на 2012-2016гг. (Справка № ФТК-0313/68 Комитета по координации развития науки и технологий при Кабинете Шарху-л-акидати-т-Тахавия (хаккакаху д. Абдуллох ибн Абдулмухсин Турки ва Шуъайб Арнаут).


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ТОШКЕНТ ИСЛОМ УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ
ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc
.27.06.2017.
Tar/F/Fil.14/01
РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
ТОШКЕНТ ИСЛОМ УНИВЕРСИТЕТИ
САГДИЕВ ХАБИБУЛЛО ЁДГОРОВИЧ
АБУ ЖАЪФАР ТАҲОВИЙНИНГ “АҚИДА” АСАРИ ВА УНИНГ
ШАРҲЛАРИ
ҲАНАФИЙЛИК ТАЪЛИМОТИГА ОИД
МАНБА
Ислом тарихи ва манбашунослиги
ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (
PhD
ДИССЕРТАЦИЯСИ А
ВТОРЕФЕРАТ
Тошкент
УДК:
930.297.
Тарих
фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)
диссертацияси
автореферати мундарижаси
Оглавление авт
ореферата
доктора
философии
PhD
по
историческим
наукам
Contents of Dissertation Abstract of the
Doctor of Philosophy (PhD) o
n
Historical
Sciences
Сагдиев Хабибулло Ёдгорович
Абу Жаъфар Таҳовийнинг “Ақида” асари ва унинг шарҳлари
ҳанафийлик
таълимо
тига оид манба
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮.⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮.⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮.
Сагдиев Хабибулла Ёдгорович
Произведение «Акида» Абу
Джа`фар
а Тахави и его комментарии
источник по ханафитскому вероучению
⸮⸮⸮⸮.⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮.⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮
Sagdiev Khabibullo
Abu Ja`far Tahawi`s `Aqidah` and its comments
the source for the
Hanafi creed
....................................................................................................
Эълон қилинган ишлар рўйхати
писок опубли
кованных
работ
ist of published works
………………………………
……………………..

ТОШКЕНТ ИСЛОМ УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ
ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc
.27.06.2017.
Tar/F/Fil.14/01
РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ
ТОШКЕНТ ИСЛОМ УНИВЕРСИТЕТИ
САГДИЕВ ХАБИБУЛЛО ЁДГОРОВИЧ
АБУ ЖАЪФАР ТА
ҲОВИЙНИНГ
“АҚИДА” АСАРИ ВА УНИНГ
ШАРҲЛАРИ
ҲАНАФИЙЛИК ТАЪЛИМОТИГА ОИД МАНБА
Ислом тарихи ва манбашунослиги
ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (
PhD
ДИССЕРТАЦИЯСИ А
ВТОРЕФЕРАТ
Тошкент
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (
PhD)
сертацияси мавзуси
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация
комиссиясида
В2017.1.
Phd/Tar1
рақам билан рўйхатга олинган.
иссертация Тошкен ислом университетида бажарилган.
Диссертация автореферати
тилда (ўзбек, рус
, ингили
з (резюме)
Илмий
кенгашнинг
веб
саҳифа
[email protected]
ҳамда «ZiyoN
Илмий
раҳбар

Уватов Убайдулла
Мурадович
тарих фанлари доктори, профессор
Расмий
оппонентлар:
Останакулов Икромитдин
тарих фанлари доктори, доцент
Зиёдов Шовосил Юнусович
тарих фанлари номзоди
Етакчи ташкилот:
Тошкент давлат шарқшунослик
институти
Диссертация ҳимояси Тошкент ислом университети ҳузуридаги
DSc
Tar/F/Fil.14/01
рақамли
лмий кенгашнинг
2017 йил
июль
соат
даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100011, Тошкент шаҳри, А.Қодирий кўчаси,
уй, Тел.: (99871
) 244 94 70, Факс: (99871) 244 00 65, t
mail:
[email protected]
).
иссертация билан Тошкент ислом университетининг
хборот
ресрс марказида
танишиш мумкин. (_____ рақами билан рўйхатга олинган). Манзил: 100011, Тошкент
аҳри, А.Қодирий кўчаси, 11
уй, Тел.: (99871) 244 00 91.
Диссертация автореферати 2017 йил «____»____________
куни
тарқатилди.
(2017 йил «____» _____________ даги ____ рақамли реестр баённомаси
Хасанов
Илмий даражалар берувчи илмий
кенгаш
раис
и,
.ф.д., профессор
Рахимджанов
Илмий даражалар берувчи илмий
кенгаш
илмий котиби,
.ф.
, доцент
Агзамходжаев
Илмий даражалар берувчи илмий
кенгаш қошидаги
илмий семинар
раиси,
.ф.д.
, профессор
КИРИШ (
фалсафа доктори (
PhD
диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати.
Жаҳонда
XXI
асрнинг дастлабки йилларидан бошлаб, мусулмон мамлакатларидаги
ижтим
оий
сиёсий, иқтисодий ва маданий ҳаёт, исломнинг ўрни, ислом ва
сиёсат, ислом ва демократия каби масалаларнинг чуқур ўрганилиши
долзарб муаммолар қаторига чиқди. Ислом дини дунёдаги миллионлаб
кишилар ҳаётининг турли соҳаларига ўз таъсирини кўрсатмоқда. Шу
нинг
учун ислом динининг мусулмон мамлакатлари тарихидаги ўрни ва роли,
эътиқод ва ҳуқуқнинг сиёсий тизимларнинг шаклланишига таъсири илмий
ва амалий нуқтаи назардан катта аҳамият касб этмоқда.
Ўзбекистонда яшовчи маҳаллий аҳоли асрлар давомида эътиқод
либ келган ислом динининг мазмун
моҳиятини тўғри талқин қилиш, уни
жамоатчиликка эзгулик, меҳр
муҳаббатга чорловчи восита сифатида
етказиш ҳозирги кундаги энг долзарб масалалардан ҳисобланади, чунки
“...дин, шу жумладан ислом дини ҳам минг йиллар давомида
барқарор
мавжуд бўлиб келганлигининг ўзиёқ у инсон табиатида чуқур илдиз
отганлигидан, унинг ўзига хос бўлган бир қанча вазифаларни адо
этишидан далолат беради. Энг аввало, жамият, гуруҳ, алоҳида шахс
маънавий ҳаётининг муайян соҳаси бўлган дин умуминсоний
ахлоқ
меъёрларини ўзига сингдириб олган, уларни жонлантирган, ҳамма учун
мажбурий хулқ
атвор қоидаларига айлантирган”
Дунёда бўлаётган ўзгаришлар, турли ирқий, миллий ва диний
асосдаги ихтилофлар ҳамда келишмовчиликлар содир бўлаётган бир
пайтда дин ас
ослари, хусусан, исломшунослик соҳасини ҳам чуқур
ўрганиш, бу йўналишда олиб борилаётган тадқиқотларга янгича назар
билан қарашни талаб этади. “Ақида”
ва “усулу
дин”
каби ислом
эътиқоди билимлари диний қараш ҳамда аждодларнинг маънавий
меросини тўлдиру
вчи муҳим манбалар қаторига киради. Ушбу йўналиш
шу соҳада илмий фаолият олиб борган кўплаб мутафаккирларнинг улкан
мероси асосида шаклланган.
Асрлар давомида дунёнинг машҳур диний
билим юртларида
ўқув қўлланма сифатида ўқитиб келинаётган Абу
Жаъфар Аҳмад
ибн Муҳаммад Таҳовийнинг (239/853
321/933)
“Ақида”
асарини юқоридаги манбалар сирасига киритиш мумкин. Ҳанафий
эътиқодига оид қарашлар ҳақида маълумот берувчи ушбу асар нафақат
Ўзбекистон, балки қўшни мамлакатлар (МДҲ) диний билим юртларида
ҳам ақидага оид
муҳим манба ҳисобланади.
Абу Мансур Мотуридийнинг
(256/870
332/944) “Китабу
тавҳид”
, сомонийлар амири Исмоил ибн
Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари.
То
шкент: Ўзбекистон, 1998.
Б.
Араб тилидан “ақд”
бир нарсани иккинчисига маҳкам боғлаш; кўпликда “ақоид”. Балоғатга етган киши
эътиқод қилиши, имон келтириши, ислом динининг заруратлари шаклида тасдиқ қилиши, қалбига маҳкам
боғлаб олиб ундан ажр
алиши мумкин бўлмаган шаръий эътиқодий ҳукмлар. Қаранг: Ислом, энциклопедия.
Т: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2004.
Б.36.
Араб тилидан дин асослари, ислом асослари
ислом шариати ва диндан олинган
эътиқодий ҳукмларни
баҳс қилувчи илм. Қаранг: И
слом, энциклопедия.
Б.241.
Абу Мансур Мотуридий. Китабу
тавҳид.
Истанбул: Дору
Иршод, 2001.

Аҳмаднинг (284/897
294/907 йиллар) буйруғи билан ёзилган Ҳаким
Самарқандий (ваф.341/953)нинг “Саводу
Аъзам”
каби асарлари ҳам
“усулу
ин” масалаларига бағишланган. Имон
эътиқод тушунчаларига
асл манбалар асосида таъриф бериш зарурати туғилган глобаллашув
даврида ақидага оид юқоридаги асарлар муҳим мафкуравий қурол бўлиб
хизмат қилиши шубҳасиз.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017
йил 24 майдаги ПҚ
сон “Қадимий ёзма манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш
тизимини янада такомиллаштириш чора
тадбирлари тўғрисидаги” Қарори,
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ
сон
«Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида
фармони
ҳамда
мавзуга оид бошқа
норматив
ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга
оширишда мазкур диссертация самарали хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари риво
жланиши
устувор йўналишларига
мослиги
Диссертация
Республика фан ва
технологиялар ривожланишнинг I. «Жамиятнинг маънавий
ахлоқий ва
маданий ривожланиши, маънавий қадриятлар, миллий ғоя, маданий мерос,
ўзбек халқи ва давлатчилик тарихини ҳамда таълимнинг у
звийлик ва
узлуксизлиги, баркамол авлод тарбиясини тадқиқ этиш» устувор
йўналишига мувофиқ амалга оширилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.
Абу Ҳанифа (80/699
150/767) ва унинг илк издошлари маънавий меросларини ўрганишга бўлган
қизиқиш Таҳовийнинг ҳа
ётлик давридаёқ бошланган. Мазҳаббошига
нисбат берилган асарларга ёзилган кўплаб шарҳлар унинг ҳимояси ва
раддиясига оид китоблар бунга далил бўла олади.
абақот
(биографик)
йўналишида асарлар ёзган
уламо
лар
Абу
Ҳанифа ва илк ҳанафийлар даврида (VIII
X а
срлар) яшаб, ақида илмига
оид китоблар ёзиб қолдирган
фақиҳлар
Абу Жаъфар Таҳовий ҳаёти
ҳамда
илмий
маънавий меро
и ҳақида умумий маълумот
ларни
бериб ўтганлар.
Европа ва россиялик шарқшунослардан А.Венсинк, М.А.Кук,
В.Маделунг, У.Монтгомери, Ван Есс, Й.Ша
хт, У.Рудольф, В.В.Бартольд,
Е.А.Беляев, Л.Р.Сюкияйнен, Е.А.Фролова, А.А.Ализаде
каби олимлар
ҳанафий
таълимотини ўрганишга доир изланишлар олиб борганлар.
Самарқандийнинг ушбу асари тадқиқотчилар томонидан таҳқиқ этилмаган ҳолда бир неча бор нашр
этилган. Биринчи нашри 1837 йили Қоҳирада “Булоқ” нашриёт
ида 56 саҳифада нашр эттирилган. Яна бир
нашр Истанбулда 1887 йили 39 саҳифада амалга оширилган. Китобнинг қўлёзмаси Ўзбекистон
Республикаси Фанлар Академияси Абу Райҳон Беруний номидаги шарқшунослик институтида 2630 сонли
инвентар рақам билан сақланмоқда.
Wensinck, Arent Jan. The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development.
Cambridge, U.K.: Cambridge
University Press, 1932; Cook M.A. Early Muslim dogma: a source critic study.
Cambridge etc.: Cambridge Univ.
press, 1981.
XI.
242 p.; Cook
M.A. The origins of kalam // Bulletin of the school of oriental and African studies,
1980.
Vol.43, part 1.
P.32
43.; Madelung Wilfred. The early Murji`a in Khurasan and Transoxania and the
spread of Hanafism. Der Islam. Volume 59, 1982. Issue 1; Watt,
W. Montgomery. The Formative Period of Islamic
Thought.
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985.
424 p.;
Josef van Ess
The Flowering of Muslim
Theology
Cambridge,
Harvard
University Press
, 2006;
Joseph Schacht. The Origins of Muhammadan
Jurisprudence.
London: Oxford at the Clarendon press, 2011;
Rudolph U. Al
Maturidi und die sunnitische

Америкалик исломшунос Эрл Элдер (1882
1968) ўзнинг “Al
Tahawi`s
“Bayan al
Sunna wa`l
jama`a” (Таҳов
ийнинг “
Аҳли сунна вал жамоа
баёни”)
номли мақоласида мавзуга оид маълумотлар берган ва асарнинг инглиз
тилидаги таржимасини илова қилган
арқ
да Муҳаммад Зоҳид Кавсарий
Муҳаммад Юсуф Кандеҳлавий,
Муҳаммад Абу Заҳро
доктор Абдуллоҳ Назир Аҳмад, доктор
Муҳаммад
Абдураҳмон Хумаййис, Абдулмажид Маҳмуд, Сайид Аҳмад
Полонпурийлар
Абу Жаъфар Таҳовийнинг асарларини манбашунослик ва
тарихшунослик нуқтаи назаридан ўрганганлар
Юқоридаги тадқиқотларда
Абу Жаъфар Таҳовийнинг ҳаёти ва илмий мероси яхлит талқин
қил
инмаган.
Ўзбекистонда мустақилликка эришилгандан сўнг т.ф.д. А.Мўминов,
т.ф.н. С.Оқилов, т.ф.н. Р.Матибаева, т.ф.н. Ш.Зиёдов, т.ф.н.
И.Бекмирзаев
лар томонидан Абу Ҳанифа таълимоти ҳамда
мовароуннаҳрлик ҳанафий олимлар илмий меросларига оид қатор
тадқиқотл
ар бажарилди. Шунингдек Абдулазиз Мансурнинг “Ақоид
матнлари”
номли тўпламидан ўрин олган “Ал
Ақидату
Таҳовия” асари
матни ва унинг таржимаси ҳамда ўзбекистонлик исломшунос олим
Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф томонидан “Ақида” асарига Абу
Изз
Ҳанафий то
монидан ёзилган шарҳнинг Анвар Бадаҳшоний тарафидан
амалга оширилган мухтасарининг таржималарини (“Талхису шарҳи
ақидати
Таҳовия”)
мисол келтириш мумкин. Лекин мазкур
Theologie in Samarkand.
Leiden, New York, Koln: Brill, 1997. 396 p.
; Бартольд В.В.
Начало халифата и
арабской культуры//Соч.:Т.
М.:Наука, 1966; Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в ранее
средневековье. Второе издание.
М.: Наука, 1966;
Сюкияйнен
Л.Р. Шариат и мусульманско
правовая
культура.
М.: Институт государства и пра
ва Российской академии наук, 1997; Фролова Е.А. Проблемы
веры и знания в арабской философии.
М.: Наука, 1983; Али
заде А.А. Божественная и земная власть в
исламском мировоззрении (историко
философский аспект).
Баку: Адильоглы, 2004.
Earl Elder. A
Tahawi`s “Bayan al
Sunna wa`l
jama`a”.
The MacDonald presentation volume.
London:
Princeton University press, 1933.
P.131
143.
Муҳаммад Зоҳид Кавсарий. Ал
Ҳовий фи
сийрати
имом Аби Жаъфар Таҳовий.
Қоҳира: Матбаъату
анвори
Муҳаммадия, 1949
46 с
Муҳаммад Зоҳид Кавсарий.
Алим ва
мутааллим ли Аби Ҳанифа.
Қоҳира: Матбуоти
анвар, 1949.
60 с.;
Кандеҳлавий Муҳаммад Юсуф. Амониу
аҳбор фи шарҳи
маони
осор.
Покистон: Идора таълифоти ашрафия, 1974.
II ж.;
Муҳаммад Абу Заҳро. Та
риху
мазаҳиби
исламия фи
сиясати ва
ақаиди ва
тарихи
мазаҳиби
фиқҳия.
Қоҳира: Дору
фикру
арабий,
йили номаълум.
688 с.; Доктор Абдуллоҳ Назир Аҳмад. Абу Жаъфар Таҳовий, ал
имом, ал
муҳаддис, ал
фақиҳ.
Дамашқ: Дору
қалам, 1991.
68 с.; Доктор Муҳаммад Абдураҳман Хумаййис.
Усулу
дин инда
имам Аби Ҳанифа.
Риёд: Дору
сумайъий, 1996.
699 с;
Абдулмажид Маҳмуд.
Абу Жаъфар Таҳовий ва асаруҳу фи
ҳадис (найлу
мажистир).
Қоҳира. Нашриёт номаълум, 1964;
Palanpuri Saeed Ahm
ed (Translation Edited by Mufti Afzal Hoosen Elias). The biography of Imam Tahaawi.
Lenasia, South Africa, 2005.
Муминов А. Ҳанафий уламоларнинг Марказий Мовароуннаҳр шаҳарлари ҳаётида тутган ўрни ва роли (
VII/VIII
XIII
асрлар): тар.фан. докт. дис.
.. автореф.
Т.: ТИУ, 2003.
46 б.; Оқилов С. Мовароуннаҳрда
мотуридия таълимотининг шаклланиш тарихи. Монография.
Т: Мовароуннаҳр, 2012.
192 б.; Матибаева
Р. Абул Муайяд ал
Маккий ал
Хоразмийнинг “Маноқиб Аби Ҳанифа” асари ҳанафийлик бўйича нодир
ма
нба: т.ф.н. дис... автореф.
Т: ТИУ, 2009.
24 б.; Зиёдов Ш. Абу Мансур ал
Мотуридий ёзма мероси ва
унинг “Китобут таъвилот” асари: т.ф.н. дис... автореф.
Т: Ўз ФА ШИ, 1999.
21 б.; Бекмирзаев И.
Бурҳониддин Маҳмуд ал
Бухорий ва Мовароуннаҳр қозилиги.
Монография.
Т: Таълим нашриёти, 2011.
203 б.
Абдулазиз Мансур. Ақоид матнлари.
Т: ТИУ, 2006.
Бадахшоний, Муҳаммад Анвар. Ақидатут
таҳовия шарҳининг талхийси (Муҳаммад Содиқ Муҳаммад
Юсуф таржимаси).
Т:
Hilol
nashr
, 2014. 446 бет.

тадқиқотларда Абу Жаъфар Таҳовий илмий меросининг бугунги кундаги
мафкуравий аҳамият
ини очиб бериш масаласи кўтарилмаган. Шу боис
ушбу тадқиқотда Абу Жаъфар Таҳовийнинг ҳаёти, илмий мероси ҳамда
олимнинг “Ақида” асари, унинг шарҳлари ва манбада ёритилган муҳим
эътиқодий масалаларни комплекс тарзда ўрганиб ёритишга алоҳида
эътибор қаратилг
ан.
Диссертация тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий
таълим ёки илмий
тадқиқот муассасасининг
илмий
тадқиқот
ишлари
режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Тошкент ислом университети
«Исломшунослик с
оҳасини такомиллаштириш бўйича 2011
2013 ва 2014
2016 йилларда амалга оширилган чора
тадбирлар дастури»,
Исломшунослик илмий
тадқиқот марказининг 2015
2017 йилларга
мўлжалланган А
050. “Мовароуннаҳрда мотуридия ақидавий
мактабининг пайдо бўлиш тарихи ва
унинг ҳозирги кундаги экстремистик
оқимларга қарши курашдаги мафкуравий аҳамияти” мавзусидаги амалий
лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади
Абу Жаъфар Таҳовийнинг ҳаёти ва илмий
мероси, шунингдек олимнинг “Ақида” асарини исломшунослик,
манбашу
нослик нуқтаи назаридан илмий истифодага киритиш.
Тадқиқотнинг вазифалари:
Абу Жаъфар Таҳовийнинг ҳаёти ва илмий маънавий меросини
комплекс ўрганиш, олимнинг илмий биографиясини кенг қамровли
маълумотлар билан бойитиш;
Таҳовий “Ақида” асарининг илмий муо
малага киритилмаган қўлёзма
нусхаларини аниқлаш ва унга ёзилган шарҳларни ёритиб бериш;
аҳли сунна вал жамоа
вакиллари орасида илк даврлардан бери
давом этиб келаётган “имон” борасидаги баҳслар хулосасини Таҳовийнинг
“Ақида” асарига ёзилган шарҳлар ёрда
мида баён қилиш;
мусулмонларнинг онгларини турли ақидапараст гуруҳ вакиллари
томонидан эгаллаш мақсадида олиб борилаётган мафкуравий курашлар
авж олган глобаллашув жараёнида, Таҳовийнинг “Ақида” асари шарҳлари
орқали зарур эътиқодий ибораларни анъанавий ис
лом нуқтаи назаридан
очиб бериш.
Тадқиқотнинг объекти
Абу Жаъфар Таҳовийнинг
“Ақида” асари ва
унинг
шарҳлари.
Тадқиқотнинг предмети
Абу Жаъфар Таҳовий “Ақида” асарининг
қўлёзма нусхалари, мавзулари, имон масаласи ва эътиқодга оид зарур
тушунчалар
Тадқиқ
отнинг усуллари.
Диссертацияда илмий билишнинг
умумфалсафий методлари
таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция,
абстраклаштириш усуллари қўлланилди, тизимли, структурали
сулмонларнинг асосий ва жумҳур оммаси эътиқод ва амал қилиб келаётган ақидавий ва мафкуравий
мазҳабларнинг жамланма номи. Ислом, энциклопедия.
Б.37.

функционал ёндошувдан фойдаланилди, матнларни контент
анализ қилиш,
исломшунослик бўйи
ча олиб борилаётган изланишларга қўйилган талаблар
илмийлик, тарихийлик, диний бағрикенглик, холислик, ислом динига
ҳурмат билан ёндашиш ҳамда диний мутаассибликка муросасизлик каби
тадқиқот усуллари қўлланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги
қуйдагилардан
иборат:
ҳанафийликнинг мўътадил таълимот сифатида диний бағрикенглик
ва мутаассибликдан холи тамойиллари таъсирида Абу Жаъфар
Таҳовийнинг шофиийликдан ҳанафийлик мазҳабига ўтиш сабаблари очиб
берилган;
Абу Жаъфар Таҳовий ва Абу Мансур Мотуридийларнинг
ҳана
фийлик эътиқодига оид масалаларни баён қилишдаги ўзига хос
қарашлари қиёсий асосда очиб берилган;
Таҳовий “Ақида” асари қўлёзма нусхаларининг кодикологик таҳлили
натижасида XV асрда эски ўзбек тилига таржима қилинган манбаси илк
бор аниқланган;
аҳли сунна
вал жамоа
” вакиллари орасида имоннинг шартлари
борасидаги баҳслар “Ақида” асарига ёзилган шарҳлар орқали “лафзий”
эканлиги исботланган;
Тадқиқотнинг амалий натижалари
қуйидагилардан иборат:
Абу Жаъфар Таҳовийнинг ҳаёти ва ҳанафийлик таълимотига оид
илмий
мероси илк бор монографик тарзда тадқиқ қилинган;
тадқиқотда Абу Жаъфар Таҳовийнинг шофиийликдан ҳанафийлик
мазҳабига ўтишининг 5 та сабаби, олимнинг
асрга оид “Ақида” асари
қўлёзмалари орасида эски ўзбек тилига таржима қилинган манбаси
аниқланган;
у Жаъфар Таҳовий ва Абу Мансур Мотуридийларнинг эътиқодга
оид масалаларни баёни қилиш усуллари бир
бирларини тўлдириб
келганлиги очиб берилган;
аҳли сунна вал жамоа
” йўналиши мазҳаббошилари орасида
имоннинг шартлари масаласида кечган баҳслар “лафзий” экан
лиги
исботланган;
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги.
Тадқиқот
натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро миқёсдаги илмий
услубий ва илмий
амалий конференция материаллари тўпламлари, ОАК
рўйхатидаги махсус журналлар ҳамда хорижий илмий журна
лларда чоп
этилган мақолаларда
Таҳовийнинг “Ақида” асари қўлёзма нусхалари
матнига таянилганлиги, далиллар билан асосланганлиги, замонавий
қиёсий
тарихий усуллардан фойдаланилганлиги ўз аксини топган ва
олинган натижалар ваколатли ташкилотлар томонидан тас
диқланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти жамиятда айниқса ёшлар орасида ақидага
оид масалаларни тўғри талқин қилишнинг методологик ёндашувлари
ҳамда соғлом эътиқодни шакиллантириш бўйича назарий х
улосаларни
мукаммаллаштиришда фойдаланиш билан изоҳланади.
Диссертация натижаларининг амалий аҳамияти Ўзбекистонда
ёшларнинг диний маданиятини шакллантириш, глобал тармоқлар орқали
ислом ниқоби кўринишида кириб келаётган фундаментализм, экстремизм
ва терро
ризм каби мафкуравий таҳдидларнинг олдини олиш бўйича давлат
дастурларининг бажарилишини такомиллаштиришга хизмат қилиши билан
асосланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Тадқиқот бўйича
берилган илмий хулоса ва таклифлар асосида
Абу Жаъфар Таҳови
й Қуръоннинг ҳар бир оятини мавзуий услубда
ҳанафий
мазҳабига мос равишда тафсир қилганлигини очиб бериш
039.
“Мовароуннаҳрда Қуръон ва тафсир илмлари тараққиёти, машҳур
муфассирлар илмий меросининг ўлка маънавий ҳаётида тутган ўрни”
мавзуидаги (2012
16) фундаментал тадқиқот лойиҳаси
да қўлланилган
(Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Фан ва
технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитасининг
2017 йил 20 январдаги ФТК
сон маълумотномаси)
. Ушбу илмий
натижа Таҳовий услу
бининг мустаҳкамлиги, тафсиридаги диққат
эътибори
ўткирлиги ва аҳком муфассирлари ўртасидаги юқори мавқеидан дарак
беришлигини аниқлаш ҳамда ҳанафий эътиқодига оид тафсирларнинг
бугунги кундаги мафкуравий аҳамиятини ёритиш имконини берган;
Таҳовийнинг “Ақи
да” асарига ёзилган шарҳлар асосида нозик
ақидавий тушунчаларнинг анъанавий исломда келган асл маъноларини
ёритиш орқали И
чки ишлар идоралари шахсий таркиби ўртасида
ходимларнинг соф диний таълимот ва сохта оқимларнинг фарқлари
борасидаги дунёқарашларини б
ойитиш мақсадида тайёрланган
дастурларида кенг фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси ИИВнинг
2017 йил 21 январдаги 17/3
сонли маълумотномаси). Қўлга киритилган
илмий натижалар ақидапараст гуруҳ вакиллари томонидан Қуръон ва
ҳадислардаги маълумотларни
ғаразли
мақсадларга мослаштириб шарҳлаши
ва шу орқали ислом динига эътиқод қилувчи маҳаллий аҳолини
ўзларининг сафларига жалб қилиш ҳолатларининг олдини олишда кенг
имконият яратган;
ўз замондошлари ва бошқа таниқли исломшунос олимлар назарида
машҳур ҳанаф
ий фақиҳи, Қуръон ва ҳадис илмлари олими Абу Жаъфар
Таҳовийнинг “Ақида” асари ва унинг шарҳларининг назарий
амалий
аҳамияти уч жиҳати билан илмий қиймат касб этган. Аввало, ислом дини
тарихи ва унинг туб моҳияти, миллий урф
одатлар ва қадриятлар билан
исло
м динининг тамоман ўзгача маъно
мазмун касб этиши, мафкуравий
таҳдидларнинг ислом дини ниқоби кўринишида намоён бўлиши, диний ва
маънавий тарбияга глобал тармоқлар орқали кириб келаётган ислом дини
ниқобидаги фундаментализм, экстремистик ва террористик оқи
млар
таъсири, талаба
ёшларнинг диний бағрикенглик маданиятини
шакллантириш орқали “диний” таҳдиднинг олдини олиш усуллари ҳамда
воситалари чуқур таҳлил этилган (Ўзбекистон Республикаси Маданият ва
спорт ишлари вазирлигининг 2017 йил 26 январдаги 01
сонли
маълумоти ва далолатномаси). Бу таҳлиллар ёшларда юқоридаги ғаразли
ғояларга
қарши илмий асосли мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлашга
хизмат қилиб келмоқда.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси.
Мазкур
тадқиқот натижа
лари, жумладан 4 та халқаро ва
3 та республика илмий
амалий
анжуманларда, муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши.
Тадқиқот мавзуси
бўйича 30 та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
нати
жаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 12 та мақола
(10 та республика ва 2 та хорижий журналларда) чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми.
Диссертация таркиби
кириш, учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва
иловалардан ибор
ат. Диссертациянинг ҳажми 142 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш
қисмида
диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган,
тадқиқотнинг мақсади ва унинг вазифалари, шунингдек, объкти ва
предмети аниқланган, ишнинг фан ва технологиялари
ни ривожлантириш
йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий янгилиги,
амалий натижалари, натижаларнинг ишончлилиги, назарий ва амалий
аҳамияти, натижаларнинг амалиётга жорий этилиши, эълон қилинганлиги,
ишнинг тузилиши тўғрисидаги маълумотл
ар келтирилган. Шунингдек,
диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи берилган.
Диссертациянинг
“Абу Жаъфар Таҳовий ҳаёти ва илмий
меросининг ҳанафийлик таълимотидаги ўрни (IX
X асрлар)”
деб
номланган биринчи бобида асосан Абу Жаъфар Таҳови
й ҳаёти ва ёзган
асарлари ҳақида маълумот берилган. Таҳовийнинг саксон йиллик умри
Аббосий халифалигининг (131/749
656/1258) иккинчи юз йиллигига тўғри
келди. Аббосий халифаларининг еттинчиси бўлган Муътасим олдин
Мисрда волийлик қилган. Халифа бўлгач (219
Мисрга Ашнас
Туркийни волийликка тайинлади. Ашнасдан сўнг Мисрда турклардан
бўлган Иноқ (ваф. 234/849), Мунтасир (221/836
248/862), Фотиҳ ибн Хоқон
(ваф. 247/861), Музоҳим ибн Хоқон (ваф. 254/868) ва Тўлуноғлу Аҳмад
(220/835
270/884) волийлик қилган
лар
Тўлуноғлу бошқарув маҳорати ва юборган солиқлари билан тезда
амирнинг назарига тушади. Кўп ўтмасдан, у мустақил амир сифатида
ҳаракат қилишни бошлайди. Ўз мустақиллигининг халифага қабул
қилдирилишида, Мисрнинг Самаррадан кейинги иккинчи марказ бўлиб
Абу Умар Муҳаммад Киндий. Ал
вулот ва китабу
қудот.
Байрут: Матбаату
Обои
Юсуъиийн, 1908.
С.1
Hakki Durusun Yildiz. Islamiyet ve Türkler.
Istanbul:
İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınları,
1979.
.170
172.

қолишида
туркларнинг ўрни катта бўлган
. Тўлуноғлу оиласининг
Мисрдаги ҳукумронлиги ҳижрий 292 (мил. 904) йилга қадар давом этади.
Миср халқининг тинч ва барқарор яшашлари учун тўлуноғлулар
даври жуда муҳим эди. Қўшни Шом ва Фаластин ўлкаларида муаммолар
бўлишига қарамай Миср халқига бу унчалик таъсир ўтказмаган.
Тўлуноғлулар бошлаган ободончилик ишлари халқни мамнун қилган эди.
Бу сулола вакиллари масжид, шифохона каби кўпчиликнинг фойдасига
хизмат қиладиган муассасалар бино қилганлар.
Амр ибн Осс (38/6
41/662) даврида қурилиши бошланган Фустот
шаҳри тўлуноғлулар даврида гуллаб
яшнаган, ўша пайтда қурилган
Тўлуноғлу масжиди бугунги кунга қадар сақланиб қолган. Машҳур
географ олим Муқаддисий қолдирган маълумотларга кўра, Фустот
Бағдодни ўз соясида қолди
радиган даражада ривожланган ва Бағдоддан
кейинги энг катта ва аҳолиси кўп шаҳарга айланган.
Таҳовий яшаган аср фиқҳ илми ривожланганлиги билан бир қаторда,
ҳадис
илмининг ҳам олтин даври эди. “Кутубу
ситта” муаллифларидан
тўрттаси билан (Муслим ибн Ҳаж
жож, Абу Довуд, Насоий ва Ибн
Можжалар) Таҳовийнинг 30 та устоз
шайхлари муштарак бўлган.
Шунингдек, Таҳовий Насоийнинг ўзидан ҳам ҳадис ривоят қилган
Таҳовийнинг замондошлари ичида мужтаҳид сифатида тан олинган
олимлар қаторига қуйидаги шахсларни кирит
иш мумкин: Абу Довуд Али
Зоҳирий (ваф. 270/883), Муҳаммад ибн Жарир Табарий (ваф. 310/922),
Абу Иброҳим Исмоил ибн Яҳё Музаний (ваф. 264/877), Робиъ ибн
Сулаймон Жизий (ваф. 270/883), Ҳасан ибн Муҳаммад Заъфароний (ваф.
260/874), Муҳаммад ибн Мунзир (ваф
. 310/922), Муҳаммад ибн Ҳузайма
(ваф. 311/923), Абу Убайда Али ибн Ҳусайн ибн Ҳарбуя (ваф. 319/931),
Юнус ибн Абдулаъло Садафий (ваф. 264/877).
Алломанинг исми Аҳмад, куняси Абу Жаъфар бўлиб, у Муҳаммад
ибн Салама ибн Абдулмалик ибн Салама ибн Салим ибн С
улаймон ибн
Ҳаббобнинг ўғли. Олимга Аздий, Ҳажарий, Мисрий, Таҳовий каби
нисбалар берилган. Олим “Таҳо” исмли қишлоқда қўним топгани учун
унга Таҳовий нисбаси берилган. Шунингдек, у Жизий нисбаси билан ҳам
машҳур. Чунки олим маълум вақт Жиза (Гиза)
номли
мавзеда ҳам
истиқомат қилган
Таҳовий рабиъу
аввал ойининг 11
куни туғилгани маълум. Унинг
қайси йил туғилгани масаласида турли фикрлар мавжуд. “Мифтоҳу
саъода” (“Саодат калити”) асарида келган маълумотга кўра олим ҳижрий
227 йили, “Доирату
маъориф”
(Энциклопедия) ва “Тазкирату
ҳуффоз”
(“Ҳофизлар тазкираси”)га кўра 237, Ибн Халликон берган хабарга кўра
Hakki Durusun Yildiz. Islamiyet ve Türkler.
С.172
Palanpuri. The biography of Imam Tahaawi.
P.6.
Машҳур Миср эҳромлари жойла
шган мавзе.
Қураший Абдулқодир. Ал
Жавоҳиру
музия фи табақоти
ҳанафия.
Қоҳира: Дору
ҳижра, 2005.
Ж.1.
С.271
273;
Кавсарий. Ал
Ҳовий.
С.3;
Palanpuri. The biography of Imam Tahaawi.
P.5; Таҳовий Абу
Жаъфар.
Шарх мушкил
осор (ҳаққақаҳу ва
зобата нассаҳу, ва харража аҳадисаҳу, ва аллақа алайҳи
Шуайб Арнаут).
Байрут
: Муассасату
рисола, 1994.
Ж.1 (муқаддима). С.35.

238, Бадриддин Айнийга кўра 229, Ибн Асокир ва Ибн Юнусга кўра 239
йилда таваллуд топган. Абу Саид ибн Юнус Қурашийга шундай деган:
“Абу Жаъфар 239
йилда таваллуд топганини менга ўзи айтган”
. Ёқут
Ҳамавий
“Мўъжаму
булдон”
(“Шаҳарлар қомуси”)да, Ибн Жавзий
“Мунтазам”да (“Султон ва халқлар тарихининг тартиби”)
ҳамда Ибн
Ҳажар
“Лисону
мезон”да (“Мезон тили”)
у кишининг туғилган йилини
ҳижрий
сана деб кўрсатишган. Шоҳ Абдулазиз олимнинг 321 йили 80
ёшда вафот этгани аниқлигини қайд этади. Ҳисоблаб чиқиладиган бўлса,
алломанинг аниқ таваллуд йили ҳижрий 239 йил, деган тўхтамга келиш
мумкин
Таҳовийнинг шофиийликдан ҳанафий мазҳабига ўтиши ҳижр
ий 260
261 (мил.874
875) йилларга тўғри келади. Мазҳабини ўзгартиришида
Тўлуноғлу даврида Мисрнинг хирожи учун масъул бўлган Абу Айюб
(Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Шужоъ) ва Мисрга келган Абу Жаъфар ибн
Имронлар туртки бўлишган
. Бу фақиҳ Мисрга ҳижрий 260 (мил.
874)
йилда келган.
Таҳовийнинг тоғаси Музаний унинг ҳанафий мазҳабини қабул
қилишига
қарши чиқади ва: “Аллоҳга қасамки, сен ҳаётда кўпга
бормайсан. Сендан бирорта арзирли асар қолмайди”, дейди. Шундан сўнг
Музанийни тарк этиб, ҳанафий усули ва фуруъи устас
и, Ироқ қозиси Қози
Аҳмад ибн Абу Имрон Бағдодий Ҳанафийдан таҳсил олишни бошлайди
Таҳовий “Мухтасар” китобида бу ҳақда: “Абу Иброҳим (яъни тоғаси)
Аллоҳ раҳмат қилсин, агар тирик бўлганида, қасамига каффорат берарди”,
деган
Тадқиқотда унинг олим, фақи
ва муҳаддис сифатида етишишида
салмоқлироқ ҳисса қўшган қуйидаги устозлари ҳақида маълумотлар ўрин
олган: 1. Абу Иброҳим Исмоил ибн Яҳё Музаний (175
877);
Қози Баккор ибн Қутайба Басрий (182
884); 3. Қози Абу
Жаъфар Аҳмад ибн Абу Имрон
Мусо ибн Исо (ваф. 280/893); 4. Абу Ҳазм
Абдулҳамид ибн Абдулазиз, Қози (ваф. 292/904
905).
Шунингдек, мазкур бобда
бевосита олимнинг асарлари ҳақида
маълумотлар берилган:
a. “Ал
Ақидату
Таҳовия”.
Асарнинг тўлиқ номланиши “
Ақидату
Таҳовия баёну эът
иқоди аҳли
сунна ва
жамоа”
бўлиб, ақида
асосларига бағишланган кичик рисола.
Қураший. Ал
Жавоҳиру
музия.
Ж.1, С.273.
Ёқут ибн Абдуллоҳ
Ҳамавий
. Муъжаму
булдон.
Байрут
: Дору
садр, 19
Ж.4, С.22.
Ибн Жавзий Абу
Фараж Абдурраҳмон. Ал
Мунтазам фи
тарихи
мулук ва
умам.
Байрут
Ливан:
Дору
кутуби
илмия, 1995.
Ж.13, С.318
Ибн Ҳажар Асқалоний. Лисону
мезон.
Байрут
Ливан: Дору
башаири
исломия, 2002.
Ж.1, С.620.
Palanpuri. The biography of Imam Tahaawi.
P.5
6; Қураший. Ал
Жавоҳиру
музия.
Ж.1, C.273; Суютий
Жалолиддин. Ҳусну
муҳозара фи тарих Миср ва
Қоҳира.
Қоҳира: Дору иҳяи
кутуби
арабия, 1967.
Ж.1, С.350; Асқалоний. Лисону
мезон.
Ж.1, С.6
20; Ибн Қутлубуғо Қосим Судуний. Тожу
тарожим.
Дамашқ: Дору
қалам, 1992.
С.100.

б. “Мухтасар Таҳовий”.
Бу ҳанафий фиқҳининг илк асарларидан. У
шофиий фиқҳи бўйича ёзилган “Мухтасари Музаний” билан услуб
жиҳатидан ўхшаш.
в. “Шарҳ Маони
осор”.
Таҳовийни
нг муҳим ва биринчи машҳур
асари бўлиб, бу асар унинг баъзи олимлар томонидан “Маони
осор”
муаллифи деб номланишига сабаб бўлган

г. “Шарҳ мушкили
осор”.
Таҳовийнинг охирги ёзган муҳим асари
ҳисобланмиш “Шарҳ мушкули
осор” асари иснод, матн, қамров
ва
танқид жиҳатидан бошқаларидан кўра кенг қамровли эканлиги билан
алоҳида ажралиб туради.
д. «Сунану
Шофиий».
Бу китобни Таҳовий тоғаси Музанийдан, у
эса Имом Шофиийдан ривоят қилган. Бу китоб ҳижрий 1315 (мил.1897)
йили Мисрда, кейинроқ ҳижрий 1406 (м
ил.1986) йили Бейрутда нашр
қилинган

е. “Ар
Радд ала китоби
мудаллисин”
. Мазкур асар Абу Али Ҳусайн
ибн Али Карабусийнинг “Китабу
мудаллисин” номли китобига раддия
сифатида ёзилган.
ж. “Ат
тасвия байна ҳаддасана ва ахборана”.
Мазкур китобнинг икки
ўлёзма нусхаси мавжуд бўлиб, улардан бири Ирландиянинг Дублин
шаҳридаги “Честер Битти” кутубхонасида 3495 инвентар рақами (116
бетлари) остида, иккинчиси Суриянинг Дамашқ шаҳри “Зоҳирия”
кутубхонасида 17/92м инвентар рақами (292
) билан сақланиб
елмоқда.
з. “Ихтилофу
уламо (фуқаҳо)”.
Бу асар тугалланмаган бўлиб,
хилофиятга (фикрий ихтилофлар) бағишланган. Зоҳид Кавсарий бу асар
ҳақида шундай ёзади: “Бу китоб тахминан 130 жузъдан иборат.
Абу Бакр
Розий ушбу китобни қисқача ёзиб кетган”.
и. “Аҳк
ому
Қуръон”.
Бу китоб таҳминан 20 жузъдан иборат бўлиб,
Қози Иёз “Икмол” асарида Таҳовийнинг минг бетлик тафсири борлигини
ёзган.
к. “Ат
Тариху
кабир”.
Бу китобни Ибн Халликон, Қураший, Ибн
Касир,
Ёфиий
, Суютий, Али Қорий зикр қилганлар. Ибн Халликонн
инг
таъкидлашича, бу асар ҳақида Бадриддин Айний “Мағониу
ахёр”
асарида: “Уни ўрганишга жуда кўп ҳаракат қилдим, лекин бунга эриша
олмадим, у ҳақида сўраган кишиларим ҳам билишмади”, деган сўзларини
айтади.
л. “Аш
Шуруту
кабир”.
Бу асар қирқ жузъ кўри
нишида бўлиб, у
ҳақда Ибн Надим, Али Қорий, Абдулқодир Қурашийлар маълумот бериб
ўтганлар. Унинг бир жузъи мавжуд бўлиб, унда байъ (савдо) ва қозилик
минтақалари қисмлари бор.
Самъоний Муҳаммад ибн Мансур. Ал
Ансоб.
Байрут
: Дору
жинон, 1988.
Ж.4, С.53; Қураший. Ал
Жавоҳиру
музия.
Ж.1, С.276; Т
аҳовий.
Шарх мушкил
осор.
С.80.
Таҳовий Абу Жаъфар. Ас
Сунанну
маъсура ли
имам Муҳаммад ибн Идрис Шофиий.
Байрут: Дору
маърифа, 1986.

м. “Аш
Шуруту
сағир”.
Бу китоб беш жуздан иборат бўлиб, унда
одамларнинг эҳти
ёжлари учун лозим бўлган байъат, шуфъа, ижара, мулк
қилиб олинган садақалар ҳамда вақф қилинган моллар масалалари баён
этилган.
Диссертациянинг
“Таҳовийнинг “Ақида” асари
ислом
илоҳиётига оид муҳим манба”
номли иккинчи бобида олимнинг “Ақида”
асари ҳақи
да таҳлилий маълумотлар ўрин олган. Унда таъкидланишича,
ақида илмига оид дастлабки асарлар асосий таълимот мактабларининг
шаклланиш даврига (VIII
XI асрлар) тўғри келади. Айни шу пайтда Абу
Ҳанифага нисбат берилган “Фиқҳу
акбар” ва “Васия Аби Ҳанифа” ҳа
мда
муътазила оқимига оид олимлар қаламига мансуб бир қатор асарлар юзага
келди.
Абу Жаъфар Таҳовийнинг “Баёну
суннати ва
жамоа”
деб
аталган, аммо “Ал
Ақидату
Таҳовия”(Таҳовий “Ақидаси”) номи билан
машҳур бўлган асари муаллифнинг қолган китобларида
н кўра кўпроқ
ўрганилган.
Асар муаллифнинг шофиий мазҳабидан ҳанафийга ўтган даврлари,
яъни ҳижрий 261 (мил.875) йиллардан кейин ёзилган деб айтиш мумкин.
Асарнинг ҳажми мухтасар бўлиб, ақидага оид рисолалар қаторига киради.
У чуқур маъноларга эга манба ҳи
собланади. Муаллиф ушбу асарни Абу
Ҳанифа Нуъмон Ибн Собит Куфий ҳамда унинг икки шогирди Абу Юсуф,
шунингдек, Муҳаммад Шайбоний эътиқодига мувофиқ ёзганини айтади
Асарда муаллиф ўз фикрларини асослаш учун далил сифатида
Қуръоннинг
Шура сураси 11
ояти, М
уддассир сураси 25
26 оятлари,
Қиёмат сураси 22
оятлари, Нажм сураси 11
ояти, Анбиё сураси 23
ояти,
Фурқон сураси 2
ояти, Аҳзоб сураси 38
ояти, Нисо сураси 48
ояти, Бақара
сураси 286
ояти, Оли Имрон сураси 19
ояти, ва Моида сураси 3
оятларини
келтиради.
Мазкур бобда “Ақида” асари матнининг дунёнинг турли
кутубхоналарида мавжуд бўлган бир қанча қўлёзма нусхалари ҳақида
кодикологик тавсиф берилган:
Биринчи нусха
.“Сулаймония” кутубхонасининг (Туркия) “Аё софия”
бўлимида № 02792 инвентар рақамига эга бўлиб
, қўлёзма мажмуадаги 3
сонли асар.
Иккинчи нусха
. “Сулаймония” кутубхонасининг (Туркия) “Аё софия”
бўлимида № 00574 инвентар рақамига эга бўлиб, қўлёзма мажмуадаги 6
сонли асар.
Учинчи нусха
. “Боязид” кутубхонасининг (Туркия) № 007955
инвентар рақамига э
га бўлиб, қўлёзма мажмуадаги 2
сонли асар.
Тўртинчи нусха
. “Боязид” кутубхонасининг (Туркия) №003099
инвентар рақамига эга бўлиб, қўлёзма мажмуадаги 2
сонли асар.
Brockelmann Carl. Geschichte der arabischen litteratur.
Leiden
Tuta sub aegide pallas
, 1937.
.1,
.294;
uat
ezgin. Geschichte des arabischen schrifttums.
Leiden
Tuta sub aegide pallas
, 1967.
B.1
S.441
Таҳовий Абу Жаъфар. Матну
ақидати
Таҳовия баяну ақидати аҳли
сунна ва
жамоа.
Байрут
Ливан: Дор Ибн Ҳазм, 1995.
С.7.

Бешинчи нусха
. “Ал
Азҳар” кутубхонасининг (Миср) “умумий”
номли рўйхати бўйича № 5512, “хос
”ига кўра № 224 инвентар рақамига эга
бўлиб, қўлёзма мажмуасидаги 2
сонли асар.
Олтинчи нусха
. “Ал
Азҳар” кутубхонасининг (Миср) “ас
Сақо”
бўлими “умумий” номли рўйхати бўйича № 28596, “хос”ига кўра № 2627
инвентар рақамига эга бўлиб, қўлёзма мажмуага кир
итилмасдан, алоҳида
ҳолда сақланмоқда.
Еттинчи нусха
. “Ал
Азҳар” кутубхонасининг (Миср) “умумий”
номли рўйхати бўйича № 2009, “хос”ига кўра № 102 инвентар рақамига эга
бўлиб, қўлёзма мажмуадаги 2
сонли асар.
Саккизинчи нусха
. “Боязид” кутубхонасининг (Ту
ркия) № 002140
инвентар рақамига эга бўлиб, қўлёзма мажмуадаги 8
сонли асар.
Тўққизинчи нусха
.“Ал
Азҳар” кутубхонасининг (Миср) “Бахийт”
бўлими “умумий” номли рўйхати бўйича № 46128, “хос”ига кўра № 975
инвентар рақамига эга бўлиб, қўлёзма мажмуадаги 3
нли асар.
Шунингдек, тадқиқотда
таъкидланишича,
Абу Ҳанифа Нуъмон ибн
Собитнинг “Фиқҳу
акбар” асари мазкур соҳа бўйича яратилган
асарларнинг энг биринчиларидан ҳисобланади. Абу Жаъфар Таҳовий
ўзининг “Ақида” асарини бевосита “Фиқҳу
акбар” асаридан таъ
сирланиб
ёзганлигини кўриш мумкин. Олимнинг асосий мақсади
Абу Ҳанифанинг
ақидавий қарашларини лўнда, аниқ ва тизимли равишда баён этиш ҳамда
асарда айтилган фикрларни тўла
тўкис анъанавий “
аҳли сунна вал жамоа
мактаблари тушунчаларига мос равишда очиб
бериш бўлган.
Тадқиқотнинг мазкур бобида бир қанча ақидавий мавзулар қиёсий
таҳлил этилган.
Имон моҳияти.
Абу Ҳанифанинг фикрига кўра, имоннинг иккита
шарти бўлиб, дил билан тасдиқ ва тил билан иқрордан иборат
. Таҳовий
бу борада Абу Ҳанифага эргашиб, би
бир фикрни камайтирмасдан ёки
кўпайтирмасдан, имоннинг шартларига тасдиқ ва иқрорни киритган
Имон борасида “
аҳли сунна вал жамоа
” вакиллари орасидаги фарқлар
фақат лафзий эканлиги билан чегараланган.
Аллоҳнинг зоти ва сифатлари.
Абу Ҳанифа Аллоҳнинг
зоти ва
сифатлари борасида кўп баҳсга киришмасдан, Қуръон ва суннатда зикр
қилинган хабарлар билан кифояланишни маслаҳат берган
. Таҳовий
Аллоҳнинг сифатлари борасида ўзининг муайян бир ҳаволаларини
кўрсатмаган. Фақат умумий сўзлар билан сифатлари борлиги
ни маълум
қилиб, уларни ҳатто турларга ҳам бўлмаган.
Аллоҳнинг Арши (тахт).
Абу Ҳанифа Аллоҳнинг Арши борасида
Қуръонда нима дейилган бўлса, шуни тасдиқлашни таъкидлаган.
Таҳовий
мазҳаббошининг фикрларига эргашган ҳолда Арш ва Курсийнинг ҳақ
эканлигини та
сдиқлаб, Аллоҳнинг уларга муҳтож эмаслигини маълум
Абдулаз
из Мансур. Ақоид матнлари.
Б.26; Абу Ҳанифа Нўъмон ибн Собит.
Фиқҳу
акбар
Ҳайдаробод
: Доирату
маорифи
Низомия, 1924.
С.10.
Ўша асар
Б.36; Таҳовий. Матну
ақидати
Таҳовия.
С.21.
Ўша асар
Б.27; Абу Ҳанифа.
Фиқҳу
акбар
С.11.

қилиб
, У Зот барча нарсаларни Ўз сифатлари билан қамраб олган ҳамда
улардан устун (олий) деб таъриф беради
Аллоҳнинг Калом сифати ва Қуръон.
Абу Ҳанифанинг фикрига кўра,
Қуръон Аллоҳнинг каломи (нутқ).
Аллома: “Аллоҳ ушбу каломи орқали
Мусо билан гаплашган ва Унинг бу сифати айнан ўша пайт пайдо
бўлмаган, балки у азалдан бўлган”, дейди. Яна у: “Чунки калом Аллоҳнинг
зотий сифати бўлиб, инсон ва яратилганларники каби махлуқ эмас”, деб
таъкидлайди
. Таҳови
й Аллоҳнинг каломи бўлмиш Қуръон ҳақида
эҳтиёткорлик билан сўз юритади. Бу мавзу ислом дунёсида, оқимлар
орасидаги муҳим масала бўлгани учун, олим ўз фикрларида Қуръондаги
оятдан
(Муддассир сураси 25
оятлар)
далил келтиради. Шу билан
бирга, Аллоҳнинг ка
лом сифатини инсоннинг сўзига ўхшатганлар диндан
чиқиб, дўзахга маҳкум бўлишларини таъкидлайди
Аллоҳни кўриш масаласи.
Абу Ҳанифа Аллоҳни кўриш масаласида
мужассимларнинг қарашларидан ҳам, мажозий маънога буришдан ҳам воз
кечади. Унинг фикрича, У Зотни
кўришга имонли кишилар жаннатда ўз
кўзлари билан сазовор бўладилар, аммо бу кўриш бирон
бир маконга,
йўналишга, масофага оид бўлмай, кайфиятсиз ва ўхшатувларсиз амалга
ошади
Таҳовий айнан Имоми Аъзамнинг қарашларида қолади, У Зотни
кўришга Қуръондан
(Қиё
мат сураси 22
оятлар)
далил келтириб,
“Жаннат аҳли Аллоҳни ўз кўзлари билан, кайфиятсиз ва Уни қамраб
олмайдиган ҳолда кўрадилар”, дейди
Тақдир (Илоҳий ирода ва инсон ихтиёри).
Абу Ҳанифанинг фикрича,
Аллоҳ барча нарсаларни яратмасдан олдин ҳам, улар
ҳақида азалдан
билган, уларнинг тақдир ва қазосини Ўзи белгилаган ҳамда ҳар бир нарса
фақат Яратувчининг хоҳиши, илми, қазоси, қадари, шунингдек, Лавҳу
маҳфузга ёзиб қўйилиши билан бўлган. Лекин ёзиб қўйиши тавсиф йўли
билан, яъни ҳукм орқали мажбурий э
мас
. Таҳовийнинг фикрича, “Тақдир
масаласи Аллоҳнинг инсонлардан сақлаган сири бўлиб, уни ҳатто
Яратувчига яқин фаришталар ҳам, пайғамбарлар ҳам билмайди”. Таҳовий
бу борада чуқур хаёл юргизиш ёки баҳслашиш беҳуда иш бўлишини,
туғёнга олиб келишини таъкид
лайди
Шунингдек мазкур бобда “Ақида” асарига ёзилган шарҳлар илмий
таҳлил қилинган.
Асарга ёзилган илк шарҳлар ва уларнинг қўлёзмалари
ҳақидаги маълумотлар муаллифларнинг яшаган даврларига қараб
хронологик тартибда келтирилган:
1. Исмоил ибн Иброҳим ибн
Аҳмад Шайбоний Абу
Фазоил. У
ҳижрий 544 йилда, рабиу
охир ойининг 14
санасида (мил. 20 август
Таҳовий. Матну
ақидати
Таҳовия.
С.19.
Абдулазиз Мансур. Ақоид матнлари.
Б.22; Абу Ҳанифа.
Фиқҳу
акбар
С.5
6.
Ўша асар.
Б.32, 36; Таҳовий. Матну
ақидати
Таҳовия.
С.12
13, 20.
Ўша асар.
Б.26; Абу Ҳанифа.
Фиқҳу
акбар
С.10
Ўша асар
Б.33; Таҳовий. Матну
ақидати
Таҳовия.
С.13.
Ўша асар
Б.23; Абу Ҳанифа.
Фиқҳу
акбар
С.7.
Ўша асар
Б.34; Таҳовий. Матну
ақидати
Таҳовия.
С.17.

1149) Басра шаҳрида туғилган. Ҳижрий 629 йилда, жумоду
аввал
ойининг 9
санасида, чоршанба куни (мил. 2 март 1232)вафот этган”, деб
ёзган
. Исмоил Шайбонийни
нг шарҳини Карл Броккельман “Ақида аҳли
сунна ва
жамоа” деб атаган
2. Нажмиддин Мангуберс (Бекбарс) ибн Яланғоч Туркий Носирий. У
ҳижрий
652 (мил.1254) йилда вафот этиб, уни Боғдод шаҳри “Қубба би
русофа” қабристонига дафн этишган
. Таҳовийнинг рисол
асига ёзган ўз
шарҳини “Ан
нуру
ломеъ ва
бурҳону
сотеъ” (Порлоқ нур ва аниқ
далил) деб номлаган.
3. Ҳибатуллоҳ ибн Аҳмад ибн Муалло ибн Маҳмуд Шужоиддин
Туркистоний Ҳанафий Тарозий. У ҳижрий 671 (мил.1272) йил Тароз
шаҳрида туғилиб, 733 (мил.1333) й
илда Мисрнинг Қоҳира шаҳрида вафот
этган. Унинг шарҳининг номи “Шарҳу
ақидати
Таҳовия”дир.
4. Маҳмуд ибн Аҳмад ибн Масъуд Қунавий Дамашқий Ҳанафий. У
ҳижрий
771/1370 (“Тожу
тарожим”да 777/1376) йил
Дамашқ шаҳрида
вафот этган
. “Кашфу
зунун” асари
муаллифининг айтишича, у ўзининг
Таҳовий асарига ёзган шарҳини “Ал
қолаид фи шарҳи
ақоид” деб
номлаган
5. Сирожиддин Умар ибн Исҳоқ Ҳиндий Ғазнавий Ҳанафий. У
тахминан ҳижрий 704 (мил.1305) йилда туғилиб, 773 (мил.1372) йилда
вафот этган
. “Кашфу
ннун” муаллифи Сирожиддин Умар ибн Исҳоқ
Ҳиндийни
: “Таҳовий асари шарҳининг муқаддимасига кўплаб муҳим
нарсалар ва қўшимчаларни тартиб қилган. Муқаддимада ўнта танбеҳ
мавжуд”,
дейди
6. Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Маҳмуд Акмалиддин Бабартий.
Унинг туғилга
н санаси ҳижрий 712 (мил.1312) йил деб тахмин қилинади.
Вафот этиш санаси эса ҳижрий 786 (мил.1384) йил дейилган
. Бу шарҳ
“Шарҳу ақидати аҳли
сунна ва
жамоа” деб номланган.
7. Абу
Ҳасан Али ибн Алоуддин ибн Муҳаммад ибн Аби
Изз
Ҳанафий. У ҳижрий
731 (мил.1331) йилда Дамашқдан 128 км жануброқда
жойлашган Азраъ, хозирда Суриянинг Дироаъ вилоятига тўғри келадиган
ҳудудда туғилган. Таҳовий асарига “Шарҳу
ақидати
Таҳовия” номли
шарҳ ёзган
8. М
уҳаммад ибн Абу Бакр Ғаззий Ҳанафий. У ибн Бинти Ҳами
рий
номи билан машҳур бўлган. Ҳофиз Саховий унинг шогирдларидан бири
бўлган. У ўз шарҳини “Шарҳ ақоиди
Таҳовия” деб номлаган.
Қураший. Ал
Жавоҳиру
музия.
Ж.1, С.389.
Ўша асар
Ж.1, С.462
463.
Ўша асар.
Ж.3, С.435
436; Ибн Қутлубуғо. Тожу
тарожим.
С.289
290.
Ҳожи Халифа. Кашфу
зунун ан асмои
кутуб ва
фунун.
Байрут
: Дор ахяи
туроси
арабий, 1941.
Ж.2, С.1143.
Ибн Тағрий Жамолиддин Аби
Маҳосин. Ан
Нужуму
зоҳира
фи мулуки Миср ва
Қоҳира.
Байрут
Ливан: Дору
кутуби
илмия, 1992.
С.120
121; Лакнавий Абу
Хасанот Муҳаммад Абдулҳай. Фавоиди
баҳия фи таражими
ҳанафия.
Байрут
: Дору
маърифа, 1906.
С.148
149.
Ҳожи Халифа. Кашфу
зунун.
Ж.1, С.1143.
Ибн Қутлубуғо. Тожу
тарожим.
С.276
277; Лакнавий. Фавоиди
баҳия.
С.195
Ҳожи Халифа. Кашфу
зунун.
Ж.1, С.1143.

9. Мавло Абу Абдуллоҳ Маҳмуд ибн Муҳаммад ибн Абу Исҳоқ
Фақиҳ Ҳанафий Қустонтинийнинг туғилган ва вафот этган санаси
номаълум.
“Кашф аз
зунун” китобининг муаллифи “Бу олим ўзининг
Таҳовий асарига ёзган шарҳини ҳижрий 916 (милодий 1510) йилда
тугатган”, деб келтиради
. Абдураҳим ибн Али Амасий Румий Ҳанафий. У ҳижрий 944
(милодий 1537) йилда вафот этган. “Изҳору
ақидати
сун
нияти би
шарҳи
ақидати
Таҳовия” асари муаллифи Абдуллоҳ Ҳаририй:
“Абдураҳим Амасий ўзининг Таҳовий асарига ёзган шарҳини “Шарҳ
ақоиду
Таҳовия” деб номлаган”, дейди
11. Ҳасан ибн Тўрахон ибн Довуд ибн Ёқуб Оқҳисорий. У Оқҳисор
шаҳрида ҳижрий 951 (ми
лодий 1544) йилда туғилиб, ўша шаҳарда қозилик
қилган. Таҳовийнинг асарига ёзган шарҳини “Нуру
яқийн фи усули
дин” деб номлаган. Ушбу шарҳ ҳижрий 1014 (милодий 1605) йилда,
Эстаргон қалъаси (Туркия, Анқара шаҳри) қамали чоғида ёзиб
тугатилган
Юқорида
келтириб ўтилган Абу Жаъфар Таҳовийнинг асарига
битилган шарҳлар (Али ибн Абу
Изз шарҳи атрофида ёзилган китоблар
бундан мустасно) ўрта асрларда ёзилган бўлиб, XX
XXI асрларда бу
борада асосан баъзи Араб мамлакатларидаги олимлар жонбозлик
кўрсатишган.
Диссертациянинг
“Ақида” асари ва исломдаги эътиқодий
масалаларга доир глобал муаммолар”
номли учинчи бобида ақида
илмидаги энг асосий мавзу бўлмиш
имон масаласи тадқиқ этилган.
Бу
масала доирасида Куръонда келтирилган оятларни тушунишда
мусулмонлар ораси
да кенг кўламдаги мунозаралар бўлиб ўтган.
Абу Ҳанифа ўзининг “Фиқҳу
акбар” асарида: “Имон
бу иқрор ва
тасдиқдан иборатдир”, дейди
Молик ибн Анас:
“Имон
бу гап (қавл) ва
амалдир”
деган
аммад ибн Идрис Ш
фиий
: “Имон
сўз ва амалдир.
У зиёда
бўлади ва камаяди”, дейди
. Аҳмад ибн Ҳанбал: “Биз айтамизки,
имон
бу сўз ва амалдир, кўпаяди ва камаяди”, деган
. Ушбу мавзу
мусулмонларнинг имон рукни борасида айтган фикрлари ва амал қилган
эътиқодларидан келиб чиқиб шартли равишда бир қанча гуруҳлар
га бўлиб
ўрганилган.
Бевосита Абу Жаъфар Таҳовий асарида имон борасида билдирилган
фикрга тўхталинса, у Абу Ҳанифанинг қарашларидан узоқлашмаганини,
Ҳожи
Халифа. Кашфу
зунун.
Ж.1, С.1143.
Абдуллоҳ Ҳаририй. Изҳору
ақидати
суннияти би шарҳи
ақидати
Таҳовия
Байрут
: Дору
машариъ, 1997.
С.4.
Brockelmann. Geschichte der arabischen litteratur.
V.1, S.294; Ҳожи Халифа. Кашфу
зунун.
Ж.1, С.1143;
Хайриддин Зириклий. Ал
Аълом.
Байрут
: Дору
илм ли
малайин, 2002.
Ж.2, С.194.
Абдулазиз Мансур.
Ақоид матнлари.
Б.26; Абу Ҳанифа.
Фиқҳу
акбар
С.10.
Абу Умар Юсуф Ибн Абдулбарр. Ал
Интиқо фи фазоили
аиммати
саласаити
фуқаҳо.
Байрут
Дору
башаири
исламия, 1997.
С.71.
Абу Бакр Аҳмад ибн Ҳусейн Байҳақий. Маноқибу
Шофиъий.
оҳира: Мактабату дори
турос, 1970.
Ж.1, С.387.
Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Ҳанбал Шайбоний. Китобу
Сунна.
Риёд: Дор ибн
Қайюм
, 1986.
С.307.

ҳатто
икки асарда ибораларни ишлатишда ҳам бир хилликни кўриш
мумкин. Таҳовий: “Имон
тил билан иқрор бўл
иш ва қалб билан
тасдиқлашдир”, дейди
Абу Ҳанифа ва унинг издоши Таҳовий тасдиқлаган сўз билан “
аҳли
сунна вал жамоа
”нинг ўзга вакиллари фикри ўртасидаги фарқ шундан
иборатки, олимлар ичида “Хилоф ташқи кўринишда бўлиб, эътиқодда бу
борада хилоф йўқ”, д
ейдиганлари ҳам, “Йўқ, у маънавий ва ҳақиқий
ҳисобланади”, деб айтгувчилари ҳам бор.
Шунингдек,
учинчи бобда
“Ҳизбу
таҳрир”, “Акромийлар”,
“Нурчилар” ва шу каби бир қатор Ўзбекистонда таъқиқланган гуруҳлар,
шунингдек, сўнги йилларда радикаллашган “Ат
кфир ва
ҳижра”
База” (“Ал
Қоида”), Ислом Туркистон партияси” (собиқ “Ўзбекистон
ислом ҳаракати”), “Ислом жиҳоди
мужоҳидлар жамоаси”
ва ИШИД
(Ироқ ва Шом ислом давлати)
каби
гуруҳлар қарашларининг ислом
динининг анъанавий “
аҳли сунна вал жамоа
” эът
иқодига зид бўлган
жиҳатлари таҳлил қилинган.
“Ҳизбу
таҳрир” партияси вакиллари имон асосларидан бири
бўлмиш тақдир масаласига ўзларича таъвил бериб, уни инкор қилишади.
Тақийиддин Набиҳоний ўзининг “Аш
Шахсияту
исломия” (“Исломий
шахс”) китобида: “Инс
оннинг ҳатти
ҳаракати тақдирга ҳеч қандай
тааллуқли жойи бўлмагани каби, тақдир ҳам бу ҳатти
ҳаракатларга
тааллуқли эмас, чунки инсон барча ҳаракатларни ўзининг хоҳиши билан
амалга оширади, шунинг учун эркин равишда қилинган ҳаракатлар
тақдирдан эмас”, дег
ан фикрни билдиради
Абу Жаъфар Таҳовий “Ақида” асарида тақдир масаласини
қуйидагича
шарҳлаган: “Бир банда хато иш қилган бўлса, демак, у тақдир
бўйича шундай қилиши керак бўлган, тўғри иш қилган бўлса ҳам худди
шундай. Ҳар бир банда шуни яхши билмоғи кер
акки, Аллоҳ таоло барча
бўладиган ишларни олдиндан билган ва шу илмига биноан қатъий
тақдирини белгилаб қўйгандир. Унинг тақдирини ўзгартириб қўядиган
бирор куч йўқ”
Эътиқодга оид мавзулардан яна бир муҳими
бу қабр азоби
масаласидир. “Ал
Мавсуату
яссара фи
адян ва
мазаҳиб ва
аҳзаби
маосара”да келган маълумотга кўра, “ҳизб”чилар ўзларига қабр
азобини инкор этганлар ва уларнинг наздида ким бу эътиқодни қабул
қилса, гуноҳкор бўлади
Таҳовий. Матну
ақидати
Таҳовия.
С.21.
Россия Федерацияси
лий Судининг 15.09.2010 йилдаги қар
орига кўра экстремистик ташкилотлар
атига киритилган,
халқаро
диний уюшма.
Барчаси
Россия Федерацияси
лий Судининг 18.07.2006 йилдаги қарорига кўра террористик ташкилотлар
атига киритилган.
Россия Федерацияси
удининг 29.12.2014 йилдаги
қарори
билан
халқаро
террористик уюшмалар
атига киритилди.
Тақийиддин Набиҳоний. Аш
Шахсияту
исломия.
Байрут: Дору
умма, 2003.
Ж.1,С.97.
Абдулазиз Мансур. Ақоид матнлари.
Б.35.
Доктор Мониъ ибн Ҳаммод Жаҳний. Ал
Мавсуату
муяссара фи
адян ва
мазаҳиб ва
аҳзаб
маосира.
Риёд: Дору
надвати
аламия, 2003.
Ж.1, С.344.

Абу Жаъфар Таҳовий қабр азоби ҳақида: “Азобга лойиқ бўлган
кимсаларга қабр азобининг бўлишига имон келтирамиз ҳамда инсонни
қабрда Мункар ва Накир исмли фаришталар, унинг Роббиси, дини ва
пайғамбари ҳақида сўроқ қилишларига ҳам имон келтирамиз. Бу ҳақда
Расулуллоҳ (сав) ва саҳобалардан келган хабарларга имон келти
рамиз.
Ҳадисда келтирилишича, қабр жаннат боғларидан бир боғ ёки дўзах
чуқурларидан бир чуқурлик бўлади”,
дейди. Таҳвоийнинг қабр азоби
борасида “Ақида” асарида айтган сўзларини шарҳлаган олимлар
“Ғофир”
сураси, 46
оятини далил келтирадилар.
Шунингдек,
“Ат
Такфир ва
ҳижра”, “
База” (“Ал
Қоида”), Ислом
Туркистон партияси” (собиқ “Ўзбекистон ислом ҳаракати”), “Ислом
жиҳоди
мужоҳидлар жамоаси”, охирги йилларда ўрта Шарқда минглаб
хунрезликларга сабаб бўлаётган ИШИД (Ироқ ва Шом ислом давлати)
каби гуруҳл
арнинг эътиқодий қарашларида исломдаги илк мутаассиб
оқим, “хавориж” вакилларининг ақидаларига мойиллик борлигини кўриш
мумкин. Янада аниқроқ айтилса, уларни “хорижий”ларнинг замонавий
“меросхўр”лари ўрнида кўрса бўлади.
Бугунги кунда “муртакибу
кабир”
(катта гуноҳ қилувчи), “такфир”
(кофирга чиқариш), “боғийлик” ва “хуруж” (мусулмонлар раҳбарига қарши
чиқиш) ҳамда “жиҳод” тушунчалари воситасида экстремистик оқимлар ўз
вахшийликларини амалга оширмоқдалар. Масалан, “муртакибу
кабир”
(катта гуноҳ қилувч
и) масаласига тўхталинса,
олимлар орасида турли хил
фикрлар мавжуд. Олимлар томонидан бундай гуноҳлар еттита, ўн еттита,
етмишта дейилган бўлиб, барча дин вакиллари оғир ҳисоблаган гуноҳлар
деб кўрсатилади
Аҳли сунна
вакилларининг катта гуноҳ масаласид
аги умумий
қараши, уни содир қилган кишининг имондан чиқмаслиги ҳақида бўлган.
Унга кўра, бундай инсон дунёда катта гуноҳ соҳиби бўлган ёмон мўмин
ҳисобланади.
Катта гуноҳ соҳиблари мавзуси борасида Абу Жаъфар Таҳовий:
“Муҳаммад саллоллоҳу алайҳи васаллам
умматларидан бўлган катта гуноҳ
қилган кишилар, агар ёлғиз Аллоҳга ибодат қилгувчи бўлиб, тавба
қилмаган ҳолларида бўлса ҳам, Аллоҳни таниган (яъни мўмин) бўлган
ҳолларида Ул Зотга йўлиқсалар, дўзахда абадий қолиб кетмайдилар”
дейди.
Таҳовий катта гуно
содир қилган кишининг охиратдаги аҳволини
Аллоҳга ҳавола қилади. Рисоласида ҳам машиат (хоҳлаш) ҳам истак
лафзларини қўллаб, Аллоҳнинг иродаси ва қудратига урғу бериб, охирида
ўзининг Яратувчига таслим эканини изҳор қилган.
Таҳовий. Матну
ақидати
Таҳовия.
С.25.
Али ибн Муҳаммад ибн Аби
Изз Ҳанафий Димашқий. Шарҳу
ақидати
Таҳовия (ҳаққақаҳу д.
Абдуллоҳ ибн Абдулму
ҳсин
Туркий ва Шуъайб Арнаут).
Байрут
: Муассасату
рисала, 1990.
С.572.
Али ибн Муҳаммад ибн Аби
Изз Ҳанафий. Шарҳу
Таҳовия фи
ақидати
салафия (таҳқиқ Аҳмад
Шокир).
Риёд: Визарату
шууни
исламия, 1998.
Таҳовий. Матну
ақидати
Таҳовия
С.22.

Таҳовийнинг мавзуни изоҳлаш ша
кли Қуръон ва ҳадисларнинг
аслига кўпроқ мос тушади. Улардан келиб чиқиб ўз қарашларни
исботлаши ва шарҳлаши, инсонларни гуноҳдан тийилтириш масаласида
психологик ҳолатларни йўналтирувчи моҳият бўлиб хизмат қилади. Яъни,
Аллоҳ катта гуноҳ билан ширкни бирг
аликда зикр қилиш орқали, гуноҳи
кабиралардан ҳам иложи борича узоқлашиш кераклигини кўрсатади.
ХУЛОСА
Тадқиқот
манбаи сифатида олинган Абу Жаъфар
Таҳовийнинг
“Ақида” асари Абу Ҳанифа асос солган ҳамда унинг шогирдлари Абу
Юсуф, Муҳаммад ибн
Шайбоний
каби
фақиҳлар томонидан
шакллантирилган ҳанафий ақидаси таълимотини ўрганишда муҳим
манбалардан бири ҳисобланади.“Ақида” асари ўз даврида мубтадиъ
оқимларга қарши курашда энг машҳур рисолалардан бири ҳисобланган ва
ҳозирги кунда ҳам шундай бўлиб келмоқда.
Танла
нган мавзунинг амалий
аҳамияти ва долзарблигидан келиб чиқиб қуйидаги хулосаларга келинди:
Абу Жаъфар Таҳовий истиқомат қилган муҳити, оила
аъзоларининг илм аҳлидан бўлгани ҳамда бир қанча йирик ҳанафий
қозилар қўл остида ишлаб улардан дарс олгани, Ашъари
й ва Мотуридий
каби замондошлари бўлишига қарамасдан, ҳанафий муҳитида ўзининг
мавқеига эга бўлганига замин яратган. Таҳовий асарлари сонининг
кўплиги ва уларга нуфузли диний билимгоҳларнинг эътибор қаратиши
сабабларидан бири сифатида олимнинг яшаган асри
фиқҳ илми
ривожланган ва ҳадис илмининг олтин даври эканлигини таъкидлаш
мумкин.
Аҳли сунна вал жамоа
” фақиҳлари Абу Жаъфар Таҳовийни
ақидага оид асаридан ташқари “
Шарҳ маони
осор” ва “Шарҳ мушки
осор” каби ҳадисларга бағишланган китоблари орқали бил
ишса, ислом
оламидаги бошқа оқим ва гуруҳ вакиллари ҳамда ғарб шарқшунослари
аллома ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлмасалар ҳам, унинг “Ақида”
асаридан хабардор бўлганлар. Бунга сабаб
мазкур асар узоқ асрлар
давомида исломнинг машҳур таълим муассасаларида
асосий ўқув
қўлланмалардан бири сифатида ўқитилиб келаётгани. Шунинг учун, хоҳ
аҳл
и
суннага мухолиф мубтадиъ гуруҳ вакиллари бўлсин, хоҳ ислом
эътиқодлари ҳақида тадқиқот олиб бормоқчи бўлган ғарб олимлари,
биринчи бўлиб ушбу асарга дуч келадилар. Асарда
аҳли сунна
эътиқодий
масалаларининг асослари қамраб олинган бўлишига қарамасдан, мавзулар
тизимли ва тартиб билан ёзилмаган бўлгани учун танқидга учраганидан
қатъи назар, кўпчилик олимлар бу асарни мақтов билан тавсифлашган.
Абу Жаъфар Таҳовий “Ақида” асар
ининг жами 9 та машҳур
мўътабар қўлёзмаси бўлиб, улар Туркиянинг “Сулаймония” (инв.№№
02792, 00574), “Боязид” (инв.№№ 007955, 003099, 002140), Мисрнинг “Ал
азҳар” (инв.№№ 5512, 28596, 2009, 46128) кутубхоналарида сақланади.
Мазкур қўлёзма нусхаларининг код
икологик таҳлили натижасида “Ақида”
асарининг XV асрга оид эски ўзбек тилидаги тражимаси аниқланди.
Диссертацияда, ушбу қўлёзма нусхаларининг қиёсий таҳлили орқали асар
матни, айрим жузъий тафовутларини эътиборга олмаганда, деярли
ўзгармагани маълум бўлди.

Ҳанафий олимлари наздида ислом эътиқодига бағишлаб ёзилган
асарлар орасида Таҳовийнинг “Ақида” асари Абу Ҳанифага нисбат
берилган “Фиқҳу
акбар” китобидаги мавзуларнинг тузилиши ва унда
ёритилган масалаларнинг ўхшашлиги бўйича энг яқин асар ҳисобла
нади.
Бу фикрларнинг тасдиғини тадқиқотда ҳанафийлик мактабининг
эътиқодий таълимотида Таҳовий қарашларининг тутган ўрнига баҳо
беришда яна бир машҳур мовароуннаҳрлик ҳанафий олими
Мотуридийнинг қарашлари билан қиёсий солиштирганда кўриш мумкин.
Таҳови
йнинг “Ақида” асарининг машҳурлиги исломдаги турли
оқим, гуруҳ ва мазҳаб вакиллари томонидан шарҳлар ёзилишига сабаб
бўлди. Илк шарҳлар ҳанафий олимлар томонидан ёзилган бўлса ҳам,
ҳозирги кунга келиб унга аҳл
и
суннанинг бошқа мазҳаб вакиллари
томонидан ҳа
м шарҳлар ёзилди. Тадқиқотда ўрта аср ва ҳозирги кунда
ёзилган шарҳларнинг машҳурлари ҳамда уларнинг муаллифлари ҳақида
маълумот берилиб, ҳар икки давр уламоларининг қарашларини Садриддин
Абу
Изз Ҳанафий таълиф этган шарҳ боғловчи восита ролини
ўйнаганли
гини кўриш мумкин.
Таҳовий асаридаги “
аҳли сунна вал жамоа
” вакиллари мунозара
қиладиган мавзу
шубҳасиз имон шартлари ҳақида билдирилган фикрлар
бўлиб, бу борада исломдаги мубтадиъ оқим вакиллари қарашлари ҳам
“Ақида” асарига ёзилган шарҳларда батафси
л ёритилиб раддиялар
берилган. Тадқиқотда исломда фирқаланиш пайдо бўлган даврдан бошлаб
ҳозирги кунга қадар давом этиб келаётган имон борасида кўтарилган
ихтилофларнинг қисман таърифи орқали асарнинг бугунги кундаги
мафкуравий аҳамиятини ҳам кўрсатиб тури
бди.
“Ақида” асари “радд” усулида ёзилган ақидага оид китоблар
қаторига
киритилмасада, унда исломдаги мубтадиъ оқим вакиллари
қарашларига бўлган раддиялар сезилиб туради. Боз устига, Таҳовий ўз
рисоласида “...турли ҳавою нафслар, парча
парча қилиб юборади
ган
фикрлар ва мушаббиҳа, муътазила, жаҳмий, жабарий, қадарий каби суннат
ва жамоатга мухолиф бўлган ва залолат устида ахдлашган бузуқ мазҳаблар
каби фирқалардан сақлашини сўраймиз”, деб келтирган жумлалари
асарнинг раддия услубига яқин эканига далил бўлад
и.
Таҳовийнинг “Ақида” асарида келган бир қанча тушунчалар борки,
улар Али ибн Абу Толиб давридан долзарблигини бошлаган бўлса, Абу
Ҳанифа биринчилардан бу мавзуларни ўз ақидага оид китобида акс
эттирган бўлиб, бугунги кунга келиб ҳануз аҳамиятини сақлаб
қолмоқда.
Бу тушунчаларнинг анъанавий ислом эътиқодига хос бўлмаган талқинини
ислом тарихида мубтадиъ оқимлар бошлаб берганлар. Ҳозирги кунга келиб
ушбу тушунчалар мубтадиъ оқимларнинг янги вужудга келган мутаассиб
давомчилари томонидан
аҳли сунна
вакиллар
и қарашларига зид бўлган
ҳолда инсонларга нисбатан асоссиз равишда қўлланилиш ҳолатларини
кузатиш мумкин. Тадқиқоқтда шундай тушунчалардан, “муртакибу
кабир” (катта гуноҳ), “такфир” (кофирга чиқариш), “хуруж” (раҳбарга
қарши чиқиш) каби тушунчаларнинг ас
л мазмуни баён қилинди.
Жумладан, тадқиқотда бир
бирини маънан тўлдирувчи “муртакибу
кабир”, “такфир” “хуруж” (раҳбарга қарши чиқишҳаракати)
тушунчаларининг нотўғри қўлланилиши натижасида мусулмонларни
куфрда айблаб, бошқа дин вакиллари қонларининг ноўри
н тўкилишига
олиб келиш сабаблари кўрсатилди. Юқоридаги ақидага оид нозик
ибораларнинг асл мазмунини тушунишда “Ақида” асарига ёзилган
шарҳларнинг аҳамияти катта.
НАУЧНЫЙ СОВЕТ
DSc
.27.06.2017.
Tar
Fil
.14/01
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
ЧЕН
СТЕПЕН
ПРИ
ТАШКЕНТСКОМ ИСЛАМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ТАШКЕНТСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
САГДИЕВ ХАБИБУЛЛО ЁДГОРОВИЧ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ «АКИДА»
АБУ
ДЖА`ФАР
ТАХАВИ
И ЕГО КОММЕНТАРИИ
ИСТОЧНИК ПО ХАНАФИТС
КОМУ
ВЕРОУЧЕНИЮ
стория
и источниковедени
слама
АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (
PhD
ИСТОРИЧЕСКИМ
НАУКАМ
ашкент
Тема диссертации доктора философии
PhD
по историческим наукам
зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров
Республики Узбекист
ан за №
В2017.1.
Phd
Tar
Диссертация выполнена в Ташкентском исламском университете.
Автореферат диссертации на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме))
размещен на веб
странице
по адресу (
tarix
@nuu.
и на Информационно
образовательном портале «
ZiyoN
ЕТ» по адресу (
ziyonet
Научный руководитель:
Уватов Убайдулла Мурадович
доктор исторических наук
, профессор
Официальные оппоненты:
Останакулов Икрами
тдин
доктор исторических наук, доцент
Зиёдов Шовосил Юнусович
кандидат исторических наук
Ведущая организация:
Ташкентский государственный институт
востоковедения
Защита диссертации состоится «__» июля 2017 года в _____ часов на зас
едании
Научного совета №
DSc
Tar
Fil
.14/01
при Ташкентском исламском
университете. (Адрес:
100011, г.Ташкент, ул.А.Кадыри, дом №11, Тел.: (99871) 244 94 70,
Факс: (99871) 244 00 65, t
mail:
[email protected]
С диссертацией можно ознакомиться в Информационно
ресурсном центре
Ташкентского исламского университета (зарегистрирована под №_____). Адрес: 100011,
г.Ташкент, ул.А.Кадыри, дом №11, Тел.: (99871) 244 00 91.
Автореферат диссертации разослан «__» _____
____ 2017 года.
(реестр протокола рассылки №__ от «__» _________ 2017 года)
А.А.Хасанов
Председатель научного совета по
присуждению
ученых степеней,
д.и.н., профессор
Д.А.Рахимджанов
Ученый секретарь научного совета по
присуждению ученых степеней, к.
и.н.,
доцент
С.С.Агзамходжаев
Председатель научного семинара при
аучном
совете по присуждению
ученых степеней, д.и.н.
, профессор
ВВЕДЕНИЕ (
аннотация диссертации доктора философии
PhD
Актуальность и востребованность темы диссертации
Происходящие
в мире противоречивые и тревожные события, социально
политическая и идеологическая обстановка в исламском мире, активизация
радикальных, экстремистских групп, международного терроризма и т.п.
повышает актуальность глубокого изучения места и роли ислама в
современном обществе. Ныне ислам оказывает заметное влияние на все
сферы жизни общества и человека, он стал образом жизни и
мировоззрения миллионов людей на земле. Именно поэтому с научной и
практической точек зрения большое значение приобретают исследован
ия
места и роли ислама в истории и современном мире.
В течение столетий большинство населения Узбекистана
исповедовало исламскую религию. Ислам был и остается мощнейшим
средством, призывающим людей к добру и справедливости,
взаимоуважению и милосердию.
Первый
Президент Узбекистана Ислам
Каримов подчеркивал: «Не секрет, что в настоящее время во всем мире
возрастает интерес и стремление к религии Ислам, увеличивается число
доброжелателей и ее сторонников. Главная причина этого, в первую
очередь, связана с
правдивостью и чистотой священной религии, ее
гуманностью и толерантностью, призывом человечества к добру и
благородству, ролью и значением оправданных жизненными испытаниями
ценностей и традиций, передающихся из поколения в поколение. В
настоящее время эт
о объясняется и огромным вкладом этой религии в
развитие всемирной культуры, науки и цивилизации»
Происходящие в мире противоречивые и тревожные события,
конфликты и кровопролития на религиозной и межнациональной почве и
т.п. также требуют поднятия на но
вый, более высокий уровень
исследования основ ислама, нахождения новых источников, которых
можно использовать в борьбе против радикализма, религиозного
экстремизма и фундаментализма. Такие основы вероучения, как «
акида»
и «усулу
дин»
относятся к важным
источникам, наполняющим
духовное наследие наших великих предков
мыслителей и богословов
Средних веков. Данное направление сформировалось на основе
громадного наследия тысяч и тысяч улемов, благодаря неустанной,
кропотливой научной деятельности многих по
колений ученых. К числу
таких значительных источников исламского вероучения можно с
уверенностью отнести и известное произведение «Акида» Абу Джа`фара
Ахмада ибн Мухаммада Тахави (239/853
321/933), которое многие века
использовалось как учебное пособие в в
едущих исламских медресе и
Каримов И.А. Ўзбекистон буюк келажак сари.
Т:
збекистон, 1998.
Б. 441.
Акида (мн.ч.акаид)
убеждение, воззрение, «символ веры», кредо. Особый род мусульманской
богословской литературы, появившийся в VIII в., в период
активного сложения догматика
правовой
системы ислама. Смотреть: Ислам, энциклопедический словарь.
М: Наука, 1991.
С.17.
Усул ад
дин («корни, основы веры»)
основные догматы ислама.
Смотреть: Ислам, энциклопедический
словарь.
С.243.

университетах. Оно содержит наиболее достоверные сведения о
ханафитском учении, считается важным источником по догматике ислама,
изучается во всех мусульманских учебных заведениях Узбекистана и стран
СНГ. Разъяснению вопросов, св
язанных с «усулу
дин» посвящены
произведение «Китабу
тавҳид»
Абу Мансура Матуриди (256/870
332/944), а также книга Хакима Самарканди (умер в 341/953) «Саводу
Аъзам»
, написанная по приказу саманидского эмира Исмаила ибн
Ахмада (284/897
294/907гг.).
Вышеупомянутые труды по исламской
теологии, догматике могут служить действенным идеологическим орудием
в условиях противоборства прогрессивных сил человечества и
сторонников фанатизма, экстремизма и насилия.
Материалы данной диссертации будут способствоват
ь успешной
реализации задач, определенных Постановлением Президента Республики
Узбекистан от 24 мая 2017 года № ПП
2995 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы хранения, исследования и пропаганды
древних письменных источников», Указом Президента
Республики
Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП
4947 «Об утверждении
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017
2021 годах», а также другими
нормативно
правовыми документами, связанными с темой исследован
ия.
Соответствие исследования приоритетным направлениям
развития науки и технологий республики
Диссертация выполнена в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
Республике в рамках программы: I. «Исследование духовно
нравствен
ного и культурного развития общества, духовных ценностей,
национальной идеи, культурного наследия, истории узбекского народа и
государственности, а также непрерывности и преемственности
образования, воспитания здорового поколения».
Степень
изученности про
блемы
Интерес
к изучению духовного
наследия Абу Ханифы (80/699
150/767) и первых его последователей
возник еще в годы жизни Тахави, свидетельством чему являются
многочисленные комментарии к произведениям, принадлежащим перу
главы мазхаба ханафитов, множес
тво трудов, написанных в защиту или с
целью опровержения его идей. Улемы, писавшие в стиле «табакот»
(агиографические произведения), факихы, жившие во времена Абу
Ханифы и
ранних
ханафитов (VIII
X века) и создавшие богословские
труды по догматике (акида),
оставили нам общие сведения о жизни,
научном и духовном наследии Абу Джа`фара Тахави.
Европейские и российские востоковеды, такие как
А.Венсинк,
М.А.Кук, В.Маделунг, У.Монтгомери, Ван Есс, Й.Шахт, У.Рудольф,
Абу Мансур М
атуриди. Китабу
тавҳид.
Станбул: Дару
Иршад, 2001.
Данное произведение Самарканди несколько раз было напечатано без редакции. Первое издание в 1837
году в Каире, последующая в 1887 году в Стамбуле. Рукопись произведения хранится в институте
востоко
ведения имени Абу Райхана Беруни при АН Узбекистана под инвентарным номером 2630.

В.В.Бартольд, Е.А.Беляев, Л.Р.Сюкияйнен, Е.А.Фр
олова, А.А.Ализаде
проводили исследования ханафитского учения.
Американский исламовед Эрл Элдер (1882
1968) в своей статье «Al
Tahawi`s «Bayan al
Sunna wa`l
jama`a» (Произведение Тахави «Изложение
взглядов
Ахл ас
сунна ва
джама`а
») приводит некоторые св
едения по
нашей теме и прилагает английский перевод данного труда великого
ученого
Изучением произведений Абу Джа`фара Тахави с точки зрения
источниковедения и историографии занимались такие восточные
исследователи, как Мухаммад Захид Кавсари, Мухаммад
Йусуф
Кандехлави, Мухаммад Абу Захро, доктор Абдуллах Назир Ахмад, доктор
Мухаммад Абдурахман Хумаййис, Абдулмаджид Махмуд, Саид Ахмад
Полонпурий
и другие. В вышеперечисленных трудах не подвергались
целостному исследованию жизнь и научное наследие Абу Джа
`фара
Тахави.
В Узбекистане после Независимости такими учеными, как д.и.н.
А.Муминов, к.и.н. С.Акилов, к.и.н. Р.Матибаева, к.и.н. Ш.Зиёдов, к.и.н.
И.Бекмирзаев
был осуществлен целый ряд исследований учения Абу
Ханифы, а также научного наследия ханафитских
ученых Мавераннахра.
Wensinck, Arent Jan. The Muslim Creed: Its Genesis and Historical Development.
Cambridge, U.K.:
Cambridge University Press, 1932; Cook M.A. Early Muslim dogma: a source c
ritic study.
Cambridge etc.:
Cambridge Univ. press, 1981.
XI.
242 p.; Cook M.A. The origins of kalam // Bulletin of the school of oriental
and African studies, 1980.
Vol.43, part 1.
P.32
43.; Madelung Wilfred. The early Murji`a in Khurasan and
Tr
ansoxania and the spread of Hanafism. Der Islam. Volume 59, 1982. Issue 1; Watt, W. Montgomery. The
Formative Period of Islamic Thought.
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985.
424 p.;
Josef van Ess
The
Flowering of Muslim Theology.
Cambridge,
Harvard University Press, 2006;
Joseph Schacht. The Origins of
Muhammadan Jurisprudence.
London: Oxford at the Clarendon press, 2011; Rudolph U. Al
Maturidi und die
sunnitische The
ologie in Samarkand.
Leiden, New York, Koln: Brill, 1997.
396 p.; Бартольд В.В. Начало
халифата и арабской культуры//Соч.:Т.VI
М.:Наука, 1966; Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в
ранее средневековье. Второе издание.
М.: Наука, 1966; Сюкияйн
ен Л.Р. Шариат и мусульманско
правовая
культура.
М.: Институт государства и права Российской академии наук, 1997; Фролова Е.А. Проблемы
веры и знания в арабской философии.
М.: Наука, 1983; Али
заде А.А. Божественная и земная власть в
исламском мировозз
рении (историко
философский аспект).
Баку: Адильоглы, 2004.
Earl Elder. Al
Tahawi`s “Bayan al
Sunna wa`l
jama`a”. The MacDonald presentation volume.
London:
Princeton University press, 1933.
P.131
143.
Мухаммад
Захид
Кавсари
Аль
Хави
рати
имам
Аби
Джа
фар
Тахави
Каир
Матбаъату
анвари
Мухаммадия
, 1949.
Мухаммад
Захид
Кавсари
Алим ва
мутааллим ли Аби Ханифа.
Каир: Матбуати
анвар, 1949.
60 с.;
Кандехлави Мухаммад Юсуф. Аманиу
ахбар фи шархи маани
асар.
Пакистан: Идара таълифати ашрафия, 1974.
II т.;
Мухаммад Абу Захра. Тариху
мазахиби
исламия фи
сиясати ва
акаиди ва
тарихи
мазахиби
фикхия.
Каир: Дару
фикру
араби,
год
неизвестен.
688 с.; Доктор Абдуллах Назир Ахмад. Абу
Джа`фар
Та
хави, аль
имам, аль
мухаддис, аль
факих.
Дамаск: Дару
калам, 1991.
268 с.; Доктор Мухаммад Абдурахман Хумаййис. Усулу
дин инда
имам Аби Ханифа.
Рияд: Дару
сумайъи, 1996.
699 с;
Абдулмажид Махмуд. Абу
Джа`фар
Тахави
ва асаруху фи
хадис
(найлу
маджистир).
Каир. Редакция
неизвестно
, 1964; Palanpuri Saeed Ahmed
(Translation Edited by Mufti Afzal Hoosen Elias). The biography of Imam Tahaawi.
Lenasia, South Africa, 2005.
Муминов
Роль
место
ханафитских
улем
жизни
городов
централ
ьного
Мавараннахра
VII/VIII
XIII
.):
автореферат
докторской
диссертации
.:
ТИУ
, 2003.
.;
Оқилов
Мовароуннаҳрда
мотуридия
таълимотининг
шаклланиш
тарихи
Монография
Мовароуннахр
, 2012.
.;
Матибаева
Абул
Муайяд
Маккий
Хоразмийнинг
Маноқиб
Аби
Ҳанифа
асари
ҳанафийлик
бўйича
нодир
манба
дис
автореф
ТИУ
, 2009.
.;
Зиёдов
Абу
Мансур
Мотуридий
ёзма
мероси
унинг
Китобут
таъвилот
асари
дис
автореф
, 1999.
21
.;
кмирзаев
Бурҳониддин
Маҳмуд
Бухорий
Мовароуннаҳр
қозилиги
Монография
Таълим
нашриёти
, 2011.

Также в сборник «Акоид матнлари»
, составленный Абдулазизом
Мансуром, включен текст и перевод на узбекский язык произведения «ал
Акидату
Тахавия». Известный богослов нашего времени, покойный
Мухаммад Садык Мухаммад Йусуф опубликовал
перевод сокращенного
разъяснение Анвара Бадахшани (“Талхису шархи
акидати
Тахавия”)
к комментарий Абу
Изза Ханафи к труду «Акида». Однако в этих
исследованиях не раскрывается идеологическое значение научного
наследия Абу Джа`фара Тахави для сегодня
шнего дня. Поэтому в данном
исследовании нами обращено особое внимание комплексному, системному
изучению жизни и деятельности, богатого научного и духовного наследия
Абу Джа`фара Тахави, его выдающегося произведения «Акида»,
многочисленных комментариев к н
ему, а также вопросов веры,
богословия, затронутых в его трудах и не потерявших своей актуальности
до настоящего времени.
Связь диссертационного исследования с планами научно
исследовательских работ высшего образовательного
или
научно
исследовательского
реждения, где выполнена диссертация.
Диссертация выполнена в рамках «Программы мер по совершенствованию
исламоведения, рассчитанная на 2011
2013 и 2014
2016 годы”
Ташкентского исламского университета при Кабинете Министров
Республики Узбекистан, а также пр
оекта прикладных исследований № А
050 Научно
исследовательского центра исламоведения на тему:
«История возникновения догматической школы матуридия в
Мавераннахре и ее идеологическое значение в борьбе против современных
экстремистских течений».
Цель иссле
дования
является
изучение
жизни и научного наследия
Абу Джа`фара Тахави, введение в научный оборот произведения ученого
«Акида» с точки зрения исломаведения и источниковедения.
Задачи исследования:
комплексное изучение
жизни и научного наследия Абу Джа`фар
Тахави, обогащение наших представлений о его личности
разносторонними знаниями;
выявление разных рукописей произведения Тахави «Акида», пока не
введенных в научный оборот, источниковедческий анализ комментариев,
написанных к ним;
изложение заключительны
х выводов спора о сущности веры (иман),
продолжавшегося среди представителей «
ахл ас
сунна ва
джама`а
помощью комментариев, написанных к произведению Тахави «Акида»;
раскрытие с точки зрения традиционного ислама необходимых
Абдулазиз
Мансур
Ақоид
матнлари
ТИУ
, 2006.
Бадахшоний
Муҳаммад
Анвар
Ақидатут
таҳовия
шарҳининг
талхийси
Муҳаммад
диқ
Муҳаммад
Юсуф
таржимаси
).
Hilol
nashr
, 2014.
446 с.
Aхл ас
Сунна ва
Джама`а («люди сунны и согласия общины»)
само название большей части
мусульман, суннитов
одного из основных течений ислама (наряду с шиитами и хариджитами). Смореть:
Ислам
, энциклопедический словарь.
С.29.

догматических установок ве
роисповедания через призму комментариев к
произведению Тахави «Акида», что становится чрезвычайно актуальным в
условиях глобализации, когда нарастает идеологическое противоборство,
усиливаются попытки экстремистских, фундаменталистских группировок
овладеть
умами и сердцами мусульман, особенно, молодежи;
Объект исследования
является произведение
Абу Джа`фара Тахави
Акида» и комментарии к нему
Предмет исследования
составляет рукописные экземпляры труда
Абу Джа`фара Тахави «
Акида», темы произведения и комм
ентариев,
вопросы веры, понятия, связанные с верой (иман).
Методы исследования.
В диссертации использованы
общефилософские методы познания
синтез и анализ, индукция и
дедукция, приёмы абстракции, применены структурно
функциональные
подходы, приведен конт
ент
анализ текстов, научный, объективный,
исторический подходы к проблеме, строго соблюдены принципы свободы
совести, религиозной толерантности, уважения к исламу, непримиримость
к экстремизму и фанатизму, одним словом соблюдены требования,
предъявляемые в
Узбекистане к исследованиям по исламоведению.
Научная новизна исследования
заключается в следующем
раскрыты причины перехода Абу Джа`фара Тахави от шафиитского к
ханафитскому мазхабу под влиянием принципов умеренности,
религиозной толерантности ханафитск
ого учения, свободного от
фанатизма и мракобесия;
в первый раз изучены путем сравнительного анализа своеобразные
подходы Абу Джа`фара Тахави и Абу Мансура Матуриди к изложению
сущности ханафитского вероучения;
методом кодикологического анализа рукописных э
кземпляров
произведения Тахави «Акида» найден до сих пор неизвестный перевод на
старый
узбекский язык, относящийся к XV веку;
посредством комментариев, написанных к произведению «Акида»
доказана,
что
спор
, разгоравшиеся между представителями «
ахл ас
сунна
джама`а
» об условиях и требованиях веры (иман) являются
только
словестны
ми.
Практические результаты исследования
заключаются в
следующем:
впервые в монографическом плане подвергнуты глубокому
исследованию жизнь и научное наследие
Абу Джа`фара Тахави
, его вклад
в развитие ханафитского учения;
в исследовании определены 5 основных причин перехода Абу
Джа`фара Тахави от шафиитского к ханафитскому мазхабу, среди
рукописей произведения «Акида»
XV века
обнаружен источник
перевод
труда ученого на старый уз
бекский язык;
доказано, что
своеобразные подходы Абу Джа`фара Тахави и Абу
Мансура Матуриди к изложению сущности ханафитского вероучения
взаимодополняли и обогащали друг друга;
доказана,
что
дискуссии между главами мазхабов «
ахл ас
сунна ва
джама`а
» по в
опросам о сущности веры (иман), являются
только
словестны
ми.
Достоверность результатов исследования.
Основные идеи и
выводы диссертации докладывались на международных и
республиканских научно
теоретических и научно
практических
конференциях (тезисы опубли
кованы в сборниках материалов этих
конференций), в зарубежных и отечественных журналах, рекомендованных
ВАК, опубликованы научные статьи, в которых автор опирался на
рукописи труда Тахави «Акида», свои выводы аргументировал
неопровержимыми фактами, использ
овал современные методы
сравнительного анализа. Достоверность результатов исследования
подтверждена полномочными организациями Республики.
Научная и практическая значимость результатов исследования
Научное значение результатов исследования определяется
озможностью использования теоретических выводов диссертации в
формировании эффективного методологического подхода при разъяснении
догматических основ исламской религии, правильной трактовки спорных
вопросов и доведение до сознания молодежи, в воспитании зд
орового
вероубеждения и усилении идеологического иммунитета.
Практическая значимость результатов диссертации заключается в
использовании предложений и рекомендаций автора при формировании
религиозной культуры молодежи в Узбекистане, выполнении
государстве
нных программ по предотвращению таких идеологических
угроз, как
фундаментализм, экстремизм и терроризм, прикрывающимися
исламскими лозунгами и проникающими через глобальные сети.
Внедрение результатов исследования
. В ходе исследования были
представлены сле
дующие научные выводы и предложения
Открытие научного факта о том, что Абу Джа`фар Тахави каждый
аят Священного Корана комментировал в тематическом стиле и полном
соответствии с учением ханафитского мазхаба, использован в
Проекте
фундаментальных исследова
ний Ф1
039 на тему: «Прогресс наук о Коране
и тафсире в Мавераннахре, место научного наследия знаменитых
толкователей Корана в жизни края», рассчитанного на 2012
2016гг.
(Справка №
0313/68
Комитета по координации развития науки и
технологий при Кабинет
е Министров Республики Узбекистан от 20 января
2017 года
. Данный научный результат дал возможность определить
высокий статус и непререкаемый авторитет Тахави среди толкователей
Корана благодаря прочности своих методологических позиций и
исключительному ин
теллектуальному потенциалу, а также осветить
значение комментариев ханафитских ученых в сегодняшнем
идеологическом противостоянии.
Научные выводы диссертации широко использованы в составлении
программ обогащения мировоззрения личного состава органов внутре
нних
дел путем разъяснения комментариев, написанных к произведению Тахави
«Акида», освещения истинного значения тонких догматических понятий
традиционного ислама; благодаря этим выводам сотрудники внутренних
дел усвоили разницу между
традиционным
исламским
вероучением и
ложными течениями, поняли глубокую пропасть между просвещенным
исламом и религиозным экстремизмом
(Справка № 17/3
117, выданная
Министерством внутренних дел Республики Узбекистан от 21 января 2017
года). Достигнутые научные результаты создаю
т широкие возможности
для доказательства реакционных устремлений фундаменталистских групп
трактовать аяты Корана и хадисы в угоду своих корыстных целей и
предотвращения попадания незрелой части населения, особенно, молодежи
под влияние таких экстремистских
и террористических организаций.
Зная, что современники и другие известные исламоведовы считали
Абу Джа`фара Тахави знаменитым ханафитским факихом,
непревзойденным знатоком Коранистики и Хадисоведения, мы можем
констатировать, что его произведение «Акида»
и многочисленные
комментарии к нему тремя аспектами приобретают научную ценность.
(Справка и свидетельство № 01
606 Министерства по делам
культуры и спорта Республики Узбекистан от 26 января 2017 года).
Прежде всего, были проанализированы история ис
лама и его истинная
сущность, роль нашей священной религии в сохранении и приумножении
национальных ценностей, обычаев и обрядов, реальная опасность
проявления идеологических угроз под маской исламской религии,
тлетворное влияние на несознательную часть на
селения
фундаменталистских, экстремистских и террористических организаций,
все более широко использующих глобальную сеть информации, формы и
методы формирования религиозной культуры молодежи, и все эти
аналитическим материалы использованы в формировании ус
тойчивого
иммунитета у молодежи против чуждых и вредоносных идей.
Апробация результатов исследования.
Результаты настоящего
исследования докладывались на 4 международных и 3 республиканских
научно
практических конференциях, обсуждались на заседаниях кафед
ры
и научного семинара в Ташкентском исламском университете.
Публикация результатов исследования.
По теме диссертации
опубликовано всего
научных статей, в том числе
в журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (
в республиканских и 2
в зарубежных журналах).
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Объем
исследовательской части
диссертации составляет
142 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
введении
обоснована
актуальность темы, определены цель и
задачи, а также объект, предмет и методы исследования, показано
соответствие работы Стратегии действий, основным направлениям
развития науки и технологий в Респуб
лике, раскрыты научная новизна,
практические результаты, достоверность полученных результатов,
теоретическая и практическая значимость исследования, приведены
сведения о внедрении результатов на практику, апробации работы,
опубликованности результатов, стр
уктуре и объеме диссертации. Также
дается анализ зарубежных научных исследований по теме диссертации.
В первой главе диссертации, озаглавленной «
Жизнедеятельность
Абу Джа`фара Тахави
и значение его научного наследия в развитии
ханафитского учения
(IX
X вв
.)»
даются
сведения о жизни и
произведениях великого теолога. Восьмидесятилетняя жизнь Тахави
приходится ко второму столетия правления Аббасидского халифата
(131/749
656/1258). До занятия трона халифата Муътасим был
покровителем Египта. После занятия трона
халифата (219/834)
он
назначил покровителем Ашнаса Тюрки, после которого занимали эту
должность Инак (ум
. 234/849)
, Мунтасир (221/836
248/862), Фотих ибн
Хакан (
ум. 247/861)
, Музахим ибн Хакан (ум. 254/868) и Тулуноглу Ахмад
(220/835
270/884)
Тулуноглу
быстро добился расположения эмира своим
управленческим талантом и умением собирать налоги. Спустя некоторое
время он начал действовать как полноценный э
мир. Он добился признания
халифом своей независимости, чему способствовало то, что Египет стал
вторым центром после Самарры благодаря важной роли тюрков в
социально
политической и культурной жизни
. Господства семейства
Тулуноглу в Египте продолжалось до 2
92 года хиджры (904 г.).
Время правления Туланоглу имело важное значение в обеспечении
мирной и благополучной жизни Египетского народа. В соседних Сирии и
Палестине не прекращались беспорядки, но это не отягощало жизнь
египтян. Народ был весьма доволен бл
агоустроительными и
созидательными работами, начатыми родом Туланоглу. Представители
этой династии строили мечети, больницы и другие здания общественного
значения.
Город Фустат, строительство которого было начато во время Амр
ибн Асс (38/659
41/662), полу
чил бурное развитие в период правления
Толаноглу, мечеть, носящая его имя сохранилась до сегодняшних дней, не
утратив своего великолепия. Согласно сведениям, оставленным известным
географом Мукаддиси, Фустат мог конкурировать со столицей халифата,
Абу Умар Мухаммад Кинди. Аль
вулат ва китабу
кудат.
Бейрут: Матбаату
абаи
Юсуъиийн, 1908.
С.194.
Hakki Durusun Yildiz. Islamiyet ve Türkler.
Istanbul:
İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Yayınları,
1979.
S.170
от
произведение
С.172

по уровн
ю развития, численности населения и научному потенциалу стал
вторым городом после Багдада.
Тахави жил в том столетии, когда высокого развития достиг фикх
мусульманское правоведение, более того, это “золотой век
хадисоведения”.
С четырьмя составителями д
остоверных сборников хадисов из шести
«Кутубу
ситта» (с Имамом Муслимом, Абу Даудом, Насаи и Ибном
Маджжа) непосредственно общались учителя Тахави, а их было более
тридцати. Сам Тахави также передал хадис от Насаи
Из числа современников Тахави следу
ющие были признаны как
самые авторитетные по вопросам веры ученые: Абу Давуд Али Зохири (ум.
270/883), Мухаммад ибн Джарир Табари (ум. 310/922), Абу Ибрахим
Исмаил ибн Яхъя Музани (ум. 264/877), Робиъ ибн Сулейман Джизи (ум.
270/883), Хасан ибн Мухаммад За
ъфарани (ум. 260/874), Мухаммад ибн
Мунзир (ум. 310/922), Мухаммад ибн Хузайма (ум. 311/923), Абу Убайда
Али ибн Хусайн ибн Харбуя (ум. 319/931), Йунус ибн Абдул
аъла Садафи
(ум. 264/877).
Нашего мыслителя звали Ахмад, его куня
Абу Джа`фар, его
родословн
ая
Мухаммад ибн Салама ибн Абдулмалик ибн Салама ибн
Салим ибн Сулайман ибн Хаббаб. Ученый был удостоен таких «нисба» как
Азди, Хаджари, Мисри, Тахави. Он был родом из кишлака «Тахо», и стал
известен как Тахави. Также он прославился как Джизи (Гиза)
, по
тому что
некоторое время проживал в этом районе
Известно, что Тахави родился 11
числа месяца рабиъу
аввал. Но
имеются разные мнения относительно года его рождения. Согласно
сведению, приведенному в книге «Мифтаху
саъода» («Ключ к счастью»),
ученый ро
дился в 227 году хиджры, а такие источники, как «Доирату
маъориф» (Энциклопедия) и «Тазкирату
хуффоз» («Житие хафизов»)
считают, что он появился на свет в 237 году. Ибн Халликон сообщает, что
это был 238 год, по Бадриддину Айни
229, Ибн Асокир ва Ибн
Йунус
уверены, что он родился в 239 году. Вот что говорил Абу Саид ибн Йунус
ученому Кураши: «Абу Джа`фар сам говорил мне, что родился в 239
году»
. К этой дате склоняются и другие. Так, Якут Хамави в своем труде
«Муъджаму
булдон»
(«Справочник городов»
), Ибн Джавзи в «ал
Мунтазам» («Последовательность истории Султана и народов»)
, а также
Ибн Хаджар в «Лисону
мезон» («Язык весов»)
указывают годом
Palanpuri. The biography of Imam Tahaawi.
P.6.
Район, где расположены египетские пирамиды.
ураши Абдул
дир. Ал
иру
музия фи таба
анафия.
Каир
: Д
ижра, 2005.
.1.
С.271
273;
Кавс
ари. Ал
ви.
С.3;
Palanpuri. The biography of Imam Tahaawi.
P.5; Та
ви Абу
Джа`фар
Шар
мушкили
р (
ва з
бата насса
у, ва харра
жа а
адиса
у, ва алла
а алай
и Шуайб
Арнаут).
Бейрут: Муассасату
рис
ла, 1994.
.1 (му
аддима). С.35
ураши. Ал
иру
музия.
.1, С.273.
ут ибн Абдулл
амави. Муъ
жаму
булд
н.
Бейрут: Д
садр, 19
.4, С.22.
Ибн
авзи Абу
Фара
ж Абдурра
н. Ал
Мунтазам фи
тарихи
мулук ва
умам.
Бейрут
Ливан: Д
кутуби
мия, 1995.
.13, С.318
Ибн
жар Ас
ни. Лис
мез
н.
Бейрут
Ливан: Д
башаири
исл
мия, 2002.
.1, С.620.

рождения Тахави 239 год хиджры. Шах Абдулазиз отмечал, что смерть
восьмидесятилетнего ученого
богослова п
роизошла точно в 321 году.
Нетрудно вычислить и прийти к единому мнению, что годом рождения
Тахави следует считать 239 год хиджры
Переход Тахави от шафиитского к ханафитскому мазхабу
приходится на 260
261 годы хиджры (874
875г.). К смене мазхаба его
подт
олкнули Абу Айюб (Ахмад ибн Мухаммад ибн Шужоъ), который был
ответственным за сборы налога в Египте во времена правления Туланоглу
и посетивший Египет коротким визитом Абу Джа`фар ибн Имран
. Этот
известный факих посетил Египет в 260 году хиджры (874г.).
узани
родной дядя Тахави был категорически против принятия
племянником ханафитского мазхаба и говорил: “Клянусь Аллахом, что ты
далеко не пойдешь в жизни. От тебя не останется ни одного значительного
труда”. После этого он покидает своего родственника и
учителя Музани,
начинает брать уроки у мастера ханафитского метода и «фуруъи»,
Верховного судьи (кади) Ирака Ахмада ибн Абу Имрана Багдади
Ханафи
. Вспоминая эти минувшие дни,
Тахави в своей книге «Мухтасар»
писал следующее: «Да будет милость Аллаха Абу Иб
рахиму (родному
дяде), если бы он был жив, то взял бы свои слова обратно»
В исследовании приводятся сведения о следующих учителях и
наставниках Тахави, которые внесли довольно весомый вклад в
формировании его как ученого, факиха (правоведа) и мухаддиса:
1. Абу
Ибрахим Исмаил ибн Яхъя Музани (175
877); 2.
Кадий Баккор ибн
Кутайба Басри (182
884); 3. Кадий Абу Джа`фар Ахмад ибн Абу
Имран Муса ибн Иса (ум. 280/893); 4. Абу Хазм Абдулхамид ибн
Абдулазиз, Кади (ум. 292/904
905).
В данной главе
также непосредственно даются сведения о
произведениях великого богослова:
a. «Ал
Акидату
Тахавия»
. Это маленький трактат, посвященный
основам догматики, полное название произведения «
Акидату
Тахавия
баяну эътикади ахли
сунна ва
джама`а»
б. «Мухт
асар Тахави».
Это самое раннее произведение по
ханафитскому фикху. Оно написано в такой же манере, как и книга
«Мухтасари Музани», освещающей вопросы шафиитского фикха.
в. «Шарх Маони
осор».
Это одно из самых первых и значительных
работ, прославивших те
олога, после которого некоторыми учеными он
стал называться “Автор “Маони
осор”
Palanpuri. The biography of Imam Tahaawi.
P.5
6;
ураши. Ал
иру
музия.
.1, C.273; Суюти
лиддин.
усну
зара фи тарих Миср ва
Ках
ира.
Каир
: Д
ру и
кутуби
арабия, 1967.
.1, С.350; Ас
ни. Лис
мез
н.
.1, С.620; Ибн
утлубу
сим Судуни. Т
тар
жим.
Дамаск
: Д
алам, 1992.
С.100.

г. «Шарх мушкили
осор».
Этот важный и фундаментальный труд
является последним произведением ученого. По своей генеалогии (иснад),
тексту, масштабу, конструктивности крити
ки «Шарх мушкули
осор»
превосходит все предыдущие творения автора.
д. «Сунану
Шафии».
Этот труд Тахави передает (риваят) от своего
дяди Музани, а тот
от самого Имама Шафии. Данная книга была
опубликована в 1315 году хиджры (1897г.) в Египте, позже в
1406 году
(1986г.) в Бейруте

е. «Ар
Радд ала китоби
мудаллисин»
. Данное произведение
написано, как опровержение книги «Китабу
мудаллисин» Абу Али
Хусайн ибн Али Карабуси.
ж. «Ат
тасвия байна хаддасана ва ахборана».
Сохранились две
рукописные вариант
ы этого произведения; первая хранится в библиотеке
«Честер Битти» города Дублина Ирландии под инвентарным номером 3495
(страницы 116
122), вторая рукопись
в библиотеке «Захирия» города
Дамаска в Сирии под инвентарным номером 17/92м (стр. 292
302
з. «
Ихтилофу
уламо (фукаха)».
Этот является незавершенной
книгой и посвящена идейным разногласиям (хилофият). Вот что писал
Захид Кавсари об этом произведении: «Данная книга состоит из 130
разделов (джуз).
Абу Бакр Рази оставил краткое изложение этой книги.
и. «Ахкаму
Куръан».
Эта книга состоит примерно из 20 джуз
(разделов). Но Кади Ияз в своем труде «Икмол» говорит, что у Тахави
имеется комментарии к Корану
тафсир, объемом более тысячи страниц.
к. «Ат
Тариху
кабир».
Это произведение Тахави упоминает
ся у
Ибн Халликона, Кураши, Ибн Касира,
Ёфии
, Суюти, Али Кори. По
утверждению Ибн Халликона, Бадриддин Айни в своем «Маганиу
ахъяр» очень лестно отзывался об этом труде; он признавался, что «много
сил я потратил, чтобы изучить и осмыслить этот труд, но н
е смог добиться
этого, многих спрашивал я о его смыслах, но никто толком не мог
разъяснить мне его».
л. «Аш
Шуруту
кабир».
Этот труд имеет форму сорока джузов, о
нем оставили сведения Ибн Надим, Али Кори, Абдулкадыр Кураши.
Сохранился только один джуз, в
котором речь идет о торговле (байъ) и об
ареалах судейства (регион кади).
м. «Аш
Шуруту
сагир».
Эта книга состоит из 5 джузов, она
является коротким трактатом, в котором разъясняются вопросы, связанные
с повседневными потребностями людей (байъат, шуфъа
, аренда,
имущества, вакфы и т.п.).
Вторая глава диссертации озаглавлена
«Произведение «Акида» Абу
Джа`фара Тахави
важный источник по исламскому вероучению»
содержит аналитические материалы об этом труде великого богослова. Как
подчеркивается в этой г
лаве, первоначальные труды по «Акида»
Та
ви Абу
Джа`фар
. Ас
Сунанну
маъсура ли
имам Му
аммад ибн Идрис Ш
фии.
Байрут: Д
маърифа, 1986.

исламской догматике были созданы в период формирования основных
богословских школ в исламе (VIII
XI вв.). Именно в этот период
создавались произведения «аль
Фикху
акбар» и «Васия Аби Ханифа»,
приписываемые Имаму Аб
у Ханифа, а также ряд сочинений,
принадлежащих перу ученых
муътазилитов.
Произведение Абу Джа`фара Тахави, называемое «Баёну
суннати
джамфа`а»
, но больше известное как «аль
Акидату
Тахавия»
(«Догматика Тахави») более полно изучено по сравнению с
его
остальными трудами.
Можно утверждать, что произведение написано именно в тот период,
когда автор уже перешел от шафиъитского мазхаба к ханафитскому, то
есть после 261 года хиджры (875 г.). Собственно, объем произведения не
очень велик и его можно от
нести к трактатам по «акида»
основам
богословия. Но, несмотря на свою краткость, данный труд считается
источником глубокого содержания. Автор сам подчеркивает, что данное
произведение написано им в соответствии с учением Абу Ханифы
Нуъмана Ибн Сабита Куф
и, а также двух его учеников
Имама Абу
Йусуфа и Имама Мухаммада Шайбани
В подтверждение своей идейной позиции автор ссылается на
следующие аяты Священного Корана: 11
аят суры «Шура», 25
аяты
суры «Муддассир», 22
аяты суры «Кияма», 11
аят суры «На
джм», 23
аят суры «Анбия», 2
аят суры «Фуркан», 38
аят суры «Ахзаб», 48
аят суры
«Ниса», 286
аят суры «Бакара», 19
аят суры «Оли Имран», 3
аят суры
«Маида».
В данную главу мы включили кодикологическую характеристику
нескольких рукописных экземпляров произ
ведения «Акида», хранящихся в
различных библиотеках мира:
Первая рукопись
хранится в отделении «Пресвятой Софии»
библиотеки «Сулеймания» (Турция), это третье произведение в фонде
рукописей, имеет инвентарный номер №02792.
Вторая рукопись
это шестое произ
ведение в фонде рукописей,
имеющий инвентарный номер №00574, который также хранится в
отделении «Пресвятой Софии» библиотеки «Сулеймания» (Турция).
Третий экземпляр
это второе произведение в фонде рукописей,
имеющий инвентарный номер №007955, который хр
анится в библиотеке
«Баязид» (Турция).
Четвертый экземпляр
это второе произведение в фонде рукописей,
имеющий инвентарный номер №003099, который также хранится в
библиотеке «Баязид» (Турция).
Brockelmann Carl. Geschichte der arabischen litteratur.
Leiden
Tuta sub aegide pallas
, 1937.
.1,
.294;
uat
ezgin. Geschichte des arabischen schrifttums.
Leiden
Tuta sub aegide pallas
, 1967.
B.1
S.441
Та
ви Абу
Джа`
фар
. Матну
идати
Та
вия баяну а
идати а
сунна ва
жам
а.
Бейрут
Ливан: Д
р Ибн
азм, 1995.
С.7.

Пятая рукопись
. Второе произведение в фонде рукописей библио
теки
«Аль
Азхар» (Египет), имеет номер № 5512 по «общему» списку, а по
специальному списку («хос») инвентарный номер № 224.
Шестая рукопись
. Не включена в список фонда рукописей, хранится
в отделении «Сака» библиотеки «Аль
Азхар» (Египет) под номером №
596 по «общему» списку, а по специальному списку («хос») имеющая
инвентарный номер № 2627.
Седьмая рукопись
. Второе произведение в фонде рукописей
библиотеки «Аль
Азхар» (Египет), имеет номер № 2009 по «общему»
списку, а по специальному списку («хос»)
нвентарный номер № 102.
Восьмая рукопись
. Второе произведение в фонде рукописей
библиотеки «Баязид» (Турция), имеет инвентарный номер № 002140.
Девятая рукопись
. Третье произведение в фонде рукописей
отделения «Бахийт» библиотеки «Аль
Азхар» (Египет), име
ет номер №
46128 по «общему» списку, а по специальному списку («хос»)
инвентарный номер № 975.
Исследованием установлено, что самым первым произведением по
данной тематике было, разумеется, труд Абу Ханифы Нуъмана ибн Сабита
«аль
Фикху
акбар». Мы види
м, как Абу Джа`фар Тахави написал свое
произведение «Акида» под непосредственным влиянием труда своего
учителя «аль
Фикху
акбар». Основной целью ученого
богослова было
предельно простое, доходчивое и системное изложение теологических
воззрений Абу Хани
фы, а также доступное разъяснение идей своего
учителя в соответствии с понятиями традиционной школы «
ахл ас
сунна
джама`а
В данной главе диссертации осуществлен сравнительный анализ
нескольких догматических вопросов.
Сущность веры (иман).
Согласно в
оззрениям Абу Ханифы, вера
имеет два условия: утверждение всем сердцем и словесное признание
Тахави в этом вопросе целиком следует за Абу Ханифой, не убавляя или не
приумножая, включает в требование веры (иман) «тасдык» (утверждение)
и «икрар» (признание
. По вопросу о вере среди представителей «
ахл ас
сунна ва
джама`а
» имеются всего лишь
словестные
разногласия.
Сущность и атрибуты Аллаха
. Абу Ханифа советовал не вступать в
излишние споры о сущности и атрибутах Всевышнего, а довольствоваться
сведениям
и, приведенными в Священном Коране и хадисах
Так и
Тахави, не стал особо изощряться в восхвалении атрибутов Аллаха, не стал
классифицировать эти атрибуты, а ограничился общими утверждениями.
Трон Аллаха (Арш).
Абу Ханифа утверждал, что по вопросу о троне
Господнем необходимо принять на веру то, что сказано в Коране. Тахави
следует взглядам главы мазхаба (Абу Ханифы), признает реальность
Абдулазиз Мансур. Ақоид матнлари.
Б.26; Абу
анифа Н
н ибн С
бит. Ал
кху
акбар.
Хайдарабад
: Д
ирату
ма
рифи
Низ
мия, 1924
С.10.
от
произведение
.36; Та
ви. Матну
идати
Та
вия.
С.21.
от
произведение
.27; Абу
анифа.
Аль
Фикху
акбар
С.11.

«Арш» (трона) и «Курси» (подножья), подчеркивает, что они существует,
но Всевышний Аллах не нуждается в них, что Ему под
властно все, что
находится на небесах и на Земле, Он выше и величественнее всех своих
творений
Калям
атрибут Аллаха, Коран
слово Аллаха.
По мнению Абу
Ханифы, Коран является речью (калям) Аллаха. Великий ученый
утверждает следующее: «Аллах же, с пом
ощью «калям» (речи)
разговаривал с Мусой, но это не означает, что данный Его атрибут
возникло только по этому случаю, а было изначально и пребудет вечно».
Еще основатель ханафизма добавляет: «Потому что «калям» является
изначальным атрибутом Аллаха, а не п
риобретенным, как у человека и
других творений»
. Тахави очень осторожен при рассуждении о «калям»
Аллаха
Священном Коране. Этот весьма щепетильный вопрос вызывал и
до сих пор вызывает споры между различными течениями в исламе. Зная
деликатность темы, Та
хави приводит в доказательство своей позиции аяты
из самого Корана, из суры
Муддассир.
Всемогущий Аллах грозно
предупреждает тех, кто отрицает Его знамения, и говорит, что это (т. е.
Коран) не что иное, как пересказанное чародейство. Это всего
навсего
чи людские». «Я скоро сожгу его адским пламенем» (74: 26)
Вопрос о возможности видеть Аллаха.
Абу Ханифа в этом вопросе
отрицает взгляды «
мужассим
»ов (сторонников материализовать бога), не
соглашается также с поворотом в метафорическую стезю. По его мнен
ию,
лицезреть Всемогущего Аллаха смогут только наиболее благоверные
люди, и только в цветущих садах рая, и только глазом на теле своем. Но
это произойдет не в определенном пространстве, направлении, расстоянии,
настроении и сравнении
Тахави остается вере
н взглядам Имама Аъзама. Он приводит в
доказательство
аяты из Корана, в которых сказано: «Лица [счастливых
людей] в тот день будут сиять и взирать на Господа своего» (Сура
Воскресение 75: 22
23), то есть кто
то будет иметь счастье лицезреть
Всевышнего.
едопределение (Божественная воля и свобода человека).
По
мнению Абу Ханифы, еще до сотворения всех вещей Аллах знал о них все,
Он сам предопределил их дальнейшую судьбу и неминуемый конец. Все в
мире происходит по воле Аллаха, в соответствии с Его желанием
знаниями, могуществом, согласно записям в «Лаух
аль
махфуз»
. Это
ранимая скрижаль
первоисточник всех священных писаний, на котором
записаны все прошлые и будущие события. Хранимая скрижаль
олицетворяет Божественное знание и неразрывно связано с Божес
твенным
предопределением. По мнению Тахавим, «Предопределение
это тайна
Та
ви. Матну
идати
Та
вия.
С.19.
Абдулазиз Мансур. Ақоид матнлари.
.22; Абу
анифа.
Аль
Фикху
акбар
С.5
Тот же произведение.
.32, 36; Та
. Матну
идати
Та
вия.
С.12
13, 20.
Тот же произведение.
.26; Абу
анифа.
Аль
Фкху
акбар
С.10.
от
произведение
.33; Та
ви. Матну
идати
Та
вия.
С.13.
от
произведение
.23; Абу
анифа.
Аль
Фкху
акбар
С.7.

Всемогущего Аллаха, притом, тайна, скрытая не только от простых людей,
но даже и от пророков, и от ангелов»
В этой главе диссертации подвергаются научному анализу
комментарии, напи
санные к произведению «Акида». Сведения о
первоначальных комментариях и их рукописях приведены в
хронологическом порядке с учетом времени проживания их авторов
1. Исмаил ибн Ибрахим ибн Ахмад Шайбани Абу
Фазаил. Он
родился в 544 году хиджры, 14 числа м
есяца рабиу
охир (20 августа
1149г.) в городе Басре. Написано, что «он скончался в среду, 9 числа
месяца джумад
авваль 629 года, (2 марта 1232г.)»
. Комментарий
Исмаила Шайбани Карлом Броккельманом было определено как «Акида
ахл ас
сунна ва
джама`а
2. Наджмиддин Мангуберс (Бекбарс) ибн Ялангач Турки Насири. Он
умер в 652 году хиджры (1254г.) и похоронен на кладбище «Кубба би
русафа» города Багдада
. Свой комментарий к трактату Тахави назвал
нур
ломеъ ва
бурхану
сотеъ» (Дивный свет и точн
ый аргумент).
3. Хибатуллах ибн Ахмад ибн Муалло ибн Махмуд Шужаиддин
Туркестани Ханафи Тарази. Он родился в городе Тараз в 671 году (1272г.)
и скончался в 733 году хиджры (1333г.) в городе Каир Египта. Его
комментарий называется «Шарху
акидати
Тахави
я».
4. Махмуд ибн Ахмад ибн Масъуд Кунави Дамашки Ханафи. Он
умер в 771 году хиджры (1370г.) в Дамаске. Автор книги «Таджу
тараджим» утверждает, что он перешел в мир иной в 777 г. (1376)
. Как
утверждает автор произведения «Кашфу
зунун», он назвал сво
комментарий к труду Тахави «аль
Колаид фи шархи
акаид»
5. Сираджиддин Умар ибн Исхак Хинди Газневи Ханафи. Он
предположительно родился в 704 году хиджры (1305г.), скончался в 773
(1372г.)
. Автор вышеупомянутого труда «Кашфу
зуннун» утверждает,
что
Сираджиддин Умар ибн Исхак Хинди «Включил весьма важные
сведения и добавил изменения к введению произведения Тахави. Во
введении имеются десять замечаний»
6. Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд Акмалиддин Бабарти.
Временем его рождения предположительно счи
тается 712 хиджры (1312г.).
дата смерти приходится 786 г.х. (1384г.)
. Этот комментарий называется
«Шарху акидати
ахл ас
сунна ва
джама`а
».
Абдулазиз Мансур. Ақоид матнлари.
.34; Та
ви. Матну
идати
Та
вия.
С.17.
ураши. Ал
иру
музия.
.1, С.389.
Тот же произведение.
.1, С.462
463.
Тот же про
изведение.
.3, С.435
436; Ибн
утлубу
. Т
тар
жим.
С.289
Хад
жи Халифа. Кашфу
зунун ан асм
кутуб ва
фунун.
Бейрут: Д
р ахяи
тур
арабий,
1941.
.2, С.1143.
Ибн Та
ри
лиддин Аби
Ма
син. Ан
Нужуму
ира фи м
улуки Миср ва
Ках
ира.
Бейрут
Ливан: Д
кутуби
илмия, 1992.
С.120
121; Лакнави Абу
Хасан
т Му
аммад Абдул
ай. Фав
иди
ия фи тара
жими
анафия.
Бейрут
: Д
маърифа, 1906.
С.148
149.
Хад
жи Халифа. Кашфу
зунун.
.1, С.1143.
Ибн
утлубу
тар
жим.
С.276
277; Лакнави. Фав
иди
ия.
С.195

7. Абу
Хасан Али ибн Алауддин ибн Мухаммад ибн Аби
Изз
Ханафи. Он родился в 731 году хиджры (1331г.) в местеч
ке Азраъ
в 128
км южнее Дамаска (эта территория находится ныне в области Дироаъ
Сирии). Он написал комментарий к труду Тахави, который называется
«Шарху
акидати
Тахавия»
8. М
ухаммад ибн Абу Бакр Газзи Ханафи. Он прославился под
именем ибн Бинти Хам
ири. Хафиз Сахави был одним из его учеников. Его
комментарий называется «Шарх акаиди
Тахавия».
9. Мавля Абу Абдуллах Махмуд ибн Мухаммад ибн Абу Исхак
Факих Ханафи Кустантини (Константинопольский), время рождения и
смерти неизвестны. Автор «Кашф аз
зуну
н» утверждает, что «Этот ученый
завершил свой комментарий к произведению Тахави 916 году хиджры
(1510г.)»
10. Абдурахим ибн Али Амаси Руми Ханафи. Он скончался в 944
году хиджры (1537г.). Автор книги «Изхару
акидати
суннияти би
шархи
акидати
Таха
вия» Абдуллах Харири утверждает, что
«Абдурахим Амаси назвал свой комментарий к произведению Тахави
«Шарх акаиду
Тахавия»»
11. Хасан ибн Турахан ибн Давуд ибн Якуб Акхисори. Он родился в
951 году хиджры (1544г.) в городе Акхисар и служил кадием (судьей
данного города. Свой комментарий к трактату Тахави назвал «Нуру
якийн фи усули
дин». Этот труд был завершен в 1014 году хиджры
(1605г.), во время осады крепости Эстрагон (Турция, город Анкара)
Все вышеперечисленные комментарии к произведению Абу
а`фара Тахави написаны в средние века (за исключением книг,
написанных вокруг комментария Али ибн Абу
Изза), а уже в ХХ
ХХI
веках проявили усердие в написании трактовок ученые некоторых
арабских стран.
В третьей главе диссертации, озаглавленной
«Глоба
льные
проблемы, существующие в догматике ислама и приведенные в
произведении «Акида»
подвергнуты исследованию основополагающие
темы, связанные с доктриной
вопросы веры. Вокруг этого
фундаментального понятия, по части понимания аятов Священного Корана
ного было споров между мусульманами, дискуссии не прекращаются и по
сей день.
Абу Ханифа в своем произведении «аль
Фикху
акбар» утверждал:
«Вера
это признание и утверждение»
. Малик ибн Анас говорил: «Вера
Хад
жи Халифа. Кашфу
зунун.
.1, С.1143.
Тот же произведение.
.1, С.1143.
Абдулл
арири. Из
идати
суннияти би шар
идати
Та
вия.
Бейру
: Д
машариъ, 1997.
С.4.
Brockelmann. Geschichte der arabischen litteratur.
V.1, S.294;
Хад
жи Халифа. Кашфу
зунун.
.1,
С.1143; Хайриддин Зирикли. Ал
Аъл
м.
Бейрут
: Д
илм ли
малайин, 2002.
.2, С.194.
Абдулазиз Мансур. Ақоид
матнлари.
.26; Абу
анифа.
Аль
Фкху
акбар
С.10.

это слово (кавл) и действие»
. Мухаммад ибн
Идрис Шафии считает:
«Вера
это слово и дело. Она может умножаться и уменьшаться»
Ахмад ибн Ханбал сказал: «Мы утверждаем, что вера
это слово и
действие, она становится больше или меньше»
. Данный вопрос был
изучен условно разделив на группы последов
ателей ислама (умма), исходя
из их понимания
и
вероисповедания.
Если проанализировать взгляды Абу Джа`фара Тахави на вопросы
веры, то мы можем заметить, что он нисколько не отдалялся от позиции
Абу Ханифы, в своем произведении использовал ту же терминолог
ию, что
и свой великий учитель. Тахави также считает, что «Вера есть признание
(Аллаха) на словах и утверждение (Его Всемогущества) от всего
сердца»
Разница между Абу Ханифой, его верным последователем Тахави и
другими представителями «
ахл ас
сунна ва
джама`а
» заключается в том,
что среди ученых имеются и такие, которые утверждают, что «Различие
(хилаф) проявляется только во внешнем, а в вере различия нет», имеются и
такие, которые говорят: «Нет, оно считается духовным и истинным».
В третьей главе так
же подвергаются критике реакционные,
противоречащие традиционному исламскому убеждению «
ахл ас
сунна ва
джама`а
взгляды запрещенных в Узбекистане экстремистских групп,
таких как «
Хизбу
тахрир», «Акрамиты», «Нурсисты», а также
радикализированных за пос
ледние годы «ат
Такфир ва
хиджра»
База» («Аль
Каида»), «Исламская партия Туркестана» (бывшее
«Исламское движение Узбекистана»), «Исламский джихад
джаамат
моджахедов»
и ИГИЛ (Исламское государства Ирака и Леванта)
Представители партии «Хизбу
тах
рир» искаженно, по
своему
трактуют один из основополагающих догматов веры
судьбу (такдир),
отрицают ее предопределенность. В своей книге «аш
Шахсияту
исламийя» («Исламская личность») основатель партии Такиюддин
Набахани утверждает такую крамольную мысл
ь: «Так же, как действия
человека не имеет никакого отношения к судьбе, предопределению, так и
судьба не имеет отношения к этим действиям человека. Потому что
человек осуществляет любое из своих деяний по своему усмотрению, тогда
получается, что любое дейс
твие, выполненное свободно и сознательно, не
имеет отношения к предопределению»
Абу Умар Юсуф Ибн Абдулбарр. Ал
Инти
фи фаз
или
аиммати
саласаити
Бейрут
башаири
исламия, 1997.
С.71.
Абу Бакр А
мад ибн
усейн Бай
и. Ман
ибу
фии.
Каир
Мактабату д
тур
с, 1970.
.1,
С.387.
мад ибн Му
аммад ибн
анбал Шайб
ни. Кит
Сунна.
д: Д
р ибн
айюм, 1986.
С.307.
Та
ви. Матну
идати
Та
вия.
С.21.
С 15.09.2010 года Верховным
удом России «Такфир валь
Хиджра»
была признана экстремистским
объединением, чья деятельность на
территории России запрещена.
18.07.2006
года Верховным
удом России все эти группы была признана террористскими
объединениями, чьи деятельности на
территории России запрещен
.20
года Верховным
удом России
ИГИЛ
был признан
международной
террористск
организацией
деятельности на
территории России запрещен
Та
ииддин Наби
ни. Аш
Шахсияту
исл
мия.
йрут: Д
умма, 2003.
.1,С.97.

Абу Джа`фар Тахави в своем труде «Акида» вот каким образом
разъясняет догмат предопределения: «Если раб божий совершает ошибку,
значит, так написано у него на лбу, он должен
был совершить грех. Если
раб божий поступил хорошо, совершил благие дела
значит он также
следует провидению. Каждый человек обязан хорошо усвоить то, что
Всемогущий Аллах знает все наши деяния наперед, все предначертано Им
согласно его знаниям. Нет ни од
ной силы, которая могла бы изменить то,
что предначертано Аллахом»
Еще одним из важных вопросов, связанных с вероучением
это
вопрос о мучениях в могиле. По сведениям, приведенным в книге «Аль
Мавсуату
муяссара фи
адян ва
мазахиб ва
ахзаби
осара»,
сторонники «Хизбу
тахрир»
отрицают по отношению к себе мучения в
могиле, считают, что признание этого догмата превращает человека в
грешника
А вот что утверждал Абу Джа`фар Тахави о мучениях в могиле: «Мы
уверуем в то, что уготованы мучения
в могиле для лиц, достойных
наказания и истязания, мы уверуем в то, что в могиле человек будет
подвергнут допросу ангелами Мункар и Накир, покойного спросят о его
Властелине (Аллахе), о его религии (вероисповедании), о его Пророке. Мы
уверуем в то, что нам
сообщали об этом Пророк Мухаммад (Да
благословит его Аллах и приветствует) и его «асхабы» (сподвижники
Пророка, мир ему). Как передается в хадисе, могила может стать и одним
из садиков из садов рая, а может стать и одной ямой из глубоких рвов
ада»
. Комме
нтируя слова, сказанные Тахави о мучения в могиле в труде
«Акида», ученые
приводят
качестве доказательства суру Прошающий,
(40: 46) из Корана.
Исследованием также доказано, что в догматических взглядах
экстремистских групп «
Такфир ва
хиджра», «
База
» («Аль
Каида»),
«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение
Узбекистана»), «Исламский джихад
джамаат моджахедов», ИГИЛ
(Исламское государство Ирака и Леванта), которое становится причиной
тысяч и тысяч кровопролитий на Среднем Востоке, име
ются склонности к
догматам «хариджитов»
первой радикальной и фанатичной группировки
в исламе. Еще точнее, вышеперечисленных экстремистских групп можно
считать современными «наследниками» некогда появившихся
фундаменталистских течений.
В настоящее время э
кстремистские группировки осуществляют свои
зверства, прикрываясь понятиями «муртакибу
кабир» (совершающий
большой грех), «такфир» (объявить неверным
кяфиром), «багий» и
«хурудж» (выступить против руководителя мусульман), а также «джихад».
Абдулазиз Мансур. Ақоид матн
лари.
Б.35.
Доктор М
ниъ ибн
амм
аҳни. Ал
Мавсуату
муяссара фи
адян ва
маза
иб ва
заб
ма
сира.
д: Д
надвати
аламия, 2003.
.1, С.344.
Та
ови. Матну
идати
Та
вия.
С.25.
Али ибн Му
аммад ибн Аби
Изз
афи Димаш
и. Шар
кидати
Таха
вия (
у д.
Абдулло
ибн Абдулму
син Турки ва Шуъайб Арнаут).
Бейрут
: Муассасату
рисала, 1990.
С.572.

Однако, если
глубоко проанализировать эти понятия, то выявится другая
картина. Так, к примеру, возьмем «муртакибу
кабир» (совершающий
большой грех). Существуют разногласия между учеными в вопросе об
общем количестве «большого греха». Отдельные ученые считают, что
ких грехов семь, другие склонны считать, что их семнадцать, некоторые
даже полагают, их количество доходит до семидесяти; также выделяются
грехи, которые всеми представителями религии считаются тяжкими
Все представители направления «ахлу
сунна» едины
в мнении, что
человек, совершивший большой грех, не становится неверным, не теряет
веры, а превращается в плохого верующего
носителя большого греха.
Вот что говорил Абу Джа`фар Тахави об обладателях большого
греха: «Люди, совершившие большой грех, будуч
и паствой (уммат)
Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, если
поклоняются только лишь единственному Аллаху, даже если не покаялись
в грехе, но оставаясь правоверным встретятся с Ним, тогда не останутся в
геенне навечно»
Тахави счита
ет, что состояние людей, совершивших большой грех, в
Судный день будет решаться самим Всевышним. В своем трактате он
делает упор на волю и силу Аллаха, используя понятия (лафз) желание
(машиат) и хотение, сам же целиком вверяет себя воле Всемогущего.
Спосо
б трактовки темы, разъяснения сложных проблем, избранный
Тахави, больше соответствует истинному, а не превратному смыслу
Священного Корана и хадисов. Он всегда исходит из последних,
доказывает и разъясняет свои взгляды опираясь на последних, все это
служит
предотвращению людей от греха, неким психологическим щитом,
чтобы правоверные не впадали в грех. Ибо Аллах, приравнивая большой
грех «ширк»у (многобожия), грозно предупреждает о необходимости быть
подальше от большого греха.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Произведение
Абу Д
жа`фара
Тахави
«Акида», которого мы выбрали
в качестве объекта нашего диссертационного исследования, является
одним из важнейших источников в изучении ханафитского догматического
учения, основанного великим Абу Ханифа и достойно развитого его
учениками
фак
ихами, такими как Абу Йусуф, Мухаммад ибн
Шайбани. В
свое время труд «Акида» стал самым знаменитым трактатом
мощным
орудием в борьбе против радикальных течений в исламе. И по сей день
этот труд не теряет своего значения в этом смысле. Тщательный анализ
того произведения и комментариев к нему позволили нам, учитывая
актуальность и значимость нашей темы, сделать следующие выводы:
Али ибн Му
аммад ибн Аби
Изз
анафи. Шарҳу
Та
вия фи
идати
салафия (та
мад
кир).
д: Визарату
шууни
исламия, 1998.
Та
. Матну
идати
Та
С.22.

Среда, в которой жил и рос Абу Джа`фар
Тахави, приверженность
его семьи к знаниям и наукам, а также получение им уроков у неско
льких
ведущих ханафитских кадиев создали такую почву, благодаря которой он
занял достойное место в развитии ханафитского учения, даже несмотря на
наличие таких выдающихся современников, как Ашъари и Матуриди.
Тахави жил и творил в то время, которое вошло в
историю как «золотой
век хадисоведения», его эпоха совпало с высоким развитием фикха
мусульманского правоведения, все это обусловило обилие его трудов,
многогранность его наследия и непреходящий авторитет его книг как
учебных пособий в ведущих исламских
учебных заведениях.
Исламские факихы «
ахл ас
сунна ва
джама`а
» знали
Абу
Джа`фара
Тахави
еще как автора книг по хадисоведению, таких как,
Шарх маани
асар» и «Шарх мушки
асар», но большинство
представителей разных течений и групп в исламском мире, з
ападные
востоковеды не имели достаточных сведений об этом великом богослове, а
знали только его бессмертный труд «Акида». Причина кроется в
следующем: данный труд вот уже в течение многих столетий выполняет
роль незаменимого учебного пособия, которым польз
уются во всех
авторитетных учебных заведениях исламского мира.
Поэтому, и
мубтадииты
противники «
ахл ас
сунна ва
джама`а
», и западные
исследователи, стремящиеся к познания сущности исламского вероучения,
прежде всего сталкиваются с этим трудом Тахави.
Надо сказать, что
отношение к этому произведению неоднозначное. В нем схвачены
основные вопросы догматического характера, но, как считают отдельные
критики, отсутствует система и последовательность в изложении тем. Но
все же большинство ученых считают этот
труд достойным похвалы.
Девять наиболее известных рукописей произведения «Акида» Абу
Джа`фара Тахави хранятся в библиотеках «Сулеймания» (Турция, инв.№№
02792, 00574), «Баязид» (Турция, инв.№№ 007955, 003099, 002140) и «Аль
азхар» (Египет, инв.№№ 5512, 28
596, 2009, 46128). При кодикологическом
анализе вышеназванных рукописных экземпляров найден до сих пор
неизвестный перевод на старый узбекский язык, относящийся к
веку. В
диссертации, при сравнительном анализе текстов вышесказанных
рукописных экземпляро
в выяснилось, что несмотря на незначительные
различия некоторых терминов, смысл предложений практически не
изменен.
Среди трудов по исламскому вероисповеданию, написанных
ханафитскими учеными наиболее близко к произведению «аль
Фикху
акбар» Абу
Ханифы по духу и совершенству, по изложению основных
вопросов, разумеется, произведение «Акида» Абу Джа`фара Тахави. В
качестве доказательства, чтобы достойно оценить место трудов Тахави в
развитии ханафитского учения в данном исследовании мы провели
срав
нительный анализ позиции этого ученого со взглядами великого
ханафитского ученого Мавераннахра Абу Мансура Матуриди.
Популярность произведения Тахави «Акида» дошла до того, что
представители разных течений, групп и мазхабов в исламе начали писать
комментар
ии к нему. Первоначально это произведение трактовалось в
основном ханафитскими учеными, а в последующем комментарии начали
писать, и представители других мазхабов ахлу
сунна. В нашем
исследовании даются сведения об авторах самых известных комментариев
едних веков и настоящего времени. Нами установлено, что связующим
между двумя эпохами были комментарии Садриддина Абу
Изза Ханафи.
Тахави в своем произведении подробно останавливается на тему,
которая всегда дискутировался между представителями «
ахл ас
унна ва
джама`а
непреложные условия веры (иман). В этом вопросе автор
подвергает резкой критике взгляды представителей течения «мубтади», а в
комментариях к его труду еще более основательно опровергаются
несостоятельные идеи этого фундаменталистского
направления. В книге
дается объяснение происхождения разногласий в вопросах о вере начиная
с появления различных сект в исламе включая до сегодняшних дней. Все
эти повышает значение использования наследия Тахави в современной
идеологической борьбе против ф
анатизма и религиозного экстремизма.
Произведение «Акида» не включено в ряд книг по исламской
догматике, написанных в стиле «радд» (опровержения), однако в нем
сильно заметны критические оттенки ко взглядам представителей течения
«мубтади». Более того, во
т что пишет Тахави в своем трактате: «...Мы
просим Аллаха, чтобы он уберег нас от всяких искушений (хавою нафс), от
разъединяющих и противопоставляющих идей, от заблудившихся
мазхабов, таких как мушаббиха, муътазила, джахмия, джабария, кадария и
прочих, ко
торые против сунны и общины, которые заблудились и
заключили договор на неверии». А это свидетельствует о близости труда
Тахави к произведениям в стиле «радд».
В исследуемом произведении Тахави изложено несколько тем,
которые со времен Правоверного халифа
Али ибн Аби Талиба стали
весьма злободневными и спорными, позже были детально разработаны и
разъяснены сначала Абу Ханифой, далее
Тахави, они не теряют своей
остроты до сегодняшнего дня. Несоответствующую традиционному
исламскому вероучению трактовку эт
их понятий начали в свое время
ранние течения «мубтади» (фундаменталисты). В настоящее время
нашлись горе
последователи этих старых течений, которые пытаются
извратить суть ислама, в противовес взглядам представителей «ахлу
сунна» трактуют вопросы веры с
радикалистских позиций в ущерб
интересам простого человека. В диссертации изложена истинная сущность
таких понятий как «муртакибу
кабир» (совершающий большой грех),
«такфир» (объявить неверным
кяфиром), и «хурудж» (выступить против
руководителя) и т.п
. В частности, исследованием доказано, что заведомо
неправильное истолкование взаимодополняющих понятий «муртакибу
кабир», «такфир» «хурудж» становится причиной обвинения части
мусульман в неверии, в пролитии крови ни в чем не повинных людей
других верои
споведаний. В глубоком и гуманном понимании истинной
сущности вышеупомянутых сложных и тонких понятий важное значение
имеют как само произведение «Акида» Абу Джа`фара Тахави, так и
многочисленные комментарии к нему
SCIENTIFIC COUNCIL AWARD
ING
OF SCIENTIFIC
DEGREES
DSc.27.06.2017.Tar / F / Fil.14 / 01
AT
TASHKENT ISLAMIC UNIVERSITY
TASHKENT ISLAMIC UNIVERSITY
SAGDIEV
HABIBULLO
ABU JA`FAR TAHAWI`S `AQIDAH` AND ITS COMMENTS
SOURCE FOR THE HANAFI CREED
History of Islam and Source Studies
DISSERTATION ABSTRACT
OF THE DOCTOR OF PHILOSOPHY
PhD
ON HISTORICAL SCIENCES
TASHKENT
The theme of the doctor of philosophy
PhD
was registered at the Supreme
Attestation Commission at the Cabinet
of Ministers of the Republic of Uzbekistan under
number
В2017.1.
Phd/Tar1
The doctoral dissertation has been prepared at the Tashkent Islamic university.
The abstract of the dissertation is posted in two languages (Uzbek, Russian) on the website
[email protected]
and
an the web
side of “ZiyoNET” Information and educational portal
www.ziyonet.uz
Scientific consultant
Uvatov Ubaydulla
doctor of historical science, professor
Official opponents
Ostanakulov Ikromitdin
doctor of historical science,
associate professor
Ziyodov Shovosil
PhD
Leading organization
Tashkent state institute of oriental studies
The defense will take place “____” July 2017 at _______ at
the meeting of Scientific
council No.
DSc
.27.06.2017.
Tar/F/Fil.14/01
at Tashkent Islamic university (Address: 100011,
Tashkent city, A.Qdiry street, 11. Tel./fax: (+99871) 244
mail:
[email protected]
).
The PhD
dissertation can be reviewed at the Information Recourse Centre of the Tashkent
Islamic university (is registered under No. ___). Address: 100011, Tashkent city, A.Qdiry street,
11. Tel./fax: (+99871) 244
91).
Abstract of dissertation sent out on “____
” ______________ 2017 y.
(mailing report No. ____on “____” ____________ 2017 y.).
A.A. Khasanov
Chairman of the scientific council
awarding scientific degrees,
doctor of historical sciences, professor
D.A. Rakhimdjanov
scientific council awarding scientific degree
s,
doctor of historical sciences, professor
INTRODUCTION (abstract
of
PhD thesis)
The aim of the research work is t
he study of the life and scientific herita
ge
of Abu Ja’far Tahawi, introduction of scientists work “Aqidah” into scientific use
in terms of Islamic studies and source study.
The object of the research work is
the work of Abu Ja'far Tahawi titled
“Aqidah” and comments to it.
Scientific novelty of t
he research work is as follows
for the first time, the life and scientific heritage of Abu Ja’far Tahawi, his
contribution to the development of the Hanafi doctrine, have been deeply studied;
are revealed the reasons for Abu Ja’far Tahawi's transition fr
om the Shafi'i to
the Hanafi madhab under the influence of the principles of moderation, religious
tolerance of the Hanafi doctrine, free from fanaticism and obscurantism;
for the first time, the original approaches of Abu Ja’far Tahawi and Abu
Mansur Matu
ridi to the exposition of the essence of the Hanafite dogma were
studied by means of a comparative analysis;
by the method of the codicological analysis of manuscript copies of Tahawis
“Aqidah” was found so far an unknown translation into the old Uzbek lan
guage
dating back to the 15th century;
through the comments written to “Aqidah”, it is proved that the disputes
between the representatives of Ahlu
Sunn va
jamaah about the conditions and
requirements of faith (iman) are only verbal.
Implementation of
the research results.
The following scientific
conclusions and proposals were presented during the research:
The invented scientific fact that Abu Ja’far Tahawi commented each verse of
the Holy Quran in the thematic style and in full accordance with the te
achings of
the Hanafi madhhab was used in the Project of Fundamental Researches F1
039 on
the theme: “Progress of the Koran and Tafsir Sciences in Mawerannahr, the role of
scientific heritage of famous interpreters of the Koran in the life of the region”,
designed for 2012
2016 (Reference No. FTK
0313/68 of the Committee for the
Coordination of the Development of Science and Technology under the Cabinet of
Ministers of the Republic of Uzbekistan. January 20, 2017).
This scientific result made it possible to
determine the high status and
indisputable authority of Tahawi among the interpreters of the Qur'an, thanks to
the strength of his methodological positions and exceptional intellectual potential,
as well as to highlight the significance of the comments of
the Hanafi scholars in
today's ideological confrontation.
The scientific conclusions of the thesis are widely used in drawing up the
programs for enriching the outlook of the personnel of the internal affairs agencies
by clarifying the comments written to
Tahawis “Aqidah”, highlighting the true
meaning of the subtle dogmatic concepts of traditional Islam; Thanks to these
conclusions, internal affairs officers have learned the difference between
traditional Islamic dogma and false groups, understood the dee
p gulf between true
Islam and religious extremism (Reference No. 17 / 3
117, issued by the Ministry of
Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan on January 21, 2017). Achieved
scientific results created many opportunities for showing the true face of
the
reactionary aspirations of fundamentalist groups to interpret the verses of the
Qur'an and the hadith to meet their own selfish goals and to prevent the immature
part of the population, especially young people, from coming under the influence
of such e
xtremist and terrorist organizations.
Knowing that his contemporaries and other well
known Islamologists
considered Abu Ja’far Tahawi a famous Hanafi fakikh, an unsurpassed connoisseur
of Koranistics and Hadith studies, we can state that his work “Aqidah"
and
numerous comments to him by three aspects acquire scientific value (Reference
and certificate No. 01
606 of the Ministry of Culture and Sports of the
Republic of Uzbekistan. January 26, 2017). First, were analyzed history of Islam
and its true es
sence, the role of our sacred religion in preserving and multiplying
national values, customs and rituals. Also, were studied real dangers of ideological
threats under the guise of the Islamic religion, the pernicious influence on the
unconscious part of t
he population of fundamentalist, extremist and terrorist
organizations, which increasingly are using global network of information, forms
and methods of forming religious culture of youth, and all these analytical
materials are used in the formation of sta
ble immunity in young people against
harmful ideas.
The outline of the thesis
. The thesis consists of an introduction, three
chapters, conclusion, and a list of used literature, notes and annexes. The volume
of the dissertation together with the applicatio
ns is 142 pages.
ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙ
АТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS
бўлим
часть; part
Сагдиев Х.
Аҳли сунна вал жамоа эътиқодида “жиҳод”
тушунчасининг талқини
(экстремистик оқимларга раддия)
Имом Бухорий
сабоқлари
маънавий
маърифий, илмий
адабий журнали.
Тошкент, 2013.
№ 1.
Б. 54
57. (07.00.00 №17).
Сагдиев Х.
Ислом илоҳиётида Аллоҳни кўриш масаласи
//
Тошкент
ислом университети илмий
таҳлилий ахбороти.
Тошкент,
2013.
№ 1.
Б.
45. (07.00.00 №21).
Сагдиев Х. Нил диёрида яшаган ҳанафий олим
//
Тошкент ислом
университети илмий
таҳлилий ахбороти.
Тошкент,
2013.
№ 3.
Б. 16
19.
(07.00.00 №21).
Сагдиев Х. Ҳанафия таълимотида “истава” масаласининг ёритилиши
Имом Бухорий сабоқл
ари
маънавий
маърифий, илмий
адабий журнали.
Тошкент, 2013.
№ 3
4.
Б. 188
191/260
262. (07.00.00 №17).
Сагдиев Х. Ал
Ҳаким ас
Самарқандийнинг “ас
Савод ал
Аъзам”
асари ва Таҳовия ақидаси
//
СамДУ илмий ахборотнома.
Самарқанд,
2013.
№ 6.
Б. 73
7. (07.00.00 №08).
Сагдиев Х. Ислом уламолари нигоҳида имом ат
Таҳовийнинг
сиймоси
//
Тошкент ислом университети илмий
таҳлилий ахбороти.
Тошкент,
2014.
№ 1.
Б. 23
28. (07.00.00 №21).
Сагдиев Х. «Хизб ат
Тахрир ал
исламия» и «Ахл ас
сунна ва
джамаа
»: принципы и теологические различия
//
Paradigms of knowledge. The
science
publishing centre “Sociosphere
CZ”. 2014.
№ 3.
С. 34
42.
Сагдиев Х. “Ҳизб ат
Таҳрир”даги ёт ғоялар ва тақдир масаласи
//
Имом Бухорий сабоқлари
маънавий
маърифий, илмий
адабий
журнали.
Тошкент, 2014.
№ 3.
Б. 12
18. (07.00.00 №17).
11. Сагдиев Х. Искреннее отношение к правителю в исламе
//
Научно
методический и теоретический журнал «Социосфера».
Россия,
Пенза,
2015.
№ 2.
С. 28
33.
Global Impact Factor
1,68)
Сагдиев
Х. Абу Жаъфар Таҳовий эътиқодий қарашларининг
ҳанафийлик ақидасида тутган ўрни
Тошкент ислом университети илмий
таҳлилий ахбороти.
Тошкент,
2016.
№ 3.
Б. 65
71. (07.00.00 №21).
Сагдиев Х. Таҳовий “Ақида” асарининг шарҳларида имон масаласи
Имом
Бухорий сабоқлари
маънавий
маърифий, илмий
адабий журнали.
Тошкент, 2017.
№ 1.
Б. 26
30. (07.00.00 №17).
Сагдиев Х. Мозийдан зиё таратган муҳим манба
Тошкент ислом
университети илмий
таҳлилий ахбороти.
Тошкент,
2017.
№ 1.
Б. 13
16.
(07.00.00
№21).
Сагдиев Х. Ўзбекистонда исломшуносликка оид фанларни
ўқитишнинг маънавий
маърифий асослари (Тошкент ислом университети
мисолида)
//
“Исломшуносликнинг долзарб масалалари” Республика илмий
амалий семинар материаллари.
Т:
, 2013.
Б.125
гдиев Х. Исломда суннийлик эътиқоди ва эктремизм
//
Ўзбекистон Республикаси Мудофаа Вазирлиги Миллий ғоя ва мафкура
илмий
амалий маркази Қуролли Кучлар тизимидаги тарбявий ишлар
органлари ҳамда тарғиботчилар учун услубий қўлланма.
Т: Сано
стандарт
нашриё
ти, 2013.
Б. 252
255.
Сагдиев Х. История распространения ханафитского учения в
Центральной Азии, Казахстан и ранние ханафитские кадийи региона
«XII
веков развития исламской науки и культуры в Казахстане» материалы
международной научно
практической
конференции. Казахстан, Алматы,
2013.
C. 43
Сагдиев Х. Глобаллашув жараёнида ҳанафия суннийлик таъли
мотининг аҳамияти
//
“Диншунослик фанининг методологияси, ёндашуви ва
услубиятини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” Республика илмий
амалий сем
инар материаллари,
Т: ТИУ, 2014.
216
220 бет.
Сагдиев Х. Слово о кредо мусульманина
«Религия
наука
общество»: проблемы и перспективы взаимодействия. Международная
конференция. The science
publishing centre “Sociosphere
CZ”. Чехия, Прага.
2014.
С.
Сагдиев Х.
Противоречивое вероучение заблудщих групп
//
Modern
philosophic paradigms: interrelation of traditions and innovative approaches
Международная конференция. Чехия, Прага.
2016.
С. 86
91.
бўлим
часть
part
Сагдиев Х. Ақида илми
га таъриф ва унинг хусусиятлари
//
Тошкент
ислом университети илмий
таҳлилий ахбороти.
Тошкент,
2014.
№ 3.
Б.
34.
Сагдиев Х. Ақидавий асарлар номланишининг тадрижий бос
қичлари
СамДУ илмий ахборотнома.
Самарқанд,
2015.
№ 2.
Б. 45
диев Х.
Реакционные идеи экстремистских вероучений
//
Теоретический журнал “
Credo
new
”, Россия, С
Петербург, №3, 2015.
С.
222
Сагдиев Х. Ҳанафия таълимотини асоссиз айблардан ҳимоя
қилишдаги ақидавий курашлар
Имом Бухорий сабоқлари
маънавий
маъри
фий, илмий
адабий журнали.
Тошкент, 2016.
№ 2.
Б. 68
71.
Сагдиев Х.
История наименования теологической науки (`илм
аль
`акида) “каламом”
Россия и мусульманский мир (Российская
Федерация) бюллетень.
Москва, 2016.
№ 5.
С. 160
173.
Sagdiev K
H.
An Overview of Opinions of the Scholars in relation to
Hanafi School
Theoretical & Applied Science (Lancaster, USA).
2016.
P.
149
152
Сагдиев Х. Исломда уламолар қадри
Диншунослик фанининг
методологияси, ёндашуви ва услубиятини такомилла
штиришнинг долзарб
масалалари
Республика илмий
амалий семинар материаллари,
Т:
2014.
Б.
319
323.
Сагдиев Х. Юртга қарши чиқиш
ўз динига қарши чиқишдир //
Ёшларда мафуравий иммунитетни мустаҳкамлашнинг долзарб масалалари.
Республика илмий
амалий
конференцияси материаллари тўплами.
Т: ТИУ,
2016.
Б. 173
175.
Сагдиев Х. Миллий мафкура ривожида соғлом эътиқод ўрни // Озод
ва обод юрт бунёдкори. Конференция материаллари тўплами.
Т: ТИУ, 2017.
Б. 175
179.
Сагдиев Х. Суннитское вероучение. Уче
бное пособие
Т: Т
2013.
315 бет.
Сагдиев Х. Абу Жаъфар ат
Таҳовий ҳаёти ва илмий мероси. Илмий
рисола
Т: Мовароуннаҳр, 2015.
75 бет.
Сагдиев Х. Абу Жаъфар Таҳовий илмий мероси ва унинг “Ақида”
асари. Монография.
Т:
Hilol
nashr
, 2017.
192 б
ет.
Автореферат “ТИУ илмий
таҳлилий ахборот” журнали таҳририятидан
таҳрирдан ўтказилди (10.07.2017)
Босишга рухсат этилди: _________2017 йил
Бичими 60х
, «Times New Roman»
гарнитурада рақамли босма усулида бос
илди.
Шартли босма табоғи
3,5
. Адади: 100. Буюртма
: № _____.
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси,
100197, Тошкент, Интизор кўчаси, 68
«АКАДЕМИЯ НОШИРЛИК М
АРКАЗИ
авлат унитар корхонасида чоп этилди.

Приложенные файлы

  • pdf 6956725
    Размер файла: 589 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий