Isajonov Abduvali Abdurakhimovich Doctor of Economics, Professor.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИС
ОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТО
РИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ
БЕРУВЧИ
16.07.2013.I.03.01 Р
АҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
АСОСИДАГИ
БИР МАРТАЛИК ИЛМИЙ К
ЕНГАШ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИС
ОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ
АБДУРАХМАНОВА ГУЛНОР
АЛАНДАРОВНА
КИЧИК БИЗНЕСДА
АҲОЛИНИ
МУНОСИБ МЕҲНАТ ТАМОЙИЛЛАРИ
АСОСИДА
ИШ БИЛАН
ТАЪМИНЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
емография.
Меҳнат иқтисодиёти
(иқтисод фанлари)
ДОКТОРЛИК
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ
Тошкент
2016 йил
��2 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;УДК
:33
(575.1)
ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИНИНГ
МУНДАРИЖАСИ
ОГЛАВ
ЕНИЕ АВТОРЕФЕРАТА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
CONTENT OF THE ABSTRACT OF DOCTOR’S DISSERTATION
Абдурахманова Гулнора
аландаровна
Кичик бизнесда аҳолини муносиб меҳнат тамойиллари асосида иш билан
таъминлашни такомиллаштириш
Абдурахманова Гулнора
аландаровна
Совершенствование занятости населения в малом бизнесе на основе
при
ципов достойно
го труда
Abdurakhmanova
Gulnora Kalandarovna
Improvement of employment of population in small business on principles of
decent work
Эълон қилинган илмий ишлар рўйхати
Список опубликованных работ
List
published
publications
��3 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИС
ОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ ФАН ДОКТО
РИ ИЛМИЙ ДАРАЖАСИНИ
БЕРУВЧИ
16.07.2013.I.03.01 Р
АҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
АСОСИДАГИ
БИР МАРТАЛИК ИЛМИЙ К
ЕНГАШ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИС
ОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ
АБДУРАХМАНОВА ГУЛНОР
АЛАНДАРОВНА
КИЧИК БИЗНЕСДА
АҲОЛИНИ
МУНОСИБ МЕҲНАТ ТАМОЙИЛЛАРИ
АСОСИДА
ИШ БИЛАН
ТАЪМИНЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
емография.
Меҳнат иқтисодиёти
(иқтисод фанлари)
ДОКТОРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ
Тошкент
2016 йил
��4 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Докторлик диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
ҳузуридаги Олий аттестация
комиссиясида 30.09.2014/В2014.3
77 рақам билан рўйхатга
олинган.
Докторлик диссертацияси Тошкент давлат иқтисодиёт университетида бажарилган.
Докторлик
диссертациясининг тўла матни Тошкент давлат иқтисодиёт университети
ҳузуридаги Фан доктори илмий даражасини берувчи
16.07.2013.I.03.01
рақамли илмий кенгаш веб
саҳифасида www.tdiu.uz манзилига жойлаштирилган.
Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус,
инглиз) веб
саҳифанинг www.tdiu
uz ҳамда
«ZiyoNet» ахборот
таълим портали
www.ziyonet.uz
манзилларига жойлаштирилган.
Илмий
маслаҳатчи:
Расмий
оппонентлар:
Етакчи ташкилот:
Худойбердиев Зайниддин Явкачевич
иқтисод фанлари доктори, профессор
Турсунходжаев Марат Лутфуллаевич
иқтисод фанлари доктори, профессор
Исажонов Абдували Абдураҳимович
иқтисод фанлари доктори, профессор
Галиахметов Раиль Ахсанович
иқтисод фанлари доктори, профессор
(Россия Федерацияси)
Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар
Маҳкамаси ҳ
узуридаги
Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий
тадқиқотлар институти
Диссертация ҳимояси Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги
Фан доктори
илмий даражасини берувчи
16.07.2013.I.03.01
рақамли
Илмий
кенгаш асосида бир марталик илмий
кенгашнинг
йил
куни
соат
даги
мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100003, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон шоҳ кўчаси, 49
уй.
Тел.: (998
71) 239
Факс
(998 71)
mail: [email protected]
Докторлик диссертацияси билан Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг Ахборот
ресурс марказида танишиш мумкин (
рақам билан рўйхатга олинган).
Манзил: 100003, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон шоҳ кўчаси, 49
уй.
Тел.:
(998
71) 239
72;
Факс:
(998 71) 233
01; е
mail: [email protected]
Диссертация автореферати 2016 йил
«___»
январ
куни тарқатилди.
(2016 йил «
____________
даги
_____
рақамли реестр баённомаси).


А.В.Вахобов

Фан доктори илмий даражасини берувчи

илмий кенгаш
раиси, и.ф.д.,
профессор

О.М.Ахмедов
Фан доктори илмий даражасини берувчи
илмий кенгаш асосида
бир марталик
илмий кенгаш котиби
и.ф.н., доцент

Д.А.Артыкова
Фан доктори
илмий даражасини берувчи
илмий
кенгаш
асосида
бир марталик
илмий кенгаш ҳузуридаги
илмий семинар
раиси
и.ф.д.


��5 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;КИРИШ (Д
окто
рлик диссертацияси аннотацияси)
Диссертация м
авзу
си
нинг долзарблиги ва зарурати.
Саноат
ҳатидан р
ивожланган
мамлакат
лар тажрибаси
га кўра
кичик бизнес бозор
иқтисодиётининг асосий унсурларидан бири
сифатида
иқтисодий ўсиш
таъм
нлаш ва
ялпи
ички
маҳсулот тар
киби
ни такомиллаштиришда муҳим
аҳамият касб этиб келмоқда.
Иқтисодий ҳам
корлик ва ривожланиш
ташкилотининг маълумотларига кўра
кейинг
и 30 йи
л мобайнида
ривожланган давлатларда кичик бизнеснинг ялпи ички маҳсу
лотдаги (ЯИМ)
улуши салкам 70,0 фоизга ет
ган,
жумладан
АҚШда 38,0 фоиздан 52,0
фоизга,
Японияда 58,0 фоиздан 67,0 фоиз
га ўс
ган.
Европа Иттифоқи
мамлакатлари
иқтисодиёт
ушбу сектор
нинг субъектлари сон
и умумий корхоналарнинг
фоизга тенгдир
. Сўнгги йилларда бу тадбиркорлик тузилмаларида меҳнат
қилаётганлар АҚШда иш билан
банд
бўлган
умумий
аҳолининг
54,0 фоиз
ни,
Японияда 78,0 фоиз
ни, Европа Иттифо
қи мамлакатларида ўртача 72,0 ф
оиз
ташкил этади
Мустақилликнинг дастлабки йилларидан
бошлаб
мамлакатимизда
кичик
бизнес
соҳасини
ривожланишига катта эътибор берилмоқда. М
иллий
иқтисодиётнинг барқарор юқори суръатларда
юксалиши
ва
тобора ортиб
бораётган меҳнатга лаёқатли аҳолини
иш билан таъминлашда
кичик бизнес
ўзига хос локомотив вазифасини ўтамоқда.
«...кичик, ўрта ва хусусий
тадбиркорликнинг ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқаришда нафақат ҳал
қилувчи мавқе эгаллаши, айни вақтда унинг аҳоли фаровонлиги ва
даромадлари ортишида, и
шсизлик муаммосини ечишда ҳам муҳим омилга
айланишига эришмоғимиз лозим»
ичик бизнес тузилмаларида
Халқаро меҳнат ташкилоти
(ХМТ)
томонидан 1999 йилда қабул қилинган Муносиб меҳнат дастури
тамойиллари
инсоннинг
меҳнат қилиш ҳуқуқининг кафолатланиши, х
одимни ижтимоий
ҳимоя қилиш ва ижтимоий
меҳнат муносабатларини
орий қилишда
ижтимоий
шериклик
ни йўлга қўйиш ҳозирги кун талабидир.
Ўзбекистон
ҳукумати
билан Халқаро меҳнат ташкилоти ўртасида
Муносиб меҳнат
концепцияси
тамойилларини
мамлакат
иқтисодиёт
тармоқларида,
жумладан
кичик бизнес
соҳа
ида ж
орий
этиш
бўйича 2014
2016 йилларга мўлжалланган
режалар
нинг
имзола
ган
лиги тадбиркорлик тузилмаларида ходимларнинг
меҳнат шароитларини янада яхшилаш,
уларни ижтимоий ҳимоя қилишни
кучайтириш, давлат иштиро
кида иш берувчилар ва ходимлар ўртасида
ижтимоий мулоқотни такомиллаштириш учун янги имкониятлар яратди.
Истиқболда мамлакат иқтисодиётида кичик бизнесни янада
ривожлантириш иқтисодий сиёсатнинг устувор йўналиши сифатида
белгиланган
, чунки
меҳнат ресурслар
ининг тўртдан уч қисмидан кўпроғи
ушбу
соҳада
иш билан банд.
Бугунги кунда кичик бизнеснинг мамлакат

http
www.
oecd
.org
http://
www.intracen.org
маълумотларига
асосан.
Каримов И.А.
Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт
пировард мақсадимиз.
Т.: Ўзбекистон, 2000.
339
��6 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ЯИМдаги улуши 56,7 фоизга етди, соҳада жами саноат маҳсулотларининг
учдан бир қисми, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 98,0 фоизи ишлаб
чиқарилмоқда, иш
билан банд жами аҳолимизнинг 77,0 фоиздан ортиғи мазкур
тармоқда меҳнат қиляпти
Муносиб меҳнат тамойилларини
биринчи
навбатда,
кичик
бизнесга
тўлиқ
жорий
этилишига эришиш
ушбу
соҳада
ижтимоий
меҳнат муносабатларини такомиллаштириш
ҳозирги пайтда
муҳим
аҳамият касб эт
моқда. Айнан мана
шу ҳолат
диссертация мавзусининг
долзарблигини кўрсатади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2015 йил 15 майдаги
4725
сон
Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни
ишончли ҳимоя қилишни
таъминлаш, уларни жадал
ивожлантириш йўлидаги
тўсиқларни бартараф этиш
чора
тадбирлари тўғрисида
Фармо
ни, Вазирлар
Маҳкамасининг
1998 йил 27 майдаги
232
сон
«Кичик тадбиркорликни
ривожлантиришни рағбатлантириш механизмини такомиллаштириш
тўғрисида»
қарори
ҳамда мазкур фаолиятга тегишли
бошқа норматив
ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу
диссертация тадқиқоти муайян даражада
хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва
технологиялари ривожланиши
устувор йўналишлар
ига боғлиқлиги.
Мазкур д
иссертация
республика
фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналиш
лари
га мувофиқ
сон
Ўзбекистон иқтисодиётини модернизациялаш ва
диверсификациялаш шароитларида инсон салоҳиятини ривожлантириш
лойиҳаси доирасида бажарилган
Диссертация
мавзуси бўйича хорижий илмий
тадқиқотлар
шарҳи.
Муносиб меҳнат концепцияси тамойилларини кичик бизнес соҳасидаги
ижтимоий
меҳнат муносабатларига жорий қилиш бўйича
илмий изланишлар
жаҳондаги етакчи университетлар ва илмий марказлар, жумладан, Америка
тадбиркорлик институти
(American Enterprise Institute
, АҚШ
Австрия кичик
ва ўрта корхоналарни тадқиқ этиш институти
Austrian Institut for SME
Research, Австрия),
Экст
ер ва Ланкастер университетлари (University Exter,
Lancaster University
Буюк Британия)
рта синфни тадқиқ этиш институти
Institut fuer Mittelstand Forschung
IMF, Bonn, Германия),
Кассино ва Жанубий
Лацио университети (Università degli Studi di Cassino
e del Lazio
, Италия
Пекин университетининг кичик ва ўрта кор
оналарини тадқиқ этиш институти
(SME Research
Center of Peking Univetsity, ХХР
Халқаро иқтисодиёт ва савдо
университети (University of International Business and Economics
UIB
, ХХР
),
Москв
а давлат университети
(МГУ, Россия)
томонидан олиб борил
моқда
Муносиб меҳнат концепцияси тамойилларини кичик бизнес соҳаси
жорий этиш юзасидан жаҳонда бир қатор, жумладан
қуйидаги илмий

Каримов И.А. Бош мақсадимиз
мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ислоҳотларни,
иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва
тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир
/ Мамлакатни 2015 йилда
ижтимоий
иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг
муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамаси мажлисидаги маъруза // Хал
қ сўзи,
2016 йил 16 январь
, № 11 (6446).
��7 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;натижалар олинган:
муносиб меҳнат индекслари жамиятда, иш жойида ҳ
ар бир
ходим учун хавфсиз ва ҳимояланиш имкониятини бери
ши исботлаб берилган
Европа Иттифоқи миқёсида ХМТнинг Муносиб меҳнат концепцияси ва
стандартларига мувофиқлаштириш босқичлари бўйича Иқтисодий ҳамкорлик
ва ривожланиш ташкилоти); кичик бизнес
соҳасин
и ривожлантиришнинг
инн
овацион йўллари ва тадбиркорларни шахсий эркинлик ва жавобгарлигини
ошириш
нинг
қўшимча имко
ятлари аниқланган (
merican Enterprise Institute
АҚШ
тадбиркорлик тузилмаларида гендер тенглиги, меҳнат фаолиятини
кин танлаш ҳуқуқи
ижтимоий кафолатлар
ҳамда
инсон қадр
қимматини
ҳурмат қилиш шароитларида муносиб ва самарали меҳнат учун имко
ятлар
яратишнинг самарали мех
низмлари ишлаб чиқилган (
Università degli Studi di

Cassino e del Lazio
, Италия
кичик бизнес субъектларининг фаолият

олиб боришлари
учун
ҳуқуқий
кафолатларни
такомиллаштириш,
ертификациялашти
рилмаган маҳсулотлар ишлаб чиқ
ариш
билан
курашиш
нинг
самарали йўллари ишлаб чиқилган
(University of International
Business and Ec
onomics
UIBE,
SME Research Center of Peking Univetsity,
иш билан бандлик ва муносиб меҳнатни жорий қилишнинг самарали
механизмлари
таклиф қилинган (
МГУ, Россия)
Жаҳон миқёсида кичик бизнес соҳасида олиб борилаётган тадқиқотлар
таркибида а
ҳолини
муносиб меҳнат тамойиллари асосида
иш билан
таъминлашнинг сама
рали механизмларини ишлаб чиқиш, ижтимоий
меҳнат
муносабатларини баҳолаш услубияти, муносиб меҳнат индикаторлари
номенклатураси ва уларни ҳисоблаш методикасини такомиллаштириш
ҳамда
виртуал иш
жойларини ташкил этишнинг самарали йўлла
ни ишлаб чиқиш
инсоннинг муносиб меҳнат фао
лиятини эркин танлаши
ёлланма
ходимларнинг ижтимоий ҳимоя қилиниши кафолатланиши
каби
йўналишларда усту
вор илмий
тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Муаммонинг ўрганилганлик
даражаси.
«Муносиб меҳнат» атамаси
биринчи бор Халқаро меҳнат ташкилоти
нинг
1999 йилги 87
сессиясида
Муносиб меҳнат
» маърузасида қўлланилган.
Ижтимоий
меҳнат
муносабатларини уйғунлаштириш,
ХМТ томонидан таклиф этилган
инсон
капитали
инсонни
ривожлантириш
ғоялари ҳ
озирги кунда
Муносиб меҳнат
концепция
си шаклида
Г.Беккер, Т.Шульц, А.Сен, О.И.Косенко,
Д.Н.Карпухин
лар
томонидан кўтарилган. Шу билан бирга
меҳнат бозори
ва
хусусий тадбиркорликда
иш билан бандлик
нинг методологик
асослари
А.Смит,
Д.Рикардо, Ж.Б.Сей
, иш кучига талаб ва такл
иф, тадбиркорлик

Беккер Г.
Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории / Пер.
с англ. Сост
научн
ред
послес
Капельнюшников
.:
ГУВШЭ
, 2003
Shultz T. Investment in Human
capital / Theodor Shultz.
N.Y.
London, 1971;
Sen A. De
velopment as Freedom. Oxford
Oxford
University
Press
1999.
353;
Достойный
труд
социальном
государстве
сборник
под
общ
ред
ист
наук
проф
О.И.Косенко.
М.: ИД «АТиСО», 2014
Карпухин Д.Н. Достижение достойного труда при создании и
модернизации рабочих мест.
M.: ИЭ РАН, 2014.
С.100.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ. Е.М.Майбурда.
М.: Эскимо,
Рикардо Д. Сочинения.
М.: Наука, 1961;
Сэй Ж.
Б. Трактат по политической экономии / Сост
., вступ.
ст. и коммент. М.К.Бункиной и А.М.Семенова.
М.: Дело: Акад. нар. хоз
ва при Правительстве Рос.
Федерации, 2000 // http: // www.elib.org.ua.economic.
��8 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;хусусиятлари
.Кейнс, Д.Коэн, М.Минц, П.Самуэльсон, А.Маршалл,
А.Пигу, М.Фридман
ва бошқаларнинг илмий асарларида
билвосита
ёритилган.
Бозор
иқтисодиёти
шароитида
меҳнат бозорини шакллантириш
ва
ривожлантириш, аҳолини
муносиб
иш билан таъминлашда кичик бизнес
ва
хусу
ий тадбиркорликнинг
роли
мамлакатлари олимлари
дан
B.C.Буланов, Н.А.Волгин, Н.К.Лунева, Ю.Г.Одегов, В.И.Плакся, А.И.Рофе,
Г.Г.Руденко, Н.М.Филимон
ова, Р.И.Хасбулатов, А.Д.Шерем
ет
каби
иқтисодчи олимларнинг ишларида ҳам маълум даражада
тадқиқ қилинган.
Ўзбекистон иқтисодиёти
ни модернизация қилиш
шароитида кичик
бизнес
соҳасини
ривожлантириш
, ушбу
соҳада
аҳолини иш билан таъминлаш
бўйича
бир қатор
илмий ишлар олиб борилмоқда
Хусусан,
иш билан
бандликнинг демографик хусусиятлари
Р.А.Убайдуллаева, О.Б.
ирзае
ме
нат бозори
ижтимоий
меҳнат
муносабатлари
Қ.Х.Абдураҳмонов
кичик
бизнес
ривожланишин
инг назарий ва амалий аҳамияти
, меҳнатни ташкил этиш
хусусиятлари
Б.Х.Умурзаков
З.Я.Худойбердиев,
кич
ик бизнеснинг назарий
асослари
М.Р.Болтабоев, М.С.Қосимов
кучи ҳаракатчанлиги
иш
билан бандлик
ни шакллантириш
масалалари
Л.П.Максакова
Д.А.
рти
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда аҳолин
и иш билан

Кейнс Дж. Общая теории занятости, процента и денег / П
ер. с англ. Н.Н.Любимова: под ред. Л.П.Куланова.
М.: Гелиос АРВ,1999.
.321
Минц М.
, Коэн Д. Энциклопедия малого бизнеса.
М.: Дело. 1996
Самуэльсон
П.Э. Эко
номика / Пер. с англ. 16
е изд.
М.:
Издательский дом «Вильям
», 2003.
.688
Маршалл А.
Принципы экономической науки.
В 3
х томах / Пер. с англ.
М.: Прогресс, 1993.
.832
Пигу
Теория
безработицы
.:
Дело
, 1999.
.251
Friedman
Milton
Essays in Positive Economics
Chicago University of
Chicago Press, 1953
Рынок
труда
учебник
под
ред
проф
.Буланова
проф.
.Волгина. 3
е изд., перераб. и доп.
М.:
Издательство «Экзамен», 2007.
.479
Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда (практическая
макроэкономика труда): Учебник.
М.: Издательство «Альфа
Пресс», 20
.900
Рофе А.И. Экономика
труда: учебник /
е изд., доп. и перераб.
М.: КНОРУС, 2015.
.376
Филимонова
Н.М., Моргунова Н.В.,
Ловкова Е.С. Экономика и организация малого и среднего бизнеса: Учебное пособие / 2
е изд., доп.
М.:
Инфра
М, 2015.
.222
Р.И.Хасбулатов
Международное предпринимательство: учебник
М.: «Проспект»,
.719;
Малое предпринимательство: организация, экономика, управление: Учебное пособие / под ред.
А.Д.Шеремета.
М.: ИНФРА
М, 2009.
.480.
Убайдуллаева Р.А.,
Ата
Мирзаев О.Б., Умарова Н.О. Ўзбекистон
демографик жараёнлари
ва аҳоли
бандлиги (илмий
ўқув қўлланма).
Т.: Университет, 2006;
Ата
Мирзаев О.Б. Особенности формирования
новой демографической ситуации Узбекистана в годы независимости / Население Узбеки
стана: состояние,
проблемы и перспективы.
Т., 2012
Абдураҳмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Т.: «Mehnat», 2009.
512.
Умурзаков Б.Х.
Теоретические и практические аспекты развития сферы малого бизнеса и частного
предприн
имательства в Республике Узбекистан
. Монография.
Т.: «Iqtisodiyot». 2011.
Болтабоев М.Р., Қосимова М.С.,
Ғойибназаров Б.К., Эргашхўжаева Ш
., Самадов А.Н., Отажонов Ш.И.
Кичик бизнес ва тадбиркорлик. Ўқув қўлланма.
Т.: Ношир, 2011.
280 б.; Абдуллае
в Ё., Юлдашев Ш.
Малый бизнес и предпринимательство.
Т.: IQTISOD
MOLIYA, 2008.
340;
Максакова Л.П. Узбекистан в системе международных миграций //
Постсоветские трансформации:
отражение в миграциях / Под ред. Зайончковской Ж.А. и Витковской
Г.С. / Центр миграционных
исследований, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.
М.: ИТ
«АдамантЪ». 2009.
Артыкова Д.А. Формирование занятости населения в Республике Узбекистан.
Т.: Фан, 2005;
Холмуминов
Меҳнат бозори иқтисодиёти:
Ўқув
қўлланма.
Т.: ТДИУ,
2004;
Ходиев Б.Ю.,
осимова
.С.
, Самадов
А.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик.
Т.: ТДИУ, 2010.
267 б.; Ғойибназаров
.К., Раҳмонов Х.О.,
Отажонов Ш.И., Алматова Д.С. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
мамлакатни ижтимоий
иқтисодий
ривожлантиришни юксалтириш омили.
Т.: Фан, 2011.
185 б.
��9 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;бандлиги
Д.Н.Рахимова,
Н.Х.Рахимова
Н.Қ.Зокирова
ларнинг
илмий
ишларида
баён қилинган.
Шу билан бир қаторда
кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорлик
субъектларида
муносиб
иш билан бандликнинг замонавий шаклларини кенг
жорий этиш, инновацион фаолиятни ривожлантириш, аҳолининг меҳнат
бозорида рақобатбардош бўлмаган тоифалари
аёллар, айниқса ёшларни иш
билан
барқарор
таъминлаш
ни ижобий ҳ
ал этиш
йўллари
ҳали
тўлиқ
ёритиб
бер
илганича йўқ
. Бу ҳам диссертация
ишидаги мунозарали муаммолар ва
уларнинг ечими бўйича берилган таклиф ва хулосаларнинг
долзарбли
даражасини янада оширади.
Диссертация
тадқиқотининг
олий таълим
муассасаси
илмий
тадқиқот ишлари
режалари
билан боғли
лиги
Мазкур диссертация
Тошкент
авлат иқтисодиёт университетининг
сон
Ўзбекистон
иқтисодий ислоҳ
тларини чуқурлаштириш ва либераллаштириш шароитида
ижтимоий меҳнат муносабатларини такомиллаштиришнинг илмий асослари
номли
илмий
тадқиқот ишларига мувофи
қ бажарил
Тадқиқотнинг мақсади
кичик бизнес субъектларида
«муносиб меҳнат»
концепцияси асосида
аҳолини иш билан таъминлашни такомиллаштиришга
йўналтирилган
илмий
услубий
ва
амалий
таклиф
ар ишлаб чиқишдан иборат.
Белгиланган мақсадга эришиш учу
қуйидаги
тадқиқот вазифалари
қўйилган
ижтимоий
меҳнат муносабатларини уйғунлаштиришга назарий
услубий
ёндашувларнинг генезиси
таҳлили
ни амалга ошириш, маълумотларни
умумлаштириш ва илмий хулосалар
ни асослаш
муносиб меҳнатни акс эттирувчи таянч
унсур
ларн
и (иш билан бандлик,
иш ҳақи, ижтимоий муҳофаза) эътиборга олган ҳолда ижтимоий
меҳнат
соҳасидаги муаммоларнинг илмий ечимини асослаш;
ТМн
инг
Муносиб меҳнат тамойилларини ижтимоий
меҳнат муноса
батларига мувофиқл
аштиришнинг ташкилий
иқтисодий
йўлларини
такомиллаштириш
янги иш жойлари яратиш
демографик вазият
ходимларнинг
касбий
рақобатдошлигини ошириш билан боғлиқ
жараёнларни
таҳлил этиш
меҳнат бозорида иш кучига бўлган талаб ва таклифни
му
возанат
лаштириш борасидаги
илғор
хориж
ий мамлакатлар
тажрибасини
умумлаштириш
ундан Ўзбекистон
шароитида
фойдаланиш имкониятини
таклиф қилиш
халқаро стандартлар
ни эътиборга олган ҳолда,
юқори унумли
иш
жойларини яратиш
га йўналтирилган
қўшимча
ағбатлантириш
йўллари
мувофиқлаштириш
бўйича
таклифлар
шлаб чиқиш

Зокирова Н.К., Шоюсупова Н.Т., Габзалилова В.Т., Абдурахманова Г.К. Формирование и совершенствование
политики занятости населения в малом бизнесе и частном предпринимательстве. Моногра
фия.
Т.:IQTISODI
OT, 2013.
Пардаев М.Қ., Мамасоатов Т.Х., Муротқобилов А.А., Раҳимов Ҳ.А. Кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик: ривожланиш муаммолари ва ечимлари. Монография.
Т.: «Наврўз»
нашриёти, 2013.
172 б.
��10 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;кичик бизнес
субъектларида ходимларни ижтимоий
муҳофаза қилиш
га
қаратилган
кафолатлар
ни янада такомиллаштириш
билан боғлиқ т
аклифлар
ишлаб чиқиш
уносиб меҳнат индикаторлари номенклатураси ва уни ҳисоблаш
услубияти
ни
ишлаб чиқиш.
Тадқиқот об
екти
сифатида миллий меҳнат бозори
кичик бизнес
субъектлари
олинган.
Тадқиқот предмети
кичик бизнес с
оҳас
а аҳолини иш билан
таъминлашда
муносиб меҳнат концепцияси тамойилларига асосланган
ижтимоий
меҳнат муносабатлари
ҳисоблана
ди
Тадқиқо
усуллари.
Диссертация ишида таркибий
, мантиқий ва
таққослама таҳлил,
тизимли ёндашув, иқтисодий
статистик,
уруҳлаш
усуллар
дан фойдаланилди.
адқиқотнинг
илмий янгилиги
қуйидаги
лардан иборат:
ёшларни ишга жойлаштириш сифати, самараси ва касбий
рақобатбардошлик дар
ажасини ошириш мақсадида квоталанган иш жойларини
ташкил этиш механизмини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб
чиқилган;
макро ва микро даражадаги меҳнат кўрсаткичларини халқаро
стандартлар асосида ҳисоблаш ва қиёслашга йўналтирилган «Кичик бизнес
соҳаси
да муносиб меҳнат индикаторлари номенклатураси» ва «Муносиб
меҳнат индикаторларини баҳолаш методикаси» ишлаб чиқилган;
муносиб меҳнат концепцияси тамойиллари асосида рақобатбардош
бўлмаган аҳоли қатламлари учун
кичик бизнес субъектларида виртуал иш
жойларини ташкил этиш иш билан таъминлашнинг самарали ва тезкор
воситаси эканлиги асослаб берилган;
кичик бизнес соҳасида инновацион меҳнат фаолияти ва
йирик
корхоналар негизида ички тадбиркорлик тизимини ривожлантиришда муносиб
меҳнат тамойилларидан фойд
аланиш асосида
юқори унумли иш ўринларини
ташкил этиш таклифи асослаб берилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси
қуйидаги
лардан иборат:
уносиб меҳнат
концепцияси тамойиллари ва миллий иқтисодиётнинг
ўзига хос хусусиятларини эътиборга олган ҳолда
уносиб
меҳнат»
тушунчасининг муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган;
ичик бизнес субъектларида ижтимоий
меҳнат муносабатларини янада
уйғунлаштириш, аҳолини муносиб иш би
лан таъминлаш даражасини
оширишга йўналтирилган амалий таклифлар ишлаб чиқилган;
ичик бизнес
кор
хоналари учун
юқори технологияларга асосланган
инновацион фаолиятни ривожлантириш
ҳамда муносиб меҳнат тамойилларини
қўллаш юзасидан таклифлар асосланган;
янги иш жойлари яратиш
да
демографик вазият
ни
эътиборга олган ҳолда
ходимларнинг
рақобатдошлигини ошириш
нинг эндоген ва экзоген омиллари
оланган
��11 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;кичик бизнес
соҳасида юқори унумли
иш жойларини яратиш
га
йўналтирилган р
ағбатлантириш
йўллари ва
уларни халқаро стандартларга
мувофиқлаштириш
га оид
таклифлар
ишлаб чиқ
илган.
Олинган нати
жаларнинг ишончлилиги
Диссертация тад
отида
нган илмий натижаларнинг
ишончлилиги ишда қўлланилган методологик
ёндашув ва усулларнинг мақсадга мувофиқлиги, ахборот базасининг расмий
манбалардан олингани, шунингдек, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг
амалда
синовдан ўтгани билан изоҳланади.
адқиқот
натижаларининг
илмий
ва амалий
аҳамияти
адқиқот
натижаларининг
илмий
аҳамияти
диссертация
а ишлаб чиқилган
методологик
услубий йўналишдаги таклиф тавсиялардан
ичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик
соҳалари
муносиб меҳнат тамойилларини жорий
қилиш,
аҳолини
муносиб
иш билан таъминлаш
ва
янги иш жойлари яратиш
йўнали
ларда
илмий
ап
паратини бойитиш билан изоҳланади.
линган нати
жалар
нинг амалий аҳамияти муносиб меҳнат концепцияси
тамойиллари асосида тегишли дастурлар ва
истиқбол режаларини ишлаб
чиқиш
ҳамда
кичик бизнес
ни
янада
ривожлантириш, янги иш жойлари
яратиш
да
фойдаланиш
мумкинлигида
иборат.
адқиқот
натижалари
дан
еҳнат иқ
тисодиёти
Демография
Меҳнат бозори
фанлар
бўйича ўқув
дастурларини такомиллаштириш, дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар
тайёрлашда фойдаланилмоқда.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Диссертация
тадқиқотида олинган илмий натижалар қуйидаги йў
налишларда амалиётга
жорий қилинган:
квоталанган иш жойларини ташкил этиш механизмини
такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар тегишли равишда
ратификация қилинган Муносиб меҳнат бўйича «2014
2016 йилларга
мўлжалланган дастурда» фойдаланилган (Ўзбек
истон Касаба уюшмалари
Федерациясининг 2016 йил 11 январдаги ТН
05/38
сон маълумотномаси).
Ушбу таклифлар янги иш жойларини ташкил қилиш ва ёшларни ишга
жойлаштириш сифатини ошириш ва тегишли ижтимоий
иқтисодий самарага
эришиш имконини берган;
«Кичик биз
нес соҳасида муносиб меҳнат индикаторлари
номенклатураси»
ва «Муносиб меҳнат индикаторларини баҳолаш методикаси»
Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги (МАИМҚВ)
томонидан амалий фаолиятда фойдаланилган (МАИМҚВнинг 2016 йил
14 январдаги
07/125
сон маълумотномаси). Таклиф этилган услубий
аппаратдан фойдаланиш натижасида макро ва микро даражада меҳнат
меъёрлари
янада мувофиқлаштиришга хизмат қилади;
виртуал иш жойларини ташкил этиш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар
МАИМҚВ аҳолини иш била
н таъминлашга оид 2014
2016 йилларга
мўлжалланган дастурларни ишлаб чиқишда фойдаланилган (МАИМҚВнинг
2016 йил 14 январдаги 02
07/125
сон маълумотномаси). Ушбу таклифлардан
��12 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;фойдаланиш аҳолини, айниқса, ёшларни ва рақобатбардош бўлмаган аҳоли
қатламларини и
ш билан таъминлашга муайян даражада хизмат қилган;
кичик бизнес соҳасида инновацион меҳнат фаолиятини қўллаш юзасидан
олинган натижалар «Ўзфармсаноат» ДАК тизимига, жумладан, «Lahisam»
МЧЖ, «Само» МЧЖ ҳамда «Зиё нур фарм» ва «Иммуномед» хусусий
корхоналар
ига жорий қилинган («Ўзфармсаноат» ДАК
2015 йил 3 апрелдаги
6/496
сон маълумотномаси). Жорий қилиш натижасида соҳада меҳнат
фаолиятини инновацион тамойиллар асосида ташкил қилиниши натижасида
493 млн.
сўмлик иқтисодий самара олинган.
Ишнинг
апробацияси
Диссертациянинг асосий
илмий ва амалий
натижалари
Seeking Ways for Businees & Economic Cooperation among the
Nations along the Silk Roads
(The 6th International Joint Conference, Корея
Республикаси, 2006 й.),
Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида минта
қани
барқарор ривожлантириш ва рақобатбардошлигини ошириш муаммолари
(Урганч давлат университети, 2007 й.),
Общественно
экономическая
динамика: характеристики, тенденции, правовое регулирование, региональные
особенности
(Липецк, 2008 г.),
Социально
эко
номические проблемы
развития интеграционных процессов в условиях либерализации национальной
экономики
(Москва, 2008 г.),
Обеспечение занятости населения в
современных условиях
(Москва, 2010 г.),
Организационно
экономический
механизм регулирования рынка
труда
(Москва, 20
22 апреля
2011 г.),
Политика занятости и ее влияние на функционирование рынка труда
Узбекистана
(Ташкент, 14 декабря 2011 г.),
Gender equality issues of
population employment protection (Uzbek
Indonesian joint international
conferenc
e, Индонезия, Жакарта, 2012 й.),
Рынок труда и политика занятости:
состояние и перспективы развития
(Москва,
8 ноября 2013 г.),
Экономическое развитие и социальная сфера
(Прага, 25 апреля
5 мая
2014 г., INTEAS Certifikate ID: 210142
www.inteas.o
rg),
Концептуальные
подходы к формированию и совершенствованию государственной политики
занятости
(Россия, Омский университет, 2014 г.)
Двадцать восьмые
Международные Плехановские чтения
(Москва, 2
3 февраля 2015 г.) ва
бошқа
халқаро илмий
амалий конфе
ренцияларда,
Инновационные аспекты
механизма функционирования рынка труда в условиях посткризисного
развития экономики
» (Та
шкент, Т
У, 2010 г.),
Хусусий тадбиркорлик ва
ишбилармонликни ривожлантиришда олима аёлларнинг роли
(Тошкент,
2011 йил 28 апрель
),
О вопросах повышения качества рабочей силы на рынке
труда
(Ташкент, 15
16 ноября 2011 г.),
Кичик бизнесда аҳолининг иш билан
бандлигини таъминлаш истиқболлари
(Тошк
ент, ТДИУ, 2013 йил
19 декабрь),
Хотин
қизлар бандлигини таъминлашда кичик бизнес
ва хусусий
тадбиркорликнинг роли
(Тошкент, ТДИУ, 2015 йил 11 сентябр
«Узбекистан: старшее поколение населения как достояние семьи и общества»
(Тошкент
Республиканский научно
практический центр
Оила
Фонд ООН в
области народонаселения (
UNFPA
2015 йил
1 декабрь
ва бошқа республика
��13 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;илмий
амалий конференцияларида маърузалар сифатида баён этилди ва
маъқулланди.
Натижаларини
эълон қилиниши.
иссертация мавзуси бўйича жами
7 та илмий иш, жумладан
та монография
, миллий журналларда 13
нуфузли хорижий журналларда 9
та мақола, шунингдек
илмий
амалий
конференция
арда
та маъруза тезислар
нашр этилган.
Диссертаци
нинг ҳажми ва тузилиши.
Диссертациянин
г ҳажми
саҳифа матн,
та боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатида
ибор
ат. Ишда
та жадвал,
та расм ва
та илова келтирилган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
ириш
қисмида
тадқиқотнинг долзарблиги ва аҳамияти асосланган
тадқиқотнинг мақсади ва асосий вазифалари,
объекти ва предмети
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган,
илмий жиҳатдан янгилиги
ва амалий
натижалари баён қилиниб
олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти
очиб берилган, тадқиқот натижаларини
синов
дан ўтганлиги,
нашр этилган
ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертация
биринчи боби
Муносиб меҳнат концепциясининг
ҳияти ва методологик
услубий хусусиятлари
деб
номланиб
, унда
ХМТ
томонидан 1999 йилда қабул қилинган Муносиб меҳнат дастурининг
тадрижий
шакллантирилишининг назарий асослари, мазкур Концепция
мезонлари асосида аҳолини иш билан таъминлашга қўйилаётган замонавий
талаблар, ушбу қоидаларнинг кичик бизнес ва хусусий тад
биркорлик соҳасида
ижтимоий
меҳнат муносабатларини уйғунлаштиришдаги аҳамияти очиб
берилган.
Амалга ошир
ган тадқиқотларимиз м
оддий неъмат
лар яратиш
да
асосий омил
бўлиб,
иш кучига муносабат трансформацияси қатор босқичларни
босиб
ўтганлиги
ни кўрсатди
асм)
БМТ Ривожланиш дастурининг
таърифи
га кўра
, «Инсонни ривожлантириш
одамларни
танлаш имкониятини
кенг
айтириш
жараёни
билан боғлиқдир.
Бундай танлов
чексиз бўлиши ва
вақт ўтиши билан ўзгари
б бориши
муҳим
амиятга эга
дир
. Агар инсонда
бундай
танлов
га имконият
бўлмаса, у бошқа имкониятлардан ҳам фойдалана
олма
слиги мумкин
Муносиб меҳнат концепцияси и
жтимоий
меҳнат муносабатлари
соҳасида инсон имкониятларини кенгайтириш
сифат жиҳатидан шахснинг
анча юқорироқ эҳтиёжлар
ни қондиришни ҳамда
уни ривожлантириш,
шунингдек
салоҳиятини тўлароқ намоён этишни англатади
Мазкур концепция нафақат ходимларнинг меҳнат шароитлари, меҳнат
муносабатларини яхшилашга, уларда ўз меҳнатидан қониқиш ҳиссини
туғдиришга, шунингдек
меҳнат унумдорлиги юқорироқ бў
лишини
таъминлашга, корхоналарнинг, умуман мамлакатнинг рақобатбардошлигини
оширишга, яъни иқтисодий ва ижтимоий самарадорликка хизмат қилади

http: //www.undp.org
сайти
маълумотлари
га асосан
��14 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ; &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ; &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ; &#x/MCI; 4 ;&#x/MCI; 4 ; &#x/MCI; 5 ;&#x/MCI; 5 ; &#x/MCI; 6 ;&#x/MCI; 6 ; &#x/MCI; 7 ;&#x/MCI; 7 ; &#x/MCI; 8 ;&#x/MCI; 8 ; &#x/MCI; 9 ;&#x/MCI; 9 ; &#x/MCI; 10;&#x 000;&#x/MCI; 10;&#x 000; &#x/MCI; 11;&#x 000;&#x/MCI; 11;&#x 000; &#x/MCI; 12;&#x 000;&#x/MCI; 12;&#x 000; &#x/MCI; 13;&#x 000;&#x/MCI; 13;&#x 000; &#x/MCI; 14;&#x 000;&#x/MCI; 14;&#x 000; &#x/MCI; 15;&#x 000;&#x/MCI; 15;&#x 000; &#x/MCI; 16;&#x 000;&#x/MCI; 16;&#x 000; &#x/MCI; 17;&#x 000;&#x/MCI; 17;&#x 000; &#x/MCI; 18;&#x 000;&#x/MCI; 18;&#x 000; &#x/MCI; 19;&#x 000;&#x/MCI; 19;&#x 000; &#x/MCI; 20;&#x 000;&#x/MCI; 20;&#x 000; &#x/MCI; 21;&#x 000;&#x/MCI; 21;&#x 000; &#x/MCI; 22;&#x 000;&#x/MCI; 22;&#x 000; &#x/MCI; 23;&#x 000;&#x/MCI; 23;&#x 000; &#x/MCI; 24;&#x 000;&#x/MCI; 24;&#x 000; &#x/MCI; 25;&#x 000;&#x/MCI; 25;&#x 000; &#x/MCI; 26;&#x 000;&#x/MCI; 26;&#x 000;1-расм. Муносиб меҳнат
концепциясини
нг шаклланиш босқичлари
16
Муносиб меҳнат тамойилларининг энг асосий
си
меҳнатга лаёқатли
аҳолини
иш билан самарали бандлигини таъминлашдир. Бу фақат жамият ва
давлат барқарор ривожланишининг асоси бўлибгина қолмасдан, моҳиятига
кўра ҳар бир инсон ҳаётида ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир. Чунки меҳнат
фаолияти инсон ҳаётининг салмоқли қисмини эгалл
аб,
уни жамиятга
интеграциялаш
тириш
ва ижтимоий мақомга эга бўлишини ҳам таъминлайди
Муносиб меҳнат тамойилларини амалиётга жорий этиш орқали
ижтимоий
меҳнат муносабатларини уйғунлаштириш мақсадида ходимлар ва
берувчилар
уларнинг вакиллари
билан давлат
ўртасидаги
ижтимоий
шериклик
трипартизм
кенг йўлга қўйиш заруратини келтириб чиқаради
расм).

Муаллиф томонидан ишлаб чи
илган.
Муносиб меҳнат
концепцияси
«Инсонни ривожлантириш» назарияси
«Инсон капитали» назарияси
«Меҳнатни инсонпарварлаштириш»
назарияси
бат
(мотивация)» назарияси
«Инсоний муносабатлар» назарияси
Технологик ёнд
шув
ХХ асрнинг
0 йиллари
ХХ асрнинг
0 йиллари
ХХ асрнинг
0 йиллари
ХХ асрнинг
0 йиллари
ХХ асрнинг
30 йиллари
XIX
асрнинг
йиллари
Инсонпарварларча (гуманитар) ёнд
шув
��15 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ; &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ; &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ; &#x/MCI; 4 ;&#x/MCI; 4 ; &#x/MCI; 5 ;&#x/MCI; 5 ; &#x/MCI; 6 ;&#x/MCI; 6 ; &#x/MCI; 7 ;&#x/MCI; 7 ; &#x/MCI; 8 ;&#x/MCI; 8 ; &#x/MCI; 9 ;&#x/MCI; 9 ; &#x/MCI; 10;&#x 000;&#x/MCI; 10;&#x 000; &#x/MCI; 11;&#x 000;&#x/MCI; 11;&#x 000; &#x/MCI; 12;&#x 000;&#x/MCI; 12;&#x 000; &#x/MCI; 13;&#x 000;&#x/MCI; 13;&#x 000; &#x/MCI; 14;&#x 000;&#x/MCI; 14;&#x 000; &#x/MCI; 15;&#x 000;&#x/MCI; 15;&#x 000; &#x/MCI; 16;&#x 000;&#x/MCI; 16;&#x 000; &#x/MCI; 17;&#x 000;&#x/MCI; 17;&#x 000; &#x/MCI; 18;&#x 000;&#x/MCI; 18;&#x 000; &#x/MCI; 19;&#x 000;&#x/MCI; 19;&#x 000; &#x/MCI; 20;&#x 000;&#x/MCI; 20;&#x 000; &#x/MCI; 21;&#x 000;&#x/MCI; 21;&#x 000; &#x/MCI; 22;&#x 000;&#x/MCI; 22;&#x 000; &#x/MCI; 23;&#x 000;&#x/MCI; 23;&#x 000; &#x/MCI; 24;&#x 000;&#x/MCI; 24;&#x 000; &#x/MCI; 25;&#x 000;&#x/MCI; 25;&#x 000; &#x/MCI; 26;&#x 000;&#x/MCI; 26;&#x 000; &#x/MCI; 27;&#x 000;&#x/MCI; 27;&#x 000; &#x/MCI; 28;&#x 000;&#x/MCI; 28;&#x 000; &#x/MCI; 29;&#x 000;&#x/MCI; 29;&#x 000; &#x/MCI; 30;&#x 000;&#x/MCI; 30;&#x 000; &#x/MCI; 31;&#x 000;&#x/MCI; 31;&#x 000; &#x/MCI; 32;&#x 000;&#x/MCI; 32;&#x 000;2-расм. Муносиб меҳнат мезонлари ва кўрсаткичлари
17
Мазкур
тамойиллар
ан келиб чиққан ҳолда
тадқиқотда
муносиб
меҳнатни
нг қуйидаги муаллифлик таърифи
таклиф эт
илган
: тор маънода
«Муносиб меҳнат
шахс даромадининг даражаси, ижтимоий
ҳимояланганлиги, касбда ўсиш имкон
иятлари, шунингдек мазмунида
лоқий
хусусиятлари билан қондирадиган меҳнатдир».
Кенг маънода эса: «Муносиб
меҳнат
ходимларнинг ижтимоий ишлаб чиқаришда иштирок
этиши ҳамда
«инсон
ишлаб чиқариш» муносабатлари тизими тадрижий ривожланишининг
ҳозирги босқичи талабларига мувофиқ бўлган ижтимоий
иқтисодий,
институционал, ташкилий омилларнинг мураккаб тизимидир».

Муаллиф
томонидан ХМТнинг Муносиб меҳнат концепциясининг тамойиллари асосида
ишлаб чи
илган.
Қулай
ишлаб чиқариш ва
ижтимоий
меҳнат
шароитларининг мавжудлиги
Турмуш сифатини ошириш
имконини берадиган иш ҳақи
Ходимлар ҳуқуқлари
муҳофазаланган муайян
ижтимоий кафолатларни
яратилганлиги
Меҳнат соҳасида ҳеч қандай
камситишга йўл қўймаслик
Шахснинг ривожланиши ва
меҳнат салоҳиятини намоён
қилиши учун имкониятлар
муносиб (хавфсиз) меҳнат шароитларида
иш
билан банд бўлган х
одимлар улуши
бахтсиз ҳодисалар ва касб касалликларига дуч
келмаган ходимлар улуши
узоқ муддатли шартномалар асосида ишловчи
ходимлар улуши
ташкилот бошқарувидаги аёллар улуши
камситилишга дуч келмаган ходимлар улуши
худудий
ўртача иш ҳақи даражасидан кам
бўлмаган иш ҳақини олувчи ходимлар улуши
ходимлар
ни ўз меҳнатидан қониқиш даражаси
меҳнат (касб) салоҳиятини намоён қилиши учун
имкониятлар мавжуд деб баҳоловчи ходимлар
улуши
ижтимоий қатламларга
эга бўлган (
ижтимоий
дастурларда қатнашадиган) ходимлар улуши
меҳнат қонунчилигининг бузилишига дуч
келмаган ходимлар улуши
жамоа шартномаси билан таниш ходимлар улуши;
касаба уюшмаси аъзолари бўлган ходимлар улуши
Ижтимоий мулоқотда иштирок
этиш имконияти
Мезонлар
Индикаторлар
��16 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Ўзбекистон Республикаси ХМТнинг тенг ҳуқуқли аъзоси сифа
тида
ўзининг 2014
2016 йилларга мўлжалланган Муносиб меҳн
ат бўйича дастурини
қабул қилга
. Ушбу дастурда ижтимоий шериклар
Ўзбекистон
Республикаси Ҳукумати, Ўзбекистон Касаба уюшмалари Федерацияси ва
Савдо
саноат палатасининг Халқаро меҳнат ташкилоти билан ҳамкорликдаги
мақсади
мамлакатдаги барча аёллар ва эркакларни муносиб меҳнат билан
таъминлаш эканлиги кўрсатилган.
уносиб иш билан банд бўлиш имкониятларини кенгайтириш учун
мамлакатда тўла, унумли ва
эркин танланган иш билан, шу жумладан
ёшларнинг
иш билан
банд бўлишини таъминлашга қаратилган фаол сиёсат
олиб бориш кўзда тутилмоқда.
Диссертация ишида
жтимоий
меҳнат
муносабатлари
ни шаклланишида
трипартизм (яъни давлат, ходимлар ва иш
берувчилар ҳамда
уларнинг вакиллик органлари
асосида
кичик бизнес
соҳасида
ёшларни ишга жойлаштириш сифати, самараси ва касбий
рақобатбардошлик даражасини
ошириш
мақсадида
воталанган иш жойларини
ташкил этиш механизмини такомиллаштириш йўналишлари ишлаб чиқилган.
азкур
йўналиш бўйича
устувор вазифалар сифатида қуйидагилар
белгиланган:
еҳнат соҳасидаги асосий тамойиллар ва ҳуқуқларни амалга
ошириш мақсадида ижтимоий шерикликни мустаҳкамлаш;
ёшларни
муносиб
иш билан банд бўлиш имкониятларини кенгайтириш;
ходимларнинг ме
ҳнат
шароитларини ва ижтимоий ҳимоясини
янада
яхшилаш
ва бошқалар
Бу, энг аввало,
ёшлар
билан бир қаторда
меҳнат бозорида
рақобатбардош бўлмаган аҳолининг бошқа қатламларини ишга жойлаштириш
учун тегишли миқдорда иш жойларини яратишни, тадбиркорлик фаолл
игини,
айниқса, қишлоқ жойларида рағбатлантиришни қамраб олади.
ккинчи боб
Кичик бизнес ва хусусий тадбикорликда
муносиб
иш
билан бандлик
ни таъминлашга
илмий
услубий ёндашув
ларнинг
генезиси»
деб
номланиб
, унда
кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорликнинг
илмий ва услубий моҳияти, меҳнат бозори ва аҳоли
иш билан бандлиги
назарияларининг генезиси, аҳолининг
муносиб
иш билан унумли бандлигини
таъ
минлашда
ги ўрнига баҳо берилган.
Таҳлилларимиз
кичик бизнес
угунги кунда жаҳон иқтисодиётида
етакчи ўрин эгалла
ган
ига қарамасдан
ҳозиргача унинг яхлит назарияси ишлаб
чиқилмаганлигини
кўрсатди.
Илмий адабиётларда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик моҳиятига ёндашишда
асосан
унинг миқдор кўрсаткичлари
иш
билан банд
бўлган
ходимлар
сони
низом жамғармаси
ва
активлари
олинадиган фойда
ҳажмига
эътибор қарати
б келин
ади. Аммо, кичик
бизнеснинг ми
дор к
рсаткичлари
га қараганда унинг сифат хусусиятлари
кичик бизнеснинг бозор иқтисодиётининг асоси
рақобат муҳитини
шакллантирувчи
энг муҳим субъектлиги,
бозорда б
ир турдаги маҳсулот ва
хизматларга
табақалашган нархни
шакллантиришга қодирлиги
ва бошқалар
муҳим
расм).

Программа по Достойному труду Республики Узбекистан на 2014
2016 годы // http://www.ilo.
org
��17 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ; &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ; &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ; &#x/MCI; 4 ;&#x/MCI; 4 ; &#x/MCI; 5 ;&#x/MCI; 5 ; &#x/MCI; 6 ;&#x/MCI; 6 ; &#x/MCI; 7 ;&#x/MCI; 7 ; &#x/MCI; 8 ;&#x/MCI; 8 ; &#x/MCI; 9 ;&#x/MCI; 9 ; &#x/MCI; 10;&#x 000;&#x/MCI; 10;&#x 000; &#x/MCI; 11;&#x 000;&#x/MCI; 11;&#x 000; &#x/MCI; 12;&#x 000;&#x/MCI; 12;&#x 000; &#x/MCI; 13;&#x 000;&#x/MCI; 13;&#x 000; &#x/MCI; 14;&#x 000;&#x/MCI; 14;&#x 000; &#x/MCI; 15;&#x 000;&#x/MCI; 15;&#x 000;3-расм. Кичик бизн
нинг миқдор ва сифат кўрсаткичлари
19
Диссертация
ишида
ақобат
га асосланган
иқтисодиёт икки мажбурий
шартни: фойда олишдан манфаатдор бўлган алоҳида мулк эгалари ҳамда
тармоқларнинг рақобатли тузилмаси бўлишини назарда тут
ишидан далолат
беради
. Тармоқнинг рақобатли тузилмаси эса фақат ундаги корхоналар сони
кўп бўлгандагина шаклл
анади.
Эгилувчан меҳнат бозори эса
иш билан бандликнинг эгилувчан
шаклларидан фойдаланишга асосланган
расм).
уносиб меҳнат
концепцияси тамойиллари асосида
рақобатбардош бўлмаган
ҳоли
қатламлари
учун кичик бизнес субъектларида виртуал иш жойларини ташкил
этиш
иш билан таъминлашнинг самарали ва тезкор воситаси эканлиги
асосланди.
Бундай усул ХМТнинг меҳнат дастури тамойилларига тўлиқ мос
бўлиб, меҳнат фаолиятини инсонпарварлаштириш, ходимга ўз иш
ва дам олиш
вақтини мустақил режалаштириш
имкони
беради
ва бошқа кўпгина
қулайликлар яратади.
Кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорлик
субъектларида
иш билан
бандликнинг эгилувчан шакллари
қисман иш билан бандлик, иш жойини
тақсимлаш,
ослаш
увчан
иш графи
ги, эгилувчан
ва виртуал
иш жойи
иқтисодий фаол аҳолини муносиб иш билан таъминлашнинг самарали
йўли
либ, у иш берувчиларга иқтисодий вазият, бозор конъюнктурасидан келиб
чиққан ҳолда,
ишлаб чиқаришнинг йўналишини,
ходимларнинг сони ва
таркибини
қисқа му
ддатда ўзгартириш
га ёрдам
беради.

Муа
ллиф томонидан ишлаб чиқилган.
Сифат кўрсаткичлари
озор иқтисодиётининг асоси
ақобат муҳитини шакллантирувчи
асосий субъект
озорда бир турдаги маҳсулот ва
хизматларга
бир хил нархни
шакллантиришга қодирли
уқуқий жиҳатдан ва молия
хўжалик
фаолиятига доир қарорлар қабул қилишда
мустақил
Мулк
эгалари (таъсисчилар)
томонидан
бошқари
иши
Кичик бизнеснинг мезонлари
Миқдор кўрсаткичлари
ш билан банд бўлган
ходимлар сони
став капиталининг
миқдори
ойда, даромад айланмаси
(одатда бир йиллиги)
ктивларнинг миқдори
��18 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ; &#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ; &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ; &#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ; &#x/MCI; 4 ;&#x/MCI; 4 ; &#x/MCI; 5 ;&#x/MCI; 5 ; &#x/MCI; 6 ;&#x/MCI; 6 ; &#x/MCI; 7 ;&#x/MCI; 7 ; &#x/MCI; 8 ;&#x/MCI; 8 ; &#x/MCI; 9 ;&#x/MCI; 9 ; &#x/MCI; 10;&#x 000;&#x/MCI; 10;&#x 000; &#x/MCI; 11;&#x 000;&#x/MCI; 11;&#x 000; &#x/MCI; 12;&#x 000;&#x/MCI; 12;&#x 000; &#x/MCI; 13;&#x 000;&#x/MCI; 13;&#x 000; &#x/MCI; 14;&#x 000;&#x/MCI; 14;&#x 000; &#x/MCI; 15;&#x 000;&#x/MCI; 15;&#x 000; &#x/MCI; 16;&#x 000;&#x/MCI; 16;&#x 000;4-расм.
Меҳнат бозорининг замонавий шакллари
20
Учинчи боб
Ўзбекистоннинг ижтимоий
иқтисодий ривожла
нишига кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик таъсирининг таҳлили
деб номланиб, унда
ушбу
соҳа
ни ҳар тарафлама қўллаб
қувватлаш мамлакат
ижтимоий
иқтисодий сиёсатининг устувор йўналиши эканлиги, унинг миллий
иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялашдаги роли ҳамда кичик
орхоналар ва микрофирмаларда ХМТнинг Муносиб меҳнат тамойилларини
жорий этиш имкониятлари очиб берил
Ўзбекистонда қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш соҳасида амалга
оширилган бу ва бошқа самарали чора
тадбирлар нуфузли халқаро
ташкилотлар томонидан
муносиб баҳоланмоқда.
Мамлакатимиз
Жаҳон банкининг «Бизнес юритиш» рейтинггига кўра
қулай ишбилармонлик муҳити кўрсаткичлари бўйича
201
нинг ўзидаёқ
16 поғонага
кўтарилиб,
ўринни эгаллади
«Кичик бизнес субъектларига
кредит бериш» деб номланадиг
ан кўрсаткич
бўйича
эса
Ўзбекистон сўнгги уч
йил мобайнида 154
ўриндан 42
ўринга кўтарил
ишга эришди
ва ҳисобот
йилининг ўзида
ўз рейтингини 63 поғонага яхшилади
Мамлакатда бозор и
слоҳотлар
нинг энг асосий
мақсад
лари қаторида
ташаббускорлик ва ишбиларм
онликни бутун чоралар билан ривожлантириш,

Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
Халқ сўзи газетаси 2016 йил 16 январь, № 11 (6446),
www
Қисман иш билан бандлик
меҳнат шартномаси асосида
қисқартирилган иш соатида
(одатда ҳафтасига 30 соатдан
кам) ишлаш
Сегментлашган меҳнат бозори
Эгилувчан меҳнат бозори
Бирламчи бозор
Иккиламчи бозор
Иш билан барқарор бандлик
Иш ҳақининг юқори даражаси
Хизмат вазифасида ўсиш имконияти
Юқори малака талаб қиладиган
технологиялар
Касаба уюшмалар томонидан
самарали ҳимоя
Иш билан бандликнинг беқарорлиги
Ходимларнинг юқори
даражада
қўнимси
злиги
Катта меҳнат сиғимли ишлаб чиқариш
Ижтимоий ҳимоянинг
кафолат
лан
маганлиги
Эгилувчан иш жойи
меҳнат
фаолиятини корхонадан
ташқарида бажариш
Иш жойини тақсимлаш
бир
иш жойида 2 ва ундан кўп
ходимнинг навбатма
навбат
ишлаши
Эгилувчан иш графиги
ходимга иш тартибини
мустақил белгилаш ҳуқуқи
Меҳнат бозорининг замонавий шакллари
��19 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;тадбиркорликка эркинлик бериш, мулк эгалари ҳуқуқларининг давлат йўли
билан ҳимоя қилишни таъминлаш
давлатнинг хўжалик фаолиятига бевосита
аралашувидан воз кечиш, бозорни тартибга солишда иқтисодий воситаларга
стунлик бериш белгилаб қўйилди.
иссертация тадқиқотлари доирасида Ўзбекистонда якка тартибдаги
тадбиркорларга ёлланма ходимларни ишга
қабул қилишларини
қонун
лаштириб қўйиш якка тартибдаги тадбиркорликни рағбатлантиришга,
қўшимча иш жойлари яратиш,
аҳолини, айниқса ёшларни ўзларини ўзлари
иш
билан таъминлашларига
эриш
илди.
Тўртинчи боб
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик тизимида
янги иш ўринлари
яратиш хусусиятлари»
деб
номланиб
, Ўзбекистонда
замонавий меҳнат бозорининг шакллантирилиши ва риво
жлантирилиши,
аҳолини иш билан таъминлаш, янги иш ўринларини яратишда кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорликнинг аҳамияти, мазкур соҳада иш жойларини ташкил
этишнинг янги шакллари кўриб чиқилган.
Мамлакатда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
соҳасининг
уст
увор,
юқори суръатларда
барқарор
ривожлантирилиши бугунги кунда мазкур
соҳа
нинг
,0 млн.
дан ортиқ
кишини иш билан таъминлашига хизмат
қил
моқда
. Кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорлик
субъектларида иш билан
банд бўлганларнинг 7,3 млн. нафарга яқини хусусий
тадбиркорлик, 2,3 млн.
нафари кичик корхона ва микрофирмалар ҳи
ссасига тўғри келади
Жами иш билан бандлар
таркибида
кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликда иш билан бандларнинг салмоғи барқарор суръатлар билан
ўсишда давом этм
оқда
жад
вал
жадвал
Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
соҳасида
иш
билан банд бўлганлар салмо
ғи, %
22
удудлар
2010 й.
2011 й.
2012 й.
2013 й.
2014 й.
Ўзбекистон
Республикаси
жумладан:
Қорақалпоғистон Республикаси
Андижон
вилояти
Бухоро
вилояти
Жиззах
вилояти
Қашқадарё
вилояти
Навоий
вилояти
Наманган
вилояти
Самарқанд
вилояти
Сурхондарё
вилояти
Сирдарё
вилояти
Тошкент
вилояти
Фарғона
вилояти
Хоразм
вилояти
Тошкент шаҳри

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика
қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан
яратилган.
http:
www.stat.uz
��20 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;2014 йили бу кўрсаткич республика бўйича ўртача
77,2 фоизни ташкил қилди. Айрим вилоятларда эса жами иш билан
бандларнинг
80 фоиздан орти
бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликда иш билан банд (Андижон
84,0, Самарқанд
83,6, Наманган
82,7,
Жиззах
81,7) эканлигини қайд этишимиз лозим
Кейинги 20 йил мобайнида кичик бизнес
соҳасида кўплаб
янги иш
жойлари ташкил
эти
б,
қар
ийб 20 бараварга ортди. 2014 йилда иш
жойларини ташкил этиш ва аҳоли
ни муносиб иш билан
бандлигини
таъминлаш бўйича давлат ва минтақавий дастурларнинг амалга оширилиши
натижасида қарийб 980 минг киши иш билан таъминланди. Бу борада кичик
корхоналар, микроф
ирмалар ва якка тартибдаги тадбиркорликни
ривожлантириш эвазига 480 мингдан ортиқ, касаначиликни кенгайтириш
ҳисобидан эса 210 мингд
ан зиёд иш ўрни ташкил этилди (
расм).
расм. Ўзбекистонда янги иш жойлари
яратиш динамикаси
(минг
киши
23
амлакат
да кичик бизнес субъектлари
ишлаб чиқаришни модернизация
қилиш, шунинг натижасида қўшимча
юқори
унумли иш жойлари яратиш
учун
уларни имтиёзли молиялаштириш муаммосини ҳал этиш талаб қилин
ади
аҳлиллар натижасида рўйхатдан ўтган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
айрим
субъектлари
да
айланма маблағларининг етишмаслиги сабабли фаолият
кўрсатмаётганлари аниқланди. Бу уларнинг ўз маблағларининг етишмаслиги,
банк кредитларини жалб қилиш учун ишонар
ли гаровга эга эмасликлари билан
изоҳланади

Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлигининг маълумотлари //
http: // www.mehnat.uz.
Пардаев М.Қ., Мамасоатов Т.Х., Муротқобилов А.А., Раҳимов Ҳ.А. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик:
ривожланиш муаммолари ва ечимла
ри. Монография.
Т.: «Наврўз» нашриёти, 2013.
Б.60.
1995
2000
2005
2010
2014
Жами яратилган иш жойлари
Шу жумладан, кичик бизнес субъектларида
��21 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Диссертация ишида муносиб
иш билан бандли
ни ошириш учун иш
берувчиларни янги иш ж
йлари ташкил қилишларини рағбатлантириш
мақсадида, к
ичик бизнес соҳасида
инновацион
меҳнат
фаолият
ривожлантириш
йирик корх
оналар негизида ички тадбиркорлик тизимини
шакллантириш
да муносиб меҳнат тамойилларидан фойдаланиш орқали
юқори
унумли иш ўринларини
ташкил этишга йўналтирилган таклиф ишлаб чиқилди.
Хусусан,
Ўзфармсаноат
давлат а
кциядорлик концерни тизимидаги
Lahisam
Само
асъулияти чекланган жамиятлар,
Зиё нур фарм
ва
Иммуномед
хусусий корхоналарида диссертация тадқиқотлари асосида
юқори технологияларга асосланган инновациявий фаолиятни ривожлантириш
таклифини амалиётга тадбиқ этилиши натижасида уларда 2014
йилнинг ўзида
инвестиция лойиҳаси
амалга ошири
ш учун
4,81 миллион АҚШ доллари
миқдоридаги сармоя ўзлаштири
ш,
жами 493,4 млн.
сўм
лик
иқтисодий
самарага эриш
ишни таъминлади.
Бешинчи боб
«Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда аҳолини
нг
муносиб
иш бил
бандлигини
такомиллаштиришнинг асосий
йўналишлари»
деб
номланиб
, унда миллий иқтисодиётнинг ушбу устувор
секторида
унумли иш жойларини ташкил этишнинг муҳим омили эканлиги
ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни
янада ривожлантириш орқали
аҳолини
муносиб
иш билан бандлик даражасини ошириш истиқболлари тадқиқ
этилган.
Кичик бизнес илмий ишланмалар ва инновацияларни ишлаб чиқаришга
жорий этишни амалга оширишда энг фаол ва энг самарали хўжалик субъекти
ҳисобланади. Мамлакатда ҳозирги вақтда йирик бизнес билан ҳамкорликда
ҳамда университетлар, илмий
тадқиқот институтлари в
а марказлари ҳузурида
қатор кичик инновацион корхоналар фаолият олиб бормоқда.
Ушбу бобда муаллиф томонидан
макро
ва микро
даражада
меҳнат
кўрсаткичларини
халқаро стандартлар асосида ҳисоблаш ва қиёслашга
йўналтирилган «Кичик бизнес соҳасида м
уносиб меҳ
нат индикаторлари
номенклатураси»
жадвал
ва
уносиб меҳнат индикаторлари
ни баҳолаш
методикаси
таклиф этилган.
Амалга оширилган тадқиқотлар шуни кўрсат
дики, кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорлик
муносиб меҳнат
дастури орқали
амалга ошир
ила
ётган
ишларни йиллик мониторинг
ўтказиш
мақсадга мувофиқдир. Бундай
мониторинг
олиб бориш
учун
биз
томони
миз
дан
мамлакат хусусиятларини
ҳисобга олувчи
методик ёнд
шув
ишлаб чиқилган
уносиб меҳнат
индикаторлари
ни баҳолаш
методикаси
муносиб меҳнатнинг қуйи
даги 6 та
гуруҳ индикаторларин
и ҳисоблаш услубиётидан иборат
: и
ш билан бандлик ва
ишсизлик
; и
ш вақтининг муносиб давомийлиги
; и
шдаги тенг имкониятлар ва
муносабатлар
; м
еҳнат хавфсизлиги
; и
жтимоий таъминот
; и
қтисодий
ижтимоий вазият
��22 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;2-жадвал
Кичик бизнес соҳасида
муносиб
меҳнат индикаторлар
номенклатураси
25
Муносиб меҳнат индикаторлари номенклатураси
Индикатор
Кўрсаткичлар
1.Иш билан бандлик ва ишсизлик
Аҳолининг умумий сонида иш билан бандлар салмоғи, %
Жами
Эркаклар
Аёллар
Ишсизлик даражаси, %
Жами
Эркаклар
Аёллар
24 ёшдаги ўқимайдиган ва ишламайдиган ёшларнинг шу ёшдаги
аҳолидаги салмоғи, %
Жами
Эркаклар
Аёллар
Иш билан норасмий бандлик
Норасмий бандларнинг иш билан
бандларнинг умумий сонидаги
салмоғи, %
Жами
Эркаклар
Аёллар
2.Иш вақтининг
муносиб
давомийлиги
Иш вақти ҳаддан зиёд давомли бўлган иш билан бандлар салмоғи, %
Жами
Эркаклар
Аёллар

Иш билан бандлар орасида хавфли меҳнат
шароитида ишловчи

17 ёшли болалар салмоғи, %
Жами
3.Ишга
тенг
имкониятлар ва
муносабатлар
Иш ҳақидаги гендер белгисига кўра фарқлар , %
4.Меҳнат
хавфсизлиги
Ишлаб чиқаришда бах
сиз ҳодисалар туфайли ҳаёти ўлим билан
тугаган
жабрланганлар сони, киши
Ишлаб чиқаришдаги ўлим билан тугамаган жароҳатланиш

(ҳар
100 000 кишига), киши
Ишлаб чиқаришда бахтсиз ҳодисалар туфайли вақтинчалик меҳнатга
лаёқатсизлиги ҳисобот йилида тугаган, жабрланиб меҳнатга
лаёқатлилигини бир ва ундан ортиқ кун йўқотганларнинг меҳнатга
лаёқатсизлик киши
кунлари сони
5.Ижтимоий
таъминот
Пенсия олаётган аҳоли миқдори (меҳнат пенсиялари), %
6.Иқтисодий
ижтимоий
вазият
Инфл
яция суръатлари (Истеъмол
нархлари
индексида)
Иқтисодий фаолият тармоқларидаги иш билан бандлик
Қишлоқ хўжалигида иш билан бандлар салмоғи (%)
Саноатда иш билан бандлар салмоғи (%)
Хизмат кўрсатишда иш билан бандлар салмоғи (%)
ЯИМдаги иш ҳақи салмоғи, %

Муаллиф томонидан
ишлаб чиқилган
��23 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Бу методиканинг
муаллиф таклиф қилган айрим кўрсаткичлари
қуйидагича тартибда ҳисобланади, масалан:
24 ёшдаги ўқимайдиган ва ишламайдиган ёшларнинг (ЎИЁ
) шу
ёшдаги аҳолидаги (АС
) салмоғи (ЎИС
ЎИС
= ЎИЁ
/ АС
* 100 %.
(1),
Бунда,
ЎИС
24 ёшдаги ўқимайдиган ва ишламайдиган ёшлар
салмоғи;
ЎИЁ
24 ёшдаги ўқимайдиган ва ишламайдиган ёшлар
сони;
24 ёшдаги
аҳоли сони
Иш билан н
орасмий бандлик даражаси (НБД) Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар
Маҳкамасининг 2007 йил 24 майдаги
Ишга жойлаштиришга
муҳтож меҳнат билан банд бўлмаган аҳолини ҳисобга олиш методик
асини
такомиллаштириш тўғрисида
ги 106
сонли қарорида белгиланган тартибда
аниқланади.
Иш вақтининг муносиб давомийлиги иш вақти ҳаддан
зиёд давомли
бўлган иш билан бандлар (ИВЗ) салмоғи (ИВЗС) билан белгиланади. Бу
кўрсаткич ўрганилаётган ҳ
афтада 48 соатдан ортиқ ишлаган
иш билан банд
аҳоли сонини иш билан банд жами аҳоли сонига бўлиш йўли билан қуйидаги
формула асосида
ҳисобланади
ИВЗС
= ИВЗ /
ИБС
* 100 %
(2),
Бунда,
ИВЗС
иш вақти ҳаддан зиёд давомли бўлган иш билан бандлар
салмоғи;
ИВЗ
иш вақти ҳаддан зиёд давомли бўлган иш билан бандлар
сони;
ИБС
ш билан бандлар сони.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳаси
учун бу кўрсаткич айнан
шу формула асосида қуйидагича аниқланади:
ИВЗС
кхт
= ИВЗ
кхт
ИБС
кхт
* 100 %.
(3),
Бунда,
ИВЗС
кхт
ичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда
иш вақти ҳаддан
зиёд давомли бўлган иш билан бандлар салмоғи;
ИВЗ
кхт
ичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда
иш вақти ҳаддан
зиёд давомли бўлган иш билан бандлар сони;
ИБС
кхт
ичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда
ш билан бандлар
сони.
Ишдаги тенг имкониятлар ва муносабатларни кўрсатувчи индикаторлар
эса бир гуруҳ
кўрсаткичлар, масалан иш ҳақидаги гендер белгисига к
ўра
фарқларни (ИГФ) аниқлаш
орқали ҳисобланади.
Иқтисодий фаолиятнинг
��24 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;барча турлари бўйича эркакларнинг ҳисобланган ўртача номинал иш ҳақи
(ЭИҲ) миқдоридан аёлларнинг ҳисобланган ўртача номинал иш ҳақи (
АИҲ)
миқдорини айириб ташланади ва ҳосил бўлган миқдор эркаклар
учун
ҳисобланган ўртача номинал иш ҳақи миқдорига қуйидаги формула бўйича
бўлинади.
ИГФ = (ЭИҲ
АИҲ) / ЭИҲ * 100 %
(4).
Бунда,
ИГФ
иш ҳақидаги гендер белгисига кўра фарқлар
ЭИҲ
эркакларнинг ҳисобланган ўртача номинал иш ҳақи
аёлларнинг ҳисобланган ўртача номинал иш ҳақи
ичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
соҳаси
учун ҳам ИГФ шу формула
билан ҳисобланади
Келтирилган индикаторлар аёллар, эркаклар кесимида ва жами (аёллар
ва эркаклар миқдорлари йиғиндиси) ҳолида ҳисобланади. Мазкур
индикаторлар аксарият кўрсаткичлар бўйича кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик соҳаси учун алоҳида ҳисобланади. Бундан ташқари к
ичик
бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида ишловчи эркаклар ва аёллар учун
алоҳида ҳисобланади, натижада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
соҳасида
иш билан
банд бўлганлар сони, уларнинг салмоғи, жумла
дан,
эркаклар ва аёллар кесимида
аниқланади.

Методиканинг тўлиқ матни диссертацияда келтирилган.
��25 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ХУЛОСА
ЛАР
Диссертация ишида амалга
ошир
ган тадқиқотлар натижасида кичик
бизнес ва хусусий тадбиркорликда аҳолини
муносиб
иш билан таъминлаш
даражасини оширишга қаратилган тавсия ва таклифлар
илгари сурилди
Тадбиркорлик субъектлари ва хусусий мулк эгалари учун ҳуқуқ ва
кафолатларни қонуний ҳимоя қилиш учун мустаҳкам ҳуқуқий базани хусусий
мулк манфаатларига мослаштириш, мулк ҳуқуқининг кучли юридик норма ва
кафолатлари тизимини шакллантириш, ушбу масалаларда
суд органлари
ролини ошириш, кичик бизнес тузилмаларининг хўжалик ва молиявий
фаолиятига ноқонуний аралашиш учун жавобгарликни кучайтириш
мақсадида
махсус янги «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик тўғрисида»
тегишли
норматив
ҳуқуқий ҳужжатни ишлаб чиқи
ш мақсадга мувофиқ
Мамлакатда
ахборот
коммуникация
технологиялари
жадал
ривожлан
иши
электрон ҳукумат
тизимини
нг изчил
жорий этилиши
шароитида
кичик бизнес субъектларида виртуал иш жойларини ташкил этиш
ва ривожлантиришнинг
самарали йўналиш
и эканлиги эътироф этилиб, ушбу
усул
ХМТ
нинг Муносиб меҳнат дастури тамойилларига тўлиқ мос
лиши
асослаб берилган.
Республика иқтисодиётини модернизация қилиш ва экспорт
салоҳиятини ошириш мақсадида кичик бизнес субъектларида маҳсулотларни
чуқур қайта
ишлашга, хизмат кўрсатиш соҳасига ихтисослашган, юқори илм
талаб, инновацион технологияларни жорий этадиган корхоналарни ташкил
этишга кўмаклашиш ва улар
фаолиятни ривожлантириш самарали
йўналишлардандир
ичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик тузилмала
да
муносиб
иш
билан бандлик ҳам иш берувчи, ҳам ёлланма ходим манфаатларига мос
тушадиган ишга ёллаш ва иш режимининг эгилувчан тизими
ни кенг жорий
қилиш мақсадга мувофиқ.
Шу муносабат билан
ҳудудий органларнинг
муносиб иш билан бандликка кўмаклашувчи т
ашкилий
иқтисодий
вазифалар
ни
ҳал этиш борасидаги тегишли тадбирларни изчил давом
эттириш ижтимоий
иқтисодий самарага эришиш имконини беради.
5.
ичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида ёшларни иш
билан таъминлаш даражасини ошириш учун уларга
квотала
нган муносиб
иш
ўринларининг ҳудудий мақсадли жамғармаларини ташкил этиш
мақсадга
мувофиқ. Бу я
нги барпо этилаётган иш жойларининг ҳалқаро андозаларга
муносиблигини белгиловчи
меъёрий талаблар
нинг ишлаб чиқилиши
қаратилган молиявий манба
ларни мақ
садли йўналтириш
ва уларнинг
самарадорлик
даражасини ошириш
га асос бўлади
Диссертация ишида
шлаб
чиқилган
Кичик бизнес соҳасида м
уносиб
меҳнат индикаторлари
номенкла
тураси»
ва «М
уносиб меҳнат
индикаторлари
ни баҳолаш
методикаси
кичик бизнес соҳасида яратилаётган
янги иш ўринларини баҳолаш
имкониятларини беради.
��26 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;7. Муносиб меҳнат концепцияси тамойилларини амалиётга жорий этиш
натижасида,
Ўзбекистонда амал қилиб келаётган Меҳнат ва аҳолини
ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги қошидаг
и «Меҳнат инспекцияси» ҳамда
Ўзбекистон касаба уюшмалари Федерацияси қошидаги «Меҳнатни муҳофаза
қилиш» Комиссияси
нинг
ваколатларини, ташкилий
ҳуқуқий
вазифаларини
такомиллаштириш
йўлларини ишлаб чиқишга хизмат қилади
ш жойларини аттестациядан
ўтказиш, технологик жараёнларнинг
хавфсизлигини таъминлаш, иш ва дам олиш вақти
тартибга
солиш,
меҳнатни муҳофаза қилиш
, ўз навбатида, муносиб меҳнат концепцияси
тамойилларини жорий этиш мақсадли
йўналиш ҳисобланади ҳамда ижтимоий
меҳнат муносабатларини
янада такомиллаштиришга имкон яратади.
ичик бизнес
соҳасида
муносиб меҳнат концепциясини
тамойилларини тадбиқ этиш
худуд
ий ўзига хос хусусиятларни
инобатга
оли
ҳолини иш билан таъминлашда асосий эътибор фақат мавжуд иш
жойларининг сонига эмас,
балки уларнинг унумли
гига
қаратилиши,
худудларда кичик бизнес
янада
ривожлан
тири
имконини беради.
10. Республикада мавжуд ва кутилаётган демографик тенденцияларни
ҳисобга
ёшларни
иш билан таъминлашда
кичик
бизнес ва хусусий
тадбиркорлик соҳаси
йўналтириш мақсадида,
Республика
Бандликка
кўмаклашиш марказлари фаолияти
а информацион технологиялар
асосида
бўш иш ўринлари
тезкор аниқлаш, маълумотлар базасини
такомиллаштириш мақсадга мувофиқдир.РАЗОВЫЙ
НАУЧНЫЙ
СОВЕТ НА ОСНОВЕ
НАУЧНО
СОВЕТ
№ 16.07.2013.
.03.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ
ДОКТОРА НАУК ПРИ ТАШКЕНТСКОМ
ГОСУДАРСТВЕН
НОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРС
ТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИ
Й
УНИВЕРСИТЕТ
АБДУРАХМАНОВА ГУЛНОР
АЛАНДАРОВНА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В МАЛОМ
БИЗНЕСЕ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ДОСТОЙНОГО ТРУДА
Демография.
Экономика труда
(экономические науки)
АВТОРЕФЕРАТ
ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
ашкент
2016 г.
��28 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Тема докторской диссертации зарегистрирована под номеро
30.09.2014/В2014.3
77
Высшей аттестационной комиссии
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Докторская диссертация выполнена в Ташкентском государственном экономическом
университете
Полное содержание докторской диссертации размещено на веб
сайте www.tdiu.uz
научного
совета
16.07.2013.I.03.01
по присуждению
ученой
степени доктора наук при Ташкентском
государственном экономическом университете. Афтореферат диссертации на трех языках
збекский, русский, английский) размещен на веб
странице по адресу www.tdiu.uz и
информационно
образавательном портале «ZiyoNet» по адресу
www.ziyonet.uz
Научный консультант:
Официальные оппоненты:
Худойбердиев
Зайниддин Явкачевич
доктор экономических наук, профессор
Турсунходжаев
Марат Лутфуллаевич
доктор экономических наук, проф
ессор
Исажонов
Абдували Абдураҳимович
доктор экономических наук, проф
ессор
Галиахметов Раиль Ахсанович
доктор экономических наук,
проф
ессор
Российская Федерация
Ведущая организация:
Институт Прогнозирования
макроэкономических исследований при
Кабинете Министров Республики Узбекистан
Защита диссертации состоится «
___»___________ 2016 г.
часов на заседании
разового
научного
совета
на основе научного совета
16.07.2013.I.03.01
по прис
уждению
ученой
степени
доктора наук
при
Ташкентском государственном экономическом университете по адресу:
100003, г.
Ташкент, проспект Узбекистански
й, 49. Тел. (998
71) 239
72; факс:
(998
71)
27;
mail: [email protected]
С докторской диссертацией можно ознакомиться в информационно
ресурсном центре
Ташкентского государственого экономического уни
верситета (зарегистрирован
Адрес: 100003, г.
Ташкент, проспект Узбекистански
й, 49. Тел:
998
71) 239
Автореферат диссе
ртации разослан «____» января
года.
(протокол рассылки №
____
от
___»___________ 2016
г.)

А.В.Вахабов
Председатель
научного
совета по присуждению
ученой
степени доктора наук
д.э.н.,
проф
ессор

О.М.Ахмедов
Ученый секретарь разового
научного
совета при
научном
совете по присуждению
ученой
степени доктора
наук
к.э.н.,
доцент


Д.А.Артыкова
Председатель разового научного семинара при
научном
совете
по присуждению
ученой
степени доктора
наук д.э.н.
��29 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации)
Актуальность
неоходимость
темы
диссертации
Опыт
индустриально
развитых стран мира убедительно доказывает, что малый
бизнес один из основных элементов рыночной экономики, во многом
определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового
национального прод
укта. По данным Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР),
вклад малого бизнеса в производство
ВВП развитых стран за последние 30 лет достиг почти 70,0
процентов
увеличившись с 38,0 до 52 ,0
процентов
в США, с 47,0 до 55,0
процентов
Японии, с 58,0 до 67,0
процентов
в странах ЕС в целом, а доля субъектов
малого предпринимательства в общем числе предприятий этих стран не
опускается ниже 92,5
процента
. Весома роль малого бизнеса и в о
беспечении
занятости населения, з
а последние годы з
анятость в малом бизнесе достигла
54,0
процентов
общего числа занятых в США, 78,0
процентов
в Японии,
72,0
процентов
в среднем по странам Европейского Союза
В нашей стране с первых
лет
независимотсти развитию малого бизнеса
уделяется большое вниман
ие. Малый бизнес стал своего рода локомотивом в
обеспе
чении стабильного роста высоких темпов
национальной экономики,
занятости все возрастающего трудоспособного
населения.
еобходимо
добиться, чтобы малый, средний
и частное предпринимательство занимали
не
только решающее положение в производстве валового внутренне
го продукта,
а также превратились в важный фактор повышения
благосостояния и доходов
населения, решения
проблемы безработицы»
Требованием сего
дняшнего дня является внедрение
деятельность
су
бъектов
малого бизнеса принципов
, изложенных в Программе
достойного
труда Международной организации труда (МОТ)
гарантирование права
чел
овека на труд, социальная защита
работника, гармонизаци
социально
трудовых отношений на основе социального партнерст
ва.
Подписание между
Правительством Узбекистана и МОТ Программы
на 2014
2016 годы
по
внедрению принципов достойного труда в отраслях национальной экономики,
в том числе в субъектах малого бизнеса, открыла широкие возможности для
дальнейшего улучшения усло
вий труда, усиления социальной защиты
работников, социального диалога между работниками и работодателями при
участии государства.
В перспективных прогнозах развитие малого бизнеса определено как
приоритетное направление экономической политики, так как три
четверти
зан
ятых трудовых ресурсов приходит
ся на малый бизнес.
В настоящее время
доля этого сектора в ВВП страны составляет 56,7
процентов
, в это
сфере
производится треть промышленной продукции, 98,0
процентов
сельского
хозяйства, 77,0
процентов
занят
ого населения трудится в субъектах

На основе данных //
http://www.oecd.org.; http://www.i
ntracen.org.
Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт
пировард мақсадимиз.
Т.: Ўзбекистон,
2000.
339 б.
��30 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;предпринимательства
Полное внедрение принципов д
тойного труда, в
первую очередь
в малый бизнес,
связанное с ними
совершенствование
социально
трудовых отношений приобретают все большее значение,
что
определяет акту
альность и необходимость диссертационной темы.
Выполнению задач, определенных в
Указе Президента
Республики
Узбекис
тан от 15 мая 2015 года № УП
4725
О мерах по обеспечению
надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного
предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития
Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 мая
1998 года №232 «О совершенствовании механизма стимулирования развития
малого бизнеса»,
а также
других нормативно
пра
вовых
документах
относящиеся к этой деятельности
в определенной мере способствовало данное
диссертационное исследование.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий.
Диссертация соответствует
приоритетным направлениям
развит
ия науки и технологий
гранта Ф
104 «
Развитие человеческого
потенциала в условиях модернизации и диверсификации экономики
Узбекистана»
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации.
Исследования принципов концепции достойного труда и внедрение их в
социально
трудовые отношения ведутся в ведущих университетах и научных
центрах, в частности в Американском институте предпринимательства
(American Enterprise Institute,
США
, Институте исс
ледований малых и
средних предприятий
Austrian Institut for SME Research, Австрия),
университетах Экстер и Ланкастер
(University Exter, Lancaster University
Великобритания
, Институте исследования среднего класса
Institut fuer
Mittelstand Forschung
Bonn, Германия)
Университете Кассино и Южной
Лацио
Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Италия
, Институте
исследований малых и средних предприятий Пекинского университета
(SME
Researc
h Center of Peking Univetsity, КН
Р),
Международн
универс
итет
бизнеса и торговли
(University of International Business and Economics
UIBE
КНР
, Московск
м государственн
м университете (МГУ, Россия).
В мире получены ряд научных результатов по внедрению принципов
концепции достойного труда в сфере малого бизне
са, в частности: доказана
возможность обеспечения безопасности и защиты труда при применени
индексов достойного труда
при введении принципов и стандартов концепции
достойного труда МОТ в масштабе Европейского Союза (
Организаци
экономического
сотрудниче
ства и развития,
OECD
пределены
инновационные пути развития малого бизнеса и дополнительные возможности

Каримов И.А. Наша главная цель
несмотря на трудности, решительно идти вперед, последовательно
продолжая осуществляемые реформы, структурные пр
еобразования в экономике, создавая еще более широкие
возможности для развития частной собственности, предпринимательства и малого бизнеса
Доклад на
расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально
экономического развития
страны в 201
5 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год //
Народное
слово, 16 января 2016 года.
��31 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;повышения личной свободы и ответственности предпринимателей
(American
Enterprise Institute,
США
; разработаны эффективные механизмы
обеспечения
гендерного равенства, гарантирования свободного вида выбора трудовой
деятельности, социальной защиты работников и уважения человеческого
достоинства субъектов малого бизнеса
Università degli Studi di Cassino e del
Lazio
, Италия
; разработаны
эффективные пути создания правовых гарантий
деятельности субъектов малого бизнеса, повышения эффективности борьбы с
производством контрафактной продукции в предпринимательских структурах
(University of International Business and Economics
UIBE
SME Rese
arch Center
of Peking Univetsity
, КНР); предложены эффективные механизмы повышения
занятости и внедрения достойного труда
МГУ, Россия)
В мировом масштабе в составе исследований в сфере малого бизнеса
ведутся такие приоритетные научные исследования, как
разработка
эффективных механизмов обеспечения занятости населения на основе
принципов достойного труда, методика оценки социально
трудовых
отношений, совершенствование номенклатуры индикаторов достойного труда
и методики их исчисления, эффективные пути соз
дания виртуальных рабочих
мест, гарантирование свободного выбора
вида
трудовой деятельности
человеком, социальная защита работников.
Степень изученности проблемы.
Впервые термин
достойный труд
был применен в докладе
Достойный труд
на 87
сессии МОТ.
Проблемы
гармонизации социаль
трудовых отношений, концепция
человеческог
капитала, развития человека, д
остойного труда освещены в работах
Г.Беккер
Т.Шульц
, А.Сен
, О.И.Косенко, Д.Н.Карпухин
. М
етодологические основы
рынка труда и занятости в малом б
изнесе
выдвинуты
в трудах
А.Смит
Д.Рикардо, Ж.
Б.Се
, вопросы спроса и предложения труда, развития
предпринимательства
работах
.М.
Кейнс
, Д.Коэн
, М.Минц
П.Самуэльсон
, А.Маршалл
, А.Пигу, М.Фридман
и других.
Формирование и развитие рынка
труда в переходной экономике, роль
малого бизнеса в обеспечении работой населения исследованы учеными СНГ

Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории /
Пер. с англ. Сост
научн
ред
послес
Капельнюшников
.:
ГУВШЭ
, 2003
;Shultz T. Investment in
Human capital / Theodore Shultz.
N.Y.
London, 1971;
Sen A. Development as Freedom. Oxford
Oxford
University
Press
, 1999.
353; Достойный труд в социальном государстве: сборник / п
од общ
. ред. д
ра ист.
наук, проф. О.
И. Косенко.
М.: ИД «АТиСО», 2014
Карпухин Д.Н. Достижение достойного труда при
создании и модернизации рабочих мест.
M.: ИЭ РАН, 2014.
100 c.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Пер. с
англ. Е.М.Майбурда.
М.: Эскимо,
Рикардо Д. Сочинения.
М.: Наука, 1961;Сэй Ж.
Б. Трактат по политической экономии / Сост., вступ.
ст. и коммент. М. К. Бункиной и А. М. Семенова.
М.: Дело: Акад. нар. хоз
ва при Правительстве Рос.
Федерации, 2000
// http: // www.elib.org.ua.economic.
Рынок труда: учебник / подред. проф.
. Буланова и проф.
. Волгина. 3
е изд., перераб. и доп.
М.:
Издательство «Экзамен», 2007.
479 с.
Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда (практическая
макроэкономика труда): Учебник.
М.: Издательство «Альфа
Пресс», 2007.
900 с.
Рофе А.И. Экономика
труда: учебник /3
е изд., доп. и перераб.
М.: КНОРУС, 2015.
376 с.
Филимонова Н.М., Моргунова Н.В.,
Ловкова Е.С. Экономика и организация малого и ср
еднего бизнеса: Учебное пособие / 2
е изд., доп.
М.:
Инфра
М, 2015.
222 с.
Р.И.
Хасбулатов
Международное предпринимательство: учебник
М.: «Проспект»,
2015.
719 с.;
Малое предпринимательство: организация, экономика, управление: Учебное пособие /
под ред.
А.Д.Шеремета.
М.: ИНФРА
М, 2009.
480 с.
��32 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;B.C.
Буланов
, Н.А.Волгин
, Н.К.Лунев
, Ю.Г.Одегов
, В.И.
Плакся,
А.И.
Рофе, Г.Г.Руденко, Н.М.Филимонов
, Р.И.Хасбулатов
, А.Д.Шеремет
и другим
В условиях модернизации экономики Узбекистана проводятся ряд
научных исследований в сфере развития малого бизнеса, обеспечения
занятости населения в данном секторе. Так, демографические особенности
занятости исследованы Р.А.Убайдуллаевой, О.Б.Ата
евым
, рынок
труда и социально
трудовые отношения К.Х.Абдурахмановым
теоретические и практические аспекты развития малого бизнеса, особенности
организации труда
Б.Х.Умурзаковым
З.Я.Худайбердиевым
, теоретические
основы малого бизнеса М.Р.Болтабоевым,
М.С.Косимовой
мобильность
рабочей силы
, формирование занятости населения
Л.П.Максаковой
Д.А.Артыковой
, в
опросы занятости населения в малом бизнесе
Д.Н.Рахимовой, Н.Х.Рахимовой,
Н.К.З
кировой
и др.
Наряду с этим в научной литературе глубоко не
изучен
такие
проблемы
, как обеспечение
правовых гарантий законных интересов частной
собственности и частного предпринимательства, распространение
современных форм занятости в малом бизнесе, развитие инновационной
деятельности, обеспечение работой неконкурентосп
особных на рынке труда
категорий населения
женщин, особенно молодежи, пути решения этих
вопросов.
Это также повышает актуальность полемических проблем и

Рынок труда: учебник / подред. проф.
. Буланова и проф.
. Волгина. 3
е изд., перераб. и доп.
М.:
Издательство «Экзамен», 2007.
479 с.
Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда (практическая
макроэкономика труда): Учебник.
М.: Издательство «Альфа
Пресс», 2007.
900 с.
Рофе А.И. Экономика
труда: учебник /3
е изд., доп. и перераб.
М.: КНОРУС, 2015.
376 с.
Филимонова Н.М.,
Моргунова Н.В.,
Ловкова Е.С. Экономика и организация малого и среднего бизнеса: Учебное пособие / 2
е изд., доп.
М.:
Инфра
М, 2015.
222 с.
Р.И.
Хасбулатов
Международное предпринимательство: учебник
М.: «Проспект»,
2015.
719 с.;
Малое предприним
ательство: организация, экономика, управление: Учебное пособие / под ред.
А.Д.Шеремета.
М.: ИНФРА
М, 2009.
480 с.
Убайдуллаева Р.А., Ата
Мирзаев О.Б., Умарова Н.О. Ўзбекистон демографик жараёнларива аҳоли бандлиги
(илмий
ўқув қўлланма).
Т.: Университет, 2006;
Ата
Мирзаев О.Б. Особенности формирования новой
демографической ситуации Узбекистана в годы независимости /
Население Узбекистана: состояние, проблемы
и перспективы.
Т., 2012
Абдураҳмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. Олий ўқув юртлари учун дарслик. Т.: «Mehnat», 2009.
Умурзаков Б.Х.
Теоретические и практические аспекты развития сферы малого бизнеса и частного
предпринимательства в Республике Узбекистан
. Монография.
Т.: «Iqtisodiyot». 2011.
Болтабоев М.Р., Қосимова М.С.,
Ғойибназаров Б.К., Эргашхўжаева Ш
., Самадов А.Н., Отажонов
Ш.И.
Кичик бизнес ва тадбиркорлик. Ўқув қўлланма.
Т.: Ношир, 2011.
280 б.; Абдуллаев Ё., Юлдашев Ш.
Малый бизнес и предпринимательство.
Т.: IQTISOD
MOLIYA, 2008.
340;
Максакова Л.П. Узбекистан в системе международных миграций //
Постсоветски
е трансформации:
отражение в миграциях / Под ред. Зайончковской Ж.А. и ВитковскойГ.С. / Центр миграционных
исследований, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.
М.:
«АдамантЪ». 2009.
Артыкова Д.А. Формирование занятости населения в Республике Узбекистан.
Т.: Фан, 2005;
Холмуминов
Меҳнат бозори иқтисодиёти:Ўқув қўлланма.
Т.: ТДИУ,2004;
Ходиев Б.Ю.,
осимова
.С.
Самадов А.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик.
Т.: ТДИУ, 20
10.
267 б.; Ғойибназаров
.К.,
Раҳмонов Х.О., Отажонов Ш.И., Алматова Д.С. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
мамлакатни
ижтимоий
иқтисодий ривожлантиришни юксалтириш омили.
Т.: Фан, 2011.
185 б.
Зокирова Н.К., Шоюсупова Н.Т., Габзалилова В.Т.,
Абдурахманова Г.К. Формирование и
совершенствование политики занятости населения в малом бизнесе и частном предпринимательстве.
Монография.
Т.:IQTISODI
OT, 2013.
272;
Пардаев М.Қ., Мамасоатов Т.Х., Муротқобилов А.А.,
Раҳимов Ҳ.А. Кичик бизнес ва хусу
сий тадбиркорлик: ривожланиш муаммолари ва ечимлари. Монография.
Т.: «Наврўз» нашриёти, 2013.
��33 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;разработку
предложений и заключений по их решению, изложенных в
диссертации.
Связь диссертационно
го и
сследования с планами научно
исследовательских работ.
Данное диссертационное исследование выполнено
в соответсвии с
научно
исследовательским
проектом
Ташкентского
государственного экономи
ческого
университета «Научные основы
совершенствования социальн
трудовых отношений в условиях углубления и
либерализации экономических реформ в Узбекистане».
Цель исследования
разработка научно
методических
практических
предложений
, направленных на
совершенствование обеспечения
занятости
населения в субъектах малого бизнеса на основе концепции «достойного
труда».
Для достижения определенных целей поставлены
следующие
задачи
исследования:
провести анализ
генезиса научно
методологических подходов
гармонизации социал
ьно
труд
овых отношений, обобщить сведения
дать
обоснование научных выводов;
с учетом опорных элементов,
характеризующих
достойный труд
(занятость, зарплата, социальная защита)
дать
обоснование научного решения
проблем
в социально
трудовых отношениях
разработать
предложения по
совершенствовани
организационно
экономиче
ских путей адаптации принципов д
остойного труда МОТ к
социально
трудовым отношениям;
провести анализ процессов, связанных с демографическим положением
и повышением конкурентоспособности работников п
ри создании новых
рабочих мест
с учетом международных стандартов разработать предложения по
приведению в соответствие путей дополнительного стимулирования создания
высокопродуктивных рабочих мест;
обобщить
опыт передовых зарубежных стран по сбалансиров
анию
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда
и дать предложения по их
дальнейшему использованию в условиях Узбекистана
разработать предложения, связанные с дальнейшим сов
ершенствованием
гарантирования
социальной защиты работников субъектов малого
бизнеса;
разработать
номенклатуру
индикаторов достойного труда и метод
ику
их
измерения
Объект исследования
субъекты малого бизнеса
на
национальн
ом
рынок
труда
Предмет исследования
социально
трудовые отношения,
основанные
на принципах Достойного
труда в обеспечении занятости в сфере малого
бизнеса.
Метод
ы исследования.
В диссертационной работе использованы
следующие методы исследования:
структурный, логический и
��34 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;сопоставительный анализы,
системный,
экономик
статисти
ческий,
группировки
Научная новизна
результатов
исследования
состоит в следующем:
в целях повышения уровня качества, эффективности и профессинальной
конкурентоспособности трудоустройства молодежи разработаны
предложения по совершенствованию механизма
создания квотированных
абочих мест;
разработаны
«Номенклатура
индикаторов достойного труда
в сфере
малого бизнеса» и «Метод
ика оценки
измерения
индикаторов достойного
труда
», направленные на исчисление и сопоставление показателей труда на
макро
и микро
уровнях на основе
международных стандартов;
обосновано
эффективное и оперативное
средство обеспечения заня
тости
для неконкурентоспособных
слоев
населения
на основе
принципов
концепции
достойного труд
в виде
создани
виртуальных рабочих мест
для
субъект
малого бизнеса
обосновано предложени
, направлен
ное
на создание
высокопродуктивных рабочих мест
развити
инновационной трудовой
деяте
льности в сфере малого бизнеса и
формировани
крупных
предприятиях внутренни
х предпринимательских структур
путем
внедрения
принципов
достойного труда.
Практические
результаты исследования
заключаются в
следующе
с учетом концепции достойного труда и особенностей национальной
экономики разработана авторская трактовка понятия “достойный труд”;
разработаны практические предложения, напр
авленные на дальнейшую
гармонизацию социально
трудовых отношений, обеспечени
достойной
занятости населения в субъектах малого бизнеса;
обоснованы предложения по развитию инновационной деятельности в
предприятиях малого бизнеса, основанных на высоких техно
логиях, а также
применения принципов достойного труда;
дана оценка
эндогенны
и экзогенны
м факторам
повышения
конкурентоспособности работников при создании новых рабочих
мест
учетом демографического положения;
разработаны предложения, направленные на сти
мулировани
создания в
сфере малого бизнеса высокопродуктивных рабочих мест и приведение их в
соответствие
с
международным
стандартам
Достоверность результатов исследования
подтверждается
целесообразность
примененных в работ
е подходов и методов,
полученной
из
официальны
х источников информационной баз
, апробацией
на практике
заключений, предложений и рекомендаций, подтверждением полномочными
стуктурами полученных результатов.
Научная и практическая знач
имость результатов исследования
заключается
во внедрении в сфер
малого бизнеса принципов достойного
труда
по разработанным в диссертации предложениям
и рекомендаци
ям
методологического
характера, обогащении
научного аппарата в направлении
��35 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;обеспечения населения достойной занятостью и создани
ем
новы
х рабочих
мест.
Практическая значимость результатов исследования состоит
использовани
их в разработке соответствующих программ и перспективных
планов на основе концепции достойного труда, а также
в дальнейшем
азвитии малого бизнеса, создании
новых р
абочих мест.
Разработанные в диссертации рекомендации используются в
целях
совершенствования
учебных планов,
при
подготовке учебников, учебных и
методологич
еских пособий, а также в преподавании предметов
Экономика
труда
Демография
», «
Рынок труда
Внедрение результатов исследования.
Полученные в диссертиционном
исследовании научные результаты внедрены в практику в следующих
направлениях:
разработанные предложения по совершенствованию механизмов
создания квотированных рабочих мест были использованы
ратифицированной
Программе по достойному труду на 2014
2016 годы
(свидетельство
Федерации профсоюзов Узбекистана
№ТН
05/38 от 11 января
2016 года).
Данные предложения способствовали созданию новых рабочих
мест и повышению качества трудоустройства мол
одежи,
достигнута
социальн
ая
экономическая
эффективность;
«Номенклатура
индикаторов достойного труда
в сфере малого бизнеса»
и «Методология
измерения
индикаторов достойного труда
» были
использованы Министерством труда и социальной защиты населения
(МТСЗ
Н) в практической деятельности
(свидетельство
МТСЗН
№02
07/125 от
14 января 2016 года).
Исп
ользование предложенного методического
аппарата
способствовал
дальнейшему приведени
в соответствие норм труда на макро
и микро
уровне;
разработанные предложения по созданию виртуальных рабочих мест
были использованы МТСЗН при разработке программ обеспечения занятости
населения на 2014
2016 годы
(свидетельство
МТСЗН
№02
07/125 от
14 января 2016 года).
Использование данного предложения в
определенной
мере способствовало
обеспечению занятости населения, особенно молодежи,
неконкурентоспособных слоев населения;
полученные результаты по применению инновационной трудовой
деятельности в сфере малого бизнеса были внедрены
систему ГАК
«Узфармса
ноат», в частности в
ООО «Lahisam», «Само», частных
предприятиях «Зиё нур фарм» и «Иммуномед» (свидетельство
ГАК
«Узфармсаноат»
№МД
6/496 от 3 апреля 2015 года).
В результате
организации
деятельности
на инновационных принципах
получен
экономический эффект
на сумму 439,4 млн.
сумов
Апробация результатов
исследования
Основные положения
диссертационной работы были излож
ены в виде докладов и одобрены на
международных научно
практических конференциях: «Seeking Ways for
Businees & Economic Cooperation among th
e Nations along the Silk Roads» (The
6th International Joint Conference, Республика Корея, 2006 г
), «Проблемы
��36 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;стабильного развития и повышения конкурентоспособности в условиях
либерализации экономики» (Ургенчский государственный университет,
2007 г
), «Общественно
экономическая динамика: характеристики, тенденции,
правовое регулирование, региональные особенности» (Липецк, 2008 г.),
«Социально
экономические проблемы развития интеграционных процессов в
условиях либерализации национальной экономики» (Мо
сква, 2008 г.),
«Обеспечение занятости населения в современных условиях» (Москва,
2010 г.), «Организационно
экономичекский механизм регулирования рынка
труда»
(Москва, 20
22 апреля 2011 г
), «Политика занятости и ее влияние на
функционирование рынка тру
да Узбекистана» (Ташкент, 14 декабря 2011 г
«Gender equality issues of population employment protection (Uzbek
Indonesian
joint international conference, Индонезия, Джакарта, 2012 г
), «Рынок труда и
политика занятости: состояние и перспективы развития»
(Москва,
8 ноября
2013 г
), «Экономическое развитие и социальная сфера», (Прага, 25 апреля
5 мая 2014 г
, INTEAS Certifkate ID: 210142
www.inteas.org), «Концептуальные
подходы к формированию и совершенствованию государственной политики
занятости» (Рос
сия, Омский университет, 2014 г.), «Двадцать восьмые
Международные Плехановские чтения» (Москва, 2
3 февраля 2015г
); на
республиканских
научно
практических конференциях:
«Инновационные
аспекты механизма функционирования рынка труда в условиях посткризи
сного
развития экономики» (Ташкент, ТДИУ, 2010 г
), «Роль ученых
женщин в
развитии частного предпринимательства» (Ташкент, 28 апреля 2011 г
),
«О вопросах повышения качества рабочей силы на рынке труда» (Ташкент,
16 ноября 2011г
), «
Перспективы обесп
ечения занятости населения
в малом
бизнесе» (Ташкент, ТГЭУ
, 19 декабря 2013 г
Хотин
қизлар бандлигини
таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг роли» (Ташкент,
ТДИУ, 2015 год 11 сентябр)
«Узбекистан: старшее поколение
населения как
достояние
семьи и общества» (Ташкент, Республиканский научно
практический
центр
Оила
»,Фонд ООН в области народонаселения (
UNFPA
и других.
Опубликованность результатов работы.
По теме
диссертации
опубликовано
67 научных работ, в том числе 2 монографии, 13 статей в
национальных журналах, 9
в авторитетных зарубежных журналах, а также
39 тезисов докладов на научно
практических конференциях.
Структура и объем диссертации.
Объем
диссертации составляет
стр
аниц текста,
она состоит из пяти
глав, заключения
списка
использованной литературы и приложений.
В работе приведены 34 таблиц
ы,
33 рисунка
и 1
0 приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во
введении
обоснована
актуальность темы исследования и его
целесообразность, раскрыты цели и задачи, объект и предмет исследования,
соответсвие ведущим направлениям развития науки и технологий республики,
новизна и практическое применение, научное и практическое значение
��37 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;получе
нных результатов исследования, данные по практическому
пре
нию результатов исследования.
В первой главе
«Сущность, методологические и методич
еские
особенности
Концепции достойного труда»
раскрыты теоретические основы
эволюционного формирования
онцепции достойного труда, приятой в
1999 году МОТ, современные требования к занятости населения на основе
критериев данной
онцепции, значение этих положений в гармонизации
социально
трудовых отношений в сфере малого бизнеса и частного
предпринимательст
ва.
рансформация отношений к рабочей силе
основному
фактору в создании материальных благ прошло через несколько ступеней
(рис.
1).
Рис.
1. Этапы формирования концепции достойного труда
41
о определению Программы
развития ООН «Развитие человека
это
процесс обеспечения людей возможностями более широкого выбора.
Безграничность и изменение с течением времени такого выбора имеет

Разработан автором.
онцепция достойного труда
Теория «развитие человека
Теория «человеческий
капитал
Теория «гуманизация труда»
Теория «мотивации»
Теория «человеческие отношения»
Технологи
ческий подход
годы
ХХ
века
годы
ХХ
века
годы
XX
века

годы
ХХ
века
годы
ХХ
века
годы
XIX
века
Гуманитарный подход
��38 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;принципиальное значение. Если человек не имеет такого выбора, он не может
использовать и другие возможности»
Концепция
достойного труда означает расширение возможностей
человека в сфере социально
трудовых отношений, подразумевает более
высокое удовлетворение потребностей личности, а также способствует его
развитию, более полному раскрытию человеческого потенциала.
Данн
ая к
онцепция не только служит улучшению условий труда
работников, трудовых отношений, удовлетворения их результатами своего
труда, но также достижению более высокой производительности труда,
повышению конкурентоспособности предприятия,
региона,
страны, т.е
экономической и социальной эффективности
Главный принцип достойного труда
обеспечение эффективной
занятости трудоспособного населения. Это является не только основой
стабильного развития государства и общества, но, в сущности, имеет
решающее значение
в жизни каждого человека
, т
ак как
, трудовая деятельность
занимает весомую часть жизни человека, обеспечивает его интеграцию в
общество и приобретению социального статуса.
Путем
внедрения принципов Достойного труда в социально
трудовые
отношения
начинается
широкое использование
трипартизма
социального
партнерства работников, работодателей (их представителей) и государства в
целях гармонизации социально
трудовых отношений (рис.
2).
Исходя из этих принципов
мы предлагаем свою авторскую трактовку
понятия «д
остойный труд»:
в узком смысле «достойный труд
представляет
собой труд, удовлетворяющий индивида по уровню дохода, безопасности,
социальной защищенности, возможностям профессионального роста, а также
содержательным, морально
нравственным характеристикам»
; в широк
ом
смысле
остойный труд
сложная система социально
экономических,
институциональных, организационных параметров, характеризующих участие
работников в общественном производстве и соответствующих требованиям
современного этапа эволюции системы
отношений «человек
производство».
Узбекистан как полноправный член МОТ
принял свою Программу по
достойному труду на 2014
2016 годы. В данной Программе отмечено, что
ль социальных партнеров, в число
которых входит Правительство, Совет
Федерации профсоюзов и Торгово
промышленная палата Узбекистана
сотрудничестве с Международной организацией
труда
обеспечение
достойной занятости всех трудоспособных женщин и мужчин.
Для расширения возможностей зан
ятости достойным трудом в стране
предусматривается обеспечение полной, продуктивной и свободно выбранной
занятости, в том числе занятости молодежи. В диссертации, при
формировании социально
трудовых отношений на основе трипарти
зма (т.е.
государство, раб
отники
, работодател
и их представител
), в целях
повышения качества, эффективности профессиональной
конкурентоспособности в сфере малого бизнеса разработаны механизмы

На основе сайта
http: //www.undp.org.
��39 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;создания квотированных рабочих мест. Приоритетными задачами в этом
направлении определен
ы:
укрепление социального партнерства в целях
реализации основополагающих принципов и прав в сфере труда;
расширение
возможностей достойной занятости;
улучшение условий труда и социальной
защиты
и другие
Рис
Критерии и индикаторы достойного труда
43
Эти меры включают
обеспечени
занятости
наряду с
други
ми
сло
ями
населения, неконкурентоспособн
х на р
нке труда
, активизаци
предпринимательства
особенно в сельской местности

Разработано автором.
Критерии
Создание благоприят
ных
производственных и социально
трудовых условий
Оплата за труд, позволяющая
повышение качества жизни
Обеспечение определенных
социальных гарантий защиты
прав работников
Недопущение дискриминации в
сфере труда
Использование мотивационных
механизмов для развития
личности и повышения его
трудового потенциала
доля работников, занятых в достойных
(безопасных) условиях труда;
доля работников, не столкнувшихся с
несчастными случаями и профзаболеваниями
доля работников, имеющих долгоср
очные
контракты;
доля женщин в АУП предприятия;
доля молодежи в общей численности работников;
доля работников, не столкнувшихся с различными
формами дискриминации
доля работников, получающих заработную плату
не ниже среднего уровня зарплаты по
региону
доля работников, стремящихся к результативности и
карьерному росту.
уровень удовлетворенности работников своим трудом;
доля работников, оценивающих свой труд как дающий
возможность реализовывать свой профессиональный
потенциал
доля
работников, имеющих "социальные пакеты"
(участвующих в социальных программах);
доля работников, не столкнувшихся с
нарушениями трудового законодательства
доля работников, знакомых с содержанием
коллективного договора;
доля работников, являющихся чл
енами
профсоюза
Возможность участия в
социальном диалоге
Индикаторы
��40 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Во вт
глав
«Генезис научно
методологических подходов к
занятости в малом бизнесе и частном предпринимательстве»
про
анализированы научные и методологические сущности
малого
предпринимательства и генезис теорий рынка труда и занятости населения,
роль социального партнерства в обеспечении населения продуктивной
занятостью.
Проведенные
исследования
показали, несмотря
на то, что малый бизнес
занимает ведущее положение в м
ировой экономике
до сих не разработана его
цельная теория. В научной литературе при определении сущности малого
бизнеса внимание в основном уделя
лось
его количественным критериям:
числу занятых работников, уставному капиталу и активам, получаемой
прибыли
. На наш взгляд, более важн
его качественные характеристики:
малый бизнес как основа рыночной экономики, важнейший субъект,
формирующий конкурентную среду, его способность установления
однообразных цен на однообразные товары и услуги и
т.д.
(рис.
Рис.
оличественные и качественные показатели малого бизнеса
44
Исследования
свидетельствует о том, что конкурентная экономика
предполагает наличие двух обязательных усло
вий: собственников
заинтересованных в получении прибыли и конкурентную структуру отраслей,

Разработан
автором
ритерии
малого бизнеса
Качественные показатели
Основа рыночной экономики
Основной
субъект
, формирующий
конкурентную среду
Способность установления на рынке
одинаковой цены на одинаковые
товары и услуги
Независимость при принятии
нормативных
документов и решений
хозяйственного характера
Управление собственниками
(акционерами)
Количественные показатели
Число занятых
работников
ставной капитал
Прибыль, оборот дохода
(обычно за год)
ктивы
��41 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;которая формируется только при наличии значительного количества
хозяйствующих субъектов.
В свою очередь,
гибкий рынок труда основан на использовании гибких
форм занятости (рис.
4).
Было обосновано, что
создание виртуальных рабочих
мест в субъектах малого бизнеса на основе концепции достойного труда
является эффективным и оперативным средством обеспечения занятости для
неконкурентоспособного населения
В субъектах малого бизнеса гибкие формы занятости
частичная
занятость, распределение рабочих мест, адаптированный рабочий график,
гибкие и виртуальные рабочие места
являются эффективным средством
обеспечения достойной занятости, которое позволяет работодателям исходя
экономического положения, конъюнк
туры рынка менять направления
деятельности производства, численность и состав работников.
Рис.
4. Современные формы рынков труда
45

Разработан автором.
Частичная занятость
укорочен режим работы
(в основном 30 рабочих часов
в неделю) на основе
трудового договора
егмент
ированный рынок труда
Гибкий рынок
труда
Первичный
рынок
Вторичный
рынок
Стабильная занятость
Высокий уровень оплаты труда
Возможность карьерного роста
Технологии, требующие высокой
квалификации
Эффективная
ащита профсоюзами
интересов работников

Нестабильность занятости
Высокая текучесть кадров
Трудоемкость производства
Отсутствие гарантии социальной
защиты
Гибкое рабочее место
возможность
осуществления
трудовой деятельности вне
предприятия
Распределение рабочего
места
поочередная
работа
на одном рабочем месте двух
и более работников
Скользящий рабочий график
право работника
самостоятельно устанавливать
режим
работы
Современные формы рынка труда
��42 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;В третьей
главе
Анализ влияния малого бизнеса и частного
предпринимательства на социально
экономическое развитие
Узбекистана»
исследуются приоритетные направления
социально
экономического развития страны в сфере
всемерной подд
ержке данного
сектора, его роли
в модернизации и диверсификации на
циональной
экономики, а также
зможностях внедрения принципов к
онцепции
достойного труда МОТ
малых предприятиях и микрофирмах.
Эти и другие эффективные меры по созданию благоприятной бизнес
среды в Узбекистане получаю
т достойную оценку международных
организаций.
В рейтинге Всемирного банка и Международно
финансовой
корпорации «Ведение бизнеса
в 2015 году по показ
ателям привлекательности
бизнес
среды
Узбекистан
поднялся на 16
позици
и занял 87
е
место. По
показат
ю «Кредитование
субъектов малого бизнеса» Узбекистан за
последние три года с 154
ого
места поднялся на 42
место, за отчетный год
повысил свой рейтинг на 63 позиции
В нашей стране од
ной
из самых основных целей рыночных реформ
определены всемерное развитие инциативности и предприимчивости,
расширение свобод
предпринимательства, обеспечение защиты государством
прав собственников, отказ от непосредственного вмешательства государства в
хозяйственную деятельность, приоритет эконом
ическим средствам в
регулировании рынка.
В рамках диссертационного исследования было достигнуто
законодательное закрепление
положений
найма работников индивидуальными
редпринимателями, стимулирования
индивидуальных предпринимателей
создание дополнитель
ных рабочих мест, самозанятость населения, особенно
молодежи.
В четвертой главе
Особенности создания новых рабочих мест в
системе малого бизнеса и частного предпринимательства»
рассмотрены
вопросы формирования и развития в Узбекистане современного рынка труда,
роль малого бизнеса и частного предпринимательства в создании новых
рабочих мест,
способы
внедрени
современных форм занятости в
данной
сфере.
Ускоренное развитие мало
го бизнеса и частного предпринимательства в
настоящее время обеспечивает работой
до 10
,0 млн.
человек, при этом
7,3 млн.
занятых работников в субъектах малого бизнеса приходится на долю
частного предпринимательства, более 2,3 млн.
человек
на малые
предп
риятия и микрофирмы
Доля занятых в субъектах малого бизнеса в общей численности занятых
стабильно растет высокими темпами. В 2014 году этот показатель по
республике достиг 77,2
процента
. А в отдельных регионах этот показатель
превысил 80,0
процентов
(в Ан
дижанской области
84,0, в Наманганской
82,7, в Джизакской
81,7) (
см.
табл.
).

Газета
Народное
слово
www
narodnoe
slovo
��43 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Таблица
Доля
численности занятых в с
фере
малого бизнеса в Узбекистане
(в % к общему числу занятых)
47
Регионы
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Республика
Узбекистан

Республика
Каракалпакстан

Области:
Андижанская
Бухарская
Джизакская
Кашкадарьинская
Навои
ская
Наманганская
Самаркандская
Сурхандарьинская
Сырдарьинская
Ташкентская
Ферганская
Хорезмская
.Ташкент
За последние 20 лет в темпы создания новых рабочих мест
субъектах
малого бизнеса и частного предпринимательства
уве
личилось в 20 раз. В
результате реализации государственной и региональных программ создания
новых рабочих мест и обеспечения занятости населения
2014 году
около 980
тыс.
человек были трудоустроены. За счет развития малых предприятий,
микрофирм и индивидуального предпринимат
ельства соз
даны более 480 тыс.
новых рабочих мест, а за счет надомного
труда
свыше 210 тыс.
(рис.
Рис.
. Динамика роста создания рабочих мест в Узбекистане (тыс

Разработано автором на основе данных Государственного комитета по статистике
http:
www.stat.uz
1995
2000
2005
2010
2014
Всего создано
В том числе в субъектах малого бизнеса
��44 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Анализ показ
ал
что
для
модернизации производств субъектов малого
бизнеса и в
результате этого создание
дополнительных
эффективных
рабочих
мест
в малом бизнесе
требуется
решение проблемы их льготного
кредитования.
В результате обследования выявлено, что из
за нехватки
оборотных средств из зарегистрированных субъектов частного бизне
са
имеются не приступившие к своей деятельности.
Причина этого
нехватка
собственных средств и необходимого залог
а для претендования на получения
кредита
результате анализа разарботаны
предложения, направленные на
стимулирование работодателей на
создание высокопродуктивных рабочих
мест на основе развития инновационной трудовой деятельности в сфере
малого бизнеса, формировани
при
крупных предприятиях внутренных
предпринимательских структур
путем
использовани
принципов достойного
труда.
В частно
сти,
систему ГАК «Узфармсаноат»,
ООО «Lahisam»,
«Само», частных предприятиях «Зиё нур фарм» и «Иммуномед»
в результате
внедрения предложения, разработанного в диссертационном исследовании
по
развити
инновационной деятельности, основанных на высоких т
ехнологиях
только в 2014 году за счет реализации 24 инвестиционных проектов
обеспечено освоение 4,81 млн.
долл.
США инвестиций и
получена
экономическая эффект
ивность на сумму 493,4 млн.
сумов.
В пятой главе
Основные направления совершенствования
достойной занятости
населения в
малом бизнесе и частном
предпринимательстве»
обосновано
роль малого бизнеса как приоритетного
сектора национальной экономики, раскрыты
проблемы создания н
овых
продуктивных рабочих мест, исследованы
перспективы повышения дос
тойной
занятости населения
посредством развития малого бизнеса и частного
предпринимательства
Малый бизнес является самым активным и эффективным хозяйственным
субъектом в реализации научных разработок и инноваций. В настоящее время
в нашей стране функцион
ирует ряд малых предприятий при университетах,
научно
исследовательских институтах и центрах совместно с крупным
бизнесом
На основе изучения их деятельности
автором
разработана
оменклатура индикаторов
остойного труда
сфере малого бизнеса
(табл.
«Методика оценки
индикаторов
остойного труда
существленные изыскания показывают
целесообразность ежегодного
мониторинга деятельности на основе Программы достойного труда. Для
пров
едения данного мониторинга нами с учетом специфики республики
разработана специальная методика, основанная на шести сгруппированных
индикаторах: занятость
безработица; достойная продолжительность рабочего
времени; равенство возможностей и отношений на работе; безопасность труда.

Пардаев М.Қ., Мамасоатов Т.Х., Муротқобилов А.А., Раҳимов Ҳ.А. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик:
ривожланиш муаммолари ва ечимлари. Монография.
Т.: «
Наврўз» нашриёти, 2013.
С.60.
��45 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Таблица
Номенклатура индикаторов
достойного труда в сфере малого бизнеса
49
Номенклатура индикаторов достойного труда
Индикаторы
Показатели
1. Занятость и безработица, %
Доля занятых в общей численности трудоспособного населения
Всего
Мужчины
Женщины
Уровень
безработицы, %
Всего
Мужчины
Женщины
Доля не обучающейся и не работающей молодежи в возрасте 15
лет в общей численности молодежи в этом возрасте, %
Всего
Мужчины
Женщины
Нелегальная занятость
Доля нелегальной занятости в общей численности занятых, %
Всего
Мужчины
Женщины
2. Достойная
продолжительн
ость рабочего
времени
Доля сверхурочно работающих в общей численности занятых, %
Всего
Мужчины
Женщины

Доля работников в возрасте 15
17 лет, работающих в опасных
условиях среди занятых, %
Всего
3. Равные
возможности и
отношения в
работе
Гендерные различия в зарплате, %
4. Безопасность
труда
Число пострадавших на производстве из
за несчастного случая и
приведший к смерти, чел.
Травматизм на производстве, не приведший к смерти (на 10000
чел.), чел.
Окончившаяся в отчетном году временная нетрудоспособность из
за несчастного случая, потерянные человека
дни из
за потери
трудоспособности один и более раз
5. Социальное
обеспечение
Число получающих пенсию людей (трудовые пенсии), %
Социально
экономическ
ое положение
Темпы инфляции (и
ндекс потребительских цен)
Занятость в отраслях экономики
Доля занятых в сельском хозяйстве, %
оля занятых в промышленности, %
Доля занятых в сфере услуг, %
Доля
оплаты за
труд в ВВП, %

Разработан автором.
��46 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Отдельные показатели предложенной методик
расчитыва
тся в
следуюшем порядке.
Доля (ОРД
15
24
) не обучающейся и не работающей молодежи в возрасте
24 лет (ОРМ
15
24
) в общей численности насел
ения в этом возрасте
(НД 15
24) определяется в
виде:
ОРД
15
24
= ОРМ
15
24
: НД
15
24
х 100
(1)
Где
ОРД
15
24
оля не обучающейся и не работающей молодежи в возрасте
24 лет;
ОРМ
15
24
исленность не обучающейся и не работающей молодежи в
возрасте 15
24 лет;
15
24
исленность населения
в возрасте 15
лет.
Доля уровня неофициальной занятости в общей численности занятых
(УНЗ) определяется в порядке,
предусмотренном
в Постановлении
Кабинета
Министров Республики Узбекистан №106 от 24 мая 2007 года «О
совершенствовании методики учета незанятого населения, нуждающихся в
трудоустройстве
Достойная продолжительность рабочего времени определяется долей
(ДРС)
работающих сверхурочно (РС)
в общей численности занятых (ОЧЗ).
Данный показатель определяется
следующей формулой
путем деления
работающих в недел
сверхурочно свыше 48 часов к общей численности
занятых:
ДРС = РС : ОЧЗ х 100

(2)
Где
ДРС
достойная
продолжительность рабочего времени;
работающие
сверхурочно в общей численности занятых;
ОЧЗ
обща
я численность занятых.
Для сферы малого бизнеса и частного предпринимательства данный
показатель определяется по формуле:
ДРС
= РСмб :
ОЧЗмб х 100
Где
ДРС
достойная продолжительность рабочего в
ремени для сферы
малого бизнеса
работающие
сверхурочно в общей численности занятых для
сферы малого бизнеса;
ОЧЗ
обща
я численность занятых
в сфере малого бизнеса.
Индикаторы, отражающие рав
ные возможности и отношение
в работе
расчитываются с помощью группы показателей, например по разнице в
заработной плате по генде
рным признакам (РГП): разница
между средней
величин
номинальной заработной платы мужчин
(ЗМ)
и женщин
(ЗЖ)
во
��47 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;всех видах экономической деятельности
делится на номинальную заработную
плату мужчин
РГП = (ЗМ
ЗЖ) : ЗМ х 100
(4)
Где
РГП
разниц
в заработной плате по гендерным признакам
расчитанная
средн
яя
величин
номинальной заработной
платы мужчин
расчитанная средняя величина номинальной заработной
платы
женщин.
В сфере малого бизнеса РГП также расчитывается по
данной
формуле
Приведенные индикаторы расчитываются
по показателям занятых
женщин, мужчин и в целом (сумма показателей женщин и мужчин). Данные
индикаторы по числу показателей расчитываются отдельно для сферы малого
бизнеса. Кроме этого
они расчитываются отдельно для женщин и отдельно
для мужчин. В результ
ате этого определяются численность занятых в сфере
малого бизнеса, их доля, в частности
по показателям
мужчин и женщин.

Полный текст методики приводится в диссертац
��48 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате осуществленных
в дис
сертационной работе исследований
позволили
нам
выработать предложения
и рекомендации, направленные на
повышени
уровн
достойной
занятости
в сфере малого бизнеса:
Приведения правовой базы в соответствие
с
интересам
частной
собственности для правовой защиты прав и гарантий субъектов
предпринимательства и частных собственников, формирования системы
сильных юридических норм и гарантий прав собственности, повышения роли
судебных органов в этих вопросах, в целях повышени
я ответственности за
незаконное вмешательство в хозяйственную и финансовую деятельность
стр
уктур малого бизнеса, целесообразна разработка нормативно
правового
документа
Закон
Республики Узбекистан «О малом бизнесе и частном
предпринимательстве».
С учетом того, что в стране ускоренно развиваются информационно
коммуникационные технологии,
эффективно
внедряется
систем
«электронное
правительство»
одним из перспективных направлений обеспечен
ия
продуктивной занятости
становиться
создание виртуальных
рабочих мест.
Данная форма
занятости пол
ностью соответствует принципам д
остойного
труда МОТ.
В целях модернизации экономики и повышения экспортного
потенциала респ
ублики
эффективным направлением является содействие
созданию в субъектах малог
о бизнеса науко
емких, основанных
на высоки
технологи
ях
предприяти
, специализированных
глубок
переработк
продукци
и, оказаний
услуг
, которое будет способствовать
развитию
повышению эффективности
их деятельности.
В сфере малого бизнеса
целесообразно широкое внед
рение
на
снове
принципов достойного тру
да процесса внедрения поряд
а найма и гибкого
режим
работы, отв
ечающих интересам
, как
работодателей,
так
и наем
работников
. В связи с этим
территориальным органам содействия занятости
важно
разработа
ть направл
ения
по решению
организационно
экономических
задач
обеспечения занятости
, что
будет способствать социальному и
экономическому эффекту.
Целесообразно
создание региональных целевых фондов по
квотированию рабочих мест для молодежи в субъектах малого бизнеса.
еобходимост
соответствия создаваемых новых рабочих мест
международным стандартам будет способствовать целе
вому
использовани
выделяемых на эти цели средств
и повышения их эффективности.
Разработанные в диссертационной работе
оменклатура
индикаторо
в д
остойного труда сфере малого бизнеса» и «Методика оценки
индикаторов д
остойного труда»
дает в
можность научной оценке механизмов
по
создани
новых рабочих мест в сфере малого бизнеса
Внедрение
принципов концепции достойного труда способствовало
рас
ширению
полномочий
, совершенствованию путей
решения
��49 &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;организационно
правовых задач в деятельности
функционирующих при
Министерстве труда
и социальной защиты населения «И
нспекции по труду
омиссии по охране труда
при
Федерации профсоюзов Узбекистана
недрение принципов концепции достойного труда в
формирование
социально
трудовых отношений предполагает проведение целевой
аттестаци
рабочих мест
в целях обеспечения
безопасно
сти технологических процессов,
регулирова
ния
рабочего времени и времени
отдыха
т.д.,
которая позволит
совершенствовать
социально
трудовы
е отношения
на предприятиях.
В обеспечении занятости населения основное внимание
необходимо
уделять
не т
олько на наличие рабочих мест, но так же на их продуктивность.
связи с этим необходимо в
оцессе изучения путей внедрения принципов
концепции достойного труда в субъекты
малого бизнеса
учесть
региональные
особенности
социально
трудовых
отношени
В целях привлечения трудоустройства молодёжи в сферу малого
бизнеса и частного предпринимательства
с учетом
текущих и ожидаемых
демографич
еских
тенденци
, целесообразно в деятельности
Республиканских
Центров по содействию занятости, на основе применения информационных
технологий развивать и совершенствовать информационную базу по
интенсивному поиску в
акантных рабочих мест.


ONE
TIME ACADEMIC COUNCI
L AT ACADEMIC COUNCI
O.
16.07.2013.I.03.01
FOR THE AWARD OF DOC
TORAL DEGREE AT
TASHKENT STATE UNIVE
RSITY OF ECONOMICS
TASHKENT STATE UNIVE
RSITY OF ECONOMICS
ABDURAKHMANOVA GULNO
KALANDAROVNA
IMPROVEMENT OF EMPLOYMENT OF POPULATION IN SMALL
BUSINESS ON PRINCIPLES OF DECENT WO
emography.
Labour Economics
conomic
al sciences
ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION
Tashkent
��51 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Subject of the doctoral dissertation is registered under the №
30.09.2014/В2014.3
. at the
Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan
octoral thesis
carried out at the
Tashkent State
University of
Economic
The entire content of the doctoral thesis is available on the website
www.tdiu.uz
of
the Academic
Council No.
16.07.2013.I.03
for the Award of Doctoral Degree at the Tashkent State Economics
University
The
abstract of the
thesis is available in three languages (Uzbek, Russian, English) on the
website
www.tdiu.uz
and informational educational portal “ZiyoNet”
at
www.ziyonet.uz
Scienti
fic
supervisor
Official
opponents
Leading organization:
Khudoyberdiyev
Zayniddin Yavka
evic
Doctor of Economics
Professor
Tursun
odjaev Marat Lutfullaevich
Doctor of Economics
Professor
Isajonov Abduvali Abdurakhimovich
Doctor of
Economics
Professor
Galiakhmetov Rail Akhsanovich
Doctor of Economics
Professor
Russian Federation
Institute of Forecasting and Macroeconomic Research
Defense of the doctoral dissertation
��52 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;INTRODUCTION (
bstract of the doctoral
dissertation
The t
opicality
and
demand
of the subject of
dissertation
The experience of
industrialized countries of the world shows conclusively that small business is one
of the basic elements of a market economy and largely determines economic growth
rates, the structure and quality of the gross national product. According
to the
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), ‘over the past
30 years, the share of small business in the Gross Domestic Product (GDP) of
developed countries has reached nearly 70%,
having increased from 38% to
52% in the USA, from
47% to 55% in Japan, from 58% to 67% in the EU countries
as a whole; and the share of small businesses in the total number of enterprises in
these countries does not fall below 92.5%. Small business takes on enormous
importance in providing workplaces to
population. In recent years, the number of
those employed in small business equals 54% of total employment in the United
States, 78% in Japan, and 72% on average in the countries of the European Union
Key attention has been paid to the development of s
mall business in our
country since the first years of independence. Small business has become a kind of
driving force to ensure high rates of stable growth of the national economy and
employment of ever
increasing working
age
population. “
t is necessary
to ensure
that small and medium
sized business and private enterprise occupy not only a
decisive position in the production of the gross domestic product, but also become
an important factor in increasing the well
being and income of the population, and
lving the problem of unemployment.”
Putting the principles set forth in the ILO Decent Work Agenda into the
practice of small businesses
ensuring the right to work, social protection of
workers, harmonization of social and labor relations based on social partnership are
the dictates of the
present time. The Programme on implementation of decent work
principles in the sectors of national economy, including small businesses, signed
between the Government of Uzbekistan and the ILO for the years
2014
2016 brought about the ample opportunities
for further improvement of
working conditions, strengthening social protection of workers, and a social
dialogue between workers and employers with the participation of the state.
Long
term forecasts define the development of small business as a priority
irection of economic policy, as three quarters of the employed labor force accounts
for a small business.
Today, the share of small business in the GDP of Uzbekistan
constitutes 56.7%; a third of industrial products and 98% of agricultural output are
manuf
actured in this sector, and 77% of the employed population work in business
entities
Full implementation of the principles of decent work, particularly in small

According
the
data
http: //www.oecd.org.;
http://
www.intracen.org
I.A. Karimov Our goal is free and prosperous Homeland, a free and abundant life.
T.: Uzbekistan, 2000.
339.
I.A. Karimov
Our main goal is to decisively go forward despite all the obstacles, consistently continuing on
going
reforms, restructurings in the economy, creating even more wide opportunities for development of private property,
entrepreneurship
, and s
mall business. / The report at the extended session of the Cabinet of Minister dedicated to the
social and economic development of the country in 2015 and the most important priorities of
the
economic program
for 2016 // Khalk
Suzi, 16 January 2016.
��53 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;business, and improvement of social and labor relations associated with it are
becoming incr
easingly important, which determines the timeliness and necessity of
the subject of the doctoral thesis.
This thesis research, to a certain extent, conduced fulfillment of the tasks
defined in Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No.UP
“On measures to ensure reliable protection of private property, small business and
private entrepreneurship, the removal of barriers to their rapid development” dated
May 15, 2015 and Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of
Uzbekista
n dated No.232 “On improvement of the mechanism of stimulation of
small business development” dated May 28, 1998, and other legal documents related
to this activity.
he research study relation to the main research priorities for
development of science and
technology.
The thesis correspondes to the priority
areas of science and technology development of Grant F
104 “Development of
human potential in the modernization and diversificati
on of the economy of
Uzbekistan
Review of foreign scientific researches on the subject of the thesis.
The
principles of the decent work conception and their implementation in social and
labour relations are being studied at leading universities and think tanks of the
world, in particular
at American Enterprise Institute (USA), Austrian Instituted for
SME Research (Austria), Exter University and Lancaster University (UK), Institute
for Study of the Middle Class in Germany (Institut fuer Mittelstand Forschung
IMF
Bonn, Germany), the Univers
ity of Cassino and Southern Lazio (Università degli
Studi di Cassino e del Lazio, Italy), SME Research Center of Peking Univetsity
(PRC), University of International Business and Economics
UIBE (Peki
ng),
Moscow State University (MS
U, Russia).
A number
of research results for implementation of the principles of decent
work in small businesses was obtained in the world, in particular: possibility of
organization of safety and protection of labor in applying the indices of decent work,
in introducing the
principles and standards of the decent work conception across the
European Union is proved (Organization for Economic Co
operation and
Development , OECD); innovative ways of development of small business and
additional opportunities to increase personal f
reedom and responsibility of
entrepreneurs are identified (American Enterprise Institute, USA); effective
mechanisms for ensuring gender equality, free choice of employment, social
protection of workers and respect of the dignity of small business entities
(Università degli Studi di Cassino e del Lazio) are developed; effective ways to
create legal safeguards of the activities of small businesses, improving the efficiency
of the fight against counterfeiting in enterprise structures are developed (University
of International Business and Economics
UIBE, SME Research Center of Peking
Univetsity, PRC); effective mechanisms for increasing employment and
implementing decent work are proposed (Moscow State University, Russia).
Globally, as part of research in th
e field of small business, such priority
research studies as development of effective mechanisms for ensuring the
��54 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;employment of population on the basis of the principles of decent work, the method
of assessing the socio
labor relations, improving the range
of indicators of decent
work and methods of their calculation, effective ways of creating virtual jobs,
guaranteeing the a person’s free choice of a type of employment, and social
protection of workers are being conducted.
The level of the problem scienti
fic development.
The term “decent work”
was coined in the report “Decent work” on the 87
session of the ILO. Problems of
harmonization of social and labor relations, human capital, human development,
“Decent work” are shed light on in the papers of Becker
, Schultz
, Senna
Kosenko O.I., Kar
pukhin D.
, methodological foundations of the labor market
and employment in small business were described in the writings of Adam Smith,
Rickardo D., Jean
Baptiste Say
considerations of supply and demand of l
abor,
development of entrepreneurship were reviewed by Ca
nes J.
M., Cohen D.,
Mints M., Samuelson P., Marshall A.,
Pigou A., Freedman
etc.
The formation and development of the labor market in a transition economy,
the role of small business in workplac
e provision to population are studied by the
scientists of the CIS
such as Volgin N.A., Luneva N.K., Odegov Yu.
G.,
Plaksya V.I., Rofe A.I., Rudenko G.G., Filimovoa N.M., Khasbulatov R.
I.,
Sheremet
A.D.
etc.
In the context of the modernization of the economy of Uzbekistan, a number
of research studies is being conducted in the field of small business development
and employment in that sector. Thus, the demographic characteristics of
employment were research
ed by Ubaydullaeva R.A., Ata
Mirzaev
O.B., social
and labor relations in the labor market were examined by Abdurakhmonov
K.Kh
.,
theoretical and practical meanings of small business development
peculiarities of
labor were explored by Umurzakov
B.Kh.
, Khudayberdiev Z.Y., theoretical basics

Beck
G. Human behavior: an economic approach. Selected papers on economic theory / ed. from
English.Compiled by.
Scientific research.
Ed., posles.KapelnyushnikovR.I.
M.: GUVSHE 2003; Shultz T.
Investment in Human capital / Theodore Shultz.
N.Y.
London,
1971; Sen A. Development as Freedom. Oxford:
Oxford University Press, 1999.
353; Decent work in the social state: the collection / under total. Ed. Dr. ist.
Sciences, prof. O
Kosenko.
M.: Publishing House "ATIS", 2014; Karpu
hin D
Achieving d
ecent work in
creating and upgrading jobs.
M.: IE RAS, 2014.
p.
100.
Smith
A. The Wealth of Nations / Trans. from English.
E.M.Mayburda.
M.: Eskimo, 2007; Ricardo D. Works.
M.: Science, 1961; Jean
Baptiste Say A treatise on political economy / Comp., Joined. Art. and comments.
Bunkin and A. Semenov.
M. Case: Acad. bunks. House
holds Islands under the Government Ro
s. Federation,
2000 // http: // www.elib.org.ua.economic.
Labor market: the textbook / ed. prof. B.C. Bulanov and prof. H.A. Volgin. 3rd ed., Rev. and add.
M .: Publisher
"Exam", 2007.
479; Odegov Y
��55 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;of business were studied by scientists such as
ltabaev M.R., Kosimov
M.S.,
labor force mobility
employment of population were studied by Maksakova
L.P.,
Artykova
D.A.
issues of employment of population in s
mall business were
considered by Rakhimova D.N
Rakhimova N.Kh.
kirova
N.K.
Along with this, in the scientific literature, there are some problems that have
not been deeply unveiled such as provision of legal safeguards of the legitimate
interests of
the private property and the private enterprise, wide expansion of the
modern forms of employment in small businesses, development of innovational
activities, provision of jobs to uncompetitive in the labor market categories of
people as women and especial
ly the youth, ways of solving these issues. It also
increases the relevance of polemic issues, proposals, and conclusions that are set out
in this thesis and address these unexplored issues.
The thesis research relation to the plans of the research works.
The
research conducted in this thesis is carried out based on the state scientific and
technical program, in compliance with scientific research plans FM
8 of the
Tashkent State University of Economics called “Scientific basis for improvement of
social an
d labor relations in growing and liberalizing economic reforms in
Uzbekistan.”
The purpose of the research
development of scientific, practical and
methodological proposals and recommendations that are directed to provide
employment to population in smal
l business entities basing on the concept of
“Decent work”.
To achieve the specified goals the foll
owing
objectives of the research

Boltaboev М.R., Kosimova М.S.,Goyibnazarov B.К., Ergashkhodjaeva Sh
., Samadov А.N., Otadjonov Sh.I. Small
business and
enterpreneurship. Teaching aid.
Т.: Noshir, 2011.
280; Аbdullaev Yo., Yuldashev Sh..
Small
business and enterpreneurship.
Т.: Economics and Finance, 2008.
340;
Maksakova L
Uzbekistan in international migration // post
Soviet transform
ation: reflected in the migration / Ed.
Zayonchkovskaya J
and Vitkovskoy
G.S. / Center for Migration Studies, Institute of Economic Forecasting of the
Russian Academy of Sciences.
M.: IT "Adamant." 2009.
Artykova D.
Formation of employment in the Re
public of Uzbekistan.
T.: Fan, 2005;
T.: Science, 2005;
Xolmuminov
Sh.R.
��56 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;analyze the processes associated with the demographic situation and increase in
the competitiveness of workers in creating new jobs;
according to international standards, to develop proposals for the
harmonization of the ways of addi
tional stimulating the creation of highly
productive jobs;
summarize the experience of leading foreign countries related to balancing
demand for and supply of work force in the labor market and give suggestions for
their further use in Uzbekistan;
develop
proposals related to the further improvement of guaranteeing social
protection of workers of small businesses;
develop a range of indicators of “Decent work” and a methodology of
measuring them.
The object of study
small
business entities in the
national labor market.
The subject of study
social and labor relations, basing on the principles of
“Decent work”, in provision of employment in small business.
��57 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;endogenous and exogenous factors of increasing the competitiveness of
workers in creating new jobs
were evaluated taking into account the demographic
situation;
proposals aimed at stimulating the creation of high
productive jobs in small
business and bringing them into line with international standards.
Reliability of the results of the research
is con
firmed by the feasibility of
the applied approaches and methods: the information base, derived from official
sources, evaluation of conclusions, suggestions and recommendations in practice,
confirmation of the obtained results by the competent bodies.
The
scientific and practical significance of the study results
lies in the
implementation of the principles of decent work in small business in accordance
with the proposals and recommendations developed in the thesis, methodological
enrichment of scientific
apparatus in the direction of providing the population with
decent employment and creating new jobs. The practical significance of the study
results involves their using for development of relevant programs and long
term
plans based on the concept of dece
nt work, as well as the further development of
small business, creating new jobs.
The recommendations developed in the thesis are used in improvement of
curricula, preparation of textbooks, training and methodological manuals, as well as
in teaching the su
bjects such as “Labor Economics”, “Demography”, and “Labor
market”.
Implementation of the research results.
The results obtained during the
thesis research have been put into practice in the following areas:
the developed proposals for improving the mech
anisms for creating jobs
limited by quota were used in the ratified “Decent Work Program for the years
2014
2016” (Certificate No.TN
05/38 of the Federation of Trade Unions dated
11 January 2016). These proposals helped to create new jobs and improved th
quality of youth employment, social and economic efficiency was reached;
“Nomenclature of indicators of decent work in small business” and “Methods
of assessment of indicators of decent work”
were used by the Ministry of Labour
and Social Protection
(MLSP) in practice (Certificate MLSP No.02
07/ 125 dated 14
January 2016). Using the proposed methodological apparatus helped to bring into
compliance labor standards at the macro and micro levels;
the proposal developed for the creation of virtual workpla
ces were used by the
MLSP for development of the programs on ensuring employment for the years
2014
2016 (Certificate MLSP No.02
07/125 dated 14 January 2016). The use of this
proposal to a certain extent contributed to the employment of the population,
es
pecially young people, non
competitive segments of the population;
the obtained results related to the application of innovative work in the field of
small businesses have been introduced in the SJSC “Uzpharmsanoat”, particularly in
Lahisam LLC, SAMO, “Ziy
nur
farm” and “Immunomed” private enterprises
(Certificate of SJSC “Uzpharmsanoat” No.MD
6/496 dated April 3, 2015). As a
result of organizing activities, economic benefit in the amount of 439.4 mln. soums
was obtained t
hrough on innovative principles.
��58 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Evaluation of the results of study.
The main concepts of the thesis were
presented in the form of reports and were approved in the international scientific
conferences:
«Seeking Ways for Businees & Economic Cooperation among the Nations
along the Silk Road
s» (The 6th International Joint Conference,
The Republic of
Korea
, 2006)
;“Problems of stable development and growing competitiveness in the
liberalization of economy” (The Urgench State University, 2007);“Social and
economic dynamics: characteristics, tren
ds, legal regulation, regional features”
(Lipetsk, 2008);“Social and economics problems of development of integration
processes in liberalization of national economy” (Moscow, 2008);“Providing
employment in modern conditions” (Moscow, 2010);“Organizational
and economic
mechanism for regulation of labor market” (Moscow, 20
22 April
2011);“Employment policy and its impact on the functioning of the labor market in
Uzbekistan” (Tashkent, December 14, 2011);
«Gender equality issues of population
employment protec
tion (Uzbek
Indonesian joint international conference,
Jakarta,
Indonesia
, 2012 г
“Labor market and employment policy: state and prospects of
development” (Moscow, 7
8 November 2013)“Economic development and social
sphere” (Prague, 25 April
5 May 2014, INTEAS Evidence ID: 210142
www.inteas.org
Conceptual approaches to formation and development of national
employment policy” (Russia, Omsk University, 2014);
“28
International Plekhanov
Readings” (Moscow, 2
3 February 2015);The republican scientific and practical
conferences “Innovative aspects
of mechanisms of labor market in post
crisis
development of economy” (Tashkent, TSEU, 2010);
“The role of female scientists
in the development of private entrepreneurship” (Tashkent, 28 April 2011);
“On improving the quality of work force in labor market”
(Tashkent, 15
November 2011);
“Prospects for employment in small business” (Tashkent, TSEU,
19 December 2013);
“The role of small business and private entrepreneurship in
employment of female labor” (Tashkent, TSEU, 11 September 2015);
“Uzbekistan:
e older generations as the treasure of the family and of society” (Tashkent,
Republican Scientific and Practical Center “Oila”);
United
Nations Population Fund
(UNFPA).
Publication of the results of the research.
There are 67 scientific papers
published on
the subject of the thesis: 13 were published in
local journals and
magazines, 9
were printed reputable foreign journals, 39 thesis reports were
presented in scientific a
nd practical conferences,
2 of which are in foreign
languages.
Structure and
volume
dissertation
The total volume of the thesis is
246 pages; it consists of five chapters, conclusion, reference list and appendices.
There are 34 tables
and 33 figures. The appendix is provided on 10 pages.
��59 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;MAIN CONTENT OF THE
DISSERTATION
The
introduction
includes the reasons for the subject’s urgency and
appropriateness, goals and objectives, the subject of study, relevance to the ongoing
studies and research goals in the country, originality and applicability of the paper,
scientific and prac
tical significance of the obtained results, and data on practical
applications of the study results.
In t
he
first
chapter
The essence, methodological and methodical
peculiarities of the Conception of Decent Work
”.
This chapter discloses
theoretical bas
ics of evolutionary formation of the Concept of the Decent Work,
adopted by the ILO in 1999, modern requirements for employment based on the
criteria of the Conception of Decent Work”, the importance of these provisions in
harmonization of social and labo
r relations in small business and private
entrepreneurship. Transformation of relation to labor force
major factor in the
creation of material wealth
has undergone several stages. (Fig. 1)
Fig.
Stages of formation of the concept of “Decent work”
64

Developed by the author.


According to the United Nations Development Programme, “Human
development is the process of providing people with a wider choice. Infinity and
change over time of that choice is crucial. If a person doe
s not have the choice, he
cannot use other possibilities either.”
The Conception of Decent Work” conception means expansion of human
capabilities in the field of social and labor relations; it implies better satisfaction
of human needs and contributes to
their further development, fuller disclosure of
human potential.
This concept facilitates not only the improvement of working conditions,
labor relations, workers’ satisfaction with the results of their activity, but also
contributes to achieving higher pr
oductivity, developing the competitiveness of
enterprises, region, and the country as a whole, i.e. economic and social
effectiveness.
The main principle of Decent Work is to ensure effective employment of
the working population. It is not only the basis for the stable development of the
society and nation, but, in fact, crucial in the life of every person, because, work
has quite a large
part of human life and it ensures people’s integration into the
society and acquirement of the social status.
Implementing the principles of Decent Work in social and labor relations
leads to the widespread use of tripartism
social partnership between
workers,
employers (or their representatives), and the state in order to harmonize the social
and labor relations (Fig. 2).
Based on these principles, the author offers own interpretation of the
concept of “Decent Work”. In a narrow sense, “Decent work is
a work that
satisfies the individual in terms of the level of income, safety, social security
system, opportunities for professional growth, as well as meaningful, moral and
ethical characteristics.” In a broader sense, “Decent work is a complex system o
social and economic, institutional, organizational parameters characterizing the
participation of employees in social production and meeting the requirements of
the present stage of evolution of relations “an individual
production”.
Being a full member o
f the ILO, Uzbekistan has adopted its own Decent
Work Agenda for 2014
2016. The Agenda states that the goal of the social
partners, including the Government, the Federation Council of Trade Unions, the
Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan in coop
eration with the
International Labour Organization, is providing decent employment for all able
bodied men and women.
In order to expand employment opportunities for decent work, provision of
full, productive and freely chosen employment, including youth
employment, is
planned in the country. In the thesis, in forming social and labor relations on the
basis of tripartism (i.e. the state, workers, and employers and their
representatives) mechanisms of the creation of jobs limited by quota are
developed to i
mprove the quality, effectiveness, professional competitiveness in
the small business. The following were determined as priorities in this area:

On the basis if the website // http: //www.undp.org.
��61 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;strengthening the social partnership in order to implement fundamental principles
and rights at work, increasin
g the opportunities of decent employment, improving
working conditions and social protection, and others.
Fig. 2. Criteria and indicators of “Decent work”
66

Developed by the author.
Creating a favorable industrial
and social and labor conditions
Wage that allows sustaining
decent quality of life
Ensuring certain social
guarantees to protect the rights
of workers
Prevention of any
discrimination at work
Using motivational mechanisms
for personal development and
increase labor potential of an
employee
the proportion of workers employed in decent
(safe) working cond
itions;
the proportion of workers who are not faced
with accidents and occupational diseases
he proportion of workers with long
term contracts;
he proportion of women in management personnel
of the enterprise;
he proportion of young people in
the total number
of employees;
he proportion of workers who are not faced with
various forms of discrimination;
the proportion of employees receiving wages
not lower than the average salary in the region;
the
proportion of workers seeking personal and career
growth;
the level of satisfaction of an employee with her
performed work;
the proportion of employees evaluating their work as
giving an opportunity to realize their professional
potential;
the pr
oportion of workers with "social
packages" (participating in social programs);
the proportion of workers who are not faced
with violations of labor laws;
the proportion of workers who are familiar with the
content of the collective agreement;
the
proportion of workers who are union members;
Opportunity to participate in
social dialogue
Criteria
Indicators
��62 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;These measures include the
provision of employment of social groups that are
non
competitive in the labor market, along with other segments of the population,
activation of entrepreneurship, especially in rural areas.
In t
he second chapter
"The genesis of the scientific and methodological
approaches to employment in small business and private entrepreneurship"
analyzed the scientific and methodological nature of small business and the genesis
of the theories of the labor market and employme
nt, the role of social partnership in
the provision of productive employment.
The
conducted studies
showed
that
despite the fact that small business has a
leading position in the global economy
, its comprehensive theory has not been
developed so far
In th
e scientific literature, in de
fining the essence
of small business
entities, attention
has been
mainly paid to its quantitative criteria
: the number of
employed workers, the share capital and assets, the profit gained. We believe that its
quality character
istics are more important: small businesses as the foundation of a
market economy, the most important subject, which forms the competitive
environment and has the ability to establish similar prices for the similar products
and services, etc. (Fig. 3).
Fig. 3.
Qualitative and quantitative indicators of small business
67

Developed by the author.
Criteria for Small Business
Quantitative indicators
Qualitative indicators
The number of employed
workers
The authorized capital
Profit, Turnover income
(usually a year)
The basis of the market economy
The main subject forming a competitive
environment
The ability to set identical prices on
goods and services in the market
Independence in decision
making
regulations and economic nature
Management by the owners
(shareholders)
Assets
��63 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Research studies demonstrate that a competitive economy requires two
prerequisites: owners who are interested in making profit and the competitive
structure of the industries, which is formed only
in the presence of a significant
number of economic entities.
In its turn, a flexible labor market is based on the use of flexible forms of
employment (Fig. 4). It has been proved that the creation of virtual workplaces in
the small business entities bas
ed on the Concept of Decent Work is effective and
expeditious means of providing employment for uncompetitive social groups.
Fig. 4. Modern forms of labor markets
68
Small business entities are able to have flexible forms of employment
part
time employment, distribution of jobs, adapted working hours, flexible and
virtual workplaces, which are an effective means of providing decent
employment, allowing employers to c
hange production activity of or the size and

Developed by
the author.
Part
shortened
operating mode (basically 30
hourse per week) according to
an employment contract
Segmented labor
Primary market
• Stable employment
• High level of wages
• Opportunity for career growth
• Technologies that require high qualifications
• Effective protection of the interests of union
workers
• Instability of employment
• High staff turnover
• The complexity of production
• Lack of social security guarantees
Flexible working place
possibility of working outside
the enterprise
Distribution of the working
term
based working
order at one workplace of two
or more employees
Sliding working
schedule
employee's right to set
his or
her
own
working time
Modern Forms of Labor Markets
��64 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;composition of the labour force based on the economic situation or market
conditions.
The third chapter
, “Analysis of the impact of the small business and
private entrepreneurship on the social and economic deve
lopment of
Uzbekistan”
, deals with the priority directions of social and economic
development of the country in terms of full support of the sector, its role in the
modernization and diversification of the national economy, as well as the
possibility of in
troducing the principles of the ILO Concept of Decent Work in
small enterprises and micro firms.
These and other effective measures to create a favorable business
environment in Uzbekistan
are highly rated by
international organizations.
In the ranking of
the World Bank and International Finance Corporation
Doing Business
”, in 2015,
Uzbekistan rose to the 16
position and
took the
place
in terms of the attractiveness of the business environment. In t
he category
“Crediting
small business
entiti
es
”, ov
er the past three years,
Uzbekistan
rose from
the
place to
the
42nd, and in the reporting year
our country
increased its
ranking by 63 po
In our country, comprehensive development initiativity and entrepreneurial
attitude, expansion of free enterprise, protection of property rights by the state, the
rejection of direct state intervention in economic activity, the priority of economic
instrum
ents to regulate the market are identified as one of the main objectives of

Narodnoye Slovo (
Khalk
Suzi) newspaper.
www
narodnoe
slovo
��65 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Table 1.
The dynamics of growth of employment in small business sector in Uzbekistan
(% of the total employed)
70
Region
The Republic of
Uzbekistan
The Republic of Karakalpakstan
Regions:
Andijan
Bukhara
Jizzakh
Kashkadarya
Navoiy
Namangan
Samarkand
Surkhandarya
Syrdarya
Tashkent
Fergana
Khorezm
Tashkent City
Over the past 20 years, the pace of creation of new jobs by the entities of
small business and private entrepreneurship has increased by 20 times. In 2014,
as a result of the implementation of state and regional programs of job creation
and employment prov
ision of the population, about 980 thousand people were
employed. Due to the development of small enterprises, micro firms and
individual entrepreneurship, more than 480 thousand new jobs were created,
while due to home based work
over 210 thousand
(Fig
The analysis shows
that in order to modernize the production works of
small business
entiti
es
nd thereby
create additional productive jobs in
, it is
necessary to solve the problem of concessional lending. The survey found that
due to lack of worki
ng capital, there are registered entities of private business that
have not started their activity. The reason lies in the lack of own funds and the
required collateral for claiming for credit
The analysis allowed developing proposals aimed at
encouraging
employers to create highly productive jobs through the development of
innovative work activity in small businesses, forming inner entrepreneurial
structures at large enterprises by using the principles of Decent Work.
In particular,
assimilati
of 4.81 million US dollars of investment
were
provided
and economic efficiency in the amount of 493.4 mln
soums was
obtained
in
the
system of
SJC
Uzpharmsanoat
, Laxisam
SAMO,
private
enterprises
yo
farm
and
Immunomed
as a result of the
implementation
of the proposals developed in this thesis for development of innovation
activity

Created by the author based on data from the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. http: //
www.stat.uz
Pardaev M.Q. Mamasoatov T.X. Murotqobilov AA Rakhimo
v, e.g. Small business and private entrepreneurship: the
development problems and solutions. Monograph.
T .: 'Nav
ruz' Publishing House, 2013.
.60.
��66 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;based
on
tech
nologies and
due to implementation of 24 investment projects
in 2014 only
Fig.
. The dynamics of creation of new jobs in Uzbekistan
(thousand people)
72
he fifth chapter
The main directions of improvement of decent
employment in small business and private entrepreneurship
” justifies the role of
small business as a priority sector of the national economy, discloses the problem
of cr
eating new productive jobs, studies the prospects of increasing decent
employment through the development of small business and private
entrepreneurship.
Small business is considered the most effective and efficient economic
entity in the implementation
of scientific developments and innovations.
Currently, a number of small businesses at universities, research institutes and
centers work together with big business. On the basis of their work, the author
developed the “Nomenclature of indicators of decent
work in small business”
(Table 2) and “
Methods of assessment of indicators of decent work
The carried out studies demonstrate the feasibility of the annual monitoring
of the activities on the basis of the Decent Work Agenda. To carry out this
monitorin
g, we, taking into account the specifics of the country, developed a
special techniques based on six grouped indicators: employment, unemployment;
decent duration of working time; equality of opportunities and relations at work;

The data obtained from the Ministry of Labor and Social Protection // http: // www.mehnat.uz.
1995
2000
2005
2010
2014
Total number of jobs created
Number of jobs created in small business entities
��67 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Table 2.
Nomenclature of indicators of decent work in small business
73
The nomenclature of indicators of decent work
Indicators
Proposed
Employment and unemployment
The
proportion of employed in the total working
age population
Total
Women
Unemployment rate
Total
Women
The proportion of not learning and not working young people aged
between 15 and 24 in the total youth of this age,
Total
Women
Illegal employment
The proportion of illegal employed in the total employed population,
Total
Women
Decent working
time
The proportion of overtime workers in the total employed
population, %
Total
Women

The proportion of workers aged between 15 and 17, who work in
dangerous conditions, in the total employed population, %
Total
Equal
opportunities
and relationships
at work
Gender differences in salary
Industrial
safety
The number of fatally injured workers, people.
The number of non
fatally injured workers (in10,000 people), people.
Temporary inability to work due to an accident that has ended this
year; the lost working days per person because of one
time or
repeated inability to work
Social security
The number of people receiving a pension (retirement pensions), %
Social and
economic
situation
Inflation rate (CPI)
Employment in the economy
The proportion of employment in agriculture, %
The proportion of employment in industry, %
The proportion of employment in service sector, %
The
proportion of payment for labor in GDP, %

Developed by the author.
��68 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;The
proportion (
15
24
of not learning and not working young people aged
between 15 and 24
(LWY
in the total youth of this age
(PS
) is defined as:
LWP
15
24
LWY
15
24
:
PS
15
24
(1)
Here,
LWP
15
24
the proportion of not learning and not working young people aged
between 15 and 24
15
24
the total of not learning and not working young people aged between
15 and 24
PS
15
24
the total youth of age
The
proportion
of illegal
employed in the total employed population
(LIE) is
determined in the manner provided in the Resolution of the Cabinet of Ministers
№106 dated 24 May 2007 “On improvement of accounting methodology of
unemployed population
in need of employment”.
The propo
rtion (POW) of overtime workers (OW) in the total employed
population (TEP) determines decent working time. This indicator is calculated by
the following formula, dividing the number of employees working more than 48
overtime hours a week by the total numb
er of employed population:
POW
TEP
(2)
Here,
POW
he proportion of overtime workers;
he total of overtime workers;
the total employed population
For small business and private entrepreneurship, this
indicator is calculated
using the formula below:
POW
= OW
100
(3)
Here,
POWsb
the proportion of overtime workers for smal
l business
the total of overtime workers for small business
the total employed population
for small business
The indicators that demonstrate equal opportunities and relations at work are
calculated, using a group of indicators. For example, the gender difference in salary
(GDS): the difference between the average value of the nominal wage of
men (SM)
and women (SW) in all types of economic activity is divided by the nominal wage
of men:
��69 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;GDS = (SM
SW) : SM x 100
(4)
Here,
the gender difference in salary
SM
the average value of the nominal wage of men
SW
the
average value of the nominal wage of women
In the sector of small business, GDS is also calculated by the formula.
These indicators are calculated in the context of men, women, and their total
(the overall value of indicators of men and women). Most o
f these indicators are
calculated separately for small business.
In addition, they are calculated for women
and for men independently. As a result, the number of persons employed in small
business, their share, in particular, in terms of men and women is
calculated.

The full text of the method is given in the dissertion.
��70 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;CONCLUSION
The research studies conducted in the thesis allowed us to develop proposals
and recommendations aimed at increasing decent employment in small business:
Bringing legal framework in line with the interests of private property
for the
legal protection of rights and guaranties of business entities and private owners,
formation of the system of strong legal norms and guarantees of property rights,
enhancing the role of the judiciary in these matters, in order to increase the
respo
nsibility for illegal interference in the economic and financial activities of the
structures of small businesses, it is reasonable to develop a suitable legal instrument
the Law of the Republic of Uzbekistan “On small business and private enterprise.”
Given the fact that
information and communication technologies in the
country are
rapidly
developing, “E
government” system is being effectively
implemented, and creating virtual workplaces is becoming one of prospective
directions in provision of producti
ve employment. This form employment is fully
consistent with the principles of the Decent Work Agenda.
In order to modernize the economy and increase the export potential of the
country, it is offered to facilitate the creation of high
tech
based small bu
sinesses
that would specialize in deep processing of products, provision of services, which
will facilitate development and improvement of their activities.
In small business, it is advisable to implement recruitment and flexible
working hours, meeting the
interests of both employers and employees on the basis
of the principles of decent work on a large scale.
In this regard, the territorial bodies
promoting decent work are provided with a solution of organizational and economic
task of providing employment
, which will result in social and economic efficiency.
It is proposed to create regional trust funds for the quota of jobs for young
people in small business.
The necessity of compliance of new jobs created with
international standards will contribute to t
he target use of the funds allocated for this
purpose and improve their effectiveness.
Nomenclature of indicators of decent work in small business” and
Methods of assessment of indicators of decent work

developed in the thesis enable
scientific evaluati
on mechanisms for the creation of new jobs in small business.
Introduction of the concept of decent work has promoted broadening powers,
improvement of solutions of organizational and legal problems in the activities of
“Labour Inspection” operating at the
Ministry of Labor and Social Protection and
the “Commission for the Protection of Labour” at the Federation of Trade Unions.
Implementation of the principles of decent work in the formation of social
and labor relations implies a target of certification o
f workplaces to ensure
technological processes safety, regulation of working hours and rest period, etc.,
which will allow to improve social and labor relations in the workplace.
In providing employment, it is necessary to focus not only on the existence
f jobs, but also on their productivity. In this regard, it is necessary to take into
account regional peculiarities of social and labor relations in the process of
exploring ways to introduce the principles of decent work in small businesses.


In order to i
mprove youth employment in the sphere of small business and
entrepreneurship, taking into account current and expected demographic trends, it is
advisable to develop and improve the information base for an intensive search for
job vacancies in the activiti
es of the Republican Center for Employment Promotion,
through the application of information technologies.
��72 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLI
CATIONS
бўлим
часть;
part
1.Абдурахм
нова Г.Қ.
Кичик бизнесда аҳолини иш билан таъминлаш.
Монография.
Т.;
Иқтисодиёт
2014.
216 б.
.Абдурахманова Г.
Методы государственного регулирования рынка
труда в усло
виях углубления рыночных реформ
//
тисодиёт ва таълим
Ташкент, 2008.
№ 1
С.13
17
.00.
; №
.Абдурахм
нова Г.Қ. Меҳнат бозорида иш билан бандликнинг устувор
йўналишлари ва уни амалга оширишнинг ташкилий
иқтисодий механизмлари
нес
Эксперт
Тошкент, 2009
№2.
Б.7
.00.
; №
.Абдурахм
нова Г.Қ
Макроэкономические механизмы государстве
нного
регулирования рынка труда
//
Бизнес эксперт
Ташкент
.00.
; №
.Абдурахм
нова Г.
Моделирование обеспечения равновесия спроса и
предложения на рынке труда
//
Бизнес эксперт
Ташкент
С.68
.00.
; №
.Абдурахм
нова Г.
Шакаров
Национальная модель создания
новых рабочих мест
//
Ўзбекистон иқтисодий ахб
оротномаси
Тошкент,
2013
Б.88
91
.00.
; №
.Абдурахм
нова Г.Қ. Рақобатбардошлик
бозор талаби
//
Бизнес
экспер
Тошкент, 2014.
Б.19
.00.
; №
.Абдурахмонова Г.Қ. Хориж мамлакатларида аҳолини иш билан
таъминлашда кичик бизнеснинг роли
//
Иқтисодиёт ва
таълим
Тошкент,
2013.
Б.115
118
.00.
; №
.Абдурахм
нова Г.Қ. Кичик бизнесни ривожлантиришда
ишбилармонлик муҳитининг роли
// Иқтисодиёт ва таълим
Тошкент,
2014.
Б.49
51 (08.00.0
0; № 10);
.Абдурахм
нова Г.К.
Достойный труд и достойная занятость
Бизнес
эксперт
Ташкент, 2014.
№10
С.75
80
.00.
; №
Абдурахм
нова Г.Қ.
Современные задачи занятости: пути их решения
// Бозор, пул ва кредит.
Ташкент, 2014.
№12
С.44
48 (08.00.10; № 4
Абдурахм
нова Г.Қ.
Экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш омиллари
//
Молия
Тошкент,
2014.
Б.112
115 (08.00.00; № 12
. Abdurakhmanova G. Small business
a source of innovations // Europian
Journal of Scientific Research.
Paris Universit
y Press,
2015
(9) p.103.
(08.00.
0;(3)
Scopus
PIN
3,296
IF=0,74
Abdurakhmanova G.
Small
busi
ness guarantee of economic and social
sustainability // Science and Edication Studies.
Stanfort University Press,
2015
№2.
(16
) p.
08.00.
(3)
Scopus
(SCImago):
5,038;
IF=
��73 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;15. Abdurakhmanova G.
Improvement of forms and methods of effective
regulation of employment in small business// American Journal of Science and
Technologies.
Princeton
University
Press
2015
№2.
(20)
.52
57.
08.00.
0; (3)
Scopus
(SNIP):
5,368;
IF=
.бўлим;
II
часть;
II
part
Абдурахм
нова Г.К.
Макроэкономическое регулировани
занятости
населения. Монография.
М.: МАТГР,
2013
304.
Abdurakhm
nova G.,
Zokirova N. Population employment in small
bisiness and private entreptnership.Monograph.
Tashkent:Publishing of National
library of Uzbekistan
named after Alisher Navoi,
2014.
164.
Абдурахм
нова Г.
Ишмухамедов А.Э.,Ситдикова Л.А., Расулова
И.А.Рыночная экономика: принципы,основы и устойчивость.
Монография.
Т.:Адиб, 2011.
126 б.
Абдурахм
нова Г.Қ.
, Зокирова Н.К., Шоюсупова Н.Т.,Габзалилов
В.Т. Аҳолининг иш билан бандлигини тартибга солиш (назарий ва амалий
жихатлар).
Монография.
Т:.
Фан ва технология
, 2011.
211
Абдурахмонова Г.К.,Абдурахмано
К.Х., Зокирова Н.К., Шоюсупова
Н.Т, Габзалилова В.Т
Формирование и совершенстсование политики
занятости населения в малом бизнесе и частном
пред
принимат
льстве
Монография.
Т.;
Иқтисодиёт
, 2013.
С.272
Абдурахм
нова Г.
.Роль малого бизнеса в рыночной экономик
//
Наука и практика
Москва
2013
№3(
11)
82
.00.
; №
Абдурахм
нова Г.К. Роль управления карьерой в системе работы с
персоналом современной организации
//
Справочни
к по кадровым вопросам
Ташкент, 2007
С.65
68.
Абдурахм
нова Г.К. Государственное регулирование
занятости в
условиях трансформации национальной экономики
//
Экономика и финансы
Москва,
2008.
№ 4
С.7
11.
Abdurakhmanova G.
Macroeconomic aspects of social policy realization
as the most important priority of
economic reforms in Uzbekistan
//
Proceed
ings of
The 6th International Joint Conference
Korea, 2008.
711
716.
Abdurakhmanova G.
Gender equality issues of population employment
protection
Uzbek
Indonesian joint international conference. Tashkent
Jakarta,
2012.
119.
Абдурахм
нова
Г.К., Шакаров З.
Г.
Индикаторы благополучия.
Газета
«Биржа
Тошкент
2013.
№89 (1652),
Abdurakhmanova G.
Legal basis of small business development
Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари
Democratization and human rights
Тошкент, 2013.
Абдурахм
нова Г.К.
Практика создания рабочих мест (опыт
Узбекистана
) //
Нормирования
и оплата труда в промышленности. Москва,
2014
С.63
��74 &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;14. Абдурахм
нова Г.К.
Проблемы и пути решения молодёжной
занятости
// Управление персоналом.
Москва,
2014.
№5,(327)
С.59
Абдурахм
нова Г.К.
Концептуальные подходы к формированию и
совершенствованию государственной политики занятости
Вестник Омского
университета.
Омск, 2014.
№1,
13.
Abdurakhmanova G.
Employme
nt problem ways of its
solution
Jurnal.
Publikasi Ilmiah Universitas Gunadarma
Jakarta
Indonesia
), 2015.
Vol.9,
(08.00.00;
ejournal.gunadarma.ac.id/
Абдурахм
нова
Г.К.Эффективность системы мотивации работников //
Тезис
докладов. Девятнадцатые Международные Плехановские
тения.
Москва, 2006.
С.81
Абдурахм
нова Г.К.
Человеческий капитал в процессе управления
персоналом организации //
Материалы международного научно
практического семинара «Экономические реформы в со
циально
трудовой
сфере». Ташкент
2006
С.24
Абдурахм
нова
Г.К. Образование как фактор экономического роста
//Республика илмий
амалий анжуманининг маърузалар тўплами.
Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида Ўзбекистонда иқтисодий
ўсишнинг барқаро
р суръатларини таъминлаш муаммолари
, Тошкент, ТДИУ,
2006
Абдурахм
нова Г.К.
Современная международная практика развития
национальных систем социальной защиты населения в экономически развитых
странах // Сбор. науч. трудов «Совершенствование
системы социальной
защиты населения в условиях рыночной экономики». Ташкент, Фили
ал РЭА
им. Г.В.Плеханова, 2007.
Абдурахм
нова Г.К.
Социальная защита населения
важное
направление политики государства // Университет профессор
ўқитувчилари ва
ёш олимларнинг илмий
амалий анжумани тезислар тўплами:
Иқтисодиётни
барқарор ижтимоий
иқтисодий ривожлантириш: ютуқлар, муаммолар ва
вазифалар
Ташкент, ТДИУ, 2007.
223
Абдурахм
нова Г.К.
Образование как фактор формирования
человеческих ресурсов общества // Тезисы докладов. «Двадцатые
международные Плехановские чтения» Москва, РЭА им. Г.В. Плеханова, 2007
С.150
154.
Абдурахм
нова Г.К.
анятость населения в процессе регулирования
рынка труда // Илмий
амалий анжуманининг тезислар тўплами:
Ўзбекистон
иқтисодиётини эркинлаштириш шароитида меҳнат бозори ва аҳоли меҳнат
миграциясини тартибга солиш
. Ташкент, ТДИУ, 2007.
Абдурахм
нова
Г.К.
Развитие экономики Узбекистана и
инвестиционный спрос // Республика илмий
амалий анжуманининг тезислар
тўплами:
Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвестициялар ҳамда
трансмиллий корпорацияларни жалб қилиш муаммолари
. Ташкент, ТДИУ,
2007.
��75 &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;25. Абдурахм
нова
Г.К.
Зарубежный опыт регулирования безработицы в
условиях рыночной экономики.Ўзбекистон миллий иқтисодиётини
модернизация қилиш: муаммолар, устувор йўналишлар, ечиш йўллари //
Илмий
амалий анжуманининг тезислар тўплами. Ўзбекистон Республика
си
Фанлар академиясининг Иқтисодиёт институти, 2007.
191
Абдурахм
нова Г.К.
Макроэкономические аспекты регулирования
занятости в условиях перех
одной экономики//Иқтисодиётни
эркинлаштириш
шароитида минтақани барқарор ривожлантириш ва рақобатбардошлиг
ошириш муаммолари
мавзусидаги халқаро илмий
амалий анжуман
материаллари. Ал
Хоразмий номидаги Урганч Давлат универсетети, 2007.
Абдурахм
нова Г.К.
Макроэкономические аспекты регулирования
молодежного рынка труда // Сбор.науч. трудов «Молоде
фактор развития
национальной экономики». Ташкент, Филиал РЭА им. Г.В. Плеханова, 2008.
С.89
91.
Абдурахм
нова Г.К.
Эргашев
Развитие малого и частного
предпринимательства в Узбекистане //
Тезисы докладов:
Общественно
экономическая динамика:
характеристики, тенденции, правовое
регулирование, региональные особенности
, Липецк, 2008.
С.47
49.
Абдурахм
нова
Г.К.
Макроэкономическое регулирование политики
занятости населения // Сбор научн трудов. Социально
экономические
проблемы развития интеграц
ионных процессов в условиях либерализации
национальной экономики. Москва
2008
С.59
61.
Абдурахм
нова
Г.К.
Основные составляющие мотивации работников
//Тезисы докладов:
Двадцать вторые Международные Плехановские чтения
Москва, РЭА им. Г.В.Плеханова
2009
С.150
152
Абдурахм
нова Г.К.
Жаҳон молиявий
иқтисодий инқирози шароитида
меҳнат бозорини давлат томонидан тартибга солиш усуллари // Республика
илмий
амалий анжумани материаллари.Тошкент, 2009.
Абдурахм
нова Г.К.
Инновационные аспекты
механизма
функционирования рынка труда в условиях посткризисного развития
экономики
//Республика илмий
амалий анжума
ни материаллари.
ТДИУ,Тошкент,
2010.
Абдурахм
нова Г.К.
Миллий иқтисодиётни модернизациялаш
шароитида аҳолини иш билан бандлигини
тартибга солиш самарадорлиги //
Аёл ва мустақиллик
Республика илмий
амалий анжумани.ТДИ
,Тошкент.
2010.
230
232
Абдурахм
нова Г.К.
Обеспечение занятости населения в современных
условиях // Мате
иалы международной научно
практической конференции.
ГОУ ВПО
РЭА им.
Г.В.Плеханова
, 2010г.
С.21
22.
Абдурахм
нова Г.К.
Совершенствование занятости населения в
условиях модернизации экономики Узбекистана //
Тезисы докладов
Двадцать четвертые Международные Плехановские чтения
. Москва, РЭА
им. Г.В. Плех
анова, 2011.
С.64
66.
��76 &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;36. Абдурахм
нова Г.К.
Организационно
экономичкский механизм
регулирования рынка труда //Международная научно
практическая
конференция, 20
22 апреля 2011
С.311
312.
Абдурахм
нова Г.К
, Зокирова Н.К.
Хусусий тадбиркорлик ва
ишбилармо
нликни ривожлантиришда олима аёлларнинг роли // Республика
илмий
амалий конференциясининг маъруза тезисла
ри. Тошкент, 28 апрель
2011
С.100
103.
Абдурахм
нова Г.К
О вопросах повышения качества рабочей силы на
рынке труда //Материалы Республиканской науч
практической
конференции, посвященной 20
летнему юбилею независимого развития
республики.Таш
ент, 15
16 ноября 2011
С.206
208.
Абдурахм
нова Г.К
Инновационные направления в управлении
трудом //Сборник научных трудов. ГОУ ВПО
РЭА им.Г.В.Плеханова
2011.
С.55
57.
Абдурахм
нова Г.К
Политика занятости и ее влияние на
функционирование рынка труда Узбекистан
а.
// Сборник статей по материалам
международной научно
практической конференции преподавателей, учен
х,
специалистов, аспирантов,студентов.14
декабря 2011
С.90
93.
Абдурахм
нова Г.К
О тенденциях ра
звития рынка труда Узбекистана
//
Материалы 4
Международной научно
практической конф
ренции.
Москва
«РЭУ им.Г.В.
Плеханова»
2012
С.101
104.
Абдурахм
нова
Г.К
Формирования здоровой семьи
одно и
з главных
направлений государственной программы «Год семьи»
Сборник научных
трудов. ГОУ ВПО
«РЭ
им.Г.В.Плеханова
201
С.12
14.
Абдурахм
нова
Г.К
Реализация эффективной социальной политики
Двадцать
естые Международные Плехановские
тения
Москва, РЭ
им. Г.В. Плеханова, 2013
№6, 2013.
С.46
47.
Абдурахм
нова Г.К
Оценка уровня и качества жизни населения
Сборник научных трудов ГОУ ВПО
«РЭ
им.Г.В.Плеханова
в городе
Ташкенте. 2013.
Абдурахм
нова Г.К., Жуматова
Д.Б.
Кичик
бизнесда аҳолинингиш
билан бандлигини таъминлаш истиқболлари//Республика илмий
амалий
анжумани маъруза ва тезислари тўплами. ТДИУ.Тошкент,
2013.
102
104
Абдурахм
нова Г.К
Развитие малого бизнеса и частного
предпринимательства в реализации политики зан
ятости
//
IIIСоциальный форум
«Рынок труда и политика занятости: состояние и перспектив развития»
Москва. 2013
С.52
Абдурахм
нова Г.К
Аҳоли иш билан бандлигида демографик
омилларнинг аҳамияти
Материалы конференции: «Новые горизонты
Узбекистана в
дальнейшем улучшении здоровья мужчин и женщин и
укреплении семьи в контексте обноленной Программы
Действий МКНР после
2014 года»
2014
С.66
69.
��77 &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;48. Абдурахм
нова Г.К
Достойный труд в малом бизнесе и частном
предпр
мательстве
Сборник научных трудов
201
4 год
«Год здорового
ребёнка»
ГОУ ВПО
«РЭ
им.Г.В.
Плеханова
Ташкенте. 2014.
С.69
71.
Абдурахм
нова Г.К.
Охрана труда в малом бизнесе // Сборник
научных трудов:
Тезисы докладов. Двадцать восьмые меж
дународные
Плехановские чтения.
Москва РЭУ
им.Г.В.
Плеханова. 2015.
С.113
114.
��78 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Автореферат
Иқтисодиёт ва таълим
журнали ва
ТДИУ нашриёт бўлимида таҳрирдан ўтказилди
(21.01.2016 йил)

Приложенные файлы

  • pdf 7004994
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий