Тодаргайлап ангылаарга: 1. Кожууннун социал-экономиктиг хогжулдезинге хамаарыштыр-6 2.Сан-хоо бюджет, болгаш ундуруглерге хамаарылгалыг -5 Ончу-хоренги база чер айтыынга хамаарылгалыг 3 Тус чер

_____________________________________________________________________________________________

Адрес: индекс: 668150, Республика Тыва, с.Суг-Аксы Сут-Хольский кожуун ул.Интернациональная 16,
тел, факс:8-394-45-21-1-98 (2-36), эл.почта: [email protected]

Cут-Хол кожуунун толээлекчилер Хуралынын

шиитпири

2018 чыл. январь «25 » Суг-Аксы суур № 100

Сут-Хол кожууннун толээлекчилер Хуралынын 2017 чылда
кылып чоруткан ажылынын дугайында

Тыва Республиканын 2008 чылдын март 19-та №640-ДХ-II, «Тыва Республиканын тус-чер бот-башкарылгазынын толээлекчи органынын депутадынын, сонгулдалыг албан-дужаалдыгларнын бурун эргелерин боттандырарынын магаладылалдарынын дугайында» Хоойлузунун 8-ки чуулун, «Тыва Республиканын Сут-Хол кожууну» муниципалдыг район Уставынын 25-ки чуулунун 2-ги кезээнин 12-ги пунктузунга болгаш 28-ки чуулунун 10-гу кезээн удуртулга болдургаш, Сут-Хол кожууннун толээлекчилер Хуралынын шиитпирлээни болза:
1. Кожуун Баштыны-Сут-Хол кожуунун толээлекчилер Хуралынын даргазы Бызытпаа Ю.М.-нин «Сут-Хол кожуун Хуралынын 2017 чылда кылып чоруткан ажылынын дугайында» Отчеттуг илеткелин хулээп алыр (капсырылга №1)
2. Сут-Хол кожуунун толээлекчилер Хуралынын ээлчеглиг сессиязынга кылган Отчеттуг илеткелге хамаарыштыр депутаттарнын киирген саналдарынга, сумелеринге болгаш 2018 чылда салдынган кол-кол сорулгаларга дууштур план-хемчеглерни 10(он) хонук хуусаада ажылдап кылырын доктаамал комиссиялар даргаларынга база кожуунун толээлекчилер Хуралынын секретары Монгуш М.Б.-ге дагзыр.

3. Ук шиитпирнин кууселдезин хыналдага алырын кожууннун толээлекчилер Хуралынын депутаттар Човулелинге дагзыр.

5. Шиитпир ат салган хунден эгелеп куштуг.


Кожуун Баштыны – Сут-Хол кожууннун
толээлекчилер Хуралынын даргазы: Ю. Бызытпаа

Капсырылга №1
Сут-Хол кожууннун толээлекчилер
Хуралынын 2018 чылдын январь
25-те №100 Шиитпир-биле бадылаан

Кожууннун тус-чер бот-башкарылгазынын толээлекчи органы Россия Федерациязынын, Тыва Республиканын конституцияларында «тус-чер бот-башкарылгазы» деп тодаргай ундезинге, Россия Федерациязынын тус чер бот-башкарылгазынын ниити принциптеринин дугайында №131 дугаарлыг хоойлузун база Сут-Хол кожуун Хуралынын шиитпири-биле бадылаттынган «Тыва Республиканын Сут-Хол кожууну» деп муниципалдыг тургузугнун Уставын удуртулга болдуруп ажыл-чорудулгазын боттандырып келген.
Кожуун болгаш тус-тус сумуларнын толээлекчилер Хуралдарында ниити 84 (сезен дорт) депутаттар чоннун толээлери болуп ажылдап турар, Алдан-Маадыр сумузунун толээлекчилер Хуралынын бир депутады бодунун кузели-биле эрге-хулээлгезинден эрте хосталган.
«Сут-Хол кожуун» деп муниципалдыг тургузугнун Уставынга хоойлужудуп бадылааны кожуун Хуралынын Регламентизинге болгаш ай, квартал, чыл планнарынга дууштур ажыл-чорудулгазын боттандырып келген.
Кожууннун толээлекчилер Хуралында 1 депутаттар Човулели, 7 доктаамал комиссиялар, 1 «Чангыс демниг Россия» политиктиг партияны толээлээн болуу (фракция), тус чернин хой-ниити хулээп алыр чери болгаш кожууннун толээлекчилер Хуралынын чанында «Хыналды-саналга палатазы» ажылдап турар.
Кожуун Уставынга 2017 чылда 3 удаа оскерилгелер болгаш немелделерни Россия Федерациязынын №131 Хоойлузунга деннештирип киирген.
Эрткен чылдын дургузунда кожуун Хуралы 6 ээлчеглиг сессияларны, 1 ээлчег чок сессияны, 3 Човулел хуралдарнын болгаш 7 комиссия хуралдарын эрттирген. Доктаамал комиссияларга ниитизи-биле 17 айтырыгларны сайгарып чугаалашкан.
Ээлчеглиг сессияларга 2017 чылдын дургузунда 43 шиитпирлерни хулээп алган, оон иштинде нормативтиг эрге-хоойлу актыларынын саны-13.
Тодаргайлап ангылаарга:
1. Кожууннун социал-экономиктиг хогжулдезинге хамаарыштыр-6;
2.Сан-хоо бюджет, болгаш ундуруглерге хамаарылгалыг -5;
Ончу-хоренги база чер айтыынга хамаарылгалыг 3;
Тус чер бот-башкарылгазынын айтырыглары болгаш дурум-саавырлар дугайында - 9;
Корум-чурум болгаш хой ниитинин айыыл чок чоруунга хамаарыштыр- 3;
6.Ооредилге, кадык камгалалынын айтырыгларынга хамаарыштыр-4;
7. Кожуун Уставынга оскерилгелер болгаш немелделер- 3;
8.Кожуун деннелдиг оске айтырыгларга хамаарыштыр –10 шиитпирлерни хулээп алган.
Сут-Хол кожууннун 2017-2030 чылдарга чедир кордунген социал-экономиктиг хогжулдезинин Стратегтиг план-хемчеглери бадылаттын.
2017 чылда кожуун Баштынынын адынга 120 албан-бижиктери болгаш билдириишкиннер келген.
Билдириишкиннер болгаш албан-бижиктеринге хамаарыштыр чогуур хемчеглерни ап, бижимел-биле харыы чагааларны, тодаргай хемчеглер алыр талазы-биле бижимел дыннадыышкыннарны чоруткулаан.
Сумуларже унуушкуннуг хуралдарны, депутаттарнын, хой-ниитинин киржилгези-биле 20 удаа эрттирген. Бора-Тайга, Алдан-Маадыр сумуларга кожуун прокуратуразынын, кожуунда чазак толээзинин киржилгези-биле ээлчег чок сессияларны эрттиргилээн.
Бора-Тайга, Алдан-Маадыр сумуларнын суму Баштыннары – толээлекчилер Хуралдарынын даргалары боттарынын кузели-биле албан ажылындан хосталгылаан. Бора-Тайга суму Баштынында Ховалыг Анфиса Ашаковна, Алдан-Маадыр суму Баштынында Ондар Аяна Анатолийевна депутаттарнын хой унун алгаш албан-хулээлгезин кууседип ажылдап турарлар.
2017 чылдын дургузунда толээлекчи орган 2 (ийи) удаа суму Баштыннары, контроль-саналга палатазы, сан-хоо килдизинин адылдакчыларынын киржилгези-биле чонга ажык-дынаашкыннар эрттиреринин, доктаамал эвес ундезинде ажылдап турар сонгулдалыг албан-дужаалдарда ажылдап чоруур удуртукчуларга хамаарыштыр база суму Хуралдарынын херек эмгелелинин талазы-биле ажылды чорударынын дугайында тогерик столду организастап эрттирген.
Кожуун Хуралы сумулар-биле демниг ажылдап, кожуунда тургусттунган толээлекчи органнын Совединин хуралдарын ай санында эрттирип келген. Тодаргайлап чугаалаарга, бот-башкарылгага хамаарылгалыг айтырыглар база чоннун эрге-ажыын камгалаан амыдырал-хандырылга айтырыы, сонгукчуларывыстын чагыг сумелеринге, дилеглеринге хамаарылгалыг айтырыгларны чугаалажып келген.
2017 чылда кожуун Баштыны – Хурал даргазынын адындан 219 доктаал, шиитпирлерни ундурген. Ол дээрге, корум-чурумга, кодээ ажыл-агыйга, чурттакчы суурлар чаагайжыдылгазынга, оруктарга хамаарылгалыг айтырыглар, кожууннун социал-экономиктиг хогжулдезинге улуг улуг-хуузун киирип чораан хоочуннарга, мурнакчыларга хамаарыштыр оларны шаннап-мактаарынын дугайында шиитпирлер болуп турар.
Тус черлерге партиянын «Хой-ниити хулээп алыр черлеринин дугайында Дурумунге ундезилээш, хулээп алыышкын чорударынын негелделеринге дууштур херектер эмгелелин тургускан болгаш айтырыглыг хамаатыларны хулээп ап, буруткелин чорутпушаан практиктиг дузаны коргузуп турар. Отчеттуг уенин дургузунда 47 дилег билдириишкиннер кирген.
2017 чылда юстиция яамызынын организастап чорутканы чонга халас юридиктиг дуза чедирилгезинге кожуундан 31 хамаатылар киришкеш чогуур харыыларны алгылаан. Ол унуушкуннуг хулээп алыышкынга республиканын 12 албан черлеринден - адвокаттар, нотариус толээзи, суд приставтарынын, кадастр палатазынын, куруне реестринин, ундуруг болгаш ончу-хоренги харыылап турар удуртукчулар чонну хулээп алганнар.
Кожуун Уставынын, толээлекчилер Хуралынын хоойлужудуп бадылааны шанналдар дугайында Дурумге ундезилээш, «Сут-Хол кожууннун хундулуг чуртакчызы» деп бедик аттарны 5 (беш) хамаатыларга, «Сут-Хол кожууннун начын могези», деп аттарны 4 хамаатыга, «Сут-Хол кожууннун улус ооредилгезинин хундулуг ажылдакчылары» деп бедик аттарны 5 башкыларга тывыскылаан болгаш кожуун деннелдиг болуп эрткилээн байырлалдарга, культура-массалыг хемчеглерге тывыскылаан.
2016-2017 ооредилге чылында куруне экзаменнеринге шылгараан 34 доозучукларга байыр чедириикиннеринин бижиктерин тывыскан.
Тыва Республиканын Дээди Хуралынче (парламент), Тыва Республиканын хой-ниити палатазынче 29 хамаатыларны куш-ажылга эки коргузуглери база хой-ниити ажылынга идекпейлиг киржилгези дээш шаннап-мактаар дугайында бижиктерни киирген болгаш хундулуг бижиктерни тывыскылаан.
Тус-чер бот-башкарылгазынын хунунге тураскааткан спартакиаданы бедик деннелге эрттирип, эки ажылдыг удуртукчуларга кожуун Хуралынын хундулуг бижиктерин тывыскаан.Спартакиаданын туннели-биле шилчип чоруур кубокту Ак-Даш сумузунун толээлери бузурелдии-биле алганнар.
Тыва Республиканын юстиция херектеринин талазы-биле яамызынга 2017 чылда Сут-Хол кожууннун толээлекчи болгаш куусекчи органнары ниити 82 (сезен ийи) тус чернин нормативтиг эрге-хоойлу актыларын куруне регистринче киирип дужааган.
Кожуун Хуралы-9;
Кожуун чагыргазы-15;
Суму Хуралдары-21;
Сумулар чагыргалары-52 доктаалдарны дужааган.
Алдан-Маадыр, Бора-Тайга, Кара-Чыраа сумуларынын хуралдары оске сумуларга денээрге четпес ажылдаан. Бо хуннерде ук ямы-биле кады ажылдажылга уламчылап турар.
Кожуун товунге, тус-тус сумуларга чыыш, хуралдарга, спортчу культурла-массалыг хемчеглерге кожуун, суму хуралдарынын киржилгези багай эвес.
Ылангыя 2017 чылды удеп 2018 чылды уткаан чаа-чыл байырлалынга Дээди Хуралдын (парламент) депутаттары, кожуун, суму Хуралдарынын депутаттарынын деткимчези улуг болган. Чижээ: Бора-Тайгада кожуун депутады Донгак Экер-оол Байыр-Белекович 52 уругларга чаа-чылда белектерни улээн. Алдан-Маадыр, Ак-Даш сумузунун кожуунда депутаттары 32 белектерни эки оорелилгелиг база кайда-даа хаара туттунмайн турар чаштарга белектерни бергенинин онзалап демедеглекседим.
Ак-Даш кодээ культура бажыныннын ажыдыышкынынга Дээди Хуралдын депутаттары база кожуун Хуралынын депутаттары бурун компютерни белекке бердивис.
Кызыл-Тайга сумузунун кодээ библиотеказын Ондар Ш.Н-С.ады-биле адааны база Суг-Аксы уругларнын уран-чуул школазын сураглыг скульптор Ондар Т.Б. ады-биле адааны оорунчуг. Ук хемчеглерге кожуун Хуралынын депутаттары деткикчилээн.
Кожуун Хуралында сонгукчуларынын санал-оналдарын кодуруп, чону дээш сагыш аарып чоруур хоочун, идекпейжи депутаттарывыс бар. Оларга Ооржак Раиса Семис-ооловнаны, Ховалыг Брат-оол Дукур-ооловичини, Ооржак Кирилл Санчыевичини, Ондар Василий Дыгбашовичини адап болур.
Дээди Хуралдын (парламент) депутаттары – Донгак Александра Хаяаевна, Кара-Сал Седен-Очур Павловичинин ажыл-чорудулгазын демдеглээри чугула. Чуге дээрге кожууннун социал-хогжулдези дээш сагыш салып, чону дээш кожуунда кылдынып турар ажыл-уулеге киирип чоруур улуг-хуузу улуг.
Кожуунда 7 хой-ниити угланыышкыны-биле ажылдап турар Човулелдер бар.
Хоочуннар Човулелинин даргазы – Ооржак Кирилл Санчыевич.,
Хережээннер човулели – даргазы Доржу Римма Эрес-ооловна.,
Пенсионерлер човулели – даргазы Сарыглар Наталья Чоодуевна.,
Аныяктар човулелинин даргазынга Шаравит Ай-оол Май-оолович чаа сонгуткан.
Инвалидтер човулели – даргазы Кедээ-Ооржак Игорь Кириллович,
Адалар човулели – даргазы Ондар Амир Хурен-оолович чаа сонгуткан.
Толээлекчи органнын Човулели бар.
2017 чылдын дургузунда толээлекчилернин Човулел хуралы 5 удаа эрткен. Анаа хой-ниити човулелдеринин ажыл-чорудулгазынын кол угланыышкыннарын болгаш сорулгаларынын дугайында айтырыгларны чугаалашкан. Хой-ниити човулелдери боттарынын бадылап тургускан план-хемчеглеринге ундезилеп ажылдап турар. Бо талазы-биле ажыл чогуур деннелде чедир ажылдаары негеттинип турар. Хоочуннар, Адалар, Пенсионерлер, Инвалидтер Човулелдери чогуур деннелде ажылдап турарын демдеглээр апаар. Арткан хой-ниити Човулелдеринин ажылы чавыс деннелде чоруттунуп, хуралдарын уе-шаанда эрттирбейн, ажыл планнары тодаргай эвес болгаш чон-биле харылзаазы кошкак чоруттунуп турар. Хой-ниити Човулелдери-биле сырый харылзаалыг ажылдап турар удурттукчулар бар. Оларга куш-ажыл болгаш социал политика эргелелин (Монгуш А.К.), пенсия фондузунун эргелелин (Ондар Л.Т-К.) хамаарыштырып боор. Олар харыылап турар ажылынын аайы-биле чон-биле быжыг харылзааны тудуп, оларнын хун-буруде амыдырал-хандырылгазынче кичээнгейни угландырып ажылды чорудуп турарлар.

Мээн кылган кыска илеткелим дээрге-ле, кожуун Хуралынын депутаттарынын киржилгези-биле кылып чоруттунган ажыл-чорудулга болур. Ынчангаш, дараазында

Сут-Хол кожууннун толээлекчилер Хуралынын 2018 чылда ажыл-чорудулгазынын кол угланыышкыннары.
Тыва Республиканын баштыны Ш.В.Кара-оолдун Тыва Республиканын Дээди Хуралынга (Парламент) Айыткалында тодаргайлап айытканы тус чер бо-башкарылга органнарынга хамаарыштыр кылып чорудар хемчеглернин кууселдезин чедип алыр.
Бугу Россия политиктиг партиязы «Чангыс демниг Россия» политиктиг партиязынын кожуунда «Хой-ниити хулээп алыышкын» ажылын кодурери-биле кожууннун толээлекчилер Хуралынын депутаттарын, сумулар баштыннары – хурал даргаларын болгаш оске-даа харыысаалгалыг удуртукчу даргаларны демнештирер, тус-тус сумуларже унуушкуннуг хулээп алыышкыннарны тускай график езугаар организастаар.
Тыва Республиканын юстиция херектеринин ямызы-биле сырый ажылдаар.
Хой-ниити човулелдеринин ажылын идепкейжидер, бот-боттарынын аразында демниг ажылдажылганы чедип алыр, хой-ниитинин корум-чурум камгалалынын, ундуруглер чыылдазынын, электроэнергияда орелерни эвээжедирин, чурттакчы суурлар чаагайжыдылгазын айтырыгларынче кол кичээнгейни угландырып ажылдадырын сумелээр.
Кожууннун сумуларынын тус чер Хуралдарынын ажылынга боттуг дуза чедирери-биле унуушкуннуг ажылдарны организастап чорударын кожуун Хуралынын чанында толлээлекчи органнын Човулелинге сумелээр.
Кожууннун, сумуларнын толээлекчилер Хуралдарынын депутаттары чон-биле быжыг харылзааны тудуп, хамаарылгалыг округтарынга барып сонгукчулар-биле ужуражылга хуралдарны чылда 2-ден эвээ эвес эрттирерин депутаттарга сумелээр.
Алдан-Маадырларнын 135 чыл оюн база Суг-Аксы сумузунун тургусттурганындар бээр 80чыл оюн демдеглеп эрттирер байырлалдарга кожуун суму депутаттарынын идикпейлиг киржилгезин чедип алыр.
Илеткелим тондуруп тура унуп келген ыт чылында база Республикада чарлаттынган бичии суурларнын сайзыралы болгаш кожуунда чарлаттынган туризм чылында Сут-Хол кожуунувустун чурттакчы чонунга быжыг кадыкшылды, амыр-тайбын чуртталганы база салдынган сорулгаларны чедип аар дээш, бир демниг ажылдаарывысты кыйгырдым! Кичээнгейлиг дыннаанынар дээш четтирдим.


________________________________________________________________________________________________

Адрес: индекс: 668150, Республика Тыва, с.Суг-Аксы Сут-Хольский кожуун ул.Интернациональная 16,
тел, факс:8-394-45-21-1-98 (2-36), эл.почта: [email protected]

РЕШЕНИЕ
ХУРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Cут-ХолЬСКОГО кожуунА
«25» января 2018г с.Суг-Аксы № 102

Об утверждении Устава Фонда по развитию
Сут-Хольского кожууна
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом муниципального образования муниципальный район «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва», Хурал представителей Сут-Хольского кожууна решил:
1. Утвердить Устав Фонда по развитию Сут-Хольского кожууна;
3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в СМИ.


Глава кожууна – председатель
Хурала представителей Сут-Хольского
кожууна Республики Тыва: Ю. Бызытпаа
Утвержден
Решением Хурала представителей
Сут-Хольского кожууна
Республики Тыва
от «25» января 2018 года №102
УСТАВ
ФОНДА ПО РАЗВИТИЮ СУТ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА
1. Общие положения
1.1. Фонд по развитию Сут-Хольского кожууна, именуемый в дальнейшем «Фонд», является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в целях осуществление социально-экономических программ развития Сут-Хольского кожууна, оказания содействия в реализации гражданских инвестиционных инициатив, поддержки малоимущих семей, выдающихся спортсменов, талантливых людей (детей) Сут-Хольского кожууна, а также финансирования спортивно-культурных массовых мероприятий.
Фонд является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Организационно-правовая форма - фонд.
1.2. Официальное название (наименование) Фонда: «Фонд по развитию Сут-Хольского кожууна».
1.3. Местонахождение Фонда: 668150, Республика Тыва, Сут-Хольский кожуун, с. Суг-Аксы, ул. Алдан-Маадырская, д. 57.
1.4. Учредителем Фонда является Хурал представителей Сут-Хольского кожууна Республики Тыва (далее – Хурал представителей кожууна).
1.5. Фонд имеет самостоятельный баланс, право от своего имени владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом, приобретать, арендовать и отчуждать (с согласия Учредителя) имущество, заключать договоры, совершать в Российской Федерации и за рубежом сделки, соответствующие целям и задачам его деятельности, быть истцом и ответчиком в судах.
2. Цели и задачи Фонда
2.1. Основной целью создания Фонда является развитие социально-экономических программ Сут-Хольского кожууна, оказания содействия в реализации гражданских инвестиционных инициатив, поддержки малоимущих семей, выдающихся спортсменов, талантливых людей (детей) Сут-Хольского кожууна, а также внебюджетного финансирования спортивно-культурных массовых мероприятий.
2.2. Основные задачи Фонда:
- создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования для осуществления экономического и социального развития Сут-Хольского кожууна, а также для организации и проведения спортивно-культурных массовых мероприятий;
- аккумуляция предназначенных для социально-экономического, спортивно-культурного развития Сут-Хольского кожууна добровольных взносов граждан, предприятий и организаций;
- поддержка участия граждан в финансировании социально-экономических программ;
- эффективное использование внебюджетных средств при осуществлении финансирования общественных проектов социально-экономического развития Сут-Хольского кожууна.
3. Управление Фондом
3.1. Руководство деятельностью Фонда осуществляется правлением, которое возглавляет председатель. Правление в количестве 5 человек организуется из числа граждан и представителей юридических лиц на основании их добровольного согласия на участие в работе правления и утверждается Хуралом представителей кожууна на срок полномочий представительного органа и освобождается решением Хурала представителей кожууна.
3.2. Правление правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности Фонда. Решения правления принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих членов правления при условии участия не менее половины от числа членов правления.
3.3. Правление Фонда созывается по мере необходимости, но не реже, чем один раз в три месяца, и работает на общественных началах.
3.4. Правление:
разрабатывает и утверждает планы работ Фонда;
принимает решения по вопросам текущей деятельности Фонда;
утверждает сметы расходов Фонда.
3.5. Директор Фонда назначается на должность на срок полномочий представительного органа и освобождается от должности Учредителем.
3.6. Директор Фонда:
- обеспечивает выполнение планов и программ Фонда, организует выполнение решений правления;
- осуществляет принятие оперативных решений по вопросам работы Фонда между заседаниями правления;
- распоряжается имуществом и средствами Фонда при согласовании с Учредителем;
- представляет Фонд в отношении с любыми российскими юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и контракты от имени Фонда;
- утверждает его штат и структуру, устанавливает должностные оклады, поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- выполняет другие функции в пределах полномочий, предоставляемых руководящими органами Фонда;
- вносит в правление предложения о создании хозяйственных обществ, внесении дополнений и изменений в Устав Фонда.
3.7. При Фонде организуется попечительский совет для проверки, соблюдения законности в использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов, договорной и финансовой дисциплины, а также для оказания помощи правления Фонда в оперативном поиске средств для решения первоочередных задач. Состав попечительского совета утверждается постановлением Администрации Сут-Хольского кожууна.
3.8. Попечительский совет проводит ревизию деятельности Фонда не реже одного раза в год, сопровождает его актом ревизии, который заслушивается на сессии Хурала представителей кожууна.
3.9. Попечительский совет Фонда осуществляет свою деятельность на общественных началах.
3.10. Директор и правление Фонда по результатам деятельности за год, после проведения ревизии попечительским советом могут поощряться на основании решения Хурала представителей кожууна.
4. Имущество и формирование средств Фонда
4.1. Фонд владеет имуществом, включая помещения и оборудование, представленные учредителем.
4.2. Фонд может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, денежные средства в рублях, ценные бумаги и иное имущество.
Собственностью Фонда является имущество, приобретенное Фондом на собственные средства. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением только для выполнения уставных целей.
4.3. Источниками формирования имущества Фонда являются:
поступления от учредителей Фонда;
добровольные денежные (в рублях) и имущественные взносы предприятий, организаций, общественных объединений и граждан Российской Федерации;
дивиденды, получаемые от операций с ценными бумагами, приобретенными на временно свободные средства Фонда;
целевые кредиты;
плата за инжиниринговые, информационные и другие услуги, оказываемые Фондом;
иные, не запрещенные законодательством РФ, доходы.
4.4. Фонд отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание, в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.
4.6. В случае ликвидации Фонда имущество переходит в собственность администрации Сут-Хольского кожууна.
5. Права Фонда
5.1. Фонд имеет следующие права:
5.1.1. Привлекать средства граждан и организаций для обеспечения выполнения Фондом своей уставной цели.
5.1.2. Привлекать инвесторов к участию в реализации инвестиционных проектов и в осуществлении экономических и социальных программ развития Сут-Хольского кожууна.
5.1.3. Осуществлять иную, не противоречащую законодательству РФ, деятельность, направленную на достижение уставных целей Фонда.
6. Порядок использования средств Фонда
6.1. Средства Фонда используются на:
- финансирование проектов, программ и иных мероприятий, направленных на экономическое и социальное развитие Сут-Хольского кожууна, поддержку выдающихся спортсменов, талантливых людей (детей) Сут-Хольского кожууна;
- социальную поддержку малоимущих групп населения;
- финансирование спортивно-культурных мероприятий;
- развитие материально-технической и информационной базы Фонда, содержание аппарата Фонда;
6.2. Средства Фонда не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные настоящим Уставом.
6.3. Финансирование проектов, программ и иных мероприятий, направленных на экономическое и социальное развитие Сут-Хольского кожууна, а также поддержка выдающихся спортсменов и талантливых людей (детей) Сут-Хольского кожууна осуществляется на основе соглашения между Фондом и получателем средств.
6.4. Фонд предоставляет средства на безвозмездной основе.
6.5. Фонд контролирует и несет ответственность за результаты работ, производимых за счет его средств.
7. Учет и отчетность Фонда
7.1. Бухгалтерский учет и отчетность Фонда ведутся в порядке, установленном законодательством РФ.
7.2. Фонд ежегодно публикует свои отчеты, включая распределение финансовых средств по направлениям деятельности. Деятельность Фонда не составляет коммерческой тайны.
8. Реорганизация и ликвидация Фонда
8.1 Фонд может быть реорганизован по решению его Учредителя.
8.2. Ликвидация Фонда осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
9. Внесение изменений и дополнений в устав Фонда
9.1. По решению Правления Фонда в Устав могут быть внесены изменения и (или) дополнения, а также принятие Устава в новой редакции в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
9.2. Изменения и (или) дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в установленном порядке._____________________________________________________________________________________________

Адрес: индекс: 668150, Республика Тыва, с.Суг-Аксы Сут-Хольский кожуун ул.Интернациональная 16,
тел, факс:8-394-45-21-1-98 (2-36), эл.почта: [email protected]

РЕШЕНИЕ
Хурала представителей муниципального района
«Сут-Хольский кожуун Республики Тыва»

«25» января 2018 г. с. Суг-Аксы № 103

О внесении изменений и дополнений в Решение Хурала
представителей Сут-Хольского кожууна от 26 мая 2016г №35а
«О структуре и численности лиц, замешавших выборные муниципальные должности муниципальных служащих
муниципальной службы и обслуживающего персонала органов
местного самоуправления Сут-Хольского кожууна

В целях совершенствования организационно-правовой структуры и повышения качества деятельности структурных подразделений администрации Сут-Хольского кожууна, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования муниципальный район «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва», Хурал представителей Сут-Хольского кожууна РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения и дополнения в структуру штатной численности администрации Сут-Хольского кожууна и норматива соотношения должностей муниципальной службы по категориям:
1.1. В приложении 1 «Администрация Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» внести следующие изменения:
- должность «ведущий специалист по архитектуре и строительству» переименовать на должность «главный специалист по архитектуре и строительству»;
- должность «бухгалтер ведущий» переименовать на должность «заместитель главного бухгалтера»;
- должность «специалист – секретарь-референт заместителя председателя по жизнеобеспечению – руководителя сельского поселения сумона Суг-Аксынский» переименовать на должность «главный специалист по сбору налоговых и неналоговых платежей по сельскому поселению сумона Суг-Аксынский»;
1.2. Дополнить приложения 1 «Администрация Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» следующей должностью:
- «главный специалист по земельным и имущественным отношениям».
1.3. В приложении 1 «Администрация Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» в графе «штатные единицы» установить – сторож-кочегар – 1.
1.4. В приложении 1 «Управление сельского хозяйства администрации Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» внести следующие изменения:
- должность «главный специалист - зоотехник» переименовать на должность «ведущий специалист - зоотехник».
1.5. В приложении 1 «Управление труда и социальной политики администрации Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» внести следующие изменения:
- должность «специалист по субсидиям Управления труда и социальной политики» заменить следующим наименованием «специалист по назначению и выплате ежемесячных пособий и по уходу за ребенком до полутора лет».
1.6. Дополнить приложения 1 «Управление труда и социальной политики администрации Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» следующей должностью:
- «сторож-кочегар-1».
- «техничка»-1 штатных единиц.
2. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).Глава кожууна – председатель
Хурала представителей
Сут-Хольского кожууна: Ю. Бызытпаа


_____________________________________________________________________________________________

Адрес: индекс: 668150, Республика Тыва, с.Суг-Аксы Сут-Хольский кожуун ул.Интернациональная 16,
тел, факс:8-394-45-21-1-98 (2-36), эл.почта: [email protected]

РЕШЕНИЕ
ХУРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Cут-ХолЬСКОГО кожуунА
«25» января 2018г с.Суг-Аксы № 105

Об утверждении состава правления и попечительского совета
Фонда по развитию Сут-Хольского кожууна
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом муниципального образования муниципальный район «Сут-Хольский кожуун Республики Тыва», Хурал представителей Сут-Хольского кожууна  Республики Тыва решил:

1. Утвердить состав Фонда по развитию Сут-Хольского кожууна (приложение №1, 2)
2. Данное решение опубликовать (обнародовать).Глава кожууна – председатель
Хурала представителей Сут-Хольского
кожууна Республики Тыва: Ю. М. Бызытпаа
Приложение № 1
к решению Хурала представителей
Сут-Хольского кожууна
от «25» января 2018 г. № 105

СОСТАВ
ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ПО РАЗВИТИЮ СУТ-ХОЛЬКОГО КОЖУУНА


Лейли Анжелика Борисовна
-
Главный редактор МАУ «Газета «Сут-Холь»;

Борбай-оол
Арат Александрович
-
Депутат Хурала представителей Сут-Хольского кожууна;Яндараа Валентина Алдын-ооловна
-
Бухгалтер администрации Сут-Хольского кожууна;Куулар Оксана Дандый-ооловна
-
Заместитель главного врача ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ»;


Ооржак Антонина Александровна
-
Индивидуальный предприниматель
Приложение №2
к решению Хурала представителей
Сут-Хольского кожууна
от «25» января 2018 г. №105


СОСТАВ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА
ПО РАЗВИТИЮ СУТ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА

Серен-Доржу Аян Владимирович
-
Заместитель председателя администрации Сут-Хольского кожууна по экономике и финансам, председатель;


Монгуш Марина Базыр-ооловна
-
Секретарь Хурала представителей Сут-Хольского кожууна, заместитель председателя;


Бызытпаа Юрий Монгушович
-
Глава Хурала Представителей Сут-Хольского кожууна;


Ондар Дайынчы Бавуужапович
-
Председатель администрации Сут-Хольского кожууна;


Шаравит Ай-оол
Май-оолович
-
Председатель Совета молодежи с. Суг-Аксы;Сарыглар Тэмир Владимирович
-
Директор МБОУ СОШ с. Суг-Аксы;Ховалыг Айвар
Эрес-оолович
-
Инспектор Контрольно-счетной палаты
Сут-Хольского кожууна

_____________________________________________________________________________


13 EMBED PBrush 1415

Республика Тыва
Хурал представителей
Сут-Хольского кожууна

Тыва Республика
Сут-Хол кожууннун толээлекчилер Хуралы

Республика Тыва
Хурал представителей
Сут-Хольского кожууна

Тыва Республика
Сут-Хол кожууннун толээлекчилер Хуралы

13 EMBED PBrush 1415
13 EMBED PBrush 1415

Республика Тыва
Хурал представителей
Сут-Хольского кожууна

Тыва Республика
Сут-Хол кожууннун толээлекчилер Хуралы

13 EMBED PBrush 1415

Республика Тыва
Хурал представителей
Сут-Хольского кожууна

Тыва Республика
Сут-Хол кожууннун толээлекчилер ХуралыRoot Entry

Приложенные файлы

  • doc 4166176
    Размер файла: 648 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий