кошумча тергёё Достоверность ишенимдvvлvк Достопримечательность ажайып жай Достояние кенч Доход киреше Доход на душу населения жан башына киреше Доход предприятия ишкана кирешеси Доход от


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

БЕТ АЧАР

Кыргыз тилиндеги илимий терминологиянын тегерегинде, ошондой эле саясий
документтерде, иш кагаздарында, прессада пайдаланылган айрым сёздёр туурасында
журтчулугубуз ачык талашып
тартышып келет. Жазма речибизге чоочун сёздёрдvн кёп
кирип, кё
нvмvш сёздёрдvн андан сvрvлvп атканына нааразылык билдиргендер,
терминдердин оош
кыйыш, чалды
куйду колдонулганына (которулганына) кvйvп
-
бышкандар кыргыз арасында аз эмес.

Соъку жылдары кыргыз адабий тилинин лексикасында бир кыйла оъ
терс ёзгёрvvлёр
болду
, асыресе орус тили аркылуу кыргызчага ёткён сёздёр ёгёйлёнvп, алардын ордуна
арапча
фарсча сёздёр арбын колдонула баштады.

Орусчадан тилибизге кирген сёздёрдv, асыресе европалык теги бар терминдерди жерип
четке кагуу аракеттери улуттук интеллигенциянын, а
йрыкча жалаъ кыргызча жазып
жvргён журналисттердин, жазуучулардын, илимпоздордун, дагы башка калемгерлердин
арасында мурдагы жапырт орусташтыруу саясатына каршы маанайдын кvчёп кеткенинен
улам пайда болду. Экинчиден, бир гана кыргыз тилинен пайдаланган бил
имдvvлёрvбvз ёз
жазма речин жандандырууга аракеттенген кезде эне тилинин жаъы сёздёр жасоо жагынан
мvмкvнчvлvктёрv барын туюнбай, элдик тилдин духуна шайкеш неологизмдер (жаъы
сёздёр) жаратуу азабын тарткандан качып, тектеш тvрк тилдеринен дапдаяр турган а
рап
-
иран сёздёрvн сокур кёчvргёндvн кыныгын алды.

Албетте, бир жагынан, европа тёркvндvv эл аралык терминдерди биздин тилибизге орус
тили аркылуу оошуп ёткёнv vчvн гана жеригенибиз, экинчи жагынан, арап
иран сёздёрvн
ёзбек туугандар кёп колдонгону vчvн ган
а артык кёргёнvбvз жёнёкёй прагматизм кёзv
менен караганда бир чети бечаралык, бир чети обу жоктук. Арийне, эл аралык терминдер
арапча
фарсча терминдер менен алмашылса эле жазма тилибиз кыргыздашып жатып
калбайт, тек бир бётён сёздvн ордун экинчи бётён сёз
басат. Мунун ёзv эне тилибиздин
накта улуттук негизде тёл сёздёр жасоо жагынан бай потенциалынын ачылышына тоскоол
болот. Ушул абдан эле жёнёкёй чындык эмнегедир жазма тилибиздин ёнvгvш процессине
активдvv аралашкан интеллигенттерибиздин аъ
акылына жетпей
атат.

Орус тилинен оошкон эл аралык терминдерди арапча
иранча сёздёр менен алмаштыруу
багыты жалпы жонунан терс бааланууга тийиш. Бирок ушундан улам азыркы жvрvп
жаткан тилдик (айрыкча лексикалык) изденvvлёргё, тактап айтканда, жаъы сёздёр табуу
далалатта
рына каршы туруу, жолтоо кылуу, тыюу салуу да апендилик болор эле. Биздин
жазма тилибиз али жаш, калыптануу процессин башынан кечирип бvтё элек, ошон vчvн ал
орусчадан оошкон олдоксон сёздёрдён жана калькалардан, эне тилибиздин духуна жат
арабизмдерден жан
а фарсизмдерден кутулууга, нукура улуттук кыртыштан ёнvп чыккан
неологизмдер менен баюуга ётё муктаж.

Ушу позициядан туруп караганда кийинки жылдар ичинде жазма тилибизде орун алган
лексикалык урунуп
беринvvлёрдvн же изденvvлёрдvн кедери тартма жактары мен
ен катар
жакшы тенденциялары да айкын кёрvнёт.
Маселен, он жылдан бери
“председатель

дегендин ордуна
“тёрага”
деген колдонула баштады. Совет доорунун башында чыгып,
бара
бара унутулуп калган бу неологизм
“председатель
” дегенге караганда бардык
жагынан дур
ус. Биринчиден,
“председатель
” деген, ошондой эле анын
“председательствовать
”,
“сопредседатели
” сыяктуу туундулары орус тилинин деле
форма жагынан мыкты (кыска, угумдуу, айтууга оъой) сёздёрv эмес. Экинчиден, алардын
кыргызча
“председатели
”,
“теъ председат
елдер
”,
“председателдик кылуу
” сыяктуу
котормолору жазганга да, айтканга да кыйын. Ал эми “тёрага” деген неологизм, андан
чыгарылган
“теътёрага
”,
“тёрагалар
”,
“тёрагалык кылуу
” дегендей айкалыштар кыска,
мукамдуу, “кыргыз жыттуу
”.

Демек, кыргыз тилинин эвф
ониялык (мукамдуулук) жана лаконикалык (кыскалык)
мыйзамдарына анча коошо бербеген айрым эл аралык жана орус сёздёрvнvн ылайыктуу
кыргыз сёздёрv (кёбvнчё жасалмалар) менен алмашылып турушуна терс баа бергендин да,
жолтоо кылгандын да эч негизи жок. Анын vс
тvнё кёпчvлvктvн айрым орусча
терминдерди “кыргыздаштыруу” багытындагы аракеттерин мыйзам же бийлик кvчv
менен токтотуп, тыйып коюш да кыйын. Ошон vчvн азыр стихиялуу жvрvп жаткан бу
процессти мамлекеттик органдар тарабынан жёнгё салуу, тартипке келтирvv,
багыттоо
мvмкvнчvлvгv гана бар. Эгер жаъы сёздёр жасоо, терминдер чыгаруу демилгелери
кандайдыр бир контролго алынбаса, анда улуттук жазма тилибиз азыркыдай башаламан
тvбёлvк жvрё берет.

Кыргыз тилинде илим
билим тармактары боюнча терминдерди жаратуу, жары
ялоо, жазма
речке сиъирvv функциялары совет доорунда Кыргызстан илимдер академиясына (ИА)
караштуу Терминология комиссиясына (Терминком), ошондой эле Ианын Тил билими
институтунун Терминология бёлvмvнё жvктёлгён эле.

Терминком коомдук уюм болгон. Анын жет
екчилери жана мvчёлёрv айлык албай,
соопчулук vчvн гана иштечv. Бирок Терминком жылына бир
эки чогулуш ёткёрvп койгону
болбосо, кагаз жvзvндё гана жашап, улуттук жазма тилдин ёнvгvшvнё шарапатын
тийгизген жумуш бvткёрчv эмес. Мунун бир себеби: Терминкомдун
чыгарган чечимдери
басма сёз vчvн мыйзам эсебине жvргён, ёкмёттvк органдар тарабынан колдоого алынган,
кыргызча тексттер жараткандарга реалдуу таасир кёрсёткён эмес. Экинчи себеби:
Терминкомдун кёпчvлvк мvчёлёрv
ёзvнчё алганда мыкты адистер болсо да, “т
ермин”
тvшvнvгv эмне экенин, терминдер чыгаруу теориясын жана практикасын дурус билбеген,
жаралып жаткан терминологиянын жакшы
жаманын айра тааныбаган, ёздёрvнё тагылган
милдеттерге ардактуу президиумда отуруу парзындай эле кайдыгер караган илимпоздор
эле.

Ал эми академиялык Терминология бёлvмv бир чети адабий тилдеги терминдер чыгаруу
тажрыйбасын изилдёё менен алектенип, бир чети илим тармактарына тиешелvv
терминологиялык сёздvктёрдv адистерге тvздvрvv, рецензиялатуу, редакциялоо, басып
чыгаруу жумуштарын
бvткёрvп келген.

Терминкомдун жана Терминологиялык бёлvмдvн (сектордун) кёп жылдык аракети менен
илим
билимдин бир канча тармагы боюнча орусча
кыргызча сёздvктёр жарык кёргён.
Тилекке каршы, ошол сёздvктёрдё сунуш кылынган терминдердин басымдуу vлvштёрv
кы
ргызча жазма текст жараткандар жана сvйлёгёндёр тарабынан пайдаланылбай келет.
Окуу китептерин, саясат жана укук документтерин, илим адабияттарын которгондор,
энциклопедиялык китептер жараткандар, кыргыз тилинде ёз алдынча илимий же илимий
-
популярдуу эмгек
жазууга далбас ургандар, журналисттер, жазуучулар, газета
журнал
авторлору атайын иштелген терминоло
гиялык сёздvктёргё кайрылып отурбай, ар кими
ёзvнчё терминдер чыгарып жvрёт. Натыйжада орусча бир эле терминдин кыргызча vч
тёрт
эквиваленти жашап атат.
Демек, канча кишинин эмгеги, ёкмёттvн далай акчасы, дагы
башка материалдык дёёлёттёр сарып кылынып чыгарылган терминологиялык сёздvктёр
тилдик практикага, тактап айтканда, жазма речтин ёнvгvшvнё кызмат кыла албай келет.

Мунун себептери кёп. Биринчиден, жар
ык кёргён терминологиялык сёздvктёр демейде 5
6
жvз, кёп эле дегенде 1
2 миъ тиражда басылчу эле. Алар башаламан таратылып же
сатылып, кёбv сатылбай, ошонун айынан макулатурага ёткёрvлvп, бат эле
библиографиялык сейрек китептерге айланчу. Ошондуктан ал сёз
дvктёрдvн толук
комплекти республикалык чоъ
чоъ китепканалардан башка мекемелерде, асыресе
Президенттин (Ёкмёттvн), Жогорку Кеъештин, министрликтердин, “Кабар” агенттигинин,
газета
журналдар менен басмалардын редакцияларында, жадагалса академиялык
Терминол
огия бёлvмvнvн (секторунун) карамагында да жок.

Экинчиден, жарык кёргён сёздvктёрдvн (баарынын болбосо да кёбvнvн) сапаттык
жактары кыйла эле начар. Чынын айтканда, ал сёздvктёр тилдик компетенциясы
(жёндёмv) жана интуициясы (туюму) ойдогудай даражада ёнvк
пёгён, орусча терминдерди
маанисине шаанисин шай келтирип кыргызчалай албаган, термин жасоо жумушуна анча
-
мынча гонорар (калемакы) табуу мvдёёсvнён гана урунган адистер тарабынан иштелген.
Терминчи авторлор ёздёрv термин жаратуу менен алпурушуп жатканда ар
бир тилдеги
терминдердин жvздён токсону элдик тилдин негизинде жасалуучу жасалма сёздёр катары
чыгарыла турганын (маселен, кыргызча лингвистикалык терминдердин мурда эне
тилибизде бvкvлv дапдаяр сёздёр калыбын
да таптакыр жашабаганын, элдик уъгулардын
жа
на мvчёлёрдvн жардамы менен атайын жаратылганын, окуу китептери аркылуу гана
тилибизге сиъдирилгенин) эсепке албай, орусча терминдердин жартылайын эч ёзгёртvvсvз
калтырып, бир далайын калька жолу менен узун, олдоксон, жугумсуз кылып кыргызчалай
берген.

Yчv
нчvдён, терминология сёздvктёрvн жаратуу практикасына коюлган талаптар сапатка
эмес, санга (планга же кёлёмгё) багытталып келген. Маселен, терминология
лык сёздvк
vчvн гонорар сапатына жараша эмес, кёлёмvнё (басма табак санына) жараша тёлёнгён.
Ушундан ул
ам сёздvк жаратуучулар ёздёрv которуп жаткан терминдердин санын башка
(кёбvнчё кошуналаш) илимдердин терминдерин зордоп кошуу менен кёбёйтvvгё
сёздvктёрдvн кёлёмvн узун тvшvндvрмёлёр берvv менен чоъойтууга жан талашкан.
Натыйжада конкреттvv илимдерге тиеше
сиз же кыйыр тиешелvv терминдердин, керексиз
дефинициялардын жана тvшvндvрмёлёрдvн эсебинен кёлёмvн опсуз арттырган
терминологиялык сёздvктёр китепчелер тvрvндё эмес, кёлтёйгён жоон китептер тvрvндё
жарык кёрvп, практикада колдонулбай турган, колдонулууга
ыъгайсыз басма ёнvмдёрvнё
(продукциясына) айланып калган.

Тёртvнчvдён, Терминком да, Терминология бёлvмv да кыргызча илимий терминдерди
жаратуу аракеттеринин кёп жылдарга эсептелген программасын, ошондой эле
стратегиясын жана тактикасын реалисттик негизде
иштеп чыккан эмес. Ушунун айынан
бир илим тармагы жагынан эки
vч терминологиялык сёздvктvн жарыяланышына, бир эле
терминдин ар кайсы сёздvктё ар кандай которулушуна жол берилген; кыргыз тилинде
аздыр
кёптvр ёнvп
ёёрчvп (жамандыр
жакшыдыр тексттер жаралып)
жаткан илимдер
боюнча терминологиялык сёздvктёр жасалбай же жармач жасалып, ал эми андай
сёздvктёр жакын арада дегеле кыргызча такыр эле “сvйлёбёй” турган илим тармактары
боюнча кёбvрёёк жарыяланган. Демек, кыргыз коомундагы терминология жагынан
муктаждыкт
ар актуалдуулук даражасына жараша кезекке тизмектелип, алардын турмушка
ашырылыш убактысы жана чаралары таамай белгиленип коюлган эмес.

Ушул айтылгандардын баары улуттук терминология жаратуу процессинин бир чети
аздыр
кёптvр кыйшык багытта, бир чети ёнvмсv
з же келечексиз негизде жvрvп келгенин
далилдеп, бу жагынан кескин ёзгёртvvлёр жасоо зарылчылыгын кvн тартибине кырынан
коет.

Колуъуздагы бул сёздvк кыргыз

улуттук терминологиясын жогоруда саналып ёткёндёй
кемчиликтерден арылтуу, мамлекеттик тилдин мадан
иятын кётёрvv, асыресе анын
коомдук
саясий турмушка, базар экономикасына тиешелvv терминдерин тартипке салуу,
мамлекеттик тилде иш кагаздарын жvргvзгён, дагы башка тиешелvv тексттер жазып
иштей турган кызматкерлерге кёмёк кёрсётvv максатын кёздёп, Кыргыз Р
еспубликасынын
Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын атайын
редакциялык бюросу тарабынан иштелип жаткан саамалык басылманын алгачкысы, бир
келкиси (vзvндvсv). Буга чейин топтом
топтом тvрvндё бюллетень сымал эки
vч ирет
чыгарылга
н. Мындан ары да сёздvк толуктала бермекчи.

Бул басылма жогоруда аталган тармактарга тиешелvv бардык терминдерди камтыбайт,
буга терминдердин ар кайсы мыйзам
актыларында, нормативдик документтерде ар башка
алынып, кыргызча эквиваленти так, туура табылбай,
угумсуз чыгып калгандары жана
базар экономикасынын тушунда жаъы жарык кёргён ар кыл сёздvктёрдёгv расмий тилде
активдvv колдонулуучу жаъы терминдер гана кайра иштелип, кыргызчаланып
киргизилди. Мисалы,
расчетный счетрасчеттук счет
эмес,
алыш
бериш эсеби
;
гражданский мир и согласиеграждандык тынчтык жана ынтымакташуу
эмес,
эл
ынтымагы; уголовно
процессуальный кодексуголовдук
процессуалдык кодекс
эмес,
жазык
процесс кодекси
; кыргызчалап койсо боло турганына карабастан, мурдагы
идеология кысымынан, же
расмий котормо жаатында иштегендер тилдин тазалыгына
кvйбёй ат vстvнён мамиле кылгандан эле эне тилге которулбаган бойдон жёнсvз
киргизилип кеткен сёздёр кыргызча жаъы чыгарылган туюнтмалар менен алмаштырылды.
Мисалы,
пособие

жёлёкпул
, задаток

шертпул,

штраф

жазапул, состав

курам,
структура

тvзvм, пеня

туум.

Мында ошондой эле кыргыз грамматикасынын эрежелери этибарга алынбай, орус
тилдикин сокур ээрчигенден ётё эле олдоксон куралып, деги эле эне тил табиятына ёён
учураган сёз айкаштарынын, тvрм
ёктёрдvн ордуна мурдатан элдик тилде бар жатык
синтагма vлгvлёрv сунуш кылынды, б.а. бул саамалык иште кыргызча сёз айкашынын
ёрнёктёрvн аздыр
кёптvр берvv аракети да бар. Мисалы,
в пределах выделяемых
финансовых средств
деген тvрмёк буга чейин
бёлvнгён фи
нансылык каражаттардын
чектеринде
деп ёйдёкv айткандай олдоксон которулуп келсе, бу сёздvктё ага
бёлvнгён
акча каражатынын чегинде
же
бёлvнгён акча каражатына жараша
дегендей кыйла
кыска да, жатык да котормо vлгvсv берилди.

Сёздvктёгv материал Президентке
караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия
тарабынан бекитилди. Демек, аларды мамлекеттик бийлик, сот, прокуратура, дагы башка
органдардын аппараттарында, билим, илим, маданият, басма сёз тармактарында иштеген
адистер мамлекеттик тилде текст жазганд
а, башка тилдеги тексттерди кыргызчага
которгондо Президенттин тиешелvv Жарлыгынын негизинде милдеттvv тvрдё колдонгону
максатка ылайык.

Республика эгемендvvлvк алгандан кийин мамлекеттик тил статусу берилген кыргыз
тилинин аты эле айтып тургандай мамлекет
тик маанидеги жvктv камчы салдырбай
кётёрvп, илгертен жазма тажрыйбасы бар тилдердин катарында vзёнгvлёш жvрvшv vчvн
ёрнёк болгудай редакциялык мvнёздё бу сыяктуу иргелме сёздvк жасоо жаъы колго
алынып жатпайбы. Ушундай себептерден улам мындай саамалык ишт
е кемчиликтер да
болушу мvмкvн. Мында айрыкча баса белгилёёчv маселе: кёпчvлvккё дайын болгондой,
кыргыз орфографиясынын мурдагы эрежелери, сёздvгv учур талабына жооп бербей
калды; жаъылары болсо али кабыл алынып, тvзvлё элек. Бул орфографиялык арабёк абал

сёздёрдvн туура жазылышына да кесепетин тийгизип жатат, тагыраак айтканда, бул
сёздvктё азырынча татаал сёздёрдvн кайсы тvрv бирге жазылыш керек да, кайсы тvрv
айрым жазылат,

ушуга нуска болгудай жаъы эреже,сёздvк жогунан алардын
жазылышында бекем принци
пти кармоого мvмкvнчvлvк болбоду. Мына ушул сыяктуу
жvйёлvv жагдайларды эске алганда, бул сёздvк ёзvнчё бир бvтvн эмгек тvрvндё
чыгарылганга чейин редакциялык мvнёздё оъдоло берет, адистерден, жалпы эле
окурмандардан сёздvктvн жакшырышына, такталышына пайд
асы тийгидей сын пикирлер
тvшсё, алар эске алынып турат.

Жигитов Салижан


филология илимдеринин доктору,

Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын караштуу

терминология боюнча редакциялык бюронун жетекчисиАбзац абзац

Абонентская задолженность абонен
т карызы

Аброгация аброгация

Абсентеист
-
землевладелец абсентеист жер ээси

Абсолютизм чексиз бийлик, абсолютизм

Абсолютная ответственность абсолюттук жоопкерчилик

Абсолютная и относительная абсолюттук жана салыш

прибавочная стоимость тырмалуу кошумча н
арк

Абсолютное обни
¿
ание мукураган жакырлык

Абсолютное преиму
¿
ество абсолюттук артыкчылык

Абсолютные права бсолюттук укуктар

Абстрактные сделки абстракттуу бvтvмдёр

Абстрактный труд абстракттуу эмгек

Абстрактный эмпиризм абстракттуу эмпиризм

Аваль а
валь

Аванс аванс

Авансирование бизнеса бизнести авансылоо

Авансированные средства авансыланган каражаттар

Авансированный капитал авансыланган капитал

Авансовый платеж аванс тёлём

Аварийная подписка кырсык милдеттенмеси

Аварийно
-
спасательная служба к
ырсыктан сактоо кызматы

Аварийно
-
спасательное кырсыктан сактоо куруму

формирование

Аварийно
-
спасательные работы кырсыктан сактоо иштери

Аварийно
-
спасательные средства кырсыктан сактоо каражаттары

Аварийный взнос кырсык акы

Аварийный комиссар (экон.) кы
рсык комиссары

Авераж авераж

Аверажный срок авераж мёёнётv

Авиаипотека авиаипотека

Авизо авизо

Автаркия зулум бийлик, автаркия

Автовокзал автобекет, автовокзал

Автозаправка майбекет

Автократия жеке адамдын бийлиги,

автократия

Автоматизированная ин
формацион
-
автоматташкан

но
-
поисковая система маалымат издёё системасы

Автоматический стабилизатор автомат стабилизатор

Автономия социологии социологиянын ёзvнчёлvгv

Автономный бюджет ёзvнчё бюджет

Автономное капиталовложение ёзvнчё капиталдык салым

Ав
тономный тариф ёзvнчё тариф

Автор документа документтин автору

Авторизованный перевод автор жактырган котормо

Авторитарная личность ёкvм инсан, авторитар инсан

Авторитарный капитализм авторитардык капитализм

Авторитет бедел, кадыр
-
барк, авторитет

Авт
орский договор автор келишими

Авторский договор заказа автор заказ алган келишим

Авторский надзор автордук кёзёмёл

Авторское свидетельство автордук кvбёлvк

Автотранспорт автоунаа, автокире, автотранспорт

Авуары авуарлар

Агент агент

Агент генеральный
башкы агент

Агентские функции банков банктардын агентчил иш
-
милдети

Агентский договор агент келишими

Агент страховой камсыздандыруучу агент

Агент торговый соода агенти

Агентские операции агент операциялары

Агентское вознаграждение агент сыйакысы

Аген
тское соглашение агент макулдашмасы

Агентство агенттик

Агитация vгvт, агитация

Агитпоезд vгvткербен, агитпоезд

Агитпункт vгvтvй, агитпункт

Аграрная политика агрардык саясат

Аграрная революция агрардык тёъкёрvш

Аграрная реформа агрардык реформа

Агра
рная страна агрардык ёлкё

Аграрная сфера экономики экономиканын агрардык чёйрёсv

Аграрное об
¿
ество агрардык коом

Аграрные отношения агрардык мамилелер

Агрегаты денежной массы акча массасынын агрегаты

Агреман агреман

Агрессивное намерение баскынчылык н
иет

Агрессия баскынчылык

Агрессия косвенная кыйыр баскынчылык

Агрессия прямая тике баскынчылык

Агробизнес агрардык бизнес, агробизнес

Агропромышленная интеграция агрардык ёнёр жай бирлешvvсv

Агропромышленный комплекс агрардык ёнёр жай комплекси

Агрос
ервисная служба агросервис кызматы

Адаптационная политика байырлаштыруу саясаты

Адат кийиз китеп, адат

Ад валорем ад валорем

Ад референдум ад референдум

Адвалорные пошлины адвалор алым

Адекватный шайкеш

Административная ссылка акимдик сvргvн

Админи
стративное взыскание акимдик жаза

Административное выдворение акимдик чыгарып жиберvv

Административное задержание акимдик тутуу

Административное регулирование акимчил жёнгё салуу

Административно
-
командная акимдик
-
буйрукчул методика

методика

Администра
тивные методы акимчил методдор

Админстративные расходы акимдик чыгымдар

Административный арест акимдик камак

Администрация акимдик

Администрация ценных бумаг баалуу кагаздар акимдиги

Администрирование тескёё
-
башкаруу

Адресант жиберvvчv, адресант

Адр
есат алуучу, адресат

Азартная игра кумар оюн

Азиатский Банк Развития Азия ёнvктvрvv банкы

Азиатский способ производства Азия ёндvрvш ыкмасы

и Азиатское об
¿
ество жана Азия коому

Академические свободы академиялык эркиндик

Акклиматизация документов докуме
нттерди акклиматташтыруу

Аккорд аккорд

Аккордная система аккорддук система

Аккредитив безотзывный сенек аккредитив

Аккредитив делимый бёлvнмё аккредитив

Аккредитив денежный акчалай аккредитив

Аккредитив документарный документтvv аккредитив

Аккредитив
компенсационный ордун жапма аккредитив

Аккредитив открытый ачык аккредитив

Аккредитив переводный ётмё аккредитив

Аккредитив резервный резерв аккредитиви

Аккредитив чистый башы бош аккредитив

Аккредитивная грамота ишеним грамота

Аккредитивная оговорка
аккредитив шарты

Аккредитивная форма расчетов эсеп
-
кысап аккредитив формасы

Аккредитование аккредиттёё

Аккультурация аккультурация

Акселератор ылдамтаткыч

Аксессуары неотделимые бёлvнбёс аксессуарлар

Акт дипломатический дипломатиялык акт

Акт инкорпо
рирования корпорация тvзvv уруксаты

Акт коммерческий коммерциялык акт

Акт приема
-
сдачи дел кёктёмёлёрдv кабылдоо
-
ёткёрvv

акты

Акт ревизии текшерvv акты

Акт юридический юридикалык акт

Активизация человеческого адам факторун кvчётvv

фактора

Активная о
перация банков банктардын активдvv операциясы

Активное избирательное право активдvv шайлоо укугу

Активный торговый баланс активдvv соода балансы

Активы активдер

Активы денежные акчалай активдер

Активы ликвидные орду толмо активдер

Активы нематериальны
е материалдык эмес активдер

Активы неосязаемые туюлбас активдер

Актуализация заманбап келтирvv

Акушер акушер

Акты гражданского состояния жарандык абалдын актылары

Акцепт акцепт

Акцепт банковский банк акцепти

Акцепт вексельный вексель акцепти

Акцепт
неопределенный бейжаъсыл акцепт

Акцепт отрицательный терс акцепт

Акцепт положительный оъ акцепт

Акцепт последую
¿
ий ээрчиме акцепт

Акцепт предварительный утурлама акцепт

Акцепт счета эсеп акцепти

Акцепт чековый чек акцепти

Акцептант акцептант

Акцепт
ационный срок акцепт мёёнётv

Акцептирование акцептёё

Акцептированный чек акцептелген чек

Акцептная форма расчетов акцептчил алыш
-
бериш форма

Акцептный банк акцепт банкы

Акцептный дом акцепткана

Акцептный кредит акцепт кредити

Акцептование банковское
банк акцептемеси

Акцептованная тратта акцептелген тратта

Акцептованное платежное акцептелген тёлём табыш

поручение тамасы

Акцептованное поручение акцептелген табыштама

Акцептованный вексель акцептелген вексель

Акцептованный чек акцептелген чек

Акцепт
ую
¿
ий банк акцептеме банк

Акциз акциз

Акцизная марка акциз марка

Акцизный терминал акциз терминал

Акции именные энчилvv акциялар

Акции конвертируемые ётvмдvv акциялар

Акции кумулятивные артыкчылыктуу акциялар

Акции неголосую
¿
ие добушсуз акциялар

Ак
ции обыкновенные демейки акциялар

Акционер акционер

Акционерная форма собственности менчиктин акционердик формасы

Акционерное об
¿
ество акционердик коом

Акционерный банк акционердик банк

Акционерный капитал акционердик капитал

Акционирование акциялоо

Алиби кvнёёсvздvк далили, алиби

Альтернат альтернат

Альтернативная гражданская жарандардын альтернативалуу

служба кызмат ётёшv

Альтернативная культура альтернативалуу маданият

Альтернативная пеня альтернативалуу туум

Альтернативная стоимость альтерна
тивалуу нарк

Альтернативное голосование альтернативалуу добуш берvv

Альтернативное обязательство альтернативалуу милдеттенме

Альтернативные выборы альтернативалуу шайлоо

Альтернативные издержки альтернативалуу чыгымдар

Альтернативные источники атаанда
ш экономика булактары

экономики

Альтернативное обучение альтернативалуу билим берvv

Альтруизм альтруизм

Акции в условной консигнации шарттуу консигнация акциялары

Акции двойники тvгёйлёш акциялар

Акции премиальные сыйлык акциялар

Акционер акционер

Ак
ционерная форма собственности менчиктин акционер формасы

Акционерное об
¿
ество акционердик коом

Акционерное об
¿
ество закрытого жабык типтеги акционердик коом

типа

Акционерное об
¿
ество ачык типтеги акционердик коом

открытого типа

Акционерный капитал акци
онердик капитал

Акционерный сертификат акционердик сертификат

Акция акция

Акция номинативная номинативдик акция

Акция с правом укуктуу акция

Акция специальная атайын акция

Алфавит алиппе, алфавит

Альтернативная стоимость атаандаш нарк

Альтернативны
е издержки атаандаш чыгымдар

Альтернативные пени атаандаш туум

Альтернативные источники экономиканын атаандаш

экономики булактары

Альтернативный атаандаш, альтернативалуу

Аманат аманат

Амбулатория амбулатория

Амортизационное отчисление амортизациялы
к чегерим

Амортизация амортизация

Амнистия кечирим берvv, мунапыс

Анализ талдоо, анализ

Анализ затрат и результатов чыгым жана натыйжа талдоосу

Аналитик талдоочу, анализчи

Аналитическая философия анализчил философия

Аналитический учет анализдик эсепк
е алуу

Аналогия закона мыйзам аналогиясы

Аналогия права укук аналогиясы

Анархизм анархизм

Анархо
-
синдикализм анархо
-
синдикализм

Ангиохирург кан тамыр хирургу, ангиохирург

Анестезиология нестендирvv

Анимизм анимизм

Анклав анклав

Аннексия аннексия

А
ннотация документа документтин аннотациясы

Аннулирование жокко чыгаруу

Аннулирование долга карызды кечvv

Аннулирование международного эл аралык келишимди

договора жокко чыгаруу

Аномальный нормадан тайган, аномалдуу

Аномическое разделение труда эмгекти
н ката бёлvштvрvлvшv

Аномическое самоубийство тарыккандан жан кыюу

Аномия аъ
-
сезимден тыш,аномия

Аноним аноним

Анонимный счет жашырын эсеп

Антиинфляционная политика инфляцияга каршы саясат

Антиклерикализм клерикализмге каршы,

антиклерикализм

Антикон
курентная политика конкуренцияга каршы саясат

Антикризисные мероприятия кризиске каршы иш
-
чара

Антимонопольная политика монополияга каршы саясат

Антимонопольная стратегия и монополияга каршы стратегия

тактика жана тактика

Антимонопольное законодательс
тво монополияга каршы мыйзамдар

Антимонопольное регулирование монополияга каршы жёнгё салуу

Антинатурализм натурализмге каршы, антинату
-

рализм

Антиномадизм ыйыкпуруштук, антиномадизм

Антиномия антиномия

Антипсихиатрия психиатрияга каршы, антипсихи
-

атри
я

Антисемитизм антисемитизм

Антисептирование документа документти антисепсистёё

Антициклическое регулирование экономиканы циклге каршы

экономики жёнгё салуу

Антиципация антиципация

Антропология антропология

Антропоморфизм антропоморфизм

Антропоцент
ристский антропоборборчул

Апартеид апартеид

Апартриды жарандыгы жоктор

Апельсин нардан, апельсин

Апелянт апелянт

Аполитичность саясий кайдыгерлик

Аппарат государственный мамлекеттик аппарат

Аппетит табит

Апология апология

Арабский валютный фонд ара
б валюта фонду

Арбитр арбитр

Арбитраж арбитраж

Арбитражирование арбитраждоо

Арбитражная комиссия арбитраж комиссиясы

Арбитражная оговорка арбитраж эскертмеси

Арбитражное примирение арбитраж элдештирvvсv

Арбитражное процессуальное право арбитраждык п
роцесс укугу

Арбитражное соглашение арбитраж макулдашмасы

Арбитражные расходы арбитраж чыгымдары

Арбитражные сделки арбитраж бvтvм

Арбитражный суд арбитраж соту

Арбитражный управляю
¿
ий арбитраж башкаруучусу

Арена секи, майдан, арена

Аренда ижара, ар
енда

Аренда территории международная аймактын эл аралык арендасы

Арендатор ижарачы, арендатор

Арендная плата ижара акысы

Арендное предприятие ижаралык ишкана

Арендный подряд ижара жалдамасы

Арендодатель ижарага берvvчv

Арест камак

Арест администрат
ивный акимчил камак

Арест дисциплинарный дисциплинарлык камак

Арест иму
¿
ества мvлк камак

Арест на вклад салым камак

Аристократия ак сёёктёр, аристократия

Археографическая легенда археографиялык маалымат

Археографическое оформление документтерди археог
рафиялык

документов жазып
-
каттоо

Археография археография

Архив архив

Архив с переменным составом курамы ар кыл архив

документов документтери

Архив с постоянным составом туруктуу курамдагы архив

документов документтер

Архивист архивчи

Архивная выписка
архивдик кёчvрмё

Архивная информация архивдик маалымат

Архивная коллекция архивдик жыйынды

Архивная копия архивдик кёчvрмё

Архивная опись архивдик сыпаттама

Архивная справка архивдик маалымкат

Архивная терминология архивдик терминдер, архивдик

терм
инология

Архивное дело архив иши

Архивное учреждение архив мекемеси

Архивный документ архив документ

Архивный справочник архивдик маалымдама

Архивный фонд архив фонду

Архивный фонд организации уюмдун архив фонду

Архивный шифр архивдик шифр

Архивный
ярлык архивдик ярлык

Архивовед архив изилдёёчv, архивпоз

Архивоведение архив таануу

Архивохранили
¿
е архив сактооч

Архитектор по гидростроительству суу курулуш архитектору

Архитектор по градостроительству шаар курулуш архитектору

Архитектор по гражда
нскому и жарандык жана ёнёр жайлык

промышленному строительству курулуш архитектору

Архитектор
-
дизайнер архитектор
-
дизайнер

Архитектор по реставрации калыбына келтирvv боюнча

архитектор

Аскетизм такыбачылык, аскетизм

Аспирант шакирт, аспирант

Ассигнова
ние бёлvнгён акча каражаты

Ассимиляция сиъирvv, кошулуу, аралашуу,

ассимиляция

Ассортимент продукции продукция ассортименти

Ассоциированное государство эркин кошулган мамлекет

(свободно присоединившееся

государство)

Ассоциация ассоциация

Ассоциация
государств Юго
-
Тvштvк
-
Чыгыш Азия мамлекет
-
Восточной Азии (АСЕАН)
теринин ассоциациясы (АСЕАН)

Ассоциация кооперативов кооперативдер ассоциациясы

Ассоциация фермерских и фермер жана дыйкан

крестьянских хозяйств чарбалар ассоциациясы

Ассоциированное госуд
арство эркин кошулган мамлекет

Ассоциированное лицо ассоциацияланган жак

АСУ (автоматизированная система АБС (автоматташкан башкаруу

управления) системасы)

Ас
¢
енда ири жер ээлиги

Аттестат аттестат

Аттестационная комиссия аттестациялык комиссия

Аттест
ация аттестация

Аттестация работников кызматкерлер аттестациясы

Аудиовизуальный документ аудиовизуалдык документ

Аудит аудит

Аудитор аудитор

Аудитория дарскана, аудитория

Аудиторская деятельность аудитордук иш

Аудиторская служба аудиторлук кызмат

Ау
диторские фирмы аудитордук фирмалар

Аудиторское заключение аудитордук корутунду

Аукцион тоорук, аукцион

Аукцион валютный валюта аукциону

Аукционист аукциончу

Аукционная торговля аукцион соодалушуу

Аукционная цена аукцион баа

Аукционные кредиты аукци
он кредиттери

Аукционные правила аукцион эрежелери

Аукционный торг аукцион соодасы

Аутентичное толкование акыйкат тvшvндvрмё

Аутентичный текст акыйкат текст

Африканский Банк Развития Африканын ёнvктvрvv банкы

Аффилиация биригvv

Аффилированная компан
ия бириккен компания

Аффилированное лицо биригишкен жак

Ацетатная пленка ацетат тасма

Аэропорт международный эл аралык аэропорт

Аэропортовские сборы аэропорт жыйымдарыБагаж жvк

База данных маалымат базасы

База контракта контракт базасы

Базисные ч
еловеческие адамдын башкы муктаждыктары

потребности

Бакалавр бакалавр

Баланс баланс

Баланс активный активдvv баланс

Баланс государственного бюджета мамлекеттик бюджет балансы

Баланс движения капиталов капиталдардын жvгvртvлvш

балансы

Баланс консолиди
рованный бириккен баланс

Баланс ликвидационный жойгуч баланс

Баланс пассивный пассивдvv баланс

Баланс платежный тёлём балансы

Баланс процентных платежей проценттик тёлём теъдеми

(балансы)

Баланс расчетный эсеп
-
кысап балансы

Баланс сальдовый калдык б
алансы

Баланс теку
¿
их операций кvнvъкv операциялар балансы

Баланс товаров товарлар балансы

Баланс торговый соода балансы

Баланс трансфертов трансферттер балансы

Балансирую
¿
ая власть теъдеме бийлик

Балансовая модель баланс модели

Балансовая прибыль б
аланстык пайда

Балансовая стоимость баланстык нарк

Балансовый трансферт баланс трансферти

Бандерольный сбор бандероль жыйымы

Бандит бандит

Бандитизм бандитчилик

Банк
-
акцептант акцептант банк

Банк акционерный акционердик банк

Банк банков банктар бан
кы

Банк внешнеторговый тышкы соода банкы

Банк
-
гарант кепил банк

Банк государственный мамлекеттик банк

Банк данных маалыматтар кору

Банк депозитный депозит банктар

Банк
-
дилер дилер банк

Банк земельный жер банкы

Банк инвестиционный инвестиция банкы

Банк инновационный инновация банкы

Банк иностранный чет ёлкё банкы

Банк ипотечный ипотека банкы

Банк клиринговый клиринг банкы

Банк коммерческий коммерция банкы

Банк кооперативный кооперация банкы

Банк
-
корреспондент корреспондент банк

Банк муниципаль
ный муниципалдык банк

Банк национальный улуттук банк

Банк потребительского кредита керектёё кредит банкы

Банк развития ёнvгvv банкы

Банк сберегательный аманат банкы

Банк смешанный орток банк

Банк транснациональный улуттар аралык банк

Банк универсаль
ный универсал банк

Банк уполномоченный ыйгарым укуктуу банк

Банк эмиссионный эмиссия банкы

Банкирский капитал банкир капиталы

Банкирский кредит банкирдик кредит

Банкнот банкнот

Банковская гарантия банк кепилдиги

Банковская ликвидность банк кудуреттvv
лvгv

Банковская лицензия банк лицензиясы

Банковская марка банк маркасы

Банковская монополия банк монополиясы

Банковская пластиковая карточка банк пластик карточкасы

Банковская практика банк иши

Банковская прибыль банк пайдасы

Банковская провизия бан
к сыйакысы

Банковская система банк системасы

Банковская ставка банк чени

Банковская тайна банк сыры

Банковская тратта банк траттасы

Банковские депозиты (вклады) банк салымдары

Банковские документы банк документтери

Банковские инвестиции банк инвести
циялары

Банковские оффшорные зоны банк оффшор зоналары

Банковские сделки банк бvтvмдёрv

Банковские услуги банк кызматы (тейлеми)

Банковский бизнес банк бизнеси

Банковский капитал банк капиталы

Банковский консорциум (синдикат) банк консорциуму (синдик
аты)

Банковский кредит банк насыясы

Банковский курс на иностранную чет ёлкё валютасына карата

валюту банк курсу

Банковский мониторинг банк мониторинги

Банковский надзор банк кёзёмёлv

Банковский процент банк пайызы

Банковский холдинг банк холдинги

Бан
ковский чек банк чеги

Банковское дело банк иши

Банковское право банк укугу

Банковское регулирование банк жёнгё салымы

Банкрот банкрот

Банкротство банкроттук

Банкротсво злостное карасанатай банкроттук

Банкротство умышленное атайы жасалган банкроттук

Барабан добулбас

Бартер башма баш, бартер

Бартер и бартерная экономика бартер жана бартердик

экономика

Бартерная сделка башма баш бvтvм

Бартерная торговля бартердик соода

Бартерная экономика бартер экономика

Бегство от денег акчадан качкандык

Бегс
тво капитала капиталдын агылышы

Бедлам башаламандык, бедлам

Безакцептные платежи акцептсиз тёлёмдёр

Безвизовый в
¢
езд визасыз кирvv

Безвалютный обмен валютасыз алмашуу

Безвозвратная ссуда кайтарылбас карыз

Безвозвратные издержки кайтарылбас чыгымдар

Безвозмездная гуманитарная бекер гуманитардык жардам

помо
¿
ь

Безгосударственное об
¿
ество мамлекетсиз коом

Безгражданство жарансыздык

Безграничные потребности чексиз керектёё

Бездефицитный бюджет тартышсыз бюджет

Бездокументарные ценные бумаги документс
из баалуу кагаздар

Бездомность vй
-
жайсыздык

Безвестное отсутствие дайынсыз жок болуу

Безинфляционный рост ёндvрvштvн инфляциясыз

производства ёнvгvшv

Безнадежные долги vмvт vздvргён карыздар

Безнадзорные животные кёзёмёлсvз жандыктар

Безналичные день
ги бейнакта акча

Безналичный расчет акчасыз эсептешvv

Безопасность продукции продукциянын коопсуздугу

Безопасность труда эмгек коопсуздугу

Безотходная технология калдыксыз технология

Безотходное производство калдыксыз ёндvрvш

Безработица жумушсуздук

Безработица молодежи жаштар жумушсуздугу

Безрисковые инвестиции жыдыбас инвестициялар

Без
¢
ядерная зона ядролук куралсыз зона

Беловик таза колжазма

“Белые воротнички” “ак жакалар”

Бенефициар акчаны алуучу, бенефициар

Беспартийное правительство партия
сыз ёкмёт

Беспечный бейкам

Бесплатные блага бекер убай

Беспорные выборы талашсыз шайлоо

Беспорные факты талашсыз фактылар

Беспошлинная торговля алымсыз соода

Беспошлинный ввоз алымсыз ташып кирvv

Беспроигрышные вклады кvйбёс салымдар

Беспроцентный
заем пайызсыз зайым

Бесспорное списание средств каражаттарды талашсыз эсептен чыгаруу

Бесспорные факты талашсыз фактылар

Бессрочная рента мёёнётсvз рента

Бессрочное долговое обязательство мёёнётсvз карыз

Бессрочный мёёнётсvз

Бессрочный вклад мёёнётсv
з салым

Бестоварный расчетный документ товарсыз алыш
-
бериш документи

Бесхозяйная контрабанда ээсиз контрабанда

Бесхозяйное иму
¿
ество ээсиз мvлк

Бесхозяйные ве
¿
и ээсиз буюмдар

Бесценок арзыбаган баа

Бета
-
коэффициент бета
-
коэффициент

Бета
-
тест бета
-
тес
т

Бизнес бизнес

Бизнесмен бизнесчи

Бизнес
-
инкубатор бизнес
-
инкубатор

Бизнес
-
операция бизнес
-
операция

Бизнес
-
план бизнес
-
план

Бизнес
-
центр бизнес
-
борбор

Билатеризм билатеризм

Билет казначейский казыналык белет

Билл билл

Биметализм биметализм

Биог
рафия таржымал, ёмvрбаян

Биографический запрос ёмvрбаян суроо
-
талабы

Биографический метод таржымал (ёмvр баян ) методу

Биоповреждение документа курт
-
кумурскадан документтин

бузулушу

Биополитика биосаясат

Биоцид биоцид

Бипатризм кёп жарандуулук, бипа
тризм

Биржа биржа

Биржа валютная валюта биржасы

Биржа компьютерная, электронная компьютердик, электрондук

биржа

Биржа реального товара реалдуу товар биржасы

Биржа товарная товар биржасы

Биржа труда эмгек биржасы

Биржа универсальная универсал биржа

Биржа фьючерсная фьючерс биржасы

Биржевая игра биржа оюну

Биржевая интервенция биржа кийлигишvvсv

Биржевая котировка биржа баасы

Биржевая паника биржа капсалаъы

Биржевая пошлина биржа алымы

Биржевая премия биржа сыйлыгы

Биржевая прибыль биржа пайда
сы

Биржевая сделка биржа бvтvмv

Биржевая сессия биржа сессиясы

Биржевая спекуляция биржа чайкоочулугу

Биржевая торговля биржа соода
-
сатыгы

Биржевая фирма биржа фирмасы

Биржевая цена биржа баасы

Биржевик биржачы

Биржевое кольцо биржа тегереги

Бирже
вое собрание биржа жыйналышы

Биржевой бюллетень биржа бюллетени

Биржевой курс биржа курсу

Биржевой маклер биржа далдалчысы

Биржевой нотариус биржа нотариусу

Биржевой оборот биржа жvгvртvмv

Биржевой посетитель биржа кардары

Биржевой рынок биржа базар
ы

Биржевые посредники биржа ортомчулары

Биржевые торги биржа соодасы

Биржи международные эл аралык биржалар

Бихевиоризм бихевиоризм

Благо
контекстке жараша:
убай, байкерлик, келечек

Благополучатели кайырга муктаждар

Благотворители кайыр берчvлёр

Бл
аготворительная деятельность кайрымдуулук иши

Благотворительная организация кайрымдуулук уюму

Благотворительность кайрымдууулук

Благородные металлы (камни) асыл металлдар (таштар)

Благотворительные отчисления кайрымдуулук чегеримдери

Благотворительный
фонд кайрымдуулук фонду

Благоустроить абат кылуу, абаттоо

Благоустройство абат

Бланк бланк

Бланк документа документ бланкы

Бланк
-
ваучер бланк
-
ваучер

Бланкетная норма бланкет нормасы

Бланкетная подделка жасалма бланкет

Бланко
-
вексель бланк
-
вексель

Бланковый кредит бланк кредити

Бланковый трансферт бланк трансферти

Блокада экономическая экономикалык тоскоол

Блок избирательный шайлоо блогу

Блокирование счетов эсептерге тосмо коюу

Блокированная валюта ички валюта

Боевик жоокесеп, баскын

Боеприп
асы ок
-
дары

Больница оорукана, бейтапкана

Больничные кассы сыркоолор кассасы

Больничный листок сыркоолук баракча (эмгекке

(листок нетрудоспособности) жараксыздык баракча)

Большая открытая экономика ачык чоъ экономика

“Большая Семерка” “Чоъ Жетёё”

Бом
боубежи
¿
е жерпаана

Бонитировка бонитировка

Бонитировка почвы кыртыш бонитировкасы

Борт
-
брокер борт
-
брокер

Брак нике

Брак производственный ёндvрvштvк брак

Бракер бракер

Бракераж бракераж

Бракованный товар жараксыз товар

Браконьерство мыйзамсыз аъчы
лык

Брачный возраст нике курагы

Брачный договор нике келишими

Бреттон
-
Вудская валютная система Бреттон
-
Вуд валюта системасы

Бригадный подряд и бригадалык жалдама жана

бригадный хозрасчет бригадалык чарба эсеби

Бродяжничество и попрашай
-
селсаяктык жан
а тилемчилик

ничество

Брокер далдалчы, брокер

Брокераж брокераж

Брокерская деятельность далдалчылык иш

Брокерская контора далдалчы контора

Брокерские представительства далдалчы ёкvлчvлvктёр

Брокерские услуги далдалчы тейлеми

Брокерское вознагражден
ие далдалчылык сыйакы

Брокерское место далдалчылык орун

Брокерство соода аралжылык, далдалчылык

Бронхоскопия кокону кароо

Бросовая цена тёмёндётvлгён баа

Брошенные ве
¿
и ташталган буюм
-
тайым

Брутто брутто

Брутто
-
аренда брутто
-
ижара

Брутто
-
доля брутто
-
vлvш

Брутто
-
доход брутто
-
киреше

Брутто
-
“кэш
-
флоу” брутто
-
“кэш
-
флоу”

Брутто
-
премия брутто
-
сыйакы

Брутто
-
прибыль брутто
-
пайда

Брутто
-
продажи сатык бруттосу

Брутто
-
проценты брутто
-
пайыздар

Брутто
-
ставка брутто
-
ченем

Брутто
-
эффект налогообложения
салыктын брутто
-
vзvрv

Буду
¿
ий шок келечектен калтааруу

Бум экономический экономикалык дvр ёсvш, экономикалык бум

Бумажные деньги кагаз акча

Бутлегер ууру соодагер

Бутлегерство ууру соодагерчилик

Буферный запас буфердик кор

Бухгалтер бугалтыр

Бухгал
терская прибыль бугалтериялык пайда

Бухгалтерские услуги бугалтериялык кызмат кёрсётvv

Бухгалтерский учет бугалтырдык эсеп

Бюджет бюджет

Бюджет автоматический ёзvнён ёзv которулма бюджет

Бюджет государственный мамлекеттик бюджет

Бюджет потребительский
керектёё бюджети

Бюджетная дисциплина бюджет тартиби

Бюджетная инвестиция бюджет инвестициясы

Бюджетная инициатива бюджет демилгеси

Бюджетная классификация бюджет жиктеми

Бюджетная система бюджет системасы

“Бюджетная ссуда” “бюджеттик ссуда”

Бюджет
ная структура бюджет тvзvмv

Бюджетное ограничение бюджет чектеми

Бюджетное послание бюджеттик кайрылуу

Бюджетное право бюджет укугу

Бюджетное регулирование бюджеттик жёнгё салуу

Бюджетное финансирование бюджеттен каржылоо

Бюджетные документы бюджет д
окументтери

Бюджетные кредиты бюджет кредиттери

Бюджетные счета бюджет эсептери

Бюджетные учреждения бюджет мекемелери

Бюджетный год бюджет жылы

Бюджетный закон бюджет мыйзамы

Бюджетный контроль бюджет кёзёмёлv

Бюджетный кризис бюджет кризиси

Бюдже
тный период бюджет мезгили

Бюджетный процесс бюджет процесси

Бюджет полной занятости толук жумуштуулук бюджети

Бюджет потребительский керектёё бюджети

Бюджет прожиточного минимума ёлбёстvн кvнv минимум бюджети

Бюджеты автономные ёз алдынча бюджеттер

Б
юро по обмену валюты валюта алмаштыруу бюросу

Бюрократия (господство бюрократия (кеъсе бийлиги)

канцелярии)Вагнера закон Вагнер мыйзамы

Валовая внутренняя инвестиция ички дvъ инвестиция

Валовая прибыль дvъ пайда

Валовой внутренний продукт ички дvъ
продукт

Валовой выпуск дvъ чыгарылыш

Валовой об
¿
ественный продукт коомдук дvъ продукт

Валовые внутренние инвестиции ички дvъ инвестициялар

Валовые издержки дvъ чыгымдар

Валоризация валоризация

Валюта валюта

Валюта векселя вексель валютасы

Валюта д
енежных обязателств акча милдеттенмелеринин

валютасы

Валюта золотая алтын валюта

Валюта коллективная жамаат валютасы

Валюта конвертируемая (обратимая) ётvмдvv валюта

Валюта кредита кредит валютасы

Валюта местная жергиликтvv валюта

Валюта национальна
я улуттук валюта

Валюта платежа тёлём валютасы

Валюта обратимая
Валюта конвертируемая (обратимая)
менен бирдей

Валюта свободно конвертируемая эркин ётvмдvv валюта

Валюта сделки бvтvм валютасы

Валюта страхования камсыздандыруу валютасы

Валюта серебряна
я кvмvш валюта

Валюта цены баа валютасы

Валюта частично конвертируемая чала ётvмдvv валюта

Валютная корзина валюта куржуну

Валютная котировка валюта куну

Валютная система валюта системасы

Валютные вклады валюталык салымдар

Валютные плаваю
¿
ие курсы в
алютанын оома курсу

Валютный арбитраж валюта арбитражы

Валютный блок валюта блогу

Валютный коридор жеъилдетилген валюта ётмёгv

Валютный коэффициент валюта коэффициенти

Валютный обмен валюта алмаштыруу

Валютный паритет валюта паритети

Валютный портфе
ль валюта портфели

Валюты клиринговые клиринг валюталар

Вариант вариант

Варианты текста документа документ текстинин варианттары

Варрант варрант

Варрант на акции акция алууга варрант

Ваучер ваучер

Вахтовый метод нёёмёт ыкмасы

Ведомственное хранение
документтерди мекемелерде

документов сактоо

Ведомственный архив мекеме архиви

Ведомство мекеме, ведомство

Ведомость тизме, ведомость

Ведомость деффектная жараксыздык ведомосту

Ведомость дорожная жол ведомосту

Ведомость передаточная ёткёрvп берvv вед
омосту

Ведомость претензий доомат ведомосту

Вежливость международная эл аралык сыпайкерчилик

Векселодержатель вексель ээси

Вексель вексель

Вексель акцептованный акцептелген вексель

Вексель банковский банк вексели

Вексель встречный утурлама вексель

Вексель гарантийный кепилдvv вексель

Вексель документированный документтешкен вексель

Вексель должника (трассатта) карыздардын (трассаттын)

вексели

Вексель иностранный чет ёлкё вексели

Вексель к оплате тёлём вексели

Вексель коммерческий коммерциялык
вексель

Вексель к получению каражат бердирчv вексель

Вексель краткосрочный кыска мёёнёттvv вексель

Вексель на имя ысымдык вексель

Вексель опротестованный каршылык вексели

Вексель отечественный ёлкёнvн ёз вексели

Вексель переводный которулма вексель

Вексель пролонгированный узартылган вексель

Вексель срочный мёёнёттvv вексель

Вексель товарный (коммерческий) товардык (коммерциялык)

вексель

Вексель фиктивный жалган вексель

Вексель финансовый финансы вексели

Вексельное законодательство вексель мыйз
амдары

Вексельное право вексель укугу

Вексельные ярмарки вексель жармаъкелери

Вексельный брокер вексель ортомчусу

Вексельный кредит вексель кредити

Векселя подтоварные товардык векселдер

Великие державы улуу державалар

Величина спроса сурамдын чоъду
гу

Величина предложения сунуштун чоъдугу

В пределах ассигнований бёлvнгён каражат чегинде,

бёлvнгён каражатка жараша

Венерическая болезнь жугуштуу жыныс дарты

Венок траурный азагvл

Венчурный капитал жыдышы ыктымал капитал

Вербальная нота вербаль нота


Вербовка адамдарды бекер пайдалануу

Верительная грамота ишеним грамотасы

Вероисповедальное кладби
¿
е диндештер сыйынчу кµр‰стµн

Вероисповедание дин ишеними

Версия жоромол, версия

Вертикальное об
¢
единение тигинен биригим

Вертикальное разделение труда
эмгектин тигинен бµл‰шт‰р‰
-
л‰ш‰

Вертикальное слияние тике кошулуу

Вертикальное хранение документов документтерди тикесинен коюп

сактоо

Верховенство закона мыйзамдын улуктугу

Верховный главнокомандую
¿
ий жогорку башкы командачы

Верховный комиссар ООН
по адам укуктары боюнча БУУнун

правам человека башкы комиссары

Верхушка буржуазии буржуазия тµбµлдµр‰

Вес брутто брутто салмагы

Вес нетто нетто салмагы

Весовой счет салмак эсеби

Весов
¿
ик таразачы

Ветеран ардагер

Ветераны Великой отечественной Улуу А
та мекендик согуш

войны ардагерлери

Ветераны военной службы аскер кызматынын ардагерлери

Ветераны органов внутренных дел, ички иштер, прокуратура, юсти
-

прокуратуры, юстиции и судов ция жана сот органдарынын

ардагерлери

Ветераны труда эмгек ардагерлери

Ветеринарный сертификат ветеринария сертификаты

Вето вето

Вечные вклады бµксµрбµс салымдар

Вечный огонь т‰бµлµк от, зыялы

Ве
¿
евой рынок жайма базар

Ве
¿
ественные доказательства буюм далилдер

Ве
¿
ественный фактор производства µнд‰р‰шт‰н буюмдук фактору
Ве
¿
изм ачкµзд‰к,
буюмкордук

Ве
¿
ное право буюм укугу

Ве
¿
ь сложная татаал буюм

Взаимно
-
инвестиционный фонд µз ара инвестициялык фонд

Взаимности принцип тењ ‰з‰р принциби

Взаимный фонд тењ ‰л‰ш фонду

Взаимный зачет чеков µз ара чек чегеришмеси

Взаимны
е долги (дебиторская µз ара карыздар (дебитордук

и кредиторская задолженность) жана кредитордук бересе) Взаимовыгодная торговля µз
ара пайдалуу соода

Взаимодополняю
¿
ие товары бирин бири толуктоочу товарлар

Взаимодополняемость факторов µнд‰р‰ш факторлорун
ун бирин

производства бири толуктай алышы

Взаимозависимые лица µз ара кµз каранды жактар

Взаимозаменяемость факторов µнд‰р‰ш факторлорунун

производства алмашымдуулугу

Взаимозаменяемые товары бири бирин алмаштырчу товарлар

Взаимозаме
¿
ение ресурсов ресурс
тардын бирин бири

алмаштырышы

Взаимозаме
¿
яемые товары бирин бири алмаштырган

товарлар

Взвинчивание цен бааны кµтµр‰‰

Взаимозачет чегеришме

Взнос тµг‰м

Взрослая ортопедия чоўдор ортопедиясы

Взрыв 1. жарылуу; 2. ташкын (саясий)

Взрыватель жардыргыч

Взрывчатое ве
¿
ество жардыргыч зат

Взыскание жаза, чара

Взыскание административное акимдик жаза

Взыскание бесспорное талашсыз жаза

Взыскание издержек чыгым µнд‰р‰‰

Взятка вознаграждения пара сый

Взятка подкуп паралап сатып алуу

Взяточничество паракор
лук

Вид документа документтин т‰р‰

Вид документальной публикации документтеп жарыялоонун т‰р‰

Вид на жительство жашап туруу укугу

Видеозал дидаркана, видеозал

Видеозапись видеожазма

Виза виза

Визит зыярат, визит

Виктимология виктимология

Вилка ашай
ры, вилка

Вина кvнёё

Виндикация виндикация

Винная монополия шарап монополиясы

Вице
-
консул вице
-
консул

Вице
-
президент вице
-
президент

Вич
-
инфекция Китв
-
инфекция (кишиде иммуни
-

тетти ёксvткён вирус инфек
-
циясы)

Вклад салым

Вклад бессрочный мёёнётсvз
салым

Вклад выигрышный утуштуу салым

Вклад долгосрочный узак мёёнёттvv салым

Вклад срочный мёёнёттvv салым

Вклад целевой максаттуу салым

Вкладчик салым ээси, салымчы

Вклады до востребования керектелгенче турчу салымдар

Включатель кошкуч

Владелец це
нных бумаг баалуу кагаздар ээси

Владение ээлик

Властная элита бийлик лёктёрv (элитасы)

Власть авторитарная ёкvмчvл бийлик

Власть тоталитарная ёзvмчvл бийлик

Вменение вины айып тагуу

Вмененные издержки милдеттендирvv чыгымдар

Вне закона мыйзамдан тыш


Внебалансовый счет баланстан тыш эсеп

Внебиржевой рынок биржадан тыш рынок

Внебиржевые цены биржадан сырт баалар

Внебюджетные деньги бюджеттен тыш акчалар

Внебюджетные средства бюджеттен тыш каражаттар

Внебюджетные фонды бюджеттен тыш фонддор

Внебю
джетные целевые фонды бюджеттен тыш максаттуу

фонддор

Внеоборотные активы жvгvртvvдён тышкаркы активдер

Внерыночные операции рыноктон тыш операциялар

Внерыночные фонды рыноктон тыш фонддор

Внешнеплатежное поступление тыштан тvшмё тёгvм

Внешнеторговая
деятельность тышкы соода иши

Внешнеторговая инфраструктура тышкы соода инфраструктурасы

Внешнеторговая ситуация соодадан тыш кырдаал

Внешнеторговые грузы тышкы соода жvгv

Внешнеторговый дефицит тышкы соода тартыштыгы

Внешнеэкономичемкая политика тышкы
экономикалык саясат

Внешнеэкономический потенциал тышкы экономикалык кvч
-
кубат

Внешние доходы и расходы тышкы киреше жана чыгым

Внешние платежи тышкы тёлёмдёр

Внешние признаки документов документтин сырткы белгилери

Внешний государственный долг мамлекет
тин тышкы карызы

Внешний осмотр сыртынан карап чыгуу

Внешний эффект тышкы майнап

Внешняя торговля тышкы соода

Внешняя экономика тышкы экономика

Внимание дит, ыклас, кунт, кёъvл

Внутренние воды ички суулар

Внутренние войска ички аскер

Внутренний ауди
т ички аудит

Внутренний город ички калаа

Внутренний документ ички документ

Внутренний колониализм ички колониализм

Внутренний рынок труда ички эмгек базары

Внутренняя компетенция мамлекеттин ички государства компетенциясы

Внутренняя обратимость сома
сомдун ички айырбашталышы

Внутренняя опись ички сыпаттама

Внутренняя политика ички саясат

Внутренняя экономика ички экономика

Внутрифирменное планирование фирма ичи пландоо

Внутрифондовый справочник фонд ичи маалымдама

Водные богатства суу байлыктары


Водные знаки ёзгёчё тастык белгилери

Водный об
¢
ект суу об
¢
екти

Военизированные горноспаса
-
тоо кырсыгынан сактоо боюнча

тельные части аскерлешкен бёлvктёр

Военная администрация аскер акимдиги

Военная демократия аскер демократиясы

Военная прокуратура
аскер прокуратурасы

Военная тайна согуш сыры

Военно
-
гражданское соотношение аскерлердин жана жарандардын

ёз ара катышы

Военное и промышленное об
¿
ество аскер жана ёнёр жай коому

Военное об
¿
ество аскердик коом

Военное положение согуш абалы

Возрастная
группа жашташ топтор

Воннообязанный аскерге милдеттvv

Военнопленные согуш туткундары

Военнослужа
¿
ие аскер кызматындагылар

Военные преступники согуш кылмышкерлери

Военный разведчик аскер чалгынчы

Вождизм кёсёмчvлvк

Возвратная пошлина кайтма алым

Во
звра
¿
ение преступника кылмышкерди мамлекетке

государству кайтарып берvv

Возвышение потребностей керектёёнvн ёйдёлёшv

Воздействие таасир

Воздушная война аба согушу

Воздушная линия международная эл аралык аба жолу

Воздушная территория государства мамлек
еттин аба аймагы

Воздушное право аба укугу

Воздушное страхование аба саксактоосу (камсызданды
-

руусу)

Воздушное судно аба кеме

Воздушное судно государственное мамлекеттик аба кеме

Воздушное судно гражданское жарандык аба кеме

Воздушные границы аба че
карасы

Возмездные сделки тынышма бvтvмдёр

Возме
¿
ение затрат сарпты кайруу

Вознаграждение агентское агент сыйакысы

Возобновление кайра улантуу

Возобновление уголовного дела по жаъы ачылган кырдаалдар

вновь открывшимся обстоятель
-
боюнча кылмыш ишин ка
йра

ствам козгоо

Возрастаю
¿
ая отдача ёсмё кайтарым

Возме
¿
ение вреда зыяндын ордун жабуу

Возме
¿
ение убытков чыгашанын ордун жабуу

Вознаграждение агентское агент сыйакысы

Возрастание стоимости нарктын ёсvшv

Возрастаю
¿
ие затраты ёсмё чыгым

Возрастной ц
енз курак (жаш) цензи

Воинская обязанность аскер милдети

Воинская повинность аскерде кызмат ётёё парзы

Воинские кладби
¿
а аскер кёрvстёнv

Воинские преступления согуш кылмыштары

Война согуш, уруш

Война цен баа кагылышы

Войска аскер, жоокерлер, черvvлё
р

Вольный город бейтарап калаа (укукта)

Волюнтаризм ёзvм билемдик, волюнтаризм

Вооруженное нападение куралдуу кол салуу

Вооруженные силы куралдуу кvчтёр

Вооруженные силы иностранные чет ёлкё куралдуу кvчтёрv

Вооруженные силы ООН БУУнун куралдуу кvчтё
рv

Вооруженный конфликт эл аралык куралдуу кагылыш

международного характера

Вооруженный конфликт не
-
эл аралык эмес куралдуу кагылы международного характера

Вооруженный мятеж куралдуу козголоъ

Восполнение толтуруу

Воспрепятствование законной мыйзамдуу
ишкерликке тоскоол

предпринимательской деятель
-
кылуу

ности

Воспроизведение документов документтерди калыптандыруу

Воспроизводство кайталап ёндvрvv

Воспроизводство рабочей силы жумушчу кvчvн кайталап даярдоо

Восставшая сторона кётёрvлгён тарап

Восстано
вительная стоимость калыбына келтирvvчv нарк

Восстановительное лечение дарылап сакайтуу

Восстановление в гражданстве жарандыгын калыбына келтирvv

Восстановление на работу ишине кайра коюу

Восстановление текста тексти калыбына келтирvv

Восстанавливаемые
источники кайра жанма энергия булактары

энергии

Вотировать вотум берvv

Вотум вотум

Вотум доверия ишеним вотуму

Вотум избирательный шайлоо вотуму

Вотум косвенный (эвентуальный) кыйыр вотум (эвентул)

Вотум множественный кёп добуш (плюрализм) вотуму

Вот
ум обязательный милдеттvv вотум

Воюю
¿
ая сторона согушуп жаткан тарап

Враг жоо (укукта)

Врач дабагер, врач

Врачебная тайна врач сыры

Врачевание незаконное мыйзамсыз дарыгерлик

Временная нетрудоспособность эмгекке убактылуу жарамсыздык

Временная работа
убактылуу иш

Временное свидетельство камсызданганы тууралу

о страховании убактылуу кvбёлvк

Временное хранение убактылуу сактоо

Временный поверенный в делах ишенимдvv убактылуу ёкvл

Время
-
капитал убакыт
-
капитал

Время кругооборота капитала капиталдын а
йланыш убактысы

Время оборота капитала капитал жvгvртvv убактысы

Время обра
¿
ения капитала капиталдын жvгvртvлvш

убактысы

Время производства ёндvрvш убакыты

Время совершения преступления кылмыш жасалган учур

Всемирная инфраструктура бvткvл дvйнёлvк инфр
аструктура

Всемирная конфедерация труда Бvткvл дvйнёлvк эмгек конфеде
-

(ВКТ) рациясы (БЭК)

Всемирная торговая организация бvткvл дvйнёлvк соода уюму

(ВТО)

Всемирное торговое об
¢
единение дvйнёлvк соода бирикмеси

Всемирное хозяйство бvткvл дvйнёлvк чарба

Всемирный банк дvйнёлvк банк

Всенародное голосование жалпы элдик добуш берvv

Всенародное обсуждение жалпы элдик талкуу

Всеоб
¿
ая декларация прав человека адам укуктарынын жалпыга

бирдей декларациясы

Всеоб
¿
ее избирательное право жалпыга бирдей шайлоо ук
угу

Всеоб
¿
ий эквивалент жалпыга бирдей валент

Вспомогательное производство кёмёкчv ёндvрvш

Вспомогательные исторические кёмёкчv тарыхый тармактар

дисциплины

Встречная вина тосмо кvнёё

Встречная торговля тосмо соода

Встречные обвинения тосмо айып

Вст
речные требования утурлама талаптар

Встречный иск тосмо доо

Вторичная услуга кошумча тейлёё

Вторичные государства ордуна келген мамлекеттер

Вторичные материальные ресурсы кайра пайдаланылуучу материал
-

дык ресурстар

ВТЭК (врачебно
-
трудовая экс
-
ВЭЭК
(врачтар эмгекке жарам
-

пертная комиссия) сыздыкты аныктоочу комис
-
сия)

Входя
¿
ий документ кириш документ

Выбор текста для опубликования жарыялоо vчvн документ текстин

тандоо

Выборочная приватизация иргеп менчиктештирvv

Выбор
¿
ик тандоочу

Выборы шайлоо


Выброс чыгынды

Вывеска кёрнёк

Вывих мертинvv, муундун чыгышы

Вывоз тышка чыгаруу

Вывоз иностранной валюты чет ёлкё валютасынын тышка

чыгарылышы

Вывоз капитала капиталдын тышка чыгарылышы

Вывоз товаров товарлардын тышка чыгарылышы

Выговор сёгvш

Выго
дная сделка vзvрлvv келишим

Выгодоприобретатель керез салымды алуучу

Выгоды перилива капитала капиталдын агылышынан тvшкён

пайда

Выдача архивных документов архив документтерин убактылуу

пайдаланууга берvv

Выдача преступников (экстрадация) кылмышкерлер
ди ёткёрvп берvv

(экстрадация)

Выделение документов документтерди жок кылууга

к уничтожению бёлvv

Выживание сильнейших кvчтvvлёрдvн аман калышы

Выемка иму
¿
ества мvлктv алуу

Вызывное производство укугун кайтарган сот иши

Выключатель ажыраткыч

Выкуп т
ёлёп кайтарып алуу

Выкуп государственного долга мамлекеттик карызды сатып алуу

Вымогательство опуза талап

Выносливый байымдуу, чыдамдуу

Вынужденная безработица аргасыз жумушсуздук

Вынужденный прогул ишке аргасыз чыкпагандык

Выписка из архивного докуме
нта архив документинин кёчvрмёсv Выписка протокола
протоколдун кёчvрмёсv

Выписать из больницы ооруканадан чыгаруу

Выручка тvшкён акча

Выручка торговая соодадан тvшкён акча

Выселение vйдён чыгаруу

Выслуга лет иштеген жылдары

Выставка архивных документ
ов архив документтеринин

кёргёзмёсv

Выставка
-
ярмарка кёргёзмё жармаъке

Высший класс жогорку тап

Выходное пособие жvйёлvv жёлёкпул

Вычет эсептен чыгаруу

Вышестоя
¿
ий орган жолу улуу орган

Выявление архивных документов архив документтерин табууГазов
ое оружие газ курал

Галопирую
¿
ая инфляция “таскактаган” инфляция

Гангестеризм гангестеризм

Гангстер гангстер

Гарант кепил, ётvл, гарант

Гарантийный договор
кепилдvv келишим

Гарантийное письмо
кепил кат

Гарантийное страхование
кепилдvv камсыздандыруу

Гарантийный взнос
кепилдvv тёгvм

Гарантийный задаток
кепилдvv шертпул

Гарантийный кредит
кепилдvv кредит

Гарантийный срок
кепилдvv мёёнёт

Гарантийный срок годности
жарактуулугуна кепил мёёнёт

Гарантийный срок хранения
кепилдvv сактоо мёёнётv

Гаранти
йный срок эксплуатации
кепилденген иштетvv мёёнётv

Гарантийный фонд
кепилдvv фонд

Гарантии МАГАТЭ МАГАТЭ кепилдиги

Гарантии международные эл аралык кепилдик

Гарантии процессуальные процесс кепилдиги

Гарантии таможенного обеспечения бажылык камсыздоо ке
пилдиги

Гарантия
кепилдик, ётvлдvк

Гарантия по об
¿
ей аварии
жалпы кырсык кепилдиги

Гармонизированная система
товарларды сыпаттап жазчу жана

описания и кодирования товаров
аларга код берчv эриш
-
аркак

келтирилген система

Гарантированная ссуда кепилдvv сс
уда

Гарантированный доход кепилдvv киреше

Граждан жаран

Гарнизонное государство чеп мамлекет

Гастродуоденескопия он эки ичегини кароо

Гастролирую
¿
ие преступники кыдырма кылмышкерлер

Гастроскопия ашказанды кароо

Гасроэнтерология гастроэнтерология

Ге
гемония гегемония

Гематология гематология

Генералиссимус генералиссимус

Генеральное соглашение башкы макулдашуу

Генеральное соглашение тарифтер жана соода боюнча

по тарифам и торговли башкы макулдашуу

Генеральный акт башкы акт

Генеральный аудитор баш
кы аудитор

Генеральный подрядчик башкы жалдамачы

Генеральный полис башкы полис

Гендер гендер

Генетика генетика

Генология генология

Геронтология картаюуну жана карыларды

изилдёё, геронтология

Генная инженерия тукум инженериясы

Генология текти изилдё
ё,генология

Геноцид тукумкурут

Географическая ротация географиялык орун алмаштыруу

(ротация)

Географический опцион географиялык опцион

Геополитика геосаясат

Герб государственный мамлекеттик герб

Гербовая (актовая) бумага гербдvv (акт) кагаз

Гербовая
марка гербдvv марка

Гербовый знак гербдvv белги

Гербовый налог гербдvv салык

Гербовый сбор гербдvv жыйым

Герольдия герольдия

Гибкий валютный курс ийкемдvv валюта курсу

Гибкое производство ийкемдvv ёндvрvш

Гильдия кол ёнёрчvлёр бирлиги, гильдия

Гиль
зотека окчонтой, патронташ, гильзотека

Гимн государственный малекеттик гимн

Гинеколог гинеколог

Гипербарическая оксигенация гипербардык кычкылдоо

Гипергамия гипергамия

Гиперинфляция ашынган инфляция, гиперинфля
-

ция

Гипотеза илимий божомол, гипотеза

Глава бап

Глава государства мамлекет башчысы

Глава исполнительной власти аткаруу бийлик башчысы

Глава правительства ёкмёт башчысы

Главное управление башкы башкармалык

Главный военный суд башкы аскер соту

Главный редактор башкы редактор

Глазные болез
ни кёз оорулар

Глазный протез жасалма кёз

Гласность судопризводства сот ишинин ачык
-
айрымдыгы

Глаукоматолог глаукоматолог

Глобал контракт глобал келишим

Глобилазация культуры маданияттын глобалдашуусу

Глобализация производства ёндvрvштvн глобалдашуус
у

Глобальная политика глобал саясат

Глобальные проблемы глобал маселелер

Глобальный капиталист глобал капиталист

Глобальный контракт глобал келишим

Гнойная хирургия ириъ хирургиясы

Гологенная (однородная) бирёъчёй (гологендик ) олигопо
-
олигополия лия


Голосование добуш берvv

Гонорар авторский автор калемакысы

Гончарная карапакана

Горизонтальное комбинирование горизонталдык комбинациялоо

Горизонтальное об
¢
единение горизонталдык биригvv

Горизонтальное слияние горизонталдык кошулуу

Горизонтальное х
ранение документтерди жаткызып сактоо

Горная подать тоо салыгы

Горное право тоо укугу

Город
-
герой баатыр шаар

Городская социология шаар социологиясы

Городская черта шаар чеги

“Горячие деньги” “ысык акча”

Госавтоинспекция (ГАИ) мамлекеттик автоинспекц
ия

(МАИ)

Госпитализация ооруканага жаткыруу

Госпиталь аскер ооруканасы, госпиталь

Госпошлина мамлекет алымы

Гостиница мейманкана, сыйтvнёк

ГОСТ (государственный стандарт) мамлекеттик стандарт (МС)

Государства
-
транзита транзит мамлекет

Государственна
я акционерная мамлекеттик акционердик

корпорация корпорация

Государственная архивная служба мамлекеттик архив кызматы

Государственная должность мамлекеттик кызмат оруну

Государственная измена мамлекетке чыккынчылык

Государственная казна мамлекеттик ка
зына

Государственная книга племенных асыл тукум мал мамлекеттик

животных китеби

Государственная (фискальная) мамлекеттик (казыналык)

монополия монополия

Государственная налоговая служба мамлекеттик салык кызматы

Государственная научно
-
мамлекеттик илим
ий
-

техническая политика техникалык саясат

Государственная пошлина мамлекеттик алым

Государственная (официальная) мамлекеттик (расмий) дин

религия

Государственная собственность мамлекеттик менчик

Государственная служба мамлекеттик кызмат

Государственн
ая тайна мамлекеттик сыр

Государственная ценная бумага мамлекеттик баалуу кагаз

Государственное агентство интеллект менчигинин

интеллектуальной собственности мамлекеттик агентствосу

Государственное акционерное мамлекеттик акционердик

об
¿
ество (ГАО) коом
(МАК)

Государственное антициклическое циклге каршы мамлекеттик

регулирование жёнгё салуу

Государственное банкротство мамлекеттик банкроттолуш

Государственное казначейское мамлекеттик казыналык

об
¢
язательство милдеттенме

Государственное пенсионное мамле
кеттик пенсия

страхование камсыздоосу

Государственное право мамлекеттик укук

Государственное предпринима
-
мамлекет ишкерлиги

тельство

Государственное предпринима
-
мамлекеттик ишкерлик

тельство

Государственное страхование мамлекеттик камсыздандыруу

Го
сударственное устройство мамлекеттик курум

Государственное хранение документтерди мамлекеттик

документов сактоо

Государственноподобные уст
-
мамлекет сымал курумдар

ройства (квазиогосударства)

Государственные закупки мамлекеттик сатып алмалар

Государст
венные казначейские мамлекеттик казына

обязательства милдеттенмелери

Государственные мелиоративные мамлекеттик сугат тармактары

системы

Государственные награды мамлекеттик ардактамалар

Государственные премии мамлекеттик сыйлыктар

Государственные природн
ые мамлекеттик жаратылыш заказ
-

заказники никтери

Государственный архив мамлекеттик архив

Государственный архивный фонд мамлекеттик архив фонду

Государственный ветеринарный мамлекеттик ветеринария

надзор кёзёмёлv

Государственный гимн мамлекеттик гимн

Государственный договор мамлекеттик келишим

Государственный статус мамлекеттик статус

Государственный терроризм мамлекеттик террорчулук

Государственный учет документов Улуттук архив фондунун

Национального архивного фонда документтерин мамлекеттик эсепк
е алуу

Государственный язык мамлекеттик тил

Государство всеоб
¿
его жапырт жыргалчылык

благоденствия мамлекети

Государство регистрации каттоо жvргvзvvчv мамлекет

Государство флага желегин берген мамлекет

Готовые изделия даяр буюмдар

Граждан жаран

Граж
данская обязанность жарандык парз

Гражданская религия жарандык дин

Гражданский мир и согласие эл ынтымагы

Гражданское неповиновение жаран баш ийбестиги

Гражданское право жарандык укук

Гражданское процессуальное жарандык процесс кодекси

об
¿
ество

Гражд
анство жарандык

Грамота грамота

Граница государственной мамлекет мvмкvнчvлvгvнvн чеги

возможности

График безубыточности чыгашасыздык графиги

График инвестиций инвестициялар графиги

График инвестиционного спроса инвестициялык сурам графиги

График потр
ебления керектёё графиги

График предложения сунуш графиги

График сбережений аманат графиги

График спроса сурам графиги

Графический документ графикалык документ

Гриф гриф

Грудное отделение кёкvрёк оорулар бёлvмv

Группа тайпа

Группа происхождения бир
атадан же энеден тарагандар

Группировка жаат

Группов
¿
ина жаатчылдык

Гужевой транспорт унаа транспорту

Гуманизм гумандуулукДавальческое сырье иштетип алма чийки зат

Дальновидный кыраакы, кёсём

Дань алым

Даосизм даочулук, даосизм

Даренное иму
¿
ест
во белек мvлк

Даровой труд тегин эмгек

Дата документа документ тvзvлгён ай
-
кvн

Датирование документа документтин тvзvлгён ай
-
кvнvн

коюу

Движение в за
¿
иту прав кардарлар укугун коргоо

потребителей кыймылы

Движение за мир тынчтыкчыл кыймыл

Движение зел
еных жаратылышты коргоочулар

кыймылы

Движимое иму
¿
ество кыймылдуу мvлк

Двоеженство и многоженство эки жана кёп аял алуучулук

Двойная бухгалтерия кош бугалтерия

Двойное гражданство кош жарандуулук

Двойное налогообложение кош салык салуу

Двойной рынок т
руда кош эмгек базары

Двойной счет кош эсеп

Дворец сарай

Двусторонняя монополия эки тараптуу монополия

Двухфакторная модель экономикалык ёсvштvн

экономического роста кош факторлуу модели

Дебет дебет

Девизы девиздер

Дееспособный жарамдуу

Дезинсекция
документов документтерди дезинсекциялоо

Дезинфекция аластоо, зыянсыздоо, дезинфекция

Дезинфекция документов документтерди дезинфекциялоо

Дезинфекционная камера зыянсыздандыруучу камера

Дезорганизованный капитализм бытыранды капитализм

Деидеологизация де
идеологиялоо

Деидеологизация экономики экономиканы деидеологиялоо

Деинтеграция бирлешvvдён (бvтvндёшvvдён)

чыгаруу

Действительная стоимость чыныгы нарк

Действительные издержки нагыз чыгымдар

Деинтеграция деинтеграция

Деквалификация деквалификация

Де
кларация декларация

Декларирование жарнактоо, декларациялоо

Деликт международный эл аралык деликт

Делимитация границ чек араларды делимиттёё

Дело кёктёмё

Дело фонда фонд кёктёмёсv

Деловое партнерство ишкер ёнёктёштvк

Деловое письмо иш кат

Деловой ц
икл ишкер цикл

Делопроизводство иш кагаздарын жvргvзvv

Дельтоплан колканат

Демаркация границ чек араларды бёлvп кёрсётvv

Демилитаризация границ чек араларды аскерлешvvдён

арылтуу

Демилитаризация территории аймакты аскерлешvvдён арылтуу

Демилитаризова
нная зона аскерлешvvдён арылтылган зона

Демографическая политика демографиялык саясат

Демография демография

Демократические движения демократиялык кыймылдар

Демократический режим демократиялык бийлик

Демонополизация монополиядан чыгаруу,

демонополизац
ия

Демонополизация экономики экономиканы монополиядан

чыгаруу

Демонстрация силы кvчvн кёрсётvv

Демпинг демпинг

Денежная выручка акчалай киреше

Денежная единица акча бирдиги

Денежная оценка документов документтерди акчалай баалоо

Денежная политика ак
ча саясаты

Денежная связь акча алакасы

Денежные рынки акча базарлары

Денежный аукцион акча аукциону

Денежный национальный доход улуттук акчалай киреше

Денежный рынок акча базары

Деноминация деноминация

Денонсация жокко чыгаруу

Денонсация международ
ного эл аралык келишимди жокко

договора чыгаруу

Деньги под залог кvрёё акча

Депозит депозит

Депозитная ставка депозит чени

Депозитивный сертификат депозит сертификаты

Депозитивы банков банк депозитивдери

Депозитная ставка кvрёгё берилген акча

Депон
ент депонент

Депонирование депонирлёё

Депрессия кедерине кетvv, депрессия

Деприватизация кайра мамлекеттештирvv

Дестабилизация туруксуз абалдын тvзvлvшv

Детектив детектив

Детерминант детерминант

Детская балакана

Детская педиатрия балдар педиатриясы

Детский сад бала бакча

Детясли бешикvй

Дефицит тартыштык

Дефляция экономикалык кургуй, дефляция

Дефольт дефольт

“Дешевые деньги” “арзан акчалар”

Деяние жосун

Деятельность иш
-
аракет, ишмердvvлvк

Джентельменское соглашение жентельменче макулдашуу

Ди
агноз дарттын аты, диагноз

Диагностика дарт аныктоо, диагностика

Диаспора диаспора

Диверсификация диверсификация

Диверсия бvлvндvрvv

Дивиденд vлvштvк киреше, дивиденд

Дикий рынок жапайы базар

Дилемма кайым айтышуу

Динамика динамика

Директива буйру
кчул кёрсётмё

Директивный документ буйрук документ

Директивный орган буйрукчу орган

Дискриминация кодулоо, басмырлоо

Дисконт дисконт

Дисконтная палата дисконт палатасы

Дисконтная политика дисконт саясаты

Дисконтирование дисконттоо

Дислокация жайгаш
тыруу, дислокация

Диспансер диспансер

Диспропорция диспропорция

Диссидент диссидент

Дифференциация заработной платы эмгек акыны жиктёё

Дифференциация товаров (продук
-
товарларды (продукттарды)

тов) жиктёё

Дифференцированное описание архивдик документт
ерди

архивных документов ёз
-
ёзvнчё сыпаттоо

Добавленная стоимость кошумчаланган нарк

Добавочная прибыль кошумча пайда

Добавочные издержки кошумча чыгымдар

Добровольная безработица ыктыярдуу жумушсуздук

Добрые услуги ак дил кызмат

Доверенность ишеним
кат

Доверитель ишеним берvvчv

Доверительная обязанность ишеним милдети

Довод жvйёёдалил

Довооружение аябай куралдануу

Договор материальный материалдык жоопкерчилик

Договорное письмо келишим кат

Дознание алгачкы текшерvv

Доклад баяндама

Докладная з
аписка баяндама кат

Доктор догдур

Документ документ

Документальная публикация документтеп жарыялоо

Документация документтер, документация

Документирование документтештирvv

Документная информация документ маалымат

Долг карыз

Долговой кризис карыз кр
изиси

Долгосрочная ссуда узак мёёнёттvv ссуда

Долгосрочные целевые программы узак мёёнёттvv атайын

программалар

Долгосрочный капитал узак мёёнёттvv капитал

Долевое участие vлvштvк катыш

Должник карызкор, тёлёмёр

Должностная инструкция кызмат нускама
сы

Должностное лицо кызмат адамы

Должностной оклад кызмат акы

Должностные преступления кызмат кылмыштары

Должность кызмат орду

Дом инвалидов майыпкана, майыптар vйv

Домашнее хозяйство vй чарбасы

Домашний арест vйкамак

Донор донор

Донос 1. жалган б
илдирvv; 2. айгак

Дописьменное об
¿
ество сабатсыз коом

Допольнительная выгода керектёёчvнvн кошумча

потребителя пайдасы

Допольнительные выплаты кошумча тёлёмдёр

Дополнительные издержки кошумча чыгымдар

Допольнительный чистый доход кошумча накта киреше

Допрос сурак

“Дорогие деньги” “кымбат акча”

Дороговизна кымбатчылык

Доследование кошумча тергёё

Достоверность ишенимдvvлvк

Достопримечательность ажайып жай

Достояние кенч

Доход киреше

Доход на душу населения жан башына киреше

Доход предприятия ишк
ана кирешеси

Доход от инвестиций инвестиция кирешеси

Доход от собственности менчик кирешеси

Доходность кирешелvvлvк

Дочернее предприятие туунду ишкана

Древние или наивные государства байыркы же мажес мамлекеттер

Дуализм дуализм

Дубликат экинчи нуска,
дубликат

Дуополия дуополия

Духовное богатство рухий байлык

Духовные ценности рухий дёёлёттёр

Душевная болезнь жиноору

Душевное потребление жан башына керектёёЕвангелизм евангелизм

Евгеника тукум таануу, евгеника

Еврокоммунизм еврокоммунизм

Евро
пейская валютная единица Европа валюта бирдиги

Европейская ассоциация Европа тобокелденген капитал

рискованного капитала (ЕАРК) ассоциациясы (ТКА)

Европейская валютная Европа валюта система (ЕВС) системасы (ЕВС)

Европейское об
¢
единение угля Кёмvр менен
болоттун Европа

и стали (ЕОУС) бирикмеси (КБЕБ)

Европейское сооб
¿
ество по Атом энергиясы боюнча Европа

атомной энергии (Евратом) коомдоштугу (Евратом)

Европейский Банк Реконструк Европа реконструкция жана

ции и Развития ёнvктvрvv банкы

Европейский вал
ютный союз (ЕВС) Европа валюта союзу (ЕВС)

Европейский экономический Европа экономика союз (ЕЭС)

бирлиги (ЕЭБ)

Единая государственная система иш кагаздарын жvргvзvvнvн

делопроизводства мамлекеттик бирдиктvv

системасы

Единая европейская валюта Европа бир
диктvv валютасы

(евро) (евро)

Единая расценка бирдиктvv баа

Единая энергетическая система бирдиктvv энергетика системасы

Единица учета архивных архивдик документтерди

документов эсепке алуу бирдиги

Единица хранения архивных архивдик документтерди

доку
ментов сактоо бирдиги

Единичная эластичность спроса сурамдын ёрёзгёлvv йкемдvvлvгv

Единичные издержки сейрек чыгымдар

Единовременное пособие бир жолку жёлёкпул

Единогласия принцип бир добуштуулук принциби

Единоначалие жеке башчылык

Единый таможенный с
оюз бирдиктvv бажы союзу

Емкость рынка базардын сыйымдуулугу

Естественная монополия табийгый монополия

Естественное богатство табийгый байлык

Естественное плодородие почвы кыртыштын табийгый кvрдvvлvгv

Естественное разделение труда эмгектин табийгый бё
лvнvшv

Естественные ресурсы табийгый ресурстар

Естественный уровень безработицы жумушсуздуктун табийгый

деъгээлиЖалоба дат

Жалованье маяна

Железный закон олигархии катаал олигархия мыйзамы

Женская консультация аялдар консультациясы

Жертвы войны
согуштан жапа чеккендер

Живой труд киши эмгеги

Животный мир жаныбарлар дvйнёсv

Жизненная емкость страны ёлкёнvн тиричиликке байымдуу
-
лугу

Жизненные потребности тиричилик муктаждыгы

Жизненный кризис турмуш каатчылыгы (кризиси)

Жизннный уровень турмуш
деъгээли

Жизненный цикл изделия буюмдарды урунуу цикли

Жили
¿
ная социология турак жай социологиясы

Жили
¿
ный займ турак жай займы

Жилые дома турак vйлёр

Жилые поме
¿
ения турак жайлар

Жилье башпаанаЗабастовка ишташтоо

Заведомо кёз кёрvнёё

Заверенн
ая копия кvбёлёндvрvлгён кёчvрмё

Заверительная надпись дела кёктёмё барактарынын сан
-
эсеби тууралу жазма

Заверительная надпись описи сыпаттаманы ырастоочу жазма

Заверительная подпись ырастама колтамга

Заве
¿
ание осуят, керез

Заговор кутум

Заголовок дел
а кёктёмёдёгv документтер

тууралу кыскача маалымат

Заголовок документа документтин аты

Заготовка сельскохозяйственной айыл чарба продукциясын

продукции камдоо

Загрязнение окружаю
¿
ей среды курчап турган чёйрёнvн булганы
-
шы

Задаток шертпул

Задолженнос
ть бересе

Заем зайым

Заинтересованные группы таламдаш топтор

Займы государственные мамлекеттик зайымдар

Заказ заказ

Заказчик муктажкер, жалдоочу, заказчы

Заклад кvрёёгё коюу

Закладная кvрёлvк

Заключение корутунду

Закон мыйзам

Закон возвышения пот
ребностей кvчёгён муктаждык мыйзамы

Закон денежного обра
¿
ения акча жvгvртvv мыйзамы

Закон народонаселения эл
-
журт мыйзамы

Закон обратной силы не имеет мыйзам керине кетип

колдонулбайт

Закон ограниченности ресурсов каражаттардын тартыштык

мыйзамы

Зак
он относительного возрастания чыгымдын салыштырмалуу

затрат ёсvш мыйзамы

Закон падаю
¿
его спроса басаъдаган сурам мыйзамы

Закон перемены труда эмгектин ёзгёрvv мыйзамы

Закон СЭЯ (причинно
-
следственные СЭЯ мыйзамы (сурам менен

связи между спросом и предло
-
сунуштун себеп
-
натыйжалаш

жением) байланышы)

Законный представитель мыйзамдуу ёкvл

Законодательная власть мыйзам чыгаруу бийлиги

Законодательная инициатива мыйзам чыгаруу демилгеси

Законодательство мыйзамдар

Законопроект мыйзам долбоору

Закон ОУКЕ
На ОУКЕН мыйзамы

Закон повышаю
¿
ейся производи
-
ёйдёлёгён эмгек ёндvрvм

тельности труда дvvлvгvнvн мыйзамы

Закон предельной полезности чегине жеткен пайдалуулук

мыйзамы

Закон равных предельных теъдеш чек пайдалуулуктар

полезностей мыйзамы

Закон сокра
¿
а
ю
¿
ейся доходности кыскарган кирешелvvлvк

мыйзамы

Закон спроса и предложения сурам жана сунуш мыйзамы

Закон стоимости нарк мыйзамы

Закон тенденции убываю
¿
ей отдачи ёксvгён кайтарым мыйзамы

Закон убываю
¿
ей доходности ёксvгён кирешелvvлvк мыйзамы

Закон у
бываю
¿
ей предельной ёксvгён чек пайдалуулуктар

полезности мыйзамы

Закон убываю
¿
ей производитель ёксvгён ёндvрvмдvvлvк мыйзамы

ности

Закон экономии времени убакытты vнёмдёё мыйзамы

Законсервирование токтотуу

Законченное дело бvткён кёктёмё

Законы и обы
чаи войны согуш мыйзамдары жана

каадалары (укукта)

Законы товарного производства товар чыгаруу мыйзамдары

Закрепление текста документа документтин текстин бекемдёё

Закрытая экономика жабык экономика

Закрытое акционерное об
¿
ество жабык акционердик коом

Закрытые и открытые жабык жана ачык

экономические системы экономикалык системалар

Закрытый архив жабык архив

Закрытый архивный фонд жабык архив фонду

Закупочная цена сатып алуу баасы

Закуп
¿
ик аларман

Залог кvрёё

Залоговое иму
¿
ество кvрёё мvлк

Залог
одатель кvрёё берvvчv

Залогодержатель кvрёё кармоочу

Заложник барымта

Заместитель орунбасар

Замечание эскертvv

Замкнутая экономика или жабык экономика же кара

об
¿
ество пропитания курсак коому

Замораживание заработной платы кызмат акынын бир калыпта

калышы

Замыкаю
¿
ие затраты аяккы чыгым

Занятость жумуштуулук

Западня бедности жакырчылык тузагы

Запас кор, кёрёъгё

Запас ценностей асыл нарктар кору (камы)

Запасные части белен тетиктер

Запланированные инвестиции пландагы инвестициялар

Запретительны
й тариф тыюу салма тариф

Запрос сурам

Заработная плата кызмат акы

Заработок иштеп тапканы

Заседание отурум

Застой сенек, тукулжуроо

Застойная безработица тукулжураган жумушсуздук

Застойное перенаселение сенек жумушсуздук

Затоваривание товарлардын с
атылбай жыйылып

кетиши

Затрата сарп

“Затраты
-
выпуск” “чыгым
-
чыгарылыш”

Затраты факторов производства ёндvрvш факторлорунун чыгымы

Зачет чегерим

За
¿
ита документов от биологи
-
документтерди зыяндуу фактор
-


ческих разрушаю
¿
их факторов лордон сактоо

За
¿
и
та судебная сот коргоосу

За
¿
ита прав потребителей керектёёчvлёрдvн укуктарын

коргоо

Заявка табыштама

Звено 1. топ; 2. тогоо

Звуковая информация vндvv маалымат

Звуковой документ vндvv документ

Здоровый саламат

Здравоохранение саламаттык

Зеленая рев
олюция тvшvм тёъкёрvшv

Земельная рента жер рентасы

Земельный кадастр жер кадастры

Земельный товар жер товар

Земельный фонд жер фонду

Землевладелец жер ээси

Землевладение жер ээлиги

Земледелие дыйканчылык, эгинчилик

Землепользование жерди пайдалануу


Землеустройство жерге жайгаштыруу

Злостное уклонение кыянаттык менен качуу

Злоупотребление кыянаттык кылуу

Злоупотребление в отношении жашы жетпегендерге

несовершеннолетних кыянаттык кылуу

Знамя туу, байрак

Золотовалютные резервы алтын
-
валюта резерв
и

Золотовалютный стандарт алтын
-
валюта стандарты

Золотодолларовый стандарт алтын
-
доллар стандарты

Золотомонетный стандарт алтын
-
зээр стандарты

Золотоносное месторождение алтын кени

Золотая квота алтын квотасы

Золотое сотрудничество алтын кызматташтыг
ы

Золотой паритет алтын паритети

Золотой стандарт алтын стандарты

Зона аймак, чёлкём, тилке

Зона комплектования архива архивди топтоо зонасы

Зона свободного предпринима
-
ишкердиктин эркин зонасы

тельства

Зона свободной торговли эркин соода зонасы

Зо
на свободной банковской эркин банк иш зонасы

деятельности

Зона экспортного производства экспорт ёндvрvш зонасы

Зондирование зонддооИдентичность окшоштук, бирдейлик

Идеологический государственный мамлекеттин идеологиялык

аппарат аппараты

Иерархия н
аук илим баскычтары

Иждивение багуу, асыроо

Иждивенчество ашка жvктvк, жатып ичерлик

Избирательное право шайлоо укугу

Избыток капитала ашык капитал

Избыточное налоговое время артыкбаш салык убактысы

Избыточные резервы артыкбаш резервдер

Извлечение п
рибыли пайда алуу, пайда чыгаруу

Издание басылма

Издевательство кордоо

Издержки чыгымдар (экон.)

Издержки альтернативные альтернативалуу чыгымдар

Издержки безработицы жумушсуздук чыгымдары

Издержки валовые дvъ чыгымдар

Издержки внешние тышкы чыгымда
р

Издержки внутренние ички чыгымдар

Издержки обра
¿
ения жvгvртvv чыгымдары

Издержки производства ёндvрvш чыгымдары

Издержки экономического роста экономиканын ёсvш чыгымдары

Излишек потребителя керектёёчvдён артканы

Излишек производителя ёндvрvvчvдён ар
тканы

Измена родине мекенге чыккынчылык

Измерение влажности воздуха аба нымдуулугун ёлчёё

Изнасилование зордуктоо

Износ эскирvv

Изобразительная информация сvрёт маалымат

Изоляция обочолонуу, бёлvнvп калуу,

изоляция

Из
¢
ятие иму
¿
ества мvлктv алып кою
у

Именной указатель ысымдык кёрсёткvч

Иммиграция иммиграция

Имидж политический саясий жvз, имидж

Имитация окшоштуруу, тууроо

Иммиграция иммиграция

Импичмент импичмент

Импорт импорт

Импортер импортчу

Импортная квота импорт квотасы

Импортозаме
¿
ения
импортту алмаштыруучулар

Импульс тvрткv берvv

Иму
¿
ественное страхование мvлктv камсыздандыруу

Иму
¿
ественные преступления мvлккё жасалган кылмыш

Иму
¿
ественное отношение мvлктvк мамилелер

Имя ысым, ат

Инвалид войны согуш майыбы

Инвентаризация мvлк ка
ттоо

Инвентарная книга инвентарь китеби

Инвентарь мvлк
-
шайман, инвентарь

Инвестирование (капиталовло
-
инвестиция берvv (капитал салуу)

жение)

Инвестиции реальные чыныгы инвестициялар

Инвестиции финансовые финансы инвестициялары

Инвестиционный налогов
ый кредит инвестициялык салык кредити

Инвестиционный поток инвестиция агыны

Инвестиционный спрос инвестиция сурамы

Инвестиция инвестиция

Инвестор инвестор

Индекс потребительских цен керектёё бааларынын индекси

Индекс розничных цен чекене баалар кёрсё
ткvчv

Индексация индекстёё

Индексация вкладов салымдарды индекстёё

Индексация доходов кирешелерди индекстёё

Индексирование индекстештирvv

Индивидуализм ёз алдынчалык, индивидуализм

Индивидуальное воспроизводство жеке кайталап ёндvрvv

Индикативный пла
н индикативдvv план

Индуизм индуизм

Индустриальная демократия индустрия демократиясы

Индустриальная социология индустрия социологиясы

Индустриальное об
¿
ество индустриялуу коом

Индустрия культуры маданият индустриясы

Инертность демилгесиздик

Инженер
-
дорожник жол инженери

Инженер по автоматизации и КИП автоматташтыруу жана КЧП

боюнча инженер

Инженер по водоснабжению суу менен камсыздоо инженери

Инженер по газоснабжению газ менен камсыздоо боюнча

инженер

Инженер по градостроительной шаар куруу жана
унаа тvзvмv

и транспортной структуре боюнча инженер

Инженер
-
мостовик кёпvрё инженери

Инженер по обследованию зданий имарат жана курулма иликтёё

и сооружений инженери

Инженер по пожарной и охранной ёрт жана кvзёт сигналы боюнча

сигнализации инженер

Инж
енер по слаботочным аз электр агымдуу тvзvлvш

устройствам инженери

Инженер
-
сметчик сметачы инженер

Инженер
-
строитель
-
конструктор курулушчу, конструктор инженер

Инженер по теплоснабжению жылуулук берvv жана желдетvv

и вентиляции боюнча инженер

Инжинирин
г инжиниринг

Инициативная информация архива архивдик демилге маалыматы

Инициативное информирование демилгелvv маалымдоо

Инициативный документ демилге документ

Инкорпорация инкорпорация

Инновационный менеджмент инновациялык менеджмент

Инновация иннова
ция

Иностранная валюта чет ёлкё валютасы

Инспектор тескёёчv, инспектор

Инстинкт туюм, инстинкт

Институционализм институционализм

Институциональная безработица институттук жумушсуздук

Инструктор нускоочу

Инструкция нускама

Инсуррекция инсуррекция

И
нтеграция бирлешvv, жуурулушуу, интегра
-
ция

Интеллектуальная собственность интеллект менчиги

Интеллектуальный потенциал интеллект дарамети (кvч
-
кубаты)

Интеллектуалы интеллектуалдар

Интеллигент окумал, интеллигент

Интенсификация интенсификация

Интере
сы талам, кызыкчылык

Интернационализация капитала капиталдын интернационалда
-


нышы

Интернациональная стоимость эл аралык нарк

Интернирование интернирлёё

Интерпол интерпол

Интерпретация чечмелёё

Интонация кыраат

Интрайка алдамчылык, бузукулук, чагым

салуу

Интрига чагым, бузукулук

Интриган бузуку

Инфляционный налог инфляция салыгы

Инфляционный разрыв инфляция ажырымы

Инфляция инфляция

Инфляция издержек чыгым инфляциясы

Инфляция предложения сунуш инфляциясы

Инфляция спроса сурам инфляциясы

Инф
ормационная потребность маалымат муктаждыгы

Информационное письмо маалымат кат

Информационно
-
поисковая система маалымат издёё системасы

(ИПС) (МИС)

Информационный рынок маалымат алуу базары

Информационная технология маалымат технологиясы

Информация ма
алымат

Инфраструктура инфраструктура

Инфраструктура рынка базар инфраструктурасы

Инфраструктура туризма туризм инфраструктурасы

Ипотека ипотека

Ипотечные банки ипотекалык банктар

Ипотечный кредит ипотекалык кредит

Иск доо

Исковая давность доонун эс
кириши

Исковое заявление дооарыз

Искусственный хрусталик жасалма чечекей

Исламский Банк Развития (ИБР) Ислам ёнvктvрvv банкы

Исполнение запросов сурамдарды аткаруу

Исполнение наказания жазаны аткаруу

Исполнитель аткаруучу

Использование архивных архи
в документтерин пайдалануу

документов

Исправительная колония тvзётvv абагы

Исследование рынка базарды иликтёё

Исследователь изилдёёчv

Истец доогер

Историческая справка тарыхый маалымкат

Историческая хронология тарыхый хронология

Исторические воды та
рыхый суулар

Исторический источник тарыхый булак

История всемирного роста дvйнёлvк ёнvгvштvн тарыхы

История менталитетов менталитеттер тарыхы

Источник комплектования топтоо булагы

Источниковедение булак таануу

Истязание кыйноо

Исходя
¿
ий документ чыг
ыш документ

Иудаизм иудаизмКазенные иму
¿
ества казыналык мvлк

Казен
¿
ина тили супсак (лингв.)

Казна казына

Казначей казыначы

Казначейский вексель казына вексели

Казначейское обязательство казыналык милдеттенме

Казначейство казыналык

Казнакрадство
казына уурдоочулук

Казус белли казус белли

Казус федерис казус федерис

Календарь кvнбарак, календарь

Калькуляция калькуляция

Каникулы каникул

Капилляроскопия жибек тамырларды кароо

Капитализация капиталдаштыруу

Капиталистический трудовой капиталис
ттик эмгек келишими

контракт

Капиталовооруженность труда эмгектин капиталданышы

Капиталоемкие товары капитал сурамдуу товарлар

Капиталоемкий технический капиталга опкок техникалык

прогресс прогресс

Капиталоемкость капиталга опкоктук

Капиталоотдача ка
питал кайтарым

Кардинальный тvп тамырынан

Кардиологические болезни жvрёк оорулар

Карта
-
заместитель орунбасар карта

Карта исследования изилдёё картасы

Картонирование дел кёктёмёлёрдv кутуларга салуу

Картотека тематики исследований изилдёёлёрдvн темати
калык

картотекасы

Карточка фонда фонд карточкасы

Карточка постелажного топографиялык кёрсёткvчтvн

топографического указателя текчелей карточкасы

Карточка пофондового топографиялык кёрсёткvчтvн

топографического указателя фонддой карточкасы

Карточка рег
истрации и учета сурамдарды каттоо жана

исполнения запроса эсепке алуу карточкасы

Карточка учета изданий архива архив басылмаларын эсепке

алуу карточкасы

Карточка учета исследователей изилдёёчvлёрдv жана изилдёё

и тематики исследований тематикасын эсепк
е алуу

карточкасы

Карточка учета работы мекеме менен иш жvргvзvvнv

с учреждением эсепке алуу карточкасы

Карьера мансап

Карьерист мансапкор

Кассационная жалоба кассациялык дат

Кассационная инстанция кассациялык инстанция

Кассовая наличность кассада
бар акча

Каталог архивных фондов архивдик фонддор каталогу

Каталогизация архивных архивдик документтерди

документов каталогдоо

Каталожная карточка каталог карточка

Катаракта чечкёз

Катарсис аруулануу, тазаруу

Категория (научное) категория (илимий)

К
атегория архивного фонда архивдик фонддун категориясы

Каток музайдыъ

Качественный показатель сапат кёрсёткvчv

Качество управления башкаруунун сапаты

Квартира батир, квартира

Квитанция квитанция

Квота квота

Кейнсианская модель кейнсчил модель

Кейнска
я теория рынка труда эмгек базарынын кейсчил

теориясы

Кейсианство кейсчилик

Кинодокумент кинодокумент

Кинокадр кинокадр

Кинопленка кинотасма

Кинофильм кинофильм

Кинофильм с закадровым жарыш котормолуу кинофильм

переводом

Киоск кvркё

Кичливость ёёд
ёсvнvv, текеберлик

Клад кенч

Клан клан

Класс собственников и предпри
-
менчикчилер жана ишкерлер табы

нимателей

Классификация жиктёё, классификация

Классификация архивных фондов архивдик фонддорду жиктёё

Классификация документной документтvv маалыматт
ы

информации жиктёё

Классификация документов документтерди жиктёё

Классификация преступлений кылмыштарды жиктёё

Классическая модель классикалык модель

Классическая рыночная экономика классикалык базар экономикасы

Клевета ушак

Клеймо энтамга

Клиника к
линика

Клиринг чегерме келишим

Книга выдачи дел из хранили
¿
а кёктёмёлёрдv архивканадан

берvv

Книга жалоб даттануу китеби

Книга учета поступлений тvшкён документтерди эсепке

документов алуу китеби

Книга учета поступлений страхо
-
камсыздандыруу фондуну
н жана

вого фонда и фонда пользований пайдалануу фондунун тvшкён

документтерин эсепке алуу китеби

Коалиция коалиция

Когнатический 1. кандаштык; 2. энелештик жана

аталаштык

Когорта ылымдаш топ, когорта

Когортное изучение ылымдаштыкты иликтёё

Код код

Коктейль сvтшербет

Колебаю
¿
ийся валютный курс олку
-
солку валюта курсу

Количественная теория денег акчанын сандык теориясы

Колледж открытых дверей ачык эшиктер коллежи

Коллектив жамаат

Коллективное действие жамаат аракети (таасири)

Коллективное иму
¿
ес
тво жамаат мvлкv

Коллективное мнение жамаат пикири

Коллективный подряд жамааттык мандикерлик

Коллизионное право коллизия укугу

Коллизионная норма коллизия нормасы

Колоноскопия колоноскопия

Коляска бешик араба

Командировка ишсапар

Командная экономик
а буйрукчул экономика

Комбатанты комбатанттар

Коммерция коммерция

Коммерческая структура коммерциялык тvзvм

Коммерческая тайна коммерциялык сыр

Коммерческая торговля коммерциялык соода

Коммерческий банк коммерциялык банк

Комиссионер комиссионер

Ком
иссия европейского Европа коомдоштугунун

сооб
¿
ества (КЕС) комиссиясы (ЕКК)

Коммунальные тарифы коммуналдык тарифтер

Коммунальные услуги коммуналдык тейлёё

Коммуникация байланыш, коммуникация

Коммунитарное движение коммунитардык кыймыл

Компания шеркет, компания

Компания с ограниченной жоопкерчилиги чектелvv

ответственностью компания

Компенсационная сумма ордун толтуруучу сумма

Компенсация компенсация

Компетентность и эффективность контекстке жараша: ишбилгилик (компетенттvvлvк)
жана

vзvрдvvлvк (натыйжалуулук)

Компетенция билги, компетенция

Комплекс комплекс

Комплекс архивных фондов архивдик фонддор топтому

Комплекс топливно
-
энергетический отун
-
энергетика комплекси

Комплекс военно
-
промышленный согуш
-
ёнёр жайлык комплекс

(ВПК) (С
ЇЖК)

Комплексная экспертиза ценностей документтердин баалуулугун ар

документов тараптан аныктоо

Комплектование архива архивди топтоо

Комплектую
¿
ие изделия комплектёёчv буюмдар

Комплектую
¿
ийся архив топтолуучу архив

Комплектую
¿
ийся архивный фонд топтол
уучу архивдик фонд

Компромисс келишvv, компромисс

Компьютеризация компьютерлёё

Конвенционный приоритет конвенциялык артыкчылык

Конверсия конверсия

Конверт конверт

Конвертируемость валюты валютанын ётvмдvvлvгv

Кондоминиум кондоминиум

Конечная продук
ция аяккы продукция

Конечный продукт аяккы продукт

Конкурентная рыночная цена атаандаш базар баасы

Конкурентоспособность товара товардын конкуренцияга

жарамдуулугу

Конкурентоспособный атаандаша алгыдай, конкуренция
-
га жарагыдай

Конкуренция атаандашты
к, конкуренция

Конкурирую
¿
ие товары атаандаш товарлар

Конкурс аламан, конкурс

Консалтинг консалтинг

Консалтинговые фирмы консалтинг фирмалары

Консенсуальный союз никесиз vй
-
бvлё

Консенсус тил табышуу

Консерватизм эскичилик, консерватизм

Консерватиз
м рабочего класса жумушчу табынын эскичилдиги

(консерватизми)

Консервационно
-
профилактичес
-
документтерди бузулбашы vчvн

кая обработка документов алдын ала иштетvv

Консолидационный бюджет бириккен бюджет

Консолидация биригvv, баш кошуу

Консорциум консо
рциум

Конструктивный жёндvv, vзvрлvv

Конструкторская документация конструктордук документация

Консультативная поликлиника кеъеш берvvчv эмкана

Консультационные услуги кеъеш берvv кызматтары

Контакт карым
-
катнаш, байланыш

Контактная коррекция зрении к
ёрvvнv кыналтып калыбына

келтирvv

Контрабанда контрабанда

Контракт келишим, контракт

Контрактная приватизация келишимдик менчиктештирvv

Контраст фотографического фотографиялык сvрёттvн

изображения кескин айырмачылыгы

Контратип контратип

Контратипиро
вание контратиптештирvv

Контратипное изображение контратип сvрёт

Контркультура или альтернативная Контрмаданият же атаандаш

культура маданият

Контроль статистический статистикалык контроль

Контрольная копия кинодокумента кинодокументтин контролдук кёчv
рмёсv

Контрольный лист к ёзёмёлдёё барагы

Конференция ООН по торговле БУУнун соода жана ёнvктvрvv

и развитию боюнча конференциясы

Конфессиональные партии диний партиялар

Конфискация конфискация

Конфликт кагылыш, жаъжал, чыр
-
чатак

Конформизм конформиз
м

Конфронтация тирешvv

Конфуцианство конфуцийчилик

Концентрация топтолуу, концентрация

Концепция концепция

Концерн концерн

Коньюнктура коньюнктура

Коньюнктура рынка базар коньюнктурасы

Кооперативное движение кооперациялык кыймыл

Копирование докуме
нтов документтерди кёчvрvv

Копирэффект копирэффект

Копия документа документ кёчvрмёсv

Коренные народы тvпкvлvктvv элдер

Корешок дvмvрчёк

Корешок квалификационного квалификациялык сертификат

сертификата дvмvрчёгv

Коробка куту

Корпоративизм корпоратив
изм

Корпоративное преступление корпорация кылмышы

Корпоративное управление корпорациялык башкаруу

Корпоратизация управления башкарууну корпорациялоо

Корректировка тvзётvv, оъдоо

Корреспондентский счет корреспондент эсеби

Коррумпированные работники ко
ррупцияга кирептер

кызматчылар

Коррупция коррупция

Корыстный пайдакеч

Косвенное управление кыйыр башкаруу

Косвенные затраты кыйыр чыгымдар

Косвенные налоги кыйыр салыктар

Котельный откана

Котировка котировка

Кочевничество кёчмёндvк

Коэффициент коэ
ффициент

Коэффициент эластичности ийкемдvvлvк коэффициенти

Крайняя необходимость ётё зарылдык, заруратчылык

Крайние даты дела кёктёмёнvн соъку даталары

Краткий справочник по архив фонддорунун кыскача

фондам архива маалымдамасы

Краткосрочные казначейск
ие кыска мёёнёттvv казыналык

векселя векселдер

Краткосрочный капитал кыска мёёнёттvv капитал

Кредит насыя, кредит

Кредит льготный жеъилдетилген кредит

Кредит коммерческий коммерциялык кредит

Кредит торговый соода кредити

Кредитная линия кредит тармаг
ы

Кредитный кооператив кредит кооперативи

Кредитный риск кредит тобокелдиги

Кредитный союз кредит бирлиги

Кредитование насыялоо, кредит берvv

Кредитор насыя берvvчv, кредитор

Кредиторская задолженность кредитор бересеси

Кредитоспособность карызды тё
лёёгё кудуреттvvлvк

Кредиты долгосрочные узак мёёнёттvv кредиттер

Кредиты краткосрочные кыска мёёнёттvv кредиттер

Кредиты под залог кvрёё кредит

Кредиты среднесрочные орто мёёнёттvv кредиттер

Крестьянская политика дыйкандар саясаты

Крестьянский коопер
атив дыйкандар кооперативи

Кривая производственных ёндvрvш мvмкvнчvлvктёрvнvн

возможностей ийреги

Кривая предложения сунуш ийреги

Кривая спроса сурам ийреги

Кризис каатчылык, кризис

Кризис внешней торговли тышкы соода кризиси

Кризисное положение бvлг
vн абал, кризис абалы

Криминология криминология

Критерии бедности жакырчылык чен
-
ёлчёмv

Критерии определения источников архив булактарынын жабдылы
-
комплектования
архивов шын аныктоо чен
-
ёлчёмv

Критерии эффективности экономиканы vзvрдvv уюштуруу
-


орган
изации экономики нун чен
-
ёлчёмv

Критерий чен
-
ёлчём, критерий

Критерий внешних признаков документтердин сырткы

документов белгилеринин чен
-
ёлчёмv

Критерий времени и место создания документтер тvзvлгён жердин

документов жана учурдун чен
-
ёлчёмv

Критерий
происхождения документтердин жаралыш

документов чен
-
ёлчёмv

Критерий содержания документов документтердин мазмундук

чен
-
ёлчёмv

Кромка безопасности коопсуздук чеги

Кругозор ойёрvш

Кругооборот тегеренип айлануу

Кругооборот доходов и расходов киреше мен
ен чыгашанын айланышы

Кругооборот об
¿
ественного коомдук продукттун айланышы

продукта

Кряж токол тоо

Ксерокопия ксеркёчvрмё

Купонная приватизация купондото (купон аркылуу)

менчиктештирvv

Купонный аукцион купон аукциону

Курс акций акциялардын наркы

Ку
рсы национальных валют улуттук валюталардын курсуЛапороскопия лапороскопия

Латиноамериканская ассоциация Латын Америка эркин соода уюму

свободной торговли (ЛАСТ) (ЛАЭСУ)

Легитимизация мыйзамдаштыруу, легитимдеш
-

тирvv

Легитимный мыйзам жол берген,
ачык

Лекарь дарыгер

Лекция дарс, лекция

Летопись жылбаян, жылнама

Лечебная физкультура сакайтуучу дене тарбия

Лечебница дарылоо жайы

Либерализация экономики экономиканы либералдоо

Либерализм келишvvчvлvк, либерализм

Лидер баштоочу, лидер

Лидерство
баштоочулук, лидерлик

Лизинг лизинг

Лизинговая приватизация лизингдете менчиктештирvv

Ликвидация стихийных бедствий жаратылыш кырсыктарынын

алдын алуу

Ликвидационная стоимость жоюу наркы

Ликвидность ётvмдvvлvк

Ликвидные ресурсы ётvмдvv каражаттар

Ликвидные ценные бумаги ётvмдvv баалуу кагаздар

Лимит лимит

Лист фонда фонд баракчасы

Лист
-
заверитель дела кёктёмёнv кvбёлёндvрчv баракча

Лист
-
заверитель описи тизмекти кvбёлёндvрчv баракча

Лист использования документов документтерди пайдалануу

баракчас
ы

Лист проверки фонда фондду текшерvv баракчасы

Лист учета кинодокументов кинодокументтердин эсеп

баракчасы

Лист учета фотодокументов фотодокументтердин эсеп

баракчасы

Листинг листинг

Лифт асма араба, лифт

Лицевой счет бетэсеп

Лицензионная торговл
я лицензия соодасы

Лицензионный договор лицензия келишими

Лицензия лицензия

Лицо жак

Лицо без гражданства жарандыгы жок жак

Личная доверенность ёздvк ишеним кат

Личность инсан

Личные документы ёздvк документтер

Личные сбережения жеке аманат

Личный
архивный фонд ёздvк архив фонду

Личный бюджет жеке бюджет

Личный доход жеке киреше

Личный подоходный налог жеке киреше салыгы

Личный состав ёздvк курам

Личный фактор производства ёндvрvштvн жеке фактору

Лишение свободы эркинен ажыратуу

Ложный докум
ент жалган документ

Лозунг ураан

Локальные (частные) рынки жергиликтvv базарлар

Ломбард кvрёёкана

Лоток жайма

Лояльность калыстык

Лупа кvнтарткы

Льготный вклад жеъилдетилген салым

Льготный кредит жеъилдетилген кредит

Льготы жеъилдиктерМагнат м
агнат

Магнитная видеозапись магнит видеожазма

Магнитная лента магнит тасма

Магнитный диск магнит диск

Маклер далдалчы

Макроэкономика макроэкономика

Максимальная цена ётё жогорку баа

Максимизация прибыли кирешени чегине жеткирvv

Максимум жогорку чек
, максимум

Малодоходное предприятие аз кирешелvv ишкана

Малое предпринимательство чакан ишкерлик

Малоиму
¿
ие слои населения элдин жарды катмары

Малоиму
¿
ий жарды

Малообеспеченная семья кем
-
карч vй
-
бvлё

Мальтузианская теория калайык
-
калктын мальтусчул

народонаселения теориясы

Малые и средние предприятия чакан жана орто ишканалар

Малый бизнес чакан бизнес

Маргинал маргинал

Маргинализм маргинализм

Маржа маржа

Маркетинг маркетинг

Маркетинговая служба маркетинг кызматы

Маркировка маркалоо

Маршрут к
аттам

Масса кёпчvлvк

Массовое производство массалык ёндvрvш

Мастер чебер

Мастерство чеберчилик

Масштаб изображения сvрёт масштабы

Масштаб цен баанын масштабы

Материалоемкость продукции продукциянын материалга

опкоктук сыйымдуулугу

Материалоотдача
материал кайтымы

Материальное благо материалдык убай

Материальное благосостояние материалдык байкерчилик

Материальное обеспечение материалдык камсыздоо

Материнство энелик

Материя заттек

Мафия мафия

Машинограмма машиъке жазма

Машинописный документ м
ашиъкеге басылган документ

Машинопись машине жазма

Мебель эмерек, мебель

Медикаменты дары
-
дармек

Межбанковская процентная ставка банк аралык пайыздык чен

Межбанковский рынок банк аралык базар

Международная аренда земли жердин эл аралык арендасы

Межд
ународная ассоциация Їнvгvштvн эл аралык

развития (МАР) ассоциациясы (ЇЭА)

Международная внутриотраслевая эл аралык тармак ичи

специализация адистештирvv

Международная денежная эл аралык акча бирдиги (ЭАБ)

единица (МДЕ)

Международное разделение труда эм
гекти эл аралык бёлvштvрvv

Международные транспортные эл аралык транспорт тейлемдери

услуги

Международный аукцион эл аралык аукцион

Международный золотой стандарт эл аралык алтын стандарты

Международный кредит эл аралык кредит

Международный обмен научн
о
-
илимий
-
техникалык маалыматты

технической информации эл аралык алышуу

Международный обычай эл аралык каада
-
салт

Международный стандарт эл аралык стандарт

Межотраслевая конкуренция тармак аралык конкуренция

Межотраслевой баланс тармак аралык баланс

Ме
жстраховая корпорация ёндvрvш аралык корпорациясы

производства

Межхозяйственный денежный чарба аралык акча кредити

кредит

Мелкие производители майда ёндvрvшчvлёр

Мелкие фирмы майда фирмалар

Мелкий и средний бизнес майда жана орто бизнес

Мелкий торгове
ц майда соодагер

Мелкое товарное хозяйство майда товардык чарба

Мелкооптовая торговля майда дvъ соода

Мелкосерийное производство чакан ёндvрvш

Меморандум меморандум

Мена айырбаш

Менеджер менеджер

Менее тяжкий анча оор эмес

Менталитет пейил, ментали
тет

Меню ашкат

Мера стоимости нарк ёлчёмv

Меркантилизм меркантилизм

Мерный товар кездеме товар

Мертвый капитал сенек капитал

Местное самоуправление жергиликтvv ёз алдынча

башкармалык

Местный бюджет жергиликтvv бюджет

Металлическая теория денег мета
ллчыл акча теориясы

Метод усул, метод

Метод математического математикалык моделдёё методу

моделирования

Метод экспертных оценок экспертче баа берvv методу

Метод экстраполяции экстраполяция методу

Методика усулдук, методика

Методология методология

Ме
трология ёлчёмтаануу, метрология

Механизм кредитования кредит берvv механизми

Механизм функционирования рынка базардын иштёё механизми

Миграция жер оодаруу, миграция

Микрорайон кичирайон, микрорайон

Микрохирургия микрохирургия

Микроэкономика микроэко
номика

Микроэкономический анализ микроэкономикалык талдоо

Минимальная цена эъ тёмёнкv баа, минимум баа

Минимизация издержек чыгымды минимумга тvшvрvv

Минимум тёмёнкv чек, минимум

Минимум средств су
¿
ествования тиричилик каражаттарынын

минимуму

Минист
ерство министрлик

Мирное население тынч эл (укукта)

Мировая система хозяйства дvйнёлvк чарба системасы

Мировая экономика дvйнёлvк экономика

Мировое лидерство дvйнёлvк жолбашчылык,

лидерлик

Мировое сооб
¿
ество дvйнёлvк шериктештик

Мировой рынок дvйнёл
vк базар

Мировой финансовый рынок дvйнёлvк финансы базары

Мировые цены дvйнёлvк баа

Мировые деньги дvйнёлvк акча

Мироздание аалам

Миссия специальная атайын миссия

Многоженство кёп аял алуучулук

Многопартийность кёп партиялуулук

Многоукладная эконом
ика кёп укладдуу экономика

Многофакторный модель экономикалык ёсvштvн

экономического роста кёп факторлуу модели

Мобильность шаймашайлык

Мобильность ресурсов ресурстардын кыймылдуулугу

Модель vлгv, модель

Модус вивенди модус вивенди

Модус проседенди м
одус проседенди

Можаритарная система можаритардык система

Молния сыдырма

Молния чагылган

Молчаливое согласие ичтен макул болуу

Монархия жеке бийлик, монархия

Монархия абсолютная чексиз жеке бийлик

Монетаризм зээрчилдик, монетаризм

Монетаристическая
теория зээрчил (монетачыл) теория

Монетарная политика монетардык саясат

Монетный двор зээркана

Монеты зээрлер, тыйындар

Мониторинг мониторинг

Монокультура монокультура

Монолитный дом куйма там

Монополизация монополиялоо

Монополизм монополизм

Моно
полистическая конкуренция монополистчил конкуренция

Монополия монополия

Монополия естественная табийгый монополия

Монополия присвоения ыйгарып алуу монополиясы

Монополия технологическая технологиялык монополия

Монополия хозяйственная чарба жvргvзvv мо
нополиясы

Монопольная прибыль монополия кирешеси

Монопсония монопсония

Монро доктрина Монро доктрина

Моральный у
¿
ерб моралдык зыян

Мораторий мораторий

Морг табыткана, морг

Мотив жvйёё

Мотив преступления кылмыш себеби

Мотивация труда эмгекке умтулу
усу

Мошенник кесеп

Мошенничество алдамчылык, кесепчилик

Мультипликатор мультипликатор

Мультипликатор государственных мамлекеттик чыгымдардын

расходов мультипликатору (кёрсёткvчv)

Мультипликатор денежного акчалай сунуш мультипликатору

предложения (кёрс
ёткvчv)

Мультипликатор инвестиций инвестиция мультипликатору

(кёрсёткvчv)

Мультипликатор сбалансирован
-
балансташкан бюджет

ного бюджета мультипликатору (кёрсёткvчv)

Муниципализация муниципализация

Муниципалитет (город с правом муниципалитет (ёзvн ёзv

с
амоуправления) башкаруу укугуна эгедер шаар)

Муниципальная собственность муниципалдык менчик

Муниципальное предприятие муниципалдык ишкана

Муниципальные облигации (займы) муниципалдык зайымдар

“Мягкая валюта” “жумшак валюта”

Мягкая контактная линза жум
шак кыналма линзаНаброски сомоломо

Наводя
¿
ие вопросы багыттама суроолор

Нагрузка жvктём

Надбавка vстёк, кошумча

Надзор кёзёмёл

Надомная работа vйдён бvткёрvлчv жумуш

Надругательство мазактоо

Наемники жалданма кол

Наемничество жалданмачылык

Нае
м иму
¿
ественный буюм жалдоо

Наемный рабочий жалданма жумушчу

Наемный труд жалданма эмгек

Нажива оъой табылга

Назначение дайындоо

Назначение наказаний жаза дайындоо

Наименование документа документ аты

Наказ сунуш
-
талап

Наказание жаза

Наказуемость ж
азалуулук

Накидка баага vстёк

Накладной коштомо кагаз

Накладные расходы кошумча чыгашалар

Накопление топтом

Наличные деньги колдо бар акча

Наличный капитал колдо бар капитал

Налог салык

Налог на добавленную стоимость кошумчаланган нарк салыгы

(НДС
) (КНС)

Налог на доход киреше салыгы

Налог на заработную плату кызмат акы салыгы

Налог на импорт импорт салыгы

Налог на иму
¿
ества мvлк салыгы

Налог на прибыль пайда салыгы

Налог с продаж сатык салыгы

Налоги косвенные кыйыр салык

Налоги прогрессивны
е прогрессчил салык

Налоги пропорциональные пропорциялуу салык

Налоги прямые тике салык

Налоги регрессивные кер салык

Налоговый иммунитет салык иммунитети

Намек ишара

Напоминание эскертме

Напор кысым

Направление жолдомо кат

Напрокат буюмду акысын
тёлёп,

убактылуу пайдалануу

Нарицательная стоимость жазылган нарк

Наркобизнес баъгизат бизнеси

Наркозная наркозкана

Наркомания баъгилик

Наркомафия баъгизат мафиясы

Наркотические аналгетики нестендирvvчv баъги заттар

Наркотические ве
¿
ества баъгизатт
ар

Наркотические средства (ве
¿
ества) баъгилик каражаттар (заттар)

Наряд наряд

Населенный пункт калкконуш

Насилие зомбулук

Наследование мурастоо

Наследственное право мурас укугу

Наследство мурас

Натурализация натуралдаштыруу (укукта)

Натуральня мон
ополия натуралай монополия

Натуральная оплата натуралай тёлёё

Натуральная рента натуралдык рента

Натуральный обмен натуралай алышуу

Наукоемкие технологии илимге опкок технологиялар

Наукоемкие товары илим сурамдуу товарлар

Наушники кулаккап, кулакчын

Наценка кётёрvлгён баа

Национализация мамлекеттештирvv

Национальная валюта улуттук валюта

Национальная политика улут саясаты

Национальная стоимость улуттук нарк

Национальная экономика улуттук экономика

Национальное сознание улуттук аъ
-
сезим

Национа
льный капитал улуттук капитал

Начальник зардал (аскердик мааниси)

Начальник канцелярии кеъсе башчы

Находка табылга

Небанковские кредитно
-
банктык эмес кредит
-
финансы

финансовые институты институттары

Небольшой тяжести чоъ коркунуч келтирбеген

Небреж
ность этиятсыздык

Небрежность преступления кылмыш этиятсыздыгы

“Невидимая нога” “кёрvнбёс бут”

“Невидимая рука” “кёрvнбёс кол”

“Невидимая торговля” “кёрvнбёс соода”

Невменяемость акыл
-
эсин жоготуу

Невмешательства принцип кийлигишпёё принциби

Невозвр
атные издержки кайтарылбас чыгымдар

Невозвратный заем кайтарылбас зайым

Невосполнимые ресурсы орду толбос каражаттар

Невостребованная продукция колго тие элек продукция

Невоюю
¿
ее государство согушта жок мамлекет

Неврология неврология

Невропатолог нер
в догдуру, невропатолог

Невыгодная сделка пайдасыз бvтvм

Недвижимость кыймылсыз мvлк

Недееспособный жарамсыз

Недискриминационная фискальная дискриминациясыз казына

политика саясаты

Недогрузка предприятия ишкананын толук иштебегендиги

Недоимка салык ка
лдыгы

Недоим
¿
ик салык тёлёмёр

Недостача кем чыгуу

Недружественный акт карасанатай аракет

Незапланированные инвестиции планда жок инвестициялар

Неинвестиционная сделка инвестициясыз бvтvм

Неинфляционная экономика инфляциясыз экономика

Нейрохирург ней
рохирург

Нейтрализация территории аймакты бейтараптоо

Нейтралитет бейтараптык

Неконвертируемая валюта ётvмсvз валюта

Некомбатанты комбатант болбогондор

Некредитоспособность карызын тёлёёгё кудуретсиздик

Некролог азанаама

Нелегальная эмиграция жабык э
миграция

Нематериальное производство материалдык эмес ёндvрvш

Ненападения принцип кол салышпоо принциби

Ненормированный рабочий день нормага салынбаган жумушчу

кvнv

Необходимая оборона аргасыз коргонуу

Неограниченная ответственность чексиз жоопкерчил
ик

Неоднородный рынок тvркvн (миъ тvркvн) базар

Неожидаемая инфляция кvтvvсvз инфляция

Неоклассическая экономическая неоклассикалык экономика

теория теориясы

Неолиберализм неолиберализм

Неоплаченный труд тёлёнбёгён эмгек

Неосторожность байкабастык

Неплатежеспособность тёлёмгё кудуретсиздик

Неправительственная структура ёкмёттvк эмес тvзvм

Непредвиденная инфляция
неограниченная инфляция
менен

бирдей

Непрерывное образование vзгvлтvксvз билим берvv

Непрерывное производство тынымсыз ёндvрvш

Неприк
основенности государствен
-
мамлекеттик чек арага

ной границы принцип кол салышпоо принциби

Неприменения силы принцип кvч колдонбоо принциби

Непроизводственная сфера ёндvрvштvк эмес чёйрё

Непроизводственные затраты ёндvрvштvк эмес чыгымдар

Непрямой эксп
орт кыйыр экспорт

Неравенство доходов кирешелердин теъсиздиги

Несбалансированная инфляция балансташпаган инфляция

Несовершеннолетие жашы жетпегендер, бойго

жетпегендер

Несовершенная конкуренция жетилбеген конкуренция

Нестрахуемый риск камсыздандырылб
аган тобокел

Несчастный случай кырсык

Нетарифные барьеры тарифсиз каргашалар (тосмолор)

Нетарифные ограничения тарифтик эмес чектемдер

Неткановая продукция токулбаган продукция

Нетрудоспособность эмгекке жарамсыздык

Нетто нетто

Неустойка бышмана, айып
тёлём, vстёк айып

Нефинансовые инвестиции финансылык болбогон

инвестициялар

Нефть мунай, нефть

Неходовой товар ётvмсvз товар

Неценовая конкуренция баасыз конкуренция

Неценовые факторы предложения сунуштун баасыз факторлору

Неценовые факторы спроса с
урамдын баасыз факторлору

Нечестная конкуренция адилетсиз конкуренция

Нечетная конкуренция бейжуп (тvгёйсvз) конкуренция

Неэквивалентный обмен эквивалентсиз алмашуу

Неэластичное предложения ийкемсиз сунуш

Неэластичный спрос ийкемсиз сурам

Нигилизм маъ
куртчулук

Нигилист маъкурт

Нижний уровень цены баанын тёмёнкv деъгээли

Низшее благо жарыбаган убай

Новорожденные ымыркайлар

Новоселье конуштой

Новатор жаъычыл

Нововедение жаъылык, табылга

“Новые индустриальные страны” “жаъы индустриялуу ёлкёлёр”

Н
овый международный порядок эл аралык жаъы тартип

Номинал ёз баасы, номинал

Номиналистическая теория денег акчанын номиналчыл теориясы

Номинальная блага номинал убай

Номинальная заработная плата акчалай кызмат акы

Номинальная и реальная стоимость акчаны
н номиналдуу жана

денег реалдуу наркы

Номинальная прибыль номинал киреше

Номинальная процентная ставка номиналдык процент чеги

Номинальная стоимость номинал нарк

Номинальная стоимость акции акциялардын номиналдык наркы

Номинальная цена номиналдуу баа

Номинальное богатство номинал байлык

Номинальный ВНП номинал УДП (улуттук дvъ

продукт)

Номинальный доход номинал киреше

Номинальный НД номинал УД (улуттук киреше)

Норма ченем, норма

Норма безработицы жумушсуздук нормасы

Нормальная прибыль нормадагы
дай пайда

Норматив норматив

Норматив банковских резервов банк резервдеринин нормативи

Ностальгия кусалык

Нота нота

Нотариальная контора нотариалдык контора

Нотариальное удостоверение нотариалдык ырастама

Нотариус нотариус

Нотификация нота жиберvv

Н
оу
-
хау (буквально: “знаю как”) ноу
-
хау (сёзмё
-
сёз: “кандай

экенин билем”)

Ночлежка тvнёк

Нутрия сазкундузОбезбаливаю
¿
ие препараты оорутпоочу дарылар

Обезличка жеке жоопкерсиздик

Область облус

Облигация облигация

Обмен валют валюта алмаштырат

Об
мен децентрализованный бейортом айырбаштоо

Обмен централизованный ортомдолгон айырбаштоо

Обмен нотами нота алышуу

Обменный валютный курс валютанын алмашуу курсу

Обналичивание в национальной улуттук жана чет ёлкё

и иностранной валютах валютасында акчал
ай берvv

Обни
¿
ание жакырдануу

Обога
¿
ение баюу

Обои тушкагаз

Оборачиваемость капитала капиталдын айланымдуулугу

Оборот жvгvртvv

Оборот капитала капиталдын айланышы

Оборотные средства жvгvртмё каражаттар

Оборотный капитал айланма капитал

Обоснование
технико
-
эконо
-
техника
-
экономикалык негиздеме

мическое

Обоснование экономической экономикалык саясатты

политики негиздёё

Обоснованный риск орундуу тобокелдик

Образец подписи колтамга vлгvсv

Обратная связь кербайланыш

Обратный словарь керсёздvк

Обра
¿
ение жvгvртvv

Обстановка кырдаал

Обслуживание государственного мамлекеттик карызды тейлёё

долга

Обходной лист бошонуу барагы

Об
¿
ая выручка жалпы тvшкён каражат

Об
¿
ая полезность жалпы пайдалуулук

Об
¿
ая оценка жалпы баа

Об
¿
ее экономическое равновесие
жалпы экономикалык теъсалмак

Об
¿
ественное потребление коомдук керектёё

Об
¿
ественное разделение труда эмгектин коомдук бёлvнvшv

Об
¿
ественно
-
оптимальная цена коомдук эъ алымдуу баа

Об
¿
ественные блага коом байкерчилиги

Об
¿
ественный валовой продукт коомду
к жыйынды (дvъ) продукт

Об
¿
ечеловеческие ценности жалпы адамзат дёёлёттёрv

Об
¿
ие издержки жалпы чыгымдар

Об
¿
ий об
¢
ем предложения сунуштун жалпы кёлёмv

Об
¿
ий об
¢
ем спроса сурамдын жалпы кёлёмv

Об
¢
ект права укук об
¢
екти

Об
¢
екты собственности менчик об
¢
е
кттери

Об
¢
ем национального производства улуттук ёндvрvштvн кёлёмv

Об
¢
ем рынка базардын кёлёмv

Об
¢
явление розыска издёё салуу

Обыватель
¿
ина майда мvдёёчvлдvк

Обыкновенные акции жёнёкёй акциялар

Ове
¿
ествленный труд буюмдаштырылган эмгек

Оговорка эскер
тме

Огосударствление экономики мамлекеттештирилген экономика

Ограниченная ответственность чектvv жоопкерчилик

Ограниченность ресурсов ресурстардын тартыштыгы

Однородный рынок бир кылка (бир тvркvн) базар

Односторонний акт бир жактуу аракет

Ожидаемая и
нфляция кvтvлгён инфляция

Ожидаемая норма чистой прибыли таза кирешенин кvтvлгён

нормасы

Оказание услуг кызмат кёрсётvv

Окулист кёз догдур, окулист

Окупаемость затрат чыгымдардын акталышы

Олигархия (власть немногих) олигархия (азчылыктын бийлиги)

Олиг
архия финансовая финансы олигархиясы

Олигополия олигополия

Олигопсония олигопсония

Омертвленный капитал пайдаланылбай жаткан капитал

Опека камкордук

Опекун камкорчу

Оперативная работа кечиктирилгис иш

Опинио юрис опинио юрис

Описания и кодирования т
оваров товарларды сыпаттоо жана код

берvv

Описательная экономическая наука сыпаттама экономика илими

Оплата тёлёё

Оплата труда эмгек акы тёлёё

Опознание таануу

Оптация оптация

Оптимальный оптималдуу

Оптимизация развития экономики экономика ёнvгvшvн
ё эъ

жагымдуу шарт тvзvv

Оптовая цена дvъ баа

Оптовая ярмарка дvъ жармаъке

Оптовый рынок дvъ соода базары

Опцион опцион

Опционное соглашение опцион макулдашмасы

Организация американских Америка мамлекеттеринин уюму

государств (ОАГ) (АМУ)

Организац
ия по безопасности Европа коопсуздук жана кызмат
-

и сотрудничества в Европе таштык уюму (ЕККУ)

(ОБСЕ)

Организация экономического Экономикалык кызматташтык

сотрудничества (ЭКО) уюму (ЭКУ)

Организация экономического экономикалык кызматташтык

сотрудничест
ва и развития жана ёнvктvрvv уюму (ЭКЇУ)

(ОЭСР)

Оригинал тvпнуска

Оригинал документа тvпнуска документ

Освидетельствование ырастоо

Особые отметки ёзгёчё белгилер

Остаточная стоимость калдык нарк

Осторожность абайлуулук

Отвести вопросы маселеге каршыл
ык билдирvv

Ответственность международно
-
эл аралык укук жоопкерчилиги

правовая

Ответственность пособника кёмёкчvнvн жоопкерчилиги

Ответственность соучастников шериктердин жоопкерчилиги

Ответчик жоопкер

Отвод баш тартуу, четке кагуу

Отзыв пикир

Отзы
в депутата депутатты чакырып алуу

Отзывная грамота чакырып алуу грамотасы

Открытая инфляция ачык инфляция

Открытая экономическая система ачык экономика системасы

Открытие ачылыш

Открытый город корголбогон шаар (укукта)

Открытый лист ачык барак

Откуп
откуп

Отмена бузуу

Отмывание денег акчанын изин жашыруу

Относительная цена салыштырмалуу баа

Относительное преиму
¿
ество салыштырмалуу артыкчылык

Оториноларингология оториноларингология

Отпуск ёргvv

Отработка иштеп берvv

Отсрочить мёёнётvн жылдыруу


Отток капитала капиталдын агылып кетиши

Отчисление чегерvv (экон.), чыгаруу (админ.)

Отчуждение ажыратуу

Офис офис

Официальная котировка валют валюталардын расмий куну

(котировкасы)

Официальная церемония расмий каада

Официальное лицо расмий адам

О
фициальные и рабочие языки расмий жана жумушчу тилдер

Официальный документ расмий документ

Официальный курс валют валюталардын расмий курсу

Официальный язык расмий тил

Оформление тариздёё, жазып
-
каттоо

Офтальмолог кёз догдур, офтальмолог

Оффшорная зо
на салыгы аз зона

Охрана материнства и детства эне
-
баланы коргоо

Охрана ценностей асыл нарктарды коргоо

Очевидное преступление кёрvнёё кылмыш

Очная ставка беттештирvvПадение валютного курса валюта наркынын тvшvшv

Паевой взнос пайлык тёгvм

Пай 1.
vлvштёш салым (экон.);

2. vлvш укугу (юрид.)

Пакет контрольный контролдук пакет

Палата палата

Памятка эстеткич

Параграф параграф

Парадокс бережливости сарамжалдуулук парадоксу

Параллельная юрисдикция жарыш юрисдикция

Парафирование международного эл
аралык келишимди алдын ала

договора тастыктоо

Паритет теъдештик, паритет

Паритет покупательной способности сатып алуу кvчvнvн паритети

Паритетная цена паритет баа

Паритетный принцип паритет принциби

Парк сейилбак

Парламентаризм парламентаризм

Парт
нер ёнёк

Партнерство ёнёктvк

Паспорт паспорт

Паспортизация паспорт берvv

Пассивы пассивдер

Патент патент

Патентообладатель патент ээси

Патентособственность патент менчиги

Патернализм патернализм

Патриот атуул, журт сvйёр, патриот

Паушальный плате
ж бир жолку тёлём

Педиатр балдар догдуру

Пекин Бээжин

Пемза кёбvк таш

Пенсионер бааргер, пенсионер

Пенсия бааракы, пенсия

Пенсия за выслугу лет мёёнёттvv кызмат vчvн бааракы

Пеня туум

Первенства принцип биринчилик принциби

Первичная услуга алгачкы
тейлёё

Первоначальная стоимость баштапкы нарк

Переводчик тилмеч, котормочу

Перевязочная жарат таъуу жайы

Перегиб аша чаап кетvv

Перекрестная эластичность кайчылаш ийкемдvvлvк

Перекрестная ценевая эластичность кайчылаш баа ийкемдvvлvгv

Переливание кр
ови кан куюу

Перелом сынык

Переменные издержки ёзгёрvлмё чыгымдар

Переменный капитал ёзгёрvлмё капитал

Переме
¿
енные лица айдалган кишилер

Перемирие жараша туруу

Перенесение (переложение) салык жvгvн артуу

налогового бремени

Переоценка основных фонд
ов негизги фонддорду кайрадан

баалоо

Переписка жазышкан кат, кат алышуу

Перепродажа алып сатуу

Перепроизводство ашыра ёндvрvv

Перепрофилирование кесибин (багытын) ёзгёртvv

Перерасход артыкбаш чыгаша

Перерасчет кайтадан эсептешvv

Переходная экономик
а ёткёёл экономика

Перечисление денег акчаны которуу

Период производства ёндvрvш мезгили

Персона нон грата персона нон грата

Песня ыр

Печать мёёр

Письмо
-
запрос сурам кат

Письмо
-
напоминание эскертvv кат

Письмо
-
потверждение тастык кат

Письмо
-
претенз
ия доо кат

Письмо
-
приглашение чакыруу кат

Письмо
-
приложение тиркеме кат

“Плаваю
¿
ий” валютный курс валютанын “оома” курсу

План
-
прогноз болжолдуу план

Платеж тёлём

Платежеспособность тёлём кудурети

Платежи не связанные с доходом кирешеге тиешесиз тёлё
мдёр

Платежное требование тёлёмталап

Платежный баланс страны ёлкёнvн тёлём балансы

Платежный кризис тёлём кризиси

Платель
¿
ик тёлёёчv

Платные услуги акылуу кызматтар

Пло
¿
адь аянт, майдан

Плутократия мvлктvvлёр бийлиги,

плутократия

Плюрализм разных
форм менчиктин ар тvрдvv

собственности формаларынын плюрализми

Побои уруп сабоо

Побочный продукт производства ёндvрvштvн кошумча продукту

Повестка 1. чакыртма; 2. кvн тартиби

Повод убаажы, себеп, шылтоо

Повторная закупка кайталап сатып алуу

Повышение
обменного курса валют валюталарды алмаштыруу

курсунун кётёрvлvшv

Повязка таъуу

Погашение тындыруу, жабуу

Подавленная инфляция басылган инфляция

Подача
-
прошение кечирим суроо

Подведомственность караштуулук

Подданный букара

Подданство букаралык

Подде
льный подпись жасалма колтамга

Поддержание валютных курсов валюта курсун жёлёмёлёё

Поддерживаемая цена сvрёмёлёнгён баа

Подетальная специализация бёлvк
-
бёлvк тvрvндёгv адистеш
-

тирvv

Подзаконный акт мыйзамдуу акт

Подлинник документа иш кагаздын тvпнус
касы

Подозреваемый шек саналуучу

Подопечные территории калкаланган аймактар

Подотчетная сумма эсеп берvv суммасы

Подоходный налог жеке киреше салыгы

Подписка колкат

Подряд жалдама

Подряд строительный курулуш жалдамасы

Подрядное соглашение жалдама м
акулдашма

Подрядный договор жалдама келишим

Подрядные работы келишим менен иштелvvчv иштер

Подсобное предприятие кёмёкчv ёндvрvш

Подсобное хозяйство кёмёкчv чарба

Подсознание кёмvскё туюм (аъ
-
сезим),

кёмvскё дээр

Подставка тvпкvч

Подстрекатель шыкак
чы

Подстрекательство шыкакчылык

Подтверждение (письмо) тастык кат

Пожертвование кайыр
-
садага

Позитивная экономическая теория позитивдvv экономикалык теория

Поиму
¿
ественный налог мvлктёй салык

Покрытие убытка чыгашаны тындыруу

Полезность пайдалуулук

П
олезный эффект пайдалуу натыйжа

Поликлиника эмкана, поликлиника

Политика государственного долга мамлекеттик карыз саясаты

Политика “дешевых” денег “арзан” акча саясаты

Политика “дорогих” денег “кымбат” акча саясаты

Политика занятости жумуштуулук саяса
ты

Политика импортозаме
¿
ения импорттун ордун бастыруу

саясаты

Политика регулирования доходов кирешени жёнгё салуу саясаты

Политика свободной торговли эркин соода саясаты

Политика сдерживания совокупного жалпы сурамды аярлатуу саясаты

спроса

Политика
стабилизации турукташтыруу саясаты

Политика стимулирования сунушка дем берvv саясаты

предложения

Политика торговых ограничений соодага чек коюу саясаты

Политика учетной ставки эсеп чени саясаты

Политика экспансии совокупного жалпы сурамды жайылтуу

спр
оса саясаты

Политическая жизнь саясий турмуш

Политическая культура саясий маданият

Политическая манипуляция саясий амал

Политическая модернизация саясий ёрvш

Политическая психология саясий психология

Политическая свобода саясий эркиндик

Политическая
система об
¿
ества коомдун саясий системасы

Политическая социологизация саясий социалдаштыруу

Политическая сфера саясий чёйрё

Политические интересы саясий таламдар

Политические отношения саясий мамилелер

Политические потрясения саясий козголуу, саясий
ташкын

Политические традиции саясий каада
-
салт

Политические ценности саясий дёёлёттёр

Политический конфликт саясий кагылыш

Политический маркетинг саясий маркетинг

Политический модернизм саясий жаъычылдык

Политический плюрализм саясий плюрализм

Полити
ческий режим саясий тvзvлvш, тартип, бийлик

Политический рынок саясат базары

Политическое мышление саясий ойлом

Политическое поведение саясий жvрvм
-
турум

Политическое пространство саясий мейкиндик

Политология саясат таануу

Политэкономия саясий экономи
я

Полная занятость населения калктын толук жумуштуулугу

Полные издержки толук чыгымдар

Полуфабрикат чала фабрикат

Положение 1. жобо; 2. абал

Помилование ырайым кылуу

Помо
¿
ник жардамчы

Понятой кvбё
-
калыс

Попечитель кёзёмёлчv

Попечительство кёзёмёлд


Популизм куру шаъдануу, популизм

Портальная гипертензия порталдык гипертензия

Портфельные инвестиции портфелдик инвестициялар

Поручение тапшырма

Поручитель кепил

Поручительство кепилдик

Порча монеты зээрдин бузулушу

Порядочность салабаттуулук, п
арасаттуулук

Посланник дипломат ёкvл

Последствие преступления кылмыш кесепети

Послеродовое отделение тёрёттён кийинкилер бёлvмv

Пособие жёлёкпул

Пособие по безработице жумушсузга жёлёкпул

Посол элчи

Посредник ортомчу

Посредничество ортомчулук

Пост
авка жеткирvv, тапшыруу

Постав
¿
ик жабдып туруучу

Постановление токтом

“Постиндустриальное об
¿
ество” “индустриядан кийинки коом”

Постоянные издержки туруктуу чыгымдар

Постоянный капитал туруктуу капитал

Постулат талашсыз жобо

Потенциальная конкуренци
я мvмкvнчvлvктvv конкуренция

Потерпевший жабырлануучу

Потребитель керектёёчv

Потребительская корзина керектёё куржуну

Потребительские вкусы керектёёчvлёр табити

Потребительские товары керектёё товарлары

Потребительские товары кратко
-
керектёёчvлёр кы
ска

временного пользования мёёнёт урунчу товарлар

Потребительские товары керектёёчvлёр узак мёёнёт

длительного пользования урунчу товарлар

Потребительский бюджет керектёёчvлёр бюджети

Потребительский выбор керектёёчvлёр тандамы

Потребительское поведен
ие керектёёчvлёрдvн кылган
-
эткени

Потребность муктаждык

Похи
¿
ение уурдоо

Почасовая оплата саатакы

Пошлина алым

Правление башкарма

Правило эреже

Правительственные закупки ёкмёт сатып алгандар

Правительственные трансфертные ёкмёттvк трансферт тёлёмдёр
v

платежи

Право крови кандаштык укугу

Право пользования землей жерди пайдалануу укугу

Право почвы тууган жер укугу

Право политических меньшинств саясий азчылыктар укугу

Право собственности менчик укугу

Право убежи
¿
а сыйынт (баш калкалоо) укугу

Право
вое государство укукчул мамлекет

Правопреемство государств мамлекеттердин укук мураскор
-

лугу

Правопреемство государственных мамлекет чек араларынын

границ укук мураскорлугу

Правопреемство правительств ёкмёттёрдvн укук мураскорлугу

Правосознание укук а
ъ
-
сезими

Правосудие сот акыйкаты

Прагматизм прагматизм

Превентивные меры алдын алма иш
-
чаралар

Превра
¿
ение денег в капитал акчанын капиталга айланышы

Превышение аша чабуу

Предварительная калькуляция алдын алма калькуляция

Предварительное заключение
алдын алма корутунду

Предварительное следствие баштапкы тергёё

Предельная доходность ресурсов ресурстардын чек кирешелvvлvгv

Предельная норма заме
¿
ения орун алмаштыруунун чек нормасы

Предельная оценка чегине жеткен баа

Предельная полезность чегине жетк
ен пайдалуулук

Предельная склонность чыгымдардын акыркы чеги

Предельная ставка налога салыктын чек ченеми

Предельный доход кирешенин акыркы чеги

Предельный продукт труда эмгектин чек продукту

Предложение сунуш

Предложение денег акча сунушу

Предложен
ие кредита кредит сунушу

Предложение неэластичное ийкемсиз сунуш

Предложение труда эмгек сунушу

Предложение эластичное ийкемдvv сунуш

Предмет буюмзат

Предметная специализация буюмзат адистештирvvсv

Предметы первой необходимости эъ зарыл буюм заттар

Предметы роскоши шаан
-
шёкёт буюмдары

Преднамеренное банкротство атайын жасалган банкротчулук

Предотвра
¿
ение вреда зыяндын алдын алуу

Предписание жазма буйрук

Предприниматель ишкер

Предпринимательская монополия ишкерлик монополия

Предпринимательская сп
особность ишкерлик жёндём

Предпринимательский капитал ишкерлик капитал

Предпринимательство ишкерчилик

Предприятие ишкана

Представительство ёкvлчvлvк

Представление сунуш, кёрсётvм

Предупреждение эскертvv

Предупреждение преступлений кылмыштын алдын ал
уу

Преждевременная инфляция озгон инфляция

Презентация бет ачар

Презумпция невиновности жазыксыздык жоромолу

Прекра
¿
ение кыскартуу

Премиальная оплата труда эмгектин сыйакысы

Премия сыйакы, сыйлык

Прения судебные соттогу жарыш сёз

Препарат дары
-
дарм
ек

Прерогатива артыкчылыктуу укук,

прерогатива

Преследование куугунтук

Преступление кылмыш

Преступление против порядка башкаруу тартибине каршы

управления кылмыш

Преступления против правосудия сот акыйкатына каршы кылмыш

Преступное сооб
¿
ество кылмыш
керлер тобу

Претензионное письмо доо кат

Претензия доо, талап

При (например, при Правительстве, караштуу (мисалы, Їкмёткё,

Президенте) Президентке караштуу)

Прибавочный продукт кошумча продукт

Прибыль пайда

Прибыль потребителя керектёёчvнvн пайдасы

Приватизационные сертификаты менчиктеме сертификат

Приватизация менчиктештирvv

Приватизация управления (при
-
башкармалыкты менчиктештирvv

глашение экспертов от частно
-
(эксперттерди жеке менедж
-

го менеджмента к управлению менттен ишканаларды башка
-


пр
едприятиями) рууга чакыруу)

Привилегированные акции артыкчылыгы бар акциялар

Привлеченный капитал тартылган капитал

Привод айдап келтирvv

Привычная закупка кёнvмvш сатып алуу

Пригласительный билет чакыруу белети

Приговор ёкvм

Приемная кабылдама, кабы
лдоочу жай

Признание гражданина безвестно жаранды дайынсыз жок болду

отсутствую
¿
им деп таануу

Признание де
-
факто де
-
факто таануу

Признание де
-
юре де
-
юре таануу

Прикладная экономика колдонмо экономика

Прикладная экономическая наука колдонмо экономика
илими

Прилавка пештакта

Приложение тиркеме

Принудительное лечение мажбурлап дарылоо

Принуждение к даче показаний далил (кёрсётмё) айтууга маж
-
бурлоо

Принцип взаимности ёз ара жардамдашуу принциби

Принцип всеоб
¿
его уважения прав адамдын укугун жалпы
сыйлоо

человека принциби

Принцип добросовестного выпол
-
эл аралык милдеттенмелерди

нения международных обяза
-
адилет аткаруу принциби

тельств

Принцип запре
¿
ения применения кvч колдонууга жана кvч

силы и угрозы силой колдонуп коркутууга тыюу

салуу принци
би

Принцип международного права эл аралык укук принциби

Принцип минимизации прибыли кирешени азайтуу принциби

Принцип минимизации убытков чыгашаны азайтуу принциби

Принцип мирного разрешения эл аралык талаш
-
тартышты

международных споров тынчтык жолу ме
нен чечvv

принциби

Принцип “невидимой руки” “кёрvнбёс кол” принциби

Принцип невмешательство во ички иштерге кийлигишпёё

внутренние дела принциби

Принцип равноправия и права наро
-
элдерге теъ укуктуулук жана ёз

дов распоряжаться своей судьбой тагдырын ё
зv чечvvгё укук

берген принцип

Принцип сотрудничества между мамлекеттер ортосунда

государствами кызматташуу принциби

Принцип суверенного равенства мамлекеттердин эгемендvv

государств теъчилик принциби

Принцип территориальной целост
-
мамлекеттердин айма
к бvтvндvк

ности государств принциби

Приобретенных прав доктрина алынган укуктар доктринасы

Приоритета и прямого действия артыкчылык жана тике киришvv

международного права принцип жагындагы эл аралык укук

принциби

Приостановление токтото туруу

Приос
тановление действия эл аралык келишимдин иштешин

международного договора токтото туруу

Приостановление срока давности эскирvv мёёнётvнvн токтотулушу

Приток капитала капиталдын агылышы

Притон кёмvскё жайлар

Приусадебный участок короо
-
жай участогу

Причи
ны инфляции инфляциянын себептери

Проблема кёйгёй, тvйvндvv маселе

Проблема экономии vнёмдёё проблемасы

Проводник жолшерик

Провокация чагым, жалаа

Прогноз болжол

Прогнозирование экономики экономиканы болжолдоо

Прогул ишке келбегендик

Продажная цена
сатуу баасы

Продукт ёнvм, продукт

Продуктивный скот азык мал

Продуктообмен продукт алмашуу

Продукция азык
-
тvлvк, продукция

Проездная плата жолкире

Проект долбоор

Прожиточный минимум тирлик минимуму

Производственная кооперация ёндvрvш кооперациясы

Производственные потребности ёндvрvш муктаждыктары

Производство 1. ёндvрvш; 2. ёндvрvv

Производство нематериальных благ материалдык болбогон каражат
-

тарды ёндvрvv

Производство трудоемких видов тvйшvктvv продукция тvрлёрvн

продукции ёндvрvv

Производст
во энергоемких видов энергияны арбын сарптоочу

продукции продукция тvрлёрvн ёндvрvv

Проктология проктология

Пролонгация мёёнёттv узартуу

Пролонгация международного эл аралык келишимди узартуу

договора

Промежуточная продукция арадагы продукция

Промульг
ация международного эл аралык келишимди расмий

договора жарыялоо

Промышленное развитие страны ёлкёнvн ёнёр жайын ёнvктvрvv

Пропаганда жайылтуу, пропаганда

Прописка катталгы

Пропорции об
¿
ественного коомдук кайталап ёндvрvv

воспроизводства пропорциялары

Пропорциональная система пропорциялык система

Пропорциональный налог пропорциялык салык

Пропорция пропорция

Пропуск ёткёрмё

Пророгационное соглашение аныктама келишим

Прородина тvпмекен

Простое воспроизводство жёнёкёй кайталап ёндvрvv

Проступок жору
к

Протекторат протекторат

Протекционизм протекционизм

Протест протест

Противозатратный механизм чыгымга каршы механизм

Противостояние тирешvv

Протокол протокол

Профдезинфекция алдын ала жугушсуздандыруу

Профпатология профпатология

Процветаю
¿
ая отр
асль гvлдёп ёнvгvп жаткан тармак

Процедура жол
-
жобо

Процент пайыз, процент

Процентная ставка пайыздык ёлчём

Процесс процесс

Процесс производства ёндvрvш процесси

Прошлый труд ёткён эмгек

Прямая взаимосвязь ёз ара тике байланыш

Прямое налогообложени
е тике салык салуу

Прямой продуктообмен тике продукт айырбаштоо

Прямой экспорт тvз экспорт

Прямые инвестиции тvз салымдар

Прямые налоги тvз салыктар

Псевдоним тергеме ат

Пульмонология пульмонология

Путешествие сапарРабота сезонная ёнёктvк жумуш

Работодатель жумуш берvvчv

Работополучатель жумуш алуучу

Работник кызматчы

Работорговля кул соода

Рабочая копия жумушчу кёчvрмё

Рабочий жумушчу

Рабочий негатив жумушчу негатив

Рабочий позитив изображения сvрёттvн жумушчу позитиви

Рабочий скот кёлv
к мал

Равенство теъчилик

Равно тете

Равновесие теъдеш, теъ салмак

Равновесная величина реального реалдуу УДПнин теъсалмак

ВНП чоъдугу

Равновесная цена теъ салмак баа

Равновесный доход теъдеш киреше

Равновесный национальный продукт теъдеш улуттук ёнv
м, продукт

Равновесный уровень цен баалардын теъсалмак деъгээли

Равновесный продукт ЧНП теъ салмак таза улуттук

Равный теъ

Радикализм чечкиндvvлvк

Радикальная реформа радикалдуу реформа

Разбазаривание чачып жок кылуу

Разбирательство териштирvv

Разбо
й каракчылык

Развал бvлvнvv

Развитые страны ёнvккён ёлкёлёр

Развратные действия ыпылас аракеттер

Разговорник тилачар

Разгосударствление мамлекеттен ажыратуу

Разгосударствление экономики экономиканы мамлекеттен

ажыратуу

Разделение функции собственнос
ти менчиктин жана башкаруунун

и управления иш
-
милдетин жиктёё

Разовые цены бир жолку баалар

Разработка иштелме

Разрушение документа документтин бузулушу

Разряд баскыч

Разукрупнение кичирейтип бёлvv

Район район

Ракорд ракорд

Рана жараат, жаракат

Ра
нг архива архив даражасы

Рантье рантье

Рапорт билдирме

Расовая дискриминация расалык кодулоо

Расписание жvгvртмё, расписание

Расписка тилкат

Расписка в приеме документов документтерди кабылдоо

тилкаты

Расплав эритинди

Распологаемый доход колдо бар
киреше

Распорядитель тескёёчv

Распорядитель финансов каражат бёлvштvрvvчv

Распорядительные документы тескёё
-
буюруу документтери

Распоряжение тескеме

Распределение богатства байлыкты бёлvштvрvv

Распределение доходов кирешени бёлvштvрvv

Распределение
личного дохода жеке кирешени бёлvштvрvv

Распределение налогового бремени салык жvгvн бёлvштvрvv

Распределение убытка чыгашаны бёлvштvрvv

Распределительная функция цены баанын бёлvштvрмё иши

Рассрочка созуу, узартуу

Рассылка жёнётмё

Раствор 1. эритме;
2. кошкон ылай

Растительный мир ёсvмдvктёр дvйнёсv

Расточительность ысырапкорчулук

Расход 1. чыгаша, чыгым; 2. сарптоо

Расходы государственные мамлекеттик чыгашалар

Расходы частной компании жеке менчик компания

чыгашалары

Расчет эсеп
-
кысап, алыш
-
бе
риш

Расчетливость vнёмдvvлvк

Расчетно
-
сберегательная компания эсептешме
-
аманат компаниясы

Расчетные документы эсептешvv документтери

Расчетные цены эсептешvv баалары

Расчетный баланс эсеп
-
кысап балансы

Расчетный счет vдёт, алыш
-
бериш эсеби

Расширение
кеъейтvv

Расширенное воспроизводство кеъейтилген кайталап ёндvрvv

Ратификация ратификация

Рационализм 1. сарамжалдык; 2. акылчылык

Реабилитационный заем ёзvн актоочу зайым

Реальная заработная плата реалдуу кызмат акы

Реальная экономика учурдагы экон
омика

Реальное богатство колдо бар байлык

Реальный доход колдо бар киреше

Реанимация реанимация

Ревальвация ревальвация

Ревизия текшерvv

Революционная ситуация революциялык кырдаал

Регест регест

Региональная безопасность регион коопсуздугу

Региона
льная безработица региондук жумушсуздук

Региональное развитие региондорду (аймактарды)

ёнvктvрvv

Регистрационная карточка каттоо баракчасы

Регистрационный штамп каттоо штампы

Регистрация документов документтерди каттоо

Регламент регламент

Регрессивны
й подоходный налог регрессивдvv жеке киреше

салыгы

Регулирование валютного курса валюта курсун жёнгё салуу

Регулирование влажности воздуха архивканадагы аба нымдуулугун

в архивохранили
¿
е жёнгё салуу

Регулирование внешней торговли тышкы сооданы жёнгё са
луу

Регулирование рынка труда эмгек базарын жёнгё салуу

Регулируемая рыночная экономика башкарылма базар экономикасы

Регулируемый рынок жёнгё салынуучу базар

Регулирую
¿
ая функция цены баанын жёндёё иш
-
милдети

Редакция текста документа документ текстини
н редакциясы

Редкоземельная продукция сейрек жер продукциясы

Редкость ресурсов ресурстардын сейректиги

Реестр тизме, реестр

Реестр описей дел кёктёмё тизмектеринин реестри

Режим тvзvлvш, тартип, бийлик

Режим наибольшего благоприятст
-
эъ бир жагымдуу ша
рт тvзvv

вования режими

Режим хранения документов документтерди сактоо тартиби

Режим экономии vнём тартиби

Резерв такоол (аскер ишинде)

Резервный капитал резервдеги капитал

Резидент резидент

Резкость изображения сvрёттvн дааналыгы

Резолюция резолюци
я

Реидеологизация кайра идеологиялоо

Реимпорт товаров товарларды кайра импорттоо

Реинвестирование прибыли кирешени кайра инвестициялоо

Реинвестиция реинвестиция

Реинтеграция кайра бирлештирvv(бvтvндёш
-
тvрvv), реинтеграция

Рейтинг рейтинг

Реквизит дар
ек кат, реквизит

Реквизит документа документ дареги

Реквизиция реквизиция

Реклама жарнама

Рекламный бизнес жарнак бизнеси

Рекомендация кепилдеме, сунуш

Реконверсия реконверсия

Реконструкция реконструкция

Ректификация границ чек ара ректификациясы

Ректоромоноскопия ректоромоноскопия

Рекультивация земель жердин кvрдvvлvгvн калыбына

келтирvv

Религиозная идеология диний идеология

Реликвия таберик

Ремесло ёнёр, кол ёнёр

Ремилитаризация кайра аскерлештирvv

Ремонт обуви бут кийим оъдойт

Ремонт час
ов саат оъдойт

Реновация основных фондов негизги фонддорду жаъылоо

Рентабельность рентабелдvvлvк

Рентные отношения ренталык мамилелер

Рентные платежи ренталык тёлёмдёр

Рентный доход рента кирешеси

Реография реография

Реорганизация ёзгёртvп куруу

Ре
перации реперациялар

Репатриация репатриация

Реприватизация кайра менчиктештирvv

Респиратор тумшук кап

Реставрация калыбына келтирvv (жаъылоо)

Реставрация документов документтерди калыбына

келтирvv

Реставрационный материал калыбына келтиргич материал


Реституция реституция

Реструктуризация тvзvмvн ёзгёртvv

Реструктуризация долгов карыздардын тvзvмvн ёзгёртvv

Реструктуризация производствен
-
ёндvрvш секторунун тvзvмvн

ного сектора ёзгёртvv

Ресурс ресурс

Ресурсоемкие товары Ресурска опкок товарлар

Р
еторсия реторсия

Ретроспективная документная ёткёндv чагылдырган документ

информация (РДИ) маалыматы (РДМ)

Реферат реферат

Рефинансирование кайра каржылоо

Рефинансирование государственного мамлекеттик карызды кайра

долга каржылоо

Реформатор реформачы

Рецензия пикир, рецензия

Рецидив преступлений ёнёкёт кылмыштар

Решение чечим

Реэкспорт реэкспорт

Рисковый бизнес кооптуу бизнес

Родство туугандык

Розничная торговля чекене соода

Розничная цена чекене баа

Розничный товарооборот чекене соода товарла
рынын

айланымы

Розыск издёё

Россия Орусия

Россыпь документов чачкын документтер

Ротация орун алмаштыруу, ротация

Рубрика айдарбап

Рукописный документ колжазма документ

Рукописный отдел колжазма бёлvмv

Рукопись сборника документов документтер жыйнаг
ынын

колжазмасы

Рулонный микрофильм тvрмёк микрофильм

Ручательство кепилдик

Рынок базар

Рынок валютный валюта базары

Рынок денежный акча базары

Рынок духовных благ рухий дёёлёттёр базары

Рынок иностранной валюты чет ёлкё валюта базары

Рынок информ
ации маалымат базары

Рынок капиталов и ценных бумаг капиталдар жана баалуу кагаздар

базары

Рынок международный эл аралык базар

Рынок местный жергиликтvv базар

Рынок национальный улуттук базар

Рынок несовершенной конкуренции солгун конкуренция базары

Рынок потребительских товаров керектёё товарларынын базары

Рынок ресурсов ресурстар базары

Рынок совершенной конкуренции жакшырган конкуренция базары

Рынок ссудного капитала ссудалык капитал базары

Рынок технологии технология базары

Рынок услуг кёрсётv
лчv кызматтар базары

Рынок фьючерсов фьючерс базары

Рыночная монополия монополия базары

Рыночная политика базар саясаты

Рыночная свобода базар эркиндиги

Рыночная система базар системасы

Рыночная экономика базар экономикасы

Рыночный период базар мезг
или

Рыночный социализм базар социализми

Рыночный спрос базар сурамы

Рэкет зордукчу, рэкет

Рюкзак жонкуржун

Ряд катарСальдо сальдо

Самовозрастание стоимости нарктын ёзvнён ёзv ёсvшv

Самодеятельное население ёз демилгелvv иштеген калк

Самозаготов
ка ёзvнё ёзv даярдоо

Самонадеянность жеъил ойлук

Самообеспечение ёзvн
-
ёзv камсыздоо

Самоокупаемость ёзvн актоочулук

Самоопределение народов принцип элдердин ёз тагдырын ёзv чечvv

принциби

Самостоятельность предприятия ишкананын ёз алдынчалыгы

Самоуби
йство ёз жанын кыюу

Самоуправление ёзvн
-
ёзv башкаруу

Самоуправство ёзvм билемдик

Самофинансирование ёзvн каржылоо

Санация оъоо, санация

Санитарная авиация санитардын авиация

Санитарно
-
гигиенический режим санитардык
-
гигиеналык тартип

Санкция санкция

Сатисфакция сатисфакция

Сбалансирование баланстоо

Сбалансированная инфляция балансташкан инфляция

Сбалансированный годовой бюджет балансташкан жылдык бюджет

Сберегательная компания аманат компаниясы

Сберегательное учреждение аманат мекемеси

Сберегате
льный вклад аманат салым

Сберегательный сертификат аманат сертификат

Сбережение vнёмдёлгён акча (каражат)

Сберкнижка аманат китепчеси

Сбор в натуре натуралай жыйым

Сборник документов документтер жыйнагы

Сброс кир агынды

Сбыт сатуу

Сбытовые организа
ции сатуучу уюмдар

Сведения об изменениях в составе фонддордун кёлёмvндёгv жана

и об
¢
еме фондов курамындагы ёзгёрvv боюнча

маалымат

Сверхстоимость vстёк нарк

Сверхурочная работа мёёнёттён ашык иш

Световой режим жарык режими

Светостойкость ёъv ёчпёстv
к

Светофор белгишам, светофор

Светский диний болбогон, динден тышкары

Свидетельские показания кvбё далилдер

Свидетельство кvбёлvк

Свобода выбора тандам эркиндиги

Свобода предпринимательства ишкерчилик эркиндиги

Свобода торговли соода эркиндиги

Свобод
ная конкуренция эркин конкуренция

Свободная предпринимательская эркин ишкерлик

деятельность

Свободная торговля эркин соода

Свободная цена эркин баа

Свободная экономика эркин экономика

Свободная экономическая зона экономикалык эркин аймак

Свободно ко
нвертируемая валюта эркин ётvvчv валюта

Свободное движение рабочей силы жумушчу кvчvнvн эркин

кыймылы

Свободное предпринимательство эркин ишкерчилик

Свободное ценообразование баанын эркин коюлушу

Свободный бизнес эркин бизнес

Свободный рынок эркин баз
ар

Сводка жыйынтык маалымат

Связка документов документтер таъгагы

Сговор (преступный) кёмvскё бvтvм

Сделка бvтvм

Себестоимость ёздvк нарк

Сегмент сегмент

Сегментация рынков базарды сегменттёё

Сегментирование сегменттёё, сегментке бёлvv

Сегрегация
сегрегация

Сезонная безработица ёнёктvк жумушсуздук

Секретариат секретариат

Семейный архивный фонд vй
-
бvлёлvк архив фонду

Семья языков тил байтобу

Серия серия

Сеть государственных архивов мамлекеттик архивдер тармагы

Силовые структуры кvч тvзvмдёрv

Символические деньги символ акча

“Синие воротнички” “кёк жакалар”

Система тутум, система

Система архивных учреждений архив мекемелер тутуму

Система документации документация тутуму

Система каталогов каталогдор тутуму

Система коммерческих банков комме
рциялык банктар

системасы

Система научно
-
справочного документтердин илимий
-
маалы
-

аппарата к документам матчыл аппаратынын тутуму

Система национальных счетов Улуттук эсептер системасы (УЭС)

(СНС)

Система неразменных кредитных майдаланбас кредит акча

ден
ег системасы

Систематизация документов документтерди системага салуу

Систематическая классификация документтеги маалыматты

документной информации системалуу жиктёё

Систематический такай, дайыма, ёнёкёт, узак

убакыт

Систематический архивный каталог сист
емалык архив каталогу

Систематический указатель системалык кёрсёткvч

Ситуация жагдай

Скачкообразное развитие секирмелvv ёнvгvш

Скидки жеъилдетvv, арзандатуу, кемитvv

Складское хозяйство кампа чарбасы

Скользя
¿
ий вольготный курс ёзгёрvлмё эркин курс

Ск
орость денежного обра
¿
ения акча айланымынын ылдамдыгы

Скорость оборота капитала капитал айланымынын

ылдамдыгы

Скорость обра
¿
ения денег акча жvгvртvvнvн ылдамдыгы

Скрытое перенаселение кёмvскё жумушсуздук

Скупка сатып алуу

Скупка золота алтын сатып алу
у

Слабоумие кем акыл

Следователь тергёёчv

Слияние кошулуу

Сложный мультипликатор татаал мультипликатор

(кёрсёткvч)

Сложный труд татаал эмгек

Служа
¿
ий кызматкер

Служба занятости ишке орноштуруу кызматы

Служба мониторинга мониторинг кызматы

Служба н
аучно
-
технической илимий
-
техникалык маалымат

информации (НТИ) (ИТМ) кызматы

Служебная записка кызмат каты

Служебная обязанность кызмат милдети

Служебный подлог кызмат будамайы

Смежные предприятия байланыштуу ишканалар

Смена кезмет, нёёмёт

Смертная ка
знь ёлvм жазасы

Смешанная собственность аралаш менчик

Смешанная экономика аралаш экономика

Смешанная экономическая система аралаш экономикалык система

Смешанное товари
¿
ество алакалаш шериктик

Смешанные компании алакалаш компаниялар

Смешанные предприят
ия аралаш ишканалар

Смягчение наказания жазаны жеъилдетvv

Снабжение жабдуу

Снижение производительности ёндvрvмдvvлvктvн тёмёндёшv

Снижение темпов роста ёсvш темпинин басаъдашы

Собственная выгода жеке пайда (кызыкчылык)

(заинтересованность)

Собственно
сть менчик

Собственность акционерных акционердик коомдор менчиги

об
¿
еств

Собственность иностранных чет ёлкё ишканаларынын

предприятий менчиги

Собственность на землю жер менчиги

Собственность совместных орток ишканалар менчиги

предприятий

Собственные о
боротные средства менчик жvгvртvv каражаттары

Собственный капитал менчик капитал

Совершеннолетие жашы жеткендик, бойго

жеткендик

Совершенная конкуренция жеткилеъ конкуренция

Совершенная неэластичность ёркvндёгён ийкемсиз сунуш

предложения

Совершенная н
еэластичность ёркvндёгён ийкемсиз сурам

спроса

Совершенная эластичность ёркvндёгён ийкемдvv сунуш

предложения

Совершенная эластичность спроса ёркvндёгён ийкемдvv сурам

Совет кеъеш

Совет Европы Европа Кеъеши

Совместная собственность орток менчик

Совме
стное предприятие орток ишкана

Совме
¿
ение профессий кесипти айкалыштыруу

Совокупное предложение жыйынды сунуш

Совокупность преступлений кылмыш жыйындысы

Совокупность приговоров ёкvм жыйындысы

Совокупные затраты труда эмгектин жалпы сарпталышы

Совокуп
ные издержки жалпы чыгымдар

Совокупный валовой продукт жыйынды дvъ продукт

Совокупный годовой доход жалпы жылдык киреше

Совокупный доход семьи vй
-
бvлёнvн жыйынды кирешеси

Совокупный работник жыйынды кызматкер

Совокупный спрос жыйынды сурам

Современная
стоимость учурдагы нарк

Современные деньги азыркы акча

Согласие с потерпевшим жабырлануучу менен тынышуу

Соглашение макулдашма

Содружество Независимых Кvнкорсуз мамлекеттер ынты
-

Государств (СНГ) магы (КМЫ)

Соединение исков доолорду бириктирvv

Соеди
нение наказаний жазаларды бириктирvv

Соединение уголовных дел кылмыш иштерин бириктирvv

Созидание жаратуу

Созидательность жаратмандык

Сокра
¿
ение предложения сунуштун кыскарышы

Сокра
¿
ение спроса сурамдын кыскарышы

Солдат черvv, черик, солдат

Сооб
¿
ени
е билдирvv

Сопоставимые цены салыштырылуучу баалар

Сопроводительное письмо коштомо кат

Сопряженные отрасли байланыштуу тармактар

Сопряженный продукт байланыштуу продукт

Сословие социалдык топ

Состав курам

Состав научно
-
справочного илимий
-
маалыматчыл
аппараттын

аппарата курамы

Состав преступления кылмыш курамы

Составить постановление токтом жазуу

Состязательность далилтартыш

Сосудистая хирургия кан тамыр хирургиясы

Сотрудничество кызматташтык

Соучастие кошо болуу

Сохранность документов докумен
ттердин сакталышы

Социализированные доходы социалданган кирешелер

Социалистическая экономика социалисттик экономика

Социальная благотворительность социалдык кайрымдуулук

Социальная за
¿
ита безработицы жумушсуздукту социалдык

коргоо

Социальная напряжен
ность социалдык чыъалуу

Социальная политика социалдык саясат

Социальная революция социалдык революция

Социальная рыночная экономика социалдык базар экономикасы

Социальная ситуация социалдык кырдаал

Социальная справедливость социалдык адилеттvvлvк

Соц
иальная структура об
¿
ества коомдун социалдык тvзvмv

Социально
-
правовой запрос социалдык
-
укукчул суроо
-
талап

Социально
-
ориентированная социалдык багыттуу базар

рыночная экономика экономикасы

Социальное обеспечение социалдык камсыздоо

Социальное равенство
социалдык теъдик

Социальное регулирование социалдык жёнгё салуу

Социальное страхование социалдык камсыздандыруу

Социальные выплаты социалдык тёлёмдёр

Социальные и политические социалдык жана саясий ташкын
-

потрясения дар

Социальные конфликты социалды
к кагылыш

Социальные отношения социалдык мамилелер

Социальные трансферты социалдык трансферттер

Социальный кризис социалдык кризис

Социальный слой социалдык катмар

Сочинение (школьное) дилкат, дилбаян, чыгармача

Спад производства ёндvрvштvн тёмёндёшv


Спальный мешок тvнёк кап

Спекулятивный спрос на деньги акчага деген чайкоочулук сурам

Специализация адистештирvv

Специализация производства ёндvрvштv адистештирvv

Специализированные банки атайын банктар

Специализированные кооперативы атайын кооперати
вдер

Специалист по инжиниринговым инжиниринг кызматы боюнча

услугам адис

Специальные права атайын укуктар

Списание эсептен чыгаруу

Список фондов архива архив фонддорунун тизмеси

Спонсор демёёрчv

Спор международный эл аралык талаш
-
тартыш

Способ произ
водства ёндvрvш жолу

Справедливое распределение кирешени адилет бёлvштvрvv

доходов

Справедливости принцип адилеттvvлvк принциби

Справедливость акыйкатчылдык

Справка маалымкат

Справка медицинская медициналык маалымкат

Справка метрическая метиркелик ма
алымкат

Справочно
-
информационное издание маалыматчыл басылма

Справочно
-
информационный фонд маалыматчыл фонд (МФ)

(СИФ)

Спрос и предложение сурам жана сунуш

Спрос на деньги акчага деген сурам

Спрос на кредит кредитке деген сурам

Спрос на труд эмгекке
деген сурам

Спрос неэластичный ийкемсиз сурам

Спрос эластичный ийкемдvv сурам

Сравнительное преиму
¿
ство салыштырмалуу артыкчылык

Сравнительные издержки салыштырмалуу чыгымдар

Среднеамериканская зона свобод
-
Тvндvк Америка эркин соода

ной торговли (НА
ФТА) зонасы (ТАЭСЗ)

Средневзвешенная цена орточо баа

Среднедушевой доход жан башына бёлvнгён орточо

киреше

Средние валовые (совокупные) орточо дvъ (жалпы) чыгымдар

издержки

Средние переменные издержки ёзгёрvлмё орточо чыгымдар

Средние постоянные изд
ержки орточо туруктуу чыгымдар

Средние слои об
¿
ества коомдун орто катмарлары

Средняя выручка (средний доход) орточо тvшкён акча (орточо

киреше)

Средняя склонность к потреблению керектёёгё орточо ыктоочулук

Средняя склонность к сбережению жыйып
-
терvvгё
орточо ыктоочу
-
лук

Средняя ставка налогообложения салыктын орточо чени

Средства массовой информации маалымат каражаттары

Средство обра
¿
ения айланым каражаты

Средство сбережения аманат каражат

Срок окупаемости актоо мёёнётv

Срока давности неприменени
е колдонбоо мёёнётvнvн эскириши

Сроки освидетельствования кvбёлёндvрvv мёёнётv

Сроки хранения документов документтерди сактоо мёёнётv

Срочная ссуда мёёнёттvv ссуда

Срочные вклады мёёнёттvv акча

Срочные депозиты мёёнёттvv депозиттер

Ссуда ссуда

Ссудный
потенциал банковской банк системасынын ссудалык

системы кудурети

Ссудо
-
сберегательная ассоциация ссуда сактоочу ассоциация

Ссылка 1. сvргvн; 2. шилтеме

Стабилизационный валютный фонд турукташтыруучу валюта кору

Стабилизация турукташтыруу

Стабильность
туруктуулук, стабилдvvлvк

Стабильный уровень пени туумдун туруктуу деъгээли

Ставка чен (экон.)

Ставка банковского процента банк процентинин чени

Ставка заработной платы эмгек акы чени

Ставка налога салык чени

Ставка рефинансирования кайра каржылоо ч
ени

Ставка страховой премии камсыздандыруу сыйлыгынын

чени

Стагнация (прекра
¿
ение стагнация (экономикалык

экономического роста) ёсvштvн токтошу)

Стадия экономического роста экономикалык ёсvш стадиясы

Стаж иштеген жылдары, стаж

Стандарт стандарт

Стан
дартизация стандартташтыруу

Стандартизированный товар стандартташкан товар

Стандартный продукт стандарт продукт

Стандарты мировые дvйнёлvк стандарттар

Старение документа документтин эскириши

Стартовая цена адепки баа

Стартовый капитал кёрёъгё капитал


Статистика статистика

Статистическая документация статистикалык документация

Статистический отчет статистикалык отчет

Статичная экономика статикалык экономика

Статус статус

Статус
-
кво статус
-
кво

Статут статут

Стационарная выставка архивных архив до
кументтеринин кёчпёс

документов кёргёзмёсv

Стационарный стеллаж кёчпёс текче

Стеллаж текче

Стенограмма стенограмма

Стенография стенография

Стереоскопический кинофильм стереоскопиялык кинофильм

Стерлинговый блок стерлинг блогу

Стиль ыкма, жол, стиль

Стимулирование экспорта экспортко дем берvv

Стихийный рыночный порядок стихиялуу базар тартиби

Стихотворение казал

Стоимостное строение капитала капиталдын нарк тvзvлvшv

Стоимость нарк

Стоимость денег акча наркы

Стоимость жизни жашоо наркы

Стоимост
ь потребительской керектёё куржун наркы

корзины

Стоимость обучения билим берvv наркы

Столица ордошаар, башкалаа

Стратегическое планирование стратегиялык пландоо

Стратегия тvпкv максат, стратегия

Стратегия антиинфляционного инфляцияга каршы жёнгё салу
у

регулирования стратегиясы

Страхование камсыздандыруу

Страхование по старости, карылыгына, эмгекке жарамсыз
-

нетрудоспособности дыгына байланыштуу камсыз
-

дандыруу

Страховая копия камсыздандыруу кёчvрмёсv

Страховая медицина камсыздандыруу медицинасы

С
траховая система камсыздандыруу системасы

Страховой фонд камсыздандыруу фонду

Строевой устав сап уставы

Строй сап

Структура тvзvм

Структура денежной массы акча массасынын тvзvмv

Структура доходов (расходов) калк кирешесинин (чыгымынын)

населения тvзv
мv

Структура затрат сарптардын тvзvмv

Структура национального хозяйства улуттук чарба тvзvмv

Структура платежного баланса тёлём балансынын тvзvмv

Структура рынка базар тvзvмv

Структура рыночных отношений базар мамилелеринин тvзvмv

Структура себестоим
ости ёздvк нарк тvзvмv

Структура цены баанын тvзvмv

Структурная безработица тvзvмгё байланышкан жумуш
-

суздук

Структурная политика тvзvм саясаты

Структурное подразделение тvзvмдvк бёлvмчёлёр

Структурные изменения (сдвиги) экономикадагы тvзvмдvк

в экон
омике ёзгёрvvлёр (жылыштар)

Структурный дефицит тvзvм тартыштыгы

Структурный кризис тvзvм кризиси

Структурный риск тvзvм тобокели

Студия абазжай, студия

Стюардесса асманшерик, стюардесса

Субаренда субаренда

Субвенция субвенция

Субсидия субсидия

Су
бтитры субтитрлер

Суб
¢
ект права укук суб
¢
екти

Суверенитет потребителя керектёёчvнvн эркиндиги

Суверенность эгемендvvлvк

Судимость соттолгондук

Судебное определение сот аныктамасы

Судебное поручение сот табыштамасы (буйругу)

Судебное разбирательство
сот териштирvvсv

Судебное решение сот чечими

Судебное следствие сот тергёёсv

Судебные издержки сот чыгымдары

Судебный исполнитель сот аткаруучу

Судопроизводство сот ишин жvргvзvv

Супермаркет супермаркет

Сфера чёйрё

Сфера бизнеса бизнес чёйрёсv

Сфе
ра влияния таасир чёйрёсv

Сфера обра
¿
ения жvгvртvv чёйрёсv

Сфера услуг кызмат кёрсётvv чёйрёсv

Сфера функционирования иш
-
аракет чёйрёсv

Схема классификации документов документтерди жиктёё схемасы

Схема систематизации документов документтерди системалоо


схемасы

Счет внешнеэкономических связей тышкы экономикалык

байланыштар эсеби

Счет движения капиталов капиталдар кыймылынын эсеби

Счет
-
заявление эсеп
-
кысап арызы

Счет капитальных затрат капиталдык чыгымдар эсеби

Счет образования доходов киреше кийирvv
эсеби

Счет продуктов и услуг продукт жана кёрсётvлчv кызмат

эсеби

Счет производства ёндvрvш эсеби

Счет теку
¿
их операций кvнvъкv операциялардын эсеби

Счетоводство эсепчилик

Сырье чийки зат

Сырьевая база чийки зат базасы

Сырьевой кризис чийки зат криз
иси

Сырьевые запасы чийки зат кору

Табель табель

Таблица 1. жадыбал; 2. тизмек

Таблица затрат и результатов чыгым жана натыйжа таблицасы

Таблица производственных ёндvрvш мvмкvнчvлvктёрvнvн

возможностей эсеби

Табула раза концепция табула раза концепция


Тактика тактика

Тактика антиинфляционного инфляцияга каршы жёнгё салуу

регулирования тактикасы

Таможенная декларация бажы декларациясы

Таможенная пошлина бажы алымы

Таможенный барьер бажы тосмосу

Таможня бажы

Тариф тариф

Тарифная ставка тариф чен
и

Твердая валюта ётvмдvv валюта

Творчество чыгармачылык

Текст текст

Текучесть рабочей силы жумушчу кvчvнvн туруксуздугу

Теку
¿
ий банковский счет кvнvъкv банк эсеби

Теку
¿
ий расчет кvндёлvк эсеп
-
кысап

Телеграфный стиль телеграф стили

Телохранитель жанс
акчы

Темпы экономического роста экономикалык ёсvштvн темптери

Тенденция мvнёздvv багыт, тенденция

Тенденция возрастания затрат чыгымдардын кёбёйvш

тенденциясы

Тендер (конкурс проектов) тендер (долбоорлор конкурсу)

“Теневая экономика” “кёмvскё экономика


“Теневой бизнес” “кёмvскё бизнес”

“Теневой рынок” “кёмvскё базар”

Теократия теократия

Теория государственного выбора мамлекеттик тандам теориясы

Теория государственных финансов мамлекеттик финансы теориясы

Теория издержек производства ёндvрvш чыгымд
арынын теориясы

Теория мультипликатора мультипликатор теориясы

Теория “невидимой руки” “кёрvнбёс кол” теориясы

Теория неолиберализма неолиберализм теориясы

Теория об
¿
ественного выбора коомдук тандам теориясы

Теория платежеспособности тёлёмгё кудуреттvv
лvк теориясы

Теория предельной полезности чек пайдалуулук жана чек

и предельной производительности ёндvрvмдvvлvк теориясы

Теория прибавочной стоимости кошумча нарк теориясы

Теория прибыли пайда теориясы

Теория рыночной экономики базар экономика теорияс
ы

Теория сравнительных преиму
¿
еств салыштырмалуу артыкчылыктар

теориясы

Теория трудовой стоимости эмгек наркынын теориясы

Теория экономического роста экономикалык ёсvм теориясы

Теплица кvнёскана

Термин термин

Термос чайдан, термос

Территориальное в
ерховенство аймак жагынан жолу улуктук

Терроризм террорчулук

Техническое перевооружение техникалык кайра жабдуу

Техноемкие изделия техникага опкок буюмдар

Технократия технократия

Технологическая база технологиялык база

Технологическая олигополия техн
ологиялык олигополия

Технологическая специализация технологиялык адистештирvv

Тип экономического развития экономикалык ёсvштvн тиби

Типы экономических систем экономикалык системалар тиби

Типы экономических циклов экономикалык циклдар тиби

Типовой догов
ор типтvv келишим

Типовой документ типтvv документ

Типовой проект типтvv долбоор

Титульный лист титулдук барак

Тобара доктрина Тобар доктринасы

Товар товар

Товар высокой категории жогорку категориядагы товар

Товар длительного пользования узак мёёнёт
урунулчу товар

Товар низкой категории тёмёнкv категориядагы товар

Товари
¿
ество шериктик

Товари
¿
ество с неограниченной жоопкерчилиги чектелбеген

ответственностью шериктик

Товари
¿
ество с ограниченной жоопкерчилиги чектvv

ответственностью шериктик

Товарн
ая биржа товардык биржа

Товарная марка товардык марка

Товарно
-
денежные отношения товар
-
акча мамилелери

Товарные знаки товардык белгилер

Товарные излишки ашык товарлар

Товарный демпинг товардык демпинг

Товарный дефицит товар тартыштыгы

Товарный поток
товар агыны

Товарный рынок товар базары

Товаропотребитель товар керектёёчv

Товар
-
субституты субститут товарлар

Товары
-
заменители ордун басчу товарлар

Товары и услуги об
¿
ественного коом керегиндеги товарлар

пользования жана тейлемдер

Товары неэластич
ного спроса солгун суралган товарлар

Товары производственного ёндvрvштvк маанидеги товарлар

назначения

Товары широкого потребления кеъири керектелvvчv товарлар

Товары эластичного спроса шыдыр ётчv товарлар

Толерантность тvтvмдvvлvк, толеранттуулук

Толку
чка жайма базар

Торговая выручка соодадан тvшкён акча

Торговая компания соода компаниясы

Торговая надбавка соода vстёгv

Торговая наценка соода кошумчасы

Торговое представительство соода ёкvлчvлvгv

Торговля соода, соода
-
сатык

Торгово
-
промышленный цик
л соода
-
ёнёр жай цикли

Торгово
-
рыночный комплекс соода
-
базар комплекси

Торговый банк соода банкы

Торговый кредит соода кредити

Торговый центр соода борбору

Тормоз токтотмо, тормоз

Торокальная хирургия кёкvрёк оорулар хирургиясы

Тоталитарная система
ёзvмчvл система

Тоталитарный режим ёзvмчvл бийлик

Тотальная монополия государства мамлекеттин экономикадагы

в экономике туташ монополиясы

Точка 1. чекит; 2. тvйvн

Травмотология травмотология

Традиционная экономическая салттуу экономика системасы

сист
ема

Традиционные источники энергии салттуу энергия булактары

Традиционный салттуу

Традиция салт, каада
-
салт

Трайбализм уруучулдук, трайбализм

Транзит товаров товар транзити

Транзитные перевозки транзит ташуу

Транснациональные банки улуттар аралык ба
нктар

Транснациональный улуттар аралык

Трансферт трансферт (укукта)

Трансфертные платежи трансферт тёлёмдёрv

Траст траст

Траст инвестиционный инвестиция трасты

Траст “пакетный” “пакет” трасты

Трафарет калып, трафарет

Тревога айгай (аскердик мааниде
)

Трест трест

Третейский арбитражный суд бейтарап арбитраж соту

Третейская запись бейтарап сот жазмасы

Третейский суд бейтарап сот

Третейское разбирательство бейтарап сот териштирмеси

Третьи государства vчvнчv мамлекеттер

Третьи лица vчvнчv жактар

Трудовая теория стоимости нарктын эмгек теориясы

Трудовая частная собственность эмгек жеке менчиги

Трудовой отпуск эмгек ёргvvсv

Трудовое соглашение эмгек келишими

Трудоемкая работа тvйшvктvv жумуш

Трудоемкие товары эмгек сурамдуу товарлар

Трудоемкос
ть продукции тvйшvктvv продукция

Трудоспособное население эмгекке жарамдуу калк

Туристическая компания (фирма) туристтер компаниясы (фирмасы)

Туристический бизнес туристтик бизнес

Туристический менеджмент туристтик менеджмент

Турция Тvркия

Тяжесть бег
ства фирмы с рынка фирманы базардан качырган

тvйшvк

Убежи
¿
е дипломатическое дипломатиялык сыйынт

Убежи
¿
а территориальные аймак сыйынты

Убываю
¿
ая доходность ёксvгён кирешелvvлvк

Убыль кемvv

Убыток зыян

Убыточность зыяндуулук

Уважения государственног
о мамлекет эгемендигин сыйлаган

суверенитета принцип принцип

Уведомление кабарлоо

Увеличение предложения сунуштун кvчёшv

Увеличение спроса сурамдын кёбёйvшv

Увечье жабыр

Уголовная ответственность жазык жоопкерчилиги

Уголовная регистрация жазык каттоо
су

Уголовно
-
процессуальное право жазык
-
процесс укугу

Уголовно
-
процессуальный кодекс жазык
-
процесс кодекси

Уголовный жазык

Уголовный закон жазык мыйзамы

Уголовный кодекс жазык кодекси

Уголовный процесс жазык процесси

Угроза дvмёк, коркунуч

Удержание
налога салыкты кармап калуу

Удешевление арзандатуу

Удовлетворение потребности народа калк муктаждыгын алымсынтуу

Удостоверение ырастама, тастыктама

Удостоверение факта фактыны ырастоо

Узурпация власти бийликти тартып алуу

Указ Жарлык

Указание кёрсёт
мё

Уклад кёндvм, ыъгай

Уклонение баш тартуу, качуу

Уклонение от воинской службы аскер кызматынан качуу

Укрупнение ирилештирvv

Укрывательство жаап
-
жашыруу

Умеренная инфляция жай инфляция

Умысел нээт

Умышленное атайылап

Универсальная торговая база д
vрдvнvйё соода базасы

Универсального правопреемства укук мураскорлугунун универсал

теория теориясы

Универсальные модели экономи
-
экономикалык ёсvштvн универ
-

ческого роста сал модели

Унитарное государство унитардык мамлекет

Унитарный унитардык

Уния ун
ия

Уния международная эл аралык уния

Уплата налогов салыкты тёлёё

Управление 1. башкаруу; 2. башкармалык

Управление маркетингом маркетингди башкаруу

Управление об
¿
еством коомду башкаруу

Управленческий аппарат башкаруу аппараты

Управляю
¿
ий башкарма

Уравниловка теъдемечилик

Уравнительное распределение теъдеп бёлvштvрvv

Урегулирование жёнгё салуу

Уровень бедности жакырчылык деъгээли

Уровень безработицы жумушсуздук деъгээли

Уровень занятости жумуштуулук деъгээли

Уровень инфляции инфляция деъгээли

Урология урология

Ускоренная амортизация тездетилген амортизация

Услуга тейлёё кызматы

Устав устав

Уставной капитал уставдык капитал

Уставной фонд уставдык фонд

Установка орнотмо (техникада)

Устойчивое человеческое развитие адамдын омоктуу (vзгvлтv
ксvз)

ёнvгvшv

Устойчивость валюты валютанын туруктуулугу

Устройство тvзvлмё (техникада)

“Утечка умов” “акыл
-
эстин агылышы”

Уценка баасын тёмёндётvv

Участие в прибылях пайда табууга катышуу

Учетно
-
процентная (дисконтная) эсеп
-
пайыз (дисконт) саясаты

п
олитика

Учредитель уюмдаштыруучу

Учредительная прибыль уюмдаштыруучулар алчу пайда

Факс факс

Фактическая (бухгалтерская) накта (бугалтердик) пайда

прибыль

Фактические (бухгалтерская) нагыз (бугалтердик) чыгымдар

издержки

Фактические инвестиции на
гыз инвестициялар

Фактические резервы нагыз резервдер

Фактический бюджет нагыз бюджет

Фактор фактор

Факториальные издержки фактылык чыгымдар

Факторинг факторинг

Фактор времени в экономике экономикадагы убакыт фактору

Факторы переменные ёзгёрvлмё факт
орлор

Фактор повышения цен баанын кымбатташ фактору

Факторы постоянные туруктуу факторлор

Фактура фактура

Фальсификация бурмалоо

Фальсификация документов документтерди бурмалоо

Фальшивомонетничество жалган зээрчилик

Федеральный резервный банк федерал
дык резерв банк

Фермерское хозяйство фермердик чарба

Фестиваль 1. шоок; 2. фестиваль

Фиаско рынка базардын кыйрашы, базар

фиаскосу

Физиократы физиократтар

Физиологические потребности физиологиялык муктаждык

Физиотерапия физиотерапия

Физическая работ
а кара жумуш

Физические и юридические лица жеке жана юридикалык жактар

Физический износ средств каражаттардын иштегенден

эскириши

Физический минимум жашоо минимуму

Физический недостаток бир мvчёсv кемдик

Физический об
¢
ем импорта импорттун натуралай кёл
ёмv

Физический об
¢
ем НД УКнын (улуттук кирешенин)

натуралай кёлёмv

Физический об
¢
ем продукции продукциянын материалдык кёлёмv

Физический об
¢
ем экспорта экспорттун натуралай кёлёмv

Физический труд кара кvч эмгеги

Фиксированная цена белгиленген баа

Фик
сированный валютный курс катталган валюта курсу

Фиктивный капитал жалган капитал

Филиация филиация

Финансирование экспорта экспортту жана импортту

и импорта каржылоо

Финансовая корпорация финансы корпорациясы

Финансово
-
промышленная финансы
-
ёнёр жай к
орпорациясы

корпорация

Финансовые институты финансы институттары

Финансовые санкции финансылык санкциялар

Финансовые учреждения финансы мекемелери

Финансовый менеджмент финансы менеджменти

Финансовый счет финансы эсеби

Финансы каржы, финансы

Фирменн
ый бланк фирма бланкы

Фирменный знак фирма белгиси

Фирменный магазин фирмалык дvкён

Фискальная политика казына саясат

Фискальная политика недискре
-
vзгvлтvксvз казына саясаты

ционная

Фискальная пошлина казыналык алым

Фискальные доходы казына кирешеси


Флаг желек

Фонд 1. кор; 2. фонд

Фонд валютных отчислений валюталык чегерим фонду

Фонд занятости жумушка орноштуруу фонду

Фонд перераспределения айыл чарба жерлерин бёлvштvрvv

сельхозугодий фонду

Фонд поддержки аграрно
-
земельной аграр
-
жер реформасын
колдоо

реформы фонду

Фондовая биржа фонд биржасы

Фондодержатели фонд ээлери

Фондоемкость продукции продукциянын фондго опкоктугу

Фондоосна
¿
енность труда эмгектин фонд менен камсызда
-

лышы

Фондоотдача фонд кайтарымы

Фонотека абазкана

Форма тариз, форм
а

Формат ёлчём, формат

Формуляр
-
образец vлгv формуляр

Формы рыночных монополий базар монополиясынын

формалары

Формы собственности менчик формалары

Форс
-
мажор форс
-
мажор

Форс
-
мажорное обстоятельство аргасыз кырдаал, форс
-
мажор

кырдаалы

Фрикционная б
езработица убактылуу жумушсуздук

Фритредерская политика эркин соода саясаты

Фритредерство фритредерчилик

Функциональная диагностика органдын иштешин диагноздоо

Функциональная обязанность иш
-
милдет

Функция иштеши

Функция потребления керектёё иш
-
милдет
и

Функция предложения сунуш иш
-
милдети

Функция сбережения сактоо иш
-
милдети

Функция спроса сурам иш
-
милдети

Футурология футурология

Фьючерс фьючерс

Фьючерская сделка фьючерс бvтvмv

Фьючерские рынки фьючерс базарларыХалатность шалакылык

Хаос баш
-
аламандык

Характеристика производст
-
венная ёндvрvштvк мvнёздёмё

Характеристика
-
рекомендация жолдомо мvнёздёмё

Харизматик тёрт тарабы тёп адам

Хеджер хеджер

Хеджирование хеджерлёё

Хи
¿
ение уурулук

Ходатайство расмий ётvнv

Хозрасчет чарбалык эсеп

Хо
зяйственная система чарба системасы

Хозяйственные суб
¢
екты чарбакер суб
¢
екттер

Хозяйственные товары чарба товарлары

Холдинг холдинг

Холдинговая компания холдинг компаниясы

Холодная война кансыз согуш

Хрематистика хрематистика

Хроническая недогрузка
ишканалардын толук иштебёё

предприятий ёнёкётv

Хулиганство бейбаштыкЦелевая инвестиция атайын инвестиция

Целевой грант максаттуу (атайын) грант

Целевой кредит максаттуу (атайын) кредит

Цель национальной экономики улуттук экономиканын максаты

Цель э
кономической политики экономикалык саясаттын

максаты

Цель экономического прогресса экономикалык прогресстин

максаты

Цена безубыточности чыгашасыздык наркы

Цена денег акча баасы

Цена капитала капитал баасы

Цена равновесия теъ салмактуулук баасы

Цена
рыночная базар баасы

Цена спроса сурам баасы

Цена факторов производства ёндvрvш факторлорунун баасы

Ценник баалык

Ценные бумаги баалуу кагаздар

Ценовая дискриминация баа дискриминациясы

Ценовая конкуренция баа конкуренциясы

Ценовая эластичность баа
нын ийкемдvvлvгv

Ценовой дисбаланс баа дисбалансы

Ценовой паритет баа паритети

Ценообразование баа чыгаруу

Центр борбор

Центр информационной технологии маалымат технологиясынын

борбору

Централизм борбордошуучулук

Центральноазиатский Банк Борбордук А
зия кызматташтык

Сотрудничества и Развития жана ёнvктvрvv банкы

Центральноамериканский об
¿
ий Борбордук Америка жалпы

рынок (ЦАОР) базары (БАЖБ)

Цены на товарных рынках товар базарындагы баалар

Церемония каада

Цессия цессия

Цивилизация цивилизация

Ци
вилизованный рынок цивилизациялуу базар

Цикл кайталанма мерчем

Цикл экономический экономикалык цикл

Циклическая безработица кайталанма жумушсуздук

Циклический дефицит циклдvv тартыштык

Цикличность развития экономики экономиканы ёнvктvрvvнvн

циклдvvлv
гv

Циркулярное письмо буйрук катЧартер чартер

Частичная приватизация жарым
-
жартылай менчиктеш
-
тирvv

Частичное равновесие жарым
-
жартылай теъ салмактуу
-
лук

Частичноконвертируемая валюта чала ётvмдvv валюта

Частная жалоба жеке дат

Частная некоммерч
еская коммерциялык эмес жеке уюм

организация

Частная предпринимательская жеке ишкерлик

деятельность

Частная торговля жеке соода

Частная фирма жеке фирма

Частное землевладение жеке жер ээлёёчvлvк

Частное землепользование жерди жекече пайдалануу

Частн
ое предприятие жеке менчик ишкана

Частное хозяйство жеке чарба

Частные блага жеке убай

Частные инвестиции менчик инвестициялар

Частные спонсоры жеке демёёрчvлёр

Частный банк жеке банк

Частный бизнес жеке бизнес

Частный долг жеке карыз

Частный интер
ес жеке талам, кызыкчылык

Частный предприниматель жеке ишкер

Частный протест жай протест

Частный товаропроизводитель жеке товар ёндvрvvчv

Чековое обра
¿
ение чек айланымы

Чековые вклады чек салымдары

Чековые депозитиви чек депозитивдери

Челночный бизн
ес алып
-
сатар бизнес

Человеческая цивилизация адамзат цивилизациясы

Человеческий капитал адам капиталы

Человеческий потенциал адам потенциалы

Человеческий фактор адам фактору

Черта бедности жакырчылыктын чеги

Чрезвычайный посол атайын элчи

Чечня Чеч
енстан

Чистая конкуренция таза конкуренция

Чистая монополия таза монополия

Чистая прибыль накта киреше, накта пайда

Чистая продукция накта продукция

Чистая рыночная экономика таза базар экономикасы

Чистая экономическая теория таза экономикалык теория


Чистое экономическое таза экономикалык жыргалчылык

благосостояние

Чистые заграничные активы таза чет ёлкё активдери

Чистые издержки обра
¿
ения жvгvртvvнvн таза чыгымдары

Чистые инвестиции таза инвестициялар

Чистые налоги таза салыктар

Чистые сбережен
ия таза аманаттар

Чистый внутренний продукт накта ички продукт

Чистый доход накта киреше

Чистый инвестиционный доход таза инвестициялык киреше

Чистый капитализм таза капитализм

Чистый национальный продукт улуттук таза продукт

Чистый об
¢
ем налоговых с
алык тёгvмдёрдvн таза кёлёмv

поступлений

Чистый об
¢
ем трансфертных трансферт тёлёмдёрvнvн таза

платежей кёлёмv

Чистый об
¢
ем экспорта экспорттун таза кёлёмv

Чистый перелив капитала капиталдын таза агылышы

Чистый экспорт таза экспорт

Читальный зал окуу
залы

Членовредительство денеге доо кетирvv

Член семьи бvлё

Чрезвычайное положение чукул абалШайба эбелек

Шампунь суусамын, шампунь

Шанс мvмкvндvк

Шантаж коркутуп
-
vркvтvv, шантаж

Шоковая терапия кvтvvсvз амал

Шоссе шоссе

Штамп штамп

Штат орун,
штат

Штатная должность штаттык кызмат

Штраф жазапул

Штрейкбрехер штрейкбрехер

Штучный товар дааналап сатылуучу товарЭволюция эволюция

Эгалитаризм эгалитаризм

Эквивалентный обмен эквиваленттеш алмашуу

Экзекватура экзекватура

Экземпляр нуска

Эк
ологическая политика экологиялык саясат

Экологическая ситуация экологиялык кырдаал

Экологический кризис экологиялык кризис

Экологическое движение экологиялык кыймыл

Экология экология

Экономика народонаселения калайык
-
калк экономикасы

Экономика природ
опользования жаратылышты пайдалануу

экономикасы

Экономика со снижаю
¿
ейся дело
-
ишкер белсеми басаъдап

вой активностью бараткан экономика

Экономическая депрессия экономикалык депрессия

Экономическая модель экономикалык модель

Экономическая наука эконом
ика илими

Экономическая прибыль экономикалык пайда

Экономическая рента экономикалык рента

Экономическая среда экономика чёйрёсv

Экономическая таблица экономикалык таблица

Экономическая эффективность экономиканын vзvрдvvлvгv

Экономическая ячейка эконо
микалык ячейка

Экономические суб
¢
екты экономика суб
¢
екттери

Экономические эксперименты экономикалык эксперименттер

Экономические явления экономикалык кёрvнvштёр

Экономический детерминизм экономикалык детерминизм

Экономический закон экономика мыйзамы

Э
кономический закон возрастания ёрvш алуунун экономикалык

мыйзамы

Экономический либерализм экономикалык либерализм

Экономический оборот экономикалык жvгvртvм

Экономический рост интенсивный экономикалык интенсивдvv ёсvш

Экономический рост экстенсивный эк
ономикалык экстенсивдvv

ёсvш

Экономический цикл экономикалык цикл

Экономический человек экономика кишиси

Экономический шпионаж экономикалык шпионаж

Экономическое поведение человека адамдын экономикалык иш
-

аракети

Экономическое предвидение экономикал
ык кёрё
-
билvv

Экономическое сооб
¿
ество Батыш Африка ёлкёлёрvнvн

Западной Африки экономикалык коомдоштугу

Экономичность vнёмдvvлvк

Экоцид экоцид

Экректицизм экректицизм

Экскурсия экскурсия

Экспансия экспансия

Эксперимент эксперимент

Эксперт 1. калысб
аа; 2. эксперт

Экспертиза калыс баалоо, экспертиза

Экспертная комиссия эксперт комиссия

Экспорт экспорт

Экспортер экспортчу

Экспорт рабочей силы жумушчу кvчvн экспорттоо

Экспортная золотая точка ёз ара пайдалуу экспорт

Экспортная политика экспорт са
ясаты

Экспортная сделка экспорт бvтvмv

Экспортная стратегия экспорт стратегиясы

Экспортоориентированное экспорт багыттуу илимге

наукоемкое производство опкок ёндvрvш

Экспортопроизводя
¿
ие зоны экспорт ёндvрvvчv зоналар

Экстенсивное сельское хозяйство
экстенсивдvv айыл чарба

Экстенсивный путь развития ёнvгvvнvн экстенсивдvv жолу

Экстенсивный тип экономического экстенсивдvv экономикалык

роста ёсvш тиби

Экстрадиция ёткёрvп берvv, экстрадиция

Экстремальные ситуации кvтvvсvз кырдаал

Экстремизм экстреми
зм

Экю экю

Эластичность ийкемдvvлvк, шыдырлык (экон.)

Эластичность заме
¿
ения орун алмашуу ийкемдvvлvгv

Эластичность предложения сунуштун ийкемдvvлvгv

Эластичность спроса и потребления керектёёнvн жана сурамдын

ийкемдvvлvгv

Электронные деньги электрон
акчалар

Электровооруженность труда эмгектин электрлештирилиши

Элита элита

Эмбарго эмбарго

Эмблема энбелги, эмблема

Эмиграция жер оодаруу, эмиграция

Эмиссия ценных бумаг баалуу кагаздардын эмиссиясы

Эндокринология без оорулар

Энергобезопасность эне
ргия коопсуздугу

Эпоха доор

Эра заман, эра

Эстоппель эстоппель

Эстрада доктрина Эстрадо доктрина

Эталон эталон

Этап этап

Этатизм этатизм

Этика жvрvм
-
турум, этика

Эффект натыйжа, vзvр

Эффект акселератора ылдамдаткыч эффекти

Эффект вытеснения коду
лоо эффекти

Эффект замены алмаштыруу эффекти

Эффект импортных закупок импорттоп сатып алуу эффекти

Эффект Лаффера Лаффер эффекти

Эффект мультипликатора мультипликатор эффекти

Эффект перелива агылыш эффекти

Эффект Пигу (эффект реальных Пигу эффекти (ре
алдуу кассалык

кассовых остатков) калдыктар эффекти)

Эффект побочный кёмёкчv vзvр

Эффект процентной ставки пайыздык чен vзvрv

Эффект чистого об
¢
ема экспорта экспорттун таза кёлёмvнvн

эффекти

Эффективная занятость vзvрдvv жумуштуулук

Эффективного граж
данства принцип жарандуулуктун vзvрдvvлvк

принциби

Эффективности принцип vзvрдvvлvк принциби

Эффективность конверсий конверсия vзvрдvvлvгv

Эффективность национальной улуттук экономиканын vзvрдvv
-

экономики лvгv

Эффективность об
¿
ественного коомдук ёндv
рvштvн vзvрдvv
-

производства лvгv

Эффективность политики доходов киреше саясатынын vзvрдvvлvгv

Эффективность производственных ёндvрvш факторлорунун vзvр
-

факторов дvvлvгv

Эффективность распределения ресурстарды бёлvштvрvvнvн

ресурсов vзvрдvvлvгv

Эффекти
вный натыйжалуу, vзvрлvvЮбилей мvчёлтой

Ювелир зергер

Ювелирная корпорация зергердик корпорация

Ювелирный центр зергердик борбор

ЮНЕСКО
-
организация ООН по ЮНЕСКО
-
БУУнун агартуу,

вопросам просве
¿
ения, науки илим жана маданият боюнча

и культуры
уюму

ЮНКТАД
-
конференция ООН ЮНКТАД
-
БУУнун соода жана

по торговле и развитию ёнvктvрvv боюнча конферен
-

циясы

Юридическая компания юридикалык компания

Юридическая фирма юридикалык фирма

Юридические услуги юридикалык кызмат кёрсётvv

Юриспруденция ю
риспруденция

Явные издержки даана чыгымдар

Ядерная зима ядро кышы

Якорь кемеказык

Ямайское валютное соглашение Ямайка валюталык келишимиПайдаланылган адабият жана материал:

Акунов А., Ожукеева Т.
ж.б. Политология. Кыскача сёздvк. Бишкек, 1996;

Ашымов М.
Экономикалык терминдердин орусча
-
кыргызча сёздvгv. Бишкек, 1995;

Большой словарь иностранных слов. Москва, 1998.

Додонов В.Н., Ермаков В.Д.
и др. Большой юридический словарь. Москва, 1999;

Додонов В.Н., Панов В.П.
и др. Международное право. Слова
рь
-
справочник. Москва,
1997;

Дэвид Джэри, Джулия Джэри.
Большой толковый социологи
-
ческий словарь в 2
-
х томах.
Москва, 1990;

Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш.
и др. Современный экономический словарь. Москва, 1997;

Тажутов А.
Русско
-
турецкий экономический слов
арь. Алматы, 1997;

Укук. Кыскача энциклопедия. Фрунзе, 1988.;

Министрликтерден, ведомостуктардан жана жеке кишилерден тvшкён сунуштар.
Приложенные файлы

  • pdf 6999933
    Размер файла: 584 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий