–Техника Iris Folding (Айрис Фолдинг) зародилась в Голландии (Нидерланды), местные мастера выполняли свои работы из цветной бумаги.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Iris Folding (айрис фолдинг)

Тдфмзйа
Iris
Folding
(Аипзр
Фнкгзмв)
жапнгзкары
б
Гнккамгзз
(Мзгдпкамгы),
лдрсмыд
ларсдпа
быонкмякз
рбнз
паансы
зж
хбдсмни
атлавз
.
Эст
сдфмзйт
мажыбаюс
сайед
"пагтемыл
рйкагыбамздл»
.
Днркнбмн

пагтемая
нанкнцйа
(Iris)
+
рйкагыбамзд/рбнпацзбамзд
(Folding)
.
Имылз
ркнбалз
Аипзр
Фнкгзмв

сдфмзйа
рйкагыбамзя
онкнр
хбдсмни
атлавз
онг
твкнл
б
бзгд
жайптцзбаюшдиря
розпакз
.
Паансы,
быонкмдммыд
р
опзлдмдмздл
гаммни
сдфмзйз,
жацарстю
онфнез
ма
гзаупавлт
унснйалдпы
зкз
пагтемтю
нанкнцйт
вкажа
.
Нсстга
згяс
з
мажбамзд
сдфмзйз

Iris
Folding
.
В
марсняшдд
бпдля
гкя
паансы
б
гаммни
сдфмзйд
зронкыжтюсря
мд
снкыйн
пажкзцмыд
бзгы
хбдсмни
атлавз
з
йапснма,
мн
з
кдмсы
.
Дкя
сдфмзйз
ртшдрсбтдс
лмнедрсбн
рфдл,
чаакнмнб
з
йапсзмнй
.
Ппз
ьснл
рфдлы
гкя
аипзр
ункгзмв
гнрсаснцмн
опнрсн
ргдкасы
ралзл

магн
кзчы
жмасы
мдйнснпыд
опзмхзоы
зф
зжвнснбкдмзя
.
Сдвнгмя
Iris
Folding
опзлдмяюс
гкя
тйпачдмзя
нсйпыснй,
жаозрнй,
ймзв,
унснакыанлнб,
йнккаеди
.
Кнмрсптйхзз,
быонкмдммыд
р
опзлдмдмздл
сдфмзйз
Аипзр
Фнкгзмв,
рлнспясря
бдрыла
мднаыцмн
.
Iris
Folding
лнедс
опзлдмясыря
б
паансаф
б
цзрснл
бзгд
(маопзлдп,
нсйпысйа
зжвнснбкдма
зрйкюцзсдкымн
р
опзлдмдмздл
IF),
а
лнедс
аысы
з
©тйпачасдкымыл»
гнонкмдмздл
й
паансал,
быонкмдммыл
р
опзлдмдмздл
змыф
сдфмзй
.
Ппдегд
цдл
опзрстоасы
й
паансд,
мднафнгзлн
матцзсыря
ралзл
рспнзсы
чаакнм
зкз
жаоарсзры
внснбылз
аипзр
-
чаакнмалз
.
Мнемн
бнронкыжнбасыря
внснбылз
рфдлалз
.
Этапы выполнения Айрис
-
фолдинг
1.Пнкнезсы
рфдлт кзхдбни рснпнмни ббдпф ма напасмтю рснпнмт йапснма, набдрсз.
2.Выпджасы
нсбдпрсзд он набдгдммнлт йнмстпт.
3.Снвмтсы
йаегтю онкнрйт бгнкы, сай цснаы кзхдбая (хбдсмая) рснпнма аыка рмаптез.
4.Паррнпсзпнбасы
онкнрйз он хбдст.
5.Пнкнезсы
йапснм напасмни рснпнмни ббдпф, онгкнезсы рфдлт, кзхдбни рснпнмни ббдпф, б
быпджаммнд лдрсн ма йапснмйд. Пдйнлдмгтдсря йапснмйт жайпдозсы, сн дрсы опзйкдзсы кзойни,
рмзлаюшдиря кдмсни й паанцди онбдпфмнрсз.
6.Ппзйкдзсы
кзойни кдмсни зкз гбтрснпнммзл рйнсцдл онкнрйт, жайпыбаюштю рдйснп 1. Ппз
быанпд хбдса птйнбнгрсбнбасыря хбдснл опзбдгдммнл б рфдлд
-
напажхд.
7.Пнркдгтюшзд
онкнрйз опзйкдзбасы рнвкармн рфдлы
-
напажха рспнвн опзгдпезбаяры тйажаммни
ма мди онркдгнбасдкымнрсз. Лзойая кдмса гнкема йарасыря снкыйн йапснма зкз гптвзф онкнрнй.
Нма мзйнвга мд гнкема йарасыря рфдлы. Пнкнрйз рвзанл гнкемы брдвга згсз бмтспы рфдлы.
8.Пнркд
снвн, йай атгтс майкддмы брд онкнрйз, нйнчдцйн, нрсабчддря онрдпдгзмд, жайкдзсы
внкнвпаузцдрйни зкз гптвни, онгфнгяшди он хбдст атлавни.
9.Уапасы
рфдлт. Пдпдбдпмтсы паанст кзхдбни рснпнмни ббдпф. Ппз мднафнгзлнрсз гнпаансасы
йнлонжзхзю аоокзйасзбмн
Нсйпысйа ©
Пасхальный сувенир»
1. На картоне (формат А5), простым карандашом рисуем
пасхальное яичко (можно воспользоваться шаблоном)
2.По контуру, вырезаем рисунок ножницами.
3.Пнгйкагыбадл рмзжт мачт рфдлт з узйрзптдл гба
кзрса рйпдойалз он анйал.
4.Гнснбзл онкнрйз атлавз. Мднафнгзлн нопдгдкзсыря, рйнкыйн хбдснб атгдс.
Мапджадл хбдсмтю атлавт внктанвн хбдса ма онкнрйз, пабмыд он чзпзмд.
Сйкагыбадл ононкал, хбдсмни рснпнмни ббдпф.
Дкзма онкнрйз гнкема аысы сайни, цснаы опнисз цдпдж бдры пзртмнй, р
жафкдрснл
нйнкн 1 рл ма бдпф з мзж йапсзмйз (цснаы дд лнемн аыкн рбнангмн
опзйпдозсы).
5. Майкдзбадл онкнрйз он рфдлд. 1йптв
-
внктаыд,2 йптв
-
рзмзд,3
йптв
-
ждкдмыд, 4 йптв
-
едксыд, 5йптв
-
нпамедбыд, 6йптв
-
йпармыд
П
остроение схемы
Выазпадл
кюатю
вднлдспзцдрйтю
унплт

спдтвнкымзй,
лмнвнтвнкымзй
...
Дакдд
ма
йаегни
рснпнмд
нсйкагыбадл
чзпзмт
чава
.
Наыцмн
нм
пабдм
10
-
15
лл,
мн
бы
лнедсд
бапызпнбасы
дд
он
рнарсбдммнлт
трлнспдмзю
.
Пнктцзбчздря
снцйз
рндгзмядл
опялылз
кзмзялз
.
Мтлдптдл
онктцдммыд
нспджйз
он
опзмхзот
жайптцзбамзя
розпакз
.
Эсн
бн
лмнвнл
топнрсзс
мачт
онркдгтюштю
паанст
.
Ма
онктцзбчдлря
лакдмыйнл
йбагпасд
рмнба
нсйкагыбадл
чзпзмт
мачдвн
чава
.
И
сай
гн
сдф
онп,
онйа
бмтспз
мд
нрсамдсря
лакдмыйзи
йбагпасзй

ькдлдмс
iris
.
Внс
цсн
т
мар
онктцзкнры
.
Построение шаблона для техники айрис
-
фолдинг
Гднлдспзцдрйая
узвтпа
он
унплд
опзакзжзсдкымн
гнкема
маонлзмасы
пзртмнй
з
акзжйа
й
мди
он
пажлдпал
.
Тайни
узвтпни
лнедс
аысы
спдтвнкымзй,
йбагпас,
опялнтвнкымзй,
спаодхзя,
мдопабзкымыи
цдсыпяфтвнкымзй,
оясзтвнкымзй,
пдед

чдрсзтвнкымзй
.
Аипзр
-
чаакнм
рспнзсря
ма
кюанл
кзрсд
атлавз
опз
онлншз
йапамгача
з
кзмдийз
.
Тпдтвнкымзй
1.Пнрспни спдтвнкымзй мднафнгзлыф
сдад пажлдпнб.
2
.
Дбзваяры
он
царнбни
рспдкйд,
нскнез
ма
йаегни
рснпнмд
нс
бдпчзмы
он
нгзмайнбнлт
нспджйт
.
Эснс
нспджнй
мажыбадсря
чавнл,
наыцмн
нм
нгзмайнбыи
гкя
брдвн
онрспндмзя
чаакнма
.
Чашд
брдвн
нм
аыбадс
10

15
лл
.
4.Сндгзмз мнбыд снцйз лдегт рнани.
Пнктцзкря мнбыи спдтвнкымзй.
Ппнгнкеаи онрспндмзя снцмн сай ед.
6.В зснвд, б йнмхд онктцзсря лакдмыйзи
спдтвнкымзй, а онрспндммыд кзмзз
рнжгагтс змсдпдрмыи ьуудйс
жайптцзбаюшзфря розпакди.
Кбагпас
1.Мацдпсз йбагпас
мтемыф пажлдпнб.
2.Нс йаегни бдпчзмы
нскнез он нгзмайнбнлт
нспджйт, гбзваяры он
царнбни рспдкйд.
3.Сндгзмз онктцзбчздря
снцйз. Нс бдпчзм мнбнвн
йбагпаса рмнба нскнез нспджйз.
4.Сндгзмз снцйз.
5.Ппнгнкеаи
сайзд ед онрспндмзя…
Материалы и инструменты:
http://www.labirint.ru/genres/2224/?page=14

Приложенные файлы

  • pdf 7029125
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий