Вильнюсский университет (Вильнюс, Литва), Высшая школа финансов и менеджмента в Бело-стоке (Белосток, Польша), Харьковский институт финансов УГУФМТ (Харьков, Украина)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;p.2;H 4;.75; 39;.92;&#x 56.;փ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;p.2;H 4;.75; 39;.92;&#x 56.;փ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;3 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ПРАДМОВА
"Кніжны летапiс"
штомесячны дзяржаўны бiблiяграфiчны паказальнiк, прызначаны
для iнфармавання грамадскасці аб кніжных выдання
, якiя выходзяць на тэрыторыi
Рэспу
блiкi Беларусь, а таксама аб
кнігах і брашурах
, што друкуюцца за мяжой па заказах а
чынных выдаўцоў
i паступаюць у Нацыянальную кнiжную палату Беларусi ў якасцi абавя
ковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь
Аб зацвярджэнні Палажэння аб абавязковым бясплатным экзэмпляры дакументаў і
прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Урада Рэспублікі Беларусь" ад 3 верасня
2008
г.
№ 1284.
Пасля апрацоўкі абавязковыя бясплатныя экзэмпляры выданняў падлягаюць вечнаму
захоўванню ў архіве друку Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі.
ачатак выдання "Летапiсу друку Беларусi" і "Кніжнага летапiсу"
1924 год. Па 2006 год
к-
лючна "Кніжны летапіс" разам з іншымі тыпамі летапісаў выходзіў у складзе аб’яднанага
выпуску "Летапi
су друку Беларусi"
а ў 2007
2013 гадах
самастойным выданнем. З 2014
года выпуск № 12
Кніжнага летапісу
яўляецца аб
яднаным і
ўключае дзяржаўныя
бібліяграфічныя паказальнікі, якія змяшчаюць інфармацыю аб выданнях кніжнага тыпу:
Кніжны летапіс;
Летапі
с нотных в
данняў;
Летапіс выяўленчых в
данняў;
Летапіс картаграфічных в
данняў.
Бягучыя выпускі "Кніжнага летапісу" штогод кумуліруюцца ў асобным бібліяграфічным
выданні "Кнігі Бел
русі".
Адбор выданняў для "Кніжнага летапiсу" ажыццяўляецца ў адпаведнасцi
з інструкцыяй
"Отбор и гос
дарственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія
паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем на два гады і больш, у
бягучым годзе ўлічваюцца на агульнай падставе.
бл
яграф
чныя за
пісы складаюцца ў адпаведнасц
з міждзяржаўнымі стандартамі
"ГОСТ 7.1
2003.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления", "ГОСТ 7.80
2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требов
ния и правила сост
авления".
У бiблiяграфiчных запiсах прымяняюцца скарачэннi слоў i словазлучэнняў у адпа
веднасцi са "Спісам скарачэ
няў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў
Нацыянальнай
кніжнай палаты Беларусі", які складзены з улікам патрабаванняў дзяржаўнага стан
дарта
Рэспублікі Беларусь "СТБ 7.12
2001. Бiблiяграфiчны запiс. Скарачэнне слоў i
словазлучэнняў на
беларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы", міждзяржаўнага стандарта "ГОСТ 7.12
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие
требования и прав
ла"
і стандарта "ГОСТ 7.11
2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокращение слов и сл
восочетаний на иностранных европейских
языках".
Мова бібліяграфічных запісаў адпавядае мове выхадных звестак выдання, калi ў iм в
карыстана кi
рылiчная цi лацiнская графiка. Бiблiяграфiчныя запiсы на замежных мовах
суправаджаюцца перакладам асноўных бiблiяграфiчных звестак (загаловак, назва) на бел
рускую мову. Выданнi на iдыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і т. п. апiсваюцца ў п
ракладзе на
белар
скую мову з пазначэннем у вобласцi заўваг мовы выдання.
Бiблiяграфiчныя запiсы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бiблiяграфiчных запiсаў
у "Летапісе друку Беларусі" на аснове Універсальнай дзесятковай класіфікацыі" (Мінск,
201
).
Схема друкуецца ў
канцы першага нумара "Кніжнага летапiсу".
Пры размяшчэннi бiблiяграфiчных запiсаў унутры раздзелаў і рубрык у дапаможных
паказальнiках вытрымлiваецца прынцып размяшчэння па двух змешаных моўных радах:
спачатку
на беларускай і рускай мовах, потым
на за
ных мовах.

тет тран
порта, Кафедра "Управление эксплуатационной работой".
Гомель : БГУТ, 2015.
82, [1] с. : ил., схемы ; 20 см.
Библиография: с. 71 (12 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
54
461
7.
[15
6803].
УДК 005.932:004(076.58)
982.
Perpetuum Mobile
: корпоративное издание компании СТА Логистик : февраль
июль 2012 / [ООО "СТА Логистик"].
[Минск : б. и., 2013?].
38, [1] с., включая обложку :
ил. ; 30 см.
Часть текста паралле
льно на русском и английском языках.
100 экз.
[15
6568].
УДК 005.932(055)
Гл. таксама № 1605
006 Стандартызацыя прадукцыі, працэсаў, мер, вагаў і часу. Стандарты.
Тэхнічныя патрабаванні. Нормы і правілы. Рэкамендацыі
983.
Егорова, З. Е.
Оценка соотве
тствия пищевых продуктов : пособие для студентов
учреждений высшего образования по специальности 1
54 01 03 "Физико
химические методы
и приборы контроля качества продукции" / З. Е. Егорова ; Белорусский государственный
технологический университет.
Минск
: БГТУ, 2015.
505 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография: с. 503
505 (31 назв.).
150 экз.
ISBN 978
985
530
426
6 (в пер.).
[15
7015].
УДК 006:[663/664:658.62](075.8)
984.
Цитович, Б. В.
Метрологическая экспертиза и нормоконтроль : учебно
методич
еское
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1
54 01 01
06
Метрология, стандартизация и сертификация по направлению (аграрно
промышленный
комплекс) / Б. В. Цитович, Н. А. Воробьев, М. С. Капица ; Министерство сельского хозяйс
ва и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный техн
ческий университет, Кафедра стандартизации и метрологии.
Минск : БГАТУ, 2015.
336, [1] с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография: с. 336
337 (25 назв.).
90 экз.
ISBN
978
985
519
709
7 (в пер.).
[15
7360].
УДК 006.91(075.8)
008 Цывiлiзацыя. Культура. Прагрэс
985.
Вэй Вэй.
Беларусь
Китай: межкультурный диалог : учебно
методическое пособие
для иностранных студентов, обучающихся по ф
лологическим специальностям / Вэй
Вэй.
Минск : РИВШ, 2015.
167 с. ; 21 см.
Библиография: с. 164
166 (33 назв.).
Словарь
лингв
культурологических терминов: с. 158
163.
100 экз.
ISBN 978
985
500
866
9.
[15
6541].
УДК 008(476+510)(075.8)
054.6
986.
Коленда, А. Н.
Культурологи
я : учебно
методическое пособие для самостоятельной
работы студентов 2
го курса лечебного факультета медицинских вузов / А. Н. Коленда ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный мед
цинский ун
верситет, Кафедра обществен
гуманитарных наук.
Гомель : ГГМУ, 2015.
32 с. ; 21 см.
Библиография в конце тем.
145 экз.
ISBN 978
985
506
753
6.
[15
7392].
УДК 008(075.8)
987.
pARTisan
: альманах сучаснай беларускай культуры / [галоўны рэдактар: Артур
Клінаў].
Мінск,
2002

33 см.
Заснаваны ў 2002 г.
Вып. [28] : Генерацыя нуль / [рэдактар нумару: Таня Арцімовіч ; пераклад на англійскую
мову: Вольга Бубіч і інш.].
Галіяфы, 2015.
87 с. : іл.
Частка тэксту паралельна на
ларускай і англійскай мовах.
Перак
лад на англійскую мову таксама: Рахлей М., Соўсь С.,
Яшчанка М.
250 экз.
[15
6829].
УДК 008(=161.3)(059)
01 Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі
988.
Беларуская мова і літаратура, 2015/16 навучальны год
: каталог вучэбна
мета
дычных выданняў / Выдав
ецтва "Аверсэв".
Мінск : Аверсэв, [2015].
13 с., уключаючы
кладку : іл. ; 26 см.
2120 экз.
[15
7218].
УДК 017.42:[811.161.3+821.161.3.09](476
25)"2015/2016"

02 Бiблiятэчная справа. Бiблiятэказнаўства
1001.
В здоровом мире
здоровая нация
/ [составитель О. А. Томашева].
Минск :
Красико
Принт, 2015.
127 с. : ил. ; 20 см.
(Библиотека
предлагает).
На обложке: 0+.
910 экз.
ISBN 978
985
405
813
9.
[15
6572].
УДК 027.625:021.4:[373.035:502.1+373.015.31:613]
1002.
Вандроўка ў мінулае родных мясцін
/ [складальнікі: Л. І. Макаранка, В. А. Т
машова].
Мінск : Красіка
Прынт, 2015.
40 с. : іл. ; 29 см.
(Бібліятэка прапануе :
кніжная серыя).
Частка тэксту на рускай мове.
Бібліяграфія ў канцы матэрыялаў.
3250 экз.
ISBN 978
985
405
820
7.
[15
6749].
УДК 021.4:908(476)
1003.
Матулін дзень у бібліятэцы
/ [складальнікі: Л. І.
Макаранка, В. А. Тамашова].
Мінск : Красіка
Прынт, 2015.
40 с. : іл. ; 29 см.
(Бібліятэка прапануе : кніжная серыя).
Частка тэксту на рускай мове.
Бібліяграфія: с. 6 (12 назв.), 39
40 (10 назв.).
3250 экз.
ISBN 978
985
405
824
5.
[15
7347]
УДК 021.4:394.268.2
08 Выданнi змешанага зместу. Зборнiкi
1004.
Белорусская республиканская научно
практическая конференция молодых
ученых (17 ; 2015 ; Брест).
XVII Республиканская научно
практическая конференция мол
дых
ученых : сборник материалов, Бр
ест, 15 мая 2015 г. : в 2 ч. / под общей редакцией А. Е. Будько.
Брест : БрГУ, 2015.
21 см.
В надзаголовке: Министерство образования Ре
публики
Беларусь, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина.
Библи
графия в
конце докладов.
ISBN
978
985
555
356
5.
Ч. 1.
199 с. : ил., схемы.
78 экз.
ISBN 978
985
555
357
2.
[15
7363].
УДК 082
1005. Ч. 2.
183 с.
Часть текста на белорусском языке.
Авторский указатель:
с. 181
183.
73 экз.
ISBN 978
985
555
358
9.
[15
6709].
УДК
082
1006.
Инновационное развитие и структурная перестройка экономики
: материалы
XIX Ме
дународной научно
практической конференции, Минск, 19 марта 2015 г. : сборник
докладов : в 2 т. / под общей редакцией В. Г. Тихини, М. И. Овсейца.
Минск : Частный
ститут управления и предпринимательства, 2015.
25 см.
В надзаголовке: Частный
институт управления и предприним
тельства.
Т. 2 : Доклады и выступления студентов.
2015.
105, [1] с.
Часть текста на ан
лийском, н
мецком и французском языках.
Библио
графия в конце докладов.
100 экз.
[15
7169].
УДК 082
1007.
Исследования и разработки в области машиностроения, энергетики и упра
ления
: материалы XV Международной научно
технической конференции студентов, асп
рантов и молодых ученых, Гомель, 23
24 а
преля 2015 г. / [под общей редакцией А. А. Бо
ко].
Гомель : ГГТУ, 2015.
531 с. : ил., схемы ; 29 см.
Часть текста на белорусском языке.
В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государс
венный технический университет
им. П. О. Сухого.
Библиография в конце докл
дов.
50 экз.
ISBN 978
985
535
272
4.
[15
7348].
УДК 082
1008.
Международная научная конференция молодых ученых (18 ; 2015 ; Минск).
Материалы XVIII Международной научной конференции молодых ученых : 16
17 апреля
2015 г., Минск / [редколлегия: В. В. Манкевич (отв. ред.) и др.].
Минск : ГИУСТ БГУ,
2015.
250, [1] с. : ил., схемы ; 30 см.
В надзаголовке: Государственный институт упра
в-
ления и социальных технологий БГУ.
Библиография в конце докладов.
99 экз.
ISBN 978
985
491
140
3.
[15
6773].
УДК 082
1009.
Минский государственный лингвистический университет. Научная конф
ренция студентов и магистрантов (2015).
Материалы ежегодной научной конференции
студентов и магистрантов университета : 23
24
апреля 2015 г. : в 2 ч. / Министерство обр
зования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет ;
[редколлегия: Н. П. Баранова (ответстве
ный редактор) и др.].
Минск : МГЛУ, 2015
21 см.
ISBN 978
985
460
682
8.
Ч. 1.
2015.
307 с.
Часть текста на английском и белорусском языках.
100 экз.
ISBN 978
985
460
683
5.
[15
7099].
УДК 082

ситет менеджмента и бизнеса (Бердянск, Украина) и др.
Библиография в конце докл
дов.
140 экз.
ISBN 978
985
490
905
9.
[15
6990].
УДК 082
087.5 Выданні для моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура.
Кні
гі для самых маленькіх. Кніжкі з малюнкамі
(Мастацкая лiтаратура для дзяцей і юнацтва гл. 821
1018.
Бахметева, А. Н.
Изложение Нового Завета для детей / А. Н. Бахметева.
е изд.
Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Моско
вского Патр
архата), 2015.
335 с. : цв. ил. ; 25 см.
На переплете автор не указан.
5000 экз.
ISBN 978
985
511
824
5 (в пер.).
[15
6965].
УДК 087.5:27
246
1019.
Говорим правильно. Дом и всё, что в нем
: [для младшего школьного возраста /
состав
тель Д. Д. Лемехова].
Минск : Белорусская Энциклопедия, 2015.
24, [1] с. : цв.
ил. ; 20 см.
(Маленький профессор).
2000 экз.
ISBN 978
985
0867
7.
[15
6921].
УДК 087.5:811.161.1'355
1020.
Дробенков, С. М.
Амфибии и рептилии Беларуси : [для
среднего и старшего
школьного возраста] / С. М. Дробенков ; [научные редакторы: Е. А. Добрицкая и др.].
Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2015.
171, [4] с. : цв. ил. ; 27 см.
(Белорусская де
ская энциклопедия).
На пер
плете автор не указан.
1500 э
кз.
ISBN 978
985
11
0868
4 (в пер.).
[15
6966].
УДК 087.5:[597.6+598.1](476)(031)
1021.
Езу, прыйдзі да мяне
= Jezu, przyjdź do mnie : катэхезы перад I св. Камуніяй /
[opracował zespół: s. Nikodema Kasperska і інш.].
-е выд.].
Гродна : Гродзенс
кая
дыяцэзія Рымска
каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2015.
91 с. : іл. ; 24 см.
Тэкст
паралельна на беларускай і польскай мовах.
На тытульным л. і вокладцы: (ч. 2).
Укладальнікі такс
ма: Sadowska K., Stasiełowicz A., Wiszniewska H.
2500
экз.
ISBN
978
985
6940
75
3.
[15
6871].
УДК 087.5:272
282.4
752
1022.
Кажура, В. В.
Азбукоўнік : пазнавальна
навуковая, часам гульнёвая, кніжка
чытанка, к
мусьці забаўлянка / В. В. Кажура.
Мінск : Беларуская асацыяцыя "Конкурс",
2015.
319 с., [1
6] л. іл. ; 21 см.
На пераплёце: пераможцу гульні
конкурсу па белар
скай
мове і літаратуры "Буслік
2015".
11200 экз.
ISBN 978
5 (у пер.).
[15
6538].
УДК 087.5:811.161.3'35
1023.
Кийосаки, Р. Т.
Богатый папа, бедный папа для подростков
= Rich dad, poor dad
for teens / Роберт Кийосаки ; [пер
вод с английского выполнила Л. А. Бабук].
е изд.
Минск : Попурри, 2015.
126, [1] с. : ил. ; 20 см.
(Богатый папа).
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2726
3.
[15
6727].
УДК 087.5:[316.6:336]
1024.
Крепости Беларуси
: [для среднего и старшего школьного возраста / составители:
М. Г. Никитин, О. А. Черепко
ская, Л. В. Языкович ; научные редакторы: М. Г. Никитин,
О. А. Черепковская].
Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2015.
207 с. : цв. ил. ;
27 см.
(Белорусская детская энци
лопедия).
1500 экз.
ISBN 978
985
11
0871
4 (в пер.).
[15
6958].
УДК 087.5:[725.1:623.1](476.4
22Бобруйск)(476.7
25)(031)
1025.
Ликсо, В. В.
Корабли и подводные лодки / В. В. Ликсо.
Минск : Харвест, 2015.
191 с
. : цв. ил. ; 29 см.
(Детская энциклопедия техники).
На переплете автор не ук
зан.
1500 экз.
ISBN 978
985
18
3772
0 (в пер.).
[15
6983].
УДК 087.5:[629.5+656.61](100)(091)(031)
1026.
Окно в мир. Книга
: [для младшего школьного возраста / состав
итель Т. И. Жуко
ская].
Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2015.
32 с. : цв. ил. ; 20 см.
(Мален
кий
профессор).
2000 экз.
ISBN 978
985
11
0870
7.
[15
6663].
УДК 087.5:[002.2+655]
1027.
Перл, М.
Добро и зло : [библейские истории с иллюстрациями
] / Майкл Перл ;
художник по графике: Дэнни Буланади ; художники по цвету: К. Керли [и др.].
Минск :
Калоша А. А., 2015.
333 с. : ил. ; 25 см.
На титульном л.: паперус.
Художники по
цвету также: Костанди
Носки Г., Куриел Д., Льюис Д., Чоу Д., Шипп
Б.
10000 экз.
ISBN 978
985
90307
4 (в пер.).
[15
6762].
УДК 087.5:27
242/
246

1028.
Прагну быць з Езусам
= Pragnę być z Jezusem : катэхезы перад I св. Камуніяй /
[opracował zespół: s. Nikodema Kasperska і інш.].
-е выд.].
Гродна : Гродзенс
кая
дыяцэзія Рымска
каталіцкага Касцёла ў Рэспубліцы Беларусь, 2015.
91 с. : іл. ; 24 см.
Тэкст
паралельна на беларускай і польскай мовах.
На тытульным л. і вокладцы: (ч.
1).
Укл
дальнікі таксама: Ławik L., Sadowska K., Stasiełowicz A., Wierna R.,
Wiszniewska
H.
2500 экз.
ISBN 978
985
6940
74
6.
[15
6869].
УДК 087.5:272
282.4
752
1029.
Твае першыя фінансы
/ Белаграпрамбанк.
[Мінск : б. в., 2015?].
64 с. :
ляр. іл. ; 30 см.
На тытульным л. і вокладцы: расці вялікі.
88000 экз.
[15
7232].
УДК 087.5:336.74
1030.
Трафимова, Г. В.
Баю
бай, глазки закрывай! : книга для детей младшего школ
ного возра
та / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов.
Минск : Народная асвета, 2015.
62, [1] с. : цв. ил. ; 22 см.
(Рассказы Деда Природоведа).
1500 экз.
ISBN 978
985
03
2422
1.
[15
6471].
УДК 087.5:613.79
1031.
Трафимова, Г. В.
Букварь Оршанский = Буквар Аршанскі : [для детей школьного
возраста] / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов ; [автор идеи и руководитель проекта О. В. Сми
р-
новский].
Орш
а : Оршанская типография, 2015.
63 с. : ил. ; 21 см.
Текст пара
лельно
на русском и белорусском языках.
2100 экз.
ISBN 978
985
6133
51
3.
[15
6918].
УДК 087.5:908(476.5
21Орша)
1032.
Трафимова, Г. В.
Встречи с розовыми чудесами : книга для дете
й младшего
школьного во
раста / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов.
Минск : Народная асвета, 2015.
47 с. : цв. ил. ; 22 см.
(Рассказы Деда Природоведа).
1500 экз.
ISBN 978
985
03
2138
1.
[15
7177].
УДК 087.5:502
1033.
Трафимова, Г. В.
Интересная
кислинка : книга для детей младшего школьного
возраста / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов.
Минск : Народная асвета, 2015.
61, [1] с. :
цв. ил. ; 22 см.
(Рассказы Деда Природоведа).
1500 экз.
ISBN 978
985
03
2458
0.
[15
6472].
УДК 087.5:581.6
1034.
Трафимова, Г. В.
Танцы на земле, в воде и в воздухе : книга для детей младшего
школьного возраста / Г. В. Траф
мова, С. А. Трафимов.
Минск : Народная асвета, 2015.
54, [1] с. : цв. ил. ; 22 см.
(Рассказы Деда Природоведа).
1500 экз.
ISBN 97
985
03
2426
9.
[15
7180].
УДК 087.5:59
1035.
Шефер, Б.
Пес по имени Мани : [как научить ребенка обращаться с деньгами] /
Бодо Шефер ; [перевел с немецкого С. Э. Борич].
Минск : Попурри, 2015.
190, [1] с. :
ил. ; 23 см.
На 4
й с. переплета: 12+.
3500 экз.
ISBN 978
985
15
2745
4 (в пер.).
[15
7172].
УДК 087.5:336.74:005.32
1 ФІЛАСОФІЯ. ПСІХАЛОГІЯ
1/14 Фiласофiя
Гл. № 1248
49
159.9 Псiхалогiя
1036.
Максвелл, Д.
Мотивация решает все : [как настроить себя и окружающих на у
пех] /
Джон Максвел
л ; [перевел с английского О. Г. Белошеев].
е изд.
Минск : П
пурри,
2015.
156, [2] с. : ил. ; 20 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2687
7.
[15
6722].
УДК 159.947.5+316.628
1037.
Психологический код выживания
: монография / [Л. А. Пергаменщик и
др.] ;
под научной редакцией Л. А. Перг
менщика ; Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Та
ка.
Брест : БрГУ, 2015.
262 с. : ил. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титул
ьного л.
Авт
ры также: Вертинская Л. А., Гладун Т. И., Гончарова С. С., Донцова С. Н., Кадыров Р. В.,
Ковалева И. М., Ковалевич И. В., Лагонда Г. В., Лепешинский Н. Н., Малейчук Г. И., Н
вак Н. Г.,
Петражицкая Е. А., Пузыревич Н. Л., Скоробач Т. В., Слепко
ва В. И., Статкевич И. Е., Ст
пиш С. В., Цыбаева Л. А., Ящук С. Л.
Библиография в конце материалов.
100 экз.
ISBN 978
985
555
345
9.
[15
6657].
УДК 159.96
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;17 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;1038.
Рэнкин, Л.
Исцеление от страха / Лисса Рэнкин ; [перевел с английского В. Р
бинчик].
Минск : Попурри, 2015.
334, [2] с. ; 21 см.
3500 экз.
ISBN 978
985
15
2779
9 (в пер.).
[15
7297].
УДК 159.9:364.624.6
Гл. таксама № 1164
17 Этыка. Вучэнне аб маралi. Практычная фiласофiя
1039.
Культура поведения курсанта
/ Гомельский инженерный
институт МЧС Респу
б-
лики Бел
русь.
[Минск : б. и., 2015?].
23, [1] с. ; 21 см.
100 экз.
[15
6464].
УДК 179.6:614.8.084(075.8)
1040.
Этика
: методические рекомендации : [для студентов] / Министерство образов
ния Республики Беларусь, Витебский госу
дарственный университет им. П. М. Машерова,
Кафедра философии ; [составитель: Н. А. Карпенко].
Витебск : ВГУ, 2015.
52 с. ; 21 см.
Библиография: с. 47
48.
95 экз.
[15
7132].
УДК 17(075.8)
2 РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ
1041.
Религиоведение
: учебно
метод
ический комплекс по учебной дисциплине для
всех специальностей / Витебский государственный университет им. П. М. Машерова ; сост
витель: Е. В. Давлатова.
Витебск : ВГУ, 2015.
50 с. ; 21 см.
Перед выпускными да
ными заглавие: Религиоведение для всех с
пециальностей.
Библиография: с. 48
50
(95 назв.), библи
графия в конце тем.
Словарь религиозных терминов: с. 42
47.
120 экз.
ISBN 978
985
517
487
6.
[15
7111].
УДК 2(075.8)
1042.
Религиоведение в системе социогуманитарного знания и образования
: сбо
р-
ник материалов [международного "круглого стола", который состоялся в рамках IX Межд
у-
народной научно
практической конференции "Религия и общество" (Могилев, 2015)] / под
общей редакцией О. В. Дь
ченко, В. В. Старостенко.
Могилев : МгГОИРО, 2015.
187 с. ;
20 см.
Часть текста на белорусском и польском языках.
В надзаголовке: Управление
образования Могилевского областного исполнительного комитета, Могилевский государс
венный областной институт развития образования, Могилевский религиоведч
ский це
нтр.
Библиография в конце докладов.
50 экз.
ISBN 978
985
90362
8.
[15
6929].
УДК 2:37(082)
23 Рэлігіі індыйскага субкантынента. Індуісцкая рэлігія ў шырокім сэнсе
1043.
Рам Чандра.
Действенность раджа
йоги в свете Сахадж Марг : [перевод с англи
ского] / Рам Чандра ; Миссия Шри Рам Чандры.
Минск : Бизнесофсет, 2015.
111 с. : ил. ;
23 см.
На 3
й с. обложки автор: Шри Рам Чандра.
Глоссарий: с. 107
111.
1000 экз.
ISBN 978
985
6939
91
1.
[15
6753].
УДК 233.852.5Й
27 Хрысціянства. Хрыс
ціянскія цэрквы і дэнамінацыі
1044.
Божественная литургия
: (для пения народа в храме) : последование молебна, п
о-
следование панихиды с отпеван
ем, тропари, кондаки и прокимны праздничные.
Минск :
Свято
Петро
Павловский собор, 2015.
45, [1] с. : ил., но
тные ил. ; 20 см.
(В библиотеку
прихожанина).
5000 экз.
[15
7075].
УДК 271.22
528
549
1045.
Бэнкс, Д.
Помолимся : общение с Богом словами Библии / Джеймс Бэнкс ; перевод
с английского [Александра Капустина].
Минск : Религиозная миссия "Хлеб наш Н
асу
ный" Союза Евангельских христиан
баптистов в Республике Бел
русь, 2015.
32 с. : ил. ;
19 см.
(Духовные открытия).
1500 экз.
ISBN 978
985
7135
04
2.
[15
7034].
УДК 272
534.3
1046.
Вениамин (Федченков И. А.).
Всемирный светильник. Преподобный
Серафим
Саровский / Митрополит Вениамин (Федченков).
Минск : Белорусская Православная
Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2015.
463 с. ; 21 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
511
861
0 (в пер.).
[15
6765].
УДК 271.22
36

1047.
Первы
е шаги в православном храме
: о необходимости посещать церковь, храм
и его устройство, правила поведения молящихся, таинства церковные, о молебном пении,
как поминают усопших, немного о молитве.
Минск : Свято
Петро
Павловский собор,
2013.
16 с. ; 20 см
(В библиотеку прихожанина).
3000 экз.
[15
6696].
УДК 271.22
1048.
Покаяние и исповедь
: подготовка к исповеди, перечень наиболее распростр
ненных грехов, о послушании духо
ному отцу.
Минск : Свято
Петро
Павловский собор,
2013.
15 с. ; 20 см.
(В библиотеку прихожанина).
3000 экз.
[15
6698].
УДК 271.22
185.33
1049.
Помилуй мя, Боже
: молитвослов для болящих / [составители: Екатерина Лопа
кина, Игорь Новиков].
Минск : Братство в честь Святого Архистратига Михаила в
г. Минске Минской еп
архии Белорусской Православной Церкви, 2015.
159, [1] с., включая
обложку ; 17 см.
10100 экз.
ISBN 978
985
7102
11
2 (ошибоч.).
[15
7012].
УДК 271.2
534.3
1050.
Труханов, М. В.
Беседы с духовными чадами : цикл бесед, посвященных
100
летию со дня
рождения о. Михаила Труханова / протоиерей Михаил Труханов ; [составл
ние В. А. Звонковой ; пр
дисловие В. А. Звонковой].
Минск : Лучи Софии, 2015
21 см.
Кн. 1 : Воспоминания.
2015.
271 с. : ил.
3100 экз.
ISBN 978
985
6869
30
6
(в пер.)
[15
6658].
УДК 271.22
726.3(092)
1051.
Фаддей Витовницкий.
Каковы твои мысли, такова и жизнь твоя : поучения старца
Фаддея Витовницкого / перевод с сербского Александра Логинова.
Минск : Издательство
Дмитрия Ха
ченко, 2015.
123 с. ; 17 см.
0 экз.
ISBN 978
0.
[15
7300].
УДК 271.22
42
1052.
Христос посреди нас
: молитвослов на всякую потребу.
Минск : Братство в
честь Святого Архистратига Михаила в г. Минске Минской епархии Белорусской Прав
о-
славной Церкви, 2015.
127 с. ; 1
7 см.
Заглавие обложки: Молитвослов на всякую
требу "Христос посреди нас".
10100 экз.
ISBN 978
985
6978
88
6.
ISBN 978
985
69
78
88
6 (ошибоч.).
[15
7013].
УДК 271.22
534.3
3 ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. СТАТЫСТЫКА. ПАЛІТЫКА. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ.
ПРАВА
. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ.
СТРАХАВАННЕ. АДУКАЦЫЯ. ФАЛЬКЛОР
1053.
Лазарев, А. А.
Обществоведение в схемах, понятиях и таблицах : 11
й класс :
пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обуч
ния /
А. А. Лазарев.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
199, [1] с. : ил. ; 20 см.
(Школьн
кам,
абитуриентам, учащи
ся).
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1758
3.
[15
6764].
УДК 3(075.3=161.1)
Гл. таксама № 1249, 1284
85, 1289
90, 1293
94
30 Тэорыя, метадал
огія і метады грамадскіх навук у цэлым. Сацыяграфія
1054.
Цюхай, М. В.
Неопросные методы сбора социологической информации : практ
кум по ди
циплине "Методология и методы социологического исследования" для студентов
специальности "Социология" / М. В. Цюхай
; Гродненский государственный университет
им. Янки Купалы.
Гродно : ГрГУ, 2015.
55 с. ; 20 см.
Библиография: с. 52
54
(36 назв.), библи
графия в конце тем.
100 экз.
ISBN 978
985
515
888
3.
[15
6926].
УДК 303.63/.68(076.58)
1055.
Цюхай, М. В.
Опросные методы сбора социологической информации : практикум
по дисциплине "Методология и методы социологического исследования" для студентов
специальности "Социология" / М. В. Цюхай ; Гродненский государственный университет
им. Янки Купалы.
Гродно : Гр
ГУ, 2015.
71 с. ; 21 см.
Библиография: с. 69
70
(36 назв.), библи
графия в конце тем.
100 экз.
ISBN 978
985
515
887
6.
[15
6925].
УДК 303.62(076.58)
1056.
Цюхай, М. В.
Социологическое исследование и его программирование : практ
кум по ди
ципли
не "Методология и методы социологического исследования" для студентов
специальности "Социология" / М. В. Цюхай ; Гродненский государственный университет
им. Янки Купалы.
Гродно : ГрГУ, 2015.
71 с. ; 20 см.
Библиография: с. 69
70
(36 назв.), библи
афия в конце тем.
100 экз.
ISBN 978
985
515
886
9.
[15
6927].
УДК 303.425.2(076.58)

314 Дэмаграфiя. Вывучэнне народанасельнiцтва
1057.
Демографический ежегодник Республики Беларусь
= Demographic yearbook of
the Republic of Belarus : статистический
сборник / Национальный статистический комитет
Республики Беларусь.
Минск : Национальный статистический комитет Республики Бел
русь, 2015.
447 с. ; 26 см.
Параллельно на русском и английском языках.
35 экз.
ISBN 978
985
7115
28
0 (в пер.).
[15
740].
УДК 314(476)(083.41)
1058.
Смертность в Республике Беларусь за 2013
2014 гг.
: [официальный статист
ческий сборник] / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственное
учреждение "Республиканский научно
практический центр медицински
х технологий, инфо
р-
матизации,
управления и экономики здравоохранения".
Минск : РНМБ, 2015.
203 с. ;
29 см.
Заглавие обложки: Смертность населения Республики Беларусь.
35 экз.
SBN 978
985
7044
27
6.
[15
7233].
УДК 314.14(476)"
2013
2014"(083.
41)
316 Сацыялогiя
1059.
Безнюк, Д. К.
Религиозный фактор в социальном управлении : учебное пособие :
[для студентов] / Д. К. Безнюк.
Минск : Витпостер, 2015.
60 с. ; 21 см.
Библиогр
фия в
конце тем.
300 экз.
ISBN 978
985
7105
30
4.
[15
6946].
УДК [316.74:2]:005(075.8)
1060.
Бленд, Г.
Золотые правила богатства : [как притягивать деньги, умножать их и насла
даться ими] /
Гленн Бленд ; [перевел с английского П. А. Самсонов].
Минск : Попурри,
2015.
141, [2] с. ; 20 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2735
5.
[15
6725].
УДК 316.6:334.012.23
1061.
Кобяк, О. В.
Экономическое поведение: принципы и методы социологического
моделирования / О. В. Кобяк.
Минск : РИВШ, 2015.
239 с. : схемы ; 21 см.
Библи
о-
графия: с. 224
239 (296 назв.).
120 экз
ISBN 978
985
500
864
5.
[15
6545].
УДК 316.334.2:330.16
1062.
Ньюмен, Б.
10 фантастических способов добиться успеха / Билл Ньюмен ; [пер
вел
лийского Е. Г. Гендель].
Минск : Попурри, 2015.
109, [1] с. ; 20 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2717
1.
[15
7187].
УДК 316.6
1063.
Роббинс, Э.
Книга о власти над собой / Энтони Роббинс ; [перевод с английского
выполнил Л. М. Щукин].
Минск : Попурри, 2015.
399 с. : ил. ; 25 см.
На переплете:
Карнеги XXI века.
Глоссарий: с. 395
397.
2500
экз.
ISBN 978
985
15
2686
0 (в пер.).
[15
7171].
УДК 316.612
Гл. таксама № 974
75, 1036, 1100
03, 1919
32 Палiтыка
1064.
Бетанов, И. О.
Политология : учебно
методическое пособие для самостоятельной
работы студентов 1
го курса всех факультетов медици
нских вузов / И. О. Бетанов ; Мин
стерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государс
венный медицинский
университет, Кафедра общественно
гуманитарных наук.
Гомель : ГГМУ, 2015.
109 с. ;
21 см.
Библиография: с. 107
108 (23 назв.).
Кра
ткий словарь политологических терм
нов: с. 90
106.
170 экз.
ISBN 978
985
506
752
9.
[15
7357].
УДК 32
027.21(075.8)
1065.
Политология
: учебно
методическое пособие : [для студентов 1
го курса мед
цинского факультета иностранных учащихся / В. В. Ани
перков и др.] ; Министерство здрав
охранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский универс
тет,
Кафедра философии и пол
тологии.
Минск : БГМУ, 2015.
87 с. : ил., схемы ; 20 см.
Авторы указаны на обороте титул
ного л. Авторы так
же: Лубинский И. И., Савко Н. П.,
бельцев С. В.
Библиография: с. 84 (7 назв.).
Основные понятия и термины: с. 81
83.
150 экз.
ISBN 978
985
567
305
8.
[15
7277].
УДК 32
027.21(075.8)
054.6
321 Формы палiтычнай арганiзацыi. Дзяржава як палiтыч
ная ўлада
1066.
Ивашкевич, Е. Ф.
История государства и права зарубежных стран: новое время :
методические рекомендации : [для иностранных студентов] / Е. Ф. Ивашкевич ; Министе
ство
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;20 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им.
П. М. М
шерова, Кафедра ист
рии и теории права.
Витебск : ВГУ, 2015.
51 с. ; 21 см.
95 экз.
[15
7116].
УДК [321.01+340](1
87)"16/19"(075.8)
054.6
323/324 Унутраная палiтыка
323/324(1
87) Унутраная палiтыка зарубежных краiн
1067.
Наблус... Истори
я города
/ Департамент общественных и международных отн
о-
шений Муниципалитет города Н
блус ; [главный редактор: Раджа Аль Тахер] ; перевод на
русский язык [Садек Шахин].
[Б. м. : б. и.], 2015.
72 с. : ил. ; 20 см.
1000 экз.
[15
7057].
УДК [323/324
+94](394+569.4)
325 Мiграцыя насельнiцтва. Каланiзацыя. Каланiяльнае пытанне
1068.
Кіпель, В.
Жыць і дзеіць : успаміны / Вітаўт Кіпель ; [рэдактар Сяргей Шупа].
Мінск : Зміцер Колас, 2015.
441, [1] с., [27] л. іл. ; 22 см.
Паказальнік імёнаў: с. 431
441.
500 экз.
ISBN 978
985
6992
68
4 (у пер.).
[15
7362].
УДК [325.2(=161.3)(73)+94(476)](093.3)
327 Мiжнародныя адносiны. Сусветная палiтыка. Знешняя палiтыка
327(476) Знешняя палiтыка Рэспублiкi Беларусь
Гл. № 1109
327(1
87) Знешняя палiтыка зару
бежных краiн
1069.
Plashchinsky, A. A.
From new world order paradigm towards new system of inter
national order : the end of Pax Americana and the beginning of the era of united Eurasia :
monograph / Alexander A. Plashchinsky ; Higher Educational Establish
ment of the Fe
eration of
Trade Unions of Belarus International Un
versity "MITSO".
Мinsk : МIТSО, 2015.
221 с. ;
20 см.
На англійскай мове.
Бібліяграфія: с. 192
221 (342 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
497
288
6.
[15
6690].
Плашчынскі, А. А. А
д парадыгмы новага сусветнага парадку да стварэння новай сістэмы
міжнароднага парадку.
УДК 327.5(1
87)
329 Палiтычныя партыi i рухi
329(476) Палiтычныя партыi i рухi ў Рэспублiцы Беларусь
1070.
Коммунистическая партия Беларуси.
Устав Коммунистической пар
тии Белар
си :
принят Учредительным съездом 2 ноября 1996 г. : изменения и дополнения в Устав вн
сены
XII пленумом Центрального Комитета 5 августа 2006 г. и XIII пленумом Центрального
Комитета 2 декабря 2006 г.
Минск : [б. и.], 2007 (2015).
55 с. ; 15
см.
200 экз.
[15
6655].
УДК 329.15(476)(062.13)
33 Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі
330 Эканоміка ў цэлым
1071.
Зенькова, Л. П.
Трансформационные экономики: кратко
и среднесрочные экон
о-
мические циклы / Л. П. Зенькова.
Минск : ИВЦ
Минфина, 2015.
234 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 218
234 (111 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
7133
33
8.
[15
6900].
УДК 330.33(476)
1072.
Инвестиции и строительство в Республике Беларусь
: [2010
2014] : статистич
ский сборник / Национальный
статистический комитет Республики Беларусь.
Минск :
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015.
168 с. : ил. ; 25 см.
46 экз.
ISBN 978
985
7115
36
5.
[15
6625].
УДК [330.322+69](476)"2010/2014"(083.41)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;25 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;339.7 Мiжнародныя фiнансы
Гл. №
1107
339.9 Знешнеэканамічныя сувязі. Знешнеэканамiчная палiтыка.
Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка
1109.
Бабкіна, А. В.
Асноўныя факты пра Еўрапейскі саюз : аб'ектыўна і нефармальна /
А. В. Бабкіна, Т. М. Міхалёва, А. А. Несцерава.
Мінск : Чатыры чвэрці, 2015.
42, [1] с. :
іл. ; 20 см.
500 экз.
ISBN 978
985
7103
79
9.
[15
6664].
УДК [339.9+327](476:4
672ЕС)
1110.
Гаврилко, Г. Н.
Беларусь в системе мирохозяйственных связей : учебно
методический
комплекс для студентов специа
льности 1
23 01 01 "Международные отношения" / Г. Н. Га
в-
рилко.
Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
271 с. : ил., схемы ; 21 см.
лиография:
с. 253
268 (120 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
7133
35
2.
[15
6901].
УДК 339.9(476)(075.8)
1111.
Экономика и
управление внешнеэкономической деятельностью
: пособие для
реализации содержания образовательных программ высшего образования 1
й ступени и
переподготовки руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский то
гово
экономический университет по
требительской кооперации, Кафедра мировой и национал
ной
экон
мики ; [автор
составитель А. В. Гавриков].
Гомель : БТЭУПК, 2015.
67 с. ; 21 см.
Библиография: с. 64
66.
50 экз.
ISBN 978
985
540
288
7.
[15
6998].
УДК 339.9(075.8/.9)
Гл. таксама
№ 975, 1107
34 Права. Юрыдычныя навукi
340 Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі
Гл. № 1066, 1075
341 Мiжнароднае права
1112.
Ширинский, О. Ю.
Европейское право : учебно
методическое пособие : [для студе
тов] / О. Ю. Ширинский.
Минск : РИВШ,
2015.
131 с. ; 21 см.
Библиография: с. 130
131
(17 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
50 экз.
ISBN 978
985
500
880
5.
[15
6996].
УДК 341.1/.8(4
672ЕС)(075.8)
342 Дзяржаўнае права. Канстытуцыйнае права. Адмiнiстрацыйнае
права
1113.
Избирательный кодекс Республики Беларусь
: 11 февраля 2000 г. № 370
З :
[принят Пал
той представителей 24 января 2000 г. : одобрен Советом Республики 31 января
2000 г.] : в Кодекс с 4 июня 2015 г. изменения не вносились.
Минск : Амалфея, 201
5.
263 с. ; 20 см.
(Кодексы Ре
публики Беларусь).
500 экз.
ISBN 978
985
7120
17
8.
[15
7037].
УДК 342.8(476)(094.4)
1114.
Коновалова, Ж. Ч.
Правовое регулирование управленческой деятельности :
курс лекций для реализации содержания образовательн
ых программ высшего образования
й ступени / Ж. Ч. Коновалова, Т. П. Афонченко ; Белкоопсоюз, Белору
ский торгово
экономический университет потребительской кооперации.
Гомель : БТЭУПК, 2015.
251 с. ; 21 см.
лиография: с. 236
247.
130 экз.
IS
BN 978
985
540
255
9.
[15
6993].
УДК [342.5/.6+349.2](075.8)
1115.
Процессуально
исполнительный кодекс Республики Беларусь об администр
а-
тивных правонарушениях
: [20 декабря 2006 г. № 194
З : принят Палатой представителей
9 ноября 2006 г. : одобрен Со
ветом Республики 1 декабря 2006 г. : с изменениями от
15.07.2015 г.].
Минск : Акад
мия МВД Республики Беларусь, 2015.
155 с. ; 21 см.
В надзаголовке: Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министе
р-
ства внутренних дел Республики Бе
ларусь.
700 экз.
ISBN 978
427
9.
[15
7184].
УДК 342.9(476)(094.4)
1116.
Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите
и реализации прав человека
: материалы V Межвузовской научно
практической конф

языках.
На титульном л.: научный журнал.
Библиогр
афия в конце научных тр
дов.
100 экз.
[15
6701].
УДК 347(082)
1126.
Козак, М. А.
Судоустройство: Модуль 1 : методические рекомендации : [для ст
дентов] / М. А. Козак ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский гос
дарственный университе
т им. П. М. Машерова, Кафедра истории и те
рии права.
Витебск :
ВГУ, 2015.
50 с. ; 21 см.
Библиография: с. 48
50 (23 назв.).
95 экз.
[15
7124].
УДК 347.97/.99(075.8)
1127.
Мороз, Н. В.
Основы управления интеллектуальной собственностью : методич
ские
рекомендации : [для слушателей] / Н. В. Мороз ; Министерство образования Республ
ки
Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Институт повыш
ния
квалификации и пер
подготовки кадров.
Витебск : ВГУ, 2015.
48 с. : схемы ;
21 см.
Библиография: с. 44
48 (68 назв.).
90 экз.
[15
7130].
УДК 347.77/.78:330(476)(075.9)
1128.
Пилипенко, А. А.
Финансовое право : курс лекций для студентов очной и заочной
форм обучения специальности 1
24 01 02 Правоведение / А. А. Пилипенко,
А. А. Герасим
вич,
Е. П. Бранцевич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бел
русь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельск
хозя
ственная академия.
Горки : БГСХА, 2015.
124 с. ; 20 см.
Библиография: с. 123
(21 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
467
569
5.
[15
7315].
УДК 347.73(476)(075.8)
1129.
Семейное право
: учебно
методический комплекс : [для студентов] / Брестский
государс
венный университет им. А. С. Пушкина ; [автор
составите
ль И. М. Барановская].
Брест : БрГУ, 2015.
100 с. ; 21 см.
Библиография: с. 94
100 (46 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
555
361
9.
[15
6834].
УДК 347.61/.64(476)(075.8)
1130.
Функ, Я. И.
Аффилированные лица хозяйственных обществ. Сделки с заинтер
о-
ванностью аффилированных лиц : (комментарий к Закону Республики Беларусь "О хозяйс
венных обществах") : в 4 т. / Я. И. Функ ; Учреждение образования Федерации профсоюзов
Беларуси "Международный университет "МИТСО", Кафедра трудового и корпоративного
пра
ва.
Минск : МИТСО, 2014

21 см.
ISBN 978
985
497
240
4.
Т. 3 : Особенности отдельных сделок с заинтересованностью аффилированных лиц.
2015.
411 с.
Библиография: с. 393
404 (163 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
497
293
0.
[15
7101].
УД
К 347.72(476)"2010/2014"(094.5.072)
349.2 Працоўнае права
1131.
Трудовое право
: практикум для реализации содержания образовательных
программ высшего образования 1
й ступени и переподготовки руководящих работников и
специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский
торгово
экономический университет потребител
ской
кооперации, Кафедра права и экономических теорий ; [авторы
составители: Е. А. Ков
лева, Е. И. Парменова, Д. Г. Нилов].
Гомель : БТЭУПК, 2015.
127 с. ; 21 см.
Библи
о-
графия: с. 119
126 (79 назв.).
180
экз.
ISBN 978
985
540
245
0.
[15
7206].
УДК 349.2(476)(076.58/.59)
1132.
Трудовой кодекс Республики Беларусь
: [принят Палатой представителей 8 июня
1999 г. : одобрен Советом Ре
публики 30 июня 1999 г.] : с изменениями и дополнениями по
состоянию на
3 августа 2015 г. : [вступают в силу с 24 января 2016 г. и 1 июля 2016 г.].
Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2015.
266, [1] с. ;
21 см.
Алфавитно
предметный указатель: с. 201
251.
3050 экз.
ISBN 978
985
7087
35
8 (в пер.).
[15
6426].
УДК 349.2(476)(094.4)
Гл. таксама № 1114
35 Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне.
Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі
351/354 Аб'екты і задачы дзяржаўнага адмiнiстрацыйнага кiравання.
Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адмін
істрацыя
1133.
Казак, Т. В.
Профессиональная самоактуализация и психосоциальная адаптация
сотрудн
ков органов внутренних дел / Т. В. Казак.
Минск : РИВШ, 2015.
358 с. ; 21 см.
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;29 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;36 Забеспячэнне духоўных i матэрыяльных
жыццёвых патрэбнасцей.
Сацыяльнае забеспячэнне. Сацыяльная дапамога.
Забеспячэнне жыллём. Страхаванне
1141.
Методические рекомендации по организации реабилитационной работы с
неблагополучными семьями
/ [Представительство Корпорации "ChildFund Internation
al
USA (США)" в Респу
лике Беларусь].
Минск : [б. и.], 2015

21 см.
320 экз.
Ч. 1 : Планирование / [Ахметова В. С. и др.].
2015.
116 с.
Авторы указаны на
обороте т
тульного л. Авторы также: Евлаш Л. А., Жогло И. Л., Карасева Н. А., Миронов
а И. А.,
Пасюк Г. В., Рожанская С. Ч., Рутковская Г. И., Савченко Н. В., Самусевич Л. К.,
Фом
нок Г. А., Шеремет Е. А.
Библиография: с. 55 (12 назв.).
Глоссарий терминов: с. 53
54.
[15
6792].
УДК [364.65
021.475.4
053.2+37.013.42](083.132)
1142. Ч.
2 : Организация семейно
ориентированной реабилитационной работы / [Ахм
това В. С. и др.].
2015.
99 с.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы та
же:
Евлаш Л. А., Кислова И. Е., Миронова И. А., Пасюк Г. В., Пономаренко Н. В., Попр
женко Ю. В.,
Руденкова Г. И., Рутковская Г. И., Слинко Е. В., Слинко И. А., Фоменок Г. А., Чирко И. М.
Библиография: с. 75 (8 назв.).
[15
6793].
УДК [364.65
021.475.4
053.2+37.013.42](083.132)
1143.
Прямая помощь жертвам торговли людьми
= Direct assistance for v
ictims of
trafficking : руководство : перевод с английского языка / Международная организация по
грации (МОМ).
е изд.
Минск : Мон литера, 2015.
353 с. ; 21 см.
Глоссарий:
с. 342
353.
800 экз.
ISBN 978
985
90309
6 (в пер.).
[15
6870].
УДК 364.6:343.431(100)
1144.
Сборник лучших практик по продвижению интересов пожилых людей
/
[Белорусское общество Красного Кр
ста].
Минск : Проф
Пресс, 2015.
43, [1] с. : ил. ;
30 см.
Издано в рамках проекта "Расширение возможностей пожилых людей
в принятии
решений по вопросам их полн
ценного участия в жизни общества".
1500 экз.
[15
7224].
УДК 364.4
053.9
1145.
Семейно
ориентированный подход в социальной работе по защите детства
учебно
методический комплекс для студентов социально
педагоги
ческого факультета
(сп
циальность 1
86 01 01 Социальная работа) / Брестский государственный университет им.
А. С. Пушкина, Кафедра соц
альной работы ; [составитель Е. А. Бай].
Брест : БрГУ, 2015.
87 с. ; 21 см.
Библиография: с. 85
87 (26 назв.).
35
0 экз.
[15
6791].
УДК 364.4:179.2(075.8)
1146.
Страхование экспортных рисков с поддержкой государства
: вместе мы сил
нее /
эксимгарант.
[Минск : б. и., 2015?].
37 с., включая обложку : схемы ; 21 см.
100 экз.
[15
6835].
УДК 368.031:339.5
64(476)
37 Выхаванне. Навучанне. Адукацыя
1147.
Информационно
аналитические материалы по итогам 2014/2015 учебного г
да
Комитет по образованию Мингорисполкома, Минский городской институт развития образ
о-
вания ; [ре
коллегия: М. С. Киндиренко и др.].
Мин
ск : [б. и.], 2015.
95 с. ; 29 см.
На обложке: августо
ский форум педагогических работников.
110 экз.
[15
6674].
УДК 37(476
25)"2014/2015"
1148.
Образование
стратегический ресурс устойчивого развития региона
: сборник
докладов областной август
овской конференции педагогических работников 2015 г. / [ре
д-
коллегия: В. В. Ры
ков и др.].
Могилев : МгГОИРО, 2015.
245 с. : ил., схемы ; 20 см.
Часть текста на белорусском языке.
В надзаголовке: Управление образования Мог
левского областн
го исполн
ительного комитета, Могилевский государственный областной
институт развития образования.
Библиогр
фия в конце докладов.
62 экз.
ISBN 978
985
90362
1.
[15
6932].
УДК 37(476.4)(082)
1149.
Орлова, А. П.
История педагогики: этюды о знаменитых школа
х (XVIII
начало
XX в.) / А. П. Орлова, Н. К. Зинькова, В. В. Тетерина ; Министерство образования Республ
ки
Беларусь, Вите
ский государственный университет им. П. М. Машерова.
Витебск : ВГУ,
2015.
47 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 44 (17 назв.)
40 экз.
[15
7121].
УДК 37"17/19"(075.8)

1279.
Развитие агроэкотуризма в приграничных регионах на примере Брестской и
Гродненской областей
= Agroecotourism developement in frontier regions at the e
xample of
Brest and Grodno regions : монография / Проект ПРООН "Местное предпринимательство и
экономическое развитие" ; [авторы
составители: Тупицына Н. Б. и др.].
Минск : Виктор
Хурсик : Смэлток, 2015.
246 с. : ил., схемы ; 27 см.
Параллельно на рус
ском и англи
ском языках.
Авторы
составители также: Заруцкий С. А., Захарова М. Е., Скриган А. Ю.,
Токарчук О. В., Токарчук С. М., Фокеева Л. В., Шадраков А. В., Шарухо И. Н.
Библи
о-
графия в конце глав.
90 экз.
ISBN 978
985
7025
19
0 (Ви
тор Хурсик)
ISBN 978
985
6998
62
4 (Смэлток).
[15
6416].
УДК 379.83/.84:502/504(476.6/.7)
1280.
Туристические достопримечательности Каменецкого района
/ [Отдел образ
о-
вания, спорта и туризма Каменецкого районного исполнительного комитета, Каменецкий
государстве
нный районный центр туризма и краеведения ; составитель: С. В. Сидорук ;
перевод на польский язык Н. И. Грицук ; перевод на английский язык А. В. Мартысюк].
[Б. м. : б. и., 2015].
[25] с., включая обложку : ил., схемы ; 15х22 см.
Часть текста
паралле
льно на русском, английском и польском яз
ках.
1020 экз.
[15
6742].
УДК 379.83/.84(476.7)
1281.
Экологическая тропа "По парку "Высокое"
: путеводитель / [В. Т. Демянчик и др.] ;
Национальная академия наук Беларуси, ГНУ "Полесский аграрно
экологически
й и
ститут".
Брест : Альтернатива, 2015.
138 с. : ил. ; 21 см.
Издано в рамках Программы тран
граничного сотрудничества "Польша
Беларусь
Украина" 2007
2013 гг.
Авторы указ
ны
на
обороте титульного л. Авторы также: Демянчик В. В., Рабчук В. П.,
Смирнов Д. В.
Библиография: с. 138 (8 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
521
491
6.
[15
6562].
УДК 379.843:502(476.7)(036)
5 МАТЭМАТЫКА I ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКI
1282.
Естественные науки
базис подготовки специалиста для органов и подраздел
ний по чрез
вычайным ситуациям
: материалы III Республиканской научно
практической
конференции курсантов, студентов, магистрантов и адъюнктов, Гомель, 1 апреля 2015 г. /
[редколлегия: П. В. Астахов (научный редактор), В. Н. Княгина, С. А. Чудиловская].
Гомель : ГГТУ
, 2015.
66 с. : ил., схемы ; 20 см.
В надзаголовке: Министерство по чре
вычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт МЧС Ре
публики Беларусь, Кафедра "Естественные науки".
Библиография в конце до
ладов.
50 экз.
ISBN 978
985
535
271
7.
[15
6726].
УДК [5+62+004](082)
502/504 Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў.
Пагрозы навакольнаму асяроддзю і абарона ад іх
1283.
Атлас охраняемых видов позвоночных животных, сосудистых растений, вод
о-
рослей
и грибов города Бреста
/ [А. В.
Абрамчук и др. ; под общей редакцией А. В. Абра
чука ; фото: А. В. Абрамчук, Н. А. Вахний, А. Т. Жуковский ; рису
ки: А. В. Абрамчук].
Брест : Альтернатива, 2015.
111 с. : ил., схемы ; 30 см.
Издано в рамках проекта
Брес
ского областного отделения Г
А "АПБ" "Охрана природы и экологическое образование в
горо
д-
ской среде".
Авторы указаны на 2
й с. обложки. Авторы также: Вахний А. А., Ва
ний Н. А.,
Жуковский А. Т., Сербун А. А.
Библиография: с. 111 (20 назв.).
Указатель названий
видов: с. 110.
150
экз.
ISBN 978
985
521
474
8.
[15
7240].
УДК [502.21+502.17](476.7
25)(084.4)
1284.
Вдовиченко, В. М.
Человек и мир : 2
й класс : рабочая тетрадь : пособие для уч
щихся
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / В. М. Вдовиченко, Т. А
. Ковал
чук.
Минск : ЮниПрессМаркет, 2015.
78, [1] с. : ил. ; 22 см.
(Серия "Рабочие тетр
ди").
На о
ложке авторы не указаны.
5000 экз.
ISBN 978
985
578
182
1.
[15
6554].
УДК [502+3+613](075.2=161.1)
1285.
Вдовиченко, В. М.
Человек и мир :
й класс : рабочая тетрадь : пособие для уч
щихся
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковал
чук.
Минск : ЮниПрессМаркет, 2015.
89, [1] с. : ил., схемы ; 22 см.
(Серия "Р
бочие
тетради").
5000 экз.
SBN 978
985
578
183
8.
[15
6435].
УДК [502+3+613](075.2=161.1)
1286.
Государственное научно
производственное объединение "Научно
практический
центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам"
Минск : Экоперспе
к-
тива, 2015.
31, [1] с. : ил.,
схемы ; 20 см.
Часть текста параллельно на русском и ан
лийском языках.
500 экз.
[15
6859].
УДК 502.211:[001.89:005.71]:001.32(476)

1287.
Дикая природа в городе
: охрана живой природы в городской среде / [текст:
А. В. Абрамчук ; фото: А. Абрамчук
и др. ; рисунки: А. В. Абрамчук].
Брест : Альтернат
ва,
2015.
33, [1] с., включая обложку : ил., схемы ; 29 см.
Перед выпускными данными з
главие: Дикая природа в городе: охрана живой природы в городской среде.
Издано в ра
ках проекта Брестского об
ластного отделения ГА "Ахова птушак Бацькаўшчыны" "О
рана
природы и экологическое образование в городской среде".
Фото также: Абрамчук С.,
Вахний Н., Воробей Н., Жуковский А., Уколов И., Ю
ко В.
300 экз.
ISBN 978
985
521
507
4.
[15
7241].
УДК [50
2.21+502.17](476.7
25)
1288.
Дудчик, Н. В.
Альтернативные биологические тест
модели в оценке риска возде
ствия фа
торов среды обитания / Н. В. Дудчик, Е. В. Дроздова, С. И. Сычик ; Министерство
здравоохранения Республики Беларусь, Республиканское унитарное
предприятие "Научно
практический центр гигиены".
Минск : БелНИИТ "Транстехника", 2015.
194 с. : ил.,
схемы ; 21 см.
Библиография: с. 165
194 (351 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
7110
09
4.
[15
6781].
УДК 502.175:574.21+614.7
1289.
Дылько, Г. Т
Человек и мир : 1
й класс [по программе 2015 г.] : практические
дания : для учащихся учреждений общего среднего образования / Г. Т. Дылько.
Минск :
Экоперспектива, 2015.
38, [1] с., [1] л. наклеек : ил. ; 29 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
469
482
5.
[15
6866].
УДК [502+3+613](076.52)
1290.
Лопух, П. С.
Человек и мир : 5
й класс : рабочая тетрадь / П. С. Лопух, О. В. Сарыч
ва,
Л. В. Шкель.
Минск : Аверсэв, 2015.
96 с. : ил., схемы ; 29 см.
(Рабочие те
ради).
35000 экз.
ISBN 978
985
19
1889
4.
[15
6973].
УДК [502+3+91](075.3)
1291.
Перспективы сохранения и рационального использования природных ко
м-
плексов особо охраняемых приро
ных территорий
: материалы Международной научно
практической конференции, посвященной 90
летию Березинского
зап
ведника и 20
летию
присвоения ему Европейского Диплома для охраняемых территорий, 26
29 августа 2015 г.,
д. Домжерицы, Республика Беларусь / [редколлегия: В. С. Ивкович (ответственный реда
тор)
др.].
Минск : Белорусский Дом печати, 2015.
375 с. :
ил., схемы ; 21 см.
Часть текста
на английском и белорусском языках.
В надзаголовке: Управление делами Президента
Республики Беларусь, Государственное природоохранное учреждение "Березинский би
о-
сферный заповедник", Национальная академия наук Беларуси,
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Библиография в конце
докл
дов.
150 экз.
ISBN 978
985
6995
62
3 (в пер.).
[15
6653].
УДК [502/504+574](476
751.2)(082)
1292.
Природопользование
: сборник научных труд
ов / Национальная академия наук
Беларуси, Государственное научное учреждение "Институт природопользования".
Минск,
[1996?]

29 см.
Основан в 1996 г.
ISSN 2079
3928.
Вып. 27 / [главный редактор А. К. Карабанов ; переводчик М. Ю. Козловская].
Стро
МедиаПроект, 2015.
240, [1] с. : ил., схемы ; 29 см.
Часть текста параллельно на ру
ском и английском языках.
Библиография в конце научных трудов.
110 экз.
[15
6671].
УДК 502/504(476)(082)
1293.
Синякевич, Н. И.
Выполни задания по предмету
"Человек и мир" : 2
й класс : п
о-
собие для учащихся учреждений общего среднего образования / Н. И. Синякевич.
Мозырь :
Белый Ветер, 2015.
86, [1] с., [2] л. наклеек : ил. ; 20 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
574
515
1.
[15
6447].
УДК [502+613+3](075
.2)
1294.
Трафимова, Г. В.
Человек и мир : 2
й класс : дневник наблюдений / Г. В. Траф
мова, С. А. Трафимов.
Минск : Аверсэв, 2015.
63 с. : ил. ; 22 см.
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1702
6.
[15
7019].
УДК [502+3+613](075.2)
51 Матэматыка
1295.
йчик, Н. Н.
Математика : домашние задания : 3
й класс : в 2 ч. / Н. Н. Агейчик.
Минск : Пачатковая школа, 2015

24 см.
(Моя рабочая тетрадь).
ISBN 978
985
565
197
1.
Ч. 1.
2015.
112 с. : ил.
4000 экз.
ISBN 978
985
565
192
6.
[15
7274
].
УДК 51(075.2)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;50 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;[составители: М. Н. Зубова и др.].
Могилев : Белорусско
Российский университет, 2015.
48 с., включая обложку ; 21 см.
Составители также: Орлова Т.
Ю., Плешкунова С. Ф.,
Пугин В. В.
Библиография: с. 48 (7 назв.).
115 экз.
[15
7386].
УДК 517.9(076.58)
1338.
Дудко, С. А.
Численные и аналитические методы современной математики : уче
методическое пособие по курсу "Высшая математика" / С. А. Дуд
ко, И. М. Дергачева ;
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Белорусский государстве
ный
университет тран
порта, Кафедра высшей математики.
Гомель : БГУТ, 2015
21 см.
ISBN 978
985
554
465
5.
Ч. 1.
2015.
117, [1] с.
блиография: с. 116 (5 назв.).
200 экз.
ISBN 978
985
554
464
8.
[15
7008].
УДК [517+519.6](075.8)
1339.
Лаптинский, В. Н.
Конструктивный анализ краевой задачи Валле
Пуссена для
линейного матричного уравнения Л
пунова второго порядка : [в 2 ч.] / В.
Н. Лаптинский,
А. И. Кашпар ; ... Белорусско
Российский университет.
Могилев : Бел
русско
Российский
университет, 2015.
21 см.
(Препринт / Институт технологии металлов Национальной
академии наук Беларуси ...).
Ч. 2.
2015.
39 с., включая обложку.
(... ; № 39).
Библиография: с. 38
(13 назв.).
35 экз.
[15
7188].
УДК 517.926/.927(0.036.4)
1340.
Сурин, Т. Л.
Сборник практических заданий по дополнительным главам матем
тического анализа / Т. Л. Сурин, Ж. В. Иванова, С. В. Шерегов ; Министер
ство образования
Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова,
Кафедра геометрии и математ
ческого анализа.
Витебск : ВГУ, 2015.
51 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 51 (8 назв.).
65 экз.
[15
7122].
УДК 517.3:5
17.53(076.58)
519.1 Камбiнаторны аналiз. Тэорыя графаў
1341.
Дискретная математика, алгебра и их приложения
: международная научная
конференция, 14
18 сентября 2015 г., г. Минск, Республика Беларусь : посвящается стол
тию
со дня рождения академика Д. А. Су
пруненко : тезисы докладов / [редакторы: И. Д. Супр
ненко, В. В. Лепин, О. И. Дугинов].
Минск : Институт математики НАН Беларуси, 2015.
171 с. ; 30 см.
Часть текста на английском языке.
В надзаголовке: Государс
венное
научное учреждение "Институт м
атематики Национальной академии наук Беларуси", Бел
о-
русский государственный университет.
Библиография в конце докладов.
110 экз.
ISBN 978
985
6499
86
2.
ISBN 978
986
6499
86
2 (ошибоч.).
[15
6676].
УДК [519.1+512](043.2)
519.6 Вылiчальная матэм
атыка. Лікавы аналіз
Гл. № 1338
52 Астраномiя. Астрафiзiка. Даследаванне касмiчнай прасторы. Геадэзiя
1342.
Галузо, И. В.
Астрономы и космонавты Беларуси / И. В. Галузо, В. А. Голубев,
А. А. Шимбалев ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебск
ий государс
венный университет им. П. М. Машерова.
Витебск : ВГУ, 2015.
75 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 73
74 (30 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
517
486
9.
[15
7143].
УДК [52+629.78](476)(092)
528 Геадэзiя. Тапографа
геадэзiчныя работы.
Аэракасмiчная здымка i фотаграмметрыя.
Дыстанцыйнае зандзiраванне. Картаграфiя
1343.
Сахаров, А. И.
Геодезия : практикум по выполнению практических и лаборато
ных
работ для учреждений среднего специального образования, реализующих образовател
ные
програм
мы среднего специального образования по специальности 2
74 05 01 "Мелиор
ция и
водное хозяйство" / А. И. Сахаров ; Министерство сельского хозяйства и продовольс
вия
Республики Беларусь, Учебно
методический центр Минсельхозпрода.
Минск : УМЦ Ми
сельхозпро
да, 2015.
131 с. : ил. ; 21 см.
Библиография в тексте.
16 экз.
ISBN 978
985
6880
16
5.
[15
7294].
УДК 528.7(076.532)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;51 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;53 Фiзiка
1344.
Централизованное тестирование. Физика
: полный сборник тестов, [предложе
ных аб
туриентам в 2010
2014 гг.] / Уч
реждение образования "Республиканский институт
контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь.
Минск : Аверсэв,
2015.
258, [2] с., [4] л. ил. : ил. ; 29 см.
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).
2500 экз.
ISBN 978
985
19
1796
5.
[15
7192].
УДК 53(075.3/.4)
Гл. таксама № 1314
531 Агульная механiка. Механiка цвёрдых цел
1345.
Анципорович, П. П.
Динамика машинного агрегата : методическое пособие для
студентов
заочников машиностроительных специальностей / П. П. Анципорович, В. К. Ак
лич,
Е. М. Дубовская ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национал
ный
технический университет, Кафедра "Теория механизмов и машин".
е изд., испра
в-
ленное и дополненное.
Минск : БНТУ, 2015.
31, [1] с. : ил. ; 21 см.
350 экз
ISBN 978
985
550
717
9.
[15
6856].
УДК 531.8:62(075.4)
532 Гідрамеханіка. Механіка вадкасцей і газу
1346.
Кравцов, А. М.
Гидравлика : практикум для студентов учреждений высшего
обр
зования группы специальностей 74 06 Агроинженерия, специальности 1
36 12 01
Проектирование и производство сельскохозяйственной техники / А. М. Кравцов, В. С. Ла
х-
маков, Е. В. Плискевич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет.
нск :
БГАТУ, 2015.
381 с. : ил., схемы ; 20 см.
Библиография: с. 380
381 (20 назв.).
98 экз.
ISBN 978
985
519
717
2.
[15
7359].
УДК 532(076.58)
539.3/.6 Супраціўленне матэрыялаў
1347.
Задания и методические указания к выполнению расчетно
проект
ировочных
работ по курсу "Сопротивление материалов" для студентов строительных специальн
стей
[в 2 ч.] / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный
технический университет, Кафедра сопротивления материалов и теоретической мех
ки ;
[составители: Соловей П. И., Хвис
вич В. М., Черноиван Н. В.].
Брест : БрГТУ, 2015
21 см.
Ч. 1.
2015.
57 с., включая обложку : ил.
85 экз.
[15
7093].
УДК 539.3/.6(075.8)
54 Хiмiя. Крышталяграфiя. Мiнералогiя
1348.
Атрахимович, Г
. Э.
Учебные материалы по химии для абитуриентов : учебно
методическое пособие / Г. Э. Атрах
мович, Л. И. Пансевич ; Министерство здравоохранения
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра
общей химии.
12
е изд.
инск : БГМУ, 2015.
89, [2] с. ; 20 см.
Библиография:
с. 5
6 (6 назв.), 90 (6 назв.).
120 экз.
ISBN 978
985
567
218
1.
[15
6596].
УДК 54(075.4)
1349.
Атрахимович, Г. Э.
Химия : практикум для подготовки к централизованному
тестированию / Г. Э. А
трахимович ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра о
щей химии.
е изд.
Минск : БГМУ, 2015.
226, [1] с. ; 20 см.
65 экз.
ISBN 978
985
219
8.
[15
6592].
УДК 54(075.4
1350.
Общая и неорганическая химия
: учебное руководство по курсу для студентов
нехимич
ских специальностей / [И. Е. Шиманович и др.] ; под редакцией И. Е. Шимановича ;
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный универс
тет
, Кафедра общей химии и методики преподавания химии.
е изд., исправленное и д
о-
полненное.
Минск : РИВШ, 2015.
112, [1] с. : ил. ; 21 см.
Авторы указаны на обор
те
титульного л. Авторы также: Богатиков А. Н., Вершель Е. Е., Красицкий В. А., Рагойша
А. А.,
Хвалюк В. Н.
Библиография: с. 112 (17 назв.).
300 экз.
ISBN 978
985
500
881
2.
[15
6544].
УДК [54+546](075.8)

55 Навукі аб Зямлі. Геалагічныя навукі
551 Агульная геалогiя. Метэаралогiя. Клiматалогiя.
Гiстарычная геалогiя. Стратыграфiя. Палеагеаграфiя
1366.
Актуальные проблемы наук о Земле. Геологические и географичес
кие исслед
о-
вания трансграничных реги
нов
: сборник материалов международного научно
практического
семинара, Брест, 21
25 сентября 2015 г. / [редколлегия: А. К. Карабанов (гл. ред.), М. А. Б
дасаров, В. С. Х
мич].
Брест : БрГУ, 2015.
251 с. : ил., схе
мы ; 21 см.
Часть текста
на польском и английском языках.
В надзаголовке: Государственное научное учреждение
"Институт природопользования НАН Беларуси", Брестский государственный университет
им. А. С. Пушкина.
Библиография в конце докладов.
100 экз
ISBN 978
985
555
363
3.
[15
7041].
УДК 551.1/.4(476
192.7)(082)
57 Бiялагiчныя навукi ў цэлым
1367.
Биология
: контрольные работы для слушателей подготовительного отделения /
[В. Э. Бутвиловский и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Бела
русь, Белору
ский государственный медицинский университет, Кафедра биологии.
е изд., переработа
ное.
Минск : БГМУ, 2015.
230 с. : ил. ; 20 см.
Авторы указаны на обороте титульн
го л.
Авторы также: Заяц Р. Г., Романова Т. Г., Сахно И. П., Семененя
Н. А., Якимова Е. Ф.
Библиография: с. 6 (14 назв.).
120 экз.
ISBN 978
985
567
228
0.
[15
6599].
УДК 57(075.4)
1368.
Биология для подготовительного отделения
: сборник задач : [для слушателей
подготов
тельных отделений / В. Э. Бутвиловский и др.]
; Министерство здравоохранения
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра
биологии.
е изд., исправленное.
Минск : БГМУ, 2015.
119, [2] с. : ил. ; 20 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:
Давыдов В. В., Заяц Р. Г., Рачко
в-
ская И. В.
Библиография: с. 120 (12 назв.).
95 экз.
ISBN 978
567
3.
[15
6603].
УДК 57(076.1)(075.4)
1369.
Бутвиловский, В. Э.
Биология : методические рекомендации для слушателей
очных подготовительных
курсов / В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов, Т. Г. Романова ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
ский университет, Кафедра биологии.
е изд., исправленное.
Минск : БГМУ, 2015.
151 с. : ил. ; 20 см.
Авторы 5
го изд.: Бутвиловский В. Э., Давыдов В. В., Заяц Р. Г.
Библиография: с. 15 (14 назв.).
155 экз.
ISBN 978
985
567
229
7.
[15
6601].
УДК 57(075.4)
1370.
Бутвиловский, В. Э.
Биология для вечерних подготовительных курсов : метод
ческие реком
ендации / В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов, Е. Ф. Якимова ; Министерство
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский униве
р-
ситет, Кафедра биологии.
е изд., исправленное.
Минск : БГМУ, 2015.
171, [1] с. :
ил. ; 20 с
м.
Библиография: с. 9
10 (14 назв.).
95 экз.
ISBN 978
985
567
227
3.
[15
6600].
УДК 57(075.4)
1371.
Лісаў, М. Д.
Сшытак для лабараторных і практычных работ па біялогіі для 6 класа :
дадатак да падручніка "Біялогія" для 6
га класа (аўтар М. Д. Ліс
аў) / М. Д. Лісаў, А. В. Бар
чэў
ская.
Мінск : Аверсэв, 2015.
32 с. : іл. ; 20 см.
(Рабочыя сшыткі).
На тытул
ным л.
і вокладцы: Біялогія. 6.
5500 экз.
ISBN 978
985
19
1710
1.
[15
6706].
УДК 57(076.53)
1372.
Лісаў, М. Д.
Сшытак для лабарато
рных і практычных работ па біялогіі для 10 кл
са :
дадатак да падручніка "Біялогія" для 10
га класа (пад рэдакцыяй М. Д. Лісава) : дап
можнік
для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з белар
скай мовай навучання / М. Д. Лісаў,
З. І. Шэлег.
е выд.,
перапрацаванае.
Мінск : Аверсэв, 2015.
46 с. ; 20 см.
(Раб
чыя
сшыткі).
На тытульным л. і вокладцы: Біялогія. 10.
2100 экз.
ISBN 978
985
1886
3.
[15
6558].
УДК 57(076.53)
1373.
Лисов, Н. Д.
Рабочая тетрадь по биологии для 6 класса : при
ложение к учебнику
"Биология" для 6
го класса (автор Н. Д. Лисов) / Н. Д. Лисов, Е. В. Борщевская.
Минск :
Аверсэв, 2015.
128 с. : ил. ; 20 см.
(Рабочие тетради).
На титульном л. и обложке:
Биология. 6.
25000 экз.
ISBN 978
985
19
1708
8.
[15
7020].
УДК 57(075.3)

577 Матэрыяльныя асновы жыцця. Бiяхiмiя. Малекулярная бiялогiя. Бiяфiзiка
1389
Биологическая химия
: курс лекций для студентов биологического факультета :
в 2 ч. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина.
Брест : БрГУ, 2014
2015.
20 см.
Авторы 1
й ч.: Артемук Е. Г., Корзюк О. В.
ISBN 978
985
555
217
9.
Ч. 2
: Динамическая биохимия / Е. Г. Артемук, О. В. Корзюк, Н. Ю. Колбас.
2015.
216 с. : ил., схемы.
Библиогр
фия: с. 213 (13 назв.).
150 экз.
ISBN 978
985
555
360
2.
[15
6836].
УДК 577.12(075.8)
1390.
Биохимия: студенту
заочнику
: лабораторный п
рактикум по дисциплине "Би
о-
химия" для студентов специальн
стей: "Биология", "Биоэкология" / [И. Б. Заводник и др.] ;
Гродненский госуда
ственный университет им. Янки Купалы.
Гродно : ГрГУ, 2015.
34 с. :
ил. ; 30 см.
Авторы указаны на обороте титульно
го л. Авторы также: Резяпкин В. И.,
Сушко Л. И., Чещевик В. Т.
65 экз.
ISBN 978
985
515
871
5.
[15
6975].
УДК 577.1(076.54)
1391.
Задачи и тестовые задания по биофизике
: практикум для студентов специал
ностей 1
31 01 01
02 "Биология", 1
33 01 01 "
Биоэкология" / Брестский государственный
университет им. А. С. Пушкина ; [авторы
составители: Н. Ю. Колбас, Т. А. Коваль].
Брест :
БрГУ, 2015.
101 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 92 (14 назв.).
99 экз.
ISBN 978
985
555
365
7.
[15
7039].
УД
К 577.3(076.58)
1392.
Ринейская, О. Н.
Биоорганическая химия : практикум для студентов медицинск
факультета иностранных учащихся по специальности 1
79 01 01 "Лечебное дело" / О. Н. Р
нейская, И. В. Романовский, Л. Э. Зайтуллаева ; Министерство здравоохр
анения Респу
лики
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра биоорганич
ской химии.
Минск : БГМУ, 2015.
95, [1] с. ; 30 см.
152 экз.
ISBN 978
985
567
244
0.
[15
6639].
УДК 577.1(076.58)
054.6
1393.
Ринейская, О. Н.
иоорганическая химия : практикум для студентов медицинск
факультета иностранных учащихся по специальности 1
79 01 07 "Стоматология" / О. Н. Р
нейская, И. В. Романовский, Л. Э. Зайтуллаева ; Министерство здравоохранения Респу
лики
Беларусь, Белорусский г
осударственный медицинский университет, Кафедра биоорганич
ской химии.
Минск : БГМУ, 2015.
83, [1] с. : ил. ; 30 см.
95 экз.
ISBN 978
985
567
245
7.
[15
6629].
УДК 577.1(076.58)
054.6
1394.
Ринейская, О. Н.
Биоорганическая химия : практикум для
студентов стоматологич
ского
факультета / О. Н. Ринейская, И. В. Романовский, Л. Э. Зайтуллаева ; Министерство
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский униве
р-
ситет, Кафедра биоорган
ческой химии.
Минск : БГМУ, 2015.
87 с. : ил. ; 30 см.
110 экз.
ISBN 978
985
567
243
3.
[15
6645].
УДК 577.1(076.58)
1395.
Ринейская, О. Н.
Биоорганическая химия = Bioorganic chemistry : практикум для
студентов
стоматологов [факультета иностранных учащихся] / О. Н. Ринейская, Е. М
. Ерм
о-
ленко ; [переводчики: О. Н. Ринейская, Е. М. Ермоленко, Н. И. Губкина] ; Министерство
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский униве
р-
ситет, Кафедра биоорганической х
мии.
Минск : БГМУ, 2015.
80, [1] с. : ил. ;
30 см.
Обложка и текст на английском языке.
96 экз.
ISBN 978
985
567
252
5.
[15
6644].
УДК 577.1(076.58)
054.6
1396.
Ринейская, О. Н.
Биоорганическая химия = Bioorganic chemistry : практикум
[к лабораторным занятиям : для студентов медицинского ф
акультета иностранных учащи
ся] /
О. Н. Ринейская, Е. М. Ермоленко ; [переводчики: О. Н. Ринейская, Е. М. Ермоленко] ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
цинский университет, Кафедра биоорган
ческой химии.
инск : БГМУ, 2015.
92, [1] с. ;
30 см.
Обложка и текст на английском языке.
60 экз.
ISBN 978
985
567
253
2.
[15
6640].
УДК 577.1(076.58)
054.6
58 Батанiка
1397.
Емельянов, Л. Г.
Зеленые оборотни : рассказы о хищных растениях / Л. Г. Емел
янов.
Минск : Четыре четверти, 2015.
183, [2] с., [1] л. ил. : ил. ; 20 см.
Библи
гра
фия: с. 182
183 (30 назв.).
300 экз.
ISBN 978
985
7058
28
0.
[15
6950].
УДК 581.137.2
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;58 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;59 Заалогiя
1398.
Каплич, В. М.
Мошки (Diptera: Simulidae) смешанных лесов Ев
ропы / В. М. Ка
лич,
Е. Б. Сухомлин, А. П. Зинченко ; под общей редакцией В. М. Каплича.
Минск : Новое
знание, 2015.
463 с. : ил., схемы ; 21 см.
Часть текста параллельно на русском и ан
лийском языках.
Резюме на английском языке.
Библиография: с
. 421
463.
100 экз.
ISBN 978
985
475
782
7.
[15
7304].
УДК 595.771:576.89(4)
6 ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКІ. МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ
60 Біятэхналогія
1399.
Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты
: сбо
ник
научных трудов / Национальная акад
емия наук Беларуси, Институт микробиологии, Бел
о-
русское общес
венное объединение микробиологов ...
Минск, 2007
21 см.
нован в 2007 г.
ISSN 2226
3136.
Т. 7 / ... Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований ; [редко
л-
легия:
Э. И. Коломиец (главный р
дактор) и др.].
Беларуская навука, 2015.
498, [1] с. :
ил.
Часть текста параллельно на русском и английском языках.
В надзаголовке тома
также: ГНПО "Химический синтез и биотехнологии".
Библиография в конце научных
трудов
150 экз.
В переплете.
[15
7028].
УДК 606:579.6(082)
1400.
Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты
: тезисы
докладов IX Международной научной конференции, посвященной 50
летию создания
Института микробиологии НАН Беларуси (Ми
нск, 7
11 сентября 2015 г.) / [организацио
ный комитет конференции: Э. И. Коломиец (председатель) и др.].
Минск : Беларуская
вука, 2015.
171, [1] с. : ил. ; 20 см.
Часть текста на английском и белорусском языках.
В надзаголовке: Национальная ака
демия наук Бел
руси, Отделение биологических наук,
ГНПО "Химический синтез и биотехнологии", Институт микробиологии, Белорусское
общественное объединение микробиологов.
Библиография в конце докладов.
Авто
р-
ский ук
затель: с. 170
172.
150 экз.
ISBN 9
78
985
08
1902
4.
[15
7048].
УДК 606:579.6(043.2)
1401.
Основы биотехнологического производства
: учебно
методическое пособие по
дисциплине "Биотехнология" для студентов, обучающихся по специальности 1
74 03 05
"Ветеринарная фармация", и слушателей ФПК
и ПК биологического профиля / [А. В. Зайц
ва
др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, В
тебская
государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра микробиологии и в
русологии.
Витебск : ВГАВМ, 2015.
72 с. :
ил., схемы ; 21 см.
Авторы указаны на обороте т
тульного л. Авторы также: Алешкевич В. Н., Вербицкий А. А., Даровских С. В., Корочкин Р. Б.,
Медведев А. П.
Библиография: с. 72 (15 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
512
836
7.
[15
7257].
УДК 60
7(075
.8)
61 Медыцынскія навукі
1402.
Новые исследования молодых ученых, 2015
: сборник научных работ / Мин
стерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медици
ский университет ; под редакцией А. В. Сикорского, О. К. Кулаги.
Минск
: БГМУ, 2015.
208, [1] с. : ил. ; 20 см.
Часть текста параллельно на русском и английском языках.
Библиография в конце научных работ.
55 экз.
ISBN 978
985
567
261
7.
[15
6614].
УДК 61(082)
611 Анатомiя. Анатомія чалавека. Параўнальная анатомi
1403.
Анатомия и физиология человека. Практикум
: учебное пособие для студентов
учрежд
ний высшего образования по специальности "Фармация" : в 2 ч. / [О. С. Никитина и
др.] ; под редакцией В. А. Переверзева ; Министерство здравоохранения Республики Бел
усь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра нормальной физи
о-
логии.
Минск : БГМУ, 2015
29 см.
Авторы указаны на обороте титульного л.
Авторы также: Кубарко А. И., Переверзев В. А., Харламова А. Н.
ISBN 978
985
567
292
1.
Ч. 1.
2015.
135 с. : ил.
Библиография: с. 134 (19 назв.), библиография в тексте.
175 экз.
ISBN 978
985
567
291
4.
[15
7340].
УДК [611+612](076.58)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;70 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;рия и медицина", "Ветеринарная фармация" / [Э. И. Веремей и др.] ; под редакцией Э. И. В
ремея.
Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
275, [6] с. : ил. ; 21 см.
Авторы указаны на
обо
роте титульного л. Авторы та
же: Журба В. А., Комаровский В. А., Лях А. Л., Руколь В. М.,
Семенов Б. С., Стекольников А. А.
Библиография: с. 277 (10 назв.).
600 экз.
ISBN 978
985
7133
25
3.
[15
6460].
УДК 619:636.1:617.3(075.8)
1493.
Оварелин
гонадорелин диацетат (GnRH) для стимуляции овуляции : улучше
ные показ
тели оплодотворяемости после однократного применения / [Представительство
АО "Ceva Sante Animale" (Французская Республика) в Республике Бел
русь].
[Минск : б. и.,
2015?].
[12] с., в
ключая обложку : ил., схема ; 29 см.
Библиография: с. 11
12 (18 назв.).
500 экз.
[15
7221].
УДК 619:615.256:636.2
1494.
Прид Дельта
: новая форма воспроизводства коров : оптимальная репродукти
в-
ность для эффективного воспроизводства / [Представитель
ство АО "Ceva Sante Animale"
(Французская Республика) в Республике Беларусь].
[Минск : б. и., 2015?].
[13] с.,
включая обложку : ил. ; 29 см.
Библиография: с. 13 (12 назв.).
500 экз.
[15
7225].
УДК 619:615.256:636.2
1495.
Шляхтунов, В. И.
Опред
еление категорий качества сельскохозяйственных живо
ных и их туш : учебно
методическое пособие для студентов биотехнологического факульт
та по специальн
стям: 1
74 03 01 "Зоотехния", 1
74 03 01 07 "Зоотехния" со специализацией
"Технология первичной перераб
отки продукции животноводства", 1
74 03 04 "Ветеринарная
санитария и экспертиза" и слушателей ФПКиПК / В. И. Шляхтунов, Л. В. Шульга, В. Н. Подрез ;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская гос
дарственная академия в
етеринарной мед
цины.
Витебск : ВГАВМ, 2015.
54 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 52 (14 назв.).
350 экз.
ISBN 978
985
512
842
8.
[15
7256].
УДК 619:614.31:637.5.04/.07(075.8)
1496.
Энзапрост
: натуральный простагландин : естественное уте
ротоническое и
лютеолитическое действие / [Представительство АО "Ceva Sante Animale" (Французская
публика) в Республике Беларусь].
[Минск : б. и., 2015?].
[9] с., включая обложку :
ил., схема ; 29 см.
Библиография: с. 9 (9 назв.).
500 экз.
[15
7223].
УДК 619:615.256:636.2
62 Iнжынерная справа. Тэхнiка ў цэлым
Гл. № 1282
620 Выпрабаваннi матэрыялаў. Таваразнаўства.
Сiлавыя станцыi. Агульная энергетыка
1497.
Лахвич, В. В.
Материаловедение : [пособие для курсантов, студентов и слушателей
учебны
х заведений Министерс
ва по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь] :
по специальностям 1
94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезв
чайных ситуаций",
94 02 02 "Пожарная и промышленная безопасность", 1
91 02 71 "Промышленная безопа
ность" / [Лахвич
В. В., Смиловенко О. О., Лосик С. А.] ; Министерство по чрезвычайным
туациям Республики Беларусь, Командно
инженерный институт.
Минск : КИИ, 2015.
279 с. : ил., схемы ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л.
Библиография:
с. 279 (15 назв.
).
Основные понятия и определения: с. 270
278.
99 экз.
ISBN 978
985
7018
85
7.
[15
7170].
УДК 620.22(075.8/.9)
1498.
Федоренчик, А. С.
Энергетическое использование древесной биомассы : практ
кум :
учебно
методическое пособие для студентов учрежде
ний высшего образования по спец
альности 1
46 01 01 "Лесоинженерное дело" специализации 1
46 01 01 01 "Технология лес
о-
промышленных производств", специальности 1
43 01 06 "Энергоэффективные технол
гии и
энергетический менеджмент" специализации 1
43 01 06 05
"Энергоэффективные технол
гии в
лесном комплексе", специальности 1
36 05 01 "Машины и оборудование лесного компле
са"
специализации 1
36 05 01 01 "Машины и оборудование лесной промышленности" / А. С. Фед
ренчик,
Д. В. Клоков, Е. А. Леонов ; Белорусский го
сударственный технологический униве
р-
ситет.
Минск : БГТУ, 2015.
211 с. : ил., схемы ; 20 см.
Библи
графия: с. 207
209
(34 назв.).
Глоссарий: с. 203
206.
100 экз.
ISBN 978
985
530
467
9.
[15
6785].
УДК 620.952:662.638(076.58)
Гл. таксама № 15
10
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;77 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;629 Тэхнiка сродкаў транспарту
629.3 Наземныя сродкi транспарту (акрамя рэйкавых)
1538.
Сидоров, С. А.
Современн
ые средства проведения испытаний транспортных
средств : учебно
методическое пособие по дисциплине "Испытания автомобилей" для ст
дентов специальности 1
37 01 02 "Автомобилестроение (по направлениям)" / С. А. Сидоров,
В. А. Кусяк ; Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский национальный
технический университет, Кафедра "А
томобили".
Минск : БНТУ, 2015.
28, [1] с. : ил.,
схемы ; 21 см.
100 экз.
ISBN 978
985
550
345
4.
[15
6843].
УДК 629.33.018(075.8)
1539.
Теория автомобилей и двига
телей
: лабораторный практикум : [для учащихся] /
Министерство образования Республики Беларусь, Филиал учреждения образования "Бел
о-
русский государственный технологический университет" "Витебский государственный те
х-
нологический колледж" ; [составитель: И. М
. Санюк].
Витебск : ВГТК, 2015.
35, [2] с. ;
21 см.
Библиография: с. 36 (6 назв.).
38 экз.
[15
7092].
УДК [629.33.016/.017+629.33
144](076.532)
629.4 Цяга цягнікоў на чыгунках. Рухомы састаў, лакаматывы.
Вагоны. Служба рухомага саставу
Гл. № 1
532
629.5 Водныя сродкі транспарту. Плывучыя сродкі. Суднабудаванне
1540.
Качанов, И. В.
Конструкция быстроходных судов. Экранопланы : пособие для
студентов специальности 1
37 03 02 "Кораблекрушение и техническая эксплуатация водного
транспорта" / И. В. Ка
чанов, Ю. П. Ледян, М. К. Щербакова ; под н
учной редакцией
И. В. Качанова ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национал
ный
технический университет, Кафедра "Кораблекрушение и гидравлика".
Минск : БНТУ,
2015.
71, [1] с. : ил. ;
21 см.
Библиография: с. 71 (11 назв.).
998 экз.
ISBN 978
985
550
344
7.
[15
7156].
УДК 629.5.01(075.8)
629.7 Авiяцыя i касманаўтыка. Лятальныя апараты.
Ракетная тэхнiка. Касмiчная тэхнiка
Гл. № 1342
63 Сельская гаспадарка. Лясная гаспадарка. Па
ляванне. Рыбная гаспадарка
630 Лясная гаспадарка
1541.
Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение
Мин
стерство лесного хозяйства Республики Беларусь.
[Минск : б. и., 2015?].
19, [3] с.,
включая о
ложку : ил., схемы ; 30 см
200 экз.
[15
6867].
УДК 630:658.115(476.1)
1542.
Ражкоў, Л. М.
Асновы вядзення лясной гаспадаркі і лесакарыстання : практыкум :
вучэбна
метадычны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па
спецыяльнасці 1
57 01 01 "Ахова навакольнага ася
роддзя і рацыянальнае выкарыстанне
прыродных рэсурсаў" / Л. М. Ражкоў, І. Ф. Ярошкіна ; Беларускі дзяржаўны тэхналагічны
ўніверсітэт.
Мінск : БДТУ, 2015.
135, [2] с. : іл., схемы ; 21 см.
Бібліяграфія: с. 136
(10
назв.).
75 экз.
ISBN 978
985
530
451
8 (у пер.).
[15
7014].
УДК 630(076.58)

Витеб
ская государственная акад
мия ветеринарной медицины.
Витебск : ВГАВМ, 2015.
42 с. ;
21 см.
Библиография: с. 40 (10 назв.).
700 экз.
ISBN 978
4.
[15
72
55].
УДК 636.4.08(075.4)
637 Прадукты жывёлагадоўлi і палявання
1577.
Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья
: сборник н
учных трудов / Национальная академия наук Беларуси, Научно
практический центр Наци
о-
нальной академии наук Беларуси п
о продовольствию, РУП "Институт мясо
молочной пр
о-
мышленности" ; научный редактор А. В. Мелещеня.
Минск : Институт мясо
молочной
промышленности, 2006
29 см.
Вып. 1
4 вышли без сведений о номере выпуска.
Вып. 1 вышел под общим заглавием: Актуал
ьные вопросы переработки молочного сырья.
ISSN 2220
8755.
Вып. 9 : 2014.
2015.
192 с. : ил., схемы.
Часть текста параллельно на русском и
английском языках.
Резюме на английском языке.
Библиография в конце научных
дов.
100 экз.
[15
6669]
УДК 637.1/.5(082)
1578.
Этапы большого пути
: [к 180
летию предприятия] / Слонимский мясокомбинат ;
[составитель: Т. В. Белова ; авт
ры текстов: Т. В. Белова, Н. В. Степочкина ; редколлегия:
А. И. Кавецкий и др. ; фото: А. Ф. Кренть, В. Н. Николайчик].
Минск : Беловагрупп, 2015.
186, [7] с. : ил. ; 30 см.
1000 экз.
ISBN 978
985
90354
6 (в пер.).
[15
6969].
УДК 637.5:658.114.45(476.6
21Слоним)(091)
64 Хатняя гаспадарка. Дамаводства. Камунальна
бытавая гаспадарка
1579.
Працоўнае навучанне
абслуговая праца : вучэбны дапаможнік для 7
га класа
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / [C. І. Сталярова і інш.] ;
пад рэдакцыяй С. І. Сталяровай.
Мінск : Нацыянальны інстытут ад
кацыі, 2015.
215 с. :
іл., схемы ; 22 см.
Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама:
Бабровіч Г. А., С
соева І. А., Юрчанка Н. А.
5630 экз.
ISBN 978
985
559
507
7 (у пер.).
[15
6509].
УДК 64(075.3=161.3)
Гл. таксама № 1089
641/642 Харчаванне. Гатаванне ежы. Посуд. Прыманне
ежы
1580.
Кухня стран Европейского союза
: книга кулинарных рецептов / [иллюстратор
Андрей Дорохин ; составитель Н
дежда Филатова].
Минск : Ковчег, 2015.
61 с. : ил. ;
30 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
7137
13
8.
[15
6776].
УДК 641.56(4
672ЕС)(083
.12)
1581.
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обществе
ного питания всех форм собстве
ности
/ Министерство торговли Республики Беларусь ;
[разработчики: Ве
жбицкая В. Д., Корольчик Т. А.].
Минск : Научно
информационный
центр
БАК,
2015.
485 с. : ил. ; 29 см.
99 экз.
ISBN 978
985
6081
45
6.
[15
6505].
УДК 641.55(083.12)
1582.
Сборник технологических карт кондитерских и булочных изделий
: для торговых
объектов общественного питания / Министерство торговли Республики Беларусь
, ООО "Нау
информационный центр
БАК" ; [составители: Н. В. В
силькова и др.].
Минск : НИЦ
БАК, 2015.
735 с. ; 29 см.
Составители также: Гуринович Н. П., Демиденко В. А., Ероф
енко В. Ф., Корол
чик Т. А., Пономарева Н. А., Субботина А. Н., Таболи
ч И. И.
99 экз.
ISBN 978
985
6081
46
3.
[15
6797].
УДК [641.85:664.6]:642.5(083.12)
1583.
Сборник технологических карт на кулинарную продукцию общественного
питания
: в 2 т. / Министерство торговли Республики Беларусь.
Минск : Редакция журн
ла
ермес", 2015.
27 см.
750 экз.
ISBN 978
985
6052
28
9 (в пер.).
Т. 1.
577 с.
ISBN 978
985
6052
29
6.
[15
6771].
УДК 641.55:642.5(083.12)
1584. Т. 2.
527 с.
ISBN 978
985
6052
30
2.
[15
6772].
УДК 641.55:642.5(083.12)

65 Кiраванне прадпр
ыемствамi. Арганiзацыя вытворчасцi, гандлю i транспарту
654 Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплуатацыя)
1585.
Белорусский профессиональный союз работников строительства и промы
ленности строительных материалов.
Телефонный справочн
ик / Белорусский профсоюз
работников строительства и промышленности строительных матери
лов.
Минск : Проф
Пресс, 2015.
95 с. ; 21 см.
20 экз.
[15
6916].
УДК 654.15(476)(058.7):69
1586.
Брест. Исполнительный комитет.
Телефонный справочник Брестско
го го
полкома.
Брест : Альтернатива, 2015.
359 с. ; 21 см.
Указатели алфавитный, алф
витно
предметный: с. 319
359.
1000 экз.
ISBN 978
2 (в пер.).
[15
6752].
УДК 654.15(476.7
25)(058.7):352.075.2
1587.
Верхнедвинск, 2015
: телеф
онный справочник : [по состоянию на 06 августа 2015 г. /
РУП "Белтелеком"].
Минск : Типография Макарова и К, 2015.
220 с. ; 20 см.
2000 экз.
ISBN 978
985
7080
05
2.
[15
6873].
УДК 654.15(476.5)(058.7):[334.7+338.46]
1588.
Гомельский филиал РУП
"Белтелеком"
: 20 лет на связи с миром / Белтелеком ;
[под общей редакцией А. А. Радчикова ; фото В. Г. Кравченко, И. М. Притыченко, А. А. Г
расименко].
Гомель : Редакция газеты "Гомельская праўда", [2015?].
59 с., включая
ложку : ил. ; 30 см.
100
экз.
[15
6826].
УДК 654.14/.15:658.115(476.2
25)(091)
1589.
Контакт! Орша, 2015/16
: телефонный справочник : [по состоянию на 12.08.2015 /
состав
тели: Богатырева А. и др. ; фото: Сергей Слепцов].
е изд.
Минск : Белфакта
Медиа, 2015.
87 с., [1]
л. ил. : ил., фот., схемы ; 24 см.
Словарь
указатель: с. 5
14.
Регистры сфер деятельности, фирм: с. 17
74.
2000 экз.
ISBN 978
985
7010
74
5.
[15
7133].
УДК 654.15(476.5
21Орша)(058.7):[334.7+338.46]
1590.
Контакт! Полоцк, 2015
: Новополоцк : т
елефонный справочник : [по состоянию
на 17.04.2014 / составители: Богатырева А. и др. ; фото: Дыбовский А. Л.].
е изд.
Минск : Бе
факта Медиа, 2015.
111 с., [1] л. ил. : ил., фот. ; 24 см.
Словарь
указатель:
16.
Регистры сфер деятельности,
фирм: с. 19
102.
3500 экз.
ISBN 978
985
7010
67
7.
[15
7136].
УДК 654.15(476.5)(058.7):[334.7+338.46]
1591.
Телефонный справочник
/ [Белорусский профсоюз работников строительства и
промстройматериалов].
Минск : Проф
Пресс, 2015.
23 с. ; 15х21
см.
150 экз.
[15
6691].
УДК 654.15(476)(058.7):331.105.445:691
655 Паліграфічная прамысловасць. Выдавецкая справа. Кніжны гандаль
1592.
Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в конте
сте
кросскультурных коммуникаций XXI века
материалы международного форума, 3
6 се
тября
2015.
Минск : БГТУ, 2015.
340 с. : ил., схемы ; 20 см.
Часть текста на белору
ском и украинском языках.
Заглавие обложки: Международный форум: "Скорино
ские
чтения 2015: книгоиздание и книгораспростране
ние в контексте кросскультурных коммун
каций XXI века".
В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Бел
о-
русский государственный технологический университет.
Библиография в конце до
ладов.
50 экз.
ISBN 978
985
530
484
6.
[15
6787
].
УДК [655.4/.5+655.15](476)(082)
656 Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь
1593.
Петровец, В. Р.
Транспортная логистика : курс лекций для студентов учреждений
образования по специальности 1
74 06 06 Материально
техническое обеспечен
ие агропр
о-
мышленного комплекса / В. Р. Петровец, В. А. Гайдуков, А. Н. Шершнев ; Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образов
ния,
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академи
я.
Горки :
БГСХА, 2015.
63 с. : схемы ; 21 см.
Библиография: с. 62 (9 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
467
567
1.
[15
7322].
УДК 656.07:005.932(075.8)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;84 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;656.1 Дарожны (бязрэйкавы) транспарт
1594.
Аудит безопасности дорожного движения
/ [Д. В. Капс
кий и др.] ; научный
редактор Д. В. Капский ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,
Белорусский государс
венный университет транспорта.
Гомель : БГУТ, 2015.
426, [2] с. :
ил., схемы ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного
л. Авторы также: Аземша С. А.,
Артюшевская С. Н., Ермакова Н. С., Коржова А. В., Кузьменко В. Н., Мозалевский Д. В.,
Полховская А. С., Скирковский С. В.
лиография: с. 190
197 (96 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
554
393
1 (в пер.).
[15
6456].
УДК
656.11.08:005.6
1595.
Бершадский, В. Ф.
Правила дорожного движения : учебник для учащихся учре
дений о
разования, реализующих образовательные программы профессионально
технического
и среднего специального образования / В. Ф. Бершадский, Н. И. Дудко, В. И.
Дудко.
Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
389 с. : ил. ; 21 см.
500 экз.
ISBN 978
985
7133
32
1.
[15
7269].
УДК 656.11.05(476)(075.32)
1596.
Правила дорожного движения
: с иллюстрациями и комментариями : с измен
ниями и дополнениями согласно Указов Пр
езидента Республики Беларусь: № 526 от 18 октября
2007 г. ... № 483 от 13 октября 2014 г. : согласовано с Управлением ГАИ МВД Респу
лики
Беларусь / [составитель Жданович Валентина Николаевна].
Минск : Литера Гранд, 2016.
63, [2] с., включая обложку : и
л. ; 28 см.
На титульном л. и обложке: Республика Бел
русь.
На обложке: просто и доступно.
7000 экз.
ISBN 978
1.
[15
6750].
УДК 656.11.05(476)(083.131)
1597.
Сосно, М. М.
Полный учебный комплект для обучения Правилам дорожного движ
ния
Республики Беларусь : [с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 16 января
2015 г.] : согласовано с УГАИ МОБ МВД Республики Беларусь / М. М. Сосно, В. Г. Пиул
ский.
Минск : Харвест, 2015.
272 с. : ил. ; 21 см.
10000 экз.
ISBN 978
985
18
3759
1.
[15
6957].
УДК 656.11.05(476)(03)
656.2/.4 Рэйкавы транспарт. Чыгуначны рух
1598.
Брестский железнодорожный вокзал. Между Западом и Востоком
= Brest
Railway Station. Between West and East / [автор концепции и текста А. М. Суворов ; фото:
В. Байковский, А. М. С
воров].
Брест : Полиграфика, 2015.
175 с. : ил, схемы. ; 29 см.
Часть текста параллельно на русском и английском языках.
2000 экз.
ISBN 978
985
7099
06
1 (в пер.).
[15
6987].
УДК 656.211(476.7
25)(091)
Гл. таксама № 15
32
657 Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік
1599.
Бухгалтерское лето без проблем
: практическое пособие [от редакции журнала
"Главный Бухгалтер" / В. Е. Сузанский и др.].
Минск : Агентство Владимира Гревцова,
2015.
175 с., [2] л. ил. ; 27 см.
Авторы указан
ы на обороте т
тульного л. Авторы также:
Анищенко В. С., Выдрич А. Н., Капыльская Л. И., Курская Н. А., Раковец В. В., Статкевич В. Г.,
Толкун И. Д.
250 экз.
ISBN 978
985
7098
07
1.
[15
6415].
УДК 657.22(476)
1600.
Лемеш, В. Н.
Практический аудит :
пособие : [для студентов и магистрантов] /
В. Н. Лемеш ; Министерство образ
вания Республики Беларусь.
Минск : БГАТУ, 2015.
266 с. : схемы ; 20 см.
Библиография в тексте.
99 экз.
ISBN 978
985
519
719
6.
[15
7361].
УДК 657.6(075.8)
1601.
Мет
одические рекомендации по планированию, учету, калькулированию
себестоимости работ и формированию финансовых результатов организациями,
осуществляющими строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользов
ния
/ [Министерство транспорта и к
оммуникаций Республики Беларусь].
Минск :
БелдорНИИ, 2014.
91 с. ; 29 см.
Библиография: с. 88
91 (68 назв.).
54 экз.
[15
6980].
УДК 657.47:625.7/.8(083.131)

1602.
Папковская, П. Я.
Теория бухгалтерского учета : учебник для студентов высших
учеб
ных заведений по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / П. Я. Папко
ская.
е изд., стереотипное.
Минск : Информпресс, 2015.
251 с. : схемы ; 20 см.
200 экз.
ISBN 978
985
510
190
2.
[15
7324].
УДК 657.22:005.1(075.8)
1603.
Теор
етические основы бухгалтерского учета и анализа
: практикум для реал
зации содержания образовательных программ высшего образования 1
й ступени / Белкоо
союз, Белорусский торгово
экономический университет потребительской кооперации,
Кафедра бухгалтерского у
чета ; [автор
составитель А. В. Змиевский].
Гомель : БТЭУПК,
2015.
43 с. ; 21 см.
Библиография: с. 39
41.
70 экз.
ISBN 978
985
540
270
2.
[15
6807].
УДК [657+658:005.52](076.58)
1604.
Чернюк, А. А.
Корреспонденция счетов в бюджетных организац
иях : (валюта,
платежные карточки, расчеты с персоналом и другое) : практическое пособие / А. А. Че
нюк.
Минск : Изд
тельский дом Гревцова, 2015.
123 с. ; 20 см.
Библиография: с. 8
14
(77 назв.).
500 экз.
ISBN 978
985
90335
7.
[15
6883].
УД
К 657.4:658.115
658 Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў
1605.
Воробьев, И. П.
Организация производства и управление хозяйственными риск
ми :
курс лекций / И. П. Воробьев, Е. И. Сидорова, А. Н. Сидоров.
Минск : Беларуская н
вука,
2015.
177, [2] с. ; 21 см.
Библиография: с. 179 (13 назв.).
300 экз.
ISBN 978
985
08
1891
1 (в пер.).
[15
7042].
УДК [658.5:005.334+005.93](075.8)(075.32)
1606.
Горжанов, В. В.
Электрофизические методы и приборы контроля качества : лаб
о-
раторный
практикум : учебно
методическое пособие для студентов учреждений высшего
образования по спец
альности 1
54 01 03 "Физико
химические методы и приборы контроля
качества продукции" / В. В. Горжанов, К. П. Колногоров ; Белорусский государственный
технологичес
кий университет.
Минск : БГТУ, 2015.
96 с. : ил., схемы ; 20 см.
лиография: с. 96 (13 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
530
448
8.
[15
6650].
УДК 658.562.4:620.168.373(076.58)
1607.
Криворотько, Ю. В.
Анализ производственно
хозяйственной деятел
ьности пре
д-
приятий транспортной логистики : учебно
методические рекомендации : [для студентов и
слушателей факультета повышения квалификации] / Ю. В. Криворот
ко, К. А. Шиманский ;
БИП
Институт правовед
ния.
Минск : БИП
Институт правоведения, 2015.
1 с. : ил. ;
21 см.
Библиография: с. 70 (17 назв.).
150 экз.
ISBN 978
1.
[15
6814].
УДК 658.7:005.52:004(075.8/.9)
1608.
Логистика складирования
: практикум для реализации содержания образов
тельных программ высшего образования 1
й с
тупени и переподготовки руководящих рабо
ников и специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский торгово
экономический университет
потребительской кооперации, Кафедра коммерции и логистики ; [автор
составитель: А. П. Г
ников].
Гомель : БТЭУПК, 2015.
231 с.
: ил., схемы ; 21 см.
Библиография:
с. 192
198.
Глоссарий: с. 184
191.
75 экз.
ISBN 978
985
540
238
2.
[15
6806].
УДК 658.78:005.932(076.58)
1609.
Промышленная безопасность
: курс лекций в 3 ч. / В. П. Артемьев [и др.] ;
Министерство по чрезвыч
айным ситуациям Республики Беларусь, Командно
инженерный
ститут.
Минск : КИИ, 2015

21 см.
Авторы также: Бирюк В. А., Осяев В. А.,
тухов С. М.
ISBN 978
985
7018
92
5.
Ч. 1 : Основы промышленной безопасности.
2015.
59 с.
Библиография
: с. 55
57
(41 назв.).
320 экз.
ISBN 978
985
7018
90
1.
[15
7166].
УДК [628.5+658.345.8+351.824.1](075.8)
1610. Ч. 2 : Объекты котлонадзора, грузоподъемные машины и аттракционы.
2015.
289 с. : ил., схемы.
Библиогр
фия: с. 286
288 (42 назв.).
230 экз.
ISBN 978
985
7018
91
8.
[15
7168].
УДК [628.5+658.345.8+351.824.1](075.8)
1611.
Финансово
аналитическая деятельность в организации
: практикум для реал
зации содержания образовательных программ высшего образования 2
й ступени / Белкоо
союз
, Белорусский торгово
экономический университет потребительской кооперации,
Кафедра банковского дела, анализа и аудита ; [авторы
составители: И. И. Кикоть, И. Н. Нов
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;87 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;с. 66
67 (12 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
540
246
7.
[15
6995].
ДК 663/664:[634+635]:005.936.43(075.8/.9)
663 Прамысловая мікрабіялогія. Прамысловая мікалогія.
Тэхналогія брадзільнай вытворчасці. Прамысловая ферментацыя.
Піваварная прамысловасць. Вытворчасць алкагольных напіткаў
1618.
Андреева, А.
К осеннему столу :
эногастрономический каталог / [Арина Андреева,
Сергей Мельниченко ; редакционный совет: Валерия Скороходова, Юлия Походня ; фот
о-
граф Никита Баленок].
Минск : Стол Медиа, [2015?].
71 с. : ил. ; 25 см.
Перед вып
скными данными заглавие: Эногастрономиче
ский каталог "К осеннему столу".
Авторы
указаны перед выпускными данными.
3000 экз.
[15
7243].
УДК 663.2/.5(085.2)
1619.
Дорожная карта (концепция развития) холдинга по производству алкогол
ь-
ной продукции с управляющей компанией
открытым акционерн
ым обществом
"Минск Кристалл"
[Минск : б. и., 2015?].
39 с. : ил., схемы ; 21х30 см.
40 экз.
[15
6504].
УДК 663.2/.5:658.115.31(476
25)
1620.
Дорожная карта (концепция развития) холдинга по производству алкогол
ь-
ной продукции с управляющей компан
ией
открытым акционерным обществом
"Минск Кристалл"
[Минск : б. и., 2015?].
40 с., включая обложку : ил., схемы ; 21х30 см.
40 экз.
[15
6502].
УДК 663.2/.5:658.115.31(476
25)
1621.
Пауза с ароматом кофе
/ [подготовка текста: М. Дыгун, Е. Дедко
ва].
Мозырь :
Образовательно
консультационный центр "Позитивная жизнь", 2015.
70, [1] с. : ил. ;
14х15 см.
99 экз.
ISBN 978
985
7129
02
7 (в пер.).
[15
7302].
УДК 663.938
665 Маслы. Тлушчы. Воскі. Клеючыя рэчывы. Смолы. Камедзі
1622.
Белнефтехи
м
/ Белорусский государственный концерн по нефти и химии.
[Минск : б. и., 2015?].
13, [5] с., включая обложку : ил. ; 30 см.
500 экз.
[15
6417].
УДК 665.6/.7.013:658.114.5(476)
666 Шкляная прамысловасць.
Керамiчная прамысловасць. Вытворчасць вяж
учых
1623.
Бессер
Бел
: производство и продажа изделий из вибропрессованного бетона :
20 лет пре
приятию.
[Минск : б. и., 2015?].
11, [7] с., включая обложку : ил. ; 30 см.
1000 экз.
[15
7210].
УДК [666.97+69]:658.114.44(476)
1624.
ОАО "Минский
комбинат силикатных изделий"
: 120 лет : вместе мы построим
дом!.
[Минск : б. и., 2015].
18 с., включая обложку : ил. ; 30 см.
1000 экз.
[15
6798].
УДК 666.965:658.114.45(476
25)(091)
1625.
Павлюкевич, Ю. Г.
Технология и оборудование производства
стеклянных изд
лий :
лабораторный практикум : учебно
методическое пособие для студентов учреждений высш
го
образования по специальности 1
25 01 07 "Экономика и управление на предпр
ятии"
25 01 07 26), 1
25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (1
25 01 08
03 14), 1
26 02 02
"Менеджмент" (1
26 02 02
03 02), 1
26 02 03 "Маркетинг" (1
26 02 03 16) / Ю. Г. Павлюк
вич,
Л. Ф. Папко ; Белорусский государственный технологический университет.
Минск :
БГТУ, 2015.
96, [1] с. : ил. ; 20 см.
Библиография
: с. 94
95 (22 назв.).
80 экз.
SBN 978
985
530
465
5.
[15
6481].
УДК 666.1.03(076.58)
67/68 Розныя галiны прамысловасцi i рамёстваў. Дакладная механіка
676 Цэлюлозна
папяровая прамысловасць
1626.
Губарев, А. А.
Материалы упаковочного производства
: лабораторный практикум :
учебно
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по специ
ности 1
47 02 01 "Технология полиграфических производств" / А. А. Губарев, М. А. Зильбер
лейт,
А. Ф. Мануленко ; Белорусский государственный техн
ологический университет.
Минск : БГТУ, 2015.
158, [1] с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 154 (17 назв.).
80 экз.
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;88 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;— ISBN 978
985
530
443
3.
[15
6649].
УДК 676.2/.8.017(076.58)
1627.
Черная, Н. В.
Технология производства щелочной целлюлозы : учеб
ное пособие
для ст
дентов учреждений высшего образования по специальности "Химическая технология
переработки древесины" : в 2 ч. / Н. В. Черная, Н. В. Жолнерович ; Белорусский государс
венный технологический университет.
Минск : БГТУ, 2015.
20 см.
50
экз.
ISBN 978
985
530
455
6.
Ч. 1.
268 с. : ил., схемы.
Библиография: с. 256
265 (100 назв.).
ISBN 978
985
530
456
3.
[15
6478].
УДК 676.164(075.8)
1628. Ч. 2.
205 с. : ил., схемы.
Библиография: с. 194
203 (100 назв.).
ISBN 978
985
530
57
0.
[15
6479].
УДК 676.164(075.8)
678 Прамысловасць высокамалекулярных рэчываў.
Гумавая прамысловасць. Прамысловасць пластмас
1629.
Долинская, Р. М.
Технология и оборудование синтеза и переработки полимеров :
учебно
методическое пособие для студенто
в специальностей 1
25 01 07 "Экономика и
управление на предприятии" (специализации 1
25 01 07 24 "Экономика и управление на
предприятии химической промышленности"); 1
25 01 08
03 "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих и некоммерческих организац
иях" (специализации 1
25 01 08
03 13
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих и некоммерческих организациях в х
мической промышленности"); 1
26 02 02 "Менеджмент" (специализации 1
26 02 02
03 01
"Менеджмент в химической промышленности"); 1
26 02
03 "Маркетинг" (специализации
26 02 03 15 "Маркетинг в химич
ской промышленности") / Р. М. Долинская ; Белорусский
государственный технологический университет.
Минск : БГТУ, 2015.
220 с. : ил.,
схемы ; 21 см.
Библиография: с. 216 (11 назв.).
120
экз.
ISBN 978
985
530
483
9.
[15
7273].
УДК 678.02:658.567.1(075.8)
1630.
Липлянин, П. К.
Оборудование и основы проектирования заводов резиновой
промышленности : учебно
методическое пособие для студентов учреждений высшего
обр
зования по специальнос
ти 1
48 01 02 "Химическая технология органических веществ,
материалов и изделий" специализ
ции 1
48 01 02 05 "Технология переработки эластомеров" /
П. К. Липлянин, К. В. Вишневский ; Белорусский государственный технологический универс
тет.
Минск : БГТУ,
2015.
114, [1] с. : ил., схемы ; 20 см.
Библиография: с. 113
(13 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
530
470
9.
[15
6480].
УДК 678.074.05(075.8)
681.5 Аўтаматыка. Сістэмы аўтаматычнага кіравання і рэгулявання.
Інтэлектуальная тэхніка. Тэхналогія кірав
ання.
Абсталяванне сістэм кіравання. Тэхнічная кібернетыка
Гл. № 1504
687 Швейная прамысловасць. Вытворчасць адзення. Індустрыя прыгажосці
1631.
Трутченко, Л. И.
Конструирование швейных изделий : пособие для студентов
высших учебных заведений, обуча
щихся
по специальности 1
50 01 02 "Конструирование и
технология швейных изделий" / Л. И. Трутченко ; Министерство образования Республики
Беларусь, Витебский государственный технологический университет.
Изд. 2
е, стере
о-
типное.
тебск : ВГТУ, 2015.
235 с.
: ил., схемы ; 21 см.
Библиография: с. 232
235
(66 назв.), библиография в тексте.
300 экз.
ISBN 978
985
481
383
7.
[15
7091].
УДК 687.016.5(075.8)
69 Будаўнiцтва. Будаўнiчыя матэрыялы. Будаўнiча
мантажныя работы
1632.
Альбом схем, определяющих по
следовательность действий при осуществл
нии инв
стиционного проекта в строительстве, раскрывающих основные стадии этого
процесса (от инвестиционного замысла до внедрения в эксплуатацию построенного
объекта и его государственной регистрации) и установленные
законодательством тр
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;90 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;комплекса Республики Беларусь, Кафедра "Промышленные и гражданские сооруж
ния".
Гомель : БГУТ, 2015.
68, [2] с. ; 20 см.
Библиография: с. 70 (9 назв.).
125 экз.
ISBN 978
985
554
459
4.
[15
6802].
УДК 69.059.1
4(075.8)
Гл. таксама № 1534
691 Будаўнiчыя матэрыялы
1643.
Тур, В. В.
Контроль соответствия прочности бетона на сжатие : (комментарий к
положениям EN 206:2013 "Бетон
требования, свойства, производство и соответствие") /
В. В. Тур, Э. Щыгельска ; [под ре
дакцией В. В. Тура].
Минск : Медиагруппа "АРТ Пр
стиж", 2015.
123 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография: с. 121
123 (42 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
90278
4.
[15
6462].
УДК [691.32:620.1]:539.4
1644.
Цементные сухие строительные смеси
: инн
овации в производстве и примен
нии :
[прои
водственно
практическое пособие] / Дубровина Г. Г. [и др.].
Минск : Ковчег, 2015.
247 с. : ил. ; 26 см.
Авторы также: Гончаров Ю. А., Губская А. Г., Назаров Д. В.
Библиография: с. 231
232.
1000 экз.
IS
BN 978
985
7121
95
3 (в пер.).
[15
6534].
УДК 691.58
405.5
697 Ацяпленне, вентыляцыя i кандыцыянiраванне паветра ў будынках
1645.
Вентиляция
: лабораторный практикум для студентов очной и заочной форм
об
чения специальности 1
70 04 02 "Теплогазоснабжен
ие, вентиляция и охрана воздушного
бассейна" / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный
технический университет, К
федра "Теплогазоснабжение и вентиляция" ; [составители:
Л. В. Борухова, А. С. Шибеко].
Минск : БНТУ, 2015.
79, [1] с. : ил. ; 21 см.
Библи
о-
графия: с. 75 (9 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
550
278
5.
[15
7159].
УДК [697.9+628.83](076.58)
1646.
Правила пользования тепловой энергией
: [утверждено Министерством экон
о-
мики Ре
публики Беларусь 19.01.06 : вступ
или в силу с 06.03.06] / Министерство экономики
Республики Беларусь.
Минск : Энергопресс, 2015.
37, [1] с. ; 20 см.
99 экз.
ISBN 978
985
7109
19
7.
[15
6581].
УДК 697.34(476)(083.131)
699.8 Мерапрыемствы па абароне будынкаў.
Супрацьаварыйныя м
ерапрыемствы. Меры перасцярогі
1647.
Открытое акционерное общество "Белтеплоизоляция"
: качество, проверенное
временем : [50 лет / авторы текстов: Н. В. Девиер и др. ; составители: Н. В. Девиер и др. ; ф
то:
В. В. Добриян].
Минск : СтройМедиаПроект, 2015
88 с. : ил., фот., схемы ; 29 см.
Перед выпускными данными заглавие: Открытое акционерное общество "Белтеплоизол
ция".
Качество, проверенное временем.
Авторы текстов также: Бусько А. В., Кирщеня И. Б.,
Наруцкий Н. П.
Составители также: Басовская
М. А., Бусько А. В., Косолапов А. Н.,
Наруцкий Н. П., Федоринчик В. Г.
220 экз.
ISBN 978
985
7091
50
8.
[15
6423].
УДК 699.86:658.114.4(476)
7 МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ. ВІДОВІШЧЫ. СПОРТ
7.0 Агульныя пытаннi мастацтва
1648.
Грачева, О. О.
Искусство : отече
ственная и мировая художественная культ
ра :
й класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общего среднего образов
ния с белорусским и русским языками обучения / О. О. Грачева, Ю. Ю. Захарина, С. И. Ко
л-
бышева.
Минск : Аверсэв, 2015.
109
с. : ил. ; 24 см.
(Рабочие тетради).
40000 экз.
ISBN 978
985
19
1890
0.
[15
6497].
УДК 7(100).03(075.3=161.3=161.1)
1649.
Жыццё без межаў
: галерэя творчых партрэтаў / Дзяржаўная ўстанова "Мінскі
абласны цэнтр народнай творчасці" ; [аўтар ідэі і
ўвасабляльнік праекта (укладальнік) Ляйко
Галіна Анатольеўна].
Мінск : Зміцер Колас, 2015.
44 с. : іл. ; 30 см.
99 экз.
ISBN 978
985
6992
75
2.
[15
7356].
УДК 7.077.071(476.1)(092)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;93 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;А. Н. Вара
син,
2015.
45 с. ; 21 см.
25 экз.
ISBN 978
98
7128
66
2.
[15
7267].
УДК 796.41
1664.
Международный стандарт по терапевтическому использованию, 2015
[Б. м. :
б. и.], 2015.
32 с. : схемы ; 21 см.
На обложке в надзаголовке: Всемирный антидопинг
вый
кодекс.
500 экз.
[15
7045].
УДК 796.0
6:615.2/.3.03(083.74)
1665.
Международный стандарт по тестированию и расследованиям, 2015
/ Всеми
ное
антидопинговое агентство, Ассоциация Российское антидопинговое агентство "РУС
ДА",
Национальное антидопинговое агентство Республики Беларусь.
[Б. м. : б
. и.], 2015.
117 с. ; 21 см.
На обло
ке в надзаголовке: Всемирный антидопинговый кодекс.
500 экз.
[15
7051].
УДК 796.011.5:615.216.6(100)(083.74)
1666.
Основы техники и методики обучения метанию молота
: методические рек
о-
мендации / Министерство о
бразов
ния Республики Беларусь, Витебский государственный
университет им. П. М. Машерова, Кафедра физического воспитания и спорта ; [составители:
В. В. Трущенко и др.].
Витебск : ВГУ, 2015.
22 с. ; 21 см.
Составители также:
симова А. В., Денисюк А
. И., Кабанов Ю. М.
Библиография: с. 21 (5 назв.).
40 экз.
[15
7112].
УДК 796.433.4.015(075)
1667.
Сборная Беларуси против сборной Люксембурга
: 8 сентября 2015 : официал
ная
программа матча [с краткой историей встреч и составами команд] / Белорусс
кая калийная
компания ; [составители: Андрей Рапопорт, Дмитрий Руто, Игорь Жиляев].
[Минск : б. и.,
2015?].
66 с., включая обложку : ил. ; 24 см.
400 экз.
[15
6823].
УДК 796.332.093.434(476:435.9)
1668.
Спортивное право в Республике Беларусь
: сб
орник статей / Общественное
объединение "Белорусский республиканский союз юристов", Республиканское государс
венно
бщественное объединение "Президентский спортивный клуб", Общество с огран
ченной
ответственностью "ЮрСпектр".
Минск : Редакция журнала "Пр
омышленно
торговое пр
во",
2011
20 см.
Вып. 1 вышел без сведений о номере выпуска.
нован в 2011 г.
ISSN 2304
9626.
Вып. 5.
2015.
351 с. : ил.
В надзаголовке выпуска также: Министерство спорта и
туризма Республики Беларусь, Юридический
факультет Белорусского государственного
университета.
Библиография в конце статей, библиографические ссылки в подстрочных
примечаниях.
300 экз.
[15
6788].
УДК 796:34(476)(082)
1669.
Справочное руководство для спортсменов по Всемирному антидопингов
ому
кодексу, 2015
/ [Всемирное антидопинговое агентство ; перевод с английского: Е. В. Кур
ленкова].
Минск : Альтиора
Живые Краски, 2015.
27 с. : ил. ; 21 см.
1000 экз.
ISBN 978
985
7073
73
3.
[15
7044].
УДК 796.011.5:615.216.6(094.4)(100)(03
5)
1670.
Средства и методы развития физических качеств
: методические рекомендации :
[для студентов] / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государст
ный университет им. П. М. Машерова, Кафедра теории и методики физической культуры и
порта ; [составитель: Е. П. Сафронова].
е изд.
Витебск : ВГУ, 2015.
49 с. ; 21 см.
Библи
графия: с. 49 (13 назв.).
50 экз.
[15
7120].
УДК 796.015(075.8)
1671.
Тетрадь достижений и успехов по предмету "Физическая культура и здор
вье"
й к
ласс : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования / [сост
витель
К. А. Суднис
Ермолович].
Мозырь : Белый Ветер, 2016.
47, [1] с. : ил. ; 29 см.
На титул
ном
л. и обложке: школа
территория движения и здоровья.
1013 экз.
ISBN 978
985
574
635
6.
[15
6976].
УДК 796(075.2)
8 МОВА. МОВАЗНАЎСТВА. ЛІНГВІСТЫКА. ЛIТАРАТУРА
Гл. № 1248
80 Агульныя пытанні лінгвістыкі, літаратуры і філалогіі
1672.
Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі выкладання філалагічных
дысцыплін
: зборнік навуко
вых артыкулаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь,

Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А. А. Куляшова ; пад агульнай рэдакцыяй А. М.
Мака
рэвіча.
Магілеў : МгДУ, 2015.
394 с. ; 20 см.
Частка тэксту паралельна на
бел
рускай і англійскай мовах.
Частка тэксту паралельна на рускай і англійскай мовах.
Частка
тэксту на рускай мове.
Бібліяграфія ў канцы н
вуковых артыкулаў.
экз.
ISBN 978
985
568
080
3.
[15
7400].
УДК [80/81+378.016:80/81](082)
1673.
Карповские научные чтения
: сборн
ик научных статей / Белорусский государс
венный университет, Филологич
ский факультет.
Минск, 2007
20 см.
Вып. 1
4
вышли без свед
ний о номере выпуска, описаны под заголовком: Чтения, посвященные ...
Основан в 2007 г.
Вып. 9 : в 2 ч., ч. 2 /
[редколлегия: А. И. Головня (отв. ред.) и др.].
РИВШ, 2015.
274 с.
Часть текста на белору
ском языке.
Библиография в конце научных статей.
85 экз.
ISBN 978
985
500
875
1.
ISBN 978
985
500
874
4 (ч. 2).
[15
7000].
УДК 80/81(082)
81 Мовазн
аўства і мовы. Лінгвістыка
1674.
Довгаль, А. В.
Введение в языкознание : учебно
методическое пособие для студе
тов,
обучающихся по специальности 1
21 05 06 Романо
германская филология / А. В. До
в-
галь ; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевс
кий государственный
университет им. А. А. Кулешова.
Могилев : МгГУ, 2015.
121, [1] с. ; 20 см.
Библи
о-
фия в тексте.
Терминологический словарь: с. 97
122.
160 экз.
ISBN 978
985
568
071
1.
[15
7397].
УДК 81(075.8)
1675.
Когнитивные и социок
ультурные аспекты дискурса
: материалы республиканской
научно
теоретической конф
ренции аспирантов, магистрантов, студентов (Брест, 27 марта
2015 г.) / [редколлегия: Н. А. Тарасевич и др.].
Брест : Альте
натива, 2015.
175 с. ; 21 см.
Часть текста на
английском языке.
В надзаголовке: Брестский государственный
университет им. А. С. Пушкина, Факультет иностранных языков, Кафедра английской
фило
гии.
Библиография в конце докладов.
35 экз.
ISBN 978
6.
[15
6578].
УДК [81'42+37.016:8
11'243](082)
1676.
Молодые ученые в инновационном поиске
: материалы III Международной
научной конференции, Минск, 27
28 мая 2014 г. : в 2 ч. / [редколлегия: Т. П. Карпилович
(ответственный редактор) и др.].
Минск : МГЛУ, 2015
21 см.
В надзагол
овке:
Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистич
ский
университет.
ISBN 978
985
460
677
4.
Ч. 1.
2015.
215 с. : ил., схемы.
Часть текста параллельно на русском и английском
языках.
Часть текста на ан
лийском
языке.
Библиография в конце докладов.
100 экз.
ISBN 978
985
460
678
1.
[15
6449].
УДК 81(082)
1677.
Харитончик, З. А.
В поисках сущности имен. Избранное : сборник научных ст
тей /
З. А. Харитончик ; Министерство образования Республики Беларусь, М
инский государс
венный лингвистический университет.
Минск : МГЛУ, 2015.
252 с. ; 21 см.
Часть
текста параллельно на русском и английском языках.
Часть текста на английском языке.
Библиография в конце научных статей, библиографические ссылки в под
строчных пр
мечаниях.
100 экз.
ISBN 978
985
460
676
7.
[15
7205].
УДК 81'1
1678.
Язык и динамическая картина мира
: материалы международной научной конф
ренции,
Минск/Беларусь, 3
4 апреля 2014 г. / [редколлегия: О. А. Полетаева (ответстве
ный
редак
тор) и др.].
Минск : МГЛУ, 2015.
155 с. ; 21 см.
В надзаголовке: Мин
стерство
образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический
униве
р-
ситет.
Библиография в конце докладов.
100 экз.
ISBN 978
2.
[15
6474].
ДК 81'1(082)
Гл. таксама № 1672
73
811 Мовы
1679.
Абушкевич, О. В.
Пособие по английскому языку "Keeping farm animals" :
[для
студентов специальности] 1
74 03 01
Зоотехния / О. В. Абушкевич, Г. И. Орешникова,

П., Сяр
геева А. М., Татур В. Л., Уласе
віч В. І., Чабатар Н. А., Шчасная К. Д.
Бібліяграфія: с.
438,
бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Тэматычны слоўнік запаз
чанай і
актуальнай лексікі: с. 380
427.
150 экз.
ISBN 978
985
08
1877
5 (у пер.).
[15
7137].
УДК 811.161
26
1760.
Кузняцова, Л. Ф.
Беларуская мова : тэматычны кантроль : 2
гі клас : дапаможнік
для вучняў устаноў агульнай с
рэдняй адукацыі з рускай мовай навучання / Л. Ф. Кузняцова,
Н. І. Мінкевіч.
е выд.
Мінск : Пачатковая школа, 2015.
54, [1] с. ;
24 см.
(Мой рабочы сшытак).
6000 экз.
ISBN 978
985
565
188
9.
[15
6754].
УДК 811.161.3(075.2=161.1)
1761.
Ляшчынская, В. А.
Базавыя канцэпты фразеалагічнай карціны свету беларусаў /
В. А. Ля
чынская ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Г
омельскі дзяржаўны
ўніверсітэт ім. Ф. Ск
рыны.
Мінск : РІВШ, 2015.
223 с. ; 21 см.
Бібліяграфія: с. 210
221.
75 экз.
ISBN 978
985
500
862
1.
[15
6994].
УДК 811.161.3'373.4:008(=161.3)
1762.
Новікава, Г. Д.
Беларуская мова : 5
ты клас : апорны
я канспекты : дапаможнік для
вучняў устаноў агульнай сярэ
няй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання /
Г. Д. Новікава.
е выд., перапрацаванае.
Мінск : Аверсэв, 2015.
96 с. : іл., схемы ;
20 см.
(Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам).
2500 экз.
ISBN 978
985
19
1879
5.
[15
6560].
УДК 811.161.3(075.3=161.3=161.1)
1763.
Паўлоўскі, І. І.
Беларуская мова : 4
ты клас : рабочы сшытак : дапаможнік для
вучняў уст
ноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання /
І. І
. Паўлоўскі.
е выд.
Мінск : Аверсэв, 2015.
142 с. : іл. ; 22 см.
(Рабочыя
сшыткі).
1500 экз.
ISBN 978
985
19
1851
1.
[15
6467].
УДК 811.161.3(075.2=161.3=161.1)
1764.
Практычныя заняткі па беларускай мове
: [для навучэнцаў] / Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Філіял установы адукацыі "Беларускі дзяржаўны
тэхналагічны ўніверсітэт" "Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны каледж" ; [складальнік С. А.
Маркіленка].
Віцебск : ВДТК, 2015.
48, [1] с., уключаючы вокладку ; 21 см.
Бібліяграф
ія: с. 47
48 (28 назв.).
52 экз.
[15
7096].
УДК 811.161.3(076.532)
1765.
Рудая, К. М.
Займалачка. Сябрую з мовай : 2
гі клас : [у 2 ч. / Рудая Кацярына
Мікалаеўна].
Мазыр : Фядосенка А. М., 2015

22 см.
ISBN 978
985
90334
2.
Ч. 1.
2015
48 с. : іл.
2000 экз.
ISBN 978
985
90334
9.
[15
6488].
УДК 811.161.3(075.2)
1766.
Сіўковіч, В. М.
Беларуская мова : ЦТ за 60 урокаў / В. М. Сіўковіч.
Мінск :
Аверсэв, 2015.
237, [1] с. ; 29 см.
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1494
0.
[15
7346].
УДК 811.161.3(075.3/.4)
1767.
Цыбульская, С. І.
Хуткая арфаграфічная дапамога : правілы і выключэнні /
С. І. Цыбульская.
е выд., выпраўленае.
Мінск : Сэр
Вит, 2015.
147 с. ; 20 см.
(Дамашні настаўнік).
2000 экз.
ISBN 978
985
419
976
4.
[15
7281].
УДК 811.161.3'35(075.3)
1768.
Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская мова
: поўны зборнік тэстаў,
[прапанаваных абітурыентам у 2010
2014 гг.] / Установа адукацыі "Рэспубліканскі інстытут
кантролю ведаў" Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь.
Мінск : Аверсэв, 2015.
255 с., [4] л. іл. ; 29 см.
(Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам).
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1794
1.
[15
7228].
УДК 811.161.3(075.3/.4)
Гл. таксама № 1305, 1729
82 Літаратура. Літаратуразнаўства
821 Мастацкая
літаратура на асобных мовах
821.131.1 Iтальянская лiтаратура
1769.
Дьяволик
: [книга комиксов / перевел с итальянского Денис Пугач ; автор сцен
рия: Тито Фарачи ; художники: Дж
зеппе Палумбо и Пьерлуиджи Червельери].
Минск :
Пугач Д. М., 2015.
170 с.
: ил. ; 25 см.
Заглавие обложки: Дьяв
лик. Забытый враг.

арная бібліятэка).
ментарыі: с. 386
410.
300 экз.
ISBN 978
985
6968
46
7 (у пер.).
[15
6820].
УДК 821.161.3.09+929Геніюш
1884.
Рагаўцоў, В. І.
Вербальныя сродкі камічнага ў беларускай драматургіі: 1920
я гады / Васіль Рагаўцоў.
Гродна : ЮрСаПрынт, 2015.
253 с. ; 20 см.
Бібліяграфія: с. 236
243 (112 назв.).
Паказальнік вербальных сродкаў камічнага, ужытых
у пра
налізаваных творах: с. 244
251.
50 экз.
ISBN 978
985
7134
05
2.
[15
6427].
УДК 821.161.3
2.09"1920/1940"
85.
Санько, В. А.
Сучаснае беларускае літаратурнае жыццё : [развагі празаіка і
публіцыста] / Валер Санько.
Мінск : МАЭН, 2015.
279 с. ; 20 см.
На тытульным л. і
вокладцы: з кнігаў Валера Санько "Хата".
Са зместу: аповесці : Воўка ты знойдзеш на
сва
ю шыю ; Карыды вогненныя іскры.
99 экз.
ISBN 978
985
6910
18
3.
[15
6401].
УДК 821.161.3.09+821.161.3
821
1886.
Струц, І. А.
Лінгвапаэтычны слоўнік колеравобразаў мовы беларускай паэзіі пе
шай
трэці XX стагоддзя : [у 3 ч.] / І. А. Струц ; [навуковы
рэдактар: І. А. Гапоненка].
Мінск :
Юніпак, 2015

21 см.
Ч. 1 : Колеравобраз прасторы.
2015.
238 с., уключаючы вокладку.
Біблія
графічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
Індэкс колеранайменняў: с. 205
220.
Паказальнікі апорных в
бразн
ых слоў, аўтараў: с. 221
229.
100 экз.
ISBN 978
985
6802
73
0.
[15
6485].
УДК 821.161.3
1.09
1887.
Трус, М. В.
Беларуская паэзія XVI
XX стст. : хрэстаматыя : вучэбна
метадычны
дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1
47
01 01 "Выд
вецкая справа" / [Трус Мікалай Валянцінавіч] ; Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўнівер
сітэт.
Мінск : БДТУ, 2015.
274, [1] с. ; 21 см.
Аўтар паказаны перад выпускнымі
данымі.
этычны слоўнік
мінімум: с. 258
263.
Бібліяграфія: с. 264
267 (46 назв.).
75 экз.
ISBN 978
985
530
466
2.
[15
6651].
УДК 821.161.3
1.09"15/19"(075.8)
1888.
Хвілінкі чытання
: дапаможнік для вучняў 2
га класа ўстаноў агульнай сярэдняй
адукацыі / [укладальнікі: Антонава Надзея Уладзіславаўна, Слесарава Іна
Мікалаеўна].
Мінск : Новое знание, 2015.
40 с. : іл. ; 26 см.
На вокладцы: літаратурнае чытанне.
7000 экз.
ISBN 978
985
475
790
2.
[15
7160].
УДК 821.161.3.09(075.2)
1889.
Чыгрын, С. М.
Мора Віктара Шведа : артыкулы і гутаркі / Сяргей Чыгрын
[фотаздымкі: Вальдэмара Квяткоўскага, Міры Лукшы].
Мінск : Кнігазбор, 2015.
31, [1] с. :
фат., партр. ; 20 см.
50 экз.
ISBN 978
985
7119
71
4.
[15
6895].
УДК 821.161.3.09(092)+929Швед
Гл. таксама № 1755
56, 1874
9 ГЕАГРАФIЯ. БIЯГРАФII. ГIСТОР
902/904 Археалогiя. Перадгiсторыя. Культурныя рэшткi гістарычных часоў
Гл. № 1915
908 Краязнаўства
1890.
Казак, А. А.
Погост
Загородский: история местечка в записках "тутэйшага" /
Александр Казак.
е изд., испра
ленное.
Витебск : Витебская областна
я типография,
2015.
151 с., [32] л. ил. ; 20 см.
Библиография: с. 147
150 (62 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
534
086
8.
[15
6723].
УДК 908(476.7
22Погост
Загородский)
1891.
Казлоўскі, М. М.
Цяпло айчынных камянёў : артыкулы, эсэ, нататкі / Міхась
Казлоўскі ; [ілюстрацыі Рыгора Мяжу
ва].
Мінск : Кнігазбор, 2015.
182 с. : іл. ; 21 см.
100 экз.
ISBN 978
985
7119
68
4 (у пер.).
[15
6893].
УДК 908(476.1)
1892.
Ляховичский район
: путеводитель / [фото А. Дрибас].
Минск : Рифтур, 2015.
36
, [1] с., включая обложку : фот. ; 22 см.
1000 экз.
ISBN 978
985
7047
80
2.
[15
6408].
УДК 908(476.7)(036)

1893.
Про Витебск
= About Vitebsk : [путеводитель].
Витебск : Витебский областной
центр маркетинга, 2013

21 см.
Вып. 1 вышел без
сведений о номере выпуска.
[Вып. 3 / главный редактор: И. Н. Макаренко ; фото: Ю. Шепелев и др.].
2015.
[57] с.,
вкл
чая обложку : фот.
Часть текста параллельно на русском и английском языках.
Фото также: Гребенчук Е., Куликович М., Мухомедзянов К.
, Осипов Д.
3000 экз.
ISBN 978
985
6896
45
6.
[15
6411].
УДК 908(476.5
25)(036)
1894.
Про Витебский регион
= About Vitebsk region / [главный редактор: И. Н. Мак
ренко].
Витебск : Витебский областной центр маркетинга, 2015.
99, [2] с., включая
ложку : ил., схемы ; 24 см.
Часть текста параллельно на русском и английском языках.
5000 экз.
ISBN 978
985
6896
47
0.
[15
6410].
УДК 908(476.5
25)
Гл. таксама № 1920, 1928
91 Геаграфія. Геаграфічныя даследаванні Зямлі і асобных краін.
Падарожж
ы. Рэгіянальная геаграфія
1895.
Память остается
: воспоминания о Валерии Станиславовиче Аношко коллег, уч
ников, друзей, близких людей / [составитель Ядвига Ивановна Аношко].
Минск :
Кнігазбор, 2015.
159 с., [12] л. ил. ; 21 см.
Часть текста на белор
усском языке.
б-
лиография: с. 117
118 (25 назв.).
Хронологический указатель опубликованных научных
трудов профессора В. С. Аношко: с. 119
158.
300 экз.
ISBN 978
985
7119
70
7 (в пер.).
[15
6890].
УДК 91(476)(092)+929Аношко
Гл. таксама № 1290
11 Агульная геаграфiя. Сістэматычная геаграфiя. Тэарэтычная геаграфія
1896.
Пилецкий, И. В.
Управление землепользованием культурных ландшафтов сел
ских агломераций Белорусского Поозерья : рекомендации / И. В. Пилецкий ; Комитет по
сельскому хозяйству и про
довольствию Витебского облисполкома, Витебская государстве
ная
академия ветеринарной медицины.
Витебск : ВГАВМ, 2015.
35 с., включая обло
ку ;
21 см.
Библиография: с. 34 (11 назв.).
100 экз.
ISBN 978
7.
[15
7254].
УДК 911.53(476
22)(083.132)
913(476) Геаграфiя Беларусi
1897.
Витченко, А. Н.
География Беларуси : 10
й класс : тетрадь для практических
работ и индивидуальных заданий : пр
ложение к учебному пособию "География Беларуси"
для 10
го класса (авторы: М. Н. Брилевский, Г. С.
Смоляков) : пособие для учащихся учре
дений общего среднего образ
вания с русским языком обучения / А. Н. Витченко, Г. Г. Обух,
Н. Г. Станкевич.
е изд., переработанное.
Минск : Аверсэв, 2015.
80 с. : сх
мы ; 24 см.
(Рабочие тетради).
21000 экз.
ISBN 978
985
19
1828
3.
[15
6887].
УДК 913(476)(075.3=161.1)
929 Бiяграфiчныя i падобныя даследаваннi
1898.
Анищенко, Е. К.
Шляхта Оршанского повета : список XVIII ст. / Евгений Ан
щенко.
Минск : Виктор Хурсик, 2015.
320 с. ; 21 см.
Библиограф
ические ссылки в
подстрочных прим
чаниях.
99 экз.
ISBN 978
985
7025
46
6.
[15
6402].
УДК [929.5+94](476.5)"17"(083.8)
1899.
Дрыла, Н. П.
Сустрэчы без абцасаў : творчы праект ГА "Беларускі саюз жанчын і
газеты "Звязда" / Надзея Дрыла ; [уступны арты
кул Валянціны Паліканінай ; фота Надзеі
Бужан і інш.].
Мінск : Звязда, 2015.
191, [1] с. : іл., фат. ; 22 см.
Фота таксама: Базан У.,
Пясецкі Я., Сталярова Т.
600 экз.
ISBN 978
985
575
040
7 (у пер.).
[15
6888].
УДК 929
055.2(476)
1900.
Цітоў
, А. К.
Гербоўнік беларускіх гарадоў (XVI
пачатак XX ст.) / Анатоль Цітоў ;
[фота А. К. Цітова].
Мінск : Беларусь, 2015.
172, [3] с. : фат. ; 23 см.
Бібліяграфія:
с. 172
173, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
1100 экз.
ISBN 978
985
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;120 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ІМЯННЫ П
АКАЗАЛЬНІК
На беларускай і
рускай мовах
Абаев Ю. К.
1436
Абедковская И. Ю.
1466
Абрамович Е. В.
1698
Абрамович С. Л.
1426
Абрамчук А. В.
1283, 1287
Абрамчук С.
1287
Абу
Варда И. Ф.
1490
Абушкевич О. В.
1679
Авдеева Е. А.
1488
Авдейчик Л. Л.
1740
Аверин В. С.
1568
Агабалаева О. А.
1707
Агейчик Н. Н.
1295
Адамович О. Р.
1217
Адамович Т. А.
1194
Адамушко В. И.
1901
Адарченко Е. Л.
1162
Адашкевич И. В.
1714
Аземша С. А.
1594
Аксенов В. Л.
1662
Аксенова Т. Н.
1928
Акулич В. К.
1250, 1345,
1499
Акулич В. М.
1336
Алабдаллах М. Д.
1505
Александров Д. А.
1415
Алексеенко Т. С.
1074
Алесина Г. А.
1456
Алефиренко В. М.
959
Алехно Ю. Р.
1134
Алешкевич А. И.
1456
Алешкевич В. Н.
1401
Алещенкова З. М.
1566
Альфер М. В.
1751
Аляксеева А. У
1237
Андарало А. И.
1152
Андреев П. Э.
1134
Андреева А.
1618
Андрейченко Т.
1715
Аникеев О. И.
1472, 1480
Аниперков В. В.
1065
Анисимова А. В.
1666
Анищенко В. С.
1599
Анищенко Е. К.
1898
Анищенко И. М.
1227
Анищенко С. Л.
1410
Аношко В. С.
(1895)
Аношко Я. И.
1895
Антипенко О. Е.
1153
Антипова М. Б.
1219
Антонава Н. У.
1752, 1888
Антонов А. И.
1530
Антонова Н. В.
1218
19
Антонова О. С.
1698
Антонович С. В.
1774
Ануфрик С. С.
1448
Анціпава М. Б.
1224
Анципов Г. В.
1568
Анципорович
П. П.
1250,
1345, 1499
Аракчеева О. Б.
1856
Арефьева И. Г.
1194
Арнаут С. А.
1616
Арнольбик В. М.
1278
Артемук Е. Г.
1389
Артемьев В. П.
1609
10
Артихович В. В.
1251
Артишевский А. А.
1405
06
Артюшевская С. Н.
1594
Архіпава Н. К.
1237
Арцімовіч
Т.
987
Арцюх Д. У. гл. Арцюх З.
Арцюх З.
1803
Астахаў К. В.
1860, 1869
Астахов П. В.
1282
Астахова Л. Н.
1412
Атрахимович Г. Э.
1348
49,
1351, 1362, 1364
Атрашкевич В. Н.
1928
Аўласенка Г. П.
1858
Афонченко Т. П.
1114
Ахмедаў М. А.
1828
Ахмет
ова В. С.
1141
42
Ачинович О. В.
1351
Бабарыка Г. С.
1804
Бабарыка І. Г.
994
Бабеня И. Г.
1092
Бабкіна А. В.
1109
Бабодей В. Н.
1616
Бабосов Е. М.
975
Бабровіч Г. А.
1579
Бабук Л. А.
1023
Бабук М. А.
1445
Базан У.
1899
Базылев Д. В.
1571
72
зылев С. Е.
1388
Баирова Л. В.
1771, 1798
Бай Е. А.
1145
Байдакова Н. В.
1195
96,
1903
Байков В. И.
1434
Байковский В. В.
1598
Бакалец Н. Ф.
1465
Бакушева Е. А.
1909
Баленок Н.
1618
Балуш Т. В.
1716
17
Баньков Н. В.
1513
Банькова Е. М.
1482
рабанов Е. А.
1316
17
Барадина И. Н.
1476
Баранов В. В.
951
Баранова Н. П.
1009
Барановская И. М.
1129
Баранчук Л. М.
1158
Барбушина С. Г.
1296
97
Барбушына С. Г.
1753
56
Барковская Н. Ф.
1308
10,
1735
37
Барковский Е. В.
1360
Барсуков В. Г.
11
61
Барченко С. В.
1351, 1362,
1364
Баршчэўская А. В.
1371
Басовская М. А.
1647
Батмангхелидж Ф.
1484
Бахарэвіч А.
1830
Бахметева А. Н.
1018
Бачило С. В.
969
70
Башаркевич Н. А.
1415
Башкевич Д. Г.
1167
Безнюк Д. К.
973, 1059
Белазерцава А. Б.
861
Белазерцева А. Б. см. Бел
зерцава А. Б.
Белова И. А.
1116
17
Белова Т. В.
1578
Белозорович В. А.
1925
Белохвостова С. В.
1151
Белошеев О. Г.
974, 1036,
1416, 1484
Бельская И. Л.
1175
76,
1185
Беляева О. А.
1255
Белясова Л. В.
1466
Беляцкий
В. Н.
1358
Бенько В. И.
1506
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;131 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ПРАДМЕТНЫ ПАКАЗАЛЬНІК
Азбука
1022
Археалагічныя помнікі, Беларусь
1915
Асветнікі беларускія
1882
Беларуская культура
1761
альманахі
987
Беларуск
ая літаратура
1880, 1883, 1885,
1889
метадычныя дапаможнікі
1197, 1239
хрэстаматыі
1887
Беларуская мова
1759
метадычныя дапаможнікі
1197, 1239
методыка выкладання ў пачатковай
школе
1205
практычныя работы навучэнцаў
1764
фразеалогія
1761
еларуская паэзія, гісторыя, слоўнікі
1886
Бібліятэкі
краязнаўчая работа, Беларусь
1002
работа з чытачом
1002
03
Гербы, Беларусь, гісторыя
1900
Гісторыя
Беларусь
1068, 1915, 1921, 1933
Гродна
1914
Еўропа
1906
Мінск
1927
Жанчына, Белару
сь
1899
Каталіцызм
1021, 1028
Катэхізіс
1021, 1028
Кнігі Памяці, Магілёўская вобласць
1923
Краязнаўства, Мінская вобласць
1891
Лесакарыстанне, практычныя работы
навучэнцаў
1542
Літаратуразнаўства
1882
84
Літаратурнае чытанне, метадычныя
дапам
ожнікі для пачатковай школы
1237
Лясная гаспадарка, практычныя работы
навучэнцаў
1542
Методыка выкладання ў пачатковай школе
1224
Музыказнаўства, гісторыя
1657
Музыказнаўства ў Беларусі
1657
Народная творчасць, Мінская вобласць,
гісторыя
1649
элігійнае выхаванне дзяцей
1021, 1028
Святы
1003
Сімволіка дзяржаўная, Беларусь, гісторыя
1900
Слоўнікі па гісторыі беларускай паэзіі
1886
Урок, планаванне
1197, 1224, 1239
Філалогія
1672
методыка выкладання
1672
Фінансы
1029
Хрысціянская
мараль
1021, 1028
Эмігранты беларускія ў ЗША, гісторыя
1068
Авиация военная
1530
Автоматизация производства
960
Автоматизированные системы проектир
о-
вания, лабораторные работы
1524
Автоматизированные системы управления
технологическими процессами
960
Автоматика, лабораторные работы
1504
Автомобили
испытание
1538
технико
эксплуатационные характер
стики, лабораторные работы
1539
эксплуатация, дипломное проектиров
ние, учебники и пособия
1261
Автомобильная промышленность, США,
история
1909
Автомобильные дороги, проектирование
1533
Аграрная политика Беларуси
1549
Агропромышленные объединения
1544
Агропромышленный комплекс, экономика,
Беларусь
1098
Азбука
1173
74
Алгебра
1330, 1341
Алгебра высшая
1331
Алкогольные напитки, п
роизводство, Минск
1619
20
Аллергология клиническая, учебники и п
собия
1453
Американская литература (США)
1877
Амфибии, Беларусь, энциклопедии детские
1020
Анализ хозяйственной деятельности
1607
практические работы учащихся
1603
Аналитическая
геометрия, учебники и п
собия
1332
Аналитическая химия, практические работы
учащихся
1358
Анатомические препараты, изготовление
1451
Анатомия
практические работы учащихся
1403
учебники и пособия
1409
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;142 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ПАКАЗАЛЬНIК ЗАГАЛОЎКАЎ
Агрохимическая характеристика п
очв сел
скохозяйственных земель Республики
Беларусь (2009
2012 гг.)
1545
Азбука для малышей
1173
74
Академия: история и современность
1247
Активный отдых в Беловежской пуще
1276
Актуальные вопросы антропологии
1387
Актуальные вопросы германс
кой филол
гии и методики преподавания иностра
ных
языков
1680
Актуальные вопросы переработки мясного
и молочного сырья
1577
Актуальные вопросы психологического с
мообразования педагога
1151
Актуальные проблемы гражданского права
1125
Актуальные
проблемы гуманитарного обр
зования
1248
49
Актуальные проблемы наук о Земле. Геол
о-
гические и географические исследов
ния тран
граничных регионов
1366
Актуальныя праблемы філалогіі і методыкі
выкладання філалагічных дысцыплін
1672
Альбом схем, оп
ределяющих последов
тельность действий при осуществлении
инвестиционного проекта в строител
стве, раскрывающих основные стадии
этого процесса (от инвестиционного з
мысла до внедрения в эксплуатацию
построенного объекта и его государс
венной регистрации) и
установленные
законодательством требования (усл
вия, административные процедуры), с
о-
блюдение которых обязательно при
прохождении этих стадий
1632
Аналитическая химия
1358
Анатомия и физиология человека. Практ
кум
1403
Английский язык
1681
84
глийский язык. Готовимся к экзаменам
1685
Английский язык для студентов педагог
ческого факультета
1686
Английский язык для сферы туризма
1687
Английский язык. Профессиональная ле
к-
сика
1688
Атлас охраняемых видов позвоночных ж
вотных, сосудист
ых растений, водоро
лей и гр
бов города Бреста
1283
Аудит безопасности дорожного движения
1594
Балансы товарных ресурсов Республики Б
ларусь
1104
Баритон
1550
Безопасность жизнедеятельности
1423
Безопасность жизнедеятельности человека.
Прак
тикум
1424
Беларуская літаратура XVI ст.
1880
Беларуская мова
1757
58
Беларуская мова і літаратура
1197
Беларуская мова і літаратура, 2015/16 нав
чальны год
988
Беларусь и Чернобыль: 29 лет спустя
1425
Белнефтехим
1622
Белорусская госу
дарственная сельскохозя
ственная академия
1252
Бессер
Бел
1623
Бетанал
максПро
всегда на шаг впереди
1562
Биологическая химия
1389
Биология
1367
Биология, 2015/16 учебный год
989
Биология для подготовительного отделения
1368
Биохими
я: студенту
заочнику
1390
Божественная литургия
1044
Болезни периодонта
1466
Болезням и вредителям картофеля стоп!
1551
Брестская крепость: историко
культурный
контекст
1910
Брестский железнодорожный вокзал. Ме
ду
Западом и Востоком
1598
Бухгалтерское лето без проблем
1599
В здоровом мире
здоровая нация
1001
В школу с медиа: разработки и сценарии з
нятий, уроков, мероприятий
1199
Вандроўка ў мінулае родных мясцін
1002
Вентиляция
1645
Верхнедвинск, 2015
1587
Веселые зад
ачки для дошкольников
1178
Веселые прописи
1179
Внешняя торговля Республики Беларусь
1105
Внутривенная иммунотерапия в лечении
рассеянного склероза
1486
Военная администрация и правовая работа в
войсках
1134
Вожык і Заяц
1859
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;150 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК
Асіповіцкі раён
гісторыя 1923
Беларусь
геральдыка 1900; культура 987; мова
наўства 1761; музыка 1657
Гродна
гісторыя
1914
Еўрапейскі саюз
міжнар. адносіны 1109; міжнар. экан.
адносіны 1109
Еўропа
гісторыя 1906
Заслаўе
гісторыя 1921
Мінск
гісторыя 1927
Мінская вобласць
мастацтва 1649
Няміга, рака
гісторыя 1927
СНД
ахова помнікаў гісторыі і культуры
1652
Беларусь
архитектура 1650; астрономия 1342;
библиогр. 998; воен. дело 1134; высш.
образование 1252
53, 1257, 1268; в
числ. техника 953; гос. право 1113,
1115; демография 1057
58; здравоохр
нение 1425
27; информатика 953; ист
о-
рия 1916
17; космонавтика 1342; кр
минал
истика 1118, 1120, 1123
24; кул
тура 985; междунар. экон. отношения
1110; наука 975; охрана окружающей
среды 1286; пищевая пром
сть 1616;
пожар. охрана 1428; познават. лит. для
детей 1020, 1024; полит. партии и дв
жения 1070; право 1119, 1130, 1132;
растен
иеводство 1566; сел. хоз
во 1545,
1547, 1549; социология 975, 1100; спорт
1667
68; стр
во 1072, 1632, 1637
40;
торговля 1104
05; трансп. 1597; тран
портировка и хранение газов 1518; труд
1077
82, 1085
87; финансы 1094; хим.
пром
сть 1622; экономика 1072, 1
076,
1097, 1099
100; электросвязь 1585,
1591; электротехника 1510; энерг
тика
1510; ядер. энергетика 1500
Беловежская пуща, национальный парк
туризм 1276
Белорусское Поозерье
география 1896
Брест
история 1910; охрана окружающей ср
ды 1283; трансп. 1598;
электросвязь
1586
Брестская область
туризм 1279
Верхнедвинск
электросвязь 1587
Верхнедвинский район
электросвязь 1587
Витебск
краеведение 1893
94
Витебская область
социология 1101; экономика 1101
Витебский район
образование 1169
Витебский район, дер
евня Зароново
общеобразоват. шк. 1166
Волковыск
история 1911
Волковысский район
история 1912
Восточная Европа
история 1904
Гомель
электросвязь 1588
Гомельская область
социология 1102; экономика 1102
Гродненская область
туризм 1279
Гродно
пожар. охр
ана 1435
Европа
зоология 1398; междунар. право 1112
Ивацевичи
гидротехн. стр
во 1548; сел. хоз
во 1548
Каменецкий район
туризм 1280
Китай
культура 985; музыка 1658
Круглянский район
история 1928; краеведение 1928
Люксембург
спорт 1667
Ляховичский рай
он
краеведение 1892
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;152 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ПАКАЗАЛЬНІК СЕРЫЙ
Беларуская мемуарная бібліятэка
1883
Беларуская мова. Факультатыўныя заняткі
1752
Беларусь літаратурн
ая
1817
Белорусская детская энциклопедия
1020,
1024
Библиотека Асветика
1850, 1854
Библиотека предлагает
1001
Библиотека Союза писателей Беларуси =
Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі
1774
Библиотека учителя
1201, 1206, 1208,
1214
15, 1218
20, 1227
28
Бібліятэка Асветыка
1858, 1867
Бібліятэка Бацькаўшчыны : ББ
1811
Бібліятэка настаўніка
1197, 1224, 1239
Бібліятэка прапануе : кніжная серыя
1002
03
Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў
"Кнігарня пісьменніка"
1830, 1862
Бібліятэка
Саюза пісьменнікаў Беларусі =
Библиотека Союза писателей Беларуси
1809, 1818, 1824, 1828
Бібліятэка часопіса "Беларускі гістарычны
агляд"
1906
Бібліятэка часопіса "ПрайдзіСвет" "Post
Scriptum"
1830
Бібліятэчка часопіса "Дзеяслоў"
1807
Богатый папа
1023
В библиотеку прихожанина
1044, 1047
48
В помощь современному родителю
1298
Высшее образование
1535
Дамашні настаўнік
1767
Детская энциклопедия техники
1025
Деятельность классного руководителя
1168
Дзеці вайны
1790
Дидактические материа
лы
1195
96, 1200
Духовные открытия
1045
Жемчужины Беларуси
1277
Здоровье и альтернативная медицина
1484
Играй и учись
1723
Индексы
Цены
Тарифы
1635
40
Искусство слышать, видеть, знать
1240
Кодексы Республики Беларусь
1113
Коммандос
14
29
Контрольно
измерительные материалы
1210
Летапіс друку Беларусі
994
Літаратурнае чытанне. Факультатыўныя
няткі
1881
Маладая паэзія Беларусі
1803, 1815, 1819,
1826
Маленький профессор
1019, 1026
Мой рабочы сшытак
1760
Моя рабочая тетрадь
1295, 1322
25, 1721,
1875
76
Невероятные истории
1841, 1844
46, 1852
Открываем сказку
1840
Педагогическая мастерская
1235
Праздник в школе
1238
Рабочие тетради
954, 1290, 1357, 1373
77,
1648, 1681, 1684, 1689
93, 1730, 1897,
1903, 1905, 1918,
1925
Рабочыя сшыткі
1356, 1371
72, 1763, 1926
Развиваем малышей
1177
Рассказы Деда Природоведа
1030, 1032
34
Рыцарство. Шляхта. Дворянство
1917
Серия "Азбука развития"
1176, 1182, 1184
Серия "В помощь учителю"
1222, 1226
Серия "Все
Знай
1187
Серия "Добрая раскраска"
1179
Серия "Моя любимая книжка"
1838
Серия "Обучение и развитие"
1175, 1178,
1181, 1185
86
Серия "Повторяй
ка"
1305
Серия "Рабочие тетради"
1284
85, 1328
Серия "Твоя первая пропись"
1189
90
Серия "Урожайные со
тки"
1569
Серыя "Беларусь у войнах"
1927
Серыя "Моя любимая книжка"
1859
61,
1865, 1869
Система противопожарного нормирования
и стандартизации
1433
Солнечный зайчик
1851, 1857
Урок в начальной школе
1306, 1722
Факультативные занятия
1209, 12
17
Читаем сказку по слогам
1829, 1831,
1834
37, 1839, 1842
Школьная программа
1333
34, 1383,
1385, 1728, 1748, 1843
Школьникам, абитуриентам, учащимся
1053, 1299
300, 1318, 1321, 1326, 1344,
1355, 1386, 1703
04, 1713, 1720, 1729,
1747, 1749, 192
4, 1934
Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам
1762, 1768
Я могу
1191
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;153 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;ПАКАЗАЛЬНІК МОЎ (АКРАМЯ БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ),
НА ЯКІХ НАДРУКАВАНЫ КНІГІ
Англійская
1069, 1275, 1359, 1517, 1652
ПАКАЗАЛЬНІК ПАМЫЛКОВЫХ ISBN
ISBN 978
985
69
78
88
6
1052
ISBN 978
985
467
507
1
1929
ISBN 978
985
471
792
0
957
ISBN 978
985
554
293
7
1134
ISBN 978
985
6848
97
4
1247
ISBN 978
985
7036
10
3
1158
ISBN 978
985
7102
11
2
1049
ISBN 978
985
7119
65
3
1821
ISBN 978
985
7128
43
3
1801
ISBN 978
985
9373
0
1734
ISBN 978
985
90324
5
1565
ISBN 978
986
6499
86
2
1341
НУМАРАЦЫЙНЫ ПАКАЗАЛЬНІК БІБЛІЯГРАФІЧНЫХ ЗАПІСАЎ НА ВЫДАННІ,
ЯКІЯ ПАСТУПІЛІ СА СПАЗНЕННЕМ
982, 1047
48, 1070
Выходзіць штомесячна
1934
Мінск
�� &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Складальнiк
і бібліяграфічных запісаў
В. Г. Каржуева, Л. Л. Таяноўская
Рэдактар
бібліяграфічных запісаў
Н. А.
Брашко
Адказны рэдактар
С. М. Цяльнова
Дзяржаўная ў
станова "Нацы
нальная
кніжная палата Бел
русі", 201
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 62.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 62.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;4 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Нумарацыя ў "Кніжным л
тапісе" суцэльная на працягу года.
Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць:
парадкавы нумар запісу;
загаловак бібліяграфічнага запісу;
бібліяграфічнае апісанне;
нумар дзяржаўнай рэгістрацыі, пад якім выданне
зарэгістравана ў кніжнай палаце
(складаецца з апошніх лічбаў года і парадкавага нумара, напрыклад: [
100]);
індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі.
ожны нумар "Кніжнага летапісу" забяспечаны наступнымі дапаможнымі пак
зальнікамі:
імянным;
прадме
тным;
загалоўкаў;
геаграфічным;
серый;
моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі;
памылковых ISBN;
умарацыйным паказальнікам
бібліяграфічных запісаў
на замежныя выданні,
выпушчаныя з удзелам беларускіх выдаўцоў;
умарацыйным паказальніка
бібліяграфічных запісаў на
выданн
і, што паступілі са
спазненнем.
Імян
ны паказальнік уключае імёны аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў,
аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія
ўдзельнічалі
ў стварэн
ні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія
адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з
аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб’ядноўваюцца ў адной рубрыцы.
Прадметны пак
азальнік раскрывае змест выданняў. Складаецца з алфавітнага пераліку
прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не
адлюстроўвае змест шматтэмных выданняў, падручнікаў для агульнаадукацыйнай школы,
твораў мастацкай літаратур
ы, выданняў на замежных мовах і некаторых іншых выданняў.
Паказальнік загалоўкаў з’яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выкл
чэннем выданняў, што апісаны пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы.
Геаграфічны паказальнік змяшчае назвы фізіка
геагр
афічных аб’ектаў, палітыка
адмі
ністрацыйных і адміністрацыйна
тэрытарыяльных адзінак і іншых геаграфічных аб’ектаў, якія
памінаюцца ў бібліяграфічных запісах. Тэматычныя падрубрыкі фармулююцца на аснове
рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і пры
водзяцца ў а
фавітным парадку.
Паказальнік серый уключае назвы серый і парадкавыя нумары бібліяграфічных запісаў
на выданні, якія выйшлі ў серыі.
Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі, складаецца з
алфавітнага пераліку наз
ваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў.
Паказальнік памылковых ISBN
нумарацыйны пералік памылковых ISBN. Памылкай
лічыцца:
парушэнне структуры нумара;
ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні;
прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу.
У бібл
іяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "ош
бочный" у круглых дужках.
умарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў
на замежныя выданні, выпушчаныя з
удзелам беларускіх выдаўцоў
пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на в
ыданні, што
надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць
ISBN
беларускіх
выдаўцоў.
умарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на выданні, якія паступілі ў
Нацыянальну
ю кніжную палату Беларусі са спазненнем
пералік нумароў бібліяграфі
чных
запісаў на выданні, што паступілі ў кніжную палату на працягу ўліковага года са спазненнем
на два г
ды і больш.
Структура і выдавецкае афармленне "Кніжнага летапісу" адпавядае міждзяржаўнаму
стандарту "ГОСТ 7.61
96. Издания. Государственные (националь
ные) библиографические
указатели. Общие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц н
цыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый.
Дзяржаўная бібліяграфія Беларусі ў інтэрнэце:
http
://
natbook
org
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;p.2;H 4;.75; 39;.92;&#x 56.;փ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;p.2;H 4;.75; 39;.92;&#x 56.;փ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;5 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;PREFACE
The
"Chronicle of Books"
is the monthly state bibliography designed for informing of all
kinds of printed editions in a book form which are published in the territory of the Republic of B
larus as well as of the editions which are published abroa
d by request of home publishers and go i
n-
to the National Book Chamber as a compulsory free copy in accordance with
the Resolution of the
Council of Ministers of the Republic of Belarus
"On Approval of Regulations on L
gal Deposit Copy
of Documents and the
Cancellation of Some Resolutions of Government of the Republic of Bel
rus"
on September 3, 2008 No. 1284
After registration and processing the compulsory free copies of editions are to be deposited

953.
Информационное общество в Республике Беларусь
= Information society in the
Republic of Belarus : статистический сборник / Национальный статис
тический комитет Ре
публики Беларусь.
Минск : Национальный статистический комитет Республики Беларусь,
2015.
126 с. ; 25 см.
Параллельно на русском и английском языках.
33 экз.
ISBN 978
985
7015
87
0.
[15
6741].
УДК [004+002](476)(083.41)
954
Калита, Л. И.
Развивающая информатика : рабочая тетрадь для 3
го класса : пос
о-
бие для учащихся учреждений общего среднего обр
зования с русским языком обучения /
Л. И. Калита, В. В. Сташенко, А. И. Павловский.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
96,
2] с., включая обложку : ил., схемы ; 29 см.
(Рабочие тетради).
На обложке: факульт
тивные зан
тия.
1100 экз.
ISBN 978
985
19
1829
0.
[15
6422].
УДК 004
028.31(075.2=161.1)
955.
Куликов, С. С.
Тестирование программного обеспечения : базовый кур
с : практ
ческое п
собие / С. С. Куликов.
Минск : Четыре четверти, 2015.
293 с. : ил., схемы ; 29 см.
Библиогр
фические ссылки в подстрочных примечаниях.
1000 экз.
ISBN 978
985
7103
91
1.
[15
6968].
УДК 004.415.53
956.
Лапко, В. М.
Элементы к
амп'ютарнай граматы : вучэбны дапаможнік для 9
га класа
га аддзялення дапаможнай школы з беларускай мовай навучання / В. М. Лапко, Н. У. Т
пенка ; [пераклад з рускай мовы Г. І. Кашэўнікавай].
Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2015.
191 с. : іл., схемы ;
23 см.
722 экз.
ISBN 978
985
471
792
0 (у пер.).
[15
6960].
УДК 004(075.3=161.3)
056.313
957.
Лапко, О. Н.
Элементы компьютерной грамоты : учебное пособие для 9
го класса
го отделения вспомогательной школы с русским языком обучения / О. Н. Лапко,
Н. В. Т
пенко.
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015.
191 с. : ил., схемы ; 23 см.
1703 экз.
В перепл
те.
ISBN 978
985
471
792
0 (ошибоч.).
[15
6961].
УДК 004(075.3=161.1)
056.313
958.
Макарова, Е. С.
Системы управления базами данных : общие св
едения о СУБД
Oracle. Основы настройки и администрирования : курс лекций / Е. С. Макарова ; Вооруже
ные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Бел
русь.
Минск : ВА РБ,
2015.
79 с. : схемы ; 21 см.
Библиография: с. 77 (6 назв.).
50 эк
з.
ISBN 978
985
544
357
6.
[15
6528].
УДК 004.65(075.8)
959.
Методы и технические средства обеспечения безопасности. Лабораторный
практикум
: пособие для специальн
сти 1
39 03 01 "Электронные системы безопасности" :
в 2 ч. / Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский государственный ун
верситет информатики и радиоэлектроники, Факультет компьютерного проектирования, К
федра проектирования информационно
компьютерных си
тем.
Минск : БГУИР, 2015
20 см.
ISBN 978
985
543
141
2.
. 1 : Методы защиты информации / В. М. Алефиренко.
2015.
65, [1] с. : схемы.
Библиография в конце лаборато
ных работ.
100 экз.
ISBN 978
9.
[15
7201].
УДК 004.056.5(076.58)
960.
Микропроцессорная техника систем автоматизации
: конс
пект лекций : в 2 ч. /
Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный универс
тет продовольствия, Кафедра автоматизации технологических проце
сов и производств.
Могилев : МгГУП, 2013
2015.
21 см.
ISBN 978
985
6979
84
5.
Ч.
2 / [составители: Илюшин И. Э., Кожевников М. М.].
2015.
39 с. : ил., схемы.
Библи
графия: с. 39 (5 назв.).
56 экз.
ISBN 978
985
6985
37
2.
[15
6839].
УДК [004.384:004.31]:621.382.049.77(075.8)
961.
Объектно
ориентированное программирование.
Лабораторный практикум
пособие для специальности 1
40 05 01 "Информационные системы и технологии" (по н
правлениям) / [В. Н. Комличенко и др.] ; Министерство образования Ре
публики Беларусь,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлек
троники, Инженерно
экономический факультет, Кафедра экон
мической информации.
Минск : БГУИР, 2015.
73, [1] с. : схемы ; 20 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:
вальчук А. М., Луцик Ю. А., Унучек Е. Н.
Библиография: с. 73 (8 н
азв.).
150 экз.
ISBN 978
985
543
127
6.
[15
7202].
УДК 004.42(076.58)
962.
Организация ЭВМ и систем
: практикум : [для учащихся] / Министерство образ
о-
вания Республики Беларусь, Филиал учреждения образования "Белорусский государстве
ный

технологичес
кий университет" "Витебский государственный технологический колледж" ;
[состав
тели: Е. Е. Новикова, Т. А. Василенко].
Витебск : ВГТК, 2015

21 см.
Ч. 1.
2015.
56, [2] с. : схемы.
Библиография: с. 57 (6 назв.).
58 экз.
[15
7095].
УДК
004.9(076.532)
963.
Основы Web
программирования
: практикум по одноименному курсу для студе
тов
специальности 1
40 04 01 "Информатика и те
нологии программирования" дневной формы
обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государс
венный
технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Информатика" ; [составители: Т. В. Т
хоненко,
В. О. Лукьяненко].
Гомель : ГГТУ, 2015.
39 с. : ил. ; 21 см.
Библиогр
фия:
с. 39 (12 назв.).
30 экз.
ISBN 978
985
535
270
0.
[15
7325].
УД
К 004.738.12(076.58)
964.
Открытые технологии
: сборник материалов десятой международной конфере
ции разработчиков и пользователей свободного пр
граммного обеспечения Linux Vacation /
Eastern Europe 2015 (г. Гродно, 25
28 июня 2015 г.) / [под общей р
дакци
ей Д. А. Костюка].
Брест : Альтернатива, 2015.
119 с. : ил., схемы ; 21 см.
Часть текста на английском и
белорусском языках.
Библиография в конце докладов, библиографические ссылки в по
д-
строчных примечаниях.
200 экз.
ISBN 978
985
521
495
4.
15
6720].
УДК 004.45(082)
965.
Программирование на C с использованием открытых инструментальных
средств
: методические материалы к лекциям по дисц
плине Информатика и компьютерная
графика для студентов специальности "Автоматизация технологических процесс
ов и прои
водств" / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный те
х-
нический университет, Кафедра и
форматики и прикладной математики ; [составители:
С. В. Мухов, Г. Л. Муравьев, С. И. Парфомук].
Брест : БрГТУ, 2015.
43 с.,
включая о
б-
ложку ; 21 см.
50 экз.
[15
7090].
УДК 004.431.4(075.8)
966.
Проектирование информационных систем
: практикум для реализации содерж
ния образовательных программ высшего образования 1
й ступени / Белкоопсоюз, Белору
ский торгово
экономический
университет потребительской кооперации, Кафедра информ
ционно
вычислительных систем ; [авторы
составители: А. Н. Семенюта, Л. В. Ятченко].
Гомель : БТЭУПК, 2015.
79 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография: с. 78 (6 назв.).
110 экз.
ISBN 978
985
40
281
8.
[15
6805].
УДК 004.41(076.58)
967.
Разработка программных продуктов и решений
: банки, финансовый сектор,
государственные структуры / [группа компаний Со
тКлуб].
[Минск : б. и., 2015?].
23 с. :
ил. ; 30 см.
30 экз.
[15
6536].
УДК 0
04.42:336
968.
Серебрякова, Н. Г.
Основы информационных технологий : пособие для студентов
учреждений высшего образования группы спец
альностей 74 80 Научная и педагогическая
деятельность / Н. Г. Серебрякова, О. Л. Сапун, Р. И. Фурунжиев ; Министерство сел
ьского
хозяйс
ва и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный
технический университет.
Минск : БГАТУ, 2015.
398 с. : ил., схемы ; 20 см.
Библи
о-
графия: с. 398 (12 назв.).
98 экз.
ISBN 978
985
519
700
4.
[15
7358].
УДК 004(075.8)
969.
Словарь
справочник по информационной безопасности
: в 2 т. / Комитет гос
дарственной безопасности Республики Беларусь, Г
сударственное учреждение образования
"Институт национальной безопасности Республики Беларусь" ; [составители: Е. А
. Шпако
в-
ский, С. В. Бачило, Д. Ф. М
равьев] ; под общей редакцией А. А. Павловского.
Минск :
ИНБ, 2015.
21 см.
99 экз.
ISBN 978
985
7040
32
2.
Т. 1.
247 с.
Библиография: с. 230
246 (310 назв.).
ISBN 978
985
7040
33
9.
[15
6491].
УДК 004.0
56(038)
970. Т. 2.
235 с.
Библиография: с. 217
234 (185 назв.).
ISBN 978
985
7040
34
6.
[15
6492].
УДК 004.056(038)
971.
Webcom
Media
: более 14 лет на рынке поискового маркетинга / [группа компаний
Webcom Media
в Республике Беларусь].
[Минск
: б. и., 2014].
[25] с., включая обло
ку :
ил. ; 21 см.
1000 экз.
[15
7017].
УДК 004.738.52:658.114.5(476)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;10 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;972.
Webcom
Media
: более 15 лет на рынке поискового маркетинга / [группа компаний
Webcom Media
в Республике Беларусь].
[Минск : б. и.,
2015].
[25] с., включая обло
ку :
ил. ; 21 см.
1000 экз.
[15
7018].
УДК 004.738.52:658.114.5(476)
Гл. таксама № 1282
005 Кіраванне. Менеджмент
973.
Безнюк, Д. К.
Основы управленческого консультирования : учебное пособие /
Д. К. Безнюк.
Минск : Ви
тпостер, 2015.
65 с. ; 21 см.
Библиография: с. 55
(43 назв.).
300 экз.
ISBN 978
985
7105
29
8.
[15
6944].
УДК 005.572(075.8)
974.
Бланшар, К.
Новый одноминутный менеджер = The new one minute manager / Кен
Бланшар, Спенсер Джонсон ; [перевел
с английск
го О. Г. Белошеев].
Минск : Попурри,
2015.
110 с. ; 23 см.
На обложке: мировой бестселлер в категории "Управление личной
жизнью и работой".
2500 экз.
ISBN 978
985
15
2617
4 (в пер.).
[15
7278].
УДК 005+316.6
975.
Интеллектуальный к
апитал и потенциал Республики Беларусь
/ [Е. М. Бабосов
и др. ; научный редактор: И. Я. Левяш] ; Наци
нальная академия наук Беларуси, Отделение
гуманитарных н
ук и искусств, Институт философии.
Минск : Беларуская навука, 2015.
386, [1] с. : ил., схемы
; 25 см.
Часть текста на белорусском языке.
Авторы указаны на
обороте титульного л. Авторы также: Берков В. Ф., Гаранин С. Л., Еворовский В. Б., Зава
д-
ский М. Б., Захарова Н. Е., Зеленков А. И., Кислицына А. Н., Коваленя А. А., Лазаревич А. А.,
Левяш И.
Я., Литвинюк А. И., Максимович В. А., Мельник В. А., Михеева И. Б., Ник
тенко П. Г.,
Поздняков В. В.
Библиография: с. 365
387.
150 экз.
ISBN 978
985
08
1881
2
(в пер.).
[15
7139].
УДК [005.336.4+339.9+316.325:001.3](476)
976.
Калюта, В. М.
Реал
изация требований СТБ ISO 9001
2009 при внедрении системы
менеджмента качества в строительных организациях : практические рекомендации для орг
низаций строительного комплекса / В. М. Калюта, Е. А. Лешова ; Министерство архитект
ры и строительства Республик
и Беларусь, Инженерное республиканское унитарное предпр
ятие "Белстройцентр".
Минск : Белстройцентр, 2015.
170 с. : схемы ; 20 см.
Библи
о-
графия: с. 130
131 (24 назв.).
320 экз.
ISBN 978
985
7070
40
4.
[15
7186].
УДК 005.6:69:658.115.33(476)(0
83.132)
977.
Климович, Л. К.
Основы менеджмента : учебник для учащихся учреждений обр
зования, реализующих образов
тельные программы среднего специального образования /
Л. К. Климович.
е изд., стереотипное.
Минск : РИПО, 2015.
278 с. : схемы ; 20
см.
Библи
графия: с. 274
275.
Глоссарий: с. 247
263.
1100 экз.
ISBN 978
985
503
494
1.
[15
6850].
УДК 005(075.32)
978.
Менеджмент: история развития. Функции управления
: учебно
методическое
пособие : [для студентов : в 2 ч.] / Частный институт
управления и предпринимательства.
Минск : Частный институт управления и предпринимательства, 2014
2015.
21 см.
Общее заглавие ч. 1: Менеджмент: основы управления организацией.
Авторы 1
й ч.:
Лебе
кин А. В., Мурзич И. К., Оганесян И. А., Рыбакова Э.
Ч. 2 / И. К. Мурзич.
2015.
74, [1] с. : схемы.
Библиография: с. 74
75 (33 назв.).
80 экз.
ISBN 978
985
7063
54
3.
[15
7104].
УДК 005.7(075.8)
979.
Суша, Н. В.
Основы менеджмента : учебное пособие для студентов специальности
"Менеджмент" у
чреждений, обеспечивающих п
лучение высшего образования / Н. В. Суша,
В. В. Кругликов ; [Минский университет управления].
е изд., дополненное и исправле
ное.
Минск : Минский университет управления, 2015.
175 с. : схемы ; 21 см.
Библио
фия: с.
164 (23 назв.).
200 экз.
ISBN 978
985
490
904
2.
[15
6942].
УДК 005(075.8)
980.
Техт, У.
Голдратт и теория ограничений : [квантовый скачок в менеджменте] / Уве
Техт ; [п
ревел с немецкого С. Э. Борич].
Минск : Попурри, 2015.
142 с. : ил., схемы
25 см.
2000 экз.
ISBN 978
985
15
2736
2 (в пер.).
[15
7174].
УДК 005.93
981.
Федоров, Е. А.
Информационные технологии и системы в логистике : практикум
для студентов специальности "Транспортная логистика" / Е. А. Федоров ; Министерство
транспорт
а и коммуникаций Республики Беларусь, Белорусский государственный универс

989.
Биология, 2015/16 учебный год
: каталог учебно
методических изданий / Изд
тельство
"Аверс
в".
Минск : Аверсэв, 2015.
7 с., включая обложку : ил. ; 26 см.
Часть текста на бел
русском языке.
2220 экз.
[15
7199].
УДК 017.42:57(476
25)"2015/2016"
990.
География. Человек и мир, 2015/16 учебный год
: каталог учебно
методических
даний / Издательство "Аверсэв".
Минск : Аверсэв, 2015.
7 с., включая обложку : ил. ;
26 см.
2000 экз.
[15
7196].
УДК 017.42:[91+502](476
25)"2015/2016"
991.
Иностранные языки, 2015/16 учебный год
: каталог учебно
методических изд
ний /
Изд
тельст
во "Аверсэв".
Минск : Аверсэв, 2015.
23 с., включая обложку : ил. ; 26 см.
Часть текста на английском языке.
2360 экз.
[15
7195].
УДК 017.42:81'243(476
25)"2015/2016"
992.
История. Обществоведение, 2015/16 учебный год
: каталог учебно
методичес
ких
изданий / Издательство "Аверсэв".
Минск : Аверсэв, 2015.
15 с., включая обложку : ил. ;
26 см.
Часть текста на белорусском языке.
2210 экз.
[15
7198].
УДК 017.42:[94+3](476
25)"2015/2016"
993.
Каталог учебно
методических изданий
: 2015/16 у
чебный год / Издательство
"Аверсэв".
Минск : Аверсэв, 2015.
189 с. : ил. ; 26 см.
Часть текста на английском и
белорусском языках.
1740 экз.
[15
7194].
УДК 017.42(476
25):37.091.64"2015/2016"
994.
Летапіс перыядычных выданняў Беларусі (новыя, п
ерайменаваныя і спын
ныя часопісы і газеты)
= Chronicle of periodical editions of Belarus (new, renamed and
discontinued magazines and newspapers) : дзяржаўны бібліяграфічны пак
зальнік / Міністэрства
інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная кніжная па
лата Беларусі.
Мінск : НКП
Беларусі, 1995

20 см.
(Летапіс друку Беларусі).
Тэкст на белар
скай і іншых
мовах.
Да 2006 г. выходзіў пад назвай "Л
тапіс перыядычных выданняў і выданняў, якія
прадаўжаюцца", у 2005
2007 гг.
у серыі "Нацыяналь
ная бібліяграфія Бел
русі = National
bibliography of Belarus".
Выходзіць штогод.
Выдаецца з 1925 г.
2014 / [складальнікі бібліяграфічных запісаў: І. Г. Бабарыка, А. А. Міхлюк ; адказны
дактар В. У. Санакоева].
2015.
20 с.
Алфавітныя паказальні
кі назваў газет, месцаў
выдання газет: с. 19.
50 экз.
[15
7082].
УДК 016:[050+070](476)"2014"
995.
Математика, 2015/16 учебный год
: каталог учебно
методических изданий / Изд
тельство "Аверсэв".
Минск : Аверсэв, [2015].
23 с., включая обложку : и
л. ; 26 см.
Часть текста на б
лорусском языке.
2710 экз.
[15
7214].
УДК 017.42:51(476
25)"2015/2016"
996.
"Пачатковая школа", издательство (Минск).
Каталог издательства "Пачатковая
школа", 2015/2016 учебный год / Министерство образования Республики
Беларусь.
Минск : Пачатковая школа, [2015].
53 с., включая обложку : ил. ; 24 см.
Часть текста на
белорусском языке.
декс авторов и составителей: с. 53.
7550 экз.
[15
6760].
УДК 017.42(476
25)"2015/2016"
997.
Русский язык, 2015/16 учебный
год
: каталог учебно
методических изданий /
Издательство "Аверсэв".
Минск : Аверсэв, [2015].
15 с., включая обложку : ил. ; 26 см.
2340 экз.
[15
7216].
УДК 017.42:811.161.1(476
25)"2015/2016"
998.
Указатель изобретений и рационализаторских предло
жений, рекомендуемых
для вн
дрения на предприятиях дорожного хозяйства Республики Беларусь
/ Главное
управление автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь.
Минск : [б. и., 2015?].
III, 43 с. : ил., схемы ; 21 см.
7 экз.
[15
6837].
УДК 016:625.7/.8(476)(088.8)
999.
Физика. Астрономия, 2015/16 учебный год
: каталог учебно
методических изд
ний /
Изд
тельство "Аверсэв".
Минск : Аверсэв, 2015.
15 с., включая обложку : ил. ; 26 см.
Часть текста на белорусском я
зыке.
2420 экз.
[15
7200].
УДК 017.42:[53+52](476
25)"2015/2016"
1000.
Химия, 2015/16 учебный год
: каталог учебно
методических изданий / Издател
ство "Аверсэв".
Минск : Аверсэв, 2015.
7 с., включая обложку : ил. ; 26 см.
Часть
текста на белору
сском языке.
2320 экз.
[15
7197].
УДК 017.42:54(476
25)"2015/2016"

1010.
Научные стремления
: молодежный сборник научных статей / Центр молоде
ных иннов
ций совместно с ООО "Лаборатория интеллек
та".
Минск, 2012
20 см.
ISSN 2311
4711.
Вып. 14 / [редакционная группа: Сафонова Ю. М., Казбанов В. В., Никифорова С. Л.].
Энци
лопедикс, 2015.
81 с. : ил., схема.
Резюме на английском языке.
Библиография
в конце нау
ных статей.
10 эк
з.
[15
6452].
УДК 082
1011.
"Неделя науки
2015", научная студенческая конференция (Брест).
Сборник
тезисов научной студенческой конференции "Неделя науки
2015" / Министерство образов
ния
Республики Беларусь, Брестский государственный технический универ
ситет ; [редко
легия:
Рубанов В. С. и др.].
Брест : БрГТУ, 2015.
101 с. ; 21 см.
Часть текста на белору
ском языке.
40 экз.
ISBN 978
985
493
331
3.
[15
7038].
УДК 082(043.2)
1012.
Первый шаг в науку
2015
: сборник материалов секционных заседа
ний студенч
ской молодежи Международного форума "Первый шаг в науку" (24
25 сентября 2015,
Минск) / [редакционная группа: Ю. М. Сафонова, В. В. Казбанов, С. Л. Никифорова].
Минск : Колорград, 2015.
161, [1] с. : ил., схемы ; 21 см.
Часть текста парал
лельно на
русском и английском языках.
Часть текста на белорусском языке.
Резюме на англи
ском языке.
В надзаголовке: Центр молодежных инноваций совместно с ООО "Лаборат
о-
рия интеллекта".
Библиография в конце докладов.
41 экз.
ISBN 978
985
90372
6.
[15
7331].
УДК 082
1013.
Первый шаг в науку
2015
: сборник материалов секционных заседаний учащейся
молодежи Международного ф
рума "Первый шаг в науку" (24
25 сентября 2015, Минск) /
[редакционная группа: Ю. М. Сафонова, В. В. Казбанов, С. Л. Ник
ифорова].
Минск :
Колорград, 2015.
221 с. : ил. ; 21 см.
Часть текста параллельно на русском и англи
ском
языках.
Часть текста на белорусском языке.
Резюме на английском языке.
В надз
головке: Центр молодежных инноваций совместно с ООО "Лабора
тория интеллекта".
Библиография в конце докладов.
63 экз.
ISBN 978
985
90372
9.
[15
7330].
УДК 082
1014.
Проблемы и перспективы современной науки
: сборник статей участников
V Республиканского научно
практического семинара молодых ученых, Минск
, 28 ноября
2014 г. / [редколлегия: Гедранович В. В. и др.].
Минск : МУУ, 2015.
135 с. : схемы ;
29 см.
Часть текста параллельно на русском и английском языках.
На обложке в надз
голо
ке: Минский университет управления.
Библиография в конце докл
адов.
100 экз.
ISBN 978
985
490
902
8.
[15
6989].
УДК 082
1015.
Сборник конкурсных научных работ студентов и магистрантов
: [в 2 ч. /
редколлегия: В. С. Рубанов (главный р
дактор) и др.].
Брест : БрГТУ, 2015.
21 см.
В надзаголовке: Министерст
во образования Республики Беларусь, Брестский государстве
ный технический университет.
ISBN 978
985
493
332
0.
Ч. 1.
2015.
255 с. : ил., схемы.
Библиография в конце докладов.
40 экз.
ISBN 978
985
493
333
7.
[15
7098].
УДК 082
1016.
Управлен
ие в социальных и экономических системах
: XXIV Международная
научно
практическая конференция, Минск, 14 мая 2015 г. / [редколлегия: Суша Н. В. и др.].
Минск : МУУ, 2015.
252 с. : ил., схемы ; 29 см.
Часть текста на английском и бел
о-
русском языках.
В надзаголовке: Минский университет управления (Минск, Беларусь),
Вильнюсский университет (Вильнюс, Литва), Высшая школа финансов и менеджмента в Бел
о-
стоке (Белосток, Польша), Харьковский институт финансов УГУФМТ (Харьков, Укра
на),
Московский институт эк
ономики, политики и права (Москва, Россия) и др.
Библи
графия в
конце докладов.
180 экз.
ISBN 978
985
490
903
5.
[15
6991].
УДК 082
1017.
Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспект
вы
XVIII Международная научная конф
еренция аспирантов, магистрантов и студентов,
г. Минск, 15 мая 2015 г. : материалы конференции / под редакцией В. В. Гедранович.
Минск :
МУУ, 2015.
175 с. : ил., схемы ; 29 см.
Часть текста на английском и белорусском яз
ках.
В надзаголовке: Минск
ий университет управления (Минск, Беларусь), Вильнюсский ун
верситет (Вильнюс, Литва), Невинномысский институт экономики, управления и права
(Невинномыск, Россия), Харьковский институт финансов УГУФМТ (Харьков, Украина),
Московский институт экономики, поли
тики и права (Москва, Россия), Бердянский униве
р-

1073.
Лешков, С. Т.
рспектива экономики в секторе нравственных интересов общес
ва /
С. Т. Лешков, М. И. Зубович.
Минск : СтройМедиаПроект, 2015.
30, [1] с. ; 20 см.
200 экз.
ISBN 978
985
7091
49
2.
[15
6531].
УДК 330:316.42:177
1074.
Макроэкономика (продвинутый ур
овень)
: тексты лекций для реализации с
о-
держания о
разовательных программ высшего образования 2
й ступени и переподготовки
руководящих работников и специалистов / [Т. С. Алексеенко и др.] ; Белкоопсоюз, Белору
ский торгово
экономический университет потреби
тельской кооперации, Кафедра права и
экономических теорий.
Гомель : БТЭУПК, 2015.
104 с. : ил. ; 21 см.
Авторы указаны
на обороте титульного л. Авторы также: Зеньк
ва Л. П., Злотникова Л. М., Коновалов В. М.,
Цибина Е. П.
Библиография: с. 101 (15 н
азв.).
230 экз.
ISBN 978
985
540
282
5.
[15
7208].
УДК 330.101.541(075.8)
1075.
Проблемы модернизации экономики сквозь призму экономических, правовых
и инженерных подходов
: сбо
ник статей победителей Международного конкурса молодых
ученых и студен
тов, посвященный 95
летию Белорусского национального технического
университета, 4 марта 2015 г. / [редколлегия: С. Ю. Солодовников и др.].
Минск : БНТУ,
2015.
150, [1] с. ; 21 см.
В надзаголовке: Министерство образования Республики Бел
русь, Белорусс
кий национальный технический университет, Факультет технологий управл
ния и гуманитаризации, Кафедра "Экономика и право", Факультет горного дела и инжене
р-
ной экологии, Кафедра "Горные машины".
Библиография в конце статей.
130 экз.
ISBN 978
985
550
71
8.
[15
6943].
УДК [330+340]:005.591.6(082)
1076.
Система экономических институтов Республики Беларусь
/ [А. Е. Дайнеко и др.] ;
под общей редакцией А. Е. Дайнеко ; Национальная академия наук Беларуси, Институт эк
о-
номики.
Минск : Беларуская навука,
2015.
277, [2] с. : ил. ; 20 см.
Авторы указ
ны
на обороте титульного л. Авторы также: Боброва А. Г., Грибоедова И. А., Дорожкин С. Ю.,
Калинкович В. А., Килин И. С., Медведев Е. К., Моторина О. И., Нестерович Д. А., Пашк
вич И. В., Петракова Ю. Н., Пи
лецкий К. В., Разоренова Л. В., Садовская Т. В., Тр
бицина Е. В.,
Цилибина В. М., Шамшур А. В., Шахотько Л. П., Щербина Н. М.
Библи
графия: с. 267
278
(130 назв.).
200 экз.
ISBN 978
985
08
1893
5.
[15
7047].
УДК [330.341.2+338.1](476)
331 Праца.
Работадаўцы. Працоўныя.
Навука аб працы. Эканоміка працы. Арганізацыя працы
1077.
Белорусский профессиональный союз банковских и финансовых работников.
Программа деятельности Белору
ского профессионального союза банковских и финансовых
работников на 2015
2020 гг. : (принята V съездом Профсоюза 28 апреля 2015 г.) / Белору
ский профессиональный союз банковских и финансовых работников.
Минск : Проф
Пресс, 2015.
11 с. ; 21 см.
410 экз.
[15
6695].
УДК 331.105.445:336.71(476)(083.97)
1078.
Белорусский
профессиональный союз работников агропромышленного
комплекса.
Устав Белорусского профе
сионального союза работников агропромышленного
комплекса : принят I съездом 20 июля 1990 г. : изменения и дополнения в Устав (его новая
редакция) приняты VI съездом 14 а
преля 2015 г.
Минск : Проф
Пресс, 2015.
35 с. ;
21 см.
4500 экз.
[15
6693].
УДК 331.105.445:338.436.33(476)(062.13)
1079.
Белорусский профессиональный союз работников строительства и промы
ленности строительных материалов.
Устав Белорусского про
фессионального союза
работников строительства и промышленности строительных материалов (Профсоюза рабо
ников СиПСМ) = Статут Беларускага прафесійнага саюза работнікаў будаўніцтва і
прамысловасці будаўнічых матэрыялаў (Прафсаюза работнікаў БіПБМ) : принят I
съездом 5
сен
тября 1990 г. : изменения и дополнения в устав (Устав в новой редакции) внесены VI съе
дом, II пленумом 4 мая 2015 г., 16 июня 2015 г. / Белорусский профсоюз работников строител
ства
и промышленности строительных материалов.
Минск : Проф
есс, 2015.
22 с. ;
21 см.
1340 экз.
[15
6692].
УДК 331.105.445:69(476)(062.13)
1080.
Белорусский профессиональный союз работников транспорта и дорожного
хозяйства.
Устав Белорусского профессионального союза работников транспорта и доро
ж-
ного хозяйст
ва (Профсоюза работников транспорта и дорожного хозя
ства) : утвержден

м съездом 3 июня 1990 г. : дополнения в устав внесены Республиканским комитетом
про
союза 19 декабря 2013 г.
Минск : Проф
Пресс, 2013 (2015).
26 с. ; 21 см.
100 экз.
[15
6924]
УДК 331.105.445:656(476)(062.13)
1081.
Белорусский профессиональный союз работников энергетики, электротехн
ческой и топливной промышленности.
Устав Белорусского профессионального союза
работников энергетики, электротехнической и топливной промышленно
сти : утвержден
І съе
дом 05.07.1990 : изменения и дополнения в Устав приняты I пленумом 17 ноября 2010.
Минск : Проф
Пресс, 2010 (2015).
40 с. ; 21 см.
20 экз.
[15
6923].
УДК 331.105.445:[620.9+621.31+662.6/.9](476)(062.13)
1082.
Белорусский пр
офсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей
промышленности.
Устав Бел
русского профессионального союза работников химической,
горной и нефтяной отраслей промышленности : принят I съездом профсоюза работников
химических отраслей промы
ленности
Беларуси 7 августа 1990 г. : изменения и дополнения
в устав внесены VI съездом 24 апреля 2015 г.
Минск : Проф
Пресс, 2015.
23 с. ; 21 см.
Заглавие обложки: Устав Белорусского профсоюза работников химической, горной и
нефтяной отраслей промышленности.
250 экз.
[15
7068].
УДК 331.105.445:66(476)(062.13)
1083.
Бондарь, Ж. А.
Предметно
практическое обучение : учебное пособие для 5
го класса
специальных общеобразовательных школ : для работы в классе / Ж. А. Бондарь, Н. Г. Кра
в-
чук, Н. А. М
лочко.
Ми
нск : Пачатковая школа, 2015.
125, [2] с. : ил. ; 30 см.
388 экз.
ISBN 978
985
565
184
1 (в пер.).
[15
7345].
УДК 331
027.22(075.3)
056.263
1084.
Межотраслевые общие правила по охране труда
: [утверждено Министерством
труда и социальной защиты Ре
публики Беларусь 03.06.03 : вступили в силу с изменениями с
15.11.11] / Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Минск : Энерг
пресс, 2015.
85 с., [1] л. ил. ; 20 см.
300 экз.
ISBN 978
985
7109
26
5.
[15
7382].
УДК 331.45(08
3.131)
1085.
Федерация профсоюзов Беларуси.
Устав Федерации профсоюзов Беларуси :
утвержден I съездом 5 октября 1990 г. : дополнения и изменения в устав (устав в новой
дакции) внесены VII съездом 22 мая 2015 г.
Минск : Проф
Пресс, 2015.
18 с. ; 21
см.
7930 экз.
[15
7287].
УДК 331.105.44(476)(062.13)
1086.
Федерация профсоюзов Беларуси. Совет. Президиум.
Постановления През
диума
Совета Федерации профсоюзов Беларуси, принятые 13 и 24 июля 2015 года / Федерация
профсоюзов Белар
си.
Минск : Проф
Пресс, 2015.
55 с. ; 21 см.
Библиография: с. 53
(6 назв.).
559 экз.
[15
6694].
УДК 331.105.445(476)(06)
1087.
Федерация профсоюзов Беларуси. Совет. Президиум.
Постановления През
диума
Совета Федерации профсоюзов Беларуси, принятые 27 августа 201
5 года / Федерация про
союзов Беларуси.
Минск : Проф
Пресс, 2015.
55 с. ; 21 см.
559 экз.
[15
7067].
УДК 331.105.445(476)(06)
1088.
Экзамен для руководителя по охране труда
: практическое пособие / [составит
ли:
И. И. Шиманский, А. П. Щука, О. А.
Власовец].
Минск : Белорусский Дом печати, 2015.
351 с. ; 24 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
6995
64
7.
[15
6761].
УДК 331.45(476)
332 Рэгiянальная (тэрытарыяльная) эканомiка.
Зямельнае (аграрнае) пытанне. Жыллёвая гаспадарка
1089.
Настольная книг
а собственника квартиры многоэтажного жилого дома
/
дактор
Г. Г. Каленов].
Изд. 2
е, дополненное.
[Минск : б. и., 2015?].
58, [2] с.,
включая обложку : ил. ; 21х30 см.
1000 экз.
[15
7247].
УДК 332.87+64
1090.
Чирков, В. И.
Основы недвижим
ости : (тесты по Жилищному кодексу) : учебно
методическое пособие для студентов строительных специальностей / В. И. Чирков, А. А. В
сильев ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Белорусский
государственный университет транспорта, Ка
федра "Промышленные и гражданские сооруж
ния".
Гомель : БГУТ, 2015.
106, [1] с. ; 21 см.
100 экз.
ISBN 978
985
554
455
6.
[15
6453].
УДК 332.87:347.254(476)(076.3)(075.8)

334 Формы арганiзацый i супрацоўнiцтва ў эканомiцы
1091.
Финансы потребит
ельской кооперации
: практикум для реализации содержания
образовательных программ вы
шего образования 1
й ступени / Белкоопсоюз, Белорусский
торгово
экономический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского д
ла,
анализа и а
дита ; [автор
оставитель И. И. Кикоть].
Гомель : БТЭУПК, 2015.
243 с. :
схемы ; 21 см.
лиография: с. 233
235.
100 экз.
ISBN 978
985
540
244
3.
[15
6808].
УДК 334.735:658.14(076.58)
336 Фінансы. Дзяржаўныя фінансы.
Фінансы дзяржаўнага сектара. Банкаўск
ая справа. Грошы
1092.
Бабеня, И. Г.
Управление финансами : курс лекций для слушателей специальности
переподготовки 1
26 02 82 "Финансовый менеджмент" / [И. Г. Бабеня] ; Министерство образ
вания Республики Беларусь, Витебский государственный технологически
й универс
тет.
Витебск : ВГТУ, 2015.
232 с. : схемы ; 21 см.
Автор указан на обложке.
Библиогр
фия:
с. 229
232 (58 назв.).
99 экз.
ISBN 978
985
481
353
0.
[15
7066].
УДК 336:005(075.9)
1093.
Финансовая грамотность для школьников
: справочни
к : пособие для учащихся
учреждений общего среднего образования / Государственное учреждение образования
"Минский областной институт развития образования" ; [составитель М. А. Краснова].
Минск : МОИРО, 2015.
77, [1] с. : ил. ; 20 см.
Библиография: с.
77
78 (20 назв.).
300 экз.
ISBN 978
985
7036
76
9.
[15
7365].
УДК 336.74(075.3)
1094.
Финансы Республики Беларусь
: статистический сборник / Национальный стат
стический комитет Республики Б
ларусь.
Минск : Национальный статистический комитет
спублики Беларусь, 2015.
267 с. ; 25 см.
Часть текста параллельно на русском и англи
ском
языках.
Загл
вие обложки: Финансы в Республике Беларусь.
44 экз.
ISBN 978
985
7015
89
4.
[15
6627].
УДК 336(476)(083.41)
338 Эканамiчнае становiшча. Эка
намiчная палiтыка.
Кiраванне i планаванне ў эканомiцы. Вытворчасць. Паслугi. Цэны
1095.
Клицунова, В. А.
Интерпретация наследия в туризме : новые подходы в эпоху
экономики впечатлений / Валерия Клицунова.
Минск : Экоперспектива, 2015.
219 с. :
ил., по
ртр. ; 21 см.
Посвящается первому настоящему интерпретатору Беларуси, писат
лю,
журналисту, создателю М
зея "Дудутки" Евгению Будинасу.
Библиография: с. 218
219
(30 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
469
471
9.
[15
6860].
УДК 338.48
1096.
Управленче
ский анализ
: практикум для реализации содержания образовател
ных
грамм высшего образования 2
й ступени / Белкоопсоюз, Белорусский торгово
эконо
мический университет потребительской кооперации, Кафедра банковского дела, ан
лиза и
аудита ; [авторы
состав
ители: Е. Г. Толкачева, Т. П. Винокурова].
Гомель : БТЭУПК,
2015.
55 с. ; 21 см.
лиография: с. 46.
55 экз.
ISBN 978
985
540
249
8.
[15
7003].
УДК 338.24:005.52(076.58)
338(476) Эканамiчнае становiшча Рэспублiкi Беларусь
1097.
Крупский, Д.
М.
Национальная инновационная система Беларуси: проблемы и
перспективы развития / Д. М. Крупский ; Институт парламентаризма и предпринимательс
ва.
Минск : Иппокрена, 2015.
30 с. ; 21 см.
Библиографические ссылки в подстро
ных
примечаниях.
50 экз.
ISBN 978
985
6838
43
2.
[15
7100].
УДК 338.28(476)
1098.
Научные принципы регулирования развития АПК: предложения и механи
мы реал
зации
/ Республиканское научное унитарное предприятие "Институт системных
исследований в АПК Национальной академии наук
Беларуси" ; [редко
легия: Гусаков В. Г.
(главный редактор) и др.].
Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Бел
руси, 1996

29 см.
Издается с 1996 г.
Выходит 1 раз в год.
ISSN 2077
0995.
2015.
2015.
167 с. : ил., схемы.
100 э
кз.
[15
7349].
УДК 338.436.33(476)

1099.
Придорожный сервис в Республике Беларусь: состояние и направления
развития
: монография / [Н. В. Лацк
вич и др.] ; Белкоопсоюз, Белорусский торгово
экономический университет потребительской кооперации.
Минск :
БТЭУПК, 2015.
167 с. :
ил., схемы ; 20 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бессонова Т. Н.,
Дещеня С. А., Кузменкова И. А., Настюшкина Л. Н., Слюсарева Е. А., Степаненко Д. А.,
Яцевич Н. В.
Библиография: с. 137
142 (46 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
540
269
6.
[15
6804].
УДК 338.488.2:656.13.015(476)
1100.
Республика Беларусь
: статистический ежегодник, 2015 / Национальный стат
стический комитет Республики Бел
русь.
Минск : Национальный статистический комитет
Республики
Беларусь, 2015.
524 с. ; 29 см.
Перед выпускными данными заглавие: Ст
тистический ежегодник Республики Беларусь, 2015.
70 экз.
ISBN 978
985
7015
90
0
(в пер.).
[15
7350].
УДК [338.1+316.42](476)"2015"(083.41)
1101.
Статистический ежегодник Вит
ебской области, 2015
/ Национальный статист
ческий комитет Республики Беларусь, Главное статистическое управление Витебской обла
ти.
Витебск : [б. и.], 2015.
475 с. ; 26 см.
25 экз.
[15
7167].
УДК [338.1+316.42](476.5)"2015"(083.41)
1102.
Статист
ический ежегодник Гомельской области, 2015
/ Национальный стат
стический комитет Республики Бел
русь, Главное статистическое управление Гомельской
области.
Гомель : БГУТ, 2015.
469 с. ; 26 см.
30 экз.
[15
7249].
УДК [338.1+316.42](476.2)"2015"(08
3.41)
1103.
Статистический ежегодник Могилевской области, 2015
/ Национальный стат
стический комитет Республики Б
ларусь, Главное статистическое управление Могилевской
области.
Могилев : [б. и.], 2015.
463 с. ; 25 см.
21 экз.
[15
7334].
УДК [338.
1+316.42](476.4)"2015"(083.41)
Гл. таксама № 1076
339 Гандаль. Мiжнародныя эканамiчныя адносiны. Сусветная гаспадарка
339.1 Агульныя пытаннi гандлю. Рынак
1104.
Балансы товарных ресурсов Республики Беларусь
: [2010
2014] : статистич
ский сборник / Национал
ьный статистический комитет Республики Беларусь.
Минск :
Национальный стат
стический комитет Республики Беларусь, 2015.
60 с. ; 25 см.
22 экз.
ISBN 978
985
7115
37
2.
[15
6626].
УДК 339.144(476)"
2010/2014
"(083.41)
339.5 Знешні гандаль. Міжнаро
дны гандаль.
Знешнегандлёвая палітыка. Мытныя пошліны
1105.
Внешняя торговля Республики Беларусь
: статистический сборник / Наци
о-
нальный статистический комитет Республики Беларусь.
Минск : Национальный статист
ческий комитет Ре
публики Беларусь, 2015.
321 с. : ил. ; 25 см.
48 экз.
ISBN 978
985
7015
93
1.
[15
7333].
УДК 339.5(476)(083.41)
1106.
Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза
: по состо
нию на 2 сентября 2015 г.
Минск : Белтаможсервис, 2015.
791, [1] с. ; 27 см.
00 экз.
ISBN 978
985
7004
28
7 (в пер.).
[15
6670].
УДК 339.543.4(476+574+470)(094.1)
1107.
Пономаренко, И. В.
Международная экономика : практикум для студентов эко
мических специальностей / И. В. Пономаренко, Е. Н. Ефремова ; Министерство транспо
коммуникаций Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспо
та,
Кафедра "Экономические теории".
Гомель : БГУТ, 2015.
48, [2] с. ; 21 см.
Библи
о-
графия: с. 46
49.
150 экз.
ISBN 978
985
554
409
9.
[15
6451].
УДК 339.5/.
9(076.58)
1108.
Таможенное дело
: учебное пособие для студентов учреждений высшего образ
о-
вания по экономическим специал
ностям / [И. В. Цыкунов и др.] ; под общей редакцией
И. В. Цыкунова.
Минск : Вышэйшая школа, 2015.
286, [1] с. : сх
мы ; 20 см.
вторы
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Грузицкий Ю. Л., Макаревич О. В., Мацк
вич В. В., Тарарышкина Л. И.
Библиография: с. 279
282.
500 экз.
ISBN 978
985
06
2512
0.
[15
7058].
УДК 339.543(476)(075.8)

ренции, 29 апрел
я 2015 г. : [в 2 ч. / ответственный редактор И. А. Белова].
Гродно : Гро
д-
ненский филиал "БИП
Институт правоведения", 2015.
30 см.
В надзаголовке: Частное
учреждение образования "БИП
Институт правоведения".
Библиография в конце докл
дов.
55 экз.
Ч. 1.
137 с.
ISBN 978
985
7100
25
5.
[15
6827].
УДК 342.7(082)
1117. Ч. 2.
92 с.
Часть текста на белорусском языке.
ISBN 978
985
7100
26
2.
[15
6828].
УДК 342.7(082)
343 Крымiнальнае права. Крымiнальнае судаводства.
Крымiналогiя. Крымiн
алiстыка
1118.
Как определить, что ваш ребенок стал жертвой сексуального насилия
: от специ
листов
международного общественного объединения "Понимание" белорусским м
мам и
папам / [над те
стом работали: Андрей Маханько и Дарья Царик].
[Минск : б. и., 20
15?].
14, [1] с., включая о
ложку : ил. ; 22 см.
1000 экз.
[15
7147].
УДК 343.955:[343.122+343.143](476)
1119.
Круглов, В. А.
Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь /
В. А. Круглов, Е. И. Климова.
Минск : Амалфея, 2015.
1007 с. ;
21 см.
1000 экз.
ISBN 978
985
7077
66
3 (в пер.).
[15
6436].
УДК 343(476)(094.4)
1120.
Об оперативно
розыскной деятельности
: Закон Республики Беларусь : [15 июля
2015 г. № 307
З : принят Палатой представителей 26 июня 2015 г. : одобрен Советом Ре
публики 30 июня 2015 г. : вступает в силу 25 января 2016 г.].
Минск : Академия МВД
Республики Беларусь, 2015.
59 с. ; 21 см.
В надзаголовке: Министерство внутренних
дел Республики Беларусь, Академия Мин
стерства внутренних дел Республики Беларусь.
1000 экз.
ISBN 978
985
427
943
5.
[15
6573].
УДК 343.985(476)(094.5)
1121.
Проблемы правоприменительной деятельности органов уголовной юстиции:
теоретический и практический аспекты
: монография / [В. В. Лосев и др. ; научный
редактор В. В. Лосев] ;
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина.
Брест : БрГУ, 2015.
166 с. ; 20 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. А
торы
также: Глухова О. В., Касьяник А. И., Матюхевич М. А., Романюк Е. В., Храмов С. М.
Библи
графия в конце тем
100 экз.
ISBN 978
985
555
355
8.
[15
6733].
УДК 343.2/.7
1122.
Сакович, Д. В.
Психотехнологии воздействия на личность подозреваемого : мон
о-
графия / Д. В. Сакович.
Минск : А. Н. Вараксин, 2015.
121 с. ; 21 см.
Библиография:
с. 104
121 (211 н
азв.).
100 экз.
ISBN 978
985
7128
50
1.
[15
6458].
УДК 343.951:159.9.019.4
1123.
Уголовно
процессуальный кодекс Республики Беларусь
: [принят Палатой
представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 30 июня 1999 г.] : с измен
ниями и доп
олнениями по состоянию на 4 сентября 2015 г.
Минск : Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь, 2015.
446, [1] с. ; 21 см.
Алфавитно
предметный ук
затель: с. 386
429.
5150 экз.
ISBN 978
985
7087
38
9 (в пер.).
[15
7083].
УДК
343.13(476)(094.4)
1124.
Уголовный кодекс Республики Беларусь
: [принят Палатой представителей
2 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.] : с изменениями и дополн
ниями по состоянию на 2 сентября 2015 г.
Минск : Национальный центр пра
вовой
информации Республики Беларусь, 2015.
318, [1] с. ; 21 см.
Алфавитно
предметный
указатель: с. 270
303.
5870 экз.
ISBN 978
985
7087
37
2 (в пер.).
[15
7084].
УДК 343.2/.7(476)(094.4)
347 Грамадзянскае права. Судовы лад
1125.
Актуальные пр
облемы гражданского права
: сборник научных трудов / Учре
дение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет
"МИТСО", Центр частн
правовых исследований ...
Минск : МИТСО, 2012
20 см.
Издается с ноября 2012 г.
Выходит 2
раза в год.
ISSN 2306
255X.
№ 1 (5) / ... НИИ трудовых и социальных отношений ; [главный редактор Маньковский
Игорь Александрович].
2015.
178 с.
Часть текста параллельно на русском и англи
ском

Библиография: с. 345
358 (218 назв.), библиографические ссылки в подстрочн
ых прим
чаниях.
50 экз.
ISBN 978
985
500
872
0.
[15
6539].
УДК 351.74:159.9
Гл. таксама № 1609
10
355/359 Ваенная справа. Ваеннае майстэрства.
Ваенныя навукі. Узброеныя сілы
1134.
Военная администрация и правовая работа в войсках
: правовая работа
во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь : учебное пособие для
курсантов, слушателей факультета внутренних войск / [И. Н. Науменко и др.] ; Вооруже
ные
Силы Республики Бел
русь, Военная академия Республики Беларусь.
Минск :
ВА РБ, 2015.
304 с. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Алехно Ю. Р.,
Андреев П. Э., Брайчук Л. М., Булгак Д. В., Леднева А. С., Матвийчук С. Б., Мах И. И.,
Махин И. Н., Павлющик С. В., Таболов Г. Г., Тал
лаев В. А., Халецка
я Т. М., Швайка А. В.,
Шелков О. В., Юцов И. А.
Библиография в тексте.
60 экз.
ISBN 978
985
544
293
7
(в пер.).
ISBN 978
985
554
293
7 (ошибоч.).
[15
6517].
УДК 355:340(476)(075.8)
1135.
Капустин, П. И.
Блокнот командира взвода управления (кома
ндира отделения) :
пособие : [для курсантов] / П. И. Капустин, В. Г. Ильев ; Вооруженные Силы Республики
Беларусь, Военная академия Республики Беларусь.
Минск : ВА РБ, 2015.
173 с. : ил.,
схемы ; 21 см.
Библиогр
фия: с. 170 (9 назв.).
150 экз.
IS
BN 978
985
544
359
0.
[15
6518].
УДК 355:002.1(075.8)
1136.
Карасев, В. Р.
Оборонявшая мир полоцкая "Эскадра" : краткая история стратег
ческих р
кетчиков / Виктор Карасев.
Витебск : Витебская областная типография, 2015.
188 с. : ил. ; 20 см.
150
экз.
ISBN 978
985
534
085
1.
[15
6728].
УДК 358.111(476.5
21Полоцк)(091)
1137.
Маслов, Ю. В.
Теория и практика разработки методической системы обучения
иностранным языкам в военном вузе в условиях изменения образовательной парадигмы :
монография : в
2 ч. / Ю. В. Маслов ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная ак
демия Республики Беларусь.
Минск : ВА РБ, 2015
21 см.
ISBN 978
985
544
364
4.
Ч. 1.
195 с.
Библиография: с. 171
193 (246 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
544
365
1.
15
6527].
УДК 355.232.6:378.091:811(476)
1138.
Основы обеспечения подразделений горючим
: учебное пособие для курсантов и
слушателей учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь" / [Н. Н. Глу
ков
и др.] ; Вооруженные Силы Республики Белар
усь, Военная академия Республики Бел
русь.
Минск : ВА РБ, 2015.
164 с. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титул
ного л.
Авторы также: Богданов Д. Ю., Горбачев А. Н., Коноваленок В. Д.
50 экз.
ISBN 978
985
544
351
1.
[15
6533].
УДК 355.695:665
.72/.76(075.8)
1139.
Преодоление минно
взрывных заграждений, установленных средствами
ди
танционного минирования
: учебное пособие для курсантов учреждения образования
"Военная академия Республики Беларусь" / [В. А. Суша и др.] ; Вооруженные Силы Респу
б-
лик
и Беларусь, Военная ак
демия Республики Беларусь.
Минск : ВА РБ, 2015.
89 с. :
ил. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Зотов А. А., Жу
ченко Д. Л., Куница В. В.
Библиография: с. 87 (6 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
544
360
6.
[15
6522].
УДК 355.42:358.23(075.8)
1140.
Технические средства службы горючего
: учебное пособие для курсантов и слуш
телей учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь" : в 3 ч. / [А. Н. Горб
чев
и др.] ; Вооруженные Силы Респу
блики Беларусь, Военная академия Республики Бел
русь.
Минск : ВА РБ, 2015

21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л.
Авторы также: Богданов Д. Ю., Глушков Н. Н., Коноваленок В. Д., Никанчик Н. А.
ISBN 978
985
544
363
7.
Ч. 2 : Технически
е средства транспортирования горючего.
2015.
130, [2] с. : ил.,
схемы.
Библиография: с. 131 (6 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
544
362
0.
[15
6648].
УДК [357.57:355.695+623.437.4](075.8)
Гл. таксама № 950

1150.
Столичное образование: цифры и факты
: справочно
информационные мат
риалы / К
митет по образованию Мингорисполкома ; [редколлегия: М. С. Киндиренко и др.].
Минск : [б. и.], 2015.
95 с. ; 29 см.
обложке: августо
ский форум педагогических
работников.
110 экз.
[15
6675].
УДК 37(476
25)
37.0 Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання
1151.
Актуальные вопросы психологического самообразования педагога
: учебно
методические материалы : [для преподавателе
й] / Управление образования Гродненского
облиспо
кома, Государственное учреждение образования "Гродненский областной институт
развития образ
вания" ; [составители: С. В. Белохвостова, Е. А. Левитто, Е. В. Хомбак
Суворина].
е изд., перер
ботанное и допо
лненное.
Гродно : ГрОИРО, 2015.
98 с. ;
21 см.
Библиография в конце тем.
150 экз.
[15
6687].
УДК 37.015.3(072)
1152.
Андарало, А. И.
Педагогическое исследование: методология, структура, содерж
ние : пос
бие / А. И. Андарало, В. А. Листратенко,
В. В. Чечет ; Министерство образования
Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Ма
к-
сима Танка, Институт повышения квалификации и переподготовки.
е изд., исправле
ное и дополне
ное.
Минск : БГПУ, 2015.
91, [1]
с. ; 20 см.
Библиография: с. 64
68
(41 назв.).
Глоссарий терминов научного иссл
дования: с. 69
75.
50 экз.
ISBN 978
985
541
251
0.
[15
6783].
УДК 37.012(075)
1153.
Антипенко, О. Е.
Интеллектуальная среда учреждения образования : монография /
Е. Антипенко ; [научный редактор: С. Л. Богомаз] ; Министерство образования Республ
ки
Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова.
Витебск : ВГУ,
2015.
203 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография: с. 177
178 (22 назв.), 202 (11
назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
517
484
5.
[15
7140].
УДК 37.015.311
1154.
Гелясина, Е. В.
Статистические методы управления качеством дистанционного
повышения квалификации педагогов : монография / Е. В. Гелясина ; Министерство образ
о-
вания Республики
ларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова,
Государственное учреждение дополнительного образования взрослых "Витебский областной
институт развития образования".
Витебск : ВГУ, 2015.
175 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография:
с. 120
142 (315 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
517
488
3.
[15
7138].
УДК 37.018.46:004.9:311.1
1155.
Минск. Исполнительный комитет. Комитет по образованию.
План работы
комитета по образованию Мингорисполкома на 2015/2016 учебный год : утверждено ко
мит
том
по образованию Мингорисполкома 03.08.15.
Минск : [б. и.], 2015.
44 с. ; 14х21 см.
На обложке: августовский форум педагогических работников.
110 экз.
[15
6652].
УДК 37.014(476
25)"2015/2016"(083.92)
1156.
Моя смена в "Зубренке"
/ [Национ
альный детский образовательно
оздоровительный
центр "Зубренок"].
Минск : Пачатковая школа, 2015.
[24] с. : ил. ; 21 см.
3000 экз.
[15
6751].
УДК 37.091.217:379.83/.84(476)
1157.
Научно
методическое сопровождение повышения квалификации педагогов:
опыт, проблемы, перспективы
: сборник материалов республиканской научно
практической
конференции 28 мая 2015 г., г. Могилев / под общей редакцией В. Н. Гириной, М. В. Ладут
ко.
Могилев : МгГОИРО, 2015.
266 с. : ил., схемы ; 20 см.
Часть текста на
бел
орусском
языке.
В надзаголовке: Управление образования Могилевского областного исполнител
ного комитета, Могилевский государственный областной институт развития о
разования.
Библиография в конце докладов.
99 экз.
ISBN 978
985
90362
4.
[15
6931]
УДК 37.018.46(476)(082)
1158.
Подготовительный курс обучения для кандидатов в приемные родители
пособие для участников / Государственное учреждение образования "Минский областной
институт развития обр
зования", Представительство Международного детск
ого фонда "ChildFund
International" в Республике Беларусь ; [составители: Н. И. Кашкан и др.].
Минск :
МОИРО, 2015.
193 с. : ил. ; 30 см.
Составители также: Баранчук Л. М., Жогло И. Л.,
Момлик И. Н., Смущук Н. С.
Библиография: с. 161
162 (27 назв.)
200 экз.
ISBN 978
985
7036
10
3 (ошибоч.).
[15
6796].
УДК 37.018.15
058.855

1159.
Пролиско, Т. С.
Организация и проведение конкурса работ исследовательского
характера: методические рекомендации / Т. С. Пролиско, Е. С. Крайко ; Государственное
чреждение образования "Минский областной институт развития образ
вания".
Минск :
МОИРО, 2015.
39 с. ; 20 см.
Библиография: с. 39 (7 назв.).
150 экз.
ISBN 978
985
7036
74
5.
[15
7376].
УДК 37.013(082)
1160.
Родителям подростков
: откровенный р
азговор о половом воспитании и репроду
тивном
здоровье / [Центр друж
ственного отношения к подросткам "Доверие" г. Минска
совместно с Бюро ЮНЕСКО в Москве ; адаптация и редакция: Вале
тина Шукан].
Минск :
Парадокс, 2015.
60 с. : ил. ; 21 см.
Библиог
рафия: с. 57
60 (25 назв.).
10000 экз.
ISBN 978
985
451
339
3.
[15
7189].
УДК 37.015.31:613.88
1161.
Современные информационные технологии в системе научного и учебного
экспер
мента: опыт, проблемы, перспективы
: материалы III Международной научно
методической конференции (Гродно, 14
15 мая 2015 г.) / [редколлегия: В. Г. Барсуков (гла
в-
ный редактор) и др.].
Гродно : ГрГУ, 2015.
131 с. : ил., схемы ; 20 см.
В надзаголо
ке:
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Физико
техническ
ий факул
тет,
Республиканское унитарное предприятие "Учебно
научно
производственный центр "Техн
о-
лаб", Общественное объединение "Белорусский научно
технический союз", Унита
ное
научно
производственное предприятие "Гродненский Дом науки и техники".
Библио
фия
в конце докладов.
80 экз.
ISBN 978
985
515
870
8.
[15
6911].
УДК 37.091.3:004(082)
1162.
Справочник по дидактике в схемах и понятиях
: [для студентов / составители:
Адарченко Е. Л., Городецкая Л. Н., Хмельницкая Н. А.].
е изд.
Мозырь
: Образов
тельная
компания "Содействие", 2015.
53, [2] с. ; 20 см.
Библи
графия: с. 55 (19 назв.).
Краткий
педагогический словарь: с. 49
54.
500 экз.
ISBN 978
985
573
151
2.
[15
7151].
УДК 37.02(035)(075.8)
1163.
Формирование базовой культуры
личности как педагогическая проблема:
стояние, перспективы
: сборник материалов республиканской студенческой научно
практической конференции, Брест, 24 апреля 2015 г. / [под общей редакцией М. П. Михал
чук].
Брест : БрГУ, 2015.
158 с. ; 21 см.
сть текста на белорусском языке.
В надзаголовке: Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина.
Библиогр
фия
конце докладов.
70 экз.
ISBN 978
985
555
371
8.
[15
7265].
УДК 37.015.31(082)
1164.
Чубинашвили, Н. Г.
Детское воровство к
ак форма девиантного поведения несове
р-
шеннолетних :
пособие : [для специалистов учреждений образования] / Н. Г. Чубинашв
ли ;
под редакцией М. П. Осиповой ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушк
на,
[Научно
методический центр "Школа
Семья"
].
Брест : БрГУ, 2015.
83 с. ; 20 см.
Библиография: с. 81
82.
220 экз.
ISBN 978
985
555
344
2.
[15
6909].
УДК 37.015.3
053.2+159.922.7(072)
Гл. таксама № 1141
42, 1675, 1680, 1696
373 Агульная школьная адукацыя. Агульнаадукацыйная школа
1165.
Годовое планирование работы школы
: методические подсказки / Государс
венное учреждение образования "Минский областной институт развития образования" ;
[составители: В. М. Каштальян и др. ; под общей редакцией И. Н. Фираго].
е изд.,
испра
ленное и до
полненное.
Минск : МОИРО, 2015.
103 с. ; 20 см.
Часть текста на
белорусском языке.
Составители также: Сушко Н. М., Фираго И. Н., Шеремет А. В.,
лочкин В. В.
Библиография: с. 99 (16 назв.).
200 экз.
ISBN 978
985
7036
75
2.
[15
7367].
УДК
373.014.542
1166.
Из истории Зароновской школы
: воспоминания директора школы Александра
Якимовича Гущенко / [текст А. Я. Гущенко].
Новополоцк : Молодечкин О. В., 2015.
76, [1] с. : ил., фот., портр. ; 21 см.
Часть текста на белорусском яз
ке.
В к
ниге также
фотоальбом: с. 42
62.
20 экз.
ISBN 978
985
7123
02
5.
[15
7125].
УДК 373(476.5)(091)
1167.
Организация воспитательной работы в летнем оздоровительном учреждении
"Летний отдых
дружно, весело, креативно"
: пособие / [В. А. Стадольник и д
р.] ; ГУО
"Минский городской образовательно
оздоровительный центр "Лидер".
Минск : БГПУ,
2015.
114 с. : ил. ; 20 см.
Часть текста на белорусском языке.
Авторы указаны на
2

обороте титульного л. Авторы также: Башкевич Д. Г., Велимович И. А., Дроздович
В. А.,
Игнатьева Г. А., Концевик М. И., Ранцевич Н. С., Шевченко А. Г., Шкиль А. В.
Библи
о-
графия: с. 103 (12 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
541
261
9.
[15
7065].
УДК 373.091.217
1168.
Организация досуговой деятельности старшеклассников
/ [состави
тель Н. В. Кот
ва].
Минск : Красико
Принт, 2015.
127 с. ; 20 см.
(Деятельность классного руководит
ля).
На о
ложке: 0+.
Библиография: с. 120 (9 назв.).
750 экз.
ISBN 978
985
405
822
1.
[15
6550].
УДК 373.015.311+373.091.33
1169.
Открытый
урок
: об учителях, учениках и школах Витебского района / [Отдел
образования, спорта и туризма В
тебского райисполкома ; составители: А. Л. Шульман,
О. И. Рязанова ; компьютерный дизайн, фото
Е. А. Шульман].
Витебск [т. е. Минск] :
СтройМедиаПроект, 2
015.
343, [1] с. : ил., фот. ; 28 см.
90
летию Витебского района
посвящается.
200 экз.
ISBN 978
985
7091
52
2 (в пер.).
[15
6516].
УДК 373(476.5)
1170.
Педагогическая мастерская членов Минского областного клуба "Флагман"
Государственное учреж
дение образования "Минский областной институт развития образ
о-
вания" ; [составитель С. Г. Янковская].
Минск : МОИРО, 2015.
81 с. : ил. ; 20 см.
Библиография в конце мет
дических материалов.
120 экз.
ISBN 978
985
7036
73
8.
[15
7368].
УДК 373.0
1171.
Семенова, Т. И.
Сельский учитель : [о Семенове Иване Григорьевиче, Отличнике
народного образования, ветеране Великой Отечественной войны] / Татьяна Семенова.
Минск : Красная зве
да, 2015.
195, [1] с. : ил. ; 20 см.
40 экз.
ISBN 978
985
9030
3.
[15
7030].
УДК 373.018.523(476)(092)+929Семенов
1172.
Учебно
методическое обеспечение деятельности руководителя учреждения
образования
: справочник / Управление образования Гродненского облисполкома, Госуда
р-
ственное учрежд
ние образования "Гродн
енский областной институт развития образования" ;
[составители: Г. Г. Борисюк, Л. П. Попенюк].
Гродно : ГрОИРО, 2015.
90 с. ; 21 см.
Библи
графия: с. 89
90 (17 назв.).
200 экз.
[15
7399].
УДК 373.07:005.7(035)
373.2 Дашкольнае навучанне
1173.
збука для малышей
: [для дошкольного возраста].
Минск : Харвест, 2015.
63 с. : цв. ил. ; 33 см.
2000 экз.
ISBN 978
985
18
3710
2.
[15
6985].
УДК 373.2.016:811.161.1'351
1174.
Азбука для малышей
: [для дошкольного возраста].
Минск : Харвест, 2
015.
63 с. : цв. ил. ; 34 см.
2000 экз.
ISBN 978
985
18
3709
6 (в пер.).
[15
6986].
УДК 373.2.016:811.161.1'351
1175.
Бельская, И. Л.
Готовимся к школе : пропись для дошкольников / [И. Л. Бел
ская].
Минск : ЮниПрессМаркет, 2015.
31 с. : ил. ;
26 см.
(Серия "Обучение и ра
витие").
На 4
й с. обложки: 3+.
Автор указан на обороте титульного л.
5000 экз.
ISBN 978
985
578
192
0.
[15
6746].
УДК 373.2.016:003
028.31
1176.
Бельская, И. Л.
Математические прописи / И. Л. Бельская.
Минск :
Пре
сМаркет, 2015.
31 с. : ил. ; 22 см.
(Серия "Азбука развития").
На 4
й с. обложки:
3+.
5000 экз.
ISBN 978
985
578
180
7.
[15
6437].
УДК 373.2.016:511
028.31
1177.
Былино, М. В.
Мои игрушки / М. В. Былино, О. Т. Томукевич.
Мозырь : Бе
лый
Ветер, 2015.
16 с., [2] л. ил. : цв. ил. ; 29 см.
(Развиваем малышей).
3000 экз.
ISBN 978
985
574
542
7.
[15
6565].
УДК 373.2.015.31:[793.7+688.7]
1178.
Веселые задачки для дошкольников
: для детей дошкольного и младшего
школьного возраста
/ [составитель Сланская Александра Евгеньевна].
Минск : Юн
ПрессМаркет, 2015.
48 с. : ил. ; 26 см.
(Серия "Обучение и развитие").
На 4
й с.
ложки: 3+.
3000 экз.
ISBN 978
985
578
190
6.
[15
6498].
УДК 373.2/.3.016:511
028.31
1179.
Веселые
прописи
: [для дошкольного возраста / художник Д. В. Киевец ; главный
редактор Н. П. Воробей].
Минск : Траско, 2015.
[12] с. : в основном ил. ; 21 см.

(Серия "Добрая раскраска").
Перед выпускными данными заглавие: Веселые прописи.
Машинка и котик.
3100 экз.
ISBN 978
985
561
331
3.
[15
6574].
УДК 373.2.016:003
028.31
1180.
Дошкольникам о правилах безопасности
: [5
7 лет] : учебное наглядное пособие
для педагогов учреждений д
школьного образования / [А. Л. Давидович и др. ; художник
В. А. Мал
ахов].
Минск : Экоперспектива, 2015.
88, [3] с., [2] л. наклеек : ил. ; 29 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Иваницкий А. Г., Литвина Н. В.,
Людко А. А., Смолер Е. И.
Библи
графия: с. 90 (10 назв.).
5000 экз.
ISBN 978
98
469
481
8.
[15
6865].
УДК 373.2.016:614.8.084
1181.
Житко, И. В.
Как подготовить ребенка к школе за 20 занятий : практическое пос
бие :
Развитие мышления, памяти, воображения, речи. Знакомство с величиной, геометрическ
ми
фигурами, формой предметов,
числами и цифрами. Ориентировка в пространстве и вр
мени.
Количественный и порядковый счет / И. В. Житко, М. М. Ярмолинская.
Минск :
ПрессМаркет, 2015.
78, [1] с. : ил. ; 26 см.
(Серия "Обучение и развитие").
На 4
й с.
обложки: 3+.
На обложк
е авторы не ук
заны.
6000 экз.
ISBN 978
985
578
185
2.
[15
6564].
УДК 373.2.015.31
1182.
Задачи и примеры с числами до 100
: развивающее пособие для дошкольников.
Минск : ЮниПрессМаркет, 2015.
16 с. : ил. ; 22 см.
(Серия "Азбука развития").
На обложке: моя пе
вая пропись.
3800 экз.
ISBN 978
985
578
141
8.
[15
7053].
УДК 373.2.016:51
028.31
1183.
Латушко, Ю. С.
Веселая математика : учебное наглядное пособие для педагогов
учреждений дошкольного образ
вания / Ю. С. Латушко.
Минск : Но
вое знание, 2015.
32 с., [2] л. накл
ек : ил. ; 29 см.
7000 экз.
ISBN 978
985
475
791
9.
[15
7344].
УДК 373.2.016:51
028.31
1184.
Моя первая пропись. Отрабатывание четкости линий
Минск : Юни
Пре
сМаркет, 2015.
16 с. : ил. ; 22 см.
(Серия "
Азбука развития").
5000 экз.
ISBN 978
985
578
178
4.
[15
6553].
УДК 373.2.016:003
028.31
1185.
Прописи
азбука для малышей
/ [составитель Бельская Инна Леонидовна].
Минск : ЮниПрессМаркет, 2015.
48 с. : ил. ; 26 см.
(Серия "Обучение и развити
е").
На 4
й с. обло
ки: 3+.
6000 экз.
ISBN 978
985
578
186
9.
[15
6747].
УДК 373.2.016:003
028.31
1186.
Развивающие прописи для дошкольников
: для детей дошкольного возраста /
[состав
тель Сланская Александра Евгеньевна].
Минск : ЮниПрессМаркет
, 2015.
32 с. :
ил. ; 26 см.
(Серия "Обучение и развитие").
На 4
й с. обложки: 3+.
3000 экз.
ISBN 978
985
578
191
3.
[15
6496].
УДК 373.2.016:003
028.31
1187.
Сусед
Виличинская, Ю. С.
Мы играем и поем! : методические рекомендации /
Ю. С. Сусе
Виличинская ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский
сударственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра музыки.
Витебск : ВГУ, 2015.
30 с. : ил. ; 29 см ; 1 электронно
оптический диск (CD
ROM).
(Серия "Все
Знай
Ка").
Час
ть текста на белору
ском языке.
На обложке автор не указан.
150 экз.
[15
7212].
УДК 373.2.015.31:[793.7:78]
1188.
Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста
учебно
методический комплекс по учебной дисциплине для специальн
ости (направление
специальности) 1
01 03 72
Дошкольное образование / Витебский государственный униве
р-
ситет им. П. М. Машерова, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров,
Факультет п
вышения квалификации, Кафедра социально
экономических и гу
манитарных
дисциплин ; составители: В. Г. Шпак, Г. Б. Шацкий.
Витебск : ВГУ, 2015.
189 с. : сх
мы ;
21 см.
Перед выпускными данными заглавие: Теория и методика физического восп
тания
детей дошкольного возраста для специальности (направление специальн
ости) 1
01 03 72
Дошкольное образование.
Библиография: с. 187
189 (39 назв.), библиография в те
сте.
99 экз.
ISBN 978
985
517
489
0.
[15
7134].
УДК 373.2.015.31:796(075.8)
1189.
Упражнения для тренировки навыков счета от 0 до 10
: [для дошкольн
ого и
младшего школьного возраста / с
ставитель Пушков Александр Евгеньевич].
[10
е изд.].
Минск : Литера Гранд : Кузьма, 2015.
16 с. ; 21 см.
(Серия "Твоя первая пропись").
На 4
й с. обложки: 6+.
15000 экз.
ISBN 978
985
7139
05
7 (Литера Гра
нд).
ISBN 978
985
579
034
2 (Кузьма).
[15
7102].
УДК 373.2/.3.016:511
028.31

1296.
Барбушина, С. Г.
Считалочка : тетрадь по математике для 1
го класса : пособие
для уч
щихся учреждений общего среднего образования с русским языком обучения : в 2 ч. /
С. Г. Барбушина.
Минск : Новое знание, 2015.
26 см.
На обл
ожке: математика.
7000 экз.
Ч. 1.
101 с., [2] л. наклеек : ил.
ISBN 978
985
475
763
6.
[15
7162].
УДК 51(075.2=161.1)
1297. Ч. 2.
93 с., [2] л. наклеек : ил.
ISBN 978
985
475
764
3.
[15
7163].
УДК 51(075.2=161.1)
1298.
Вавренчук, Н. А.
Ма
тематика в школе и дома : рабочая тетрадь : 1
й класс : к пос
бию
"Справочник по математике. 1 класс" / Н. А. Вавренчук.
Мозырь : Образовательная
компания "Содействие", 2015.
66, [2] с. : ил. ; 29 см.
(В помощь современному родит
лю).
1000 экз.
SBN 978
985
573
144
4.
[15
6831].
УДК 51(075.2)
1299.
Герасимов, В. Д.
Моя математика : 5
й класс : пособие для учащихся учреждений
общего среднего образования с русским языком обучения / В. Д. Герасимов.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
256 с. :
ил. ; 26 см.
(Школьникам, аб
туриентам, учащимся).
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1910
5.
[15
7235].
УДК 51(075.3=161.1)
1300.
Герасимов, В. Д.
Моя математика : 6
й класс : пособие для учащихся учреждений
общего среднего образования с русским языком о
бучения / В. Д. Герасимов.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
256 с. : ил. ; 26 см.
(Школьникам, аб
туриентам, учащимся).
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1305
9.
[15
7217].
УДК 51(075.3=161.1)
1301.
Грибовская, Е. Е.
Тесты по высшей математике : уче
бно
методическое пособие :
[для студентов] / Е. Е. Грибовская, И. И. Сосновский ; Министерство транспорта и коммун
каций Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафе
ра
высшей математики.
Гомель : БГУТ, 2015.
92, [2] с.
: ил. ; 21 см.
300 экз.
ISBN 978
985
554
395
5.
[15
6454].
УДК 51(076.3)(075.8)
1302.
Гриханов, В. П.
Математика : учебное пособие для 8
го класса 1
го отделения
вспомог
тельной школы с русским языком обучения / В. П. Гриханов, Ж. Г. Пивоварчик.
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015.
287 с. : ил. ; 23 см.
1707 экз.
ISBN 978
985
471
790
6 (в пер.).
[15
6963].
УДК 51(075.3=161.1)
056.313
1303.
Грыханаў, У. П.
Матэматыка : вучэбны дапаможнік для 8
га класа 1
га аддзялення
дапаможнай школы з б
еларускай мовай навучання / У. П. Грыханаў, Ж. Г. Піваварчык ;
[пе
раклад з рускай мовы Т. К. Слауты].
Мінск : Адукацыя і выхава
не, 2015.
287 с. : іл. ;
23 см.
742 экз.
ISBN 978
985
471
803
3 (у пер.).
[15
6962].
УДК 51(075.3=161.3)
056.313
130
4.
Дылько, Г. Т.
Математика : 1
й класс [по программе 2015 г.] : задания для работы
в школе и дома : для учащихся у
реждений общего среднего образования / Г. Т. Дылько.
Минск : Экопе
спектива, 2015.
47, [1] с. : ил. ; 22 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
469
474
0.
[15
6885].
УДК 51(075.2)
1305.
Жукова, С. А.
Мои летние приключения. По дороге во 2
й класс / С. А. Жукова.
Мозырь : Образовательная ко
пания "Содействие", 2015.
88 с. : ил. ; 20 см.
(Серия
"Повторяй
ка").
На обложке: математика, рус
ский язык, белар
ская мова, человек и мир.
500 экз.
ISBN 978
985
573
143
7.
[15
6448].
УДК [51+811.161.1+811.161.3](075.2)
1306.
Ковалевская, Н. Л.
Поступаем в гимназию : математика за курс начальной школы /
Н. Л. Ковалевская.
е изд.
Минск :
Аверсэв, 2015.
284 с. : ил. ; 29 см.
(Урок в н
чальной шк
ле).
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1915
0.
[15
7234].
УДК 51(075.2)
1307.
Крючков, Е. Н.
Высшая математика : курс лекций для студентов учреждений
высшего о
разования, обучающихся по специаль
ности 1
74 01 01 Экономика и организация
производства в отраслях АПК / Е. Н. Крючков, В. В. Куприянчик, С. А. Бортник ; Министе
р-
ство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образ
вания, науки и кадров, Белорусская госуд
арственная сельскохозяйственная академия.
Горки : БГСХА, 2015.
147 с. : ил. ; 21 см.
75 экз.
ISBN 978
9.
[15
7314].
УДК 51(075.8)

1308.
Математика
: комплексный тренажер : 1
й класс / [составитель Барковская Нат
лья
Фра
цевна].
Ми
нск : Литера Гранд : Кузьма, 2015.
95, [1] с. : ил. ; 22 см.
10000 экз.
ISBN 978
985
7139
01
9 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
579
036
6 (Кузьма).
[15
7105].
УДК 51(075.2)
1309.
Математика
: комплексный тренажер : 2
й класс / [составитель Барковск
ая Нат
лья
Фра
цевна].
Минск : Литера Гранд : Кузьма, 2015.
95, [1] с. : ил. ; 22 см.
10000 экз.
ISBN 978
985
7139
02
6 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
579
037
3 (Кузьма).
[15
7107].
УДК 51(075.2)
1310.
Математика
: комплексный тренажер : 3
й кл
асс / [составитель Барковская Нат
лья
Францевна].
Минск : Литера Гранд : Кузьма, 2015.
95, [1] с. ; 22 см.
10000 экз.
ISBN 978
985
7139
03
3 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
579
038
0 (Кузьма).
[15
7108].
УДК 51(075.2)
1311.
Математика
: практику
м : в 4 ч. / Министерство образования Республики Бел
русь,
Белорусский национальный те
нический университет, Кафедра "Высшая математика № 1".
Минск : БНТУ, 2014

21 см.
ISBN 978
985
550
341
6.
Ч. 3 : ... [для студентов дневной и заочной форм обу
чения / О. Р. Габасова и др.].
2015.
106, [1] с. : ил.
Авторы ук
заны на обороте титульного л. Авторы также: Грекова А. В.,
Зубко О. Л., Лебедева Г. И., Мартыненко И. М., Микулик Н. А., Романюк Г. А., Федосик Е. А.
Библиография: с. 107 (10 назв.).
800 экз.
ISBN 978
985
550
481
9.
[15
7161].
УДК 51(076.58)
1312.
Математика
: рабочая тетрадь : учебное пособие для 1
го класса учреждений
общего среднего образования с ру
ским языком обучения : в 2 ч. / [Г. Л. Муравьева и др.].
е изд., исправ
ленное и дополненное.
Минск : Национальный институт образования,
2015.
22 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Гадзаова С. В.,
Жура
ская Е. В., Урбан Е. А., Урбан М. А.
ISBN 978
985
559
464
3.
Ч. 2.
2015.
70 с. : в основном
ил.
53500 экз.
ISBN 978
466
7.
[15
6513].
УДК 51(075.2=161.1)
1313.
Математика
: тетрадь для закрепления знаний : 1
й класс / [составитель Канаш
вич
Татьяна Николаевна].
Минск : Кузьма, 2015.
96 с. : ил. ; 22 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
579
023
6.
[15
6433].
УДК 51(075.2)
1314.
Математические и физические методы исследований: научный и методич
ский аспе
ты
: сборник материалов республиканской научно
практической конференции,
посвященной 85
летию лауреата Нобелевской премии Ж. И.
Алферова, Брест, 16
17 апреля
2015 г. / [под общей реда
цией Н. Н. Сендера].
Брест : БрГУ, 2015.
250 с. : ил., схемы ;
20 см.
Часть текста на белорусском языке.
В надзаголовке: Брестский государственный
университет им. А. С. Пушкина.
лиография
в конце докладов.
60 экз.
ISBN 978
985
555
353
4.
[15
6716].
УДК [51+53]:001.8(082)
1315.
Матэматыка
: рабочы сшытак : вучэбны дапаможнік для 1
га класа ўстаноў
агульнай сярэдняй адукацыі з белар
скай мовай навучання : у 2 ч. / [Г. Л. Мураўёва і і
нш.].
е выд., в
праўленае і дапоўненае.
Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015.
22 см.
Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Гадзаава С. В.,
Жураўская А. В., Урбан К. А., Урбан М. А.
ISBN 978
985
559
470
4.
Ч. 2.
2015
71 с. : іл.
7012 экз.
ISBN 978
985
559
472
8.
[15
6919].
УДК 51(075.2=161.3)
1316.
Международный математический конкурс "Кенгуру
2015" в Беларуси
: усл
вия
и решения задач для 1
х классов / [составители: Е. А. Барабанов и др.].
Минск : Бел
о-
русская ассоциация "Конкурс", 2015.
47 с. : ил. ; 29 см.
На обложке: І.
Составит
ли
также: Воронович И. И., Каскевич В. И., Мазаник С. А., Нехай Г. В.
60800 экз.
SBN 978
985
557
099
9.
[15
6824].
УДК 51(075.2/.3)
1317.
Международный математи
ческий конкурс "Кенгуру
2015" в Беларуси
: усл
вия
и решения задач для 5
11
х классов / [составители: Е. А. Барабанов и др.].
Минск : Бел
о-
русская ассоциация "Конкурс", 2015.
79, [1] с. : ил. ; 20 см.
На обложке: II.
Составит
ли
также: Воронович И.
И., Каскевич В. И., Мазаник С. А., Нехай Г. В.
86700 экз.
ISBN 978
985
557
100
2.
[15
6812].
УДК 51(075.3)
1318.
Мещерякова, А. А.
Математика : 6
й класс : опорные конспекты : пособие для
учащихся учреждений общего среднего образования с русским яз
ыком обучения / А. А. Мещ

рякова.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
59, [2] с. : ил. ; 20 см.
(Школьникам,
абитуриентам, учащимся).
7100 экз.
ISBN 978
985
19
1601
2.
[15
7086].
УДК 51(075.3=161.1)
1319.
Минченков, Ю. В.
Практикум по высшей ма
тематике : учебно
методическое
пособие : [для студентов] / Ю. В. Ми
ченков, М. И. Овсеец ; Частный институт управления и
предпринимательства.
Минск : Частный институт управления и предпринимательства,
2015.
30 с. ; 21 см.
Библи
графия: с. 30 (6 назв.
).
80 экз.
ISBN 978
985
7063
53
6.
[15
7106].
УДК 51(076.58)
1320.
Рудая, Е. Н.
Занималочка. Я играю и считаю : [5
7 лет] : в 3 ч. / Е. Н. Рудая.
Мозырь : Федосенко Е. Н., 2015
22 см.
На титульном л. и обложке: слово.
На обложке: зани
тельная математика.
ISBN 978
985
90373
8.
Ч. 1.
2015.
32 с. : ил.
3000 экз.
ISBN 978
985
90373
5.
[15
7128].
УДК 51(075.2)
1321.
Сборник задач по математике для 5 класса
: пособие для учащихся учреждений
общего среднего образования с ру
сским языком обучения / [Е. П. Кузнецова и др.] ; под
редакцией Л. Б. Шнепермана.
е изд., переработанное.
Минск : Аверсэв, 2015.
287, [1] с. : ил. ; 20 см.
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).
Заглавие 1
6 изд.:
Сборник задач по математике.
торы указаны на обороте титульного л. Авторы также:
Войтова Ю. К., Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Ящин Б. Ю.
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1714
9.
[15
7023].
УДК 51(075.3=161.1)
1322.
Федоров, И. В.
Математика : 1
й класс : проверочные и контрольн
ые работы :
пособие для учащихся учреждений общего среднего образования / И. В. Федоров.
е изд.
Минск : Пачатковая школа, 2015.
44, [2] с. : ил. ; 24 см.
(Моя рабочая тетрадь).
5000 экз.
ISBN 978
985
565
223
7.
[15
7332].
УДК 51(075.2)
13
23.
Федоров, И. В.
Математика : 2
й класс : проверочные и контрольные работы :
пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обуч
ния /
И. В. Федоров.
е изд., пересмотренное и дополненное.
Минск : Пачатковая школа,
2015
91, [4] с. ; 24 см.
(Моя рабочая тетрадь).
5000 экз. (доп. тираж).
ISBN 978
985
565
069
1.
[15
7207].
УДК 51(075.2=161.1)
1324.
Федоров, И. В.
Математика : 3
й класс : проверочные и контрольные работы :
собие для учащихся учреждений общего
среднего образования / И. В. Федоров.
е изд.
Минск : Пачатк
вая школа, 2015.
78, [2] с. ; 24 см.
(Моя рабочая тетрадь).
6000 экз.
ISBN 978
985
565
189
6.
[15
6757].
УДК 51(075.2)
1325.
Федоров, И. В.
Математика : 4
й класс : проверочные
и контрольные работы :
собие для учащихся учреждений общего среднего образования / И. В. Федоров.
е изд.
Минск : Пачатк
вая школа, 2015.
70, [2] с. ; 24 см.
(Моя рабочая тетрадь).
6000 экз.
ISBN 978
985
565
190
2.
[15
6758].
УДК 51(075
.2)
1326.
Централизованное тестирование. Математика
: полный сборник тестов, [пре
д-
ложенных абитуриентам в 2010
2014 гг.] / Учреждение образования "Республиканский
институт контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь.
Минск :
Аверсэв, 2
015.
208, [1] с., [4] л. ил. : ил. ; 29 см.
(Школьникам, абитуриентам, учащи
ся).
4100 экз.
ISBN 978
985
19
1795
8.
[15
6982].
УДК 51(075.3/.4)
1327.
Чабатарэўская, Т. М.
Матэматыка : рабочы сшытак : вучэбны дапаможнік для
га класа ўстаноў а
гульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : у 2 ч. /
Т. М. Чабатарэўская, В. У. Нікалаева.
е выд., выпраўленае і дапоўненае.
Мінск :
Нацы
нальны інстытут адукацыі, 2015.
22 см.
ISBN 978
985
559
454
4.
Ч. 2.
2015.
71 с. : іл.
91
52 экз.
ISBN 978
985
559
456
8.
[15
6920].
УДК 51(075.2=161.3)
1328.
Чеботаревская, Т. М.
Рабочая тетрадь по математике : 2
й класс : пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботаре
в-
ская, В. В. Никола
ва
, Л. А. Бондарева.
Минск : ЮниПрессМаркет, 2015.
134, [1] с. :
ил. ; 22 см.
(Серия "Рабочие тетради").
На обложке авторы не указаны.
3000 экз.
ISBN 978
985
578
181
4.
[15
6557].
УДК 51(075.2=161.1)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;49 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;511 Тэорыя лiкаў
1329.
Ширяев, В. М.
Элеме
нты теории чисел : учебные материалы по курсу "Геометрия и
алгебра" для студентов факул
тета прикладной математики и информатики / В. М. Ширяев ;
Белорусский государственный университет, Факультет прикладной математики и информ
тики, Кафедра высшей математ
ики.
Минск : БГУ, 2015.
81 с. ; 21 см.
Библиография:
с. 80 (16 назв.).
50 экз.
[15
6934].
УДК 511(075.8)
512 Алгебра
1330.
Гальмак, А. М.
Полиадические операции и обобщенные матрицы / А. М. Гальмак.
Мог
лев : МгГУП, 2015.
294 с. : ил. ; 20
см.
Библиография: с. 286
288 (46 назв.).
Предметный ук
затель: с. 289.
100 экз.
ISBN 978
985
6985
39
6.
[15
6841].
УДК 512.643+512.57
1331.
Размыслович, Г. П.
Элементы высшей алгебры : учебные материалы по курсу
"Геометрия и алгебра" для студен
тов факультета прикладной математики и информатики /
Г. П. Размыслович ; Белорусский государственный университет, Факультет прикладной
тематики и информатики, Кафедра высшей математики.
Минск : БГУ, 2015.
54, [1] с. ;
21 см.
лиография: с. 54 (
8 назв.).
50 экз.
[15
6936].
УДК 512(075.8)
Гл. таксама № 1332, 1341
514 Геаметрыя
1332.
Березкина, Л. Л.
Аналитическая геометрия и линейная алгебра : учебное пособие для
студентов учреждений высшего образования по физико
математическим специальн
стя
м /
Л. Л. Березкина.
е изд.
Минск : РИВШ, 2015.
354 с. : ил. ; 21 см.
Библи
графия:
с. 343
344.
Предметный указатель: с. 345
350.
200 экз.
ISBN 978
985
500
871
3.
[15
6542].
УДК [514.12+512.64](075.8)
1333.
Кубеко, Т. П.
Рабочая тетрадь
по геометрии для 8 класса : пособие для учащихся
учреждений общего среднего обр
зования с русским языком обучения / Т. П. Кубеко.
е изд.
Минск : Сэр
Вит, 2015.
58 с. : ил. ; 20 см.
(Школьная программа).
3000 экз.
ISBN 978
985
419
967
2.
5-6617].
УДК 514(075.3=161.1)
1334.
Кубеко, Т. П.
Рабочая тетрадь по геометрии для 9 класса : пособие для учащихся
учреждений общего среднего обр
зования с русским языком обучения / Т. П. Кубеко.
е изд.
Минск : Сэр
Вит, 2015.
37 с. : ил. ; 20 см.
(Школьная программа).
3000 экз.
ISBN 978
985
419
979
5.
[15
7155].
УДК 514(075.3=161.1)
1335.
Начертательная геометрия, инженерная и машинная графика. Неразъемные
соединения
: учебно
методическое пособие для студентов учреждений высшего образов
ния
по специальности 1
36 07 01 "Машины и аппараты химических производств и предпр
ятий
строительных материалов" / [В. А. Бобрович и др.] ; Белорусский государственный технолог
ческий
университет.
Минск : БГТУ, 2015.
77 с. : ил., схемы ; 21 см.
Автор
ы указ
ны
на обороте титульного л. Авторы также: Бобровский С. Э., Гиль В. И., Ращупкин С. В.
Библиография: с. 76 (5 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
530
474
7.
[15
6486].
УДК [514.18+744:621](075.8)
1336.
Позиционные задачи
: методические указания
и сборник заданий к выполнению
эпюра № 1 по разделу "Начертательная геометрия" для студентов всех специальностей дне
ной
и заочной форм обучения (для управляемой самостоятельной работы студентов) / Министе
р-
ство образования Республики Беларусь, Могилевский
государственный университет прод
о-
вол
ствия, Кафедра инженерной графики ; [составители: Акулич В. М., Хростовская С. П.].
Могилев : МгГУП, 2015.
23 с., вкл
чая обложку : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 23
(6 назв.).
113 экз.
[15
7391].
УДК 514.18
(076.1)(075.8)
517 Аналiз
1337.
Высшая математика. Математика
: дифференциальные уравнения : методич
ские рек
мендации к практическим занятиям для студентов, обучающихся по белорусским и
российским образовательным программам / Государственное учреждение вы
сшего профе
сионального образования "Белорусско
Российский университет", Кафедра "Высшая математ
ка" ;
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;52 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;1351.
Общая химия
: учебно
тренировочные материалы : учебно
методическое пособие :
[для слушателей подготовительного отделения и
преподавателей химии / Г. Э. Атрахим
вич
и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государс
венный
медицинский университет, Кафедра общей химии.
е изд., исправленное.
Минск :
БГМУ, 2015.
152, [1] с. ; 20 см.
Авторы у
казаны на обороте титульного л. Авторы та
же:
Ачинович О. В., Барченко С. В., Болбас О. П., Казюлевич С. Р., Козел А. Р.
Библиогр
фия:
с. 152 (17 назв.).
140 экз.
ISBN 978
985
567
220
4.
[15
6595].
УДК 54(075.4)
1352.
Руководство к лабораторным
занятиям по общей химии
: учебно
методическое
пособие для студентов, обуча
щихся по специальности 1
79 01 01 "Лечебное дело" /
[А. В. Лысенкова и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский
государственный медицинский университет,
Кафедра общей и биоорганической химии.
Гомель : ГГМУ, 2015.
208 с. : ил. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л.
Авторы также: Довнар А. К., Зыкова Е. А., Коротк
ва К. И., Одинцова М. В., Перминова Е. А.,
Прищепова И. В., Прищепова Л. В., Фи
липпова В. А., Чернышева Л. В.
Библиография в
конце тем.
250 экз.
ISBN 978
985
506
755
0.
[15
7283].
УДК 54(076.58)
1353.
Химико
экологические аспекты научно
исследовательской работы
: материалы
III Международной научно
практической конференции с
тудентов и магистрантов, пров
денной
в рамках III Международного форума студентов сельскохозяйственного, биологич
ского и
экологического профилей "Химия в содружестве наук", Горки, 19
21 мая 2015 г. / [редко
л-
легия: П. А. Саскевич (гл. р
дактор), И. В. Кова
лева, О. В. Поддубная].
Горки : БГСХА,
2015.
271 с. : ил. ; 21 см.
В надзаголовке: Министерство сельского хозяйства и прод
о-
вольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белору
ская государственная сельскохозяйственная
академия.
Библиография в конце до
ладов.
Алф
витный указатель авторов статей: с. 267
268.
100 экз.
ISBN 978
985
467
565
7.
[15
7316].
УДК 54:001.89(082)
1354.
Химия
: методические указания к лабораторному практикуму для инженерно
технических (
нехимических) специальностей / Министерство образования Республики Бел
русь, Могилевский государственный университет продовольствия, Кафедра химии ; [сост
витель Жогальский А. Н.].
Могилев : МгГУП, 2015.
34 с., включая обложку ; 21 см.
Библи
графия:
с. 33 (6 назв.).
56 экз.
[15
7393].
УДК 54(076.58)
1355.
Централизованное тестирование. Химия
: полный сборник тестов, [предложе
ных абит
риентам в 2010
2014 гг.] / Учреждение образования "Республиканский институт
контроля знаний" Министерства образо
вания Республики Беларусь.
Минск : Аверсэв,
2015.
296, [2] с., [4] л. ил. ; 29 см.
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1797
2.
[15
6981].
УДК 54(075.3/.4)
1356.
Шарапа, А. І.
Сшытак для лабараторных доследаў і прак
тычных работ па хіміі для
10 класа : дадатак да падручніка "Хімія" для 11
га класа (аўтары: А. П. Яльніцкі, А. І. Шар
па) :
дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай нав
чання /
А. І. Шарапа, А. П. Яльніцкі.
Мінск : Авер
сэв, 2015.
72, [1] с. : іл. ; 20 см.
(Рабочыя
сшыткі).
На тытульным л. і вокладцы: Хімія. 10.
5100 экз.
ISBN 978
985
19
1897
9.
[15
6713].
УДК 54(076.53=161.3)
1357.
Шарапа, Е. И.
Тетрадь для лабораторных опытов и практических работ по химии
для 10 класса : приложение к учебнику "Химия" для 11
го класса (авторы: А. П. Ельницкий,
Е. И. Шарапа) : пособие для учащихся учреждений общего сре
него образования с русским
языком обучения / Е. И. Шарапа, А. П. Ельницкий.
Минск : Аверсэв, 2015.
72, [
1] с. :
ил. ; 20 см.
(Рабочие тетради).
На титульном л. и обложке: Химия. 10.
40000 экз.
ISBN 978
985
19
1733
0.
[15
6711].
УДК 54(076.53=161.1)
543 Аналiтычная хiмiя
1358.
Аналитическая химия
: практикум : [для студентов / О. А. Лазарчук и др.
] ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
ский университет, Кафедра биоорганической химии.
Минск : БГМУ, 2015.
134 с. ;
30 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Беляцкий В. Н., Зайту
л-

лаева Л. Э., Онищук А. В., Ринейская О. Н., Юреня А. В.
Библиография: с. 134 (15 назв.).
122 экз.
ISBN 978
985
567
249
5.
[15
6642].
УДК 543(076.58)
1359.
Zinkova, T. M.
Basic principles of chemical and instrumental analysis : educational
thodi
cal handbook for university [foreing] students studying in the field 1
48 01 01 "Chemical
technology of ino
ganic substances, materials and products", 1
48 01 02 "Chemical technology of
organic substances, materials and products", 1
48 02 01 "Biotechnology
" / T. M. Zinkova,
U. M. Kauhanka ; Belarusian State Technolog
cal University.
Minsk : BSTU, 2015.
76, [1]
с. :
іл., схемы ; 21 см.
На англійскай мове.
Бібліяграфія: с. 75 (9 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
530
472
3.
[15
6489].
Зінькова, Т. М. Асноўныя прынцыпы хімічнага і інструментальнага аналізу.
УДК 543.2(075.8)
054.6
544 Фiзiчная хiмiя
1360.
Барк
овский, Е. В.
Химическая термодинамика для провизоров. Основные пон
тия
законы термодинамики : учебно
методическое пособие : [для студентов] / Е. В. Ба
ковский,
В. В. Хрусталев, С. В. Ткачев ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Бел
о-
русский
государственный медицинский университет, Кафедра общей химии.
Минск :
БГМУ, 2015.
135, [1] с. : ил. ; 20 см.
Библиография: с. 126 (20 назв.).
Гло
сарий:
с. 130
134.
114 экз.
ISBN 978
985
567
286
0.
[15
6591].
УДК 544.3:615(075.8)
1361.
Эл
ектрохимия
: учебно
методическое пособие для студентов специальностей
02 04 01 "Биология и химия", 1
31 01 01
02 "Биология", 1
33 01 01 "Биоэкология" / Брес
ский государственный университет им. А. С. Пушкина ; [авторы
составители: Л. И. Равле
ко,
Т. А. К
оваль].
Брест : БрГУ, 2015.
96 с. : ил. ; 20 см.
Библиография: с. 95 (13 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
555
359
6.
[15
6731].
УДК 544.6(075.8)
546 Неарганiчная хiмiя
1362.
Неорганическая химия
: практикум для слушателей подготовительного отдел
ния /
[Г. Э. Атрахимович и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белору
ский государственный медицинский университет, Кафедра общей химии.
е изд.,
исправленное.
Минск : БГМУ, 2015.
124, [1] с. ; 20 см.
Авторы указаны на оборот
титульного л. Авторы также: Ба
ченко С. В., Болбас О. П., Казюлевич С. Р., Козел А. Р.
Библиография: с. 124 (17 назв.).
140 экз.
ISBN 978
985
567
222
8.
[15
6593].
УДК 546(076.54)
1363.
Ступень, Н. С.
Неорганическая химия: химия металлов : курс
лекций для студе
тов
биологического факультета / Н. С. Ступень, В. В. Коваленко ; Брестский государстве
ный
университет им. А. С. Пушкина.
Брест : БрГУ, 2015.
291 с. : ил. ; 21 см.
Библиогр
фия:
с. 289 (18 назв.).
250 экз.
ISBN 978
985
555
342
[15
6656].
УДК 546.7(075.8)
Гл. таксама № 1350
547 Арганiчная хiмiя
1364.
Органическая химия
: практикум : [для слушателей подготовительного отдел
ния / Г. Э. Атрахимович и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Бел
о-
русский государс
твенный медицинский университет, Кафедра общей химии.
е изд.,
исправленное.
Минск : БГМУ, 2015.
127 с. ; 20 см.
Авторы указаны на обороте
титульного л. Авторы также: Барченко С. В., Болбас О. П., Казюлевич С. Р.
Библиогр
фия:
с. 126 (6 назв.).
140 экз.
ISBN 978
985
567
221
1.
[15
6598].
УДК 547(076.54)
1365.
Органическая химия
: практикум : [для студентов] : в 2 ч. / [Г. П. Фандо и др.] ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
цинский универс
т, Кафедра биоорганической химии.
Минск : БГМУ, 2015

30 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Зайтуллаева Л. Э., Лахвич Ф. Ф.,
Рине
ская О. Н.
ISBN 978
985
567
264
8.
Ч. 1.
2015.
131, [1] с. : ил.
121 экз.
ISBN 978
985
567
263
1.
[15
6646].
УДК 547(076.58)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;55 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;1374.
Лисов, Н. Д.
Рабочая тетрадь по биологии для 10 класса : приложение к учебнику
"Биология" для 10
го класса (под редакцией Н. Д. Лисова) : пособие для учащихся учрежд
ний общего сре
него образования с русским языком обучения / Н
. Д. Лисов, З. И. Шелег.
е изд., переработанное.
Минск : Аверсэв, 2015.
128 с. : ил. ; 20 см.
(Рабочие тетр
ди).
На титульном л. и обложке: Биология. 10.
12000 экз.
ISBN 978
985
19
1865
8.
[15
6556].
УДК 57(075.3=161.1)
1375.
Лисов, Н.
Д.
Тетрадь для лабораторных и практических работ по биологии для
6 класса : приложение к учебнику "Биология" для 6
го класса (автор Н. Д. Лисов) / Н. Д. Л
сов,
Е. В. Борще
ская.
Минск : Аверсэв, 2015.
32 с. : ил. ; 20 см.
(Рабочие тетради).
На
тит
ульном
л. и о
ложке: Биология. 6.
45000 экз.
ISBN 978
985
19
1709
5.
[15
6707].
УДК 57(076.53)
1376.
Лисов, Н. Д.
Тетрадь для лабораторных и практических работ по биологии для
10 класса : повышенный уровень : приложение к учебнику "Биология" для 1
го класса (под
редакцией Н. Д. Лисова) / Н. Д. Лисов, З. И. Шелег.
Минск : Аве
сэв, 2015.
126 с. : ил. ;
20 см.
(Рабочие тетради).
На титульном л. и обложке: Биология. 10.
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1888
7.
[15
7021].
УДК 57(076.53)
1377.
Лисов, Н. Д.
Тетрадь для лабораторных и практических работ по биологии для
10 класса : приложение к учебнику "Биология" для 10
го класса (под редакцией Н. Д. Лис
ва) :
пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским языком обуч
ния /
Н. Д. Лисов, З. И. Ш
лег.
13
е изд., переработанное.
Минск : Аверсэв, 2015.
46 с. ;
20 см.
(Рабочие тетради).
На титульном л. и обложке: Биология. 10.
19000 экз.
ISBN 978
985
19
1887
0.
[15
6555].
УДК 57(076.53=161.1)
1378.
Медицинская б
иология для иностранных студентов 1
го года обучения
= Medical
biology for international students 1
year : курс лекций / [В. Э. Бутвиловский и др. ; п
реводчик
Т. Ф. Данилова] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский гос
дарственный
медицинский университет, Кафедра биологии.
Минск : БГМУ, 2015.
140,
[3] с. : ил., схемы ; 20 см.
Обложка и текст на английском языке.
Авторы указаны на
обороте титульного л. Авторы также: Бутвиловский А. В., Давыдов В. В., Черн
ус Е. А.
Библиогр
афия: с. 142 (8 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
567
257
0.
[15
6611].
УДК 57:61(075.8)
054.6
1379.
Медицинская биология для иностранных студентов 1
го года обучения
= Medical
biology for international students 1
year : практикум / [В. Э. Бутвиловски
й и др. ; п
реводчик
Т. Ф. Данилова] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский гос
дарственный медицинский университет, Кафедра биологии.
Минск : БГМУ, 2015.
145 с. :
ил. ; 29 см.
Обложка и текст на английском языке.
Авторы ук
азаны на обороте титул
ного л. Авторы также: Бутвиловский А. В., Григорчик М. М., Давыдов В. В., Кузнецова О. А.,
Черноус Е. А.
Библиография: с. 144 (8 назв.).
75 экз.
ISBN 978
985
567
259
4.
[15
6635].
УДК 57:61(076.58)
054.6
1380.
Медицинская б
иология для иностранных студентов 1
го года обучения
Medical biology for international students 1
year : учебно
методическое пособие / [В. Э. Бу
виловский и др. ; переводчик Т. Ф. Данилова] ; Министерство здравоохран
ния Республики
Беларусь, Белорусски
й государс
венный медицинский университет, Кафедра биологии.
Минск : БГМУ, 2015.
226, [1] с. : ил., схемы ; 20 см.
Обложка и текст на английском
языке.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бутвиловский А. В., Гр
горчик М. М., Давыд
ов В. В., Черноус Е. А.
Библиография: с. 225 (7 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
567
258
7.
[15
6608].
УДК 57:61(075.8)
054.6
1381.
Медицинская биология для иностранных студентов 1
го года обучения по
специальн
сти "Стоматология"
= Medical biology fo
r international students 1
year studing
dentistry : учебно
методическое пособие / [В. Э. Бутвиловский и др. ; переводчик Т. Ф. Дан
лова] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный
медици
ский университет, Кафедра биол
огии.
е изд., исправленное.
Минск : БГМУ,
2015.
187 с. : ил., схемы ; 20 см.
Обложка и текст на английском языке.
Авторы
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бутвиловский А. В., Григорчик М. М.,
Дав
дов В. В., Черноус Е. А.
Библиогр
афия: с. 186 (8 назв.).
75 экз.
ISBN 978
985
567
262
4.
[15
7293].
УДК 57:61(075.8)
054.6

1382.
Общая биология
: практикум для слушателей подготовительного отделения /
[В. Э. Бутвиловский и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Б
елору
ский
государственный медицинский университет, Кафедра биологии.
е изд., исправле
ное.
Минск : БГМУ, 2015.
210 с. : ил., схемы ; 29 см.
Авторы указаны на обороте титульн
го л.
Авторы также: Давыдов В. В., Заяц Р. Г., Романова Т. Г., Чаплинск
ая Е. В., Як
мова Е. Ф.
Библиография: с. 210 (15 назв.).
99 экз.
ISBN 978
985
567
277
8.
[15
7338].
УДК 57(076.54)
1383.
Песина, Е. А.
Тетрадь по биологии для 7 класса : (практические работы, лаборато
р-
ные
работы, экскурсии) : пособие для учащихся
учреждений общего среднего образов
ния с
русским языком обучения / Е. А. Песина.
е изд., исправленное.
Минск : Сэр
Вит,
2015.
63 с. : ил. ; 20 см.
(Школьная программа).
3000 экз.
ISBN 978
985
419
977
1.
[15
7154].
УДК 57(075.3=161.1)
138
4.
Практические занятия по биометрии
: методические указания для студентов
биологического факультета / Брес
ский государственный университет им. А. С. Пушкина ;
[авторы
составители: О. В. Синчук, А. П. Колбас, С. Н. Волосюк].
Брест : БрГУ, 2015.
61 с.
: ил. ; 20 см.
Библиография: с. 58 (14 назв.).
60 экз.
ISBN 978
985
555
354
1.
[15
6710].
УДК 57.087.1(076.58)
1385.
Рогожников, О. Н.
Тетрадь для демонстрационных опытов, лабораторных и практ
ческих
работ по биологии для 9 класса : пособие для у
чащихся учреждений общего сре
него
образования с русским языком обучения / О. Н. Рогожников.
е изд.
Минск : Сэр
Вит,
2015.
25 с. : ил. ; 20 см.
(Школьная программа).
3000 экз.
ISBN 978
985
419
980
1.
[15
7153].
УДК 57(075.3=161.1)
1386.
ентрализованное тестирование. Биология
: полный сборник тестов, [предложе
ных
абитуриентам в 2010
2014 гг.] / Учреждение образования "Республиканский инст
тут
контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь.
Минск : Аверсэв,
2015.
314 с.,
[4] л. ил. : ил., схемы ; 29 см.
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).
4100 экз.
ISBN 978
985
19
1798
9.
[15
7191].
УДК 57(075.3/.4)
572 Антрапалогiя
1387.
Актуальные вопросы антропологии
: сборник научных трудов / Национальная
академия наук Бел
аруси, Институт истории.
Минск, 2006

20 см.
Вып. 1 вышел
без сведений о н
мере выпуска.
Основан в 2007 г.
ISSN 2221
5204.
Вып. 10 / [составитель: Т. Л. Гурбо ; редколлегия: И. И. Саливон (гл. ред.) и др.].
ларуская навука, 2015.
600,
[1] с. : ил., схемы.
Часть текста параллельно на русском и
английском языках.
Часть текста на английском и белорусском языках.
Библиогр
фия в
конце научных трудов.
100 экз.
[15
7026].
УДК 572(082)
574 Агульная экалогiя і біялагічная разнастайн
асць.
Біяцэналогія. Гiдрабiялогiя. Бiягеаграфiя
Гл. № 1291
575 Агульная генетыка. Агульная цытагенетыка.
Імунагенетыка. Эвалюцыйнае вучэнне. Відаўтварэнне. Філагенез
1388.
Сборник задач по генетике
: учебно
методическое пособие для студентов по
специальн
остям: 1
74 03 05 "Ветеринарная фармация", 1
74 03 01 "Зоотехния", 1
74 03 02
"Ветеринарная медицина", 1
74 03 04 "Ветеринарная санитария и экспертиза" / [А. В. Ви
невец и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
Витебс
кая государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра генетики и развед
ния сельскохозяйственных животных им. О. А. Иван
вой.
Витебск : ВГАВМ, 2015.
62,
[3] с. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Базылев С. Е., В
дасо
ва Т. В., Карпеня С. Л., Коробко А. В., Скобелев В. В., Соб
лева В. Ф.
Библиография:
с. 62 (7 назв.).
190 экз.
ISBN 978
985
512
848
0.
[15
7253].
УДК 575(076.1)(075.8)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;69 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;1485.
Волотовский, А. И.
Переломы костей запястья : учебно
методическое пособие :
[для ст
дентов] / А. И. Волотовский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
Белорусский государственный медицинский унив
ерситет, Кафедра травматологии и ортоп
дии.
Минск : БГМУ, 2015.
32, [2] с. : ил. ; 20 см.
Библиография: с. 33 (8 назв.).
99 экз.
ISBN 978
985
567
242
6.
[15
6602].
УДК 616.717.7
001.5
07/
08(075.8)
616.8 Неўралогія. Неўрапаталогія. Нервовая с
істэма
1486.
Внутривенная иммунотерапия в лечении рассеянного склероза
= Intravenous
immunotherapy in the treatment of multiple sclerosis / Лихачев С. А. [и др.] ; Республиканский
научно
практический центр неврологии и нейрохирургии.
принт].
[Б. м.
: б. и., 2015?].
7 с., вкл
чая обложку ; 22 см.
Резюме параллельно на русском и английском языках.
Воспроизведение статьи из журнала: "Неврология и нейрохихургия. Восточная Европа".
2014. № 4 (24).
Авторы также: Голец Ю. Н., Куликова С. Л., Ровбуть
С. М.
Библи
о-
гра
фия: с. 7 (15 назв.).
700 экз.
[15
6501].
УДК 616.832
004.2
085.37
616.9 Інфекцыйныя захворванні. Інфекцыйныя ліхарадкі
1487.
Стома, И. О.
Антибактериальная терапия инфекций у пациентов с нейтропенией :
учебно
методическое пособие :
[для студентов] / И. О. Стома, И. А. Карпов, Ю. Л. Горбич ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
цинский университет, Кафедра инфекционных болезней.
Минск : БГМУ, 2015.
29 с. ;
20 см.
Библиография: с. 25
(12 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
567
287
7.
[15
7282].
УДК 616.9
085.33(075.8)
617 Хiрургiя. Артапедыя. Афтальмалогiя
1488.
Походенько
Чудакова, И. О.
Комплексное лечение пациентов с травматическими
повреждениями нижнего альвеолярного нерва : учебн
методическое пособие : [для студе
тов] / И. О. Походенько
Чудакова, Е. А. Авдеева, К. В. Вилькицкая ; Министерство здрав
о-
охранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет,
Кафедра хирургической стоматол
гии.
Минск : БГМ
У, 2015.
28, [2] с. : ил. ; 20 см.
Библиография: с. 25
29 (74 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
567
300
3.
[15
7275].
УДК [617.528+616.31]
001
07(075.8)
1489.
Третьяков, А. А.
Введение в травматологию : методические рекомендации для
врачей травматол
огов
ортопедов и врачей
хирургов / А. А. Третьяков, В. И. Николаев ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Гомельский государственный мед
цинский университет, Кафедра травматологии, ортопедии и военно
полевой хирургии.
Гомель : ГГМУ, 2015.
32 с. ; 21 см.
65 экз.
ISBN 978
985
506
741
3.
[15
7271].
УДК [617
001+617.3](083.132)
1490.
Троян, В. В.
Врожденные пороки развития брюшной стенки. Омфалоцеле : уче
методическое пособие / В. В. Троян, О. А. Говорухина, И. Ф. Абу
Варда ; Министе
рство
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломн
го
образования, Кафедра детской хирургии.
Минск : БелМАПО, 2015.
33 с. : ил. ; 21 см.
лиография: с. 32 (8 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
499
913
5.
[15
677].
УДК 617.55
007.43
053.2
089(075)
Гл. таксама № 1407
08
618 Гiнекалогiя. Акушэрства
1491.
Лекарственные растения при эндометриозе
/ В. Ф. Корсун [и др.].
Барановичи
[т. е. Минск] : Ковчег, 2014.
206 с. : ил. ; 20 см.
Авторы также: Корсун Е. В.
лышко М. А.,
Огр
нич Н. А.
Библиография: с. 193
201.
600 экз.
ISBN 978
8.
[15
6430].
УДК 618.14
002
085.322
619 Параўнальная медыцына. Ветэрынарыя
1492.
Клиническая ортопедия лошадей
: учебное пособие для студентов учреждений
высш
его образования по специальностям "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная санит
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;71 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;621 Агульнае машынабудаванне. Ядзерная тэхналогія.
Электратэхніка. Тэхналогія машынабудавання
621.0 Тэорыя машынабудавання (машыназнаўства). Ядзерная тэхніка
621.01 Тэорыя машынабудавання (машыназнаўства).
Механіка як тэарэтычная аснова машынабудаванн
1499.
Анципорович, П. П.
Динамический анализ механизмов : пособие для студентов
машиностроительных специальн
стей / П. П. Анципорович, В. К. Акулич, Е. М. Дубовская ;
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский н
циональный технический
унив
ерситет, Кафедра "Теория механизмов и машин".
е изд., стереотипное.
Минск :
БНТУ, 2015.
29, [1] с. : ил. ; 21 см.
350 экз.
ISBN 978
985
550
718
6.
[15
6846].
УДК 621.01:531.8(075.8)
621.039 Ядзерная тэхніка. Ядзерная (атамная) энергетыка.
Атамная прамысловасць у цэлым
1500.
Молодых, В. Г.
Рекомендации по использованию опыта ликвидации аварии на
ЧАЭС при авариях на Белорусской АЭС / В. Г. Молодых.
Минск : [б. и.], 2015.
31, [1] с. ;
21 см.
(Препринт / Национальная академия наук Беларус
и, Об
единенный институт
эне
гетических и ядерных исследований
Сосны ; ОИЭЯИ
68).
Библиография: с. 30
31
(10 назв.).
25 экз.
[15
6689].
УДК 621.039.58(0.036.4)
621.1 Цеплавыя рухавiкi ў цэлым.
Атрыманне, размеркаванне i выкарыстанне пары.
Парав
ыя машыны. Паравыя катлы
1501.
Щицына, Л. В.
Проведение химического анализа для контроля водно
химического
режима котельной : практическое пособие : [для слушателей] / Л. В. Щицына ; Учреждение
образования "Государственный институт повышения квалификации и
переподготовки ка
ров
области газоснабж
ния "Газ
институт".
Минск : Газ
институт, 2015.
19 с. : схемы ; 20 см.
Перед выпускными данными заглавие: Проведение химического анализа для контроля
водно
химического анализа котельной.
Библиография: с. 1
8 (5 назв.).
500 экз.
ISBN 978
985
6809
37
1.
[15
6884].
УДК 621.182.11:543.3(076.59)
621.3 Электратэхнiка
1502.
Волков, Н. П.
Теоретические основы электротехники : переходные процессы в
электрич
ских цепях : учебно
методическое пособие для самосто
ятельной работы студентов
электротехнических специальностей / Н. П. Волков ; Министерство транспорта и коммун
каций Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафе
ра
"Электротехника".
Гомель : БГУТ, 2015.
98, [2] с. :
ил.
, схемы ; 20 см.
Библиогр
фия:
с. 99 (6 назв.).
400 экз.
ISBN 978
985
554
440
2.
[15
6801].
УДК 621.3(075.4)
1503.
Теория электрорадиоцепей
: спектральный (частотный) метод анализа электр
ческих цепей : пособие : [для курсантов / А. Н. Малашин и
др.] ; Вооруженные Силы Ре
публики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь.
Минск : ВА РБ, 2015.
94 с. :
ил. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Суходулов Ю. В.,
Чумаков С. А., Шакун С. И.
лиография: с. 94 (6 на
зв.).
300 экз.
ISBN 978
985
544
374
3.
[15
6524].
УДК 621.3.01(075.8)
1504.
Электротехника, автоматика и технические средства автоматизации
: лабор
торный практикум для студентов специальностей 1
49 01 01 Технология хранения и пер
работки пищевого
растительного сырья, 1
49 01 02 Технология хранения и переработки
вотного сырья для дневной и заочной форм обучения : в 2 ч. / Министерство образования
Республики Беларусь, Могилевский г
сударственный университет продовольствия, Кафедра
автоматизации тех
нологических процессов и производств ; [составители: Никулин В. И.,
Скапцова Т. Р.].
Могилев : МгГУП, 2015

21 см.
Ч. 1.
2015.
39 с., включая обложку : ил., схемы.
Библиография: с. 39 (6 назв.).
86 экз.
[15
7388].
УДК [621.3.01+681.5](
076.58)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;72 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;1505.
Электротехника и электроника
: лабораторные работы (практикум) для студе
тов
неэлектротехнических специальностей : в 3 ч. / Министерство образования Республики
Беларусь, Белору
ский национальный технический университет, Кафедра "Электротехник
а и
электроника".
Изд. 3
е, исправленное.
Минск : БНТУ, 2013

21 см.
Заглавие
го изд.: Электротехника и основы электроники.
Составители 1
й ч.: Бладыко Ю. В.,
Жуковская Т. Е., Куварзин Ю. А., Можар В. И., Новаш И. В., Новикова Л. И., Розум
Т. Т.,
Счастная Е. С.
ISBN 978
985
550
243
3.
Ч. 2 : Электрические машины и аппараты / [составители: Е. С. Счастная и др. ; под реда
цией
Ю. А. Куварзина и Ю. В. Бладыко].
2015.
101, [1] с. : ил., схемы.
Состав
тели
также: Алабдаллах М. Д., Домник
ов С. В., Згаевская Г. В., М
хальцевич Г. А., Мороз Р. Р.,
Новаш И. В., Новикова Л. И., Пекарчик О. А., Розум Т. Т.
300 экз.
ISBN 978
985
550
493
2.
[15
6941].
УДК [621.3+621.313](076.58)
621.31 Электраэнергетыка.
Вытворчасць, перадача і рэгуляван
не электраэнергіі.
Электравымяральная тэхніка.
Тэхнічнае выкарыстанне магнетызму і статычнай электрычнасці
1506.
Бенько, В. И.
Электроматериаловедение. Средства контроля : пособие для уч
щихся
учреждений образования, реализующих образовательные программы
профессионал
технического обр
зования / В. И. Бенько, С. И. Русакович.
Минск : РИПО, 2015.
16 с. ;
20 см.
300 экз.
ISBN 978
985
503
502
3.
[15
6854].
УДК [621.315.5/.6+621.318.1](076.2)(075.32)
1507.
XII Международные соревнования профессио
нального мастерства персонала
электр
энергетической отрасли государств
участников СНГ
Брест : Полиграфика,
2015.
37, [2] с., включая обложку : ил., схема ; 30 см.
300 экз.
ISBN 978
985
7099
11
5.
[15
7245].
УДК 621.311.4:658.310.84(47+57)
15
08.
Пашкевич, Л. Н.
Ремонт и обслуживание электрооборудования. Cредства контр
ля :
пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные пр
граммы
профессионально
технического образования по специальности "Техническая эк
плуатация
электр
ооборудов
ния" / Л. Н. Пашкевич, С. И. Русакович.
Минск : РИПО, 2015.
31 с. ;
20 см.
Библиография: с. 31 (10 назв.).
500 экз.
ISBN 978
985
503
491
0.
[15
6851].
УДК 621.31
049.3(075.32)
1509.
Слуцкие электрические сети
: 55 лет с энергией для
жизни! / РУП "Минскэне
го" ;
[текст О. В. Железняковой ; ф
то И. В. Кузменкова].
Гомель : Вечерний Гомель
Медиа,
[2015?].
31 с., включая обложку : ил. ; 29 см.
200 экз.
[15
6511].
УДК 621.311:658.115(476.1
21Слуцк)
1510.
Энергетический баланс Ре
спублики Беларусь
: статистический сборник /
Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
Минск : Национальный
тистический комитет Республики Беларусь, 2015.
149 с. ; 25 см.
46 экз.
ISBN 978
985
7015
88
7.
[15
6624].
УДК [621.31+
620.9](476)(083.41)
Гл. таксама № 1505
621.37 Радыётэхнiка. Тэхнiка электрамагнiтных ваганняў
1511.
Кореневский, С. А.
Модуляция и демодуляция в системах телекоммуникаций.
Лабораторный практикум : пособие для специальностей 1
45 01 01 "Многоканальные сист
мы телекоммуник
ций", 1
45 01 02 "Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения" и
направлений специальности 1
45 01 01
01 "Информационные технологии (системы тел
коммуникаций)", 1
45 01 01
04 "Информационные технологии (цифровое теле
и ради
о-
щание)" /
С. А. Кореневский ; Министерство образования Республики Беларусь, Белору
ский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Факультет телеко
мун
каций, Кафедра систем телекоммуникаций.
Минск : БГУИР, 2015.
71, [1] с. : ил.,
схемы ; 20 см.
Библиография: с. 72 (5 назв.).
200 экз.
ISBN 978
985
543
114
6.
[15
6623].
УДК [621.376+621.391.037.37](076.58)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;73 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;621.38 Электроніка. Фотаэлектроніка. Электронныя лямпы.
Трубкі. Рэнтгенатэхніка. Паскаральнікі часціц
1512.
Бладыко, Ю. В.
Практичес
кие занятия в электронной лаборатории : учебно
методическое пособие по дисциплине "Электроника" : в 3 ч. / Ю. В. Бладыко ; Министерство
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет,
Кафедра "Электротехника и электроника
".
Минск : БНТУ, 2015
21 см.
ISBN 978
985
550
495
6.
Ч. 1.
2015.
73, [1] с. : ил., схемы.
100 экз.
ISBN 978
9.
[15
6838].
УДК 621.38:004.9(076.58)
621.39 Электрасувязь. Тэлеграфная сувязь. Тэлефонная сувязь.
Радыёсувязь
. Тэхніка і апаратура для перадачы выяў. Тэлекіраванне
1513.
Колбасин, Е. А.
Радиорелейная станция Р
434 : учебное пособие для курсантов,
обуча
щихся по специальности 1
45 01 01 "Многоканальные системы телекоммуникаций" /
Е. А. Колбасин, Н. В. Баньков, С.
В. Романовский ; Министерство обр
зования Республики
Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
Военный ф
культет, Кафедра связи.
Минск : БГУИР, 2015.
158, [1] с. : ил., схемы ; 20 см.
Библиография: с. 159 (7 на
зв.).
60 экз.
ISBN 978
985
543
135
1.
[15
7204].
УДК 621.396.43(075.8)
1514.
Шашок, В. Н.
Радиоприемные устройства : шумовые параметры и чувствител
ность радиоприемных устройств : п
собие : [для курсантов] / В. Н. Шашок ; Вооруженные
Силы Республик
и Беларусь, Военная академия Республики Беларусь.
Минск : ВА РБ,
2015.
68 с. : схемы ; 21 см.
Библиография: с. 67
68 (26 назв.).
130 экз.
ISBN 978
985
544
355
2.
[15
6521].
УДК 621.396.62:621.381.822(075.8)
Гл. таксама № 1511
621.4 Цеплавыя р
ухавiкi (акрамя паравых машын i паравых турбiн)
1515.
Мишин, А. Н.
Автомобильная подготовка : двигатели военной автомобильной
техники : пособие : [для курсантов] / А. Н. Мишин, С. Н. Гончаревич, А. Г. Вельц ; Вооруже
ные Силы Республ
ки Беларусь.
е изд
., стереотипное.
Минск : ВА РБ, 2015.
164 с. :
ил., схемы ; 21 см.
200 экз.
ISBN 978
985
544
371
2.
[15
6523].
УДК 621.43:623.437.4(075.8)
621.56/.59 Халадзiльная тэхнiка
1516.
Практическое руководство для специалистов по холодильной технике
Асс
ция предприятий индустрии микроклимата и холода (АПИМХ) ; [составители: Жук Н. П.,
Дацук И. Е., Новиков В. В.].
Минск : [б. и.], 2015.
85 с. ; 24 см.
Издано в рамках
прое
та "Содействие в реализации ускоренного вывода из обращения ГХФУ в стр
анах с
переходной экономикой", реализуемого Программой развития ООН в Беларуси в партнерс
ве с
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бел
русь.
Библиография: с. 67
68 (14 назв.).
Термин
логия: с. 6
12.
1000 экз.
[15
7164].
УДК 621.565(07)
1517.
Heat pumps
= Тепловые насосы / [Mathias Belpaeme і інш.].
Minsk : BSATU,
2015.
204 с. : іл., схемы ; 22 см.
Тытульны л. паралельна на англійскай і рускай мовах.
На англійскай мове.
Распрацавана ў рамках праекта "Раз
віццё сеткі навучання для
паля
шэння адукацыі ў вобласці энергаэфектыўнасці" (TEMPUS
2012
LVTEMPUS
JPCR).
Аўтары пак
заны на 4
й с. Аўтары таксама: Garkusha K., Ion I. V., Karbalevich N.,
Korotinsky V., Paraschiv S. L., Paraschiv S., Sikora M.
Біб
ліяграфія: с. 202
204 (46 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
519
712
7 (у пер.).
[15
6457].
Цеплавыя помпы.
УДК 621.577
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;74 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;621.6 Транспартаванне, размеркаванне і захоўванне вадкасцей і газаў.
Устаноўкі, абсталяванне і апаратура
1518.
Правила промышленной бе
зопасности в области газоснабжения Республики
Беларусь
: [утверждено Министе
ством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
02.02.09 : вступили в силу с изменениями с 01.04.15] / Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь.
Минск : Э
нергопресс, 2015.
262 с. ; 20 см.
На обло
ке: энергетика и ТЭК.
1000 экз. (1
й з
д 300).
ISBN 978
985
7109
16
6.
[15
6579].
УДК 621.6:658.345.8(476)(083.131)
621.7 Тэхналогія механаапрацоўкі ў цэлым:
працэсы, інструмент, абсталяванне і прыст
асаванні
1519.
Гладкий, С. Н.
Технология обработки металлов (механическая обработка) :
практикум для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по спец
аль
ностям 1
02 06 01 Технический труд и предпринимательство; 1
02 06 03 Технический
труд и те
хнич
ское творчество / С. Н. Гладкий ; Министерство образования Республики
Беларусь, Мозырский гос
дарственный педагогический университет им. И. П. Шамякина.
Мозырь : МзГПУ, 2015.
59 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография: с. 59 (10 назв.), библи
гра
фия в тексте.
72 экз.
ISBN 978
985
477
550
0.
[15
7286].
УДК [621.7+621.9](076.58)
1520.
Громыко, И. Г.
Технология печатных и отделочных процессов при производстве
упаковки и тары : лабораторный практикум : учебно
методическое пособие для студентов
учреждений высшего образования по специальности 1
47 02 01 "Технология полиграфич
ских
производств" специализации 1
47 02 01 06 "Технология производства тары и упаковки" /
И. Г. Громыко ; Белорусский государственный технологический университет.
Минск :
БГТУ, 2015.
159 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография: с. 157 (8 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
530
485
3.
[15
7272].
УДК 621.798.01(076.58)
1521.
Соломахо, В. Л.
Нормирование точности и технические измерения : учебник для
студентов учреждений в
ысшего о
разования по машиностроительным специальностям /
В. Л. Соломахо, Б. В. Цитович, С. С. Соколовский.
Минск : Вышэйшая школа, 2015.
367 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография: с. 367 (14 назв.).
500 экз.
ISBN 978
985
06
2597
7 (в пер.).
15
7076].
УДК 621.713(075.8)
1522.
Фельдштейн, Е. Э.
Формирование свойств поверхностного слоя после механич
ской
обр
ботки / Е. Э. Фельдштейн.
Минск : Новое знание, 2015.
309 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библи
графия: с. 300
309 (148 назв.).
100 экз.
ISBN 978
1.
[15
7303].
УДК 621.793/.795
621.8 Дэталi машын. Перадачы (механiчныя).
Пад'ёмна
транспартнае абсталяванне. Крапежныя сродкi. Змазка
1523.
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации напольного бе
рельсового транс
порта и грузовых тележек
: [утверждено Министерством труда и соц
альной защиты Республики Беларусь 30.12.03 : вступили в силу с измен
ниями с 29.03.11] /
Министерство труда и социал
ной защиты Республики Беларусь.
Минск : Энергопресс,
2015.
23 с. ; 20
см.
На обложке: энергетика и ТЭК.
99 экз.
ISBN 978
985
7109
18
0.
[15
6583].
УДК 621.868.2:658.345.8(476)(083.131)
1524.
САПР узлов и агрегатов машин. Функциональное проектирование
: методич
ские
указания к выполнению лаб
раторных работ для студе
нтов специальностей 1
37 01 04
"Многоцелевые гусеничные и колесные машины", 1
37 01 03 "Тра
торостроение" и 1
37 01 05
"Городской электрический транспорт" / Министерство образования Республики Беларусь,
Белору
ский национальный технический университет, Каф
едра "Тракторы" ; [составители:
Г. П. Грибко, А. С. Поварехо, А. И. Ра
лей].
Минск : БНТУ, 2015.
41, [1] с. : ил. ; 21 см.
100 экз.
[15
6853].
УДК 621.8:[658.512:004.9](076.58)
1525.
Ширвель, П. И.
Основы метода конечных элементов в мехатронике :
учебно
методическое пособие для студентов технических специальностей высших учебных завед
ний :
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;75 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;[лабораторные работы] : в 2 ч. / П. И. Ширвель ; Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Теоре
тическая
механика".
Минск : БНТУ, 2015

21 см.
ISBN 978
985
550
507
6.
Ч. 1.
2015.
88, [1] с. : ил., схемы.
Библиография: с. 85 (11 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
550
506
9.
[15
7179].
УДК 621.865.8(076.58)
621.9 Формаўтварэнне са зн
яццем стружкі. Молаты і прэсы.
Раздзяляльныя аперацыі без зняцця стружкі, драбненне,
апрацоўка ліставога матэрыялу, выраб разьбы
Гл. № 1519
623 Ваенная тэхніка. Тэхніка наземных і паветраных узброеных сіл.
Тэхніка ваенна
марскога флоту
1526.
Вельц, А. Г
Автомобильная подготовка. Электрооборудование автомобилей кат
гории "С" : учебное пособие для курсантов учреждения образования "Военная академия Ре
публики Беларусь" / А. Г. Вельц ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная акад
мия
Республики Белару
сь.
Минск : ВА РБ, 2015.
73 с. : ил., схемы ; 21 см.
200 экз.
ISBN 978
985
544
373
6.
[15
6520].
УДК 623.437.4:629.331.064.5(075.8)
1527.
Вельц, А. Г.
Гусеничная машина ГМ
352 и ее модификации. Устройство и эк
плуатация : учебное наглядное посо
бие для курсантов учреждения образования "Военная
академия Республики Беларусь" / А. Г. Вельц, В. А. Вельц ; Вооруженные Силы Республики
Беларусь, Военная академия Республики Беларусь.
Минск : ВА РБ, 2015.
63 с. : ил.,
схемы ; 21х29 см.
50 экз.
ISB
N 978
985
544
367
5.
[15
6515].
УДК 632.437.425(075.8)
1528.
Вельц, А. Г.
Гусеничная машина ГМ
352 и ее модификации. Устройство и эк
плуатация : учебное пособие для курсантов учреждения образования "Военная академия
Республики Беларусь" / А. Г. Вельц,
В. А. Вельц ; Вооруженные Силы Республики Беларусь,
Военная академия Республики Беларусь.
Минск : ВА РБ, 2015.
101 с. ; 20 см.
50 экз.
ISBN 978
985
544
368
2.
[15
6525].
УДК 632.437.425(075.8)
1529.
Гаврилов, К. В.
Устройство и эксплуатация реа
ктивных систем залпового огня и
противотанковых ракетных ко
плексов : реактивные системы залпового огня : курс лекций /
К. В. Гаврилов, В. В. Потоня, А. В. Голик ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Вое
ная академия Республики Беларусь.
Минск : ВА РБ,
2015.
242 с. : ил., схемы ; 21 см.
60 экз.
ISBN 978
985
544
366
8.
[15
6519].
УДК 623.419(075.8)
1530.
Конопелько, О. А.
Авиационное артиллерийское вооружение : учебное пособие для
курсантов учреждения образования "Военная академия Республики Бе
ларусь" / О. А. Кон
о-
пелько, А. И. Антонов ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Ре
публики Беларусь.
Минск : ВА РБ, 2015.
357 с. : ил. ; 21 см.
50 экз.
ISBN 978
985
544
354
5 (в пер.).
[15
6532].
УДК 623.418.4(075.8)
Гл. такс
ама № 1140
624 Будаўніцтва і будаўнічая тэхніка. Будаўніцтва падземных збудаванняў.
Земляныя работы. Фундаменты. Будаўніцтва тунэляў. Будаўніцтва мастоў.
Будаўніцтва наземных інжынерных збудаванняў
624.01/.07 Агульныя пытанні будаўнiчай справы
1531.
Соврем
енные методы расчетов и обследований железобетонных и каменных
констру
ций
: материалы 70
й студенческой научно
технической конференции, 13 мая 2014 г. /
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технич
ский
университет, Строит
ный факультет ; [редколлегия: В. Ф. Зверев и др.].
Минск : БНТУ,
2015.
170, [1] с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография в конце докладов.
70 экз.
ISBN 978
985
550
563
2.
[15
7176].
УДК [624.012.1/.2+624.012.45].04(082)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;76 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;625 Дарогі. Чыгункі. Ч
ыгуначнае будаўніцтва.
Аўтамабільныя дарогі. Дарожнае будаўніцтва
625.1/.5 Рэйкавыя дарогі. Трамвай. Канатныя дарогі
1532.
2 августа
День железнодорожника!
: с профессиональным праздником, труженики
стальных магистралей! / издание подготовлено редакцией
газеты "Транспортный вес
ник"
при поддержке государственного объединения "Белорусская железная дорога".
Минск :
Редакция газеты "Тран
портный вестник", 2015.
101, [1] с., включая обложку : ил. ; 30 см.
2000 экз. (1
й з
д 500).
[15
6775].
УДК [62
5.1/.4+629.4+656.21](476)(082)
625.7/.8 Аўтамабiльныя дарогi. Дарожнае будаўнiцтва
1533.
Леонович, И. И.
Водно
тепловой режим земляного полотна автомобильных дорог :
учебно
методическое пособие по дисциплине "Проектирование лесных дорог" для студе
тов
учре
ждений высшего образования по специальности 1
46 01 01 "Лесоинженерное дело",
специализации 1
46 01 01 02 "Лесные дороги и вывозка древесины" / И. И. Леонович,
Н. П. Вырко ; Белорусский государственный технологический университет.
Минск :
БГТУ, 2015.
285 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библи
графия: с. 276
285 (135 назв.).
120 экз.
ISBN 978
985
530
452
5 (в пер.).
[15
7016].
УДК 625.731.8:528.48(075.8)
1534.
Насковец, М. Т.
Дорожные и строительные машины : учебно
методическое пос
бие
для студентов у
чреждений высшего образования по специальности 1
46 01 01 "Лесоинжене
р-
ное дело" специализации 1
46 01 01 02 "Транспорт леса" / М. Т. Насковец ; Белору
ский
государственный те
нологический университет.
Минск : БГТУ, 2015.
118, [1] с. : ил.,
схемы ; 21
см.
Библиогр
фия: с. 115
117 (25 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
530
462
4.
[15
6477].
УДК [625.7/.8.08+69.05](075.8)
1535.
Теплотехнологическое обеспечение качества строительства дорожных асфальт
бето
ных покрытий
: учебно
методическое пособие для
студентов специальности 1
70 03 01
"Автом
бильные дороги" / [Я. Н. Ковалев и др.] ; под редакцией Я. Н. Ковалева.
Минск :
Новое знание, 2015.
301, [1] с. : ил., схемы ; 21 см.
(Высшее образование).
Авторы
указаны на обороте титульного л. Авторы так
же: Будниченко С. С., Вербило И. Н., Дерман И. В.,
Игошкин Д. Г., Кравченко С. Е., Куприянчик А. А.
На титульном л. в выходных да
ных
также: Москва : ИНФРА
М.
лиография: с. 302 (11 назв.).
300 экз.
ISBN 978
985
475
700
1.
[15
7312].
УДК 625.
855.3.066/.068:658.562(075.8)
626/627 Гідратэхнічнае будаўніцтва. Гідратэхніка ў цэлым
1536.
Рекомендации по применению геотекстиля Typar
SF в качестве защитно
фильтрующего материала полиэт
ленового дренажа в мелиоративном строительстве
Национальная ака
демия наук Беларуси, РУП "Научно
практический центр Национальной
академии наук Беларуси по земледелию", РУП "Институт мелиорации" ; [разработали:
А. И. Митрахович, В. М. Макоед, А. П. Сергееня].
Минск : Институт мелиорации, 2015.
52 с. : ил., схемы ; 2
4 см.
Библи
графия: с. 24 (9 назв.).
150 экз.
ISBN 978
985
90368
2.
[15
6922].
УДК [626.862.91
037+626.862.3
036.5](083.132)
Гл. таксама № 1548
628 Санітарная тэхніка. Санітарна
тэхнічныя збудаванні.
Водазабеспячэнне. Каналізацыя. Асвятленне
537.
Стратегия интегрированного управления твердыми коммунальными отход
Ми
ской области на 2015
2029 годы
/ [Бушмович А. М. и др.].
Минск : [б. и.], 2015.
71, [1] с. : схемы ; 30 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:
Гнедов А.
Н., Мурджев Б., Хоменко Т. И., Яблонская Ю. В., Янкова С.
450 экз.
[15
7211].
УДК 628.4.032(476.1)"2015/2029"
Гл. таксама № 1609
10, 1645

631/635 Арганізацыя і кіраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю.
Земляробства. Садаводства
631 Сельская гаспадарка ў цэлым
631.2 Сельскагаспадарчыя пабудовы і збудаванні
(эксплуатацыя і абсталяванне). Пабудов
ы жывёлагадоўчыя,
для захоўвання сельскагаспадарчых прадуктаў, машын і прылад
1543.
Гигиенические требования к полам в животноводческих помещениях
: уче
методическое пособие для ст
дентов по специальностям 1
74 03 01 "Зоотехния" и 1
74 03 02
"Ветеринар
ная медицина", слушателей факультета повышения квалификации / [В. А. Ме
д-
ведский и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бел
русь,
Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра гигиены ж
вотных.
Витебск :
ВГАВМ, 2015.
23 с., включая обложку : ил. ; 21 см.
Авторы указаны на
обороте титульного л. Авторы также: Мазоло Н. В., Рубина М. В., Щебеток И. В.
Библи
о-
графия: с. 22 (6 назв.).
200 экз.
ISBN 978
985
512
850
3.
[15
7252].
УДК 631.2:636:614.9(
075.8/.9)
631.3 Сельскагаспадарчыя машыны і прылады.
Сельскагаспадарчае абсталяванне
1544.
Перспективная техника и технологии в АПК
: тезисы международной научной
конференции студентов, магистрантов и аспирантов (Минск, 20
22 мая 2015 г.) / [редколл
гия:
Ловкис В. Б. (гл. редактор) и др.].
Минск : БГАТУ, 2015.
115 с. : ил., схемы ; 20 см.
В надзаголовке: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бел
русь,
Белорусский государственный аграрный технический университет, Агромеханически
факультет.
50 экз.
ISBN 978
985
519
720
2.
[15
7371].
УДК 631.3:631.171(043.2)
631.4 Глебазнаўства. Глебавыя даследаванні
1545.
Агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных земель Респу
б-
лики Беларусь (2009
2012 гг.)
/ [И. М. Богдевич и
др.] ; РУП "Институт почвоведения и агр
химии".
Минск : [б. и.], 2015.
275 с. ; 29 см.
Авторы указаны на обороте титульн
го л.
Авторы также: Бубнов А. И., Бубнова М. Г., Бутовская Л. П., Вертинский Ч. С., Д
мино В. П.,
Калымаго В. Г., Карпович П. И.
, Касьянчик С. А., Клишевич З. А., Конашенко Ю. И., Л
па В. В.,
Леонтьев В. Б., Ломонос О. Л., Михайловская Н. А., Пищук Ю. Г., Пстыга Д. М., Пут
тин Ю. В.,
Рак М. В., Таврыкина О. М., Терещенко Н. Д., Тужик О. В., Хатулев И. Н., Х
ленков О. К.,
Черныш А.
Ф., Шейгеревич Ю. Д., Ш
лег Л. А.
Библиография: с. 270
275.
150 экз.
[15
7248].
УДК 631.42(476)"2009/2012"
631.5 Агратэхніка
1546.
Генетика и селекция сельскохозяйственных культур
: курс лекций для студе
тов
учреждений высшего образования, обучающи
хся по специальностям 1
74 02 03 Защита
растений и карантин, 1
74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1
33 01 06 Экология сельского
хозяйства / [Г. И. Витко и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ре
публики Беларусь, Главное управление обра
зования, науки и кадров, Белорусская государс
ная сельскохозяйственная академия.
Горки : БГСХА, 2015.
209 с. : ил., схемы ; 20 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Петрова Н. Н., Равков Е. В.,
ранухо Г. И.
Библиография: с
. 206 (12 назв.).
Краткий словарь терминов: с. 194
205.
75 экз.
ISBN 978
985
467
560
2.
[15
7317].
УДК 631.52(075.8)
1547.
Шпак, А. П.
Организационно
экономический механизм устойчивого развития
органического земледелия в крестьянских (фермерских
) хозяйствах Республики Беларусь :
(рекомендации) / А. П. Шпак, Ю. Н. Селюков, Л. С. Скоропанова ; Ре
публиканское научное
унитарное предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии
наук Беларуси".
Минск : Инст
тут системных иссле
дований в АПК НАН Беларуси, 2015.
43 с. ; 20 см.
Библиография: с. 41
42 (16 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
6972
61
7.
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;79 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;— [15
6661].
УДК 631.58:631.115.1(476)(083.132)
631.6 Сельскагаспадарчая мелiярацыя
1548.
Зодчие нив
: Ивацевичское предприятие м
елиоративных систем / [ГУПП "Ивац
вичское ПМС" ; главный редактор А. Суворов].
Брест : Полиграфика, 2015.
23 с.,
включая обложку : ил. ; 30 см.
500 экз.
ISBN 978
985
7099
10
8.
[15
6672].
УДК [631.6+626.8]:658.115(476.7)
631.95 Сельскагаспадарч
ая экалогія
1549.
Шпак, А. П.
Концепция развития органического сельского хозяйства в Республике
Беларусь / А. П. Шпак, Ю. Н. Селюков, Л. С. Скоропанова ; Республиканское научное унита
р-
ное
предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной акад
емии н
ук
Беларуси".
Минск : И
ститут системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015.
23 с. ; 20 см.
Авторы на обложке не указаны.
100 экз.
ISBN 978
985
6972
60
0.
[15
6660].
УДК 631.95(476)
632 Пашкоджанні раслін. Шкоднікі раслін. Хваробы
раслін. Абарона раслін
1550.
Баритон
: настройся на лучшее! : передовая технология обработки семян / [Ко
пания] Bayer GropScience.
[Минск : б. и., 2015?].
[6] с., включая обложку : ил. ; 21 см.
1200 экз.
[15
6587].
УДК 632.952:633.1
1551.
Болезня
м и вредителям картофеля стоп!
: инновационное решение компании
Сингента в защите культуры от комплекса вредных организмов / [Представительство АО
"Syngenta Agro Services AG" (Швейцарская Конфедерация) в Республике Беларусь].
[Минск : б. и., 2015?].
6] с., вкл
чая обложку : ил. ; 30 см.
300 экз.
[15
6507].
УДК 632.934:635.21
1552.
Каталог средств защиты растений [компании] Adama, 2015
[Минск : б. и.,
2015].
146 с., включая обложку : ил. ; 20 см.
300 экз.
[15
6576].
УДК 632.95(085.2)
553.
Ламадор Про
: истинная ценность для профессионалов / [Компания Bayer
GropScience].
[Минск : б. и., 2015?].
[10] с., включая обложку : ил. ; 30 см.
1500 экз.
[15
6569].
УДК 632.952:633
1554.
Луна транквилити
: новый системно
трансламинарный ф
унгицид широкого
спектра действия для защиты плод
вых.
[Б. м. : б. и., 2015?].
[6] с., включая обложку :
ил. ; 30 см.
500 экз.
[15
6571].
УДК 632.952:634
1555.
Модесто плюс
: раскройте потенциал ваших семян / [Компания Bayer
GropScience].
[Минс
к : б. и., 2015?].
[10] с., включая обложку : ил. ; 21 см.
1000 экз.
[15
6582].
УДК 632.951/.952:633.853.494
1556.
Солигор
: скорая помощь вашим посевам! / [Компания Bayer GropScience].
[Минск : б. и., 2015?].
[10] с., вкл
чая обложку : ил. ; 2
1 см.
1000 экз.
[15
6588].
УДК 632.952:633.1
1557.
Тилмор
ваш ключ к успеху
/ [Компания] Bayer GropScience.
[Минск : б. и.,
2015?].
11 с., включая обложку : ил. ; 30 см.
1500 экз.
[15
6570].
УДК 632.952
1558.
Фалькон
: тройная мощь, тройн
ая выгода / [Компания] Bayer GropScience.
[Минск : б. и., 2015?].
[6] с., вкл
чая обложку : ил. ; 21 см.
1500 экз.
[15
6586].
УДК 632.952:633.1
1559.
Эместо Квантум
: напиши свою историю успеха! / [Компания Bayer GropScience].
[Минск : б. и., 2
015?].
[14] с., включая обложку : ил. ; 21 см.
1000 экз.
[15
6585].
УДК 632.951/.952:635.21/.24
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;80 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;633/635 Раслінаводства ў цэлым. Асобныя культуры
1560.
Непарко, Т. А.
Технологии и техническое обеспечение производства продукции
растени
водства : учеб
ное пособие для студентов учреждений высшего образования группы
специальностей "Агроинженерия" / Т. А. Непарко, А. В. Новиков, И. Н. Шило ; под общей
редакцией Т. А. Непарко.
Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
196, [2] с. : ил. ; 29 см.
Библиография: с. 120
121 (23 назв.).
500 экз.
ISBN 978
985
7133
24
6.
[15
7246].
УДК 633/635:[631.171+631.173.2](075.8)
1561.
Технологические основы растениеводства
: практикум : учебное пособие для
студентов учреждений высшего сельскохозяйственного образования по техн
ическим спец
альностям / [И. П. Козловская и др.] ; под редакцией И. П. Козловской.
Минск : ИВЦ
Минфина, 2015.
327 с., [4] л. ил. : ил., схемы ; 21 см.
Авторы указаны на обороте
тульного л. Авторы также: Березко М. Н., Вечер Н. Н., Дайнеко Т. М.
Библиография:
с. 313
314 (21 назв.).
550 экз.
ISBN 978
985
7133
15
4.
[15
6440].
УДК 633/635:631.5(076.58)
633 Паляводства. Палявыя культуры і іх вытворчасць
1562.
Бетанал
максПро
всегда на шаг впереди
: эффективная защита сахарной све
лы :
[четы
рехкомпонентный гербицид нового поколения / Компания "Bayer CropScience"].
[Минск : б. и., 2015?].
[15] с., включая обложку : ил. ; 30 см.
1000 экз.
[15
6567].
УДК 633.413
225
295.2(083.132)
1563.
Вострухин, Н. П.
Календарь свекловода / Н. П. Вос
трухин ; Национальная акад
мия
наук Беларуси, Научно
практический центр Национальной академии наук Беларуси по земл
делию,
Опы
ная научная станция по сахарной свекле.
Минск : Беларуская навука, 2015.
183 с., [3] л. ил. : ил. ; 20 см.
Библиография: с.
5 (12 назв.), 169
171.
152 экз.
ISBN 978
985
08
1892
8.
[15
7046].
УДК 633.63:631.5
1564.
Высокоурожайные гибриды рапса 2015
2016 гг.
/ [Компания Bayer CropScience].
[Минск : б. и., 2015?].
26 с., включая обложку : ил. ; 30 см.
На обложке:
150 лет.
Наука для лу
шей жизни.
1000 экз.
[15
6566].
УДК 633.853.494
152.7(083.132)
1565.
Кулинкович, С. Н.
Диагностика стадий развития озимой пшеницы по шкале ВВСН :
мет
дическое пособие / С. Н. Кулинкович, Е. Н. Кулинкович.
Минск : Наша Идея,
014.
32 с. : ил. ; 20 см.
На обложке авторы не указаны.
Библиография: с. 32 (7 назв.).
Краткий указатель фаз развития зерновых по шкале ВВСН: с. 28
31.
1000 экз.
ISBN 978
985
90324
5 (ошибоч.).
[15
6580].
УДК 633.11"324":631.527(07)
1566
Применение фитолектинов при возделывании сои в Беларуси
/ О. Л. Канд
линская [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учрежд
ние
"Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси".
Минск :
Институт ради
ологии, 2015.
23 с. ; 20 см.
Авторы также: Алещенкова З. М., Грищенко Е. Р.,
тыжова Л. Е., Обуховская Л. В., Халецкий В. Н.
Библиография: с. 22
23 (21 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
7003
75
4.
[15
6535].
УДК [[633.34+633.853.52]:[581.17+60:
58]](476)
1567.
Сахарная свекла
: [гибриды, болезни, вредители, сорняки / Представительство
АО Syngenta Agro Services AG в Республике Беларусь].
Минск : [б. и.], 2015.
71 с.,
включая обложку : ил. ; 21 см.
1000 экз.
[15
7148].
УДК 633.63
152.632.
5+633.63
293.4
1568.
Экологизация земледелия на территории радиоактивного загрязнения путем
выращивания бобовых и зернобобовых культур
: (рекомендации) / Департамент по ли
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министе
ства по чрезвычайным
сит
уациям Республики Беларусь, Республиканское научно
исследовательское унитарное
предприятие "Институт радиологии" ; [рекомендации подготовили: Аверин В. С. и др.].
Гомель : Институт радиологии, 2014.
46 с. : ил. ; 21 см.
Издано в рамках выполнения
Про
граммы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастр
фы
рамках Союзного государства на период до 2016 г.
Подготовили также: Анципов Г. В.,
Демидович С. А., Ласько Т. В., Подоляк А. Г., Седукова Г. В.
лиография: с. 38
(35 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
7003
61
7.
[15
7336].
УДК 633.31/.37:631.438.2(083.132)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;81 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;634 Садаводства ў цэлым. Пладаводства
1569.
Помельников, В. А.
Виноград на вашем участке : [от саженца
до виноградной
грозди шаг за шагом : советы пр
фессио
нала] / В. А. Помельников.
Минск : Красико
Принт, 2015.
95 с. : ил. ; 20 см.
(Серия "Урожайные сотки").
3100 экз.
ISBN 978
985
405
826
9.
[15
7103].
УДК 634.8:634.1
15:631.115.11
1570.
РУП "Институт плодоводства"
[Б. м. : б. и., 2015?].
30, [1] с., включая о
б-
ложку : ил. ; 21 см.
Часть текста на английском языке.
На обложке: белсад.
1000 экз.
[15
7285].
УДК 634:[001.89:005.71]:658.115(476)
636/639 Жывёлагадоўля. Прадукты жывёлагадоўлі.
Паляванне. Рыбная гаспадарка
636 Агульная ж
ывёлагадоўля. Развядзенне млекакормячых жывёл і птушак.
Жывёлагадоўля. Хатнія жывёлы і іх развядзенне
1571.
Использование адсорбирующей кормовой добавки "Витасорб" в рационах
ремонтных бычков
: рекомендации / [М. М. Карпеня и др.] ; Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия
ветеринарной медицины, Кафедра технологии производства продукции и механизации
животн
водства.
Витебск : ВГАВМ, 2015.
14 с., включая обложку ; 21 см.
Авторы
указаны на
й с. Авторы также: Базылев Д. В., Волков Л. В., Ка
пеня С. Л., Прохоренко И. А.
Библиография: с. 14 (8 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
512
845
9.
[15
7390].
УДК 636.2.087.8.084.1(083.132)
1572.
Нормирование витаминно
минерального питания молочно
го скота
: справо
ное
пос
бие / [И. И. Горячев и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной медицины,
Кафедра технологии произво
ства продукции и механизации животноводства.
Витебск :
ВГАВМ, 2015.
33 с. ; 21 см.
Авт
ры указаны на обороте титульного л. Авторы также:
Базылев Д. В., Каллаур М. Г., Карпеня М. М., Карпеня С. Л., Козинец Т. Г., Надаринская М. А.,
Невар А. А., Шамич Ю. В., Шаура Т. А., Шляхтунов В. И.
Библио
графия: с. 29 (6 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
512
844
2.
[15
7251].
УДК 636.2.034.085.12(035)
1573.
Пиуновский, И. И.
Инновационные решения в технологических процессах заг
о-
товки кормов из стебельчатых культур : монография / И. И. Пиуновский, В. Р.
Петровец ;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное упра
в-
ление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная ак
демия.
Горки : БГСХА, 2015.
269 с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиограф
ия: с. 265
267
(36 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
467
558
9.
[15
7313].
УДК 636.086.2:631.353.6:001.895
1574.
Победитель, 2015
: международная выставка собак CACIB FCI, 29 августа 2015.
Август, 2015 : международная выставка собак CACIB FCI, 30 авгус
та 2015 : [к сборнику в
целом]: каталог.
Минск : Киреев Н. Б., 2015.
110, 102 с. встре
ной пагинации, [4] л. ил. ;
20 см.
Заглавия титул
ных л. и часть текста на английском языке.
Книга
"перевертыш".
Перед выпускными данными заглавие: Каталог меж
дународных выставок собак "Побед
тель
2015" и "Август 2015".
Опис
но по обложке.
В надзаголовке: Союз общественных
объединений, Белорусское кинологическое объед
нение.
1000 экз.
[15
6662].
УДК 636.71(100)(083.824)
1575.
Породы крупного рогатого с
кота
: учебно
методическое пособие для студентов
по специальности 1
74 03 01 "Зоотехния" / [В. И. Смунев и др.] ; Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государственная академия
ветеринарной медицины, Кафедра техно
логии производства продукции и механизации
животноводства.
Витебск : ВГАВМ, 2015.
42 с., включая обложку : ил. ; 21 см.
Авторы указаны на 2
й с. обложки. Авторы также: Карпеня М. М., Ланцов А. В., Минаков В. Н.,
Шамич Ю. В.
Библиография: с. 39 (5 н
азв.).
450 экз.
ISBN 978
985
512
847
3.
[15
7250].
УДК 636.2.051(075.8)
1576.
Ятусевич, В. П.
Свиноводство : учебно
методическое пособие для студентов
факультета заочного обучения по сп
циальности 1
74 03 01 "Зоотехния" / В. П. Ятусевич,
Е. Н. Ляхо
ва ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;86 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;кова].
Гомель : БТЭУПК, 2015.
31 с. ; 21 см.
Библиография: с. 26
28 (37 назв.).
50
экз.
ISBN 978
985
540
256
6.
[15
7002].
УДК 658.14/.17:005.52(076.58)
Гл. таксама № 1603
66 Хiмiчная тэхналогiя. Хiмiчная прамысловасць.
Харчовая прамысловасць. Металургія. Роднасныя галiны
66.0 Хiмiчная тэхналогiя ў цэлым
1612.
Каштелян, Т. В.
Эко
номика отрасли : учебно
методическое пособие для студентов
учреждений высшего образования по специальностям 1
48 01 01 "Химическая технология
неорганических веществ, материалов и изделий", 1
36 07 01 "Машины и аппараты химич
ских производств и предприятий
строительных материалов", 1
53 01 01 "Автоматизация
технологических процессов и производств" / Т. В. Каштелян, Л. Ю. Пшебельская ; Белору
ский государственный технологический униве
ситет.
Минск : БГТУ, 2015.
122, [2] с. ;
20 см.
Библиография: с. 123
(12 назв.).
120 экз.
ISBN 978
0.
[15
6484].
УДК 66.0:658(075.8)
1613.
Флейшер, В. Л.
Моделирование и оптимизация химико
технологических проце
сов в отрасли : учебно
методическое пособие для студентов учреждений высшего образов
ния по с
пециал
ности 1
48 02 01 "Биотехнология" специализации 1
48 02 01 03 "Технология
жиров, эфирных масел и парфюмерно
косметических продуктов" / В. Л. Флейшер ; Белору
ский государственный технолог
ческий университет.
Минск : БГТУ, 2015.
161, [1] с. :
ил.
; 20 см.
Библиография: с. 162 (7 назв.).
75 экз.
ISBN 978
5.
[15
6784].
УДК [[66.011:678]:004.9](075.8)
661 Прадукты хімічнай прамысловасці
1614.
Воробьев, Н. И.
Технология фосфорных и комплексных удобрений : тексты ле
ций
по одноимен
ному курсу для студентов специальности 1
48 01 01 "Химическая технол
гия
неорганических веществ, материалов и изделий" специализации 1
48 01 01 01 "Технол
гия
минеральных удобрений, солей и щелочей" очной и заочной форм обучения / Н. И. В
робьев ;
Белору
кий государственный технологический университет.
Минск : БГТУ, 2015.
177 с. :
ил., схемы ; 20 см.
Библиогр
фия: с. 175 (14 назв.).
120 экз.
ISBN 978
985
530
432
7.
[15
6483].
УДК 661.152(075.8)
663/664 Харчовая прамысловасць
1615.
Методы и ср
едства исследований
: практикум для реализации содержания образ
вательных программ высшего образования 1
й ступени / Белкоопсоюз, Белорусский торг
во
экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения ; [а
торы
составители: И. Ю. У
харцева, Ж. В. Кадолич, Е. Н. Суворова].
Гомель : БТЭУПК, 2015.
23, [1] с. ; 21 см.
Библи
графия: с. 22 (13 назв.).
90 экз.
ISBN 978
985
540
257
3.
[15
7001].
УДК 663/664.014(076.54)
1616.
Научно
практический центр Национальной академии наук
Беларуси по пр
о-
довольствию
: (альбом основных научных разработок) / Национальная академия наук Бел
руси ; [авторы
составители: З. В. Ловкис и др.].
Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
167 с. :
ил. ; 30 см.
Авторы
составители также: Арнаут С. А., Бабодей В. Н.
, Колосовская Л. С.,
Мелещеня А. В., Москва В. В., Павловская Л. М., Петюшев Н. Н., Почицкая И. М., Тан
най
ко Т. М.
100 экз.
ISBN 978
985
7133
38
3.
[15
6830].
УДК 663/664:001.89(476)(085.2)
1617.
Товароведение продовольственных товаров растительно
го происхождения
(зерномучные и кондитерские товары)
: пособие по подготовке к тестированию для реал
зации содержания образовательных программ высшего образования 1
й ступени и перепо
д-
готовки руководящих рабо
ников и специалистов / Белкоопсоюз, Белорусский
торгово
экономический университет потребительской кооперации, Кафедра товароведения ; [автор
составитель Н. М. Кириленко].
Гомель : БТЭУПК, 2015.
67 с. ; 21 см.
Библиогр
фия:
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;89 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;бования (условия, административные процедуры), соблюдение которых обязательно
при прохождении этих стадий
: утвержд
но Министерством архитектуры и строительства
Республики Беларусь от 12.12.14 (вступило в действие с 01.01.15) / Минист
ерство архите
к-
туры и строительства Республики Беларусь, [Инженерное республиканское унитарное пре
д-
приятие "Белстройцентр"].
Минск : Белстройцентр, 2015.
39 с. ; 43 см.
Текст на о
ной
стороне л.
Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
99 экз.
ISBN 978
985
7070
36
7.
[15
7242].
УДК 69:330.322(476)(094.7)
1633.
Дубровская, Т. А.
Управление проектами и инжиниринг в строительстве : учебно
методическое пособие / Т. А. Дубровская ; Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Белар
усь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра
"Изыскания и проектир
вание дорог".
Гомель : БГУТ, 2015.
32, [1] с. : схемы ; 21 см.
Библиография: с. 33 (6 назв.).
200 экз.
ISBN 978
985
554
439
6.
[15
7005].
УДК 69:005.8(075.
8)
1634.
ОАО "Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени" г. Мог
лев
1965
2015.
Минск : СтройМедиаПроект, 2015.
32, [2] с., включая обложку : ил. ;
30 см.
500 экз.
[15
7215].
УДК 69:658.114.64(476.4
25Могилев)
1635.
Сборник индек
сов изменения стоимости ремонтно
строительных работ и
информации об отпускных ценах на материалы и изделия
/ Министерство архитектуры и
строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Республ
канский научно
технический центр по це
нообразованию в строительстве".
Минск : РНТЦ,
2015

20 см.
(Индексы
ны
Тарифы).
Перед выпускными данными заглавие
серии: Индексы, тарифы, цены.
Вып. 7 : Июль.
2015.
165 с.
592 экз.
[15
6907].
УДК 69(476)(083.13)
1636. Вып. 8 :
Август.
2015.
159 с.
593 экз.
[15
6908].
УДК 69(476)(083.13)
1637.
Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по
регионам и в среднем по Республике Беларусь
/ Министерство архитектуры и строител
ства
Республики Беларусь,
Республиканское унитарное предприятие "Республиканский н
учно
технический центр по ц
нообразованию в строительстве".
Минск : РНТЦ, 2015
20 см.
(Индексы
Цены
Тарифы).
Перед выпускными данными заглавие серии: Инде
сы,
тарифы, цены.
Вып. 7 :
Июль, кн. 1.
2015.
389 с.
1150 экз.
[15
6903].
УДК 69(476)(085.7)
1638. Вып. 7 : Июль, кн. 1 (приложение).
2015.
60 с.
1267 экз.
[15
6904].
УДК 69(476)(085.7)
1639. Вып. 8 : Август, кн. 1.
2015.
391 с.
1153 экз.
[15
6905].
УД
К 69(476)(085.7)
1640. Вып. 8 : Август, кн. 1 (приложение).
2015.
109 с.
1270 экз.
[15
6906].
УДК 69(476)(085.7)
1641.
Хрусталев, Б. М.
Государственная программа научных исследований "Строительные
материалы и технологии" (2011
2015 гг.): анализ и
тогов четвертого года работы : нау
технический справочник / Б. М. Хрусталев, С. Н. Леонович ; Национальная академия наук
Беларуси [и др.].
Минск : БНТУ, 2015.
118, [1] с. : ил., схемы ; 21 см.
В надзаголовке
также: Министерство архитектуры и строи
тельства Республики Беларусь, Министерство
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет,
Государственная программа научных исследований "Строительные материалы и техн
логии".
Библиография: с. 75
88.
60 экз.
ISBN 9
78
985
550
723
0.
[15
7178].
УДК 69:001.89(476)"2011/2015"(035)
Гл. таксама № 1072, 1623
69.0 Будаўніцтва. Агульныя пытанні
1642.
Васильев, А. А.
Диагностика технического состояния зданий и сооружений :
методы обследования элементов и конструкций : уче
бно
методическое пособие для студе
тов
строительных специальностей / А. А. Васильев ; Министерство транспорта и коммун
каций
Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Институт
повышения квалификации и переподготовки руководит
елей и специалистов транспор
ного
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;91 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;71 Планiроўка. Раённая і гарадская планіроўка. Планiроўка ў ма
штабе краіны.
Ландшафтная i садова
паркавая архiтэктура
1650.
Кишик, Ю. Н.
Белорусский город : историческое наследие, архитектурное сво
образие / Ю. Н. Кишик.
Минск : Беларусь, 2015.
221, [2] с. : ил., схемы ; 27 см.
Библиография: с. 221
222.
800 э
кз.
ISBN 978
985
01
1144
9 (в пер.).
[15
6967].
УДК 711.4.03(476
21)"11/19"
719 Ахова сельскiх i гарадскiх славутасцей у цэлым
1651.
Интеграционный подход в управлении объектами всемирного наследия в
странах СНГ
: информационная з
писка по итогам нау
чно
практического семинара [стран
СНГ и Балтии "Интеграционный подход в управлении объектами всемирного наследия",
Минск, 2014 г. / Местный фонд "Культурное наследие и современность" ; авторы
составители:
Буюкли М. В. и др.].
Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
36 с., включая обло
ку : ил. ;
30 см.
Авторы
составители также: Максаковский Н. В., Матыль Т. Л., Сташкевич А. Б.,
Титова О. Ю.
Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
10 экз.
ISBN 978
985
7133
31
4.
[15
6840].
УДК 719:351.853(47+
57)(082)
1652.
Integrated approach to the management of the world heritage properties in the CIS
countries
: outcome paper of the seminar [of the CIS and Baltic countries "Integrated approach to
the management of the world heritage properties", Minsk, 2014
/ M. Buykli et al. ; Found "Cultural
Heritage and Modernity"].
Мinsk : ИВЦ Минфина, 2015.
36 c., уключаючы вокладку : іл. ;
30 см.
На англійскай мове.
Аўтары паказаны на 2
й с. Аўтары таксама: Maksakovsky N.,
Matyl T., Stashkevich A., Titova O.
Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах.
10 экз.
ISBN 978
985
7133
30
7.
[15
6832].
Інтэграцыйны падыход у кіраванні аб'ектамі сусветнай спадчыны ў краінах СНД.
УДК 719:351.853(47+57)(082)
72 Архiтэктура
1653.
Холодкова, О. А.
Общие сведени
я и правила выполнения архитектурно
строительных
чертежей : учебно
методическое пособие для студентов строительных спец
альностей /
О. А. Холодкова, И. М. Шуберт, О. Н. Касаткина ; Министерство образования Республики
Беларусь, Белорусский национальный техн
ический университет, Кафедра "Инженерная
графика строительного профиля".
Минск : БНТУ, 2015.
56, [1] с. : ил., схемы ; 29 см.
лиография: с. 40
41 (36 назв.).
200 экз.
ISBN 978
985
550
719
3.
[15
6833].
УДК [721.021.22+744]:69(075.8)
73/76
Выяўленчае мастацтва. Дэкаратыўна
прыкладное мастацтва
1654.
Шкуратава, М. А.
Выяўленчае мастацтва : вучэбны дапаможнік для 3
га класа
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання : для работы ў класе /
М. А. Шкуратава, Ю. А. Лукашэвіч ;
[пераклад з рускай мовы М. М. Ш
выркінай].
Мінск :
Адукацыя і выхаванне, 2015.
175 с. : іл. ; 25 см.
9723 экз.
ISBN 978
985
471
810
1
(у пер.).
[15
6508].
УДК 73/76(075.2=161.3)
741/744 Маляванне i чарчэнне
1655.
Дзен
дудлинг. Искусство подсоз
нательного рисунка
: [научитесь рисовать
замысловатые абстракции, узоры, ж
вотных, пейзажи и многое другое в стиле дудлинг] / под
редакцией Тони Дженни и Эми Джонс ; [перевел с английского П. А. Самсонов].
Минск :
Попурри, 2015.
124, [2] с. : ил. ; 26
см.
2000 экз.
ISBN 978
985
2712
6.
[15
7190].
УДК 741
021.3
Гл. таксама № 1335, 1653
745/749 Дэкаратыўна
прыкладное мастацтва. Мастацкiя промыслы
1656.
Ковалева, Е. А.
Практикум по декоративно
прикладному искусству : пособие по
одноименной дисци
плине для ст
дентов специальности "Дошкольное образование" /
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;92 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Е. А. Ковалева ; Гродненский государственный университет им. Янки К
палы.
Гродно :
ГрГУ, 2015.
35 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 20 (16 назв.).
60 экз.
ISBN 978
985
515
872
2.
5-6912].
УДК 745/749(076.58)
78 Музыка
1657.
Белорусская государственная академия музыки (Минск).
Научные труды
Белорусской государственной академии музыки / Министерство культуры Республики Бел
русь, Белорусская г
сударственная академия музыки.
Минск
: БГАМ, 1991

20 см.
Заглавие 1
го вып.: Вопр
сы скрипичной педагогики и истории исполнительства.
ISSN 2079
6102.
Вып. 35 : Музычная культура Беларусі і свету: традыцыі вуснай і пісьмовай творчасці /
[скл
дальнікі: І. Д. Назіна, В. У. Дадзіёмава
; рэдкалегія: Дулава К. М. (галоўны рэдактар) і інш.].
2015.
265 с. : ил., нотные ил. ; 21 см.
На белорусском и русском языках.
Часть
текста параллельно на русском и английском языках.
Общее заглавие выпуска: Навук
выя
працы Беларускай дзяржаўна
й акадэміі музыкі.
Библиография в конце научных тр
дов.
100 экз.
ISBN 978
985
7048
59
5.
[15
6463].
УДК 78.072.2(082)
1658.
Сун Джуан.
Фортепианная музыка для детей (детская музыка) в творчестве кита
ских ко
позиторов XX ст. / Сун Джуан ; [научны
й редактор и консультант В. Л. Яконюк] ;
Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусская государственная академия м
зыки.
Минск : БГАМ, 2015.
137 с. : ил., нотные ил. ; 21 см.
Библиография: с. 117
129
(169 назв.).
30 экз.
ISBN 978
985
7048
61
8.
[15
6842].
УДК 781.7:[780.8:780.616.432](510)"19"
792 Тэатр. Сцэнічнае мастацтва. Драматычныя прадстаўленні
1659.
Teart'15
: международный форум театрального искусства, Минск, 29.09
23.10.
[Минск : б. и.], 2015.
[56] с. : ил. ; 16 см.
На 1
й с. обложки: Центр визуальных и и
полнительских искусств "Арт корпорейшн", ОАО "Белгазпромбанк" при поддержке Мин
стерства культуры Республ
ки Беларусь, Министерства культуры Российской Федерации,
Министерства культуры и охраны памятников Грузии, Министе
рства иностранных дел
Германии.
200 экз.
[15
7009].
УДК 792.079(100)
796/799 Спорт. Гульні. Фiзiчная культура. Спартыўныя гульні
1660.
Козлова, Ю. А.
Программированное обучение в технической подготовке учащихся
групп НП
2 отделения спортивного ориент
ирования ДЮСШ : методические рекоменд
ции :
[для студентов] / Ю. А. Козлова ; Министерство образования Республики Беларусь, Вите
б-
ский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра легкой атлетики и лыжн
го
спорта.
Витебск : ВГУ, 2015.
49 с. :
ил. ; 21 см.
Библиография: с. 47
49 (26 назв.).
100 экз.
[15
7123].
УДК 796.56.015.1
053.5:004(075.8)
1661.
Континентальная Хоккейная Лига
: официальная программа № 1 [268] : Динамо
Рига 30.08.[2015] / Чемпионат Континентальной лиги
Чемпионат Ро
ссии по хоккею сезона
2015
2016.
[Минск : б. и., 2015?].
34 с., включая обложку : ил. ; 21 см.
300 экз.
[15
7389].
УДК 796.966(476+470+474.3)"2015/2016"(083.9)
1662.
Круглик, И. П.
Гибкость и методика целенаправленного ее развития : методич
ские
рекомендации для студентов, преподавателей и инструкторов
общественников / И. П. Кру
лик, И. И. Круглик, В. Л. Аксенов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская гос
дарственная сельскохозяйственная академия, Кафедра физического воспитания и спо
та.
Горки : БГСХА, 2015.
40 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 39 (19 назв.).
Краткий
список терминов по теории и методике физической культуры и спорта: с. 26
38.
50
экз.
[15
7394].
УДК 796.011.2(075.8)
1663.
Лисовский, М. К.
Целенаправленная функциональная гимнастика. Основы /
М. К. Лисовский ; Библиотека оздоровительной практики "ЦЕФУНГИ+".
Минск :

Ю. Ч. Михальченя ; Министерство сельского хоз
яйства и продовольствия Республики Бел
русь, Главное управление образования, науки и кадров, Белорусская государственная сельск
хозяйственная академия, Кафедра английского языка.
Изд. 2
е, дополненное и переработа
ное.
Горки : БГСХА, 2015.
60 с. ; 21
см.
75 экз.
[15
7321].
УДК 811.111(075.8)
1680.
Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания
иностранных языков
: материалы XIX Международной научно
практической конфере
ции,
Брест/Беларусь, 27 февраля 2015 г. / [редколлегия: Е. Г
. Сальникова и др.].
Брест : Ал
тернатива, 2015.
199 с. ; 21 см.
Часть текста на английском, белорусском и неме
ком
языках.
В надзаголовке: Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Факул
тет
иностранных языков.
Библиография в конц
е докладов.
75 экз.
ISBN 978
985
521
496
1.
[15
6712].
УДК [811.11+37.016:811'243](082)
1681.
Английский язык
й класс : рабочая тетрадь
2 : пособие для учащихся учре
дений общего среднего образования / [Е. Г. Наумова и др.].
Минск : Аверсэв,
2015.
119, [2] с. : ил. ; 22 см.
(Рабочие тетради).
Обложка на английском языке.
Авторы
указаны на обороте титульн
го л. Авторы также: Бушуева Э. В., Гуськов А. Л., Демченко Н. В.,
Лабода Т. Е., Манешина А. В., М
тюш Н. В., Юхнель Н. В.
55000 экз
ISBN 978
985
19
1697
5.
[15
6512].
УДК 811.111(075.3)
1682.
Английский язык
= Англійская мова : учебное пособие для 11
го класса гимн
зий и лицеев с белорусским и ру
ским языками обучения : (с электронным приложением) /
[Н. В. Демченко Н. В. и др.]
Минск : Вышэйшая школа, 2015.
374 с. : ил. ; 22 см +
1
электронно
оптический диск (CD
ROM).
Переплет на английском языке.
Авторы ук
заны на
обор
те титульного л. Авторы также: Зубрилина И. В., Калишевич А. И., Лапицкая
Л. М., Родовская Е. А., Се
врюкова Т. Ю., Юхнель Н. В., Яковчиц Т. Н.
15600 экз.
ISBN
978
985
06
2591
5.
ISBN 978
985
06
2590
8 (отд. изд.) (в пер.).
ISBN 978
985
06
2592
2
(CD
ROM).
[15
6510].
УДК 811.111(075.3=161.3=161.1)
1683.
Английский язык
: практическое пособие :
[для курсантов] / Академия Министе
р-
ства
внутренних дел Республики Беларусь ; [авторы
составители: С. С. Денисова, Т. М. Ка
цова, С. Е. Подгруша].
е изд., переработанное.
Минск : Академия МВД Респу
лики
Беларусь, 2015.
131 с. ; 21 см.
350 экз.
ISBN 978
985
427
949
7.
[15
7173].
УДК 811.111(075.8):[351+34]
1684.
Английский язык
= English : 5
й класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся
учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования, с белорусским и ру
ским
языками обучен
ия с повышенным уровнем изучения иностранного языка / [Н. В. Ю
х-
нель и др.].
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
127 с. : ил. ; 22 см.
(Рабочие те
ради).
Обложка на английском языке.
На титульном л. и обложке: magic tour.
Авт
ры
указаны на оборот
е титульного л. Авторы та
же: Бушуева Э. В., Гуськов А. Л., Лабода Т. Е.,
Манешина А. В., Матюш Н. В., Наумова Е. Г.
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1757
6.
[15
7118].
УДК 811.111(075.3=161.3=161.1)
1685.
Английский язык. Готовимся к экзаменам
= English.
We prepare for exams :
практикум для учащихся 2
го курса всех специальностей / Министерство образования
Республики Беларусь, Минский государственный высший радиотехнический колледж ;
[составитель Е. Ф. Клемято].
Минск : МГВРК, 2015.
78 с. : ил. ; 21 с
м.
Библиогр
фия:
с. 77 (98 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
526
256
6.
[15
7378].
УДК 811.111(076.532)
1686.
Английский язык для студентов педагогического факультета
: методические
рекомендации / Министерство образования Республики Беларусь, Витебски
й государстве
ный
университет им. П. М. Машерова, Кафедра иностранных языков ; [составитель: В. В. Х
лючкова].
Витебск : ВГУ, 2015.
46 с. : ил. ; 21 см.
130 экз.
[15
7126].
УДК 811.111(075.8)
1687.
Английский язык для сферы туризма
: методические
рекомендации : [для ст
дентов] : в 3 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государстве
ный
университет им. П. М. Машерова, Кафедра иностранных языков.
Витебск : ВГУ, 2014

21 см.
Ч. 2 / [составители: А. Н. Береснева, Л. В.
Кажекина, А. Н. Скороходова].
2015.
50 с. : ил., схемы.
Библиография: с. 49 (15 назв.) [интеренет].
90 экз.
[15
7119].
УДК 811.111(075.8):379.83
6

1688.
Английский язык. Профессиональная лексика
= Professional English : практикум
для учащихся сп
ециальностей 2
39 02 31 "Техническая эксплуатация радиоэлектронных
средств", 2
39 02 32 "Проектирование и производство радиоэлектронных средств" / Министе
р-
ство образования Республики Беларусь, Минский государственный высший радиотехнич
ский
колледж ; [сост
авитель Л. Э. Мацко].
Минск : МГВРК, 2015.
79 с. : ил. ; 21 см.
Библи
графия: с. 78 (8 назв.).
90 экз.
ISBN 978
985
526
254
2.
[15
7380].
УДК 811.111'1(076.532)
1689.
Будько, А. Ф.
Немецкий язык = Deutsch : 3
й класс : рабочая тетрадь : к уче
бному
пособию "Deutsch 3" для 3
го класса (авторы: А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович) : пособие для
учащихся учре
дений общего среднего образования / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович.
е изд., переработанное.
Минск : Аверсэв, 2015.
128 с. : ил. ; 22 см.
(Рабочие тетр
ди).
Авторы и заглавие обложки на немецком языке.
9100 экз.
ISBN 978
985
19
1716
3.
[15
6738].
УДК 811.112.2(075.2)
1690.
Будько, А. Ф.
Немецкий язык = Deutsch : 6
й класс : рабочая тетрадь : к учебному
пособию "Deutsch 6" для 6
го
класса (авторы: А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович) : пособие для
учащихся учре
дений общего среднего образования / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович.
е изд., переработанное.
Минск : Аверсэв, 2015.
112 с. : ил. ; 20 см.
(Рабочие
тетради).
Авторы и загла
вие обложки на немецком языке.
6500 экз.
ISBN 978
985
19
1715
6.
[15
7087].
УДК 811.112.2(075.3=161.1)
1691.
Будько, А. Ф.
Немецкий язык = Deutsch : 10
й класс : рабочая тетрадь : к учебному
пособию "Deutsch 10" для 10
го класса (авторы: А. Ф. Будь
ко, И. Ю. Урбанович) : пособие
для учащихся учреждений общего среднего образования с белору
ским и русским языками
обучения / А. Ф. Будько, И. Ю. Урбанович.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
124, [1] с. :
ил. ; 20 см.
(Рабочие тетради).
Авторы и за
главие обложки на немецком языке.
1500 экз.
ISBN 978
985
19
1884
9.
[15
6552].
УДК 811.112.2(075.3=161.3=161.1)
1692.
Вадюшина, Д. С.
Французский язык : 4
й класс : рабочая тетрадь : приложение к
учебному пособию "Французский язык. 4 класс" (автор
Д. С. Вадюшина) : пособие для
учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками
обуч
ния / Д. С. Вадюшина.
е изд., переработанное.
Минск : Аверсэв, 2015.
107 с. ;
22 см.
бочие тетради).
Автор и заглавие обложки
на французском языке.
1500 экз.
ISBN 978
985
19
1831
3.
[15
6737].
УДК 811.133.1(075.2=161.3=161.1)
1693.
Вадюшина, Д. С.
Французский язык : 10
й класс : рабочая тетрадь : приложение к
учебному пособию "Французский язык. 10 класс" (автор Д. С. Вадю
шина) : пособие для
учащихся учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками
об
чения / Д. С. Вадюшина, С. Н. Панкратова.
Минск : Аверсэв, 2015.
125 с. ; 20 см.
(Рабочие тетради).
Авторы и заглавие обложки на французском язык
е.
1500 экз.
ISBN 978
985
19
1624
1.
[15
7088].
УДК 811.133.1(075.3=161.3=161.1)
1694.
Власюк, Н. И.
Немецкий язык = Deutsch : практикум по развитию умений и нав
ков
устной речи для аспирантов, магистрантов и научных сотрудников / Н. И. Власюк ; Гр
одне
ский государс
венный университет им. Янки Купалы.
Гродно : ГрГУ, 2015.
46 с. : ил. ;
30 см.
50 экз.
ISBN 978
985
515
877
7.
[15
6977].
УДК 811.112.2(076.58)
1695.
Волшебная шкатулка
: английский язык : учебное пособие для 1
го класса
общео
бразовательных школ и школ с п
вышенным уровнем изучения английского языка /
[Н. М. Седунова и др.].
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
103 с. : ил. ; 29 см.
ложка на английском языке.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:
Калишев
ич А. И., Каркашин А. Ф., Лапицкая Л. М., Манешина А. В., Новикова Т. С.,
Пол
енко З. В., Пониматко А. П., Севрюкова Т. Ю.
15000 экз.
ISBN 978
985
19
1717
0.
[15
6984].
УДК 811.111(075.2)
1696.
Вопросы германской филологии и методики обучения иност
ранным языкам
материалы X Межвузовской ст
денческой научно
практической конференции, Брест/Беларусь,
24 апреля 2015 г. / [редколлегия: Е. Г. Сальникова и др.].
Брест : Альте
натива, 2015.
214 с. : ил. ; 21 см.
В надзаголовке: Брестский государствен
ный университет им. А. С. Пу
кина, Факультет иностранных языков.
Библиография в конце докладов.
80 экз.

ISBN 978
985
521
508
1.
[15
6708].
УДК [811.11+37.016:811'243](082)
1697.
Гришанкова, Н. А.
Французский язык : учебно
методическое пособие для
маг
странтов и аспирантов / Н. А. Гришанкова ; Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра
иностранных языков.
Гомель : БГУТ, 2015.
44, [2] с. ; 21 см.
40 экз.
ISBN 978
98
554
445
7.
[15
7004].
УДК 811.133.1(075.8)
1698.
Деловой иностранный язык
: учебно
методическое пособие по английскому и
немецкому языкам для студентов 4
х и 5
х курсов специальности 1
89 02 02 "Туризм и прир
допользование" очной и заочной форм обуче
ния / Белорусский государственный технолог
ческий университет, Кафедра иностранных языков ; [составители: Е. В. Абрамович,
О. С. Антонова, Д. В. Старченко].
Минск : БГТУ, 2015.
75, [2] с. ; 21 см.
75 экз.
ISBN 978
985
530
475
4.
[15
6482].
УДК
[811.111+811.112.2]'276.6(075.8)
1699.
Китайский язык
: учебное пособие для 3
го класса учреждений общего среднего
образования с белорусским и ру
ским языками обучения : в 2 ч. / [А. П. Пониматко и др.].
Минск : Вышэйшая школа, 2015.
23 см.
Переплет
параллел
но на русском и китайском
языках.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Букатая А. М., Вэй Вэй,
лоткова Ю. В.
ISBN 978
985
06
1958
7 (в пер.).
Ч. 2 : (с электронным приложением).
2015.
199 с. : ил. + 1 электронно
оптичес
кий
диск (CD
R).
241 экз.
ISBN 978
985
06
2051
4.
ISBN 978
985
06
2607
3 (CD
R).
[15
6933].
УДК 811.581(075.2=161.3=161.1)
1700.
Китайский язык
: учебное пособие для 10
го класса учреждений общего среднего
образования с белорусским и ру
ским язык
ами обучения : (с электронным приложением) /
[А. П. Пониматко и др.].
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015.
231 с. : ил. ; 23 см +
1 электронно
оптический диск (CD
ROM).
Заглавие параллельно на русском и китайском
языках.
Авторы указаны на обороте т
итульного л. Авторы также: Михалькова Н. В.,
Филимонова М. С., Чжао Фан.
294 экз.
ISBN 978
985
471
805
7.
ISBN 978
985
471
793
7 (в пер.).
ISBN 978
985
471
806
4 (CD
ROM).
[15
6959].
УДК 811.581(075.3=161.3=161.1)
1701.
Латинско
русский словарь
: [более 24 000 статей и приложений / автор
составитель:
Тананушко Кирилл Алексе
вич].
Минск : Харвест, 2015.
1342 с. ; 17 см.
1000 экз.
ISBN 978
985
18
3794
2 (в пер.).
[15
6494].
УДК 811.124'374=161.1
1702.
Лин, С. А.
Латинский язык : учебно
е пособие для студентов учреждений высшего
образования по медицинским сп
циальностям / С. А. Лин ; Министерство здравоохранения
Республики Бел
русь, Гомельский государственный медицинский университет.
е изд.,
переработанное и допо
ненное.
Гомель : ГГ
МУ, 2015.
280 с. ; 21 см.
Библиография:
с. 275
276 (30 назв.).
550 экз.
ISBN 978
985
506
703
1.
[15
6732].
УДК 811.124(075.8)
1703.
Материалы для подготовки к обязательному выпускному экзамену по ан
лийскому языку
: пособие для учащихся учрежде
ний общего среднего образования с бел
о-
русским и русским языками обучения / Минский государственный лингвистический униве
р-
ситет ; [составители: О. О. Мельникова, И. А. Малафеева].
е изд.
Минск : МГЛУ :
Аверсэв, 2015.
144 с. ; 29 см.
(Школьникам, а
битуриентам, учащимся).
На титул
ном л.
обложке: English.
Библиография: с. 144 (11 назв.).
15000 экз.
ISBN 978
985
460
680
(МГЛУ).
ISBN 978
985
19
1895
5 (Аве
сэв).
[15
7226].
УДК 811.111(075.3=161.3=161.1)
1704.
Материалы для подготовки
к обязательному выпускному экзамену по неме
кому языку
: пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с белору
ским и русским языками обучения / Минский государственный лингвистический универс
тет ;
[составители: Е. В. Зуе
ская, Ю. А. Толсты
х].
е изд.
Минск : МГЛУ : Аверсэв, 2015.
143 с. ; 29 см.
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).
На титульном л. и о
ложке:
Deutsch.
Библиография: с. 141
143.
3500 экз.
ISBN 978
985
460
679
8 (МГЛУ).
ISBN 978
985
19
1896
2 (Аверсэв).
5-7222].
УДК 811.112.2(075.3/.4=161.3=161.1)
1705.
Методические рекомендации и задания для аудиторной и внеаудиторной
работы
: по дисциплине "Иностранный (английский) язык" для студентов факультета зао
ного
обучения специальности 1
70 04 02 "Теплогазосна
бжение, вентиляция и охрана во
душного
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;98 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;бассейна" / Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный
технический университет, Кафедра иностранных языков по техническим специал
ностям ;
[составитель: Щербакова А. А.].
Брест : БрГТУ,
2015.
47 с., включая обложку ; 21 см.
40 экз.
[15
7052].
УДК 811.112.2(075.4)
1706.
Напреева, С. А.
Английский язык : учебно
методическое пособие по развитию
разговорной речи для соискателей, магистрантов и аспирантов / С. А. Напреева ; под реда
к-
ей Н. А. Гришанк
вой ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,
Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра иностранных языков.
Гомель : БГУТ, 2015.
21, [1] с. ; 21 см.
180 экз.
ISBN 978
4.
[15
6800
].
УДК 811.111'25(075.8)
1707.
Немецкий язык для студентов факультета физической культуры и спорта
методические рекомендации по об
чению чтению аутентичных текстов по специальности /
[О. А. Агабалаева и др.] ; Министерство образования Республики Белару
сь, Витебский гос
дарственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра иностранных языков.
Витебск :
ВГУ, 2015.
47 с. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:
Бурак А. В., Грушова Л. Д., Семченко Т. Ф., Тер
щенко С. Г.
Библиогр
афия: с. 46
(5 назв.).
65 экз.
[15
7117].
УДК 811.112.2(075.8)
1708.
Новицкая, В. Л.
Пособие по английскому языку "Обучение чтению текстов по
специальности" : для студентов специальностей 1
74 06 01 Техническое обеспечение пр
цессов
сельскохозяйстве
нного производства, 1
74 06 06 Материально
техническое обеспечение
АПК / В. Л. Новицкая, Ю. Ч. Михальченя ; Министерство сельского хозяйства и продовол
ствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Белору
ская
государственная с
ельскохозяйственная академия, Кафедра английского языка.
Горки :
БГСХА, 2015.
40 с. : ил. ; 21 см.
75 экз.
[15
7319].
УДК 811.111(075.8)
1709.
Раткевич, М. А.
Религиозные праздники в Польше: Рождество и Пасха = Święta
religijne w Polsce: Boże Nar
odzenie i Wielkanoc : лексико
грамматический практикум :
(на польском языке) / М. А. Раткевич ; Комитет государственной безопасности Республики
ларусь, Государственное учреждение образования "Институт национальной безопасности
Республики Бел
русь".
Мин
ск : ИНБ, 2015.
51 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 50
(6 назв.).
25 экз.
ISBN 978
985
7040
31
5.
[15
6493].
УДК 811.162.1(076.58):27
565
1710.
Теоретическая фонетика английского языка
= Theoretical English phonetics :
практикум для студентов
х и 4
х курсов, обучающихся по специальностям 1
21 06 01
01
"Современные иностранные языки (преподавание)" и 1
02 03 08 "Иностранный язык
(английский)" / [Е. Б. Карневская и др. ; под редакцией Е. Б. Карневской] ; Министерство
образования Республики Бел
арусь, Минский государственный лингвистический универс
тет.
Минск : МГЛУ, 2015.
55 с. ; 21 см.
Обложка на английском языке.
Авторы указ
ны
на обороте титульного л. Авторы также: Панова И. И., Рускевич Л. В., Яскевич В. В.
Библиография в конце сем
инаров.
500 экз.
ISBN 978
985
460
684
2.
[15
6917].
УДК 811.111'34(076.58)
1711.
Федеральные земли Германии
: учебно
методический комплекс для студентов
специальности 1
21 06 01
01 "Современные иностранные (немецкий, английский) языки
(преподавание
)" / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; [авторы
составители: Т. А. Кальчук, И. П. Королюк].
Брест : БрГУ, 2015.
190 с. : схемы ; 20 см.
Библиогр
фия: с. 188
189 (18 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
555
373
2.
[15
7264].
УДК
811.112.2(075.8)
1712.
Французский язык
= Французская мова : учебное пособие для 7
го класса гимн
зий
с б
елорусским и русским языками обучения : (с электронным приложением) / [И. Г. Кол
о-
совская и др.].
Минск : Вышэйшая школа, 2015.
287 с. : ил. ; 22 с
м + 1 электронно
оптический диск (CD
ROM).
Переплет на французском языке.
Авторы указаны на обор
те
титульного л. Авторы также: Гавр
лова О. Н., Поборцева Т. В., Скибская Н. В.
1321 экз.
ISBN 978
985
06
2584
7 (в пер.).
ISBN 978
985
06
2582
3 (от
д. изд.).
ISBN 978
985
06
2583
0 (CD
ROM).
[15
6913].
УДК 811.133.1(075.3=161.3=161.1)
1713.
Централизованное тестирование. Английский язык
: полный сборник тестов,
[предл
женных абитуриентам в 2010
2014 гг.] / Учреждение образования "Республиканский
институт контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь.
Минск :

Аверсэв, 2015.
264 с., [4] л. ил. ; 29 см.
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).
5100 экз.
ISBN 978
985
19
1799
6.
[15
6978].
УДК 811.111(075.3/.4)
811.161.1 Рус
кая мова
1714.
Адашкевич, И. В.
Русский язык как иностранный : учебное пособие для
о-
странных студентов учреждений высшего образования по нефилологическим специальн
стям /
И. В. Адашкевич, А. А. Дерунова, Н. В. Кислик.
Минск : Аверсэв, 2015.
160 с. :
ил. ; 24 см.
500 экз.
ISBN 978
985
19
1698
2.
[15
7261].
УДК 811.161.1(075.8)
054.6
1715.
Андрейченко, Т.
Русско
польский разговорник : [самые употребительные слова и
выраж
ния на каждый день] / Татьяна Андрейченко.
Минск : Попурри, 2015.
319 с
. ;
14 см.
На 4
й с. обложки: 12+.
2000 экз.
ISBN 978
985
15
1856
8.
[15
7298].
УДК 811.161.1'374=162.1
1716.
Балуш, Т. В.
Русский язык : весь школьный курс в таблицах и схемах : [пособие
для школ
ников и абитуриентов] / Т. В. Балуш.
Минск : П
опурри, 2015.
239 с. ; 22 см.
На 4
й с. обло
ки: 12+.
3500 экз.
ISBN 978
985
15
2780
5.
[15
7182].
УДК 811.161.1(075.3)
1717.
Балуш, Т. В.
Русский язык: экспресс
курс по орфографии и пунктуации / Т. В. Б
луш.
Минск : Попурри, 2015.
397 с. ;
22 см.
На 4
й с. обложки: 12+.
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2748
5.
[15
7181].
УДК 811.161.1(075.3/.4)
1718.
Боразнова, Г. Д.
Учимся читать
1 : [дидактический материал по обучению грам
те] /
Г. Д. Боразнова.
Могилев : Могилевская областная укрупн
енная типография, 2015.
128 с. :
ил. ; 27 см.
На обложке: ч. 1.
12000 экз.
ISBN 978
985
7079
14
8.
[15
7353].
УДК 811.161.1(075.2)
1719.
Боразнова, Г. Д.
Учимся читать
2 : [пособие для обучения чтению детей в буква
р-
ный и послебукварный периоды]
/ Г. Д. Боразнова.
Могилев : Могилевская областная
укрупненная тип
графия, 2015.
132 с. : ил. ; 27 см.
На обложке: ч. 2.
11000 экз.
ISBN 978
985
7079
15
5.
[15
7354].
УДК 811.161.1(075.2)
1720.
Горбацевич, О. Е.
Русский язык : тематический т
ренажер : орфография, культура
речи : для подготовки к централ
зованному тестированию / О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько.
11
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
144 с. ; 20 см.
(Школьникам, абитуриентам,
учащимся).
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1912
9.
15
7061].
УДК 811.161.1(075.3/.4)
1721.
Грабчикова, Е. С.
Речевой этикет : факультативные занятия : 4
й класс : рабочая
тетрадь : пособие для учащихся у
реждений общего среднего образования с белорусским и
русским языками обучения / Е. С. Грабчикова.
инск : Пачатковая школа, 2015.
62, [1] с. :
ил. ; 24 см.
(Моя рабочая тетрадь).
4000 экз.
ISBN 978
985
565
183
4.
[15
6759].
УДК 811.161.1'271(075.2=161.3=161.1)
1722.
Грабчикова, Е. С.
Тренажер по русскому языку : 2
й класс / Е. С. Грабчикова.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
48 с. ; 29 см.
(Урок в начальной школе).
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1752
1.
[15
6748].
УДК 811.161.1(075.2)
1723.
Грабчикова, Е. С.
Фразеологизмы в картинках : новые истории! : [для младших
школьн
ков] / Елен
а Грабчикова.
Минск : Пачатковая школа, 2015.
159 с. : ил. ; 15х25 см.
(Играй и учись).
Указатель: с. 156
157.
3500 экз.
ISBN 978
985
565
162
9 (в пер.).
[15
6537].
УДК 811.161.1'373.4(075.2)
1724.
Китаева, Т. В.
Синтаксис и пунктуация : пр
актикум : [для слушателей факультета
профор
ентации и довузовской подготовки] / Т. В. Китаева ; Министерство здравоохранения
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра
белорусского и русского языков.
Минск : БГМУ, 2
015.
93, [2] с. ; 20 см.
Библиогр
фия:
с. 94 (7 назв.).
150 экз.
ISBN 978
985
567
241
9.
[15
6610].
УДК 811.161.1'36(075.4)
1725.
Красницкая, А. В.
Словарные слова для начальной школы : [учебно
методическое
пособие] / Анна Красницкая.
Минск :
Попурри, 2015.
136 с. : ил. ; 14х20 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2732
4.
[15
6928].
УДК 811.161.1(075.2)

1726.
Лазовская, А. И.
Русский язык как иностранный для начинающих: письменная
речь : учебно
методическое пособие для иностранных слушателе
й подготовительных
факультетов и отделений учреждений высшего образования / А. И. Лазовская.
е изд.
Минск : РИВШ, 2015.
78 с. : ил. ; 29 см.
100 экз.
ISBN 978
1.
[15
6992].
УДК 811.161.1(075.4)
054.6
1727.
Лещинская, Т. Л.
Русск
ий язык : учебное пособие для 9
го класса 1
го отделения
вспомогательной школы с русским языком обучения / Т. Л. Лещинская, О. Л. Черкас.
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015.
239 с. : ил. ; 23 см.
1775 экз.
ISBN 978
985
471
791
3 (в пер.).
[15
696
4].
УДК 811.161.1(075.3=161.1)
056.313
1728.
Москвина, И. А.
Пишу без ошибок : секреты правописания / И. А. Москвина.
е изд.
Минск : Сэр
Вит, 2015.
137 с. ; 20 см.
(Школьная программа).
2000 экз.
ISBN 978
985
419
968
9.
[15
6619].
УДК 8
11.161.1'35(075.3)
1729.
Николаева, О. М.
Русско
белорусский словарь для школьников ; Беларуска
рускі
слоўнік для школьнікаў / [Ник
лаева Ольга Михайловна, Трухан Тамара Николаевна] ; под
редакцией А. А. Лукашанца.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
308
, 268 с. встречной
пагинации ; 17 см.
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).
Заглавие переплета:
Русско
белорусский словарь для школьников и беларуска
рускі слоўнік.
Книга
"перевертыш".
Авторы указаны перед выпускн
ми данными.
5100 экз.
ISBN 978
985
19
1832
0 (в пер.).
[15
6470].
УДК [811.161.1'374=161.3+811.161.3'374=161.1](075.3)
1730.
Одновол, Л. А.
Русский язык : 4
й класс : тетрадь для поддерживающих занятий /
Л. А. Одновол.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
77 с. : ил. ; 29 см.
абочие тетр
ди).
На титул
ном л. и обложке: поддерживающие занятия.
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1864
1.
[15
6418].
УДК 811.161.1(075.2)
1731.
Пропушняк, Л. В.
Буква к букве : тетрадь
тренажер по русскому языку для
го класса : пособие для учащихс
я учреждений общего среднего образования с русским
языком обучения / Л. В. Пропушняк.
Минск : Новое знание, 2015.
111 с. : ил. ; 22 см.
На о
ложке: русский язык.
5000 экз.
ISBN 978
985
475
765
0.
[15
7306].
УДК 811.161.1(075.2=161.1)
1732.
опушняк, Л. В.
Буква к букве : тетрадь
тренажер по русскому языку для
го класса : пособие для учащихся учреждений общего среднего образования с русским
языком обучения / Л. В. Пропушняк.
Минск : Новое знание, 2015.
111, [1] с. : ил. ; 22 см.
На об
ложке: русский язык.
5000 экз.
ISBN 978
985
475
781
0.
[15
7055].
УДК 811.161.1(075.2=161.1)
1733.
Рудая, Е. Н.
Занималочка. Я рисую и пишу : [в 2 ч.] / Е. Н. Рудая.
Мозырь : Фед
о-
сенко
Е. Н., 2015.
22 см.
На обложке: Занимательные прописи. Сл
ово.
ISBN 978
985
90373
0.
Ч. 1 : 6
7 лет.
32 с. : ил.
3000 экз.
ISBN 978
985
90373
7.
[15
7129].
УДК 811.161.1'35(075.2)
1734. Ч. 2.
44 с. : ил.
2000 экз.
ISBN 978
985
90373
3.
ISBN 978
985
9373
(ош
боч.).
[15
7131].
УДК
811.161.1'35(075.2)
1735.
Русский язык
: комплексный тренажер : 1
й класс / [составитель Барковская
Наталья Францевна].
Минск : Литера Гранд : Кузьма, 2015.
95, [1] с. : ил. ; 22 см.
10000 экз.
ISBN 978
985
7139
13
2 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
579
040
3 (Кузьма).
[15
7109].
УДК 811.161.1(075.2)
1736.
Русский язык
: комплексный тренажер : 2
й класс / [составитель Барковская
Наталья Фра
цевна].
Минск : Литера Гранд : Кузьма, 2015.
96 с. ; 22 см.
10000 экз.
ISBN 978
985
7139
14
9 (Литер
а Гранд).
ISBN 978
985
579
041
0 (Кузьма).
[15
7110].
УДК 811.161.1(075.2)
1737.
Русский язык
: комплексный тренажер : 3
й класс / [составитель Барковская
Наталья Фра
цевна].
Минск : Литера Гранд : Кузьма, 2015.
96 с. ; 22 см.
10000 экз.
ISB
N 978
985
7139
15
6 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
579
042
7 (Кузьма).
[15
7113].
УДК 811.161.1(075.2)
1738.
Русский язык
: тетрадь для закрепления знаний : 1
й класс / [составитель Ром
ненко Ольга Валерьевна].
Минск : Кузьма, 2015.
96 с. ; 22 см.
5000 экз.
ISBN 978

985
579
022
9.
[15
6434].
УДК 811.161.1(075.2)
1739.
Русский язык
: тетрадь для закрепления знаний : 4
й класс / [составитель Ром
ненко Ольга Валерьевна].
Минск : Литера Гранд : Кузьма, 2015.
96 с. ; 22 см.
10000 экз.
IS
BN 978
985
7139
04
0 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
579
039
7 (Кузьма).
[15
7115].
УДК 811.161.1(075.2)
1740.
Русский язык для говорящих на английском языке (начальный курс)
: уче
методическое пособие / [Л. Л. Авдейчик и др.] ; Министерство здравоох
ранения Респу
лики
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра белору
ского и
русского языков.
е изд., исправленное.
Минск : БГМУ, 2015.
158 с. : ил. ; 29 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Кобзар
ь Е. Р., Стойка Г. Л.,
Сушкевич П. В., Тихоненко Е. В., Филюта С. В.
120 экз.
ISBN 978
985
567
298
3.
[15
7339].
УДК 811.161.1(075.8)
054.6
1741.
Русский язык и литература в инонациональном мире
: сборник материалов
международного форума преподав
елей русского языка и литературы стран СНГ и Европы,
Брест, 6
10 октября 2014 г. / под общей редакцией Т. В. Сенькевич.
Брест : БрГУ, 2015.
155 с., [1] л. ил. ; 20 см.
Часть текста на белорусском языке.
В надзаголовке: Брестский
государственный уни
верситет им. А. С. Пушкина, Генеральное консульство Российской
дерации в г. Бресте, Фонд "Русский мир".
Библиография в конце докладов.
100 экз.
ISBN 978
985
555
369
5.
[15
7262].
УДК [811.161.1+821.161.1.09](082)
1742.
Русский язык как иностран
ный: лексико
грамматический курс (Тема 7. Мир
вокруг нас)
: методические рек
мендации для иностранных слушателей подготовительного
отделения / [О. А. Климкович и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь,
Витебский государственный университет им.
П. М. Машерова, Кафедра русского языка как
иностранного.
Витебск : ВГУ, 2015.
51 с., включая обложку : ил., схемы ; 30 см.
Авт
ры
указаны на 2
й с. обложки. Авторы также: Денисенко Т. С., Кураш И. Я., Сосновская О. А.
100 экз.
[15
7236].
УДК 8
11.161.1(075.4)
054.6
1743.
Русский язык как иностранный: лексико
грамматический курс (Тема 8. В д
канате. У расписания занятий)
: методические рекомендации для иностранных слушателей
подготовительного отделения / [О. А. Климкович и др.] ; Министерство обр
азования Респу
б-
лики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра ру
ского языка как иностранного.
Витебск : ВГУ, 2015.
50 с., включая обложку : ил., сх
мы ;
30 см.
Авторы указаны на 2
й с. о
ложки. Авторы также: Денисен
ко Т. С., Кураш И. Я.,
Сосновская О. А.
100 экз.
[15
7237].
УДК 811.161.1(075.4)
054.6
1744.
Русский язык как иностранный. Начальный курс
: учебник для иностранных
студентов учреждений высшего о
разования по нефилологическим специальностям : в 2 ч. /
[Л. А. Меренкова и др.] ; под редакцией А. В. Санниковой ; Мин
стерство здравоохранения
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра
белорусского и русского языков.
е изд.
Минск : БГМУ, 2015.
29 см.
Авторы
азаны на обороте титульного л. Авторы также: Боровец Э. Э., Василевская Е. П., Глад
шева М. К., Губарь М. Л., Матвеева Н. Г., Махнач Т. К., Самуйлова Т. И., Са
никова А. В.,
Соломахо Н. А., Чувалова Е. М., Ярось Л. Б.
150 экз.
ISBN 978
985
567
238
9.
. 1.
204, [2] с. : ил.
ISBN 978
985
567
237
2.
[15
6641].
УДК 811.161.1(075.8)
054.6
1745. Ч. 2.
227 с. : ил.
ISBN 978
985
567
239
6.
[15
6643].
УДК 811.161.1(075.8)
054.6
1746.
Тихомиров, Д. И.
Букварь : [для дошкольного и младшего школьно
го возраста] /
Д. И. Тихомиров, Е. Н. Тихомирова ; [художники: А. Вагурин и др.].
Минск : Харвест,
2015.
95 с. : цв. ил. ; 22 см.
Художники также: Довгяло В., Жигоцкая Л., Михайленко Л.,
Проказов Б.
1500 экз.
ISBN 978
985
18
3761
4 (в пер.).
5-6956].
УДК 811.161.1'351(075.2)
1747.
Централизованное тестирование. Русский язык
: полный сборник тестов,
[предложенных абитуриентам в 2010
2014 гг.] / Учреждение образования "Республиканский
институт контроля знаний" Министерства образования Республи
ки Беларусь.
Минск :
Аверсэв, 2015.
263, [1] с., [4] л. ил. ; 29 см.
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).

12000 экз.
ISBN 978
985
19
1793
4.
[15
6979].
УДК 811.161.1(075.3/.4)
1748.
Чепелева, Г. М.
Поурочный контроль по русскому языку : 7
класс : рабочая те
радь : пособие для учащихся общ
образовательных учреждений / Г. М. Чепелева.
е изд.
Минск : Сэр
Вит, 2015.
92 с. ; 20 см.
(Школьная программа).
2100 экз.
ISBN 978
985
419
972
6.
[15
6621].
УДК 811.161.1(075.3)
1749.
рвинская, А. И.
Русский язык : 30 уроков с репетитором : пособие для подг
о-
товки к централизованному тестированию / А. И. Червинская.
е изд.
Минск : Аве
р-
сэв, 2015.
142 с. ; 20 см.
(Школьникам, абитуриентам, учащимся).
2100 экз.
ISBN 978
985
1873
3.
[15
7085].
УДК 811.161.1(075.3/.4)
1750.
Яцкевич, Е. С.
Минутки чтения : 1
й класс : пособие для учащихся учреждений
общего среднего образования с русским языком обучения / Е. С. Яцкевич.
е изд.,
исправленное.
Минск : Новое знание, 2015
103 с. : ил. ; 26 см.
12000 экз.
ISBN 978
985
475
766
7.
[15
7309].
УДК 811.161.1(075.2=161.1)
Гл. таксама № 1305
811.161.3 Беларуская мова
1751.
Альфер, М. В.
Беларуская мова : рабочы сшытак : вучэбны дапаможнік для 2
га класа
спецыяльных агул
ьнаадукацыйных школ з беларускай мовай навучання / М. В. Ал
фер,
А. П. Сафонава.
Мінск : Пачатковая школа, 2015.
103 с. : іл. ; 24 см.
1882 экз.
ISBN 978
985
565
187
2.
[15
7157].
УДК 811.161.3(075.2=161.3)
1752.
Антонава, Н. У.
Роднае слова :
шы клас : дапаможнік для вучняў устаноў агул
най
сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання / Н. У. Антонава ; Нацыянальны інстытут адук
цыі.
е выд.
Мінск : Экаперспектыва, 2015.
79, [1] с. : іл. ; 29 см.
(Беларуская м
ва.
Факультатыўныя занятк
і).
2000 экз.
ISBN 978
985
469
475
7.
[15
6864].
УДК 811.161.3(075.2=161.1)
1753.
Барбушына, С. Г.
Літарынка : сшытак па беларускай мове для 1
га класа :
дап
можнік для вучняў
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання : у 2 ч. /
. Г. Барбушына.
е выд.
Мінск : Новое знание, 2015.
22 см.
На вокладцы: бел
руская мова.
14000 экз.
Ч. 1.
63 с. : іл.
ISBN 978
985
475
767
4.
[15
7049].
УДК 811.161.3(075.2=161.1)
1754. Ч. 2.
61 с. : іл.
ISBN 978
985
475
768
1.
[15
7050].
УДК 811.161.3(075.2=161.1)
1755.
Барбушына, С. Г.
Літарынка : сшытак па беларускай мове і літаратурным чытанні
для 2
га класа : дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай
навучання : у 2 ч. / С. Г. Барбушына.
е вы
д.
Минск : Новое знание, 2015.
22 см.
На вокладцы: беларуская мова, літаратурнае чытанне.
7000 экз.
Ч. 1.
104 с. : іл.
ISBN 978
985
475
769
8.
[15
7307].
УДК [811.161.3+821.161.3.09](075.2=161.1)
1756. Ч. 2.
111 с. : іл.
ISBN 978
985
47
770
4.
[15
7054].
УДК [811.161.3+821.161.3.09](075.2=161.1)
1757.
Беларуская мова
: комплексны трэнажор : 1
шы клас : з наклейкамі / [укладальнік
Шар
мецьева Таццяна Леанідаўна].
Мінск : Кузьма, 2015.
64 с., [2] л. наклеек : іл. ; 21 см.
5000 э
кз.
ISBN 978
985
579
025
0.
[15
6799].
УДК 811.161.3(075.2)
1758.
Беларуская мова
: сшытак для замацавання ведаў : 1
шы клас / [укладальнік
маненка Вольга Валер'еўна].
Мінск : Кузьма, 2015.
64 с. : іл. ; 22 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
579
02
3.
[15
6432].
УДК 811.161.3(075.2)
1759.
Дынаміка літаратурнай нормы сучаснай беларускай мовы
/ [Н. П. Еўсіевіч і інш. ;
навуковы рэдактар В. П. Русак] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры
, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры
ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы".
Мінск : Беларуская навука, 2015.
439, [1] с. ; 25 см.
Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Ліхадзіеўская Л. А., Русак В.

01
1124
1 (у пер.).
[15
6654].
УДК 929.64(476
21)"15/19"
93/94 Гiсторыя
930 Гiстарычная навука. Гiстарыяграфія
1901.
Картографические материалы в Национальном историческом архиве Белар
си.
Минская губерния
: справочник / Департамент по архивам и де
лопроизводству Министе
ства
юстиции Республики Беларусь, Национальный исторический архив Беларуси ; [состав
тели:
А. Н. Можейко и др. ; редколлегия: В. И. Адамушко (председатель) и др.].
Минск : Бел
русь, 2015.
589, [2] с., [32] л. схем ; 27 см.
Сост
авители также: Кривицкий М. А., Кут
кова Г. Н., Рындин С. Н., Трацевская С. Я., Хлябич С. Н.
Библиографические ссылки в
подстрочных примечаниях.
Указатели именной, географический: с. 545
590.
400 экз.
ISBN 978
985
01
1142
5 (в пер.).
[15
6825].
УДК 930.253:912(476.1)(035)
94(3) Гiсторыя Старажытнага свету. Старажытная гiсторыя
1902.
Гаевский, А. Н.
Юлий Цезарь : (военно
политическая биография) / А. Н. Гае
ский,
А. Н. Гаевская.
Минск : Колорград, 2015.
384 с. : схемы ; 21 см.
Библиогр
фия:
с. 379 (14 назв.).
250 экз.
ISBN 978
985
90372
4 (в пер.).
[15
6948].
УДК 94(37)(092)+929Цезарь
1903.
Кошелев, В. С.
История Древнего мира : 5
й класс : рабочая тетрадь : пособие для
учащихся учреждений общего среднего образования с русским язык
ом обучения : [прилож
ние
к учебному пособию "История Древнего мира" для 5
го класса (под редакцией В. С. Кош
лева)] / В. С. Кошелев, Н. В. Байдакова.
е изд., переработанное.
Минск : Аверсэв,
2015.
128, [1] с., включая обложку : ил., схемы ; 24 см.
(Рабочие тетради).
25000 экз.
ISBN 978
985
19
1885
6.
[15
7063].
УДК 94(3)(075.3=161.1)
94(100)"05/..." Гiсторыя Сярэднiх вякоў, новага i найноўшага часу
1904.
Исследования по истории Восточной Европы
= Studia historica Europae orientalis :
науч
ный сборник / Государс
венное учреждение образования "Республиканский институт
высшей школы", Кафедра историко
культурного наследия Бел
руси.
Минск, 2008

20 см.
Основан в 2008 г.
ISSN 2079
1488.
Вып. 7 / [редколлегия: А. В. Мартынюк (отв. ред
актор) и др.].
РИВШ, 2014.
337 с. :
ил., схемы.
Резюме параллельно на русском и английском языках.
Часть текста на
лорусском языке.
Библиография в конце докладов.
100 экз.
[15
6999].
УДК 94(4
11)(082)
1905.
Секацкая, К. И.
История Средних
веков : XIV
XV вв. : 7
й класс : рабочая те
радь :
[приложение к учебному пособию "История Средних веков: XIV
XV вв." для 7
го класса
(под редакцией В. А. Федосика)] : пособие для учащихся учреждений общего среднего образ
вания с русским языком обучения /
К. И. Секацкая.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
127 с. : ил., схемы ; 20 см.
бочие тетради).
1500 экз.
ISBN 978
985
19
1883
2.
[15
6443].
УДК 94(100)"13/14"(075.3=161.1)
1906.
Снайдэр, Т.
Крывавыя землі : Еўропа паміж Гітлерам і Сталіны
м / Тымаці Сна
дэр ;
пераклад з англійскай [мовы Сяргея Петрыкевіча ; каардынатар і адказны рэдактар Г
надзь
Сагановіч].
Мінск : Зміцер Колас, 2015.
639 с. : схемы ; 22 см.
(Бібліятэка ч
сопіса
"Беларускі гістарычны агляд").
Бібліяграфія: с. 540
58
5, бібліяграфічныя спасылкі ў па
д-
радковых заўвагах.
Індэкс: с. 615
639.
150 экз.
ISBN 978
7.
[15
7374].
УДК 94(4)"1933/1945"
94(1
87) Гiсторыя зарубежных краiн
1907.
Бозевич, В.
Польский кодекс чести / Владислав Бозевич.
Минск : Эн
циклоп
дикс,
2015.
63, [1] с. ; 21 см.
На обложке: историческая библиотека.
50 экз.
ISBN 978
985
7090
74
7.
[15
6461].
УДК 94(438)

1908.
От Леха до Дуды
: история Польши Гроблинского дополненная и расширенная :
[перевод с польского].
Минск :
Энциклопедикс, 2015.
108 с. : ил. ; 21 см.
На обло
ке:
историческая библиотека.
Перед выпускными данными заглавие: От Леха до Дуды. Ист
рия
Польши Гробли
ского дополненная и расширенная.
50 экз.
ISBN 978
985
7090
71
6.
[15
6459].
УДК 94(438)
1909.
Форд, Г.
Моя жизнь, мои достижения / Генри Форд ; [перевела с английского
Е. А. Бакуш
ва].
е изд.
Минск : Попурри, 2015.
350, [1] с. ; 20 см.
Заглавие
го изд.: Моя жизнь
мои достижения.
5000 экз.
ISBN 978
0.
[15
7276
].
УДК 94(73)"19"(093.3)
Гл. таксама № 1067
94(476) Гiсторыя Беларусi
1910.
Брестская крепость: историко
культурный контекст
: сборник материалов
международного форума преподават
лей русского языка и литературы стран СНГ и Европы,
Брест, 6
10 октября 201
4 г. / под общей редакцией Т. В. Сенькевич.
Брест : БрГУ, 2015.
212 с., [1] л. ил. ; 21 см.
Часть текста на белорусском языке.
В надзаголовке: Брестский
государственный университет им. А. С. Пушкина, Генеральное консульство Российской
дерации в г
. Бресте, Фонд "Русский мир".
Библиография в конце докладов.
100 экз.
ISBN 978
985
555
370
1.
[15
7263].
УДК 94:725.945(476.7
25)(082)
1911.
Быховцев, Н. И.
Волковыск межвоенный / Николай Быховцев.
Изд. 2
е, допо
л-
ненное.
Минск : Смэлток, 2015
499 с. : ил. ; 21 см.
Часть текста на белорусском
языке.
Библиография: с. 493
499.
200 экз.
ISBN 978
985
6998
67
9 (в пер.).
[15
6406].
УДК 94"1919/1939"(476.6
21Волковыск)
1912.
Быховцев, Н. И.
Немецкая оккупация Волковыщины (1941
1944) /
Николай Быхо
цев.
Минск : Смэлток, 2015.
414 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 409
414.
250 экз.
ISBN 978
985
6998
65
5 (в пер.).
[15
6404].
УДК 94(476.6)"1941/1944"
1913.
Возрождение шляхетных традиций
: Минское собрание наследников шляхты
дворянства / [автор
составитель Игорь Чекалов
Шидловский].
Изд. 3
е, дополненное.
Минск : Энциклоп
дикс, 2015.
92 с. : ил. ; 21 см.
Часть текста на белорусском языке.
Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
50 экз.
ISBN 978
985
7090
73
0.
[15
7370].
УДК 94(476)
1914.
Гарадзенскі соцыум. Чалавек у прасторы горада. XV
XX стст.
: матэрыялы
міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7
8 лістапада 2014 г.) / [пад рэдакцыяй
А. Ф. Смаленчука і А. К. Краўцэвіча].
Мінск : Зміцер Ко
лас, 2015.
379 с. : іл., схемы,
партр. ; 20 см.
Частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах.
Частка
тэксту на польскай, рускай і ўкраінскай мовах.
Бібліяграфія ў канцы дакладаў.
150 экз.
ISBN 978
985
6992
72
1.
[15
7372].
УДК
94(476.6)"14/19"(082)
1915.
Гістарычна
археалагічны зборнік
/ Нацыянальная акадэмія навук Беларусі,
Інстытут гісторыі.
Мінск, 1993

29 см.
Заснаваны ў 1927 г.
ISSN 1728
0532.
Вып. 30 / [рэдкалегія: А. А. Каваленя (галоўны рэдактар) і інш.].
Беларуская навука,
2015.
367 с. : іл.
Частка тэксту і рэзюмэ паралельна на беларускай і англійскай мовах.
Частка тэксту на рускай мове.
Бібліяграфія ў канцы артыкулаў.
150 экз.
[15
7220].
УДК [94+902/904](476)(082)
1916.
Дмитрачков, П. Ф.
Ист
ория Беларуси. С древнейших времен до конца XVIII в. :
учебно
методический комплекс для студентов исторических специальностей / П. Ф. Дми
рачков ; Министе
ство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный
университет им. А. А. Кулешова.
огилев : МгГУ, 2015.
353, [1] с. ; 20 см.
Библи
о-
графия: с. 340
352, библиография в конце тем.
135 экз.
ISBN 978
985
568
075
9.
[15
7395].
УДК 94(476)"
/17"(075.8)
1917.
Из истории благородного сословия в Беларуси и соседних государствах
[со
авитель: Чекалов Игорь Владимирович ; редактор: Васильева Анна Николаевна].
Изд. 4
е, дополненное.
Минск : Энциклопедикс, 2015.
312 с. : ил. ; 21 см.
(Рыцарс
во.
Шляхта. Дворянство).
На обложке: историческая библиотека.
Библиографические

ссылки
в подстро
ных примечаниях.
70 экз.
ISBN 978
985
7090
58
7.
[15
7373].
УДК 94(476)
1918.
Краснова, М. А.
История Беларуси: вторая половина XIII
первая половина XVI в. :
й класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общего среднего
образов
ния с
русским языком обучения : [приложение к учебному пособию "История Беларуси: вторая
половина XIII
первая половина XVI в." для 7
го класса (под редакцией Ю. Н. Бох
на)] /
М. А. Краснова ; под редакцией Ю. Н. Бохана.
е изд.
Минск : Авер
сэв, 2015.
79 с. :
ил., схемы ; 20 см.
(Рабочие тетради).
2100 экз.
ISBN 978
8.
[15
6441].
УДК 94(476)(075.3=161.1)
1919.
Латыши и белорусы: вместе сквозь века
: сборник научных статей.
Минск :
РИВШ, 2012

21 см.
Вып. 1
вышел без сведений о номере выпуска.
ISSN 2312
2188.
Вып. 4 / [редколлегия: Кулик Святослав Павлович (главный редактор) и др.].
2015.
99 с. : ил.
Часть текста пара
лельно на белорусском и английском языках.
Часть текста
параллельно на английском
и русском языках.
Библиография в конце научных статей,
библиографические ссылки в подстрочных примечаниях.
50 экз.
[15
6997].
УДК [94+316](476:474.3)(082)
1920.
Максименко, В. С.
Очерк истории и природы Чериковского края / В. С. Макс
менко.
Могил
ев : МгГУ, 2015.
234, [1] с. : ил. ; 20 см.
Библиография: с. 230
233.
Терминологический словарь: с. 226
228.
100 экз.
ISBN 978
985
568
076
6.
[15
7398].
УДК [94+908](476.4)
1921.
Мельнікаў, І. В.
Мяжа ля Заслаўя, 1921
1941 гг. / Ігар Мельніка
ў.
Мінск :
Галіяфы, 2015.
326 с., [25] л. іл. ; 20 см.
500 экз.
ISBN 978
0.
[15
6818].
УДК 94(476)"1921/1941"
1922.
Мироненко, В. Н.
Звезда Крыловича : [об участнике подпольного движения в
годы войны] / В. Н. Мироненко ; Министерст
во культуры Республики Беларусь, Белору
ский государственный м
зей Великой Отечественной войны.
Минск : ВА РБ, 2015.
23 с. :
ил., портр. ; 21 см.
Библи
графия: с. 23 (8 назв.).
200 экз.
ISBN 978
985
544
358
3.
[15
6529].
УДК 94(476.1)"1941/19
44"+929Крылович
1923.
Памяць
: гісторыка
дакументальная хроніка Асіповіцкага раёна : салдаты
Перамогі : (дад
так да кнігі) / [укладанне: Логвін В.].
Мінск : Віктар Хурсік, 2015.
68,
[1] с. ;
21 см.
Частка тэксту на рускай мове.
Імянны паказальнік:
с. 63
69.
200 экз.
ISBN 978
985
7025
43
5 (у пер.).
[15
6409].
УДК 94(476.4)
1924.
Панов, С. В.
История Беларуси : 6
11
е классы : основные даты и события с ко
ментариями / С. В. Панов.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
112 с. : схемы ; 17 см.
(Школьникам, абит
риентам, учащимся).
Именной указатель: с. 107
112.
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1777
4.
[15
6705].
УДК 94(476)(075.3)
1925.
Панов, С. В.
История Беларуси: вторая половина XVI
конец XVIII в. : 8
й класс :
рабочая тетрадь : пособ
ие для учащихся учреждений общего среднего образования с ру
ским языком обучения : [приложение к учебному пособию "История Беларуси: вторая пол
о-
вина ХVI
конец XVIII в." для 8
го класса (авторы: В. А. Белозорович, И. П. Крень,
Н. Н. Ганущенко)] / С. В. П
анов.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
120 с. : ил., схемы ;
20 см.
(Рабочие тетради).
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1882
5.
[15
6442].
УДК 94(476)(075.3=161.1)
1926.
Паноў, С. В.
Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да сярэдзіны XIII ст. : 6
ты клас :
рабочы сшытак : [дадатак да вучэбнага дапаможніка "Гісторыя Беларусі са старажы
ных
часоў да сярэдзіны XIII ст." для 6
га класа (пад рэдакцыяй Г. В. Штыхава, Ю. М. Бохана)] :
дапаможнік для вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай
мовай нав
чання /
С. В. Паноў.
е выд.
Мінск : Аверсэв, 2015.
108 с. : іл., схемы ; 20 см.
(Рабочыя
сшыткі).
1100 экз.
ISBN 978
985
19
1880
1.
[15
6444].
УДК 94(476)(075.3=161.3)
1927.
Плавінскі, М. А.
Бітва на Нямізе 3 сакавіка 1067 года
/ Мікалай Плавінскі.
Мінск : Медысонт, 2015.
53 с. : іл., схемы ; 25 см.
(Серыя "Беларусь у войнах").
Бібліяграфія: с. 51
53.
200 экз.
ISBN 978
985
7085
93
4.
[15
7377].
УДК 94(476)"1067"
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;119 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;1928.
По Круглянским просторам
: Круглянский район .
..открой для себя / [в издании
приняли участие: Аксенова Тамара Николаевна и др.].
Могилев : ИВ
Инфо, [2015?].
68 с., включая обложку : ил., схема ; 22 см.
Часть текста параллельно на русском, бел
о-
русском и английском языках.
В издании приняли уча
стие также: Атрашкевич В. Н.,
Гапаева В. Э., Курн
сов Н. В., Логосова С. М.
1000 экз.
[15
7381].
УДК [94+908](476.4)
1929.
Праз вайну, праз памяць, праз лёсы
: сборник статей по материалам республ
канской научной студенческой конференции, Горки, 15
мая 2015 г. / [редколлегия: Г. А. Г
сарова (отв. реда
тор), Н. С. Шатравко, А. И. Малько].
Горки : БГСХА, 2015.
125 с. :
ил. ; 21 см.
Часть текста на белорусском языке.
В надзаголовке: Министерство сел
ского хозяйства и продовольствия Ре
публики Бе
ларусь, Главное управление образования,
науки и кадров, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Кафедра
тории и педагогики.
Библиография в конце статей.
50 экз.
ISBN 978
985
467
507
(ошибоч.).
[15
7320].
УДК 94(476)"1939/1
945"(082)
1930.
Селеменев, В. Д.
Убийство Вильгельма Кубе : [историко
документальный очерк] /
Вячеслав Селеменев, Виктор Шимолин.
Минск : Янушкевич А. Н., 2015.
286, [1] с. :
ил. ; 22 см.
лиография: с. 280
285 (227 назв.).
100 экз.
ISBN 978
98
90346
4.
[15
6822].
УДК 94(476)"19"+929Кубе
1931.
Сироткин, А. А.
История Беларуси = History of Belarus : учебно
методическое
пособие для студентов 1
го курса ф
культета по подготовке специалистов для зарубежных
стран медицинских вузов / А. А. Сир
откин, Н. В. Калюк ; Министерство здравоохранения
Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра
общественно
гуманитарных наук.
Гомель : ГГМУ, 2015.
53 с. ; 21 см.
Текст на ан
лийском языке.
Библиография: с. 49
51
(65 назв.).
85 экз.
ISBN 978
985
506
745
1.
[15
7270].
УДК 94(476)(075.8)
054.6
1932.
Трипутин, В. С.
Освобождение моей Родины / Владимир Трипутин.
Брест :
Брестская типография, 2015.
226 с. : ил., портр., схемы ; 25 см.
Библиография: с. 222
225
(124 назв.).
500 экз.
ISBN 978
985
524
218
6 (в пер.).
[15
7379].
УДК 94(476.4)"1941/1944"
1933.
Хмялеўская, Г.
Церні Крэсаў = Cierń Kresowy : аповесць пра Эдварда Вайніловіча
і яго сям'ю / Гізэля Хмялеўская ; пераклад з польскай мовы [Валянцін
ы [г. зн. Валерыі]
Ждановіч].
Мінск : В. Хурсік, 2015.
372 с., [14] л. іл. ; 21 см.
Бібліяграфія: с. 349
353, бібліяграфічныя сп
сылкі ў падрадковых заўвагах.
Паказальнікі імёнаў, геаграфічны:
с. 354
368.
200 экз.
ISBN 978
985
7025
49
7 (у пер
.).
[15
6898].
УДК 94(476)"18/19"(092)+929Вайніловіч
1934.
Централизованное тестирование. История Беларуси
: полный сборник тестов,
[предл
женных абитуриентам в 2010
2014 гг.] / Учреждение образования "Республиканский
институт контроля знаний" Министер
ства образования Республики Беларусь.
Минск :
Аверсэв, 2015.
284 с., [4] л. ил. : ил., схемы ; 29 см.
(Школьникам, абитуриентам,
учащимся).
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1800
9.
[15
7227].
УДК 94(476)(075.3/.4)
Гл. таксама № 1068, 1898
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;121 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Бердовская А. Н.
1430
Березкина Л. Л.
1332
Березко М. Н.
1561
Береснева А. Н.
1687
Берков В. Ф.
947, 975, 1254
Бершадский В. Ф.
1595
Бессонова Т. Н.
1099
Бетанов И. О.
1064
Бизунок Н. А.
1437
40
Бирюк В. А.
1609
10
Бладыко Ю. В.
1505, 1512
Бланшар К.
974
Бленд Г.
1060
Боброва А. Г.
1076
Бобрович В. А.
1335
Бобрович Т. А.
1255
Бобровский С. Э.
1335
Богатиков А. Н.
1350
Богатырева А.
1589
90
Богданов Д. Ю.
1138, 1140
Богданова М. И.
1451
Богданович О. Л.
14
21
Богдасаров М. А.
1366
Богдевич И. М.
1545
Богомаз С. Л.
1153
Богуцкий Ю. В.
1278
Бозевич В.
1907
Бойко А. А.
1007
Болбас О. П.
1351, 1362,
1364
Большов А. В.
1481
Большова Е. И.
1405
06
Бондарева Л. А.
1236, 1328
Бондарь Ж. А.
1083
Бондарь М
. В.
1243
Боразнова Г. Д.
1718
19,
1870
71
Борисевич Н. Я.
1425
Борисенко Л. Г.
1473
Борисюк Г. Г.
1172
Борич С. Э.
980, 1035
Боровец Э. Э.
1744
45
Бортник С. А.
1307
Борухова Л. В.
1645
Борщевская Е. В.
1373, 1375
Босак В. Н.
1424
Бохан Ю. М.
1926
Бохан Ю. Н.
1918
Брайчук Л. М.
1134
Бранцевич Е. П.
1128
Брилевский М. Н.
1897
Бройко А. В.
1223
Броновицкая Г. М.
1404
Брэгг П.
1416
Бубіч В.
987
Бубнов А. И.
1545
Бубнов В. П.
1423
Бубнова М. Г.
1545
Будниченко С. С.
1535
Будько А. Е.
1004
05
Будько А. Ф.
1689
91
Бужан Н.
1899
Букатая А. М.
1699
Буко В. У.
1446
Буланади Д.
1027
Булгак Д. В.
1134
Булько Н. С.
1244
Бурак А. В.
1707
Бурсевич И. В.
1775
Бусько А. В.
1647
Бутвиловский А. В.
1378
81
Бутвиловский В. Э.
1367
70,
13
78
82, 1443
Бутовская Л. П.
1545
Бушмович А. М.
1537
Бушуева Э. В.
1198, 1681,
1684
Буюкли М. В.
1651
Быкава С. А.
1805
Быкоўскі І.
(1882)
Былино М. В.
1177
Быховцев Н. И.
1911
12
Бышнев И. И.
1278
Бэнкс Д.
1045
Бяласін Я. А.
1806
Вавренчук Н.
А.
1298
Вагурин А.
1746
Вадюшина Д. С.
1692
93
Вайніловіч Э.
(1933)
Вайсова С.
1776
Валасюк Л.
1862
Валаханович Т. В.
1200
Василевская Е. П.
1744
45
Василенко Т. А.
962
Васильев А. А.
1090, 1642
Васильев В. В.
1264
Васильева А. Н.
1917
Василько
ва Н. В.
1582
Вахний А. А.
1283
Вахний Н. А.
1283, 1287
Вдовиченко В. М.
1218
19,
1284
85
Велимович И. А.
1167
Велько А. В.
1832
33
Вельц А. Г.
1515, 1526
28
Вельц В. А.
1527
28
Вениамин (Федченков И. А.)
1046
Венскович Д. А.
1256
Вербило И. Н.
1535
Вербицкий А. А.
1401
Веремей Э. И.
1492
Вержбалович Д. И.
950
Вержбицкая В. Д.
1581
Верниковская А. В.
1219
Вертинская Л. А.
1037
Вертинский Ч. С.
1545
Вершель Е. Е.
1350
Веселова Т. М.
1872
Вечер Н. Н.
1561
Видасова Т. В.
1388
Вилькицкая
К. В.
1488
Вільчыцкі С. гл. Запруднік Я.
Винокурова Т. П.
1096
Висмонт Ф. И.
1452
Витко Г. И.
1546
Витченко А. Н.
1897
Вишневец А. В.
1388
Вишневский К. В.
1630
Вишневский М. И.
1246
Владимирская Т. Э.
1463
Власовец О. А.
1088
Власюк Н. И.
16
94
Войтова Ю. К.
1217, 1321
Волков Л. В.
1571
Волков Н. П.
1502
Волкова И. Г.
1206
Волкова М. П.
1430, 1454
Волковец А.
1777
Волкович Т. А.
1228
Володько А. А.
1466
Володько О. А.
1778
Волосюк О. И.
1227
Волосюк С. Н.
1384
Волотовский А. И.
148
Волчек А. В.
1440
Волчек Е. А.
1251
Волынец Б. А.
1437
40
Волынец И. Е.
1222
Воробей Н. Н.
1287
Воробей Н. П.
1179
Воробьев И. П.
1605
Воробьев Н. А.
984
Воробьев Н. И.
1614
Воронова Е. Н.
1271
Воронович В. М.
1201
Воронович И. И.
1316
17
Вор
опаева В. С.
1219
20
Вострухин Н. П.
1563
Врублевский А. В.
1434
Выдрич А. Н.
1599
Вырко Н. П.
1533
Высоцкий Г. Н.
1262
Вэй Вэй
985, 1699
Габасова О. Р.
1311
Гавриков А. В.
1111
Гавриленко Л. Н.
1444, 1446
Гаврилко Г. Н.
1110
Гаврилов К. В.
152
Гаврилова О. Н.
1712
Гадзаава С. В.
1224, 1315
Гадзаова С. В.
1218, 1312
Гаевская А. Н.
1902
Гаевский А. Н.
1902
Гайдуков В. А.
1593
Галубовіч Л.
1807
Галузо И. В.
1342
Гальмак А. М.
1330
Галяш Г. А.
1881
Ганущенко Н. Н.
1201,
1215, 1925
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;122 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Гань
кова И. В.
1472, 1480
Ганькова
Дуган И. В. см.
Ганькова И. В.
Гапаева В. Э.
1928
Гапаненок О. И.
1843
Гапоненка І. А.
1886
Гаранин С. Л.
975
Гарбачевский В. В.
1265
Гаўф В.
1830
Гедранович В. В.
1014, 1017
Гедых В. Б.
1779
Гелясина Е. В.
1154
ендель Е. Г.
1062
Геніюш Л. А.
(1883)
Герасименко А. А.
1588
Герасименко М. А.
1257
Герасимов В. Д.
1299
300
Герасимович А. А.
1128,
1247
Гершман М. В.
1229
Гилицкая Л. Н.
1245
Гиль В. И.
1335
Гин С. И.
1217
Гирина В. Н.
1157
Гладкий С. Н.
151
Гладкова Г. А.
1882
Гладун Т. И.
1037
Гладышева М. К.
1744
45
Глухова О. В.
1121
Глушакова Н. А.
1247
Глушков Н. Н.
1138, 1140
Гнедов А. Н.
1537
Говорухина О. А.
1490
Голец Ю. Н.
1486
Голик А. В.
1529
Головня А. И.
1673
Голуб М.
1268
Голубев
В. А.
1342
Голубеў В. Ф.
1883
Голяш Г. О.
1219
20
Гончаревич С. Н.
1515
Гончаров Ю. А.
1644
Гончарова С. С.
1037
Горанская Е. И.
1425
Горбацевич О. Е.
1720
Горбачев А. Н.
1138, 1140
Горбич Ю. Л.
1487
Горгун Ю. В.
1436
Горжанов В. В.
1606
Городе
цкая Л. Н.
1162
Городилин С. К.
1448
Городцов П. В.
1723
Гороховик М. В.
1434
Горячев И. И.
1572
Грабчикова Е. С.
1219
20,
1721
23
Грачева О. О.
1648
Гребенчук Е.
1893
Грекова А. В.
1311
Гременок А. Ф.
1259
Грибко Г. П.
1524
Грибовская Е. Е.
301
Грибоедова И. А.
1076
Григорчик М. М.
1379
81
Гриханов В. П.
1302
Грицук Н. И.
1280
Гришанкова Н. А.
1697,
1706
Грищенко Е. Р.
1566
Громыко И. Г.
1520
Грузицкий Ю. Л.
1108
Грушова Л. Д.
1707
Грыханаў У. П.
1303
Губарев А. А.
1626
Губарь М.
Л.
1744
45
Губина Л. Н.
1847
Губкина Н. И.
1395
Губская А. Г.
1644
Гуменников А. П.
1608
Гурбо Т. Л.
1387
Гуриков А.
1247
Гурина Л. Н.
1430, 1454
Гурина Н. С.
1442
43
Гуринович Н. П.
1582
Гурыновіч Ф. Ф.
1808
Гусаков В. Г.
1098
Гусарова Г. А.
1929
Гуськов А. Л.
1681, 1684
Гущенко А. Я.
1166
Давидович А. Л.
1180
Давлатова Е. В.
1041
Давыдов В. В.
1368
70,
1378
82
Давыдоўская Н.
1830
Дадзіёмава В. У.
1657
Дайнеко А. Е.
1076
Дайнеко Т. М.
1561
Дамирова Д. В.
952
Данилова Т. Ф.
1378
81,
1414
Даніч А. У.
1237
Даревский В. И.
1466
Даровских С. В.
1401
Дацук И. Е.
1516
Дашкевич Т. Н.
1793
Девиер Н. В.
1647
Дедкова Е. Н.
1621
Дедова Л. Н.
1466
Демиденко В. А.
1582
Демидович С. А.
1568
Демченко Н. В.
1681
82
Демянчик В. В.
1281
емянчик В. Т.
1281
Денгубенко А. В.
1276
Денисейко А. И.
1879
Денисенко Т. С.
1742
43
Денисова С. С.
1683
Денисова Ю. Л.
1466, 1476,
1478
79
Денисюк А. И.
1666
Дергачева И. М.
1338
Дерман И. В.
1535
Дерунова А. А.
1714
Дещеня С. А.
1099
Дженни
Т.
1655
Джонс Э.
1655
Джонсон С.
974
Дзядзько А. М.
1483
Дмитрачков П. Ф.
1916
Добрицкая Е. А.
1020
Добриян В. В.
1647
Добролюбов Н. Н.
1247
Довгаль А. В.
1674
Довгяло В.
1746
Довнар А. К.
1352
Довнар Л. А.
1230
Долбик Е. Е.
1227
28
Долинская
Р. М.
1629
Домино В. П.
1545
Домненкова А. В.
1424
Домников С. В.
1505
Донцова С. Н.
1037
Дорожкин С. Ю.
1076
Дорохин А.
1580
Дорохович Г. П.
1451
Дрибас А.
1892
Дробенков С. М.
1020
Дроздова Е. В.
1288
Дроздович В. А.
1167
Дрыла Н. П.
1899
Ду
бовик Б. В.
1437
40
Дубовік К.
1830
Дубовская Е. М.
1250, 1345,
1499
Дубровина Г. Г.
1644
Дубровская Т. А.
1633
Дугинов О. И.
1341
Дудко В. И.
1595
Дудко Н. И.
1595
Дудко С. А.
1338
Дудчик Н. В.
1288
Дукса М. М.
1809
Дулава К. М.
1657
Дыбовски
й А. Л.
1590
Дыгун М. А.
1621
Дыдышка В.
1810
Дылько Г. Т.
1289, 1304
Дьяченко О. В.
1042
Евлаш Л. А.
1141
42
Еворовский В. Б.
975
Егорова З. Е.
983
Еленевский Н. В.
1780
81
Ельницкий А. П.
1357
Емельянов Л. Г.
1397
Ермакова Н. С.
1594
Ермоленк
о Е. М.
1395
96
Ерофеенко В. Ф.
1582
Еўсіевіч Н. П.
1759
Ефремова Е. Н.
1107

Жаборовский И.
1231
33
Жадан С. А.
1452
Жадейко Ж. Ф.
1228
Жарикова Н. А.
1405
06
Жбанаў А.
1830
Ждановіч В.
1933
Жданович В. Н.
1596
Железнякова О. В.
1509
Желязко В.
И.
1264
Жерносек В. Ф.
1436
Жигоцкая Л.
1746
Жиляев И. М.
1667
Житко И. В.
1181
Жогальский А. Н.
1354
Жогло И. Л.
1141, 1158
Жолнерович Н. В.
1627
28
Жук В. М.
1850
Жук Л. И.
1238
Жук Н. П.
1516
Жукова Л. Е.
1782
Жукова С. А.
1305
Жуковская Т
. И.
1026
Жуковский А. Т.
1283, 1287
Журавлева Н. В.
1410
Журавская Е. В.
1312
Жураўская А. В.
1315
Журба А. Ф.
1218, 1224
Журба В. А.
1492
Жутченко Д. Л.
1139
Завадский М. Б.
975
Заводник И. Б.
1390
Загурская Е. Л.
1875
76
Зайтуллаева Л. Э.
13
58,
1365, 1392
94
Зайцева А. В.
1401
Запекина В. С.
1230
Запруднік Я.
1811
Заруцкий С. А.
1279
Заточная В. В.
1406, 1411
Захаревич А. Э.
1260
Захаренко А. Г.
1436
Захарина Ю. Ю.
1648
Захарова М. Е.
1279
Захарова Н. Е.
975
Заяц Р. Г.
1367
68, 13
82
Зверев В. Ф.
1531
Звонкова В. А.
1050
Згаевская Г. В.
1505
Зданевич Е. З.
1241
Зеленков А. И.
975
Зелянко В. У.
1197
Зенькова Л. П.
1071, 1074
Зенькова Н. Н.
1450
Зильберглейт М. А.
1626
Зиматкин С. М.
1413
Зинченко А. П.
1398
Зинькова Н. К.
1149
Злотникова Л. М.
1074
Змиевский А. В.
1603
Зотов А. А.
1139
Зубко О. Л.
1311
Зубова М. Н.
1337
Зубович М. И.
948, 1073
Зубрилина И. В.
1682
Зуевская Е. В.
1704
Зыкова Е. А.
1352
Иваницкий А. Г.
1180
Иванов В. П.
1261
Іванова А. М.
1205
анова Г. Л.
1848
49
Иванова Ж. В.
1340
Ивановская М. И.
1472
Ивасюк П. П.
1265
Ивашкевич Е. Ф.
1066
Ивкович В. С.
1278, 1291
Ивкович Д. В.
1278
Ивкович Е. Н.
1278
Игнатищев Р. М.
949
Игнатьева Г. А.
1167
Игошкин Д. Г.
1535
Ильев В. Г.
1135
Ильи
н М. В.
1244
Ильянок Г. А.
1444, 1446
Илюшин И. Э.
960
Инсарова Н. И.
1475
Иоскевич О. А.
1873
Исаченкова Л. А.
1208
Истранин Ю. В.
1449
Кабак С. Л.
1407
08,
1410
11
Кабанов Ю. М.
1666
Каваленя А. А.
1915
Кавалёў М. М. гл. Сліва М.
Кавальчук Т
. А.
1224
Кавецкий А. И.
1578
Кадолич Ж. В.
1615
Кадыров Р. В.
1037
Кажекина Л. В.
1687
Кажура В. В.
1022
Казак А. А.
1890
Казак Т. В.
1133
Казбанов В. В.
1010,
1012
13
Казеко Л. А.
1467
70
Казлоўскі М. М.
1891
Казлоўскі Р. К.
1822
Казюлевич С
. Р.
1351, 1362,
1364
Казючиц О. А.
1444, 1446
Калашников Е. М.
1850
Каленов Г. Г.
1089
Калинина Т. В.
1257
Калинкович В. А.
1076
Калита Л. И.
954
Калицкий Э. М.
1244
Калишевич А. И.
1682, 1695
Каллаур М. Г.
1572
Калымаго В. Г.
1545
Кальчук Т.
А.
1711
Калюк Н. В.
1931
Калюта В. М.
976
Канашевич Т. Н.
1209
10,
1218, 1230, 1313
Канашэвіч Т. М.
1224
Канделинская О. Л.
1566
Кандрукевич О. В.
1466
Капица М. С.
984
Каплич В. М.
1398
Капский Д. В.
1594
Капустин А.
1045
Капустин П. И.
1135
Капыльская Л. И.
1599
Карабанов А. К.
1292, 1366
Караева Е. Н.
1436
Каранюхін М. Ю. гл. К
о-
рань М.
Карасев В. Р.
1136
Карасева Н. А.
1141
Карасевіч А. М.
1205
Каркашин А. Ф.
1695
Кармалькова И. С.
1468
69
Карневская Е. Б.
1710
Карпенко Н. А.
104
Карпеня М. М.
1571
72,
1575
Карпеня С. Л.
1388,
1571
72
Карпеш В. Ф. гл. Хутара
ка Ц.
Карпилович Т. П.
1676
Карпов В. А.
(1673)
Карпов И. А.
1487
Карпович А. И.
1242
Карпович П. И.
1545
Картыжова Л. Е.
1566
Карчевский Г.
1247
Касаткина О. Н.
1653
Касинский В. А.
1262
Каскевич В. И.
1316
17
Кастрючин В. А.
1851
Касьяник А. И.
1121
Касьянчик С. А.
1545
Катцова Т. М.
1683
Качанов И. В.
1540
Кашкан Н. И.
1158
Кашпар А. И.
1339
Каштальян В. М.
1165
Каштелян Т. В.
1612
Кашуба В.
1199
ашэўнікава Г. І.
956
Квяткоўскі В.
1889
Кевра М. К.
1444, 1446
Керли К.
1027
Кивачук В. С.
1784
85
Киевец Д. В.
1179
Кийосаки Р. Т.
1023
Кикоть И. И.
1091, 1611
Килин И. С.
1076
Киндиренко М. С.
1147,
1150

Федоринчик В. Г.
1647
Федоров Е. А.
981
Федоров И. В.
1230,
132
25
Федорович З. П.
1222
Федосик В. А.
1905
Федосик Е. А.
1311, 1801
Фельдштейн Е. Э.
1522
Филатова Н.
1580
Филимонова М. С.
1700
Филиппова В. А.
1352
Филюта С. В.
1740
Финькевич Л. В.
1223
Фираго И. Н.
1165
Флейшер В. Л.
1613
Фокеева Л. В.
12
79
Фоменок Г. А.
1141
42
Фомина Л. В.
1405
Форд Г.
1909
Фролова Л. Е.
1241
Функ Я. И.
1130
Фурунжиев Р. И.
968
Фядотаў У. М.
1823
Халецкая Т. М.
1134
Халецкий В. Н.
1566
Халючкова В. В.
1686
Харитончик З. А.
1677
Харламова А. Н.
1403, 1415
Хату
лев И. Н.
1545
Хвагина Т. А.
1277
Хвалей Я. І.
1824
Хвалюк В. Н.
1350
Хвисевич В. М.
1347
Хворык А. Ф.
1863
Хінка
Янушкевіч Г. С.
1864
Хлябич С. Н.
1901
Хмельницкая Н. А.
1162
Хмялеўская Г.
1933
Ходасевич В.
1199
Холенков О. К.
1545
Холодкова О
. А.
1653
Хомбак
Суворина Е. В.
1151
Хоменко Т. И.
1537
Хомич В. С.
1366
Хомич И. С.
1479
Хомич С. Ф.
1479
Храмов С. М.
1121
Хренов О. В.
1424
Хростовская С. П.
1336
Хрусталев Б. М.
1641
Хрусталев В. В.
1360
Хрыщанович В. Я.
1481
Хутаранка Ц.
1825
Царик Д.
1118
Цвірко Н. Л.
1826
Цезарь Г. Ю.
(1902)
Целяпун Н. У.
1197
Цётка
1822
Цибина Е. П.
1074
Цилибина В. М.
1076
Цірынава В. І.
1224
Цітова Л. К.
1239
Цитович Б. В.
984, 1521
Цітоў А. К.
1900
Цуприк Л. Н.
1270
Цыбаева Л. А.
1037
ыбулько Н. Н.
1425
Цыбульская С. І.
1767
Цыкунов И. В.
1108
Цюхай М. В.
1054
56
Чабатар Н. А.
1759
Чабатарэўская Т. М.
1224,
1327
Чайчук В. А.
1834, 1837,
1839
Чаплинская Е. В.
1382
Чарняўскі М.
1867
Чеботаревская Т. М.
1218
20, 1236, 1328
Чек
алов И. В.
1917
Чекалов
Шидловский И. В.
1913
Чекина Е. В.
1273
Чепелева Г. М.
1748
Червельери П.
1769
Червинская А. И.
1749
Черепковская О. А.
1024
Черкас О. Л.
1727
Черная Н. В.
1627
28
Черноиван Н. В.
1347
Черноус Е. А.
1378
81
Черныш А. Ф.
1545
Чернышева Л. В.
1352
Чернюк А. А.
1604
Чечет В. В.
1152, 1223
Чещевик В. Т.
1390
Чжао Фан
1700
Чижевская И. Д.
1436
Чирко И. М.
1142
Чирков В. И.
1090
Чоу Д.
1027
Чубинашвили Н. Г.
1164
Чувалова Е. М.
1744
45
Чудиловская С. А.
1282
Чумако
в С. А.
1503
Чыгрын С. М.
1889
Чэпік В. М.
1858
Шабельцев С. В.
1065
Шавыркіна М. М.
1654
Шадраков А. В.
1279
Шакун С. И.
1503
Шамич Ю. В.
1572, 1575
Шамшур А. В.
1076
Шарамецьева Н. Л.
1757
Шарапа А. І.
1356
Шарапа Е. И.
1357
Шарко А. В.
1856
Шарухо И. Н.
1279
Шатравко Н. С.
1929
Шаура Т. А.
1572
Шахотько Л. П.
1076
Шацкий Г. Б.
1188
Шашок В. Н.
1514
Швайка А. В.
1134
Швед В.
(1889)
Шебеко А. Г.
1800
Шебеко Л. В.
1466
Шевченко А. Г.
1167
Шейгеревич Ю. Д.
1545
Шелег З. И.
1374, 137
77
Шелег Л. А.
1545
Шелков О. В.
1134
Шепелев Ю.
1893
Шерегов С. В.
1340
Шеремет А. В.
1165
Шеремет Е. А.
1141
Шершнев А. Н.
1593
Шеститко И. В.
1230
Шефер Б.
1035
Шибеко А. С.
1260, 1645
Шило И. Н.
1560
Шиманович И. Е.
1350
Шиманский И. И.
1088
Шиманский К. А.
1607
Шимбалев А. А.
1342
Шимко И. И.
1450
Шимолин В. И.
1930
Шипошина Т. В.
1771
Шипп Б.
1027
Ширвель П. И.
1525
Ширинский В. П.
1263
Ширинский О. Ю.
1112
Ширяев В. М.
1329
Шкель Л. В.
1290
Шкиль А. В.
1167
Шкірманкоў Ф. У.
1827
Шкуратава М. А.
1654
Шкуратова М. А.
1206
Шлома Т. М.
1450
Шлыков В. В.
1200
Шляхтунов В. И.
1495, 1572
Шмелев И. С.
1772
73
Шмерко Е. П.
1462
Шнеперман Л. Б.
1321
Шніп В. А.
1813
Шпак А. П.
1547, 1549
Шпак В. Г.
1188
Шпаковский Е. А.
96
70
Шри Рам Чандра см. Рам
Чандра
Штыхаў Г. В.
1926
Шуберт И. М.
1653
Шубная Л. Ф.
1857
Шукан В. М.
1160
Шульга Л. В.
1495
Шульга Т. Ю.
1783
Шульман А. Л.
1169
Шульман Е. А.
1169
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;130 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Шумак Е.
1199
Шумакова Е. В.
1473
Шупа С.
1068
Шчасная К. Д.
759
Шыловіч В. І. гл. Дыды
ка
В.
Шэлег З. І.
1372
Щебеток И. В.
1543
Щербакова А. А.
1705
Щербакова М. К.
1540
Щербакова
Шаблова О. О.
1245
Щербина Н. М.
1076
Щербов А. В.
1247
Щицына Л. В.
1501
Щука А. П.
1088
Щукин Л. М.
1063
Щуровская Т. В.
1274
Щыгельска Э.
1643
Экхард Р.
1844
46
Юреня А. В.
1358
Юркевич Г. И.
1802
Юрко В.
1287
Юрковский А. М.
1472,
1480
Юрчанка Н. А.
1224, 1579
Юрченко Н. А.
1218
20
Юстинская Г. М.
1227
Юськович Г. И.
1265
Юхнель Н. В.
1681
82, 1684
Юцов И. А.
1134
Юшкевич Е. В.
1410
11
Яблонская Ю. В.
1537
Яблочкин В. В.
1165
Ягоўдзік У. І.
1868
Язерская С. А.
1239
Языкович Л. В.
1024
Якимова Е. Ф.
1367, 1370,
1382
Якімук М. С.
1825
Яковчиц Т. Н.
1682
Яконюк В. Л.
1658
Якубенок Л. А.
1204
Якубовск
ий А. В.
1222
Ялонецкий И. З.
1458
Яльніцкі А. П.
1356
Янкова С.
1537
Янковская Н. И.
1430
Янковская С. Г.
1170
Янкута Г.
1830
Ярмолинская М. М.
1181
Ярось Л. Б.
1744
45
Яроцкий А. А.
1226
Ярошкіна І. Ф.
1542
Яскевич В. В.
1710
Ятусевич В. П.
1576
Ятченко Л. В.
966
Яцевич Н. В.
1099
Яцкевич Е. С.
1192
93,
1750
Яшчанка М.
987
Ящембская
Колеса И. В.
1240
Ящин Б. Ю.
1321
Ящук С. Л.
1037
Kasperska N.
1021, 1028
Sadowska K.
1021, 1028
Stasiełowicz A.
1021, 1028
Wierna R.
1028
Wiszniewsk
a H.
1021, 1028
Ławik L.
1028
На замежных мовах
Belpaeme M.
1517
Buykli M.
1652
Garkusha K.
1517
Ion I. V.
1517
Karbalevich N.
1517
Kauhanka U. M.
1359
Korotinsky V.
1517
Maksakovsky N.
1652
Matyl T.
1652
Paraschiv S.
1517
Paraschiv S. L.
1517
Plashchinsky A. A.
1069
Sikora M.
1517
Stashkevich A.
1652
Titova O.
1652
Zinkova T. M.
1359
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;132 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Анатомия клиническая, практические раб
ты
учащихся
1407
08, 1411
Английская литература
1877
Английский язык
1679, 1683, 1686
87,
1698, 1708
лексика, практические работы учащихся
1688
методика преподавания в школе
1198
практические работы учащихся
1685
разговорная речь
1706
самостоя
тельная работа учащихся вузов
1705
фонетика, практические работы уч
щихся
1710
Английский язык для дошкольников
1191
Анестезиология, практические работы уч
щихся
1459
61
Антропология
1387
Артиллерийские орудия
1530
Артиллерия, курсовые работы
1262
Архивные фонды, Беларусь, справочники
1901
Архитектура, Беларусь, история
1650
Архитектурное проектирование
1653
Атомные электрические станции, аварии,
Чернобыль, ликвидация последствий
1425
Аудит
1600
Базы данных реляционные, управление
958
Банки, информационные системы автомат
зированные
967
Безопасность жизнедеятельности
1423,
1429
изучение в дошкольных учреждениях
1180
практические работы учащихся
1424
Безопасность предприятий
1609
10
Белорусская литература, история
1874
Белорусско
китайские культурные связи
985
Белорусско
латышские отношения
1919
Белорусы в Латвии, история
1919
Бетон
производство
1623
прочность
1643
технология
1623
Библиотеки детские, работа с читателем
1001
Библия
1027
Биоиндикаторы
1288
Биология, методика преподавания в школе
1231
Биометрия, практические работы учащихся
1384
Биоорганическая химия
лабораторные работы
1396
практические работы учащихся
1392
95
Биотехнология
1399
401
Биотопливо, практические работы учащи
хся
1498
Биофизика
1474
практические работы учащихся
1391
Биохимия
1389
лабораторные работы
1390
Бобовые культуры
1568
Богослужение
1044
Боевая подготовка
1135
Бой общевойсковой, курсовые работы
1262
Болезни у детей, лечение, учебники и п
о-
бия
1430, 1454
Ботаника, практические работы учащихся
1443
Бухгалтерский учет
Беларусь
1599
практические работы учащихся
1603
учебники и пособия
1602
Бухгалтерский учет в бюджетных учрежд
ниях
1604
Бухгалтерский учет в дорожном строител
стве
1601
Бытовые отходы
1537
Великая Отечественная война 1941
годов
1912, 1922, 1929
30, 1932
Венерические болезни, профилактика и
борьба
1422
Вентиляция, лабораторные работы
1645
Вены, катетеризация, практические работы
учащихся
1460
Вер
ховая езда
1448
Ветеринарная ортопедия, учебники и пос
о-
бия
1492
Ветеринарная санитария
1495
Ветхий Завет
1027
Виноградная лоза, возделывание на приус
дебных участках
1569
ВИЧ
инфекция, профилактика и борьба, с
нитарно
просветительная работа
141
Внеклассная и внешкольная работа
1223
Внешнеэкономическая деятельность
1111
Внешнеэкономические связи Беларуси
1110
Внешняя торговля, практические работы
учащихся
1107
Внутренняя политика Палестины
1067
Вода
лечебное применение
1441, 1484
химический анализ, практические раб
о-
ты учащихся
1501
Водоотведение
дипломное проектирование
1265
курсовое проектирование
1265
Водоснабжение
дипломное проектирование
1265
курсовое проектирование
1265
Военная служба в Беларуси, правовые осн
ы
1134
Военная техника
1515, 1526, 1529
горюче
смазочные материалы
1138,
1140
учебники и пособия
1527
28
Военное дело
1135, 1259

Военные академии, Беларусь, организация
преподавания
1137
Война
950
Вокзалы (железнодорожный), Брест, ист
о-
рия
1598
Воспаление
1452
Воспитание в семье
1158
Всемирная история
методические пособия
1195
96, 1201,
1214
15
успеваемость учащихся, проверка
1195
96
Всемирный антидопинговый кодекс
1665
справочники
1669
Вторая мировая война 1939
1945 годов
1929
Высшее образование
1246
Беларусь
1268
Высшие учебные заведения
Беларусь, справочники для поступа
щих
1272
организация преподавания
1269
Вычислительные машины электронные пе
р-
сональные, практические работы уч
щихся
962
Генеалогия, Витебска
я область
1898
Генетика, задачи
1388
Генетика сельскохозяйственная
1546
Географическая наука в Беларуси
1895
Географические ландшафты, Белорусское
Поозерье
1896
География, методика преподавания в школе
1232
Геодезия, практические работы учащихс
я
1343
Геология, Беларусь
1366
Геометрия
письменные работы учащихся
1200
самостоятельная работа учащихся
1200
успеваемость учащихся, проверка
1200
Гепатит вирусный, профилактика и борьба,
санитарно
просветительная работа
1418
Германские яз
ыки
1680, 1696
Гигиена детского возраста
1419
учебники и пособия
1430
Гигиена женщины
1419
Гигиена личная
1421
Гигиена отдыха
1030
Гигиена питания
1416, 1420
Гигиена половой жизни
1422
Гигиена радиационная
1423, 1425
Гидравлика, лаборатор
ные работы
1346
Гидротехнические сооружения, предпр
тия, Брестская область
1548
Гимнастика
1663
Гистология
лабораторные работы
1406
практические работы учащихся
1405
Голодание лечебное
1416
Горелки газовые
дипломное проектирование
125
курсовое проектирование
1251
Горение, теория, практические работы уч
щихся
1434
Города, архитектура
1650
Гостиницы туристские
1099
Государственное управление
1114
Государство и право Беларуси
1114
Государство и право зарубежных стран, и
тория
1066
Гражданское право
1125
Грузовые перевозки, управление
1593
Грузовые перевозки железнодорожные см.
Железнодорожные перевозки грузовые
Грыжи брюшные у детей, лечение хирург
ческое
1490
Гуманитарное образование высшее
1248
49
Гусеничные машины
, учебники и пособия
1527
28
Датчики, лабораторные работы
951
Двигатели внутреннего сгорания
1515
лабораторные работы
1539
Дворянство в Беларуси, история
1898, 1913
Дворянство в Польше, история
1907
Декоративно
прикладное искусство, пра
к-
тическ
ие работы учащихся
1656
Деньги и денежное обращение
1035
Детали машин
лабораторные работы
1524
поверхностные слои, качество
1522
упрочнение поверхностное
1522
Дети
Беларусь, правовое положение
1118
здоровье и гигиена, учебники и пособия
1430
развитие творческих способностей
1177
социальная защита
1145
Дети аномальные
воспитание и обучение
1241
реабилитация
1448
Дети больные, уход, учебники и пособия
1430
Дети грудные
вскармливание и уход
1419
здоровье и гигиена
1419
Дети дошкольного возраста
методика обучения
1180, 1183, 1186,
1192
подготовка к школе
1173
76, 1179,
1181
82, 1184
85, 1191
Дети
сироты, социальная защита
1158
Детская психология
1164
Детские энциклопедии по зоологии
1020
Детские энциклопед
ии по крепостным с
о-
оружениям белорусским
1024
Детские энциклопедии по подводным ло
д-
кам
1025
Детские энциклопедии по судам морским
1025
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;139 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Социологические исследования, практич
ские работы учащихся
1056
Социология, методология, практические р
оты учащихся
1054
55
Соя, возделывание
1566
Спектральный анализ
1503
Спина, боли, лечение
1484
Спортивная медицина
1664
Спортивная тренировка
1670
Спортивные соревнования
1435
Спортсмены, допинговый контроль
1665
Справочники
архивные фон
ды, Беларусь
1901
Всемирный антидопинговый кодекс
1669
высшие учебные заведения, Беларусь
1272
корма мин
ральные
1572
крупный рогатый скот, кормление
1572
строительство,
научно
исследовательская работа, Беларусь
1641
школа, организация и рук
оводство
1172
Справочники учебные, дидактика
1162
Средние учебные заведения специальные,
научно
исследовательская работа
1243
Стекольная промышленность, предприятия,
лабораторные работы
1625
Стоматологическая помощь неотложная
1473
Стоматологиче
ские болезни, диагностика
1488
Стоматология, физические основы
1474
Стоматология терапевтическая, практич
ские работы учащихся
1470
Страх, психология
1038
Страхование, Беларусь
1146
Строительное черчение
1653
Строительные конструкции, надежнос
ть
1642
Строительные материалы
1644
Строительные машины
1534
Строительные организации
Беларусь
1647
Минск
1623
Могилев
1634
Строительные работы, качество, управление
976
Строительство
1633
Беларусь, нормативные и руководящие
материалы
1632
научно
исследовательская работа, Бел
русь, справочники
1641
управление
976
Суда
конструкция и расчет
1540
проектирование
1540
Суда морские, энциклопедии детские
1025
Судебная психология
1118, 1122
Судоустройство
1126
Суставы, болезни
, лечение
1484
Счет устный, методика
1189
90
Счета бухгалтерского учета
1604
Тактика (военный), курсовые работы
1259,
1262
Таможенное дело, учебники и пособия
1108
Таможенные тарифы Беларуси, нормати
в-
ные и руководящие материалы
1106
Таможенные
тарифы Казахстана, нормати
в-
ные и руководящие материалы
1106
Таможенные тарифы Российской Федер
ции, нормативные и руководящие мат
риалы
1106
Тара
переработка, лабораторные работы
1626
производство, лабораторные работы
1520
Театральные фестива
ли, Минск
1659
Телефонная связь, Гомель, история
1588
Теплоизоляция
1647
Терапия, практические работы учащихся
1242
Терминальные состояния, практические р
боты учащихся
1459, 1461
Термодинамика химическая
1360
Тесты
1090, 1231
33, 1301
Техни
ка
1282
Технические измерения, точность, норм
рование, учебники и пособия
1521
Технические университеты, Минск
1253
Товароведение продовольственных товаров
1617
Толстый кишечник
болезни
диагностика
1471
лечение хирургическое
1471
Топл
иво, использование
1138
Травматология
1485, 1489
Транспорт, Беларусь
1597
Транспортные средства, испытание
1538
Трахея, хирургия, практические работы
учащихся
1459
Трудовое обучение
методические пособия
1204
успеваемость учащихся, проверка
1204
Трудовое право, практические работы уч
щихся
1131
Трудовое право Беларуси
1114
Трудовой кодекс Республики Беларусь
1132
Туризм
1095, 1099
Беловежская пуща
1276
Березинский биосферный заповедник
1278
Брестская область
1279
Гродненская
область
1279
Пинск
1277
Туристские маршруты, Брестская область
1280
Уголовно
исполнительное право
1121
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;140 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Уголовно
процессуальный кодекс Респу
б-
лики Беларусь
1123
Уголовный кодекс Республики Беларусь
1119, 1124
Удобрения комплексные, производство
1614
Удобрения фосфорные, производство
1614
Университеты информатики и радиоэле
к-
троники, Минск
1272
Университеты трудовых и социальных о
ношений, Минск
1258
Упаковочные материалы
переработка, лабораторные работы
1626
производство, лаборатор
ные работы
1520
Управление, практические работы учащихся
1096
Управление обществом
1059
Управление проектами
1633
Управленческий труд
1114
Урок, планирование
1201, 1206, 1209,
1214
15, 1218
20, 1227
28, 1234
Учебники электронные
1266
Учебно
воспитательная работа, курсовое
проектирование
1255
Учебно
воспитательная работа в высшей
школе
1271, 1273
планирование
1253
Учебно
воспитательная работа в детских
оздоровительных лагерях
1156
Учебно
воспитательная работа в детских
оздоровительных
лагерях летних
1167
Учебно
воспитательная работа в начальной
школе, планирование
1216
Учебно
воспитательная работа в школе
1168, 1199, 1225
Учителя
1171
повышение квалификации
1154
Фармакогнозия
1450
практические работы учащихся
1442
Фармако
логия, практические работы уч
щихся
1437
40
Фармация, практические работы учащихся
1443, 1449
Фермерские хозяйства, Беларусь
1547
Физика
1314
методика преподавания в школе
1222
методические пособия
1208
Физиология
практические работы учащих
ся
1403,
1414
15
учебники и пособия
1409
Физическая культура и спорт, Беларусь,
правовые основы
1668
Физическая культура лечебная
1484
Физическая культура лечебная для детей и
подростков
1448
Физическое воспитание в дошкольных у
ч-
реждениях
1188
Физкультурно
спортивная работа
1662
Филология
1673
Фильтрующие материалы
1536
Финансовое право Беларуси
1128
Финансы
информационные системы автоматиз
рованные
967
управление
1023, 1035, 1092
Фитогормоны, влияние на рост и развитие
растений
1566
Фитотерапия
1462, 1491
Фортепианная музыка китайская
1658
Французский язык
1697
Фунгициды
1550, 1553, 1555
59, 1562
Футбол в Беларуси
1667
Химическая технология
1612
процессы, математическое моделиров
ние
1613
Химия
1350
лабораторные
работы
1352, 1354
методика преподавания в школе
1231,
1235
научно
исследовательская работа
1353
Хирургия оперативная, практические раб
о-
ты учащихся
1407
08
Хлеб и хлебобулочные изделия, рецептура
1582
Хозяйственные товарищества, Беларусь
1130
Хоккей, соревнования международные
1661
Хоккей в Российской Федерации
1661
Хоккейные команды
Минск
1661
Рига
1661
Холдинг
компании, Беларусь
971
72
Холодильные установки
1516
Христианская мораль
1048
Целлюлоза щелочная, производство, уче
б-
ники и пособия
1627
28
Цементное производство
1644
Церковные песнопения
1044
Человеческий капитал, Беларусь
975
Челюстно
лицевая область, раны и травмы,
диагностика
1488
Чисел теория
1329
Численные методы
1338
Чрезвычайные ситуации
1039, 14
31
ликвидация последствий
1425
Чтение, методика обучения
1221
Швейные изделия, конструирование
1631
Шея, анатомия, практические работы уч
щихся
1407
08
Школа, организация и руководство, спр
вочники
1172
Школа общеобразовательная, Витебская
област
ь
1166
Школа сельская
1171
Школа средняя, планирование работы
1165
Школьные праздники
1168
сценарии
1238
Шок анафилактический, лечение
1458
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;141 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Щитовидная железа у детей, физиология
1412
Экологические тропы, Брестская область
1281
Экологическ
ие экскурсии
1278
Экологический мониторинг см. Мониторинг
окружающей среды
Экологическое воспитание в школе
1001,
1229
Экология
Беларусь
1291
научно
исследовательская работа
1353
Экономика
1071, 1073, 1075, 1612
Беларусь
1076
практические р
аботы учащихся
1096
Экономическая социология
1061
Экспорт, Беларусь
1146
Электрические подстанции, электрообор
дование, уход и обслуживание, конку
р-
сы межд
народные, СНГ
1507
Электрические сети, Слуцк
1509
Электрические сигналы
обработка цифров
ая, лабораторные р
боты
1511
передача по каналам связи, лаборато
р-
ные работы
951
Электрические цепи
1503
лабораторные работы
1505
переходные процессы, самостоятельная
работа учащихся вузов
1502
Электроматериаловедение, учебники и п
собия
1506
ектроника, лабораторные работы
1505
Электронные устройства
лабораторные работы
951
практические работы учащихся
1512
Электрооборудование
1526
ремонт
1508
Электротехника
курсовое проектирование
1245
лабораторные работы
1504
05
самостояте
льная работа учащихся вузов
1502
Электрохимия
1361
Эндометриоз, лечение
1491
Энергия, экономия, изучение в школе
1229
Энергосберегающая технология
1229
Беларусь, практические работы уч
щихся
1498
Энциклопедии по зоологии детские
1020
Энциклоп
едии по крепостным сооружениям
белорусским детские
1024
Энциклопедии по подводным лодкам де
ские
1025
Энциклопедии по судам морским детские
1025
Этика
1039
40
Языкознание
1673
74, 1676
78
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;143 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Возрождение
шляхетных традиций
1913
Волшебная шкатулка
1695
Вопросы германской филологии и методики
обучения иностранным языкам
1696
Ворона и Рак
1829
Всемирная история. История Беларуси
1201
2 августа
День железнодорожника!
1532
Вучэбныя праграм
ы па вучэбных прадметах
для ўстаноў агульнай сярэдняй
адукацыі з беларускай мовай навучання
і выхава
ня
1202
03
Высокоурожайные гибриды рапса 2015
2016 гг.
1564
Высшая математика. Математика
1337
Гарадзенскі соцыум. Чалавек у прасторы
горада. XV
X стст.
1914
Генерацыя нуль
987
Генетика и селекция сельскохозяйственных
культур
1546
География. Человек и мир, 2015/16 учебный
год
990
Гигиена труда
1417
Гигиенические требования к полам в ж
вотноводческих помещениях
1543
Гид первокурсни
ка
1258
Гістарычна
археалагічны зборнік
1915
Гистология
1405
06
Глупый Козел
1831
Говорим правильно. Дом и всё, что в нем
1019
Годовое планирование работы школы
1165
Гомельский филиал РУП "Белтелеком"
1588
Государственное научно
прои
зводственное
объединение "Научно
практический центр
Национальной академии наук Б
ларуси
по биоресурсам"
1286
Датчики электронных систем безопасности.
Лабораторный практикум
951
XII Международные соревнования профе
сионального мастерства персонала
эле
ктроэнергетической отрасли гос
у-
дарств
участников СНГ
1507
Деловой иностранный язык
1698
Демографический ежегодник Республики
Беларусь
1057
Детям о благоразумии
1832
Детям о вере
1848
Детям о любви
1849
Детям о любознательности
1833
зен
дудлинг. Искусство подсознательного
рисунка
1655
Дикая природа в городе
1287
Динамическая биохимия
1389
Дискретная математика, алгебра и их пр
ложения
1341
Доклады и выступления студентов
1006
Дорожная карта (концепция развития) хо
л-
динга
по производству алкогольной
продукции с управляющей компанией
открытым акционерным обществом
"Минск Кристалл"
1619
20
Дошкольникам о правилах безопасности
1180
Духу магутныя чары...
1883
Дынаміка літаратурнай нормы сучаснай б
ларускай мовы
1759
Дьяволик
1769
Единый таможенный тариф Евразийского
экономического союза
1106
Езу, прыйдзі да мяне
1021
Естественные науки
базис подготовки
специалиста для органов и подраздел
ний по чре
вычайным ситуациям
1282
Жыццё без межаў
1649
Зад
ания для подготовки к теоретическому
туру республиканской олимпиады по
учебному предмету "Трудовое обуч
ние" (о
служивающий труд)
1204
Задания и методические указания к выпо
л-
нению расчетно
проектировочных р
бот по курсу "Сопротивление матери
лов" для ст
удентов строительных сп
циальностей
1347
Задачи и примеры с числами до 100
1182
Задачи и тестовые задания по биофизике
1391
Зайкава хатка
1860
Заюшкина избушка
1834
Здравоохранение Беларуси, 2015
1426
Здравоохранение в Республике Беларус
ь
1427
Знать и уметь
1418
Зодчие нив
1548
И физики, и лирики...
1783
Из истории благородного сословия в Бел
руси и соседних государствах
1917
Из истории Зароновской школы
1166
Избирательный кодекс Республики Бел
русь
1113
Изобразитель
ное искусство
1206
Инвестиции и строительство в Республике
Беларусь
1072
Инновационное развитие и структурная п
рестройка экономики
1006
Иностранные языки, 2015/16 учебный год
991
Инструкция по тушению пожаров в эле
к-
троустановках организаций Р
еспублики
Беларусь
1428
Интеграционный подход в управлении об
ектами всемирного наследия в странах
СНГ
1651
Интеллектуальный капитал и потенциал
Республики Беларусь
975
Информационная система управления орг
низацией "Галактика ERP 8.10"
952
Инф
ормационно
аналитические материалы
по итогам 2014/2015 учебного года
1147
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;149 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Французский язык
1712
Хвілінкі чытання
1888
Химико
экологические аспекты научно
исследовательской работы
1353
Химический диктант как метод конт
роля
знаний учащихся
1235
Химия
1354
Химия, 2015/16 учебный год
1000
Хитрая Обезьяна
1842
Хрестоматия для внеклассного чтения в 1
классе
1843
Христос посреди нас
1052
Цементные сухие строительные смеси
1644
Централизованное тестирован
ие. Англи
ский язык
1713
Централизованное тестирование. Биология
1386
Централизованное тестирование. История
Беларуси
1934
Централизованное тестирование. Матем
тика
1326
Централизованное тестирование. Русский
язык
1747
Централизованное тести
рование. Физика
1344
Централизованное тестирование. Химия
1355
Цэнтралізаванае тэсціраванне. Беларуская
мова
1768
Человек, психология, экономика, право,
управление: проблемы и перспективы
1017
Что надо знать об инфекциях, передающи
ся половы
м путем
1422
Что посеяно в душе...
1855
Чытаем па
беларуску: казкі для чытання
1237
VI чемпионат мира среди юношей и юни
ров, II первенство мира среди девушек
и юниорок, IV чемпионат мира среди
национальных мужских молодежных
команд и II чемпиона
т мира среди же
ских молодежных к
манд по пожарно
спасательному спо
ту, 2
9 августа 2015 г.,
г. Гродно
1435
Экзамен для руководителя по охране труда
1088
Экологизация земледелия на территории
радиоактивного загрязнения путем в
ращивания бобовых и зер
нобобовых
культур
1568
Экологическая тропа "По парку "Высокое"
1281
Экономика и управление внешнеэконом
ческой деятельностью
1111
Экономика предприятия
1274
Электрические машины и аппараты
1505
Электротехника, автоматика и технические
средст
ва автоматизации
1504
Электротехника и электроника
1505
Электрохимия
1361
Эместо Квантум
1559
Энергетический баланс Республики Бел
русь
1510
Энзапрост
1496
Эта смешная... математика
1801
Этапы большого пути
1578
Этика
1040
гражданин своей страны
1238
Я могу читать буквы
1191
Язык и динамическая картина мира
1678
Як Кот звяроў напалохаў
1869
pARTisan
987
Perpetuum Mobile
982
Teart'15
1659
Webcom
Media
971
72
Handbook for applicants
1275
Heat pumps

1517
Integrated approach to the management of the
world heritage properties in the CIS
countries
1652
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;151 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Минск
история 1913; образование 1155; спорт
1661; хим. пром
сть 1624
Минская губерния
история 1901
Минская область
лесное хоз
во 1541; орг. пр
ва 1537;
охрана окружающей среды 1537; пед.
науки 1170
Могилевская область
социология 11
03; экономика 1103
Наблус, город, Палестина
внутрен. политика 1067; история 1067
Новополоцк
электросвязь 1590
Орша
краеведение 1031; электросвязь 1589
Оршанский повет
биогр. 1898; история 1898
Пинск
туризм 1277
Пинский район, деревня Погост
Загородски
краеведение 1890
Полоцк
воен. дело 1136; электросвязь 1590
Польша
история 1907
08
Рига, город, Латвия
спорт 1661
Российская Федерация
спорт 1661
Слоним
продукты животноводства 1578
Слуцк
электротехника 1509
СНГ
охрана памятников истории и культур
1651; электротехника 1507
Чериковский район
история 1920; краеведение 1920
Чернобыльская зона, Беларусь
здравоохранение 1425

З М Е С Т
Прадмова
Навука і веды. Арганізацыя. Інфармацыйныя тэхналогіі. Інфармацыя.
Дакуме
тацыя. Бібліятэчная справа. Установы. Публікацыі
00
Агульныя пытаннi навукi i культуры. Прапедэўтыка
01
Бiблiяграфiя і бібліяграфіі. Каталогi
11
02
Бiблiятэчная справа. Бiблiятэказнаўства
13
08
Выданнi змешанага зместу. Зборнiкi
13
087.5
Выданні для
моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура. Кнігі для самых маленькіх.
Кніжкі з малюнкамі
15
Фiласофiя. Псiхалогiя
16
Рэлiгiя. Багаслоўе
17
Грамадскія навукі. Статыстыка. Палітыка. Эканоміка. Гандаль.
Права. Дзя
жава. Ваенная справа. Сацыяльнае забеспячэ
нне.
Страхаванне. Ад
кацыя. Фальклор
18
30
Тэорыя, метадалогія і метады грамадскіх навук у цэлым. Сацы
графія
18
314
Дэмаграфiя. Вывучэнне народанасельніцтва
19
316
Сацыялогiя
19
32
Палiтыка
19
33
Эканоміка. Народная гаспадарка. Эк
намічныя навукі
20
34
рава. Юрыдычныя навукi
25
35
Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. Ваеннае майстэрства. Ваенныя навукі
27
36
Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей. Сацыяльнае
забеспячэнне. Сацыяльная дапамога. Забеспячэнне жыллём. Страх
ванне
29
37
Выхаванне. Навучанне. Адукацыя
29
Матэматыка
прыродазнаўчыя
навук
44
51
Матэматыка
45
52
Астраномiя. Астрафiзiка. Даследаванне касмiчнай прасторы. Ге
дэзiя
50
53
Фiзiка
51
54
Хiмiя. Крышталяграфiя. Мiнералогiя
51
55
Навукі аб Зямлі. Геалагічныя навукі
54
57
Бiялагiчныя навукi ў цэлым
54
58
Батанiка
57
59
Заалогiя
58
Прыкладныя навукi. Медыцына. Тэхналогія
58
60
Біятэхналогія
58
61
Медыцынскія навукі
58
62
Iнжынерная справа. Тэхнiка ў цэлым
70
63
Сельская гаспадарка. Лясная гаспадарка. Паляванне. Рыбн
ая га
падарка
77
64
Хатняя гаспадарка. Дамаводства. Камунальна
бытавая гасп
дарка
82
65
Кiраванне прадпрыемствамi. Арганiзацыя вытворчасцi, гандлю i транспарту
82
654
Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплу
тацыя)
82
655
Паліграфічна
я прамысловасць. Выдавецкая справа. Кніжны гандаль
83
656
Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая с
вязь
83
657
Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік
84
658
Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў
85
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.2;H 4;.75; 39;.92;&#x 56.;փ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.2;H 4;.75; 39;.92;&#x 56.;փ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;155 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;66
Хiмiчная тэхналогiя. Хiмiчна
я прамысловасць. Харчовая прамысловасць.
Мет
лургія. Роднасныя галiны
85
67/68
Розныя галiны прамысловасцi i рамёств
ладная механіка
87
69
Будаўніцтва
Будаўнічыя
матэрыялы
Будаўніча
мантажныя работы
88
Мастацтва. Забавы. Відовішчы. Спорт
90
Мо
ва. Мовазнаўства. Лінгвістыка. Лiтаратура
93
80
Агульныя пытанні лінгвістыкі, літаратуры і філалогіі
93
81
Мовазнаўства і м
вы. Лінгвістыка
94
82
Літаратура. Літаратуразнаўства
103
Геаграфія. Біяграфіі. Гісторыя
114
902/904
Археалогiя. Перадгiсторыя. Кул
ьтурныя рэшткi гістарычных часоў
114
908
Краязнаўства
114
91
Геаграфія. Геаграфічныя даследаванні Зямлі і асобных краін. Падарожжы.
Рэгіянальная геаграфія
114
929
Бiяграфiчныя i падобныя даследаваннi
115
93/94
Гiсторыя
115
мянны паказальнiк
120
Прадметн
ы паказальнiк
131
Паказальнiк загалоўкаў
142
Геаграфічны паказальнiк
150
Паказальнiк серый
152
Паказальнiк моў (акрамя беларускай i рускай),
на якiх надрукаваны кнігі
153
Паказальнiк памылковых ISBN
153
Нумарацыйны п
аказальнiк
бібліяграфічных запіса
ў на выданні,
якія паступілі са спазненнем
153
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 62.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 62.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;6 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;The bibliographic records for books and brochures include:
number of bibliographic record;
heading of bibliographic record;
bibliographic description;
number of government registration under
which the edition is registered at the
National
Book
Chamber
of Belarus
(consists of last digits of a year and stock number, for example:
5-100]);
inde
of the Universal Decimal Classification.
Each issue of the "Chronicle of Books" is furnished with aux
iliary indexes:
name index;
subject index;
titles
index;
geographic index;
series index;
index of the languages (except Belarusian and Russian) in which the books are published;
index of erroneous ISBN;
numerical index of bibliographic records to foreign p
ublications issued with participation of
Belarusian publishers;
numerical index of bibliographic records for the books entered the National Book
Chamber
of Belarus being late two years or more.
Name Index involves names of authors, compilers, editors, tran
slators, authors of handling,
prefaces and postfaces, painters, commentators and other persons participated in creation of works,
and numbers of corresponding bibliographic record. The authors having similar surnames and i
n-
tials are combined in one rubric
. The numbers related to names of the persons included in the bibl
graphy by feature of a personnel, are to be taken in round brackets.
Subject Index reveals the edition contents. It consists of alphabetic list of subject rubrics and
numbers of correspo
nding bibliographic records. Such index does not reflect the contents of ed
tions in many themes, textbooks for schools of general education, works of literature, editions in
foreign languages and other editions.
Titles Index involves the alphabetic list o
f titles of editions (except the editions described u
der
the heading).
Geographic Index involves the names of physical
geographic objects, political
administrative
and administrative and territorial areas and other geographical objects, which are mentione
d in bi
b-
liographic records. The thematic sub
rubrics are formulated on the basis of the rubrics of the Un

1190.
Упражнения для тренировки навыков счета от 0 до 20
: [для дошкольного и
младшего школьного возраста / составитель Пушков Александр Евгеньевич].
Минск :
тера Гранд
: Кузьма, 2015.
16 с. ; 21 см.
(Серия "Твоя первая пропись").
На 4
й с.
обложки: 6+.
15000 экз.
ISBN 978
985
7139
06
4 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
579
035
9 (Кузьма).
[15
7070].
УДК 373.2/.3.016:511
028.31
1191.
Я могу читать буквы
: англ
ийский алфавит : [с наклейками].
Минск : Юн
ПрессМаркет, 2015.
32 с., [2] л. наклеек : цв. ил. ; 26 см.
(Я могу).
Перед выпускн
ми
данными заглавие: Я могу читать буквы. Английский алфавит.
На 4
й с. обложки: 3+.
5000 экз.
ISBN 978
985
578
19
7.
[15
6744].
УДК 373.2.016:811.111
1192.
Яцкевич, Е. С.
Учусь писать и считать : пособие для дошкольников и учащихся
го класса учреждений общего среднего образования с русским и белорусским языками
обучения / Е. С. Яцк
вич.
е изд.
Минск : Н
овое знание, 2015.
45 с. : ил. ; 24 см.
6000 экз.
ISBN 978
985
475
775
9.
[15
7308].
УДК 373.2/.3.016:[003+511]
028.31
1193.
Яцкевич, Е. С.
Я считаю : пособие для дошкольников и учащихся 1
го класса
учреждений общего среднего образ
вания с русск
им и белорусским языками обучения /
Е. С. Яцкевич.
е изд.
Минск : Новое знание, 2015.
47 с. : ил. ; 24 см.
6000 экз.
ISBN 978
985
475
776
6.
[15
7152].
УДК 373.2/.3.016:511
028.31
373.3/.5 Пачатковая школа. Сярэдняя школа
1194.
Арефьева, И
. Г.
Контрольные работы по математике : 5
11
е классы : пособие для
учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками
обучения / И. Г. Арефьева, Т. А. Адамович.
е изд., исправленное.
Минск : Народная
вета, 2015.
261,
[2] с. : ил. ; 20 см.
Библиография: с. 261
262 (25 назв.).
2000 экз.
ISBN 978
985
03
2459
7.
[15
7059].
УДК 373.5.016:51
1195.
Байдакова, Н. В.
Всемирная история Нового времени : XIX
начало XX вв. :
й класс : дидактические карточки
задания :
пособие для учителей учреждений общего сре
д-
него образования с белорусским и русским языками обучения / Н. В. Байдакова, В. С. Кош
лев.
Минск : Аверсэв, 2015.
239, [1] с. : ил., схемы ; 20 см.
(Дидактические матери
лы).
Перед выпускными данн
ми заг
лавие: Всемирная история Нового времени: XIX
начало
XX вв.
Библиография: с. 237
238 (18 назв.).
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1857
3.
[15
7022].
УДК 373.5.016:94(100)"18/19"
1196.
Байдакова, Н. В.
Всемирная история Нового времени : XVI
XVIII вв. :
й класс :
дидактические карточки
задания : пособие для учителей учреждений общего среднего образ
вания
с белорусским и русским языками обучения / Н. В. Байдакова, В. С. Кошелев.
Минск : Аверсэв, 2015.
320 с. : ил., схемы ; 20 см.
(Дидактические мат
ериалы).
Библиография: с. 318
319 (18 назв.).
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1530
5.
[15
6780].
УДК 373.5.016:94(100)"15/17"
1197.
Беларуская мова і літаратура
: 10
11
я класы : прыкладнае каляндарна
тэматычнае
план
ванне : дапаможнік для настаўнікаў
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі : [2015/2016
навучальны год / Зелянко В. У. і інш.] ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бел
русь.
Мінск :
Нацыянальны інстытут адукацыі : Аверсэв, 2015.
144 с. ; 20 см.
(Бібліятэка н
стаўніка).
Аўтары паказаны на а
двар
це тытульнага л. Аўтары таксама: Міхнёнак С. С., Пінголь І. А.,
Целяпун Н. У.
Бібліяграфія: с. 143 (15 назв.), бібліяграфія ў тэксце.
3100 экз.
ISBN 978
985
559
524
4 (Нацыянальны інстытут адукацыі).
ISBN 978
985
19
1748
4
(Аверсэв).
[15
703
5].
УДК 373.5.016:[811.161.3+821.161.3.09]
1198.
Бушуева, Э. В.
Английский язык в 11 классе : учебно
методическое пособие для
учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками
обучения : (с электронным приложением) / Э. В. Б
ушуева.
Минск : Вышэйшая школа,
2015.
236, [1] с. : схемы + 1 электронно
оптический диск (CD
ROM) ; 20 см.
Обложка на
английском языке.
2564 экз.
ISBN 978
985
06
2593
9.
ISBN 978
985
06
2594
6
(отд. изд.).
ISBN 978
985
06
2595
3 (CD
ROM).
15
6937].
УДК 373.5.016:811.111

1199.
В школу с медиа: разработки и сценарии занятий, уроков, мероприятий
/
[составители: Валентина Кашуба и др.].
Минск : МОИРО, 2015.
78 с. : ил. ; 21 см.
Составители также: Кудейко М., Парахня Е., Ходасевич В., Шу
мак Е.
500 экз.
ISBN 978
985
7036
77
6.
[15
7366].
УДК 373.3/.5.015.311
1200.
Валаханович, Т. В.
Дидактические материалы по геометрии : 7
й класс : пособие
для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения / Т. В. В
лаха
нович,
В. В. Шлыков.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
112 с. : ил. ; 20 см.
(Дидактические материалы).
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1860
3.
[15
7089].
УДК 373.5.016:514
1201.
Всемирная история. История Беларуси
е классы : примерное календ
арно
тематическое планирование : пособие для учителей учреждений общего среднего образов
ния :
[2015/2016 учебный год / Краснова М. А. и др.] ; Министерство образования Республ
ки
ларусь.
Минск : Национальный институт образования : Аверсэв, 2015.
8 с. ; 20 см.
(Библиотека учителя).
Часть текста на белорусском языке.
Авторы указаны на об
роте
титульного л. Авторы также: Воронович В. М., Ганущенко Н. Н., Кудрявцева С. А.
Библи
графия в тексте.
3500 экз.
ISBN 978
559
4 (Национальны
й институт образов
ния).
ISBN 978
985
19
1868
9 (Аве
сэв).
[15
7025].
УДК 373.5.016:94(100+476)
1202.
Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй
адукацыі з беларускай мовай н
вучання і выхавання
шы клас / Міністэрства а
дукацыі
Рэспублікі Бел
русь.
Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015.
134, [2] с. ; 20 см.
Частка тэксту на ру
кай мове.
Бібліяграфія ў канцы праграм.
3300 экз.
ISBN 978
985
559
511
4.
[15
6882].
УДК 373.3.091.214
1203.
Вучэбныя праграм
ы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй
адукацыі з беларускай мовай н
вучання і выхавання
: 10
ты клас : (павышаны ўзровень) /
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі,
2015.
238, [1] с. ; 20 см.
Частка тэксту на рускай мове.
Бібліяграфія ў канцы праграм.
3000 экз.
ISBN 978
985
559
517
6.
[15
6881].
УДК 373.5.091.214
1204.
Задания для подготовки к теоретическому туру республиканской олимпиады по
учебному предмету "Трудовое обучение" (обсл
уживающий труд)
й класс / Управл
ние
образования Могилевского областного исполнительного комитета, Учреждение образ
вания
"Могилевский государственный областной институт развития образования" ; [сост
вители:
Л. А. Якубенок, Н. Н. Крут
левич].
Могилев
: МгГОИРО, 2015.
74 с. : ил. ; 20 см.
26 экз.
ISBN 978
985
7141
02
9.
[15
7385].
УДК 373.5.016:62
027.22
1205.
Іванова, А. М.
Рознаўзроўневы дыдактычны матэрыял па беларускай мове :
ці клас / А. М. Іванова, А. М. Карасевіч.
Мазыр : Образов
ательная компания "Содейс
вие",
2015.
171, [1] с. : іл., схемы ; 15х21 см.
Бібліяграфія: с. 172 (5 назв.).
1000 экз.
ISBN 978
985
573
147
5.
[15
6862].
УДК 373.3.016:811.161.3
1206.
Изобразительное искусство
е классы : примерное календарн
тематическое
планирование : пособие для уч
телей учреждений общего среднего образования : [2015/2016
учебный год / М. А. Шкуратова и др.] ; Министерство образов
ния Республики Беларусь.
Минск : Национальный институт образования : Аверсэв, 2015.
104 с
. ; 20 см.
(Библи
о-
тека учителя).
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Волкова И. Г.,
Любимова Ю. С., Ткач Е. В.
Библи
графия в тексте.
3100 экз.
ISBN 978
985
559
2 (Национальный институт образования).
ISBN 978
(Аверсэв).
[15
7024].
УДК 373.3/.5.016:73/76
1207.
Информационно
коммуникационные технологии в деятельности классного
руководителя
: сборник материалов из опыта работы с электронным приложением / Упра
в-
ление образования Гродненского облисполкома, Госуд
арственное учр
ждение образования
"Гродненский областной и
ститут развития образования" ; [составитель: Ю. Н. Мысливец].
Гродно : ГрОИРО, 2015.
94 с. : ил. ; 21 см + 1 электронно
оптический диск (DVD
R).
Библиография в конце материалов.
140 экз.
[15
6688].
УДК 373.5.015.31
1208.
Исаченкова, Л. А.
Физика в 8 классе : учебно
методическое пособие для учителей
учреждений общего среднего о
разования с русским языком обучения / Л. А. Исаченкова,

А. А. Луцевич.
Минск : Аверсэв, 2015.
445, [1] с. :
ил. ; 20 см.
(Библиотека учителя).
Библиография: с. 442 (12 назв.).
2100 экз.
ISBN 978
985
19
1495
7.
[15
7260].
УДК 373.5.016:53
1209.
Канашевич, Т. Н.
Математика : 3
е классы : путешествие в страну Занимател
ной
математики : пособие для уч
ителей учреждений общего среднего образования с бел
русским
и русским языками обучения / Т. Н. Канашевич ; Национальный институт образов
ния.
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
96 с. : ил. ; 20 см.
(Факультативные занятия).
Библи
графия: с. 94
95.
1100 экз.
ISBN 978
985
19
1877
1.
[15
6445].
УДК 373.3.016:51
1210.
Канашевич, Т. Н.
Математика : 3
й класс : контрольные и проверочные работы :
пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским языком обучения /
Т. Н. Канашевич
; Национальный институт образования.
е изд.
Минск : Аверсэв,
2015.
93 с. : ил. ; 20 см.
(Контрольно
измерительные материалы).
3100 экз.
ISBN 978
985
19
1850
4.
[15
6446].
УДК 373.3.016:51
1211.
Красницкая, А. В.
Словарные слова : [учебно
методическое пособие] : 2
й класс /
Анна Красницкая.
Минск : Попурри, 2015.
48 с. : ил. ; 15х21 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2477
4.
[15
6878].
УДК 373.3.016:811.161.1
1212.
Красницкая, А. В.
Словарные слова : [учебно
методическое пособие] :
й класс /
Анна Красницкая.
Минск : Попурри, 2015.
56 с. : ил. ; 15х21 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2671
6.
[15
6879].
УДК 373.3.016:811.161.1
1213.
Красницкая, А. В.
Словарные слова : [учебно
методическое пособие] : 4
й класс /
Анна Красницк
ая.
Минск : Попурри, 2015.
56 с. : ил. ; 15х21 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2673
0.
[15
6880].
УДК 373.3.016:811.161.1
1214.
Краснова, М. А.
Всемирная история. История Беларуси : 10
й класс : примерное
календарно
тематическое планирование : по
собие для учителей учреждений общего средн
го
образования : [2015/2016 учебный год / Краснова Марина Алексеевна, Кудрявцева Све
лана
Анатольевна] ; Министерство образования Республики Беларусь.
Минск : Наци
нальный
институт образования : Аверсэв, 2015.
144 с. ; 20 см.
(Библиотека учителя).
Часть
текста на белорусском языке.
Библи
графия в тексте.
1100 экз.
ISBN 978
554
(Национальный институт образования).
ISBN 978
985
1869
6 (Аверсэв).
[15
7027].
УДК 373.5.016:94(100+476)
12
15.
Краснова, М. А.
Всемирная история. История Беларуси : 11
й класс : примерное
календарно
тематическое планирование : пособие для учителей учреждений общего средн
го
образования : [2015/2016 учебный год / Краснова Марина Алексеевна, Кудрявцева Све
лана
натольевна, Ганущенко Надежда Николаевна] ; Министерство образования Республ
ки
Беларусь.
Минск : Наци
нальный институт образования : Аверсэв, 2015.
21 с. ; 20 см.
(Библиотека учителя).
Часть текста на белорусском языке.
Библиография в те
сте.
2100 экз.
ISBN 978
985
559
555
8 (Н
циональный институт образования).
ISBN 978
985
19
1870
2 (Аверсэв).
[15
7029].
УДК 373.5.016:94(100+476)
1216.
Курбеко, И. В.
Организация работы воспитателя группы продленного дня :
е классы / И. В. Курбеко
, Н. В. Коктыш.
Мозырь : Образовательная компания
"Содейс
вие", 2015.
299, [1] с. : ил., схемы ; 20 см.
Библиография: с. 299
300 (33 назв.).
Гло
сарий: с. 297
298.
1000 экз.
ISBN 978
985
573
145
1.
[15
6861].
УДК 373.3.091.2
1217.
Математич
еская радуга
: 1
й класс : учебно
методическое пособие для учителей
учреждений общего среднего о
разования с русским языком обучения / [С. И. Гин и др.].
е изд.
Минск : Аверсэв, 2015.
144 с. : ил. ; 20 см + 1 кн. (111 с., включая обло
ку :
все ил.)
(Факультативные занятия).
Заглавие приложения: Факультативные зан
тия.
Математическая радуга. 1
й класс.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы
также: Адамович О. Р., Войтова Ю. К., Никишаева Е. А., Сидоренко В. А.
Библиография:
с. 141
14
2.
1500 экз.
ISBN 978
985
19
1849
8.
[15
6563].
УДК 373.3.016:51
1218.
Начальная школа
й класс : примерное календарно
тематическое планиров
ние :
пособие для учителей учрежд
ний общего среднего образования с русским языком обучения :
[2015/2016
учебный год / О. И. Тиринова и др.] ; Министерство образования Республики
ларусь.
Минск : Национальный институт образования : Аверсэв, 2015.
156, [1] с. ;

29 см.
(Библиотека учителя).
Часть текста на белорусском языке.
Авторы указаны
на оборо
те титульного л. Авторы также: Антонова Н. В., Вдовиченко В. М., Гадза
ва С. В.,
Журба А. Ф., Канашевич Т. Н., Ковальчук Т. А., Муравьева Г. Л., Николаева В. В., Одновол Л. А.,
Урбан М. А., Чеботаревская Т. М., Юрченко Н. А.
Библиография в тексте.
2100
экз.
ISBN 978
985
559
535
0 (Национальный институт образ
вания).
ISBN 978
985
19
1759
0
(Аверсэв).
[15
6673].
УДК 373.3.091.214
1219.
Начальная школа
й класс : примерное календарно
тематическое планиров
ние :
пособие для учителей учрежд
ний об
щего среднего образования с русским языком обучения :
[2015/2016 учебный год / М. Б. Антипова и др.] ; Министерство образования Республики
ларусь.
Минск : Национальный институт образования : Аверсэв, 2015.
176 с. ; 20 см.
(Библиотека учителя).
сть текста на белорусском языке.
Авторы указаны на об
о-
роте титульного л. Авторы также: Антонова Н. В., Вдовиченко В. М., Верниковская А. В.,
Вор
паева В. С., Голяш Г. О., Грабчикова Е. С., Ковальчук Т. А., Куцанова Т. С., Николаева В. В.,
Свириденко О. И
., Урбан Е. А., Чеботаревская Т. М., Юрченко Н. А.
Библиография: с. 176
(11 назв.), библиография в тексте.
3800 экз.
ISBN 978
985
559
536
7 (Национал
ный
институт образования).
ISBN 978
985
19
1760
6 (Аверсэв).
[15
6439].
УДК 373.3.091.214
1220
Начальная школа
й класс : примерное календарно
тематическое планиров
ние :
пособие для учителей учрежд
ний общего среднего образования с русским языком обучения :
[2015/2016 учебный год / Е. С. Грабчикова и др.] ; Министерс
во образования Республики
Беларусь.
Минск : Национальный институт образования : Аверсэв, 2015.
183, [2] с. ;
20 см.
(Библиотека учителя).
Часть текста на белорусском языке.
Авт
ры указаны
на обороте титульного л. Авторы также: Воропаева В. С., Голяш Г. О., Куцанова Т. С.
, Ле
в-
кина Л. Ф., Муравьева Г. Л., Николаева В. В., Панов С. В., Урбан М. А., Чеботаре
ская Т. М.,
Юрченко Н. А.
Библиография: с. 184 (8 назв.), библиография в тексте.
3800 экз.
ISBN 978
985
559
538
1 (Национальный институт образования).
ISBN 978
98
19
1762
0
(Аверсэв).
[15
6438].
УДК 373.3.091.214
1221.
Нерад, Е. Е.
Почитай, подумай, угадай : пособие для формирования навыка чтения /
Е. Е. Нерад.
е изд.
зырь : Образовательная компания "Содействие", 2015.
123, [1] с. : ил. ; 29 см.
блиография: с. 124 (18 назв.).
1000 экз.
ISBN 978
985
573
136
9.
[15
7231].
УДК 373.3.016:003
028.31
1222.
О современном кабинете физики
/ Государственное учреждение образования
"Минский областной институт разв
тия образования" ; [составители: З. П
. Федорович и др.].
Минск : МОИРО, 2015.
43 с. : ил. ; 20 см.
(Серия "В помощь учителю").
Состав
тели также: Волынец И. Е., Мороз Е. Г., Якубовский А. В.
Библиография: с. 22 (7 назв.).
200 экз.
ISBN 978
985
7036
79
0.
[15
7364].
УДК 373.5
.016:53
1223.
Основы православной культуры
: учебная программа факультативных занятий для
х классов учреждений общего среднего образования / [А. В. Бройко и др. ; под редакц
ей
А. В. Бройко, И. М. Стремок].
Минск : Адукацыя і вых
ванне, 2015.
35, [
1] с. ; 29 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Лаврецкий Г. А., Ник
лаева Т. О.,
Суханова А. М., Писаренко В. И., Финькевич Л. В., Чечет В. В.
Библиогр
фия: с. 32
35.
200 экз.
ISBN 978
985
471
813
2.
[15
6774].
УДК 373.3.0
16:271.2
1224.
Пачатковая школа
шы клас : прыкладнае каляндарна
тэматычнае планаванне :
дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай нав
чання : [2015/2016 навучальны год / В. І. Цірынава і інш.] ; Міністэрства адука
цыі Рэспублікі
Беларусь.
Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі : Аверсэв, 2015.
141 с. ; 29 см.
(Бібліятэка настаўніка).
Частка тэксту на рускай мове.
Аўтары паказаны на адвароце
тытульнага л. Аўтары таксама: Анціпава М. Б., Гадзаава С. В., Журба
А. Ф., Кавальчук Т. А.,
Канашэвіч Т. М., Мураўёва Г. Л., Н
ронская І. М., Нікалаева В. У., Удавічэнка В. М., Урбан М. А.,
Чабатарэўская Т. М., Юрчанка Н. А.
Бібліяграфія ў тэксце.
1100 экз.
ISBN 978
985
8 (Нацыянальны інстытут адукацыі).
SBN 978
7 (Аверсэв).
[15
6778].
УДК 373.3.091.214
1225.
Перевозный, А. В.
Развитие дифференционных процессов в школьном образов
нии /
А. В. Перевозный.
Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
224 с. ; 21 см.
Библиография:
с. 193
223 (469 назв.).
99 экз.
ISBN 978
985
7133
34
5.
[15
6845].
УДК 373.3/.5.02

1226.
Работаем и учимся вместе с Google
/ Государственное учреждение образования
"Минский областной институт ра
вития образования" ; [составители: Н. Ю. Кульчицкая,
И. В. Рощина, А. А. Яроц
кий].
Минск : МОИРО, 2015.
62, [2] с. : ил. ; 29 см.
(Серия
"В помощь учителю").
150 экз.
ISBN 978
985
7036
78
3.
[15
7355].
УДК 373.5.016:004.738.5
1227.
Русский язык и литература
: 5
е классы : примерное календарно
тематическое
планирован
ие : пособие для уч
телей учреждений общего среднего образования : [2015/2016
учебный год / Л. А. Мурина и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь.
Минск : Национальный институт образования : Аверсэв, 2015.
112 с. ; 20 см.
(Библи
о-
тека учи
ля).
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Анищенко И. М.,
Волосюк О. И., Долбик Е. Е., Юстинская Г. М.
Библиография в тексте.
3500 экз.
ISBN 978
985
559
545
9 (Национальный институт образ
вания).
ISBN 978
985
19
1769
9
(Аверсэв
).
[15
7031].
УДК 373.5.016:[811.161.1+821.161.1.09]
1228.
Русский язык и литература
: 10
11
е классы : примерное календарно
тематическое
планирование : пособие для учителей учреждений общего среднего образов
ния : [2015/2016
учебный год / Л. А. Мурина
и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь.
Минск : Национальный институт образования : Аверсэв, 2015.
124 с. ; 20 см.
(Библи
о-
тека учителя).
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Во
кович Т. А.,
Долбик Е. Е., Жадейко Ж.
Ф., Кушнер
ва Л. А., Литвинко Ф. М., Сидоренко Р. С., Темушева Е. А.
Библиография в тексте.
3100 экз.
ISBN 978
985
559
547
3 (Национальный инст
тут
образования).
ISBN 978
985
19
1771
2 (Аверсэв).
[15
7032].
УДК 373.5.016:[811.161.1+821.161.1.09
1229.
Сбережем климат с помощью простых энергетических решений
: сборник
работ участников республиканского конкурса "Энергия и среда обитания" / Министерство
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Республиканский центр экол
гии
и краев
едения" ; [сост
витель: М. В. Гершман].
Минск : Витпостер, 2015.
183 с. : ил. ;
30 см.
Часть текста на белорусском языке.
Библиография в тексте.
935 экз.
ISBN 978
985
7105
32
8.
[15
7219].
УДК 373.3.016:[620.9+502.17](082)
1230.
Сборник кон
трольных работ по математике за период обучения на I ступени
общего среднего образования
: пособие для учителей учреждений общего среднего образ
о-
вания с русским языком обучения / [Л. А. Довнар и др.] ; Министерство образования
Республики Беларусь.
е из
д.
Минск : Национальный институт образования : Аверсэв,
2015.
576 с. : ил. ; 20 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также:
Запекина В. С., Канашевич Т. Н., Клименкова М. М., Ковалевская Н. Л., Недвецкая Т. В.,
Поповская Е. Л., Раднено
к Л. Ф., Федоров И. В., Шеститко И. В.
3100 экз.
ISBN 978
985
559
528
2 (Национальный институт образования).
ISBN 978
985
19
1754
5 (Аверсэв).
[15
6763].
УДК 373.3.016:51
1231.
Сборник тестов. Биология 5
11 класс. Химия 8
11 класс
: в рамках прое
кта
"Инфоурок" / [редактор
составитель Игорь Жаборовский].
Минск : Витпостер, 2015.
517, [1] с. : ил. ; 21 см.
Заглавие корешка: Сборник тестов: биология, химия.
80 экз.
ISBN 978
985
7105
17
5.
[15
6817].
УДК 373.5.016:[57+54]
1232.
Сборник т
естов. История 5
11 класс. География 5
11 класс. Обществоведение
11 класс
: в рамках проекта "Инфоурок" / [редактор
составитель Игорь Жаборовский].
Минск : Витпостер, 2015.
551, [1] с. : ил. ; 21 см.
Заглавие корешка: Сборник тестов:
история, геогр
афия, обществоведение.
90 экз.
ISBN 978
985
7105
20
5.
[15
6819].
УДК 373.5.016:[94+91+3]
1233.
Сборник тестов. Математика 5
11 класс
: в рамках проекта "Инфоурок" /
[редактор
составитель Игорь Жаборо
ский].
Минск : Витпостер, 2015.
661, [1] с
. : ил. ;
21 см.
Заглавие корешка: Сборник тестов: математика.
150 экз.
ISBN 978
985
7105
26
7.
[15
6815].
УДК 373.5.016:51
1234.
Тупик, Е. Н.
Тематические разработки уроков по русскому языку
1 : 2
й класс /
Е. Н. Тупик.
е изд.
Мозырь : Об
разовательная компания "Содействие", 2015.
211,
[1] с. : ил. ; 20 см.
Библиография: с. 211
212 (6 назв.).
300 экз.
ISBN 978
985
573
150
5.
[15
6858].
УДК 373.3.016:811.161.1

1235.
Химический диктант как метод контроля знаний учащихся
/ [состави
тель
С. С. Мелеховец].
Минск : Красико
Принт, 2015.
127 с. ; 20 см.
(Педагогическая
мастерская).
На обложке: письменная форма контроля знаний, усиление мотивации
изучения предмета.
На обложке: 0+.
900 экз.
ISBN 978
985
405
819
1.
[15
6721].
УДК 373.5.016:54
1236.
Чеботаревская, Т. М.
Проверочные и контрольные работы по математике :
й класс : пособие для учителей учреждений общего среднего образования с русским яз
ком
обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондар
ева.
Минск : Наро
д-
ная асвета, 2015

24 см.
ISBN 978
985
03
2449
8.
Ч. 1.
2015.
78, [1] с. : ил.
2000 экз.
ISBN 978
985
03
2448
1.
[15
6475].
УДК 373.3.016:51
1237.
Чытаем па
беларуску: казкі для чытання
: практычныя матэрыялы / Мініс
тэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. П. М. Маш
рава, Кафедра
дашкольнай і пачатковай адукацыі ; [складальнікі: А. У. Даніч, Н. К. Архіпава, А. У. Аля
к-
сеева].
е выд.
Віцебск : ВДУ, 2015.
42 с. : іл. ; 29 см.
Час
ка тэксту паралельна на
белар
скай і рускай мовах.
50 экз.
[15
7193].
УДК 373.3.016:821.161.3.09
1238.
Я
гражданин своей страны
/ [редактор
составитель Л. И. Жук].
Минск : Крас
Принт, 2015.
126 с. : ил. ; 20 см.
(Праздник в школе).
На о
бложке: 0+.
На коре
ке:
вып. 10/2015.
2700 экз.
ISBN 978
985
405
825
2.
[15
6940].
УДК 373.3/.5.091.33
027.22:[793:172.15](476)
1239.
Язерская, С. А.
Беларуская мова і літаратура : 5
я класы : прыкладнае каля
дарна
тэматычнае планаванне : дапам
ожнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй ад
кацыі :
[2015/2016 навучальны год / Язерская Святлана Анатольеўна, Цітова Людміла Ка
станцінаўна] ;
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі :
Аверсэв, 2015.
142
с. ; 20 см.
(Бібліятэка настаўніка).
Бібліяграфія: с. 141
142,
бібліяграфія ў тэксце.
3400 экз.
ISBN 978
985
559
521
3 (Нацыянальны інстытут
адукацыі).
ISBN 978
985
19
1745
3 (Аверсэв).
[15
7033].
УДК 373.5.016:[811.161.3+821.161.3.09]
1240.
Ящембская
Колеса, И. В.
Путеводитель по изобразительному искусству: "Дево
ка с
куклой" художника Василия Андреевича Тропинина : пособие для учителей учреждений
общего среднего образования / И. В. Ящембская
Колеса ; [художник А. Н. Метелева].
Минск : Инс
титут социальных образовательных технологий, 2015.
11 с. : ил. ; 22 см.
(Искусство слышать, видеть, знать).
Библиография: с. 7 (7 назв.).
1000 экз.
ISBN 978
985
90360
6.
[15
6876].
УДК 373.5.016:75
Гл. таксама № 1178, 1189
90, 1192
93
376 А
дукацыя, навучанне і падрыхтоўка спецыяльных груп асоб.
Спецыяльныя школы
1241.
Коврова, Е. М.
Волшебные истории простого карандашика : арт
альбом для детей
младшего школьного возраста / Е. М. Коврова, Л. Е. Фролова, Е. З. Зданевич ; [художник
Елена Зданев
ич] ; Общественное объединение "Здоровый выбор".
Минск : В.И.З.А.
ГРУПП, 2015.
115 с. : ил. ; 20 см.
Издано в рамках проекта "Через ответственность
семьи к снижению социального сиротства".
На обложке авторы не указаны.
Библи
о-
графия: с. 115 (11 на
зв.).
1000 экз.
ISBN 978
985
6834
66
3.
[15
6794].
УДК 376.015.31:741.02
056.313
053.5
377 Прафесійная адукацыя. Тэхнічныя школы.
Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы
1242.
Карпович, А. И.
Терапия. Учебная практика : пособие для учащихся учреждений
образования, реализующих образ
вательные программы среднего специального образования по
специальности "Лечебное дело" / А. И. Карпович, О. В. Маршалко.
е изд., стереоти
ное.
Минск : РИПО, 2015.
71 с. : схемы ; 20 см.
Библиография: с. 69 (9 назв.)
400 экз.
ISBN 978
985
503
495
8.
[15
6848].
УДК 377.147.091.313:616
085(075.32)
1243.
Печеня, Л. Д.
Организация экспериментальной и инновационной деятельности в
учреждениях профессионально
технического и среднего специального образования : мет
о-
ди
ческие рекоме
дации / Л. Д. Печеня, М. В. Бондарь.
е изд., стереотипное.
Минск :

РИПО, 2015.
59, [1] с. ; 20 см.
Библиография: с. 24
26 (28 назв.).
Краткий словарь
терминов: с. 22
23.
50 экз.
ISBN 978
985
503
503
0.
[15
6857].
УДК 377:0
01.895(083.132)
1244.
Планирование и учет производственного обучения в учреждениях професси
о-
нально
технического образов
ния
: методические рекомендации / [составители: М. В. Ильин
и др.].
е изд., стереотипное.
Минск : РИПО, 2015.
42 с. ; 20 см.
оставители
также: Булько Н. С., К
лицкий Э. М., Лагутина З. И., Левкович Н. Ф.
Библиография: с. 28
(15 назв.).
50 экз.
ISBN 978
985
503
504
7.
[15
6855].
УДК 377.36.09:[377.091.214+658.532](083.132)
1245.
Теоретические основы электротехники
: уче
бно
методическое пособие по ку
р-
совому проектированию для учащихся специальностей 2
39 02 32 "Проектирование и прои
водство РЭС", 2
39 02 31 "Техническая эксплуатация РЭС", 2
40 02 02 "Электронные вычисл
тельные
средства", 2
41 01 31 "Микроэлектроника" / Ми
нистерство образования Респу
лики
Беларусь, Минский государственный высший радиотехнический колледж ; [составит
ли:
О. О. Щербакова
Шаблова, Л. Н. Гили
кая].
Минск : МГВРК, 2015.
51 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 49
50 (14 назв.).
120 экз.
SBN 978
985
526
255
9.
[15
7383].
УДК 377.091.313:621.3.01(075.32)
1246.
Философско
педагогические проблемы непрерывного образования
: сборник
научных статей, 14
15 мая 2015 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Могиле
ский
государственный
университет им. А. А. Кулешова ; [редакционный совет: М. И. Ви
невский и др.].
Могилев : МгГУ, 2015.
416, [1] с. : схемы ; 20 см.
Часть текста на б
лорусском языке.
Библиогр
фия в конце научных статей.
130 экз.
ISBN 978
985
568
077
3.
[15
73
96].
УДК 377/378
022.332(082)
378 Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне
1247.
Академия: история и современность
= Academy: past and present / Белорусская
государственная сельскохозяйс
венная академия ; [под общей редакцией П. А. Саскевич
а ;
перевод на английский язык: А. В. Щербов, Ю. Ч. Михальченя ; фото Г. Карчевского, А. Гур
кова ;
авторы текста: А. А. Герасимович, Н. Н. Добролюбов, Н. А. Глушакова].
е изд.,
дополненное и переработанное.
Горки : [б. и.], 2015.
194, [1] с. : ил.
, фот. ; 28 см.
Текст параллельно на русском и англи
ском языках.
500 экз.
В переплете.
ISBN 978
985
6848
97
4 (ошибоч.).
[15
7244].
УДК 378.663.1(476.4
21Горки)(091)
1248.
Актуальные проблемы гуманитарного образования
: материалы II Между
нар
одной научно
практической конференции, Минск, 22
23 октября 2015 г. : в 2 ч. / [ре
д-
коллегия: О. И. Уланович (отв. ред.) и др.].
Минск, 2015.
21 см.
В надзаголовке:
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный универс
тет,
Факультет социокультурных коммуник
ций.
Библиография в конце докладов.
Ч. 1.
Колорград.
233 с. : ил.
42 экз.
ISBN 978
985
90372
8.
[15
6951].
УДК [378+1/3+8/9](082)
1249. Ч. 2.
А. Н. Вараксин.
227 с. : ил.
Часть текста на белорусском
языке.
32 экз.
ISBN 978
985
7128
53
2.
[15
6476].
УДК [378+1/3+8/9](082)
1250.
Анципорович, П. П.
Теория механизмов, машин и манипуляторов : пособие для
студентов специальностей 1
36 01 01 "Технология машиностроения" и 1
36 01 03 "Технолог
ческое
оборудование машиностроительного производства" / П. П. Анципорович, В. К. Ак
лич,
Е. М. Дубовская ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национал
ный
технический университет, Кафедра "Теория механизмов и машин".
Минск : БНТУ,
2015.
55, [1] с. : ил. ; 21 см.
Библи
графия: с. 9
11 (19 назв.).
300 экз.
ISBN 978
985
550
571
7.
[15
7158].
УДК 378.147.091.313:531.8(075.8)
1251.
Артихович, В. В.
Расчет газовых горелок : учебно
методическое пособие по ку
р-
совому и дипломному проек
тированию для студентов специальности 1
70 04 02 "Теплогаз
о-
снабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна" / В. В. Артихович, Е. А. Волчек ;
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический
университет, Кафедра "Теплог
снабжение и вентиляция".
Минск : БНТУ, 2015.
80, [1] с. : ил., схемы ; 21 см.
Библиография: с. 79
80 (28 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
550
291
4.
[15
6844].
УДК 378.147.091.313:662.951.2(075.8)

1252.
Белорусская государственная сельскохозя
йственная академия
: ...сохраняя
традиции...
[Б. м. : б. и., 2015?].
63 с., включая обложку ; 30 см.
Резюме и часть
ста параллельно на русском и английском языках.
3000 экз.
[15
6514].
УДК 378.663.1(476.4
21Горки)
1253.
Белорусский национал
ьный технический университет (Минск).
План осно
ных
мероприятий на 2015/2016 учебный год / Белорусский национальный технический универс
тет.
Минск : БНТУ, 2015.
262, [1] с. ; 21 см.
Заглавие обложки: План основных мер
о-
приятий Белорусского национально
го технического университета на 2015/2016 учебный год.
200 экз.
[15
6902].
УДК 378.662(476
25):378.091.8.091.214"2015/2016"
1254.
Берков, В. Ф.
Логика и методология диссертационного исследования : учебное
пособие для магистрантов и аспира
тов учрежде
ний высшего образования / В. Ф. Берков.
Минск : РИВШ, 2015.
179 с. ; 20 см.
Библиография: с. 165
166 (40 назв.), библи
графические ссылки в по
строчных примечаниях.
Указатели предметный, именной:
с. 167
179.
400 экз.
ISBN 978
985
500
867
6.
[15
6548].
УДК 378.245.2:001.89(075.8)
1255.
Бобрович, Т. А.
Образовательные технологии : методические рекомендации по
выполнению курсовой работы для слушателей переподготовки по специальности 1
08 01 71
"Педагогическая деятельность специалистов" (квалиф
икация "Преп
даватель в соответствии
с квалификацией по осно
ному образованию") / Т. А. Бобрович, О. А. Беляева.
Минск :
РИПО, 2015.
31 с. ; 20 см.
лиография: с. 31 (16 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
503
493
4.
[15
6852].
УДК 378.147.091.31
3:37.091.3(075.9)
1256.
Венскович, Д. А.
Программа теоретических занятий по физической культуре в
рамках "Школы будущей мамы" : методические рекомендации : [для преподавателей] / Д. А. Ве
скович ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский гос
ударственный универс
тет
им. П. М. Машерова, Кафедра физического воспитания и спорта.
Витебск : ВГУ, 2015.
44 с. ; 21 см.
Библиография: с. 42
44 (27 назв.).
100 экз.
[15
7127].
УДК 378.015.31:796.053:618(083.97)(072)
1257.
Герасименко, М. А.
стема непрерывного медицинского образования в Респу
б-
лике Беларусь и за рубежом : учебно
методическое пособие / М. А. Герасименко, Т. В. Калин
на ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская акад
мия
последипломного образовани
я.
Минск : БелМАПО, 2015.
37 с. ; 21 см.
Библи
графия: с. 37 (6 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
499
919
7.
[15
6683].
УДК 378.661:378.1.01(476)(1
87)
1258.
Гид первокурсника
= Guide : 15/16 учебный год : твой персональный путевод
тель по Междун
ародному университету "МИТСО".
[Минск : б. и., 2015?].
[42] с.,
включая обложку : ил. ; 28 см.
1000 экз.
[15
6970].
УДК 378.633.1(476
25)
1259.
Гременок, А. Ф.
Тактика общевойсковых частей и подразделений : разработка и
защита курсовых работ : уч
ебно
методическое пособие / А. Ф. Гременок, В. Б. Сагун ;
Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь.
Минск : ВА РБ, 2015.
86 с. : схемы ; 21 см.
Библиография: с. 86 (9 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
544
370
5.
[15
6526].
УДК 378.147.091.313:355.421(075.8)
1260.
Захаревич, А. Э.
Отопление и вентиляция жилого дома : учебно
методическое
пособие к курсовой работе по дисциплинам "Инженерные сети и оборудование", "Тепл
о-
снабжение и вентиляция" и "Теплогазоснабжение и ве
нтиляция" / А. Э. Захаревич, М. А. Ру
ковский,
А. С. Шибеко ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский
наци
нальный технический университет, Кафедра "Теплогазоснабжение и вентиляция".
Минск : БНТУ, 2015.
118, [1] с. : ил., схемы ; 21
см.
Библиография: с. 81
82 (19 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
550
281
5.
[15
6945].
УДК 378.147.091.313:697(075.8)
1261.
Иванов, В. П.
Техническая эксплуатация автомобилей : дипломное проектиров
ние :
учебное пособие для студентов учреждений высше
го образования по специальности "Техн
ческая эксплуатация автомобилей" / В. П. Иванов.
Минск : Вышэйшая школа, 2015.
214, [1] с. : схемы ; 20 см.
Библиография: с. 212
213 (39 назв.).
600 экз.
ISBN 978
985
06
2575
5.
[15
7185].
УДК 378.147.091
.313:629.331.083(075.8)
1262.
Касинский, В. А.
Тактика ракетных войск и артиллерии : порядок разработки,
оформления и защиты курсовой раб
ты : учебно
методическое пособие : [для курсантов] /
В. А. Касинский, Г. Н. Высоцкий, С. В. Марук ; Вооруженные Силы
Республики Беларусь,

Военная академия Республики Беларусь.
Минск : ВА РБ, 2015.
41 с. ; 21 см.
Библи
о-
графия: с. 40 (7 назв.).
100 экз.
[15
6530].
УДК 378.147.091.313:358.1:355.5(075.8)
1263.
Лыньков, Л. М.
Проектирование компьютерных систем : у
чебно
методическое
пособие по курсовому проектированию для специальности 1
45 01 03 "Сети телекоммуник
ций" /
Л. М. Лыньков, В. П. Ширинский ; Министерство образования Республики Беларусь, Бел
о-
русский государственный университет информатики и радиоэлектрон
ики, Факультет тел
коммуникаций, Кафедра защиты и
формации.
Минск : БГУИР, 2015.
61 с. : ил. ; 20 см.
Библиография: с. 61 (16 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
543
047
7.
[15
7203].
УДК 378.147.091.313:004.7(075.8)
1264.
Мелиоративно
строительный
факультет
: очерк истории и деятельности (1919
2014) : монография / [Равовой П. У. и др. ; Белорусская государственная сельскохозяйстве
ная академия].
Горки : БГСХА, 2015.
190 с. : ил. ; 21 см.
Посвящается 95
летию
факультета и 170
летию мелиоративн
ого образования и мелиоративной науки в Горках.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Васильев В. В., Желязко В. И.,
Кол
чевский Д. В., Лагун Т. Д., Нестеров М. В.
Библиография: с. 189 (23 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
467
551
0.
[15
7318].
УДК 378.663(476.4
21Горки).096:631.6"1919/2014"
1265.
Методические указания к выполнению курсового и раздела дипломного пр
о-
ектов "Разработка технологической карты на производство земляных и монтажных
работ при строительстве водопроводно
канали
зационных трубопроводов" по курсу "Те
ника и технология строительно
монтажных работ"
: для студентов специальности 70 04 03
"Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" дневной и заочной форм обуч
ния /
Министерство образования Республики Белару
сь, Брестский государственный техн
ческий
университет, Кафедра технологии строительного производства ; [состав
тели: П. П. Ивасюк
и др.].
Брест : БрГТУ, 2015.
86 с. : ил., схемы ; 21 см.
Заглавие обло
ки: Разработка
технологической карты на производс
тво земляных и монтажных работ при строительстве
водопроводно
канализационных трубопроводов.
Составители также: Га
бачевский В. В.,
Лешко Г. В., Новосельцев В. Г., Пчелин В. Н., Ребров Г. Е., Юськович Г. И.
Библиогр
фия:
с. 50
51 (38 назв.).
100 экз.
[15
7043].
УДК 378.147.091.313:696.05(075.8)
1266.
Молчина, Л. И.
Технология разработки электронных учебно
методических ко
плексов : учебно
методическое пособие для преподавателей и слушателей системы повыш
ния квалификации и переподготовки кадров / Л
. И. Молчина, В. В. С
дорик, И. Б. Стрелкова ;
[под общей редакцией В. В. Сидорика, Л. И. Молчиной] ; Министерство образования Респу
б-
лики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Республиканский
ститут инновационных технологий.
Минск
: БНТУ, 2015.
62, [1] с. : ил., схемы ; 29 см.
На обложке: информационные технологии в образовании.
Библи
графия: с. 60
61 (25 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
550
595
3.
[15
7213].
УДК 378.091.64:004(072.8)(075.9)
1267.
Негрей, Н. П.
Крепление
грузов, перевозимых на открытом подвижном составе :
учебно
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования специальн
сти
44 01 03 "Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте" / Н. П. Н
грей,
С. А. Петрачков ; Мини
стерство транспорта и коммуникаций Республики Бел
русь,
Белорусский государственный университет транспорта, Кафедра "Управление грузовой и
коммерческой работой".
Гомель : БГУТ, 2015.
146, [4] с. : ил., схемы ; 20 см.
Библи
о-
графия:
с. 123 (16 назв.).
150 экз.
ISBN 978
985
554
441
9.
[15
6455].
УДК 378.147.091.313:656.212.6.073.22(075.8)
1268.
Образование. Болонский процесс
: гид по иностранным стипендиям и грантам
доступным для белорусских граждан / [главный редактор: Лариса Козик ; составител
и: Ма
сим
Голуб, Василий Павлов, Евгений Минцевич].
Минск : Международный центр развития
профессиональных навыков "Интернэшнл скул оф экселленс", 2015.
22 с., включая
ложку : ил. ; 30 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
90370
6.
[15
7239].
УДК 378(4
:476)
048.35
1269.
Проблемы и перспективы инновационного развития университетского образ
о-
вания
и науки
: материалы Международной научной конференции, (Гродно, 26
27 фе
раля
2015 г.) / [редко
легия: А. Д. Король (главный редактор) и др.].
Гродно : ГрГУ, 2
015.
363, [3] с. : ил., схемы ; 30 см.
Часть текста на английском и белорусском языках.
В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государс
венный университет им. Янки Купалы.
Библиография в конце докладов.
50 экз.
ISBN 978
985
515
876
0.
[15
6988].
УДК 378.4.09:001.895(082)

1270.
Программы учебной и производственных практик
: методические указания по
провед
нию практик для студентов специальности 1
57 01 02 "Экологический менеджмент и
аудит в пр
мышленности"
/ Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский
национальный те
нический университет, Кафедра экологии ; [составители: Г. И. Морзак и др.].
Минск : БНТУ, 2015.
31, [1] с. ; 21 см.
Составители также: Малькевич Н. Г., Скур
тович И. В., Цупр
ик Л. Н.
100 экз.
[15
6849].
УДК 378.147.091.313:504(075.8)
1271.
Современные образовательные технологии в высшей школе
: методические
рекоменд
ции для преподавателей, аспирантов и магистрантов / Министерство образования
Республики Бел
русь, Могилевс
кий государственный университет продовольствия, Кафедра
гуманитарных дисциплин ; [составитель Е. Н. Воронова].
Могилев : МгГУП, 2015.
47, [1] с., включая обложку ; 21 см.
Библиография: с. 48 (15 назв.).
56 экз.
[15
7387].
УДК 378.016(072.8)
12
72.
Справочник абитуриента
: отличное инженерное образование в области инфо
р-
матики, радиоэлектроники, инфокоммуникаций и экономики / Белорусский государстве
ный университет информатики и радиоэлектроники.
[Минск : БГУИР, 2015].
[26] с.,
включая обложку
: ил. ; 21 см.
Часть текста на английском языке.
500 экз.
[15
6620].
УДК 378.662(476
25)(035)
1273.
Чекина, Е. В.
Самоопределение будущего специалиста в социально
экономическом
пространстве региона : методические рекомендации по одноименной дисцип
лине для
студентов всех специальностей / Е. В. Чекина ; Гродненский государс
венный университет
им. Янки Купалы.
Гродно : ГрГУ, 2015.
46 с. ; 21 см.
Библиография в конце тем.
60 экз.
ISBN 978
985
515
867
8.
[15
6915].
УДК 378.013.42(075.8)
74.
Экономика предприятия
: методические указания по выполнению курсовой
работы для студентов специальности 1
70 04 02 "Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана
воздушного бассейна" дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Ре
публики Белар
усь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Экон
о-
мика строительства" ; [составители: Т. В. Щуровская, У. В. Сосновская].
Минск : БНТУ,
2015.
138 с. ; 21 см.
Библиография: с. 27
28 (12 назв.).
100 экз.
[15
6863].
УДК 378.147.
091.313:658(083.132)(075.8)
1275.
Handbook for applicants
: excellent engineering education in informatics, radio
electronics, inf
communications and digital economy / Belarusian State University of Informatics
and Radioelectronics.
[Мінск : BSUIR, 2015]
[26] с., уключаючы в
кладку : іл. ; 21 см.
На англійскай мове.
300 экз.
[15
6622].
Даведнік для абітурыентаў.
УДК 378.662(476
25)(035)
Гл. таксама № 1246, 1672
379.8 Вольны час. Святочныя дні. Канікулы
1276.
Активный отдых в Беловежской пуще
Outdoor activities in Belovezhskaya
Pushcha / ГПУ НП "Беловежская пуща" ; [составление А. В. Денгубенко].
[Брест : б. и.,
2015].
38, [1] с., вкл
чая обложку : ил. ; 24 см.
Параллельно на русском и английском
языках.
2000 экз.
[15
6745].
УДК 379
.83/.84(476
751.2)
1277.
Пинск. Город девяти веков
/ [редактор Н. Плыткевич ; фото: С. Плыткевич,
Е. Таламай ; текст: Т. Хвагина].
Изд. 2
е, дополненное.
Минск : Рифтур, [2015].
32, [2] с., включая обложку : ил., фот., карта ; 23 см.
(Жемчужины Бе
лар
си).
2000 экз.
ISBN 978
985
7047
87
1.
[15
7323].
УДК 379.83(476.7
21Пинск)
1278.
Приглашаем в Березинский биосферный заповедник
= Welcome to Berezinsky
Biosphere Reserve : 90 лет / [текст: В. С. Ивкович и др. ; редактор Н. А. Плыткевич ; перев
од
В. О. Кузнецов ; фото: Д. В. Ивкович, С. М. Плыткевич].
Минск : Рифтур, 2015.
27 с.,
включая обложку : фот. ; 28 см.
Параллельно на русском и английском языках.
Текст
также: Арнольбик В. М., Богуцкий Ю. В., Бышнев И. И., Ивкович Е. Н., Лукашук А
. О.,
таров В. М.
1000 экз.
ISBN 978
985
7047
79
6.
[15
6412].
УДК 379.83/.84(476
751.2)

1404.
Броновицкая, Г. М.
Анатомия человека : учебное пособие для студентов учре
дений высшего о
бразования по сп
циальностям "Физическая культура (по направлениям)",
"Оздоровительная и адаптивная физическая культура (по направлениям)", "Физическая
билитация и эрготерапия (по направлениям)", "Спортивно
педагогическая деятельность
(по направлениям)"
, "Спортивно
туристская деятельность (по направлениям)" : в 2 ч. / Г. М. Бр
новицкая, Л. А. Лойко.
Минск : ИВЦ Ми
фина, 2015
21 см.
ISBN 978
7133
Ч. 1 : Остеология, артросиндесмология и миология.
2015.
374, [1] с. : ил.
Библиогр
афия: с. 372 (14 назв.).
700 экз.
ISBN 978
985
7133
22
2.
[15
6847].
УДК 611.7(075.8)
1405.
Гистология
: практикум для студентов стоматологического факультета и мед
цинского факультета иностранных учащихся, обучающихся по специальности "Стоматол
я" /
[Е. И. Большова и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Бел
русский
государственный медици
ский университет, Кафедра морфологии человека.
е изд.
Минск : БГМУ, 2015.
135 с. : ил., схемы ; 30 см.
Авторы указаны на обороте ти
тульн
го л.
Авторы также: Артишевский А. А., Жарикова Н. А., Китель В. В., Фомина Л. В.
Библи
о-
графия в тексте.
214 экз.
ISBN 978
985
567
254
9.
[15
6628].
УДК 611.018(076.58)
054.6
1406.
Гистология
= Histology : лабораторный практикум для студент
ов
стоматологов
[факультета иностранных учащихся / Е. И. Большова и др. ; переводчики: Ю. М. Мельн
ченко, В. В. Заточная] ; Министерство здравоохранения Республики Бел
русь, Белорусский
государственный медицинский университет, Кафедра морфологии человека.
е изд.,
исправленное.
Минск : БГМУ, 2015.
127 с. : ил. ; 30 см.
Обложка и текст на англи
ском языке.
Авторы указаны на обороте титульн
го л. Авторы также: Артишевский А. А.,
Жарикова Н. А., Заточная В. В., Китель В. В., Мельниченко Ю. М.
Библ
иография в
сте.
94 экз.
ISBN 978
985
567
273
0.
[15
6636].
УДК 611.018(076.58)
054.6
1407.
Кабак, С. Л.
Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : пра
к-
тикум для самостоятельной работы студентов стоматологического факультета / С.
Л. Кабак ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
цинский университет, Кафедра морфологии человека.
е изд.
Минск : БГМУ, 2015.
84, [1] с. : ил. ; 30 см.
лиография в конце занятий.
210 экз.
ISBN 97
985
567
256
3.
[15
7342].
УДК [611.91/.93+617.51/.53](076.58)
1408.
Кабак, С. Л.
Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи =
Clinical anatomy: head and neck : практ
кум для самостоятельной работы : [для иностранных
студентов] / С. Л. К
абак ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белору
ский государственный мед
цинский университет, Кафедра морфологии человека.
Минск :
БГМУ, 2015.
87 с. : ил. ; 30 см.
Текст на английском языке.
Библиография в конце
занятий.
60 экз.
ISBN 978
985
567
267
9.
[15
7341].
УДК [611.91/.93+617.51/.53](076.58)
054.6
1409.
Кузнецов, В. И.
Анатомия и физиология человека : учебное пособие для студентов
высшего образования по спец
альности "Фармация" / В. И. Кузнецов, А. А. Семенович,
В. А.
Переверзев ; под редакцией В. И. Кузнецова.
Минск : Новое знание, 2015.
559,
[1] с. : ил., схемы ; 24 см.
лиография: с. 600.
1000 экз.
ISBN 978
985
475
795
7
(в пер.).
[15
7335].
УДК [611+612](075.8)
1410.
Опорно
двигательный аппарат
= Mu
sculo
skeletal system : практикум по анат
о-
мии челов
ка : [для иностранных учащихся / С. Л. Кабак и др. ; переводчики: Е. Л. Колб,
Н. В. Журавлева] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский гос
дарственный медицинский университет, Каф
едра морфологии человека.
е изд.
Минск : БГМУ, 2015.
35, [3] с. : ил. ; 30 см.
Обложка и текст на английском языке.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Анищенко С. Л., Манулик В. А.,
Синел
никова Н. В., Юшкевич Е. В.
Библиог
рафия: с. 37 (5 назв.).
93 экз.
ISBN 978
985
567
255
6.
[15
6631].
УДК 611.71/.74(076.58)
054.6
1411.
Остеология, артрология, миология
: практикум по анатомии человека / [С. Л. К
бак и др.] ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белору
сский государс
венный медицинский университет, Кафедра морфологии человека.
е изд., исправленное.
Минск : БГМУ, 2015.
45, [2] с. : ил. ; 30 см.
Авторы указаны на обороте титульного л.
Авторы также: Заточная В. В., Манулик В. А., Синельникова Н. В
., Юшкевич Е. В.
б-
лиография: с. 46 (9 назв.).
214 экз.
ISBN 978
985
567
275
4.
[15
7343].
УДК 611.71(076.58)
054.6

612 Фiзiялогiя. Фiзiялогiя чалавека. Параўнальная фiзiялогiя
1412.
Астахова, Л. Н.
Влияние радиации на регуляцию тиреоидного стат
уса у детей и
подростков / Л. Н. Астахова, Т. А. Митюкова ; Национальная академия наук Беларуси,
Институт физиологии.
Минск : Белорусская наука, 2015.
78, [2] с. : ил., схемы ; 20 см.
Библиография: с. 72
79 (111 назв.).
120 экз.
ISBN 978
985
08
885
0.
[15
7073].
УДК 612.44
053.2/.6:614.876
1413.
Зиматкин, С. М.
Гистаминергические нейроны мозга / С. М. Зиматкин.
Минск :
Новое знание, 2015.
318 с. : ил., схемы ; 21 см.
Резюме на английском языке.
Библиография: с. 285
318 (443 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
475
783
4.
[15
7305].
УДК 612.82.018:577.175.824
1414.
Кубарко, А. И.
Нормальная физиология = Normal physiology : практикум для ин
о-
странных студентов, обучающихся на английском языке по специальности "Лечебное дело" /
А. И. Куба
рко, Т. Г. Северина ; [переводчики: Т. Ф. Данилова, Т. Г. Северина] ; Министерс
во
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский униве
р-
ситет, Кафедра нормальной физиологии.
е изд., переработанное.
Минск : БГМУ,
2015.
165, [1] с. : ил. ; 20 см.
Обложка и текст на английском языке.
44 экз.
ISBN 978
985
567
281
5.
[15
6612].
УДК 612(076.58)
054.6
1415.
Практикум по нормальной физиологии
: учебное пособие для студентов учре
дений высшего образования по м
дицински
м специальностям / [В. А. Переверзев и др.] ; под
редакцией Д. А. Александрова, В. А. Переверзева, А. И. Кубарко ; Министерство здрав
о-
охранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет,
Кафедра но
мальной физиологии.
Минск
: БГМУ, 2015.
259 с. : ил., схемы ; 20 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авт
ры также: Александров Д. А., Башаркевич Н. А.,
Колесникова М. Л., Кубарко А. И., Никитина О. С., Северина Т. Г., Семенович А. А.,
Сысоева И. В., Харламова А. Н.
иблиография: с. 251
252 (62 назв.), библиография в те
сте.
750 экз.
ISBN 978
985
567
276
1.
[15
6607].
УДК 612(076.58)
Гл. таксама № 1403, 1409
613 Гiгiена ў цэлым. Асабiстая гiгiена і здароўе
1416.
Брэгг, П.
Как дожить до 120 лет по системе Поля Б
рэгга / Поль Брэгг, Патриция
Брэгг ; [п
ревел с английского О. Г. Белошеев].
е изд.
Минск : Попурри, 2015.
271 с. : ил. ; 20 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
15
2713
3.
[15
6724].
УДК 613.24+615.874.24
1417.
Гигиена труда
: сборник нормативных до
кументов / Министерство здравоохран
ния
Республики Беларусь ; [составитель: А. В. Ракевич].
Минск : Республиканский центр
гигиены, эпид
миологии и общественного здоровья, 2008

20 см.
Основан в 2008 г.
Вып. 16 / ... ГУ "Республиканский центр гиг
иены, эпидемиологии и общественного
здоровья".
2015.
51 с.
150 экз.
[15
6811].
УДК 613.6(083)
1418.
Знать и уметь
: брошюра для родителей детей, посещающих детское дошкольное
учрежд
ние, о профилактике ВИЧ
инфекции и вирусных гепатитов / Белорусс
кое общество
Красного Креста.
[Минск : б. и., 2015?].
[13] с., включая обложку : ил. ; 11 см.
Пер
издано в рамках проекта Белорусского общества Красного Креста "Расширение доступа
женщин
ПИН к услугам по профилактике ВИЧ
инфекции и снижению вреда" (п
ри поддер
ке
Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Италья
ского Красного Креста).
400 экз.
[15
7301].
УДК 613:[616.98:578.828HIV+616.36
002]
084
1419.
Мама и дитя
: [информационно
справочный каталог / главный редакто
р: И. Н. Мак
ренко].
Витебск : Витебский областной центр маркетинга, 2014

25 см.
Вып. 1
вышел без свед
ний о номере выпуска.
Вып. 2.
2015.
54 с. : ил.
6000 экз.
ISBN 978
985
6896
44
9.
[15
6413].
УДК 613.952/.953+613.99
055.26
Самуйлов, Ю. Д.
Тело вашей мечты, или Как управлять внешностью, весом и
здоровьем : CD с программой / С
муйлов Юрий Дмитриевич.
[Б. м. : б. и., 2015?].
187 с. : ил. + 1 электро
оптический диск (CD
R) ; 21 см.
90 экз.
[15
7280].
УДК 613

1421.
Спицын, А. А.
Технологии здравосозидания с использованием природных средств :
Фитотерапия. Здоровое питание. Аутогомокибернетика / А. А. Спицын, А. И. Скачко, О. Л. Бог
данович.
Минск : Галіяфы, 2015.
100, [4] с. ; 22 см.
лиография: с. 100
101.
99 экз.
ISBN 978
985
7021
82
6.
[15
6487].
УДК 613.2:615.322
1422.
Что надо знать об инфекциях, передающихся половым путем
/ [текст: Оксана
Савенко].
[Б. м. : б. и., 2015?].
51 с., включая обложку : ил. ; 15 см.
Издано в рамках
проекта Белорусс
кого общества Красного Креста "Расширение доступа женщин
ПИН к
услугам по профилактике ВИЧ
инфекции и снижению вреда".
400 экз.
[15
7299].
УДК 613.888
Гл. таксама № 1284
85, 1289, 1293
94, 1441, 1484
614 Грамадскае здароўе і гiгiена. Санiтарыя.
Засц
ярога ад няшчасных выпадкаў і іх папярэджванне
1423.
Безопасность жизнедеятельности
: [пособие : для студентов] : в 3 ч.
Минск :
Амалфея, 2013
21 см.
торы 1
й ч.: Бубнов В. П., Колобков В. Н., Мурашко В. Ф.,
Никитенко М. И., Пустовит В. Т.
ISBN 978
985
7034
59
8.
Ч. 2 : Радиационная безопасность / В. П. Бубнов, В. Т. Пустовит.
2015.
258 с. : ил.,
схемы.
500 экз.
ISBN 978
985
7120
20
8.
[15
7036].
УДК 614.876.084(075.8)
1424.
Безопасность жизнедеятельности человека. Практикум
: уч
ебно
методическое
пособие для студентов экономических специальностей / [З. С. Ковалевич и др.] ; Учрежд
ние
образования Федерации профсоюзов Беларуси "Международный университет "МИТСО",
Кафедра маркетинга.
Минск : МИТСО, 2015.
315 с. : ил., схемы ; 20
см.
Авт
ры
заны на обороте титульного л. Авторы также: Босак В. Н., Домненкова А. В., Хренов О. В.
Библиография в конце занятий.
100 экз.
ISBN 978
985
497
285
5.
[15
7097].
УДК 614.8.084(076.58)
1425.
Беларусь и Чернобыль: 29 лет спустя
/ Де
партамент по ликвидации последствий
катас
рофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь [и др. ; составители: Н. Я. Борисевич и др. ; под редакцией: Н. Н. Цыбулько, И. Н. Сем
неня].
Гомель : Институт радиологии, 201
5.
113 с. : ил., схемы ; 20 см.
В надзаголо
ке
также: Информационно
аналитический центр при Администрации Президента Республ
ки
Беларусь, РНИУП "Институт радиологии" МЧС Республики Беларусь, Филиал "Белору
ское
отделение Российско
белорусского информац
ионного центра по проблемам последс
вий
катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Составители также: Горанская Е. И., С
болев О. В.,
фимчик З. И.
38 экз.
[15
7337].
УДК 614.876.084(476)
1426.
Здравоохранение Беларуси, 2015
= Public health in Belarus, 2
015 : Учреждения,
услуги и товары. Кто есть кто : и
формационно
справочный каталог / [сбор информации и
подготовка данных: С. Л. Абрамович и др.].
Минск : РНМБ, 2015.
365 с., [17] л. ил. :
ил. ; 29 см.
На титульном л.: вып. 16.
Перед выпускными дан
ными заглавие: Здрав
о-
охранение Бел
руси 2015. Учреждения, услуги и товары. Кто есть кто. Информационно
справочный каталог.
Указатель предприятий, организаций и фирм раздела "Рынок мед
цинских товаров и услуг": с. 254.
Указатель руководителей и специали
стов здравоохран
ния.
Кто есть кто: с. 255
363.
1300 экз.
ISBN 978
985
7044
24
5.
[15
7238].
УДК 614.2(476)"2015"(085.2)
1427.
Здравоохранение в Республике Беларусь
= Public health in the Republic of Belarus :
официальный статистический сборник за
2014 г. / Министерство здравоохранения Респу
б-
лики Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно
практический центр
медицинских технол
гий, информатизации, управления и экономики здравоохранения".
Минск : РНМБ, 2015.
281 с. : ил. ; 20 см.
Часть текста параллельно на русском и ан
лийском языках.
45 экз.
ISBN 978
985
7044
26
9.
[15
7266].
УДК 614(476)"2014"(083.41)
1428.
Инструкция по тушению пожаров в электроустановках организаций Респу
б-
лики Беларусь
: [утверждено Министерством по
чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь и Министерством энергетики Республики Беларусь 28.05.04 : вступила в силу с
20.04.06, изменения от 03.12.07 вступили в силу с 24.03.08] / Министерство по чрезвыча
ным ситуациям Республики Беларусь, Министерство э
нергетики Республики Беларусь.
Минск : Энергопресс, 2015.
69, [2] с. ; 21 см.
Библиография: с. 55 (13 назв.).
300 экз.
ISBN 978
985
7109
35
7.
[15
7384].
УДК 614.842:621.311.4(476)(083.133)
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;62 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;1429.
Миллер, Д.
Выживание по методам SAS : практиче
ское пособие / Дон Миллер ;
под общей редакцией А. Е. Тараса.
Минск : Харвест, 2015.
446 с. : ил. ; 21 см.
(Ко
мандос).
Библи
графия: с. 437
438 (22 назв.).
2000 экз.
ISBN 978
985
18
3690
7
(в пер.).
[15
6473].
УДК 614.8.084:356.168
1430.
сновы ухода за детьми
: учебное пособие для студентов учреждений высшего
образования по специальности "Педиатрия" / [Парамонова Н. С. и др.] ; под редакцией Н. С. П
рамоновой.
Минск : Новое знание, 2015.
278 с. : ил. ; 21 см.
Авторы указаны на обор
титульного л. Авторы также: Бердовская А. Н., Волкова М. П., Гурина Л. Н., Конюх Е. А.,
Янковская Н. И.
Библи
графия: с. 277
278 (13 назв.).
500 экз.
ISBN 978
985
475
752
0.
[15
7311].
УДК [614.21:616
053.2+616
053.2
082/
083](075.8)
1431.
План
курсанта на период обучения
/ Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь.
мель : [б. и.], 2015.
67, [1] с. : ил. ; 21 см.
100 экз.
[15
6466].
УДК 614.8.084(075.8)
1432.
чицкая, И. М.
Система оценки качества и безопасности пищеконцентратных и
кондитерских изделий для детей : (методические указания) / [И. М. Почицкая, И. Е. Лобаз
ва] ;
Национальная академия наук Беларуси, РУП "Научно
практический центр Национальной
академии
наук Беларуси по продовольствию" ; [под общей редакцией З. В. Ловкиса].
Минск : ИВЦ Минфина, 2015.
180, [3] с. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульн
го л.
Библиография: с. 182 (8 назв.).
150 экз.
ISBN 978
985
7133
39
0 (в пер.).
[15
689
9].
УДК 614.31:[664.143/.149+664.87]
053.2(083.131)
1433.
Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте
: ППБ 2.10
2001. Нормы оснащения объектов и подвижного состава первичными средствами пожар
о-
тушения : [утверждено Министерством по чрезвы
чайным ситуациям Ре
публики Беларусь
17.04.01 : вступили в силу с изменениями с 01.08.14] / Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь.
Минск : Энергопресс, 2015.
209 с. ; 20 см.
(Сист
ма
противопожарного нормирования и ста
дартизации
).
99 экз.
ISBN 978
985
7109
21
0.
[15
6584].
УДК 614.841.345.6:656.2(083.131)
1434.
Теория возникновения и прекращения горения
: практические и самостоятел
ные работы : для обучающихся учреждений высшего образования Министерства по чрезв
чайным си
туациям по специальностям 1
94 01 01 "Предупреждение и ликвидация чрезв
чайных ситуаций" и 1
94 02 02 "Пожарная и промышленная безопасность" / А. В. Врубле
ский
[и др.] ; Министерство по чрезвыча
ным ситуациям Республики Беларусь, Командно
инженерный инсти
тут.
Минск : КИИ, 2015.
297 с. : ил. ; 21 см.
Авторы также:
ков В. И., Гороховик М. В., Пармон В. В.
Библиография: с. 294
295 (18 назв.).
140 экз.
ISBN 978
985
7018
93
2.
[15
7165].
УДК 614.841.11(076.58)
1435.
VI чемпионат мира среди юн
ошей и юниоров, II первенство мира среди
девушек и юниорок, IV чемпионат мира среди национальных мужских молодежных
команд и II чемпи
нат мира среди женских молодежных команд по пожарно
спасательному
спорту, 2
9 августа 2015 г., г. Гродно
/ Министерство по
чрезвычайным ситуациям Республ
ки
Беларусь, Белорусская федерация пожарно
спасательного спорта.
[Гродно : б. и., 2015?].
19 с., включая обложку : ил. ; 30 см.
500 экз.
[15
6414].
УДК 614.84:796.093.1(476.6
25)"2015"
Гл. таксама № 1039, 1288
Фармакалогiя. Агульная тэрапiя. Таксiкалогiя
1436.
Абаев, Ю. К.
Безопасность применения нестероидных противовоспалительных
средств в детской и взрослой практике / [Абаев Юрий Кафарович и др.].
[Репринт].
Минск : Альтиора
Живые Краски, 2015.
[7] с.
: ил. ; 30 см.
Воспр
изведение статьи из
журнала: Здравоохранение. 2015. № 4.
Авторы указаны перед выпускными данными.
торы также: Горгун Ю. В., Жерносек В. Ф., Захаренко А. Г., Караева Е. Н., Пилотович В. С.,
Стремоухов А. А., Чижевская И. Д.
Библ
иография: с. 7 (10 назв.).
4000 экз.
ISBN 978
985
7073
74
0.
[15
7209].
УДК 615.2.03
1437.
Бизунок, Н. А.
Фармакология : практикум для специальности "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Военно
медицинское дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волын
ец ;
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;e.6;ˆ 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;63 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
цинский университет, Кафе
ра фармакологии.
Минск : БГМУ, 2015.
147 с. ; 30 см.
Библиография: с. 125 (23 назв.).
660 экз.
ISBN 978
985
567
266
2.
[15
6638].
УДК 615(076.58)
1438.
Бизунок, Н. А.
Фармакология : практикум для специальности "Медико
профи
лактическое дело" / Н. А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; Министерство здрав
о-
охранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский униве
рс
тет,
Кафедра фармакологии.
Минск : БГМУ, 2015.
146 с. ; 30 см.
Библиография: с. 124
(23 назв.).
112 экз.
ISBN 978
985
567
268
6.
[15
6632].
УДК 615(076.58)
1439.
Бизунок, Н. А.
Фармакология : практикум для специальности "Фармация" /
Н. А.
Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. А. Волынец ; Министерство здравоохранения Республики
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, К
федра фармакологии.
Минск : БГМУ, 2015.
151 с. ; 29 см.
Библиография: с. 128
129 (28 назв.).
184 экз.
ISBN 978
985
567
279
2.
[15
6634].
УДК 615(076.58)
1440.
Бизунок, Н. А.
Фармакология = Pharmacology : практикум для [иностранных]
студентов лечебного, военно
медицинского, педиатрического, медико
профилактического
факультетов / Н. А. Бизунок, Б. В. Д
убовик, Б. А. Волынец ; [переводчик А. В. Волчек] ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
ский университет, Кафедра фармакологии.
Минск : БГМУ, 2015.
133 с. ; 29 см.
Обложка и текст на английском языке.
Библиография: с. 122 (16 назв.).
51 экз.
ISBN 978
985
567
278
5.
[15
6630].
УДК 615(076.58)
054.6
1441.
Кнейпп, С.
Мое водолечение : [книга о целительной силе воды : перевод с немецк
го] /
Себастьян Кнейпп.
Минск : Попурри, 2015.
444, [1] с.
: ил. ; 20 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2679
2.
[15
7150].
УДК 615.838+613.31
1442.
Коноплева, М. М.
Фармакогнозия : практикум для студентов фармацевтического
факультета / М. М. Коноплева, Н. С. Гурина, О. В. Мушкина ; Министерство здравоохран
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра
организации фармации.
е изд., переработанное.
Минск : БГМУ, 2015.
161, [1] с. :
ил. ; 29 см.
Библиография: с. 158 (20 назв.).
120 экз.
ISBN 978
985
567
274
7.
[15
6637].
УДК 615.322(076.58)
1443.
Кузнецова, О. А.
Фармацевтическая ботаника : практикум для студентов фарм
цевтического факультета : в 2 ч. / О. А. Кузнецова, Н. С. Гурина, В. Э. Бутвиловский ; Мин
стерство здравоохранения Республики Беларусь, Бело
русский государственный медици
ский
университет, Кафедра организации фармации.
е изд.
Минск : БГМУ, 2015.
30 см.
ISBN 978
985
567
137
5.
Ч. 2.
2015.
66 с. : ил.
Библиография: с. 64 (12 назв.).
120 экз.
ISBN 978
985
567
138
2.
[15
6633
].
УДК 615.1:58(076.58)
1444.
Лозартан (ГП "Академфарм")
отечественный аналог лекарственного сре
ства
Козаар
/ Кравченко Е. В. [и др.].
Репринт.
[Минск] : Профессиональные издания,
[2015?].
10 с., включая обложку ; 30 см.
Резюме и часть текста
параллельно на русском
и английском языках.
Воспроизведение статьи из журнала: Рецепт. 2013. № 2 (88).
Авторы та
же: Гавриленко Л. Н., Ильянок Г. А., Казючиц О. А., Кевра М. К., Нехай А. С.
Библиография: с. 10 (19 назв.).
1000 экз.
[15
6421].
УДК 615.225(476)
1445.
Мориц, А.
Удивительные рецепты здоровья и счастья от Андреаса Морица :
[руководство с любовью к людям / п
ревел с английского М. А. Бабук].
Минск : Попурри,
2015.
253, [1] с. ; 20 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
15
2754
6.
[15
149].
УДК 615.851
1446.
Новое отечественное генерическое лекарственное средство на основе урсод
оксихолевой кислоты Урсаклин: фармацевтическая разработка и результаты испыт
ний
Казючиц О. А. [и др.].
Репринт.
[Минск] : Профессионал
ные издания, [20
15?].
10 с.,
включая обложку ; 30 см.
Резюме и часть текста параллельно на русском и английском
языках.
Воспроизведение статьи из журнала: Рецепт. 2013. № 5 (91).
Авторы также:
Буко В. У., Гавриленко Л. Н., Ильянок Г. А., Кевра М. К., Кравченко Е.
В., Насенн
кова Е. Е.,
Нехай А. С., Сытина Н. В.
Библиография: с. 10 (30 назв.).
1000 экз.
[15
6419].
УДК 615.244(476)

1447.
Оптимизация трансфузионной терапии
: вирусинактивированная, стандартиз
рованная, фармацевтически лице
зированная плазма : д
оказанная эффективность, высокий
профиль безопасности / [Представительство "Octapharma AG" (Шве
царская Конфедерация) в
Республике Беларусь].
[Минск : б. и., 2015?].
7 с., включая обложку ; 30 см.
1000 экз.
[15
6503].
УДК 615.36
1448.
Особенности
применения средств иппотерапии с учетом эндоэкологического
статуса организма детей и подростков
: методические рекомендации для студентов спец
альности "Физическая культура" / [Т. Е. Терешкова и др.] ; Гродне
ский государственный
университет им. Янки Купа
лы.
Гродно : ГрГУ, 2015.
37 с. : ил. ; 29 см.
Авторы ук
заны на об
роте титульного л. Авторы также: Ануфрик С. С., Городилин С. К., Лосева Л. П.,
Максимович В. А.
Библиография: с. 30 (7 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
515
873
9.
[15
6974].
УД
К 615.85:798
056.3(075.8)
1449.
Пилецкий, И. В.
Машины и аппараты фармацевтической промышленности /
И. В. Пилецкий, Ю. В. Истранин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, Витебская государственная академия ветеринарной меди
цины.
тебск : ВГАВМ, 2012

21 см.
Ч. 2 : учебно
методическое пособие для студентов биотехнологического факультета по
специальности 1
74 03 05 "Ветеринарная фармация".
2015.
185 с. : ил., схемы.
лиография: с. 185 (13 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
512
841
1.
[15
7259].
УДК 615.47(076.58)
1450.
Фармакогнозия
: учебно
методическое пособие для студентов по специальности
74 03 05 "Ветеринарная фармация" / [Н. П. Лукашевич и др.] ; Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Рес
публики Беларусь, Витебская государственная академия
теринарной медицины, Кафедра кормопроизводства.
Витебск : ВГАВМ, 2015

21 см.
торы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Зенькова Н. Н., Ковалева И. В.,
Шимко И. И., Шлома Т. М.
. 1.
2015.
85 с. : ил.
Библиография: с. 73 (12 назв.).
150 экз.
ISBN 978
985
512
854
1.
[15
7258].
УДК 615.322(075.8)
Гл. таксама № 1416
616 Паталогiя. Клiнiчная медыцына
1451.
Дорохович, Г. П.
Музейное дело : учебно
методическое пособие / Г.
П. Дорох
вич,
М. И. Богданова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский гос
у-
дарственный медицинский университет, Кафедра нормальной анат
мии.
Минск : БГМУ,
2015.
19, [1] с. : ил. ; 20 см.
Библиография: с. 19 (18 назв.).
50 эк
з.
ISBN 978
985
567
248
8.
[15
6609].
УДК 616
091.7:069(476
25)(075)
1452.
Жадан, С. А.
Воспаление (патофизиологические аспекты) = Inflammation (patho
physiological aspects) : учебно
методическое пособие : [для студентов факультета иностра
ных учащих
ся] / С. А. Жадан, Е. В. Меленчук, Ф. И. Висмонт ; [переводчик С. А. Жадан] ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
ский университет, Кафедра патологической физиологии.
Минск : БГМУ, 2015.
34 с. :
ил. ; 20
см.
Обложка и текст на ан
лийском языке.
Библиография: с. 33 (5 назв.).
90 экз.
ISBN 978
985
567
297
6.
[15
7292].
УДК 616
002
092(075.8)
054.6
1453.
Ляликов, С. А.
Клиническая иммунология и аллергология : учебное пособие для
студентов учрежде
ний высшего образования по специальностям "Лечебное дело", "Педиа
рия" /
С. А. Ляликов, Н. М. Тихон.
Минск : Вышэйшая школа, 2015.
365, [1] с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 360 (6 назв.).
800 экз.
ISBN 978
985
06
2585
4 (в пер.).
[15
7056].
УДК [616
097+616
021.3](075.8)
1454.
Медицинские манипуляции и навыки в педиатрии
: учебное пособие для ст
дентов учреждений высшего образования по специальности "Педиатрия" / [Н. С. Парамон
ва
др.] ; под р
дакцией Н. С. Парамоновой.
Минск : Новое зна
ние, 2015.
205, [1] с. : ил. ;
21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Волкова М. П., Г
рина Л. Н.,
Сергиенко В. К.
лиография: с. 206 (10 назв.).
500 экз.
ISBN 978
985
475
751
3.
[15
7310].
УДК 616
053.2
085(075.8)

5.
Окороков, А. Н.
Метаболический синдром: основы рациональной терапии :
пос
бие для врачей / А. Н. Окороков.
Минск : Ковчег, 2015.
79 с. : ил., схемы ; 21 см.
На обложке: тер
пия.
Библиография: с. 77
78 (41 назв.).
1000 экз.
ISBN 978
985
7137
16
9.
[15
7183].
УДК 616
008.9
08(075)
1456.
Основы и принципы лучевой диагностики
: учебно
методическое пособие : [для
студе
тов / А. И. Алешкевич и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
Белорусский государственный медицинский униве
рситет, Кафедра лучевой диагностики и
лучевой терапии.
Минск : БГМУ, 2015.
58, [1] с. : ил. ; 20 см.
Авторы указаны на
обороте титульного л. Авторы также: Алесина Г. А., Рожковская В. В., Сергеева И. И.,
Тихомирова Т. Ф.
Библиография: с. 58 (11 наз
в.).
160 экз.
ISBN 978
985
567
246
4.
[15
7290].
УДК 616
073.75(075.8)
1457.
Подкожное введение иммуноглобулина
: первичные иммунодефициты : лечение
на дому : каковы преимущества лечения в домашних условиях? / [Представительство
АO "Octapharma AG"
(Швейцарская Конфедерация) в Республике Бел
русь].
[Минск : б. и.,
2015?].
15, [1] с., включая обложку : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 16 (16 назв.).
500 экз.
[15
6500].
УДК 616
097
008.64
08(075.8)
1458.
Прасмыцкий, О. Т.
Анафилактический шок
: учебно
методическое пособие : [для
студентов] / О. Т. Прасмыцкий, И. З. Ялонецкий ; Министерство здравоохранения Республ
ки
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра анестези
логии и
реаниматологии.
Минск : БГМУ, 2015.
31
, [1] с. : ил., схемы ; 20 см.
Библиогр
фия:
с. 28 (6 назв.).
99 экз.
ISBN 978
985
567
285
3.
[15
6604].
УДК 616
001.37
02
07/
08(075.8)
1459.
Прасмыцкий, О. Т.
Практические навыки по анестезиологии и реаниматологии.
Интубация трахеи : учебно
мет
одическое пособие : [для студентов] / О. Т. Прасмыцкий,
О. Б. Павлов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский госуда
р-
ственный медицинский униве
ситет, Кафедра анестезиологии и реаниматологии.
Минск :
БГМУ, 2015.
28, [1] с. : ил.
; 20 см.
99 экз.
ISBN 978
985
567
283
9.
[15
6594].
УДК 616
036.882
08
039.74:616.231(076.58)
1460.
Прасмыцкий, О. Т.
Практические навыки по анестезиологии и реаниматологии.
Катетер
зация центральных вен : учебно
методическое пособие / О. Т. Прасм
ыцкий,
О. Б. Павлов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский госуда
р-
ственный медицинский универс
тет, Кафедра анестезиологии и реаниматологии.
Минск :
БГМУ, 2015.
12, [1] с. ; 20 см.
лиография: с. 12 (7 назв.).
99 экз.
ISBN 978
985
567
282
2.
[15
6606].
УДК [616
089.5+616
036.882
089.819.1](076.58)
1461.
Прасмыцкий, О. Т.
Практические навыки по анестезиологии и реаниматологии.
Сердечно
легочная реанимация : учебно
методическое пособие / О. Т. Прасмыцкий, О. Б. Па
лов
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
цинский университет, Кафедра анестезиологии и реаниматологии.
Минск : БГМУ, 2015.
27 с. : ил. ; 20 см.
Библи
графия: с. 26 (7 назв.).
99 экз.
ISBN 978
985
567
28
6.
[15
6597].
УДК 616
036.882
08
039.74:[616.12+616.24](076.58)
1462.
Шмерко, Е. П.
Аптечка природы : заметки о лекарственных растениях / Е. П. Шме
ко,
Н. В. Тышкевич.
Минск : Звязда, 2015.
247, [1] с. : портр. ; 23 см.
Краткий указ
тель
фармак
ологических свойств и применения важнейших лека
ственных растений: с. 205
218.
700 экз.
ISBN 978
985
575
042
1 (в пер.).
[15
6939].
УДК 616
085.322
Гл. таксама № 1430
616.1 Паталогія сардэчна
сасудзістай сістэмы.
Сардэчна
сасудзістыя захворванні
463.
Владимирская, Т. Э.
Роль апоптоза в патогенезе ишемического повреждения
миокарда : монография / Т. Э. Влад
мирская ; Министерство здравоохранения Республики
Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования.
Минск :
БелМАПО, 201
5.
164 с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 143
164 (424 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
499
920
3.
[15
6680].
УДК 616.127
007.61
085

1464.
Трисветова, Е. Л.
Тритаце. Ингибитор ангиотензин
превращающего фермента
нового пок
ления в клинической практ
ике / Е. Л. Трисветова.
Минск : Альтиора
Живые
Краски, 2015.
27, [2] с. : ил. ; 21 см.
Библиография: с. 27
28 (25 назв.).
2000 экз.
ISBN 978
985
7073
76
4.
[15
7040].
УДК 616.1
085.355
616.2 Захворванні дыхальнай сістэмы
1465.
Бакалец, Н. Ф
Хронические заболевания дыхательных путей в практической де
тельности участкового врача
терапевта. Дифференциальная диагностика при кашле, оды
ке,
бронхообструктивном синдроме : учебно
методическое пособие для студентов 5
го и 6
го ку
сов
лечебного факул
тета и факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран
медицинских вузов / Н. Ф. Бакалец, Л. С. Ковальчук, П. Н. Ковальчук ; Министерство здрав
охранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский униве
ситет,
Кафедра поликлин
ической терапии и общеврачебной практики с курсом дерматовенерол
гии.
Гомель : ГГМУ, 2015.
122 с. ; 21 см.
лиография: с. 122 (15 назв.).
160 экз.
ISBN 978
985
506
733
8.
[15
7375].
УДК 616.2
08
039.41(075.8)
616.3 Захворванні стрававальнай
сістэмы. Хваробы стрававальнага тракта
1466.
Болезни периодонта
= Periodontal diseases : учебно
методическое пособие :
[для студентов факультета иностранных учащихся] : 4
й курс : в 2 ч. / [Л. Н. Дедова и др. ;
переводчики: И. Ю. Абедковская, Н. И. Росени
к, Л. Ю. Махнис] ; Министерство здрав
о-
охран
ния Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет,
я кафедра терапевтической стоматологии.
Минск : БГМУ, 2015

20 см.
Обло
ка
и текст на английском языке.
Авторы указаны
на обороте титульного л. Авторы также:
Белясова Л. В., Володько А. А., Даревский В. И., Денисова Ю. Л., Кандрукевич О. В.,
Моржевская В. В., Росеник Н. И., Соломевич А. С., Урбанович В. И., Шебеко Л. В.
ISBN 978
985
567
289
1.
Ч. 1.
2015.
161 с. : ил
Библиография в тексте.
50 экз.
ISBN 978
985
567
288
4.
[15
7288].
УДК 616.314.17
008.1
07/
08(075.8)
054.6
1467.
Казеко, Л. А.
Апикальный периодонтит: диагностика, клинические проявления,
лечение = Apical periodontitis: diagnostics, clinical ma
nifestations, treatment : учебно
методическое
пособие : [для студентов медицинского факультета ин
странных учащихся] / Л. А. Казеко,
Ю. В. Модринская, К. В. Севрукевич ; [переводчики: К. В. Севрукевич, Ю. В. Модринская] ;
Министерство здравоохранения Респу
блики Беларусь, Белорусский государственный мед
цинский университет, 1
я кафедра терапевтической стоматологии.
Минск : БГМУ, 2015.
13, [2] с. : ил. ; 20 см.
Обложка и текст на английском языке.
Библи
графия: с. 14
(5 назв.).
40 экз.
ISBN 978
85
567
250
1.
[15
6613].
УДК 616.314.17
008.1
07/
08(075.8)
054.6
1468.
Казеко, Л. А.
Методики обтурации корневых каналов = Obturation techniques of
root canal system : учебно
методическое пособие : [для студентов медицинского факультета
иностранных уч
щихся] / Л. А. Казеко, И. С. Кармалькова, Е. Л. Колб ; [переводчики:
Е. Л. Колб,
И. С. Кармалькова] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Бел
о-
русский государственный медицинский университет, 1
я кафедра терапевтической стоматол
гии.
Минск
: БГМУ, 2015.
43, [1] с. : ил. ; 20 см.
Обложка и текст на английском языке.
Библиография: с. 43 (11 назв.).
40 экз.
ISBN 978
985
567
280
8.
[15
6605].
УДК 616.314.163
08
74(075.8)
054.6
1469.
Казеко, Л. А.
Механическая обработка корневых ка
налов = Instrumentation of the
root canal system : учебно
методическое пособие : [для студентов медицинского факультета
иностранных учащихся] / Л. А. Казеко, Е. Л. Колб, И. С. Ка
малькова ; [переводчик Е. Л. Колб] ;
Министерство здравоохранения Республики
Беларусь, Белорусский государственный мед
цинский университет, 1
я к
федра терапевтической стоматологии.
Минск : БГМУ, 2015.
37, [3] с. : ил. ; 20 см.
Обложка и текст на английском языке.
Библиография: с. 39
(10 назв.).
40 экз.
ISBN 978
985
567
251
8.
[15
6615].
УДК 616.314.163
072(075.8)
054.6
1470.
Казеко, Л. А.
Руководство для практических занятий по терапевтической стомат
о-
логии. М
териалы в стоматологии. Эндодонтия = Guide for practical classes in dental therapy.
Materials in dentistry.
Endodontics : учебно
методическое пособие : [для студентов медици
ского факультета иностранных учащихся] / Л. А. Казеко, Е. Л. Колб ; [переводчик Е. Л. Колб] ;

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
цинский универ
ситет, 1
я кафедра терапевтич
ской стоматологии.
Минск : БГМУ, 2015.
34, [3] с. ; 20 см.
Обложка и текст на английском языке.
Библиография: с. 36 (8 назв.).
40 экз.
ISBN 978
985
567
260
0.
[15
6616].
УДК 616.31
085(076.58)
054.6
1471.
Кравч
енко, Е. В.
Форжект: подготовка толстой кишки к диагностическим
исследованиям и оперативным вмеш
тельствам / Кравченко Е. В.
Репринт.
[Минск] :
Профессиональные изд
ния, [2015?].
10 с., включая обложку ; 30 см.
Резюме и часть
текста параллельно
на русском и английском языках.
Воспроизведение статьи из журн
ла:
Хирургия. Восточная Европа. 2013. № 4 (08).
Библиография: с. 10 (20 назв.).
1000 экз.
[15
6420].
УДК 616.345
07
089
1472.
Методика проведения диагностических пункций под ультразву
ковым ко
тролем при опухолевых и опухолеподобных заболеваниях поджелудочной железы
[учебно
методическое пособие / Аникеев О. И и др.] ; Министерство здравоохранения
Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования,
Кафедр
а ультразвуковой диагностики.
Минск : БелМАПО, 2015.
10 с. ; 21 см.
Авт
ры
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Ганькова И. В., Ивановская М. И., Кушн
ров А. И., Юрковский А. М.
50 экз.
ISBN 978
985
499
915
9.
[15
6679].
УДК 616.37
006.6
08(075.9)
1473.
Неотложные состояния, общие заболевания и другие факторы риска в стом
а-
тологии
: учебно
методическое пособие : [для студентов / А. Г. Третьякович и др.] ; Мин
стерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный ме
дици
ский универсиет, 2
я кафедра терапевтической стоматологии.
Минск : БГМУ, 2015.
45, [1] с. ; 20 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Борисенко Л. Г.,
Макарова О. В., Шумакова Е. В.
Библи
графия: с. 35 (17 назв.).
60 экз.
ISBN 978
985
567
301
0.
[15
7295].
УДК 616.31
08
039.74(075.8)
1474.
Никоненко, Н. А.
Оптические свойства кожи, тканей зуба и стоматологических
материалов = Optical properties of skin, tooth tissues and dental materials : учебно
методическое
пособие
: [для иностранных студентов] / Н. А. Никоненко ; [пер
водчик Н. А. Никоненко] ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
цинский университет, Кафедра медицинской и биологической физики.
е изд., испра
в-
ленное.
Минск : БГМУ, 2015.
33, [1] с. : ил. ; 20 см.
Обложка и текст на английском
языке.
Библиография: с. 33 (18 назв.).
90 экз.
ISBN 978
985
567
295
2.
[15
7291].
УДК 616.31:[535+577.3](075.8)
054.6
1475.
Никоненко, Н. А.
Физические свойства стома
тологических материалов, тканей
зуба и кожи. Элементы реологии. Физические основы адгезии = Physical properties of dental
materials, tissues of tooth and skin. Principles of rheology. Physical basis of adhesion : учебно
методическое пособие : [для иностран
ных студентов] / Н. А. Никоненко, Н. И. Инсарова ;
[переводчики: Н. А. Никоненко, Н. И. Инсарова] ; Министерство здравоохранения Респу
лики
Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, Кафедра медици
ской и
биологической физики.
е изд
., исправленное.
Минск : БГМУ, 2015.
49, [2] с. : ил. ;
20 см.
Обложка и текст на английском языке.
лиография: с. 50 (9 назв.).
90 экз.
ISBN 978
985
567
294
5.
[15
7289].
УДК 616.314
74/
77:53(075.8)
054.6
1476.
Особенности ортодонтическ
ого лечения взрослых пациентов
: учебно
методическое
пособие / [С. П. Рубникович и др.] ; Министерство здравоохранения Республ
ки Беларусь,
Белорусская медицинская академия последипломного образов
ния, Кафедра ортопедической
стоматологии.
Минск : БелМАПО
, 2015.
31 с. : ил. ; 21 см.
Авторы указаны на об
о-
роте титульного л. Авторы также: Барадина И. Н., Денисова Ю. Л., Тимчук Я. И.
Библи
о-
графия: с. 29
30 (22 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
499
917
3.
[15
6684].
УДК 616.314.17
008.1
08(075)
1477.
Рублевский, Д. В.
Основы ортодонтии = Basics of orthodontics : учебно
методическое
пособие : [для студентов, обучающихся на английском языке] / Д. В. Рублевский, Ю. Я. Наум
вич,
А. О. Сакадынец ; [переводчики: Д. В. Рублевский, Ю. Я. Наумович, А. О. Сак
ды
нец] ;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный мед
ский университет, Кафедра ортодонтии.
Минск : БГМУ, 2015.
12, [1] с. ; 20 см.
Обложка и текст на английском языке.
40 экз.
ISBN 978
985
567
247
1.
[15
618].
УДК 616.314
089.23(075.8)
054.6
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 66.;r 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;68 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;1478.
Рубникович, С. П.
Рецессия десны: клиника, диагностика, лечение : учебно
методическое пособие / С. П. Рубникович, Ю. Л. Денисова, Я. И. Тимчук ; Министерство
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская мед
ицинская академия последипломн
го
образования, Кафедра ортоп
дической стоматологии.
Минск : БелМАПО, 2015.
27 с. :
ил. ; 21 см.
Библиография: с. 27 (13 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
499
916
6.
[15
6685].
УДК 616.311.2
002
036.1
08(075)
1479.
Современные материалы для восстановления костной ткани в имплантол
о-
гии и п
риодонтологии
: учебно
методическое пособие : [для студентов / С. П. Рубникович
и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская
академия последипл
омн
го образования, Кафедра ортопедической стоматологии.
Минск :
БелМАПО, 2015.
40 с. : ил. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы
также: Денисова Ю. Л., Хомич И. С., Хомич С. Ф.
Библиография: с. 38
39 (22 назв.).
100 экз.
ISBN
978
985
499
918
0.
[15
6686].
УДК 616.314.17
089.843(075.8)
1480.
Ультразвуковая и лучевая диагностика объемных образований поджелудо
ной
железы, а также методика проведения диагностических пункций под сонографич
ским
контролем при опухолевых и опухол
еподобных ее забол
ваниях
: учебно
методическое
пособие / [Кушнеров А. И. и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Кафедра уль
развуковой
диагностики, ГУ "Институт ядерной мед
ицины и лучевой диагностики НАМН Украины".
Минск : БелМАПО, 2015.
17 с. : ил. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л.
Авторы также: Аникеев О. И., Ганькова
Дуган [т. е. Ганькова] И. В., Тарасюк Б. А., Юрко
в-
ский А. М.
Библиография: с. 16
17
(24 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
499
914
2.
[15
6678].
УДК 616.37
006.6
08
Гл. таксама № 1488
616.4 Захворванні крывятворнай сістэмы, лімфатычнай сістэмы і
залоз унутранай сакрэцыі. Эндакрынныя захворванні
1481.
Большов, А. В.
Хирургия заболеван
ий селезенки : учебно
методическое пособие :
[для студентов] / А. В. Большов, В. Я. Хрыщанович ; Министерство здравоохранения Ре
публики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 2
я кафедра
хирургических болезней.
Минск : БГМУ, 2015
28, [3] с. ; 20 см.
Библиография: с. 30
(7 назв.).
40 экз.
ISBN 978
985
567
296
9.
[15
7279].
УДК 616.411
089(075.8)
616.6 Захворваннi мочапалавой сiстэмы
1482.
Банькова, Е. М.
Нефротический синдром в терапевтической практике : учебно
методич
еское пособие / Е. М. Банькова, С. А. Петров, Ж. Л. Сухих ; Министерство здрав
о-
охранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного
образования, Кафедра терапии.
Минск : БелМАПО, 2015.
42, [1] с. ; 21 см.
Библи
о-
графия: с. 2
23.
100 экз.
ISBN 978
985
499
911
1.
[15
6682].
УДК 616.61
008.6
08(075)
1483.
Продленная заместительная почечная терапия
: учебно
методическое пособие /
[А. М. Дзядзько и др.] ; Мин
стерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская
медиц
инская академия последипломного образования, Кафедра трансплантологии.
Минск :
БелМАПО, 2015.
42 с. ; 21 см.
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы та
же:
Мартов В. Ю., Оганова Е. Г., Сантоцкий Е. О.
Библиография: с. 42 (11 назв.).
100 эк
з.
ISBN 978
985
499
912
8.
[15
6681].
УДК 616.61
008.64
036.11
085(075)
616.7 Захворванні апорна
рухальнай сістэмы. Шкілет і мышачная сістэма
1484.
Батмангхелидж, Ф.
Как лечить боли в спине и ревматические боли в суставах :
[для тех, кто предпочитает
следовать логике природы] / Ф. Батмангхелидж ; [перевод с ан
лийского
Т. В. Лихач, О. Г. Белошеев].
е изд.
Минск : Попурри, 2015.
138 с. : ил. ;
20 см.
(Здоровье и альтерн
тивная медицина).
3500 экз.
ISBN 978
985
15
2744
7.
[15
7296].
УДК [616.711+616.72]
009.7
085.825+613.31

2791 экз.
ISBN 978
985
90341
6.
[15
6499].
УДК 821.131.1
821.161.1 Руская лiтаратура
1770.
Литературный альманах
= Літаратурны альманах / Постоянный Комитет Сою
ного гос
дарства.
Минс
к : Звязда, 2013

21х23 см.
Вып. 2.
2015.
345, [6] с.
Параллельно на русском и белорусском языках.
На титульном л. и обложке: конкурс молодых литераторов Союзного государства "Мост
дружбы".
1019 экз.
[15
6954].
УДК [821.161.1+821.161.1
(476)+821.161.3]
822
1771.
Шипошина, Т. В.
Человек своего положения : повесть / Татьяна Шипошина ;
[иллюстрации Л. В. Баировой].
Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский
Экзархат Московского Патриархата), 2015.
140, [3] с. : ил. ; 17 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
511
729
3.
[15
6702].
УДК 821.161.1
31
1772.
Шмелев, И. С.
Богомолье : повесть / Иван Шмелев.
Минск : Белорусская
Православная Церковь (Белорусский Э
зархат Московского Патриархата), 2015.
255 с. ;
17 см.
5000 экз.
ISB
N 978
985
511
863
4.
[15
6699].
УДК 821.161.1
31
1773.
Шмелев, И. С.
Няня из Москвы : роман / Иван Шмелев.
Минск : Белорусская
Православная Церковь (Белору
ский Экзархат Московского Патриархата), 2015.
318, [1] с. ;
17 см.
5000 экз.
ISBN 978
98
511
864
1.
[15
6703].
УДК 821.161.1
31
821.161.1(476) Лiтаратура Беларусi на рускай мове
1774.
Антонович, С. В.
В августе девяносто первого... : исторический роман / Славомир
Антонович.
Изд. 2
е, перераб
танное и дополненное.
Минск : Харвест, 201
5.
447 с.,
[8] л. ил. ; 21 см.
(Библиотека Союза писателей Беларуси = Бібліятэка Саюза пісьменнікаў
Беларусі).
1000 экз.
ISBN 978
985
18
3803
1 (в пер.).
[15
6813].
УДК 821.161.1(476)
31
1775.
Бурсевич, И. В.
Слонимская тетрадь : стихи / Игорь
Бурсевич.
Минск :
Кнігазбор, 2015.
326 с. : ил., портр. ; 21 см.
Содержит циклы: Школьные переменки ;
Звездный перезвон ; Рома
тика дорог ; Строчка за строчкой...
50 экз.
ISBN 978
985
7119
72
1 (в пер.).
[15
6897].
УДК 821.161.1(476)
1776.
Вайсова, С.
Странички моей жизни : дневник / Соня Вайсова.
Брест : Альте
р-
натива, 2015.
230 с. ; 21 см.
Перед выпускными данными автор: Соня Вайсова (Рем
нарнова София Ивано
на).
50 экз.
ISBN 978
985
521
506
7.
[15
6714].
УДК 821.161.1(476)
94
1777.
Волковец, А.
От двух до пятнадцати : избранное : Все персонажи реальны и
любимы автором. Все совпадения н
случайны / Алла Волковец.
[Б. м. : б. и.], 2015.
79 с. : ил. ; 17 см.
15 экз.
[15
6790].
УДК 821.161.1(476)
1778.
Володько, О. А.
ардиограмма большого сердца : [художественно
документальная
повесть] / Олег Володько.
Минск : Четыре четверти, 2015.
267, [2] с., [9] л. ил. : портр. ;
21 см.
300 экз.
ISBN 978
985
7103
84
3 (в пер.).
[15
6949].
УДК 821.161.1(476)
31
1779.
Геды
х, В. Б.
Приключения спиннингиста : повествование в рассказах / Валентин
Гедых.
Гомель : Барк, 2015.
198 с. : ил. ; 21 см.
99 экз.
ISBN 978
985
7065
42
(в пер.).
[15
6428].
УДК 821.161.1(476)
32
1780.
Еленевский, Н. В.
Мытари и фарисеи : рома
ны / Николай Еленевский.
Минск :
Четыре четверти, 2015.
444, [1] с. ; 21 см.
Содержание: Мытари и фарисеи ; Наперсный
крест.
150 экз.
ISBN 978
985
7103
71
3 (в пер.).
[15
6730].
УДК 821.161.1(476)
31

1781.
Еленевский, Н. В.
Сердцебиение : пов
ести, очерки, рассказы / Николай Елене
ский ;
[автор предисловия: Крейдич А. Н.].
Минск : Четыре четверти, 2015.
240, [1] с. ; 20 см.
Из содерж
ния: повести : Хлебный крест ; Жолнеж.
99 экз.
ISBN 978
985
7103
72
0.
[15
6729].
УДК 821.161.1(47
6)
31/
32
1782.
Жукова, Л. Е.
В танце с Ангелом : [сборник поэзии] / Лилия Жукова.
Гродно :
Гродне
ская типография, 2015.
384 с. ; 20 см.
Часть текста на белорусском языке.
300 экз.
ISBN 978
985
7037
27
8 (в пер.).
[15
7284].
УДК [821.161.1(4
76)+821.161.3]
1783.
И физики, и лирики...
: стихотворения студентов, преподавателей, сотрудников и
выпускников Брестского госуда
ственного технического университета.
Брест : Брестская
типография, 2005

21 см.
Вып. 1 вышел без сведений о номер
е выпуска.
Вып. 11 / [составитель Т. Ю. Шульга].
2015.
59 с. : ил. ; 20 см.
Полувековому
юбилею университета посвящается.
Часть текста на белорусском языке.
200 экз.
ISBN 978
985
524
214
8.
[15
6786].
УДК [821.161.1(476)+821.161.3]
1784.
Кивачук, В. С.
Проба жизни : стихи : в 2 т. / Василий Кивачук.
Минск : А. Н. В
раксин,
2015.
21 см.
200 экз.
ISBN 978
985
7128
62
4.
Т. 1.
145 с.
Содержит циклы: Вера ; Душа ; Истина ; Надежда.
ISBN 978
985
7128
63
1.
[15
7327].
УДК 821.1
61.1(476)
1785. Т. 2.
155 с.
Заглавие обложки: Проба жизни
2.
Содержит циклы: Природа ;
Семья ; Я точно одержу победу.
ISBN 978
985
7128
64
8.
[15
7328].
УДК 821.161.1(476)
1786.
Ковалева, Т. И.
Неизведанный день : стихи / Тамара Ковалева.
Минск : А. Н. В
раксин,
2015.
81 с. ; 21 см.
Содержит циклы: Ценю величие мгновения... ; От весны до
весны... ; Занав
сила легкой вуалью...
30 экз.
ISBN 978
985
7128
61
7.
[15
7326].
УДК 821.161.1(476)
1787.
Куц, В. К.
Время волков : острос
южетная повесть, рассказы / Виктор Куц.
Гродно : Гро
ненская типография, 2015.
87 с. ; 17 см.
Из содержания: Волки : повесть.
60 экз.
ISBN 978
985
7037
25
4.
[15
6495].
УДК 821.161.1(476)
31/
32
1788.
Лиокумович, Т.
Накануне освобождения : по
весть / Тимофей Лиокумович ;
[художник Ви
тор Колос].
Минск : Кнігазбор, 2015.
118 с., [2] л. ил. ; 17 см.
100 экз.
ISBN 978
985
7119
75
2.
[15
7010].
УДК 821.161.1(476)
31
1789.
Лознюха, Т. П.
Лучистое сияние : сборник стихов / Тамара Лознюха.
Брест :
Альтернат
ва, 2015.
155 с. ; 21 см.
Часть текста на белорусском языке.
300 экз.
ISBN 978
985
521
492
3.
[15
6735].
УДК 821.161.1(476)
1790.
Лось, Н. В.
Меня зовут Лариса / Наталья Лось.
Минск : Четыре четверти, 2015.
163, [2] с
. ; 20 см.
(Дзеці ва
ны).
300 экз.
ISBN 978
985
7103
70
6.
[15
6665].
УДК 821.161.1(476)
94
1791.
Маслюкова, О. И.
Водоворот любви : роман / Ольга Маслюкова.
Минск :
Четыре четве
ти, 2015.
293, [2] с. ; 18 см.
500 экз.
ISBN 978
985
7103
5 (в пер.).
[15
7007].
УДК 821.161.1(476)
31
1792.
Милбукпия.
Маленькие стихи / Милбукпия.
Минск : Регистр, 2015.
184, [7]
с. ; 14 см.
99 экз.
ISBN 978
985
7097
28
9.
[15
6795].
УДК 821.161.1(476)
1793.
Михаленко, Е. И.
не чужая : с
тихи / Елена Михаленко ; [автор предисловия
Татьяна Дашкевич].
Минск : Галіяфы, 2015.
106, [5] с. : ил. ; 17 см.
На 4
й с. обло
ки
автор: Елена (Элина) Иосифовна Михаленко.
Содержит циклы: Я могу разговаривать с
ветром ; В чем смысл существования в
двоем? ; Нестихи? ; Здесь
я знаю
нет смерти ;
Волхвы несли дары свои царю ; Нет воскресенья без креста ; Все живем на одной земле ; Я
не чужая.
500 экз.
ISBN 978
985
7021
91
8.
[15
6816].
УДК 821.161.1(476)
1794.
Нечаева, Г. Г.
Ужин с живоп
исцем : избранное: лирика, 1973
2015 / Галина
Нечаева.
мель : Барк, 2015.
287 с. ; 20 см.
500 экз.
ISBN 978
985
7065
39
4.

[15
6431].
УДК 821.161.1(476)
1795.
Полубинская, Н. В.
Причастие словом : книга стихотворений / Надежда Полуби
ская.
Минск : А. Н. Вараксин, 2015.
175 с. ; 21 см.
Содержит циклы: На подъеме к
солнцу ; На краю бессонницы ; Слово и судьбы ; Все лишь повтор
нье... ; Начало начал ;
Из разных тетрадей.
100 экз.
ISBN 978
985
7128
57
0.
[15
7329].
УДК 821.161.1(47
6)
1796.
Серый, А. И.
В 14 строк : сборник поэзии / Алексей Серый.
Брест : Альтерн
тива, 2015.
38, [1] с. ; 15 см.
Часть текста на украинском языке.
200 экз.
ISBN 978
985
521
497
8.
[15
6589].
УДК 821.161.1(476)
1797.
Серый, А. И.
В 14 ст
рок
II : сборник поэзии / Алексей Серый.
Брест : Альте
р-
натива, 2015.
30, [1] с. ; 15 см.
200 экз.
ISBN 978
985
521
499
2.
[15
6590].
УДК 821.161.1(476)
1798.
Советная, Н. В.
Два поклона : рассказы / Наталья Советная ; [иллюстрации Л. В.
Баиро
вой].
Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Моско
в-
ского Патриархата), 2015.
158, [1] с. : ил. ; 17 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
511
792
7.
[15
6700].
УДК 821.161.1(476)
32
1799.
Сэр А. Фим.
Романс : проза и поэзия / Сэр А
. Фим.
Брест : Альтернатива, 2015.
157, [1] с. : ил., портр. ; 21 см.
Перед выпускными данными автор: Сэр А. Фим (Сер
фимов Владимир Николаевич).
300 экз.
ISBN 978
985
521
502
9 (в пер.).
[15
6577].
УДК 821.161.1(476)
3+821.161.1(476)
1800.
Шебеко, А. Г.
Барабанщик из Ливерпуля : роман / Анатолий Шебеко.
Минск :
Смэлток, 2015.
419 с. ; 21 см.
200 экз.
ISBN 978
985
6998
68
6.
[15
6405].
УДК 821.161.1(476)
31
1801.
Эта смешная... математика
: антология математического юмора / соста
витель,
автор предисловия Е. А. Федосик.
Минск : А. Н. Вараксин, 2015.
305 с. ; 21 см.
б-
лиография: с. 304
305 (43 назв.).
100 экз.
В переплете.
ISBN 978
985
7128
43
3
(ошибоч.).
[15
6465].
УДК 821.161.1(476)
1802.
Юркевич, Г. И.
Афоризм
ы. Стихи / Григорий Юркевич.
Минск : Полигра
комбинат им. Я. Коласа, 2015.
253, [1] с. ; 17 см.
1000 экз.
ISBN 978
985
7101
17
7.
[15
7011].
УДК 821.161.1(476)
Гл. таксама № 1770, 1812
13, 1817
18, 1821
22, 1825
821.161.3 Беларуская літаратур
1803.
Арцюх, З.
На скрыжаванні / Зміцер Арцюх ; [пад рэдакцыяй Р. Ю. Малахоўскага].
Мінск : Харвест, 2015.
63 с. ; 16 см.
(Маладая паэзія Беларусі).
Перад
выпускнымі данымі аўтар: А
цюх Дзмітрый Уладзіміравіч.
300 экз.
ISBN 978
985
18
3802
4.
[15
6768].
УДК 821.161.3
1804.
Бабарыка, Г. С.
Дарога ў восень : зборнік вершаў / Галіна Бабарыка.
Брэст :
Альтернат
ва, 2015.
131 с. ; 21 см.
Змяшчае цыклы: Вечны скарб ; Напамін ; Здзіўлены
восеньскім маем ; Пазначаны словамі
песнямі маці ;
Букет пажаданняў ; Паэтычная асака.
300 экз.
ISBN 978
985
521
504
3.
[15
6561].
УДК 821.161.3
1805.
Быкава, С. А.
Адлюстраванне : зборнік вершаў / Святлана Быкава ; [мастак Т
у-
кач А. А.].
Мінск : Смэлтак, 2015.
79 с. : іл. ; 19 см.
Змяшчае ц
ыклы: Продкам ; Ж
вая
сувязь ; Адлюстр
ванне ; Мае лекі ; Легенда Заслаўя : паэма.
300 экз.
ISBN 978
985
6998
66
2.
[15
6407].
УДК 821.161.3
1806.
Бяласін, Я. А.
На пераломе : вершы, карацелькі, пераклады / Яўген Бяласін.
Брэст : Альтернатива,
2015.
155 с. : іл. ; 20 см.
Частка тэксту на нямецкай і рускай
вах.
На авантытуле і вокладцы: кніга 5 моў, 35 гадоў.
220 экз.
ISBN 978
985
521
494
7.
[15
6717].
УДК 821.161.3
821
1807.
Галубовіч, Л.
Поўня : выбранае : (вершы, зацемкі) / Леа
нід Галубовіч.
Мінск :
Кнігазбор, 2015.
142 с. ; 20 см.
(Бібліятэчка часопіса "Дзеяслоў" ; вып. 17).
Змяшчае

цыклы: Выбраныя вершы з ранейшых кніг ; Вершы без кніг і новыя вершы, 2012
2014 ;
цемкі з левай кішэні.
250 экз.
ISBN 978
985
7119
74
5.
[15
6894].
УДК 821.161.3
1808.
Гурыновіч, Ф. Ф.
Роднасць : паэма / Фёдар Гурыновіч.
Мінск : Кнігазбор,
2015.
397, [1] с. : іл., партр. ; 21 см.
500 экз.
ISBN 978
985
7119
73
8 (у пер.).
[15
6896].
УДК 821.161.3
1809.
Дукса, М. М.
ушка вечнасці
душа : кніга паэзіі / Мар'ян Дукса.
Мінск :
Чатыры чвэрці, 2015.
233 с. : партр. ; 21 см.
(Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі =
Библиотека Со
за писателей Беларуси).
300 экз.
ISBN 978
985
7103
54
6 (у пер.).
[15
6666].
УДК
821.161.3
1810.
Дыдышка, В.
Узрушэнне сэрца : вершы / Вера Дыдышка.
Мінск : Конфидо,
2015.
81, [2] с. ; 20 см.
Перад выпускнымі данымі аўтар: Дыдышка Вера (Шыловіч В
ра
Іосіфаўна).
50 экз.
ISBN 978
985
6777
71
7.
[15
6468].
УДК 821.161.3
1811.
Запруднік, Я.
Па гарачых слядах мінуўшчыны : мае лісты, 1952
1959 гг. :
універсітэт у Бельгіі, газета "Бацькаўшчына", радыё "Вызваленне/Свабода" ў Мюнхене і
Нью
Ёрку / Янка Запруднік ; [рэдагаванне і прадмова Валянціны Трыгубовіч] ; Беларускі
інстыт
ут навукі і мастацтва.
Мінск : Лімарыус, 2015.
570, [1] с., [14] л. іл. ; 21 см.
(Бібліятэка Бацькаўшчыны : ББ / Міжнароднае грамадскае аб'яднанне "Згуртаванне
беларусаў свету "Бацькаўшчына" ; кн. 26).
Рэзюмэ на англійскай мове.
На 4
й с. пер
плё
та
аўтар: Янка Запруднік (Сяргей Вільчыцкі).
Пак
зальнік прозвішчаў: с. 559
570.
300
экз.
ISBN 978
985
6968
47
4 (у пер.).
[15
6821].
УДК 821.161.3
1812.
Корань, М.
Мае землякі : нататкі, вершы / Мікола Корань.
Мінск : Кнігазбор,
2015.
155
с. : іл., партр. ; 20 см.
Частка тэксту на рускай мове.
На 4
й с. вокладкі
аўтар: Мікола Корань (Каранюхін Мікалай Юр'евіч).
110 экз.
ISBN 978
985
7119
76
9.
[15
6891].
УДК [821.161.3+821.161.1(476)]
821
1813.
Мой дзень пачынаецца
: проза і паэ
зія маладых / [укладальнік Віктар Шніп].
Мінск : Мастацкая літаратура, 2015.
367 с. ; 22 см.
Частка тэксту на рускай мове.
2000 экз.
ISBN 978
985
02
1385
3 (у пер.).
[15
6953].
УДК [821.161.3+821.161.1(476)]
822
1814.
Патапенка, В. У.
Загадкі
пушчанскай патапечы : аповесць, кароткія апавяданні,
міні
п'еса для дарослых / Віктар П
тапенка.
Мінск : Віктар Хурсік, 2015.
210, [1] с. : іл. ;
21 см.
Са зм
сту: Загадкі пушчанскай патапечы : аповесць ; Гульня з маўклівай праўдай :
міні
п'еса для
дарослых.
150 экз.
ISBN 978
985
7025
47
3.
[15
6403].
УДК 821.161.3
31/
32+821.161.3
1815.
Паўлоўская, А. Ю.
За небакраем / Аліна Паўлоўская ; [пад рэдакцыяй Р. Ю.
Малахоўскага].
Мінск : Харвест, 2015.
63 с. ; 16 см.
(Маладая паэзія Беларус
і).
Змяшчае цыклы: Адрачэ
не ; Дваццатай вясной.
300 экз.
ISBN 978
985
18
3798
0.
[15
6767].
УДК 821.161.3
1816.
Пацяюк, М.
Душой не пакрывіць : зборнік вершаў і перакладаў / Мікола Пацяюк.
Брэст : Брэсцкая друкарня, 2015.
59 с. : іл. ; 21
см.
Перад выпускнымі данымі аўтар:
Пацяюк Мікалай Іванавіч.
Змяшчае цыклы: Быць чалавекам ; Дарога.
150 экз.
ISBN 978
985
524
216
2.
[15
6736].
УДК 821.161.3
1817.
Пяшчота верасу
: Шчучыншчына літаратурная : паэзія, проза, публіцыстыка /
[укл
аданне Алеся Марціновіча].
Мінск : Мастацкая літаратура, 2015.
342, [1] с., [4] л.
іл. : іл. ; 25 см.
(Беларусь літаратурная).
Частка тэксту на рускай мове.
520 экз.
ISBN 978
985
02
1129
3 (у пер.).
[15
6952].
УДК [821.161.3+821.161.1(476)]
822
1818.
Сліва, М.
На дняпроўскім лузе : кніга прозы / Міхась Сліва.
Мінск : Чатыры
чвэрці, 2015.
229 с. ; 21 см.
(Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі = Библиотека
Союза писателей Белар
си).
Частка тэксту на рускай мове.
Перад выпускнымі дан
ымі
аўтар: Міхась Сліва (Кавалёў Міхаіл Мітрафанавіч).
300 экз.
ISBN 978
985
7058
64
8
(у пер.).
[15
6734].
УДК [821.161.3+821.161.1(476)]

1819.
Смолка, В. В.
Зоркаму сэрцу / Вікторыя Смолка ; [пад рэдакцыяй Р. Ю.
Малахоўскага].
Мінск : Харвест
, 2015.
63 с. ; 16 см.
(Маладая паэзія Беларусі).
300 экз.
ISBN 978
985
18
3800
0.
[15
6769].
УДК 821.161.3
1820.
Стадольнік, І. К.
Радзіма мая
гэта я : вершы / Іван Стадольнік.
Мінск : Ад
кацыя і в
хаванне, 2015.
111 с. : іл., партр. ;
17 см.
Змяшчае цыклы: Заўсёды са мной ;
Пакахай мяне ; Г
лас зямлі ; І смешна, і грэшна.
200 экз.
ISBN 978
985
471
812
5.
[15
6770].
УДК 821.161.3
1821.
Станкевіч, А.
Прынагоднае : эсэ, вершы, публіцыстыка, штосьці пра аўтара /
Алесь Станкевіч
; [прадмова Івана С
верчанкі].
Мінск : Кнігазбор, 2015.
102 с., [4] л.
іл. ; 20 см.
Частка тэксту на рускай мове.
100 экз.
ISBN 978
мылк.).
[15
6889].
УДК [821.161.3+821.161.1(476)]
821
1822.
У прыгаршчах Айчыны
: зборнік т
вораў гродзенскіх аўтараў / Гродзенскае
абласное аддзяленне ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі", Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай
работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта ;
[рэд
калегія: Р. К. Казлоўскі і інш.].
Гродн
а : Гродзенская друкарня, 2015.
175, 30, [2] с. ;
21 см.
Частка тэксту на рускай мове.
У кнізе таксама: Першае чытанне для дзетак
беларусаў / Цётка.
500 экз.
ISBN 978
985
7037
26
1 (у пер.).
[15
6809].
УДК [821.161.3+821.161.1(476)]
822
1823.
Фядотаў, У. М.
Мёртвыя застаюцца жывымі : аповесць / Уладзімір Фядотаў.
Мінск : Мастацкая літаратура, 2015.
92, [2] с. ; 17 см.
224 экз.
ISBN 978
985
02
1137
8.
[15
6704].
УДК 821.161.3
31
1824.
Хвалей, Я. І.
Серабрыстыя таполі : раман
эсэ, на
велы, замалёўкі / Яўген Хвалей.
Мінск : Чатыры чвэрці, 2015.
267, [1] с. : партр. ; 21 см.
(Бібліятэка Саюза
пісьменнікаў Беларусі = Би
лиотека Союза писателей Беларуси).
Са зместу: Серабрыстыя
таполі, або Летуценны Валенцій : раман
эсэ.
300 экз.
ISBN 978
985
7103
50
8 (у пер.).
[15
6667].
УДК 821.161.3
821
1825.
Хутаранка, Ц.
Скрыжаванні буслінага краю : зборнік вершаў, баек і балад / Ціна
Хутаранка ; [аўтар прадмовы Якімук М.].
Брэст : Альтернатива, 2015.
133 с. ; 21 см.
Частка тэкст
у на рускай мове.
Перад выпускнымі данымі аўтар: Хутаранка Ціна (Карпеш
Валянціна Фёдараўна).
Змест: цыклы : Край белагрудых буслоў ; Буслы ; Бацькі ; Па мат
вах запаведзей Хрыстовых ; Зямля белагрудых буслоў ; Я не люблю... ; Блуканне душы ; На ру
ско
м языке ; Вечная тэма ; Глыбінка : паэма.
50 экз.
ISBN 978
0.
[15
6715].
УДК [821.161.3+821.161.1(476)]
1826.
Цвірко, Н. Л.
Крылы забытых мар / Наталля Цвірко ; [пад рэдакцыяй Р. Ю.
Малахоўскага].
Мінск : Харвест, 2015.
63 с. ; 16
см.
(Маладая паэзія Беларусі).
300 экз.
ISBN 978
985
18
3801
7.
[15
6766].
УДК 821.161.3
1827.
Шкірманкоў, Ф. У.
Без макіяжу : пра час і пра нас / Фелікс Шкірманкоў.
Мінск :
Чатыры чвэрці, 2015.
115, [1] с. ; 17 см.
99 экз.
ISBN 978
98
7103
83
6 (у пер.).
[15
6668].
УДК 821.161.3
Гл. таксама № 1770, 1782
83, 1885
821.35 Лiтаратура на каўказскiх мовах
1828.
Ахмедаў, М. А.
Горная ліра : вершы / Магамед Ахмедаў ; пераклад з аварскай
[Міхася Пазнякова].
Мінск : Чатыры чвэрці, 2015.
172, [1] с. ; 21 см.
(Бібліятэка
Саюза пісьменнікаў Б
ларусі = Библиотека Союза писателей Беларуси).
Змяшчае цыклы:
Песні часу ; Зімняя ноч.
300 экз.
ISBN 978
985
7103
88
1 (у пер.).
[15
7006].
УДК 821.351.12
93 Мастацкая літаратура дл
я дзяцей і юнацтва
(Пазнавальная літаратура для дзяцей і юнацтва гл. 087.5)
1829.
Ворона и Рак
: [русская народная сказка : для дошкольного и младшего школьного
возраста / обработка Сергея Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина Пустоваловы].

Минск : Кни
жный Дом, 2015.
[10] c., включая обложку : цв. ил. ; 21 см.
(Читаем сказку
по слогам).
На 4
й с. обложки: 0+.
3030 экз.
ISBN 978
985
17
0989
8.
[15
7141].
УДК 821.161.1
93
1830.
Гаўф, В.
Казкі / Вільгельм Гаўф ; пераклад з нямецкай мовы [Альг
ерда Бахарэвіча
і інш. ; укладальнік Ганна Янкута ; мастак Кацярына Дубовік].
Мінск : Кнігазбор, 2015.
333, [1] с. : іл. ; 21 см.
(Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка")
(Бібліятэка часопіса "ПрайдзіСвет" "PostScriptum").
Пераклад з нямецкай мовы таксама:
Дав
доўская Н., Жбанаў А., Крэбс І., Папковіч У.
500 экз.
ISBN 978
985
7119
2
(у пер.).
[15
6892].
УДК 821.112.2
93
1831.
Глупый Козел
: [русская народная сказка : для дошкольного и младшего школ
ного
возраста /
обработка Сергея Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина Пустоваловы].
Минск : Книжный Дом, 2015.
[10] с., включая обложку : цв. ил. ; 21 см.
(Читаем сказку по
слогам).
На 4
й с. обложки: 0+.
3030 экз.
ISBN 978
985
17
0984
3.
[15
7142].
УДК
821.161.1
93
1832.
Детям о благоразумии
: [стихи, рассказы, притчи : для среднего школьного
возраста / составители: Велько Александр Владимирович, Куцаева Наталия Георгиевна ;
художник Е. А. Покалицына].
е изд.
Минск : Белорусская Православная Церко
(Бел
о-
русский Экзархат Московск
го Патриархата), 2015.
61, [2] с. : ил. ; 20 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
511
855
9.
[15
6875].
УДК 821.161.1
93
1833.
Детям о любознательности
: [притчи, рассказы и стихи : для младшего и среднего
школьного возрас
та / составитель Велько Александр Владимирович ; художник Е. А. Пок
лицына].
е изд.
Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат
Московского Патриарх
та), 2015.
61, [2] с. : ил. ; 20 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
511
856
6.
[15
6872].
УДК 821.161.1
93
1834.
Заюшкина избушка
: [русская народная сказка : для дошкольного и младшего
школьного возраста / обработка Се
гея Кузьмина ; художники: Виктор Чайчук и Александр
Ткачук].
Минск : Книжный Дом, 2015.
[10] c., включая обложку
: цв. ил. ; 21 см.
(Читаем сказку по слогам).
На 4
й с. обложки: 0+.
3030 экз.
ISBN 978
985
17
0987
4.
[15
7144].
УДК 821.161.1
93
1835.
Как Воробей зерно делил
: [русская народная сказка : для дошкольного и мла
д-
шего школьного возраста / обраб
отка Сергея Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина
Пустоваловы].
Минск : Книжный Дом, 2015.
[10] с., включая обложку : цв. ил. ; 21 см.
(Читаем сказку по слогам).
На 4
й с. обложки: 0+.
3030 экз.
ISBN 978
985
17
0988
1.
[15
7071].
УДК 821.1
61.1
93
1836.
Лиса и Медведь
: [русская народная сказка : для дошкольного и младшего школ
ного во
раста / обработка Сергея Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина Пустоваловы].
Минск : Книжный Дом, 2015.
[10] с., включая обложку : цв. ил. ; 21 см.
(Чи
таем
сказку по слогам).
На 4
й с. обложки: 0+.
3030 экз.
ISBN 978
985
0986
7.
[15
7072].
УДК 821.161.1
93
1837.
Лисичка
сестричка
: [русская народная сказка : для дошкольного и младшего
школьного возраста / обработка Се
гея Кузьмина ; художник
и: Виктор Чайчук и Александр
Ткачук].
Минск : Книжный Дом, 2015.
[10] c., включая обложку : цв. ил. ; 21 см.
(Читаем сказку по слогам).
На 4
й с. обложки: 0+.
3030 экз.
ISBN 978
985
17
0990
4.
ISBN 978
985
17
0971
3.
[15
7145].
УДК 821.16
1.1
93
1838.
Маша и Медведь
: [русская народная сказка : для дошкольного и младшего
школьного возраста / художник К. В. Остахов].
Минск : Сказ, 2015.
[14] с., включая
обложку : цв. ил. ; 20 см.
(Серия "Моя любимая книжка").
На 4
й с. обложки: 0+.
5000 экз.
ISBN 978
985
563
260
4.
[15
6886].
УДК 821.161.1
93
1839.
Репка
: [русская народная сказка : для дошкольного и младшего школьного
возраста / обр
ботка Сергея Кузьмина ; художники: Виктор Чайчук и Александр Ткачук].
Минск : Книжный Дом, 2
015.
[10] с., включая обложку : цв. ил. ; 21 см.
(Читаем сказку
по слогам).
На 4
й с. обложки: 0+.
3030 экз.
ISBN 978
985
17
0985
0.
[15
7074].
УДК 821.161.1
93

1840.
Русские сказки для самых маленьких
: [для дошкольного и младшего школьного
возраста / художник Елена На
мова].
Орша : КолА
АРТ, 2015.
32 с. : цв. ил. ; 29 см.
(Открываем ска
ку).
2100 экз.
ISBN 978
985
6934
61
5.
[15
6743].
УДК 821.161.1
93
1841.
Ситников, Ю. В.
Дело о загадочном выстреле : повесть : [для среднего и
старшего
школьного возраста] / Юрий Си
ников.
Минск : Литера Гранд : Книжный Дом, 2015.
221, [3] с. ; 21 см.
(Невероятные истории).
На 4
й с. переплета: 12+.
2230 экз.
ISBN 978
985
7139
10
1 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
17
0982
9 (Книжный До
м) (в пер.).
[15
7081].
УДК 821.161.1
93
1842.
Хитрая Обезьяна
: [восточная сказка : для дошкольного и младшего школьного
возраста / обработка Сергея Кузьмина ; художники: Владимир и Ирина Пустоваловы].
Минск : Книжный Дом, 2015.
[10] с., включая о
бложку : цв. ил. ; 21 см.
(Читаем сказку по
слогам).
На 4
й с. обложки: 0+.
3030 экз.
ISBN 978
985
17
0983
6.
[15
7146].
УДК 821
93
1843.
Хрестоматия для внеклассного чтения в 1 классе
: пособие для учащихся учре
дений
общего среднего образован
ия с русским языком обучения / [составитель О. И. Гапан
нок].
е изд.
Минск : Сэр
Вит, 2015.
206, [2] с. ; 20 см.
(Школьная программа).
2000 экз.
ISBN 978
985
419
970
2.
[15
6490].
УДК 821(100)
93
1844.
Экхард, Р.
Я и Невидимка против всех
на свете : повесть : [для младшего и сре
него
школьного возраста] / Ральф Экхард ; [перевод с немецкого А. Ревко].
Минск : Литера
Гранд : Книжный Дом, 2015.
189, [3] с. ; 21 см.
(Невероятные истории).
На 4
й с.
реплета: 6+.
2230 экз.
ISBN 97
985
7139
08
8 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
17
0978
9 (Книжный Дом) (в пер.).
[15
7078].
УДК 821.112.2
93
1845.
Экхард, Р.
Я и Невидимка против монстров : повесть : [для младшего и среднего
школьного возраста] / Ральф Экхард ; [перевод с немецкого А
. Ревко].
Минск : Литера
Гранд : Книжный Дом, 2015.
189, [2] с. ; 21 см.
(Невероятные истории).
На 4
й с.
реплета: 6+.
2230 экз.
ISBN 978
985
7139
17
0 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
17
0980
5 (Книжный Дом) (в пер.).
[15
7077].
УДК 821.11
2.2
93
1846.
Экхард, Р.
Я, Невидимка и машина времени : повесть : [для младшего и среднего
школьного возраста] / Ральф Экхард ; [перевод с немецкого А. Ревко].
Минск : Литера
Гранд : Книжный Дом, 2015.
189, [2] с. ; 21 см.
(Невероятные истории).
й с.
реплета: 6+.
2230 экз.
ISBN 978
985
7139
09
5 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
17
0979
9 (Книжный Дом) (в пер.).
[15
7080].
УДК 821.112.2
93
Гл. таксама № 1848
49, 1862
821.161.1(476)
93 Літаратура Беларусі на рускай мове
1847.
Губина, Л. Н
Азбука в стихах : [для дошкольного и младшего школьного возра
та] /
Лю
мила Губина.
Минск : Полиграфкомбинат им. Я. Коласа, 2015.
34, [1] с. : цв. ил. ;
30 см.
3000 экз.
ISBN 978
985
7101
18
4 (в пер.).
[15
6972].
УДК 821.161.1(476)
93
1848.
Детям о вере
: [литературные произведения классических и современных писат
лей :
для среднего и старшего школьного возраста / составитель Старостина Ирина Анатол
евна ;
художник Г. Л. Иванова].
е изд.
Минск : Белорусская Православная Церковь (Бел
о-
рус
ский Экзархат Мо
ковского Патриархата), 2015.
45, [2] с. : ил. ; 20 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
511
858
0.
[15
6874].
УДК [821.161.1(476)+821.161.1]
93
1849.
Детям о любви
: [литературные произведения классических и современных писат
лей
для средн
его школьного возраста / составитель Куцаева Наталия Георгиевна ; худо
ник
Г. Л. Иванова].
е изд.
Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский
Экзархат Московского Патриархата), 2015.
61, [2] с. : ил. ; 20 см.
5000 экз.
ISBN 978
985
51
857
3.
[15
6877].
УДК [821.161.1(476)+821.161.1]
93
1850.
Калашников, Е. М.
Веселый букварь : стихи : для детей дошкольного и младшего
школьного возраста / Евгений Калашников ; [художник В. М. Жук].
Минск : Народная
вета, 2015.
31 с. : цв. ил.
; 22 см.
(Библиотека Асветика).
1500 экз.
ISBN 978

985
03
2461
0.
[15
7268].
УДК 821.161.1(476)
93
1851.
Кастрючин, В. А.
Путешествие на хвосте : [сказки : для дошкольного и младшего
школьного возраста] / Валерий Кастрючин ; [художники: Ольга и Ю
рий Крупенковы].
Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриарх
та),
2015.
15, [1] с. : цв. ил. ; 27 см.
(Солнечный зайчик).
Издано при участии реда
ции
газеты "Воскресение" (Минск).
На обложке: 5+.
3500 экз
ISBN 978
985
511
788
0.
[15
6424].
УДК 821.161.1(476)
93
1852.
Красикова, Т. С.
Копилка желаний : повесть : [для среднего и старшего школьного
возра
та] / Татьяна Красикова.
Минск : Литера Гранд : Книжный Дом, 2015.
156, [3] с. ;
21 см.
ве
роятные истории).
На 4
й с. переплета: 12+.
2230 экз.
ISBN 978
985
7139
12
5 (Литера Гранд).
ISBN 978
985
17
0981
2 (Книжный Дом) (в пер.).
[15
7079].
УДК 821.161.1(476)
93
1853.
Ракитина, Н.
Дело о физруке
привидении : детский детектив : [для
среднего и
старшего школьного возраста] / Ника Ракитина ; [художник Мария Тульженкова].
Гомель :
Барк, 2015.
165, [2] с. : ил. ; 21 см.
500 экз.
ISBN 978
985
7065
40
0 (в пер.).
[15
6429].
УДК 821.161.1(476)
93
1854.
Сучкова, Т. А.
Удивительные
приключения макаронины Моти и другие невероятные
происшествия : сказки : [для младшего и среднего школьного возраста] / Татьяна Сучк
ва.
Минск : Народная асвета, 2015.
85, [1] с. : цв. ил. ; 22 см.
(Библиотека Асвет
ка).
1500 экз.
ISBN 978
985
2409
2.
[15
7175].
УДК 821.161.1(476)
93
1855.
Что посеяно в душе...
: книга о детях для детей и взрослых / [составитель
А. П. Копейко].
Брест : Брестская тип
графия, 2015.
77, [2] с. : цв. ил. ; 24 см.
900 экз.
ISBN 978
985
524
215
5 (в пе
р.).
[15
6469].
УДК 821.161.1(476)
93
1856.
Шарко, А. В.
Гномик Спасайка и его друзья : [для младшего школьного возраста] /
Алла Шарко ; художник Оксана Аракчеева ; Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Бел
русь.
Минск : Пачатковая школа,
2015.
86, [1] с. : цв. ил. ; 17х25 см.
4000 экз.
ISBN 978
985
565
177
3 (в пер.).
[15
6930].
УДК 821.161.1(476)
93
1857.
Шубная, Л. Ф.
Радуга в ботинке : [сказки : для дошкольного и младшего школ
ного возра
та] / Любовь Шубная ; [художник Светла
на Котлярова].
Минск : Белорусская
Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патр
архата), 2015.
15, [1] с. :
цв. ил. ; 27 см.
(Солнечный зайчик).
Издано при участии редакции газеты "Воскрес
ние"
(Минск).
На обложке: 5+.
3500 экз.
ISBN 978
985
511
787
3.
[15
6425].
УДК 821.161.1(476)
93
821.161.3
93 Беларуская лiтаратура
1858.
Аўласенка, Г. П.
Верш, дзе ўсё наадварот : гумарыстычныя вершыкі : [для малодш
га
школьнага ўзросту] / Генадзь Аўласенка ; [мастакі: В. М. Чэпік, А. П.
Пратасеня].
Мінск :
Наро
ная асвета, 2015.
23 с. : каляр. іл. ; 22 см.
(Бібліятэка Асветыка).
1500 экз.
ISBN 978
985
03
2384
2.
[15
6718].
УДК 821.161.3
93
1859.
Вожык і Заяц
: [беларуская народная казка : для дашкольнага і малодшага школ
наг
а ўзросту / мастак Л. М. Міхайленко].
Мінск : Сказ, 2015.
[10] с., уключаючы
кладку : каляр. іл. ; 20 см.
(Серыя "Моя любимая книжка").
На 4
й с. вокладкі: 0+.
3000 экз.
ISBN 978
985
563
245
1.
[15
6540].
УДК 821.161.3
93
1860.
Зайкава ха
тка
: [беларуская народная казка : для дашкольнага і малодшага
школьнага ўзросту / мастак К. В. Астахаў].
Мінск : Сказ, 2015.
[10] с., уключаючы
кладку : каляр. іл. ; 20 см.
(Серыя "Моя любимая книжка").
На 4
й с. вокладкі: 0+.
3000 экз.
ISBN
978
985
563
246
8.
[15
6543].
УДК 821.161.3
93
1861.
Коцік, Пеўнік і Лісіца
: [беларуская народная казка : для дашкольнага і малодш
га
школ
нага ўзросту / мастак А. Б. Белазерцева, г. зн. Белазерцава].
Мінск : Сказ, 2015.
[10] с., укл
чаючы воклад
ку : каляр. іл. ; 20 см.
(Серыя "Моя любимая книжка").

На 4
й с. вокладкі: 0+.
3000 экз.
ISBN 978
985
563
248
2.
[15
6546].
УДК 821.161.3
93
1862.
Мельнічук, І. М.
Добрыя падказкі : апавяданні, вершы, казкі, пераклады / Іван
Мельнічук ; [прадмо
ва Леаніда Валасюка ; малюнкі: Валасюк Л.].
Мінск : Кнігазбор,
2015.
103 с. : іл. ; 29 см.
(Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня
пісьменніка". Каляровы ровар ; вып. 10).
300 экз.
ISBN 978
985
7119
1.
[15
6971].
УДК [821.161.3
+821.161.2]
93
1863.
Мінскевіч, С.
Вялікія прыгоды Какоса Маракоса / Серж Мінскевіч ; [мастак Ан
рэй
Хворык].
Мінск : Мастацкая літаратура, 2015.
140, [2] с. : каляр. іл. ; 25 см.
рад
выпускнымі данымі аўтар: Мінскевіч Серж (Мінскевіч Сяргей Л
анід
авіч).
1600 экз.
ISBN 978
985
02
1541
3 (у пер.).
[15
6506].
УДК 821.161.3
93
1864.
Мушынская, Т. М.
Хто ў лесе самы смелы? : вершы : [для малодшага школьнага
ўзросту] / Таццяна Мушынская ; [мастак Галіна Хінка
Янушкевіч].
Мінск : Звязда, 2015.
95, [1] с. : іл. ; 25 см.
1100 экз.
ISBN 978
985
575
050
6 (у пер.).
[15
6935].
УДК 821.161.3
93
1865.
Сабака і Воўк
: [беларуская народная казка : для дашкольнага і малодшага
школ
нага ўзросту / мастак Л. М. Міхайленко].
Мінск : Сказ, 2015.
14] с., уключаючы в
кладку :
каляр іл. ; 20 см.
(Серыя "Моя любимая книжка").
На 4
й с. вокладкі: 0+.
3000 экз.
ISBN 978
985
563
249
9.
[15
6551].
УДК 821.161.3
93
1866.
Сяркоў, І. К.
Мы з Санькам.. : аповесці / Іван Сяркоў.
Мінск : Мастацкая
літаратура, 2015.
475, [2] с. : іл. ; 22 см.
2000 экз.
ISBN 978
985
02
1159
0 (у пер.).
[15
6938].
УДК 821.161.3
93
1867.
Чарняўскі, М.
Дзе схаваўся цень удзень? : вершы, скорагаворкі, шарады, казкі :
кніга для дзяцей малодшага школьнага ўзросту
/ Мікола Чарняўскі.
Мінск : Народная а
вета,
2015.
79 с. : каляр. іл. ; 20 см.
(Бібліятэка Асветыка).
1500 экз.
ISBN 978
985
03
2360
6.
[15
6719].
УДК 821.161.3
93
1868.
Ягоўдзік, У. І.
Аповесць пра князёўну Рагнеду / Уладзімір Ягоўдзік ; [м
астак Ганна
Рам
ноўская].
Мінск : М. Ягоўдзік , 2015.
30, [1] с. : каляр. іл. ; 26 см.
2500 экз.
ISBN 978
985
6691
47
1.
[15
6955].
УДК 821.161.3
93
1869.
Як Кот звяроў напалохаў
: [беларуская народная казка : для дашкольнага і мал
дшага
школьн
ага ўзросту / мастак К. В. Астахаў].
Мінск : Сказ, 2015.
[10] с., уключаючы
кладку : каляр. іл. ; 20 см.
(Серыя "Моя любимая книжка").
На 4
й с. вокладкі: 0+.
3000 экз.
ISBN 978
985
563
247
5.
[15
6549].
УДК 821.161.3
93
821.0 Тэорыя літа
ратуры. Вывучэнне літаратуры. Літаратурная тэхніка
1870.
Боразнова, Г. Д.
Внеклассное чтение : 2 класс / Г. Д. Боразнова, И. П. Кирикович.
Могилев : Могилевская облас
ная укрупненная типография, 2015.
136, [1] с., включая
обложку : ил. ; 27 см.
5000
экз.
ISBN 978
985
7079
16
2.
[15
7351].
УДК 821(100).09(075.2)
1871.
Боразнова, Г. Д.
Внеклассное чтение : 3 класс / Г. Д. Боразнова, И. П. Кирикович.
Могилев : Могилевская облас
ная укрупненная типография, 2015.
144 с. : ил. ; 27 см.
12000 экз
ISBN 978
985
7079
13
1.
[15
7352].
УДК 821(100).09(075.2)
1872.
Веселова, Т. М.
Тетрадь по внеклассному чтению : 2
й класс / Т. М. Веселова.
Мозырь : Образовательная комп
ния "Содействие", 2015.
71, [1] с. : ил. ; 20 см.
1000 экз.
ISBN 978
985
573
142
0.
[15
6450].
УДК 821.161.1.09(075.2)
1873.
Иоскевич, О. А.
Риторические фигуры и тропы в художественном произведении:
смыслопорождающий и нарративный потенциал : (на материале русской прозы первой
половины ХIХ века) : монография / О. А. Ио
скевич ; Гродненский государственный
универ
тет им. Янки Купалы.
Гродно : ГрГУ, 2015.
123 с. ; 20 см.
Библиография:
с. 103
122
(350 назв.).
99 экз.
ISBN 978
985
515
882
1.
[15
6910].
УДК 821.161.1.09
1874.
Крикливец, Е. В.
Русская и белорус
ская литературы второй половины XX века:
теория и практика сравнительного анализа : методические рекомендации : [для студентов] /
Е. В. Крикливец ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государс

венный университет им. П. М. Машерова, Кафе
дра литературы.
Витебск : ВГУ, 2015.
38 с. ; 21 см.
Библиография: с. 34
38 (72 назв.).
99 экз.
[15
7114].
УДК [821.161.1.09+821.161.3.09]"19"(075.8)
1875.
Неборская, Т. А.
Литературное чтение : рабочая тетрадь : 4
й класс : 1
е полу
годие : пос
обие для учреждений общ
го среднего образования с русским языком обучения /
Т. А. Неборская, Е. Л. Загурская.
Минск : Пачатковая школа, 2015.
71 с. : ил. ; 24 см.
(Моя рабочая тетрадь).
4000 экз.
ISBN 978
985
565
198
8.
[15
6755].
УДК 821.161
.1.09(075.2=161.1)
1876.
Неборская, Т. А.
Литературное чтение : рабочая тетрадь : 4
й класс : 2
е полу
годие : пособие для учреждений общ
го среднего образования с русским языком обучения /
Т. А. Неборская, Е. Л. Загурская.
Минск : Пачатковая школа, 2015
71 с. : ил. ; 24 см.
(Моя рабочая тетрадь).
4000 экз.
ISBN 978
985
565
196
4.
[15
6756].
УДК 821.161.1.09(075.2=161.1)
1877.
Проблемы национального глазами Старого и Нового света
: сборник научных
статей : в 2 ч. / Министерство о
разования Ре
спублики Беларусь, Минский государственный
лингвистический университет ; под редакцией Ю. В. Стулова.
Минск : МГЛУ, 2015.
21 см.
ISBN 978
985
460
647
7.
Ч. 2.
2015.
199 с.
Часть текста параллельно на русском и английском языках.
Часть текста
на английском и белорусском языках.
Библиография в конце научных ст
тей.
100 экз.
ISBN 978
985
460
675
0.
[15
6659].
УДК [821.111+821.111(73)].09(082)
1878.
Русская литература: от древности до "золотого" века
: хрестоматия для ин
о-
странных слушате
лей подготовительного отделения факультета доуниверситетской под
готовки / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный
дагогический университет им. Максима Танка ; [составитель: Н. А. Развадовская].
Минск :
БГПУ, 2015.
99 с. ; 20 см.
лиография: с. 298
299 (29 назв.).
70 экз.
ISBN 978
985
541
256
5.
[15
7064].
УДК 821.161.1.09(076.6)(075.4)
054.6
Гл. таксама № 1741
821.161.1(476).0 Лiтаратура Беларусi на рускай мове
1879.
Мир книги глазами читателя. Обратная
связь
: отзывы на книгу А. И. Денисе
ко
"Любовь в огне войны" / [сост
витель А. И. Денисейко].
Брест : Альтернатива, 2015.
69 с. : ил. ; 21 см.
Часть текста на белорусском языке.
66 экз.
ISBN 978
985
521
498
5.
[15
6575].
УДК 821.161.1(476).
09
821.161.3.0 Беларуская лiтаратура
1880.
Беларуская літаратура XVI ст.
/ Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр
даследаванняў беларускай культ
ры, мовы і літаратуры, Філіял "Інстытут мовы і літаратуры
ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы" ; [укладанне, пр
адмова, каментарыі, пераклады на белар
скую мову і адаптацыя І. В. Саверчанкі].
Мінск : Беларуская навука, 2015.
568, [1] с. ;
21 см.
500 экз.
ISBN 978
985
08
1887
4 (у пер.).
[15
6697].
УДК 821.161.3.09"15"
1881.
Галяш, Г. А.
Кніга запрашае ў
падарожжа : 2
гі клас : дапаможнік для вучняў
устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання / Г. А. Галяш ; Нацыянальны
інстытут адукацыі.
Мінск : Экаперспектыва, 2015.
63, [1] с. : іл. ; 29 см.
(Літаратурнае чытанне. Факульт
тыўныя зан
яткі).
2000 экз.
ISBN 978
985
469
472
6.
[15
6868].
УДК 821.161.3.09(075.2=161.1)
1882.
Гладкова, Г. А.
Творчая спадчына Ігнація Быкоўскага ў кантэксце эпохі еўра
пейскага
асветніцтва : манаграфія / Г. А. Гладкова ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Бел
русь, Віцебскі дзя
жаўны ўніверсітэт ім. П. М. Машэрава.
Віцебск : ВДУ, 2015.
218 с. ;
21 см.
Частка тэксту на рускай мове.
Бібліяграфія: с. 107
117 (160 назв.).
100 экз.
ISBN 978
985
517
485
2.
[15
7135].
УДК 821.161.3.09+929Быкоўскі
1883.
Духу магутныя чары...
: Ларыса Геніюш ва ўспамінах, лістах, архіўных матэрыялах /
[укладанне, прадмова, каментарыі: Міхась Скобла ; навукова
рэдакцыйная рада: В
лянцін
Голубеў і інш.].
Мінск : Лімарыус, 2015.
414 с., [6] л. іл. ; 18 см.
(Белару
ская мем
у-
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;124 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Кіпель В.
1068
Кирикович И. П.
1870
Кириленко Н. М.
1617
Кирщеня И. Б.
1647
Кислик Н. В.
1714
Кислицына А. Н.
975
Кислова И. Е.
1142
Китаева Т. В.
1724
Китель В. В.
1405
06
Кишик Ю. Н.
1650
Клемято Е. Ф.
1685
Клименкова М. М.
1230
Климкович О. А.
1742
43
Климова Е. И.
1119
Клим
ович Л. К.
977
Клінаў А.
987
Клицунова В. А.
1095
Клишевич З. А.
1545
Клоков Д. В.
1498
Кнейпп С.
1441
Княгина В. Н.
1282
Кобзарь Е. Р.
1740
Кобяк О. В.
1061
Ковалев Я. Н.
1535
Ковалева Е. А.
1131, 1656
Ковалева И. В.
1353, 1450
Ковалева И. М.
1037
Ковалева Т. И.
1786
Ковалевич З. С.
1424
Ковалевич И. В.
1037
Ковалевская Н. Л.
1230,
1306
Коваленко В. В.
1363
Коваленя А. А.
975
Коваль Т. А.
1361, 1391
Ковальчук А. М.
961
Ковальчук Л. С.
1465
Ковальчук П. Н.
1465
Ковальчук Т. А.
1218
19,
1284
85
Коврова Е. М.
1241
Кожевников М. М.
960
Козак М. А.
1126
Козел А. Р.
1351, 1362
Козик Л.
1268
Козинец Т. Г.
1572
Козлова Ю. А.
1660
Козловская И. П.
1561
Козловская М. Ю.
1292
Коктыш Н. В.
1216
Колб Е. Л.
1410, 1468
70
Колбас А. П.
1384
Колбас Н. Ю.
1389, 1391
Колбасин Е. А.
1513
Колбышева С. И.
1648
Коленда А. Н.
986
Колесникова М. Л.
1415
Колногоров К. П.
1606
Коломиец Э. И.
1399
400
Колос В.
1788
Колосовская И. Г.
1712
Колосовская Л. С.
1616
Кольчевский Д. В.
1264
Кома
ровский В. А.
1492
Комличенко В. Н.
961
Конашенко Ю. И.
1545
Коноваленок В. Д.
1138,
1140
Коновалов В. М.
1074
Коновалова Ж. Ч.
1114
Конопелько О. А.
1530
Коноплева М. М.
1442
Концевик М. И.
1167
Конюх Е. А.
1430
Копейко А. П.
1855
Корань М.
812
Кореневский С. А.
1511
Коржова А. В.
1594
Корзюк О. В.
1389
Коробко А. В.
1388
Король А. Д.
1269
Корольчик Т. А.
1581
82
Королюк И. П.
1711
Короткова К. И.
1352
Корочкин Р. Б.
1401
Корсун В. Ф.
1491
Корсун Е. В.
1491
Косолапов А. Н.
1647
станди
Носки Г.
1027
Костюк Д. А.
964
Котлярова С.
1857
Котова Н. В.
1168
Кошелев В. С.
1195
96,
1903
Кравцов А. М.
1346
Кравченко В. Г.
1588
Кравченко Е. В.
1444,
1446, 1471
Кравченко С. Е.
1535
Кравчук Н. Г.
1083
Крайко Е. С.
1159
Красикова
Т. С.
1852
Красицкий В. А.
1350
Красницкая А. В.
1211
13,
1725
Краснова М. А.
1093,
1201, 1214
15, 1918
Красоткина А. Н.
952
Краўцэвіч А. К.
1914
Крейдич А. Н.
1781
Кренть А. Ф.
1578
Крень И. П.
1925
Кривицкий М. А.
1901
Криворотько Ю. В.
1607
Крикливец Е. В.
1874
Круглик И. И.
1662
Круглик И. П.
1662
Кругликов В. В.
979
Круглов В. А.
1119
Крупенков Ю.
1851
Крупенкова О.
1851
Крупский Д. М.
1097
Крутолевич Н. Н.
1204
Крылович Ф. А.
(1922)
Крэбс І.
1830
Крючков Е. Н.
1307
Кубарко А.
И.
1403,
1414
15
Кубе В.
(1930)
Кубеко Т. П.
1333
34
Куварзин Ю. А.
1505
Кудейко М.
1199
Кудрявцева С. А.
1201,
1214
15
Кузменков И. В.
1509
Кузменкова И. А.
1099
Кузнецов В. И.
1409
Кузнецов В. О.
1278
Кузнецова Е. П.
1321
Кузнецова О. А.
13
79, 1443
Кузняцова Л. Ф.
1760
Кузьменко В. Н.
1594
Кузьмин С. В.
1829, 1831,
1834
37, 1839, 1842
Кулага О. К.
1402
Кулик С. П.
1919
Куликов С. С.
955
Куликова С. Л.
1486
Куликович М.
1893
Кулинкович Е. Н.
1565
Кулинкович С. Н.
1565
Кульчицкая Н.
Ю.
1226
Куница В. В.
1139
Куприянчик А. А.
1535
Куприянчик В. В.
1307
Кураш И. Я.
1742
43
Курбеко И. В.
1216
Куриел Д.
1027
Куриленкова Е. В.
1669
Курносов Н. В.
1928
Курская Н. А.
1599
Кусяк В. А.
1538
Кутукова Г. Н.
1901
Куц В. К.
1787
Куца
ева Н. Г.
1832, 1849
Куцанова Т. С.
1219
20
Кушнерева Л. А.
1228
Кушнеров А. И.
1472, 1480
Лабода Т. Е.
1681, 1684
Лаврецкий Г. А.
1223
Лагонда Г. В.
1037
Лагун Т. Д.
1264
Лагутина З. И.
1244
Ладутько М. В.
1157
Лазарев А. А.
1053
Лазаревич А. А
975
Лазарчук О. А.
1358
Лазовская А. И.
1726
Ланцов А. В.
1575
Лапа В. В.
1545
Лапицкая Л. М.
1682, 1695
Лапко В. М.
956
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;125 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Лапко О. Н.
957
Лаптинский В. Н.
1339
Ласько Т. В.
1568
Латушко Ю. С.
1183
Лахвич В. В.
1497
Лахвич Ф. Ф.
1365
Лахмаков
В. С.
1346
Лацкевич Н. В.
1099
Лебедева Г. И.
1311
Левитто Е. А.
1151
Левкина Л. Ф.
1220
Левкович Н. Ф.
1244
Левяш И. Я.
975
Леднева А. С.
1134
Ледян Ю. П.
1540
Лемехова Д. Д.
1019
Лемеш В. Н.
1600
Леонов Е. А.
1498
Леонович И. И.
1533
Леонови
ч С. Н.
1641
Леонтьев В. Б.
1545
Лепешинский Н. Н.
1037
Лепин В. В.
1341
Лешко Г. В.
1265
Лешков С. Т.
1073
Лешова Е. А.
976
Лещинская Т. Л.
1727
Ликсо В. В.
1025
Лин С. А.
1702
Лиокумович Т.
1788
Липлянин П. К.
1630
Лісаў М. Д.
1371
72
Лисов
Н. Д.
1373
77
Лисовский М. К.
1663
Листратенко В. А.
1152
Литвина Н. В.
1180
Литвинко Ф. М.
1228
Литвинюк А. И.
975
Ліхадзіеўская Л. А.
1759
Лихач Т. В.
1484
Лихачев С. А.
1486
Лобазова И. Е.
1432
Ловкис В. Б.
1544
Ловкис З. В.
1432, 1616
Логві
н В.
1923
Логинов А.
1051
Логосова С. М.
1928
Лознюха Т. П.
1789
Лойко Л. А.
1404
Ломонос О. Л.
1545
Лопаткина Е.
1049
Лопух П. С.
1290
Лосев В. В.
1121
Лосева Л. П.
1448
Лосик С. А.
1497
Лось Н. В.
1790
Лубинский И. И.
1065
Лукашанец А. А.
729
Лукашевич Н. П.
1450
Лукашук А. О.
1278
Лукашэвіч Ю. А.
1654
Лукша М.
1889
Лукьяненко В. О.
963
Луцевич А. А.
1208
Луцик Ю. А.
961
Лыньков Л. М.
1263
Лысенкова А. В.
1352
Льюис Д.
1027
Любимова Ю. С.
1206
Людко А. А.
1180
Ляйко Г. А.
1649
Ляликов С. А.
1453
Лях А. Л.
1492
Ляхова Е. Н.
1576
Ляшчынская В. А.
1761
Мазаник С. А.
1316
17
Мазоло Н. В.
1543
Макаранка Л. І.
1002
03
Макаревич О. В.
1108
Макаренко И. Н.
1419,
1893
94
Макарова Е. С.
958
Макарова О. В.
1473
Макарэвіч А. М.
1672
Макоед В. М.
1536
Максаковский Н. В.
1651
Максвелл Д.
1036
Максименко В. С.
1920
Максимович В. А.
975, 1448
Малафеева И. А.
1703
Малахов В. А.
1180
Малахоўскі Р. Ю.
1803,
1815, 1819, 1826
Малашин А. Н.
1503
Малейчук Г. И.
1037
Малышко М. А
1491
Малькевич Н. Г.
1270
Малько А. И.
1929
Манешина А. В.
1681,
1684, 1695
Манкевич В. В.
1008
Мануленко А. Ф.
1626
Манулик В. А.
1410
11
Маньковский И. А.
1125
Маркіленка С. А.
1764
Мартов В. Ю.
1483
Мартыненко И. М.
1311
Мартынюк А. В.
19
04
Мартысюк А. В.
1280
Марук С. В.
1262
Марціновіч А.
1817
Маршалко О. В.
1242
Маслов Ю. В.
1137
Маслюкова О. И.
1791
Матвеева Н. Г.
1744
45
Матвийчук С. Б.
1134
Матыль Т. Л.
1651
Матюхевич М. А.
1121
Матюш Н. В.
1681, 1684
Мах И. И.
1134
Махан
ько А.
1118
Махин И. Н.
1134
Махнач Т. К.
1744
45
Махнис Л. Ю.
1466
Мацкевич В. В.
1108
Мацко Л. Э.
1688
Медведев А. П.
1401
Медведев Е. К.
1076
Медведский В. А.
1543
Меленчук Е. В.
1452
Мелеховец С. С.
1235
Мелещеня А. В.
1577, 1616
Мельник В.
А.
975
Мельнікаў І. В.
1921
Мельникова О. О.
1703
Мельниченко С.
1618
Мельниченко Ю. М.
1406
Мельнічук І. М.
1862
Меренкова Л. А.
1744
45
Метелева А. Н.
1240
Мещерякова А. А.
1318
Микулик Н. А.
1311
Милбукпия
1792
Миллер Д.
1429
Минаков В. Н.
1575
Мінкевіч Н. І.
1760
Мінскевіч С.
1863
Мінскевіч С. Л. гл. Мінске
віч С.
Минцевич Е.
1268
Минченков Ю. В.
1319
Мироненко В. Н.
1922
Миронова И. А.
1141
42
Митрахович А. И.
1536
Митюкова Т. А.
1412
Міхайленко Л. М.
1859,
1865
Михайленко Л.
М.
1746
Михайловская Н. А.
1545
Михаленко Е. И.
1793
Михаленко Э. И. см. Мих
ленко Е. И.
Міхалёва Т. М.
1109
Михалькова Н. В.
1700
Михальцевич Г. А.
1505
Михальченя Ю. Ч.
1247,
1679, 1708
Михальчук М. П.
1163
Михеева И. Б.
975
Міхлюк А. А.
994
Міхнёнак С. С.
1197
Мишин А. Н.
1515
Модринская Ю. В.
1467
Можейко А. Н.
1901
Мозалевский Д. В.
1594
Молодых В. Г.
1500
Молоткова Ю. В.
1699
Молочко Н. А.
1083
Молчина Л. И.
1266
Момлик И. Н.
1158
Моржевская В. В.
1466
Морзак Г. И.
1270

Мориц
А.
1445
Мороз Е. Г.
1222
Мороз Н. В.
1127
Мороз Р. Р.
1505
Москва В. В.
1616
Москвина И. А.
1728
Моторина О. И.
1076
Муравьев Г. Л.
965
Муравьев Д. Ф.
969
70
Муравьева Г. Л.
1218, 1220,
1312, 1321
Мураўёва Г. Л.
1224, 1315
Мурджев Б.
1537
Мурз
ич И. К.
978
Мурина Л. А.
1227
28
Мухов С. В.
965
Мухомедзянов К.
1893
Мушкина О. В.
1442
Мушынская Т. М.
1864
Мысливец Ю. Н.
1207
Мяжуеў Р.
1891
Надаринская М. А.
1572
Назаров Д. В.
1644
Назіна І. Д.
1657
Напреева С. А.
1706
Наронская І. М.
224
Наруцкий Н. П.
1647
Насенникова Е. Е.
1446
Насковец М. Т.
1534
Настюшкина Л. Н.
1099
Натаров В. М.
1278
Науменко И. Н.
1134
Наумова Е. Г.
1681, 1684
Наумова Е. Н.
1840
Наумович Ю. Я.
1477
Неборская Т. А.
1875
76
Невар А. А.
1572
Негрей Н. П.
1267
Недвецкая Т. В.
1230
Непарко Т. А.
1560
Нерад Е. Е.
1221
Нестеров М. В.
1264
Нестерович Д. А.
1076
Несцерава А. А.
1109
Нехай А. С.
1444, 1446
Нехай Г. В.
1316
17
Нечаева Г. Г.
1794
Нікалаева В. У.
1224, 1327
Никанчик Н. А.
1140
Никитенко
П. Г.
975
Никитин М. Г.
1024
Никитина О. С.
1403, 1415
Никифорова С. Л.
1010,
1012
13
Никишаева Е. А.
1217
Николаев В. И.
1489
Николаева В. В.
1218
20,
1236, 1328
Николаева О. М.
1729
Николаева Т. О.
1223
Николайчик В. Н.
1578
Никоненко Н. А.
1474
75
Никулин В. И.
1504
Нилов Д. Г.
1131
Новак Н. Г.
1037
Новаш И. В.
1505
Новікава Г. Д.
1762
Новиков А. В.
1560
Новиков В. В.
1516
Новиков И.
1049
Новикова Е. Е.
962
Новикова И. Н.
1611
Новикова Л. И.
1505
Новикова Т. С.
1695
Новицкая В.
Л.
1708
Новосельцев В. Г.
1265
Ньюмен Б.
1062
Обух Г. Г.
1897
Обуховская Л. В.
1566
Овсеец М. И.
1006, 1319
Оганова Е. Г.
1483
Огренич Н. А.
1491
Одинцова М. В.
1352
Одновол Л. А.
1218, 1730
Окороков А. Н.
1455
Онищук А. В.
1358
Орешникова Г. И
1679
Орлова А. П.
1149
Орлова Т. Ю.
1337
Осипов Д.
1893
Осипова М. П.
1164
Остахов К. В.
1838
Осяев В. А.
1609
10
Павлов В.
1268
Павлов О. Б.
1459
61
Павловская Л. М.
1616
Павловский А. А.
969
70
Павловский А. И.
954
Павлюкевич Ю. Г.
1625
влющик С. В.
1134
Пазнякоў М.
1828
Паліканіна В. П.
1899
Палумбо Д.
1769
Панкратова С. Н.
1693
Панов С. В.
1220, 1924
25
Панова И. И.
1710
Паноў С. В.
1926
Пансевич Л. И.
1348
Папко Л. Ф.
1625
Папковіч У.
1830
Папковская П. Я.
1602
Парамонова Н
. С.
1430,
1454
Парахня Е.
1199
Парменова Е. И.
1131
Пармон В. В.
1434
Парфомук С. И.
965
Пастухов С. М.
1609
10
Пасюк Г. В.
1141
42
Патапенка В. У.
1814
Паўлоўская А. Ю.
1815
Паўлоўскі І. І.
1763
Пацяюк М.
1816
Пацяюк М. І. гл. Пацяюк М.
Паш
кевич И. В.
1076
Пашкевич Л. Н.
1508
Пекарчик О. А.
1505
Пергаменщик Л. А.
1037
Переверзев В. А.
1403,
1409, 1415
Перевозный А. В.
1225
Перл М.
1027
Перминова Е. А.
1352
Песина Е. А.
1383
Петражицкая Е. А.
1037
Петракова Ю. Н.
1076
Петрачков С.
А.
1267
Петров С. А.
1482
Петрова Н. Н.
1546
Петровец В. Р.
1573, 1593
Петрыкевіч С.
1906
Петюшев Н. Н.
1616
Печеня Л. Д.
1243
Піваварчык Ж. Г.
1303
Пивоварчик Ж. Г.
1302
Пилецкий И. В.
1449, 1896
Пилецкий К. В.
1076
Пилипенко А. А.
1128
Пилот
ович В. С.
1436
Пінголь І. А.
1197
Писаренко В. И.
1223
Пиульский В. Г.
1597
Пиуновский И. И.
1573
Пищук Ю. Г.
1545
Плавінскі М. А.
1927
Плешкунова С. Ф.
1337
Плискевич Е. В.
1346
Плыткевич Н. А.
1277
78
Плыткевич С. М.
1277
78
Поборцева Т. В.
1712
Поварехо А. С.
1524
Подгруша С. Е.
1683
Поддубная О. В.
1353
Подоляк А. Г.
1568
Подрез В. Н.
1495
Поздняков В. В.
975
Покалицына Е. А.
1832
33
Полетаева О. А.
1678
Полиенко З. В.
1695
Полубинская Н. В.
1795
Полховская А. С.
1594
Помельников
В. А.
1569
Пониматко А. П.
1695,
1699
700
Пономарева Н. А.
1582
Пономаренко И. В.
1107
Пономаренко Н. В.
1142
Попенюк Л. П.
1172
Поповская Е. Л.
1230
Попруженко Ю. В.
1142

Потоня В. В.
1529
Походенько
Чудакова И. О.
1488
Походня Ю.
1618
Почиц
кая И. М.
1432, 1616
Прасмыцкий О. Т.
1458
61
Пратасеня А. П.
1858
Притыченко И. М.
1588
Прищепова И. В.
1352
Прищепова Л. В.
1352
Проказов Б. Б.
1746
Пролиско Т. С.
1159
Пропушняк Л. В.
1731
32
Прохоренко И. А.
1571
Пстыга Д. М.
1545
Пугач Д. М
1769
Пугин В. В.
1337
Пузыревич Н. Л.
1037
Пустовалов В. Е.
1829,
1831, 1835
36, 1842
Пустовалова И. В.
1829,
1831, 1835
36, 1842
Пустовит В. Т.
1423
Путятин Ю. В.
1545
Пушков А. Е.
1189
90
Пчелин В. Н.
1265
Пшебельская Л. Ю.
1612
Пясецкі Я.
1899
Рабчук В. П.
1281
Равков Е. В.
1546
Равленко Л. И.
1361
Равовой П. У.
1264
Рагаўцоў В. І.
1884
Рагойша А. А.
1350
Раджа Аль Тахер
1067
Радненок Л. Ф.
1230
Радчиков А. А.
1588
Ражкоў Л. М.
1542
Развадовская Н. А.
1878
Размыслович Г. П.
133
Разоренова Л. В.
1076
Рак А. О.
951
Рак М. В.
1545
Ракевич А. В.
1417
Ракитина Н.
1853
Раковец В. В.
1599
Рам Чандра
1043
Раманенка В. В.
1758
Раманоўская Г. Л.
1868
Ранцевич Н. С.
1167
Рапопорт А. Л.
1667
Раткевич М. А.
1709
Ратько Т. В.
17
20
Рахлей А. И.
1524
Рахлей М.
987
Рачковская И. В.
1368
Ращупкин С. В.
1335
Ребров Г. Е.
1265
Ревко А.
1844
46
Резяпкин В. И.
1390
Ременарова С. И. см. Ва
сова С.
Ринейская О. Н.
1358,
1365, 1392
96
Роббинс Э.
1063
Ровбуть С. М.
1486
Рогожник
ов О. Н.
1385
Родовская Е. А.
1682
Рожанская С. Ч.
1141
Рожковская В. В.
1456
Розум Т. Т.
1505
Романенко О. В.
1738
39
Романова Т. Г.
1367,
1369, 1382
Романовский И. В.
1392
94
Романовский С. В.
1513
Романюк Г. А.
1311
Романюк Е. В.
1121
Росени
к Н. И.
1466
Рощина И. В.
1226
Рубанов В. С.
1011, 1015
Рубина М. В.
1543
Рубинчик В.
1038
Рублевский Д. В.
1477
Рубникович С. П.
1476,
1478
79
Рудая Е. Н.
1320, 1733
34
Рудая К. М.
1765
Руденкова Г. И.
1142
Руколь В. М.
1492
Русак В. П.
1759
Русакович С. И.
1506, 1508
Рускевич Л. В.
1710
Рутковская Г. И.
1141
42
Рутковский М. А.
1260
Руто Д. Л.
1667
Рыжков В. В.
1148
Рындин С. Н.
1901
Рэнкин Л.
1038
Рязанова О. И.
1169
Савенко О.
1422
Саверчанка І. В.
1821, 1880
Савко Н. П.
1065
вченко Н. В.
1141
Сагановіч Г. М.
1906
Сагун В. Б.
1259
Садек Шахин
1067
Садовская Т. В.
1076
Сакадынец А. О.
1477
Сакович Д. В.
1122
Саливон И. И.
1387
Сальникова Е. Г.
1680, 1696
Самсонов П. А.
1060, 1655
Самуйлов Ю. Д.
1420
Самуйлова Т. И.
744
45
Самусевич Л. К.
1141
Санакоева В. У.
994
Санникова А. В.
1744
45
Сантоцкий Е. О.
1483
Санько В. А.
1885
Санюк И. М.
1539
Сапун О. Л.
968
Сарычева О. В.
1290
Саскевич П. А.
1247, 1353
Сафонава А. П.
1751
Сафонова Ю. М.
1010,
1012
13
Сафро
нова Е. П.
1670
Сахаров А. И.
1343
Сахно И. П.
1367
Свириденко О. И.
1219
Северина Т. Г.
1414
15
Севрукевич К. В.
1467
Севрюкова Т. Ю.
1682, 1695
Седукова Г. В.
1568
Седунова Н. М.
1695
Секацкая К. И.
1905
Селеменев В. Д.
1930
Селюков Ю. Н.
154
7, 1549
Семененя И. Н.
1425
Семененя Н. А.
1367
Семенов Б. С.
1492
Семенов И. Г.
(1171)
Семенова Т. И.
1171
Семенович А. А.
1409, 1415
Семенюта А. Н.
966
Семченко Т. Ф.
1707
Сендер Н. Н.
1314
Сенькевич Т. В.
1741, 1910
Серафим Саровский
(1046)
ерафимов В. Н. см. Сэр А.
Фим
Сербун А. А.
1283
Сергеева И. И.
1456
Сергееня А. П.
1536
Сергиенко В. К.
1454
Серебрякова Н. Г.
968
Серенков В. Ю.
951
Серый А. И.
1796
97
Сидоренко В. А.
1217
Сидоренко Р. С.
1228
Сидорик В. В.
1266
Сидоров А. Н.
1605
Сидоров С. А.
1538
Сидорова Е. И.
1605
Сидорук С. В.
1280
Сикорский А. В.
1402
Синельникова Н. В.
1410
11
Синчук О. В.
1384
Синякевич Н. И.
1293
Сироткин А. А.
1931
Ситников Ю. В.
1841
Сіўковіч В. М.
1766
Скапцова Т. Р.
1504
Скачко А. И.
1421
Скибская Н. В.
1712
Скирковский С. В.
1594
Скобелев В. В.
1388
Скобла М.
1883
Скоробач Т. В.
1037
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;128 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Скоропанова Л. С.
1547,
1549
Скороходова А. Н.
1687
Скороходова В.
1618
Скриган А. Ю.
1279
Скуратович И. В.
1270
Сланская А. Е.
1178, 1186
лаута Т. К.
1303
Слепкова В. И.
1037
Слепцов С.
1589
Слесарава І. М.
1888
Сліва М.
1818
Слинко Е. В.
1142
Слинко И. А.
1142
Слюсарева Е. А.
1099
Смаленчук А. Ф.
1914
Смиловенко О. О.
1497
Смирнов Д. В.
1281
Смирновский О. В.
1031
Смолер Е. И.
1180
Смолка В. В.
1819
Смоляков Г. С.
1897
Смунев В. И.
1575
Смущук Н. С.
1158
Снайдэр Т.
1906
Соболев О. В.
1425
Соболева В. Ф.
1388
Советная Н. В.
1798
Соколовский С. С.
1521
Соловей П. И.
1347
Солодовников С. Ю.
1075
Соломахо В. Л.
1521
Соло
махо Н. А.
1744
45
Соломевич А. С.
1466
Сосно М. М.
1597
Сосновская О. А.
1742
43
Сосновская У. В.
1274
Сосновский И. И.
1301
Соўсь С.
987
Спицын А. А.
1421
Стадольник В. А.
1167
Стадольнік І. К.
1820
Сталярова С. І.
1579
Сталярова Т.
1899
Стан
кевіч А.
1821
Станкевич Н. Г.
1897
Старостенко В. В.
1042
Старостина И. А.
1848
Старченко Д. В.
1698
Статкевич В. Г.
1599
Статкевич И. Е.
1037
Сташенко В. В.
954
Сташкевич А. Б.
1651
Стекольников А. А.
1492
Степаненко Д. А.
1099
Степочкина Н. В.
1578
Стойка Г. Л.
1740
Стома И. О.
1487
Стрелкова И. Б.
1266
Стремок И. М.
1223
Стремоухов А. А.
1436
Струц І. А.
1886
Стулов Ю. В.
1877
Ступень Н. С.
1363
Ступиш С. В.
1037
Субач Е.
1725
Субботина А. Н.
1582
Суворов А. М.
1548, 1598
Суворова
Е. Н.
1615
Суднис
Ермолович К. А.
1671
Сузанский В. Е.
1599
Сун Джуан
1658
Супруненко И. Д.
1341
Сурин Т. Л.
1340
Сусед
Виличинская Ю. С.
1187
Суханова А. М.
1223
Сухих Ж. Л.
1482
Суходулов Ю. В.
1503
Сухомлин Е. Б.
1398
Сучкова Т. А.
1854
уша В. А.
1139
Суша Н. В.
979, 1016
Сушкевич П. В.
1740
Сушко Л. И.
1390
Сушко Н. М.
1165
Счастная Е. С.
1505
Сысоева І. А.
1579
Сысоева И. В.
1415
Сытина Н. В.
1446
Сычик С. И.
1288
Сэр А. Фим
1799
Сяргеева А. М.
1759
Сяркоў І. К.
1866
Таболи
ч И. И.
1582
Таболов Г. Г.
1134
Таврыкина О. М.
1545
Талалаев В. А.
1134
Таламай Е. В.
1277
Тамашова В. А.
1002
03
Тананайко Т. М.
1616
Тананушко К. А.
1701
Таранухо Г. И.
1546
Тарарышкина Л. И.
1108
Тарас А. Е.
1429
Тарасевич Н. А.
1675
Тарасю
к Б. А.
1480
Татур В. Л.
1759
Темушева Е. А.
1228
Терешкова Т. Е.
1448
Терещенко Н. Д.
1545
Терещенко С. Г.
1707
Тетерина В. В.
1149
Техт У.
980
Тимчук Я. И.
1476, 1478
Тиринова О. И.
1218
Титова О. Ю.
1651
Тихиня В. Г.
1006
Тихомиров Д. И.
17
46
Тихомирова Е. Н.
1746
Тихомирова Т. Ф.
1456
Тихон Н. М.
1453
Тихоненко Е. В.
1740
Тихоненко Т. В.
963
Ткач Е. В.
1206
Ткачев С. В.
1360
Ткачук А. Н.
1834, 1837,
1839
Токарчук О. В.
1279
Токарчук С. М.
1279
Толкачева Е. Г.
1096
Толкун И. Д.
1599
Толстых Ю. А.
1704
Томашева О. А.
1001
Томукевич О. Т.
1177
Трафимов С. А.
1030
34,
1294
Трафимова Г. В.
1030
34,
1294
Трафимчик З. И.
1425
Трацевская С. Я.
1901
Третьяков А. А.
1489
Третьякович А. Г.
1473
Трипутин В. С.
1932
Трисветова Е.
Л.
1464
Тропинин В. А.
(1240)
Троян В. В.
1490
Трубицина Е. В.
1076
Трус М. В.
1887
Трутченко Л. И.
1631
Трухан Т. Н.
1729
Труханов М. В.
1050
Трущенко В. В.
1666
Трыгубовіч В.
1811
Тужик О. В.
1545
Тукач А. А.
1805
Тульженкова М.
1853
Тупенк
а Н. У.
956
Тупенко Н. В.
957
Тупик Е. Н.
1234
Тупицына Н. Б.
1279
Тур В. В.
1643
Тышкевич Н. В.
1462
Удавічэнка В. М.
1224
Уколов И.
1287
Уланович О. И.
1248
49
Уласевіч В. І.
1759
Унучек Е. Н.
961
Урбан Е. А.
1219, 1312
Урбан К. А.
1315
Урба
н М. А.
1218, 1220,
1224, 1312, 1315
Урбанович В. И.
1466
Урбанович И. Ю.
1689
91
Ухарцева И. Ю.
1615
Фаддей Витовницкий
1051
Фандо Г. П.
1365
Фарачи Т.
1769
Федоренчик А. С.
1498
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;134 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Диагностика лучевая
1456
Дидактика, справочники учебные
1162
Дидактические игры
1177
Дискретная математика
1341
Дискурс
1675
Диссертации
1254
Дистанционное обучение
1154
Дифференциальные уравнения, практич
ские работы учащихся
1337
Документы, оформление
1135
Дорожное движение
1099
безопасность
1594
Дорожное строительство
1533
Беларусь, изобрета
тельство и рацион
лизация, указатели
998
учет и отчетность, Беларусь
1601
Дорожные машины строительные
1534
Дорожные покрытия асфальтобетонные, к
чество, учебники и пособия
1535
Древесные отходы, использование, практ
ческие работы учащихся
1498
ренажные сооружения
1536
Дыхательная недостаточность, практич
ские работы учащихся
1461
Дыхательные пути, болезни, лечение
1465
Естествознание
1282
Железнодорожные перевозки грузовые
курсовое проектирование
1267
Железнодорожный транспорт, Бела
русь
1532
Железные дороги, Беларусь
1532
Железобетонные конструкции, расчет
1531
Женщина, здоровье и гигиена
1419
Животноводческие фермы, зоогигиена
1543
Животные, изучение в начальной школе
1034
Жилищное хозяйство, управление
1089
Жилищный
кодекс Республики Беларусь
1090
Жилые здания
вентиляция, курсовое проектирование
1260
отопление, курсовое проектирование
1260
эксплуатация
1089
Жития святых
1046
Заповедники, Беларусь
1278, 1291
Здания и постройки, обследование
1642
Зд
оровый образ жизни
1420, 1445
Здоровье
1001, 1421
Земледелие, Беларусь
1547
Земляное полотно дорожное
1533
Зернобобовые культуры, возделывание
1568
Зуботехнические материалы
практические работы учащихся
1470
физико
механические свойства
475
Зубы
имплантация
1479
лечение
1469
пломбирование
1468
Игрушки, воспитательное значение
1177
Избирательный кодекс Республики Бел
русь
1113
Издательское дело
1592
Изобразительное искусство
методика преподавания
1240
методические пособ
ия для начальной
школы
1206
Иммуноглобулины
1457
Иммунодефицитные состояния
1457
Иммунология клиническая, учебники и п
собия
1453
Иммунотерапия
1457, 1486
Инвестиционные проекты
1632
Ингибиторы ферментов, применение в м
дицине
1464
Инженерная
графика
1335
Инженерные сооружения
1139
Инновации см. Нововведения
Иностранные языки
изучение в высшей школе
1137
методика преподавания
1675, 1680,
1696
Инсектициды
1555, 1559
Институты плодоводства, Беларусь
1570
Интеллект
1153
Интеллек
туальная собственность, управл
ние, Беларусь
1127
Интеллектуальный капитал, Беларусь
975
Интернет
изучение в школе
1226
Web
страницы
составление
971
72
составление, лабораторные работы
963
Инфекционные болезни, лечение антиби
тиками
1487
Информационная безопасность
лабораторные работы
951
практические работы учащихся
959
словари
969
70
Информационная технология
955, 967
68,
971
72, 1161, 1282, 1607
практические работы учащихся
981
Информационные системы
1607
курсовое
проектирование
1263
практические работы учащихся
981
проектирование, практические работы
учащихся
966
Информационные системы автоматизир
о-
ванные, лабораторные работы
952
Информация, защита
950
Исповедь
1048
История
Беларусь
1898, 1913, 1916
17, 1919,
1922, 1930
32
методические пособия
1201, 1214
15
Волковыск
1911
Восточная Европа
1904
Гродненская область
1912
Латвия
1919

методика преподавания в школе
1232
Могилевская область
1928
Палестина
1067
Польша
1907
08
США
1909
Чериковский район
1920
Йога
1043
Йогов система физической культуры
1043
Кабинеты физики, оборудование
1222
Каменные конструкции, расчет
1531
Картофель, болезни и вредители, химич
ский способ борьбы
1551
Католицизм
1045
Качество, управление
1594
Качество продукции
контроль
1432
лабораторные работы
1606
стандартизация
983
Классные руководители в школе
1207
Клетки (биологический) растительные
1566
Книга
1026
Кодекс об административных правонар
у-
шениях Республики Беларусь
1115
Коммуникация (социологический)
973
Компьютерная графика см. Машинная гр
фика
Компьютеры персональные
лабораторные работы
963
программирование
965
программное обеспечение
964
программы
955
Кондитерские изделия, качество, контроль
1432
Конди
терские изделия мучнистые, рецепт
ра
1582
Конечности верхние, раны и травмы, леч
ние
1485
Консалтинг
973
Корма для крупного рогатого скота, доба
ки
1571
Корма из стебельчатых культур, заготовка и
хранение
1573
Корма минеральные
1572
Кормопроизв
одство
1573
Котельные, практические работы учащихся
1501
Кофе
1621
Краеведение
Брестская область
1890, 1892
Витебск
1893
94
Могилевская область
1928
Орша
1031
Чериковский район
1920
Крепостные сооружения, Брест, история
1910
Крепостны
е сооружения белорусские, энци
лопедии детские
1024
Крупный рогатый скот
кормление минеральное
1571
породы
1575
Крупный рогатый скот молочный
кормление
1572
племенная работа
1493
94, 1496
Кулинария, рецептура
1580
81, 1583
84
Культура
Беларусь
985
Китай
985
Культурное наследие
1651
Культурные ландшафты, Белорусское П
о-
озерье
1896
Культурология, самостоятельная работа
учащихся вузов
986
Латинский язык, учебники и пособия
1702
Латинско
русские словари
1701
Латыши в Беларуси,
история
1919
Легкие, вентиляция, практические работы
учащихся
1461
Лекарства
1444, 1446
47, 1664
действие на организм
1436
производство, практические работы
учащихся
1449
Лекарства (ветеринарный), действие на
ганизм
1493
94, 1496
Лекарственны
е растения, использование
1421, 1462
Лесное хозяйство, предприятия, Минская
область
1541
Летняя работа с детьми
1156
Лингвистика см. Языкознание
Линейная алгебра, учебники и пособия
1332
Литературоведение
1877, 1879
Литургия см. Богослужение
Ли
чность (психологический), формиров
ние
1063, 1163
Логистика
982, 1593, 1607
практические работы учащихся
981,
1608
Лошади, болезни, лечение, учебники и п
собия
1492
Макроэкономика
1074
Манипуляторы, курсовое проектирование
1250
Математика
314
методика обучения в начальной школе
1193
методика преподавания в школе
1233
методические пособия
1194
методические пособия для начальной
школы
1178, 1209, 1217, 1236
письменные работы учащихся
1194,
1210, 1230
успеваемость учащихся, проверк
1194
успеваемость учащихся в начальной
школе, проверка
1210, 1230
учебно
наглядные пособия
1189
90
Математика высшая
1301, 1307
практические работы учащихся
1311,
1319, 1337

Математика для дошкольников
1178,
1182
83, 1189
90, 1192
93
учебн
наглядные пособия
1176
Математический анализ
1338
практические работы учащихся
1340
Материаловедение
1497
Матрицы (математический)
1330
Машинная графика
1335
Машинно
тракторный парк, уход и обсл
у-
живание, учебники и пособия
1560
Машины, дина
мика, самостоятельная раб
та
учащихся вузов
1345
Медицина
1402
Медицинская биология
1378, 1380
81
практические работы учащихся
1379
Медицинская техника, практические работы
учащихся
1449
Медицинское образование высшее
1257
Международное право
1112
Международные расчеты, практические р
боты учащихся
1107
Международные экономические связи,
практические работы учащихся
1107
Мелиоративное строительство
1536
предприятия, Брестская область
1548
Менеджмент
973
74, 976, 978, 980
учебники и п
особия
977, 979
Метаболизм см. Обмен веществ
Металловедение
1497
Металлообработка, лабораторные работы
1519
Металлы
1363
Метание (спортивный)
1666
Методика преподавания в начальной школе
1218
20
Методология, учебники и пособия
947
Метрология
984
Механизмы и машины
теория
1499
курсовое проектирование
1250
самостоятельная работа учащихся в
зов
1345
Мехатроника, лабораторные работы
1525
Микробиология
1399
400
Микропроцессоры
960
Мины, применение
1139
Миокард, болезни, лече
ние лекарственное
1463
Модуляторы, лабораторные работы
1511
Модуляция амплитудная, лабораторные р
боты
1511
Мозг головной, физиология
1413
Молитвословы
1049, 1052
Молитвы
1045
Молочные продукты, производство
1577
Мониторинг окружающей среды
1270, 1288
Мораль
1073
Мотивация (психологический)
1036
Музеи анатомические, история, Минск
1451
Музыкальная культура в Китае, история
1658
Музыкальное воспитание в дошкольных у
ч-
реждениях
1187
Музыкальные игры
1187
Мясное производство
157
Мясо, переработка
1495
Мясокомбинаты, Слоним, история
1578
Народное образование
1042, 1161, 1225
Беларусь, кадры, повышение квалиф
кации
1157
Витебская область
1169
Минск
1147, 1150
Могилевская область
1148
Насекомые кровососущие, Европа
1398
Насилие (юридический)
1118
Наука
949
учебники и пособия
947
философские проблемы
948
Научно
исследовательская работа
1254,
1314
Научно
практический центр Национальной
академии наук Беларуси по биоресу
р-
сам
1286
Научные открытия
948
Нацио
нальные блюда народов Европы
1580
Начертательная геометрия
1335
задачи
1336
Недвижимость
1090
Немецкий язык
1698, 1711
практические работы учащихся
1694
Неорганическая химия
1350, 1363
Нефротический синдром, лечение
1482
Нефтехимическая про
мышленность, пре
д-
приятия, экономика, Беларусь
1622
Нововведения
1243, 1269, 1573
Беларусь
1097
экономика
1075
Новый Завет
1018, 1027
Нравственное воспитание
1073
Нравственное воспитание детей
1164
Обмен веществ
1455
расстройства, лечение
1455
Образование, Беларусь
1153
Общественное питание, предприятия, Бел
русь
1099
Общественное развитие
1073
Обществоведение, методика преподавания в
школе
1232
Объектно
ориентированное программир
о-
вание, лабораторные работы
961
Окружающая среда, м
ониторинг см. Мон
торинг окружающей среды
Олимпиады по трудовому обучению школ
ные
1204
Оперативно
розыскная деятельность, Бел
русь, законодательство
1120
Опорно
двигательный аппарат
анатомия
практические работы учащихся
1410
учебники и пос
обия
1404
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;137 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Организации, управление
978
Органическая химия, практические работы
учащихся
1365
Органы внутренних дел
Беларусь
1133
кадры, подготовка, психологические
основы
1133
Ориентирование на местности спортивное
1660
Ориентировщики (спорт
ивный), тренировка
1660
Ортодонтия
1476
77
Ортопедия
1489
Отдых, гигиена
1030
Охрана культурных ценностей, между
родное сотрудничество
1651
Охрана окружающей среды
1288, 1537
Беларусь
1291
Брест
1283, 1287
Охрана труда, Беларусь
1088
ищение организма
1416
Патологическая анатомия
1451
Патологическая физиология
1452
Патриотическое воспитание в школе
1238
Педагогика, история
1149
Педагогическая психология
1141
42, 1151,
1163, 1207, 1241
Педагогические исследования
конкурсы
1159
методика
1152
Педагогическое мастерство
1170
Педиатрия, учебники и пособия
1430, 1454
Передачи (механический), проектирование,
лабораторные работы
1524
Переломы, лечение
1485
Периодонтит, лечение
1467, 1476, 1479
Письмо, учебно
наглядны
е пособия
1175,
1179, 1184
86, 1192
Питание, гигиена
1416, 1420
Питание детей
1432
Пищевые концентраты, качество, контроль
1432
Пищевые продукты
качество, лабораторные работы
1606
химический состав, лабораторные раб
ты
1615
Плазма крови
447
Плодовые культуры, болезни и вредители
1554
Плотоядные растения
1397
Подводные лодки, энциклопедии детские
1025
Поджелудочная железа, диагностика уль
развуковая
1472, 1480
Подпольные партийные организации в п
риод Великой Отечественной войны
1941
1945 годов, Ми
ская область
1922
Пожарно
прикладной спорт, Гродно
1435
Пожары, тушение, практические работы
учащихся
1434
Полиграфическое производство
1592
Полимеры
переработка
1629
синтез
1629
Политология
1064
65
Половая жизнь, гиги
ена
1422
Половое воспитание
1160
Польский язык, практические работы уч
щихся
1709
Потребительская кооперация, финансы,
практические работы учащихся
1091
Почвы
агрохимические исследования, Беларусь
1545
загрязнение радиоактивными вещес
вами
568
Почечная недостаточность, лечение
1483
Права, свободы и обязанности граждан
1116
17
Правила дорожного движения
1597
учебники и пособия
1595
Право Европейского союза
1112
Православие
1046, 1048
49, 1052, 1223
Православная церковь
1044, 10
47
история
1050
Православное богословие
1051
Предпринимательство
психологические основы
1023, 1060
США, история
1909
Предприятия
анализ хозяйственной деятельности,
практические работы учащихся
1611
управление
980, 1605
лабораторные рабо
ты
952
финансовый анализ, практические раб
о-
ты учащихся
1611
экономика
1605
курсовое проектирование
1274
Пресмыкающиеся, Беларусь, энциклопедии
детские
1020
Преступления против личности
1143
Природные ресурсы, Беларусь, использов
ние
1292
иродоведение
1032, 1034
Программирования языки
965
Производственная практика студентов
1270
Производственное обучение в професси
о-
нально
технических училищах
1244
Промышленная продукция, качество, лаб
о-
раторные работы
1606
Промышленные отходы, пере
работка
1629
Промышленные предприятия, влияние на
окружающую среду
1609
10
Профессиональное образование
1246
Профессионально
технические училища,
научно
исследовательская работа
1243
Профессионально
техническое образование
1243
44
Профессиональны
е союзы
Беларусь
1086
87
уставы
1078, 1080
82
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;138 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Профсоюзная работа среди работников агр
промышленного комплекса, Беларусь
1078
Профсоюзная работа среди работников
строительства и промышленности стро
тельных
материалов, Беларусь
1079
Профсоюзная
работа среди работников
транспорта и дорожного хозяйства,
Беларусь
1080
Профсоюзная работа среди работников
энергетики, электротехнической и то
ливной промышленн
сти, Беларусь
1081
Профсоюзные организации, Беларусь, уст
вы
1079
Психология кризисная
1037
Психотерапия
1445
Психотехника
1122
Пшеница озимая, селекция
1565
Работорговля
1143
Радиационная гигиена
1412, 1423, 1425
Радиоприемники
1514
Радиорелейные линии, постройка, учебники
и пособия
1513
Разведка (военный)
1139
Разговорни
ки русско
польские
1715
Рак поджелудочной железы, лечение
1472,
1480
Ракетно
артиллерийские комплексы
1530
оборудование, эксплуатация
1529
Ракетные войска стратегического назнач
ния, Полоцк, история
1136
Рапс, селекция
1564
Растениеводство
втоматизация и механизация, учебники
и пособия
1560
практические работы учащихся
1561
Растения полезные дикорастущие
1033
Реаниматология, практические работы уч
щихся
1459
61
Резиновые изделия, производство
1630
Религиоведение
1041
42
Религиозн
ая философия индийская
1043
Религия, социологические проблемы
1059
Рецепторы
1413
Риск (экономический), управление
1605
Рисование
1655
Ротовая полость, болезни, лечение
1466,
1478
Русская литература
1741, 1873
история
1874
методические посо
бия
1227
28
хрестоматии
1878
Русский язык
1741
методические пособия
1227
28
методические пособия для начальной
школы
1211
13, 1234
орфоэпия
1019
Русский язык для иностранцев
1714, 1740
самостоятельная работа учащихся
1744
45
Русско
польски
е разговорники
1715
Самовоспитание, психологические основы
1036, 1063
Самообразование
1151
Саперные войска
1139
Сахарная свекла
1563
болезни и вредители, химический сп
о-
соб борьбы
1567
сорта
1567
Свекла, болезни и вредители, химический
способ
борьбы
1562
Свиноводство
1576
Связь, предприятия, Гомель, история
1588
Священство (религиозный)
1050
Селезенка, болезни, лечение хирургическое
1481
Сельское хозяйство, Беларусь
1549
Сельскохозяйственная экология, Беларусь
1549
Сельскохозяйс
твенные академии
Горки
1252
история
1247
Сельскохозяйственные животные, убой
1495
Сельскохозяйственные институты, мели
о-
ративно
строительные факультеты,
Горки, история
1264
Сельскохозяйственные культуры
продуктивность
1563
селекция
1546
Сельскохозяйственные машины и орудия
1544
Семейное воспитание см. Воспитание в с
мье
Семейное право Беларуси
1129
Семья и брак, социально
психологические
проблемы
1141
42
Сердечно
сосудистые болезни, лечение л
карственное
1464
Сердце, остановка,
практические работы
учащихся
1461
Сертификация продукции
983
Силикатные материалы, производство
1624
Силикатных изделий комбинаты, Минск,
история
1624
Складское хозяйство, практические работы
учащихся
1608
Склероз рассеянный, лечение
1486
Слова
ри латинско
русские
1701
Словари по информационной безопасности
969
70
Словарные слова, изучение в начальной
школе
1211
13
Совершенствование нравственное
1051
Сон, психофизиология
1030
Сопротивление материалов
1347
Социальная педагогика
1141
42, 1273
Социальная психология
974, 1023, 1062
Социальная работа
1143
Социальная работа среди пожилых людей
1144
Социальное управление
1059
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;144 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Информационное общество в Республике
Беларусь
953
Информационно
коммуникационные техн
о-
логии в деятельности классного рук
о-
водителя
1207
Использование адсорбирующей кормовой
добавки "Витасорб" в рационах ремон
ных бы
ков
1571
Исследования и разработки в области маш
ностроения,
энергетики и управл
ния
1007
Исследования по истории Восточной Евр
пы
1904
История. Обществоведение, 2015/16 уче
б-
ный год
992
Как Воробей зе
рно делил
1835
Как определить, что ваш ребенок стал жер
вой сексуального насилия
1118
Карповские научные чтения
1673
Картографические материалы в Национал
ном историческом архиве Беларуси.
Минская губерния
1901
Каталог издательства "Пачатковая
школа",
2015/2016 учебный год
996
Каталог средств защиты растений [комп
нии] Adama, 2015
1552
Каталог учебно
методических изданий
993
Китайский язык
1699
700
Клиническая ортопедия лошадей
1492
Когнитивные и социокультурные аспекты
дискурса
1675
Контакт! Орша, 2015/16
1589
Контакт! Полоцк, 2015
1590
Континентальная Хоккейная Лига
1661
Коцік, Пеўнік і Лісіца
1861
Крепости Беларуси
1024
Культура поведения курсанта
1039
Кухня стран Европейского союза
1580
Ламадор Про
15
53
Латинско
русский словарь
1701
Латыши и белорусы: вместе сквозь века
1919
Лекарственные растения при эндометриозе
1491
Летапіс перыядычных выданняў Беларусі
(новыя, перайменаваныя і спыненыя
часопісы і газеты)
994
Лиса и Медведь
1836
Лиси
чка
сестричка
1837
Литературный альманах
1770
Логистика складирования
1608
Лозартан (ГП "Академфарм")
отечестве
ный аналог лекарственного средства
Козаар
1444
Луна транквилити
1554
Ляховичский район
1892
Макроэкономика (продвинутый уро
вень)
1074
Мама и дитя
1419
Математика
1308
13
Математика, 2015/16 учебный год
995
Математическая радуга
1217
Математические и физические методы и
следований: научный и методический
аспекты
1314
Материалы XVIII Международной научной
конф
еренции молодых ученых
1008
Материалы для подготовки к обязательному
выпускному экзамену по английскому
языку
1703
Материалы для подготовки к обязательному
выпускному экзамену по немецкому
языку
1704
Материалы ежегодной научной конфере
ции студент
ов и магистрантов униве
р-
ситета
1009
Матулін дзень у бібліятэцы
1003
Матэматыка
1315
Маша и Медведь
1838
Медицинская биология для иностранных
студентов 1
го года обучения
1378
80
Медицинская биология для иностранных
студентов 1
го года обучен
ия по спец
альности "Стомат
логия"
1381
Медицинские манипуляции и навыки в п
диатрии
1454
Международный математический конкурс
"Кенгуру
2015" в Беларуси
1316
17
Международный стандарт по терапевтич
скому использованию, 2015
1664
Международный с
тандарт по тестированию
и расследованиям, 2015
1665
Межотраслевые общие правила по охране
труда
1084
Межотраслевые правила по охране труда
при эксплуатации напольного безрел
сового транспорта и грузовых тележек
1523
Мелиоративно
строительный факул
ьтет
1264
Менеджмент: история развития. Функции
управления
978
Методика проведения диагностических
пункций под ультразвуковым контр
о-
лем при опухолевых и опухолеподо
б-
ных заболеваниях поджелудочной ж
лезы
1472
Методические рекомендации и задания дл
аудиторной и внеаудиторной работы
1705
Методические рекомендации по организ
ции реабилитационной работы с небл
гополучными семь
ми
1141
42
Методические рекомендации по планиров
нию, учету, калькулированию себ
стоимости работ и формированию ф
нансо
вых результатов организациями,
осуществляющими строительство, р
монт и содержание автомобильных д
о-
рог общего польз
вания
1601
Методические указания к выполнению ку
р-
сового и раздела дипломного проектов
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;145 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;"Разрабо
ка технологической карты на
производство зе
мляных и монтажных
работ при строительстве водопрово
канализационных трубопроводов" по
курсу "Техника и технология стро
тельно
монтажных работ"
1265
Методы защиты информации
959
Методы и средства исследований
1615
Методы и технические средства
обеспеч
ния безопасности. Лабораторный пра
к-
тикум
959
Микробные биотехнологии: фундаментал
ные и прикладные аспекты
1399
400
Микропроцессорная техника систем авт
о-
матизации
960
Минское государственное производстве
ное лесохозяйственное объединение
1541
Мир книги глазами читателя. Обратная
связь
1879
Модесто плюс
1555
Мой дзень пачынаецца
1813
Молодые ученые в инновационном поиске
1676
Моя первая пропись. Отрабатывание четк
о-
сти линий
1184
Моя смена в "Зубренке"
1156
Музычная куль
тура Беларусі і свету:
традыцыі вуснай і пісьмовай творчасці
1657
Наблус... История города
1067
Настольная книга собственника квартиры
многоэтажного жилого дома
1089
Научно
методическое сопровождение п
о-
вышения квалификации педагогов:
опыт, проблем
ы, пе
спективы
1157
Научно
практический центр Национальной
академии наук Беларуси по продовол
ствию
1616
Научные принципы регулирования развития
АПК: предложения и механизмы реал
зации
1098
Научные стремления
1010
Научные труды Белорусской госу
дарстве
ной академии музыки
1657
Начальная школа
1218
20
Начертательная геометрия, инженерная и
машинная графика. Неразъемные с
о-
единения
1335
Немецкий язык для студентов факультета
физической культуры и спорта
1707
Неорганическая химия
1362
Неотложные состояния, общие заболевания
и другие факторы риска в стоматологии
1473
Новое отечественное генерическое лекарс
венное средство на основе урсодеокс
холевой кислоты Урсаклин: фармаце
в-
тическая разработка и результаты исп
таний
1446
Новые исс
ледования молодых ученых, 2015
1402
Нормирование витаминно
минерального
питания молочного скота
1572
Нормы оснащения объектов и подвижного
состава первичными средствами пож
ротушения
1433
О современном кабинете физики
1222
ОАО "Минский комбинат
силикатных изд
лий"
1624
ОАО "Строительный трест № 17 ордена
Трудового Красного Знамени" г. Мог
лев
1634
Об оперативно
розыскной деятельности
1120
Образование. Болонский процесс
1268
Образование
стратегический ресурс у
тойчивого развития ре
гиона
1148
Общая биология
1382
Общая и неорганическая химия
1350
Общая химия
1351
Объектно
ориентированное программир
о-
вание. Лабораторный практикум
961
Объекты котлонадзора, грузоподъемные
машины и аттракционы
1610
Оварелин
1493
Окно в
мир. Книга
1026
Опорно
двигательный аппарат
1410
Оптимизация трансфузионной терапии
1447
Организация воспитательной работы в ле
нем оздоровительном учреждении
"Летний отдых
дружно, весело, кре
тивно"
1167
Организация досуговой деятельности
ста
р-
шеклассников
1168
Организация семейно
ориентированной
реабилитационной работы
1142
Организация ЭВМ и систем
962
Органическая химия
1364
65
Основы биотехнологического производства
1401
Основы и принципы лучевой диагностики
1456
Основы
обеспечения подразделений гор
чим
1138
Основы православной культуры
1223
Основы промышленной безопасности
1609
Основы техники и методики обучения м
танию молота
1666
Основы ухода за детьми
1430
Основы Web
программирования
963
Особенности
ортодонтического лечения
взрослых пациентов
1476
Особенности применения средств иппот
рапии с учетом эндоэкологического
статуса орг
низма детей и подростков
1448
Остеология, артрология, миология
1411
От Леха до Дуды
1908
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;146 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Открытое акционерное
общество "Белте
лоизоляция"
1647
Открытые технологии
964
Открытый урок
1169
Память остается
1895
Памяць
1923
Пауза с ароматом кофе
1621
Пачатковая школа
1224
Педагогическая мастерская членов Минск
о-
го областного клуба "Флагман"
1170
Первые шаги в православном храме
1047
Первый шаг в науку
2015
1012
13
Перспективная техника и технологии в АПК
1544
Перспективы сохранения и рационального
использования природных комплексов
особо охраняемых природных террит
о-
рий
1291
Пинск. Горо
д девяти веков
1277
План курсанта на период обучения
1431
План основных мероприятий на 2015/2016
учебный год
1253
План работы комитета по образованию
Мингорисполкома на 2015/2016 уче
б-
ный год
1155
Планирование
1141
Планирование и учет произво
дственного
обучения в учреждениях професси
нально
технического образования
1244
По Круглянским просторам
1928
Победитель, 2015
1574
Подготовительный курс обучения для ка
дидатов в приемные родители
1158
Подкожное введение иммуноглобулина
14
57
Позиционные задачи
1336
Покаяние и исповедь
1048
Политология
1065
Помилуй мя, Боже
1049
Породы крупного рогатого скота
1575
Постановления Президиума Совета Федер
ции профсоюзов Беларуси, принятые 13
и 24 июля 2015 года
1086
Постановлен
ия Президиума Совета Федер
ции профсоюзов Беларуси, принятые 27
августа 2015 года
1087
Правила дорожного движения
1596
Правила пожарной безопасности на желе
нодорожном транспорте
1433
Правила пользования тепловой энергией
1646
Правила промышле
нной безопасности в о
б-
ласти газоснабжения Республики Бел
русь
1518
Прагну быць з Езусам
1028
Праз вайну, праз памяць, праз лёсы
1929
Практикум по нормальной физиологии
1415
Практические занятия по биометрии
1384
Практическое руководство для
специал
стов по холодильной технике
1516
Практычныя заняткі па беларускай мове
1764
Працоўнае навучанне
1579
Преодоление минно
взрывных заграждений,
установленных средствами дистанц
онного миниров
ния
1139
Приглашаем в Березинский биосферный
поведник
1278
Прид Дельта
1494
Придорожный сервис в Республике Бел
русь: состояние и направления развития
1099
Применение фитолектинов при возделыв
нии сои в Беларуси
1566
Природопользование
1292
Про Витебск
1893
Про Витебский регион
1894
Проблемы и перспективы инновационного
развития университетского образования и
науки
1269
Проблемы и перспективы современной на
ки
1014
Проблемы модернизации экономики сквозь
призму экономических, правовых и и
женерных подх
дов
1075
Проблемы
национального глазами Старого и
Нового света
1877
Проблемы правоприменительной деятел
ности органов уголовной юстиции: те
о-
ретический и практ
ческий аспекты
1121
Программа деятельности Белорусского пр
фес
сионального союза банковских и
финансовых рабо
ков на 2015
2020 гг.
1077
Программирование на C с использованием
открытых инструментальных средств
965
Программы учебной и производственных
практик
1270
Продленная заместительная почечная тер
пия
1483
Проектирование информационных систем
966
Промышленная безопасность
1609
10
Прописи
азбука для малышей
1185
Процессуально
исполнительный кодекс Ре
публики
Беларусь об администр
тивных
правонарушен
ях
1115
Прямая помощь жертвам торговли людьми
1143
Психологический код выживания
1037
Пяшчота верасу
1817
Работаем и учимся вместе с Google
1226
Радиационная безопасность
1423
Развивающие прописи для дошкольников
1186
Развитие агроэкотуризма в приграничных
регионах на примере Брестской и Гро
д-
ненской областей
1279
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;a.1;( 4;.75; 39;.8 ;V.5;ƒ ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;147 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Разра
ботка программных продуктов и р
шений
967
Рекомендации по применению геотекстиля
Typar
SF в качестве защитно
филь
трующего материала полиэтиленового
дренажа в мелиоративном строительс
ве
1536
Религиоведение
1041
Религиоведение в системе социогума
нита
р-
ного знания и образования
1042
Репка
1839
Республика Беларусь
1100
Родителям подростков
1160
Роль гражданского общества, социального и
правового государства в защите и ре
лизации прав чел
века
1116
17
Руководство к лабораторным занятиям
по
общей химии
1352
РУП "Институт плодоводства"
1570
Русская литература: от древности до "зол
о-
того" века
1878
Русские сказки для самых маленьких
1840
Русский язык
1735
39
Русский язык, 2015/16 учебный год
997
Русский язык для говорящих н
а английском
языке (начальный курс)
1740
Русский язык и литература
1227
28
Русский язык и литература в инонационал
ном мире
1741
Русский язык как иностранный: лексико
грамматический курс (Тема 7. Мир в
о-
круг нас)
1742
Русский язык как иностранны
й: лексико
грамматический курс (Тема 8. В декан
те.
У расписания з
нятий)
1743
Русский язык как иностранный. Начальный
курс
1744
45
Сабака і Воўк
1865
САПР узлов и агрегатов машин. Функци
о-
нальное проектирование
1524
Сахарная свекла
1567
Сбер
ежем климат с помощью простых эне
р-
гетических решений
1229
Сборная Беларуси против сборной Люксе
бурга
1667
Сборник задач по генетике
1388
Сборник задач по математике для 5 класса
1321
Сборник индексов изменения стоимости
ремонтно
строительных р
абот и и
формации об отпускных ценах на мат
риалы и изделия
1635
36
Сборник индексов изменения стоимости,
цен и тарифов в строительстве по р
гионам и в среднем по Республике Б
ларусь
1637
40
Сборник конкурсных научных работ ст
дентов и магистрантов
1015
Сборник контрольных работ по математике
за период обучения на I ступени общего
среднего образ
вания
1230
Сборник лучших практик по продвижению
интересов пожилых людей
1144
Сборник рецептур блюд и кулинарных и
делий для предприятий общественног
о
питания всех форм собственности
1581
Сборник тезисов научной студенческой
конференции "Неделя науки
2015"
1011
Сборник тестов. Биология 5
11 класс. Х
мия 8
11 класс
1231
Сборник тестов. История 5
11 класс. Ге
о-
графия 5
11 класс. Обществоведение
11 класс
1232
Сборник тестов. Математика 5
11 класс
1233
Сборник технологических карт кондите
р-
ских и булочных изделий
1582
Сборник технологических карт на кулина
р-
ную продукцию общественного пит
ния
1583
84
Семейное право
1129
Семейно
ори
ентированный подход в соц
альной работе по защите детства
1145
XVII Республиканская научно
практическая
конференция молодых ученых
1004
05
Система экономических институтов Ре
публики Беларусь
1076
Скориновские чтения 2015: книгоиздание и
книгорасп
ространение в контексте
кросскультурных коммуникаций XXI в
ка
1592
Словарь
справочник по информационной
безопасности
969
70
Слуцкие электрические сети
1509
Смертность в Республике Беларусь за 2013
2014 гг.
1058
Современные информационные технол
огии
в системе научного и учебного эксп
римента: опыт, пр
блемы, перспективы
1161
Современные материалы для восстановл
ния костной ткани в имплантологии и
периодонт
логии
1479
Современные методы расчетов и обслед
о-
ваний железобетонных и каменных
конст
рукций
1531
Современные образовательные технологии
в высшей школе
1271
Солигор
1556
Спортивное право в Республике Беларусь
1668
Справочник абитуриента
1272
Справочник по дидактике в схемах и пон
тиях
1162
Справочное руководство для спорт
сменов
по Всемирному антидопинговому к
о-
дексу, 2015
1669
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [3;.60; 44;&#x.757;&#x 71.;( 5;.58; ]/;&#xSubt;&#xype ;&#x/Foo;&#xter ;&#x/Typ; /P; gin; tio;&#xn 00;148 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Средства и методы развития физических
качеств
1670
Статистический ежегодник Витебской о
б-
ласти, 2015
1101
Статистический ежегодник Гомельской о
б-
ласти, 2015
1102
Статистический ежегодник Мог
илевской
области, 2015
1103
Столичное образование: цифры и факты
1150
Стратегия интегрированного управления
твердыми коммунальными отходами
Минской области на 2015
2029 годы
1537
Страхование экспортных рисков с поддер
кой государства
1146
Там
оженное дело
1108
Твае першыя фінансы
1029
Телефонный справочник
1585, 1591
Телефонный справочник Брестского гори
полкома
1586
Теоретическая фонетика английского языка
1710
Теоретические основы бухгалтерского учета
и анализа
1603
Теоретич
еские основы электротехники
1245
Теория автомобилей и двигателей
1539
Теория возникновения и прекращения гор
ния
1434
Теория и методика физического воспитания
детей дошкольного возраста
1188
Теория электрорадиоцепей
1503
Теплотехнологическо
е обеспечение качес
ва строительства дорожных асфальт
о-
бетонных покрытий
1535
Тетрадь достижений и успехов по предмету
"Физическая культура и здоровье"
1671
Технические средства службы горючего
1140
Технические средства транспортирования
горючего
1140
Технологические основы растениеводства
1561
Тилмор
ваш ключ к успеху
1557
Товароведение продовольственных товаров
растительного происхождения (зерн
о-
мучные и кондите
ские товары)
1617
Трудовое право
1131
Трудовой кодекс Республики Бе
ларусь
1132
Туристические достопримечательности К
менецкого района
1280
У прыгаршчах Айчыны
1822
Уголовно
процессуальный кодекс Респу
б-
лики Беларусь
1123
Уголовный кодекс Республики Беларусь
1124
Указатель изобретений и рационализато
р-
ских п
редложений, рекомендуемых для
внедрения на предприятиях дорожного
хозя
ства Республики Беларусь
998
Ультразвуковая и лучевая диагностика об
емных образований поджелудочной ж
лезы, а также методика проведения д
агностических пункций под сонограф
ческим к
онтролем при опухолевых и
опухолеподобных ее заболеваниях
1480
Управление в социальных и экономических
системах
1016
Управленческий анализ
1096
Упражнения для тренировки навыков счета
от 0 до 10
1189
Упражнения для тренировки навыков счета
от
0 до 20
1190
Устав Белорусского профессионального со
за
работников агропромышленного ко
плекса
1078
Устав Белорусского профессионального со
за
работников строительства и промы
ленности строительных материалов
(Про
союза работников СиПСМ)
1079
Уста
в Белорусского профессионального со
за
работников транспорта и дорожного х
о-
зяйства (Профсоюза работников тран
порта и дорожного хозяйства)
1080
Устав Белорусского профессионального со
за
работников химической, горной и не
тяной отраслей промышленности
1082
Устав Белорусского профессионального со
за
работников энергетики, электротехн
ческой и топливной промышле
ности
1081
Устав Коммунистической партии Беларуси
1070
Устав Федерации профсоюзов Беларуси
1085
Учебно
методическое обеспечение деят
ности руководителя учреждения обр
зования
1172
Фалькон
1558
Фармакогнозия
1450
Федеральные земли Германии
1711
Физика. Астрономия, 2015/16 учебный год
999
Физические принципы преобразования н
электрических величин в электрические
сигналы
951
Философско
педагогические проблемы н
прерывного образования
1246
Финансовая грамотность для школьников
1093
Финансово
аналитическая деятельность в
организации
1611
Финансы потребительской кооперации
1091
Финансы Республики Беларусь
1094
Формирование базовой культуры личности
как педагогическая проблема: состо
ние, пе
спективы
1163

Приложенные файлы

  • pdf 4439351
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий