Soliyev Ahmadjon doctor of economic sciences, professor. Bekmurodov Adham Sharipovich doctor of economic sciences, professor. Abdukarimov Barat-Ali PhD in Economics, assosiate professor.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1

ТОШКЕНТ

ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ


Ҳ
УЗУРИДАГИ

ИЛМИЙ

ДАРАЖА
ЛАР

БЕРУВЧИ


DSc
.27
.0
6
.201
7
.
I
.
16
.01

РА
Қ
АМЛИ

ИЛМИЙ

КЕНГАШ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

ХАКИМОВ ЗИЁДУЛЛА АХМАДОВИЧ

ЕНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ

РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛ
АРИ

АСОСИДА ОШИРИШ

08.00.11


Маркетинг
ИҚТИСОДИ
Ё
Т ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ

АВТОРЕФ
ЕР
АТИ

Тошкент201
8

йил

2

УДК:

339.138
:658.562


Иқ
тисодиёт фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD)

диссертацияси автореферати мундарижаси


Оглавле
ние автореферата диссертации доктор
а философи
(
PhD
)

по
экономическим

наукам


Content
s

of dissertation
abstract of the Doctor of Philosophy
(PhD)

on economics sciensesХакимов Зиёдулла Ахмадович

Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг
страт
егиялари асосида ошириш ............................................................
.
....

3Хакимов Зиёдулла Ахмадович

Повышени
е

конкурентоспособности предприятий легкой
промышленности на основе маркетинговы
х

стратеги
й
.
..
...............
...
..
.
...

25Ha
kimov

Ziyodullo

Ahmadovich
..................................................
................
.
....

4
7Эълон қилинган ишлар рўйхати

С
писок опубликованных
р
абот

L
ist of published works

………….………….……….………….…………..

51


3


ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ


Ҳ
УЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ


DSc.27
.0
6
.201
7
.
I.16.01 РА
Қ
АМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ

ХАКИМОВ ЗИЁДУЛЛА АХМАДОВИЧ

ЕНГИ
Л САНОАТ КОРХОНАЛАРИ

РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯЛ
АРИ
АСОСИДА ОШИРИШ

08.00.11

Маркетинг
ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ

Тошкент


2018 йил


4

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
дисс
ертацияси

мавзуси

Ўзбекистон

Республикаси

Вазирлар

Маҳкамаси

ҳузуридаги

Олий

аттестация

комиссиясида

В2017.2.PhD/Iqt233
рақам

билан

рўйхатга

олинган.

Д
иссертация

Тошкент

давлат

иқтисодиёт

университетида

бажарилган.


Диссертация

автореферати

уч

тилда

(ўзбек
,

рус

ва инглиз

(рез
юм
е)
)

Илмий кенгашнинг
веб
-
саҳифа
сида

(
www.tdiu.uz
)

ва

«
Ziyo
n
»

А
хборот
-
таълим портали
да (
)

жойлаштирилган.

Илмий

раҳбар
:

Солиев Ахмаджон


иқтисод
и
ёт

фанлар
и

доктори,

профессор
Расмий

оппонентлар:

Бекмуродов Адҳам Шарипович

иқтисод
иёт

фанлар
и
доктори
, профессор
Абдукаримов Барат
-
Али

иқтисод
иёт

фанлар
и

номзоди
,

доцентЕтакчи

ташкилот:

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти


Диссе
ртация

ҳ
имояси

Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳ
узуридаги

илмий
даражалар берувчи

DSc
27
.0
6
.201
7
.1.
16
.01

ра
қ
амли

И
лмий

кенгашнинг

2018

йил
«
_
__»

______

соат
_____
даги

мажлисида

б
ў
либ

ў
тад
и

(Манзил:10000
3
,

Тошкент шаҳри, Ислом Каримов кўча
си,
49. Тел.:

(99871) 239
-
28
-
72,

факс: (99871) 239
-
4
1
-
23
,

e
-
mail: [email protected]
.)

Д
иссертация

билан

Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг
Ахборот
-
ресурс

марказида

танишиш

мумкин

(
____
ра
қ
ами

билан

р
ў
йхатга

олинган).

(
Манзил:100003, Тошкент
шаҳри, Ислом Каримов кўчас
и, 49. Тел.: (99871) 239
-
28
-
72
).

Диссертация

автореферати

201
7

йил

«_
__
»

________

куни

тарқатилди.


(201
8

йил

«
___
»
_______

даги

___
-
рақамли

реестр

баённомаси
)
.

Б
.
Ю
.

Ходиев

И
лмий

даража
лар
берувчи

илмий

кенгаш

раиси,

и.ф.д.,

профессор
А
.
Н.
Сама
дов

И
лмий

даража
лар
берувчи

илмий

кенгаш

илмий
котиби,

и.ф.н.,

доцент
М.
А.
Маҳкамова

И
лмий

даража
лар
берувчи

илмий

кенгаш

қошидаги

илмий

семинар

раиси,

и.ф.д.
, профессор

5

КИРИШ

(фалсафа доктори (
PhD
)
диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусинин
г долзарблиги ва зарурати
.

Ж
аҳонда
кийим

саноат
и
нинг ривожланиш
и

сўнгги 10 йилда ўртача 2,8 фоиз
дан

ўсди
1
,
уларнинг савдоси эса
2016 йилда 8
42,7

млрд. АҚШ долларини ташкил этди
2
.

Жа
ҳ
он
товарлар
савдоси
нинг

5

фоиз
и,
сан
о
ат маҳсулотлари экспорти
нинг

6,4 фо
из
и

тўқимачилик ва
тикув
маҳсулотлари
ташкил этмоқда.
Тўқимачилик
махсулотлари ташқи савдосининг
80 фоизи
, кийимлар ташқи савдосининг

75
фоизи

Хитой, Хиндистон, Туркия,

Корея
,

Бангладеш
, В
ь
етнам

ва
И
ндонезия
каби

ме
ҳ
нат сиғими юқори бўлган
ривожланаётган
мамлакатлар

ҳ
иссаси
га
тўғри кел
моқда
3
.
Бу
жараён
эса
,

ри
вожланаётган мамлакатларда
меҳнат сиғими юқори бўлган
енгил саноат

корхоналарида
маркетинг
стратегиялари
дан

самарали фойдаланишни
тақозо этмоқда
.

Ўзбекистон
да
е
нгил саноа
т
иқтисодиётнинг муҳим
тармо
ғи

ҳисобланиб
,

унинг
бо
зорида

ўзига хос маркетинг муҳити

шакллан
ган
.
Республика
да

тўқимачилик, ип йигириш, тикувчилик, трикотаж, пойабзал ва ипакчилик
соҳалар
и
да

10

мин
г
г
а

яқин
йирик ва кичик
корхоналар, шунингдек,
4
00
дан
ортиқ

қўшма корхоналар самарали фао
лият юритмоқда
. Тармоқда
150 минг
киши

иш билан банд
.

Бироқ, Ўзбекистонинг
ж
аҳон

тўқимачилик

ва
кийим

экспортидаги улуши
эса
атиг
и

0
,
3

фоиз
ни
4

ташкил эт
моқда
.
Енгил саноат
маҳсулотлар
и
ни ишлаб чиқариш ва экспорт қилишнинг барқарор устунлик
қилиши, юқори қў
шилган қийматли тайёр

маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва
жаҳон бозорларида муносиб рақобатлаш
а оладиган

миллий брендларни
шакллантириш етарли даражада эмаслиги корхоналар

рақобатбардошлигини
ошириш имконини бермаяпти
.

Ушбу
ҳ
олатлар

тармоқда
фаолият
юри
таётган

корхоналар

рақобатбардошлигини маркетинг стратегиялари
асосида ошириш
зарурати
ни келтириб чиқармоқда
.

2017
-
2021 йилларда Ўзбекистон

Республикасини
ривожлантиришнинг бешта ус
т
у
вор йўналиши бўйича
ҳ
аракатлар
стратегиясида
«
принципиал жиҳатдан янги маҳсулот в
а
технология турларини ўзлаштириш, шу асосда ички ва ташқи бозорларда
миллий товарларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш
»
5

бўйи
ча муҳим
вазифалар белгилаб берилган. Мазкур ва
зифаларнинг самарали бажарилиши
енгил

саноат

корхоналари

рақобатбардошлигини маркет
инг стратегиялари
асосида
ошириш

борасидаги
ишларни жадаллаштириш
ни

талаб этади
.

Жаҳон

амалиётида
енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини
м
аркетинг стратегиялари

асосида оширишга
қаратилган

илмий тадқиқотлар
,
жумладан
,

корхоналарда

инноваци
он

маркетин
г
тизимини

жорий этиш, бозор1
Textile Ou
tlook

International
.
.
No 184
.
Published

February 2017
.
ISSN 0268
-
4764
.

2
WTO. International Trade Statistics. 2017. URL: http://www.wto.org

3

WTO.

World Trade Statistical Review. 20
17. p 120
-
121/ https://www.wto.org///wts2017_e.pdf

4
59, 60,
61
, 62, 63
.

2017
.
http://www.trademap.org/

5
Ўзбекистон

Республикаси

Президентини
нг

2017
йил

7
февралдаги

«
Ўзбекистон

Республикасини

янада

ривожлантириш

бўйича

ҳаракатлар

стратегияси

тўғрисида
»
ги

ПФ
-
4947
-
сон
ли

фармони

1
-
иловаси

«2017
-
2021

йилларда

Ўзбекистон

Республикасини

ривожлантиришнинг

бешта

уст
у
вор

йўналиши

бўйича

ҳаракатлар

стра
тегияси
» Lex.uz

6

тадқиқотларини

самарали

ташкил этиш
,
тўқимачилик ва мода компаниялари
учун

самарали маркетинг стратегиялари
ни ишлаб чиқиш,

енгил саноат
кластерлар
и
ни шакллантириш
,

электрон савдо тизимини халқаро даражада
йўлга қўйиш,
миллий бр
ендларни
нг

жаҳон
даги нуфузини ошириш
нинг
илмий
-
услубий асосларини

такомиллаштириш

юзасидан таклиф ва та
всиялар
ишлаб чиқиш бугунги кун
нинг долзарб масалаларидан ҳисобланади
.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 7 февралдаги

«
Ўзбекистон Республик
асини янада ривожлантириш бўйича
ҳ
аракатлар
стратегияси тўғрисида
»
ги ПФ
-
4947
-
сонли
,

201
7

йил
14

декабрдаги

«
Тўқимачилик ва тикув трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора
-
тадбирлари тўғрисида
»
ги
ПФ
-
5285
-
сонли
фармон
лар
и
ҳамда

мазкур соҳага
тегишли бошқа
ме
ъ
ёрий
-
ҳуқуқий
ҳужжат
лар
да белгиланган
вазифаларни
амалга оширишда

мазкур
тадқиқот натижалари
муайян даражада хизмат
қил
а
д
и
.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар
и

ривожла
-
нишининг

устувор йўналишларига
боғлиқлиги
.

Диссертация тадқиқоти
респуб
лика
фан ва технологиялар
и

ривожланиш
ининг I.
«
Демократик ва
ҳуқуқий
жамиятни маънавий
-
ахлоқий ва ма
даний ривожлантириш,
инновацион

иқтисоди
ё
тни шакллантириш
»

устувор йўналишига мувофиқ
бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.

Енгил саноат

корхоналари
рақ
о
батбардошлик

хусусиятларини тадқиқ қилиш
нинг
илмий
-
назарий
жиҳатлари

кўплаб хорижлик олимларнинг

тадқиқот йўналишидир. Бу борада

Mboya J
,
Cline W
,
Doeringer P
,
Crean, S.

Dickerson K. G
,
Nordas H. K.
,
Verma
S
,
Xiajun.
A
,
Juyoung Lee
,
Dorothe´e H
.
,

Mayukh D
.

кабиларнинг
илмий
ишлари классик ишларга айланган
6
.
Санаб ўтилган тадқиқотчиларнинг
иқтисоди
ёт
фан
и
га қўшган салмоқли ҳиссасига

қарамай
,

уларда
корхоналар

рақобатбардошлигини ошириш бўйича маркетинг стратегияларини
мувофиқ
танлаш
,

шунингдек,
инновацион ма
ркетинг стратегияларидан фойдаланиш
самарадорлигининг ўзига
хос хусусиятлари инобатга

олинмаган.

Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларида бу борада
Е.
Евгенивеч
, А.Стац
у
ра
,
Ю.Филюков
, И.Празян, Т.Фрадина
,
С.Генова

сингари

олимлар

7

тадқиқотлар олиб бор
ганлар
.
Ма
зкур олимларнинг илмий6
Mboya

J
.
Application of Porter‱s Diamond Model
. British Journal of Economics, Management&Trade 7(2): 128
-
147, 2015;
Cline W. The future of internati
onal trade in textiles and apparel. Washington: In.International Economics
.
1992
.

225
.;
Doeringer P., Crean, S.

Can fast fashion save the U.S. apparel industry
.

Socio
-
Economic Review, 4(3), 2006
.
353

377.
;
Dickerson K.G. Textiles and apparel in the global
economy. 3rd ed. NJ: M$P

Hall.
;

Nordas H. K. (2004).
The global textile and clothing industry post the agreement on textiles and clothing. World and I, 7.
;
Verma S.

on International
Economic Relations. Working paper No. 2002. p

94.
;
industries in the United States and Japan. Iowa State University. Digital [email protected]

Dissertations
; Xiajun A,
Dorothe´e H.
Assortment planning for vertically differentiated products
.
Production and Operations Management
.
Vol. 21, No. 2, March

April 2012, pp. 253

275
;
Mayukh D
.
Brand vulnerability to product assortments
and prices. Journal

of


Management
, 2013
Vol
. 29,
Nos
. 7

8, 735

754
;

7
Стацура А.И. Формирование и развитие конкурентоспособности предпринимательской структуры на рынке
текстильной продукции. Дис. на соис. уч.

степ. к
.
э
.
н.СПб. 2009
;
Филюков Ю.К. Разработка механизма
управления конкурентоспособ
ностью предприятий легкой промышленности на основе совершенствования
7

ишларида
енгил саноат корхоналари рақобатбардошли
ги
ни
баҳолаш
нинг
турли усулларидан фойдаланиш ҳамда маркетинг стратегияларини қўллаш
бўйича
илмий
тавсиялар
берилган.
Қ
айд этилган ишларда
рақобатбардошликни маркетинг страте
гиялари асосида ошириш
нинг

тизимл
ашган

таҳлил
лар
и

ва ички бозорни
ҳимоя
лашга қаратилган
стратегияларни белгилаш
муаммолар
и

етарлича тадқиқ этилмаган.

Ўзбекистонда саноат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг
стратегиялари асосида оширишнинг умумий
жиҳа
т
лари
И.Искандаров,
С.С.
Ғуломов
, Б.Ю.
Х
одиев, Ё.
А.
Абдуллаев, А
.Солиев, М.С.Қосимова,
А.
Ш.
Бекмуродов, М.
Р.
Болтабаев,
З.
Д.
Ад
и
лова

ва бошқа олимлар
нинг

илмий
тадқиқот ишларида кўрсатиб берилган
8
.

М
азкур
йўналишда амалга
оширилган

илм
ий тадқиқот ишлари

кўламиг
а
қарама
й
,

ҳ
озирги

Ўзбекистон
-
нинг м
а
ҳаллий

ва
жаҳон

бозорларида енгил саноат
корхоналар
и

рақобатбардошлигини ошириш омилларини тадқиқ этиш, маркетинг
стратегияларидан фойдаланиш орқали
улар
нинг
ижтимоий
-
иқтисодий
самарадорлигини ошириш,
истиқболли
ассорт
имент стратегияларини
белгилаш
,
мода

индустриясини

ривожлантириш
ва
ҳудуд
ларда енгил саноат
кластерларини ташкил этиш
масалалари
етарлича тадқиқ этилмаганлиги
мазкур тадқиқот иши мавзуси
нинг

танланишига сабаб бўлди.

Диссертация мавзусининг
диссертация бажа
рилаётган олий таълим
муассасасининг илмий

тадқиқот ишлари билан

боғлиқлиги.
Диссертация
мавзуси
Тошкент давлат
и
қтисодиёт

у
ниверситети

ҳамда

Наманган
муҳандислик
-
технология институти
даги

«
Текстиль
к
ластери
»
нинг
инновацион моделини ишлаб чиқиш ва амалиёга

татбиқ этиш
»

(2015
-
20
17

й
й.
) лойиҳаси

доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади
е
нгил саноат корхоналари рақобатбар
-
дошлиги
ни
маркетинг стратегиялари

асосида
оширишга қаратилган
илмий
таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат
.

Тадқиқот
нинг

вазифал
ари

қуйидагилардан

иборат
:

енгил саноат корхоналари
нинг
рақобатбардошлигини ошириш бўйича
х
алқаро тажрибани
, амалда кенг қўлла
нилаётган
маркетинг

стратегиялари
ни

ва
р
ақобатни шакллантирувчи омилларни
ўрганиш
;

корхоналар маркетинг фаолиятида
«
Кластер
»

назар
ияси
ни
нг

моҳиятини

шарҳлаб

бериш;


методических подходов к её оценке и регулированию. Дис. на соис. уч. степ. к
.
э
.
н.


СПб
.

2010
;
Празян И.В.
Маркетинговое обе
с
печение конкурентоспособности предприятий легкой промышленност
и. Дис. на соис.
уч. степ. к
.
э
.
н.

-
Волгаград
,

2007; Фрадина Т.И. Методология и методы управления конкурентоспособностью
предприятий легкой промышленности в условиях глобализации экономики. Дис. на соис. уч. степ

д
.э.н
.


СПб,

2010;

Гeнова С
. Оптимизация п
роцесса планирования ассортимента продукции в рамках
маркетинговой деятельности предприятия.
Дис. на соис. уч. степ

д.э.н.


Кишинев, 2006.

8

Бекмур
о
дов А.Ш., Янг Сон Бэ. Стратегия развития текстильной промышленности Узбекистана:

Кластерный

подход. Моногр
афия.


Ташкент: ТГЭУ, 2006.


112 с.; Болтаб
а
ев М.Р. Ўзбекистон

Республикаси тўқимачилик саноати экспорт имкониятларини ривожлантиришда маркетинг стратегияси:

И
.
ф
.
д
.
дисс. автореф.


Тошкент: ТДИУ, 2005.

35 б.; Муратов Р.С. Ўзбекистон қишлоқ аҳолиси истеъ
моли
учун

енгил саноат маҳсулотлари ассортиментини шакллантиришнинг регионал аспектлари. 08.00.13

»
Маркетинг
»

ихтисослиги. И.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс.


Т., 2006.


200 б.

8

енгил саноат

товарлари бозорида шаклланган
ассортимент

ва
рақобатни

таҳлил қилиш

асосида

корхоналарнинг
истиқболли

стратегия
сини
белгилаш
;

енгил саноат товарлари бозорининг ривожланиш
и
ва ундаги рақобат
муҳитини баҳолаш

ор
қали

кластерлаш имкониятларини
аниқлаш
;

мода

индустрияси
ривожланган давлатлар
тажрибаларидан

Ўзбекистон
да
фойдалани
ш

мумк
и
н бўлган йўналиш ва
имкониятларни
асослаш
;

енгил саноат корхоналари

рақобатбардошлигини оширишнинг асосий
стратегияси
сифатида
«
Енгил

саноат

кластери
»

моделини шакллантириш

ва
унинг

ижтимоий
-
иқтисодий самарадорлигини

аниқла
ш
.

Тадқиқотнинг объекти

бўлиб,

Наманган вилоятидаги
е
нгил саноат
маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш фаолияти

билан шуғулланувчи
корхоналар, кичик бизнес ва хусусий

тадбиркорлик субъектлари
ҳисобланади
.

Тадқиқотнинг предмети

бўлиб,

е
нгил саноат корхоналари рақобатбар
-
дошлигини маркетинг стратегиялари асосида ошириш жараёнларида юзага
кел
увчи

иқтисодий

муносабатлар

ҳисоб
ланади
.

Тадқиқотнинг усуллари.
Тадқиқот
да
статис
тик таҳлил, эмпирик
баҳолаш, иқтисодий
-
математик,
тизимли тенгламалар модели,
омилли
таҳлил
,
эксперт баҳолаш
,
SWOT таҳлил
,
сўров
, танланма кузатув,
BCG

стратегик таҳлил усулларидан фойдаланилган
.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги

қуйидагилардан

иборат:

енгил сан
оат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг стратегия
-
лари асосида оширишга қаратилган услубий ёндашув ўзаро муносабатларга
асосланган кластер усулидан фойдаланиш воситасида такомиллаштирилган;

енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини баҳолаш усули
к
орхонанинг интеграл кўрсаткичлари (ишлаб чиқариш, маркетинг,
молиявий,


бошқарув, логистик ва


инновацион фаолиятлари самар
а
дорлиги)
ва бозор муҳитига мослашишига кўра такомиллаштирилган;

енгил саноатни кластерлаш имкониятларини баҳолаш усули
корхоналарнин
г вертикал ва
горизонтал

интеграцияси ҳамда рақобатда
ҳамкорлик муносабатлари омиллари асосида такомиллаштирилган;

мода индустриясини ривожлантириш бўйича миллий брендни яратиш ва
ассортиментни кенгайтиришнинг етакчилик стратегияси такомиллаш
-
тирилган;

«
На
манган текстиль кластери
»

шаклида енгил саноат корхоналари
рақобатбардошлигини ошириш модели ишлаб чиқилган.

Тадқиқотнинг амалий натижаси

қуйидагилардан

иборат:

енгил саноат товарлари рақобатбардошлигини эксперт баҳолаш ус
ули

такомиллаштирилган;

енгил сано
ат
к
орхоналар
и

маркетинг фаолиятини ривожлантириш
бўйича

замонавий

дизайн
-
мода,
консальтинг
, инжиниринг марказлари
модели
таклиф этилган;


дизайн
-
мода

марказ
лари
да

маркетинг фаолиятини ривожлантириш
йўналишлари

таклиф этил
ган;

9

енгил саноат корхоналари
га

та
йёр кийимлар бозори учун ассортиментни
шаклла
нтириш алгоритми таклиф этилган;

«
Наманган текстил
ь

кластери
»

фаолиятини ташкил этиш юзасидан
асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилиб, унинг
синергия

самара
си
аниқланган
.

Олинган натижаларнинг ишончлилиги.

Т
адқиқот натижаларининг

ишончлилиги уларни таниқли
иқтисодчи олимларнинг маркетинг
тамойиллари
борасидаги
илмий
-
назарий қарашларини қи
ё
сий ва танқидий
таҳлил қилиш,

илғор хориж
ий

тажриба
ни ўрганиш ва умумлаштириш,

корхоналар
нинг

статистик
ва бухгалтерия ҳ
исоботлари, муаллифнинг
маркетинг

тадқиқоти
натижалари,
расмий

статистик

маълумотлар ҳамда
бошқа

расман эълон қилинган амалий
маълумотлар

таҳлилига
асосланганлиги билан белгиланади
.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.

Тадқиқот

натижаларининг
илмий аҳамияти

енгил

саноат корхоналари рақобат
бар
-
дошлигини ошириш

стратегиялари, рақобатбардошликни
тўлақонли
баҳолаш

имконият
и
ни берувчи
методологик ёндашу
в
ларни ишлаб чиқишда
фойдаланилади.
Таклиф этилган тадқиқот усуллари к
орхоналар
нинг

маркетинг

стра
тегиялари

ва
дастурлари
ҳамда

ахборот

базаларини
шакллантириш
да хизмат қилади
. Тадқиқот натижалари енгил саноат
корхоналари бозор фаолияти
нинг

концептуал асослари
ни
такомиллаш
-
тиришда қўлланил
ади
.

Тадқиқот

натижалари
нинг
амалий а
ҳ
амияти
енгил саноат корхон
алари
бозор фаолияти ривожланишининг ўзига хос жиҳатлари
ни

ўргани
ш
да
,

бозор
улуши
ни

оши
риш
да
, халқаро бозорларга чиқиш ва унда ўз мавқеини
таъминлаш бўйича
стратеги
я
лар ишлаб чиқиш
да
,
истиқболли маркетинг
дастурини шакллантириш

ва
прогнозлашда фойдаланилад
и.
Кл
астерни
шакллантириш
бўйича тавсиялар
дан

саноат
зоналарини

ташкил этиш ва
улар
салоҳиятини ошириш борасида қабул қилинаётган қарор ва мақсадли
дастурларни
белгилашда

фойдаланилади.

Тадқиқот

натижаларининг жорий қилиниши.
Е
нгил саноат
корхоналари рақоб
атбардошлигини маркетинг стратегиялари асосида
ошириш бўйича
олинган илмий натижалар асосида
:

енгил
саноат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг стратегия
-
лари асосида оширишга қаратилган ўзаро муносабатларга асосланган кластер
усулидан фойдаланиш воси
тасида такомиллаштирилган услубий ёндашув
«
Ўзбекенгилсаноат
»

акциядорлик жамияти фаолиятига жорий этилган
(
«Ўзбекенгилсаноат»

АЖнинг 2017 йил 4 декабрдаги ДМ
-
160
-
сон маълумот
-
номаси).
«Ўзбекенгилсаноат»

акциядорлик жамиятининг 2017

2019 йилларга
мўлжалланг
ан бизнес мақсадларини белгилаш ва вилоятларда пахтачилик
-
тўқимачилик кластерини барпо этиш чора
-
тадбирлари тўғрисидаги ҳукумат
қарор лойиҳаларини тайёрлашда муайян даражада хизмат қилган;

енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини баҳолашнинг
корхонанин
г интеграл кўрсаткичлари (ишлаб чиқариш, маркетинг,

м
олиявий,

бошқарув, логистик ва инновацион фаолиятлари самар
а
дорлиги)
10

ва бозор муҳитига мослашишига кўра такомиллаштирилган усули
«Ўзбекенгилсаноат»

АЖнинг фаолиятига қўлланилган (
«Ўзбекенгилсаноат»

АЖни
нг 2017 йил 4 декабрдаги ДМ
-
160
-
сон маълумотномаси). Мазкур
илмий янгилик Наманган вилоятида фаолият юритаётган
«Юксалиш» ва
«Саодат саноат сервис»

масъулияти чекланган жамият(
МЧЖ
)
лар амалиётида
фойдаланилиб, мазкур корхоналарнинг 2017 йилдаги рентабеллик
кўрсаткичларини 2016 йилга нисбатан оширилишига ҳамда 48 минг АҚШ
доллари миқдорида қўшимча маҳсулот экспорт қилинишига эришилган;

енгил саноатни кластерлаш имкониятларини баҳолашнинг
корхоналарнинг вертикал ва
горизонтал

интеграцияси ҳамда рақобатда
ҳамко
рлик муносабатлари каби омиллар асосида такомиллаштирилган усули
«Ўзбекенгилсаноат»

акциядорлик жамиятининг фаолиятига жорий этилган
(
«Ўзбекенгилсаноат»

АЖнинг 2017 йил 4 декабрдаги ДМ
-
160
-
сон
маълумотномаси). Кластерлаш имкониятларини баҳолаш усули

вилоя
тларда
замонавий пахтачилик
-
тўқимачилик кластерларини ташкил этиш бўйича
ҳукумат қарорлари лойиҳаларини асослашда фойдаланилган;

«Наманган текстиль кластери»

шаклида енгил саноат корхоналари
рақобатбардошлигини ошириш модели
«Ўзбекенгилсаноат»

акциядорлик
жамиятининг фаолиятига жорий этилган (
«Ўзбекенгилсаноат»

АЖнинг

2017 йил 4 декабрдаги ДМ
-
160
-
сон маълумотномаси). Ушбу модель асосида
Наманган вилоятининг
«
Toshbuloq teks
»

МЧЖ базасида пахта
-
тўқимачилик
кластерини ташкил этиш бўйича лойиҳа амалга оширилга
н;

мода индустриясини ривожлантириш бўйича миллий брендни яратиш
ва


ассортиментни кенгайтиришнинг етакчилик стратегияси бўйича берилган
таклифлар
дан

Наманган вилояти ҳокимлигининг 2015 йил 4 февралдаги 53
-
сонли
«
Вилоятда фаолият юритаётган кичик бизнес ва

хусусий тадбиркорлик
субъектларига ишлаб чиқараётган маҳсулотлари сифатини яхшилаш ва
рақобатбардошлилигини таъминлаш мақсадида техник
-
технологик,
инжиниринг, дизайн
-
мода, реклама ва консалтинг хизматларини кўрсатишни
йўлга қўйиш тўғрисида
»
ги махсус қарор
и
ни ишлаб чиқишда фойдаланилган.

(Наманган вилояти ҳокимлигининг 2015 йил 4 февралдаги 53
-
сон қарори).
Таклифлар асосида Наманган вилоятида
«
Istiqlol Dizayn Markazi
»
,
«
Namangan fashion cunsulting
»
,
«
Namangan inginiring textile
»

масъулияти
чекланган жамиятл
ари фаолияти йўлга қўйилган.
Шунингдек, Наманган
вилоятида фаолият юритаётган 20 дан ортиқ корхоналарнинг 120 минг АҚШ
долларлик қўшимча маҳсулот экспорт қилиниши таъминланган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси.

Мазкур тадқиқот
натижалари, 3 та халқаро в
а
12

та республика илмий
-
амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши.

Диссертация мавзуси

бўйича
2
8

та илмий иш, шундан 1 та монография, 9 та маҳаллий журналларда,
3

та халқаро журналларда мақола
,

15 та маъруза тезис
лари чоп
этилган
.

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши.

Диссертация кириш, учта боб,

9 та параграф, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан

ташкил топган бўлиб, унинг

ҳажми

1
4
9

бетдан иборат.

11

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ

АСОСИЙ

МАЗМУНИ

Кириш

қисмида

диссер
тация мавзусининг
долзарблиги

ва

зарурати

асосланган,

тадқиқотнинг

мақсади

ва

вазифалари

ҳамда

объект

ва

предмети

тавсифланган
,

республика

фан

ва

технологиялари

ривожланишининг

устувор

йўналишларига

мослиги

кўрсатилган
,

тадқиқотнинг

илмий

янгилиги

ва

амали
й

натижалари

баён

қилинган
,

олинган

натижаларнинг

илмий

ва

амалий

аҳамияти

изоҳлаб

берилган
.

Т
адқиқот

натижаларини

амалиётга

жорий

эт
иш,

нашр

этилган

ишлар

ва

диссертация
нинг

тузилиши

бўйича

маълумотлар

келтирилган.

Диссертациянинг
«
Енгил саноат корхоналар
и рақобатбардошлигини
оширишнинг илмий
-
назарий асослари
»

деб

номланган

биринчи

боб
и
да

Ўзбекистон
енгил саноат
и

ривожлан
и
ш
и
нинг

ўзига

хос

хусусиятлари
,

тармоқда фаолият юритаётган корхоналар
рақобатбардошлигини ошириш
бўйича маркетинг стратегиялари
назариял
ари

ўрганилган

ва тизимлаш
-
тирилган
. Е
нгил саноат товарлари бозорида
рақобат муҳитини
шакллант
и
рувчи омиллар
аниқлан
ган
.
Корхоналар

рақобатбардошлигини
ошириш
да
кластер

стратегия
-
сидан фойдаланиш

бўйича хорижий мамла
-
катлар тажриба
с
и
ни Ўзбекистон

амалиётиг
а

та
т
биқ этиш
имкониятлари
ёритилган
.

Иқтисодиётнинг
инновацион

ривожланиши
ва унинг асосий локомативи
сифатида бозор субъектларининг
сўнг
ги юз
йил давомидаги
тараққиёти

маркетинг
билан боғлиқлиги

маҳаллий ва
жаҳон бозор
ларидаги
муносабатлар
нинг фалсафий н
егизини белгилаб бермоқда.

Чунки маркетинг
нафақат ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш тармоқлари бозори, балки
умуман

иқтисодиёт ривожланишининг илмий асосини ташкил этади. Шунга
кўра,
корхоналар

рақобатбардошлигини ошириш бўйича маркетинг
стратегияларининг
и
лмий
-
назарий асосларини
ўрганиш

ва

унинг

ўзига хос
хусусиятлари ҳамда
ривожланиш
қонуниятларини

ёритиб бериш маркетинг
йўналишидаги
ҳар

қандай
тадқиқот
нинг устувор вазифаси ҳисобланади.

И
қтисодиёт

тизимларида ривожланиш стратегияларини шакллантириш
бўйича

кўплаб ёндашувлар мавжуд
. Шаклланган маркетинг стратегияларини
тизимлаштириш ва ўзига хос хусусиятларини изоҳлаб бериш
эса ҳар қандай
корхона, жумладан
енгил саноат корхоналари фаолиятида
ҳам

уларни
самарали
қўллаш

имкониятларини
оширишга ёрдам беради.
Ўз
бекистон
енгил саноат бозори хусусиятларидан келиб чиқиб,
кор
х
оналарнинг
бозордаги
рақобатбардошлигини

ва
фаолияти
самарадорлигини таъминлаш
учун
тегишли стратегияларни танлаш ва амалда татбиқ этиш
да уларни
тизимлаштириш талаб этилади
.

Диссертацияда
маркет
инг стратегияси
«
корхонанинг бозор муносабат
-
ларидаги мақсадларига эришиш усули ва уни

аниқлашдан иборат жараён
»

сифатида талқин этил
ган. Е
нгил саноат

корхона
ларининг
маркетинг
стратегияларини шакллан
т
и
риш

бозордаги рақобат кучларининг
ривожланиши билан бо
ғлиқ
. Шунга асосан, бозор
нинг

ўзгари
ши ва
ривож
-
ланиб боришига мос
равишда

маркетинг стратегиялари
шакллан
тирилади
.

12

Америка, Европа ва бошқа қитъаларда ривожланган бозорларнинг
тадқиқотлари асосида ишлаб чиқилган М.Портер (рақобатнинг бе
ш кучи) ва
Ю.
Рубинн
инг (корхон
а рақобатбардошлиги) назариялар

замонавий
иқтисодиёт
га
хос рақобат стратегиялари
ҳ
исобланади
.
Рақобат
назарияларидан

келиб чиқиб, муаллиф томонидан,
«
товар рақобат
бардошлиги
»
,

«
корхоналар
рақобатбардошлиги
»
,
«
мамлакат ёки ҳудуд рақобатбардошлиг
и
»

тушунчаларига илмий шарҳ берилди ва
уларнинг
та
ъ
рифлар
и

келтирил
ган
.

Муаллиф томонидан е
нгил саноатда рақобат омиллари
,

табиати

ва
уларни
нг

ишлаб чиқаришга
таъсир даражаси, характери
,

бошқа тармоқларга
нисбатан фарқла
ри аниқлан
ган
.
Енгил саноат
корхонал
арн
и
инг

ўзига ҳос
хусусиятлари
га кўра
бозоридаги рақобатни шакллантирувчи омиллар

тизимли таснифла
н
ган
.

Ўзбекистон енгил саноат
и
да шаклланган рақобат
муҳити ва унинг доирасини кенгайтириш
нинг

назарий ёндашувлардан келиб
чиқ
иб
«
рақобатда
ҳамкорлик

қилиш
»
,
«
миллий
брен
д
ни шакллантириш
»
,
«
ассортимент бўйича
бозорда
етакчиликни таъминлаш
»

каби
лар

маҳаллий
корхоналар учун асосий
ривожланиш
стратегияси

сифатида
тавсия этил
ган
.

Шунга асосан,
тадқиқотда
е
нгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини
оширишнинг концеп
туал йўналиши сифатида
рақобатбардошликнинг
ўзаро
муносабатларга асосланган
тамойилидан
,
кластер

стратегиясидан самарали
фойдаланиш лозим

деб топилган
.

XX аср охиридан бошлаб, Хитой иқтисоди
ёти тез суръатларда
ривожланиши

сабабли жаҳон бозорларида рақобат
кескинлаша бошлади.
Америка ва Европа каби ривожланган давлатлар ҳам ўз бозорларини
рақобат
таъсир
идан
ҳимоя

қилиш

мақсадида самарали маркетинг стратегия
ларини
амалиётда
қўллай

бошлади. Натижада

«
к
ластер
»

назарияси

ишлаб чиқил
ди
ва унга
нисбатан турли хил

методологик ёндашувлар шакллан
а бошлади.

Ўзбекистонда ҳам бу борада
муайян
тажрибалар тўпланган бўлиб,
А
.Бекмуродов
,

Янг Сон Бэ, М.Болтабаев, З.Адилова, Д.Мирзахалилова
нинг
енгил саноатда кластерларни

шакллантириш бўйича

илмий тадқиқот
лар
и

диққатга сазово
р
.

Кластер стратегияси

асосида рақобатбардошликни оширишда қуйидаги
умумий устуворликлар мавжуд:

мазкур стратегияни қўллаш асосида
таъминотчилар, малакавий
ходимлар, ахборот, хизмат ва таълим марказлари
ўртасида бевосита алоқа
ўрнатилади, натижада
корхонал
арнинг

меҳнат унумдорлиги ва ишлаб
чиқариш самарадорлигини ошириш

имкониятлар
и

янада
кенг
аяди
;

таълим ва илмий тадқиқот марказлари томонидан янги инновацион
ишланмаларни яратиш, уларни қисқа муддатда синовдан ўткази
ш ва ишлаб
чиқаришга жорий этиш

учун шарт
-
шароитлар
яратилади
;

енгил саноат корхоналаридаги
ишлаб чиқариш ва
соҳага оид илмий
изланиш олиб бораётган
ходимлар ҳамда мутахассислар меҳнати кўпроқ
рағбатлантири
лади ва

инновациялар

яратишга
мотивацияланади
.

Жаҳон иқтисодиётида кластер

стратегиясидан
самарали фойдала
-
нилмоқда. Жумладан,

АҚШ саноатининг 50
фоиз
дан ортиғи
ни

кластер

таркибида фаолият юритувчи корхоналар
ташкил этади
.

Мамлакат ялпи ички
13

маҳсулотнинг
60
фоиз
дан
ортиғи
айнан
кластерда

фаолият юритувчи
корхоналар ҳиссасига тўғри келади. Европ
а Иттифоқи мамлакатларида эса
кластерлар сони 2000 дан зиёдни ташкил эт
иб, уларда жами

иш билан

банд
аҳолининг 38
фоизи фаолият юритади.

Кластерларни шакллантиришдан мақсад


шаҳар, туман ва вилоятда
жойлашган
турдош

корхоналар

ва улар билан ягона технолог
ик занжирда
фаолият юритувчи
таълим, илмий, инжиниринг, консалтинг, стандарт
-
лаштириш, сертификатлаштириш ва бошқа турли хизматларни уйғунлаш
-
тириш
дан иборат. Шу билан бирга,
кластер

инновацион ишлаб чиқаришни
ташкил этиш
ва бошқариш

асосида
корхоналар
рақ
обатбардошли
гини
таъминлаш

воситаси

ҳ
исобланади
.

Муаллифнинг фикрича, Ўзбекистон тўқимачилик ва енгил саноати
соҳасида кластерларни шакллантириш масаласи

ўта долзарб
хисобланади
.
Буни ижобий ҳал этиш
мамлакат миқёсида вертикал йўналиш
ва
горизонтал
тизим
д
а
, вилоятлар
нинг
ижтимоий
-
иқтисодий шарт
-
шароитлар
ни
, рақобат
муҳити
ни

ва

кластерлаш имкониятлари
ни аниқлаш асосида

шунингдек,
с
о
ҳага

ихтисослашган

таълим ва илм
-
фан ривожланаётган ҳудудларда
шакллантириш мақсадга мувофиқ деб топилган.

Дис
с
ертациянинг

«
Енг
ил саноат товарлари бозорида рақобат муҳити
тадқиқоти
»

деб номланган
иккин
ч
и бобида

е
нгил саноат
товарлари бозори
маркетинг та
д
қиқотлари

асосида ўргани
лган. Унда
Наманган вилояти енгил
саноат товарлари бозори

динамикаси,
шаклланган
рақобат

муҳити
ва
класте
р
стратегиясидан фойдаланиш имкониятлари,

корхоналар

рақобатбардошлиги

муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

усуллар

асосида ба
ҳ
ола
нган.


И
лмий адабиётларда
к
орхона рақобатбардошлигини баҳолаш

бўйича
унинг

ишлаб чиқараётган маҳсулоти, фаолият тури, иқтисодий фа
олияти
нинг

самарадорлиги ёки маркетинг фаолияти қай даражада йўлга қўйилганлигига
асосланиш

кенг тарқалган.

Рақобат
бар
дошликни баҳолашнинг умумэътироф этилган усулларида
«
маҳсулот сифатини ошириш
»

асосий омил сифатида
қаралади
, бироқ уни
таҳлил қилишда шак
лланган илмий мактаблар
нинг амалиёти

турлича

эканлиги
аниқлан
ди
. Япон моделида
«
сифат тизимини янгилаш
»

асосий омил
сифатида қаралса, французлар
«
маркетинг фаолияти
»
ни

самарали
ташкил
этиш

даражасига кўра
баҳо
лаш кенг тарқалган. А
мерикача услубда

кўпроқ
«
б
озорда етакчилик
«
ни таъминлаш ёки
«
бозор улушини
аниқлаш
»

усулларидан фойдаланилади. Япон моделининг асосий хусусияти
маҳсулотни
нг

истеъмол талабига

мувофиқлигини ўрганишга асосланса,
француз модели
«
маркетинг бўйича рақобат
»
, яъни
ишлаб чиқариш
корхонанин
г маркетинг фаолиятига қай даражада
мос
лиги текширилади.

Мамлакат иқтисодий салоҳияти ва аҳоли турмуш фаровонлигининг ошиб
бориши, чакана савдода
енгил саноат
товарлар
и

ассортименти ва таклиф
ҳажмини оширишни рағбатлантир
ади. Натижада
енгил саноат товарлар
и

рақобатбардошлигининг асосий хусусияти нарх бўйича рақобатдан унинг
эстетик
-
дизайн хусусиятларига ўтиб боради. Нафақат Ўзбекистон бозорлари,
балки жаҳондаги барча мамлакатларда енгил саноат товарларининг модага
14

мослиги, дизайн хусусиятлари муҳим рақобат
омили ҳисобланади. Тадқиқот
мақсадларидан келиб чиқиб
,

товар рақобатбардошлигини баҳолашнинг ишлаб
чиқарувчи, дизайнер ва конструкторларнинг товарлар сифатига берган баҳоси
ва истеъмолчиларнинг тегишли товарни қабул қилиш даражаларига кўра
эксперт
баҳолаш
усули

таклиф этилган
.

Корхона бозор субъекти
ҳисобланиб
,
унинг фаолияти бозорга
йўналтирилган

ва

асосий мақсади бозордаги
ҳ
аракатини самарали ташкил
этишга қаратилган.
Е
нгил саноат корхоналари рақобатбардошлиги кескин
рақобат шароитида асосан
«
мар
кетинг
»

в
а
«
инновацион
»

фаолият
га боғлиқ
.
Шунга кўра,
тадқиқотда
корхонанинг рақобатбардошлиги
унинг
операцион
фаолияти ва
инновацион фаолият
и

самарадорлиги ҳамда
бозор ҳолатига
мослашишига кўра интеграл кўрсаткичлар асосида аниқлаш
усули

таклиф
этил
ган.

Танланган
усул бўйича р
ақобатбардошликни
баҳолаш

кичик
корхоналарда фойдаланиш имкониятлари

кенглиги билан ажралиб туради.

Рақобатбардошликни баҳолашнинг таклиф этилган
усул
и
да

корхона
нинг
опе
р
ацион

фаолият
лари

самарадорли
ги
, инновацион

фаолияти
ва бозор
муҳитига мо
слашиш даражасининг интеграл кўрсаткичларини
нинг
ўзгаришини аниқлаш
орқали амалга оширилади.

Корхона рақобатбар
-
дошлигининг

интеграл кўрсатгичи

қуйидаги
формула

(
1
)

билан аниқланади:(1)

б
унда
,


-

корхонанинг рақобатбардошлик кўрсаткичи;-

корхона

рақобатбардошлигини бўйича
i
-
гуруҳдаги кўрсаткичлар
миқдорий коэффициенти;


-

корхона

рақобатб
ардошлигини бўйича

j
-
гуруҳдаги кўрсаткичлар

миқдорий коэффициенти;-

бозор муҳитига мослашиш коэффициенти;

=1
; ва
=
1

аҳамиятлилик коэффициенти бўйича қийматлар
й
иғиндиси тенглигини англат
увчи

шартга асосан, ушбу коэ
ф
фициентлар
ўртача эксперт баҳолаш йўли билан аниқланади.

Корхона
ларнинг
операцион

фаолият
лари

самарадорлиги
га кўра
рақобат
бардошлик
нинг

интеграл кўрсаткичи

(
)

қуйидаги

формула
(2
)
орқали топилади:

(2)

бунда,


-

корхонанинг ишлаб чиқариш

фаолияти самарадорлик
коэффициенти;

-

корхонанинг

маркетинг

фаолияти самарадорлик коэффиц
иенти;


-

корхонанинг
молиявий

фаолияти самарадорлик коэффициенти;

-

корхонанинг
бошқарув

фаолияти самарадорлик коэффициенти;


-

корхонанинг

логистик фаолият
и

самарадорлик коэффициенти
;

0,51
;
0,42; 0,25; 0,46; 0,17вазн коэ
ф
фициентлар
и

(
эксперт баҳолаш
орқали аниқланади
)
;

15

Корхонани
нг

инновацион фаолият
и

самарадорлиги
га кўра рақобат
-
бардошлик

интеграл кўрсаткичи

(
)
қуйидаги

формула

(3)

орқали
топилади
:

(3)

бунда,


-

технологи
к

инноваци
он фаолият
самарадорлик коэффициенти;


-

жараёнлар бўйича

инноваци
он фаолият
самарадорлик коэффициенти;


-

маркетинг

бўйича
инноваци
он фаолият

самарадорлик коэффициенти;


-

ташкилий

инноваци
он фаолият самарадорлик коэффициенти;


0,39
;
0,16
;
0,21
;
0,18

-

вазн коэфициентлар
и
.

Б
озор муҳитига мослашиши бўйича интеграл кўрсатг
ич
и

(
)

корхонанинг
ўтган даврга нисбатан
бозор улуши
ни
нг

ошиб бориш
и
и

ва
фаолият юритаётган
бозор
и
нинг ривожланиши

кўра
қуйидаги

фомуладан
(4)
аниқланади
:


(
4
)


б
унда
,

-

корхона
нинг

бозор

улушини
нг

ўзгариш
индекси
;корхона фаолият юритаётган бозор

ҳажмининг
ўзгариш
индекси

(республика ёки вилоят миқёсида).

Таклиф этилган
усул
асосида Наманган вилоятида фаолият юритувчи

«Юксалиш»

МЧЖ ва
«Саодат саноат сервис»

МЧЖлар
рақобатбар
-
дошли
гининг
интеграл кўрсаткичлари
аниқланди

(1
-
жадвал).

1
-
жадвал

Енгил саноат корхоналари
рақобат
бар
дошли
гининг
интеграл
кўрсаткчилари
,
коэффициентда


Интеграл
кўрсаткичлар

«Юксалиш»

МЧЖ

«Саодат са
ноат сервис»

МЧЖ

2014 й.

2015 й.

2016 й.

2014 й.

2015 й.

2016 й.

К
i

2
,9

1,7

1,9

2,0

2,3

3,1

K
j

0,4

0,5

2,2

0,3

1,5

1,2

K
ij

0,9

1,0

1,1

0,8

1,7

5,0

К

4,3

3,2

5
,2

3,2

5,4

9,3

Манба: муаллиф ҳисоб
-
китоблари натижалари
.


«Юксалиш»

МЧЖ
нинг
20
15
йилда

мар
кетинг, бо
шқарув ва молиявий
фаолиятлари

ҳамда

инновацион фаолияти
самарали йўлга қўйилмаганлиги

унинг

бозор муҳитига мослашиш

инд
екси
ни
пасай
тир
ган.
К
орхона

чакана
савдо майдонларини кенгайтириш
, замонавий дизайн хизматларидан
фойдаланиш

ҳамда товар рекла
маси
,

савдони рағбатлантиришга йўналти
-
рил
ган харажатларини

ошириш орқали рақобатбардошлик
нинг интеграл
коэффициенти

20
16 йилда
2
015 йилга нисбатан
2
,0

коэффицие
нтга ошир
га
н
.

Ўзбекистон

Республикасида

Наманган вилояти
енгил саноат
и

энг
ривожланган
ҳудуд
лар
дан бири
ҳисоб
ланади
.
В
илоятда енгил саноатни
кластер модели асосида ривожлантириш имкониятларини
ушбу
ҳ
удудда
16

шаклланган рақобат муҳити ва уларга корхоналарнинг мослашувчанлик
ҳолатига кўра аниқлаш мақсадга мувофиқ
.

Бу жараёнда р
ақобат муҳитини
шакллантир
увчи омиллар
тизимини
шакллантириш

ва уларнинг
ички
боғланиш
и
, таркибий элементла
рнин
г ўзаро таъсири ва муносабатини

аниқлаш

зарур
.

Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини белгилаб берувчи
асосий детермина
нтлар
га кўра

танланган омиллар

тизимлаштирилиб
, миқдор

ва сифат

кўрсаткичлари бўйича
гуруҳларга ажратил
а
ди:

F
1

(
ишлаб чиқариш омиллари
)
ва
F
2

(
талаб
ҳ
олатини ифодаловчи
омиллар
)

омиллар
нинг миқдорий қийматлари
статистик

манбалар орқали
иккиламчи ахборот сифатида
шакллантирилади
;

F
3

(
корхоналарнинг
д
а
влат хизматлари ва инфратузилмадан
фойдаланиш
и даражаси
)
,
F
4

(корхоналарнинг г
е
ографик яқинлиги, вертикал

интеграция холати
)
,
F
5

(
корхоналарнинг

г
оризонтал интеграция
си

ва
рақобатда
хамкорлик
),
F
6


(
корхоналарнинг

ҳамкорлик
ҳ
олати
)
бўйича
танланган
омиллар

гуруҳи енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва
сотиш фаолияти билан шуғулланувчи корхоналарда

ўтказилган анкета
сўровлари орқали

бирламчи ахборот сифатида

шакллантирилади
.

Наманган вилояти
енгил саноат
и
ни
кластер
лаш

имкониятлари

1
-
расм
да
келтирилган ал
горит
м
га кўра
баҳоланади
.

И
шлаб чиқариш омиллари
бўйича танланган (
F
1
) ва (
F
2
) омиллар
гуруҳининг
корреля
цион боғланиши (
-
1≤r≤1) шартга қўра аниқланди. Ишлаб
чиқариш
ва талаб ривожланишини ифодаловчи
омил
ларнинг
ўзаро зич
боғланиши тармоқда
ги

рақобат муҳит
ини шакллан
тири
шга эришиш
имкониятини оширади. Шунингдек, кластер муҳити шаклланиши бўйича
танланган
4 гуруҳ
омиллар
и
нинг

(
F
3
;
F
4
;
F
5
;

F
6
)

ўзаро корреляцияси (
-
1≤r≤1)
шартга қўра аниқланди.

Кластер
лаш имкониятларини аниқлаш учун
танланган омилларнинг
корре
ляцияси
ўртача зичликдан юқори бўлган

r
(f)


0,65 шартни қа
ноатлантири
ш
и
туфайли
вилоят енгил саноати
да
кластерни шакллантириш бўйича қисқа ва узоқ муддатли стратегияларни
белгилаш мақсадг
а мувофиқ ҳисобланади. Агар алго
ритм шартлари
қаноатлантирилмаса, кл
астерни шакллантирувчи компонентлар бўйича
тактик мақсадлар белгиланади.

Енгил саноатда кластер стратегиясидан фойдаланиш имкониятларини
баҳолаш ал
г
оритми шартларига кўра ҳисоб
-
китобларни амалга ошириш
мураккаб тенгламалар тизимини ҳосил қилади. Шу сабабли
, уни алоҳида
мустақил
тенглама сифатида
кўриб
чиқиш мумкин эмас
. Бунинг учун
муаллиф томонидан е
нгил саноатда рақобатни шакллантирувчи омиллар
ўртасидаги ўзаро муносабатлар ва корреляцион боғланиш зичлигини
аниқлаш мақсадида
SPSS AMOS 23
дастури асосида т
изимли тенгламалар
моделидан (
Structural Equation Modelling
9
-
SEM
) фойдаланиш тавсия этилган
.
9
Structural Equation Modelling (SEM)


эконометрик ва бошқа иқтис
одий моделлардан фарқли ўлароқ
кузатилмайдиган, яширин конструкцияларни баҳолашда қўлланилади. Унинг ёрдамида мураккаб
эконометрик моделлар ва аниқлаш қийин бўлган боғланишлар тенгламаларини тузиш мумкин.

17

Қурилган

SEM
моделлари натижалари Наманган вилоятида ишлаб
чиқаришга ресурс сарфларини меъёрлаштириш, сарф
-
харажатларни
камайтириш, талаб омилларига мувофиқлаштири
ш лозим
лиги аниқла
ниб,

зич боғланишга эгалигини кўрсат
ди.Шартли белгилар: F
nомиллар гуруҳи; Q
ijкорхоналарда ўтказилган сўров натижалари;
W
Qijвазн

к
оэффициенти
,
r


кор
р
еляция коэффициенти

(
SPSS A
MOS

23

дастурида)
.


1
-
расм. Енгил саноатни кластерлаш имкониятларини баҳолаш алгоритми
10


Кластерлаш имкониятларини белгил
о
вчи омиллар ўртасидаги ўзаро
муносабатлар даражаси
SPSS AMOS 23
дастури асосида тизимл
и
тенгламалар моделини ноль даражали гипотеза шартига кўра ҳисоблаш
киритилди. Танланган омилларнинг яширинган натижавий қийматлари
корреляцияси эса максимал эҳтимоллик
(
maximum likelihood
estimation

(MLE))
функцияси орқали аниқланди (2
-
жадвал).
10

Муаллиф ишланмаси.

ҲА

ЙЎҚ

ЙЎҚ

ҲА

Ишлаб чиқариш омиллари (
F1
)

Ишлаб
чиқаришнинг
ривожланиши

Горизонтал интеграция ва
рақобат
да

хамкорлик
(
F
5)

Ўзаро ҳамкорлик ҳ
олати

(F6)

Кластерни шакллантиришнинг
қисқа

муддатли стратегияси


Давлат хизматлари ва инфратузилмадан фойдаланиш
ҳолати

(
F
3)

Географик яқинлик ва вертикал интеграция ҳолати
(
F
4)

Т
алаб
холатини ифодоловчи
омиллар

(
F
2)

Енгил саноатни

кластерлаш имкониятларини баҳолаш

Рақобат муҳити шаклланишини баҳолаш

r≥0
,65

Ўзаро боғлиқ ривожланиш
(
F1↔F2
)

Корхоналарнинг
мослашув
-
чанлиги


│r│≥0
,65

Кластерни шакллантиришнинг
узоқ муддатли стратегияси


Ҳ
А

ЙЎҚ

Мавжуд
холат бўйича иқтисодий
самарадорликни аниқлаш


W
Qij


W
Qij


W
Qij


W
Qij


Q
ij

Q
ij

Q
ij

Q
ij

18

2
-
жадвал

Н
аманган вилояти енгил саноатида кластер стратегиясидан
фойдаланиш имк
о
ниятлари


Танланган омиллар гуруҳи

r (корреляция)

Танланган омиллар гуруҳи

Рақобат муҳити

Ресу
р
с

имкониятлари
(F
1
)

Зич боғланиш (0,94)

Талаб шароитлари

(F
2
)

Кластерлаш имкониятлари

Д
авлат хизматлари ва
инфратузилма

(
F
3
)

Ўртача боғланиш (0,
57
)

Географик яқинлик ва вертикал
интеграцияси

(
F
4
)

Давлат хизматлари ва
инфратузилма

(
F
3
)

Зич боғланиш

(
0,95
)

Горизонтал интеграция ва ўзаро
рақобатга киришиш

(
F
5
)

Географик яқинлик ва вертикал
ин
теграцияси

(
F
4
)

Зич боғланиш

(
0
,
87
)

Горизонтал интеграция ва ўзаро
рақобатга киришиш

(
F
5
)

Ўзаро ҳамкорлик ҳолати

(
F
6
)

Кучсиз боғланиш (0,09)

Географик яқинлик ва вертикал
интеграция

(
F
4
)

Ўзаро ҳамкорлик ҳолати

(
F
6
)

Ўртача боғланиш

(
-
0,637)

Горизонтал ин
теграция ва ўзаро
рақобатга киришиш

(
F
5
)

Ўзаро ҳамкорлик ҳолати

(
F
6
)

Кучсиз боғланиш
(
0,096
)

Давлат хизматлари ва
инфратузилма

(
F
3
)

Манба: муаллиф
ҳ
исоб
-
китоблари
.

Наманган
вилоят
и
енгил саноат

корхоналарида қуйидаги хизматлардан
самарали фойдаланмаслик
енгил саноатда
кластер
ни шакллантириш
имконият
и
ни чеклаб қўймоқда
.

Таълим хизматлари

ва

имкониятлари
,
инновацион ишланмаларни жорий этиш ва малака ошириш хизматлари,
тадқиқот институтлари ва давлат томонидан ўтказиладиган ўқув, бизнес
тренинглар, ярмаркала
р ва бошқа тадбирлардан

етарли даражада
фойдаланмаслик
, давлат интерактив хизматларидан, бозор ахборотларидан
фойдаланиш даражасининг п
астлиги шулар жумласига киради. Шунингдек,
логистик инфратузилма

самарали ташкил этилмаганлиги, хомашёларни қайта
ишловчи
лар билан ўзаро муносабатлар

самарали йўлга қўйилмаганлиги
,
ўзаро

ҳамкорликда
рақобатга киришиш

ва

нархни

шакллантириш

талаб
даражасида эмас
. Корхоналарнинг технология ва маркетинг инновациялари
бўйича
хамкорликда
стратегик мақсадлар

белгилаш,

харидларни а
малга
ошириш даражаси

ҳам етарлича шаклланмаган.

Юқоридагилардан келиб чиқ
иб,
Наманган вилояти
енгил саноат
и
да
кластерларни таш
к
ил этиш
нинг

узоқ муддатли стратегиясини белгилаш

мақсадга мувофиқ.

Диссертациянинг
уч
и
нчи
боби
«
Енгил саноат корхоналари рақобат
-
бардошлигини оширишнинг
иновацион
маркетинг стратеги
я
лари
»

деб
номлан
ган бўли
б, бу бобда е
нгил саноат

маҳсулотлари

ассортимент
и
ни
шакллантириш
стратегиялари
,
жаҳон

модалар бозори
га
Ў
збекистон
нинг

миллий брендлари
ни

кириб б
о
риши

бўйича

халқаро тажриба

ва
стратегияла
р
дан

фойдаланиш имкониялари белгилаб берил
ган
.
«
Наманган
текстил
ь

к
ластери
»
ни

шакллантириш

модели таклиф этилиб,
унинг
синергия
самараси
аниқлан
ган
.

19

Ассортимент
стратегиясини шакллантириш

корхонанинг мажбурияти
эмас, балки рақобат омили таъсиридан сақла
ниш
даги устувор вазифа
си

саналади
.
Енгил саноат корхоналари
нинг ассортимент стратегиясини ишлаб
чиқишда
,

аввало, ички бозордаги асосий рақобатчилар ва уларнинг
ассортиментни шакллантиришдаги улушини аниқлашни тақозо этади.

Диссертацияда истеъмол а
ссортимент
и

таркиби
,
унинг ўзгаришлари,
ассортимент бўйича рақобат
ҳ
олати бўйича ахборо
тлар олишда аҳ
оли

гардероб
и

таркиби панел
ь

тадқиқотлари асосида ўрганилган.

Тадқиқотда
а
ёллар, эркаклар ва болалар гардероби
ни
шакллантиришда иштирок этаётган
рақобатчи

мам
л
акатлар
улуши аниқланган
.

Т
адқиқот

натижалари
га кўра
,

Наманган

вилоятида аёллар гардеро
б
и
нинг
27
фоизи, эркаклар гардероб
ининг 57 фоизи, ўқувчилар га
рдероб
ининг

24
фоизи, тарбияланувчилар гардероб
ининг 17 фоизи миллий маҳсулотлар
ҳисобланиб,
танланган сегментлар

бўйича
га
р
дероб
ни шакллантиришда
Хитой, Туркия ва бошқа мамлакатлар

корхоналарининг

иштироки юқорилиги
кузатилган
.

Ани
қ
ланган а
ҳ
оли

гард
е
робида шаклланган ассортимент ва ундаги
рақобатчилар улуши
га асосланиб
,

BCG

стр
а
тегик таҳлил усули

асосида

рақобат
х
а
ритаси
тузи
лган
.

Сегментлар гар
деробида шаклланган
ассортимент
нинг

BCG

матрицасидаги жойлашувига кўра
,

ички бозордан
импорт маҳсулотларни (Хитой, Туркия) сиқиб чиқаришга қаратилган
ў
сиш
,
ри
вожланаётган ассортимент билан ҳ
аракат

ва тўйинган ассортимент бўйи
ча
устунликни сақлаб қолиш
га йўналтирил
ган
рақобатбардошликни
таъминлаш
нинг етакчилик

стратегиялар
и

таклиф этилган
.

Наманган вилоятидаги аксарият корхоналар

ўзлаштириб бўлинган
модалар асосида кийимлар дизайнини шакллантир
моқда
.

Бу эса
корхоналарга
тайёр к
ийимлар
модаси
,
дизайни

ва бренди
бўйича

ички ва
жаҳ
он
бозор
и
да
рақобатбардош
лигини

чеклаб қўймоқда
.

Мамлак
ат
да м
ода
лар

маркетингини самарали йўлга қўйиш
енгил саноат
товарлари савдосини ривожлантириш

ҳамда
корхоналар рақобатбар
-
дошлигини

таъминлашда муҳи
м омил

ҳисоб
ланади.

Мода индустрияси
ривожланиши
да
жаҳон

модалар маркази
ҳисоб
ланган Франция,
бешинчи
йирик кийим бозори

ҳисобланган

Бразилия,
шунингдек,
модалар бозори энг
тез ривожланаётган


Россия,
мода бозорида

иккинчи ўринни эгаллаган
Италия,
«
кўча м
одаси
»

услубини илмий асослаган Япония, халқаро вертикал
интеграция ва инновациялар асосида кийим саноатини ривожлантирган
Германия, электрон савдо тизими орқали сотиш йўналиши ривожлан
-
тираётган
Ҳ
индистон,

м
иллий брендлар нуфузини ошириш бўйича
«
Turqualit
y
»

дастури билан дунёда бешинчи мода марказига айланган
Туркия,
дунё кийимлар бозор
ида етакчиликни сақлаб келаётган Хитой каби
мамлакатлар тажриба
с
идан
самарали фойдаланиш лозим.

Мода индустриясини ривожлантириш
да
корхоналарга
мода
-
дизайн
хизматларини
сама
рали ташкил этиш
,

дизайнер
ларнинг
инновацион
товарлари

учун
доимий
рағбатлантири
б бориш
механизмларини
жорий этиш
муҳим а
ҳ
амият касб этади
.
Дизайн ва мода марказлари фаолияти бевосита
20

истеъмол бозори билан саноат корхоналарини боғловчи асосий занжир
сифати
да шакллантирилиши

лозим
. М
ода индустрияси
ни

ривожлан
тиришда
«
Uztex
tile

ўзбек миллий бренди
»
ни
нг

халқаро даражадаги нуфузини ошириш
бўйича махсус давлат дастурини қабул қилиш ва ун
д
а маданият, спорт
соҳасида
раҳбарлик лавозимини эгаллаган

шахсларнинг иштир
окини
таъминлаш, давлат томонидан ички бозордаги нуфузли брендларни халқаро
даражада янада қўллаб
-
қувватлаш

стратегик мақсад сифатида кўриб
чиқилиши
мақсадга мувофиқ
.


Ўзбекистон

мода
индустриясини
халқаро

ривожланиш
даража
си
га

мувофиқ

интеграция
сини таъми
нлаш

енгил саноат рақобатбардошлигини
оширишнинг асосий омили ҳисобланади
. И
шлаб чиқарилаёган тайёр
кийимлар ва текстиль маҳсулотлари модели

ва дизайнини жаҳон оммавий
ассортимент
и
га мослаша ол
иш

даража
си
да шакллантириш

орқали
рақобатбардошликка эришилади
.

Белгиланган

стратегик мақсадларнинг
амалга оширилиши Ўзбекистоннинг
«
Шарқ мода маркази
»
га

айланиши

учун
зарур шароитлар

яратиб беради ва миллий брендлар нуфузини янада
ошир
ишни таъминлайди.

Албатта
,

б
у жараён енгил саноат
да

ишлаб чиқариш
ва уларга дизайн,

мода, маркетинг ва бошқа хизматларни кўрсатувчи
тармо
қларнинг

самарали интеграциясини таъминловчи
кластерларни
шакллантириш
ни

тақозо этади.

Кластерлар
ни ташкил этишда

ишлаб чиқаришнинг барча б
ў
ғинлари
ни
ўзида бирлаштирувчи тизимни йўлга қўйиш асосий мақса
д
ҳисоб
ланса,
иккинчи му
ҳ
им йўналиш г
о
ризонтал, яъни
бозор фаолиятидаги

инфрату
-
зилмага қаратилади. Шунга кўра, Наманган вилоятида
«
Текстиль

кластери
»
ни

шакллантириш

йўналиш
и ва
модели,
амалий

ва ташкилий

масалалари
, шунингдек, унинг ижтимоий
-
иқтисодий
сам
ара
сини

аниқлаш
талаб эт
ил
ади
.

«
Нама
нган текстил
ь

к
ластери
»
нинг
асосий
фаолияти
қуйидагилардан
иборат

(
2
-
расм
)
:

енгил

саноат маҳсулотлар
и

ишлаб чиқарувчи корхоналар фаолиятини
диверсификация қилиш

ва маҳсулотлар ассортимент
ини

кенгай
тириш
ҳамда
улар
рақоба
тбардошлигини ошириш
га қаратилган ишлаб чиқаришни
модернизация қилиш лойиҳа ва дастурлари, бизнес режаларини тайёрлаш ва
иқтисодий асослаш
каби инновацион
хизматларини кўрсатиш;

корхоналар учун ички ва жаҳон бозорлари мода тенденцияларини
маркетинг тадқиқо
тлари орқали ўрганиш ва шу асосда
газлама,
тайёр кийим,
трикотаж, пойабзал, шунингдек, бошқа турдаги

маҳсуло
тларни ишлаб
чиқариш
ни ташкил этиш

ҳамда

барча
маҳсулот
лар ассортиментини
жа
ҳ
он
бозорларида
ягона миллий бренд

остида

сотишни ташкил этиш
;

корхонала
рда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар ассортиментини
кенгайтириш ва
улар
рақобатбардошлигини ошириш
га қаратилган

инновацион хизматлар
ни ташкил этиш

асосида юқори қўшилган қийматли
тайёр маҳсулотлар турини кўпайтириш.

Наманган
вилоят
и

енгил саноати
салоҳият
ин
и ошириш бўйича
иштирокчи корхоналар

вертикал интеграцияси ва уларга инновацион
21

хизматлар кўрсатувчиларнинг
ўз
а
ро
горизонтал

интеграцияси

асосида
к
ластер
ни шакллантириш

орқали
синерг
ия

самара
си

кузатилади
.

2
-
расм.
«Наманган текстиль кластери»
нинг қўшилган қиймат занжири ва синерг
ия
с
амара
си
11Кластерни
синергия самарасини ҳисоблаш учун

қуйидаги
(
5
) форму
-
ла
дан фойдаланилади
12
.
(
5
)

бунда,
Cкластернинг синергия самараси
;

Мсинергия

самараси
мульти
пликатори
;

Асинергия

самараси
нинг акселератор
и
;


Ккласт
е
рлашиш даражаси
.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Наманган вилоят
ида енгил саноат
кластерини шакллантиришга қадар (2005
-
2016 йиллар)
амалдаги рив
о
ж
ланиш
холатига кўра

корхоналар интеграциясининг
синергия самараси аниқланди.
Корхоналарнинг инновацияга қилинган
х
аражатлари пастлиги
мутьтип
-
лика
тор

ва акселератор самараси
пасайиб боришига
сабаб

бўл
ган

(3
-
жадвал
)
.

11

Муаллиф ишланмаси.

12
Суворова

Л.А. Синергетический эффект кластеризации отрасли: анализ, оценка, прогноз
.

Монография.

Киров: Вят
.
ГУ, 2015.


54
-
55 с.

Пахтачилик,
ипакчилик тармоғи

Тўқимачил
ик
тармоғи

Тикув
-
трикотаж

тармоғи

Мода ва дизайн
хизматлари

Маркетинг
, реклама

хизматлари

Илмий тадқиқот
хизматлари

Таълим
хизматлари

Инжиниринг
хизматлари

Юридик хизмат

Маҳсулот
сотишнинг
кўпайиши

Инвестициялар
самара
си

Инновация
лар

самараси


Макроиқти
-
содий самара

Синергия
самара
си

Қишлоқ

хўжалиги


Таълим ва
илмий тад
қи
қ
от
марказлари


Давлат ва
и
нфратузилма

АКТ ва ахборот

хизматлари

Транспорт
-
логистика
хизматлари

Стандартлаштириш
ва серти
фикатлаш
-
тириш
хизматлари

Божхона хизматлари

Банк ва молия
хизматлари

Ягона дарча
хизматлари

ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ

Фурнитура,

аксе
с
суар

ва
бўёқчилик

Бошқа хизматлар

КЛАСТЕР

МОДЕЛИ САМАРАСИ↔
ЕНГИЛ САНОАТ БОЗОРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

22

3
-
жадвал

Наманган вилояти енгил саноат

корхоналари интеграциясининг
2005
-
2016 йилларда
ги

синергия самараси
, коэффициентдаКўрсаткичлар

2005 й
.

2010 й
.

2015 й
.

2016 й
.

Синергия самараси
мутьтипиликатор
и
, М

31,6
97

17,149

21,783

3,541

Синергия самараси

акселератор
и
, А

0,00

0,005

0,018

0,008

Кластерлашиш даражаси
, К

1,0
0

1,762

1,187

1,430

С
инергия самараси, С

0,008

0,156

0,472

0,041

Манба: муаллиф
ҳ
исоб
-
китоблари
.


Кластерни шакллантириш истиқболда амалга ошири
лувчи стратегия
эканлигини назарда тутиб, синергия самараси прогноз кўрсаткич
лари асосида
аниқланади.
Амалдаги ривожланиш ҳолати бўйича асосий кўрсаткичлар
вақтга боғлиқ тренд тенгламалари
(
6
,
7
,
8

тенгламалар) асосида прогнозланиб,
2025 йилги синергия самар
аси коэффициентлари аниқланди.


Y
ялпи даромад

= 12,53
*
t
2

-

51,433
*
t  181,31; R²  0,98; F  247,3 (4,26); t
с
= 2,7 (2,5)

(7)


Y
инвестиция

= 2,808
*
t
1,39

; R²  0,74; F  28,9 (4,96); t
с
= 5,3 (2,1)

(8)


Y
инновация

= 0,0006
*
t
3,32

; R²  0,79; F  38,3 (4,96); t
с
= 6,1 (2,1)(9)


Амалдаги ривожланиш

ҳолат
и

бўйича тузилган
вақтга боғлиқ
тренд
модел
лари
га

кўра
,

Наманган вилояти енгил саноат корхоналари

интеграциясининг

синергия самар
аси

201
8

йилдаги
0,719

коэффициент
дан
2025 йилда 2,042
коэффициент
га ошиши кузатил
ди
.

Бунда

тармоқни

инвестициялаш билан бирга инноваци
яларга қилинадиган
х
аражатларни
мос

равишда ошириб бориш орқали

самара
га эриши
лади.
Шунингдек,

ҳисобланган

натижаларга кў
ра
,

енгил саноатни
нг

инвестици
я
фаолиятига
нисбатан инноваци
я

фаолият
и

юқори самара бериши
кузатилди
.

Шакллантирил
увчи

«Наманган текстиль кластери»

вилоятдаги
барча
енгил саноат корхоналари ва улар
га хизмат қилувчи бозор субъект
ларининг
интеграциясини таъм
инлашни
назарда тутган
ҳолат
да ушбу жараёндан
кутиладиган
синергия

самара
сини
аниқлаш
имконияти мавжуд
.

«Наманган
текстиль кластери»
ни шакллантириш учун
лойиҳа

қиймат
и

миқдори енгил
саноат корхоналари даромадидан бир фоиз ажратилиши мақсадга мувофиқ
этиб
б
елги
ланди
13
. Шунга асосан, енгил саноат корхоналари ялпи
даромадининг бир фоиз
ини
ташкил этиладиган
инноваци
он
моделни
(
кластер
ни
)

шакллантиришга
йўналтири
лиши
назарда тутил
иб,
201
8
-
20
25

йиллардаги
синергия
самара
си
тузилган вақтга боғлиқ

ҳолда

тренд
моделл
ари асосида

қайта

прогнозла
нди. Прогноз
натижалари синергия
самарасини 201
8

йилдаги
4,232

коэффициентдан 2025 йилда 8,2
коэффи
-
циентга ошиши кузатилди
(
4
-
жадвал).

Енгил саноат
ни кластерлаш натижасида
синергия самараси 201
8

йилда
8486,0

млрд.сўмни ташкил эт
иб, 2025 йилда амалдаги нархлар бўйича
39469,6 млрд.сўмни ташкил этади.
13

Ушбу
қиймат

Наманган вилоятида фаолият юритаётган корхоналар томонидан кластерни шакллантириш
б
ўйича тузилган таъсис шартномасида ак
с этган.

23

4
-
жадвал

«Наманган текстиль кластери»
ни шакллантириш натижаси
нинг

синергия самараси прогнози
14Кўрсаткичлар

Ўлчов
бирлиги

201
8

й
.*

2020 й
.*

2025 й
.*

Жами
(201
8
-
2025 й
й
)


Енгил сано
ат
нинг ялпи
даромади

млрд.сўм

1917,3

2566,3

4627,4

25477,03

Жалб этилган инвестиция

млрд.сўм

110,9

133,6

195,1

1
2
16,6

Инновация
х
аражатлари

млрд.сўм

23,09

31,78

61,39

325,8

Кластернинг синергия
самараси

коэффициенти


С

4,2
3

5,26

8,29

49,3

Кластерлаш н
атижаси самараси

млрд.с
ў
м

8486,0

14034,5

39469,6

172288,7

Я
Х
Мнинг ўсиши

млрд.сўм


23327,8

48361,9

187130,5

709679,2

Яртиладиган иш ўринлари сони

иш ўрни

27730

57489

222447

815883

прогноз натижалари
.


Амалдаги ҳолат бўйича таққосланганда 201
8

йилда
5,8

марта, 2025
йилда эса 4,02 марта юқори самара кузатилади. Енгил саноатда кластер
моделидан фойдаланиш орқали

Наманган вилоятининг

ялпи ҳудудий
маҳсулот

ҳажми 2025 йилда 187130,50 млрд. сўмни ташкил этиб, 201
8

йилга
нисбатан
8,2

марта ўсиши прогнозлаш натиж
алари асосида аниқланди
15
.

Прогнозлаш
натижалари
орқали
«Наманган текстиль кластери»
ни
шакллантириш Наманган вилоятида ҳар йили ўртача 90 мингта иш ўрни ёки
201
8
-
2025 йилларда жами
8
43

мингта иш ўрни фақат енгил саноатни
кластерлаш натижасида яратилиши асос
ла
н
ди.

«Наманган текстиль кластери»
ни шакллантириш орқали енгил
саноатнинг инновацион ривожланиш босқичига жадал ўтилади, фан
-
таълим
ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминланади.

ХУЛОСА

1.

Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини оширишнинг
ф
ундаментал асоси уларнинг маркетинг стратегияларидан қай даражада
фойдаланишига бевосита боғлиқ. Корхоналар
нинг

маркетинг стратегиялари
уларнинг
бозордаги мақсадларига мувофиқлигини таъминлашни тақозо
этади. Корхона бо
з
ордаги рақобат муҳити ва ҳолатига кўр
а маркетинг
стратегияларини шакллантириш орқали иқтисодий самарадорликка эришади.

2.


Диссертацияда рақобатбардошликни ошириш бўйича шаклланган
маркетинг стратегиялари тизимлаштирилди. Таҳлилга кўра, енгил саноатда
шаклланган рақобат муҳитида фаолият юритаётг
ан корхоналарнинг
«
рақобатда ҳамкорлик қилиши
»
,
«
миллий брендни шакллантириши
»
,
«
ассортимент бўйича ички бозорда етакчиликни сақлаши
»

каби

стратегиялар
уларнинг

рақобатбардошлигини таъминлашнинг асосий
стратегияс
и
сифатида белгилаб берилди.

3.

Тадқиқот натижа
ларига кўра, енгил саноат корхоналари
учун
14

Муаллиф томонидан тузилган
.

15

Қийматлар амалдаги нархлар бўйича ҳисобланиб, инфляция даражаси ҳисобга олинмаган.

24

маҳаллий бозорда эгаллаб олинмаган бозор бўшлиғи мавжуд. Ички бозорни
юқори сифатли маҳаллий товарлар билан тўлдириш ва экспортини
кенгайтиришда миллий брендларнинг халқаро нуфузини ошириш,
маҳсулотларни халқаро т
алаб ва стандартларга
мувофиқлаштириш
,
инновацион ривожланиш босқичига жадал ўтиш муҳим аҳамиятга эга.

4.

Ўзбекистон тайёр кийимлар бозорида фаолият юритаётган асосий
рақобатчилар (Х
итой, Туркия, Хиндистон
)
нинг

ички бозор
даги улуши
юқорилиги аниқланган.
Маҳал
лий бозорда
таклиф этилаётган
газламалар
да
Хитойда ишлаб чиқарилган
ларининг улуши
49
фоиз
ни, аёллар кийимлари
да

33
фоиз
ни
, аёллар пойабзали
да
76
фоиз
ни
, Туркиянинг шу товарлардаги
улуши
эса
мос равишда 22
фоиз
, 15
фоиз

ва 2
фоиз
ни ташкил этмоқда.

Демак,
ен
гил саноат корхоналари олдида ҳали жуда катта эгаллаб олинмаган бозор
бўшлиғи мавжуд

бўлиб,
рақобатчи мамлакатлар товарларини ички бозордан
сиқиб чиқаришга йўналтирилган стратегияни амалга ошириш

ва
асосий
эътибор
ни

мода индустриясини ривожлантиришга қарат
иш лозим
.

5.


Енгил саноат соҳасида
ги

илғор
хорижий
мамлакатлар тажрибасига
таянган ҳолда Ўзбекистонда мода индустриясини ривожлантиришнинг
концептуал йўналишлари белгилаб берилди. Унга кўра халқаро мода
бозорида миллий брендлар нуфузини ошириш, жаҳондаги омм
авий дизайнга
тезкор мослашиш, инновацион кийим
лар

коллекцияларини экспортга
йўналтириш, ноу
-
хау
ва

дизайнерлик ишланмаларини кенг жорий этиш
асосида корхоналар рақобатбардошлиги
ни

оширишга эришилади.

6.


Енгил
саноат учун кадрлар тайёрловчи
олий ва ўрта махс
ус таълим
муассасалари ҳамда тармоқ корхоналарининг ўзаро мустаҳкам алоқасини
таъминловчи мукаммал тизимни яратиш, кластер орқали
уларнинг
самарали
интеграциясини таъминлаш
енгил саноат
корхоналар
и
ни инновацион
ривожлантиришнинг асосий стратеги
яси сифатида

қаралиши лозим.

7.

Ўзбекистон тўқимачилик ва енгил саноати тизимида кластерларни
шакллантириш масаласи кластер назариясининг моҳиятидан келиб чиқиб,
мамлакат миқёсида эмас, балки минтақалар


вилоятлардаги аниқ ижтимоий
-
иқтисодий шарт
-
шароитлар, ишлаб чиқар
ишнинг тўла циклини қамраб
олувчи вертикал ва горизантал интеграцияга асосланган инновацион
хизматларни уйғунлаштириш
асосида

илмий марказлар доирасида амалга
оширилиши мақсадга мувофиқ.

8.


Наманган вилояти
да

енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини
ошир
ишнинг асосий йўналиши сифатида таклиф этилаётган кластерни
шакллантириш
нинг

синергия самараси прогнозлан
ди
.
«Наманган текстиль
кластери»
ни шакллантиришнинг синергия самараси вилоятда енгил саноатни
амалдаги
ривожланиш
и
га нисбатан

2018 йилда 5,8
коэффициен
тга
,

2025 йилда эса 4,02 коэффициентга юқори бўлиши, 2025 йилгача вилоятда
8
43

мингдан ортиқ янги иш ўринлари ташкил этилиши,
ялпи худудий
маҳсулот ҳажми

8,2

марта
га
, экспорт салоҳияти
эса
8,5 мартага ошиши
асосланди
.

25

НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSC.27.06.2017.I.16.01

ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ


ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ


ХАКИМОВ ЗИЁДУЛЛА АХМАДОВИЧ

ПОВЫШЕНИ
Е

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТ
ИНГОВЫХ
СТРАТЕГИЙ

08.00.11

МаркетингА
ВТОРЕФЕРАТ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
(
PHD)

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАУКАМ

Ташкент
-

201
8

год

26


Тема диссертации

доктора философии
(PhD) по экономическим наукам
зарегистрирована

в

Высшей аттестационной комисси
и
при Кабине
те Министров
Республики Узбекистан,

за №

В2017.2.PhD/Iqt233.

Диссертация выполнена
в Ташкентском государственном

экономическом университет
е
.

Автореферат диссертации на
трё
х

языках (узбекском, русском
, английском (резюме)
)
размещен на веб
-
странице Научного

совета (
www.sies.uz
) и информационно
-
образовательном
портале «Ziyonet» (
).

Научный руководитель
:

Солиев Ахмаджон

доктор

экономических наук
, профессорОфициальны
е оппоненты
:

Бекмуродов Ад
х
ам Шарипович

доктор

экономических наук
, профессор
Абдукаримов Барат
-
Али

кандидат экономических наук,
доцентВедущая организация
:


Ташкентский институт текстильной и

легкой промышленности

Защита диссертации состоится «_
_» __________201
8

года в __:__ ч. на заседании
Научного
совета
DSc.27.06.2017.I.16.01.
по присуждению ученой степени при
Ташкентском
государственном экономическом университете
.
(
Адрес:
100003,
город
Т
а
шкент,
улица
Исл
а
м
а

Каримов
а
, 49. Тел.: (99871) 239
-
28
-
72; факс: (99871) 239
-
4
1
-
23
; e
-
mail: [email protected]
)

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно
-
ресурсном центре Ташкентского
государственного экономического университета (регистрационный №__
____
_).
(
Адрес: 100003,
город Ташкент, улица Ислама Каримов
а, 49. Тел.: (99871) 239
-
28
-
72.
)

Автореферат диссертации разослан «__» ____________2018 года.

(протокол реестра №____ от «___» ____________ 2018 года.Б.Ю. Ходиев

Председатель
научного совета по
присуждению ученой степени
д.э.
н.
, профессор
А.С.
Самадов

Ученый секретарь
научного совета
по присуждени
ю ученой степени
к.э.н., доцент
Н.
М.А. Маҳкамова


Председатель научного семинара
при научном совете
по
присуждению ученой степени
д
.
э
.
н
., профессор

27

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора фило
софии

(PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации
.

Развитие
легкой пром
ы
шленности в мире за последнее 10 лет
составило
в среднем
на
2,8
процента
1
, а их
розничный товарооборот

в 2016 году
достиг


842,7 млрд.долл
. США
2
. Текстильная и легкая промы
шленность составляет

5

процента

мировой

общей
торговли

и

6,4

процента

всего
экспорта
промышленной продукции.
На долю
развивающихся стран таких, как Китай,
Индия, Турция, Корея, Бангладеш, Вьетнам и Индонезия

приходится

80 процентов текстильной продукции
и 75 процента их внешнеторгового
оборота
.

Этот процесс требует эффективного использования маркетинговых
стратегий в предприятиях легкой промышленности с высокой
трудоемкостью в развивающихся странах.

В Узбекистане легкая промышленность является важной отра
сл
ь
ю
экономики и
формируется

своеобразная маркетинговая среда. Около

10

тысяч

крупных и малых предприятий, а также около 400 совместных
предприятий эффективно работают в таких отраслях легкой
промышленности, как текстильная, прядильная, швейная, трикотажн
ая,
обувная и шелковая, в которых занято 150

тысяч

человек. Однако доля
Узбекистана в мировом экспорте
текстильной и швейно
-
трикотажной
продукции

составляет всего 0,
3

процента
3
.

Поэтому в современных условиях
возникла
необходимость повышения
конкурентоспо
собности предприятий,
ведущих деятельность в отрасли на основе маркетинговых стратегий
.
В
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017
-
2021 годах

определены такие приоритетные
задачи по
«
освоению выпуска принци
пиально новых видов продукции и
технологий, обеспечение на этой основе конкурентоспособности
отечественных товаров на внешних и внутренних рынках
»
4
. Эффективное
выполнение этих задач требует ускорения ра
зра
бот
ки научно
-
практических
рекомендаций

по повышени
ю конкурентоспособности предприятий легкой
промышленности на основе маркетинговых стратегий.

В мировой практике
осуществлены целевые

исследования для
обеспечения научного решения ряда вопросов, направленных на повышение
конкурентоспособности предприятий ле
гкой промышленности
,

в частности:
внедрение инновационной маркетинговой системы

направленной на
повышение конкурентоспособности,

эффективное организации рыночных
исследование,

формирование кластеров и непрерывной цепочки
производства и эффективных маркетин
говых стратегий для текстильных1

Textile Outlook

International
.
.
No 184
.
Published

Febru
ary 2017
.
ISSN 0268
-
4764
.

2

WTO. International Trade Statistics. 201
7
. URL: http://www.wto.org

3

Product: 59,61,62,63. Articles of apparel and cloth

201
7
.
http://www.trademap.org/

4

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП
-
4947 «О стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» Приложение 1 «Стратегия действий по пяти при
оритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017
-
2021 годах». lex.uz.

28

компаний в сфере моды
, налаживание системы электронной торговли на
международном уровне, повышение международного а
вторитета
национальных брендов.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению
задач, определенных в указах Президента Республики
Узбекистан УП
-
4947 от 2 февраля 2017 года «О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
,УП
-
5285 от 14 декабря 2017
года
«
О мерах по ускоренному развитию текстильной и швейно
-
трикотаж
ной
промышленности
»

и других нормативно
-
правовых акт
ов

данной сферы.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики
.

Данное

исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и техно
логий
Республики Узбекистан I. «Духовно
-
нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».

Степень изученности проблемы
.
Научные и теоретические аспекты
исследования
по повышению

конкурентоспосо
бности предприятий легкой
промышленности рассмотрены в научных работах таких зарубежных ученых,
как Mboya J, Cline W, Doeringer P, Crean, S. Dickerson K. G, Nordas H. K.,
Verma S, Xiajun.A, Juyoung Lee, Dorothe´e H., Mayukh D. и другие
5
. Несмотря
на то, ч
то вышеупомянутые исследователи внесли значительный вклад в
экономическую науку, они не смогли выбрать маркетинговые стратегии для
максимизации конкурентоспособности предприятий,
и частично рас
с
мот
-
рены

особенности использования инновационных маркетинговых

стратегий.

В странах Содружества независимых государств в этой сфере
исследования проведены такими учеными, как Е.
Евгенивеч, А.Стацура,
Ю.Филюков
, И.Празян, Т.Фрадина,
С.Генова и другие
6
. Хотя в научных5
Mboya

J
.
Determinants of Competitive Advantage in the Textile and Apparel Industry in Tanzania: The Application
of Porter‱s Diamond Model
. British Journal of Economics, Mana
gement & Trade 7(2): 128
-
147, 2015;
Cline W. The
future of international trade in textiles and apparel. Washington: Institute for International Economics
.
1992
.

225
.;
Doeringer P. & Crean, S.

Can fast fashion save the U.S. apparel industry
.

Socio
-
Economic
Review, 4(3), 2006
.
353

377.
;
Dickerson K. G. (1999). Textiles and apparel in the global economy (3rd ed,). NJ: Merrill/Prentice.
;

Nordas

H.
K.
(2004). The global textile and clothing industry post the agreement on textiles and clothing. World and I, 7.
;
Ve
rma S.
Relations. Working paper No. 2002. p

94.
;
Juyoung Lee. (2013) Competitiveness of textile and apparel industries in the
United State
s and Japan. Iowa State University. Digital Repository @ Iowa State University. Graduate Thses and
Dissertations
; Xiajun A, Dorothe´e H.
Assortment Planning for Vertically Differentiated Products
.
Production and
Operations Management Society
.
Vol. 21, No.
2, March

April 2012, pp. 253

275
;
Mayukh D
.
and other. Brand v
ulnerability to product assortments and prices. Journal of Marketing Management, 2013 Vol. 29, Nos. 7

8, 735

754
;
Evgeni Evgeniev. Industrial and Firm Upgrading in the European Periphery The Te
xtile and Apparel Industry in
Turkey and Bulgaria. Doctoral

defense

committee
.
Budapest
. 2006;


6
Стацура А.И. Формирование и развитие конкурентоспособности предпринимательской структуры на рынке
текстильной продукции. диссертации на соискание ученой степен
и к
.
э
.
н
.
-
СПб. 2009
;
Филюков Ю.К.
Разработка механизма управления конкурентоспособностью предприятий легкой промышленности на
основе совершенствования методических подходов к её оценке и регулированию. Дис. на соис. уч. степ.
к
.
э
.
н.
-
СПб
.

2010
;
Празян И.В
. Маркетинговое обе
с
печение конкурентоспособности предприятий легкой
промышленности. Дис. на соис. уч. степ. к
.
э
.
н.

-
Волгаград
,

2007; Фрадина Т.И. Методология и методы
управления конкурентоспособностью предприятий легкой промышленности в условиях глобализа
ции
экономики. Дис. на соис. уч. степ

д
.э.н
.
-
СПб,

2010;

Гeнова С
. Оптимизация процесса планирования
ассортимента продукции в рамках маркетинговой деятельности предприятия.
Дис. на соис. уч. степ

д.э.н.


Кишинев, 2006.

29

работах этих ученых были подготовлены научные рекоме
ндации по
повышению конкурентоспособности предприятий легкой промышленности и
использованию различных
метод
ов оценки конкурентоспособности и
маркетинговых стратегий
, проблемы определения стратегий, направленных
на защиту внутреннего рынка и системных анали
зов,
а также

на повышение
конкурентоспособнти маркетинговых стратегий исследованы

недостаточно.

В Узбекистане общие аспекты повышения конкурентоспособности
промышленных предприятий на основе маркетинговых стратегий рассмот
-
рены в научных исследованиях И.Ис
кандарова, С.
С.
Гулямова, А.Солиева,
Б.Ю.Ходиева,
Ё
.А.Абдуллаева
, М.
С.
К
а
с
ы
мовой, А.Ш.Бекмуродова,
М.Р.Болтабаева, З.
Д.
Адыловой и других
7
. Однако, несмотря на масштаб
научных исследований в этой области,
в
опрос
ы

изучения факторов
повышения конкурентоспособно
сти предприятий в условиях острой и
сложной конкурентной среды на местном и миров
ых

рынках
, повышения
социально
-
экономической эффективности посредством использования
маркетинг
овой

стратегий, определения перспективных ассортиментных
стратегий, совершенствов
ания методов оценки конкурентной среды,
развития индустрии моды и организации кластеров легкой промышленности
в регионах стали причиной выбора темы данного исследования
.

Связь темы диссертации с
планами
научно
-
исследовательски
х

работ учреждения высшего обр
азования, где выполнена диссертация.

Диссертационная работа

выполнен
а в рамках проекта Ташкентского
государственного экономического университета и
Наманганского
инженерно
-
технологического института
«
Разработка инновационной модели
«
Текстильного кластера
»

и

внедрение его в практику
(
2015
-
2017

гг.
).

Целью исследования
является разработка научных предложений и
практических рекомендаций, направленных на повышение конкуренто
-
способности предприятий легкой промышленности на основе маркетинговых
стратегий.

Поставл
енная цель исследования предопределила необходимость
решения следующих
задач:

изучение
зарубежной практики

маркетинговых стратегий
по

повышению конкурентоспособности предприятий легкой промышленности и
систематизация факторов, формирующих конкуренцию;

раск
рытие сущ
ности теории «кластера» в маркетинговой деятельности;

определение перспективной стратегии ассортимента предприятий на
основе анализа конкуренции и ассортимента, сформированного на рынке
товаров легкой промышленности;

определение возможностей класт
еризации посредством оценки7
Бекмур
о
дов А.Ш., Янг Сон Бэ. Стра
тегия развития текстильной промышленности Узбекистана:

Кластерный

подход. Монография.

ТГЭУ, 2006.


112 с.; Болтаб
а
ев М.Р. Ўзбекистон

Республикаси
тўқимачилик саноати экспорт имкониятларини ривожлантиришда маркетинг стратегияси:

И
.
ф
.
д
.
дисс.
автореф.


ТДИ
У, 2005.

35 б.; Муратов Р.С. Ўзбекистон қишлоқ аҳолиси истеъмоли учун

енгил саноат
маҳсулотлари ассортиментини шакллантиришнинг регионал аспектлари. 08.00.13

«
Маркетинг
»

ихтисослиги. И.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс.


Т., 2006.


200 б.

30

динамики развития рынка товаров легкой промышленности и его
конкурентной среды;

обоснование возможностей
и направления
использования в Узбекистане
стратегий государств с развитой индустрией моды;

формирование инновационной модел
и «кластера легкой
промышленности» как ключев
ой

стратеги
и

повышения конкуренто
-
способности предприятий легкой промышленности и определение ее
социально
-
экономичес
кой

эффективност
и
.

Объектом исследования
являются предприятия, субъекты малого
бизнеса и частн
ого предпринимательства, занимающиеся производством и
реализацией продукции легкой промышленности в

Наманганской области.

Предметом исследования
являются экономические отношения,
возникающие в процессе повышения конкурентоспособности предприятий
легкой про
мышленности на основе маркетинговых стратегий.

Методы исследования.
В диссертации применены методы

статистического анализа, эмпирической оценки, экономико
-
математического
и факторного анализа, экспертной оценки, модели системных уравнений, а
также SWOT

ан
ализа, анкетного опроса, выборочного наблюдения,
методы
стратегического анализа
БКГ.

Научная новизна исследования
заключается в следующем
:

усовершенстован

методический подход
с помощью использования

кластерного метода

основанн
ого на взаимоотношении,

направ
ленных на
повышение конкурентоспособности
предприятий легкой промышленности на
базе

маркетинговых стратегий;

усовершенствован метод оценки конкурентоспособности предприятий
легкой промышленности
в соответствии с интегральными показателями
предприятия (по
эффективности производственной, маркетинговой,
финансовой, управленческой, логистической и инновационной деятель
-
ностей), и
адаптаци
и

их
к рыночной среде;

усовершенствован метод оценки возможностей кластеризации легкой
промышленности

на основе вертикальной

и горизонтальной интеграции и
факторов сотрудничества в конкуренции предприятий
;

усовершенствована

стратегия лидерства

расширения
ассортимент
а и

создания
национально
го

бренд
а

по развитию индустрии моды;

разработана модель повышени
я

конкурентоспособности
п
редприятий
легкой промышленности в форме «Наманганского текстильного кластера».

Практические результаты исследования
заключаются

в следующем:

усовершенствован метод

экспертной оценки
конкурент
оспособности

товаров легкой промышленности;

предложена модель
со
временных
инжиниринг
овых
, консалтинг
овых
,
дизайн
ерских центров
для развития маркетинговой деятельности

предприяти
й

легкой промышленности
;

предложены направления развития маркетинговой деятельности центров
дизайна и моды;

предложен алгоритм формирования асс
ортимента готовой одежды
для
31

рынка

легкой промышленности;

разработаны предложения и рекомендации по организации деятельности
«Наманганского текстильного кластера» и определена его
синергетическая
эффективность.

Достоверность результатов исследования.
Достоверность результатов
исследования определяется

сопоставительным и критическим анализом
маркетинговых принципов известных ученых
-
экономистов
, изучением и
обобщением передовой международной практики, статистической и
бухг
а
лтерской отчетности предприятий
, результатами экспертной оценки и
маркетинговых исследований автора, анализом данных Государственного
комитета по статистике Республики Узбекистан и других официально
опубликованных практических данных.

Научная и практическая значимость результатов исслед
ования
.
Научная значимость результатов исследований заключается

в том, что
стратегии повышения конкурентоспособности предприятий легкой
промышленности будут использованы при применении нового мето
-
дологического подхода, способного полноценно оценить конкур
ентоспособ
-
ность
. Широкое использование предлагаемых методов маркетинговых
исследований способствует формированию маркетинговых стратегий и
программ, информационных баз предприятий легкой промышленности.
Результаты исследования можно использовать для совер
шенствования
концептуальных основ

рыночной
деятельности предприятий легкой
промышленности.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что
особенности развития рыночной деятельности предприятий легкой
промышленности использу
ю
тся для фор
мирования и прогнозирования
перспективных маркетинговых программ на основе увеличения доли рынка,
выхода на международные рынки и определения стратегических целей
повышения его статуса. Рекомендации по формированию кластера будут
использованы при определен
ии целевых программ и принимаемых решений
по организации
малых
промышленных
зон

и повышению их потенциала.

Внедрение результатов исследования.

На основе научных результатов,
полученных по повышению конкурентоспособности предприятий легкой
промышленности на

основе маркетинговых стратегий
:

усовершенстован

методический подход
с помощью использования

кластерного методе

основанн
ого

на взаимоотношении,

направленных на
повышение конкурентоспособности
предприятий легкой промышленности на
базе

маркетинговых стратег
ий внедрен

в деятельность акционерного
общества
«Ўзбекенгилсаноат»

(справка АО
«Ўзбекенгилсаноат»

ДМ
-
160 от
4 декабря 2017 года).
Результаты внедрения послужили в подготовке
проектов государственных постановлений мероприятий по формированию
хлопково
-
текст
ильного кластера в областях и определения бизнес целей за
2017
-
2019 годов АО
«Ўзбекенгилсаноат»
;

усовершенстован
метод оценки конкурентоспособности предприятий
легкой промышленности
в соответствии с интегральн
ы
ми показателями
32

предприятий (эффективности про
изводственной, маркетинговой,
финансовой, управленческой, логистической и инновационной деятель
-
ностей)
и
в связи с
адаптаци
ей

к рыночной среде

вн
едрен в деятельность
предприятия

акционерного общества
«Ўзбекенгилсаноат»

(
справка АО
«Ўзбекенгилсаноат»

ДМ
-
16
0 от 4 декабря 2017 года
).
В результате внедрения
на практику данного научного новшества
в ООО
«Юксалиш»
,
«Саодат
саноат сервис»

Наманганской области
в 2017 году обеспечено увеличение
рентабельности предприятий по сравнению с 2016 годом и дополнительн
ы
й
эк
спорт продукции
составляет

48
тыс.

долл
. США
;

метод оценки
потенциала

кластеризации легкой промышленности

на
основе
таких факторов, как
вертикальн
ая

и горизонтальн
ая

интеграци
я

и
сотрудничеств
о

предприятий в конкуренции

внедрена в деятельность
акционерного

общества
«Ўзбекенгилсаноат»

(справка АО
«Ўзбекенгилсаноат»

ДМ
-
160 от 4 декабря 2017 года).
Данная методика
использована при разработке проектов решений правительства
о мерах

по

организации современных хлопково
-
текстильных кластеров в

областях

республики;

модель повышения
конкурентоспособности предприятий легкой
промышленности в форме

«Наманганский текстильный кластер»

внедрена в
деятельность акционерного общества
«Ўзбекенгилсаноат»

(справка АО
«Ўзбекенгилсаноат»

ДМ
-
160 от 4 декабря 2017 года). На основе эт
ой модели
на базе ООО
«
Toshbuloq teks
»

Наманганской области

был реализован
проект
по организации
хлопково
-
текстильного кластера
;

на основе предложенных рекомендаций по стратегии лидерства
расширения ассортимента и создания национального бренда по развитию
индустрии моды

внедрено в практику
специальн
ы
м постановлением
хокимията Наманганской области №53 от 4 феврал
я 2015 года

«
О создании
технических и технологических, инженерных, дизайнерских, рекламных и
консалтинговых услуг в целях повышения конкурентоспособ
ности
и
улучшения
качества продукции малого бизнеса и частного предпринима
-
тельства в регионе
»

(постановление хокимията Наманганской области №53
от 4 февраля 2015 года). На основе этих предложений в Наманганской
области налажена деятельность ООО
«
Istiqlol
Dizayn Markazi
»
,
«
Namangan
fashion cunsulting
»
,
«
Namangan inginiring textile
»
. Также, обеспечено
увеличение экспорта товаров на 120 тыс. долл. США в более 20 предприятий

Наманган
ской области
.

Апробация резуьтатов исследования.

Основные научные и
практическ
ие результаты диссертации
прошли апробацию и представлены в
качестве докладов на 12

республиканских и
3
международных
научно
-
практических
конференциях.


Публикация результатов исследования
.

По теме диссертации было
опубликовано 27 научных работ, в том числ
е, 1 монография, 14 статей в
научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестациной комиссией
Республики Узбекистан, в частности, 9 статей в
национальных и

5 статей
в
зарубежных журналах, а также 15 тезисов лекций.

33

Структура и объем диссертации.
Диссертация

состоит из введения,
3
-
х
глав, девяти параграфов, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Объём диссертации составляет
1
4
9

страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении

обоснованы актуальность и востребованность
проведенного иссл
едования, определены цели, задачи, объект и предмет
исследования, показано соответствие исследования приоритетным
направлением развития науки и технологий республики, изложены научная
новизна и практические результаты диссертационного исследования,
раскрыт
ы научная и практическая значимость полученных результатов,
внедрение в практику результатов исследования, а также сведения по
опубликованным работам и структуре диссертации.

В первой главе диссертации
«
Научные и теоретические основы
повышения конкурентосп
особности предприятий легкой
промышленности
»

изучены и систематизированы особенности развития
легкой промышленности

Узбекистана
,
теории
маркетинговы
х

стратеги
й

по
повышению конкурентоспособности

действующих предприятий в данной
отрасли
, определены факторы,

формуриующие конкурентную среду на рынке
товаров легкой промышленности.
Определены
возможности применения
опыта зарубежных стран по использованию стратегии кластеризации для
повышения конкурентоспособности предприятий

в Узбекистане
.

В результате теоретиче
ских исследований автора в диссертации
сформировано ряд методологических подходов. Взаимосвязь развития
субъектов рынка за последнее столетие в качестве инновационного и
основного локомотива экономики с понятием
«
маркетинг
»

определяет
философскую основу вз
аимоотношений на местном и мировом рынках
.

Маркетинг
-

это не только рынок производства и сферы услуг, но и научная
основа для развития всей экономики. Соответственно, глубокий анализ
научных и теоретических основ маркетинговых стратегий повышения
конкурен
тоспособности предприятий, а также выявление их особенностей и
закономерностей являются приоритетными задачами любых маркетинговых
исследований.

Существует множество подходов к формированию стратегий развития в
экономических системах
. А разъяснение особенн
остей и систематизаци
и

формированных маркетинговых стратегий дает
возможност
ь
применения
их
на
деятельности
предприяти
й

легкой промышленности.

Требуется
классификация маркетинговых стратегий для выбора стратегии
для
обеспечения эффективности и конкурентосп
особности предприятий,
учитывая особенности рынка легкой промышленности Узбекистана.

В диссертации стратегия маркетинга толкуется как
«
процесс метода
достижения и опреде
ления целей в рыночных отношениях

предприятий
»
.
Формирование маркетинговых стратегий пр
едприятий легкой
промышленности связано с развитием конкурентных сил на рынке.
34

Основываясь на это
м
, маркетинговая стратегия формируется
зависимо от

изменени
я

и развити
я

рынка.


Теории М.Портера (пять сил конкуренции) и Ю.Рубина
(конкурентоспособность предп
риятия), разработанные на основе исследо
-
вания конкурентной среды развитых рынков Америки, Европы и других
континентов являются стратегиями свойственными современной рыночной
экономик
е
.

Исходя из этих теоретических рассуждений, автором дан
научный коммента
рий к понятиям «конкурентоспособность товара»,
«конкурентоспособность предприятий», «конкурентоспособность страны или
региона» и
да
ны
их
определения.

Со стороны автора, опеределены факторы конкуренции, её природа,
степень воздействия
на производство, харак
тер и различие относительно
д
ругих

отраслей
. Учитывая особенности лёгкой промышленности
системно
классифицированы факторы, формирующие конкуренцию на рынке
.

Исходя
из теоретических подходов расширения рамок конкурентной среды,
сформированной в легкой промы
шленности Узбекистана, рекомендуется
«
сотрудничество в кон
к
уренции
»

и
«
формирование национального брен
д
а
»

в
качестве основного стратегического направления. В качестве направления по
повышению конкурентоспособности предприятий легкой промышленности
следует
эффективно использовать кластерную стратегию, основанную на
принцип
ах

взаимоотношения.

В рез
у
льтате быстрого роста экономики Китая в конце XX века
конкуренция
на
мировых рынках начала обострят
ь
ся. Развитые страны
:

Америк
а

и Европ
ейские

страны
, начали приме
нять эффективные
маркетинговые стратегии в целях определения мер по защите своих рынков.
В результате была разработана
«
теория кластера
»

и начали формироват
ь
ся
различн
ые методологические подходы к ни
м. В Узбекистане также на
коплен

определенный опыт в этой
сфере, в частности, А.Ш.Бекмуродовым
,

Янг Сон
Бэ, М.Болтабаевым, З.Адиловой, Д.Мирзахалиловой проведены научные
исследования по вопросам формирования кластеров в легкой
промышленности.

Существуют следующие общие приоритеты в повышении конкуренто
-
способно
сти, основанные на применение «Кластерной стратегии»:

расширяются возможности для повышения производительности труда и
повышения эффективности производства за сч
ет прямых взаимоотношений
между
поставщиками, квалифицированным персоналом, рыночной
информацие
й, службами и учебными центрами;

существуют необходимые условия для создания новых инновационных
разработок учебными и научно
-
исследовательскими центрами, их
краткосрочного испытания и внедрения в производство;

сотрудники и специалисты в области производст
ва и научных
исследований поощряются и мотивируются на создание новых товаров.

Стратегия кластеризации эффективно используется в мировой
экономике. В частности, более 50 процент
ов

американской промышленности
составляют предприятия, действующие в составе кл
астеров. Более 60 процен
-
35

тов ВВП приходится на общее число предприятий, ведущих деятельность в
составе кластера. В странах Европейского союза количество кластеров
составляет более 2000, причем в них трудятся 38 процентов от общего числа
занятого населения.


Целью формирования кластеров является обеспечение
конкурентоспособности, основанной на взаимоотношениях на основе
организации инновационного производства


предприятий одной отрасли,
расположенных в городе, районе и области, их объединении с образова
-
тел
ьными, научными, инженерными, консалтинговыми,
службами
стандар
-
тиз
ации и

сертификации и другими службами в единой технологической
цепочке.

А также, кластер считается основным средством обеспечения
конкурентоспособности предприят
ий основанного на инновацио
нной

организации и управления.

По мнению автора,
вопрос
создани
я

кластеров в текстильной и легкой
промышленности Узбекистана в регионах

является актуальной. В решении
этого вопроса
,
определено целесобразным формирования кластера
в

регионах

стран
ы,

в
верт
икально
м

направлени
и

и горизонтальн
ой

систем
е
,
конкретные социально
-
экономические условия

областей
, конкурентная
среда,
на основе определения
кластерны
х

возможност
ей
, а также
в регионах
,

разви
вающих

наук
у

и специальное образование.

Во второй главе диссерта
ции

«
Исследование конкурентной среды на
рынке товаров легкой промышленности
»

рын
о
к товаров легкой
промышленности изучен на основе маркетинговых исследований
. В нем
оценена

динамика развития рынка, конкурентоспособность предприятий и
конкурентная среда на р
ынке товаров легкой промышленности
Наманганской области
,

определены возможности использования класте
р
ной
стратегии, обеспечивающей конкурентоспособность

предприятий
.

Проведен

ряд исследований для разработки определенной (конкретной)
структурной формы оценк
и конкурентоспособности предприятий и товаров,
однако в этом отношении еще не принято окончательно
го

решени
я
. В
научной литературе широко распространены методы оценки конкуренто
-
способности производимой предприятием продукции, эффективности
их

экономическо
й деятельности или развитием маркетинговой деятельности.

В общепринятых методах оценки
«
повышение качества продукции
»

конкурентоспособност
ь

рассматривается как основной фактор, но опыт
научных школ, которые были сформированы при его анализе различен. В
япо
нской модели рассматривается как основной фактор
«
обновление
системы качества
»
, французы интересуются уровнем организации
«
маркетинговой деятельности
»
, а в американском методе больше
используются методы обеспечения
«
лидерства на рынке
»

или
«
оценка доли
рын
ка
»
. Главная особенность японско
й модели основывается на степен
и

соответствия продукции потребностям потребления, во французской модели
проверяется
«
конкуренция по маркетингу
»
, то есть в какой мере
производство соответствует маркетинговой деятельности пред
приятия.

Благодаря экономическому потенциалу страны и роста благосостояния
36

населения, стимулир
ует

увеличения ассортимента и предложения товаров в
розничной торговле
. В результате г
лавная особенность конкуренто
-
способности товаров легкой промышленности пере
ходит от ценовой
конкуренции к ее особенностям эстетики и дизайна. Соответствие товаров
легкой промышленности моде и особенности дизайна являются важным
фактором конкуренции не только рынков Узбекистана, но и всех стран мира.
На основе исследовательских це
лей был предложен метод экспертной оценки
конкурентоспособности продукции по их оценке производителями,
дизайнерами и конструкторами и уровню приемлемости соответствующих
товаров для потребителей.

Предприятие является субъектом рынка и вся его деятельност
ь
направлен
а

на рынок, а основна
я

цель направлена на эффективную
организацию действий на рынке. Конкурентоспособность предприятий
легкой промышленности во многом обусловлена «
маркетинг
овой
» и
«инновационной» деятельностью в условиях резкой конкуренции.
Соо
тветственно, предлагается
методика

определения конкурентоспособности
предприятия на основе интегральных показателей операционной
деятельности, инновационной деятельности и адаптации к рыночному
состоянию. Выбранные для оценки конкурентоспособности факторы
и
резу
л
ьтаты их систематизации отличаются широкими возможностями
использования
на

малых предприятиях.

Предложенн
ый

метод

оценки конкурентоспособности осуществляется
посредством
определения изменения

интегральных показателей уровня
адаптации к рыночной сред
е, инновационной деятельности и показателей
эффективности
операцион
ной

деятельности предприятия.

Оценка
конкурентоспособности предприятия определяется по формуле (
1
):


,

(
1
)

здесь,


-

показатель конкурентоспособности предприятия;

-
количественный коэффициент показателей группы
i

по
конкурентоспособности предприятия;

-
количественный коэффициент показателей гр
уппы
j

по
конкурентоспособности предприятия;

-
коэффициент адаптации к рыночной среде;

; и


на основе суммы значений коэффициента важности
определяется путем экспертной оценки средних коэффицие
нтов.

Интегральный показатель
конкуренции (
) по эффективности основной
деятельности предприятий определяются по данной формуле

(2)
:(2)

здесь,
-

коэф
фициент производственной

эффективност
и

предприятий
;


-

коэф
ф
ициент маркетинговой эффективности предприятий
;

-

коэф
ф
ициент финансовой эффективности предприятий;

-

коэф
ф
ициент управлен
ческой эффективности предприятий
;


37

-

коэф
ф
ициент логистической эффективности предприятий
;

0,51; 0,42; 0,25; 0,46; 0,17


веса
вой

коэффициент

(определяются
экспертной оценкой)
;

Интегральный показатель
конкурен
тоспособности

по эффективно
сти
инновационной деятельности

(
)

предприятий
определяются по формуле
:

;
(
3
)

здесь,

-

коэ
ф
фициент эффективности по технологической инновации
;

-

коэ
ф
фициент эффективности по
операционной инновационной
деятельности
;

-

коэ
ф
фициент эффективности
по маркетинговой инновационной
деятельности
;


-

коэ
ф
фициент эффективности
по организационной инновац
ионной
деятельности
;

0,39; 0,16; 0,21; 0,18
-

веса
вой

коэффициент
.

Индекс

адаптации предприятия
(
)
к рыночной среде определяется
посредством показателей повышения рыночной доли
к предыдущему
периоду
и
развитием действующего рынка
рассчитыва
ется с использованием
следующей формулы:
(
4
)

здесь,


-

индекс

изменения доли предприятия на рынке;


-

индекс

изменения объема рынка предприятия (в республиканском и
областном масштабе).

На основе предложенного метода определен
интегральный показатель
конкурентоспособности
предприятий

ООО
«Юксалиш»

и ООО
«Саодат
саноат сервис»
, действующих в Наманганс
кой области

(табл.1)
.

Таблица 1

И
нтегральные
показатели конкурентоспособности предприятий легкой
промышленности
,
в к
оэффициент
ах


Интеграл
ьные
показатели

ООО
«Юксалиш»

ООО
«
Саодат саноат сервис
»


2014
г
.

2015
г
.

2016
г
.

2014
г
.

2015
г
.

2016
г
.

К
i

2
,9

1,
7

1,9

2,0

2,3

3,1

K
j

0,4

0,5

2,2

0,3

1,5

1,2

K
ij

0,9

1,0

1,1

0,8

1,7

5,0

К

4,3

3,2

5
,2

3,2

5,4

9,3

Источник: результаты рассчетов автора
.


Результат низкого уровня инновационн
ой деятельности,
неэффективность

маркетинговой, управленческой и финансовой
д
еятельност
ей

ООО
«Юксалиш»

в 2015 году
повлия
л

на индекс адаптации к
рыночной среде и снизил уровень конкурентоспособности. В 2016 году
обеспечен рост индекса конкурентоспособности посредством повышения
затрат, направленных на стимулирование торговли, рекл
амы товара и
38

использования современных услуг дизайна, площад
ь

розничной торговли
предприятия
выросла
на 2 коэффи
циента по сравнению с 2015 годом
.

Одним из наиболее развитых регионов Узбекистана является
Наманганская область. Считаем целесообразным определи
ть конкурентную
среду, в которой легкую промышленность можна разработать на основе
кластерной модели легкой промышленности региона и определить гибкость
предприятий в регионе. В этом процессе необходимо сформировать систему
факторов, формирующих конкурентн
ую среду, и определить их взаимосвяз
ь

и взаимодействие структурных элементов.

Факторы, выбранные по основным детерминантам, определяющим
конкурентоспособность предприятий легкой промышленности были
систематизированы и разделены на количественные и качестве
нные группы:

F
1

(производственные факторы) и F
2

(
факторы, выражающие состояние
спроса
)


количественные значения группы выбранных факторов
формируются посредством статистических источников как вторичн
ой

информаци
и
;

F
3

(уровень использования предприятиями и
нфраструктуры и
государственных услуг), F
4

(географическая
концентрация

предприятий,
состояние вертикальной интеграции), F
5

(горизонтальная интеграция
предприятий и
взаимоотн
щ
шен
и
е в
конкуренци
и
),
F
6
(состояние
сотрудничества
предприятий)


количественные

значения группы выбранных
факторов формируются посредством анкетных опросов, проведенных на
предприятиях, занимающихся деятельностью по производству и реализации
продукции легкой промышленности Наманганской области как первичн
ой

информаци
и
;

Оценка возможн
остей использования кластер
ализации

легкой
промышленности Наманганской области проведена по алгоритму,
приведенному в рисунке 1.

Корреляционная связь группы выбранных производственных факторов
(F
1
) и (F
2
) определяется по условию (
-
1≤r≤1). Тесная взаимосвяз
ь между
факторами, представляющими развитие спроса и производства повышает
возможности формирования конкурентной среды в отрасли. Кроме того,
корреляция между четвертой группой выбранных факторов формирования
кластерной среды

(F
3
;
F
4
;
F
5
;
F
6
) определяется
по условиям взаимной
корреляции (
-
1≤r≤1). Удовлетворение условия выше средней плотности
корреляции выбранных факторов для определения возможностей
кластеризации

r
(f)

≥0,65 позволит определить краткосрочные и
долгосрочные стратегии формирования кластеров в

легкой промышленности
региона. Если условия не выполняются, будут установлены тактические цели
по ко
мпонентам, формирующим кластер.

Выполнение рассчетов по условиям алгоритма оценки возможностей
использования кластерной стратегии в легкой промышленности с
оздает
систему сложных уравнений и его нево
з
можно рассматривать как
независимое уравнение. Соответственно, чтобы определить плотность
корреляционной связи и взаимоотношений между факторами,
39

формирующими конкуренцию в легкой промышленности рекомендовано
исп
ользование модели системных уравнений
(Structural Equation Modelling
-
SEM) на основе программы SPSS AMOS 23.
Условные знаки: F
nгруппа факторов; Q
ijрезуль
таты опро
сов, проведенных на предприятии
;
W
Qijвесовой

коэффициент
, r


коэффициент
кор
р
еляци
и

(в программе
SPSS

AMOS

23
)


Рис
.

1.
Алгоритм оценки возможностей кластеризации легкой промышленности
10


Результаты составленной модели SEM позволяют нормироват
ь расходы
производственных ресурсов, снизить излишние расходы и определить
необходимость приведения в соответствии факторам спроса и показывают
тесную связь
в
Наманганской области.

А корреляция скрытых результирующих значений факторов уровня
взаимоотношен
ий между факторами, формирующими кластерную среду,10

Р
азработка автора.

Фактор производства (
F1
)


Развитие
производства


Горизонтальная интеграция и
сотрудничество в конкуренции (
F
5)


Состояние взаим
н
о
го
сотрудничества

(
F
6)


Краткосрочная стратегия
формирования кластераСостояние использования
государственных услуг и
инфраструктуры (
F
3)


Состояние географической
концентрации и вертикальной
интеграции (
F
4)


Повышение потребности на
продукцию
(
F
2)


Оценка возможности кластеризации в легкой промышленности

Оценка формированной
конккурент
ной среды


r≥0
,65


Взаимосвязанное
развитие

(
F
1↔
F
2
)


Приспособляемость
предприятий

│r│≥0
,65


Долгосрочная стратегия
формирования кластераДА


НЕТ


Определение экономической
эффективности за теку
щ
ее состояниеW
QijW
Qij


W
Qij


W
Qi
j


НЕТДАНЕТДАQ
ij

Q
ij

Q
ij

Q
ij

40

выбранных по гипотезе нулевой модели системных уравнений на основе
программы S
PSS AMOS 23 определяется с помощ
ью функции с макси
-
мальной вероятностью (maximum likelihood estimation

(MLE)) (таблица 2).

Табл
ица
2

Возможности использования кластерной стратегии в легкой
промышленности
Наманган
ской области


Выбранная группа факторов

r (корреляция)

Выбранная группа
факторов

Конкурентная среда

Ресур
сные возможности

(F
1
)

Тесная взаимосвязь (0,94)

Условия спроса (
F
2
)

Возможности
кластер
изации

Государственные услуги и
инфраструктура

(
F
3
)

Средняя взаимосвязь (0,
57
)

Географическая близость и
вертикальная интеграция

(
F
4
)

Государственные услуги и
инфраструктура

(
F
3
)

Тесная взаимосвязь (
0,95
)

Горизонтальная интеграция

и
взаимная конкуренция
(
F
5
)

Географическая близость и
вертикальная интеграция

(
F
4
)

Тесная взаимосвязь

(
0
,
87
)

Горизонтальная интеграция и
взаимная конкуренция
(
F
5
)

Взаимосотрудничество
(
F
6
)

Слабая взаимосвязь
(0,09)

Географическая близость и
вертикальная

интеграция

(
F
4
)

Взаимосотрудничество

(
F
6
)

Средняя взаимосвязь (
-
0,637)

Горизонтальная интеграция и
взаимная конкуренция

(
F
5
)

Взаимосотрудничество

(
F
6
)

Слабая взаимосвязь
0,096

Государственные услуги и
инфраструктура

(
F
3
)


Источник
:
расчеты автора
.

В св
ою очередь, неэффективное использование следующих услуг
предприятий легкой промышленности области ограничивает возможности
формирования кластеров в легкой промышленности. В частности,
неэффективное использование образовательных услуг и возможностей,
низки
й уровень внедрения инновационных разработок и услуг повышения
квалификации, проводимых научно
-
исследовательскими институтами и
государством
,

учебных и бизнес
-
тренингов, ярмарок и других мероприятий,
недостаточное использование государственных интерактивны
х услуг и
рыночной информации.

Также важно отметить, что инфраструктура логистики неэффективна,
взаимосвязь между переработкой сырья и конкурентоспособностью не на
должном уровне, отсутствует согласованность в формировании цен и
конкурентоспособности, нес
овместимость стратегических целей в области
технологий и
инноваций в
маркетинг
е
.

Исходя из вышесказанного, целесообразно установить долгосрочную
стратегию для модели кластеризации в легкой промышленности.

В третьей главе диссертации
«
Инновационные маркети
нговые
стратегии повышения конкурентоспособности предприятий легкой
промышленности
»

определены стратегии формирования ассортимента
легкой промышленности, а также возможности использования
международного опыта и стратегий по введению национального бренда
Уз
бекистан в мировой рынок моды. Рекомендована модель формирования
41

«
Наманганского текстильного
к
ластера
»

и определена его
синергетическая

эффективность.

Формирование ассортиментной стратегии
-

не обяз
а
нность предприятия,
а является приоритетной задачей в пре
дотвращении воздействия
конкуренции
. При разработке ассортиментной стратегии предприяти
я
, в
первую очередь, требуется выявление основных конкурентов на внутреннем
рынке и их вклад в формирование ассортимента.

В диссертации на основе панельных исследований
изучены структура
ассортимента потребления, его изменения, гардероб
семьи

при получении
точной информации по состоянию ассортимента. В исследовании определена
доля стран
-
конкурентов, участвующих в формировании гардероба для
женщин, мужчин
, подростков

и дет
ей.

Согласно
результатам исследований, в Наманганской области

27
%

женского гардероба, 57
%

мужского гардероба,

24
%

подросткового
гардероб
а

и 17
%

детск
ого гардероба являются национальными продуктами,
а Китай, Турция и другие страны имеют высокий уровен
ь участия в
формировании
гардероба
по выбранным сегментам.

Сформирована конкурентная карта ассортимента в гардеробе населения
и доли конкурентов в нем на основе метода стратегического анализа
BCG.
Согласно матрице BCG ассортимента в гардеробе сегментов, пр
едложены
стратегии обеспечения
лидерства
конкурентоспособности, направленной на
сохранение преимущества по насыщенному ассортименту и стратегии
действий с развива
ющимся ассортиментом и стратегии

роста, направленной
на вытеснение импортной продукции (Китай,

Турция) с внутреннего рынка.

Большинство предприятий в Наманганской области осуществляют свою
деятельность на рынке посредством формирования дизайна одежды на
основе усвоенной моды. Это ограничивает возможности предприятий
повышать свою конкурентоспособно
сть на внутреннем и международном
рынках на основе моды, дизайна готовой одежды и собственного брендинга.

Эффективный маркетинг моды в стране является важным фактором
конкурентоспособности предприятий и развития торговли товарами легкой
промышленности. Для

развития индустрии моды необходимо эффективно
использовать опыт таких стран, как Франция, являющаяся центром моды,
Бразилия, занимающая пятое место на рынке одежды
, Россия


наиболее
быстро развивающийся рынок моды
, Италия


занимающее второе место
на

рын
ке моды
, Япония


научно обосновавшая метод
«
уличной моды
»
,
Германия


развивающая промышленность одежды на основе
международной вертикальной интеграции и инноваций, Индия


развивающее направление реализации посредством электронной системы
торговли, Турци
я


являющаяся пятым центром моды в мире с программой
повышения авторитета национальных брендов
«
Turquality
»
, Китай


сохраняющий лидерство на мировом рынке одежды.

В развитии индустрии моды важное значение имеет увеличение
рыночных субъектов, предоставля
ющих услуги по дизайну одежды и моде, а
также внедрение механизмов стимулирования дизайнеров для разработки
42

инновационных товаров. Деятельность центров дизайна и моды должна
непосредственно быть сформирована как основная цепочка, связывающая
потребительски
й рынок с промышленными предприятиями. Для развития
индустрии моды целесообразно принять специальную государственную
программу по повышению международного авторитета
«
узбекск
ого

национальн
ого

бренд
а
Uztex
tile
»

и обеспечить участие в нем лиц,
занимающих выс
окие должности в сфере культуры и спорта, рассматривать
дальнейшую государственную поддержку авторитетных брендов
внутренн
е
го рынка на международном уровне в качестве стратегической
цели.

Обеспечение интеграции в соответствии с уровнем международного
разв
ития индустрии моды в Узбекистане является ключевым фактором
повышения конкурентоспособности легкой промышленности.
Конкурентоспособность будет достигнута за счет формирования модели и
дизайна производимой готовой одежды и текстильной продукции, которые
мо
гут быть адаптированы к глобальному ассортименту и этот процесс
определяет необходимость формирования кластеров, охватывающих полный
цикл производства легкой промышленности и отраслей, предоставляющих
им услуги дизайна, моды, рынка и други
е
.
Реализация выш
еуказанных
стратегических целей создаст достаточные возможности для того, чтобы
Узбекистан стал «Восточным центром моды» и обеспечит повышение
репутации национальных брендов.

Конечно, этот процесс требует
формирования кластеров обеспечивающих эффективную и
нтеграцию
производства и услуг дизайна, моды, маркетинга и других услуг.

Несмотря на то, что основной целью является создание единой системы,
объединяющих все сегменты кластерного производства, второе важное
направление является горизонтальной, то есть н
аправлено на
инфраструктуру рыночной деятельности. Соответственно, требуется
определить направления формирования
«
Текстильного кластера
»
,
инновационную модель, практические
и организационные
вопросы в
Наманганской области и ее
социально
-
экономическую
эффек
тивность.

Основная деятельность предлагаемого «Наманганского текстильного
кластера»
состоит
в

следующе
м

(рис
.

2):

подготовка проектов и про
грамм модернизации, направленных

на
повышение конкурентоспособности и увеличение ассортимента продукции и
диверсифика
цию предприятий легкой промышленности, предоставление
услуг по разработке и экономическому обоснованию бизнес
-
планов;

изучение тенденций моды предприятий на внутреннем и миров
ых

рынках, организация производства и реализации под единым
национальным
брендом
тканей, готовой одежды, трикотажа, обуви, а также других видов
продукций;

увеличение
ассортимента

готовой продукции с высокой добавленной
стоимостью на основе организации инновационных услуг по повышению
конкурентоспособности и расширению ассортимента прод
укции,
производимой на предприятиях.

43


Рис
.

2.
С
инергетический

э
ффект
и цепочка добавленной стоимости «Наманганского
текстильного кластера»
13


Синергетический эффект наблюдается
с
формированием кластера на
основе вертикальной интеграци
и предприятий
-
участников по повышению
потенциала легкой промышленности Наманганской области и эффективной
интеграции предприятий, оказывающих им инновационные услуги.

Для расчета синергетического эффекта кластер
а

используется формула
12
.


(
5
)


здесь
,

C


синергетический эффект кластера;

М

мультипликатор синергетического эффекта;

А


акселератор синергетического эффекта;

К


уровень кластеризации.

Исходя из вышеизложенных, определе
н синергетический эффект
интеграции предприятий

в Наманганской области до формирования

(2005
-
2016

гг.) кластера легкой промышленности.
Заниженность
расход
ов

предприятий на инновацию прив
ело
к снижению эффекта акселерации и
мультипликатора (табл
.

3).

13

Разработка автора.

12

Суворова Л.А. Синергетический эффект кластеризации отрасли: анализ, оценка, прогноз: монография.


Киров: ВятГУ, 2015.


С.
54
-
55.

Хлопководческая
,
шелководческая

отрасль


Т
екстиль
ная
отрасль


Швейно
-
трикотаж
ная
отрасль


Услуги моды и

дизайн
а


Услуги маркетинга
,
реклам
ы


Научно
-
исследо
-
вательские услуги


Образовательные услуги


Услуги и
нжиниринг
а


Юриди
ческие услуги


Рост реализации
продукции


Эффективность
инвестиций


Эфф
ективность
и
нноваци
йМакроэкономи
-
ческий эффект


С
инергетичес
-
кий

э
ффект


Сельское хозяйство


Центр
образования и
науки
Государство и
инфра
структура


И
КТ
и информа
-
ционные услуги


Транспорт
но
-
логисти
ческие услуги


Услуги
с
тандарт
изации и

се
рти
ф
ика
ции


Таможенные услуги


Банк
овские и
финансовые услуги


Услуги единого окна


ПРОИЗВОДСТВО


Фурнитура, аксессуар
ы

и красильное

производство


Другие услуги


ЭФФЕКТ
КЛАСТЕР
НОЙ

МОДЕЛИ↔
РАЗВИТИЕ РЫНКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫЛЕННОСТИ

44

Табли
ца 3

С
инергетическ
ий

эффект

интеграции предприятий

Наманганской
области в 2005
-
2016 гг., в коэффициентах


Показатели

2005 г
.

2010 г
.

2015 г
.

2016 г
.

Мутьтип
ликатор

синергетического эффекта
, М

31,697

17,149

21,783

3,541

Акселератор
синергетического эффе
кта
, А

0,000

0,005

0,018

0,008

Уровень кластеризации
, К

1,000

1,762

1,187

1,430

Синергетический

эффект
, С

0,008

0,156

0,472

0,041

Источник
:
расчеты автора.


Синергетический эффект определяется на основе прогнозных
показателей, учитывая, что формирование

кластера является стратегией,
реализуемой в перспективе.

Основные показатели по фактическому
состоянию развития прогнозированы на основе приведенных трендовых
уравнений

(
6
;
7
;
8
)
, связанных со временем и определены коэффициенты
синергетического эффекта
до
2
025 года.

Y
валовой доход

= 12,53
*
t
2

-

51,433
*
t

+ 181,31;

R
²  0,9821
;
F

= 247,3
(
4
,
26)
;
t
c
= 2,7 (2,5). (
6
)


Y
инвестиции

= 2,808
*
t
1,39

; R²  0,7434; F  28
,9

(
4
,
96
);

t
c
= 5,3 (2,1)
.

(7)


Y
инновации

= 0,0006
*
t
3,32

;

R²  0,7921;

F =
38,3

(
4
,
96
);

t
c
= 6,1 (2,1)
.
(8)


Согласно трендовым моделям, связанным со временем по фактическому
состоянию развития, наблюдается повышение синергетического эффекта
интеграции

предприятий легкой промышле
нности Наманганской области с
0,
719

коэффициента в 201
8

году до 2,042

коэффициента
в 2025 году
. Здесь
определяется получение эффективности за счет повышения соответственно
расходов на инновации вместе с инвестированием отрасли. А также
,

как
показывают резу
льтаты расчетов, наблюдается получение высокой
эффективности от инновационной деятельности относительно
инвестиционной деятельности.

Можно определить синергетический эффект, ожидаемый от этого
процесса, учитывая, что формируемый
«
Наманганского текстильного

кластера
»

об
ъединя
ет все предприятия
легкой промышленности в
области

и
субъектов рынка оказывающих им услуги
. Определено целесообразным
выделить 1 процент от дохода предприятий легкой промышленности для
стоимости проекта в формировании
«
Наманганского тек
стильного
кластера
»
14
. В соответствии с этим, когда предусматривается направить один
процент валового дохода предприятий легкой промышленности на
формирование инновационной модели (кластера), наблюдается повышение
синергетического эффекта до 8,2 коэффициен
та в 2025 году с
4
,
232

коэффициента в 2017 году по результатам повторного прогнозирования на
основе трендовых моделей в зависимости от времени появления
синергетического эффекта за 201
8
-
2025 годы (табл

4).

В результате
кластеризации

в легкой промышленности

сине
р
гетический14
Эта стоимость отражена в учредительном контракте, составленном по формированию
кластер
а
предприятиями, веду
щ
ими деятельность
в Наманганской области
.

45

эффект в 2018 году составит 8486,0 млрд.сум и составит 3
9
469,6 млрд.сум в
2025 году по фактическим ценам. Если сопоставить, то наблюдается высокая
эффективность в
5
,
8

раза в 201
8

году, а в 2025 году в 4,02 раза.

Таблица 4

Прогноз результат
а синерг
етического

эффекта формирования
«
Наманганского текстильного кластера
»
16


Показатели

Ед. изм.

2018 г
.*

2020 г
.*

2025 г
.*

Всего
(2017

Валовой доход легкой промышленности

млрд.сум

1917,3

2566,3

4627,4

25477,03

Привлеченные инвестиции

млрд
.сум

110,9

133,6

195,1

1
2
16,6

Расходы на инновации

млрд.сум

23,09

31,78

61,39

325,8

Коэффициент с
инерге
-
тическ
ого

эффект
а

кластера

С

4,2
3

5,26

8,29

49,3

Эффект результата кластеризации

млрд.сум

8486,0

14034,5

39469,6

172288,7

Рост ВРП

млрд.сум

23327,8

48361,9

187130,5

709679,2

Число
создаваемых рабочих мест

раб.мест

27730

57489

222447

815883
,0

*
результаты
прогноз
а
.


На основе прогнозирования определено, что в результате использования
кластерной модели в легкой промышленности объем
валового внутреннего

продукта
области составляет 187130,5 млрд.сум в 2025 году и увеличится в
8,2

раз по
стоимости относительно

с 201
8

годом
15
.

К
ак показывают п
рогноз
ы
,
с

формированием
«
Наманганского
текстильного кластера
»

в области ежегодно создаются в среднем
90 тысяч

рабочи
х мест или за 201
8
-
2025 годы всего
8
15

тысяч

рабочих мест только за
счет класт
еризации легкой промышленности.

С

помощью формирования
«
Наманганского текстильного кластера
»

ускоренно переходят на этап
инновационно
го

развити
я
легкой
промышленности
и
обеспечив
ается эффективн
ая интеграция науки
-
оброзования и производства
.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


В результате
проведенного
исследования
представлены следующие
выводы
:

1.

Фундаментальная основа повышения конкурентоспособности
предприятий легкой промышленности напрямую связана с уро
внем
использования маркетинговых стратегий. Маркетинговые стратегии
предприятий требуют соответствия их целей на рынке. Экономическую
эффективность предприятий получают с помощью формирования
маркетинговых стратегий по состоянию и конкурентной среды на рын
ке.


2. В диссертации систематизированы маркетинговые стратегии по
повышению конкурентоспособности. Как показывает анализ, такие факторы,
как «сотрудничество в конкуренции», «формирование национального
бренда», «сохранение лидерства по ассортименту на внут
реннем рынке»
предприятий, ведущих деятельность в конкурентной среде определены как
основные стратегии.
16

Составлено автором
.

15

Стоимость
расчитывае
тся по фактическим ценам и не учтен уровень инфляции.

46

3. Как показывают результаты исследования, перед предприятиями
легкой промышленности существует рыночное пространство, которое не
занято на национально
м рынке. Повышение международного авторитета
национальных брендов, приведение в соответствие продукции к
международным требованиям и стандартам, ускоренный переход на этап
инновационного развития в целом имеет важное место в насыщении рынка
высококачествен
ными местными товарами и в расширении экспорта.

4.
Выявлено
,

что о
сновные конкуренты (Китай, Турция, Индия) рынка
одежды Узбекистана имеют высокую долю на внутреннем рынке. Доля
Китая в произведенных тканях на внутреннем рынке составляет 49 %, в
женской о
дежды


33 %, в женской обуви


76 %, а доля Турции в этих
товарах составляет соответсвенно 22 процентов, 15 процентов и 2 процента.
Таким образом, перед предприятиями легкой промышленности по
-
прежнему
имеется большое рыночное пространство, и необходимо ре
ализовать
стратегию, направленную на вытеснение конкурентов из внутреннего рынка,
и сосредоточить внимание на развитие индустрии моды.

5. Определены
концептуальные направления по развитию индустрии
моды Узбекистана, опираясь на опыт более десяти передовых
стран в сфере
легкой промышленности. В соответствии с этим пов
ы
шается
конкурентоспособность предприятий на основе повышения престижа
национальных брендов на рынке, интенсивной адаптации к популярному
дизайну в мире, экспортоориентация инновационных коллекц
ий одежды,
широкого применения ноу
-
хау и дизайнерских разработок
.

6. Создание совершенной системы, обеспечивающей взаимные прочные
связи отраслевых предприятий и вузов, готовящих кадры для легкой
промышленности, обеспечение эффективной интеграции с помощью

кластера следует рассматривать как основную стратегию инновационного
развития предприятий.

7. Вопрос формирования кластеров в системе текстильной и легкой
промышленности Узбекистана целесобразно реализовать не по всей стране, а
исходя из теории кластериз
ации, учитывая конкретные социально
-
экономические условия, необходимо организовать в регионах в ракурсе
научных центров на основе совмещения инновационных услуг основанных
на вертикальную и горизонтальную интеграцию производства.

8. В диссертации прогнозир
ован синергетический эффект получаемый
на основе формирования конкурентоспособности предлагаемого кластера как
основное направление пов
ы
шения конкурентоспособности предприятий
легкой промышленности в Наманганской области. С помощью
прогнозирования обоснов
ано возможность повышения синергетического
эффекта на 5,8 коэффициента в 2018 году, а в 2025 году 4,02 коэффициента
относительно уровня фактического развития, и увеличения экспортного
потенциала на 8,
5

раза, объема ВРП на
8,2

раза
, организации более

8
43

ты
сячи новых рабочих мест в области до 2025 года в результате
использования кластерной стратегии в легкой промышленности области.


47

S
CIENT
I
FIC COUNCIL
FOR

AWARD
ING

OF SCIENTFIC

DEGREES

DSc.27.06.2017.I.16.01 AT

THE

TASHKENT STATE
UNIVERSITY

OF ECONOMICS

TASH
KENT STATE UNIVERSITY

OF ECONOMICS

HAKIMOV ZIYODULLA AKHMADOVICH

THE WAYS
OF
INDUSTRY ENTERPRISE

08.00.
11

-

Marketing


DISSERTATION ABSTRACT OF THE DOCTOR

OF PHILOSOPHY
(
PhD
)
O
N ECON
OMIC SCIENCES

Та
s
hkent


2018

48

The theme of the doctor of philosophy (PhD)
in

economic sciences was registered at the
Supreme Attestation Commission at the Cabinet of Minister
s

of the Republic of Uzbekistan under
number
В2017.
2
.PhD/Iqt
233
.

The dissertation
has been prepared at the
Tashkent
s
tate
u
niversity of
e
conomics
.

The absrtact of the dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian and resume in
English) on the website (www.tdiu.uz) and the website of «ZiyoNet» Information and educa
tional port
al

Scientific supervisor:

Soliyev Ahmadjon

doctor of economic sciences, professorOfficial opponents:

Bekmurodov Adham Sharipovich

doctor of economic sciences, professor
Abdukarimov Barat
-
Ali

PhD in Economics, assosiate professo
rLeading organization:

Tashkent institute of Textile and Light Industry

The defense of the dissertation will take place «___» __________ 2018 at ___ at the meeting of
one
-
time Scientific council No. DSc.27.06.2017.I.16.01 at Tashkent State Universit
y of Economics.
(Address:100003, Tashkent, Islom Karimov street 49. Tel.: (998 71) 239
-
28
-
72; fax: (998 71) 233
-
60
-
01.

The doctoral dissertation can be reviewed at the Information Resourse Centre of Tashkent State
University of Economics (is registered
under № ____). Address: 100003, Tashkent, Islom Karimov street
49. Tel.: (998 71) 239
-
28
-
72; fax: (998 71) 233
-
60
-
01.

Abstract of dissertation sent out on «___» _________ 2018.

(mailing report No. ____on «___» ____________ 2018).
B.Yu.Xodiyev

Chai
rman of the scientific council

awarding scientific degrees, doctor of

economic sciences, professor
А.N.Samadov


council awarding scientific degrees,

candidate of economic sciences, docent

M.A.Makhkamova

Chai
rman of the academic seminar
under

the scientific council awarding
scientific

degrees, doctor of economic
sciences,

professor
49

RESUME

(abstract of PhD thesis)


The aim of the research work
is

elaboration of scientific proposals and
practical recomm
endations

for the improvement of
the
light industry enterprises.

The object of the research work

are

enterprises
and private
entrepreneurships

of the
light industry engaged in the production and s
ale of
products in Namangan region
.

Scientific novelty of the research work

is as follows
:

t
relation
for

increas
ing

the
light industry on
the bas
ha
s
been
improved;

improved
by using

with the integrated indicators of enterprises (efficiency of
al and innovative activities)
to

adapt

them


the assessing

of clustering
possibilities

of the
light industry on the
basis of vertical and horizontal integration and factors enterprise
influenced on
cooperation ha
ve

been imp
roved;

improved strategy of leadership to expand the range and create a national
brand for the development of the fashion industry;

t
he model
describing the

the
light industry in the form

of "Namangan texti
le cluster" has been

developed.

Implementation of the research results

proposals made on the basis of the improved management of the diversification of

production in the textile industry enterprises
have been

implemented:

i
mutual relations
and
aimed
to

increas
e

the
light industry
enterprises
for formulating
strategies has been introduced into the activities of
Uzbekyengilsanoat Joint
Stock Company (
«
Uzbekyengilsanoat
»

JSC, December 4,
2017, MD
-
160).
The results of the implementation
were
served in the preparation
of draft government regulations on the formation of a cotton
-
textile cluster in the
regions and the definition of business g
oals for 2017
-
2019, JSC
«Uzbekengilsanoat»
;

updat
the
light industry

enterprises
for using the
integrated approach of the enterprise (efficiency of
nnovation) and
the practice of
«
Yuksalish
»

Ltd
,
«
Saodat Industrial Service
»

Ltd
, operating in
Namangan region, and achieving an increase in the profitability of these
enterp
rises by 2016
export
ed

of additional products for $ 48,000

compared to


2016

year
;

50

the

based on factors such as vertical and horizontal integration of enterprises and
hips has been introduced into the activity of
Uzbekyengilsanoat Joint Stock Company (
«
Uzbekyengilsanoat
»
CJSC dated
December 4, 2017).
to organize modern cotton
-
textile clusters in regions of the r
epublic
;

the
light industry in the form
of
«
Namangan Textile Cluster
»

was put into operation in the joint stock company
«
Uzbekyengilsanoat
»

(reference data of the Uzbekyengilsanoat JSC as of
December 4, 2017,
DM
-
160). Based on this model, a project on creation of cotton
-
textile cluster on the basis of
«
Toshbuloq teks
»

LLC of Namangan region was
implemented;

On the basis of the recommendations of the Namangan regional
Governorship

on February 4, 2015 № 53
«
Creat
ing a national brand for the development of the
fashion industry and expanding the assortment, the small business and private
entrepreneurship in the region has been providing technical and technological
ss of its products, design
-
fashion, advert
ising and consulting services
»
di
s
semination, the region's
government on February 4, 2015 (No. 53). In the Namangan region, the
«
Istiqlol
Design Center
»
,
«
Namangan fashion cunsulting
»

and
«
Namangan inginiring
texti
le
»

have been established. Also, more than 20 companies operating in
Namangan region have exported additional products

of

$ 120,000
.

The structure and scope of the dissertation.
Dissertation consists of

introduction, 3 chapters, conclusion, list of publica
tions and appendixes.

The dissertation volume is 1
4
9

pages.


51

ЭЪЛОН

ҚИЛИНГАН

ИШЛАР

РЎЙХАТИ

СПИСОК

ОПУБЛИКОВАННЫХ

РАБОТ


LIST OF PUBLISHED WORKS

I

б
ўлим (
I

часть;
I

part
)

1.

Хакимов З.А. Наманган вилояти газламалар бозори конъюнктураси ва
уни баҳолаш. // Иқтис
одиёт ва таълим. 2017 й. 1
-
сон. 73
-
79
-
б.
(08.00.00. № 11)

2.

Hakimo
v

Z.
A
.

environment, and development.
//
TAJMMR: TRANS

Asian Journal of

Research. ISSN:2279
-
0667 Vol 6, Issue 2
-
3, Feb
-
M
arch
2017
.

Impact Factor
(
SJIF
)
4.289
.

3.

Hakimov Z
.
A
.
in Clothing

Market
. //
Journal of Accounting

Marketing
. 2017. Volume 6,
Issue 3
.

ISSN: 2168
-
9601
.
DOI: 10.4172/2168
-
9601.1000251
.
Impact Factor

(
JIF
)

0,13.

4.

Хакимов З.А. Мақсадли дастурлар ҳаётий зарурият.
//
Ўзбекистон
иқтисодий ахборотномаси
.


Т.,
2016 й
.

2
-
сон. 26
-
30 б
. (08.00.00. № 1)

5.

Хакимов З.А.

Енгил саноат корхоналари ассортименти
шаклланишининг илмий
-
услубий асослари.
//
Иқтисодиёт ва иннов
ацион
технологиялар

илмий электрон журнали.


Т.,
4
-
сон, 2015 йил
июль
-
август
.

12 бет. (08.00.00. № 10)

6.

Хакимов З.А.
«
Мода индустрияси
»
нинг енгил саноат
ривожланишидаги ўрни.
//
Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси
.


Т.,

2015 й
.

5
-
сон. 30
-
34
б
.
(08.00.00.
№ 1)

7.

Хакимов З.А.
«
Кластер
»

назарияси ва уни амалиётда қўллаётган
мамлакатлар тажрибасидан Наманган вилоятида фойдаланиш имкониятлари.
//
Биржа эксперт
.

Т
.
, 2014

й. 1
-
сон, 52
-
57

б.

(08.00.00. № 3)

8.

Хакимов З.А.
Енгил саноат товарлари бозоридаги рақобат ва
уни
ривожлантириш.
//
Биржа эксперт
.

Т
.
, 2012

й.
3
-
сон, 19
-
21

б
. (08.00.00. № 3)

9.

Хакимов З.А.
Наманган вилояти енгил саноат корхоналари
рақобатбардошлигини оширишда
«
Кластер
»

стратегиясидан фойдаланиш
имкониятлари.
//
Иқтисодиёт ва таълим.Т
.
, 2012

йил

4
-
сон
. 57
-
59

б.

(08.00.00. № 11)

10.

Hakimov Z.A. Developing opportunities of textile and production of light
industry goods and export potential of Uzbekistan. Grabau
-
stiftung (hrsg.)
forschungsberichte: Entwicklungen in Uzbekistan. Band 6. 2013 year. 19
-
23
selfe.

11.

Хакимов З.А. Развитие легкой промышленности Узбекистана. XV
международной научно
-
практической конференции «Инфраструктурные
отрасли экономики: проблемы и перспективы развития».


Новосибирск:
Издательство НГТУ, 2016 г.

12.

Хакимов З.А. Развитие индустр
ии моды в Узбекистане. VI
международная научно
-
практическая конференция молодых ученых и
студентов «Время

вызовов и возможностей: проблемы, решения,
перспективы». Рига, 2016 год 12
-
13 май. 133 ст

13.

Хакимов З.А. Тайёр кийим ишлаб чиқарувчи корхоналар
рақобатб
ардошлигини ошириш стратегиялари.
Факторы эффективности и
52

повышения
конкурентоспособности национальной экономики: материалы
IV

фору
м молодых ученых


экономистов
.
/
Институт прогнозирования и
макроэкономических исследований при Кабинета Министров Республики

Узбекистан.


Ташкент: ИПМИ, 2015. 214
-
219

с.

14.

Хакимов З.А. Енгил саноат товарлари бозорининг ривожланиши ва
истиқболлари. ХХI аср


интеллектуал авлод асри (Республика илмий
-
амалий
анжуман материаллари). ТДИУ. 2017 й., 62
-
68 б.

II бўлим (II часть; II part
)

15.

Krivyakin K.,

Tursunov B., Hakim
efficiency of production capacity management at textile enterprises. // Бюллетень
науки и практики


Bulletin of Science and Practice

научный журнал (scientific
journal) Т. 4. №1. 2018 г. 22
8
-
241. DOI:10.5281/zenodo.1147072.
Impact Factor
:
(5)GIF

0.454;

(21)

Info

Base

Index

1.4;

(17) OAJI


0.350, (43) (UIF)


0.1502;
(4) JCR

1.021;

16.

Хакимов З. А., Шарипов И.Б.
Енгил саноат корхоналари рақобатбар
-
дошлигини баҳолаш услубларини такомиллаштириш
.
/
/Иқтисодиёт ва
инновацион технологиялар илмий электрон журнали.


Т.,
2
-
сон, 201
7

йил
март
-
апрель.
1
1

бет
. (08.00.00. № 10)

17.

Хакимов З.А. Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини
ошириш омиллари. Моно
г
рафия
.


Т.
:

Иқтисод
-
молия
,

2016 й.
-
206 б.

18.

Хакимов З
.А. Тайёр кийим ишлаб чиқарувчи кичик корхоналар
рақобатбардошлигини оширишда
«
бренд
»

имкониятлари.
Миллий бренд
-
ларни шакллантириш асосида Ўзбекистон иқтисодиётини инновацион
ривожлантириш

(Республика илмий
-
амалий анжуман материаллари)
.


2015 й.,
170
-
176

б.

19.

Хакимов З.А. Рақобатбардошликнинг асосий элементи сифатида
«
Кластер
»
ларнинг аҳамияти.
Ўзбекистонда рақобат муҳитининг
шаклланиши: назария ва амалиёт
. (Республика илмий
-
амалий анжуман
материаллари)
.Т
.
:

ТДИУ,
2015 йил
,

56
-
61

б.

20.

Хакимов З.А.
«
Наманган т
екстиль

Кластери» Технопаркини
шакллантиришнинг илмий
-
услубий асослари.


ТДИУ. Ўзбекистон
иқтисодиётини барқарор ривожлантириш ва аҳолати даромадларини
кўпайтириш йўллари (Республика илмий
-
амалий анжуман материаллари)


Т., 2013 й.

21.

Хакимов З.А. Технопарк
мақомидаги
«
Наманган текстил
ь

Кластери
»
ни шакллантиришнинг иқтисодий
-
ижтимоий самарадорлиги.
«
Наманган текстил
ь

Кластери
»
ни шакллантиришнинг илмий
-
услуб
ий ва
амалий масалалари
.
(Республика илмий
-
амалий анжуман материаллари)
.НаМТИ,
2013 йил
,
27
-
32

б.

22.

Хак
имов З.А.
«Наманган текстиль кластери»

таркибидаги
«
Дизайн
-
модалар маркази
»
ни бизнес режаси тавсифи.
«
Наманган текстил
ь

Кластери
»
ни
шакллантиришнинг илмий
-
услубий ва амалий масалалари. (Респуб
лика илмий
-
амалий анжуман материаллари
)
.


НаМТИ,

2013 й., 59
-
32 б.


53


Автореферат «
Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар
» журнали

ва ТДИУ
нашриёт бўлими

таҳририятида таҳрирдан
ўтказилди (

08.01.
2018 йил).

Босишга рухсат этилди:
09.02.
2018 йил
.

Бичими 60х44
1
/
16
, «Times New Roman»

г
арнитурада рақамли босма усулида босилди.

Шартли босма табоғи
3,5
. Адади: 100. Буюртма
: №
3
9
.


Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,

100197, Тошкент, Интизор кўчаси, 68.


«АКАДЕМИЯ НОШИРЛИК М
АРКАЗИ
»

Д
авлат унитар корхонасида чоп этилди.


Приложенные файлы

  • pdf 6962441
    Размер файла: 833 kB Загрузок: 7

Добавить комментарий