Коли крейда охолонула, юний хімік вирішив її зважити і з подивом помітив, що маса крейди зменшилася маже вдвічі й дорівнювала 11,2 г. Юний хімік зрозумів, що відкрив «закон незбереження маси крейди під час


8 клас
1.Юний хімік вирішив очистити крейду від домішок перегонкою. Від зібрав прилад для перегонки, помістив туди 20 г крейди (CaCO3) і почав її прожарювати в полум’ї газового пальника. Але крейда не перегналась, а тільки розтріскалась. Із приладу не витекло жодної краплинки рідини. Коли крейда охолонула, юний хімік вирішив її зважити і з подивом помітив, що маса крейди зменшилася маже вдвічі й дорівнювала 11,2 г. Юний хімік зрозумів, що відкрив «закон незбереження маси крейди під час нагрівання», і негайно сів писати листа в Академію наук, але в цей час до лабораторії зайшов учитель і пояснив юному хіміку, що наприкінці досліду в колбі знаходиться вже не крейда, а сполука Кальцію з Оксигеном. Для доказу вчитель капнув водою на "крейду". "Крейда" зашипіла.
Дайте відповіді на запитання. Чому крейду не можна очистити прегонкою? Які хімічні реакції відбулися в лабораторії ? Напишіть рівняння вищезгаданих процесів і поясніть, куди "зникли" 8,8 г речовини? Відповідь підтвердьте розрахунками.
(12 балів)
2. Три гумових кульки наповнили різними газами (маса порції кожного газу – 1 г).
Першу кульку наповнили газом із балона з написом N2, другу кульку − з балона CO2, а третю – газом із балона Н2.
1) Назвіть кожний газ.
2) Розрахуйте відносну молекулярну масу вищезгаданих речовин.
3) Наповнені різними газами кульки переплутали. Підкажіть, як можна відрізнити ці кульки, не порушуючи їх цілісності. Відповідь обгрунтуйте розрахунками.
(12 балів)
3. Прості речовини А і Б утворені хімічними елементами з порядковими номерами 6 і 8, відповідно. У результаті взаємодії речовин А і Б утворюється газ В. Речовини В і Б можуть взаємодіяти з утворенням газоподібної речовини Г. Відносна густина газу В за гелієм дорівнює 7. Виконайте завдання.
− Запишіть молекулярні та структурні формули речовин А, Б, В, Г. Назвіть ці речовини, відповідь підтвердьте розрахунками.
− Запишіть рівняння хімічних реакцій, про які йде мова в задачі.
− Для досліду взяли посудини № 1 і № 2, заповнені водою.Через воду в посудині № 1 пропускали газ В, а через воду в посудині № 2 − газ Г. Як зміниться забарвлення лакмусу в посудинах:
- відразу після пропускання;
- через годину після пропускання;
Поясніть відповідь, запишіть рівняння реакції.
(12 балів)
4. На терезах зрівноважили два хімічних стакани, у які помістили по 100 г розчинів кислот. На лівій шальці – розчин із масовою часткою хлоридної кислоти 10%, на правій шальці – розчин із масовою часткою сульфатної кислоти 5%. Після цього в кожен стакан опустили металеві пластинки однакової маси: у хлоридну кислоту – алюмінієву, у сульфатну кислоту – цинкову. Після завершення реакції пластинки вийняли. Як змінилася рівновага терезів, якщо метали було взято в надлишку? Відповідь підтвердьте відповідними розрахунками та запишіть рівняння хімічних реакцій.
(12 балів)

8 класс
1. Юный химик решил очистить мел от примесей перегонкой. Он собрал установку для перегонки, поместил туда 20 г мела (CaCO3) и начал нагревать его в пламени газовой горелки. Но мел не перегнался, а только растрескался. Из установки не вытекло ни капли жидкости. Когда мел остыл, юный химик решил его взвесить и с удивлением заметил, что масса мела стала почти вдвое меньше и составила 11,2 г. Юный химик понял, что открыл «закон несохранения массы мела при нагревании», и немедленно сел писать письмо в Академию наук; но в это время в лабораторию зашел учитель и объяснил юному химику, что в конце опыта в колбе находился уже не мел, а соединение Кальция с Оксигеном. В доказательство учитель капнул водой на "мел". "Мел" зашипел.
Ответьте на вопросы. Почему мел нельзя очистить прегонкой? Какие химические реакции произошли в лаборатории? Напишите уравнения вышеупомянутых химических процессов и объясните, куда "пропали" 8,8 г вещества? Ответ подтвердите расчетами.
(12 баллов)
2. Три резиновых шарика наполнили различными газами (масса порции каждого газа – 1 г).
Первый шарик наполнили газом из баллона с надписью N2, второй шарик − из баллона CO2, а третий − газом из баллона Н2.
1) Укажите название каждого газа.
2) Рассчитайте относительную молекулярную массу вышеупомянутых веществ.
3) Наполненные различными газами шарики перепутали. Подскажите, как можно отличить эти шарики, не нарушая их целостности. Ответ обоснуйте расчетами.
(12 баллов)
3. Простые вещества А и Б образованы химическими элементами с порядковыми номерами 6 и 8, соответственно. В результате взаимодействия веществ А и Б образуется газ В. Вещества В и Б могут взаимодействовать с образованием газообразного вещества Г. Относительная плотность газа В по гелию равна 7. Выполните задания.
Запишите молекулярные и структурные формулы веществ А, Б, В, Г. Назовите эти вещества, ответ подтвердите расчетами.
Запишите уравнения химических реакций, о которых идет речь в задаче.
Для опытов взяли сосуды № 1 и № 2, заполненные водой. Через воду в сосуде № 1 пропускали газ В, а через воду в сосуде № 2 − газ Г. Как изменится окраска лакмуса в сосудах:
− сразу после пропускания;
− через час после пропускания;
Объясните ответ, запишите уравнение реакции.
(12 баллов)
4. На весах уравновесили два химических стакана, содержащие по 100 г растворов кислот каждый. На левой чаше весов – раствор с массовой долей хлоридной кислоты 10%, на правой чаше – раствор с массовой долей сульфатной кислоты 5%. После этого в каждый стакан опустили металлические пластинки одинаковой массы: в хлоридную кислоту − алюминиевую, в сульфатную кислоту − цинковую. По завершению реакции пластинки вынули. Как изменилось равновесие весов, если металлы были взяты в избытке? Ответ подтвердите соответствующими расчетами и запишите уравнения химических реакций.
(12 баллов)

Приложенные файлы

  • docx 4799500
    Размер файла: 27 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий