - 29-38
т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Сорт селекции УзНИИР. Выведен Пангало
К.И. и Гольдгаузен М.К. Районирован в Андижанской, Наманганской, Ферганской, Сырдарьинской
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi cho’ziq tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 8,0-10,0 kg. Meva yuzasi juda
notekis, rangi qizg’ish-yashil. 2urati- qoramtir-yashil dog’lar shaklidagi uzuq-uzuq yo’llar. 3o’ri to’la, meva
yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, bog’langan, dag’al. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq, po’chog’
atro�- yashil tusli, shirali, o’rta tolali, shirin. 0uruq modda miqdori - 14,0%, umumiy qand moddasi miqdori
- 13,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq. 4rug’i yirik hajmli, nashtarsimon shaklda, sarg’ish
tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 115-136 kun. Hosildor
ligi 40-50 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan.
0oraqalpog’iston va 7orazm viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are oblong egg-shaped, large. Fruit weight is 8.0–10.0 kg. Fruit skin is greatly uneven. Background
colour is orange-green. Colour pa�ern is broken stripes in the form of black and green spots. Ne�ing fully
covers the fruit, medium, bounded, rough. 2kin is solid. Pulp is thick, white, green near the skin, juicy,
moderately �brous, sweet. Dry ma�er content is 14.0%, total sugar content is 13.0%. 2eed cavity is medium-
sized. Placentas are dry. 2eeds are large, lanceolate, cream coloured. 3he variety is late ripening; time from
seedling appearance until fruit maturity is 115–136 days. 8ield is 40–50 t/ha. 2hipping quality and shelf life
are good. 3his local variety has been selected for at the KK1I . It is widespread in Karakalpakstan and in
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-яйцевидной формы, крупного размера. Масса
плода 8,0-10,0 кг. Поверхность плода сильнобугристая. Окраска фона оранжево-зеленая. Рисунок
- разорванные полосы в виде черно-зеленых пятен. Сетка полная, среднеячеистая, связанная,
грубая. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, вблизи коры - зеленая, сочная, средневолокнистая,
сладкая. Содержание сухих веществ - 14,0%, суммы сахаров - 13,0%. Семенная полость среднего
размера. Плаценты сухие. Семена крупные, ланцетовидные, кремового цвета. Сорт позднеспелый,
вегетационный период от всходов до созревания 115-136 дней. Урожайность - 40-50 т/га.
Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Местный сорт, отселектирован в ККНИИЗ.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit.
Mevasi cho’ziq ellipssimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,5-9,0 kg. Meva yuzasi ajinli-tilim-tilim,
rangi jigarrang-qo’ng’ir. 2uratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasini yoppasiga qoplagan, o’rta katakli, o’rta dag’al.
Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, karsillaydigan, saqlanishdan so’ng eruvchan, mayin, shirali, juda
shirin, asal ta’mli. 0uruq modda miqdori - 12,5-15,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 11,4%. 4rug’xonasi
o’rta hajmli, oq tusli. 4rug’donlari quruq, yarim ochiq, g’ovaksimon. 4rug’i o’rta hajmli, nashtarsimon
shaklda, tekis, sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 116-
125 kun. 4n shudring kasaliga chidamli va fuzarioz so’lish kasaliga yuqori chidamli. Hosildorligi 41-48 t/
ga. 3ashishga chidamliligi- yuqori. 2aqlanuvchanligi- yaxshi. O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. 7akimov 1. .,
Gulimov 2.G. va 2hukina .2. tomonidan yaratilgan. 7orazm viloyati va 0oraqalpog’istonda rayonlash
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are oblong ellipsoidal-shaped, large. Fruit weight is 4.5–9.0 kg. Fruit skin is wrinkled and
segmented. Background colour is brown. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, medium,
moderately rough. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, crisp, runny a�er storage, tender, juicy, very
sweet, with honey aroma. Dry ma�er content is 12.5–15.0%, total sugar content is 11.4%. 2eed cavity is
medium-sized, white coloured. Placentas are dry, semi-open, friable. 2eeds are medium-sized, lanceolate,
even, yellow coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit maturity is
116–125 days. 1esistant to powdery mildew and highly resistant to Fusarium wilt. 8ield is 41–48 t/ha. 2hip
ping quality is high. 2helf life is good. 3his variety was developed at the 4z1I5M&P by 1. . Khakimov,
2.G. Gulimov, and 2hyukina .2. It has been released in the Khorezm region and in Karakalpakstan.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые. Плод удлиненно-эллипсоидальной формы, крупного размера. Масса плода
4,5-9,0 кг. Поверхность плода морщинисто-сегментированная. Окраска фона коричнево-бурая.
Рисунок отсутствует. Сетка полная, среднеячеистая, среднегрубая. Кора твердая. Мякоть толстая,
белая, хрустящая, тающая после хранения, нежная, сочная, очень сладкая, с медовым ароматом.
Содержание сухих веществ - 12,5-15,0%, суммы сахаров - 11,4%. Семенная полость среднего размера,
белая. Плаценты сухие, полуоткрытые, рыхлые. Семена средние, ланцетовидные, ровные, желтого
цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 116-125 дней. Устойчив
к мучнистой росе и имеет повышенную устойчивость к фузариозному увяданию. Урожайность - 41-
48 т/га. Транспортабельность высокая. Лежкость плодов - хорошая. Сорт селекции УзНИИОБКиК.
Выведен Хакимовым Р.А., Гулимовым С.Г. и Щукиной А.С. Районирован в Хорезмской области и в
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- or’ta uzunlikda. Bargi buyraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi cho’ziq tuxumsimon yoki ellipssimon shaklda, juda yirik hajmli. Meva vazni
12,0-18,0 kg. Meva yuzasi tilim-tilim-ajinli, rangi qoramtir-yashil. 2urati- mayda to’q yashil dog’lar yuza
rangi bilan qo’shilgan. 3o’ri qisman, dag’al, o’rta katakli, kam bog’langan. Po’choq qa�iqligi o’rta. Meva eti
qalin, oq tusli, tig’iz, kam tolali, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 10,0%, umumiy qand moddasi miq
dori - 8,4%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, urug’xonaning yarimidan ko’p qismini egalla
gan. 4rug’i o’rta ka�alikda, tuxumsimon shaklda, sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan
yetilguniga qadar o’suv davri 120-125 kun. Hosildorligi 38-42 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 0ishda
saqlashga va quritishga yaroqli. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan. 0oraqalpog’iston, 7orazm, 2amar
qand viloyatlari va Farg’ona vohasida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, moderately trailing. Leaves are acute, medium-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are oblong egg-shaped or ellipsoidal-shaped, very large. Fruit weight is 12.0–18.0 kg. Fruit
skin is segmented and wrinkled. Background colour is black-green. Colour pa�ern is small dark-green
spots blending with the background. Ne�ing is partial, medium, slightly bounded, rough. 2kin hardness
is average. Pulp is thick, white coloured, dense, slightly �brous, juicy, sweet. Dry ma�er content is 10.0%,
total sugar content is 8.4%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry and occupy more than half of
the seed cavity. 2eeds are medium-sized, oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is late ripening; time
from seedling appearance until fruit maturity is 120–125 days. 8ield is 38–42 t/ha. 2hipping quality is good.
2uitable for winter storage and used for drying. 3his local variety has been selected for at the KK1I . It is
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, среднеплетистое. Лист почковидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-яйцевидной или эллипсоидальной формы, очень
крупного размера. Масса плода 12,0-18,0 кг. Поверхность плода сегментированно-морщинистая.
Окраска фона черно-зеленая. Рисунок - мелкие темно-зеленые пятна, сливающиеся с фоном. Сетка
частичная, среднеячеистая, малосвязанная, грубая. Твердость коры средняя. Мякоть толстая, белая,
плотная, слабоволокнистая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 10,0%, суммы сахаров -
8,4%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, занимают больше половины семенной
полости. Семена средней величины, овальные, желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный
период от всходов до созревания 120-125 дней. Урожайность - 38-42 т/га. Транспортабельность
хорошая. Пригоден для зимнего хранения и сушки. Местный сорт, отселектирован в ККНИИЗ.
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi tsilindrsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 4,0-7,0 kg. Meva yuzasi ajinli, rangi
och yashil tusli va sariq-yashil, turli tusda. 2uratsiz. 3o’ri qisman, o’rta katakli. Po’chog’i qa�iq. Meva eti
o’rta qalin, oq tusli, tolali, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 12,5%, umumiy qand moddasi miqdori
- 10,4%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, yarim yopiq, urug’xonaning yarimidan ko’p qismini
egallagan. 4rug’i o’rta hajmli, keng uchli tuxumsimon shaklda, sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo
bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 120-125 kun. 4n shudring va fuzarioz so’lish kasalliklariga chi
damli. Hosildorligi 35-40 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. O’z2PEKI3I selektsaysi
navi. 7akimov 1. . va Gulimov 2. 3omonidan yaratilgan. Buxoro va 7orazm viloyatlarida rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are cylinder-shaped, large. Fruit weight is 4.0–7.0 kg. Fruit skin is wrinkled. Background colour is
light green and yellow-green, irregular. Colour pa�ern is absent. Ne�ing is partial, medium. 2kin is solid.
Pulp is medium-thick, white coloured, �brous, juicy, sweet. Dry ma�er content is 12.5%, total sugar con
tent is 10.4%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry, semi-closed, and occupy more than half of
the seed cavity. 2eeds are medium-sized, widely oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is late ripen
ing; time from seedling appearance until fruit maturity is 120–125 days. 1esistant to Fusarium wilt and
powdery mildew. 8ield is 35–40 t/ha. 2hipping quality and shelf life are good. 3his variety was developed
at the 4z1I5M&P by 1. . Khakimov and 2. Gulimov. It has been released in the Bukhara and Khorezm
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод цилиндрической формы, крупного размера. Масса плода
4,0-7,0 кг. Поверхность плода морщинистая. Окраска фона - светло-зеленая и желто-зеленая,
неравномерная. Рисунок отсутствует. Сетка частичная, среднеячеистая. Кора твердая. Мякоть средней
толщины, белая, волокнистая, сочная, сладкая. Содержание сухих веществ - 12,5%, суммы сахаров
- 10,4%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, полузакрытые, заполняют больше
половины семенной полости. Семена среднего размера, широкоовальные, желтого цвета. Сорт
позднеспелый, вегетационный период от всходов до созревания 120-125 дней. Устойчив к мучнистой
росе и фузариозному увяданию. Урожайность - 35-40 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов
- хорошие. Сорт селекции УзНИИОБКиК. Выведен Хакимовым Р.А. и Гулимовым С. Районирован в
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
171
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik o’rta o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi tuxumsimon yoki cho’ziq tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 3,5-6,0 kg.
Meva yuzasi bir oz ajinli, rangi mevabandida to’q yashil va mevaning yuqori qismida sariq-jigarrang. 2u
ratsiz. 3o’ri to’la, meva yuzasining yarimiga qadar yoki mevaband atro�da yirik katakli va mevaning yuqori
qismida to’ri qisman. Bo’rtiqli yirik yoriqlaribor. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq, po’chog’I atro�- yashil
tusli, tig’iz, kam karsillaydigan, shirin, kam hidli. 0uruq modda miqdori - 10,0-13,0%, umumiy qand mod
dasi miqdori - 7,6-10,4%. 4rug’xonasi yirik hajmli. 4rug’donlari quruq, ochiq. 4rug’i o’rta hajmli, keng
uchli tuxumsimon shaklda, to’q sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar
o’suv davri 120-130 kun. Hosildorligi 30-35 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 0ishda saqlashga yaroqli.
O’z2PEKI3I selektsiyasi navi. Dudko P.N. tomonidan yaratilgan. 1espublika bo’yicha rayonlashgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are medium-sized, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious
or male. Fruits are egg- or oblong egg-shaped, large. Fruit weight is 3.5–6.0 kg. Fruit skin is slightly wrin
kled. Background colour is dark green near the stem and yellow-brown on top of the fruit. Colour pa�ern
is absent. Ne�ing fully covers the fruit, running to the middle of the fruit, or coarse near the stem and rare
on top of the fruit, with large cracks with excrescences. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, greenish
near the skin, dense, slightly crisp, sweet, with weak aroma. Dry ma�er content is 10.0–13.0%, total sugar
content is 7.6–10.4%. 2eed cavity is large. Placentas are dry, open. 2eeds are medium-sized, widely oval-
shaped, dark yellow coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit matu
rity is 120–130 days. 8ield is 35–40 t/ha. 2hipping quality is good. 2uitable for winter storage. 3his variety
was developed at the 4z1I5M&P by P.N. Dudko. It has been released in the 1epublic.
(Pang.) Fil. var.
Растение среднего размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод яйцевидной или удлиненно-яйцевид-ной формы, крупного
размера. Масса плода 3,5-6,0 кг. Поверхность плода слабоморщинистая. Окраска фона темно-
зеленая у плодоножки и желто-коричневая на вершине. Рисунок отсутствует. Сетка полная, доходит
до середины плода или крупноячеистая у плодоножки и редкая на вершине плода. Имеются
крупные трещины с наплывами. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, зеленоватая у коры, плотная,
слабохрустящая, сладкая, со слабым ароматом. Содержание сухих веществ - 10,0-13,0%, суммы
сахаров - 7,6-10,4%. Семенная полость крупного размера. Плаценты сухие, открытые. Семена среднего
размера, широкоовальные, темно-желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период
от всходов до созревания 120-130 дней. Урожайность - 30-35 т/га. Транспортабельность хорошая.
Пригоден для зимнего хранения. Сорт селекции УзНИИОБКиК. Выведен Дудко П.Н. Районирован
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- or’ta uzunlikda. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli ger
mofrodit, erkak jinsli. Mevasi cho’ziq tuxumsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 7,0-9,0 kg. Meva yu
zasi o’rta ajinli, rangi terim davrida to’q yashil va �ziologik yetilish davrida yashil. 2uratsiz. 3o’ri to’la,
meva yuzasini yoppasiga qoplagan, bog’langan, dag’al. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, tig’iz,
o’rta tolali, shirali, shirin. 0uruq modda miqdori - 12,0-14,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 11,5-
12,0%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq, yopiq. 4rug’i yirik hajmli, keng uchli tuxumsimon
shaklda, sarg’ish tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan yetilguniga qadar o’suv davri 135-140
kun. Hosildorligi 45-50 t/ga. 3ashishga chidamliligi va saqlanuvchanligi- yaxshi. Maxalliy nav, Chordjou
0H32da tanlangan. 0oraqalpog’iston, 0ashqadaryo va 2urxondayo viloyatlarida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, moderately trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or
male. Fruits are oblong egg-shaped, almost cylinder-shaped, large. Fruit weight is 7.0–9.0 kg. Fruit skin is
moderately wrinkled. Background colour is dark green at harvest and green when reaching physiologi
cal maturity. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit, bounded, rough. 2kin is solid. Pulp
is thick, white coloured, dense, moderately �brous, juicy, sweet. Dry ma�er content is 12.0–14.0%, total
sugar content is 11.5–12.0%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry, closed. 2eeds are large, widely
oval-shaped, cream coloured. 3he variety is late ripening; vegetation time from seedling appearance until
harvest is 120–125 days, and time of full maturity of fruits a�er harverst is 15 days. 8ield is 45–50 t/ha.
2hipping quality and shelf life are good local variety. It has been selected for at the Chardjou E2. It is
widespread in Karakalpakstan and in the Kashkadarya and 2urkhandarya regions.
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, среднеплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-яйцевидной, почти цилиндрической формы,
крупного размера. Масса плода 7,0-9,0 кг. Поверхность плода среднеморщинистая. Окраска фона
темно-зеленая во время съема и зеленая в физиологической спелости Рисунок отсутствует. Сетка
полная, связанная, грубая. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, плотная, средневолокнистая, сочная,
сладкая. Содержание сухих веществ - 12,0-14,0%, суммы сахаров - 11,5-12,0%. Семенная полость
среднего размера. Плаценты сухие, закрытые. Семена крупные, широкоовальные, кремового цвета.
Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов до съема 120-125 дней и 135-140 дней до
созреания. Урожайность - 45-50 т/га. Транспортабельность и лежкость плодов - хорошие. Местный
сорт, отселектирован в Чарджоуском СХОС. Распространен в Каракалпакстане, Кашкадарьинской
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
173
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi beshburchaksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germo
frodit, erkak jinsli. Mevasi ovalsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 7,0-11,0 kg. Meva yuzasi ajinli,
rangi limonrang-sariq. 2uratsiz. Meva sirti mo’m g’ubor bilan qoplangan. 3o’rsiz. Po’chog’i qa�iq. Meva eti
qalin, oq tusli, tolali, tig’iz, shirali, shirin, xushbo’y. 0uruq modda miqdori - 8,0-10,0%, umumiy qand mod
dasi miqdori 7 - 9,0%. 4rug’xonasi kichik. 4rug’donlari quruq, g’ovaksimon. 4rug’i yirik hajmli, cho’ziq
tuxumsimon shaklda, bukilgan, sarg’ish tusli. Ortakechpishar nav, o’suv davri maysalar paydo bo’lishidan
terimga qadar 95-106 kun. Hosildorligi 35 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 2aqlanuvchanligi- o’rta.
0uritishga yaroqli. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlab olingan. Buxoro, 2amarqand, 7orazm viloyatlari va
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are pentalobate-shaped, medium-sized. Flowers are monoe
cious or male. Fruits are oval-shaped, large. Fruit weight is 7.0–11.0 kg. Fruit skin is wrinkled. Background
colour is lemon-yellow. Colour pa�ern is absent. 3he fruit is covered with a waxy bloom. Ne�ing is absent.
2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, �brous, dense, juicy, sweet, aromatic. Dry ma�er content is 8.0–
10.0%, total sugar content is 7 - 9,0%. 2eed cavity is small-sized. Placentas are dry, friable. 2eeds are large,
oblong oval-shaped, curved, cream coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance
until harvest is 95-106 days. 8ield is 35 t/ha. 2hipping quality is good and shelf life is average. 2uitable for
drying. local variety. It has been selected for at the KK1I . It is widespread in the Bukhara, 2amarkand,
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист пятиугольной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод овальной формы, крупного размера. Масса плода 7,0-11,0 кг.
Поверхность плода морщинистая. Окраска фона лимонно-желтая. Рисунок отсутствует. Плод
покрыт восковым налетом. Сетка отсутствует. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, волокнистая,
плотная, сочная, сладкая, ароматная. Содержание сухих веществ - 8,0-10,0%, суммы сахаров - 7 -
9,0%. Семенная полость малого размера. Плаценты сухие, рыхлые. Семена крупные, удлиненно-
овальные, изогнутые, кремового цвета. Сорт cредне-позднеспелый, вегетационный период от
всходов до съемной спелости- 95-106 дней и потребительскойгодности- 135-140 дней. Урожайность -
35 т/га. Транспортабельность хорошая. Лежкость плодов - средняя. Пригоден для сушки. Местный
сорт, отселектирован в ККНИЗ. Распространен в Бухарской, Самаркандской, Хорезмской областях,
(Pang.) Fil. var.
O’simlik yirik o’lchamli, palagi- uzun. Bargi yuraksimon shaklda, o’rta hajmli. Guli germofrodit,
erkak jinsli. Mevasi cho’ziq tsilindrsimon shaklda, yirik hajmli. Meva vazni 10,0-14,0 kg. Meva yuzasi ajinli,
rangi to’q yashil, mevaning �ziologik etilish davrida- qo’ng’r yashil tusli. 2uratsiz. 3o’ri to’la yoki uzuq-
uzuq holda qoplangan, bog’langan, dag’al. Po’chog’i qa�iq. Meva eti qalin, oq tusli, hidsiz. 0uruq modda
miqdori - 9,5-12,0%, umumiy qand moddasi miqdori - 10,5%. 4rug’xonasi o’rta hajmli. 4rug’donlari quruq,
yopiq. 4rug’i yirik hajmli, tuxumsimon shaklda, sariq tusli. Kechpishar nav, maysalar paydo bo’lishidan
yetilguniga qadar o’suv davri 130-135 kun. Hosildorligi 50-55 t/ga. 3ashishga chidamliligi- yaxshi. 0ishda
saqlashga yaroqli. Maxalliy nav, 00DI3Ida tanlangan. 0oraqalpog’iston va 7orazm viloyatida tarqalgan.
(Pang.) Fil. var.
Plants are large, long-trailing. Leaves are cordate, medium-sized. Flowers are monoecious or male.
Fruits are oblong cylinder-shaped, large. Fruit weight is 10.0–14.0 kg. Fruit skin is wrinkled. Background
colour is dark green, brown-green at full maturity. Colour pa�ern is absent. Ne�ing fully covers the fruit
or interrupted, rough. 2kin is solid. Pulp is thick, white coloured, without aroma. Dry ma�er content is
9.5–12.0%, total sugar content is 10.5%. 2eed cavity is medium-sized. Placentas are dry, closed. 2eeds are
large, oval-shaped, yellow coloured. 3he variety is late ripening; time from seedling appearance until fruit
maturity is 130–135 days. 8ield is 50–55 t/ha. 2hipping quality is good. 2uitable for winter storage. lo
cal variety. It has been selected for at the KK1I . It is widespread in Karakalpakstan and in the Khorezm
(Pang.) Fil. var.
Растение крупного размера, длинноплетистое. Лист сердцевидной формы, средней величины.
Цветки обоеполые и мужские. Плод удлиненно-цилиндрической формы, крупного размера.
Масса плода 10,0-14,0 кг. Поверхность плода морщинистая. Окраска фона темно-зеленая, при
физиологической спелости - буро-зеленая. Рисунок отсутствует. Сетка полная или прерывистая,
грубая. Кора твердая. Мякоть толстая, белая, без аромата. Содержание сухих веществ - 9,5-12,0%,
суммы сахаров - 10,5%. Семенная полость среднего размера. Плаценты сухие, закрытые. Семена
крупные, овальные, желтого цвета. Сорт позднеспелый, вегетационный период от всходов до
созревания 130-135 дней. Урожайность - 50-55 т/га. Транспортабельность хорошая. Пригоден для
зимнего хранения. Местный сорт, отселектирован в ККНИИЗ. Распространен в Каракалпакстане и
ZaRd
TUR
HIllaRI
ZaRd
vaRIeTIeS
рАЗноВиДноСТЬ
ЗАрД
175
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
ABBREVIATURALAR
o’simlikshunoslik
O’simliklar
СоКрАЩениЯ
УзнииоБКиК УзбекГкий
научАоNиГГледователЗГкий
иАГтитут
овоЖеNбаЕчевыЕ
кулЗтуВ
каВтоДелЙO
Узниир
УзбекГкий
научАоNиГГледователЗГкий
иАГтитут
ВаГтеАиеводГтва
КаВакалБакГкий
научАоNиГГледователЗГкий
иАГтитут
земледелиЙ
МеждуАаВодАый
иАГтитут
геАетичеГкиЕ
ВеГуВГов
ЧаВджоуГкий
СХоС ЧаВджоуГкаЙ
ГелЗГкоЕозЙйГтвеААаЙ
ГтаАЁиЙ
aBBRevIaTURalaR
aBBRevIaTIonS
СоКрАЩениЯ 177
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
ADABIYOTLAR
ndrosov . O kulture din v 2rednei zii i mestnie ix sorta.//«Promishlennoe
sadovodstvo i ogorodnichestvo».- 1940.- № 1-4, - 98-100 b.
rasimovich 5.5. Bioximiya dini.//5 kn.: «Bioximiya kulturnix rasteniy».- M.- 1938.-
3. 4. - 295-328 b.
Ashurmetov A.A. O samostoyatelnosti roda
dans.//5 sb.: «Problemi soxraneniya
i ispolzovaniya geneticheskix resursov selskoxozyaistvennix kultur dlya
selektsionnoy raboti».- 3oshkent- 1995.- 166-176 b.
Balashev N.N. Baxchevodstvo.//3. «O’qituvchi».- 1976. – 423 b.
Bel-Kuznetsova 5.F., 9hitneva N.E. Dini 4zbekistana.//3. Izd. Komiteta nauk 4z221.-
1937. - 127 b.
Belik 5.F. Baxchevie kulturi.//M.: «Kolos».- 1982. - 186 b.
Bo’riev 7.Ch., shurmetov O. . Poliz ekinlari biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi.//
3.: «Mexnat».- 2000.- 115 b.
Bo’riev 7.Ch., 9uev 5.I., 4marov . . Polizchilikdan amaliy mashg’ulotlar.//3.
«Mexnat».- 1997.- 203 b.
Buriev 7.Ch. 2pravochnaya kniga baxchevoda.//M.: «Kolos».- 1984.- 142 b.
Dudko P.N. 2ortovoe bogatstvo din 4zbekistana.//3.- 1956. 150 b.
Dudko P.N., Karimov .K., Ermoxin B.N., 4spenskaya E.5. tlas «O’zbekiston
qovunlari. Dini 4zbekistana».//3.: 4DN- 1962.- 184 b.
Ermoxin B.N. Dini 4zbekistana.//3.: «Fan».- 1974.- 23 b.
Esenov ., Karov D. 3urkmenskie dini. tlas.//Izd. 2.- sxhabat.: «1ux».- 1999.- 288 b.
Filov .I. Baxchevodstvo.- M.: 2elxozgiz.- 1959 . 155 b.
Filov .I. K voprosu o sistematike dini.//«5estnik selskoxozyastvennoi nauki».- № 1.-
1960. 126-132. b.
Flora 4zbekistana.//3.: «Fan».- 1961. 268 b.
Goldgauzen M.K. Baxchevie kulturi.//5 kn.: «Ovoshevodstvo Moldavii».- Kishenev.-
1972. 380-418 b.
Gutsalyuk 3.8u., Erenburg P. Baxchevodstvo.// lma-ata: «Kainar».- 1965.- 175 b.
Kamilova F.G. O putyax evolyutsii morfologicheskix i anotomicheskix priznakov
semeystva tikvennix.//3.: «Fan».- 1974.- 229 b.
Karakalpakistan kauinlari. Dini Karakalpakii. tlas.//Nukus.: «Karakalpakstan».-
1977.- 127 b.
Karimov .K. Dini Ferganskoy dolini.//J.:«2ad i ogorod».- 1948.- № 1. 15-16 b.
7akimov .2. 2ovremennoe sostoyanie i perspektivi dalneishego razvitiya baxchevodstva
v 4zbekistane.//2b.: «2ostoyanie i puti dalneishego uvelicheniya proizdovstava,
zagotovok i uluchsheniya kachestva produktsii baxchevix kultur».- Astraxan.-
1989 44-55 b.
7akimov 1. ., 2hukina .2. Istoriya baxchemix kultur v 4zbekistane.//J.: «2elskoe
xozyaistva 4zbekistana».- 1995.- № 3. 20-23 b.
Kuchkarov 2.K. Dini 4zbekistana: sorta, selektsionnoe ispolzovanie, semenovodstvo.//
3.: «Mexnat».- 1985. 135 b.
Kuchkarov 2.K., 2hukina .2., 7aitov 7. Opisanie i sistematizatsiya mestnix sortov din
Buxarskoy oblasti.//3r. 4zNIIOBKiK.- 5ip. 18.- 3.: «Fan».- 1980. 32-52 b.
Opredelitel sortov baxchevix kultur. Pod red. K.I.Pangalo.//L.: 5I1.- 1934. 246 b.
Pangalo K.I. Baxchevodstvo 2221.//M.-L.: OGI9.- 1934.- 224 b.
Pangalo K.I. Dini kak samostoyatelniy rod Melo dans.//Bot. jurn.- 3. 35.- № 6.- 1950.
571-580 b.
Pangalo K.I. Dini.//Kishinev.: Gosizdat M221.- 1959. 186 b.
Pangalo K.I. Kriticheskiy obzor osnovnoy literaturi po sistematizatsii, geogra�i i
proisxojdeniyu kulturnix rasteniy i chastyu dikix din.//3r. po prkl. bot., gen. i sel.-
3. 23.- 5ip. 3.- 1929-1930. 397-442 b.
Pizhenkov 5.I., Malinina M.I. Kulturnaya �ora.
(
Cucumis sativus
L.,
L.).//M.: «Kolos».- 1994.- 3. 21.- 288 b.
1ukovodstvo po aprobatsii baxchevix kultur.//2pravochnoe posobie pod red. akad.
5.F.Dorofeeva.- M.: « gropromizdat».- 1985.- 181 b.
4spenskaya E.5. Bioximicheskaya xarakteristika din 4zbekistana.//5 sb.: «Baxchevodstvo
2rednei zii».- M.-L.- 1959. 33-38 b.
5avilov N.I. 3sentri proisxozhdeniya kulturnix rasteniy.//3rudi po prikladnoy botanike,
genetike i seleksii.- 1926.- 3. 16.- 5ip. 2.- 248 b.
9hukovskiy P.M. Kulturnie rasteniya i ix sorodichi.//L.: «Kolos»- 1971. 633 b.
Die Entwicklung den Melonen systematic.//Die Kulturp�anze.- 1953-. Bd. 1.
Grebenschikov A.A.
./In: 2hultze-Motel,. (Herausg.). 1udolf Mansfelde
verzeichnis. Canwirtscha�icher und gartnerischer kulturp�anzen.- 2.- u�.- 2.-
Berlin.- kadermic-verlag.- 1986.- P. 914-951.
Kirkbride J.Н. Biosistematic monograph of the genus
(
). Botanical
identi�cation of cucumbers and melons.//North Carolina.- 1993.- 121 p.
2ingh .K. Cytogeneties and evolutionin the
.//11. Biology and utilization
of the
.- Cornell 4niv.-Press.- Ithaka and London.- 1990.
daBIYoTlaR
ReFeRenCeS
лиТерАТУрА
179
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
ndrosov O. 1940. bout the melons crop and their local variety in Central sia [in
rasimovich 5 5. 1938. Biochemistry of melon [in 1ussian]. In: Ivanov M N, editor.
Biochemistry of cultivars, vol. 4. Moscow. pp. 295-328.
shurmetov . 1995. bout the substantive of
Melo Adans
genus [in 1ussian]. In:
4zakov 8u F, editor. Problems of conservation and utilization of agricultural crops
genetic resources for breeding work. 3ashkent, 4zbekistan. pp. 166-176.
Balashev N N. 1976. Melon-growing [in 1ussian]. 4kituvchi, 3ashkent, 4zbekistan.
Bel-Kuznetsova 5 F, 9hitneva N E. 1937. Melons of 4zbekistan [in 1ussian]. 2cience
Press, 3ashkent, 4zbekistan.
Belik 5 F. 1982. Melon crops [in 1ussian]. Kolos Press, Moscow, 1ussia.
Biochemical characterization of melons of 4zbekistan [in 1ussian]. 1959. In:
Uspenskaya
E 5, editor. Melon-growing in Central sia. Moscow and Leningrad, 1ussia. pp.
Buriev 7 Ch. 1984. 1eference book on melon-growing [in 1ussian]. Kolos Press, Moscow,
Buriev 7 Ch, shurmetov . 2000. Biology and cultivation technology of melon crops
[in 4zbek]. Mekhnat, 3ashkent, 4zbekistan.
Buriev 7 Ch, 9uev 5 I, 4marov . 1997. Practical training on melon-growing [in 4zbek].
Mekhnat, 3ashkent, 4zbekistan.
Critical review of main literature on taxonomy, geography and origin of cultivated plants
and part of wild melons [in 1ussian]. 1929-1930. In: Pangalo K I, editor. Papers on
applied botany, genetics and breeding, vol. 23. issue 3. 3ashkent, 4zbekistan. pp.
Dorofeeva 5 F, editor. 1985. Manual on melon crops testing [in 1ussian]. gropromizdat
Press, Moscow, 1ussia.
Dudko P N. 1956. 5ariety of melons in 4zbekistan [in 1ussian]. 3ashkent, 4zbekistan.
Dudko P N, Karimov K, Ermokhin B N, 4spenskaya E 5. 1962. tlas. Melons in
4zbekistan [in 4zbek and 1ussian]. 4DN Press, 3ashkent, 4zbekistan.
Eldeyman 2, 1akhmanov I 5, editors. 1961. Flora of 4zbekistan [in 1ussian], vol. 5. Fan
Press, 3ashkent, 4zbekistan.
Ermokhin B N. 1974. Melons of 4zbekistan [in 1ussian]. Fan Press, 3ashkent,
Esenov , Karov D. 1999. tlas. 3urkmen melons [in 1ussian]. 1ukh Press, shgabat,
3urkmenistan.
Filov I. 1959. Melon-growing [in 1ussian]. 2elkhozgiz Press, Moscow, 1ussia.
Filov I. 1960. 3o the question of melons taxonomy [in 1ussian]. Bulletin of agricultural
Goldgauzen M K, Dzenzelenskaya M D. 1972. Melon crops [in 1ussian].
In: Ershova ,
Juchenko , editors. 5egeculture of Moldavia. Kishenev, Moldavia. pp. 380-418.
Grebenschikov . 1986.
In:
Shultze-Motel (Herausg.) Rudolf Mansfelde
verzeichnis. Canwirtscha�icher und gartnerischer kulturp�anzen, vol. 2. kadermic-
verlag Press, Berlin. pp. 914-951
Gutsalyuk 3 8, Erenburg P. 1965. Melon-growing [in
]. Kainar Press, lma-ata,
Kamilova F G. 1974. bout the ways of Cucurbitaceae’s morphological and anatomical
features evolution [in 1ussian]. Fan Press, 3ashkent, 4zbekistan.
Karimov K. 1948. Melons of Fergana valley [in 1ussian]. Garden and vegetable garden
Khakimov 2. 1969. Modern condition and further development perspectives of melon-
growing in 4zbekistan [in 1ussian]. In: Mizunov 5 G, Mikhaylov 2 P, editors. 2tate
and ways of further increasing of production, storage and improving of cucurbits
crops’ production quality. strakhan, 1ussia. pp. 44-55.
Khakimov 1 , 2hukina 2. 1995. History of cucurbits crops in 4zbekistan [in 1ussian].
Khodjimuradov J, 2alomanchuk , editors. 1977. tlas. Melons of Kara – Kalpak [in
Kirkbride J H. 1993. Biosystematics monograph of the genus
(
Kuchkarov 2 K. 1985. Melons of 4zbekistan: varieties, breeding utilization, seed-growing
[in 1ussian]. Mekhnat Press, 3ashkent, 4zbekistan.
Kuchkarov 2 K, Khaitov Kh, 2hukina 2. 1980. Description and taxonomy of melon’s
local varieties in Bukhara province [in 1ussian]. In: Nuriddinov I, editor. Papers
of 4zbek 1esearch Institute of 5egetables, Melons and potatoes, issue 18. Fan Press,
3ashkent, 4zbekistan.
Origin centers of cultivated plants [in 1ussian]. 1926.
Vavilov
. Papers on
applied botany, genetics and breeding, vol. 16, issue 2. 3ashkent, 4zbekistan.
Pangalo K I, editor. 1934. Key for melon crops’ varieties [in 1ussian]. 5I1 Press, Leningrad,
Pangalo K I. 1934. Melon-growing in 4221 [in 1ussian]. OGI9 Press, Moscow, Leningrad,
Pangalo K I. 1950. Melons as substantive genus of
dans [in 1ussian]. Botanical
Journal, vol. 35. 6: 571-580.
Pangalo K I. 1959. Melons [in 1ussian]. 4221 2tate Press, Kishinev, Moldavia.
Pizhenkov 5 I, Malinina M I. 1994. Cultivated �ora.
(
Cucumis sativus
L.,
L.) [in 1ussian], vol. 21. Kolos Press, 3ashkent, 4zbekistan.
2ingh K. 1990. Cytogenetics and evolution in the Cucurbitaceae. Biology and utilization
, vol. 11. Cornell 4niversity Press, Ithaka and London.
9hukovskiy P M. 1971. Cultivated plants and their relatives [in 1ussian]. Kolos Press,
daBIYoTlaR
ReFeRenCeS
лиТерАТУрА
1
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
Андросов А. О культуре дынь в Средней Азии и местные их сорта.//«Промышленное
Арасимович В.В. Биохимия дыни.//В кн.: «Биохимия культурных растений». - Под
редакцией Иванова М.Н. М.- 1938.- Т. 4. С. 295-328.
Ашурметов А.А. О самостоятельности рода
dans.//В сб.: «Проблемы
сохранения и использования генетических ресурсов сельскохозяйственных
культур для селекционной работы».- Под редакцией Узакова Ю.Ф. Ташкент.-
Балашев Н.Н. Бахчеводство.//Т.: «Укитувчи».- 1976.- 423 c.
Бел-Кузнецова В.Ф., Житенева Н.Е. Дыни Узбекистана.//Т.: Изд. Комитета наук
Буриев Х.Ч., Зуев В.И., Умаров А.А. Полизчиликдан амалий машгулотлар.//Т.:
Буриев Х.Ч., Ашурметов О.А. Полиз экинлари биологияси ва етиштириш
технологияси.//Т.: «Мехнат».- 2000.- 115 с.
Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений.//Тр. по прикл. бот.,
ген. и сел.- Под редакцией Вавилова Н.И. 1926.- Т. 16.- Вып. 2.- 248 с.
Гольдгаузен М.К. и Дзиндзилевская М.Д. Бахчевые культуры.//В кн.: «Овощеводство
Молдавии».- Кишинев.- Под редакцией Ершовой А.А. и Жученко А.А.
Гуцалюк Т.Ю., Эренбург П. Бахчеводство.//Алма-Ата: «Кайнар».- 1965.- 175 с.
Дудко П.Н. Сортовое богатство дынь Узбекистана.//Т.- 1956.- 150 c.
Дудко П.Н., Каримов А.К., Ермохин В.Н., Успенская Е.В. Атлас «Узбекистон
ковунлари. Дыни Узбекистана».//Т.: УДН- 1962.- 184 с.
Ермохин В.Н. Дыни Узбекистана.//Т.: «Фан».- 1974.- 23 с.
Камилова Ф.Г. О путях эволюции морфологических и анатомических признаков
семейства тыквенных.//Т.: «Фан».- 1974.- 229 с.
Каракалпакстан кауынлары. Дыни Каракалпакии. Атлас. Под редакцией
Кучкаров С.К., Щукина А.С., Хаитов Х. Описание и систематизация местных
сортов дынь Бухарской области.// Под редакцией Нуриддинова А.И. Тр.
УзНИИОБКиК.- Вып. 18.- Т.: «Фан».- 1980.- С. 32-52.
Кучкаров С.К. Дыни Узбекистана: сорта, селекционное использование,
семеноводство.//Т.: «Мехнат».- 1985.- 135 c.
Определитель сортов бахчевых культур. Под ред. К.И.Пангало.//Л.: ВИР.- 1934.- 246 c.
Пангало К.И. Критический обзор основной литературы по систематике,
географии и происхождению культурных растений и частью диких дынь.//
Под редакцией Пангало К.И. Тр. по прикл. бот., ген. и сел.- Т. 23.- Вып. 3.-
Пангало К.И. Дыни как самостоятельный род
dans.//Бот. журн.- Т. 35.- № 6.-
Пангало К.И. Дыни.//Кишинев.: Госиздат МССР.- 1959.- 186 c.
Пыженков В.И., Малинина М.И. Культурная флора.
(
Cucumis sativus
L.,
L.).//М.: «Колос».- 1994.- Т. 21.- 288 с.
Руководство по апробации бахчевых культур.//Справочное пособие под ред. акад.
Успенская Е.В. Биохимическая характеристика дынь Узбекистана.//В сб.:
Филов А.И. К вопросу о систематике дыни.//«Вестник сельскохозяйственной науки».-
Флора Узбекистана.// Под редакцией Эйдельман А.С. и Рахманова М.Д. Ташкент:
Хакимов А.С. Современное состояние и перспективы дальнейшего развития
бахчеводства в Узбекистане.//Сб.: «Состояние и пути дальнейшего увеличения
производства, заготовок и улучшения качества продукции бахчевых культур».-
Хакимов Р.А., Щукина А.С. История селекции бахчевых культур в Узбекистане.//
Под редакцией Мизунова В.Г. и Михайлова С.П. Ж.: «Сельское хозяйство
Эсенов А., Каров Д. Туркменские дыни. Атлас.//Изд. 2.- Ашхабат.: «Рух».- 1999.- 288 с.
Grebenschikov A.A.
./In: 2hultze-Motel,. (Herausg.). 1udolf Mansfelde
verzeichnis. Canwirtscha�icher und gartnerischer kulturp�anzen.- 2.- u�.- 2.-
Kirkbride J.Н. Biosistematic monograph of the genus
(
). Botanical
2ingh .K. Cytogeneties and evolutionin the
.//11. Biology and utilization of
daBIYoTlaR
ReFeRenCeS
лиТерАТУрА
1
KITOBDA KELTIRILGAN QOVUN
NAVLARINING RO’YXATI
Page
O’zO’ITI milliy
collektsiya №
№ каталога
национальной
коллекции
УзНИИР
Cat № of national
collection 4z1IPI
var.
(Pang.) Fil.
9arg’aldoq handalak
Oq kalla-po’sh
Ko’k kalla-po’sh
Kok kallya-posh
Maxalliy 2amarqand obinovvoti
Makhalliy 2amarkand obinovvoti
Ola bo’ri kalla
Ola buri kallya
Oq bosvoldi
Ok bosvoldi
Maxalliy bo’ri kalla
Makhalliy buri kallya
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
var.
(Pang.) Fil.
3oshkent ssatisi
3oshkent ssatisi
var.
(Pang.)
2agaret. var.
(Pang.) Fil.
2agaret.var.
Oq gurvak
Ok gurvak
Ko’k gurvak
Kok gurvak
Ola gurvak
Ola gurvak
var.
(Pang.) Fil.
Toshloqi 862
Toshloki 862
Oq urug’ 1157
lova
a
pp
en
пр
лож
ение
1 185
Doniyori
Doniyori
Oltin vodiy
Oltin vodiy
Non go’sht
Jiyda yaproq
Djiyda yaprok
Yirik mevali ichqizil 1233
Yirik mevali ichkizil 1233
Baytiqo’rg’on 424
Aravakash 1219
Aravakash 1219
var.
(Pang.) Fil.
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
G’alaba
3uya qovun
3uya kovun
4mirvoqi 3748
4mirvoki 3748
3o’yona
3uyona
3ornovvot beshak
3ornovvot beshak
Qora qo’tir
lova
a
pp
en
пр
лож
ение
1 187
mudaryo
mudaryo
o’ZBeKISTon
UZBeKISTan
УЗБеКиСТАнА
QOVUN NAVLARINING
Yirik assadi
Yirik assadi
Tosh asar
Tosh asar
Toshkent asarsi
Toshkent asarsi
Baytqurg’on
Boyitqurg’on
Baytqurg’on
Piyoz po’st bexzod
Piyoz pust bekhzod
Turlama bexzod
Turlama bekhzod
To’rsiz bexzod
Tursiz bekhzod
Bo’zqal’a beshagi
Buzkal’a beshagi
Yozgi beshak
Yozgi beshak
Loviya beshak
Loviya beshak
Ilova
append
приложение
2 189
Xiva beshak
Khiva beshak
Shovvoz hamma beshagi
Shovvoz hamma beshagi
Kulichvoy beshak
Kulichvoy beshak
Bosvoldi
Ko’k bosvoldi
Bosvoldi
Kok bosvoldi
Oq bosvoldi
Ok bosvoldi
Sariq bosvoldi
Sarik bosvoldi
Qora bosvoldi
Kora bosvoldi
Qizil bosvoldi
Kizil bosvoldi
Bo’rikalla
Buxoro oq bo’rikalla
Ola bo’rikalla
Farg’ona bo’rikallasi
Sariq bo’rikalla
Voxarman
Urganch voxarmani
Vokharman
Urganch vokharmani
УЗБ
СТА
Toshovuz gulobisi
Toshovuz gulobisi
To’qsariq gulobi
Tuksarik gulobi
Gurvak
Ko’k gurvak
Gurvak
Kok gurvak
Ola gurvak
Ola gurvak
Oq gurvak
Ok gurvak
Qora gurvak
Kora gurvak
Doniyori
Doniyor
Doniyori
Doniyor
Jo’raqand
Jo’raqant
Zog’ora
Magazki zog’ora
Ilova
append
приложение
2 191
Olapo’choq zog’ora
Osmoni zog’ora
Ko’k kallapo’sh
Ola kallapo’sh
Oq kallapo’sh
Paxtaobod ko’kcha
Pakhtaobod kokcha
Tallimaron ko’kcha
Tallimaron kokcha
Obinovvat
Samarqand obinovvoti
Obinovvat
Samarkand obinovvoti
Oqnovvot
Samarqand oqnovvoti
Oknovvot
Samarkand oknovvoti
УЗБ
СТА
Xorazm oqnovvoti
Khorazm oknovvoti
Toshkent oqqovuni
Toshkent okkovuni
Farg’ona oqqovuni
Po’rsildoq
Porsildok
Takayi
Takayi
Takki
Takki
Toki
Toki
Toshloqi
Toshloq
Toshloki
Toshlok
Turkman
Turkman kizil urug’i
Turkman
Turkman kizil urugi
Turkmaniston kizil urug’i
Turkmaniston kizil urugi
Umburvoqi
Umburvoki
Umrvaki
Umrvaki
Umurvoqi
Umurvoki
Mirvoqi
Mirvoki
Ko’kmag’iz umrvoqi
Kokmagiz umrvoki
Ilova
append
приложение
2 193
Sariq umrvoqi
Sarik umrvoki
Qora umirvoqi
Kora umirvoki
Fot-fuyaz
Qora fot-fuyaz
Fot-fuyaz
Kora fot-fuyaz
Qorato’r shakar palak
Turkman qizilurug’i
Turkman kizilurugi
Turkmaniston qizilurug’i
Turkmaniston kizilurugi
Raisurug’ (qirqma)
Xoshimurug’ (qirma)
УЗБ
СТА
Qo’tir
Qoraqo’tir
Ilova
append
приложение
2 195
Yil
Year
var.
(Pang.) Fil.
Maxalliy bo’ri kalla
Buxoro va Navoiy
Makhalliy buri kallya
Bukhara and Navoiy
Namangan, Qashqadaryo va Surxondaryoa
Namangan, Kashkadarya and Surkhandarya
Ko’k kalla po’sh
Buxoro, Navoiy. Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo
Kok-kallya-posh
Bukhara, Navoiy, Samarkand, Kashkadarya and Surkhandarya
O’ZBEKISTONDA RAYONLASHGAN QOVUN NAVLARI
(D 5L 3 1EE231I BO’8ICH , 2005)
( CCO1DING 3O 3HE 23 3E 1EGI23E1, 2005)
УЗБ
СТА
Maxalliy Samarqand obi novvoti
Maxalliy Samarkand obi novvoti
var.
(Pang.) Fil.
Toshkent
Tashkent
(Pang.) Fil.
Maxalliy gurvak
Makhalliy gurvak
var.
(Pang.) Fil.
Oq urug’ 1157
Buxoro, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent
Bukhara, Djizzak, Syrdarya and Tashkent
Aravakash 1219
Jizzax, Qashaqadaryo, Samarqand va Toshkent
Aravakash 1219
Djizzak, Kashkadarya, Samarkand and Tashkent
nd�on, Namangan va Farg’ona
Bayti qo’rg’on 424
Jizzax, Sirdaryo va Toshkent
Djizzak, Syrdarya and Tashkent
Yirikmevali ich kizil
Jizzax, Sirdaryo va Toshkent
Ilova
append
приложение
3 197
Yirikmevali ich kizil
Djizzak, Syrdarya and Tashkent
nd�on, Namangan, Buxoro, Jizzax, 0ashqadaryo va Navoiy
nd�an, Namangan, Bukhara, Djizzak, Kashkadarya and Navoiy
Buxoro, Sirdaryo va Toshkent
Bukhara, Syrdarya and Tashkent
Oltin vodiy
Oltin vodiy
Jizzax, 2irdaryo, 3oshkent va nd�on
Djizzak, 2yrdarya, 3ashkent and nd�an
ToshDAU, O’zSPEKITI
Qoraqalpog’iston, Xorazm, Toshkent va Sirdaryo
Karakalpakstan, Khorezm, Tashkent and Syrdarya
Toshloqi 862
Toshloki 862
УЗБ
СТА
var.
(Pang.) Fil.
Qoraqalpog’iston, Xorazm, Samarqand va Surxondaryo
Karakalpakstan, Khorezm, Samarkand and Surkhandarya
Xorazm va Toshkent
Khorezm and Tashkent
Qashqadaryo, Samarqand va Surxondaryo
Kashkadarya , Samarkand and Surkhandarya
nd�on, Namangan, Farg’ona, 2irdaryo va 3oshkent
nd�an, Namangan, Fergana, 2yrdarya and 3ashkent
Umirvoqi 3748
Umirvoki 3748
Samarqand va Sirdaryo
Samarkand and Syrdarya
Ilova
append
приложение
3 199
To’yona
Tuyona
Amudaryo
Qoraqalpog’iston va Xorazm
Amudaryo
Xorazm va Buxoro
Xorazm va Buxoro
УЗБ
СТА
QOVUNNING KAM TARQALGAN
MAXALLIY NAVLARI
Aravakash
Aravakash
Bo’ri tumshuq
Do’stlik
Ilova
append
приложение
4 201
Jiydayaproq
Jiydayaprok
Kalliyozi
Kalliyozi
Ko’knovvot
Koknovvot
Kundalangto’r
Loviya qovun
Loviya kovun
УЗБ
СТА
Novvoti
Novvoti
Novvoturug’
Novvoturug
O’zbekiston voyilliga
Uzbekiston voyilliga
Olayaproq
Olayaprok
Parpasha
Parpasha
Pechak
Pechak
Po’stiqa�iq
Qandinovvot
Kandinovvot
Qizil o’rik
Ilova
append
приложение
4 203
Sayli (Bog’izag’on)
Tarrak
Tarrak
Temirtirnoq
Temirtirnok
To’rlama
Turlama
To’rli qovun
Turli kovun
Tolibqovun
Tolibkovun
Torlama
Torlama
Toshqovun
Toshkovun
Turinovvot
Turinovvot
Tuynak
Tuynak
8e�iyaproq
E�iyaprok
Yirik hosilli ichi qizil
Yirik khosilli ichi kizil
УЗБ
СТА
Yog’ochqovun
Yogochkovun
Ilova
append
приложение
4 205
ILMIY TASHKILOTLAR
Avvalgi nomi
O’rta Osiyo Davlat Uni
Middle Asian State Uni
versity
National State University
N.I.Vavilov nomi
o’simlikshunoslik
ing O’rta Osiyo tajriba
stantsiyasi
o’simlikshunoslik
Middle Asian Experi
Vavilov All-Union Re
O’zbekiston sabzavot-
yasi
O’zbekiston sabzavot-
poliz ekinlari va kartosh
instituti (O’zSPEvaKITI)
and Potato (UzRIVM&P)
yasi
Institute of Agriculture
Toshkent qishloq xo’jalik
institute (ToshQXI)
Toshkent Davlat Agrar
Tashkent Agricultural
Tashkent State Agrarian
University (TSAU)
УЗБ
СТА

Приложенные файлы

  • pdf 7036535
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий