• 31 участник учится в колледжах г. Самарканда [6]. Задача социального общежития – предоставить молодому человеку временное жилье и сформировать у него социальные и бытовые навыки


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ISSN 2091
ILMIY
AXBOROTNOMA
НАУЧН
ЫЙ ВЕСТНИК
S䍉䔀乔I䙉䌠剅倀O剔S
TAHRIRIYAT
KENGASHI
GUMANITAR FANLAR SERIYASI
TAHRIRIYAT HAY’ATI
ASHUROV
zFA
akademigi
M.D.
DJURAKULOV
prof
essor
ILOV
SAIDOV
prof
essor
AYBULLAYEV
fals.f.d.,
dotsent
AXMEDOV
m. f. d., professor
SHODIYEV
ped.f.d.,
prof
essor
fals
f. d
professor
M. Q. MUHIDDINOV
fil.f.d., professor
MINOV
zFA akademigi
H. I. UMUROV
fil.f.d.,
prof
essor
T.
MAMATOV
professor
SALOHIY
fil.f
prof
essor
U.S.
SALIXBAYEV
professor
KARIMOV
fil.f
d.,,
prof
sor
OZIYEV
psixol.f.d.,
prof
essor
PARDAYEV
i.f.d.,
prof
essor
. О.
RAYEV
fals
prof
essor
М. М. М
UXAMMEDOV
i.f.d.,
prof
essor
F.
. ТОSHEV
muharriri
. Х.
剁奅V
i.f.d.,
prof
essor
BARATOV
psixol.f.d.,
prof
essor
Т. SH. SHIRINOV
.f.d.,
professor
QODIROV
psixol.f.d.,
rof
essor
М. Q. QURONOV
ped.f.d.
professor
MUQIMOV
yu.f.d.,
prof
essor
J. Y
. YAXSHILIKOV
fals.f.d.,
prof
essor


Koordinator
YARMUXA
MEDOV
uharrirlar
OYIBOV
TOSHQUVATOVA
ARABOV
t.f.n., dotsent
als
dotsent
dotsent
buna
indeksi
yakka tart
bdagi
obunachilar uchun
5583

tashkilot
korxonalar uchun

5584
ILMIY AXBOROTNOMA

MUNDARIJA
yil
son
MUNDARIJA
CONTENTS
/СОДЕРЖАНИЕ
TARIX/HISTORY
Irisqulov O.J.
Mustamlaka davrida Samarqand viloyati ma’muriy boshqaruvining
xususiyatlari
Муллаев А.Ш.
Роль «Великого Шелкового Пути» в
международных связях
государств Центральной Азии
Sidikova M.X.
Istiqlol yillarida
Samarqand
shaharsozligi xususida
Аметов Т. А.
Развитие Каракалпакстана за годы независимости и суверенитета
Nazirov M.
Siyosiy
jarayon
kategoriyasiga
oid
kons
灴畡氀
qar慳栀氀慲
琀a汱楮污r
Рашидова Ф.Ш.
Узбекистан
Южная Корея: перспективы развития двусторонних
отношений в историческом контексте
Социально
экономическая картина Царского Туркестана
в начале ХХ в. (по материалам ревизии сенатора К.К.Палена)
Умаров А.А.
Интересы Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских
Эмиратов в Афганистане после 2001 года
Сайфуллаев Д.Б.
Геополитическое положение Центральной Азии и превентивная
дипломатия Узбекистана
FALSAFA/PHILOSOPHY
Normamatova M.
Tursunqulova Sh.
Badiiy
o‘zini tashkillashtiruvchi omillar xususida
Quldoshev A.T.
Xalqaro ekologik siyosat va unda
O‘zbekistonning tutgan o‘rni
Bo‘ronov M.M.
Milliy mafkura ozod va obod vatan, erkin va farovon hayotning
mayog’idir
Yuldashev R.D.
Globallashuv sharoitida oliy ta’limning
rivojlanish tendensiyalari
Axmedov X.A.
Taraqqiyotning “O‘zbek
Shermanov I
.

Global axborotlashgan makonda moddiy va ma’naviy ishlab chiqarishni
uyg’unlashtirish
taraqqiyot garovi
SOTSIOLOGIYA/SOCIOLOGY
Ганиева М.Х.
Латипова Н.М.
Модель социальной адаптации воспитанников интернатных
учреждений к новым условиям жизнедеятельности
FILOLOGIYA
PHILOLOGY
Малиновский Е.А.,
Нормухамедова М.
Из истории изучения взаимодействия русского и тюркских языков
Бабаходжаев А.Б.
Тилляева
М.Ю.
Специфика и национальные особенности перевода эквивалентных
фразеологизмов в русском и узбекском языках
Ким С.Ф.
О дифференциации дополнения и несогласованного определения
Сиддикова И.И.
Роман Ф.М.Достоевского
«Игрок» в контексте пушкинской
традиции
Sulaymonov I.I.
“Boburnoma”da Shayboniyxonning g‘olibligi va ma’naviy tanazzuli
tasviri
Alimov F.Sh.
Nofilologik fakultet talabalarining yozma nutq kompetensiyasini
shakllantirish
Boltakulova G.F.
Ingliz va
‘zbek tillarida temporal posterior sintaksemalarning
ususiyatlari
Sulaymanova N. J.
Ingliz va
‘zbek tillarida lokativ adessiv semaning variantlari
Салиева З.И.
Особенности критерия оценивания навыку говорения на
английском языке
Normo‘minov Sh.T.
Til tizimi va so‘z turkumlari paradigmasida yadro
periferiya
munosabatlari haqida
Эгамова М.Х.
Особенности нарративной структуры рассказа М.Доста «Цена
одного жеребенка»
ILMIY AXBOROTNOMA

MUNDARIJA
yil
son
Акбаров А.
Анализ взаимосвязи когнитивного процесса
и
логики с языком
Raximova G.A.
Ertaklar tarjimasida milliylik va milliy kolorit muammosi
Shirinova R.X.
Kognitiv dissonans fenomeni va uning tarjimada tutgan o‘rni
PEDAGOGIKA/PEDAGOGICS
Yozi
eva U.L.
Axborot tahdidini bartaraf etish
tamoyillari va darajalari
Xalmatova N. B.
Ayol va o‘smir qizlar sport mashg‘ulotini tashkil etish uslubiyati
Toshpulatova M.I.
Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining matematik
metodik
tayyorgarligini takomillashtirish
Mamatqulov X.A.
Pedagoglar amaliyotida chet tilini bilish uning kasbiy kompetentligini
oshirish nuqta
i nazari
Axmedov F.
Sh.
Yosh dzyudochilar musobaqa
oldi tayyorgarligida mashg‘ulot
mikrosikllari
Murtazayev E.M.
Kasb
hunar kollejlarida maxsus fanlarni о‘qitish
mohiyati va
xususiyatlari
Azizova G.
Oliy ta’lim o‘qituvchilarining innovatsion pedagogik faoliyatini ingliz
tili o‘qituvchilari misolida tashkil qilishning mazmuni va mohiyati
Narzi
eva N.N.
O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini
shakllantirish masalalari
Boltayev Z.B.
BO‘SM faoliyati sifatini oshirishda yosh sportchilarning motivlarini
shakllantirishga yo‘naltirilgan o‘quv
mashg‘ulot ishlarining ahamiyati
Yunusov M.
Axborot globallashuvi davrida yosh avlod media ta’limi
muammolari
Jiyanqulova R.X.
Kasb
hunar kolejlarida pedagog mutaxassislarni kasbiy faoliyatga
tayyorlashning psixologik jihatlari
Хашимов А.А.
Хаджаев А.А.
Некоторые аспекты проектирования учебного процесса в
информационно
образовательной
среде в системе непрерывного
повышения квалификации педагогов
PSIXOLOGIYA/PSYCHOLOGY
Samarov R.S.
Inson kamolotini ta’minlashda madaniy omil: strukturaviy
funksional
jihat
IQTISODIYOT/ECONOMICS
Tashnazarov S.N.
Daromadlar va harajatlarga doir
hisobotlarni xalqaro standartlarga
muvofiq takomillashtirish
Ro‘zibayev
Alisher Navoiyni
ng iqtisodiy
ijtimoiy faoliyati
HUQUQSHUNOSLIK/LAW
Kuvandikov Z.O.
O‘zbekiston Respublikasining saylov tizimi:
milliy va xalqaro tajriba
OʻQITISH
METODIKASI/TEACHING METHODOLOGY
Omonova F.
Akademik litseyning 3
kursida Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar”
asarini o’rganish
UNIVERSITET HAYOTIDAN/UNIVERSITY LIFE
MUALLIFLARGA/FOR AUTHORS
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
UDK:
9(575.1)
MUSTAMLAKA DAVRIDA SAMARQAND VILOYATI MA’
MURIY
BOSHQARUVINING AYRIM XUSUSIYATLARI
O.J
Irisqulov
Samarqand davlat universiteti, o’qituvchi
mail:
[email protected]
4
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
birga oqsoqol va aminlar boshqaruvini qisman saqlab qolish ko‘zda tutilgan edi. Boshqaruv idoralari,
mirshablar, soliq yig‘ish, qozilik okrug bos
hlig‘i ixtiyoriga berildi. 1868
yilda esa okrug harbiy
gubernatori
huzurida xo‘jalik, hisob
kitob va farmoyish berish bo‘limlaridan iborat devon tuzildi.
Maxsus komissiya okrug chegaralarini belgiladi. 1868
yil 20
iyulda esa, Samarqand va Kattaqo’rg‘on
bo‘limlarining chegarasi ham belgilab olindi [3]. Nizomda qayd qilinga
nidek, boshqaruv idoralarining
barchasi ma’lum bir boshqaruv organiga bo‘ysunardi.
Sobiq tumanlar va amlokliklar tugatilib, ularning o‘rnida 1868
yilning oxirlarida volostlar
tashkil etildi [1].
Aminlik va qishloq oqsoqoli boshqaruvi saqlab qolindi, faqat
avvallari aminlik yoki daha deb
ataluvchi ma’muriy bo‘linmalar “qishloq jamoalari” deb yuritiladigan bo‘ldi. Volostlarni
boshqaruvchilar, qishloq jamoalarini jamoa oqsoqollari, qishloqlarni esa qishloq oqsoqollari
boshqarib, ular uch yilga saylanardi.
Har
ellik xonadon hisobidan bir vakil saylanib, ular volost yig‘ilishida volost boshqaruvchisini
saylashardi. Saylovlar bo‘lim yoki uyezd boshlig‘i, mirshablar uchastka pristavlari nazoratidan o‘tardi.
“Turkiston o‘lkasini boshqarish to‘g‘risidagi Nizom” ga as
osan 1886
yil 12
iyunda Zarafshon okrugi
Samarqand viloyatiga aylantirildi. 1887
yil yanvarda Samarqand shahri viloyat markazi deb
belgilandi. Okrug boshlig‘i lavozimi tugatildi. Viloyat Samarqand, Kattaqo‘rg‘on, Xo‘jand va Jizzax
uyezdlaridan tashkil topd
i. Uyezdlar ham Turkiston general
gubernatorligi tomonidan boshqarilardi.
Uyezd boshliqlari esa o‘lka general
gubernatorligi tomonidan qat’iy nazorat qilinardi. Bu esa
mustahkamlanayotgan imperiyadan darak berardi.
Uyezd boshliqlarini viloyat harbiy gubern
atorlari tavsiyasi bilan o‘lka general gubernatori
tayinlar va vazifasidan ozod qilar edi. Uyezdlar
da ma’muriy
politsiya nazorati u
yezd boshlig‘i
boshchiligida amalga oshirilar edi. Mazkur mansabdorga uyezd bo‘yicha barcha huquq va
majburiyatlar biriktiril
gan. O‘z o‘rnida uning yordamchisi va devonxonasi ham bo‘lgan. Bir nechta
volostlar uchastkalarga birlashtirilib, Uchastka noziri mazkur uchastkada boshqaruvni amalga
oshirgan. Bunga o‘xshash uchastkalardan Samarqand uyezdida to‘rtta (Shahar atrofi, Panjik
ent, Urgut
5
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
O‘troq aholi yashovchi hududlar volostlar ajratilib,
volostlar o‘z o‘rnida qishloq
jamoa(oqsoqollik)lariga bo‘lingan. Qishloq jamoalari umumiy foydalanish yeri va suv manbalariga
ega bo‘lgan bir yoki bir nechta, bir
biriga yaqin joylashgan qishloqlar, yangi qishloqlar, qishloqcha
yoki qo‘rg‘onchalardan tark
ib topgan. Volostlar esa bir nechta bir
biriga yaqin yoki qushilib ketgan
qishloq jamoalaridan iborat bo‘lgan. Bir volost hududida bittadan ikki mingtagacha hovli
joy bo‘lishi
mumkin bo‘lgan. Qishloq jamoalari va volostlarni oqsoqol va volost boshqaruvchil
ari zarur bo‘lgan
hududlarda yordamchilari bilan birgalikda boshqarilgan. Bu quyi mansabdagilardan mustasno tarzda
General
gubernator, Harbiy gubernator tomonidan tayinlangan. Volost boshqarmasi tashkil etilmagan.
Soliq va yig‘imlarni oqsoqollar orqali to‘
planib volost bosharuvchisi guvohligida to‘g‘ridan
to‘g‘ri
g‘aznaga topshirilgan.
Ko‘chmanchi aholi boshqaruvi esa volostlar va ovul jamoalariga ajratilgan holatda bo‘lib,
volostlarda ikki mingtagacha, ovul jamoalarida ikki yuztagacha o‘tovlar birlashtiril
ishi mumkin
bo‘lgan. Bunda boshqaruv tizimi o‘troq aholinikiga o‘xshash tarzda bo‘lib, faqat soliq va yig‘imlarni
volost boshqaruvchisi tomonidan yig‘ib olingan.
Boshqaruv tizimida o‘lka turmushiga yot bo‘lgan uyezd, volost kabi ma’muriy hududiy
birliklarn
i joriy etishdan maqsad mahalliy boshqaruv an’analari va tamoyillaridan milliy davlatchilik
asoslarini yo‘qotish bo‘lsa, siyosiy kuchga ega bo‘lmagan barcha ichki boshqaruvda saylov tizimi
ni
joriy etish guyo aholini o‘z
o‘zini boshqarish institutlarini jor
6
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
“ruslashtirish” maqsadida hamda o‘lkaga kuchirib keltirilgan rusiyzabon aholi hayotini yaxshilash va
yevropacha turmush tarzni targ‘ib etish, bir so‘z bilan aytganda, assimilyatsiyalashuv jarayonini
vujudga keltirish maqs
adida tub aholining ijtimoiy va madaniy hayotida ham ishtirok eta boshladi.
Ya’ni, turli ijtimoiy tashkilotlar tashkil etildi, ma’lum tartib
qoidalar joriy etildi. Biroq, imperiyaning
o‘lkadagi rahbariyati mahalliy aholining diniy hayotiga jiddiy aralashma
di. Buning sababi shuki, islom
ni asrlar davomida tub aholini turmush
tarzining ajralmas bir qismiga aylangan edi.
Adabiyotlar
Пардаев К. К. Ўрта Зарафшон (Миён
ол) во
асининг XIX
XX аср бошларидаги ижтимоий
сиёсий, и
тисодий ва маданий
аёти. Тарих
фанлари номзоди даражасини олиш та
дим этилган
диссертация.
Тошкент, 2003.
62 б.
Материал
ы для статистики Туркестанского края. Выпи.
Спб., 1876.
С. 11
ЎзР МДА, 5
йи
ма жилд, 1
руйхат, 2
иш.
Справочник Самаркандской области н
а 1901 год. Выпуск
Самарканд, типография
«Товарищества», 1901.
С.74.
Пален К.К. Уъездное управление.
СПб, 1910
С.5
Саид
улов Т.С. Самар
канд во второй половин
XIX
начале
XIX
веков.
Самарканд, 1970.
С.103.
Кауфман К.П. Прое
кт всеподданнейшего отчета генерал
адьюданта К.П. фон Кауфмана по
гражданскому управлению и устройству в областях Туркестанского генерал
губернаторства с
7.09.1867 по 25.03 1881 гг./ сост. П.И. Хамутов.
СПб, 1885
. С.43.
Положение об управление Туркест
анского края. Составитель И.Я.Абрамов.
Т., 1916.
статьи 7
С. 53
УДК
РОЛЬ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЯХ
ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
А.Ш. Муллаев
Самаркандский государственн
ый университет, преподаватель
mail:
[email protected]
Статья посящена историческому развитию Великого
Шелкового
пути.
Подчеркивается
роль
торгового пути в культурно
экономических отношениях государств Центральной Азии, в
частности, роль Узбекистана в возрождении Великого
Шелкового
пути.
Ключевые слова
: «Великий шелковый путь», шелк, средние века, Согд, Самарканд,
Тюркский каганат, Фергана,
китайская хроника.
Buyuk
Ipak Y
o’li
ning
Markaziy Osiyo
davlatlari xalqaro munosabatlaridagi roli
Ushbu maqola Markaziy Osiyo xalqla
ri tarixida muhim iz qoldirgan
Buyuk
Ipak
yo’lining
tarixiy taraqqiyoti tahlil etiladi.
Ushbu
savdo yo’
lining Markaziy Osiyodagi xalqaro madaniy
iqtisodiy aloqalardagi o’rni va ahamiyati manbalar asosida ochib berishga harakat qil
gan.
Shuningdek, savdo yo’lining tarixiy izlarini tiklash va bu yo’lda O’zbekistonning tashabbuslari
ham
ko’rsatilgan.
Kalit s
o’zlar:
“Buyuk ipak yo’li”, ipak, o’rta asrlar, Sug’d, Samarqand, Turk xoqonligi,
Farg’ona, xitoy yilnomalari.
The role of the
reat
ilk road in the central asian countries
This article looks into the historical development of « Great Silk Road»
which left a significant trace
in the history of the Central Asian countries. The relying on the information depicted in the available
sources. Furthermore, he paid particular attention on revitalizing the historical traces of this Great
Road and provid
ing information about the notable initiatives taken by the people from Uzbekistan.
Keywords:
Silk Rood, silk, the Early Medieval ages, Sogd, Samarkand, Turkic qaghanate,
Фergana, Chinese chronicles.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Сформировавшаяся на территории Центральной Азии система
торговых путей имела
важное значение для жизни народов Востока и Запада.
Глава страны И.А. Ка
римов отмечает: «Когда говорят Великий шелковый путь
, человека
представляет проходящие тысячелетиями тому назад через пустыни и степи торговые
караваны. Растянув
шиеся на тысячу верст через ущелья гор, высокие снежные перевалы и
безводные бескрайние степи и пустыни вереницы караванов по торговым путям,
путешествующие дервиши, движения послов различных г
осударств продолжались веками.
Великий Шелковый путь
является а
ргументом развития туризма в Узбекистане»
[1]
Торговые и культурные связи имели очень важное значение в возникновении новых
государств. Прежде всего, следует сказать, что жители, проживавшие на территории
Центральной Азии, с древних времен развивали вза
имоотношения между собой. Торговля и
торговые отношения в нашей стране имеют древнюю историю. Можно предполагать, что
система караванных путей, связавших различные страны Ближнего и Среднего Востока, а
также корни культурных, идеологических, экономических
связей начались в эпоху неолита.
Именно в этот период возникла культура земледелия, и началось ускоренное освоение новых
земель населением. Этот процесс еще более усилился в эпоху бронзы.
Из истории известно, что развитие человеческого общества основано на
региональных
связях. Между государствами строились дороги в связи с исторической необходимостью, а
иногда в определенных целях.
В истории
веках до н.э. в период Ахаманидов Ирана был проложен «Путь шаха».
Следует отметить, что до появления этого пути
в Среднем и Ближнем Востоке в связи с
потребностями в лазурите Бадахшана был проложен «Лазуритовый путь». Вывезенный из
Бадахшана лазурит использовался во дворцах, храмах царей Месопотамии и Египта для
изготовления различных женских украшений. Кроме тог
о, среди вещей, найденных в могилах
царей и аристократов Древнего Китая, были найдены драгоценные камни Центральной Азии,
в том числе изделия, изготовленные из «бровного камня» (нефрита) Таримского оазиса, что
является доказательством тысячелетних торго
вых связей на «Великом шелковом пути»
[15,
Великий шелковый путь
это дорога, которая в течение многих тысячелетий связывала
Запад и Восток. Эту дорогу под названием «Шелковый путь» ввел в науку в 70
х годах
XIX
века немецкий ученый Рихтгофен Ф
ердинонд Пауль Вильгельм (1833
1905 гг.)
[13, 12
В первой половине
го тысячелетия до рождества Христова образовавшиеся на
огромной территории от Греции, Египта до Средней Азии и Индии Ахаманидское государство
имело важное значение для разносторон
них связей многих государств, народов и племен.
Здесь надо отметить именуемую в исторической литературе дорогу «Путь шаха».
Разветвление этой дороги в период ее создания соединяло города Малой Азии и
Средиземноморья Эфес, Сарди с одним из центров Ирана Су
зой, а другое разветвление из
Ирана через Бактрию доходило до Согдианы, Ташкентского оазиса и тянулось через
территорию Казахстана до Алтая
[13, 12
. Позже эта дорога стала разветвлением дороги
«Великий шелковый путь». При обращении к краткой истории «В
еликого шелкового пути»
выясняется, что в период правления У
ди империей Хан (140
86 гг. до н.э.) повышается интерес
государства к западным территориям. Китайцы на этих территориях в этот период
сталкиваются с опасными военными силами Хуннов.
В целях нахож
дения союзников в борьбе с хуннами и создания с ними военного
государства торговец Чжан Цзян в течение нескольких лет был в плену у хуннов и в 128
126
гг. до рождества Христова прибыл в Фергану (Даван). Не достигнув успеха в создании
военного государства
с правителем Давана Чжан Цзян, после многих трудностей он вернулся
на Родину. Миссия Чжан Цзяна имела важное значение для выхода Китая в страны Запада.
Позже между правителем Китая и правителем Давана произошли кровопролитные войны.
Основной причиной эти
х войн были поразившие китайцев «Небесно
голубые лошади». Чжан
Цзян в сведениях о сельском хозяйстве Давана писал нижеследующее: «Оседлое население
пашет землю, сеет хлебные злаки и рис. У них имеются виноград сорта мусалляс,
многочисленные хорошие лошади.
Хорошие лошади хранятся в секрете в городе Эрши и не
предоставляются послу государства Хан».
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Наскальные изображения знаменитых «небесно
голубых лошадей» Давана сохранились
до наших дней
[10, 33; 16,
В частности, в восьми километрах от Оша на ск
алистых
холмах Айримчатова имеются тридцать изображений породистых лошадей.
Подобные изображения найдены также на холмах вблизи Мархамата, в оазисе Навкат и
Обиширсая
[4, 84
Эти изображения, подтверждая известность Давана с древних времен
своими небес
ными лошадями, являются доказательством высокого изобразительного искусства
ферганцев.
Следует подчеркнуть, что курсирующие в эпоху бронзы на дорогах караваны лошадей,
ослов, верблюдов перевозили драгоценные камни, слоновые кости, металл и изготовленные из
них изделия, предметы украшения, а в некоторых случаях мелкий скот и зерновые культуры.
Археологические находки, найденные на различных территориях,свидетельствуют об этих
процессах.
Известно, что по мере превращения экономических задач в важный фактор р
азвития
государства, борьба за гегемонию на «Шелковом пути» между государствами все более
усиливалась. В античную эпоху (
века) Великий Шелковый путь
превратился в арену
политической и экономической борьбы между Римом, Парфией, Кушанским и Ханским
госу
дарствами.
веках региональные Кангский и Кушанский государствы распались
[4, 13]
. В
этот период проживавшие на территории нынешнего Узбекист
ана согдийцы стали ведущими
на Шелковом пути
Здесь вносит ясность еще один пример: возглавившие германо
пакистанскую
экспедицию Ахмад Хасан Доний и Карл Йетмар (1979) по результатам проведенных
исследований нашли десятки тысяч наскальных изображений и более полутора тысяч
рукописей на 17 языках, из которых 250 рукописей относятся согдийцам. Согдийцы вели
рговую деятельность, продвигаясь через горы Шатиал и Чилос, долину Коракурум, и
продолжали движение в Южном и восточном направлениях. Образцы этих согдийских
рукописей изучены Х. Хумбахом. По мнению К. Йетмара, эти рукописи относятся к периоду
хионидов, з
ащищавших торговые взаимоотношения между Индией и Согдой
[8]
. В рукописях
упоминаются имена торговцев, прибывших из Маймурга, Кеша и других территорий Согдианы
[5, 161
Отсюда видно, что горная дорога Чилос исполняла для согдийских торговцев,
бывших п
осредниками в торговых связях Индии, роль моста для перевозки товаров в
Гандахарию и Кашмир. В связи с этим следует отметить посредничество согдийских торговцев
под руководством Маниаха в связях Китая с Ираном и Византией.
В начале средних веков (
VIII
ека) между Китаем, Ираном, Византией и Тюркским
каганатом возникла конкуренция за «Шелковый путь». Назначение этой дороги определялось
не только коммерческой, но и политической, экономической и культурной жизнью. В
частности, торговцы в странах своего преб
ывания путем «бесед и встреч» представляли
правителям необходимые сведения
[12, 7
В период Саманидов в
веках основное ответвление «Великого шелкового пути»
проходило через Фергану. Торговые караваны из Индии, Ирана и государств Средиземного
моря
, пройдя Самарканд, в Ходженте разделялись на две дороги, по одной из которых через
Поп (Боб), Ахсикент прибывали в Куву, а по второй дороге через Риштан, Маргилан караваны
соединялись в Куве с караванами по первой дороге, а затем направлялись в сторону го
рода Ош
(Ибн Хурадбех, Истахрий, Ибн Хаукал и т. д.). После этого Великий торговый шелковый путь
через Узген, Отбаши, Терекдаван приходил в Китай
[11, 81
В период государства Караханидов политическая столица из Ахсикента в
веке была
перенесена в
Узген. По археологическим материалам Ахсикент в
XII
веках, как и прежде,
оставался экономическим центром всей Ферганской долины. Ахсикент и в этот период
оставался одним из крупнейших городов на «Великом шелковом пути». Сюда из Китая,
государств Средиз
емного моря бесперебойно прибывали торговые караваны
[3, 83
В Центральной Азии по мере ослабления влияния арабского халифата влияние феодалов
земледельцев, в частности Тахиридов, а также Саманидов, стало усиливаться.
В конце
столетия Центральная Аз
ия добилась независимости, и здесь после
освобождения от господства арабов сформировалось первое государство
владычество
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Саманидов. Позже на этой территории возникли государства Хорезмшахов, Газнавидов,
Сельджуков и Караханидов. Города Бухара, Самарканд,
Мерв, Старый Ургенч стали известны
как центры культуры своего времени. В этих местностях купля
продажа, кустарный промысел,
социально
политическая жизнь, а также культурные связи, очаги знаний получили развитие.
Такие социально
культурные центры, соединив
различные области громадного
мусульманского Востока, государства Запада и Востока, Севера и Юга и прославились в
качестве очагов связей и продолжателей традиций «Шелкового пути».
Народы Центральной Азии в
XIII
столетии подверглись нападениям монголов под
руководством Чингисхана. В течение некоторого времени активность «Великого шёлкового
пути» снизилась. В частности, многие города, памятники культуры были разрушены. Ученые
были убиты, изгнаны в другие страны, наука резко пришла в упадок.
XIII
веке ответ
вления «Великого шелкового пути» Чингисхан взял под контроль. В
середине
XIV
века в Центральной Азии гнету монголов пришел конец. В этом огромная заслуга
Амира Темура. С образованием независимого салтаната Амира Темура и Темуридов вновь
началось развитие.
Эти сведения приведены в дневниках посла Руи Гонсалеса де Клавихо,
бывавшего во дворце Амира Темура в качестве гостя
[14, 261]
В это
период в Мавераннахре и Хорасане процветала внутренняя и внешняя торговля.
Самарканд превратился в один из основных це
нтров торговли. Этот город был с древних
времен центром торговли Востока, отсюда проходил «Шелковый путь», соединявший его с
другими государствами. Торговые связи с Индией, Китаем, Россией, арабскими странами
усилили экономическую мощь государства Амира Т
емура
[9, 5
В целях обеспечения развития государства Амир Темур способствовал упрочению
«Великого шелкового пути». Еще большую ясность вносят следующие сведения:
«Созданы
также станции хранения лошадей. В удаленных от мест проживания людей на караван
ных
путях через степи караванные сараи обеспечиваются водой при помощи специальных
ирригационных сооружений. В караванных сараях вода через подземные трубы поставляется с
мест однодневной удаленности»
[7, 153]
Начиная со второй половины
столетия усил
илось внимание к строительству и
благоустройству «Великого шелкового пути». Прокладываются новые современные дороги. В
частности, проведенная в 1987 году ЮНЕСКО ООН в рамках культурной программы
«Великий шелковый путь
путь встреч» Всемирная декада была
важным шагом в этом
направлении. В этой программе глубокому изучению истории цивилизации Средней Азии
уделено очень большое внимание. Кроме того, основная цель программы состояла в
дальнейшем углублении культурных и экономических связей между многочисленн
ыми
народами, проживающими на огромной территории. До 2000 года организовано большое число
экспедиций. Древние пути и направления были уточнены, продолжается изучение наших
обычаев и традиций.
В 1997 году при участии Узбекистана построены железные дорог
и Мешхед
Сарахс,
Сарахс
Мешхед. Благодаря этому народы Средней Азии получили возможность выхода на
залив Форс, а народы Европы
по железным дорогам в Среднюю Азию.
В 1988 году в городе Баку проведена международная конференц
ия относительно
восстановления
Великого шелкового пути
, проходящего через Европу. Узбекистан принял
участие в строительстве трассы (ТРАСЕКА) Европа
Азия
Кавказ
[2; 6, 5
и продолжает
являться ведущим государством в решении вопросов строительства дорог.
Приведенные в нашей статье св
едения о «Великом шелковом пути», его возникновении,
становлении и развитии по сегодняшний день позволяют заключить:
начиная с эпохи бронзы один из торговых путей Средней Азии связал Бактрию с
древним Хорезмом, Согдианой, Центральным Казахстаном и Уралом
. Кроме этого, одно
ответвление на юге Средней Азии соединило Бактрию и Маргилан с культурными центрами
Хараппа и Мохенжадара в Индии;
со временем этот путь стал важным фактором установления связей с горными
территориями. В результате развития этого пут
и установлены связи Ферганы и Шаша с
Древним Востоком. Согласно результатам археологических исследований, в этот период из
городов Месопотамии торговые пути через Иран и Южный Белужистан, пройдя Бактрию и
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Согдиану, доходят до Ферганы. Одна ветвь этой дорог
и из Ферганы направляется к степям на
Западе в Казахстан. Еще одна ветвь тянется из Ферганы к востоку через Даван в Синзян,
Северный Китай;
«Великий шелковый путь» является фактором соединения народов Центральной Азии и
Европы, в результате географически
х открытий его строительство, благоустройство еще более
ускорилось.
Литератур
Каримов И.А. Жа
он сайё
лик ташкилотининг “Ипак йўли” хал
аро йи
илиши
атнашчиларига мурожаат // Хал
сўзи.
1994 йил 4 окт.
Президент Ислом Каримовнинг Европа
Кавказ
иё (ТРАСЕКА) транспорт тармо
ини
ривожлантиришга ба
ишланган хал
аро анжуманда сўзлаган нут
и // Ватанпарвар.
1998
йил 12 сентябр.
нарбаев А. Фергана в Великом Шёлковом пути // Формирование и развитие трасс
Великого Шёлкового пути в Центральной Азии
в древности и средневековье.
Ташкент:
С. 83
Анарбаев А.
Небесные кони Давана // Фан ва турмуш.
№. 3
С. 84
Буряков Ю.Ф. К вопросу о связях Согда и Индии в древности и раннем средневековье //
Индия и Центральная Азия
(доисламский период).
Ташкент, 2000.
С. 161
Буюк ипак йўли
Буюк муло
от йўли. Методик
библиографик
ўлланма.
айта ишланган 2
нашр.
Тошкент: 2004.
Б. 5
История народов Узбекистана /
Под ред. проф. С.Л.Толстого и др; Предисл
А.Ю.Яку
бовского.
ашкент:
1950
Т. 1.
С.153.
Йетмар К. Чилас /
перевод с англ. Ж.Войников.
www.iranicaonline.org
Кобзева О.П. Великий шелковый путь: проблемы научной периодизации и истоки изучения
европейскими учеными во второй половине XIX
начале
XX в. Автореф. дисс. … канд. ист.
наук.
Ташкент, 2001.
28 с.
Матбобоев Б.
адимги Фар
она давлати (Давань) / Ўзбекистон давлатчилиги тарихи очерки.
Тошкент: Шар
, 2001.
Б. 33.
Негматов Н. Государство Саманидов.
Душанбе: Дониш, 1977.
Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё цивилизациясида турк
су
д муносабатлари.
Тошкент: ART
FLEX, 2010.
Б. 7
Ртвеладзе Э.В. Великий шелковый путь // Энциклопедический справочник.
Ташкент:
ЎМЭ, 1999.
С. 12
Руи Гонса
лес де Клавихо. Самар
андга
Амир Темур саройига саё
ат кундалиги (1403
1406
йиллар) / Очил То
аев таржимаси. Сўз боши ва изо
лар муаллифи Михли Сафаров.
Тошкент: O’zbekiston, 2010.
261 б.
Хўжаев А. Буюк ипак йўли: муносабатлар ва та
дирлар.
Тош
кент: ЎМЭ, 2007.
Б. 166
Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинах в империи Тан.
М: ГВЛ, 1981.
С. 578
585.
Шониёзов К.
давлати ва
лилар.
Тошкент: Фан, 1990.
Б. 4
UDK:
725 (575.1)
ISTIQLOL YILLARIDA SAMARQAND
SHAHARSOZLIGI
XUSUSIDA
M.X.
Sidikova
marqand davlat universiteti,
katta ilmiy xodim
izlanuvchi
mail:
[email protected]
qolad
istiqlol yillarida Samarqand viloyati shaharsozligida amalga oshirilayotgan qurilish
va bunyodkorlik ishlari
iqtisodiy va injenering infrastrukturasi
hamda transport va logistika
xizmatlari kabi ma
salalar
keng yoritilgan
Kalit s
zlar
demografiya, shaharsozlik, iqtisod, obodonlashtirish, aeroport,
temiryo’l
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Особенности гр
достроения
Самарканда
в годы неза
висимости
В статье
широко
рассмотрено
строительство и строительные работы города,
экономики и инженерной инфраструктуры, а также транспортно
логистических услуг
проводимые в Самаркандской области за годы независимости
Ключевые слова
демография,
градостр
оение
, экономика, строительство, аэропорты,
железная дорога
The features of urban development of Samarkand during the years of independence
The city's building and construction works, economic and engineering infrastructure as well
as transport and logis
tics service in Samarkand region during the years of independence is reflected
in the broad topics.
Keywords
: demography, urban building, economics, construction, airports, railway.
Ma’lumki
istiqlol mamlakatimiz shaharlari hayotida ijtimoiy
iqtisodiy o
‘zgarishlar bilan
birgalikda shaharsozlik doirasida ham juda katta o‘zgarishlarni olib keldi. Shaharlar hayotida ulkan
me’morchilik qurilishlari, arxitektura yutuqlari va texnologiyalarning kirib kelishi natijasida
modernizatsiya jarayonlari tezlashib bord
i. Respublikamiz shaharlari moh
iyatida tub burilishlar
yasadi.
Samarqand shahri kattaligi bo‘yicha Toshkent shahridan keyingi o‘rinda turuvchi shahardir.
Samarqand
shahri
mil.avv. VIII
VII asrlarda
tashkil
topgan. S
ahrining
dovrug‘ini
butun
olamga
ga teng bo‘lib,
Samarqand viloyatining
Pastdarg‘om, Jomboy, Tayloq, Oqda
ryo tumanlari bilan chegaradosh
[4]
Samarqand shahri
ning tarkibida 1 ta tumanga bo‘ysunuvchi shahar, 228 ta mahalla fuqarolari yig‘ini,
shahar Kengashiga qarashli 3 ta shaharcha
Kimyogarlar, Farhod, So‘lim [5] shaharchalari mavjud.
Shaharchalar ma’muriy jihatdan Samarqand shahar hokimligiga bo‘ysunadi va
ularning ma’muriy
hududiy bo‘linishi quyidagicha:
Kimyogarlar shaharchasi
hududida 6 ta
Madaniyat, Chorbog‘, Nurafshon, Nurli Kelajak,
Shukrona va Darg‘om mahalla fuqarolar yig‘ini, 120 ta ko‘
p qavatli hamda 318 ta yakka tartibdagi
hovliuylar, jami 16 ta ij
timoiy soha ob’ektlari mavjud
[6]
Farhod shaharchasi
fuqarolar yig‘ini hududida 3 ta
Shirin, Bunyod, Cho‘ponota mahalla
fuqarolar yig‘ini, 33 ta ko‘pqavatli uy, 6 ta yakka tartibdagi hovli
lar 113 ta tomorqasi mavjud
xo‘jaliklar va 4 ta ijtimoiy soha obe’
ktlari mavjud
[7]
So‘lim shaharchasi
hududida 3 ta
Navro‘z, Yо
shlik, Chilquduq mahalla fuqarolari yig‘ini, 1 ta
ko‘pqavatli uy,
1040 ta yakka tartibdagi hovlilar, 788 ta tomorqasi mavjud
xo‘jaliklar, 5 ta
ijtimoiy
soha ob’ektlari mavjud
[8]
yilga
qadar
Samarqand
shahri
Siyob, Bog‘ishamol
Temiryo‘l
tumanlariga
bo‘lingan.
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2003
yil, 12
dekabr 569
son qaroriga muvofiq viloyat
markazlarining ma’muriy hududiy tizimida tumanlar bekor qilindi
[9]
Bugungi kunda
Samarqand
shahri
espublika shaharlaridagi doimiy aholi soni j
hatidan Toshkentdan so‘ng ikkinchi o‘rinni
egallaydi.
yilgi ma’lumotlarga ko‘ra shahardagi 513572
kishilik aholining 17010 nafari Kimyogarlar
shaharchasida, 5598 nafari Farhod shaharchasida, 4906 ming kishi So’lim shaharchasida, qolgan
486058 tasi Sa
marqand shahriga to‘g‘ri keladi
[10]
Aholini
demografik
olati, tabiiy harakatiga
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
ko‘ra aholining tabiiy o‘sishi 6,4 ming kishini tashkil qilgan
olda,
o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi
yilda 71,5 yoshdan
2015
yilga kelib o‘rtacha 73,5 yoshga
etdi. Har
ming
kishiga
tug‘ilish 19,1
tani, tabiiy
sish 13,8 tani
tashkil
etdi
[11]
Samarqand shahri mustaqillik yillariga kelibgina o‘z tarixiy mavqeini tiklab oldi.
Bugungi
kunda Samarqandda mingdan ortiq tarixiy obidalar mavjud. Jumladan, Samarqand shahrida 73 ta yirik
tarixiy me’
moriy yodgorlik: Registon ansambli, Shohi Zinda ansambli, Amir Temur maqbarasi,
Ulug‘bek rasadxonasi, Bibixonim jome masjidi, Ruhobod maqbarasi,
Xo‘ja Abdidarun majmuasi,
Xo‘ja Ahror masjidi, Hazrati Xizr masjidi va boshqalar saqlangan. Bu tarixiy obidalar
Samarqand
viloyati madaniy me’ros ob’ektlarini muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan nazorat qilinadi.
Istiqlol
yillarida ushbu qadimiy masjid va madrasalar tarixiy obida sifatida qayta tiklana
boshlandi
[13]
Samarqandning me’moriy
tarixiy yodgorliklari
2001
yildaYUNESKOning Finlandiyada o‘tkazilgan
sessiyasida “Samarqand
madaniyat
chorrahasi” nominatsiyasi bilan ja
hon merosi ro‘yxatiga
kiritildi
[14]
Bu esa
albatta
Samarqand shahrining qadimiy, tarixiy va madaniy qiyofasini jahon
iqiyosida namoyish etilishida yana bir bor zamin yaratdi.
Mustaqillik yillarida Samarqand shahri
dunyoning nufuzli davlatlari hamda xalqaro tashkilotlar
rahbarlari tashrif buyuradigan, benazir ziyoratgoh va xalqaro anjumanlar o‘tkaziladigan markazga
aylan
di. Shaharda 1997
yildan buyon har ikki yilda «Sharq taronalari» Xalqaro
musiqa
festivali
o‘tkazib
kelinmoqda.
2014
yil may oyida Samarqand Forumlar majmuasida “O‘rta asrlar Sharq
allomalari va mutafakkirlari tarixiy merosining hozirgi zamon sivilizatsiyas
idagi roli va ahamiyati”
mavzusida o‘tkazilgan xalqaro ilmiy
konferensiyada 36 ta davlat va YUNESKO tashkilotidan jami
149 nafar olimlar ishtirok etdi.
Bugungi kunda Samarqand shahri Lvov, Tovuz, Lion, Lej, Bremen,
Rio
Janeyro, Plovdiv, Banda
Achex shaharlari bilan birodarlashgan tarixiy zamonaviy shahardir.
Samarqand shahridagi asosiy iqtisodiy ko‘rsatgichlarga ko‘ra, 2015
yilda sanoat mahsulotlari
98,6 mlrd.so‘mni tashkil etib, bu ko‘rsatgich o‘tgan yillarda nisbatan o‘sish sur’ati 116,0 %
shundan, viloyatdagi ulushi esa
48,2 % tashkil etadi[15]
Keyingi yillardagi statistik ma’lumotlarga
ko‘ra shahar bo‘yicha jami 1040 sanoat korxonalari faoliyati
mavjud bo‘lib, shundan 221 tasi oziq
ovqat sanoatida, 127 tasi tekstil sohasida, 251 tasi mashinasozlik, 441 tasi boshqa nooziq
ovqat ishlab
chiqarish yo‘nalishda faoliyat ko‘rsatmoqda. Bundan tashqari Samarqand shahrida 14 dan ortiq yirik
korxonava 13 dan
ortiq qo‘s
hma korxonalar faoliyati mavjud
[16]
Ta’kidlash joizki, ushbu
sanoat
korxonalari, yirik korxonalar hamda qo’shma korxonalar
tomonidan ishlab chiqarilayotgan
mahsulotlar hajmi yildan yilga o’sib bordi.
hunonchi, shahardagi oziq
ovqat
, texstil,
mashinasozlik,
nooziq
ovqat va shu kabi boshqa ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati viloyat iqtisodining o’sishiga
o’zining salmoqli hissasini qo’shib kelmoqda.
Samarqand shahar iqtisodiy infrastrukturasining rivojlanishida bozorlar va savdo markazlari
ham alohida o‘ringa ega. Shaharda juda ko‘plab faoliyat yuritayotgan chakana savdo shaxobchalari,
savdo do‘konlari, ulgurji savdo korxonalari mavjud. 2014
yilda Samarqand shahrida nooziq
ovqat
do‘konlari 1870 ta, supermarketlar 6 ta, aralash mahsulotlar d
o‘koni 310 ta,
faoliyat yuritayotgan
ulgurji savdo korxonalari soni 206 t
ani tashkil qildi
[17]
So’ngi yillarda
ana shunday bozorlar va
savdo markazlari faoliyatining o’sib borishi natijasida
xususiy tadbirkorlik va xizmat korsatish hamda
servis sohasida modernizasiya jarayonlari jadallik bilan kirib kelmoqda. Bu esa albatta shahar
iqtisodiy salohiyatini o’sib borayotganligini ko’rsatadi.
Samarqand shahasozlik strukturasida injenering infrastr
uturasi ham alohida o’ringa ega.
Mustaqillikning dastlabki yillarida
shahri injenering infrastrukturasida ayrim kamchiliklar mavjud
bo‘lgan bo‘lsa, so‘nggi yillarda kelib bu sohada ham sezilarli darajada ijobiy ishlar amalga oshirib
kelinmoqda.
Suv ta’min
oti.
Bugungi kunda Samarqand shahar aholisi va korxona tashkilotlariga Samarqand
viloyat
“Suvoqova” davlat unitar korxonasi Samarqand shahar filiali toza ichimlik suvi ishlab
chiqarib, etkazib beradi. Korxonada «C
o‘ponota», «Dagbit», «C
rxin», “Xishrav”,
“Bog‘ibaland”
“Farhod” suv
ishootlari
mavjud. Bu inshootlar mustaqillik yillari davomida korxona ma’muriyati va
muhandis
texnik xodimlari tomonidan qayta jihozlanib, yangi nasos qurilmalari va jihozlariga
almashtirib, shaharning ichimlik suviga bo‘lgan
talabini qondirib kelmoqda. Samarqand shahri
ichimlik suvi ta’minoti tizimining samarasini, xavfsizligini, sifatini oshirish, shu bilan birga suv
ta’minoti korxonalarining moliyaviy ahvolini mustahkamlash va barqarorlashtirish maqsadida 2003
yillarda
Samarqand shahri bo‘yicha umumiy qiymati
54,53 mln. AQSH dollariga teng Xalqaro
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
loyiha ishlari amalga oshirildi.[18]
Aholining ichimlik suviga bo‘lgan extiyojlarini to‘laroq qondirish
maqsadida o‘tgan besh yil mobaynida 12,2 km ichimlik suvi ins
hootlari rekonstruksiya qilindi
[19]
Samaqand shahrida 2014
yilda aholining toza ichimlik bilan ta’minlanishi 99,6 % ni tashkil
alohida
o‘ringa
egadir. Chunonchi, Samarqand shahrida shaharsozlik
sohasidagi ishlar bir necha yo‘nalishlarda olib borildi. Shahar ko‘chalari bo‘ylab zamonaviy binolar
joy va turli xil ko‘
ngilochar maskanlar bunyod etilgan. Samarqand shahrining qiyofasi tubdan
o‘zgarib zamonaviy chiroy ochmoqda. Samarqand shahrida ana shunday zamonaviy binolar qad
ko‘targan ko‘chalar soni esa yildan yilga ko‘payib bormoqda. Bu
shahar
infratuzilmasining
sezilarli
darajada
tarraqqiy
etib
borayotganidan
dalolat
beradi. Mustaqillik yillarida shaharning har
ikkala, ya’ni yangi va eski shaharlar markaziy qismlari va ularga tutashuvchi magistral ko‘chalar
yo‘nalishlari to‘g‘rilandi. Shuningdek, ularning eni ken
gaytirildi, yangitdan asfalt yotqizilib
mustahkamlandi, ko‘chalar atrofidagi trotuarlar, ariqlar obod holga keltirildi hamda daraxtlarning
shakl
shamoyili tuzatildi, eskirganlari olib tashlanib, yangilari ekildi, yangi ko‘chalar qurildi hamda
ular tasviriy
oynalar va rekl
ama elementlari bilan bezatildi
[25]
Bugungi kunda shahar chiroyiga
yanada chiroy qo‘shish uchun 35 dona favvoralar ishlab turibdi. Shahar ko‘chalari, xiyobonlari,
bog‘larini yanada bezash uchun chet eldan qirim qarag‘ay, oq qayin, lola da
raxti, manzarali bexi,
kashtan, moviy archa, lipa, sharsimon bez, madnoriya. machoniya, intuangus va shu kabi chiroyli
qimmatbaho gullar va daraxtlar keltirib yuqorida qayd etilgan manzillarda ekilmoqda.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Xulosa qilib aytganda, istiqlol mamlakatimiz shaharl
ari hayotida tub burilish yasadi, shaharlar
tarixida yangi davr boshlandi. Shuningdek, Samarqand viloyati shaharsozligida ham ana shunday
ulkan o’zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Jumladan, V.Abdullaev, Ibn Sino, Bustonsaroy, Mirzo
Ulug‘bek, Toshkent, Beru
niy,
A. Jomiy, Gagarin,
Bedil, Dahbed, Nurobod, Ko‘ksaroy, Amir Temur,
Panjikent va boshqa ko‘chalaridagi amalga oshirilgan ulkan qurilish va bunyodkorlik ishlari
so’zimizning yaqqol isbotidir. Samarqand shahrining ma’muriy hududiy tuzilishida, iqtisodiy,
ijtimoiy
va injenering infrastrukturasida, shahar demografiyasida va albatta qurilish sohasida bajarilgan bunday
katta o‘zgarishlar ,
albatta nafaqat shaharning tashqi ko‘rinishida balki, shahar aholisining yashash
sharoitida ham ko‘plab qulayliklar yaratd
i. Bugungi kunda Samarqand shahri
respublikamiz
shaharlari
orasida eng nufuzli va zamonaviy qiyofani o‘zida aks ettirgan shahar sifatida Samarqand viloyati
shaharsozligidagi betakror va maftunkor
shahar sifatida alohida o’rin egallab kelmoqda.
Adabiyotlar
Axmedov E. O‘zbekiston shaharlari mustaqillik yillarida.
2002.,
bet.
Samarqand: kecha va bugun Samarqand viloyati hokimligi
xizmatda foydalanish uchun materiallari
Samarqand,
zbekiston Respublikasi Milliy Ensiklopediyasi. 7
tom.T.,2004.457
bet
www.samarkand.uz
www.samshahar.uz
Samarqand shahar ijtimoiy rivojlantirish bo‘limi ma’lumotlari; Shaharcha fuqarolar yig‘ini pasport
ma’l
umotlari. S.2015 1
bet.
O’sha joyda.
O’sha joyda
Buxoro, Navoiy, Namangan, Samarqand va Farg‘ona shaharlarining tuman ma’muriy
hududiy
tuzilmalarini tugatish hamda Navoiy viloyatining Navoiy tumani chegaralarini kengaytirish va
nomini o‘zgartiris
h to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qarori. 12 dekabr 2003,
son.
www.lex.uz
Samarqand viloyati statistika boshqarmasi: Samarqand shahar pasport ma’lumotlari.
Samarqand,
2015 y.5
bet.
Samarqand shahar sog‘liqn
i saqlash boshqarmasi ma’lumotlari.
Samarqand,
2016 y.
XVI
XIX asrning o‘rtalarigacha
amirlikdagi eng yirik beklik markazi, 1868
1924 yillarda viloyat
markazi, 1925
1930 yillarda O‘zbekiston SSR poytaxti, 1938 yildan hozirgacha Samarqand
viloyati marka
Shuningdek, 2001 yil 30 avgustda “Madaniy meros ob’ektlarini muhofaza qilish va ulardan
foydalanish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi, unda yurtimizdagi
tarixiy obidalarni muhofaza etish hamda ulardan foydalanishni tarti
bga solish masalalariga e’tibor
qaratildi.
www.lex.uz
O‘zbekiston Respublikasi Milliy Ensiklopediyasi. 7
tom. T., 20
04. 461
bet.
www.samshahar.uz
Samarqand shaxri
ning
2015 yillarda ijtimoiy
iqtisodiy rivojlan
ish jarayonlari xaqida
ma’lumot.Samarqand shahar iq
tisodiyot bo‘limi materiallari.
Samarqand,
2016 y.
Samarqand: kecha va bugun
Samarqand viloyat hokimligi.(xizm
atda foydalanish uchun)
Samarqand,
2015 y.24
bet
Samarqand shahrida ichimlik suvi ta’
minotini yaxshilash yo‘lida Mustaqillik yillarida olib borilgan
ishlar haqida ma’lumot.S.2016 y.
Samarqand shaxri
ning
2015 yillarda ijtimoiy
iqtisodiy rivojlan
ish jarayonlari xaqida
ma’lumot.Samarqand shahar iqtisodiyot bo‘limi materiallari.
Samar
qand,
2016 y.
Samarqand viloyati statistika boshqarmasi tablitsa «Показатели социальнo
экономическогo
развития
городa Самарканда»
Samarqand,
2014 y.
Исходные данные о количестве оборудования Горэлектросети с 1991год
д.
“Samarqandsh
ahargaz” filiali O‘zbekiston Respublikasi 25
yillik mustaqilligi davrida bajarilgan
ishlar bo‘yicha ma’lumotnoma.
Samarqand,
2016 y.
.uzairways.com
O‘zbekiston Respublikasi Milliy Ensiklopediyasi. 7
tom. T., 2004. 461
bet.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
rolov A.S. Samarqand shahrining mustaqillik yillaridagi arxitekturasi // O‘zbekiston
arxitekturasi va qurilishi. № 3, T., 2007. 23
16
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
земле проживали там, несмотря на сложную экологическую обстановку, возникшую в
результате аральской трагедии. И тогда я подумал: «Я бы не пожалел ничего, чтобы улучшить
жизнь этих людей!» Глубоко
изучив обстановку, побеседовав с людьми, обсудил с местным
населением пути выхода из сложившейся ситуации. Аксакал аула, свидетель этого разговора,
после моего отъезда из Муйнака, оказывается, сказал: «Видимо, этот человек
каракалпак!»
Этот разговор мне
передал наш уважаемый академик Сабыр Камалов. Услышав это, я просто
по
человечески порадовался, дал ответ уважаемому ученому. И этот ответ ныне я ещё раз хочу
повторить вам: «Если каракалпакцы считают меня каракалпаком, то я считаю себя очень
счастливым че
ловеком!» [2.100
101].
Президент отметил, что «уже в тот тяжелый период я всем сердцем почувствовал
благородство и мужество каракалпакского народа. Я часто приезжал сюда и в то время, когда
работал в Министерстве финансов, Госплане. Однако, увидев, в каком
тяжелом положении
оказался этот край в 1989 году, как в результате усыхания Арала были измучены не только
люди, но и земля, я вновь почувствовал, какой огромный груз лег на мои плечи.
И я могу вам откровенно сказать, что этот вопрос и по сей день отзывает
ся глубокой
болью в моем сердце. Вспоминая события, происходившие десять
двенадцать лет назад, то есть
в пору, когда мы только обрели независимость, и то, что было сделано по преодолению
выпавших на нашу долю трудностей и проблем, я хочу обратить ваше вним
ание на один
извлеченный из этого вывод.
Он состоит в том, что даже в такой сложнейшей обстановке тех времен каракалпакский
народ продемонстрировал свое великодушие и терпение, выразил доверие человеку, который
стал новым руководителем страны.
Без всякого
преувеличения можно сказать, что именно тогда и взошли ростки того
взаимного доверия и сердечности, которые утвердились между нами и позволяют все лучше
понимать друг друга.
Вспоминая свои личные впечатления того незабываемого периода, тех дней, которые на
пришлось пережить, думаю, что я вправе сегодня ещё раз сказать, что я сын не только
узбекского, но и каракалпакского народа» [3.134].
В общественно
политической жизни устрашающее воздействие на население оказали
репрессии 1983
1988 гг., обрушившиеся на У
збекистан и Каракалпакстан. Стремясь остановить
стремления, направленные на обретение реального суверенитета, союзное руководство
попыталось в рамках назревшей борьбы с коррумпированной номенклатурой создать ажиотаж
вокруг фабрикуемого «хлопкового дела». Н
пленуме Каракалпакского обкома партии в
июне
1984 г. было «обновлено более 90% состава руководящих работников обкома партии и
85% руководителей городского и районного звена. По хлопковому комплексу Каракалпакстана
было во
збуждено 27 дел, по которым было осуждено: в
1985 г.
10; в
1986 г.
56; в
1987 г.
55; в
1988 г.
24; в
1989 г.
14, всего 159 человек [4.160].
С Муйнака
самой горячей в экологическом, а в связи с этим и социально
экономическом, аспектах точки Приаралья начал свое предвыборное турне по Узбекистану
кандидат в Президенты от НДПУз Ислам Каримов. 1 декабря
1991 г. с хлебом
солью не только
как высокопоставленного гостя, но и как самого близкого родственника с соответствующими
по такому случаю почестями встретили муйнакцы И.А.Каримова. Ещё два года назад во
встречах с жителями
Приаралья, разделяя страдания народов, вызванные тяжелой
экологической обстановкой вокруг Арала, И.А.Каримов предложил принять его в добрую
семью каракалпакского народа на правах сына. Муйнакцы с честью приняли это предложение и
горды этим.
В Муйнаке И.А.К
аримов побывал в Амударьинском зверопромхозе, на рыбоконсервном
комбинате, встретился с представителями общественности Муйнакского района. В ходе встреч
проходил откровенный разговор о волнующих приаральцев проблемах, о трудностях в
экономическом и социаль
ном развитии района.
Были даны наказы: комплексная реконструкция всех цехов, модернизация производства
Муйнакского рыбоконсервного комбината; полная газификация района; увеличение заработной
платы вдвое; повышение цен на приаральские меха.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
2 декабря состоя
лась встреча кандидата в Президенты Республики Узбекистан
И.А.Каримова с избирателями
представителями трудящихся Каракалпакстана. Доверенное
лицо кандидата, академик Ч.А.Абдиров воздал должное И.А.Каримову за прилагаемые
большие усилия в решении проблем
Аральского моря, обводнения Приаралья, уменьшения
последствий экологического бедствия. Существенный вклад внесен И.А.Каримовым в развитие
высшего образования в Каракалпакии, о чем свидетельствует открытие в городе Нукусе
педагогического института, филиалов
Ташкентского педиатрического медицинского и
политехнического институтов.
Были даны наказы: повысить коэффициент к ценам на все виды сельхозпродукции, на
выращивание которых в условиях Каракалпакии и Хорезма тратится больше средств, сил и
времени, чем в др
угих регионах Узбекистана; оздоровление населения Приаралья;
прекращение отравления Амударьи расположенными выше областями Узбекистана и
Туркмении; ускоренное развитие промышленности в Каракалпакии; открытие в Нукусе
сельскохозяйственного института; восста
новление Каракалпакского отделения
Среднеазиатской железной дороги.
«Я знаком с Каракалпакией ещё с 1970
х годов,
сказал И.А.Каримов,
и с тех пор
поддерживаю самую тесную связь с этим краем. Поэтому его проблемы мне близки и понятны,
что,безусловно, по
будило меня начать свою предвыборную кампанию именно с Каракалпакии:
с эпицентра экологического бедствия
Муйнакского района. Беду Арала я поставил бы выше
Чернобыльской катастрофы. В нынешних условиях, когда разрушены связи между
республиками бывшего Сою
за, в решении всего комплекса проблем, связанных с
оздоровлением экологической обстановки в Приаралье, мы вынуждены в первую очередь
опираться на собственные силы. Но без действенной помощи республик и других стран не
обойтись. Поэтому было бы целесообраз
ным созвать конференцию республик Средней Азии и
Казахстана по данному вопросу» [5.1].
Молодой независимой
Республике
Узбекистан не под силу одной нести груз тяжелого
«наследства»
Аральскую катастрофу. Поэтому правительство
Республики
Узбекистан
первонач
альной задачей на повестке дня поставил вопрос объединения усилий всех
Центрально
Азиатских республик. В результате усилий большой группы экспертов и ученых
18 февраля 1992 года в городе Алма
Ата министры водного хозяйства вышесказанных
республик от имени
своих республик подписали договор о создании межреспубликанской
комиссии по координации водного хозяйства, сотрудничества в целях использования и охраны
межгосударственных водных ресурсов и принятия коллегиального решения вопросов общего
водного хозяйства.
Наряду с этим был принят межгосударственный водораздел ранее
действующего бассейнового хозяйства «Сырдарья» и «Амударья». Эти решения являются
очень важным для обеспечения водой Аральского моря и его побережья.
В августе месяце 1992 года в городе Нукусе п
роведена международная научная
конференция по вопросам Аральской проблемы, разрешение которых являются очень важным
для народа региона. На основании решения этой конференции 2 сентября 1992 года Кабинет
Министров при президенте РУз приняло постановление №
405 «Об ускорении мер по
избавлению от последствий природной катастрофы и социальных экологических проблем».
Для исполнения этого постановления правительство РУз приложило большие усилия. За годы
независимости на основе программы проделано много работ по п
осадке деревьев, по защите
Аральского побережья. Работа по насаждению саксаула на площади 1,5 млн. га,
принадлежащей Узбекистану, начала давать хорошие результаты. Особенно продуктивными
стали практическая деятельность по созданию программы действия и стра
тегии по управлению
водными ресурсами, повышению ответственности населения в защите окружающей среды,
восстановлению засоленных почв на территории.
В настоящее время вместе с заготовкой и переработкой сельскохозяйственной продукции
активно развиваются хими
ческая и пищевая промышленность, электроэнергетика, текстильное
производство. За последние десять лет темпы роста производства валового регионального
продукта возросли на 106
108 %, в 2010 году этот показатель составил 110 %, в первом
квартале текущего год
114,9 %.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Темпы роста экономики достигаются за счет динамичного развития промышленности,
реконструкции и модернизации производственных предприятий, привлечения инвестиций. За
последние 3 года в регион привлечены инвестиции в объёме 2 трл. сумов и направ
лены на
развитие топливной и химической промышленности, пуск в эксплуатацию новых
производственных мощностей.
Появилась возможность привлечения иностранных инвестиций для разведки
месторождений полезных ископаемых на просторах Устюрта, в акватории Аральско
го моря и
их освоения на благо народа. Совместно с российскими компанией «Лукойл» и акционерным
обществом «Газпром», компанией «Петронас Чаригали» (Малайзия), южнокорейскими
компаниями «KNOC», «KOGAS», «DAEWOO
nternational» и десятками других зарубежных
артнеров проводится совместная работа по закладке рудников и добыче нефти, газа,
углеводорода, реконструкции действующих скважин.
В результате модернизации перерабатывающих предприятий региона на основе высоких
технологий широко налаживается производство н
овых видов продукции, полностью
соответствующих мировым стандартам. В частности, в течение 1991
2010 гг. освоено
производство газа и газового конденсата, изделий из стекла, подсолнечного масла,
кальцинированной соды, концентрата вермикулита, талькомагнезит
а, глицерризина. На
совместных предприятиях «Турткул текстил», «Нукус текстиль», «Азия сильк», «Ориент
технолоджи», «Ланэкстракт» налажена переработка хлопка, коконов, кожи, солодки и
производство экспортоориентированной продукции [6.1].
Только за счет пус
ка в эксплуатацию совместного производства «Ланэкстрат» в
Чимбайском районе общий объём экспорта в 2010 году возрос на 2,4 млн долларов. Ожидается,
что этот показатель в нынешнем году превысит 4 млн долларов. На предприятии «Нукус
текстиль» налажено произв
одство 25 видов детской трикотажной одежды. В первом полугодии
на предприятии было произведено продукции на 750 млн. сумов и экспортировано на 256 тыс.
долларов.
Под руководством Президента страны в Приаралье началось активное развитие
химической промышлен
ности. Пуск в эксплуатацию Кунградского содового завода
способствовал укреплению экономического потенциала Республики Каракалпакстан,
повышению объёма экспорта, трудоустройству тысяч людей. Предприятие производственной
мощностью 100 тыс. тонн кальцинирован
ной соды в год уже работает на полную мощность.
В результате экономического роста обеспечивается финансовая стабильность региона. В
2001 году объём дотации региону составлял 62 %, с 1 января 2007 года бюджет
Каракалпакстана
в целом больше не дотируется [7
.1]. Это достигнуто благодаря неуклонному
росту объёма промышленной продукции, развитию инфраструктуры производства.
Из года в год развиваются внешнеэкономические связи. Если в 2001 году в регионе
действовали 28 предприятий с участием иностранных инвестици
й, то в настоящее время их
число достигло 48. Объём продукции этих предприятий вырос в два раза, в 2010 году ее
стоимость составила 58,2 млрд. сумов.
Результат подобного сотрудничества
узбекско
кипрское совместное предприятие
«Ориент технолоджи» по произ
водству кожи на основе современных технологий, которое
начало действовать в Нукусе накануне праздника Навруз. На предприятии, где в год
перерабатывается 300 тыс. шкур крупного рогатого скота и производится 4800 тонн изделий, за
короткий срок налажено произ
водство продукции на 500 тыс. долларов США. Она
экспортируется в Россию, Турцию и Италию. В перспективе планируется переработка козьих и
овечьих шкур и создание за счет этого дополнительно более ста новых рабочих мест.
В настоящее время ведется реконструкц
ия 132 километрового отрезка проходящей по
территории Республики Каракалпакстан
автотрассы «Гузар
Бухара
Нукус
Бейнеу», которая
является частью строящейся на уровне мировых стандартов Национальной автомагистрали
Узбекистана. В нынешнем году на строительств
е автомагистрали выполнены работы на 193
млрд. сумов. Строительство подобной крупной автотрассы будет способствовать дальнейшему
росту экономического потенциала страны, увеличению экспорто
импортных возможностей,
дальнейшему укреплению международных эконом
ических связей [8.1].
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Благодаря независимости во всех сферах экономики появились новые формы
собственности. Если в
2000 г. в Республике Каракалпакстан было 9063 субъекта малого
бизнеса и частного предпринимательства, то ныне
их более 20 тыс. Для трудоустройства
населения в соответствии с программой занятости в 2010 году было создано 48329 новых
рабочих мест. Это в 2,5 раза больше по сравнению с 2000 годом.
В сельском хозяйстве укрепилось фермерское движение, повысилась эффект
ивность
заготовки сельхозпродукции [9.1]. В 2001 году наши дехкане собрали 43 тысячи тонн зерна, а в
2010 году
201 тысячу тонн. За этот же период объём заготовок овощей возрос с 30,7 тысячи
тонн до 134,2 тысячи тонн.
Результативны и коренные реформы, пр
оводимые в социальной сфере. В 6 вузах
Приаралья готовятся специалисты практически для всех сфер. В нынешнем году 103
профколледжа закончат более 29300 человек. В десяти с лишним академлицеях, 721 школах
обучается около 300 тысяч учащихся [10.8]. На основе
Государственной программы проведен
капитальный ремонт 264 школ, 76 школ построены по современным проектам. Построены 8
лицеев, 37 колледжей, 139 сельских врачебных пунктов, сданы в эксплуатацию 56 детских
спортивных сооружений [11.1].
В результате особого
внимания, уделяемого в регионе повышению благосостояния
населения, в настоящее время 100 % домов обеспечены электроэнергией, 95 %
природным
газом, 70,9 %
централизованной подачей питьевой воды [12.1
2].
Под строительство современных сельских домов и с
ооружений социальной значимости
выделены 42 земельных массива резервных площадей, не входящих в сельскохозяйственный и
лесной фонд. Здесь в 2009
2010 гг. проведена работа по строительству и благоустройству на
260,5 млрд сумов.
Президент Республики Узбекист
ан Ислам Каримов в целях ознакомления с ходом
строительства Устюртского газохимического комплекса 25 апреля
2013 г. побывал в
Республике Каракалпакстан.
Общая стоимость этого проекта составляет 3,9 млрд долларов США. Его реал
изация
позволит за счет переработки 4,5 млрд куб.м природного газа ежегодно производить 3,7 млрд
куб.м товарного газа, 387 тыс тонн полиэтилена, 83 тыс тонн полипропилена, 102 тыс тонн
пиролизного бензина и другую ценную продукцию.
Эти достижения, работа п
о реализации крупных проектов в социально
экономической
сфере ещё более укрепляют уверенность народа в завтрашнем дне, приумножают наши силы и
энергию [13.1].
В декабре 2013 года Институтом прогнозирования и макроэкономических исследований
издана книга «Ст
ратегия социально
экономического развития Республики Каракалпакстан».
Данная стратегия является основным документом, определяющим приоритетные
долгосрочные цели и задачи по основным направлениям социально
экономического развития
региона на долгосрочную пер
спективу.
Данная Стратегия является важной основой в определении актуальных и приоритетных
задач по перспективному развитию и разработке четких целевых программ по комплексному
развитию региона.
Литературы
Кощанов Б.А. Историческая наука Каракалпакстана
на современном этапе: обретения и
проблемы // Историческая наука в контексте интеллектуального развития Центральной
Азии. Очерки историографии и источниковедения.
Ташкент:
Yangi
nashr
, 2014.
С.56.
Каримов И.А. «Я считаю себя сыном не только узбекск
ого, но и каракалпакского народа»
Речь на встрече с представителями избирателей Республики Каракалпакстан, 2 декабря
1999
г. // Каримов И.А. Наша высшая цель
независимость и процветание Родины, свобода и
благополучие народа.
Т.8.
Ташкент: Узбекистан, 2000.
С.100
Каримов И.А. Раскрытие потенциала каракалпакской земли, подъем уровня жизни людей
актуальная задача. Выступление на сессии Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан, 2
мая
002 г. // Каримов И.А. За безопасность и мир надо бороться. Т.10.
Ташкент:
Узбекистан, 2002.
С. 134.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Сарыбаев М.К. Политика хлопковой монокультуры советской власти в Каракалпакстане и её
последствия (1917
1990 гг.).
Ташкент: Изд
во Национальной би
ки Узбекистана им.
А.Навои, 2008.
С.160.
Проблемам Приаралья
приоритетное внимание. Встречи кандидата в Президенты
Республики Узбекистан И.А.Каримова с избирателями // Советская Каракалпакия, 3 декабря
1991 г.
С.1.
Приветственное слово Председателя Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан
М.Т.Ерниязова на праздновании 13
летия независимости Республики Узбекистан // Вести
Каракалпакстана, 4 сентября
2004 г.
С.1.
Поздравительное с
лово Председателя Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан
М.Т.Ерниязова на праздничных торжествах в честь 16
летия независимости Республики
Узбекистан // Вести Каракалпакстана, 4 сентября
2007 г.
С.1.
Приветственное сло
во Председателя Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан
М.Т.Ерниязова на праздновании 14
летия независимости Республики Узбекистан // Вести
Каракалпакстана, 1 сентября
2005 г., С.1.
Приветственное слово Председателя Жока
ргы Кенгеса Республики Каракалпакстан
М.Т.Ерниязова на праздновании 15
летия независимости Республики Узбекистан // Вести
Каракалпакстана, 5 сентября
2006 г.
С.1.
Основные показателей Министерства народного образования
Республики Каракалпакстан
(на сентября 2013г.)
С.8.
Поздравительное слово Председателя Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан
М.Т.Ерниязова на праздничных торжествах в честь 17
летия независимости Республики
Узбекистан // Вести Каракалпакстана, 3
сентября
2008 г.
С.1.
Пути развития Каракалпакстана. Интервью
Председателя Жокаргы Кенгеса Республики
Каракалпакстан Мусы Ерниязова корреспонденту Национального информационного
агентства Узбекистана
//Вести Каракалпакст
ана, 27 августа
2011 г.
С.1.
Поздравительное слово Председателя Жокаргы Кенгеса Республики Каракалпакстан
М.Т.Ерниязова на торжествах, посвященных 23
годовщине независимости Республики
Узбекистан // Вести Каракалпакст
ана, 1 сентября
2014 г.
С.1.
: 9(
SIYOSIY JARAYON
KATEGORIYASIGA
OID
KONSЕPTUAL QARASHLAR VA
TALQINLAR
XUSUSIDA
Nazirov
Toshkent davlat sharqshunoslik instituti,
katta ilmiy xodim
izlanuvchi
Maqolada “
siyosiy jarayonlarning” kategoriyasi konseptual o‘rganilgan.
Bu kategoriyaga
nisbatan qo‘llaniladiga tushanchalar ko‘rib chiqilgan.
Kalit so‘zlar:
siyosiy jarayon, kategoriya, siyosiy tizim, ijtimoiy guruh, konseptual asoslar, ilmiy
yondashuvlar.
Концепт
уальные взгляды относительно категории
«политический процесс»
Данная статья посвящена концептуальному осмыслению категории «политический
процесс». Рассматриваются основные научные взгляды относительно данной категории.
Ключе
вые слова:
политический процесс
, категория, политическая система, социальные
группы, концептуальная основа, научные подходы.
Conceptual views and understandings on the category of “political process”
The article is dedicated to conceptual comprehension and interpretation of “political
process”
category. The author considers several scientific views and approaches in this field of science.
Keywords:
political process, category, political system, social groups, conceptual basis,
scientific approaches.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Hozirgi davrda jahon miqyosida kе
chayotgan globallashuv jarayonlari butun insoniyat
taraqqiyoti uchun misli ko’rilmagan imkoniyatlar yaratib bеrmoqda. U, avvalambor, davlatlar va
mintaqalar o’rtasidagi chеgaralarni ochib bеrib, turli sohalarda o’zaro hamkorlik rivojiga ulkan hissa
qo’shis
h bilan bir qatorda, siyosiy jarayonlar kеchuvini ham tеzlashtirib yubordi. Bu esa siyosiy
jarayonlarni yangicha
konseptual
idrok etish va ilmiy yondashuvlarni ko’rib chiqish zaruratini
oshiradi.
Ma'lumki, siyosiy jarayon tarixiy jihatdan davlatchilik va i
lk jamiyatning paydo bo’lishi bilan
bog’liq tushuncha bo’lib, u jamiyat rivojlanishining turli davrlarida turlicha namoyon bo’lgan va
22
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
shakllangan barcha stеrеotiplar, maqsadlar asosida rol va funktsiyalarni amalga oshirish uchun bir
birlari hamda davlat bilan o’zaro ta'sirga kirishadilar.
Shuningdеk, a
ksariyat adabiyotlarda “siyosiy jarayon” katеgoriyasi hozirgi vaqtda ko’proq
jamiyat hayotida hal qiluvchi o’zgarishlar, yangilanishlarning yuz bеrishiga sabab bo’layotgan
jarayonlar, xususan, sotsialistik tizimdan dеmokratiyaga o’tayotgan jamiyatlardagi r
ivojlanish
xususiyatlarini (siyosiy modеrnizatsiya, libеrallashuv) aks ettirish, saylov jarayonlarini ifodalash
uchun qo’llanilmoqda.[14]
Siyosiy jarayon boshqa bir qator adabiyotlarda siyosiy tizim faoliyatining shakli sifatida talqin
qilinadi. V.Gutorov
, V.Achkasov talqiniga ko’ra, “siyosiy jarayon” katеgoriyasi institutsional va
noinstitutsional sub'еktlarning hokimiyat sohasidagi, jamiyat siyosiy tizimining o’zgarishi va
taraqqiyotiga (yoki inqiroziga) olib kеluvchi o’ziga xos funktsiyalarini bajarish
bo’yicha
harakatlarining yig’indisidir.[15] V.Kraytеrman o’z talqinida ijtimoiy
siyosiy hayotning funktsional va
dinamik jihatlariga e'tibor qaratadi. Uning fikricha, funktsional jihatdan siyosiy tizim amal qiladi,
o’zini saqlaydi va qayta tiklaydi, dinami
k jihatdan esa evolyutsiyani boshdan kеchiradi, isloh etiladi,
taraqqiy etadi yoki tanazzulga uchraydi.[16] Shuning uchun ham V.Kraytеrman dinamik jihatga
nisbatan ikki xil, ya'ni siyosiy taraqqiyot va siyosiy jarayon ta'riflarini ishlatadi.
Umuman olganda
, siyosiy jarayon borasida olimlarning qarashlari va talqinlari turfa xil bo’lsa
da, mohiyatan bir
biriga yaqindir, ya'ni ular siyosiy jarayonning muhim manbalari, holati va
shakllarini tavsiflash bilan bir qatorda, ijtimoiy
siyosiy hodisa sifatida doimiy
o’zgaruvchan turli
bеlgilari va xususiyatlarini ochib bеradi. Shunday qilib, ko’rib chiqilgan yondashuvlarga tayanib,
ta’kidlash mumkinki, siyosiy jarayon o’zida jamiyat siyosiy tizimining umumiy faoliyatini, undagi
ichki va tashqi omillar ta'sirida yuzaga
kеluvchi dinamik o’zgarishlarni o’rganish, aniq va yaxlit
tasavvur qilish imkonini bеradi.
Adabiyotlar
Платон. Собрание сочинений: V 4
x t. T.1
Общ. ред. A.Ф. Лосева и др.
M.: Мысль, 1994.
С.
45; Аристотель. Сочинения. T.4. T.4 / Общ. ред. A.И.
Доватура.
M.: Мысль, 1983.
С. 38
2. Рассел В. История западной философии.
M.: Академический проект, 2000.
С. 339
Tеmur tuzuklari.
T.:
afur
ulom, 1991.
4. Karimov I.A. Biz kеlajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. 7
j.
T.: O’z
bеkiston, 1999.
B. 304.
5. Pugachеv V.P., Solovеv A.I. Siyosatshunoslikka kirish. (o’zbеkcha nashri).
T.: Yangi asr avlodi,
B. 386.
Mеrriam Ch. Новые аспекты политики (фрагменты). Пер. с анг. T.Н. Самсоновой, A.Л.
Алюшина // Социально
политичес
кий журнал.
№5.
S. 163
Parsons T. Система современных обществ.
M., 1998.
Xantington
Samarqand,
Третья волна. Демократизация в конце XX века.
M.: ROSSPEN, 2003.
368 s.
Iston D. Категории системного анализа политики
Политология: х
рестоматия. Под ред.
проф. M.A.Василика.
M.: Gardariki, 2000.
S. 319.
Dahrendorf R. Class and Class Conflict in Industrial Society.
L., 1957.
P. 76.
Truman D.B. The Governmental Process: Political Interests and Public Opinion.
N.Y.: Knopf,
12. Idirov U.Yu. Siyosatshunoslik: O’quv qo’llanma.
T.: TDShI, 2013.
B. 117.
Mangеym
., Rich R. Politologiya. Mеtod
isslеdovaniya: Pеr. s angl.
Prеdisl. A.K. Sokolova.
M.: Vеs Mir, 1997.
544 s.
14. Aliеv B., Ergashev I., Yuldashev O., Hoshi
mov T. Politologiya: Darslik.
T.: TDIU, 2010.
B. 74.
15. Гуторов В.А, Ачкасов В.A. Политология. Учебник для ВУЗов.
Спб.: Питер, 2005.
С. 490.
16. Крайтерман В.С. Политология: Учебное пособие для высших учебных заведений.
M.:
МГУТИИ, 2007.
С. 221.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
УДК
: 9 (575.1):951.91
УЗБЕКИСТАН
ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННИХ
ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Ф.Ш.
Рашидова
Самаркандский государственн
ый университет
, преподаватель
В статье рассказывается об исторических корнях двусторонних отно
шений между
Республикой Узбекистан и Южной Кореей, а также о вкладе южнокорейской инвестиции в
развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане.
Ключев
ые слова:
независимость, Совместная декларация о стратегическом
партнерстве, Совместн
ый узбекско
корейский комитет по сотрудничеству в торгово
экономической сфере, инвестиции, малый бизнес по корейски
O‘zbekiston
Janubiy Koreya: ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirishning istiqbollari,
tarixiy yondashuv
Ushbu maqolada mustaqillik yillar
ida O’zbekiston Respublikasi va Janubiy Koreya davlatlari
o’rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning tarixiy ildizlari hamda Janubiy Koreya sarmoyaviy
dasturining O’zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojiga qo’shayotgan hissasi
borasida fikr
yuritiladi
Kalit so’zlar:
mustaqillik, Strategik hamkorlik haqida deklara
siya, savdo
iqtisodiy sohadagi
hamkorlik bo’yicha o’zbek
koreys qo’shma qo’mitasi, sarmoyalar, koreys kichik biznesi va
tadbirkorligi
Uzbekistan
South Korea: the prospects of development of the
inter
relations in a historical context
The article deals with historical roots of the
inter
Перспективные направления внешнеэкономического сотрудничества для Узбекистана
предопределяются задачами обеспечения, в конечном итоге, его высокотехнологичного
развития. С этим с
вязаны надежды на значительное увеличение доли превращения различных
природно
сырьевых ресурсов страны в разнообразную товарную продукцию.
Не забывая, что международные экономические отношения, мировая торговля
развиваются на основе жесткой конкуренции, за
щиты национальных интересов, стремления к
максимальной прибыли, Узбекистан, участвующий в этом процессе, никак не желает
превратиться в сырьевой придаток крупных государств. Перспективная для него цель
достижение того, чтобы стать не только равноправным,
но и равноценным по своим
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
качественным показателям деловым партнером во всех направлениях и сфера
х экономического
сотрудничества
Узбекистан при модернизации своей производственной сферы, осуществлении в ней
структурных изменений, обращает внимание на рефо
рматорский опыт Кореи, Китая, Японии.
Их феноменальные достижения олицетворяют собой современные модели ускоренного
экономического роста с опорой на максимальное использование интеллектуального потенциала
и качественного квалификационного ресурса нации, не
ограничиваясь лишь распродажей
природных и сырьевых богатств. В этой связи важным, особенно в корейском опыте,
представляется достижение понимания и поддержки большинства населения самой
необходимости коренных политических, экономических и социальных прео
бразований[2].
До начала обретения национальной независимости отношения между Узбекистаном и
Южной Кореей осуществлялись в весьма ограниченном объеме и только через советские
внешнеторговые учреждения.
Республика Корея признала независимость Республики Уз
бекистан 30 декабря 1991
года. Дипломатические отношения
между двумя странами были установлены 29 января
1992 г.
Начиная с этого периода Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов провел несколько
встреч с руководством Респуб
лики Корея [3].
За прошедшее двух десятилетий между руководствами двух стран были определены
главные направления взаимодействия, была выработана нормативная база, а также созданы
основные институты содействия сотрудничеству. Договорно
правовую базу двусто
роннего
сотрудничества составляют более 200 документов, регулирующих взаимодействие между
государствами по различным направлениям.
Это меморандум о визовой поддержке, механизмы
взаимодействия в политической, торгово
инвестиционной и культурно
гуманитарной
сферах, в
том числе в области защиты инвестиций, избежание двойного налогообложения, в сферах
туризма, торговли, науки и технологий и др [4]. Важнейшим среди них стала Совместная
декларация о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Респуб
ликой
Корея, подписанная в марте
2006 г. руководителями двух государств.
Участие Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова на церемонии
официального вступления в должность Президента Республики Корея Ли Мён Бака в феврал
2008 года и встреча в рамках участия в официальных торжествах по случаю открытия 29
Летних Олимпийских игр в август 2008 года спо
обствовали углублению доверительных
отношений между лидерами двух государств. Визит Премьер
министра Хан Сын Су в мае
этог
о года подтвердил стремление Республики Корея к дальнейшему развитию двустороннего
стратегического партнерства, реализации соглашений и договоренностей, достигнутых в ходе
предыдущих встреч. Последующий государственный визит президента Республики Корея Ли
Мён Бака в Узбекистан в августе
2011 г. увенчался беспрецедентными за всю историю
двусторонних дипломатических связей договоренностями[5]. Последний государственный
визит президента Пак Кын Хэ в Ташкент состоялся в июне 2014 г
ода в сопровождении 86
ведущих бизнесменов Южной Кореи.
Следует подчеркнуть, что с 1994 г
ода
действует «Совместный узбекско
корейский
комитет по сотрудничеству» в торгово
экономической сфере, который активно проводит
различные мероприятия. В связи с этим,
со второй половины 90
х годов Южная Корея стала
одной из лидирующих стран по количеству инвесторов и внешнеторговых контрагентов
Узбекистана. Руководство Южной Кореи рассматривает Республику Узбекистан в качестве
ключевого политического и торгово
экономиче
ского партнера в Центральноазиатском регионе.
Совпадение позиций двух стран по большинству вопросов современных международных
отношений, отсутствие политических проблем благоприятствуют динамичному развитию всего
комплекса взаимовыгодного сотрудничества.
акже с ноября 2007 года ежегодно проводится форум «Республика Корея
Центральная Азия», созданный в целях укрепления и расширения сотрудничества в сфере
экономики, культуры, образования, туризма, обмена опытом в области информационно
телекоммуникационных
технологий, строительства и транспорта. Как указывают источники,
только в течение 2007 года в Узбекистане и Южной Корее были проведены три конференции с
презентациями инвестиционных возможностей республики, где участвовало свыше 400
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
представителей корейско
го бизнеса. С каждым годом перспектива между нашими
государствами все больше растет, в том числе количество заинтересованных представителей
малого и среднего бизнеса уделяют к этому направлению особое значение.
Как показывают
источники
, общий объем льготны
х кредитов, предоставленных Узбекистану Фондом
экономического развития и сотрудничества (EDCF), Экспортно
импортного банка Республики
Корея (Эксимбанк) до конца 2010
года
составил 107 млн. долл. США [6]. К сведению, до 2011
года в Узбекистане активно вели
работу более 373 совместных предприятий с участием
южнокорейского капитала, в том числе 72 со 100%
ным южнокорейским капиталом. В
МВЭСИТ Узбекистана были аккредитованы представительства 90 южнокорейских компаний и
с каждым годом эти цифры растут динамично[
7].
И здесь возникает вопрос: как выглядит малый и средний бизнес в Корее, каковы его
перспективы?
Опыт Кореи показывает, что сегодня невозможно представить конкурентную
экономику без ее мощного высокотехнологичного базиса. За короткий исторический срок
рея сумела вырваться из бедности и стать одной из крупных экономических стран
мира,
умело используя преимущества рыночной экономики в сочетании с необходимостью
сбалансированного государственного регулирования процессов коренных преобразований,
оказания им
необходимую государственную поддержку [8]. Тем ни менее государство
проявило особую заботу
по отношении к малому и среднему бизнесу. В этой стране действуют
государственные фонды поддержки и правительственные программы, предлагающие
финансовую, технологич
ескую и информационную помощь предпринимательству. Например,
банки имеют обязанность предоставлять малому и среднему бизнесу льготные условия
кредитования. При этом государственные органы Кореи должны закупать не менее 50%
необходимых им товаров именно у м
алых и средних предприятий. А также, в качестве
структуры, которая занимается поддержкой и развитием малого бизнеса выступает Агентство
поддержки малого и среднего бизнеса. В Агентстве сотрудники работают по направлениям
развития малого бизнеса. Государств
енные органы так же заботятся о трудоустройстве и
кадровых проблем. В Южной Корее много людей, государственных служащих, занимается
поддержкой этой сферы. Вместе с Агентством здесь занимаются еще 27 организаций, которые,
так или иначе, оказывают помощь мал
ому и среднему бизнесу. В их числе и некоммерческие
объединения, которые с точки зрения поддержки предпринимательства, представлены очень
широко. В задачи Агентства входят оказывать помощь в поиске партнеров для малого
предпринимательства из числа субъекто
в крупного бизнеса. Оказывается услуга так
называемого посредничества. В то же время, в Южной Корее понимают, что без продвижения
продукции на рынок, нет смысла ее производить. Большое внимание в этой связи уделяется
направлению маркетинга. Кроме того, Аге
нтство оказывает услуги по обучению,
консультациям, дизайну, выходам на внешние рынки. В стране
работают технопарки. Здесь же
работает выставка
продажа продукции местных компаний. Задача предпринимателя, который
обладает идеей, должен внедрить ее в жизнь.
В Южной Корее поддержкой малого предпринимательства занимаются власти
муниципального уровня. Это позволяет более слажено строить такую деятельность и развивать
предпринимательство в каждом отдельном городе. Там большинство механизмов поддержки
финансирует
ся из средств муниципального бюджета в размере 85%. Остальные средства
поступают от правительства Республики Корея и за счет собственных доходов. Финансовая
помощь, конечно, есть везде, однако приоритет дается содействию в привлечении средств и на
компенса
цию банковского процента. В Южной Корее грантов не даётся. По мнению экспертов,
средства должны всегда быть возвратными. Ведь чаще всего грант в некотором роде
«проедающаяся» статья бюджета предпринимателя, а бизнес развивается за счет в основном
кредитных
средств. В стране территориально развита специализация. Например, в Инчхоне
развивается электронная, биотехнологическая и косметическая отрасли промышленности.
Опыт Кореи по оптимальному структурированию экономического сектора с целью
рационального испол
ьзования трудовых ресурсов полезен тем, что доля малого и среднего
бизнеса достигает свыше 90% от всех предприятий страны и обеспечивает 88% занятости
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
трудоспособного населения. Количество фирм и кампаний, ориентированных на экспорт, здесь
достигает более
100 тыс.
Корейские предприниматели честно и порядочно относятся к законам, ответственно
выполняют налоговые обязательства. Здесь представители бизнеса платят налоги в порядке
22%. Менталитет корейского народа сформирован с точки зрения отношений с бюджетом
поэтому там действительно реализована так называемая «двусторонняя дорога»
государство
что
то дает,
предприниматель отдает. Если есть возможность вкладывать такие большие
средства во все эти дороги, здания, технопарки и прочее, значит отдача от
предпри
нимательского корпуса высокая.
Учитывая все эти возможности государство активно поддерживает односторонние и
многосторонние отношения со многими государствами мира. Можно с уверенностью сказать,
что несмотря на географическую удаленность друг от друга, у н
аших стран есть мощные
стимулы к взаимному сотрудничеству по самому широкому спектру направлений. Основой
интереса к сотрудничеству служит не только экономический потенциал, но и общественно
политическая стабильность в Узбекистане, условия и возможности, с
озданные для
иностранных инвесторов. В свою очередь, Узбекистан надеется на опыт и поддержку
Республики Корея в продвижении своих инициатив и укреплении позиций в рамках
международных организаций [9].
Делая выводы, можно сказать, узбекско
южнокорейским отн
ошениям необходим новый
импульс для развития двустороннего сотрудничества. Такие характерные черты, как
взаимопонимание, взаимоуважение, схожесть двух культур, схожесть взглядов по вопросам
региональной безопасности, тесное взаимовыгодное торгово
экономиче
ское сотрудничество,
должны лежать в основе наших отношений.
Литература
Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования
гражданского общества в стране. Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама
Каримова на совместном заседани
и Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан. Электронный ресурс. Материал взят с сайта
www.UzRepor
t.uz
. Дата
обращения: 12.01.2013.
По материалам:
https://rpg15.wordpress.com/2015/05/29/0476/
В 1992, 1994, 1995, 1999, 2005, 2006 гг., дважды в 2008г., 2009г., 2010г.,
2011 г., 2014г.
По материалам:
https://rp
g15.wordpress.com/2015/05/29/0476/
дата обращения:
По материалам:
http
://
uwed
index
news
=52
По материалам:
http
://
uwed
index
news
=52
На сегодняшний день в Узбекистане создано свыше 400 совместных предприятий, в том
числе 64
со стопроцентным южнокорейским капиталом
Новые горизонты
сотрудничества. http://www.press
service.uz/ru/news/1231/
По материалам:
https://rpg15.wordpress.com/2015/05/29/0476/
Закирова С.А.
Узбекистан
и Южная Корея: дипломатическим отношениям 20
лет
http
uwed
index
news
=52
УДК
94(575.1)
СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА
ЦАРСКОГО ТУРКЕСТАНА
В НАЧАЛЕ ХХ В. (
по ма
териалам ревизии сенатора
К.К.
Палена
Н.Б.
Махмудова
Бухарский государственн
ый
университет, преподаватель
В статье
рассматриваются
вопросы социально
экономического развития
Туркестанкого края в начале
ХХ века, по материалам ревизии сенатора К.К.Палена.
Рассмотрены результаты подворного обследования дехканских хозяйств, проведённого в ходе
ревизии. Рассмотрена
экономическая политика царизма,
направленная на развитие
хлопководства и
возникающие в
связи с этим продовольственные проблемы в крае.
Ключевые сло
ва:
Туркестанский край, ревизия, хлопководство, дехкане, волокно, хлеб,
продовольствие, земля, поля, сады, семья.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
XX asr boshlarida Turkiston qirolligi ijtimoiy
iqtisodiy ko‘rsatkichlari
(Senator K.K.Palen taftishi ma’lumotlari asosida)
Maqolada
senator
Palenning
taftish
hisobotlari
bo’yicha
asr
boshlarida
Turkiston
o’lkasida
ijtimoyi
iqtisodiy
rivojlanish
masalalari
o’rib
chiqil
Taftish
jarayonida
bir
deh
xo’jaligining
tekshirish
natijalari
o’rganilgan.
Chorizm
iqtisodiy
siyosatining
lkada
paxtachilikni
rivojlanishiga
naltirilishi
buning
natijasida
vujudga
kelgan
ozi
muammolari
Kalit so
zlar
Turkiston
lkasi
taftish
paxtachilik
onlar
tola
oziq
ovqat
dalalar
bog’lar
oila
Social
economic indicators of Turkestan in the early twentieth
(based on the audit materials of the senator K.K. Palena)
In th
is article basing on the materials of revision senator K. K. Palen`s are considered problems
of socio
economic progress in Turkestan in the beginning of the 20
century. There are considered
results of the revision survey of farmers’ household and economy
. Review of economical politics by
tsarist directed to evolution of cotton growing and problems that arise with food in the region.
Keywords:
Turkestan, revision, cotton growing, deckhands, fiber, bread, food, land, fields,
gardens, family.
Туркестанский
край был аграрным регионом.
В экономике
Туркестанского края
ведущую роль играло сельское хозяйство, успешное развитие которого было очень важно для
царской метрополии. Она получала из Туркестана такие ценные сырьевые продукты, как
хлопковое волокно, хлопк
овое масло, шерсть, кожи, шёлк, свежие и сушеные фрукты и др.
Именно поэтому ревизировавший край, сенатор К.К.Пален, всесторонне исследуя
экономическую жизнь среднеазиатских владений Российской империи, особенно тщательно и
всесторонне проанализировала сос
тояние сельского хозяйства Туркестана.
Проведённое в ходе ревизии, первое и единственное за весь колониальный период
подворное обследование дехканских хозяйств в различных климатических зонах
Туркестанского края позволило получить сведения не только о зан
ятиях сельского населения,
его проблемах в землевладении, землепользовании, водопользовании, но и (и это очень важно)
о внутренней структуре дехканских хозяйств, а
также
социальной ситуации в туркестанском
кишлаке в начале
в.
Основными занятиями корен
ных сельских жителей Туркестана были земледелие и
скотоводство. В Ферганской и Самаркандской областях 75% населения занималось
земледелием и только от 5% до 9% скотоводством; в Сырдарьинской и Закаспийской областях
почти половина были земледельцами и 30%
скотоводами; в Семиреченской области
земледелие и скотоводство были развиты одинаково.[1.
.83. ] Из общего числа приехавших в
край русских переселенцев земледелием занимались 44,2% в Семиреченской области, почти
16% в Сырдарьинской области, 5,8% в Самарка
ндской области и чуть более 1% в Ферганской и
Закаспийской областях.[1.
.70.] Сенатор К.К.Пален приводит интересные аргументы,
доказывающие приверженность коренных сельских жителей края именно к земледелию.
«Коренной житель Туркестана, писал он, является т
ипичным земледельцем. Даже отрываясь от
своего хозяйства из
за отсутствия земли или недостаточного её количества, он ищет
приложение своих сил, прежде всего в земледелии».[1.
.152.] При этом характерно, что в
хозяйствах обеспеченных землёй, было больше лиц
отрывающихся от своих хозяйств и идущих
на сторону заниматься торговлей, ремонтом, извозом, тогда как владельцы малоземельных
хозяйств работали исключительно дома. На 100 мужчин долинной зоны, имеющих заработок
вне хозяйства, в безземельных хозяйствах зем
леделием занимался 61 человек, а торговлей
только 5,7 человека, а в хозяйствах, имевших более 10 десятин земли 37,5 человек занимались
торговлей и только 21 земледелием.[1.
.150.] По наблюдениям К.К.Палена, «отход на длинное
расстояние для приискания зараб
отка, в Туркестане был очень редким явлением. Большинство
находило заработок рядом у соседей, не прерывая связи с домашним очагом».[1.
.152.] На 100
мужчин рабочего возраста были заняты земледелием исключительно в своём хозяйстве
долинной зоне
69 чел
овек, долинно
степной
75 человек, предгорной
74, горной 72, а
число занятых земледелием в отрыве от своих хозяйств на 100 человек приходилось в
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
долинной и долинно
степной зонах по 20 человек, в предгорной
18, горной
26 человек.
[1.
.153.]«Такая с
вязь между размером земли и занятием в своём хозяйстве,
отмечал
К.К.Пален,
подтверждает, что в Туркестане, сила земледелия так велика, что она захватывает
как малоземельных, так и безземельных хозяев. Это обусловлено не только традициями,
созданными бл
агоприятными для земледелия природными условиями, но и тем, что количество
обрабатываемой земли требует и известного количества рабочих рук».[1.
На основе анализа данных о размерах земельных участков в различных климатических
зонах края К.К.Пален п
ришёл к выводу, что преобладающий формой землевладения в крае
было мелкое индивидуальное хозяйство в пределах до 5 десятин земли. «Но,
замечал
К.К.Пален,
в местности с развитой ирригационной системой процент владельцев участков
размерами более 5 десяти
н был очень низкий».[1.
.154.] При этом характерной особенностью
мелких дехканских хозяйств края, позволяющей им успешно хозяйствовать, были обязательное
участие всех членов семьи в трудовом процессе и интенсивное ведение хозяйства. Это
отмечали и члены ко
миссии К.К.Палена, и помогающие им чиновники местных
сельскохозяйственных органов. «Местное население,
писал впоследствии В.И.Юферев,
агроном Управления по переселенческим делам Сырдарьинской области, принимавший
участие в работе комиссии сенатора К.К.Пал
ена,
выработало особые навыки в ведении
высокоинтенсивного хозяйства, особую психологию и особое воззрение на труд, как основу
получения благ при использовании земельных богатств».[2.
.8.] В Туркестанском крае
земледелие находилось практически в полной з
ависимости от искусственного орошения.
Искусственно орошаемые земли составляли основу дехканского хозяйства. На орошаемых
землях было развито хлопководство, садоводство, овощеводство, рисоводство. Рис, как
главный пищевой продукт возделывался здесь с незап
амятных времён. Второе место по своему
значению, занимали пшеница и ячмень, применявшийся в Средней Азии как корм для лошадей.
В пищевых целях сеяли просо. Посевы проса и ячменя встречались набольшими участками
только по берегам рек. В Средней Азии также ш
ироко были распространены и богарные
посевы, они
то и давали главную массу хлеба для местного населения. Пользуясь ранним
созреванием зерна, местные жители успевали после его уборки, засеивать своё поле ещё какой
либо огородной или технической культурой.
Дехканские хозяйства в Туркестане были в своем подавляющем большинстве
традиционно натуральными, когда каждый хозяин засевал только те культуры, которые были
необходимы его семье, поэтому в крае были широко развиты посевы зерновых, причём, не
только на бо
гарных землях, но и на поливных. Такая ситуация в хозяйствах дехкан была на
момент завоевания края и сохранялась в течение первых 20 лет его колонизации. Даже в 1890г.
пшеница в Ферганской области стоила 45 коп. за пуд, рис
95коп., а люцерна
2 руб. за 1
снопов.[1.
.118.] Однако растущие потребности российской текстильной промышленности в
собственном дешёвом хлопковом сырье обусловили активное развитие в крае хлопководства.
Этому способствовал целый ряд факторов: удачные результаты акклиматизации америк
анских
сортов хлопчатника; протекционистская политика царского правительства, установившего
высокую таможенную пошлину на хлопок, ввозимый в Россию из других стран; введённое в
1891г. льготное обложение земель, занятых под хлопковые посевы; строительство
акаспийской железной дороги и др. В результате к концу
XIX
в. В Туркестане, начали быстро
расти посевы хлопчатника.
«В колониальный период значимость хлопка очень возросла
пишет доктор исторических наук Хамид Зиёев,
если весь доход края был равен 200 м
лн.руб.,
то из них 188 млн. руб., т.е. 70% от всего дохода, составлял доход от хлопка».[3.
.130.]
В 1870г. под посевами хлопчатника было занято 43 тыс. га, в 1890г.
101 тыс. га, т.е.,
почти в 2,5 раза больше, а в 1908г. уже 275 тыс.га.[4.
.23.] Соответст
венно стало быстро
развиваться денежные отношения. Деятельностью дехкан стал руководить исключительно
денежный расчёт. Поля, в поливных зонах прежде занятые пшеницей, дехкане начали засевать
хлопком. Вырубались сады, сокращались посевные площади люцерны. К
ак следствие этого,
начали расти цены на пшеницу: в 1891г. она стоила уже 59коп. за пуд, а в 1893г.
1 руб.25 коп.
за пуд. В 1908г. на посевах хлопка специализировались в долинной зоне 44,8% дехканских
хозяйств, в долинно
степной 46,7%.[1.
.119.]
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Хлопок
был высокоинтенсивной культурой, его возделывание требовало значительных
материальных, но ещё больше трудовых затрат. Более того, к началу
в. он оказался также и
наиболее выгодной для дехкан культурой. «Выгодность возделывания хлопка для них
отмечает
доктор исторических наук Н.Р.Махкамова,
была обеспечена высоким спросом и
достаточно высокими ценами на рынке, гарантированным сбытом, а так же однолетним
циклом, позволяющим легко вводить эту культуру в хозяйственный оборот». [5.
.39.]И
возделывали его
преимущественно мелкие дехканские хозяйства. Это наглядно подтверждали
результаты подворного обследования дехканских хозяйств, проведённого в ходе ревизии графа
К.К.Палена. «Анкета ревизии,
писал К.К.Пален,
совершенно точно установила, что в
Туркестанс
ком крае, чем меньше по размерам хозяйство, тем в нём культуры интенсивнее и
тем больше шансов встретить в посевах наиболее дорогие растения. Такое положение
объясняется: для групп малоземельных хозяйств вынужденным стремлением использовать
каждый клочок з
емли более производительными культурами; для групп многоземельных
хозяйств
дороговизной обработки земли при наёмном труде».[1.
.377.]
Сокращение посевов зерновых неизбежно влекло за собой обострение
продовольственной проблемы. Специальное обследование д
ехканских хозяйств показало, что в
бедной семье из пяти человек практически единственным продуктом питания было просо и
приходилось его по 1 фунту (фунт ~ 400гр.) на 1 человека в день, а в очень бедной семье из 4
человек, таким продуктом была пшеница и её
приходилось так же по 1 фунту в день на
человека. Такие же продукты как рис, маш, баранина были в рационе только очень богатых
семей.
[1.
.409.]
Расчёты потребления суточной пищи сартовской семьёй сделанные Кушелёвским
Наименование
припасов
Достаточная
емья из 8
чел на 1 день
GZ���
q_eh\_dZ
(из 8)
Бедная
семья из
5 чел.
GZ���
q_eh\_dZ
(из 5)
Очень бедная
семья из 4
человек
GZ���
q_eh\_dZ
(из 4)
Лепёшки
Пшеничная мука
ис
осо
Баранина
Баранье сало
Прекрасно понимая всю серьёзность складывающейся ситуации, когда увеличение
посевов ценного сырья
хлопка стало напрямую зависеть от размеров посевов зерновых
культур, К.К.Пален пи
сал: «Надо освободить дехканские хозяйства от необходимости
ограничивать рост ценных промышленных культур продовольственной нуждой». [1.
Естественным, разумным и выгодным для метрополии решением этой проблемы он
считал увеличение завоза зерна в Ту
ркестан из России, для чего предлагал «соединить
железной дорогой южный Туркестан через Семиречье с Алтайским округом, т.е. с теми
хлебными местностями, где хлеб производится с избытком».[1.
.417.] Это была не только
точка зрения сенатора К.К.Палена, это б
ыла позиция всей правящей верхушки России. Её
тко
сформулировал санкт
петербургский сановник А.В.Кривошеин в своём докладе царю:
«Каждый лишний пуд туркестанской пшеницы
конкуренция русской сибирской пшенице;
каждый лишний пуд туркестанского хлопка
онкуренция американскому хлопку. Поэтому
лучше дать краю привозной, хотя бы дорогой хлеб, но освободить в нём орошённые земли для
хлопка».[6.
Кроме того, хорошо изучив географию выращивания различных культур,
К.К.Пален считал возможным, «увеличить про
изводство зерновых культур в самом крае,
поощряя богарное земледелие в предгорной зоне».[1.
Таким образом, учитывая вышеуказанное, можно сделать следующие выводы: во
первых в материалах сенаторской ревизии проблемы развития отраслей промышленности
по
первичной переработке сельскохозяйственного сырья практически остались без внимания, т.к.
не они приносили основной доход империи; во
вторых, экономическая политика государства в
крае была направлена на развитие хлопководства, «которое могло бы обеспе
чить волокном
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
русскую хлопчатобумажную промышленность».[1.
.408.] Текстильным магнатам, первыми
пришедшим на туркестанский рынок, нужна была всего лишь первичная переработка сырья на
месте его производства и не больше. Поэтому, как только развитие хлопково
дства стало
набирать темпы, т.е. начали расти посевные площади и соответственно расти объёмы
вывозимого сырца, в крае началось бурное строительство хлопкоочистительных заводов,
поскольку экономически выгоднее было вывозить очищенное хлопковое волокно, чем
хлопок
сырец; в третьих, для решения возрастающей продовольственной проблемы, было предложено
увеличить завоз
«хоть и дорогого» хлеба из России.
Литература
Пален К.К. Материалы к характеристике народного хозяйства в Туркестане. Ч.1.СПБ., 1911.
Юфер
ев В.И. Хлопководство в Туркестане.
М., 1925.
Хамид Зиёев.
збекистон мустамлака ва зулм исканжасида.
шкент, 2006.
Хлопководство Узбекистана за 50 лет. Справочник.
Ташкент, 1967.
С.23.
Махкамова Н.Р. Социальная структура общества на терри
тории Узбекистана: традиции и
трансформации (конец
XIX
е годы
в.).
Ташкент, 2009.
Кривошеин А.В. Записка главноуправляющего землеустройством и земледелием о поездке в
Туркестанский край в 1912г. Приложение к всеподданнейшему докладу.
СПб., 1
УДК
9:322
ИНТЕРЕСЫ САУДОВСКОЙ АРАВИИ, КАТАРА И ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ
ЭМИРАТОВ В АФГАНИСТАНЕ ПОСЛЕ 2001 ГОДА
А.А.
Умаров
Университет мировой экономики и дипломатии,
старший научный сотрудник
соискатель
mail:
[email protected]
Конфликт в Исламской Республике Афганистан (ИРА) и геополитическое расположение
траны представляют значительный интерес ряд
стран. Несмотря на активную
вовлеченность арабских монархий Персидского залива в афганский конфликт, зачастую анализ
их деятельности
в этой стране
остается за рамками исследований. Саудовская Аравия,
Катар и Объ
единенные Арабские Эмираты имеют собственные интересы в ситуации в
Афганистане и возможность влиять на ее стабилизацию.
Ключевые слова:
Афганистан,
Саудовская Аравия
Катар, ОАЭ,
безопасность,
переговоры.
Saudiya Arabistoni, Qatar va Birlashgan Arab Amirl
iklarining Afg’onistondagi 2001 yildan
so’nggi siyosati
Afg’oniston Islom Respublikasidagi mojaro va mamlakatning geosiyosiy joylashuvi bir qator
mamlakatlarda qiziqish uyg’otadi. Fors ko’rfazi arab qirolliklarining afg’on mojarosidagi keng
ishtirokiga qar
amasdan, ularning faoliyati ko’pchilik tadqiqotlardan doirasidan chetda qoladi.
Saudiya Arabistoni, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari Afg’onistondagi vaziyatda o’z
manfaatlariga va uni barqarorlashtirishga ta’sir ko’rsatish imkoniyatiga egadirlar.
Kalit
so’zlar:
Afg’oniston, Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Tolibon,
xavfsizlik, muzokaralar
Politics of Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates
Afghanistan after 2001
Conflict in the Islamic Repub
lic of Afghanistan (IRA) and the geopolitical location of the
country are of great interest to several countries. In spite of the active involvement of the Persian
Gulf
Arab monarchies in the Afghan conflict, often the analysis of their activities in the
country
remains outside
of
research. Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates have their own
interests in the situation in Afghanistan and the ability to influence its stabilization.
Key
words:
Afghanistan, Saudi Arabia, Qatar
United Arab Emirates
Taliban
security,
negotiations.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Конфликт в Исламской Республике Афганистан (ИРА) и геополитическое расположение
страны представляют значительный интерес ряд
арабских монархий Персидского залива.
Среди них в последние годы особое положение занимают Кор
олевство Саудовская Аравия
(КСА), Государство Катар (ГК) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти государства
оказывают гуманитарную и экономическую помощь афганской стороне, продвигают
собственные интересы в ИРА, а также имеют возможность влиять на урег
улирование
продолжительного конфликта в стране. При этом натянутые отношения с Ираном,
союзнические связи с США и западными странами, проявление солидарности по религиозным
мотивам и стремление к повышению собственной роли на региональной и международной
рене преобладают в определении стратегии арабских монархий в Афганистане.
Саудовская Аравия
Исходя из своего особого положения в регионе Ближнего Востока и среди всех арабских
государств, а также собственного позиционирования в качестве региональной держав
ы КСА
обладает наиболее широкими политическими, экономическими, военными и
дипломатическими возможностями по влиянию на ситуацию в Афганистане. Страны
установили контакты сразу после образования современного государства в СА в 1930
ые гг.
[1]
пик активнос
ти Эр
Рияда в Афганистане приходится на период пребывания советского
контингента в стране с 1979 по 1989 гг. По данным ряда исследователей
[2]
, в ходе
противостояния моджахедов с советскими военными, Саудовская Аравия оказала ощутимую
финансовую подпитку а
фганским повстанцам. Госрасходы на поддержку деятельности
моджахедов превысили 4 млрд. долл. США, в то же время объем пожертвований частных лиц,
фондов и религиозных объединений королевства может даже превышать сумму
государственной помощи
[3]
После вывод
а советского контингента из страны, саудовское руководство перестало
рассматривать афганский вопрос в качестве приоритетов своей внешней политики. На
определенное время проблемы Афганистана выпали с повестки дня королевства. Однако
успешное продвижение тал
ибов в деле установления контроля на всей афганской территории
обратило на себя внимание Эр
Рияда. Королевство признало талибов в качестве официальных и
полномочных представителей Афганистана, а также установило с ними дипотношения сразу
после захвата движ
ением Кабула в 1996 г.
[4]
Однако в 1990
ые гг. политика Эр
Рияда в Афганистане сталкивалась с проблемами
взаимодействиями с группировками, которые получали значительную саудовскую поддержку
со времен противостояния с советской армией, в числе которых ос
обое место занимали
«Иттихади Ислами» во главе А.Сайяфа и «Хезби Ислами» под началом Г.Хекматиара. Данные
организации высказались в поддержку действий лидера Ирака С.
Хуссейна по вторжению в
Кувейт, несмотря на противоположную позицию КСА по этому вопросу
5]. Также уже к 1998 г.
испортились отношения с талибами ввиду отказа их руководства выдать саудовской стороне
У.бен Ладена, нашедшего убежище на афганской земле
[6]
. В результате этого КСА прекратило
финансирование движения, закрыло свои диппредставительс
тва в Афганистане, а также
выслало афганских представителей из Эр
Рияда
[7]
Сразу после событий 11 сентября 2001 г., саудовские официальные лица выразили
полную поддержку США и их планируемым действиям в Афганистане в ответ на теракты,
предоставив Вашингто
ну право использовать свой аэродром для небоевых миссий
[8]
Саудовский
МИД резко раскритиковал талибов за
укрывательство, подготовку и поддержку
террористических группировок
[9]
Королевство не принимала участие в военной
составляющей
операции международных
сил в Афганистане, но оказала активную политическую поддержку
новому правительству страны. Формированию этой позиции способствовали тот факт, что свой
первый зарубежный визит
недавно
избранный глава ИРА Х.Карзай совершил в КСА в январе
2002 г.
[10]
. В ход
е встреч с ним король Фахд и наследный принц Абдалла заверили афганскую
сторону о всесторонней поддержки восстановления страны. Саудовская сторона объявила о
выделении 20 млн. долл. США в качестве срочной финансовой помощи Кабулу
[11]
Оценивать финансово
экономическую помощь Эр
Рияда в восстановлении Афганистана
представляется нелегким ввиду отсутствия полной статистики по данному вопросу. Саудовская
помощь ощуществляется не только через правительственные каналы, но и посредством
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
многочисленных фондов, лич
ных пожертвований состоятельных граждан королевства и
религиозных организаций. Эти отчисления не фиксируются в отчетах госструктур КСА и ИРА,
а также международных и региональных организаций. Так по
данным Центра финансовых
операций и анализа ИРА, с 2006 п
о 2010 гг., более 1 млрд. долл. США наличными были
направлены различными спонсорами из Саудовской Аравии в Афганистан через пакистанскую
территорию
[12]
Государственная поддержка афганской стороне в период 2001
2010 гг. составила 429
млн. долл. США
[13]
нное финансирование было направлено на реконструкцию
автомагистрали Кабул
Кандагар
Герат, строительство больниц, а также гуманитарную помощь
афганским беженцам в Пакистане и программе их возвращения на родину. В 2010 г.
министерству образования ИРА было вы
делено 24 млн. долл. США на улучшение
инфраструктуры в этой сфере. В 2012 г. было заявлено о намерении соорудить масштабный
религиозный центр (мечеть на 15 тыс. посетителей и медресе на 5 тыс. студентов) стоимостью
100 млн. долл. США в г.Кабул
[14]
Полит
ико
формирующими факторами Эр
Рияда по Афганистану являются следующие
обстоятельства:
первых,
все более нарастающее противостояние с Ираном на Ближнем Востоке и
других сопредельных регионах становится главным приоритетом внешнеполитической
деятельность
королевства. Борьба за лидерство и расширения сферы своего влияния в регионе
между двумя странами значительно обостряется. Прокси
войны сторон в Сирии и Йемене в
последние годы, постепенное снятие санкций и наблюдаемое сближение Тегерана с
Вашингтоном и вл
иятельными европейскими столицами, не находящая поддержку в
ближневосточных арабских монархиях, а также разрастающаяся суннитско
шиитская
напряженность в регионе определяют современные крайне натянутые взаимоотношения.
Несомненно, данная конфронтация отраж
ается и на политике этих стран в ИРА. Саудовское
руководство стремится не допустить резкого роста иранского влияния в Афганистане и
сдерживать ее усилия в этом направлении. В то же время, сохранение нестабильного
положения в ИРА, угрожающего безопасности И
рана и сдерживающего его экономическое
развитие, может в определенной степени отвечать интересам КСА на современном этапе.
вторых,
серьезное влияние на афганскую политику Саудовской Аравии оказывает
сложившееся в последние десятилетия военно
политическ
ое партнерство с Пакистаном.
Данное сотрудничество между сторонами было основано в период совместного
противостояния Эр
Рияда и Исламабада присутствию советских войск в Афганистане.
В то
время были установлены особо тесные контакты между саудовским Генерал
ьным
директоратом разведки и пакистанской Межведомственной разведкой по афганской
проблематике
[15]
Затем в 1980
ые гг. продолжились тесные контакты в военной сфере. В тот период на
саудовской территории располагался пакистанский контингент в размере 20 т
ыс.
военнослужащих для обеспечения безопасности границ и священных мест королевства. Взамен
этой помощи Эр
Рияд выделял значительные денежные средства и оказывал политико
финансовую поддержку вооружению силам безопасности Пакистана
[16]
. Показательным
можно
считать тот факт, что после отстранения от власти пакистанского премьер
министра
Н.Шарифа (действующий премьер
министр Пакистана с 2013 г.) в 1999 г. в результате
военного переворота в стране, он нашел убежище именно в КСА
[17]
Учитывая близость отношен
ий сторон можно предположить, что руководство двух стран
в определенной степени координируют свою политику и усилия в афганском направлении.
Совпадающими интересами сторон в Афганистане является недопущение роста подавляющего
влияния других государств в эт
ой стране, распространение определенной религиозной
идеологии на афганской территории, а также пресечение деятельности террористических
группировок, угрожающих их безопасности и базирующихся в ИРА («Аль
Каида» и «Техрики
Талибан»).
третьих,
учитывая доми
нирующую официальную роль ваххабитского движения
ислама в Саудовской Аравии
[18]
, Эр
Рияд заинтересован в его более широком
распространении в мусульманском мире. Также КСА крайне чувствительно относится к
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
расширению сферы влияния шиитского течения в испове
дующих ислам государствах. Данные
обстоятельства отражают заинтересованность саудовской стороны в продвижении в
Афганистане близких к ваххабизму форм ислама и ограничения влияния шиизма. Это позволит
распространить на афганскую территорию саудовское влияни
е посредством «мягкой силы» в
лице религии.
Саудовская Аравия остается важным игроком в урегулировании афганского конфликта,
которые имеет контакты с противоборствующими правительством в Кабуле и движением
«Талибан». Это можно было наблюдать и в ходе тайны
х переговоров между представителями
Х.Карзая и талибов в 2008 г. при посредничестве Эр
Рияда
[19]
. Хотя эта встреча не увенчалась
значимым успехом, в 2010 г. президент ИРА вновь обратился с просьбой к КСА выступить в
роли медиатора и главного спонсора новы
х контактов Кабула и движения
[20]
. Однако в 2000
ые гг. руководство Саудовской Аравии не проявляла высокого интереса к событиям в
Афганистане.
Исходя из вышеизложенных политико
формирующих факторов, можно предположить,
что это было обусловлено сложным по
ложением главного регионального конкурента КСА
Ирана в результате введенных западными странами санкций и его концентрированностью
процессами в Ираке, не позволявших Тегерану уделять значительное внимание Афганистану, а
также доминирующим положением союзног
о Эр
Рияду США в ИРА. Однако постепенное
снижение военного присутствия международных сил в Афганистане, эскалация напряженности
между противоборствующими афганскими силами и повышенное внимания Ирана афганским
процессам подталкивают Саудовскую Аравию посте
пенно активизировать свою политику в
этом направлении. В условиях все более обостряющегося противостояния с Ираном по
конфликтам в Сирии и Йемене, Афганистан представляется удобным направлением для
оказания влияния на Тегеран.
В этой связи, примечательным
является визит главы исполнительной власти ИРА
А.Абдуллы в КСА в октябре 2016 г.
[21]
. Состоявшийся широкий круг встреч с ведущими
политическими деятелями королевства демонстрирует особое внимание саудовской стороны к
данному визиту афганского руководства.
Не исключено, что Саудовская Аравия намерена в
некоторой степени отойти от политики исключительной поддержки талибов и пуштунских
политиков правительства в Кабуле в сторону большей диверсификации перечня своих
партнеров в афганском истеблишмента путем уст
ановления более близких отношений с
ведущими деятелями этнических меньшинств Афганистана.
Катар
Катар не был видным участником афганского урегулирования длительное время вплоть
до начала 2010
ых гг. Он в отличие от Саудовской Аравии и Объединенных Арабски
Эмиратов не признал официально власть талибов в Афганистане в 1996
2001 гг., но
поддерживал «близкие отношения» с ними
[22]
. После начала военной операции западных
стран в ИРА в 2001 г., Катар отказался от участия в этой миссии. Показательным является, ч
то
ИРА открыло свое посольство в Дохе в 2003 г., но, несмотря на многочисленные обращения
афганского руководства, катарское посольство в Кабуле не организовано до сих пор
[23]
. Объем
финансовой и гуманитарной помощи Дохи афганской стороне также оставался не
большим.
В 2003 г. катарская делегация объявила в Кабуле о выделении средств на строительство
фабрик для возведения мобильных домов, а также сооружение и оборудование двух
госпиталей
[24]
. Периодически катарский Красный полумесяц выделял средства на обеспе
чение
афганских семей теплыми вещами и зимними принадлежностями
[25]
. В ноябре 2015 г. было
объявлено о намерении катарского Красного полумесяца профинансировать восстановление
жилых домов в афганской провинции Нангархар, пострадавших в результате сильного
землетрясения на сумму 10 млн. долл. США
[26]
. В феврале 2016 г. Доха объявила о
готовности выделить 140 млн. долл. США, из которых 40 млн. долл. США в качестве грантовой
помощи, на строительства доступного жилья для афганских граждан, на возведение гостин
иц,
торговых центров и др.
[27]
Главным фактором участия Катара в афганском урегулировании остается
представительство движения «Талибан» в Дохе, официально открытое в июне 2013 г. и
призванное участвовать в переговорах с правительством ИРА по достижению пе
ремирия
[28]
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Инициированный Катаром еще в 2010 г. формат переговоров с переменным успехом действует
до сих пор. Афганское руководство изначально было заинтересовано в нахождении платформы
для контактов с талибами в Турции или Саудовской Аравии, но все оста
льные участники
данного переговорного процесса (США, Пакистан, арабские страны и движение «Талибан»)
предпочли Доху в качестве наиболее удобного места.
Полагаем, что на политику Катара по афганскому конфликту влияют следующие
обстоятельства:
первых,
стущие амбиции Катара занять влиятельное положение в регионе и на
международной арене воздействуют на ощутимую активность Дохи по проблемам на Ближнем
Востоке и сопредельных регионах. После прихода к власти в стране в 1995 г. Хамад бин
Халифа Аль Тани пост
епенно реализовывал политику активного вовлечения в региональные
процессы для обеспечения роста авторитета страны. Медиация Катара в урегулировании
внутренних конфликтов в Ливане и Судане в 2007
2008 гг. стала первым подобным опытом
Дохи
[29]
. После этого
катарская сторона активно подключилась к политической поддержке
протестного движения в ряде арабских стран в 2011 г. Впоследствии катарское руководство
даже приняла беспрецедентное для себя решение участвовать в совместной с НАТО военной
миссии по обеспече
нию бесполетной зоны в Ливии, а также снабжала ливийских повстанцев
военным оборудованием и финансами в борьбе с М.Каддафи
[30]
Вдохновившись первоначальными успехами в этой операции и широкой поддержкой
западных стран, Доха начала позиционировать себя в
качестве лидирующей влиятельной
державы в регионе. Немаловажную роль в подобном росте возможностей Катара в арабском
мире сыграл телевизионный канал «Аль
Джазира», созданный по указу главы государства в
1996 г.
[31]
. В
период «арабской весны» канал стал пр
одвигать политику Доху во всем
арабском мире, став важнейшим инструментом «мягкой силы» Катара.
Участие в качестве медиатора и организатора переговорного процесса между Кабулом и
талибами интересно катарской стороне с точки зрения получения дополнительных
позитивных
оценок в качестве важного посредника и сторонника мира на региональной и международной
арене. Однако периодически проводимые катарские переговоры по афганскому конфликту пока
не приносят ожидаемых результатов.
вторых,
краеугольным фактором,
определяющим афганскую политику Катара,
остается тесное сотрудничество с США. Вашингтон был главным сторонним выбора катарской
столицы переговорной платформой по урегулированию афганского конфликта. Близкие
военно
политические отношения США и Катара опред
еляют Доху в качестве одного из
важнейших американских партнеров на Ближнем Востоке.
Поворотным моментом в двусторонних отношениях стала война в Персидском заливе в
1991 г., когда катарская сторона разрешила коалиционным силам действовать с ее территории.
В 1992 г. Доха и Вашингтон подписали соглашение о военном сотрудничестве, заложившее
основу современному высокому уровня партнерства между странами. В 2003 году США
перенесли командный пункт своих ВВС в регионе с саудовской базы «Принц Султан» на базу
«Аль
Удейд» в Катаре. Региональная штаб
квартира Центрального командования вооружённых
сил США также расположена в Катаре. В декабре 2013 г. было подписано новое соглашение о
сотрудничестве в сфере обороны на 10 лет, а затем в июле 2014 г. был заключен договор
поставках американского вооружения До
хе на сумму 11 млрд. долл. США. [32]
Открытие представительства талибов в Дохе привело к росту роли Катара в стабилизации
ситуации в ИРА. Однако ограниченное влияние катарской стороны на основных участников
этой плат
формы, дирижирование данным форматом такими странами как США и Пакистан, а
также неготовность противоборствующих сторон конфликта идти на компромисс ведет к
затягиванию урегулирования положения в Афганистане и увязыванию переговорного процесса
в бесконечны
х обсуждениях и взаимных обвинениях. В то же время одновременное участие
Дохи в ряде региональных конфликтов на Ближнем Востоке вкупе с длительным снижением
мировых цен на энергоресурсы, составляющих основу доходов государства, истощает ресурсы
Катара и ве
дет к сужению внешнеполитической повестки. Полагаем, что афганская
проблематика не будет находиться в приоритетах внешней политики катарского руководства в
краткосрочной перспективе.
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Объединенные Арабские Эмираты
ОАЭ имеют особое отношение
к политическим
процессам в Афганистане. ОАЭ наряду с
КСА и Пакистаном
были одними из трех стран официально признавших власть талибов в
Афганистане в 1996 г. Однако вследствие резкой реакции США на деятельность талибов по
поддержке «Аль
Каиды» после событий 11 сентября 20
01 г. в г.
Нью
Йорк Абу
Даби сменила
официальное отношение к движению и поддержала действия международной военной
коалиции в Афганистане.
ОАЭ даже согласилось направить 250 своих военнослужащих в состав международных
сил в 2003 г.
[33]
. Данный контингент
участвовал в операциях на территории провинций
Гильменд и Урузган. Часть из него составляли военно
медицинский персонал для управления
медицинскими клиниками и программами в сфере здравоохранения в этих сложных с точки
зрения обеспечения безопасности регио
нах страны. Кроме этого, в 2012
2014 гг. ОАЭ
отправили в ИРА 6 военных самолетов Ф
16 для размещения на аэродроме Кандагара и
воздушной поддержки миссии АЙСАФ.
[34]
Абу
Даби оказывает ощутимую финансовую помощь программ восстановления ИРА. С
2002 г. были
выделены средства в размере 135 млн. долл. США на строительства жилья в
Кандагаре, автомобильных дорог в Кабуле, больницы в провинции Забуль и университета в
Хосте
[35]
. К 2009 г. ОАЭ перечисляла в Афганистан 14 % средств из всего бюджета внешней
помощи стр
аны
[36]
. В период с 2012 г. по 2016 г. правительство ОАЭ направило около 400
млн. долл. США на возведение жилых объектов в Кабуле, обеспечение базовых
образовательных услуг населению, а также разминирование территорий в Кандагаре
[37]
Вместе с тем, по со
общениям источников, физические лица и различные организации ОАЭ
участвуют в финансировании деятельности отдельных радикальных группировок в
Афганистане
[38]
Определяющими факторами в выработке внешнеполитической линии Абу
Даби по
Афганистану являются:
первых,
стратегическое партнерство
страны с Саудовской Аравии и их совместное
противостояние Ирану на региональной арене являются одним из главенствующих
направлений внешней политики ОАЭ. Близкие позиции Абу
Даби и Эр Рияда по конфликтам в
Сирии и Йемене
, а также в рамках негативной позиции по иранской ядерной программе
показывают заинтересованность ОАЭ в ограничении влияния Тегерана на Ближнем Востоке и
сопредельных регионах. Невозможность расширения сферы влияния Ирана на соседние страны
включая Афганис
тан ограничит потенциал развития и перспективы регионального лидерства
страны. Соперничество ОАЭ и Ирана в Персидском Заливе и в регионе Ближнего Востока
проецируется и на ИРА.
вторых,
также как Саудовская Аравия и Катар ОАЭ имеют очень тесные связи с
ША. США выступает в качестве одного из главных политических, экономических и военных
партнеров Абу
Даби на международной арене. Высокий уровень взаимоотношений
Соединенных Штатов и Объединенных Арабских Эмиратов демонстрирует подписанное в 2009
г. соглашен
ие о мирном ядерном сотрудничестве, позволяющее ОАЭ получать от США
конфиденциальную информацию и материалы для создания первой в арабском мире ядерной
электростанции
[39]
ОАЭ участвовали в военных операциях под руководством США во многих
странах мира
том числе в Сомали (1992
), на Балканах (в конце 1990
х г
),
Афганистан
(с 2003 г
),
Ливия (2011
), и
против террористической организации
«Исламское государство» (с середины
2014 г.). Также американские вооруженные силы имеют доступ на аэродром
Дафра и
морской порт Джебел Али в ОАЭ, что позволяет им обеспечить необходимое военное
присутствие в важном регионе
[40]
В период с 2010 по 2014 гг. ОАЭ занимали второе место среди
главных покупателей
американского вооружения с долей 8 процентов из все
го объема вооруженного экспорта США
[41]
. В 2000 г. стороны подписали контракт на поставку арабскому государству 80 военных
самолётов Ф
16 стоимостью 8 млрд. долл. США, а в период с 2007 по 2010 гг. были
осуществлены закупки американского вооружения на сум
му 10,4 млрд. долл. США. В
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
настоящее время Абу
Даби и Вашингтон продолжают сотрудничество в направлении продажи
систем противоракетной обороны, вертолетов, обмундирования и др.
[42]
Рост нестабильности в регионе Ближнего Востока, снижение цен на минерально
е сырье
на международных рынках, негативные тенденции в развитии мировой торговли и экономики
неблагоприятно сказывается на перспективах ОАЭ. Достижение соглашения между Ираном и
международной «шестеркой» по ядерной программе вызывает недоверие и обеспокое
нность в
арабском мире. Данное положение усугубляет существующие противоречия между Тегераном
и арабскими столицами стран Персидского залива.
В этих условиях, не следует исключать возможность активизации деятельности ОАЭ в
Афганистане с целью сдерживания
роста авторитета Ирана и усиления собственных
возможностей в стране. Исторические связи Абу
Даби с отдельными лидерами талибов
позволяют ему сыграть важную роль в переговорном процессе между Кабулом и движением.
Снижение военно
политического присутствия за
падных стран в ИРА также открывает новые
возможности для ОАЭ по расширению своего влияния в Афганистане и росту роли страны на
международной арене.
В целом, взаимоотношения с Ираном остаются краеугольным фактором, определяющим
политику арабских монархий в
Афганистане. Несмотря на то, что уровень их присутствия в
ИРА немного меньше по сравнению с ведущими державами, эти страны обладают возможность
активно воздействовать на афганский конфликт и без учета их ихтересов добиться прогресса в
стабилизации страны
представляется сложным. Данные государства имеют влияние на
отдельные важные силы внутриафганского конфликта, которые можно использовать в
переговорном процессе по решению афганской проблемы.
Литература
Shahrbanou Tadjbakhsh. The Persian Gulf and Afgh
anistan: Iran and Saudi Arabia’s Rivalry
Projected. Paper of the Peace Research Institute Oslo, March 2013. p.42
Barnett R. Rubin. Afghanistan from the Cold War through the War on Terror. Oxford University
Press, 2013.; James Lee Ray. American Foreign P
olicy and Political Ambition. CQ Press, 2013.
p.341, etc.
Guido Steinberg, Nils Woermer. Exploring Iran & Saudi Arabia’s Interests in Afghanistan &
Pakistan: Stakeholders or Spoilers
A Zero Sum Game? Part 1: Saudi Arabia. A report of the
Barcelona Ce
ntre For International Affairs, April 2013. p.12
Kristian Coates Ulrichsen. The Persian Gulf States and Afghanistan: Regional Geopolitics and
Competing Interests. Asia Policy, Number 17, January 2014. p.48
Saudi Arabia pledges Afghan aid package. BBC News, 19 January, 2002.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1770230.stm
Saudi Arabia pledges Afghan aid package. BBC News, 19 January, 2002.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1770230.stm
“Saudi Fund Fuelling Terror in Afghanistan: Afghan Intelligence”, The Hindu, 1 June, 2010
http://www.thehindu.com/news/international/saudi
fund
fuelling
terror
afghanistan
afghan
intelligence/article443386.ece
Royal Embassy of Saudi Arabia, Washington, July 1, 2010.
http://www.saudiembassy.net/announcement/announcement08051001.aspx
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Guido Steinberg, Nils Woermer. Exploring Iran & Saudi Arabia’s Interests in Afghanistan &
Pakistan: Stakeholders or Spoilers
A Zero Sum Game? Part 1: Saudi Arabia. A report of the
Barcelona Centre For International Affairs, April 2013. p.14
Bruce O
. Riedel. Avoiding Armageddon: America, India, and Pakistan to the Brink and Back.
Brookings Institution Press, 2013. p.90
Christine C. Fair, Sarah J. Watson. Pakistan's Enduring Challenges. University of Pennsylvania
Press, 2015. p.261
Bruce
Riedel. Saudi Arabia: Nervously Watching Pakistan. Brookings Institution, January 28,
https://www.brookings.edu/opinions/saudi
arabia
nervously
watching
pakistan/#cancel
George Lundskow. The Sociology of Religion: A Substantive and Tran
sdisciplinary Approach.
Pine Forge Press, 2008. p.223.
James Dobbins, Carter Malkasian. Time to Negotiate in Afghanistan: How to Talk to the Taliban.
Foreign Affairs, July/August 2015. p.54
Shahrbanou Tadjbakhsh. The Persian Gulf and Afghanista
n: Iran and Saudi Arabia’s Rivalry
Projected. Paper of the Peace Research Institute Oslo, March 2013. p.44.
How Qatar came to host the Taliban. BBC, 22 June 2013.
http://www.bbc.com/news/wo
rld
asia
Afghanistan seeks Qatar investment in mining. Gulf Times, 20 January 2013.
http://www.gulf
times.com/story/339143/Afghanistan
seeks
Qatar
investment
mining
Qatar offers and aid package to Afghanistan. Kuwait News Agenc
y (KUNA), 25 June 2003.
http://w
ww.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1356664&language=en
Qatar Red Crescent delivers aid to over 1,500 families in Afghanistan. 1TV Afghanistan, 10
January 2016.
ttp://1tvnews.af/en/news/elections/8
afghanistan/20326
qatar
red
crescent
delivers
aid
over
families
afghanistan
Qatar to reconstruct quake
damaged houses in Nangarhar. Khaama Press, 13 November 2015.
http://www.khaama.com/qatar
reconstruct
quake
damaged
homes
nangarhar

Qatari prince pledges $140 million in aid, joint investment to Afghanistan. Khaama Press, 3
February 2016.
http://www.khaama.com/qatari
prince
pledges
million
aid
joint
investment
afghanistan
Rod Nordland and Alissa J. Rubin, “Taliban Flag Is Gone in Qatar, But Talks Remain in Doubt,”
New York Times, June 23, 2013.
David Roberts. Qatar's Foreign Policy Adventuri
sm. Foreign Affairs, June 25, 2013.
https://www.foreignaffairs.com/articles/qatar/2013
25/qatars
foreign
policy
adventurism

Kristian Ulrichsen. Qatar and the Arab Spring. Oxford University Press, 2014. pp.125
Habib Toumi. A
l Jazeera turning into private media organization. Gulf News, July 13, 2011.
http://gulfnews.com/news/gulf/qatar/al
jazeera
turning
into
private
media
organisation
Christopher M. Blanchard. Qatar: Background and U.S.
Relations. A report of the Congressional
Research Service, November 4, 2014. pp.2
Kenneth Katzman. Afghanistan: Post
Taliban Governance, Security, and U.S. Policy. A report of
the Congressional Research Service, September 26, 2016. p.52
Sadika Hameed, Hannah Brown, Elias Harpst. Regional Dynamics and Strategic Concerns in South
Asia: Gulf States’ Role. Center for Strategic and International Studies, January 2014. p.6
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
Agreement for Cooperation Between the Government of the United State
s of America and the
Government of the United Arab Emirates Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy. The U.S.
State Department, July 8, 2009.
http://www.state.gov/t/us/125782.htm
Rajiv Chandrasekaran. In the UAE, the United States has a quiet, potent ally nicknamed ‘Little
Sparta’. The Washington Post, November 9, 2014.
https://www.washingtonpost.com/world/national
security/in
uae
the
united
states
has
quiet
potent
ally
nicknamed
little
sparta/2014/11/08/3fc6a50c
11e4
83bc4f26eb67_story.html
Awad Mustafa. Saudi, UAE Influence Grows With Purchases. Defense News, March 22, 2015.
http://www.defensenews.com/story/defense/policy
budget/warfare/2015/03/21/russian
military
policy
pushes
eastern
europe
reinstate
conscript
ion/25074779/
Kenneth Katzman. The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S. Policy. A report of the
Congressional Research Service, March 18, 2013. pp.11
УДК: 327(575.1)
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И
ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИПЛ
ОМАТИЯ УЗБЕКИСТАНА
Д.Б.
Сайфуллаев
тарший научный сотрудник
соискатель
ашкентского государственного
института востоковедения
mail:
[email protected]
В статье
рассматрива
ется
геополитическое положение Центральной Азии
в качестве
важного региона в международн
х отношениях и мирово
й политики
после развала
коммунистического режима, анализир
уются
угрозы и тенденции развития обеспечения
безопасности
а также дипломатические инициативы и усилия Узбекистана для обеспечения
стабильного развития государств Центральной Азии
Ключевые слова
Узбекистан,
дипломатия,
внешняя политика, сотрудничество,
международные отношения,
концепция
, интеграция,
Центральная Азия
Марказий осиёнинг геосиёсий
олати ва ўзбекистоннинг превентив дипломатияси
Мазкур ма
олада коммунистик режим барбод бўлгандан сў
нг Марказий Осиёнинг
хал
аро муносабатлар ва жа
он сиёсатида му
им минта
а сифатидаги геосиёсий
олати
кўриб чи
илган, минта
а учун та
дидлар ва хавфсизликни таъминлашнинг ривожланиш
тенденциялари, шунингдек, Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари бар
ривожланишини таъминлаш йўлидаги дипломатик ташаббуслари ва фаолияти та
лил
илинган.
Калит сўзлар:
Ўзбекистон, дипломатия,
хал
аро муносабатлар, таш
и сиёсат,
амкорлик,
концепция, интеграция, Марказий Осиё.
Geopolitical situation of Central Asia and U
zbekistan's preventive diplomacy
The article describes geopolitical location of Central Asia as an important region in
international relations and global politics after collapse of communist regime, analyzes threats and
tendencies of development of securit
y and also diplomatic initiatives and efforts of Uzbekistan for
providing stable development of Central Asian states
Keywords:
Uzbekistan
, diplomacy,
foreign policy
cooperation
international relations
, concept,
integration,
Central Asia
Центральная Азия, начиная с 90
х гг. подверглась достато
чно жестким историческим
испытаниям.
Это, прежде всего, рождение новых независимых государств, которое
происходило не безболезненно, особенно в социально
экономических сферах. Произошла
дезинтеграция некогда единого социально
экономического, культурного пр
остранства.
Здесь
собенно опасными были:
угроза победного продвижения талибов в Афганистане;
начало
гражданской войны в Таджикистане;
нарастающая угроза религиозного экстремизма и
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
международного терроризма;
охраняющаяся межнациональная напряженность;
нас
аждение
процедур и ценностей западной демократии, под ширмой которых шла борьба за сферы
влияния;
Аральская экологическая катастрофа и т.д.
А государства Центральной Азии с первых же дней были вынуждены играть
самостоятельную роль в мировом разделении тру
да и перераспределении центров
геостратегических сил. «Распад Советского Союза и процесс становления на постсоветском
пространстве новых суверенных государств с собственными политическими, экономическими
и военными приоритетами создали совершенно новую гео
политическую ситуацию в
Центральной Азии. Перед новыми независимыми государствами региона встала двуединая
задача внутренней социально
политической консолидацией, с одной стороны, и
необходимостью расширения внешних экономических и политических связей
другой. Все
это с необходимостью ставит перед каждым из них вопросы национальной безопасности,
которые не существовали для них прежде»
[1]
отметил эксперт У.
Хасанов.
После распада СССР, который раньше обеспечил безопасности региона, новая система
безопа
сности стала актуальной как никогда. Поэтому первое, что сделали в тех условиях
страны бывшего СССР
это подписали Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992
года в г.
Ташкенте. Несомненно, договор был необходим, хотя он не помог предотвратить или
остановить гражданскую войну в Таджикистане и не смог стать надежным гарантом защиты
южных границ СНГ в
1996 г. от продвигающихся к северу талибов с их угрозами двинутся
дальше в пределы Таджикистана и Узбекистана (более того
, некоторые республики не видели в
этом проблему и даже готовы были установить отношения с движением Талибан), однако,
стремление к такой системе обеспечило уверенность государств участников, что хоть какие
то
гарантии коллективных мер есть.
«В силу своег
о геополитического положения Узбекистан расположен в регионе, где не
отлажена система коллективной безопасности, что также служит причиной вызова угроз.
Узбекистан находится, практически, в стратегическом центре полукольца, по которому
расположены богатейш
ие нефтегазоносные месторождения Персидского залива, бассейна
Каспийского моря и
ари
ского бассейна, то есть энергоресурсов, в условиях всемирного
энергетического дефицита призванных играть в ближайшие годы определяющую роль в
будущем Евразии и в целом вс
его мира. Более того, мы являемся частью региона, где имеются
несовпадающие интересы России, Китая и Индии, стран Востока и Запада. Фактически
располагаясь на стыке этих формирующихся, но потенциально очень мощных евразийских
центров сил, которые, несомнен
но, будут определять облик ХХI века, наша территория,
территория всего региона будет оставаться объектом интересов и таких мощных стран
исламского мира, как Турция, Пакистан, Иран и Саудовская Аравия»
[2]
Также США ставилась цель разобщить государства Цен
тральной Азии таким образом,
чтобы каждое из них не стремилось к внутри региональным интеграционным процессам.
Большое значение имело воздействие на сознание экспертов. Западные державы и их
специалисты в данном отношении по степени влияния на политическое
сознание
доминировали: они точно знали, что необходимо строить и создавать новым независимым
государствам, чтобы обеспечить безопасность государства и региона. Наряду с военными
мерами, в том числе на базе партнерских программ с НАТО, предлагались меры по
литические
и экономические. В их основе лежали принципы либеральной демократии и открытой
рыночной экономики.
В США и сегодня доминирует точка зрения, что основная проблема региона
недостаточная взаимосвязанность (connectivity). Страны Центральной Азии м
ало торгуют и
сотрудничают между собой. Соответственно, нужно снижать барьеры для торговли и
передвижения людей, в идеале
совсем снять внутренние границы, но с сохранением полных
национальных суверенитетов. «Также нужны прозрачные экономические границы в
сторону
Китая, Афганистана и Ирана. Получается, что идеал
открытый регион с активной внутренней
торговлей и вовлеченный в торговый обмен с Южной Азией, Китаем и Ближним Востоком.
Такое транзитно
транспортное видение будущего Центральной Азии, впрочем, п
редполагает,
что эта часть мира в основном экспортирует природные ресурсы и импортирует
промышленные товары. Это оставляет открытым вопрос о создании достаточного количества
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
рабочих мест, чтобы обеспечить приемлемый уровень занятости для растущего местного
населения»
[3]
Присутствие и влияние третьих сил на геополитическое мышление экспертов
Центральной Азии не приводило к главному: именно к формированию регионального
мышления, к пониманию региональных интересов. Превалирование в мышлении приоритетов
нацио
нальных интересов было естественным и неоспоримым фактом формирования новой
национальной государственности и укрепления суверенитетов. Роль регионального сознания в
создании системы региональной стабильности и безопасности очевидна. Как отмечает в данной
вязи исследователь Н.
Касымова: категорию «регионального сознания» невозможно
игнорировать. «Для многих исследователей она даже становится центральным пунктом анализа
современного регионализма. Как и отдельные нации, регионы можно рассматривать как
сообщес
тва, которые имеют характерные черты. Региональное сознание предписывает
принадлежность к
особому сообществу, где особую роль играют внутренние
факторы: общая
культура, история, религиозные традиции»
[4].
Вероятно, региональное
сознание в Центральной Азии
не получило пока еще должного
развития, так как региональные интересы целиком не осознаны, иначе не было бы различных
взглядов и подходов к таким вопросам как «совместное трансграничное водопользование»,
«свободная торговля», «развитие транснациональных тр
анспортных коммуникаций» и т.д.
Региональные интересы согласовываются сегодня лишь в рамках большого проекта ШОС, где,
несмотря на равенство государств
членов, в силу масштабности проекта все
таки преобладают
интересы Китая и России.
Если учесть, что стра
ны Центральной Азии после выхода Узбекистана из ЕврАзЭС (
2008
г.) и приостановления членства в ОДКБ (
2012 г.) связаны лишь тремя международными
объединениями:
Содружество Независимых Государств (
1991 г.);
Международный фонд
спасения Арала (
1993 г.);
Шанхайская организация сотрудничества (
2001 г.)
Единственным государством, понимающим важность развития региона
льного сознания
внедрявшим во внешней политики как превентивной дипломатии, является Узбекистан. В
Концепции национальной безопасности, принятой в 1997 году, было отмечено, что государства
центральноазиатского региона имеют общее культурное наследие, бли
зость языка и
менталитета, а также общие социально
экономические, коммуникационные, энергетические,
водные и экологические проблемы, которые обуславливают возможность региональной
интеграции, которая в свою очередь является одной из основ обеспечения регио
нальной
безопасности. Во всей своей региональной политике Узбекистан всегда ссылался на данные
факторы.
за несогласованности интересов региональной интеграции в регионе были
реализованы лишь немногие проекты по региональной безопасности, которые все
так
удавались благодаря инициативе Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова
например,
создание в центрально
азиатском регионе зоны, свободной от ядерного оружия
. К
сожалению, другие проекты, не смотря на все усилия своего развития
не получили (ДЕ
ЭП,
ЦАЭС, ОЦАС).
Главным условием формирования превентивной дипломатии выступает интеграция, а
также общее, единообразное понимание угроз и вызовов. Среди объективных причин медленно
развивающегося единообразного понимания региональных интересов
болезнь
роста, болезнь
становления внешнеполитического механизма, в основе которой лежит отсутствие
необходимого внешнеполитического опыта и давления прежних стереотипов международных
отношений, основанных на блоковом сознании и дипломатической негибкости.
Блоко
вое сознание проявилось в скорейшем подписании Договора о коллективной
безопасности 1992 года, главным образом нацеленного на призрачного внешнего врага с
ядерными боеголовками и регулярной армией и практически бесполезного в отношении новых
вызовов и угро
з, таких как международный терроризм, наркотрафик, организованная
преступность, межнациональная рознь и религиозный экстремизм, приведшие к
кровопролитной войне в Таджикистане. В результате, например, из
за неправильной оценки
событий в Афганистане того пе
риода, прекращения поставок оружия и другой помощи
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
светскому режиму, к власти пришли талибы. Эти проблемы продолжают существовать и по сей
день.
Соответственно на разном уровне оказались экономические интересы государств, что
впоследствии стало причиной к
онфликтных ситуаций. Государства Центральной Азии, имея
сырьевую направленность своих экономик, выступают на внешнем рынке конкурентами.
Данная конкуренция конфликтна и при этом не имеет перспективы стимулирующей развитие
отраслей, как это, например, проис
ходит в сфере производства товаров с высокой добавленной
стоимостью и высоких технологий. Нет экономической интеграции
нет системы
регионального разделения труда и соответствующего сознания, нет общего регионального
рынка
нет причин, чтобы защищать рег
иональные экономические интересы.
Региональная взаимозависимость государств явление объективное, подкрепленное не
только географическими и историческими факторами, но и общими интересами
государственного строительства, интересами экономики, мира и стабильн
ости. Отсутствие
интеграционных процессов влекут неблагоприятный таможенный и инвестиционный климат,
высокие риски при столкновении частного бизнеса с таможенными преградами.
В результате этого в Центральной Азии складывается ситуация, с которой каждая ст
рана
должна справляться самостоятельно, максимально задейств
овав
двусторонние
дипломатические механизмы для решения возникающих проблем. В связи с этим также
возникает необходимость классификации существующих проблем, с тем чтобы оценить
влияние этих пробл
ем,
как на страну, так и на регион в целом.
В Республике Узбекистан законодательно закреплены вопросы, на которые
внешнеполитические ведомства должны обращать особое внимание. В частности, в Концепции
внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан о
тмечено, что миру стабильности и
устойчивому развитию препятствуют следующие условия и факторы.
Прежде всего
, речь идет об особенностях геополитического положения Центральной
Азии и наличия в ней огромных запасов минерально
сырьевых ресурсов. В силу этого
Центральная Азия стала объектом самого пристального внимания и пересечения
стратегических интересов крупнейших государств мира. Все более сложный и динамичный
характер приобретает борьба мировых и региональных держав за доступ к природным ресурсам
Централ
ьной Азии и соседних регионов и контроль над маршрутами их транспортировки.
Второе.
Источником серьезных угроз региональной и глобальной безопасности
продолжает оставаться Афганистан. Планы по выводу из Афганистана контингента сил
международной коалиции в
условиях, когда в стране продолжает сохраняться противостояние
противоборствующих сил и нестабильная ситуация могут привести к непредсказуемым
последствиям для безопасности в обширном регионе.
Третье.
Усиливаетс
я стремление крупных государств
влиять на опр
еделение
политического курса и развитие стран Центральной Азии, расширить здесь свое военно
политическое присутствие. В регионе обостряется соперничество внешних сил, преследующих
свои собственные интересы.
Четвертое.
Прослеживается тенденция активизации р
азличных интеграционных
проектов на постсоветском пространстве, направленных на формирование
межгосударственных объединений и союзов, делегирование им части национального
суверенитета государств. Не исключено, что их создание может выйти за рамки экономиче
ских
интересов и приобрести политическую окраску и содержание и, как следствие, негативно
повлиять на установившиеся торгово
экономические связи и сотрудничество участников этих
процессов с третьими странами.
Пятое.
Серьезные вызовы и угрозы возникают в св
язи с сохранением слабости
государственных институтов власти в отдельных странах региона, усилением общественно
политической напряженности, углублением социально
экономических проблем, политических
и межнациональных противоречий, способных привести к росту
нестабильности и
распространению экстремистских идеологий.
Шестое.
Потенциальные возможности и перспективы экономического развития
государств Центральной Азии серьезно ограничивает отсутствие надежной системы
транспортно
коммуникационных коридоров, обеспе
чивающей надежный выход к важнейшим
ILMIY AXBOROTNOMA
TARIX

yil
son
морским портам. Это сдерживает их полноценную интеграцию в структуру мирохозяйственных
отношений,
повышает уязвимость перед давлением внешних сил, заинтересованных в
сохранении региона в орбите их экономического и полити
ческого влияния.
Седьмое.
Ситуация в Центральной Азии осложняется незавершенностью процессов
делимитации и демаркации государственных границ между соседними странами, которая
препятствует эффективному взаимодействию государств региона в решении целого ряда
насущных политических, экономических и хозяйственных проблем.
Восьмое.
Нерешенными остаются жизненно важные проблемы рационального
использования водных ресурсов трансграничных рек из
за отсутствия единых позиций стран
Центральной Азии по этому вопросу и
игнорирования отдельными государствами норм
международного права, регулирующих межгосударственные отношения в области совместного
водопользования.
Девятое.
Все более опасный характер для благополучия и устойчивого развития
Центральной Азии приобретают усуг
убляющиеся экологические проблемы, такие как
последствия Аральской катастрофы, трансграничное загрязнение территорий и водных
ресурсов промышленными выбросами предприятий, наносящими урон состоянию окружающей
среды, здоровью и генофонду населения стран рег
иона.
Потому в Центральной Азии столько внимания уделяется таким организациям как ШОС.
Проблемы регионального развития охватывают все сферы стратегического развития
региона. Их влияние одинаково опасно для всех стран, но прежде всего они влияют на
Республи
ку Узбекистан, затрудняя реализацию национальных интересов, угрожая перерасти в
более острые фазы, способные привести к реальному ущербу.
В место заключение можно сказат
ь, проблемы развития Центрально
азиатского региона
так или иначе связаны с вопросами ст
абильности и безопасности, какой бы природы они не
были
экономической, социально
политической или экологической. Для Узбекистана важно
эти проблемы рассматривать не только с позиций национальных интересов, но и на основе
общих региональных интересов. Эта
и одним из основных направлений превентивной
дипломатии. Указанные проблемы в одинаковой степени негативно влияют на развитие стран,
но в разной степени воспринимаются их внешнеполитическими и внешнеэкономическими
институтами. Региональные проблемы отража
ют некоторые мировые тенденции, которые тем
не менее преломляются исторически сложившимися обстоятельствами и факторами. В их числе
конфликт интересов в водной сфере, в вопросах демаркации и делимитации границ,
различными представлениями о путях государств
енного строительства и соответственно
различными уровнями развитости национальной государственности, неразвитостью
транспортных коммуникаций и т.д.
Превентивная дипломатия должна быть готова к адекватным и эффективным решениям и
деятельности через тщательн
ое и всестороннее изучение данных проблем. Объективное
рассмотрение этих проблем всеми субъектами региона является залогом формирования
единообразного представления об их содержании, сути, причин и возможных последствий. На
этой основе возможно формировани
е системы региональных интересов, которые в свою
очередь есть главной предпосылкой формирования эффективной системы региональной
безопасности и взаимовыгодных интеграционных процессов.
Литература
Хасанов У.А. Региональная безопасность и национальные ин
тересы (Центральноазиатский
регион).
М., 2004.
С.78.
Каримов И.А.
Узбекистан на пороге
XXI
века:
угрозы
безопасности
, условия и гарантия
прогресс /
/ По пути безопасности и стабильного развития. Т. 6.
ашкент
: Ўзбекистон,
Сафранчу
к И. Глобализация в головах. Центральная Азия и евразийская интеграция //
Россия в глобальн
ом мире
№1.
2015.
Касымова Н.А. Соединенные Штаты Америки в региональных интеграционных процессах.
Политико
экономический аспект. Т.: УМЭД, 2002.
С.15
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
44
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
O‘tgan asrning 50
yillarida virtuallik fenomeni to‘g‘
dagi bilimlar oldparadigmal
bosqichiga xos bo‘lgan dara
dagi tushunchalar va tasavvurlar shaklida bo‘lgan. Bu davrda bilish va
amaliyotda doimo uchrab turadigan imkoniyat holati, imkoniyatning borliq va inson faoliyati
strukturasidagi o‘rni ko‘proq o‘rganilgan. Imkoniyat esa virtuallik mohiyatining bir ko‘rinishini,
tomonini tashkil qiladi. Lekin shuni ham hisob
ga olish kerakki,
ishonchli ko‘ringan shu tezis xususida
turli fikr
lar bildirilmoqda.
A.M.Orlovning ta’kidlashicha, virtuallik imkoniyat, eh
mol
lik holatini bildirib, predmetning
evolyu
siyasi jarayo
nida voqe
likka aylanadi. [2]
B.To‘ra
ev shu g‘oyaga yaqin
quyid
agi
fikrni bildiradi: “...borliqning shunday qismi ham borki,
uning bo‘lishi ham, bo‘lmas
ligi ham mumkin. Borliqning bunday qismi ehtimoliy mazmunga ega. U
hali reallikdan uzoqda. Mana shunday maz
mundagi borliq virtual borliq deyiladi... Virtual borliq
ing
real borliqqa aylanishi uchun u imkoniyatdan voqelikka aylanishi lozim. ...borliqning hali ro‘y
bermagan, lekin, ro‘y berishi ehtimoli bor, ro‘y berishi kutila
yotgan, ro‘y berishi muqarrar bo‘lgan
qismi ham bor. Borliqning shunday qismini kelajakda r
o‘y berishi mumkin bo‘lgan ehtimoliy borliq,
vir
tual borliq yoki imkoniyatdagi borliq deyish mum
kin”
[3].
Berilgan talqindan kelib chiqadigan bo‘lsak, ehtimollik, imkoniyat va virtuallik bir xil
mazmunga ega bo‘lgan reallik, degan fikrga kelish mumkin. S
u bilan birga, adabiyotda vir
tuallik va
imkoniyat nisbati masalasi qo‘yilgan. Bu masalaga e’tibor qaratga
n H.Muhammadi
ev quyidagi
cha
yozadi: “Imko
niyat va virtuallik tushunchalari bir
biriga o‘xshash bo‘lishi bilan birgalikda
ular
o‘rtasida ma’lum farqli tomonlar ham mavjud.
Ammo bular o‘rtasidagi farqni konkret chegara qo‘yish bilan aniqlab bo‘lmaydi, c
hunki bu ikki
tushuncha bir
biriga juda yaqin va o‘zaro bog‘langandir. Virtuallik va imkoniyat o‘rtasidagi farq quyi
gilardan iborat: birinchidan, imkoniyat ehtimolli, ya’ni uning voqelikka aylanishi yoki aylanmasligi
ehtimollik xarakteriga ega. Virtual
ob’ekt real holda mavjud va u hamisha aktualdir; ikkin
chidan,
virtual reallik doimo qandaydir ilk (konstant) reallikdan yaratiladi hamda virtual reallik keyingi
darajadagi boshqa virtual reallikni keltirib chiqarishi mumkin va bu jarayon cheksizdir. Imko
niyatning
voqe
likka aylanishi esa yangi narsa yoki hodisaning vujudga keli
shini anglatadi; uchinchidan,
imkoniyat voqelikka aylanishi bilan ma’lum shaklga ega bo‘ladi. Virtuallik esa mavjud bo‘lish
holatini bildiradi” [4]
u muallif virtuallikni yangi
falsafiy kategoriyaga aylan
ganligini ta’kidlaydi. Virtuallik va
imkoniyatni ay
nan
lash
rishga e’tiroz bildirgan boshqa tadqiqotchilar ham bor. Xususan, E.A.Bebn
va
virtuallikni imkoniyatga hech qanday aloqadorligi yo‘qligi haqidagi fikrni keltiradi
. Uning
fikri
cha,
imkoniyat
voqelik mantig‘ida ko‘p imkoniyatlar bitta voqe
likka aylansa, virtuallikni aktuallashishi
mantig‘i butunlay boshqacha yo‘nalish va mazmunga ega: yakka, singulyar virtuallik ko‘p chiziqlar
tomon tarmoqlashib ketadi, ya’ni bund
ay virtu
allik imkoniyat xislatiga ega emas. S
unday bo‘lgan
taqdirda savol tug‘iladi: virtuallikni
o‘zi nima? E.A.Beb
va bergan ta’rifga ko‘ra, virtuallik
ideallikning (ma’naviylik
ning mav
judlik usulidir. Bu ta’rifda muallif virtuallikni ide
allik
sub
ektivlik) bilan aynanlashtirib, uning ontologik mazmuni va mavqe’ini inkor qiladi. [5]
N.S
ermuxamedova ham virtuallikni sub
ektiv reallik ma’nosida talqin qiladi. [6]
E.A.Bebnovaning virtuallik va imkoniyat nisbati masala
si xususida aytgan fikrlariga
e’tiroz
bildirish mumkin. Birin
chidan, ko‘p imkoniyatlar yig‘ilib bitta voqelikka ayla
nish holati har doim
bo‘lavermaydi.
Imkoniyatni voqelikka aylanishida yana asos, sharoit, turt
ki kabi tomonlarni
bo‘lishi
ham
zarur. Bundan tashqari
ko‘p imkoniyat
lardan faqat bittasi voqelikka aylanishi mumkin. Shuni ko‘zda
tib, M.A.Mojeyko voqelikning evolyu
sion po
siali haqida gapi
rar ekan, alternativ
imkoniyatlarning faqat biro
tasi voqe
ka aylanishini, ularning ba’zi bir
lari umuman amalga oshmas
ligini va hech qachon voqe
likka aylanmaydigan imkonsizlik katego
yasini bildirishi mumkinligini
ta’kidlaydi.
[7]
Ikkinchidan, voqelikka aylanmagan imkoniyat ko‘pincha po
ten
sial reallik, imkoniyatdagi
reallik, deb atalgan.
rta asr fani, yangi zamon
falsafasi va fanida ham virtuallik poten
siallik [8],
voqelikda mavjud bo‘lgan imkoniy reallik sifatida talqin qilingan. Hozirgi zamon ingliz tilida virtual
reality atamasi imkoniy reallik ma’nosini bildiradi. [9]
Ayni paytda, virtuallik tushunchasini im
koniyat katego
riyasi
dan ajratishga qaratilgan boshqa
shakldagi yondashuv ham mavjud. Bunda virtuallik mohiyatini «axborot» tushunchasi orqali ochib
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
berishga harakat qilinadi. Mazkur yondashuv mual
lifi E.V.Gryaznova
ning fikricha, hozirgi zamon
falsafa v
a fanda mustaqil ma’noga ega bo‘lmagan bir qator tushunchalar “virtuallik” tushunchasiga
turdosh atamalar sifatida qo‘lla
nil
moqda. Bular
“imkoniyat”, “imkon olamlar”, “potensiya”, “ener
giya”, “ideallik”, “ideal reallik”, “sub
tivlik”, “sub
ektiv
reallik” bo‘lib, ular virtuallik tushunchasi
ma’no
maz
niga noaniqlik kiritadilar, xolos. Virtu
allik muammosida noaniq va nomua
yan
ko‘ringan kamchilikni bartaraf qilish maq
dida E.V.Gryaznova virtual reallik mohiyatini axborot tu
shun
chasi orqali
talqin qilishga harakat qiladi. Tadqiqotchi bergan ta’rifga ko‘ra, virtuallik
bu
kodlashtirilgan axbo
rot
ning mavjud
bo‘lish
usulidir. [10]
Har qanday axborotning mavjud bo‘lishi, harakat qilishi uchun tashqi ta’sirni axborotga
aylantiradigan, uni ho
sil qi
digan (kodlashtiradigan) manba, axborotni qabul qiluvchi va uzatuvchi
tuzilma bo‘lishi zarur. Uzatuvchi va iste’molchi o‘rta
sida aloqa kana
li bo‘lib, faqat axborot tizimlari
bunday struk
turaga ega. Axborot tuzilmalari asosan o‘z
o‘zini tashkil
lash
tiradigan tizimlarda
jonzot,
inson va jamiyatda mavjud bo‘lib, ularda axborot turli funksiyalarni bajarishda ishti
rok etadi. [11]
Axborot tizimini o‘zida virtuallik holati turli shakl
larda namoyon bo‘ladi. Bunday tizimda hosil
bo‘lgan belgilar (
masalan, “olma” so‘zidan iborat bo‘lgan xabarda) yoki signallar tartibida
axborotning ma’nosi kodlashtirilgan bo‘lib, shu ma’no virtuallik holatini bildiradi. Iste’molchi bu
virtual holatni real in’ikos
ga, freymga yoki algoritmga aylantiradi. Signal va ma
’nolarni kodlashtirish,
virtualistika fani tili bilan aytganda, konstant reallikni virtuallikka, va aksincha, virtuallikni konstant
real
likka aylantirish mexanizmini tashkil qiladi. [12]
Tabiiy va ijtimoiy
gumanitar fanlarda
virtuallik muammosi
Ko‘pchilik tadqiqotchilar imkoniyatni virtual reallik
ning bir ko‘rinishi, holati degan fikrni
qo‘llab
quvvatlaydi
lar.
oklassik falsafa va fanda virtuallik imkoniyat ma’no
sida talqin qilingan.
irtuallik muammosi ustida izlanish “virtus”, “poten
siya
“imkoniyat” tushunchalari
ga doir
refleksiyani amalga oshi
rish, an’ana bo‘lib qolgan g‘oyaviy vorislikni davom etti
rish shaklida sodir
bo‘ldi. Virtualistika paradigmasini
asosi bo‘lgan virtual
lik nazariyasini ishlab chiqqan A.N.Nosov
fanga kiritgan
nstant reallik” tushunchasini analogi bo‘l
gan “voqelik” kategoriyasi aktual
lashgan
imkoniyat ma’nosida qo‘l
lanilgan. To‘g‘ri, bu
erda «voqelik» kategoriyasi “konstant reallik”
tushunchasiga nisbatan kengroq maz
mun
ga ega ekan
gini e’tiborga olishim
iz lozim. Bu fikrni kon
kret
lashtirish uchun o‘z vaqtida Nikolay Kuzanskiy virtuallikka misol qilib olgan daraxt obraziga
muroja
t qilamiz.
Gullagan daraxt voqelik sifatida, birinchidan, o‘zida vir
tual holatni (daraxtning irsiy DNKsi)
saqlaydi, ikkinchi
dan, mavjud
ligi bois, konstant reallikni tashkil qiladi.
Daraxt
ning DNKsida esa
uning turi va xususiyalariga oid gene
tik axborot kodlash
tirilgan. Undagi genetik axborot bo‘la
jak
meva yoki keyingi avlodga qarashli daraxtning virtual, poten
sial holatid
ir. Ayni paytda bu holat daraxt
voqeligi
ning real mavjudlik tomonini bildiradi.
Noklassik fanlarda virtuallik fenomenini o‘rganishdan olin
gan natijalar noklassik falsafada
«imkoniyat» kategoriya
si asosida tahlil qilingan va umumlashtirilgan.
Noklassik f
alsafa va fan paradigmalari, ularga oid qa
rash
lar, g‘oyalar va yondashuvlar hukm
surgan paytda, «virtual
lik» atamasini
o‘zi ko‘pchilik lug‘atlarda lot. virtualis atamasiga havola
qilinib «imko
niyat» atamasi sifatida izohlan
gan
[13]
Shu
bois
imkon
iyat tushunchasi (kategoriyasi) xususi
da bildirilgan fikrlarni virtualistika
fanining oldpara
dig
mal bos
chida virtuallik muammosiga doir rivojlanti
ril
gan g‘oyalar va tasavvurlar
deb baholash mumkin. Bunda vir
allik imkoniyat ma’no
sida narsa va
hodisalarning potensial
mavjudligi, har qan
day harakat va taraqqiyotga bo‘lgan moyil
lik (tendensiya), to‘plangan kuch,
qobiliyat ma’nolarida talqin qi
linadi.
Tadqiqotchilar imkoniyatlar tasnifi, turlari va ular
ning o‘za
ro munosabati masalalari usti
da ham
izlanishlar olib borishgan.
Xususan, real, mavhum, zaruriy, nomotetik (qonu
niy), situatsion (vaziyatli)
alternativ imkoniyatlar farqlan
gan.
Imkoniyatni voqelikka aylanishini
miqdoriy tomoni, me’yori matematikadan olingan
ehtimollik tushunchasi o
rqali belgilangan. [14]
Klassik fizikada ehtimol
lik biro
bir masalaning shart
lari yetarli aniq bo‘lmagan va noaniq
46
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
yo‘qligini emas, balki, tashqi mavjud shart
sharoitlarda, ob’
tiv potensial imkoniyatlar (ya’ni, virtual
holatlar
M.N.) mav
judligini ifodlaydi. Bu o‘rinda aytish kerakki, noklassik
fizikaning klassik
fizikadan farqi shundaki, agar klassik fizikada ehtimollik tushunchasi ikkinchi darajali deb qaral
gan
bo‘lsa, noklassik fizikada esa ehtimollik asosiy tushuncha sifatida qaraladi. [15]
Ayni paytda, noklassik fizikada “virtual”, “virtual
lik” atamalariga murojaat qilishga undagan
epistemologik vaziyat vujud
ga keldi. Bu atamalardan foydalanish fizika fanining elementar
zarrachalarni o‘rganish yo‘nalishida sodir bo‘ldi. AQSH fiziklari M.Gell
Mann va P.E. Rozenbaum
yilda chop etilga
n “Elementar zarrachalar” deb nomlangan maqolala
rida “virtual jarayon”,
“virtual almashinuv”, “virtual foton” atamalarini ishlatishdi. Ularning ta’kidlashlaricha, o‘ta qisqa vaqt
oralig‘ida yashaydigan, kuzatib bo‘lmaydigan oraliq holatda bo‘lgan zarracha
larni virtual zarrachalar,
deb belgilashga to‘g‘ri keldi. [16]
Keyinchalik, 1974
yilda virtual zarrachalar mohiyati, mas
sa va energiyani o‘zaro almashinuv
jarayonlarda bevosita qat
nashishlarini, buning sababi va oqibatlarini boshqa AQSH olimlari


G.V. Kendall va V.K.Panovskiylar batafsil tahlil qilib berishdi. [17]
Fizika fanidan falsafaga «virtual zarrachalar» tushun
cha
si 1983
yilda o‘tdi. Shu yili
G.M.Elfimov chop etgan «Voz
niknovenie novogo» monografiyasida virtual zarrachalar haqida
’lumot kelti
ladi [18]
Lekin bu bilim (fakt izohi) ham oldparadigmal tasavvur darajasida qoldi.
Umuman olgan
da, noklassik falsafa va fanda virtuallikni
namoyon bo‘lish shakli
imkoniyat, uning
mohiyati, turlari, borliq va bilim
dagi rolini o‘rganis
h va hatto, virtual jarayonlar, holatlar va
zarrachalar haqidagi bilimni ishlab chiqilishi virtualistik nazariyani yaratilishiga olib kelmadi, ya’ni
olib borilgan tad
qiqotlar oldparadigmal izlanish sohasi bo‘lib qolaveradi.
Psixologiya fani boshqa fanlarg
a nisbatan ko‘proq virtual holat va tuzilmalar bilan ish ko‘radi.
Ong, bilish, ruhiyat va ruhiy jarayonlar
bularning hammasi virtual olamning bir ko‘rinishidir.
Bu
mning tarkibiy qismlari noklassik psixologiyada boshqa atamalar
obraz, tasavvur, ins
ayt, ideallik,
model atamalari bilan ifodalangan. Demak, psixologiyada virtualistik qarashlarni vujudga kelishi ta
iy holdir.
Virtuallik g‘oyasini gipotetik konsepsiya shaklida vu
jud
ga kelishi XX asrning boshlarida
Germaniyada sodir bo‘ldi. S
u vaqtda
ijod etgan Myunster universiteti (keyinchalik Myun
xen univer
siteti) professori Erix Bexer (1882
1929) faylasuf va ruhshunos olim bo‘lib, ontologiya, bilish
nazariyasi va psixologiya masalalari bilan shug‘ullangan.
Erix Bexerning falsafiy qarashlari “Ani
q tabiiy fan
larning falsafiy asoslari” asarida bayon
etilgan. Bu asarda olim Maxning sub
ektiv
idealistik ta’limotini tanqid qiladi, o‘zining gnoseologik
qarashlarini tanqidiy realizm deb atab, “materiya mohiyatini” bilish mumkinligini inkor qi
ladi, na
rsa
va hodisa
larning fenomenologik xossalarini bi
lish va o‘rganish imkoniyati mavjudligini e’tirof etadi.
E.Bexer psixovitalizm yo‘nalishi namoyandasi sifatida psixo
fiziologik muammolar bilan ham
shug‘ullangan. Bu borada olim o‘z davri uchun original x
susiyat
ga ega bo‘lgan virtualistik gipotezani
ishlab chiqadi [19]
Uning gipotezasiga ko‘ra, inson organizmi o‘ziga xos virtual shakl bo‘lib, bu shakl
o‘zaro mutanosib bo‘lgan birlamchi darajadagi virtual tuzilmalardan tashkil topgan. Virtu
al tuzilmalar
ntelexiya (vitalistik tal
qinda
ma’no bilan sug‘orilgan kuch) boshqaruvida bir butun
likni hosil
qilishadi, butunlikdagi barcha qismlar esa doimo o‘zaro ta’sirda bo‘ladi.
E. Bexer ishlab chiqqan ta’limotda yana bir g‘oya olg‘a suri
ladi. Unga ko‘ra, bosh
miya yangi
virtual tuzilmalarni vujudga keltira
digan organdir. Agarda ta’sirlanish sodir bo‘lsa, bu orga
nizmdagi
virtual tizim muvozanatini buzilishiga olib ke
ladi. O‘z navbatida
organizmda yuz beradigan
muvozanatni
lishi va tiklanishi ikkilam
chi darajadagi virtual tuzil
mani vujudga keltiradi. S
day ekan, ruhiyatni tayanchi tana emas, balki virtual jarayonlar majmuasidir.
Bexer tana, undagi turli funksiya va jarayonlar realli
gini inkor qilmaydi, faqat organizmdagi
barcha psixofizio
gik
jara
yonlar birligi va muvozanati xayoliy virtuslar faolligi bilan belgi
lanishini
ta’kidlaydi. Uning
fikri
cha, jon (ruh) va tana garmoniyasi entelexiya faolligi hamda birlamchi va
ikkilamchi darajadagi vir
tual tuzilmalar o‘rtasidagi aloqadorliklar bilan
ta’milanadi.
Shuni ta’kidlash joizki, virtuallik g‘oyasi evolyu
47
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
tarzda o‘rganish uchun zarur bo‘lgan falsafiy, il
miy
nazariy va texnologik asoslar vujudga keldi. Bu
o‘rinda kiberne
tika va umumiy tizim nazariyasining falsafiy masala
lari bilan shug‘ullanish, tabiiy va
sun’iy aqllar mohiyati va o‘zaro nisbati, axborot
larni modellashtirish muammolarini tah
lil qilish bir
qator ijobiy natijalarni berdi.
Adabiyotlar
Луи де Бройль. Революция в физике. Пер.с франс. М.,1963: Гейзенберг В. Физика и
философия. Пер. С немецкого.М., 1989.
С.18
Орлов А.М. Правое и левое
как тоисы виртуальности// Виртуальные реальности.
М.,1998.
С.186
Turaev B.O. Borli
q:Mohiyati, shakillari,xususiyati. Risola.
T.;O‘ZRFA I. Mo‘minov
nomidagi ilmiy tekshirish instituti.
Mumammadiev H.H “Virtuallik” tushunchasining
falsafiy
tarixiy tahlili // Ilm
fan va
ta’lim
istiqlol poydevori. Respublika ilmiy
nazariy seminar materiallari. 28 noyabr,
2013 y.
Samarqand
Toshkent, 2013.
Бебнова Е.А. Онтологический статус виртуальной реальности? // Седьмая
дальнев
осточная конференциях молодых учёных. Сборник материалов. Владивосток, 2002.
Shermuxamedova
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
UDK:1.101.8
BADIIY
49
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
Badiiy
50
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
insonning olamni anglashdagi badiiy tasavvuri asosiy vazifani bajaradi. Tasavvurlarda jonli
mushohada bilan birga mavh
um, mantiqiy tafakkur ham chirmashib ketadi. Tasavvurlar jonli
mushohada tarzida narsalar va hodisalar aksi, mavhum tafakkur tarzida esa umumlashtirish usuli
orqali namoyon bo‘ladi. Tasavvurlar hissiyotli va mavhum hodisalar oralig‘idan o‘rin oladi, ularda
nafaqat voqelik, balki unga bo‘lgan munosabat ham aks etadi.
Inson nimani
tanlaydi
, nimani ilgari
suradi
bularning barchasi tasavvurlarda namoyon bo‘ladi. Shunday qilib,
badiiy tasavvur san’at
asarlarida
badiiy qiyofa yaratishga yordam beradi. Shuni ayt
ish joizki,
ijod
korning badiiy qiyofalar
yaratish qobiliyati uning tasavvurlar hosil qilish qobiliyatidan kelib chiqadi.
Badiiy tasavvurda rejalangan qiyofalar ijodkorning estetik orzusiga, uning go‘zallik va
mukammallik haqidagi o‘y
fikrlariga mutanosib bo‘ladi. Badiiy ijod jarayonida tasavvur kelajakni
orzu
umidlar orqali oldindan ko‘rishi kuzatiladi. Badiiy tasavvur tarki
bida insonning orzu
umidlari,
intilishlari va ehtiyojlari mavjud bo‘ladi. Shu bois tasavvur ijod uchun rag‘batlantiruvchi,
birlashtiruvchi, tashkillashtiruvchi omil sifatida xizmat qiladi.
San’atda voqelik badiiy to‘qimasiz, to‘qima esa voqeiy hodisalarsi
z aks etmaydi. Voqelik
xayol
tasavvur hosil qilib, bu xayol
tasavvurlarga
ayotiylik baxsh etadi. Puxta o‘ylangan, oylab,
yillab ongda shakllangan tasavvurlar mahsulining ma
zmun
dorligini kuchaytiradi. Badiiy ijodkor
tasavvur yordamida ongidagi hayot taf
silotlarini, qahramon xulq
atvorini, uning tashqi ko‘rinishini va
boshqa xususiyatlarini qayta tiklab olishi mumkin.
Ijodkor obraz hayoti bilan bog‘liq muhim bir jihatni qayta yaratish uchun ham hayotining
barcha tafsilotlarini to‘la tasavvur qilishi dark
or. Masalan, yozuvchi o‘z qahramonini mehnat
jarayonida ifodalash uchun uning kundalik turmushdagi, oilaviy va shaxsiy hayotdagi xulq
atvorini
tasavvur qila olishi yoki aksincha, qahramonning shaxsiy hayotini ishonarli tasvirlash uchun ijodkor
uning mehnat
jarayonidagi xulq
atvorini to‘la tasavvur etishi lozim bo‘ladi.
Fantaziya va tasavvurning o‘ziga xos xususiyatlari shundaki, birinchidan, tasavvur bor narsani,
bor bo‘lishi mumkin bo‘lgan narsani, bilgan ma’lumotlarimizni yaratadi, ikkinchidan, fantaziya
yo‘q
narsani, voqelikda uchramaydigan narsalarni,
ech qachon bo‘lmagan va bo‘lmaydigan narsalarni
yaratadi. Ammo, shunday fantaziyalar ham mavjudki, ular real voqelikka aylangan
Masalan
alq
fantaziyalaridan biri uchar gilamlarning yaratilganligi, odaml
ar keyingi davrlarda uchish
moslamalarida ko‘kka parvoz qilish, fazoga ko‘tarilish mumkinligini bilishmagan.
Tasavvur va fantaziya badiiy
estetik ijodning samaradorligini oshiruvchi murakkab o‘z
o‘zini
tashkillashtiruvchi sinergetik omillar sifatida nochi
ziqlilikni yuzaga keltiradi. Tasavvurda yaratmoqchi
bo‘layotgan manzara yoki obraz to‘g‘risida axborotni yig‘ish, mohiyatini anglash dastlabki holatda
kuchli tartibsizliklarga uchraydi.
I.Prigojin fikriga ko`ra, tartibsizlik va xaosdan o`z
o`zini tashkil e
tish
jarayoni natijasida spontan ko`rinishdagi birlashmalar hosil bo`ladi
[7.432]
Inson ongida sodir
bo`ladigan nochiziqli, fluktua
sion, tasodifiy bu jarayonlar nafaqat destruktiv, balki konsruktiv,
yaratuvchi vazifa
ni ham bajarishi mumkin.
Bu jarayon
da insonning
ayotiy tajribasi, dunyoqarashi,
ijtimoiy muhit, ijodiy erkinligi eng muhim rolni o‘ynaydi. Tabiat va jamiyatda ma’lum bo‘lgan,
ijodkor uni ko‘rib, anglash va reja orqali yaratayotgan badiiy asarning yaratilishi tartibli
olatda
bo‘ladi.
lum voqelik, ko‘rmagan, avval anglanmagan,
is etmagan obraz yoki manzarani
yaratilishi to‘satdan, kutilmagan tarzda paydo bo‘lishi tartibsizlik holatini keltirib chiqaradi.
Badiiy
estetik ijodda bunday nochiziqli holatlarning mavjudligi badiiy asarlarnin
g turli
tumanligi, takrorlanmasligini namoyon etadi. Shaxs badiiy
estetik ijodi turli omillar ya’ni inson ongi,
tafakkuri va tashqi muhit ta’siri ostida shakllanib, unda tasavvur, fantaziya
, his
tuyg`u
kabi
inson ongi
bilan bog‘liq boshqa xususiyatlarning
o‘rni kattadir. Ijod, badiiy ijod, badiiy
estetik ijod o‘z navbatida
san’atning murakkab o‘z
o‘zini tashkillashtiruvchi omillaridan hisoblanadi.
Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib shuni ta’kidlash mumkinki, bugungi kunda san’at insonni
insoniylashtiruvc
hi, har bir odamning o‘z iste’dod va salohiyatlarini r
yobga chiqarish va ularda
tashabbuskorlik, g‘ayrat, ijodkorlik tuyg‘ularini zavqiy haqiqat bilan bog‘lashda bemisl tarbiyaviy
51
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
xizmat qiladi. Shuning uchun san’at, ijod bilan shug‘ullanish uchun mamlakatimizda keng
imkoniyatlar yaratilgan,
ikkinchidan,
san’atning asosiy mazmunini badiiy
estetik ijod belgilaydi
San’at asarlari o‘zida badiiyli
k, go‘zallik, estetik tarbiyaviylik ma’nolarini mujassam etishi lozim,
uchinchidan,
falsafiy bilimlar negizida ijod jarayonining gnoseologik, ontologik, aksiologik va
sinergetik ta’riflari bilan tanishish orqali ijodning ko‘pqirrali jarayon ekanligini ko‘r
ishimiz mumkin,
to‘rtinchidan
badiiy
Mazkur maqolada globalashuv sharoitida O’zbekiston davlat ekologik siyosatining asosiy
jihatlari va tushunchalari, shuningdek, mustahkam rivojlanish yagona siyosatini
ng o’zgarish
tendensiyasi hamda tartibga solishning chora
tadbirlari tahlil qilingan.
Tayanch so’zlar:
atrof muhitni muhofazalash, davlatning ekologik siyosati, jamiyat, ekologik
konunchilik, davlatning ekologik chora
tadbirlari.
Международная
экологическая политика и роль Узбекистана
В статье анализируются особенности формирования государственной экологической
политики
Узбекистана
в условиях глобализации, а также стратегия регулирования и
тенденции изменения единой политики устойч
ивого
развития, подходы к ее пониманию.
Ключевые слова:
охрана окружающей среды, государственная экологическая политика,
общество, экологическое законодательство, экологическая стратегия государства.
international environmental policy
and the role of
Uzbekistan
The article analyzes the peculiarities of formation of state ecological policy of Uzbekistan in the
context of globalization, as well as the strategy of management and trends
in unified policies for
sustainable development, approaches to its und
erstanding.
Keywords:
environmental protection, state environmental politics, society, environmental
legislation, environmental strategy of the state.
Hozirgi davrda dunyo miqyosida globallashuv jarayoni tez sur’atlar bilan jadallashib
borayotgan
sharoitda
insoniyat uchun ekologik xavfsiz makonda yashash masalasi tobora dolzarb
muammoga aylanmoqda. Ona sayyora muhitini keskinlashtirayotgan ekologik xavf
hatto yadro
talafotidan ham dahshatliroq tarzda namoyon b
lib bormoqda va yer yuzidagi barcha
xalqlarni bu
haqda chuqurroq
52
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
nazaridan asrimizning boshlanishini ikki muhim tendensiya bilan baholash
rinli b
ladi. Bulardan
birinchisi, hozirgi siviliza
siyaning global ekologik m
uammolar iqlim
zgarishi, ozon qatlamining
buzilishi, toza ichimlik suvi tanqisligi, bioxilma
xillikning qisqarishi, ortiqcha chiqindilarning hosil
lishi, ularni utilizatsiyalash muammosi va boshqalarga duch kelishi b
lsa, ikkinchisi, dunyodagi
qator
mamlakatlarning ijtimoiy
iqtisodiy ehtiyojlarini
jadal sur’atlarda rivojlanib borishi bilan
xarakterlanmoqda.
Ekologik siyosatning vaziyatga qarab “tahrir” qilinishi, ya’ni obyektiv shart
sharoitlar va
subyektiv omillar ta’sirida
zgarayotgan tashkiliy
strukturalari, harakat dasturlari, mafkuraviy
postulatlari, metodologik yond
shuvlarini vaziyatga operativ moslashtirib, moderniza
siyalashtirishni
kun tartibiga q
ymoqda.
Shu
rinda ta’kidlash kerakki, xalqaro ekologik siyosiy munosabatlar inttegra
siy
asi
pqirrali b
lib, bu jarayonni boshqarishga kompleks
sistemali yond
shishni talab qiladi, ya’ni:
birinchidan, xalqaro ekologik siyosiy munosabatlarni tartibga solish milliy, mintaqaviy va global
ekologik makondagi tabiiy atrof muhitni muhofaza qilish
dagi ijtimoiy
huquqiy tadbirlari
samaradorligini oshirish maqsadida shakllanishi; ikkinchidan, ekologik munosabatlarning siyosiy
institutlari integra
siyasi har bir davlatning dunyo ekologik munosabatlari sistemasiga organik
unlashish mexanizmlari funk
siyasini ijtimoiy
siyosiy jihatdan tartibga solishi; uchinchidan,
ekologik siyosatning lokal, regional va global miqyoslardagi transforma
siyasi, ularning kundalik
ehtiyojlaridan kelib chiqishi va istiqboldagi manfaatlariga mos kelishi; t
rtinchidan, mill
iy ekologik
siyosatning tashqi omillar ta’siridagi strukturalarini doimiy moderniza
siyalashtirish va global
siyosatga integra
siyalashish imkoniyatlarini e’tiborga olish dolzarb masalalardan hisoblanadi.
Mutaxassislarning ma’lumotlariga k
ra, bugungi
kunda sayyoramizda turli xil yoqil
ilarni yoqish
sababli yiliga 10,1 milliard tonna kislorod sarf b
lmoqda, qishloq x
jaligiga yaroqli yerlarning 70
foizi, chuchuk suvlarning 20 foizi
zlashtirilmoqda,
rmonlar yildan
yilga kamaymoqda, ch
zonalarin
ing maydoni oshayotgani sababli havo harorati yildan
yilga k
tarilmoqda. Shuningdek,
oxirgi 50 yilda yer yuzi aholisi deyarli uch marotaba
sgani, texnikaning, sanoat korxonalarining
rivojlanishi natijasida transport vositalarining soni 900 milliondan or
tgani, hosil qilingan elektr
energiyasining 80 foizi an’anaviy uglevodorod xomash
yosi asosida ishlab chiqarilayotgani atrof
muhitga jiddiy zarar yetkazmoqda. Shuningdek, bugungi
zgarib borayotgan ekologik muvozanat
tufayli hayvonot va
simlik turlarini
ng y
qolib borayotgani, havo haroratining k
tarilib, suv
Afrika qit’asining Chad, Mali, Nigeriya kabi mamlakatlarida har 10 yilda yo
ingarchilik 10% ga
kam
ayib ketmoqda.
yillarda Yer yuzidagi
rtacha harorat selsiy shkalasi b
yicha 1,5
gradusga k
tarilishi prognoz qilinmoqda. Ushbu muammoning qanchalik katta ekanini bilish uchun
uning s
i muz davridan to bugungi kungacha (4000 yil davomida)
o‘g‘
i 0,5 gradusga
tarilganini bilish kifoya[1].
yilda yuz bergan energetika inqirozining oqibatlari hozirgacha sezilmoqda. Jahon va
milliy tabiiy zaxiralarning kamayib borishi, atrof
muhitning ifloslanishi, neft
gaz qazib chiqarishning
glo
ballashuvi, sanoati rivojlangan davlatlar uglevodorod xomashyo bilan ta’minlanganligining
pasayishi, neft va gaz narxlarining
sib borishi oqibatida t
lash qobilyatiga ega yirik
iste’molchilarning paydo b
lishi energetik muammolarning kelib chiqishiga
olib kelmoqda
[2].
Shuning bilan bir qatorda
“Dunyoning rivojlangan Yettiligi hamda
arbiy Yevropaning rivojlangan
24 mamlakatida dunyo aholisining 23 foizi yashaydi. Ammo shu aholi jahonda ishlab chiqarilayotgan
energiyaning 75 foizini, yoqil
ini
foizini,
rmon mahsulotlarining 95 foizini iste’mol qiladi.
Eng qizi
bu ashyolarning asosiy qismi uchinchi dunyo davlatlaridan olinadi”
[3]. Bularning oqibati
laroq, dunyoda ekologik muhitning yomonlashuvi bilan bo
liq turli xil kasalliklar ham kel
ib
chiqmoqda.
Ayni paytda, ekologik inqiroz
jamiyat, tabiat va insoniyat inqirozidir. Shunday ekan, inson
jamiyat va tabiat bilan hamnafas b
lishi, tabiatdan oqilona foydalana olishi maqsadga muvofiq.
zbekiston
Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom A
aniyevich
ta’kidlaganidek,
...bu k
hna dunyo, biz
yashayotgan hayot yagona, yaxlit bir voqyelikdir. Shunday ekan, moddiy ehtiyojlarni insonning ruhiy
olamiga qarama
qarshi q
yish, ularning birini ustun deb bilgan holda, tiriklikning asosiy maqsadi
sifatida
qabul qilish qandaydir biryoqlama qarash ifodasi, deb aytsak xato b
lmaydi
[4].
Shu
nuqtayi
nazardan qaraganda, bugungi kunda
zbekiston Respublikasi xalqaro huquqning
laqonli subyekti sifatida atrof
muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini himoyalash, tabiiy
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan izchil ekologik
siyosat yuritmoqda. Buning natijasida keyingi yillarda atmosfe
raga ifloslantiruvchi moddalarning
chiqarilishi 1,9 barobarga, ifloslangan oqava suvlarning tashlanishi qariyb 2 barobarga kamaydi.
simliklarni biologik himoya qilish usuliga
tish hisobiga pestitsidlardan foydalanish keyingi 10
yilda 5 barobarga qisqar
di. Milliy ekologik muammolarni hal etishga xalqaro tashkilotlarni jalb etish
lga q
yildi. Shuningdek, mamlakatimizda s
nggi 20 yilda atrof
muhitni muhofaza qilishga oid
qariyb 30 ga yaqin qonun va 350 dan ortiq me’yoriy
huquqiy hujjatlar qabul qilind
i, tabiiy
resurslardan oqilona foydalanishni ta’minlaydigan hamda fuqarolarning maqbul atrof
muhitga b
lgan
huquqlarini kafolatlaydigan k
plab xalqaro konvensiyalar ratifikatsiya qilindi, sh
art
noma va bitimlar
imzolandi.
Bugungi kunda
zbekistonda amalga oshirilayotgan davlat ekologik siyosatining
ustivorlashuvi sharoitida “Barchamiz bir oddiy haqiqatni qat’iy va aniq anglab olishimiz kerak
bundan buyon
zbekiston Ekologik harakati yangi sifat bosqichiga k
tariladi, yuksak deputatlik
minbaridan turib atrof
muhitni muhofaza qilish masalalarini
rtaga q
yish va nazorat qilish, insonni
va mamlakat aholisini ekologiyaning xavfli hamda tajovuzkor
zgarishlaridan himoya qilish uchun
ulkan imkoniyatlarni q
lga kiritadi”
[5].
zbekiston
Respublikasi jahon hamjamiyati bilan teng
huquqli hamkorlikka asoslangan inson huquq va erkinliklarini ta’minlash, ijtimoiy va ekologik
naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish, demokratik huquqiy davlat va erkin fuqarolik
jamiyatini barpo etish
lidan bormoqda. “Asrlar tutash kelgan pallada butun insoniyat,
mamlakatimiz aholisi,
deb yozadi
zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom
Abdu
aniyevich Karimov
juda katta ekologik xavfga duch kelib qoldi. Buni sezmaslik, q
qovushtirib
tirish
zini
limga mahkum etish bilan barobardir”
[6]. Shu sababli jahon
hamjamiyati 1972
yildan boshlab 5
iyunni Jahon atrof
muhitni muhofaza qilish kuni deb e’lon qilib,
mana 44 yildan buyon mavjud ekologik muammolarni hal etish borasida amalga
oshirilgan ishlar
yakunini baholab, kelgusi qadamlarni belgilab kelmoqda.
Uchinchi ming yillikning boshlanishi muhim
ikkita tamoyil (tendensiya) bilan xarakterlanadi. Birinchidan, hozirgi siviliza
siya global ekologik
muammolar (iqlim
zgarishi, ozon qatlamining yemirilishi, ichimlik suvining ifloslanishi va
yetishmasligi,
rmon va tuproqning inqirozi, bioxilma
xillikning qisqarishi, ortiqcha hajmdagi
chiqindilarning hosil b
lishi hamda ularni zararsizlantirish muammolari va boshqalar)
bilan t
qnash
keldi. Ikkinchidan, dunyo jadal sur’atlarda
zgarib bormoqda. Shuning uchun kechagi mezonlar bilan
ertangi istiqbolni belgilash u yoqda tursin, hatto bugungi hodisalarni ham baholab b
lmaydi. Bu kabi
muammolar
zbekiston uchun ham xosdir
. Yurtimiz mustaqillikka erishgach, sobiq totalitar
tuzumdan tabiiy resurslarni beqaror boshqarish, shuningdek kommunal, sanoat manbalari va yerlarni
orishda foydalanilgan suvlar hisobiga zararlanish kabi murakkab ekologik muammolarni meros
qilib oldi.
Bu mamlakat tabiiy resurslari va atrof
muhitni boshqarish sohasida sezilarli darajada
pgina muammolarning kelib chiqishiga sabab b
layotgan qishloq x
Bizga ma’lumki, tabiatni muhofaza etish turli xil vosita va usullar yordamida amalga
oshiriladi. Shulardan eng muhimi
tabiatni huquqiy muhofaza etishdir. Demak, tabiatni muhofaza
qilishda qonun ustuvorligi alohida
ahamiyatga ega b
lib, u yuridik va jismoniy shaxslarga tabiatdan
oqilona foydalanish hamda uni muhofaza etish tartib
qoidalarini belgilab beradi. Olib borilgan
tadqiqot natijalari shuni k
rsatadiki, rivojlanayotgan mamlakatlarning aksariyatida ba’zi x
alik
sohalari rivojlanishining ekstensiv xarakterda b
lishi, tabiiy resurs
lardan oqilona foydalanmaslik
tabiiy muvozanatning izdan chiqishiga, ijtimoiy muammolarning yanada chuqurlashuviga olib
kelmoqda. Shunday hududlar qatoriga
rta Osiyo mamlakatlari
ni ham kiritish mumkin. Ayniqsa,
mintaqaning Orolb
yi qismida hamda to
kon, metallurgiya, kimyo sanoati taraqqiy etgan
hududlarida ekologik sharoit murakkabligicha qolmoqda. Shuningdek, ekstraarid ch
l sharoiti aholi
turmushiga ma’lum darajada qiyinchi
lik tu
dirishi bilan birga, bu yerdagi tabiiy muhit komponent
lari
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
inson ta’sirida kuchli tanazzulga uchramoqda. Orol dengizi atrofidagi radiusi 500 kilometr masofaga
zilgan hududlar jahon hamjamiyati tomonidan
ekologik fojia hududi
deb e’tirof etil
gan. Bizga
ma’lumki, bir paytlar Orol dengizi kattaligi jihatidan dunyoda t
rtinchi
rinda turar edi. Bugun esa
uning hajmi qariyb 13 barobarga, maydoni 4,2 barobardan ziyodroqqa qisqardi. Suv sathi esa 29
qoldi. Endilikda dengiz qir
oqdan tobora chekinib, ekologik vaziyat yanada keskinlashmoqda. Bu
yerdan k
tarilayotgan b
ronlar oqimi yuzlab kilometr
larga million
million tonna qum va tuzni
zi
bila
n olib ketib, atrof
Birinchi Prezidenti Islom Abdu
aniyevich
: “Orol inqirozi
insoniyat tarixidagi eng yirik ekologik va
gumanitar falokatlardan biri”,
deb xavfli vaziyatning
haqqoniy bahosini bergan edi
[7].
Shuningdek, Tojikiston hukumatining Vaxsh daryosini baland t
o‘g‘
on bilan t
sib, Ro
GESi loyihasini amalga oshirishni boshlagani, Qir
izistonning Norin daryosi
zaniga Qambar ota
GES
ini qurishni amalga oshirayotgan
shni davlatlar, jumladan,
zbekiston xalqi va jahon
jamoatchiligini xavotirga solmoqda. Qolaversa,
Tojikiston alyuminiy kompaniyasi
davlat unitar
korxonasi (sobiq Tojikiston alyuminiy zavodi) tomonidan atmosferaga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi
oddalar, ayniqsa, ftorli vodorod Surxondaryo viloyatining qariyb 570 ming aholi yashaydigan
Sariosiyo, Uzun, Denov va Oltinsoy tumanlariga salbiy ta’sir k
rsatishda davom etmoqda. Zero,
hozirgi kunda suv resurslaridan, birin
chi galda, transchegaraviy xus
usiyatga ega daryo
oqimlaridan mazkur
mintaqadagi barcha mamla
kat va xalqlar manfaatlari y
o‘
lida foydalanish
da har tomonlama puxta
ylangan
yondashuv va
qarorlarni amalga oshirishni taqozo etuvchi
mintaqaning 6 davlatida yashayotgan 50
milliondan ortiq kishining hayotiy muhim manfaatlari
hisoblanadi. Aks holda bu Amudaryo va Sirdaryo
ning
quyi qismlarida suv ta’minotini yanada
qiyinlashtirishi, qurib borayotgan Orolning
ekologik halokatini
jadallasht
irib yuborishi
hamda Qozo
iston, Turkmaniston va
zbekiston
ning
n millionlab a
olisining
barqaror rivojlanishi va amalda umuman bu yerda yashashi
istiqbollarini shubha ostida qoldirishi mum
kin”
[8].
Bugungi kunda dunyoda kechayotgan globallashuv
jarayonlari natijasida paydo b
layotgan global,
mintaqaviy va milliy ekologik xavflardan davlatni, jamiyatni va shaxsni himoya qilishga y
naltirilgan
milliy strategiyani shakllantirish hamda bu xavflarning yechimini topish uchun atrof
muhit va aholi
salo
matligi muhofazasi b
yicha qonunchilikni yanada takomillashtirishga qaratilgan tizimli ishlar
Global ekologik muammolar bilan xalqaro siyosiy partiyalar, ijtimoiy tashkilotlar, guruhlar,
harakatlar («yashillar» yoki ekolorgistlar
) ham shu
ullanadilar. Ulardan eng mashhuri «Grinpis»
«Yashil Dunyo» ekologik tashkiloti bulib, ular faoliyatining asosiy y
nalishi
biosferaning radiaktiv
ifloslanish jarayonini
rganishdan iboratdir. Shunday tashkilotlardan yana biri b
lgan «Ekosan»
zbekistonda faoliyat k
rsatmoqda. Xalqaro tabiatni va tabiiy resurslarni muhofaza qilish
uyushmasi (XTMU), Y
NESKO tashabbusi bilan tashkil etilgan (Fonteblo, 1948) b
lib, u asosiy
ukumat tashkiloti, Jahon tabiatni muhofaza qilish hara
katining asoschisidir. Uning tashabbusi bilan
noyob va yuqolib borayotgan sut emizuvchilar, qushlar, sudralib yuruvchilar (reptiliya), amfibiya
turlari populyasiyalarining holati t
o‘g‘
risida qizil kitob yaratildi, hozir Yer sharining unikal va noyob
landsh
aftlari t
o‘g‘
risidagi ma’lumotlar t
plangan Yashil kitob tuzilmoqda. Umuman dunyoda tabiat
muhofazasi bilan shu
ullanuvchi 300 dan k
proq tashkilotlar bor.
zbekiston Respublikasi xalqaro huquqning t
laqonli subyekti sifatida atrof tabiiy muhitni
muh
ofaza qilish, aholi salomatligini himoyalash, tabiiy re
surs
lardan oqilona foydalanish va ekologik
xavfsizlikni ta’minlashga y
naltirilgan izchil va samarali siyosat olib bormoqda. Jumladan, bugungi
bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy
iqtisodiy isloho
tlarning chuqurlashuvi natijasida tabiatdan
oqilona foydalanish mexanizmlari ishlab chiqildi.
Shuningdek,
zbekiston Markaziy Osiyo
submintaqasida biosfera funksiyalarining saqlab turilishida hal qiluvchi rol
ynaydi. Ayniqsa, tabiiy
resurslar, intellekt
ual va iqtisodiy salohiyatimiz mintaqaviy ekologik muammolarni hal etishda muhim
ahamiyat kasb etadi.
zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada
Xavfsizlik
va
Hamkorlik
Tashkiloti
bilan atrof
muhit va barqaror rivojlanish b
yicha
nlab muhim
konvensiyalarni
ratifika
siya qildi. Barqaror rivojlanish Konsepsiyasi va Milliy strategiyasi, “XXI asr kun tartibi”,
biologik xilma
xillikni saqlash, ch
llanishga qarshi kurash, ozon qatlamini yemiruvchi moddalardan
foydalanishni t
xtatish, aholi saloma
tligini saqlash, chiqindilarni boshqarish Milliy harakat rejalari,
issiqxona gazlari emissiyasini kamaytirish Milliy strategiyasi shular jumlasidandir.
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
Davlat ekologik siyosatining muvaffaqiyatli olib borilishi qonunchilik hujjatlarining holati va
takomillashtirilishiga bevosita bo
liq. Shunday ekan, ekologik qonunchilikni bosqichma
bosqich va
tizimli takomillashtirib borish davlatning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.
zbekiston
Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Abdu
aniyevich Karim
ov ta’kidlaganidek, bugungi kunda
ekologik y
nalishdagi 100 dan ortiq nodavlat notijorat tashkilotni birlashtirgan
zbekiston Ekologik
harakatidan
zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylangan deputatlar oldida
mas’uliyatli vazif
alar turibdi. Mazkur vazifalarni amalga oshirish maqsadida harakat dasturi ishlab
chiqildi. Dasturning strategik maqsadi mamlakatimizning tabiiy ekotizimlarini asrash, aholi
salomatligini yaxshilash, farovonligini oshirish hamda ekologik xavfsizligini ta’m
inlashdan iborat.
Shu
rinda ta’kidlash kerakki, ekologik qonunchilik bir vaqtning
zida davlat ekologik siyosatini
mustahkamlash vositasi va asosiy shakli hisoblanadi.
Shu bois ham, davlat boshqaruvining barcha
o‘g‘
inlarida uning ijro etilishi monitori
ngini olib borish muhim ahamiyatga ega.
Tabiiy muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini himoyalash
yicha maxsus qonunchilik
hujjatlari tizimini rivojlantirish hamda bosh
qa sohalardagi qonunchilikning ekologiya talablariga
mutanosibligini, uning jam
iyat ehtiyojlariga muvofiqligini ta’minlash hamda ekologik qonunchilik
me’yorlari va talablarini amalga oshirish mexanizmlarini shakllantirish ekologik qonunchilikni
takomillashtirishning asosiy mezonlari sanaladi. Shuningdek, hal qiluvchi xalqaro huquqiy
hujjatlarga
shilish, ratifika
siya va implementa
siya qilish, ularning ijrosi b
yicha nazorat
tahliliy faoliyatni
kuchaytirish lozim. Har qanday davlatning barqaror rivojlanishi atrof
muhitni munosib himoya qilish,
tabiiy resurslardan oqilona foydalani
shga bo
liq. Buning uchun esa ekologiya sohasidagi yagona
davlat siyosatini bosqichma
bosqich amalga oshirish talab etiladi. Tabiiy tizimlarning saqlanishi
hamda qayta tiklanishi esa davlat va jamiyat faoliyatining asosiy y
nalishlaridan biri b
lishi sh
art.
Maxsus qonunchilik hujjatlari tizimini rivojlantirish ekologik huquqbuzarliklar uchun tegishli
javobgarlik muqarrarligini ta’minlash, uni q
llash amaliyotining huquqiy tartiblarini belgilash,
ekologik ta’lim
tarbiyani takomillashtirish hamda bu borad
agi muammolarni hal etishga keng
jamoatchilik e’tiborini jalb qilishni talab etadi.
Umuman olganda, mamlakatimizda istiqlol sharofati bilan rivojlantirilgan ekologik siyosat
tufayli atrof
muhit sifati va musaffoligi yanada yaxshilandi. Shu davrda
atmosferaga ifloslantiruvchi
moddalarning tashlanishi 2,1 martaga, ifloslangan oqova suvlar hajmi 2 barobar
kamaydi.
simliklarni himoya qilishning biologik usullariga
tish imkoniyati t
kis yaratildi. Ekin
maydonlari tizimida don, sabzavot va k
artoshka ekinlarini k
paytirish tendensiyasi
rnatildi va
bugungi kunda paxta yetishtiriladigan maydonlar qisqarib bormoqda. Birgina s
nggi besh yilda 1
mln. 200 ming gektardan ziyod su
oriladigan yer maydonining meliorativ holati yaxshilandi.
Biosfera
rezervati, milliy q
riqxona, bo
, buyurtmaxona va ekomarkazlar rivojlanmoqda.
Xulosa qilib aytganda, ekologik toza muhit Vatan va kelajak avlod taqdirini belgilovchi eng
asosiy omillardan biri sanaladi.
Atrof
muhitning sof holda saqlanishi kelajak avlod
ning har tomonlama
lom
sishi garovidir. Yuksak ma’naviyatli, jismoniy baquvvat, zamon bilan hamnafas ul
aygan
yigit
qizlargina Vatan taraqqiyoti, yurt istiqboliga
zlarining munosib ulushini q
sha oladilar.
Shunday ekan, k
qirrali ekologik muammolarni bartaraf etish uchun har
birimiz mas’ullik hissini
tuyib, hamjihatlikda harakat qilishimiz zarur.
Adabiy
tlar
Timoti U. XXI asrda ISLOM
T., 2005.
Сергеев
.A.
Проблемы мировой экономической безопасности
// M.: “
Мировая экономика и
международные экономические отношения
”, 2007. № 12.
s. 24.
Isadjanov.A.A.
Jahon iqtisodiyotining globallashuvi.
quv q
llanma.
T.: “JDIU”, 2008.
9 b.
Karimov I.A.
Yuksak ma’naviyat
yengilmas kuch.
T.: “Ma’naviyat”, 2008.
69 b.
Karimov I.A. Asosiy vazifamiz
vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada
yuksaltirishdir. T.: “
zbekiston”, 2010.
Karimov I.A.
zbekiston buyuk kelaja
gimiz sari
. T.: “
zbekiston”. 1999.
505 b.
Karimov I.A.
zbekiston
XXI asr b
asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shar
tlari va
taraqqiyot kafolatlari
. T.: “
zbekiston”, 1997.
Karimov I.A. Mamlakatni modernizasiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish y
lida
T.16.
T.: “
zbekiston” NMIU,
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
: 321 (575.1)
MILLIY MAFKURA OZOD VA OBOD VATAN, ERKIN VA FAROVON
HAYOTNING MAYO
IDIR
M.M.
Bo‘ronov
Respublika milliy g‘oya va mafkura ilmiy amaliy markazi, mustaqil tadqiqotchi
Ushbu maqolada milliy g‘oyamizning tarixiy ildizlari,
uning bebaho merosimiz hamda
umuminsoniy va milliy qadriyatlarga tayanishi, jamiyat taraqqiyotida tutgan o‘rni, aholining turli
qatlamlari, avvalo, yosh avlodni Vatan obodligi, yurt farovonligini ta’minlashga
safarbar etishi, bu
yo‘lda jamiyat
a’zolari
faolligi va mas’uliyatini oshirish borasidagi o‘rni
haqida mulohaza yuritiladi.
Kalit so‘zlar:
milliy mafkura, milliy ma’naviyat, vatanparvarlik, ta’lim
tarbiya, g‘oyaviy
tahdid.
Milliy mafkura ozod va obod vatan, erkin va farovon hayotning mayo
idir
данной статье речь идет об исторических корнях нашей национальной идеи, которая
берет истоки от бесценного наследия нашего народа, общечеловеческих и национальных
ценностей, подчеркивается ее роль в развитии общества, мобилизации различных слоев
населения,
прежде всего, молодого поколения на пути обеспечения процветания Родины,
благополучия страны, повышении активности и ответственности членов общества в этом
направлении.
Ключевые слова:
milliy
mafkura
milliy
naviyat
vatanparvarlik
tarbiya
oyaviy
tahdid
Ideology of national independence, independent and prosperious Motherland
way to
freedom and progree of life
his article discusses the historical roots of our national ideology, its reliance on our priceless
heritage as well as universal
and national values, its role in the development of the society,
mobilization of diverse groups of populations, primarily, the young generation in ensuring the
development and prosperity of the Motherland, its role in increasing the activity and responsib
ility of
57
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
tizimini birma
bir ta’riflab, unda millat birligini jamiyat va davlat taraqqiyotini ta’minlovchi kuch deb
e’tirof etadi.
Ma’naviy
ma’rifiy ishlarimizning muvaffaqiyati, jamiyatimiz siyosiy, ijtimoiy
iqtisodiy
jihatdan tezkor rivojlanib borayotgani milliy g‘oyamizning ana shu buyuk g‘oyalarga ildiz qo‘ygani va
ulardan quvvat olib kamol topayotganidadir.
Milliy ma’naviyatning
ba’zan ko‘tarilish, ba’zan pasayish to‘lqinlarini inobatga olgan holda
baholaydigan bo‘lsak, barcha davrlarda faqat yuksak insoniy g‘oyalar sari intilishning guvohi
bo‘lamiz. Milliy g‘oya va mafkuraning asosiy negizlari bo‘lgan komil insonni tarbiyalash,
dolatparvarlik, insonparvarlik haqidagi g‘oyalar “Avesto” davridan tortib, Sharq uyg‘onish davri,
buyuk bobokalonimiz Amir Temur va temuriylar davrida ham o‘ziga xos taraqqiyot bosqichiga
ko‘tarildi. Undan keyingi XVII
XIX asrlarda ham milliy o‘zlikni angl
ashda depsinishlar kuzatilsa
da,
milliy ma’naviyatning asoslari butun saqlab kelindi.
Milliy g‘oyamiz tarixida faol rol o‘ynagan ma’rifatparvarlik harakati namoyondalarining
faoliyati, mamlakatni feodal qoloqlikdan chiqarish uchun kurashuvchi ilg‘or kuchl
arning manfaatlarini
ifodalovchi g‘oyaviy harakat edi. Jumladan, M.Behbudiy milliy mustaqillik manfaatlarini himoya qila
oladigan, iqtisodiy
siyosiy qaramlik va qoloqlikdan chiqish muammolarini biladigan zamonaviy
bilimga ega, yuksak salohiyatli shaxslar b
o‘lishi zarurligini ta’kidlab, “Islohni maktab va
madrasalardan boshlash zarur, chunki millat hayoti ta’lim
tarbiya bilan belgilanadi” [11], deydi
Ma’rifatparvarlik harakatining yuqori maqomiga ko‘tarilgan jadid
chi
lik namoyondalari A.Fitrat
[13]
A.Avloni
y [9], M.Abdurashidxonovlarning [5] asarlarida milliy mustaqillik, ilmiy
falsafiy
tafakkurning o‘sishi, ma’naviy qadriyatlarni yuksaltirish kabi g‘oyalarini o‘ziga xos talqinlarini
ko‘rish mumkin.
Jamiyatni bir maqsad atrofida birlashtirishda ta’lim
tarbi
ya tizimining ahamiyati beqiyosdir.
Ta’lim
tarbiya, avvalo yoshlarda hayoti davomida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan, mustaqil fikr
yuritish ko‘nikmalarini tarbiyalaydi
oyaviy targ‘ibot orqali jamiyat a’zolari ongida Mustaqillik g‘oyalarini mustahkamlash,
ular
qalbida ona
Vatanga muhabbat, sadoqat tuyg‘ularini yanada kuchaytirish jamiyat barqarorligi,
rivojlanishining muhim shartidir. Bu borada ma’naviy
ma’rifiy ishlar ko‘lamini kengaytirish orqali
milliy g‘oya va mafkura tushunchalari ta’sirchanligini oshi
rish beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bugungi
kunda dunyoda sodir etilayotgan g‘oyaviy tahdiddan ko‘zlangan maqsad
inson qalbini egallash, uni
o‘z dunyoqarashiga bo‘ysindirish, ma’naviy jihatdan zaif va tobe qilishdan iboratdir. Shu bois, milliy
g‘oya tushun
chasini oila, mahalla, mehnat jamoalari, san’at va adabiyot, fan
ta’lim muassasalari
hamda ommaviy axborot vositalari orqali keng jamoaga tadbiq etish, millatlararo totuvlik,
insonparvarlik, hamjihatlikni o‘rnatish taraqqiyot kafolatlaridan biridir.
Bir
inchi
Prezident I.A.Karimov
ning
“Mafkura har qanday jamiyat hayotida zarur. Mafkura
bo‘lmasa odam, jamiyat, davlat o‘z yo‘lini yo‘qotishi muqarrar” [2] degan fikri bugungi globallashuv
sharoitida ma’naviy
ma’rifiy siyosat bu
hayot va mamot masalasi ekanl
igini ifodalaydi. Bugungi
kunda bunyodkor g‘oyalarga zid bo‘lgan, ma’naviy buzuq hamda jaholatga xizmat qiladigan, inson va
jamiyatni tubanlikka boshlaydigan, odamlarni g‘arazli niyat, qabih maqsadlarga undaydigan, xalqlarni,
davlatlarni tanazzulga mahkum
etadigan buzg‘unchi g‘oyalar ham globallashmoqda. Bu g‘oyalarning
mazmun mohiyati va oqibatlarini tushunishda quyidagi fikrlar muhim ahamiyat kasb etadi:
“...odamning qalbida ikkita kuch
bunyodkorlik va vayronkorlik hamisha o‘zaro kurashadi, afsus
bilan
ta’kidlashimiz lozim, tarix tajribasi shundan dalolat beradiki, inson tabiatdagi insoniylikdan
ko‘ra vahshiylik, ur
yiqit instinktlari ya’ni xatti
harakatlarini qo‘zg‘atib yuborish osonroq” [3]. Inson
tabiatida mavjud bo‘lgan noqis hislatlarning ushbu ta
lqini jamiyatni katta xavf
xatardan ogoh etadi.
Shu boisdan ham jamiyatda ma’naviy
ma’rifiy ishlar turli shiorlar, yuzaki uchrashuv va suhbatlar,
madaniy
ma’rifiy tadbirlardan iborat bo‘lib qolmasligi lozim. Ma’naviy
ma’rifiy ishlarga chuqur
ilmiy
falsafiy
xulosalar orqali kirib borishgina kutilgan samarani beradi. Ana shu maqsadda targ‘ibot
texnologiyasining eng samarali shakllari 2006
yil 25
avgust kuni respublikada Milliy g‘oya va
mafkura ilmiy
amaliy markazi tashkil qilindi. Mamlakatdagi ko‘plab
nodavlat
notijorat tashkilotlar,
fuqarolik institutlari faoliyati milliy mafkuramizning ijtimoiy hamkorlik g‘oyasi asosida ana shu
maqsadga yo‘naltirildi. Zero, mamlakat taraqqiyoti, mustaqilligi, baxt
saodati kuch
quvvatni
jamiyatning milliy g‘oyasiga ish
onchidan oladi. Chunki insoniyat tarixi ma’naviyatning xalq boyligi,
kuch
qudrat manbai ekanini, bu
ayotda ma’naviyatsiz h
ech qachon odamiylik, mehr
oqibat hamda
baxt
saodat bo‘lmasligini qayta
qayta tasdiqlagan.
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
Milliy g‘oya va mafkurani jamiyat a’zolar
i qalbi va ongiga singdirish muhim masala bo‘lib, u
odamlarni, avvalo yoshlarni ezgu g‘oyalarga ishontirish, ularni bir maqsad atrofida uyushtirish,
faollashtirish, mas’uliyatini oshirish, oliyjanob maqsadlar sari safarbar etishda ma’naviy
ruhiy
jihatdan u
59
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
ko‘rsatish, ularning huq
uq va manfaatlarini ta’minlash, oila, onalik va bolalikni himoya qilish uchun
amalga oshirilayotgan ulkan ishlar. Jumladan, davlat budjetimizning ijtimoiy sohalarga yo‘naltirilgan
yillik xarajatlari izchil oshib borayotgani, birgina 2015
yilda ushbu raqam
60 foizdan ortgani bu
boradagi keng ko‘lamli islohotlarning mantiqiy natijasidir.
Yosh avlodimizni sog‘lom va barkamol insonlar etib tarbiyalash maqsadida amalga
oshirilayotgan davlat siyosatining mohiyatini, xususan, Bolalar sportini rivojlantirish jam
g‘armasi
mablag‘lari hisobidan barcha viloyat, shahar va tumanlarimizda 300 ga yaqin musiqa va san’at
maktablari, 1 ming 900 dan ziyod sport inshootlari bunyod etilgani, so‘nggi o‘n yilda bolalar va
o‘smirlar o‘rtasida sport bilan muntazam shug‘ullanish da
rajasi 30 foizdan 57 foizga, qizlar o‘rtasida
24 foizdan 47 foizga yetgani.
Yurtimiz mustaqilligi, uning xavfsizligi va hududiy yaxlitligining ishonchli kafolati bo‘lgan
Qurolli Kuchlarni isloh qilish va milliy armiyamizning salohiyatini yuksaltirish b
orasida amalga
oshirilayotgan, ko‘lami va miqyosiga ko‘ra ulkan o‘zgarishlar amalga oshirilgani [1] e’tirof etildi.
Bu yutuqlar o‘z
o‘zidan qo‘lga kiritilmadi, albatta. Ular mustaqilligimizning dastlabki
yillaridan boshlab ko‘tarilgan “
zbekiston
kelaja
gi buyuk davlat” degan strategik g‘oya butun
xalqning ana shu g‘oyaga ishonib, ergashgani evaziga qo‘lga kiritildi. Ana shu buyuk g‘oya tufayli bir
paytlar xalqaro maydonda “
zbekistonlikman” degan so‘zni aytganda yelka qisib, uyalgan, g‘ururi
toptalgan m
illat vakillarining bugun mag‘rur “
zbekistonlikman!” degan ma’naviy samarani
ta’minladi.
Yuqoridagilar bilan birga qarorda jamiyatimiz oldida turgan eng muhim, jumladan, ma’naviy
ma’rifiy siyosat sohasidagi vazifalar belgilab berildi. Ular quyidagilar:
Bugun biz boshimizdan kechirayotgan o‘ta tahlikali zamonda, yon
atrofimizda turli tahdid
va xatarlar kuchayib borayotgan bir sharoitda eng katta va bebaho boyligimiz bo‘lgan: a) tinchlik va
osoyishtalikni ko‘z qorachig‘idek asrash;
b) millatlar va fuqa
rolararo do‘stlik va hamjihatlik, o‘zaro hurmat va mehr
oqibat muhitini
yanada mustahkamlash;
v) doimo hushyor va ogoh bo‘lib, tinchlik uchun kurashib yashash hal qiluvchi ahamiyatga
ega ekanini chuqur ochib berish;
zbekistonning xalqaro maydonda oli
b borayotgan,
yaqin va uzoq qo‘shni mamlakatlar
bilan do‘stona aloqalar, o‘zaro hamkorlik munosabatlarini rivojlantirishga qaratilgan tashqi siyosatini,
dunyoning turli mintaqalarida yuz berayotgan qarama
qarshilik va to‘qnashuvlarni faqatgina
siyosiy m
uzokaralar, tinchlik yo‘li bilan hal etish haqidagi yondashuv va qarashlarining mazmun
mohiyatini atroflicha yoritish.
3. Mamlakatimizning hech qanday harbiy
siyosiy bloklarga qo‘shilmasligi,
yurtimiz hududida chet davlatlarning harbiy bazalari joylash
tirilishiga,
harbiylarimizning xorijiy mamlakatlardagi jangovar opera
siyalarda qatnashishiga yo‘l
qo‘ymaslik bo‘yicha qonuniy asosda belgilab olingan qat’iy pozi
siyasini keng jamoatchilikka
60
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar, 1
t.
T.: Fan, 1968.
Avesto.
A.Mahkamov tarjimasi
T.: Sharq, 2001.
B. 248.
Avloniy A
Tanlangan
asarlar T
T.: Ma’naviyat, 1998.
Ahmad Yugnakiy. Hibbatul
haqoyiq.
T.: .
ulom nomidagi Adabiyot va s
an’at nashriyoti, 1971.
Behbudiy
M. Tanlangan asarlar.
T.:Ma’naviyat, 1999.
Ибн Сино
Изб
Произведения
.:
Наука
Fitrat
Rahbarinajot
Sharq
, 2000
176
Yusupov E. Inson kamolotining ma’naviy aso
slari
.: «
Universitet
», 1998,
Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilik.
T.: Fan, 1972.
: 1:378 (575.1)
GLOBALLASHUV SHAROITIDA OLIY TA’LIMNING
RIVOJLANISH TENDENSIYALARI
R.D.
Yuldashev
Samarqand davlat universiteti, mustaqil izlanuvchi
Ushbu maqolada globallashayotgan dunyoda oliy ta’limning rivojlanish tendensiyalari: tabiat
va jamiyat taraqqiyotidagi o‘zaro muvozanatni saqlash; ijtimoiy taraqqiyotning milliy modellarini
ilmiy jihatdan asoslash va hayotga tadbiq etish; fanlarning differ
ensiallashish va integrallashib borish
jarayonida paydo bo‘layotgan yangi fanlarning ijtimoiy hayotdagi obyekt va subyektlarini topish;
raqobatbardosh yosh mutaxassislarning yangi avlodlarini tarbiyalab yetishtirish kabilarning mohiyati
falsafiy jihatdan o
chib berilgan.
Kalit so‘zlar:
ta’lim,
oliy ta’lim,
tendensiya, fan, fanlarning differensiallashuvi, fanlarning
integrallashuvi, ijtimoiy taraqqiyot, taraqqiyotning milliy modeli, globallashuv, progress.
Тенденции развития высшего образования в процессе
глобализации
В статье освешается сущность тенденции развития высшего образования в процессе
глобализации,такие как: роль и место высшего образования в гармонизации природы и
общества в процессе социально
экономического развития; научное обоснование модели
националного развития и её практическое внедрение в жизнь общества; возникновение новых
научных дисциплин как результат дифференциации и интеграции науки в современном этапе;
подготовка нового поколения конкурентоспособных специалистов и.т.д.
Ключевые
слова:
образование, высшее образование, тенденция, наука, дифференциация
наук, интеграция наук, социальное развитие, национальная модель развития общества,
глобализация, прогресс.
Developing tendencies of high education in global process
This scientific article reviews tendencies of philosophic essence of high education in process of
globalization, such as: role and place high education in harmonization of nature and society in the
process of social
economic developing; foundation of sci
entific model of national development and his
practical endenizen in social life; incipience the new scientific disciplines as reason for differentiation
and integrating science in modern stage; preparing the new generation of competition
ary specialists.
words:
education, high education, tendency, science, scientifically differentiation, science
integration, social development, national model of social development, globalization, progress.
XXI asrga kelib insoniyat hayot
faoliyatining barcha sohalarida yuz berayotgan globallashuv
61
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
iborat bo‘lgan ma’naviy
mafkuraviy xurujlarni amalga oshirish kabi salbiy fenomenlarning payini
qirqish zarurligi masa
lasini kun tartibiga qo‘ymoqda.
uddi shu
rind
a globallashuv jarayoni jahon ta’limi tizimi,
xususan oliy ta’limi oldiga
yuqorida qayd qilingan masalalarni hal qilish bo‘yicha quyidagi bir qator vazifalarni zaruriyat sifatida
amalga oshirishni talab qi
lmoqda.
Birinchidan,
bugungi kunda jahon aholisi 7 milliard kishidan oshi
b ketdi. Ularning barchasi
tabiat olamidagi
narsalardan bahramand bo‘lib yashaydilar. Insonning tabiat olamiga nisbatan
qiladigan har qanday aqlsiz, zo‘rovonlikka asoslangan xatti
harakati,
oxir
oqibatda uning boshiga
tab
iat tomonidan katta kulfat, ofatlarni keltirib chiqarishi muqarrar. Shuning u
chun ham bu masalaga
ilmiy jihatdan yondashish zarur. Bu vazifani hech shubhasiz oliy ta’lim muassasalarida xizmat
qilayotgan olimlar amalga oshiradilar. Ular tomonidan amalga oshirilgan olamshumul kashfiyotlar
tufayli tabiat va jamiyat o‘rtasida muvozanat
saqlanib kelinmoqda. Demak,
ana shu muvozanatning
abadiyligini ta’minlashning ilmiy asoslarini ishlab chiqish va amalda qo‘llash oliy ta’lim tizimining
muqaddas vazifalaridan biridir. Shunga ko‘ra
buni oliy ta’limning rivojlanishidagi birinchi tendensiya
deb ham atash mumkin.
Bu tendensiyaning mazmun
mohiyati oliy ta’lim tomonidan tabiat qonunlarini kashf qilish,
ulardan insoniyatning kelgusidagi istiqbollarini ko‘zlab foydalanishning yo‘l
yo‘riqlarini ishlab
chiqish hamda o‘zining shu sohadagi rivojlan
ib borishini ham ta’minlashdan iborat. Bu tendensiyadagi
dialektikaning mazmuni quyidagichadir.
1. Tabiat
insoniyat yashaydigan makon. (TT
Tabiat)
2. Bu makonning sir
asrorlarini ilmiy jihatdan o‘rganadigan joy
Oliy ta’lim
muassasalaridar. (
OT
Oliy ta’lim )
62
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
qatorda
milliy modelning hayotiyligini ta’minlaydigan,
uni progress sari boshlab b
oradiga
ta’lim
tizimining yangi konsepsiyasini yaratish va amalga oshirishni ta’minlashdan iborat.
Bu tendensiyadagi dialektikaning mazmuni quyidagichadir
1. Ijtimoiy taraqqiyot darajasini o‘rganish asosida mamlakatni progress sari boshlab boradigan
lliy modelni ishlab chiqish.
I T M M
Ijtimoiy taraqqiyotning milliy modeli)
2. Milliy modelni ilmiy jihatdan asoslaydigan ilmiy makon
Oliy ta’lim muassasalaridir.

(OT
Oliy ta’lim)
63
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
3. Yangi fan va ishlab chiqarish sohalarining paydo bo‘lish zaruratiga qarab yangi
mutaxassislar tayyorl
ashga bo‘lgan ehtiyoj paydo bo‘ladi.
4. Yangi mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyojni esa
oliy ta’lim muassasalarida tayyorlangan
kadrlar qondiradi.
To‘rtinchidan
, globallashuv jarayonida mamlakatlar ijtimoiy
iqtisodiy hayotining barcha
sohalarida ko‘proq daro
mad topish va foyda ko‘rish maqsadida o‘zaro raqobat kurashini avj oldirib
yubordilar. Bu kurashning shafqatsiz tarzda shiddatli kechish jarayonlari mehnat bozorida o‘z kasbini
puxta egallagan, har tomonlama bilimli, mustaqil fikrlaydigan mutaxassislarga b
o‘lgan talabni
kuchaytirib yubordi. Bu talabga nisbatan taklif sifatida qayerda ana shunday raqobatbardosh
mutaxassislar tayyorlash kerak,
degan savol tug‘iladi. Bu
albatta, oliy ta’lim muassasalarida
tayyorlanadi. Demak,
bu yerda oliy ta’lim rivojining
mehnat bozorini yosh raqobatbardosh
mutaxassislar bilan to‘l
diri
shdan iborat yana bir
tendensiyasining
harakatlanishi ko‘zga tashlanadi.
Bu tendensiyaning tub mohiyati oliy ta’limning:
a) mehnat bozorida mutaxassislarga bo‘lgan talabni hisobga olgan holda faoliyat olib borishi;
mutaxassislarning sonini ko‘paytirishni emas, balki ularni tayyorlashning sifatini
yaxshilashni;
v) bitirayotgan mutaxassislarni raqobatbardoshlikka chidaml
i qilib tayyorlashi;
g) mehnat bozorida yosh raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash bo‘yicha o‘z o‘rniga ega
bo‘lishi, ya’ni nufuzli oliy o‘quv yurti degan maqomga ega bo‘lishi kabi vazifalarni amalga oshirishi
kabilar bilan ifodalanadi.
Beshinchidan
globallashuv oliy ta’lim tizimining o‘zini ham moderniza
siya qilish
zaruriyatini keltirib chiqaradi. Bu bir tomondan
mehnat bozorini raqobatbardosh mutaxassislarga
bo‘lgan talab va taklif dialektikasidan kelib chiqsa, ikkinchi tomondan esa
oliy ta’lim m
uassasalarida
ta’lim
tarbiya olayotgan yoshlarni zamonaviy bilimlar bilan qurollantirish, buning uchun esa
o‘qitish
jarayonida ta’lim
tarbiya berishning eng ilg‘or usullarini ishlab chiqish va amalda qo‘llashni taqozo
etishi bilan ifodalanadi. Buni oliy t
a’lim rivojining navbatdagi beshinchi tendensiyasi sifatida idrok
etish mumkin.
Bu tendensiyaning falsafiy mohiyati:
1) fanlarning differensiallashuvi va integra
siyalashuvi jarayonida vujudga kelgan yangi
ilmlarning jamiyat ijtimoiy taraqqiyotidagi o‘rnin
i belgilab olish konsepsiyasini ishlab chiqish;
2) fanlarning jamiyat ijtimoiy taraqqiyotidagi o‘rni ko‘rsatilgan konsepsiyada belgilangan
vazifalarni bajarish asosida yangi bilimlar bilan talabalarni qurollantirish;
3) talabalarni yangi bilimlar bilan qu
rollantirish uchun o‘qitishning yangi usullarini,
ya’ni
pedagogik texnologiyalarning yangi avlodini yaratish va uni amaliyotga joriy qilish bilan ifodalanadi.
Yuqorida keltirilgan fikrlarni yakunlab quy
idagi xulosalarga kelish mumkin:
1. Har qanday jamiyat
ning ijtimoiy taraqqiyoti odamlarning dunyoviy va diniy bilimlarni
egallaganlik darajasiga, mustaqil tafakkur qilish borasida erishgan yutuqlariga bog‘liqdir.
2. Jamiyatning ijtimoiy taraqqiyotida fanni
ng roli beqiyosdir.
Adabiyotlar
Karimov I.A. Yuksak s
alohiyatli avlodni tarbiyalash
eng muqaddas maqsad
Uning o‘zi.
Bizning yo‘limiz
demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va moderniza
siya jarayonlarini izchil
davom ettirish yo‘lidir. T.20.
T.:
zbekiston,
2012.
192.(320b.)
Karimov I.A.
Zamonaviy kadrlar
taraqqiyotimizning muhim omili
Uning o‘zi. Xavsizlik va
barqaror taraqqiyot yo‘lida.T.6.
T.:
zbekiston,
1998.
(429 b.)
Mirziyoyev Sh.M. Tinchlik,
ma’rifat va bunyodkorlik yo‘lida hamkorlik.
zbekiston Respublikasi
Prezid
enti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevning Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar
vazirlari kengashi 43
sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi
// “Xalq so‘zi” gazetasi, 2016
yil
oktabr.
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
: 321.008
TARAQQIYOTNING “O‘ZBE
K MODELI”,
MA’NAVIYAT VA SINERG
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
Ta’kidlash kera
kki, I
.A.
Karimov tomonidan asoslab berilgan uyg‘unlik g‘oyasi faqat
moddiy va ma’naviy hayot masalasiga taalluqli emas. Bu g‘oya butun jamiyatni demokratik
asosda isloh etish, mustaqil taraqqiyot yo‘lini ta’minlashni ko‘zda tutadigan rivojlanishning
“o‘zbe
k modeli”ning butun ma’no
mazmuniga daxldordir. Ma’lumki, ushbu model islohotlar
jarayonida keskin ijtimoiy burilishlarni, sotsial larzalarni rad etadi. Aksincha, jamiyat o‘zaro
hamjihatlik va hamkorlik asosida izchil, tadrijiy tarzda rivojlanib borishi za
rurligini targ‘ib
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
madaniyat o‘choqlarini ko‘paytirish, ularning sharoitini yaxshilash
bu borada ustuvor vazifa
qilib qo‘yiladi. Eng muhimi, “Biz od
amlarning ma’naviy tarbiyasini o‘ylab, tinchlik va xayrli
ishlarni ko‘zlab harakat qilayotgan har bir kishini qo‘llab
quvvatlaymiz, ular bilan hamkorlik
qilamiz”, deya ta’kidlaydi
muallif
Karimov. Ko‘rinib turibdiki, bu o‘rinda ham hamjihatlik,
hamkorlik
, uyg‘unlikka alohida ahamiyat berilmoqda.
E’tibor berilsa,
Birinchi
Prezidenti
mizning nutq va ma’ruzalari, aholining turli
toifasiga mansub insonlar bilan suhbatlarida “bir musht bo‘lib harakat qilsak”, “bir yoqadan
bosh chiqarib ish olib boradigan bo‘lsa
k”, ”o‘zaro hamjihatlik” degan iboralar ko‘p
qo‘llanadi. Bu ham uyg‘unlik, hamjihatlik
muallif
faoliyatining eng muhim qirralaridan biri
ekanidan dalolat beradi.
“Yuksak ma’naviyat
yengimas kuch” kitobida alohida jiddiy e’tibor qaratilgan
mavzulardan bir
globallashuv jarayonlari va xavfsizlikka qarshi qaratilgan ta
didlar,
ularning oldini olishdir. Muallif globallashuvga ta’rif berar ekan, uning ijobiy jihatlari,
insonlar, xalqlar, davlatlar uchun o‘zaro munosabat va muloqotlarni yaxshilash uchun
yarat
adigan qulayliklari haqida alohida to‘xtaladi. Shu bilan birga, “Globallashuv
bu avvalo
hayot sur’atlarining beqiyos darajada tezlashuvi demakdir” degan ta’rif berilib, bunday
jadallik dunyoni, uning xavfsizlik tizimini har qachongidan ham xavotirli qili
b qo‘yadi.
Chunki, muallifning e’tirof etishicha, hozirgi sharoitda globallashuv mafkuraviy ta’sir
o‘tkazishning nihoyatda o‘tkir quroliga aylanib, har xil siyosiy kuchlar va markazlarning
manfaatlariga xizmat qilayotganini sog‘lom fikrlaydigan har qanday
odam, albatta, kuzatishi
muqarrar.
unyo zamonaviy kommunikatsiya va transport vositalari bilan shu qadar tig‘iz
bog‘lanib ketganki, ana shu global tizimidagi bitta halqaga zarar yetkazish orqali butun
sayyoramizdagi hayotni halokat yoqasiga olib borib qo‘
yish mumkin. Masalan, keyingi
paytda Iroq va Suriya kabi Yaqin Sharq mamlakatlarida terrorchilik va ekstremizmning
kuchayishi dunyo miqyosida qochoqlar, och va yalang‘och odamlarning keskin ko‘payishga
olib keldi. Ana shu odamlar rivojlangan Yevropa mamlak
atlariga qarab oqib borishi bilan
ushbu davlatlarda ilgari kuzatilmagan, yangi muammolar paydo bo‘ldi. Qochoqlar masalasini
hal etish uchun Yevropa Ittifoqi davlatlari amaldagi ko‘pgina qonuniy tartib
qoidalarga
o‘zgartishlar kiritishga, ayrim mamlakatlar
esa tashqi chegaralarini tikonli simlar bilan to‘sib,
qochoqlar keladigani yo‘llarni butunlay yopib qo‘yishga majbur bo‘lmoqda.
Ta’kidlash kerakki, I
.A.
Karimov “Yuksak ma’naviyat
yengilmas kuch” kitobining
“Ma’naviyatga ta
did
o‘zligimiz va kelajagimiz
ga ta
did” deb nomlangan uchinchi
bobining “Globallashuv jarayonlari va ma’naviy ta
didlar” bo‘limida odamzotni ana shunday
didlardan ogoh etib, bunday degan edi: “Bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi
xarakatlar shu qadar tig‘iz, shu qadar tezkor
ki, endi ilgaridek, ha, bu voqea bizdan juda olisda
yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo‘q, deb beparvo qarab bo‘lmaydi. Ana shunday kayfiyatga
berilgan xalq yoki millat taraqqiyotdan yuz yillar orqada qolib ketishi hech gap emas...
Bugungi zamonda mafkura
poligonlari yadro poligonlaridan ham ko‘proq kuchga ega. Bu
masalaning kishini doimo ogoh bo‘lishiga undovchi tomoni shundaki, agar harbiy, iqtisodiy,
siyosiy tazyiq bo‘lsa, buni sezish, ko‘rish, oldini olish mumkin, ammo maf
uraviy tazyiqni,
uning ta’siri
va oqibatlarini tezda ilg‘ab yetish nihoyatda qiyin”.
Haqiqatan ham, G‘arbdagi ayrim mamlakatlar “ha, bizdan uzoqda” degan kayfiyatga
berilib, Iroq, Suriya, Liviya kabi mamlakatlarda, ularning ta’biri bilan aytganda,
“boshqariladigan boshboshdoqlikni” kel
tirib chiqarishdi. Afsuski, bu tartibsizlik, urush va
janjallar oxir
oqibatda boshqarib bo‘lmaydigan darajaga yetdi. Natijada “Iroq
Shom islom
davlati” deb nom olgan IS
ID, “Jabhad
nusra” kabi terrorchilik guruhlari maydonga
chiqdi. Million
million odam
lar o‘zlarining uy
joyi, mol
mulki, tinchligi va xotirjamligi,
sog‘lig‘idan judo bo‘lib, osoyishta o‘lkalarni izlab, Yevropaga qarab yopirildi. Ya’ni, bunday
oqibati chuqur o‘ylanmagan “o‘yin”lardan G‘arb davlatlarining o‘zlari zarar ko‘ra boshladi.
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
Birinc
hi
Prezidentimiz kitoblarida aytilgan ogohlantirish va xavotirlar to‘g‘ri bo‘lib chiqdi.
Bu ogohlantirishlarda kitob muallifining dono siyosatchi, shu bilan ijtimoiy hodisalar rivojini
oldindan ko‘ra oladigan tajribali sotsiolog sifatidagi teran fikrlash s
alohiyati
ayniqsa
diqqatga sazovordir.
Xulosa
qilib aytganda, mazkur kitob misolida sotsiologiya va ma’naviy
ma’rifiy hayot
mezonlari bir
biriga naqadar yaqin va mushtarak ekanini ko‘ramiz. Ma’naviyat
ijtimoiy
hayotning eng muhim mezonlaridan biri ekan
ini his etamiz. Ayni paytda ijtimoiy hayot
ma’naviyat rivoji uchun eng qulay muhit ekani, shuning uchun ham uni tushunishda
sotsiologiya fanining usul va yondashuvlari beqiyos ahamiyatga egadir.
Adabiyotlar
Ислом Каримов
. Юксак маънавият
енгилмас куч.
Т:, “Маънавият”, 2008.
Б.67
Ислом Каримов. Юксак маънавият
енгилмас куч.
Т:, “Маънавият”, 2008.
Б.79.
Ислом Каримов. Юксак маънавият
енгилмас куч.
Т:, “Маънавият”, 2008.
Б.111
Ислом Каримов. Юксак маънавият
енгилмас куч.
Т:, “Маънавият”, 2008.
Б.113
Ислом Каримов
. Юксак маънавият
енгилмас куч.
Т:, “Маънавият”, 2008.
Б.112
1:100.69
GLOBAL AXBOROTLASHGAN MAKONDA MODDIY VA MA’NAVIY ISHLAB
CHIQARISHNI UY
UNLASHTIRISH
TARAQQIYOT GAROVI
Shermanov
Samarqand davlat universiteti
katta ilmiy xodim
izlanuvchisi
mail:
[email protected]
Ushbu ilmiy maqolada global axborotlashgan makonda moddiy va ma’naviy ishlab
chiqarishning uy
unlashuvi jarayonlarini rivojlantirish va uning
ziga
xos b
lgan asosiy
xususiyatlari taraqqiyot garovi ekanligi yoritib beril
adi,
shu bilan bir
har qanday sharoitda ham
mamlakatimizning barqaror ijtimoiy rivojlanishi moddiy va ma’naviy ishlab chiqarish bilan bo
liq
ekanligi ilmiy
falsafiy tahlil qilin
adi
Kalit s
zlar:
global axborotlashgan makon, moddiy ishlab chiqarish, ma’naviy ishlab
chiqarish, taraqqiyot, moderniza
siya, diversifika
siya,
sosium va insoniyat, barqaror rivojlanish,
inson va jamiyat, jamiyat va tabiat.
Соответствие материального и
культурного производства в глобальном
информационном пространстве
залог развития
В этой статье освещена
процессы развития и своеобразные главные особенности
соответствия материального и культурного производство в глобальном информационном
пространстве как залог развития, а также научно
философски анализирована, что
устойчивое социальное развитие нашей стран
ы в любых условиях взаимосвязана с
материальным и культурным производством.
Ключевые слова
: Глобальное информационное пространство, материальное
производство, развитие, модернизация, диверсификация, социум и человечество, устойчивое
развитие, человек и
общество, общество и природа.
Conformity of unity of material and
spiritual
production in the global
informational area
the quaranty of development
This scientific article is about development of financial and cultural production in the global
informational area which is the guaranty of development, at the same time, the unity of material and
spiritual production with constant social development of our republic is scientifically
philosophically
analysed.
Key
words:
global informational place, mat
erial production, spiritual production, development,
modernizm, diversiphication, socium and humankind, constant development, person and society,
sociaty and nature
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
Har qanday jamiyatning hayotiy asoslarini moddiy va ma’naviy ishlab chiqarish jarayonlari
tashkil etadi. Bunda
moddiy ishlab chiqarish
deganda odatda moddiy shakldagi mahsulotlar
oziq
ovqat, kiyim
kechak, turar joy va boshqalarni yaratish hamda ishlab chiqarish uchun zarur b
lgan
xizmatlarni k
rsatish tushuniladi
[3.30]
Globallashuv sharoitida
zbekistonda moddiy ishlab
chiqarish jarayonlari rivojining
ziga xos b
lgan asosiy xususiyatlari: 1) tabiiy boyliklardan har
tomonlama unumli foydalanishni yangi zamonaviy texnika va texnologiyalar asosida y
lga
yilganligi;
2) bozor iqtisodiyotining barcha afzalliklaridan unumli foydalanish, tashabbuskorlik va
tadbirkorlik, ishbilarmonlik asosida ishlab chiqarishni tashkil etilayotganligi; 3) k
p mulkchilik
asosida iqtisodiy faoliyat olib borish va odamlarning
z mulkiga b
lgan egalik hissini kuchaytirish
asosida mulkiy tejamkorlik ishlarining kuchayib borayotganligi; 4) har bir moddiy ne’mat yaratuvchi
subyektga iqtisodiy mustaqillik maqomi berilayotganligi; 5) uzluksiz tarzda ishlab chiqarish soha va
tarmoqlarini moderni
siya va diversifika
siya qilinib borilayotganligi; 6) ishlab chiqarishning asosiy
tarmoqlariga innova
siyalarning jalb qilinayotgani kabilar bilan ifodalanadi.
Ma’naviy ishlab chiqarish
esa, shaxs va jamiyatning aqliy va jismoniy mehnat qilish faoliyati
jarayonida yaratiladigan, elat, millat va xalqlarning ongida, vujudida ona tuproqqa, oila, ota
ona,
qarindosh, q
shni, mustaqil davlat
ozod va obod Vatanga sadoqat, insonlarga hurmat, ishonch,
xotira,
vijdon, erkinlik kabi axloqiy
ma’naviy fizilatlarni
shakllantirib, ularga kuch
uvvat
ishlaydigan ijtimoiy
iqtisodiy, siyosiy
huquqiy, madaniy
ma’rifiy ahamiyatga molik b
lgan
ne’matlarga aytiladi.
Bunday ne’matlar jumlasiga, birinchi navbatda,
zbek xalqiga sadoq
lilik
ruhida tarbiyalangan yoshlarni, ularning
ayrati va shijoati bilan mamlakatimizning ilm
fan
qqilarini egallash, sport maydonlarida
oliblikni q
lga kiritib
davlatimiz bayro
ini yuqoriga
tarish, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ummoniga k
irib, undan oziqlangan holda milliy
urur
va iftixor bilan hech kimdan kam emasligini anglagan holda boshini baland k
tarib yurishlarini
kiritish mumkin. Demak, ma’naviy ishlab chiqarishning harakatlantiruvchi kuchi ham, uning hosilasi
ham yuksak ma’navi
yatga ega b
lgan,
zining aql
zakovati, fidokorona mehnati bilan har qanday
ne’matni yarata oladigan, uni ezgulik sari y
naltira oladigan hazrati inson hisoblanadi.
Shu bois global axborotlashgan makonda moddiy va ma’naviy ishlab chiqarishni
unlasht
irishning tutgan
rni quyidagilar bilan belgilanadi:
1. Global axborotlashgan makon
ziga xos infosfera b
lib, u axborot va kommunika
siyalar
sohasida yuz berayotgan texnikaviy
texnologik ishlanmalar orqali jamiyatda sodir b
ladigan global
zgarishlar
natijasida shakllanadi va ijtimoiy fenomenlarni rivojlantiradi.
2. Global axborotlashgan makonda moddiy va ma’naviy ishlab chiqarish davlat va jamiyat,
shaxs va tadbirkorlik kabi tizimlar
rtasidagi aloqalar muvozanatini saqlash va ularning manfaatlarini
bir konsensusga keltirish, ya’ni uy
unlashtirishga olib keladi. Bu esa
z navbatida
axborotlashgan
davlatlar va regionlar, davlat va ijtimoiy guruhlar
rtasidagi nisbatsizliklar oqimini qisqarishini
ta’minlaydi.
3. Global axborotlashgan makonda moddi
y va ma’naviy ishlab chiqarishni uy
unlashtirish
jamiyatning barqaror rivojlanishini ta’minlash omili sifatida:
birinchidan
, normativ
huquqiy
hujjatlarni ishlab chiqish;
ikkinchidan
, axborot va kommunika
siya tarmoqlarini rivojlantirish, xizmat
rsati
sh sohalarini tasniflash, axborot qurilmalarni standartlashtirish;
uchinchidan
, axborotlashgan
jamiyatning har xil ijtimoiy va madaniy jihatlarini
rganish;
rtinchidan
, aholi
rtasida
axborotlashgan makonning ahamiyatini tar
ib va tashviq qilishda mu
him vazifani bajaradi.
Demak global axborotlashgan makonda moddiy va ma’naviy ishlab chiqarishni uy
unlashtirish
orqali
tabiat, jamiyat, inson tafakkurida dunyoning har qanday burchagida sodir b
layotgan ish,
voqyea
hodisalar t
o‘g‘
risida barcha
ma’lumotlarni mujassamlashtirish
ulardan tez fursatlarda
foydalanishni ta’minlash, ixcham va sifatli texnika va texnologiyalardan tashkil topgan
infrastrukturalar orqali tezkor tushuncha beruvchi xabar va ma’lumotlarni olish mumkin b
ladi.
Shu
bois ijtim
oiy
falsafiy jihatdan moddiy va ma’naviy ishlab chiqarishni uy
unlashtirish
obyektiga
ra:
birinchidan,
tabiat (koinot, yer
suv, tuproq,
simlik, hayvonot va boshqalar);
ikkinchidan,
jamiyat (odamlar, jamoat birlashmalari, davlatlar, ularning tuzilish
lari, iqtisodiy,
siyosiy, ma’naviy
ma’rifiy faoliyatlari);
uchinchidan
, inson faoliyati (jismoiniy va aqliy salohiyati, salomatligi, ongi va tafakkuri,
mentaliteti, moyilligi va boshqalar) haqida batafsil ma’lumotlarni yetkazib beruvchi guruhlarga
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
ajratis
h mumkin. Ammo bu bilan ularni tasniflash muammosi tugamaydi. Darvoqe, mavjud olamda
yuz berayotgan hodisa, voqea, jarayonlar qanchalik tez va izchil kechsa, ular haqidagi informa
siyalar
oqimi ham shunchalik k
p va xilma
xil b
ladi.
Bundan tashqari
tadqiqotimiz k
rsatishicha bugungi kundagi axborotlarni
subyektiga
ra
uchta katta guruhga ajratish mumkin:
birinchisi
axborotlarni
zida miqdoriy va sifatiy jihatdan aks
70
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
demokratik jamiyatning mazmun mohiyatini tushunib yetish va
zlarinin
g xalqaro andozalarga mos
keluvchi milliy demokratik madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish baxtiga muyassar b
ladilar.
3. Global axborotlashgan makon qanchalik ijobiy b
lmasin, undan ma’naviy
mafkuraviy qurol
sifatida foydalanishning keskin dara
jada kuchayib borishi mafkuraviy faoliyat yuritish sohasida,
milliy
ma’naviy xavfsizlikni ta’minlashni, ya’ni dushmandan ma’naviy
mafkuraviy himoyalanish
eshelonini tashkil etishni talab qiladi. Bu himoya eshelonisiz mamlakatimiz
zining ma’naviy ishlab
hiqarish sohasidagi ma’naviy mustaqilligini q
ldan boy berib q
yishi mumkin. Demak, global
axborotlashgan makon doirasida har xil buz
unchi
oya
mafkuralar tomonidan mamlakatimizning
mustaqilligiga, xalqimizning tinch
osuda yashashiga, milliy va umumin
soniy qadriyatlarni
e’zozlashiga qarshi mafkuraviy xuruj uyushtirayotgan, ma’naviy tahdid solayotgan qora niyatli
kuchlarga nisbatan ma’naviy
mafkuraviy faoliyat olib borishda milliy
mafkuraviy xavfsizlikni
ta’minlash omillaridan unumli foydalashni y
lga
yish maqsadga muvofiqdir. Bu haqidi professor
S.Otamuratov quyidagi: milliy intellektuallarimizning tezlik darajsini oshirish; milliy
ma’naviy
tiklanishimizni izchillik bilan davom ettirish; milliy
ma’naviy merosimizni yoshlar ongi va
dunyoqarashining a
jralmas qismiga aylantirish; tilimizning qonunda belgilab q
yilgan darajada amal
qilishiga erishish; qishloq madaniy
ma’naviy hayotini globallashuvning avj olish darajalari talablariga
muvofiq ravishda rivojlantirish; milliy ziyolilarining faolligini oshi
rish; mamlakatimizda qonun
ustuvorligiga erishish va demokratik qadriyatlarni izchillik bilan rivojlantirish
&#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;4&#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ;.399,408,414,425,433,437,444] omillarini kiritadi. Hech, shubhasizki, olim tomonidan k
rsatib
tilgan bunday omillar mamlakatimizning taraqqiyo
tini k
ra olmayotgan hasadchilar, qolaversa,
dushmanlarimiz tomonidan global axborotlashgan makonning infrastrukturalari orqali vayronkor
oya va mafkuralar «toshini» otayotganlarga qarshi xalqimizning ma’naviy
mafkuraviy
raqobatbardoshli
ni ta’minlashg
a xizmat qiladi.
Davlati
miz
tomonidan qabul qilingan «Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari», «Ommaviy
axborot vositalari», «Telekommunika
siyalar t
o‘g‘
risidagi», «Axborotlashtirish t
o‘g‘
risida»gi qonunlar
xalqimizning global axborotlashgan makonda
xalqaro andozalarga mos ravishda erkin faoliyat olib
borishlarini kafolatlovchi huquqiy normalar hisoblanadi.
Shu bois
globallashuv sharoitida
zbekistonda amalga oshirilayotgan ma’naviy ishlab
chiqarish jarayonlarining
ziga xos b
lgan xususiyatlari mavjud va ular
birinchidan
, so
lom nasl,
lom avlodni hosil qilish ishlarining izchil y
lga q
yilganligi;
ikkinchidan
, dunyoga kelgan
lom naslni barkamol etib tarbiyalash uchun ularga dunyoviy bilimlarning sir
asrorlar
ni
rga
nishni ta’lim muassasalarini tashkil etish orqali amalga oshirilayotganligi;
uchinchidan
, kuchli
ijtimoiy himoya yuritish asosida barcha kam ta’minlangan oilalar, nogironlar va keksalarning munosib
turmush kechirishlari uchun shart
sharoitlar yaratib beril
ayotganligi;
rtinchidan
, zamonaviy bilim
qqilarini egallash uchun zarur b
lgan axborot va kommunika
sion vositalar bilan ta’minlash
ishlarining muntazam ravishda amalga oshirilayotganligi, xullas, ma’naviy ishlab chiqarish sohasini
rivojlantirish u
chun davlat budjetining 60% mabla
i sarflanayotganligi bilan ifodalanadi.
Demak
har qanday sharoitda ham mamlakatimizning barqaror rivojlanishi ana shu bir
butunning ikki tomoni b
lgan moddiy va ma’naviy ishlab chiqarish jarayonlarini uy
un tarzda
tash
kil etishga bo
liq b
lib, globallashuv sharoitida ana shu ikki omilni uy
unlashtirish masalasi
ziddiyatli kechmoqda. Bu ziddiyatlar jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin:
1. Tabiat va jamiyat
rtasidagi ziddiyatlarning kuchayishi. Odamzotning tabiat
in’om etgan
boyliklardan ayovsiz tarzda foydalanishi oqibatida olimlarning taxminiga k
ra 1990
yillar
orasida Yer planetasida issiqlikning 1,4° S dan 5,0° S gacha ortishi, Jahon okeanlari suvlarining esa
71
ILMIY AXBOROTNOMA
FALSAFA


201
yil
son
Ammo barqaror rivojlanish
zi nima? «Mustaqillik: Izohli
ommabop lu
at»da: «Barqarorlik
(ijtimoiy, jamiyatdagi)
tinchlik, osayishtalik va ijodiy mehnat muhiti qat’iy, uzil
kesil hamda
mustahkam
rnatilgan muqim sharoi
&#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ;5&#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;.18],
degan ta’rif berilgan. Rivojlanish haqida esa,
professor Q.N.Nazarovning «Falsafa asoslari» nomli kitobida: «Rivojlanish tushunchasi olamdagi
ilgarilama harakatni, obyektlardagi sifatiy
zgarishlarni, borliqdagi yangi mazmun va shakllarning
ujudga kelishini ifodalovchi falsafiy kategoriyadir.
Rivojlanish olamning umumiy tavsifi emas, balki olamdagi moddiy va ma’naviy sistemalarning
xususiyatidir»
&#x/MCI; 6 ;&#x/MCI; 6 ;6&#x/MCI; 7 ;&#x/MCI; 7 ;.297],
degan ta’rifni bergan. Ushbu ta’riflardan kelib chiqqan holda
barqaror
rivojlanish
bu olamdagi moddiy va ma’naviy tizimlarning tinch, osayishtalik
rnatilgan qat’iy
sharoitda uy
unlashgan bir tarzda ilgarilama harakat qilishidir, desak b
ladi.
Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan
olda quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Global
axbo
rotlashgan makonda moddiy va ma’naviy ishlab chiqarish jarayonlarini uy
unlashtirish
masalasining yechimi uchta global masalani hal qilish bilan bo
liqdir.
Birinchisi
«inson va jamiyat»
rtasidagi munosabatlar uy
unligini m
tadillashtirish b
lib,
asosan har bir shaxsning
z manfaat va ehtiyojlarini jamiyat manfaat va ehtiyojlariga mos tarzda,
dialektika qonunlari asosida ish yuritishni taqozo etadi.
Ikkinchisi
«sosium va insoniyat»
rtasidagi munosabatlarni uy
unlashtirish b
lib, u har bir
sosiumning insoniyatning bugungi kunidan kelib chiqqan holda, kelgusi taqdirini hal qilish uchun
72
ILMIY AXBOROTNOMA

SOTSIOLOGIYAyil
son
Согласно Приложению к Постановлению
Кабинета Министров Республики Узбекистан
дома Мехрибонлик имеют право проживать в доме Мехрибонлик до окончания среднего
специального образовательного заведения в случае отсутствия в нем общежития, но при
условии, если это заведение и дом Мехрибонлик находятся в одном
населенном пункте.
ILMIY AXBOROTNOMA

SOTSIOLOGIYAyil
son
При выпуске из дома Мехрибонлик воспитанникам выдаются следующие
документы: 1.свидетельство о рождении; детям, достигшим 16
летнего возраста,
паспорт; 2.
справка о пребывании в доме Мехрибонлик; 3.справка о состоянии здоровья
(медицинские
документы); 4.документ об образовании (для воспитанника школьного возраста); 5. сведения о
родителях и других близких родственниках [2].
Выпускникам дома Мехрибонлик выдаются также документы, подтверждающие
его право на имущество, д
енежные средства, жилую площадь (ранее занимаемую им или его
родителями), пенсионная и сберегательная книжки, исполнительный лист на взыскание
алиментов и другие документы, которые имелись в личном деле.
Право на жилище
право второго поколения
являетс
я одним из социальных прав
человека В международных документах это право называют «правом на достаточный
жизненный уровень». Рассматривая статью 11 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах, следует отметить, что данное право вк
лючает в себя такие
элементы, как правовое обеспечение проживания; наличие услуг, материалов, возможностей и
инфраструктуры; доступность с точки зрения расходов; пригодность для проживания;
местонахождение; адекватность с точки зрения культуры. В замечан
иях общего порядка № 4
данное право трактуется как право отдельного лица, а также семьи на достаточное жилье
независимо от возраста, экономического положения, принадлежности к какой
либо группе
людей или иной принадлежности, статуса и других факторов. Кро
ме того, важным элементом
права на жилище является не только предоставление «крова», а также возможность «жить где
бы то ни было в безопасности, мире и с достоинством». В национальном законодательстве
данное право рассматривается как «право на жилье» и сог
ласно конституционной норме в
государстве создаются условия для обеспечения граждан жильем.
Гарантии по предоставлению жилья данной категории детей также регламентированы в
нормативно
правовых документах Республики Узбекистан: в Конституции, Гражданском и
Семейном кодексах, Законе «О гарантиях прав ребенка» и др. правовыми актами [3].
Принятие постановления Кабинета Министров № 164 от 2 августа 2010 г. послужило
укреплению механизма обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей. На
сегодняшн
ий день 582 выпускника домов Мехрибонлик обеспечены жилыми помещениями
[4].
Дети
сироты, находящиеся под опекой (как физических лиц, так и государства),
сохраняют право собственности на жилое помещение или право пользования жилым
помещением, а при отсутст
вии жилого помещения имеют право на получение жилого
помещения в соответствии с жилищным законодательством.
Защиту прав и интересов детей, оставшихся без родительского попечения (смерть
родителей; родители, лишенные родительских прав; отказ родителей от де
тей,
воспитывающихся в воспитательных, лечебных и др. аналогичных учреждениях), возлагается
на органы опеки и попечительства, представители которых в соответствии с законодательством
обязаны осуществлять контроль за деятельностью опекунов и попечителей: н
е реже двух раз в
год проверять выполнение ими их обязанностей; следить за своевременным предоставлением
ими отчетов о состоянии здоровья подопечных детей, воспитательной работе с детьми, описей
имущества, сведений о мерах по охране их имущества и т.д.
Известно, что больше половины детей
сирот покидают стены детского дома в возрасте до
18 лет, то есть до момента, когда в самом благоприятном случае они могли бы получить
собственную жилплощадь. Гарантии прав на жилое помещение детей
сирот и детей,
оставш
ихся без попечения родителей, закреплены в законодательстве: «Дети
сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой
(попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания
пребывания в образовате
льном учреждении или учреждении социального обслуживания, а
также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в
рядах Вооруженных Сил Республики Узбекистан, либо после возвращения из учреждений,
исполняющих наказание в
виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной
ILMIY AXBOROTNOMA

SOTSIOLOGIYAyil
son
власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных
норм».
Практика показывает, что решить задачу профессионального образования в отрыве от
решения жилищного в
опроса невозможно. Предоставление физическим лицам
образовательных кредитов осуществляется отделениями/филиалами Национального банка
Республики Узбекистан, как правило, по месту жительства заемщика [5].
Образовательные кредиты лицам, принятым на обучение в
бакалавриат, выдаются на
срок до 10 лет, в магистратуру
на срок до 5 лет с включением в эти сроки период обучения в
высших образовательных учреждениях.
В колледжах и лицеях создаются программы социальной адаптации, а для поддержки
выпускников в период п
олучения профессии организуются клубы выпускников
интернатских учреждений.
На сегодняшний день становление системы
пост интернатского
сопровождения
можно охарактеризовать как поиск инновационных форм, способствующих наиболее полному
раскрытию потенц
иала и успешной социальной интеграции детей
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
К сожалению, приним
аемые органами опеки и попечител
ьства меры по социальной
адаптации выпускников ещё не вполне удовлетворяют потребности как самих выпускников,
так и общества. Пока не происходит значимых перемен в развитии социальной ситуации
воспитанника. Перемены эти необходимы для актуализации адаптивных механизмов детей
сирот и помощи в приобретении нового опыта. Однако нельзя не отметить, что выпускники
остаточно защищены нормативно
правовой базой, так как получают выходное пособие, жильё
в случае его отсутствия. Молодые люди могут выбирать место для получения
профессионального образования, не зависимо от наличия общежития в том или ином учебном
заведении
. Процесс профессионального становления в данном случае более вариативен.
Директор интернатского учреждения является государственным опекуном и имеет
возможность ежедневно отслеживать успехи и проблемы воспитанников, которых он хорошо
знает. Воспитанники,
меняя образовательную среду средней школы на учреждение начального
или среднего профессионального образования, остаются в привычной для них обстановке
хорошо знакомого им детского дома. Пребывание в интернатском учреждении отдаляет кризис
дезадаптации, св
язанный с изменением социальной среды, социального окружения и новых
требований, который неминуем в условиях проживания в общежитии профессионального
училища или колледжа.
Обычный возраст выпускника государственного учреждения для детей
сирот 16 лет
сли
шком юный для самостоятельного решения задач социальной адаптации. Программы
социальной адаптации в условиях колледжей (пример подобный имеется в России) значительно
расширяют и укрепляют их социальный опыт, социальные сети и дает возможность обучиться
соц
иально
бытовым навыкам в естественных условиях. Государственное обеспечение,
реализуемое в виде проживания и денежных выплат, позволяет молодым людям
самостоятельно планировать свой бюджет.
Однако далеко не все учреждения среднего специального образования
могут
предоставить общежитие для своих студентов. Существует всего несколько колледжей, куда
направляют выпускников
интернатских
учреждений для обучения узкому перечню
специальностей. Это существенно ограничивает права выпускников на равные
образовательные возможности.
С организационной точки зрения, проведение программ постинтернатской адаптации
входит в функции специалистов проф
ессионального образовательного учреждения, не
являющегося учреждением для детей
сирот; поэтому педагогический состав таких учреждений,
как правило, не готов к работе со сложным контингентом учащихся из числа выпускников
детских домов и школ интернатов.
тересным в этом отношении является
инновационный
и уникальный опыт работы SOS
Детская деревня Узбекистана, осуществляющая программу постинтернатской адаптации
выпускников. В рамках программы открыты и успешно функционируют два Дома молодёжи
ILMIY AXBOROTNOMA

SOTSIOLOGIYAyil
son
в Ташкенте и
Самарканде.
По мнению руководителя
SOS Детская деревня Самарканда
Эгамбердиева Ф.Т.,
одной из важных услуг в рамках предоставления долгосрочной опеки
является сопровождение молодежи и подготовка воспитанников SOS приемных семей к
самостоятельной жизни. Пр
оцесс выхода из
под опеки осуществляется в несколько этапов. При
достижении 16
летнего возраста подростки имеют возможность перейти в молодежную опеку и
проживать в съемных квартирах при сопровождении педагогов. Учащиеся колледжа
проживают в общежитиях, но
также являются участниками молодежной опеки и
поддерживаются наставниками в развитии жизненных навыков.
Следует отметить, что опеку над своими выпускниками работы SOS Детская деревня
Узбекистана проводит до 22
24 лет. Так, в Доме молодёжи Ташкента в кажд
ой из 10 квартир
проживают по трое молодых людей, ведущих совместное хозяйство.
Следующим этапом молодежной опеки становится так называемое полунезависимое
проживание, когда молодой человек/девушка, достигшие возраста совершеннолетия и
окончившие средние с
пециальные учебные заведения, делают первые шаги в самостоятельную
жизнь. На данном этапе сопровождения за ними также закреплены наставники
сотрудники
молодежной опеки, которые помогают молодым людям решить жилищный вопрос и
обустроить свое жилье, найти
работу, развивать социальные связи с окружающими и т.д.
Данный этап молодежной опеки длится до 21
22 лет, после чего у молодого человека может
начаться полностью независимая жизнь.
С момента образования молодежной опеки в Самарканде участниками программы
стали
51 человек, из них 38 детей из приемных семей SOS и 13 детей являются выпускниками Домов
Мехрибонлик;
12 детей перешли в полунезависимое проживание;
участников вышли в самостоятельную жизнь;
5 детей вернулись в родные семьи;
Участники молодежно
й опеки проживают в арендованных квартирах
10 детей, 1
участник проживает в приемной семье, 16 детей проживают в общежитиях колледжей;
8 участников МО учатся в ВУЗах;
участник учится в колледжах г. Самарканда
6]. &#x/MCI; 32;&#x 000;&#x/MCI; 32;&#x 000;Задача социального общежития
пре
доставить молодому человеку временное жилье и
сформировать у него социальные и бытовые навыки, необходимые для дальнейшей
самостоятельной жизни. Находясь в социальном общежитии, молодые люди приобретают и
закрепляют такие социально
бытовые навыки, как поис
к работы и формирование рабочих
качеств, приготовление пищи, уход за собой, распределение заработанных средств и
пользование услугами различных социальных учреждений.
Формирование многих из этих навыков становится возможным благодаря изменению
социальной с
итуации развития подростков и молодых людей, снятию режимных ограничений,
характерных для интернатских учреждений, и достижению ими относительной
самостоятельности. Принципиально важно отметить отсутствие в социальных общежитиях
строгих режимных ограничени
й, которые характеризуют жизнь ребенка в детском доме, а
зачастую и в общежитии училища. Вместе с тем, воспитанники продолжают проживать в
условиях сегрегированной группы, что подкрепляет внутреннее разделение ими картины мира
на «мы и они», а это тормозит
процессы формирования автономного поведения.
Социальные общежития возникли как способ неотложной помощи выпускникам в
тяжелой ситуации, когда система социальных гарантий оказывается не эффективной.
Существуют разные причины, по которым это происходит, но
важным является то, что в
социальном общежитии могут проживать и выпускники, имеющие право на полное
государственное обеспечение, и те, кто прав на него уже лишился. Следовательно,
материальное положение молодых людей может быть различным: кто
то способен
себя
обеспечивать и даже вносить какую
то минимальную плату за общежитие, а кто
то не имеет
никаких источников существования. Видимо, социальному общежитию необходимо иметь
собственный источник финансирования.
ILMIY AXBOROTNOMA

SOTSIOLOGIYAyil
son
Совместное проживание сирот разного социально
го статуса
учащихся, работающих и
безработных
позволяет на практике усвоить преимущества социально приемлемого
поведения и преодолеть интернатский инфантилизм.
Специалисты, работающие с выпускниками в социальных общежитиях,
большие
энтузиасты своего
дела. Зачастую их деятельность высокопрофессиональна и эффективна.
Однако в условиях отсутствия примерного положения о социальном общежитии, нельзя
разработать необходимые квалификационные требования и функциональные обязанности
персонала подобного типа у
чреждений. Это делает практику данной модели социальной
адаптации трудной для распространения и грозит множеством профессиональных «перекосов»
в случае недобросовестного отношения персонала к работе.
Семейные формы поддержки выпускников в постинтернатский
период
наиболее слабое
звено в процессе деинституционализации. Законодательное закрепление постинтернатского
патроната пока не получило распространения в стране. Необходимо отметить, что принятые
законодательные акты по постинтернатскому сопровождению не
обеспечивают п
олноты
правового регулирования.
Не проработана также методологическая база постинтернатского сопровождения в
замещающих семьях. Эту модель часто рассматривают как обычную замещающую заботу с
расширенной верхней временной границей, хотя сущес
твует ряд очевидных оснований,
отличающих ее от других форм и моделей.
Анализ семейных форм для выпускников интернатных учреждений, практикуемых в
настоящий момент в различных регионах, сводится к следующим видам замещающей заботы:
• классическая приемная
семья
подросток находится в замещающей семье до выпуска
из интернатского учреждения и остается в той же семье до получения профессионального
образования;
• периодическая замещающая забота
подростки находятся в семьях в период каникул и
выходных дней,
обучаясь в учреждениях высшего и среднего профессионального образования
и проживая в общежитиях.
В Республиканском центре социальной адаптации детей (РЦСАД) подготовлена
образовательная Программа по развитию здорового образа жизни и социальных навыков для
подготовки к самостоятельной жизни для воспитанников Домов Мехрибонлик. При разработке
данной программы был учтён международный опыт, в частности, тренинговые пакеты
«Подготовка к самостоятельной жизни» (Великобритания).
Образовательная программа рассчита
на на молодых людей, вышедших из под
государственной опеки, и способствует формированию у них здорового образа жизни,
жизненных и социальных навыков для самостоятельной интеграции в общество. Программа
состоит из 5 модулей, каждый модуль включает два паке
та: пакет для воспитанников Домов
Мехрибонлик и пакет для фасимилитатора, который поможет сотрудникам данных учреждений
организовывать и проводить занятия по Программе [7].
Таким образом, в настоящее время начинают формироваться инновационные модели
постин
тернатской адаптации выпускников. При разработке механизмов поддержки детей
сирот, выпускников интернатских учреждений, необходимо развитие программ социальной
адаптации; разработка курсов повышения квалификации для работников учреждений
начального и средн
его профессионального образования; модели постинтернатской адаптации
требуют дальнейшего изучения для выделения факторов, способствующих и препятствующих
успешной адаптации и интеграции выпускников образовательных учреждений для детей сирот
и детей, оставш
ихся без попечения родителей; необходимо дальнейшее совершенствование
законодательной базы для включения успешных инновационных моделей социальной
адаптации.
Литература
Иноятов У. Реформа в системе народного образования как фактор социальной защиты детей,
нуждающихся в особой поддержке Материалы Международного Форума «Социальная
защита и интеграция в общество детей с особыми потребностями»
Ташкент. 2015 5
декабря.
С.9.
ILMIY AXBOROTNOMA

SOTSIOLOGIYAyil
son
Постановлением Кабинета Министров от 17 октября 2008 года №230 утверждено
Положение
о доме Мехрибонлик.
Конституция Республики Узбекистан.
Ташкент. 2015 г. Гражданский кодекс Республики
Узбекистан 01.03.1997 г.; Семейный кодекс Республики Узбекистан 1998г.; Закон
Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» 08.02.2008 г.
Иноятов У.
Реформа в системе народного образования как фактор социальной защиты детей,
нуждающихся в особой поддержке Материалы Международного Форума «Социальная
защита и интеграция в общество детей с особыми потребностями»
Ташкент. 2015 5
декабря.
С.10.
«Поло
жением о предоставлении образовательных кредитов для обучения на платно
контрактной основе в высших учебных заведениях», утвержденным Постановлением
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.07.2001 г. N 318.
Эгамбердиев Ф.Т.
Интегрированные социальны
е услуги, предоставляемые программой SOS
Детские Деревни Самарканда. Материалы республиканской научно
практической
конференции «Социальная защита материнства и детства в условиях модернизации
узбекистанского общества
Ташкент:НУУз, 2016.
С.162.
Курс зан
ятий по развитию здорового образа жизни и социальных навыков для подготовки к
самостоятельной жизни. Модуль 1.
Ташкент: РЦСАД, 2011.
С. 219.
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son

ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
обширном материале лексики и словообразования русского и узбекского языков исследует
механизм взаимодействия и взаимообогащения названных языков.
В 70
е годы прошли защиты кандидатских диссертаций В.Х.Кадыровы
м «Фразеология
в русско
узбекских словарях» (Ташкент, 1978); Р.Д.Джуракуловым «Фразеология русских
переводов узбекских сказок» (Л., 1989); А.Б.Бабаходжаевым «Тюркские заимствования в
толковых словарях русского языка» (Ташкент, 1994) и др. Ими написано боль
шое количество
статей на тему сопоставительного изучения русского и узбекского языков. Известный интерес
представляют и работы С.С.Собирова «Грамматическое освоение заимствованных узбекских
слов в русском словообразовании» и А.С.Пардаева «Сопоставительное
изучение медицинской
терминологии узбекского и русского языков».
Так как рамки настоящей статьи не позволяют рассматривать каждую работу отдельно,
сделаем по ним следующие выводы: функциональное взаимодействие тюркских (в т.ч.
узбекского) и русского языко
в приводит к проникновению в их лексико
фразеологический
состав значительного количества заимствованных элементов. Однако заимствования оказывают
свое воздействие и на другие уровни языка: грамматический, словообразовательный,
фонетический, стилистический.
Правда, степень проницаемости разны
х уровней оказывается различной
ученые
отмечают, что «внутриструктурное взаимодействие языков наиболее интенсивно протекает на
лексико
семантическом уровне» (4), что объясняется самой природой слов и фразеологических
диниц.
Взаимовлияние и взаимообогащение русского языка в эти годы происходит и с другими
тюркскими языками: с казахским, азербайджанским, турецким, киргизским, татарским и др. Об
этом свидетельствуют следующие работы: «Функционирование русского языка в раз
личных
слоях казахского населения» (Алма
Ата, 1982) М.М.Копыленко, С.Т.Сеиной; «Звуковые
системы русского и казахского языков. Слог. Интерференция. Обучение произношению»
(Ташкент, 1991) М.Джухунова; «Казахский и русский языки: основы контрастивной
лингвис
тики» (Алматы, 1996) Э.Д.Сулеменовой; «Сравнительная фонетика русского и
казахского языков» (Алма
Ата, 1978) Н.Туркебаева; «Семантическое освоение русских
заимствований в туркменском языке» (Тюркское языкознание, Ташкент, 1983) О.Назарова;
«Туркменско
русс
кое языковое взаимодействие» (АДД, Ашхабад, 1990) О.Назарова;
«Туркменско
русское двуязычие на современном этапе» (Ашхабад, 1989) Ы.Чарнярова,
О.Назарова; «Киргизско
русские языковые связи» (М., 1980) А.Орусбаевой; «Основы
азербайджанской антропонимики» (А
КД, Баку, 1992) М.Н.Чобанова; «Формулы слов этикета в
русском и каракалпакском языках» (Нукус, 2015) Р.Б.Мамбетовой; «Концепт «труд
лень» в
паремиологии неродственных языков» (АКД, Уфа, 2000) Р.Р.Каримовой и др.
В этих работах содержится контрастивное опис
ание названных языков с русским языком,
определена степень проницаемости языков и их уровней, рассмотрены основные особенности
грамматического строя русского языка в сопоставлении с конкретными языками тюркского
происхождения, установлены определенные сдви
ги в синтаксическом строе названных языков,
отмечено расширение семантических и стилистических функций контактирующих языков,
выявлено обогащение русского языка за счет тюркизмов и др.
Отмечая продолжение традиций в исследовании взаимодействия русского и
тюркского
языков, целесообразно заметить, что характер этих исследований с конца ХХ века и особенно в
столетии заметно изменился: он сместился в сторону тюркских и западноевропейских
языков. Это и объяснимо. В сегодняшней языковой ситуации, когда формируется единое
экономическое пространство, когда идет процесс сближения духовного и культурного общения
народами многих стран, возрастает значимость не только русского языка, но и английского,
французского, испанского, немецкого, китайского и других языков как носителей научно
технической и духовной информации. В статье «Лингвострановедение и изучение языков
З.С.Таштемировой читаем: «В атмосфере сегодняшнего дня знание иностранных языков
(русского, английского, французского, немецкого и др.) наряду с узбекским языком является
актуальной потребностью. В нынешних условиях приобретенное языковое знание должно
играть роль средства не только приобщения к культуре страны изучаемого языка, но и
осуществления взаимодействия, диалога культур…» (5).
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Сравните работы последних лет, в которых сопоставляются тюркские, русские и
западноевропейские языки: Ракаева Л.Р. «Межъ
языковые фразеологические параллели с
культурно
маркированными компонентами: на материале русского, башкирского и английского
языков» (АКД, Уфа, 2010); Ганиева Г.Р. «Фразеологические единицы с компонентом именем
собственным в английском, русском и татарско
м языках» (АКД, Казань, 2010); Хабибуллина
А.Э. «Фразеологические единицы, выражающие состояние человека в русском, английском и
татарском языках» (АКД, Казань, 2011); Арсланова А.Р. «Фразеологические единицы
семантического поля «речь» в английском и башк
ирском языках» (АКД, Уфа, 2010); Базарова
Л.В. «Концепт «Бог» во фразеологических единицах английского, русского, татарского и
турецкого языков» (АКД, Приволжск, 2011); Гизатова Г.К. «Структурно
типологический
подход к сопоставительному исследованию лекси
ки и фразеологии: на материале татарского,
русского и английского языков» (АКД, Казань, 2010); Каримова Р.Р. «Концепт «труд
лень» в
паремиологии неродственных языков: на материале русского, башкирского, татарского,
немецкого и английского языков» (АКД, Уфа
, 2004); Маматов А.Э. «Фразеологические
единицы как источник сведений о культуре и менталитете народа (на материале французского,
узбекского и русского языков)» (Материалы международной научной конференции, Самарканд
Шанхай, 2016); Байматова М.А. «Жесты
в речевом этикете корейской, русской и узбекской
культур» (Материалы международной научной конференции Самарканд
Шанхай, 2016);
Шакирова Н.Ю. «Учет типологических языковых различий в процессе преподавания немецкого
языка» (Преподавание языка и литературы
, Ташкент, 2015, №10); Рахимов С. «Восток
Запад
исследование восточных и европейских языков в сравнительно
сопоставительном и
типологическом аспектах, их взаимосвязь и взаимоисключение» (Материалы международной
научной конференции, Самарканд
Шанхай, 2016
В последней названной нами работе проф. С. Рахимов объясняет значимость
сопоставительно
типологического анализа языков мира: «Сопоставительно
контрастивное
изучение глобальных лингвистических категорий на материале европейских и тюркских
языков, а также
тюркских языков с китайск
им языком может способствовать
раскрытию
сущностей языковых процессов и их гносеологических способностей» (с.28).
Обобщая, можно сказать, что в разработку проблем сравнительно
сопоставительного
анализа русского, тюркских и европе
йских языков большой вклад внесли русские, узбекские и
другие тюркоязычные лингвисты, особенно во второй половине ХХ века и начала
XXI
столетия.
Что же касается того факта, что материалом для исследования последних лет стала
служить и фразеология сопоставл
яемых языков, то его можно объяснить словами проф.
А.Э.Маматова из приведенной выше его работы: «Фонд фразеологических единиц (ФЕ) языка
ценнейший источник сведений о культуре и менталитете на
рода,
в них сконцентрированы
как
бы представления народа об
обычаях, ритуалах и морали. Фразеологизмы … отражают не
только национальное мировидение, но и рациональное миропонимание и мироощущение»
(с.30).
Литература
Преподавание языка и
литературы
Ташкент, 2015, №9
Баскаков
Н.А.
Двуязычие и проблемы взаимопрон
икновения различных уровней при
взаимодействии языков ( на матер
иале тюркских языков)
В кн.:
облемы двуязычия и
многоязычия
М., 1972
Бабаходжаев
А.Б. О взаимодействии русского и узбекс
кого языков в области лексики.
еспублика олий укув юртла
риаро конференция материаллари
Самарканд, 2002
Назаров
Туркменско
русское языковое взаимодействие
АКД
Ашхабад,1990
реподавание языка и литературы
Ташкент, 2015, №10
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
: 491.7:494.3
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
А.Б.
Бабаходжаев
М.Ю.
Тилляева
Самаркандский государственный университет, доцент,
магистрант
В статье анализируются наиболее употребительные фразеологические обороты,
используемые в речи носителей русского и узбекского языков. Особое внимание обращено на
фразеологические единицы
полностью, частично эквивалентные и неэквивалентные.
Ключевые с
лова:
фразеологический оборот; идиомы; фразеологический эквивалент;
денотативный; исходный язык; язык перевода.
Rus va o‘zbek tillarida teng ma’noli iboralar tarjimasining
ziga xosligi va milliy
xususiyatlari
Maqolada rus va
zbek tillarida s
zlashuvchi aholi nutqida tez
tez ishlatiladigan iboralar
tahlil
82
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
елью нашей статьи является описа
ние эквивалентных и частично эквивалентных, а
также безэквивалентных русско
узбекских фразеологизмов, активно употребляющихся в живой
разговорной речи как русского, так и
узбекского народов; рассм, их
культур
ных и
национальных особенностей.
Перевод фразео
логизмов предполагает использование в тексте перевода идиом различной
степени близости между единицей исходного языка и соответствующей единицей языка
перевода
от полного эквивалента до приблизительно фразеологического соответствия.
Рецкер Я.К., касаясь
вопроса перевода фразеологизмов
отмечал, что «переводчик должен
самостоятельно разбираться в основных вопросах теории фразеологии, уметь выделять ФЕ
раскрывать их значение и передавать их экспрессивно
стилистические функции в переводе» [5,
С. 7]. Опираяс
ь на это высказывание, отметим, что для переводчика фразеологизмы
представляют определенные трудности, без решения которых ни одно произведение, имеющее
в своем составе ФЕ, перевести невозможно. Трудности заключаются в следующем:
переводчику необходимо зна
ть фразеологию исконного языка (ИЯ) и фразеологию
переводимого языка (ПЯ); переводчик должен уметь распознавать ФЕ в тексте; уметь грамотно
их
пе
реводить с ИЯ на ПЯ
и передавать не только семантическую, но и экспрессивно
стилистическую
их функцию. Учёт эти
х факторов
позволяет преодолеть подобные трудности
при переводе эквивалентных (равнозначных) фразеологических единиц.
Фразеологические единицы, переводимые на другой язык
могут быть абсолютно
эквивалентными (когда фразеологизмы соответствуют и структурн
о, и семантически), частично
эквивалентными (когда семантически фразеологизмы полностью эквивалентны, но структурно
они разные), а также безэквивалентными (такие фразеологические единицы переводятся
дословно и требуют пояснений). Полный эквивалент представ
ляет собой фразеологизм, по всем
показателям равноценный переводимой идиоме
совпадает не только по значению, но и по
составу лексических компонентов, эмоциально
экспрессивной окраске.
Фразеологи
ческие эквиваленты должны иметь
одинаковый компонентный сост
ав,
обладать рядом одинаковых лексико
грамматических показателей, например, сочетаемостью,
принадлежностью к одной грамматической категории, употребительностью, связью с
контекстными словами
спутниками, отсутствием национального колорита.
Проанализировав
фразеологический состав русского и узбекского языков, можно
обнаружить, что полных и абсолютных эквивалентов в русском и в узбекском языках
сравнительно мало. Рассмотрим примеры:
запутанный клубок
чигал калава
что
либо
неразрешимое, запутанное, сложное)
[1, С. 141].
Так говорится о непонятном деле, в котором
трудно разобраться
встать с левой ноги
чап оё
ғидан
турмо
[6, С. 272] Так говорят о
человеке, который находится в плохом настроении, раздраженном состоянии;
между двух
огней
икки олов орасида
, С. 55]. Этот фразеологизм употребляется, когда речь идет о
какой
то угрозе, исходящей с двух сторон
на лбу написано
пешонасида ёзилган
; [6, С.
218]. Данное выражение употребляется
когда в человеке что
то сразу заметно, всем очевидно
язык длинный
или узун
[1, С. 125]. Это выражение можно использовать, когда речь идет о
болтливом, невоздержанном на язык человеке
; засучив рукава
енг шимармо
[4, С. 124].
Такое выражение используется, когда человек приступает к какому
либо делу усердно,
старательно,
с большим энтузиазмом и т.п. Рассмотренные примеры
безусловно
можно
отнести к эквивалентным ФЕ, имеющим одинаковый структурно
семантический состав как в
русском, так и в узбекском языке.
Неполные или частично эквивалентные ФЕ имеют одинаковое значение,
но
различаются составом лексических компонентов, а также внутренней формой, иной
сочетаемостью:
на языке вертится
(то, что известно, но забыто на данный момент)
тил
учида турмо
(букв
стоит на кончике языка)
[1, С. 125]
искры из глаз посыпались
(зарябило
в глазах от сильной боли в результате удара)
-

ўзимдан ўт чиқди
(букв. из глаз выскочил
огонь)
[1, С. 70], букв.: поднять нос (на небо);
не по зубам (
не в силах что
то сделать
тиши
тмайди
(букв. зубы не осилят) [1, С. 127];
иголку негде вотк
нуть
(очень тесно)
игна
ташласанг, ерга тушмайди
[1, С. 53] (букв. если бросить иглу, на землю не упадет).
В случае, когда в языке нет полного или частичного эквивалента фразеологизму,
используется описательный перевод, который представляет собой объясне
ние, толкование
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
данного фразеологизма. При этом должна быть также информация о происхождении этого
фразеологизма или какого
либо отдельного слова, которое является специфичным. Такие
фразеологические единицы являются безэквивалентными, они не имеют смыслов
ых
соответствий в семантической системе другого языка. Например,
в Тулу со своим самоваром
не ездят
(делать что
либо лишнее, бесполезное). Здесь необходимо уяснить, что Тула
это
город, славящийся производством самоваров, и поэтому ехать туда с самоваром
не нужно. А
самовар
это часть русской культуры;
балалайка бесструнная
[8, С. 80 ]. (об очень
болтливом человеке). Балалайка является русским народным музыкальным инструментом. Это
выражение используется, когда «человек говорит быстро и без умолку», и
имеет национально
специфический характер.
Выражение
ппини олиб
йиб бир
йламо
(букв.убрать тюбетейку и подумать)
означает: «как следует все обдумать, хорошенько подумать (еще раз)».
тюбетейка,
национальная принадлежность тюркских народов, в
том числе и узбекского.
Каждому народу присущи
особые способы мировосприятия, мироощущения и
мировоззрения, создающие основу национальной оценки реалий окружающей
действительности. А такой раздел как фразеология, являющийся одним из способов
мировидения, п
омогает четко и лаконично выразить свои мысли и отношение ко всему
окружающему миру.
Фразеологизмы возникают на основе «образного представления о действительности,
отображающего по преимуществу обиходно
эмпирический, исторический и духовный опыт
языкового
коллектива, связанный с его культурными традициями » [7, С. 302 ].
В образно
речевом арсенале того или иного народа большею частью фигурируют
именно те предметы, вещи и явления, которые являются типичными для его быта. Вместе с тем
это типичное, как прав
ило, оказывается и передающим национальный колорит» [1, С. 3 ].
Например, выражение
кизнинг
уло
ига танбур чертмо
(букв. играть на танбуре в ухо
волу) используется в значении «бестолковый человек». [1, С. 139]. «Танбур» является
узбекским национальным
музыкальным инструментом. Аналогичное выражение в русском
языке
«смыслить, как осел в волынке».
Алих
жа
жаали (
бари бир
[1, С. 12]
это выражение имеет значение «то же
самое, все равно, все одинаково». Алих
жа и Х
жаали являются тюркскими именами
обственными. Аналогичное выражение в русском языке
Что в лоб, что по лбу (одинаково,
без разницы).
Кавушини т
ғирл
қўй
[4, С. 124]
букв
подправить чьи
либо кавуши
выгнать
кого
либо, прогнать.
Кавуши (национальный предмет тюркских народов)
это кожаные
калоши без задников, которые носят женщины.
Фразеологизм
на Кудыкину гору
[10] имеет чисто русское происхождение. На это
указывает корень слова «Кудыкина». Во многих областях России вместо слова
«куда» чаще
употребляют слово «куды», и именно от этого слова появились в русском языке глагол
«кудыкать» и прилагательное «кудыкина». На востоке Московской области есть небольшая
возвышенность, которая носит название «Кудыкина гора». «На Кудыкину гору»
это резкий
ответ на вопрос «куда?» или нежелание говорить правду. Аналогичное выражение в русском
языке
қаёққа
Ола тоққа
(букв. Куда?
На серую гору)
[1, С. 139]
Выражение
не солоно
хлебавши
[9, С. 221]
быть обманутым в своих ожиданиях, не
добиться желаемого
результата)
уходит корнями во времена, когда соль на Руси была очень дорогой(
исторически
эта фраза возникла на Руси в период с IX до XVI вв.)
. Желанному гостю давали за столом еду с
солью, а гость нежеланный мог вообще не получить соли
и уходил « не солоно (т. е. без соли)
хлебавши».
Таким образом
, фразеологизмы являются особой категорией языка, а их перевод
требует глубоких знаний языков,
как исходного, так и переводно
го. Вместе с тем, перевод
фразеологизмов отличается своеобразием и тр
ебует творческого подхода. В русском и
узбекском языках имеются одинаковые фразеологизмы, совпадающие не только семантически
и образно, но и в лексико
грамматической характеристике. Основу формирования образности в
этой группе оборотов составляют наиболее
типичные явления окружающей действительности,
которые представляют общее мировоззрение, общую языковую образность, совпадающую во
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
многих языках. Особый интерес представляют собой фразеологизмы, сугубо национальные и
культурно насыщенные, что делает их непе
реводимыми, поэтому к ним подбираются
эквиваленты или аналоги, которые позволяют передать семантическое значение фразеологизма.
Такого типа фразеологизмов подавляющее большинство. Что же касается фразеологизмов,
полностью эквивалентных, таких, как «
на седь
мом небе
еттинчи осмонда», «сыпать соль
на рану
ярасига туз сепмоқ», «каким ветром принесло?
қайси шамол учирди?
», их
количество не столь велико.
Литература
Абдурахимов М. Краткий узбекско
русский фразеологический словарь.
Ташкент:
Укитувчи, 1980.
С.183
Джуманова Д.Р. Приемы и особенности перевода фразеологизмов//
http://cyberleninka.ru
Назарьян А.Г. Фразеология современного французского язы
ка.
М.:Высшая школа,1976.
С.40
Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг
изоҳли фразеологик луғати.
Тошкент.1998
С.105
Рецкер Я.К. Теория перевода и переводческая практика.
М., 1974.
Садыкова М. Краткий узбекско
русский фразеологиче
ский словарь.
Т., 1989.
С.334
Телия В. Н. Культурно
национальные коннотации фразеологиз
мов (от мировидения к
миропониманию). // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. М.:
«Наука». 1993.
Толковый словарь русского языка/ под ред. Д.Н.У
шакова. Т. 1.
М., 1935.
С.1562
Фразеологический словарь русского языка / под ред. А. И
. Молоткова.
М.: Русский язык,
С.543
http
://
topauthor
Halida
Rojkova
Babakhodjaev
Tillyaeva
УДК: 491.7
О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОПОЛНЕНИЯ И НЕСОГЛАСОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
С.Ф.
Ким
Самаркандский государствен
ный университет, старший
преподаватель
ail:
veta
im.1955
mail.ru
Статья посвящена проблеме дифференциации второстепенных членов предложения
(ВЧП
далее), идентичных по способу выражения синтаксической семантики и частеречной
принадлежности определяемого данными ВЧП слова
(имя сущ. в косв. падеже)
присубстантивно
субстантивного определения и дополнения. Внимание обращено на
факторы, обусловливающие затруднения их синтаксической квалификации, и принципы
разграничения на уровне семантики
лексической и грамматической.
Клю
чевые слова:
субстантив, лексическая и грамматическая семантика,
морфологизованный / неморфологизованный, предикативный / атрибутивный признак
ldiruvchi differensiatsiyasi va noaniq aniqlovchi haqida
Maqola ikkilamchi gap b
laklari
(kelgusi matnda IGB (
ВЧП
)) ma`lumotlari bilan
aniqlanuvchi s
z turkumi va akset ish usuli b
yicha bir
xil sintaksik semantika differensiatsiyasi
(yonlama kelishikdagi ot)
yarim substantiv
substantiv aniqlovchi va t
ldiruvchi muammolariga
ishlan
gan. Asosiy e’tibor ularning
semantic
leksik va grammatik semantik kvalifikatsiyasi
qiyinchiliklarini ta`minlovchi omillarga qaratilgan.
Kalit so‘zlar:
substantiv, leksik va grammatik semantika morfologiyalashgan
nomorfologiyalashgan, predikativ
atributi
v belgi.
About differentiation of object and indefinite attribute
The article is devoted to the problem of differentiation of subordinate parts of the sentence
(SPS), which are similar as method of expression of syntactic semantics and attributes as
definition of
SPS words (noun in oblique case)
presubstantive
substantive attribute and object. The main attention
is paid to the factors which define the difficulties of its syntactic qualification and principles of
differentiation of SPS data on the lev
el of lexical and grammatical semantics.
Key
words:
substantive, lexical and grammatical semantics, morphologized
unmorphologized,
predicative
attributive feature
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
В практике анализа предложения определенную трудность вызывает синтаксическая
квалификация
ВЧП при определяемом слове
имени существительном. Это обусловлено тем,
что каждый ВЧП способен выражать свою функцию посредством одной, общей для них,
части речи
имени существительного в косвенном падеже с предлогом или без него. Общность
частеречно
й принадлежности определяемого слова и способа выражения приводит к
колебаниям в установлении их функции: 1.дополнение это или определение; 2. дополнение
или обстоятельство; 3. определение или обстоятельство.
В настоящей статье мы остановимся на вопро
се, вызывающем, с нашей точки зрения,
особый практический интерес,
вопросе разграничения предложно
и беспредложно
падежных форм существительных (субстантив
далее) в функции присубстантивно
субстантивного дополнения и несогласованного определения.
Рассмотрим следующие предложения:
Маленький
человек в
кожаном
картузе
фризовой
шинели
вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику
Живописец представил
женщину в
белом утреннем
платье, с
алою
розою в волосах
Старинный
сад с липами
прудом
и …
алле
ями
не понравился князю
… через минуту молодой
человек в военной
шинели
и в белой фуражке вышел к смотрителю..
На другой день
весть о пожаре
разнеслась
по всему околотку
Разговоры о разбойниках
взволновали его воображение
… около были
разбросаны дерев
енские
избы с огородами
колодезями
… Владимир увидел березовую рощу и
влево на открытом месте серенький
домик с
красною
кровлею
Она отодрала
лист от
расходной
книги
и продиктовала повару Харитону … письмо
и др. А.Пушкин [1
Каким членом предложения являются здесь выделенные предложно
падежные формы
субстантива? Чтобы определить их функцию, нужно (как это
обычно мы делаем
по традиции)
задать к ним вопрос. В данных предложениях к рассматриваемым формам можно поставить
вопросы
обоих типов:
человек в кожаном картузе и фризовой шинели, женщина в платье
(какая? и в чем?);
весть о пожаре, разговоры о разбойниках
(какой? и о чем?);
домик с
кровлею, избы с огородами…
(какой? и с чем?);
лист от книги
(какой? и от чего?). Эта
двойств
енность вызвана особенностями индивидуального восприятия названных форм, и их
можно рассматривать (если учитывать существование широко распространенного в языке
явления синкретизма, призывающего вскрывать в языковом факте все смысловые стороны
явления, отт
енки основной семантики в том числе) и как определения, и как дополнения.
Подобные факты языка позволяют ученым утверждать, что «границы между разными
«второстепенными членами» часто оказываются не только нечеткими, но и вообще
неопределимыми» [2].
сходя из этого положения, в русской грамматике
70, 80 ВЧП не рассматриваются
вообще в связи с отказом авторов работ от их выделения в предложении.
Однако проблема разграничения ВЧП, определения и дополнения в частности, при таком
подходе к данному вопрос
у не может
быть разрешена. Не все ученые
синтаксисты согласны с
таким решением проблемы
отказаться от выделения в структуре предложения ВЧП.
Требуется, считают они, установить четкие критерии дифференциации рассматриваемых их
присубстантивных определений
и присубстантивных дополнений.
В лингвистической литературе, выделяются факторы, влияющие на разграничение
определения и дополнения [3], однако считать их универсальными
, на наш взгляд,
не
представляется возможным.
1. Лексико
грамматическая принадлежность
распространяемого слова
В структуре предложения каждый ВЧП, определение и дополнение в частности,
распространяет, конкретизирует, уточняет слово определенной части речи: дополнение
относится к слову со значением действия, процесса, протекающего в модальн
временном
плане, т. е. к глаголу, его формам; определение не может относиться к глаголу и
прилагательному в силу своей природы
оно обозначает признак предмета, поэтому
постановка вопроса
какой?
невозможна. Это обязательно должно быть слово со значением
предметности, а именно: имя существительное. Такая зависимость ВЧП в предложении
установлена еще Буслаевым Ф. И. [4].
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Позиция имени существительного при имени существительном
(сущ + косв. пад. сущ.
с предл.)
более универсальная. В данной позиции суб
стантивные слова выражают все типы
отношений, наблюдающихся в предложении. Это вызывает неоднозначность квалификации
дополнения и определения, т. к. они оба выражаются именем существительным и оба относятся
к имени существительному:
Некогда были они
товар
ищами по службе
(какими? по чему?)..;
Тут же находился
лазарет для
больных
собак
(какой? для кого?);
Между ими [письмами]
попался Владимиру
пакет с надписью
…(какой? с чем?)
(Там же, с. 86);
Он [учитель]
представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и
письмо
от родственника
(какое? от
кого?) Троекурова …
и др.
Итак, если в качестве присубстантивного распространителя выступает предложно
падежная форма существительного, то всегда возникает возможность трактовки их как
дополнения или как несогласованного определения. Значит, данный критерий не может четко
дифференц
ировать дополнение и несогласованное определение.
Категориально
семантическое значение определяемого (главного)
существительного
Распространяя имя существительное, предложно
падежная форма субстантива может
выражать и объектные отношения, т. е. выполн
ять функцию дополнения, отодвигая на задний
(второй) план отношения атрибутивные. Это обусловлено тем, что среди существительных
выделяются не только собственно предметные, но и образованные от глаголов и
прилагательных и обозначающие опредмечен
ые действия или признаки:
просьба об отпуске
просить
об отпуске;
надежда на примирение
надеяться
на примирение;
близкий к дому
близость
к дому;
радостный от встречи
радость
от встречи;
вражда с Троекуровым
враждовать
с Троекуровым;
отрешение от
власти
отрешиться
от власти;
встреча с
медведем
встретиться
с медведем
и др. В таких случаях объектное значение (дополнение)
выступает на первый план
это значение, свойственное глагольному словосочетанию:
просьба
(просить) (о чем?)
об отпуске
полнение;
надежда
(надеяться) (на что?)
на примирение
дополнение;
близость
(близкий) (к чему?)
к дому
дополнение;
радость
(радостный) (от
чего?)
от встречи
дополнение;
вражда
(враждовать) (с кем?)
с Троекуровым
дополнение;
встреча
(встретиться) (
с кем?)
с медведем
дополнение и т. д. Определительные отношения
оказываются вторичными, позиционными.
Таким образом, только собственно предметные существительные могут присоединять к
себе несогласованное определение.
3. Оттенки семантического
значения поясняющей предложно
падежной
субстантивной формы в соотношении с семантикой поясняемой формы субстантива
При разграничении определения и дополнения следует учитывать семантику, оттенки
значения не только поясняющего слова
предложно
падежной фо
рмы субстантива,
но и
поясняемого существительного, так как соотношение объектных и определительных
отношений не всегда одинаково. Оно [соотношение] различно: во
первых, для разных
предложно
падежных форм; во
вторых, одна и та же форма квалифицируется то
как
определение, то как дополнение.
В нижеследующих предложениях наблюдаются словоформы творительного падежа с
предлогом
семантика которых далеко не тождественная: 1.
Мужчина с
красным
лицом
крякнул и произнес хриплым голосом..
; 2.
Владимир увидел
березовую рощу и влево
на
открытом месте
серенький
домик с
красною
кровлею
; 3.
Около разбросаны были
деревенские
избы с огородами
колодезями
; 4.
Исправник смиренно положил в карман свою
бумагу и молча принялся за
гуся с капустой
; 5.
Живописец представ
ил
женщину
алою
розою
в волосах
и др.
С одной стороны, во всех случаях выделенные словоформы могут быть рассмотрены
как несогласованное определение и как дополнение:1.
Мужчина с красным лицом
(какой? и с
чем?); 2.
Домик с кровлею
(какой? и с чем?); 3.
Избы с огородами и колодезями
(какие? и с
чем?); 4.
Гусь с капустой
(какой? с чем?); 5.
Женщина с розою
(какая? с чем?); с другой
стороны, если внимательно рассмотреть семантику сочетающихся словоформ, можно заметить:
в 1
ом случа
е преобладают определительные отношения, так как признак неотделим от его
носителя; во 2
ом и 3
ем также определительные, хотя признак отделим от предмета и является
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
его отличительной деталью; в 4
м предложении форма
с капустой
правильнее будет
рассмотреть
как дополнение; в 5
ом
и как определение, и как дополнение.
Рассмотренный семантический критерий, влияющий на разграничение определения и
дополнения, однако
также не позволяет четко противопоставить их по отношению друг к
другу.
Следует заметить, что а
нализируемые предложно
падежные формы субстантива
синонимичны с именами прилагательными:
мужчина с красным лицом
краснолицый
мужчина
дама с седыми волосами
седоволосая дама;
старик с бородой
бородатый
старик;
свитер из шерсти
шерстяной свитер;
есло для работы
рабочее кресло.
Синонимические отношения предложно
падежных форм с именами прилагательными
приводят к возникновению синтаксического параллелизма словоформ, характеризующегося
одинаковыми синтаксическими свойствами параллельных форм, их «с
труктурно
смысловой
близостью, с возможностью взаимозамены в одной и той же синтаксической функции» [5].
Как известно, имя прилагательное в составе предложения может выполнять две
синтаксические функции
определение при существительном и сказуемое в соотв
етствующем
безглагольном предложении. Следовательно, такими же функционально
синтаксическими
возможностями должна обладать и синонимичная ему предложно
падежная форма имени
существительного:
мужчина с красным лицом
(краснолицый)
мужчина был с красным
ицом
(краснолицый, краснолицым);
дама с седыми волосами
(седоволосая)
дама была с
седыми волосами
(седоволосая, седоволосой);
старик с бородой
(бородатый)
старик был с
бородой
(бородатый, бородатым);
свитер из шерсти
(шерстяной)
свитер был из шерс
ти
(шерстяной, шерстяным)
и т. д.
Значит, свойства несогласованного определения можно установить путем анализа его
синонимических связей с согласованным определением.
Использование синонимии при разграничении определительных отношений
(определения) и
отношений объектных (дополнения) не всегда приемлемо, так как на
синтаксическом уровне это явление сложное, многоаспектное; на нее влияет целый комплекс
различных факторов: 1. место слова среди различных семантических подсистем; 2.
особенности, уходящие в
историю развития данного слова; 3. законы современного
употребления; 4. словообразовательные возможности. Поэтому формы, построенные по одной
модели, оказываются различными по своим синонимическим свойствам. Срвн.:
руки в
веснушках
=веснушчатые
), но:
рук
и в занозах
старик с бородой
(=бородатый)
, но:
старик с
кнутом
бутылка из
под молока
(молочная),
но:
бутылка из
под сока.
И все же отсутствие регулярного параллелизма рассматриваемых предложно
падежных
форм с прилагательными не мешает им объединяться с данной частью речи и выполнять
одинаковые синтаксические функции.
Итак, определением можно считать такую форму, которая спос
обна связываться с
определяемым существительным при помощи предикативной связи, т. е. выполнять функцию
сказуемого.
Предложно
падежные формы субстантива, распространяющие глагол, а также
отглагольные и отадъективные существительные, не могут соединяться с
ним предикативно, т.
е. не могут быть сказуемыми. В связи с этим данные формы, должны квалифицироваться как
объектные формы, т. е. как дополнения:
уход за детьми
(за кем?)
дополнение;
уход был за
детьми
нельзя так сказать;
ненависть к врагу
(к кому?)
дополнение;
ненависть была к
врагу
сказать так нельзя.
Обстоятельство также не может трансформироваться в сказуемое. Оно находится при
глаголе или существительном с абстрактным значением.
Таким образом, предложно
падежные формы, приведенные в начале п
араграфа, при всем
их лексическом разнообразии функционально одинаковы: все они должны быть определены
как несогласованные определения, поскольку способны занимать при существительном
предикативную позицию, т. е. являться сказуемым:
Человек
был в картузе
шинели
Женщина
была в белом утреннем платье
; Весть
была о пожаре
; Изба
была с огородами
колодезями
; Домик
был с красною кровлею
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Значит, синонимичность определений
морфологизованных и неморфологизованных
и способность /неспособность предложно
паде
жных форм субстантива занимать
предикативную позицию, т.е. выступать в функции сказуемого, на наш взгляд, могут считаться
в определенной мере четкими критериями дифференциации несогласованного определения и
дополнения.
С точки зрения семантики предложно
адежные формы субстантива классифицируются
на следующие семантические типы: 1. значение наличия предметного признака
форма
«с +
тв. п.», «в + предл. п.», «при + предл. п.»:
гусь
с капустой
, человек
в шинели
, офицер
при
шпаге
); 2. значение отсутствия признака
форма
без + род.п.»
сюртук
без эполет
); 3.
определение части
по целому
форма
«от + род. п.»
пуговица
от блузки
, ключ
от дома
); 4.
определение по местоположению
различными формами с локативной семантикой (
березки
около забора
, выход
из рощи
, окна
в сад
, скамейка
за домом
, прогулка
по саду
Изучение закономерностей и семантической структуры взаимодействующих
субстантивных словоформ позволит выделить все типы определений, выраженных именами
существительными, что при
несет несомненную практическую помощь.
Литература
В качестве иллюстративного материала мы рассматриваем
словоформы субстантива
составе
предложения и словосочетания
, выявленные в
повести А. Пушкина «Дубровский».
См.: Русская грамматика. Т.
М., 1980.
С. 91; Грамматика современного русского
литературного языка. Под ред. Шведовой Н. Ю.
М., 1970.
С. 541; Совещание языковедов
Юга России и Северного Кавказа по вопросу о членах предложения.
Ростов, 1959 и др.
См.: Шмелев Д. Н. Синта
ксическая членимость высказывания в современном русском
языке.
М., 1976.
С. 49; Федоров А. К. Трудные вопросы синтаксиса.
М., 1972.
С. 61
81; Грамматика современного русского литературного языка. Под ред. Н. Ю. Шведовой.
М., 1970.
С. 508, 517
и др.; Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка.
М., 1965.
С. 134; Добромыслов В. А. и Розенталь Д. Э. Трудные вопросы грамматики и
правописания.
М., 1960.
С. 188; Шапиро А. Б. К учению о второстепенных членах
предложения в русском языке
// ВЯ, 1957.
С. 71
85; Руднев А. Г. Второстепенные члены
предложения. «Ученые записки ЛГТИ им. А. И. Герцена», т. 122, 1956.
С. 7
43; Макаров
Г. М. Несогласованное именное определение с пространственным значением //РЯШ, 1955,
№ 2.
С. 19
См.: Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка.
М., 1959.
Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка.
М., 1973.
С. 109.
УДК 891.709
РОМАН Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «ИГРОК»
В КОНТЕКСТЕ ПУШКИНСКОЙ
ТРАДИЦИИ
И.И.
Сиддикова
А.С.
Абдуллаева
Самаркандский гос
ударственн
ый университет, преподаватель
доцент
mail: abdullayeva
[email protected]
В статье рассматривается проблема трансформации образной системы повести А.С.
Пушкина «Пиковая дама» в романе Ф.М. Достоевского «Игрок».
Основное внимание в статье
уделено теме игры, тому, какое преломление получает пушкинская традиция в романе
Достоевского.
Ключевые слова:
тема игры, литературная традиция, образная система.
Pushkin
analari
kontekstida
Dostoyevskiyning
Igrok
” (“
Qimorboz
”)
romani
Maqolada
Dostoyevskiyning
Igrok
” (“
Qimorboz
”)
romaniga
Pushkinning
Pikovaya
dama
qissasidagi
analar
siri
rganildi
Asosiy e`tibor romandagi badiiy obrazlar
tizimi
zgarishi muammolariga qaratilgan. Asarda yoritilgan “
yin” mavzusi maqola muallifining
e`tiborini k
proq tortdi.
Kalit so‘zlar:
yin mavzusi, adabiy an`ana, badiiy obrazlar tizimi.
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
The novel of Dostoevskiy “The player” in the context of Pushkin’s traditions
In the article to consider problems of
transformation figurative systems of Pushkin’s story “The
Peak lady” and in the novel to Dostoevskiy “The player”. In the fundamental note is devote to game’s
subject and what the deflection to receives traditions of Pushkin in the novel to Dostoevskiy.
ywords
game
traditions
transformation
Тематика произведений русской литературы
XIX
века разнообразна. Одно из видных
мест в этом ряду занимает тема азартных игр (карты, рулетка). Проблема азартной игры как
игры с судьбой, её испытания всегда интересов
ала русских писателей, которые пытались в
своих произведениях понять и раскрыть природу «игромании». Появление в русской
литературе
XIX
века темы азартных игр не
случайно. Это во многом связано с менталитетом
русской нации, для которой свойственна тяга к с
озерцанию, нежели любовь к труду, с
упованием русского человека на «авось», его надеждой на случай. Такая тенденция
обнаруживается ещё в русском фольклоре, особенно в русских народных сказках, сюжеты
которых строятся на ожидании чуда, герои, в основном, н
е прилагают никаких усилий для
достижения поставленных перед ними задач. В этом им помогает либо случай, либо чудо.
Вспомним хотя бы сказку «По щучьему велению, по моему хотению», «Сказку о старике и
золотой рыбке» и
др. Типично русской чертой
веру в
немотивированность и внезапность
спасения
считал Достоевский, утв
ерждая, что «ужасная жажда риска
типично русская
психологическая черта, а «рулетка
это игра по преимуществу русская», основанная на
стремлении «в один час» «всю судьбу изменить».
Одн
им из видов азартных игр является карточная игра. Тема карт и карточной игры была
довольно широко распространена в русской литературе
XIX
столетия. И это вполне объяснимо
и закономерно, ибо ни один праздничный приём, ни одна дружеская пирушка в дворянском
доме не обходились без карт. Естественно, что при создании картин из российской
действительности писатели не обходили стороной эту часть жизни русского дворянства[5. 10].
Игра в карты становится в России специфической формой дворянского поведения,
чреватог
о всплесками картёжной активности, представившая в литературе вереницу
занимательных житейских сюжетов, иногда авантюрных, порой драматичных и великих
личностей.
Зачастую игра служила лишь фоном, эпизодом в описываемых событиях, являясь как бы
дополнение
м к более важным проблемам. Однако в иных случаях тема эта явно превалировала
в сочинениях, и авторы даже выносили её в названия отдельных произведений. В качестве
примеров можно упомянуть «Пиковую даму» Пушкина, «Штосс» Лермонтова, «Игроков»
Гоголя, «Игр
ока» Достоевского и «Большой шлем» Андреева.
Огромное влияние на развитие темы игры в русской литературе оказала «Пиковая дама»
А.С. Пушкина. Как пишет в своей работе А.А. Ильин
Томич, «Значительные последствия для
русской словесности связаны с читательск
им вниманием, оказанным «Пиковой даме»
Достоевским» [4. 210].
В полном собрании сочинений Ф.М. Достоевского указано свыше ста произведений A.C.
Пушкина, которые упоминаются самим писателем в письмах, рабочих материалах,
публицистике или входят в его романы
в качестве цитат, реминисценций, мотивов и образов.
Пушкинская традиция включает в себя разные степени вхождения в текст произведений
Достоевского: 1) открытые цитаты; 2) скрытые цитаты; 3) сравнения героев Достоевского с
героями Пушкина или рассуждения
первых о вторых: вошедшие в текст произведения;
оставшиеся за пределами канонического текста, но используемые автором в подготовительных
материалах; 4) ра
зличные контаминации
мыслей и образов пушкинских произведений; 5)
разного рода сюжетные ситуации и мот
ивы пушкинских произведений; 6) содержательные
мотивы; 7) композиционные модели и приемы пушкинских произведений; 8) высказывания о
Пушкине: в публицистике; в текстах художественных произведений от лица героев [6].
«Пиковая дама» верно сопутствовала Достое
вскому на протяжении всей его творческой
жизни. Постепенно мотивы пушкинской повести стали не только орнаментировать действие
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
произведений Достоевского, но даже отчасти и организовывать его» [4.121
122], как это
проявилось, в числе прочих произведений, и
в «Игроке».
Роман был задуман Достоевским в 1863 году. В сентябре 1863 года он писал из Рима
Н.Н.Страхову: «…Составился довольно счастливый…план одного рассказа. Большею частью
он записан на клочках…Сюжет рассказа следующий: один тип заграничного русског
о.
Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. Всё это отразится в
моём рассказе. Да и вообще отразится современная минута (по возможности, разумеется)
нашей внутренней жизни. Я беру натуру непосредственную, человека, однако же,
мн
огоразвитого, но во всём недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить,
восстающего на авторитеты и боящегося их. Он успокаивает себя тем, что ему нечего делать в
России и потому
жестокая критика на людей, зовущих из России наших заграничных
русс
ких». И далее: «Это лицо живое (весь как будто стоит предо мною)
и его надо прочесть,
когда он напишется. Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство,
смелость пошли на рулетку. Он
игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыца
рь
Пушкина не простой скупец… Он поэт в своём роде, но дело в том, что он сам стыдится этой
поэзии, ибо глубоко чувствует её низость, хотя потребность риска и облагораживает его в
глазах самого себя. Весь рассказ
рассказ о том, как он третий год играет п
о игорным домам на
рулетке» [1. 683].
В центре описываемых Достоевским событий находится игра в рулетку. Этот момент
является ведущим и определяет особый оттенок карнавализации в произведении.
Природа игры (в кости, в карты, на рулетке и т.п.)
карнаваль
ная природа. Это отчётливо
осознавалось в античности, в средние века и в эпоху Возрождения. Символы игры всегда
входили в образную систему карнавальных символов.
. Бахтин в своей работе «Проблемы
поэтики Достоевского» говорит о мотивах карнавализации в
произведениях Достоевского.
Люди различных жизненных положений (иерархических), столпившиеся у рулеточного
стола, уравниваются как условиями игры, так и перед лицом фортуны, случая. Их поведение за
рулеточным столом выпадает из той роли, которую они играют
в обычной жизни. Атмосфера
игры
атмосфера резких и быстрых смен судьбы, мгновенных подъёмов и падений, то есть
увенчаний. Ставка подобна кризису: человек ощущает себя как бы на пороге. И время игры
особое время: минута здесь также приравнивается к год
ам.
Рулетка распространяет своё карнавализирующее влияние на всю соприкасающуюся с
ней жизнь, почти на весь город, который Достоевский недаром назвал Рулетенбург.
В сгущённой карнавализованной атмосфере раскрываются и характеры главных героев
повести
Але
ксея Ивановича и Полины, характеры амбивалентные, кризисные, незавершимые,
эксцентрические, полные самых неожиданных возможностей [2.199
200].
Герой Достоевского близок пушкинскому Германну, к игрокам по страсти. Он играет,
чтобы пережить волнение риска, и
это облагораживает его в собственных глазах. Игра для него
единоборство с Роком. Игрока с Германном роднит и то, что игра, жажда наживы убивает в
нём любовь. Он сам подтверждает это словами: «…С самой той минуты, как я дотронулся
вчера до игорного стола
и стал загребать пачки денег, моя любовь отступила как бы на второй
план» [1.594]. Но ещё больший интерес вызывают его отношение к выигранным деньгам
он
буквально отдаёт их в руки мадмуазель Бланш, которая, не задумываясь, распоряжается ими в
собственны
х интересах.
Достоевский использовал образы, идентичные образам «Пиковой дамы» и графически
это можно представить следующим образом:
Молодой человек
Полина
графиня
Германн Лизавета
графиня
Но изменены мотивы взаимоотношений героев. Если Германн играет чувствами
Лизаветы, то игрок Достоевского полностью во власти Полины. И играть в первый раз он идёт
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
по её «приказу». Даже сим
волика чисел в произведении Достоевского сходна с пушкинской
он также повсеместно сакрализует цифру 3.
Игра у Достоевского делится на «джентльменскую» и на «плебейскую, корыстную, игру
всякой сволочи». Сама жизнь «заграничного русского»
это Игра в рул
етку с Роком
до конца,
как бывает, когда игрок бросает вызов Судьбе. Все свои силы, а также и непосредственность
своей натуры отдаёт игре. И не просто игре ради выигрыша, а поэзии игры [3.246].
Рулетка здесь выступает в двух ипостасях. С одной стороны,
это механизм,
разрушающий человеческую сущность, с другой
средство спасения, с помощью которого
совершается чудо: «Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка ваш
единственный исход и спасение?» [1.491]
спрашивает Полина у «молодого челов
ека». И тут
же сама сознаётся в своих мыслях: «Надеюсь на одну рулетку».
Ожидание того, что рулетка принесёт спасение
сугубо национальная черта характера.
Это подтверждает и сам герой, говоря: «
А по моему мнению, рулетка только и создана для
русских
…», « … в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека
вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов.
А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как
то
зря и
безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны,
прибавил я,
а следственно, мы
очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть
вдруг, в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает; а так как мы
и играем зря, без труда, то
и проигрываемся!»[1.489].
Упование на Случай, вера в Судьбу красной нитью проходят в сюжетной линии
«Игрока», все более и более лишая героя силы воли, делая его игрушкой в руках Судьбы:
«Действительно, точно судьба толкала мен
я»[1.586].
Почти те же самые слова в финале произведения говорит мистер Астлей самому герою.
Эти слова звучат как страшный приговор: « На мой взгляд, все русские таковы или склонны
быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишко
м редки. Не
первый вы не понимаете, что такое труд (я не о народе вашем говорю). Рулетка
это игра по
преимуществу русская»[1.615].
Но «молодой человек», ранее сам говоривший то же самое, теперь протестует против
этих слов, не соглашаясь с этим утвержден
ием: «Нет, он не прав!»
говорит он. Но его слова не
убедительны. В нём нет решимости покончить со своей слабостью: «Завтра, завтра всё
кончится!»
это его последние слова.
Образ игрока динамичен. Сначала он робок, нерешителен. «Как только я вошёл в
иго
рную залу (в первый раз в жизни), я некоторое время ещё не решался играть»[1.486]. Но, как
только он почувствовал вкус выигрыша, в нём проснулся азарт, который сделал своё дело. У
«молодого человека» родилось желание поиграть с судьбой, бросить ей вызов,
обмануть: «…у
меня сошлось в руках около четырёхсот фридрихсдоров в какие
нибудь пять минут. Тут бы мне
и отойти, но во мне родилось какое
то странное ощущение, какой
то вызов судьбе, какое
то
желание дать ей щелчок, выставить ей язык»[1.497]. Так же, вер
оятно, чувствовал себя Евгений
перед Медным Всадником, не сумев преодолеть искушения погрозить «строителю
чудотворному»: «Ужо тебе!», и жестоко поплатившись за этот вызов.
Желая поиграть с судьбой, в жизни герой остаётся «рабом», как он сам себя называет
Он раб своих чувств к Полине и даже не пытается бороться с ними, она же охотно принимает
эту жертву. Он говорит Полине: «Пользуйтесь, пользуйтесь моим рабством, пользуйтесь!», так,
как будто рабство доставляет ему удовольствие. Герой изначально чувствует
в Полине
инфернальную суть, как и к игре, мистифицируя её. Поэтому неслучайно Полина и Игра
складываются у него в единый мучительный образ, который, как искушение вечно маячит
перед ним и бороться с которым сил уже нет.
В романе «Игрок», как, впрочем, и в
«Пиковой даме», не только мужчины, но и женщины
становятся «рабами» азарта. Разница лишь в выборе игры. Примером этому является
бабушка
» (перифраз «Пиковой дамы»), которой автор как будто специально не дал умереть.
Словно через неё он хочет ввести нас в
мир «женского азарта», который ещё более губителен,
нежели мужской. «Жива не хочу быть, отыграюсь!»
слова бабушки, подтверждающие эту
мысль.
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Достоевский изобразил несколько типов игроков
это и сдержанные, расчетливые
игроки, и игроки, не умеющие контро
лировать свои эмоции. Вообще рулетка
это маленький
мир, микрокосмос, где у каждого её участника свои роли, как в театре. Но только здесь финал
непредсказуем, потому что не людьми контролируется весь процесс игры, а тем, кто постоянно
искушает их.
Очень
точно изображены переживания бабушки после игры в рулетку, чётко подмечены
перемены в её характере: «Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа;
видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему остальному она была
невнимател
ьна и вообще крайне рассеянна. Ни про что, например, по дороге не расспрашивала,
как давеча» [1.558].
М.М.Бахтин
пишет, что в своем произведении Достоевский изобразил жизнь
«заграничных русских», особой категории людей, которая привлекала Достоевского. Это
люди,
оторвавшиеся от своей родины и народа, их жизнь перестаёт определяться нормальным
укладом людей, живущих в своей стране, их поведение уже не регулируется тем положением,
которое они занимали на родине, они не прикреплены к своей среде. Генерал, учи
тель в его
доме (герой повести), проходимец де Грие, Полина, куртизанка Бланш, англичанин Астлей и
другие, сошедшиеся в немецком городке Рулетенбург, оказываются здесь каким
то
карнавальным коллективом, чувствующим себя в известной мере вне норм и порядка
обычной
жизни. Их взаимоотношения и их поведение становятся необычными, эксцентричными и
скандальными (они всё время живут в атмосфере скандала). И нет уже той романтичной
атмосферы, в которой разгоралась любовь кавалера Де Грие и Манон Леско, того трагиче
ского
накала их отношений, все приобрело меркантильный смысл и де Грие воспринимается в мире
Достоевского как злая пародия на оригинал. Здесь иные страсти, не возвышающие, а
губительные для человека, игра здесь заменила жизнь, поглотила всю человеческую жи
знь
Алексея Ивановича, и вполне законамерно, что роман свой Достоевский так и назовет по
настоящему имени героя
«Игрок».
Литература
Достоевский Ф.М. Повести и рассказы, т.2.
М.: Гослитиздат, 1986.
С.852
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского.
Изд. 4
е.
М., 1979.
С. 199
Гус М. Идеи и образы Ф.М
. Достоевского.
М.,1996.
С. 154
Ильин
Томич А.А. «Пиковая дама» означает… // «Столетья не сотрут…»: Русские классики
и их чи
татели.
М.: Книга, 1988.
С.370
Творчество А.С.Пушкина в кон
тексте культур Европы и Азии / Сборник материалов
международной научной конференции.
Самарканд, 1999.
С.129
http
://
dissercat
com
content
pushkinskaya
traditsiya
tvorchestve
dostoevskogo
mifologicheskii
aspekt
UDK: 494.3
“BOBURNOMA”DA SHAYBONIYXONNING
OLIBLIGI VA MA’NAVIY TANAZZULI
TASVIRI
I.I
Sulaymonov
Samarqand davlat universiteti
filologiya fanlari nomzodi
mail:
isroil
[email protected]
Ushbu maqolada “Boburnoma”da tasviri berilgan tarixiy shaxs
Shayboniyxon shaxsiyatidagi
g‘oliblik va mag‘lublik ruhiy holatining sodir bo‘lishi,
ma’naviy tanazzul tasviri,
uni tasvirlashda
muallif mahoratining namoyon bo‘lishi kabi masalalar yoritib beri
lgan
Kalit s
zlar:
Bobur, “Boburnoma”, Muhammad Haydar, “Tarixiy Rashidiy”, tarixiy
jarayonlar, Shayboniyxon, qahramonlar ruhiyati,
oliblik va ma
lublik ruhiy holati
, ma’naviy
tanazzul
tasviri.
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Изоброжение победа Шейбанихана и его духовное поражение в
«Бабурнаме»
В статье освещены вопросы динамики психологизма победителя и побеждённого в
образе Шейбанихана, изображённого в «Бабурнаме», а также художественное мастерство
автора при его передачи.
Ключевые слова:
Бабур, «Бабурнаме», Мухаммад Хайдар, «Тар
ихи Рашидий»,
исторические личности, Шейбанихан, душевное состояние персонажа, психологизм
победителя и побеждённого.
The image of S
hayboni’s victory and spiritual defeat in
aburname”
he article desc
ribes
questions rel
ted to winners of phsychologicol dynamic and to the role of
Sheybaniyxan,
who
is
characterized
in “Baburnoma”, and also artisti
masters of auther
is paid
attention.
Key
words:
Babur, “Baburnoma”, Mukhammad Xaydar “Reshidiys history”, historical
personality
, Sheybaniyxan, soul condition of person psychology of winner and being winner.
«Boburnoma»da muallif tomonidan eng k
p tilga olingan tarixiy shaxslardan biri
Shayboniyxondir. Bobur Shayboniyxon hayotiy faoliyatiga obyektiv baho berar ekan, uni
sha da
vr
tarixiy holatiga k
ra siyosat maydoniga kirib kelganini, temuriylar xonadoniga qarshi paydo b
lgan
ashaddiy dushman ekanligini, hali lashkarboshi sifatida tanilib ulgurmagan, siyosat maydonida endi
endi paydo b
lgan dastlabki paytdayoq temuriy shahzo
dalarning birlashib, bu xavfli raqibdan ertaroq
qutilish lozimligini ta’kidlab shunday yozadi: «Xoja Abulmakorimning tavassuti bila bu s
zni ora
soldimkim, Shayboqxondek
anim paydo b
lubtur, muning zarari turkka va m
o‘g‘
a musovidur.
Muning
fikrini hololiqtakim, ulusni hanuz yaxshi bosmaydur va k
aymaydur, qilmoqlik
vojibdur»
[1;90].
Bobur bu
rinda
z asari uslubiga sodiq qolib, fikrini tasdiqlash uchun Sharq mumtoz
adabiyotining nodir asarlaridan bayt, ruboiy,
rni bilan
azal na
munalarini misol tariqasida q
llab,
nasrda nazm usulidan foydalanadi. Xususan, yuqoridagi fikrini asoslash tariqasida mashhur fors
tojik
adibi Sa’diy Sheroziyning satrlarini keltirib, bu bilan g
yoki Boburning Shayboniyxon haqidagi
bahosiga Sa’diy ham q
shilgandek, Bobur
oyasi tarafdoridek tasvirlanganki, bu ham muallifning
mahoratidan dalolat:
«Nechukkim debturlar:
Imr
z bikush chu metavon kusht,
Otash chu baland shud jahon s
xt,
Magzorki zih kunad kamonro,
Dushman chu ba tir metavon d
xt [1;90]
(Mazmuni: Kuching yetar ekan, olovni shu on
chir. Agar alanga olsa, jahonni kuydiradi.
Dushmanni
q bilan urishga qodir ekansan, uni kamon kerishiga q
yma).
Boburning Shayboniyxon, uning lashkari bilan bevosita jang maydonida yuzma
yuz kurashi
tasviri asardagi eng mazmundor, badiiy lavhalarga boy, asar qimmatini yanada boyitgan, esdalik,
tarixiy asarda badiiy tasvirlarning keng
rin olganligini k
rsatadigan
tasvir
lardir. Bunda tarixiy
shaxslar
Bobur, Shayboniyxon, lashkarboshi va a’yonlar, beklar va hatto oddiy askar ruhiy
holatining juda tez
zgarib turishi tasvirlari aks etgan. Jumladan, Shayboniyxon ham bir lahza
zini
olib hisoblasa
da, shu lahzanin
zidayoq uning ruhiyatida ma
lublik alomati paydo b
lib,
asabiylashishi, Bobur lashkarlarining ustunligini tan olib, jang maydonidan chekinishga, gohida
lubligi aniq ekanini bilib, jang maydonini tark etishgacha borib yetganida k
rish mumkin. Bob
ur
jang
maydonidagi shaxslarning ruhiy holati tez
zgaruvchanligini, goho
olib bu shaxslar
xarakterida bir zumda ma
lublik alomatlari soya solib turishini yuksak mahorati bilan tasvirlab
beradi.
«Boburnoma»dagi mana bu satrlar Shayboniyxonning dastlabk
olibligidan darak beruvchi
tasvirlardir. Vaholanki, Bobur bundan sal oldin «Bu qishliqta ishimiz bisyor taraqqiyda edi (ya’ni biz
olib edik
I.S.), Shayboqxonning ishi tanazzulda edi (ya’ni
lub edi
I.S), deb ta’kidlagandi.
Ana shunday bir payt
da «Bu asnoda bir
ikki ish yaramasroq b
ldi. Marvdin kelib Qorak
lni
onlar t
xtata olmadilar (ya’ni Shayboniyxon lashkarlarini
I.S.). Qorak
l yana
zbaklar
tasarrufi
a kirdi. Qal’ayi Dabusida Ibrohim tarxonning Ahmad tarxon otliq inisi edi.
Shayboqxon
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
kelib qabadi. Biz cherik yi
ib isti’dod tayyor qil
uncha, z
rlab oldi. Elni tamom qatli om qildi»
&#x/MCI; 1 ;&#x/MCI; 1 ;1;&#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;82] tarzidagi tasvir beriladi.
Yuqoridagi satrlarda Boburning tarixiy voqealarga obyektiv, real qarashi mavjud b
lsa
da,
birinchi navbatda
sha sertahlika davrda, siyosiy doirada
oliblik va ma
lublik holati jang
maydonida bir zumda joy almashishi,
olib shaxs b
la turib ma
lub shaxsga aylanishi oddiy hol
ekanligini muallif yaqqol k
rsatib bermoqda. Ana shunday murakkab bir sharoitda
Boburga temuriy
shahzodalardan arzigulik yordam kelmagani, yordam b
lsa ham haminqadar ekanini u shunday
tasvirlaydi: «Atrof va javonibda
ilardin: xondin Ayyub Bekchik va Qashqa Mahmud va borinlar
besh yuz kishi k
makka kelib edi. Jahongir mirzod
in Tanbalning inisi Xalil yuz
ikki yuz kishi
bila k
makka kelib edi. Sulton Husayn mirzodek sohib tajribalik podshohdinkim, Shayboqxonning
af’ol atvorini mirzodin yaxshiroq kishi bilmas edi, hyech kishi k
makka kelmadi. Badi’uzzamon
mirzodin ham kishi k
elmadi. Xisravshoh xud
zining tavahhumidin kishi yibormadi. Chun bemiqdor
yomonliqlar andin nisbat bu xonavoda
a voqi’ b
lub edi, nechukkim, mazkur b
ldi, bizdin
rqunchi k
prak edi» [1;82].
«Boburnoma»da Boburning Shayboniyxon bilan yuzma
yuz turib jang qilish tasviri faqat bir
marta berilgan. Biz bu tasvirga batafsil izoh berib, tahlil etish orqali
oliblik va ma
lublik holatining
ushbu muhim lahzada kim tomonda b
lishi, Shayboniyxon ham
da Boburning jang maydonidagi ruhiy
holati, kurashni olib borishga necho
liq ta’sir etganligi borasidagi masalalarni aniqlashga imkon
beradi, degan maqsadda quyida bu borada atroflicha t
xtalamiz. Zero, XVI asrning boshlarida bu ikki
mashhur tarixiy shaxslarning xarakteri, davr siyosiy maydonida tutgan
rni, atrofidagi kishilar
ruhiyatiga ta’siri, ularda tezda bir qarorga kelish, sobitqadamlik bilan unga kirishish yoki bosiqlik,
ming andi
sha bilan
z niyatidan kechish kabi holatlar

ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Ushbu parchada Bobur tarafdorlarining ruhiy holat
i muallif tomonidan juda chiroyli
tasvirlangan. Unda K
hak daryosini kechib
tayotgan lashkarning jon saqlashga intilishi, hech
narsaga e’tibor qilmay Shayboniyxon lashkarining quv
inidan xalos b
lish, ma
lublik alamini totib
rishlik bor mohiyati bilan tasvirlangan. Boburning mana bu ibora va jumlalari safdoshlarining
qattiq asabiylashgani, makkor raqib qarshisida ojiz qolib, ma
lublikni tan olib, jon talvasasida ildam
borishlari juda jonli, realistik tarzda ifodalangan: «Meni
ng bila
n besh kishi qolib edi. K
hak
daryosi yaqin edi. Baron
orning uchi daryo
qunub edi. Daryo sari
q torttuk», kabi tasvirlari
Bobur tarafdorlarining ruhiy holatini
quvchiga aniq yetkazib bersa, mana bu jumlalarda esa,
hak daryosi
ning kirgan mahalli edi, daryo
a yetgan bila jibalik, kechimlik
q suv
a kirduk.
Yarimidin k
prak yayab
q kelildi. Andin s
ngra uzdurma edi. Bir tirgaz otimi yer jibalik
kechimlik ot uzdurub
ttuk. Suvdin
tgach, kechimni kesib tashladuk», Bobur t
arafdorlarining qiyin
holatga tushib qolishlari, sarosimali ruhiy holatlarini anglatadi. «Vale yakka
yarimni talab
tushurguchi, yalan
ochla
uchi tamom bu shum m
o‘g‘
ul edi», jumlasi esa, vaziyatning qanchalik
murakkabligi, «
lganni ustiga tepmoq» maqolin
i eslatadiki, Boburga yordamga kelgan m
o‘g‘
ullar
Shayboniyxon lashkariga qarshi kurashish
rniga Bobur tarafdorlarini talash, otdan tushirib otlarini
egallash, mol
mulklarini musodara qilish bilan shu
ullanganki, bu xalqning «
zingdan chiqqan
baloga qay
ga borasan da’voga?», maqoli mazmuniga mos keladi.
Bobur Samarqandda hukmronlik qilar ekan, Shayboniyxon qanday b
lmasin bu shaharni
qaytarib olishni, ushbu strategik va iftixor ramzi b
lgan shaharni egallashni oliy maqsadi etib biladi.
Bobur Shayboniyxo
nning bu niyatidan yaxshi xabardor holda, Samarqand mudofaasiga katta e’tibor
qaratadi. Shayboniyxon Samarqand shahrini qamal qilsa
da, muddaosiga yetishmay turgan payt.
Ma’lum darajada ma
lublik alamini chekkan Shayboniyxon asabiylashar, yangi
yangi hiyl
alarni
ylab,
olib kelish t
o‘g‘
risida bosh qotirar edi. Bobur
z tarafdorlari bilan Shayboniyxon lashkarlari
rtasida b
lgan jang tafsilotini berar ekan, kurash maydonidagi Shayboniyxonning ruhiy azobda
qolishi, sarosimali harakatda b
lib, Samarqand
qal’asiga kira olmasdan uning atrofida sarosar
yurganini yuksak mahorat bilan tasvirlaydi: «Ikki
uch kundin s
ng Shayboqxon kelib q
ondin
yiroqroq tushti. Samarqandning mahalla
mahalla, k
y avbosh va yatimlari favj
favj yi
ilib,
yatimona
salavotlar chekib, madrasa eshigiga kelib, urush
a chiqarlar edi. Shayboqxon, urushqakim
otlanurdi, q
onning yovu
a ham kela olmas edi» [
84].
Bu tasvirda Bobur lashkarlarining tajribali, k
pni k
rgan Shayboniyxon ustidan
olibligi aniq
ga tashlanar edi. Aslida bunda Shayboniyxon Bobur ustidan
olib kelgandek k
rinar, Bobur
saltanatining poytaxti b
lgan shaharni qamal qilgan, uning sipohilari va shahar aholisini qiyin
ahvolga q
ygan payt: «Muhosara ayyomi mumtad b
ldi. Elga bisyor ta
nqisliq b
ldi. Anga yettikim,
faqir va miskin it etini, eshak etini yeya kirishtilar. Otqa b
o‘g‘
uzkim kam yoft b
ldi, daraxtlarning
bargini otqa berurlar edi. Anda tajriba b
ldukim, bori yafroqlardin tut yafro
i va qaroyi
och
yafro
i otqa sazovorroq
emish. Ba’zi quruq yi
ochlarni randa qilib, taroshasini suv
a ibitib ot
berurlar edi. Uch
rt oy
acha Shayboqxon q
onning yovu
a kelmay, iroqroqdin q
onni
evrulub k
chub yurur edi» [1;85]. Bunda Shayboniyxon aslida
olib b
lsa ham,
vaziyatga k
ra
ma’naviy ma
lub sarkarda hisoblanadi, chunki «Uch
rt oy
acha Shayboqxon q
onning
yovu
a kelmay, iroqroqdin q
onni evrulub k
chub yurur edi», degan Bobur uni qamalda
qolgan shahar aholisi oldida ma
lub sarkarda sifatida ta
svirlaganki, bu muallifning nasrdagi
mahoratidan darak beradi.
oliblik va ma
lublik bir lahzada joy almashishi
sha paytda oddiy hol
ekanligini ushbu misolda
ham k
rish mumkin. Bobur tarafdorlarining bu kurashda shijoat k
rsatib
harakat qilganliklar
ini tasvirlab, ularning ruhiy
psixologik holatlari har lahzada
zgarib turishini, har
bir jangchining bu jangda q
shgan shaxsiy hissasini alohida k
rsatgisi keladi, ularning mardonavor
kurashining har lahzasini badiiy tasvirlagan Bobur asarda badiiy tas
virga berilib ketganligini, ehtimol
zi ham sezmay qoladi.
tmay Boburning
oliblik mavqe tugab, ma
lublik damlari yaqin qolganligini
«Boburnoma» sahifalaridan bilib olamiz. Bobur bu ma
lublikni
zining qismatida borligini bilsa
ham, bu holat un
da urush taktikasini yaxshi bilmasligi, q
rqoqligi va tajribasizligi bois emas, balki
Shayboniyxondek tajribali
animga qarshi harbiy kuchi, teng keladigan lashkari y
qligidan hamda
temuriyzodalardan madad yetmagani uchun u ma
lub holda shaharni tashla
b chiqib ketganligini
obyektiv sabab qilib k
rsatadi: «Har necha atrof va javonibqa elchilar va kishilar yiborildi, hech
kimdin k
96
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
va nuqsone b
lmaydur edi. K
mak va
madad qilmadilar va mundoq mahalda xud ne hisob bila
madad qil
aylar. Bularning umidi bila qabalda qal’adorliq qilmoqlik betaqrib ekandur. … Sulton
Husayn mirzodek mardona va sohib tajriba podshoh bizga madad qilmay bizga k
ngul k
maklar
berib, elchi
yibormay, Shayboqxon
a Kamoliddin Husayn Gozurgohiyni muhosara vaqtida elchilikka
yibordi» [1;85].

Shu tariqa, temuriy shahzodalarning noahi
lligi, Bobur Samarqandda Shayboniyxon qurshovida
qolganida hech qanday k
mak kelmaganligi, k
mak deb yuborgan m
o‘g‘
ul lashkarlari: «M
o‘g‘
ul
cherikikim, k
makka kelib edi, urushur
a xud toqatlari y
q edi. Urushmoqni q
yub, bizning elni
q talab, otti
n tushura kirishdilar. Bir bu emas, hamisha badbaxt m
o‘g‘
ulning odati ushmundoqtur.
Bossa ham
lja olur, bostursa ham
z elini talab tushurub
lja olur» [1;83], deb baholagan
Boburning kurash maydonidagi ahvoli ancha o
irlasha boradi.
«Boburnoma»da 15
1503
yillar voqealari, Boburning ma
lublikka yaqin damlari. Bobur
Samarqand hamda Andijon kurashlari bilan band b
lgan payt. Ayniqsa, Shayboniyxon bilan Sulton
Ahmad mirzoning Boburga qarshi birlashib kurash olib borayotgan lahzasi. U katta va kichik
dodalaridan yordam, marhamat kutib yurgan vaqti. Uning kayfiyatida
amginlik, tushkinlik hukmron:
«Xon dodam
runush qilib, Shohbegim qoshi
a kelur edim.
z uyimdek bosh yalang, oyoq
yalang kirar erdim. Oxir mundoq sargardonliqtin va
bu nav’ bexonumonliqtin jon
a yettim.
Dedimkim, mundoq dushvorliq bila tirilguncha, bosh olib yitsam yaxshi. Bu nav’ xorliq va zorliq bila
el bilguncha oyo
im yetgancha ketsam yaxshi» [1;89].
Bobur boshiga tushgan shunday siyosiy chalkashlik, ikki xon d
odasi (amakilari Sulton Mahmud
va Sulton Ahmadlar) Boburga homiylik bildirib,
z manfaatlarini k
zlab ish qilganlari, shu damda
lub Bobur uchun ancha murakkkab, qiyin vaziyatda bir tomondan Sulton Ahmad Tanbal, boshqa
tomondan Shayboniyxon shiddat bi
lan qarshi hujumni boshlagan edilarki, bu sahnalar
«Boburnoma»ning badiiy tasvirlarga eng boy lavhalaridan sanaladi. Unda ishtirok etuvchi tarixiy
shaxslarning ichki dunyosi, ruhiy olami,
sha davr siyosiy beqarorligi, shahzodalar, bek va
sarkardalarning
toj
taxt uchun muttaasil kurash olib borishlari, bir lahzada
olib shaxsning
sha
damdayoq bir jang natijasida ma
lub shaxsga aylanib qolish jarayonini kuzatish mumkin: «Ilgaridan
xabar kela boshladikim, Tanbal ham cherikini yi
ib Axsi
a kelibtur. Xon
lar mashvarat qilib, ra’ylari
munga qaror toptikim, manga bir pora cherik q
shqaylar, X
jand suyini
tub,
sh va
zgand sori
borib, orqasi
a evrulgaymen. …Sahar vaqti
sh q
ofilliqta yetushtuk.
sh eli chora
qila olmadilar,
shni tops
hurdilar. Bittab’ viloyat eli bizni k
p tilar edilar. Tanbalning q
rqunchidin
va bizning yiroqli
imizdin choralarini topa olmaslar edi. …
shqa kelib kirgach, Andijonning sharq
va janubida
i to
va tuz el va uluslari tamom kirdilar.
zgandnikim burun
Far
onaning poytaxti ul
ekondur, yaxshi q
oni bor, sarhadta voqe’ b
lubtur. Eli bizning qullu
imizni qabul qilib, kishi
yiborib, manga kirdilar. Necha kundin s
ng Mar
inon eli ham doru
asini urub qavlab, manga
kirdilar. X
jand suyining Andijon
tarafida
onlardin bir Andijondin
zga tamom kirdilar»
[1;91].
Shu tariqa Bobur
zining kam sonli lashkari bilan yana
oliblik nashidasini surib, Andijon
taxti uchun kurashni boshlab yuboradi. Ammo, bu janglardan hali unchalik k
ngli t
lmas, «
Bu
ayyomda bovujudkim mundoq q
onlar bizga kirdi va viloyatta mundoq oz
loq urush
murush
lur, vale
hech jonibtin
olibiyat va ma
lubiyat
mushaxxas va ma’lum b
lmas, chun (shuncha
shahar va qishloqlar q
lga kiritilgani bilan ham Bobur
olibli
giga ishonchsizlik bilan qaraydi
I.S.)
Andijon tarafida
i el va ulus va q
on va viloyat aksar manga kirdilar» [1;91]. Boburning
xavotirida jon bor edi. Uning bunday mulohazasi Andijon shahrining aholisi, bek va a’yonlari Boburni
qabul qilmasligi ham
mumkin edi, chunki el ulusda Boburni q
llashi mumkin, degan gap yurgan
lsa ham bu faqat el o
zidagi ma’lumot edi, xolos.
Boburning Kobulda ancha mustahkam
rnashib olishi, temuriyzodalar
boburiylarning bu
hududda saltanat qilishi Shayboniyxon tinchligini buzishi tabiiy
hol
edi. U qanday b
lmasin, hiyla va
makkorlik y
li bilan b
lsa ham Boburga zarba berish, uni har jihatdan temuriylar saltanatiga
da’voga
rlik qilishidan qaytarish hamda
zi bu sarhadlarda ham yakka hokimiyat tuzishni orzu qilar
edi. Buning uchun Shayboniyxon ancha strategik ahamiyatga molik Qandahor shahriga egalik qilishni
maqsad qiladi. Bu xusu
da «Boburnoma»da shunday ma’lumotlar beril
adi: «Shayboqxon
Qandahorning tosh q
onini olib, arkini ola olmay yon
onini va Shayboqxon yon
onidin s
ng
ba’zi jihatlardin Nosir mirzo Qandahorni solib,
G‘
azni
a kelganining xabarini mashruh arz qildi. Bir
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
necha kundin s
ng Shayboqxon Qandahor u
sti
ofilliqta kelur, tosh q
onni berkita olmaslar,
yarlar, arkning girdida necha yerda naqb solurlar, necha qatla urush keltururlar. Nosir mirzoning
ynu
q tegar, olayovushqon ekandurlar. Ushmundoq iztiror holatida (bu
rinda Nosir mirz
o va
Bobur tarafdorlaridan anchasining nomlari keltiriladi
I.S.) q
ondin tashlab chiqarlar. Q
eli ma’yus b
lub, oldurur mahalda Shayboqxon sulh s
zini ora
a solib, Qandahor ustidin q
par»
[1;160].
Shayboniyxon tomonidan Hirotning bosib oli
nishi Husayn Boyqaro sultonligidagi eng qora kun,
bu shunchaki ma
lublik emas, balki temuriylar saltanatining yakson b
lishi, Movarounnahr va
Xurosonda uning amal qilishi yakunidagi fojiaga aylangan hodisa edi. Shu kundan boshlab
Shayboniyxon Movarounnah
r va Xurosonda yangi saltanatning boshli
lib qoladi. Bobur Husayn
Boyqaro xonadoniga Shayboniyxon solgan kulfatlar, ayollari uchun isnod tarzida qilgan haqoratomuz
harakatlari, saroy begimlari va malikalarini olib beklari va lashkarlariga nikoh qilib
, gohida nikohsiz
taqdim qilishi kabi vahshiyona, aqlga si
maydigan, nojoiz harakatlaridan k
plab misollar keltiradi,
uning ma’naviy jihatdan asl qiyofasini ochib beradi. Bunda garchi sirtdan Shayboniyxon
olib b
lsa
ham, uning qilmishlari, ma’naviy qiyofasi jihatdan ma
lub shaxsni eslatadi. Asli nasabida
temuriyzodalarga b
lgan nafrati, Husayn Boyqaro xonadoniga b
lgan adovati bois, bu xatti
harakati
bilan u ma’naviy ma
lubligini k
rsatadi. Shu bois ham Bobur Sh
ayboniyxonning jirkanch qiyofasini
barcha illatlari bilan badiiy tarzda ifodalab, uni fosh etishga intilgan.
Biz imkon qadar «Boburnoma»dagi badiiy satrlardan
olib va ma
lub shaxs ruhiyatida sodir
ladigan ruhiy holatlarni bir tarixiy shaxs
Shaybon
iyxon misolida k
rib chiqishga harakat qildik
va bu mavzu
keyingi tadqiqotlarda
yanada batafsilroq t
xtalamiz, degan umiddamiz.
Adabiyotlar
Заҳириддин
Муҳаммад
Бобур
Бобурнома
Нашрга
тайёрловчи
Ҳасанов
Тошкент
Шарқ.
335.
Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси.
Тошкент.: Шарқ. 2014.
744.
Муҳаммад Ҳайдар Мирзо. Тарихи Рашидий. Ваҳоб Раҳмонов ва Янглиш Эгамова
таржимаси. Шарқ нашриёт
матбаа Бош таҳририяти.
Тошкент, 2010
Низомиддинов Н.Ғ. Буюк бобурийлар тарихи (
XVI
XIX
аср). Монография.
Тошкент.: Fan
va texnolo
giya, 2012 йил.
Қаюмов
А. Асарлар. 5
жилд. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ижодиёти.
ошкент
: Мумтоз
сўз, 2009.
303 б.
UDK: 42:378.147
NOFILOLOGIK FAKULTET TALABALARINING YOZMA NUTQ
KOMPETENSIYASINI
SHAKLLANTIRISH
F.Sh.
Alimov
Andijon davlat universiteti
usta
zlanuvchi
Mazkur maqolada nofilologik fakultet talabalarining ingliz tilidagi yozma nutq
kompetensiyasini shakllantirishdagi qiyinchiliklar ta
lili, yozuv va yozma nutqqa differensial
yondashgan
olda yozma nutq kompetensiyasini shakllantirish yo‘llari va mashqlardan namunalar
berilgan
Kalit so‘zlar:
nutqiy kompetensiya, yozuv, yozma nutq, kompetentivlik, mashqlar, nutqiy
jarayon
Формирование
компетенции письменной речи студентов нефилологических факультетов
В статье рассматриваются проблемы формирования письменной речевой компетенции
студентов нефилологических факультетов и даются методические рекомендации по их
устранению.
Ключевые слова:
речевая компетенция, письмо, письменная речь, компетенция,
упражнение, речевой процесс
98
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Formation of writing competence of students of non
philological faculties
This article includes the problems of forming written speech competence of the students of
philological faculties, analyzes
difficulties and the patterns of writing and written speech exercises.
Key
words:
99
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
O‘zbek talabalarini ingliz tilidagi yozma nutqqa o‘rgatishda ona tili bilan ingliz tilidagi tovush
va harf o‘rtasidagi farq fikrni ingliz tilida yozma ravishda ifodalashga to‘sqinlik qiladi;
Og‘zaki nutqda
fikrni to‘laroq ochib beruvchi va kommunikativ maqsadni aniq ifodalashga
yordam beruvchi ekstralingvistik omillar (imo
ishora,
arakat va h.k.) ko‘p. Yozma nutqda esa bayon
qilinayotgan fikrni to‘la ochib berish uchun turli sintaktik vositalardan foydalan
ishga to‘g‘ri keladi va
bu grammatik konstruksiyalarni kommunikativ maqsad hamda nutqiy vaziyatga mos tanlab
ishlatilishini talab qiladi;
Ingliz tilidagi unlilarning turli til bo‘g‘inda turlicha o‘qilishi, digraflarning o‘qilishi va
yozilishi o‘rtasidagi f
arqlar, ayrim harf birikmalarining o‘qilmay qolishi, so‘zlarning grafik obrazi
bilan tovush obrazining mos kelmasligi yozma nutqqa o‘rgatishdagi qiyinchiliklardan hisoblanadi.
Til o‘rganuvchilarda lingvokulturologik va sotsiokulturologik bilimlarning kaml
igi ham
yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishga to‘sqinlik qilishi mumkin.
Ushbu yuqorida qayd etilgan qiyinchiliklarni bartaraf qilish, shu maqsadga yo‘naltirilgan
mashqlar yordamida amalga oshirilishi mumkin. Bunday mashqlarni ikki guruhga ajratish
lozim: 1)
yozuvga o‘rgatuvchi mashqlar 2) muloqotga yo‘naltirilgan yozma nutq mashqlari.
zuvga o‘rgatuvchi mashqlar
Unlilar
va Undoshlar
ishtirokida so'zlarni yozishni mashq qiling.
Pattern, type, bride, turn, forefinger, cure, park, system, why,
same, note, thirsty, make,
farewell, mark, pure, harebell, cry, spot, organism, structure, blame, tide.Large, reaction, batch mixer,
migration, bathe, compression, certainly, watch, bacteriological, what, action, weather, selection,
pleasure, chemistry, mi
croorganism, whole.
Digraflar ishtirokida so 'zlar yozishni mashq qiling.
Tuesday, group, coin, their, vein, cousin, book, royal, good, neighbor, look, tie, flour, day,
suitable, poem, few, our, heir, chair, soon, dairy, moon, automatic, leaden, flourish,
poor, beer,
tomorrow, four, believe, may.
Jumlalarni yozishni mashq qiling.
Properties for our industry, for scientific progress, for the nuclear energy, concentration of
methods, results of, kind of microorganisms, theory of the hydrogen atom, with materi
als, with various
fields, under antibiotics, in the properties of the elements, in chemistry and biology, in the second half,
in practical significance, in space, before the biologic analysis, before volume of gas, before the
experiment, after chemical exp
eriment, after the reactions.
Correct the sentences, then write your answer underneath.
1. what is your naim.
2. where are you form
3. who old are you
4. wich grade are you in.
There are mistakes of SPELLING, PUNCTUATION and CAPITALIZATION in this text.
Can
you correct them all?
2. Mulo
toqga yo‘naltirilgan yozma nutq mashqlari:
A letter to yourself
years ago
years younger (teenagers can use 10 years here). Write some advice, encouragement or
insights that
you can share with your younger self.
A film review
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Remember a film that produced a lasting impression on you. Write a review about the film’s
plot, setting, acting and your emotions. Publish it as a comment at the film’s page at
Imdb

A recipe
Share one of your favourite recipes with others. After you write it, you can also publish it at
some cooking forum or community.
A psychological questionnaire
Topics can range from everyday issues to self
fulfillment. Some examples can be: work satisfaction,
personal happiness, positive outlook, relationships, choice of profession and so on. Create 10 to 25
questions. Y
ou can use multiple choice questions or open questions, as you like.
A biography
Write a biography of an interesting person from your country. If nobody springs to your mind,
choose an interesting relative, friend or acquaintance.
An adventure story
Create
a story about a group of people lost deep in the jungle or in the desert. It can include
some realistic elements, but you’d better let your imagination lead you.
Expert’s advice
Imagine that you work for a newspaper as an expert who gives advice about som
e difficulties
that people experience. Your advice will then be published in the “letter and answer column”.
Remember some relative or friend who is going through a rough patch and write both, their letter to
the newspaper and expert’s answer.
A day in the
life
Find a picture with an unusual person. Try to imagine what kind of life he or she has and write
the description of one day in their life. The more exotic photo you choose, the better for your
imagination and writing skills.
A childhood memory
organise them in a captivating story [6].
Ingliz tilidagi yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishga yozuv ko‘nikmalarini
shakllantirmasdan turib erishib bo‘lmaydi. B
uni uch bosqich asosida amalga oshirish mumkin. Ingliz
tilida orfografik qoidalarga amal qilgan holda yozuv ko‘nikmalarini shakllantirish talabalarda yozuv
kompetensiyasini shakllantirishdagi birinchi bosqich hisoblanadi. Bu orfografik qoidalar asosida
so‘
zlar, so‘z birikmalarini va gaplarni yozishga qaratilgan mashqlarni o‘z ichiga oladi. Masalan,
berilgan harf, harf birikmalariga so‘zlar yozing, gapdagi bo‘sh joylarni to‘ldiring, gapni tugallang,
gaplarni tarjima qiling, savollarga yozma javob bering, ber
ilgan sodda gaplardan qo‘shma gap tuzib
yozing kabi
mashqlar shular jumlasidan.
Ikkinchi bosqichga til o‘rganuvchidan biroz kreativlikni talab qiluvchi mashqlar kiritilgan.
Berilgan qo‘shma gaplarni o‘qing va ma’noni saqlagan holda qisqartirib yozing, be
rilgan so‘zlar
yordamida hikoya tuzing, rasmni tasvirlab yozing kabi mashqlar shular jumlasidan.
Uchinchi bosqich yozma nutq kompetensiyasini shakllantirishdagi so‘nggi bosqich bo‘lib, unda
chet til o‘rganuvchilarda fikrni nutqiy vaziyat va kommunikativ m
aqsad talabiga mos ravishda
ifodalash malakalari shakllantiriladi. Bu mantiqan bog‘liq gaplarni o‘z ichiga olgan qisqa yozma
axborot tayyorlash, o‘qilgan yoki eshitilgan axborotga nisbatan tanqidiy fikr bildirish, berilgan mavzu
asosida bayon va insho yozi
shga qaratilgan topshiriqlarni bajarishni nazarda tutadi.
Kommunikativ maqsadni ko‘zlovchi yozma nutqqa o‘rgatish kundalik turmush t
arzi va
talabalarning kasbiy so
alariga oid mavzularda yozma fikr bildirish ma
lakalarini shakllantirishni
taq
101
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Adabiyotlar
Jalolov J.J., Maxkamov G.T., Ashurov S
.S. “English language teaching methodology”
// Fan va
texnologiya nashryoti,
Toshkent 2015
Akopyan L.G.Razlichnoe podxodi v prepodavanii inostrannogo yazika studentam v neyazkovx
vuzax // Vserossiyskaya nauchno
metodicheskaya konferensiya. Orenburg. 2016
Kolesnikova I.L., Dolgina O.A. Anglo
russkiy terminologicheskiy spravochnik
po metodike
prepodavaniya inostrannx yazikov. SPb. 2001
Ssoeva E.E. Formirovanie kommunikativnoy kompetensii v pismennoy rechi pri obuchenii
inostrannm yazkam // Inostranыy yazыk v shkole
№7 str.43
Alimov F. “Learn writing” (kimyo
biologiya
Jeremy Harmer “How to Teaching Writing”//
Longman 160 bet.
UK.
: 81
361.7
INGLIZ VA
ZBEK TILLARIDA TEMPORAL POSTERIOR SINTAKSEMALARNING
USUSIYATLARI
G.F.
Boltakulova
arqand
davlat chet tillar instituti,
katta ilmiy xodim
izlanuvchi
mail:
[email protected]
Ushbu maqolada ingliz va
zbek
tili
gap tarkibidagi temporal posterior sintaksemalarning
ususiyatlari tahlil qilingan. Substantsial temporal posterior sintaksema ingliz tilida asosan predlog
after+vaqtni, paytni ifodalovchi otlar bilan birikib kelishi yordamida ifodalanadi.
zbek tilida
temporallikni ifodalovchi substantsial birliklar chiqish
kelishigi q
shimchasi
dan va k
makchilar
keyin, s
ng kabilar yordamida ifodalangan. Temporallik doirasida posteriorlikni aniqlashda ingliz va
zbek gaplarni payt ergash gapli q
shma gaplarga aylantirish bilan aniqlandi. Maqolaning nazariy
tomoni k
plab misollar bilan tasdiqlangan
Kalit so‘zlar:
aktsional, gap, deriktiv, posterior, predlog, protsessual, sintaksema, stativ,
substantsional, subordinativ, temporal, q
shimcha
собенности темпоральных постериорных синтаксем в английском и узбекском
языках
В настоящей статье анализируются особенности темпоральных постериорных
синтаксем в структуре английских и узбекских предложений. В английском языке
субстанциальные
темпоральные постериорные синтаксемы формируются с помощью
предлога after+существите
льное, выражающее время. В узбекском языке субстанциональные
единицы, выражающие темпоральность, образуются с помощью частицы
дан и
темпоральных единиц кейин, сўнг. Теоретическое содержание статьи подтверждается
многочисленными примерами.
Ключевые слова:
акциональный, предложение, директив, постериор, предлог,
процессуал, синтаксема, стативный, субстанциональный, субординативный, темпоральный,
частица.
The peculiarities of temporal posterior syntaxemes in english and uzbek
The article
analyzes peculiarities of temporal posterior syntaxemes in the structure of English
and Uzbek sentences. In the English language substantional temporal posterior syntaxemes are
formed with the help of preposition after+noun, expressing time. In the Uzbek l
anguage substantional
units, expressing temporality, are formed with the help of particle
дан
and temporal units
кейин,
сўнг.
In the Uzbek language subordinate sentences with adverbial modifier of time have served for
finding out posterior syntaxemes, exp
ressing temporality. Theoretical content of the article is proved
by numerous examples.
Keywords
actional, sentence, directive, posterior, preposition, processual, syntaxeme, stative,
substantional, subordinative, temporal, particle.
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Sof temporal sintakse
ma ish
haraktning bajarilish, bajariladigan yoki bajarilgan vaqtini
anglatsa, temporal posterior sintaksema esa ish
harakatning bajarilishini biror voqeadan yoki boshqa
ish
harakati bajarilgandan keyin bajarilganligini anglatadi. Ingliz tilida substantsial
temporal posterior
sintaksema asosan predlog after+vaqtni, paytni ifodalovchi otlar bilan birikib kelishi yordamida
ifodalanadi.
Ivan Alexeyevich turned up
after nightfall
After the birth
of the child, Aksinya devoted herself to her husband.
After brea
kfast
she and I went out to start the tractor.
After a week
of this work, he withered.
After a pause
he asked
Mazkur gaplar tarkibida after nightfall (1), after the birth (2), after breakfast (3), after a week
(4), after a pause (5) sintaktik birliklar te
mporal sintaksemani ifodalaydi.
Uni isbotlash uchun ushbu sintaktik birliklarga when s
roq olmoshi yordamida
transformatsiya interrogatsiyaga aylantirish mumkin:
When did Ivan Alexeyevich turn up?
When did Aksinya devote herself to her husband?
When did s
he and I go out to start the tractor?
When did he wither?
When did he ask?
Ammo temporallik doirasida posteriorlikni aniqlashda ushbu gaplarni payt ergash gapli
shma gaplarga aylantirish bilan aniqlash mumkin:
Ivan Alexeyevich turned up after
nightfall.
When the night had fallen Ivan Alexeyevich
turned up.
After the birth of the child, Aksinya devoted herself to her husband.
When Aksinya gave
birth to her child she devoted herself to her husband.
After she and I went out to start the tracto
r.
When she and I had breakfast then we went
out to start the tractor.
After a week of this work, he withered.
He worked for a week and then he withered.
After a pause he asked.
He paused for a while then he asked.
Ayrim monografik ishlarda temporal
posterior sintaksemani after yoki after+s doirasidagina
qisman kuzatilgan [1, b. 12]. Ammo, mazkur sintaksema boshqa predloglar yoki ravishlar bilan vaqtni
ifodalovchi leksik birliklar yordamida ham ifodalanadi.
In a few minutes
They’ll all be here
in a minute
Within ten minutes
the village was left behind.
A year later
they had become an almost everyday occurrence.
Bu gaplarda ham in a few minutes, in a minute, within ten minutes, a year later sintaktik
birliklar substantsial
temporal ifodalash bilan bir qatorda posteriorlikni ham ifodalaydi [2, b. 74].
Avvalambor
temporallikni aniqlash uchun when s
roq olmoshi yordamida transformatsiya
interrogatsiyaga aylantiramiz:
103
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Yuqoridagi misollar tahlilidan ma’lumki
substantsial temporal anterior sintaksemaning
variantlari after + s, in + s, within + s, s + later kabilar hisoblanadi.
Substantsial temporal posterior sint
aksemani ifodalovchi sintaktik birliklar gap tarkibida
noyadroviy tobe komponent
rnida kelib, hokim komponentga subordinativ aloqa asosida bo
lanadi.
Ushbu aniqlangan sintaksema, ya’ni substantsial temporal posterior sintaksema subordinativ
aloqa asosid
a quyidagi sintaksemalar bilan bo
lanadi:
a) protsessual aktsional deriktiv sintaksema bilan:
Two hours later
the attach
was renewed
b) protsessual aktsional sintaksema bilan:
Six months later
Zikhovidov
turned up
in Albania.
v) kvalifikativ kvantativ sintaksema bilan: It
was long
after midnight
g) protsessual stativ sintaksema bilan:
After a moment
Miska
awakened
from
is fir
t sleep…
zbek tili misolida substantsial temporal posterior sintaksemaning variantalari quyidagic
ha
ifodalanadi:
Olti
oylardan keyin
esa Baxti Arturnikiga batamom ketib qoldi.
Olti kundan keyin
ustboshim tayyor b
ldi.
Tushlikdan keyin
hamtavoqlarim ketishdi.
Men kechikib,
dafndan s
borgan ekanman.
Serjant Orzuqulov
bir osh pishirmalar
tib
qaytib keldi.
Uch martalar
proguldan s
haydaymiz.
Oradan bir necha
kundan s
karekturasini
qiy deb chiqqan edim.
Oradan yarim
soat
tar
tmas
orolning quyi galariyasini men turgan qoya ch
qqisiga yuz
yard masofaga yaqinlashtirdim.
Bu gaplar
tarkibida substantsial temporal sintaksemani ifodalovchi sintaktik birliklar oylardan
keyin, kundan keyin, tushlikdan keyin, dafndan s
ng, pishirmalar
tib, proguldan s
ng, kundan
ng, soat
tar
tmas kabilar noyadroviy tobe komponent
rnida kelib,
subordinativ 2
rnida
kelgan komponentlar ketib qoldi, tayyor b
ldi, ketishdi, borgan ekanman, qaytib keldi, haydaymiz,
chiqqan edim, yaqinlashtirdim bilan bo
lanadi. Asosan ta’kidlash joizki, temporallikni ifodalovchi
substantsial birliklar chiqish ke
lishigi q
shimchasi
dan va k
makchilar keyin, s
ng (esa) kabilar
yordamida ifodalangan.
Ushbu gaplarda ham temporallikni aniqlashda temporallikni ifodalagan sintaktik birliklarga
qachon?
yish yordamida aniqlanadi:
Olti oylardan keyin esa
Baxti Arturnikiga batamom ketib qoldi.
Qachon Baxti Arturnikiga
batamom ketib qoldi?
Olti kundan keyin ustboshim tayyor b
ldi.
Qachon ustboshim tayyor b
ldi?
Tushlikdan keyin hamtavoqlarim ketishdi.
Qachon hamtavoqlarim ketishdi?
Men kechikib, daf
ndan s
ng borgan ekanman.
Qachon men borgan ekanman?
Serjant Orzuqulov bir osh pishirmalar
tib qaytib keldi.
Qachon Serjant Orzuqulov qaytib
keldi?
Uch martalar proguldan s
ng haydaymiz.
Qachon haydaymiz?
Oradan bir necha kundan s
ng karekturasi
ni
qiy deb chiqqan edim.
Qachon
karekturasini
qiy deb chiqqan edim?
Oradan yarim soat
tar
tmas orolning quyi galariyasini men turgan qoya ch
qqisiga yuz
yard masofaga yaqinlashtirdim.
Qachon orolning quyi galariyasini men turgan qoya ch
qqisi
ga yuz
yard masofaga yaqinlashtirdim?
Differentsial sintaktik
semantik belgi posteriorlikni esa keyin, s
ng,
tib,
tar
tmas kabi
makchi va ravishlar oydinlashtiradi [3, b.204].
unki, gap tarkibida ifodalangan ish
harakatning bajarilishi yoki
bajarilmasligi ma’lum vaqt
yoki muddatdan keyin sodir b
ladi.
zbek tili misolida substantsial temporal posterior sintaksema subordinativ aloqa asosida
quyidagi sintaksemalar bilan bo
lanadi:
a) protsessual aktsional sintaksema bilan:
kundan keyin
elinglar
b) protsessual stativ sintaksema bilan: Biror
yildan s
esa fabrika tovuqlariga
lat tegibdi
Yuqorida tahlil qilingan misollar hosilasidan ma’lumki
ingliz tilida gap qurilmasida
noyadroviy tobe komponent
rnida substantsial temporal sinta
ksemalar after + s, in + s, within + s, s
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
+ later kabilar yordamida ifodalansa,
zbek tilida esa s + dan keyin, s + dan s
ng, s +
tar
tmas
kabilar orqali namoyon b
ladi. Demak, ingliz tilida after + s, in + s, within + s, s + later
zbek tilida
dan keyin, s + dan s
ng variantlariga mos keladi.
zbek tilidagi s +
tar
tmas varianti ingliz
tilida uchramaydi.
Substantsial temporal posterior sintaksema subordinativ aloqa asosida ingliz tilida protsessual
aktsional, protsessual aktsional derikti
v, protsessual stativ, kvalifikativ kvalitativ sintaksemalar bilan
lansa,
zbek tilida esa faqat protsessual aktsional va protsessual stativ sintaksemalar bilan
langanligining guvohi b
ldik.
Adabiyotlar
1. Киямов Р. Э. Лексический и
синтаксический анализ конструкций с предлогами after и before
в современном английском языке // Автореф. дисс…. канд. филол. наук.
Одесса
1983.
16
2. Сайфуллаев А. Предлогларни кодификациялашнинг контекстуал асослари.
Тошкент: Фан,
144 б
3.Усмонов
Ў.У. Синтактик қиёсланишнинг тадқиқот томонлари ҳақида
// Тилшуносликдаги
янги й
налишлар ва уларнинг муаммолари.
Илмий амалий сел
кор материаллари.
Про
ессор Ў.
Юсуповнинг 75 йиллик таваллудига бағишланади.
Тошкент
2013 йил 23
февраль.
Б. 202
: 81
367
INGLIZ VA
ZBEK TILLARIDA LOKATIV ADESSIV SEMANING VARIANTLARI
N.J.
Sulaymanova
Samarqand davlat chet tillar instituti,
katta ilmiy xodim
izlanuvchi
mail:
[email protected]
Mazkur ma
olada
ingliz va
zbek tillarida lokativlik adessiv semaning variantlari: konnotativ,
fakultativ va adverbial variantlari chuqur tahlil qilingan. Har bir variantning modellari taqdim etilgan.
ar ikkala tilda lokativ
semani ifodalovchi leksemalarni hisobga olish ancha murakkab, chunki lokativlikni
ifodalovchi leksik material umumlashgan b
lib, leksemalarning individual ma’nosiga t
liq tobe emas. Lekin
adessiv semani ifodalovchi substantiv leksemalar turli xil semant
ik guruhlardan b
lishi mumkin.
Maqolaning nazariy tomoni k
plab misollar bilan isbotlangan

Kalit s
zlar:
adessiv, adverbial, gap, konnotativ, lokativ,
matn,
model, sema,
sintaksema,
substantsional, fakultativ
Варианты локативных адессивных сем в
английском и узбекском языках
Настоящая статья исследует варианты локативных адессивных сем в английском и
узбекском языках: коннотативные, факультативные и адвербиальные варианты.
Представлены модели каждого из вариантов. Теоретическая сторона статьи
подт
верждается многочисленными примерами.
Ключевые слова:
адессивный, адвербиальный, предложение, коннотативный,
локативный, текст, модель, сема, синтаксема, субстанциональный, факультативный
Variants of locative adessive semas in english and uzbek
The
present article investigates variants of locative adessive semas in the English and Uzbek
languages: connotative, facultative, adverbial. The models of each variant are presented. It’s difficult
to investigate lexemes expressing locativeness. But substanti
onal lexemes, expressing adessive semas,
105
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
a) Konnotativ variantlar
Ingliz tili misolida lokativ adessiv semaning bir
ator konnotativ
variantlari mavjudligi ani
qlandi.
Ular quyidagi predlogli ot birikmalari yordamida ifodalanadi: inside + S, in/on the opposite of + S, in + S,
round yoki around + S va hokazolar. Ushbu predloglar lokativ semaning variantlarini ifodalaydi. Bu
konnotativ var
iantlarni adessiv semaning bir invariantiga kiritishda ularning asosan mazmuni jihati hisobga
olinadi, semalarning oppozitiv munosabatlarini oydinlashtiradi. S
uning uchun ham lokativ adessiv semani
ifodalashda ushbu predlogli ot birikmalari konnotativ var
iant hisoblanadi, chunki u birikmalar fakultativ
variant singari
birining
rniga ikkinchisini erkin almashtirib b
lmaydi.
Shunday
qilib, adessiv semalarning konnotativ variantlarini bir
biri bilan almashtirib
lmasligi, predlogning ot bilan birikib
kelishi ham otning leksik ma’nosiga ta’siri y
Predloglarning leksik ma’nosidan kelib chiqib, semalarning u yoki bu variantini ifodalaydi:
Qiyoslang: They hear
a footstep
inside the house
My friends arrived
on the opposite
of bank.
He was lodging by h
imself
in the house
. He would spring
round the room
Bu misollardan k
rinib turibdiki, predloglar inside, on the
opposite of, in, round
zlarining
leksik ma’nosi asosida lokativ adessiv semaning konnotativ variantlarini, birikib kelgan otlarning yoki
kesim
rnida kelgan fe’llarning leksik ta’siri unchalik sezilmaydi.
Ma’lumki, variant inside + S joylashish ma’nosini ifodalab, ob’ektning
ichida ish harakatning
bajarilishini yoki bajarilmasligini anglatadi:
We just man
ged to keep
inside the boot
Variant
on the opposite of + S
narsa predmetni, shaxsni bir ob’ekt yoki shaxsning qarshisida
joylashishini ifodalaydi:
The groser’s boy passed
the opposite of
the street.
In + S
birikmasi aniq bir joyda joylashi
shi
ni yoki yetib kelishini belgilaydi
. Bu predlog k
ma’noli hisoblanib, u sub’ektning yoki ob’ektning turgan, yashayotgan
rnini anglatadi:
They had spent
in the woods
of Skene.
Around yoki round + S
birikmasi biror narsa yoki biror ob’ekt, manzil atrofida ish
harakatning
bajarilishini ifodalaydi.
They brought the cars
around the villa
Harri’s always knows a place
round the corner
outside + S
yoki
out of + S
birikmasi shaxsni yo
ki narsani makonni
yoki joyni
ng
tashqarisida
joylashishini k
rsatadi:
The second man climbs
out of the boat
The Germans have stopped
outside Udine
Variant over + S yoki above + S
makondan balandda joylashishini ifodalaydi:
There were clouds
over the
lake
and
over the valley
Queen Elisabeth passed on the right bank just half a mile
above Marlav Bridge
Variant near + S
sub’ektning yoki ob’ektning makon yaqiniga joylashishini ifodalaydi:
She came
near the gates
of the city.
Variant
under + S
sub’ekt yo
ki ob’ekt
rinni ifodalovchi sintaktik birlikning tagida
joylashishini anglatadi:
We stopped
under the willows
by Kempton Park.
It was while floating in his boat
under Bishom beecles
Variant
sub’ekt yoki ob’ekt ikki makon
rtasida
joylashishini ifodalaydi:
He’d already traced
between the altar and the tripod
Variant
behind + S
sub’ekt yoki ob’ekt belgilangan makonning orqasida joylashishini
ifodalaydi:
I’ve got a cab
behind the door
I’ve discovered an M.S.
behind the library
of th
e Arsenal.
Variant in the middle of + S
ish harakatini makonning
rtasida bajarilishini
yoki
shaxsni
joylashishini anglatadi
She sto
in the middle of the room
The island was
in the middle of a wide river
Variant along + S
ish harakatining shaxs tomonidan makon b
ylab y
nalishini ifodalaydi:
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
They walked
along the passage
Susie walked some way
along the road
zbek tilida ham lokativ adessiv semaning konnotativ variantlari asosan S +
rin
payt
kelishigi q
shimchasi
a ning
rin ravishlariga q
shilib kelishi yordamida ifodalanadi
Variant S + ortida
yordamida sub’ekt yoki ob’ekt makon ortida joylashishini anglatadi:
Kun
bulut ortida
qoldi.
S + ado
ida
birikma shaxs yoki narsa predmetning makon oxirida
rin olishini
ifodalaydi:
Dalasi
Far
ona ado
ida
ladi.
S +
rtasida
birikma shaxs yoki ob’ekt ikki makon
rtasida b
lishini anglatadi:
Ikkita
askar
rtasida
bordim.
S + tarafda/tomonda
birikmasi ish harakatni ma’lum makonda amalga oshishini ifodalaydi:
Bizning
Surxon tarafda
jalar bekalar otini atamaydi.
Variant S + ustida/haqida
birikmasi ish
harakatni yoki holatni biror ob’ektning bajarilishiga
qaratiladi:
Mashina ustida
ishlayotganlariga mana, 20 yil b
lmoqda.
S + burchida
birikma esa ob’ektning yoki sub
’ektning makonning bir qismida joylashganligini
anglatadi:
Uy burchida
turmush beshik
beshik k
zimga yomon k
rindi.
Variant S +
ngida
birikma ish
harakatini makonning
ng tomonida bajarilishini ifodalaydi:
Salohiddin b
yrachi
ariq
ngida
oyoq iladi.
Variant S + qoshida
ish harakatning makonga yaqin joyda ijro etilishini k
rsatadi:
Yormozor
masjid
madrasa qoshida
dalaydi.
S + chetida
birikmasi yordamida ob’ekt yoki sub’ektning makon chetida joylashganligini
ifodalaydi:
Mashina
lak chetida
oyoq
ildi.
Variant S + tevaragida/girdida
ish
harakatning makon atrofida sodir b
lishini ifodalaydi:
ra tevaragida
beshta bidon b
ldi.
Bolalar onamiz
girdida
uj b
lib oldi.
Variant S + labida/b
yida
ish
harakatining makonning bir joyida amalga oshi
shini ifodalaydi:
Bobomiz
ariq labida
muztar b
lib
muztar b
lib
tirardi.
Buyrachi
ariq b
yida
soyalaydi.
Variant S + yuzida/betida
birikmasi ish
harakatining makonda sodir b
lishini k
rsatadi:
Hovli yuzida
satillar dumalab yotdi.
Yer osti suvi
yer betida
landi.
Variant S + poyida
birikma ish
harakatini makonning pastki qismida bajarilishini ifodalaydi:
Mozor poyida
tizza b
ldim.
Variant S + orasida
birikma ish
harakatini makonni ifodalovchi sintaktik birlik orasida sodir
lishini ifodalay
di:
“Sadist” bilan “Sokol” orasida
koptok b
lib borib kela berdim.
S + boshida
birikmasi ish
harakatining makonning boshlanish joyida sodir b
lishini ifodalaydi:
Dala boshida
turmush agitmashina ashula aytdi.
Variant S + ichida
sub’ekt yoki ob’ektni mako
n ichida joylashishini ifodalaydi:
Bolani
zi
paxta ichida
qolibdi
da.
Variant S + ostida
birikmasi sub’ektni yoki ob’ektni belgilangan makon tagida
rinlashishini
ifodalaydi:
Yon
oqni ostida
ham uxlar edimi?
Mashina
prik ostida
oyoq ildi.
Variant S
+ oldida
ish
harakatini makon oldida bajarilishini k
rsatadi:
Mototsiklimni
kasalxona darvozasi oldida
qoldirdim.
Yuqorida keltirilgan faktlardan aniqlanishicha, har ikkala tilda lokativ semani ifodalovchi leksemalarni
hisobga olish ancha murakkab, chun
ki lokativlikni ifodalovchi leksik material umumlashgan b
lib,
leksemalarning individual ma’nosiga t
liq tobe emas. Lekin adessiv semani ifodalovchi substantiv
leksemalar turli xil semantik guruhlardan b
lishi mumkin:
a) konkret jonli va jonsiz otlardan
tashkil topadi;
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
b) mavhum otlardan iborat b
lishi mumkin;
v) atoqli otlar (geografik nomlar, jonli va jonsiz otlar) dan b
lishi mumkin
&#x/MCI; 3 ;&#x/MCI; 3 ;2, b.106
b) Fakultativ variantlar
Fakultativ variant deganda lokativ adessiv semani ifodalovchi sintaktik birliklarni
birini
ikkinchisi bilan
erkin almashtirish mumkin. Ularning birini ikkinchisi bilan almashtirilganda gapning
mazmuni sezilarli darajada
zgarmaydi.
Ingliz tili misolida qa
ralganda adessiv semaning ifodalanishida predlogli ot birikmalarning
fakultativ variantlari
zbek tiliga nisbatan kengroq ifodalanadi, chunki predloglarning k
p ma’noli
ekanligidan dalolat beradi. Predlogli birikmalardan on + S, over + S, across + S faku
ltativ variant
sifatida adessiv semani ifodalashi nazarda tutilganda, ularni birining
rniga ikkinchisini almashtirish
mumkin:
1. We all three s
t round it
on the grass
We all three s
t round it
over
the grass
We all
three s
t round it
across
the grass
2. Under + S, at the bottom of + S predlogli birikmalar ham fakultativ variantlar hisoblanadi:
We were
at the bottom of the water
We were
under
the water
3. behind + S, on the other side of + S
, on + S'
+ back
birikmalari
am bir
biri bilan
almashtirilganda ham adessiv sema saqlanadi:
They meant to have tea
on the other side of the river
→ They meant to have tea
behind the river
→ They meant to have tea
on the river’s back
+ S, near + S, in front of + S predlogli birikmalar adessiv semani ifodalaydi va ularni ham
bir
biri bilan almashtirish mumkin:
I took and furnished a small flat
near Victoria Station
→ I took and furnished a small flat
by
Victoria Station
→ I took and fu
rnished a small flat
in front of Victoria Station.
5. against + S, the opposite + S:
We sat on the ground with our backs
against the wall
→ We sat on the ground with our backs
opposite the wall
6. in + S, inside + S birikmalari ham adessiv semani ifodalag
anda, ularni erkin almashtirish
mumkin:
They heard a footstep
inside the house
→ They heard a footstep
in the house
7. in the middle of + S, in the centre of + S birikmalari
ham
erkin almashadi:
She stood in the middle of the studio → She stood in the cen
tre of the studio.
zbek tili misolida qaralganda
lokativ adessiv semaning fakultativ variantlari juda kam
uchraydi.
Variant S + (ning) oldida, S + (ning) yonida birikmalarini bir
biri bilan almashtirish mumkin:
SHiypon oldida
mashinalar qator b
ldi →
SHiypon yonida
mashinalar qator b
ldi.
Mehmonxonaning oldida
uzun bir avtobus bel b
ldi →
Mehmonxonaning yonida
uzun bir
avtobus bel b
ldi.
Variant S + ostida, S + tagida ish
harakati biror ob’ekt tagida sodir b
lishini anglatadi:
Ziyodning onasi
tol o
stida
buxchani ochadi → Ziyodning onasi
tol tagida
buxchani ochadi.
Yon
oq ostida
ham uxlar edimi? →
Yon
oq tagida
ham uxlar edimi?
Variant S + tevaragida, S + atrofida ish
harakatni makon atrofida bajarilishini, sub’ekt yoki
ob’ektning makon atrofida jo
ylashishini ifodalaydi:
SHoberdi
masjid atrofida
yuribdi → SHoberdi
masjid tevaragida
yuribdi.
Variant S + tarafda, S + tomonda ish
harakatni k
rsatilgan manzilda bajarilishini anglatadi:
Bizning
Surxon tarafda
jalar bekalar otini atamaydi → Bizning
Surxon tomonda
jalar
bekalar otini atamaydi.
Demak,
zbek tilida lokativ adessiv semaning adverbial fakultativ variantlari ingliz tiliga
nisbatan kam sonni tashkil qiladi, ingliz tili analitik tillar guruhiga kirishi bilan kelishik
kategoriyasining y
qligi hisobiga predloglar tizimi rivojlangan.
Ingliz tilida at + S, about + S, among + S, around + S kabi adessiv sema variantlari
zbek tilida
esa S + da, S + (ning) ustida, S + (ning) orqasida, S + (ning) qarshisida, S + (ning)
rtasida, S +
(ning) ora
sida kabilarning fakultativ variantlari y
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
v) Adverbial variantlar
Ingliz va
o‘
zbek tillarida lokativ adecsiv semaning adverbial variantlari asosan
o‘
rinni ifodalovchi
olmoshlar yoki ravishlar here
bunda, shu yerda, shu yerning
zida; there
o‘
sha
yerda, u joyda, u yerda; near
yaqinida, yonida; behind
orqada, ketida; within
ichida; outside
tashqarida, ustida; upstairs
yuqorida;
inside
ichida, ichki tomonida; backward
orqa tomonida; ashore
qir
g‘
oqda; around
atrofida, tevaragida;
st
yonida, yaqinida; where
qaerda; above
ustida, tepasida; somewhere
bir joyda; nowhere
hech
qaerda, hech yerda; everywhere
hamma yoqda, hamma yerda; anywhere
biror joyda; below
ostida;
under
ostida, tagida; downstairs
pastida, pastki q
avatda; back
orqada; out
tashqarida; in
ichida
va hokazolar.
Lokativ adessiv semaning adverbial variantlarini ingliz tili misolida ifodalanishiga k
ra ikkiga
lish mumkin: 1. Olmoshlar yordamida; 2. Predloglar yordamida.
zbek tilida esa qayd qil
ingan
rinni ifodalovchi ravishlar yordamida ifodalanadi.
Lokativ adessiv semalarni ifodalovchi adverbial variantlari gap qurilmasida ish
harakat yoki
holatning bajarilish
rnini fe’l bilan bo
lanib, undan anglashgan harakatning joyini yoki manzilini
ldiradi.
and waited for them.
He was
there
several weeks.
pastda
qoldi. Oqposho
shu yerda
yiqildi.
zbek tilida ham ingliz tilida ham adverbial
elementlar k
pincha gapda otga tobe b
lib, u
bilan birgalikda substantsial lokativ adessiv semani ifodalaydi.
Adabiyotlar
Смирницкий А.
И. Синтаксис английского языка.
Москва: Иностр. лит. на иностр. яз.,
286 с.
Усмонов У. Гап таҳлилига
янгича ёндашув // Халқаро илмий
анжуман материаллари.
СамДЧТИ нинг 10 йиллигига бағишланади.
Самарқанд: СамДЧТИ нашри, 2004.
Б. 106
УДК 371
СОБЕННОСТИ КРИТЕРИЯ ОЦЕНИВАНИЯ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
З.И.
Салиева
Самаркандский
государственный институт иностранных языков
mail:
[email protected]
В данной статье обращается внимание на навыки говорения на английском языке.
Предлагаются критерии оценивания данных навыков, которые
будут способствовать более
эффективному обучению английскому языку на всех ступенях образования РУз
Ключевые слова
: коммуникативная компетенция, навык говорения, критерии
оценивания, государственный стандарт, система
CEFR
Ingliz tilida gapirish
ko‘nikmalarini baholash mezonlari xususida
Mazkur maqola kommunikativ kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismi bo‘lgan gapirish
ko'nikmasiga bag‘ishlangan bo‘lib, muallif shu ko‘nikmani O'zbekistonning barcha ta'lim
darajalarida samarali qo‘llash hamda uning
muhim shartlaridan biri bo‘lgan baholash mezonlarini
izohlab beradi
alit so‘zlar:
kommunikativ kompetensiya, gapirish ko'nikmalari, baholash mezonlari, milliy
standart, CEFR tizimi
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Features of assessing criteria of speaking skills in english
This article describes the skill of speaking in English, which is one of the basic knowledge and
В настоящее время идет активное реформирование обучения иностранным языкам в
Узбекистане.
Изменения в общественно
политических ситуациях, развитие международных
отношений, усиление интеграционных тенденций, новый взгляд на будущее нашей страны и
новые цели
требую
т подготовки высококвалифицированных специалистов, практически
владеющих одним или
несколькими языками. Знание языков становится необходимой
составной частью каждого человека. Для обеспечени
я качества обучения иностранному языку
было утверждено постановление Президента РУз №1875 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию систе
мы изучения
иностранных языков», по внедрению
международных
стандартов обучения иностранным языкам
(системы CEFR
"Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка") в национальный
общеобразовательный процесс. В связи с этим в с
тране из
менилось само понимание обучения
ин
остранного языка в педагогике: Гос
стандарты готовятся по европейскому стандарту;
основной задачей при обучении иностранному языку становится не только овладение суммой
знаний, но и формирование набора компетенций,
позволяющих применять эти знания и умения
в реальных речевых и жизненных ситуациях. Изменившиеся подходы при обучении
иностранному языку, начиная с дошкольного образования и заканчивая послевузовским
обучением, поставили перед преподавателями иностранного
языка задачу сформ
ировать у
обучающихся иноязычную
коммуникативную компетенцию. Многие исследователи и
методисты разделяют коммуникативную компетенцию на:
речевую компетенцию (эффективное использование языка
как средство общения и
познания
пр
офессиональных умений и навыков
говорения, аудирования, письма и чтения);
языковую компетенцию (овладение языковыми средствами в целях коммуникации);
социокультурную компетенцию (знания о культуре изучаемого языка, умения
интерпретировать лингвокультур
ные факты, понимать и строить свое речевое поведение по
данной специфике);
компенсаторную компетенцию (
умение выходить из положения при дефиците языковых
средств в процессе иноязычного общения
учебно
познавательную компетенцию (развитие специальных
учебных умений,
позволяющих совершенствовать владение иностранным языком и использовать его для
продолжения образования и самообразования).
Все вышеперечисленные коммуникативные компетенции должны осваивается
учащимися на каждом уроке иностранного языка, п
осредством новых методов и способов
обучения и педагогических технологий.
Опыт преподавания в системе высшего и среднего специализированного образования
показывает, что одним из основных причин, затрудняющих коммуникацию на иностранном
языке, является не
достаточное владение
учащимися речевыми умениями и навыками, в
особенности навыка
говор
ения. В данной статье рассмотривается
навык говорения как один
из основных умений при об
учении иностранному языку и предлагаются
критерии оце
нивания
данного навыка,
представляющие, на наш взгляд,
важным условием для эффективного
обучения английскому языку.
Одним из основных и значимых навыков при обучении коммуникации в английском
языке является
навык говорения
Говорение как продуктивный процесс требует от учащихся
ольших времменых затрат и усилий,
поскольку требует одновременного включения языковой,
речевой и коммуникативной компетенций.
Говорение как вид коммуникативной деятельности
должен быть неотъемлемой частью каждого занятия [3, с.44], конечной целью которого
является владение учащимися навыками неподготовленной спонтанной речи в рамках тем и
ситуаций, предложенных в каждых стандартах и примерных программах учебного заведения.
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Как показали наблюдения, несмотря на разнообразность, доступность учебных ресурсов
существующих различных методов при обучении говорению на английском языке,
преподаватели сталкиваются с трудностями и проблемой оценивания данного навыка. В связи
с этим актуализация способов оценивания на всех уровнях обучения иностранным языкам
приобр
етает особую значимость, которая рассматривается как продвижение обучающихся в
процессе учебной деятельности.
Анализ методической литературы выявил, что вопрос об
оценивании навыка говорения, рассматривался и изучался как зарубежными, так и
отечественными
исследователями. Оценивание представляется неотъемлемой частью обучения
иностранному языку, главной целью которого является не нахождение недостатков и
недочетов, а критический анализ имеющихся навыков и умений у студентов. По мнению
Ширшовой И.А. «оценив
ание
это один из процессов познания, результат которого
выражается в форме оценивания значения объектов и процессов действительности, которая
рассматривается как системообразующий компонент управления качеством обучения,
заключающийся в установлении степ
ени соответствия норм качества между целью и
результатом обучения»[4, с. 206]. Основной задачей оценивания является улучшение качества
работы, как преподавателя, так и учащихся, улучшение качества учебных программ, в
которые вовлечены оцениваемые люди, и
достижение нового качества работы всей
организации в целом [4, с. 205]. Как показывает практика, в преподавании английского языка
на сегодняшний день дискуссионным остаётся вопрос о нахождении более эффективного и
менее затруднительн
ого приема при оценив
ании навыка
говорения. В этом плане
целесоо
бразно отметит роль нового Гос
андарта по обучению иностранному языку
Узбекистане.
Как уже было отмечено, в
образовательн
систему
РУз внедряется система
CEFR
одной из немаловажных целей которого является
предоставление методики оценивания.
Следуя положениям системы
CEFR
can
), по
осударственным стандартам
, преподаватель
должен поэтапно развивать способность обучающих к поддерживанию беседы в различных
ситуациях.
Исходя из этого, в
национальной системе обучения
языковые умения и навыки
говорения разделены на 6 уровней. В свою очередь они определены дескрипторами
(требования
мим
к знанию языку), которые нацелены на разработку критериев оценки для
аттестации
выпускников
на
всех
ступе
нях
образования
Республики
збекистан
Исходя
из
требований,
можно
сформулировать
критерии
оценки
для
проверки
навыка
говорения
на
каждом
уровне
обучения
иностранному
языку.
Кроме
того,
каждый
преподаватель
при
оценивании
навыка
говорения
должен
учесть
кие
критерии
устной
речи
как:
Диапазон
учащийся обладает достаточным словарным запасом, позволяющим
описывать что
либо, выражать точку зрения по общим вопросам без явного поиска
подходящего выражения. Умеет использовать некоторые сложные синтаксические
конструкции.
Точность
учащийся демонст
рирует достаточно высокий уровень контроля
грамматической правильности. Не делает ошибок, которые могут привести к непониманию, и
может исправить большинство собственных ошибок.
Беглость
учащийся может порождать высказывания определенной
продолжительност
и с достаточно ровным темпом. Может демонстрировать колебания при
отборе выражений или языковых конструкций, заметно продолжительных пауз в речи.
Взаимодействие
учащийся может начинать беседу, вступать в беседу в подходящий
момент и заканчивать беседу, х
отя иногда эти действия характеризуются определенной
неуклюжестью. Может принимать участие в беседе на знакомую тему, подтверждая свое
понимание обсуждаемого, приглашая других к участию и т.д.
Связность
учащийся может использовать ограниченное количество
средств связи для
соединения отдельных высказыван
ий в единый текст. Вместе с тем
в беседе в целом
отмечаются отдельные «перескакивания» от темы к теме.
В заключени
хотелось бы отметить
что
разработка критериев оценивания по данной
системе способствует дальнейшему усовершенствованию ко
ммуникативных знаний и умений,
так
ак
та современная система оценивает не только основные языковые
единицы и
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
словарный запас учащихся, но и проверяет
применение их на практике.
Это доказывает
реальную подготовленность молодёжи к международным переговорам и сотрудничеству,
свободному пользованию достижениями цивилизации. Вышеуказанное постановление главы
государства служит основой при подготовке конкурен
тоспособных специалистов и повышению
эффективности преподавания иностранных языков.
Литература
Постановление Президента Республики Узбекистан
И.А. Каримова «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков».
№ 1875.
дека
бря 2012 г. (
lex
Сон И. С. Особенности оценивания знаний по иностранному языку (говорение, письмо) по
балльно
рейтинговой системе // Теория и практика образования в современном мире:
материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт
Петербург, ноябр
ь 2012 г.).
СПб.: Реноме,
С. 185
Стародубцева О. Г. Типы упражнений для формирования лексических навыков устной речи
в неязыковом вузе // Науч. пед. Обозрение, 2013. Вып. 2 (2).
С. 45
A Common European Framework of Reference for Lang
uages: Learning, Teaching, Assessment.
mbridge University Press, 2004.
Shirshov
. Evaluation of study achievements of students: modern trends // Scientific notes of
Taurida National V.I. Vernadsky University.
Series: Issues of Secondary and
Higher School
Education.
2013.
Vol. 26 (65), No.1.
P. 205
494.3
TIL TIZIMI VA S
Z TURKUMLARI PARADIGMASIDA YADRO
PERIFERIYA
MUNOSABATLARI HAQIDA
Sh.T.
Norm
minov
Samarqand davlat
112
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Atomistik ta’limotning mohiyati
va tildagi yadro
periferiya munosabatlariga doir.
Ma’lumki, moddiy va ideal dunyodagi ob
ektlar, tushunchalar va tasavvurlarning barchasi «yadro»
(markaz) va «periferiya» (chekka) qismlardan iborat va har qanday substantning (zot) yadro va
periferiya qismlari o‘rtasida doimiy va ko‘p tomonlama aloqalar mavjuddir [1]. Yadro va periferiya
ikki o
‘zaro bog‘liq tushuncha bo‘lib, ular zotga xos bo‘lgan sifatlarni ifodalash
nuqtayi
nazaridan
farqlanadi, ya’ni yadro zotning asosiy xususiyatlarini ifodalaydi va u ko‘psonlidir, periferiya esa
zotning kam sonli belgilarini ifodalaydi. Bu hol aslida mater
iyaning mavjud bo‘lishining
dialektikasidir, chunki materiya (zot) bir xil xususiyatlarga ega bo‘lmagan va bir
biri bilan
chambarchas bog‘langan qismlardan iborat bo‘lganida u hukm suradi va yashab qoladi.
Bugungi kunda fanning barcha soha va yo‘nalishlar
ida o‘z o‘rganish ob
ektlarida yadro va
periferiya qismlarini aniqlash hamda bir
biriga muqoyasa etgan holda o‘rganish avj olmoqda, o‘z
boshlang‘ichini tabiiy fanlardan oluvchi bu yondashuv keyingi o‘n yilliklarda asta
sekin ijtimoiy va
gumanitar fanlar so
hasiga yoyildi. Jumladan, sotsiologiya fanida (jamiyat yoki sinflarning yadrosi va
periferial qismlari), iqtisodiyot nazariyasida (iqtisod sohasining yadrosi va periferial qismlari),
geoekonomikada (dunyo iqtisodining markazi bo‘lgan davlatlar va periferia
l davlatlar) va
geopolitikada (dunyoning super kuchlari bo‘lgan rivojlangan davlatlar (yadro) va rivojlanayotgan
mamlakatlar (periferiya)) tushunchalari tadqiqotlarning asosiga qo‘yilmoqda [2].
Albatta, tilshunoslik ham bu oqimdan chetda qolgani yo‘q. 20
sr tilshunosligi tarixiga birrov
nazar tashlansa, dunyo lingvistikasi ham yadro
113
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Xullas, atomistik ta’limot falsafada va fanda, shu juml
adan tilshunoslikda tadqiqot ob
ekti bo‘lgan
materiya, tushuncha yoki vosita (til)ning mohiyatini teranroq yoritib berish ehtiyoji tufayli
shakllangan.
2. Tilning turli sathlarida «yadro
periferiya» munosabatlarining namoyon bo‘lishi.
Tilning har bir sath
i va qismida
yadroviy, tipik, asosiy
hamda
periferial
(ikkinchi darajali) unsurlarni
farqlash lozim.
Yadro
periferiya munosabati struktur, semantik va funksional aspektlarda namoyon
bo‘ladi. Struktur aspektdagi yadro
periferiya munosabatlari so‘z yasash va
so‘z birikmalarni
shakllantirishning asosiy va periferial (asosiy bo‘lmagan) usullari va qoliplar; kategorial
semantik
aspektda esa yadroda
tipik, chekkada oraliq shakl va mazmunlar; funksional planda esa markazda
ko‘p qo‘llanuvchi, periferiyada
kam
qo‘llanuvchi shakllar tushuniladi [6].
Ana shu
nuqtayi
nazardan tildagi, shu jumladan, o‘zbek tilining turli sathlarida yadro
periferiya
munosabatlarining namoyon bo‘lishini ko‘rib chiqaylik:
Fonetik sathda
yadro
periferiya munosabati diftonglarda namoyo
n bo‘lishi ko‘proq kuzatilgan.
Unli fonemalar tarkibida boshqa jinsdan bo‘lgan unsurning ishtirok etmasligi ularda yadro
periferiya
munosabatining mavjudligini shubha ostiga qo‘yadi. Diftong esa ikki unsurdan: kuchli va baland
114
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Ma’lumki, so‘z turkumlarining har birisi a’zolari ichidagi o‘sha turkumning asosiy semantik,
morfologik, sintaktik va yasalish usuliga to‘la mos keluvchi birliklar o‘sha so‘z turkumining yadrosini
tashkil etadi, bu belgilardan ba’zilari (ko‘pincha bittasi)
neytrallashgan yoki yo‘qolgan birliklar esa
periferiyadan o‘rin egallaydi. Jumladan, ot turkumidagi aniq otlar (masalan,
olma, yer
) o‘zak e’tibori
bilan predmetlikni va otning boshqa xossalarini to‘la ifodalagani uchun bu turkumning yadro
qismidan, mavhum
otlar predmetlik ma’nosini kuchsiz ifodalangani (bir belgining neytrallashgani,
masalan,
qalb, xayol, o‘qish
) uchun periferiyadan o‘rin oladi; fe’l turkumidagi shaxs
sonda
turlanuvchi fe’llar bu turkumning asosiy xossalarini to‘la ifodalagani uchun (masal
an,
bordi, ko‘rdim,
gapirdingiz
) yadroda, fe’lning vazifaviy shakllari u ifodalovchi asosiy belgidan (harakat,
predikatsiya…) uzoqlashganlari uchun (masalan,
o‘qish, ko‘rgan, o‘ylab
) periferiyada joylashadilar va
hokazo. Neytrallashtiruvchi belgi, aytish k
erakki, so‘zni o‘zi mansub bo‘lgan turkum tarkibidan
«chiqarib yuborishga» asos bo‘lolmaydi, u, to‘g‘rirog‘i, so‘zni ushbu turkumga xos yoki begona
ekanligi masalasida betaraf turadi, u endi periferiyaga mansubiyatning belgisi kabi hukm suradi.
O‘zbek tili
dagi so‘z turkumlarida mavjud yadro
periferiya munosabatlarini quyidagi jadvaldagi
kabi ifodalash mumkin (semantik belgiga ko‘ra) [3]:
So‘z turkumi
dro qismi
Periferiya qismi
Aniq otlar, tub otlar
Mavhum otlar, yasama otlar
Fe’l
Mustaqil fe’llar.
Tuslanuvchi fe’llar
Ko‘makchi fe’llar. Fe’lning
vazifaviy shakllari
Sifat
Asliy sifatlar. Tub sifatlar
Nisbiy sifatlar. Y
sama sifatlar.
Son
Sanoq son. Miqdor son
Tartib son. Irratsional son.
Ravish
Tub ravish
sama ravish
Olmosh
Kishilik va so‘roq
olmoshlari
Qolgan boshqa barcha olmoshlar
Tasviriy so‘zlar
(TS)
Bevosita ovoz va harakatga taqlid
bildiruvchi TS
Ot va fe’lga yaqinlashgan TS
Ko‘makchi
Sof
ko‘makchilar
Funksional
ko‘makchilar
Bog‘lovchi
Teng bog‘lovchilar
Ergashtiruvchi bog‘lovchilar
YUklama
So‘roq, ta’kid, inkor yuklamalari
Qolgan boshqa barcha yuklamalar
Modal so‘zlar (MS)
tasdiq yoki inkor modal MS
Qolgan boshqa barcha MS
Undovlar
aqirish
haydash undovlari
Qolgan boshqa barcha undovlar
uni aytish kerakki, J.Eltazarovning
bu jadvalidagi ba’zi o‘rinlarga aniqlik kiritish zarur,
shekilli. Jumladan, tasviriy so‘zlarda harakat va holatga taqlid bilan birga til va nutq birliklari (so‘z va
leksemaga, so‘z birikmasi va so‘z
gapga) taqlidni ham tasviriy so‘zlarning yadroviy qismig
a mavjud
deyish mumkin. C
unki tilimizda «
Ovqat
povqat
eb,
choy
ichvolaylik»,
Qizil
pizil,
qora
pora
rangidan yo‘qmikan?
» kabi gaplarda uchrovchi, tagiga chizilgan
ovqat
povqat
choy
qizil
pizil,
qora
pora
kabi taqlidli juft so‘zlarning ikkinchi komponenti til unsurining taqlididir va ularni
periferial tasviriy so‘zlar qatoriga qo‘shish qiyin.
Periferiyada joylashgan so‘zlarda shu turkumning kategorial (tasnifiy) belgilari to‘la mavjud
emasligi tufayli si
ntagmatik pozitsiya va semantik
grammatik maydonning talabiga ko‘ra ularning
boshqa turkumga ko‘chish imkoniyatlari yadroviy qismdagi so‘zlarga ko‘ra yuksakroqdir. Masalan,
fe’lning vazifaviy shakllari otga, sifatga ko‘chishi (
shash
hamma narsadan lazza
tli;
Yig‘lagan
odamga achindim);
mavhum otlarning ko‘makchiga o‘tishi va siljishi
O‘ngidan so‘lidan
o‘tib, uni
Yadro
Periferiya
Gibrid
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
o‘ziga rom qilibdi; Mashina qir
tarafga
qarab kela boshladi);
yuklamaning bog‘lovchiga siljishi
Ham
yig‘ladi,
ham
kuldi
) va shk

Periferiyadagi
so‘zlarning ma’lum bir qismi so‘z turkumining bir necha turkumlarga xos
belgilarni namoyon qiluvchi
gibrid birliklar qatlamini
tashkil qiladi.
Bu holatni chizmada
quyidagicha ifodalash mumkin:
3. Xulosa.
Moddiy va ideal materiyaning har qanday shakllarida
markaziy (yadroviy) va
periferial qismlar mavjud, til tizimi ham bundan mustasno emas.
Tilning barcha sathlarida yadro va
periferial qismlar hamda yadro va periferiya o‘rtasidagi munosabatlar bu sathlarning sistem
struktur
va paradigmatik xususiyatlaridan
kelib chiqqan holda namoyon bo‘ladi. Xususan, har bir so‘z turkumi
tarkibida yadroviy va periferial qismlar mavjud. Bizning kuzatishlarimizga ko‘ra, yadroviy so‘zlarning
miqdori, periferial so‘zlar miqdoridan ancha ko‘p. Chunki, yadroviy birliklar so‘z t
urkumlarining
asosiy tasnifiy belgilarini tashuvchi so‘zlardir, agar ularning miqdori ana shu xususiyat to‘la aks
etmagan so‘zlar miqdoridan ko‘p bo‘lmasa, u holda bu so‘z turkumining mavjudiyati xavf ostida
qolishi mumkin.
O‘zbek tilidagi ko‘makchilar, b
og‘lovchilar va yuklamalar bundan mustasno.
Adabiyotlar
1. Wallerstein, Immanuel (2004).
World
systems Analysis. In World System History, ed. George
Modelski, in Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of
the UNESCO, Eol
ss Publishers, Oxford, UK.
Zarycki,Tomasz. An Interdisciplinary Model of Centre
langust
review
lang
shtml
ixzz
BdEjvSzt
May
, 2016).
Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка (внутренняя
организация,
категориальный аппарат и приемы описания). Учебное пособие.
М.:URSS, Книжный дом
«Либроком», 2011.
172 с.
sterninia.ru
/files
/757/4_Izbrannye...
/Leksicheskaya_sistema_yazika.pdf (Juny, 2015)
УДК:
891.709
ОСОБЕННОСТИ НАРРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ РАССКАЗА М.
ДОСТА «ЦЕНА
ОДНОГО ЖЕРЕБЕНКА»
М.Х.
Эгамова
Самаркандский государственн
ый университет, преподаватель
mail:
egamovamastura
[email protected]
mail
В статье
рассматриваются особенности нарративной структуры рассказа
М. Доста «Цена одного жеребенка». Анализируется тематическая эквивалентность в рамках
сказа, вербальные и паралингвистические возможности диалога в закрепленной мизансцене;
ситуации, в которых пр
оявляется изоперсональная эквивалентность.
Ключевые слова:
тематическая эквивалентность, нарративные структуры,
фокализация, изоперсональная эквивалентность, национальное пространство, диалог.
Doʻstning
Bir
toy
narxi
hikoyasi
narrativ
tuzilishi
oʻziga
xosligi
Murod
Muhammad
Doʻstning
Galateppaliklar
hikoya
sikli
oʻziga
xos
badiiy
tuzilishga
ega
boʻlib
undagi
har
bir
hikoya
alohida
asar
sifatida
butun
badiiy
asayar
parchasi
sifatida
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
ahamiyatga
ega
Ushbu
ziga
xos
xususiyat
asarlaro
alohida
personajlarning
obrazlarini
yaratib
masalan
donishmand
Ibodullo
Maxsum
),
yangi
qahramonni
dunyolarida
yangi
117
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Ибадулло Махсум, именно он должен провоцировать Турабая, поэтому основной нарратор
остается л
ишь за комментатора действия. Ситуация за дастарханом сделана как «картина
национального мира», которую озвучивают или обыгрывают сидящие, так как функции
персонажей определены прямо: хозяин
друг
нежеланный гость. Только знание всех
тонкостей националь
ного ритуала позволяет понимать такого изменчивый процесс
поведенческого рисунка стариков. Представляется, что переводчик В.Коткин лишь слегка
акцентировал комментарии нарратора.
М.Дост поэтому уделяет большое внимание жестам или движению, позам сидевши
х за
дастарханом, которые являются индикаторами их внутреннего состояния.1.Старики выражают
неуважение к гостю своей статичностью: «Кажется, его ничуть не задела неприветливость
хозяев,
так и не вставших ему навстречу
» [1,с.369] 2. Турабай должен деморализовать хозяина:
«полулежа на высоком топчане, Турабай для начала одарил старика Хуччи одним из своих
испытанных взглядов
»[1,369].3. Слишком долгая пауза
символ неприличия, которую
вынужден прервать хозяин. 4. Старик
Хуччи желая смягчить обстановку, «слегка коснулся
полы халата Ибадуллы Махсума. Турабай это заметил, но вида не подал» »[1,370].
М.Дост как бы намечает всеми этими средствами расстановку сил за дастарханом перед
беседой и передает бразды правления Ибадулл
о Махсуму, который должен уничтожить
сплетника Турабая. М.Дост не подчеркивает интонаций, скорости речи говорящих, но
поскольку именно Ибадулло Махсум становится ведущим нарратом, его чувства слишком
демонстративны,
а интонация становится жесткой
. Автор
вновь обращается к жесту и
взгляду(как индикатору эмоций),организующих внешнюю мизансцену «живописного сидения
трех старцев за дастарханом» и динамичную внутреннюю борьбу между вежливостью и
нежеланием говорить со сплетником. Нарушением этикета является
вопрос Ибадуллы
Махсума в лоб гостю: «Зачем же вы пришли?». Простодушный хозяин боится продолжения
беседы в таком тоне, и чтобы предотвратить продолжения, переводит тему разговора.
Становится ясным, что взгляд нарратора буравит Турабая, поэтому отмечено н
аблюдение за
мимикой гостя: «…заметил, но виду не подал». Итак, мудрец и психолог Ибадулла Махсум не
просто ведет сложную партию разоблачителя, но и должен реагировать на лейтмотив всей
беседы «бешеная собака» и все составляющие болезни бешенства. М.Дост
дает несколько
уровней беседы, каждый из которых Турабай подводит к цели своего визита. Любой жест,
реакция (Хуччи неудачно опирается на больную руку) или слово провоцируют Турабая «
вырвать» из рук Ибадуллы Махсума ведущую партию. В тексте это выражается
сменой
нарратора, так как отношение к Хуччи ощущается как снисходительное: «…на лбу у него
выступили холодные капельки пота. Турабай улыбнулся, довольный, чуть ли не счастливый»
»[1,372].Градус его настроения повышается (засмеялся) в диалоге с несчастным,
простодушным Хуччи. «Удельный вес» словесных побед Ибадулла Махсума, а значит, и его
взгляда на изменившуюся мимику, скорость реакции и тональность ответов в тексте высок. В
тексте минутное поражение мудреца усиливает реакцию на «знаковое слово или его
социативный ряд» старика Хуччи. Так, Турабай смотрит на чайник в руках хозяина, у
«которого предательски задрожала рука, и он почти весь чайник пролил на дастархан». Намек
реализован в диалоге о бешенстве и водобоязни. Еще раз подчеркнем, что основной нарр
атор
«свидетель» этой перепалки, иначе текст рассказа выглядел бы по
другому.
Автор уводит повествование к старику Хуччи, который должен демонстрировать свое
гостеприимство, но внутренне раздражен настолько, что незаслуженно обижает сына.
М.Дост исполь
зует весь комплекс паралингвистических невербальных средств, чтобы
создать обстановку психологической несовместимости за дастарханом. Это невежливые паузы,
которые порой становятся знаком для перехода нарратива. Отметим прямые выпады
Ибадуллы Махсума, о
скорбляющие Турабая: «А мозги? Этого вопроса Турабай словно не
услышал
он ел»[1,372]. Естественно, что и это оскорбление Турабай не проглотил, а запомнил
при внешнем спокойствии. Раздражителем является тема о «владении конем или быками».
Турабай теряет
самообладание и вновь получает возможность управлять интонационно и
информативно беседой: « Не все сразу, дорогой… Вроде бы у вас и аппетит пропал…могли бы
вы кого
нибудь укусить?» »[1,380]. Простодушие Хуччи, который все время попадается в
силки темы, рас
ставленные Турабаем, выводит Ибадуллу Махсума на абсолютно невежливые
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
замечания (это вершина негативного отношения
М.Э.): «Не чавкайте, Турабай». М.Дост вновь
использует этот прием паузы, который подчеркивает напряженное состояние за дастарханом.
Понятн
о, что это замечание уничтожает гостя. Нарратор подчеркивает, как обмениваются
взглядами гости и хозяин, поэтому прием фокализации даже в закрепленной мизансцене делает
повествование предельно живым. Махсум видит, что «бедный Турабай сидит в полной
растеря
нности», на него не действует «злой взгляд», мудрец только улыбнулся. А
окончательная победа в данном поединке сделана М.Достом не в имитации боя между
стариками, а при помощи вполне бытового предмета (топор)… Ситуация всей беседы и Борьба
Ибадулло Махсум
а, который откровенно давит на Турабая, завершается победой мудреца.
Базарный староста делает механическую ошибку (привычное движение), которое вырастает до
обвинения, сказанное ядовито Ибадуллой Махсумом: «Вы свои галоши наденьте, Турабай…
Мои еще новые,
в них еще на свадьбы можно ходить» [1,с.381] Реакция Турабая чисто
национально маркированный жест, который нарратор объясняет: «…шлепнул три раза полу
своего халата мол, все, ухожу я из этого дома, впредь ни пылиинки вашей на мне не будет
ушел» [1,с.38
2] Однако отметим, что подобный диалог не может продолжаться долго, что
нарушило бы логику повествования и сделало бы ткань рассказа рыхлой. М.Досту в сказе
необходима транспозиция, расширение списка персонажей, движение за рамками реально
текущего времен
и.
М.Дост создает объемное повествование, выходящее за рамки « бытового сказа» при
помощи деления рассказа на эпизоды и истории об арабе Узаке.
Первый эпизод условно назовем «За дастарханом», когда поднимаются темы «бешеной
собаки» и «жеребенка», котором
у Турабай подрезал жилки на ногах.
Второй эпизод добавляет сына Хуччи
учителя Иргаша. М.Дост в каждом из эпизодов
как бы трансформирует тему, прозвучавшую в предыдущем. Так выгонка коровы, которая
портит цветник жены Иргаше, сопровождается криками Тураб
ая с явными намеками на свой
грех: « Сильнее..перебейте чертовой корове ноги…. По бокам бейте» [1,с.375].
Третий эпизод отмечен участием тех же персонажей: «Через три часа подали старикам на
большом блюде жаркое из барашка».Этот эпизод завершается определе
нной тональностью
нарратора, который знает потайные мысли Ибадулло Махсума: «…неожиданно пришло в голов
коварная мысль, отчего он хитро улыбнулся, взглянул на свою правую ногу.потом на ерзающий
зад Турабая» [1,с.382].
Четвертый эпизод
уход старика Хуччи
из Галатепа и его фантастические приключения.
Пятый эпизод завершает всю историю с бешеной собакой, но меняет «статус» старика
Хуччи среди его односельчан. Над ним потешаются все в чайхане. Даже откровенно смеются:
«Слова старика Хуччи вызвали лишь улыбку
… Все, кроме муллы Данияра и Ибадуллы
Махсума, засмеялись…Ответом был опять смех, дружный и веселый» [1,с.386].
В.Тюпа подчеркивает: «Следует признать, что эпизод действительно является ключевой
единицей нарратологического анализа. Проблема сегментации на
рратива
адекватности
процедур членения изучаемого текста
является общериторической проблемой
методологического характера. При решении этой проблемы необходимо учитывать двояко
событийную природу нарративности.» [3,с.13.] Как видим, именно деление а эпи
зоды сообщает
динамику и делает повествование объемным, создает подвижную фокализацию ,изменяя статус
персонажа.
Второй особенностью всего нарратива данного сказа является история араба Узака.
Отметим, что первый раз история возникает как логическое продо
лжение темы собак, лошадей,
верблюдов. Причем, вновь именно нарратор знает все тонкости жизни Узака, вплоть до языка,
на котором араб говорил с галатепинцами: « Верблюды принадлежали арабу Узаку, который
появился в наших краях в сорок первом году и возил к
олхозный хлеб в Каттакурган» [1,с.366].
Данная история в финале всего рассказа будет интерпретирована в фантастическом рассказе
старика Хуччи.
В данном случае можно говорить о том, что оригинальность и сложность повествованию
придает нарративная структур
а, в которой отчетлива тематическая и изоперсональная
эквивалентность.
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
В.Шмид в книге «Нарратология» пишет: «Тематическая эквивалентность основывается
на актуализированном тематическом признаке, то есть на отобранном для данной истории
свойстве, объединяю
щем два или больше элементов истории» [3, с.247]. История об арабе
Узаке отличается экзотикой, невзирая на реалии (война, Каттакурган), живописной
картинностью: «Звенели колокольчики, грузно покачивались горбы верблюдов, смуглая арабка
дремала, а сам Узак…
. затягивал персидскую песню» [1,с.367]. Именно такая тональность
подготовит «композиционное отражение» финала рассказа: встречу старика Хуччи, который
отправляется умирать на перевал Чонкаймыш, с караваном Узака. Как уже отмечалось, в
данном рассказе М.
Дост логически и сюжетно оправдано меняет вектор фокализации.
Изменения в облике Узака как бы отмечает старик Хуччи: « Старый Хуччи сам видел, что Узак
уже не тот, борода стала белая, неухоженная, лицо в рытвинах, засыпь туда горсть проса, ни
одно зернышко
не упадет» [1,с.383].И караван стал беднее: всего три верблюда. Но тема беседы
(конь
жеребенок) повторяется как между Ибадуллой Махсумом и Турабаем с участием Хуччи,
так и в диалоге Хуччи с Узаком. Еще раз подтверждаем теоретические термины текстом
данно
го рассказа
«изоперсональная эквивалентность ситуации и действий, которые в разных
эпизодах рассказа приобретают индивидуальное значение и смысл. Но завершением всего
повествования является вновь узнаваемый голос нарратора: « Да бог его знает, какое наше
дело. Мы тут вроде бы и ни причем. Порассказали, и хватит» [1,с.387].
В. Шмид в статье
ПЕРСПЕКТИВЫ И ГРАНИЦЫ КОГНИТИВНОЙ НАРРАТОЛОГИИ» обобщает:
«…фикциональный нарратив является единственным литературным жанром, также как и
единственным видом нарраци
и, в котором могут быть изображены мысли, чувства, восприятия
персонажа, не совпадающего с говорящим»… основополагающим признаком фикционального
нарратива является прямая интроспекция в чужую душу» [5]. Рассказ М.Доста «Цена одного
жеребенка» настолько ху
дожественно полноценен и интересен для анализа, что соответствует
вышесказанным словам.
Литература
. Дост М. Цена одного жеребенка.
В кН: «Тысяча и одна жизнь».
Ташкент. Из
во
Г.Гуляма,1988.
388.
2. Фарино Е. Введение в литературоведение. СПб, Из
во РГПУ им. Герцена,2004.
3. Тюпа В.
Очерк современной нарратологии
Российский государственный гуманитарный
университет, М.
Критика и семиотика. Вып. 5, 2002.
С. 5
4. Шмид В. Нарратология. М.:Славянские языки, 2003.
Шмид
В.
Перспективы и г
раницы когнитивной нарратологии
(По поводу работ Алана
Пальмера о «fictional mind» и «social mind»). 2014.
[Электронный ресурс].
Режим доступа:
http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2
633109
УДК
: 414.1
АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ КОГНИТИВНОГО ПРОЦЕССА И ЛОГИКИ С ЯЗЫКОМ
Акбаров
Университет Сулеймана Демиреля, Казахстан, профессор
В настоящей работе исследуется взаимосвязь между логикой и языком, анализируется
связь между логикой и
когнитивным взглядом на язык и изучение языка.
Ключевые слова:
философия, когнитивный, логика, идеализация, определение.
Kognitiv jarayonlar va mantiqning til bilan o‘zaro bog‘liqligi tahlili
Ushbu maqolada mantiqning til bilan o‘zaro bog‘ligi o‘rganilgan. Shu bilan birga
Kognitiv
jarayonlar va mantiqning til va til o‘rganishga o‘zaro bog‘liqligi o‘rganilgan.
Kalit so‘zlar
Falsafa
kognitiv
mantiq
ideallashtirish
tavsif
Analysis of the
relationship of cognitive processes and logic to the language
In this paper the relationship between logic and language is studied. It also analyzes the
relationship between logic and cognitive perspective on language and language learning.
Keywords
: Philo
sophy, Cognitive, Logic,
idealizing, defining.
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Введение
Философия является древнейшей социальной наукой, которая изучает не только общие
проблемы, но и такие проблемы, как существование, знание, разум, ум и язык. Философская
мысль начинается со знаний,
которые являются приобретенным или культурно обусловленным
навыком в учебной обстановке в различных средах. Люди начинают думать при помощи
приобретенных ими знаний. Такие знания
дают информацию, подде
рживают и обеспечивают
контекст
для символического мышл
ения. Мышление
это психический процесс,
характеризующийся использованием символов и понятий для представления как внутренней, так
и внешней реальности. Символ
это слово, знак, рисунок или объект, который обозначает нечто
определенное.
Платон утверждает,
что физические предметы
не могут не иметь свойств. Платон делит
реальность на две сферы:
мир физического существования и мир бытия, исполненный вечными и
совершенными формами. Он постепенно анализирует понятия и приближает нас к истине.
Прежде чем объясни
ть что
либо, мы должны выяснить, в каком смысле это приносит пользу.
Например, это возможно, потому что мы на самом деле не узнаем ничего нового, о чем мы не
знали до нашего рождения.
Аристотель находился под сильным влиянием Платона, который указывает, чт
о знание
должно быть основано на том, что можно постичь опытным путем. Для того, чтобы мыслить
эффективно, необходимо мыслить логически. Более того, по словам Витгенштейна, психические
состояния тесно связаны с окружающей средой субъекта, в частности,
с ег
о языковым и
социальным окружением, в противном случае он может быть введензаблуждение.
В связи с этим, революция Хомского глубоко повлияла на взаимосвязь между логикой и
лингвистикой. Не удивительно, что язык является одним из главных предметов когнитивн
ой
науки. Существует буквально масса темв когнитивной науке, связанных с языком, таких как
естественная обработка языка, социальное познание и язык, распознавание голоса, приобретение
знаний, умственное развитие. Когнитивные основы, принципы и выводы когни
тивной
психологии применяю
тся к области изучения языка. Впоследствии
исследования Ричарда
Монтегю позволили взглянуть с другой перспективы на логическую грамматику, которая имеет
отношение к естественному языку и формальным языкам (Монтегю 1974).
В данной
работе предпринята попытка проанализировать процесс познания и логики,
которые имеют критическое влияние на язык и изучение языка. В частности, в данном
исследовании
изучается роль и взаимосвязь познания и логики с изучением человеческих
языков. В работе п
рименены основные положения когнитивной теории обучения, логическая
идентификация взаимосвязи и взаимодействия.
Взаимосвязь логики и языка
Логика используется в большинстве видов умственной деятельности, но в основном она
используется в философских дисципл
инах, а также математике, семантике, и компьютерных
науках. Логика была произведена Аристотелем в основные дисциплины как социальная наука.
Выдающийся философ, Аристотель дал ей основное место в философии. Сегодня логика
является и разделом математики, и р
азделом философии. Как отрасль философии, логика
является изучением правильной аргументации, в которой рассуждение является
эпистемологической умственной деятельностью. С философской точки зрения, логика известна
как представление знаний и решение проблем.
В отличие от Аристотеля, который использовал логику как инструмент анализа языка,
одна из основных точек зрения возникла благодаря Канту. Кант предполагал, что логика
является требованием не только для языка, но и для рационального мышления в целом. Ричар
Монтегю (1970) дополнил мысль Канта: “я отвергаю утверждение о том, что существует
большое теоретическое различие между формальными и естественными языками.” Это
утверждениебыло признано и послужило стимулом для большого количества исследований в
области
искусственного интеллекта и формальной лингвистики. Фреге, Рассел и Карнап, и позже
Витгенштейн считали, что логика превосходит язык. Будучи логиками, две эти группы
находились в согласии друг с другом, однако позднее они признали ограниченность логики и
силу языка.
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Большое количество различных форм логики используется в различных областях.
Однако, логика играла решающую роль до 80
х годов как аспект лингвистики и семантики. Язык
устал объясняться посредством естественного языка и формальной логики. Аристо
тель
разработал формальную логику как инструмент (
organon
) для анализа и рассуждений об
онтологии, скрытой в языке. Они являются также словами и фразами для всего, что каждый из
нас когда
либо открыл, предположил или вообразил. В отличие от Аристотеля, нек
оторые
лингвисты и логикиутверждают, что существует высший вид логики в основе всех естественных
языков.
Впрочем, Рассел и Норвиг объясняют логику с другой точки зрения, с которой она может
быть примененатакже к другим проблемам (Рассел И Норвиг, 2003). Н
апример, формальная
логика является слишком строгой, чтобы составлять основу языка. Логика и онтология являются
абстракциями от языка. Эта проблема между логикой и языком по видимости делает множество
теорий о языке бессмысленными. Кроме этого, Фреге, Расс
ел и Венский кружок пытались
сделать формальную логику универсальным языком науки, однако эта попытка потерпела
неудачу.
Позже, лингвистика сконцентрировалась на компьютерных науках. В связи с чем, термин
«Нечеткая логика» используется в противовес традици
онной логике. Нечеткая логика
это форма
вероятностной логики. Кроме этого, переменные нечеткой логики могут иметь истинностное
значение, которое колеблется в степенях между 0 и 1. В 1999 году в небольшом количестве
исследований о нечеткой логике, которая
была расширена для проработки концепции частичной
правды, в которой истинностное значение может колебаться в пределах от абсолютно истинного
и абсолютно ложного (Новак, В. Перфильева, И. и Мочкор, Я. 1999).
Правила нечеткой логики сосредотачиваются на чело
веческих различиях и личностном
уровне. Так, с точки зрения нечеткой логики, личностный уровень означает знание. В
дополнение, нечеткая логика применялась во многих областях, от теории управления до
искусственного интеллекта. Не только переменные в математ
ике принимают числовые значения,
но и нечисловые лингвистические переменные часто используются для облегчения выражения
правил и фактов (Заде, 1996).
В заключение, взаимосвязь языка и логики, которые построены на вокальных признаках
и формах знаков, чьи бо
лее стабильные формы классифицируются как лексика и грамматика.
Грамматика и логика описывают постоянные структуры знаков или инвариантов при
трансформациях восприятия. Эти постоянные формы развиваются по мере того, как каждый
человек взаимодействует с мир
ом в нем.
Взаимосвязь когнитивного процесса и языка
Когнитивные психологи, которые ищут объяснения языковому познанию и изучению
языка, сосредотачиваются на ментальных репрезентациях, сознании и процессах восприятия.
Когнитивный процесс имеет огромное слож
ное определение, которое связанос мозгом и его
функциями.
Изучение языка
это продукт сложного взаимодействия языковой среды и внутренними
механизмами обучающегося. Важнейшее понятие, (память)
это процесс, включающий в себя
кодирование, хранение и извле
чение познавательной информации. Кроме того, кодирование
поддерживает восстановление памяти. Кодирование
это процесс, характеризующийся
оформлением входной информации в более полезную форму, ихранение знаний относится к
тому, что воспоминания хранятся в те
чение определенного периода времени.
Бихевиоризм был очень влиятельным направлением между 1940
ми и 1950
ми годами.
Бихевиористыизобрели другой подход и представление, утверждая, что обучение является
продуктом стимула
реакции и окружающей среды. Бихевиоризм традиционно определяет
поведение ч
еловека, которое формировалось и контролировалось дистанционно и автоматически
при помощи стимулов в окружающей среде. Нейтральный стимул не отвечает изначально, позже
организм учится правильно реагировать на раздражители при помощи закрепления. Поэтому
рицательный и положительный перенос может быть полезным в изучении языка.
Положительный перенос возникает, когда правила применяются правильно для изучения языка.
Отрицательный перенос, возникает, когда правила используются неправильно для изучения
языка.
Переносы влияют на всю систему обучения.
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
В противовес бихевиоризму, теория Пьяже как разум и схема, анализирует, как дети
функционируют в мире, окружающем их, и как это влияет на их психическую стабильность.
Обучение происходит вместе с обстоятельствами в
окружающей среде, в особенности
равновесием. Когда ребенок решает проблему, тем самым он учится, и таким образом возникают
знания в результате действий этого ребенка. Когнитивная теория подтверждает, что знания
приобретаются посредством общения и разума.
Исследования когнитивного языка пытаются объяснить язык с точки зрения других
ресурсов и механизмов человеческого разума и тела (Веспур М, Лоуи В. и Ван Дижк М (2008).
Они утверждают, что язык является частью человеческого познания, восприятия и
категориз
ации. Когнитивные исследования заявляют, что язык предлагает перспективу, которая
закладывается в когнитивное функционирование, природу, структуру и организацию мыслей и
идей. Аналогично перспективе Хомского, язык является независимой системой, отдельной о
других когнитивных и социальных способностей.
Лангакер, один из выдающихся лингвистов на сегодняшний день, развил модель языка,
которая представляет лингвистическую структуру и организацию как отражающую общие
когнитивные организационные принципы. Он та
кже упоминает, что передача имеет
относительную важность для субъектов на уровне восприятия и познания, и она также является
частью конструкции языка. Более того, Лангакер (2000, 2008) предполагает, что элементы,
составляющие ментальную грамматику индивиду
ума происходят из использования языка. Язык
тесно взаимодействует с другими умственными способностями, зрительным восприятием,
сенсомоторными навыками и памятью. В частности, для поддержки организации языковой
структуры необходимы механизмы, связанные с ко
гнитивными характеристиками внимания.
Когнитивные процессы и логика в изучении языка
Мозг не функционирует как специализированное компьютерное устройство, которое
имеет большое количество автоматических ответов. Разделение функций правого и левого
полушар
ий была доказана в неврологических исследованиях. Результаты экспериментов
показали, что левое полушарие выполняет интеллектуальную, логическую и аналитическую
функцию, которые связаны с мозгом, памятью, схемой и знанием. Эти концепции являются
основными п
онятиями как когнитивных процессов, так и философии, которая нуждается в
символике.
В течение 60
х и 70
х годов, различные языки и связанные с ними области привлекли
внимание преподавателей языков. Фреж (1879) упомянул, что можно «сломить превосходство
ми
ра над человеческим духом путем простого закладывания неверных представлений, которые
часто почти неизбежно возникают при использовании языка относительно взаимосвязей между
концепциями».
Знаки и символы являются ключевыми для работы человеческого разума,
для сбора и
передачи знаний в человеческой культуре, и широко используются в интеллектуальной и
многоуровневой комбинационной системе. Но каким
то образом, «символ» является наиболее
неверно используемым словом. Научные теории знаков и символов, однако, н
е являются хорошо
развитыми, и даже точные значения этих слов часто путают. Мы используем знаки и символы
для малозначительных случаев, таких как дорожные знаки или в наиболее сложных случаях
культурных и религиозных символов.
Витгенштейн полагал, что это
безусловно, связано с языком, который, естественно,
является социальным; следовательно, нет никакого "внутреннего" пространства, в котором могут
возникнуть мысли. Также мысль Витгенштейнаулавливается в следующем заявлении:
"Внутренний процесс" нуждается в
о внешних критериях. Это проистекает, прежде всего, из его
выво
дов о личных языках: аналогичное
психическое состояние личности (ощущение боли,
например) не может эффективно обсуждаться без общих критериев для его определения
(Витгенштейн, Л. (1953/2001).
По Витгенштейну, психические состояния тесно связаны с окружающей средой субъекта,
особенно
их социально
лингвистической средой, и аргументы, которые утверждают, что это не
так, ошибочны. Витгенштейн согласился, что язык может вводить в заблуждение, но о
н отрицал,
что искусственный язык может быть лучше. Более того, Витгенштейн отрицал, что определения
возникают из того, что называется "формой жизни". Это, как правило, культура и общество, в
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
котором они используются. Витгенштейн указывает, что социальные
аспекты познания а также
произведения языка в большинстве случаев, и его функции для конкретной социальной
ситуации.
Витгенштейн также переосмысливает возможности языка, передающие те вещи, которые
известны пользователю. Таким образом, содержание по своей
природе является частным.
Обычный случай предполагает язык, на котором субъект называет свои ощущения и другой
субъективный опыт, так, что смысл термина определяетсяиндивидуумом.
Витгенштейн провел простой эксперимент: дать определение слову "игра". Хотя э
то
может показаться на первый взгляд простой задачей, он идет дальше и ведет нас через проблемы,
возникающие с каждым из возможных определений слова "игра".
В 1950
х годах, соглашение, которое, казалось, было достигнуто в отношении примата
предложений в см
ысловых вопросах, определило крах движения логического позитивизма и
мощное влияние, оказываемое философскими исследованиями позднего Витгенштейна.
В своем Трактате Витгенштейн утверждал, что "совокупность фактов" о мире может быть
четко заявлена в языке и
ли логике, и «о чем нельзя говорить, о том следует молчать». Эта книга
определила повестку дня для формальной семантики в 20
м веке. В середине 1950
х годов логика
и новая лингвистическая наука существовали в «блестящем взаимном одиночестве» Бар
Гиллель
969, стр. 182).
Кроме того, результаты компьютерных исследований гораздо ближе к человеческому
восприятию, чем когда
либо прежде. Сочетание этих технологических инноваций оказало
влияние на теорию обучения, в том числе на когнитивную теорию знания, теорию
долгосрочной
и краткосрочнойпамяти, сенсорной памяти. Это привело к возникновению новой науки под
названием нейро
нечеткая логика.
В настоящее время, логика, как нечеткая логика, так и концепция нейронных сетей, были
разработаны в течение последних несколь
ких лет самостоятельно для понимания
закономерностей поведения человека, особенно мыслительных процессов в связи с решением
проблем. В то время как нечеткая логика использует приблизительное человеческое мышление в
системах, основанных на знаниях, нейронны
е сети направлены на распознавание образов,
оптимизацию и принятие решений.
Нечеткая логика строится на изучении силы моделируемых нейронных сетей.
Существенная сторона динамической работы логики заключается в том, что ранние стадии
когнитивных и языковых
моделей являются неясными и нечеткими, и неопределенно связаныс
отсутствием знаний или недостоверными знаниями. Но, с другой стороны, нечеткая логика не
так доступна для сознания, но некоторые модели являются более доступными для сознания.
Учитывая изложен
ное, язык находится под воздействием психологических подходов, а
также достижений в познавательных перспективах и областях, связанных с логикой.
Вывод
Человеческие существа ведут очень сложные жизни. Мы сталкиваемся со всякого рода
проблемами, требующими р
ешения. Жизнь каждый день преподносит нам испытания. Поэтому
необходимо мыслить четко и эффективно, чтобы быть успешным в решении проблем и
преодолении испытаний в жизни, требующих воображения, позволяющего распознавать объекты
в окружающей среде и понимат
ь их значение. Логическое мышление является мышлением,
применяющим действительное рассуждение, направленное на достижение правильного вывода.
Оно является основой рационального мышления, мышления, которое соответствует реальному
миру и позволяет нам хорошо
в нем функционировать. Некоторые лингвисты считают, что
необходимо мыслить логическим образом. Знаки и символы дают нам возможность использовать
память для работы с человеческим разумом, человеческим знанием
человеческой культурой.
Изучая логику, язык и
модульность, Фокс (2010) указал на взаимосвязь логики и языка со
знаками и символами. Логика добилась определенного прогресса, который пытается
моделировать структуры внутри мозга человека и животных, которые приводят к росту этого
навыка. Идеализация, опр
еделение и вербализация стали не только существенными понятиями
для логиков, но и также для когнитивных лингвистов.
Оригинальные идеи Хомского об универсальной грамматике также полагались на
логические правила. Кроме того, Пинкер (2010) объясняет язык как
сложную и логическую
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
древовидную структуру. Как уже упоминалось, познавательная перспектива придает функциям
умственной деятельности центральное значение для анализа того, как развивается опыт
обучения. Это не удивительно, что язык представляется одной из
основных тем в когнитивной
науке, предполагая, что память и функция памяти составляют переломный момент логики и
познавательного процесса.
Обширные
взаимосвязи между логикой и когнитивной системой
не были полностью
раскрыты в настоящей статье, они вых
одят
за ее пределы. Вместе с тем
статья служит созданию
предварительной структуры для изучения этих взаимосвязей с другой точки зрения для того,
чтобы появились идеи для дальнейших исследований и дискуссий.
Литератур

Берк, Л., Винслер, А. (1995). Поддержка обучения детей: Л. С. Выготский и дошкольное
образование. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация образования детей
младшего возраста. (Документ
ERIC
Гиллель, Ю. (1970). Аспектыязыка, Иеруса
лим, Амстердам:
North
Holland
PublishingCompany
. Магнес Пресс.
Хомский, Н. (1965). Аспекты теории синтаксиса. Кембридж, Массачусетс:
MIT
Press
Дрейфус Х., Дрейфус С. (1986). Превосходство разума над машиной: сила человеческой
интуиции и ... . Нью
Йорк: (
TheFreePress
, 1986).
Фреге, Г. (1879).
Begriffsschrift
, английский перевод вДж. Хейенорт
изд
. (1967)
ОтФрегедо
Геделя
, Harvard University Press, Cambridge
Фокс, Дэн. (2010). Логика, язык и фенотипы модульной лингвистики, Банбери центр, май

Люгер, Г.,
Стаблфилд, В. (2004). Искусственный интеллект: структуры и стратегии для
комплексного решения проблем, 5
е издание.
Benjamin/Cummings Publishing Company
(2004)
Лангакер, Р. В. (2000). Динамическая модель на основе употребления. В М. Барлоу и С.
Кеммер (ре
д.), Модели языка, основанные на их употреблении.
Стэнфорд, Калифорния
CSLI
Publications
Лангакер, Р. В. (2008). Когнитивная грамматика: Основное введение. Оксфорд: Оксфорд
Юниверсити Пресс. Мур.
Хокинс, Дж Блэйксли, С. (2005). По вопросам интеллекта.
Times Books/Henry Holt and
Company
, Нью
Йорк. Нильссон1998
Монтегю, Р. (1974). Формальная философия. Нью
Хейвен: Издательство Йельского
университета.
Новак В., Перфильева, И., Мочкор, Дж. (1999). Математические принципы нечеткой логики,
Dodrecht
KluwerAcademic
ISBN 0
Пинкер С. (2010). Когнитивная ниша: совместная эволюция интеллекта, социальности и
языка. Труды Национальной академии наук,
107, 8893
Пул, Д., Макворт, А., Гебель Р., (1998). Вычислительный интеллект: Логический подход.
Нью
Йорк:
OxfordUniversityPress
ISBN0
Рассел, Стюарт Дж, Норвиг, П. (2003). Искусственный интеллект: современный подход (2
е
изд.),
Upper
ddle
River
, Нью
Джерси:
Prentice
Hall
ISBN
Вэспур, М., Лоуи, В. Ван Дижк, М. (2008). Изменчивость в развитии второго языка с точки
зрения динамической системы.
Modern
Language
Journal
, 92, 214
Витгенштейн Л. (1953/2001). Философские исследования.
Blackwell
Publishing
ISBN
0
-
631
-
7.
Заде, Л. (1996) Нечеткие множества, нечеткая логика, нечеткие системы,
World
Scientific
Press
ISBN
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
UDK: 821.512
ERTAKLAR TARJIMASIDA MILLIYLIK VA MILLIY KOLORIT MUAMMOSI
G.A.Raximova
O‘zbekiston milliy universiteti, oʻqituvchi
Ushbu maqolada bolalar adabiyoti namunalari, xalq og‘zaki ijodi namunalari
ertaklarning
katta
yu kichik, barchaga birday tarbiyaviy ahamiyati, inson ongining yuksalishidagi o‘rni haqida
so‘z yuritiladi. Bunda jahon xalqlari ertaklari durdonalarining hiss
asi ham beqiyosdir. Shu ma’noda,
muallif fransuz ertakshunosi Sharl Perro ertaklarining o‘zbek tarjimashunos olimlari M.Xolbekov va
Sh.Minovarovlar tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan ikkala variantni solishtirib o‘rgangan.
Kalit so‘zlar:
ertak, asli
yat, tarjima, bevosita tarjima, bilvosita tarjima, jahon ertaklari,
tarbiyaviy ahamiyat.
Проблемы национального и местного колорита при переводе сказок
Данная статья посвящена проблеме изучения детской литературы, в частности,
сказок, способствующих ра
звитию детского мышления, расширению кругозора...Обращается
внимание на изучение сказок Ш.Перро в переводе узбекских ученых Холбекова М. и Миноварова
Ш. как один из факторов решения данной проблемы.
Ключевые слова:
сказка, оригинал, перевод, прямой и ко
свенный перевод, зарубежные
народные сказки, воспитательное значение.
The problem of national specifics in translation of tales
The given article is about the children’s literature, the fairy tales and folk tales of the world
and their educational meanings for the children. In this manner, the author learns by comparing the
translations of the uzbek translators M.Kholbekov and Sh.M
inovarov into Uzbek from French the tales
of the french writer Ch.Perrault.
Key words
: fairy tale, original, translation, direct translation, indirect translation, world folk
tales, educational meaning.
Ertaklar xalq og‘zaki ijodining yetakchi janrlar
idan biri hisoblanadi. Ertaklar zamirida chuqur
ma’no va mazmun, donolik va samimiylik, hamda katta hayotiy tajriba yotadi. Ertaklarning ham
donishiy ham tarbiyaviy ahamiyati borki, ertak eshitgan, o‘qigan insonning ongi va tafakkuri yanada
yuksaladi. Bugu
ngi kunda yurtimiz kitobxonlari o‘zbek xalq ertaklaridan tashqari jahon xalqlari
ertaklari bilan ham yaqindan tanishish imkoniga egalar. Bu borada mamlakatimizda bir qancha ijobiy
ishlar amalga oshirildi va oshirilmoqda. Shunday maqsadda qilingan ishlardan
biri yurtimizda 1997
yildan buyon adabiy
badiiy, ijtimoiy
publitsistik jurnal “Jahon adabiyoti”ning nashr etilishi va unda
mutarjimlarimiz tomonidan o‘zbek tiliga bevosita va bilvosita amalga oshirilgan jahon xalqlari
adiblari asarlari tarjimalari e’lon
qilinishidir.
Bundan tashqari jahon xalqlari ertaklarining o‘zbek tiliga tarjima qilingan namunalari alohida
kitoblar holida keng kitobxonlar ommasiga taqdim etilishi ham quvonarli holatdir.
Ertak janrining rivojlanishida fransuz yozuvchilarining o‘rni be
qiyos. Fransuz adiblari hayotiy
tajribalarida eshitgan va to‘plagan xalq ijodi namunalarini qog‘ozga tushirib, nashr etishga alohida
e’tibor berganlar. Shunday olijanob ish bilan shug‘ullangan fransuz adiblaridan biri Sharl Perrodir.
Bundan taxminan uch y
uz yil oldin Fransiya qiroli huzurida mulozim bo‘lib xizmat qilgan Sharl Perro
o‘z farzandlari uchun to‘plagan xalq ertaklari hamda o‘z ijodining mahsuli bo‘lgan ertaklarni bir
to‘plam holida nashr ettirgan.
yilda tavallud topgan Sharl Perro 75 yil
umr ko‘rdi. Xalq og‘zaki ijodiga qiziqishi katta
bo‘lgan Sharl Perro avlodlardan avlodlarga o‘tib kelgan ertaklarni to‘plash bilan jiddiy shug‘ullangan,
o‘zi ham adabiy ertaklar bitish bilan band bo‘lgan. Uning ilk ertaklar to‘plami 1696
yillarda
nash
rdan chiqdi va butun dunyoga tanildi. Bu kitob dunyoning o‘nlab tillarida qayta
126
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
esa to‘g‘
ridan
to‘g‘ri o‘zbek tiliga tarjima qilindi. Ertaklarni vosita (rus) til orqali o‘zbek tiliga dastlab
A.Abdurazzoq va Shukrullo tarjima qilgan bo‘lsalar, ularning ilk to‘g‘ridan
to‘g‘ri tarjimasi atigi
yili M.Xolbekov tomonidan amalga oshirildi [2]. 1
yili M.Xolbekov fransuz yozuvchilari
ertaklarining bevosita tarjimasini e’lon qildi [3]. To‘plamdan Sh.Perroning “Kichkina Puse” (Le petit
petit pot
de beurre
» [8]
Shoazim Minovarov tarjimasi:
“O‘zing bilan birga mana bu
kulchalardan
va
xurmachadagi sarig‘moydan
olvolgin”
[9].
Ruscha
tarjima
Как
то раз испекла мама пирожок и сказала дочке:
Сходи
ка ты Красная шапочка и пошла к бабушке, снеси ей
этот пирожок
и
горшочек
масла
, да узнай, здорова ли она»[10].
Ilhom Zoir tarjimasi:
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
“Bir kuni onasi bo‘g‘irsoq pishirib, qiziga dedi:
Qizil qalpoqcha, sen mana bu
bo‘g‘irsoq
va
xurmachadagi moyni
lib bor
da, buvingning
sog‘lig‘ini bilib kel”
[11].
Navbatdagi tarjima:
“Bir kuni qizchaning onasi
bo‘g‘irsoq
pishiribdida:
Qizil qalpoqcha, mana bu
ko‘zachadagi yog‘
bilan
bo‘g‘irsoq
larni olib, buvingni ko‘rib kel,
debdi”[12].
“Cendrillon ou la
vêtues très
magnifiquement
. (P.P
41.).
“Mazluma”,
M.Xolbekov tarjimasi:
“Mazluma qiz yumushlarini tugatib bo‘lib, pechka yonidagi burchakda shumshayibgina
mo‘ltirab o‘tirarkan. Opalari
shohi
atlasga
o‘ranib yurishar, u esa qishin
in o‘zining juldur
kiyimlarini yechmas ekan”.(B.29).
Sh.Minovarov tarjimasi:
“Oqshomlari uy ishlarini bajarib bo‘lgach, qiz o‘choq oldiga borib isinar va natijada hamma
yog‘iga kul yopishib qolgan paytlar ham bo‘lar ekan, shuning uchun bo‘lsa kerak oiladag
ilarning
hammasi uni Kuloyim deb chaqirishar ekan. Ayniqsa, o‘gay opalarining kenjasi Kuloyim laqabini
sho‘rlik qizga nisbatan ko‘p ishlatar ekan. Lekin kiyimlari qanchalar yomon ahvolda bo‘lmasin,
Kuloyim
shohona liboslarga burkangan
opalaridan yuz karra
chiroyliroq ekan” (S.51).
Asliyat bilan uning ikki o‘zbekcha tarjimasi o‘rtasidagi farqni fransuz tilini bilmaydiganlar ham
anglashi qiyin emas. Ko‘rinib turganidek, M.Xolbekov ertakni erkin tarjima qilgan bo‘lsa, undagi
biror so‘zni ham qoldirib ketmaslik
ka intilgan Sh.Minovarov qizchaning ahvolini ancha
og‘irlashtirgan (sho‘rlik qiz). Bundan tashqari asliyatda qizchaning opalari
juda ajoyib
kiyingan
bo‘lsa, M.Xolbekov ularni
shohi
atlasga
o‘raydi, Sh.Minovarov esa
shohona liboslarga burkaydi
Shunga qaramay qizcha tasvirida Sh.Minovarovdan farqli o‘laroq (kiyimlari qanchalar yomon ahvolda
bo‘lmasin) M.Xolbekov to‘g‘ri yo‘l tutadi (juldur kiyim).
Yana kiyim xususida.
Asliyatda:
bilan zargulli koftamni kiymoqchiman”. (B.29).
Sh.Minovarov tarj
imasi:
“Men bo‘lsam, zar gul
bosilgan nimchamni odatda kiyadigan ko‘ylagimning
ustidan kiyib
olaman va gavhar taqinchoqlarimni taqib olib, hammaning ko‘zini o‘ynataman”. (B.51).
“boqqa kirsang,
suvelak
turibdi, uning ichida oltita kaltakesak bor”. Xolbekov tarjimasi
“Endi boqqa kirib
suv chelakni
ats ko‘targinda, uning tagida yotgan oltita kaltakesakni tutib olib
kel!”
“Agar shu vaqtda chiqmasang, faytoning
kaltakesaklarga aylanib qoladi”. 31 bet M. Xolbekov
tarjimasi.
“Yarim tundan bir lahza ham kechiksa
“Sehrgar faytonni boshqaruvchi
kucherni
nimadan qilishni bilmay turganida, qizcha unga debdi”. 30
“sehrgar ulardan eng kattasi
ni saylabdida, sehrli tayoqchasini tekkizi
Xolbekov tarjimasi:
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Yuqoridagi to‘rttala tarjima ham o‘zicha go‘zal, o‘ziga xos uslub va xaraketerga ega, ushbu
tarjimalarning ba’zi bir nuqsonlari ham mavjud. Keling, avvalo asliyat matnining va tarjimalarning
a’nosiga e’tibor beraylik. Ushbu tarjimalarning umumiyligi original asar mazmuni to‘liq ochib
berilgan va bir qarashda o‘zbek kitobxonlariga juda tushunarli. Biroq Ammo, shuni unutmaslik
kerakki, biz tarjima orqali bilim saviyamizni, fikrlash doiramizni va
dunyoviy tasavvurlarimizni
yuksaltiramiz. Xo‘sh, shunday ekan, mobodo tarjimon va mutarjimlarimiz boshqa xalq adabiyotini
milliylashtirish, moslashtirishga harakat qilsalar, unda biz nimaga erishamiz?! Aynan tarjima orqali
o‘zga xalqning yashash tarzi, mi
lliy taomlari, milliy kiyimlari, milliy bayramlari va urf
odatlari
to‘g‘risida aniq ma’lumotlarga va tasavvurlarga ega bo‘lamiz. “Bir xalqning adabiy asarlarini boshqa
xalq tiliga tarjima qilish,
deb yozgan edi rus adibi V.G.Belinskiy,
ularning o‘zaro ya
qinlashishlariga,
bir
birlari bilan g‘oyalar almashishlariga asos bo‘ladi. Ana shunda yangi adabiy asar kelib chiqadi va
aqliy siljish yuz beradi”. Shunday ekan, tarjimonlarimiz tasvirlanadigan xalqning kiyimlari, milliy
taomlari va milliy bayramlarini biz
ning milliy kiyimlarimiz, milliy taomlarimiz va milliy
bayramlarimiz bilan almashtirar ekanlar, unda kitobxon qanday yutuqqa erishadi?!. Tarjimaning
buyukligi esa to‘g‘ridan to‘g‘ri o‘zga dunyo haqida ma’lumotga va taassurotga ega bo‘lish bilan
xarakterlan
adi.
Yuqoridagi misollarga e’tibor bersak, Ilhom Zoir, muallifi ko‘rsatilmagan tarjimalarda fransuz milliy
pishirig‘i “la galette” o‘zbek xalqining milliy bayramlari va hayitlarda pishiriladigan “bo‘g‘irsoq”
bilan almashtirilganligining shohidi bo‘ldik.
Ma’lumki, “
Bo‘g‘irsoq
sut, tuxum, yog‘ solingan
xamirdan yumaloqlab, yog‘da pishirilgan ovqat” ( O‘TIL:427) Demak, yumaloqlab pishiriladigan
pishiriq.
” un yoki kraxmaldan tayyorlanadigan
aylana xamir bo‘lib, pechda yoki gazda pishiriladi. Yog‘da qorilgan xamirli galettani “qirol” yoki
“qirolicha” yordamchilariga bayram torti, pirogini tayyorlashni buyur
ib, Qirol bayramida tortiq
qilinadi (tarjima bizniki). Fransuz tilida berilgan izohda birinchidan “la galette”ning shakli
“la
galette”
fransuz xalqining milliy pishirig‘i bo‘lib. aylana shaklda bo‘ladi va bu p
ishiriq odatda qirollik
bayramlarida tayyorlanadi deb izoh berganlarida edi o‘zbek kitobxoni yangi ma’lumotga ega bo‘lgan
bo‘lardi. Chunki, “...transliteratsiya xalqlar turmush tushunchalarini aks ettiradigan xos so‘zlarni
tarjimada talqin etishning eng
samarali usullaridan bo‘lib, uning yordamida asliyatning milliy
xususiyati siqiq holda talqin etiladi”. (Musayev Q, 2005:93)
Yuqoridapgi ilmiy asoslangan fikr ya’ni asliyatdan qilingan tarjima doim o‘zining
asliymonandligi, to‘laqonligi va to‘g‘riligi bilan ajralib turgan. Shuning uchun ham, asliyatdan
amalga oshirilgan H.To‘rabekov va Shoazim Minavarov tarjimasi o‘zining badiiy
va milliy
to‘laqonligi bilan boshqa tarjimalardan ajralib qoldi. Yuqoridagi tarjimonlarimiz yo‘l quygan
xatolar va kamchiliklar ushbu tarjimada kuzatilmadi.
Minovarov
129
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Biz yuqorida barcha tarjimon va mutarjimlarimizning tarjimalarini bir biri bilan qiyoslab tahlil
qilar ekanmiz, bundan faqat bitta xulosa kelib chiqadi, ya’ni taqqoslash orqali tarjima matnining
asliyatga muqobillik darajasini aniqlash va tarji
mon hamda mutarjimlar mahoratining o‘ziga xos
jihatlarini yoritish. Zero, “Tarjima til biladigan har bir kimsa ham shug‘ullansa bo‘laveradigan yumush
emas, balki fan va san’atdir” (G‘.Salomov,1978:71) Haqiqatdan ham, tarjimonlarimizning til bilishi bu
masa
laning faqat bitta tomoni xolos, uning yana son
sanoqsiz talablari bor. Bu chuqur dunyoqarash,
tinmay izlanish, ijodkorlik mahorati, layoqat va matonat bo‘lmog‘i kerak. Bundan tashqari , tarjima
boshlashdan oldin har bir asar ustida ilmiy izlanish olib b
oriladi. Nematilla Otajonovning
dissertatsiyalarida shunday jumlalar bor “...mutarjim tarjimalarni boshlashdan oldin asar ustida o‘ziga
xos tadqiqot olib boradi, uni o‘zi uchun kashf etadi, talqin qiladi, tushunib, singdirib oladi. Hamma
hammasidan xabardo
r bo‘ladi.”
“Ma’lumki, badiiy asarni bir tildan ikkinchi tilga o‘girishga kirishayotgan san’atkor, avvalo,
130
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Феномен когнитивного диссонанса и его место в
переводе
В данной статье рассматривается феномен когнитивного диссонанса и его место в
переводе. Отмечается степень его изученности и значимость в процессе художественного
перевода.
Ключевые слова:
когнитивный, диссонанс, гармоничность, сочетание звуков,
перевод,
прагматический эффект.
The phenomenon of cognitive dissonance and its place in the translation
This article discusses the phenomenal place of "cognitive dissonance" degree of it’s study and
its significance in the process of literary translatio
Keywords
: Dissonance cognitive, harmony, proportionality, translation, satisfaction
translation, unsatisfactory pragmatic impact.
Oxirgi yillarda tilni kognitiv aspektda tadqiq etish va badiiy tarjimaga kognitiv jihatdan
yondashib olib borilgan ishlar salmog‘i ancha oshib bormoqda. Kognitologiya ko‘p aspektlik
fanlardan biri bo‘lib, uning tadqiqot ob’ektiga olamni bilish, anglash,
idrok etish kabi masalalar kiradi.
Ona tilini mukammal bilish va yana boshqa bir xorijiy tilni “zabt etish”
yangi bir olamni idrok qilish,
anglash demakdir. Tarjimonlar tarjima bilan shug‘ullanish barobarida yangi bir olamni kashf etguvchi
mutaxassilar h
isoblanadilar.
Badiiy tarjima jarayonida asliyat olamining milliy manzarasini tarjima tilida qayta yaratish
tarjimondan lisoniy va nolisoniy bilimlarga ega bo‘lishlilikni talab etadi. Tarjimaning adekvatlik
darajasini aniqlash, tarjimalarni saralashda tar
jimashunoslikda bir qancha nazariyalar mavjud.
Nazariya esa vaqt o‘tishi bilan tabiiy ravishda zamonaviy nazariyalar bilan yangilanib boradi. Xuddi
shunday yangi yo‘nalishdagi ammo, xorijda yetarli darajada o‘rganilgan va faol qo‘llanilib kelayotgan
naza
riyalardan biri kognitiv disonans nazariyasidir. Bu nazariya tarjima adekvatligini aniqlash,
adekvat tarjimaga erishishda to‘sqinlik qiluvchi omillarning sabablarini o‘rganish va ularni imkon
qadar tarjima jarayonida kamaytirish hamda bartaraf qilish yo‘ll
arini izlab topishga yo‘naltirilgan
nazariyadir. Bu nazariyaning asosini tashkil qiluvchi kognitiv dissonans muammosi va uni badiiy
tarjimada tutgan o‘rnini aniqlab olishdan avval mazkur fenomenning mazmun va mohiyatini anglab
olish lozim.
Dastlab kognitiv
dissonans terminining lug‘aviy ma’nosini anglab olish maqsadida, bir qancha
lug‘atlarga murojaat qildik. Kognitiv dissonans lotin tilida cognitio
“anglash” va dissonantia
“nomuvofiqlik”, “nomutanosiblik”, “ohangsizlik”
[1]
degan ma’nolarni anglatadi. V
.I.Dalning Izohli
lug‘atida esa quyidagicha
izoh berilgan: “Dissonans
muj., frans. Nestroynost muz. zvukov; razladitsa,
raznozvuchiu, raznoglasiye, raznoglas, raznota, rozn, protoiv zvuchiye, soglasiye, soglas”[2].
Ojegovaning izohli lug‘atida esa “Dissona
a, muj, 1. Negormonichnoye sochetaniye muzыkalnыx
zvukov, neslitnoye zvuchaniye tonov; protivop, konsonans. (spets) D.v. xore. 2. Peren. To, chto vnosit
razlad, vstupayet v protivorechiye s chem n.; nesoglosovennost, nesootvetstviye, Vnesti d.v.” [3].
A.N.Chudinovning Rus tili tarkibiga kirgan xorijiy so‘zlar lug‘atida quyidagicha ta’rif berilgan:
“Dissonans
(novo lat.
Dissonantia
ot chast dis, i
sonore
zvuchat) Negarmonicheskoye, nepriyanoye
131
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
Dissonans fenomeni ilk bora Fransiyada va aynan muziqa sohasida paydo bo‘lgan bo‘lib,
1380
yilda Ever Konti (Evert de Conty) Aristotel ishlari bilan tanishish va tarjima qilish jarayonida bu
atamaga duch keladi.
[7] (mazkur ma’lumot ilk bor fransuz tilidagi manbalar asosida aniqlandi va
o‘zbek tarjimashunosligi e’tirof etilmoqda) Musiqada dissonans “tovushlardagi nomutanosiblik”,
“musiqadagi shovqin, tushunarsiz kuy”, “bo‘g‘in, tovush va so‘zlardagi nomuvofiqlik”
kabilar
tushunilgan [8]. Musiqa eshitish jarayonida so‘zlarning g‘alis, tushunarsiz eshitilishi, kuylanishi,
melodiyaning nomusiqaviyligi kabilar kuzatilgan va bu holat musiqa ixlosmandlarida musiqadan
qoniqmaslik holatini (dissonans) keltirib chiqargan
Keyinchalik esa fransuz adabiyotshunosligida ham bu atama kognitiv dissonas deb qabul
qilingan. Fransuz shoiri Pol Verlen o‘zining “Nazm san’ati” (Art poétique) asarida Uyg‘onish davri
shoirlariga ta’rif berar ekan, ularning she’riyati haqiqiy qo‘shiqla
r (chansons) ekanligini va bundan
boshqa she’rlarda mantiq yo‘qligini qayd etadi [9]. Bu nomutanosiblik, mantiqsizlik adabiyotda
kognitiv dissonans tarzida talqin qilinadi.
yilda esa mazkur atamaga avstriyalik psixolog Frits Xayder tomonidan ta’rif b
erilgan [10]
va
amerikalik ruhshunos Leon Festinger 1956 yilda Genri Riken (Henry Riecken) va Stenli Shaxter
(Stanley Schachter) bilan hamkorlikda yozgan “Ushalmagan bashorat” (“L’Echec d’une prophétie”)
kitobida bu fenomenga ijtimoiy psixologik konsep
t sifatida yondashadi. L.Festinger mazkur
muammoni inson psixologiyasiga ta’siri va uning sodir bo‘lish jarayonlarini o‘rganib chiqib, kognitiv
dissonans atamasiga asos soldi. (1957)
[11]
. Olim inson psixologiyasida kognitiv dissonans holatini
kuzatadi va
inson bilimlar tizimidagi nomuvofiqlikni kognitiv dissonans holati deb izohlaydi. Masalan,
inson chekishning zarari, uning salomatligi uchun yomon oqibatlarga olib kelishi borasida yetarli
bilimga ega bo‘la turib, uni iste’mol qilishini kognitiv dissonans
holatiga misol qilib oladi. Bundan
tashqari olim Ezopning “Tulki va uzum” masalini ham bu holatga misol tariqasida keltiradi. Masalda
tulki g‘arq pishgan uzumni uzib olishga harakat qiladi, ammo uni udalay olmaydi. So‘ng, tulki
uzumni pishgani haq bo‘lsa
da, unga qarshi noto‘g‘ri fikrlash ya’ni uzumni pishmagan deb o‘zini
ishontirishga harakat qiladi. Bu holatni ham psixologiyada kognitiv dissonans deb izohlaydi.
L.Festinger
“nomutanosiblik”ni “dissonans”, “mutanosiblik”ni esa “konsonans” deb ataydi
va ko
gnitiv
dissonans nazariyasining asosini bilim tizimidagi nomutanosiblik, nomuqobillik tashkil etadi degan
xulosaga keladi.
Aynan mana shu oxirgi ta’riflar ko‘proq neytral va u mazkur nazariyaning
bilim
tizimidagi nomutanosiblik
degan ta’rifga mos keladi.
Kognitiv dissonans fenomeni keyinchalik juda ko‘plab soha olimlari tadqiqotida ko‘zga
tashlana boshladi. Iqtisodiyot sohasida dissonans
[12]
, marketing cohasida savdoda dissonans holati
[13]
, informatikada dissonans
[14]
kabi ilmiy tadqiqotlarda dissonan
s holatining sabablari va
yechimlari to‘g‘risida to‘xtalib o‘tilgan.
Demak, dastlab kognitiv dissonans musiqa, adabiyot va ruhshunoslik sohalarida o‘rganilgan
bo‘lsa, keyinchalik rus va Yevropada iqtisodiyot, informatika, marketing sohalarida ham ko‘zga
‘zga ko‘rina boshladi. Keyinchalik tilshunoslikda sohasida ham bu fenomenga bag‘ishlangan ilmiy
tadqiqotlar olib borildi. Ayniqsa, G.D.Voskoboynikning “Lingvofilosofskiye osnovaniya obщey
kognitivnoy teorii perevoda” [15] mavzuidagi doktorlik dissertatsiya
si lingvofalsafiy aspektda olib
borilgan tadqiqotlardan biridir. Olim tarjimon asliyatdagi kontekst bilan tanishish jarayonida o‘zi
kognitiv dissonans holatiga tushishi, tarjima matninin o‘qish jarayonida retseptorning dissonans
(qoniqmaslik) holatiga tush
ib qolishi va tarjimonning o‘zi matn tarjimasida sun’iy dissonans holatini
paydo qilishga sabab bo‘lisht mumkin. G.D. Voskoboynikning qayd qilishicha, bu holat tarjima
jarayonida tarjimonning asliyat matniga mos keladigan unsurni tarjima tilida topishda yo
ki tanlashda
qiyinchiliklarga ro‘para bo‘lish natijasida hosil bo‘ladigan hodisadir [16]. Olim Dj.Le. Kare “Портной
из Панамы” romanini tarjima qilish jarayonida dissonans holatini keltirib chiqargan 5 ta kontekstni
tahlil qilib, tarjimon psixologiyasida p
aydo bo‘lgan dissonans holatlarini ko‘rsatib o‘tadi. Masalan
xuddi shunday matnlardan biri
“Sg
nom Sollier s Eccles (?) я потерпел полное фиаско в том
смысле, что нигде не смог найти его”.
Mazkur matnni tarjima qilishda tarjimon
Sollier
kim
va
Eccles
shahar, ko‘cha yoki mamlakat nomimi? U buni matn ichida aniqlashga qiynalgan va uni tarjima
132
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
berilmagan ma’lumotlarni tarjima qilishda kontekstdan qoniqmay dissonans holatiga tushib qolishi
tabiiy hodisa.
S.V.Biyakov
a va O.A.Xopiyaynen tog‘ terminlarining tarjimasiga bag‘ishlangan ilmiy
maqolasida anglo
sakson va rus madaniyatida mavjud milliy
madaniy tafovvutlar tarjimonda kognitiv
dissonans holatini keltirib chiqaradi degan xulosaga keladi[17]. Ya.S.Kimishnikova “П
оэтический
перевод в свете теории когнитивного диссонанса (по материалам переводов стихотворения
Р.Киплинга “If”)[18] ilmiy maqolasi ham ushbu masalaga bag‘ishlangan bo‘lib, unda asosan poetik
tarjimada dissonans holati ko‘rib chiqiladi. Shuni ta’kilash jo
izki, tarjima turlari ichida o‘ta
mashaqqatli va qiyin tarjima bu she’riy tarjima hisoblandi. Asliyatdagi olam milliy manzarasini
tarjimada qayta yaratishda tarjimon ikki tilning eng nozik tomonlarini chuqur his qilishi, qisqa va
ohangdor jumlalarni asliya
tda tushunarli qilib bera olishi lozim. Poetik tarjimada ham mazmun ham
ohangni saqlash uchun tarjimon nafaqat tarjimon balki, shoir ham bo‘lmog‘i lozim. Ya.S.
Kimishnikova R.Kiplingning “Agarda” (“If”) she’rining tarjimasida jarayonida tarjimon asosiy
tiborni she’rning g‘oyasi va mazmuniga e’tibor bersa ohangdorlik yo‘qolgan, yoki aksincha ohangni,
musiqaviylikni ta’minlashga harakat qilinsa, asliyat mazmunidan uzoqlashishga olib kelganini asoslab
beradi. U dissonansning boshqa turlari ya’ni aksiologik
dissonans, ruhiy
axboriy dissonans,
tarjimonning o‘z iqtidoriga o‘ta ishonishi natijasida sodir bo‘ladigan disonanslarni ko‘rsatib o‘tadi.
Ya.S.Kimishnikova she’riy tarjimada uchragan realiyalarni tarjima tilida berish uchun
tarjimonning har bir realiyan
i o‘rganish ustida juda chuqur tayyorgarlik ko‘rishi lozimligini, begona
realiyalarning mazmun
mohiyatini avvalo mustaqil o‘rganib, keyin tarjima jarayonida tatbiq etishi
lozimligini aytib o‘tadi. Chunki, poetik tarjimada noo‘rin va chuqur o‘rganilmay beri
lgan realiyalar
o‘quvchini dissonans holatiga tushurib quyishi muqarrar. Haqiqatdan tarjimon qomusiy bilimga ega
bo‘lishi va shu bilan birga shoirlik ilmidan xabardor bo‘lishi ya’ni o‘zi ham ijod bilan shug‘ullanishi
lozim deb o‘ylaymiz. Agar tarjimon yozu
vchi va shoir bo‘la turib, she’riy tarjima bilan shug‘ullansa, u
adib bilan bemalol bellasha oladi ya’ni asliyatni tarjimada qayta yaratishga erisha oladi. Ana shunday
iqtidor sohiblari amalga oshirgan tarjimalar asliymonand tarjimalar qatoridan joy oladi,
aks holda u
yaratgan she’riy tarjima nursiz, mantiqsiz, ohangsiz va o‘rtamiyona nomuvofiq tarjimaga aylanib
qolishi mumkin. Bunday tarjimalarni o‘qigan kitobxonda pragmatik ta’sirchanlik darajasi yo‘qolishi,
she’rdan badiiy
133
ILMIY AXBOROTNOMA
FILOLOGIYA
yil
son
masalalariga bag‘ishlangan alohida tadqiqotlar deyarli yo‘q. Shunday ekan, bugungi kunda tarjima
amaliyotida badiiy tarjimada olam milliy manza
rasini qayta yaratishda adekvat tarjimalarga to‘sqinlik
qiladigan muammolar yechimiga bag‘ishlangan ishlarga ehtiyoj borligi yaqqol ko‘zga tashlanib
qolmoqda.
Adabiyotlar
Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов русского языка.
Санкт
Петербург, 2
изд. 189
Даля В.И. Толковый словарь Даля. 1863.
Books
Ожегов, С.И.Шведова.Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Издательство "Азъ", 1992.
Чудинов А.Н. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Санкт
Петербург. 1910.
Южакова. С.Н.Большой Энциклопедический словарь.
е изд., 1992.
Қуронов Д. Адабиётшуносликка кириш. Андижон.2000.
134
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
information
educational environment in general educational institutions, mechanisms, policies and
levels to protect students from harmful information
135
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
xavfsizligini ta’minlash
bir marot
balik tadbir emas, u kundalik hayotimiz davomida amalga
oshiriladigan doimiy va uzluksiz jarayondir. Ta’lim beruvchi muassasalar faoliyatiga k
ra murakkab
ekt b
lib, ularda kutilmagan vaqtda, e’tiborga olinmagan axborotlar ta’sirida xavf pa
ydo b
lib
qolishi mumkin
3)
ilmiylik
va metodik q
llab quvvatlash tamoyili. Xavfsizlikni ta’minlash nafaqat xarajatlarni,
balki birinchi navbatda bilimlar, aniq tasavvur va tayyorgarlik hamda ilmiy
136
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
yuritishi uchun axborot xavfsizligini majmuaviy ta’minlash b
yicha ajratiladigan resurslar hajmi
yotadi.
Dasturiy
texnik daraja. Bu d
araja axborot xavfsizligini ta’minlash b
yicha ham dasturiy,
ham texnik vositalar foydalanishni nazarda tutadi. U yoki bu vositadan foydalanish, himoya
qilinayotgan ob
ektning texnik tavsifnomasiga va aniqlangan tahdid bilan bevosita bo
liq.
Xulosa qili
b aytadigan b
lsak,
quvchilarda axborot tahdidi va uni bartaraf etishni ta’minlash
tamoyillari va darajalariga asosan, axborotlardan himoyalanish y
llari va y
nalishlari yuzasidan uni
ta’lim faoliyatida amalga oshirish,
quvchilarga axborotlar tahdid
Ushbu maqolada sog‘lom turm
sh tarzini shakllantirish, ayollarda harakat va vegetativ
funksiyalar, spot mashg‘ulotining fiziologik asoslari, jismoniy mashqlar bilan muntazam
shug‘ullanish, xotin
qizlar organizmining funksional imkoniyatlari va qobiliyatlarini
takomillashtirish haqidagi masalalar yoritilgan
Kalit so‘zlar
fiziologik sistemalar, harakat reaksiyalari, harakat sifatlari, hajm, jismoniy
mashq.
Методика организа
ции спортивных занятий женщин и девушек подросткового возраста
В данной статье освещаются проблемы организации спортивных занятий женщин и
девушек подросткового возрастакак один из факторов здорового образа жизни и пути их
решения.
Ключев
е слова:
физиологическая система, реакция движения, свойства движения,
объём, физические упражнения
The organizational training methodology of teens and women’s sports
In this article is opened shaping healthy life styles, vegetative functions and actions of wome
physiological bases of sport occupations, occupied with physical trainings, protecting ability and
possibility of teenager girls and woman functional organs.
Keywords:
functional systems, reaction of the movements, quality of the movements, capacity,
physical training.
“Sog‘lom avlodni tarbiyalash
buyuk davlat poydevorini, farovon hayot asosini qurish
deganidir”[5]
Davlatimiz rahbarining 1994
yil 2
may kuni O‘zbekistonning birinchi davlat mukofoti
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
“Sog‘lom
avlod uchun” ordenini topshirish marosimida aytgan ushbu teran ma’noli so‘zlari onalik
va bolalikni muhofaza qilish, aholi salomatligini mustahkamlash, yosh avlodni ma’naviy va jismoniy
tarbiyalash, ularda Vatanga muhabbat tuyg‘usini shakllantirishda asos
iy yo‘nalishni belgilab berdi.
Mustaqilligimizning dastlabki yillaridan mamlakatimizda onalik va bolalikni muhofaza qilish
masalasi davlat ijtimoiy siyosatining strategik yo‘nalishlaridan biri etib belgilandi. O‘tgan yillar
davomida millat genofondini yaxs
hilash, oilada tibbiy madaniyatni yuksaltirish, aholining turmush
farovonligini va uzoq umr ko‘rish darajasini oshirish maqsadida sog‘lom avlod tug‘ilishi va uning
tarbiyasi uchun qulay shart
sharoitlar yaratishga doir chora
tadbirlar ishlab chiqilib, izch
il ishlar
amalga oshirildi.
Birinchi
Prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda 1998
yil Oila yili, 2000
yil
Sog‘lom avlod yili, 2001
yil Ona va bola yili, 2008
yil Yoshlar yili, 2012
yil Mustahkam oila yili,
yil Sog‘lom bola yili, deb e’lon qiling
ani hamda shu munosabat bilan tegishli davlat
dasturlarining bajarilgani bu boradagi ezgu ishlarga mustahkam asos bo‘lib xizmat qilmoqda.
Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan,
sib kelayotgan yosh avlodni jismonan so
lom
aqlan
yetuk b
lib voyaga yetishi
uchun barcha shart
sharoitlar va imkoniyatlar yaratilmoqda. Mazkur
jarayonlarni uzluksiz davom ettirish maqsadida, O‘bekistonda kuchli ijtimoiy siyosat o‘zining
taraqqiyot dasturiga asoslangan holda olib borilmoqda. Ushbu siyosatning yorqin namunasi sifa
tida,
sog‘liqni saqlash tizimida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlarni misol qilib ko‘rsatish mumkin.
Uning asosiy yo‘nalishlaridan biri
onalik va bolalikni muhofaza qilish masalalarida yangi konseptual
yond
shuvlar bo‘lib, ular sog‘lom avlodning
dunyoga kelishi va tarbiyalanishiga doir barcha
sharoitlarning yaratilishiga qaratilgan. Bugungi kunga kelib, O‘zbekistonda keng miqyosda
sog‘lomlashtirish tadbirlari olib borilmoqda. Bundan ko‘zlangan asosiy natija
“Sog
lom ona
sog
lom bola” maqsadig
a erishishdir
[ 6]
yil 9
fevralda
birinchi
Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan “Sog‘lom ona va bola
yili” Davlat dasturi tasdiqlandi. Unda «Ona va bola sog‘lom bo‘lsa, oila baxtli, oila baxtli bo‘lsa,
jamiyat mustahkam bo‘ladi»
degan hayotbaxsh qa
driyat va olijanob g‘oyani jamiyatimizda teran
anglash va qaror toptirish, oilani, onalik va bolalikni muhofaza qilish tizimini takomillashtirish,
jamiyatda onalarga alohida hurmat
ehtirom muhitini mustahkamlash, barkamol avlodni tarbiyalash,
oila institut
ini mustahkamlashda davlat hokimiyati organlari va jamoat tashkilotlarining hamkorligini
kuchaytirishga qaratilgan kompleks chora
tadbirlar ko‘zda tutilgan.
“Sog‘lom ona va bola yili” Davlat dasturida tug‘ma va irsiy kasalliklar sonini kamaytirish
aholi
o‘rtasida mustahkam oila qurish va sog‘lom farzand tug‘ilishi uchun jismoniy tarbiya va sportni
keng ommalashtirish, yoshlar, ayniqsa, qishloq joylarda qizlarni sport bilan muntazam shug‘ullanishga
jalb etish masalalari ko‘rilgan. Shuning uchun
O‘zbekiston
Respublikasining 1992
yil 14
yanvarda
qabul qilingan
«Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida»
XII
sonli Qonuniga (O‘zbekiston
Respublikasining 2000
yil 26
mayda qabul qilingan 76
sonli Qonuni tahririda) (O‘zbekiston
Respublikasi Oliy Majlisining
Axborotnomasi, 2000
yil, № 5
modda; O‘zbekiston
Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2005
yil, № 9, 309
modda) o‘zgartish va
qo‘shimchalar
kiritilib, uning yangi tahriri
yil 4
sentabr
№ O‘RQ
394 moddasi tasdiqlandi
&#x/MCI; 21;&#x 000;&#x/MCI; 21;&#x 000;1,2,3,4&#x/MCI; 22;&#x 000;&#x/MCI; 22;&#x 000;]. &#x/MCI; 23;&#x 000;&#x/MCI; 23;&#x 000;Xotin qizlarda jismoniy tarbiya va sportga katta ishtiyoq va qiziqishni o‘yg‘otib, ularni bu
sohaga uzluksiz jalb qila oladigan ta’lim tizimi doirasida o‘tkaziladigan sog‘lomlilik, go‘zallik,
llik g‘oyalari ruhida tarbiyalaydigan ommaviy sport haraka
tini shakllantirish zarur bo‘lmoqda.
Shuning uchun Prezdentimiz tamonidan 2010 yil 1 apreldagi “Qishloq joylaridagi bolalar sporti
ektlarida band bo‘lgan ayol ustozlar mehnatini rag‘barlantirish chora tabdirlari to‘g‘risidagi” PQ
sonli qarori ishla
b ch
qildi. Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishni xotin qizlar orasida
oqilona tashkil etish, ular organizmining barcha fizialogik ko‘rsatgichlariga ish qilish qobiliyatiga,
salomatligini tiklashga, onalik bilan bog‘liq funksiyalarga ijobiy ta’
sir qiladi. Kuzatishlar natijasida
shu holat ma’lum bo‘ladiki, bir vaqtning o‘zida sport bilan shug‘ullanadigan va shug‘ullanmaydigan
xotin
qizlar o‘rtasida kislorodning maksimal
o‘zlashtirishi qo‘yidagicha ekanligi ko‘zatilgan
13
yoshli qizlarda 19
2221 ml/min tashkil qilsa
shug‘ullanmaganlarda esa 1509
1722 ml/min ni
tashkil qiladi. Jismoniy mashqlar bilan muntazam shug‘ullanish xotin qizlar organizmining funksional
imkoniyatlari va qobiliyatlarini takomillashtiriladi. Bunda qon tomir, nafas ol
ish, mushak tayanch
organlari, harakat faoliyati ortadi. Shu bilan birga
jismoniy rivojlanishi yaxshi bo‘ladi. Xotin
qizlarning yoshiga alohida e
tibori berish kerak. Chunki ularning yoshlaridagi o‘zgarishlarida qon
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
tomirining o‘zgarishi, umurtqa pog‘onas
ining egiluvchanligi kamayishini, bo‘g‘unlarning ishlash
qobiliyatining farqlanishini hamda tez charchash hollarini hisobga olish kerak.
Har xil yoshdagi qizlar mashqlar bilan shug‘ullanishi asosan ikkita maqsadga qaratilgan bo‘lib,
ularning bittasi
salomatlikni yaxshilash bo‘lsa, ikkinchisi sport sohasida erkaklar bilan yonma
yon
turib, respublika shon
shuhratini himoya qilishda ishtirok etishdir. Ma’lumki, jismoniy tarbiya va sport
bilan shug‘ullanuvchi bunday ayollar soni yilda
n yilga ortib bormoqd
uni ham aytish kerakki
qizlar va ayollar organizmining ish qobiliyati erkaklarning ish
qobiliyatidan bir muncha past darajada bo‘ladi. Bu ayollar organizmining anatomik va fiziologik
xususiyatlar
bilan bog‘liq. Shuning uchun ayollarning salomatligin
i yaxshilash yoki ularning sportda
yuqori natijalarga erishadigan holatga keltirish uchun beriladigan jismoniy mashqlar hajmini o‘rtacha
darajada belgilamay turib, qo‘yilgan maqsadga erishib bo‘lmaydi. Ayollar organizmini ta
riflash
uchun uni erkaklar orga
nizmi bilan ya’ni uning fiziologik sistemalari, a’zolar tuzulishi, ishi, jismoniy
imkoniyatlari bilan taqqoslab ko‘rish maqsadga muvofiq bo‘ldi. Ayollarning bo‘yi o‘rtacha hisobda
62 sm bo‘lib, erkaklarda esa
72 sm ni tashkil etadi.
krak qafasi er
kaklarnikiga nisbatan ayollarda qisqa bo‘lib
diafragma ancha yuqori
joylashgan bo‘ladi. Ayollarning oyoq
qo‘llari ham erkaklarnikigiga nisbatan qisqa
ammo ularning
umrtqa pog‘onasi uzun bo‘ladi. Maxsus harakat reaksiyalarining tezligi erkaklardagiga nis
batan past
bo‘ladi, lekin markaziy asab sistemasi tomonidan muskullar taranglanishini farqlashda juda k
ko‘rsatgichlar erkaklardagiga nisbatan ancha yuqori bo‘ladi.
Vegitativ funksiyalarning borishi ham ayollarda erkaklarga qaraganda boshqacha bo‘ladi.
Masalan
gavda vaznining birligiga nisbatan harakatdagi qon miqdori ayollarda kam bo‘ladi, ya’ni
gavda vazining bir kilogrammiga ayollarda 65 ml, erkaklarda esa 75 ml to‘g‘ri keladi. Ayollar
qonidagi 1mm
hajmdagi 4,0
4,5 mln dona bo‘lib
erkaklar qonining shunday hajmida ular 4,5
5,0 mln
donaga tengdir. Ayollar bilan erkaklarning qon aylanishi va nafas funksiyalaridagi farq muskul ishi
bajarilishida yana ham sezilarli bo‘ladi. Masalan
ular bir xildagi ishni bajarganda ayollarning yurak
aoliyati va
pka ventilya
siyasining kuchayishi erkaklardagiga nisbatan ancha yuqori, biroq ish
unumi kamroq bo‘ladi. Sportning ayrim turlari bo‘yicha ayollar erkaklarga nisbatan yaxshiroq natijalar
ko‘rsatadi. Ayollar qator anatomik va fiziologik ko‘rsat
gichlar bo‘yicha tenglasha olmasalar ham,
yuksak uyg‘unlik, iroda va egiluvchanlik xislatlarini talab qiluvchi mashqlarni bajarishda erkaklardan
ustun turadilar. Ayollar organizmining tuzulishi va funksional xususiyatlari yuqori kuch bilan
bajariladigan yo
ki yuqori darajada chidamlilik talab qilinadigan ishlarni bajarishga imkoniyat
bermaydi.
Xulosa qilib ayt
sak,
sport mashg‘ulotlari xotin qizlar orginizmining rivojlanishida, barkamol
avlodni dunyoga keltirishda muhim o‘rin tutadi. Xotin qizlarimiz qay
rda
bo‘lmasin, qaysi so
alarda
ishlamasin har doim sport mashg‘ulotlari bilan shug‘ulanishlari uchun quyidagi mashqlarni tavsiya
qilam
iz:
1) Qomatni shakllantirish uchun;
A Devor yoki gimnastik devor oldid
qomatni to‘g‘ri tutish, boshning orqa tomoni, k
krak
lar
chanoq, ikrasimon mushaklar, tovonlar devorga tegib turish kerak
5 minut.
B. To‘g‘ri qomatni saqlab, devordan 2
3 qadam oldinga yurib va yugurib o‘tish va qomatni
to‘g‘ri tutish
4 marta.
Devor oldida qomatni to‘g‘ri saqlab, oyoq uchida 4
sekunt turish.
G. To‘g‘ri qomatni saqlab o‘tirish, tizzalarni yonga qo‘yish, bosh va umurtqa pog‘onasini
to‘g‘ri saqlagan holda sekin va asta turish va dastlabki holatga qaytish
6 marta.
D. Y
tgan holatda qomatni to‘g‘ri saqlash va bel qismini gilamg
kkazib turish
7 marta.
2 Qori
bo‘shlig‘i mushaklariga beriladigan mashqlar.
kala oyoqni bukish va yozish
4 marta
B.
Qo‘llar boshda
oyoqni ketma
8 marta
O‘tirish
bosh va
elkani to‘g‘ri t
tish
Qo‘llarni oldinga yozib, oyoqlarni ko‘tarish, o‘tirish holatga kelish va to‘g‘ri qomatni t
tish
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
3. Tananing yon
tomonidagi mushaklarga beriladigan mashqlar.
A. C
ap yonga yotish, o‘ng qo‘l tepada, chap qo‘l tanada. C
ap oyoqni k
tarish va tushurish.
Shu mashqni chap yonda bajarish
8 marta
O‘ng tomonga yotib, so‘ng ikkala oyoqni to‘g‘ri ko‘tarib, oyoqlarni 4
5 hisobda ushlatib
turish, asta
sekin o‘z holatiga keltirish.
4.Oyoqlar uchun mashqlar.
Oyoqlarni
ar xil holatlarda ko‘tarish, egilgan oyoqlarni har xil
holatlarda silkitish, sekinl
ik bilan bajarish, ikki oyoqda o‘tirish, bir oyoqda harakatda va bir joyda
o‘tirish.
5. Qorinda yotgan
holatda
beriladigan mashqlar
Boshni ko‘tarish, qo‘llar yonda, qo‘llarni panjalarda qisib yozish, tana va boshni ko‘tarish,
qo‘llar oldinda yoki yonda 10
15 marta. Qorinda yotgan holatda to‘g‘ri oyoqlar bilan harakat qilish.
6.Tovon mushaklarini mustahkamlaydigan mashqlar.
A Tovonda yugurish, tovonning yon tomonida panjalarni qisib yurish, panjalar bilan mashqlar
bajarish.
Bundan tashqari
y sharoitida ha
m ritmik gimnastika bilan shug‘ullanish mumkin.
Ritmik gimnastikani uch qismga bo‘lib
rganish tavsiya etiladi:
Qism
kirish qismi 5
10 daqiqa davom etadi. U organizmni mashg‘ulotga tayyorlashga
ljallangan. Kirish qismida to‘g‘ri qomatni
tarbiyalash, harakat guzalligi va alohida muskul
guruhlari uchun oddiy mashqlar bajariladi. Sonni balan
ko‘tarib joyda yurish, orada qo‘l va bosh
bilan harakatlar bajarib yurish, tashlanishlar, egilishlar, o‘tirib turishlar kiradi. Kirish qismida
xotir
am kuydan foydalaniladi.
2 Asosiy qism. Oda
da 20
30 daqiqa davom etadi va har xil muskullar guruhini rivojlantirishga
yo‘naltiriladi. Kuch, chaqqonlik, chidamlilik, jismoniy sifatlarni tarbiyalash va mashqlarni yuqori
yuklama bilan bajarish bu qism uchu
n mosdir. Bir k
1.O‘zbekiston Respublikasining 1992
yil 14
yanvarda qabul
qilingan
«Jismoniy tarbiya
va sport
to‘g‘risida»
gi qonuni.
O‘zbekiston Respublikasining 2000
yil 26
mayda qabul qilingan 76
sonli qonuni
O‘zbekiston Respublikasining 2015
yil 4
sentabr
qabul qilingan № O‘RQ
394 sonli qonuni
.
Ma’rifat
gazetasi 2015 y 72
son 2
8 betlar
«Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida»gi
‘zbekiston respublikasi qonuniga o‘zgartish va
qo‘shimchalar kiritish haqida
zbekiston respublikasining qonuni
8 betlar [1
“Sog‘lom o
na va bola yili” Davlat
dasturi
yil 9
fevral
Achilov
Dastlabki odimlalar, rejalar, natijalar
Toshkent
140
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
UDK:372.71..371.3
BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINING MATEMATIK
Maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining matematik
metodik tayyorgarligini
takomillashtirish bo‘yicha fikr yuritilgan.
Kalit so‘zlar:
pedagogik kadrlar, pedagogik
psixologik, matematik metodik, kasbiy
tayyorgarlik, ta’lim tizimi.
О совершенствовании работы по подготовке учителей
математиков начальных классов
статье поднимаются вопросы, связанные с методической работой по подготовке
будущих учителей начальных классов
к проведению уроков математики.
Рассматриваются
проблемы и пути их решения.
Ключев
е слова:
педагогические
кадры,
педагогика, психология,математик,
методический, подготовка, профессия, система оброзавания
Developing of the mathematic
methodological
preparation of theteachers of pre
elementary
This article goes about developing of the mathematics
methodological preparation of the future
pre
elemen
tary class teachers.
Key
words:
pedagogical stuff
, pedagogical
phsicological, mathematic
methodological,
professional prepa
ration, education system.
“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da ta’lim tizimini “Yuksak umumiy va kasb
hunar
madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy
siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo‘ljalni to‘g‘ri
ola b
ilish mahoratiga ega bo‘lgan, istiqbolli vazifalarni ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning
yangi avlodini shakllantirishga”[1] yo‘naltirilishi alohida ta’kidlab o‘tilgan. Mazkur talab oliy ta’lim
muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlar
shaxsini kasbiy, madaniy va ijtimoiy jihatdan
yaxlit tarzda shakllantirishni shart qilib qo‘yadi.
Mutaxassis shaxsini yaxlit tarzda shakllantirishga qo‘yiladigan talablar, ayniqsa, pedagog
ta’lim tizimini isloh etish;
mustaqil faoliyat tamoyilini ta’lim va tarbiyaning asosiy tamoyili sifatida e’tirof qilish;
ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot texnol
ogiyalarini joriy etish [2, 26 b.]
Respublikamizda zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashdagi asosiy tamoyillar sifatida ta’limni
insonparvarlashtirish va ijtimoiylashtirish; ularning asosi sifatida esa milliy va umuminsoniy madaniy
qadriyatlar aniq belgila
b olingan. Shu bilan birga, bugungi kunda kadrlarning kasbiy tayyorgarligini
takomillashtirishga qaratilgan yaxlit ta’lim jarayoni ta’limning jahon miqyosidagi zamonaviy
yutuqlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.
Zamonaviy o‘qituvchi qanday
bo‘lishi kerak? degan savolga A.A.Xoliqov quyidagi fikrlarni:
“XXI asr o‘qituvchisidan hozirgi kunda dunyoda bo‘layotgan global o‘zgarishlar, fan
texnika va
axborot
kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi jarayonida, pedagogik
mahor
atni, o‘tkir irodani, pedagogik
psixologik bilimlarni, o‘z fanini chuqur bilishni va yuksak
tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo‘lishni” (3, 5 b.) bayon qilib
o‘tgan. Jamiyatimizda ro‘y berayotgan tub islohotlar pedagog
kadrlarni tayyorlash ishiga yangidan
yangi talablarni qo‘ymoqda. Biroq, bugungi kunda pedagog kadrlarni tayyorlashga doir ayrim jiddiy
muammolar ko‘zga tashlanmoqda. Ularga quyidagilarni kiritish mumkin:
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
o‘quv
kasbiy sohada: yaxlit ta’lim jarayonida o‘q
ituvchining ijtimoiy mavqeyi va rolining
142
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
bilimlar, yangiliklarga chanqoqligi, fikrlash darajasi, bilim, malaka va ko‘nikmasi hamda ulardan
unumli foydalana olishi hisobga olinadi.
alabalarga dars jarayonini aniq rejalashtirib, shu asosda faoliyat yuritish, ijodiy yondashuvga
ega bo‘lish, matematika rivojlanishi tarixi haqidagi tushunchalarni berish ularning nazariy
metodik
jihatdan shakllanishiga turtki bo‘ladi.
Talabalarning bilim
talaba tayyorgarligidagi pedagogik
psixologik komponentning mavjud bo‘lishi.
Malakali matematika o‘qituvchisini tayyorlashning muhim omillaridan biri uning pedagogik
psixologik tayyorgarligini ta’minlash hisoblanadi.
O‘rta maktabda faoliyat yuritadigan bo
‘lg‘usi pedagogga nisbatan N.M.Istomina quyidagicha
fikr yuritadi: “An’anaviy boshlang‘ich ta’lim o‘qitish metodikasi didaktika bilan bog‘liq bo‘lsa
da,
o‘qituvchilarning psixologik rivojlanishi muammolari deyarli o‘rganilmaydi.” [6]
Ikkinchidan
: boshlang
‘ich ta’lim o‘qituvchilari tomonidan matematika o‘rgatish jarayonida
o‘quvchilarning o‘ziga xos xususiyatlarining hisobga olinishi matematik bilimlar har tomonlama
shakllanib kelayotgan shaxsning rivojlanishiga, amaldagi borliq matematik abstraksiyadan boy
roq
ekanligini his qilishiga yordam beradi.
Qadriyatlarga muntazam bog‘lanish, hayotda matematika o‘rni va ahamiyatini tushuntirish,
inson rivojlanish tarixi bilan matematika rivojlanish jarayonini bog‘lash, matematik bilimlarni ajrata
bilish, matematika o
‘qitish metodlarini nazariya bilan amaliyotni bog‘lash ahamiyatlidir.
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Uchinchidan:
bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlashda uning egallashi kerak bo‘lgan fundamental
Matematikaga fundamental tayyorgarlikning
maktabda o‘qitiladigan matematika bilan alohida
emas, balki uzviy bog‘langan holda amalga oshirilishi, hamda nazariy ba’za bo‘lib xizmat qilishi bu
borada yuqori ko‘rsatkichlarga erishishga zamin hozirlaydi. Mazkur masala bo‘yicha G.L.Lukankin
quyidagi fi
krlarni keltirib o‘tadi: “Maktab matematika kursining asosiy g‘oya va mazmuni
umummatematika kursini takrorlashi kerak. Oliy ta’lim jarayonidagi matematika bilan maktab
matematikasini uyg‘unlashtirish, o‘qituvchi tayyorgarligining fundamental va elementar
qismlarini
koordinatsiyalash lozim. Oliy ta’lim jarayonidagi matematika o‘qitish metodikasi g‘oyasini boyitish
zarur, bu o‘z o‘rnida bo‘lajak o‘qituvchilarga maktab matematikasiga keng nazar bilan qarash
imkoniyatini beradi.” [8, 30 b.]
To‘rtinchidan:
zamo
n talablariga mos keladigan o‘qituvchini tarbiyalashda va fan bilan
uzviylikni bog‘lashda ta’lim jarayoni matematik va metodik nuqtayi
nazardan uzviy bog‘langan
bo‘lishi kerak. N.B.Istominaning ta’kidlashicha, “Ushbu bog‘liqlik harakatli aniq maqsadga
yo‘n
altirilgan, sodda tilda tushuntiriladigan bo‘lishi zarur. Boshlang‘ich sinf matematika kurslarida
matematika darslari bola shaxsini izlanishga, mantiqiy fikrlashga yo‘naltirishi lozim.” [9, 67 b.].
Beshinchidan
: matematika ta’limini amalga oshirish jarayon
ida o‘quvchi shaxsida ijodiy
fikrlashni shakllantirish muammosi vujudga keladi. Bu borada atoqli olim L.M.Fridman shunday
deydi: “Matematika o‘qitishning asosiy masalalaridan biri
tafakkur va fikrlashni rivojlantirishdir”
[10, 25 b.].
A.Z.Zakning
ta’kidlashicha, o‘quvchilarning aqliy rivojlanishida, ularning nazariy bilimlarni
egallashida, masalaning mazmunini aniq va ravon tushunishlarida, har xil masalalarga umumiy
yechim topish va ularni rejalashtirishlarida” [7, 13 b.] boshlang‘ich sinf o‘qituv
chisining tayyorgarlik
Bo‘lajak o‘qituvchi “har bir o‘quvchining aqliy rivojlanishiga, ularning turli darajadagi
intelektual tayyorgarligiga” yordam berishga tayyor bo‘lishi kerak.
B.P.Erdniev esa, “o‘quvchila
rning ijodiy fikrlashini rivojlantirish kaliti o‘qituvchining kasbiy
jihatdan mahoratli, bilimli bo‘lishida va har bir o‘quvchiga to‘g‘ri yondasha olishida” [11, 113 b.] deb
hisoblaydi.
Oltinchidan:
talabalarni
o‘quvchilarda ijodkorlikni, ijobiy fikrlash
ni, ijodiy yondashuvni,
o‘rganishga moyillikni va boshqa sifatlarni rivojlantirishga va ularning tasavvurini boyitishga
tayyorlash. Bu kabi tayyorgarlikka bolalarni rivojlantirish uchun ularni asta
sekin ijodiy faoliyatga
undash kerak. Bu jarayonda dastlab
o‘qituvchidan katta yordam kerak bo‘ladi.
Xulosa qilib aytganda, bo‘lg‘usi boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilari tomonidan matematika
o‘rgatish jarayonida o‘quvchilarning o‘ziga xos xususiyatlarining hisobga olinishi matematik bilimlar
har tomonlama shakllan
ib kelayotgan shaxsning rivojlanishida, amaldagi borliq matematik
abstraksiyadan boyroq ekanligini his qilishlariga munosib yordam beradi.
Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashda qadriyatlarga muntazam bog‘lanish,
matematikaning inson hay
otidagi o‘rni va ahamiyatini tushuntirish, inson rivojlanish tarixi bilan
matematika rivojlanish jarayonini bog‘lash, matematik bilimlarni ajrata bilishga o‘rgatish, matematika
o‘qitish metodlari nazariyasi va amaliyotini chuqur o‘zlashtirishlarini ta’minl
ash muhim ahamiyatga
molik.
Adabiyotlar
O‘zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi Qonuni. //Barkamol
avlod
O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.
Toshkent; S
arq, 1997.
Begimqulov U.S
. Pedagogik ta’lim jarayonlarini
axborotlashtirishni tashkil etish va boshq
arish
nazariyasi va amaliyoti
Doktorlik diss.avt.
Toshkent
Xoliqov A.A.Oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak boshlang‘ich
sinf
o‘qituvchilarini pedagogik
mahoratini rivojlantirish. Monografiya.
Toshken
Iqtisod
Moliya nashriyoti
2015
Qurbonov S
., Seytxalilov E. Ta’lim sifatini boshqarish.
Toshkent, “Turon
Iqbol”
2006
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Jumaev M.E.,
Z.M.Urazova, M.I.Toshpulatova
Mat
matika
o‘qitish m
todikasi
fanining
shchi
o‘quv
dasturi.
Toshkent, 2016
., 20 b.
Истомина, Н.Б. Роль методической науки в модернизации начального математического
образования // Начальная школа.
№ 11.
С.45
Амосова, П.В. Методико
математическая подготовка студентов
педагогических факультетов
развитию творческой личности школьника
при обучении математике: Дисс.
д.п.н.,
Астрахань, 1999.
420 с.
Луканкин, Г.Л. Научно
методические основы профессиональной подготовки учителя
математики в педагогическом институте: Автореферат дисс. д.п.н. Л.,
Истомина, Н.Б., Латохина, Л.Г., Шмырева, Г.Г. Нрактикум по методике преподавания
математики в начальных классах.
М.: Просвещение, 1986.
176 с.
Подготовка учителя ма
тематики: Инновационные подходы
Учебное пособие /Под ред. В.Д.
Шадрикова.
М.: Гард
арики, 2002.
383 с.)
Истомина, Н.Б. Роль методической науки в
модернизации. Начального
математического образования // Начальная школа.
№ 11.
С.45
Эрдниев, П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. 4.1.
М., 1974.
75 с.
Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя.
М.: Флинта: МПСИ. 1998.
200с.
Шадрикова В.Д. Подготовка учителя математики: Инновационные подходы: Учебное
пособие /
М.: Гардарики, 2002.
383 с.
UDK:
374.5
PEDAGOGLAR AMALIYOTIDA CHET
TILINI BILISH UNING KASBIY
The article deals with the content and meaning of "competence", "competence", "professional
competence" and pedagogical conditions of perfection of the professional competence of teachers
акўь foreign languages
Keywords:
innovation, online resource, integration, competence, professional competence,
creativity, linguistics, distance learning, motivation, pragmatics, sociolinguistics
Ma’lumki, kompetentlik yondashuvini ko‘proq ikki yo‘nalishga: bir yoqlama
kognitiv va
pred
met
bilimga ajratib o‘rganish qabul qilingan.
Bunda
globallashuv jarayoni oqibati sifatida
ma’lumotlar oqimini
taqozo qilmoqda
Ushbu yondashuv an’anaviy xususiyatga ega bo‘lgan til va nutq bo‘yicha bilim, mahorat va
ko‘nikmalarni til o‘rganuvchi pedagoglar uchun ko‘chirib o‘tkazish emas balki, uni iterfaol
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
multimediya ko‘rinishdagi ax
borot
metodik ta’minoti muhitini zamonaviy axborot
kommunikatsiya
texnologiyalar asosida birlashtirish hamda undan foydalangan holda mustaqil, ijodiy va shaxs sifatida
lingvistik yo‘nalishni erkin tanlagan holda pedagog darajasiga chiqa oluvchi professiona
146
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
asosan aql
idrokka ta’sir ko‘rsatadi, tarbiyalash birinchi navbatda shaxsning iste’mol
daliliy sohasiga
aylangan. Ikkala jarayon shaxsning ongi va xulq
atvoriga ta’sir ko‘rsata
di va uning rivojlanishiga olib
keladi. Qanchalik yaqin bo‘lishiga qaramay, bu o‘ziga xos jarayonlar bo‘lib, ilm
fan ularni tarbiya
qilish nazariyasida alohida ko‘rib chiqadi. Bunda, zamonaviy shart
sharoitlarda uslubiy tamoyil va
ayniqsa
dolzarb hisoblan
gan butun pedagogik jarayonning yaxlitligi ta’minlanadi.
Pedagoglar kasbiy kompetentligini oshirish jarayonlarini axborotlashtirish pedagogik
psixologik maqsadlarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqishni
va ulardan foydalanishni nazarda tutadi.
Bu jarayon zamonaviy axborotl
ashgan jamiyatda shaxsni rivojlantirish maqsadlarida
pedagogning kasbiy kompetentligini oshirish faoliyatining tashkiliy shakllari, metodlari, mazmunini
tanlash va metodologiyasini takomillashtirishni hamda pedagogning intellektual salohiyatini
rivojlantir
ishni nazarda tutadi.
Ta’limning tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalarga yo‘naltirilganlik tamoyiliga ko‘ra,
pedagog tomonidan o‘rganuvchilarda ma’lum bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirayotib, aniq
bir mavzu bo‘yicha mashg‘ulotning tarbiyalovch
i va rivojlantiruvchi salohiyatidan samarali
foydalanish maqsadga muvofiqdir. Pedagoglar bilimi, malaka va ko‘nikmalarini nazorat qilishning
asosiy maqsadi, ular erishgan yutuqlar va muvaffaqiyatlarni aniqlash, uni takomillashtirish yo‘llarini
ko‘rsatish v
a shu asosda pedagoglarga faol ijodiy faoliyat ko‘rsatish uchun sharoit yaratishdan iborat.
Bu maqsad, birinchi navbatda, tinglovchilar tomonidan o‘quv materiallarini o‘zlashtirish sifati bilan,
ya’ni o‘quv dasturida belgilangan bilim, malaka va ko‘nikmala
rni egallash darajasi bilan bog‘liq.
Ikkinchi tomondan, nazoratning asosiy maqsadini aniqlashtirish, o‘zaro va o‘z
o‘zini nazorat qilish
bo‘yicha yondashuvlarni o‘rganish hamda o‘zaro va o‘z
o‘zini nazorat qilishga bo‘lgan ehtiyojning
shakllanishi bilan bo
g‘liq. Uchinchidan esa, bu maqsad tinglovchilarda bajarilgan ish uchun
javobgarlik
issining namoyon bo‘lishi kabi shaxsning ijobiy sifatlarini tarbiyalashga qaratilgan
bo‘ladi.
Zamonaviy axborot
kommunikatsiya texnologiyalarning ta’lim va tarbiya ishlar
tizimida
qo‘llanishi mavjud bo‘lgan ayrim tushunchalarni ham mazmunan, ham mohiyatan qayta ko‘rib
chiqishni taqozo etadi. S
u bois, tarbiya jarayonlarini tashkil etishda majmuali yondashuvni amalga
oshirish boshlandi. Ta’lim va tarbiya ishlari jarayoni mur
akkab jarayon bo‘lib, unda ta’lim
muassasasining jamoasi, murabbiy va pedagoglarning o‘zaro munosabatidagi yaxlitlik ta’minlanadi.
Endilikda ushbu jarayon elektron tarbiya resurslari
rasmiy Veb
saytlar, elektron formatdagi
adabiyotlar, audio va video mat
eriallar, o‘rgatuvchi komp
yuter dasturlari bilan uyg‘unlashib
bormoqda. Bu vaziyatda pedagogning kasbiy kompetentligini oshirish faoliyati jarayonlari ko‘proq
pedagogning ichki imkoniyatlari, intellektual salohiyati, axborotni qabul qilish va o‘zlashtirish
qobiliyatlariga bevosita bog‘liq bo‘lmoqda.
Yuqorida bayon qilingan fikrlardan kelib chiqqan holda, axborot
kommunikatsiya
texnologiyalarini ta’lim muassasalari pedagogning kasbiy kompetentligini oshirish faoliyati ishlarni
boshqarish tizimida qo‘llash,
bir tomondan, tinglovchilardan resurslarni o‘zlashtirishini
oshishiga,
ikkinchi tomondan, pedagoglarning ma’naviy
axloqiy fazilatlari, ularning ma’naviy kamoloti darajasi
to‘g‘risida ma’lumotlar olish, ularning dinamikasini kuzatish, bashoratlash, zarur
hollarda tuzatishlar
kiritish kabi imkoniyatlarni yaratadi. Bularning barchasi ta’lim muassasasi pedagogning kasbiy
kompetentligini oshirish faoliyati tizimini takomillashtirishga va uning samaradorligini oshirishga
qaratilgan vositalardir.
Bizning fikrim
Adabiyotlar
O‘zbekiston R
espublikasi Prezidentining 2012
yil 10
dekabrdagi “
Chet
tillarni o‘rganish tizimini
yanada takomillashtirish chora
tadbirlari to‘g‘risida”gi
sonli qarori.
Ансиферова Л.И. К психологии личности как развивающейся системе // Психология
формирования и развития личности / Под ред. Л.И. Ансыферовой.
М.: Наука, 1981.
С. 3
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
UDK: 796.8
DZYUDOCHILAR MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGIDA MASHG
ULOT
MIKRO
SIKLLARI
Axmedov
Samarqand
davlat universiteti,
qituvchi
Ushbu maqolada yosh dzyudochilar musobaqaoldi tayyorgarligida mikrotsikllar xarakteri tahlil
qilingan. Mavzuga doir adabiyotlar
rganilgan. Musob
aqaoldi
tayyorgarligida mash
ulot
mikrotsikllarining xususiyatlari tahlil qilingan. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.
Kalit
zlar:
musob
aqaoldi
tayyorgarligi, mash
ulot mikrotsikli, mash
ulot yuklamasi,
umumiy tayyorgarlik
bosqichi, maxsus tayyorgarlik bosqichi, maxsus
musobaqa tayyorgarligi
bosqichi.
Тренировочны
микроцикл
в период предсоревновательной подготовки юных дзюдоистов
данной статье рассматриваются особенности проведения учебно
тренировочных
занятий с юными
дзюдоистами в предсоревновательный период
Проведен литературный
обзор по тематике. Анализирована специфика
тренировочных микроциклов в период
предсоревновательной подготовке
Даны
практические
рекомендации
по их
усовершенствованию.
Ключев
е слова:
предсоревновательная подготовка, тренировочный микроцикл,
тренировочная нагрузка, общеподготовительный этап, специально подготовительный этап,
специально
соревновательный этап подготовки.
Training
148
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
yosh va malaka darajasidan qat’iy nazar dzyudochilar tayyorgarligida individual yondashuv muhim
ahamiyat kasb etadi. Tayyorgarlikning ayrim davrida individual tayyorgarlikka katta ahamiyat
qaratilsa, ayrim hollarda sportchilar umumiy rejalar asosida
mash
ulotlarda ishtirok etishi taklif
etilgan. Shunindek, ayrim mutaxassislar dzyudochilar tayyorgarligining uzoq yillik rejasini e’tirof
etishgan. Unga k
ra ma
ulotlarning har qanday rejasi ma’lum talablar va qonuniyatlar asosida
tashkil qilinadi, mas
ulotlarning uzoq yillik dasturi shartli ravishda turli bosqichlar va davrlarga
ajratiladi.
M.A.Pis
menskiy, Ya.K.Koblev, V.I.Sitnik (1982)
z ishlarida dzyudochilar uzoq yillik
mash
ulotlarini qisqa davrga m
ljallangan tsikllardan iborat ekanligini k
rsatib
tgan. Ular
fikricha nafaqat dzyudoda, balki, kurash turlarida mash
ulotlar tizimi mikrotsikllardan tashkil topib,
ular turli xil b
ladi. Masalan, 5:2, 4:1, 3:1, 2:1. (mash
ulot kunlari va dam olish bilan) [6].
Shuningdek, k
pgina yetakchi oli
mlar yuqoridagi fikrlarni q
llab
quvvatlovchi mulohazalar
bildirganlar (V.M.Dyachkov, 1964, V.M.Zatsiorskiy, 1966, L.P.Matveyev, 1967, 1977,
M.Ya.Nabatnikova, 1970, N.G.Ozolin, 1970, R.S.Salamov, 2005, T.S.Usmonx
jayev, 2006).
Ayrim
zbek olimlari tomo
nidan dzyudo b
yicha mash
ulotlar olib borishga qaratilgan
metodologik ishlar nashr qilingan. (F.A.Kerimov, J.Toshpulatov, A.Bagdasarov, A.A.Istomin,
A.A.Absatarov, N.Azizov va boshqalar). Mavzu doirasidagi adabiyotlarni tahlil qilish va
rganish
shuni
rsatadiki, yosh dzyudochilar musob
aqaoldi
tayyorgarligida mikrotsikllar xususiyatlari va
xarakteri
ziga xoslik kasb etmoqda. Sport amaliyotidan ma’lum b
lishicha mash
ulotlar mikro,
mezo va makrotsikl kabi alohida va bir
birini taqozo qiluvchi
bosqichlardan tuziladi [2]. Mash
ulot
mikrotsikli deganda bir necha kun davomida
tkaziladigan va mazkur tayyorgarlik bosqichi
vazifalarini kompleks hal etishni ta’minlaydigan mash
ulotlar seriyasi tushuniladi [3, 7].
ulotlar mikrotsiklining qanch
alik puxta ishlab chiqilganligi va amaliyotda ulardan t
laqonli
foydalanish sport natijalarining u yoki bu darajada b
lishiga asos b
ladi. Yosh dzyudochilarning
musob
aqaoldi
tayyorgarligi mikrotsikllarida mash
ulotlar bevosita ilgari ishlab chiqilgan r
eja asosida
olib borilganligi kuzatishlar jarayonida aniqlandi. Ishlab chiqilgan reja soatlarda aks ettirilib, mazmun
jihatdan shu
ullanuvchilarning individual xususiyatlariga t
la mos keladi. Shu bilan birga
tayyorgarlik jarayoni murabbiylarning doimiy
nazorati ostida tashkil qilindi. Tayyorgarlik jarayonini
bir tomondan, bir necha tomondan va butun jarayonni yaxlit xolda baholash va
rganish zarurati
mavjud [4]. Shu sababli biz kuzatishlar jarayonida mash
ulotlar tizimining barcha y
nalishlarini
(tex
nik, taktik, jismoniy, ma’naviy
irodaviy, ruhiy) parallel ravishda tahlil qilish lozimligini e’tirof
149
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Yosh dzyudochilar musob
aqaoldi
tayyorgarligi UTBda mikrotsikllar xususiyatlari
rsatkichlar
Haftalar (mikrotsiklda)
Jami
bosqichda
ulotlar soni
11ta
10ta
11ta
32ta
Kunlik mash
ulotning
rtacha
davomiyligi (min.)
Mikro
siklda mash
ulot
davomiyliining
rtacha k
rsatkichi
(min.)
Mikro
siklda UJT ulushi (%, min.)
35%, 357
35%, 33
30%, 316
33,3 %,
Mikro
siklda MJT ulushi (%, min.)
30%, 305
30%, 288
30%, 316
30%, 909
Mikrosiklda TTT
ulushi (%, min.)
35%, 357
35%, 336
40%, 422
37%, 1115
Ruhiy, ma’naviy
iroda va nazariy
tayyorgarlik
Mazkur tayyorgarlik turlari mash
ulot y
nalishiga
muvofiq olib borildi.
Jami
3035 ±2,5
min
MTBning asosiy maqsadi sportchilarning maxsus
bilim, k
nikma va malakalarini
rivojlantirishga va takomillashtirishga qaratildi. MTBda jismoniy tayyorgarlik bilan birgalikda TTT
ziga xos ravishda olib borildi. MTB 4ta mikrotsikldan iborat b
lib, 1 va 2 mikrotsikllar UTB
mazmunidan keskin farq qilma
di. 3 va 4 mikrotsikllarda TTT va JT nisbatlari sezilarli darajada
zgardi. Tafovutlar faqatgina soatlarda emas tayyorgarlik mazmuni bilan ham ahamiyatlidir.
Tayyorgarlik turlarining mazmuni asosan sportchi tomonidan y
yilayotgan kamchiliklarni
bart
araf qilish, uning maksimal darajadagi ish faoliyatini rivojlantirishga qaratildi.
Yosh dzyudochilar musob
aqaoldi
tayyorgarligi MTBda mikrotsikllar xususiyatlari
牳a琀欀椀捨氀ar
䠀a晴a氀ar
m椀欀r漀瑳椀欀氀da⤀
䩡m椀
扯猀煩挀桤a
ulotlar
soni
11ta
11ta
10ta
43ta
Kunlik mash
ulotning
rtacha
davomiyligi (min.)
Mikrosiklda mash
ulot

davomiyligining
rtacha k
rsatkichi
(min.)
Mikrosiklda UJT ulushi (%, min.)
30%,
25%,
20%,
20%,
23,75%,
Mikro
siklda MJT ulushi (%, min.)
30%,
35%,
40%,
40%,
36,25%,
Mikro
siklda TTT ulushi (%, min.)
40%,
40%,
40%,
40%,
40%,
Ruhiy,
ma’naviy
iroda va nazariy
tayyorgarlik
Mazkur tayyorgarlik turlari mash
ulot
nalishiga muvofiq olib borildi.
Jami
5763, ±5
min
MMTBda asosiy e’tibor sportchilarning musobaqa poten
sialini oshirish va
zlashtirilgan
harakat malakalarini
mustahkamlashdan iborat. Kuzatilgan mash
ulotlarda TTT va MJTga alohida
ahamiyat qaratildi. Sportchilar bilan individual ishlash,
zlashtirilgan usullarni takrorlash va
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
kombinatsiyalashtirish borasida alohida ishlar bajarildi. Sportchilarning iroda hamda
maxsus
chidamliligini oshirish yuzasidan tegishli tadbirlar olib borildi (3
jadval).
Yosh dzyudochilar musob
aqaoldi
tayyorgarligi MMTB mikrotsikllar xususiyatlari
牳a琀欀椀捨氀ar
䠀a晴a氀ar
m椀欀r漀瑳椀欀氀da⤀
䨀am椀⁢漀猀q椀挀桤a
ulotlar soni
11ta
22ta
Kunlik mash
ulotning
rtacha
davomiyligi (min.)
Mikro
siklda mash
ulot
davomiyligining
rtacha k
rsatkichi
(min.)
Mikro
siklda UJT ulushi (%, min.)
30%, 305
30%, 305
30%, 610
Mikro
siklda MJT ulushi (%, min.)
30%, 305
30%, 305
30%, 610
Mikro
siklda TTT ulushi (%, min.)
40%, 407
40%, 407
40%, 814
Ruhiy, ma’naviy
iroda va nazariy
tayyorgarlik
Mazkur tayyorgarlik turlari mash
ulot
nalishiga muvofiq olib borildi.
Jami
2034±1 min
Yosh dzyudochilar musob
aqaoldi
tayyorgarligining taklif etilayotgan shakli uchta bosqichda
tashkil qilindi. Birinchi bosqich
UTB, 3
ta mikrotsikl, ikkinchi bosqich
MTB, 4
ta mikrotsikl va
uchinchi bosqich
MMTB, 2
ta mikrotsikldan tashkil
topdi.
ylaymizki, kelgusida mazkur mavzu
doirasidagi izlanishlar k
lami ortadi. Murabbiylar yosh dzyudochilar tayyorlash tizimining il
or
tajribalaridan amaliyotda keng foydalanadilar.
Adabiyotlar
zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va
sport t
o‘g‘
risida”gi Qonuni. 2015
yil 4
sentyabr (yangi tahriri).
Матвеев
Л.П.
Теория и методика физической культ
ры. M:. «Физкультура и спорт». 1991.
Керимов
Ф.А
. Спорт кураши назарияси ва ус
бияти.
Тошкент, 2004.
бет.
Керимов
Ф.А
Спорт соҳасидаги илми
й тадқиқотлар.
T:. Zar qalam,
бет.
Истомин
А.А.
, Абсатаров
А.А
. Борьба дз
юдо.
T:.
Медицина
13.
Писменский
М.А.
&#x/MCI; 89;&#x 000;&#x/MCI; 89;&#x 000;и др
. Многолетняя подготовка дзюдоистов. M:. 1982. с 9.
Усмонхўжаев
Т.С.
[ва бошқ.]
Болалар ва ўсмирлар спорт машғулотлари назарияси ва
усл
убиятлари.
Тошкент, Илм зиё,
2006. 22, 36 бетлар.
Керимов
Ф.А
Информационное обиспечение в системе подготовки
высококвалифицированных спортсменов. Жисмоний тарбия ва спорт назарияси ва
услубиятинин
г замонавий муаммолари. Халқаро илмий
амалий конференция материаллари
тўплами.
Тошкент
2015.
: 373.6
KASB
HUNAR KOLLEJLARIDA MAXSUS FANLARNI О‘QITISH MOHIYATI VA
XUSUSIYATLARI
E.M.
Murtazayev
Qarshi muhandislik
iqtisodiyot instituti
o‘qituvchi
mail
murtazaev
mail
Bugungi kunda kasb
unar kollejlarida maxsus fanlarni о‘qitish, ta’lim jarayonini
optimallashtirish, mustaqil bilim, о‘quvchi yoshlarni zamon texnikasi, uning
ishlash texnologiyasi
bilan qurollantirish texnik tafakkur va dunyoqarashini shakllantirish mu
im
rin tutadi. Ushbu
masalaning ahamiyatidan kelib chiqib maqolada maxsus fanlarni o‘qitish xususiyatlari
rganilga
va
tegishli taklif va xulosalar keltiril
Kalit
sо‘zlar
: funksional, inshoot, konstruksiya, maxsus fanlar, optimallashtirish, tafakkur,
modernizatsiya, xususiy metodika, pedagogik texnologiyalar, pedagogik mahorat, maket, model
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Особенности преподавания специальных предметов в профессиональ
ных колледжах
В настоящее время в профессиональных колледжах работа направлена
на оптимизацию
процесса обучения, а именно:
улучшение уровня преподавания специальн
ых предметов,
организацию самостоятельной работы учащихся,
использованию на занятиях современн
ых
педагогических технологий. В настоящей статье рассматриваются особенности
преподавания специальных предметов в профессиональных колледжах и предлагаются
методические рекомендации.
Ключевые слова:
функциональность, зда
ние, конструкция, специальные предметы,
оптимизация, мышление, модернизация, частная методика, педагогические технологии,
педагогические навыки, макет, модель.
The nature and characteristics of teaching special subjects in vocational colleges
Nowadays tea
ching special subjects, optimization of the learning process, self
study, training
students in the use of modern technologies has an important role in professional colleges. Given the
importance of this issue the features of teaching special subjects in vo
cational colleges and
corresponding recommendations are given in the article.
Key
words:
functionality, building, construction, special subjects, optimization, thinking,
modernization, individual techniques, educational technology, pedagogical skills, mode
О‘zbekiston Respublikasi
Birinchi
Prezidenti Islom Karimovning “Ona yurtimiz baxtu
iqboli
va buyuk kelajagi yо‘lida xizmat qilish eng oliy saodatdir” kitobida ta’kidlashicha, “birinchi navbatda,
kasb
hunar kollejlari bitiruvchilarini ishga
joylashtirish ijtimoiy
iqtisodiy taraqqiyotimizning eng
muhim ustuvor yо‘nalishi bо‘lib qolmoqda
[1].
Avvalambor, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, kasa
achilik va xizmat kо‘rsatish sohasini,
ayniqsa, qishloq joylarda yanada rivojlantirish, ishlab chiqa
rishni modernizatsiya qilish va yangilash
dasturlarini amalga oshirish, transport va muhandislik
kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish
hisobidan keyingi paytda О‘zbekistonda yiliga qariyb 1 millionta ish о‘rni yaratilmoqda.”Darhaqiqat,
kollejlarn
i bitirgan bolalarni ishga joylashtirish majburiyatini davlatimiz zimmasiga olyapti. Buning
natijasida О‘zbekistonda tо‘qimachilik, poyabzal tikish, temirchilik, ganchkorlik, duradgorlik,
о‘ymakorlik bilan shug‘ullanadigan mohir hunarmandlar yetishtirib ke
lmoqda. Ishbilarmonlik,
tadbirkorlik yoshlarning asosiy mehnat faoliyatiga aylanib bormoqda. Ayniqsa, respublika
viloyatlarida uy
joy qurilishlari
a faol ishtirok etayotgan yoshlar jamiyat taraqqiyotiga о‘z hissasini
qо‘shib kelmoqda. Chunki kasb
unar ta’
limi muassasalarida tahsil olayottan bо‘lajak kichik
mutaxassislarni bilimdon, zamon texnikasini chuqur biladigan, kadrlar etib voyaga yetkazish davr
talabiga aylangan. Buning uchun kasb
unar kollejlarida maxsus fanlarni о‘qitish, ta’lim jarayonini
opti
mallashtirish, mustaqil bilim, о‘quvchi yoshlarni zamon texnikasi, uning ishlash texnologiyasi
bilan qurollantirish texnik tafakkur va dunyoqarashini shakllantirish mu
im
rin tutadi. Shuning
uchun ham
ta’lim jarayonida maxsus fanlarni о‘qitishni doimo t
akomillashtirib borish, о‘qitish
vositalari va metodikasidan tо‘liq foydalanish har bir о‘qituvchining vazifasi hisoblanadi. Bu esa
о‘qituvchidan har qanday maxsus fanlarini о‘qitish metodikasini chuqur bilishni
talab etadi .Chunki,
maxsus fanlarini о‘
qit
ish о‘quvchilarning nazariy bilimlari, amaliy malaka va kо‘nikmalarini
rivojlantirishda mashg‘ulotlarning mazmunini qiziqarli bо‘lishini ta’minlash bilan birga
ta’lim
maqsadlari, tamoyillari, mazmuni, shakllari va uslubiyoti yaxlitligini ifodalaydi
[2].
Maxsus fanlarini о‘
qitish mo
iyati о‘ziga
osligi shundaki, kasb
unar ta’limi yо‘nalishi,
asidagi mukammal vazifalarni amalga oshirishga yordam beradi. О‘quvchi bilimini, ta’lim
tarbiyasini rivojlantiradi.
Maxsus fanlarini о‘
qitish jarayoni о‘quv
faoliyatida о‘quvchilarga bilimlarni qabul qilish,
tushunish va о‘zlashtirish, olingan bilim va kо‘nikmalarni amaliyotda qо‘llash kabilarning uzviyli
ni
ta’minlaydi.
Maxsus fanlarini о‘
qitish о‘quvchi bilimlari va kо‘nikmalari, qobiliyatlari va ular
tomon
idan mustaqil egallan
an bilimini rivojlantirishga xizmat qiladi. Buning natijasida
о‘quvchilar
nimani bilish kerak ekanligini idrok qilib boradilar. Nazariy bilimlarni amalda bajaradilar, masalalar
yechadilar, bilimlarining mohiyatini tushunib oladilar.
U yoki bu mavzu bо‘yicha aniq kо‘nikmaga ega
bо‘ladilar. Ularda mutaxassislik fanlardan bilim olish va amaliy mashg‘ulotlar о‘tkazish natijasida
kо‘nikmalar rivojlanib boradi.
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
’ni о‘quvchilar о‘zlashtirib olgan bilimlarini amaliyotga qо‘llay boshlaydil
ar. Shu jihatdan
ham ularga bilim berish jarayonida о‘qituvchi ta’lim
tarbiya jarayonini samarali boshqarishi lozim.
Chunki о‘qitish mutaxassislik fanlarini о‘quvchilar tomonidan о‘zlashtirishning eng qulay manbai
hisoblanadi.
Shuning uchun ta’lim jarayoni
da
maxsus fanlarini о‘
qitish
aniq maqsadga yо‘naltirilishi
lozim
[3].
Ma’lumki, tabiat hodisalari, jamiyatda rо‘y beradigan voqealar inson ongi orqali
о‘zlashtirilganda odam va tabiat, jamiyat о‘rtasida qandaydir aloqa о‘rnatiladi. Kasb
hunar
kollejlarida maxsus fanlarini о‘qitish jarayonida о‘quvchilarga qurilish qurollari, ularning turlari,
llanilishi va ta’limiy
tarbiyaviy imkoniyatlari haqida ma’lumot berish muhim hisoblanadi. Chunki,
maxsus fanlarni о‘qitish qurilish ishlarda
binolar
va inshootlar konstruksiyasi
qurilish chizmachiligi
aterialshunoslik
oshinkorlik, mozaika, marmar yuzalarni
oplash va jilo berish ishlari
texnologiyasiga oid mashg‘ulotlarda ularning bilimlarini,
kо‘nikma va malakalarini shakllantirish,
ma’lumot darajasini oshirishga yordam beradi. “Beton qorish ishlari texnologiyasi”, “Binolarning
andislik ji
ozlari”, “Bino va inshootlar konstruksiyasi”, “Qurilish materiallari va buyumlari” kabi
maxsus fanlar
mashg‘ulotlarida
texnologiyalaridan foydalanish asosida amalga oshirilishi kasb
hunar
ta’limi muassasalarida tahsil
olayotgan о‘quvchilarning о‘zlashtirishi lozim bо‘lgan о‘quv ma’lumotining hajmin
i kengaytirishga,
uning mazmunini murakkablashtirishga olib keladi. Bunday sharoitda о‘quvchilar kо‘proq о‘quv
materialini mustaqil, ijodiy о‘zlashtirishlariga tо‘g‘ri keladi. Buning uchun maxsus fanlarini
о‘qitishning yangi metod, usul, shakl va vositala
r tо‘g‘risidagi ma’lumotlarni о‘quvchilarga yetkazish
lozim. Chunki maxsus fanlar birinchidan, о‘quvchilarning kо‘proq ma’lumotlarni о‘zlashtirishini
ta’minlashni yо‘lga qо‘ysa, ikkinchidan, ularning о‘qish
о‘rganishlari uchun yordam beradi.
Bugungi kund
a maxsus fanlarning eng muhim vazifalardan biri bо‘lajak quruvchilarga kо‘proq
ma’lumot berib, ularni о‘z mutaxassisligi jarayoniga tayyorlash texnologiyasi bilan tanishtirishdan
iboratdir. Shu
nuqtayi
nazardan qaraganda maxsus fanlar bо‘lajak quruvchilarn
i turli mutaxassislik
bilan tanishtirish va ularni tashkil etish va qо‘llash yо‘llari, usullari va metodlari bilan qurollantirishni
asosiy maqsad qilib qо‘yadi
[4].
Qurilish kasb
hunar kollejlarida maxsus fanlarini о‘qitish jarayonida о‘quvchilarning bili
saviyasini oshirish, mustaqil
ijodiy ta’limini yо‘lga qо‘yish, tarbiyalanganlik darajasini yuksaltirish
uchun bо‘lajak quruvchilarga ma’lumot berish, ularni amaliyotda qо‘llashga о‘rgatishni asosiy maqsad
qilib qо‘yish bilan birga
mazkur vazifalarni hal
etishni nazarda tutadi:Bunda
maxsus fanlarni о‘qitish jarayonida qurulish turlari, haqida о‘quvchilarga ma’lumot berish va
amalda qо‘llay olish kо‘nikmalarini hosil qilish;
о‘rganilayotgan qurilish obyekti uchun о‘quvchilarda maxsus fanlarni tanla
y olish, ulardan oqilona
foydalanish malakasini tarkib toptirish;
maxsus fanlarning quruvchilik tо‘g‘risida о‘quvchilarga tushuncha berib, ularni amalda qullash his
tuyg‘usini shakllantirish;
о‘quvchilar mehnatini unumli tashkil qilish, vaqtini tejash
va shu asosda о‘quv ma’lumotlarini puxta
о‘zlashtirishga yordam beruvchi maxsus fanlarni tо‘la qо‘llash uchun imkon yaratish;
о‘quvchilarda quruvchilik jarayonlariga qiziquvchanlikni rivojlantirish;
bо‘lajak quruvchilarda maxsus fanlardan foydalangan
holda mutaxassislik mahoratini hosil qilish;
obyektlarni chuqur о‘rganish asosida maxsus fanlar tizimidagi ahamiyatini anglab yetishni
о‘quvchilarga yetkazish;
о‘quvchilarda EHM, kompyuterda ishlash va internetdan foydalanib ma’lumotlarni mustaqil qо‘l
ga
kiritish malakalarini hosil qilish;
maxsus fanlarining ta’limiy
tarbiyaviy imkoniyatlari bilan о‘quvchilarni yaqindan tanishtirish va h.k
Albatta, bunda о‘qituvchining pedagogika, xususiy metodika, pedagogik texnologiyalar,
pedagogik mahorat kabi bilim
lari kollejlarida maxsus fanlarni о‘qitishni rivojlantiradi va
takomillashtiradi. Bunday bog‘liqlik maxsus fanlarni yanada takomillashuvi, о‘qituvchi mehnatining
osonlashuviga va о‘quvchilar savodxonligini oshishiga hamda kun sayin kо‘payib, murakkablashi
borayotgan ma’lumotlar, xabarlar, axborotlarni ularga aniq, qisqa, lunda qilib yetkazishga yordam
beradi[5].
Shu о‘rinda e’tirof etish joizki, maxsus fanlar
bu qotib qolgan taraqqiy etmaydigan didaktik
hodisa emas. Balki ta’lim va tarbiya samaradorli
gini ta’minlovchi qator omillarni ilmiy
amaliy
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
jihatdan yо‘lga qо‘yuvchi ijodkorlik, yaratuvchanlik texnikaviy faoliyatining natijasidir. Shunga kо‘ra
maxsus fanlarni о‘qitishda davr talablaridan kelib chiqish, didaktik jarayonning muhim komponenti
deb bi
lish, ta’lim
tarbiyani harakatlantiruvchi, jadallashtiruvchi va samaradorligini oshiruvchi
omillarni aniq qо‘llashga da’vat etuvchi deb qarash lozim. Shuni inobatga olib maxsus fanlarni
о‘qitishda va natijani baholashda ularning ilmiyligiga etibor berish
maqsadga muvofiqdir. Chunki, har
qanday ilmiy asosga ega bо‘lgan narsa natijali, maxsulli bо‘ladi. Ilmiy asos tajribada sinalgan va
taraqqiyotni ta’minlashga xizmat qila oladigan vosita hisoblanadi. Shuning uchun maxsus fanlarni
о‘qitishda ilmiylikka asosl
ansa natija kutilgandek bо‘ladi. Shu jihatdan ham maxsus fanlardan
foydalanilganda о‘qituvchi uning ilmiyligiga e’tibor berishi maqsadga muvofiqdir. Maxsus fanlarni
о‘qitish hamma davrda birdek rivojlanmaydigan narsa emas. U davr bilan ham nafas, doimiy
rivojlanishda bо‘lgan pedagogik
texnik hodisadir
[6]
Maxsus fanlarni о‘qitishni amalga oshirish va unda zamon talabi, extiyojidan kelib chiqib,
texnologik jarayonlardan foydalanish ta’lim
tarbiyaning maqsadi, vazifalari, mazmuniga e’tibor
beriladi. Maxsu
s fanlarni о‘qitishda ta’lim jarayoniga mos holda metodlar, didaktik vositalar tanlanadi
va qullaniladi. Gap shundaki, maxsus fanlarni о‘qitish metodlari, usullarini vositalarini inobatga
olingan holda uning muvaffaqiyatini ta’minlash mumkin.
Shuning uc
hun о‘qituvchi maxsus fanlarni о‘qitishda о‘quv mavzularining о‘quvchi shaxsini
shakllantirishdagi mavqeini bilgan holda didaktik vositalarni, metodlarni aniqlashi va qо‘llashi
kerak bо‘ladi. О‘quv
tarbiya jarayonida maxsus fanlar о‘quvchilarni
ng rivojlanishiga, shaxsning
shakllanishiga ta’sirini inobatga olishni nazarda tutadi. О‘quv mavzulariga mos tanlangan metodlar,
didaktik vositalarning о‘quvchi kuchiga mosligini ta’minlash о‘qish
о‘qitish ishlarining samarasini
kafolatlashini ta’minlayd
i. О‘qituvchi maxsus fanlarni о‘qitishda uning metodlari va vositalarini
tanlash va qо‘llash bilan birga о‘quvchilarning kuchini, uni qabul qilishga tayyorligini hisobga olishi
darkor. Buning uchun maxsus fanlarni о‘qitish jarayonida osondan
qiyinga, an
iqdan
noaniqqa,
yaqindan
uzoqqa qoidalariga amal qilishi maqsadga muvofiqdir. Demak, о‘qituvchi maxsus fanlarni
о‘qitishda ushbu qoidalarga amal qilsa, kuzlangan maqsadga erishadi va ta’lim
tarbiya samaradorligi
oshadi. Ma’lumki, maxsus fanlarni о‘qitis
h natijasi о‘quvchilar bilim, kо‘nikma, malakalari orqali
aniqlanadi.
О‘quvchi о‘z mutsxassisligi bо‘yicha maxsus fanlarni о‘qitishga qiziqsa, ularga intilsa, uning
samarasi shuncha yuqori bо‘ladi. Bundan tashqari maxsus fanlarga doir bilimlar 71%dan y
uqori
bо‘lsa, u samarali hisoblanadi. Maxsus fanlarni о‘qitishda axborot
kommunikativ texnologiyalari
muhim о‘rin tutadi. Mazkur texnologiyalar sifati, о‘quv materiallariga mos о‘qitish vositalarining
tanlanganligi va о‘qituvchining ushbu vositalardan о‘
rinli foydalanishi va о‘quvchilar bilimining
yuksakligiga tayanish muhim о‘rin tutadi. Demak, maxsus fanlar samarasi, undan olingan foyda
yoki natija asosida aniqlanishi lozim. Shunday qilib, maxsus fanlarni о‘qitish kasb
hunar
ta’lim
muassasalari
da о‘quv
tarbiya jarayonini ilmiy
texnik asosda qurish, о‘quvchilarning ma’lumotlarini
mustaqil о‘zlashtirishi, tahlil qilishi va ularni shaxsiy mulkiga aylantirishi uchun muhim omil bо‘lib
hisoblanadi. О‘quv
tarbiya jarayonida о‘qitishning mukammalligini,
ishonchliligini kuchaytirib,
о‘rganuvchilarning obyekt voqealarini tushunib yetishini oshiradi va bilim sifatini yaxshilaydi.
Demak, kasb
hunar kollejlarida maxsus fanlarni о‘qitish alohida о‘rin tutadi. Maxsus fanlarni
о‘qitishda zamonaviy axborot texn
ologiyalarni о‘quv jarayoniga tatbiq etish, ijobiy samara berish
bilan birga ta’limda yangicha о‘quv metodlarini qо‘llashga imkoniyat yaratadi. Bugungi kunda
kompyuterlar bilan ta’minlangan auditoriyalarda mashg‘ulotlarni amalga oshirish rivojlanib
bormoqd
a. Ayniqsa, о‘quv jarayoniga kompyuterning kirib kelishi barcha didaktik vositalarni
bajarish imkonini beradi. Bunda о‘quvchilarga о‘rganilayotgan mavzu bо‘yicha axborot berilmoqda.
О‘quv jarayonida kо‘rgazmalilikning rolini oshirilmoqda. О‘quvchilarni
ng qiziqishlari qondirilmoqda,
ularning bilimi, kо‘nikmalari rivojlanmoqda.
Kasb
hunar kollejlarida qо‘llaniladigan didaktik vositalar
ning pedagogik xususiyati ularni
yaratish va
saqlanishini ta’minlashdir. Dar
aqiqat, didaktik vosita
turlari har xil bо‘lganligi sababli
mashg‘ulot jarayonida har bir
fanning о‘qituvchisi xususiy
metodikadan ham xabardor bо‘lishi
maqsadga muvofiqdir.
Didaktik vositalar ta’lim mazmunining pedagogik asoslarini belgilaydi. О‘quvchilarining bilish
faoliy
atini, qonuniyatlarini, uni о‘quv jarayonida faollashtirishning yо‘llarini rivojlantiradi. О‘qitishning
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
umumpedagogik metodlar tizimini hamda ularni samarali qо‘llashning shart
sharoitlarini yaratadi.
Ta’lim
tarbiya muassasalarida о‘quv ishlarini tashkil q
ilish shakllarini belgilaydi va takomillashtiradi.
Kasb
hunar kollejlarida kichik mutaxassislarni tayyorlashning sifatini oshirish о‘quv
moddiy bazani rivojlanganligi darajasi bilan bog‘liqdir. О‘quv jarayoniga zamonaviy о‘qitish
vositalarini ke
ng tadbiq etilishi о‘quvchilarning о‘quv
idrok etish faoliyatini yuqori darajada tashkil
qilish, о‘qituvchilar mehnatining intensivligini oshirish imkonini beradi. О‘qitish vositalarini mohirlik
bilan qо‘llash о‘quvchilar mustaqilligini rivojlantirish dar
sda ularni yakka tartibda va guruhli
ishlashlari imkoniyatini kengaytirish, ishchi materialni о‘zlashtirishda aqliy faollik va tashabbusni
takomillashtirish imkonini beradi.
Maxsus fanlarni о‘qitish asosida о‘quvchilar о‘zlarning mutaxassisligi
bо‘yicha о‘quv
axborotini oladilar yoki mashq qiluvchi vazifalarni bajaradilar. Bilim va kо‘nikmalarini
shakllantiradilar. Maxsus fan yordamida о‘quvchilar ongida qurilish obyektlarining mohiyatini his
qilishga va shu bilan birga о‘qitishning sifatini os
hirishga kо‘maklashadi. Ular yordamida о‘qitish
kо‘rgazmali bо‘ladi. Murakkab о‘quv materialini ham oson qiladi.
Shuning uchun о‘qituvchi, avvalo maxsus fanlarning pedagogik xususiyatlari va imkoniyatlarini
aniq belgilashi, uning о‘quvchiga ta’sirini old
indan rejalashtirishi va nihoyat, ishlash texnikasi, hamda
malakalarini puhta egallagan bо‘lishi darkor. Bunda, о‘quv jarayoniga katta о‘zgarishlar kiritiladi.
О‘quvchiga qurilish ma’lumotlarini tо‘liq bayon etish amalga oshirishi uchun sharoit yaratiladi.
E’tirof
etish joizki, keyingi yillarda о‘qitishning kompyuter texnologiyalari о‘quv
tarbiya jarayonida
foydalanish keng tus olmoqda. Bu о‘z navbatida dars mashg‘ulotlarining kо‘p qirrali va ta’sirchan
bо‘lishiga yordam berishi bilan birga, о‘quvchilarnin
g mustaqilligini oshirishi mumkinligini
kо‘rsatmoqda.Maxsus fanlarni о‘qitishda ta’limning axborot muhiti
quv jarayonining samarali
bо‘lishi, bilimlarning о‘quvchilar tomonidan mukammal о‘zlashtirilishi, ta’lim
tarbiya jarayonida
maqsadga muvofiq foydala
nish, muayyan qoidalar, talablar, holatlarga rioya qilishni toqazo qiladi. Bu
asoslar maxsus fanlarning о‘ziga xos jihatlarini ifoda etadi va ayrim fanlardan farqli tomonlarini
belgilab berishga yordam kо‘rsatadi.
Mashg‘ulotlarda turli yozma axborotlar,
masalalar yechish, mashq bajarish kabilar amalga oshiriladi. Amaliy mashg‘ulotlar jarayonida shunday
vaziyatlar ham bо‘lib turadiki, ba’zan bayon etilayotgan axborotlarni о‘quvchilarga yetkazish, ularn
mustahkamlashda namoyish qilinayotgan kо‘rsatmali material kamlik qiladi. Shunda о‘qituvchi о‘quv
kо‘rgazmali vositalar namoyish etishda doskadan foydalanadi. Mashg‘ulot jarayonida doskadan
optimal foydalanishi uchun mashg‘ulot mavzusi va rejasini oldind
an tayyorlash, faqatgina zarur
sanalar, voqealar, idrok qilish qiyin bо‘lgan sо‘zlarni doskaga yozish va ularish tushunarli barcha
uchun kо‘rinadigan va chiroyli xusnixatda bо‘lishi, grafiklar chizish, ayrim diagrammalarni aks
ettirish uchun rangli bо‘rlar
dan foydalanish, yoziladigan fikrlar, darsliklardagi ma’lumotlarni
tо‘ldiruvchi, ma’lumotlarni boyituvchi tarzda bо‘lsa, unda doska muhim о‘quv
kо‘rgazmali vosita
rolini bajara oladi[7].
Qurilish kasb
hunar kollejlari о‘quv
tarbiya faoliyatining ishini t
akomillashtirishning zaruriyati
tufayli о‘qitish jarayonini yaxshilash, о‘zlashtirish sifatini oshirish, ishlarini yо‘lga qо‘yishda samarali
yordam berishga qaratilgandir. Shu bilan birga о‘quv ishlarini innovatsion shakl va metollarini
rivojlantirish о‘qi
tishning ilg‘or tajribalarini boyitish va keng yoyish, о‘quv muassasi xodimlarining
ijodi va ilmiy pedagogik tajribalarni rag‘batlantirish
о‘qituvchilar faoliyatini tashkil etadi. Ular
tomonidan amalga oshiriladigan о‘quv faoliyatini rejalashtirish va un
ga erishish usullarini, modellarni
amaliyotda sinab kо‘rish hamda о‘quvchilarning maxsus fanlar haqidagi bilimlarini
takomillashtirishdan iborat bо‘ladi.
О‘qituvchining о‘quvchilarni bilimga bо‘lgan qiziqishini amalga oshirish va ularning metod va
usull
arini belgilash bilan birga ta’lim jarayonini mazmunli va qiziqarli bо‘lishini ta’minlaydi.
Umuman olganda, о‘qituvchi ta’lim mazmunidagi insonparvarlik va demokratik tamoyillarga
asoslanib, ta’lim oluvchilarni faollashtirish, ta’lim jarayonini
jadallashtirish, о‘quv
biluv jarayonini
samarali tashkil etish va boshqarish, о‘quv materialini о‘quvchi ongiga yetkazish samaradorligiga
erishish vazifalarini hal etadi.
Maxsus fanlarni о‘qitishda о‘qituvchi ta’lim jarayonida xusuiy metodika,
metod va v
ositalar,
modul, bо‘limlariga ajratib amalga oshiradi.
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Lekin, bularning barchasi ta’lim jarayonida alohida
alohida emas, majmuiy tarzda qо‘llaniladi.
Chunki, hozirgi davrda shaxsni shakllantirishga ham yaxlit holda yondashilib, ta’lim jarayoni ham bir
un holda amalga oshiriladi. Shu ma’noda о‘quvchilarni kasb
hunar kollejlarida maxsus fanlarni
о‘qitish alohida о‘ringa ega. Ularda dastlab mavzular aniqlanib olinadi, har bir fan mazmuniga oid
mavzular ajratiladi va ularni о‘rganish umumiy bir zanjirda lo
yihalashtiriladi.
Adabiyotlar
Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu
iqboli va buyuk kelajagi yо‘lida xizmat qilish eng oliy
saodatdir”.
Toshkent
О‘zbekiston
Rahimov O.D., Rо‘ziyev X.J., Murodov M.O. “Ta’lim sifati va innovatsion texnologiyalar”
T.:
Fan va texnologiya
2016.
Tursunov S.
Kasb
hunar kollejida “sog‘lomlashtirish maktabi”
dasturi
shakllantirish
va amalga
oshirish
Toshkent
Fan va texnologiya
Zunnun
v A, Maxkamov U. Didaktika: Oliy
quv yurtlari talabalari uchun
quv q
llanma.
T.:
Sharq
2006.
Talim texnologiyasi. T.:
qituvchi
1999.
Tojiboyeva D. Maxsus fanlarni
156
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
and achievements of civilithation, including the relevance of continuing education in the teaching of
English.
Keywords:
the innovation process, English language, personality, human capi
tal, educational
activity, learning foregin language.
Mustaqillik yillarida ta’lim sohasida tub burilish va islohotlar, yangilanish va o‘zgarishlar,
bunyodkorlik va taraqqiyot, modernizatsiya qilish va liberallashuv davri bo‘ldi. Islohotlarning bosh
maqsa
di
O‘zbekistonda demokratik, fuqarolik, huquqiy va dunyoviy davlat asoslarini barpo etishga
qaratildi, mana shunday yangi jamiyat asoslarini esa yangi barkamol shaxs shakllanishisiz qurib
bo‘lmasligi ta’kidlandi. O‘zbekiston Respublikasi demokratik va f
uqarolik jamiyati asoslarini
shakllantirish yo‘lidan borar ekan barkamol shaxsni shakllantirish masalalari o‘z dolzarbligini
yo‘qotmasligi aniq.
O‘zbekiston Respublikasi ta’lim tizimida innovatsion omil masalasini o‘rganish mustaqillik
yillarida eng katta
ilmiy qiziqish uyg‘otgan ilmiy muammolardan biri bo‘lib, mazkur muammo ta’lim
tizimi oldida turgan dolzarb masalalar bilan hamohanglikda hamda ta’lim tizimida amalga oshirilgan
tub islothotlar jarayoni bilan uzviylikda hal etildi va o‘rganildi.
Shunga
ko‘ra, ta’limda innovatsiya
masalasi uning keng tarmoqli va mohiyatli amaliy faoliyatini o‘z mazmuniga qamrab olgan
yo‘nalishlardan biriga aylandi.
Ta’limda innovatsiya pedagogik jarayon mazmunining o‘zgarishlarga yuz tutganligi bilan,
ya’ni uning demo
kratlashuvi, xalqchilligi, mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, siyosiy,
ma’naviy va ma’rifiy islohotlar jarayoni, iqtisodiy o‘sish va rivoj bilan bog‘liqligi, davlatning kadrlar
siyosati asosida shakllantirilganligi bilan belgilandi.
So‘nggi yillar
da zamonaviy jamiyatlar uchun eng oliy qadriyatlardan biri sifatida “inson
kapitali” termini ishlatilmoqda. Xo‘sh, inson kapitali nima va uning chet tillarini erkin bilish, chet
tillarni o‘zlashtirish bilan nima aloqadorligi mavjud?
Inson kapitali
(Human
Capital)
nson va jamiyat manfaatlarini r
yobga chiqarish uchun
zarur bo‘lgan bilim, malaka, ko‘nikmalar yig‘indisi sanaladi.
Inson kapitali istilohi birinchi marotaba 1961
yili amerikalik olim Teodor S
uls tomonidan
qo‘llanilgan va ilmiy muomalaga k
iritilgan bo‘lib, keyinchalik uning safdoshi Geri Bekker mazkur
terminning mazmunini rivojlantirib, inson kapitalini rivojlantirish va unga ijtimoiy investitsiyalarni
kiritish, inson shaxsi va uning har tomonlama o‘sishiga nisbatan iqtisodiy manfaatdorlik
prinsiplarini
ishlab chiqdi. Ularning «inson kapitali» istilohi va uning mazmunini har tomonlama manfaatli ekanligi
isbotlab berishlari Teodor Shulsning 1979
yilda, Geri Bekerning esa 1992
yilda xalqaro Nobel
mukofotini olishlariga asos bo‘lib xizmat qildi
. «Inson kapitali» tushunchasining rivojlantirilishiga
shuningdek,
rossiyalik
olim Semen Kuznets o‘z
issasini
o‘shgan, u ham 1971
yilda iqtisod bo‘yicha
Nobel mukofotini olishga sazovor bo‘lgan.
«Inson kapitali» termini ichiga insonning unib o‘sishi uch
un zarur bo‘lgan oziq
ovqat, kiyim
kechak, ta’lim, salomatlik muhofazasi, madaniyat, mana shu narsalarni ta’minlash uchun kerak
bo‘lgan davlat
arjlari kiritiladi. Tabiiy ravishda, bugungi kunda rivojlanib borayotgan hududlarda
inson kapitali istilohi tark
ibida ularning chet tillarini bilishlari, chet tillari orqali dunyoning eng
rivojlangan hududlaridagi mavjud postmodern ilm va fan yutuqlarini egallay olishlari masalasi
ko‘ndalang turadi. Chunki inson kapitali intensiv ravishda rivojlanib borayotgan dunyo
timsoli, uning
fundamenti, uning asosi sanaladi. Inson kapitali bo‘lmas ekan, rivojlanib boruvchi iqtisod, rivojlanib
boruvchi jamiyat ham bo‘lmaydi. Rivojlanib boruvchi jamiyatning muhim bo‘g‘ini, uning
harakatlantiruvchi ku
chi esa
inson kapitalining n
chog‘li chet tillarni bilishi va o‘z bilim, malaka va
ko‘nikmalarini jamiyat taraqqiyoti uchun qo‘llay olishiga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Inson kapitali
innovatsion iqtisod va iqtisodiy bilimlari majmuini anglatib, aslida istiqbol jamiyatni yaratish as
osi
sifatida baholanadi.
Antropologik bilimlar tarkibida
uyidagi inson kapitali turlarini ajratiladi:
Xususiy inson kapitali;
Turli firma va tashkilotlar inson kapitali;
Milliy inson kapitali.
Chet
tillarini bilish va o‘z shaxsiy taraqqiyoti va jamiyat taraqqiyoti uchun mana shu
bilimlarni samarali ishlata olish yuqorida ta’kidlangan inson kapitalining barcha ko‘rinishlari uchun
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
zarur va ularning mavjud bo‘lishi, ularning shakllantirilgan bo‘lishi in
novatsion iqtisodni ta’minlab
beradi.
Shu
nuqtayi
nazardan, chet tillarni bilish yuqorida ta’kidlangan:
Xususiy inson kapitali;
Turli firma va tashkilotlar inson kapitali;
Milliy inson kapitali kabi bosqichlarning har birida mavjud
bo‘lishi, amal qil
158
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Jamiyatning bugungi kundagi iqtisodiy, moliyaviy, ijtimoiy holati ta’limda gumanizatsiya va
demokratlashuv talablariga bo‘lgan ehtiyojni kuchaytirmoqda. Bu esa ta’limning bosh vaz
ifasi
zamonaviy jamiyat uchun zarur bo‘lgan mutaxassis
kadrlarni tayyorlab, etishtirib berish vazifasini eng
dolzarb masalalardan biriga aylantiradi.
Shu
bilan birga xalqaro, davlatlarro va madaniyatlararo
munosabatlarning kundan
kun kengayib borayotganli
gi chet tili o‘qituvchilarining pedagogik
faoliyatini yangi mazmunda qayta qurilishini taqozo etadi. Chunki zamonaviy mutaxassis, yoki
XX asr boshlarida yangi bilim
sohasi
yangiliklarni kiritish, qo‘llash yuzaga keldi. U
mahsulot ishlab chiqarish
sohasida texnik yangiliklarni kiritish qonuniyatlarini o‘rgana boshladi.
Yangiliklarni
kiritish haqidagi fan
innovatika
firmalarning yangi reja, xizmatlarni ishlab chiq
ish
va tadbiq
etish faoliyatiga talablar keskin oshib borishi aks ettirilgan
holda paydo bo‘ldi.
Bunday ta’limning bosh natijasi egallangan bilim, ko‘nikma va malakalar emas, balki shaxs
o‘sishiga qobiliyat, empatik o‘zaro munosabatlar va shaxsiy samarador
likka qaratilgan yuqori ijtimoiy
faollik tushuniladi. Hayotiy kelajakni amalga oshirish uchun inson ongli tarzda qayta o‘z
o‘zini
faoliyatini yo‘lga qo‘yadi va buning uchun ta’lim jarayoni imkoniyatlaridan foydalanadi. Bundan
tashqari oliy ta’limda har bir
fanlarni o‘qitish sohasida pedagogika va psixologiya fanlari bloki tezkor
texnologik izlanishlarni amalga oshirish bilan shug‘ullanishlari zarur.
Uzluksiz ta’limda o‘qitishning yangi tizimini, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni qo‘llash,
zamonaviy o‘quv
uslubiy majmualarni yaratish va o‘quv
tarbiya jarayonini didaktik jihatdan
ta’minlash zarur bo‘ladi.
Keyingi
yillar davomida amal qilib kelingan har tomonlama
etuk komil shaxsga doir milliy
qarashlar aynan mustaqillik yillarida demokratik va huquqiy qadriyatlar tizimida talqin qilindi va
amaliyotga joriy etish uchun asos qilib olindi. Ta’lim jarayoni ham uning har bir bosqichida mana shu
yangilangan mohiyatni,
innovatsion mazmunni yoshlar tafakkuriga singdirishi va ularni
raqobatbardosh qilib jamiyatga etishtirib berishi taqozo qilindi.
Yangi
bosqichda barkamol shaxs
shakllanishiga doir barcha vazifalarni bir to‘xtamga keltirish, mazkur maqsadning nazariy va am
aliy
jihatlarini ishlab chiqish, oliy ta’lim tizimi uchun joriy etish mexanizmlarini belgilash kabi vazifalar
ham dolzarb ekanligini ko‘rsatib berdi.
Xulosa qilib aytganda, bugungi kun yoshlarda yangilik va
modernizatsiya qilish jarayonlariga kamarbastalik
, ular mohiyatini chuqur anglash, islohotlar maqsad
va mazmunini qo‘llash, yangi munosabatlarga intilish, izlanish, o‘ziga va idrokiga ishonch, o‘z
salohiyatini jamiyat taraqqiyoti uchun sarflashga tayyorlik, shaxs sifatidagi komillikka intilish,
bunyodkor
lik ishlariga tayyorlik, davlat va jamiyat ravnaqi hamda takomilini istash, taraqqiyotga
ochiq nazar bilan qarash va sofko‘ngillilik, bag‘rikenglik, bunyodkorlik xis
tuyg‘ulari kuchli
hisoblanadi.
Shunga
ko‘ra, pedagogik jarayonlarni ham mana shu yoshlar k
ayfiyatlariga monand
ravishda innovatsion olib borish taqozo etiladi.
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Adabiyotlar
O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
Toshkent, 1997
bet
O‘zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi.
1997
bet
Barkamol avlod
O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori.
Toshkent:
Sharq
, 1997.
bet
O‘zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom
Abdug‘anievich Karimovning 2012
yil 10
dekabrdagi “
Qori Niyoziy nomidagi
pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti
mustaqil izlanuvchi
mail:
[email protected]
Maqolada ta’lim jarayonida
o‘quvchilarda
integrativ yondashuv asosida
tadqiqotchilik
elementlarining ilmiy
asoslari hamda ularda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirishni
mantiqiy
ijodiy fikrlashga o‘rgatish
orqali amalga oshirilishi haqida fikr yuritiladi.
Kalit so‘zlar:
inson tafakkuri, yangilangan pedagogik tafakkur, o‘quvchining shaxsiy
xususiyatlari, tadqiqotchilik elementlari,
integrativ yondashuv
, tadqiqotchilik ko‘nikmalari, ijodiy
fikrlash.
формировании навыков исследовательской работы учащихся
В статье рас
сматривается проблема интегративного подхода в процессе обучения
учащихся исследовательской работе, ее организации и проведении.
Ключевые слова:
идеология человека, обновленная педагогическая идеология, основные
характеристики учеников, элементы исследов
аний, исследовательская практика, творческое
мышление.
Questions of formation of research abilities of students
The article concerns the integration approach to students in education process basically
research elements of scientific basis and forming
research skills of students get knowledge of logical
and creatively thinking.
Keywords:
the view of a person, the renewed pedagogical wiev, personal characteristics of a
pupil, elements of resarches, integration approach, research practice, creative
mentality.
Uzluksiz ta’lim tizimida o‘quv
tarbiya jarayoni o‘ziga xos pedagogik ilmiy tadqiqot
faoliyatidan iboratdir. Zero, O‘zbekiston Respublikasida “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va Kadrlar
tayyorlash Milliy dasturi asosida olib boriladigan islohotlarn
ing tub maqsadi ham davlat va
jamiyatning ta’lim jarayoni oldiga qo‘ygan buyurtmasini ta’minlashdan iborat. Jumladan, davlat va
160
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Uzluksiz ta’lim tizimining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan umumiy o‘rta ta’lim
jarayonida o‘quvchilarni tadqiqot ishlariga yo‘naltirish, ularda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini
elementlarini shakllantirishda eng muhim bo‘g‘i
n hisoblanadi.
Ta’lim amaliyotidan ma’lumki, o‘quvchi maktabga qabul qilingandan boshlab, maktab
o‘qituvchisi har bir fanning ilmiy
nazariy asoslarini integrativ yondashuv asosida chuqur o‘rgatishi
bilan birga mantiqiy
ijodiy fikrlashlariga, ijodiy ko‘nikmalarini shaklla
ntirishga alohida e’tibor
qaratadi.
O‘quvchilarni integrativ bilimlar tizimi bilan qurollantirish, ularda ilmiy dunyoqarashni
shakllantirish ta’lim tizimi bosh maqsadidan kelib chiqqan, bajarilishi zarur bo‘lgan asosiy
vazifalaridan biri hisoblanadi.
Ta’l
im texnologiyalari vositasida o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish
asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo‘naltirish quyidagi vazifalarni amalga oshirishni taqozo etadi:
Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi maqsadi va vazifalarini ro‘yobg
a chiqarish;
ta’lim
tarbiya va ilmiy tadqiqot ishlari jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchining o‘zaro
pedagogik hamkorlik faoliyati samaradorligini oshirish;
barkamol avlodning ilmiy dunyoqarashini shakllantirish maqsadida ularga eng ilg‘or bilim
berish
usuli hisoblangan ob’ektiv borliqqa tizimli yondashuv tamoyilidan foydalanish.
Jahon pedagogikasi erkin ijodiy fikrlovchi, mustaqil shaxsni shakllantirishning umumiy
asoslarini keng miqyosda tadqiq qilgan va ko‘plab natijalarni qo‘lga kiritgan bo‘lsada, ja
miyat
taraqqiyotida ta’lim tarbiya jarayoni zamon talabiga mos holda mustaqil ravishda rivojlanib,
takomillashib borishi xozirgi kunda o‘z ifodasini topmoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar yili” Davlat dasturida (dasturning 6
bo‘limi)
olalarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari, iqtidorini barvaqt aniqlash uchun shart
sharoitlar
yaratish”[2] ga alohida e’tibor qaratilgan fikrimizning yaqqol dalilidir, chunki bunga har bir bolaning
ongli ehtiyoji va ichki qiziqishini uyg‘otmay turib erish
ib bo‘lmaydi. Bunday ehtiyoj va qiziqish faqat
tadqiqotchilik qobiliyati, ijodiy fikr bor kishida bo‘ladi.
Ta’lim jarayonida o‘quvchilarini tadqiqotchilik faoliyatga yo‘naltirish masalasiga jahon
pedagogika ilmida hamisha u yoki bu darajada e’tibor qaratil
gan. O‘quvchilarni dars jarayonida faqat
o‘qituvchi aytganlarni bajaradigan ishtirokchidan ta’lim
tarbiya jarayonining ijrochilari darajasiga
ko‘tarish maqsadida o‘zlashtiriladigan bilimlarni tarbiyalanuvchi oldiga muammo shaklida qo‘yish
zarurligi sho‘rol
ar pedagogikasida o‘tgan asrning etmishinchi yillarida ko‘tarilgandi. Lekin bundan
asosiy maqsad o‘quvchi faolligini oshirish orqali faqat bilim o‘zlashtirish samaradorligini ko‘tarishdan
iborat edi.
E.G‘ozi
ev, B.Raximov va boshqa olimlar bu masala bo‘yicha ilmiy aoslangan fikrlar
bildirishgan. Ular bolani intellektual faoliyatga undovchi ichki ehtiyoj muammoli vaziyatlarda paydo
bo‘lishini, bu ehtiyoj uning oldiga qo‘yilgan murakkab masala mohiyatini bilishg
a bo‘lgan qiziqishdan
tug‘ilishini asosladilar. O‘quvchi oldiga qo‘yilgan muammoni o‘zidagi tadqiqotchilik qobiliyati,
intellektual imkoniyat va hayotiy tajribani to‘liq safarbar etgan holda hal etishini ilmiy
amaliy
jihatidan isbot qilib berdilar.
Har qa
nday inson o‘z oldida ko‘ndalang turgan hayotiy yoki ilmiy muammoni hal etish uchun
o‘ylanadi, izlanadi, bilganlarini taftish qiladi, zo‘riqadi, mashaqqat chekadi. Bu ruhan sog‘lom odamga
xos bo‘lgan tabiiy xususiyat. Ta’lim jarayonida shunday vaziyatga so
lingan bola ham o‘sha
muammoni hal qilish orqali bilim olish yo‘lida mehnat qiladi[3]. Lekin nomlari yuqorida tilga olingan
olimlarning tadqiqotlarida o‘quvchilarni tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish masalasi
bolalarning bilim olish yo‘lidagi fao
liyatini uyushtirish ko‘zda tutilgan va bu yo‘lda ijodiy ishlarning
rolini oshirish tavsiya etilgan bo‘lsada o‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmalari elementlarini
shakllantirish alohida ilmiy tadqiqot muammosi sifatida o‘rganilmagan.
Ma’lumki, o‘quvchil
arda falsafiy mushohadaga, psixologik tahlilga, mantiqiy fikrlashga,
tafakkur qirralarini rivojlantirishga ishtiyoq va harakat kuchli bo‘ladi.
Shu
bilan birga, ularda
fantaziyaga moyillik ham mavjud bo‘ladiki, mana shu fiziologik
psixologik holat tafakkurn
rivojlantirish, bilishga intilishga omil hisoblanadi. Bu esa o‘quvchilarning pedagogik
psixologik
imkoniyatlari boshqa yoshdagi bolalarga nisbatan ko‘proq ekanini, olamni bilishga ishtiyoq
kuchliligini bildiradi[4]. O‘quvchilarda tadqiqotchilik ko‘nikmal
arini shakllantirishda ularning
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
mustaqil, ijodiy fiklashiga e’tibor berish muhim ahamiyat kasb etadi, shuning uchun ham bolaning
maktab davri shaxs sifatida shakllanishida asosiy bosqich bo‘lib xizmat qiladi.
O‘quvchilarda mantiqiy fikrlash malakalarini, m
ustaqil ravishda muammolarni hal qila bilish
ko‘nikmasini shakllantirish ta’lim samaradorligini oshirishning muhim omilidir.
Muammoning kengroq tahlil qiladigan bo‘lsak, avvalo, mustaqil fikrlash insonni voqelikni
anglab etishi va ilmga bo‘lgan ijobiy muno
sabatidan boshlanadi. Ilmni mohiyatini anglab etgan
kishigina erkin mustaqil, mantiqiy fikrga ega bo‘la oladi.
Xuddi shunday dunyoqarash yaqin va o‘rta
Sharqdagi
ilg‘or pedagogik ta’limotning asoschisi
Abu Nasr Forobiy asarlarida ham mavjuddir. U bilim o‘
zlashtirish jarayoni haqida shunday deydi:
“Inson bilimlarni aql va sezish organlari orqali qo‘lga kiritadi ... seziluvchi obrazlar his etish orqali,
aqliy obrazlar esa seziluvchi obrazlar orqali bilinadi ...”[5] .
Forobiy “Aql to‘g‘risida”gi risolasida ax
loqli kishining “o‘n ikki tug‘ma xislati”ni ta’riflar ekan,
insonning fikrlash xususiyatiga alohida ahamiyat beradi. Uning fikricha, aql
zakovatli inson barcha
masala yuzasidan o‘tkaziladigan muhokama va mulohazani tez va to‘g‘ri tushunadigan, uning
ma’nos
ini anglab so‘zlovchining maqsadi va aytilgan fikrining chinligini tezda payqay oladigan,
xotirasi juda baquvvat bo‘lib, ko‘rgan, eshitgan, sezgan narsalarining birontasini ham esidan
chiqarmay, yodida saqlab qoladigan, zehni biror narsaning alomatini sezi
shi bilan, bu alomat nimani
anglatishini tezda bilib oladigan, fikri va aytmoqchi bo‘lgan mulohazalarini ravon bayon eta oladigan,
bilimlarni osonlik bilan o‘zlashtira oladigan bo‘lishini alohida ta’kidlaydi.
Buyuk Sharq mutafakkiri Abu Ali ibn Sino nafaqa
t tibbiyot olamidagi kashfiyotlari bilan, balki
ta’lim va tarbiya sohasidagi asarlari bilan ham milliy pedagogika tarixida muhim o‘rin tutadi. U
“Tadbiri manozil” (“Bolani maktabda o‘qitish va tarbiyalash”) asarida o‘quvchilarning fikrlash
faoliyatini yaxs
hilash, bilim berish jarayonining samaradorligini oshirishda o‘quvchilarni birga
o‘qitish zarurligiga diqqat qaratadi. Bunda o‘quvchi zerikmaydi, fanni egallashga qiziqish yuzaga
keladi, bir
biridan qolmaslik uchun harakat, musobaqalashish istagi rivojlana
di. Shu asosda
o‘quvchilar o‘qigan kitoblari, fikr
mulohazalari, kattalardan eshitgan fikrlari bilan o‘rtoqlashadilar va
ana shu jarayonda ularning mantiqiy fikrlash darajasi shakllana boradi.
Buyuk qomusiy olim, faylasuf va pedagog Abu Rayhon Beruniy ham
bilimlarning hosil
bo‘lishida aql, fikr, sezgilarining o‘rni haqida so‘z yuritar ekan, shunday deb yozadi: “Faqat sezgi
orqali, sezgi organlari yordamida o‘zlashtirilgan bilimlar xatolarga olib kelishi mumkin. Agar inson
sezgilardan fikrlash va xulosa chiq
arish yordamida foydalansa, ana shu sezgilar yordamida idrok
qilinadigan narsalarni o‘rganishda juda katta yutuqlarga erishmog‘i mumkin. Istaklarga mehnat tufayli
erishiladi”[6] .
G‘azal mulkining sultoni, ma’rifatparvar davlat arbobi Alisher Navoiy asarla
rida ham insonning
o‘z fikri, dunyoqarashiga ega bo‘lishi, bilim olishi va olgan bilimlarini hayotda qo‘llay bilishda inson
tafakkurining o‘rni katta ekanligiga alohida ahamiyat beriladi. Shoir “Mahbub
qulub” asarida bilim
olib mustaqil mushohada yurita
olmaydigan insonni “ustiga kitob ortilgan eshak”ka qiyoslaydi va
“nodon” deb ataydi.
XX asrning so‘nggi o‘n yili o‘zbek xalqi ijtimoiy hayotida, ongida tub burilishlar davri bo‘ldi.
Qisqagina vaqtda millatning olamni, voqelikni anglash, idrok etish va tus
huntirish tarzida jiddiy sifat
o‘zgarishlari yuz berdi. Bu o‘zbek xalqining o‘zligiga qaytganligi, millat tafakkurining
sog‘lomlashganligini ko‘rsatadi.
Ana shu ijobiy o‘zgarishlar milliy pedagogikamizda ham o‘z aksini topdi. Endilikda milliy
pedagogikamiz
ning maqsadi bilim berish va mutaxassis tayyorlash asosiy niyati bo‘lgan mustabid
tuzum pedagogikasidan farqli o‘laroq, barkamol shaxs tarbiyasiga qaratilgan. Pedagogika fanlari
doktori Q.Yo‘ldoshev esa milliy tarbiyashunoslikda samara keltiruvchi faoliyat
pedagogik
hamkorlik, ya’ni o‘qituvchi va o‘quvchining birgalikdagi faoliyati, deb ko‘rsatadi. “Endilikda
pedagogika fanining asosiy e’tibori tarbiyalanuvchini faollashtirishga, uni pedagogik jarayonning
ishtirokchisiga, tarbiyachining sherigi yoxud h
162
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, mantiqiylik
bajariladigan ishga beriladigan yordam miqdori
yoki yordam mavjud emasligi
nuqtayi
nazaridan faoliyat tavsifnomasidir. O‘quvchilar qiziquvchi,
bilimga intil
uvchi, ichki ehtiyoj o‘zining imkoniyatlari darajasida amalga oshadi.
Bu yoshdagi o‘quvchi shaxsining rivojlanishi o‘ziga xos xususiyatga ega. Bu, eng avvalo,
ularda o‘zini takomillashtirish istagining kuchayishi va o‘qishga bo‘lgan qiziqishining o‘sishi
bilan
xarakterlanadi[7]. Bu davrning eng muhim xususiyatlaridan biri mantiqiy fikr yuritishga intilishdir.
Shuning uchun ham bu davrda faqat nazariy bilim bermasdan, turli amaliy vaziyatlarga munosabat
bildirishni shakllantirish, ko‘proq izlanish, ijodiy
yondashuv, tafakkur rivojiga e’tibor qaratish lozim.
Jahon
ta’lim
tizimida
falsafa, psixologiya har
bir
fanning
metodologik
asosida
turadi. Chunki
barcha
fanlar
nazariy
jihatdan
falsafiy
qonuniyatlarga
asoslanadi.
Shuningdek
, tafakkur
ham
inson
psixologiyasi
falsafiy
qonuniyatlar
bilan
chambarchas
bog‘liqdir.
Borliqni
anglash
tafakkur
shakllari
orqali
vujudga
keladi. Har
bir
o‘quvchi
o‘z
amaliy
faoliyatida
fikrlashning
mazmun
mohiyati, uning rang
barangligi, ko‘pqirrali
tomon
xususiyatlar
ini
hisobga
olib, ularga
ongli
ravishda
amal
qilishlari
lozim.
Real borliqni
anglash
ta’limning
hayot
bilan
aloqadorligini
o‘rgatishdan
iborat.
O‘quvchining
fikri
keng
atroflicha
bo‘lishi
uchun
o‘qituvchi
ta’limning
hayot
bilan
aloqadorlik
tomonini
unga
anglatishi
lozim. Bilim
oluvchi
ana
shuni
tushunib
Тошкент,
1968,
151 б.
Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.
М.: Просвещение
С. 288.
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
: 371.3
BO‘SM FAOLIYATI SIFATINI OSHIRISHDA YOSH SPORTCHILARNING MOTIVLARINI
SHAKLLANTIRISH
YO‘NALTIRILGAN O‘QUV
MASHG‘ULOT ISHLARINING
AHAMIYATI
Z.B.Boltayev
Samarqand davlat universiteti
Ushbu
maqola
BO‘SM
o‘quvchilarining motivlash sohasini rivojlantirish bilan bog‘liq yosh
xususiyatlarini o‘rganish va o‘quv
mashg‘ulot jarayonini tashkil etishga qaratilgan. O‘quvchilarning
motivlari hamda qiziqishlarini rivojlantirishning aniqlangan dinamikasiga muvofiq hol
da mazkur
masalani oqilona hal etish yo‘lini izlashda ularni hisobga olish asosida kurash bo‘yicha sport maktabi
faoliyati samaradorligini oshirish muammosiga qaratilgan.
Kalit so‘zlar:
BO‘SM, motivlash, o‘quv
mashg`ulot jarayoni, dinamika, kurash.
учебно
тренировочной работе дюсш по формированию мотиваций спортсменов
Данная статья посвящена вопросам развития мотиваций учеников ДЮСШ и
предлагаются пути их решения.
Ключевые слова:
ДЮСШ, мотивация, учебно
тренировочный процесс, динамика, кураш.
he necessity of educational
training works for forming the motives of young
athletes
in growing
effectiveness of the activity of ctss
This investigation is closely connected with development of motivation of the pupils of CTSS,
is important for studying
age’s peculiarities and forming educational
training process, solving the
problems of developing the pupils’ motives sand interests according to the problem of growing
effectiveness of sport schools on kurash
Keywords:
CTSS, motivation,
educational
training process, dynamics, kurash.
Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi terma jamoalari a’zolari va yaqin za
iradagi
sportchilarni tayyorlashning muhim vazifalaridan biri zamonaviy tayyorgarlik tizimini
optimallashtirish va tayyorgarlik va
qtidagi innova
sion jarayonlar strategiyasi yuritishdir.
Yosh sportchilarni tayyorlash ko‘p yillik jarayon bo‘lib, ta’lim va tarbiyaning barcha
qonuniyatlari va tamoyillarini qamrab olgan holda amalga oshiriladi. Shu tariqa, murabbiy
faoliyatining umumiy
asosiy qoidalari o‘z mohiyatiga ko‘ra har qanday pedagog faoliyati
tamoyillariga to‘liq mos keladi. Sport faoliyatining o‘ziga xos xususiyatlari pedagog
murabbiyga,
uning shaxs haqidagi har tomonlama bilimlariga oid kasbiy ko‘nikmalari hamda zakovatiga al
ohida
talablar qo‘yadi. Shunga qaramay, uning umumiy bilimi, kasbiy vakolati, jumladan, o‘quvchi shaxsiga
psixologik
tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish usullari to‘g‘risidagi bilimlari butun faoliyati samaradorligini
belgilaydi.
Sportchining doim o‘zgarib tura
digan imkoniyatlari turfa xil omillar ta’siri ostida unda ro‘y
beradigan tebranishlarga teskari bo‘lgan aloqalar yordamida sport mashg‘uloti jarayonini
boshqarishning asosi bo‘lib xizmat qiladi; teskari aloqalar quyidagilar: murabbiyga sportchidan
kelad
igan ma’lumotlar (kayfiyat, ishga munosabat, umumiy ahvol va h.k.)
[50], sportchining xulq
atvori haqidagi ma’lumotlar (mashg‘ulot faoliyatining hajmi, uning bajarilishi, sezilgan xatolar va b.)
[138];
tezkor mashg‘ulot samarasi to‘g‘risidagi ma’lumotlar
(tizimlarda mashg‘ulot yuklamasi tufayli
yuzaga kelgan funksional siljishning kattaligi va xususiyatlari) sportchining shug‘ullanganlik
164
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
olish
qobiliyati; oldiga qo‘yilgan vazifalarni bajarishga erishishi; shug‘ullanuvchilarning faoliyat
motivlarini yuksaltirishi va boshqalar alohida o‘rin egallaydi.
M.M.Rahimovning [4, 129] ta’kidlashiga ko‘ra, kurash bo‘yicha BO‘SM murabbiysining ishi
texnik
ktik harakatlarga o‘rgatish jarayonining usuliy jihatdan to‘g‘ri bo‘lishini ko‘zda tutibgina
qolmasdan, dastlabki o‘qitish, ayniqsa, tizimli mashg‘ulotlarga o‘tishda motivlarni mustahkamlash va
motivlash asoslari susayishining oldini olishga yo‘naltirilgan
butun boshli tadbirlar tizimini amalga
oshirishni mo‘ljallashi lozim.
O‘quvchilar qiyinchiliklarni yengib o‘ta olishi, sport rejimi va intizomni saqlay bilishi uchun
murabbiy faoliyatida tashabbuskorlik alohida ahamiyatga ega. Bolalar murabbiy kayfiyatini
ng
o‘zgarishini, uning o‘tkazilayotgan mashg‘ulotga munosabatini ziyraklik bilan his etadilar.
Mashg‘ulotda yuqori natijalarga erishish jarayonida o‘quvchining murabbiy vakolatlariga to‘la
ishonch bilan ongli ravishda, bajarilayotgan ishlarning zururligini
tushungan holda ishtirok etishi
nihoyatda muhim. Maxsus psixologik tayyorgarliksiz mashg‘ulot topshiriqlarini bajarishga majbur
etish sportchida salbiy hissiyotlarni yuzaga keltiradi, mashg‘ulotlarga bo‘lgan qiziqishni so‘ndirib,
sport bilan shug‘ullanis
hga yo‘naltirilgan motivlarni cheklaydi.
Murabbiy uchun o‘quvchining ota
onasi bilan muloqot jiddiy ahamiyat kasb etadi. Muloqotga
165
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
buzilishi) bolalarning mashg‘ulotlarga qatnashishi orasida aniq bog‘liqlik ko‘zga tashlanadi. Masalan,
yuqori davomat
100% gacha mashg‘ulotlari zichligining kattaligi hamda qo‘llaydigan vosita va
usullarining rang
barangligi bilan
ajralib turadigan murabbiylar uchun xos. Mashg‘ulotlarda
muntazam ravishda bir me’yorli, bir xil topshiriqlarni qo‘llaydigan murabbiylarning mashg‘ulotlarida
davomat o‘rtacha 65% ga teng bo‘ldi. Umuman olganda, pedagogik kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, tahli
qilingan mashg‘ulotlar umumiy miqdorining 36,2% idagina motor zichlik hamda davomat
ko‘rsatkichlari yuqori bo‘ldi.
Bolalarning nisbatan qisqa dastlabki tayyorgarlik bosqichidan keyin (odatda, ko‘pi bilan bir yil)
darhol bir me’yordagi zerikarli mashg‘ulo
t topshiriqlariga kirishishga majbur bo‘lishi, buning ustiga
shunday mashg‘ulotlarning haftasiga ko‘pincha 5
6 kundan o‘tkazilishi ularning psixikasi tabiatiga
nihoyatda jiddiy zidlik mavjudligidan dalolat beradi. Murabbiyning tarbiya sohasidagi yo‘nalt
irilgan
va tizimli faoliyati bo‘lmas ekan, asab tizimi xususiyatlari bilan belgilanadigan tez paydo bo‘lib,
yo‘qoladigan qiziqishlarning beqarorligi sport motivlarining shakllanishiga xalal beradi.
Деркач А.А., Исаев АА. Педагогическое мастерство
тренера.
М.: Физкультура и спорт,
С. 368.
Керимов Ф.А., Нуруллаев А.К. Вольная борьба. Программа и учебное пособие для детско
юношеских спортивных школ, специализированных детско
юношеских школ Олимпийского
резерва.
Т.:
ЎзДЖТИ
, 2005.
С. 158.
Рахимов М.М. Спорт машғулотларининг назарияси ва ус
ияти асослари. Жисмоний
тарбия институти
ва олий таълим муассасалари
жисмоний тарбия факультетлари учун
дарслик.
Т.:
ЎзДЖТИ
, 2005.
Б.
Тастанов Н.А., Гончарова О.В. Методика скоростно
силовой
подготовки детей младшего
школьного возраста, способствующая развитию взрывной силы мышц ног //Педагогик
таълим.
М., 2003.
№5.
С. 55
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
321:37.04
AXBOROT GLOBALLASHUVI DAVRIDA YOSH AVLOD MEDIA
TA’LIMI
MUAMMOLARI
Yunusov
zbekiston milliy universiteti, mustaqil
tadqiqotchi
Globallashuv jarayonida axborot oqimini shiddat bilan o‘sishi, axborot maydoni kengayib, turli
xil axborotlarning yoshlar ongiga ta’siri ham
mediata’limning maqsad vazifalari haqida ma’lumot
berilgan.
Kalit so‘z
lar
axborot, globallashuv, axborot kommunikatsiya, internet, ommaviy, mediata’lim
Проблем
ы медиа образования в эпоху информационной глобализации
Статья посвящена проблемам медиа образования в период информационной
глобализации. В центре внима
ния статьи
цели и задачи медиа образования в период
увеличения потока информации в процессе глобализации, расширения области различных
воздействий на разум молодёжи.
Ключевое слова:
информация, глобализация, информационная коммуникация, интернет,
сса, медиа образования.
The
problems of media education in the era of
information
globalization
The information about the increase in the flow of information in the process of globalization, the
expansion of the area of the different effects on the mind
of young people, as well as the goals and
objectives of media education.
Keywords:
information, globalization, information communication, Internet, mass, media
education
Hozirgi globallashuv jarayonida axborot oqimi shiddat bilan o‘sib, axborot maydoni
kengayib,
ularning tarqalish doirasi, usul va vositalari o‘zgarib bormoqda. Jamiyat hayotining deyarli barcha
sohalarini, ta’limning rivojlanishini "media" (ya’ni, televideniye, radio, kinematografiya, ommaviy
nashrlar hamda kompyuter axborot tizimlari)siz
tasavvur qilish qiyin bo‘lib qoldi. O‘zbekiston
Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta’lim muassasalarining moddiy
texnik va
axborot bazasini mustahkamlash, o‘quv
tarbiya jarayonini yuqori sifatli o‘quv adabiyotlari va ilg‘or
pedagogik te
xnologiyalar bilan ta’minlash, uzluksiz ta’lim tizimini axborotlashtirish masalasi alohida
167
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
ta’limda matbuot, radio, televideniye, internet va boshqalardan foydalanish usulidan unumli
foydalanish maqsadga muvofiq his
oblanadi. Buning uchun, eng avvalo, mediata’lim qurollari va
vositalari har tomonlama "ishga shay" bo‘lmog‘i, barcha bilim maskanlarida Internet tarmog‘iga
ulangan kompyuter xonalari doimiy ravishda faoliyat yuritmog‘i, davriy nashrlarning yig‘majildi
bo‘l
mog‘i, ulardan o‘quvchi
yu talaba yoshlarning muntazam ravishda foydalanishlari uchun
sharoitlar yaratilmog‘i kerak.
Shu o‘rinda mediata’lim qanday ta’lim degan haqli savol tug‘iladi. Aslida "media" so‘zi
lotinchadan olingan bo‘lib, "omil" degan ma’noni
anglatadi. Mediata’lim esa o‘quvchilarga ta’lim
berish jarayonida yangicha usullardan foydalanishni talab etadi. Rossiyalik olimlar tomonidan
yaratilgan "Pedagogik
psixologik lug‘at"da mediata’lim "pedagogikadagi ommaviy kommunikatsiya
larning o‘quvchilar
tomonidan o‘rganilishi" deb ta’riflanadi. Shuningdek, soha mutaxassislarining
ta’kidlashicha, mediata’
limda "media" tushunchasi orqali matnni terish, ko‘paytirish, tarqatish,
saqlash, o‘quvchilar o‘rtasida axborot almashinishini ta’minlashga xizmat qiladi
gan texnika asboblari
ham tushuniladi. Bundan tashqari, media insonning atrof borliqni (ijtimoiy, axloqiy
psixologik,
badiiy
168
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
UDK: 373.6:158
KASB
HUNAR KOLEJLARIDA PEDAGOG MUTAXASSISLARNI KASBIY FAOLIYATGA
TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK JIHATLARI
R.X.
Jiyanqulova
Samarqand davlat universiteti, o‘qituvchi
mail:
[email protected]
Mazkur maqolada
kasb
hunar kolejlarida mutaxassislarni

kasbiy faoliyatga tayyorlashping
psixologik jihatlarini asoslash masalasi yoritiladi. Kasb
hunar kolleji “Boshlang‘ich ta’lim va sport
tarbiyaviy ish” ta’lim hamda “Maktabdan tashqari tarbiyaviy ishlar” ta’lim yo‘nalishlarida
psixologiya, kasbiy psixol
ogiyasi, mehnat psixologiyasi fanlari
qituvchilarni turli
tuman kasb
hunarlarga yo'naltirishda mazmuniga milliy qadriyatlarni singdirish muammolari haqida
ma’lumotlar keltiriladi.
Kalit so‘zlar:
kasbiy fanlar, bo‘lajak mutaxassislar, qadriyatlar,maxsus
fanlar, kasbiy
ruhiy,
barkamol, shakllantirish, o‘quv reja, umumkasbiy fanlari bloki, psixologiya, sport psixologiyasi.
Психологические
аспекты
профессиональной подготовки педагогических кадров в
профессиональных колледжах
Статья
посвящена вопросам псих
ологических особенностей и профессиональной
педагогике обучения и специальностей в области профессиональных колледжей.
Предполагается, что проблемы в обучении национальных традиций в профессионально
технических региональных колледжах по таким предметам и
следующих учебных дисциплин:
"Первичное образование и спортивная подготовка",
"Воспитательная деятельность вне
школы", “Психология”, “Профессиональная и трудованя психология”.
Ключевые слова:
профессиональная тема, будущий специалист, традиции, особый
пред
мет, профессиональный, духовный, совершенный, формирование, учебный план, общие
профессиональные дисциплины, спортивная психология.
The psichological pegulari ties of professional training of pedagogies and spec
ialities in vocational
colleges
This article
is about the matters of psychological pecularities of professional training in
pedagogies and specialities in vocational colleges. It is assumed that the problems in teaching
national traditions directing to the profession in vocational regional colleges
via such subjects and the
following educational disciplines: “Primary education and sport training”, “Upbringing activities out
of schools”, “Psychology”, “Professional and labour psychology”.
Key
words:
professional subject, future specialist, tradition, s
pecial subject, professional
spiritual, perfect, forming, educational plan, general professional subjects, sport psychology.
‘rta maxsus, kasb
hunar ta’limi malaka talablariga mos holda kasbiy tavsifnoma asosidagi
muayyan kasbga tayyorlov jarayonini amal
ga oshiradi va bo‘lajak kichik mutaxassislarni mehnat
bozoriga zamonaviy raqobatbardosh qilib tayyorlaydi hamda bundagi raqobatbardoshlik: zamonaviy
kasblarga mos kasbiy tavsifnoma va kasbiy malakaga qo‘yilgan talablar; umumkasbiy tayyorgarligi;
ijtimoiy v
a ma’naviy etukligi; kasbiy
tashkilotchilik sifatlari; kasbiy tayyorgarlik darajasining kasb
standartiga muvofiqligi; kasb tayyorgarlikdagi texnologik sifatlari; kasbiy faoliyatga nisbatan
innovatsion yonda
uv qila olishligi, vaqt va o‘quv vositalari hamd
a qurollaridan foydalanishda
tejamkorligi bilan baholanadi. Shuning bilan birga KHKda bo‘lajak mutaxassis xalqorasida yashab
turmush kechirishga va kasbiy yo‘nalishi bo‘yicha faoliyat ko‘rsatish uchun zarur bilim, ko‘nikma,
malakalar majmuasini o‘zlashtiri
shga qaratilgan ongli kasbiy jarayonga tayyorlanadi [1].
Shu sababli ham, hozirda KHKlarini bitiruvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda ularning
kasbiy
ma’naviy etukligi va intellektual salohiyatliligiga alohida talab qo‘yilmoqda. Bu talabni
bajarishg
a ta’lim
tarbiya jarayonidagi an’anaviy uslub va texnologiyalar javob bera olmay qoldi.
Bunga sabab, jamiyat taraqqiyoti darajasi va unga mos mutaxassislar tayyorlash jarayoniga qo‘yilgan
talablar takomillashtirilib bormoqda [2].
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Bo‘lajak kichik pedagog
larni kasbiy faoliyatga tayyorlashda innovatsion o‘zgarishlar qilish
lozimligini va bu orqali sezilarli sifat o‘zgarishlari qilib yuqori samaradorlikni qo‘lga kiritish
kerakligini taqozo etmoqda. Bunga sabab bular orqali ta’lim mazmunini milliy qadriyatla
rdan
foydalanish negizida modernizatsiya qilishga imkoniyat yaratiladi
[4].
Bunday talablar asosidagi ta’lim
tarbiya jarayonini olib borish bo‘lajak kichik pedagoglarning
kasbiy jihatdan intellektual salohiyatini va ma’naviy etukligini yanada rivojlantiradi
, ta’lim
tarbiya
maqsadlarining dolzarbligini oshirib qaralayotgan jarayonning optimal variantlaridan birini tanlash
imkoniyatini beradi va bo‘lajak kichik mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi optimal
variantlarni qo‘lga kiritish quyidagidek t
a’lim jarayonining asosiy kategoriyalarini hisobga olishni
talab etadi: ta’lim metodlari; ta’lim vositalari; ta’lim texnologiyalari; o‘qitishga mos ma’lumotlarni
tanlab va uni axborotga aylantirish; an’anaviy ta’lim mazmuni bilan milliy
ma’naviy qadriyatla
rga oid
ma’lumotlarni integratsiya qilish; olib boriladigan ta’lim mazmunini va unga kiritiladigan
ma’lumotlarni tahlil qilish; innovatsion o‘qitish xususiyatlarini aniqlash; o‘qitishni
kompyuterlashtirish; o‘qitishning asosiy hamda yordamchi vositalarini
aniqlash va ular asosida ta’lim
170
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Ulug‘ alloma
tomonidan psixik jarayonlarning markazlari miya, sezgi markazi miyaning old
qismida, xotira markazi miyaning orqa qismida, xayolning markazi miyaning o‘rtasidagi jo‘yagining
oldingi qismida, o‘ylash, fikrlash bilan bog‘liq markaz o‘rta jo‘yakda, ixtiyoriy
harakatlanish
qobiliyati miyaning orqa jo‘yagida joylashgan degan fikrni olg‘a surilganligini kichik
mutaxassisldarga tushuntirish.
Abu Nasr Forobiy miyani yurak singari odam organizmining markazi deydi. Alloma, shu o‘rinda,
miya yurakdan qon olishi, ung
a bo‘ysunishini ko‘rsatish barobarida, u butun organizmga va uning
a’zolariga rahbarlik qilishini va o‘z buyrug‘iga bo‘ysundirishini ta’kidlaydi.
Ulug‘ mutafakkirning ushbu fikridan, bir tomondan, insondagi ruhiy jarayonlar bilan fiziologik
anatomik jaray
onlar, psixika bilan organizm o‘zaro bog‘liq holda mavjud, ikkinchi tomondan yurak
insonning biologik hayotini, miya esa uning ruhiy
ma’naviy hayotini boshqarib turadi, degan xulosa
kelib chiqishini o‘quvchilarga ko‘rsatish.
Forobiyning bu ta’limoti psixik
jarayonlarning paydo bo‘lishini nerv
fiziologik jarayonga
bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi.
II bo‘lim. Shaxs va faoliyat. 1
mavzu. Shaxs psixologiyasi. Shaxs rivojlanishining manbalari
…irsiyat.
Davlatimizning ta’lim sohasidagi asosiy hujjatining «Iqtidorli
bolalar va iste’dodli yoshlar»
bo‘limida «Iqtidorli bolalar va iste’dodli yoshlarni aniqlash va o‘qitish uslubiyati…shakllantiriladi »,
deb alohida ta’kidlanishi o‘quvchilar taqdirida irsiyatning muhimligini, uni sobiq soet ta’lim
tarbiya
tizimi amaliyot
idan farqli ravishda butun jahon pedagogika
psixologiya fani kabi milliy
pedagogikamiz tomonidan tan orlinishi, shubhasiz, pedagogik tafakkurimizda ijobiy siljishlarga turtki
bo‘ldi. Bu esa, o‘z
o‘zidan ulug‘ mutafakkirlarimiz tomonidan ishlab chiqilgan in
sonni bilish
metodikasini
sharqona genetik metod(yondashish)ni o‘rganishga, ta’lim
tarbiya jarayoniga joriy
etishga imkon beradi.Ya’ni ota
ona va boshqa o‘tmish avlodlaridan meros bo‘lib o‘tgan qobiliya,
layoqat, fan(kasb
hunar)ga bo‘lgan munosabatni o‘rga
nish imkonini beradi. Buni musiqa qobiliyatni
avloddan
avlodga o‘tishini mashhur san’atkorlar
Zokirovlar, Uzoqovlar, Rajabiylar kabi sulolalar
misolida ko‘rish mumkin.
Hozirgi zamon kishisi shaxsiga xos milliy axloqiy xususiyatlar. Forobiy shaxs
axloqining
sifatlariga to‘xtalib, o‘zida o‘n ikkita tug‘ma xislatni birlashtirgan kishi axloqli odam bo‘ladi deb
uqtiradi, ya’ni, bk mukammal taraqqiy etgan barcha organlari bilan bajarilishi zarur bo‘lgan ishlarni
osonlik bilan amalga oshiradigan; barcha
muhokama va mulohazalari tez va to‘g‘ri tushunadigan,
bildirilgan fikrlarning chinligini tez payqab oladigan; baquvvat xotirasi asosida
ko‘rgan,eshitgan,sezgan narsalarining birortasini ham esdan chiqarmay yodda saqlaydigan;yuqori
darajadagi tez va o‘tkir
zehni bilan narsalarning alomatiga qarab uningmazmun
mohiyatini tez anglab
oladigan; aniq, tushunarli, so‘zlaydigan, o‘z fikr va mulohazalarini ravon bayon etadigan; bilim olish
va o‘qishga muhabbati yuqori, o‘rganmoqchi bo‘lgan bilimlarni oson o‘zlashtira
digan; ovqatlanish,
ichimlik iste’mol qilishda ochko‘zlik qilmaydigan, qimor o‘yinlaridan uzoq yuradigan va ular
keltiradigan xursandchiliklardan jirkanadigan; haqiqat va uning tarafdorlarini sevadigan, yolg‘on va
yolg‘onchilarga nafrat bilan qaraydigan, r
uhi, g‘ururi va o‘z vijdonini qadrlaydigan,oliyjanob ishlarni
bajaradigan; dirham, dinor vash u kabi turmush buyumlariga past nazar bilan qaraydigan; adolatni
sevadigan, adolatsizlikka, jabr
zulm o‘tkazuvchilarga qarshi kurashadigan, ularga yo‘l qo‘ymaydig
an;
adolatli bo‘lib, qaysarlik qilmaydigan, o‘zbilarmonlikka berilmaydigan, qat’iylik, jasurlik ko‘rsatib
o‘zi zarur deb bilgan ishlarni bajaradigan, bunda ojizlik va qo‘rqishni bilmaydigan shaxsdir.
mavzu. Shaxs ehtiyojlari, motiv va qiziqishlari. Alish
er Navoiy insonning axloqiy fazilatlari
to‘g‘risidagi o‘z qarashlarida har bir odam munosib ishlar bilan shug‘ullanishi, o‘z nomini yomon,
tuban xulq
atvor bilan bulg‘amasligi, uning martabasi, aqli, shaxsiy qobiliyati, irodasiga qarab
ko‘tarilishi lozimli
gi insonga baho berishda uning hayotdagi faoliyati, qilgan ishlariga, jamiyatga naf
keltirganiga, foydali ishlar bilan shug‘ullanganiga qarab uni qadrli, fazilatli kishi yoki boshqalarga
ziyon etkazadigan insonlarning tinch
osoyishtaligini buzadigan kimsal
ar chin inson emas deb
hisoblash barobarida buyuk shoir o‘z davrining tabaqalariga mansub bo‘lgan tirik shaxs(odil va zolim
podsho, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatuvchi va riyokor shayx, olim va johil, vafoli va vafosiz savdogar, sahovatli
va xasis dehqon yoki chorva
dor va hakozo) larning barchasini xususiyatlarini «Mahbub ul
qulub»,
«Hayratul abror» asarlarida o‘zaro zid qo‘yib, ularning kishilik jamiyatiga keltirgan foyda va
zararlarini aniq dalillar asosida isbotlab berganligini o‘quvchilarga ko‘rsatish.
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
Beruniy «
…hayotda ko‘p aziyatlar chek
an, hatto umrining oxirida turmush qiyinchiliklariga
duchor bo‘lgan, ammo har qanday og‘ir sharoitga qaramasdan e’tiqodidan qaytmagani uning o‘z
ma’naviy ideallariga naqadar sodiq…» (Islom Karimov) qolib, butun kuchini yig‘ib,
bor imkoniyatini
ishga solib, ziyraklik va tirishqoqlik qilib, fanning juda ko‘p tarix, falsafa, astronomiya, geodeziya,
mineralogiya kabi sohalari bilan shug‘ullanib, o‘zining qiziqishlar doirasining kengligini namoyish
qila oldi.
«Beruniy yunon falsafasi
ni o‘rganib, hind falsafasini mutoala qilmoq uchun sanskrit (qadimgi
hind tili) ni o‘rgana boshladi: urush, talon
taroj, ommaviy qirg‘inlar bo‘lishiga qaramay fan ahllari o‘z
ishlarini davom ettirganliklarini ko‘rsatib berish barobarida ikki orani nafrat v
a xudbinlik kayfiyatlari
buzib turgan joylarda Beruniy begona odam bo‘la turib bu o‘lka kishilari ahvolini tushuntirishga
harakat qildi» (Javharlal Neru).
Ilmiy
tarixiy manbalarda Abu Rayhon Beruniyning vaqtni qanchalik qadrlaganliklari haqida
ayrim ma’lum
otlar bor. Ulug‘ alloma mutolaa, kitob yozish, tajriba o‘tkazishdan yiliga ikki kunni
(birinchisi «Navro‘z olami kirgan kun azondan kechgacha qo‘sh qo‘shib, shudgor qilishga, nihol
ekishga, ikkinchisi, boshoqqa birinchi o‘roq tushganda qo‘llariga o‘roq oli
b azondan to kechgacha
bug‘doy o‘rgani) o‘zi uchun dam olish deb hisoblar ekan. Shu boisdan «bir daqiqa vaqtni behuda
o‘tkazgani, halok bo‘lgani» der ekan.
mavzu. Guruh va jamoalar. Jamiyatchilikni shakllantirishda mehnat va tarbiyaning o‘rni Abu
Nasr
Forobiy «Fozil shahar aholisining» fikrlari asari orqali butun shahar (yoki mamlakat) misolida
odamlar o‘rtasida tenglik,kasb
hunar tanlashlarida va ishlarida erkinlik, ularning tinchligi va
erkinliklariga xalaqit bermaydigan,barchaga barobar munosabatda
bo‘ladigan hammaning manfaatini
o‘zlarining shaxsiy manfaalaridan ustun qo‘yadigan,hatto voz kechadigan, xalq manfaatini himoya
qilishga o‘zlarining kuch
quvvatini ayamaydigan kishilar rahbar(podsho,sulton)lik qiladigan kishilar
o‘rtasida turli yaxshi oda
tlar, zavq
lazzat paydo bo‘lishini talabalarga ko‘rsatib berish:Va teskari,
butun fikri
zikri, aql
idroki boylik to‘plash, mol
dunyo orttirishga qaratilgan shahar (jamoa)xalqidan
chiqqan rahbar (podsho, sulton) lar ham rahbarlikni mol
dunyo orttirishga ert
yu
kech harakat
qilgan rahbarlarning qo‘l ostida ishlayotgan shaharaholisida buzuq odatlar, shahvoniy nafs, bir
birini
ko‘rolmaslik, nizo
janjallar paydo bo‘lishini muqarrar ekanligini ko‘rsatish.
III bo‘lim. Shaxsning psixik jarayonlar. 1
mavzu: Sezgi
. Sezgi turlari va ularning tavsifi. O‘rta
Osiyolik jahonga mashhur alloma Abu Nasr Forobiy o‘zining «Majmuar Rassoil al
hukamo» asarida
sezgilar, ularning moddiy asosi klassifikatsiyalash, oziqlantiruvchi quvvat, ichki va tashqi quvvatlarni
muhokama qilga
n.Bunda u tashqi ruhiy quvvatlar,ya’ni tashqibuyumlar,hodisalar inson sezgi
a’zolariga bevosita ta’sirqilganda vujudga keladigan quvvat, deb ko‘rsatadi. Sezgilarning kelib
chiqishi va murakkab jihatdan besh turli tashqi quvvatni qomusiy olim quyidagicha ta
lqin qiladi:
teri
badan sezgisi;
ta’m bilish sezgisi;
hid bilish sezgisi;
nutq sezgisi;(eshitish sezgisi nazarda tutiladi)
ko‘rish sezgisi.
Bularning hammasini Forobiy sezish quvvati deb biladi.
Ichki quvvatlarga:
xotira
tasavvur quvvati;
xayol
quvvati;
tuyg‘u
emotsiya quvvati;
nutq quvvati;
quvvat notiqi tarkibida mantiqiy fikrlash quvvati.
Quvvat deganda Forobiy insonga xos xususiyat va qobiliyatlarni ko‘zda tutadi.
mavzu: Idrok. Idrok va ta’lim jarayoni. Forobiyning odamzod ibtidosi b
o‘lmish quvvatlar
(so‘zlash quvvati, tanlab olish, xayol quvvati, sezish quvvati)ning mazmun
mohiyatini talabalarga
tushuntirish. Jumladan, psixik jarayon sifatida so‘zlash quvvati insonga bilim va hunarni
egallashga,o‘zining xulq
atvoridagi xunuk va go‘za
l harakatlarni ajrata olishga, zararli yoki foydali
narsani, lazzatli va achchiq narsalarni fahmlashga imkoniyat yaratadi.
Tanlab olish quvvati yordamida inson u yoki bu narsani istashi yoki ulardan kechishi, ta’sirlanishi
yoki tortishi tufayli unda nafrat
yoki muhabbat do‘stlik yoki dushmanlik, qo‘rqinch yoki qo‘rqmaslik,
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
g‘azab yoki rozilik, shahvat yoki minnatdorchilik his
tuyg‘uga oid holatlar paydo bo‘lishini
talabalarga ko‘rsatish lozim.
His etish xususiyatlari (ko‘rish,eshitish,hid sezish, ta’m maza
bilish, teri sezgisi) faoliyatlarini
talabalarga yoritib berish asqotadi. Jumladan, ta’m
maza bilish sezgisi orqali inson shirish va
achchiqni bir
biridan ajratadi, ammo go‘zallik bilan xunukni, zarar bilan foydani ajrata olmaydi.
Ibn Sino «Tib qonunlari»d
a ruhiy jarayonlar va dunyoni bilish haqida fikr yuritish barobarida
bilish sezgilar yordamida hissiy bilish tushunchalar yordamida fikrlash orqali bilishdan tashkil topishi,
sezgi tashqi narsalarning o‘zi bo‘lmay balki bizning hislarimizda vujudga kelishi
ni, sezgida narsa va
hodisalarning ayrim tashqi belgilari, aniq tomonlari bilinsa, aql ularning mohiyatlarini, ichki
tomonlarini mavhumlashtirish yordamida bila olishni talabalarga ko‘rsatish.
mavzu.
Tafakkur. Tafakkur shakllari. H
ukm. Forobiyning bilish
jarayonini ikki bosqichi, ya’ni
hissiy va aqliy bilish haqidagi ta’limotining muhimligini; hissiy bilish sezgilar orqali aniq va moddiy
narsalarning bevosita ta’siri natijasida hosil bo‘lishi, aql orqali bilish esa aniq moddiy jismlar orqali
emas, ularni
ng ta’sirisiz va ulardan tashqari faqat ruhiy obrazlar asosida vujudga kelishini talabalarga
ko‘rsatish.
Abu Nasr Forobiy ilgari aql
intellekt tushunchasini bir tomondan, psixik jarayon ekanligini va
ikkinchi tomondan uni tashqi ta’sir, ta’lim
tarbiya jara
yonida vujudga kelishini, aql faqat insonga xos
bo‘lgan tug‘ma quvvat
ruhiy kuch bilan bog‘liqligini, har bir o‘quvchi tushunish, fahmlash,
muhokama qilish, o‘ylab topish, fikrlash quvvatiga ega ekanligini va bu xususiyatlar bolaning o‘sib
kamolga etib
borishi bilan yanada rivojlanishigni bo‘lajak kichik mutaxassislarga ko‘rsatish.
Bundan XI asr ilgari Abu Nasr Forobiy bu masalaga e’tibor berganligini, uning «…ularning
ba’zi birlarida kashf, ixtiro quvvati bo‘lmaydi, ba’zilarida esa bu quvvat kamroq bo‘
ladi» deb
ta’kidlagan so‘zlariga asoslanib kollej o‘quvchilariga har bir shaxsda tafakkur rivojlangan bo‘lishi
zarurligi bugungi kun talabi ekanligini uqtirish.
Prezident I.A.Karimov «Yuksak ma’naviyat
engilmas kuch» asaridaturkiy va forsiy tilda
so‘zlovchibiron
bir kimsa yo‘qki, u Navoiyni bilmasa, Navoiyni sevmasa, Navoiyga sadoqat va
e’tiqod bilan qaramasa, degan fikrini davom ettirib «Agar bu ulug‘ zotni avliyo desak, uavliyolarning
avliyosi, mutafakkir inson, mutafakkirlarning mutafakkiri, sho
ir desak, shoirlarning sultonidir», dedi.
Xalq og‘zaki ijodining noyob durdonasi bo‘lmish «Alpomish» dostonini xalqimiz asrlar
davomida yaratgan, o‘z iymon
e’tiqodidek asrab
avaylagan, qancha avlod
ajdodlarimiz «Alpomish»
dostoni asosida tarbiyalangan, o
‘zligini anglagan, ma’naviy boylikka ega bo‘lganligini ta’kidlab,
«demak xalqimiz bor ekan, Alpomish siymosi barhayotdir».
Xuddi shuningdek IV bo‘lim. Shaxsiy hissiyot (1
mavzu. His
tuyg‘ular, Emotsiya. Affekt.
Hissiyotn
ing fiziologik asoslari, tuyg‘
, hissiyotning ta’lim jarayonidagi ahamiyati, shaxsnin
hissiyotga berilish darajasi.
mavzu. Iroda. Shaxsning irodaviy sifatlari. V bo‘lim. Shaxsning psixik xususiyatlari. 1
mavzu.
Qobiliyatlar kabi manbalarni o‘rganishda ham milliy
ma’naviy qadriyat
lardan foydalanish masalasi
ham tadqiq qilindi.
Ushbu sohada olib borilgan izlanishlarimiz natijalari bo‘lajak kichik pedagoglarni kasbiy
faoliyatga tayyorlashdagi psixologiya fani mazmuniga milliy
ma’naviy qadriyatlarga oid malumotlarni
integratsiyalash u
larni kasbiy ma’naviy va ruhiy jihatdan barkamol qilib shakllantirishga mustahkam
didaktik asos bo‘la olishligini ko‘rsatdi va bu KHK dagi
umumkasbiy va maxsus fanlar va
auditoriyadan tashqari
mashg‘ulotlarida o‘z isbotini topdi.
Xulosa o‘rnida ta’kidlash
mumkinki, bayon qilingan ta’lim texnologiyasi negizida ular egallashi
lozim bo‘lgan kasb bo‘yicha bo‘lajak mutaxassislarda kasbiy
ruhiy jihatdan barkamol bo‘lib
173
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
oshirishning nazariy
uslubiy muammolari:Respublika ilmiy
amaliy konferensiyasi materiallari.
Samarqand, 2012.
Muslimov N
.А.
qituvchi shaxsini shakllantirishning nazariy
myetodologik omillari
//Ха
lq
ta’limi
.№5
78б.
Jiyanqulova R.X.Kasb
hunar kollejlarida bo‘lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning
ilmiy pedagogik asoslari .
Monografiya
.: Fan va texnologiya
Jiyanqulova R. Bo‘lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda mill
iy qadriyatlardan
foydalanish. //Uzluksiz ta’lim. №4.
T.: 2014.
Jiyanqulova R. Pedagog kadrlarni kasbiy faoliyatga tayyorlash// «Ta’lim tizimida ijtimoiy
gumanitar fanlar». IMJ.
T.: 2014.
№2.
УДК:
373.6:158
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В
ИНФОРМАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
А.А
Хашимов
А.А. Хаджаев
Главный научно
методический центр,
старший научный сотрудник
исследователь
Центр
развити
высшего и среднего специального,
профессионального образования
заместитель директора
В статье освещены методы требования к непрерывному повышению квалификации
педагогов. Здесь
же отмечены, что для формирования профессиональных качеств
современного педаг
ога, ему необходима знания работы в информационной образовательной
среде, а также проектировать и осуществлять профессиональное самообразование на основе
средств ИКТ.
Ключевые слова:
образование,
модульная обучения,
технология,
ИКТ,
проблемное
образование,
подготовка
Axborot ta’lim muhitida pedagoglarning
uzluksiz malaka oshirish
tizimi
oʻquv jarayonini
loyihalashning ba’zi aspektlari
Ushbu maqolada pedagoglarni uzluksiz malaka oshirishlari buyicha talablar yoritilgan. Bu
yerda zam
onaviy pedagogning pr
ofessional sifatlarini nomoyon bulishida unga AKT asosida
professional
zini
qitishni amalga oshirish va informatsion ta’lim muxitda ishlay olishni bilishi
kerakligi belgilab
tilgan.
Kalit soʻzlar:
ta’lim, modulli oʻqitish,
texnologiya, AKT, muammoli oʻqitish,
tayyorgarlik.
Some aspects planning of teaching process of re
preparation of pedagogues in
information educational environment
The article highlights the methods o
requirements for continuing professional development of
teachers. Here, as noted, that for the formation of professional qualities of the modern teacher, it
requires knowledge of working in the information educational environment as well as to design and
implement professional self ICT
based tools.
Key
words:
education, modular training, technology, ICT, problem education, training
Известно, что основоположником узбекской модели развития, автором «Национальной
программы подготовки кадров», первым Презид
ентом Республики Узбекистан И. Каримовым в
нашей стране за годы независимости осуществлены коренные структурные и содержательные
реформы, затронувшие все уровни системы образования и нацеленные на обеспечение ее
соответствия мировым стандартам. Коренным об
разом перестроена система управления
образованием, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и
научно
педагогических кадров, пересмотрено содержание образовательного процесса,
финансирование и материально
техническое обеспечение сф
еры образования.
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
На современном этапе модернизация отечественного образования, формирование новой
модели высшей школы обуславливают потребность в развитии профессиональной
компетентности педагогов, отвечающей современным вызовам времени. Педагог был, ес
ть и в
обозримом будущем будет ключевой фигурой образовательного процесса, а уровень его
профессиональной подготовки и личностные качества остаются приоритетными факторами
успеха модернизации образования, результативности использования новых технологий и
редств обучения. Одним из важнейших условий эффективности деятельности педагога
становится его способность к быстрой адаптации к изменяющимся условиям окружающего
мира, что предполагает во многом
иную (по содержанию и направленности) готовность
педагога к профессиональной деятельности.
В этих условиях возрастает роль системы непрерывного повышения квалификации
педагогов, в частности и всей системы дополнительного профессионального образования, в
елом.
В связи с этим, в последние годы в нашей стране проведены научные исследования по
совершенствованию системы повышения квалификации, проблемам ее функционирования на
республиканском и региональном уровнях, содержания деятельности центров повышения
валификации педагогических кадров.
Проведенные нами анализ профессиональной деятельности педагогов показывает, что
даже высокий уровень предметно
методической подготовки педагогических кадров не
обеспечивает ожидаемого обществом результата. Для реализации
новых целей и содержания
непрерывного повышения квалификации педагогов, необходимо проанализировать и научно
обосновать методические основы проектирования учебного процесса в новой информационной
образовательной среде.
Следует отметить, что за последние
годы в мировой педагогической практике в
значительной мере созданы концептуальные подходы и психолого
педагогические основы
разработки и функционирования информационной образовательной среды. Проведён анализ
основных компонентов профессиональной деятельно
сти педагога, эффективность которых
может быть повышена при использовании средств ИКТ.
Вопросы создания информационной образовательной среды стали предметом целого
ряда исследований. В этих исследованиях формируются различные подходы к пониманию
сущности,
структуры и состава компонентов информационной образовательной среды, их
функций.
Информационная образовательная среда в системе повышения квалификации педагогов
является системой нового уровня, включающей в себя компоненты учебной, управленческой и
науч
ной деятельности. Главным составляющей информационной образовательной среды
является учебный процесс, в котором вовлечены слушатели и преподаватель.
Мы рассматриваем информационную образовательную среду в системе повышения
квалификации педагогов как неотъе
млемую часть системы обучения применительно к новым
требованиям и условиям, то есть как новую модель учебного процесса, в которой используются
информационные технологии, позволяющие эффективно организовать индивидуальную и
коллективную работу преподавателя
и слушателей, а также интегрировать различные формы и
стратегии освоения знаний по предмету, направленные на развитие самостоятельной
познавательной учебной деятельности.
Исходя из этого, нами был проведен анализ большинства существующих классов
информаци
онных ресурсов а также их методическая основа используемых в учебном процессе
для курсов повышения квалификации. Учитывая его результаты, в качестве частей учебной
компоненты информационной образовательной среды можно выделит:
электронный учебник (комп
ьютерный гипермедиа
учебник);
электронную справочную систему;
компьютерные модели и конструкторы;
электронные тренажеры;
компьютерную систему измерения знаний, умений и навыков;
телекоммуникационные средства.
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
При создании информационных ресурсов
учебной компоненты среды необходимо четко
определить цели и задачи обучения, тщательно и детально планировать деятельности
слушателей, разработать учебно
методические материалы на основе психолого
педагогических
принципов построения учебного процесса, в ч
астности принципа его профессионально
педагогической направленности, планировать и учесть обратную связь между слушателями и
преподавателем, между слушателем и учебным материалом, формировать у слушателей умение
самостоятельно оперировать информацией.
Проведённые исследования показывают, что использование средств ИКТ в рамках
традиционной системы повышения квалификации педагогов не может изменить сам процесс (а,
отсюда и его результаты) по целевому назначению и переходу к современным видам учебной
деяте
льности. Следовательно, суть проблемы подготовки педагога к эффективной работе в
информационной образовательной среде заключается в том, чтобы на основе анализа влияния
этой среды на изменение содержания его профессиональной деятельности, целевых установок
такой деятельности, научить педагога, прежде всего, проектировать учебный процесс,
основанный на принципиально новых дидактических возможностях информационной
образовательной среды. Именно образовательная среда на базе средств ИКТ способна придать
учебном
у процессу те качества, которые обеспечат достижение востребованных современным
обществом образовательных результатов.
Таким образом, новые образовательные результаты могут быть достигнуты только в
процессе освоения современных видов учебной деятельности
, т.е. в инновационном
образовательном процессе, выстроенном в информационной образовательной среде.
Использование для построения образовательной среды средств ИКТ существенно расширяют
её интерактивные возможности, намного увеличивают визуализацию учебно
го материала,
обеспечивают оперативный контроль и коррекцию результатов учебной деятельности,
обеспечивают доступ к новым источникам учебной информации, предоставляют слушателям
средства решения учебных и практических задач, формирующих исследовательские,
проектировочные умения, творческий характер их деятельности.
Многие годы проектировочный компонент профессиональной деятельности педагога
был ограничен рамками типовой учебной программы, логикой построения учебника,
последовательностью изложения в нём учеб
ного материала, жёсткими методическими
рекомендациями, готовым набором учебных задач и т.д. Иначе говоря, проектировочная
деятельность педагога сводилась, как правило, к решению частных методических вопросов в
рамках предписанного нормативной базой и едино
й унифицированной средой
образовательного процесса.
В настоящее время ситуация принципиально изменилась. Запросы современного
общества к результатам образования, многообразие образовательных систем, право педагога на
выбор методов и средств обучения и, н
аконец, резко возросшие дидактические возможности
информационной образовательной среды на базе средств ИКТ поставили перед преподавателем
задачу и обеспечили ему условия для самостоятельного проектирования учебного процесса,
отвечающего его методическим по
требностям и убеждениям и направленного на достижение
современных образовательных результатов. Всё это позволяет нам рассматривать
проектировочный компонент как ключевой в профессиональной деятельности современного
педагога.
Готовность педагогов к эффект
ивной работе в новой информационной образовательной
среде имеет два аспекта: во
первых, готовность к оперированию средствами информационных
и коммуникационных технологий и, во
вторых, готовность к их применению для
совершенствования учебного процесса и до
стижения современных образовательных
результатов.
Анализ практики подготовки педагогов в педагогических вузах и системе повышения
квалификации показывает, что первая составляющая реализуется, в целом, удовлетворительно,
а её методические основы были предм
етом исследования ряда научных работ ведущими
отечественными и зарубежными учеными. Суть второго компонента готовности состоит в
понимании того, что педагогическая эффективность использования средств ИКТ определяется
не стремлением повысить эффективность т
радиционного образовательного процесса, а тем, что
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
они должны изменить сам образовательный процесс, создать условия для достижения
принципиально новых образовательных результатов. Это обуславливает приоритетное место
освоения проектировочной деятельности
педагога в информационной образовательной среде в
числе других компонентов его профессиональной деятельности. Но именно неготовность
педагога к проектированию учебного процесса в информационной образовательной среде,
основанной на использовании средств ИК
Т, является сегодня наиболее слабым звеном в
методической подготовке обучаемого.
При этом целый ряд фундаментальных методических проблем, связанных с
подготовкой педагога к проектированию учебного процесса в информационной
образовательной среде и выделени
ем проектировочного компонента в его профессиональной
деятельности в качестве ключевого, остается за пределами интереса исследователей и
разработчиков.
Недостаточная методическая разработанность подготовки педагога к проектированию
учебного процесса в инф
ормационной образовательной среде на базе средств ИКТ обусловлена
следующими основными факторами:
ориентация содержания подготовки и повышения квалификации педагога на
использование средств ИКТ в ходе традиционного образовательного процесса, а не
образоват
ельного процесса, построенного с ориентацией на дидактические возможности новой
образовательной среды, вследствие чего существенно снижается эффективность такой
подготовки;
опыт, накопленный в этой области крайне ограничен, и он не стал достоянием
массовог
о педагога, следовательно, в процессе освоения нового содержания проектировочного
компонента профессиональной деятельности педагога требуется развитие коммуникативных
форм деятельности, направленных, в частности, на оценку, обобщение, распространение и
едрение в практику передового опыта и обоснованных инноваций;
отсутствие необходимой материально
технической базы, кадровых ресурсов в
каждом отдельном образовательном учреждении, что актуализирует проблему интеграции
данных ресурсов в формате сетевого вз
аимодействия таких учреждений, как современной
организационной формы повышения квалификации педагогов.
Анализ содержания этих факторов позволяет утверждать о наличии существенных
противоречий, которые определяют основную проблему, исследуемую в нашей рабо
те:
несоответствие дидактического потенциала средств ИКТ и информационной образовательной
среды, построенной на их основе, и готовности педагога эффективно использовать этот
потенциал в силу недостаточной разработанности методической системы непрерывного
овышения квалификации педагогов к работе в информационной образовательной среде.
Отметим также, что принципиальным отличием современного подхода к обновлению
содержания непрерывного повышения квалификации педагогов является усиление ориентации
на новые об
разовательные результаты. В психолого
педагогической науке разработана
деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели образования развитие
личности обучаемого, в том числе, на основе освоения универсальных способов деятельности.
Проц
есс обучения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков,
составляющих когнитивную и инструментальную основу компетенций обучаемого, но и как
процесс развития личности, обретения социального опыта. Если приоритетом нынешнего
общества
и системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей
самостоятельно решать встающие перед ними новые, ещё неизвестные задачи, то результат
образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план наряду с общей
грам
отностью выступает умение слушателей курсов повышения квалификации, например,
умение находить недостающую информацию, выдвигать гипотезы, работать в проектном
режиме, проявлять инициативу в принятии решений, прогнозировать ситуацию, находить
способы решени
я задач и т.д. Это и становится одним из главных ожидаемых результатов
обучения. Такие новые образовательные результаты возможно достигнуть в современной
информационной образовательной среде.
В современном научном знании информационная среда трактуется в
трех вариантах: 1)
одна из сторон деятельности, при которой человек рассматривается как участник
ILMIY AXBOROTNOMA

PEDAGOGIKA

yil
son
коммуникационного процесса; 2) как система исторически сложившихся форм коммуникации;
3) как созданная всем обществом информационная инфраструктура, позволяюща
я осуществить
коммуникативную деятельность в масштабах, соответствующих уровню развития этого
общества.
Анализ существующих определений информационной образовательной среды
позволяет нам сделать вывод, что информационная образовательная среда
это совок
упность
(скорее, система) информационной, технической и учебно
методической подсистем,
целенаправленно обеспечивающих и оптимизирующих учебный процесс и ориентирующих его
участников на получение новых образовательных результатов.
Данная трактовка обусловл
ена ещё и тем, что новая информационная образовательная
среда обладает рядом современных дидактических характеристик, к числу которых следует
отнести
гибкость, целостность, открытость, вариативность, полифункциональность,
интерактивность, развитую визуал
изацию, оперативный контроль учебных достижений, доступ
к разнообразным источникам учебной информации,
организация индивидуальной работы
слушателей, развитие их познавательной самостоятельности и творчества средствами ИКТ,
возможность использования новых п
едагогических инструментов для решения учебных задач
(тем самым, расширяя круг решаемых задач), возможность перехода к принципиально новым
моделям изучаемых процессов и объектов с возможностями их анализа, исследования и
экспериментов с ними и т.д. Кроме
того, информационная образовательная среда позволяет
реализовать дидактические возможности инновационных педагогических технологий,
эффективно организовать индивидуальную и коллективную работу слушателей, обеспечивая
тем самым целенаправленное развитие их
самостоятельной и познавательной деятельности.
Важно отметить, что в информационной образовательной среде меняются и методы
обучения. К таким инновационным методам мы относим: обучение на основе
информационных ресурсов, ассоциативный метод, методы, осно
ванные на использовании
искусственного интеллекта (метод «вынужденных предположений», метод прецедента, учебное
компьютерное моделирование, обучение посредством телеконференций и др.)
В связи с такой постановкой проблемы меняются и требования к непрер
ывному
повышению квалификации педагогов. Отсюда следует, что для формирования
профессиональных качеств современного педагога, необходимых ему для работы в
информационной образовательной среде, таких, как: способность выстраивать
образовательный процесс, на
правленный на достижение слушателями новых образовательных
результатов, в соответствии с их возрастными особенностями: конструировать содержание,
методы и технологии обучения на основе деятельностного подхода; использовать
разнообразные формы организации у
чебной деятельности обучаемого, стратегий проектного,
модульного обучения, методически обусловленных возрастными и личностными
особенностями слушателей; проектировать и осуществлять профессиональное самообразование
на основе средств ИКТ
необходимо усове
ршенствовать существующую систему повышения
квалификации педагогов.
Литература
Атанасян С.А Теоретические основы формирования информационно
образовательной среды
вуза. Монография/Воронеж: Научная школа,
2008. 200с.
Баграмян Э.Р., Чернобай Е.В. Роль современной системы повышения квалификации
педагогов в подготовке педагога нового поколения// Международные научные
исследования.
2011.
2. С.55
ILMIY AXBOROTNOMA
PSIXOLOGIYA
yil
son
UDK:
158:008
INSON KAMOLOTINI TA’MINLASHDA MADANIY OMIL: STRUKTURAVIY
FUNKSIONAL JIHAT
R.S.
Samarov
TDTU professori,
fals.f.d., psixol.f.n.
mail:
[email protected]
yaxlit tarzda
ILMIY AXBOROTNOMA
PSIXOLOGIYA
yil
son
bayon etilgan, aniq hajmga (janr ko’rinishiga) ega bo’lgan matnni
qamrab olib, ma’lum mazmunni
ifodalab berishi, biron bir
g’oyani shakllantirishi, me’yorlarni ko’rsatilganligi va hayotining biron
sohasiga taalluqligi jihatidan dunyoviy, diniy, ilmiy va amaliy kabilarga ajratiladi.
Adabiyot yaxlit ijtimoiy
madaniy majmua sifatida maishiy
madaniy, ijtimoiy
madaniy,
iqtisodiy
adaniy, siyosiy
madaniy, huquqiy
madaniy, tibbiy
ILMIY AXBOROTNOMA
PSIXOLOGIYA
yil
son
mavjud ruhini in’ikos ettirish bilan birga,
uning istiqboldagi rivojlanish yo’llarini belgilash uchun
rag’bat (stimul) berishi lozim. Adabiyot tarixidan ma’lumki, juda ko’p badiiy syujetlar ilmiy
tadqiqotning ishchi farazi sifatida tanlanib, tajribalar asosida ifodalab berilgan. Mazkur ijtimoiy
psi
xologik xususiyat
ijodkorning (shoir, yozuvchi, dramatrug, ssenarist, rejissyor, bastakor va b.)
shaxsi, mikrodunyosi, mahorati va prognostik qobiliyatiga bog’liq bo’lib, bunda ijodkor tizimli idrok
va tafakkur sohibi sifatida quyidagi mavzularni tasvirlab
berish iqtidorini ishtirok etishini alohida
ko’rsatib o’tish lozim:
insonning yaqinlariga, jonzotlarga va buyumlarga, tabiatga nisbatan zo’ravonligini;
“Men”, “Biz” va “Ular” kabi maishiy
ijtimoiy birliklardagi bog’lovchi va ayiruvchi tarkiblarni;
hayotda
181
ILMIY AXBOROTNOMA
PSIXOLOGIYA
yil
son
Zamondoshimiz Xurshid Do’stmuhammadning “Qichqiriq” hikoyalar majmuasidan joy olgan
Shabada
[5]
nomli hikoyada Komron siymosida “istayman”, “qo’limdan keladi”, “orzuyimmi yoki
xom xayolmi?” va “borini asrash kerakmi yo...” tarzida ifodalanadigan kechinmalarning ziddiyati
mahorat bilan tasvirlangan bo’lib, yozuvchi Komronni yaxlit “MEN”i tizimida “his
siy meni”ning
dominantligini va “aqliy meni” bilan keskin tafovutda ekanligini ko’rsatib berishga musharraf bo’lgan.
Bu jarayonda Mirsayid tog’a (badiiy siymo sifatida) muvozanatni ta’minlovchi, oqibat va andishaga
chorlovchi, oru nomus va sharaf borligini
bildiruvchi (psixologik nuqtai nazardan, Komronni
“MEN”ini to’ldiruvchi, tartibga chorlovchi) sifatida qatnashgan. O’quvchi hikoya bilan tanishgach,
“Ishora”
[5]
bilan boshlagan bo’lsada, o’quvchiga ta’sir ko’rsatish uchun nasriy va nazmiy shakldagi
matnlarda kuzatiladigan “Emosional effekt”dan o’rinli foydalanganki buni ijodiy muvaffaqiyatning
namunasi deb ko’rsatish mumkin.
Adabiyotda, zamona qahramonini yaxlit
avzusi, balki metodologik vazifa
ham dolzarbligicha qolmoqda. Negaki, insonning kamolotga yetishini ta’minlashda falsafiy,
psixologik, sosiologik, pedagogik ta’limotlar yaratilgan. Ammo ularni birlashtirilgan yaxlit tarzi Inson
psixologiyasi (ayrim manbala
rda insonshunoslik deb ham yuritishadi) ko’rinishida yaratilmagan.
Mazkur nazariya bilan shug’ullanuvchi mutaxassislarning zimmasida turgan, o’z yechimini topishi
shart bo’lgan masala hisoblanadi.
Bugungi kunda, badiiy adabiyot va o’quvchi orasida joriy et
ilgan me’yorlarning chegarasi
kengayishi yoki torayishi natijasida
o’quvchi matni
va yozuvchi matni
kabi dilemalar vujudga kelgan.
Bu holat, o’z navbatida badiiy matnlarni uch guruhga,
ijtimoiy
(kammunikatorni faoliyatini
tasvirlovchi),
psixologik
(shaxsni
ng strukturasini ifodalovchi) va
lingvistik
(istiora, kinoya, radif,
ILMIY AXBOROTNOMA
PSIXOLOGIYA
yil
son
o’quvchida tafakkur madaniyati, idrok me’yorini shakllantiruvchi, xayirli ishlarni bajarishga
yo’naltiruv
chi, munosabat bildirish (baho berish, hukm chiqarish) oqibatida kishilararo paydo
bo’ladigan maishiy munosabat tarzi, psixoemosional holatni ta’minovchi individual ma’naviyat
xossalarini tasvirlovchi asarlarning yaratilishi va targ’ib etilayotganligiga e’
tibor qaratish lozim.
Adabiyotlar ro’yxati
Xurshid Do’stmuhammad. Qichqiriq: Yangi hikoyalar.
Toshkent: Sharq, 2014.
bet
Xusrav Dehlaviy she’riyatidan.
Toshkent, 1979. 120
bet.
Samarov R.
Axborotning psixologik xavfsizligini ta’minlash mexan
izmi // Uslubiy qo’llanma.
Toshkent: Universitet, 2015.
bet.
Axborotning psixologik xavfsizligini ta’minlash mexanizmi // Uslubiy qo’llanma.
Toshkent:
Universitet, 2015.
bet.
ILMIY AXBOROTNOMA
IQTISODIYOT


yil
son
UDK: 331.5
DAROMADLAR VA
ARAJATLARGA DOIR HISOBOTLARNI XALQARO
STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH
S.N.
Tashnazarov
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
, dotsent
mail:
[email protected]
184
ILMIY AXBOROTNOMA
IQTISODIYOT


yil
son
Xalqaro
standartda
[2, 68
b.]
xarajat
lar (
expenses
) korxonaning odatdagi (ordinary) faoliyati
bilan bog‘liq bo‘
lgan
xarajat
lar va odatdagi faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan
xarajat
larga (
losses
ajratilgan.
Buxgalteriya hisobining konseptual qoidalariga muvofiq,
korxonaning odatdagi faoliyati
bilan bog‘liq
xarajat
lar
bu korxonaning odatdagi faoliyati kursi jaray
onida yuz bergan, misol
uchun sotish tannarxi, ish xaqi va depresiatsiya
xarajat
larini o‘z ichiga oladi.
Korxonaning odatdagi faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan
xarajat
lari
bu korxona odatdagi
kursi faoliyati jarayonida yuz berishi yoki yuz bermasligi mu
mkin bo‘lgan
xarajat
lardir.
Bunday
xarajat
larga, jumladan, tabiiy ofat tufayli yuzaga kelgan zararlar, joriy bo‘lmagan aktivlarni tasarruf
qilish natijasida yuzaga kelgan zararlar, valyuta kursi farqi bo‘yicha zararlar kiritilgan
Xalqaro va milliy standartlar talablaridan kelib chiqib
xarajat
larni quyidagicha tasniflash
mumkin:
1) odatdagi faoliyat bilan bog‘liq
xarajat
lar
1.1. Sotish tannarxi
1.2. Operatsion
xarajat
lar;
2) moliyaviy faoliyat
xarajat
lari;
3) ilmiy
tadqi
qot va tajriba
konstruktorlik
xarajat
lari;
4) odatdagi faoliyatga bog‘liq bo‘lmagan
xarajat
lar.
Odatdagi faoliyat bilan bog‘liq
xarajat
lar tarkibida operatsion
xarajat
lar salmoqli o‘rinni
egallaydi
Amaldagi
xarajat
lar tarkibi to‘g‘risidagi Nizomda boshqa
operatsion
xarajat
larga sotish va
ma’muriy
xarajat
larga olib borish yoki taqsimlash qiyin bo‘lgan moddalar kiritilgan. Lekin, uning
tarkibini
takomillashtirish zaruriyati mavjud. Bu boadagi fikr va xulosalarimizni keltiramiz
Birinchidan
, ko‘pgina
xarajat
larni sotish yoki ma’muriy
xarajat
larga olib borish imkoniyati
bo‘lishiga qaramasdan ular boshqa operatsion
xarajat
larga kiritilgan. Bizning fikrimizcha, kadrlarni
tayyorlash va qayta tayyorlash
xarajat
lari, maslahat va axborot xizmati, auditorlik xizmati
to‘lovlari,
bank va depozitariy xizmatlari
xarajat
lari ma’muriy
xarajat
larga olib borilishi kerak. Chunki,
boshqaruv xodimlari o‘z faoliyatlari davomida zarur axborotlarga ega bo‘lish uchun axborot xizmatini
ko‘rsatuvchi firmalar xizmatidan foydalaniladi y
oki maslahat bilan advokatlik yoki auditorlik
firmalariga murojaat qiladi. Ushbu moddalar menejerlarning o‘z faoliyatlari doirasida amalga
oshiradigan zaruriy ma’muriy
xarajat
laridir.
Ikkinchidan
, boshqa operatsion
xarajat
lar tarkibidagi ayrim
xarajat
lar m
azmun jihatdan ushbu
guruhga mos kelmaydi. Bu
xarajat
larga kompensatsiya va rag‘barlantirish harakteridagi to‘lovlar, ish
haqini hisoblashda hisobga olinmagan to‘lovlar, ishlab chiqarish jarayoniga bevosita bog‘liq
bo‘lmagan moddiy boyliklarning yo‘qolishl
ari va kamayishlari, byudjetga soliqlar va yig‘imlar hamda
davlat maqsadli fondlariga ajratmalarni kiritish mumkin. Bizning fikrimizcha, ushbu moddalarni u
yoki bu
xarajat
turiga kiritishda uning qaysi faoliyat bilan bog‘liqligiga alohida e’tibor berish ke
rak.
Masalan, kompensatsion va rag‘barlantirish to‘lovlari ishlab chiqarish ishchilari, sotish yoki ma’muriy
personallarga tegishli bo‘lishi mumkin. Shunga qarab kompensatsiya va rag‘barlantirish to‘lovlarini
ishlab chiqarish, sotish yoki ma’muriy
xarajat
arga olib borish mumkin bo‘ladi. Xuddi shu tamoyilda
ish haqini hisoblashda hisobga olinmagan
xarajat
larni ham ishlab chiqarish, sotish va ma’muriy
xarajat
larga kiritish mumkin. Amaldagi qonunchilikka muvofiq, mol
mulk solig‘i, ekologiya solig‘i,
suv uchun
to‘lov bo‘yicha
xarajat
larni ham qaysi faoliyatga bog‘liqligiga qarab taqsimlash lozim deb
o‘ylaymiz. Masalan, mol
mulk solig‘ini ishlab chiqarish, sotish va ma’muriy faoliyatdagi mol
mulklar
nisbatiga qarab taqsimlash lozim. Chunki, yuqori texnologiyali
korxonalarda mol
mulk solig‘i
salmoqli
xarajat
hisoblanadi va uning asosiy qismi ishlab chiqarish jarayonida foydalanilayotgan
mashina va asbob
uskunalarga to‘g‘ri keladi. Bunday hollarda mol
mulk solig‘ini operatsion
xarajat
deb e’tirof etish maqsadga muv
ofiq emas deb hisoblaymiz. Bu
xarajat
bevosita mashina va asbob
uskunalarni tutib turish bilan bog‘liqdir. Shu sababli, ishlab chiqarish vositalari bilan bog‘liq mol
mulk solig‘i summasini ishlab chiqarish tannarxiga olib borilishi maqsadga muvofiqdir. Xud
di
shuningdek, ishlab chiqarish jarayonida foydalanilayotgan suv uchun to‘lovlarni ham ishlab chiqarish
xarajat
lariga olib borish o‘rinli bo‘lar edi. Ushbu
xarajat
larda ishlab chiqarish tannarxi, sotish va
ma’muriy
xarajat
lar tarkibiga olib borish mumkin b
o‘lmagan
xarajat
larni, jumladan, ekologiya solig‘i,
ILMIY AXBOROTNOMA
IQTISODIYOT


yil
son
aylanmadan pensiya fondiga ajratma, aylanmadan yo‘l fondiga ajratmalarni boshqa operatsion
xarajat
lar tarkibida qoldirish mumkin.
Uchinchidan
, boshqa operatsion
xarajat
lar tarkibiga mohiyat va mazmun jiha
tdan operatsion
bo‘lmagan
xarajat
lar ham kiritilgan. Bunday
xarajat
larga o‘z xizmat ko‘rsatuvchi ishlab chiqarish va
xo‘jaliklar zararlari, ishlab chiqarish zahiralari va tayyor mahsulotlarni eng kam bahoda yoki
realizatsiyaning sof qiymatida qayta baholash yoki narxini tushirish, tara operatsiyalari bo‘yicha zarar,
asosi
y vositalar realizatsiyasidan ko‘rilgan zarar, jarima, penya va neustoykalar, hayr
ehsonlar,
debitorlik qarzlarini hisobdan chiqarish moddalarini kiritishimiz mumkin. Bizning fikrimizcha, o‘z
xizmat ko‘rsatuvchi ishlab chiqarish va xo‘jaliklar
xarajat
lari
umumishlab chiqarish
xarajat
lari sifatida
e’tirof etilib, ular mahsulot tannarxiga taqsimlanishi lozim. Ishlab chiqarish zahiralari va tayyor
mahsulotlarni qayta baholash natijasida ko‘riladigan zararlar bevosita ishlab chiqarish
xarajat
lari va
sotish nat
ijalariga ta’sir ko‘rsatadi.
rtinchidan
, fikrimizcha Nizomda keltirilgan yangi xo‘jalik sub’ektlari, ishlab chiqarish, sex
va agregatlarni o‘zlashtirish
xarajat
lari, boshqarish tizimini takomillashtirish, yangi turdagi
mahsulotlarni o‘zlashtirish va ama
ldagisini takomillashtirish, yaratuvchanlik, ratsionalizatorlik,
tajriba
eksperemental ishlar
xarajat
lari mazmun va mohiyati jihatidan operatsion
xarajat
lar emas. Bu
xarajat
larni ko‘proq ilmiy
tadqiqot va tajriba
konstruktorlik ishlanmalari
xarajat
lariga o
lib borish
maqsadga muvofiqdir. Bu borada 11
son BHMS talablarini inobatga olish kerak deb o‘ylaymiz.
Standartga muvofiq, moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobotga aktivga aylanmagan tadqiqot va
tajriba
konstruktorlik ishlanmalari
xarajat
larini alohida m
odda sifatida kiritish o‘rinli bo‘ladi. R.Libbi
va boshqalar tadqiqot va tajriba
konstruktorlik ishlanmalari
xarajat
larini operatsion foyda
aniqlangunga qadar alohida
xarajat
moddasi sifatida ifodalashni tavsiya qilganlar (3, 262
bet).
Korxona xo‘jalik fa
oliyati davomida odatdagi faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan
xarajat
lar yoki
operatsion bo‘lmagan
xarajat
lar yuz beradi, qaysiki yakuniy moliyaviy natijaga ta’sir etadi. Bunday
xarajat
larning operatsion bo‘lmagan deb atalashiga sabab, ularning yuz berishi y
oki bermasligi
biznesning asosiy operatsion faoliyati bilan bevosita bog‘liqlikda bo‘lmaydi.
Tadqiqot natijalariga asoslanib,
korxonalarning
odatdagi faoliyat kursi bilan bog‘liq bo‘lmagan
xarajat
lar tarkibiga uzoq muddatli aktivlarni tassaruf qilishdan ko
‘rilgan zarar, tara operatsiyalari
bo‘yicha zarar, to‘lanadigan jarima, penya va neustoykalar, valyuta mablag‘lari kurs farqi bo‘yicha
ko‘rilgan zarar, debitorlik qarzlarini hisobdan chiqarish, ko‘rsatiladigan hayr
ehsonlar, moliyaviy
yordamlar va favqulod
dagi
xarajat
larni kiritishimiz mumkin bo‘ladi.
Amal qilayotgan 21
sonli BHMSga muvofiq, schyotlar rejasida davr
xarajat
larini hisobga olish
uchun 9400
schyot mo‘ljallangan. Lekin, schyotlar rejasida “ilmiy
tadqiqot va tajriba
konstruktorlik
xarajat
lari” va
“odatdagi faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan
xarajat
lar” uchun alohida schyotlar ko‘zda
tutilmagan. Yuqoridagi fikr va mulohazalar hamda 11
son BHMSning talablaridan kelib chiqib, 9440
schyotni “Ilmiy
tadqiqot va tajriba
konstruktorlik ishlanmalari
xarajat
lari” deb nomlash maqsadga
muvofiq deb hisoblaymiz. Ushbu schyotda aks etuvchi
xarajat
lar tarkibini 11
son BHMSda keltirilgan
moddalarga muvofiqlashtirish lozim bo‘ladi. 9450
schyotni esa “Odatdagi faoliyati bilan bog‘liq
bo‘lmagan
xarajat
lar” deb atash va
uning tarkibida ushbu guruhga oid yuqorida qayd qilingan
moddalarni hisobga olish maqsadga muvofiqdir.
Tadqiqot natijalaridagi fikr va mulohazalar asosida «Moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi
hisobot»ning mukammallashgan shaklini ishlab chiqdik
jadval)
Jadval
Moliyaviy natijalar to‘g‘risida hisobot
Ko‘rsatkichlar
Satr
kodi
O‘tgan yilning
shu davrida
Hisobot
davrida
Daro
madlar
foyda
ara
jatlar
zarar
Daro
madlar
foyda
ara
jatlar
zarar

Tovar
mahsulot, ish va xizmat
lar realizatsiyasidan
olingan yalpi daromad
Qaytarilgan realizatsiya va
narxini kamaytirish
Taqdim qilingan chegirmalar
ILMIY AXBOROTNOMA
IQTISODIYOT


yil
son
Tovar
mahsulot, ish va xizmat
lar realizatsiyasi
dan
olingan sof daromad
Tovar
mahsulot, ish va xizmat
larning
sotish
tannarxi
Tovar
mahsulot, ish va xizmat
lar realizatsiyasidan
olingan yalpi foyda
Davr
operatsion
xarajat
lar, jami
[080+090+100+110]
Realizatsiya
xarajat
lari
Ma’muriy
xarajat
lar
Boshqa operatsion
xarajat
lar
Ilmiy
tadqiqot va tajriba
konstruktorlik ishlanmalari
xarajat
lari
Operatsion foyda
Boshqa operatsion bo‘lmagan
daromadlar
Boshqa operatsion bo‘lmagan
xarajat
lar
Moliyaviy faoliyat bo‘yicha daromadlar, jami
[160+170+180+190]
Dividend ko‘rinishdagi daromadlar
Foiz ko‘rinishdagi daromadlar
Uzoq muddatli ijara hisobidan
olingan daromadlar
Moliyaviy faoliyat bo‘yicha boshqa daromadlar
Moliyaviy faoliyat bo‘yicha
xarajat
lar, jami
[220+230+240]
Foiz ko‘rinishdagi
xarajat
lar
Uzoq muddatli ijara foizlari bo‘yicha
xarajat
lar
Moliyaviy faoliyat bo‘yicha boshqa
xarajat
lar
Umumxo‘jalik faoliyati bo‘yicha foyda
zarar
20+130
140+150
Favqulodda foyda
zarar
Buxgalteriya hisobi usul
metod
lari o‘zgarishi ta’siri
Soliq to‘lagunga qadar
foyda [250+
Foyda
daromad
solig‘i
Yuqoridagi moddalarga kirmaydigan boshqa soliq va
ajratmalar
Hisobot davridagi sof foyda
zarar
[290

Direktor_______________ Bosh buxgalter________________
Manba
Tadqiqotlar asosida muallif ishlanmasi
Mazkur hisobot shakli amaldagisidan quyidagi xususiyatlari bilan farq qiladi va xalqaro
standartlar talablariga javob beradi:
1) Ushbu hisobot shakliga tovar (mahsulot, ish va xizmat)lar realizatsiyasidan olingan yalpi
daromadlar, qaytarilgan realizatsiya va chegirmalar hamda taqdim qilingan chegirmalar ko‘rsatkichlari
o‘z aksini topdi;
2) hisobot shaklida davr (operatsion)
xaraj
lari yangicha tarkibga asoslandi;
4) moliyaviy faoliyatdan olingan daromadlar va
xarajat
larining xalqaro standartlarga muvofiq
tarkibi taklif etildi.
3) hisobot tarkibiga operatsion bo‘lmagan
xarajat
lar va operatsion bo‘lmagan daromadlar
hamda ilmiy
tad
qiqot
xarajat
lari moddalari kiritildi;
4) Korxona hisob siyosatida belgilangan usullari o‘zgarishining moliyaviy natijalarga ta’siri
inobatga olindi.
Yuqorida bayon qilingan daromadlar va
xarajat
larga oid moliyaviy hisobotini takomillashtirish
bo‘yicha be
rilgan xulosa va tavsiyalar korxonalar amaliyotida qo‘llanilishi moliyaviy buxgalteriya
ILMIY AXBOROTNOMA
IQTISODIYOT


yil
son
hisobida shakllanayotgan axborotlarning sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu tavsiyalardan
buxgalteriya hisobiga doir me’yoriy
huquqiy hujjatlarni takomillashtirish
da ham foydalanish mumkin.
Tadqiqotlar asosida keltirilgan taklif va tavsiyalar korxonalarda daromad va
xarajat
lar hisobini
alqaro tamoyillar asosida tashkil etishga yordam beradi, deb o‘ylaymiz.

Adabiyotlar
Buxgalteriya hisobi
to‘g‘risidagi Q
onun. Xalq so‘zi gazetasi. 2016
yil 14
aprel.
Международные стандарты финансовой отчетности: Издание на русском языке М.: АСКЕРИ
АССА, 2005.
Libby, Robert. Financial accounting /Robert Libby, Patricia A. Libby, Daniel G. Short. Irwin,
Printed in USA, 1996. 752 p.
UDK:
331.5
ALISHER NAVOIYNING I
TISODIY
IJTIMOIY FAOLIYATI
zib
Samar
and davlat universiteti
Agar bu ulu
zotni
avliyo desak, avliyolarning avliyosi,
mutaffakkir desak, mutaffakkirlarning mutaffakkiri,
shoir
desak shoirlarning sultonidir.
Islom Karimov
Ushbu maqolada o‘zbek mutaffakkiri va shoiri Alisher Navoiyning iqtisodiy
ijtimoiy
faoliyati,
uning zamondoshlari
, undan keyingi davr vakillari, hozirgi tadqiqotchilar yaratgan asarlardan
olingan ma’lumotlar aso
sida, yoritib berilgan.
Kalit so‘zlar:
iqtisodiy ahvol, mol
mulk, bug‘doy, arpa, maxsus maosh, qurilish, bog‘lar, bino,
inshoat, madrasa, mablag‘.
оциально
экономическая деятельность Алишера Навои
Данная статья посвящена социально
экономической деятельности Алишера Навои.
Автор, анализируя литературы современников поэта и новых исследований учёных, ещё раз
придёт к выводу, что Алишер Навои не только был поэтом и мыслителем, но и
профессиональным эк
ономистом и политиком своего времени..
Ключевые слова
экономическое положение, имущество, пщеница, ячмень, специальная
зарплата, строительство, сады, здание, сооружение, медреса, денежные средства.
Social
economic activities of Alisher Navai
The article
deals with the economic activity of the great Uzbek poet Alisher Navai. The author
uses modern sources to show the economic condition of Alisher Navai. The author tries to show that
Alisher Navai was not only a great poet but a professional economist and
politician.
ywords:
economic condition, entity, wheat, barley, specific wage, building, gardens,
structure, madrasah, funding.
Mana besh asrki, Mir Alisher Navoiyni
komil inson timsoli sifatida ulug‘laymiz, hur
mat
qilamiz. Uning asarlari, qilgan ezg
u amallari tufayli bu zotning avlodi ekanligimizdan faxr tuyamiz.
Illo, bu zot
z davrida nafaqat umrboqiy asarlari bilan, balki savobli ishlari bilan el orasida yuksak
ehtirom va sharafga ega b
lgan.
Bu haqda uning zamondoshlari ham, undan keyingi davr
vakillari ham, hozirgi tadqiqotchilar
ham k
p ma`lumotlarni qayd etib
tishgan. Bu haqda tartibi bilan t
xtalib
tish orqali buyu
188
ILMIY AXBOROTNOMA
IQTISODIYOT


yil
son
Alisher Navoiyning mol
mulki haqidagi asosiy manba "Vaqfiya"dir. Biroq shuni e`tiborga
olish lozimki, bu asar faqat Navoiy tomonidan vaqf qilingan mol
mulk hisobini bera oladi xolos.
Ushbu asar va boshqa manbalar uning umumiy boyligi haqida yetar
li tasavvur uyg‘ota olmaydi.
Jumladan, Faxriy Hirotiy Amir Alisherning kundalik daromadi 75000 dinor va chiqimi 15000
dinor
deb qayd etadi [3, 82]. O‘
quvchida qiyoslash imkoni tug‘ilishi uchun yana bir ma`lumotni keltirib
tsak, "Vaqfiya"d
keltirilishich
a, "Navoiy vazifadorlar va
quvchilarning
zigagina bug‘doy, arpa
va oshliqdan tashqari oyiga 1300 oltinga yaqin maosh tayinlagan"[3,83]. Shu
rinda yana bir
ma`lumotni ham keltirib
tishni lozim topdik, Faxriy Hirotiy Navoiyning Samarqandda yashagan
aytlarini "ayanchli, nochor" edi deb tasvirlagan, holbuki shoir Samarqand hokimi Ahmad
Hojibekning hamsuhbati, qaramog‘idagi, Bobur ta`kidlaganidek, maxsus maosh olib turuvchi, arkoni
lgan. Tabiiyki, keyinchalik katta mol
mulk egasiga aylangan Alisher N
avoiyning (butun boshli
viloyat hokimining izzat e`tiborida b
lgan)
tmishi Faxriyga nochor b
lib k
ringanining[3, 58]
189
ILMIY AXBOROTNOMA
HUQUQSHUNOSLIKyil
son
UDK:
342 (575.1):342.8
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SAYLOV TIZIMI:
MILLIY VA XALQARO TAJRIBA
Kuvandikov
Samarqand davlat universieti, yu.f.n.
mail:
[email protected]

Mazkur ilmiy maqolada muallif
O‘zbekiston Respublikasida bo‘lib o‘tadigan har bir saylov
normalari, inson huquqlari bo‘yicha milliy institutlar va xalqaro tashkilotlarning faoliyatini yanada
oshi
rish; milliy saylov qonunchiligiga implementatsiya qilingan xalqaro umume’tirof etilgan
tamoyillar va standartlarning saylov jarayonlarini tashkil etish va saylov kuni ijro etilishini yanada
mustahkamlab borish haqida ilmiy mulohazalar yuritgan.
Saylov
bu har bir jamiyatda siyosiy jarayonlarning raqobatliligi va haqqoniyligini ta’minlaydigan
vosita bo‘lib, unda siyosiy kurashning madaniylashgan shakli
ifodalanadi
. Shu nuqta
i nazardan har bir
davlatda saylov
vositasida fuqarolarning davlat hokimiyati vakillik organlarini saylash va saylanishga oid
konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirishi tushuniladi.
Mustaqillik yillarida
xalqaro andozalarga
mos mil
liy
huquqiy asoslari yaratildi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Siyosiy partiyalar
to‘g‘risida
, O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlis
ining Q
onunchilik palatasi to‘g‘risidagi, Senati
to‘g‘risidagi,
Davlat hokimiyatining m
ahalliy
vakillik
orga
nlariga saylovlar to‘g‘risidagi, O‘zbekiston
Respublikasi Prezidenti saylovi to‘g‘risidagi, Fuqarolar saylov huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi
lar, sh
yosiy partiyalarni moliyalashtirish to‘g‘risidagi, O‘zbekiston Respublikasining Markaziy saylov
komissiyasi to‘g‘risidagi, O‘zbekiston Respublikasi
Fuqarolar
ning
o‘zini
o‘zi boshqarish organlari
to‘g‘risidagi qonuni, O‘zbekiston Respublikasining Jamoat
birlashmalari to‘g‘risidagi, Ommaviy axborot
vositalari to‘g‘risidagi qonun
lar
, hamda
O‘zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan
xalqaro
hujjatlar
ya’ni
xalqaro Pakt (1966
yil 19
dekabr) hamda Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakt
(1966
yil 19
dekabr) shular jumlasidandir.
Respublikamizda s
aylov
jarayonlarini tashkil etish va uni amalga oshirishda
1948
yil 10
dekabrida
qabul qilingan Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasining 1
moddasida
hamma odamlar o‘z qadr
ILMIY AXBOROTNOMA
HUQUQSHUNOSLIKyil
son
qimati hamda huquqlarida erkin bo‘lib tug‘iladilar. Ularga aql va vijdon ato qilingan, binobarin bir
birlariga nisbatan birodarlik ruhida munosabatda b
o‘lishlari kerakligi,
shuningdek, ushbu xalqaro
hujjatning 21
moddasida
har bir inson bevosita yoki erkin saylangan vakillar vositasi orqali o‘z
mamlakatini boshqarishda qatnashishi huquqiga egaligi,
har bir inson o‘z mamlakatida davlat xizmatiga
kirishda
teng huquqqa ega
xalq irodasi hukumat hokimiyatining asosi bo‘lishi lozim, bu iroda davriy va
soxtalashtirilmaganligi, yalpi va teng saylov huquidan yashirin ovoz berishyo‘li bilan yoki ovoz berish
erkinligini ta’minlaydigan boshqa teng qiymatli shakllar
vositasida o‘ztkaziladigan saylovlarda o‘z aksini
topishi lozimligi
kabi asosiy va muhim qonuniy talablar mustahkamlangan.
Respublika
miz
Konstitutsiyasining 7
moddasida
xalq davlat hokimiyatining birdan bir manbai
ekanligi
alohida ko‘rsatilgan
bo‘lib, u
hbu huquqlar demokratiyaning qonuniy kafolati
sifatida xizmat qilib,
mazkur modda Inson huquqlari Umujahon deklaratsiyasining 21
moddasida hamda EXHTning
Kopengagen hujjatining 7
bandi qoidalarida
o‘z ifodasini topib
, ular Konstitutsiyamizga implementatsiy
qilinganligidan dalolat beradi.
Mamlakatimiz
Parlamenti tomonidan s
aylov
tizimini
yanada takomillashtirish
maqsadida
yil
aprelida
Konstitutsiya
miz
ning 117
moddasiga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi. U
O‘zbekiston Respublikasining fuqa
rolari davlat hokimiyatining vakillik organlariga saylash va saylanishi
huquqiga ega ekanligi, har bir saylovchi bir ovozga egaligi va ovoz berish huquqi, o‘z xohish irodasini
bildirish tengligi va erkinligi
ni ta’minlashga qaratilgandir
Ushbu modda O‘zbek
istonda saylov tizimi
tushunchasini ham ochiq oydin belgilab berdi.
Mamlakatimiz saylov tizimining qonuniy asoslarini takomillashtirish bo‘yicha huquqshunos olimlar
va mutaxasisslar tomonidan ko‘plab ilmiy
nazariy va amaliy fikrlar ilgari surilmoqda. Jum
ladan, “
Har
qanday davlatni demokratik davlat, deb e’lon qilishning o‘zi kifoya emas, muhimi, uning tashkil etilishi
vafaoliyatini tegishli huquqiy institutlar, huquqiy kafolatlar bilan ta’minlanganidir. Bunday
konstitutsiyaviy
huquqiyinstitutlarning negiz
ini saylov huquqi instituti tashkiletadi [1].
Ba’zi
huquqshunoslar esa “Saylov fuqarolarni davlat va jamiyat ishlarini bajarishga jalb qilishning eng muhim
shakllaridan biridir” deya e’tirof etishmoqda [2]. Yuridik fanlari doktori professor G.Malikova,
ma
mlakatimiz saylov qonunchiligiga EXHT tomonidan 1990
yilda qabul qilingan “Insoniylik mezonlari
bo‘yicha Kompengagen hujjati”, Parlamentlararo ittifoqining 1994
yilda qabul qilingan “Erkin va adolatli
saylovlar mezonlari to‘g‘risida”gi Deklaratsiyasi
hamda, 2002
yilda Venetsiya komissiyasi tomonidan
qabul qilingan “Saylovlarga nisbatan rahbariy prinsiplar” kabi xalqaro hujjatlar milliy saylov
qonunchiligimizda nomzodlar huquqlarining kafolatlari bo‘yicha belgilangan qoidalarga to‘la mos
kelishligini as
osli ta’kidlaydi [1]. Prof.A.Saidov O‘zbekiston Respublikasining saylov qonunchiligi eng
yuqori demokratik standartlarga mos ekanligini, mamlakatimizning xalqaro munosabatlarning teng huquqli
sub’ekti sifatida BMT, EXHT va boshqa xalqaro tashkilotlar doira
sida zimmasiga olgan majburiyatlarga
to‘liq javob berishligini e’tirof etadi [4].
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzodlar ko‘rsatish saylovga oltmish besh kun qolganida
boshlanadi vaqirq besh kun qolganida tugaydi [2].
Prezidentlikka nomzodlar k
o‘rsatish siyosiy partiyalar
yuqori organlari tomonidan amalga oshiriladi.
O‘zbekiston Respublikasining
Prezidenti saylovi t
o‘g‘
risidagi qonunning 1
moddasida
, O‘zbekiston
Respublikasining
Prezidenti saylovini
O‘zbekiston Respublikasining
arolari umumi
y, teng va
to‘g‘ridan
o‘g‘r
i saylov
asosida yashirin ovoz berish yuli bilan amalga oshirilishi kafolatlangan.
Ayrim mamlakatlarda esa saylovlarga
atnashish fu
arolar uchun majburiy b
lib, agarda ular saylovlarga
atnashmasa javobgarlikka
ham
tort
lishlari
mumkinligi belgilangan.
asalan, Avstraliyada saylovga
kelmaganlarga jarima solinadi.
muassasalari oxirgi saylovga
kelmaganlarga ayrim davlat xizmatlari
ko‘rsatishni rad
sababsiz kelmagan 18 yoshga to‘lgan braziliyalikka toki u o‘z aybini kelgusi saylovda hozir bo‘lish yo‘li
bilan yuvmaguncha pasport berilmaydi. Boshqa bir misol
jinsiy belgiga ko‘ra kamsitish. Bunday hol
yaqindagina, hatto, ma’rifatli
vropada
ham kuzatilgan: Shveysariyada ayollar saylov huquqiga 1971
yilgacha ega
bo‘lmaganlar, mahalliy ahamiyatga molik ayrim saylovlarda esa shveysariyalik ayollar 1991
yilgacha ishtirok eta olmaganlar [6].
ngdek, a
yrim
xorijiy
mamlakatlarda saylov jarayon
ini tashkil etish va uni o‘tkazish
davlat
hokimiyati ijro organlariga, ichki ishlar organlariga yoki bo‘lmasa Markaziy saylov komissiyasi
’zolarining
aksariyat
qismi
ning
sudyalar
ga yuklatilganligini
ko‘rish mumkin. Masalan, Buyuk
Britaniya
Italiya, Fran
siya va AQSHda ijro organlari amalga oshiradi. Germaniyada
ichki ishlar organlari
shug‘ullanadi.
Saylovlarni
Pokistonda sud organlari tashkil qil
sa,
Ruminiyada Markaziy saylov
komissiyasi
ga (
ettita a’zosi Oliy sud sudyalaridan
iborat) yuklatilgan
[7].
ILMIY AXBOROTNOMA
HUQUQSHUNOSLIKyil
son
Saylovlarni o‘tkazishning demokratik shakli ham mavjud bo‘lib, unga
MDHga kiruvchi
mamlakatlar, xususan,
O‘zbekiston Respublikasida saylov jarayonni tashkil etish va uni o‘tkazish bo‘yicha
yil 4
sentyabrda qabul
qilingan “
O‘zbekiston Respublikasi Mark
aziy saylov komissiyasi
to‘g‘risida”
gi qonun asosida tuzildi
Saylov o‘tkazishning asosiy prinsiplaridan biri bo‘lgan
umumiy saylov huquqi
prinsipi
ma’lum yoshga
etgan, aqli raso O‘zbekiston Respublikasi barcha fuqarolarining saylovda
(saylash va saylani
shda) ishtirok etish huquqiga ega ekanligini anglatadi.
O‘zbekiston Respublikasining
arolar saylov
arining kafolatlari t
o‘g‘
risida
gi
onunning 20
moddasi
O‘zbekiston
Respublikasi
ning
ar bir fu
arosiga uning saylo
vhuquq
lari sud y
li bilan
imoya qilinishi va davlat
bosh
aruv organlari ustidan sudga shikoyat
ilish
lari kafolatlangan.
Ushbu qonun
moddasida
saylovchilar
erda b
lishligidan
atiy nazar, ularga
bekiston
espublikasi
Prezidenti saylovida
bevosita
atnashish
huquq
kafolatlan
gan
[8]
O‘z
bekiston
espublikasi
inoyat kodeksi
ning 147
moddasiga
asosan Respublikamizda s
aylov
ini amalga oshirilishiga t
inlik
ilish jinoiy
iy
javobgarlikka sabab b
ladi.
O‘zbekistonda
2015
yil mart oyida b
lib
tgan
Prezident saylovida A
SH,
vropa, Osiyo va
Afrikaning 43 davlatidan hamda 5
ta xal
aro tashkilotdan, EX
T, Demokratik institutlardan
va
Shanxay
amkorlik tashkiloti, Butunja
on saylov organlari assotsiatsiyasi va Islom
hamkor
lik tashkilotidan
ga
yaqin
kuzatuvchi
atnashdi. Ushbu saylovda
espublikamizdan 35 mingdan orti
kuzatuvchi
atnashdi. Navbatdagi saylov jarayonida
ya’ni 2016
yil 4
dekabrida b
lib
tadigan Prezident saylovida
respublikamizga
xorijiy mamlakatlardan keladigan kuzatuvchilar
soni olti yuzdan oshishi
ko‘zda
tutilmoqda. Bu esa Prezident saylovlarining yanada demokratik tamoyillariga asoslanishidan darak beradi.
qorida keltirilgan milliy huquq va umume’tirof etilgan xalqaro huquq normalaridan kelib chiqib
xulosa o‘rnida
Respublikamizning saylov tizimi va saylov jarayonini yanada takomilashtirish maqsadida
ayrim fikr mulohazalarni bildirmoqchimiz. Birinchidan, O‘zbekiston Respublikasida bo‘lib o‘tadigan
saylov jarayonida saylovchilar va saylanuvchilar huquqlarini ta’minla
shda inson huquqlari bo‘yicha milliy
institutlar va xalqaro tashkilotlarning faoliyatini yanada oshirish; ikkinchidan, milliy saylov qonunchiligiga
implementatsiya qilingan xalqaro umume’tirof etilgan tamoyillar va standartlarning saylov jarayonlarini
tash
kil etish va saylov kuni ijro etilishini yanada mustahkamlab borish; uchinchidan, har qanday saylovlar
jarayonida kuzatuvchilar huquqini va ularning rolini yanada oshirib borish; to‘rtinchidan, saylov oldi
targ‘ibot ishlarini yanada faollashtirish.
Adabiyotlar
1.O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
O‘zbekiston
Respublikasi
qonun
hujjatlari
to‘plami,
y.,
son,
modda;
y.,
son,
modda;
y.,
son,
modda;
2014
y.,
son,
modda).
O‘zbekiston Respublikasining “O‘
zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to‘g‘risida”gi
Qonuni.
1991 yil 18 noyabr,
Oliy Majlis palatalarining Axborotnomasi, 2011 y., 12/1
son, 344
modda).
O‘zbekiston Respublikasining “
Fuqarolar saylov huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi
Qonuni.
1994
yil 5 may, 1051
XII
son.
(O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1994 y., 5
son,
modda; O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2004 y., 51
son, 514
modda).
Kanyazov
, Zulfiqorov
SH.
, Turg‘unov
. O‘zbekiston Respu
blikasi saylov tizimi va saylov
qonunchiligi.
T.: “O‘ZBEKISTON”, 2014.
40 bet.
Raximova
M.A.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovlari:
xalqaro tajriba
Toshkent:
«O‘zbekiston», 2015.
40 bet.
N.Mamatkulova. Saylov huquqining
konstitutsiyaviy
kafolatlari. //Huquq va burch. № 06. (126) 2016.
61
Malikova
. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzodlar huquqlarining
kafolatlari. //Xalq
so‘zi. 2016
yil 8
noyabr soni.
Saidov
. Fuqarolar saylov huquqlarining kafolatlari va xal
qaro
tamoyillar. //Xalq so‘zi, 2016
yil 15
noyabr soni.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovlari:
xalqaro tajriba. M.A. Raximova
Toshkent:
O‘zbekiston, 2015.
40 bet.13
bet.
http://www.juristlib.ru
ILMIY AXBOROTNOMA
OʻQITISH METODIKASI

2016
yil, 6
son
UDK:
372.882(075.8)
AKADEMIK LITSEYNING 3
KURSIDA PIRIMQUL QODIROVNING
“YULDUZLI TUNLAR” ASARINI O’RGANISH
F.Omonova
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent
davlat o
zbek tili va adabiyoti u
193
ILMIY AXBOROTNOMA
OʻQITISH METODIKASI

2016
yil, 6
son
sharhl
ab berishlarini talab qiladi. O‘quvchilar o‘
z guruh nomlari
mazmunidan kelib chiqqan holda
erkin fikrlab
sharhlaydilar. So‘ngra o‘
uvchilar
tomonidan
roman
og‘zaki
bayon
usul
da
qisqartirib
hikoya qilinadi
So‘
ngra dars quyidagi reja asosida tashkillashtiriladi:
“Yulduzli tunlar” romanini o‘
rganishdan ko‘zda tutiladigan maqsad
Nima uchun darslikda Boburning muarrix
Xondamir bilan suhbati beril
ishi sababini
izohlatish.
Tarixiy asarlarda badiiy to‘
qimaning o‘
rni
Uzluksiz adabiy ta’lim tizimida
Bob
ur hayoti va ijodini uzluksizlik va uzviylik tamoyillari
asosida o‘rganishning aham
iyat
Reja bo‘
yicha “
Kim nima qiladi
” o‘
yini
tashkil etiladi
. Har ikki guruhdan bitta vakil
chiqadi. Hamda ikkala guruh i
shtirokchilariga navbat bilan o‘
qituvchi quyidagi ismlarni aytadi, ular
litsey darsligida berilgan qi
smi bo‘
yicha javob beradi.
qituvchi
Bobur
quvchi
Shoh va shoir
qituvchi
Xondamir
quvchi:
Muarrix, “
abib us
siyar” asarini yozgan, Bobur bilan suhbat qurgan
tarixchi
qituvchi:
Ra’no Sango
quvchi:
Bobur bilan Panipat jangida
yengil
di.
qituvchi:
Ko‘
chkunchixon
elchisi
quvchi:
Boburning mayxo‘
rlikni qat’
iy man qilganini Xondamirga aytgan shaxs
qituvchi:
Humoyun
quvchi:
Humoyun otasi Boburga xat yozdi.
O‘qituvchi o‘quvchilarni
birinchi shart bo‘yicha baholab bo‘
lgach, P
rimqul Qodirov n
ima
uchun “Yulduzli
tun
lar” romanini yozganini
man yozish oldidan qa
erlarda bo‘
lgani
ularda
ta’sirlangan hol
da qaysi voqealar
ni tasvirlaganini
aytib o‘
tadi
. Shundan so‘ng
quvchilarga ikkinchi
shart ber
adi. Bu topshiriq o‘
quvchilarda
roman yaratilishiga doir bi
limlarini aniqlashga qaratiladi
Bunda
FSMU
texnologiyasi bo‘
yicha ikki guruhga quyidagi savollar beriladi
“Hayotiy haqiqat” guruhiga:
FSMU
metodi asosida jadvalni to‘
ldiring.
Savol:
“Yulduzli
tunlar
romanini o‘
rganishdan maqsad nima va biz undan nima olamiz?
Fikringizni bayon eting
Fikringiz bayoniga sabab ko‘
rsating
Ko‘
rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil
keltiring
Fikringizni umumlashtiring
“Badiiy to‘
qima” guruhiga:
Savol:
Badiiy to‘
qimalar asarga nima uchun kerak
quvchilar bu savollarga darslik va qo
shimcha ad
biyotdan olgan bilimlari
asosida
javob
beradilar
qituvchi o
quvchilar fikrlaridan so
z mulohazalarini bildiradi
at ustida”
yinini
ynash uchun har ikki
guruhga kartochkalar beriladi
kki daqiqada bu lug
atni hozirgi
kundagi ma’nolarini
izohlashlari lozim
ligi uqtiriladi
Masalan:
Tamg‘
Bani bashar
Tolor
Miz
Mug‘
laq
Borlar
Botil
Keyingi shartda
“Tarmoqlar” metodi
qo‘
llaniladi va ikki
guruhga quyidagi savollar beriladi.
“Hayotiy haqiqat”
guruhiga:
Boburning Xondamir bilan suhbatini tahlil qiling.
“Badiiy to‘
qima” guruhiga
: Xon
damir Boburning esdaliklarini o‘
qigan paytdagi holatini
tahlilga torting.
quvchilarning
javoblaridan so‘
ng fi
krlar
umumlashtiradi.
ILMIY AXBOROTNOMA
OʻQITISH METODIKASI

2016
yil, 6
son
Navbatdagi bosqichda tezkor savollar orqali
“Aqliy hujum
uyushtiriladi.
“Hayotiy haqiqat” guruhiga:
P.Qodirov nechanchi yil ushbu asarni yozgan?
P.Qodirov ushbu asarni
yozish uchun qaysi davlatda bo‘
lgan?
Boburga qanday ta’rif
berish mumkin?
Gulbadanbegim qanday
memuar
asar yozgan?
Boburning
otasi tepalikdan qulab halok bo‘
lishi tarixiy haqiqatmi?
“Badiiy to‘
qima” guruhiga:
P. Qodirov asarni necha yil davomida yozgan?
Qaysi tarixiy asarlarda Bobur haqida ma’lumot berilgan?
Asardagi to‘
qima obrazlarni ayting.
Asarning eng muhim ijobiy obrazlari.
Bob
ur harakteri evolyutsiyasini ko‘
rsatib beradigan obraz.
Savol
javoblardan so
har bir shart bo‘yicha to‘
planga
n umumiy ballar aniqlanadi va g‘
olib
guruh nomi e’lon qilinadi.
ga vazifa qilib, “Boburdan o‘
rgangan fazilatlarim” mavzuyi
da insho
yozish
topshiriladi.
Dars jarayonini bunday tashkillashtirish
talabalarning
mavzu
ni puxta va chuqu
‘zlashtirish
ga,
o‘tmishdan o
rnak olib, mill
y qadriy
atlarga hurmat
ehtirom
ruhida tarbiyalashga
zamin yaratiladi.
Biz yuqorida dars vaqtida “Yulduzli tunlar
o‘rganish metodlari haqida so‘z yuritdik, endi esa
ushbu mavzuni sinfdan tashqari vaqtda olib borish haqidagi fikrlarimiz bilan o‘rtoqlashamiz.
To‘garak
da dastlab talabalar
ga quyidagi savollar beriladi.
Muallif nima uchun ushbu romanni “Yulduzli tunlar”
nomi bilan atagan?
Bobur
davri bilan o‘zingiz yashayotgan davrni solishtiring.
Asarning
bosh qahramoni o‘rniga o‘zingizni qo‘yib ko‘
ring.
Boburning tushgan
qiyiin
vaziyatlarida
siz bo‘lganinigizda qanday yo‘
l tutgan
bo‘lardingiz?
O‘quvchi romanni o‘qish jarayonida ushbu savollarga javob izlab o‘qiydi. Albatta bu
topshiriqlar asarni o‘qib chiqishdan oldin beriladi. Bu usul esa talabani asarga bo‘lgan qiziqishini
‘otadi.

O‘qituvchining zimmasiga qo‘yiladigan asosiy vazifa talabani ta‘lim jarayonining faol
ishtirokchisiga aylantira olish kerak. Chunki talaba mavzuga qiziqsagina biz kutgan natijaga erishadi.
Asarni o‘qish jarayonida o‘zini qahramon hayoti bilan soli
shtirib ko‘radi.
o‘garak vaqtida o‘qituvchi talabalardan asarni o‘qish mobaynida
bergan savol va
topshiriqlariga javob oladi. Bunda talabalar mustaqil, erkin fikrlay
dilar, o‘z mulohazalari bilan
‘rtoqlashadilar. So‘ngra
Bobur hayotiga, u yashagan da
vrga oid rasmlar
195
ILMIY AXBOROTNOMAUNIVERSITET
HAYOTIDAN
yil, 6
son
Mirzayev
qariyb
o‘n
bir
yil
O‘zbekiston
Respublikasi
Vazirlar
Mahkamasi
huzuridagi
Oliy
Attestatsiya
Komissiyasi
eksperti
sifatida
faoliyat
ko‘rsatdi
bir
necha
ixtisoslashgan
ilmiy
kengash
SamDU
qoshidagi
Til
adabiyot
O‘zbekiston
Jahon
tillari
universiteti
qoshidagi
196
ILMIY AXBOROTNOMAUNIVERSITET
HAYOTIDAN
yil, 6
son
olimlar
SamDCHTI
Sam
jurnallar
SamDU
axborotnomasi
»,
SamDCHTI
ning
Xorijiy
filologiya
»,
Toshkentda
chop
Professor
Ibodulla
Mirzayev
ning
akademik
Bertels
asarlari
dan
qilgan
tarjimalari
alohida
e’tiborga
molik
Bular
akademik
olimning
bosma
toboqqa
(1120
sahifaga
yaqin
fizm
tasavvuf
adabiyoti
», «
Navoiy
Jomiy
nomli
fundamental
hamon
o‘z
qiymatini
yo‘qotmagan
shoh
asarlaridir
uningdek
Mirzayev
rus
jahon
tilshunosligining
buyuk
namoyandalari
Ferdinand
Sosyur
Boduen
Kurtune
Balli
Layonez
Blumfild
kobson
Karsevskiy
Buslaeva
cherba
Lotman
Gak
kabi
o‘nlab
olimlarning
ularning
aksariyati
akademiklar
asarlarini
mahorat
bilan
o‘zbek
tiliga
tarjima
qildi
qilmoqda
bilan
O‘zbekistonda
xususan
Samarqandda
birinchi
bo‘lib
ilmiy
tarjima
maktabiga
asos
soldi
Ijod
oti
jilovini
mahkam
tutgan
olim
ahli
adabiyot
she’riyat
muxlislariga
tilshunoslik
adabiyotshunoslik
she’riyatning
tarjimashunoslikning
o‘z
echimini
kutayotgan
muammolarning
sirli
sandig‘i
kalitini
topib
tuhfa
zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, Respublikada xizmat
rsatgan fan arbobi, ustoz, professor
Hoji
Akbar Rahmonqulovni 1971
yildan boshlab, hali
Toshkent davlat universiteti yuridik fakulteti davlat va huquq tarixi kafedrasida assistent b
lib
ishlab
yurgan yillarimdan boshlab tanir edim. Garchi u kishi Grajdanlik va x
jalik huquqlari b
yicha yir
ik
olim, taniqli mutaxassis pedagog b
lsalar, men esa davlat va huquq tarixini tanlagan b
lsam ham,
ustozim
zbekistonda xizmat k
rsatgan fan arbobi Xolida Samatovna Samatova kabi
u kishini ham
z ustozim deb bilaman, qadrlayman va hurmat bilan xotir
lab kelaman. U kishini doimo vazmin, shu
bilan birga xushchaqchaq, ilm
fan b
yicha suhbat ustida hamda doimo mehnat va ijodda k
rganman.
Agar domlaning Samarqand davlat universitetining yuridik fakultetidagi faoliyatlari borasida
gapiradigan b
lsam, ana
shu xususiyatlari yaqqol k
zga tashlanadi. 1980
yilda SamDU yuridik
fakultetida ilmiy,
uslubiy ishlarni jonlantirish maqsadida professor Hoji
Akbar
Rahmonqulovich bu yerga ishga taklif qilindi. 1981
yilda esa harakatdagi yagona kafedra b
lgan
sove
huquqi kafedrasidan alohida mustaqil
rajdanlik va jinoyat huquqiy fanlari kafedrasi tashkil
qilinib uning mudirligiga professor Hoji
Akbar Rahmonqulov saylandilar. Shundan keyin
fakultetimizda ushbu kafedraning tashkil topishi va faoliyati, ilmiy,
uslubiy ishlarning jonlanishi,
lasincha, huquqshunos kadrlarni tayyorlashning rivojlanishi domlaning ham nomlari bilan bo
liq
lib qoldi.
ILMIY AXBOROTNOMAUNIVERSITET
HAYOTIDAN
yil, 6
son
Jumladan, u kishi kelgunlariga qadar, bu joyda tajribali
qituvchi, ilmiy xodimlar kamchilik
lib, fakultet o
limlarining hali birorta ilmiy asarlari, t
plamlari nashr etilmagan edi. Domla
kelishlari bilan bu ish jonlanib ketdi. U kishi barcha yoshlarni
“boshini qovushtirib” ilmiy ishlarga
jalb qilishlari natijasida SamDU yuridik fakulteti
qituvchilarining bi
rinchi ilmiy maqolalari t
plami
Вопросы государства и права
”,
Самарканд
Изд
СамГУ
nash
etildi.
Bundan keyin
uni yozish, tahrir qilish, nashr etish muntazam tus oldi. Domla SamDUda ishlab turgan yillarida
plamlarning
nga yaqin soni
nashr etildi. Bu albatta
kelgusida fakultetdagi ilmiy ishlarning
jonlanis
hi, yosh tadqiqotchi olimlar
sonini k
payishiga
fakultet ilmiy salohiyatini esa oshishiga turtki
ldi. Ustoz ilmiy ishlarni tashkil qilish, uni rejalashtirish borasida ham katta
tajribaga ega
lganliklari, SamDU yuridik fakultetida ilmiy ishlarni uyushtirish va rejalashtirishda ham q
l keldi.
U kishining ishtiroki va bevosita rahbarliklari tufayli uzoq yillarga m
ljallangan bosh ilmiy mavzular
ishlab chiqilib
amalga oshiril
di. Jumladan, 1980
yillarga m
ljallangan “Qishloq x
jaligining
moddiy
texnika bazasini mustahkamlashning huquqiy muammolari” kompleks mavzu
ni; 1986
yillarga m
ljallangan “Paxtachilikni boshqarishning tashkiliy
huquqiy shakllarini muammolari”
mav
zusidagi ikkinchi kompleks tadqiqot ishlarining Bosh mavzularini ishlab chiqib
zlari rahbarlik
qildilar. Ikkala mavzu ham muvaffaqiyatli bajarilib kutilgan natijalar olindi. Ayniqsa
domlaning
zlari mavzuni bajarilishiga munosib hissa q
shdilar. Ushbu
mavzularning alohida bob va bandlari
yosh olimlarimizga nomzodlik ishi qilib berilganligi tufayli dissertasiyalar yoqlandi. Monografiya,
maqolalar t
plamlari e’lon qilindi. Shuni alohida ta’kidlashni istardimki,
sha vaqtlarda ushbu
mavzulardagi tadqiqo
tlar
ta dolzarb, bajarilishi lozim b
lgan, kundalik ishlar edi.
Domla bundan tashqari
jamoat ishlarida ham faol qatnashib, SamDU ilmiy kengashining
a’zosi, SamDU olimlari ilmiy tadqiqotlar Axborotnomasi tahrir hay’atining a’zosi, k
pgina yosh
olimlari
mizning nomzodlik ishlariga ilmiy rahbar sifatida ham mahsuldor faoliyat olib bordilar.
Fakultetimizda dars bergan, hozirda
zlari ham fuqarolik huquqi fanining taniqli namoyondalari
вфт
lib qolgan: T.R.Bekmuratov, E.T.Musayev, I.Yu.Kanlar ustozning Sam
arqandlik shogirlaridan edi.
Endi yana biz
zimizga qaytsak, oliy
quv yurti
qituvchisi b
lib shakllanishimda hamda
kelgusida fan doktori b
lib yetishishimda bevosita
z maslahatlari bilan yordam bergan ustozlarning
rni katta.
sha vaqt
larda men rahbarlik qilayotgan
vlat
huquqiy fanlar kafedrasi
domlaning
kafedrasi bilan yonma
yon joylashgan b
lib, tez
tez uchrashib turar edik. Men yaqinda ToshDU
yuridik fakultetidan SamDUga ishga
tkazilgan, yoshroq vaqtlarim b
lib juda qiziqqon,
o‘g‘
ri
zli, ch
rtkesar, odillikni yaxshi k
radigan
qituvchilardan edim. K
pincha, qabul komissiyasi
atrofida katta b
lib, unib
sgan
qituvchi
rahbarlar bilan kelisha olmay qolib
ishdan b
shab
ketishga ariza yozib berar edim. Shunda domla m
eni chaqirardilarda: “Arizangizni oling! Arzimagan
gapga ishdan b
Ustozning do’sti,
Respublikada xizmat ko’rsatgan Fan arbobi, Jinoyat huquqi professori.

ILMIY AXBOROTNOMA
yil
son
ualliflar
maqolalardagi
fakt
raqamlarning
haqqoniyligi
shaxsan
mas’ul.
MAQOLAGA QUYIDAGILAR ILOVA QILINADI:
Yo‘
llanma
xati
Ekspеrt
xulosasi.
mail
[email protected]

SAMARQAND DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
S䍉䔀乔I䙉䌠剅倀O剔S
SamDU
bosma
xonasida chop
etildi.

Приложенные файлы

  • pdf 4387652
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий