Ушбу йўналишда пахта толаси ва уни сифатига бўлган талабларни янада ошириш, пахта ма?сулотлари сифатини яхшилаш ва таннархини камайтириш имкониятини берувчи

ТОШКЕНТ ТѕJИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ bУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc 27.06.2017.Т 08.01 РАJАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

ТОШКЕНТ ТѕJИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ
САБИРОВ ИЛХОМ КАХРАМОНОВИЧ
НАМ ПАХТАНИ JАЙТА ИШЛАШДА
ТОЛА ЧИJИШИНИ ОШИРИШ
05.06.02 – TKимачилик материаллари технологияси ва хомашёга
дастлабки ишлов беришТЕХНИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSс)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ
Тошкент - 2018
УѕК: 677.021.16

Докторлик диссертацияси автореферати мундарижаси
Оглавление автореферата докторской диссертации
Contents of the Abstract of Doctoral Dissertation


Сабиров Илхом Кахрамонович
Нам пахтани Kайта ишлашда тола чиKишини ошириш .....................................3Сабиров Илхом Кахрамонович
Повышение выхода волокна при переработке влажного хлопка-сырца .....27
Sabirov Ilxom
Increasing of fiber outlet during the processing of humid seed cotton...51

Эълон Kилинган ишлар рйхати
Список опубликованных работ
List of published works ..........55


ТОШКЕНТ ТѕJИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ bУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ
DSc 27.06.2017.Т 08.01 РАJАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ

ТОШКЕНТ ТѕJИМАЧИЛИК ВА ЕНГИЛ САНОАТ ИНСТИТУТИ
САБИРОВ ИЛХОМ КАХРАМОНОВИЧ
НАМ ПАХТАНИ JАЙТА ИШЛАШДА
ТОЛА ЧИJИШИНИ ОШИРИШ
05.06.02 – TKимачилик материаллари технологияси ва хомашёга
дастлабки ишлов беришТЕХНИКА ФАНЛАРИ ДОКТОРИ (DSс)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ
Тошкент - 2018
Техника фанлари доктори (DSc) диссертацияси мавзуси ѕзбекистон Республикаси Вазирлар Маcкамаси cузуридаги Олий аттестация комиссиясида В2017.1.DSc/Т55 раKами билан рйхатга олинган.
Диссертация Тошкент тKимачилик ва енгил саноат институтида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (збек, рус ва инглиз (резюме)) Тошкент тKимачилик ва енгил саноат институти cузуридаги Илмий кенгаш веб-саcифасида ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) ва «Ziyonet» ахборот таълим порталида ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) жойлаштирилган.
Илмий маслаcатчи: Хожиев Мухсин Тожиевич
техника фанлари доктори, профессор
Расмий оппонентлар: Ахмадхжаев Хамид Турсунович
техника фанлари доктори, профессор
МаKсудов Равшан Хасанович
техника фанлари доктори
Ризаев Анвар Абдуллаевич
техника фанлари доктори, профессор
Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти
Диссертация cимояси Тошкент тKимачилик ва енгил саноат институти cузуридаги илмий даражалар берувчи DSc27.06.2017.Т.08.01 раKамли илмий кенгашнинг 2018 йил 23 феврал соат 1000 даги мажлисида блиб тади. (манзил: 100100, Тошкент ш., Яккасарой тумани, Шоcжаcон кчаси-5, тел. (+99871) 253-06-06, 253-08-08, факс 253-36-17, e-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), Тошкент тKимачилик ва енгил саноат институти маъмурий биноси, 2-Kават, 222-хона)
Диссертация билан Тошкент тKимачилик ва енгил саноат институтининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (26 раKами билан рйхатга олинган). Манзил: Тошкент ш., Яккасарой тумани, Шоcжаcон – 5, тел. (+99871) 253-08-08.
Диссертация автореферати 2018 йил 5 февралда тарKатилди.
(2018 йил 5 февралдаги 26-раKамли реестр баённомаси).КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Пахта толаси тKимачилик саноатининг асосий хомашёси cисобланиб, ундан тайёрланадиган маcсулотларга жаcон бозорида талаб ошмоKда. «ХалKаро консультатив Kмита (ICAC) маълумотларига Kараганда 2016-2017 йил мавсумида жаcон миKёсида 24,55 млн. тонна тола истеъмол Kилинган блсада, ишлаб чиKарилган тола 23,07 млн. тоннани ташкил этди»1. Бу борада, жумладан Бангладеш, Хитой, Туркия, Индонезия каби давлатлар пахта толасини импорт Kилиш бйича етакчилик Kилган. Ушбу йналишда пахта толаси ва уни сифатига блган талабларни янада ошириш, пахта маcсулотлари сифатини яхшилаш ва таннархини камайтириш имкониятини берувчи, янги ресурстежамкор техника ва технологияларни ишлаб чиKишга алоcида эътибор KаратилмоKда. Шу билан бирга чет эл мамлакатларида пахта толасидан тKимачилик маcсулотларини ишлаб чиKаришни кенгайтириш муcим вазифалардан бири блиб KолмоKда.
Жаcонда пахта толасини ишлаб чиKариш жараёнида Kлланиладиган технологияларни такомиллаштириш кенг кламда олиб борилмоKда. Пахтани саKлашнинг турли усуллари, ускуналари, махсус тележкалар, модуллар, уларни шакллантириш ва ташиш учун махсус воситалар, толали чиKиндиларни Kайта ишлаш бйича турли регенераторлар, тола тозалагичлар ишлаб чиKиш ва уларни технологик жараёнларини такомиллаштириш, толали чиKиндилардан фойдаланишни турли усулларини ишлаб чиKиш йналишида илмий тадKиKотлар олиб борилмоKда.
bозирги кунда республикамизда пахта тозалаш ва тKимачилик саноати техника ва технологияларининг янгиларини яратиш, етиштирилаётган пахта хом ашёсини чуKур Kайта ишлаш асосида дунё бозорида раKобатбардошликни таъминловчи сифатли тайёр маcсулотлар ишлаб чиKаришга, бир Kатор тKимачилик ва енгил саноат корхоналари Kуришга, замонавий технологик ускуналар билан жиcозлашга, пахта тозалаш корхоналарида ишлаб чиKарилаётган тола сифатини оширишга долзарб масала сифатида эътибор берилмоKда. Ушбу йналишда, жумладан пахтани Cарамлаш, саKлаш, Kуритиш жараёнларини ресурстежамкор технологияларини ишлаб чиKиш, уларни пахта ва унинг компонентларини сифатини бузмаган холда амалга оширишни таъминловчи технологик ускуналарни яратиш, технологик жараёнларда тола йKолишини олдини олувчи, толали чиKиндилардан ип-йигирувга яроKли толаларни ажратиб олиш, тозалаш технологияларини такомиллаштириш зарур cисобланмоKда. 2017-2021 йилларда ѕзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бйича bаракатлар стратегиясида «миллий иKтисодиётнинг раKобатбардошлигини ошириш, иKтисодиётда энергия ва ресурслар

1International cotton advisory committee.Washington, From the Secretariat of the ICAC. email [email protected] September 1, 2017
сарфини камайтириш, ишлаб чиKаришга энергия тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш» каби вазифалар белгиланган блиб, уларни амалга оширишда, жумладан юKори намликдаги пахтани дастлабки ишлашда тола чиKишини оширишнинг самарали технологиясини яратиш ва ишлаб чиKаришга жорий этиш муcим масалалардан бири cисобланади.
ѕзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «2017-2021 йилларда ѕзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йналиши бйича bаракатлар стратегияси тCрисида»ги Фармони, 2015 йил 4 мартдаги ПJ-4707-сон «2015-2019 йиллар учун таркибий ислоcотлар, модернизация Kилиш ва ишлаб чиKаришни диверсификация Kилишга доир чора-тадбирлари дастури тCрисида»ги Jарори, Вазирлар Маcкамасининг 2014 йил 8 январдаги 5-сон «Саноатда ишлаб чиKариш харажатларини KисKартириш ва маcсулот таннархини пасайтириш бйича Kшимча чора тадбирлар тCрисида»ги Kарори cамда мазкур фаолиятга тегишли бошKа меъёрий-cуKуKий cужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадKиKоти муайян даражада хизмат Kилади.
ТадKиKотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-нинг устувор йналишларига мослиги. Мазкур тадKиKот республика фан ва технологиялар ривожланишининг II. «Энергетика, энергия ва ресурстежамкорлик» устувор йналиши доирасида бажарилган.
Диссертация мавзуси бйича хорижий илмий тадKиKотлар шарcи2. Пахтани саKлаш, Kуритиш, толали чиKиндиларни Kайта ишлаш техника ва технологияларини такомиллаштириш бйича жаcоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари, жумладан USDA Ginning Cotton Research Unit, Texas Tech University, Samuel Jakson Incorporated (АJШ), Central Institute for Research on Cotton Technology, Bajaj Steel Industries Limited (bиндистон), Cotton research and devolepment corporation (Австралия), National Research Center for cоttоn processing engeeniring and technology, China Cotton Industries Limited, Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock, Handan Golden Lion, Cotton Research Institute of Nanjing Agricultural University (Хитой), Pakistan Cotton Standards Institute, National Textile University Faisalabad (Покистон), Busa Indъstria e Comйrcio de Mбquinas Agrнcolas Limited (Бразилия), Тошкент тKимачилик ва енгил саноат институти, «Пахтасаноат илмий маркази» акциядорлик жамияти (ѕзбекистон) томонидан пахта саноати учун янги техника ва технологияларни ишлаб чиKиш ва такомиллаштиришга йналтирилган кенг Kамровли илмий тадKиKотлар олиб борилмоKда.
Пахтани саKлаш cамда толали чиKиндиларни тозалаш ва йигиришга яроKли толаларни асосий оKимга Kайтариш техника ва технологиясини ишлаб

2Диссертация мавзуси бйича хорижий илмий-тадKиKотлар шарcи www.chnnawarpingma chine.com, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. (1)
Барабанда Kуритишда: 13 EMBED Equation.3 1415 (2)
Jуритилган пахта Cарамланганда
cаво сришдан кейин: 13 EMBED Equation.3 1415 (3)
Пахтани “cаво сриш + Kуритиш +
+ cаво сриш” циклидан кейинги намлиги: 13 EMBED Equation.3 1415 (4)
13 EMBED PBrush 1415

1-биринчи cаво сришда; 2-Kуритиш барабанида; 3-иккинчи cаво сришда
5-расм. Bарамланган пахтани бошланCич намлигига Kараб cаво сриш ва Kуритишда намлик ажралиши


6-расм. Пахтани cаво сриш ва Kуритиш циклидан кейинги
намлигини згариши


Навбатдаги вазифа 45-500С cароратга эга блган пахтани Kуритиш тартибини аниKлашдан иборат блди.
Маълумки, пахтада намлик асосан чигитда (70% гача) блади. Jуриш жараёнини тезлаштириш учун чигитдан намлик чиKиши тезлигини ошириш учун шароит яратиш керак.
Пахтада намлик миKдори ва cарорати юKори нуKтадан намлик кам ва cарорати паст блган нуKтага Kараб cаракат Kилади.
Чигитдан ажралиб чиKаётган намлик Kуйидаги тенглама билан аниKланади:

13 EMBED Equation.3 1415 (5)

бунда 13 EMBED Equation.3 1415– диффузия коэффициенти; 13 EMBED Equation.3 1415 – чигит зичлиги; 13 EMBED Equation.3 1415 ва 13 EMBED Equation.3 1415 – намлик cаракатланаётган нуKталардаги намлик ва cарорат градиенти; 13 EMBED Equation.3 1415 –термоградиент коэффициенти.
Таъкидлаш керакки конвектив Kуритиш усулида тола ва чигит KобиCи cарорати (13 EMBED Equation.3 1415) чигит маCизи cароратидан (13 EMBED Equation.3 1415) сезиларли даражада юKори блганлиги сабабли 13 EMBED Equation.3 1415 Kиймати манфий блади ва 13 EMBED Equation.3 1415 чигитдан намлик ажралишига Kаршилик Kилади, натижада намлик cаракати секинлашади.
ЮKоридаги тенглама (5) дан криниб турибдики, намликни ажралиш тезлиги 13 EMBED Equation.3 1415 ва 13 EMBED Equation.3 1415 Kиймати ва йуналишига cамда диффузия коэффициентига боCлиK. 13 EMBED Equation.3 1415 ва 13 EMBED Equation.3 1415 Kийматини ошириш Kуритиш cароратига, пахтани Kуритиш cароратини ктариш эса тола сифати билан боCлиK блганлиги сабабли, ушбу Kийматларни згартириш имконияти чегараланган.
Муcандислик cисоби учун диффузия коэффициентини Kуйидаги формула орKали аниKлаш мумкин:

13 EMBED Equation.3 1415 (6)

Чигитнинг Kизиш cароратига Kараб 13 EMBED Equation.3 1415 ни згариши 7-расмда келтирилган блиб, чигит cароратининг 200С дан 500С гача ктарилиш 13 EMBED Equation.3 1415 Kийматини 2,6 баробарга ошишини крсатди.

Диффузия коэффициенти

Чигит cарорати, 0С


7-расм. Диффузия коэффициенти 13 EMBED Equation.3 1415 ни чигит cароратига боCлиKлиги

Ушбу тахлиллар Cарамда Kизиган пахтани Kуритишда чигитдан намлик ажралиш шароити юKори эканлигини крсатди.
Bарамланган пахтани намлигини 13% га тушириш имконини берувчи “cаво сриш”+ “Kуритиш” цикли сонини аниKлаш учун пахта намлигини Kуритиш барабанида згариш Kонуниятини билиш зарур. Ушбу Kонуниятни аниKлаш учун капилляр-Cовак-коллоид материаллар учун Б. С.Сажин тавсия этган ва А.З.Маматов томонидан пахтага Kлланган Kуриш жараёнини умумлашган тенгламасидан фойдаланамиз.

13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 (7)

бунда М – Kуритилган пахтанинг 1 м2 юзасига тCри келадиган оCирлиги; 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 - пахтани бошланCич ва муайян намлиги; А ва В - пахтани бошланCич ва Kуритишдан кейинги мувозанат намлиги; 13 EMBED Equation.3 1415 - Kуриш давомийлиги, 13 EMBED Equation.3 1415 - Kуритиш коэффициенти.
БошланCич мувозанат намлик А Kиймати Kуриш жараёнини Kизиш даври якунида пахтани оладиган намлигига тенг блади. Bарамдаги бошланCич температураси 45-500С блган пахтани атмосфера cавоси ёрдамида барабанда Kуритганда пахтадан намлик ажралиш дархол (Kизиш даврисиз) бошланганлиги сабабли А Kиймати 13 EMBED Equation.3 1415га тенг блади (А=13 EMBED Equation.3 1415).
(7) тенглама ёрдамида Kуритиш барабанида Kуритиш жараёнида пахта намлиги ва Kуриш давомийлигини cисоблаш тенгламалари олинди:
13 EMBED Equation.3 1415 (8)

13 EMBED Equation.3 1415 (9)

Тажриба натижаларидан фойдаланилган холда Kуритиш коэффициентини cисоблаш тенгламаси олинди.

k=[6,693-0,148Wн-0,014Т]
·10-3 (10)

Олинган (8) ва (9) тенгламалардан фойдаланиш учун В Kийматини аниKлаш лозим. Уни Б.В. Лыков томонидан таклиф этилган формула ёрдамида аниKлаш мумкин:

13 EMBED Equation.3 1415 (11)

бунда 13 EMBED Equation.3 1415 - Kуритиш барабанидан чиKаётган cавони нисбий намлиги; 13 EMBED Equation.3 1415; Wp – пахтани барабандан чиKаётган cаво cарорати ва нисбий намлигига мос келадиган мувозанат намлиги.
bавони нисбий намлиги 13 EMBED Equation.3 1415 Kуйидаги формула билан аниKланади:

(12)

бунда 13 EMBED Equation.3 1415 - cаво босими; 13 EMBED Equation.3 1415 ва 13 EMBED Equation.3 1415 - барабандан чиKаётган cаводаги тйинган буC босими ва намлик салKими.

13 EMBED Equation.3 1415 (13)

бунда L, d0 - барабанга узатилаётган cавони миKдори ва намлик салKими, г/кг.K.c.; 13 EMBED Equation.3 1415 – барабанни пахта бйича иш унумдорлиги, кг/соат; W1 - барабанга кираётган пахта намлиги; % W2 - барабандан чиKаётган пахта намлиги, %.
d2 ва
·2 Kийматларини билган холда В ва W Kийматларини аниKлаш мумкин.
Олинган назарий натижаларни асослаш ва Kуритиш барабанида пахтадан намлик ажратиш миKдорини аниKлаш учун МустаKиллик пахта тозалаш корхонасида тажриба синовлари тказилди. Jуритилган пахта намлиги (Y) билан пахтанинг бошланCич намлиги (X1), барабанни пахта бйича унумдорлиги (X2), атмосфера cавоси cарорати (Х3) ртасидаги боCланишни характерловчи регрессия тенгламаси олинди:

Y=18,73-5,625Х1+0,3Х2+0,35Х3+0,08Х1Х2-0,05Х2Х3-0,05Х1Х2Х3.

Тенглама коэффициентларини аcамиятлилигини Стьюдент критерияси ёрдамида, уни адекватлигини Фишер критерияси билан асослангандан снг тенглама Kуйидаги кринишга эга блди

Y=18,73+5,625Х1+0,3Х2+0,35Х3 (14)

Пахтанинг бошланCич намлигига Kараб барабанда намлик ажратиш миKдори иш унумдорлиги 4,5-6 т/соат блганда 2,9 % дан 6,6 % гача блиши аниKланди. Олинган натижалар (1-жадвал) назарий ва тажриба асосида аниKланган пахта намликларининг бир-бирига мутаносиблигини крсатди.

1-жадвал
Jуритиш барабанида Kуриш жараёнининг Kиёсий крсаткичлари


Пахтанинг бошлаCич намлиги, %
bаво темпера-тураси, 0С
Jуриш коэффи-циенти, k
·10-3
Мувоза-
нат намлиги, В, %
Jуритишдан кейинги пахта намлиги, %


формула (10) бйича
тажриба бйича

1
20
15
3,52
8,5
17,4
16,9

2
25
15
2,78
9,6
21,4
20,8

3
30
15
2,49
10,8
24,9
24,8


Диссертациянинг “Жин-регенераторда тола тозалагич чиKиндилари-дан толани ажратиш ва тозалаш назарияси” деб номланган учинчи бобида жин-регенераторда тола тозалагич чиKиндилари билан жинланган чигит аралашмасини 1ДР-119 жин-регенераторда жинланганда толани тозалаш ва ажратиб олишнинг назарий тадKиKотларининг натижаси келтирилган.
Тола тозалагич чиKиндиларининг тахлили, регенерация Kилинган ва тозаланган тола ифлослиги стандарт талабидан юKори блиб, уларни ишлаб чиKарилаётган асосий толага Kшиш тола сифатини пасайишини крсатди. Шу сабабли, толали чиKиндиларни регенерациялаш ва тозалашнинг янги технологияси тавсия этилган блиб, унда чиKиндиларни жинланган чигитларга аралаштириб 1ДР-119 жин-регенераторда жинлаш ва олинган толани тозалаш амалга оширилади (8-расм).
Регенерацияланган ва тозаланган тола, таркибидаги нуKсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улушига Kараб асосий тола оKимига Kшилиб ёки алоcида тойланиши мумкин.
Жин-регенераторда чигит тукдорлиги сабабли, арра тишларига илашган толалар аралашма орасидан таётганда хомашё валигининг маълум зичлигида “тараш” эффекти вужудга келади, натижада толадан ифлосликлар ажралади. “Тараш” эффекти, яъни толани ифлосликлардан тозалаш кп омилларга боCлиK: хом ашё валиги зичлиги, унинг босимидан хосил бладиган ишKаланиш кучи, улюк толаси билан чигит орасидаги ишKаланиш кучи, толани улюк билан, ифлосликни тола билан бирикиш кучи шулар жумласидандир.8-расм. Толали чиKиндилардан (улюкдан) тола регенерациялаш ва тозалашнинг
янги технологияси схемаси

Жин-регенераторда 1ДР-119да жинлашда бир ваKтни зида эркин тола ва улюк таркибидаги тола арра тишига илашиш, хом ашё валигида тукли чигитлар орасидан судраб тиш, узилиш ва ишчи камерадан чиKиш жараёнлари амалга оширилади. Бунда KолдиK толадорликка эга блган чигитлар cам жинланади.
Жин-регенераторда жинлаш ва тола тозалаш жараёнлари самарали блиши учун тозалаш самарадорлиги ва жинлаш шароитига таъсир этувчи омиллар назарий тахлил Kилинди.
Асосий вазифа толани улюкдан ажратиш, ифлосликдан тозалаш cамда ажратилган ва тозаланган толани жин-регенераторнинг ишчи камерасидан олиб чиKишни таъминловчи омилларнинг оптимал Kийматларини аниKлашдан иборатдир. 9-расмдаги схемадан криниб турибдики, улюкдаги толани хомашё камерасидан чиKариш кучи 13 EMBED Equation.3 1415 асосан ишчи камерасининг бутун cажми бйича хомашё валигини толага босимидан хосил бладиган ишKаланиш кучи 13 EMBED Equation.3 1415 ва толани улюкка бирикиш кучи 13 EMBED Equation.3 1415 га боCлиK.
Бунда
13EMBED Equation.31415 ёки 13EMBED Equation.31415 (15)
бу ерда 13 EMBED Equation.3 1415 - хом ашё валиги зичлиги; V – оCирлиги билан толани Kамраб олган хом ашё валиги cажми; f – хом ашё валиги билан тола ртасидаги ишKаланиш коэффициенти, 13 EMBED Equation.3 1415 - эркин тушиш тезланиши.
10-расмда ишKаланиш коэффициенти f нинг турли Kийматларида улюк толасини ишчи камерадан чиKариш кучини хомашё валиги зичлигига боCлиKлик графиги келтирилган.
Хом ашё валиги зичлиги 310-320 кг/м3 ва ишKаланиш коэффициенти Kиймати 0,32 дан 0,35 гача блганда толани чиKариш кучи 13 EMBED Equation.3 1415 ни керакли Kиймати таъминланади.
1-13EMBED Equation.31415; 2-13EMBED Equation.31415; 3-13EMBED Equation.31415

9-расм. Ишчи камерадан улюк толасини чиKариш кучини аниKлаш схемаси

10-расм. Улюк толасини ишчи камерадан чиKариш кучининг хомашё
валиги зичлигига Kараб згариши


Шуни таъкидлаш керакки, арра цилиндри тишига илашган толани хомашё валигидан чиKариш фаKат уни илашган тиш юзасидан cаракатсиз cолатда ёки тиш ичига Kараб cаракатлангандагина мумкин блади. Шу сабабли толанинг арра цилиндри тишининг олдинги юзасидаги cаракатланишининг Kуйидаги Kонунияти аниKланди:
13EMBED Equation.31415 (16)

бунда 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 - интеграллаш згармалари; 13 EMBED Equation.3 1415 - хом ашё валигининг бурчак тезлиги; 13 EMBED Equation.3 1415 - эркин тушиш тезлиги; 13 EMBED Equation.3 1415 - ваKт; a, в ва А - коэффициентлар.
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415,
13EMBED Equation.31415

бунда 13 EMBED Equation.3 1415 - Х Kи билан марказдан Kочма куч орасидаги бурчак.
(16)-формула бйича бажарилган cисоблаш натижалари жин-регенератор аррали цилиндри диаметри 0,31-0,32 мм W=76,41C-1 ва хом ашё валиги зичлигининг 310-320 кг/м3 Kийматида тола арра тиши юзаси ёрдамида хомашё валигидан чиKиб кетиши мумкинлигини крсатди.
Диссертациянинг “Тола тозалагичларининг толали чиKиндилардан ип-йигирувига лойиK толаларни ажратиш ва тозалаш бйича тажриба ва изланишлар” деб номланган тртинчи боби толали чиKиндилардан ип-йигирув хусусиятига эга блган толаларни янги техникавий ечимга эга блган ажратиш ва тозалаш технологиясига баCишланган. Тозалаш cамда жин-регенераторнинг асосий технологик крсаткичларининг оптимал Kийматларини аниKлаш бйича реал ишлаб чиKариш шароитида амалий тадKиKотлар тказилди.
Толали чиKиндиларни мавжуд ОН-6-3М русумли тола тозалагичда тозалаб, улардан стандарт талабига жавоб берадиган Kшимча равишда сифатли тола олиш имконияти рганилди.
ОН-6-3М тола тозалагич барабанларининг айланишлар сони 500, 600, 700 айл/мин, иш унумдорлиги 400, 500, 600 кг/соат блганда толали чиKиндиларни тозалаш самарадорлиги 50,9% дан 71,2% гача блиши, тозаланган толада Kолган нуKсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши I-нав толаларда 19%, II-навда эса 25% дан юKори блишини крсатди.
Олинган тола сифати стандарт талабига жавоб бермаслиги ва уни Kшимча тозалаш эcтиёжи мавжудлиги аниKланди.
“Пахтасаноат илмий маркази” OАЖ лабораториясида 42 аррали жин-регенераторда ва Далварзин пахта тозалаш корхонасида ишлаб чиKариш шароитида тавсия этилган технология - жинланган чигитга толали чиKиндиларни аралаштириб 1ДР-119 жин-регенераторда жинлаш жараёни ва уни тола сифатига таъсири рганилди.
Лаборатория жин-регенераторида тказилган тажриба натижалари (2- ва 3-жадваллар) жинланган чигитни зини жин-регенераторда Kшимча жинланганда тола олиниши 0,7%, уни штапел масса узунлиги 28,3 мм, нуKсонлар ва ифлос аралашмаларни массавий улуши 8,1% блиб, II-нав “А” типидаги линт олинишини, толали чиKинди аралаштирилган вариантда эса толадаги нуKсонлар ва ифлос аралашмаларни массавий улуши 12,4% блиб, VII-тип, IV-нав “ифлос” синфли тола олинишини крсатди.
Агарда жин-регенератордан чиKKан тола ОН-6-3М тола тозалагичда тозаланса, ундаги нуKсонлар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши 12,4% дан 3,97% гача пасайиши cисобига “яхши” синфли тола олиниши аниKланди.
Далварзин пахта тозалаш корхонасида тказилган тажрибада жин- регенератор 1ДР-119 ни асосий технологик крсаткичлари, жумладан чигит тароCи KозиKчасининг узунлиги, колосник тепасидан аррани чиKиб туриш масофаси, тезлатгич-тзCитгич билан аррали цилиндр ртасидаги оралиKнинг олинаётган тола сифатига таъсири аниKланди.
Тажриба Ан-Баявут-2 III-нав намлиги жин тарновида 8,5%, ифлослиги 1,8% блган пахтада тказилди. Жиндан кейинги чигит тукдорлиги 14,0-14,7%, механик шикастланиши 2,8-3,2%, чиKиндидаги тола миKдори 64,5% дан иборат блди.
Натижада тола чиKиши (Y1), чигит тукдорлиги (Y2), толадаги нуKсонли аралашмаларни массавий улуши (Y3) ва толани штапел масса узунлиги (Y4) билан чигит тароCи KозиKчаси узунлиги (X) ртасидаги боCланиш олинди:
13 QUOTE 1415 (17)
13 QUOTE 1415 (18)
13 QUOTE 1415 (19)
13 QUOTE 1415 (20)
2-жадвал
Чигит ва толали чиKиндиларни бошланCич крсаткичлари

Крсаткичлар
Наманган-77, I нав, 1-синф пахта хомашёсиаралашмасиз
аралашмалиТакрорлашлар1
2
3
рт
1
2
3
рт

1.
Жинланган чигит:


-тукдорлиги, %
11,0
11,1
10,9
11,0
11,6
11,5
11,4
11,5


-механик шикастланиш, %
1,5
1,3
1,1
1,3
1,0
1,1
1,5
1,2


-эркин тола улуши, %
0,1
0,05
0,03
0,06
0,11
0,04
0,09
0,08


-тла толали чигит, %
0,2
0,2
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0,2


-толали чигитлар улуши, %
11,3
12,3
12,7
12,1
12,0
11,3
10,9
11,4

2.
Тола тозалагичларнинг толали чиKиндилари


Ифлосликлар ва нуKсонлар, %
40,5
40,3
41,9
40,9


Тола, %
59,5
59,7
58,1
59,1


Толанинг штапел масса узунлиги, мм
29,9
29,9
29,6
29,8


3-жадвал
Жиндан чиKKан чигит ва уларни толали чиKиндилар билан аралашмасини Kайта ишланганда тола ва чигит сифатининг згариши


Крсаткичлар
Аралашмасиз
аралашмали1
2
3
рт
1
2
3
рт

1
Жина-регенератордан чиKKан чигит:


- тукдорлиги, %
10,2
10,3
10,3
10,3
10,3
10,4
10,2
10,3


-механик шикастланиш,%
3,6
3,4
3,8
3,6
2,8
2,6
2,8
2,7


-эркин тола улуши, %
0,03
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,03

2
Жин-регенератордан чиKKан тола:


-нуKсон ва ифлосликлар-нинг массавий улуши, %
7,3
9,5
7,5
8,1
12,0
13,1
12,2
12,4


- штапел масса узунлиги, мм
28,2
28,5
28,1
28,3
29,8
29,9
29,2
29,6


- тола типи
А
А
А
А
VII
VII
VII
VII


- нави
II
II
II
II
IV
IV
IV
IV


- синфи
олий
рта
олий
олий
ифлос
ифлос
ифлос
ифлос

3
Олиниши, %
0,8
0,8
0,6
0,7
1,6
1,5
1,8
1,6

4
Чигит валиги зичлиги, кг/м3
320
320
320
320
320
320
320
320

5
Жин-регенераторнинг тозалаш самарадорлиги, %
-
-
-
-
68,3
68,4
68,2
68,0

6
Толани ОН-6-3М да тозалангандан кейинги нуKсон ва ифлосликларнинг массавий улуши, %
-
-
-
-
3,8
4,24
3,88
3,97


Тахлиллар чигит тароCи узунлиги 105-115 мм блганда штапел масса узунлиги 31,3-29,9 мм блган стандарт тола ишлаб чиKариш мумкинлигини крсатди.
Тажриба натижалари (4-жадвал) аррани колосникдан чиKиб туриш баландлиги 30 мм дан 40 мм га ошиши, тола бйича иш унумдорлигини 64 дан 93 кг/маш.
·соатга ктарилиши, тола штапел масса узунлигининг 30,6 мм дан 29,6 мм га камайишини крсатди. Кейинги тадKиKотлар учун аррани колосникдан чиKиб туриш баландлиги 40 мм олинди.
4-жадвал
Тозалаш самарадорлиги ва тола узунлигининг аррани колосник панжара устидан чиKиб туриш баландлигига боCлиKлиги


Аррани колосникдан чиKиб туриш баландли
ги, мм
Толадаги майда ифлослик, %
Майда ифлослик бйича тозалаш самара
Дорлиги%
Толадаги улюк, %
Тозалаш самара
дорлиги%
Толадаги нуKсон ва ифлос аралашмалар
Тозалаш самара
дорлиги%
Толанинг массаузунлиги, ммТола тозалагич чиKиндиси
да
1ДР-119 дан кейин

Тола тозалагич чиKинди
сида
1ДР-119 дан кейин

Тола тозалагич чиKинди
сида
1ДР-119 дан кейин

Тола тозала
гич чиKин
дисида
1ДР-119
дан кейин
фарKи

1
30
22,1
4,0
81,9
14,0
2,2
84,3
41,4
12,6
69,6
31,
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Тажриба асосида чигит тукдорлиги (Y1), нуKсонлар ва ифлос аралашмаларни массавий улуши (Y2), толани штапел масса узунлиги (Y3), чигитни механик шикастланиши (Y4) билан тезлаткич-тзCиткич ва арра цилиндри оралиCи ртасидаги боCланишлар олинди.

Y1=0,07
·Х+11,13 (21)
Y2=0,063
· Х2-2,975
·Х+47,87 (22)
Y3=28,2+0,067
·Х (23)
Y4=0,0083
·Х2-0,482
·Х+10,09 (24)

Толадаги нуKсонлар ва ифлос аралашмаларнинг минимал Kиймати, иш унумдорлиги ва тозалаш самарадорлигини нисбатан юKори блишини таъминловчи тезлатгич-тзCитгич билан аррали цилиндрлар ртасидаги оралиKни оптимал Kиймати 20 мм Kилиб белгиланди.
Диссертациянинг «ТадKиKот натижаларини ишлаб чиKаришда тажриба синови ва иKтисодий самарадорлик cисоби» деб номланган бешинчи бобида пахтани саKлаш ва Kуритишни cамда толали чиKиндиларни Kайта ишлашнинг янги технологияларини Далварзин пахта тозалаш корхонасида тажриба синови натижалари келтирилган.
Ан-Баявут-2, III-нав, бошланCич намлиги 29,5%, ифлослиги 12,0% блган пахтадан лчами 14х7 м, баландлиги 4,5 м блган ваKтинчалик Cарам шакллантирилиб, унда баландлиги 1,5 м, эни 0,8 м блган туннел Kазилди cамда cаво сриш ёрдамида совитилди. bаво сриш жами трт марта тказилиб, умумий ваKти 48 соатни ташкил этди, барабанда Kуритиш эса икки марта амалга оширилди, намлик олиш миKдори 17,5% ни ташкил этди снгра пахта 25х14 мм лчамли катта Cарамга жойлаштирилди . Пахта трт ой саKлангандан снг 2СБ-10 Kуритиш барабани, УХК пахта тозалаш агрегати, 5ДП-130 жин, 2ВПУ тола тозалагич, 1ДР-119 жин-регенератор ва 5ЛП линтер рнатилган Далварзин пахта тозалаш корхонаси технологиясида дастлабки ишланди. 5ДП-130 жин ускунасининг иш унумдорлиги битта аррага нисбатан 6,8 – 7,0 кг/соат ни ташкил этди.
Тажриба-синов натижалари (5-жадвал) шуни крсатдики, 5ДП-130 русумли жинда асосий ишлаб чиKарилган тола III-нав 5-тип “яхши” синфга, регенерация Kилинган тола жин-регенератордан кейин IV-нав 7-тип “ифлос” синфга, улар аралаштирилганда эса III-нав 5-тип “рта” синфга тCри келди, яъни бир синфга пасайди. Тола синфининг пасайиши асосан унинг таркибида нуKсонлар ва ифлос аралашмалар миKдори юKори блганлиги cисобига содир блди.
Тола синфини ошириш учун жин-регенератордан олинган тола ОН-6-3М тола тозалагичда тозаланди. Тозалаш натижасида толадаги нуKсонлар ва ифлос аралашмалар миKдори 13,4% дан 6,1% га туширилди, тозалаш самарадорлиги 54,5% ни ташкил этди.
Тозаланган толани асосий ишлаб чиKарилаётган толага аралаштириш натижасида толадаги нуKсонлар ва ифлос аралашмалар миKдори 3,87% ни ташкил этди, у 5-тип, III–нав “яхши” синфига тCри келди.

5-жадвал
ЮKори намликдаги пахтани саKлаш ва Kуритиш cамда толали чиKиндиларни жинланган чигитга аралаштириб жин-регенераторда жинлаш технологияларини ишлаб чиKарилаётган толани чиKиши ва синфига таъсириКрсаткичлар
Жиндан кейин
Жин-регенератордан кейин
Жин-регенератордан ва жиндан чиKKан толаларнинг аралашмаси

1
Толадаги нуKсонлар ва ифлос аралашмалар, %
3,60
13,4
4,2


Жумладан:

- йирик ифлослик
0,70
2,1
0,75


- майда ифлослик
0,40
4,1
0,47


- улюк
1,55
3,3
1,92


- синган чигит
0,30
2,2
0,35


-комбинациялашган тугун-чалар
0,46
-
0,46


- толали чигит KобиCи
0,19
1,7
0,25

2
Толани штапел масса узунлиги, мм
32,0
29,9
32,0

3
Тола типи
V
VII
V

4
Тола нави
III
IV
III

5
Тола синфи
яхши
ифлос
рта

6
Жин иш унумдорлиги,
кг тола/батарея соат
1794
82
1876

7
Jайта ишланган пахта, кг/батерея соат
62078
Толанинг чиKиши, %
28,9
1,3
30,2

Диссертация ишида амалга оширилган назарий ва амалий тадKиKотлар натижасида пахтани саKлаш ва Kуритишнинг cамда толали чиKиндиларни Kайта ишлашнинг янги технологиялари таKдим этилди.
ТадKиKот натижаларини ишлаб чиKаришга тадбиK этишдан олинадиган иKтисодий самарадорлик тола чиKиши ва сифати (синфи) ни ошиши cамда ишлаб чиKариш cаражатларининг камайиши cисобига 1 т тола ишлаб чиKаришда 274,6 минг смни ташкил этди.

ХУЛОСА

1. Амалга оширилган тадKиKот ишлари, нам пахтани саKлаш ва Kайта ишлаш холатини тахлили, пахтадан тола чиKиш миKдорини ошириш имкониятлари мавжуд эканлиги ва бунинг учун пахтани саKлашда уни намлигини 13% гача пасайтириш муаммосини хал Kилиш cамда толали чиKиндилар таркибидан йигирувга яроKли толаларни тлиK ажратиб олиш, уларни стандарт талаби даражасида тозалаш имкониятига эга блган технологияни яратиш лозимлигини крсатди.
2. Назарий ва тажрибавий тадKиKотлар натижасида, Cарамда Kиздирилган нам пахтани Kуритиш барабанида атмосфера cавосида Kуритишда пахтани бошланCич намлиги, Kуритгичнинг иш унумдорлиги, Kуритиш агенти температурасини намлик ажратишга таъсирини тавсифловчи аналитик ва регрессия тенгламалари олинди. Натижада пахта Cарамидан cаво сриш ва пахтани Kуритишни рационал крсаткичларда самарали ташкил этиш имконияти яратилди.
3. Кичик Cарамларга ваKтинча жойлаштирилган пахтадан cаво сриш ва Kуритишда намлик ажралиш миKдорини аниKловчи регрессия тенгламалари олинди. Уларни тахлили пахтани бошланCич намлигига Kараб “cаво сриш + Kуритиш” цикли сонини ва Kуритиш тартибини аниKлаш имконини берди. Пахтани бошланCич намлиги 17% дан 25% гача блганда пахтани бир марта Kуритиб, 25х14 мм лчамли катта майдонларга жойлаштириб, снгра cаво сриш cисобига уни намлигини технологик регламент талаби (13%) га тушириш имконияти мавжудлиги крсатилди. Намлиги 25% дан юKори блган пахтани эса икки марта Kуритиб кичик ёки катта майдонларга жойлаштириб саKлаш мумкинлиги асосланди.
4. Жинланган чигит тукдорлиги ва толали чиKиндиларни крсаткичларига Kараб жин-регенераторда линтларни тола таркибига тиб кетмаслигини таъминлаш, Kшимча олинаётган толани штапел масса узунлигини олдиндан башоратлаш имконини берувчи эмпирик боCланиш тавсия этилди. Олинган боCланиш ёрдамида жин-регенераторни рационал ишлаши ва толани штапел масса узунлигини маълум чегарада бошKариш тартиби белгиланди.
5. Улюк толасини ажратиш, тозалаш ва уни жин-регенараторни ишчи камерасидан чиKариш шароити аналитик криб чиKилди. Тола ва хомашё валиги массаси ртасидаги ишKаланиш коэффициентини ва хомашё валиги зичлигини турли Kийматларида толани ишчи камерадан чиKариш кучини згариш Kонунияти олинди. Олинган натижалар жин–регенараторни оптимал крсаткичлари (хомашё валиги зичлиги, арра тишини геометрик лчамлари) ни аниKлаш имконини берди.
6. Тола тозалагич ОН-6-3М да тказилган тажрибавий тадKиKотлар натижасида титувчи барабанларни айланиш сони, иш унумдорлигини толадаги нуKсонлар ва ифлос аралашмаларни массавий улуши ва тозалаш самарадорлигига таъсирини тавсифловчи тенгламалар олинди. Уларни тахлили толали чиKиндилардан стандарт талабига жавоб берадиган сифатли тола олиш учун тола тозалагични тозалаш самарадорлиги етарли эмаслиги ва Kшимча тозалаш эcтиёжи мавжудлигини крсатди.
7. Толали чиKиндиларни жинланган чигитларга аралаштириш, уларни жин-регенераторда жинлаш, олинган толани тозалашдан иборат блган толали чиKиндиларни Kайта ишлашни янги технологияси асосланди ва тавсия этилди. Янги технология “А” типидаги линт рнига сифат крсаткичлари стандарт талабига жавоб берувчи Kшимча тола олиш cисобига тола чиKишини 1,3 % ошириш имконини берди.
8. Толали чиKиндиларни жинланган чигит билан аралашмасини жин-регенераторда Kайта ишлаш бйича тказилган тажрибавий тадKиKотлар асосида аррали цилиндрни колосникдан чиKиб туриш баландлиги, чигит тароCи KозиKчасини узунлиги ва тезлатгич-тзCитгич билан арра цилиндри ртасидаги оралиKни оптимал Kийматлари аниKланди.Олинган натижалар жин-регенераторни рационал режимда ишлатиш имконини берди.
9. Тавсия этилган толали чиKиндиларни Kайта ишлаш технологиясини амалиётга самарали тадбиK этиш учун Kуйидаги тавсиялар берилди:
жин регенераторда ишлаб чиKарилган толани тола тозалагичда Kшимча тозалаш, снгра тойлашга узатишда асосий тола оKимига Kшиш, толада нуKсонлар ва ифлос аралашмаларни миKдори юKори блса, уни алоcида тойлаш;
жин регенератордан чиKKан чигитда улюк ва бошKа ифлосликларни блиши сабабли, олинадиган линт ва чигит сифатини яхшилаш учун чигитни линтерлашдан олдин пневматик чигит тозалаш ускунаси УСМ-А да тозалаш;
чигит тозалагич УСМ-А дан чиKKан чиKиндиларни циклондан кейин ОН-6-3 тола тозалагич чиKиндиси билан Kшиб, толали материалларни тозалаш ускунаси ОВМ.А-11 да тозалаш ва улюкли чиKинди сифатида тойлаш.
10. Тавсия этилган юKори намликдаги пахтани саKлаш ва Kуритиш cамда толали чиKиндиларни жинланган чигитларга аралаштириб Kайта ишлаш технологияларини ишлаб чиKаришга тадбиK этиш cисобига 1 т тола ишлаб чиKаришда 274,6 минг см иKтисодий самара олинди.


НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНЕЙ
DSc 27.06.2017. Т.08.01 ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ИНСТИТУТЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАШКЕНТСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САБИРОВ ИЛХОМ КАХРАМОНОВИЧ

Повышение выхода волокна при переработке влажного хлопка-сырца

05.06.02 – Технология текстильных материалов и первичной обработки сырья

АВТОРЕФЕРАТ ДОКТОРСКОЙ (DSc) ДИССЕРТАЦИИ
ПО ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМТашкент - 2018
Тема докторской (DSc) диссертации зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за В2017.1.DSc/Т55

Диссертация выполнена в Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности

Автореферат диссертации на трех языках (узбекском, русском и английском (резюме)) размещен в веб-сайте Ташкентского института текстильной и легкой промышленности ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) и Информационно-образовательном портале «ziyonet» ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).


Научный консультант Хожиев Мухсин Тожиевич
доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты: Ахмедходжаев Хамид Турсунович
доктор технических наук, профессор

МаKсудов Равшан Хасанович
доктор технических наук

Ризаев Анвар Абдуллаевич
доктор технических наук, профессор


Ведушая организация: Жиззахский политехнический институт

Защита диссертации состоится 23 февраля 2018 г. в 1000 часов на заседании научного совета DSc27.06.2017.Т.08.01 при Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности (адрес: 100100, г. Ташкент, Яккасарайский район ул. Шохжахон – 5, Админстративное здание Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, 2-этаж, 222-аудитория, тел. (+99871) 253-06-06, 253-08-08, факс 253-36-17, e-mail: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Ташкентского института текстильной и легкой промышленности (диссертация зарегистрирована за №26). Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шохжахон – 5, тел. (+99871) 253-08-08.

Автореферат диссертации разослан 5 февраля 2018 года.
(протокол рассылки №26 от 5 февраля 2018 года).ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации)

Актуальность и востребованность темы диссертации. Хлопковое волокно является основным сырьем текстильной промышленности и на мировом рынке возрастают потребности изготавливаемой из них продукции. По данным Международного консультативного комитета (ICAC) «в сезоне 2016-2017 годов на мировом уровне потребление хлопкового волокна составило 24,55 млн. тонн, а выработанное волокно составило лишь 23,07 млн. тонн»1. Такие государства, как Бангладеш, Китай, Турция, Индонезия являются ведущими по импорту волокна. В данном направлении особое внимание уделяется повышенному требованию к хлопковому волокну и его качеству, разработке новой ресурсосберегающей техники и технологии, обеспечивающих снижение себестоимости и повышение качества хлопковой продукции. Наряду с этим за рубежом расширение производства текстильной продукции из хлопкового волокна остается одной из важнейших задач.
В мире широко ведется усовершенствование технологий, применяемых в процессах производства хлопкового волокна. В частности, ведется научно исследовательская работа в направлении разработки различных методов и устройств для хранения хлопка-сырца, специальные тележки, модули и средства для их формирования и перевозки, по переработке волокнистых отходов, различные регенераторы, волокноочистители, усовершенствование их технологических процессов и разработки других способов использования волокнистых отходов.
В настоящее время в республике особое внимание уделяется усовершенствованию техники и технологии хлопкоочистительной и текстильной промышленности, выпуску качественной готовой продукции на основе глубокой переработки выращиваемого хлопка-сырца, обеспечивающие конкурентноспособность на мировом рынке, строительство ряда предприятий текстильной и легкой промышленности, оснащения их современным технологическим оборудованием, повышающим качество волокна, выпускаемого хлопкоочистительными заводами. В данном направлении, в частности, важным является разработка ресурсосберегающей технологии процесса бунтования, хранения и сушки хлопка-сырца, создание технологических оборудований для их осуществления, обеспечивающих сохранение качества хлопка-сырца и его компонентов, усовершенствование технологий извлечения прядомого волокна из волокнистых отходов и очистки, устраняющих потери волокна в технологическом процессе. В стратегии Действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годах были определены задачи по «повышению конкуренто-способности национальной экономики, снижению расхода энергии и ресурсов в экономике, внедрению в производство энергосберегающих техно-

1International cotton advisory committee.Washington, From the Secretariat of the ICAC. email [email protected] September 1, 2017
логий, одной из которых является задача создания и внедрения в производство эффективной технологии по повышению выхода волокна при переработке высоковлажного хлопка-сырца.
Данная диссертация в определенной степени служит основой для решения задач, определенных Постановлением Президента Республики Узбекистана от 4 марта 2015 года №ПJ-4707 «О мерах по диверсификации производства и структурных реформах и модернизации на 2017-2021 годы», Указом Президента от 7 февраля 2017 года №ПФ-4947 «О стратегии Действий по дальнейшему развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы», Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 января 2014 года №5 «О дополнительных мерах по снижению себестоимости продукции и сокращению производственных расходов в промышленности», а также другими нормативно-правовыми документами.
Соответствие исследований приоритетным направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан. Эти исследования выполнены в рамках приоритетного направления развития науки и технологий республики II. «Энергия, энерго-ресурсосбережение».
Обзор международных научных исследований по теме диссертации2. По усовершенствованию техники и технологии хранения, сушки и перереработки волокнистых отходов ведущими научными центрами и высшими учебными заведениями мира, в том числе USDA Ginning Cotton Research Unit, Texas Tech University, Samuel Jakson Incorporated (АJШ), Central Institute for Research on Cotton Technology, Bajaj Steel Industries Limited (Индия), Cotton research and devolepment corporation (Австралия), National Research Center for cоttоn processing engeeniring and technology, China Cotton Industries Limited, Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock, Handan Golden Lion, Cotton Research Institute of Nanjing Agricultural University (Китай), Pakistan Cotton Standards Institute, National Textile University Faisalabad (Покистон), Busa Indъstria e Comйrcio de Mбquinas Agrнcolas Limited (Бразилия), Ташкенсткий институт текстильной и легкой промышленности, Научный центр АО «Пахтасаноат илмий маркази» (Узбекистан) ведутся широкомасштабные научные исследования.
В результате проведенных исследований в области разработки техники и технологии очистки волокнистых отходов и возвращения волокна, имеющего прядильные свойства, в основной поток получены, в частности, следующие результаты: разработана автоматизированная система хранения и передвиж-ные трейлеры для хранения хлопка-сырца (Арканзасский университет, США); получены основные закономерности тепло и влагопроводности хлопка-сырца и его продукции в качестве капиллярно-пористого-коллоид-

2Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации осуществлен на основе: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], http://www.benningergroup.com; www.somet.it, www/picanol.bi, http//www /toyoda /com, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]., International journal of applied and fundamental research и других источников.
ного материала; разработаны методы расчета и проектирования регенира-ционных устройств волокнистых отходов и очистителей волокна (Мос-ковский государственный университет дизайна и технологии, Ивановская государственная текстильная академия, Костромской государственный технологический университет, Россия; Научный центр АО «Пахтасаноат илмий маркази», Ташкентский институт текстильной и легкой промыш-ленности, Узбекистан); разработаны питатель в виде вертикальной шахты-накопителя, бунторазборщики-питатели марки РБХ и РП, пневмотранс-портная установка, состоящая из материалопровода, камнеуловителя, сепаратора, вентилятора и циклонных устройств, создан джин-регенератор (Научный центр АО «Пахтасаноат илмий маркази», Узбекистан).
В мире проводятся научные исследования по усовершенствованию и созданию новой техники и технологии первичной обработки хлопка-сырца, в частности, по следующим приоритетным направлением: создания новой автоматизированной системы, технологии и способов хранения хлопка-сырца; ресурсосберерегающей высокопроизводительной техники сушки; эффективной автоматизированной технологии процессов очистки, джини-рования и волокноочистки; способов переработки волокнистых отходов и эффективного их использования; создания техники и технологии очистки регенированного волокна.
Степень изученности проблемы. По научным проблемам сушки влажного материала и их теоретическим вопросам, в частности, основным закономерностям тепло- и влагопроводности капиллярно-пористого-коллоидного материала проведены исследования Л. Больсом, Б. Балсоном, У.К.Луисом, Т.К. Шервудом, А.С. Гинзбургом, С.М. Липатовым, М.И.Щекольдином, а также по определению закономерности взаимодействия волокнистых материалов с посторонними примесями в процессах их очистки и регенерации Van Doorm, Baker, Franks, Shepherd, Mangialardi, Memphis,
Antony, Muliken, Stroup и др.
Впервые исследования по сохранению количественных и качественных показателей волокна при хранении и первичной обработке высоковлажного хлопка-сырца в Узбекистане проводились Б.А. Левковичем. Далее в развитие науки в данной области внесли достойный вклад Х.К. Давыдбаев, Г.Г. Буданов, М.Ю. Алиев, Б.Г. Кадыров, А.С. Гриффин, Г.А. Тихомиров, Б.С. Суслин, К.С. Сабиров, В.Д. Хмыров, М.А. Алиев, М.Т. Ходжиев и А.П.Парпиев.
Однако в проведенных исследованиях вопросы повышения выхода волокна за счет снижения потерь волокнистой массы в процессах хранения и первичной обработки хлопка-сырца, отделения волокна, имеющего прядильные свойства в зависимости от волокнистых отходов и их очистки, изучены в недостаточной степени.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских работ высшего учебного заведения, где выполняется диссертация. Исследования диссертации проведены в рамках проектов ДИТД-13 «Создание новой техники и технологии сушки хлопка-сырца» (2006-2008), ИД-И-012 «Создание эффективной технологии переработки с учетом показателей качественных показателей хлопка-сырца» (2009-2010), ИОТ-2015-2-20 «Внедрение в производство эффективной технологии сушки хлопка-сырца» (2015-2016), ВА-ОТ-А9-18 «Разработка высокоэффективной технологии переработки волокнистых отходов» (2017-2018) согласно планам научно-исследовательских работ Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.
Целью исследования является создание новых технологии, обеспечивающие возможность полного сохранения количества волокна при хранении и переработке высоковлажного хлопка-сырца.
Задачи исследования:
изучение причин снижения качества и количества волокна при хранении и переработке влажного хлопка-сырца и влияющих на них факторов, разработка способов уменьшения потерь волокна;
разработка на основе теоретических и экспериментальных исследований новой ресурсосберегающей технологии хранения и сушки высоковлажного хлопка-сырца;
создание новой эффективной технологии отделения и очистки волокна, имеющих прядильные свойства из волокнистых отходов;
определение оптимальных значений параметров джинирования смеси проджинированных семян и волокнистых отходов (улюк) в джине-регенераторе и разработка технологии очистки, обеспечивающей получение прядомого волокна;
технологическая и экономическая оценки эффективности предложенного способа хранения влажного хлопка-сырца и технологии переработки волокнистых отходов.
Объектом исследования являются процессы хранения хлопка-сырца, регенерация и очистка волокнистых отходов (улюка).
Предметом исследования являются процессы самосогревания хранимого хлопка-сырца, оборудование по извлечению прядомого волокна из волокнистых отходов и их очистки.
Методы исследований. В данных исследованиях используются методы теоретических и прикладных исследований, включая статическое и динамическое моделирование, планирование полнофакторного эксперимента, методы наблюдения, измерения, сравнения и оценки, а также методы оптимизации посредством целевых электронных программ. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:
получены зависимости между влагоотбором при сушке нагретого хлопка-сырца и исходной влажности хлопка-сырца - температуры атмосферного воздуха, производительности сушилки и определены рациональные параметры процессов;
разработана технология переработки джинированных семян с добавлением волокнистых отходов, позволяющая получить дополнительно прядомое волокно из волокнистых отходов, вместо линта «А»;
получены аналитические зависимости, определяющие рациональные значения основных параметров джина-регенератора, характеризующие условия очистки волокна улюка от сорных примесей, позволяющие обеспечивать максимальный съем волокна от семени и улюка;
получена эмпирическая зависимость, дающая возможность прогнозирования штапельной массодлины вырабатываемого волокна в джине-регенераторе, зависимости от опушенности проджинированных семян и семян, выходящих из джина-регенератора, а также от количество волокнистых отходов;
определены основные показатели джина-регенератора, дающие возможность получения дополнительного волокна: величина выступа пил, длина колка семенной гребенки, зазор между ворошителем- ускорителем и пильным цилиндром.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
разработаны новые режимы снижения влажности сохраняемого хлопка-сырца в барабанной сушилке на основе анализа математической модели, характеризующей зависимость влагоотбора от начальной влажности хлопка-сырца, температуры атмосферного воздуха и производительности сушилки;
разработаны новые режимы сушки высоковлажного хлопка-сырца, состоящие из процессов – укладка высоковлажного хлопка-сырца на временной бунтовой площадке малого размера, отсоса воздуха, отлежке и нагреве за счет самосогревания, сушки в барабанной сушилке, укладке хлопка-сырца в типовой бунт и отсосе воздуха;
созданы условия для максимальной очистки волокна и получения прядомого волокна при джинировании смеси проджинированных семян и волокнистых отходов в джине-регенератора при выступе пилы 40-45 мм, длина колков семенной гребенки 105-115 мм, зазор между ворошителем-ускорителем и пильным цилиндром - 20 мм.
Достоверность результатов исследования подтверждается логическим соответствием их результатов существующих и действующих фундаментальной теории, проведением экспериментов на нескольких хлопкоочистительных заводах в производственных условиях, соответствием результатов теоретических и экспериментальных исследований, выполне-нием математико-статистической обработки с доверительным уровней 95%, определением качественные показатели хлопка-сырца и волокна стандарт-ными методиками, а также внедрением результатов исследований в произ-водство с реальной экономической эффективностью.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов заключается в получении уравнений, характеризующих кинетику сушки хлопка-сырца в барабанной сушилке и формул для определения показателей, необходимых при расчете; созданием возможности аналитического метода определения кратности сушки в зави-симости от исходной влажности хлопка-сырца; определении режимов сушки, обеспечивающих снижение влажности и равномерности по влажности сохраняемого хлопка-сырца на основе математической модели влагоотбора; обосновании максимальной очистки и съема волокна от улюка и семян на основе закономерности, полученной аналитическим путем, характеризу-ющим условия очистки волокна от сорных примесей, движение волокон улюка по передней поверхности зуба пильного диска цилиндра, влияние плотности сырцового валика в джине-регенератора на силу вытаскивания волокна улюка из рабочей камеры.
Практическая значимость результатов исследований заключается в разработке технических решений согласно производственной востребован-ности, обеспечении влажности хлопка-сырца на уровне требовании стандарта при его хранении, проведении сушки хлопка-сырца ресурсосберегающим методом, создании возможности максимальной очистки волокна и получении дополнительного прядомого волокна при джинировании в джине-регенера-торе смеси проджинированных семян и волокнистых отходов, в обеспечении повышения выхода волокна и экономии энергии.
Внедрение результатов исследования.
На основе полученных научных результатов исследований хранения влажного хлопка-сырца и процессов переработки волокнистых отходов:
предложенный способ хранения влажного хлопка-сырца во временных бунтах малого размера, сушка и укладка их в типовой бунт с размерами 25х14 м включен в технологический регламент ПДИ 70-2017 (п.1.42), разработанный АО «Узпахтасаноат» и АО «Пахтасаноат илмий маркази» и используется на всех хлопкозаводах республики;
технология хранения высоковлажного хлопка-сырца и переработка волокнистых отходов внедрена на Далверзинском хлопкоочистительном заводе регионального филиала «Ташкентпахтасаноат» (справка АО «Узпахтасаноат» от 20 октября 2017 года №МА-62/1857). В результате выход волокна увеличился на 1,3%;
способ нагревания во временных малых бунтах и режим с последу-ющей сушкой в барабанных сушилках 2СБ-10, затем бунтование в основной бунт (размеры 25х14 м) внедрена на Чинабадском хлопкоочистительном заводе регионального филиала «Андижанпахтасаноат» (справка АО «Узпахтасаноат» от 20 октября 2017 года №МА-62/1857). В результате снижены массовая доля пороков и засоренности волокна на 1,1% (абс) и поврежденность семян на 1,4% (абс), очистительный эффект увеличился на 12,2%;
технология хранения высоковлажного хлопка-сырца и переработка волокнистых отходов проектным институтом ГПИ-4 включена в проектно-сметную документацию экспериментального хлопкоочистительного завода в г.Хонка регионального филиала «Хоразмпахтасаноат» (справка АО «Узпахтасаноат» от 20 октября 2017 года №МА-62/1857). В результате спроектирован высокоэффективный ресурсо- и энергосберегающий современный хлопкоочистительный завод.
Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования были обсуждены на 3 международных и 4 республиканских научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 24 научные работы, из них 15 научных статей, в том числе 4 в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов диссертаций и получено 3 патента Республики Узбекистан.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем диссертации составляет 190 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность и востребованность темы диссертации, описывается соответствие исследований приоритетным направлениям развития науки и технологий в республике, даны сведения о зарубежных и отечественных научных исследованиях, освещены цель и задачи исследования, основное содержание диссертационный работы.
В первой главе диссертации «Состояние проблемы потери волокна при переработке влажного хлопка-сырца» даётся обзор по процессам, технике и технологии хранения влажного хлопка-сырца и переработки волокнистых отходов, а также очистки волокна; излагается суть известных отечественных и зарубежных научно-исследовательских работ по влаго- и теплопереносу компонентов хлопка-сырца при хранении и в процессе сушки, а также по регенерации и очистке волокнистых материалов; даётся оценка уровню развития первичной обработки влажного хлопка-сырца. На основе литературного анализа показана возможность повышения выхода волокна из сырья путем предотвращения потери волокна при хранении влажного хлопка-сырца и при очистке волокна после джина.
Во второй главе диссертации «Теоретико-экспериментальные иссле-дования по разработке новой технологии хранения и сушки влажного хлопка-сырца» изучен объем влажного хлопка-сырца на хлопко-очистительных заводах, неравномерность их влажности и предложена новая технология хранения и сушки высоковлажного хлопка-сырца (рис. 1).
Сущность предложенной технологии заключается в том, что влажный хлопок-сырец укладывается в бунт малого размера (14х7 м), производится отсос воздуха (в зависимости от исходной влажности один или два раза), затем отлежка хлопка-сырца до нагрева 45-500С, с последующей сушкой в барабане с атмосферным воздухом. После сушки, в зависимости от влажности, хлопок-сырец укладывается в бунт малого размера (14х7 м) или типовой бунт с размерами 25х14 м для постоянного хранения с последующими отсосами воздуха согласно рекомендации технологического регламента ПДИ 70-2017. Уложенный на малой бунтовой площадке, хлопок-сырец повторно проходит цикл «отсос воздуха + сушка», затем укладывается на типовой бунтовой площадке. Основной целью при этом является снижение влажности, хлопка-сырца до 13% с наименьшими расходами и обеспечение равномерности по влажности.

2-вариант

1 1-вариантРис.1. Схема новой технологии хранения и сушки высоковлажного хлопка-сырца

Для подготовки бунтовой площадки малого размера (14х7 м) не требуются дополнительные расходы, т.к три бунта с размерами 14х7 м, можно поместить на типовой бунтовой площадке с размерами 25х14 м (рис. 2).Рис. 2. Бунтовая площадка хлопка

Основная задача данной главы - показать на основе теоретико-экспериментальных исследований преимущества предложенной технологии сушки, определение режимов сушки в барабане самосогревшего хлопка-сырца и изменение неравномерности влажности хлопка-сырца.
Эксперименты проводились на Чинабадском хлопкоочистительном заводе.
Хлопок-сырец укладывался на бунтовой площадке размером 14х7 м высотой 4,5 м, весом 60 т и в восьми точках определялось изменение температуры, а также в соответствии с технологическим регламентом ПДИ 30-2012 проводился отсос воздуха. Продолжительность отсоса составляла 12 часов. Далее, при достижении температуры 45-500С хлопок сырец подвергался сушке в барабанной сушилке атмосферным воздухом, имеющим температуру 10-150С. Производительность сушильного барабана составляла 5,0-5,5 т/час, количество атмосферного воздуха, подаваемого в барабан 24000 м3/час. Неравномерность влажности и влажность хлопка-сырца до и после сушильного барабана определялась через каждые 15 мин. Хлопок-сырец после двухмесячного хранения перерабатывался на хлопкоочистительном заводе. Из рис. 3 видно, что общий влагоотбор составляет 16,8%, влажность хлопка-сырца снижена до 13,2%, интервал неравномерности влажности хлопка-сырца сократился от 15% до 3%.


Влажность хлопка-сырца, %


Интервал неравномерности хлопка сырца, %
а)

б)


1,2,3,4,5-соответственно влажность хлопка-сырца и интервал неравномерности влажности; 1-исходная, 2-после 1го отсоса; 3-после сушки, 4-после 2го отсоса, 5-после сушки.
Рис. 3. Снижение влажности (а) и интервал неравномерности влажности
хлопка-сырца (б) при отсосе воздуха и сушки

На рис. 4, 5 и 6 приведены изменения влажности хлопка-сырца, имеющие различную начальную влажность в рекомендованной технологии.
Из полученных результатов сделаны следующие выводы:
показана возможность предотвращения гнездового самосогревания хлопка-сырца, сохраняемого в бунтах малого размера, снижением интервала неравномерности по влажности благодаря применению отсоса воздуха с последующей сушкой в барабане предварительно нагретого хлопка-сырца;
определены возможности в предложенной технологии снижения влажности хлопка-сырца при всех значениях его начальной влажности до уровня требований технологического регламента (до 13%);
установлена целесообразность формирования типового бунта (с размерами 25х14 м) для постоянного хранения хлопка-сырца, сохраняемого в бунтах малого размера (14х7 м), имеющего исходную влажность до 25%, после их однократной обработки в цикле «отсос воздуха+сушка в барабанной сушилке»;
выявлена возможность качественного хранения хлопка-сырца, находящегося на временном хранении в бунтах малого размера, имеющего влажность более 25%, формированием типового бунта или бунта малого размера после их двухкратной обработки в цикле «отсос воздуха + сушка в барабанной сушилке».1, 2, 3, 4, 5, 6 – соответственно: начальной влажности хлопка-сырца; после первого отсоса воздуха; после сушки; после второго отсоса воздуха; после второй сушки;
после третьего отсоса воздуха
Рис. 4. Гистограмма изменения влажности хлопка-сырца при отсосе
воздуха в бунтах и сушке

13 EMBED PBrush 1415
1-при 1-ом отсосе воздуха; 2- в сушильном барабане; 3-при 2-ом отсосе воздуха
Рис. 5. Влагоотбор при отсосе воздуха и сушке в зависимости от начальной влажности
хлопка-сырца


Рис. 6. Изменение влажности хлопка-сырца после цикла «отсос воздуха и сушка»


Получены уравнения регрессии, характеризующие зависимости влагообора (
·W) от начальной влажности хлопка-сырца (Wб):
при первом отсосе воздуха: 13 EMBED Equation.3 1415. (1)
в барабанной сушилке: 13 EMBED Equation.3 1415 (2)
при отсосе воздуха
после укладки в бунт: 13 EMBED Equation.3 1415 (3)
После общего цикла «отсос воздуха + сушка + отсос воздуха» зависимость влажности хлопка-сырца от исходной влажности имеет вид:
13 EMBED Equation.3 1415 (4)
Следующей задачей является определение режима сушки хлопка-сырца, имеющего температуру 45-500С.
Известно, что основная влага в хлопке-сырце находится в семенах (70%). Для интенсификации процесса сушки необходимо создать условия, ускоряющие выделение влаги из семян.
Влага перемещается от мест, где концентрация влажности и температура выше в области, где концетрации влажности и температура меньше.
Выделяемая влага из семян определяется по следующему уравнению:

13 EMBED Equation.3 1415 (5)

где 13 EMBED Equation.3 1415– коэффициент диффузии; 13 EMBED Equation.3 1415 – плотность семян; 13 EMBED Equation.3 1415 и 13 EMBED Equation.3 1415 – градиент влажности и температуры; 13 EMBED Equation.3 1415 –коэффициент термовлагопроводности.
Следует отметить, что в конвективном способе сушки температура волокна и кожуры семян (13 EMBED Equation.3 1415) существенно будет больше, чем температура ядра семян (13 EMBED Equation.3 1415). Поэтому значение 13 EMBED Equation.3 1415 будет отрицательным (13 EMBED Equation.3 1415), что препятствует выделению влаги из семян, в результате движение влаги замедляется.
Как видно из уравнении (5), скорость испарения влаги зависит от значения и направления 13 EMBED Equation.3 1415 и 13 EMBED Equation.3 1415, а также от коэффициента диффузии. Повышение значения 13 EMBED Equation.3 1415 и 13 EMBED Equation.3 1415 зависит от температуры сушки, а повышение температуры сушки связано с качеством волокна, поэтому изменения значении 13 EMBED Equation.3 1415 и 13 EMBED Equation.3 1415 ограничены.
Для инженерных расчетов коэффициент диффузии можно определить по формуле:
13 EMBED Equation.3 1415 (6)

На рис. 7 приведены изменение значения 13 EMBED Equation.3 1415 от температуры нагрева семян, видно, что при повышении температуры от 200С до 500С значения 13 EMBED Equation.3 1415 увеличивается в 2,6 раза.

Коэффициент диффузии
Температура семян, 0С

Рис. 7. Зависимость коэффициента 13 EMBED Equation.3 1415 от температуры нагрева семян
Эти анализы показали, что при сушке нагретого хлопка-сырца в бунтах имеются наилучшие условия выделения влаги из семян.
Для определения кратности цикла (отсос воздуха + сушка) с целью снижения влажности, хранящего хлопка-сырца до 13%, необходимо знание закона изменения влажности хлопка-сырца в барабанной сушилке.
Для этого использовано обобщенное уравнение тепло-массопередачи, предложенное Б.С. Сажиным для капиллярно-пористых-коллоидных материалов и использованный А.З. Маматовым для процессов сушки хлопка-сырца в виде

13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 (7)
где М – масса высушенного хлопка-сырца, приходящего на 1 м2 его поверхности; 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 - текущая и начальная влажность хлопка-сырца; А и В – начальная и конечная равновесная влажность хлопка-сырца; 13 EMBED Equation.3 1415 - продолжительность сушки; 13 EMBED Equation.3 1415 - коэффициент сушки.
Значение начальной равновесной влажности А будет равно влажности хлопка-сырца в конце периода прогрева. При сушке хранящего хлопка-сырца с температурой 40-500С в барабанной сушилке атмосферным воздухом испарение влаги начинается сразу (без периода прогрева), поэтому А будет равно 13 EMBED Equation.3 1415, т.е. А=13 EMBED Equation.3 1415.
Используя (7), получены уравнения для расчета влажности хлопка-сырца в барабанной сушилке и продолжительности сушки:

13 EMBED Equation.3 1415 (8)

13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415 (9)

Используя результаты эксперимента, получено уравнение для расчета коэффициента сушки:

k=[6,693-0,148Wн-0,014Т]
·10-3 (10)

Для использования полученных уравнений (8) и (9) необходимо определение значения В. Его можно определить по формуле предложенной Б.В. Лыковым:

13 EMBED Equation.3 1415 (11)

здесь 13 EMBED Equation.3 1415 - относительная влажность воздуха, выходящего из сушильного барабана (13 EMBED Equation.3 1415); Wp – равновесная влажность хлопка-сырца, соответствующая температуре и относительной влажности воздуха, выходящего из барабана.
Относительная влажность воздуха 13 EMBED Equation.3 1415 определяется по формуле:

(12)

где 13 EMBED Equation.3 1415 - давление атмосферного воздуха; 13 EMBED Equation.3 1415 и 13 EMBED Equation.3 1415- влагососодержание и давление насыщенного водяного пара при температуре и давлении выходящего воздуха.

13 EMBED Equation.3 1415 (13)

где L, d0 – количество воздуха (кг/час) подаваемого в барабан и его влагосодержание, г/кг.с.в.; 13 EMBED Equation.3 1415 – производительность сушилки по хлопку-сырцу, кг/час; W1 и W2 - соответственно влажность хлопка-сырца до и после сушильного барабана, %.
Зная d2 и
·2, можно определить значения В и W.
Для обоснования полученных теоретических результатов и определения значения влагоотбора в сушильном барабане проведены эксперименты на Мустакилликском хлопкоочистительном заводе. Получено уравнение регрессии, характеризующее зависимость влажности высушенного хлопка-сырца (Y) от исходной влажности (X1), производительности сушилки по хлопку-сырцу (X2) и температуры атмосферного воздуха (Х3):

Y=18,73-5,625Х1+0,3Х2+0,35Х3+0,08Х1Х2-0,05Х2Х3-0,05Х1Х2Х3.

Определяя значимость коэффициентов по критерию Стьюдента и адекватность уравнения по критерию Фишера, получено окончательное уравнение в виде:

Y=18,73+5,625Х1+0,3Х2+0,35Х3 (14)

Установлено, что влагоотбор в барабанной сушилке изменяется от 2,9% до 6,6% в зависимости от исходной влажности хлопка-сырца при производительности 4,5-6 т/час. Полученные результаты (табл. 1) показали полное соответствие значений влажности хлопка-сырца, определенных теоретически и экспериментально.Таблица 1.

Сравнительные показатели процесса сушки в барабанной сушилке

№ п/п
Исходная влажность хлопка-сырца %
Темпера тура хлопка-сырца, %
Коэффи-циент сушки
Равновесная влажность В, %
Влажность хлопка-сырца после сушки, %


по формуле (10)
Экспери-ментально

1
20
15
3,52
8,5
17,4
16,9

2
25
15
2,78
9,6
21,4
20,8

3
30
15
2,49
10,8
24,9
24,8


В третьей главе диссертации «Теория процесса очистки и отделения волокна из волокнистых отходов волокноочистителей в джине-регенераторе» приведены результаты теоретического исследования процесса очистки и отделения волокна из волокнистых отходов волокноочистителей смешанного с семенами в процессе джинирования на джине-регенераторе.
Анализ отходов волокночистителей показал, что засоренность регенерированного и очищенного волокна выше требований стандарта, совмещение которых с основным вырабатываемым волокном снижает их качество. В связи с этим была предложена технология переработки волокнистых отходов, заключающаяся в джинировании на джине-регенераторе 1ДР-119 смеси волокнистых отходов с проджинированными семенами с последующей очисткой полученного волокна (рис. 8).
Рис. 8. Схема новой технологии регенерация волокна из волокнистых
отходов (улюка) и их очистки

Регенерированное и очищенное волокно в зависимости от массовой доли пороков и сорных примесей прессуется с основными потоком волокна или отдельно.
Благодаря опушенности семян в процессе протаскивания, захваченной пилой волокна при определенной плотности сырцового валика образуется эффект «расчесывания», способствующий отделению сорных примесей от волокна. Эффект «расчесывания» или очистка волокна от сорных примесей и улюка зависит от многих факторов, в частности, от плотности семенного валика, силы трения, возникающей от давления семенного валика, коэффициента трения волокон улюка с семенами в сырцовой камере, силы прикрепления волокон с улюком, силы прикрепления сора с волокном.
При джинировании на джине-регенераторе 1ДР-119 происходят одновременно процессы захвата свободного волокна и волокна,находящегося в составе улюка, зубьями пильного цилиндра, протаскивание их между опушенными семенами в сырцовом валике, отрыв и вывод из рабочей камеры. При этом одновременно происходит джинирование семян с остаточной волокнистостью.
Для эффективного протекания процесса джинирования и очистки волокна проведен анализ всех факторов влияющих на очистительный эффект джина-регенератора и условия джинирования.Рис. 9. Расчетная схема для определения силы извлечения волокон улюка из сырцовой камеры


1-13EMBED Equation.31415; 2-13EMBED Equation.31415; 3-13EMBED Equation.31415Рис. 10. Закономерности изменения силы извлечения волокон улюка из сырцовой камеры от плотности сырцового валика


Основной задачей явилась определение оптимальных значений факторов, обеспечивающие отделение волокна от улюка и их очистки, а также вытаскивание отделенного и очищенного волокна из сырцовой камеры джина-регенератора.
Из расчетной схемы (рис. 9) видно, что сила вытаскивания волокон улюка 13 EMBED Equation.3 1415 из сырцовой камеры в основном зависит от силы трения 13 EMBED Equation.3 1415, возникающей от давления сырцового валика на волокно по всему его объему, а также от силы крепления волокон к улюку 13 EMBED Equation.3 1415.
При этом

13EMBED Equation.31415 или 13EMBED Equation.31415 (15)

здесь 13 EMBED Equation.3 1415 - плотность сырцового валика; V – объем обхваченной массы сырцового валика; f –коэффициент трения между волокном и массой семенного валика; 13 EMBED Equation.3 1415 - ускорение свободного падения.
На рис. 10 приведены графические зависимости изменения силы протаскивания волокон улюка от плотности сырцового валика при различных значениях коэффициента трения f.
Определено, что при значениях коэффициента трения от 0,32 до 0,35 и плотности сырцового валика в пределах 310-320 кг/м3 обеспечивается необходимое значение силы вытаскивания волокон.
Следует отметить, что вытаскивание волокна захваченной зубьем может происходить только при её неподвижном положении или движении в сторону основания зуба пильного цилиндра. Поэтому определен закон движения волокон улюка по передней поверхности зуба пильного цилиндра, который имеет вид:
13EMBED Equation.31415 (16)

здесь 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 - постоянные интегрирования; 13 EMBED Equation.3 1415 - коэффициент трения между волокнами улюка и поверхностью зуба пилы цилиндра; 13 EMBED Equation.3 1415 - угловая скорость сырцового валика; 13 EMBED Equation.3 1415 - время; a, в и А - коэффициенты.

13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415,
13EMBED Equation.31415

где 13 EMBED Equation.3 1415 - угол между осью Х и центробежной силы.
Результаты расчета, выполненного по формуле (16) показали, что при значениях диаметра пил 0,31-0,32 м, угловой скорости сырцового валика 13 EMBED Equation.3 1415=76,41 с-1 и плотности сырцового валика 310-320 кг/м3 ,волокно на поверхности зуба пилы выносится из сырцового валика джина-регенератора.
Четвертая глава «Экспериментальные исследования по извлечению прядомого волокна из волокнистых отходов волокноочистителей» посвящена технологии извлечения прядомого волокна из волокнистых отходов и их очистки, имеющей новые технические решения. Проведены экспериментальные исследования по определению оптимальных технологических параметров джина-регенератора и очистки в реальных производственных условиях.
Исследован процесс очистки волокнистых отходов на волокноочистителе ОН-6-3М с целью выявления возможности получения дополнительного волокна, соответствующего по качеству нормам O`zDst 604:2016.
Показано, что при частоте вращения очистительных барабанов ОН-6-3М 500, 600, 700 об/мин, производительности 400, 500, 600 кг/час очистительный эффект составляет от 50,9% до 71,2%, массовая доля пороков и сорных примесей после очистки на первом сорте 19%, на втором выше 25%.
Установлено, что качество полученного волокна не соответствует требованиям стандарта и есть необходимость дополнительной очистки.
В лабораториях АО «Пахтасаноат илмий маркази» на 42-пильном стенде джина-регенератора и в производственных условиях Далверзинского хлопказавода была изучена предложенная технология – джинирование на джине-регенераторе 1ДР-119 при совмещении проджинированных семян с волокнистыми отходами, а также влияние на качество волокна.
Результаты проведенных опытов (табл. 2 и 3) показали, что при дополнительном джинировании проджинированных семян на джине-регенераторе выход волокна составил 0,7%, штапельная масса длина волокна 28,3 мм, массовая доля пороков и сорных примесей 8,1% и получен линт II сорта, тип «А», а при смешивании с волокнистыми отходами массовая доля пороков и сорных примесей в волокне составляла 12,4%, получено волокно 7-типа, IV сорта, класс «ифлос».
Установлено, что при очистке волокна, выходящего из джина-регенератора на волокноочистителе ОН-6-3М, массовая доля пороков и сорных примесей в волокне снижается от 12,4% до 3,97% и получается волокно класса «яхши».
Проведенными опытами на Далверзинском хлопкозаводе было определено влияние основных параметов джина регенератора 1ДР-119 на качественные показатели получаемого волокна, в частности, длины колка семенной гребёнки, величина выступа пил над колосниками, зазора между ворошителем-ускорителем и пильным цилиндром.
Опыты проводились на хлопке-сырце разновидности Ан-Баяут-2, III-сорта, с влажностью на лотке джина 8,5%, засоренностью 1,8%, опушенностью семян после джинирования 14,0-14,7%, механической поврежденностью 2,8-3,2% , волокнистостью отходов -64,5%.
Получены зависимости съема волокна (Y1), опущенности семян (Y2), содержание пороков и засоренности волокна (Y3) и штапельной массодлины волокна (У4) от длины колка семенной гребенки (X):

13 QUOTE 1415 (17)
13 QUOTE 1415 (18)
13 QUOTE 1415 (19)
13 QUOTE 1415 (20)

Анализом определена наиболее приемлемая длина семенной гребенки 105-115 мм, т.к. при этом вырабатывается стандартное волокно с штапельной массодлиной 30,1-29,9 мм, соответствующей O`zDst 604:2016.
Таблица 2
Исходные показатели семян и волокнистых отходов


Показатели
Хлопок-сырец Наманган-77, I сорт, 1-классбез смески
со смескойПовторности1
2
3
ср
1
2
3
ср

1.
Семена после джина:


-опушенность, %
11,0
11,1
10,9
11,0
11,6
11,5
11,4
11,5


-механическая поврежденность, %
1,5
1,3
1,1
1,3
1,0
1,1
1,5
1,2


-содержание свободного волокна, %
0,1
0,05
0,03
0,06
0,11
0,04
0,09
0,08


-содержание летучек
0,2
0,2
0,5
0,3
0,3
0,2
0,1
0,2


-содержание семян с прядками
волокна, %
11,3
12,3
12,7
12,1
12,0
11,3
10,9
11,4

2.
Волокнистые отходы волокноочистителя


Сорные примеси и пороки,
40,5
40,3
41,9
40,9


Волокно
59,5
59,7
58,1
59,1


Штапельная массодлина, мм
29,9
29,9
29,6
29,8


Таблица 3
Изменение качественных показателей волокна и семян при переработке семян после джинов и со смеской их с волокнистыми отходами волокноочистителейПоказатели
без смески
со смеской1
2
3
ср
1
2
3
ср

1
Семена после джина-регенератора:


-опушенность, %
10,2
10,3
10,3
10,3
10,3
10,4
10,2
10,3


-механическая поврежденность, %
3,6
3,4
3,8
3,6
2,8
2,6
2,8
2,7


-содержание свободного волокна, %
0,03
0,01
0,02
0,02
0,02
0,01
0,02
0,03

2
Волокно после джина-регенератора:


-массовоя доля пороков и сорных примесей, % всего
7,3
9,5
7,5
8,1
12,0
13,1
12,2
12,4


- штапельная массодлина, мм
28,2
28,5
28,1
28,3
29,8
29,9
29,2
29,6


- тип волокна
А
А
А
А
VII
VII
VII
VII


- сорт
II
II
II
II
IV
IV
IV
IV


- класс
олий
рта
олий
олий
ифлос
ифлос
ифлос
ифлос

3
Съем, %
0,8
0,8
0,6
0,7
1,6
1,5
1,8
1,6

4
Плотность семенного валика, кг/м3
320
320
320
320
320
320
320
320

5
Очистительный эффект джина регенератора
-
-
-
-
68,3
68,4
68,2
68,0

6
Массовая доля пороков и сорных примесей после очистки волокна на ОН-6-3М
-
-
-
-
3,8
4,24
3,88
3,97


Результаты проведенных экспериментов (табл. 4) показали, что при увеличении выступа пил над колосниковыми решетками от 30 до 40 мм повышается производительность по волокну от 64 до 93 кг/маш. час, снижается штапельная массодлина от 30,6 до 29,6 мм. С учетом длины волокна при дальнейших исследованиях выступ пил над колосниковыми решетками была выбран 40 мм.
Экспериментально получены зависимости опушенности семян (Y1), массовая доля пороков и сорных примесей (Y2), штапельная массодлина волокна (Y3), механическая поврежденность семян (Y4) от зазорах между ворошителем-ускорителем и пильным цилиндром в виде
Y1=0,07 x+11,13 (21)
Y2=0,063 x2-2,975 x+47,87 (22)
Y3=28,2+0,067 x (23)
Y4=0,0083 x2-0,482 x+10,09 (24)
Таблица 4
Зависимость очистительного эффекта и длины волокна от выступа пил над колосниковыми решетками


Выступ пил над колосни
ковыми решет
ками
Засоренность волокна по мелкому сору %
Очисти
тельный эффект по мелкому сору, %

Улюк в волокне %
Очисти
тельный эффект %
Массовая доля пороков и засоренность волокна
Очисти
тельный эффект, %
Уменьшение длины волокна (мм)В отходах волокноочисти теля
После 2го джиниро
вания

В отходах волокно
очистителя
После 2го джинирования

В отходах волокноочис
тителя
После 2го джиниро
вания

Длина волокна в отходах
Длина волокна после 2го джиниро вания
разность

1
30
22,1
4,0
81,9
14,0
2,2
84,3
41,4
12,6
69,6
31,4
30,6
0,8

2
35
21,5
4,0
81,4
13,7
2,2
83,9
40,4
12,8
70,8
31,3
30,5
0,8

3
40
21,9
4,0
81,7
13,9
2,2
84,2
41
12,9
68,6
31,3
29,6
1,5

4
45
21,5
4,0
81,4
13,8
2,2
84,1
40,6
13,2
67,5
31,4
29,5
1,9

5
50
21,4
4,0
81,3
14,1
2,0
85,8
40,7
15,7
61,4
31,3
29,3
2,0


Определен оптимальной зазор между ворошителем-ускорителем и пильным цилиндром 20 мм, обеспечивающий минимальную массовую долю пороков и сорных примесей в волокне и наибольшую производительность по волокну, а также очистительный эффект.
В пятой главе диссертации «Производственные испытания разработанных рекомендаций и расчет экономической эффективности» приведены результаты производственных испытаний разработанных рекомендаций и расчет экономической эффективности.
На Далверзинском хлопкозаводе для опытной переработки был заготовлен хлопок-сырец селекционного сорта Ан-Баявут-2, III-сорта, с исходной влажностью 29,5% и засоренностью 12,0%, из которого сформирован бунт с размерами 14х7 м и высотой 4-4,5 м, включая высоту куполообразной шапки 1,5 м, в котором был прорыт туннель шириной 0,8 м, высотой 1,5 м и начато активное вентилирование путем отсоса из него влажного воздуха. Отсос воздуха проводился четыре раза с общей продолжительностью 48 часов, а сушка в барабанной сушилке с атмосферным воздухом дважды, общий влагоотбор при этом составлял 17,5%, затем хлопок-сырец укладывался на бунтовой площадке размером 25х14 м.
После четырёхмесячного хранения хлопок-сырец был переработан в соответствие технологическим процессом на Далверзинском хлопкозаводе, где установлены сушилка 2СБ-10, очистительный агрегат УХК, джин 5ДП-130, волокноочистители 2ВПУ, джин-регенератор 1ДР-119 и линтера 5ЛП. Производительность джина 5ДП-130 при испытании составляла 6,8-7,0 кг волокна на пилу час.
Результаты эксперимента представлены в табл.5 и показывают, что основной поток волокна после джина 5ДП-130 соответствует III-сорту 5 типу, класс «хороший», регенерированные волокна после джина-регенератора IV-сорту, 7-типу, класс «сорный», а смешанное волокно, полученное на джине и джине-регенераторе III-сорт, 5-тип, класс «средний», то есть снижение на один класс.
Таблица 5
Влияние способа хранения хлопка-сырца повышенной влажности и смешивания волокна джина и джина-регенератора на качественные показатели и выход вырабатываемого волокна


п/н
Показатели
После джина
После джина-регенератора
Смешанное волокно полученное на джине-регенераторе и джине

1
Массовая доля пороков и сорных примесей волокна, %
3.60
13.4
4.2


В том числе:

- крупный сор
0.70
2.1
0.75


- мелкий сор
0.40
4.1
0.47


- улюк
1.55
3.3
1.92


- битые семена
0.30
2.2
0.35


- комбинированный жгутик
0.46
-
0.46


- кожица с волокном
0.19
1.7
0.25

2
Штапельная массадлина, мм
32.0
29.9
32.0

3
Тип волокна
V
VII
V

4
Сорт волокна
III
IV
III

5
Класс волокна
хороший (яхши)
сорный (ифлос)
средний (рта)

6
Производительность джинов, кг волокна/батарея час
1794
82
1876

7
Переработанный хлопок-сырец, кг/батерия час
62078
Выход хлопкового волокна, %
28.9
1.3
30.2


Снижение класса волокна в основном происходило за счет повышенного содержания пороков и сорных примесей в волокне.
Для повышения класса вырабатываемого волокна после джина-регенератора регенерированное волокно очищалось на волокноочистителе ОН-6-3М. В результате очистки количество пороков и сорных примесей в волокне снизились от 13,4% до 6,1%, очистительный эффект составил 54,5%.
Содержание пороков и засоренность после смешивания регенерированного и очищенного волокна с основной массой вырабатываемого волокна составляло 4,2%, что соответствует волокну 5-типа, III – сорта, класса «хороший».
На основе проведённых теоретико-экспериментальных исследований в диссертации рекомендованы новые технологии хранения и режимы сушки влажного хлопка-сырца, а также технология переработки отходов волокноочистки.
Экономический эффект от внедрения результатов исследований на производстве образуется за счет повышения выхода и качества волокна (класс), а также снижения производственных расходов и составляет 274,6 тыс. сум на 1 т вырабатываемого волокна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Анализ раннее проведенных работ и состояние хранения и переработки хлопка-сырца с повышенной влажностью показал имеющиеся возможности повышения выхода волокна из хлопка-сырца, для чего необходимо решение проблем снижения влажности хлопка-сырца при хранении до 13%, а также создание технологии, обеспечивающей извлечение прядомого волокна из состава волокнистых отходов и их очистки до требований стандарта.
2. На основе теоретико-экспериментальных исследований получены аналитические и регрессионные уравнения, характеризующие влияние начальной влажности хлопка-сырца, производительности сушилки, температуры сушильного агента на влагоотбор при сушке в барабанной сушилке атмосферным воздухом, нагретого в бунтах влажного хлопка-сырца.
В результате создана возможность проведения эффективной сушки хлопка-сырца при рациональных параметрах сушильного барабана.
3. Получены регрессионные уравнения, определяющие влагоотбор при отсосе воздуха в бунтах и при сушке. Их анализ дал возможность определения, в зависимости от исходной влажности хлопка-сырца, количества циклов «отсос воздуха + сушка» и режимы сушки. Показана возможность снижения влажности хлопка-сырца при однократной сушке и последующим отсосом воздуха из бунта до требований технологического регламента (13%) при их начальной влажности от 17% до 25%. Обоснована также возможность хранения хлопка-сырца с влажностью более 25% после двухкратной сушки с последующей укладкой в бунт малого или большого размера.
4. Предложена эмпирическая зависимость, обеспечивающая устранение перехода линта к волокну в джине-регенераторе в зависимости от опушенности проджинированных семян и показателей волокнистых отходов, дающая возможность прогнозирования штапельной массодлины дополнительно получаемого волокна.
С помощью полученной эмпирической зависимости установлены режимы управления рациональной работой джина-регенератора и значений штапельной массодлины волокна в определенном диапазоне.
5. Аналитически рассмотрены условия отделения волокна от улюка, очистка и вывода их из рабочей камеры джина-регенератора. При различных значениях плотности сырцового валика и коэффициенте трения между волокном и массой сырцового валика получена закономерность изменения сил вытаскивания волокна из рабочей камеры. Полученные результаты позволили определить оптимальные параметры джина-регенератора (плотность сырцового валика, геометрические размеры зубьев пильного цилиндра).
6. В результате проведенных экспериментальных исследований на волокноочистителе ОН-6-3М получены уравнения, характеризующие влияние частоты вращения разрыхлительного барабана, производительности очистителя на массовую долю пороков и сорных примесей в волокне и очистительный эффект. Их анализ указал на недостаточность очистительного эффекта волокноочистителя для получения качественного волокна из волокнистых отходов, соответствующих требованиям стандарта и необходимость дополнительной очистки.
7. Рекомендована и обоснована технология переработки волокнистых отходов, заключающаяся в смешивании их с проджинированными семенами, джинировании на джине-регенераторе, очистке полученного волокна. Новая технология позволила получить дополнительное волокно вместо линта типа «А», соответствующего по качественным показателям требованиям O`zDst 604:2016, повышение выхода волокна до 1,3%.
8. На основе проведенных экспериментальных исследований по переработке смеси волокнистых отходов и проджинированных семян на джине-регенераторе определены оптимальная величина выступа пил, длина колка семенной гребенки, зазор между ворошителям-ускорителям и пильным цилиндром, обеспечивающих работу джина-регенератора в оптимальном режиме.
9. Для эффективного внедрения рекомендованной технологии переработки волокнистых отходов рекомендуется следующее:
выработанное волокно джином-регенератором очищать волокноочистителем, затем смешивать их с основным потоком волокна и пакетировать. В случае повышения массовой доли пороков и сорных примесей волокна необходимо пакетировать отдельно;
семена после джина-регенератора 1ДР-119 из-за наличия улюка и различного сора для улучшения качества линта и сорных семян перед линтированием необходимо очистить на пневматической семяочистительной установке УСМ-А.
отходы семяочистителя УСМ-А после циклона рекомендуется объединить с отходами волокноочистителя ОН-6-3 и очищать в очистителе волокнистых материалов ОВМ-А-11 и прессовать как улюкосодержащие отходы.
10. Экономический эффект от внедрения в производство технологии хранения и сушки влажного хлопка-сырца, а также технологии переработки волокнистых отходов со смешиванием их с проджинированными семенами составит 274,6 тыс. сум на одну тонну вырабатываемого волокна.
SCIENTIFIC COUNCIL DSc.27.06.2017.T.08.01 AWARDING SCIENTIFIC DEGREES AT TASHKENT INSTITUTE OF TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY
 TASHKENT INSTITUTE OF TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY

 SABIROV ILHOM
 
 

Increasing of fiber outlet during the processing of humid seed cotton
 

05.06.02 - Technology of textile materials and initial treatment of raw materials
 

ABSTRACT OF THE DISSERTATION OF DOCTOR OF SCIENCE (DSc) ON TECHNICAL SCIENCES

 
  


Tashkent-2018
The subject of doctoral (DSc) dissertation is registered at Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under number В2017.1.DSc/Т55


The dissertation is carried out at Tashkent institute of textile and light industry.

The abstract of dissertation in three languages (Uzbek, Russian and English (summary)) is placed web-page of Tashkent institute of textile and light industry ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) and information- educational portal “ZiyoNET” ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]).

Scientific consultant: Hojiyev Muhsin
doctor of technical sciences, professor

Official opponents: Аhmadkhоdjayev Hamid
doctor of technical sciences, professor

Маksudov Ravshan
doctor of technical sciences

Rizayev Anvar
doctor of technical sciences, professor


Leading organization: Djizakh politechnicl institute

        
Defense of the dissertation will take place in 23 Febrary, 2018 y. at 1000 o’clock at meeting of scientific council DSc 27.06.2017.T.08.01 awarding scientific degrees at Tashkent institute of textile and light industry. (Address: 100100, Tashkent, Yakkasaray district, str.Shohjahon-5, administrative building, 222 audience, tel.(+99871)-253-06-06, 253-08-08, a fax: 253-36-17, email: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Doctoral dissertation could be reviewed at the Information-resource center of Tashkent institute of textile and light industry (registration number 26). Address100100, Tashkent, Yakkasaray district, str. Shohjahon-5, tel. tel.(+99871)- 253-08-08

Abstract of dissertation sent out on 5 Febrary 2018 year
(mailing report № 26 on 5 Febrary 2018 year)
INTRODUCTION (abstract of DSc thesis)INTRODUCTION (abstract of DSc thesis)

The aim of the research is a creation of new technologies, providing a full preservation of a quantity of fiber at keeping and conversion of high humid seed cotton.
The object of the research is the keeping process of seed cotton, regeneration and cleaning of fibrous wastes (stem).
Scientific novelty of the dissertation is the following:
dependences between moisture selection at drying of heating and the initial numidity of seed cotton and a temperature of atmospheric air, a dryer productivity received and the principal parameters determined;
technology of processed ginning seeds with the adding of fibrous wastes, allot wing to receive the spinning fibers from fibrous wastes instead of lint A;
analytical dependences defining the rational meaning of the main parameters of gin regenerator received which characterized the terms of cleaning the seeds of stem from foreign impurities, a motion of stem fibers on a head surface of a saw gin is tooth providing the pulling out of fibers from seed camera of gin regenerator, permitting maximum taking off a fiber from the seed and stem received.
empiric formula received, giving the opportunities of forecasting the staple mass length of produced fiber in gin-regenerator depending on crestfallen ginned seeds and seeds going out from gin – regenerator as well as from quality of wastes;
the main indicators of gin – regenerator determined; size of saw projection, a fire-bar’s length of seed comb, a clearance between stir accelerator and saw cylinder providing receipt of additional fiber corresponding to qualitative indicators O’zDST 604: 2016 requirements, maximum cleaning effect in ginning mixtures of ginned seeds and fibrous wastes determined.
Implementation of the results
On the base of the scientific results of the research keeping the humid seed cotton and process of conversion of fibrous wastes:
suggested method of keeping humid seed cotton in temporary riots of small size dryer and packaging them in typical rebellion of 25x14 m size included in technological time limit PDI 70-2017 (p.1.42), developed by JSC “Uzpaxtasanoat” and JSC “Paxtasanoat ilmiy markazi” and are used in different cotton gins in the republic;
keeping technology of high wet seed cotton and conversion of fibrous wastes has inculcated in production in Dalverzin cotton cleaning plant of branch region “Tashkentpaxtasanoat” (certificate of JSC "Uzpahtasanoat" No. MA-6211857 dated October 20, 2017). As a result fiber output has increased at 1,3%;
heat method in temporary small packaging’s and rejim with the next drying in drum cleaners 2СБ-10, then process of stackingon the main package (size; 25x14) inculcated in production in Chinabad cotton cleaning plant of branch region “Andijanpahtasanoat” (certificate of JSC "Uzpahtasanoat" No. MA-6211857 dated October 20, 2017). As a result mass share of deffects and clogging of fiber decreased at 1,1% (abs) and damage of seeds at 1,4% (abs), a cleaning effect increased at 12,2%;
keeping technology of high wet seed cotton and conversion of fibrous wastes with the help of project institute GPE-4 was included in project document of Honka experimental cotton cleaning plant filial of “Khorazmpaxtasanoat” (certificate of JSC "Uzpahtasanoat" No. MA-6211857 dated October 20, 2017). As a result there will be projected high effective, resource saving and cotton cleaning plant.
Structure and volume. Dissertation consists of introduction, five chapters, conclusion, list of used literature and encloses. A volume of dissertation is 190 pages.
ЭЪЛОН JИЛИНГАН ИШЛАР РѕЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

1 блим (1-часть; 1 part)

1. Сабиров И.К. Способ хранения хлопка-сырца повышенной влажности // Проблемы текстиля. 2006. -№4. -С. 84-86. (05.00.00; №17).
2. Сабиров И.К. Исследование хранения и габаритных размеров бунтов хлопка-сырца повышенной влажности на качественные показатели хлопкового волокна и семян // Проблемы текстиля. 2006. -№1,-С. 101-103. (05.00.00; №17).
3. Сабиров И.К., Сабиров К. Теоретические расчеты отделения хлопкового волокна в процессе двухступенчатого джинирования // Проблемы текстиля. 2008, № 2, -С. 78-80. (05.00.00; №17).
4. Сабиров И.К., Сабиров К. Способ подготовки джинированных семян к линтерованию // Проблемы текстиля. 2008. -№ 4. -С. 7-8. (05.00.00; №17).
5. Сабиров И.К. Способ сохранения хлопка-сырца повышенной влажности. // Проблемы текстиля. 2009. -№ 1. -С. 12-16. (05.00.00; №17).
6. Сабиров И.К., Сабиров К.С., Сабиров Ис.К., Наврузов Н.О. Способ переработки семенного хлопка-сырца // Проблемы текстиля. 2009. -№ 2. -С. 9-14. (05.00.00; №17).
7. Сабиров И.К., Кушакеев Б.Я., Анваров А.М. Исследование регенератора РХ-1 при очистке улюкосодержащих отходов хлопкозаводов // Проблемы текстиля. 2010. -№ 1. -С. 5-9. (05.00.00; №17).
8. Сабиров И.К., Сабиров К.С., Кушакеев Б.Я., Султонов Ф.С., Анваров А.М. Пути повышения качество волокна вырабатываемого на второй ступени джинирования // Проблемы механики. 2010. -№1. -С.56-59. (05.00.00; №17).
9. Сабиров И.К. Бунт хлопка-сырца повышенной влажности. // Ж. Проблемы текстиля. 2005, -№3, -С. 27-32. (05.00.00; №17).
10. Сабиров И.К. Определение количества машин для переработки волокнистых отходов волокноочистителей смешанной с семенами перед второй ступенью джинирования // Проблемы текстиля. 2015. -№ 3. -С. 18-23. (05.00.00; №17).
11. Sobirov I.Q., Parpiyev A.P., Djuraev A.Dj. Modeling of dynamics of movement of fibres ulyuk a clap on a forward side of a tooth saw the cylinder of gin of the second step // European Science Review, May-June 2016. Austria, Vienna. –Р. 195-197. (05.00.00; №1).
12. Патент UZ IAP 05345. Способ сохранения хлопка-сырца повышенной влажности // Сабиров И., Кодиров Х.О., Никитин Р.П. // Бюллетень изобретений -2002. -№5. -Б.61-62.


II-блим (II-часть; II-Рart)

13. Патент UZ FAP 01093. Регенератор волокна из волокнистых отходов // Сабиров И.К., Ходжиев М.Т., Хакимов Ш.Ш. // Бюллетень изобретений -2016, №5,-С.61-62.
14. Патент UZ FAP 00591. Технологическая линия первичной обработки семян хлопчатника // Сабиров И.К., Сабиров К.С., Джураев А.Д. // Бюллетень изобретений -2008. -№5, -Б. .
15. Sаbirov I.К., New technology for processing seed cotton of medium-staple cotton varieties // Digest of scientific and technical achievements in the Republic of Uzbekistan: 76th Plenary Meeting of the International Cotton Advisory Committee (ICAC) «Cotton in the era of globalization and technological progress» XIII International Uzbek cotton and textile fair. –Tashkent, Uzbekistan. 2017. –P. 165-169.
16. Сабиров И.К. Новая технология переработки хлопка-cырца средневолокнистых сортов хлопчатника. // Технология текстильной промышленности. 2015, № 4. С. 39-44.
17. Сабиров И.К., Кушакеев Б.Я., Бекчанов Х.Б. Новая технология очистки волокнистых отходов волокноочистителей при переработке хлопка-сырца средневолокнистых сортов на хлопкозаводах. // Технология текстильной промышлености, 2009, № 1 (313), -С. 36-40.
18. Сабиров И.К. О прядомости волокна и сушка высоковлажного хлопка-сырца в условиях отсоса воздуха при хранении в бунтах малых размеров. // Технология текстильной промышлености. 2008.-№3, С(308), -С.150-152.
19. Сабиров И.К., Джураев А.Д., Парпиев А.П. Анализ силы отделения волокон улюка хлопка из сырцовой камеры пильного джина. // Метеллообрабатывающие комплексы и робототехнические системы – перспективные направления научно-исследовательской деятельности молодых ученых и специалистов: Сборник научных статей Международной научно-технической конференции. Курск. 2016. Том-2. –С. 176-180.
20. Сабиров И.К., Джураев А.Д., Парпиев А.П. Обоснование параметров пильного цилиндра, обеспечивающий вытаскивание волокон улюка в пильном джинировании второй ступень. // Метеллообрабатывающие комплексы и робототехнические системы – перспективные направления научно-исследовательской деятельности молодых ученых и специалистов: Сборник научных статей Международной научно-технической конференции. Курск. 2016. Том-2. –С. 180-184.
21. Сабиров И.К., Кушакеев Б.Я., Анваров А.М. Переработка волокнистых отходов на хлопкозаводах с целью снижения потерь прядомого волокна. // Республиканская научно-техническая конференция. Ташкент. 2009. –С. 60.
22. Кушакеев Б.Я., Сабиров К., Сабиров И.К. Иккинчи босKич жинлашда олинадиган тола сифатини ошириш йллари // Ёш олимлар Республика илмий-амалий конференция тезислари. Тошкент. 2009. –Б. 58.
23. Сабиров И.К. Изучение влияния величины длины колька семенной гребенки на производительность джина-регенератора и качественные показатели волокна и семян. // Техника ва технологияларни модернизациялаш шароитида иKтидорли ёшларни инновацион Cоялари ва ишланмалари: РИАК илмий маKолалар тплами. Тошкент. 2015. 1-Kисм. –Б. 37.
24. Сабиров И.К. Технология переработки волокнистKх отходов волокноочистителей смешанных перед второй ступенью джинирования. // Фан, таълим ва ишлаб чиKариш интеграциялашуви шароитида инновацион технологияларнинг долзарб муаммолари: РИАК илмий маKолалар тплами. Тошкент. 2015. 1-3-Kисмлар. –Б. 14-17.

Автореферат «ТKимачилик муаммолари» илмий журнали таcририятида таcрирдан тказилди ва збек, рус, инглиз тилларидаги матнлар мослиги текширилди (08.01.2018 й.)
Босишга рухсат этилди: 30.01.2018 йил
Бичими 60х45 1/8, «Times New Roman»
Гарнитурада раKамли босма усулида босилди.
Шартли босма табоCи 5. Адади:100. Буюртма № .

ТТЕСИ босмахонасида чоп этилди.
Тошкент шаcри, Шоcжаcон кчаси, 5-уй.


13PAGE 14215


13PAGE 14315J.Жуманиязов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
раиси, т.ф.д., профессор
А.З.Маматов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
илмий котиби, т.ф.д., профессор
С.Ш.Тошплатов
Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш
cузуридаги илмий семинар
раиси, т.ф.д., профессор


1-вариант

Пахтани кичик Cарамга жойлаштириш (14х7 м)

тоннел Kазиш

ПДИ 70-2017 тавсияси бйича хаво сриш

Пахтани
45-500С Kизигунча саKлаш


1-вариант

Пахтани барабанда Kуритиш

Пахтани кичик ёки катта Cарамга жойлаштириш

тоннел Kазиш

ПДИ 70-2017 тавсияси буйича хаво сриш

тоннел Kазиш

Пахтани барабанда Kуритиш

2-вариант

Пахтани катта Cарамга жойлаштириш 25х14 м

ПДИ 70-2017 тавсияси бйича хаво сриш

Пахтани кичик Cарамга жойлаштириш (14х7 м)

тоннел Kазиш

ПДИ 70-2017 тавсияси буннта хаво суриш

ПДИ 70-2017 тавсияси буйича хаво сриш

Пахтани
45-500С Kизигунча саKлаш

2-вариант

Пахтан намлиги, %

Пахта намлигини згариши, %

4

1

2

3

5

6

1

2

3

2

4

6

1

3

4

6

1

2

3

4

Пахтадан намлик олиниши, %

Пахтани бошланCич намлиги, %

Пахта намлигини згариши, %

Пахтани бошланCич намлиги, %

17

27

37

47

57

67 t

К.Жуманиязов
Председатель научного совета по присуждению
ученых степеней, д.т.н., профессор

А.З.Маматов
Ученый секретарь научного совета по присуждению ученых степеней, д.т.н., профессор

С.Ш.Ташпулатов
Председатель научного семинара при научном совете
по присуждению ученых степеней, д.т.н., профессор


Укладка хлопка-сырца в бунт малого размера (14х7 м)

Рытье тоннеля

Отсос воздуха по рекомендации ПДИ 70-2017

Отсос воздуха по рекомендации ПДИ 70-2017

Отлежка хлопка сырца до само согревания
45-500С

1-вариант

Укладка хлопка-сырца в бунт малого размера (14х7м)

Рытье тоннеля

Отсос воздуха по рекомендации ПДИ 70-2017

Отлежка хлопка сырца до само согревания
45-500С

Сушка хлопка-сырца в барабане

2-вариан

Укладка хлопка-сырца в типовой бунт с размерами 25х14м

Отсос воздуха по рекомендации ПДИ 70-2017

Сушка хлопка-сырца в барабане

Укладка хлопка-сырца в типовой бунт (25х14м)

Рытье тоннеля

Отсос воздуха по рекомендации ПДИ70-2017Изменение влажности хлопка-сырца, %

Влажность хлопка-сырца, %

4

1

2

3

5

6

1

2

3

2

4

6

1

3

4

6

1

2

3

4

Изменения влажности хлопка, %

Влагоотбор, %

Начальная влажность хлопка-сырца, %

Начальная влажность хлопка-сырца, %

17

27

37

47

57

67 t

K.Jumaniyazov
Chairman of the Scientific council awarding scientific
degrees, doctor of technical sciences, professor

A.Z. Mamatov
Scientific secretary of Scientific council awarding scientific degrees, doctor of technical sciences, professor

S.Sh.Tashpulatov
Chairman of scientific seminar under Scientific Concil awarding scientific degrees, doctor of technical sciences, рrofessorРисунок 4Диаграмма 31Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 4359072
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий